Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 ноември 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
22/11/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 ноември 2017 г.
Открито в 9,01 ч.


Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Валери Жаблянов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание от 22 до 24 ноември 2017 г.:
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител е Менда Стоянова на 13 ноември 2017 г.
2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносители са Полина Цанкова-Христова на 21 ноември 2017 г. и Цветан Цветанов на 21 ноември 2017 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет на 30 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 8 ноември 2017 г.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет на 22 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г. – продължение.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител е Министерският съвет на 19 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 2 ноември 2017 г.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител е Министерският съвет на 16 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 19 ноември 2017 г.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител е Министерският съвет на 25 октомври 2017 г.
8. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища. Вносител е Министерският съвет на 26 октомври 2017 г.
9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки. Вносител е Министерският съвет на 9 октомври 2017 г.
10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право. Вносител е Министерският съвет на 25 октомври 2017 г.
11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител е Министерският съвет на 2 ноември 2017 г.
12. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 42.
Програмата за работа на Народното събрание е приета.
Постъпило е предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Народното събрание – предлагат от името на парламентарната група „БСП за България“ като точка в Програмата на Народното събрание за периода 22 – 24 ноември 2017 г. – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 754-01-39, внесен на 6 юли 2017 г. от Корнелия Нинова и група народни представители. Предложението е подписано от господин Крум Зарков и Драгомир Стойнев.
Кой ще предложи?
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението ни е провокирано от факта, че проблемът с неизплатените заплати в България на хора, които добросъвестно са изпълнявали трудовите си задължения, все още не е решен.
Въпреки Временната комисия, която този парламент създаде в началото на своето съществуване и въпреки нейната ползотворна работа, останаха три големи проблема. Ние предлагаме тяхното решение в специален Законопроект, така както бяхме обявили още по време на Временната комисия. Три големи проблема!
Първо, все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което очевидно е неплатежоспособно, и по този начин да ощети както кредиторите, така и работниците в своето предприятие или фирма.
Втори проблем. Остава все още запушен достъпът до Фонда за гарантиране на вземането на този тип задължения. Това е така, защото по Закона за достъп до този Фонд трябва да започне процедура по несъстоятелност. По най-различни причини тя не започва навреме, въпреки че работодателят е изпаднал в затруднения и има такова задължение.
Затова предлагаме: работниците сами да могат да искат от съда да отпочва такава процедура и да могат да се удовлетворят техните вземания. Такова предложение, между другото, през месец септември направи и министърът на социалната политика господин Бисер Петков. Той го направи през месец септември в навечерието на поредния протест.
Уважаеми дами и господа, моля да включим тази точка в дневния ред, да разгледаме проблемите и да намерим решения преди следващия протест. Няма нужда да чакаме и да реагираме адхок на пожар. Проблемите са ясни, решенията съществуват, въпрос на воля е да го включим днес в дневния ред. Затова моля, гласувайте това наше предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Колеги, подлагам на гласуване… (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по процедура, за да кажа, че по решение на ръководството на парламентарната ни група ние ще подкрепим това предложение, с ясното съзнание обаче, че то беше предложено симетрично и в измененията в Кодекса на труда, които вече са на второ четене в Социалната комисия. Включително в тази връзка бяха приети и промени в чл. 19 от ДОПК, но с оглед целта решението на ръководството на нашата парламентарна група е да подкрепим това предложение.
Ако бъде прието, ще предложим то да бъде точка четвърта от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Подлагам на гласуване за включване в дневния ред на Проекта, който току-що докладва господин Зарков.
Гласували 188 народни представители: за 185, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Кирилов, Вие поддържате ли Вашето предложение? Заповядайте да го направите отново.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Поддържам предложението, което направих за мястото на точката в дневния ред. Предлагам да е точка четвърта от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Кирилов – този Проект за решение, който стана вече решение, да влезе в Програмата на Народното събрание и да бъде под точка номер четири.
Гласували 191 народни представители: за 187, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 до 21 ноември 2017 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Водеща е Комисията по земеделието и храните;
- Законопроект за изменение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите;
- Законопроект за ратифициране на изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставените услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 22 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по външна политика. Вносител е Цветан Цветанов;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносител отново е господин Цветан Цветанов;
- Проект на решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари – 30 юни 2018 г. Вносители – Кристиан Вигенин, Ивелина Василева и група народни представители, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител е Полина Цанкова-Христова;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Вносител е Цветан Цветанов;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Вносител е Цветан Цветанов;
- Проект за решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването. Вносител е Полина Цанкова-Христова;
- Проект на решение за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносител е Полина Цанкова Христова;
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните. Вносител е Цветан Цветанов.

Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, първо четене.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Моля за процедура – в залата да бъде допуснат господин Димитър Костов – подуправител на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 151 народни представители: за 151, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете госта в залата.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова
На заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект.
На заседанието присъстваха представителите на Българската народна банка Мирослава Димова – директор на дирекция „Надзорно-правна дейност”, и Любомир Мирчев – началник на отдел „Надзорни регулации и управление на риска” в дирекция „Надзорна политика”.
Законопроектът цели усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор, като бъде постигнато съответствие с препоръките от Доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от Българска народна банка ангажименти в отговор на Доклада.
Предлагат се следните промени:
1. Във връзка с препоръка, свързана с критериите за лицензиране, Проектът въвежда допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала.
2. Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица – администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с банката лица (вътрешни експозиции).
3. Законопроектът предвижда нови разпоредби, свързани с необходимостта от създаване на правен механизъм за въвеждане в националната правна рамка на насоките, препоръките и други мерки на Европейския банков орган. С тях се цели да бъде поставено на законово ниво задължение за спазване от страна на банките на приложимите към дейността им насоки и препоръки на ЕБО с оглед осигуряване на последователно и непротиворечиво прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Предвижда се възможността БНБ да въвежда чрез наредби изисквания, критерии и други обективни условия, предмет на насоки и препоръки, с оглед превръщането им в задължителни нормативни разпоредби. По този начин ще бъде осигурено тълкуване и прилагане на законодателната рамка еднакво, последователно и непротиворечиво, следвайки общите политики, методологии, указания и мерки, издадени от ЕБО в рамките на неговата компетентност.
Становищата на Българската народна банка и Министерството на финансите са в подкрепа на Законопроекта.
При проведената дискусия народният представител Йордан Цонев изрази мнение против приемането на Законопроекта със следните мотиви: Законопроектът ще увеличи изискванията по целия диапазон на надзорната дейност с такива, които не съответстват на европейските директиви; дава се възможност на надзорния орган (УС на БНБ) да взима решения субективно и да въвежда едностранно изисквания.
След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 11 народни представители, „против” – 2, и „въздържали се” – 6 народни представители.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към дискусията по внесения Законопроект за първо четене.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, искам да призова залата и от ляво и от дясно да подкрепи този Законопроект, защото той е поредната стъпка към усъвършенстване и повишаване ефективността на надзорната дейност на БНБ върху банковите финансови институции. Ако слушахте внимателно Доклада, сигурно разбрахте, че в крайна сметка всички промени, които се правят, от една страна ще доведат до повишаване на изискванията при лицензирането на банки, от друга страна, разширяват и задълбочават изискванията при изследването на свързаните лица при кредитирането от банки. В крайна сметка създават законови условия всички препоръки, всички изисквания на Европейския банков орган да бъдат прилагани от Българската народна банка, респективно и от българските банки. Всичко това е в резултат и на препоръки, които бяха дадени на Българската народна банка във връзка с оценката на активите, във връзка с Програмата за оценка на целия финансов сектор. Такива препоръки бяха дадени и за небанковия финансов сектор и Вие всички знаете, че ние тук, в тази зала, приехме подобни промени и в другите закони, които касаеха надзора на Комисията за финансов надзор върху небанковите финансови институции.
С тези промени ние ще създадем условия за изпълнението на тези препоръки, но важното е не да изпълним нечии препоръки, важното е наистина да имаме законовите условия надзорът да е ефективен, за да не се повтарят случаи отпреди няколко години, които разтърсиха държавата, разбирате, че говоря за случая с КТБ.
Моля Ви да подкрепите този Законопроект, като още един път казвам, че тук ще има много сериозни правомощия, които се дават на надзора на БНБ, допълнителни правомощия да осъществява надзора на банките.
В хода на дискусията поискахме мнението на банковата общност. Оттам получихме няколко мнения и корекции, които коментираме с Българската народна банка и между първо и второ четене ще внесем и някои допълнителни корекции на тези текстове, които да усъвършенстват механизма, така че да се вземе мнението и на банковите среди.
Разбира се, тук не искам да пропусна, че отговорността на банковия надзор изключително много нараства с тези допълнителни правомощия, които ние даваме. Тази отговорност, която, за съжаление, при апокалипсиса на КТБ, защото не мога да го нарека по друг начин, не беше оправдана, защото те имаха такива отговорности и без тези промени, но по един или друг начин не беше оправдана, не искам да казвам по-остри думи – всички знаете за какво говоря, и се надявам, че с тези промени, които ще увеличат правомощията на надзора, той ще оправдае доверието, което му се възлага. Силно се надявам да няма субективен елемент при прилагането на различните видове мерки в една или друга посока върху банките, така че да има и контрол от страна на управителни органи, от членовете на Управителния съвет, върху това какво прави надзорът, респективно в областта на банките.
Между първо и второ четене може би трябва да помислим нещо и в тази посока. Още един път, преди да приключа, Ви призовавам да подкрепите Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Други изказвания има ли по темата?
Професор Гечев, заповядайте, имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Искам да Ви уверя, че „БСП за България“ ще подкрепи всички текстове, които са свързани със засилването на банковия надзор и увеличаване сигурността на банковата система. Такива отделни текстове са предложени. Ние работим по тях, но сами разбрахте от изказването на нашата колежка госпожа Стоянова, че всъщност в момента ще гласуваме текст, който тепърва ще бъде променян, тъй като съдържа някои противоречия и има недостатъци, които трябва да отстраним.
Искам да Ви обърна внимание, че не само този Проект, бих казал, такава ни е цялата работа в парламента – да препускаме и да приемаме закони за два-три дни. Ако видите датата на внасянето на Проекта, датата на обсъждането в Бюджетната комисия и светкавичното влизане в пленарната зала, ще видите, че ние чупим всякакви рекорди. Не мислите ли, че е твърде рисково да правим промени, които сега обсъждаме – днес, от вчера сме започнали нови текстове, при положение че става дума за банковата система на България?
Второ, обърнете внимание, че на обсъждането в Бюджетната комисия не знам по какви причини нямаше представител на Управителния съвет на БНБ. Обърнете внимание, че нямаше нито един представител на Асоциацията на търговските банки, която е страна по Закона. Там се гласува и се взимат решения и след това, след няколко седмици или месеци, се чудим защо има такива проблеми. По каква пожарна причина ние за няколко дни трябва да взимаме такива решения? Този начин на работа не е приемлив, особено когато става дума за ключови за държавата ни решения, и в случая за икономиката на България, каквато е банковата система.
В тази връзка, от предварителните разговори, които проведохме с експерти и с колеги от Комисията – да, и ние сме съгласни, че трябва да има сериозна преработка на текстовете.
Първият риск е наистина да се даде прекалено голяма власт на отделните подуправители на БНБ и да се намали отговорността на Управителния съвет. Тук колежката Стоянова правилно отбеляза, че около КТБ имахме много сериозни проблеми, ако си спомняте, с това, че определени членове на Управителния съвет на БНБ казваха, че не са чули, не са видели, не са знаели какво става в Банковия надзор.
Ние искаме да се промени Законът, а в този си вид той не е променен, така че да няма субективизъм в Управителния съвет. Да задължим подуправителите да споделят информацията в отделните сектори без, разбира се, да накърняваме тяхната самостоятелност. Тук се изисква наистина изкуство – да хармонизираме Закона с практиките на другите централни банки, като запазваме относителната самостоятелност на подуправителите, ние искаме и трябва да гарантираме, че решенията ще бъдат вземани колективно и ще се носи отговорност от целия Управителен съвет, а не само от отделния подуправител.
Второ, промените, които са свързани с информацията, която трябва да се дава за акционерите. Всички разбираме, че става дума за следното: в случая с КТБ, а такива случаи има не само в България, а и в други страни, знаете, че в някои случаи акционерите злоупотребяват с банките, където са акционери, и всъщност банките работят основно за акционерите.
Ние, естествено, ще подкрепим текстове, при които да увеличим обхвата на информацията, да подобрим структурата на информацията, която тече от банките, от акционерите през Управителния съвет към Централната банка, но и тук имаме определени рискове.
В този текст, който ни се предлага в момента, рискът е следният: ние на практика създаваме условия за изостряне на отношенията и в някои случаи може би за блокиране на работата на банките, ако изискваме Надзорният съвет на банките да изпълнява функции и на Управителния съвет на банките, а те имат двустепенна структура, ако прехвърлим отговорността по информация основно върху търговските банки, а не върху банковия надзор. Следователно тук отново става дума за повторен прочит на тези текстове и за взимане на решения, които, от една страна, да засилят възможностите на Централната банка за контрол, а от друга страна, да не нарушим баланса на отговорностите и интересите между двустепенното управление на търговските банки и Управителния съвет на БНБ.
На трето място, ние коментирахме с колегите, че в тези текстове няма решение на въпроса за воденето на протоколи от заседанията от Управителния съвет на БНБ.
Уважаеми колеги, Вие ще се изненадате, но не се учудвайте, че когато около случая с КТБ бяха поискани протоколите от заседания на Управителния съвет, те не бяха предоставени, тъй като по наша информация такива подробни протоколи не се водят, което е изумително. Съвсем основателно с колегите от всички парламентарни групи стигаме до заключението, че ние тук трябва да впишем нови текстове, в които да задължим, както всеки държавен орган, заседанията на Управителния съвет да имат стенографски протокол, да имат аудиозапис, така както се провеждат заседанията на Министерския съвет и на други държавни органи. Още повече че БНБ е орган с особен статут, от който зависи стабилността на финансовата система и на икономиката на България.
На тази основа, уважаеми колеги, ние не приемаме подхода на препускане, за три-четири дни да решаваме ключови въпроси на банковата система, и затова ще гласуваме „въздържал се“, но още веднъж Ви уверявам, че отделни текстове, които ще доведат до подобряване на надзора и функционирането на банковата система, категорично ще подкрепим с останалите колеги. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Гечев, за изказването.
Имате думата за реплики, уважаеми народни представители.
Има ли реплики? Няма.
Продължаваме с изказванията.
За изказване – заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, нашата парламентарна група ще подкрепи Закона на първо четене, като, да, ние разбираме необходимостта от прецизиране между първо и второ четене. Също така разбираме и винаги сме се стремили да запазим интереса на вложителя, тоест по-стриктния контрол при надзора, тъй като, знаете, какво се случи само в рамките на няколко години.
Винаги съм смятал, че по такива закони е по-добре да се говори професионално, отколкото да се говори чисто политически, тъй като големият риск накрая се носи от обществото. Затова ще призова всички парламентарни групи, както направи колежката Стоянова, да подкрепите направените промени или между първо и второ четене да се направят предложения, които да бъдат възможно най-добри за поднадзорните лица, както и за тези, които са вложители, подназорните лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Реплики? Няма реплики.
Изказване – заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, нашата парламентарна група също ще подкрепи Законопроекта, макар че членовете на Бюджетната комисия от ДПС гласувахме „против“. След поредица от разговори стана ясно, че Законопроектът може и трябва да бъде доработен между първо и второ четене.
Разбира се, подготвил съм си достатъчно аргументи в тази посока, но доколкото виждам, съгласието на всички е да работим в тази посока. Не намирам, че сега трябва да Ви ангажирам с тях, по-скоро, след като бъдат направени предложенията за второ четене, и след като видим кои от тези предложения ще бъдат приети, тогава ще изложим всичките си аргументи „за“ и „против“. Не мога обаче да отмина само един факт – когато Европейският банков орган приема насоки за свързани клиенти, приети с дата 14 ноември и те трябва да влязат в сила за целия Европейски съюз от 1 януари 2019 г., ние подготвяме изменения, които са мотивирани само от така наречената „препоръка“, отправена към БНБ и към надзора от Международния валутен фонд в онзи доклад, за който говорихме и в Бюджетната комисия многократно.
Смятам, ще подчертая за пореден път от тази трибуна, че водещият мотив на българския парламент е европейското законодателство, първо, а не препоръки, на който и да е орган във връзка, с която и да е проверка и адаптиране към някакви очаквания на въпросния орган, че не били идентифицирани, защото еди-какво си – да не влизам в подробности. Имам ги пред мен всичките, но само ще Ви отегча, тъй като са твърде професионални и само една част от Вас ще ги възприемат.
Такива изпреварващи стъпки, още повече в наредби да определяме нещо, което не е определено от законодателя, това, разбира се, противоречи и на Закона за нормативните актове, и на цялата философия на законодателството.
В Наредбата могат и трябва да се определят параметри и правила, които обаче са определени от волята на законодателя. В случая, за който говорим – чл. 45, ал. 1, т. 10, която се предлага, в самата Наредба ще бъдат определени неща, които не са определени в законодателството или трябва да бъдат определени в Закона, а Наредбата да конкретизира определени вече в Закона положения, или трябва да отпадне този член, и ние ще предложим подобен текст.
Няма да се спирам на другите несъгласия. Основното ни несъгласие е принципно. Това, което Европа приема, това трябва да приемаме и ние и в сроковете, в които Европа го иска. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Цонев.
Имате думата за реплики. Няма желаещи.
Имате думата за следващи изказвания. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване на първо четене разпределения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Кирилова Стоянова на 13 ноември 2017 г.
Гласували 163 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 54.
Законопроектът е приет на първо четене.

Преминаваме към точка втора от днешната ни програма:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Подлагам на гласуване Проект на решение, предложен от Полина Цветославова Цанкова-Христова, за следните промени:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кръстина Николова Таскова като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Дора Стоянова Христова за член на Комисията по бюджет и финанси.“
Гласували 146 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Преминаваме към следващия Проект за решение отново от Полина Цветославова Цанкова-Христова:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Кръстина Николова Таскова за член на Комисията по здравеопазването.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 134 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Дора Стоянова Христова като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 145 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 4.
Решението е прието.
Следващият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Атанас Иванов Ташков за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 123, против 6, въздържали се 10.
Решението е прието.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Методиева Димова като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
2. Избира Галя Стоянова Василева за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“
Това е предложението на господин Цветан Цветанов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 141 народни представители: за 130, против 1, въздържали се 10.
Решението е прието.
Пристъпваме към следващия Проект за решение с вносител Цветан Цветанов:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Атанас Иванов Ташков като член на Комисията по външна политика.
2. Избира Димитър Борисов Главчев за член на Комисията по външна политика.“
Моля да гласуваме.
Гласували 145 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 8.
Решението е прието.
Следващият Проект за решение с вносител Цветан Цветанов:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Галя Стоянова Василева като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Димитър Борисов Главчев за член на Комисията по бюджет и финанси.“
Моля да гласуваме.
Гласували 146 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Пристъпваме към следващия Проект за решение с вносител Цветан Цветанов:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по земеделието и храните.
2. Избира Ирена Методиева Димова за член на Комисията по земеделието и храните.“
Моля да гласуваме.
Гласували 142 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 10.
Решението е прието.
Процедура – заповядайте.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Моля да подложите на гласуване срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, да бъде пет дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Менда Стоянова, срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции да бъде пет дни.
Моля да гласуваме.
Гласували 141 народни представители: за 105, против 8, въздържали се 28.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка трета от дневния ни ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, първо, моля за процедура – да допуснем в залата: госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Наталия Чернева и Мина Янкова – началници на отдели в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Татяна Накова – главен експерт в същата дирекция; от НАП: Александър Георгиев – заместник изпълнителен директор, и Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля да гласуваме за допускане в залата на предложените лица.
Гласували 128 народни представители: за 118, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят лицата за присъствие на заседанието.
Заповядайте за доклада.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, колеги!
„Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли други предложения, изказвания? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 120 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 6.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По параграф 1 има предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 25, ал. 4, изречение второ думата „услуга“ се заменя със „стока или услуга“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 1 с направеното предложение и в редакцията на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 13.
Предложението за § 1 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по § 2? Не виждам.
Моля да гласуваме § 2.
Гласували 104 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 16.
Предложението за § 2 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по предложението? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 3.
Гласували 110 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по предложението за § 4? Няма.
Моля да гласуваме § 4.
Гласували 115 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 23.
Предложението за § 4 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания има ли?
Заповядайте, господин Свиленски, за процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам § 5 да го отложим малко във времето в гласуването поради вероятно техническа грешка.
В § 5 в текста е записано „универсална пощенска услуга съгласно Закона за ДДС“, а в Закона за пощенските услуги се говори за „универсалната пощенска услуга“. В момента водим разговори с Министерството как трябва да бъде по-точно, затова моля да се отложи за по-късно гласуване на § 5. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Георги Свиленски за отлагане на разглеждането на § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Предложението за отлагане на § 5 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 112 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 23.
Предложението за параграфа е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по § 7? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 7.
Гласували 111 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 21.
Предложението за § 7 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 8 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, като накрая в ал. 7 се добавя „и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста за § 8
Гласували 108 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 20.
Предложението за § 8 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 9 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в ал. 6 накрая се добавя „и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по направеното предложение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 97 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за § 10.
Гласували 106 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 23.
Предложението за § 10 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания по § 11? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за § 11.
Гласували 104 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания по § 12? Няма.
Моля, режим на гласуване за § 12.
Гласували 104 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 13 има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков:
„В § 13 да се направят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „7-дневен” да бъдат заменени с „14-дневен”.
2. В ал. 1, т. 2 да отпадне.
3. В т. 2 текстът „В ал. 4, изречение второ след думите „същият е” се добавя „регистрирано лице на основание, различно от този член или чл. 100, ал. 1 или е” – да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова в § 13.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.“
2. В ал. 4, изречение второ след думите „същият е“ се добавя „регистрирано лице на основание, различно от този член или чл. 100, ал. 1, или е“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания? Няма изказвания.
В такъв случай подлагам неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за § 13 на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 14, против 37, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 13 с редакцията на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 27.
Предложението за § 13 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 14.
Гласували 99 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 15 има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков – § 15 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15 и предлага следната редакция:
„§ 15. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря.
Пристъпваме към гласуване, първо, на предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 15 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 119 народни представители: за 12, против 44, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 15 с редакцията на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 80, против 3, въздържали се 30.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 16 има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков – § 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното от народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков предложение § 16 да отпадне, което е неподкрепено от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 17, против 25, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 16 по предложение на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 35.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 17 има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 17 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване параграф 17 по предложение на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 18, който става § 17.
Гласували 113 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за параграф 19, който става § 18.
Гласували 108 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 20, който става § 19.
Гласували 109 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за § 21, който става § 20.
Гласували 109 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания по този текст? Няма.
Гласуване по предложението на Комисията § 22 да стане § 21.
Гласували 108 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 23 има предложение от народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 23, който става § 22.
Гласували 117 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 24, който става § 23.
Гласували 108 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 29.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване предложението на Комисията за § 25, който става § 24.
Гласували 108 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Има предложение на народните представител Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 26 да отпадне.
Гласували 119 народни представители: за 68, против 19, въздържали се 32.
Предложението на Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за отпадане на § 26 е прието. (Шум и реплики.)
Иска ли някой процедура за нещо? (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Александров.
Добре е, когато върви гласуване, да се внимава.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Така е, господин Председател, прав сте, но поради причина, че имаше хора, които се движеха в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Дадох достатъчно време за гласуване. Никой не се движеше, стояха прави в залата.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Напротив, господин Кирилов стоеше прав, движеше се и не успя да гласува. (Оживление.) Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Параграф 26 е приет. (Шум и реплики: „Прегласуване!“.)
Прегласуване на кое? (Шум и реплики.)
Обявете за протокола, че правите предложение за прегласуване.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: За протокола обявявам, че Ви предлагам да подложите на прегласуване предложението на колегите Шевкед и Кичиков за § 26. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Поставям на прегласуване предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 26 да отпадне.
Гласували 128 народни представители: за 13, против 55, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на Комисията за текста на вносителя за § 26, който става § 25.
Гласували 118 народни представители: за 78, против 7, въздържали се 33.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Има предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Поставям на гласуване направеното предложение от народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков § 27 да отпадне.
Гласували 119 народни представители: за 7, против 62, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 27, който става § 26.
Гласували 112 народни представители: за 78, против 6, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 28 има предложение от народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 176в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000 лв., или
„3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.”
2. В ал. 7 накрая се добавя „глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона“.
3. Създават се ал. 13, 14 и 15:
„(13) Регистриран земеделски производител, който извършва зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствено потребление, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение.
(14) Лице, различно от лицата по ал. 13, осъществило вътреобщностно придобиване на течни горива или получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че е вписано в регистъра по ал. 15.
(15) За лицата по ал. 14 Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър. Редът за вписване и съдържанието на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на Комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 27, в предложената редакция.
Моля, гласувайте предложението на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28, като след думите „наредбата по” се добавя „чл. 118”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме предложението на Комисията, която подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28, с предложената промяна, като след думите „наредбата по“ се добавя „чл. 118“.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 30 – предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Румен Гечев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 29, и предлага следната редакция:
„§ 29. В чл. 187, ал. 1, изречение второ думата „нарушения“ се заменя с „нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан“ и се създават изречения трето и четвърто: „Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме предложението на Комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 29, с предложената редакция.
Гласували 105 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме § 31, който става § 30.
Гласували 90 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, гласуваме двата параграфа 32 и 33, по предложение на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Преходни и заключителни разпоредби.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 98 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме § 34.
Гласували 96 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме § 35, който става § 34, и § 36, който става § 35, така както са внесени от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 8.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 36, като думите „§ 20” се заменят с „чл. 118, ал. 4, т. 6”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме предложението на Комисията, като текстът на вносителя за § 37, става § 36, като думите „§ 20“ се заменят с „чл. 118, ал. 4, т. 6“.
Гласували 87 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме § 38, който става § 37.
Гласували 109 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 33.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 39 – предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 38, и предлага следната редакция:
„§ 38. (1) Предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона.
(2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице, в случаите когато в същия срок не е възложена ревизия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме текста на вносителя за § 39, който става § 38, с предложената редакция на Комисията.
Гласували 113 народни представители, за 81, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 40 – предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 39, и предлага следната редакция:
„§ 39. (1) Обезпечение, предоставено от данъчно задължено лице, за което е отпаднало задължението за предоставяне на обезпечение по чл.176в, ал. 1, т. 3 и за което не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона.
(2) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице, в случаите когато в същия срок не е възложена ревизия.
(3) При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 в деня на освобождаването“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Нека да гласуваме това, което изчетохте досега.
Има ли изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията за § 40, който става § 39, и направената редакция.
Гласували 106 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 27.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 40а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 40:
„40. До създаване на публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15, освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на § 40.
Гласували 111 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 31.
Предложението е прието – това е нов § 40.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 41 – предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41 и предлага следната редакция:
„§ 41. В Закона за акцизите и данъчните складове се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 т. 37 се изменя така:
„37. „Енергиен продукт за отопление“ е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление не се ограничава само до използването му за отопление на помещение. Използването на енергиен продукт за отопление включва и всички случаи, когато енергийните продукти се изгарят и получената топлина се използва независимо от крайното ѝ предназначение, включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини, с изключение:
а) за цели по т. 10 и 33;
б) за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.“
2. В чл. 12, ал. 2 накрая се добавя „както и изделията за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи вещества“.
3. В чл. 21:
а) в ал. 1 се създават т. 15 и 16:
„15. произведената електрическа енергия от лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия;
16. цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.“;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „по ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „по ал. 1, т. 1-3“;
бб) създава се нова т. 2:
„2. по ал. 1, т. 2 – с правилника за прилагане на закона;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
4. В чл. 22, ал. 3, т. 2 думата „лекарства“ се заменя с „лекарствени продукти“.
5. В чл. 24б:
а) в ал. 3 думите „които могат да бъдат отстранени“ се заличават и се създават изречения трето и четвърто: „При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) в ал. 5 изречение първо се изменя така: „Когато се установи, че лицето не отговаря на нормативните изисквания, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.“;
в) в ал. 8 накрая се добавя „включително в случаите на връчено удостоверение, след отменен отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител“.
6. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думите „наредбата по ал. 2“ се добавя „и при условие че същите са определени, отчетени и вписани в регистър „Дневник на складовата наличност“ по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона“.
7. В чл. 27 се създава ал. 14:
„(14) При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
8. В чл. 44:
а) в ал. 1, т. 4 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 84, ал. 22“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Акцизът се смята за внесен в държавния бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1. Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато плащането е наредено най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден. Когато плащането е извършено с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.”
9. В чл. 49:
а) в ал. 3 думите „отказва искания лиценз“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) в ал. 6 след думите „друг орган“ се добавя „включително и в случаите на получаване на становище от началника на митницата по смисъла на наредбата по чл. 103а, ал. 3“.
10. В чл. 52, ал. 4 се създава изречение второ: „Решението на директора на Агенция „Митници“ подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.“
11. В чл. 53, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „при вливане, сливане или разделяне”.
12. В чл. 55г, ал. 3 думите „отказва искания лиценз“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
13. В чл. 57а се създава ал. 11:
„(11) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи по смисъла на Закона за енергетиката са длъжни ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период да предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително следната информация:
1. потребени количества природен газ за собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско измерване, при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване, в случаи на извършени проверки през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ – в гигаджаули при горна топлотворна способност;
6. при поискване – данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.“
14. В чл. 57б:
а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1-3 с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.“;
б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите.“;
в) в ал. 7 се създават изречения трето и четвърто: „При неотстраняване на нередовностите началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.”;
г) в ал. 14 се създава изречение трето: „При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, началникът на компетентната митница по новото седалище и адрес на управление издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.
15. В чл. 57в, ал. 5 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
16. В чл. 58д, ал. 3 думите „отказва регистрацията“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.“
17. В чл. 64:
а) в ал. 4 накрая се добавя „като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден”;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Бандеролите се заявяват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите. Бандеролите се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бандеролите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от 2015 г.).”
18. Създава се чл. 75б:
„Чл. 75б. (1) В случаите когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8.
(2) Когато получателят установи точното количество на акцизните стоки при тяхното разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър „Дневник складова наличност“. Съобщението за получаване се подава в съответствие с чл. 73д.
(3) При посочени липси в съобщението за получаване на акцизни стоки, когато изпращачът е установен в друга държава членка, митническите органи извършват проверка на действително получените количества. Проверката относно действително изпратеното количество се извършва съгласно Регламент (EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L 121/1 от 8 май 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент ( ЕС) № 389/2012 г.“.
(4) След извършване на проверките по ал. 3, с които са установени липси по ал. 1, началникът на компетентното митническо учреждение, на територията на което се намира данъчният склад, обектът на регистрирания получател или на временно регистрирания получател, издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача, като с едно решение може да се установят задължения за акциз за съответния данъчен период.
(5) Определеното задължение с решението по ал. 4 подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) За целите на връчване и събиране на установеното задължение с решението по ал. 4 може да се прилагат разпоредбите на Глава двадесет и седма „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) В случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2, когато съобщението за получаване се приключи с липси, се извършва проверка съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 г. относно установяване на заплащането на акциза. В случай че акцизът не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател – изпращач, при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4.“
19. В чл. 80:
а) в ал. 1 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават;
б) създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите на вливане, сливане или разделяне, преди подаване на уведомлението по реда на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при обезпечение учредено с:
1. банкова гаранция се представя анекс към банковата гаранция, с който да се обезпечат задължения за суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението при управлението на данъчния склад;
2. депозит в пари, същият обезпечава задълженията за суми за възникнали, които биха могли да възникнат или установени задължения за заплащане на акциз ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението при управлението на данъчния склад.
6) Лицензираният складодържател е длъжен в 30-дневен срок от връчването на решение, свързано с промяна на обстоятелствата по ал. 5, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходното обезпечение, да предостави новото обезпечение.
(7) Банковите гаранции трябва да са със срок на валидност не по-малко от 1 година от датата на издаването им.“
20. В чл. 81б, ал. 6 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават.
21. В чл. 82, ал. 1 думите „по определения с митническото законодателство ред за обезпечаване на митата“ се заличават.
22. В чл. 83е, ал. 2 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават.
23. В чл. 83к, в изречение второ думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават.
24. В чл. 84, ал. 8:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 20“ се добавя „ал. 2“;
б) в т. 1 се създава изречение второ: „В случаите на доставка на природен газ, въглища или кокс, на освободен от акциз краен потребител се издава отделен акцизен данъчен документ за всеки обект.“
25. В чл. 90а се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за лицата, получили лиценз за управление на данъчен склад.“
26. В чл. 90г, ал. 3 думите „отказва издаването на разрешение“ се заменят с „издава решение, с което прекратява производството“ и се създава изречение второ: „Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.”
27. В чл. 91б:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2-4:
„(2) Забранява се регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад.
(3) Забранява се подаването на съобщение по чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпили физически в данъчния склад или обекта.
(4) Забранява се издаването на данъчни документи по този закон за акцизни стоки, които не са произведени или не са постъпили физически в данъчния склад или обекта. Забраната не се отнася за случаите на установяване на липси или потреблението на акцизни стоки в данъчния склад/обекта.“
28. В чл. 93 се създават ал. 13 и 14:
„(13) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява с решение на началника на компетентната митница при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) В случаите по ал. 13 решението за прекратяване на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго.“
29. В чл. 99 се създават ал. 6-8:
„(6) Забранява се публикуването на обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизните стоки по ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2, т. 2-5 и отпадъците от тютюн по ал. 2, т. 6.
(7) Лицата, предоставили услугата за публикуване на обявите/съобщенията по ал. 6 в електронен вид, са длъжни да премахват информацията в срок до три дни от публикуването и да контролират публикуването на подобни обяви/съобщения, включително чрез забрана или ограничаване на достъпа на използвани за целта телефонни номера, IP адрес и адрес на електронна поща.
(8) Когато е необходима като доказателство, информацията за лицата, предлагащи акцизни стоки чрез обяви/съобщения по ал. 6, се предоставя при поискване на митническите органи.“
30. Създава се чл. 99а:
„Чл. 99а. (1) Изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по чл. 99, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2-6 е забранено. Забраната не се отнася за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.
(2) Не се допуска извършването на пощенски услуги, свързани с приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1.
(3) Подателите са длъжни да попълват декларация пред пощенския оператор, че изпращаните от тях акцизни стоки са с платен, начислен или обезпечен акциз, както и че същите са с бандерол, когато такъв е задължителен. Попълване на декларация се изисква и при изпращане на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4, като подателят посочва идентификационните данни на получателя и предназначението на отпадъка.
(4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват в оригинал в съответното звено на пощенската мрежа и се предоставят на митническите органи при извършване на проверка.
(5) При съмнение или когато установят, че пратката съдържа акцизните стоки или отпадъци от тютюн по ал. 1, пощенските оператори уведомяват незабавно най-близкото митническо учреждение, като предоставят данни за нейното местоположение и служебно лице за контакт. Приетата пратка се задържа от пощенския оператор за срок, съгласуван с митническите органи, но не по-дълъг от 3 дни от уведомяването.
(6) В срока по ал. 5 митническите органи извършват проверка, като пощенският оператор е длъжен да им оказва необходимото съдействие, включително за установяване на подателя и получателя на пратката, съдържаща забранените акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Митническите органи могат да изискват от пощенските оператори конкретни действия, свързани с приемането, пренасянето и доставката на пратки, съдържащи акцизни стоки или отпадъци от тютюн, да се извършат под тяхно наблюдение и/или под наблюдението на оператора.
(7) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 3 се определят с Правилника за прилагане на закона.
(8) Когато е необходима като доказателство, информацията, свързана с приемането, пренасянето и доставянето на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1, се предоставя при поискване на митническите органи.“
31. В чл. 102:
а) в ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и отпадъци от тютюн“;
б) създава се ал. 8:
„(8) При осъществяване на контрола върху акцизните стоки при поискване от митническите органи лицата са длъжни да им представят документ за самоличност. В случай на отказ самоличността на лицето се установява от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.“
32. В чл. 102а се създава ал. 6:
„(6) Разпоредбите на ал. 1-5 се прилагат и за контрола върху отпадъците от тютюн.“
33. Създава се чл. 102б:
„Чл. 102б. (1) Подлежащите на контрол лица, които са уведомени от митническите органи, че ще бъдат инсталирани и използвани техническите устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1 и/или че ще бъдат поставени технически средства за контрол с цел ограничаване на достъпа до товара, са длъжни да задържат транспортното средство до предприемане на съответните действия, но за не повече от 3 часа от уведомяването.
(2) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на акцизни стоки и/или на технически средства за контрол на достъпа до товара лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно:
1. да представи на митническите органи документ за самоличност и всички документи, свързани с товара, с които разполага;
2. да декларира пред митническите органи данни за вида и количеството на акцизните стоки, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоките, както и да заяви очаквания час на получаване/разтоварване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
3. да уведоми лицето, посочено като получател и/или изпращач на стоките, за инсталираните технически устройства и/или поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоките на територията на страната;
4. да запази целостта и да не допуска повреждането, манипулирането или въздействието по друг неправомерен начин върху техническите устройства и техническите средства за контрол, поставени от митническите органи;
5. да не се отклонява от маршрута, определен по реда на чл. 102а, ал. 2, освен в случаите на непреодолима сила, за които е уведомил митническите органи предварително на телефон за връзка, посочен от тях;
6. да достави превозваните акцизни стоки на мястото на получаването/разтоварването им в страната или на мястото, през което транспортното средство трябва да напусне територията на страната, като присъства при демонтиране на техническите устройства и/или отстраняване на техническите средства за контрол.
(3) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на акцизни стоки и/или на технически средства за контрол на достъпа до товара лицето – получател на акцизните стоки на територията на страната, е длъжно:
1. да уведоми незабавно митническите органи при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоките на телефони за контакт и електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“;
2. да се яви пред митническите органи на посочените място, дата и час на получаване/разтоварване на стоките или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
3. да присъства или да осигури присъствието на упълномощен свой представител при демонтирането на техническите устройства и/или отстраняването на техническите средства за контрол, както и при проверката, извършена при получаване/разтоварване на стоките.
(4) Когато от транспортно средство, върху което са поставени технически средства за контрол на достъпа до товара, трябва да се разтовари акцизна стока на няколко различни места, на всяко от местата на разтоварване поставените технически средства за контрол се отстраняват. След разтоварване на стоката митническите органи могат да поставят нови технически средства за контрол.
(5) Техническите устройства се демонтират и/или техническите средства за контрол се отстраняват от митническите органи на мястото на получаване/разтоварване на стоката не по-късно от 4 часа от заявения от лицето час съгласно ал. 2, т. 2. Когато е подадено уведомление за промяна по ал. 3, т. 1, демонтирането на техническите устройства и/или отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаването на уведомлението.
(6) В случаите по ал. 5, когато с транспортното средство се превозват освен акцизните стоки и други стоки, при разтоварване на другите стоки не се изисква присъствието на техния получател.
(7) За инсталираните и демонтираните технически устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1, както и за поставените и отстранените технически средства за контрол митническите органи съставят протокол.
(8) Формата и съдържанието на декларацията по ал. 2, т. 2 се определят с Правилника за прилагане на Закона.
(9) Разпоредбите на ал. 1-8 се прилагат и за контрола върху отпадъците от тютюн.“
34. Създава се чл. 102в:
„Чл. 102в. (1) В случаите на чл. 102, ал. 6 водачите на пътните превозни средства имат задълженията по чл. 102б, ал. 2, т. 1 и 2.
(2) За идентифициране и спиране на транспортни средства митническите служители могат да изискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи или от други държавни органи в рамките на тяхната компетентност. По искане на митническите органи и при наличие на данни, че спряното транспортно средство е послужило за извършването на нарушение на закона, транспортното средство се задържа за осъществяване на контрол.
(3) За установяване на маршрута на движение и на местоположението на транспортни средства митническите органи могат да ползват данни от навигационни системи, данни от системите на компетентните администрации, както и друга подходяща информация.“
35. В чл. 103:
а) в ал. 2 думите „обезпечаването и преценката“ се заменят с „обезпечаването, преценката и връщането“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Средствата за контролните покупки по ал. 5 се осигуряват от бюджета на Агенция „Митници“.“
36. В чл. 103в:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1-3, с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, не се прилага разпоредбата на чл. 103а, ал. 4.“
37. В чл. 107, ал. 5 думите „ал. 5, 6 и 8” се заменят с „5, 7 и 8”.
38. В чл. 107б, ал. 2 след думите „иззетите и задържаните“ се добавя „отнетите и изоставените в полза на държавата“.
39. В чл. 107в, ал. 3 думите „чрез възлагане за преработка или унищожаване“ се заличават.
40. В чл. 107ж:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато за стоките – предмет на нарушение по този закон, акцизът е заплатен частично или не е заплатен, се дължи акциз на общо основание в случаите:
1. по чл. 107е, ал. 2 – с влязло в сила наказателно постановление за стоките е определена пазарна цена;
2. по чл. 107з, ал. 3, т. 3 – с влязло в сила споразумение за прекратяване на административнонаказателно производство за стоките, за които е заплатена пазарна цена.”;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Акциз на общо основание се дължи в случаите по чл. 108, ал. 2, чл. 109, ал. 5 и чл. 123б, ал. 1 при влязло в сила наказателно постановление.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
41. В чл. 107з, ал. 4, т. 2, буква „а“ след думите „по-нисък от“ се добавя „80 на сто от“ .
42. Член 110 се изменя така:
„Чл. 110. (1) Лице, което не внесе дължимия акциз в срока по чл. 44, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 100 до 1000 лв. – за физическите лица.
(2) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 87, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, и с глоба в размер от 50 до 1000 лв. – за физическите лица.
(3) Лице, което не предостави в срок информация по чл. 88а, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1, 2 и 3 имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв., а глобата е в размер от 300 до 2000 лв.
(5) Лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител, което не представи рекапитулативна декларация или не представи отчета по чл. 28а в установения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 500 до 3000 лв.“
43. В чл. 112а се създава ал. 3:
„(3) Който държи и превозва акцизни стоки без опростен придружителен документ или документ по чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция в размер от 4000 до 8000 лв.“
44. Създава се чл. 112б:
„Чл. 112б. (1) Лице, при което митническите органи установят липси на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер на акциза, дължим за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двойния размер на дължимия акциз за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 1000 лв.
(3) Лице, при което митническите органи установят излишъци на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 имуществената санкция е в размер от 5000 до 30 000 лв.“
45. В чл. 114а:
а) в ал. 1 след думите „чл. 91б“ се добавя „ал. 1“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 91б, ал. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на акциза, но не по-малко от 6000 лв., а при повторно нарушение – в двойния размер на акциза, но не по-малко от 10 000 лв.“
46. В чл. 120 се създава ал. 5:
„(5) Който наруши забраната на чл. 99, ал. 6 и 7, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 2000 лв., а имуществената санкция – в размер от 5000 до 10 000 лв.“
47. В чл. 123:
а) в ал. 1 думите „1000 лв.“ се заменят с „500 лв.“ и думите „2000 лв.“ се заменят с „1000 лв.“;
б) в ал. 2 думите „2000 лв.“ се заменят с „1000 лв.“ и думите „4000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“;
в) в ал. 6 думите „2000 лв.“ се заменят със „700 лв.“ и думите „4000 лв.“ се заменят с „1000 лв.“ и думите „6000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“
48. Член 123а се изменя така:
„Чл. 123а. (1) Който избегне пълното или частичното внасяне на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
(2) Който избегне пълното или частичното обезпечаване на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
(3) В случаите по ал. 2, когато дължимият акциз е начислен и внесен, на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер 500 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата е в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция – в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.“
49. Създава се чл. 123в:
„Чл. 123в. (1) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 99а, ал. 1, 2 и 3, се наказва с глоба за физическите лица в двойния размер на акциза, но не по-малко от 1000 лв., или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция – в двойния размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв.
(3) Наказанията по ал. 1 и 2 не се налагат на лица – пощенски оператори по смисъла на Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн по чл. 99, и са съдействали за установяване на нейния изпращач и получател.“
50. В чл. 124:
а) в ал. 1 след думите „нарушения по чл. 108а“ се добавя „чл. 112а, ал. 3“;
б) в ал. 4 след думите „транспортиране на“ се добавя „иззетите и задържаните“;
в) в ал. 5 в изречение първо след думите „подлежат на“ се добавя „продажба“ и в изречение второ след думите „подлежат на“ се добавя „продажба или“;
г) създава се нова ал. 6:
„(6) Продажбата на акцизни стоки по ал. 5 се извършва от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ или на оправомощено от него лице, по ред, определен с наредбата по чл. 124, ал. 4.“;
д) досегашните ал. 6 става ал. 7.
51. В чл. 126:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2-4:
„(2) Санкциите по ал. 1 се налагат независимо от представянето на документи, когато лицето е знаело или е било длъжно да знае, че акцизните стоки са с неустановен (неизвестен) произход и това е доказано от митническите органи или органите по приходите.
(3) За целите на ал. 2 се приема, че лицето е било длъжно да знае, когато доставката на стоките:
1. е между свързани лица;
2. е привидна или заобикаля закона;
3. е на цена, която значително се отличава от пазарната;
4. не е съпроводена с относимите документи за качество или съответствие.
(4) В случаите по ал. 2 отговорността се реализира по отношение на лицето доставчик или получател по доставката на акцизни стоки, за която:
1. не е налице документална обоснованост;
2. не са представени необходимите документи или не е декларирана съответната информация пред Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите.“
52. В чл. 126б, ал. 2 числото „50“ се заменя със „100“.
53. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9б:
„§ 9б. В срок до 31 март 2018 г. началниците на митници извършват служебна пререгистрация на издадените удостоверения за регистрации по чл. 57а, ал. 1, т. 2 по седалището на лицата с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми колеги, разискванията, както и гласуването, ще бъдат след почивката.
Обявявам почивка в рамките на половин час, след което продължаваме с § 41.

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми колеги, продължаваме с работата за днес.
Господин Марешки има декларация от името на група.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! През последните дни бяхме свидетели на недопустимо, бих казал, цинично обръщение на наш колега депутат от парламентарната група на „Българската социалистическа партия за България“ спрямо българския народ, наричайки 80% от българските граждани дебили.
Продължавайки с безумието си, той си позволи да обезличи и ролята на българския народ и българската държава за спасяването на наши съграждани – на българските евреи по време но войната.
Уважаеми дами и господа, част от Вас, и от Вас, и от Вас, и от Вас, са сред тези 80% от българските граждани, оприличени за дебили. По-лошото е да приемем, че ние не сме от тях, ние сме някаква друга, по-велика каста, богоизбрани. Вашите родители, Вашите деца, Вашите роднини, Вашите избиратели са част от тези 80% от българския народ, оприличени за дебили. По дяволите, ще допуснем ли…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Марешки, моля Ви!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: … ще допуснете ли, ще си заровите ли главата в пясъка и да се направите, че не сте чули подобно нещо, че не сте чули подобен цинизъм, подобно недопустимо обръщение към българските граждани, към Вашите роднини, към Вашите избиратели?
Ние от Политическа партия „Воля“ няма да си мълчим. Ние няма да допуснем нито един политик, от която и да е политическа сила, да си позволява да прави такива обръщения към българския народ, да си позволява да пренаписва историята и да я обезличава в ущърб на българския народ и на българската държава. Ще се противопоставяме на всяко такова родоотстъпничество в действие и ще се борим за това българският народ да продължава да бъде един горд борбен народ, независимо от постоянната му прокоба, от постоянното му наказание да бъде управляван по този некачествен начин.
Ще се молим и на господ рано или късно ситуацията в България да се промени и тези два милиона българи, за които постоянно се говори, които са под прага на бедността, са доведени до този под праг на бедността точно от такива политици, които ги считат за скот, за роб, за второ качество, за дебил.
Призовавам всички Вас да се замислите, че не става дума само за Вас, а става дума и за Вашите деца, роднини, близки, за Вашите гласоподаватели в края на краищата! Да се противопоставим на всеки един такъв опит и да не допускаме такива хора да свалят нивото, да свалят реномето на българския парламент. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“, единични ръкопляскания отдясно. Народните представители от „Воля“ напускат залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.
Продължаваме с § 41.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме подкрепения от Комисията § 41.
Гласували 113 народни представители: за 63, против 4, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Гаджев, за прегласуване.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Понеже колегата Пламен Манушев не успя да гласува, даже в момента има проблем с пулта, правя процедура за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев.
Процедура по прегласуване на § 41.
Гласували 139 народни представители: за 84, против 5, въздържали се 50.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме подкрепения от Комисията § 42.
Гласували 138 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 52.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на § 43 и § 44, които са подкрепени от Комисията.
Гласували: 136 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 51.
Двата параграфа са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 45 има предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 3, буква „б“ и предложението по т. 4.
Предложението по т. 3, буква „а“ е оттеглено.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 3, буква „б“ и предложението по т. 4 в частта за „самоосигуряващите се лица“.
Предложението по т. 4 в останалата част, по т. 3, буква „а“ и т. 5 е оттеглено.
Предложение на народните представители Адлен Шевкет и Сергей Кичиков.
Комисията подкрепя предложението по т. 3, буква „б“ и по т. 4 и не подкрепя предложението по т. 1.
Предложението по т. 3, буква „а“ е оттеглено.
Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева.
Комисията подкрепя предложението за т. 4 и т. 3, буква „б“ и не подкрепя предложението за т. 5.
Предложението за т. 3, буква „а“ е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прочетете т. 5, понеже не е подкрепена.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Точка 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В чл. 73. Нали тя не е подкрепена?
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: В § 45 да се направят следните изменения: точки 1 и 3 да отпаднат.
В т. 4, буква „б“ думите „самоосигуряващи се лица“ да отпаднат.
„5. В чл. 73, ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят с „до края на месец март“.“
Има предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45 и предлага следната редакция:
„§ 45. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 50:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.“;
б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя с „доказателства“.
2. Създава се чл. 50а:
Възможност за деклариране на необлагаеми доходи
„Чл. 50а. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.“
3. В чл. 53 ал. 6 се изменя така:
(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
4. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.“
5. В чл. 73, ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят с „до 15 март“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Изказвания? Не виждам.
Първо, ще гласуваме неподкрепеното предложение по т. 1 от народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
Гласували 140 народни представители: за 36, против 55, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване и неподкрепеното предложение за т. 5 на народните представители Дора Христова и група народни представители.
Гласували 144 народни представители: за 52, против 59, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 45.
Гласували 144 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 55.
Параграф 45 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 46 има предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев – § 46 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Търновалийски, което Комисията не подкрепя.
Гласували 146 народни представители: за 69, против 64, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 46, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 139 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 59.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 47 има предложение на Николай Александров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47 и предлага следната редакция:
„§ 47. Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 47, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 148 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 57.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 48 има предложение на Николай Александров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 48 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване § 48, за който Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 141 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 48:
„§ 48. Данъчно задължените лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху данъка за довнасяне и за годишната данъчна декларация за 2017 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 48.
Гласували 147 народни представители: за 93, против 36, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 49 има предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев:
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева:
„Параграф 49 да се измени така:
§ 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 31 март 2018 г.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49 и предлага следната редакция:
„§ 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение на Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 153 народни представители: за 59, против 38, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 49, така както е предложен и подкрепен от Комисията.
Гласували 155 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 58.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 50 има предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, като т. 4 се изменя така:
„4. В чл. 61ч:
а) в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП=(ПДТПП х ОМ):БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година,
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението,
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници,
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 50, който Комисията подкрепя.
Гласували 146 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 50.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 51 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, като в т. 2, буква „б” накрая се добавя „и одиторският доклад”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли изказвания по § 51? Няма.
Подлагам на гласуване така прочетения параграф, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 140 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 51.
Параграф 51 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 52 има предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 52 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Много Ви благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Първо, може би да се обърна към всички и да благодаря за конструктивния диалог днес. Макар и по-тежко, вече отиваме към края, на финала на Закона за данък добавена стойност, който представлява част от законодателните пакети и мерки, които се приемат преди бюджета. Може би е едно от важните гласувания, тъй като ние имаме решение на групата, което изповядва предишно наше решение, а именно отхвърляне на текстовете, които са ни предложени в Закона за ограничаването на мерките и плащанията в брой. Така че ще помоля абсолютно всички в тази зала да подкрепите това предложение, което е направено от мен, от колегите, както виждам и от други колеги от други парламентарни групи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Александров.
Подлагам на гласуване § 52, който Комисията… (Реплики.)
За изказване? Прощавайте.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, изказването на господин Александров ме провокира и аз да взема думата, макар и за кратко, и да Ви призова точно за обратното: да отхвърлите предложението на Комисията, която предлага параграфът, внесен от вносителя, да бъде отхвърлен. Това е текстът за намаляване на лимита за плащания в брой от 10 на 5 хил. лв.
Миналия път имахме много сериозен дебат. Вие не пожелахте да подкрепите това предложение. Аз Ви моля да го направите сега! Защото това е поредната мярка за борба със сивата икономика, защото ние като парламент искаме икономиката и приходите от нея да стават все повече и повече. Не случайно самите Вие между първо и второ четене на докладите за държавния бюджет, и бюджета на ДОО-то, и на Здравната каса сте предложили увеличение на приходите, но тези приходи без изсветляване на икономиката няма как да се случат.
Така че Ви моля, призовавам да подкрепим това, което е направил като предложение вносителят, а именно – от 10 на 5 хиляди, ограничаване на плащанията, което означава, че следва да гласуваме „против“ предложението на Комисията този параграф да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Реплики?
Реплика.
Заповядайте за реплика, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! И на миналия дебат обещах да Ви дам по-конкретни данни във връзка с намаляването на плащанията в брой за сделки с отпадъци, тъй като там съм наблюдавал този процес, та информацията, която поисках и получих, е следната. Сделките до 2012 г. с физически лица са били на стойност 230 млн. лв., от които държавата е получила данък – той е 10-процентен – 23 млн. лв.
След ограничаването на плащанията в брой, през 2014 г. сделките са в обем на 130 милиона и държавата е получила данък в обем на 13 милиона. Така че аз разбирам доброто Ви намерение, но всъщност резултатите от прилагането на тази мярка говорят точно обратното – почти два пъти намаляване на данъка, който държавата получава, така че не винаги добрите намерения водят до резултата, който всички ние навярно искаме да получим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Други реплики? Не виждам.
Дуплика, госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Много благодаря за това, че си изпълнихте обещанието, и за това, че имате толкова дълбоко наблюдение в този бизнес.
Аз имам наблюдение в много повече бизнеси от този и трябва да кажа, че Вашият пример беше възможно най-неудачният. Това е бизнесът, който най-много е бил в сивата икономика и продължава да бъде, така че абсолютно неудачен пример дадохте.
Аз пък ще Ви дам друг пример, който се случи съвсем наскоро след акция на Националната агенция за приходите за проверка на касите над 100 хил. лв. на всички юридически лица, в резултат на което в бюджета влязоха 150 милиона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Изказвания – господин Янков, после – господин Ерменков.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предложението за намаляване на разплащанията в брой – от 10 хиляди на 5 хиляди, е пример за несправянето на изпълнителната власт със сивия сектор и това е предложението, което хрумва като алиби за това, че няма никакви други мерки.
Репресията на държавата беше цитирана преди малко като проверки, но дали това е достатъчно, и дали не трябват стимули? Още повече че българските граждани усещат тази репресия на държавата ежедневно през всички органи, подопечни на Партия ГЕРБ – основен стълб в изпълнителната власт.
И понеже манифестирате, че по никакъв начин няма да повишите данъците на българските граждани, а с това предложение отново доказвате, че всъщност данъците Вие ги увеличавате по косвен път. Всички разплащания над 5 хиляди, минавайки през банковата система, ще бъдат с такси. Така ли е? (Реплики.)
Или ще задължите и банковата система да обслужва без да начислява никакви разходи на тези, които правят разплащания? Не виждам поне в предложението между 5 и 10 хил. лв.
Тоест Вие обслужвате банките и под някаква форма стимулирате печалбата на банковата система. Няма икономика, няма принадена стойност. Не виждаме в бюджета нищо повече от променени числа от бюджета за 2017 г. Къде е държавата като участник в секторите, в икономиката? В съседна Румъния близо 5% отделят от приходите от държавния бюджет за инвестиция на държавата. Само по този начин ще можете да запълните бюджета и да може да преразпределяте повече, което да се отрази на живота на хората.
С увеличаване на печалбата на банковата система, респективно да очаквате и повече приходи в държавния бюджет, няма да стане. Какви са Ви разчетите? Колко ще се повиши приходът в държавния бюджет от това, че над 5 хил. лв. – разплащанията по банков път – ще бъдат с такси? Защото това бърка в джоба на всеки български гражданин. Във Вашия сигурно няма да бръкне, защото Вие сте си купила всичко. Но младите хора тепърва започват да градят семейство, да купуват имущество. Благодаря Ви. (Шум и реплики.) Разсмях Ви, нали? А трябва да се замислите.
Аз призовавам всички народни представители да отхвърлят това предложение на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Реплики имаме ли?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, изключително съм недоволна от Вашето ръководене на този дебат! (Оживление, смях. Шум и реплики.)
Господин Янков в дупликата си, първо, се отклони от темата – не бива да забравяме, че ние сме на второ четене не на бюджета, господин Янков! Когато дойде бюджетът, тогава ще имате възможност да говорите тези неща. (Реплики отляво.)
И, второ, госпожо Председател, оставихте господин Янков да говори неверни неща от тази трибуна! Че правителството в нарушение на Закона ще преразпределя излишъците в бюджета. Това не е истина, господин Янков!
Ама, не беше лошо тук някой финансист да стане, защото аз мога да Ви го простя, че не разбирате нито от публични финанси, нито от това, което преди прозвуча от Вашето изказване. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчакайте малко да свърши госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА: Искам ясно и категорично да кажа, госпожо Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, госпожо Стоянова, слушам Ви!
МЕНДА СТОЯНОВА: Че господин Янков манипулира залата и медиите, които в момента снимат, защото съгласно Закона за публичните финанси всичко, което е над планираните разходи по Закона за държавния бюджет за 2017 г., може да бъде разпределяно единствено и само, ако Народното събрание взема отношение по това, както и всеки лев, който е в преизпълнение на планираните приходи по бюджета, може да бъде разпределян единствено и само с решение на Народното събрание.
А това, което господин Янков изрича, че правителството преразпределя, госпожо Председател, не е вярно! Защото правителството може да прави само компенсирани промени в разходите между различните първостепенни и второстепенни разпоредители. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Госпожо Председател, много Ви моля да внимавате от тази трибуна да не се изричат неистини, за да не кажа по-силна дума. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Благодаря Ви за лекцията. Ще си взема бележка.
По начина на водене, господин Янков, заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, разбирам толерантността Ви. Миналата седмица господин Главчев, който Вие сменихте… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Какво общо има господин Главчев с днешния дебат?
КРАСИМИР ЯНКОВ: Вас Ви притеснява това да отнемете думата, още повече че става въпрос за председателя на Бюджетната комисия от Вашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нищо не ме притеснява, господин Янков!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Но все пак Ви обръщам внимание, че като председател на Народното събрание Вие трябва да прекъсвате и да не давате възможност от тази трибуна да се правят манипулации и да се квалифицират народни представители, защото Вие манипулирате, госпожо Стоянова, а не ние!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нямаше манипулация!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Това, което предстои декември месец да се случи с бюджета на Република България – 2017 г., Вие го знаете, и се опитвате в момента така да го замажете. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега сме на данъчните закони.
Благодаря, уважаеми господин Янков.
На господин Шопов ще дам думата…
Заповядайте, господин Шопов. (Шум и реплики.)
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Спокойно, уважаеми колеги! Не се палете толкова! Този дебат е остър. Много пъти е имало сблъсък в залата, защото от резултата на това гласуване зависят интереси – интересите на банките. И тези интереси на банките, които са свещената крава в българската икономика, и в случая трябва да бъдат защитени. И този сблъсък, и този дебат се водят много години назад. Аз не знам кой по издание е той. За кой път? Само преди два месеца го водихме и видяхте резултата. Той беше недвусмислен, но междувременно банките са поработили, за да бъде вкаран отново в зала въпросът, който ще им донесе много – десетки и стотици милиони. Не че печалбите им са малки, явно не им стигат милиард и 200, и 300 милиона печалби, колкото са за миналата година. Те искат повече. Ако може още повече. Ако може всичко!
Така отново стигаме до този дебат. Нека бъдем спокойни, нека да сме наясно кои са движещите сили в тези процеси. Този дебат се води и провокира винаги с хубавата постановка и вярната фраза: „Да си изсветлим икономиката“. Да, чудесно, да си изсветлим икономиката, но най-малко ефективният начин за изсветляването на икономиката е този.
Има безброй други начини за изсветляване на икономиката. Нека тях да прилагаме, нека те да бъдат истинското и сериозно средство в тази наша борба.
Аз и друг път съм казвал: този дебат се вкарва и се води почти винаги в полза на банките, като свалянето на лимита, на границата от безлимитни плащания, мина се първо до един резултат, който беше далеч от сегашния от 10 хил. лв., в момента е 10 хил. лв., целта е да стане 5 хил. лв., следващия път, помнете ми думата, ще бъде за 500 може би (смях, оживление), а в крайна сметка целта е, ако може през банките и семки да си купуваме! (Ръкопляскания от „БСП за България“. Провиквания: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Реплики към изказването на господин Шопов? Не виждам.
Други изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 52, който Комисията не подкрепя и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 162 народни представители: за 101, против 52, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Още един параграф имаме…
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, колеги!
По § 52 – предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители… (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно в залата! Моля Ви, малко по-тихо!
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Търновалийски и Румен Гечев.
Комисията подкрепя предложението. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 53 остава, 52-и гласувахме, четете § 53. (Реплики.)
Кой параграф четем в момента? Петдесет и три.
Преди това обаче в § 5 има някаква техническа поправка.
Прочетете § 5.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 5 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5, който Комисията подкрепя и който е бил отложен в началото на четенето на този Законопроект.
Гласуваме.
Гласували 156 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 56.
Предложението за § 5, подкрепен от Комисията, е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: И последен – § 53.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 52, и предлага следната редакция:
„§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и § 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква „а“, който влиза в сила от 20 май 2019 г.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 53, който става § 52, със съответната редакция.
Гласували 143 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 47.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
За мотивите на вносител – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Благодаря още веднъж, че се съгласихте да включим точката в дневния ред, за да покажем нашето желание за решение на наболелите проблеми на работниците, които не получават своите заплати.
Със Законопроекта си целим три съществени изменения. От една страна, с предложенията се цели прекратяването на порочната от години практика фирми със задължения, между другото, предимно тези задължения са към НАП и към именно работници, да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията си. По този начин бившите собственици се освобождават от пасивите на фирмите и оставят всичките й задължения на новия собственик, като в същото време регистрират често друго дружество със същите машини, със същите условия и започват наново своята дейност, все едно нищо не е било.
Предложените от нас промени са съобразени с практиката и целят да пресекат най-често регистрираните случаи на злоупотреба. Тези случаи бяха регистрирани и от специално, нарочно създадената Временна анкетна комисия.
Промените – като ефект те са свързани и с намаляването на допълнителните разходи по време и финансови средства на НАП и на съдебната система. Предлагаме да се създаде нова ал. 2 към чл. 129 от Търговския закон, с което да се ограничи прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица при образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК до приключването му, тоест по време на ревизия да не може да се прехвърля собствеността.
Практиката показва и много случаи, при които след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, проверяваното дружество сменя собствеността си. Актът за установяване на нарушение се връчва на новия управител, който го обжалва, и за да спечели време и след като минат две години от прехвърлянето, обявява несъстоятелност. По този начин новият собственик – управител, поема изцяло отговорността за несъстоятелност на дружеството, но не може да му се търси отговорност, тъй като деянията са извършени от предишния собственик.
Добавяме и изискването при прехвърляне на дружествени дялове да се представя удостоверение от Националната агенция за приходите за липсата на обстоятелства по чл. 112 от ДОПК – осъществяването на ревизия и липса на задължения от публично-правен характер.
Предлагаме и допълнения: нова ал. 12 на чл. 87 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, в която се посочва, че при прехвърляне на дружествени дялове органът по приходите издава удостоверение за наличието и липсата на такива задължения. В удостоверението трябва да се отбележи и отговорността за чужди задължения, задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени и отсрочени задължения, с изключение на обезпечените вземания. В случай че дружеството има задължение, прехвърлянето на дружествените дялове на трети лица според нашето предложение излиза от компетенциите на нотариуса и преминава в компетенциите на Окръжния съд. Това е регламентирано с нова ал. 4 към чл. 129 от Търговския закон. Целим съдът да е този, който да прецени, давайки ход на процедура по стабилизация на дружеството, дали дружеството има активи, икономически потенциал, поради което трябва да бъде стабилизирано, или дружеството е свръхзадлъжняло, няма активи, новият собственик не предлага конкретни решения и обезпечение на кредиторите и дружеството следва да бъде обявено в несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители ще трябва да понесат и съответните санкции, предвидени в Закона за лица, които вследствие на управлението си са довели дружеството до такова състояние. Такъв е и основният мотив на новата ал. 5, която предлагаме да се създаде към чл. 129.
Втората основна насока на нашия Законопроект цели по-добра защита на работниците и служителите, които не са получили дължимото си възнаграждение. С предлаганите промени в чл. 625 искаме да дадем възможност на една трета от наетите лица от длъжника по трудови правоотношения да подадат до съда искане за откриване на процедура по несъстоятелност, в случай че повече от два месеца не са изплащани отработените им заплати. Това е необходимо, за да могат работниците или служителите да разполагат с инициатива, с това средство за защита, което им позволява да отключат процедурата по тяхното обезпечение съгласно специалния ред, предвиден в специален закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите в случай на несъстоятелност.
В момента, въпреки че законът задължава, някои работодатели не извършват съответните постъпки, за да отворят такава процедура, което създава изключително много проблеми, и често оставя работниците без възможност да се възползват от иначе гарантирания им ред.
Наясно сме, че в момента в Комисията по труда, социалната и демографската политика на парламента се води усилена дискусия и размисъл именно по този въпрос. Знаем, че там се разглеждат и други текстове, които, макар различни, отговарят на същата философия и дух като нашето предложение. Между другото, и във Временната комисия имахме сериозни дебати по тази тема и всички сме наясно, че нещо трябва да се направи. Нашето предложение е една трета от работниците да са тези, които да могат да поискат от съда да започне процедура.
Накрая, но не на последно място. Тъй като по много причини специалният ред за обезщетение и за заплащане на работниците на отработените им заплати не проработва, ние трябва да предвидим и мястото на служители и работници с неизплатени задължения в открилата се вече процедура по несъстоятелност.
Предлагаме промяна в чл. 722 на Търговския закон, в която редът за извършване на разпределение на осребреното имущество да се промени, като вземанията, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на това производство, да отидат на първо място, тоест да бъдат привилегировани спрямо другите. Причината е много проста и общоизвестна – прекалено често, почти винаги при разпределянето на първите кредитори не остава имущество за удовлетворяване на претенцията от четвъртия ред, където в момента се намират работниците и служителите, на които се дължат заплати. Според нас това не е редно. Търговският закон е търпял вече промени в тази насока. Работниците и служителите са се придвижили места напред, но, за съжаление, и това не е достатъчно. Те трябва да заемат първо място в този списък, което не би довело до големи проблеми, съответно нашите анализи и оценката на въздействието, която сме предложили към нашия Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Откривам дебатите.
Процедура – заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Искам да изкажа благодарност, че преди малко успяхте да удържите на приятелския и на неприятелския огън, който беше срещу Вас, и преодоляхте проблема. Председателят на парламента трябва да бъде и арбитър.
Използвам процедурата, уважаема госпожо Председател, за да се обърна към колегите народни представители по повод професионален празник.
Уважаеми колеги, с Решение на Висшия адвокатски съвет от 26 януари 2005 г. 22 ноември е обявен за професионален празник на адвокатите. Използвам случая да поздравя всички адвокати в България и всички колеги адвокати в залата, независимо от техните политически пристрастия, както и всички останали депутати в залата, които се ползват от услугите на адвокатите под формата на консултации или проекти в своята законотворческа дейност. Дали адвокатската професия е призвание, или не, няма еднозначен отговор. Ясно е обаче едно: да си добър адвокат ти трябва кураж, знания и желание да работиш в полза на хората и на обществото.
Честит празник, колеги! (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честит празник!
Продължаваме с изказвания.
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Принципно залегналите идеи, целите, които си поставя Законопроектът, и причините, посочени от вносителите за неговото внасяне, се споделят, мисля, от всички народни представители. Проблемът обаче е в конкретните текстове и решения, които ни се предлагат с този Законопроект. За съжаление, той не е обсъждан в Правната комисия на първо четене. Така или иначе обаче няма пречка дебатът да се развие в пленарната зала.
Ще си позволя да представя на народните представители едно експертно становище, което е постъпило в Правната комисия от Търговската колегия на Върховния касационен съд във връзка с този Законопроект, в което критиките и анализът, смятам, че са на изцяло експертна, а не на политическа основа или на тясносъсловна, както има и становище от различни работодателски организации. Считам, че това становище в максимална степен е експертно.
В становището се казва следното:
„Предложените със Законопроекта изменения и допълнения на Търговския закон до голяма степен възпроизвеждат предложението на омбудсмана на Република България от месец април 2017 г. за изменение на Кодекса на труда и по-конкретно § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.“
По това предложение Върховният касационен съд е изразил становище, като по отношение на Законопроекта, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, Върховният касационен съд изразява следното становище:
„Предложението по § 1 се отнася за случаите, когато ревизионното производство по реда на чл. 112 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е открито по отношение на търговското дружество с ограничена отговорност. В този случай юридическото лице има качество на ревизирано лице, а не персоналният му състав – съдружниците, тоест тук трябва да правим разлика между съдружници и юридическо лице.
Договорът за прехвърляне на дружествени дялове е особен вид продажба и страни по него са или съдружници, или съдружникът е трето лице. Касае се за обикновен писмен договор и за да породи той правно действие, тази прехвърлителна сделка следва да бъде релевирана пред общото събрание на дружеството. Ако не бъде внесена, тя не поражда каквито и да било последици, тоест ако изискването по новата ал. 2 бъде отнесено към този момент, то е безпредметно. Ако бъде внесена за разглеждане от общото събрание, сделката може да бъде приета или одобрена, или да не бъде приета. Решението на общото събрание подлежи на оспорване по съдебен ред – чл. 74 от Търговския закон.
За задължение на дружеството съдружниците отговарят само до размера на дружествения си дял, който може да е и с номинал един лев, а имущественото му изражение да е с отрицателна стойност, ако дружеството е на загуба. Правното положение на кредиторите на дружеството, независимо дали са работници, или не, не се променя, защото те не могат да насочат изпълнението към имуществото на съдружника в ООД, който и да е той. Изпълнението засяга единствено и само имуществото на юридическото лице, без значение кои са длъжниците в него.
Неяснота оставят и предложенията за нови ал. 4 и 5 на чл. 129 от Търговския закон. С ал. 4 прехвърлянето на дружествен дял не става по съдебен ред, поради което препратката към чл. 765 от Търговския закон няма особен смисъл. Прехвърлянето е двуелементно, облигационна сделка – договор между прехвърлител и приобретател, и решение на общото събрание за приемане. Това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър в Агенцията по вписванията“.
По отношение на предложението по § 2 се изразява следното становище:
„Предлаганото изменение в чл. 625, ал. 1 от Търговския закон противоречи на основни принципи на търговското право и е в несъответствие с чл. 608 от Търговския закон. Реализиране на наемането на работника за трудово възнаграждение по реда на Кодекса на труда, индивидуалното принудително изпълнение е далеч по-благоприятно за него, отколкото провеждането на производство по универсално принудително изпълнение, тоест производството по несъстоятелност. Последиците са по чл. 617, ал. 1 от Търговския закон, съобразно който настъпва предсрочна изискуемост на всички задължения на работодателя, което се отразява неблагоприятно на икономическото му състояние и оперативната платежоспособност – текущи плащания, включително и трудови възнаграждения. С предложеното изменение се поставя под въпрос самото съществуване на работодателя“.
По отношение на предложенията в § 3 и § 4 Търговската колегия на Върховния касационен съд казва следното:
„Пренареждането на кредиторите на несъстоятелния длъжник е в пряко противоречие с основни принципи на правото при даване на приоритет на необезпечено вземане спрямо вземане, обезпечено с ипотека или залог – обикновен или особен.“
Изхождайки от това особено мнение на Върховния касационен съд, ако този Законопроект бъде приет на първо гласуване днес от Народното събрание, се изисква много детайлна и подробна работа по предложените в него текстове. Неслучайно реших да Ви цитирам становището на Търговската колегия на Върховния касационен съд, както е направено и е внесено в Правната комисия на Народното събрание, именно с оглед на факта, че смятам това становище за обективно и критично с оглед действително да не стигнем до нарушаване на основни принципи в търговското право. Тук визирам специално пренареждането, поставянето на работниците и служителите като първи ред. Смятам, че е удачно да се дискутира поставянето им в предходен ред – не в четвърти, но не съм убеден, че е добре с лека ръка да пренареждаме основни принципи, каквито са свързаните с обезпечаването на вземанията, особено по отношение на производството по несъстоятелност. Няма как тогава който и да е търговец да бъде стимулиран да прави каквито й да е обезпечения, при положение че впоследствие ние му казваме: Ами, ти може да си обезпечаваш вземанията със залог, с ипотека, обаче като дойде време, не дай боже, за производство по несъстоятелност, ще се наложи да изчакаш своя ред някъде назад във времето, което според мен е недопустимо.
Колеги, намеренията са добри, но текстовете в правно-технически порядък не са достатъчно прецизни и, ако бъдат приети, ще се нуждаят от основна редакция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Митев, аз Ви благодаря за отношението. Действително ние не можахме да проведем този дебат в Правната комисия. Законопроектът беше внесен на 6 юли, но дневният ред на Правната комисия е такъв, че не позволи неговото разглеждане. Този дебат можехме да го водим там, но между другото, и затова си позволявам да взема реплика, не може да кажете, че с лека ръка са направени тези предложения, защото ние ги обсъждахме вече няколко пъти – веднъж, както сам отбелязахте, по инициатива на омбудсмана, която сезира всичките групи в Народното събрание, втори път във Временната комисия, която специално беше създадена. Там, между другото, постъпиха и становища, подобни на тези, които са постъпили днес в Комисията. Мисля, че е коректно, когато цитираме това становище – то без съмнение е обективно и важно, това на Търговската колегия на Върховния касационен съд, да кажем, че има становище и в подкрепа на синдикати, на омбудсмана и на други изтъкнати и важни заинтересувани страни.
По § 2 – това, което казвате, е общоизвестно. Аргументите, които прочетохте от страна на Върховния касационен съд, са казвани няколко пъти и въпреки това, като че ли вече се създаде консенсус между всички парламентарни групи, че трябва да се даде начин работодателите да активират тази процедура за несъстоятелност, тоест не да я активират, а да поискат от съда да провери дали са налице обективните обстоятелства, която водят, защото ключът зад този въпрос е достъпът за Фонда за гарантиране на вземанията, който сега седи с над 250 милиона, при искания около 35 милиона, и не може да покрие тези искания. Тоест ние сме изправени пред един проблем, за който за първи път, може би, има пари, парите са там, те са отделени, отделени са по специален ред с волята на законодателя и някак си системата не проработва така, че те да стигнат до своите адресати.
Да, трябва да се съобразим със становището на съдиите и да помислим, затова казах, че и мислят в Социалната комисия, но пътят е този и духът е този – да не е само работодателят или кредиторът, който да може да поиска това от съда, за да могат работниците, които са пряко ангажирани с процедурата, да имат своята дума.
С две думи за § 4 – пренареждането на кредиторите. Цифрите, които ни изнесоха в Комисията, са показателни – между 30 и 50 млн. лв. са тези вземания. Те няма сериозно да увредят интереса на обезпечените кредитори. Обратното обаче е вярно. Толкова големи са вземанията на обезпечените кредитори, че истината е, че за работниците никога не стига. Ако освободим Фонда за гарантиране на вземанията, то тогава ще имаме по-малко основание да търсим тяхното участие в нормалната процедура за несъстоятелност.
Въпросите са свързани, приемането на Закона на първо четене без съмнение ще даде възможност да намерим точния баланс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Друга реплика има ли?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега, Вие казахте в своето изказване, че принципно подкрепяте този Закон, защото и добрите намерения, които ние сме вложили в него, като същевременно не подкрепяте и промяната на работниците и служителите – мястото им в обезпечението. Всъщност това е нашата цел, работниците и служителите на практика да могат да бъдат удовлетворени преимуществено.
Забележките, които изказахте тук, от трибуната, могат да бъдат коригирани между първо и второ четене – Вие да ги направите тези предложения. Защото по принцип сега приемаме Закона на първо четене с неговите принципи, с неговите основни философии, които, аз разбрах, че Вие в крайна сметка подкрепяте. Затова Ви призовавам, подкрепете този Закон на първо четене, още повече че, за да се стигне до този Законопроект, имаше създадена нарочна анкетна комисия, след това той доста дълго време престоя на практика на трупчета, без да бъде въведен в Комисията по правни въпроси, където трябваше да направим този дебат, и затова го правим тук в пленарната зала на първо четене. Затова подкрепете го на първо четене. Между първо и второ, разбира се, ние сме широко отворени по тази тема, нека да седнем и да направим максимално добрите текстове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Колега, използвам правото си на реплика, за да Ви обърна внимание, че в началото на своето изказване Вие казахте, че подкрепяте философията на Закона и няма как да бъде по друг начин, тъй като в Данъчно осигурителния процесуален кодекс подобни норми ние приехме за правата на държавата като публичен кредитор, там правихме дискусии и по начина на гласуване считам, че подкрепяте подобен механизъм. Използвайки този аргумент… (Народният представител Христиан Митев разговаря с народния представител Димитър Лазаров.) Колега Митев, използвайки този аргумент, че сте подкрепили един път подобни мерки по ДОПК, се надявам, че ще подкрепите такива мерки и за частните лица, не само за държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Заповядайте за дуплика.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Към всички колеги, които ме репликираха – и към господин Зарков, и към господин Попов, и към колегата Милков, аз и колегите от моята група ще подкрепим този Законопроект на първо четене. Пак казвам, споделям целите, принципите и идеите, които стоят зад него.
Целта на представянето на становището на Върховния касационен съд беше именно да вкараме донякъде или поне да започнем професионалния дебат, тъй като, пак казвам, за мен това становище е професионално, затова не се спрях на останалите.
Колега Зарков, има такива, които подкрепят, има, които не подкрепят. Умишлено не съм се спрял и не съм търсил някакъв политически ефект да тръгна да цитирам неподкрепящите, или подкрепящите. Реших да се спра на това, което ми се стори най-, най-експертно и най-смислено за този дебат и в пленарната зала.
Съгласен съм в такъв случай, след като и Вие признавате, че има нужда от прецизиране на текстовете, между първо и второ четене, включително, ако се налага, да направим и работна група, и да променим съответно разпоредбите, които предлагате за изменение и допълнение в Търговския закон, така че в крайния акт, който ще приеме Народното събрание, да е добър в правно техническо отношение и да не стигаме до нарушаване, от една страна, на основни принципи на търговското правно производство по несъстоятелност, а от друга, действително да успеем да защитим в максимална степен правата на работниците и служителите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон с вносители Корнелия Нинова и група народни представители от 6 юли 2017 г.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Търговския закон е приет на първо гласуване. (Ръкопляскания. Реплики.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Браво! Браво! Браво на ГЕРБ и на Цветанов!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, преминаваме към следваща точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Уважаеми народни представители, след преглед на стенографския протокол от пленарното заседание на 16 ноември 2017 г., четвъртък, е установено, че докладваните в пленарната зала § 2, който става § 3, и § 4 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, страница втора от Доклада за второ гласуване, не са подложени на гласуване, така че моля да гласуваме § 2, който става § 3, и новия § 4.
Гласували 111 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 14.
Параграфите са приети.
Колеги, предлагам да приключим за днес.
Утре като първа точка ще продължим със Закона за Министерството на вътрешните работи.
Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 13,51 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Валери Жаблянов
Нигяр Джафер

Секретари:
Александър Ненков
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ