Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 октомври 2020 г.
Открито в 9,07 ч.
28/10/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Валери Симеонов

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Ще представя на Вашето внимание Проекта за програма за работа на Народното събрание в периода 28 – 30 октомври 2020 г.:
„1. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии. Вносител – Георги Свиленски, 20 октомври 2020 г.; 27 октомври 2020 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител – Министерският съвет, 28 септември 2020 г. Приет на първо гласуване на 14 октомври 2020 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. Вносител – Министерският съвет, 7 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет, 7 август 2020 г.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Вносител – Министерският съвет, 14 август 2020 г. Приет е на първо гласуване на 30 септември 2020 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет, 14 октомври 2020 г. – точка първа за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет, 16 октомври 2020 г. – точка втора за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносители – Андон Дончев и група народни представители, 27 юли 2017 г.; Министерският съвет, 8 октомври 2019 г.; Йордан Цонев и група народни представители, 20 март 2020 г.; Министерският съвет, 27 март 2020 г. – точка трета за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Вносител – Министерският съвет, 11 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 7 октомври 2020 г. – точка четвърта за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия. Вносители – Даниела Дариткова и група народни представители, 9 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 г. – точка първа за петък, 30 октомври 2020 г.
11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители, 22 октомври 2020 г. – точка втора за петък, 30 октомври 2020 г.
12. Парламентарен контрол, включващ:
12.1. Разисквания по питането от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план;
12.2. Отговори на въпроси и питания.“
Моля, режим на гласуване по така направеното предложение за дневен ред.
Гласували 178 народни представители: за 112, против 29, въздържали се 37.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 до 27 октомври 2020 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Вносители – Красимир Янков и група народни представители. Водеща е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Вносители – Красимир Янков и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието и науката. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители – Красимир Янков и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители – Ивелина Василева и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители – Станислава Стоянова и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по земеделието и храните.
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-42 от 14 октомври 2020 г. от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Вносител – Георги Свиленски.
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Отново предложение на господин Свиленски.
Продължаваме със съобщенията.
„До председателя на Народното събрание на Република България, до председателя на парламентарната група на „БСП за България“. Заявление от Михаил Ивайлов Христов – народен представител от парламентарната група на „БСП за България“:
На основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, госпожо Председател на Народното събрание, госпожо Председател на парламентарната група на „БСП за България“, с настоящото Ви уведомявам, че напускам парламентарната група на „БСП за България“ и се обявявам за народен представител, нечленуващ в парламентарна група.
Основанията ми за това решение са: първо, неприемане начина на работа в парламентарната група на БСП; второ, усещане за липса на колективност в парламентарната група на БСП; трето, липса на доверие във взетите решения от парламентарната група на „БСП за България“, и четвърто, фундаментални различия.
С уважение – Михаил Ивайлов Христов, народен представител.“
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил за периода от 29 октомври до 9 ноември 2020 г. пребиваването на територията на Република България на четирима военнослужещи от Военноморските сили на Република Турция и на кораби от състава на Втора постоянна противоминна група на НАТО – от състава на Военноморските сили на Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Италия, Румъния и Република Турция.
Визитата на корабите и групата военнослужещи е с невоенен характер и е свързана с участието им в българо-румънското противоминно учение.
Уведомлението е постъпило на 26 октомври 2020 г. с входящ № 003-09-90 и е предоставено на Комисията по отбрана.
И последното съобщение:
Съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно Проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2021 – 2023 г., и Проект на стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021 – 2023 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на всички постоянни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Становището е публикувано на интернет страницата на Фискалния съвет.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов, заповядайте за процедура.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Шестима народни представители от групата на Прогресивните социалисти изпратихме въпрос до министър-председателя, засягащ изпълнението на Договора за Приятелство с Република Северна Македония и развитието на позицията на правителството на Северна Македония през последните седмици.
Въпросът не беше изпратен чрез Вас до министър-председателя, беше върнат и бяхме посъветвани той да бъде изпратен към госпожа Екатерина Захариева. Възразяваме срещу Вашето решение, защото отношенията между Република България и Република Северна Македония през последния месец се развиват на ниво правителство – изразените позиции са от министър-председателя Зоран Заев и от министъра на външните работи на Северна Македония. Беше направено предложение от македонска страна за анекс към Договора за Приятелство с Република България и тези въпроси от това ниво на двустранните отношения не могат да са от компетенциите на външния министър. Това са въпроси, които са от компетенциите на българското правителство. Добавянето на анекс към Договора за Приятелство е от компетенциите на българския парламент и, казано на ежедневен език, Вашето отклоняване на въпроса е един административно-политически финт, който по никакъв начин няма да скрие това драматично развитие на двустранните ни отношения.
Призовавам Ви в първия удобен момент да поканите господин премиера, когато карантинната обстановка позволи, да бъдем информирани за последното развитие на двустранните отношения. Обстановката е изострена…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах, господин Жаблянов, времето Ви изтече. Благодаря Ви.
Изчаках коректно две минути да развиете своята процедура. (Народният представител Валери Жаблянов продължава да говори при изключени микрофони.)
Само Да Ви кажа, господин Жаблянов, че Вие не сте се възползвали от възможността на чл. 107, ал. 3 да възразите срещу това, че съм върнала Вашия въпрос и той щеше да бъде разгледан на Председателския съвет. Така че просто сте пропуснали времето, в което можехте да възразите. (Реплика на народния представител Валери Жаблянов встрани от микрофоните: „Може ли?“)
Не може. (Реплика на народния представител Валери Жаблянов встрани от микрофоните: „Моля Ви!“)
Не, не може!

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Вносител – Георги Свиленски, на 22 октомври 2020 г. и 27 октомври 2020 г.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Чавдар Йорданов Велинов като член на Комисията по културата и медиите.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 62, против 8, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Моля за процедура по прегласуване. Това е една нормална процедура, мисля. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, прегласуване.
Гласували 77 народни представители: за 66, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Шопов.
После господин Жаблянов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Благодаря, госпожо Председател!
Най-после трябва да се разобличат тези дребни игри на парламентаризъм с изключването от парламентарните комисии и извеждането от участие в тях на онези народни представители, които се именуват независими народни представители или народни представители, нечленуващи в парламентарни групи. Тази игра се е играла много пъти и винаги се е стигало до положение на санкции и на репресии от страна на онези парламентарни групи, от които народните представители са изключвани.
Според нашия правилник – такъв, какъвто е, хубав или лош, народните представители имат право да членуват в две парламентарни комисии. В определени случаи има изключения, когато изключени или напуснали парламентарните си групи народни представители да не могат да участват в ръководството на парламентарните комисии или в делегациите, които участват във външнополитическата дейност на парламента. Но що се касае до редовите народни представители в парламентарните групи, няма такова правило те да бъдат изключвани. Ето, сега стигаме до поредния типичен пример за репресия по отношение на народни представители – този път тези, които са били в парламентарната група на БСП. Същото се случва и с нас – тези, които бяхме в парламентарната група на така наречените „Обединени патриоти“. Тогава самата госпожа Нинова се е застъпила на Председателски съвет, знаем, ние да не бъдем изключени и от вторите комисии, защото бяхме изключени от по една комисия. Сега обаче се стига дотам, че госпожа Нинова прави същото, на което се е противопоставяла преди няколко месеца или преди година, и подлага на тази репресия народни представители от парламентарната група на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, моля Ви, времето!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Такава е логиката – игри на дребно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, благодаря Ви.
Дадох Ви малко повече време, защото техниката нещо се развали.
Господин Жаблянов, заповядайте за отрицателен вот.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против“ освобождаването на господин Велинов от Комисията по културата и медиите, защото това освобождаване е антиконституционно, както е антиконституционен текстът в Правилника на Народното събрание, който по същество създава две категории народни представители. Комисиите на българския парламент са парламентарни, а не партийни комисии и е крайно време Правилникът на парламента да бъде приведен в съответствие с Конституцията. Не е възможно и не е нормално по предложение на партийни ръководства да бъдат ограничавани компетенциите и правата на народните представители.
От групата на Прогресивните социалисти настояваме и ще внесем предложение за изменение в Правилника. Надяваме се това изменение да бъде подкрепено от мнозинство народни представители. Всички ратуваме за развитие и утвърждаване на парламентаризма и когато участието и компетенциите на отделните народни представители могат да бъдат решавани произволно от двама-трима души, които са се озовали на първия ред в парламента, това ограничава и подкопава из основи българския парламентаризъм.
Господин Велинов е един от най-компетентните членове на Комисията по културата и медиите в българския парламент и понеже Комисията по културата и медиите е – казвам го иронично, така да се каже, претоварена с капацитет, по предложение на ръководството на парламентарната група на БСП тази комисия се лишава от един от най-компетентните си членове. Вие помислете по какъв начин се утвърждава българският парламентаризъм с подобни антиконституционни текстове в нашия правилник. Има и други, но ще ги оставя на Вашите експерти. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
Продължаваме със следващия Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Чавдар Йорданов Велинов като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 65 народни представители: за 58, против 2, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моля за процедура по прегласуване.
Моля колегите да спазваме чл. 21 на нашия правилник, който е гласуван и в който ясно е казано, че парламентарните комисии следва така да са оформени, че да се спазват на практика от парламентарните групи в Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах процедурата, господин Попов.
Моля, процедура по прегласуване.
Гласували 63 народни представители: за 61, против 1, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 62 народни представители: за 62, против и въздържали се няма.
Предложението не е прието.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Процедура! Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Проданов, Вие ли ще я направите? (Реплики.)
Няма кворум, а като няма кворум, не е прието предложението.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Предложение за прегласуване, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Проданов.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
И последният проект е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 69 народни представители: за 64, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Вносител – Министерският съвет, 28 септември 2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Атанасов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моля, преди да започнем да гласуваме, за допуск в залата на господин Стоян Андонов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, и на доктор Валентина Заркова – изпълнителен директор на Антидопинговия център.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване предложението за допуск в залата на господин Андонов и госпожа Заркова.
Гласували 153 народни представители: за 144, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля поканените гости да заемат своите места.
Продължете, господин Атанасов.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря, господин Председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. …)“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли предложения по отношение наименованието на Закона? Други предложения, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Гласували 149 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Предложение на народните представители Славчо Атанасов, Стефан Апостолов и Георги Динев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 25, ал. 3, изречение първо думите „за срок до 6 месеца от датата на заповедта“ се заменят с „до издаване на лиценз на съответната спортна федерация, но не повече от 6 месеца от датата на заповедта за отнемане или прекратяване на лиценза“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 27, ал. 1, т. 7 в началото се добавя „спазва антидопинговите правила“, а думите „и длъжностни лица“ се заменят с „длъжностни лица и други лица“.“
По § 2 има предложение на народните представители Славчо Атанасов, Стефан Апостолов и Георги Динев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 31, ал. 5 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „създават“ се добавя „обективни и“.
2. В т. 1 и 2 след думата „изпълнява“ се добавя „безпристрастно“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „по проблемите“ се заменят със „за свързаните с чистия спорт принципи и ценности, както и по проблемите, опасностите и последиците“.
2. В т. 2 накрая се добавя „както и за съответните им права и отговорности“.
3. В т. 4 накрая се добавя „наричан по-нататък „Забранителен списък“.“
По § 4 има предложение на народните представители Славчо Атанасов, Стефан Апостолов и Георги Динев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „спортист“ се добавя „или по друг начин е ангажиран с допинговия контрол“.
2. В ал. 4:
а) точка 3 се изменя така:
„3. избягване на вземане на проба; отказ или неучастие във вземане на проба от спортист без уважителна причина, след получено известие от надлежно упълномощено лице;“
б) в т. 5 накрая се добавя „от спортист или друго лице“;
в) в т. 6 накрая се добавя „от спортист или спортно-техническо лице“;
г) в т. 7 накрая се добавя „от спортист или друго лице“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. прилагане или опит за прилагане от спортист или друго лице на забранена субстанция или забранен метод върху спортист по време на състезание; прилагане или опит за прилагане върху спортист извън състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са забранени извън състезание;“
е) в т. 9 думата „съучастничество“ се заменя с „умишлено съучастие или опит за съучастие от спортист или друго лице“;
ж) създава се т. 11:
„11. разубеждаване или предприемане на действия от спортист или друго лице с цел отмъщение срещу докладване на органите, извън случаите по т. 5.“
3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думата „дисциплинарни“ се заличава;
б) в т. 3 думите „три месеца“ се заменят с „един месец“, а думите „на спортист или длъжностно лице“ се заличават;
в) създават се точки 4, 5 и 6:
„4. временно отстраняване;
5. финансови санкции;
6. публично оповестяване.“
4. В ал. 6 се създава второ изречение: „За едно нарушение може да бъде наложено повече от едно наказание.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Дотук, господин Атанасов.
Откривам разискванията по новия § 1 и по параграфи от 1 до 7 по вносител, които сега се преномероват от § 2 до § 8.
Има ли изказвания по предложените на разисквания параграфи? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване текста на новопредложения § 1; текстовете на вносителя от § 1 до § 4 по редакцията на Комисията, които придобиват нова номерация: § 2, 3, 4 и 5; както и параграфи 5, 6, 7 по вносител, които стават параграфи 6, 7 и 8.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
По този начин са приети параграфи от 1 до 8 включително.
Продължете със „Заключителни разпоредби“.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Предложение на народните представители Славчо Атанасов, Стефан Апостолов и Георги Динев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Валентин Милушев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. (1) Дисциплинарните производства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
(2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по чл. 17 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта се довършват по новия ред.“
Предложение на народния представител Валентин Милушев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Владимир Вълев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1 и § 9, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Откривам разискванията по наименованието на раздела, както и по параграфи 8 и 9, за които се предлага да бъдат преномеровани като параграфи 9 и 10.
Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби“, както и редакциите на параграфи 8 и 9 по предложение на Комисията, които стават параграфи 9 и 10.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, колеги, от всички парламентарни групи, че работихме по измененията на Закона бързо, точно и своевременно. Дай боже, и за други неща така да работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: А ние Ви благодарим, господин Атанасов, за високоефективната народополезна дейност, която извършихте, с този закон.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.
Вносител – Министерският съвет, на 7 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.
Кой ще ни запознае с Доклада по Законопроекта?
Господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Микрофонът е Ваш, господин Кънев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г., приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като:
„1. В чл. 22б, ал. 2 думите „Основно производство“ се заличават.
2. В чл. 22в, ал. 2 думите „Производство по колективни искове“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създават се § 1а и § 2:
„§ 1а. За целите на глава седма „а“ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
§ 2. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Кънев.
Откривам разискванията по наименованието на Закона, както и по параграфи 1 – 4.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, както и перфектно предложените от Комисията редакции на параграфи 2 и 4, 1 и 3 по вносител.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложенията и съответно целият закон е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, благодаря Ви за изключително активното участие в дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Вносител – Министерският съвет, на 7 август 2020 г.
Доклад на Комисията по правни въпроси – госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г.
На свое заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, и господин Богдан Млъчков – старши експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Евгени Стоянов, който посочи, че през месец октомври 2019 г. в Министерството на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо на Европейската комисия по Процедура за нарушение № 2019/2240 относно неизпълнение на задълженията на Република България във връзка с чл. 9, параграф 4, буква „б“ и буква „в“ от Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. Отбеляза се, че според констатациите на Европейската комисия при транспонирането на Директива 2013/40/ЕС България не се е съобразила с изискуемия максимален праг на наказанието лишаване от свобода, който следва да бъде не по-малък от пет години, като този праг се предвижда, когато деянията по чл. 4 и 5 от Директивата са причинили сериозни вреди или са извършени срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура.
Господин Стоянов посочи, че сред предлаганите изменения се включва и актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления по чл. 172а, 172б и 173 от Наказателния кодекс срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и онлайн детската сексуална експлоатация по чл. 155б, 155в и 159, ал. 3 от Наказателния кодекс с оглед на постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от Закона наказания. Той отбеляза, че тези престъпления следва да се възприемат за деяния с висока степен на обществена опасност не само предвид правата и интересите на отделния автор, които засягат, а и с нанасянето на финансови загуби в особено големи размери, което се отразява на приходите в държавния бюджет. Сексуалната експлоатация на децата се увеличава и разпространява посредством използването на новите технологии и интернет.
Законопроектът предвижда актуализиране на действащата нормативна уредба на компютърните и компютърно свързаните престъпления в Особената част на Наказателния кодекс – Глава втора, Раздел VIII, Глава трета, Раздел VII и Глава девета „а“, с цел осигуряване на по-адекватна защита на държавата, бизнеса и гражданите от неправомерни деяния, засягащи техните основни права. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Със Законопроекта се предвижда промяна и в Закона за електронната търговия.
В дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков, Димитър Лазаров, Христиан Митев, Кристиан Вигенин и Анна Александрова.
Господин Зарков посочи, че ще се въздържи от подкрепа към Законопроекта, като според него съществува трудност в доказването на този вид престъпления.
Народните представители Димитър Лазаров и Христиан Митев изразиха подкрепа към Законопроекта и отбелязаха, че следва да се прецизират част от разпоредбите между първо и второ гласуване.
Госпожа Александрова обобщи, че след всички поставени въпроси и бележки по Законопроекта ще предложи създаването на работна група с участието на всички заинтересовани институции, както и ще предложи срокът за предложения между първо и второ гласуване да бъде максималният съгласно чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Има ли желаещи за изказване?
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Във всеки един законодателен орган, когато се разглежда Наказателният кодекс, той би трябвало да бъде обект за специално внимание, доколкото касае пряко сигурността и свободата на гражданите. Тук предложеният Наказателен кодекс черпи своето основание от една процедура, която съществува в Европейския съюз, или по-точно сме заплашени от процедура по нарушение във връзка с нетранспонирането на специална Директива относно атаките срещу информационните системи. Според тази директива всяка страна членка трябва да определи определен праг на наказание и ние не сме изпълнили тези разпоредби на Директивата. Дотук добре.
Европейското законодателство трябва да се спазва, но още по-важно е, спазвайки го, да го правим достатъчно обмислено, така че не само да изпълним формалните препоръки, а и действително да постигнем целите. Те са: ефективно противодействие на определен тип престъпления. И тук, в този проект, става дума за тежки и опасни престъпления, каквито са, без съмнение, и сексуалните посегателства срещу малолетни и непълнолетни, и престъпленията против интелектуалната собственост, и компютърните престъпления.
Страхуваме се обаче, че по същество не е направено кой знае какво, защото, за да проработят едни текстове на Наказателния кодекс, е ясно, че те трябва да са, от една страна, добре обмислени, от друга страна, пропорционални спрямо обществената опасност, и трябва да се прилага системен пропорционален подход на съразмерност между наказанията в самия кодекс. Той затова е кодекс – това е система и тя може да бъде ефективна само като такава. Обратното означава, че просто няма да има ефект. И нашите критики към Законопроекта са, че борбата спрямо тези тежки престъпления няма да бъде подобрена с нищо с направените предложения. Ще Ви дам няколко примера, за да Ви убедя в това и да Ви кажа, че Законопроектът трябва да бъде преработен из основи, ако искаме да бъде ефективен, ако не искаме просто да кажем на Европейската комисия: окей, разписахме каквото искате от нас.
Ето например за компютърните престъпления по Глава девета. На практика всички тези престъпления стават по-тежко наказуеми, увеличават се наказанията. Добре. Само че всички знаят, че трудността при тях е в доказването и това няма да се промени с нищо, вдигайки наказанията.
Между другото, Концепцията по наказателната политика, приета наскоро от Министерския съвет, казва именно това, че този начин на действие с просто увеличаване на наказанията не носи нищо положително.
Вижте например, като говорим за съразмерност и пропорционалност: всички престъпления по тази Глава девета, които са компютърни престъпления, фактически вече ще се наказват по-тежко от престъпления като принуда, причиняване на смърт по непредпазливост. Ако вземете само новите разпоредби на чл. 311е за нарушаване на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги, в момента наказанието е глоба до 5000 лв., сега се предлага към нея да се добави и лишаване от свобода до шест години. Това е за неизпълнение на задължението да съхраняваш информация за определен срок. Не подценявам важността на тези деяния, но не може да бъде сравнено с престъпление срещу личността – причиняване на смърт по непредпазливост по чл. 122 от НК е до пет години, тук ще бъде до шест. Наличието на пропорционалност между тежестта на престъплението и тежестта на санкцията тук струва ми се е невъзможно да бъде аргументирано.
Ще Ви дам и два примера защо е необмислен Законопроектът в частта му престъпления против интелектуалната собственост – това са чл. 172а и следващите от НК.
Предложено е да се завиши наказанието за плагиатство. Хубаво. От две години става три. Обаче остава алтернативата ниска глоба. На практика това означава, че ще продължи да бъде възможно прилагането на чл. 78а от Наказателния кодекс, който предвижда освобождаване от наказателна отговорност и налагане просто на глоба. С други думи – ще промените текста, но няма да промените нищо на практика, най-вероятно.
И още нещо – създава се квалифициран състав: ако деянието е извършено в интернет, наказанието ще бъде по-високо. Тоест ако плагиатстваш на хартия, препишеш на някой книгата или я издадеш на хартия, ще е по-леко наказуемо, ако направиш същото нещо в интернет. Къде е логиката на подобен подход?
Предвидени са също да се увеличат престъпленията, както казахме, в три групи състави, но не е помислено, че повишавайки престъпленията, така те стават тежки, следователно минават на друг състав на съда, съгласно чл. 28, ал. 1 от НПК, което означава, че ако не е предвидена преходна разпоредба, а тя в момента не е, това означава, че ще се прекратят огромен брой дела и те ще трябва да започнат наново вече пред новия наказателен състав.
Всичко това поставя големия въпрос, уважаеми дами и господа, за начина, по който законодателстваме, особено в областта на наказателното право. Разберете – това не води до нищо добро. Ефектът е точно обратният. И, за съжаление, едно от малкото добри неща, направено от Министерството на правосъдието в този мандат – тази Концепция за наказателна политика, която вече споменах, остава просто поредната стратегия, написана и приета някъде, която никой не спазва. Този закон е доказателство за това.
В следващата точка, обръщам Ви внимание, има Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Познайте какво се случва между първо и второ четене в него – променя се Наказателният кодекс и се създава напълно нов състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По Законопроекта, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Това е по Законопроекта, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не по следващия, а по сега разглеждания.
КРУМ ЗАРКОВ: Ако направите усилие да ме чуете докрай, ще разберете, че е по Законопроекта. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Много внимателно Ви слушам.
Моля за тишина в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: Повтарям и завършвам с това, тъй като виждам, че думите ми не предизвикват особен интерес към Вас, но искам да Ви обърна внимание на следното: ако Наказателният кодекс не е добре направен и става неприложим, едно на ръка, той не може да изпълнява целите си, не може да изпълнява и превенцията, която идва не толкова от размера на наказанията, колкото от неговата неизбежност и всъщност, правейки такива промени, Вие правите точно обратното на заложеното в мотивите – не се борите срещу тази престъпност, а я правите възможна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Зарков.
Реплики има ли? Не виждам желаещи.
Други изказвания по Законопроекта?
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, всъщност все пак трябва да се върнем към основния мотив за предлагане и според мен за приемане на този законопроект, а именно: на 14 октомври 2019 г. в Министерството на правосъдието е постъпило официално уведомително писмо на Европейската комисия със съответен номер по процедура за нарушение № 2019/2240 относно неизпълнение на задълженията на Република България във връзка с чл. 9, параграф 4, буква „б“ и буква „в“ от Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. Според констатациите на Европейската комисия при транспонирането на Директивата България не се е съобразила с изискуемия максимален праг на наказанието лишаване от свобода, предвиден в случаите, посочени в чл. 9, параграф 4 от Директивата, който следва да бъде не по-малък от пет години. Този праг се предвижда, когато деянията по чл. 4 и 5 от Директивата са причинили сериозни вреди или са извършени срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура. На практика тази започнала процедура през миналата година обуславя и необходимостта да бъде приет този законопроект.
Вярно е, че в неговите текстове действително има доста несъвършенства, които обаче следва и могат да бъдат коригирани между първо и второ четене. Съгласен съм, че част от повишаваните санкции, особено не в Главата за компютърни престъпления, а в останалите, свързани с компютърните престъпления други деяния, и по отношение престъпления срещу интелектуалната собственост, както и други престъпни състави, които са свързани с компютърните престъпления. Там би следвало внимателно да се прецизират наказанията, а не само автоматично те да бъдат увеличавани.
Проблемът с несъразмерността на наказанията в отделни състави на особената част на Наказателния кодекс не е нов, той не е от това Народно събрание. Бих казал, че той съществува от близо 30 години и единственият начин той да бъде решен, е колкото и грубо да звучи буквално цялата особена част на Наказателния кодекс по отношение на наказанията да бъде сериозно ревизирана, така че да не се получават тези разминавания, които и колегите в Правна комисия отбелязаха при дискусиите по този законопроект.
Добре е да се прегледат не само наказанията, а и самите състави в Главата „Компютърни престъпления“ с оглед на това, че начинът на формулиране към този момент показва, че в много случаи е много трудно доказването, а в някои случаи е невъзможно доказването на извършени състави на компютърни престъпления било поради поставяне на особена цел, било поради други елементи от състава, които практически са абсолютно и изцяло недоказуеми. Пак казвам – това са промени, които могат и следва да бъдат направени между първо и второ четене.
С оглед на това, че има започнала наказателна процедура, смятам, че този законопроект следва да бъде подкрепен, за да може да бъдат съобразени текстовете с Директивата, която цитирах. Съответно това дава възможност да бъдат подобрени и редакциите в Главата „Компютърни престъпления“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев.
Реплики има ли? Не виждам желаещи.
Други изказвания? Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията по Законопроекта.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г.
Гласували 93 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 20.
Законопроектът е приет.
Процедура – заповядайте.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, моля на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване на току-що приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. с още три седмици – да стане общо 4 седмици, максималният възможен срок, съгласно нашия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Обратно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване на Законопроекта на четири седмици.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Умолявам всички народни представители да поставят маските си.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на срока между първо и второ четене на Закона за електронните съобщения с две седмици – да станат общо три седмици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Обратно предложение има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за удължаването на периода за предложения между първо и второ четене на Закона за електронните съобщения на три седмици.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Процедура – госпожо Белова, заповядайте.
МАРИЯ БЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля да подложите на гласуване предложението за удължаване на срока между първо и второ гласуване за предложение на Закона за виното и лозата с още три седмици – да станат точно четири.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Обратно предложение има ли? Няма.
Подлагам на гласуване удължаването на срока до второ разглеждане на Законопроекта за виното и спиртните напитки с три седмици, общо четири, значи на максималния срок от четири седмици.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението за удължаването на срока е прието.
Други процедури има ли? Не виждам.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ.
Вносител е Министерският съвет на 14 август 2020 г. Приет е на първо гласуване на 30 септември 2020 г.
Господин Вълков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
„Проект за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 има предложение от народните представители Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Чл. 19 се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по наименованието на Закона, както и по параграфи от 1 до 4?
Има ли желаещи? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване заглавието на Законопроекта; § 1 по редакция на Комисията; и параграфи 2, 3 и 4 по вносител.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Приети са заглавието и параграфите от 1 до 4.
Няма да продължим разглеждането на този законопроект, господин Вълков, ако не осигурите някой представител на вносителя.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Правя процедура, господин Председател, за допуск в залата на заместник-министър господин Велик Занчев и изпълнителния директор на „Морска администрация“ – капитан „Далечно плаване“ Живко Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване за допуск в залата на господин Занчев и господин Петров.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля поканените лица да заемат местата си в залата.
Господин Вълков, сега вече спокойно може да продължите по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
По § 5 има предложение от Иглика Иванова-Събева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народните представители Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага да се оформи като § 5 и нов § 6:
„§ 5. В Глава четвърта след чл. 80 се създава наименованието: „Раздел IIа – Надзор на пазара на морско оборудване“.
§ 6. В Глава четвърта, раздел IIа се създават чл. 80а – 80з:
„Надзор на пазара на морско оборудване
Чл. 80а. (1) Надзорът на пазара на морското оборудване се извършва в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 765/2008“.
(2) Надзорът на пазара на територията на Република България на морското оборудване се осъществява за осигуряване съответствието на морското оборудване, пуснато на пазара и/или монтирано на борда на морски кораб, плаващ под българско знаме и за който се прилагат международните конвенции по чл. 72, ал. 8, изискванията на Наредбата по чл. 72, ал. 3, приетите от Европейската комисия актове за изпълнение по чл. 35 и делегирани актове по чл. 8, 11, 27 и 36 от Директива 2014/90/ЕС и международните стандарти относно морското оборудване и неговото изпитване.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е орган на надзора на пазара на морското оборудване. Надзорът на пазара се извършва от инспектори, оправомощени от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Надзорът на пазара на морското оборудване се извършва по:
1. предварително утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ годишна програма за надзор на пазара на морското оборудване;
2. сигнал, че дадено морско оборудване представлява риск за морската безопасност, околната среда или здравето.
(5) Надзорът на пазара на морското оборудване се извършва чрез:
1. проверки на документи на морското оборудване, пуснато на пазара и/или монтирано на борда на морски кораб, за наличие на и/или съответствие с изискванията за:
а) ЕС декларацията за съответствие;
б) техническата документация, документите, издадени от организации, нотифицирани по чл. 72, ал. 8, съгласно процедури за оценяване на съответствието, определени в наредбата по чл. 72, ал. 3;
2. проверки на морското оборудване, пуснато на пазара и/или монтирано на борда на морски кораб, за наличие на и съответствие с:
а) маркировката „щурвал“ и/или електронен етикет, определени в наредбата по чл. 72, ал. 3;
б) информацията, която идентифицира морското оборудване, производителя и вносителя;
в) инструкции и информация за безопасното монтиране на борда и безопасното използване на морското оборудване, включително ограниченията при използване, които придружават морското оборудване;
г) ЕС декларацията за съответствие.
3. вземане на образци или проби от морското оборудване и изпитването им.
(6) Проверките по ал. 5, т. 2 се извършват:
1. на борда на морските кораби;
2. в производствените помещения и в помещенията за съхранение и търговия на морското оборудване, преди монтирането на борда на морски кораби.
(7) Проверката на морско оборудване, което е монтирано на борда на морски кораб, е проверка, при която морското оборудване остава на борда на кораба напълно функционално.
Права на инспекторите при извършване на надзор на пазара на морското оборудване
Чл. 80б. (1) Инспекторите по чл. 80а, ал. 3 имат право:
1. на свободен достъп до:
а) борда на морски кораби, плаващи под българско знаме;
б) търговски обекти и други места за съхранение и представяне на пуснато на пазара морско оборудване или елементи от морско оборудване;
в) производствени, складови и търговски помещения и други места, където се съхранява морското оборудване, преди да бъде монтирано и/или използвано на борда на морски кораб;
2. да изискват от икономическите оператори или в случая на морско оборудване, монтирано на борда на морски кораб, от капитана на кораба или от корабопритежателя да предоставят съобразно техните задължения:
а) ЕС декларация за съответствие;
б) техническата документация за морското оборудване;
в) документи, издавани от организациите, нотифицирани по чл. 72, ал. 8, съгласно приложимите процедури за оценяване на съответствието;
г) инструкции и информация за безопасното монтиране на борда и безопасното използване на морското оборудване, включително ограниченията при използване;
3. да вземат образци или проби от морското оборудване за изпитването им, включително да им бъде осигурен достъп на място;
4. да искат съдействие от компетентните органи на другите държави членки на Европейския съюз.
(2) Инспекторите по чл. 80а, ал. 3 определят 14-дневен срок за предоставяне на документите и информацията по ал. 1, т. 2, който може да бъде удължен до един месец при необходимост от представяне на допълнителни документи и информация.
(3) Икономическите оператори, капитанът на кораба и корабопритежателят са длъжни да осигуряват достъп до местата по ал. 1, т. 1 и да оказват съдействие на инспекторите по чл. 80а, ал. 3 при изпълнение на техните задължения.
(4) Инспекторите по чл. 80а, ал. 3:
1. използват получените документи и информация само за целите на надзора на пазара;
2. се легитимират при извършване на проверките;
3. участват в обмена на информация с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз;
4. оказват съдействие на Европейската комисия и на компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз.
Изпитване на образци или проби от морското оборудване
Чл. 80в. (1) Изпитването на образци или проби от морското оборудване се извършва в лаборатория, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, или в лаборатория, акредитирана от орган на държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Изпитването на морското оборудване не може да се извършва от организациите, нотифицирани по чл. 72, ал. 8, участвали в неговото оценяването на съответствието.
(3) Разходите за изпитване са за сметка на икономическия оператор, когато морското оборудване не съответства на приложимите технически изисквания и стандарти по чл. 80а, ал. 2.
(4) Разходите за изпитване са за сметка на:
1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато морското оборудване съответства на изискванията и стандартите по ал. 1;
2. Икономическия оператор, независимо от получените резултати, когато се установи, че:
а) морското оборудване е без маркировката „щурвал“ и/или електронен етикет;
б) морското оборудване е без техническа документация;
в) техническата документация не съдържа всички съответни данни за средствата, използвани от производителя за осигуряване на съответствието на морското оборудване.
Ограничителни мерки и коригиращи действия на пазара на морско оборудване
Чл. 80г. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица по предложение на инспекторите по чл. 80а, ал. 3 налагат следните ограничителни мерки:
1. временно спиране на предоставянето на морското оборудване на пазара и/или монтирането му и използването му на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме;
2. забрана за предоставянето на морското оборудване на пазара и/или монтирането му и използването му на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме;
3. изтегляне от пазара и/или изземване на морското оборудване.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица по предложение на инспекторите по чл. 80а, ал. 3, в зависимост от задълженията на икономическия оператор във веригата на доставка на морско оборудване налагат коригиращи действия за:
1. привеждане на морското оборудване в съответствие с приложимите технически изисквания и стандарти по чл. 80а, ал. 2;
2. предоставяне отново на пазара и/или монтиране на морско оборудване на борда на морски кораб при недопускане на риск за морската безопасност, околната среда или здравето;
3. изтегляне от пазара и/или изземване на морското оборудване.
(3) Налагането на ограничителни мерки по ал. 1 и/или на коригиращи действия по ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или на оправомощени от него длъжностни лица.
(4) Заповедите по ал. 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира тяхното изпълнение.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица със заповед временно спират предоставянето на морското оборудване на пазара и/или монтирането му и използването на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме за целите на оценка на риска за морската безопасност, околната среда или здравето. В тези случаи инспекторите по чл. 80а, ал. 3 извършват оценка на морското оборудване, която обхваща всички съответни технически изисквания и стандарти по чл. 80а, ал. 2.
(6) Когато при оценката по ал. 5 се установи, че за морското оборудване не са спазени съответните технически изисквания и стандарти по чл. 80а, ал. 2, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица, със заповед разпореждат на икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия по ал. 2 за отстраняване на несъответствието в срок до два месеца. В тези случаи се прилага чл. 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(7) Когато икономически оператор не предприеме коригиращи действия в срока по ал. 6, инспекторите по чл. 80а, ал. 3 предлагат на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да наложи мерки по ал. 1 и незабавно да информира Европейската комисия и другите държави членки.
(8) Когато инспекторите по чл. 80а, ал. 3 установят, че несъответствието не е ограничено на територията на Република България или до корабите, плаващи под българско знаме, информират Европейската комисия и другите държави членки за резултатите от оценката по ал. 5 и за коригиращите действия по ал. 6.
(9) В случаите по ал. 6 инспекторите по чл. 80а, ал. 3 информират съответната организация, нотифицирана по чл. 72, ал. 8, която е извършила оценяване на съответствието на морското оборудване, за установените несъответствия.
(10) Когато в резултат на оценката по ал. 5 се установи, че морското оборудване представлява сериозен риск за морската безопасност, околната среда или здравето, се прилагат чл. 20 – 22 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(11) Когато в срок 4 месеца от получаването на информацията по ал. 7 не е повдигнато възражение от държава членка или от Европейската комисия във връзка с временната ограничителна мярка, тази мярка се счита за оправдана.
Обмен на информация относно ограничителните мерки на пазара на морско оборудване
Чл. 80д. (1) Когато е получена информация за предприети ограничителни мерки от компетентни органи на друга държава членка, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице информира незабавно Европейската комисия и другите държави членки за всички предприети от агенцията мерки и за всяка допълнителна информация, с която Изпълнителна агенция „Морска администрация“ разполага и която е свързана с несъответствието на съответното морско оборудване, както и за възраженията на агенцията в случай на несъгласие с предприетите от другата държава членка ограничителни мерки.
(2) Когато по предприетите ограничителни мерки от компетентни органи на друга държава членка не са постъпили възражения или Европейската комисия е приела акт за изпълнение, с който постановява, че мярката е оправдана, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ прилага незабавно ограничителните мерки и информира Европейската комисия.
Забрана за предоставяне на пазара на морско оборудване при наличие на риск за морската безопасност, околната среда или здравето
Чл. 80е. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица със заповед забраняват предоставянето на съответното морско оборудване на пазара и/или неговото монтиране и използване на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме, и изискват от икономически оператор да предприеме в срок до два месеца коригиращи действия по чл. 80г, ал. 2, когато по реда на чл. 80г, ал. 5 инспекторите установят, че са изпълнени едновременно следните условия:
1. морското оборудване е в съответствие с приложимите технически изисквания и стандарти по чл. 80а, ал. 2;
2. морското оборудване представлява риск за морската безопасност, околната среда или здравето.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица незабавно информират Европейската комисия и другите държави членки за случаите по ал. 1.
(3) Когато Европейската комисия с акт за изпълнение постанови, че мярката по ал. 1 не е оправдана или е необходимо предприемане на други мерки, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заповед отменя наложената мярка или предприема мерките, определени с акта за изпълнение.
(4) Когато от компетентни органи на друга държава членка са предприети ограничителни мерки по отношение на съответстващи продукти, които представляват риск, Европейската комисия приема акт за изпълнение, с който постановява, че тези мерки са оправдани или е необходимо предприемане на други мерки. В тези случаи Изпълнителна агенция „Морска администрация“ незабавно предприема действия в съответствие с акта за изпълнение.
Налагане на ограничителни мерки при официално несъответствие на морското оборудване
Чл. 80ж. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица със заповед временно спират предоставянето на морско оборудване на пазара и/или монтирането му и използването му на борда на морски кораби, плаващи под българско знаме, и изискват от съответния икономически оператор в срок до два месеца да предприеме необходимите коригиращи действия по чл. 80г, ал. 2, когато установят, че:
1. маркировката „щурвал“ не е положена или е положена в нарушение на изискванията на чл. 9 от Директива 2014/90/ЕС;
2. ЕС декларацията за съответствие не е съставена, не е съставена правилно или не е била изпратена на кораба;
3. техническата документация не е налице или не е пълна;
4. типът, партидният или серийният номер или друг елемент, позволяващ идентифициране на оборудването, не е нанесен по подходящ начин върху морското оборудване, а когато размерът или естеството му не го позволяват, върху опаковката му и/или в придружаващ го документ;
5. не е указано по подходящ начин името, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка на производителя, както и неговият адрес и една точка за контакт с производителя върху оборудването или върху опаковката му и/или в придружаващ го документ;
6. не е указано по подходящ начин името, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка на вносителя, както и неговият адрес върху оборудването или върху опаковката му и/или в придружаващ го документ;
7. морското оборудване не се придружава от инструкции и необходимата информация за безопасното монтиране на борда и безопасното използване на продукта, включително ограниченията при използване.
(2) Когато не са изпълнени наложените коригиращи действия по чл. 80г, ал. 2 в срока по ал. 1, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица със заповед налагат ограничителните мерки по чл. 80г, ал. 1.
Информация относно надзора на пазара на морското оборудване
Чл. 80з. На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се публикуват данните за морското оборудване, за което има издадена заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по чл. 80г и чл. 80е, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Вълков.
Откривам разискванията по редактирания § 5 и новия § 6, предложен от Комисията.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Прекратяваме разискванията.
Подлагам на гласуване текстовете на § 5 по редакция на Комисията и текста на новия § 6, предложен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Параграф 5 и новият § 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 6 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато по време на плаване на кораб е извършено престъпление по Наказателния кодекс, капитанът има право да задържи лицето, заподозряно в извършване на престъпление, до предаването му на компетентните органи в първото българско пристанище, в което пристигне корабът.“
2. Алинея 2 се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
По § 8 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 218 думите „реда на наредбата по чл. 159, ал. 7“ се заменят с „един от способите, по чл. 474, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11, като думите „на годишна база“ се заменят с „ежегодно“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по параграфи от 6 до 10? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване текстовете на § 6, който става § 7 с редакция по текста, който предлага Комисията; § 7, който става § 8 по вносител; § 8, който става § 9 по редакция на Комисията; § 9, който става § 10 по вносител; § 10, който става § 11 по вносител, с добавени две думи.
Гласували 107 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 11.
Параграфи от 6 до 10 са приети, които се преномерират с параграфи от 7 до 11.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. Създава се чл. 374а:
„Чл. 374а. (1) Който не предостави достъп на лицата по чл. 80а, ал. 3 да осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел IIа, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 400 до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. Създава се чл. 374б:
„Чл. 374б. (1) Който не изпълни наложени му със заповед по чл. 80г, ал. 3 ограничителни мерки и/или коригиращи действия, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 4000 лв., а имуществената санкция – от 4000 до 10 000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, като думата „веднага“ се заличава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Откривам разискванията по параграфи от 11 до 15 по вносител.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване параграфи от 11 до 15 по вносител, които стават параграфи от 12 до 16.
Гласували 108 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 15.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 16 има предложение от народните представители Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
„§ 17. В § 1а от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 40 думите „Резолюция А.974 (24), приета от Асамблеята на Международната морска организация на 1 декември 2005 г.“ се заменят с „Резолюция А.1067(28), приета от Асамблеята на Международната морска организация на 4 декември 2013 г.“
2. Създават се т. 47 – 57:
„47. „Морско оборудване“ е оборудване на морски кораб или елемент от такова оборудване.
48. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на корабно оборудване на пазара на Европейския съюз в хода на търговска дейност независимо дали срещу заплащане, или безплатно.
49. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на морско оборудване на пазара на Европейския съюз.
50. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщането на морското оборудване, което вече е монтирано на борда на кораби, плаващи под българско знаме, или е закупено с намерение да бъде монтирано на борда на такива.
51. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща да се предотврати морско оборудване, което е във веригата на доставка, да бъде предоставено на пазара.
52. „Производител“ е физическо или юридическо лице, което произвежда морско оборудване или което възлага проектирането или производството на морско оборудване и го предлага на пазара със своето име или търговска марка.
53. „Упълномощен представител“ е физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е получило писмено пълномощно от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
54. „Вносител“ е физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз морско оборудване от трета държава.
55. „Дистрибутор“ е физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя морско оборудване на пазара.
56. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
57. „ЕС декларация за съответствие“ е писмена декларация за съответствие с одобрен тип на български език по образеца в приложение III на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно общата рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на решение 93/465/ЕИО (OB, L 218/82 от 13 август 2008 г.).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по редакцията на § 16, който става § 17? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване § 17.
Гласували 109 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от Иглика Иванова-Събева и група народни представители. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина и ред в залата. Не ме принуждавайте да прекратя заседанието за 30 минути. (Шум. Възгласи: „Еее!“)
Остана малко.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби“ с § 18 и 19:
„Заключителни разпоредби
§ 18. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се създава чл. 234г:
„Чл. 234г (1) Който извършва обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ или на документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и с глоба от пет до петнадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния.“
§ 19. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. …) в чл. 96, ал. 2 след думите „без да има това право“ се поставя запетая и се добавя „ако деянието не съставлява престъпление“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Вълков.
Подлагам на разискване наименованието на новия раздел и новите параграфи 18 и 19.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Дотук ние от БСП подкрепяхме Законопроекта, тъй като ставаше въпрос за специализирана материя. Последните два параграфа обаче, които са предложени, потвърждават порочната практика, която използват колегите от ГЕРБ – в законопроекти, които нямат нищо общо с темата, да вкарват предложения за изменение на други закони между първо и второ четене, което, първо, не позволява на народните представители да дават своите предложения и, второ, в конкретния случай говорим за промяна на Наказателния кодекс в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Мисля, че звучи абсурдно.
Отделно. Наказанията, санкциите, които са предвидени, са: ако става дума за едно лице – от 2 до 5 години ефективно, а ако става дума за повече от едно лице – от 5 до 10 години ефективно. Тук с нашите юристи сме коментирали, че има присъди за убийства, които не са толкова тежки. Все пак мисля, че и според правото санкцията трябва да съответства на престъпното деяние, което е извършено.
Затова ние от БСП тези два параграфа няма да ги подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Тишев.
Една забележка към Вашето изказване – Вие и досега нищо не сте подкрепили. Гласувахте за всичко „въздържал се“. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Реплики има ли? Не виждам желаещи.
Други изказвания.
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, първо Ви моля да не правите квалификации на парламентарната група какво подкрепя и какво не подкрепя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Констатации правя.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …и констатации, тъй като те не са верни. До момента парламентарната група подкрепи всеки един текст в Закона за търговското корабоплаване, така че констатацията Ви не е вярна, затова по-добре недейте да правите такива констатации.
А сега по текста.
Уважаеми колеги, тук моля всички наистина внимателно да чуете какво ще Ви кажем, защото, когато разберете какво правим в момента, съм сигурен, че 90% от Вас просто няма да го приемат. Няма как в Закона за търговското корабоплаване да променяме Наказателния кодекс – разберете има Правна комисия в този парламент. Може ли да променим законодателството, Наказателния кодекс? Госпожо Александрова, Вие сте председател на тази комисия, моля Ви вземете и Вие отношение? Променяме Наказателния кодекс в Закона за търговското корабоплаване в Преходни и заключителни разпоредби, където казваме, че нарушения – да, наистина това е проблем, незаконните превози са проблем в България, безспорно. Обаче колко пъти гледахме Закона за автомобилните превози? Колко пъти, включително в Програмата за седмицата, имате промяна на Наказателния кодекс? Колко поправки чакат Наказателния кодекс? Там не можахте да намерите място и сега между първо и второ четене в Закон, който се гледа само в Транспортната комисия, Вие вкарвате промени в Наказателния кодекс.
Вкарвате промени, които, забележете – от пет до десет години затвор. Тук колегите юристи вероятно ще вземат отношение. Наистина пет до десет години затвор може би за убийство няма такова наказание.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): От две до пет години е.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: От две до пет е, когато возиш един човек, а когато возиш повече от двама, е от пет до десет. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Иванов, моля Ви, не вземайте отношение. Ако искате, направете ми реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не влизайте в диалог.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Призовавам Ви, призовавам колегите от управляващото мнозинство, да отхвърлим този текст, да бъде внесен по надлежния ред. През това време заедно – Правната, Транспортната комисии, да седнем и наистина да решим този проблем с незаконните превози, защото проблемът не е да се накаже човекът. Проблемът е, че не може да ги хванат контролните органи, няма как да констатират и до момента. Ако зададете въпрос на Министерството на транспорта – не знам има ли представител в залата, колко заловени нарушители има по този член, на които да бъде наложено такова наказание, ще видите, че няма. Е как ще налагаме затвор от две до пет или от пет до десет, когато те не могат да ги хванат? Кого ще наказвате? Или просто приемаме един текст, за да плашим някой да не прави нещо?
Пак Ви казвам, колеги, има проблем с незаконните превози. Трябва да бъде решен. Ние сме готови да участваме в този процес. Подкрепяме и превозвачите, и жертвите на тези незаконни превози, защото има и жертви. Но не може да приемем ей така по принцип едно нарушение. Утре всеки един от Вас може да бъде жертва на този закон. Когато сега кача двама човека и ги закарам до Орлов мост, вече съм нарушител заедно с тези, които съм ги качил. Така че наистина помислете. Ако трябва – не знам, просто не го приемайте и да седнем, и да мислим по решаването на проблема на превозвачите и на българските граждани, които биха станали жертва на този закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Реплики има ли? Не виждам.
Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
Господин Иванов, Вие не сте ли карантиниран? Какво правите тук? (Смях и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Вие го набеждавате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Добре, мисля за Вашето здраве, господин Свиленски, защото точно зад Вас е. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! По внесеното предложение на народната представителка Иглика Събева и група народни представители са получени становища от компетентни институции. Моите колеги се опитаха да Ви обърнат внимание върху някои аспекти, аз се опитах по предишна точка, сега просто искам да Ви запозная със становищата, които може би не сте имали време да видите, тъй като така направен Законопроектът, с тази техника, няма кой знае колко време за обсъждане.
Според Министерството на правосъдието – то изразява много резерви по тези текстове, които са предложени и предлага нова редакция. Проблем – няма как да се направи… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина в залата!
КРУМ ЗАРКОВ: …нова редакция, тъй като Законопроектът е внесен директно на второ четене и няма никаква възможност за това.
Ако и на Министерството на правосъдието не вярвате, след като не вярвахте на моите колеги, вижте становището на Върховния касационен съд. Цитирам: „Законопроектът е преждевременен и вероятно несъобразен с новите критерии за съотношение между наказателната и административно-наказателната отговорност.“
Върховният касационен съд обръща внимание на концепцията за наказателната политика, на която имах честта преди малко безуспешно да Ви обърна внимание и която е приета от Вашето правителство. Ако и на Върховния касационен съд не вярвате, както на моите колеги, на Министерството на правосъдието – вижте какво казва Висшият адвокатски съвет: „Конфликт с Конституцията, недостатъци от наказателно-правна гледна точка“. Нещо по-опасно – Вие инкриминирате деяния, които не бихте искали да инкриминирате, опитвайки се да решите един съществен проблем, правейки го набързо и без достатъчно подготовка, Вие инкриминирате споделената икономика, споделеното пътуване. Това, което целият свят насърчава като икономически по-ефикасно, по-законосъобразно и щадящо природата, Вие ще вкарвате хората в затвора за това, и то го правите несъзнателно, защото в мотивите изрично казвате, че не искате това да направите. А Адвокатският съвет – хора, които се занимават с наказателното правораздаване – Ви казва, че точно това ще се получи.
Ако не вярвате и на Висшия адвокатски съвет, както не вярвате на моите колеги, както не вярвате на Министерството на правосъдието и както не вярвате на Върховния касационен съд, прочетете какво Ви пише Главният прокурор. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина в залата!
КРУМ ЗАРКОВ: Върховната касационна прокуратура – според тях напомнят също наказателната концепция, нормативното изискване за спазването на принципите на необходимост, обоснованост и пропорционалност, напомняйки го, искат да кажат, че Вие не ги спазвате, и казват, че се създават нормативни предпоставки при идентични правонарушения нарушителите да се третират нееднакво, по различен ред и с различна тежест на санкциите.
Заключвам с това, че не се заяждаме на дребно и искаме просто да Ви кажем: не се прави така. А всъщност Вие не само че не решавате проблема, а задълбочавате, заблуждавате хората, които страдат от тази паралелна икономика, заблуждавате хората, които страдат от този тип превоз, че нещо правите да им помогнете. Но, не само ние, а всички, включително Върховната прокуратура, казват, цитирам: „Следването на такъв подход влошава ефективността на наказателната репресия.“ Резултатът от този текст ще бъде, че още по-трудно да се предотврати този проблем.
Господин Свиленски Ви обърна внимание върху съществото на проблема, а именно то е работата на контролните органи и как се засичат този тип нарушения. Започнете да ги хващате и после мислете как да ги наказвате. Достатъчно разпоредби има в специалните закони. Същото важеше и за предишния текст.
Последствията от тази ни работа, уважаеми колеги народни представители, са, че феномените срещу които уж се борим, всъщност процъфтяват и процъфтяват, а ние въртим една и съща плоча. Резултатът е пагубен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Зарков.
Има ли реплики? Има ли по изказването на господин Зарков? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде в известна степен продължение на това, което господин Зарков и господин Свиленски започнаха преди малко. Наистина ще отравя апел към колегите от управляващото мнозинство: този закон в тази му част да не бъде приет, да бъде преразгледан и да бъде внесен един текст, който отговаря както на българската Конституция, така и на концепцията за наказателното право в българската държава.
Апелът ми е към всички юристи в залата, защото, приемайки подобно нещо, ние ще променим изобщо теорията на наказателното право, което се учи в университетите от студентите във втори курс.
Извинявам се, но извън това, което Ви цитира като становища господин Зарков тук на Върховната касационна прокуратура, на Върховния касационен съд, на Адвокатския съвет и така нататък, променя изцяло същността на наказателната репресия. Знаете какво е записано във всеки един учебник по наказателно право, че тежестта на извършеното престъпление трябва да отговаря съответно и на наказанието, което се налага.
В момента Вие инкриминирате нещо, което към днешна дата не е било инкриминирано, и се налага една абсолютна несъразмерна тежест на наказанието. Разберете, за убийство по непредпазливост се дава по-малко наказание – каквото Вие давате. Отворете Наказателния кодекс – за убийство по непредпазливост се дава по-малко наказание, отколкото Вие налагате за возенето на двама души в автомобил. Много тежко разминавате границата – административнонаказателна отговорност и наказателна отговорност. Много тежко, разбирате ли?
Апелът ни е съвсем точен и ясен това нещо да не се случва днес. Разберете, ще останете в историята като хората, които сте променили Наказателния кодекс в една посока, която нито законодателят, който сте Вие в момента, нито начинът, по който тези, които са писали Конституцията – нашите предшественици, са визирали вътре какви наказания и на какво трябва да съответстват, те и авторите на Наказателния кодекс, няма да Ви разберат и не могат дори после да го предадат на своите студенти.
Апелът ни е за един здрав разум, както каза господин Зарков. Не се заяждаме на дребно тук. Просто молбата ни е да не правите такива грандиозни грешки, защото в противен случай ще се окаже, че между Вас и наказателното право има не пролуки, а пропасти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики има ли към изказването на господин Иванов?
За реплика, господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги! Господин Иванов, искам да дам един пример, а Вие като юрист да кажете на колегите и на българските граждани дали такъв човек би попаднал под ударите на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Несъгласие ли изразявате?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, несъгласие. Несъгласие по въпроса, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: С какво? По същество.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ако всяка сутрин, идвайки на работа до Народното събрание, на „Плиска“ кача господин Симеонов, защото се опитва да ме репликира отзад и господин Иванов, като колеги, и ги возя до Народното събрание – всеки ден в 8,00 ч., три пъти подред – сряда, четвъртък, петък, следващата сряда, четвъртък и петък, и ги докарвам до българското Народно събрание, но в петък господин Симеонов реши да пусне сигнал срещу мен, че извършвам нерегламентиран обществен превоз, попадам ли под ударите на този текст? Повече от двама човека, по едно и също време, всеки ден в 8,00 ч., всяка сутрин, регулярно, по разписанието на обществен превоз на път, защото по Цариградско вървят немалко автобуси – попада ли такъв човек под ударите на закона? Същото важи и за един родител, който всяка сутрин например кара три или четири деца от блока на училище. Всяка сутрин в 8,00 ч. по маршрут на автобусна линия, качва ги и ги кара. Попадам ли под ударите на закона – обществен превоз, по едно и също време, регулярно, всеки ден? Господин Иванов, моля да отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Какво Ви беше несъгласието? Може ли да ни обясните сега? Нямаше несъгласие по същество.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Симеонов, с Вас може да си говорим след пленарното заседание. Колко пъти ще се обясняваме…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Предупреждавам Ви, че следващия път ще Ви прекъсна.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ами, прекъснете ме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Други реплики има ли? Не виждам.
Разбира се, Вие имате дуплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Водещ на заседанието, ако Вие пишете нов Правилник тук, адхок, то е съвсем друга работа. Мисля, че не е редно да го правите. Да се върнем към дупликата.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, въпросът Ви е съвсем резонен, най-малко, защото съставът на престъплението не е ясен. Знаете, че в Наказателния кодекс от години са залегнали определени норми и тази норма, която в момента се налага, никак не е ясна. Това дали Вас ще Ви подведат под наказателна отговорност, трудно ще Ви отговоря, защото самите колеги вносители трудно ще Ви отговорят.
Но със сигурност вероятността някой прокурор да Ви извика и да Ви заведат дело – седем години да Ви разкарват като свидетел и като обвиняем и каквото се сетите, не е малка. През това време може да се случат много неща. Най-лошото може да се случи – Вие да лежите повече, отколкото би могъл да лежи един убиец, за съжаление, за това, което ми говорите в момента. Съставът на престъплението е неясен и въвеждате неясна правно-наказателна норма – просто променяте философията на наказателното право. Това се случва днес, колеги, и господин Свиленски е прав. И не го задава само той този въпрос, ще го задават всички останали оттук нататък.
Не дай си боже, пък някой да плати на господин Свиленски горивото, да каже: колега, понеже ме возите, ето ти 2 лв., да ти платя за горивото, тогава със сигурност ще Ви арестуват, господин Свиленски. Това се отнася за всички в залата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Други изказвания има ли?
Господин Митев. (Реплики.)
Кой друг? Ето, господин Митев – давам Ви думата.
Следващият ще бъде господин Данчев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! От това, което чувам като дискусия тук, стигам до извода, че или колегите отляво не са чели внимателно текстовете, или ги четат, както дяволът чете Евангелието.
Първо, никъде в тези примери, които бяха давани, няма да попаднете по никакъв начин в състава така, както той е регламентиран, тъй като споделеното пътуване не е обществен превоз на пътници.
Второ, по отношение на начина на формулиране мисля, че пределно ясно е формулиран текстът – нито променя философията на наказателното право, нито нещо кой знае какво фрапиращо се случва. Напротив, това, което се преследва, е изцяло легитимна цел – да се ограничат незаконните превози и този обществен превоз на пътници, който се осъществява от физически и юридически лица без съответното разрешение и без съответния лиценз. По този начин единственото, което прави, е на практика да съсипва конкурентната среда и всички онези превозвачи, които са преминали процедурата по лицензиране, издадено им е валидно разрешително, на практика да бъдат доведени до фалит именно в резултат на дъмпинговите цени и нелоялната конкуренция от този сив, даже бих казал черен сектор на пазара за обществени превози. Така че съвсем логично е това предложение и би следвало да бъде подкрепено.
Учудвам се на тази упорита и неоснователна съпротива от лявата част на залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев.
Реплики?
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Митев, съжалявам, че сте юрист и подкрепяте този текст.
Първо, нека да кажем какво е обществен превоз на пътници и какво касае тази промяна. Когато изпълняваш превоз по маршрута на обществен превоз, на градски транспорт или друг превоз по едно и също време, по разписание, по дадения маршрут срещу заплащане – попадаш. Затова Ви дадох примера: всяка сутрин Вие качвате три деца на Вашите съседи и ги карате до училище. Понеже ги карате само Вие, родителите Ви дават по два лева или по три лева за бензин, за да си разделите бензина. Вие попадате под този текст.
Това разбирате ли го, или не го разбирате? Защото всяка сутрин в 8,00 ч. по маршрута на автобус примерно 306 возите трима човека и им вземате пари – и Вие попадате. Затова казвам, че текстът Ви не работи. Затова попитах: колко заловени нарушители в момента има по това пътуване? (Реплики.)
Съгласен съм с Вас, че тази мярка трябва да бъде взета по някакъв начин срещу незаконните превози, че това убива тези, които са лицензирани, но не е това начинът. Пак казвам: има ли някой анализ? От Министерството на транспорта друг път идват заместник-министри, сега не виждам никой – да кажат колко човека са заловили, колко нарушители? Има ДАИ, има „Пътна полиция“, има НАП – ами тези органи какво са правили? Това не е проблем от вчера или от днес. Този проблем е от 20 години сигурно. Колко проверки направиха, колко нарушители заловиха? И понеже е ниско наказанието, те продължават да го правят втори и трети път. (Реплики.)
Затова казвам, че този дебат трябва да се води както в Транспортната комисия, само че по други закони, а не по Закона за търговското корабоплаване, така и в Правната комисия.
И аз наистина апелирам…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Времето Ви изтече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …юрист от ГЕРБ да излезе и да каже подкрепя ли Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Времето Ви изтече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Много сте стриктен, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, с Вас ще бъда стриктен вече.
Втора реплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Митев, обръщам се към Вас, за да Ви обърна внимание, че има дефиниция какво е обществен превоз и какво е превоз на пътници в Закона за автомобилните превози.
Тя гласи: „Обществен превоз е превоз за чужда сметка или срещу заплащане, или срещу икономическа облага, която се извършва с моторно превозно средство.“ А превоз на пътници е: „Дейност от лице, което извършва услуги за извършване на превоз на пътници с моторни превозни средства, отново за чужда сметка или срещу заплащане, или срещу икономическа облага.“ Моля да обясните всъщност изпълнителното деяние, за което твърдят преждеговорившите …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Ципов, Вашето изказване не е оспорване по същество.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Напротив, искам да …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Вие потвърждавате това, което каза господин Митев.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Искам господин Митев съвсем ясно да обясни каква е формата на изпълнителното деяние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Насаме го искайте от него.
По същество имате ли някакво възражение?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Трета реплика на господин Данчев. (Реплики от народния представител Георги Свиленски.)
Запазете тишина в залата, за да не Ви отстраня за едно заседание! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Митев, учудвате се, че няма да подкрепим това предложение за промяна в Наказателния кодекс, което касае и Закона за автомобилните превози. Не е никак учудващо според мен и ще Ви кажа защо – най-малкото по две причини.
Първата е, че този закон беше цялостно променен в началото на тази година след една много дълга, в това число обществена дискусия, след много дълга и усърдна работа на огромна работна група, която включваше представители на поне няколко институции, в това число, разбира се, всички, които имат касателство по темата – и „Автомобилна администрация“, и Министерството на транспорта, Правосъдното министерство, КАТ и така нататък.
Питам се: защо тази промяна не беше предприета тогава – след тази обществена дискусия, а се налага сега да се вкарва като някакво предложение между първо и второ четене на съвсем друг закон? И ще Ви кажа защо – защото има неразбирателство по темата между органите, които се предполага, че трябва да правоприлагат след това тази разпоредба. И това става много ясно – аз съжалявам, че господин Зарков като опитен юрист и парламентарист не беше на заседанието на Транспортната комисия, за да види този буквално цирк, който се разигра, защото там стана ясно, че Транспортното министерство и Министерството на правосъдието…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Какво е Вашето възражение по същество на изказването на господин Митев?
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Точно така – по това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Вие имате право на изказване, в което може да изложите цялата история.
Какво правите в момента?
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Точно така, обяснявам на господин Митев защо не е прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: До момента не сте изразили несъгласие по същество. Изразете несъгласието си – за това е репликата. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Не се обаждайте от залата, ако обичате.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: И затова, господин Митев, Вие трябваше да чуете как Министерството на транспорта и Министерството на правосъдието не могат да се разберат помежду си за коя разпоредба всъщност става въпрос и кои незаконни превозвачи ще бъдат санкционирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Времето Ви изтече.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: По кой член на Закона за автомобилните превози те ще изпаднат в нарушение, за да се стигне до наказателно правоприлагане по Наказателния кодекс?
Наистина по този начин не се правят промени и не се учудвайте защо ние няма да ги подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Данчев, Вашето възражение е: ако бяхте там, Вие щяхте да видите. Просто това не е сериозно.
Възражение по същество на изказването на господин Митев трябваше да направите.
Дуплика, ако обичате.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Ципов, прав сте, действително от моя страна беше непрецизно, че не цитирах съответната разпоредба на Закона за автомобилните превози, където се дават определенията какво е обществен превоз на пътници и превоз на пътници.
С това преминавам всъщност към отговора на репликата на господин Свиленски. На практика всички тези хипотези, които ги давате, не отговарят по никакъв начин на това, което чухме като цитат от страна на господин Ципов. Ние тук нямаме нито икономическа изгода, нито икономическа облага при така нареченото споделено пътуване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Два лева не е ли?
ХРИСТИАН МИТЕВ: Никой не ми взема два лева и къде е икономическата облага, при положение че Вие нито заплащате труда на водача, нито заплащате пълния консуматив, като разход на гориво, нито заплащате амортизацията на превозното средство? Нищо от това не се случва! (Реплики от народния представител Георги Свиленски.) Нито имате норма на печалба – нищо! Нищо от тези елементи, които са посочени в определението на Закона за автомобилните превози на обществен превоз на пътници, го нямате в този случай. (Реплики от народния представител Георги Свиленски.)
Що се отнася до начина, по който са процедирали до момента съответните контролни органи, точно затова пък се предлагат промени в Закона за административните нарушения и наказания – именно, за да се усъвършенства административнонаказателната процедура. Ако бъдат приети тези изменения на второ четене, съм сигурен, че ще се подобри административнонаказателната отговорност и дейност, но проблемът не е само в това.
На практика реализирането на наказателна отговорност не е свързано по никакъв начин и не е обвързано с преди това реализирана административно-наказателна такава. Ако съответното деяние е с голяма степен на обществена опасност, то съответно ще бъде квалифицирано като престъпление, а не като административно нарушение и ще бъде приложен съответният състав от Наказателния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев.
Да, по начина на водене – господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, защото днес това, което демонстрирахте тук в залата, нарушава Правилника в по-голямата му част.
Никъде в Правилника, уважаеми господин Водещ, защото Вие не сте председател, а водещ на заседанието в момента, няма версията цензур на народните представители. (Реплики от ГЕРБ.) Тази трибуна е тук, уважаеми господин Водещ на заседанието, че всеки народен представител да изразява своята воля от тази трибуна, да изразява своето мнение и той не носи отговорност, включително и наказателна, каквато ще вменим след малко на редица нещастни хора, които ще си возят приятелите и може би ще трябва да им дадат по два лева за това, че ги возят. Това ще се случи след малко.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Стига си лъгал!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Недей така да говориш!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Вашата работа е да прекъснете тях, когато се изказва народният представител, а не да прекъсвате народния представител, когато той изразява своето мнение по определена тема. Затова Ви правим сериозна забележка. Вие си позволявате това нещо да стане системно, господин Водещ. Това не е за първи път. При Вас нарушаването на Правилника вече става системно. Разберете го!
И на тези колеги, които ще подкрепят този законопроект, завършили са право и имат дипломи за юридическо образование, ако гласуват, нека да се върнат в съответните университети, защото са за двойка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ето, пак нарушавате Правилника – по начина на водене, а се обръщате към колегите си как да гласуват.
Сега ще си ползвам правото на две минути. Няма да ползвам две минути, но ще Ви обясня, че аз не налагам никаква цензура на никого. Прилагам Правилника такъв, какъвто сте го приели и сме го приели всички. (Реплики от „БСП за България“.) В това отношение не приемам квалификация за цензура. Вие може да си имате това мнение, но то не отговаря на истината.
И второ. Това, че всеки народен представител има право на собствено мнение е така, но само по обсъждания въпрос, господин Иванов. Не може всеки да говори каквото си иска, когато му се поиска.
Давам думата на господин Данчев за изказване. (Реплики от народния представител Димитър Данчев.)
Отказвате се?
Заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги вносители, безспорно в обсъжданите обществени отношения има аномалии – в транспорта, в споделеното пътуване, въобще има много пропуски, има и нелоялна конкуренция. Но наказателното право е ядрената бомба, която може да се пусне върху даден обществен проблем. Наказателната принуда е най-тежкият инструмент, който държавата използва, а той е последният инструмент, който тя трябва да използва, защото причините да има тези проблеми в транспортния сектор далеч не е наказателната политика. Въвеждайки тази наказателна репресия, Вие пораждате цял нов клас обществени проблеми, за които говорят колегите от БСП, за които говорят професионалните гилдии, юристи, адвокати и така нататък.
И в случая средството не оправдава това, което използвате, не оправдава целта, която преследвате. Вие искате да угодите на транспортния бранш. Добре, това е хубаво, но няма да постигнете тази цел. Аз разбирам защо го правите, защото тези обществени отношения са сложни и тяхното решаване изисква много работа на различни нива, проблемът е комплексен. Но въвеждайки тази наказателна репресия, постигате обратното – Вие прехвърляте отговорността към прокуратурата.
Това отнема 20 минути дебат в залата, един текст, чиста е Вашата съвест пред транспортния бранш, угодили сте на техните искания, проблемът е прехвърлен вече на друга власт – на прокуратурата, да ходи тя да раздава наказателна репресия съответно на съдебната система. Това не е правилен подход.
В наказателната политика – и който е юрист, го разбира, увеличаването и въвеждането на наказателна репресия не е правопропорционално на намаляване на честотата на деянието. И в това има логика, това е доказана практика, всеки един юрист разбира защо е така. Ще дадете пет, десет години, ще направите хората по-големи престъпници за съдебната система от хора, които са отнели човешки живот. В крайна сметка нарушавате баланса, нарушавате редица правни принципи, но какво постигате накрая?
Няма нищо срамно да признаете, че пътят, по който сте тръгнали, не е правилен, и да се откажете от този подход и да опитате, макар да е по-трудно, да решите проблема така, както трябва да бъде. Аз Ви призовавам да се откажете от този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли реплики?
Господин Свиленски, реплика?
Кратко възражение по същество – припомням Ви Правилника.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Е кратко, кратко – две минути. Колко да е кратко? Колкото дава Правилникът.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Божанков! Не съм съгласен с Вас, че проблемът се прехвърля на прокуратурата и че даденият прокурор ще реши проблема на незаконните превози. Защото в момента три или четири органа следят за този проблем и няма хванати нарушители – „Пътна полиция“, Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“, и няма хванати нарушители!
Прокурорът няма как да хване нарушителя, той не може да спре автомобила. Той трябва заедно с всичките тези органи, съвместно, тоест сега предлагаме още един, да констатира това нещо. Така че не съм съгласен с Вас, че проблемът ще бъде решен, като го прехвърлят от тези три-четири органа към прокуратурата. Напротив, затруднява се още повече. Още повече става невъзможно неговото констатиране и още повече става невъзможно решаването на проблема на незаконните превози, за който, уважаеми колеги от ГЕРБ, имаме волята да решим проблема, просто не е намерен правилният подход. Нормално е някой път нещо да се сбърка, разберете го.
Апелирам още веднъж да оттеглим, да не приемем текста или каквито парламентарни практики има. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Свиленски, кратко възражение по същество, по изказването.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Минута и шестнадесет секунди…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Може да имате минута, но не може да говорите каквото си искате.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Минута и шестнадесет секунди… (Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Освободете трибуната!
Други реплики има ли? Няма. (Реплики от „БСП за България“.)
Ще Ви дам. Нека да свърши процедурата по реплики и дуплики.
Други реплики има ли? Няма.
Господин Иванов, реплика ли имате?
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божанков, аз не съм съгласен с Вас, защото Вие пропуснахте да направите едно сравнение с други наказания за престъпления, които са далеч по-тежки. Само ще Ви прочета…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Възражение по същество, а не какво е пропуснал.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Това е по същество, пропуснал е в своето изказване… (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Спри да бъдеш цензур!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля Ви, говорете на Вие! (Реплики от „БСП за България“.)
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Ще Ви прочета, господин Божанков, чл. 122 от Наказателния кодекс: „Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до пет години – господин Божанков – до пет години, а тук ги наказваме от пет до десет – ако смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или силно действащо отровно вещество, лишаването от свобода е от една до шест години.“
Извинявам се много, колеги, но Вие тотално бъркате философията на наказателното право. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Това беше възражение по същество на изказването.
Други реплики има ли? Не виждам.
Господин Божанков, дуплика ще ползвате ли?
Заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги репликиращи, може би останах неразбран в хипотезата си, че точно това ще се случи. Цял един клас нови обществени проблеми ще се отворят, без да се реши, подчертавам, основният проблем.
И се връщам на статистиката, която е факт в наказателното право – завишаването на наказателната репресия не води до правопропорционално намаляване на честотата на деянието, защото корените на този проблем са съвсем другаде. Действията на управляващите в случая показват управленска немощ. Те не могат да дадат работещо решение на работещия сектор, те не могат да предложат политика, която да регулира тези обществени отношения, затова прехвърлят проблема на прокуратурата, която аз не съм твърдял, че ще разреши. Тя няма да го разреши, а това ще породи единствено и само нови проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Божанков.
Други изказвания има ли?
По начина на водене – заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, веднъж Ви беше направена забележка от колега народен представител, аз си позволявам да Ви направя втори път. Недейте да си превишавате правата! Вие в момента сте председателстващ заседанието и нямате абсолютно никакво право, нито да коментирате, нито да ме прекъсвате на минута и двадесет секунди, нито да ми подвиквате отзад зад мен. Как господин Христов, когато води заседание, няма проблеми, а когато Вие водите заседание, непрекъснато изнервяте залата?! (Шум и реплики.) Хайде малко да си смирите поведението, да се успокоите, ако трябва, да си починете.
Господин Христов, моля Ви, поемете воденето на заседанието, за да приключим Закона така, както трябва да го направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Мога да Ви поясня, че не си превишавам правата. Такива са задължителните ми права по Правилника. Аз трябва да спазвам Правилника и затова съм избран тук.
А по отношение на това дали мога да Ви прекъсвам, или не мога да Ви прекъсвам на минута и двадесет секунди, мога да Ви прекъсна и на двадесетата секунда, ако не говорите по същество или ако се отклонявате от обсъждания въпрос и това е регламентирано на няколко места в Правилника. Вие много добре го знаете.
Има ли други изказвания?
Госпожо Събева, заповядайте.
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да разясня същината на предложените от нас промени, които са важни и наложителни, считам за нужно да направя две уточнения, за да е запозната аудиторията с действителното правно положение. От началото на годината до настоящия момент при извършени проверки са отнети 145 свидетелства за управление на моторни превозни средства и са спрени от движение 145 автомобила.
Следващото уточнение, което искам да направя, е във връзка с изтъкнатите становища на Върховния касационен съд и на Висшия адвокатски съвет. Искам да изясня на аудиторията, че тези становища са дадени при предложените промени в чл. 93, а не в чл. 96, който сега предлагаме да бъде променен, за да е наясно аудиторията с действителното правно положение.
С нашите предложения за промени в Наказателния кодекс се уреждат важни обществени отношения, като се регламентира осъществяването на обществен превоз на пътници, за което се изисква разрешение – регистрация или лиценз, предвидени да бъдат издавани по реда на съответните закони или подзаконови нормативни актове, или актове на Европейския съюз в нарушение на тези изисквания.
С извършването на подобни действия се увреждат важни обществени отношения, засягащи сигурността на лицата, които ползват подобни услуги, от една страна, а, от друга страна, това рефлектира и ескалира до засягане интересите на държавата, изразяващо се в ощетяване на хазната. Предлагаме и съответната промяна в Закона за автомобилните превози, съгласно която се прави разграничение между административнонаказателната отговорност и предвидените в нашите предложения промени в Наказателния кодекс.
Целта, която преследваме, е да се ограничат и сведат до минимум нерегламентираните превози. Това са превози, които са по утвърдени транспортни схеми, обществени превози, за които има дефиниция, която колегите цитираха – няма да я повтарям, мисля, че стана ясно на аудиторията, тогава, когато те се извършват без съответния документ, лиценз или регистрация за извършване на превоз. Чрез промените ще бъде разрешен проблем, който съществува отдавна, дълго време е обсъждан в Министерството на транспорта, както и с представители на бранша.
Към настоящия момент съществуващите механизми, чрез които държавата реагира на тези нерегламентирани превози, са недостатъчни – на всички стана ясно, както и недостатъчно ефективни, създават се сериозни проблеми сред бизнеса не само от гледна точка на икономическата дейност на съответните оператори, но и от гледна точка на потребителите на тези услуги. Предложените промени ще разрешат този съществен проблем, който съществува от години и на който държавата следва да реагира с всички механизми, с които разполага. Безспорно, след като се установи, че административното наказание не постига нужния ефект да възпре правните субекти и да им вмени да се въздържат от противоправни действия, които могат да засегнат живота и здравето на българските граждани, е да се пристъпи към по-сериозни мерки чрез установяване на съответните състави в Наказателния кодекс.
Според Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията този текст е единственият възможен вариант, за да се справим с превозите, когато те се извършват без съответните изискуеми документи. Когато държавата предприема мерки, а именно за подпомагане на автобусните превозвачи, което се прави в момента, и се осигуряват 30 млн. лв., тя трябва да осигури целия комплекс от механизми,… (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина в залата!
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: …за да не се окаже една подобна мярка безцелна. Само тогава държавата ще си бъде на мястото, а именно когато отвсякъде предвиди възможността за подпомагане не само финансово, но и да ограничи всякаква нерегламентирана практика, която би довела до нежелани последици. Министерството на транспорта – подкрепя, Министерството на правосъдието – подкрепя по принцип предложението, всички представители на бранша са съгласни и искат предложените промени, абсолютно основателни са тези техни искания.
От Конфедерацията на автобусните превозвачи споделят, че този текст е много важен за всички, защото в момента сме поставени в една абсурдна ситуация, в която държавата отпуска 30 млн. лв., за да подпомогне автобусния транспорт, а тези средства на практика могат да потънат в нерегламентирани превози, ако не контролираме този процес.
Бих искала да поясня, че в предложенията ни за промени фактическата обстановка, която имаме предвид, е наличието на организирани групи, които извършват този вид превози, които предлагат такъв вид услуга, без да са лицензирани. Искам да бъде ясно разграничено това от чистата форма на споделеното пътуване там, където хората наистина пътуват на приятелски начала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвайте вече.
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: Затова за тази порочна практика считам, че следва да бъде прекратена. Следва да разграничим административнонаказателната отговорност на водачите, които не са снабдени със съответните документи и предложените от нас промени, които се отнасят за всяко наказателно отговорно лице, което организира подобни превози, без да има разрешение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвайте, госпожо Събева.
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: Ето защо Ви призовавам да подкрепите предложените от нас промени. Благодаря, уважаеми господин Председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Реплики има ли?
Господин Данчев, заповядайте. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Събева, на мен не ми стана ясно от Вашето изказване и затова ще Ви помоля да потвърдите, че съм Ви разбрал правилно. Всъщност от това, което казахте, аз разбирам, че са се объркали или най-малкото не са разбрали за какво става въпрос и затова са дали некоректни становища Върховният касационен съд, Прокуратурата на Република България, Висшият адвокатски съвет и Министерството на правосъдието. Всички те са в грешка, но Вие сте разбрали за какво става въпрос, какъв е общественият проблем, който искате да бъде решен, и те са се объркали. Правилно ли е това, което съм разбрал от Вашето изказване или не?
Искам да Ви кажа, че изключително се учудвам на самочувствието Ви да потвърждавате подобно предложение още веднъж сега, тук в залата, при положение че органът, който трябва да правоприлага и който трябва да преследва подобни престъпления – Прокуратурата на Република България, всъщност е изразила негативно становище към Вашето предложение. Настина ли смятате, че това предложение, тази законова промяна ще е работеща, след като органът, който трябва да я правоприлага, не я разбира така? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Данчев.
Втора реплика – господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Събева, наистина стана ясно, че и Вие като вносител не знаете какво сте внесли, и не знаете какъв проблем искате да решите, тоест проблемът го описахте, но с това, което предлагате – съжалявам. Тези 30 милиона, които Министерството на транспорта дава за подпомагане на транспорта, няма как да отидат в нерегламентираните превози, а те отиват в лицензираните, в регламентираните. Няма как да отидат в нерегламентираните. Този аргумент просто не знам защо го вкарахте?!
Казахте: „145 проверки“. 145 заловени или нарушения. Триста общини има в България, това прави по половин проверка, по половин нарушител на община. При положение че от София до Перник всяка сутрин, ако отидете на Руски паметник, пътуват непрекъснато такива превози, да не казвам за всяко едно населено място, всеки един народен представител знае проблема в неговия избирателен район, тоест за цяла община за цяла година – половин нарушител?!
Какво ще направите, кого ще накажете, кого ще изплашите? Нали първо трябва да се хванат тези хора, да им се наложат наказанията, които в момента ги има, каквито и да са те – ниски, високи! Конфискацията на автомобил или спиране не е малко наказание, между другото. И след това, като видите, че тази мярка не дава резултат, прилагате другата – тежката, която искате – 10, 15, 20, до живот, ако искате, колкото искате ги вкарайте в затвора, ама не сте извървели другия път бе, колеги. Няма как с половин проверка на община на година да обобщавате, че тази мярка ще реши проблема. Така че Вие с Вашето изказване доказахте нашите тези, че няма проверки, че няма наказани, че това няма да реши проблема, че тези 30 милиона няма да отидат в тези нерегламентирани, а ще отидат в регламентираните превози.
И най-важното, което е – българските граждани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвайте вече!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …видяха кой е вносителят на това, кой е човекът, който иска да ги вкара в затвора от пет до десет години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Други реплики има ли?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Иванова-Събева, разбирам, че Вие се водите на принципа „Пътят към ада е постлан с добри пожелания“, защото в момента вървите по този път. Разбирам Ви, че искате да решите проблем, който администрацията очевидно години наред не може да реши по причини защото или бездейства и Вашата работа като управляващи е да ги контролирате и накарате да работят, защото господин Свиленски Ви каза, че Вашата статистика е, и е много прав, 0,5 нарушителя на община. И не разбирате какво искате да направите. Най-вероятно не сте се консултирали с Вашите колеги юристи за това, че тежестта на наказанието трябва да отговаря на тежестта на престъплението, защото Вие в момента създавате нов състав на престъпление и ново престъпление, и общо взето не знам дали разбирате, че нашите критики към Вас са насочени не за това да не се свърши работа, ами защото искате с пушка за слонове да убиете муха.
Разберете ме, аз неслучайно Ви прочетох текст от Наказателния кодекс, където за убийство дават по-малко, отколкото Вие искате за някой заради това, че вози някого в колата си и му е дал два лева евентуално. И на прокуратурата ще се създаде толкова работа, че тя да не знае как да я свърши и Ви е дала отрицателно становище.
Вразумете се наистина, още един път Ви призовавам, и това нещо да изчезне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Е, няма как да изчезне, но…
Дуплика. (Реплики.)
Ако предложите отлагане на гласуването или някаква друга процедура, може да се отложи.
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа репликиращи! За тези два лева не смятам да коментирам отново. Беше казано от колегата Христиан Митев за какво става въпрос. Явно колегите нямат желание да разберат.
Искам само да внеса допълнително пояснение по репликата на господин Данчев относно становищата на прокуратурата, аз прокуратурата дори не я споменах, споменах Висшия адвокатски съвет и Върховния касационен съд. Исках да обърна внимание на аудиторията, че тези становища са дадени по Законопроекта на господин Станислав Иванов, който е внесен февруари месец и където става въпрос за чл. 93, а не за чл. 96 в Закона за автомобилните превози. (Реплики от „БСП за България“.)
По нашето предложение има становище на Министерството на правосъдието, което по принцип подкрепя Законопроекта.
А относно тези проверки… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, не подвиквайте от залата!
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: А относно тези проверки, за които се коментираше, че нямало проверки – цитирах Ви: „145 спрени от движение моторни превозни средства“.
Така че смятам, че всички реплики към моето изложение бяха неоснователни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Събева.
Други изказвания има ли? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Преминаваме към гласуване на наименованието на параграф „Заключителни разпоредби“, както и текстовете на § 18 и § 19, които са нови по предложение на Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 88, против 28, въздържали се 3.
И последните текстове от Законопроекта са приети, с което е приет Законът. (Реплики от „БСП за България“: „Процедура!“)
Спокойно, ще Ви дам думата. Изглеждате ми нервен нещо.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Правя процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Процедура по прегласуване.
Гласували 114 народни представители: за 84, против 28, въздържали се 2.
Предложението е прието и Законопроектът е приет с това. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Отрицателен вот – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Гласувах „против“, защото тази практика, която се въведе и в предишното Народно събрание, и в тази легислатура, през Преходни и заключителни разпоредби да се променят кодекси, да се създава нов състав на престъпление, е абсолютно порочна. (Шум.)
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, от място): Малко ред в залата!
ФИЛИП ПОПОВ: Това зависи от председателя на Събранието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете ред в залата и заемете местата си! Не е приключило заседанието.
ФИЛИП ПОПОВ: Гласувах „против“, защото не е проведено обществено обсъждане. Гласувах „против“ предвид отрицателните становища на правоприлагащите органи.
Недопустимо е за пореден път през Преходни и заключителни разпоредби…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля квесторите да върнат народните представители по местата им!
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
…през Преходни и заключителни разпоредби да се съставя нов състав не къде да е, а в Наказателния кодекс, което на практика определя и наказателната политика на Република България. Това нещо, което се случва днес тук, в парламента, за пореден път показва законодателното безсилие на управляващото мнозинство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Втори отрицателен вот? Не виждам желаещи.
Трети? Също няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Следващото заседание на Народното събрание е на 29 октомври от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 12,02 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Валери Симеонов

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ