Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 юни 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
28/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Явор Нотев

Секретари: Филип Попов и Николай Александров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта на програмата за работа на Народното събрание за периода от 28 до 30 юни включително:
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител е Министерският съвет на 9 юни 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 юни 2017 г.
2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по бюджет и финанси на 27 юни 2017 г.
3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Вносител е Министерският съвет на 19 юни 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за военните паметници. Вносители са народният представител Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносители са народният представител Делян Добрев и народният представител Данаил Кирилов на 25 май 2017 г
7. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г. Вносител е Министерският съвет на 9 юни 2017 г.
8. Парламентарен контрол, включващ: първо, разисквания по питане, № 754-05-10 от 17 май 2017 г., от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България; второ, разисквания по питане, № 754-05-17 от 25 май 2017 г., от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях; и последно – отговори на въпроси и питания към министри.
Моля да гласуваме.
Гласували 189 народни представители: за 129, против 49, въздържали се 11.
Програмата ни за работа за периода 28 – 30 юни 2017 г. е приета.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 юни до 27 юни 2017 г. включително:
На 21 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители са народният представител Станислав Станилов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по образованието и науката.
На 21 юни 2017 г. е постъпил Доклад за прилагането на Закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г. Вносител е Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно, безвъзмездно предоставяне на ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по външна политика и на Комисията по бюджет и финанси.
На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и на Комисията по бюджет и финанси.
На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с вносители народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм.
Отново на 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител е народният представител Константин Попов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана.
На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти и дипломатическите представителства на двете страни. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по външна политика, както и на Комисията по бюджет и финанси.
На 23 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, както и на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Отново на 23 юни 2017 г. е постъпил Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Отчетът е разпределен на Комисията по здравеопазването.
На 23 юни 2017 г. е постъпил Отчет за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване.
На 23 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане, № 754-05-17 от 25 май 2017 г., от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители.
На 26 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по отбраната, както и на комисиите по външна политика, по бюджет и финанси и по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 27 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносители са народният представител Станислав Иванов и група народни представители. Предстои разпределение на Законопроекта.
На 27 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 27 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители.
На 23 юни 2017 г. в Народното събрание са постъпили три искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров.
Първото е с входящ № 727-00-9 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Кръстина Николова Таскова по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО – Варна, прокурорска преписка № 156-95 от 2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
Второто искане е с входящ № 727-00-10 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Пламен Трифонов Христов по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО – Варна, прокурорска преписка № 15-695 от 2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Третото искане е с входящ № 727-00-11 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО – Варна, прокурорска преписка № 15-695 от 2017 г. по описа на Софийската градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
С писма от 23 юни 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали. Исканията на главния прокурор са изпратени на народните представители по служебната им електронна поща.
Заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на един самолет и екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване с въздушен транспорт на официални лица. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на подводница, ракетен катер и патрулен кораб от състава на Военноморските сили на Република Турция за периода от 13 до 24 юли 2017 г. включително. Визитата на корабите е с невоенен характер и е свързана с участието им в многонационалното учение на Военноморските сили на Република България в международното учение „Бриз 2017“. Уведомленията са постъпили на 26 юни 2017 г. с входящ № 703-09-18 и на 27 юни 2017 г. с входящ № 703-09-19 и са предоставени на Комисията по отбрана.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е постъпило Решение № 340 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г., с което се разрешава за времето от 23 юни до 28 юли 2017 г. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационално учение с висока видимост „Забер Гардиън 2017“. Материалът е постъпил на 26 юни 2017 г. с входящ № 703-00-22 и е предоставен на Комисията по отбрана.
От Сметната палата в Народното събрание са постъпили: актуализирана Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена с писмо с входящ № 724-00-9 от председателя на Сметната палата, съдържащо мотивирана промяна в наименованието на една от одитните задачи; Становище по доклада за финансовото управление, контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2016 г. Становището е внесено с писмо № 724-00-8 от председателя на Сметната палата на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по правни въпроси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по правни въпроси и на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Това беше последното съобщение.
Можем да преминаваме към работата си по дневния ред, ако нямате други идеи. Има. (Шум и реплики.)
Декларация от името на парламентарна група.
Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във вчерашния ден Свищов честваше 130 години от първия освободен български град от турско робство. На този ден бяха поканени представители на всички институции, разбира се, под патронажа на президента на републиката, който е главнокомандващ и всички ние знаем, че трябва да бъде обединител на нацията. Във вчерашния ден бяха поканени и народните представители от Великотърновския многомандатен избирателен район. Беше поканен председателят на Националното сдружение на общините, кметът на Велико Търново Даниел Панов. Беше поканен заместник-областният управител на Великотърновска област.
И знаете ли какво се случи вчера преди идването на президента на Република България в Свищов? Народните представители, които бяхме при кмета, обсъждайки проблемите, които трябва да се решават, и да търсим политически консенсус, без да разделяме народните представители на политически принцип, бяхме лишени от възможността да присъстваме на тази работна среща, представена от президентския екип. Беше ограничен достъпът както на областния управител на Великотърновска област, а така също на народните представители и на председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов.
Задаваме си въпрос за президента на страната, който при избирането му за такъв направи декларация и каза, че ще бъде президент на всички българи, независимо от партийната принадлежност, религия и етнос, и ще се противопоставя на опитите за поляризация.
Уважаеми дами и господа народни представители, ако приемем, че президентът на страната е имал конфиденциален разговор с кмета на общината и ръководството на общината, можем да приемем за нормално да не бъдат допуснати депутатите, за да чуят тази чувствителна информация, която той иска да сподели, но на срещата присъстват представители на президентската институция, в това число и началникът на кабинета Иво Христов, който, доколкото сме запознати от открити източници, не притежава достъп до класифицирана информация.
Остава усещането във всички, че вчерашният ден, който беше денят, в който всички трябваше да бъдем заедно и трябваше всеки един от нас да му даде заслуженото, като представители на съответните институции, да покажем единство, да покажем, че действително в такива празнични дни можем да бъдем обединени, а не разделени!
И в Предизборна кампания 2016 г. ние знаем основното мото на нашите политически опоненти, че президентът Плевнелиев разделя нацията, че за разлика от всички тези, които са били преди президента Радев, той ще покаже нов стил на президентската институция.
Само да отбележа, че както покойният президент Желев, също така и президентът Петър Стоянов, президентът Георги Първанов и президентът Росен Плевнелиев никога не си позволиха да не допуснат народни представители или представители от изпълнителната власт на подобни работни срещи. Това не е семейно, частно парти! Това е празник – празник на цялата общественост на България, със символичен домакин община Свищов.
Аз се обръщам към всички колеги народни представители и преди всичко към ръководството на парламента: уважаеми господин Председател, молбата ми към Вас е от името на парламентарната група на ГЕРБ – никога не изпадайте в подобна ситуация. Аз съм убеден, че с Вашия морал и с Вашето поведение никой не би могъл да си помисли, че можете да изпаднете в подобна ситуация.
Точно това, което е изключително важно да се знае, е, че вчера освен всички тези народни представители, аз също съм народен представител от Великотърновски многомандатен избирателен район, беше и председателят на БСП госпожа Корнелия Нинова. Дори и тя, и народните представители от БСП не бяха допуснати на тази среща. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, аз смятам, че всички Вие като народни избраници, с представители на държавното управление, когато идват, независимо от коя институция, трябва да бъдат допускани и трябва да имаме диалог.
В Конституцията е записано много ясно в Глава четвърта: президентът е държавен глава, той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.
Бихте ли ми казали с кое си действие президентът изпълни с функционална компетентност и съдържание президентската институция във вчерашния ден? Казвам го това и алармирам тревожно, защото това е потъпкване на Българската конституция и незачитане на различното мнение.
Във вчерашния ден, по всяка вероятност той е провокиран от пресконференцията, която дадохме във Велико Търново, на която споделихме това, че са събрани необходимите 48 подписа, за да бъде създадена анкетна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не по дневния ред, господин Цветанов!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нито веднъж в изказването ни вчера на пресконференцията не споменахме нито една държава, нито една фирма, но един час по-късно президентът на страната ми вмени думи, които никога не съм изричал и обвини мен, че съм казал, че Швеция е корумпирана държава.
Уважаеми господин Президент! Вчера, когато търсих президента по телефона, за да питам за неговото решение да не бъдат допуснати представители на различните институции, той не отговори. Неговият сътрудник – господин Копринков, каза че това е решение на президентската институция и то няма как да бъде подложено на коментар.
Аз искам да заявя категорично: никога, по никакъв повод не съм споменавал държава, която да е била корумпирана! Ние, като народни представители, които трябва да вземем решение за харченето на 1 млрд. 500 млн. лв., ние сме длъжни, уважаеми дами и господа народни представители, да подлагаме на парламентарен контрол всичко това, което е свързано с днешния дневен ред. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, моля Ви! Не по дневния ред! (Реплики на народния представител Драгомир Стойнев.)
Моля Ви, не се обаждайте! Моля!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин народен представител, само искам да заявя категорично и да призова президента и президентската институция да прочетат Конституцията. Не е необходимо да я четат цялата, защото надали ще имат време, но искам само да ги помоля да прочетат чл. 1: „България е република с парламентарно управление“.
Смятам, че това е напълно достатъчно, за да може да се съобразим с Конституцията. (Силен шум, реплики и провиквания от „БСП за България“.)
Когато има подобри мероприятия да не изпадаме в неудобство пред избирателите и пред хората, които са избрали както президента, така също представителите на местната власт, така също представителите в законодателната власт, така също и представителите на изпълнителната власт, които са функция на парламентарното мнозинство, което избира българското правителство и министър-председателя.
Уважаеми дами и господа народни представители, смятам, че трябва да осъдим тази постъпка на президента, защото той е в началото на мандата си. (Шум и реплики отляво.) Ние знаем, че в предстоящите години ще има много поводи, още повече, че ни предстои и важното Председателство, и повярвайте, че разделението не допринася за авторитета на страната ни. Разделението не допринася за решаването на проблемите.
И си задаваме въпроса: как президентът на страната може да реши проблеми на една община, която пряко е зависима от дискутирането им в Националното сдружение на общините, и с решение на изпълнителната власт, и с подкрепата на парламента, могат да бъдат действително, реално решени тези проблеми?
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И съм убеден, че в предстоящите месеци президентът ще намери повод, за да се извини за вчерашната си постъпка. Убеден съм, че той ще го направи по достойнство или поне ще ползва отново хората, които или нямат допуск, или хората, които кореспондират и спускат неговите указания към администрациите в други институции.
Никога не съм си представял, че президентският протокол или президентската институция може да изземе функции на домакина, в случая община Свищов, за начина, по който може да бъде проведено едно мероприятие. Благодаря Ви. (Реплики от „БСП за България“.)
Нека все пак да бъдем обективни. И мога да Ви уверя, че община Свищов се ползва с подкрепата на всички народни представители от Великотърновски многомандатен избирателен район. Дори и вчера бяха поставени въпроси, за които ние сме поели ангажимент, че ще търсим решение. Знаем, че по този начин могат да работят народните представители и местната власт. И кметът, и народните представители са представители на българските избиратели и ще могат действително да решават проблемите. (Реплики от „БСП за България“.)
Аз смятам, че и Вие можете да бъдете съпричастни към този процес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи, но преди това – заповядайте, по начина на водене.
Ако е за теми от дневния ред – на два пъти направих забележка. Казвам го, за да Ви спестя процедурата. Можете да чуете на фонограма и да видите в протокола, че на два пъти направих забележка да няма по теми от дневния ред…
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Ще ми дадете ли думата за начина на водене за 30 секунди?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Давам Ви я за две минути даже, не за 30 секунди.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Позволете все пак и аз от името на нашата група да кажа по начина на водене да обърнете внимание на изказващите се с декларация от името на група, че нямат право да правят декларации по точки, които са в дневния ред на Народното събрание.
Знам, че Ви е притеснено. Знам, че е трудно. Господин Цветанов Ви поставя в неудобно положение, но, моля Ви, обърнете му внимание. Това важи за всички ни. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не знам какво да Ви кажа? Преди процедурата Ви казах да си направите справка в стенограмата, във фонограмата дали съм направил забележка на два пъти. Просто няма какво да Ви отговоря.
Ако Ви изглеждам притеснен, вече това е друга тема.
Заповядайте, господин Карадайъ, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера беше регистрирана поредна проява на ислямофобия. Изключително дръзко, нагло и безпардонно едни лица нападнаха беззащитни жени в европейска София само защото са носили забрадки, само защото изповядват исляма. Това е изключително тревожно! Всички нормални хора са в шок от подобна бруталност. Ние от Движението за права и свободи остро осъждаме този акт на омраза.
Налагането на езика на омразата, насаждането на омраза, превръщането на представителите на мюсюлманската религия в еквивалент на проблеми, на врагове, е тревожно явление и някой трябва да каже: „Стоп!“. Вярно е, че отдалечаването от толерантността и отричането на правото на различните да бъдат част от българското общество и да бъдат достойни български граждани отдалечава всички ни от демокрацията и европейските ценности, поставя държавата пред риск и създава лоша репутация на страната ни. Предупрежденията ни остават глас в пустиня, но ние няма да се откажем да алармираме и да призоваваме за толерантност. Така беше и след нападението на молещи се пред джамията в София. Така беше и след нападението на границата. Така е и днес.
Поставяме остро въпроса: има ли държава, която да гарантира правата и свободите на своите граждани, забележете, в случая собствената им родина? Не съм убеден, че този въпрос е резонен. Тези, които нападнаха молещи се мюсюлмани пред джамията през 2011 г., тези, които блъскаха жени на границата, за да попречат на български граждани да посетят родните си домове, днес са на власт. Те са част от властта, която декларира, че е гарант за етническия мир в страната.
Днес ние остро поставяме въпроса за акта от вчера и призоваваме най-голямата политическа сила в парламента да поеме своята отговорност и да предприеме всички необходими, адекватни действия за наказване на извършителите, за ефективни мерки за пресичане на такъв род прояви в бъдеще, което значи и премахване на всички предпоставки. Защото ако днес все още е време за оценки и реакции, утре може да е късно за каквито и да са действия. Няма нищо по-важно от мира, няма нищо по-важно от разбирателството и мирното съжителстване на всички етноси в страната – с обединени общи усилия, в заедност, търсене и постигане на успех. Това обаче е дълг и отговорност на всички политици, на всички органи в държавата, на всички граждани. Това най-вече е отговорност на тези, които са във властта и управляват държавата.
Не можеш да гарантираш етническия мир и да толерираш ксенофобията и омразата. Това толериране създава модел на поведение, който провокира напрежение и създава предпоставки за обективна заплаха за етническия мир. Последният случай е показателен. Независимо от законовата дефиниция на забранени атрибути в облеклото, общественото съзнание не разграничава традиционната в исляма и не само в исляма забрадка и я приема за забранена със закон. Не е нормално носенето на забрадка да е проблем.
Не е излишно да напомним за погрешната формула на управлението и да поискаме спешни мерки за поправка. Ние няма да се подведем – призовавам и останалите, от променената риторика на участващите в управлението крайни националисти и ксенофоби. Включването във властта на крайни националисти, на ксенофоби и лъжепатриоти създава не просто условия за подобни прояви, но трайно насажда усещането за правилност и необходимост. И вместо да бъдат осъдени и изкоренени като тип поведение, те се превръщат в негативни стереотипи и пример за подражание.
Отново ще подчертаем, че основната политическа сила трябва да поема и носи своята отговорност за всичко, което застрашава демокрацията и мира в нашата страна. Отново ще обърнем вниманието на всички днес: нека се освободим от това, което ни отдалечава от европейските ценности, руши демокрацията и създава реална заплаха за мира. Нека не просто осъдим и се откажем от езика на омразата, а реално да приложим като обединителна платформа българския етнически модел и обединителния патриотизъм в интерес на всички български граждани. Ние проповядваме заедност и обединение, толерантност и мир. Тези неща могат да ни обединят, те са условие за нашето общо бъдеще. Те могат да създадат мнозинство на ценностна основа и то би гарантирало стабилност и сигурност в страната.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Движението за права и свободи остро осъжда всякаква проява на разделение и омраза, всяка демонстрация на нетолерантност, етническо и верско противопоставяне.
Призоваваме Народното събрание да подкрепи нашата декларация и всички компетентни органи незабавно да предприемат мерки за наказване на виновниците. Нека всеки и всички заедно да работим за такъв модел на поведение, който да гарантира стабилност и сигурност, европейско развитие и мир. Както е казал Левски: „Всичко се състои в нашите задружни сили“. Ако всички го искаме, можем да постигнем успех и задружно, заедно, в мир и разбирателство да градим просперираща България. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Декларация ли, госпожо Нинова?
От името на парламентарната група на „БСП за България“ декларация.
Думата има председателят на групата народният представител Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, дами и господа народни представители и особено, колеги от ГЕРБ! Поставяте въпроса за единение, за това да застанем общо зад приоритети, като председателството на България и принципите на демокрацията като парламентарна република. Само че, докато говорите тези красиви думи, обявихте война на президентската институция, като си позволихте без никакви данни (възгласи и реплики от ГЕРБ) да говорите за корупция у президента Радев, за натиск върху експерти, които са взимали независими решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, не по точки от дневния ред! Моля Ви! (Реплики от народните представители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре. Не говоря за комисия, говоря за изказването на господин Цветанов на пресконференция, така че спазвам дневния ред. Освен тази война обявихте война на опозицията като ни наричахте „убийци“.
Срещу Вас се изправиха майките на деца с увреждания, чака Ви протест на полицаите. За каква сигурност, спокойствие и единение говорите?! (Реплики от ГЕРБ.) При това злоупотребявате и с фактите!
Господин Цветанов, уважавам действията на президента Радев и го подкрепяме от първия му ден до ден-днешен, включително и вчера. Вие злоупотребявате, защото, ето, как всички заедно застанахме в Свищов пред хората. От лявата му страна съм аз, от дясната – сте Вие, на президента, така че не злоупотребявайте и не обвинявайте държавния глава в разделение на нацията и в различно отношение към различните политически лидери! Това го видя не само цял Свищов, а цяла България.
По две важни теми, които поставихте днес: че България е парламентарна република, и че председателството е изключителен приоритет, както обявихте на всички ни.
Да поговорим за това – колко парламентарна република е онази република, в която не се обсъждат приоритетите на България за европредседателството, а господин премиерът подписва в Брюксел с другите две държави приоритетите за председателството? Колко парламентарна е тази република, в която министър-председателят втори месец не идва на парламентарен контрол, за да обсъдим председателството на България?!
Колко парламентарна и спазваща законите и демокрациите ще е тази република, в която днес предлагаме да обсъдим и приемем специална анкетна комисия, която да разследва случилото се в НДК?
Да Ви видим сега какви парламентаристи и борци срещу корупцията сте! Защото от вчера заглавията във всички вестници са: „Скандал!“, „Скандал в управлението!“, „Вицепремиер уволнява директор на НДК, премиер го връща!“, и отнема на вицепремиера част от ресора му за председателство.
Какво се случва и какво става в държавата? Отговорете Вие! Две лобита в ГЕРБ бият ли се кой да вземе обществените поръчки за 50 млн.лв. ремонт в НДК? Така ли е? Защото и двете страни в този спор – господин Боршош казва: „Няма да подписвам обществени поръчки под натиск и на ръба на закона“, кой го кара да го прави? Няма как да е опозицията. Някой от управляващите! Госпожа Павлова, от друга страна, казва, че там има данни за корупция, че тя е информирала премиера и той се е съгласил господин Боршош да бъде уволнен. Каква парламентарна република и какво председателство, което свеждате до това кой в ГЕРБ или в управляващото мнозинство да открадне едни пари от един ремонт и от едни плочки? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Няма приоритети, няма политики! Председателството беше сведено до смяната на тези плочки. Сега и заради плочките, пардон, заради обществените поръчки рискувате бъдещето на България, рискувате да поставите тези приоритети и да решите проблем на българските граждани, който може да бъде в центъра на това председателство.
Това, господин Цветанов, Ви е парламентарната република и приоритетът „Председателство на България“.
Ето защо, тъй като има основателни съмнения за корупция, изговорени от двете страни в този спор, внасяме анкетна комисия в парламента, която да се занимае със случая. По две причини! Ако Вие не искате, ние се обявяваме за борба с корупцията и с паралелната държава и искаме истината. (Викове от ГЕРБ: „Еее!“.)
Втората причина е, че и двамата в спора казват: „Председателството е пред провал!“. Очевидно, няма да се справите с този проблем, ще трябва да Ви помагаме. (Викове от ГЕРБ: „Еее!“.)
Но времето показа, че сме били прави, когато се съгласихме Деница Златева да не участва в това, когато изразихме позиция, че ще използвате и председателството за користните си цели и ще сложите представител на БСП като параван да Ви изтрие ръцете от кражби и далавери. Времето доказа, че сме били прави да не включим наш представител в това правителство.
Анкетна комисия за истината, и днес пускаме сигнал до главния прокурор да сезираме за проверка какво се случи там! Корупция и най-големият риск, най-важното за България – опасност да провалите председателството, опасност да отблъснете Европа, да изложите България пред Европа, да отблъснете европейски лидери, които няма да дойдат в България в тази ситуация, но най-вече опасност да не решите по време на това председателство поне един проблем на българските граждани, да пропуснете голям и уникален шанс за България. Това сте Вие – Борисов 3 и мнозинството, което го подкрепя. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Не прекъснах декларацията от уважение към парламентарната група. Само две уточнения – премиерът Борисов е бил на парламентарен контрол на 9 юни 2017 г., а сега сме 29-ти. (Реплика на народния представител Корнелия Нинова.) „Два месеца“ е доста пресилено, което казахте.
И, второ, вицепремиер не е уволнявал началника на НДК. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво, браво!“ от ГЕРБ.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква процедура?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам процедурата по начина на водене, за да ми обясните точно в момента какво изказване направихте – по коя точка, с какво свързано, с кое Ваше правомощие? Това беше, ако е форма на реплика на декларации и реплики…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма такава форма.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Ако е някакво Ваше изказване, то е безотносително, защото Вие нямате право да коментирате декларации. Към Вас никой не се е обърнал. Ако Вие се явявате все пак някакъв нещатен адвокат на господин Борисов, много Ви моля, вземете и се запишете в Адвокатурата, а недейте да го правите от парламентарната трибуна. Не злоупотребявайте с властта, която Ви е дадена и с това, че имате едно копче, което можете да натискате и да си говорите, когато искате. Това беше абсолютно нарушение на Правилника. Ако ми кажете по коя точка сте направили това изказване аз ще Ви се извиня публично, че не съм бил прав! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не е необходимо. За разлика от тези, които имат търпимост, когато се изричат неистини от трибуната, аз нямам. Това е поводът, по който направих това изказване. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!“ от ГЕРБ.) Ако това не Ви харесва, не е за Ваша сметка. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Стига с процедурите, моля Ви! Каква е процедурата?
РЕПЛИКА: По начина на водене! (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 г.
Вносител е Министерският съвет.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ни запознае председателят на Комисията народният представител Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Председател, моля първо за процедура – в залата да бъдат допуснати госпожа Весела Караиванова – изпълняващ длъжността „управител“ на НОИ, госпожа Султана Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 177 народни представители: за 166, против 5, въздържали се 6.
Моля, поканете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Законопроекта, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 159 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 4.
Наименованието на Законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 1.
Предложение на народните представители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Гьоков, Виолета Желева, Манол Генов, Милко Недялков, Жельо Бойчев. Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Веска Ненчева и Георги Търновалийски:
„В § 1:
1. Точка 2 се изменя така: „ 2. от 1 юли – 300 лв. "
2. Точка 3 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Караиванова, аз се надявам, че си спомняте дебата по този Законопроект при първото му гласуване и мотивите, с които го приехме с пълно единодушие. Спомняте си и дебата по предложения от нас и отхвърленият от мнозинството Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на пенсиите. Непрекъснато бяха сравнявани и двата законопроекта, бяха казани емоционални аргументи, с които се противопоставяха единият на другия, но задълбочена оценка на предложенията като че ли нямаше. Надали на пенсионерите им стана ясно защо отхвърлихте нашия Законопроект за преизчисляване на пенсиите, което щеше да доведе до увеличаването им с около 20 на сто, а приехте този на Министерския съвет за вдигане само и единствено на минималните пенсии, който, освен че не решава дори малка част от проблемите, нарушава и осигурителни принципи. Ние принципно подкрепихме този Законопроект при първото гласуване с убеденост, че увеличението само и единствено на минималната пенсия крие рискове и ще доведе до негативни последици.
Наред с изразената подкрепа уверихме, че между първо и второ гласуване ще направим предложение с цел подобряване адекватността на пенсиите и нашето предложение е налице. Предлагаме: първо, от 1 юли 2017 г., минималната пенсия да стане 300 лв., както обещавахте на българските пенсионери, тоест помагаме Ви да изпълните обещанията, и второ, от 1 януари 2018 г., да се преизчислят пенсиите със средноосигурителния доход за 2013 г., тоест спазваме нашия предизборен ангажимент към пенсионерите и отново помагаме да си изпълните Вашите обещания за преизчисляване на всички пенсии. Считаме това за справедливо. И няма дилема откъде ще дойдат парите за тези две действия. За увеличаването на минималната пенсия на 300 лв. ще дойдат оттам откъдето ще дойдат и за увеличаването на 200 лв., тоест от излишъците в бюджета, а за преизчисляването – като се предвидят средства в новия бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Така че драма няма и това в никакъв случай не го изтъквайте като мотив и аргумент да отхвърлите предложението ни.
Сега се обръщам към „Обединените патриоти“. Обещахте на Вашите избиратели 300 лв. пенсия, а сега казвате, че това щяло да стане ако в Народното събрание сте не 27, а примерно 107 и че отстъпвате от предизборните си ангажименти, защото имате коалиционно споразумение и затова гласувате по него за минимални пенсии от 200 лв. Ще Ви обърна внимание, че всички включително, Вие, твърдяхте по време на изборната кампания, че нашата предизборна програма и Вашата са се доближавали максимално, поне в частта ѝ насочена към пенсионерите. Ние поехме почти едни и същи ангажименти към нашите избиратели за увеличаване на пенсиите, за преизчисляване основно на всички пенсии. Цитирам предизборната Ви програма отново: „Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 300 лв. и преизчисляване на останалите пенсии“.
И пак ще Ви попитам, уважаеми народни представители, от Коалиция „Обединени патриоти“: какво друго се е променило за три месеца и два дни, освен, че Ви харесва да сте във властта и заради нея предадохте тези, които Ви повярваха и гласуваха за Вас? Вярно е, че натискът от Вашия голям коалиционен партньор е огромен, но ето – ние от „БСП за България“, с нашето предложение за 300 лв. минимална пенсия и преизчисляване на останалите пенсии Ви даваме възможност да излезете от ситуацията и да спазите предизборното си обещание към българите. (Шум.) ГЕРБ са ясни – те по друг начин печелят избори, но Вие не се обричайте да останете извън Народното събрание следващите 20 години заради това, че не си изпълнявате обещанията и се подавате на манипулации от ГЕРБ. Струва си да си помислите и помнете ГЕРБ партньорите си мени, но политиката си не мени. Ако не ми вярвате на мен питайте „Реформаторите“.
Извинявайте, че Ви подсказвам но хайде поне 5-6 народни представители от Вашата парламентарна група, начело с председателя на парламентарната група знаково да подкрепят нашето предложение, за да видят хората, че някак си имате желание обещаното от Вас да се случи, но Ви извиват ръцете и нямате как да го направите. Или пък нека цялата Ви парламентарна група не участва в гласуването в знак на добра воля към два милиона, два милиона и 200 – 300 хиляди пенсионери. Оставете спорът за минималните пенсии и преизчисляването да се реши от останалите групи. Да знаете, че пенсионерите ще оценят едни такива действия от Ваша страна, ама не се знае каква ще е оценката от коалиционния Ви партньор.
Казвам всичко това и се обръщам не към парламентарната група на ГЕРБ, защото там положението е неспасяемо, а към Вас, господа, от „Обединени патриоти“, за да не се повтаря положението от 30 ноември 2016 г., когато се гласува Вашето предложение за
200 лв. минимална пенсия, придружено с предложение за преизчисляване на пенсиите, подкрепено и от нас тогава, отново Ви напомням и когато не мина само за пет гласа, а повече от една трета от новосформираната Ви тогава парламентарна група не взе участие в гласуването.
РЕПЛИКИ ОТ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ: Лъже!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Обръщам се към всички народни представители – очаквам подкрепата Ви за нашето предложение. Другото е несериозно, уважаеми госпожи и господа народни представители. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Народният представител Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви господин Председател! Сега видях нещо ново, нов жанр – опорни точки, считани като скоропоговорка (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по текста.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз мислех, че ще си говорим сериозно по въпроса. На мен ми бръмна главата, – едно през друго, едно връз друго, едни доводи отдавна повтаряни, въртяни. Хайде да говорим зряло като сериозни хора, а единственото, което ме удовлетвори до този момент беше, че цялата ярост, цялата омраза беше насочена към „Обединените патриоти“. И това е голямо признание за нас, защото ние се считаме, и наистина е така, за архитектите и тези, които прокарваме предложението за увеличаване на пенсиите на българските пенсионери. (Ръкопляскания от ОП.) Това е голямото, това е същественото. Каквото и да говорим, както и да въртим, както и да сучем, както и да плюем, каквото и да изричаме, това е фактът, пред който и Вие социалистите трябва да мълчите, защото фактът говори – с една четвърт до този момент през цялата история на прехода в рамките на няколко месеца, нямам предвид само това първото увеличение, а това което ще се случи от 1 октомври, няма увеличение в нито една сфера доходи. Това е тенденция, това е основното, това е най-важното. Тук се касае до ново начало по отношение на доходите, нещо за което ние сме пледирали години наред, изричали още от времето на тройната коалиция, което през всичките тези години не се състоя и то най-после е факт.
Спомняте ли си по време на предизборната кампания един от най-спекулираните факти, интерпретации, доводи, тези беше, когато попитаха лидерите Ви и Вас от БСП, с кой ще управлявате и с кой можете да управлявате, евентуално? Срам Ви беше да кажете, че с ДПС, защото те са Вашите единствени партньори, защото ДПС е бита карта в българския политически живот. Ние Патриотите доказахме, че който се заиграе с ДПС приключва курса и излиза от политическата сцена и затова Вие се опитвате да ни припознавате нас. Никой от нас не Ви беше давал анонси, не Ви беше давал поводи, но Вие казахте: да с „Обединените патриоти“. И ако беше станало така да управлявате с нас и да бяхме в коалиция, Вие щяхте ли да се съгласите с една четвърт още първата година при условията на предишния бюджет и без неговите изменения да увеличите пенсиите? Нямаше да се съгласите, уверявам Ви и доказателствата за това са многократните Ваши позиции и действия в минали парламенти, ако щете и в предишния – последният, когато каква битка водихме включително и с Вас, за да се съгласите Вие пенсиите да бъдат увеличени с това, с което ги увеличаваме сега ние в момента. И ако се беше стигнало дотам да управлявате с нас ние щяхме да направим това искане и аз съм сигурен каква щеше да бъде Вашата реакция. Вие и в условията на този парламент в коалиция с „Обединените патриоти“ пак нямаше да се съгласите и в този размер първата година, казвам първата година, да увеличите пенсиите. Ние щяхме да Ви откажем да направим коалиция с Вас, защото това е основно наше главно, първо условие и Вие добре го знаете.
Едно от нещата, заради които ние поставихме с ГЕРБ нашите отношения на принципна основа, беше това: или драстично увеличение на пенсиите, както това се случва, и в продължение на целия мандат все повече и повече увеличаващо се, или няма да има коалиция. И ГЕРБ ни разбраха, но Вие нямаше да ни разберете за това.
Не зная до кога ще повтаряме, колко пъти ще изричаме, колко пъти ще напомняме за тази елементарна логика, житейска логика. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви, господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: И тя не е парламентарна.
Да, времето. Петте минути са изтекли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да. Благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Когато сме обещавали 300 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …ние сме обещавали за целия мандат. Мандатът предстои. Сега сме на втория месец от управлението на това правителство. На втория месец! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Реплика ли? Заповядайте.
Първа реплика.
Това изказване беше в защита на текста на вносителя.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Шопов! Искам от тази трибуна да разсея това, което се опитвате да внушавате покрай текстовете за промяната около Проектозакона.
Има увеличение само на минималната пенсия с процентите, които Вие декларирате. Реалното увеличение е съвсем друго и всеки човек, който може да смята, и който разговаря със своите избиратели, ще разбере, че хората не очакват увеличение с 25%. Това е една лъжа! Ако досега човек е имал пенсия 177 лв. и от 1 юни му се вдига на 180 лв., с колко му се увеличава пенсията? Същото е положението и през месец октомври. Ако е имал пенсия 197 лв. и получава само 3 лв. увеличение, ще му се вдигне ли пенсията с 25%!
Това внушаване, че сега се вдигат пенсиите с 25%, въобще не е истина!
Изчисленията, които са направени за следващата година, показват реалните цифри. Разделете необходимите изчислени 280 милиона на 12 месеца, на 800 хил. души, за да видите с колко се увеличават пенсиите!
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Втора реплика – господин Гьоков, заповядайте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Шопов, не можах да разбера кое е нов жанр, кое не е истина! Мисля, че всичко, което казахте тук, е истина и Вие не казахте нищо по въпроса за това, което… Цялото Ви изказване съдържаше реплики по отношение на моето изказване. Не знам защо, като иначе и господин председателят Ви напомни, че това е в защита на нашето предложение.
Ярост. Няма никаква ярост, господин Шопов! Само истината, живата истина. Защо не си кажете: ние искахме да увеличим пенсиите, но няма как, защото големият ни партньор не дава, пък ние искаме да сме във властта! Когато кажете това, един път завинаги хората ще Ви разберат, и ние ще Ви разберем, и няма повече да Ви насочваме в тази посока. Ако управлявахте…
Значи, през цялото време Вие не казахте нито един аргумент против това, което ние предлагаме, за което е дебатът в момента. Вие обяснявахте отношенията си в коалицията – това, как големият партньор Ви извива ръцете и няма как, и как ще направите велики дела, ама друг път. (Шум и реплики от ГЕРБ, възгласи „Ееее!“ от народния представител Миглена Александрова.)
Не знам защо ми подвиквате от там! Елате кажете от трибуната за какво става въпрос.
Защо не подкрепяте предложението на „БСП за България“, което е за увеличаване на минималната пенсия от 300 лв., което Вие обещавахте, и за преизчисляване на всички пенсии, което Вие обещавахте, и което предлагахте в предния парламент, а сега изведнъж, когато някой друг го предлага, не го подкрепяте? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Не влизайте в разговор, ще има дуплика!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ние миналия път го подкрепихме. Сега подкрепете и Вие нашето. Или не гласувайте – аз Ви предложих. Да го приемем, за да вземат глътка въздух тези пенсионери!
Значи, просто сте в едно разкрачено предложение, в което няма как да обясните действията си. Ако имате как, излезте, обяснете с мотиви, защо не приемате нашето предложение? Аз ще Ви благодаря и ще Ви се извиня, ако си кажете мотивите и, ако те са състоятелни. Благодаря Ви.
Очаквам да ми кажете, господин Шопов, какви са Ви мотивите да не подкрепяте нашето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: И времето Ви завърши, господин Гьоков.
Има ли дуплика? Трета реплика?
Господин Веселинов – заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Шопов, въпреки че по основните пунктове на Вашето изказване съм съгласен с Вас, смятам, че е необходимо да го разширите. Трябва да напомните на колегите отляво, че когато пет гласа не стигнаха за пенсиите, когато от „Патриотичния фронт“ не 70, а 90% от хората бяха в залата и гласуваха, от техните народни представители едва 11 от близо 40 присъстваха. Напомнете им го, защото всъщност ние тогава предложихме обвързано предложение за промяна на бюджета, което изискваше някъде около 800 милиона финансиране и ние си бяхме направили труда, бяхме направили предложение откъде да дойдат тези пари. Те не подкрепиха приходната част, подкрепиха само разходната, за да могат да си я веят като някакво знаме, и я подкрепиха в такова малко количество гласове, че да не мине. И сега правят същото. Продължават да веят някакво знаме на популизъм, с цел единствено да заиграват с болката на хората, с мизерията на хората. А е нужен конструктивизъм, нужни са финансови разчети и това сме направили при създаването на управленското мнозинство.
Припомнете им също, че причината да говорим за минимални пенсии, и то толкова ниски минимални пенсии, е това, че БСП три пъти фалираха държавата. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Веселинов.
Дуплика – господин Шопов, имате думата. Заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря много на господин Недялков, защото той успокои тона. Направи реплика към мен, но говореше човешки и разумно, та дори и господин Гьоков, който беше тръгнал на контра, четейки опорните точки, се опита да излезе с аргументи.
Ние няма да подкрепим Ваше предложение, господин Гьоков. Ние ще инициираме в тези четири години почти, които остават до края на мандата, наши инициативи, такива, че те ще бъдат за увеличение на пенсиите и то до размера, в който ние сме обещали това в предизборната си програма. Няма нужда да подкрепяме това Ваше предложение.
Защо? Защото това наше предложение беше направено още ноември месец и тогава Вие не го подкрепихте. И знаете ли защо не го подкрепихте тогава? Защото Вие тогава бяхте започнали да се изживявате вече в ролята на бъдещи управляващи. Вие мислехте, че този мандат ще управлявате и си бяхте направили разчетите, управлявайки да се подготвите да не давате тези пари, да не изплащате тези пенсии. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи „Браво!“ от народния представител Миглена Александрова.)
Това е истината! А не друга! Затова Ви липсваха народни представители в решаващия момент. Защо тогава не подкрепихте това наше предложение? И сега правителството, което следваше, тоест настоящото, щеше да изплаща тези пенсии.
Що се касае до това, за което Вие пледирате, за реалните факти, по които ние да изразим аргументи, които...
Реалният факт – кой е реалният факт, бе хора? Може ли да се каже обратното и да се оспори фактът: 806 хиляди… (Реплики от място на народния представител Хасан Адемов.) А и две! Извинявайте, голяма грешка направих – 4 хиляди души, да, сериозно е. Както казвате, 802 хиляди души получават една четвърт по-големи доходи от тези, които са получавали само преди няколко месеца. Факт. Факт! Още веднъж повтарям, факт, който не може да бъде оспорен.
Колкото, колега, до това, с което Вие завършихте репликата си към мен, че БСП е фалирала държавата и затова… Да, така е. Последните – колко? От 44-та година досега, колко години управление се пада на БСП – БКП? Защото, господин Жаблянов, много скоро от трибуната…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …заяви, че това е една партия и има приемственост в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Значи, най-голямата отговорност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: …за тежкото положение на държавата е от тези, които са я управлявали най-дълго до този момент. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
За изказване – народният представител Хасан Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, ясно е, че това предложение ще бъде подкрепено в пленарната зала вероятно с консенсус.
Искам да се върнем към философията на направеното предложение, защото тя заслужава внимание. Въпросът, който разглеждаме в момента, поставя няколко много сериозни проблема.
Първият проблем е, и той няма отговор: защо изравняваме размера на пенсиите на лица с различен осигурителен принос? Това е много важен въпрос и отговорът на този въпрос трябва да търсим занапред в предложенията, които правим по отношение на пенсионната система.
Вторият въпрос, който заслужава внимание е: защо солидарността към най-бедните, към тези, които са с най-ниски доходи, минава през пенсионната система, а не през системата на социалното подпомагане? Вие сигурни ли сте, уважаеми дами и господа, че тези, които получават минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на свързаните с този размер други минимални размери, примерно на инвалидните, на наследствените пенсии, имат доходи само от пенсии? Сигурни ли сте? Тогава смятате ли, че това предложение е справедливо предложение?
Защото има хора, които са с минимален размер на пенсиите, но имат други допълнителни доходи. Смятате ли, че няма такива?! Как Вашето предложение разделя тези хора? Ето един аргумент, в подкрепа на това, че увеличението на пенсиите не може и не трябва да бъде само в един сегмент. Защото това увеличение противопоставя една група пенсионери на друга група пенсионери и усещането за солидарност влиза в драстично противоречие с усещането за справедливост. Тук е големият проблем и ще Ви кажа защо.
Защото тези, които получават минимален размер на пенсията сега, с това решение, получават 22 или 23% увеличение за месец октомври. А останалите? Останалите получават 2,4% увеличение на размера не пенсиите. Ето го усещането за несправедливост.
По отношение на другия въпрос – били осигурени парите за това увеличение. Твърди се, че към края на месец април преизпълнението на приходите от осигурителни вноски е около 104 милиона.
Уважаеми дами и господа народни представители, вече 50 милиона от тези пари са изхарчени за великденските надбавки. Знаете, че предстои Коледа и тогава трябва да се дадат още 50 милиона. Всяко едно правителство се съобразява с това. Тези пари също ги няма в бюджета на държавното обществено осигуряване. Тоест, тези 100 милиона вече ги няма.
Кой Ви дава право отсега да твърдите, че към края на годината ще има друго преизпълнение на приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, още повече че миналата година от тази трибуна твърдяхте, че приходите от осигурителни вноски са увеличени максимално?! Лично аз бях направил предложение приходите да бъдат увеличени със 150 милиона. От девет кладенеца вода ми докарахте тук, за да ми докажете, че няма как да има увеличение на приходите. Кога сме били откровени – тогава или сега?
Уважаеми колеги, трябва да внимаваме много, когато се занимаваме с темата „пенсионна система“. Защото, ако Вие твърдите, че БСП са фалирали държавата три пъти или там колкото пъти го казахте, притеснението ми е, че с такъв тип предложение още при първия опит да управлявате държавата, ще фалирате пенсионната система. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Жекова, за изказване.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще говоря бавно, за да ме разберете, защото явно не ни разбирате. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вашето предложение слага на масата една несправедливост в Кодекса за социално осигуряване и Вие добре го знаете. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Нашето предложение е – позволете ми да извадя разчетите на Националния осигурителен институт – за увеличение на минималната пенсия на 300 лв. (Силен шум и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Това ще се отрази върху 1 млн. 360 хил. пенсионери, а не върху 800 хиляди, както Вие предлагате. Сумата, която е необходимо да бъде заделена, възлиза на 132 млн. лв.
Вашите аргументи за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване са свързани с преизпълнението на бюджета към днешна дата, като към края на годината очакваме преизпълнение, както чухме от представителите на НОИ, с 280 млн. лв.
Средства в бюджета на държавното обществено осигуряване има и за увеличение на минималния размер на пенсията на 300 лв. Ефектът, който ще бъде оказан върху българските пенсионери, 60%, от които живеят под границата на бедността, ще бъде 1 млн. 360 хиляди пенсионери.
Хората трябва да знаят, че когато ГЕРБ и патриотите обещават 300 лв. минимална пенсия, това означава, 180 лв. или максимум 200 лв. Те излъгаха българските граждани!
Ние сме единствената партия, която е извършила преизчисление на пенсиите, повтарям: преизчисление на пенсиите, което е много по-справедливо от Вашето предложение и наш приоритет са хората с ниски доходи, бедността и невъзможността да продължават да живеят по този начин. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И защото нашата парламентарна група добре разбира, че с днешното решение нарушаваме чл. 19 от Закона за публичните финанси, другото ни предложение е свързано с преизчисление на пенсиите към 1 януари 2018 г. със средномесечния осигурителен доход за 2013 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Жекова.
Други изказвания?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, все пак да не забравяме, че в момента разглеждаме на второ четене Закон за бюджет на държавното обществено осигуряване. Никой от преждеговорившите не каза никакви съществени цифри, които ще рефлектират върху бюджета на държавното обществено осигуряване. Мисля, че трябва да се върнем към дебата, не от тази трибуна да използваме разглеждането на Законопроекта само за популистки и политически изказвания.
Предложението, което е направено от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, включва увеличаване на минималния размер на пенсията на 300 лв.
Преждеговорившата спомена, че при едно такова увеличение на минималния размер на пенсията ще бъдат засегнати или ще получат увеличение 1 млн. 360 хиляди. Не са 1 млн. 360 хиляди, а са 1 млн. 315 хиляди, но за 50 хиляди няма да правим въпрос.
Преждеговорившата каза, че това ще струва на бюджета 130 милиона, само че забрави да каже: „месечно“. Затова искам да Ви кажа какви са цифрите.
Ако залата днес приеме това предложение, до 2017 г. – от месец юли до месец декември – това ще струва 760 млн. лв. За 2018 г. това ще струва 1 млрд. 600 млн. лв., а за 2020 г. – 1 млрд. 700 млн. лв. Това е увеличение!
Какво означава това? Още една цифра, подкрепяща изказването… (Реплика от „БСП за България“.)
Това е по тази точка.
…. на господин Адемов. Това е цифрата, която казва, че на практика с увеличението ще се получи увеличение на пенсиите на 60% от пенсионерите, а другите 40%, господин Адемов, ще получат 2,4%. Тоест чувството за несправедливост и чувството за това, че твоят принос не е този, който влияе върху твоята пенсия, естествено, ще се засилят, от там и ерозиране на системата, разбира се.
Но аз пак искам да се върна на това, все пак е бюджет, откъде ще дойдат тези средства. Никой от преждеговорившите, нито от тези, които са направили предложението, не казват това – откъде ще дойдат тези средства: от осигурителни вноски, от други някакви вноски или от държавния бюджет?!
През 2015 г., уважаеми колеги, при съотношение на приноса – на осигурителните вноски спрямо дофинансирането от държавния бюджет, ние отчитахме 48,89%, тоест близо 50% от сумите за пенсии на практика се осигуряват от данъци – трансфер от държавния бюджет към бюджета на ДОО. През 2017 г. този процент ще бъде сведен до 42,39%, и това са всъщност тези ефекти, които се получават от промените и реформата, която се случи преди две години. Ако сега приемем предложението, това означава, че процентът ще скочи над 50. Ами, защо тогава говорим за осигуряване и осигуряване на пенсии от осигуряване, а не вземем да кажем, че ще ги плащаме от данъци?!
Друг е въпросът, че ако ги плащаме от данъци, приходите от данъци или трябва да се увеличат и би трябвало да се увеличат, вдигайки размера на данъците или размера на осигуровките, или ако не вдигаме размера на данъците, с което съм убедена, че цялата зала няма да бъде съгласна, трябва да бъдат за сметка на други разходи от бюджета. Кои – разходи за въоръжаване; разходи за увеличаване на парите на полицаите, пожарникарите; разходи за увеличаване парите за социално подпомагане и прочее, прочее разходи? Само че Вие сте само по разходите. Вие не се интересувате от приходите. Това е нормално – Вие сте опозиция, какво Ви интересуват приходите?! Важното е разходите и хората да Ви оценят колко сте добри и колко мислите за тях. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Всъщност има и един трети вариант. Това е вариантът дълг, само че Вие сте и против дълга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, госпожо Стоянова. Благодаря Ви.
Госпожо Жекова, заповядайте за реплика.
Моля, колеги, да заемете местата си – тези, които са в залата.
Само малко изчакайте, уважаема госпожо Жекова.
Моля, колеги, заемете местата си в залата.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, пред мен е разчетът на НОИ. Ако обвинявате за цифрите някой, ето я справката, аз ще Ви я дам (показва.) Това е от НОИ. На 1 млн. 360 хил. души след увеличението с 300 лв. минимална пенсия ще бъдат увеличени пенсиите. Действително става въпрос за 132 милиона месечно, но това, което аз коментирах, е преизчислението на бюджета на държавното обществено осигуряване към края на годината. Говорим за съвсем малък ресурс, който трябва да бъде заделен, защото, както всички добре знаем, лесно е да даваме 2 милиарда за саниране, нали? (Шум и реплики.) Лесно е да се хвалим с излишъци и други суми над 2 млрд. лв., а ни е трудно да заделим 400 млн. лв. за пенсионерите, които живеят под границата на бедността?
Аз отново говоря за ефекта, защото явно чувството за несправедливост Ви гризе Вас, господа управляващи, с днешното предложение, което смятате да гласувате (шум и реплики), чувството за несправедливост по начина, по който бъркаме в осигурителната система. Да, но с 300 лв. минимална пенсия ефектът ще бъде върху 60% от пенсионерите, защото 314 лв. е границата на бедността. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Жекова.
Това беше реплика с чувствата към госпожа Стоянова, предполагам. Защото е реплика към изказване, така че би трябвало към нейните чувства да се обръща.
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Стоянова, не мога да се съглася по една точка с Вас. Колегите казват, че техните предложения са заформени по начин, който би предразполагал да се използват средствата от преизпълнение на бюджетните постъпления, най-вече в бюджета на ДОО. Само че колегата Митев си направи труда да погледне мотивите. Интересното е, че колегите не са записали това нещо в мотивите, защото се оказа, че нямат никакви мотиви на предложението, което са подали. Това е първото.
Другото. Госпожо Стоянова, макар че Вие пропуснахте да го отбележите, ще Ви помоля, ако може, да призовете някой от колегите в ГЕРБ, който е и икономист, да излезе и да даде обяснение как един приход в бюджета, какъвто е примерно събиране от контрабанда и така нататък, може да бъде постоянен, защото разходът, който се предлага в осигурителната система, знам, че преждеговорившите бяха юристи и на тях е простено да не знаят, но когато имаш постоянен разход, трябва насреща да имаш постоянен приход, който да можеш да покриеш. Но понеже колегите още не са защитили това, ще ми бъде много интересно, ако и Вие припознаете моето искане и направите призив към колегите от БСП – да излязат да го защитят. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Гьоков – трета реплика.
Докато господин Гьоков се придвижва, уважаеми колеги, наши гости на балкона, Ваше дясно, са ученици от езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград. Нека да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Стоянова, искам да Ви благодаря, че върнахте дебата в посоката, в която трябва да върви, с доводи по нашето предложение. Не се съмнявам, че Вашите разчети са абсолютно коректни и точни. Може би се разминават в цифрите, но по принцип не се съмнявам в точността им.
Също Ви благодаря, че признахте, че подходът е несправедлив. Българският народ е с неприятно усещане, защото целият преход е белязан от тази несправедливост и сега продължаваме да натрупваме нови несправедливости. Не бива да правим това! Ако имаме възможност, ако бюджетът позволява да се вдигнат с 1% пенсиите, ще ги вдигнем на всички. Ако позволява с 11,5% да се вдигнат на всички, трябва да ги вдигнем на всички. Другото наистина е несправедливо.
Забравяте да кажете откъде ще дойде финансирането за следващата година с толкова много пари. Няма да стигнем 50% и да го минем. Може да не намалим, но ще задържим на същите граници, защото приходите в бюджета ще се увеличават в приходната част. Вие постоянно подценявате тази приходна част, но нали вдигате минималната работна заплата всяка година. От това приходите в държавното обществено осигуряване се увеличават.
Също така не правите никакви стъпки за изваждане от осигурителната система на тези, които нямат принос към нея. Например на хората със социални пенсии, с инвалидни пенсии, както ги наричаме, които би трябвало да се изведат в социалната система, а да не тежат на социалното осигуряване.
И последно, не одобрявам, че противопоставихте едни социални групи на други – пожарникари, полицаи на пенсионери. Не бива да се случва това, госпожо Стоянова. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожо Жекова, мисля, че сте юрист. Явно ще заместите госпожа Мая Манолова от предходния парламент. Юристите сте специалисти по всички теми, но е хубаво да овладеете и математиката. Хубаво е, че го признахте и уточнихте – 130 млн. лв., но умножено по 12 прави 1 милиард 500-600 милиона. За тази година в никакъв случай не прави 400 милиона, а прави 760 милиона. Но за юристите това няма кой знае какво значение. Затова искам да Ви кажа, че дебатът трябва да се върне към бюджета.
Господин Гьоков, благодаря, че вярвате на моите цифри. Естествено, те не са мои, а са от институциите и са коректни. Категорично смятам, че Вашето предложение засилва несправедливостта не само сред пенсионерите, но и сред работещите, които днес със своите осигуровки осигуряват пенсиите на всички останали.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): И със своите данъци.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: И със своите данъци – ми подсказва господин Адемов, което е истина, и които губят увереността си, че това, което днес внасят като осигурителен принос, утре ще им се върне като подходящ размер на пенсиите.
Това, че се противопоставят различни групи и слоеве една на друга, аз не съм съгласна с Вас, господин Гьоков, защото тук не говорим за противопоставяне, а за начин, по който се разпределят разходите в бюджета при приходите, които имаме, разбира се, ако не пледирате за дълг. Надявам се, слушайки последните изказвания на Вашата парламентарна група, че Вие в никакъв случай не искате да се води политика за увеличаване на дълга, за дефицити и така нататък. В такъв случай ще говорим за приоритети при разпределянето на разходите, но справедливо, в размера на онова, което могат да ни осигурят приходите. А приходите, господин Гьоков, се увеличават благодарение на работата на правителството, на приходните агенции, на усилията, които се полагат за ликвидиране на сивата икономика, на контрабандата. Това е неоспорим факт, който се доказва от цифрите ежемесечно, когато излизат отчетите на Министерството на финансите.
Но да се върнем към бюджета на ДОО, защото той трябва приоритетно да се формира от осигурителни вноски. А той, както предлагате, ще продължава да се формира от данъци, което е несправедливо и което на практика означава ликвидиране на системата на социалното осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
За изказване има думата народният представител Веселин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми ученици (обръща се към учениците, които се намират на балкона на пленарната зала), уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Може да не съм съвсем точен, но може би повече от 10 години слушаме предизборни обещания за минимална пенсия 500 лв. с преизчисления, спадаща с приближаването до реалното участие във властта и преминаваща през 300 лв. пенсия с преизчисляване, стигаща до тъй нареченото „ново начало“ – предложение за вдигане на пенсията от 161 на 180 лв. Това ново начало аз го наричам цинизъм, подигравка с нашите майки и бащи. Тук е времето да кажа, че ние, от Политическа партия „Воля“, независимо дали сме в опозиция или в управление, винаги ще подкрепяме онова, което сме обещали. В случая ще подкрепяме това, което Вие сте обещавали през годините, а именно 300 лв. пенсия, защото считаме, че това е последователно. Така е почтено. Не да се обещава на килограм, когато си в опозиция и не усещаш никакъв шанс да се докопаш до властта, а да обещаваш неща, които са реални, прагматични и изчислени.
Чувахме, че в предното Народно събрание такова предложение са направили нашите колеги от сега по нов начин наричаща се група „Обединени патриоти“. Какво пречи същото предложение да направите сега и да го подкрепите?! Ние ще Ви подкрепим! Така е почтено, така е последователно.
Откъде ще дойдат парите? Три са начините.
Първият е с увеличаване на приходите, което означава ефективно управление на българската икономика. Няколко пъти от тази трибуна Ви казваме, че примерно „Пристанище Варна“ може да се управлява с поне 10-20% по-ефективно. Но това е и за всички други предприятия. Мисля, че това може да стигне до 50%.
Второто е намаляването на разходите. От къде могат да се случат там нещата? Миналата седмица слушах бившият премиер Софиянски, който нагледно обясни как една магистрала по всички изчисления трябва да струва 50 млн. лв., а струва 180 млн. лв. Само от една магистрала, само от една сделка могат да бъдат намерени парите за един месец плащане за повишаването на пенсиите на 300 лв., както сме обещавали. Казвам, ние ще го подкрепим в залата.
КТБ, БТК, БГА, 900 бензиностанции, хванати манипулиращи уредите. Само че няма нито една моя бензиностанция, затова никой няма да ги разкрие! (Силен шум в ГЕРБ.) Няма име на нито една бензиностанция, на нито един бизнесмен, който краде данъци. И защо?! Те покровителствани ли са от управляващите?! Ревизори ловят ли ги тези хора или те са добри, защото подкрепят финансово тези, които сега трябва да се гаврят с българския народ?
Казва се, че ако ние приемем в момента предложението за 300 лв. пенсия, едва ли не държавата щяла да фалира. Не, държавата няма да фалира. Ще направим така, че нашите майки и бащи да получат поне малко по-достойно пенсионно възнаграждение от това, което е в момента, но ще останат много по-малко пари за кражба. А кражбите не се правят от опозицията!
Ще използвам изказването си, за да отговоря на един въпрос от декларацията на БСП, на госпожа Корнелия Нинова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не можете да отговаряте по декларации! Моля Ви, по текста!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Те и другите не можеха… Добре, ще си продължа изказването.
Кой кара господин Боршош да приви далавери с обществените…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това няма никаква връзка с текстовете, които разглеждаме.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Има връзка, защото от далаверите в НДК не стигат пари за пенсиите на нашите майки и бащи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако търсите такава връзка, добре.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Точно такава е връзката! (Ръкопляскания в „БСП за България“.)
И Ви отговарям: аз го карам господин Боршош да краде, аз фалирах КТБ и давам съгласието да бъда разследван и за БТК, и за Летище София…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Всичките далавери съм ги направил аз! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Марешки.
Реплики? Няма.
Заповядайте за процедура по начина на водене.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! По начина на водене – редно е като председател на Народното събрание да следите изказващите се, както преждеговорившия, и когато има конфликт на интереси, съответният изказващ се трябва да ги декларира. Не може псевдоморалният стожер в българския парламент господин Марешки да говори за бензиностанции, за горива, за петроли, без да декларира конфликт на интереси. Това е недопустимо! И когато един народен представител се изказва от тази трибуна, трябва да знае тези неща и да ги прави, а не да се прави на морален стожер, защото не е такъв. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Ангелов. Това е задължение на всеки народен представител. Няма как аз да го правя. Всеки, който е прочел Правилника, знае, че когато има конфликт на интереси, трябва да го декларира при изказване и при гласуване. Не приемам, че това е процедура по начина на водене.
Има ли други изказвания?
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. (Народният представител Рамадан Аталай иска думата.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Вече приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Стоянова, оказва се, че има още едно изказване.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Но Вие закрихте дебата, господин Председател! Следвайте Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не мога да отнема думата на господин Аталай. Той толкова енергично направи желанието си за изказване.
Извинявам се, господин Аталай. Уважаеми колеги, моя е грешката. Не съм видял господин Аталай.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Колко си добър, господин Председател!
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Поздравявам Ви, че сте председател на цялото Народно събрание.
Уважаеми колеги, слушах с внимание всички, изказващи се и се сетих за този пореден дебат за пенсиите на нашите родители. Казвам пореден, защото в предишното Народно събрание една парламентарна група – сега наречена ОП, тогава бяха изчислили и предлагаха 500 лв. пенсии и бяха намерили средства, госпожо Стоянова, тогава.
Основният въпрос днес, основният проблем е: откъде се осигуряват средствата, които ще бъдат раздадени за пенсии? Това е основният въпрос. Изменението на бюджета, което правим днес, и това, което слушат днес нашите родители, съм напълно убеден, че нито един от тях не иска даром парите. Нито един от тях не е клекнал да се моли за тези средства, за които е работил и в момента иска да си осигурява минимален стандарт на живот.
Ние спорим тук, без нито един от досега изказващите се, освен господин Адемов – за първи път го чувам и него, защото ние сме в постоянен спор с него, казва: „аз навремето Ви казах от къде ще дойдат 150 милиона, за да увеличим пенсиите“. Отварям една скоба, да Ви кажа – ГЕРБ сте виновни, че махнахте една швейцарска система, защото, ако не бяхте махнали тази система, сега минималната пенсия щеше да бъде 268 лв. (Смях от ОП.)
Никак не е смешно колеги, сега ще Ви кажа още нещо откъде очаквате приходите, госпожо Стоянова. Казвате, че приходите се осигуряват от Приходната агенция. Не, колеги, приходите се осигуряват с увеличаване на брутния вътрешен продукт, а приходните агенции ги събират. Оттам логиката Ви е грешна, разчитате само на приходните агенции да дерат, да събират и в една или половинка риза, това което няма и у хората. По този начин, без увеличаване на брутния вътрешен продукт, без да се създава възможност за откриване на работни места, няма как и по какъв начин да увеличавате пенсиите, но щом като сте решили… И приходите, които би трябвало да бъдат… Ще Ви подсетя за още едно място, откъдето може да вземете средствата. Ами от държавните служители, които натискате да гласуват за Вас, държавата им плаща цялостната осигуровка. Спрете на държавните служители онази част, която е необходима, и ще имате приходите, и затова сега ми дърпате от езика, но ще Ви кажа, че и премиерът това, което каза, че 1 мрлд. 300 милиона ще осигури от контрабандата, от тези средства, които ги имате в момента – 150 милиона, и от тези от държавните служители, които ще ги съберат, господин Председател, в чл. 10 в т. 3 би било най подходящо и съм убеден, че ОП ще ни подкрепят, и не да се пазят само от ДПС: „от 1 октомври“ да бъде „500 лв.“. (Ръкопляскания от ДПС.)
Аргументирах ли се? Казах ли приходите Ви откъде ще бъдат? Постоянни ли ще бъдат? Ще осигурим ли справедливост на онези, които няма да чакат на вратите да се молят да им осигуряваме средствата? Помислете си колеги, предлагам Ви да подкрепите това наше предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай. Само това от 1 октомври, предложение ли правите за 1 октомври?
РАМАДАН АТАЛАЙ (встрани от микрофоните): В текста на вносителя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В текста на вносителя, трета точка, „от 1 октомври до 31 декември“, вместо „200“ да бъде „500“. Така ли?
РАМАДАН АТАЛАЙ: Да. Благодаря Ви.
Правилно сте забелязали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Много внимателно следя всеки изказващ се какво говори.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Гьоков, Виолета Желева, Манол Генов, Милко Недялков, Жельо Бойчев, Надя Жекова, Николай Иванов, Веска Ненчева и Георги Търновалийски, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 200 народни представители: за 93, против 68, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, не успяха всички колеги да гласуват. Съжалявам.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 207 народни представители: за 96, против 78, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Рамадан Аталай в т. 3 на текста по вносител, който е подкрепен от Комисията, числото „200“ да стане „500“.
Моля, гласувайте.
Успяхте ли да гласувате?
Гласували 206 народни представители: за 96, против 74, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 199 народни представители: за 198, против 1, въздържали се няма.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
Предполагам, че някой за отрицателен вот ще излезе.
Заповядайте, господин Марешки. (Шум и реплики в залата.)
Проблем има с пултовете?
Процедура по прегласуване.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Съжаляваме, има някакви проблеми с пултовете – моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване.
Гласували 202 народни представители: за 202, против и въздържали се няма.
Параграф 1 по вносител и съответно по доклада на Комисията е приет единодушно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Заключителна разпоредба“.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Наименованието се променя на „Заключителни разпоредби“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Ясно е защо е предложението.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 194 народни представители: за 77, против 85, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 2, а именно:
„§ 2. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. …) в Преходни и заключителни разпоредби се създава § 7б:
„§ 7б. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2011 г., се преизчисляват от 1 януари 2018 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2012 г. – 618.06 лв., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79.
(2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“
3. Досегашният § 2 става § 3.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С колегите сме направили предложение, което касае вече конкретно политика. Ако допреди малко ние гласувахме всички заедно едно краткосрочно решение, едно решение на парче, тук вече говорим за политика. Защо? Защото, уважаеми дами и господа, преди малко де факто ние гласувахме една промяна, която ще касае приблизително около 600 хил. човека. Големият въпрос е: какво правим за останалите 1 млн. 600 хил. пенсионери, за тях какво точно се предвижда?
Отговор на този въпрос от управляващите няма. И защо няма? Защото все още ние нямаме управленска програма, все още ние нямаме и законодателна програма. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Имаше една огромна готовност, спомням си, но тя остана само на думи. Де факто ние не знаем какво ще се случи следващите месеци, а защо не и следващата година, ако, разбира се, издържите дотогава. (Реплики от ГЕРБ.)
До момента всички заедно подкрепихме само тези пенсионери, които имат най-малко осигурителен принос, или може би тези, които почти нямат никакъв осигурителен принос. Дайте сега да видим за останалите пенсионери! Ето това, което ние предлагаме, е именно политиката, която трябва да се води и се надяваме и Вие да я подкрепите, защото наистина по този начин, с осъвременяването на пенсиите, помагаме на приблизително 80% от българските пенсионери. Но Вие трябва ясно да заявите имате ли такова желание.
Защото до момента, първо, Вие излъгахте избирателите, не изпълнихте своето обещание. Второ, ще ги излъжете втори път, надявам се да не се случи, ако не подкрепите нашето предложение. Защото за осъвременяване на пенсиите си спомням, че някъде, по някои дебати и някои колеги говореха, но в крайна сметка трябва да има нещо черно на бяло – управленска програма няма, законодателна няма, председателят се мъчи да направи дневния ред, ако може и да няма закони на опозицията, но в същото време ние искаме да имаме една съвместна политика. Нека да я направим заедно, но ясно и точно да се знае – ще има осъвременяване на пенсиите, или няма да има. Защото ние, когато сме го обещавали, сме го изпълнявали. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Кога?!“)
Изпълнявали сме го 2008 г. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Две хиляди и осма година, много Ви моля!
Тогава, ако не помните, ще Ви припомня за всичките ни действия, които са в тази сфера.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: В края на мандата ли…?!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Така че, когато говорим за политика, аз разбирам, че това Ви убягва, на Вас Ви трябват само краткосрочни и бързи мерки без никакъв ефект, но когато говорим за политика, тогава вече трябват наистина дългосрочни действия, да се търси стабилност, да се търси солидарност и, разбира се, колкото се може да има и по-голяма справедливост за нашите майки и бащи, които са строили тази страна. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 185 народни представители: за 81, против 81, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласувайте § 2 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 186 народни представители: за 178, против няма, въздържали се 8.
Параграф 2 по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроекта на второ гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”, И НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”, НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси, с който ще ни запознае председателят на Комисията – народният представител Менда Стоянова.
Имате думата, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
На заседание, проведено на 27 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на двама заместник-председатели на Комисията за финансов надзор.“ (Оживление, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Стоянова, прощавайте, само за момент.
Моля, колеги, седнете по местата си и нека да има ред в залата. Благодаря.
Продължавайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с избирането на нови заместник-председатели на Комисията за финансов надзор поради изтичането на мандата на Ангел Джалъзов като заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, и прекратения предсрочно мандат на Николай Попов като заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, Народното събрание трябва да избере двама заместник-председатели на Комисията за финансов надзор.
След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор и представяне на документите им.
1. Предложенията за отделните кандидати за заместник-председатели, ръководещи съответно управления „Надзор на инвестиционната дейност“ и „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, се внасят в писмена форма от председателя на Комисията за финансов надзор до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 14-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложенията се придружават от писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат.
Към всяко предложение се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор – Приложение № 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 3 към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
е) свидетелство за съдимост;
ж) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра професионална репутация, професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години.
II. Публично оповестяване на документите.
Предложенията, заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 12 дни преди изслушването.
Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси.
Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Всеки кандидат се представя от председателя на Комисията за финансов надзор – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Всеки от кандидатите представя своята концепция за дейността на управлението в Комисията за финансов надзор, за което е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор – до 20 минути.
5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага Проект на решение за избор на всеки от кандидатите за заместник-председател, ръководещ съответното управление в Комисията за финансов надзор.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другия кандидат за съответната длъжност.
IV. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление, в Комисията за финансов надзор от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“
Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 към Решението са трите броя декларации, които се изискват от правилата, които току-що Ви прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Откривам разискванията.
Изказвания?
Не виждам изказвания. Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
По групи, моля.
Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура, госпожо Председателстващ.
Моля, срокът за предложения на народните представители между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на ДОПК, № 702-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2017 г., да се удължи с още седем дни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Преминаваме към гласуване на процедурното предложение на госпожа Стоянова.
Моля, режим на гласуване за удължаване със седем дни.
Гласували 94 народни представители: за 94, против няма, въздържали се няма.
Предложението е прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТ.
От вносителите – заповядайте, господин Попов.
КОНСТАНТИН ПОПОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Придобиването на съвременен боен самолет е комплексен и сложен процес, обусловен от множество геополитически, военнотехнически, финансови, икономически и правни фактори, налагащи задълбочен анализ за намиране на възможно най-удачното решение и то на държавно ниво.
В този процес е необходимо да се отчетат още и крайния ефект постиган с изграждането на отбранителната способност, ангажиментите ни в колективната отбрана в рамките на НАТО, политиковоенните измерения от обвързването с конкретен доставчик и възможностите за идустриално сътрудничество. Именно в тази връзка беше разработен и Проектът за придобиване на нов тип боен самолет за военновъздушните сили.
Ще спомена и няколко думи относно развитието на Проекта до момента. На 2 юни 2016 г. Четиридесет и третото народно събрание прие Проект за инвестиционен разход, който е в съответствие с приетата Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020. В него се определят необходимите параметри и дейности за придобиване и експлоатация на нов тип боен самолет, като основно се дефинира обхвата на Проекта, определят се времевите му параметри и се определя финансовата рамка.
Утвърденият Проект за инвестиционен разход послужи като основание за разработване и изпращане на искане за представяне на предложение към потенциалните изпълнители на Проекта през месец декември 2016 г. Впоследствие са получени пакети предложения и се извърши оценки и класиране на потенциалните доставчици.
Уважаеми, госпожи и господа, необходимостта от създаване на Временна комисия може да се разгледа в няколко аспекта.
На първо място, именно по време на служебното правителство се направи оценката и класиране на потенциалните доставчици. Да припомним, че по това време Народното събрание не функционираше и не е упражняван парламентарен контрол, а са взети изключително важни решения по отношение на Проекта.
На следващо място, с Проекта за придобиване на нов тип боен самолет за военновъздушните сили се предвижда изразходването на огромен финансов ресурс и се очаква постигане на значително повишаване на отбранителните способности на военновъздушните ни сили. Това предизвика сериозен обществен и медиен интерес, и необходимост за осигуряване на прозрачност на целия процес по реализацията на Инвестиционния проект.
В подкрепа на създаването на Временната парламентарна комисия може да се посочи и необходимостта от по-голямо ангажиране на Народното събрание с проектите за модернизация на въоръжените ни сили. Работната комисия ще доведе до по-добра информираност на народните представители, което е необходимо и важно условие за своевременно и без забавяне гласуване на конкретен проектодоговор с конкретен изпълнител.
Ние считаме, че основните задачи на Временната комисия, която предлагаме да бъде създадена, са: да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по нов тип боен самолет, както и с извършените действия от длъжностните лица при анализирането, оценката и обобщаването на постъпилите резултати; да изясни осигурена ли е независимост на техните решения, чии са отговорностите по управлението на процеса? Какви са били мотивите и реда за вземане на решения от Министерския съвет, съгласно представения протокол от междуведомствената работна група?
Ползите от създаването на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет са очевидни. Работата на Комисията ще осигури по-голяма яснота и прозрачност, които са единствено и само в интерес на обществото, относно един от най-големите инвестиционни разходи за превъоръжаване на българската армия – изводите от работата на Комисията могат да бъдат полезни и при реализацията на другите два приоритетни за Министерството на отбраната проекти. В същото време тя ще подготви народните представители за предстоящата ратификация на междудържавното споразумение със страната доставчик на нов тип боен самолет.
Особено важно е Комисията да бъде гарант, че в процеса на избор на доставчик ще бъдат осигурени конкурентни и в същото време равностойни условия за всички участници, че няма да бъдат допуснати лобистки интереси, външни вмешателства, емоционално взети решения, политически пристрастия и лични амбиции. Създаването на такава Комисия още веднъж ще покаже, че Народното събрание има волята да изисква от всички структури и институции да работят в интерес на развитието на въоръжените сили и в интерес на България.
В заключение категорично можем да кажем, че е абсолютно необходимо създаването на една такава комисия, която с адекватно изпълнение на задачите си ще бъде от полза не само на военновъздушните ни сили, не само на българската армия, но и на обществения интерес. Дейността на тази Комисия няма за цел да спре процеса за придобиване на нов тип боен самолет, напротив има за цел да гарантира неговата публичност и прозрачност.
Във връзка с гореизложеното предлагаме на Народното събрание да вземе решение за създаване на временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип бойни самолети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Проекта за решение ще го представители ли, или аз да го представя? (Реплики встрани от микрофоните между народния представител Константин Попов и председателя на Народното събрание Димитър Главчев.)
Имате думата за изказване.
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е процедура по начина на водене.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Това е процедура по начина на водене, да.
Факт е, че, забързан, пропуснах един член от Правилника и съответно, след като ме поправихте, възпитано си седнах на мястото. В същото време обаче, абсолютно в нарешение на същия този Правилник, други, явно малко по-невъзпитани колеги от залата, подвикваха, крещяха и се опитваха да въведат ред, което е абсолютно нарешение на Правилника. Такова нещо от мен няма как да го чуете, естествено, аз винаги се изказвам тогава, когато ми е дадена думата, но Ви обръщам внимание да гледате за спазването на реда в залата и, когато има такива колеги, които, опитвайки се да дават добър тон, всъщност нарушават грубо правилника, за който пледират да бъде спазван, да им правите забележка и да се опитвате да ги осмирявате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за изказване.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! През последните два месеца, особено през последните няколко дни, в медиите и обществото нараства интересът към следващите стъпки на Министерството на отбраната, правителството и парламента, в посока изпълнението на Проекта за инвестиционни намерения за придобиване на съвременна бойна техника за Българската армия. Засиленият медиен интерес и спекулациите по отношение на решенията, неяснотите и твърде ясните, явни и неявни намеси на политически и надпартийни лица в тези процеси задължават всички, които имат отговорността към развитието и ръководството на въоръжените сили, да предприемат решителни стъпки за отговаряне на очакванията на обществото за прозрачност и почтеност при вземането на решения. Това е особено важно за тези, които имат по Конституция отговорността да ръководят Въоръжените сили на Република България.
Редица бивши ръководители на държавата и на Министерството на отбраната вече представиха своите позиции пред всички, но съвсем естествено, всеки от тях имаше своя гледна точка и тя, разбира се, беше правилната, единствено възможната и естествено, не подлежеше на съмнение. Както можеше да се очаква, това не само не успокояваше обществото, не само не отгавяраше на въпросите, а добавяше все повече нови и все по-сложни. Започнаха да се припомнят и позиции, и изявления на хора, заемащи ръководни и надпартийни позиции, които предизвикаха недоумение и безпокойство. Съвсем естествено и напълно справедливо медиите се обърнаха и към парламента като последна инстанция за изясняване на ситуацията. Само за последните няколко дни бяха зададени трудни въпроси и заявени очаквания за отговори, предприемане на действия и намеса от страна на народните представители. Неколкократно беше отбелязвано, включително и от народни представители, че създалата се ситуация не само не помага на правителството да защитава българския интерес преди предстоящи преговори, но и вреди в голяма степен на нашите интереси. Българската страна се прояви като не особено коректен, странен и непоследователен партньор, с който не само е трудно да се водят преговори, но и често тези преговори за безсмислени, защото някой вече е взел решение един да бъде фаворизиран, а друг да бъде дисквалифициран.
Намесата на партийни, опозиционни лидери, представители на надпартийните институции не само не успокои никого, но и внесоха повече безпокойство, особено в тези, които искрено желаят процесите в държавата да протичат открито и почтено. На естествения стремеж да бъдат представени пред обществото и обяснени всички действия до момента, засягащи практическите стъпки, предприети от отговорните институции – Министерския съвет, Министерството на отбраната, беше отговорено по типично политически начин със сарказъм и подигравка. Да отговориш по този начин на въпросите на хората е недостойно и разкрива безпокойство и, разбира се, и гузна съвест. Освен това е необяснимо отричането на правото на парламента да предприема действия, които биха помогнали при отговарянето на въпроси, и биха предотвратили накърняването на българския интерес. Притиворечивите позиции, изразявани от представители на различни партии, създават безпокойство и неувереност точно в тези хора, на които ние ще разчитаме за овладяване и предотвратяване на опасни ситуации. Много служещи във Въоръжените сили в момента гледат с недоумение и неразбиране на опитите да се скрият отговорите на въпросите, които и те си задават: кой и как е ръководил държавата и въоръжените сили през последните месеци; някой имал ли е интерес да фаворизира един проект пред друг; някой нареждал ли е на министър-председателя на България как да действа, какви решения да взема и кога да ги обявява? Защото последните признания на един бивш премиер на България ни кара да се запитаме: кой е ръководил държавата преди парламентарните избори, кой се е готвил да управлява и как се е готвил да управлява след тях?
Единственият начин да отговорим на питащите, да успокоим и партньорите, и хората, е да се намесим без отлагане и да потърсим заедно отговорите – открито, ясно, без прикриване. Каквито и да се отговорите, българският парламент е длъжен да ги каже открито. Само така можем да уверим всички, че пътят, извървян дотук от служебното правителство, Министерството на отбраната, като политическо ръководство за последните няколко месеца, и други надпартийни институции, отговорни за развитието на Въоръжените сили, са били искрени, безпристрастни и мотивирани единствено от желанието си да видят Българската армия боеспособна и съвременна. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Има ли реплики? Няма.
В момента е 11,27 ч. Прекъсване за половин час, след това продължаваме с разискванията.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Продължаваме с изказванията.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, дами и господа народни представители! Няма да говоря за техническите характеристики на различния тип самолети, нито за тяхната боеспособност. За това трябва да говорят експертите. Ще говоря пред Вас днес от името на „БСП за България“ за три неща – фактите, политическите решения и накрая правото и Конституцията, които стоят над всичко – и над фактите, и над политическите решения, и над нас.
И така, фактите. Четиридесет и третото народно събрание с доминирано мнозинство от ГЕРБ взема решение през 2016 г. за инвестиционния проект. В изпълнение на това решение министърът на отбраната от правителството на Бойко Борисов 2 издава заповед, с която формира работна група от експерти, които да се произнесат коя от офертите по какъв начин да бъде класирана.
В тези документи има срокове. Сроковете изтичат по време на служебния кабинет. В резултат на това в Министерския съвет тогава е внесено предложение за подреждане на офертите. Министерският съвет приема протокола за подреждане, без да се произнася повече по какъвто и да е избор и да го предопределя.
Вие сега искате да направим Анкетна комисия, която да провери защо хората работили по този въпрос, са изпълнили решение на Народното събрание, заповед на министъра на отбраната, спазили са сроковете и са си свършили работата. Обикновено проверяваме защо някой не си е свършил работата или се е отклонил от решенията на Народното събрание. Това е прецедент. Сега искате да проверяваме защо тези хора стриктно са изпълнили решение на Четиридесет и третото народно събрание. За разлика от нас политиците, военните са дисциплинирани хора и са си свършили работата. Дотук с фактите.
Политиката и политическите решения. Вече в кабинета Борисов 3 се състоя първия Консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев. В протокола с решенията пише, че: „сме се разбрали и има политическо съгласие между всички за ускорена реализация на проектите за модернизация“.
Още на изхода от Консултативния съвет изразих резерви, защото вътре от разговора стана ясно, че Бойко Борисов 3, правителството и министрите му нямат никакво намерение да направят ускорена реализация на модернизацията. Там става ясно, че те искат отлагане във времето – някога и когато.
Нямаме нищо против да имате такава политическа позиция, тя си е Ваша, Вие решавате. Тогава изразих мнение „против“, защото това беше лицемерие спрямо българските граждани, спрямо военните. Вътре всички знаем, че правителството беше против, навън правителството каза: „Да, ще направим ускорена реализация на модернизацията“. Първо противоречие.
Второ, на 23 юни господин Борисов прави изявление в Брюксел заедно с премиера на Швеция и казва: „Започваме разговори за „Грипен“.“ Защо не отиде в Съединените американски щати и да каже: „Да започнем разговори за F-16?“ А защо не отиде в Италия и да каже: „Започваме разговори за „Юрофайтър“?“
Кой предопредели „Грипен“? Министър-председателят Бойко Борисов с това изказване на най-високото място в Брюксел. При положение, че има три оферти, той го предопредели, като се видя с министър-председателя на Швеция и каза: „Започваме с Вас“.
Второ, господин Цветанов обяви, че иска комисия, намекна за корупция, обвини президента за натиск върху експертите, които са решавали само десетина дни след това – изказване на премиера Борисов. Въпросът е: защо е това противоречие?
Какво се случи в тази една седмица между това, което каза министър-председателят и това, което правите и искате сега?! Ами, не е много трудно да се сетим, защото Вие самите много наивно сте си го казали на пресконференцията, като сте го обвързали с една друга тема, а тя е: изказаното от президента Радев в Гърция намерение да започне категорична последователна и твърда борба с корупцията и че политическата класа нямаме воля да го направим. В самата Ваша пресконференция Вие го казвате. Цитирано е от господин Цветанов и от господин Кирилов. Възпротивявате се на това изказване на президента и казвате: „Добре, тогава пък ще търсим корупция в президентската институция“.
Това се случи и затова за нас етикетът на Комисията, която искате да създадете има две имена: Страх и Корупция.
Страх, че президентът Радев започва битката с корупцията по високите етажи на властта и думата „корупция“, но не в президентството, а както виждаме е на други места: магистрали, които се разследват от прокуратурата; НДК, което тепърва ще разнищваме; саниране... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, по темата, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: За друга корупция говорите Вие, а не за онази, за която президентът говори.
Президентът Радев няма да се справи сам с тази тема. Той има нужда от подкрепата на цялото общество. Има нужда от подкрепата на политическата класа и на политическите партии, ако сме достоверни пред хората, че искаме да режим този въпрос.
Ние категорично заявяваме, че стоим до него в твърдото му намерение да се борим с корупцията по високите етажи на властта и в следващите седмици ще Ви дадем конкретните сигнали за това.
Вашият отговор на призива на президента е панически, бързо и спешно да създадете Временна анкетна комисия, която да разследва него.
Много хитро в мотивите на решението си и в предложението за комисия не сте го споменали. Ще обясня защо. Само че истинските Ви мотиви прозират точно от пресконференцията, която сте дали и в която казвате, че: „има съмнение, че президентът Радев е защитил решението за купуване на шведски изтребители и това е станало в период, в който още е нямало окончателно решение на служебното правителство“. Въпреки че в днешното решение не го споменавате, истинските мотиви лъсват от тази пресконференция.
Атаката Ви е персонално и лично срещу президента Радев, защото иска да сложи политическата класа на мястото й, да не краде така, както краде през целия преход, да върши работата, за която сме изпратени тук – да правим закони, а тези, които ги престъпват, да си намерят мястото там, където трябва по закон и по Конституция.
Това е истинското Ви намерение и затова няма да подкрепим тази Комисия.
Пристъпвам към третото – правото и Конституцията. Колеги, настояваме в името на правото господин Попов повече да не взема никакво отношение по тази тема. Има едно нещо, наречено „Правилник на парламента“, което е приравнено с решение на Конституционния съд на закон. Там се говори за конфликт на интереси.
Знаете по добре от нас – в тези години назад, които искате да проверявате, господин Попов къде беше? Не е бил в Земеделското министерство. Беше началник на отбраната, беше шеф на ВВС. И днес си позволявате той да е вносител на това предложение! Не конфликт на интереси, а грубо нарушаване на всякакви правила, на справедливост, прозрачност, демокрация и законност!
Второ, по отношение на правото. От сутринта господин Цветанов размахва Конституцията и се позовава на нея, че трябва да я спазваме. Ами да я спазваме, уважаеми! Решение № 6 от 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012 г. на Конституционния съд казва: „Правното положение на президента не допуска упражняването на парламентарен контрол върху неговите актове.“
Няма да Ви чета цялото решение. Дълго и аргументирано. Като искате Конституция, като пледирате за разделение на властите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: То няма акт на президента…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин Главчев, след мен, ако искате, елате и ме опровергайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще дойда, разбира се. Вие казахте „акт на президента“. И защо обвързвате непрекъснато президента с Временната комисия?! Аз възразявам да се обвързва президентът с Комисията.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вече обясних защо. Защото мотивите Ви за комисията са фалшиви!
Не ме прекъсвайте. Спазвайте Правилника.
Поредният пример на незаконност в парламента!
Имате право да вземете думата като приключа, но да слезете тук, а не да ми говорите отгоре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не мога да допусна да обвързвате личността на президента със създаването на Комисията.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре, след мен вземете думата и ме опровергайте!
Какво не можете да допуснете за президента? Това изказване да не съм го направила аз?! Направил го е господин Цветанов: „Съмнение, че президентът Румен Радев е защитил решението за закупуване на шведски изтребители „Грипен“, поради което искаме анкетна комисия.“
Кой е направил това? И ми казвате, че няма такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не е в парламента.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Спазвайте Конституцията на държавата и законите, ако искате да има ред, правила и спазване на тези правила в държавата! Вероятно няма да го направите и ще приемете тази комисия, дори в нарушение на решението на Конституционния съд! Ваша работа! Ние няма да Ви подкрепим за създаването на такава комисия. Прозрачни сте! Обявявате война на президентската институция! Добре, водете я.
Ние също правим своя избор. Заставаме зад президента Радев, най-вече в твърдото му, последователно и непоклатимо желание да започне истинска борба с корупцията по високите етажи на властта и да покаже на политическата класа, че в тази държава може да има ред, правила и законност! Има нашата подкрепа и ние тук, в парламента, ще отстояваме тази политика с конкретни законодателни предложения и контрол върху изпълнителната власт. Всичко друго е прозрачно и субективно! Вие сте на ход! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз се извинявам, госпожо Нинова, но не мога да допусна обвързването на личността на президента Радев със създаването на тази комисия. Извинявам се. (Реплики в „БСП за България“.)
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, аз въобще не съм съгласен с обвръзката, която се опитвате да лансирате, с цел да направите внушение във връзка с Антикорупционния закон и антикорупционното законодателство. Ще напомня, че в миналия парламент през месец декември, когато от ГЕРБ бяхме в малцинство, когато съгласувахме кои са най-приоритетните закони, за да ги гледаме в последния месец и половина като парламентарна дейност, припомням, че първият приоритет беше тъй нареченият „Антикорупционен закон“. Припомням, че в Правната комисия всички политически партии и парламентарни групи освен ГЕРБ и „Реформаторския блок“ гласуваха за недопустимост на разглеждането на този Законопроект. Това беше второто четене на тъй наречения „Законопроект Кунева“. Не бяхме готови с множество предложения между първо и второ четене, за да дадем варианти в този смисъл.
Късно се сетихте, повече от една година, за Антикорупционния закон.
Искам да кажа и следното в защита на генерал Попов. Аз не знам генерал Попов какви точно функции е имал с въпросната процедура, но тъй както се мерите към генерал Попов, моля така да се мерите и към себе си. Това означава Вие оттук нататък по никакъв повод да не се произнасяте, да не вземате становище по който и да е икономически закон…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …Закон за храните, Закон за конкуренцията. И ще Ви го напомням всеки път! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Господин Гаджев, имате думата за втора реплика.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, права бяхте в началото, че трябва да се борави с факти. Затова ще Ви прочета част от Заповед № Р53, в която първа точка е: „Назначавам междуведомствена работна група за обобщаване анализите и оценка на отговорите по искане за предоставяне на информация по проекта за придобиване на нов изтребител, поименен състав, оценки… Междуведомствената работна група по точка 1 на 14 март 2017 г. да започне работа по обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на изпратените запитвания след получаването им и да приключи своята работа до 14 работни дни след започване на дейността си. Срокът за работа на Комисията се удължава автоматично със сроковете, дадени на участниците за предоставяне на допълнителни документи, разяснения и така нататък…“
Точка 17 е : „Междуведомствената работна група по тази точка след завършване на своята работа да изготви и предостави за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите според подадените оферти с подробни мотиви и съображения за тези решения. В срок до три работни дни от утвърждаването на протокола министърът на икономиката и министърът на отбраната да ми предоставят доклад с приложен протокол от работата на междуведомствената работна група и предложения за последващи действия. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната. Подпис – министър–председател Огнян Герджиков“. Датата е 10 март 2017 г.
От тази заповед е видно, че Комисията по избора и сроковете, които са зададени – всичко е станало по време на работата на служебното правителство. Или ни казвате тук фалшиви новини, или и Вас са Ви заблудили. Нека да видим какво се е случило точно в тази Комисия. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Гаджев.
Трета реплика – народният представител Тома Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Госпожо Нинова, тежки думи казахте от трибуната. Не мисля, че правите услуга на президента, като го вкарвате в ситуация Вие да стоите зад него, а управляващото мнозинство да стои срещу него. В тази Комисия ние не се занимаваме с президента и няма да се занимаваме с него, защото той няма правомощия по отношение на това да определя как да протече конкурса, да го организира, да го проведе и така нататък.
Ние обаче чуваме какво говори президентът и се вслушваме в думите му, защото е президент на всички български граждани.
На 9 юни тази година президентът заяви в свое интервю, че спорът се води между лобисти и авиатори. Мисля за редно, че след като от това високо ниво чуваме, че има лобисти, че има съмнения в тези сделки, ние да се вслушаме в тези думи. Къде другаде, ако не в Народното събрание да проверим кои са лобистите?! За кого работят? Кои фирми или държави, които участват в този конкурс, са наели лобисти?
Това също може би е част от нашите аргументи. Вие казвате: „Дайте да не дискутираме по никакъв начин в парламента тази тема, да не говорим за това“. Казвате: „Вие крадете, а ние стоим зад президента, който е против кражбите“. Ние също сме против кражбите. Иначе нямаше да правим такава Комисия.
Ние ще проверим дейността на служебното правителство. Не се съмняваме в това, че президентът не е нареждал на служебното правителство. Вие твърдите, че това служебно правителство не е Ваше. Когато казвате „Ние стоим зад президента“, може би искате да кажете: „Ние стоим зад служебното правителство и неговите действия“. Ние ще разгледаме дейността на това служебно правителство. Надявам се да подкрепите тази Комисия, защото Вие ще имате там представители и ще съдействате за изясняването на истината, от което ще имат полза всички български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Биков.
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): На господин Кирилов. Господин Кирилов, не аз и ние обвързваме темата за корупцията с изказването на президента Радев в Гърция, а Вие и то лично. Като ще Ви цитирам какво сте казали: „Данаил Кирилов: Отхвърлям твърденията на държавния глава Румен Радев и лидера на БСП Корнелия Нинова, че липсва воля за борба с корупцията във властта.“ Вие сте обвързвали двете теми – изказването на Румен Радев и това, което прави.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Нищо не съм казал за самолетите.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Второ, що се отнася до конфликта на интереси – Вие сте юрист, къде Ви дадоха тази диплома? (Възгласи от ГЕРБ: „Еееее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, госпожо Нинова. Моля Ви, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Оспорвате правото ми да се изказвам по икономически закони, защото ще вляза в конфликт на интереси…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Лични интереси, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА …тъй като съм била заместник-министър на икономиката през 2005 г. Чели ли сте Закона за конфликт на интереси? Там се говори за една година назад. Господин Попов, една година назад беше. Ако ще оспорвате правото да говорим за това, че преди 16, 15 или 20 години сме имали професионални ангажименти…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Кирилов.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …аз Ви съветвам да си прочетете Закона за конфликт на интереси. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Вие прочетете Правилника.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: На колегата Гаджев – като четете тази заповед с дати, изходящи номера и така нататък, защо не прочетохте състава на Комисията? Той не е променян от този, който е назначил господин Ненчев. Задачата на тази Комисия не е променена от така, както е зададена при господин Ненчев.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо лъжете?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Срокът изтича по време на служебния кабинет и служебният премиер се произнася, но хората вътре са едни и същи и нека не ги обиждаме, защото те са добри експерти. Става въпрос, че политическото решение за техния избор в тази Комисия е на Борисов 2 и на министъра на отбраната Ненчев.
На господин Биков мисля, че отговорих в аванс, но отново ще го повторя: много ясно ни става, че умишлено в мотивите за тази Комисия не сте написали президента Радев, естествено, но и много ясно ни става от изказването на пресконференцията, че едното е продиктувано от действия и изказвания на президента Радев. Няма нужда отново да чета пресконференцията, на която господин Цветанов и господин Кирилов коментират тази тема.
Питате за лобистите, че трябва да проверяваме. Ако създадете комисия, ще извикате ли господин Борисов да го попитате, кой лобист го накара да заяви в Брюксел, че започва преговори с едната компания? Предлагам, ако направите комисия да извикате и господин Борисов щом ще търсим истината докрай, защото не президента Радев и не служебният кабинет, а той с това изказване предопредели всичко и сега прехвърля от болната глава на здравата, защото явно е усетил, че това изказване не е съвсем в реда на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Така че, потвърждавам отново, че ние няма да подкрепим такава комисия. Ако я създадете ще имаме своите представители вътре, за да Ви контролираме какво правите и ще настояваме да извикате и Борисов, за да говори той малко за лобизъм пред нас. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Преди следващото изказване, позволете ми да Ви запозная с Проекта за решение, за да може да се концентрирате по него, а не да правите свободни обвръзки.
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.
2. Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса; реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет.
3. Временната комисия изготвя доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.
4. Временната комисия се създава на пропорционален принцип общо от 19 членове в съотношение: парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ – 8 представители, парламентарна група на „БСП за България“ – 6 представители, парламентарна група на „Обединени патриоти“ – 2 представители, парламентарна група на „Движение за права и свободи“ – 2 представители и парламентарна група на Политическа партия „Воля“ – 1 представител.
5. Избира ръководство и състав на Временната комисия както следва.“
Това е Проектът за решение. Ето защо аз възразих по повод обвързването личността на президента Радев със създаването на тази Комисия, за което пак се извинявам.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Няма за какво да се извинявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте господин Цонев за изказване.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи решението за създаване на такава Временна анкетна комисия, защото ние смятаме, че процедура, която е в ход, създаването на анкетна комисия по такава процедура най-малкото ще я блокира. Нещо повече, не само, че ще я блокира, но ще я и компрометира. Такива комисии се създават тогава, когато има решение, тогава, когато процедурата е приключила, за да се направи преглед, ако има нужда, дали е спазена тази процедура. Дали е спазена, аз ще Ви кажа още отсега, че тя не е спазена и не е спазена от кабинета „Борисов 2“. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.) Защо? Припомням Ви решението, което народното събрание взе на 2 юни 2016 г., при това единодушно – всички парламентарни групи го подкрепиха. Инвестиционният разход, решение за инвестиционен разход по придобиване на… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Напротив, има стенограма. Не, напротив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Напротив, подкрепиха го.
Вижте какъв тайминг има разписан там. „Решение на Народното събрание до края на май.“ Решението е взето на 2 юни. „Избор на изпълнител – краен срок септември 2016 г. Преговори – ноември 2016 г. Подписване на договор – декември 2016 г.“
Колеги, каква процедура ще проверяваме? Така, както е разписана, приета от Народното събрание, е задължителна за Министерския съвет, само че Министерският съвет кога се е съобразявал с решенията на Народното събрание – в тези му издания Министерски съвет? – да не казвам кои.
Колеги от ГЕРБ, доста несъстоятелно ми се струва това Ваше предложение, ненавременно и според нас наистина ще блокира едно важно за страната ни решение, важно за отбранителната способност, а не на последно място, важно и като имидж пред съюзниците ни от НАТО. Затова дайте да не правим такъв ход, който ще компрометира нас самите като държава. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплики?
Заповядайте, имате думата, господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Цонев, уважаеми господин Председател! Комисията не само няма да пречи на работата на правителството, това беше заявявано многократно, напротив – Комисията ще се стреми по време на своята работа да подпомага процеса. Ако в процеса на работата на Комисията станат известни факти и данни, които могат да предизвикат безпокойство, които могат да предизвикат и вредни последици, Комисията ще се чувства задължена, предполагам, да информира правителството, да информира парламента, да информира всички заинтересовани страни. Така, че да се правят внушения, че тази Комисия по някакъв начин ще блокира работата на правителството мисля, че не е коректно.
Тази Комисия се създава точно за това, за да подпомага работата на правителството и да успокоява общата обстановка, която вече е напрегната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Втора реплика?
Господин Гаджев, заповядайте.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Цонев, само две кратки бележки.
Първо, целият проект на 2 юни не беше подкрепен както този за самолета, така и за кораба, от групата на БСП тогава, само господин Ангел Найденов гласува „за“. От тогава до декември месец, докогато бяха изпратени исканията за предложения, Проекта беше на парламентарен контрол в Комисията по отбрана и колегите от опозицията тогава бяха страшно активни и процеса имаше контрол. От момента, в който вече беше служебно правителство, до избора на ново правителство, ситуацията вече беше без парламентарен контрол и без контрол върху изпълнителната власт. Искаме просто да си свършим работата така, както е, без да пречим на преговорите, да успеем да видим какво се е случвало и да упражним контрола, какъвто парламента трябва да упражнява по принцип. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Цонев, заповядайте за дуплика.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Христов, Вашата реплика ми предоставя възможност да кажа нещо, което забравих да кажа в изказването си. Не само че ще попреча на процедурата, защото аз съм участвал в множество анкетни комисии, на някои от тях съм бил и председател, и знам как функционират – те изискват документи, стопират процеса, питат, правят изслушвания и така нататък. Няма как процеса да върви, докато върви такава процедура на проверка.
Но за мен, и за нас от Движението за права и свободи, това е поредният опит на Министерския съвет да прехвърли отговорността в Народното събрание. Отговорност, която трябва да носи с решението си. Ясно е казано в решението на Народното събрание: първо, каква процедура трябва да се извърви, второ, какви са стъпките, експертното мнение, изслушванията, решенията и така нататък. Това не е отговорност на Народното събрание. Връщането на топката тук, в тази зала, с тази Комисия имат тази цел – да прехвърли отговорността тук при нас. Не че ние бягаме от отговорност, но не е наша отговорността – нито по Конституция, нито по закон, нито по Правилник, нито по това решение, което сами сме приели.
А това не се случва за първи път, горещият картоф от Министерски съвет да бъде хвърлен тук в тази зала. Нека Министерският съвет да си свърши работата, както е предвидено в това решение. Нищо не пречи на сегашния състав на Министерския съвет да вземе решение, което е различно от това, което е взел служебният кабинет. Има тези правомощия и ние го знаем прекрасно. Няма нужда да се прехвърля отговорността тук, защото не й е мястото тук. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Думата има народният представител Владимир Тошев, след него народният представител Крум Зарков, а след него народният представител Веселин Марешки.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, продължавам темата от преждеговорившия, отговорността изцяло е на Народното събрание. Защото това не е прехвърляне на картофи или нещо друго, това е изпълнение на Закона. Знаете, че преди четири години променихме ЗОВС-а – всяка сделка, която се извършва за военните над 100 милиона, трябва да мине с ратификация на Народното събрание.
Само за информация Ви казвам, писмото за намеренията за предложение, което е изпратено до Португалия, САЩ, Италия и Швеция е 200 страници, което означава, че отговорът на тези въпроси, които ние сме задали като характеристики на новия изтребител, е със сигурност по-голям. Едва ли някой от нас ще може да осъзнае какво пише вътре и какво е отговорено в таблици, графики, сравнения и така нататък.
Съгласни ли сте да гласуваме ратификация на договор, който е предопределен от служебното правителство без никакъв контрол? Става въпрос за 30 – 40 години перспектива в бойната ни авиация, става въпрос за изразходване на един милиард и половина български лева. Аз не съм съгласен. Затова бих желал тези коментари, които се повдигат вече няколко дни в медиите, вече и тук от трибуната на Народното събрание, а никой не говори, че трябва да бъде отхвърлен „Грипен“, че трябва да бъде избран „Ф-16“ или „Юрофайтер“, а искаме само информация как и защо се е случило протоколът на работната група, създадена със заповед на служебния премиер, да бъде утвърден толкова скоростно и без никакви консултации. Защото изборите минаха на 26 март, на 29 март е взето решението и е утвърден този протокол на работната група, тоест три дни след като вече е ясно каква е била подредбата на сегашното Народно събрание.
Но нека да говорим малко по-професионално, без емоции, защото спомня ли си някой от Вас кога е въведен на въоръжение „МИГ-21“ или „МИГ-29“. (Реплики от „БСП за България“.)
„Ф-16“ също, да. „Ф-16“ и „МИГ-29“ са набори – преди 40 години.
И когато след 20 или 30 години се говори защо България е въоръжена с „Грипен“ или с „Ф-16“ едва ли някой ще си спомня точно какво е говорено от тази трибуна или как са взимани решенията. Обаче ние задаваме стратегията за развитие на военновъздушните ни сили в следващите десетки години. И затова трябва на всички нас, а чрез нас и на всички, които плащат тази сделка, да им бъде ясно точно как ще бъдат изразходени парите и защо по този начин.
Никой не отрича качествата на „Грипен“ или на „Ф-16“, на „Юрофайтер“ или на „Хорнет“, или на който и да е друг боен самолет. Само че ние трябва да си дадем сметка какво искаме – един лек самолет за „Еър полисинг“ само, един самолет, който е основно предназначен за бой въздух-въздух, или един многоцелеви изтребител, който може да работи от – под вода, до близкия Космос.
Освен това искам тук, колеги, да Ви кажа професионално, самолетът не е кола, не е МПС, не е риза, за да има самолет втора ръка. Няма такова чудо като боен изтребител втора ръка. Недейте да си говорим неща, които не ги разбираме.
За самолет не се говори с години, за самолет се говори с часове на полет и тогава, когато говорим за тези неща да сме подготвени, за да знаем за какво говорим. „Грипен“ не се произвежда вече пет години. На „Ф-16“ има модернизации на блок 60, а „Ф-35“, който вече влиза на въоръжение в богатите натовски държави, може да работи и в Космоса. Той е нова платформа. Не можем да надградим „Грипен“ със следващо поколение, какъвто и да е друг самолет. Едно е „SAAB“, едно е Швеция, друго е „Локхийд Мартин“. (Шум и реплики.)
Не предопределяме абсолютно нищо, само че непрекъснато говорим за прозрачност, за яснота, за ясни критерии, за ясни отговори, а сега, когато искаме парламента да чуе как и защо работната група е класирала по този начин на първо място „Грипен“, на второ място „Юрофайтер“ и е декласирала „Ф-16“, никой не иска да чуе отговорите. Защо се е случило това? На мен лично ми е интересно, аз не знам.
Не казваме абсолютно нищо срещу президента или срещу работната група. Искаме да разберем информацията и тогава вече ще излезем с доклад, да видим какво пише вътре. Как може от тази трибуна високоотговорни политици да заявяват, че тогава, когато се иска информация и се търси яснота и прозрачност, това не било антикорупционно. А кое е антикорупционно? Че за две седмици една работна група, която най-вероятно е високо професионална – имам заповедта на проф. Герджиков, най-вероятно високо професионална група е взела своето решение за две седмици, ние искаме да видим точно какво пише вътре, защо го е взела и защо е препоръчала...
Имайте предвид, че не са съвсем верни твърденията, че не е предопределено нищо, защото утвърждаването на протокола на работната група с решение на Министерския съвет е класиране на кандидатите и то става почти задължително. Така че нещата, които трябва тази временна комисия, която сега създаваме, да си изясни, ще бъдат само в полза на всички.
Второ, подчертаваме – трети или пети път вече казваме, Временната комисия на Събранието няма по никакъв начин да блокира, да забави, да задържи, да спре, каквото и да е в тази терминология, работата на Министерския съвет по избор на нов изтребител. Така че нека да си говорим сериозно, отговорно и с мисъл за следващите десетки години.
Тук не си сменяме нито компютрите, нито айпадовете, нито нещо, за което може вдругиден да вземем ново решение – да го променим, а действаме за въоръжените сили на Република България за десетки години напред.
В тази връзка искам да Ви кажа, че е крайно време вече тук, в тази зала, ние да вземем решение, което да подкрепя договорености, които сме подписали преди повече от 13 г. с НАТО. Не само да консумираме, а и да допринасяме за колективната сигурност на НАТО.
И това можем да го направим тогава, когато подберем правилния, бойния изтребител за авиацията, който да отговаря на изискванията на въоръжените ни сили в комплект. Защото няма отговор и на въпроса: защо, след като стартирахме едновременно процесите за бойния кораб и за бойния самолет, изведнъж за кораба никой не говори, а за самолета крайно се форсират нещата, за да бъде той доставен. Нямаме нищо против.
Само че от тази трибуна аз лично съм заявявал, и много мои колеги са заявявали – Сухопътните войски не по-малко се нуждаят от бойна машина на пехотата.
Очакваме до края на следващия месец да имаме идеята какво искат Сухопътни войски, Щабът на отбраната и Министерството на отбраната, за да можем да направим така, че в бюджета, в който разчитаме, да се включим и за оборудване с нова бойна машина на пехотата на Сухопътни войски.
Следващото нещо. Нека да си дадем сметка, че с парите, които се гласим да изхарчим, ние на практика ще гарантираме националната сигурност на Република България. Няма да задоволим политическите амбиции нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на когото и да е друг.
Тогава, когато вземем това решение, трябва да имаме информация. Защото е недопустимо да се изхарчат 1 милиард и половина лева за самолет, който е класиран, не казвам неправилно, не казвам правилно, а казвам – на тъмно, без да сме информирани ние, които трябва да ратифицираме това решение.
Повтарям, договорът, когато се стигне до неговото ратифициране, ще влезе тук и ние трябва да кажем защо и как се разходват тези пари.
И по отношение на състава на Временната комисия – защо е пропорционален? Ами защото, както Вие много често го повтаряте, тези 1 милиард и половина лева се плащат от гласоподавателите, а ей тази зала е напълнена от същите гласоподаватели по този начин. Затова искаме Комисията да бъде пропорционална. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Първа реплика – Иван Валентинов Иванов.
Втора реплика – Веселин Марешки.
Трета реплика – господин Цонев.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Очевидно имате познания по военно дело и може би ще дойде моментът, когато да ги изразите пред залата. Но действително 26 март мина. Подобна дискусия и подобни твърдения, които Вие предложихте пред нас, са подходящи, когато Министерският съвет изпълни своите задължения, а именно – да внесе тук своя Проект за решение, който ние да ратифицираме, да изберем кой ще бъде този тип самолет.
Тази дискусия, която се води днес, е съвсем по друга тема, а не по начина, по който Вие ни го представихте – за вида самолети. Едва ли не днес ние ще ратифицираме вече решението, с което ще купим този самолет.
Преждеговорившият много добре Ви каза, че този ангажимент е именно на Министерския съвет. Министър-председателят Борисов артикулира в Брюксел, че се насочваме към този тип самолет.
Аз не разбирам днес в залата какво правим. Ние ратифицираме решение за купуване на тип боен самолет за армията или ще сформираме една Временна анкетна комисия, на която действително единствената цел е да бъде ударена президентската институция. Нещо, което не подхожда на Народното събрание и на народните представители.
Такава реч, която Вие държахте пред нас, и ни уведомявахте какви качества имат отделните типове самолети, е добре дошла, но когато по етапния ред бъде внесено в Деловодството на Народното събрание решението на Министерския съвет, което може да бъде наистина отменено, както каза господин Цонев, още днес, още утре и да започне нова процедура.
Или ако влезе тук, в залата, да бъде отхвърлено и съответно да развържем ръцете на Министерския съвет, ако Вие се притеснявате, че те са вързани с решението от служебното правителство.
Несъстоятелността на Вашите твърдения за необходимостта от подобна Комисия просто прозира отвсякъде. Това е самата истина.
Истината, пак казвам, е да се удари президентската институция, нищо друго. Дебатът за самолетите ще се проведе в тази зала, когато бъде внесен от Министерския съвет Проектът за решение. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Марешки, заповядайте – втора реплика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Надявам се, че не искате да останем с впечатлението, че сте в конфликт с правителството, което подкрепяте – всъщност то Ви цензурира и не Ви дава информацията, ако Вас толкова Ви интересува. И да имате възможност да получите информацията, която Ви интересува. Това –от една страна.
Но понеже казахте да се държим сериозно, аз само ще Ви направя една реплика – абсолютно несериозно е да твърдите, че що се отнася до самолети, има само часове. Има и години. Не само часовете влияят на работата и годността на самолетите, а и годините. Така че годините също имат значение.
Но това, естествено, когато влезем по същество, можем да го поговорим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Цонев, заповядайте за трета реплика.
Те годините винаги имат значение.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! В три посоки аргументирахте необходимостта от създаването на Временна анкетна комисия.
Първо, че по време на службения кабинет е нямало парламентарен контрол.
Второ, че Народното събрание носи отговорността, защото ще ратифицира.
И третата посока беше целесъобразността на това решение.
Нека да Ви върна към темата. Първо, парламентарен контрол не е имало. Нямаше Народно събрание.
Какво пречи това Народно събрание да осъществи парламентарен контрол по процедурата с постоянната Комисия по отбрана? Вие посочихте в предните си изказвания, че докато е съществувало предното Народно събрание, Комисията по отбрана е контролирала процеса. Ами да продължи да го контролира! Защо е нужна Временна анкетна комисия? (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
Второ, ратификацията. Господин Тошев, ние сме извършвали тук стотици, да не кажа хиляди ратификации. Няма ратификация, по която да се произнесе Народното събрание, която да не е придружена с подробен доклад – обосновка на всички параметри, на абсолютно всичко, което налага да се вземе решение за ратификация.
Докладът, който ще внесе Министерският съвет по тази тема, ще съдържа всички компоненти, на базата на които Народното събрание ще изпълни своите отговорности да ратифицира. Но да поемаме отговорността на Министерския съвет по вземане на решението, това е абсолютно неправилно.
И ние от Движението за права и свободи възразяваме не само по този случай, възразявали сме по всички случаи, по които Министерският съвет ни връща тук отговорността.
Нищо не пречи. Времето ли Ви пречи, или аргументите? Защото аз мисля, че аргументите. Нищо не пречи Министерският съвет да отмени решението на предния Министерски съвет! Решение, взето от един орган, може да бъде отменяно, изменяно от същия орган! Да го отмени това решение аргументирано и да вземе друго решение! Защо е нужно тази Комисия да го прави? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Заповядайте, господин Тошев, за дуплика.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател!
Първо, моля да ми бъде удължено времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: За дупликата няма как да Ви се удължи, но иначе за групата може.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: За групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, това не влиза във времето на групата – дупликата.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Първо, на господин Иванов. Не сме ние заговорили за „Грипен“. Не сме ние заговорили за „Грипен“. Искаме да знаем защо се предопределя „Грипен“. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Второ, не се опитвайте да пазите президента. Той е достатъчно силен.
Може би Вас Ви е страх, а не нас, че ще излезе в доклада на тази Комисия кой е бил ръководител на работната група, задала критериите за самолета; кой е бил ръководител на работната група, която е написала предложението за запитване до производителите. След това кой е бил ментор на правителството, взело решение за самолета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: На всички етапи е ген. Радев! (Оживление, шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тошев, господин Тошев! Предопределяте работата. Възразявам да замесвате президента.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Нито аз, нито групата ни има дори и най-малък конфликт с Министерския съвет.
Но на господин Марешки да му кажа: наистина планерът на самолета може би има нещо връзка с годините на производство, обаче всичко останало се подменя и е въпрос на часове на полет. И нищо останало.
Ще Ви дам един пример с „B-1“. Той е на 60 години, има над 8000 работни часа, участвал е във войни и продължава да лети.
Следващото нещо – в момента в света има над 4500 произведени произведени 16, воювали са на десетки войни, има около 250 „Грипен“, не са воювали никъде, и има около 470 „Юрофайтър“ и те не са воювали никъде. Само за сведение.
По отношение на господин Цонев – направете си една вътрешна консултация със специалисти във Вашата група, имате много добри експерти. Защото само преди няколко часа чух един така сериозен генерал от Вашата група, който каза нещо, точно обратно на това, което Вие твърдите сега.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Той е член.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: По отношение на Постоянната комисия, след малко ще видите състава, който ние ще предложим от нашата група. Генерал Попов не е включен, за да няма и най-малък намек за съмнение за конфликт на интереси, при положение, че генерал Попов никога не е участвал в никаква работна група по подготовка на документи в какъвто и да е етап за избора на изстребител.
Последно, моля Ви, недейте да вмъквате критерии и приказки за президента. Не искаме да атакуваме президента. Искаме да видим кой и как предопредели „Грипен“? Благодаря Ви. (Смях и шум)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
По начина на водене?
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги съветници!
Уважаеми, господин Председател, недейте допуска от трибуната на Народното събрание чист лобизъм за отделните видове самолети, за които ще създаваме комисията. (Реплики.) Това е по начина на воденето. Да не се допускат лобистки изказвания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Къде видяхте лобизъм – не знам. Добре. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Тошев, и годините имат значение, и размерът има значение. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това реплика ли е, какво е? Или лично обяснение трябва да направи господин Тошев?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Не, по същество.
Няма да се спирам на всички аргументи, които Ви обясни, господин Цонев. Като един от най-дългогодишните народни представители той Ви обясни много добре за какво става въпрос. Затова аз няма да го повтарям, ще се концентрирам върху втората част, а именно математиката.
Опитах се да направя най-прости сметки и информацията ми е, че парламентарната група на „БСП за България“ разполага с 80 народни представители по волята на българския народ, парламентарната група на ГЕРБ има 95 народни представители. И аз не виждам пропорцията при 6 представители в Комисията на БСП, означава, че до 9 са 50%, би трябвало парламентарната група на ГЕРБ да са 120 народни представители. Нека, както се казва сред народа, да делим по равно, а не по братски. Ще Ви помоля, понеже Вие така или иначе си имате мнозинство и си вземате решенията такива каквито си ги искате и съответно носите отговорността пред българския избирател, но направете така, че пропорциите наистина да бъдат спазени и не се притеснявайте от това, че ако имате някакви аргументи, няма крайна опозиция и опозиция по принцип.
Ние многократно го твърдим – ще подкрепяме всички добри решения в полза на българския народ и съответно ще гласуваме срещу всички обратни. Така че спазете поне пропорцията. Иначе е ясно – имате си мнозинство, ще бъде гласувана такава Комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
В Проекта за решение, който Ви представих, представителите на ГЕРБ са 8. Не знам къде са били 9, но 8 представители се предлагат в този Проект за решение.
Има ли реплики? Няма.
За изказване – народният представител Крум Зарков.
Имате думата, уважаеми господин Зарков.
След него народният представител Милен Михов.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Да се върнем към Проекта на решение, който ни е представен. Многократно в дебата се призова да погледнем техните мотиви, защото, видите ли, в тях не пишело това, за което говорим. Позволете ни да се усъмним, ако не в искреността, то поне в точността на тези мотиви. В тях, например, е записано, че причината за днешния дебат и за искането за създаване на Временна комисия, са цитирам: „различните медийни публикации, както и публично достъпна информация, която поставя въпроса за необходимост от прозрачност“. Питам кои са тези медийни публикации, кои са тези изявления на длъжностни лица и кой някога е поставил под въпрос необходимостта от прозрачност? Не е това причината за този дебат и тази Комисия. Причината е една извънредна пресконференция, от неделя, в която беше казано, че се поставя въпрос, но не от медии или публикации, а от представители на ГЕРБ, според които е възможно да има прикриване на факти относно кореспонденция, водена с всички страни. И тя завърши със споменаване на президента и поставяне под съмнение на негови изказвания относно политическата воля на това мнозинство за борба с корупцията. Това е истинската причина за тази Комисия. А какво трябва да направи тя, според мотивите? Тя трябва да провери известен брой набор от документи, процес, информираност и така наречените „факти и обстоятелства“. Ами, да ги проверят, да ги проверят инспекторатите на Министерството на отбраната. Вчера има назначена проверка. Проверете какво се е случило в Министерския съвет? То е под Ваша власт. Проверете и кажете какви са тези информации. На всички въпроси, които поставихте – кой е назначил тази Комисия или онази? Кой е бил шеф на работната група? Вие знаете отговорите. Тези отговори са ясни. Какво има да им проверите?
Естествено, въобще не е целта да се провери каквото и да е в този процес, който освен това е завършил във времевия период, в който ще работи тази Комисия, с решение на Министерския съвет, което с нищо не обвързва сегашния Министерски съвет да приеме решението, което счита за целесъобразно.
Каква е тогава причината и какво иска да направи тази Комисия?
Истинската причина е, че един неопетнен политик, един неопетнен човек – президентът на Републиката, трябва да бъде завлечен в катранения казан на българската политика и къпан там в продължение на два месеца..,
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Отново възразявам да намесвате президента Радев.
КРУМ ЗАРКОВ: за да може да се намали това, което действително Ви вбесява. А това, което Ви вбесява е неговият рейтинг, неговата популярност. И защо? Защото Вие много добре, разбирате, че макар да сте шампиони по изборни победи, никога няма да достигнете това, което той достигна, а именно – хората го обичат, уважават и му вярват. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики?
По начина на водене?
Заповядайте, господин Попов.
Всеки път, когато някой спомене името на президента Радев ще възразявам, тъй като предметът на обсъждане е друг.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Точно за това ми е процедурата, по начина на водене, защото току-що противоречите на собствените си твърдения. Когато колегата Тошев изплю камъчете защо се прави тази комисия, Вие не възразихте по никакъв начин, а сега го правите за пореден път. Ето тук имаше признание на практика и се предопредели резултатът от тази комисия, защото – преди няма и пет минути, се изплю камъчето защо се прави тази комисия и неколкократно се спомена името на президента. Вие тогава обаче не взехте никакво отношение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако следите внимателно какво се случва в залата, щяхте да разберете, че възразих и срещу споменаването на името на президента Радев от народния представител Владимир Тошев. Ако не е толкова шумно при Вас и не разговаряте помежду си, господин Попов, щяхте да чуете, че възразих и на неговото твърдение. (Народният представител Славчо Велков иска думата.)
Заповядайте. За процедура? Изказване. Преди Вас е народният представител Милен Михов и след това Вие.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Днес сме свидетели, че БСП, ДПС и тяхната „Воля“ обявиха от името на парламентарното мнозинство война на президента и застанаха до него. Всъщност ние купуваме тези самолети не да воюваме с президента, а да не воюваме никога евентуално с нашите противници.
На второ място, изненадващи бяха аргументите на всички изказали се бранители, трябва да кажем „автори“ на идеята за война, че контролът върху изпълнителната власт трябва да се осъществява от самата изпълнителна власт, защото така горе-долу излиза логиката. Защитниците на парламентаризма, тези които ни определяха като „гумени глави“ и „гумен печат, верифициращ изпълнителната власт“, сега казват: ами, нека изпълнителната власт да проверява самата себе си.
Въпросът за новия тип боен самолет засяга българската авиация. Българската авиация е символ за армията, символ и за нацията. Тя е символ за армията като сила, като победа и като история, но е символ и за нацията като суверенитет, като технологично превъзходство, като инструмент на държава, която стои във висшите нива на цивилизацията. Придобиването на нов боен самолет засяга не само армията. Той засяга и всеки гражданин, защото всеки гражданин има отношение към собствената си нация.
Процедурата, която започна и тече – ще Ви припомня, ще се осъществи при управлението на двама президенти, на три правителства и на два състава на Народното събрание. Вече се спомена, че в този процес много фигури, много личности размениха полетата в шахматната дъска. Едни стигнаха до осма позиция и се превърнаха в царици. В този смисъл мисля, че създаването на такава временна комисия е стандартна процедура, нещо напълно нормално, което трябва да се случи и което трябва да постави на местата им истината, прозрачността и достоверността на процесите.
В този смисъл ние от „Обединените патриоти“ ще подкрепим и ще гласуваме за такава комисия. Мисля, че отказът да се подкрепи тази комисия, би трябвало да бъде последван и от отказ от участие в нейната работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, доцент Михов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да кажа, че в известна степен съм провокиран от това, което чухме, и от ревностната защита на един от народните представители за определен тип боен самолет, която почти прозвуча като лобистко изказване.
Няма да си позволя да спомена марка, тип боен самолет, но ще кажа следното: онези самолети, уважаеми господин Тошев, които Вие споменахте, са не втора употреба, не втора ръка, а трета, дислоцирани са в определяното от някой специалисти военно гробище на ВВС на Съединените щати в Аризона, и са произведени преди повече от 40 години. Така че Вие умишлено избегнахте онзи момент, който се нарича „модификация на самолета“, а те са много модификации на този самолет, и неговият жизнен цикъл. Тоест неговият ресурс да бъде използван. Всички разбрахте за какво става въпрос. Няма да споменавам и другия самолет.
Ние обаче сме тук да говорим за създаването на временна комисия, а не за ратификация на договор за закупуване на нов тип боен самолет. Затова, в тази връзка, бих искал да кажа и на доц. Михов, че Комисията по отбрана, която в това Народно събрание има огромен капацитет от специалисти по военновъздушни сили, в това число и двама бивши командващи на ВВС, и двама бивши началници на Отбраната, би могла да се справи с проблема за проучване на данните, обстоятелствата и фактите във връзка с новия тип боен самолет.
Защо аз смятам, че причината за предложение за тази комисия е чисто политическа? Ще направя няколко цитата, Вие ще познаете от кого са.
Първият: „Има съмнение за корупционни практики на най високо ниво. Например президентът Радев е защитил решението преди то да бъде взето.“ Как може да бъде защитено нещо, преди да е взето, аз не мога да си обясня, но това беше цитатът. „Ще разследваме случая.“ – не ще установяваме данни, факти – ще разследваме! „Ще имаме – забележете – съдействието на всички тези, които са участвали в този процес, и ще се озоват на заседанието на Временната комисия“.
Откъде знаете, господа и дами, че те ще се отзоват и ще Ви съдействат? Откъде знаете, че ще има изобщо комисия? (Народният представител Снежана Духова: „Как да не знаем?“.) Ще знаете след решението!
Накрая.
Понеже господин Цветанов заяви от тази трибуна тази сутрин, че споменал думата „Швеция“. Ето цитирам: „Имаме достатъчно съмнения от изводите, които сме направили, от открити източници, че президентът Радев е защитил решението за закупуване на шведски изтребители“.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Не съм казал „Швеция”.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Ако, „шведски” и „Швеция” нямат нищо общо, аз си връщам думите назад и се извинявам на господин Цветанов. Ако смятате, че има, приемете го. Дори бих отишъл по-нататък, но не искам да гадая, но мога да анализирам.
Вие, господин Цветанов, не говорите само и единствено за открити източници. Вие имате предвид и нещо друго и ще видите, че в хода на работата на комисията то ще излезе наяве.
Сега, Вие сте определили мишената, тя е ясна – това е президентът и главнокомандващ Радев…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Още един път възразявам.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: … но аз ще Ви задам само един въпрос – свършвам, господин Председател – колко ще Ви струва мушката, ако Ви е празната пушката? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Велков.
Реплики? Няма.
За лични обяснения – доц. Михов, после народният представител Владимир Тошев. (Шум и реплики.)
Господин Тошев държи да направи реплика.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Държа на реплика, не на обяснение, защото искам да дебатираме с господин Велков.
Два въпроса, господин Велков.
Искаме в тази Временна комисия да изясним защо страната, която е декласирана, не е уведомена? Аз не съм лобист нито за португалски, нито за американски, нито за израелски – за никакъв F16. Истината искаме – и яснота, и прозрачност! (Шум и реплики.)
Ами, знам, защото съм вътре в темата от 50 години. Затова знам.
Второ, искам да ми дадете отговор, ако знаете, разбира се, кой от доставчиците на изтребители – не е Швеция – е свързан навсякъде, където е доставяла с корупционни скандали и защо сега този същият иска да достави самолети и на нас? (Реплики.) Това не е Швеция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вие, доц. Михов, искате да дебатирате или за лично обяснение? (Народният представител Милен Михов не желае да вземе думата.)
Заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Тошев, признавам, че ме разобличихте, като казахте, че не е Швеция.
Понеже Вие показахте колко знаете, да Ви кажа следното. Шведската фирма, пак няма да я спомена, защото може да бъда обвинен в лобизъм, е замесена в такива скандали. (Реплики.) Те са в Унгария и в Чехия. Вие казахте: „Не е Швеция!“.
Господин Цветанов, изненадвате се. Малко четете, четете повече!
Това нищо не означава, тъй като ние говорим в момента не за изтребители, не за ратификации, говорим за нуждата от създаване на Временна комисия и дали тази Комисия ще изпълни онова, което иска. Едно е заявеното от господин Цветанов – ще разследваме случая, другото е Временна комисия за проверка на случая. Трябва и тук да уточним нещата.
Понеже имам време, ще кажа на господин Тошев, тъй като той много пъти – 17 пъти, спомена онази мярка. Ще Ви кажа, че процедурата е, забележете, за нов тип боен самолет. Тоест такъв, който отговаря на изискванията за оперативност и съвместимост на НАТО, който да е в състояние да прихваща, да води въздушни боеве, да разузнава, да прави въздушно разузнаване и най-вече да осъществява и да се включва в действията по авиационната поддръжка на сухопътните войски.
Ако ми кажете, че онзи, който Вие толкова го рекламирате, отговаря на тези изисквания 47 години след създаването си, то аз просто не мога да Ви повярвам.
Аз Ви отговорих на въпроса, обаче сега очаквам от Вас да кажете в режим на лично обяснение коя е страната, която не е Швеция. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
За да завършим и с процедурите, за лично обяснение – доц. Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Високо уважаеми господин Председател, високоуважаеми господин Велков! Напълно съм съгласен с това, че Комисията по отбрана има висока степен на експертиза. Това се дължи на всички политически партии, които са предложили такива народни представители.
Но не мога да се съглася с Вас, и Вашите колеги, които казват: „В мотивите няма това, но това е истината“. Това засяга лично мен, защото какво е говорил господин Цветанов на пресконференция, си е негово право. Това, което сме подписали ние, стоим зад него. Това е, което ни засяга. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви господин Михов. (Шум и реплики.)
С риск да ме нападнете за начина на водене, умолявам всички народни представители да правят разлика между лексиката, която се използва на пресконференции и в пленарна зала, ако не я правят. (Шум и реплики.)
Има ли други изказвания?
Господин Цветанов. (Силен шум и реплики.)
Моля Ви за ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много съм удовлетворен, че правим подобен дебат. Смятам, че тук е мястото, когато се правят разходи за такива сериозни проекти – няма къде другаде да има такъв смислен дебат, освен в българския парламент.
Не мога да разбера защо колегите от БСП се припознаха в лобизъм и че някой иска да предприеме действия, спрямо българския президент.
Не, ние просто искаме да излезе истината, защото уважаеми колеги от ляво, ако имаше подобни дебати по важните проекти, които страната ни реализира и харчим парите на българските данъкоплатци, нямаше правителството на Борисов да плати АЕЦ „Белене“. Тогава не е имало такъв политически дебат, а е имало решение, с което Вие просто искахте да задължите следващите поколения да плащат, защото Вас не Ви интересува това, което се случва със страната ни.
Ние обаче сме отговорна партия и не сме участвали нито в приватизация, нито в разграбването на държавата в годините на прехода. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Когато създадохме Политическа партия ГЕРБ, ние поехме ангажимент пред нашите избиратели и пред избирателите на България, че ще работим само и единствено за истината и за прозрачността.
Не мога да разбера защо днес правите обструкция при създаването на една комисия, за която Вие постоянно алармирате, че трябва да се проследяват действията на всяка една институция, когато е свързано с огромни финансови средства.
Тук, разбира се, Вие започнахте дебата и смятате, че някой има нещо към президента Радев. Не, президентът Радев е президент на Република България и той ще остане дотогава, докато изпълнява тези си задължения.
Що се касае до експертизата… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не сте ли съгласни с това, което говори господин Цветанов? Не мога да разбера защо се вълнувате така?!
Там има страшно вълнение.
Може ли да има ред в залата?!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога ли да Ви цитирам поне интервюта, които е давал президентът Радев? Може ли? (Шум и реплики.) Все пак Вие трябва да сте прочели интервютата, които той е дал, след като се е върнал от посещението си в Унгария през 2016 г. През цялото време говори само за Унгария, за една фирма и за една държава – няма да я споменавам, колко добре са си организирали нещата и как нещата се случват.
Само преди минути тук един от Вашите народни представители каза, че точно Унгария и Чехия са тези, които са купили „Грипен“ и имат скандали и съмнения за корупционни сделки. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, искаме ли истината да излезе? Не мога да повярвам, че от тези държави, които са закупили „Грипен“, две от тях са членки на НАТ, останалите не са. Общо седем държави са, доколкото знам. Тези две са Чехия и Унгария и те завършват със скандал!
Това, което мога да Ви кажа, в момента не знам дали сте проследили внимателно какво се случва в Словакия. Словашкото правителство е обвинено в съмнение за корупция заради процедурата по вземането и определянето за сключване на договор за „Грипен“.
Уважаеми колеги от ляво, съмненията на цялата общественост е точно в това, че правителството по всяка вероятност ще влезе в някаква корупционна схема.
Забележете, президентът – словашкият президент, подкрепя действията на гражданите, защото винаги президентът на страната трябва да бъде за прозрачността. (Ръкопляскания.) Ние точно това искаме и се надяваме Вие, като едни достойни граждани народни представители, които милеете за прозрачността, ще подкрепите тази Комисия. В противен случай означава, че има нещо, от което бихте се притеснили. Ние няма от какво да се притесняваме. Ние сме тук и ще участваме с нашите колеги от Комисията по отбрана.
Смятам, че фокусът тук трябва да бъде много по-заострен, защото това не е нормалната рутинна работа на една комисия, каквато е постоянно действащата Комисия по отбрана. Тук имаме харченето на 1 млрд. 500 млн. лв. Ако за Вас тези пари не са от значение, за нас са от значение, защото искаме 4-годишен управленски мандат, да изпълним ангажиментите си както към българските пенсионери, така също към всички съсловни организации, които имат достоен труд и трябва да получават достойно заплащане, а то може да бъде възможно само, когато ограничим и най-малките съмнения за корупция и бъдем прозрачни пред българските избиратели с подобни анкетни комисии.
Затова, уважаеми колеги, съм убеден, че Вие ще подкрепите създаването на тази Анкетна комисия и се надявам, че и уважаваният от нас президент също ще застане на наша страна, защото той самият има необходимост да изчисти името си, защото в момента Вие го опетнихте, по начина, по който го въвлякохте в този скандал! (Силен шум и реплики от „БСП лява България“.)
Ние не искахме президентът да влиза в тази полемика, защото той е главнокомандващият президент на страната. Вие обаче държите той да бъде споменаван, държите той да бъде въвлечен в тази процедура по така наречената „Анкетна комисия“. Ние няма да го допуснем, защото президентът не бива да бъде викан в Комисията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ние ще викаме тези, които имат пряко отношение и тези, които са участвали във формирането на това становище – дали всичките факти и обстоятелства са взети предвид. Защото иначе остава съмнение, а съмнението е нещо много лошо.
Мога да Ви кажа нещо за съмнението. Тогавашният лидер на БСП Сергей Станишев имаше съмнение, когато министър на вътрешните работи, че сме подслушвали с кетчърите, но вносителят на техниката тогава каза, че тази техника не може да подслушва. Това беше доказано и съмнението, което направихте като внушение, отпадна. Вие сте истински царе да правите внушения, да правите фалшиви новини и да градите политиката си на популизма. Ние сме политическа сила, ние сме формиращо мнозинство, което работи единствено и само в интерес на хората. Ще го покажем с всяка секторна политика, когато приключи 4-годишният ни управленски мандат. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Първа реплика – народният представител Славчо Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз съм един от истинските царе, господин Цветанов.
Искам само да Ви репликирам – не вярвах, че така леко ще се хванете на въдица без стръв. Да, визирах шведска фирма в Чехия и Унгария. Но става въпрос за фирма-производител на популярна марка коли. Благодаря. (Реплики в ГЕРБ, смях и ръкопляскания в „БСП за България“.) Иначе е „Волво“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветанов, Вашето изказване беше изказване на един притеснен човек и аз наистина Ви съчувствам. Има за какво да се притеснявате. (Възгласи: „Ееее!“ в ГЕРБ.) Един притеснен човек, който най-вероятно в момента играе ролята на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, без психоанализ на изказването.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много Ви моля, господин Председател! Изказвам се и нямате право да ме прекъсвате. Говоря по отношение на това, което е казано и как е възприето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Защо анализирате психическото му състояние?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Който някъде някога е поемал някакви ангажименти и понеже сега тези ангажименти не са изпълнени, си търси оправданието с някакви комисии.
Трябва да Ви кажа, че Вашите поръчители няма да Ви разберат. Те няма да Ви го простят! Това, което в момента правите, е политически цирк! Съжалявам, че Ви го казвам. Не би трябвало една такава парламентарна група да зависи от такива дребни закачки, които се опитвате да правите в момента и да внушавате. Нищо, че господин председателят не Ви направи няколко пъти забележка за това, че използвахте думата „Президент на Република България“ …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Той много уважително използва думата и каза, че не го свързва.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Тази Комисия няма да Ви спаси от Вашите поръчители! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трета реплика – народният представител Жельо Бойчев.
Моля Ви да изразявате несъгласие с казаното от изказващия се, а не да правите психоанализ.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Вярвайте ми, само това ще правя, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов! Вие говорите ли си с премиера Борисов? Надявам се да си говорите. И ако да, защо не го предупредихте за срещата му с шведския министър-председател относно тези данни и съмнения, които имате за корупция и лобизъм при определянето и класирането на избора на боен изтребител, тъй като министър-председателят на България пое публичен ангажимент пред министър-председателят на Швеция? И аз не знам ние от тук нататък какво ще дискутираме и какво ще проверяваме. А дебат имаше, когато одобрявахме инвестиционните проекти. Дебат ще има, когато Министерският съвет внесе решението за избор, господин Цветанов.
Надявам се Вие да бъдете последователни в тази борба с корупцията. Искам да припомня, че когато ние внесохме искането за анкетна комисия за това как се разходват средствата за строителство на магистрали, Вие отказахте. След това се оказа, че българската прокуратура намери доста съмнения и повдигна обвинения.
Искам този Ваш апел да се превърне в действие, когато обсъждаме внесеното днес от нас предложение за анкетна комисия за НДК – да разследва как се изразходват средствата за подготовката на българското председателство, ако сте искрени и последователни в това, което твърдите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Бойчев.
Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дали си говорим с премиера? Да, разбира се. Дори и днес говорихме поне три пъти. Мога да Ви уверя, че премиерът е много изпълнителен относно всяко решение, което е взето от Министерския съвет, независимо дали е бил министър-председател или министър-председател е бил проф. Герджиков с политическата подкрепа и създаването на служебния кабинет от страна на Румен Радев.
Що се касае до поръчителите, да, аз имам поръчители. Това са моите избиратели. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „Ееее!“ от „БСП за България“.) Аз съм длъжен да бъда искрен. Убеден съм, че всеки народен представител, който застава на тази трибуна, има поръчители, защото това са неговите избиратели, гласували за него или за партията, която той представлява. Ние не се срамуваме от нашите избиратели. Ние не се срамуваме и от Вашите избиратели, защото знаем, че и Вашите избиратели, когато разберат истината, ще дойдат при нас! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Има ли други изказвания? Приемам, че няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване първите четири точки на представения Ви проект за решение.
Моля, гласувайте.
В случай, че се приеме създаването на тази Комисия, ще преминем към пета точка – избор на ръководство и състав.
След пета точка по настояване на Секретариата ще гласуваме и шеста точка, която определя срока.
Гласували 203 народни представители: за 106, против 89, въздържали се 8.
Проектът за решение е приет.
Преминаваме към гласуване на пета точка от Решението – избор на ръководство и състав на Временната комисия.
От парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – заповядайте за осем предложения.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам за членове на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет от парламентарната група на ГЕРБ следните кандидати: Емил Христов – за председател; Христо Гаджев – за заместник-председател, и членове: Пламен Манушев, Владимир Тошев, Антон Тодоров, Анна Александрова, Евгения Ангелова и Мануил Манев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Ташков.
От парламентарната група на „БСП за България“ има думата господин Стойнев.
Очаквам от Вас шест предложения.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Ние нямаме претенции за заместник-председателско място. Така или иначе всичко е разиграно между управляващата коалиция.
Предлагаме за членове на Анкетната комисия: господин Жельо Бойчев, господин Филип Попов, господин Спас Панчев, господин Николай Цонков, господин Петър Витанов и господин Таско Ерменков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Парламентарната група „Обединени патриоти“ – заповядайте за две предложения, уважаеми господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми, господин Председател, от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ предлагаме за членове Комисията доц. Милен Михов и господин Борис Вангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Парламентарната група „Движение за права и свободи“, също две предложения.
Господин Летифов, заповядайте.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за Анкетната комисия предлагаме господин Симеон Симеонов и господин Джейхан Ибрямов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От парламентарната група на Политическа партия „Воля“ заповядайте, за едно предложение.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаеми, господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ предлагаме Слави Нецов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Има едно незаето заместник-председателско място. Така ли ще остане? (Шум и реплики.) Няма желаещи.
Ще гласуваме състава на временната Комисия и ръководството: председател Емил Христов и заместник-председател Христо Гаджев, както и шеста точка:
„6. Времената Комисия се създава за срок от два месеца.“
Гласували 196 народни представители: за 128, против 3, въздържали се 65.
Пета и шеста точка са приети.
Сега подлагам на гласуване целия Проект за решение.
Гласували 192 народни представители: за 114, против 69, въздържали се 9.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.
Вносител е Министерският съвет на 19 юни 2017 г.
Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните.
Кой ще представи доклада? Председателят на Комисията – народният представител Десислава Танева. (Шум. Част от народните представители от всички парламентарни групи напускат залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема, госпожо Председател, уважаеми народни представители, на Вашето внимание представям…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Танева, само за момент.
Моля, седнете си на местата, колеги, или напуснете залата.
Моля Ви, за ред в залата.
Заповядайте госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Представям:
„ДОКЛАД
за първо гласуване
на Комисията по земеделието и храните
относно Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 21 юни 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В работата на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“; от Българската агенция по безопасност на храните д р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните“, д-р Александрина Борисова – началник отдел и д-р Росен Малчев – главен експерт в същата дирекция. Присъстваха и представители на неправителствени организации.
Със Законопроекта се правят промени, свързани с промяната на структурата на Министерския съвет и преобразуването на Министерството на земеделието, храните и горите, като със „Заключителните разпоредби“ се изменят и всички действащи закони, относими към функциите на министерството и правомощията на министъра и заместник-министрите на земеделието, храните и горите.
Приемането на промените ще осигури съответствие на нормативната база със структурата на Министерския съвет, ще позволи уреждането на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването на министерството и ще създаде нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.
В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Танева.
Откривам разискванията.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Българската асоциация по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет, на 19 юни 2017 г.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и на първо гласуване – Законопроектът за изменение Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
Процедура – заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема, госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля, да гласувате предложение: срокът между първо и второ четене на току-що гласувания на първо четене Законопроект да бъде съкратен от 7 на 3 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Танева.
Подлагам на гласуване процедурата за съкращаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта, за предложения.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ.
Доклад от ген. Попов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Ще Ви запозная с:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 22 юни 2017 г., Комисията по отбрана разгледа на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г.
На заседанието присъстваха 20 народни представители. От Министерство на отбраната при обсъждането на Законопроекта взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ Клементина Денева и директора на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Христиан Митев, който отбеляза, че с допълнението в Закона ще се даде възможност паметниците на загиналите граничари в защита на държавната граница да придобият статут на военни паметници.
В обсъждането взеха участие народните представители Милен Михов, Николай Цонков, Емил Христов и Пламен Манушев. В изказванията си те подкрепиха Законопроекта, като подчертаха необходимостта преди разглеждането му на второ гласуване да бъдат прецизирани някои от текстовете. По Законопроекта бяха предоставени становища от Министерство на отбраната, с което принципно подкрепят текстовете на промените, но предлагат редакционни промени и от Министерство на вътрешните работи, които изцяло го подкрепят.
След изслушване на мотивите и приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с резултат: 11 гласа „за“, без гласове „против“ и 9 гласа „въздържали се“ прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми генерал Попов.
Становище на вносител или направо изказвания?
Заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Мотивите към Проекта на закона за допълнение на Закона за военните паметници.
По смисъла на чл. 4, ал 1 от Закона за военните паметници, недвижимите материални свидетелства за прослава на военнослужещи от българската армия, при изпълнение на служебния си дълг в мирно време при защита на населението, се считат за военни паметници наред с останалите упоменати в този законов текст – военнослужещи от българската армия взели участие във война, водена от българската държава, на загиналите български военнослужещи при участие в операции и мисии извън страната, участниците в българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война и на участниците в Македоно-одринското опълчение.
На територията на страната има много недвижимите материални свидетелства за прослава на български граничари, отдали живота си, опазвайки неприкосновеността на държавната граница на Република България, обществения ред в страната, както и спокойствието на гражданите през годините. Тези недвижими материални свидетелства към този момент не попадат в категорията на военни паметници по смисъла на Закона за военните паметници, вследствие на което нямат законово установен статут и ред за издирване, проучване, регистриране, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане. В момента на обществени начала и доброволен принцип се полагат някакви грижи за този тип недвижими материални свидетелства, основно от бивши и настоящи граничари от интернет форума „Граничарите на България“.
Затова предлагаме допълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за военните паметници, с което за военен паметник се обявява и недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на български граничари отдали живота си, опазвайки неприкосновеността на държавната граница на Република България и обществения ред в страната. За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими финансови средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Касабов.
За изказване – господин Велков, заповядайте.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Аз бих искал да кажа, че ние ще подкрепим промените в Закона за военните паметници. На заседание на Комисията по отбрана ние се въздържахме не заради това, че няма да окажем подкрепа, напротив, защото, уважаеми колеги, считаме, че предложените промени не са съобразени с реалната действителност, с военните паметници и военните гробища.
Веднага бързам да Ви кажа, че по смисъла на сега действащия Закон, чл. 4, алинеи 1 и 2, военни паметници не са индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях, както и онези на осъдени за умишлено престъпление от общ характер.
Освен това в ал. 1 и ал. 2 ние ще предложим между първо и второ четене промени, които се отнасят, забележете, до паметниците на прославени български военноначалници, на храбреци, които са загинали във войните за България, но по една или друга причина техните паметници се намират извън онези определяни за военни паметници.
Ще Ви кажа само няколко от тях, уважаеми дами и господа: ген. Данаил Николаев, ген. Паприков, ген. Михаил Савов, Иван Фичев, ген. Иван Маринов. Това са шестима министри на войната, чиито паметници не са военни паметници, началник-щабове на войската – 7, командващи армии – 16, командири на полкове – 11 и дейци на ВМРО и на Македоно-одринското опълчение – 12, между които Борис Арабов, ген. Протогеров и така нататък.
Затова ние ще внесем конкретно предложение и ще Ви приканим да ни подкрепите, за да може паметниците на тези български герои, които са допринесли за българското военно изкуство и са воювали в прослава на България, да намерят своето място.
По отношение на граничарите. Ние ще предложим също допълнение, съгласяваме се, но то бъде граничарите, които са загинали при изпълнение на служебния си дълг по защита и охрана на държавната граница.
Какво ще бъде предложението по точка втора, ще го чуете между първо и второ четене, но всичко е насочено да не бъдат забравени тези хора. Защото, ако не знаете, да Ви кажа, към този момент грижата за военните паметници се осъществяват от Националния военноисторически музей с много малък състав от хора, който има и два филиала – единият в Южна България, другият в Източна, съответно Крумово и Варна. Това, което ще предложим, ще бъде насочено и към основание за искане на допълнителен бюджет и на щат за допълване на тези грижи.
Искам да поставя на Вашето внимание, виждам, че тук има членове на Комисията по отбрана, тук е и председателят ген. Попов, да бъдем особено внимателни, когато говорим за Българското опълчение.
Колеги, Българското опълчение е било част от действащата руска армия. Разбира се, че българските опълченци ще имат своите войнишки паметници, но имайте предвид, че техните командири са били действащи руски офицери и за не зная, господин Генерал, как ще разделим костите на подполковник Калитин и на Корчев, просто не ми го побира ума. Затова според мен между първо и второ четене и в разисквания, ние ще отправим съответните предложения. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ОП): Ще кажа едно изречение: от БСП не си правете политики с мъртвите и с героите. Влизате в опасна сфера. Благодаря Ви.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Вие не си правете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Касабов.
Втора реплика?
Господин Велков, заповядайте за дуплика.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Председател! Изненадан съм от това, което каза господин Касабов. Тук не става въпрос за политика, а за отдаване на дължимото. Ако той е съгласен паметникът на ген. Владимир Вазов, на ген. Георги Вазов, на ген. Колев – бащата на българската конница, да бъдат извън Закона за войнишките паметници, това вече е политика. А те са в 48-и парцел на Софийските централни гробища. Просто когато са сложени техните паметници, заедно с паметниците на храбреците офицери от Шести полк и загиналите на Сливница, не е имало военно гробище.
Ние искаме нещо много просто. Тези, които се грижат сега за войнишките паметници, да поемат грижата и за тези паметници.
Ако искате, господин Касабов, да отидем заедно, аз бях, три парцела са, ще видите, че те са запуснати, на някои не им са плащани такси, на някои им са счупени плочите, обрасли са. Това не е политика. Това не е политика! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете колегите в залата.
Преминаваме към първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред – може би ще имаме време да изчетем само един доклад:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.
Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. (Оживление.)
Колеги, моля Ви да няма движение в залата. Моля, заемете местата си.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, още три минути търпение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно толкова ни трябват.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
На заседанието присъстваха:
от Министерството на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и Христина Пендичева – държавен експерт;
от Комисията за финансов надзор: Владимир Савов – член на Комисията, Анна Андонова – директор на дирекция „Правна“, и Петя Никифорова – началник на отдел „Методология и жалби“;
от Асоциацията на индустриалния капитал в България: Васил Велев – председател;
от Асоциацията на банките в България: Ирина Казанджиева и Борислава Димитрова;
от „Българска фондова борса – София“ АД, и „Централен депозитар“ АД: Васил Големански – изпълнителен директор на Българската фондова борса и Централен депозитар, Иван Такев – изпълнителен директор на Българска фондова борса и член на Съвета на директорите на Централен депозитар, и Георги Български – член на Съвета на директорите на Българската фондова борса;
от Фонда за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев – член на УС; и
от Фонда за компенсиране на инвеститорите: Теодора Дренска – председател на УС, и Дияна Митева – заместник-председател.
Законопроектът беше представен от народния представител Делян Добрев.
С него се цели подобряване на инвестиционната среда и стимулиране развитието на капиталовия пазар в Република България чрез оптимизиране на регулаторните изисквания в областта на публичното предлагане на ценни книжа.
Със Законопроекта се предвиждат:
- изменения в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
- изменения в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите;
- изменения в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар;
- изменения в уредбата на публичните дружества;
- изменения в уредбата на режима за разкриване на информация от лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и изменения в други закони, свързани със Законопроекта.
Очаквани последици от приемането на Законопроекта са облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни производства, по-голяма прозрачност на капиталовия пазар и по-ефективна защита на инвеститорите.
Писмени становища по Законопроекта са постъпили от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Американската търговска камара в България, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 14 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Колеги, имаме още два доклада – на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси, които са доста дълги. Така че ще продължим утре с тази точка.
Утре – редовно пленарно заседание от 9,00 ч. с първа точка – Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г., вносител – Министерският съвет.
Поради изчерпване на времето закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Явор Нотев

Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания