Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 октомври 2017 г.
Открито в 9,02 ч.
11/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева
Секретари: Александър Ненков и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги! Имаме кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта на програма за работа на Народното събрание за периода от 11 до 13 октомври 2017 г. включително. Разгледан е на Председателски съвет.
1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена оставка от народния представител Антон Тодоров на 9 октомври
2017 г.
2. Избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор. Процедурата по избор е съгласно Правила, приети с Решение на Народното събрание от 20 септември 2017 г.
3. Проект на решение за попълване състава на постоянна делегация. Вносител е народният представител Гергана Стефанова на 5 октомври 2017 г.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносители са народният представител Станислав Иванов и група народни представители на 28 юни 2017 г. Приет е на първо гласуване на 20 юли 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Вносител е народният представител Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Вносител е Министерският съвет на 29 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Вносител е Министерският съвет на 28 септември 2017 г.
8. Второ гласуване на Законопроекта за държавните помощи. Вносител е Министерският съвет на 3 юли 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 юли 2017 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносител е Министерският съвет на 18 септември 2017 г.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители са народните представители Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 8 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Вносител е Министерският съвет на 18 септември 2017 г.
12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители са народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова на 5 октомври 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за петък, 13 октомври 2017 г.
13. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител е Министерският съвет на 29 септември 2017 г. Предлагаме това да бъде точка втора за петък, 13 октомври 2017 г.
Председателският съвет предлага:
14. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте.
Гласували 194 народни представители: за 167, против 2, въздържали се 25.
Програмата ни за работа е приета.
Имаме предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от народния представител Весела Лечева: „Предлагам като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 11 – 13 октомври 2017 г. да бъде включено – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта № 754-01-36 от 5 юли 2017 г. с вносител народният представител Весела Лечева и група народни представители”.
Заповядайте – имате думата, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! Като заваляха оставки, та цяла сесия! И миналата седмица Законът за младежта остана последна точка и не остана време. Не остана време за младите хора на България и затова, уважаеми господин Председател, Ви молим, от името на „БСП за България“, да включите като точка от дневния ред разглеждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта.
В този Законопроект най-общо можем да кажем, че даваме възможност на десетки млади хора и младежки организации да участват, когато се обсъждат, когато се приемат политики и програми, свързани с развитието на младите хора в България. Даваме им възможност и да имат право на глас на регионално, на областно и на общинско ниво. Още повече че само преди няколко месеца в град Варна беше проведена Осмата национална младежка среща, заедно с президента на Република България, заедно с министъра на младежта и спорта на Република България, заедно с еврокомисаря по образование, там, където десетки млади хора и близо представители на 100 младежки организации излязоха с една обща декларация какво трябва да включва Законът за младежта.
В този Законопроект сме отразили именно желанието на младите хора, техните желания да участват в политиката, при формирането на политиката за тяхната успешна реализация и развитие на територията на България.
Ето защо Ви молим да отделим малко пленарно време в тази седмица и за Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева.
Гласуваме предложението.
Гласували 196 народни представители: за 102, против 18, въздържали се 76.
Предложението е прието.
Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 4 октомври до 10 октомври 2017 г.:
На 4 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител е народният представител Станислав Иванов и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове.
На 4 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносител е народният представител Александър Ненков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
На 4 октомври 2017 г. е постъпил Проект на решение по доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България – причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносители са народните представители Георги Колев, Йордан Апостолов, Манол Генов, Полина Цанкова-Христова, Андон Дончев и Георги Станков.
На 4 октомври 2017 г. е постъпил Проект на решение за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с вносител народният представител Гергана Стефанова.
На 5 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с вносители народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
На 5 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за физическото възпитание и спорта. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, както и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването.
На 5 октомври 2017 г. е постъпил Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2017 г. Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
На 6 октомври е постъпил Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси, както и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси.
На 6 октомври е постъпил Законопроект за Кодекса за социалното осигуряване. Вносител е народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по бюджет и финанси.
На 6 октомври е постъпил Законопроект за противодействие на корупцията с вносител народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси, както и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси.
На 9 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
На 10 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 9 октомври 2017 г. е постъпил Указ № 198 на президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 27 септември 2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по отбраната да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 6 октомври 2017 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети“ през месец август 2017 г.; индекси на промишленото производство през месец август 2017 г.; индекси на строителната продукция през месец август 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Заповядайте, госпожо Нинова, имате думата за процедура.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, предлагаме да извикате министър-председателя на Република България Бойко Борисов да информира парламента по една изключително важна тема за националната сигурност и за външната политика на България.
Вчера международни авторитетни агенции, цитирани и от български медии, обявиха, че НАТО създава нови многонационални сили в Черно море, че тези черноморски сили на Алианса първоначално ще бъдат изградени от 4000 румънски войници, подкрепяни от сили на девет други държави. В региона ще бъдат разположени допълнителни кораби и самолети. Към българските пристанища ще бъдат изпратени още бойни съдове.
Преди година и половина премиерът Борисов категорично отхвърли идеята за сформиране на Черноморска флотилия на НАТО.
Припомням Ви позицията на българското правителство тогава, по-скоро неговата. Цитат: „Аз искам в Черно море да виждам платноходки, яхти, туристи, мир и любов. Не искам в курортите ми да се разхождат военни фрегати напред и назад.“ Какво е наложило промяната в позицията на българското правителство, ако то по някакъв начин е участвало във вземането на това решение? Какви ще са последиците за България? Мисля, че е най-редно българското правителство да информира официално българския парламент по тази тема, която е изключително важна за България и за нейната национална сигурност, а не да я научаваме от международни медии.
Предлагам по процедура на Правилника на парламента да бъде извикан министър-председателят да ни информира какво се случва в Черно море. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Ще вляза във връзка с министър-председателя. В момента имат заседание на Министерския съвет, така че ще Ви информирам каква е възможността за това, което поискахте.
За декларация от парламентарната група на „Воля“ – народният представител Кръстина Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Госпожи и господа народни представители! Понеже тези дни Вие – от ГЕРБ и БСП, си разменяте компромати за роднински, родословни дървета, вкоренили се в българските общини, искам да Ви кажа моята гледна точка. Сигурна съм, че в нея ще се разпознаят голяма част от българските граждани, на които постоянно им се внушава чрез послушни медии, че България процъфтява и че едва ли не сме водеща страна в Европейския съюз.
Реалността, уважаеми колеги, е съвсем друга. Затова ще Ви разкажа за моето семейство и за хиляди други подобни семейства. Седемдесет и пет годишната ми баба вече си е изхарчила пенсията за неща от първа необходимост и до следващото седмо число на месеца ще стиска зъби, ако някой от семейството не й помогне. (Шум и реплики.) Тя все още чака и полицая, който ще я защити от крадците, които дебнат да й вземат и последните стотинки.
Чичо ми, колеги, е затруднен да закупи всички учебници на своите деца. Леля ми робува за жълти стотинки на възрастни хора в Гърция. Сестра ми всеки ден е пред дилемата: мляко или памперси да закупи за детето си с „щедрото“ майчинство, което Вие сте й гласували. (Шум и реплики.)
Приятелите ми... (Шум и реплики.) Разбирам, че моето семейство не е толкова интересно, колкото Вашите, защото никога не сте се интересували от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В декларация сте, госпожо Таскова.
Колеги, моля за тишина!
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Моля Ви!
Приятелите ми събират дарения, защото здравната система не може да отдели пари за 26-годишен друг наш приятел, а ние искаме той да живее.
Мога да продължа да изброявам. Ако се срещате с обикновените хора, няма как да не знаете за всичко това. Такава ли е процъфтяващата държава?! Това ли заслужихме всички, които останахме тук и работим почтено и достойно?! Това ли заслужиха нашите родители, баби и дядовци, които имат по 30 години трудов стаж и сега живеят в мизерия и унижения?!
Чух мнения от управляващите: колко много луксозни коли имало по пътищата и това било знак за просперитет?! Да, но повечето проспериращи у нас или са мошеници, или приятелски кръгове на държавна хранилка – братовчедки и съученици, назначени като „наши хора“ да разпределят парите на други „наши хора“. Това са държавни и европейски пари. Много малко са тези, които, въпреки системата, успяват, и това им коства много.
Като казах съученици, нека да спомена и моите. Дори да имам Вашата власт и право да назначавам, няма кого да предложа, колеги, защото почти всички отдавна се изнесоха от България.
Бягството от родината поради липсата на перспектива е най-категоричната оценка за управлението. Неведнъж съм повтаряла и друго: джобът на обикновения човек е мерилото за работата Ви в мандатите, които сте имали. Отворете си очите и вижте реалността в България! Слезте от Олимп и осъзнайте до какво положение доведохте собствения си народ! Защото от всичко, което виждаме, се оказва, че, за да оцелееш в нашата държава, непременно трябва да имаш „вуйчо владика“.
Когато една партия се крепи на финансови механизми, за да държи хората си, как се нарича това, колеги? Клиентилизъм и корупция! Разбирам, че много Ви е страх, защото, ако спрете кранчетата към роднинските си кръгове, ще се разпаднете, но бъдете сигурни, че и това ще понесем. Никой от народа няма да страда особено, ако порочната система рухне. Явно България има нужда от нов 10 ноември и той наближава! (Шум и реплики.) Всички признаци са налице. Надявам се най-после да осъзнаете отговорността си и в тази зала не само да дебатираме, но и да направим нещо добро за обикновените хора със същата страст, с която защитавахте Вашите роднински кръгове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Процедура – госпожо Лечева, заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля да гласуваме като точка първа от дневния ред в утрешната програма направеното наше предложение по ал. 3 от чл. 53, а именно да разгледаме нашето предложение за изменение и допълнение на Закона за младежта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаема госпожо Лечева, такава процедура не е позволена по Правилника.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Антон Динев Тодоров като народен представител от 25-и изборен район – София.“
Откривам разискванията, колеги.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Има направено процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не виждам изказвания.
В момента сме по първа точка, господин Стойнев.
Изказвания не виждам, закривам дебатите. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Каква процедура? (Реплики от народния представител Драгомир Стойнев.)
Нека да приключим по първа точка от дневния ред и ще Ви дам думата за процедура. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Ще Ви дам процедура след като гласуваме тази точка, колеги. (В залата влиза председателят Димитър Главчев и група народни представители от „БСП за България“ водят разговор с него.)
Прочетох Решение, което Ви предложих, за прекратяване пълномощията на народен представител.
Колеги, закрих разискванията.
Моля режим на гласуване. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Народните представители Драгомир Стойнев и Иван Ченчев разговарят на трибуната с председателя Димитър Главчев и заместник-председателя Цвета Караянчева.)
Аз закрих разискванията. Чаках пет минути. (Реплики на Иван Ченчев при изключени микрофони, уточнения с председателя Димитър Главчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако предложението е направено от парламентарната трибуна, да го гласуваме. (Оживление, ръкопляскания и реплики „Браво!“ от „БСП за България“.)
Гласуваме предложението, което Ви е било представено от народния представител Весела Лечева.
Гласували 208 народни представители: за 103, против 70, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Колеги, някои от нашите депутати не можаха да гласуват – моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Прегласуване.
Гласували 207 народни представители: за 101, против 77, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Точка първа:
Прекратяване пълномощията на народен представител.
Проектът за решение Ви е представен.
Доколкото разбрах, има и закрити дебати. (Възгласи, оживление.)
Имате думата за изказвания.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От 1996 г. работя като журналист в редица печатни медии и телевизии, включително и зад граница.
Това, което се случва днес под прозорците на Министерския съвет в момента, е показателно, че след гейтове, схеми и модели управляващите вече изграждат система, по която да оказват такъв безпрецедентен натиск, особено на медии, които, всички знаят, че са наричани „четвъртата власт“.
Неслучайно всички знаем и никого не учудва фактът, че сме на 109-о място в класацията на „Репортери без граница“, че сме на последно място в Европейския съюз по свобода на словото. Не е случайно и че в последните години малко над сто медии са преустановили своята дейност и, повярвайте ми, това не е само заради липса на добри финансови показатели.
Днес не обсъждаме личността, която подава оставка. Днес обсъждаме гражданите за европейско развитие на България, които водят България и нейната журналистика към дъното. Ние сме по близо до Джибути, което е на 172-ро място, отколкото до Ямайка, която е на осмо място! И това трябва да се знае от българския народ! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Сто медии, колеги, в последните години, звучи стряскащо. Няма как да не реагираме на това нещо. Естествено, че се присъединяваме към колегите, които протестират. Няма кой да затвори устата на българските медии, не се и опитвайте да го правите!
Ще завърша с цитат от Волтер: „Може да не съм съгласен с това, което искаш да кажеш, но ще браня до смърт правото да го кажеш“. Казват, че мълчанието е признак на съгласие – благодаря Ви за тишината, колеги! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Само за седмица Антон Тодоров се превърна, цитирам: „от изключителна личност с перфектна аналитичност и пунктуалност – както го определи господин Цветан Цветанов – до нежелан колега, който тежи на партия ГЕРБ.“
Десетина дни от номинацията за шеф на Комисията по досиетата – та сега оставка. Защо бе, колеги? Нима не нарича той често и цветущо опозицията „убийци“? Нима не громи достатъчно добре комунистите в парламента? Нима не клевети достатъчно добре президента и президентската институция от трибуната и по телевизиите? Нима не размахва снимки на свои колеги и не смазва в зародиш всеки един смислен дебат?!
Цветан Цветанов също заяви, че „господин Антон Тодоров се извини и това е достойна постъпка. Говорих и с него, той не е вложил в интервюто това, което излезе в медийното пространство.“
Господин Антон Тодоров не е герой, нито пък е толкова смел. Той демонстрира сила и самочувствие в медиите, защото такава е хранителната му среда в партия ГЕРБ, защото чувства гърба на ГЕРБ зад себе си. Такива бяха и първите реакции на неговите защитници от ГЕРБ. Те показаха, че пазят хората, които най-силно „лаят“, тоест думите на Антон Тодоров в телевизионното студио можем да приемем като отгледани и нахранени от Политическа партия ГЕРБ.
Ние не искаме да се занимаваме с личността на господин Тодоров, а с явлението Антон Тодоров – явление, което разкрива кухнята на Политическа партия ГЕРБ.
Трябва да му благодарим, защото заради безогледността си той просто дръпна рязко маската и всички видяха какво е ГЕРБ. А ГЕРБ е вътрешна сила, която подрива демокрацията, държавността, националното единство и авторитета на институциите.
Антон Тодоров – това е символ как в политиката, в управлението влизат хора, които я превръщат в мръсна работа, в инструмент за оплюване, за натиск, за шантаж. Представете си какво щеше да стане, ако този човек бе председател на Комисията за досиетата.
Антон Тодоров също така е символ и на опростачването в политиката, и то опростачване, влязло през парадния вход, през листите на ГЕРБ, през демократичната врата на парламента. Защо се учудвате, че парламентът има такова ниско доверие?
Антон Тодоров е и символ на тотална, безогледна злоупотреба с миналото и възраждане на езика на омразата. То е умишлено, нарочно подклаждане на омразата в българското общество. Омразата блокира българската енергия, делите българите, за да управлявате по-лесно.
Това поведение, уважаеми колеги, е съвременният прочит на „Хляб и зрелище“. Хлябът обаче става все по-малко и опитите да се скрие това – неуспешни. То е и театърът, който шумно се играе, за да заглуши един важен въпрос, а именно борбата с корупцията.
Големият виновен да се превърне мястото, в което трябва да се правят закони, в безогледен театър е Политическа партия ГЕРБ. Разбира се, Вие вече си плащате цената за това, но най-страшното е, колеги, че я плащат и институциите в тази държава. Парламентът девалвира, обезценява се, а България е все още парламентарна република.
В понеделник направихте опит да пренесете тоталното неуважение към институциите и към държавността и в президентството. В общините е феодализъм и корупция. Никой не вярва в демократичните процедури и прозрачните конкурси. Държавността загнива. Това е страшното! Вие ще си отидете, но искате да повлечете със себе си и държавата, и хората. Тъжна е истината, че на последните парламентарни избори, макар и с малко, победи силата, която руши основата на националното единство, на достойнството, на институциите.
БСП винаги настоява и ще продължава да настоява за държавност. Искаме от ГЕРБ да спрете да преяждате и да прояждате институциите отвътре и да се съсредоточите върху реалната работа. Да, днес ние ще гласуваме една оставка – Вие преценявате как да гласувате. БСП като партия, която държи на държавността, разбира се, че ще гласува „за“. Но в крайна сметка да се попитаме защо я няма тази всенародна любов, която да застане зад господин Тодоров?
Също така е важен въпросът и за Валери Симеонов, защото в момента има протестиращи пред Министерския съвет. (Реплики от ГЕРБ.) Това също е явление, може би на което ще му дойде времето, и отново тук ще дебатираме за поредната оставка от страна на правителството или от страна на Политическа партия ГЕРБ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Стойнев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С най-голямо удоволствие бих прочел абсолютно всичко, което каза господин Стойнев. В този смисъл ние се солидаризираме с позицията и за опростачването, и с всички други лоши неща, които бяха споменати.
Ще използваме нашето право обаче да изразим нашата различна позиция. Ние категорично ще гласуваме против оставката на господин Антон Тодоров не като израз на отношение лично към господин Тодоров, а като принципна позиция. Ние считаме, че в никакъв случай господин Тодоров не е по-лош от господин Делян Добрев или господин Валери Симеонов и трябва да разглеждаме в съвкупност всички отрицателни и порочни практики, които съществуват и в Народното събрание, и в правителството. Признанието – с внасянето на Законопроекта за търсене на корупцията по високите етажи на властта, от една страна, ние показваме, че сме сигурни, че във високите етажи на властта, в смисъл правителството като най-висок етаж на изпълнителната власт, има корупция. Ние не можем да си позволим със замитането, с изгонването и затихването на тези проблеми, с изгонването на господин Тодоров от парламента, някак си тези проблеми да се заметат и отново най-високите етажи на властта да останат чисти и свети, а някои по-дребни хора, без подкрепа в най-високите етажи, да ги изгоним от парламента.
Докато не се реши проблемът с останалите, които са със същия профил, ние няма да допуснем един по един, както беше случаят в Добрич и вече той е забравен – в Добрич няма шуробаджанащина, сега ще изгоним Антон Тодоров, няма да има опростачване. Напротив, ние ще следим всички тези процеси да бъдат изчистени от българския политически живот. Дотогава тези примери трябва да седят в парламента, за да не ги забравяме. Благодаря Ви и успех!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Има ли реплики? Няма.
Господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Парламентарната група на „Движението за права и свободи“, разбира се, ще подкрепи тази оставка, защото смятаме, че тя е абсолютно навременна и точна от гледна точка на това, което се случи през тази сесия и от началото на този парламент не само в медиите, но и от трибуната на тази зала.
Ако сега БСП в лицето на Драгомир Стойнев говори за езика на омразата, който се възраждал, ние от две години говорим. От ДПС от две години Ви говорим за този език. Днес берем плодовете на този език. Езикът на омразата, независимо към кого е насочен – дали от националистите към малцинствата, или от комунисти, антикомунисти към комунисти – бивши, настоящи, мимикрирали или така нататък. Този език няма място в тази зала! От тази висока трибуна той става официален език и от там се пренася в медиите, от там се пренася в обществото, затова от ДПС алармираме за този език на омразата. Потърпевш е целият народ. Страда от това целият обществен живот.
Когато тук, от тази трибуна, преди малко колегата Стойнев спомена името и на вицепремиера, от ъгъла на националистите се чуха подвиквания и недоволство. Защо, почитаеми колеги националисти? Ето, гледам Ви в очите и Ви питам: какъв език има вицепремиерът Валери Симеонов?! Той не е ли един от тези, който е пионер на този език в България? Защо неговата оставка не е днес на масата тук? Той не беше ли в същото студио?! Той по същия начин не се ли отнесе към водещите? (Реплики от ГЕРБ.) Може да викате каквото искате.
А неговата оставка е още по-лесна от тази на колегата Тодоров, защото колегата Тодоров е народен представител! Неговата оставка е акт само на министър-председателя. Достатъчно беше министър-председателят като човек, който е загрижен за свободата на словото – и го е казвал винаги, и ние сме убедени, че той е помолил господин Тодоров да си подаде оставката предвид на това, което се случи… Предвид на това, че наистина нанася вреда на ГЕРБ. Но не само на ГЕРБ, а на всички нас и на Народното събрание. Много лесно е тази последователна политика да се принесе и спрямо вицепремиера. Така че и да викате, и да дюдюкате, ние ще искаме тази оставка. Не само заради този случай, а заради всички случаи, в които Валери Симеонов си позволява не само да използва езика на омразата, но си позволява да бъде и символ на тази омраза.
И припомням, че ДПС иска оставката и на председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Ние се аргументирахме. Колеги, последователността в политиката е важно нещо. Ние сме последователни. Имахме аргументи и ги казахме. И не приемаме извинения нито от името на нашия електорат, нито към парламентарната група, нито към ДПС, защото този език не е отправен към нас. Както вече Ви казах, този език не работи за доброто на България! По тази причина нямаме нищо лично против господин Велчев, или който и да е друг колега. Но когато се правят такива грешки, когато се използва такъв език, когато от тази трибуна се дава пример, винаги ще постъпваме по този начин. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплики?
Господин Марешки, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Съгласен съм до голяма степен с това, което каза господин Цонев за езика на омразата. Не съм съгласен само с едно, и понеже ние от Политическа партия „Воля“ също сме последователни и най-вече в това нещо, ще кажа следното: да, когато срещнем признаци на възпитание, на професионализъм, на решаване на проблемите в обществото, повярвайте ни, ние ще се отнесем с огромна любов, с братски чувства към всеки един от тези народни представители, или представители на правителството, на съда, на прокуратурата, на който и да е, който си върши работата в интерес на обществото и на гражданите на България. Но няма как да очаквате от нас да има любов към всички видове корупционни схеми в България, всички тези, които насаждат корупцията в България, шуробаджанащината. Повярвайте ни – това отвращава не само нас, това отвращава целия български народ и към тези видове прояви, не към Антон Тодоров, а към антонтодоровщината или валерисимеоновщината ние няма как да се отнасяме с нищо друго, освен с отвращение, с негодувание и с възмущение.
Така че нека всички да се коригират, да направят така, че да заслужат и любовта и одобрението не само на нашата парламентарна група, а и на целия български народ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Втора реплика? Не виждам втора реплика.
Дуплика, господин Цонев? Няма да ползвате.
Други изказвания?
Господин Биков, заповядайте.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! И тази седмица започваме с точка за оставка, с речи: „закрихте свободата на словото“, но никога в историята на българския парламент депутат не е подавал оставка заради свое интервю. Това е доказателство, че свобода на словото има, че има сила на медиите. Никой не може да принуди господин Тодоров да подаде оставка, според Конституцията. Той може да си стои в парламента и може да продължи да прави това, което реши. Той подава оставка.
Езикът на омразата – аз съм съгласен, че такъв съществува. Но не е във формата: управляващите говорят с езика на омразата, а опозицията говори с езика на любовта. Нали? През последните две седмици ставаме свидетели на компроматна атака, която ескалира в компроматна война и тя има една-единствена цел – да свали сегашното демократично избрано правителство. И Вие не го криете. Да свали правителството в един момент, в който България ще поеме председателството на Европейския съюз и това е най-малкият проблем, в един момент, в който България беше обявена на четвърто място по икономически растеж в цяла Европа за 2016 г., в един момент, в който увеличаваме пенсиите, в един момент, в който обществото се успокои и хората започнаха да харчат парите си. Вие искате в този момент да свалите правителството. Защо? Защото не успяхте да спечелите предишните парламентарни избори. Колегите от ДПС много искат да управляват с нас. Това разбирам от техния език на любовта, който се лее от тази трибуна. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Само че, колеги, българският народ не иска това. Българският народ не го иска! Това го показват изборните резултати. Единствената възможност за стабилно управление и ясно политическо мнозинство, а не динамично мнозинство, а не мнозинство на полусенките, беше коалиция между ГЕРБ и „Обединените патриоти“. Това управление до момента изпълнява програмата и ангажиментите, които е поело към българските избиратели.
Ние вчера в нашата парламентарна група обсъдихме и въпроса за господин Валери Симеонов. Всеки от нас може да има естетически проблеми с едно или друго изказване, но държа да подчертая, че ние не приемаме, че господин Антон Тодоров и господин Валери Симеонов са заплашвали в ефир журналисти. В тази зала има журналисти. И аз съм бил журналист. Журналистите, колеги, не се заплашват в ефир, не се заплашват през интервюта, не се заплашват през публични реплики. Те се заплашват скрито от обществото. И понеже има протест пред Министерския съвет, аз ще кажа на протестиращите, че основна брънка в ограничаването на свободата на словото, са собствениците на медиите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Собствениците на медии! Те са тези, върху които може да бъде оказван натиск, но те да отхвърлят натиск и да дадат публичност на този натиск. Аз не съм чул собственик на медия да е казвал, че неговата медия е подложена на политически натиск.
В България има две обществени медии – БНР и БНТ. Някой вижда ли там цензура, ограничаване на свободата на словото? Те са най-подвластни на политиците. Дали политиците са способни да ограничат свободата на словото? Да, може би са способни, ако обаче това им позволят журналистите и собствениците на медии.
И когато говорим, че България е на дъното на класацията на свобода на словото – едни класации, в които, честно казано, аз не вярвам, защото знам каква е методологията, по която се правят. Те се правят от едни организации, които Вие иначе критикувате. Това са така наречените „соросоидни организации“. Но иначе ги цитирате много упорито.
Но ако приемем, че сме на дъното на свободата на словото, това е една оценка и за българската журналистика. Казвам го като журналист, не като депутат, като журналист. Защото свободата на словото, колеги, се пази всеки ден. Тя не се пази в сряда като първа точка в дневния ред и тя се пази от българските журналисти, а не от българските политици! Българските политици трябва да бъдат ограничавани, те биват ограничавани. Защото днес имаме оставка на български депутат заради телевизионно интервю. Пак казвам, безпрецедентно.
С това обаче ние искаме да сложим край на това, което се случва през последните две седмици. Ние няма да Ви влезем в тона, няма да се обясняваме, ще продължим да следваме програмата си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ние ще продължим да управляваме страната, ще продължим да печелим избори така, както го направихме преди три дни. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Бихме Ви на първи тур на пет места! БСП Ви няма и това е оценката за Вашето поведение! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е най-тежката оценка за Вашето поведение.
ДПС ги има в две общини, виждам господин Цонев, че ме репликира.
В пет населени места, две от които общини, Ви бихме. Не че това показва какво мисли цяла България, но преди шест месеца Ви бихме в цяла България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) А преди една година спечелихте президентските избори, което оборва тезата Ви, че нашите манипулации и фалшификации са всесилни. Значи можем и да губим избори, можем да ги губим и не подскачаме след като ги загубим.
Затова аз Ви призовавам: успокойте се, ще бъде полезно и за Вас! Нека да спорим за идеи, нека да спорим за политики. Нека да спорим за програми. Нека да не свеждаме дебата до най-ниските нива – на личностна основа и дори на роднинско-личностна основа! Сваляме много нивото. Нека след тази точка, като я гласуваме, да започнем малко и ние, и Вие да се грижим за авторитета на това Народно събрание. Това е важно. Ще отвратим хората и ще загубим всички, и хората ще загубят. Благодаря Ви за вниманието и се надявам наистина с това да приключим. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Реплика заяви господин Цонев. Господин Марешки има реплика и един си изберете от БСП. Господин Зарков.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Да, господин Биков, ще Ви направя реплика, правилно отгатнахте. Всеки път, когато от тази трибуна кажете неверни неща за ДПС, ще получавате реплика, бъдете сигурен в това.
Няколко много неточни неща казахте, за да използвам мек език. ДПС не иска да управлява с ГЕРБ. ДПС иска националистите да не ги вкарвате във властта, защото това е принцип в Европа, а името на Вашата партия е „Граждани за европейско развитие на България“. В Европа няма такава практика. Практиката в Европа е друга. Последна справка – изборите в Германия и позицията на госпожа Меркел, с която сте от една група партии. Още по време на изборите каза, че какъвто и да е резултатът, националистите няма да управляват с тях. И го спазва.
Втора неточност – това било единствената възможност. Разбира се, че не беше единствената Ви възможност. Да, хората посочиха ГЕРБ да поеме отговорността за управлението на страната. Но с кого не хората посочват, Вие си избрахте с кого. И от тази отговорност няма да избягате – нито пред Европа, нито пред българските граждани, нито пред българския парламент!
А колкото до езика на омразата, за който Вие говорите, че опозицията не използвала езика на любовта, една думичка само ще кажа от Вашето изказване и ще видите, че терминологията е пак военна: „бихме Ви, ние Ви бихме на тези избори“. Не, Вие спечелихте тези избори е правилната терминология, ако искате да се придържате към нормалния език. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Господин Марешки, заповядайте за реплика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, в началото на нашето заседание колежката от нашата парламентарна група Кръстина Таскова Ви призова да слезете на земята сред нормалните, обикновените български граждани, да слезете от Олимп. Вие явно обаче не сте чули нищо от това.
Аз ще Ви припомня част от тези неща.
Възрастна жена към днешна дата, и тя не е една, а е събирателен образ на възрастните хора в България, вече е изхарчила пенсията си и чака помощи от приятели и познати, за да може да стигне до датата на следващата пенсия. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Българска гражданка ходи в съседни държави да робува на други по-богати европейски граждани, за да може да изкара жълти стотинки и да помогне на децата си в България.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това реплика ли е?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Реплика е, да!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво общо има това с оставката?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, моля Ви, не се обаждайте от място.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Системата за оставки показва, господин Биков каза, че Вие отново сте спечелили изборите и се радвате на възхищението на българските граждани, че повишавате пенсиите, повишавате доходите. Аз репликирам това, ако не сте разбрали.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И ще продължаваме да ги печелим.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: И ще Ви помоля за малко възпитание, да не ми губите времето.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти губиш времето.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Няма да кажа останалите неща, защото, ако наистина слезете на земята и се доближите до обикновения български гражданин, ще усетите тези неща: липсата на сигурност по малките населени места заради липсата на полицаи, които обещахте да назначите.
Аз няма да вляза във Вашия тон и да падна на Вашето ниво (шум и реплики от ГЕРБ) – да повтарям опорката колко добре живеят българите в България, да повтарям опорката, че „затова ние печелим поредните избори“, но няма да спра да Ви повтарям, че печалба на избори с доверие на 17%, около 17% от българските граждани, Вие добре смятате, това не е подкрепа! Това е отвращение на останалите 83% от тази политика!
Аз бих се радвал много, ако Вие така гордо излизате и казвате, но ако спечелите 50, 60, 70% подкрепа от българските граждани, но когато с различни методи стигате до 17%, това не е повод за гордост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Марешки…
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Такива поводи сме виждали във Варна, видяхме ги четири мандата сега – срам и позор!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки, времето Ви изтече.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Така че вземете си корекция. Благодаря и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Трета реплика – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Биков, бих желал да Ви репликирам по три момента от Вашето изказване, като ще се опитам да се съобразя с призива Ви да пазим нивото – ниво, което всички ние загубихме последните месеци.
Казвате, че ние от опозицията искаме да свалим правителството. Това е една от ролите на опозицията – да иска да бутне правителство, което счита за вредно, и да представи алтернативна политика. Но не ние успяваме да разклатим правителството. То само и мнозинството, което го подкрепя, тоест Вие го разклащате всеки ден, чисто новото правителство на едва четири месеца е в непрекъсната спирала от кризи! Не сме ние, които го правим. Не караме ние този или онзи да казва каквото и да било. Не караме ние хората от цялата страна да протестират. Не караме ние полицаите да протестират. Не караме ние военнопромишленият комплекс да протестира. Вие го правите – с това, което казвате, и с това, което не се случва, а именно – не спазвате това, което обещахте на хората. Това е нашата констатация, първият елемент, по който не съм съгласен с Вас.
Вторият елемент, по който не съм съгласен с Вас, е доста циничното изказване, че журналистите сами са си виновни за ситуацията на пресата и на свободата на пресата в България. Те трябвало да защитават правата си. Те точно това правят сега пред Министерския съвет – защитават правата си. Как по друг начин да го направят, освен да заявят ясно, че те самите се чувстват обект на натиск. Вие обаче им казвате: „Не, Вашите собственици са виновни!“ (Шум и реплики.)
И накрая, и на мен, господин Цонев, ми направи впечатление думичката „бият“, защото говорите за избори. Аз не бих се гордял на Ваше място с тези избори, защото начинът, по който те са проведени, прави така, че резултатите им не са политически индикатор. Резултатите са индикатор за възпроизвеждането на една система. Изборите в България вече не дават политическо бъдеще, защото са подвластни на абсолютна технология.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Мажоритарен вот, защо?!
КРУМ ЗАРКОВ: Ние тук имаме справките кой, къде, как и защо е гласувал. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И затова казвате „бием“, затова казвате: „те бием“. Разберете, в една демокрация тези, които бият, нямат право да печелят! (Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Заповядайте за дуплика, господин Биков. (Шум и реплики.)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателю, извинявам се, че казах думата „бият“. Да, съгласен съм с господин Цонев – спечелихме тези избори. Надявам се да не си подавам другата сряда оставката заради това. (Шум, оживление и реплики от ГЕРБ.)
Към господин Цонев – защо управляваме с националисти? Първо, лепенето на етикети за нас е неприемливо. Ако говорим в европейски мащаб, „Обединените патриоти“ имат един европейски депутат, който е в групата на консерваторите и реформистите. В този смисъл България има дясно консервативно управление.
Защо в Германия госпожа Меркел прави коалиция? Разбира се, това е неин избор. Времето ще покаже кое е по-добре – дали да залепим етикет на група български граждани, защото не става въпрос за група от 26-27 депутати, става въпрос за няколкостотин хиляди души, които са гласували за „Обединените патриоти“, така както става въпрос за няколкостотин хиляди души, гласували за „Движението за права и свободи“. Тези гласове и тези хора трябва да бъдат уважавани. Не можем да остракираме нито едните, нито другите. Ако искате от нас да остракираме групи хора от обществото, ние няма да го направим – нито по отношение на Вашите избиратели, нито по отношение избирателите на „Обединените патриоти“.
Имахме обаче два варианта – или съставяме дясно консервативно управление, което да има ляволиберална опозиция, както се случи, или да отидем на нови избори, където още веднъж да спечелим и да видим какви ще бъдат промените един месец по-късно. От това щеше да загубят преди всичко държавата и хората.
Към господин Марешки: може би господин Тодоров подава оставка и заради пенсията. Така разбрах от неговото изказване.
Господин Зарков, ролята на опозицията е да бъде коректив. Вие можете като опозиция да свършите много полезни неща и да посочвате истински проблеми в обществото. Решили сте да играете на компроматна основа – да атакувате лично един или друг, да имате стратегия да омаскарите който можете пътьом, като си мислите, че така ще спечелите. Това е Ваше право. Накрая ще видим кой е бил прав и кой – крив. Дотук междинният резултат показва, че ние печелим в 5 общини. Вие казвате, че не бихте се гордели с този резултат. Аз не бих се гордял с Вашия резултат, защото Вие нямате човек на балотаж. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Не обвинявайте хората в тези населени места, че са страхливи и смачкани, защото това не е така. Един милион и 100 хил. души на последните избори нито бяха смачкани, нито бяха страхливи, като гласуваха за ГЕРБ! Вижте гредата в собственото си око! Може би сте сбъркали някъде. Първо в себе си търсете грешките, после – в останалите. (Шум и реплики.)
Журналистите защитават правата си – с това завършвам. Не, с това исках да кажа, че журналистите могат да протестират, но по-важно е всеки ден и всяка минута те да защитават правата си, а това се случва в диалога между тях и диалога със собствениците. То не се случва на площада. Цензурата и ограничаването на свободата на словото се случва много постепенно, не се усеща, не става рязко.
Обръщам се съвсем добронамерено към журналистите: да защитават тази свобода, защото те са всеки ден там и работят там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Биков.
ТОМА БИКОВ: Благодаря и аз. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Няма други изказвания. Закривам дебата.
Още един път да представя на Вашето внимание служебен:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Антон Динев Тодоров като народен представител от 25-и изборен район – София.“
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 153, против 14, въздържали се 11.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред:
ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”, И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”, НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
Позволете да Ви припомня Правилата за избор на заместник-председател, ръководещ управление в Комисията за финансов надзор от Народното събрание:
„1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народно събрание.
С решение на Народно събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме внесен доклад на Комисията по бюджет и финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя по две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“
Доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще Ви запознае председателят на Комисията, народният представител Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, моля за процедура – да допуснем в залата председателя на Комисията за финансов надзор – госпожа Карина Караиванова, и кандидата за единия от заместник-председателите, а именно господин Бойко Атанасов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 106 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 2.
Поканете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси
относно изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор: Диана Иванова Йорданова за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор" и Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
На открито заседание, проведено на 6 октомври 2017 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор по реда на Раздел IV от приетите Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност" и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор" на представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила".
Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че, видно от представените документи, кандидатите отговарят на изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор за членове и следва да бъдат допуснати до изслушване.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила становището на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е, че към настоящия момент няма открити документи, установяващи принадлежност на Диана Иванова Йорданова и на Бойко Атанасов Атанасов към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Кандидатурите бяха представени от председателя на Комисията за финансов надзор госпожа Карина Караиванова.
За ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ тя предлага господин Бойко Атанасов, на когото повече от 20 години професионалната му съдба е свързана изцяло с Приходната агенция. Той е започнал като данъчен инспектор в Главно управление на НАП след това последователно е заемал различни ръководни позиции. В момента е заместник-министър на финансите.
Господин Атанасов е добре известен в средите, които следят тематиката „Публични финанси“.
Генезисът на професионалното му израстване е достатъчно красноречиво свидетелства не само за безспорния му управленски опит, но и за отличните му познания по данъчните проблеми.
Госпожа Караиванова заяви, че със своите качества господин Атанасов ще бъде от голяма полза за Комисията по финансов надзор, а бизнесът и потребителите на финансови услуги ще бъдат доволни, че в Комисията за финансов надзор ще влезе изключително отговорен човек, който има сериозни постижения в опростяването на процедурите, има усет към конструктивния диалог и притежава сериозен международен авторитет.
За заместник-председател и ръководещ управление „Осигурителен надзор“ е предложена госпожа Диана Йорданова.
Госпожа Диана Йорданова е с опит в частния сектор като управляващ съдружник в областта на счетоводството. Освен при управление на частни финанси, тя има сериозен опит и в управлението на публични финанси като председател на Бюджетната комисия към Общинския съвет в Бургас, впоследствие и като председател на Подкомисия по контрол и отчетност на публичния сектор в Народното събрание.
Госпожа Йорданова е добър комуникатор и успява да намира решение в трудни и сложни казуси, като тези качества са изключително важни в диалога с поднадзорните лица.
След представянето на кандидатурите се премина към лично представяне и концепции за дейността им в Комисията за финансов надзор.
Първа своята концепция представи госпожа Диана Йорданова – кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
Като благодари за своята номинация, госпожа Йорданова представи своята концепция за бъдещата си дейност в Комисията за финансов надзор.
Общата визия е, че Комисията за финансов надзор ще бъде асоциирана с професионализъм, диалогичност, прозрачност в работата и не на последно място равно третиране на всички поднадзорни лица. Изключително предизвикателство би било и увеличаването на доверието на самите поднадзорни лица по отношение на управление „Осигурителен надзор“.
Госпожа Йорданова заяви, че ще работи активно по въвеждане на риск „базиран надзор“, а именно идентифициране на рисковите фактори, оценка на риска, надзор и последващо наблюдение, преглед и последващи действия, като това ще бъде непрекъснат и цикличен процес, каквато е и препоръката, дадена ни в Доклада на Световната банка.
Тя смята, че е необходимо да се фокусира освен върху борбата с пазарните манипулации и върху превенцията, която стимулира добрите бизнес практики.
Госпожа Йорданова заяви, че в работата си ще се ръководи от един от основните принципи, залегнал в Закона за Комисията за финансов надзор, а именно чл. 11, който казва, че Комисията трябва да работи за защита на интересите на инвеститорите, но най-вече на осигурените лица.
Друга важна задача е поредица от срещи, мероприятия с инвестиционната общност, бизнеса, така че да се събере информация за обратната връзка за отношенията и работата на самата Комисия.
Една от задачите, която госпожа Йорданова си е поставила, е повишаване финансовата култура на осигурените лица, съвместно с бизнеса, опериращ на осигурителния пазар както чрез средствата за масова информация, така и чрез социални платформи.
Друга важна тема е институционалното управление и евентуалните реформи, които трябва да бъдат реализирани в рамките на Комисията за финансов надзор – подобряване на автоматизацията, на обработката на данни и улесняване надзорната дейност и координацията между националните надзорни органи и компетентните органи на Европейския съюз.
Госпожа Йорданова заяви в заключение, че най-важното е парите на хората, на осигурените лица да бъдат разумно и сигурно управлявани и инвестирани, да носят доходност и най-вече да бъдат в наличност в пенсионно-осигурителните дружества след 20, 30 и повече години.
Следващият, представил своята концепция, беше господин Бойко Атанасов – кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Като благодари за своята номинация и оказаното доверие, господин Атанасов представи своята концепция за бъдещата си дейност в Комисията за финансов надзор, като заяви, че концепцията му е базирана изцяло на визията му за реализацията на Стратегията за развитието на капиталовия пазар в България и би могла да се реализира чрез предприемане на конкретни действия по приложението на мерките, които са заложени в нея, и чрез промяна в начина на работа в „Управление и надзор на инвестиционната дейност“.
Господин Атанасов представи накратко актуалната ситуация в Комисията за финансов надзор към момента, което е задължителна основа за представяне целите, които се поставят пред Комисията.
Кандидатът заяви, че заемащият позицията „заместник-председател, ръководещ „Управление и надзор на инвестиционната дейност“, е длъжен да защитава интересите на инвеститорите. Също така, той трябва да осигури стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, както и да осигури тяхната адекватна и стабилна инфраструктура.
Целите могат да бъдат постигнати чрез инициатива в три основни направления.
Първото направление е по отношение на законодателството. Освен надзорна функция Комисията за финансов надзор е необходимо да има и роля в развитието на финансовите пазари на страната.
Заместник-председателят и екипът му трябва да подготвят и предлагат промени в поднормативната уредба с цел облекчаване на административните услуги в посока на модернизиране и актуализиране.
Изключително важна част от законодателната инициатива е хармонизирането с европейското законодателство. В момента е в ход хармонизирането на Директива МФ-2 с предложението за промяната в Закона за пазарите на финансовите инструменти.
Накратко казано, основната посока на законодателната дейност е оптимизация и промяна на законовата уредба с цел хармонизиране с европейското законодателство и в посока електронизиране и модернизиране на административната услуга.
Вторият тип инициативи са по отношение на надзорната дейност. В областта на надзорната дейност целта ще бъде префокусиране на основните функции на надзорния орган от наказателни към превантивни. Дългосрочна цел е стимулиране на добрите бизнес практики. Приоритет ще бъде въвеждането на риск базиран контрол, което ще е следваща стъпка в развитието на надзорната дейност на Комисията.
От гледна точка на вътрешната организация ще бъдат изградени съвместни целеви екипи. Също така ще е важно да има обща база данни в Комисията, която да предоставя синхронизирана информация от трети управления. Внедряването на тази система ще бъде съпроводено с екипна работа за анализ и на различни аспекти на дейността на поднадзорните лица и по-ефективния им контрол.
Инструментите на действие по тази цел могат да се представят чрез провеждане на редовни семинари и обучения, на които да се канят представители на различните институции, включително и на Комисията за финансов надзор, Българската фондова Борса, Централния депозитар, Българска народна банка.
Трето, това са административните инициативи по издаване на одобрения, разрешения, предвидени в специалния закон. Важна част е налагането на ясни принципи на работа по тези производства от служителите от управлението и ясни принципи на комуникация с поднадзорните лица.
Господин Атанасов заяви, че важна част от неговата концепция е идеята за изграждане на Единен интернет портал за предоставяне на услуги на поднадзорните лица чрез Проект „Единна входна точка“ и това е бъдещето в развитието на капиталовия пазар.
Друг пример за добро сътрудничество в тази област е въвеждането в експлоатация и активното използване на системата за електронни справки за Комисията за финансов надзор от страна на Централния депозитар.
Променяйки модела на работа на Комисията към диалог, поемане на отговорност, търсене на най-добрите практики и даване на личен пример ще допринесе до вземането на правилни решения в своята финансова дейност и финансова дисциплина.
На последно място, господин Атанасов отбеляза, че важна част за просперитета на капиталовия пазар е активната комуникация с бизнеса чрез регулярни срещи, семинари и обсъждания. Всичко това ще позволи да се получи директен поглед върху бизнеса, извършван от поднадзорните лица, както и върху проблемите, които те срещат, съответно и върху техните очаквания, които те имат от Комисията.
След представянето на концепциите бе дадена възможност на народните представители – членове на Комисията по бюджет и финанси, да зададат въпроси и да изкажат мнения.
Народният представител Йордан Цонев заяви своето задоволство от представянето на двамата кандидати и от изчерпателните им концепции. Той поздрави госпожа Караиванова за добрия подбор на двете кандидатури и заяви, че работейки в сложна обстановка, е необходимо да имат добра комуникация не само с европейските надзорни органи, но и с поднадзорните лица.
Председателят на Комисията госпожа Менда Стоянова заяви, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи предложените кандидатури и че двамата кандидати са с отлична репутация. Имат перфектна професионална биография и всеки с натрупания опит в своята област ще допринесе за развитието на административния капацитет на Комисията. Тя заяви, че се надява да работят успешно заедно и че ще получат подкрепа от всички народни представители.
Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от процедурните правила предложените кандидатури на Диана Иванова Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, и на Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за което прилага към настоящия доклад проект на решение за избора им.“
Господин Председател, за протокола искам да кажа, че съм прочела резюме на Доклада, както е предвидено в правилата. Пълният му вариант е на разположение на народните представители, ако желаят да се запознаят с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Вносителят на кандидатурите има думата да представи кандидатите.
Имате думата, уважаема госпожо Караиванова.
КАРИНА КАРАИВАНОВА: Благодаря, господин Председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, представям на Вашето внимание кандидатурите на двете свободни позиции като заместник-председатели на Комисията за финансов надзор. За ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ предлагам господин Бойко Атанасов. Той е известен в средите, които следят тематиката „публични финанси“, има значителен принос в развитието на електронното управление на Националната агенция за приходите, въвежда редица оптимизации на работните процеси, проявява иновативност в мотивирането на служителите. Няма съмнение, че с тези си качества Бойко Атанасов ще бъде от съществена полза и за развитието на българския капиталов пазар.
По отношение на заместник-председател и ръководещ „Управление осигурителен надзор“ предлагам госпожа Диана Йорданова. Тя е Ваша колежка в парламента. Сериозната й практика, както в частния, така и в публичния сектор, е сериозна предпоставка да се справи успешно с организацията и дейността в „Управление осигурителен надзор“ по най-добрия начин.
Като народен представител и като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова активно участва в процеса по приемане на редица закони във финансовата и бюджетната сфера и доброто познаване на юридическата основа, върху която функционира пенсионното осигуряване, което ще я направи пълноценно попълнение на ръководния състав на Комисията за финансов надзор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караиванова.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.
Уважаеми народни представители, представям на Вашето внимание
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира:
1. Диана Иванова Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ и
2. Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор над инвестиционната дейност“.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 117, против 6, въздържали се 23.
Проектът за решение е приет.
Бойко Атанасов и Диана Йорданова са избрани за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор. Да им е честито и да им пожелаем успех! (Ръкопляскания.)
С оглед на процедурите, които предстоят пред един от кандидатите, клетвата ще се състои в друго заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към следваща точка от нашата програма:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ.
Предстои ни отново гласуване.
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Моля Проектът за решение да бъде представен на разглеждане и гласуване съгласно установения ред.“
Вносител е народният представител Гергана Стефанова – председател на парламентарната група на Политическа партия „Воля“.
Проектът за решение е следният:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Андон Димов Дончев за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме Проекта за решение.
Гласуват 115 народни представители: за 102, против 9, въздържали се 4.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС.
Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
С него ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Халил Летифов.
Това е второ гласуване.
Правя уточнение, че ще предстоят много гласувания.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ако ми позволите, първо процедура, господин Председател, за допуск.
На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в залата господин Александър Йововски – заместник-председател на Държавната агенция „Електронно управление“, господин Кирил Дойчинов – директор на дирекция „Правна“, в Държавна агенция „Електронно управление“, госпожа Марияна Цветкова – главен експерт в Държавна агенция „Електронно управление“, госпожа Неда Койчева – директор на дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“, господин Никола Колев – заместник-председател на КРС, и госпожа Цветелина Севлиевска – директор на дирекция „Техническо регулиране и електронен подпис“ в КРС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като думата „Заглавието“ се заменя с „Наименованието“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме подкрепения текст на вносителя от страна на Комисията, като е предложена редакция от страна на Комисията „Заглавието“ да се замени с „Наименованието“.
Моля, гласувайте § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Параграф 3, 4 и 5 по същия начин.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме от параграфи 2 до 5, включително, по доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители. За 102, против и въздържали се няма.
Параграфи от 2 до 5, включително, по Доклада на Комисията са приети.
ДОЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ по § 6.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. Член 13 се изменя така:
„Електронен подпис
Чл. 13. (1) Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.
(2) Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.
(3) Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.
(4) Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, подкрепен по принцип от Комисията, редактиран от същата.
Подлагам на гласуване § 6 по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Параграф 6 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: § 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 7, 8 и 9 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграфи 7, 8 и 9 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. Член 17 се изменя така:
„Устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и устройства за създаване на квалифициран електронен печат.
Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия Регламент.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства за създаване на квалифициран електронен печат.
(3) Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(4) Акредитацията на лицата по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети от Европейската комисията по чл. 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.
(5) Сертифицирането на устройствата се извършва при условията, определени в чл. 30, параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 10 по доклада на Комисията.
Моля, гласувате.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Параграф 10 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 11 има предложение от народните представители Халил Летифов и Исхан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната редакция:
„§ 11. В Глава трета, Раздел I се създават нов чл. 18 и чл. 18а:
„Тайна на данните при удостоверителните услуги
Чл. 18. Лице, различно от титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до:
1. данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;
2. данните за автентичност на уебсайт, и
3. данните, свързани с електронна препоръчана поща.
Оспорване
Чл. 18а. (1) Лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ е:
1. отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
2. създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от деня, в който адресатът получи уведомление, че електронният документ не изхожда от автора, съответно от титуляря.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 11 по доклада на Комисията.
Гласуват 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Параграф 11 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. Член 21 се изменя така:
„Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги изпълняват изискванията за сигурност по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по чл. 24, § 2, буква „з“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 за срок 10 години, включително и след преустановяване на дейността.
(4) Доставчиците на удостоверителни услуги не могат да използват събираната и съхраняваната информация за цели, различни от тези, свързани с дейността им.
(5) Размерът на финансовите средства, поддържани от доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им в съответствие с чл. 24, § 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 12 и 13 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуват 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграфи 12 и 13 по доклада на Комисията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи от 14 до 18 включително по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуват 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграфи от 14 до 18 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 19 има предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19 и предлага следната редакция:
„§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано удостоверение по искане на титуляря, съгласно изискванията на чл. 24, § 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Титулярят на издаденото удостоверение в тридневен срок от публикуването му в регистъра може да направи възражение по неговото съдържание, ако са налице грешки или непълноти.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случай, че е направено възражение по ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват незабавно от доставчика чрез издаване на ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен в случаите, когато грешките и непълнотите се дължат на предоставяне на неверни данни.
(8) Съдържанието на удостоверението се смята за прието, ако не е направено възражение по ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 19 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуват 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Параграф 19 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване параграфи 20 и 21 по доклада на Комисията.
Гласуват 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграфи 20 и 21 по Доклада на Комисията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 22 има предложение от народните представители Халил Летифов и Исхан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
„§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. при смърт или поставяне под запрещение на титуляря;
5. при прекратяване на юридическото лице на титуляря;
6. при постъпило уведомление по чл. 32, ал. 4, чл. 49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за българските лични документи.“
2. В ал. 2 думите „или на автора” се заличават, местоимението „им“ се заменя с „му“, а думите „и в представителната власт на автора“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставчикът прекратява действието на удостоверението, когато установи, че то е издадено въз основа на неверни данни.“
4. Алинея 4 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 22 в редакцията на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуват 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 22 по Доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
По § 24 има предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24:
„§ 24. Член 29 се изменя така:
„Отговорност
Чл. 29. Доставчикът на удостоверителни услуги носи отговорност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за щети, нанесени умишлено или поради небрежност на физическо или юридическо лице поради неизпълнение на задълженията си.“
Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 23 и 24 по доклада на Комисията, както и предложението на същата за създаване на нов § 25, съгласно доклада й.
Гласуваме параграфи 23, 24 и 25 по доклада на Комисията.
Гласуват 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграфи 23, 24 и 25 по доклада на Комисията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: В § 25 – чл. 30 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 26 и 27 по доклада на Комисията.
Гласуват 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграфи 26 и 27 по доклада на Комисията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛАТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 28 и предлага следната редакция:
„§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за регулиране на съобщенията е национален надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент № ЕС) 910/2014 и този закон.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги при условията по чл. 20 и чл. 21 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в т. 4 след думата „лица“ се поставя тире и се добавя „органи по оценяване на съответствието по чл. 33“, след думите „доставчиците на” се добавя „квалифицирани”, а думите „чл. 17 и чл. 21, ал. 1” се заменят с „чл. 21, ал. 1 и 2“;
б) създава се т. 5:
„5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за изпълнение на правомощията й.”
4.Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Комисията за регулиране на съобщенията създава, поддържа и публикува доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на съвместни разследвания по чл. 18, § 3 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 28 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 29 и предлага следната редакция:
„§ 29. В чл. 32а се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „за квалифициран електронен подпис“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „за квалифициран електронен подпис“ и „и на подзаконовите нормативни актове“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 29 по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграф 29 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 30 по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграф 30 по доклада на Комисията единодушно е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 31 и предлага следната редакция:
„§ 31. Създава се нов чл. 33:
„Органи за оценяване на съответствието
Чл. 33. Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 се извършва от акредитирани органи по оценяване на съответствието.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 31 по доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 31 по доклада на Комисията e единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32, като в ал. 1 думите „чл. 33а“ се заменят с „чл. 33“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи от 32 до 35 включително по доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Параграфи от 32 до 35 включително по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 35 има предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който става § 36, и предлага следната редакция:
„§ 36. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление:
1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29;
2. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл. 20, § 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1 до 4, чл. 33, § 1, чл. 34, § 1, чл. 40 и чл. 44, § 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
3. доставчик на удостоверителни услуги, който доставя удостоверителна услуга, която не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014;
4. който извърши нарушение на Регламент (ЕС) № 910/2014, на този Закон или на издадените въз основа на тях актове, за което не е предвидено друго наказание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 36 по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Параграф 36 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 37 и 38 по доклада на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Параграфи 37 и 38 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“, както и § 39 по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Наименованието „Допълнителна разпоредба“, както и § 39 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Господин Председател, поради допусната техническа грешка, моля да бъде отразено наименованието на подразделението правилно – само „Заключителни разпоредби“, преди § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме отпадането на словосъчетанието „Преходни и“ от наименованието на подразделението.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Гласуваме наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението става: „Заключителни разпоредби“.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 39 има предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 40, и предлага следната редакция:
„§ 40. Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 21, ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 40 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 40 по доклада на Комисията единодушно е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 41, 42 и 43 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграфи 41, 42 и 43 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44 и предлага следната редакция:
„§ 44. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) в чл. 319е думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 44 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Параграф 44 е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 45 и предлага следната редакция:
„§ 45. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 344, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 45 по доклада на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Параграф 45 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става § 46 и предлага следната редакция:
„§ 46. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и се създава изречение трето: „Заявлението се подписва с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия.“
2. В чл. 26, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на изискванията към предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в закон“ и се създава изречение второ: „Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 46 по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Параграф 46 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 47 и предлага следната редакция:
„§ 47. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. …) в чл. 4, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подписана с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 47 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 47 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 48 и предлага следната редакция:
„§ 48. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 5 думите „реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 35, ал. 6 думите „реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 48 по доклада на Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграф 48 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 49 и предлага следната редакция:
„§ 49. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. …) в § 1а от допълнителните разпоредби думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и се създава изречение второ: „Писменото искане по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2, уведомленията по чл. 20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 49 по доклада на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграф 49 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 50 и предлага следната редакция:
„§ 50. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В чл. 60, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 50 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Параграф 50 по доклада на Комисията е единодушно приет.
Ще направим прекъсване от 30 минути.
В 12,00 ч. продължаваме със Законопроекта.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме заседанието, уважаеми колеги.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50, който става § 51 и предлага следната редакция:
„§ 51. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
2. В чл. 21в ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
3. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“
По § 51 има предложение от народни представители Димитър Данчев и Георги Свиленски.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 51, който става § 52 и предлага следната редакция:
„§ 52. В Закона за търговския регистър се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В § 5а, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби думите „електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 52 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски по § 51 по вносител.
Моля, прекратете гласуването.
Дайте списъка за поименна проверка – няма кворум.
Адлен Шукри Шевкед отсъства
Албена Владимирова Найденова тук
Александър Димитров Паунов отсъства
Александър Иванов Мацурев отсъства
Александър Койчев Иванов отсъства
Александър Маиров Сиди отсъства
Александър Николаев Сабанов отсъства
Александър Петров Александров тук
Александър Руменов Ненков отсъства
Александър Тихомиров Симов отсъства
Алтимир Емилов Адамов отсъства
Ангел Илиев Исаев отсъства
Андон Димов Дончев отсъства
Андриан Иванов Райков отсъства
Анелия Димитрова Клисарова отсъства
Анна Василева Александрова тук
Антон Константинов Кутев отсъства
Ася Атанасова Пеева тук
Атанас Иванов Ташков отсъства
Атанас Петров Костадинов тук
Атанас Славчев Стоянов отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов отсъства
Богдан Емилов Боцев отсъства
Борис Вангелов Борисов отсъства
Борис Петков Кърчев тук
Борис Янков Ячев отсъства
Борислав Иванов Борисов тук
Боряна Любенова Георгиева тук
Бюрхан Илиязов Абазов тук
Валентин Алексиев Николов тук
Валентин Георгиев Ламбев тук
Валентин Кирилов Касабов отсъства
Валентин Мирчов Милушев тук
Валентина Александрова Найденова отсъства
Валери Мирчев Жаблянов отсъства
Васил Миланов Антонов тук
Васил Цветков Цветков тук
Вежди Летиф Рашидов отсъства
Велислава Иванова Кръстева отсъства
Венка Костадинова Стоянова тук
Весела Николаева Лечева отсъства
Веселин Найденов Марешки отсъства
Веска Маринова Ненчева отсъства
Виолета Русева Желева тук
Владимир Славчев Вълев тук
Владимир Цветанов Тошев отсъства
Владислав Тошков Николов тук
Волен Николов Сидеров отсъства
Галя Енева Захариева тук
Галя Стоянова Василева тук
Георги Георгиев Михайлов отсъства
Георги Георгиев Стоилов тук
Георги Димитров Андреев тук
Георги Евдокиев Марков отсъства
Георги Запрев Динев тук
Георги Йорданов Йорданов отсъства
Георги Колев Колев тук
Георги Страхилов Свиленски тук
Георги Тенев Станков тук
Георги Ченков Търновалийски отсъства
Георги Янчев Гьоков тук
Гергана Желязкова Стефанова тук
Данаил Димитров Кирилов отсъства
Даниел Петков Йорданов тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова тук
Даниела Владимирова Савеклиева тук
Даниела Димитрова Малешкова тук
Даниела Добрева Димитрова отсъства
Делян Александров Добрев отсъства
Делян Славчев Пеевски отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев тук
Десислав Славов Чуколов тук
Десислава Ангелова Тодорова тук
Десислава Вълчева Атанасова тук
Десислава Жекова Танева отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева тук
Джевдет Ибрям Чакъров тук
Джейхан Хасанов Ибрямов отсъства
Джема Маринова Грозданова отсъства
Диана Димова Саватева тук
Диана Иванова Йорданова тук
Дилян Станимиров Димитров тук
Димитър Бойчев Петров тук
Димитър Борисов Главчев тук
Димитър Величков Георгиев отсъства
Димитър Иванов Аврамов отсъства
Димитър Иванов Гечев тук
Димитър Иванов Данчев тук
Димитър Крумов Александров тук
Димитър Николов Гамишев тук
Димитър Николов Лазаров тук
Димитър Стоянов Стоянов тук
Донка Димова Симеонова тук
Дора Илиева Янкова отсъства
Дора Стоянова Христова тук
Драгомир Велков Стойнев отсъства
Евгения Бисерова Алексиева отсъства
Евгения Даниелова Ангелова отсъства
Елена Николова Йончева тук
Елхан Мехмедов Кълков тук
Емил Димитров Симеонов тук
Емил Маринов Христов отсъства
Емилия Веселинова Станева-Милкова тук
Ерджан Себайтин Ебатин отсъства
Ерол Осман Мехмед тук
Жельо Иванов Бойчев отсъства
Запрян Василев Янков тук
Ивайло Любенов Константинов отсъства
Иван Валентинов Иванов отсъства
Иван Димов Иванов отсъства
Иван Ивайлов Ченчев тук
Иван Киров Генов отсъства
Иван Николов Миховски отсъства
Иван Тодоров Ибришимов отсъства
Ивелина Веселинова Василева тук
Иво Ангелов Христов тук
Иглика Иванова Иванова-Събева тук
Илиян Ангелов Тимчев отсъства
Имрен Исметова Мехмедова тук
Ирена Методиева Димова тук
Ирена Тодорова Анастасова отсъства
Искрен Василев Веселинов тук
Ихсан Халил Хаккъ тук
Йордан Апостолов Апостолов тук
Йордан Илиев Йорданов тук
Йордан Кирилов Цонев тук
Йордан Стоянов Младенов отсъства
Йорданка Иванова Фикирлийска тук
Калин Димитров Василев тук
Калин Николов Поповски отсъства
Кирил Боянов Калфин тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева тук
Кольо Йорданов Милев тук
Константин Веселинов Попов тук
Корнелия Петрова Нинова отсъства
Красен Георгиев Кръстев тук
Красимир Илиев Богданов тук
Красимир Любомиров Велчев тук
Красимир Митков Събев тук
Красимир Христов Янков отсъства
Кристиан Иванов Вигенин тук
Кристина Максимова Сидорова отсъства
Крум Костадинов Зарков отсъства
Кръстина Николова Таскова тук
Лало Георгиев Кирилов отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов тук
Любомир Бойков Бонев тук
Маноил Минчев Манев тук
Манол Трифонов Генов тук
Маргарита Николаева Николова отсъства
Мария Йорданова Илиева отсъства
Мартин Владимиров Тинчев тук
Менда Кирилова Стоянова тук
Миглена Дойкова Александрова отсъства
Милен Василев Михов тук
Милена Цветанова Дамянова отсъства
Милко Недялков Недялков отсъства
Михаил Ивайлов Христов тук
Младен Николов Шишков отсъства
Мустафа Сали Карадайъ отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова тук
Нели Рускова Петрова тук
Нигяр Сахлим Джафер отсъства
Никола Илиев Динков тук
Николай Асенов Тишев отсъства
Николай Веселинов Александров отсъства
Николай Георгиев Иванов тук
Николай Димитров Пенев тук
Николай Иванов Цонков отсъства
Николай Кръстев Бошкилов тук
Николай Цветанов Сираков тук
Нона Кръстева Йотова отсъства
Павел Алексеев Христов тук
Павел Димитров Шопов отсъства
Пенчо Пламенов Милков тук
Петър Бойков Витанов тук
Петър Георгиев Кънев тук
Петър Христов Петров тук
Петя Цветанова Аврамова тук
Пламен Дулчев Нунев тук
Пламен Иванов Манушев тук
Пламен Тачев Петров тук
Пламен Трифонов Христов отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова тук
Радослав Любчов Стойчев отсъства
Радостин Радославов Танев тук
Ралица Трилкова Добрева тук
Рамадан Байрам Аталай отсъства
Росен Живков Иванов тук
Румен Василев Гечев отсъства
Румен Николов Георгиев тук
Румен Петров Генов тук
Руслан Здравков Тошев отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова отсъства
Светлана Ангелова Найденова тук
Севим Исмаил Али отсъства
Сергей Манушов Кичиков тук
Симеон Георгиев Найденов тук
Симеон Христов Симеонов тук
Слави Дичев Нецов тук
Славчо Георгиев Велков тук
Славчо Стоев Атанасов тук
Снежана Георгиева Дукова тук
Спас Георгиев Гърневски отсъства
Спас Янев Панчев отсъства
Станислав Иванов Владимиров тук
Станислав Стоянов Иванов отсъства
Станислав Тодоров Станилов тук
Станислава Красимирова Стоянова тук
Стефан Апостолов Апостолов тук
Стефан Иванов Бурджев отсъства
Стефан Ламбов Данаилов тук
Стоян Михайлов Мирчев тук
Танер Мехмед Али отсъства
Таня Тодорова Петрова отсъства
Таско Михайлов Ерменков тук
Теодора Атанасова Халачева отсъства
Теодора Радкова Георгиева отсъства
Тодор Байчев Байчев тук
Тома Любомиров Биков тук
Тома Николов Томов тук
Филип Стефанов Попов тук
Хайри Реджебов Садъков тук
Халил Реджепов Летифов тук
Хамид Бари Хамид отсъства
Хасан Ахмед Адемов тук
Христиан Радев Митев отсъства
Христо Георгиев Гаджев тук
Христо Грудев Грудев тук
Христо Танчев Проданов тук
Цвета Вълчева Караянчева тук
Цветан Борисов Топчиев отсъства
Цветан Генчев Цветанов отсъства
Чавдар Йорданов Велинов отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов отсъства
Юлиян Михайлов Папашимов тук
Явор Божилов Нотев отсъства
Явор Руменов Божанков отсъства

Имаме кворум – само да прочета допълнително записали се: Александър Сиди, Ангел Исаев, Андриан Райков, Александър Мацурев, Борис Ячев, Адлен Шевкед, Атанас Ташков, Весела Лечева, Ахмед Ахмедов, Веска Ненчева, Богдан Боцев, Александър Иванов, Андон Дончев, Атанас Стоянов, Даниела Димитрова, Александър Симов, Велислава Кръстева, Борис Вангелов, Йордан Младенов, Александър Сабанов, Мария Илиева, Вежди Рашидов, Александър Ненков, Крум Зарков, Рамадан Аталай, Станислав Иванов, Таня Петрова, Емил Христов, Ивайло Константинов.
Имаме кворум.
Гласуваме предложение, направено от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 50, против 48, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за § 51 и § 52, както и за отпадане текста на вносителя на § 52 по вносител.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 51 и 52 по доклада на Комисията са приети, а § 52 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Параграф 53 – предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53 и предлага следната редакция:
„§ 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. …) в чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014”, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
2. В ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 53 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 112, против 1, въздържали се няма.
Параграф 53 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54 и предлага следната редакция:
„§ 54. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 24, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 54 по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Параграф 54 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Докладвайте и следващия.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 56 и предлага следната редакция:
„§ 56. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 1, изречение второ думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
2. В чл. 37, ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
3. В чл. 72, ал. 4 се изменя така:
„(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.”
4. В чл. 108, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
5. В чл. 112а думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
6. В чл. 171а думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 55 и § 56 по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 124, против няма, въздържали се няма.
Параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 57 има предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 57 и предлага следната редакция:
„§ 57. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. Чл. 21, ал. 5 се изменя така:
„(5) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
2. В чл. 23, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
3. В чл. 26, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.
5. В чл. 251е, ал. 6 думите „изпращат по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят с „подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания?
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложение на народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 138 народни представители: за 41, против 40, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 57 по доклада на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Параграф 57 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 58 и предлага следната редакция:
„§ 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. …) в чл. 4, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис” се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте и следващите два параграфа.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване параграфи 58, 59 и 60 по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против няма, въздържали се няма.
Параграфи 58, 59 и 60 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 61 и предлага следната редакция:
„§ 61. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. …) в § 1а, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и се създава изречение второ: „Заявленията се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 61 по доклада на Комисията.
Гласуват 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Параграф 61 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 62 и предлага следната редакция:
„§ 62. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 105, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Представете до § 66 включително, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи от 62 до 66 включително, по доклада на Комисията.
Гласуват 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 62 до 66 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 67 и предлага следната редакция:
„§ 67. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. …), чл. 75, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 67 по доклада на Комисията.
Гласуват 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
Параграф 67 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 68 и предлага следната редакция:
„§ 68. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. …) в § 22 от Преходните и заключителни разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 68 и 69 по доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Параграфи 68 и 69 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 70 и предлага следната редакция:
„§ 70. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. …) в § 5а, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 70, 71 и 72 по доклада на Комисията.
Гласуват 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 70, 71 и 72 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 73 и предлага следната редакция:
„§ 73. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. …) в чл. 229б, ал. 1, изречение трето думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 73 по доклада на Комисията.
Гласуват 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Параграф 73 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 74 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на Комисията за § 74 по вносител.
Гласуват 118 народни представители: за 105, против 4 въздържали се 9.
По предложение на Комисията § 74 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 75, който става § 74 и предлага следната редакция:
„§ 74. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. …) в чл. 97, ал. 4 думите „със Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 74 по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Параграф 74 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 76 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласуват 126 народни представители: за 124, против 2, въздържали се няма.
Предложението на Комисията за отхвърляне текста на вносителя по § 76 е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 75 по доклада на Комисията.
Гласуват 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Параграф 75 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 78, който става § 76, и предлага следната редакция:
„§ 76. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. …) в чл. 43в, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме § 76 по доклада на Комисията.
Гласуват 113 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 5.
Параграф 76 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 79, който става § 77, и предлага следната редакция:
„§ 77. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. …), в чл. 18б, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да гласуваме § 77 по Доклада на Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Параграф 77 по Доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски.
Комисията не подкрепя предложението:
„Създава се § 80:
„§ 80. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
„(2) Като удостоверение за електронна идентичност може да се използва удостоверение за квалифициран електронен подпис, като публичният ключ в него се използва в качеството на електронен идентификатор, по смисъла на предходната алинея.“
2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със запетая, а в края на текста, след думата „идентификатори“ се добавя „и на квалифицираните удостоверения по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“;
б) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. електронен регистър на квалифицираните удостоверения по Глава трета, Раздел III от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и съдържащите се в тях публични ключове, декларирани за използване за електронна идентификация.“
3. Създава се чл. 20а:
„Деклариране на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
Чл. 20а. (1) Декларирането на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация съгласно ал. 2 на чл. 3 се извършва чрез подаване на писмено заявление до министъра на вътрешните работи от автора или титуляра на удостоверението.
(2) Подателят на заявлението се явява лично в Център за електронна идентификация и предоставя заявеното за деклариране удостоверение за квалифициран електронен подпис и валиден документ за самоличност.
(3) Заявяване от непълнолетно лице или лице, поставено под запрещение, се удовлетворява, ако са спазени изискванията на ал. 2 и:
1. заявлението е подписано и от родител, съответно попечител или настойник на лицето;
2. родителят, съответно попечителят или настойникът се е явил лично и е представил валиден документ за самоличност.
(4) Министърът на вътрешните работи осигурява възможност за проверка на валидността на представения документ за самоличност по ал. 2 и 3.
(5) Центърът за електронна идентификация е длъжен да извърши проверка на валидността на предоставено удостоверение за квалифициран електронен подпис.
(6) При успешно извършени проверки по предходните алинеи, декларираното като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис се вписва в регистъра на удостоверенията за електронна идентификация.
(7) Едно лице може да декларира повече от едно удостоверение за квалифициран електронен подпис, като средство за електронна идентификация.
(8) Когато заявлението за деклариране на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация се извършва от издателя на удостоверението, отношенията между него и лицето по ал. 2 се уреждат с договор.“
4. В заглавието на чл. 21, в края на текста след думата „удостоверението“ се добавя „за електронна идентичност“.
5. Създава се чл. 21а:
„Спиране, възобновяване и продължаване на използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
Чл. 21а. (1) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице има право да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис, ако съществува основателна причина – увреждане на интересите на титуляра на удостоверението или на трети лица.
(2) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице е длъжен да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис по искане на неговия титуляр, след като се увери в самоличността му, като поиска посочването на допълнителни данни, които са включени в искането за издаването на удостоверението.
(3) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице е длъжен да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис по искане на лице с установена самоличност, за което според обстоятелствата е видно, че знае за нарушения на сигурността, свързани с незаконосъобразното използване на декларираното удостоверение, като незабавно уведомява титуляра за спирането на действието на удостоверението.
(4) Спирането на действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис се извършва чрез вписване в регистъра на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, използвани като средство за електронна идентификация.
(5) Действието на удостоверението се възобновява от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице по искане на титуляра на удостоверението за квалифициран електронен подпис чрез вписване в регистъра на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, използвани като средство за електронна идентификация.
(6) Искането за спиране и възобновяване може да се отправи чрез лице по чл. 8.
(7) Искането за спиране може да се заяви и по електронен път, като лицето се идентифицира по реда на този закон.
(8) Продължаването на срока на използване на удостоверенията за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация може да се заявява по електронен път преди изтичането му, като лицето се идентифицира по реда на този закон.“
6. В заглавието на чл. 22, в края на текста след думата „удостоверението“ се добавя „за електронна идентичност“.
7. Създава се чл. 22а:
„Прекратяване на използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
Чл. 22а. (1) Използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация се прекратява:
1. с изтичането на срока на валидност на удостоверението за квалифициран електронен подпис;
2. при смърт на титуляра на удостоверението.
(2) Министърът на вътрешните работи е длъжен незабавно да прекрати действието на удостоверението:
1. по искане на титуляра на удостоверението, след като се увери в самоличността му;
2. при установяване, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни;
3. при промяна на данните, въз основа на които е декларирано удостоверението за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация;
4. при инциденти, свързани с компрометиране на сигурността на електронната идентификация;
5. в случаите по чл. 32, ал. 3, чл. 49, ал. 4 и чл. 59, ал. 7 от Закона за българските лични документи.
(3) Прекратяването се вписва незабавно в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3.“
8. В чл. 24, ал. 1 след думата „идентичност“ в нейната втора употреба се добавя „или на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказване.
Дайте и другото предложение.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски:
„Създава се § 81:
„§ 81. В Закона за електронното управление в чл. 22 се създава ал. 6:
(6) Установяването на самоличността на физическите лица по положен от тях цифров подпис се извършва по реда на Закона за електронната идентификация.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказване.
Господин Данчев, Вие и двете предложения ще защитавате, нали? Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
В представената наскоро управленска програма правителството на премиера Борисов извежда развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса като основен приоритет. Всъщност, за да бъда по-конкретен, искам да обърна внимание на Мярка 879 от Програмата за управление на правителството. Тя гласи: „Въвеждане на национална схема за електронна идентификация“. Чудесно, но в текущите и планирани дейности на правителството по електронна идентификация липсват няколко основни неща като осигуряване идентификация на физическо лице по положен електронен подпис и идентификация на институция по електронен печат.
Ето защо, воден именно от схващането, че успешната административна реформа в днешно време не може да се прави без използване на средствата на електронно управление, ние предложихме текстове, които са предложени за обсъждане на Вашето внимание.
Основната идея на нашето предложение е да се осигури възможност за идентификация на физическо лице по положен електронен подпис. Най-важната стъпка към въвеждането на електронната идентификация е Проектът за изграждане на ресурсите за електронна идентификация, най-важният от които е Регистърът с електронните идентификатори, поддържан от Центъра за електронна идентификация. Тук следва да се отбележи, че хората ще получат електронен идентификатор едва след като се извърши подмяна на личните документи, върху които ще има чип с този идентификатор, тоест Центърът за електронна идентификация ще бъде вероятно готов, но ще липсва носител на електронния идентификатор и идентификацията по сегашния Закон за електронна идентификация не може да се използва. Или казано по друг начин, при готов Център за електронна идентификация е възможно веднага да се стартира идентификация по положен цифров подпис, защото в момента дружествата за удостоверителни услуги издават и има множество издадени цифрови подписи. Ако се осланяме само на идентификацията по сегашния Закон за електронна идентификация, не е ясно кога ще бъде готово всичко, кога ще има подменени достатъчно лични карти, за да започне да се прилага този вид идентификация, а това отлага всички срокове за изграждане на електронното управление, тоест въвеждането на идентификация по цифров подпис не само запълва важна технологична празнина, но и дава възможност да се ускори изграждането на електронното управление.
Ще спомена само, че без предложените от нас допълнения, при подаване на заявления за електронна услуга, ще се налага да се въвеждат два ПИН-а: един за подписване на заявлението, което се подава, и втори за идентификация при подаването му. При подаване на заявление за електронна услуга се извършва идентификация на подаващия заявлението по съществуващия ред на Закона за електронната идентификация, което изисква въвеждане на ПИН. Заедно с това, за да се осигури интегритет на подаденото заявление, е необходимо то да бъде подписано с електронен подпис, което изисква подаване на втори ПИН. Така заявяването на електронна услуга изкуствено и ненужно се затруднява чрез подаване на два ПИН-а, което е крайно неудобно, и е белег преди всичко за некачествена законова регулация. Това не само не е издържано от технологична гледна точка, но то поражда редица проблеми. Какво, например, става, ако подписващият и подаващият заявление са различни физически лица? Дори и да са едно и също, как се удостоверява, че авторът на подаденото заявление за услуга е именно идентифицираното физическо лице при подаването?
Необходимостта от удостоверяване на самоличност на физическо лице по положен електронен подпис е безусловна. При това, трябва да може да се извършва онлайн в хода на автоматична обработка на електронни документи, след като е завършено тяхното доставяне в информационната система на приемащата страна. Пример за неоспоримата необходимост от такова удостоверяване е обработката на електронен документ, подписан от повече от едно лица. Например самоличността на едно от тях е удостоверена при компютърната сесия за доставка на електронния документ до приемащата страна, като се използва идентификацията чрез средствата, регламентирани със сегашния Закон за електронна идентификация. Но въпросът е как ще се извърши идентификацията на другите лица, подписали документа?
В този смисъл считам, че настоящите промени в Закона за електронния документ и електронния подпис са основание за промени в Закона за електронната идентификация и Закона за електронното управление. Промените само разширяват приложното поле на двата закона, без да променят съществуващите разпоредби в тях. Промените в двата закона е удачно да бъдат въведени чрез настоящия Законопроект, защото са следствие от промените в Закона за електронния документ и електронния подпис и така се осигурява бързо и навременно запълване на празнотата в законовата регулация за работа с електронно подписани документи. Както чухте обаче от доклада на председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, всички тези разяснения, които представих и пред Вас, не бяха приети от мнозинството в Комисията, което за мен е лишено от логика.
Позволете ми, уважаеми колеги, да Ви обърна внимание на малка част от становището, дадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията господин Веселин Божков, по отношение на предложените допълнения, което, струва ми се, внася известна яснота. Цитирам: „Предложените изменения са съществени. Разширяват приложното поле на Закона за електронна идентификация и променят определената в Закона Национална схема за електронна идентификация. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) счита, че настоящото предложение за изменение на Закона за електронна идентификация е закъсняло, с оглед предприетите вече действия за изпълнение на Закона от Министерството на вътрешните работи. Към настоящия момент е в ход откритата на 25 май 2017 г. процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет реализиране на Национална схема за електронна идентификация. Предвидено е финансиране в размер на близо 14 млн. лв.“
Уважаеми колеги, от цитираното за мен, а смятам и за Вас, става категорично ясно, че предложението се отхвърля не защото е лошо, а защото в някакъв момент някой не е домислил нещо както трябва, но пък е бързал да пусне една пилотна обществена поръчка за поредния, предварително и програмирано провален Национален проект, по който МВР ще изхарчи близо 14 милиона, и то в момент когато на служителите се обяснява, че няма пари за увеличение на заплатите им. (Шум и реплики.) Не е ли това абсолютно признание, че за пореден път се отхвърлят предложения от БСП…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Данчев, за момент само.
Уважаеми колеги, господин Данчев обосновава две предложения, поради което има право на двойно време.
Заповядайте. Извинявайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Не е ли това абсолютно признание, че за пореден път се отхвърлят предложения на БСП, без да има адекватни аргументи. Единственият аргумент, който виждам, е желанието на управляващите да възлагат проекти, свързани с електронното управление, които в крайна сметка не работят, но които дават предпоставки за бъдещи харчове по същия въпрос. И за да не бъда голословен, ще Ви обърна внимание, че в документацията на посочената обществена поръчка се посочват, цитирам: „че през 2013 г. е реализиран пилотен проект за изграждане на Регистър за електронна идентификация – проектът е изпълнен от „Борика Банксервиз“ АД. Поради липса на приета и действаща законова уредба, проектът не е въведен в постоянна тестова експлоатация. Липсва и адекватна техническа инфраструктура, която да обезпечи работата на всички системи и подсистеми. Пилотното решение за електронна идентификация не работи към момента.“
Очевидно е признанието, че държавата в този проект е загубила 1 млн. 885 хил. лв. без ДДС. Сега ще се изхарчат още 14 милиона и по всяка вероятност съвсем скоро ще стигнем до извода, че отново не е направено това, което трябва, поради пропуск в законовата разпоредба, и разбира се, ще следва ново харчене на милиони.
Общият извод, който може да се направи, е, че текущите и планирани дейности на правителство не решават основни проблеми на идентификацията при работата на каквито и да е било ресурси за електронно управление. С това се обезсмисля създаването на такива ресурси и, за съжаление, се обрича на пореден неуспех изграждането на електронно управление. Но за съжаление не се отменя възможността да се харчат пари за поредните мега системи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Иванов. По предложенията, нали?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, защо не трябва да бъде подкрепено това предложение? Ще бъда кратък, няма нужда да губя от времето на Народното събрание в дълга плеяда.
Основното нещо, което се опитват да ни вменят колегите от БСП, е това, че електронният квалифициран подпис и електронната идентификация са едно и също нещо. Няма такова нещо!
Електронният квалифициран подпис, уважаеми господа от ляво, и електронният печат са в офлайн среда, демек: когато един човек положи електронен подпис или печат, може отсрещната страна да види това съобщение след половин час, след час, след година-две, може никога да не го види. Така ли е? Така е! Докато при електронния идентификатор се изисква онлайн регистрация. Така ли е? Така е! Така че нека да не смесваме понятията, нека да не заблуждаваме залата, че говорим за едно и също нещо, от една страна.
От втора страна, систематичното място на възможността за нуждите на електронното управление да се използва квалифициран подпис не е в Закона за електронната идентификация, който урежда държавната схема за електронна идентификация. Електронният квалифициран подпис се поддържа от частни фирми. Така ли е? Така е! А електронният идентификатор се поддържа от държавата. Така че нека отново да не смесваме понятията, уважаеми дами и господа от ляво. Не може да се вменява задължение на държавен орган – Центърът за електронна идентификация, да проверява и да гарантира работоспособността и инфраструктурата на електронния квалифициран подпис. Механизмът за използване на квалифициран електронен подпис за електронна идентификация е допустим, това е факт, но за да стане национална схема, трябва да стане по реда на Регламент 910, тоест не може да се преурежда с национален закон, защото това е регламент, уважаеми дами и господа!
„Доставчикът на тези подписи трябва да докаже пред държавата, че изпълнява определени изисквания, за да може държавата да нотифицира Европейската комисия, че схемата е сигурна и позволява онлайн идентификация”. С две думи, Вашето предложение не кореспондира с разглеждания Закон, това се опитвам да обясня, защото, повтарям, това е държавен орган и е в онлайн среда. Вие говорите за частни органи, които са в офлайн среда. Така че по-добре е да оттеглите Вашето предложение, да си внесете промените по реда на Регламент 910 и тогава може да Ви се случат нещата, а не да заблуждаваме залата, че се говори за едно и също нещо.
Благодаря, уважаеми господин Председател, благодаря уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Реплики?
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Иванов, правим добре разлика между електронен подпис и електронна идентификация. Не смесваме двете понятия, нито отменяме основните четири функции на електронния подпис. „Въвежда се нова интерпретация на данните в положен електронен подпис на базата на тяхно деклариране пред Центъра за електронна идентификация” – деклариране – „като средството за електронна идентификация, което по същество е аналогично на декларирането на данни в удостоверението за електронна идентификация” – говорим за процес на деклариране. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Иванов!
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Идентификацията чрез електронен подпис въвежда именно липсващата офлайн идентификация на физическо лице по положен от него електронен подпис. С въвеждането на офлайн идентификация се запълва празнота, която не само присъства в националната схема за идентификация, изискуема съгласно Регламент 910/2014 г., но е изключително важна за практиката на електронното управление. Нещо повече – Регламент 910 от 2014 г. въобще не обвързва удостоверителните услуги с технология от типа, заложена в нашия Закон за електронна идентификация, а разпростира своето действие върху други удостоверителни технологии, една от които е именно технологията на електронния подпис. В този смисъл, технологията за удостоверяване, съгласно нашия Закон за електронна идентификация, е положителен принос, разширяващ обхвата на усилията на Европейския съюз да създаде и приложи средства за сигурни електронни транзакции, но задължението за създаване на правила и средства за пряко прилагане на Регламент 910 може да се изпълни само, ако се осигури идентификация по електронен подпис, чрез удостоверителни услуги, предоставени от Центъра за електронна идентификация.
Предложената от нас схема за използване на електронен подпис като средство за електронна идентификация ангажира с онлайн проверка само Центъра за електронна идентификация, а не дружествата за удостоверителни услуги, издали електронния подпис. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Реплики от народния представител Станислав Иванов.) Тази проверка технологично почти напълно е идентична с проверката за удостоверяване на самоличност, заложена в момента в Закона за електронната идентичност. Тоест, с промените в Закона за електронната идентичност не се въвежда принципно нова проверка. Удостоверяването за квалифициран електронен подпис се проверява от Центъра за електронна идентификация еднократно при декларирането на това удостоверение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, стана ясно всичко.
Заповядайте, господин Иванов, за дуплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, прочетохте нещо, което прочетохте преди четири минути. Защо трябваше отново да губим времето на залата с Вашите неверни твърдения?
Пак казвам: в момента (оживление, шум и реплики) говорим за две различни неща. Защо се правите, че не ме разбирате? Това не мога да разбера. Защо се правите, че не ме разбирате? Първо, не е въпрос на национално законодателство това нещо, а трябва да се мине през регламента, съгласно регламента – съответната процедура по нотификация да се извърви пред Европейския съюз. Това нещо разбирате ли го? (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не! (Смее се.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Второ, „офлайн регистрация“ и „онлайн регистрация“ са две съвсем различни неща. Надявам се, че и това нещо го разбирате. Така че пак казвам: не разбирам защо трябва да губим времето на залата?! Благодаря. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказване? (Реплики.)
За изказване – народният представител Георги Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, аз ще се опитам да го обясня доста простичко, за да може и господин Иванов да ме разбере (реплики, смях и оживление), а пък той, ако успее да Ви даде сигнал да го подкрепите, подкрепете го. Ако не, аз съм сигурен, че след няколко месеца ще го направите.
За какво става въпрос, колеги? Електронна идентификация и електронен подпис – две чипчета. С едното се идентифицираш, с другото се подписваш. Това, което искаме ние, е това нещо да бъде в едно чипче. Когато искаш да подпишеш нещо, слагаш го където трябва, разпознава те системата, идентифицира те и подписваш. Това, което иска господин Иванов, е да носите две такива неща. Ако трябва да подпишат трима човека, да носите шест такива неща. (Шум и реплики.)
Задавам следния въпрос. (Шум и реплики.) Ако трябва трима човека да подпишат един документ, първият човек се идентифицира по Вашата система и системата спира да приема повече хора да се идентифицират, другите трима трябва само да положат подписи. Тоест, този един човек, вземайки трите флашки на другите трима, може да подписва колкото си иска.
За това става въпрос, обяснихме го в Комисията. Имаше представители на КРС, представители на Държавната агенция за електронно управление, експерти, специалисти, или съветници, не знам какви бяха други, които се занимават с тази материя, и те казаха следните думи. Само цитирам, слушайте внимателно: „Предложението е много добро. Предложението Ви е закъсняло. Предложението не противоречи нито на европейска директива, нито на европейски регламент, проблемът е, че има обявена обществена поръчка за 13 млн. лв. и трябва да я спрем. Това е проблемът.“
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми колеги, сигурен съм, че това предложение след два, три, пет месеца Вие ще го предложите с вносител Цветан Цветанов и група народни представители. Ние ще Ви подкрепим тогава, защото това е правилното решение. Сега знам, че ще го отхвърлите. Отхвърлете го, Ваше право е, но не решаваме въпроса.
Има пилотен проект за 13 млн. лв. Ще го направим и ще видите, че това нещо не се случва и ще се върнете на това предложение, което ние сега предлагаме. Защото докато се случи тази идентификация – в момента има издадени не знам колко десетки, стотици хиляди електронни подписи... Нали искате електронното управление бързо да тръгва, да работи от другата година?! Кога ще тръгне тази система? Пилотният проект е да бъдат издадени няколко десетки карти, а за всички българи, за цялото население?
Така, че помислете още веднъж, господин Иванов, много добре ме разбирате, аз също разбирам какво искате да кажете. Мястото му е в този Закон – казаха го колегите и експертите, и ако вдигнете червената химикалка да подкрепят колегите, аз ще Ви бъда благодарен. А иначе…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Зелената.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Зелената! Благодаря, господин Главчев.
Значи, зелената химикалка! Помолете ги, вдигнете зелената химикалка (реплики) – а така – и да вървим напред. Както виждате, единодушно цялата парламентарна група сме подкрепяли Закона, защото е хубав Закон, защото трябва да има такъв Закон, защото електронното управление е приоритет и на нас, както и на Вас. В детайлите обаче нещо се разминаваме. Давайте да го подкрепяме и да вървим напред. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Има ли реплики?
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Свиленски, аз в интерес на истината от Вашето изказване не можах да разбера... (Смях.) Да, електронният подпис не е задължителен. Частни фирми правят тази дейност.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По-високо, ако обичате!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Електронният подпис не е задължителен, господин Свиленски – който пожелае отива, плаща си, има електронен подпис. Идентификацията ще стане задължителна, тя ще бъде за сметка на държавата. Вие искате да стане задължителен електронният подпис и всеки един български гражданин от навършване на пълнолетие, дори и непълнолетните имат известна правоспособност, до човек на 90, да е жив и здрав, колкото е живял, да го задължите да има електронен подпис. Това разбрах от Вашето изказване. (Шум и реплики.)
Може би искате да направите нещо, както извадихте СОТ от МВР и го дадохте на едни частни фирми. Електронният подпис съществува от доста години: който иска – отива и си прави електронен подпис.
И още нещо искам да кажа на колегите. Да, електронният подпис важи само за институциите в България. Електронен подпис българите в чужбина общо взето нямат, защото не им трябва в чужбина. Вие искате да задължите всеки български гражданин да отиде и да си плати, за да има електронен подпис?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Главчев! Съжалявам, че не сте ме разбрал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз ли?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, господин Главчев. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Още господин Данчев разбрах, както Ви казах. (Смях и оживление.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Извинявайте.
Обясних елементарно как ще работи едното предложение, как работи другото предложение. Не искаме никого с нищо да задължаваме. Разбирам, че се опитвате да ни вмените някаква защита на частни фирми, които били издали електронни подписи. Това искате да кажете. (Реплики.)
Аз Ви казвам какво практически ще се случи с всеки един български гражданин, който иска да използва електронното управление, което Вие искате да въведете. Вие искате да му сложите плюс електронния подпис и електронната идентификация. Ние искаме това нещо да бъде на едно място. Пък дали е частна, дали е държавна фирма, дайте ще го решим: ще ги забраним, ще направим тази институция да бъде държавна и тя да издава електронни подписи. Ще го подкрепите ли? (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.) Ще го подкрепите ли? Няма да го подкрепите.
Така че не се правете на толкова големи борци за държавата, защото по-голяма парламентарна група, която да защитава държавната собственост, от ляво (показва с ръка към парламентарната група на „БСП за България“), все още в този парламент няма. Дай Боже, дай Боже... (Шум. Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, моля Ви!
Господин Иванов!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нека по темата да си говорим. За МВР и СОТ да си говорят от другата комисия, тиловаците да говорят. Ние говорим за електронното управление.
Още веднъж казвам – никого не задължаваме, никого не изнудваме, за никоя фирма не лобираме, ако това трябва. (Реплики.) Така че още веднъж молбата ми е да бъде подкрепено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.)
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски за създаване на нов § 80. (Шум и реплики.) Това е едното предложение, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 53, против 62, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски за създаване на § 81 със съответното му съдържание, както Ви беше представено от господин Летифов.
Моля, гласувайте – предложението не е подкрепено от Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 53, против 65, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Имате думата, уважаеми господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията предлага да се създадат параграфи 78 и 79:
„§ 78. В Закона за българските лични документи се правят следните изменения:
1. В чл. 18в навсякъде думите „удостоверение за квалифициран“ се заменят с „Квалифицирано удостоверение за“, а думите „Закон за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
2. В § 1 в Допълнителни разпоредби т. 21 се изменя така:
„21. „Квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ е понятието по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
3. В останалите текстове на Закона думите „удостоверение за квалифициран“ и „удостоверенията за квалифициран“ се заменят съответно с „квалифицирано удостоверение за“ и „квалифицираното удостоверение за“.
§ 79. В Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс в § 145, ал. 14, т. 31 от Преходните и заключителни разпоредби думите „Закона за електронните документи и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“
Предложение от народните представители Халил Летифов и Исхан Хаккъ.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 80:
„§ 80. Параграф 22, т. 1 относно чл. 27, ал. 1, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме 78, 79 и 80, които се създават по предложение на Комисията, със съответното им съдържание по доклада й.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 78, 79 и 80 по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Прекратяване пълномощията на народен представител – имаме подадена оставка от народния представител Диана Йорданова от днес.
Също така предлагам точката да бъде разгледана веднага след евентуалното й включване в дневния ред, тоест сега, за да може да се предприемат съответните действия по избирането й на заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 5.
Прието е предложението.

Преминаваме към:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Има постъпило заявление от Диана Иванова Йорданова, народен представител от Втори изборен район – Бургаски.
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. Подпис.“
Във връзка, с което предлагам следния служебен
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ
Прекратява пълномощията на Диана Иванова Йорданова като народен представител от Втори изборен район – Бургаски.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение.
Госпожа Лечева не я виждам, но беше права: като заваляха оставки – цяла неделя, нали така каза днес. (Оживление.)
Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
Проектът на решение е приет.
Да благодарим на госпожа Йорданова за работата й в Народното събрание и да й пожелаем успех на новото поприще! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Следващата точка в нашата програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА № 754-01-50.
Вносители: народният представител Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
С доклада на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията ще ни запознае председателят на Комисията – народният представител Халил Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ако позволите процедура, господин Председател.
На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за допуск на Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщения; господин Димитър Димитров, изпълняващ длъжността директор Дирекция „Съобщения“, и Жанет Рогова – началник отдел в Дирекция „Правна“ на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Продължавайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20 септември 2017 г., беше обсъден Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска – членове на Комисията за регулиране на съобщенията, представители на браншовите организации, на мобилни оператори и на операторите на мрежи за пренос и разпределение на електрическа енергия.
Законопроектът бе представен от народния представител Атанас Стоянов.
Предлаганият Законопроект е изготвен във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и осъвременяване на нормативни актове, с които се определят изискванията към разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура.
Господин Атанасов посочи, че на 24 март 2016 г. Европейската комисия (ЕК) е изпратила официално уведомително писмо във връзка с неизпълнение на задължението на Република България да нотифицира националните мерки, транспониращи Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. ЕК е взела решение за изпращане на мотивирано становище, което е наложено от продължаващото неизпълнение на задълженията за пълното транспониране на Директивата.
На 28 септември 2016 г. Четиридесет и третото народно събрание е приело на първо гласуване Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въпреки което неизпълнението на задълженията за пълно транспониране на Директивата продължава и съществува реална опасност ЕК да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на значителни финансови санкции за България, считано от 15 август 2015 г.
Господин Стоянов обясни, че Законопроектът регламентира предоставянето на права и сервитути, свързани с изграждане на физическа инфраструктура и с разполагането на мрежи. Тези норми са създадени на основата на Глава седемнадесета от Закона за електронните съобщения, като са отстранени остарели разпоредби, несъвършенства в процеса на прилагането, а други са адаптирани и съобразени с технологичното развитие и облекченията, които създава новият специален закон. Предвижда се и задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп до и съвместно ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, включително цена, като сключват писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.
На следващо място се регламентира създаването на Единна информационна точка, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната информационна точка има съществено значение за постигането на целите на закона, защото са й възложени функции за поддържането на единна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи.
Законопроектът предвижда Комисията за регулиране на съобщенията да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп, координиране на строежи, предоставяне на информация относно планирани строежи, предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сгради и разполагане на електронни съобщителни мрежи.
След представянето на законопроекта се проведе дискусия. Господин Геновски и господин Божков представиха становищата в подкрепа на Законопроекта съответно на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Комисията за регулиране на съобщенията. Господин Божков посочи конкретни текстове, които следва да бъдат прецизирани.
Представителите на браншовите организации в областта на електронните съобщения изразиха своето задоволство от изготвения Законопроект, който ще облекчи и ускори процеса на изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Народният представител Димитър Данчев обърна внимание, че Законопроектът не решава сериозни проблеми, свързани с кабелните електронни съобщителни мрежи.
Народният представител Павел Христов изрази своята подкрепа за Законопроекта, като подчерта, че констатираните недостатъци могат да бъдат отстранени при второто му гласуване.
Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Следва докладът на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Господин Веселинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 14 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха: от страна на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията господин Димитър Геновски – заместник-министър, и госпожа Жанета Рогова – началник отдел в Дирекция „Правна“; госпожа Стоянка Илова – Дирекция „Правна“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори и други браншови организации.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Искрен Веселинов.
С предложения Законопроект се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и се регулират отношенията, свързани с разполагане на електронно съобщителни мрежи.
Вносителят посочва, че на 24 март 2016 г. Европейската комисия (ЕК) е изпратила официално уведомително писмо № C (2016) 2005/3 относно процедура за нарушение 2016/0167 във връзка с неизпълнение на задължението на Република България да нотифицира националните мерки, транспониращи Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. Европейската комисия е взела решение за изпращане на мотивирано становище, което е наложено от продължаващото неизпълнение на задълженията за пълното транспониране на Директивата.
Въпреки приемането на Законопроекта на първо гласуване на 28 септември 2016 г. от Четиридесет и третото народно събрание, неизпълнението на задълженията за пълно транспониране на Директивата продължава и съществува реална опасност Европейската комисия да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на значителни финансови санкции за България, считано от 15 август 2015 г.
Предвижда се премахване на изискванията за подробни устройствени планове, когато трасето на физическата инфраструктура за тези мрежи попада в обхвата на съществуващ път и в сервитутите на газопроводи, електропроводи, канализационни мрежи и железопътни линии или други съществуващи мрежи.
Електронните съобщителни мрежи в сградите също така са предмет на Законопроекта. В нови сгради, в които предстои извършването на основен ремонт, ще бъде задължително изграждането на физическа инфраструктура, подготвена за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Съществен момент за постигането на целите на Закона има въвеждането на „Единна информационна точка“, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази точка ще поддържа единна база данни с актуална информация относно съществуващата и планираната инфраструктура, както и свързаните с нея строителни дейности, проекти, нормативни актове, образци на документи, срокове и др. По този начин следва да се улесни координирането на съвместно изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи.
В хода на проведената дискусия беше зададен въпрос относно различията между настоящия Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и този, приет на първо гласуване в Четиридесет и третото народно събрание.
Господин Веселинов увери членовете на Комисията, че измененията представляват част от тогавашните предложения между първо и второ четене и че приемането му е важно, както за изискванията на бизнеса, така и за тези на потребителите. Браншовите организации също изразиха подкрепа на Законопроекта и предложиха няколко съществени редакции на текстовете.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа “за”, без “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание, Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Следва докладът на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване
относно Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Димитър Геновски – заместник-министър; от „Сдружение за електронни комуникации“ – госпожа Анета Иванова; от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – госпожа Милена Тошева – юрисконсулт.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Христиан Митев, който посочи, че с предложения законопроект се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и се прецизират разпоредбите, свързани с тяхното разполагане.
Проектът на закон регламентира разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура, като се предвижда възможността за предоставяне на достъп до тях и съвместното им ползване. С него изчерпателно са уредени правоотношенията, свързани с изграждането на физическа инфраструктура, разполагането на мрежи, сервитутните права и тяхното обезщетение. С цел по-оптимaлно използване на съществуващата инфраструктура се вменява в задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп и да осигуряват ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, уредени с писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.
Законопроектът предвижда осъществяването на комплексно административно обслужване чрез изграждането на Единна информационна точка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а при възникване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до и съвместно ползване на съществуваща физическа инфраструктура, е уредено те да се отнасят до Комисията за регулиране на съобщенията, която да има правомощията на орган за тяхното решаване.
Господин Геновски изрази подкрепата си към Законопроекта и добави, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията го поддържа изцяло.
По Законопроекта е постъпило становище от „Институт за енергиен мениджмънт“, с което са изразени бележки и съображения към конкретни негови текстове.
В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Христиан Митев, Емил Димитров и Данаил Кирилов. В отговор на поставения от господин Филип Попов въпрос, господин Христиан Митев посочи, че разпоредбите за предоставяне на достъп и съвместно ползване са обобщени в два раздела и с тях се цели задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп до съществуващите структури при предварително определени от тях условия. Господин Христиан Митев и господин Кирилов допълниха, че предложението е насочено към създаването и осигуряването на конкурентна среда особено в малките населени места.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
Заповядайте, госпожо Аврамова, да представите Доклада на Комисията по енергетика.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по енергетика съвместно с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди и гласува Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На заседанието присъстваха: от страна на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията господин Димитър Геновски – заместник-министър, господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Съобщения“, и госпожа Жанета Рогова – началник отдел в дирекция „Правна“.
Мотивите на Законопроекта бяха представени от народния представител Искрен Веселинов.
Законопроектът е по изискване на директива 2014/61 за намаляване на разходите за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи и съответно интерпретира изискванията на Директивата в българското законодателство.
Основната цел на Законопроекта е да се улесни изграждането на електронни съобщителни мрежи, да се споделя физическа инфраструктура, когато това е възможно и да направи продукта, който предлагат тези компании, по-евтин.
От името на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, подкрепи Законопроекта за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Приемането му е необходимо за изпълнение на задълженията на Република България да въведе изискванията на Директива 2014/61 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Законопроектът съставлява балансирано решение, отчитащо интересите на заинтересованите страни, мрежовите оператори, държавните и общински органи и потребителите.
Приемането му е важна стъпка към повишаване на ефективността на използването на съществуващата инфраструктура чрез споделяне на усилията и разходите на операторите от различните сектори. Използването на вече наличната инфраструктура ще доведе до намаляване на разходите и пречките за успешното осъществяване на нови инвестиционни намерения, към осигуряване на бързото и широко разгръщане на високоскоростни електронносъобщителни мрежи.
След представянето на Законопроекта бяха изложени становищата по Законопроекта от господин Славчо Нейков, председател на управителния съвет на Института по енергиен мениджмънт, госпожа Галя Маринова – председател на управителни съвет на Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори, господин Николай Стефанов от EVN България, и госпожа Анета Иванова – изпълнителен директор на Сдружение за електронни комуникации.
След приключване на дискусията и въз основа на проведено гласуване Комисията по енергетика с 12 гласа „за“, без „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народно събрание да приеме Законопроект за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Аврамова.
Колеги, Доклада на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове ще оставим за утре, защото вече е 14 ч., а има кръгла маса в зала „Изток“, за която колегите ще бързат.
Утре – редовно пленарно заседание от 9,00 ч.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)
(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Александър Ненков
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания