Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 17 септември 2015 г.
Открито в 9,00 ч.
17/09/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Явор Хайтов

Секретари: Георги Търновалийски и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Няколко съобщения.
С писмо от 16 септември 2015 г. народните представители Вили Лилков, Петър Славов и Настимир Ананиев от Парламентарната група на Реформаторския блок заявяват, че на основание чл. 82 от Правилника оттеглят внесения от тях на 10 юни 2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.
С писмо също от вчерашния ден народният представител проф. Иван Станков на основание чл. 82 от Правилника оттегля внесения от него на 4 март 2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Съгласно седмичната ни Програма като точка първа за днешния пленарен ден следва:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители.
Постъпил е доклад от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Господин Лазаров, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, внесен от Димитър Лазаров и група народни представителина 9 септември 2015 г.
На свое заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители.
На заседанието присъстваха: господин Красимир Ципов – заместник-министър на Министерството на вътрешните работи, господин Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, господин Цветан Китов – председател на Държавна агенция „Технически операции”, господин Валери Манев – началник-отдел в Служба „Военна информация”, господин Бранимир Димитров – началник-отдел в Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, господин Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет при Министерския съвет.
Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от Димитър Лазаров. С предлаганите изменения и допълнения се цели да се прецизират сроковете за прилагане на специални разузнавателни средства и запълване на някои празнини в правната уредба. Според действащия Закон срокът за прилагане на специални разузнавателни средства не е диференциран. Отделните хипотези на прилагане на специални разузнавателни средства обаче са различни, което налага и диференциация в сроковете, в които те могат да се прилагат.
С измененията се предлага значително намаляване на срока за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на обекти с цел установяване самоличността на лица и увеличаване на срока за дейности, свързани с националната сигурност, в случаите на предотвратяване на тежки умишлени престъпления по Глава първа от особената част на Наказателния кодекс. При дейността по защита на националната сигурност, която е свързана с предотвратяване на тежки умишлени престъпления против Републиката, се налага компетентните органи да разполагат с адекватни средства за противодействие, включително и чрез прилагането на специални разузнавателни средства за един по-продължителен период от време.
С предлаганите промени се предвижда и срок за съхраняването, и реда и условията за унищожаването на информацията, необходима за защита на националната сигурност, от съответната структура на ДАНС, Служба „Военна информация” към министъра на отбраната и от Националната разузнавателна служба.
Останалата част от измененията предлагат парламентарният контрол да се сведе до самите процедури по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, както и върху съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, а тези в Наказателно-процесуалния кодекс произтичат от измененията в уредбата на специалните разузнавателни средства.
В обсъждането взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Димитър Дъбов, Цветан Цветанов и Атанас Атанасов, както и господин Красимир Ципов, господин Димитър Георгиев и господин Георги Кръстев, които изразиха подкрепата си към Законопроекта.
След проведената дискусия Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, внесен от Димитър Николов Лазаров и група народни представители на 9 септември 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Кой ще предложи Законопроекта от името на вносителите?
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В доклада беше спомената необходимостта от това изменение в Закона за специалните разузнавателни средства, което основно касае диференциация на сроковете за прилагане, използване и разрешаване на специални разузнавателни средства за нуждите на националната сигурност.
В досега действащите разпоредби на Закона този срок беше общ, така както и за срока на прилагане и използване, а и на съхранение, както за разследване на криминални престъпления или по другите текстове от Наказателния кодекс, така и за националната сигурност. Считаме, че с оглед високата степен на опасност на престъпленията по Глава първа от Наказателния кодекс, тоест тероризъм, шпионство, вредителство, и поради това че при евентуално извършване на престъпление се засяга широк кръг граждани или общественият строй на държавата, и с оглед променилата се напоследък обстановка – събитията в Близкия изток, в Северна Африка, този срок, каквато е и практиката в другите европейски държави, следва да бъде удължен. Разрешението първоначално да бъде за шест месеца и евентуално да бъде продължавано с още шест месеца.
Тук искам да обърна специално внимание, че случаите на прилагане на тази хипотеза са силно ограничени и те са само за предотвратяване на престъпления по Глава първа от Наказателния кодекс. Ако в крайна сметка се стигне до извършване на престъпление, което може да бъде приготовление или опит, то сроковете ще вървят по общия ред в Наказателния кодекс.
Няма промяна в органа, който дава разрешение. Ние сме последователни в този случай. Това разрешение се дава от съдия по същия ред след докладване на материалите. Знаем, в Европа обикновено за нуждите за националната сигурност органите, които дават разрешение, са извън съдебната власт, но ние сме последователни с оглед съхраняване интересите на гражданите.
Предвидили сме срок за съхранение на добитата информация от тези специални разузнавателни средства 15 години, който е и малко по-малък от срока по Закона за класифицираната информация. Това е с оглед все пак при необходимост за разследване, предотвратяване на такива престъпления, при взаимодействие с партньорските служби да не изпаднем в ситуацията, когато след няколко години добитата информация от специални разузнавателни средства бъде унищожена, а се окаже, че има необходимост от ползването на тази информация – било то от службите в България, било то в партньорските взаимодействия с другите служби.
Другото основно и характерно, което променяме – в досега действащата разпоредба срокът за установяване на лица, срокът за прилагане на специални разузнавателни средства беше 60 дни. За да няма злоупотреба с този срок, ако се окаже, че на десетия – петнадесетия ден лицето е установено, а продължава прилагането на специални разузнавателни средства, ние сме съкратили този срок на 20 дни, с възможност, след като се докладват материалите на съответния окръжен съдия, този срок да бъде продължаван пак не повече от 60 дни. Това е и с оглед възможността да бъдат разкривани престъпления, свързани с така наречените, да речем, „телефонни измамници”.
Законопроектът беше изготвен с участието на представители на Върховната касационна прокуратура, Върховния касационен съд, Специализирания съд, представители на ДАНС, представители на МВР, представители на ДАТО, представители на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства – на три заседания. Той е внесен в Комисията от голяма част от представителите на различните парламентарни партии. Мисля, че следва да бъде подкрепен, защото е необходим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
Дебатът е открит.
Заповядайте за изказване, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложените промени в Закона за специалните разузнавателни средства внасят прецизиране на сроковете за прилагане на СРС и може да се каже, че запълват пропуски и празнини в правната уредба.
Ние като парламентарна група ще подкрепим тези промени, които водят до прецизиране, но ще Ви обърна внимание на няколко аспекта, които е необходимо да бъдат засегнати в този дебат.
Когато става въпрос за заплахи за националната сигурност, особено в днешната реалност, трябва да сме наясно, че възможностите за прилагане на политически, дипломатически и пропагандни мерки за противодействие при предположение или установяване на реална заплаха за националната сигурност, се предхожда от активни действия на специалните служби на държавата. Това със сигурност води до логиката, че е необходима силна специализирана контраразузнавателна информационна служба за установяване и неутрализиране на процеси, застрашаващи конституционно установения държавен ред. Част от дебатът е доколко в момента законодателството отговаря адекватно на реалните заплахи за конституционния ред. Аз твърдя, че промените в Закона за МВР не са достатъчно адекватни в сравнение с възможността, каквато беше, да има силна контраразузнавателна служба, която да може своевременно, обезпечена с възможности, да реагира.
Обръщам внимание, че дейността при придобиване, обобщаване, анализиране и даване на оценка на информацията относно реални и потенциални заплахи, между другото и по отношение противодействие на престъпността, трябва да е на високо професионално ниво.
Понеже става въпрос за сроковете за специалните разузнавателни средства, ние трябва да сме сигурни, че се използват всички възможности на службите и на МВР, а не само прилагането на специални разузнавателни средства. Тоест ние трябва да сме сигурни, че ще има своевременно противодействие чрез оперативно предотвратяване и пресичане както на престъпност, така и на заплахи и на неутрализиране на последиците от тях. След това са политиците, които са в изпълнителната власт и парламента.
Вторият аспект на днешния дебат – ще ми се да обърна внимание – а и статистиката показва, че за първото шестмесечие на 2015 г. по отношение на работата на специализирани служби и МВР са увеличени отказите от съда за прилагане на специални разузнавателни средства. Конкретните числа: при 1096 исканияза първите шест месеца отказите са 131, което е повече от 10%. За сравнение – миналата година при повече от 1200 искания отказите са само 21. Цитирам вътрешния министър Румяна Бъчварова от парламентарен контрол.
Основните мотиви, които са представени, са липса на достатъчно данни за престъпления по чл. 321 от Наказателния кодекс спрямо лица, за които има искания за СРС, образувано вече досъдебно производство, където заявител може да бъде само прокуратурата, липса на данни за умишлено престъпление и недостатъчно аргументи или неправилно изписване.
Когато прецизираме и запълваме празнини в законодателството, трябва да обърнем внимание и на тези, които прилагат Закона – добросъвестно да го прилагат, защото работата на органите на МВР и службите е свързана и с публично одобрение. Публично одобрение не означава службите и полицията да имат някакво разрешение, не означава да има предварителни писмени споразумения с представляващите гражданите, местната власт и обществото, а означава полицията да действа по начин, който убеждава, че действията й са в обществена полза, че са с добри намерения, че са в съответствие със Закона. Тогава ние, гражданите, ще възприемем тези действия и ще дадем съгласието си за тяхното прилагане.
Приемането на тези промени не трябва да бъде възможност за прецизно искане за специални разузнавателни средства и спазване на Закона, а трябва да бъде обвързано и с работата на конкретните заявители и ангажираните в целия процес – когато говорим за заплахи на националната сигурност и за предотвратяване на престъпления.
Нашата работа днес ще бъде свършена. От тук занапред е работата на органите, които ще се възползват от промените в Закона.
Трябва да е ясно, че когато става въпрос за шумни акции, за предотвратяване или разкриване на престъпления, работата на МВР и на службите не трябва да бъде обвързана с обществен и медиен натиск, какъвто от вчера сме свидетели, че има за шумната акция в област Пловдив. Тепърва ще изчакаме да видим заявлението на прокуратурата, която е водеща, защото става въпрос за арестуване на служители от системата на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Янков, струва ми се, че това е извън темата на обсъждания Законопроект.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Да, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Има ли реплики? Не виждам.
Давам думата за изказване на независимия народен представител Велизар Енчев. (Шумни разговори между народните представители Красимир Янков и Методи Андреев.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства безспорно е много добър Законопроект и едва ли някой би имал основание да гласува срещу него. Но той е добър като философия. Като изпълнение в него има един фундаментален проблем, който по същество го опорочава. Ще бъда конкретен.
За информацията, която се получава от специални разузнавателни средства, още в чл. 31 се уточнява, че тя ще се съхранява, следователно ще се използва от Националната разузнавателна служба и от Служба „Военна информация”, които обаче по закон работят само извън територията на страната, тъй като са за разузнавателни външно-политически ведомства за други държави, а не за територията на Република България.
Освен това в Закона за Националната разузнавателна служба ясно е казано – чл. 5, ако не греша, че тя работи само и единствено на чужди държави и не на територията на Република България, макар че в следващ член от Закона се допуска подобна възможност.
След като тези две служби ще съхраняват, цитирам точната дума: съответната специализирана информация, те значи ще я ползват. След като ще я ползват, те ще нарушават два закона – Закона за Националната разузнавателна служба и Закона за военна информация, които, както Ви казах, повеляват работа само и извън територията на страната.
Учудвам се, че по време на дебатите в комисиите – аз не участвам в тези комисии, тъй като съм изключен от всички комисии – нито един бивш офицер от службите или от МВР, или господин Атанас Атанасов, който е бил шеф на ДАНС, не е отбелязал, споменавам и господин Методи Андреев – нека вземе право на реплика, не е отбелязал, че се възражда, така да се каже „демонът на зловещата Държавна сигурност”, когато разузнавателни външнополитически ведомства ще работят на територията на Република България.
Ако четете внимателно доклада на вносителите, ще забележите, че в този доклад се говори за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
Какво по-незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства, след като тази информация, събирана от вътрешното контраразузнаване с благородната цел, разбира се, да се борим против тероризма, ще се използва от външнополитически разузнавателни ведомства, които, за трети път казвам, по закон нямат право да работят на територията на Република България.
Учудвам се също така, че и господин Цветан Цветанов – нека да отговори с реплика, не е реагирал на този факт, а той е от най-големите критици на зловещата Държавна сигурност. Този Закон, в момента е възраждане на зловещата Държавна сигурност и мисля, че господин Лазаров като вносител и шеф на тази Комисия трябва да даде обяснение защо има това фундаментално противоречие.
Против съм двете външнополитически разузнавания да използват и съхраняват по всякакъв начин тази информация.
Накрая задавам много деликатен въпрос, на който трябва да ми отговорят шефовете на НРС и „Военна информация”, за което трябва да бъдат поканени тук. Предлагам да бъдат поканени днес в залата, за да отговорят не само на този, но и на следващи въпроси.
Въпросът ми към тях е специализиран. До 1996 г. съм работил в Националната разузнавателна служба и много добре знам, че до 1996 г. НРС имаше собствена подслушвателна система на територията на България.
Питам сегашния шеф на НРС: има ли такава система за подслушване извън закона от Националната разузнавателна служба? И, което е още по-тревожно, нека уважаемият нов шеф на служба „Военна информация” или така нареченото „Военно разузнаване” господин Йордан Бакалов да отговори: към момента служба „Военна информация” притежава ли собствена система за специални разузнавателни средства, включваща тотално подслушване на телефонните разговори, мобилните телефони и на българските граждани?
Това са ми въпросите към Вас и се надявам в репликите на засегнатите лица да получа поне част от информацията, която засяга стотици хиляди български граждани, които могат да станат жертва на Закона, който Вие сте им подготвили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Енчев.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Има ли друг желаещ за изказване по този Законопроект? Няма.
Закривам дебата.
Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители.
Гласували 125 народни представители: за 121, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Лазаров – процедура.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател, на основание чл. 77, ал. 2 от нашия Правилник моля да подложите на гласуване, тъй като в изказванията нямаше постъпили предложения за изменение и допълнение на Законопроекта – имаше несъгласие със Законопроекта, но право е на всеки народен представител да гласува „против”, „за” или „въздържал се”, на това основание моля Законопроектът да бъде гласуван и на второ четене – второто гласуване да се проведе в това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Има ли обратно становище? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров да бъде подложен на гласуване на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Гласували 126 народни представители: за 122, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Лазаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства”.
Няма постъпили предложения по наименованието на Закона.
Няма постъпили предложения по параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вносител.
Уважаеми господин Председател, в § 10 е допусната техническа грешка – в т. 2 на § 10, в чл. 175 в Наказателния кодекс в ал. 4, т. 2 е записано „за не повече от шест месеца общо случаите по ал. 3, т. 3” – такава точка няма, би трябвало да бъде т. 2. Грешката е техническа. Казвам това за протокола, за да се има предвид, че е т. 2, а не т. 3.
Няма други постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Подлагам на гласуване на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 554-01-150, от 9 септември 2015 г., внесен от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Гласуваме анблок така изчетеният Законопроект ведно с техническата поправка, която направи господин Лазаров.
Гласували 126 народни представители: за 123, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието с това и Законът на второ четене.
Отрицателен вот – господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми представители на българските медии, надявам се да отразите това, което се случи преди малко в пленарната зала на Народното събрание.
Въпреки споменаване на конкретни имена на уважавани от нас личности: господин Цветан Цветанов, господин Методи Андреев...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Енчев, говорите...
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Обяснявам своя отрицателен вот, не ме прекъсвайте, моля Ви се.
Нямаше нито една реплика по отношение на думите, които казах, а казах твърде тежки думи за съдържанието на този Закон. Двете служби продължават и в момента да имат свои собствени подслушвателни системи, и най-важното, че в този Закон, уважаеми колеги, е заложено правилото външнополитическо разузнаване да съхранява и да ползва информация, придобита на територията на страната. По закон те нямат право да работят на територията на страната, следователно те са в колизия с вече приети или очаквани да бъдат приети закони за Националната разузнавателна служба и за служба „Военна информация”.
Липсата на реакция от Ваша страна, уважаеми господа управляващи от четворната коалиция, изцяло потвърждава правотата на моите думи и, за съжаление, правотата на моите опасения.
Всички Вие, които не реагирахте и не гласувахте против този Закон – както казах, като философия е много добър и трябва да се приеме, означава, че подкрепяте новите практики, срещу които говорите в продължение на 25 години и по същество възраждате новата според Вас зловеща Държавна сигурност със закон. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Енчев.

Според утвърдената програма точка втора в днешния дневен ред е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители господин Лютви Местан и група народни представители; Министерският съвет; госпожа Цецка Цачева и група народни представители; Петър Славов, Методи Андреев и група народни представители.
Кой ще докладва Законопроекта за изменение на второ четене на Наказателния кодекс?
Председателят на Правната комисия господин Данаил Кирилов, заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги, преди да представя доклада за второ четене, моля на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника, в залата да бъде допуснат господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение за допускане в залата на заместник министъра на правосъдието господин Петко Петков.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите, поканете заместник-министър Петков.
Господин Кирилов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател!
„Доклад относно Общ законопроект № 553-03-81/02.07.2015 г. на приетите на 25.06.2015 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: № 454-01-26, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 27.10.2014 г.; № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 09.12.2014 г.; № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева Данговска и група народни представители на 19.12.2014 г.; № 554-01-1, внесен от Петър Владиславов Славов на 05.01.2015 г.; № 502-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.04.2015 г.; № 554-01-87, внесен от Методи Борисов Андреев и група народни представители на 08.05.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
„Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на гласуване наименованието на Закона и § 1.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Филип Попов и група народни представители:
„По § 2:
1. В чл. 79, ал. 2, т. 2след израза „Наказателния кодекс” се поставят точка и запетая и текстът до края отпада.
2. В новата ал. 3 на чл. 79 изразът „извършени по политически причини от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес” и запетайката преди него – отпадат.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления по Глава втора, Раздел І, Раздел ІІ, Раздел ІV и Раздел V; Глава трета, Раздел І, Раздел ІІ и Раздел ІІІ; Глава единадесета, Раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Желае ли някой да вземе отношение?
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това нелогично, нямащо нищо общо с правото предложение, на първо място, обръща с главата надолу цялата правна доктрина и правна логика, според която законите имат действия занапред, а нямат обратно действие. Нормите на Наказателния кодекс в особената му част имат обратно действие само в случаи по-благоприятни за дееца и това може да стане само преди постановяване на присъдата.
Според Наказателния кодекс и нашата Конституция, Конституцията на Република България, не може да се налага по тежко наказание от онова, което е било предвидено по време на извършването му. И не е престъпление онова деяние, което не е обявено от Закона за такова по време на извършването му.
Но, ако излезем от правната логика и отидем на политическия манеж, защото това предложение е абсолютно политическо, пак повтарям, нямащо нищо общо с правната логика, защо да се спрем след четиридесет и четвърта? А в периода от новата ни история? Един от най-мрачните 1941-1944? Какво се случва? Защо трябва да се ограничим в този период?
Уважаеми народни представители, лесно е да се обръщаш услужливо към историята, защото историята помни, защото историята е обективен инструмент за национално, а не партийно самосъзнание. Такъв противоконституционен законопроект не може и не бива да бъде приет от българското Народно събрание.
В предложения Законопроект се описват членове на ръководни длъжности. Знаете ли колко са били членовете на ръководни длъжности? Аз през 1989 г. съм бил на седем години. Но тук от тези другари, бивши, ще го кажа...
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ваши другари.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Не, не – и Ваши другари. Има много хора, които са заемали такива ръководни длъжности в партията и сега тук присъстват в управляващото мнозинство. Тяхната памет – лична, историческа, дори и партийна, явно е твърде къса.
На следващо място – „както и от трети лица, на които са възложени определени длъжности или партийни функции”. Кои са тези трети лица? Може ли някой да ги изброи? Какво е качеството на третото лице? Знаете, че до 1989 г. Българската комунистическа партия е имала един милион членове – всички ли тези трети лица попадат под ударите на Наказателния кодекс? (Шум и реплики от БСП ЛБ. Реплика: „Които са извършили престъпление...”)
Точно така, които са извършили престъпление. По какви причини? Как ще се докаже извършването на престъпление? Било ли е престъпление да заемаш ръководна партийна длъжност тогава, към този момент – имало е и определени длъжности или партийни функционери. Какви длъжности? (Шум и реплики.) То длъжност може да е и портиер, може да е и чистач – „определени длъжности” се казва, а не „партийни”. Определени длъжности!
Цялата логика и опит на управляващото мнозинство да наложат такива текстове в едно правово общество, в една демократична държава, в страна – членка на Европейския съюз, каквато претендираме да сме, каквато се бием в гърдите до посиняване, че сме, е абсолютно, нямащо нищо общо с правната логика, с правовата държава, с политическия морал, изобщо с развитието на България като една модерна държава. Ваденето на такива призраци предизборно не прави чест на тези, които го правят, защото това говори единствено за липса на една адекватна политическа култура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Реплики?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, текстът е плод на сериозни и дълготрайни усилия от страна на голямо количество експерти по право – и към Комисията, и извън Комисията. До този текст се стигна вследствие, знаете, на дълъг път, който извървяхме и в рамките на предишното Народно събрание. Този текст ще овъзмезди многогодишните усилия, искания и очаквания на стотици хиляди хора, които все още са живи и които са претърпели престъпленията на комунистическия режим през 45-годишното му съществуване. Текстът не цели тепърва да открива, да образува нови дела, този текст не цели лов на вещици. Той цели да бъдат наказани най-после онези лица, които са преките извършители на престъпления, преките подбудители на най-грозните престъпления на комунистическия режим, едно от които е възродителният процес. Не един милион членове на БКП са виновни за възродителния процес. Възродителният процес е замислен и реализиран от ограничен кръг лица, овластени, с партийни и държавнически правомощия тогава – членове на Политбюро, първи секретари на окръжни комитети на БКП, ръководни служители на Държавна сигурност, ръководни служители на местата за лишаване от свобода и така нататък. Това са лица, които са извършили конкретни престъпления. Срещу част от тях е имало вече образувани досъдебни производства. (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.) За съжаление, те не приключиха. Искаме да дадем възможност тези досъдебни производства да приключат и съдът да се произнесе. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Казак, Вие сте сериозен юрист и не мога да повярвам, че по такъв начин отразявате това предложение и този въпрос. Аз признавам, че този текст наистина беше уродлив, много нескопосан и както и да го напудрим, той си остава същият.
И кои са тези експерти?! Нека да застанат с лицето си, с имената си, да ги видим тези експерти. Само че ги е срам, срам ги е, защото и те знаят, че текстът и от правна гледна точка, от правната логика, е едно абсурдно състояние на нещата, които се опитват да се въведат в Наказателния кодекс.
Колега Казак, по тази логика трябва ли да се търси отговорност и на настоящия министър-председател, който е бил по Каолиново? Ще му търсим ли отговорност?! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, да Ви призная, аз съм учуден от това, което чувам от ляво. Очаквах да чуя по-сериозни юридически аргументи: защо не приемат тази разпоредба, а не идеологически обременени, бих казал, празноговорене. (Реплики от БСП ЛБ.)
Интересното тук е, че колегите от ляво явно не са погледнали Закона за нормативните актове напоследък, или не са го поглеждали напоследък, за да видят, че се допуска приемане на правна норма, която да има обратно действие по изключение. А в случая, когато говорим за тежки престъпления, които, подчертавам, към момента на извършването им са били престъпления, очевидно става дума за сериозен случай и това, че те не са били санкционирани, предвид политическия чадър, който са имали ръководните дейци на Българската комунистическа партия, явно не е приемливо за обществото. Мисля, че за никой нормален гражданин не е приемливо едно престъпление да остане ненаказано.
Също така не мога да разбера какво се имаше предвид от ляво, но това, което аз долових беше, че един вид тези, които са били членове на Българската комунистическа партия, ако са извършили престъпление, то един вид няма нужда да бъдат преследвани.
Това ли ми казвате, че това е един вид индулгенция за хора, извършили престъпления през този период, ако са били ръководни дейци на Българската комунистическа партия?! Това е абсурдно, колеги, и е несериозно. Призовавам Ви, заемете една отговорна позиция. Става дума за изключително тежки престъпления, за престъпления, граничещи с това, което наричаме „геноцид в съвременното общество”. Защото, как иначе може да бъде определено изпращането на цели групи от хора в лагери, малтретирането им, принудителното им заселване и избиването без съд и присъда (силен шум и реплики от БСП ЛБ), включително по начин, по който цели групи компактни населения са били застрашавани само затова, защото примерно имали различно етническо самосъзнание или изповядвали друга религия? За какво говорим?! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Пак Ви обръщам внимание: разграничителният признак на Законопроекта не е членството в Българската комунистическа партия и дали са били на ръководни позиции, а извършването на престъпление. Извършването на престъпление трябва да влече след себе си наказателна отговорност и то трябва да бъде преследвано, и изтичането на тридесет и повече години не може да бъде извинение.
Нека Ви попитам накрая: ако някой ден все пак убиецът примерно на Георги Марков, убит в Лондон през 1978 г., тоест преди повече от 30 години, за което очевидно вече е изтекла давността за наказателно преследване бъде открит, ако съответният ръководен служител на БКП тогава бъде открит, който го е възложил, не трябва ли да бъде преследван?! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
Трябва да бъде преследван, нали така?
Последното, което искам да кажа... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Моля да не ми подвиквате от залата.
Госпожо Председател, за да не влизам в диалог... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще имате възможност да репликирате. (Реплики от народнияпредставител Янаки Стоилов.)
ПЕТЪР СЛАВОВ: Чакам да чуя репликата, господин Янаки Стоилов, а да не викате така селски от място.
Искам да завърша с това, госпожо Председател, че правя едно редакционно предложение: в последното изречение думата „определени”, да бъде заменена с „ръководни”, тоест „трети лица, на които са възложени ръководни длъжности”, а не „определени длъжности”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Къде е това?
ПЕТЪР СЛАВОВ: Това е накрая, последното изречение, четвъртата или последна дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вместо „определени длъжности”, да се чете...
ПЕТЪР СЛАВОВ: Ръководни длъжности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Имате първа реплика. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Реплики между народните представители Петър Славов и Янаки Стоилов.)
Моля, моля, колеги! Господин Славов, колеги, дала съм думата... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Колеги, дала съм думата.
Господин Стоилов, дала съм думата за реплика, имате възможност за още две реплики. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Направете по съответния начин репликата.
Слушаме Ви, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Славов, по въпроса за ръководните кадри на Българската комунистическа партия искам все пак да въведем някакъв ред и яснота. Партиен секретар на Българската комунистическа партия – това отговорна длъжност ли е била в Българската комунистическа партия? Командир във военизирано поделение, дори да е само разчет – пожарен, командвал, това било ли е отговорна длъжност на Българската комунистическа партия?
Ако по този начин продължаваме, във връзка с търсенето на отговорности: а има ли давност за продажбата на „Балкан” за 300 хил. долара и някой от Вас ще я потърси ли някога? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колега Славов, аз не знам Вашата юридическа подготовка. Очевидна е липсата на такава.
Вие говорите за ръководни длъжности. Това в крайна сметка е квалифициран състав за извършено определено престъпление. Самият факт, че е заемал ръководна длъжност, трябва да бъде квалифициран състав – абсурдно. Наистина абсурдно. И Вие казвате, че не сме имали правни доводи.
Напротив, имаме правни доводи, но при липсата на всякакви правни доводи в това предложение, как може да се отговори с правни доводи? Липсват. И току-що Ви казах защо липсват.
Прочетете си Конституцията, прочетете Закона за административните актове, прочетете Наказателния кодекс!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Попов! Нямам претенциите да бъда безгрешен и, разбира се, Вие сте в правото си, ако считате, че така предложената норма противоречи на Конституцията, да сезирате Конституционния съд. Но нали за Вашата партия навремето се казваше, че тя е безгрешна дори когато съгреши? Само да Ви припомня.
Така че аз нямам такива претенции и ако считате, че нормата наистина по някаква причина е порочна, сезирайте Конституционния съд, нека чуем тяхното мнение.
А иначе, да Ви успокоя – сред ръководните длъжности по отношение на трети лица влизат включително, да, и ръководни кадри на Държавна сигурност. И за това бъдете спокойни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата господин Никифоров.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Уважаеми дами и господа! Текстът, който ни е предложен, е неприемлив по следните изключително юридически причини.
На първо място наказателната теория е категорична, че принципът за стабилност на наказателното положение на лицата изисква да се изключи обратното действие на по-неблагоприятен закон към престъпления, по отношение на които е изтекла давността за наказателно преследване или за изпълнение на наказанието.
На следващо място: наказването на престъпления и изпълнението на наказания, за чието преследване и изпълнение е изтекъл давностният срок към момента на влизане в сила на настоящия законопроект, противоречи на основни правни принципи, поради което следва да се прецени като недопустима.
На следващо място: чл. 5 от Конституцията на Република България няма обратно действие. По тази причина е невъзможно неограниченото използване на чл. 15 от Международния Пакт за граждански и политически права. Вносителите се позовават на Пакта, но разглежданата материя е извън неговия обхват.
На следващо място: чл. 2, ал. 2 от Наказателния кодекс обосновава възможност за обратна сила само на норми, с които се скъсяват, но не удължават и премахват въобще давностни срокове.
На следващо място: обратно действие на правни норми във вреда на ex tunc е допустимо спрямо заварени юридически факти по изключение. Обратно действие обаче на такива норми спрямо вече приключили юридически факти, каквато е изтеклата давност – и това е институтът на материалното право, е напълно неприемливо и недопустимо дори по изключение.
Горните изводи са подкрепени впрочем от едно подробно становище на Върховния касационен съд – Наказателна колегия.
Искам да Ви напомня и българската правна традиция. Позволявам си да цитирам учебника по българско наказателно право от 1899 г. на д-р Димитър Йовев, стр. 405: „Понастоящем няма спор относително законността на давността. Всичките възражения против нея са оборени.“
Поради тази причина Ви моля да отхвърлите така предложения Законопроект, защото при даването на обратна сила на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс спрямо престъпления, за които давността за преследване и изпълнение на наказанията е изтекла към момента на влизане в сила на закона и възобновяването на такива дела екс леге, е крайно неприемливо и от юридическа гледна точка. Благодаря. (Ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Никифоров има ли?
За първа реплика – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Никифоров, моля да не заблуждавате народните представители, говорейки за основни правни принципи. Тези правни принципи, за които говорите, имат своето изключение. Това са изключенията при престъпления против мира и човечеството, и престъпления за правата на човека – тези престъпления, които визират входираните текстове. Така че бъдете коректен към тези основни принципи на правото. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Никифоров. Няма дуплика.
Има думата за изказване народният представител Методи Андреев. След него Янаки Стоилов, Георги Божинов и Велизар Енчев. (Възгласи: „Еее!”.)
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! На днешния ден можем да излезем с гордо вдигната глава, че се е случило нещо,което дълги години в България не се е случвало. Можем да очакваме днес, ако лявата страна действително са модерни социалдемократи, членове на ПЕС, да подкрепят този Закон, което ще бъде възприето като знак на разкаяние за това, което техните бащи и дядовци са вършели преди много години. Сега е шансът на народните представители от ляво да поемат този ангажимент към съвременното общество. Този Закон освен своите правни, има изключително големи морални последици. Това е закон на една закъсняла справедливост.
Всъщност искам да кажа следното. Аз не съм юрист. Когато стояхме и работехме в Комисията по правни въпроси мога да заявя съвсем отговорно: нито веднъж, повтарям, нито веднъж не присъстваше народен представител от БСП! Едва на последното второ четене, което се състоя преди няколко дни, беше господин Георгиев. Това беше единственият техен народен представител. Нито веднъж! Тоест, те не знаят какви аргументи са излагани в работата на Комисията по правни въпроси.
Действително въпросът за давността, без да съм юрист, понаучих и аз някои работи, е един спорен въпрос в българското право. Но той не е решен еднозначно. Има научни спорове, има научни изследвания, има книги, в които е казано, че давността, по този начин, както се предлага, може да бъде отменена, стига да има ретроактивни текстове, каквито има в този закон. И аз направо Ви казвам: това е известната книга „Давността в наказателния процес“. Юристите я знаят.
Иначе за мен правото е наука. И след като е наука, тя трябва да има еднакви принципи, еднакви действия във всички държави – членки на Европейския съюз.
Ето, сега ще Ви кажа какво е действието на тази наука – правото, и на тези принципи, които сега в момента критикувате отляво, в Румъния.
На 25 юли тази година – това може да го прочетете в „Гардиън“, „Дие прессе“ „Льо Монт“ и на много други места в западната преса, в българската преса не излезе на кой-знае колко места, та на 25 юли тази година – 2015, да повторя, в Румъния румънският съд осъжда господин Александру Висинеску на 89 години възраст за това, че е бил комендант на един от най-кървавите комунистически концентрационни лагери „Ръмнику Сърат”, забележете, на 20 години лишаване от свобода и над 300 хил. евро глоба за престъпления, извършени през периода 1956 – 1963 г.! Повтарям, през периода 1956 – 1963 г. В Румъния в момента текат около 30 подобни на този процес, разбира се, сега предстои обжалване, за един друг комунистически концентрационен лагер в Румъния. Той се казва „Переправа“ на руски, а в Румъния се казва „Периправа“, което значи брод. Брод може би към светлото комунистическо бъдеще.
Така че, господа юристи, ако Вие сте жреци на една наука, каквато е правото, моля по един и същи начин да свещенодействате, а не да въртите правото така, както на Вас Ви е угодно! Това, че Вашите бащи и дядовци са вършели престъпления, е факт. Това, че заради Вашата позиция тези 25 години няма помирение в нашата държава, също е факт.
Това, че Вие наричате жертвите на комунистическия режим и техните наследници „някакви призраци”, това говори само за гузна съвест. Да, за Вашите бащи и дядовци – вече може да са и призраци, но за хората в Република България това е една незатворена страница. И днес е моментът, господа социалисти – днес, всички ние заедно да покажем едно нормално, човешко отношение към жертвите на комунистическия режим. Ние не искаме нищо повече. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И накрая само искам да кажа няколко... Едно изречение.
Хората помнят, защото тук има един указ на Държавния съвет, в който са изредени няколко десетки генерали от Държавна сигурност за конкретни престъпления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Андреев!
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Само една минута...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма как да удължаваме времето.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Добре.
И накрая, искам да Ви кажа: когато излизате, казвайте кои сте, защото, господин Ерменков, ти трябваше да кажеш, че баща ти е активен борец против фашизма и капитализма! Това трябваше да кажеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Реплики и лични обяснения има ли?
Лично обяснение – господин Ерменков.
Само на господин Ерменковще дам лично обяснение, тъй като ако за всички дядовци и бащи тръгнете да обяснявате, просто няма да ни стигне времето.
Заповядайте за лично обяснение, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Може би, господин Председател, с нарушение на Правилника вземам личното обяснение, защото по принцип би трябвало да го взема, ако съм засегнат, но аз не съм, аз се гордея с баща си. Гордея се с това, че той е бил активен борец против фашизма и капитализма, бил е партизанин и освен всичко друго е партизанствал в Сърбия, ако Ви е ясно какво е имало в Сърбия, господин Методиев! Там е партизанствал! Там е бил партизанин и е участвал и в първата, и във втората фаза на Отечествената война! И аз се гордея с баща си и пожелавам на всеки един от Вас да има такъв баща! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Следващото изказване е на народния представител господин Янаки Стоилов, след него – народният представител Георги Божинов, а после народният представител Велизар Енчев и след него проф. Станилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Аз съм Янаки Стоилов.
Аз не се разкайвам за живота и делата на моите родители, на моите дядовци. Някои от тях са били комунисти и социалисти, повечето от тях не са били. Тези хора са живели достойно. Те са работили, те са съграждали България, те са хора, чиято памет остава неопетнена от каквито и да са закони, които Вие тук предлагате и които ще бъдатгласувани от мнозинство на различните политически превъплъщения на хора, които си пренаписваха биографиите, много от които или поне техните предшественици ползваха облагите на предишната власт, които биваха вкарвани в управленията и в парламента чрез различни политическиформации. Скоро ще имаме повод тук да се избират и други, за които тези неща по-често трябва да ги припомняме. Хора, които винаги изоставяха своите собствени убеждения в името на моментната изгода. Това са повечето, които ще подкрепят този закон.
Няколко юридически аргумента по предлаганото предложение. Да, наистина текстът е юридически фризиран и той не е толкова нелеп, колкото го направиха първоначалните му вносители. Сред тези, които го подкрепят, има бивши комунистически функционери, бивши сътрудници на Държавна сигурност, но те днес ще се борят за човешките права, без преди това да сме чули дали с нещо ревизират дейността си от предишни периоди. Ако го бяха направили, може би имаха основание да са инициатори или поддръжници на тези текстове.
Но Вие изглежда не познавате структурата на управлението на България преди 90-та година. На това управление не беше напълно чужда идеята за разделението на властите. То не признаваше фактически многопартийността, но решенията, които вземаха партийните органи, се привеждаха в действие от държавните органи. Така че с този текст вероятно няма да бъдете в състояние да привлечете нито един висш комунистически функционер, ако той едновременно с това не е участвал в качеството си на някаква държавна длъжност в издаването на разпореждания или прилагането на съответни действия.
Освен това Вие подценявате факта, че много от тези решения са вземани от колективни органи. Да Ви припомня, че този въпрос е актуален и днес, защото например в общинските съвети понякога във фактическо престъпно съдружие, когато се разпореждат хора с обществена собственост в своя или на други изгода, те трудно могат да носят отговорност.Същото се отнася и за кметове, защото те просто привеждат в действие формално законни решения.
И на трето място, Вие създавате опасност от прецедент в бъдеще да се въведат разпоредби в законодателството, не само в законодателното, в които да се каже, че давността няма да тече по отношение на лица, чието длъжностно положение вероятно е попречило те да бъдат преследвани от Закона за деяния, за които е имало основание. Нали добре си давате сметка, че всяко следващо мнозинство може да предпише подобни изисквания към всички лица, които са участвали в предишни управления? И там вече няма да имате аргументи да се позовавате на изтекла давност и на други правни принципи.
Така че това е нелепостта на упражнението, с което сте се заели. Предполагам, Вие си давате сметка, че този текст освен някакви закъснели идеологически ефекти няма да има реални правни последици, защото давността е материално-правен статут и тя наистина не засяга само престъпленията срещу мира и човечеството. Всички опити да се добавят някакви други състави излизат извън тази класическа категория.
Така че недейте да мислите, че борбата Ви със старите демони може да Ви спечели днес допълнително доверие. Хората днес вече са недоволни от други неща и няма да може да продължите да ги заблуждавате с грешките, а можем понякога да кажем и с престъпленията на лица, извършени по времето на така нареченото „комунистическо управление”. Там, където има такива престъпления, е трябвало да бъдат преследвани в изминалите години. Ако не е направено,този Закон няма да изчисти нито Вашата съвест, нито ще предизвика тяхната реална юридическа отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, този Закон не цели да се харесаме на хората и така нататък. Този Закон цели, както казах, да се овъзмездят страданията, близките на жертвите да получат възмездие. Самите пострадали, които все още са живи, да видят един ден, че поне един от виновниците за тези престъпления, е бил осъден.
Аз съм казвал в изказвания в заседания – пленарни и в комисия, за нас е много важно например така нареченото Дело № 1 – за възродителния процес, най-после да приключи с осъдителна присъда. За факта, че то не приключи, не е виновно ДПС, нито която и да е друга политическа сила. Виновна е съдебната власт, която не пожела. Българският съд през всички тези години не пожела да извърви пътя на това дело до край. С многократните му връщания за доразследвания, българският съд направи така, че реално да се получи отказ от правосъдие, да изтече давността. Ние искаме чрез този Закон българският съд да получи ясен знак, че това дело и подобни дела трябва да бъдат доведени до край. Все още по него има жив обвиняем.
Така, че това е един от мотивите – стотици хиляди граждани, пострадали от възродителния процес, очакват това и подобни нему дела да приключат с осъдителни присъди. Те визират конкретни лица. Те са ясно дефинирани от обвинението. Така че няма причина за опасения, че неограничен кръг лица ще бъдат визирани, те са ясно визирани от прокуратурата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Господин Методи Андреев – реплика.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Стоилов, ето, аз съм доволен от Вашето изказване. То беше конструктивно, доколкото може да бъде направено от човек от ляво. (Възгласи от БСП ЛБ: „Еее!”). Вие казахте няколко неща, които са сигурно верни. Казахте, че текстът не е толкова лош. Въпросът ми е защо не помогнахте по времето на правенето на тези текстове с тези Ваши аргументи?
Вижте, когато сега говорим тук, трябва да бъдем открити. Ето, аз Ви подавам ръка! Аз, Методи Андреев, на Вас – Янаки Стоилов, и Ви казвам: „Господин Стоилов, днес е времето да си стиснем ръцете”. Вие да докажете, че сте модерен социалдемократ, а не криптокомунист, скрил се зад бляскава юридическа фасада. Аз, Методи Андреев, който съм известен, че съм антикомунист, съм съгласен да си стисна ръката с Вас, ако Вие днес приемете този текст.
Иначе от това, което казахте, стана ясно следното – че Вие не смеете дакажете, че по онова време не са извършени престъпления. Вие това нещо не го казахте във Вашата пледоария. (Реплики от БСП ЛБ.) Престъпления са вършени.
Вие по-скоро търсите юридически аргументи, които биха послужили при евентуален процес срещу извършители на такива престъпления, за да не бъдат осъдени. В това число, Вие сте добър юрист, можете да станете всъщност един добър адвокат на първите, които ще бъдат подведени под отговорност, ако този Закон влезе в сила. Това е Ваше професионално право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Андреев.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Стоилов, заповядайте за дуплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Андреев, аз съм готов да Ви подам, но в името на решаване на проблеми, които очакват българските граждани, а не с упражнения, каквито Вие започнахте по време на участието си в правителството на Иван Костов, да приемате политически декларации, наречени „закони”, за незаконност на някакво предишно управление. Това са нелепости. Така, че няма как на този терен да се съберат нашите мнения. Аз не знам дали някакъв десен социалдемократ би подкрепил подобна идея. Аз съм социалист, така че нямам нужда да влизам в други превъплъщения, за да оспоря Вашите идеи.
Това, което говори господин Казак – за делото, което визираше, там, ако според Вас няма резултат, той не се дължи на позоваване на изтекла давност, така че други са. Аз няма да влизам в коментар по определени съдебни процеси.
Но с това, което правите, изглежда Вие се опитвате да упражните натиск върху сегашната съдебна система и да й вмените да извърши действия, които не съответстват на класически правни изисквания. Дори казвам, че и този текст не може да Ви свърши работа, но сигурно политическата целесъобразност винаги е някакъв натиск върху съда и ние в днешно време виждаме как съдът не в един и в два случая се поддава на такъв натиск и е склонен да уважи политическата конюнктура, за да получи по-високо назначение, за да не бъде притискан по други въпроси, които може би са деликатни или неудобни за магистратите и така нататък. За това говорим.
Ако днес под някаква форма се откажете от това предложение, това по-скоро ще накара хората да смятат, че има трезво мислене и непредубеденост. Няма как да пренапишете института на давността, защото той, наред с всичко друго, е и материално-правен институт. Тоест, не е въпрос само течение на срокове, които определят нещата в процесуалното право. Той е институт на времето, но засяга фактическите и правните последици от деянията.
Не става дума със задна дата да оправдаваме или да обвиняваме някого. Животът е много пъстър и в него има и правомерни, и неправомерни деяния, включително престъпления. Има ли време и управление в България, когато да не са извършвани престъпления, а понякога и тежки, от хора, които са били снабдени с власт? Такъв период, за съжаление, няма. Затова най-добре е да се прилагат едни и същи принципи, правилата да действат неотклонно и тогава ще има наистина впечатление за справедливост.
Господин Казак каза да има възмездие. Вие като либерали ще изпаднете в друго неудобно положение. За да има възмездие, ние трябва да поставим на обсъждане и други теми – за смъртното наказание, за отношението към приемане тук на политически решения, които доведоха Европа в момента до тежки изпитания и тя плаща голяма човешка и финансова цена. Така че поставете всички тези въпроси, ако ще трябва да обсъждаме справедливостта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
За следващо изказване – народният представител Георги Божинов, след него – народният представител Велизар Енчев, а след него – народният представител Станислав Станилов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз, Георги Божинов, съм първо поколение комунист и ресоциалист.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Голяма работа!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Всички мои предшественици, които са били народни представители, кметове, антифашисти и общественици, са били дейци на Българския земеделски народен съюз. Аз не се срамувам от историята, борбите и съзиданието... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...на моята партия, която даде много на България и на българския народ.
Аз, като Янаки Стоилов, не отричам, че наред с възхода, съзиданието е имало грешки, нарушения, дори и престъпления. Няма такъв миг в човешката история, който да не носи и едното, и другото в себе си.
Ораторите преди мен разкриха правната несъстоятелност на този текст. Аз го определям като жалка патерица за призната политическа немощ. Защо вносителите се опитват да приравнят 45 годишната история на България, наричана от тях „комунистически режим”, с престъпления, извършени по това време? Кои са техните политически мотиви днес? Те не могат да сравняват, да се съизмеряват и да признават, че в тези 45 години, когато е имало и престъпления, и нарушения, България се избави от безпросветността (шум и реплики от РБ), България стана развита и цивилизована държава (реплики на народния представител Атанас Атанасов), България достигна високи върхове в науката, техниката, културата и извоюва заслужено място в културната и цивилизационна човешка реалност. (Реплики от РБ.)
Това Вие не може да признаете и да обясните как новите политически реалности водят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, тишина в залата!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...до бедност, до безпросветност, до това да не можеш да се лекуваш и това да нямаш доблестта да се противопоставиш на разрушителни процеси, като тези, които водят до миграцията на хиляди и милиони хора.
Уважаеми дами и господа, като човек, който се е занимавал с теория на познанието, съм стигнал до извода, че за силата на човешката мисъл се съди от лекотата, с която се движи от конкретното към общото, абстрактно-теоретичното и се връща към практиката. Затова, разчитайки на Вашата интелектуална мощ, ще обобщя моето изказване с едно изречение, а то е, че авторитарната държава не е най-доброто, но тя не е по-лоша от разрушената държавност и липсата на държава!
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): А шестнадесетата република?!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Затова, уважаеми генерал Атанасов, за разрушаването на държавността и на държавите няма да има давност! Лошото е, че не тези, които са го причинили, и тези, които като клькьори, включително от тази трибуна са присъединявали България към коалицията на желаещите, ще носят отговорност! Цената плащат народите и днес това става пред очите Ви! Тръгнете от тази конкретност и се върнете към размисъл, за да покажете, че можете да носите отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Има ли реплики или лични обяснения?
Заповядайте за реплика, господин Хамид.
Методи Андреев – втора реплика. За индукцията и дедукцията.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Божинов, не очаквах точно от Вас да говорите за грешки и нарушения, когато става въпрос за престъплението на века! Срещу огромна част от българските граждани бе извършен истински геноцид. (Ръкопляскания от ДПС.) Стотици хиляди български граждани бяха принудително изгонени от Република България. Стотици загинаха в лагерите, а Вие говорите за грешки и нарушения. Нямате право на такива изрази тук, от тази висока трибуна! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Народният представител Методи Андреев – втора реплика.
Петър Славов – трета реплика.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Божинов, в този минорен тон, в който се изказахте, би трябвало да говорите за престъпления, които са вършени точно по време на комунистическото управление. Този тон е много подходящ.
Нашето Народно събрание обаче не е изповедалня. Това, че Вашите души се терзаят, терзаят се 25 години – как така от правоверни комунисти станахте богати, милионери, олигарси?! (Шум, реплики и единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Как така повечето от всички предприятия са Ваша собственост?! Това нещо не можете все още да възприемете. Това нещо Ви терзае, терзае Ви! И призраците на Вашите бащи и дядовци Ви терзаят.
Пак казвам: прави впечатление, че днес социалистите са особено честни към нас. Започват да разказват историята на своите семейства. Ние знаем историята на Вашите семейства. Няма нужда да губим времето на Народното събрание.
Днес имате два пътя: или да докажете, че сте част от кървавата история на Българската комунистическа партия, или да покажете, че сте модерна, лява социалдемократическа партия. Това днес е Вашата дилема. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Трета реплика – народният представител Петър Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Божинов, вземам думата, за да Ви обърна внимание, че коментираме текст, който визира извършени престъпления. Не коментираме житейската история на един или друг човек. Сигурен съм, че много от нещата, които казахте за Вас и Вашето семейство, са така. Те обаче нямат отношение към конкретния текст.
Говорим за хора, извършили изключително тежки престъпления през тези години, които не са получили преследване от закона и са останали ненаказани, тоест има несправедливост, която трябва да бъде поправена. Това е текстът, който предвиждаме: предвиждат се наказания за извършени престъпления, от които дадени лица по силата на заеманото обществено положение тогава, са се измъкнали.
Що се касае до авторитарните режими, в далечната вече 2000 г. Народното събрание е дало оценка за този режим и го е обявило за престъпен. Дори Вие и Вашата партия, които оттогава насам управлявахте няколко пъти, не отменихте този Закон, което приемам за знак, че сте съгласни. Нека не даваме различни оценки от това, което парламентът вече е дал като оценка на комунистическия режим в България, а именно, че това е един престъпен режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Господин Божинов, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми репликиращи народни представители! С Вашите реплики не ме накарахте да преразгледам, преосмисля и променя нито една дума от това, което казах.
Господин Славов, когато Вашият баща беше в Главна прокуратура в тези и близки до тези времена, защо не беше такъв достолепен борец срещу тези явления тогава, ами сега Вие подскачате?! (Смях и единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
РЕПЛИКА ОТ БСП: Защото е гузен.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Второ, за термина „геноцид”, има голяма политическа борба около съдържанието на този термин и оценката на определени събития и процеси. Не искам хора, които отричат арменския геноцид, да искат да разпространят това понятие и върху други процеси, които са достойни за отрицание, но нямат тези параметри.
Уважаеми народни представители, моята реч имаше една цел и един смисъл: когато искате така да съдите миналото, бъдете на тази висота, когато днес протичат процеси и се вземат решения, които водят до по-големи трагедии на милиони хора и застрашават Европа, а раболепно се мълчи пред факторите, които преценяват тези процеси, това е жалкото и достойно за отрицание!(Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
За изказване има думата народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Слушайте внимателно!
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Тук твърде много някои колеги от средната част на залата, които визирам, но не по име, за да не им дам удоволствието да вземат реплика, говорят за криптокомунизъм и криптокомунисти.
Време е да се говори, след като имате предвид криптокомунизъм и криптокомунисти, за криптофашизъм и криптофашисти в този парламент! (Шум и реплики от ГЕРБ. Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Ще се докажа и ще се аргументирам защо в този парламент има криптофашизъм. Само внимавайте, след малко ще говоря за Холокоста и ако искате да възразявате, имайте предвид, че Вашите американски приятели моментално ще Ви вкарат в правия път!
Защо, питам аз, в този Закон се твърди, че не се изпитват по давност наказателно преследване и изпълнението на наказанията по отношение на тежки престъпления против правата на човека в периода 1944 – 1989 г.? Защо сте пропуснали няколко месеца по-рано, 7 – 8 месеца по-рано, когато са извършени тежки престъпления без давност, някои от които все още са живи? Става дума за разстрела на деца – десетина деца с техните родители, в Ястребино. Това какво е, господа от дясно, най-вече и Вие от центъра, които, слава Богу, сега мълчите, тъй като сте гузни, че сте наследници на тези партии?
Искам да Ви обърна внимание, уважаеми колеги от средата и от дясно, от международноправна гледна точка, че Народният съд в България беше създаден в резултат на споразуменията в Ялта и Потсдам, подписани от лидерите на Съветския съюз, Съединените американски щати и Великобритания, а също така към тях се присъедини и съвоюваща Франция.
По този повод, никой от Вас няма юридическото право от вътрешна и от международноправна гледна точка да оспорва присъдите на Народния съд – не че всички присъди на Народния съд са били справедливи, не искам да кажа това.
Но като говорим за справедливост, тъй като чувам реплики, нека да кажа, че в Народния съд, авторите на Народния съд и 70% от членовете на Народния съд са членове на БЗНС, членове на Социалдемократическата партия, а Вие от БЗНС имате министър на отбраната, който е най-големият криптофашист, мога да кажа най-спокойно. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Енчев, на основание чл. 156, ал. 1 Ви отстранявам от заседанието за обида на Народното събрание и на министър. (Силен шум и реплики в залата.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: И господин Методи Андреев, който използва понятието „Криптокомунист”. (Народният представител Велизар Енчев продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и възгласи от БСП ЛБ: „Фашист, фашист!”, „Защо го гоните?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: За следващо изказване думата има проф. Станилов.
Моля, квесторите да отстраните народния представител Велизар Енчев от залата. (Реплики от БСП ЛБ.)
Има още желаещи ли?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): На какво основание да се отстрани от залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прочетете чл. 156 и ще разберете защо. (Реплики от БСП ЛБ.)
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): За нас тази дискусия може да бъде оценена с една-единствена фраза, че вадите на умряло куче нож.
Колко души от тези, които Вие се заканвате да санкционирате по този Закон, са живи? Но защо правите това? Правите го, за да продължи напрежението в обществото и да отклоните вниманието на обществото от наистина актуалните негови проблеми, от чудовищните предизвикателства, пред които е изправен българският народ и Европа. И в тази връзка, аз няма да се разпростирам на дълго и на широко, искам да Ви попитам, колеги отдясно и всички останали в залата, когато Парламентарната група на „Атака” в два предишни свои мандата внесе Проекторешение на Народното събрание за геноцида над българския народ в Османската империя 1396 – 1878 г., защо гласувахте всички „против”? Защо гласувахте „против”? Тогава казусът за давността беше ли валиден или не беше? Имаше ли давност или нямаше? (Реплики от Реформаторския блок.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от залата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Имаше ли давност, колеги, за периода 1925 – 1934 г., когато бяха убити хиляди българи, начело с грандиозния европейски поет Гео Милев? Това какво беше? Геноцид ли беше? Колко души бяха убити във възродителния процес, че го наричате геноцид? Както и да го оценявате. Колко българи бяха изтребени за половин хилядолетие геноцид в Османската империя, а Вие не гласувахте това? И сега ще гласувате този куц и с двата крака Закон, от който нищо няма да излезе!? Нищо няма да излезе! Само се разбърква напрежение в обществото. Просто Ви се удивлявам. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака” и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов – първа реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми проф. Станилов, Вие пропуснахте и някои факти от нашата история, но ще ги припомня с риск да бъда и аз отстранен от тази зала. Ще Ви припомня безсмъртния Вапцаров и неговото:
„Какво тук значи някаква си личност?!
Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.”
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Какво общо има тук Вапцаров?
ФИЛИП ПОПОВ: Жертва на фашизма.
Ще Ви припомня колоса Гео Милев – жертва на фашизма! Ще Ви припомня Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Нова Загора, бившата Старозагорска област и най-мрачния период от новата ни история 1941 – 1944 г., даващи ясен отговор на появилия се през последните години спекулативен и манипулативен въпрос дали е имало фашизъм в България?
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Господин Председател, къде е репликата?
ФИЛИП ПОПОВ: Всеки един демократ българин неминуемо би следвало да остане потресен от дивашкото беззаконие, което е царяло в уж просветната българска монархия. Фашистки банди са кръстосвали страната и сеели смърт без съд и присъда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква е репликата към проф. Станилов?
ФИЛИП ПОПОВ: От домовете им са били отвличани цивилни мъже, жени и младежи, за да бъдат жестоко инквизирани в полицейските участъци. Били са бесени, биени и екзекутирани от пияни екзекутори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, моля да си правите репликата към проф. Станилов.
ФИЛИП ПОПОВ: Защо уважаемите вносители на този Законопроект са се изчерпали със „след 1944 г.”? Нима жертвите преди 1944 г. на престъпления са по-малко жертви?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, моля Ви, ще Ви отнема думата, ако не отправите реплика към проф. Станилов.
ФИЛИП ПОПОВ: Репликата ми е към професора, защото той пропусна тези факти. И затова напомням.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам Ви, каква Ви е репликата?
ФИЛИП ПОПОВ: Най-добре е да ми отнемете думата – това го можете най-добре – и да ме изгоните от залата. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика има ли? Няма.
За изказване – народният представител Мартин Димитров.
Извинявайте, проф. Станилов дуплика? Отказвате се.
Заповядайте, господин Димитров. (Реплики и шум в залата.)
Моля Ви ред в залата. Литературните разбори нека да спрат дотук.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, искам да Ви върна на същината на разговора.
Днес парламентът може да вземе по този въпрос само две решения. Първото, правилното, е да каже следното: няма давност за престъпления на комунизма, те ще бъдат преследвани. Това е едната възможност. Другата възможност, която ни се предлага, основно от БСП и от „Атака”, те казват така: всички правителства били еднакви, по време на всякакви правителства ставали грешки, ставали престъпления и това оправдава, по техните думи и по тяхната философия, комунистическия режим. Тоест ние имаме само две възможности днес, уважаеми дами и господа.
И да Ви кажа честно, мен ще ме бъде срам, ако решението на Българския парламент е да оправдае комунистическите престъпления, както би ме било срам, ако оправдае престъпленията на фашизма.
Така че днес ние можем да вземем само едно честно решение към българските граждани.
Признавам, че хич не ми е приятно една партия, която има председател на европейските социалисти, една партия, която твърди, че е скъсала с комунизма, да излизат тук нейни представители и да казват, че били първо поколение комунисти – социалисти, което не знам какво значи. Ти си или комунист, или социалист. Как си хем комунист, хем социалист бе, хора? Вие какви сте? Комунисти ли сте или сте социалисти? (Реплики от БСП ЛБ.) Не може и двете! Крайно време е да изберете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Димитров, да се концентрираме върху текстовете.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Съгласен съм, господин Председател, прав сте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Крайно време е да изберете и крайно време е българският парламент да каже истината: не може да има давност за тези престъпления. По време на комунизма голяма част от елита на България бяха убити. Бяха убити интелектуалците, бяха убити едни от най-качествени българи. Друга част беше пратена по лагери. Искате ли за тези престъпления да има отговорност?
Да, част от тези хора са починали наистина, но за другите не искате ли да има справедливост? В крайна сметка става въпрос за справедливост, дами и господа. Не искате ли справедливост? Не искате ли за хората, които са извършили престъпления по време на комунизма, да им се потърси отговорност дори сега, ако това до момента не е направено? Защо? Защо бягате от решаването на този въпрос?
Един колега народен представител каза: това било много отдавна и по тази причина не било важно. Важно е. Много е важно, защото за част от тези престъпления няма възмездие и няма справедливост. И ако днес парламента вземе друго решение, ще ни питат нас: „Защо така гласувате, бе, хора?” И не само от центъра, не само дясното, ще питат всяка една парламентарна група. Даже тези, които са повярвали, че БСП са вече европейска социалдемокрация, и Вас ще Ви питат. Ще Ви питат: как можете да гласувате по такъв начин, пък да имате председател на европейските социалисти? Трябва да имате председател на европейските комунисти по-скоро тогава. Би било по-честно и по-правилно в крайна сметка.
Така че, уважаеми дами и господа, аз искам да се обърна към ценностите на всеки един от Вас, към съвестта на всеки един от Вас, към всеки един народен представител. Искам дори да Ви помоля: нека след това гласуване да гледаме и хората право в очите. Да не се окаже, че днес парламентът, поради липса на кворум или поради това, че някой не е бил в залата, или поради това че някой е избягал от гласуването, или по някаква друга причина да се окаже, че за престъпленията на комунизма е дал индулгенция. Няма място за такива индулгенции. И никога не е късно, както каза германският президент, никога не е късно за понасяне на отговорност.
Между другото, аз забелязах, че хората от Държавна сигурност особено много се притесняват от този текст. Те си знаят защо. Те си знаят какво са правили тогава. Те си знаят в какво са се забъркали. Те си знаят какви човешки съдби са разсипали. Те си знаят и затова няма и да гласуват днес. Но всички останали, всички ние, които се наричаме „демократи”, когато става въпрос за престъпленията на комунизма и фашизма, имаме само един избор и той е да въдворим справедливост и да гласуваме за това да няма давност. И който е извършил такива престъпления, да понесе своята отговорност. Така че колеги, гласувайте „за”, за да покажем, че България няма друга алтернатива, освен европейската интеграция, освен демократичните ценности, освен пътя към доброто. И сме готови да накажем злото дори години след това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Първа реплика – господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, Вие явно не можете да разберете, че едно престъпление е престъпление, независимо дали е извършено от комунист, социалист, демократ, анархист, монархист и прочие. Вие в момента с този текст вменявате, че поради някакви комунистически убеждения на определени лица съставът за извършено престъпление следва да бъде квалифициран. Абсолютно безумие! Повтарям – абсолютно безумие!
Освен това Вие не правите разлика между комунизъм, тоталитаризъм, социалдемократизъм, социализъм и прочие. Защо тогава да не се вкара в този Наказателен кодекс и във Вашите предложения и сега – от сегашното „демократично” управление? Престъпления, извършени от лица, заемащи длъжност в демократичното управление на България след 2000 г., примерно. Или преди 1944 г. (Реплики от ГЕРБ и РБ.) Да, ама не сте предложили този текст с ясното съзнание, че трябва да се вкара единствено в този период по чисто политически, долни, наистина долнопробни съждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов.
За следваща реплика – проф. Станилов, имате думата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Колегата Мартин Димитров каза, че ние от „Атака” сме изравнявали всички престъпления на всички правителства и така нататък, което не беше вярно. Не съм казвал такова нещо. Само напомних някои епизоди от българската история, и точно този епизод 1925 – 1934 г., който спомена господин Димитров.
Искам да Ви припомня само една реплика на известния комунистически вожд Георги Димитров, който е написал тогава в „Работническо дело” – едно нелегално издание, че Септемврийското въстание е издълбало дълбока пропаст между двете страни на българския народ, която никога няма да бъде запълнена. И е бил прав – сега тази дискусия тук доказва колко той е бил прав, за Ваше и за мое лично съжаление.
Поначало нашата идеология е такава – ние смятаме, че догмата на комунизма и догмата на либертарианството, което Вие изповядвате, са едни и същи, две страни на едно и също нещо – унищожение на човешката цивилизация. Това е нашето виждане.
Онова, което става в момента в света и в Европа, е доказателство, че тази догма ни изправя пред новото велико преселение на народите, което ще унищожи европейската цивилизация, както през IV, V век я е унищожило! Историята се върти и върви по спирала! Това е повторение на онова, което е направено преди 1500 години! Това е повторение! И се вижда, и е резултат от Вашата догма, не от комунистическата, за съжаление, защото комунистическата се провали, преди да извърши такова нещо. А щеше да го извърши, ако не беше се провалила. Проваляте се и Вие, нищо че ми се присмивате от тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
Заповядайте, господин Генов, за трета реплика.
След това има три процедури – от народния представител Светлин Танчев, от ген. Атанасов и от Станислав Иванов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, колегата преди малко каза, че престъплението си е престъпление, когато е извършено. А за пропастта, която в момента продължавате да отваряте, каза колегата преди мен.
Аз искам да Ви попитам: ще отменим или ще продължим давността за извършени престъпления на оправдани хора и сега от българския съд? (Реплики от БСП ЛБ.) Какво мислите Вие по този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Господин Димитров, заповядайте за дуплика. (Оживление, шум и реплики.)
Моля Ви за ред в залата.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Репликите показаха и дълбоко неразбиране на проблема. Той е следният. Който е извършил престъпление по време на комунизма, е нямало справедливост и отговорност за него, защото е бил защитен от комунистическата партия – по тази причина. (Реплики от БСП ЛБ.)
Сега който извърши престъпление, уважаеми дами и господа, той носи и наказателна отговорност. Всеки може да подаде сигнал. Това, което е извършил (реплики от БСП ЛБ), ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от място.
МАРТИН ДИМИТРОВ: ...може да бъде написано и в българската преса, да носи всякаква отговорност. Докато по време на комунизма няма нито демократична преса, нито демократично обвинение – каквото каже Комунистическата партия, това се случва. Затова много хора са извършили престъпления и никога не са понесли отговорност. Това е целият проблем, това е същината на проблема. Защото са били защитени от Комунистическата партия, която не е позволявала срещу техни хора да има обвинение и да се носи отговорност. Това е проблемът, който днес решаваме. И не се правете, че не го разбирате – разбирате го.
И както ние приравняваме комунизма на фашизма, защото и двата режима са тоталитарни и са срещу човека, и са извършители на многобройни престъпления, Вие толкова години по-късно продължавате да защитавате един тоталитарен режим, като комунистическия. Това показва всъщност, че не сте се променили, уважаеми колеги, за което аз съжалявам.
Обръщам се към останалата част на парламента за последен път: уважаеми колеги, моля Ви това Народно събрание да бъде на висотата на страна – членка на Европейския съюз, която е показала, че гледа напред, а не назад. Този, който е извършил престъпление, ще носи отговорност за това, независимо кога го е извършил!
Ние смятаме и българският парламент смята, че трябва да има наказания за извършените престъпления. Това е знак и за хората, които в момента мислят да извършват някакви престъпления. За никого не трябва да има вратички, за никого не трябва да има измъкване, а трябва да има категорична отговорност.
Уважаеми дами и господа, отново казвам, имаме само два избора. Единият е да кажем: който е извършил престъпление по време на комунизма, дори сега ще понесе отговорност. Другата възможност е това, което ни предлага левицата – защото било отдавна, защото не се знае дали били живи хората, защото всички правителства били еднакви, нямало смисъл от това.
Има смисъл – вярвам във Вас колеги, да бъдем решителни днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Първа процедура – народният представител Светлин Танчев.
Силно се надявам процедурите да са едни и същи.
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, благодаря Ви за историческите анализи, които направихте, за уроците, които ни преподадохте, но смятам, че това е тема, която вълнува стотина човека, а в програмата ни за седмицата има достатъчно важни законопроекти, които интересуват и бизнеса, и пенсионерите, и училищата, и учениците. Нека преминем към гласуване. По темата чухме всички аргументи. Определено и от ляво, и от дясно престъпления са се вършили – осъден политик в България досега няма. Така че нека вървим към нещо прагматично, а не просто да плашим гаргите и духовете и да си говорим за времена, които са отминали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Какво предлагате?
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Предлагам прекратяване на дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Народният представител Атанас Атанасов – процедура.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще си направя процедурата, но все пак се изкушавам само две изречения да кажа преди това. Искам да се обърна към колегите, които са се занимавали с наказателно право и може би са забравили определени обстоятелства от най-близката ни история. Хубаво е да се припомнят тези неща.
Не помня точната година – ще направя справка, ако е необходимо, но искам да припомня, че в нашето наказателнопроцесуално право някъде докъм 70-те години съществува една разпоредба, че не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност военнослужещ, без съгласието на неговия началник. Репресивният апарат на комунистическия режим – можело е да бъде даден на съд, ако се съгласи началникът, респективно партийният комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за процедурата, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ: Бях длъжен да го кажа това нещо. Ако не съм прав, нека някой да ме опровергае.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Каква Ви е процедурата?
АТАНАС АТАНАСОВ: Процедурата ми е да прекратим с всичко това и да преминем към гласуване. (Реплика от БСП ЛБ.)
Кое не може?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбрах Ви процедурата. Благодаря Ви.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Може ли още един да излезе и да каже същото?
АТАНАС АТАНАСОВ (встрани от микрофоните): Кажете нещо за това, което казах!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Третата процедура същата ли е? Същата е.
Има ли обратно становище? (Продължаващи реплики между народните представители Атанас Атанасов и Янаки Стоилов.)
Моля Ви за ред в залата.
Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Светлин Танчев, за прекратяване на разискванията.
Гласували 144 народни представители: за 121, против 22, въздържал се 1.
Предложението е прието, което означава, че преминаваме към гласуване.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 31, против 95, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено от народния представител Петър Славов от парламентарната трибуна. То е: думата „определени” да бъде заменена от „ръководни”.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 89, против 27, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване редактирания от Комисията текст на вносителя за § 2, заедно с редакционното предложение, направено от Петър Славов от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 109, против 25, въздържали се 13. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Реформаторския блок.)
Текстът на § 2 по доклада на Комисията е приет.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, правя процедура по прегласуване. С тези аплодисменти току-що показахте нищетата на българския парламент. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) С този така гласуван текст Вие осъдихте Ботев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: На основание чл. 156, ал. 1 Ви отстранявам от пленарната зала. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
ФИЛИП ПОПОВ: Само че ако не бяхте вкарали този период... Ботев също е бил комунист, и Вие го осъдихте току-що. (Силен шум и реплики, тропане по банките и свиркане от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля процедура по прегласуване.
Ако за Вас нищета на българския парламент не е обида на Народното събрание и Вие се чувствате добре от това определение, браво на Вас! Браво! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Изгони всички! Хайде, изгони всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!(Силен шум и реплики.) Ред в залата!
Квесторите, ред в залата, ако обичате.
Прегласуване, ако обичате.
Гласуваме отново § 2 по доклада на Комисията, уважаеми колеги.
Гласували 148 народни представители: за 111, против 30, въздържали се 7. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
Параграф 2 е приет.
Отрицателенвот – заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Вземам думата, за да обясня защо гласувах против този безумен текст, който днешните псевдодемократи, в борбата си срещу историята, наложиха на днешното Народно събрание. Това е бланкетна норма, която няма нищо общо с правото, бланкетна норма, която се родее с фашистките закони, които са приемани преди 1944 г., и точно това предложиха и гласуваха днес управляващото мнозинство.
В борбата си за демокрация и за намиране на оправдание за състоянието на днешна България Вие воювате с химерите от миналото, с историята и затова не се посвенихте да погазите и Конституцията, и да използвате Наказателния кодекс за средство срещу борбата с историята. Няма да успеете и никой няма да Ви повярва. (Депутати от ДПС напускат залата.)
Народът знае какво е била България, знае какво е сега, и знае къде е истинското й развитие. Не е това, което Вие предлагате. Раздялата на народа и на обществото не е пътят, който ще изведе България напред. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой ще я изведе? Кой – БСП ли?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Горов – втори отрицателен вот.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против” не защото времето е било отдавна, не защото не трябва да се носи отговорност за престъпленията в минало време. Гласувах „против” една много проста причина – лицемерието, с което се предлага този текст именно в момента.
Ако бяхте предложили капитанът, който е застрелял ястребинчетата в село Ястребино, да получи своето наказание към днешна дата, щях да подкрепя този текст, а не същият този човек да стои на паметна плоча до НДК.
Ако бяхте предложили офицерите, които са убили партизаните до село Радювене, да получат своето наказание, щях да гласувам „за”.
Ако бяхте предложили същите тези убийци, които са убили ятаците в село Александрово, и редица други хора в цяла България да получат своите наказания към днешна дата, щях да гласувам „за”.
Но Вашето лицемерие няма край. Вие смятате, че единствените престъпления, които могат да бъдат наказвани към днешна дата, с дистанцията на времето, е периодът 1944 – 1989 г. Това е лицемерие, което няма как да бъде подкрепено от нормални хора, а тези, които са убивали деца по път и над път в България, да получават индулгенции и да стоят по паметни плочи на възпоменания. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Горов.
Доцент Михов, заповядайте – трети отрицателен вот.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Господин Председател, госпожи и господа! Гласувах „против”, защото исках да изкажа своите аргументи не в дебата, а след него.
Гласувах „против”, защото този текст се превърна в политически дуел между левицата и десницата с конюнктурни цели, да не кажем, предизборни. Той няма никаква нито правна, нито историческа стойност. Вън от съмнение е, че престъпленията срещу човечеството, извършени в епохата на комунизма, и на който да е друг авторитарен или тоталитарен режим, не подлежат на давност и историята ще изкаже, и вече е изказала присъдата, но днес видяхме замерването с историческа митология и кръстосването на ръждиви исторически шпаги, от които дори и не изхвърчаха искри.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Койпредизвика това?
МИЛЕН МИХОВ: Гласувах „против”, защото възраждането на тази тема по един законодателен път държи отворена раната на Гражданската война в България в периода 1919 – 1948 г.
Защото чопленето в историческите рани води до разделение на нацията, до противопоставянето на българите на наследници на комунисти и фашисти, на наследници на леви и десни. Никой син не се срамува от своите родители и от своите бащи. Необходимо ли е да противопоставим синовете на офицерите и на партизаните?! До какво ни води това?! И какво ни дава, когато войната се връща в Европа, когато ни заливат вълни на бежанци?! А ние възраждаме противопоставяне! (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, доц. Михов.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
С риск и аз да бъда изгонен от залата, надявам се, че ще ме оставите в двете минути да направя реплика относно начина на водене.
Господин Председател, възразяваме срещу несъразмерното наказание на нашия колега Филип Попов! Вие го отстранихте от залата по време на правене на реплика, без да обиди нито един народен представител, без да обиди нито един министър. Остро възразяваме срещу този подход за водене на заседанието. Тук, преди него, на тази трибуна имаше поне пет народни представители, които можеха да бъдат отстранени от залата за обида към цели поколения български граждани! Но Вие това не го направихте! Вие изгонихте нашия колега за това, че възрази, че направи реплика на изказване, което явно Вие не възприемате.
Призоваваме Ви да освободите трибуната до края на днешното заседание и да дойде председателят на българския парламент, за да води. Явно Вие не можете. Изпускате си нервите и злоупотребявате с правото си да отстранявате народни представители! Благодаря. (Радостни възгласи от БСП ЛБ, тропане по банките и реплики: „Оставка, оставка!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Моля за ред в залата! (Тропането по банките и възгласите „Оставка, оставка!” от БСП ЛБ продължават.)
Тъй като най-вероятно може би само господин Свиленски не е имал време да прочете чл. 156… (Възгласи от БСП ЛБ: „Цецка, Цецка, Цецка!”. В пленарната зала влиза председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля за ред в залата!
Преди това се надявам да не ми отнемете правото на минутите, които и аз имам.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Всичко ще ти отнемем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви е трудно.
Ето чл. 156, т. 1. Явно не сте имали време да прочетете т. 1 – как се отстранява народен представител. Първият текст е: „Оскърбява Народното събрание”. Прочетете си стенограмата. Той каза: „Нищета на българския парламент”. Заради това го отстраних. (Тропане по банките от БСП ЛБ. Цецка Цачева заема председателското място. Ръкопляскания от ГЕРБ с възгласи: „Браво, браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, предлагам да се успокоим и да продължим работата ни.
Що се отнася до наложеното дисциплинарно наказание, има процедура по нашия Правилник, по която може да се оспорва това наказание. Ще бъде разгледано съобразно текстовете в нашия Правилник и ще се произнесем.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, аз вземам думата по начина на водене за това, което става в ръководството на Народното събрание. Госпожо Председател, предлагам Вие по собствена инициатива да промените наказанието на господин Попов. Да, наистина той използва изрази, които накараха господин Главчев като председател на заседанието да реагира, но в случая трябва да се има предвид, че по време на различни действия и заседания българският парламент проявява значителен политически недостиг, защото всъщност нищетата на парламента е по-рязък начин, за да се каже същото. Ясно е, че в този случай не само според господин Попов, а според цялата ни парламентарна група българският парламент не беше на нивото на своята роля, която по принцип трябва да изпълнява.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е Вашето мнение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Затова при съответното гласуване той каза, че парламентът е проявил тази нищета. Аз смятам същото и затова Ви предлагам да намалите неговото наказание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, ще се съобразя с Вашето мнение тогава, когато по надлежния ред съм сезирана от заинтересования колега. Много добре знаете, че нямам такова правомощие и ако аз го направя, на мен ще ми искате оставката.
Нека да продължим с чл. 3.
Колеги, днес е Празникът на София. В 11,30 ч. по време на почивката, Столичната община се е съобразила, поканени са и народните представители да присъстват…
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Дали ще има достатъчно домати?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да ни информирате, господин Стоилов, ако имате информация за количеството на доматите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те са информирани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушаме Ви, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо Председател.
По § 3 Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 3.
Гласували 107 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 се създава буква „г”:
„г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
3. Създава се т. 30:
„30. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на лице, ненавършило 18-годишна възраст, или на участието на такова лице в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 3 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 5 има предложение на народния представител Цочев:
В § 5, чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5” се добавя „чл. 216а” и се поставя запетая.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
„§ 4. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 216, ал. 1 и 5” се добавя „чл. 319б-319г” и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено събира или предоставя финансови или други средства, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани изцяло или частично:
1. за извършване на деяние по ал. 1;
2. от организация или група, която си поставя за цел извършване на деяние по ал. 1 или 3;
3. от лице, извършило деяние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години.”
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5, 6 и 7:
„(4) Който се обучава с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
(5) Деецът по ал. 4 не се наказва, ако доброволно се разкрие на властта преди да е извършено престъпление по ал. 1.
(6) Български гражданин, който излезе през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1 – 4, включително против друга държава, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с цел да участва в престъпление по ал. 1 – 4, включително против друга държава, влезе през границата на страната или незаконно пребивава в нея.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Госпожо Председател, от името на народните представители Кирил Цочев и група народни представители оттегляме всички наши предложения до края на Законопроекта с изключение на приетия от Правната комисия последен текст по чл. 344.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Става дума за неподкрепените предложения, които оттегляте. Благодаря.
Други народни представители? Няма.
Гласуваме § 4 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 6 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 77, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 7 – предложение на народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 5:
„§ 5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Чужденец, който на територията на страната се подготвя да извърши в чужбина престъпление по чл. 108а, ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до шест години, но не повече от наказанието, предвидено в чл. 108а, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 5 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Колеги, тук ще прекъснем, за да има възможност за няколко минути онези, които желаят – всички народни представители са поканени – да бъдем пред знамената за издигане флага на София по случай празника на град София.
Обявявам прекъсване до 12,00 ч.
Моля в 12,00 ч. да сме залата, тъй като върви второ гласуване, нека не започваме с поименна проверка.
Почивка до 12,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, госпожо Атанасова!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Постъпило е предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
„§ 6. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:
1. чрез употреба на сила или заплашване;
2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.”
2. В ал. 4 се създава нова т. 2:
„2. ако е извършено по отношение на лице, което не разбира свойството или значението на извършеното;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Преди да преминем към разискванията по параграфа, да Ви прочета едно съобщение.
Днес, 17 септември 2015 г., е постъпил и предстои да бъде раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приети на първо гласуване на 10 септември 2015 г.
Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и храните на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения на второ гласуване.
Имате думата за изказвания.
Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 8 по вносител, който след редакция на Комисията става § 6 в доклада на същата.
Моля, гласувайте.
Моля прекратете гласуването.
Поименна проверка.

Айдоан Муталиб Али- отсъства
Айхан Ахмед Етем- отсъства
Александър Руменов Ненков- тук
Александър Христов Методиев- отсъства
Алиосман Ибраим Имамов- отсъства
Алтимир Емилов Адамов- тук
Ана Георгиева Баракова- тук
Ангел Петров Найденов- отсъства
Анна Василева Александрова- тук
Антон Ангелов Долапчиев- тук
Антони Антониев Тренчев- отсъства
Атанас Зафиров Зафиров- отсъства
Атанас Иванов Ташков- тук
Атанас Петров Атанасов- тук
Атанас Славчев Стоянов- тук
Атанас Тодоров Мерджанов- отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов- тук
Бойка Грозева Маринска- отсъства
Борис Борисов Станимиров- отсъства
Борис Янков Ячев- отсъства
Борислав Любенов Великов- отсъства
Борислав Михайлов Борисов- отсъства
Борислав Райчов Миланов- тук
Борислав Сабинов Иглев- отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан- тук
Валентин Алексиев Николов- отсъства
Валентин Иванов Радев- тук
Валентин Кирилов Касабов- отсъства
Валентин Любенов Павлов- отсъства
Валентин Николов Иванов- отсъства
Валентин Стефанов Василев- тук
Валери Мирчев Жаблянов- отсъства
Валери Симеонов Симеонов- отсъства
Васил Миланов Антонов- отсъства
Венцислав Йорданов Каймаканов- отсъства
Вили Младенов Лилков- отсъства
Владимир Цветанов Тошев- тук
Владислав Тошков Николов- тук
Волен Николов Сидеров- отсъства
Вяра Михайлова Церовска- тук
Галя Енева Захариева- тук
Галя Симеонова Георгиева- тук
Георг Даниелов Георгиев- тук
Георги Александров Ковачев- отсъства
Георги Иванов Андонов- отсъства
Георги Недков Кючуков- тук
Георги Николов Недев- отсъства
Георги Стоянов Кадиев- отсъства
Георги Страхилов Свиленски- отсъства
Георги Тодоров Божинов- тук
Георги Чавдаров Анастасов- отсъства
Георги Ченков Търновалийски- отсъства
Георги Янчев Гьоков- тук
Гроздан Спасов Караджов- отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен- отсъства
Данаил Димитров Кирилов- тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова- тук
Даниела Владимирова Савеклиева- отсъства
Дарин Иванов Димитров- тук
Делян Александров Добрев- отсъства
Делян Славчев Пеевски- отсъства
Десислав Славов Чуколов- отсъства
Десислава Вълчева Атанасова- тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева- тук
Джевдет Ибрям Чакъров- тук
Джейхан Хасанов Ибрямов- отсъства
Джема Маринова Грозданова- отсъства
Диана Иванова Йорданова- тук
Димитър Ангелов Горов- тук
Димитър Андреев Делчев- отсъства
Димитър Бойчев Петров- тук
Димитър Борисов Главчев- тук
Димитър Григоров Шишков- отсъства
Димитър Иванов Гечев- тук
Димитър Кирилов Байрактаров- отсъства
Димитър Крумов Танев- тук
Димитър Николов Лазаров- отсъства
Димитър Спасов Димитров- тук
Димитър Стоянов Дъбов- отсъства
Димитър Танев Танев- отсъства
Димитър Христов Желев- тук
Добрин Ненов Данев- тук
Добромир Проданов Проданов- тук
Дончо Спасов Баксанов- тук
Дора Илиева Янкова- отсъства
Драгомир Велков Стойнев- отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа- отсъства
Евгени Димитров Стоев- тук
Евгения Бисерова Алексиева- тук
Евгения Даниелова Ангелова- тук
Емил Димитров Райнов- тук
Емил Димитров Симеонов- тук
Ерджан Себайтин Ебатин- отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула- тук
Жельо Иванов Бойчев- отсъства
Живко Иванов Мартинов- тук
Здравко Димитров Димитров- отсъства
Иван Валентинов Иванов- отсъства
Иван Кирилов Иванов- отсъства
Иван Костадинов Станков- тук
Иван Пенков Иванов- отсъства
Иван Славов Иванов- тук
Иван Стефанов Вълков- отсъства
Иван Стоев Чолаков- отсъства
Иван Тодоров Димитров- тук
Илиан Сашов Тодоров- отсъства
Илия Янков Илиев- отсъства
Ирена Иванова Коцева- тук
Искрен Василев Веселинов- отсъства
Йордан Кирилов Цонев- отсъства
Калина Петрова Балабанова- тук
Камен Костов Костадинов- отсъства
Катя Николаева Попова- тук
Кирил Андонов Котев- тук
Кирил Боянов Калфин- отсъства
Кирил Добрев Добрев- тук
Кирил Николаев Добрев- отсъства
Кирил Петров Цочев- тук
Кирчо Георгиев Карагьозов- тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева- тук
Корман Якубов Исмаилов- тук
Корнелия Добрева Маринова- тук
Корнелия Петрова Нинова- отсъства
Костадин Иванов Марков- тук
Красен Георгиев Кръстев- отсъства
Красимир Дончев Каракачанов- отсъства
Красимир Илиев Богданов- отсъства
Красимир Любомиров Велчев- отсъства
Красимир Петров Петров- тук
Красимир Христов Янков- тук
Красимира Арангелова Ковачка- отсъства
Красимира Пенева Анастасова- тук
Кристиан Иванов Вигенин- отсъства
Кънчо Янев Филипов- тук
Лъчезар Богомилов Иванов- тук
Лъчезар Стаменов Никифоров- тук
Любомир Владимиров Владимиров- отсъства
Любомир Димитров Христов- тук
Лютви Ахмед Местан- отсъства
Магдалена Ламбова Ташева- отсъства
Манол Трифонов Генов- тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева- тук
Мариана Георгиева Тодорова- тук
Мариана Радева Бояджиева- тук
Мария Щерева Белова- тук
Мартин Димитров Димитров- тук
Мартин Стоянов Иванов- тук
Мая Божидарова Манолова- отсъства
Менда Кирилова Стоянова- отсъства
Методи Борисов Андреев- тук
Мехмед Юмер Атаман- тук
Миглена Дойкова Александрова- тук
Милен Василев Михов- отсъства
Милена Цветанова Дамянова- тук
Митхат Сабри Метин- тук
Михаил Райков Миков- отсъства
Михо Димитров Михов- тук
Муса Джемал Палев- отсъства
Мустафа Сали Карадайъ- отсъства
Мустафа Фахри Ахмед- тук
Найден Маринов Зеленогорски- тук
Настимир Ананиев Ананиев- тук
Невин Халил Хасан- отсъства
Нели Рускова Петрова- тук
Нено Христов Влайков- тук
Никола Пейчев Хаджийски- тук
Николай Веселинов Александров- тук
Павел Алексеев Христов- тук
Петър Владиславов Славов- тук
Петър Георгиев Кадиев- тук
Петър Георгиев Кънев- отсъства
Петър Иванов Петров- отсъства
Петър Костадинов Петров- тук
Петър Пандушев Чобанов- отсъства
Петър Христов Беков- тук
Петър Христов Петров- тук
Петя Цветанова Аврамова- отсъства
Пламен Веселинов Йорданов- тук
Пламен Дулчев Нунев- тук
Пламен Иванов Манушев- тук
Пламен Тачев Петров- тук
Полина Кръстева Карастоянова- тук
Радан Миленов Кънев- тук
Радослав Любчов Стойчев- тук
Ралица Тодорова Ангелова- тук
Рамадан Байрам Аталай- отсъства
Росен Петров Петров- отсъства
Румен Василев Гечев- отсъства
Румен Димитров Христов- тук
Румен Динев Желев- отсъства
Румен Иванов Иванов- тук
Румен Маринов Йончев- тук
Руслан Здравков Тошев- тук
Рушен Мехмед Риза- отсъства
Салиха Хакиф Емин- тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова- тук
Светлана Ангелова Найденова- тук
Светлин Димитров Танчев- отсъства
Светослав Димитров Белемезов- тук
Свилен Филипов Иванов- тук
Семир Хусеин Абу Мелих- отсъства
Силвия Анастасова Хубенова- отсъства
Слави Пенчев Бинев- отсъства
Славчо Стоев Атанасов- тук
Снежана Георгиева Дукова- тук
Станислав Георгиев Иванов- тук
Станислав Димитров Анастасов- отсъства
Станислав Стоянов Иванов- тук (Реплики.)
Станислав Георгиев Иванов от Реформаторски блок също е тук
Стефан Георгиев Кенов- отсъства
Стефан Иванов Дедев- тук
Стефан Ламбов Данаилов- тук
Стефани Михнева Михайлова- тук
Стоян Михайлов Мирчев- отсъства
Султанка Димитрова Петрова- тук
Таско Михайлов Ерменков- отсъства
Теодора Радкова Георгиева- отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев- отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова- отсъства
Филип Стефанов Попов - ясно е, че отсъства
Хамид Бари Хамид- тук
Хасан Ахмед Адемов- тук
Христиан Радев Митев- тук
Христо Георгиев Гаджев- тук
Христо Георгиев Тодоров- отсъства
Хюсеин Хасан Хафъзов- тук
Цвета Вълчева Караянчева- тук
Цветан Генчев Цветанов- отсъства
Цветомир Цвятков Михов- отсъства
Цецка Цачева Данговска- отсъства
Чавдар Георгиев Георгиев- отсъства
Чавдар Славчев Пейчев- отсъства
Четин Хюсеин Казак- отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш- тук
Юлиан Кръстев Ангелов- тук
Явор Божилов Нотев- тук
Явор Илиев Хайтов- тук
Янаки Боянов Стоилов- тук
Янко Александров Янков- тук
Допълнително влезли по време на проверката: Алиосман Имамов, Ангел Найденов, Борис Ячев, Валентин Радев – беше си тук и по време на проверката, Айхан Етем, Димитър Делчев, Валентин Алексиев Николов, Даниела Савеклиева, Илиан Тодоров, Валери Симеонов, Гроздан Караджов, Красимир Велчев, Иван Вълков, Красимир Каракачанов, Милен Михов, Мустафа Карадайъ, Станислав Станилов, Валентин Николов, Таско Ерменков, Хасан Адемов – беше тук по време на проверката, Георги Ковачев, тоест 19 допълнително записани. Четин Казак, също е бил, само за протокола, въпреки че и без него имаме кворум.
Има кворум, може да продължим.

Подлагам на гласуване § 6 по доклада на Комисията, който представлява редактирания § 8 по вносител.
Гласували 103 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 8.
Параграф 6 по доклада на Комисията е приет.
Ако някой от Комисията по правни въпроси има желание да продължим с доклада, моля да заповяда.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 9 и 10 по вносител, подкрепени от Комисията, и стават съответно параграфи 7 и 8 в нейния доклад.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Параграфи 7 и 8 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 11 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 8.
Предложението на Комисията за отхвърляне на § 11 по вносител е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 12 до 16 включително по вносител, които са подкрепени от Комисията, и в нейния доклад са отразени като параграфи с номера от 9 до 13 включително.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Параграфи от 9 до 13 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров:
„Създава се нов § 16а със следното съдържание:
„§ 16а. Член 158 се отменя.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 14:
„§ 14. Член 158 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 14 със съдържанието му, както е отразено в доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението на Комисията за създаване на нов § 14 със съответното съдържание, съгласно доклада на същата, е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 17.
Предложение на народните представители Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи от 17 до 20 включително, които са подкрепени от Комисията, и намират място в нейния доклад с номера от § 16 до § 18 включително.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 15 до 18 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители – създава се нов § 20а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 167 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години” се заменят с „от една до три години”.
2. В ал. 2 думите „до пет години” се заменят с „от една до шест години”.
3. В ал. 3 думите „от една до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева” се заменят с „от една до седем години и с глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева”.
4. В ал. 5 думите „от една до шест години” се заменят с „от две до седем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева”.
Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 168а, ал. 1 думите „до три години” се заменят с „от една до шест години”.”
Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 169 думите „до три години или с пробация” се заменят с „от една до пет години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи с номера от 19 до 21 включително, заедно със съответните текстове, съгласно доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Параграфи от 19 до 21 включително са създадени по предложение на Комисията, заедно със съответните текстове, съгласно доклада на същата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 21, който е подкрепен от Комисията и става § 22 в нейния доклад.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Параграф 22 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за създаване на нов § 22.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за създаване на нов § 23.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за създаване на нов § 24.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за създаване на нов § 25.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за създаване на нов § 26.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В чл. 251, ал. 1 се изменя така:
„(1) Който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 22, който след редакция на Комисията в нейния доклад намира място като § 23.
Моля, гласувайте § 23 по Комисия.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Параграф 23 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Емил Димитров и група народни представители за създаване на § 22а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Анна Александрова, Свилен Иванов и Стефан Дедев за създаване на нов § 22а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 24:
„§ 24. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 500 до 1000 лева” се заменят с „от 5 000 до 20 000 лева”.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „от 1000 до 3 000” се заменят с „от 10 000 до 30 000 лева”;
б) точка 5 се изменя така:
„5. превеждането е организирано от група или организация;”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наказанието е лишаване от свобода от 3 до 12 години, глоба от 10 000 до 30 000 лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 24 заедно със съответното му съдържание по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията за създаване на нов § 24, заедно с неговото съдържание съгласно доклада на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преминаваме към Допълнителен доклад, вх. № 553-03-104 с дата 16 септември 2015 г., който е към Доклад, вх. № 553-03-102 от 11 септември 2015 г. относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 553-03-81 от 2 юли 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте да представите Допълнителния доклад.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Предложение от народния представител Емил Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Анна Александрова, Свилен Иванов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „глоба от 1000 до 8000 лв.” се заменят с „лишаване от свобода до пет години и с глоба от 3000 до 10 000 лв.”.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
„(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от 5000 до 20 000 лв., когато деянието е:
1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
2. организирано от група или организация;
3. извършено по начин, опасен за живота на лицето;
4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст;
5. извършено по отношение на повече от едно лице.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.”
Предложение от народния представител Атанас Атанасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 25.
Предложение от народния представител Емил Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това монотонно придвижване по доклада може би не позволи на голяма част от народните представители да осъзнаят, че всъщност приемаме много важни и актуални текстове. Те са свързани именно с противодействието и санкционирането на трафика на хора, бежанци, имигранти, превеждането им през границата, противозаконното им подпомагане да пребивават в страната.
Искам да обърна внимание, че например сега действащият текст на чл. 281, който по Доклада на Комисията се запазва катоал. 1, се ограничава единствено и само до хипотезата: който с цел да набави за себе си или за друг имотна облага, противозаконно подпомага чужденец да пребивава в страната. Мисля, че огромният проблем в момента не само в България, но и в други страни, но специално що се отнася до нашата страна, е не само че се подпомагат определени лица да пребивават, а най-вече да се придвижват. В това е основният проблем – да се придвижват в страната от единия й край до другия. Според мен трябва да се добави това обстоятелство в основния състав на чл. 281. Да стане: „който противозаконно подпомага чужденец да пребивава или да се придвижва в страната“. По този начин ще обхванем и тази хипотеза, защото огромното количество деяния в случая, в актуалния, настоящия момент се състоят не толкова в подпомагането за пребиваването, защото виждаме, че никой не ги подпомага да пребивават, те спят сред природата, в палатки и така нататък, а трафикантите ги подпомагат да се придвижват скрити в превозни средства и така нататък. Затова според мен е добре да се добави освен „пребиваването“ и „придвижването в страната“.
Имам и още едно предложение. В ал. 3, както и в предходния текст се казва: „В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца.” Предлагам да се добави „или му е предоставено доброволно”. Ако превозното средство не принадлежи на дееца, а например на брат му, сестра му или родителите и му е предоставено, това означава, че не може да бъде отнето, защото не е собственост на дееца. Предлагам да се добави и това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: „или му е предоставено доброволно“.
ЧЕТИН КАЗАК: „или му е предоставено доброволно.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Първото Ви предложение не виждам къде може да бъде отразено в текста на Комисията.
ЧЕТИН КАЗАК: В текста на Комисията да бъде при т. 1. „В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. „Досегашният текст става ал. 1” и тук да се добави преди думите „глоба от 5000“ след думата „пребивава” да се добави текст, думите „или да се придвижва”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, всъщност това беше причината да се наложи да правим допълнително заседание и респективно да правим Допълнителен доклад, за да изчистим повторяемостта на съставите, на което бяхте свидетел във вчерашната Правна комисия, включително и по отношение съдържателните елементи на изпълнителното деяние.
Много подробно коментирахме на основното заседание какво е съотношението между глаголите „преминава”, „пребивава”, „придвижва”, „пресича границата”. С оглед на съставите, както са дефинирани, установихме, че „преминаване” и „пребиваване” се отъждествяват, не се прави специална, отделна разлика.
Извън правния коментар на понятието, бих казал, че положих усилия да говоря със специалисти в областта, които прилагат въпросните норми. Те обясниха, че емпирично имат правила в някаква степен, например ако преминалият границата е до 50 км, действат по един начин, ако е 50 км навътре от границата, действат по друг начин и го настаняват в местата за настаняване. Това, бих казал, е оперативна практика и тълкуване, което не касае до такава степен понятията, които наказателният съд влага в тези думи.
По тази причина не посмяхме да предефинираме и да влизаме в още по-описателни действия и глаголи, които да отделят, образно казано, пътя на бежанеца от границата вътре в държавата, колко време е стоял вътре в държавата и това „преминаване” ли е, или „пребиваване”, и съответно напуснал ли е територията на страната.
Молбата беше към всички експерти – да подготвят такава редакция, която да е заложена в Допълнителния доклад, която да изчисти възможните колизии и повтаряемост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Втора реплика – Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Господин Председател, дами и господа! За пореден път виждаме как ДПС, уж загрижено как нелегални мигранти влизат с България и се трафикират, а именно по предложението да се наложат по-големи санкции и да се преследва трафикът на хора в България тяхната парламентарна група липсва. Единствено господин Казак е тук, за да покаже как ДПС е против това.
Бих Ви призовал: стига двуличие! Ако искате наистина да се борите, да подкрепите промяна на нещата и трафикантите да бъдат наказани, призовете Вашата парламентарна група да влезе в парламента и да подкрепи тези предложения.
Вас, когато не Ви е изгодно, Ви няма в залата. Благодаря.(Единични ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трета реплика – господин Славов, заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
На мен ми се струва тук, че е уместна забележката на колегата Казак, защото наистина сегашният текст на чл. 281 казва „да пребивава на територията на страната”. И ние върху тази конструкция поставяме останалите хипотези. Или, иначе казано, ако утре бъде заловен даден трафикант или каналджия и бъде подведен под отговорност, аз допускам, че той на база на текста, ако остане така,ще каже: „Ама, аз не помагам на тези хора да пребивават на територията на страната, аз им помагам да я напуснат, следователно не съм виновен, моля, освободете ме от наказателна отговорност”. А е ясно какво правят.
Затова аз също аз бих предложил редакционно да остане „да пребивава или да преминава”. Тоест и двете хипотези да бъдат застъпени със сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дуплика?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз благодаря за разясненията, които даде председателят на Комисията, но продължавам да считам, както и господин Славов, специално досегашният текст на чл. 281 е доста стар. По принцип в България досега проблем не е било придвижването на незаконно влезли и пребиваващи лица, а тяхното подслоняване и укриване някъде. Затова този текст се е бил концентрирал върху санкционирането на това деяние – да подпомогнеш някого да пребивава, тоест да го укриеш в дома си или някъде другаде. Сега обаче негативното явление, на което сме свидетели, е не толкова укриването на незаконно пребиваващи лица, колкото тяхното подпомагане те да се придвижват, да преминават границата, да се придвижват в страната от едната граница до другата. И това нещо трябва да се санкционира на този етап, трябва да се криминализира, защото то представлява част от комплексното деяние трафик на хора или каналджийство. Така че аз мисля, че няма да е никак излишно да се добави изрично, че освен подпомагането на пребиваването и придвижването в рамките на страната. Дали ще го наречете преминаване през страната или придвижване в страната е въпрос на преценка, но трябва да има и тази добавка.
На господин Ангелов ще препоръчам да спре със заяжданията на дребно. Просто порастете малко и престанете с тези заяждания на дребно, когато обсъждаме сериозни текстове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Казак.
За изказване – народният представител Атанас Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Аз се присъединявам към преждеговорившите и ще се мотивирам.
Първо, искам да направя една бележка – трябва да се прави разлика между трафик на хора и каналджийство. Трафикът на хора е с цел експлоатация. Това е съвсем различно деяние. Това е само една бележка, защото е важно, става въпрос за наказателно право в крайна сметка. Тук говорим за каналджийство.
Аз, господин Кирилов, малко недоумявам, защото Вие сочите, че по принцип сте приели моето предложение, ама не сте го приели. Защото точно това съм посочил в предложението. Ето ми текста: „Който с цел да набави за себе си или за друг имотна облага, подпомага чужденец, влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта, или макар и с разрешение, но не през определените за това места, да премине през територията на страната.” Точно това изпълнително деяние съм посочил. И този термин, това изпълнително деяние не е корпорирано в текста. Тоест трябва да криминализираме именно подпомагането на лицата да преминават. Едно е да пребивават, друго е да преминават. В настоящия момент точно такъв тип дейност се извършва срещу заплащане – в страната определени лица и групи хора подпомагат чужденци, влезли в страната, да преминават през България. Този термин трябва да го инкорпорираме. И към настоящия момент е наказуемо незаконното влизане и излизане през страната, но подпомагането на дейността „преминаване срещу заплащане” не е инкорпорирана. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Атанасов! Ще си позволя да изчета трите състава. Член 279 е: който влезе или излезе през границата на определени или неопределени места. Член 280: който преведе през границата на страната лица. Член 281 е: противозаконно подпомага чужденец да пребивава – това, което Вие казвате и е Вашето предложение, но то се съдържа в чл. 281. То и сега е състав и то точно в смисъла. И тъй като Вашето предложение по състава дублира вече съществуващия състав, но да вземем есенцията и по-голямото наказание, затова се наложи експертите да работят и да стигнат до въпросното предложение за окончателна редакция.
Така че аз няма да се съглася, че това го няма. Има го и е, бих казал, максимално добросъвестно отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика имате ли към народния представител Атанас Атанасов? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Колега Кирилов, дайте да се разберем – пребиваването е да се стои в България, преминаването е съвсем друго нещо. Елементарна е разликата. Аз не съм съгласен, че пребиваването поглъща преминаването. Съгласете се с мен и дайте, ако трябва, с „или”, но да запишем „пребивава или преминава”. Да е ясен текстът. В противен случай даваме възможност за различно тълкуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е предложението на господин Казак всъщност.
АТАНАС АТАНАСОВ: Ами, да. И е прав. Аз това казах, че подкрепям преждеговорившите в тази насока. Дайте да е „пребивава или преминава”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на господин Казак по т. 1 в § 25, в чл. 281, т. 1 – досегашният текст в ал. 1 след думите „да пребивава” да се добави „или преминава” и нататък си продължава, съгласно доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 72 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Всъщност точка първа вече придобива вида: „Досегашният текст става ал. 1 и в нея...” Само че това, което следва е „думите „глоба” трябва след думите „да пребивава” да имаме добавка „или преминава”. Нали така? Правилно ли го интерпретирам?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прието е предложението.
По ал. 3 направи предложение отново народният представител Четин Казак. По доклада на Комисията тестът завършва със затваряне на кавички след „принадлежало на дееца”. Предложението на господин Казак е преди точката да сложим „или му е предоставено доброволно”. Приключваме изречението и затваряме кавичките. Нали така?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 71, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 25, заедно с току-що приетите редакционни предложения, направени от народния представител Четин Казак от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте предложението на Комисията за създаване на нов § 25.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграф 25 по доклада на Комисията, заедно с направените редакционни предложения в залата, единодушно е приет.
Имате думата, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
След като приехме тази добавка по отношение на превозното средство в чл. 281, предлагам да се върнем на чл. 280, ал. 3, където има идентичен текст, и там също да добавим това словосъчетание, за да станат двата текста еднакви. Тоест в чл. 280, ал. 3, в края да се добави „или му е предоставено доброволно”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател! Принципно не възразяваме – напротив, категорично подкрепяме, защото така ще имаме еднаквост по отношение на елемента в двата състава. Не мога да кажа обаче как бихме могли да се върнем към предходния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма как да се върнем. Ще трябва да има ново предложение от народни представители и да се гледа наново.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В смисъл – ако има процедурна възможност, моля да се счита, че господин Казак и аз сме направили такова редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Господин Председател, уважаеми колеги, господа Казак и Кирилов! Съгласен съм с Вас, обаче процедурно това не може да стане. Няма как да се върнем на текстове, които вече гласувахме. Така че решението оттук нататък е нов законопроект, през Комисията и в пленарната зала, съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дуплика искате ли, господин Казак?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Не виждам сериозен проблем да се върнем към текста – специално той не е бил прегласуван, тоест не е приет на две четения. Просто това е редакционна поправка в рамките на приемането на второ четене. Тя цели да приведе в съответствие двата текста, които са идентични, за двата състава – за преминаването на границата и за преминаването през страната, когато се използва превозно средство. Иначе ще остане непълно – в единия случай ще санкционираме по един начин, в другия случай – по друг. Докато все още сме в рамките на приемането на второ четене, тази редакционна добавка е напълно уместна, още повече ако няма възражения по същество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Връщаме се на § 24 и гласуваме предложението, направено от народния представител Четин Казак, за редакционна поправка, за да има синхрон между параграфи 24 и 25.
Моля, гласувайте.
Гласували 65 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 4.
Предложението не е прието. (Реплики от ГЕРБ: „Прегласуване!”.)
Прегласуване – очевидно някой не е успял да гласува.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предполагам, че част от колегите не гласуваха, защото действително изпадаме в по-сложна процедурна ситуация. Изяснявам положението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Просто не са успели да гласуват навреме.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, не са успели да съобразят, че ние не променяме нищо в това, което гласувахме – просто добавяме редакционна промяна в текста. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, прегласуване.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Редакционната поправка на § 24, нов е приета.
Продължаваме с предложение на народния представител Христиан Митев...
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Христиан Митев, Борис Ячев и Емил Димитров.
Господин Митев уведоми, че оттегля предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Става § 26. Оттук нататък номерацията вече ще е променена – създаваме работа на „Финални текстове”.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23 по номерацията на вносителя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24 по вносител:
„§ ... Създава се чл. 304в:
„Чл. 304в. Наказанията по предходните членове се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 28:
„§ 28. В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В буква „а” думите „пет години” се заменят с „шест години”, а думите „осем години” се заменят с „десет години”.
2. В буква „б” думите „десет години” се заменят с „петнадесет години”, а думите „петнадесет години” се заменят с „двадесет години”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 29:
„§ 29. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до една година” се заменят с „от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева”.
2. В ал. 2 думите „до две години” се заменят с „от една до пет години”, а думите „от сто до триста лева” се заменят с „от петстотин до хиляда и петстотин лева”.
3. В ал. 3 думите „до две години” се заменят с „от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
„§ 30. В чл. 343в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов. (Председателите се сменят.)
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Няколко параграфа се изчетоха. Аз имам едно редакционно предложение по стар § 25, който стана нов 28, в който е посочено, че Комисията подкрепя текстовете на вносителя. В новата редакция не виждам това, което бях предложил, колеги, като част от § 25, а именно това е присъединяване към тежките квалифицирани състави за водачи на МПС, които са блъснали пешеходец на пешеходна пътека или в пияно състояние и така нататък, и тези, които са бутнали пешеходец, причинили са смърт, тежка или средна телесна повреда в пешеходна зона или въобще в зоните, които са предвидени за движение на пешеходци, а не на коли и коли в тях въобще нямат място.
Между другото, обръщам внимание, че на заседание на Комисията доста го коментирахме. С оглед възникналите възражения за казуистика тук, подчертавам, колеги от ГЕРБ ми помогнаха и дадоха една доста добра редакция, която съм записал. Понеже не я видях в Доклада на Комисията, сега ще Ви я прочета, а именно редакцията да стане така:
„В текста преди буква „а” в края след думите „или на пешеходна пътека” се поставя запетая и се добавя следният текст – тук е редакционното предложение, което ще ви дам, господин Главчев: „или на площи в населените места, предназначени само за пешеходци, на територията на които движението на МПС е забранено.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е § 25 по вносител, който е нов § 28. Въобще в текста не виждам нещо такова.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Смисълът, колеги, на това предложение е да спрем с тази изключително неприятна практика, на която в последните години станахме свидетели – за подобни тежки произшествия, тежки престъпления, при които имаше загинали пешеходци, включително и деца, да се дават условни присъди и те да се третират по общия ред за деяние по непредпазливост. По този начин това вече няма да може да се случи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вие всъщност предлагате създаване на нова т. 1, а сегашните 1 и 2 да станат 2 и 3, нали така?
ПЕТЪР СЛАВОВ: Да, точно така. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики имате ли?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Славов, в оригиналния текст на вносителя е предложен в т. 1 такъв текст, който в дебатите в Правната комисия доведе до три редакционни варианта.
Тук бих казал по-скоро като непеналист, в голямата част тези редакционни варианти получаваха известна подкрепа, но при гласуването се достигна до неприемането както на оригиналния текст на вносителя, така и на трите редакции. Аргументите на колегите пеналисти са стриктни и те казват, че в ал. 3 не бива да продължаваме с практиката да има казуистично изброяване. Затова си позволихме и няколко колеги предложихме такива редакции, които да имат обобщаващо категорийно понятие. Това исках да отбележа за прецизност с оглед дебата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, Вашето изказване го приемам като един вид подкрепа, за което Ви благодаря.
Не споменахме, че на Комисия имаше две хубави предложения. Едното от Вас, едното от колегата Атанасова, които на практика разделиха гласовете в подкрепата си и затова нито едно от тях не събра достатъчно гласове, за да бъде подкрепено изцяло, но едното беше наравно – бяха изравнени гласовете „за” и „против”. Предвид че предлаганият текст обединява двете предложения, аз се надявам да получи подкрепа в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, въпреки становището на Правната комисия считам, че това предложение не може да бъде редакционно.
Беше предложено и в Транспортната комисия като предложение за промяна в Закона за движение по пътищата. Там не го обсъждахме с оглед правенето на нов Закон и Комисията, която работи към Министерството на вътрешните работи.
Призовавам вносителят да го оттегли, тъй като и в Закона за движение по пътищата няма такова понятие. Не знам как ще кажем на шофьорите кои площи са забранени. Вие вкарвате всички площи, които не са разрешени, но какво значи това? Нека да мине през комисиите, които трябва да обсъждат това нещо. Не го приемам като редакционно в този момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Съвсем кратко, само да кажа на колегата, че в момента сме в Наказателния кодекс, не става дума за Закона за движение по пътищата. Нямам спомен за каква ситуация говори, но в Закона за движение по пътищата много ясно е казано кои площи са за движение само на пешеходци, така че референцията към този Закон в този смисъл я има. Кое е забранено, е пределно ясно. Забранено е това, което в закон е казано, че е забранено, така че няма смисъл да гадаем кое е забранено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Свиленски, може би имате своите аргументи, които са били чути в Комисията по транспорт, но държа да отбележа, че в Комисията по правни въпроси разглеждахме Наказателния кодекс. Там бяха изложени аргументите на всички колеги, които имаха предложения. Мисля, че предложенията, които в момента обсъждаме, са консенсусни. Затова моля да ги подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Атанасова, за направената реплика, но доколкото знам в Правната комисия тези неща не са подкрепени. Няма как да бъде предложена редакционна поправка на нещо, което не е подкрепено. Нямате текст. Върху какъв текст в момента правим редакция?! Текст, който не е приет от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо го няма в доклада?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Няма го никъде. Няма го и в доклада. Затова казвам, че е недопустимо да се гласува такова редакционно предложение. Нека да бъде обсъждано както е редът в парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, да внеса яснота за онези, които нямат текстовете пред себе си. По вносител § 25 предвижда изменение в чл. 343, ал. 3. Точка първа казва: „текстът преди буква „а”, в края след думите „или на пешеходна пътека” се поставя запетая и се добавя „или на площи, предназначени само за пешеходци или в паркове, градини и детски площадки в населените места, на територията на които движението на МПС не е разрешено”. В т. 2 и т. 3 става дума за размера на санкциите, които се налагат като наказание при наличие на състав по т. 1.
Предложението на Комисията в доклада гласи, че по принцип се подкрепя текстът на вносителя. Предлага се обаче нова редакция, в която няма т. 1, никъде не става дума за съставомерност и на нарушения, които са предвидени в пешеходни пътеки или на други места, където движението на МПС е забранено.
По доклада на Комисията в новата номерация на § 29, в двете точки 1 и 2 се визира, че се коментират само санкциите, наказанията, които се налагат за извършени престъпления. В момента, след като по вносител в т. 1 е имало такава редакция, за мен е допустимо като редакционно допълнение да се подложи на гласуване, а какво ще приеме залата, е отделен въпрос.
Има ли други изказвания по този текст?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Радвам се на разяснението, което беше направено. То беше важно, за да сме наясно какво е имало по вносител и че този текст трябва да се гласува. Иначе остава между редовете.
Вземам думата да приканя залата да се подкрепи текстът.
Казусът е много прост – трябва да има много по-тежки наказания за джигитите, които си позволяват да карат навсякъде. Ако си позволяват да карат в забранените площи, затворените улици, това е много по-тежко, отколкото да се извърши такова деяние на пешеходна зона. Смятам, че това е по-тежко. Затова моля да подкрепим този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Атанасов, както ми е подадено писменото предложение, то започва от нищото. Редакционни предложения се предлагат спрямо редакцията на Комисията. Аз няма как да пусна редакционна промяна на нещо, което го няма в доклада на Комисията.
АТАНАС АТАНАСОВ: По текста на вносителя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие подкрепяте текста на вносителя във вида, в който е. (Народният представител Петър Славов прави обяснение на председателя.)
Значи Вие предлагате и редакция на т. 1 по вносител. Това няма как да се случи, колеги.
Предлагам процедура – да отложим гласуването по този параграф и да вървим нататък. През това време Ви моля коректно да си направите писмените предложения, за да знаем какво гласуваме по § 25.
Подлагам на гласуване докладвания § 23, който става § 26 по доклада, вече с оглед на гласуването, и § 24 по вносител в новата редакция на Комисията. По доклада е § 28, но всъщност ще бъде § 27.
Гласуваме анблок § 26 и 27 по доклада, съответно § 27 и 28.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Народният представител Петър Славов прави обяснение на председателя.)
Господин Славов, чакам нова редакция. По параграфа, който дадохте, този текст не се връзва по никакъв начин с текста на Комисията. (Народният представител Петър Славов продължава с обясненията.) Не, не ми го обяснявайте, а го напишете. Каквото напишете, това ще подложа на гласуване.
Господин Кирилов, продължете.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, преди този спор аз изчетох и съдържанието на § 26, който е преномериран на § 30, както и следващия параграф и стигнахте до Глава четиринадесета. Тези два параграфа би следвало да се подложат на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване анблок параграфи по вносител 26 и 27, които по доклада са с номерация съответно 30 и 31, но ще имат нова номерация – на § 29 и § 30.
Моля, гласувайте двата параграфа по доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 28 по вносител Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 28 по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Лъчезар Никифоров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 32:
„§ 32. В чл. 344 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години” се заменят с „от една до седем години”.
2. В ал. 2 думите „от сто до триста лева” се заменят с „от хиляда до пет хиляди лева”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 32 по доклада на Комисията, който ще получи нова номерация от „Финални текстове”.
Гласуваме § 32 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 33:
„§ 33. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/93/ЕС (госпожо Председател правя техническа корекция: отпечатано е 93, а е 92) на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр. ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.)”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба” и § 33 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на Закона да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 34 и § 35:
„§ 34. Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, чл. 343, ал. 3 и 4 и по чл. 344, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
§ 35. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр...) в чл. 22, ал. 1, т. 4 думите „чл. 158а, ал. 2” се заменят с „чл. 158а, ал. 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за нови параграфи 34 и 35 със съответното им съдържание по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става параграф със съответна номерация:
„Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става параграф със съответна номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! В тези последни параграфи се връщаме към темата, която днес най-много обсъждахме в началото на Законопроекта – премахване на давността. Тези текстове са логично продължение на това спорно решение и всъщност представляват противоречие на принципа, че в наказателното право се прилага по-благоприятният закон. Това е и конституционно начало, и се поставя въпросът: като гласувате тези текстове, как тези текстове ще бъдат прилагани в противоречие с основните начала на правото?
Разбирам защо те са Ви необходими – за да дадете продължение на една неосъществима идея, но съм длъжен да обърна внимание върху този факт. Разбира се, ние ще гласуваме „против” тези текстове. Дори и приети, те могат да бъдат оспорвани, защото противоречат на норми, които са от по-висок ранг. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Стоилов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията по принцип в подкрепа на вносителя по § 31 в нова редакция на Комисията, която е номерирана като § 36 по доклада.
Гласуваме § 36 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 67, против 19, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Част от групата не успяхме да гласуваме, затова моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги!
Гласували 94 народни представители: за 67, против 19, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя по § 32, който става § 37 по доклада, но, пак казвам, ще има нова номерация след окончателното приключване на второто четене на този Законопроект.
Гласували 91 народни представители: за 65, против 18, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Колеги, връщаме се на § 25 по вносител, по доклада § 29.
Предложението на господин Славов е за редакционно допълнение.
За мен е допустимо да бъде подложено на гласуване, тъй като т. 1 я има по вносител на § 25. Той обаче предлага по-различна редакция от това, което не е подкрепено от Комисията, а именно: в чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения: точка първа, нова, това е допълнението.
„1. В текста преди буква „а”, в края, след думите „или на пешеходна пътека” се добавя текстът: „или на площи в населените места, предназначени само за пешеходци, на територията на които движението на МПС е забранено”.”
Така ли е, господин Славов?
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Госпожо Председател, Вие коректно изчетохте текста, само че редакционното предложение, както § 29 върви, в чл. 343, ал. 3, там всъщност се добавя текстът – това, което съм Ви предоставил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, обаче, гледайте § 29 по доклада – отпред е общото: „В чл. 343, ал. 3 се правят следните изменения:”
ПЕТЪР СЛАВОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След което имаме т. 1 и 2.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Преди „следните изменения” е това уточнение. Може ли само за секунда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи, това пак е в чл. 343, ал. 3. Всички са в ал. 3.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Колеги, още веднъж чета редакционното предложение на § 29, как да изглежда:
„В чл. 343, ал. 3 се добавя след думите „или на пешеходна пътека” – това е действащият текст от чл. 343, ал. 3, следният текст, който председателят току-що изчете, и се правят следните изменения и нататък си продължават точки 1 и 2, както са си, които са съвсем отделни и те не се влияят от това. Разбрахте ли ме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз го разбрах, но не го приемам по този начин.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Добавя се „и се правят следните изменения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи, за да го допускам, трябва да бъде нова т. 1, както върви по вносител.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Може и така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционното допълнение на господин Славов за нова т. 1 за промяна в чл. 343, ал. 3 по начина, по който го изчетох: след думите „или на пешеходна пътека” се поставя запетая и се добавя следния текст: „или на площи в населените места, предназначени само за пешеходци, на територията на които движението на МПС е забранено.”.
Гласуваме това редакционно допълнение. Тук ще имат работа и „Финални текстове”.
Гласували 66 народни представители: за 22, против 2, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя по § 25, който става § 29 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и на второ четене измененията в Наказателния кодекс.

Връщаме се на:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Може ли процедура, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може процедура, господин Стоилов. Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, от името на Парламентарната група на БСП искаме 20 минути почивка, за да може поне по следващия закон работата да не бъде като по този, който току-що приключи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекъсване на заседанието до 14,15 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата.
Господин Стоилов го няма, поиска прекъсване, за да се мобилизираме за гласуването. (Реплики.)
Ефектът е обратен от това, което виждам в залата.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
По чл. 110 има предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Предложението е оттеглено по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – в чл. 110, ал. 1 т. 2 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Бойка Маринска, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110, който става чл. 112:
„Чл. 112. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1.
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.
(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители в залата да заемат местата си.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Това е един от много важни текстове в Закона, защото в т. 2 се предвижда учениците до 16 години да могат да учат и вкъщи по тяхно желание, или по желание на техните родители. Семействата ще трябва да осигурят условия, а усвоените знания ще се удостоверяват чрез явяване на изпити в училище. Разрешаването на домашното образование е добър вариант например за децата с увреждания, които трудно могат да се впишат в училищна обстановка, особено в предучилищните групи и чиито родители вече се опитват да създават сдружения, за да могат да им създадат подходящи условия за обучение. Сегашните закони обаче не предвиждат подобен вид, да го наречем „колективно домашно обучение” – чрез кооперативи, и родителите на такива деца срещат различни препятствия пред опитите да осигурят най-доброто за тяхното обучение.
Разумно е Законът да предвиди такава форма на самостоятелно обучение, но то да се разреши за всички деца по желание на родителите, както е предвидено в текста, според нас е връщане на домашното обучение от ХІХ и началото на ХХ век, когато заможните родители са наемали частни учители, за да могат да обучават децата им вкъщи.
Днес мотивите на някои богати семейства могат да бъдат други – да изолират децата си от агресията, наркотиците. В близко време може би няма да са единици тези, които ще се възползват от подобна възможност.
Вместо обаче да вземем реални мерки за връщане на дисциплината в училище ние може би за пореден път, ако се гласува това решение, ще създадем предпоставки за повече проблеми в образователната система от сега. Следващата стъпка може да бъде искането държавата да плаща на родителите за това обучение, да не говорим за новото социално разделение и изолация, която може да се получи.
Затова, още веднъж, когато обсъждаме подобен текст ние според мен трябва да мислим за дългосрочните последици от подобни инициативи.
Искам да отбележа още, че в Комисията и сега, мисля, че не става ясно дали е направена оценка за въздействието на нормата за самостоятелно обучение по желание на ученика или на родителя. Няма ли това да се превърне в заобикаляне на задължителността на образованието, в заобикаляне на Конституцията, в която е предвидено задължителното обучение до 16 години?
Според нас няма достатъчно яснота по критериите, които биха се прилагали от експертните комисии към регионалните управления по образованието, по начина на отговорности на обучение, по отговорностите на тези комисии и на родителите, които ще направят подобен избор.
До тук Законът, с решенията, които бяха взети, се погрижи да осигури правата на децата и родители, избрали за детето си частно училище. Но чрез закриването на помощните училища бяха лишени от право на избор децата с тежки увреждания и родителите на тези деца със специални образователни потребности.
Кой ще се възползва от самостоятелната форма на обучение? Аз вече посочих една такава възможност за деца на родители, които имат големи материални възможности. Но вероятно ще се появят и случаи на родители, които искат децата им да работят вместо да учат. Доколко този избор ще бъде полезен за тези деца и за учениците?
Други родители могат да изберат самостоятелното обучение по религиозни причини. Защо постановихме тогава в чл. 11, вече приет от Закона, недопускането на идеологически или религиозни доктрини в системата на образованието? Тези доктрини могат да се разпространяват и чрез самостоятелната форма на обучение. По този начин ще лишим децата от възможност да общуват със своите съученици, да не познават друг свят освен семейния или на тясната общност.
Затова аз още веднъж се обръщам към Вас преди да гласувате – да обърнете внимание на тези аргументи, защото на практика нормата за самостоятелно обучение по желание на учениците и на родителите, записани в този текст на Закона, може да доведе до ново нарастване на броя на отпадащите от образованието деца и на изолиране от обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте!
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Точно този въпрос и този казус сме коментирали с мои приятели и в моето семейство. Аз бих искал да споделя нашето мнение по въпроса, че децата биха могли да се обучават в къщи по желание на родителите само за определен период от време и по определени показания и индикации. Те могат да бъдат здравословни и нездравни проблеми. Ако на базата единствено на мнението на родителите ние оставим едно дете, лишено от контакта с неговите връстници и от социалната среда в семейството, ние много сериозно ще навредим, зле ще повлияем на социалната адаптация и на психоемоционалното израстване на това дете.
Бих искал да направя асоциация с имунизационния календар и със задължителната имунизация. Никога не сме си позволявали без специални индикации родителите самостоятелно да преценят и да изложат на риск живота на детето, нежелаейки то да бъде имунизирано. Държавата има ангажимент къмдецата, към своите граждани, и не винаги на родителите може да се дадат всички права, за да предопределят съдбата и бъдещето на детето си.
Моля, нека възможността за домашно обучение да бъде само за определен период от време и при определени показания. В противен случай има родители, които не винаги могат да оценят обстановката и психоемоционалната роля на обществената среда и по този начин на някои деца може да бъде навредено. Споделих мое мнение на мое обкръжение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз лично съм обнадежден за този член, защото преждеговорившият много добре изказа тезата защо не трябва да се позволява на родителите всички деца,по желание, разбира се, на родител, да имат тази самостоятелна форма. Както каза и колежката Бояджиева, разбира се, ние трябва да осигурим възможността за деца със специални образователни потребности или за деца с изявени таланти – родителите им да имат този избор да се грижат за децата си, но всички здрави дечица трябва да се образоват в училище.
Както се каза, няма оценка на въздействието. Тоест, не знаем образователната система, държавните и общински училища каква част от учениците ще загубят и те фактически ще излязат от училище и ще започнат да се образоват домашно. Това донякъде е заобикаляне на Конституцията, където до 16-годишна възраст образованието е задължително. Ние няма как да знаем в семейството дали се полагат съответните грижи за образоване на детето. Това нещо ще го разберем след една година, когато то отиде на съответните изпити.
Тук възниква проблем. Когато детето е на 15 години, отиде на изпит и се разбере, че не е придобило достатъчно знания и трябва да се върне в училище, ако е близо или е навършило 16-годишна възраст, то е изгубило една година, самата Конституция вече не го задължава да се върне в училище и то ще отпадне от системата.
В България, както многократно съм казвал, има към 400 училища с под 200 ученика, това са недофинансирани училища. Ако в едно такова училище 3 – 5 деца бъдат изтеглени да се образоват в къщи, самото училище загуби своята бройка и ще започнат да се затварят паралелки. В един момент може да се наложи да се затвори самото училище, което е заплаха за самото населено място.
Както каза колежката Бояджиева, оттеглянето от училище може да е по социални причини. По-заможните родители може да предпочетат да си наемат частни учители, с които да си образоват децата в къщи, а по-бедните наши съграждани могат да предпочетат децата да им помагат в трудовото ежедневие и по този начин да не могат да отидат на училище. Тук е моментът за опасността при домашното образование от религиозна пропаганда, защото не знаем през тази една година, докато дойде време за изпит, как ще бъдат образовани тези деца.
Както казах и вчера, когато коментирахме друг Законопроект, в България има 23% отпадащи от училище ученици. Според мен поправката, която в момента искаме да направим, тоест вносителите искат да направят, няма да направи нищо друго освен да прикрие тези 23%, защото за тези деца ще започне да се казва: „Те се обучават в къщи, те не са изпаднали от системата”.
В общи линии опасностите са много. Точно тази поправка е една от основните опасности в този Законопроект и е може би поредният член, в който ние правим разделение на децата и родителите в образователната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма реплики към господин Мирчев.
Заповядайте за изказване, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, първо искам да направя уточнение, че това не е поправка, това е практически Закон, който ние днес приемаме на второ гласуване. Ние не правим нито допълнение, нито изменение на съществуващ Закон.
Лошото е, че от всички, които преди това се изказаха, аз не чух мотиви в какво се крие опасността. Може би за по-младите е добре да им припомня, че такава форма на домашно обучение съществуваше още през 70-те, през 80-те години – естествено при заложени критерии, каквито има и в съответните текстове на Закона, който се предлага от вносителите. Даже, бих казал, ако се върнем назад във времето, че критериите, заложени тук, са доста, доста по-сериозни, включително свързани с обвързване на тази дейност със социалните служби, най-вече с Агенцията за социално подпомагане. Това е много добре, тъй като например това няма да даде възможност и предпоставки съответни маргинални общества да се възползват възможността да хитруват и да се развие евентуално някакъв процес на корупционни практики.
От тази гледна точка моето мнение е, че текстът е максимално добре прецизиран. Естествено, винаги ще има позиция, според която там се крият опасности. Колеги, ще споделя, че това е даване право на избор на родителите, на първо място.
На второ място, през последните една – две години се оказа, че практически такова право на избор желаят родители, които са изключително интелигентни, високообразовани хора. По мое лично мнение много от тях са преподаватели, които имат възможност да подготвят в домашна среда своите деца може би на по-високо ниво.
Лично аз ще подкрепя текста, първо, защото той разтоварва държавата от разход на публични средства; второ, дава възможност; трето, той е нещо добре забравено старо. Пак казвам, че това работеше през 70-те и 80-те години. Да припомня критериите. За да може тогава ученик да отиде в домашна форма на обучение, един от критериите беше той да има успех минимум 5,00, който не трябва да бъде понижен. Ако бъде понижен, той моментално биваше връщан в клас, така да се каже. Мисля, че има разум в това предложение и лично аз ще го подкрепя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Байрактаров?
Първа реплика – господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, Вие явно не сте слушали – няма да коментирам за моето, но явно не сте слушали и двете изказвания преди мен. Бяха изказани доста ясни тези защо това е опасно.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Защо? Аз слушах.
СТОЯН МИРЧЕВ: Ами, да сте слушали господин Добрев и госпожа Бояджиева. Това, че седите тук, не слушате и си говорите наизуст, си е Ваша работа. Това, че през 70-те години е имало такъв вид обучение, нали се опитваме да вървим напред?
Опасностите бяха казани.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Кои са, хайде, кажете ги!
СТОЯН МИРЧЕВ: Казахме ги преди малко. Защо трябва да се повтарят?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Вие ги кажете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мирчев, Вие правите реплика, а направихте изказване.
СТОЯН МИРЧЕВ: Казахме, че има 400 училища с под 200 ученика. Пет ученика да излязат на домашно обучение от училището, то се закрива. За 25 години са закрити над 1600 училища. Още 400 ли искате да се закрият?! (Реплика от народния представител Милена Дамянова.)
Вие коментирате... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля, имате възможност да се изкажете.
СТОЯН МИРЧЕВ: Вие коментирате хора с възможности, които ще го направят.
Тези 23%, за които говорим, че са отпаднали в момента от системата, не са хора с възможности. Родителите на тези деца не са хора с възможности. Разбирате ли това? Те отпадат по съвсем други причини – икономически, социални, етнически и така нататък.
Единственото, което ще се случи с тази поправка, е да прикрием тези деца. Да кажем, че те се обучават самостоятелно вкъщи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Господин Байрактаров, надявам се да имате информация, че и в момента неколкостотин български деца се възползват от такава възможност за самостоятелно обучение. Никой от нас в аргументите си не оспорва правото на родители и техните деца, които имат здравословни причини за такъв начин на обучение. Ние не оспорваме също така и правото на ярките таланти на България, които са в детска и ученическа възраст.
Говорим за широкото отваряне на вратите за домашно образование и изразихме ясно нашето мнение, че по социални и религиозни причини може да имам голям брой деца, за които да бъде поискано домашно обучение от родителите.
Възниква въпросът: освен преценката на родителите няма ли да се нарушат и правата на тези деца? Дадохме достатъчно примери какво може да се случи, когато прекалено широко се отвори възможността да се прилага подобна норма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател. Ще се опитам да бъда по-деликатен в дупликата си.
На господин Мирчев бих отговорил простичко и ясничко, че някой трудно прави разлика между компютър и компот. В моето изказване по никакъв начин не съм използвал определение, че някои родители са по-заможни, на по-високо социално стъпало. Аз казах „интелигентни хора” и посочих като пример, че много от тези родители са учители. Ще бъда много щастлив един ден да видя учителите да получават подобаващо възнаграждение.
Госпожо Бояджиева, честно да Ви кажа, не разбирам Вие за кое сте загрижена – дали не сте загрижена, както и господин Мирчев до Вас, да съществуват училища, които произвеждат и провеждат некачествено образование и недобре подготвени ученици. Не искам изобщо да казвам това от трибуната, но през последните години качеството на българското образование за огромно съжаление падна твърде ниско. Искате ли да се даде право и възможност на интелигентни родители, които имат съответните условия – по Закона за закрила на детето, мога да Ви кажа какво гласи чл. 23, чл. 8 от този Закон, хубаво е да прочетете тези членове, да знаете, че няма как дете да живее и да се обучава в среда, която...
Моите поздравления към вносителите, които са обвързали текста именно със службите за социално подпомагане, за да има социалния контрол, за който Вие се притеснявате – аз го казах.
Тук обаче има нещо много важно и съществено. Казахте, че някои деца по религиозни убеждения могли да отидат да се учат. Сега те не могат ли? Нима тези метресета, които ние от телевизия СКАТ сме показвали не един и два пъти, не съществуват?! Нима тези метресета не бяха допуснати заради едно порочно управление, че на всичко отгоре и шамари бият на децата там – може би по религиозни убеждения?! Да продължавам ли по-нататък?
На Вас, господин Мирчев, бих казал, че не отива на яйцето да учи кокошката как се снасят яйца. Благодаря. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! В началото, когато започнахме да разглеждаме Законопроекта, аз призовах към конструктивен дебат. Нека не превръщаме дебата по Законопроекта в предизборна кампания. Нито закриваме помощни училища, нито разделяме децата. Напротив, те в момента са разделени. Нека оставим тези опорни точки за по-друго време и да се съсредоточим върху конкретните текстове, които разглеждаме, и конкретните, приети от Комисията текстове.
Колеги, това, около което се обединихме, е въвеждането на контрол върху обучението, което се провежда като самостоятелна форма на обучение. Тук не говорим за домашно образование, а за самостоятелна форма на обучение, която съществува и в момента по сега действащия Закон.
Колеги, проблемът е, че в момента има около 500 деца в България, които не се обучават нито в самостоятелна форма на обучение, нито в индивидуална, по никакъв начин! Как държавата в момента контролира обучението на тези деца?! Как контролира дали са спазени правата на тези деца?! Никак! Да, може би е по-лесно да признаем, че такива деца в България няма. Няма деца – няма и проблеми!
Ние въвеждаме гарантиране правата на децата. Да, разширяваме самостоятелната форма на обучение, но именно с такава цел, въвеждайки строг контрол при записването в такава самостоятелна форма на обучение. На първо място, казали сме, че записването ще става след решение на експертна комисия към регионалното управление по образование.
Записали сме контрол в края на всеки учебен срок.
Записали сме изпити, след които, ако детето не е усвоило съответните компетентности, то задължително преминава в друга форма на обучение, в случая примерно в дневна форма на обучение, традиционната форма на обучение, така че да се гарантира качеството на образование на тези деца.
Няма опасност, както Вие се опитвате да внушите, в тези групи да попаднат деца, които от маргинализирани групи, просто защото те няма и не отговарят на изискванията за обучение, нямат необходимата среда, родителите нямат необходимото образование. И това се констатира от тази експертна комисия. Затова сме въвели и контрол от страна на органите на Агенцията за социално подпомагане.
По отношение на Вашите притеснения за училищата, колеги вляво, за закриване на училищата – не, няма да има такава опасност. Първо, мислим за детето или мислим за запазване на институцията? Нека на този въпрос да си отговорим. Но аз ще Ви върна малко по-назад, когато говорим за закриване на училища, ще Ви върна в периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г., когато в България са закрити 563 училища, 57 обслужващи общински звена и едно държавно. Така че нека точно Вие да не говорите за закриване на училища. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Следващият мандат от 2009 г. закритите училища, и то единствено и само поради липса на ученици, са 119. Така че кой закрива училища много ясно си спомня българското общество, спомнят си българските граждани.
И тъй като обикновено всичко, което сме предложили в този Законопроект вече съществува като отделни практики, взаимствали сме практиките от най-успешните европейски и образователни модели, аз ще си позволя да Ви цитирам няколко държави, в които тази форма на обучение е разрешена. Това е един реферативен обзор, изготвен от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката: Австрия, Белгия, между другото условията са едни и същи за записване, и съответно контролът е разписан по този начин, Франция, Полша, Чехия, Финландия, която много често даваме за пример като успешна образователна система, Ирландия и ще завърша с Русия, в която такава форма на обучение съществува от 1992 г. Няма как да си затворим очите пред съществуването на такива практики и в момента.
Това, което ние трябва да направим като законодатели, е да разпишем разпоредби, текстове в Закона, които да гарантират правата на децата и които да гарантират контрол от страна на държавата за обучението, което се извършва в съответната среда и което получават тези деца и в момента. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ, от място): Има. Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, малко по-живо се организирайте. Разбирам, че се съгласувате…
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дамянова, явно не сте слушали когато се изказвахме. Ние не сме против тази форма на обучение за деца със специални образователни потребности и с изявени таланти. Фактически по т. 1 от ал. 1 ние сме напълно съгласни. Имаме критики към т. 2 от ал. 1, ако коректно цитирам.
Другото, понеже този дебат го водим най-вероятно за пореден път с Вас, ние същите тези изказахме и в Комисия и Вие тогава се усетихте какво искате да направите в първоначалната форма на този текст. И аз тогава казах, че създавате един Франкенщайн, на който после в следващите алинеи се опитахте да му сложите някакви вериги. Но аз не мога да разбера защо трябва да създаваме Франкенщайн.
Цитирате определени периоди, в които са закрити училища – 500. Аз Ви цитирам периода на демокрацията, в която най-много са управлявали десни партии като време, в който период са закрити още 1000, освен тези 500. А Вие в момента готвите едни други нови 400.
За преминаването в друга форма на обучение – това също го коментирахме. Но тук има един проблем – ако детето е минало самостоятелна форма на обучение на 15 години и установим при неговата 16-годишна възраст, тоест след една година на съответните изпити, че то не се е справило добре и трябва да премине в редовна форма на обучение…
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: В дневна форма.
СТОЯН МИРЧЕВ: … в дневна форма на обучение, това дете по Конституция не е длъжно да учи повече. И ние можем в този момент въобще да го забравим за системата на образованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, не ни вкарвайте в предизборна риторика, защото нашите съображения по тези текстове са изразени още при първо четене и при второ четене във време, когато беше твърде далеч от предизборна ситуация.
Искам още веднъж да повторя, че ние не сме против текстовете, които касаят деца по здравословни причини и деца с ярко изявени таланти, но в този текст на Закона, който сега се предлага за второ четене, има запис, който позволява за всички родители и деца такава възможност. При това за децата, които са малолетни, решението да се взема от тяхно име от родителите и за непълнолетните със съгласието на родителите. Затова ние сме против това широко отваряне на възможността за самостоятелно обучение по изразените вече от нас аргументи.
На второ място – за помощните училища. Да, ние ще продължим да коментираме този въпрос, защото с решението, което беше взето от Народното събрание, не дадохте възможност за избор на родителите на деца с различна степен на увреждания, което многократно беше изказано като аргументи.
И последно, Вие говорите за закриване на училища, разбира се през различните периоди след 1991 г. Аз ще кажа днес в залата още веднъж, защото това е звучало и друг път, че всъщност при наше управление се закриха най-много училища, но защо? Защото бяха въведени делегираните бюджети по идея на НДСВ. И това мисля, че е достатъчно като аргумент защо се наложи да се закрият толкова училища. Благодаря.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): При тройната коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Бояджиева, делегираните бюджети ще Ви припомня, че бяха въведени по Вашето управление, през 2007 г. (ръкопляскания от ГЕРБ) с министър-председател господин Сергей Станишев и министър на финансите господин Пламен Орешарски. След една голяма учителска стачка, ако си спомняте.
Да, тази система беше добро решение. То има своите недостатъци и ние сега със Законопроекта ги компенсираме. Това решение позволи увеличаването на учителските заплати. Така че това решение е Ваше. Пак казвам – то е добро, но трябва да бъде усъвършенствано, защото е нормално през годините да даде дефицити и да покаже недостатъци в определени отношения.
По отношение на закриването, защо Ви казах, че не съм съгласна и че това по-скоро го определям като предизборно говорене? Вярно е, че не сме стигнали до Преходни и заключителни разпоредби, ще стигнем и дотам, но ако сте прочели, там никъде не става въпрос за закриване на помощни училища, а за тяхното преобразуване в центрове за специална образователна подкрепа, която касае единствено и само тези деца, които по никакъв начин не могат да бъдат интегрирани в масовото училище. Разбира се, ако родителят желае детето му да учи в общообразователно масово училище, той има избор дали да бъде отделно, или да бъде с другите деца.
Моля Ви, нека да спрем със спекулациите, защото спекулирате с болката на родителите, и, колеги, не Ви прави чест това. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
По отношение на репликата на господин Мирчев – кой създава разделение? Значи децата с увреждания, според Вас, на тях трябва да им дадем възможност да се обучават вкъщи. Значи те, според Вас, не трябва да се социализират. Същото касае и децата с таланти. Но останалите деца, на които по една или друга причина родителите им са предпочели да изберат друга форма на обучение, тях да ги дискриминираме? Децата със СОП – можем, ако може вкъщи и изобщо да не ги показваме пред обществото! Това ли искате?
И още веднъж Ви напомням, колеги, че това не касае масово всички деца. Има определени критерии, на които трябва да отговори и семейството, и родителите, и средата, така че да може да бъде разрешено това записване в такава самостоятелна форма на обучение.
И пак Ви повтарям, колеги, около 500 деца в момента също се обучават вкъщи. Кой контролира обучението на тези деца? За образователната система те не съществуват. Как гарантираме техните права? Или ни е по-лесно да кажем: не, няма ги, не съществуват за нас, там да се случва каквото ще?
Нашето решение и нашето предложение не е такова. Ние искаме контрол и спазване правата на децата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания има ли? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 5, против 69, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 112 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 79, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 111.
Предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 297.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111, който става чл. 113:
„Чл. 113. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици със специални образователни потребности;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.
(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.
(3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.
(4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(5) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(6) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(7) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 113.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 112.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112, който става чл. 114:
„Чл. 114. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.
(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;
4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.
(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището – по реда на чл. 111, ал. 2 – 5, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 2 – 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 114.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 113.
Предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Предлагаме следната редакция на чл. 113:
„(1) Обучението чрез работа (дуалното обучение) е форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация чрез работа в предприятие, при което лицето е назначено на конкретно работно място с трудов договор, съдържащ клауза за обучение, като професионалната квалификация се придобива чрез:
1. практическо обучение в реална работна среда; и
2. теоретично обучение в обучаваща институция.
(2) Обучението чрез работа (дуалното обучение) се организира от техникумите в партньорство с предприятията.
(3) Обучението чрез работа (дуалното обучение) се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 15 години.
(4) Обучение чрез работа (дуалното обучение) се организира и за лица в ученическа възраст, които са навършили 15 години и са напуснали образователната система (или не са посещавали училище).”
Предложение от народния представител Янаки Стоилов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 113 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Лицата, навършили 16 години, които нямат завършен начален етап на основно образование, могат да бъдат включени във формите на обучение на работното място (дуално обучение) за придобиване на първа степен на професионална квалификация, едновременно с обучение за ограмотяване, организирано от училищата в системата на народната просвета.
(5) Лицата, навършили 16 години, които нямат завършен прогимназиален етап на основното образование, могат да бъдат включвани във формите на обучение на работното място (дуално обучение) за придобиване на степен на професионална квалификация.
(6) Средствата за изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2 се осигуряват целево от централния бюджет и/или от европейските фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет.”
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 113:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обучение на работното място (дуалното обучение) се организира за ученици в XI и XII клас, които са навършили 16 години.”
2. Създават се нови ал. 4 и ал. 5:
„(4) Обучението на работното място се организира:
а) в паралелки и/или групи – чрез училищната учебна програма в съответствие с учебния план, на практическо равнище на обучение и в реална производствена среда;
б) за работещи отделни обучаеми и/или групи – по заявка на работодателя и при договаряне между училището и предприятието.
(5) Организационните и финансови условия и отговорности на партньорството между училището и предприятието в дуалната система на професионално обучение се разписват в Закона за професионалното образование и обучение.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113, който става чл. 115:
„Чл. 115. (1) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез:
1. практическо обучение в реална работна среда и
2. обучение в професионална гимназия.
(2) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) може да се организира от професионална гимназия въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.
(3) Обучение чрез работа (дуална система на обучение) се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване: подлагам на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 12, против 47, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милен Михов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 1, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 12, против 61, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 115 в редакцията по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: По чл. 114 – предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114, който става чл. 116:
„Чл. 116. (1) Организацията на обучението в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира и осъществява при условия и по ред, определени в Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 116 в редакцията по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 117.
„Раздел VII – Оценяване на резултатите от обучението на учениците”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII.
По чл. 115 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115, който става чл. 117:
„Чл. 117. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.
(2) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.
(3) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок гласуваме наименованието на Раздел VII „Оценяване на резултатите от обучението на учениците” и чл. 117 по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: По чл. 116 – предложение от народния представител Иван Чолаков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Предложението е оттеглено по точки 2 и 3, а Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 4.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Бойка Маринска направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116, който става чл. 118:
„Чл. 118. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.
(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.
(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план, с изключение на спортните училища, при обучението в учебните часове по чл. 92, ал. 1, както и по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания.
(6) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование и/или с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;
6. държавни зрелостни.”
Член 117 – предложение от народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117, който става чл. 119:
„Чл. 119. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:
1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
(3) В края на ІV, VІІ и Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието.
(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания по членове 118 и 119? Няма.
Анблок гласуваме двата члена в редакцията по доклада на Комисията. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Има процедура? Но аз съм обявила режим на гласуване. След гласуването ще направите процедурата.
Гласуваме, колеги.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
Заповядайте за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам процедура по начина на водене, за да обърна внимание, че вече около час и малко отгоре се занимаваме със Законопроекта за образованието, а няма представител на Министерството от политическия кабинет – няма министър, няма заместник-министър. В крайна сметка Законът, който приемаме, те са тези, които ще трябва да го провеждат на практика. Най-малкото, освен че ще го прочетат, все пак трябва да чуят и притеснения на опозицията, да ги вземат предвид по-нататък в поведението си. Евентуално ако има някакви рискове, да ги избегнат.
Разбирам, че сега е късно – в 15,20 ч. тепърва да викаме министър или заместник-министър, защото са останали 40 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вече го извикахме, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Но Ви моля утре, ако стигнем пак до този Закон, да не допускаме това нещо. Нека все пак най-малкото от уважение към народното представителство да има представител на политическия кабинет тук. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Реагирах своевременно на предложението Ви. През Секретариата е поканен още в този момент министърът или член на кабинета, визирам заместник-министри, да присъстват при гласуването на Закона.
Само една поправка – не го гласуваме от час и половина, а от две седмици и половина.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 118 – предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители:
„В чл. 118 ал. 6 да се редактира както следва:
„(6) На учениците от I клас не се поставят количествени оценки, а на учениците във II и III клас не се поставя количествена оценка само по предметите от културно-образователните области „Изкуства”, „Бит и технологии” и „Физическа култура и спорт.”
Алинея 7 да придобие следната редакция:
„(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят количествени или качествени оценки съгласно чл. 118, ал. 2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118, който става чл. 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Нашето предложение се състои в две части. Казано просто, децата между ІІ и ІІІ клас освен с думичките „отлично”, „много добре”, „добре”, „среден” и „слаб” да се оценяват и със съответните количествени измерения, тоест с цифри.
Второто ни предложение е да се даде възможност при оценяването на децата със специални образователни потребности да се допусне и оценяване с количествени оценки, тоест с тези цифри.
Защо се опитвам да Ви убедя в нашата правота? В Закона вече дефинирахме какво означава оценяване от гледна точка на нормативната база, но във всеки учебник по методика оценяването се разглежда като част от образованието. Оценяването и изпитването на ученика е механизъм, инструмент на учителя, на преподавателя в процеса на обучение. Той е неразделна част от него.
В началния курс между ІІ и ІV клас има различна историческа практика – имало е време, когато са нямали оценки, имало е време, когато съществуват оценки. Ние защитаваме тезата, че оценяването на децата с количествени измерения дава възможност на учителя, на педагога още един инструмент за обучение. Това не е инструмент за репресия, за наказание. Това е инструмент в педагогическата дейност, в обучението на учителя, защото незаслужена петица може да бъде добър стимул едно дете да се почувства с възможности и да работи, или напротив – незаслужена четворка примерно да бъде сигнал на едно способно дете, че трябва да полага повече усилия.
Защо във втората ни част даваме възможност за избор на децата със специални образователни потребности да се поставят и количествени оценки? Мотивите ни са следните. Ако има такива деца със специални потребности, които имат възможност да се развиват на по-горен етап, то наличието на количествени оценки прави техните свидетелства, техните документи съизмерими със стандартните документи на другите деца. Тоест завършили VІІ клас, те ще имат количествени оценки, което ще бъде напълно неразличаваща се диплома от другите деца.
Тези аргументи са чисто професионални и в тях стои, мисля, опит на доста педагози. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Доцент Михов, репликата ми към Вас е по повод на това, че този въпрос е изключително дискусионен в българското общество. Изказани са мнения, които са от едната крайност до другата – и от родители, и от учители.
Аз лично споделям Вашето мнение, че трябва да бъде приложена тази норма, която Вие сте записали в предложението си. Защото как ще се научат децата от ІІ и ІІІ клас да бъдат оценявани – това, което им предстои да се случи в горните класове, ако не свикнат постепенно в рамките на обучението в тази по-малка възраст?! Мисля, че това няма да бъде в ущърб на тяхното развитие при правилен педагогически подход, а ще бъде от полза.
Ние ще подкрепим с гласуване предложението, което сте направили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Коцева.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, за Комисията по образованието и науката този дебат е дежавю. Наистина много го дебатирахме. Чухме най-различни коментари и опасения от страна на родители и учители. Ще направя опит да разубедя колегата Михов и всички останали колеги най-вече чрез опита, който имам на дългогодишен начален учител.
Няма да влизам в подробностите на това що е то оценяване или в психологията на едно дете І – ІІІ клас. Ще се опитам с част от едно стихотворение, обърнато към всички майки, стихотворение, което ние, началните учители, карахме децата да го изучават задължително от І до ІІІ клас, да Ви помоля и да направя опит да вземете най-правилното и информирано решение. Стихотворението беше в чест на 8 март, Международния празник на жената:
„Днес е празникът на мама,
но какво да й даря?
Огърлица от шестици
ще й дам за този ден.
Нека всички ученици
да направят като мен”.
Ние, учителите, искаме това да бъде единственият мотив на ученика от І до ІІІ клас – да получава шестици и това да бъде радостта за родителите му. Наистина, ще има количествени оценки в по-горните класове. Тук ще има качествени оценки, които ще направят връзката между учителя и родителя в тази тежка, крехка възраст, много по-аргументирана и в полза на детето. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Госпожо Коцева, благодаря Ви за репликата. Аз няма да бъда обстоятелствен. Този дебат наистина го водихме дълго. Ще си позволя малко да бъда личен. Моята малка дъщеря – имаше такава песен – е изключително щастлива от онзи ден, че има вече бележник във втори клас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михов, че не цитирахте друго стихотворение. (Оживление в залата.) С господин Главчев си припомнихме едно друго стихотворение.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 11, против 30, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 118 по вносител, подкрепено от Комисията, който става чл. 120 по доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: По чл. 119 има предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 119, който става чл. 121.
„Раздел VІІІ – Завършване на клас, етап и степен на образование”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок чл. 121 по доклада на Комисията ведно с Раздел VІІІ и наименованието му – „Завършване на клас, етап и степен на образование”.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Двете предложения са приети.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: По чл. 120 има предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
Член 120, ал. 3 да придобие следната редакция:
„(3) Ученик от І клас на началния етап на основно образование продължава учението си в следващия клас, независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети.”
Предложение от Ирена Коцева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – в чл. 120 ал. 3 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Стефани Михайлова и Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120, който става чл. 122:
„Чл. 122. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)” по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.
(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас, независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Изказано така нашето предложение трябва да се съпостави с текста на вносителите. На практика нашето предложение иска да ревизира предложението на вносителите – ученици от началния етап между І и ІV клас на основното образование да продължават обучението си в следващия клас, независимо от годишните си оценки, тоест независимо дали покриват изискуемите стандарти децата да преминават от І до ІV клас, независимо че имат слаби оценки.
Предлагаме този принцип да бъде приложен единствено и само в първи клас с цел запазване на децата в училище. На следващо място, да се даде възможност на учителите, поставяйки слаби оценки, учениците да повтарят класовете между втори и четвърти клас.
От какво е мотивирано нашето предложение? Мотивирано е от редица срещи с педагози, които работят с деца в трудни райони, с деца със затруднени възможности за социализация и развитие в началното образование, които показват трудност при усвояването на знанията в първи и четвърти клас. Нашето предложение дава възможност тези деца да бъдат задържани в училище и ако е необходимо, да повтарят учебната година, но да усвояват базисните знания, необходими за продължение в горния курс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще гласуваме предложението на господин Михов и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 13, против 40, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 8, против 54, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 122 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 66, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 121 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Красимира Анастасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121, който става чл. 123:
„Чл. 123. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 123.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложеният текст е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 122 –предложение на народния представител Бойка Маринска и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Валери Жаблянов и група народни представители – чл. 122 се изменя така:
„Чл. 122. За учениците от I клас, които имат годишна оценка „незадоволително”, както и учениците от II и III клас включително, които имат годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Стефани Михайлова и Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122, който става чл. 124:
„Чл. 124 (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 9, против 53, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 124 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 9, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 123 –предложение на народния представител Красимира Анастасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123, който става чл. 125:
„Чл. 125 Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб (2)” по един или по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124, който става чл. 126:
„Чл. 126. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.
(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.
(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка „слаб (2)”, през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125, който става чл. 127.
Член 126 – предложение на народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126, който става чл. 128:
„Чл. 128(1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.”
Чл. 127 – Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127, който става чл. 129.
Чл. 128 – предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 128, който става чл. 130:
„Чл. 130. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по член от 125 до 130 включително по доклада на Комисията? Няма.
Анблок гласуваме член от 125 до 130 включително...
РЕПЛИКА: Да се гласува чл. 126 разделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В режим на гласуване сме. Ще го гласуваме отделно, колеги.
Гласуваме чл. 125 по доклада, 127, 128, 129 и 130 включително по доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 2, въздържали се няма.
Подлагам на гласуване чл. 126, по който няма „правени предложения между първо и второ четене, но има искане да бъде гласуван разделно.
Гласуваме чл. 126 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 129 – предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Член 129, ал. 1 се заличава. Алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 1 и 2.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 129, който става чл. 131:
„Чл. 131. (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и на професионално обучение.
(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална квалификация, освен документа по ал. 1 и 2 получават и съответните документи, издадени при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 63, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме основния текст на чл. 131 по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 8.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130, който става чл. 132.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131, който става чл. 133:
„Чл. 133. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
(2) Зрелостниците по чл. 132, ал. 3 освен диплома за средно образование получават и свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение те получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава.
(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд език – английски, френски или немски.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок чл. 132 и чл. 133 по доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Член 132 – предложение от народния представител Иван Чолаков и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл.132, ал. 2 след думите „Изобразително изкуство” да се постави запетая и се добави „Физическо възпитание и спорт”.”
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители:
„В чл. 132 думите „История и цивилизация” се заменят с „История”.
В чл. 132, ал. 2, съюзът „и” след думите „Изобразително изкуство” да се замени със запетая и след думата „Философия” да се добавят думите „и Физическо възпитание и спорт”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители:
„Чл. 132(1) се изменя така:
„Чл. 132. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература” се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в гимназиалния етап на средно образование.”
В чл. 132, ал. 2:
след думата „Философия” се добавя „Хореография”;
думите „втория гимназиален етап” се заменят с думите „в гимназиалния етап”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132, който става чл. 134:
„Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.
(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 се полага по учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.
(3) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3 се полага при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Госпожо Председател! Госпожи и господа, точно тук е просто задължително да се изкажа. С най-голямо удоволствие искам в края на деня да спестя времето, но бих се компрометирал като преподавател по история, ако не защитя своята теза, че учебен предмет „История и цивилизация” би трябвало да се нарича „История”.
Няма да споря надълго и нашироко какво е история и какво е цивилизация. Бих казал само, че няма университет, в който да съществува такава програма или такава дисциплина „История и цивилизации”. Бих задал просто един риторичен въпрос: ако махнем двете части – историята от цивилизацията, какво ще остане в едната част? Може ли да съществува история, ако тя не е миналото на човешката цивилизация? И обратното. Това е един аргумент, който е много лесен да се разбере. Вярно е, че този предмет е въведен по синхрон с другите предмети, но е ясно, че в другите предмети имаме ясно разграничени сфери – „Физика и астрономия”, „Биология и здравно образование”, „Химия и опазване на околната среда”.
За съжаление, аз не можах да убедя моите колеги в Комисията, но съм длъжен да се опитам да Ви убедя в моята правота като историк. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Гласуваме.
Първо, предложението на господин Иван Чолаков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 6, против 4, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Михов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 13, против 5, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 8, против 57, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 134 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Тук за пореден път ще прекъснем този Закон, тъй като времето на пленарното заседание изтича след секунди.
Съобщения за Парламентарен контрол на 18 септември 2015 г., 11,00 ч., петък:
1. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на три въпроса от народните представители Светослав Белемезов, Димитър Дъбов и Манол Генов, Слави Бинев и на две питания от народните представители Слави Бинев, и Светослав Белемезов.
2. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Светослав Белемезов, Вили Лилков и Петър Славов – общ въпрос, Велизар Енчев, и Илиан Тодоров.
3. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на един въпрос от народния представител Станислав Станилов.
4. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Станков.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на пет въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов (два въпроса), Светослав Белемезов, Вяра Церовска, и Чавдар Георгиев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Антони Тренчев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Кирчо Карагьозов – общ с госпожа Светла Бъчварова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на два въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Мартин Димитров и Петър Славов;
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Магдалена Ташева – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- пет въпроса от народния представител Мая Манолова – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поет служебен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Общият брой въпроси и питания за утре – 9 въпроса и 2 питания, необходимо парламентарно време – 1,51 ч.
Закривам пленарното заседание.
Утре редовно пленарно заседание – начален час 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 16.03 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Явор Хайтов

Секретари:
Георги Търновалийски
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания