Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 26 април 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
26/04/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Явор Нотев, Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! (Звъни.)
Има кворум, откривам заседанието.

Първа точка от днешния дневен ред е:
ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ТРИМА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.
Процедура по избор. Процедурата по избор е съгласно правилата, приети с Решение на Народното събрание на 21 март 2018 г.
Колеги, ще Ви запозная с правилата.
Процедура – заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера председателят на Народното събрание госпожа Караянчева излъга всички български граждани в ефир, че БСП не внася законопроекти и че няма внесени законопроекти, които касаят отпуските на народните представители.
Искам да уведомя госпожа Караянчева, че това Решение за промяна в Правилника е внесено на 19 април и че именно вчера това решение е гледано и в Правната комисия.
Искам да уведомя госпожа Караянчева да се интересува какво се случва в Народното събрание, защото е недопустимо в ефир да се заявява, цитирам: „Че това са само декларации на БСП, че няма нищо постъпило.“ Има, госпожо Караянчева, постъпили законопроекти, има законопроекти, които не се гледат с месеци, даже някои ги държаха и с години, и не е нормално председателят на Народното събрание да не знае какво се случва в Народното събрание.
Само този път да не се окаже, че е виновен началникът на Деловодството, както се оказа, че е виновен началникът на охраната, когато хората с увреждания не бяха допуснати да стъпят тук, в пленарна зала.
Госпожо Караянчева, наистина Ви моля, повтарям – моля Ви да се извините от тук, от парламентарната трибуна, не само на БСП, но и на всички български граждани за това, че вчера Вие по този начин спекулирахте, за да не кажа още по-силна дума, защото наистина това е недопустимо за председател на Народното събрание. По този начин Вие представлявате тази институция и Вие уронвате този авторитет. Чакам Вашето извинение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Направих проверка. Да, наистина са внесени тези процедурни правила на 19 април, за което се извинявам. Благодаря за забележката, но в никакъв случай не може да ме обвините в некомпетентност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
„Процедурни правила за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С Решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по поредността им, определена в списъка на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена в изложение до две минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема Решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 21 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“
Първо, давам думата на председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, да изчете Доклада.
Господин Ячев, заповядайте за Доклада.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, първо, правя процедурно предложение за допускане в залата на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество: господин Антон Томов Славчев, госпожа Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, господин Пламен Любенов Йоцов, госпожа Силвия Русанова Къдрева и председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество господин Пламен Георгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване.
Гласували 173 народни представители: за 156, против 4, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Ячев.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ:
„ДОКЛАД
на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
относно Изслушване на кандидатите за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
На открито заседание, проведено на 24 април 2018 г. и излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика проведе изслушване на предложените кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ, приети с Решение на Народното събрание от 21 март 2018 г., наричани по нататък „Процедурни правила“.
На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии.
Председателят на комисията Борис Ячев обяви, че са постъпили четири предложения от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество господин Пламен Георгиев за заместник председател и трима членове на КПКОНПИ: кандидатурите на Антон Томов Славчев, Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, Пламен Любенов Йоцов и Силвия Русанова Къдрева. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. И за четиримата кандидати не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия.
Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно Раздел I, т. 2 и т. 3 от Процедурните правила документи – писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискванията по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, писмени концепции за стратегическо управление, ако бъдат избрани, Декларации за несъвместимост по образец – Приложение № 3, и Декларации за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 4 от Процедурните правила, като кандидатите отговарят на всички изисквания за заемане на длъжността.
Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ.
Кандидатурите на Антон Томов Славчев, Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, Пламен Любенов Йоцов, Силвия Русанова Къдрева за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ бяха представени от председателя на КПКОНПИ господин Пламен Георгиев.
Пламен Георгиев обърна внимание на професионалните и нравствени качества, които кандидатите притежават, като изтъкна, че именно те ги правят достойни и подходящи за заемане на съответните позиции в КПКОНПИ.
След представянето на кандидатурите, първо, думата бе дадена на господин Антон Славчев, за да изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за заместник-председател. Господин Славчев изтъкна, че в борбата срещу корупцията като основно предизвикателство в бъдещата работа на Комисията се очертават следните насоки – разкриването на корупционните престъпления; установяване на незаконно придобито имущество и действия по неговото отнемане; приемане и проверка на декларации за имущество и интереси, и извършване на последващ анализ на същите; установяване на конфликт на интереси и предприемане на мерки по санкциониране на лицата, допуснали възникването на конфликт на интереси; изготвяне на анализи за предприемане на мерки в борбата с корупцията. Също така той отбеляза, че служителите следва да имат възможност да надграждат притежаваните от тях професионални качества, за да отговорят на съвременните предизвикателства на борбата с корупцията.
По отношение на организацията и управлението на Комисията следва да се наблегне на планирането на дейностите, което ще е от съществено значение за постигане на планираните резултати.
Друг важен и съществен момент в работата на органите на Комисията е в рамките на всяка една структура и звено да има изградени лидери. При функционалното взаимодействие в структурите на Комисията трябва да се съблюдава принципът на единоначалието.
От особено значение за постигане на ефективни резултати е доброто взаимодействие с всички държавни органи, в това число и организации, осъществяващи дейности по наблюдение на корупционните процеси.
След него своята концепция за работа в Комисията представи госпожа Антоанета Георгиева-Цонкова. В своето изложение тя посочи, че приемствеността между КОНПИ и КПКОНПИ ще позволи да се съхранят и увеличат достиженията в досегашната работа на този държавен орган.
Новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество дава добра нормативна основа и предоставя достатъчно мощни средства за изпълнение на поставените две основни задачи с крайна цел възстановяване на предвидимостта и справедливостта в обществените отношения и на накърнения правов ред. Също отбеляза, че екипната работа, обменяне на идеи и аргументи, основани на житейския и професионален опит, ще спомогнат за намирането на оптимални, законосъобразни решения, които ще доведат до изпълнение на отговорните задачи, стоящи пред КПКОНПИ.
Господин Пламен Йоцов също представи своята визия за работа в КПКОНПИ. Той изтъкна, че една от най-важните страни в работата на Комисията следва да бъде оптимизиране дейността по превенция на корупцията. Изключително важно според него е да се подготвят и подпишат основни споразумения за електронен обмен на данни между различните служби и институции. Той посочи, че количественото нарастване на броя на проверките и производствата, както и увеличеният размер на отнетото имущество са показатели, които ще дават положителна оценка за работата на КПКОНПИ.
Госпожа Силвия Къдрева изложи своите виждания за дейността на новия антикорупционен орган. Тя обърна внимание върху дейността на Публичния регистър и предстоящите промени в деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности. Госпожа Къдрева изтъкна, че чрез Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се постига обвързаност на проверката на имуществените декларации при установено несъответствие в размер на 20 000 лв., с проверката по отнемане на незаконно придобитото имущество.
Анализът на декларациите за имущество и интереси за лицата от обхвата, който Комисията на основание на Закона следва да извършва, има ефективно възпиращо действие върху незаконното обогатяване.
След представяне на концепциите към кандидатите бяха поставени редица въпроси от страна на членовете на Комисията, включително и такива, предварително постъпили в Парламентарната комисия от Българския институт за правни инициативи.
В дискусията взеха участие следните народни представители: Борис Ячев, Иван Вълков, Спас Гърневски, Кристина Сидорова, Милко Недялков и Слави Нецов. Кандидатите дадоха задълбочени и изчерпателни отговори на поставените въпроси, като по този начин доразвиха вижданията си за работата на новия орган и защитиха професионалните си качества и намерения. Един от основните въпроси, които бяха засегнати, беше свързан с това дали Комисията ще успее в срок да изготви образците на декларации за имущество и интереси. Кандидатът госпожа Къдрева отговори, че вече е сформиран екип, който работи над изработването им и в най-кратък срок след конституиране на Комисията декларациите ще бъдат предоставени за попълване, за да бъде спазен законоустановеният срок за подаване. За първи път в декларациите за имущество и интереси ще бъдат дадени и указания за попълване.
След приключване на изслушването председателят на комисията Борис Ячев заяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ и Проект на решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за заместник-председател и трима членове на Комисията.“
Уважаема госпожо Председател, представям на Вашето внимание и проекти на решения. В хода на представянето на проекта искам да поправя и една техническа грешка, госпожо Председател, за да не вземам думата допълнително.
Решения за избиране на заместник-председател и трима членове на Комисията. Тук искам да редактирам всяко едно от решенията, тъй като изборът е поотделно, всяко едно от решенията трябва да се гласува поотделно. Те са решение за избиране на заместник-председател и решение за избиране на членове на Комисията поотделно, така че представям два проекта за решение.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
И още едно решение, което се отнася към кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ячев.
Колеги, давам думата на господин Пламен Георгиев в две минути да представи кандидатите за заместник-председател и членове.
Заповядайте, господин Георгиев – за всеки от кандидатите по две минути.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество съгласно Процедурните правила за избор, приети с Решение на Народното събрание на 21 март 2018 г., внесох в парламента четири кандидатури: за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Днес имам удоволствието да представя пред Вас тези кандидатури, но бих искал да поясня с няколко думи какви именно са причините да направя тези предложения. Познавам лично всеки един от предложените кандидати и съм имал възможност да работя с тях в различни сфери през различни периоди от моята кариера. Имам преки впечатления от професионалната им подготовка и от деловите им качества. За мен водещи мотиви при избора на екипа, с който, ако Вие гласувате доверие, ще работим в новия антикорупционен орган, са били тяхната експертност и тяхната отдаденост, разбира се, към работата.
Конкретно за предложените кандидатури: за заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество предлагам да бъде избран господин Антон Томов Славчев. Познавам господин Славчев и имам впечатление от неговата работа още от периода, когато е бил разследващ полицай, а впоследствие и служител в ДАНС. По същото време като прокурор съм имал възможност лично да се уверя в неговия висок професионализъм и познаване на нормативната база при изпълнение на служебните задължения и при решаване на поставените от Прокуратурата задачи. Тези качества той успя да развие и ги доказа при ръководената от него дирекция „Корупция“ в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Вероятно знаете, че за по-малко от два месеца вече имаме три реализации по линия на борбата с корупцията. Благодарение на създадените добри взаимоотношения в дирекцията и с неговите ръководни умения, основното ядро от служителите продължиха работата си и в новосъздадения антикорупционен орган. Господин Славчев притежава магистърска степен по право от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Също така е завършил Висшето военно училище „Тодор Каблешков“, владее английски и руски езици и, както казах, има богат професионален опит – повече от 22 години.
Следващото ми предложение е за госпожа Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова. Предлагам тя да бъде избрана за член на Комисията. Познавам госпожа Цонкова от работата ù във вече бившата Комисия за незаконно придобито имущество. Тя е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, владее руски и френски езици.
Започва професионалната си кариера през 1998 г. като стажант-съдия в Софийския градски съд. След това е адвокат в Адвокатската колегия и вече след това нейната трудова дейност минава изцяло в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, като включително госпожа Цонкова е била и заместник-председател в тази комисия, а за известен период е осъществявала и дейността председател на Комисията, когато нямаше такъв. Общият юридически стаж на госпожа Цонкова е повече от 18 години. За тези години, през които тя е работила, действително се е доказала като един професионалист. Аз мога да кажа от първо лице, че тя се ползва с изключителен авторитет в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а сега вече и в новата комисия.
Следващото ми предложение е за господин Пламен Любенов Йоцов. Познавам господин Йоцов също от много години. С него като прокурор съм дискутирал много казуси. За мен е един доказан професионалист. Има изключително много награди във връзка с неговите предишни работи. Господин Йоцов е завършил висше образование във Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ – Шумен. Притежава магистърска степен по специалността „Изчислителна техника“, владее руски и английски езици.
Първоначално изгражда професионалната си кариера в Министерството на вътрешните работи, а впоследствие и в ДАНС. Общо има повече от 20 години стаж. Започва работа първоначално като разузнавач в Националната служба „Сигурност“, а по-късно работи последователно на много ръководни позиции в МВР и ДАНС. Награждаван е многократно с много награди, включително „полицай на годината“, „Джовани Фалкони“ – награда, към която и аз имам сантименти. Имал е обучение в чужбина – в САЩ, в Испания. Мисля, че това е една професионална кандидатура на човек с много опит.
И на последно място, но не по важност, защото е изключително важна работата на последния предложен от мен член – госпожа Силвия Русанова Къдрева. Познавам госпожа Къдрева също от няколко години. С нея сме участвали по различни международни форуми, когато сме представяли добрите практики на страната във връзка с регистъра на декларациите на лица, заемащи публични позиции. Тя ги е представяла, съответно от моя страна съм представял добрите практики с оглед отнемане на незаконно придобито имущество. Изключителен професионалист е в нейната сфера.
Смея да твърдя, че познава най-добре системата по деклариране. Госпожа Къдрева притежава магистърска степен по специалността „Библиотечни и информационни науки“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, владее писмено и говоримо английски език. Така че, както казах, това е един доказан професионалист, който наистина е създал и развил публичния регистър, който получава изключително много похвали. Госпожа Къдрева има редица публикации в България и в чужбина, член е на мрежа от експерти за прозрачност. Професионалният път на госпожа Къдрева е основание да предложа нейната кандидатура за член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Смятам, че дългогодишният й професионален опит и експертиза по превенция на противодействието на корупцията, и авторитетът й, с който тя се ползва в различните международни партньорски мрежи и антикорупционни институции, е със силни аргументи, за да й бъде гласувано доверие.
Само с две думи: уважаеми народни представители, сега е моментът да покажете дали наистина искате реална борба с корупцията. Предлагам кандидати-професионалисти. Знаете, че Законът предвижда пет години, а тези кандидати имат по 18, 20, 22 години стаж. Може наистина да се убедите, че това са едни професионалисти и по никакъв начин никой от тях не е обвързан партийно. Ако днес наистина се продължи с едно политическо говорене срещу тези кандидати, това би бил един много лош знак към обществото. Ако наистина искате да подкрепите борбата с корупцията – не само на думи, а с реални действия, сега е моментът да подкрепите едни професионалисти, доказани в сферите, в които са работили.
Призовавам българският парламент да покаже, че иска реална борба с корупцията, за да подкрепи Комисията по наистина дългия и труден път за борба с корупцията, който вече, както виждате, ние сме поели. Разчитам и се надявам наистина да подкрепите тези чисто професионални предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Георгиев.
Колеги, откривам разискванията. Давам думата за изказвания. (Реплики.) Да разбирам ли, че няма изказвания? Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Ще изчитам проектите за решения един след друг и ще гласуваме, както е по процедурата, която сме гласували преди това. Ще Ви я припомня: гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Антон Томов Славчев за заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 170 народни представители: за 125, против 12, въздържали се 33.
Предложението е прието.
Честито, господин Славчев.
Продължаваме нататък.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 169 народни представители: за 126, против 3, въздържали се 40.
Предложението е прието.
Честито на госпожа Цонкова.
Преминаваме към следващия член.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Пламен Любенов Йоцов за член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 126, против 9, въздържали се 29.
Предложението е прието.
Честито, господин Йоцов!
И последният
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Силвия Русанова Къдрева за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 126, против 6, въздържали се 32.
Предложението е прието.
Честито, госпожо Къдрева!
С това приключихме процедурата по избор на заместник-председатели и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Да поздравим екипа на господин Георгиев и да им пожелаем успех! (Ръкопляскания.)
Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, която е втора за днес, ще Ви прочета едно съобщение.
Съобщение:
Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми в Народното събрание е постъпила оценка за фискалната политика в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. и пролетната макроикономическа прогноза 2018 – 2021 г. С писмо на председателя на Народното събрание документът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ.
Ще Ви запозная с Правилата за избор.
„Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, с решение на Народното събрание. На заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно, чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, който е получил най-много гласове „за“.
7. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двама кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 21 март 2018 г.“
За запознаване с Доклада на Комисията по енергетика – господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за допускане в залата на следните лица, кандидати за членове на Комисията: Александър Янакиев Йорданов, Георги Тонев Златев, Евден Тодоров Николов, Пенка Маркова Трендафилова, Ремзи Дормуш Осман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на допуск.
Гласували 123 народни представители: за 113, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря.
„ДОКЛАД
относно изслушване на кандидати за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно Решение на Народно събрание за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и за предлагането на кандидати за членове на
Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание
На свое редовно заседание, проведено на 24 април 2018 г., Комисията по енергетика проведе изслушване на предложените кандидати за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на Раздел V от „Процедурните правила“ за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-надолу „Процедурни правила“.
Заседанието беше излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
В началото на заседанието председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев отбеляза, че видно от представените документи предложените кандидати отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за длъжностите, за които са предложени, и следва да бъдат допуснати до изслушване.
Съгласно процедурните правила кандидатите за членове на Комисията по енергийно и водно регулиране се представят по азбучен ред от вносителите.
За член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на енергетиката от народни представители от парламентарната група „Обединени патриоти“ е номиниран господин Александър Йорданов. От името на вносителите кандидатурата му беше представена от народния представител Борис Ячев.
Господин Йорданов завършва висшето си образование с квалификационна степен магистър по икономика в Университета за национално и световно стопанство, като в периода от 2004 – 2014 г. придобива редица други квалификации. Притежава дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като е заемал длъжността началник отдел „Вътрешноведомствен контрол“ в „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, началник отдел „Вътрешнофирмен контрол“ в „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, ЧЕЗ Груп. От 2007 г. до 2011 г. е изпълнителен директор на „Бизнес Енерджи България“ АД, а от 2011 г. до 2013 г. е енергиен експерт.
През 2015 г. Александър Йорданов е избран за член на КЕВР в областта на енергетиката, като в продължение на три години изпълнява с професионализъм и експертни качества своите задължения и допринася за добрата работа на енергийния регулатор. С оглед изложените мотиви от името на вносителите народният представител Борис Ячев посочи, че Александър Йорданов притежава необходимото образование и професионални качества за заемане на длъжността член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
От парламентарната група на Политическа партия „Воля“ народният представител Пламен Христов мотивирано представи кандидатурата на господин Георги Златев за член на КЕВР в областта на енергетиката.
Господин Златев завършва висшето си образование във ВМЕИ – Варна, със специалност „Електроенергетика“, с придобита квалификационна степен магистър-електроинженер. Своето професионално развитие започва като дежурен главно ел. табло през 1978 г., като израства до позицията изпълнителен директор. Георги Златев е ръководител значими предприятия в сектор енергетика – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Участвал е в разработването на редица стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и множество проекти в публичния и частния сектор, допринесли за развитието на енергетиката.
За член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на енергетиката е номиниран и господин Евден Николов. От името на вносителите кандидатурата му беше представена от народния представител от парламентарната група на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов.
Господин Николов е завършил „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ с придобита следдипломна квалификация „Валутен и митнически контрол“. Професионалното му развитие започва като данъчен ревизор в Данъчна администрация – Стара Загора, а през 2000 г. е част от търговския екип, който осъществява дейности за обезпечаване и снабдяване на енергийни компании, ползващи въглища като основна горивна компонента за ТЕЦ „Варна“ и ТЕЦ „Русе“, както и котелно гориво за ТЕЦ „Марица-Изток – 3”, Топлофикация Варна и други. Участва пряко в подготовка и участие на тръжни процедури и процедури за договаряне с производители на електроенергия и топлоенергия. Господин Николов е работил в ТЕЦ „Марица Изток – 3“ като главен счетоводител, което допринася за добрите му познания върху производствено-отчетните процеси и оперативната работа на електроцентралата. През 2010 г. започва работа като консултант по одит и оценка на рисковете в НЕК ЕАД, одитиращ изпълнението на инвестиционни обекти по изграждане на електропровод, рехабилитация и разширяване на подстанции. Организира и създава риск-регистър и стратегия за управление на рисковете в НЕК ЕАД. Назначен е и за ръководител отдел „Вътрешен одит и контрол“ в НЕК ЕАД. Евден Николов притежава добри професионални качества и близо десетгодишен опит в областта на енергетиката.
Народният представител Пламен Христов представи кандидатурата на госпожа Пенка Трендафилова, номинирана от парламентарната група на Политическа партия „Воля“ за член на КЕВР в областта на водоснабдяването и канализацията.
Госпожа Трендафилова е завършила висшето си образование, степен магистър със специалност „Счетоводна отчетност“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и притежава две следдипломни квалификации – „Икономика и организация на ВиК отрасъла“ и „Международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит“. Тя започва професионалното си развитие като главен счетоводител, а към този момент е ръководител направление „Финансово-икономическо“ във ВиК Бургас. Госпожа Трендафилова се ползва с добро име и през годините е доказала своята мотивираност и компетентност. С дългогодишния си опит в областта на водоснабдяване и канализацията госпожа Трендафилова се е утвърдила като професионалист с отлични експертни и ръководни качества.
За член на Комисията за енергийно и водно регулиране с юридически стаж от парламентарната група на Политическа партия ДПС е номиниран господин Ремзи Осман. От името на вносителите кандидатурата му представи народният представител Рамадан Аталай.
Господин Осман е завършил висшето си образование в УНСС през 1997 г., със степен магистър по „Право“. Притежава опит като юрист, член е на Софийската адвокатска колегия и е бил избиран за народен представител последователно в седем народни събрания за периода от 1990 г. – 2013 г. През всичките тези години активно е участвал в подготовката и приемането на нормативните документи в областта на регионалната политика, местното самоуправление, устройство на територията, водния и енергийния сектор.
В качеството си на юрист господин Осман е избран за член на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2015 г. В продължение на три години той изпълнява своя мандат с изключителен професионализъм и допринася съществено за добрата работа на Комисията.
Всички кандидати представиха свои концепции, в които основно се откроиха гарантиране на независимостта на Комисията като регулаторен орган; прозрачността в работата и увеличаване на административния капацитет; по-задълбочено взаимодействие с Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на енергетиката, Агенцията за държавна финансова инспекция и Комисията по енергетика; продължаване на процеса на либерализация; внимателна преценка и анализ на нормативната база с оглед уреждане на правните последици във връзка с вече възникнали и развили се правоотношения между участниците на пазара на електрическа енергия и ВиК услуги; разработване на подзаконова нормативна уредба, която да гарантира на инвеститорите прогнозируемост и стабилност на инвестициите; сигурност и непрекъсваемост на доставките; развитие на преносната инфраструктура; запазване интересите на потребителите; реформи във ВиК сектора – подобряване на изпълнението на разпоредби в Закона за водите, за да може КЕВР да пристъпи към разглеждане и одобрение на бизнес планове и ценови заявления на ВиК операторите; подобряване на нормативната база; по-добра оперативност и експертност на Дирекция „ВиК“ в Комисията за енергийно и водно регулиране.
След проведеното изслушване Комисията по енергетика установи, че кандидатите отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за заемане на съответната длъжност, за която са предложени.
Въз основа на изслушването Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел VI от „Процедурните правила“ кандидатурите на Александър Йорданов, Георги Златев, Евден Николов, Пенка Трендафилова и Ремзи Осман, за което прилага към доклада Проект на решение за всеки кандидат за съответната длъжност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Съгласно Раздел VI изборът на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание, т. 3 всеки кандидат се представя от вносителя до 2 минути.
Давам думата за представяне на вносителите.
Господин Ячев, заповядайте.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да предложа на Вашето внимание кандидатурата на господин Александър Йорданов за член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на енергетиката.
Господин Йорданов завършва висшето си образование с квалификационна степен „Магистър по икономика“ в Университета за национално и световно стопанство, като в периода 2004 – 2014 г. придобива редица други квалификации.
Притежава дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като е заемал длъжността „Началник-отдел вътрешноведомствен контрол“ в Електроразпределение – Столично ЕАД, „Началник-отдел вътрешнофирмен контрол“ в Електроразпределение – Столично ЕАД, ЧЕЗ Груп.
От 2007 до 2011 г. е изпълнителен директор на Бизнес енерджи България АД, а от 2011 г. до 2013 г. е енергиен експерт.
През 2015 г. господин Александър Йорданов е избран за член на КЕВР в областта на енергетиката, като в продължение на три години изпълнява с професионализъм и експертни качества своите задължения и допринася за добрата работа на енергийния регулатор.
Господин Александър Йорданов притежава необходимото образование и професионални качества и на тези основания народните представители от НФСБ в групата на „Обединени патриоти“ го предлагаме да бъде избран за член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
Вносител на кандидатурата на господин Георги Златев от „Воля“ е господин Пламен Христов.
Моля да представите кандидатурата.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране! Представям на Вашето внимание кандидатурата на господин Георги Златев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Господин Златев е завършил Висшия машинно-електротехнически институт в гр. Варна, специалност „Електроенергетика“, с придобита квалификация „Електроинженер, магистър“.
Неговата професионална кариера започва през 1978 г., като последователно преминава през длъжностите: „Енергетик на цех“, „Заместник-началник на цех „Електрически“, „Заместник-главен инженер по ремонти“, „Заместник-изпълнителен директор“ и „Изпълнителен директор“.
Ръководил е структуроопределящи предприятия в сектор „Енергетика“, а именно: през 2012 г. – господин Златев е назначен за изпълнителен директор на „Брикел“ АД – град Гълъбово, а през 2014 г. е изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД – град Раднево.
На следващо място, господин Златев е член на КЕВР от месец април 2015 г. до момента.
Господин Златев е участвал в разработването на редица стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и множество проекти в публичния и частния сектор, допринесли за развитието на енергетиката. С професионалното си израстване през годините като енергиен експерт господин Златев се е доказал като отличен професионалист и ръководен кадър.
Представеният от мен кандидат се ползва с добро име и репутация в обществото и в сектора. Доказал е с работата си, че не се страхува да поема отговорност и да носи такава вследствие на взетите от него решения. С изпълнението на задълженията си на различни длъжности, които е заемал, господин Златев е доказал своята компетентност и мотивация за работа.
С оглед на изложеното дотук считам, че господин Златев притежава необходимото образование, богат професионален опит, добра публична репутация и морални качества и предлагам господин Георги Златев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Кандидатурата на господин Евден Николов ще представи господин Веселинов.
Заповядайте, Вие сте вносител.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание кандидатурата на Евден Николов.
Същият е завършил „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия – Свищов, през 1997 г., с придобита следдипломна квалификация „Валутен и митнически контрол“.
През месец август 2000 г. започва да работи в „Брайтдон Трейд“ ООД, на длъжност „Специалист търговски операции“, като дейността е по осъществяване, обезпечаване и снабдяване на енергийни компании, ползващи въглища като основна горивна компонента. Става дума за ТЕЦ „Варна“, Русе, ТЕЦ „Марица Изток-3“, Топлофикация Враца и други.
Участвал е пряко в подготовката и участието в тръжни процедури, процедури по договаряне с производители на електроенергия и топлоенергия, включително износ на брикети от „Брикел“.
От месец април 2001 г. работи в ТЕЦ „Марица Изток-3“ – клон НЕК ЕАД, като главен счетоводител. Познава отлично производствено-отчетните процеси и оперативната работа на електроцентралата. Участва пряко в процесите по прехвърляне на активите на НЕК ЕАД към новосформираната съвместна компания.
Подпомага работата по дю дилиджънс на одиторските компании, които се занимават с процеса. Натрупаният опит в ТЕЦ „Марица Изток-3“ го утвърждава като ръководител, организатор на финансово-отчетна дейност във втората по големина топлоелектрическа централа и един от водещите производители на електроенергия в България.
През 2006 г. развива дейност на собствена компания отново в сферата на енергетиката.
В началото на 2010 г. започва работа като консултант по одита и оценката на рисковете в НЕК ЕАД. Пряко одитираше изпълнението на инвестиционни обекти по изграждането на електропроводи, рехабилитация и разширяване на подстанции и прочие.
Организира и създава риск-регистърът и стратегии за управление на рисковете в НЕК ЕАД. Назначен е впоследствие за ръководител на отдел „Вътрешен одит и контрол“ в НЕК ЕАД. Осъществява планови и текущи одитни ангажименти във всички структурни и организационни единици на НЕК ЕАД. Запознат е в детайли с рисковете и производствено-технологичните процеси и дейности в компанията, включително в дейността й като обществен доставчик на електрическа енергия, производител на ел. енергия, доставчик от последна инстанция и прочие, включително инвеститор в АЕЦ „Белене“.
Професионалните и организационни умения и компетенции на кандидата можем да обобщим като успешно идентифициращ, управляващ рискове, контрол върху качеството на работата, ефективност на изпълнението на фирмената дейност, организатор на финансово-икономически дейности и отчетност на стопанските субекти, съставител и анализатор на проектобюджетите, финансово и управленски отчети, организатор и извършител на проверки и контролни мероприятия, анализатор на пазарни тенденции със задълбочени и обхватни познания в електроенергийния сектор и стопанската отчетност на енергийните дружества.
В заключение искам да отбележа, че Евден Николов притежава всички необходими качества, заложени като изисквания за член на КЕВР. Считаме, че с неговата оперативност и организираност в работата ще допринесе за утвърждаване и подобряване дейността на КЕВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Народният представител Пламен Христов ще представи кандидатурата на госпожа Пенка Трендафилова.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за членове на КЕВР! Представям на Вашето внимание кандидатурата на госпожа Пенка Трендафилова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Госпожа Трендафилова има две магистърски степени: „Икономика“ и „Организация на ВиК отрасъла“ от Университета за национално и световно стопанство и „Международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов.
Своето професионално развитие госпожа Трендафилова започва като главен счетоводител в Профилакториум на „Нефтохимически комбинат“ – Бургас. Същата длъжност заема и в ПФК „Нефтохимик“ АД, а от 2002 г. е „Ръководител направление финансово-икономическо“ във ВиК Бургас.
Госпожа Трендафилова се ползва с добро име и през годините е доказала своята мотивираност и компетентност. С дългогодишния си опит в областта на водоснабдяването и канализацията госпожа Трендафилова се е утвърдила като професионалист с отлични експертни и ръководни качества, което би допринесло значително за добрата работа на Комисията за енергийно и водно регулиране.
С оглед на гореизложеното предлагам госпожа Трендафилова да бъде избрана за член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на водоснабдяването и канализацията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
И кандидатурата на господин Ремзи Осман – вносител е господин Рамадан Аталай. Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, предложение от парламентарната група на „Движението за права и свободи“.
На основание Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата по избора от Народното събрание предлагаме за член на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избран господин Ремзи Осман.
Господин Ремзи Осман притежава опит като юрист. Член е на Софийската адвокатска колегия, член е на Комисията за енергийно и водно регулиране в периода 2015 г. – досега. Бил е избран за народен представител последователно в седем народни събрания. Бил е член на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство през целия този период, в това число е бил и председател на същата комисия два мандата. Също така е бил и заместник-председател за периода 1997 – 2001 г. Паралелно с това е бил член на Комисията по правни въпроси няколко мандата.
През всичките тези години активно е участвал в подготовката и приемането на нормативните документи в областта на регионалната политика, местното самоуправление, устройство на територията, водния и енергийния сектор.
Завършил е УНСС – 1997 г. – магистър е по право.
В качеството си на юрист в Комисията за водно и енергийно регулиране господин Ремзи Осман е избран за член на Комисията през 2015 г. – първия мандат на новоизбраната тогава комисия. В продължение на три години той изпълнява своя мандат с изключителен професионализъм и допринася съществено за добрата работа и за климата на Комисията за енергийно и водно регулиране.
С оглед на гореизложеното считаме, че господин Ремзи Осман притежава необходимото образование, професионален опит и публична репутация за заемане на длъжността „Член“ в Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай.
Това беше последното представяне на кандидатурите.
Колеги, откривам разискванията.
Заповядайте за изказвания. Не виждам заявки за изказвания.
Закривам разискванията и започваме с гласуването.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3, и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетиката, като взе предвид резултатите от жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Валентин Димитров Петков.
2. Избира Пенка Маркова Трендафилова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок от пет години“.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката, като взе предвид резултатите от жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Александър Янакиев Йорданов/Георги Тонев Златев.
2. Избира Александър Янакиев Йорданов за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок 5 години.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката, като взе предвид резултатите от жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Александър Янакиев Йорданов/Георги Тонев Златев.
2. Избира Евден Тодоров Николов за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок 5 години.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 29, против няма, въздържали се 91.
Предложението не е прието.
Следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката, като взе предвид резултатите от жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Александър Янакиев Йорданов/Георги Тонев Златев.
2. Избира Георги Тонев Златев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок 5 години.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Последното предложение за
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за енергетиката, като взе предвид резултатите от жребия за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, проведен от Комисията по енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Ремзи Дурмуш Осман.
2. Избира Ремзи Дурмуш Осман за член на Комисията за енергийно и водно регулиране за срок 5 години.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Избраните членове на Комисията за енергийно и водно регулиране са господин Ремзи Дурмуш Осман, господин Георги Тонев Златев, госпожа Пенка Маркова Трендафилова и господин Александър Янакиев Йорданов.
Моля, избраните колеги, заповядайте да се закълнете.
Моля, колеги, да се изправим. (Всички стават.)
Повтаряйте след мен.
РЕМЗИ ОСМАН, ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ, ПЕНКА ТРЕНДАФИЛОВА, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честито! (Ръкопляскания.)

Колеги, продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА – продължение.
Ще Ви запозная докъде сме стигнали.
По вносител имаме изказвания.
По § 7 са се изказали Искрен Веселинов, Рамадан Аталай, Делян Добрев, Крум Зарков, Атанас Костадинов и Юлиан Ангелов. Продължаваме с дебатите, тъй като имаме заявени изказвания.
Заповядайте за процедура, господин Божанков. (Реплика от народния представител Явор Божанков.)
Декларация от името на група.
Заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За съжаление, разбрахте по своему думите на господин Туск, когато ни припомни Вазовите стихове, че България предлага при всеки поглед нови, по-нови красоти. Започнахте това Председателство с корупционен скандал около НДК. Логично, завършвате го с още по-голям скандал. Ако, колеги, Ви обвиняват, че подкопавате включването на младите хора в политиката, то винаги можете да възразите, че новите Ви плочки пред НДК представляват своеобразен скейтборд парк, а това си е жива младежка политика. Оставяме настрана колко е унизително България да бъде представена по такъв начин.
Основният проблем е, че самите младежи виждат именно в Българското председателство подкопаващо и застрашаващо включването на младите в политиката. И не само това, а унищожаване на труда на поколения наред в тази посока. Това не го казва БСП, това не го казва опозицията – това го казват самите младежи. Съвсем не говорим за организационен пропуск, защото, колеги, Вие гледате на младите като на гайки в партийна машина – послушни изпълнителни, които аплодират тогава, когато имат заповед за това. Но това не е форум на младежкия ГЕРБ и тук вицове не вървят, може би този път трябва да сме благодарни, че поне не целуваха ръка. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
В типичен стил министър-председателят отправи дълбоко философско послание към идните поколения: „Плодете се!“ (Смях от „БСП за България“.) Сега вече и те са озарени. Нашите младежи отдавна получиха светлина – кой да стане овчар, кой да сади картофи.
В този момент може да си припомним и други стратегически мисли на министър-председателя ни, който ни припомни как министри лично и на ръце пренасят щъркелчета или пък блатни кокичета. Може би приемате това за нормално, но единствено младежите Ви казват, че тук има нещо сбъркано. Отново младите хора имаха смелост да попитат министър-председателя кого вижда в огледалото. Пак младите хора питат: това ли е начинът да се харчат европейските средства? Явно единствено младите хора имат смелост да поискат друга Европа и друга България. Някои от тях можете да накарате да аплодират под команда, но това не е тоталитарен режим – това е България, това е Европа, и винаги ще има такива, които питат, без да имат предварително написани въпроси. Запомнете го!
Ако, колеги, сме свикнали народът да плаща за всички нагласени поръчки и грешки на управлението, нека този път управляващите платят за пиячката и танцьорките от партийната си субсидия, защото Европа отказва да го направи! (Бурни и продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков.
Продължаваме с изказвания. (Възгласи от „БСП за България“: „Браво!“)
Липсва букетът с цветята. (Смях.)
Заповядайте, госпожо Василева.
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бъдещето на младите хора и тяхното развитие е основен приоритет както на Политическа партия ГЕРБ, така и на правителството. Много ми е интересно всичките тези неща, които говори колегата преди мен, откъде точно са цитирани и кой всъщност им подава тази информация?
Въпросните неща, които са споменати, нямат нищо общо с действителността. Европейската младежка конференция, която беше проведена в София в периода 17 – 19 април 2018 г., е най-успешната младежка конференция, която се е провеждала досега. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи и свиркане от „БСП за България“.) За първи път се пишат 11 цели и приоритети, които да бъдат за младите хора в България и в цяла Европа, 250 младежи от над 40 държави, включително Западните Балкани – това ли е провалът за Вас? Вас просто Ви боли, че Председателството е успешно, боли Ви за това, че има похвали от цяла Европа за България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вчера в специално писмо до министър Красен Кралев от директора за Централна и Източна Европа е упоменато, че Kонференцията, която се е провела в този период, е най-успешната конференция.
И тук искам да питам откъде точно идва Вашата информация, дали идва от Вашите политически лица, вкарани в тази организация?
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Стига толкова!
От телевизията.
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Кое е от телевизията? Алварадо, който всички Вие цитирате, е присъствал точно за един ден на Kонференцията, последния ден, откъде той е събрал тези впечатления? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина.
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Моля Ви, уважаеми колеги, недейте да критикувате, когато нямате факти и нямате убедителни доказателства. Младежката конференция е най-успешната младежка конференция, провела се досега, и това е доказано с подкрепящи писма, доказано е и със становища. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева.
Продължаваме с Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
Заявено изказване има от господин Ерменков.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като в многосериен филм, имайки предвид вчера прекъсването на дебатите, макар че ние от самото начало искахме те да бъдат започнати от днес, ще направя кратък преглед на това какво се случи вчера, за да не сте забравили случайно, и да знаем каква е връзката с това, което ще се говори сега, в момента. Иначе ще се получи така, че започвам да говоря нещо, което хората не си спомнят какво е било вчера.
Вчера, когато беше четен Докладът на Комисията за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, се получи разнобой между парламентарно представените партии, тъй като в Доклада и в текста, предложен от Комисията, беше пропуснато предложение на „Обединени патриоти“, което беше основата на техния законопроект.
Ние от парламентарната група „БСП за България“, последователни в своята политика за повече държава в енергетиката, поставихме въпроса за това, че КЕВР в момента трябва да бъде упълномощена, след като твърди, че не е такава, да осъществява контрол и да може да дава разрешения за извършване на сделки с предприятия, които биха могли да нарушат сигурността на доставките на енергия, независимо от нейния вид, защитата на националната ни сигурност и обществения ред.
Бяха направени доста емоционални изказвания, както си спомняте. Аз ще се опитам сега да бъда малко по-конструктивен и конкретен.
Напомням, че по време на първо четене всички, с изключение на Движението за права и свободи, които и вчера бяхме последователни в своята политика, гласувахме да бъде приет текстът на Патриотите в Законопроекта. Гласувахме с убеждението, че само по този начин можем да гарантираме спокойствието на хората и само по този начин можем да изменим съществуващото положение, в което Комисията за енергийно и водно регулиране има права наистина върху тези дружества, на които е дала лиценз, но само и единствено след като се установят проблеми или тези проблеми започнат. Няма такива, които да дават възможност да не се допускат такива проблеми, да не се стига до тях.
В тази връзка, ние и днес подкрепяме това решение на Патриотите и този техен текст. Смятаме, че по този начин Комисията за енергийно и водно регулиране, след като й дадохме възможност да се самофинансира, след като дадохме възможност за повече възнаграждения на нейните служители, да има и повече отговорности, които да отговарят на изискванията за независим регулатор, който гарантира безпрепятственото функциониране на системата.
Госпожо Председател, в тази връзка и за да можем да бъдем конструктивни, вчера беше предложено от колеги от „Обединени патриоти“ т. 23а да бъде гласувана отделно, но тъй като я няма в текста на Комисията, който трябва да гласуваме, правя следните редакционни промени:
В § 1, който става § 7, предлагам следните редакционни поправки:
В т. 5, тъй като говорихме с юристите на Народното събрание, думата „лицензианти“ се заменя с израза „енергийни предприятия, получили лицензии“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В т. 5, т. 22а „изисква от собствениците на…“…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Думата „лицензианти“ се заменя. „Изисква от собственици на енергийни предприятия, получили лицензии по този закон“, тоест заменяме думата „лицензианти“ с израза „енергийни предприятия, получили лицензии“.
В т. 6., след думите „създават се“ добавяме „т. 23а,“ и добавяме текста на т. 23а по вносител, както следва:
„23а. Разрешава действия по разпореждане с дялови акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.“
Мисля, че по този начин отговаряме и на очакванията на обществото за законодателни промени, които да позволят на Комисията за енергийно и водно регулиране да си изпълнява работата и по превенция, а не само по ликвидиране на последствията, и ще внесем известно успокоение у хората, че като законодатели се грижим за техния интерес. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Реплики на изказването на господин Ерменков?
Господин Аталай, заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател, уважаеми колеги! Вече влизаме в много сериозна промяна в предложения ни Доклад за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Това не е редакционно предложение, което може да се направи в зала. Това е обръщане и връщане на първоначалната философия, което мисля, че в Комисията с мнозинство беше отхвърлено. Затова смятам, че по Правилника на Народното събрание не би трябвало да бъде прието, първо.
Второто, разпределението не е в списъка за национална сигурност. Вчера тук чухме от господин Добрев, който каза, че ако приемем такъв текст, производството и разпределението на хляба също е национална сигурност. И там ли държавата ще трябва да даде предварително съгласие да си продавате фурната?
Питам Ви още веднъж, дами и господа от БСП, едно голямо предприятие като „Кремиковци“, когато беше продадено за един долар, Вие тогава не се противопоставихте. Когато това предприятие беше продадено след това на едно младо момче на 21 години, Вие гласувахте, тогава не предложихте такова изменение и допълнение. Съсипахте един цял сектор на тежката промишленост на България. В момента с опитите Ви да накарате държавата да се намеси в сделки, които вече са в процес и в развитие, ще накарате да спечелят и арбитража, ще накарате и тези, които в момента вървят със сделката, да предявят искания за разваляне на тази сделка, искания за равностойност на сделката, която е проведена. (Председателят дава звуков сигнал, че времето е изтекло.) Много е лесно…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате реплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Ще имам още малко време да обясня на народните представители. Дано поне тези демократи сред ГЕРБ, като господин Георги Марков, господин Гърневски, ме разберат за какво става въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Аталай, не сте прави, че правим съществени промени, напротив, вкарваме текст, който е приет на първо четене в пленарна зала, и го вкарваме там, където му е мястото, за да може да бъде гласуван.
Имаше предложение от Патриотите, към което аз се присъединявам – т. 23а да бъде гласувана отделно, няма никакъв проблем това да бъде направено. Още един път го предлагам също като вариант. За да бъде гласувана, тя трябва да влезе в текста на това, което гласуваме, а не да е някъде висяща. Затова вкарвам редакционна поправка в тялото на текста, който се чете по доклада. Напълно нормална процедура, нищо ново, нищо незаконно.
Колкото до това, че разпределението на електроенергии, изобщо на енергия не е в списъка за национална сигурност, да, не е. И аз питам защо не е? Защото става въпрос за транспорт на енергия от генериращи мощности до краен потребител, но ние сме поставили като национална сигурност само високото напрежение и държавната собственост. Останалата част, която е след високо напрежение, кучета да я ядат, така ли? Не може да имаме разделяне на транспорта на енергия с високо и ниско напрежение и това да бъде основание едното да бъде в списъка за национална сигурност, а другото да не бъде в този списък. Вие ми давате добра идея: да предложим и разпределението да влезе в списъка като дейност за национална сигурност, за да няма проблеми.
И последно, искам още веднъж да кажа: когато става въпрос за хляба, държим зърното. Знаете, това е стратегическа суровина, там има държавен резерв, там също държавата се намесва, пази интересите си, дава поръчки и си попълва държавния резерв със зърно. Нека да не вкарваме хляба в електроенергията, още повече че когато има над един милион фирми, произвеждащи хляб, и само три ЕРП-та, които се занимават с електроразпределение, това е несериозно и малко профанираме въпроса.
Колкото до това дали, защо и как не сме гласували в миналото, всеки си е правил грешките, ние в момента се опитваме да ги поправим.
И последното, което искам да кажа. Аз в моето изказване нито един път не употребих думата „ЧЕЗ“ или „госпожа Върбакова“, говорих за нещата по принцип, за да не се допускат по принцип такива грешки. Това, че някой се е припознал или е познал, че става въпрос за ЧЕЗ, вече не е мой проблем, проблем е на този, който се е припознал. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Господин Николов е заявил изказване.
Господин Бойчев, заповядайте. Толерантност към опозицията.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря за този жест, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направя изказване в подкрепа на предложенията, които господин Ерменков преди малко направи, към разглеждания от нас параграф. Те са в духа на приетите от нас тук на първо четене предложения на внесения от „Обединените патриоти“ законопроект.
Комисията за енергийно и водно регулиране има регулативни и надзорни правомощия. Има лицензираща власт да издава лицензии, да променя тези лицензии, да отменя тези лицензии и да прекратява тези лицензии на електроразпределителните дружества. Но към момента тя няма нужните правомощия да се произнася относно одобрението и прехвърлянето на дялове от тези дружества.
Така както колегата Крум Зарков вчера тук, от тази трибуна, даде много подходящия пример за ситуацията към момента, в която електроразпределителните дружества трябва да искат съгласие от регулатора, за да продадат един трафопост, но ситуацията, в която се намираме в момента със сделката с ЧЕЗ, когато продаваш цялото предприятие, регулаторът дори не е уведомен. И към момента Комисията за енергийно и водно регулиране не е уведомена за тази сделка и тя счита, че няма право и основание да се намесва в нея.
С промените, които днес предлагаме, според мен защитаваме обществения интерес. Държавата до момента се е лишила от един такъв инструмент за защита на обществения интерес при такъв тип сделки, защото говорим за монополен доставчик, не говорим за услуга, която може да си получиш отвсякъде. Говорим за активи, които за мен са активи от енергийната критична инфраструктура. Говорим за услуга, която има огромни социални измерения и отгоре на това пряко влияе върху сигурността на страната. Затова считам, че така направените предложения ще дадат възможност на регулатора наистина да има тези правомощия да се произнася и да одобрява такъв тип сделки. (Реплика от ГЕРБ.)
Добре, обяснявам, такъв тип сделки. Защото към момента това твърдение, че държавата има достатъчно механизми, не отговаря на истината.
Вижте, Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по сделката за ЧЕЗ, но тя ще се произнесе от гледна точка на влияние на пазара и концентрацията. Там ЧЕЗ функционира, няма проблем.
Комисията за финансов надзор ще се произнесе за сделката от гледна точка на това спазен ли е Законът и дали ще бъде направено търговото предложение от новия мажоритарен собственик към миноритарните акционери. По същество се оказва, че няма институция, която в момента може да спре тази сделка.
Няма европейска държава, която може да гледа безучастно към това кой придобива собствеността на такъв тип активи, които, пак казвам, са елемент от националната сигурност и предоставят услуга с огромно социално измерение за гражданите. Затова, надявам се, залата да подкрепи и да защитим обществения интерес, давайки този инструмент на регулатора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев.
Господин Добрев, заповядайте за реплика.
Колеги, да поздравим нашите гости на балкона – студенти от УНСС и Езикова гимназия „Петър Богдан“ – Монтана, които днес са ни на гости. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин Бойчев, за да успокоим страстите, виждаме, че и колегите от „Обединени патриоти“, и от БСП настоявате много за този текст, въпреки че имахме някои колебания, имаме политическо решение да приемем текста на чл. 23а, така че предлагам да преминем към гласуване на текстовете по § 7. Подкрепяме предложенията Ви, както направихме и за Временната комисия за ЧЕЗ, включително избора на председател. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това реплика ли е, или имате процедура за прекратяване на разискванията?
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Реплика е. (Реплика от „БСП за България“.) Няма дуплика, а процедура за прекратяване на разискванията. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, колеги, да се ориентираме към гласуване.
Тогава, първо, трябва да гласуваме да влезе чл. 23а в Доклада на Комисията, тъй като тук го няма, но в оДклада за първо четене го е имало.
Гласуваме да влезе в Доклада за второ четене чл. 23а в т. 6 и т. 6 да изглежда така:
„Създават се т. 41а, т. 41б и т. 23а.“
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 167 народни представители: за 152, против 15, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Добрев, да направим редакционната поправка, да караме вече поред, защото чл. 23а влезе. Да минем към т. 5, където господин Ерменков предложи „лицензианти“ да се замени с „енергийно предприятие“. Дотам, защото в „Държавен вестник“ за енергийно предприятие е дадено определение, че е на основата на издадена лицензия. Така че неговото предложение „получил лицензия“ отпада и остава само „енергийно предприятие“ в т. 5, вместо „лицензианти“.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 143, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега отиваме към т. 6.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: В същия параграф има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов, което е за отпадане на чл. 23а. Комисията в Доклада го е подкрепила, но тъй като се прие чл. 23а…
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега ще Ви дам отрицателен вот.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: …за по-голяма яснота предлагам да изгласуваме отделно предложението на Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов за отпадане, което в случая залата е подкрепила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Добрев, да направим разделно гласуване.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо Председател, за да не става объркване, тъй като чл. 23а вече е приет, в този смисъл се губи смисълът да се гласува предложение за отпадане на вече приет от залата текст. Тоест оттеглям предложението си. Тъй като всички останали предложения са подкрепени, нека да преминем към гласуване на § 7 по предложението на Комисията с приетия текст на чл. 23а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване на § 7 със съответните корекции и приети предложения.
Гласували 158 народни представители: за 142, против 16, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Извинявайте, господин Добрев.
Господин Аталай, понеже не ми дадохте знак, помислих, че сте се отказали. Отрицателен вот – заповядайте. (Реплики от народните представители Юлиан Ангелов и Милен Михов.)
Той поиска един отрицателен вот, който аз не му дадох. Сега си запазвам правото да му дам да направи отрицателен вот. (Шум и реплики от ОП.) Нищо, че се е изказал, аз поех ангажимент в предно изказване.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаема госпожо… (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, преценила съм да направим изключение, защото не спазих поетия ангажимент преди това да дам изказване на господин Аталай за отрицателен вот. Заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, гласувахме три пъти един и същи текст, и на трите пъти исках отрицателен вот, явно че имате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Давайте по същество, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …някакво притеснение, някаква гузна съвест, нещо Ви гони по всяка вероятност.
Уважаеми колеги, това, което приехме в момента, е вече политическо решение и оттук нататък ние трудно можем да разграничим лявото и дясното в този парламент. Този подход, който в момента приехте за намеса в частни взаимоотношения, и то търговски, не говори добре за държавата. Посланието, което изпратихте към всеки един инвеститор, е: днес оттук нататък Вие не можете да построите нищо без разрешението на държавата. Дори по времето на Тодор Живков не е било това.
Учудих се, когато имаше протести пред Министерския съвет, защо и министър-председателят не излиза пред тях? Сега вече съм убеден, че ако има такъв протест за намеса на държавата във всички частни сделки в тази държава, и министър-председателят би трябвало да присъства там.
Вчера, когато Ви казах: колеги, Вие за една година не сте разбрали дали сте им коалиционни партньори, сега може би вече разбрахте. (Шум и реплики от ОП.) Казах Ви, че ги водите към бездната…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Отрицателен вот, а не политическо изказване, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …но днес виждам, че ГЕРБ не се и противопоставят – отдадоха Ви се така добре. Добре се възползваха и БСП. (Шум и реплики.) Но, колеги…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Аталай, времето изтече. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
Продължаваме нататък.
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 10,21“ се заменят с „т. 10“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 21 комисията прилага критериите по-ниска цена, сезонност и покриване на върхови товари.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте – по начина на водене.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, искам да взема думата по начина на водене и да изразя своето лично неодобрение за начина на водене на госпожа Караянчева. В разрез с Правилника тя даде думата за отрицателен вот на народен представител, който се е изказал. Не забеляза моето искане за вземане на думата за начина на водене и това го възприемам засега като лично пренебрежение към моята персона, а не като пренебрежение към „Обединените патриоти“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Михов. Ще съобразим занапред тази Ваша бележка.
Има ли желаещи за изказвания по докладвания § 8? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 26 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.
(4) Бюджетът на комисията включва всички приходи и средства по чл. 27, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 9 по Доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „По бюджета на Комисията постъпват приходите и средствата от:“;
б) в т. 2 думите „тридесет на сто“ се заличават;
в) създава се точка 4:
„4. субсидия от централния бюджет.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По бюджета на Комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 1, т. 2, които се отчитат като вноска в централния бюджет.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При преизпълнение на приходи по ал. 1, т. 1 и 3, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) В края на текущата година неизползваните наличности по бюджета се прехвърлят като приход на фонда по чл. 36б.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли изказвания по предложения текст за § 10? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване по текста на § 10 по Доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 2 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Подлагам на гласуване § 2, който става § 11 по Доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 3 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 3, който става § 12.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не по-често от веднъж на 6 месеца при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за този период, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода, на организиран борсов пазар.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложения текст за § 13 по Доклада на Комисията – нов § 13.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Преминаваме към гласуване на предложения по вносител текст за § 4, подкрепен от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 5 е направено предложение от народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Преминаваме към гласуване на текста на § 5, който става § 15 по Доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 6 е направено предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията не подкрепя предложението:
В § 6, чл. 31, т. 2 от Законопроекта се изменя както следва:
„(1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за компенсиране на разходи по ал. 2, т. 3 и 3а. Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ предявява искане за разходите по ал. 2, т. 3 и 3а.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Аталай казва, че оттегля предложението, така че няма смисъл да го подлагаме на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Дали не е редно, господин Аталай, за стенограмата да го направите?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Комисията го оттегли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: В Комисията твърдите, че е оттеглено? Не е отразено в Доклада. Оттегляте предложението, повтарям Вашите думи.
Преминаваме към изказвания по предложението, както е отразено в Доклада на Комисията, представен от господин Добрев.
Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на текста на вносител за § 6, който става § 16.
Гласували 112 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на § 7, който става § 17 по Доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 8 има направено предложение от народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Преминаваме към гласуване на текста на § 8 по вносител, който става § 18.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 9 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания по докладвания параграф.
Преминаваме към гласуване на текста по вносител за § 9, който става § 19 в Доклада.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „определят“ се добавя „за срок 5 години“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) След изтичането на срока по ал. 2 членовете на управителния съвет на фонда може да бъдат определени отново за членове само за срок от още 5 години.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Председателят на управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на администрацията на фонда;
3. насрочва и ръководи заседанията на управителния съвет;
4. представлява фонда във взаимоотношенията му с трети лица;
5. назначава и освобождава служителите от администрацията.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
6. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) Пълномощията на член на управителния съвет на фонда се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. когато е осъден за престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
6. при смърт.
(9) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на управителния съвет на фонда нов член се определя в двумесечен срок от прекратяването. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.
(10) Възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда се определят, както следва:
1. на председателя – 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ съобразно данни на Националния статистически институт;
2. на останалите членове – една трета от възнаграждението на председателя по т. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Добрев, за изказване.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, искам да направя две редакционни поправки. Всъщност едната е правно-техническа, а другата е редакционна – в т. 5 в досегашната ал. 5 да се добави „и 6“. След това текстът гласи: „стават ал. 7 и 8“.
Променя се номерацията надолу и в т. 6 се създават алинеи не „8 и 10“, а „9 и 11“. И съответно алинеи „8, 9 и 10“ стават алинеи „9, 10 и 11“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Алинеи 8, 9 и 10 в прочетения от Вас текст.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: В прочетения от мен текст стават „ал. 9, 10 и 11“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще подложа на гласуване това предложение.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Други изказвания? Не виждам заявки.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ (извън микрофона): Още едно предложение искам да направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Първо да гласуваме тези редакционни промени по предложението на господин Добрев.
Моля за вниманието на народните представители. Направени бяха редакционни предложения, които се изразяват в промяна на номерацията на алинеите към предложения текст.
Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено от народния представител Делян Добрев.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Още едно предложение, ако ми позволите, господин Председател.
В ал. 10, в т. 1, която гласи „на председателя – 93 на сто“, думите „93 на сто“ да се заменят с „две трети“. Причината е, че 93 на сто от три средни месечни заплати е може би несъразмерно високо възнаграждение за председателя на фонда. В този смисъл правя предложение това възнаграждение да е две трети от трите средни месечни заплати. Конкретното ми предложение е „93 на сто“ да се замени с „две трети“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Само да уточним, че става дума за предложение за изменение на текста по т. 1 на чл. 10 по Доклада, който ние приехме да бъде чл. 11 – променихме го с предишното решение.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Алинея 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Алинея, извинете – променихме й номерацията с предишното гласуване.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така, тя вече е ал. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Да няма недоразумения – има ли изказвания по това предложение? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на предложението на господин Добрев за промяна на текста в ал. 11 на разглеждания § 20.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на целия текст на предложения от Комисията § 20 с направените редакционни промени, в резултат на току-що проведените гласувания в днешното заседание.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 36г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Управителният съвет управлява фонда като се ръководи от следните принципи:
1. независимост;
2. прозрачност при управлението на средствата;
3. проследимост и отчетност на всички приходи и разходи;
4. обективност при вземането на решения.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания към предложения текст? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на предложения текст за нов § 21 по Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 10 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 22:
„§ 22. В чл. 36д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. приходи по чл. 27, ал. 7.
7. приходите от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1.“
3. Създава ал. 3:
„(3) Средствата за издръжка, свързани с дейността на фонда, са в размер едно на сто от събраните средства по ал. 1, т. 1 и 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма заявки за изказване.
Преминаваме към гласуване на текста по Доклада на Комисията на § 10, който става § 22.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, на Балкона на пленарната зала е парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Националното събрание на Виетнам – Уонг Чу Лиу. Нашите виетнамски колеги са на посещение в България. (Всички стават. Ръкопляскания.) Благодарим Ви.
Да продължим работата си, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 11 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 23:
„§ 23. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в т. 1 накрая се добавя „а за тези, които получават премия по чл. 162а и по Закона за енергията от възобновяемите източници и от приходите от нея без ДДС“.
2. В ал. 2 думата „информация“ се заменя с „декларация“.
3. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказване по предложения текст за § 11, който става § 23? Не виждам заявки за изказване.
Преминаваме към гласуване на представения текст на § 11, който става § 23.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 12 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 24:
„§ 24. Създават се нов чл. 36ж и чл. 36з и 36и:
Чл. 36ж. (1) Фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 се внасят във фонда от:
1. търговец, производител, оператор на организиран борсов пазар и доставчик от последна инстанция, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;
2. краен снабдител, който сключва сделки по регулирани цени с крайни клиенти;
3. оператор на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи за потребената електрическата енергия за технологични разходи.
(2) Средствата се внасят до 20-число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
(3) Задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се обезпечават с банкова гаранция и/или депозит в пари по банкова сметка на фонда в размер на 150 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 12 месеца. При липса на данни за предходните 12 месеца обезпечението е в размер 150 на сто от най-високата месечна стойност за предходните месеци, за които има данни, но не по-малко от 20 000 лв.
(4) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с банкова гаранция, нейният срок на валидност е 12 месеца.
(5) Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени с депозит, върху него не се дължи лихва.
(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 100 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
(7) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 24 поредни месеца банковата гаранция и/или депозита за месеца следващ този период се намалява на 50 на сто от най-високата месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 12 месеца.
(8) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца или производителя за привеждане на банковата гаранция и/или депозита в съответствие с изискванията. Търговецът или производителят в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирана банкова гаранция и/или депозит.
(9) При неизпълнение от търговец или производител на задължения по този член, фондът предприема действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията по ал. 1 и подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването му от пазара на електрическа енергия.
Чл. 36з. (1) Вноските по 36е, ал. 1 и средствата по 36д, ал. 1, т. 6 са публични държавни вземания, които подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на фонда.
(2) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
(3) Средствата на фонда не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.
Чл. 36и. (1) Фондът сключва с производител по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници договор за компенсиране с премии.
(2) Премия не се изплаща, когато производител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.
(3) Фондът не дължи премия за количествата електрическа енергия, за които производител по ал. 1:
1. не е сключил сделка по реда на чл. 100, ал. 3 и/или 5 или на балансиращ пазар;
2. няма прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранции за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(4) Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20-число е представен разходооправдателен документ и са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин Председател, ако мога да предложа редакционно – чл. 36з, ал. 1, т. 6 да стане т. 7. Това е редакционно предложение, грешка в Доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: По-скоро отстраняваме грешка.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Отстраняваме грешка в Доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Въпреки това ще трябва да подложа на гласуване това Ваше предложение.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване редакционната поправка, предложена от господин Добрев – в чл. 36з, в изречение първо „предложението по чл. 36д, ал. 1, т. 6“ да се чете „по чл. 36д, ал. 1, т. 7“.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на докладвания параграф по предложение на вносителя, подкрепен от Комисията, в редакцията по Доклада на Комисията – § 12, който става § 24.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 13 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 25:
„§ 25. Досегашният чл. 36ж става чл. 36к.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма заявени изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложената редакция от Комисията с приет текст на вносителя за § 13, който става § 25.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 26:
„§ 26. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „т. 5, 6, 7, 10 и 13“ се заменят с „т. 4, 5, 6, 7, 10 и 13“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения текст за нов § 26 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 14 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, имате думата!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Това, което Комисията е предложила за отпадане на текста, е било в смисъл на целия доклад дотук и в това, че чл. 21, ал. 1, т. 23а не съществуваше. Сега с гласуване Народното събрание – тук, които присъствахме, взехме решение, че в чл. 21, ал. 1 ще има т. 23а и е съвсем естествено, следвайки философията на този член, който е част от Законопроекта, внесен от „Обединени патриоти“, да се съобразим с вносителя и да отхвърлим предложението на Комисията, като оставим текста на вносителя да бъде действащ.
Още един път обяснявам, става дума за нещо, което вече пререшихме в Народното събрание. Това е една логическа крачка по-нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за пояснението, господин Ерменков.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Добрев – реплика към изказването.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, господин Председател, реплика към господин Ерменков. Всъщност господин Ерменков е прав. Съжалявам, че трябва да го кажа в реплика.
Тъй като вече приехме т. 23а, тоест в случая би трябвало да приемем и § 14, тоест да гласуваме „против“ предложението на Комисията.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Има ли други изказвания? (Реплика на докладчика Делян Добрев към председателя Явор Нотев.)
Ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов за отпадане на § 14.
Гласували 81 народни представители: за 8, против 64, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението за текст на § 14 по вносител, който става § 27, според предложението на вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Изтече времето до почивката, обявявам 30 минути почивка до 12,00 ч. с прекъсване на заседанието.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля квесторите настоятелно да поканят народните представители да влязат в залата.
Продължаваме с § 15.
Имате думата, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, преди почивката приехме § 14, който стана § 27. Това ще наложи преномерирането на параграфите от страна на референтите впоследствие. За яснота на залата ще четем параграфите, както са предложени от Комисията, а след това те ще бъдат преномерирани от страна на референтите на Народното събрание.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 27.
По § 16 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 28, и предлага следната редакция:
„§ 28. Създава се Глава седма „а“ с чл. 74а – 74р:
„Глава седма „а“
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011
Чл. 74а. (1) Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 от:
1. участник на пазара или предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
2. лице, което извършва сделки по занятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
3. лице, чиито интереси са нарушени или застрашени от нарушението;
4. регулаторен орган на държава – членка на Европейския съюз или от АСРЕ;
5. държавен орган;
6. прокурор.
(2) Въз основа на постъпило искане от лице по ал. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностни лица, които да извършат предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.
(3) Предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение може да започне и служебно въз основа на заповед на председателя на комисията.
(4) За извършеното предварително проучване, длъжностните лица по ал. 2 изготвят доклад. При осъществено съвместно проучване с други регулаторни органи се изготвя общ доклад за проучване.
(5) Председателят на комисията насрочва закрито заседание, на което комисията разглежда доклада по ал. 4 и взема решение за:
1. образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което незабавно уведомява АСРЕ; решението не подлежи на обжалване;
2. прекратяване на предварителното проучване.
(6) В случаите по ал. 5, т. 1 председателят на комисията със заповед определя длъжностните лица, които извършват проверка за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(7) Проверяваното лице се уведомява, че е образувано производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 след неговото образуване или при извършването на проверката на място.
(8) Решенията и протоколите от заседанията на комисията, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на комисията.
Чл. 74б. (1) Длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 при извършване на проверката за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 имат право да:
1. изискват информация и/или документи, веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са били съхранявани, и да получат копие от тях;
2. снемат устни или писмени обяснения от всички лица, имащи отношение към случая, включително и тези, които участват последователно при предаването на нареждания или при изпълнението на съответните операции, както и от техните възложители и, ако е необходимо, да се призовава и изслушва всяко такова лице или възложител;
3. извършват проверки на място;
4. предлагат на комисията да възложи извършване на експертиза от външен експерт;
5. предлагат на комисията да приложи мярката по чл. 74л;
6. изискват чрез председателя на комисията информация или съдействие от друг регулаторен орган на държава – членка на Европейския съюз и/или от ACРE.
(2) При извършване на проверката лицето, което се проверява, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, както и държавните и общинските органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.
Чл. 74в. (1) Лицата, от които е искана информация и/или документи не може да се позовават на производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.
(2) Исканата информация и/или документи се предоставят в срока, определен от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6. Информацията, която се предоставя, трябва да бъде пълна, точна, достоверна и незаблуждаваща.
(3) Когато лицето, от което се иска информация и/или документи възпрепятства тяхното събиране комисията може да приеме за доказани фактите, за които информацията и/или документите се отнасят.
(4) Когато документи и съдържат данни, които пораждат основателни съмнения и/или за други нарушения по Регламент (ЕС) № 1227/2011 същите се изземват и въз основа на тях комисията може да започне ново производство.
(5) Информацията и/или документите, събрани при извършване на проверката за установяване на нарушение, се използват само за целите на контрол по тази глава.
Чл. 74г. (1) Устните обяснения се снемат и протоколират от най-малко две длъжностни лица, определени в заповедта по чл. 74а, ал. 6.
(2) Протоколът се подписва от лицето, от което са снети обясненията, и от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6.
Чл. 74д. Когато спрямо лице, което е дало обяснения или е предоставило информация и/или документи за извършено нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011, са налице достатъчно основания да се предполага, че от разкриването на самоличността му биха настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от него дейност или за личността му, комисията взема мерки за запазване в тайна на неговата самоличност по ред, определен в наредбата по чл. 60.
Чл. 74е. (1) Комисията може да извършва проверка на място на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 след получаване на разрешение по чл. 74ж.
(2) При проверката на място длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 имат право да:
1. влизат в помещения, превозни средства и обекти на лицата по ал. 1;
2. преглеждат документи и записи, свързани с дейността на лицата по ал. 1, включително на търговски или счетоводни документи независимо от носителя, на който са съхранени;
3. изземват или получават на хартиен, цифров или електронен носител копия или извлечения от документи, както и съществуващи записи на телефонни разговори и предаване на данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, а когато това е невъзможно, да изземват оригиналите, както и други доказателства;
4. изземват или получават електронни доказателства, както и данни за трафика от всички видове носители на компютърни данни, компютърни системи и други носители, както и да изземват средства за предаване на информация;
5. получават достъп до всички видове информационни носители, включително сървъри, достъпни чрез компютърни системи или други средства, намиращи се в проверяваните помещения;
6. запечатват за определен срок помещения, превозни средства и други обекти, използвани от лицата по ал. 1;
7. снемат устни и писмени обяснения от представител или член на управителен орган или от персонала на лицата по ал. 1 за обстоятелства, свързани с предмета и целта на проверката на място.
(3) При извършване на проверка на място органите на полицията оказват съдействие на длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 съобразно правомощията им по Закона за Министерството на вътрешните работи. Редът за организиране и провеждане на съвместни действия се определя с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на комисията.
Чл. 74ж. (1) Проверката на място се извършва с разрешение на съдия от Административен съд София – град, по искане на председателя на комисията, което съдържа:
1. целта на проверката на място, началната и крайната дата на извършване на проверката и наименованието на лицето, включително негово предприятие майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, за което се иска разрешение;
2. естеството на предполагаемото нарушение;
3. обосновка на причините, които налагат извършването на проверката на място;
(2) Към искането за разрешение се прилагат решението на комисията по чл. 74а, ал. 5, т. 1 и заповедта по чл. 74а, ал. 6.
(3) Административният съд София – град, се произнася по искането по ал. 1 в деня на постъпването му в закрито заседание с мотивирано определение. В определението съдът посочва лицето, за което се иска разрешение. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други обекти, които се използват от проверяваното лице. Съдът съобщава на проверяваното лице определението, с което разрешава извършване на проверка на място в деня, следващ началната дата на проверката по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато проверката на място трябва да се извърши едновременно на няколко лица, председателят на комисията може да подаде едно общо искане. В този случай съдът се произнася с отделни определения за всяко лице, за което се иска разрешение.
(5) Определенията по ал. 3 и 4 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването на комисията, съответно на проверяваното лице или лица. Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася по жалбата в закрито заседание с мотивирано определение в тридневен срок от деня на постъпването й.
(6) В случай на влязло в сила определение на съда, с което е отказано разрешение за извършване на проверка на място, събраните доказателства в хода на проверката на място се връщат на проверяваното лице и не се вземат предвид в производството.
Чл. 74з. (1) Събирането на доказателства по време на проверката на място се извършва от длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 в присъствието на проверяваното лице, негови служители или друго лице, което има право да присъства в помещенията или превозните средства или е заварено по време на проверката в тях.
(2) Копията на иззетите документи се заверяват от длъжностно лице по чл. 74а, ал. 6 и от проверяваното лице или упълномощено от него лице. При отказ на проверявано или упълномощеното лице да завери документите, заверката се прави от длъжностното лице, а отказът се отбелязва в протокола по ал. 7.
(3) Информация на електронни или цифрови носители, на електронни копия на документи и на електронни доказателства.
(4) Оригиналните документи се изземват в състоянието, в което са открити по време на проверката, и се връщат на проверяваното лице след влизане в сила на решението на комисията по чл. 74н.
(5) Иззетите оригинални документи се връщат преди да е влязло в сила решението на комисията по чл. 74н, когато:
1. упражняването на права по тях е свързано с фактическото им държане;
2. по искане на проверяваното лице.
(6) В случаите по ал. 5 комисията ползва копия на оригиналните документи, които се заверяват от длъжностно лице на комисията и от проверяваното лице или упълномощеното от него лице.
(7) За иззетите документи и доказателства по ал. 2 се съставя протокол на място с пълен и точен опис на иззетото. Протоколът се съставя в два екземпляра, подписва се от лицата по ал. 2 и единият екземпляр от него се предоставя на проверяваното лице.
Чл. 74и. (1) Когато с цел изясняване на обстоятелства по производството са необходими специални знания комисията може с решение да възложи извършване на експертиза от един или повече външни експерти. В решението се посочват експертът, задачата на експертизата, както и срокът за представяне на доклад с експертното заключение, като решението се съобщава на проверяваното лице.
(2) Експертът не може да е лице, заинтересовано пряко или косвено от изхода на производството.
(3) В тридневен срок от съобщаването по ал. 1 проверяваното лице може да иска отвод на експерта, определен в решението, като представи доказателства във връзка с ал. 2.
(4) Когато искането е обосновано, комисията с решение възлага извършване на експертиза на друг външен експерт.
(5) Експертното заключение не е задължително за комисията, а се обсъжда заедно с другите доказателства, събрани в хода на производството.
Чл. 74к. (1) Проверяваното лице има право на достъп до всички доказателства, събрани в хода на проверката, с изключение на материалите, съдържащи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна. Не се предоставя достъп до вътрешни документи на комисията, включително кореспонденция с АСРЕ и регулаторни органи на държави – членки на Европейския съюз.
(2) Всяко лице, което предоставя информация на комисията в хода на производството, посочва материалите, за които твърди, че съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна и трябва да се смятат от комисията за поверителни. В тези случаи лицето мотивира твърденията си и предоставя същите материали и във вариант, в който са заличени данните, които смята за поверителни.
Чл. 74л. (1) В случай, че в образуваното производство за установяване на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 има достатъчно данни за наличие на нарушение, в неотложни случаи, поради риск от сериозни и непоправими вреди за пазара на електрическа енергия, комисията може да наложи незабавно преустановяване от страна на проверяваното лице и/или негово предприятие майка и/или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на практика, която противоречи на същия регламент или на делегираните актове или на актовете за изпълнение, приети въз основа на този регламент.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага във всеки момент в хода на производството, с решение на комисията, което подлежи на незабавно изпълнение.
(3) Решението по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
Чл. 74м. (1) След приключване на проверката длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 представят на комисията доклад.
(2) Председателят насрочва закрито заседание, на което комисията може да:
1. даде задължителни указания за извършване на допълнително проучване, като определи срок за тяхното изпълнение;
2. приема доклада, а когато докладът съдържа производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна, и негово резюме.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 длъжностните лица по чл. 74а, ал. 6 извършват допълнителното проучване, за което представят доклад, като се прилага редът на ал. 2.
(4) Докладът, съответно резюмето на доклада, се изпраща на проверяваното лице за представяне на становище в определен от комисията срок, но не по-кратък от един месец.
(5) В срока по ал. 4 проверяваното лице има право на достъп до събраните материали в хода на образуваното производство, с изключение на тези, които съдържат производствена, търговска или друга, защитена от закон тайна.
(6) Комисията може да насрочи открито заседание при закрити врата за изслушване на проверяваното лице.
Чл. 74н. (1) Комисията в закрито заседание приема решение, с което:
1. установява, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и прекратява производството;
2. установява, че е извършено нарушение или че са предприети действия за извършване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011; с решението комисията налага глобата или имуществената санкция по чл. 224г и може да приложи мярката по чл. 74д.
(2) Решението се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването спира изпълнението освен в частта на решението, с което е наложена мярка по чл. 74л.
Чл. 74о. (1) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(2) В изпълнение на контрола по ал. 1 комисията извършва проверки чрез длъжностни лица, определени със заповед от председателя на комисията. За проверките се прилагат съответно чл. 78, ал. 2 и 3.
(3) За извършената проверка длъжностните лица съставят констативен протокол, към който се прилагат събраните доказателства.
(4) Нарушенията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се установяват с акт за установяване на административно нарушение, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
Чл. 74п. При осъществяване на дейността си по тази глава комисията си сътрудничи с Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и с компетентните органи на съдебната власт. Взаимодействието и сътрудничеството на комисията с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор се осъществява въз основа на съвместни правила, приети от съответните комисии.
Чл. 74р. (1) Комисията си сътрудничи с АСРЕ и регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, като получава и оказва съдействие и обменя информация по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(2) Обменената информация се използва като се осигурява същата степен на защита, каквато осигурява регулаторният орган на държавата – членка на Европейския съюз или от АСРЕ, които са я предоставили.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Добрев.
Откривам разискванията по § 15 и § 16.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме текста за § 15, който става § 27, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Изказване по следващия параграф най-вероятно – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в по дългия параграф, който прочетох, се налага да направим редакционни поправки. Обещавам това да са последните редакционни.
Обръщам внимание на референтите, че в пленарната зала от парламентарната трибуна не е редно и е неудобно да се правят такива поправки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Така е! Не е редно и малко неудобно да се правят поправки. Би трябвало всичко да е прецизирано!
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбирам това, госпожо Председател, и затова обръщам внимание на референтите, които са писали Доклада.
В чл. 74в, ал. 4 текстът гласи „когато документи и съдържат данни“ да се чете „когато документите съдържат данни“. Съответно на следващия ред „и/или“ да остане само „и“.
Това е първата редакционна поправка.
В чл. 74е, ал. 2… (Шум и реплики.)
Извинявам се.
В чл. 74з, ал. 3 няма глагол: „Информация на електронни или цифрови носители, на електронни копия на документи и на електронни доказателства“. Този текст да се чете: „Електронните копия на иззетите документи, цифровите и електронните доказателства, иззети чрез специален софтуер се запечатват по подходящ начин“.
Предоставям Ви двете поправки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря.
Има ли други изказвания и предложения? Няма.
Закривам разискванията.
Ще гласуваме първо редакционните поправки, които току-що бяха изчетени от господин Делян Добрев.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Сега гласуваме текста на вносителя за § 16, който става § 28, в редакцията на Комисията и редакционните промени, които гласувахме току-що.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 17 – предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 29:
„§ 29. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване“ се заменят с „редът и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване, редът и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 17, който става § 29, в редакцията на Комисията, току-що изчетена от господин Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 18 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 18 по текст на вносител, който става § 30.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложените текстове? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията по вносител за § 19, който става § 31, и по вносител § 20, който става § 32.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 21 има предложение на народния представител Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията § 21 да бъде отхвърлен.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 33:
„§ 33. В чл. 96 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 33.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по това предложение на Комисията? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за подкрепа на § 22, който става § 34.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 23 има предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Атанас Костадинов.
„В § 23, т. 3 се правят следните изменения:
а) в ал. 5, изречение второ след думата „група“ се поставя точка, а до края на изречението текстът отпада.
б) в ал. 6 думите „организиран борсов“ се заменят със „свободен“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 35:
„§ 35. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и крайните клиенти“ се заменят с „координатори на балансиращи групи, крайните клиенти и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно договорени цени в случай на недостиг на количества електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „над 5 мегавата, включително от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 5 мегавата“ се заменят с „4 мегавата и над 4 мегавата, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение“, а след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 4 мегавата и над 4 мегавата по Закона за енергията от възобновяемите източници може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия чрез координатор на балансираща група. В този случай координаторът регистрира при независимия преносен оператор производителите като подгрупа в балансиращата група и задължително продава закупената от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар.
(7) Координаторът по ал. 6 изготвя месечна справка за продадената електрическа енергия на организиран борсов пазар по производители, която предоставя на Комисията и Фонда до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Костадинов, имате думата за изказване.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм автор на едно предложение, което Комисията не подкрепя. Бих искал да Ви представя мотивите, защото според мен има резон.
Принципно предложеният механизъм на ЗИД на Закона за енергетика за продажба на произведената енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство само и единствено на организиран борсов пазар според мен е неясен и в известен смисъл, мога да го докажа това, противоречи на основни принципи на функционирането на Европейския съюз, а именно: свободата на движението на стоки.
Какви са моите два довода: неяснотата е най-вече във връзка с използването на термина „организиран борсов пазар“. Първият въпрос е следният: това адресира ли продажбата само на българската независима енергийна борса или дава възможност на производителите за продажба на други в рамките на Европейския съюз организирани такива борси, борсови пазари, в които има, разбира се, платформи за търговия с електроенергия? Ако е вярно второто, а именно, че може да има достъп и до други европейски борси, то означава, че целта на Законопроекта, който ние прокламираме, не я изпълняваме в голяма степен.
Идеята на този законопроект все пак е да осигури достатъчно количество енергия според производството и търсенето, което да балансира цените, а хипотеза, при която да са валидни продажби и на други европейски борси, аз мога да развия следната хипотеза, че ще изтича към пазари, тоест борсови пазари, организирани с по-висока цена, евтина българска електроенергия. Тоест вместо на българската независима енергийна борса, по-евтината енергия ще бъде предложена на борсови платформи извън България и това, ако е вярно предложението на вносителите, никой не може да го спре.
Разбира се, тук може да разширим тази хипотеза при наличие на по-ниска цена, какво се случва с големите държавни производители на електроенергия и дали те също не влизат в контекста на така наречения лийкидж, тоест изтичане на по-ниската цена към по-високи цени като пазари?
Вторият ми аргумент е свързан с характера на технологичното производство на тези производители. Единствената възможност, която е за производителите на енергия от слънце, вятър и вода, като че ли остават двете не до край и достатъчно към момента развити платформи за „В рамките на деня“ и платформата „Ден напред“, на която имат доминиращо пазарно присъствие конвенционалните производители.
Според мен предложените промени в т. 1 дават възможност на производителите да избират своя търговски партньор чрез двустранни договори – същността на моето предложение. Тоест аз искам да кажа следното: свободният пазар, уважаеми колеги, е по-голяма ценност от задължението да се продава само на борсата. Разбира се, достъпът до независимата енергийна борса е подход към либерализирането на тази търговия, към изсветляването. Всички ние тук – виждате как тече гласуването, сме убедени в това и аз се радвам, че е факт. Прекалената фиксация според мен и задължението да се продава единствено и само на Българската независима енергийна борса или пък на други само енергийни борси, според мен се превръща в ограничение. Свободната търговия е нещо много по-ценно, съжалявам, че го казваме ние отляво, е нещо много по-често от въвеждането на либерализационни правила.
Това са доводите за моето предложение. Ако ги разберете, ще Ви благодаря. Благодаря, господин Председател и уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Костадинов, няма за какво да съжалявате за това, че твърдите, че свободният пазар е нещо хубаво. Всички сме убедени в това. Радвам се, че и колегите отляво сте убедени в свободния пазар и се опитвате да го защитавате.
Всъщност, този Ваш текст ще промени една разпоредба от декември месец, с която задължихме производителите да продават на организиран борсов пазар с идеята, че най-накрая трябва да имаме прозрачност при продажбата на електроенергия в България, защото преди това беше неясно по какви правила, как, на кой и така нататък се продава тази електроенергия и тя беше концентрирана в малък брой производители.
На въпроса Ви дали забранява или не забранява, всъщност този законопроект не предвижда никаква промяна в начина на търговия. Той е променен още от декември месец миналата година и резултатите, между другото, са налице, защото вече имаме над 100 различни производителя, търговци и консуматори, регистрирани на енергийната борса, и там всеки ден се сключват десетки, да не кажа стотици сделки. Тоест, имаме не само прозрачност, имаме и ликвидност, която определя истинската пазарна цена.
По отношение на това дали може да се търгува и на други борси, да, може да се търгува и на други борси, но това е съществуващо положение от сигурно над 20 години.
Първите сделки на НЕК директно в чужбина са били още в 90 те години и въпреки че цената на съседните пазари в миналото е била още по-висока, отколкото цената в България, никога не се е случвало това изтичане на енергия, за което Вие се притеснявате. Още повече, че Вие самият застъпихте тезата, че ние сме един единен европейски пазар на електроенергия, тоест не би следвало при този единен, отворен пазар на енергия в Европейския съюз, цената в Румъния или цената в Унгария да се различава кой знай колко съществено от цената в България и това, между другото, се наблюдава. Цените следват една и съща тенденция – с малки отклонения, но следват една и съща тенденция.
Освен това, основният аргумент за това сделките да се сключват прозрачно през организиран борсов пазар и те да се сключват на пазарните цени, е и това, че редица приходи и разходи в енергетиката имат за репер точно тази цена. Тоест, ако търговията не е прозрачна и сделките се сключват на някакви непазарни нива на цените, това драстично ще промени и приходите, и разходите в енергетиката, и то в ущърб на обществото.
Единственият случай или единственият казус, при който съм съгласен с Вашето предложение и който Ви предлагам да обсъдим при следващите промени в Закона за енергетиката – знам, че министър Петкова също е тук, май месец ще има Законопроект от Министерството по Закона за енергетиката – там можем да помислим по отношение на това дали да не разрешим за новоизграждащи се мощности, за такива, които не са изградени в момента, които ще се изграждат в бъдеще, дали да не им разрешим те да сключват директни дългосрочни договори с друг частник в сектора. Защото, от една страна, ще имаме частен производител, а, от друга страна, ще имаме частен консуматор, което не би трябвало да ни притеснява особено – няма отношение към това, което говорих до момента.
Логиката в едно такова предложение можем да обмислим заедно с Вас – дори да бъдем заедно вносители. Тук по редица текстове сме вносители: господин Ерменков на първо място и аз след него, така че няма ревност от наша страна в това отношение.
Логиката е, че ако ние разрешим такъв тип договори, то тогава един инвеститор, който иска да инвестира например във възобновяеми източници, ще сключи дългосрочен договор за 10, 15, 20 години, колкото пожелаят, на каквито цени се разберат с консуматора на тази енергия, с някой от индустрията и имайки този договор, ще може да обезпечи финансирането за изграждането на инсталацията.
Проблемът сега е, че тези инвеститори нямат сигурност от това, че цените на борсата непрекъснато се менят. Когато отидат в банката и кажат: ние искаме кредит, за да построим тази централа, банката казва: да, но тук има несигурност от това как ще се променя цената на електроенергията. Докато ако им разрешим за тези несъществуващи, пак повтарям, инвестиции във ВЕИ, в газ, в каквото и да било, да сключват в частния сектор двустранни договори едни с други, то този договор може да бъде основа за кредит, с който да бъде финансирана инвестицията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Добрев.
Има ли реплики към изказването?
Господин Костадинов, имате думата за реплика.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Добрев, уважаеми колеги! Аз се извинявам, ако не е класическа репликата, но Вашата логика, обяснения и отговор, мога да кажа, че до голяма степен ме удовлетворяват.
Единственото, което искам да кажа, е, че все пак ще си запазим правото да се придържаме по данните, които веднага след въвеждането на тези промени се регистрират от борсата, пазара, движението на цените и от това дали производителите, бизнесът и потребителите, пак от бизнеса, както и населението, при тях се постига този ефект…
Иначе бихме участвали с удоволствие във всичко, което прави този закон по-добър. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли дуплика? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Ще преминем към гласуване на предложението на народния представител Атанас Костадинов, неподкрепено от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 28, против 50, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на § 23, който става § 35, по Доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 36:
„§ 36. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „снабдители“ се добавя „производителите“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да преустанови временно снабдяването му с електрическа енергия по ред, определен в правилата по чл. 91, ал. 2.“.
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания към докладвания текст? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложения от Комисията текст за нов § 36.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания към докладваните текстове? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на § 24, който става § 37, § 25, който става § 38, § 26, който става § 39, § 27, който става § 40, и § 28, който става § 41, в редакцията на Доклада на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 29 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Комисията не подкрепя предложението:
„I. Параграф 29 се изменя така:
„§ 29. В чл. 205 от Законопроекта се предлагат следните изменения и допълнения:
1. В чл. 205, ал. 1 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 45 000 лв.“
2. В чл. 205, ал. 2 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 450 000 лв.“
3. Алинея 3 се отменя.
II. Създават се нови § 29а – 29и със следния текст:
„§ 29а. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 3 000 000 лв.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 29б. В чл. 207, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 3 000 000 лв.“
§ 29в. В чл. 207а, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 3 000 000 лв.“
§ 29г. В чл. 207б, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 600 000 лв.“
§ 29д В чл. 208, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 150 000 лв.“
§ 29е. В чл. 209, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 300 000 лв.“
§ 29ж. В чл. 210, ал. 2 след думите „имуществената санкция“ се добавя „в размер на 300 000 лв.“
§ 29з. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение глобата е в размер на 3 000 лв.“
2. В ал. 2 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 6 000 лв.“
3. В ал. 3 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение глобата е в размер на 15 000 лв., а имуществената санкция е в размер на 30 000 лв.“
§ 29и. В чл. 216 се добавя ново изречение: „При повторно нарушение имуществената санкция е в размер на 3 000 000 лв.“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 42 до § 49:
„§ 42. В чл. 205 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 43. В чл. 206 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 44. В чл. 207 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 45. В чл. 207а думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 46. В чл. 207б думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 47. В чл. 208 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 48. В чл. 209 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 49. В чл. 210 думите „определен по максималния размер“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Моля за тишина и внимание!
Предстои да гласуваме докладваните текстове.
На първо място, ще гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Гласували 110 народни представители: за 67, против 4, въздържали се 39.
Господин Добрев, заповядайте с искане за прегласуване.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Искане за прегласуване. Уважаеми колеги, обръщам Ви внимание, защото се получи объркване в залата. Гласуваме текст, който не се подкрепя от Комисията. Благодаря Ви. (Възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля Ви за тишина, вероятно ще настъпи още веднъж объркването, ако не се чуем!
Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов, неподкрепено от Комисията, предложение за текст на § 29.
Гласували 121 народни представители: за 12, против 33, въздържали се 76.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за § 29.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 30 има предложение на народния представител Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов – § 30 се изменя така:
„§ 30. Член 217 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Гласували 121 народни представители: за 15, против 34, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепения § 30, който става § 50.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Само за секунда, господин Добрев, за да съобщя, че за предния § 29, който става § 42, сме гласували заедно параграфи от 42 до 49.
Продължете, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
По § 31 има предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов – § 31 се изменя така:
„§ 31. В чл. 219, ал. 2 след думата „глоба“ се добавя „в размер на 24 000 лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.) предлага да се оформи в отделни параграфи от § 51 до § 55:
„§ 51. В чл. 219 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 52. В чл. 222 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 53. В чл. 224а думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 54. В чл. 224б думите „определен по максималния размер“ се заличават.
§ 55. В чл. 224в думите „определен по максималния размер“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Гласували 110 народни представители: за 16, против 44, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепения от Комисията по принцип текст на вносителя за § 31 – да се оформят отделни параграфи от 51 до 55.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов:
„Създава се нов § 31а – 31в със следния текст:
§ 31а. В чл. 222, ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заличават, а след думата „санкция“ се добавят думите „в размер на 15 000 лв. по ал. 1 и 150 000 лв. по ал. 2.“
§ 31б. В чл. 224а, ал. 2 се изменя така:
„(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в размер 120 000 лв.“
§ 31в. В чл. 224в, ал. 2 се изменя така:
„(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в размер 120 000 лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Гласували 117 народни представители: за 20, против 37, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 32, който става съответно § 56, и § 33, който става § 57.
Гласували 116 народни представители: за 115, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 34 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 58:
„§ 58. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1а думите „търговци на електрическа енергия, ползватели или собственици на мрежите, организирана“ се заменят с „търговски участници“.
2. Създава се т. 1б:
„1б. „Базов товар“ е производство с постоянна мощност на електрическа енергия и нейното потребление за определен период от време.“
3. Създава се нова т. 42:
„42. „Прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник“ е среднопретеглената годишна цена, определена от Комисията по енергийно и водно регулиране по методика за електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи, с инсталирана мощност до 10 MW, от биомаса, други видове възобновяеми източници и за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от природен газ и въглища.“
4. В т. 61 думите „агрегати, които не е предвидено да работят в даден период от време и“ се заменят с „мощности за производство и/или потребление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя със съответната редакция по Доклада на Комисията, в който § 34 става § 58.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 59:
„§ 59. В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби в § 4 се създава ал. 4а:
„(4а) В случай, че сделката по изкупуване не е осъществена или няма обоснован отказ по ал. 4, енергийното предприятие в срок три месеца след покана от страна на собствениците по ал. 1 е длъжно да плаща наем по методика, определена от комисията в зависимост от типа и мощността на съоръжението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 59.
Гласували 115 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и § 35, който става § 60, подкрепен от Комисията, и § 36, който става § 61, отново подкрепен от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 62:
„§ 62. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. …) в чл. 29 думите „30 април“ се заменят с „15 май“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 62.
Гласували 110 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 37 има предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 63:
„§ 63. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 6 в т. 1 накрая се добавя „произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думата „произведена“ се заличава, а след думата „източници“ се добавя „произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“.
3. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители“ се заменят с „Общественият доставчик и крайните снабдители изкупуват електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW“;
б) създава се ал. 14:
„(14) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, условията за изкупуване по договорите по ал. 2 и определеното нетно специфично производство на електрическа енергия се запазват.“
4. В чл. 34:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „производител за“ се добавя „произведено“;
б) в ал. 4 се създава изречение второ: „Гаранцията за произход е използвана когато е прехвърлена на краен клиент или когато с нея е доказан дела на енергия от възобновяеми източници в общия енергиен състав на доставчика“;
в) в ал. 6 изречение първо се изменя така: „Гаранциите за произход се използват само за доказване пред краен клиент, че определен дял от енергията в общия енергиен състав на доставчика или количество електрическа енергия е произведено от възобновяеми източници“;
г) създава се нова ал. 7:
„(7) Гаранцията за произход може да се прехвърля независимо от електрическата енергия, за която е издадена, но само веднъж на краен клиент.“
д) Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „чл. 31, ал. 5“ се добавя „т. 1“, а думите „по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4“ се заличават.“
5. В чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.
6. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 34, ал. 7“ се заменят с „чл. 34, ал. 8“.
7. В чл. 65, ал. 3, чл. 66, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 думите „определен по максималния размер“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 37, който става § 63, по Доклада на Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Нека да поздравим нашите гости днес – учениците от средно училище „Христо Проданов“ – град Карлово. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Таско Ерменков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за нов § 64.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 64:
„§ 64. От влизането в сила на този закон за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти по § 18, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. …), въведени в експлоатация до 7 ноември 2011 г., се прилагат цените, приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 7 ноември 2011 г. за определяне на преференциални цени по чл. 31, ал. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници, а за обектите, въведени в експлоатация след 7 ноември 2011 г., се прилагат цените, действащи към датата на въвеждането им в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Министър Петкова има коментар по този параграф.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих искала да внеса малко яснота по отношение на предложения текст в Закона. Ще си позволя да припомня само, че тази разпоредба касае около 300 производители на електрическа енергия чрез възобновяеми енергийни източници, които са получили безвъзмездно финансиране по оперативните програми за развитие на селските райони от Държавен фонд „Земеделие“. Това безвъзмездно финансиране, предназначено за изграждането на тези мощности, при определянето на преференциалната им цена тази безвъзмездна помощ на практика не е отчетена и са получили цена, която всъщност е надфинансиране или е свръхподпомагане по отношение на инвестицията, която те са направили.
В тази връзка през 2015 г. беше направена промяна в Закона за енергетиката, която възстанови на практика несправедливия ценови диапазон по отношение на тази фактическа ситуация. Впоследствие тази разпоредба в Закона беше обжалвана пред Конституционния съд, той се произнесе и потвърди правилността на решението, което тогавашният парламент прие.
Отделно от това държавната помощ, нотифицирана за производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници, през 2016 г. е нотифицирана в тази рамка. Всяка една промяна по отношение на тези разпоредби ще доведе съответно и до проблеми с одобряването на държавна помощ за производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници.
И не на последно място, за да се инициира тази промяна в Закона, през 2015 г. имаше една информация от Министерството на земеделието, която даваше ясно да се разбере, че е направен одит на Държавен фонд „Земеделие“, в резултат на което това свръхподпомагане на този тип бенефициенти във връзка с изграждането на тези мощности може да бъде причина за съответното налагане на финансови корекции по тази програма.
Уважаеми дами и господа, аз моля да бъдат взети предвид тези съображения, когато се гласува този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър! (Шум и реплики.)
Колеги, ще Ви помоля за тишина.
Изказване – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Категорично не мога да се съглася със становището на министър Петкова по няколко причини. Конституционният съд излезе с решение, че имаме право да сменяме ценовите схеми, което означава, че и сега имаме право да ги сменим. Конституционният съд не е казал, че след като сме ги сменили един път, повече не можем да ги сменяме.
Второто нещо, което искам да кажа, е, че когато е определена цената за изкупуване на енергията, тогава са си спазили изцяло българското законодателство, декларирали са коректно своите помощи, които са получавали пред ЕРП-тата, и това, че КЕВР им е определил тази цена, не е тяхна вината. Да кажем дори, че в продължение на три години са получавали по-висока цена, а по изчисленията, които сме получили и от КЕВР в това число, те вече са си изплатили надвзети от тях средства и в момента се намират в състояние на абсолютна неплатежоспособност.
Сега ще Ви прочета няколко факта, за да няма проблеми. Става въпрос за 273 малки възобновяеми източници, производители на такава енергия, с обща инсталирана мощност – забележете огромното количество от 23 мегаватпика, което представлява 0,0008% от общата инсталирана мощност на енергийните обекти в държавата.
В момента 274 фирми – с това, че им свалихме цената през 2015 г., са в абсолютна неплатежоспособност. 50% от фирмите са със запор, от тях 8 вече са фалирали и има искане за още 10, а от 5 се иска връщане на подпомагането от Държавен фонд „Земеделие“ за това, че не могат да си изпълняват задълженията заради парите, които сме им взели. В момента те не могат да си изплащат задълженията, които сме им наложили с допълнителните ограничения – нетно специфично производство, 5-те процента, които трябва да плащат във Фонда за енергийна сигурност и така нататък.
Искам само да Ви обясня, че това, което в момента говорим, и това, което ще бъде като влияние пак по писмо на КЕВР върху общите задължения към обществото, е в размер на 5,6 млн. лв. годишно. От едната страна на везната стоят 5,6 млн. лв., а от другата страна стои съдбата на 274 фирми с някъде около 1000 – 1500 – 2000 човека, изградени в онези райони, които са отдалечени и са с най-малко работни места, с най-малко доходи. Съгласен съм, че през 2015 г. изпълнихме санкционната си роля и надвзехме тези пари, които бяха надвзети, но нека през 2018 г. да не се превръщаме в палачи на малките и средните предприятия. Много Ви моля!
Нека да се обединим и този път да покажем, че в парламента се работи не само за големите фирми, за големия капитал и за големите производители, които между другото в рамките на тези пет години са получили субсидии от държавата под формата на програми и проекти – над 80 млн. лв., и са освободени от това да плащат такса задължение на обществото заради зелена енергия с 90 млн. лв., които са 20 такива фирми, и да унищожим 300.
Аз разбирам, че е трудно да се даде заден ход на един път взето решение, но Ви моля: нека да бъдем съпричастни към тези хора! Тук не става въпрос за лобизъм, тук не става въпрос за повишаване на цената, а цената на енергията за крайния потребител ще се вдигне с 1 промил – пак по изчисление на КЕВР.
Може да си сметнете какво означава една хилядна от сегашната цена като вдигане на цената. Срещу това залагаме съдбата на хора, залагаме съдбата на фирми, залагаме съдбата на България като държава. Има и директива, която ни задължава да не предприемаме мерки, които биха могли да доведат до унищожаване на такива предприятия. Може да се окаже накрая, че ще бъдем задължени и да върнем това финансиране, защото сме предприели рестриктивни мерки, които не гарантират жизнеспособността на тези предприятия, които са създадени с пари от тази програма.
Още един път Ви моля – дайте да поправим тази несправедливост, нека бъдем хора, нека бъдем онези, които се грижат за малкия и средния бизнес! Тук става въпрос даже за микробизнес. И да не позволяваме от утре да бъдем наречени палачи и убийци на предприятия. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики?
Господин Марешки, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, донякъде можеше и да се съглася с Вашите тези, ако те обаче бяха обърнати към целия бизнес на България. Мога да Ви дам пример с всеки един друг бизнес. Мисля, че няма друг бизнес, който да е фиксиран, гарантиран от държавата, с изключение на този. Не знам защо трябва да има галеници на съдбата, за които някой да се бори. Примерно на миньорите защо не им гарантираме изкупна цена на въглищата, за да могат да съществуват? Мога да Ви кажа най-конкретен пример с много аптеки, които фалираха, защото, когато подписваха договор със Здравната каса и са инвестирали да създадат тези си обекти, те имаха възможност за поставяне на надценка, примерно в рамките на 5 – 10%. В момента за едно скъпо струващо лекарство, което струва 30 хил. лв., което аптеката трябва да закупи, да го продаде след месец, след още два месеца да й го платят, Здравната каса заплаща два лева. С това само стойността на тока, на химикалката не се покрива. Да не говоря за стойността на труда на фармацевта. За тези хора кой ще помисли?
Принципно, ако ще правим комунизъм, на който и на всеки всичко да е гарантирано, може и да Ви подкрепим, защото все пак ще е равноправно. Но когато ще създаваме среда на определени хора да имат гарантиран бизнес, а другите да са на свободния пазар… На млекопроизводителите кой ще фиксира цената на млякото? Зърнопроизводителите?
Ако ще мислим в комплексност, може да помислим да Ви подкрепим, но само определени структури да правим галеници, ние няма да подкрепим този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Марешки, аз Ви разбрах така: понеже управляващото мнозинство е взело да гони и е унищожило аптеките, дайте да унищожим и малките ВЕИ-та. Така разбрах Вашето изказване. Това беше, което чух от Вас. Това беше, което чух – понеже управляващото мнозинство създава такива условия за работа в мините, миньорите ще излязат на улицата, излизат на улицата, дайте да унищожим малките и средни предприятия и микропредприятията, в това число и в сектора ВЕИ.
Ако това е политиката на Вашата прагматична партия: да вземем от едни пари, а да останат за другите, по-точно в скоби – за нас повече, сигурно няма да ме подкрепите. Аз съм убеден, че няма да ме подкрепите даже от философията на Вашата позиция. Но аз не се обръщам към Вас. Обръщам се към онези, които се возят на малко по-евтини коли, онези, които знаят за какво става въпрос, и онези, които си изкарват хляба с двете ръчички и с мазолите на ръцете, а не с това да управляват аптеки, да внасят лекарства или да ги продават под някаква друга форма.
Много моля – нека да не объркваме бизнеса с личните си отношения. Говорим за неща, които се наричат несъздаване на условия и несъздаване на среда. Говорим за неща, които се наричат възстановяване на онези условия, които са били в началото, когато тези предприятия са си сключвали договорите. Не са измислили те цените, на тях са им били определени.
А от там нататък, че държавата сменя правилата за играта, това го имаме като резултат в момента, в който чуждестранните инвестиции в България драстично падат именно заради такива решения, именно заради това, че няма постоянна инвестиционна среда в България, именно заради това, че във всеки един момент един закон може да бъде променен в ущърб на инвеститора и в полза на фиска като резултат, за да говорим, че имаме най-малката задлъжнялост в Европа. И най-малките чуждестранни инвестиции за това нещо – заради средата.
Затова Ви призовавам: дайте да покажем, че сме се осъзнали и че можем да възстановяваме справедливост! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Други изказвания?
Господин Марешки, заповядайте за изказване.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мислех по същество само да дам ясния пример защо не трябва да бъде подкрепяно, но влязохме в демагогия и съм длъжен да отговоря.
Вижте, уважаеми дами и господа, тези, които сте вземали комисионни, за да фиксирате високи цени на някой и да му гарантирате бизнеса. Знаете, че в момента цяла България страда от подобни договори, които са сключвани за тези ТЕЦ-ове, така наречените американски ТЕЦ-ове. Нали така? Ако някой в годините е вземал пари, за да направи някакви фиксирани цени и сега се чувства ангажиран и задължен да защити този интерес, ние не сме вземали пари, няма да вземаме и затова няма да защитаваме корупционни интереси. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
Реплики?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Марешки, да, сигурно има хора, които са вземали комисионни при определяне на цените, но те не са в парламента. Те са там, където се определят тези цени. За Ваша информация и разширяване на познанията в енергетиката, това се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране. Не парламентът определя цените! Ние определяме онези правила, по които работи една система и я привеждаме в съответствие с актуалния момент.
Съгласен съм с Вас, сигурно те трябва да отговарят и Ви призовавам, наистина Ви призовавам – ако знаете и имената на тези хора, ако не тук, в залата, при Ваша следваща среща с прокурор да му ги кажете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля, от място): Няма да отговарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Без дуплика.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да снижим напрежението и да се опитаме да разберем какво ще направим и кой как да гласува по този текст.
Защо искам да се опитам да Ви разясня? Това бяха едни сделки, които бяха сключени в нарушение на закона. Петдесет процента от субсидията, която те бяха взели, върху тази субсидия беше начислена преференциалната цена. Заради това нещо тези производители бяха наказани. Мисля, че от 600 лв. цената им слезе на 100 лв.
Минаха, мисля, някъде около 5 – 6 години и в момента ние трябва да вземем политическо решение, колеги: е ли Народното събрание съгласно на тези 270 фирми да възвърнем поне на тези 50%, които са инвестирали, на тях оттук нататък да им доплатим тази цена, защото те са си понесли наказанието?
Но трябва да е ясно на всеки един народен представител, че с гласуването на това нещо ще повишим цената на електроенергията. Тя ще е с 2 ст. Не искам политическите сили да излязат от тук и след това да кажат: тези, които гласуваха за тях, повишиха цената на електроенергията, а тези, които не гласуват, трябва да понесат отговорността. Необходимо ли е тези 270 фирми да бъдат фалирани и 3000 човека да останат на улицата?
Това е задачата на народния представител – да вземе такова решение, което трябва да е балансирано. Защо? Защото, ако трябваше да преценим и да кажем ние днес повишихме ли цената на търговията на електроенергията? Да. Само с банковите гаранции, които искаме по време на търговията, за да ни гарантират средствата, които търговците ще осигурят във Фонда, също е повишаване на цената. Тогава някой да беше станал и да каже защо е така.
Въпросът е политически и всяка политическа формация ще си носи отговорността. Не става въпрос нито за комисионни, нито за онези грешки, които са допуснати по време на сключване на договорите и на американските централи, и при продажбата на „Лукойл“, и при продажбата на „Кремиковци“.
За това става въпрос, колеги. Ако Ви е станало ясно, трябва да решите политическата формация с Вашите си председатели, да кажете: да, подкрепяме, или не, не подкрепяме. И приключваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай.
Реплики към изказването има ли? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване създадения нов § 64, който Комисията предлага и подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 57, против 55, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 65:
„§ 65. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 накрая се добавя „въз основа на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергетиката“.
2. Член 4 се отменя.
3. В чл. 5, ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
4. В чл. 7, ал. 1 т. 1 се отменя.
5. В чл. 8 т. 1 се отменя.
6. В чл. 9 т. 1 се отменя.
7. В чл. 10 т. 1 се отменя.
8. В чл. 12, в ал. 2 думите „чл. 4 и“ се заличават.
9. В Глава втора, в наименованието на Раздел ІІІ думите „Национална стратегия“ се заличават.
10. Член 24 се отменя.
11. В чл. 25, ал. 2 думите „националната стратегия за енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.
12. В чл. 68, ал. 2, т. 5 думите „чл. 4 и“ се заличават.
13. В чл. 79, ал. 1 думите „националната стратегия по енергийна ефективност“ се заменят със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 65, който Комисията подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 66:
„§ 66. В Закона за Националната агенция по приходите (обн., ДВ, бр. …) в чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя.
2. В ал. 8 думите „както и неподаването в срок на декларация по ал.7 без уважителни причини“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 66, подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 38, който става § 67, подкрепен от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 39 има предложение на народните представители Таско Ерменков и Делян Добрев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 68:
„§ 68. (1) В срок до 31 октомври 2018 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW на енергийни обекти сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите за компенсиране с премия влизат в сила не по-късно от 1 януари 2019 г.
(2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни, като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
(3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.
(4) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.
(5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията предоставянето на премия, се запазва, като се прилагат ал. 2 и 3.
(6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
(7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентната от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
(8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители, не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.
(9) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.
(10) От 1 юли 2018 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
(11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.
(12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 11.
(13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на стойността на премията за този производител.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дотук, господин Добрев.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 39, който става § 68, със съответната редакция по Доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Господин Добрев, предложение.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Таско Ерменков…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Добрев, процедура за удължение на времето до приключване, защото имаме осем минути.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Мисля, че няма да се наложи, госпожо Председател, но предлагам удължаване на времето. Консенсусни са текстовете, ще ни отнеме няколко минути, ако го удължим времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До гласуване на последния параграф.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Няма да е като вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на времето до приемане на Законопроекта.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
И една процедура, която ще направя аз.
Предлагам утре парламентарният контрол да започне от 9,00 ч.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение утре парламентарният контрол да започне от 9,00 ч.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение на народните представители Таско Ерменков и Делян Добрев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 69:
„§ 69. Министърът на енергетиката нотифицира до 30 юни 2018 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 70.
Предложение на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 71:
„§ 71. В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.“
Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 72:
„§ 72. Срокът по чл. З6в, ал. 2 се прилага за членовете на управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, определени до влизането в сила на този закон, като мандатът им започва да тече от деня на влизането му в сила.“
Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 73:
„§ 73. (1) Срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
(2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.“
По § 41 има предложение на народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Костадинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 69.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 74:
„§ 74. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 11, 14,15,16, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41 и § 63, относно т. 1 – 4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.;
2. параграфи 62 и 66, които влизат в сила от 30 април 2018 г.;
3. параграфи 5, 6, 9, 10 и 73, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване нов § 69, подкрепен от Комисията, § 40, който става § 70 по вносител, който Комисията подкрепя, нови параграфи 71, 72 и 73 и редакцията на § 41, който става § 74, по Доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети, а с това и Законопроектът.
Тъй като имаше преномерация на отделните параграфи, дирекция „Финални текстове“ ще се погрижи това да се прецизира.
Колеги, утре парламентарен контрол от 9,00 ч.:
1. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Иглика Иванова-Събева, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева; и Анна Александрова, Алтимир Адамов и Кирил Калфин.
2. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Ченчев.
3. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народните представители Емилия Станева Милкова и Руслан Тошев.
4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на пет въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев; Георги Търновалийски, Димитър Георгиев и Теодора Халачева; Станислава Стоянова, Даниела Малешкова, Венка Стоянова, Ася Пеева и Галя Захариева; Таня Петрова, Васил Цветков, Милена Дамянова, Радостин Танев и Ася Пеева; и Анелия Клисарова и Ирена Анастасова.
5. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Анелия Клисарова, Георги Йорданов и Илиян Тимчев – три въпроса; Георги Михайлов; Георги Михайлов и Милко Недялков; Николай Цонков, Христо Проданов и Румен Георгиев.
6. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на пет въпроса от народните представители Валентин Ламбев; Александър Ненков, Даниела Малешкова, Десислава Тодорова и Мартин Тинчев; Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева и Ася Пеева; Петя Аврамова, Десислава Тодорова, Мартин Тинчев, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Емил Тончев, Стефан Апостолов и Александър Мацурев.
7. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Дилян Димитров, Пламен Нунев, Диана Саватева и Пламен Тачев; и Георги Михайлов и на един питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на един въпрос от народния представители Николай Тишев; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Любомир Бонев и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Йордан Младенов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Димов Иванов;
- министърът на културата Боил Банов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Бонев – два въпроса; и Славчо Велков;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Димов Иванов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Иво Христов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на икономиката Емил Караниколов.
Поради предварително поет международен ангажимент, свързан с работна визита в София на делегация от Република Македония, водена от министъра на местното самоуправление Сухейл Фазлиу, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради предварително поет ангажимент, на което събитие ще присъстват посланикът на САЩ в България, представители на Нюйоркската стокова борса и други високопоставени лица, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
В заседанието за парламентарен контрол нямат възможност да участват заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов поради ангажираност в предвидени срещи, включени в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29 декември 2017 г.
Закривам днешното заседание. Утре парламентарен контрол от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Стоян Мирчев
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ