Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 8 март 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
08/03/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро на всички колеги! (Ръкопляскания.) Добро утро и на колежките, разбира се! (Заместник-председателят Веселин Марешки поднася цветя на председателя Цвета Караянчева.) Благодаря за прекрасните цветя и поздравления!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми дами и господа, позволете ми преди да започнем днешното редовно заседание да направя кратко отклонение. Според широко разпространен анекдот на този ден, на 8 март, преди 161 години работничките от една шивашка фабрика в Ню Йорк излезли на протест, за да защитят правото си да носят панталони на работното място. Първият международен протест в подкрепа на правата на жените да гласуват наравно с мъжете обаче е проведен цели 57 години по-късно – на 8 март 1914 г., в няколко европейски градове. През 1917 г. – на 8 март, жените на Русия се събират в Санкт Петербург, за да демонстрират за хляб и мир, да призоват за край на царизма и за демокрация. През 1977 г. Генералната асамблея на ООН обявява 8 март за официален Ден на жената.
Днес ни е лесно да кажем, че всеки ден трябва да е Ден на жената. Това не бива да ни пречи да признаем, че много от правата на жените са били трудно извоювани през годините и далеч не навсякъде, дори и днес. Затова искам да припомня, че никое право не е дадено завинаги и че ние винаги трябва да отстояваме постигнатото всеки ден.
Някои от Вас, уважаеми колеги, празнуват този ден, други не. Въпреки това искам да поздравя всички дами с 8 март. Бъдете здрави, нежни, красиви, вдъхновени и прекрасни! Бъдете себе си!
Много от Вас ще го празнуват по-късно, но нека не забравяме, че празникът тръгва от желанието ни да се трудим наравно с мъжете. Затова нека да отбележим празника на жената с успешен труд в пленарната зала. Честит празник на всички! (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки:
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител е Министерският съвет на 16 януари 2018 г. Приет на първо гласуване на 15 февруари 2018 г.
2. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Вносител е Министерският съвет на 2 февруари 2018 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 179 народни представители: за 133, против 2, въздържали се 44.
Предложението е прието.
Съобщение.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: „Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 г. и през 2017 г. (предварителни данни)“; „Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2017 г.“.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Тя е първа за днес:
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.
Процедурата по избор е съгласно правилата, приети с Решение на Народното събрание на 2 февруари 2018 г.
Сега ще Ви прочета Правилата за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание с Решение на Народното събрание. На заседанието могат да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена в продължение на две минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки един кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидат, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидата са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“.
7. Когато някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема Решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 2 февруари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Давам думата на председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика да ни запознае с доклада.
Заповядайте, господин Ячев.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, преди всичко искам да направя процедурно предложение за допускане в зала на двамата кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – господин Пламен Георгиев и господин Николай Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля режим на гласуване по направената процедура за допуск.
Гласували 164 народни представители: за 162, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете кандидатите в залата.
Заповядайте, господин Ячев.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ:
„ДОКЛАД
относно изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
На открито заседание, проведено на 6 март 2018 г. и излъчено в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика проведе изслушване на предложените кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание от 2 февруари 2018 г., наричани по-нататък „Процедурни правила“.
На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии.
Председателят на Комисията Борис Ячев обяви, че са постъпили две предложения от народни представители за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: кандидатурата на Пламен Георгиев Димитров и на Николай Иванов Николов. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. И за двамата кандидати не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия.
Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно Раздел I, т. 2 и т. 3 от Процедурните правила документи – писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискването по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, писмени концепции за стратегическо управление, ако бъдат избрани, Декларации за несъвместимост по образец – Приложение № 3 и Декларации за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 4 от Процедурните правила, като кандидатите отговарят на всички изисквания за заемане на длъжността.
Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Кандидатурата на Николай Николов беше представена от народния представител Крум Зарков. Той изтъкна, че с оглед широките правомощия на новия орган, председателят му следва да е доказал с досегашната си дейност, че не се поддава на влияние и действията му се ръководят само и единствено от закона.
Николай Николов е доктор по право, като дисертацията му е посветена именно на установяването на имущество, придобито от престъпна дейност. Последните близо 15 години той е работил в областта на материята, обект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Кариерата му се е развивала последователно и логично. Бил е член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и член и временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Нравствените му качества никога не са поставяни под съмнение. Въпреки заеманите високи постове името му никога не е забърквано в скандали и съмнения от какъвто и да е характер. Предвид това народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ застават зад кандидатурата на доктор Николай Николов за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с убедеността, че новосъздаденият държавен орган ще бъде ръководен от професионалист, воден единствено от духа и буквата на закона.
След представянето на кандидатурата му Николай Николов изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за председател. Той изтъкна, че основният мотив да се кандидатира за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е увереността му, че притежава професионален и управленски опит, който ще осигури функционирането на Комисията като професионален и независим административен орган в сферата на борбата с корупцията и организираната престъпност. Отбеляза също, че притежава знания и опит за начина, по който функционира администрацията, както и практически опит на ръководни позиции в сферата на гражданската конфискация и конфликта на интереси, подплатени с многобройни академични разработки в двете материи. В изложението си господин Николов направи задълбочен анализ на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като отдели особено внимание на новите механизми за противодействие на корупцията. С новия закон значително се улеснява правоприлагането чрез обединяване на декларациите за частен интерес и имущество, унификацията и удължаване на сроковете за подаване на различните декларации. В частта по превенция на корупцията са предвидени нови форми като: съгласуване на законопроекти, организиране на обучения, представяне на становища и други.
Като основни приоритети за работата си той изтъкна задълбоченото и качественото обработване на преписките в петте основни направления на дейността на Комисията – превенция на корупцията; взаимодействие и сътрудничество с други държавни органи; професионална подготовка; независимост на органа и равенство пред закона.
По отношение предотвратяването на корупцията господин Николов обърна внимание на проблема с обществените поръчки, като предлага те да минават през специален софтуер за свързани лица.
В заключение извежда на преден план превенцията, но допълва, че това обстоятелство не засяга решителността на действие за осъществяване на санкционни мерки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), ако са налице основания за това.
В подкрепа на кандидатурата на Николай Николов са постъпили становища от следните неправителствени организации: Асоциация на българските градове и региони, Институт за модерна политика, Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ и Център на неправителствени организации (НПО) в Разград.
Кандидатурата на Пламен Георгиев беше представена от народните представители Красимир Велчев и Данаил Кирилов. Красимир Велчев отбеляза, че предложеният кандидат е добре подготвен юрист, който познава задълбочено българското и европейското законодателство и е преминал обучение в Академията на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, както и специализиран курс за борба с организираната престъпност в САЩ. Той е доказал високите си професионални и нравствени качества в досегашния си служебен опит като следовател в Столична следствена служба, прокурор в Софийска районна и в Софийска градска прокуратура, заместник-административен ръководител в Специализираната прокуратура, заместник-министър на правосъдието и от 2013 г. до момента – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Проявените професионализъм и високи нравствени качества като обективност, откритост, честност, отчетност, безкористност и добросъвестност са сериозни аргументи господин Пламен Георгиев да бъде предложен за заемането на висшата публична длъжност „председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
Данаил Кирилов допълни, че Пламен Георгиев активно е участвал в качеството си на председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с качествени идеи и предложения в законотворческия процес през мандатите на 43-тото и 44-тото Народно събрание. Професионалните и нравствени качества на Пламен Георгиев са основание кандидатурата му да бъде издигната от парламентарните групи на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ с убеждението, че той ще оправдае гласуваното му доверие.
След представянето на кандидатурата му господин Пламен Георгиев изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за председател.
В уводната част на своето представяне господин Георгиев изтъкна, че приема издигането на кандидатурата му не само като предизвикателство, но и като кауза и акцентира, че разчита на екипност и залага на приемственост и експертност. В своята концепция отбеляза, че с новия закон се дават ясни нормативни механизми за противодействие на корупцията, като се въвеждат принципите за законност, независимост, безпристрастност, прозрачност и приемственост в борбата с корупцията. Той изтъкна своите приоритети за развитие на комисията, които са: превенция на корупцията; утвърждаване на образците за декларации; надграждане на съществуващата електронна система; изготвяне правила за почтеност на служителите; разработка на система за случайно разпределение на преписките; засилване на контрола по процесуалното представителство като важна крачка в повишаване на ефективността; международно сътрудничество; създаване на ефикасни вътрешни правила за обмен на информация между различните звена на Комисията и други.
Господин Георгиев обърна внимание и на създаването на универсален механизъм за повишаване на експертния капацитет, като предвижда периодични атестационни тестове, проверки за почтеност и проверки за употреба на алкохол, наркотични вещества и други на служителите. По този начин ще се създаде ясен и пълен профил с утвърдени критерии, на които служителите, заемащи публични длъжности, следва да отговарят.
Особено внимание отделя и на превенцията на корупцията от ранна детска възраст, като предвижда обучителен план за придобиване на антикорупционна култура. В тази връзка отбеляза, че вече са сключени споразумения за сътрудничество за изграждане на цялостен модел на антикорупционна култура с Университета за национално и световно стопанство и Американското посолство. Също така изложи и своята идея за създаване на антикорупционен център на Балканите, като фокусът следва да бъде насочен към засилване на сътрудничеството ни с балканските държави.
В заключение господин Георгиев отбеляза, че освен изложеното в концепцията предвижда и предприемането на множество други дейности, които ще възникнат в хода на работата на Комисията.
В подкрепа на кандидатурата на господин Пламен Георгиев са постъпили становища от следните институции и неправителствени организации: Софийския университет „Климент Охридски“, Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Център за превенция и противодействие на изпирането на пари, Клуб „Журналисти срещу корупцията“, Нов български университет и Фондация „Риск Монитор“.
След представянето на концепциите към кандидатите бяха поставени множество въпроси от страна на членовете на Комисията, включително и такива, предварително постъпили в парламентарната комисия от Фондация „Антикорупционен фонд“ и Български институт за правни инициативи.
В дискусията взеха участие следните народни представители: Борис Ячев, Иван Вълков, Спас Гърневски, Красимир Велчев, Кристина Сидорова, Милко Недялков, Симеон Симеонов, Ихсан Хаккъ, Симеон Найденов и Слави Нецов.
Кандидатите дадоха задълбочени и изчерпателни отговори на поставените въпроси като по този начин доразвиха вижданията си за работата на новия орган и защитиха професионалните си качества и намерения.
След приключване на изслушването председателят на Комисията Борис Ячев обяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и Проект на решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за председател на Комисията.
Представям на Вашето внимание:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Николай Иванов Николов за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Още един Проект за решение, уважаеми колеги:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ячев.
Давам думата на вносителите да представят своите предложения по азбучен ред.
За господин Николов – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами народни представители, честит Осми март!
Уважаеми господа народни представители, уважаеми кандидати за председател на новосъздадената комисия! Обнародваният през месец януари закон изисква от кандидатите за този пост не само формалните качества, които традиционно се вписват в такъв род дейности, но и широка теоретическа и практическа подготовка, с която да им позволи да жонглират с десетките процедури, които заложихме в него.
Кандидатът, който представяме от „БСП за България“, безспорно притежава тези качества. Доктор Николай Николов е признат учен именно в тази материя. Всъщност той е автор на основните книги и монографии, засягащи два ключови момента – отнемането на имущество, придобито от незаконна дейност, и установяването на конфликт на интереси.
Практически последните 15 години той работи в такъв род институции и в тази материя. Той е един от първите създатели на Комисията за отнемане на имущество, като такъв е един от хората, който е създал практиката, която се ползва от Комисията и до днес.
Освен това, през 2011 г. той преминава като член на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, където, след грандиозните скандали, разтресли Комисията, поема нелеката задача да изпълнява отговорността на председателстващ тази комисия. Общо взето тогава и скандалите спират и тази комисия, ако е направила нещо досега, го е направила именно в този период.
Професионалната му експертиза е напълно безспорна. Той е направил повече от 40 публикации… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо Председател, моля да ми позволите още 30 секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми дами и господа, това е своеобразен тест, освен личностите на нашите кандидати, за това доколко този закон въобще ще проработи. Когато спорихме тук дали мястото на избор на председател е точно Народното събрание, Вие изнесохте три аргумента.
Казахте: „Тук трябва да стане, защото тук ще има състезателност“. Интересно ми е каква състезателност ще има, ако победителят се окаже този, който е предизвестен от преди година и половина?!
Казахте: „Опозицията ще може да си каже думата“. Ние Ви представяме кандидат, достоен за Вашата подкрепа. Любопитно ми е дали ще има поне един, двама, пет от управляващото мнозинство, които да подкрепят кандидата, непредложен от управляващите?!
Накрая казахте: „Независимост“. Уважаеми дами и господа, независимостта се вижда в автобиографията на тези кандидати и е очевидно, че единият от тях дори е бил член на правителство на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Зарков. Дадох Ви една минута повече.
КРУМ ЗАРКОВ: От тази гледна точка тук днес ще стане ясно дали има мнозинство в това Народно събрание, което да може да отсъди обективно дадените кандидати.
Извинявам се, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Дано да оценявате моята толерантност.
За втория кандидат – господин Пламен Георгиев.
Господин Велчев, заповядайте, за да представите и втория кандидат.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми дами, честит празник!
За мен наистина е удоволствие да представя нашия кандидат. Тук се каза нещо „зависими“ – „независими“.
Познавам Пламен Димитров от съвсем скоро, откакто неговото име излезе като предложение. Твърдя това. Не съм го познавал и в тези среди не познавам никого.
Колеги, моето верую винаги е било следното: образованието е необходимо условие, но, както е казано в математиката, недостатъчно. За мен винаги водещ е бил професионалният опит. Впечатлен съм именно от професионалния опит и реализацията на господин Пламен Димитров. Затова ще започна от неговата биография, накратко:
Започва 2001 г. като съдебен кандидат в Софийски градски съд.
След това 2002 – 2005 г. – Столична следствена служба, следовател.
2005 – 2006 г. – Софийска районна прокуратура, прокурор.
2006 – 2009 г. – Софийска градска прокуратура, прокурор.
2009 – 2011 г. – прокурор, разследване на корупционни престъпления, ръководител на екип от 10 души прокурори, следователи, агенти от ДАНС.
2011 г. – заместник-административен ръководител в Специализирана прокуратура.
2011 – 2011 г. – заместник-министър в Министерството на правосъдието.
2013 г. – прокурор в Специализирана прокуратура.
От 2013 г. досега – председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
В мотивите – няма да чета всички, защото няма да остане време, водещите за тази номинация, както посочих: професионалният опит и авторитетът, с който господин Пламен Георгиев Димитров се ползва сред своите бивши и настоящи колеги, както и доказаното желание да работи срещу организираната престъпност, проявите на корупционно поведение, защита на основните права и свободи на гражданите и за утвърждаване на страната като модерна европейска правова държава.
За отлична работа като магистрат той е повишен предсрочно от Висшия съдебен съвет в ранг „Прокурор в Апелативна прокуратура“.
Израз на професионалното признание е удостояването му с престижната награда „Джовани Фалконе“ за проявен висок професионализъм и принос в борбата с престъпността.
Господин Пламен Димитров е преминал обучение в Академията на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, както и специализиран курс за борба с организираната престъпност.
Проявените професионализъм и високи нравствени качества като обективност, откритост, честност, отчетност, безкористност и добросъвестност са корективи за поведение на висшите европейски служители, които няма как да не бъдат отчетени от европейските партньори.
В личен план… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Само две изречения. Както позволихте на колегата… Моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, господин Велчев, дадох минута повече.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: В личен план той притежава изконни български добродетели като честност, откровеност и трудолюбие.
Посочените факти ни дават основание да смятаме, че предложената кандидатура напълно отговаря на законовите изисквания. Притежаваните от него безспорни високопрофесионални и нравствени качества са сериозен аргумент господин Пламен Георгиев да бъде предложен за заемането на висша публична длъжност „Председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“. Благодаря за вниманието, колеги, и извинявайте за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велчев.
Няма нищо, дадох и на двете парламентарни групи малко повече време, за да представят кандидатите.
Преминаваме към разисквания, колеги.
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за поста председател на новата антикорупционна комисия!
Господин Велчев ни представи фактите и данните от биографията на единия от кандидатите – господин Пламен Георгиев, само че пропусна някои интересни факти от неговата биография. И тъй като днес пред нас стои важният избор – да изберем най-достойния за този пост, човека, който да гарантира борба с корупцията, аз ще си позволя да Ви запозная с някои от фактите, за да можем да направим наистина информиран и добър избор.
Нека да започнем с това, че като част от специализирания екип за корупционни престъпления сред делата, по които работи господин Пламен Георгиев, са тези: за „Софийски имоти“, завършило с оправдателна присъда; срещу кмета Хасан Азис, върнато от съда за доразглеждане; да не забравяме знаковото и показателно дело за кабинета Борисов 1, а именно така известния скандал „Ало, Ваньо“, който беше емблема на Вашето управление тогава, също завършило с оправдателна присъда. (Шум и реплики.)
Интересно е, че малко след това кариерата на господин Пламен Георгиев започва да се развива шеметно. Той става заместник-министър, представител на една от партиите, които днес управляват.
За каква независимост говорим, дами и господа управляващи? (Шум и реплики.) Дали този човек, който е бил част от Вашия кабинет, утре ще бъде обективен председател на антикорупционния орган и дали би Ви разследвал по начина, по който трябва да Ви разследва? Интересно, ако делото за шест апартамента на един председател на парламентарна група е днес, как ли би завършило? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Така че, интересни данни има в биографията на господин Георгиев. Със сигурност те не говорят за независимост, а това, което е нужно днес – нужно е на тази комисия, тя да бъде независима, за да имаме реална борба с корупцията. Затова смятам, че трябва да се замислим, да прочетем малко по-подробно биографията и да видим, че независимостта е далеко от кандидатурата на Пламен Георгиев. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Сидорова.
Реплики към изказването? (Народният представител Станислав Станилов иска думата.)
Да свършим с процедурата за реплики…
Добре, заповядайте за едно изречение.
По начина на водене – професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, моля Ви, когато на трибуната излизат хора, които четат по такъв начин, че нищо не се разбира, да им правите бележка… (Шум и реплики.)
Да им кажете да четат по-бавно и по-четливо! Аз, колеги, нищо не разбрах от това, което каза госпожата! Честна дума! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, професор Станилов. Ще си взема бележка от Вашето изказване.
Реплика ли, господин Кирилов? Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Вземам реплика, за да кажа следното.
Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат! (Оживление.)
В целия дебат досега ние по никакъв начин не си позволихме да критикуваме Вашия кандидат. Бяхме обективни. Оценихме и неговите качества обективно и наравно с качествата на нашия кандидат.
Остро възразявам срещу това да се каля от парламентарната трибуна човек с внушения, с измислици и да се засяга неговата чест и достойнство. Нашият кандидат е достоен! Работил е професионално, работил е като прокурор в Специализираната прокуратура и административен ръководител. Работил е като ръководител на десет прокурори и агенти от ДАНС по разследване на множество престъпления, но никога не Ви казахме кои точно престъпления, а можехме да Ви кажем и през кой период, и какви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам втора реплика.
Дуплика – заповядайте, госпожо Сидорова. (Реплики, провиквания: „Бавно! Бавно!“)
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Госпожо Председател, колеги! Господин Кирилов, това са данни и факти от биографията на кандидата Пламен Георгиев. Това не са измислици… (Реплика от ГЕРБ: „Интерпретирате!“)
Няма интерпретация! Чета ги, така както са записани в биографията. Съжалявам много, ако за Вас това са интерпретации, но това са факти. За да направите информиран избор, трябва да знаете. Българските граждани трябва да знаят какъв човек днес избираме, защото изборът е предизвестен и всичко, което правим тук, не е достойно за българския парламент! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Сидорова.
Господин Кутев – за изказване.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Честно казано, не мислех да се изказвам, ама… (Шум и реплики: „Картата! Сложи си картата!“.)
Сложих си картата! А, тя е на Корнелия Нинова, съжалявам… (Оживление, смях, реплики.)
Честит Осми март, каза някой от залата. Честито! Това, между другото, беше подсещане, че трябва да започна с поздрав към дамите.
Мислех да не се изказвам, честно казано, но репликите към колежката Сидорова ме предизвикаха.
Вижте, колеги! Аз Пламен Георгиев не го познавам лично. Чел съм много неща във връзка с този избор, така че аз не мога и не бих си позволил да говоря нищо за личността му. Не е там въпросът. Ако тук се поставя този въпрос за това какви са делата, в които е участвал, или какво е правил досега, не е защото някой е против този човек, поне аз не мога да бъда, защото нямам основание за това.
Въпросът обаче с избора Ви на Пламен Георгиев доказва точно това, в което ние през цялото време по време на изработването на Закона, се опитвахме да Ви убедим, а именно, че когато парламентът и когато това мнозинство избира ръководителя на този орган, тоест избира човека, който ще води борбата с корупцията, Вие винаги рискувате да попаднете в ситуация, в която избирате човек, който да бъде послушен и който по един или друг начин да е свързан с Вас и да Ви гарантира комфорта.
За съжаление, този избор, пак казвам – нищо против личността на човека, когото не познавам, но биографията на този човек недвусмислено доказва, че ние бяхме прави във всичките си съмнения, когато спорехме по това как ще се направи Законът. Биографията на този човек показва недвусмислено, че аз не мога да си представя след случая с Ваньо Танов и нататък, той сигурно има много други случаи, които е разгледал перфектно, и аз не ги оспорвам, но след този случай нататък, аз не виждам по какъв начин Вие ще гарантирате, че той ще води делата срещу Вас, така както трябва. Биографията му очевидно показва, че зависи – зависи от Вашите решения, зависи от обажданията на господин Борисов, със сигурност зависи от господин Цветанов, за който вероятно стана дума. Е, как тогава ще се бори с корупцията като тя – корупцията, е тук!
Не казвам, че сте Вие. Казвам, че тези, които могат да упражняват корупцията, са депутатите и правителството. Вие го назначавате. Как ще Ви следи? Ами, няма как да стане! Това е. И не става дума лично за господина. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Реплики?
Заповядайте за реплика.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Аз съм леко смутен от това, което чувам.
Първо бих искал да отбележа, че господин Велчев – Красимир Велчев, три пъти спомена името Пламен Димитров. Аз бих могъл по този начин да се обърна към господин Велчев с „господин Любомиров“, тъй като той е Красимир Любомиров Велчев.
Това обаче показва, че Вие не познавате добре своя собствен кандидат. Бих искал да кажете тук…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към господин Кутев трябва да е репликата Ви, господин Велков. (Оживление.)
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, на господин Кутев е репликата.
Бих искал, но аз няма как да я направя на господин Кутев по този начин, щото той имаше друга карта, с друго име, и той беше с друго име… (Оживление, смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Но той я смени!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: В края на краищата ние знаем ли, уважаема госпожо Председател, кого избираме – Пламен Димитров или Пламен Георгиев? И от всичко, което чухме досега, в мен възниква онзи въпрос от римско време: „А кой ще ни пази от пазачите?“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков. Кандидатът е Пламен Георгиев Димитров.
Втора реплика? Нямаме втора реплика.
Дуплика – няма да ползвате, господин Кутев.
Заповядайте за лично обяснение, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това доказва това, което казах. Аз казах: отскоро го познавам този човек, откакто е наш кандидат. И съм впечатлен от неговата автобиография. И когато чета неговата автобиография, точно това пише: господин Пламен Георгиев Димитров.
Съмненията поне дано отпаднат и това, че е бил в правителство, искам да посоча, да спомена тук пред всички Вас: да, министрите са политическите лица, но заместник-министрите са експертите в правителството и се подбират от самите министри. Всеки министър е толкова добър, колкото са добри експертите, които си е подбрал. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велчев.
Други изказвания?
Господин Марешки, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Първо, честит празник на всички дами!
Вземам повод от изказването на господин Велчев.
Господин Велчев, да – изключително важно е образованието на кандидатите. Много е важен и техният професионален опит. Аз бих добавил обаче и третото, което е не по-малко важно, и това са моралните качества на всеки един кандидат, защото българският народ през годините се е нагледал на много образовани и с огромен опит професионалисти, крадци – бих казал, в различни сфери, които са съсипали държавата ни.
В тази връзка аз, понеже изслушах биографиите, те наистина са впечатляващи относно образованието, професионалните качества и професионалния опит на двамата кандидати. Остана ни само да изразим надеждата, че и двамата кандидати имат също толкова високи морални качества, понеже ние лично не ги познаваме. Наистина изразяваме надеждата на целия български народ, че е така.
Пожелаваме им успех и този, който победи, се надявам, че с образованието си, с професионалния си опит и с морала, който има, наистина да направи така, че темата, която е най-злободневна в обществото, темата, която съсипва и разгражда нашия народ, нашата държава, ще бъде защитена и виновните ще получат своето наказание. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.
Реплики към изказването на господин Марешки? Не виждам реплики.
Господин Янков, заповядайте за изказване.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, честит празник! Честит празник и на всички дами!
Уважаеми колеги кандидати, използвам възможността преди самото гласуване отново да Ви призова: колеги от ГЕРБ, колеги от управляващото мнозинство, сега ще имате възможността да докажете, че реално искате да се борите с най-големия бич за българското общество, уличен от всички изследвания – корупцията.
Не веднъж съм призовавал и Ви призовавам и сега – предложението на опозицията, предложението на „БСП за България“ в лицето на Николай Николов е достатъчно аргументирано и безспорно в морален аспект и като професионално израстване, гледайки автобиографията.
Именно с такъв професионалист ще се даде възможност органът, толкова чаканият орган от Вас, и от всички български граждани, който реално ще се изправи срещу корупцията не само по висшите етажи на властта, но и на всички нива.
Това е шанс за реалната демокрация – тогава, когато изпълнителната власт, мнозинството, което я подкрепя даде възможност да има коректив, но това е реалната демокрация. Не е демокрацията, както Вие я разбирате – само с право на глас. Това е демокрацията, която дава възможност на институциите да работят съобразно писаните правила, съобразно законите, които се гласуват.
Сега ще проличи, уважаеми колеги от мнозинството, дали не важи за Вас максимата „една банкнота – един глас“, а не „един човек – един глас“.
В реалната демокрация, уважаеми дами и господа, важна е работата на институциите и именно това е институцията, която е призвана да пребори недъзите на нашето общество и корупцията не само по време на избори, а и тази, която генерира ресурс, който се използва по време на избори.
Вашият председател – премиерът на Републиката, господин Бойко Борисов има три задачи. Едната задача е овладяване на медиите, чрез които се манипулира обществото.
Втората задача – корпорациите, големите, монополите.
И третата задача – работата на институциите.
И сега Вие ще докажете, че не сте си изпълнили третата задача. Помислете. Имате шанс да докажете, че заставате зад реалната демокрация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам реплики.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги, уважаеми кандидати! Ние сме изправени пред много важен избор, тъй като председателят на Комисията, съобразно Закона, който ние приехме, има ключова роля за това каква ще бъде политиката и дейността на целия орган с предложенията, които ще направи за екип, с вътрешните актове, които ще приеме за работа на Комисията.
За мен, за нас, предполагам и за гражданите, стана ясно едно – въпреки безспорно професионалната биография на кандидата на управляващите господин Димитров, същият е политически обвързано лице. Няма как човек, който е бил заместник-министър, човек, който е назначен от премиера на страната за председател на органа, за който сега Народното събрание, уж като независим орган отново ще го препотвърди, е предложен за това, ние да го възприемем само като професионалист. Безспорно сигурно е такъв, но политическата обвързаност в биографията създава недоверието в мен и в хората.
На този фон кандидатът Николов, който ние Ви предлагаме – човек, доктор по право, млад, безспорно поставил професионалния си път и живот на пътя на правото, посветил се на специфичните правила, които регламентират именно тази сфера, човек с книги в тази област, човек, работил години в тази област, но политически необвързан.
Корупцията, с това започнах – с това ще завърша, и мерките, които ние приемаме за решението на този въпрос, предопределя вярата на хората, които са ни избрали като техни представители, ако ние изберем председател на Комисията, ако ние изберем членове на Комисията, ако ние дадем възможност хората да видят, че тази комисия реално върши това, което те очакват от политически необвързани лица, несвързани с Вас, това ще повиши доверието изцяло в институцията Народно събрание. Това ще затвърди демократичните принципи и няма да вади хората на улицата.
Моето лично становище е, че трябва да изберем политически необвързан кандидат, кандидат за който биографията не създава предпоставки дори за въпроси дали е обслужвал някого, дали е прекратявал дела, защото тези въпроси, казахте, господин Кирилов, обективни данни – обективните данни са в папките на делата. В сърцата на хората и в техните глави е това, в което те вярват. Дали вярват, че са прекратявани дела? Не трябва да избираме кандидат, за който дори съществува съмнение, не казвам, че го е правил.
Затова аз ще подкрепя нашия кандидат и считам, че той е по-добрият избор за председател на Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Първа реплика, господин Кирилов, втора – господин Ангелов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати! Уважаеми колега доктор Милков, не ми се искаше точно на Вас да правя реплики от подобно естество. Това показва колко грозен дебат се получава, като се подходи по този начин.
Първо, искам да уточня следното: истината, госпожо Нинова, винаги излиза наяве – бъдете спокойна за това.
Уточнявам следното: господин Пламен Георгиев е бил заместник-министър в периода месец декември 2011 г. до месец януари 2013 г., когато министър на правосъдието беше госпожа Диана Ковачева. Диана Ковачева беше определена, беше избрана в правителството Борисов 1 за министър на правосъдието като представител на гражданското общество, като активен деятел на гражданското общество, като авторитет, който беше зачитан от Брюксел. По отношение на избора на заместник-министъра, веднага ще отговоря и на експресната реплика на господин Зарков – заместник-министрите си ги избира министърът и си прави екип. Винаги, ресорът, защото погледнете ресора „Изпълнение на наказания“ и сега, заместник-министърът е бивш прокурор. Такава е традицията, погледнете назад във времето, колко от заместник-министрите в този ресор са бивши прокурори, или излизат от прокуратурата, заемат тази дейност и се връщат обратно. Не искам по никакъв начин, нищо да казвам лошо за Вашия кандидат, но си спомнете, той беше избран от квотата на президента Първанов. Това не означава, че ние трябва да развяваме политическа връзка и политическа зависимост на този човек. Аз като Вас го приемам като доктор по право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Втора реплика, господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! Репликата ми, доктор Милков, към Вас е следната: защо винаги мерите от БСП с двоен аршин – кой имал политическа обвързаност, кой не? Въпросът е човекът да е професионалист и да си върши работата. Защо забравяме например как парламентът избра примерно Мая Манолова за омбудсман? Тя не беше политически обвързана, може би, или беше един от най-активните хора на БСП? Целият парламент, от всички парламентарни групи, включително и нашата, тогава гласувахме за нея, защото е професионалист. И тя се справя перфектно с работата си. Защо си вадите изводите от това кой бил заместник-министър, кой не бил заместник-министър? Въпросът е, човекът да си върши работата, както го прави и омбудсманът. Ние не се срамуваме, че сме я подкрепили, напротив, така че не правете такива прибързани изводи. Нека да има шанс този кандидат, който бъде избран, да започне да си върши работата. Ако се види тогава, че има такива политически нюанси, че се правят разни неща, които се прикриват, тогава критикувайте, а не предварително. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Трета реплика ще има ли? Нямаме трета реплика.
За дуплика – господин Милков, заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги Ангелов и Кирилов, ще Ви отговоря общо, защото по същината си репликите към мен бяха от едно естество. Нямам двоен аршин. Човекът се избира за работата, която трябва да свърши. Правите аналогия с професионализма на госпожа Мая Манолова. Госпожа Мая Манолова е омбудсман, представител на проблемите на гражданите. Ние избираме професионалист, казах и за двамата и го приемам, които обаче трябва да се борят с политическата корупция – с политическата корупция, която е най жестоката форма на корупция, която може да съществува, която разтваря като ефервесцентна таблетка нашето общество, така че няма двоен аршин. Ние мерим в момента, дали конкретният човек е подходящ за конкретната работа. А за думата „шанс“, благодаря Ви, така беше приет и Законът – да му дадем шанс. Ние не трябва да даваме шанс на господата да работят. Ние трябва да сме сигурни, как техните лица, тяхната кандидатура, техният избор ще бъдат възприети от обществото. Дали ще се повиши политическото доверие, или ще намалее и накъде още повече да намалява? Така че за шанс изобщо не бива да става дума. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Миховски.
ИВАН МИХОВСКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам само да попитам и съм сигурен, че в залата има хора, които могат да отговорят на моя въпрос. Бил ли е Николай Иванов Николов общински съветник от БСП в община Ловеч? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Миховски. (Реплики от „БСП за България“.)
Реплики към изказването?
Реплика, господин Попов – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми колега, надявам се добре познавате законите, по които се ръководи нашето общество – все пак сте народен представител, но за общински съветник те избират хората, а за заместник-министър те назначава министър-председателят. Има огромна разлика. (Шум и реплики.) Едното е избор на хора, другото е политическо назначение, което е част от политическия кабинет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Втора реплика, заповядайте. (Народният представител Милко Недялков поздравява председателя с празника.)
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колежки, честит празник, уважаеми колеги! Една реплика, господин Миховски, към Вашето изказване – господин Николай Николов не само е бил общински съветник от БСП, но господин Николай Николов, докато беше общински съветник, а аз бях председател на Общинския съвет, създадохме... (Реплика от ОП: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: ...еее, създадохме неща,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Недялков, моля Ви…
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: …които бяха първите неща в България – Наредбата за кварталните и за обществените съвети. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви да се успокоите и да пазите тишина.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: За пръв път в нормативната уредба на един общински съвет беше предвидено от средствата, които се получават от приватизация в селата, да бъдат заделени за развитие на селата. Това нещо след това, Законът го предвиди след Ловеч, но това беше разработка, която направихме заедно с господин Николай Николов, така че това не е срам, напротив, това е нещо положително. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Трета реплика – господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Репликата ми е свързана с общинските съвети – може да е бил общински съветник, но не е гледал делото за Мишо Бирата. Има разлика между двете. (Ръкопляскания.)
Без да съм адвокат на господин Николов, ще вляза в разговора с това, че доколкото си спомням в биографията му е записано „Наказание и глоба срещу Сергей Станишев“, когато Сергей Станишев беше председател на Партията, а мисля, че и на Валери Жаблянов има една. (Ръкопляскания.)
Но не това е важното, не за това взех думата за реплика. Репликата ми е насочена към това, за което преди малко говорих. Проблемът не е в това дали единият има повече политически зависимости от другия. Проблемът е в Закона, който приехме, защото този закон предполага човек с политически зависимости и точно това правите в момента. Така че дали е бил общински съветник или не, не е важно. Важното е човекът, който предлагате и ще изберете след малко, дали е в състояние да прави истинската борба с корупцията дори тогава, когато тя се намира във Вашите редици?!
Аз не предполагам, че Вие сте по-корумпирани от другите, предполагам, че в управлението е корупцията. Най-вероятно не е в народа, в управлението ще да е?! Тоест той трябва да е в състояние да се бори с корупцията при Вас и това е проблем не на господин Георгиев, това е проблем на Закона, който приехте, и на кандидатурата, която предлагате. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Дуплика ще има ли, господин Миховски?
Заповядайте.
ИВАН МИХОВСКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбрах, че няма нищо притеснително в това, че е бил общински съветник от дадена политическа сила. Само не можах да разбера след като не е притеснително, защо това нещо го нямаше в автобиографията му?! Само това не можах да разбера. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Миховски. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКИ ОТ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“: Лъжец! Има го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По-спокойно, господин Недялков.
Други изказвания, колеги?
Господин Недялков, заповядайте за изказване.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! По мое мнение дебатът трябва да се концентрира върху това какво са постигнали досега двамата кандидати, как те биха осъществили борбата с корупцията.
Аз имам едно притеснение, защото извън скобата и в скоба – и двамата кандидати имат достатъчно качества, имат професионални биографии, които наистина са сериозни. Мен ме притесняват единствено обстоятелствата не само поради факта, който изтъкна господин Кутев, че единият кандидат – Николов, не се е посвенил дори да глоби председателя на партията, към която се опитвате да го причислявате, той отдавна се е еманципирал, но и от факта как досега е водил борбата. (Шум и реплики.)
Има едно нещо, което в дейността на досегашната КОНПИ ме притеснява. Това са обезщетенията, които КОНПИ досега е инкасирала от делата, които води за конфискация на незаконно придобитото имущество. Това са обезщетения, чиято цифра може би никой в тази зала, освен господин Пламен Георгиев, не може да каже. Но и досега те са някаква тайна. (Шум и реплики.)
Безпокои ме при прилагането на новия закон, на този закон, който действа сега и вече беше изменен, каква стойност, каква цена ще има борбата с корупцията?! Да не би един ден да се окаже, че борбата с корупцията струва повече, отколкото щетите от самата корупция?! Защо? Защото борбата с корупцията е нещо много съществено. То е проблем, както обичате да казвате управляващите, „на целия свят“, но все пак борбата с корупцията трябва да се води почтено и по законите, които ние приемаме. Те трябва да бъдат силни закони, които да не се променят месец след тяхното приемане. Благодаря Ви за вниманието. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Първа реплика – господин Марешки, и тогава господин Кирилов. (Народни представители от „БСП за България“ стоят прави. Шум и реплики.)
Колеги, моля да заемете местата си в залата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Чухме тезите на двете страни, които имат свои кандидати. Мисля, че дебатът започва да се извращава и не знам падението дали може да е по-ниско?! То може би се дължи и на това, че всъщност голяма част от хората – и го чухме в изказването преди малко – имат самочувствието, че са избрани от народа. Искам да Ви кажа, че системата ни в момента, заради неприемането на мажоритарните избори, работи така, че те са избрани от някой партиен секретар. (Шум и реплики.)
И не може да кажете, че: „защото е общински съветник, е избран от народа“. Безброй общински съветници и народни представители, включително мажоритарно избрани навремето такива, когато законът беше извратен, не бяха въобще познати на хората в съответните градове.
Така че – малко смирение, малко повече възпитание. Нека да не извращаваме повече дебата, нека да се концентрираме върху професионалните качества, върху опита на хората, да изразим надежда, че ще скъсат пъпните върви, които Вие показахте в момента – единият с БСП, другият с ГЕРБ; че моралът най-накрая ще надделее и те ще могат съвестно и самостоятелно да изпълняват своите служебни ангажименти – за този, който бъде избран. Благодаря Ви и се надявам още веднъж на малко повече морал, на малко повече смирение на всички в залата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.
Господин Кирилов – втора реплика, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! След репликата на господин Марешки наистина ми се ще да се въздържа и ще се въздържа в максимална степен.
Просто исках да кажа на оратора господин Недялков, че сравнението е некоректно. Нито знаем дали господин Николов е глобявал господин Станишев, нито изразът „Георгиев гледал делото Вальо – не знам какво“ – прокурорите не гледат дела. Не е коректно това сравнение и въобще този дебат наистина се изврати като недостоен дебат. От това губи авторитетът на нашата институция, губи авторитетът и на новия орган. Съжалявам за това, но Вие го направихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Иванов, за трета реплика.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Първо да поздравим дамите с празника.
Обръщам се към Вас, колега. Смятам, че тук днес трябва да направим един изключително важен избор, но този избор не трябва по никакъв начин да предопределя решението на присъстващите. Ние днес трябва да направим този избор на базата на представените характеристики, но аз съм против да се прави ревизия на техния професионален път.
Мисля, че Народното събрание е независима институция, също така – прокуратурата. Двамата професионалисти са имали своя път, за да достигнат тук днес да бъдат избирани. Аз съм против това да се прави ревизия на техния професионален път. Ако те са допуснали грешки, мисля, че не е тук мястото и времето ние да правим критики. Затова се обръщам и към водещия на това събрание в момента: да не допуска да се правят каквито и да е критики относно тяхното професионално развитие и път. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Свързвам казаното от двамата първи репликиращи ме – господин Марешки и господин Кирилов.
Господин Марешки, трябва да знаете факта, че аз ценя хората, които са били общински съветници. Дори ценя, че господин Кирилов също е бил общински съветник и е бил от Политическа партия БСП. (Шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Аз не го крия, имам много да разказвам. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“.)
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Еее, това е! Голяма работа тук, а одеве е малка работа. Разбрахте двойния критерий, нали така? (Силен шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Ама аз не го крия!
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: И аз не го крия, и аз не го крия – аз го казах. Така че просто свързах двете предишни реплики.
Що се отнася до репликата, направена от господин Иванов, искам да кажа, че моето изказване беше свързано с това, че досега в работата на господин Георгиев имаше една слабост, която така или иначе беше прикрита в годишните отчети на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно обезщетенията, които е длъжна да заплати държавата на всеки един данъкоплатец заради това, че делата бяха загубени по голяма част от казусите. Представяте си сега какво би било, когато Комисията ще гледа едната част от казуса „КТБ“! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Продължаваме с изказванията, колеги.
Други изказвания?
Господин Цветанов – заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Българският парламент трябва да направи своя избор. За голямо съжаление, във всеки един ключов за държавата дебат и за това, че всеки политик казва, че трябва да се борим срещу корупцията и организираната престъпност, днес дебатът падна по-ниско, отколкото очаквах.
Разбира се, провокацията, както обичайно, идва отляво – дават се определени квалификации, сравнения, но същевременно за кандидата, който е издигнат от БСП, се скриват важни факти за политическата свързаност на кандидата.
От факта с автобиографичните данни сами разбирате, че във вчерашния или онзиденшния дебат в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика сме били лишени от възможността да зададем въпроси точно по това, което днес стана като дебат.
Един общински съветник, който е представлявал БСП, а всеки в община Ловеч знае, че всъщност това е млад човек, който в годините е стимулиран и толериран от партията, за да може да стигне до високи позиции. Това сте направили и това е политиката, която сте възприели да правите в целия си политически живот.
Да кажа, че когато си общински съветник, когато си председател на общинския съвет, ти трябва да се бориш общината да бъде финансово стабилна. Когато предлагаме подобен човек за такъв антикорупционен орган, той действително трябва да има качества и да отстоява принципната позиция да не води общината към съсипване или финансов колапс.
Уважаеми колеги от БСП, до момента, в който управлявахте община Ловеч, ще кажа, че имахте 9 милиона финансови корекции по оперативните програми. (Шум и реплики.) Имате 5 милиона неразплатени задължения (шум и реплики) и ако действително общинските съветници са подкрепяли кмета или кметската администрация, която Вие управлявахте, защо се стигна до този финансов колапс? (Шум и реплики.)
Когато се говори за качествата на кандидатите, защо скривате може би най-важното и това, към което всеки се стреми, когато трябва да направи своя информиран избор – дали даденият кандидат ефективно се е борил срещу престъпността, организираната престъпност, противодействал е срещу разграбването на държавата от корупционни схеми?
Само ще кажа, че Пламен Георгиев е прокурорът, по чиито дела има осъдени политици. Да кажа, че точно по делата на Пламен Георгиев направихте спекулацията със „Софийски имоти“ – да Ви припомня, че по делата срещу тях Вие имахте съществено значение в управлението на „Софийски имоти“ до момента, в който дойде ГЕРБ и успя действително да захване борбата срещу корупцията. В „Софийски имоти“ имахте Ваш представител – Симеон Симеонов. Нека си припомним делата, които се водиха, и съдебните процеси, които течаха. Знаете ли защо нямаше осъдителна окончателна присъда на последна инстанция? Защото давностният срок изтече, а на първа и втора инстанция беше осъден изпълнителният директор Тошко Добрев.
Уважаеми колеги от БСП, ако имахте доблестта, ако имахте действително реалната борба срещу корупцията, нямаше да е изтекъл давностният срок, защото нямаше да е необходимо да идва Бойко Борисов или ГЕРБ на власт, за да разкрива тази корупция, която Вие създадохте и толерирахте в Столична община, и, разбира се, в „Софийски имоти“. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от „БСП за България“.)
Що се касае до политическите предложения, по закон, знаете, че всяка една от парламентарните групи трябва да направи съответните предложения. Ние заедно с „Обединени патриоти“, запознавайки се с професионалните качества на кандидата Пламен Георгиев, сме издигнали тази кандидатура, и затова в дебатите, които се водиха преди два дни, всеки един е имал възможността да зададе своите въпроси.
Но нека само да отчетем и реалните резултати, които има Комисията от самото й създаване, във времето когато Вие имахте управления в годините, когато бяхте и тройна, и четворна коалиция. Само да Ви кажа, че последните две години Комисията е отнела и е възстановила финансови средства на държавата в размер на 43 млн. лв. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, само за миналата година тези пари са 28 млн. лв. Това според Вас не е ли добър атестат за професионалните качества на единия от кандидатите? Вие защитавате професионалните качества на другия кандидат. Но да обвързвате професионалните качества на кандидата с политическите пристрастия, или това, че е бил ползван неговият капацитет и експертиза в едно управление, аз пожелавам на всяко едно управление и към настоящия момент, и за в бъдеще да се ползват хора, които действително имат съответната компетентност и са работили реално за борбата срещу престъпността и организираната престъпност.
Нека да си припомним, че в механизма по оценка за България, Вие знаете, че точно Комисията получи най-високите оценки в последните два доклада, и то точно благодарение на ефективната работа както на ръководителя Пламен Георгиев, но така също и на всички колеги, които работят в това антикорупционно звено.
Уважаеми колеги, нека да се отнасяме с уважение и респект към всеки един кандидат, както на времето ние имахме уважението да не влизаме в сблъсък и да не използваме това, че Мая Манолова е издигната за омбудсман на държавата, защото това беше Ваше решение. Това беше Ваше предложение, но започвам да си мисля сега дали това не беше политическият Ви ход тя да не бъде кандидат за председател на БСП, или кандидатът Ви за президентската кампания?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Цветанов, по темата, ако обичате.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Много добре знаете, че това беше основният Ви мотив, за да може да се освободите от госпожа Мая Манолова и да й дадете възможност в новото поприще, където тя, между другото, се справя добре. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Тук мога да Ви кажа, че винаги трябва да ценим качествата на хората, а не това кой към коя партия е. Във всяка една партия има достойни хора. Във всяка една партия има хора, които действително биха уронили престижа, но силата на една политическа сила е когато се разграничава от подобни действия, а Вие прикрихте един много важен факт – че Вашият кандидат е от БСП. Вашият кандидат е бил общински съветник и той дълго време е бил част от структурите на БСП. Колеги, смятам, че това бяха важни неща, които трябваше да бъдат заявени в биографичните данни на Вашия кандидат.
Убеден съм, че днес действително ще направим информиран избор, защото с информирания избор и с дебата, който провокирахте, се даде възможност да излязат много истини. Благодаря на господин Миховски за това, че зададе въпроса, но не чухме съответния адекватен отговор от БСП.
Колеги от БСП, нека да уважаваме институциите, да уважаваме всеки кандидат, който участва в едно състезание, и българският парламент да вземе правилния избор, защото трябва да градим доверието както на българската институция – парламент, но така също и на всяка една българска институция, в която ние имаме пряко отношение по избора, и изборът, който трябва да направим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Господин Кутев – първо, после вдигна ръка господин Мирчев и след това – господин Попов. Така съм записала, още докато говореше господин Цветанов. Съжалявам за останалите.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Цветанов, не знам защо влязохте точно в „Софийски имоти“ и как Вие сте големите борци срещу „Софийски имоти“? Аз обаче имам памет. По времето, когато вървеше тази борба и с Дани Кирилов бяхме заедно в една група, той може би си спомня, че борбата със „Софийски имоти“ включително сме я водили голяма част от нашата група – тогава срещу тях.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Малка част.
АНТОН КУТЕВ: Е, хубаво, но Ние с Вас примерно участвахме там, ако не помните. Това беше преди Борисов да стане кмет. Тогава Борисов още не мислеше да става кмет и, честно казано, първите години надали и можеше, така че „Софийски имоти“ е нещо друго.
Примерът с Тошко Добрев не е добър, защото Тошко Добрев е съден на две инстанции, ама е оправдан на трета също като Вас. Точно като Вас! И Вие сте осъден на две и сте оправдан на трета. Там е проблемът, че давате лош пример, защото веднага връща към Вас. Вие също сте осъден на две и сте оправдан на трета. Не казвам, че Тошко Добрев е невинен, защото аз знам друго. Това съдът какво е отсъдил, е друго. Аз, честно казано, и за Вас не съм убеден, че сте невинни. Това е друга работа. Факт е обаче, че тук не биваше да влизате.
И сега нещо друго – вижте, аз лично чух с ушите си този запис, в който премиерът на държавата казва на шефа на митниците да махне проверка. Това е престъпление за мен. Това, че не го е чул Вашият човек, е големият проблем на днешния разговор. Цяла България чу как премиерът казва, че трябва да се отмени проверка в митниците, което е престъпление и за шефа на митниците, и за премиера. Стоеше ей тук Борисов, когато излезе скандалът. Седях и го гледах и се чудех как ще оживее политически този човек?! Да, признавам му – можеше да оживее. Но не мога да не призная, че навсякъде по света това щеше да завърши не просто с оставка на кабинета. Това беше първият кабинет на Борисов и нито той, нито Вие сега щяхте да сте тук, ако този човек си беше свършил работата. Това е положението. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кутев.
Господин Мирчев, заповядайте за реплика.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, ще се опитам да повиша Вашата политическа грамотност.
Първо, господин Николов като избран член на Комисията за конфликт на интереси е деполитизиран. Това значи, че той вече няма отношение към дадена политическа партия. Интересно ми е дали същото може да кажем за господин Георгиев?
Второ, за разбиването и за стигането на дебатите до дъното. За това само и единствено Вие сте отговорен, защото, когато водим дебат по същество, Вие винаги с едни факти – примерно, че госпожа Мая Манолова е омбудсман – вкарвате някакви политически внушения. Вие стигате дъното и после се опитвате да говорите за някакъв политически дебат на по-високо ниво.
Ще завърша с това – говорехте за разни квалификации към хора. Да не забравяме, че заради Ваши квалификации България е осъждана над шест пъти и трябва да плати стотици хиляди долара.
А когато говорите за корупция – човек, на когото до ден-днешен му е трудно да обясни за шестте си апартамента (шум и реплики от ГЕРБ), и предвид, че България е на първо място по корупция в Европейския съюз, мисля, че е срамота и че Вие сте един от хората, които трябва просто да спрат да идват на тази трибуна, защото е прекалено висока за Вас. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Мирчев.
Господин Попов – трета реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Цветанов, Вие казахте: залата следва да направи правилния избор. Правилният избор не значи, че това е Вашият избор, защото той най-вероятно няма да е правилният.
Разбирам Вашите сантименти към БСП. Във всяко едно изказване Вие говорите за БСП. Разбираема е носталгията по БСП, защото повече от половината Ви група по един или друг начин са били свързани с БСП – я като общински съветници, я като членове на партията.
Но по-важното, аз не искам да споря за експертните качества на двамата кандидати. Тук говорим за тяхната независимост. Няма как, който и да е кандидат, който е излъчен от Вас, да бъде независим (шум и реплики от ГЕРБ), защото той трябва да контролира властта. Трябва да контролира Вас, а Вие го назначавате да Ви контролира. Тук не говорим по никакъв начин за независимост, и това е проблемът – който и да е Вашият кандидат! Ако Вие не се страхувахте от корупция, от разследвания срещу Вас, нормалният и логичният избор е да изберете другия кандидат, а не този, който Вие сте издигнали, избрали и сте назначили на практика, за да Ви контролира. Ако не се страхувахте от корупция, но очевидно се страхувате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Дуплика – господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Многократно сте влизали в лични нападки по мой адрес. Това Ви беше стратегията 2013 г., за да внесете анонимния сигнал от тогавашния лидер на БСП Сергей Станишев. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Колеги, единственото, което може да направите, е да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, изслушайте изказването.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …дискредитирате политическия си опонент. Но оценката не я давате Вие. Оценката я дават българските избиратели, които избират определена политическа сила. Точно затова господин Борисов е уважаван както в България, така и навън и затова е избиран трети път за министър-председател.
Що се касае до политическите пристрастия и това, че някой от нашите колеги тук, или пък това, което направихте като оправдание за Вашия кандидат. Укоримо ли е, че Вашият председател на БСП е бил в кабинета на Иван Костов? Укоримо ли е?!
Укоримо ли е, господин Кутев, или Филип Попов ли зададе този въпрос? Разбирате ли, Вие в момента казвате, че Пламен Георгиев е бил заместник-министър в кабинета Борисов. Но Пламен Георгиев е бил прокурор, когато е поканен да стане заместник-министър. Той е деполитизиран по закон и никога не е бил член на партията, докато госпожа Корнелия Нинова днес е председател на БСП. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.) И е!
Това, което мога да кажа, е, че преди години тя е била заместник-министър в кабинета на Иван Костов. (Силен шум, реплики и смях в „БСП за България“.) Не е ли така? Не е ли така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина! (Силен шум, реплики и смях в „БСП за България“.)
Моля Ви за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека да погледнем, давате за това, което се е случило с имоти, не знам си какво. Извинявайте, но нека да не влизаме в тези лични нападки (шум и реплики от „БСП за България“), защото можем да говорим много за една приватизация, която е направена в много тежък период за Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
По начина на водене – първо господин Велков, и след това има изказване от господин Свиленски.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Вземам процедура по начина на водене с молба към Вас лично – да охладите политическия ентусиазъм на господин Цветанов и да му кажете, че прояви въпиюща политическа неграмотност и липса на познание по българската политическа история.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Велков, това е обида към господин Цветанов. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Чрез Вас бих искал да запитам: ако господин Пламен Георгиев бъде избран за ръководител на новата структура, дали първата му стъпка ще бъде да продължи противодействието срещу корупцията, която е свързана по приятелски начин лично с господин Цветанов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това какво има общо с начина на водене?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Преди десет дни във Велинград от Икономическа полиция беше арестуван един приближен на господин Цветанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това какво общо има с начина на водене, господин Велков?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Понеже тук господин Цветанов пет пъти говори само за корупция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене е към мен.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Той си мълчи. Преди пет дни той беше на гости във Велинград в хотела на друг крупен функционер на ГЕРБ, който има отношение към този арест.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, моля Ви! Ще Ви отнема думата, господин Велков. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.) Моля Ви, по начина на водене – към мен.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Това е, че не ме забелязвате и не искате да ми дадете възможност да кажа онова, което трябва. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Как да не Ви забелязвам, моля Ви се!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да знаете, господин Цветанов…(Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Господин Свиленски – за изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Моля да удължите времето от името на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Удължете времето.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Честит празник на всички дами и на всички български жени!
Не мислех да вземам думата в днешния ден, уважаеми колеги, защото мисля, че моето изказване би обърнало голяма част от колеги, които сега ще подкрепят вероятно господин Георгиев. Не исках да вземам думата не за друго, а защото мисля, че този орган трябва да бъде избран с доверие и все пак българските граждани поне в началото да вярват, че в България може да се води борба с корупцията.
Вземам думата обаче, подтикнат от изказването на господин Цветанов и темата „Софийски имоти“. Няма как да не взема думата, защото аз съм бил част от подсъдимите, господин Цветанов, по темата „Софийски имоти“. Десет години в качеството на подсъдим съм обикалял съдебните зали благодарение на Прокуратурата в лицето на господин Георгиев и господин Пламен Панайотов. Тези двама прокурори – няма да разпределям отговорността между двамата – за десет години повдигнаха обвинения срещу над 40 обвиняеми, над 10 дела. (Реплика от ГЕРБ.)
Изслушайте ме, господин Иванов, и ще видите, че нещата, които ще кажа, ще са интересни за Вас, а Вие решете как ще гласувате.
На предпоследното заседание на съда вещото лице, на базата, на което бяха скалъпени всичките обвинения по „Софийски имоти“ – не казвам, че там не е имало нарушения – за всичките обвинения, заради които бяха оправдани всички подсъдими, всички 40 членове на съвети на директори, всички оценители, които бяха оправдани, вещото лице, възрастен човек, дойде и каза пред съда: „Уважаема госпожо съдия, моля Ви да ме отведете от това дело – осем години бях потискан, бях натискан от прокуратурата да дам такива оценки, че да бъдат осъдени членовете на съвета на директорите. Моля да ме отведете от делото – отказвам се от оценките, нито една от тях не е направена по методите на оценяване, и да възложите нови тройни, петорни експертизи“. На базата на това съдията наказа вещото лице, че осем години е притаявал този натиск върху него и не е сезирал прокуратурата. Наказа го с 2 хиляди лева глоба. Това нещо го има по делото и всеки един може да го прочете.
Не казвам дали господин Георгиев, или господин Панайотов – те бяха двамата прокурори. В един момент господин Георгиев се оттегли. Ако иска, сега да стане и да каже – в кой момент се е оттеглил и той оказвал ли е натиск върху вещото лице. Защото ако е оказвал натиск върху вещото лице, осем години четиридесет човека по десет дела… Не го пожелавам на никого от Вас. В крайна сметка оправдателни присъди от първа до трета инстанция! Последните дела – оттегляне на прокуратурата, самата прокуратура вече вижда, че няма основание. Не казвам, че не е имало някъде някакви нарушения по общинските фирми.
Сега се замислете. Ако господин Георгиев иска – да стане и да отговори той бил ли е част от екипа, който е оказвал натиск върху вещото лице Сашко Николов. Излезте и кажете, за да си изчистите името, защото ако това не го бях казал аз сега, тези 40 човека, които са подсъдими и оправдани, щяха да го кажат в един момент.
Господин Цветанов, към днешна дата по делото „Софийски имоти“ Симеон Симеонов, за който казвате, е осъдил държавата за 40 хил. лв. до момента, потвърдени от трета инстанция. Тошко Добрев, за който казвате, е осъдил държавата за 50 хил. лв. Това са само двама от подсъдимите. Предстоят още 38, които ще заведат тези дела. Кой ще ги плати, господин Цветанов? Така ли ще борим корупцията? Така ли ще оказваме натиск върху бъдещите действия, защото този орган ще прави точно това?! Той няма да прави друго нещо.
Пак казвам, извинявам се, колеги, не исках да вземам думата. Господин Цветанов с неговото изказване, хвърляйки вината върху участието на БСП в „Софийски имоти“… Господин Цветанов, БСП в „Софийски имоти“ е имала само един член на Съвета на директорите в мое лице. Аз бях осем години подсъдим по това дело. От две години вече съм оправдан с влязла в сила оправдателна присъда. Искам да ми кажете – кой на тези 40 човека ще плати състоянието на подсъдими повече от десет години?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Реплики?
Господин Цветанов, заповядайте за реплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Свиленски! Точно това имах предвид в изказването си, което направих, че всъщност Вие вкарахте днешния дебат по тази тема. Вие започнахте с това да давате оценка на единия от кандидатите. Вие не говорихте за качествата на Вашия кандидат, който сте издигнали. Днешният дебат трябваше да бъде сблъсък на идеи и да бъде сблъсък на това – кои качества на кой кандидат са по-добри. С първите изказвания, които направихте, да, абсолютно съм съгласен с това, което казахте. Единственото, което исках по моите дела, които бяха заведени, и то благодарение на политическата агресия, която беше във Вашата партия, защото те го създадоха това като усещане и като напрежение – аз също минах по този път, но днес, заставайки пред Вас, мога да Ви кажа, че винаги съм гледал хората в очите и никога не съм се срамувал от това, което съм правил. Винаги съм работил в интерес на държавата и понеже имаше няколко примери за няколко осъдителни дела, аз мога да кажа, че там вината не е на министъра, а на всички тези, които са участвали в този процес. Аз донякъде съм допринесъл, но мога да Ви кажа, че сме направили ефективна борба, защото имахме осъдителни присъди на трета инстанция срещу тежки организирани престъпни групи, които извършваха убийства, отвличания. И това трябва поне Вие да го признаете – от БСП, за тези усилия, които са направени за този период.
Изпитвам уважение към Вас и съжалявам за това, което сте преживяли. Сами разбирате, че днес, когато водим дебат по същество, ние бягаме от този дебат. Ние просто влизаме в тези лични нападки и да, действително бях провокиран да направя и тази грешка за кабинета Костов – просто исках да кажа за „Техноимпекс“, за борда. Благодаря Ви. (Възгласи в „БСП за България“: „Еее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика? Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Цветанов, начина, по който да тръгне дискусията, го дадохте Вие. Ние казахме за дейността на който и да е от кандидатите в какво е участвал, къде е участвал. Нали това избираме в момента. Вие тръгнахте да обяснявате кой е бил член на БСП, кой е бил общински съветник от БСП. Ами господин Кирилов и той е бил е общински съветник от БСП. Има ли нещо лошо в това? Срамувате ли се, господин Кирилов? Няма нищо лошо – нали така?! (Реплика на народния представител Данаил Кирилов.)
Така че няма нищо лошо, няма нищо срамно. Напротив, това е част от добрата Ви биография, за да стигнете до председател на Правната комисия.
Но, господин Цветанов, аз Ви казах в началото – не мислех да вземам отношение, защото мисля, че от този дебат и от това нещо няма сметка нито един български депутат. Вие бяхте този, който направи своето изказване, включително вкарахте Корнелия Нинова в правителството на Костов. Разбирам, че от вчера с Корнелия Нинова имате някакви по-други очаквания, вероятно. Искате непрекъснато изказването Ви да започва с нея и да свършва с нея. Правете го, но Вие губите от тая работа. Вчера с Вас сме цял ден по медиите с нашата дуплика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Други изказвания, колеги?
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Скъпи българки, честит празник! Бъдете здрави и красиви, уважавани и обичани!
Уважаеми колеги! Господин Цветанов, днес допълнихте автобиографията си с нови, неизвестни за мен факти. По този въпрос със СДС – симпатизант, член, та вече и заместник-министър на Костов – можете да се обърнете към господин Борисов, който за подобни обвинения вече отговаря в съда. Поговорете си с него – какви са последиците за тези твърдения за него. За да не се нареждате до него.
Уважаеми господин Георгиев, Вие вероятно ще бъдете избран днес. Това е предрешено, не сме наивници, но започвате с фалстарт. Каквито и спорове да водихме днес тук, за мен ключовата дума е „доверие“. Когато един орган и хората, които го представляват, нямат доверие, каквото и да направят, то няма да бъде възприето добре от българското общество. Борбата с корупцията е проблем на доверие. Европа ни няма доверие и затова казва: „Изпълнили сте всички технически изисквания за Шенген, но не Ви искаме, защото има корупция и не се справяте с нея“. А ГЕРБ управлява в последните девет години – това само да го припомня.
По същата причина казват: „Да, имате финансова стабилност, да, можем да говорим за Еврозоната, но няма да Ви пуснем в чакалнята заради корупция“. А ГЕРБ управлява в последните девет години. Защо за българското общество корупцията е проблем номер едно? Защото няма доверие в институциите, в депутатите, че ще решим този въпрос. И Вие не го решихте добре, когато приехте новия закон.
Господин Цветанов, днес не е време тук двамата кандидати да сблъскват идеи. Законът е приет. Те няма какво да обсъждат идеи за борба с корупцията. Вие го приехте този закон. Те трябва да излъчват доверие на човек, който ще приложи този закон, освен професионално, за което и двамата имат качества, обективно и с морал. За съжаление, съмненията за необективност по дела, които господин Георгиев вече е гледал, ще тежат. И аз го съжалявам, защото той започва с фалстарт. Той започва без доверие и това е големият проблем с корупцията.
Освен че е въпрос на държавност, освен че хората ни, българите, го определят за номер едно в живота си – просто ни нямат доверие, уважаеми дами и господа управляващи, на всички. И днес не дадохте ей толкова принос да увеличим това доверие в европейските ни партньори, в нашите, българските граждани. Какво очаквате да свърши този орган, след като никой не му вярва, след като човекът, който ще изберете, е предопределен предварително, след като има съмнения за неговата обективност?! Няма как по този начин да се справим с проблема корупция – с един куц закон, който, когато го приемахме, казвахте: „Нека да му дадем една година, да видим как ще работи“. Дадохте му един месец и го поправихте. Нямаше и месец и внесохме първата поправка, защото Законът не работи, създава повече проблеми, отколкото решава. Уверявам Ви, след два месеца ще внесете следващата и ще Ви кажа и по кой въпрос от Закона.
Приехме неработещ закон, слагате предварително избран зависим човек, не толкова може би политически, колкото други интереси. Неработещ закон, зависим човек – е, какъв резултат искате?
Борбата с корупцията е три неща: добър закон, смели мъже и жени, които да го прилагат без никакви зависимости, и поне минимум доверие на старта. Е, нито едно от тези неща ги няма. Казвам го със съжаление и с болка, защото корупцията не само Вас Ви влачи надолу, влачи България, и не само сред нашите хора, които страдат от нея, в Европа. Нали за това всички се борим?! И сте председатели. Господин Борисов е председател на Съвета. С какво помагате на това председателство днес с тези решения? Нали не мислите, че европейските посланици днес не гледат тази дискусия? Нали не мислите, че не си правят изводи? А ще дойде нова оценка, ще дойде нов механизъм за наблюдение, тоест доклад по наблюдение. Но не гледате в тази перспектива, а гледате сега и на момента – да уредите един човек, който ще Ви слуша, за да Ви гарантира, че няма да бъдете по никакъв начин закачани за това, което окрадохте в последните девет години от управлението на България! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики?
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, това, което се постарахте да направите, е отново внушение и отново всичко свързано и с Председателството, а и със зависимости на един от кандидатите. Тези твърдения по никакъв начин не Ви правят по-аргументирани, за да защитите Вашия кандидат. Пак повтарям, нека все пак да имаме уважение към личностните качества на всеки един от кандидатите. Нека да имаме уважение и към всеки един политик, защото, госпожо Нинова, Вие казахте, че има фалстарт при обявяването и коментара, който се прави в момента. Вие не стартирахте ли с фалстарт, участвайки в изпълнителната власт в кабинета Станишев? Бяхте освободена. Всеки може да си направи изводите и мотивите – защо?
Но това, което е важно – ние не трябва по никакъв начин да влизаме по този начин в такива дебати, а трябва да говорим за това какво е постигнал един човек – професионално, какви са неговите качества и дали той може да се справи с това предизвикателство. Оценката, която дадох на базата на последните две години, е за над 40 млн. лв. За последната година, за 2017 г. – 28 милиона. Оценката, която е дадена от Европейската комисия, за която Вие постоянно говорите, всъщност е дала най-високата оценка за тази институция.
Така че уважавам Ви, защото все пак сте лидер на най-голямата опозиционна партия, но Вие, с Вашия стил на поведение във Вашата партия през цялото време искате да неглижирате Председателството и всичко, което дебатираме, винаги да го извеждате, че това е проблем за държавата.
Държавата се движи в правилната посока и оценката за Председателството е много висока. Това не можете да понесете.
Само да Ви кажа, че в рамките на тази една година Вие не направихте нищо разумно като възможна алтернатива за каквото и да било, а само искате да разделяте, да противопоставяте и да яхвате определени обществени настроения, за които човек може да каже, че са популистки, а не реални.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, докато господин Биков дойде, на балкона на пленарната зала е председателят на групата за приятелство Израел – България, и депутат от Кнесета на Израел Ейтан Броши, който днес е на посещение в България. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, първо, искам да Ви направя забележка съвсем искрено. Не ми е приятно да говорите от името на народа от тази трибуна. Не сте избрана за това. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Не сте избрана за говорител на народа. Вие може да говорите от името на онези 15 автобуса, които вчера бяхте докарали в центъра на София; можете да говорите евентуално от името на част от Вашата партия, защото самата Вие твърдите, че половината Ви Национален съвет иска да бъде в коалиция с ГЕРБ, така че очевидно не може да говорите и от част от Вашата партия.
В този смисъл въпросът за доверието е много сериозен. Съгласен съм с Вас, че всяка институция трябва да има доверие, само че доверие се гради и с някаква институционална култура. Миналата седмица излизате и казвате: „ДАНС ли да разследва ЧЕЗ? Че какво ще разследва ДАНС?“ А кой да разследва? Кой да разследва? Изпълнителното бюро на БСП ли? Или доверието се гради само в Изпълнителното бюро на БСП и ако някой е излъчен оттам, той задължително ще се ползва с доверие и авторитет?!
Има обаче и други институции в тази държава освен Изпълнителното бюро на БСП. Има парламентарно мнозинство, избрано от народа. То е спечелило доверието на мнозинството от българския народ и въпреки това никой от нас не си позволява да говори от името на целия български народ. Знаем, че Вашите избиратели не ни припознават като хора или поне не ни симпатизират, или не са ни делегирали такива правомощия. Нека да говорим от това име.
Зависимост. На всеки може да му се привнесе политическа зависимост. Ето, видяхме и Вашия кандидат. Не мисля, че е срамно, че е бил общински съветник или, че е някакъв компромат. На всеки може да му се вмени политическа зависимост и да му се подрине авторитетът. Нека да бъдем добронамерени и да се опитаме наистина да изградим доверие. В това бих Ви подкрепил, ако Вие подемете такъв политически подход. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Трета реплика – заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, първо, честит Осми март! Да бъдете така красива, усмихната и позитивна! (Оживление.)
Искам да започна репликата ми към Вас със следното. Като председател на най-голямата опозиционна партия, искам да Ви попитам как и по какъв начин Вие издигате в държавата институционалността? Как пазите и авторитета на различните институции?
Още преди да е започнала да работи новата комисия, Вие започвате с това: „Куц закон“. Извинявайте, така ли градим авторитета на Народното събрание? Този закон е произлязъл от Народното събрание. Не мога да се съглася и с думите „неработещ закон“, при положение че законът още не е започнал. Дайте му възможност да започне, да видим как се прилага и тогава да вземете отношение.
Следващото нещо – правите внушение за още незапочналия кандидат. Още не е избран и Вие правите внушение на всички присъстващи тук, а и на целия български народ от тази висока трибуна. Вие правите внушение. Как да има доверие, как да градим доверието към институциите и към нова структура, на която цялото общество толкова много разчита?!
Не мога да се съглася с Вас като градивен човек, че всичко, което изливате от тази трибуна за още незапочналия работещ орган, е негативно. Колкото и да сме самокритични и критични към бъдещия кандидат, дайте да видим оценката на европейските институции, на независимите експерти. Много Ви моля! Вие сте интелигентен човек! Не бива от тази висока трибуна да правите такива внушения, още преди да е започнала да работи тази институция.
На финала – не може през всичкото време от Председателството на България да се хвърлят само упреци и негативи. Дайте да видим и нещо позитивно. Нали всички тук изграждаме образа на България – институциите. Това е моята забележка към Вас, госпожо Нинова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Дуплика – госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги, не съм сигурна дали съм единствената, но поне съм една от малкото депутати, която, когато говори оттук, казва, включително и вчера го казах по друг повод – говоря от името на един милион българи, които са подкрепили „БСП за България“ на тези избори. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
От тази трибуна не говоря от името нито на Изпълнителното бюро, нито на Национален съвет, а на един милион български граждани, гласували за БСП. И ако твърдите, че не трябва да всяваме разделение и омраза, то, моля, уважавайте тези един милион българи, които са гласували за нас.
Що се отнася до втората Ви теза, която е много важна – за институциите и уважението. Какво прави БСП като опозиция и какво Вие? Колеги, уверено твърдя, че рушите упорито и последователно българските институции девет години подред. Рушите ги от министър-председателя, който не е стъпвал тук от месеци. Не дойде на вот на недоверие! Да не говорим, че не идва на парламентарен контрол. Рушите институцията Народно събрание, която е първа, и министър-председателят е длъжен да бъде тук! Рушите институцията Народно събрание, когато отстранявате заместник-председател на парламента за свободно мнение. Рушите президентската институция, когато правите антиконституционна специална комисия в Народното събрание за разследване на президента. Рушите съдебната власт като независима, когато Бойко Борисов се обажда по телефона на членове на Висшия съдебен съвет какво да правят и как да гласуват и нахлува на заседание на Висшия съдебен съвет като министър-председател. За какви институции говорите и обвинявате опозицията, че ги руши?!
Как ние защитаваме тези институции, защото това се превръща в една от най-главните ни задачи – да запазим институциите, правовия ред и демокрацията в България. И как го правим? Например, когато министър-председателят харчи пари от бюджета без да са минали през Народното събрание, правим искане до Сметната палата, която е институция в България, да влезе в Министерския съвет и да направи проверка. Така се бранят институции, правов ред и закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това какво общо има с дебата, който водим, госпожо Нинова? (Шум, реплики от „БСП за България“.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Защо ни обвинявате, че рушим институциите?
Как пазим институцията Народно събрание? Когато то приема противоконституционни закони, пускаме жалби в Конституционния съд и, слава богу, независимият Конституционен съд отмени редица от законите, които приехте. Как пазим институциите? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Как пазим съдебната институция като независима? Като Ви предложихме алтернатива на закон, в който борбата с корупцията нямаше да се води от човек на управляващото мнозинство, а от независим орган, който щеше да вкара еднакво всички политици от всички партии, които крадат, там, където им е мястото. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова. Времето!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Така се пазят независими институции – правов ред и демокрация! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Уважаеми колеги, искрено съжалявам, че от тази трибуна народни представители и то не само днес, показват непознаване на Конституцията, а това за нас е непростимо.
Трябваше да направите забележка, първо, на господин Биков, после и на госпожа Нинова относно това, че народният представител представлява целия народ. Аз обаче отдавам това на факта, че и Вие нарушихте този принцип, госпожо Председател, при Вашия избор в своето хубаво и емоционално обръщение към Народното събрание. Спомняме си, тогава казахте, че всеки трябва да изразява и представлява региона, от който е избран.
Завършвам, очевидно има нужда да го направим, с цитиране на чл. 67, ал. 1 от нашата Конституция: „Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Други изказвания има ли? Не виждам други изказвания.
Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.
Ще Ви изчета още веднъж правилото за гласуване: гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
Ще Ви изчете още веднъж първия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ
Избира Николай Иванов Николов за председател на Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Гласували 214 народни представители: за 79, против 62, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Вторият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ
Избира Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Гласували 218 народни представители: за 148, против 66, въздържали се 4.
Предложението е прието, а с това и господин Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Честито на господин Георгиев – декларация от името на група.
Заповядайте, господин Гърневски. (Част от народните представители от „БСП за България“ и ДПС напускат залата.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, които сте в залата, уважаеми гости, колеги от БСП също, които останахте в залата! Вече две седмици нагнетявате напрежение в обществото с истеричните си лъжи, че правителството на ГЕРБ и лично премиерът Бойко Борисов стояли зад сделката между ЧЕЗ и „Инерком“. Лъжи, които все не доказвате с никакви разумни аргументи, защото такива няма.
Вчера обаче се появи една писмена следа, която ясно показа кой стои зад доскоро анонимната компания „Инерком“. Купувачът на активите на ЧЕЗ разпространи до медиите прессъобщение, чието съдържание не е особено интересно. Интересен е авторът на прикачения файл, съдържащ въпросното прессъобщение – той е Моника Йосифова. Това са имената, с които стана известна настоящата съпруга на председателя на ПЕС и бивш председател на БСП – Сергей Станишев. Една малка техническа грешка, другари, Ви издаде не просто БСП, а БСП и ПЕС стоите зад сделката за активите на ЧЕЗ в България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Сделка, за която се опитахте да ни наклеветите, за да повторите метежа от зимата на 2013 г. Сега стана ли Ви ясно, уважаеми колеги, кои са „гадовете“? Вчера Корнелия и шайката ѝ ги търсеха на площад „Независимост“, а те се оказаха отново на „Позитано“ – по-цинични и по-нагли от всякога. (Реплики от „БСП за България.)
С разкритието за клана Станишеви и сянката на „Инерком“ обаче не се изчерпват новините за връзката на БСП и ЧЕЗ. Стана ясно още, че по време на управлението на БСП с премиер Орешарски, шеф на отдел в ЧЕЗ е предлагал двукратно на енергийния тогава министър – нашия колега Драго Стойнев, българското правителство да изкупи компанията обратно. Защо това не е направено, само Вие знаете, но Драго Стойнев дължи на обществото отговор на въпроса: кога е искрен – сега, когато се обявява за връщане на държавата в ЕРП-та или тогава, когато е имал възможност да го направи и е отказал?! Защото дори и лицемерието Ви, другари социалисти, трябва да има някакви граници.
Докато вчера се занимавахте с антихуманното развозване надлъж и нашир из страната на пенсионери, които да използвате за партийните си циркове, Европейската комисия постави поредната си висока оценка за правителството на Бойко Борисов. Комисията извади България от списъка на икономиките с прекомерни макроикономически дисбаланси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Място, където страната ни попадна, заради колапса на КТБ, който допуснахте по време на Вашето управление, господин Стойнев, с премиер господин Орешарски.
Мащабът на признанието за отличната работа на правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ може да бъде разбран, поглеждайки към групата държави, към които България се присъединява. Това са лидерите на Еврозоната – Германия, Холандия, Италия, както и Швеция, Ирландия, Португалия, Хърватия и Кипър. Причините, поради които европейските ни партньори взимат това решение, са постигнатият устойчив икономически растеж от 4% над средното за Съюза, подобрените условия на пазара на труда – рекордно ниска безработица и рекордно висока заетост, отличните фискални резултати, отговарящи на всички критерии за присъединяване към Еврозоната, както и подобрената устойчивост на финансовия сектор срещу финансови кризи, които предизвиквате винаги, когато сте на власт.
Решението на Европейската комисия е логично и последователно, то се явява поредна стъпка от дългата поредица високи оценки, които международните партньори на България поставят на кабинета Борисов 3. Припомням, че през есента на 2017 г. най-авторитетните международни кредитни агенции увеличиха кредитния рейтинг на страната ни, оценявайки перспективата ни за развитие като стабилна. Положителни бяха и оценките от Годишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, който вероятно ще бъде последен в резултат на всички реформи, които през последните години управлението на ГЕРБ осъществи.
Очаквано високи са и политическите оценки на лидерите на Европейския съюз. При поемането на Председателството през януари председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ясно заяви, че България в никакъв случай не може да се нарича корумпирана страна и мястото и е в Шенген и в Еврозоната, защото изпълняваме всички критерии за присъединяване.
Красноречив беше и президентът на Европейския съвет Доналд Туск, който подчерта, че начело с Бойко Борисов България е естественият двигател за присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. Нямайте съмнения, че тези оценки ще станат все по-добри с напредването на Европредседателството, защото текущите впечатления на всички в Брюксел са, че България се справя повече от чудесно.
Тук е моментът да изразя искреното си разочарование, госпожи и господа социалисти. Другарко Нинова, честит празник! Разочарование, че вместо да допринесете за развитието и доброто представяне на родината ни, Вие саботирахте всячески усилията, които прогресивната част от българското общество полага. Започнахте с кампанията за очерняне на България със серия от негативни публикации в подчертано леви чуждестранни медии, продължихте с фалшивите новини за въвеждането на трети пол от ГЕРБ и като кулминация разиграхте унизителния за самите Вас фарс пред символите на българската демокрация, такива институции като Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Фарс, защото в работно време за народните представители, докато в пленарна зала разисквахме предложения от самите Вас референдум, Вие избягахте от работа и отидохте да се прегръщате и да протестирате с лидерите на Движение „Възраждане“, което само преди две седмици подкрепи ясно антиевропейския Луковмарш. Прегърнахте се и с друг борец за евразийско развитие на България – Велизар Енчев, а на всичко отгоре след рехавия протест дори не се върнахте и в парламента, за да подкрепите ветото на президента Радев. Дали това е случайно, или вече сте толкова объркани в червените редици, че се раздалечавате и от самия президент? Или да не би той да се разграничава от Вас? Това няма значение, защото всичките Ви действия показват ясно, че за Вас не съществуват никакви политически принципи – не сте способни на родолюбие, липсва Ви дори елементарна човечност. Този път оставки няма да има, дами и господа, другарки и другари, защото доказано управлението на България е изкуство, което партизанските Ви души не разбират и основната Ви цел да саботирате Българското председателство ще претърпи поредния си крах. Запомнете това, госпожо Нинова, и си намерете по-благородна кауза.
Ще завърша с цитат от Стоян Михайловски и произведението му „Бухал и светулка“, който описва великолепно низостта на страстите, които владеят душите Ви при всеки успех на ГЕРБ. Спомняте ли си, когато светулката пита бухала: „Какво Ви сторих?“ А той и отговаря: „Ти ми пречиш. – Че как ти преча? – Ами светиш!“ (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гърневски.
Заповядайте за декларация, господин Стойнев, от името на парламентарната група.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Имам още минута.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате ли още?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да, имам, разбира се. (Смях.)
Тук е моментът да кажа на госпожа Нинова, която нямаше кураж да остане в залата и избяга.
Да, истина е, господин Цветанов, много малко от заместник министрите в правителството на Иван Костов бяха уличени в придобиване. Тя непрекъснато споменава думата „кражба“. Този, който си мисли за кражби, той говори за кражба, аз говоря за присвояване. Онези, които присвояваха по времето на онова правителство, бяха много по-високо и по-натъмно в онази синя йерархия. Много малко заместник-министри присвоиха, но госпожа Нинова успя да си отиде с едно външнотърговско дружество от времето на СДС. По времето, когато беше заместник-министър, те си знаят за какво са я освободили, тяхното правителство, но и аз като пловдивчанин знам. Точно по нейното време от 2006 до 2007 г. България загуби институция като Международния панаир – Пловдив, и имоти, равняващи се близо на един милиард. И при новия орган… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Гърневски!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …и при новия орган това ще бъде първата сделка, която пловдивчани ще внесат за истинска и нова проверка…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …и тогава ще видим дали този орган работи или не. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Стойнев, за декларация от името на група.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Жалко е, че продължаваме тук от тази трибуна и превърнахме трибуната на българския парламент в място, в което се сипят фалшиви новини. Жалко е, дори Вие ръкопляскахте на човек и му се радвате за една откровена простащина, която се говори от тази трибуна и дори всички журналисти знаят, че, за да се и напише една новина, най-малкото нещо е да се провери. Когато с този апломб Вие мотивирате народните представители да говорят по този начин, от това не страда опозицията, от това страда цялата сграда и целият този български парламент.
Жалко е, защото Вие не правите забележка и Вие сте съучастници в това, което се случва. Няма как да се има доверие, когато за най-малкото нещо – чуто-недочуто, разбрано-неразбрано, ние сме готови да стигнем дъното. Това е една свещена трибуна жалко е, че я използвате по този начин, но Вие наистина я превърнахте в една селска седянка, в която всеки може да каже кой каквото си иска.
Ето и фактите. Уважаеми дами и господа, първо, казвам се Драгомир, не съм Драго, а съм Драгомир Стойнев – да е ясно, защото нали някой може би чувства, че сме приятели. Не, ние не сме приятели. Ние все пак сме колеги, които трябва да се уважаваме, защото тук силно вярвам, че сме избрани, за да гоним една цел – това е просперитетът на българската държава и подобряване благополучието на българските граждани. Като български политик, в крайна сметка, аз дълбоко вярвам, че основната наша задача тук е да подобряваме живота на хората, а не да чуваме някой какво казал зад ъглите и да излизаме тук и да официализираме това, което е казано. Това е недопустимо, срамно, грозно и всеки един народен представител трябва да се срамува от подобни изявления, които в момента бяха декларация на една сбирщина от поредните слухове. Жалко е и е срамота, че управляващите ръкопляскат на подобни декларации!
По същество. Уважаеми дами и господа, ако докато бях министър, ЧЕЗ се продаваха, уверявам Ви, държавата щеше да ги купи. (Ръкопляскания от „БСП за България“) Уверявам Ви, че държавата щеше да купи ЧЕЗ на пазарен принцип, не с национализация, както Вие се опитвате да плашите хората, а изцяло на пазарен принцип – държавата влиза в икономиката, съревновава се с частните обекти, ако, разбира се, се продава, ако не се продава, ние нищо не можем да направим. Както примерно „ЕНЕРГО-ПРО“, както ЕVN, не продават. Въпросът е, че Вашата идея е държавата въобще да я няма. Ние смятаме, че държавата трябва да гарантира сигурност в определени сфери.
Ако през 2013 – 2014 г. имаше официална оферта, официални разговори, Вие досега щяхте да ги извадите от самото министерство. Затова е грозно, когато се поддавате на слухове и манипулации, с които ние се опитваме да захранваме любопитството на хората за един проблем, който наистина е съществен.
Аз няма да навлизам в дълбочината на този проблем, защото вярвам, че българската държава, независимо кое е правителството и българските парламенти, които са били от 2004 г. досега, са вършили своята работа в името и само в правдата и в справедливостта за българските граждани. Точка по този въпрос.
Проблемът обаче сега е друг, уважаеми дами и господа. Проблемът е, че вчера заместник-министърът на финансите заявява, че той не е изпращал никакъв документ до българската държава. Как тогава стига този документ до кабинета на министър-председателя?
Министър-председателят на Чехия се разграничава от нашия министър-председател. Заместник-министърът на финансите, който отговаря, защото ЧЕЗ – не забравяйте – е държавно предприятие и тук не става въпрос за сделка между частни обекти. Заместник министърът на финансите изцяло се разграничава от това, което каза министър-председателят. Кой тогава не казва истината? С уважение към тази трибуна, защото аз като преждеговорившия не мога да си позволявам да говоря с нецензурни и обидни квалификации, защото, ако Вие нас не уважавате, аз поне уважавам тази институция, уважавам, разбира се, и моите колеги.
Кой не казва истината? Това трябва да е ясно, защото българският народ трябва да знае, защото 2016 – 2017 г. според господин Плескач, е имало конкретни разговори. Защо тогава държавата не се е намесила питам аз? Оставям настрана това, то не отговаря на Вашата икономическа визия, примерно. Нека да имаме спор по идеологии, но не спор и за клевети!
Второ, не приемаме в този договор да има клауза, в която, виждате ли, бъдещият купувач на ЧЕЗ трябва да сътрудничи срещу България в Арбитража. Ама, къде се намирате? Откъде накъде?! И как такава една жена като госпожа Гинка Върбакова се съгласява на подобна клауза? Кой е този българин, който се съгласява на подобна клауза, питаме ние от левицата? Вие трябва да дадете отговор, защото в крайна сметка година и половина – две, откакто е стартирано, Вие управлявате, уважаеми дами и господа от управляващата коалиция!
Каква е визията на БСП? БСП многократно е заявявала, че ние сме за подобен род сделка, но или държавата изцяло изкупува ЧЕЗ, или държавата не участва. Защото в момента това, което Вие правите, е нещо скандално, уважаеми дами и господа управляващи! Вашата цел е да затворите сделката, защото държавата, влизайки в тази сделка, макар и с миноритарен и мажоритарен дял, тя де факто привлича финансиране, защото тази сделка в момента не може да бъде затворена поради огромния скандал, който има. Но, когато Вие влизате в сделка, казвате пред международните инвеститори, пред финансовите пазари, които само това чакат – държавата да бъде част от тази сделка, дори и миноритарно. Вие казвате: „Елате, финансирайте, държавата стои зад тази сделка“.
Второто, което е скандално, Вие изчиствате образа на Гинка Върбакова. Коя е, питам аз, Гинка Върбакова?! Аз не я познавам тази жена. От Вас има колеги, които също не я познават. Коя е тази жена? А държавата, влизайки, макар и с малък дял, казва: „Гинка Върбакова е чиста. Вие сега на финансовите пазари можете да финансирате тази сделка.“ Защо? Защото държавата стои зад тази сделка. За нас това е изцяло неприемливо. Пак казвам, държавата трябва да се върне в икономиката като пазарен играч, а не като човек, който да мачка и да взима дялове от пазара. Нека държавата да се конкурира, затова ние искаме в тези органи на управление да има изцяло компетентни хора и тези предприятия – държавните и общинските, да работят на пазарен принцип и да се съревновават. Защото капиталът тогава ще остава тук, а няма да храни чешките пенсионери. Това е разликата между нас и Вас! Това е нашата визия за икономиката в този нов свят, който се променя.
Аз не казвам, че Вие може да я харесате. Вие може да имате изцяло друга визия, но тази неолиберална визия търпи пълен погром навсякъде. Затова тук трябва да се дадат конкретни отговори: държавата пази ли гърба на Гинка Върбакова? Този отговор го искаме ние от страна на опозицията и го искаме колкото се може по-скоро. Държавата ще бъде ли гарант на интересите на Гинка Върбакова?
Ето тези отговори са важни. Тези отговори ние трябва да дадем на обществото, защото хората наистина са притеснени. И недейте да злоупотребявате с неща, които наистина са притеснителни и които са в интереса на българската държава. Уверявам Ви, няма да има политик от страна на БСП, който ще си позволи да постави личния или партийния си интерес над интереса на българската държава. Това, което Вие правите до момента, e именно това, опитвайки се да бягате.
Тук няма печеливши и губещи, тук има интерес на България! Този интерес на България трябва да го браним ние, защото сме български народни представители. Ние браним интереса на българските граждани, а не сме дошли тук да говорим клевети, да хулим, да обиждаме и в същото време Вие да ръкопляскате на подобни изказвания. Срам ме е, че в тази зала продължавате и не сте разбрали за какво сте тук, за какво се борите и какво защитавате! БСП го казва най-отговорно: искаме отговори! Нормално е да задаваме въпроси и да искаме отговори. Колкото по-бързо дадете отговори на тези конкретни въпроси, които зададох, толкова по-добре – не само за Вас, но и за българските граждани! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Да кажа, че на балкона са дамите от Сдружение „Ние жените“ – село Бачево, община Разлог. Да ги приветстваме! (Ръкопляскания.)
Получих съобщение, че кметовете на кметства на община Карлово също са на балкона. Нека ги приветстваме! (Ръкопляскания.)

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – продължение.
Заповядайте, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
„Чл. 26. Лицата по чл. 4 могат да прилагат мерките по този раздел само ако са изпълнени следните кумулативни условия:
1. прилагането на такива мерки не попада в условията на среден или висок риск, посочени в националната оценка на риска;
2. прилагането на такива мерки се основава на идентифицирани от лицето по чл. 4 области с нисък риск при прилагането на чл. 98 и 100;
3. лицето по чл. 4 е събрало достатъчно информация, която му дава достатъчно основания да смята, че конкретната операция или сделка или деловите взаимоотношения с клиента са с нисък риск;
4. конкретният случай не попада в случаите, при които е задължително прилагането на мерки за разширена комплексна проверка съгласно раздел ІV от тази глава;
5. прилагането на такива мерки не пречи на извършването в достатъчна степен на текущо наблюдение на деловите взаимоотношения или на операциите и сделките с оглед на установяване на случаи на необичайни операции или сделки в съответствие с чл. 47 или на случаи, които следва да се докладват по реда на чл. 72;
6. в конкретния случай не е налице съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или за наличие на средства с престъпен произход;
7. лицето по чл. 4 е в състояние да покаже, че са предприети достатъчни мерки за установяване и оценка на риска и изпълнението на условията по т. 1 – 6;
8. лицето по чл. 4 е уведомило предварително дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за идентифицираните категории клиенти, продукти и услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат опростени мерки за комплексна проверка спрямо тях.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 26 по Доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
„Чл. 27. При наличие на условията по чл. 26 мерките по чл. 25, ал. 3 могат да се прилагат и когато клиентът е кредитна институция или лице по чл. 4, т. 5, 8 – 11 от Република България, от друга държава членка или от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на този закон, като се отчита нивото на риск на тези държави и прилагането на мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразено с това ниво, наличието на пълния обем от подобни мерки съобразно изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и тяхното ефективно прилагане.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28:
„Чл. 28. При наличие на условията по чл. 26 мерките по чл. 25, ал. 3 могат да се прилагат и когато клиентът е държавен или местен орган на Република България.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:
„Чл. 29. При наличие на условията по чл. 26 мерките по чл. 25, ал. 3 могат да се прилагат и когато клиентът е институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на Европейския съюз при следните условия:
1. лицето по чл. 4 е събрало достатъчно информация, която не поражда съмнение за идентичността на институцията;
2. институцията спазва процедури за отчетност и дейността й е прозрачна;
3. институцията се отчита пред орган на Европейския съюз, пред орган на държава членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на членове 27, 28 и 29 по Доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По чл. 30 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. (1) По отношение на продуктите, услугите, операциите или сделките, или механизмите за доставка лицата по чл. 4 могат да преценят потенциалния риск за целите на прилагане на опростената комплексна проверка на клиента въз основа на следните допълнителни рискови фактори, обуславящи потенциално по-нисък риск:
1. застрахователни договори, при които брутният размер на периодичните премии или вноски по застрахователния договор за една година не надвишава 2 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, или премията, или вноската по застрахователния договор е еднократна и не надвишава 5 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
2. застрахователни договори по пенсионни схеми, по които няма клауза за предварително изкупуване, и договорът не може да се използва като залог;
3. финансови продукти или услуги, които осигуряват надлежно определени и ограничени услуги за някои видове потребители, за подобряване на достъпа във връзка с финансовото приобщаване;
4. продукти, по които рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма се управлява от други фактори, като ограничения върху портфейла или прозрачност на собствеността.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, които прилагат мерки по чл. 25, ал. 3, уведомяват предварително за това дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.
(3) Лицата по чл. 4, т. 5 могат да прилагат и по-ниски прагове от посочените в ал. 1, т. 1, когато по реда на Глава седма, Раздел II е установен по-висок риск от изпиране на пари за съответния клиент, продукт или услуга.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 30 по Доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Колеги, ще спрем дотук, а след почивката ще продължим.
Уважаеми колеги, по повод Международния ден на жената днес в Народното събрание гостува женският народен хор „София“. Със свои изпълнения дамите от хора ще поздравят народните представители за празника в Клуба на народния представител в почивката в 11,30 ч.
Моля, заповядайте да се насладим на творчеството на дамите.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, квесторите, поканете и колегите от кулоарите.
Продължаваме с Доклада за второ четене.
Моля, господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, като в него думите „на основата“ се заменят с „въз основа“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
„Чл. 32. При наличие на информация, обуславяща по-високо ниво на риск, директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да даде задължителни указания на лицата по чл. 4 да:
1. приложат незабавно някоя от мерките по чл. 10;
2. преустановят прилагането на мерки за опростена комплексна проверка по отношение на дадена категория клиенти, продукти или услуги.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване на чл. 31 по редакцията на Комисията, чл. 32 по редакция на Комисията, чл. 33 и чл. 34 по Доклада на вносителите.
Отново отправям молба към квесторите: поканете народните представители в залата.
Колеги, моля, заемете местата си, за да участвате в гласуването.
Гласували 77 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 13.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми, господин Председател, уважаеми народни представители! Движението в залата продължава. Явно колегите бавно влизат, по тази причина, моля за процедура за прегласуване. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.) Ако господин Гьоков не е разбрал, ще уточня: моля за процедура за прегласуване. Господин Гьоков, да потретя ли? Става въпрос за прегласуване. Колегите продължават да влизат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Причината, която сочите, е очевидна.
Подлагам на прегласуване докладваните текстове от чл. 31 до чл. 34 по редакцията на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Раздел ІV – Разширена комплексна проверка“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по наименованието? Няма изказвания.
Гласуваме наименованието на Раздел IV.
Гласували 97 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 35 има предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 35, т. 7, в края на текста, след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „която не отговаря на условията на чл. 27“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35, като в него, в текста преди т. 1 след думите „Раздел I“ се добавя „от тази глава“ и навсякъде думата „настоящия“ се заменя с „този“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по докладвания текст?
Използвам момента, за да обявя влизането в залата на дамите от „Женски народен хор София“, чието изпълнение имахме удоволствието да чуем през почивката. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Считам, че поправката, която предлагаме, е належаща и необходима с цел разтоварване от ненужна административна тежест на контролните органи. Защо казвам това? В чл. 27 изрично упоменаваме, че трета държава, на която законодателството е синхронизирано и съответства на изискванията на този закон, и така нататък. Тоест ако тази трета държава има нужното законодателство на съответното ниво, бихме могли да се възползваме от това и да не налагаме излишни административни тежести и излишни проверки, както е в настоящия момент. Поради тази необходимост правим това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания по разглеждания текст? Няма заявки за изказване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков, неподкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 30, против 47, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за текста на чл. 35.
Гласували 98 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 36, ал. 5 т. 5 и т. 6 – отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36:
„Чл. 36. (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности.
(2) Видни политически личности по смисъла на ал. 1 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:
1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметовете и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
(3) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
(4) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.
(5) За целите на ал. 1 за „свързани лица” се смятат:
1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по
ал. 2;
6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, имате думата, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Нашето предложение е да отпаднат т. 5 и 6 на ал. 5 от въпросния чл. 36, тъй като широкото тълкуване на Закона, че за някой се знае или се предполага, не може да бъде приложимо в законодателството. В законодателството и особено когато се прилагат репресивни мерки, трябва да се работи само и единствено с доказателства, а не с предположения, гледане на карти, на кафе или може би на очи. Не зная какво означава, че някой предполага, че друг е в роднински или родствени връзки с някой друг.
Още повече, този закон е репресивен и самото предположение или пък указанието за предположение може да бъде използвано и за натиск, или като политическа бухалка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики? Няма заявки за реплики.
Други изказвания по предложения текст на чл. 36? Няма.
Моля да гласуваме предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Гласували 104 народни представители: за 30, против 60, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на чл. 36, предложен в Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 78, против 6, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
По чл. 38 има предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 38, ал. 2, в края на текста след думите „лицето по чл. 44“ се поставя запетая и се добавя „освен при договори с продължително изпълнение“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
Обсъждаме едновременно чл. 37 и 38 и Вашето предложение.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Считаме, че настоящето предложение е актуално и правилно, тъй като при договорите с продължително изпълнение вече са установени съответните параметри на договора, а именно условия, цена, начин на плащане и съответните санкции за неизпълнение. Не виждам с какво ще се промени, когато лицето, което управлява съответното юридическо лице, встъпи и как ще може да промени условията, тъй като те вече са уточнени. То може да се ползва само от благата на този договор или съответно да му бъдат наложени санкциите по този договор. Всичко по договора е ясно и няма нужда от излишна административна тежест. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Има ли реплики? Не виждам.
Желаещи за изказване народни представители по обсъжданите текстове? Не виждам заявки.
Първо ще гласуваме предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков за изменение в предложения по Доклада текст на чл. 38.
Гласували 103 народни представители: за 26, против 65, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме текстовете на чл. 37 и 38 по Доклада на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, като в ал. 2 думата „богатство“ се заменя с „имуществено състояние“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
По чл. 41 – предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
„Чл. 41. (1) По отношение на потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, който е лице по чл. 36, се прилагат мерки за разширена комплексна проверка при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.
(2) Конкретните мерки за разширена комплексна проверка, които се прилагат във всеки отделен случай, се преценяват от лицето по чл. 4 при съобразяване вида на клиента по чл. 36 и характера на деловите взаимоотношения с него.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по предложените текстове на чл. 39, 40 и 41? Не виждам заявки за изказвания.
Моля да гласуваме текстовете на чл. 39, 40 и 41 по редакцията, предложена в Доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 42 – предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42:
„Чл. 42. (1) Въз основа на оценката на риска по Глава седма лицата по чл. 4 разработват ефективни вътрешни системи, които да им позволят да установят дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36.
(2) Вътрешните системи по ал. 1 могат да се основават на един или повече от следните източници на информация:
1. информация, получена чрез прилагане на мерките за разширена комплексна проверка;
2. писмена декларация, изискана от клиента, с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36;
3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази от данни.“
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 44, като в ал. 1, т. 1 думите „на основата“ се заменят с „въз основа“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
По чл. 46 – предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46:
„Чл. 46. (1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари.
(2) Когато операцията или сделката по ал. 1 няма явна икономическа или законна цел, лицата по чл. 4 събират, доколкото е възможно, допълнителна информация за обстоятелствата, свързани с операцията или сделката, както и за нейната цел.
(3) Държавите, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари, са определените от Европейската комисия като високорискови трети държави. Списъкът с тези държави се публикува на интернет страниците на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите. Условията и редът за прилагане на мерки, съобразени с насоките по чл. 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, спрямо лица от тези държави се определят с Правилника за прилагане на закона.
(4) Въз основа на оценката на риска по Глава седма лицата по чл. 4 преценяват необходимостта от прилагане на мерките за разширена комплексна проверка от своите клонове или дъщерни предприятия, които се намират в държави от списъка по ал. 3, когато тези клонове или дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата в съответствие с този закон.
(5) Директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да издава указания до лицата по чл. 4 за прилагането на мерки за разширена комплексна проверка и спрямо лица от държави извън списъка по ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните текстове? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текстовете на чл. 42 по редакция на Комисията, чл. 43, чл. 44 и чл. 45 по доклад на вносителя, и на чл. 46 по редакция, предложена от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 14.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
„Чл. 47. (1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за клиента.
(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4 извършват преценка на сделките и операциите въз основа на събраната информация за техния характер, съответствието им с обичайната дейност на клиента и предмета му на дейност, размера на операциите и сделките, тяхната честота, финансовото състояние на клиента, използваните платежни средства, както и въз основа на други показатели, характерни за съответния вид дейност.
(3) При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата по чл. 4 събират информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни. Лицата по чл. 4 документират своята преценка относно наличието на условия за докладване по чл. 72 в резултат на събраната информация.
(4) Събраната за целите на този член информация се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, на съответните органи за надзор и на одиторите. Документираната информация се предоставя на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” при поискване в оригинал или служебно заверен препис в определения от директора на дирекцията срок. При определяне на срока директорът на дирекцията съобразява обема и съдържанието на исканата информация.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
„Чл. 47. (1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за клиента.
(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4 извършват преценка на сделките и операциите въз основа на събраната информация за техния характер, съответствието им с обичайната дейност на клиента и предмета му на дейност, стойността на операциите и сделките, тяхната честота, финансовото състояние на клиента, използваните платежни средства, както и въз основа на други показатели, характерни за съответния вид дейност.
(3) При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата по чл. 4 събират информация относно съществените елементи и стойността на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни. Лицата по чл. 4 документират своята преценка относно наличието на условия за докладване по чл. 72 в резултат на събраната информация.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49, като в него думите „на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, като в него думите „на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.“ се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните текстове на чл. 47 до чл. 50 включително? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на чл. 47 по редакция, предложена от Комисията, чл. 48 по Доклад на вносителя, чл. 49 по редакция, предложена от Комисията, и чл. 50 също по редакция на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 17.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 51, ал. 1 – предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
„Чл. 51. (1) С оглед ограничаване на рискове, идентифицирани в националната оценка на риска, наднационалната оценка на риска и оценката на риска, извършена от лицата по чл. 4, могат да бъдат прилагани допълнителни мерки за разширена комплексна проверка на клиентите при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.
(2) Допълнителните мерки по ал. 1 задължително се съобразяват с:
1. насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз съгласно изисквания, заложени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.;
2. мерки, оценени като подходящи от Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
3. размера и естеството на дейността с оглед гарантиране на пропорционалност при прилагането им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложения текст за чл. 51? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Раздел V – Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представителите Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 53 се правят следните изменения:
„1. ал. 7 се изменя така:
„(7) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането може да се извърши чрез нотариално завереното пълномощно, съдържащо идентификационни данни на упълномощителя по ал. 2, т. 1 – 3. В случаите на чуждестранни физически лица или български физически лица, които пребивават на територията на трета държава, се допуска идентифицирането да се извърши чрез представяне на пълномощно или сключен договор, заверен от консулска служба и придружено с апостил."
2. ал. 8 – отпада.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53:
„Чл. 53. (1) Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.
(2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
4. всяко гражданство, което лицето притежава;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).
(3) При встъпване в делови взаимоотношения се събират и данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или по друг подходящ начин.
(4) Въз основа на оценката на риска по Глава седма лицата по чл. 4 може да събират допълнителни данни при условията и по реда на Правилника за прилагане на закона.
(5) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни по ал. 2, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и снемане на копие от тях.
(6) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 2, т. 3 и 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник.
(7) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на копие на официален документ за самоличност. В тези случаи проверката на събраните идентификационни данни се извършва по реда на чл. 55, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Виждам, че сме постигнали съгласие по т. 2¬ – ал. 8 да отпадне, което е добре.
Ще направя мотивировка само за ал. 7. Защо предлагаме да бъде изменен предложения от нас начин, а именно да се допусне проверката да се извърши чрез нотариално заверено пълномощно, съдържащо идентификационните данни на упълномощителя и така нататък?
Държавата по закон е вменила на нотариусите да извършват определени действия и именно едно от тях е идентификацията на съответния упълномощител. Нотариусите имат достъп до базата данни на МВР и извършват тази проверка. Не виждам защо трябва да се прави с един подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът за прилагане, а не с по-висшия акт, който е по ранг, а именно Законът. Постоянно говорим за действащото законодателство и как то трябва да се синхронизира с останалата част.
Ето, в момента имаме нагледен пример и имаме възможност да синхронизираме този законопроект със Закона за нотариусите и останалата част от действащото ни законодателство, за което Ви моля и да ни подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Има ли други изказвания по обсъждания текст? Няма.
Преминаваме към гласуване първо на предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков в неподкрепената от Комисията част. По т. 1 от това предложение, отнасящо се до ал. 7, е предложено от тях изменение.
Гласували 94 народни представители: за 22, против 53, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 53 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Докладвано беше и предложението за заглавие на Раздел V, и текста по Комисия на чл. 52.
Преминаваме към гласуване на заглавието и на текста на чл. 52.
Гласували 90 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Продължаваме с Доклада – текста на чл. 54. Господин Нунев, продължете.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Член 53 не сме гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласувахме го, просто променихме реда.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 54, ал. 1 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
„Чл. 54. (1) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 4.
(2) В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането. Условията и редът за документиране на предприетите действия се определят с Правилника за прилагане на закона. Когато данните, необходими за идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва по реда на този раздел и Правилника за прилагане на закона.
(3) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания лицата по чл. 4 са длъжни да установят структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.
(4) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за:
1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;
3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция, или сделка;
7. срока на съществуване;
8. контролните органи, органите на управление и представителство;
9. вида и състава на колективния орган на управление;
10. основното място на търговска дейност.
(5) Когато в документите по ал. 1 и 2 не се съдържат данните по ал. 4, събирането им се извършва чрез представяне на други официални документи.
(6) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, клиентите, встъпващи в делови взаимоотношения или извършващи сделки или операции със или чрез лице по чл. 4 във връзка с тази дейност, представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
(7) По отношение на законните представители на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се прилага чл. 53. Когато е необходимо предприемане на мерки, произтичащи от националната оценка на риска и насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849, могат да се прилагат и изисквания и изключения от това правило при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.“
По чл. 55, ал. 1 има предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 55, ал. 2 изречение второ – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55:
„Чл. 55. (1) Проверката на събраните по реда на чл. 52 – 54 идентификационни данни се извършва чрез използването на един или повече от следните способи:
1. изискване на допълнителни документи;
2. потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 4 или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27;
3. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията;
4. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри;
5. използване на технически средства за проверка на истинността на представените документи;
6. установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в кредитна институция от Република България, от друга държава членка или от банка от трета държава по чл. 27;
7. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;
8. друг способ, който дава основание на лицето по чл. 4 да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.
(2) При установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента лицата по чл. 4 извършват проверка на събраните идентификационни данни чрез използване на два или повече от способите по ал. 1. Условията и редът за прилагане на мерките за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента се определят с Правилника за прилагане на закона.
(3) Предприетите по ал. 1 и 2 действия се документират, като в документите за извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и информация относно датата и часа на извършване на предприетите действия по ал. 1, както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Нунев.
Има ли изказвания по докладваните текстове – текстовете на чл. 54 и чл. 55? Няма желаещи.
Ще подложа на отделно гласуване двата текста. Във втория има предложения от народните представители Иван Иванов, Тодор Бойчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Гласуваме чл. 54 в редакция на Комисията. (Шум и реплики. Част от народните представители не успяват да гласуват поради проблем в системата.)
Ще пристъпим към нов опит за гласуване на текста на чл. 54 в редакция на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 8, въздържали се 7.
Предложението за текста на чл. 54 е прието.
По чл. 55 има предложение на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков, което подлагам на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 21, против 65, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 55 в редакция на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 85 народни представители: за 74, против 10, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) в изречение първо, както и в т. 1 и 2 след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5,8 – 11“.
б) т. 3 се изменя така:
„3. при поискване кредитната институция или лица по чл. 4, т. 5, 8 – 11, които са извършили предходно идентифициране, са длъжни да предоставят незабавно на лицето, което се позовава на това идентифициране, заверени копия на документите по т. 2.“
2. в ал. 2 след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5, 8 – 11“, а след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „включена в списъка по“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. (1) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 могат да се позоват на предходно идентифициране на клиента, извършено от кредитна институция за целите на чл. 10, т. 1 и 2, при наличие на следните кумулативни условия:
1. седалището на извършилата идентифицирането кредитна институция е в Република България, в друга държава членка или в трета държава по чл. 27;
2. изискваната по чл. 53 – 55 информация е на разположение на лицето, което се позовава на предходно идентифициране, извършено от кредитната институция, и незабавно могат да бъдат получени при поискване копия на документите по чл. 53, ал. 1 и 4 – 7, чл. 54, ал. 1, 2 и 5 – 7, чл. 55, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1;
3. при поискване кредитната институция, която е извършила предходно идентифициране, да може да предостави в срок до три дни на лицето, което се позовава на това идентифициране, заверени копия на документите по т. 2.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 не може да се позоват на предходно идентифициране на клиента, извършено от кредитна институция от високорискова трета държава по чл. 46, ал. 3.
(3) Позоваването на предходно идентифициране по ал. 1 не освобождава позоваващото се лице от отговорност за неизпълнение на изискванията за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиента по чл. 10, т. 1 и 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Нунев.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 21, против 63, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 56.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 9, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, като в него, в текста преди т. 1 думите „чл. 56“ се заменят с „чл. 10, т. 1 и 2“.
Предложение от народните представители…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Предлагам да спрем дотук, защото има опасност да се сбъркаме – без чл. 58, господин Нунев. Благодаря Ви.
Изказвания по чл. 57? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 57 със замяната, която Комисията предлага в него.
Гласували 90 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 13.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
„член 58 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
„Чл. 58. Когато националната оценка на риска, наднационалната оценка на риска и насоките на Европейски надзорни органи съгласно чл. 17 и 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 обосновават изисквания и изключения от правилата за позоваване на предходно идентифициране на клиента, те се прилагат при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 16, против 62, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 58.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Раздел VІ – Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 59, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. в изречение първо думите „събирането на следните документи“ се заменят с „писмена декларация от законния представител или пълномощника на юридическото лице и поне един от следните два документа“.
2. в т. 1, в края на текста, след думите „чл. 63“ се добавя „и чл. 64“.
3. т. 3 – отпада.“
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1 и 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:
„Чл. 59. (1) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на:
1. справка от съответния регистър по чл. 63 и документите по чл. 64;
2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2, както и други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби, както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;
3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице.
(2) За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните по чл. 53, ал. 2.
(3) Формата и редът за подаване на декларацията по ал. 1, т. 3 се определят с Правилника за прилагане на закона.
(4) За клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на Глава единадесета, Раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогична информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Нунев.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков в неподкрепената от Комисията част, а именно точки 1 и 3.
Гласували 87 народни представители: за 14, против 66, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 59.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, като в него думите „на извършването“ се заменят с „от извършването“.
По чл. 61 има направено предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.
(2) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на този закон и Правилника за прилагането му, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно своите действителни собственици, изискуема по този закон.
(3) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 предоставят при поискване информацията по ал. 1 на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване два текста. Първи текст – текст на вносителя за чл. 60, със замяната, която Комисията предлага в текста на чл. 60. Втори текст е редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 61.
Гласували 89 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 9.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 62 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. (1) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на доверителната собственост.
(2) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на този закон и Правилника за прилагането му, лицата по ал. 1, които в качеството си на доверителни собственици встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно действителните собственици на доверителната собственост, изискуема по този закон.
(3) Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 предоставят при поискване информацията по ал. 1 на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
„Чл. 63. (1) Информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.
(2) Информацията и данните по чл. 62, ал. 1 се вписват в регистър БУЛСТАТ.
(3) За производството, реда и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ.
(4) В съответния регистър се вписват следните данни, съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с Правилника за прилагане на закона:
1. идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, включително:
а) имената;
б) гражданството;
в) единният граждански номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация;
г) датата на раждане за лицата, различни от тези по буква „в”;
д) държавата на пребиваване, ако е различна от Република България или от държавата по буква „б”;
2. данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица;
3. данните по т. 1, букви „а – г” на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това;
4. всяка промяна в обстоятелствата по т. 1 – 3.
(5) Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от Допълнителните разпоредби на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.
(6) Пряк достъп до информацията и до данните по ал. 1, 2 и 4 имат:
1. дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и компетентните държавни органи по този закон;
2. лицата по чл. 4 – в рамките на извършването на комплексна проверка на клиентите в съответствие с изискванията на този закон и на Правилника за прилагането му.
(7) Условията и редът за достъп до информацията и до данните по ал. 1, 2 и 4 се уреждат в съответните специални закони.
(8) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията и администрациите, компетентни да осъществяват общ контрол върху лицата, за които възниква задължение за вписване по този член, обменят информация за целите на чл. 123.
(9) Лицата по чл. 4 предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, когато при изпълнение на задълженията си по този раздел установят данни за нарушение по ал. 1 – 5, извършено от клиент, който е лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Нунев.
Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване два текста. Първи текст – редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 62. Втори текст – редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 63.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 7.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64. Клиентите – юридически лица, или други правни образувания с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, представят удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.“
По чл. 65 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
„Чл. 65. (1) Лицата по чл. 4 са длъжни да установят дали клиентът действа от свое име и за своя сметка, или от името и/или за сметка на трето лице. Когато операцията или сделката се извършва чрез представител, лицата по чл. 4 изискват доказателства за представителната власт и идентифицират представителя и представлявания.
(2) Когато операцията или сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице без упълномощаване, лицата по чл. 4 извършват идентифициране и проверка на идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.
(3) При съмнение, че лицето, което извършва операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка, лицата по чл. 4 са длъжни да извършат уведомяването по чл. 72 и да предприемат подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката. Условията и редът за прилагане на мерките се определят с Правилника за прилагане на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Нунев.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване два текста. Първият текст е редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 64. Втори текст – редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 65.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Раздел VII – Изясняване на произхода на средствата“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, като в ал. 1, т. 3 думите „информация“ се заменят с „използване на информация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първи е текстът на вносителя за наименованието на Раздел VII, който се подкрепя от Комисията; втори е текстът на вносителя за чл. 66 със замяната, която Комисията предлага в текста на ал. 1, т. 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Глава трета – Съхраняване на информация и статистически данни“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
„Раздел I – Съхраняване на информация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, като в ал. 1 думите „закона и правилника за неговото прилагане“ се заменят с „този закон и правилника за прилагането му“, а в ал. 6 думите „до седем години“ се заменят със „с не повече от две години“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: първи текст – на вносителя за наименованието на Глава трета, който се подкрепя от Комисията; втори текст – на вносителя за наименованието на Раздел I, който се подкрепя от Комисията; трети текст – на вносителя за чл. 67 с предложените от Комисията замени в текста на чл. 67.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция чл. 68:
„Чл. 68. (1) Всички събрани и изготвени по реда на този закон и на Правилника за прилагането му документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка в определения от директора на дирекцията срок и формат. При определяне на срока директорът на дирекцията взема предвид обема и съдържанието на исканата информация.
(2) Всички събрани и изготвени по реда на този закон и Правилника за прилагането му документи, данни и информация се съхраняват от лицето по чл. 4 така, че да изпълнява безпрепятствено дейността си и задълженията си по този закон и Правилника за прилагането му.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. Информацията, документите и данните за отделните сделки и операции и клиенти трябва да се съхраняват по начин, който да позволява тяхното своевременно възстановяване, в случай че същите следва да се предоставят за използване като доказателство в съдебни и досъдебни производства.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: първи текст – на вносителя в редакцията, която предлага Комисията за текст на чл. 68; втори текст – редакцията, която предлага Комисията за текст на чл. 69, и трети текст – на вносителя за чл. 70, който се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Раздел ІІ – Статистически данни“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Чл. 71. (1) За целите на извършване на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници”, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, компетентни специализирани дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и други държавни органи и институции с отделни правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма поддържат статистически данни по въпроси, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма.
(2) Статистическите данни по ал. 1 включват следните показатели, които са в рамките на компетентността на съответната институция, орган или служба:
1. данни, с които се измерва размерът и значението на секторите, към които принадлежат лицата по чл. 4, включително броя на юридическите и физическите лица, които извършват икономическа дейност, и икономическото значение на всеки сектор;
2. данни, с които се оценяват етапите на проверка, разследване и съдебно производство по случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително броя на извършените от правоохранителните органи проверки на годишна основа, броя на разследваните случаи на годишна основа, броя на лицата, срещу които са образувани наказателни производства, броя на лицата, осъдени за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, видовете предикатни престъпления, ако такава информация е налична, и стойността на имуществото, което е било запорирано или възбранено, иззето или конфискувано, калкулирано в парична равностойност в лева;
3. данни, с които се оценяват етапите на докладване на случаи на изпиране на пари и финансирането на тероризъм, включително броя на уведомленията за съмнителни сделки и операции, подавани до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, последващите действия по тези доклади, както и броят на случаите, по които е разкрита информация на прокуратурата или службите за сигурност и обществен ред, в която се включват данни или част от данни, съдържащи се в уведомленията за съмнителни сделки и операции, подавани до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”;
4. данни, с които се установяват броят и процентът на уведомленията по т. 3, водещи до последващо разследване, ако са налични;
5. данни за броя на презграничните искания за информация, които са отправени, получени, отхвърлени от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” и на които дирекцията е отговорила частично или изцяло;
6. данни за броя на презграничните искания за информация, които са отправени, получени, отхвърлени от органите, институциите и службите по ал. 1 и на които същите са отговорили частично или изцяло.
(3) Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” на годишна база до края на февруари на годината, следваща годината, за която се отнасят, както и при поискване във връзка с осъществяване на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
(4) Данните по ал. 2 се публикуват. Условията, редът и форматът за предоставяне на данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 и за публикуване на данните по ал. 2 се определят с Правилника за прилагане на закона.
(5) Данните по ал. 2 се предоставят на Европейската комисия при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване два текста: първи текст – на вносителя за наименованието на Раздел II, който се подкрепя от Комисията; втори текст – редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 71.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Глава четвърта – Разкриване на информация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава четвърта.
„Раздел I – Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
„Чл. 72. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 са длъжни да уведомят незабавно дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. При узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 уведомяват и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.
(2) Когато забавянето на операцията или сделката по ал. 1 е обективно невъзможно или има вероятност това да осуети действията по преследване на бенефициерите на съмнителна сделка или операция, лицето по чл. 4 уведомява дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно след извършването ѝ, като посочва причините, поради които забавянето е било невъзможно.
(3) Уведомяването на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” може да се извърши и от служители на лицата по чл. 4, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари. Дирекцията запазва анонимността на тези служители.
(4) Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” предоставя на лицето по чл. 4 информация, свързана с извършеното от него уведомяване. Решението относно обема информация, който следва да се предостави обратно за всеки конкретен случай на уведомяване, се взема от директора на дирекцията.
(5) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.
(6) Информация относно докладването на съмнение по ал. 1 се обменя в рамките на групата, освен ако директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” не даде други указания в срока по ал. 1.
(7) Информация относно докладването на съмнение по ал. 2 се обменя в рамките на групата, освен ако директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” не даде други указания.
(8) Формата и редът за подаване на уведомлението по ал. 1 и 2 се определят с правилника за Прилагане на закона.
(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15 само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение или при защитата или представителството на този клиент във или по повод на съдебно или досъдебно производство, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или за избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15 взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма, правната консултация се дава за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма или лицето по чл. 4, т. 15 знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Изказвания? Няма изказвания?
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта, който се подкрепя от Комисията; текста на вносителя за наименованието на Раздел първи, който се подкрепя от Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 72.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Чл. 74. (1) При получаване на уведомление по чл. 72, 88 и 89 и при запитване по чл. 90 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска от лицата по чл. 4, с изключение на Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти.
(2) При писмено уведомяване по чл. 72, 88 и 89 и при запитване по чл. 90 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска от Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти.
(3) Когато при анализа на получена по реда на чл. 76, 77 и 78 информация възникне съмнение за изпиране на пари, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска от лицата по чл. 4 информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Анализът на тази информация се извършва при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.
(4) В случаите по ал. 1 – 3 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска информация от държавните и общинските органи, която не може да й бъде отказана.
(5) Информацията по ал. 1 – 4 се предоставя в срок три работни дни от получаване на искането. Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да определи и друг срок за предоставяне на информацията, като взема предвид обема и съдържанието на исканата информация.
(6) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3 и 7 – 10 предоставят изисканата по ал. 1 – 3 информация на електронен носител или чрез защитен канал за електронен обмен. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ определя формата, в който се предоставя информацията.
(7) В случаите по ал. 1 и 2 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да даде указания на лицата по чл. 4 относно осъществяване на наблюдение на извършвани в рамките на деловото взаимоотношение сделки или операции за определен период и относно предоставяне на информация за същите на дирекцията. Решението относно срока, в който се осъществява наблюдението, и относно вида на сделките и операциите, за които се предоставя информация, за всеки конкретен случай се взема от директора на дирекцията.
(8) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да получава от Българската народна банка информация, събирана по реда на Валутния закон.
(9) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ получава достъп до поддържаната от Българската народна банка електронна информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции.
(10) За нуждите на анализа дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ получава безвъзмезден достъп до информационни масиви, изграждани и поддържани от държавни и общински органи.
(11) Предоставянето на информация по ал. 1 – 10 не може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна, банкова, търговска или професионална тайна или че същата представлява данъчна и осигурителна информация или защитена лична информация.
(12) Алинеи 1 и 3 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15 само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение или при защитата или представителството на този клиент във или по повод на съдебно или досъдебно производство, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или за избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15 взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма, правната консултация се дава за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма или лицето по чл. 4, т. 15 знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 73, който се подкрепя от Комисията и редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 74.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
„Чл. 75. (1) Когато при проучването и анализа на информацията, получена при условията и по реда на този закон, съмнението за изпиране на пари и/или свързани предикатни престъпления не отпадне, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ разкрива тази информация на прокуратурата, на съответната служба за сигурност или обществен ред или на компетентна специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ съобразно тяхната компетентност, както и на дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като запазва анонимността на лицето по чл. 4, на органа по чл. 88 или на лицето по чл. 89 и на техните служители, извършили уведомяването по чл. 72, 88 или 89.
(2) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ отговаря на мотивирани искания за предоставяне на информация на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентна специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари или свързани предикатни престъпления.
(3) Когато това е необходимо за целите на превенцията на изпирането на пари, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на компетентните специализирани дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи възможност за извършване на търсене в регистър на лицата, докладвани за осъществяване на съмнителни налични парични преводи и пощенски парични преводи, съдържащ данни за имената, и при наличие – дата на раждане на лицето. При поискване, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари или свързани предикатни престъпления, дирекцията предоставя пълната налична информация при спазване на условията по ал. 1. Компетентните структури, получили достъп до тази информация, поддържат подробна справка за извършваните проверки и предоставят тази информация за изготвяне на годишния доклад по чл. 132, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Прокуратурата, съответната служба за сигурност или обществен ред, компетентната специализирана дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ или дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 1 – 3, предоставят на дирекцията обратна информация за това как е била използвана предоставената информация, за насочването й към друг компетентен орган или институция, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки, включително относно образувани досъдебни производства.
(5) Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация по ал. 1 – 3 представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, ако не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 75.
Гласували 94 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: „Раздел II – Разкриване на друга информация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. (1) Предоставянето на информация в случаите по чл. 72, чл. 74, чл. 76 – 78, чл. 103, ал. 2, чл. 104, ал. 2, чл. 106, ал. 5, чл. 107, ал. 4 и чл. 110, ал. 2 може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност“ сертификат за достъп. При получаване на информацията се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение.
(2) Условията и редът за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 1, видовете документи и данните, които могат да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат за достъп, и редът за тяхното подаване по електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Указанията се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност".
(3) Обменът на информация по реда на чл. 73, 75, 87 и 88 може да се извършва чрез защитени канали за електронна комуникация при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел втори, който се подкрепя от вносителя; текста на вносителя за чл. 76, който се подкрепя от Комисията; текста на вносителя за чл. 77, който се подкрепя от Комисията, текста на вносителя за чл. 78, който се подкрепя от Комисията, редакцията, която Комисията предлага на текста за чл. 79.
Гласували 96 народни представители: за 85, против 5, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
Преди да закрия днешното заседание, съобщения за парламентарен контрол на 9 март 2018 г., петък:
1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Витанов и на едно питане от народния представител Александър Паунов.
2. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народните представители Веска Ненчева и Цветан Топчиев; и Румен Гечев.
3. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова.
4. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на едно питане от народния представител Антон Кутев.
5. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Пенчо Милков.
6. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на девет въпроса от народните представители Александър Паунов; Димитър Стоянов – два въпроса; Петър Христов Петров; Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски; Пенчо Милков; Георги Гьоков; Красимир Янков; и Христо Проданов и Димитър Данчев.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Николай Цонков; и Георги Търновалийски;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на два въпроса от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Валентинов Иванов и Милко Недялков; и Стоян Мирчев;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Владимиров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос от народния представител Христо Грудев; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов, Станислав Владимиров и Любомир Бонев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на два въпроса от народните представители Пенчо Милков; и Румен Гечев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на четири въпроса от народните представители Георги Йорданов, Николай Пенев, Илиан Тимчев и Кристиан Вигенин; Георги Гьоков; Георги Йорданов; и Петя Аврамова и Красен Кръстев; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Търновалийски; и Георги Михайлов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Търновалийски.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
В заседанието за парламентарен контрол нямат възможност да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева; и министърът на финансите Владислав Горанов поради ангажираност в предвидена среща, включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29 декември 2017 г.
Следващото редовно пленарно заседание ще е на 9 март 2018 г. от 9,00 часа, съгласно приетата програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ