Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 март 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
28/03/2018
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Веселин Марешки

Секретари: Александър Ненков и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро, колеги! (Звъни.) Има кворум, откривам заседанието.
Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работата на Народното събрание за 28 – 30 март 2018 г.:
„1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 12 март 2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Вносители са Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19 март 2018 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносители са Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Вносител е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на 23 март 2018 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Вносители са Лало Кирилов и група народни представители – точка първа за четвъртък, 29 март 2018 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22 февруари 2018 г.
7. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г. Вносител е Министерският съвет на 2 март 2018 г.
8. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет на 16 март 2018 г.
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж. Вносител е Министерският съвет на 2 март 2018 г.
10. Парламентарен контрол – петък, 30 март 2018 г. от 9.00 ч.“
Подлагам на гласуване така изчетения Проект за програма за работата на Народното събрание тази седмица.
Гласували 178 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 март 2018 г. до 27 март 2918 г.:
- Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование. Вносители са Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана;
- Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана;
- Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Делян Добрев и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика.
Съобщения:
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че Министерският съвет е приел Решение № 181 от 22 март 2018 г., с което е разрешено участието на до 16 военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО, с личното им въоръжение и екипировка в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан – „Решителна подкрепа“, считано от 25 юли 2018 г. до 15 януари 2019 г. За решението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България. Уведомлението е постъпило на 23 март 2018 г., с вх. № 802-00-12, и е предоставено на Комисията по отбрана.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България и на съюзнически, и на чужди въоръжени сили, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаване през териториалното море, пребиваване във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в периода от 28 март до 3 април 2018 г., включително на подводница, патрулен кораб и спомагателен кораб тип – влекач, от състава на Военноморските сили на Република Турция. Посещението на корабите е неофициално и е свързано с участието им в учение на Военноморските сили на Република Турция с международни участие. Уведомлението е постъпило на 23 март 2018 г., с вх. № 803-09-13 и е предоставено на Комисията по отбрана.
В Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г. с направено изменение в нея. Изменената Програма е внесена на 23 март 2018 г. с писмо, вх. № 824-00-2, от председателя на Сметната палата. С писмо на председателя на Народното събрание Програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
За периода 22 – 27 март 2018 г. в Народното събрание са постъпили: Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2017 г.; Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на правосъдието за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.; Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика към 31 декември 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.; подробен Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на културата за 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването за 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31 декември 2017 г. на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“; Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ към 31 декември 2017 г.; Отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2017 г. на Държавна агенция „Технически операции“. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Доклад на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за допуск на заместник-министъра на правосъдието господин Евгени Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля режим на гласуване за допуск на заместник-министъра.
Гласували 162 народни представители: за 154, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и
допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, внесен от Министерския съвет на 12 март 2018 г.
На свое заседание, проведено на 21 март 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, внесен от Министерския съвет на 12 март 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Евгени Стоянов – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, и госпожа Биляна Белякова – директор на дирекция „Международноправно сътрудничество и европейски въпроси“; от Върховния касационен съд – господин Лозан Панов – председател, госпожа Емануела Балевска, госпожа Илияна Папазова, госпожа Албена Бонева и госпожа Вероника Николова – съдии във Върховния касационен съд.
Законопроектът беше представен от господин Евгени Стоянов, който посочи, че с него се предвиждат изменения в Гражданския процесуален кодекс, които да отразят новите положения при прилагането на европейските процедури за искове с малък материален интерес и за издаване на европейска заповед за плащане. Той добави, че с проекта на закон се създадат вътрешни процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството.
С влизане в сила на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. се правят промени в Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Измененията включват промени в приложното поле при исковете с малък материален интерес, прецизиране на разпоредбата за преразглеждане на съдебното решение и осигуряването на 30-дневен срок за подаване на молба за преразглеждане по реда на Глава двадесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс пред Върховния касационен съд.
В процедурата за издаване на европейска заповед за плащане се създава изрична разпоредба в Гражданския процесуален кодекс, която да гарантира правото на ответника да поиска от Върховния касационен съд преразглеждане на европейската заповед за плащане при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1896/2006.
Със Законопроекта се създават и процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Господин Стоянов посочи, че Конвенцията е в сила по отношение на Република България от 1 август 2014 г. и цели да осигури ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството, независимо от мястото на възникване или изпълнение на задължението за издръжка. Той добави, че разпоредбите на Конвенцията предвиждат създаването на условия за реално получаване на издръжка, за достъп до производствата за нейното признаване, изпълнение и оспорване.
Господин Панов посочи, че подкрепя Законопроекта, но не споделя направените със Законопроекта предложения, с които Върховният касационен съд е компетентната инстанция при преразглеждане на решенията в рамките на европейските процедури за искове с малък материален интерес и европейската заповед за плащане. Той посочи, че с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт и Пътната карта към нея е предвиден план за намаляване на натовареността на Върховния касационен съд и добави, че с последните промени в законодателството се цели разтоварване на Върховния касационен съд.
Госпожа Папазова и госпожа Николова добавиха, че регламентите уреждат процедури, които са формални и се отнасят за безспорни вземания и вземания с малък интерес и поради това са неприсъщи на работата на Върховната инстанция.
Господин Стоянов и госпожа Белякова посочиха, че при изготвяне на Законопроекта в Министерството на правосъдието са взели участие представители на Върховния касационен съд и техните становища са взети предвид.
По Законопроекта е постъпило становище от Върховния касационен съд.
В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Филип Попов и Христиан Митев.
Господин Кирилов изрази принципна подкрепа към Законопроекта и добави, че последните приети промени в гражданското производство целят разтоварването на Върховния касационен съд. Той посочи, че споделя изразеното от представителите на Върховния касационен съд становище, че производствата са формални и наподобяват заповедното производство, в което компетентни са районните съдилища и добави, че при приемането на Законопроекта следва да се търсят правни способи, които да отразят балансирано производствата между съдилищата.
Господин Митев изрази своята подкрепа към целите на Законопроекта, но уточни, че ще се съобрази с принципните съображения, изложени от представителите на Върховния касационен съд.
Господин Попов отбеляза, че ще се въздържи от подкрепата на Законопроекта.
В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, внесен от Министерския съвет на 12 март 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Уважаеми колеги, заповядайте за изказвания, ако желаете.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Ние ще се въздържим на първо четене от подкрепата на този законопроект.
Подкрепяме становището на Върховния касационен съд, с част от което аз ще Ви запозная.
В приложенията към Проекта на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс мотивите не съдържат абсолютно никакви съображения, които да обосноват необходимостта най-висшата в държавата съдебна инстанция, каквато е Върховен касационен съд, да преразглежда по реда и при условията на Регламент на Европейския съюз от 2015 г. съдебен акт, за постановяване на който е компетентен именно Районният съд.
Становището на ВКС е, че съдът, компетентен да преразгледа по реда и при условията на Регламента съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, следва да е същият районен съд, който го е постановил, или евентуално Окръжният съд като въззивен, но не и Касационният.
Нещо повече, всяка държава членка определя кое от действащите съдилища е компетентно да се произнесе по европейската процедура за искове с малък материален интерес и за България очевидно това е българският Районен съд. Осъществяването на тези правомощия няма пречка да се осъществи от същия съд, който е компетентен да се произнесе по иска, защото осъществявайки правомощията по чл. 18, той не преразглежда акта си по същество, а се произнася по различен предмет. Този подход е бил възприет в много държави членки, които в срока по чл. 25 са приели този регламент.
От съществено значение е обстоятелството, че цитираната норма на чл. 18 от Регламента по никакъв начин не е аналогичен с нашето производство по отмяна на влязло в сила съдебно решение, защото отмяната е средство за защита срещу влезли в сила порочни решения. Тя е самостоятелно извънинстанционно производство и по характер, предпоставки, последици и значение няма нищо общо със съдържанието на цитирания чл. 18 от Регламента.
Най-близката аналогия във вътрешното ни право на постановения акт при европейската процедура за искове с малък материален интерес е неприсъственото решение по реда на чл. 238 и на преразглеждането на защитата също по неприсъственото решение по реда на чл. 240 от Гражданския процесуален кодекс.
Отмяната по реда на чл. 303 от ГПК е приложима спрямо влезли в сила съдебни актове, ползващи се със сила на присъдено нещо, срещу чиято незаконосъобразност съществува друг ред за защита. Тоест, само ония съдебни актове, постановени в състезателно производство, в които се разрешава материалноправен спор.
Поради тези причини аз считам, че съдебната система в България в крайна сметка има своя специфична конструкция. Мястото и задачите на Върховния касационен съд в тази система, особено наистина след промените в ГПК, които целяха разтоварването на Върховния касационен съд, е на диаметрално противоположно място от така предлаганите изменения. Същото се отнася и за процеса по отмяна на влезли в сила решения.
Що се отнася до производството и допускане на изпълнението на съдебни решения, постановени в държави и страни по Хагската конвенция от 2007 г., там също имаме някои резерви, някои притеснения. Записано е в чл. 636, ал. 3, че „Разпореждане на българския съд по признаването има значение на решение, постановено в исков процес“.
Да, но Разпореждането с акт на съда, приет в закрито заседание, без да е налице състезателна процедура, без да е налице събирането на доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс по нашето законодателство, знаете, че неплащането на издръжката е криминализирано. То се преследва наказателно от държавата и допускаме, че в много случаи, в немалко случаи, по-точно, може да се стигне хипотетично, а и реално до казус, при който български гражданин да е осъден, да бъде преследван наказателно в държавата, без изобщо да знае, че е осъден за изплащане на издръжка.
Поради тези причини, разбира се, ние подкрепяме духа и принципите на тези промени. Те са необходими и следва да влязат в нашето законодателство, но не по начина, по който са описани в този законопроект.
Ето защо, ние ще се въздържим на първо четене. Надявам се становището и предложенията от страна на Върховния касационен съд да бъдат взети предвид между първо и второ четене, да се изчисти този законопроект, но тук се опасявам по процедурата между първо и второ четене, не знам дали с промяната на компетентността на Върховен касационен съд с районен, респективно окръжен съд, ще спазим процедурата, тъй като тя се различава от духа и принципите на първо четене на този законопроект.
Затова на първо четене ние ще се въздържим и се надявам наистина този законопроект да бъде подобрен по начин, по който е отразен и в становището на Върховния касационен съд. В противен случай между първо и второ четене, ако той остане в този му вид, това ще нанесе тежки последици за нашата правна система, за ролята и мястото на Върховния касационен съд, ще бъде неимоверно натоварен с несвойствени за него отговорности и задачи и ние няма как да го подкрепим между първо и второ четене, тоест – на второ четене, ако не бъдат наистина направени тези промени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Попов.
Други желаещи?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов! Становището на Върховния касационен съд е публикувано на сайта на Народното събрание и то е достъпно за абсолютно всички колеги и за всички граждани, които биха искали да се осведомят за това становище.
Също така, бих искал да подчертая, че дебатът в Комисията по позицията на Върховния съд беше изцяло добронамерен и не ми се иска който и да е от колегите в залата да остава с впечатление, че сме имали някакъв разнобой по този въпрос.
Макар да е ясно защо в Законопроекта на Министерския съвет първоначално в тази редакция е предложена компетентността на Върховния касационен съд като отменителна инстанция, просто защото в ГПК отмяната се осъществява пред Върховния касационен съд. Но и ние подкрепяме всички аргументи, които бяха изложени от председателя Лозан Панов, за това, че търсим разтоварване на Върховния касационен съд и че тъй като тук процедурата – европейската заповед, касае заповеди с минимален материален интерес, не би следвало с това да натоварваме върховната инстанция.
Без да полемизирам, защото тук мисля, че няма база за полемика, бих искал да кажа, че ние ще уважим Вашите аргументи по следния начин: аз ще предложа, ако не най-дългия срок за предложения между първо и второ четене, то достатъчно дълъг – от поне три седмици. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други реплики?
Дуплика – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Да, действително становището на Върховния касационен съд е публикувано на сайта на Правната комисия, което е нормалната процедура, но в част от моето изказване аз прочетох доводите от становището на Върховен касационен съд, за да бъдат запознати всички народни представители, които сега предстои да гласуват този законопроект, защото аз съм категоричен, че едва ли всички са успели да прочетат становището на Върховния касационен съд. Още повече необходимо е това становище да бъде чуто и тук, в залата, защото именно Върховният касационен съд според Законопроекта ще бъде компетентният български съд. Аз се надявам, Вие тук от тази трибуна на практика заявихте, че ще се направят необходимите промени между първо и второ четене по такъв начин, че наистина Върховен касационен съд да остане на своето място по роля и задачи в нашата правна и съдебна система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Попов.
Други изказвания по Законопроекта?
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Народните представители от Българската социалистическа партия не сме съгласни с предложения Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс предвид разминаването между мотивите и целите на Законопроекта и ще се въздържим от подкрепа на първо четене.
С процедурата, която ни се предлага по отношение на Върховния касационен съд, без да има нужда ВКС се натоварва с една абсолютно несвойствена му дейност, която хем ще го натовари, хем няма да способства за по-бързото разглеждане на делата, нито пък се обосновава капацитетът едни върховни съдии да се занимават с такива процедури.
Целите, които преследва Регламентът, са бързина и ефикасност при събиране на безспорни парични задължения. В случай на безспорни вземания намесата на най-високата инстанция най-малко е неуместна, защото дейността на съдиите от Върховния касационен съд е да уеднаквяват съдебната практика на територията на Република България, а не пряко да законодателстват. Върховният касационен съд работи с граждани много по-малко отколкото съдилищата, които стоят по-долу в йерархията, а основно с граждани работят районните и окръжни съдилища.
Разглеждайки същността на производството по Регламент № 1896, то се свежда до издаване на заповед за плащане – аналогична на нашето заповедно производство, с единствената разлика, че тази заповед за плащане може да бъде преведена в изпълнение във всяка държава – членка на Европейския съюз. Аналогията трябва да бъде приведена с нашето законодателство, а именно със заповедното производство, защото така вътрешният ред по производството на Регламент № 1896 ще бъде въведен най-лесно и най-удобно за страните.
Какво се получава, когато ние предвиждаме възможност за оспорване на заповед за плащане пред Върховния касационен съд по реда на Регламент № 1896? Поставяме страните, адресати на тези заповеди за плащане, в едно неравностойно положение спрямо страните адресати на национално плащане, които не трябва да се обръщат към Върховния касационен съд по една по-тежка и тромава процедура, а могат да търсят правата си по реда на чл. 23 от Гражданския процесуален кодекс.
При уреждане на правилата за развитието на заповедното производство законодателят е съобразил спецификите на производство…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Господин Байчев, само за секунда.
Уважаеми колеги, може ли да уважим изказването на господин Байчев, като запазим малко повече тишина, както и на всички оставащи изказвания след това на други наши колеги? Благодаря.
ТОДОР БАЙЧЕВ: И аз благодаря, господин Председател.
При уреждането на правилата за развитието на заповедното производство законодателят е съобразил спецификите на производството по реда за отмяна на влезли в сила съдебни актове,преценил е, че една съдебна заповед за плащане няма характеристиката на съдебен акт, с който е решен окончателно един спор между страните. Оспорването на една такава заповед съответно не може да преминава през производството по реда за отмяна на чл. 103 от ГПК. Затова е въведено специално производство, в което се проверяват хипотези, аналогични на хипотезите, в основата на които може да се иска отмяна и на издадената европейска заповед за плащане по реда на Регламент № 1896.
В този смисъл ние смятаме, че съществуващото в Гражданския процесуален кодекс производство по реда на чл. 423 може да бъде използвано като образец и този ред за разглеждане на производства може да се използва за разглеждане на оспорване на заповеди.
Друго, което смятам, е, че целите и бързината ефективно ще се постигнат, когато страните – адресати на издадените заповеди, могат да се обръщат директно с искане за отмяна и поправка на заповедта към съда, който я е издал. Всъщност това е и решението на останалите страни – членки на Европейския съюз, а именно: съдът, издал заповедта, да разгледа искането за нейното преразглеждане съгласно предвидените хипотези. В една от тези хипотези е допусната явна фактическа грешка при издаването на заповедта. Изцяло в правомощията на съда, който е издал един акт, е да допусне поправка в него.
В този смисъл смятаме, че производството по чл. 20 от Регламент № 1896 е най-удачно да се развива пред съда, издал заповедта. Тези аргументи, предполагам, са довели до аналогично решение в останалите държавни – членки на Европейския съюз, и няма никаква необходимост ние да се отклоняване от този правен режим – това е първо.
Второ, предметът на Регламента е малък материален интерес. Според Гражданския процесуален кодекс обаче Върховният касационен съд не разглежда дела с малък материален интерес. За него има ограничения: цена на иска, под която решенията влизат в сила и въобще не стигат до Върховния касационен съд.
Освен това процедурата по този регламент е писмена. Върховният касационен съд, когато кореспондира със страните, ги призовава чрез „Държавен вестник“. На практика Върховният касационен съд не извършва действия по кореспонденцията със страните. Това са недостатъци и именно тези недостатъци са точно целите за новите изменения като бързина, достъп до правосъдие, ускоряване на процедурите. Поради тази причина там се предвиждат електронни уведомявания по различни начини, предвиждат се лица, които дават информация на страните, предвижда се лесен достъп до съдиите, които извършват на практика техническата дейност.
Това няма да улесни гражданите, а би създало едни нови проблеми, които ще изискват от съдиите на Върховния касационен съд създаването на една ненужна организация. Бих искал да обърнем внимание на самата процедура, а именно: на практика това е изпращане на един формуляр до страните. Съответната страна – получател, попълва друг формуляр, който го връща на съда, и това не изисква такава компетентност от съдиите с голям стаж от по 20 години да разглеждат такъв тип дела.
Напротив, според сега действащия Граждански процесуален кодекс компетентен е районният съд, а съгласно този регламент дължимото право, редът, по който съдилищата гледат, е вътрешният, националният ред. Нашият вътрешен, национален ред няма възможност да предвижда Върховният касационен съд да преразглежда делата на Районния съд. Има районен, окръжен, апелативен съд и не става ясно какво налага Върховният касационен съд да преразглежда делата на районния.
Предвид изложеното, бих искал да добавя, че така предложената процедура по Регламент № 1896 и останалите само ще затормозят българското законодателство, и ще ни вкарат в едни неясноти, които няма да доведат до желания ефект. Така предложеният регламент не е синхронизиран с останалата част от законодателството и поради това ние ще се въздържим от подкрепа на първо четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Уважаеми колеги, имате ли реплики към изказването на господин Байчев? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Отново сме изправени пред процедура за промяна в Гражданския процесуален кодекс – след друга такава, която започна през месец май миналата година и завърши през месец октомври. Министерският съвет сега внася нов Законопроект. Изразявам своето и на колегите си несъгласие да се правят промени в Гражданския процесуален кодекс в такъв скоростен, експресен порядък: на 12 март Законопроектът е внесен в Народното събрание и 16 дни по-късно Гражданският процесуален кодекс вече е в залата.
Материята, която урежда Гражданският процесуален кодекс, е процесуална – правила за съдебните процедури. Процедурите се създават, за да може спазването им да гарантира правата и законните интереси на всички граждани. Непрекъснатите промени в процесуалните закони, които ние правим, създават несигурност в обществените отношения, девалвират правото като един обществен регулатор. В крайна сметка, непрекъснатите промени в законите и правилата не могат да заместят правата. Промените в правилата не могат да заличат неспособността на институциите да гарантират правата.
Две групи актове се цитират в Мотивите като аргумент за промените, които ни се предлагат. Регламентите, които са цитирани от Министерския съвет, са от 2006 г. – 2007 г. Конвенцията, която се цитира, е в сила за България от 2014 г. Видно е, че тези документи съществуват вече доста години в правния мир и нищо не налага, пак казвам, това скоростно законодателство – за 16 дни от внасянето му, ние да гледаме Гражданския процесуален кодекс.
Конкретно не мога да подкрепя и философията на Законопроекта, тъй като макар да е единствено успяло становище – да се подаде в тези няколко дни от внасянето на Законопроекта в Върховния касационен съд, ясно показва, че съдиите от гражданската и търговската колегия на съда, който е посочен да е компетентен за този законопроект, посочват и мотивирано обосновават неправилността на тази концепция. Колегите ми имаха възможност подробно да се аргументират. Не е правилно да се вменява на върховната съдебна инстанция да върши неща, които в другите държави се изпълняват от първа, евентуално от втора инстанция.
Определянето на компетентния съд е най-съществен въпрос в представения ни Законопроект. Част е от неговите принципни и от неговите основни положения. Промените в Гражданския процесуален кодекс следва да са резултат от задълбочени анализи, от предварителна оценка на въздействието, което те биха имали върху правораздаването и върху обществените отношения изцяло. Такова експресно законодателстване, отново оспорено от професионалната общност, ние няма да подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми колега Милков.
Уважаеми колеги, имате ли реплики към изказването на колегата?
Други изказвания?
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Гласували 115 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 19.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, колеги! Поставям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от народния представител Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19 март 2018 г.
На заседание, проведено на 22 март 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, внесен от народния представител Менда Стоянова и Станислав Иванов.
На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите Росица Велкова – заместник-министър, и Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище“, и от Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Веселин Давидов – член на УС, и Димитър Петков – директор на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Менда Стоянова.
С предложения законопроект се осигурява възможност обслужването на картовите плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси и на техните подведомствени разпоредители с бюджет да се извършва чрез централизиран подход по сметки в Българската народна банка. Подобен подход се прилага за обслужване на картовите плащания по администрираните от Националната агенция за приходите публични вземания съгласно действащия чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащания в брой.
Реализирането на тази възможност ще оптимизира администрирането на приходите на бюджетните организации, тъй като сумите директно ще постъпват в предвидената за целта сметка в Българска народна банка, вместо в сметки в банки и последващото им трансфериране към сметки на Българската народна банка.
За физическите и юридически лица новата възможност за плащане на дължимите от тях суми за такси или цени на административни услуги към съответните бюджетни организации ще бъде удобен и безплатен начин за плащане.
Със Законопроекта се предлага и допълнение на чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, с което се дава възможност този начин за централизирано събиране на приходи по сметка в Българската народна банка, чрез картови плащания, да се приложи при събиране на приходите от тол-такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата. Включването на тази разпоредба е целесъобразно с оглед стартиране на Проекта по изграждане на системата за тол-такси и значителния ефект при администрирането на тези приходи предвид големия им размер.
След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на финансите и на Агенция „Пътна инфраструктура“ и членовете на Комисията изразиха подкрепа за Законопроекта.
Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „за“ 19 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от народните представители Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19 март 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Процедура – господин Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя процедура за допуск в залата на господин Веселин Давидов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви.
Обратно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 2.
Ако обичате, поканете господин Давидов в залата.
Следва доклад по същия законопроект, разгледан от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, който ще бъде представен от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.
Заповядайте, уважаеми господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов
На редовно заседание, проведено на 22 март 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19 март 2018 г.
В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, господин Веселин Давидов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, и експерти от Агенцията.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Менда Стоянова.
Чрез направените предложения за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой се осигурява нова възможност за обслужваните от Българската народна банка бюджетни организации и техни подведомствени разпоредители с бюджет за събиране на приходи посредством картови плащания. Сходен е с регламентирания с чл. 4, ал. 3 от Закона централизиран подход на обслужване на картови плащания на администрирани от НАП приходи чрез сметка в БНБ, който ефективно се прилага от началото на 2018 г.
Реализирането на тази нова възможност от бюджетните организации ще оптимизира администрирането на техните приходи, тъй като сумите директно ще постъпват по предвидена за целта сметка в БНБ и ще се избегне събирането на тези средства чрез сметки в банки и последващо трансфериране към сметки в БНБ. За физически и юридически лица с предлаганото допълнение на Закона се създава още един безплатен и удобен начин за плащане на дължими от тях суми по бюджетите на бюджетни организации.
Широкото прилагане в публичния сектор на картови плащания е насочено към намаляване на финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административни услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой.
Със Законопроекта се предлага и допълнение на чл.10, ал. 6 от Закона за пътищата, с което се регламентира възможността централизираното събиране на приходи по сметка в БНБ чрез картови плащания да се приложи при събирането на приходите от тол-такси по чл. 10, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата. Включването на такава разпоредба е целесъобразно, предвид стартирането на Проекта за изграждане на системата за тол-такси и необходимостта от конкретен подход за събиране на такива приходи, както и поради положителния ефект при администрирането на тези приходи, предвид значителния им размер.
Представителите на Министерството на финансите и на Агенция „Пътна инфраструктура“ изразиха становища в подкрепа на Законопроекта.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в Закона. На конкретни въпроси, зададени от членове на Комисията, свързани с практическото прилагане на картовите плащания при действието на системата за събиране на тол-такси, представителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ направиха разяснения по организацията и техническото прилагане на нововъведенията.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление със 17 гласа – „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Уважаеми колеги, откривам дебатите по Законопроекта. Заповядайте за изказвания, ако имате желание. Не забелязвам желаещи.
Подлагам Законопроекта на първо гласуване.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Госпожо Стоянова, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване Законопроектът да бъде гласуван и на второ четене в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за второ гласуване на Законопроекта.
Гласували 95 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Моля, продължете с представянето, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Ще го представя анблок, тъй като няма изменения и предложения.
„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Обслужването на картови плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси и на техни подведомствени разпоредители с бюджет по сметки, обслужвани от Българската народна банка, може да се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 въз основа на сключен договор между него и съответната бюджетна организация.“.
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 4, се извършва“ се заменят с „ал. 1, 4 и 5, може да се извършва“.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4, 5 и 6“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, 3, 5 и 6“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата „7“ се заменя с „8“.
Заключителна разпоредба
§ 2. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр…) в чл. 10, ал. 6 се създава изречение второ:
„Обслужването на картовите плащания по събирането на приходите по ал. 1, т. 2 се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
При мен няма разминаване в целия текст на § 1 и § 2, както ги прочетох. Благодаря.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване, първо, текста на вносителя за наименованието на Закона; второ, текста на § 1 по вносител; трето, текста на вносителя за наименованието на Заключителната разпоредба; и текста на § 2 по вносител, така, както бяха представени от докладчика.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 8.
Предложенията се приемат, с което се приема целият текст, целият Законопроект на второ четене.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.
Внесен от Александър Ненков и група народни представители.
Господин Веселинов, имате думата за представяне на доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г. – приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на закона за устройството и застрояването на Столичната община.“
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 5, ал. 5 след думите „Държавните органи“ се добавя „и експлоатационните дружества“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1, с текст предложен от Комисията, представен от докладчика.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 1 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1:
а) в т. 1 индексът „(Ж)“ се заличава;
б) в т. 2 индексът „(О)“ се заличава;
в) в т. 3 индексът „(Смф)“ се заличава;
г) в т. 4 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“, а индексът „(П)“ се заличава;
д) в т. 5 думата „самостоятелни“ и индексът „(З)“ се заличават;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(С)“ се заличава;
з) в т. 8 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Г)“ се заличава ;
и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава;
к) в т. 10 индексът „(Т)“ се заличава;
л) в т. 11 индексите „(Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д)“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 1, който става § 2.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2, който става § 3.
По § 3 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3, който става § 4.
„§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1:
а) в т. 1 индексът „(Ц)“се заличава;
б) в т. 2 индексът „(Смф)“ се заличава;
в) в т. 3 индексът „(Ж)“ се заличава;
г) в т. 4 индексът „(О)“ се заличава;
д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“, а индексът „(П)“ се заличава;
е) в т. 6 индексът „(З)“ се заличава;
ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „ и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава;
и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е текстът на вносителя за § 2, който става § 3 и който се подкрепя от Комисията.
Вторият текст е редакцията, която Комисията предлага за текста на § 3, който става § 4.
Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Председател, преди да продължа, ако разрешите, да подложим на гласуване допуск в залата на заместник-министър Валентин Йовев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля, поканете заместник-министър Йовев да влезе в залата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 4 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ индексът „(Ц)“ се заличава;
бб) в буква „а“ индексът „(Ц-1)“ се заличава;
вв) в буква „б“ индексът „(Ц-2)“ се заличава;
гг) в буква „в“ след думата „зона“ се добавя „централна“, а индексът „(Ц-3)“ се заличава;
б) в т. 2:
аа) в текста преди буква „а“ индексът „(Смф)“ се заличава;
бб) създава се нова буква „а“:
„а) смесена многофункционална зона;
вв) досегашната буква „а“ става буква „б“ и се изменя така:
„б) смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри;“
гг) досегашната буква „б“ става буква „в“ и се изменя така:
„в) смесена многофункционална устройствена зона предимно за околоградския район;“
в) в т. 3 думите „обществено обслужване“ се заменят с думите „обществено-обслужващи дейности“, а индексът „(О)“ се заличава;
г) в т. 4 индексът „(Ж)“ се заличава;
д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(З)“ се заличава;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
ж) в т. 7 думите „устройствени зони и терени“ се заменят с „територии“;
з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава.
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 4, който става § 5.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 5 има предложение от народния представител Николай Александров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зелената система е съвкупност от терените, предвидени в общия устройствен план и/или в подробен устройствен план за озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности и реализираните в съответствие с подробен устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район, както и териториите за природна защита, защитните гори и земи, рекреационните земи и гори и лесопарковете.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „за“ се заменя с „на“, а индексът „(Зп)“ се заличава;
б) в т. 2 индексът „(Тго)“ се заличава;
в) в т. 3 след думата „дерета“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а индексът „(Тзв)“ се заличава ;
г) в т. 4 думите „градини на резиденции“ се заличават, след думата „етнографски“ се поставя запетая, думите „и други градини“ се заменят с „балнеоложки обекти и други“, а индексът „(Тзсп)“ се заличава;
д) в т. 5 индексът „(Тгп)“ се заличава;
е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „ и терени“, а индексът „(Г)“ се заличава;
ж) в т. 7 индексът „(Тдр)“ се заличава;
з) в т. 8 след думата „площи“ се добавя „за широко обществено ползване“;
и) създават се т. 9, 10, 11 и 12:
„9. терени за бази на зелената система;
10. природни резервати;
11. природни паркове;
12. защитени местности и природни забележителности.“
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В зелената система се включват и Природен парк „Витоша“, както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини – Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната община.
(4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система по ал. 2 и 3. С подробни устройствени планове, одобрени от Столичния общински съвет, озеленени площи за широко обществено ползване могат да се отреждат и в други устройствени зони за запазване на съществуващо озеленяване, реализирано извън устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Предвидената с общия устройствен план и приложението към чл. 3, ал. 2 минимална озеленена площ в устройствените зони, извън посочените в ал. 2 и 3, е за ограничено обществено ползване и допълва зелената система.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „утвърдени“ се заменя с „одобрени“, а думите „се признават за осъществени мероприятия“ се заменят със „се смятат за реализирани мероприятия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 5, който става § 6.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 6 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предназначението на устройствените зони и самостоятелни терени на зелената система по чл. 10, ал. 2 и 3, както и предназначението на поземлените имоти, попадащи в тях, може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен терен на зелената система от друг вид по чл. 10, ал. 2, съответно в предназначение, допустимо само в тези зони и терени“.
3. В ал. 3 след думите „се допуска“ се добавя „с виза за проектиране“.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 6, който става § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 7 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. открити обекти за спортни или културни дейности;
4. площадки за игра“;
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота;
6. монументално-декоративни и информационни елементи по чл. 57 от Закона за устройство на територията“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7, който става § 8 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 8, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 9, който става § 10.
По § 10 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на §10, който става §11:
„§ 11. Член 16 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 8, който става § 9; § 9, който става § 10; § 10, който става § 11 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 19.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 11 има предложение от Юлиан Ангелов.
„В § 11 чл. 16г ал. 1 се изменя така:
„Чл. 16 (1) В ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността на застрояването не се ограничава и се допуска превишаване на интензивността на застрояване, както следва:
1. В урегулирани поземлени имоти с площ до 500 квадратни метра – до 3,5 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
2. В урегулирани поземлени имоти с площ до 1500 квадратни метра – до 1,75 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
3. В урегулирани поземлени имоти с площ до 3000 квадратни метра – до 1,4 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
4. В урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 квадратни метра – до 1,2 пъти над допустимата интензивност на застрояване“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Николай Александров.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 2. Предложението по т. 3 бе оттеглено.
Предложение от народния представител Дора Янкова.
„В § 11, в чл. 16г, а. 1 думите „когато същите са с площ под 500 кв.м.“ се заменят с „като се спазват изискванията за височина на сградите през улица и територията, определена с пределна височина на сградите, съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението на т. 1, 2, 3 и 4. Предложението по т. 5 бе оттеглено.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б“ и по т. 6. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1, буква „а“, и по т. 2, 3, 4 и 5.
„В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. в създавания чл. 16б:
а) в ал. 1, в изречение първо след думата „нормативи“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.
2. в създавания чл. 16в, в ал. 1 се създава изречение второ: „В териториите за високо строителство не се допуска изграждането на жилища или обекти с жилищни функции“.
3. в създавания чл. 16г, в ал. 1 в края на текста, след думите „кв. м“ се поставя запетая и се добавя „при изградени поне два калкана на съседни урегулирани поземлени имоти“.
4. в създавания чл. 16д, в ал. 1 в края на текста, след думата „план“ се добавя „и обществено обсъждане“.
5. в създавания чл. 16е, в ал. 1 в края на текста, след думата „обхват“ се добавя „и обществено обсъждане“.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя предложението по т. 1. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 2, 3, 4, 5 6, и 7:
„2. Чл. 16б се заличава.
3. Чл. 16в се заличава.
4. Чл. 16 г се заличава.
5. В чл.16д ал. 2 се заличава.
6. Чл. 16е се заличава.
7. В чл. 16ж изразът „Общинския експертен съвет по устройство на територията“ се заменя с „общинския съвет“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. Създава се чл. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д:
„Чл. 16а. (1) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове се изготвят специфични правила и нормативи, когато се налагат допълнителни ограничения, свързани със застрояването, по становище на съответните специализирани органи.
Специфичните изисквания към устройствените параметри са посочени в табличен вид – „Зони и терени с устройствени режими в отклонение от общите към общия устройствен план и изискващи специфични правила и норми“ към схемите на общия устройствен план на Столична община.
(2) Специфичните правила и нормативи се изработват и одобряват заедно с подробните устройствени планове.
(3) В графичната му част на общия устройствен план на Столична община в М 1:10 000 и в М 1:25 000, както и в приложението към чл. 3, ал. 2 териториите по ал. 1 се отбелязват със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната устройствена зона.
Чл. 16б. (1) В общия устройствен план могат да се определят устройствени зони за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава..
(2) Плътността и интензивността на застрояване в зоните по ал. 1 се определят и доказват с подробен устройствен план, включващ и работен устройствен план.
Чл. 16в. (1) Във всички устройствени зони се допуска свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. В жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване, в жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда, в жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, в жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри, във вилна зона, както и в урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 кв. м, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии не се допуска превишаване на максимално допустимите за съответната зона плътност и интензивност на застрояване.
(2) Извън случаите по ал. 1, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността на застрояване не се ограничава, като допустимото превишаване на максималната интензивност на застрояване е до:
1. сто на сто – за урегулирани поземлени имоти с площ до 500 кв. м;
2. петдесет на сто – за урегулирани поземлени имоти с площ над 500 кв. м до 1500 кв. м;
3. двадесет и пет на сто - за урегулирани поземлени имоти с площ над 1500 кв. м до 3000 кв. м.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато урегулираният поземлен имот има лице към две улици, едната от които е задънена.
Чл. 16г. (1) За сгради с височина над 75 метра подробните устройствени планове включват задължително работен устройствен план.
(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се одобряват от Столичния общински съвет.
Чл. 16д. (1) За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на обществеообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м. и/или височина над 50 метра се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват.
(2) Столичният общински съвет приема наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на неподкрепените предложения.
Първо, предложението на народния представител Юлиан Ангелов, което Комисията не подкрепя.
Гласували 118 народни представители: за 15, против 16, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Янкова.
Гласували 124 народни представители: за 42, против 10, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на неподкрепените предложения на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители и това са предложенията за § 11 в частта по т. 1, буква „а“ и по т. 2, 3, 4 и 5.
Гласували 130 народни представители: за 40, против 25, въздържали се 66.
Предложението не е прието. (Реплики.)
Декларация? Изчакайте да приключим процедурата с гласуването и тогава.
Остава да гласуваме неподкрепеното предложение на господин Спас Панчев в частта точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7, което Комисията не подкрепя.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Председател, има един проблем за протокола – въздържали се 65, а не 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:
Гласували 130 народни представители: за 41, против 23, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Тук колегите ми подсказаха, че на предното гласуване на госпожа Нинова не е било „въздържали се“ 66, а е 65.
Моля, в протокола да го отразите.
Подлагам на гласуване редакцията на § 11, който става § 12 по доклада на Комисията.
Гласували 131 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 53.
Предложението е прието.
Господин Веселинов ще има декларация от името на парламентарна група, така че малко ще прекратим четенето.
Заповядайте за декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“.
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Политическа партия ГЕРБ винаги е декларирала готовността си за борба с корупцията, контрабандата и данъчните измами. От НАП признаха, че милиарди левове е сумата на ревизионните актове, с които са открити злоупотреби с ДДС. До момента обаче няма данни събираемостта на данъците, чрез борба с измамите, да се е увеличила. Това говори, че Политическа партия ГЕРБ не изпълнява политическите си ангажименти към избирателите си и няма реални данни за борба със сивия сектор. Тези пари са жизнено необходими за сфери като здравеопазване, образование, социална политика и преодоляване на неравенствата.
Всичко това изглежда абсурдно и крайно притеснително на фона на твърденията на министъра на финансите Владислав Горанов, който в края на миналата седмица призна, че битката на Министерството със злоупотребите с ДДС е ежедневна.
Министър Горанов каза също, че Финансовото министерство е предприело много законови промени, свързани с намаляване на възможността за нелоялни и некоректни търговци да избягват плащането на ДДС, прехвърляйки собствеността на малоимотни граждани, премахвайки възможността на държавата да си събере приходите.
Факт е, че обявените мерки не сработват и не водят до желания резултат – тези пари не влизат в хазната. Не е тайна за никого, че делата за мащабно източване на ДДС и други данъци обикновено завършват срещу неизвестен извършител.
Един от фрапиращите случаи за измама с ДДС стана обществено известен чрез медиите в Благоевград. Малко преди да бъде избран за общински координатор на ГЕРБ – Гоце Делчев, народният представител Димитър Гамишев е прехвърлил фирмата си „Гамишев – НКБ“ ЕООД на „Файнест Асошиътс“ ЕООД. Нещо повече твърди се, че „Файнест Асошиътс“ ЕООД е фирма с два лева капитал, регистрирана в Ловеч, ул. „Шипка“ 5а. Данните в Търговския регистър показват, че на същия адрес са регистрирани общо 23 фирми! Освен това, поне десет, ако не и повече от фирмите са длъжници на НАП с големи суми!
До момента „Гамишев – НКБ“ ЕООД фигурира в списъка на големите длъжници на НАП, който няма имущество, върху което да могат да бъдат наложени обезпечителни мерки. Фирмата дължи на хазната близо 200 хиляди лева и е добавена в позорния списък на НАП. За нас е пълна загадка как е осъществено вписването на продажбата на фирмата в Агенцията по вписвания, след като тя е сред големите длъжници на страната.
Народният представител Димитър Гамишев от Политическа партия ГЕРБ олицетворява лицемерната политика на ГЕРБ. Ако си член на ГЕРБ можеш да не плащаш данъци, да извършваш контрабанда, да пренасяш суджуци и да овладяваш областни центрове…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Бошкилов, моля Ви за почтително отношение към колегите!
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ: …това порочно разбиране на правене на политика от страна на ГЕРБ е основна причина България да бъде сочена като най-корумпираната страна – членка на Европейския съюз и да не бъде приета в Шенген и Еврозоната.
За нас е неприемливо да има политически чадър над народни представители от Политическа партия ГЕРБ, които не спазват Закона.
Настояваме ръководството на ГЕРБ да вземе решение, относно случая с Димитър Гамишев, което да отговаря на интересите на българските граждани. Когато се твърди, че борбата с корупцията и контрабандата е реална, а липсват милиарди левове от държавната хазна, и се декларира, че се предприемат сериозни мерки това да се промени. Първото, което трябва да се направи от управляващите от ГЕРБ е да погледнат в собствената си градина и да изкоренят плевелите от нея. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бошкилов.
Продължаваме с доклада.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 12 има предложение от народния представител Александър Сабанов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Валентин Николов и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Предложението бе оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. Член 17 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 12, който става § 13, като Комисията не подкрепя текста на вносителите.
Гласували 111 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 13.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Нали гласувахме току що § 13?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прощавайте, разсеях се.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 13 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев:
„§ 13 се заличава.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. Създават се чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) Подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване.
(2) Изключения от правилото по ал. 1 се допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
Чл. 17б. (1) Специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли се определят с наредба на Столичния общински съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13, който става § 14 по доклада на Комисията. (Реплики.)
Колеги, отменете гласуването, защото подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Спас Панчев.
Гласували 119 народни представители: за 43, против 19, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 13, който става § 14 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 31.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 14 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. Член 18 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 14, който става § 15, като Комисията не подкрепя текста на вносителите.
Гласували 113 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 15 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов:
„Член 18а се изменя така:
„Чл. 18а. При строителството на нови сгради с разгърната застроена площ над 5000 квадратни метра, с инвестиционния проект се осигуряват места за разполагане на съоръжения за разделно събиране на отпадъци, с изключение на случаите, когато на разстояние до 200 метра от новостроящата се сграда са предвидени съоръжения за разделно събиране на отпадъци.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте за изказване, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Отхвърлянето на този текст е голяма грешка. Съвременните тенденции за устройството на градската среда са именно такива – още с инвестиционните проекти да бъдат залагани места за разделно събиране, тъй като разделното събиране на отпадъци е много важно за развитието на днешното общество.
Миналата година приехме Закон за изменение на местните данъци и такси, като от 1 януари 2020 г. ще има нова методология за определяне на такса смет. Стимулирането на разделното събиране ще доведе до намаляване на таксата за смет, тъй като тя ще се изчислява на база на количеството отпадъци, които едно семейство отделя. По този начин – приемайки този член, ние ще помогнем на хората да плащат по-малко такса смет.
Освен това, искам да кажа, че общинският съвет в София е приел Наредба за управление на отпадъците, поддържането и опазването на чистотата на територията на Столична община, приета на 25 юни 2015 г. В Глава ІV, Раздел първи, чл. 17 е казано, че: „Кметът на Столична община определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, отпадъчни материали, от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкла, в това число разполагането на съдове за разделно събиране на територията на общината по предложение на кметовете на райони“.
Ако ние отхвърлим § 15, чл. 18а, то това ще противоречи на Наредбата на Столична община – чл. 17, ал. 2.
Затова, уважаеми колеги, Ви призовавам да подкрепите приемането на този член. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Юлиан Ангелов.
Гласували 121 народни представители: за 45, против 12, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението § 15 да бъде отхвърлен.
Гласували 114 народни представители: за 82, против 21, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 16 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. уводното изречение се изменя така:
„В чл. 19 се създават ал. 7 – 12:“.
2. текстът се допълва с ал. 8 – 12:
„(8) При невъзможност да се запазят едроразмерни растения и при техническа възможност за тяхното преместване, се преминава към преместване като се осигурят последващите грижи за растенията за минимум 2 вегетативни сезона (поливане и торене) като преместените растения влизат в % висока растителност за обекта.“
„(9) По границите на имота към улици и територии за озеленяване да се допуска, поставяне на висока дървесна растителност на 50 см от регулационната линия, като видовете се съгласуват с общинската администрация.“
„(10) При изграждане на нови паркове и градини както и при реконструкция на стари, задължително се залага изграждането на напоителна система.“
„(11) В зоните, в които не е споменат процентът на висока дървесна растителност, количеството висока дървесна растителност е по преценка на проектанта.“
„(12) При невъзможност за спазване на процента за висока дървесна растителност, свързано с отстоянията от огради, сгради, подпорни стени и инфраструктура, но не повече от 10% да се предоставя възможност за компенсаторно озеленяване или заплащане, като средствата отиват за облагородяване или изграждане на нови паркове и градини в района.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 19 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Минимално определеният с общия устройствен план процент от площта на имотите за озеленяване с висока дървесна растителност се определя с инвестиционния проект (част паркоустрояване и благоустрояване) по проекцията на короните на дървета на 12-годишна възраст, съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект. С висока дървесна растителност е допустимо да бъде оползотворен и целият минимално определен процент от площта на имотите за озеленяване.
(8) Минимално определеният с общия устройствен план процент озеленена площ се реализира върху свободната дворна площ, с изключение на случаите, предвидени в наредбата по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Буди недоумения фактът, че решението на Комисията е да отхвърли текста, който вменява при изграждането на нови паркове и градини или реконструкцията на стари, да не се изградят напоителни системи, както се случва в целия свят.
Ще Ви дам пример как се прахосват обществени средства по този начин. Дълги години между двете платна на булевард „Ботевградско шосе“ се правеше засаждане, презасаждане и изграждане на нови градинки. Във всеки един следващ сезон те изсъхваха и следващата година се налагаше правенето на ново залесяване. От няколко години има напоителна система, засадените дърветата започнаха да растат и не се налага повторно засаждане.
Предлагам да подкрепите този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Проданов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 111 народни представители: за 28, против 31, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 16 по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: Предложение от народните представители Борис Вангелов, Искрен Веселинов и Милен Михов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В глава трета се създава чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната, за устройството и застрояването им се прилагат предназначението, правилата и нормативите на преобладаващата по площ устройствена зона, в която попадат съседните имоти.
(2) Отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната е налице, когато собствеността върху терена е прехвърлена на чужди държави, на общината или на други юридически или физически лица или когато министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ удостоверят изрично това“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване създадения от Комисията нов § 17.
Гласували 111 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 17 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев:
„§ 17 се изменя така:
„§17. Текстът на чл. 20 става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:
„(2) Когато с деянието по ал. 1 е причинена значителна вреда на недвижима културна ценност, извършителят се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лева за физически лица, а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лева.
(3) Когато деянието по ал. 1 е малозначително, наказанието е глоба от 100 до 500 лева за физически лица, а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разбирам желанието на вносителите да се дисциплинира средата и да се налагат високи глоби. Всички в залата сигурно си представяте как ще се направи акт от общинска администрация за 200 хиляди лева и как този акт ще се реализира. Това означава, че в момента приемаме текст, който няма да бъде приложим. Желанието е да се дисциплинира средата, но реално работещ е старият режим, по който би могло хората да бъдат санкционирани.
Всички знаете, че глоба над 50 лв. веднага отива в съда – неграмотността на администрациите да създават стабилни актове, които да бъдат необорими в съда. Реално в момента правим нещо, с което надуваме мускули и казваме: „Да, много сме смели, ще дисциплинираме средата.“ Според мен този текст е неработещ.
Затова предлагам § 17 да бъде отменен и да остане старият режим в Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Заповядайте, господин Гърневски, за декларация.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тези дни Националната агенция по приходите е започнала данъчна проверка на народния представител от ГЕРБ Димитър Гамишев.
Тази сутрин в офис на ГЕРБ беше депозирана неговата оставка с единствената цел, първо, да не пречи на проверката и, второ, да не се спекулира и злоупотребява с името на Политическа партия ГЕРБ, както това непрекъснато правят опонентите й, опозицията. (Реплики от „БСП за България“.) Опозицията, казах! Вие имате само един комунист, другите сте комунисти-социалисти. (Реплики от „БСП за България“.)
Уважаеми приятели! За пореден път Политическа партия ГЕРБ дава пред Вас и пред българските граждани ясно и точно послание как трябва да функционира една истинска, демократична и отговорна за делата си партия. (Оживление в „БСП за България“.) За пореден път и при най-малкото съмнение в народни представители хората сами депозират своите оставки, не чакат да приключи следствие, не чакат да приключват проверки, не се крият зад имунитети, а веднага, сами напускат организацията, за да не петнят нейното име.
Вие веднага се възползвахте да излезете с декларация преди малко и това е съвсем очакван повод да Ви попитаме: Кога Вие ще бъдете на нивото на Политическа партия ГЕРБ? Кога ще стигнете нивото, което ГЕРБ показа и днес, в тази зала, в този парламент и пред българския народ? (Оживление в „БСП за България“. Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Докога ще мълчите за Ваши депутати, чиито братя са брокери на дрога, арестувани публично в Русе? Докога ще мълчите за народния представител, който и в момента е съден, със свален имунитет за най-голямото престъпление в политиката – купуване на гласове? Докога този двоен аршин? Докога ще мълчите за онзи президентски съветник от „Хитлер гейт“? Този от ГЕРБ замина веднага – един достоен заместник-министър, но онзи стои в Министерството на топло и под Вашето крило.
Искам да попитам за двойния аршин. Миналата седмица тук се разигра един външнополитически фарс, точно при европейската среща във Варна на високо ниво с Турция. От тази трибуна казахте, че Вие сте най-демократичната и най-плуралистичната партия. Действително в същия този ден, в тази зала Вие показахте невероятна демократичност и плурализъм. От първия ред Вашите лидери казваха: „Ние сме за евроинтеграция“. От реда на Таско, отзад казваха: „Ние сме за неизбежна и невъзможна кримска окупация“. (Възгласи от „БСП за България“: Еее!)
От първия ред Вашите лидери ставаха и заявяваха: „Ние сме европатриоти.“ От реда на Таско казваха: „Вие сте евроидиоти.“ Ето това е „плурализъм“! Това е „демократизъм“.
Не това обаче исках да Ви питам. Искам да попитам Вашия лидер: кога тя ще прояви нивото на лидер на стогодишна партия, каквато претенция имате да бъдете?
Малко хора в тази зала са участвали в приватизацията СДС – БСП, но тя участва в тази приватизация от името на СДС. Присвои едно външнотърговско дружество и след това веднага стана лидер на Българската социалистическа партия.
Като лидер на Българската социалистическа партия или неин активист беше заместник-министър по време на Вашето управление – в тройната коалиция. Като заместник-министър на икономиката в периода от 15 юни 2006 г., до 19 април на 2007 г. госпожа Нинова като заместник-министър и председател на Борда на Пловдивския панаир така опази българското имущество, че за тези девет месеца Панаирът замина в друг виден член на Социалистическата партия – руският гражданин и консул другарят Георги Гергов.
Кога Вие ще отговорите на тези въпроси и кога ще поемете Вашата отговорност вместо да се криете зад псевдодекларации? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Трябва да Ви кажа, че Пловдив не е забравил кражбата на века, станала по времето на Корнелия Нинова. Тази кражба на века е внесена в новия орган по борба с корупцията и скоро истината за Вашите кражби и престъпления ще излезе. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гърневски.
Продължаваме с обсъждането на текста по Законопроекта.
Реплики към изказването на госпожа Янкова? Няма.
Други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова за отпадането на § 17.
Гласували 119 народни представители: за 35, против 44, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 22, против 48, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за § 17, който става § 18 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 32.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 18 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага § 18 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 18 да бъде отхвърлен.
Гласували 116 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 19 има предложение от народните представители Валентин Николов и Мария Илиева:
„В § 1б след думите „заинтересованите лица“ се добавя „интернет страницата на Столичната община и съответната районна администрация и“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, б. „б“:
а) уводното изречение се изменя така: „създават се т. 5 – 12:“;
б) в създаваната т. 8 б. „б“ се заличава, а текстът на б. „а“ (при съответната редакционна промяна) става съдържание на т. 8;
в) текстът се допълва с т. 10 – 12:
10. „Висока дървесна растителност (ВДР)” е дървесна растителност от видове, които могат да достигнат височина на възрастните растения над 3м.
11. „Вертикално озеленяване” е озеленяване по фасада с или без допълнителна конструкция за закрепване. В площта за озеленяване се включва и вертикално озеленяване, с площта си по фасадата или конструкцията, намалена на 50%, но не повече от 10% от общата площ за озеленяване. Вертикалното озеленяване се прилага за устройствени зони в централната градска част.
12. „Покривно озеленяване” е озеленяване над ниво терен върху покривна конструкция. В площта за озеленяване се включва и покривно озеленяване с не повече от 10% от общата площ за озеленяване. Покривното озеленяване се прилага за устройствени зони в централната градска част.
2. В т. 2 в създавания § 1в. ал. 2 – отпада, текстът на ал. 1 става съдържание на § 1в.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев:
„В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, б. „а“ навсякъде преди израза „подробен устройствен план“ се добавя „приложен“.
2. В т. 1б. „б“ изразът „т. 5, 6, 7, 8 и 9“ става „т. 5, 6 и 7“, като т. 8 и 9 се заличават.
3. В т. 2 § 1в се заличава.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 и 2 се отменят.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 19:
„§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 и 2 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентин Николов и Мария Илиева, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 6, против 7, въздържали се 97.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 33, против 30, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 27, против 40, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 19.
Гласували 113 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 23.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – създава се нов § 19а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В § 2, ал. 9 от преходните и заключителни разпоредби думите „и обслужващи“ се заличават, а думите „смесените многофункционални зони“ се заменят със „смесена многофункционална зона със занижени параметри“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 20, с текст, предложен от Комисията и представен от докладчика.
Гласували 110 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 26.
Предложението се приема.
Уважаеми народни представители, преди да прекратим заседанието за 30 минути, по инициатива на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в почивката в източния кулоар ще бъде открита Великденска благотворителна изложба на картини на деца от 143-то училище „Георги Бенковски“ – София. Нейната кауза е „Деца помагат на деца“, а събраните средства ще бъдат дарени на деца, лишени от родителска грижа. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването и да подкрепят инициативата.
Днес гости на Народното събрание са и представители на Сдружение „Всички заедно за една кауза“. Те работят в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи. В Клуба на народния представител по време на почивката ще запознаят народните представители с каузата, за която работят. Нека приветстваме гостите с „Добре дошли!“ в нашия парламент.
Прекъсваме заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с доклада за второ четене на разглеждания законопроект.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 20 има предложение от народния представител Искрен Веселинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Дора Янкова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а“ в частта за отпадане на т. 3, а не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1 и т. 2:
„1. в т. 2 в съдържанието на създавания текст в колона 6 срещу „Урбанизирани територии“:
а) т. 1 – 4 – отпадат.
б) т. 5 и 6 стават съответно т. 1 и 2.
2. в т. 3 (относно колона 6 на „Група жилищни устройствени зони“) изречение последно (предвиждащо заличаване на изречения трето, четвърто и пето) – отпада.“
Предложение от народния представител Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 5, но не подкрепя предложението по 1, 3 и 4:
„1. В т. 2 текстът на т. 1, 2, 3, 5 и 6, както и двете изречения след т. 6 се заличават. Текстът на т. 4 остава без номерация.
3. В т. 5 текстът „и се създава ново изречение: „Реализираните в междублоковите пространства озеленени площи се урегулират за широко обществено ползване, като не се държи сметка за спазване нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни комплекси.“ се заличава.
4. Точка 6 се заличава.“
Предложение от народния представител Александър Ненков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. В Приложението към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на колона 6 след думата „ограничения“ се добавя „и специфични изисквания“;
2. В колона 6 на ред „Урбанизирани територии“ се създава нов текст:
„1. При спазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания се допуска промяна на предназначението, определено с подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ) от жилищни в нежилищни и от нежилищни в нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП. В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране, която се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.
2. Допуска се промяна в характера на застрояване от високо в средно и/или ниско и от средно в ниско при свободно разположени в урегулирания поземлен имот сгради. В тези случаи характерът на застрояване на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране.
3. Максимално допустимите параметри на застрояване за детски градини, училища, висши училища, лечебни заведения за болнична помощ, заведения за социални услуги са, както следва:
- за детски градини – плътност на застрояване (П) до 30 %, минимална озеленена площ 50 %;
- за училища – плътност на застрояване (П) до 40 %, коефициент на интензивност (Кинт.) до 1,2; минимална озеленена площ 20 %;
- за висши училища – П до 40 %, Кинт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %;
- за лечебни заведения за болнична помощ – П до 60 %, Кинт. до 3,0, а минимална озеленена площ 30 %;
- за заведение за социални услуги – П до 30 %, Кинт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %.
4. Промяна на предназначението на сгради за детски градини, училища, висши учебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ и заведения за социални услуги е допустима при условията на Закона за устройство на територията и при спазване на устройствените параметри на зоната, в която попада имотът.
5. В устройствените зони, в които не са посочени максимални стойности за кота корниз на сградите в настоящото приложение, се определят следните максимални коти корниз :
5.1. за територията на централната градска част – 50 м. с изключение на имотите, попадащи в зоната на новия делови център;
5.2. за територията, ограничена от софийския околовръстен път, южна строителна граница на гр. София, бул. „Цар Борис III“ – 15 м.;
5.3. за урегулирани поземлени имоти в смесена многофункционална зона, които са с лице по улици от втори и трети клас на първостепенната улична мрежа и които попадат в 400 -метровата зона, считано от средата на перона на съществуващите метростанции извън централна градска част и извън райони „Триадица“, „Лозенец“, „Младост“ и „Изгрев“ – 100 м;
5.4. за останалата част от територията – 75 м.
Посочените ограничения не се отнасят за устройствената зона за много високо строителство.
3. В колона 6 на ред „Група жилищни устройствени зони“:
а) след изречение второ се създава ново изречение трето: „За устройствени зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв параметрите на застрояване в определените граници по приложението се конкретизират със схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели“, която се приема от Столичен общински съвет по доклад на кмета на общината с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.“
б) досегашните изречения трето, четвърто и пето се заличават.
4. В колона 6 на т. 1 думите „Допуска се промяна на функцията в обществена. Задължително подземно ниво РG.“ се заличават.
5. В колона 6 на т. 2:
а) създава се ново изречение трето: „При изменение на одобрени ПУП – ПРЗ за преструктуриране на жилищни комплекси разстоянията между предвидените и съществуващите сгради се определят също по правилата на комплексното застрояване.“;
б) досегашното изречение трето става изречение четвърто;
в) досегашното изречение четвърто става изречение пето и в него думите „междублоковите пространства“ се заменят с „площите между сградите при комплексно застрояване“, а думите „за озеленяване с режим на Тго“ се заменят със „за озеленени площи за широко обществено ползване“;
г) досегашното изречение пето става изречение шесто и се изменя така: „Реализираните в площите между сградите при комплексно застрояване озеленени площи се урегулират за широко обществено ползване, без да се спазват нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни комплекси.“
6. В колона 3 на т. 3 числото „2,3“ се заменя с числото „2,5“.
7. В т. 5 се правят следните изменения:
а) в колона 2 след числото „20“ се добавя „до“;
б) в колона 3 след числото „0,6“ се добавя „до“;
в) в колона 4 след числото „70“ се добавя „до“;
г) в колона 5 след цифрата „7“ се добавя „до“.
д) в колона 6 думите „И за двата случая – мин.“ се заменят с „Минимум“.
8. В т. 6, колона 6:
а) в изречение първо думите „за които минималната площ на УПИ е 500 кв. м и минималното лице 16 м“ се заличават;
б) в изречение второ думите „за които минималната площ на УПИ е 600 кв. м и минималното лице – 18 м“ се заличават;
в) в изречение трето думите „И в двата случая мин.“ се заменят с „Минимум“.
9. В т. 7, колона 6 думата „третия“ се заменя с „втория“.
10. В т. 8, колона 6 думите „За двата случая – мин.“ се заменят с „Минимум“.
11. В текста на ред „Група централни устройствени зони“ в колона 6:
а) изречения трето и четвърто се заличават;
б) досегашното изречение пето става изречение трето и в него думата „застройката“ се заменя със „застрояването“, а думите „високи дървесни насаждения“ се заменят с думите „висока дървесна растителност“.
12. В т. 9, колона 6 след думата „РУП“ се поставя точка, а думите „изготвени на база обемноустройствени проучвания, одобрени от СОС“ се заличават.
13. В т. 10, колона 6 текстът „Показателите от долния ред“ се заменят със „Завишените показатели“.
14. В текста на ред „Група смесени многофункционални устройствени зони“ в колона 6 изречения второ и трето се заличават.
15. Създава се нов ред т. 11а:
„Смесена многофункционална зона за много високо строителство“, като в нея в колона 6 се вписва текстът „Показателите на застрояване се доказват с ПУП и РУП“, в колона 7 се вписва „Смфв“, а в колона 8 „керемидено“.“
16. В т. 14, колона 6 думите „20%“ се заменят с „60%“, а думите „за всеки УПИ“ се заменят с „на всяка сграда в УПИ“.
17. В текста на ред „Група устройствени зони за общественообслужващи дейности“ в колона 6 изречения второ и трето се заличават.
18. В т. 15, колона 6 изречение второ се заличава.
19. В т. 16, колона 6 изречение трето се изменя така: „Допуска се до 40% от общата разгъната застроена площ в урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение.“
20. В т. 20, колона 6 изречение второ и думите „за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
21. В т. 21, колона 6 изречение второ се заличава.
22. В т. 22, колона 6 думите „общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията“ и думите „съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
23. В т. 35, колона 6 изречение трето се заличава.
24. В т. 36, колона 6 изречение трето се заличава.
25. В текста на ред „Група устройствени зони и терени за спорт и атракции“ в колона 6 изречение второ се заличава.
26. В т. 42, колона 6 изречение трето думата „задължително“ се заличава.
27. В т. 44, колона 6 текстът се изменя така: „Без промяна на предназначението на земеделските земи, застрояване, свързано с ползването им, се допуска при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.“
28. Досегашните т. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 стават съответно т. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59.
29. Досегашната т. 61 става т. 60 и в нея в колона 6 думите „ЗВ и Наредба № 3 от 2000 г. на МОСВ, МЗ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „Закона за водите“.
30. Досегашната т. 62 става т. 61 и в нея в колона 6 думите „ЗВ, ЗЗ и Наредба № 14 на МЗ“ се заменят със „Закона за водите“.
31. Досегашните т. 63, 64 и 65 стават съответно т. 62, 63 и 64.
32. Досегашната т. 66 става т. 65 и в нея в колона 6 думите „Наредба № 12 от 2001 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране в свлачищни райони“ се заменят с „нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“.
33. Досегашната т. 67 става т. 66 и в нея в колона 6 думите „НПССЗР (1987 г.)“ се заличават и накрая се добавя „и нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.“
34. Досегашната т. 68 става т. 67.
35. Точки 1 – 9 след досегашната т. 68 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Веселинов.
Има ли изказвания по докладваните текстове?
Заповядайте.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В § 20 са направени следните предложения от Парламентарната група „БСП за България“, а именно – отпадането на текстовете на вносителя, предвиждащи промяна предназначението на определени урегулирани поземлени имоти от „за жилищни“ в „нежилищни нужди“, без да се изисква изменението на подробния устройствен план да става с виза за проектиране, издадена от главен архитект на община.
Визата представлява копие от действащия подробен устройствен план и не бива да се превръща в средство за изменение на плана чрез промяна на предназначението му или за заобикаляне на закона по отношение на установения ред за изменение на подробните устройствени планове.
Визата е акт по прилагане на плана за застрояване. В случая й се придава качеството на акт за изменение на плана за регулация и застрояване, тоест в Столична община няма да е необходимо да се изменя подробният устройствен план по правилата на ЗУТ, а ще се издава виза по точка от приложенията на този закон. Подчертавам – от приложенията, които по принцип би трябвало да съдържат технически правила и норми.
В разпоредбата не се съдържат материални критерии за извършване на промяна на предназначението – кои имоти, при какви предпоставки, за каква смяна на предназначението е допустим новият ред. Напълно неопределени са критериите, при които ще се допуска промяна на предназначението.
С приемането на този текст се дава възможност в жилищна територия, тоест сред парцели, отредени за жилищно строителство, да се предвиди парцел за безвредни производства, а именно – производство на изкуствени камъни, бетонови изделия и строителни разтвори. И то само с виза на главен архитект и еднолично от главния архитект.
Пряка последица от прилаганото изменение е промяна в материалната компетентност на органите в случая на изменението предназначението на имотите. След като изменението на предназначението на имотите ще се извършва с виза за проектиране вместо чрез изменение на ПУП-а, компетентен да одобрява изменението ще бъде главният архитект вместо кметът.
Предложението води до концентрация на правомощия по изменение на плановете в ръцете на главния архитект по отношение на всички видове урбанизирани територии.
В заключение – считам, че с предложения Законопроект, приетия вече, се създава дисхармония в законодателството между ЗУТ и Закона за устройството и застрояването на Столична община, като за едно и също административно производство се предвиждат различни органи в двата закона.
Насърчава се практиката за вземане на еднолични решения при определени случаи без ясни критерии и без наличие на механизъм за строг контрол. Това води до обърканост, неправилно или произволно прилагане на закона, което не съответства на целите на Закона за устройството и застрояването на Столична община за създаване на по-стриктни норми и по-високи гаранции за защита на обществения интерес.
Считаме, че това предложение от „БСП за България“ категорично следва да бъде прието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев.
Има ли реплики към изказването? Не виждам заявки за реплики.
Има ли други изказвания? Няма изказвания.
Закривам разискванията по предложения текст за § 20.
Преминаваме към гласуване на предложения, неподкрепени от Комисията.
На първо място е предложението от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители в неподкрепената от Комисията част, съобразно доклада, поднесен от господин Веселинов, за отпадане на т. 3, като Комисията не подкрепя предложенията в останалата му част… (Реплики.)
Точка 2, да.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 20, против 42, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Спас Панчев и Димитър Георгиев в частта, която не е подкрепена от Комисията, по точки 1, 3 и 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 23, против 44, въздържали се 38.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на § 20, който става § 21, по доклада на Комисията, с който ни запозна господин Веселинов.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подраздела.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване наименованието на раздела и текста на § 21 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 22 – предложение от народния представител Александър Сабанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. (1) Сроковете по отменения чл. 17 за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община по отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила до влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, текат от влизането в сила на закона – 28 януари 2007 г.
(2) След изтичане на сроковете по ал. 1, както и по отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, се прилагат правилата на чл. 208 от Закона за устройство на територията“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на текста на § 22 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 12.
Предложението за текст на § 22, който става § 23, е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 23 – предложение от народния представител Дора Янкова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев:
„Параграф 23 се заличава“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
„§ 24. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.
(2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуването на предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев, неподкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 18, против 57, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за текст на § 23 по вносител, който става § 24, по доклада на Комисията, в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 24 – предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си.
(2) В случаите, когато одобряването на работен устройствен план към плановете по ал. 1 е задължително, работният устройствен план се изработва при спазване на нормите, действали до влизането в сила на този закон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Има ли изказвания по предложения текст на § 24? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме § 24 по вносител, който става § 25, в редакцията, предложена в доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 25 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 25 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 25, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 25 да бъде заличен, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 22, против 45, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за § 25, който става § 26, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 26 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
„§ 27. Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, които предвиждат свързано застрояване в два или повече урегулирани поземлени имота и които са приложени по отношение на застрояването в един от имотите, запазват действието си за неприложената си част, независимо че надвишават устройствените показатели, определени в приложението към чл. 3, ал. 2, когато се налага покриване на изградени калканни стени. При прилагане на действащия подробен устройствен план не се допуска надвишаване на одобрената с плана височина на сградите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 26, който става § 27, в редакция на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 27 има предложение от народния представител Николай Александров – § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група – § 27 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 27 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3, са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се изменят, ако не са приложени, за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.
(2) Подробните устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят с решение на Столичния общински съвет за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте!
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С текстовете в § 27 по вносител се увеличават много правомощията на Столичния общински съвет, както и се занижават критериите за замяна на предназначението на терени, отредени за зелени площи.
Както знаете, уважаеми господа от вносителите, доста често с Вас през последните две години се засичахме по протести, в които столичани са недоволни от това, че на градинките и зелените площи пред блоковете им се променя предназначението им и се отреждат за застрояване. Всички, които участваме в тези протести – както Вие, народните представители от ГЕРБ, така и Ваши общински съветници от Столичната община, давате обещание на тези хора, че ще направим и въведем по-рестриктивни мерки, така че да става все по-трудно промяната на статута на зелените площи. Получава се нещо като приказката на Елин Пелин за човека, на който всички искат да му помогнат.
В същото време обаче предложението, което правите в момента, е точно контрапредложение на това, което обещавате на гражданите, които протестират против застрояването за зелените площи в Столична община.
Ето защо ние Ви призоваваме наистина да подкрепите нашето предложение § 27 да отпадне, да не правим изключение за Столична община, да не даваме толкова големи правомощия на Столичния общински съвет, защото както знаете, той не е орган с безупречна репутация. (Реплики от ГЕРБ.)
Не бива да създаваме допълнителни преференции за Столичния общински съвет, да бягаме от основните правила и норми, които са по тази тема и са ясно регламентирани в чл. 62а от Закона за устройство на териториите и да не даваме допълнително хранителна среда за корупционни практики в Столичния общински съвет. Както Ви казах, той не е безупречен орган, особено в последните 10 години. Благодаря Ви за вниманието.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): А преди как беше? До 2005 г. какво беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Проданов.
Има ли реплики? Има възможност за реплики! Заповядайте! Не.
Има ли други изказвания? Не виждам заявки.
Преминаваме към гласуване едновременно на три идентични предложения – на народния представител Николай Александров, предложение на народните представители Корнелия Нинова и група, и предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 27 да отпадне. В едното предложение е „се заличава“, което по същество е същото.
Подлагам едновременно на гласуване трите предложения на народните представители, които изброих, неподкрепени от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 28, против 62, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 27, който става § 28 по текст на вносителя, в редакция на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 85, против 10, въздържали се 14.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 28 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 28 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 28, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев – § 28 да бъде заличен, неподкрепено от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 25, против 50, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 28, който става § 29 с текст на вносителите, подкрепен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 87, против 5, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 29, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложения текст на вносителите за § 29, който става § 30, подкрепен от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: По § 30 има предложение от народните представители Дора Янкова и Радослав Стойчев.
Предложението бе оттеглено.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 30, който става § 31:
„§ 31. В Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 80 от 1995 г. и бр. 90 от 1999 г.) в чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точки 17, 18 и 19 се изменят така:
„17. район „Витоша“ с граници: ул. Тодор Каблешков, бул. България, околовръстният път, ул. Витошки камбани (ул. 5-та), ул. Бяла река (ул. 1-ва), в югозападна посока от ул. Бяла река (ул. 1-ва) до кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) (от точка с координати 4722216.03, 325069.35 през точки с координати: 4722181.18, 325030.69; 4722175.99, 325035.05; 4722163.82, 325019.61; 4722163.20, 325020.08; 4722158.54, 325001.36; 4722157.30, 325002.38; 4722151.54, 324979.72; 4722148.25, 324973.40; 4722135.15, 324971.98; 4722128.42, 324967.81; 4722105.88, 324948.40; 4722068.76, 324914.62; 4722071.53, 324910.23; 4722061.65, 324891.98; 4722045.60, 324882.08; 4722026.55, 324865.32; 4721992.16, 324839.15; 4722003.92, 324826.22; 4721982.22, 324808.81; 4721953.86, 324784.29 до точка с координати 4721944.41, 324769.78;), ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва), в южна посока до р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047 (от точка с координати 4721361.56, 324163.51 през точки с координати:4721360.20, 324161.14; 4721356.22, 324156.62; 4721342.62, 324140.63; 4721302.28, 324120.95; 4721284.59, 324116.50; 4721240.29, 324089.29; 4721232.43, 324083.66; 4721173.97, 324078.17; 4721159.98, 324118.12; 4721152.11, 324118.28; 4721122.41, 324103.76; 4721117.97, 324106.74; 4721108.29, 324116.93; 4721096.93, 324127.00; 4721089.21, 324135.90; до точка с координати 4721087.73, 324139.30;), границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис III и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново;
18. район „Овча купел“ с граници: околовръстният път, жп линията за Перник, ул. Монтевидео, ул. Обиколна, ул. 768, ул. Метохия на изток, ул. Гълъбова на юг, ул. 306, ул. Житница, Владайската река, бул. Овча купел, бул. Цар Борис III, бул. Никола Петков, ул. Букет, по границата между кварталите Горна баня и Княжево, до и по землищната граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Мало Бучино и на квартал Градоман и с. Иваняне, по землищната границата между квартал Суходол и с. Иваняне, западната граница на „Манилов дол“ (от точка с координати 4731670.34, 311251.94 през точки с координати: 4731741.05, 311218.45; 4731740.54, 311217.39; 4731776.14, 311199.85; 4731775.54, 311198.71; 4731812.76, 311181.92 до точка с координати 4731826.99, 311175.54;) ул. „Малобучински път“, по ул. „Разсадника“, землищната граница между кв. Филиповци и с. Иваняне, югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4380.29 и 61134.4376.34 (от точка с координати 4732770.40, 312001.35 през точки с координати: 4732649.38, 312091.19; 4732638.09, 312082.55 до точка с координати 4732387.06, 312270.00), границата между кварталите Суходол и Филиповци, северният бряг на язовир Суходол, и включва кварталите Горна баня и Суходол и с. Мало Бучино;
19. район „Люлин“ с граници: околовръстният път, жп линията за гр. Банкя, продължението на бул. Панчо Владигеров, бул. Сливница, Суходолската река, северният бряг на язовир Суходол, границата между кварталите Филиповци и Суходол, югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4376.34 и 61134.4380.29 (от точка с координати 4732387.06, 312270.00 през точки с координати: 4732638.09, 312082.55; 4732649.38, 312091.19 до точка с координати: 4732770.40, 312001.35;), границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, границата със Софийска област и южната землищна граница на с. Волуяк и включва кварталите Филиповци и Република;“
2. Точки 23 и 24 се изменят така:
„23. район „Панчарево“ с граници: околовръстният път (без южната част на квартал Горубляне), р. Искър, шосето за Пловдив, околовръстният път със западните квартали на с. Казичене, бул. Ботевградско шосе, южната землищна граница на с. Долни Богров, границата със Софийска област, землищната граница между с. Бистрица и квартал Симеоново в северна посока от р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047 до ул. „Хотнишки водопад“ (ул. 1-ва) (от точка с координати 4721087.73 324139.30 през точки с координати: 4721089.21, 324135.90; 4721096.93, 324127.00; 4721108.29, 324116.93; 4721117.97, 324106.74; 4721122.41, 324103.76; 4721152.11, 324118.28; 4721159.98, 324118.12; 4721173.97, 324078.17; 4721232.43, 324083.66; 4721240.29, 324089.29; 4721284.59, 324116.50; 4721302.28, 324120.95; 4721342.62, 324140.63; 4721356.22, 324156.62; 4721360.20, 324161.14 до точка с координати 4721361.56, 324163.51), ул. „Хотнишки водопад“ (ул. 1-ва), в североизточна посока от кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) до ул. Бяла река (ул. 1-ва) (от точка с координати 4721944.41, 324769.78 през точки с координати: 4721953.86, 324784.29; 4721982.22, 324808.81; 4722003.92, 324826.22; 4721992.16, 324839.15; 4722026.55, 324865.32; 4722045.60, 324882.08; 4722061.65, 324891.98; 4722071.53, 324910.23; 4722068.76, 324914.62; 4722105.88, 324948.40; 4722128.42, 324967.81; 4722135.15, 324971.98; 4722148.25, 324973.40; 4722151.54, 324979.72; 4722157.30, 325002.38; 4722158.54, 325001.36; 4722163.20, 325020.08; 4722163.82, 325019.61; 4722175.99, 325035.05; 4722181.18, 325030.69 до точка с координати 4722216.03, 325069.35), ул. Бяла река (ул. 1-ва), ул. „Витошки камбани“ (ул. 5-та) и включва селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне, Панчарево и Бистрица;
24. район „Банкя“ с граници: границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, ул. „Разсадника“, ул. „Малобучински път“, западната граница на „Манилов дол” (от точка с координати 4731826.99, 311175.54 през точки с координати: 4731812.76, 311181.92; 4731775.54, 311198.71; 4731776.14, 311199.85; 4731740.54, 311217.39; 4731741.05, 311218.45 до точка с координати: 4731670.34, 311251.94), землищната граница между квартал Суходол и с. Иваняне, землищната граница между селата Мало Бучино и Иваняне и квартал Градоман, границата със Софийска област и включва гр. Банкя, селата Клисура и Иваняне и кварталите Градоман, Михайлово и Вердикал“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Аврамова.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 30, който става § 31.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 16.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създават се § 31 и 32:
„§ 31. В срок един месец от влизането в сила на този закон се съставят схеми с точните очертания на зоните за кота корниз по т. 6.1, т. 6.2, т. 6.3 и т. 6.4 на § 20, т. 6 от настоящия ЗИД на ЗУЗСО, с отбелязана първостепенната улична мрежа от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас поименно.
§ 32. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет приема решение за служебно изработване на проект за изменение на Общия устройствен план, като графичната част на Общия устройствен план на Столичната община, одобрена с Решение № 147 на Министерския съвет от 2006 г. да отговаря на настъпилите изменения в текстовата част.
(2) В срок от една година от влизането в сила на този закон Министерски съвет приеме проекта за изменение на Общия устройствен план на Столична община по ал. 1”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
Предложението е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Бонев, имате думата.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С направеното предложение от група народни представители от „БСП за България“ се създават два параграфа, указващи сроковете за съставяне на схеми в точни очертания на зоните за кота корниз за служебно изработване на проекти за изменение на Общия устройствен план, както графична част на Общия устройствен план да отговаря за настъпилите изменения в текстовата част на настоящия закон.
Необходимостта от срокове се обуславя от факта, че в Закона за устройството и застрояването на Столична община се предвиждат съществени, трайни и необратими промени в насоките на устройственото развитие и застрояването на София. Така приетите текстове на Закона изцяло или частично подменят предвижданията на действащия Устройствен план на Столична община и по същество представляват неговото изменение, а именно – променя се характера на застрояване и другите устройствени показатели на значителна територия, създава се нов вид виза за проектиране, приема се различен режим за ъгловите парцели, различен режим за промяна предназначението на зелените системи, различен режим за допускане на временни строежи, предвиждат се два нови подзаконови нормативни актове – Наредба за градската среда с правила и облик на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, и Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване.
Следва да се има предвид и да се отбележи, че Законът за устройството и застрояването на Столична община е създаден като правило и норми към Общия устройствен план на Столична община, а не като ЗУТ на Столична община.
Приетите текстове надхвърлят категорично специални устройствени правила, имащи за цел да допълнят и конкретизират Общия устройствен план, отделни текстове променят дори действащите норми на ЗУТ.
Така гласуваният Законопроект придобива качеството на нормативен акт, изменящ действието на Общия устройствен план на Столична община, гласуван без задължителната оценка за въздействие върху околната среда, без промяна на свързаните с него схеми за различни видове инфраструктури, без Столичният общински съвет да е разгледал и взел решение по Проекта.
Голяма част от приетите в Закона за устройството и застрояването на Столична община промени не кореспондират с действащата стратегическа нормативна рамка, определяща устройственото планиране на Столична община, приета от Столичен общински съвет, а именно – Програма за управление на околната среда, Общия устройствен план на Столична община от 2009 г., Общинския план за развитие на Столична община 2014 - 2020 г., Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г., Програма за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура, Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община, Дългосрочна визия за развитие на София, Програма за управление на околната среда.
Всички тези документи са изготвени на база Общия устройствен план на София с хоризонт на действие 2030 г. и предопределят политиката в пространствено и устройствено развитие, и използване на териториалните и устройствени ресурси на Столична община.
Необходимо бе да се извършат допълнителни обществени консултации и предварителна оценка за въздействието въз основа на комплексен експертен анализ и данни. Следваше да не се приемат нови норми преди да се реализират вече съществуващите, за да се установи кои от тях са безполезни.
Приемайки предложението на „БСП за България“ трябва да си дадем ясна сметка, че се търси оптималното синхронизиране между графичната и текстовата част на Общия устройствен план на град София в оптимални срокове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
Реплики има ли? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Веселинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, преди всичко вземам думата, за да кажа, че в казаното от колегата преди мен имаше доста истина, но тя важи за Законопроекта в неговия вид отпреди първо четене. Това беше и причината голяма част от нашата парламентарна група да се въздържи и да не го подкрепи.
Между първо и второ четене Законопроектът претърпя едно съществено изменение, за което искам да благодаря както на вносителите, които се включиха много активно в работата, така и на представителите на Столична община, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Както виждате, този закон не е гледан партийно, няма акцент в предпочитанията към текстовете, предложени от една или друга политическа сила, един или друг народен представител.
Трябва да добавя, че бяха направени на практика две обществени обсъждания и голяма част от становищата, депозирани от неправителствените организации, бяха предвидени в този закон, така че гласувайки тези последни текстове, всъщност ние мисля, че поставяме края на едно доста рационално, обмислено изменение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, което всъщност решава основните проблеми на София с високото застрояване и с опазването на зелената система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 25, против 45, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
С това, уважаеми народни представители, завършваме второто гласуване на Закона и го считаме за приет.

Преминаваме към следващата точка за днес:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Заповядайте, господин Лазаров, да ни представите доклада.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател!
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
На свое редовно заседание, проведено на 22 март…“.
Господин Председател, обръщам внимание, че в Доклада, който е представен, има техническа, правописна грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Пише: 2017 г.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: А би трябвало и е:
„…на 22 март 2018 г. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Председателят на Комисията господин Димитър Лазаров представи Проекта за правила, като обърна внимание, че те се приемат на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34в, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В хода на дискусията не бяха направени предложения по Проекта за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 5 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме следния Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и седем приложения:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 34в, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
I. Предлагане на кандидати за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и публично оповестяване на документите.
1. Предложенията за кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се правят от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в 10-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към решението;
- подробна професионална автобиография;
- копие от лична карта и от диплома за завършено висше образование, заверени от кандидата;
- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 34в, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;
- декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 2 към решението;
- медицинско свидетелство, че лицето не страда от психическо заболяване.
3. Предложенията и документите по т. 2 се публикуват в срок до един работен ден от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.
4. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, или по електронен път на електронна поща: kkss@parliament.bg не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се публикуват в срок до един работен ден след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
II. Проверка за допустимост на кандидатите.
1. Комисията на заседание проверява дали са представени всички необходими документи по Раздел I, т. 2 и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за дееспособност, гражданство и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства. Решението за допуснатите кандидати се публикува в срок до един работен ден на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Когато Комисията установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за дееспособност и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства, уведомява вносителя на предложението. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението.
3. В 3-дневен срок от публикуване на решението на Комисията за допуснатите кандидати, всеки кандидат лично предава на служителя по сигурността на информацията в отдел „Сигурност на информацията“ на Народното събрание:
3.1. заверено копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“ или
3.2. документи за проучване за надеждност, съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация:
- писмено съгласие на кандидата за провеждане на проучване по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – Приложение № 3 или 4 към решението;
- нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подписана и заверена пред нотариус – Приложение № 5 към решението;
- съгласие във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции – Приложение № 6 към решението;
- собственоръчно попълнен въпросник за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“ – Приложение № 7 към решението;
- снимка 4 x 3,5 см – 1 брой.
4. На кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които нямат валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, се извършва проучване за надеждност. Документите по Раздел II, т. 3.2. на кандидатите се изпращат на Държавна агенция „Национална сигурност“, която извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в едномесечен срок.
5. Резултатите от проучването се публикуват в еднодневен срок от постъпването им на интернет страницата на Народното събрание.
III. Изслушване на допуснатите кандидати за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
1. Комисията с решение изготвя списък на кандидатите за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които отговарят на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
2. Изслушването се провежда в 7-дневен срок от публикуване на списъка на кандидатите на открито заседание на Комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Комисията изслушва кандидатите по поредността им в списъка.
4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.
5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 10 минути за всеки кандидат.
6. Народните представители, членове на Комисията, в рамките до 2 минути могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации.
7. На всеки кандидат се предоставя право на отговор до 2 минути на въпрос.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася в Народното събрание обобщен доклад, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решения за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
IV. Избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения представя доклада за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.
4. Разискванията по представените кандидатури се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми народни представители, искам само да напомня това, което беше представено от докладчика – че към Решението има приложения от 1 до 7. Те са неотменима част от Решението. Последното приложение е Въпросник. Казвам това нещо за справка.
Подлагам на гласуване Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 5.
Предложението се приема.
С това, уважаеми народни представители, завършихме програмата за работа, приета за днешния ден.
Следващото редовно пленарно заседание е на 29 март 2018 г. от 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа на Народното събрание.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,34 ч.)


Председател:
Цвета КараянчеваЗаместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Веселин МарешкиСекретари:
Александър Ненков
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ