Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 20 септември 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
20/09/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имаме кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.

Започваме със седма точка от Програмата за работата на Народното събрание:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител е министър-председателят на Република България.
Процедура – имате думата, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, господа министри! Предлагам точка седма, а именно точка първа от днешното пленарно заседание – „Персонални промени в Министерския съвет“, да бъде пряко излъчена по БНТ и БНР. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Филип Попов.
Гласували 193 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 93.
Предложението не се приема.
Имате думата, господин Попов – процедура по прегласуване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, това е изключително важна точка за бъдещето на държавата. Правят се персонални промени в Министерския съвет. Редно е българската общественост да бъде запозната с мотивите и дебатите, а и с гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, процедурата…
ФИЛИП ПОПОВ: Понеже някои колеги не успяха да гласуват, затова правя процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, благодаря Ви.
Прегласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 87, против 34, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Продължаваме по точката.
Предлагам да бъдат допуснати в залата господин Росен Желязков, предложен за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Младен Маринов, предложен за министър на вътрешните работи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 195 народни представители: за 190, против 2, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Моля, поканете гостите в залата.
Давам думата на заместник-министър председателя господин Дончев да представи кандидатите и проектите за решение. Имате думата, господин Заместник-министър председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Позволете на първо място да Ви запозная с трите проекта за решения, след което да направя кратко представяне на кандидатите.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г.
РЕШИ:
Освобождава Ивайло Ангелов Московски като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Избира Росен Димитров Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
Следващо решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г.
РЕШИ:
Освобождава Николай Нанков Нанков като министър на регионалното развитие и благоустройството.
Избира Петя Цветанова Аврамова за министър на регионалното развитие и благоустройството.“
И последното решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г.
РЕШИ:
Освобождава Валентин Иванов Радев като министър на вътрешните работи.
Избира Младен Найденов Маринов за министър на вътрешните работи.“
Уважаеми дами и господа, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Борисов и поиска да бъде освободен като член на правителството.
Във връзка с подадената оставка и съответната конституционна процедура от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Московски и за избиране на господин Росен Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Господин Желязков е магистър по право от Софийския университет. В периода 1994 – 1995 г. е последователно юрисконсулт, старши юрисконсулт, а по-късно секретар, кметски наместник в район „Средец“ на Столична община. От 1995 г. е адвокат по гражданско и търговско право, член е на Софийската адвокатска колегия. Бил е заместник-кмет по направление „Законност и контрол“ на район „Лозенец“ на Столична община в периода 1998 – 1999 г. От 2003 г. до 2009 г. е секретар на Столична община. В периода 2011 – 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия. От 2009 г. до 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет, а в периода 2014 – 2016 г. е съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление. Ръководи, участва в процесите на изработване на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на „Електронно управление“, „Местно самоуправление“, „Местна администрация“, „Публично-частно партньорство“. Представлява българската страна в годишните срещи по инициативата „Партньорство и открито управление“. Координира българския принос по инициативите, свързани с европейските политики и по изпълнение на Европейската програма за глобален мониторинг на околната среда и сигурност. Участва в стратегическото планиране и разработване на политиките в областта на държавната администрация и електронното управление.
От 30 септември 2016 г. с Решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавната агенция „Електронно управление“.
От 20 декември 2017 г. е определен за председател на Комисията за регулиране на съобщенията, като решението влезе в сила на 15 януари 2018 г.
На основание гореизложеното и факта, че в годините господин Желязков се е утвърдил като експерт ръководител предлагам на Народното събрание да приеме Проекта за решение за избиране на господин Росен Димитров Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Министърът на регионалното развитие Николай Нанков подаде оставка пред министър-председателя и поиска да бъде освободен като член на правителството.
Във връзка с подадената оставка и съответната конституционна процедура от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на регионалното развитие Николай Нанков и за избиране на госпожа Петя Аврамова за министър на регионалното развитие и благоустройството.
Кариерата на инженер Петя Аврамова е изцяло свързана с регионалното развитие. От 2009 г. до 2011 г. е заместник-кмет по „Устройство на територията“, „Общинска собственост“, „Строителство и екология“ в Община Враца. Председател е на Общинския съвет във Враца от 2011 г. до 2013 г. Става депутат за първи път в Четиридесет и второто народно събрание, като е член на редица постоянни комисии, включително по енергетика, вероизповедания, парламентарна етика, както и на Комисията по инвестиционно проектиране.
На основание на гореизложеното предлагам на Народното събрание да приеме Проекта за решение за избиране на госпожа Петя Аврамова за министър на регионалното развитие и благоустройството.
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев подаде оставка пред министър-председателя и поиска да бъде освободен като член на правителството.
Във връзка с подадената оставка представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаването на министъра на вътрешните работи и за избирането на Младен Маринов за министър на вътрешните работи.
Младен Маринов е завършил Академията на МВР през 1991 г. През 1997 г. получава магистърска степен от Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност в МВР. През 2005 г. се дипломира по специалност „Право“ в Юридическия факултет на УНСС.
На работа е в МВР от 1991 г. През 1997 г. е назначен на офицерска длъжност в отдел „Охранителна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.
От юни 2013 г. заема длъжността заместник-директор на СДВР, а година по-късно – директор. От 9 май 2017 г. е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
На основание гореизложеното предлагам на Народното събрание да приеме Проекта за решение за избиране на Младен Найденов Маринов за министър на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Уважаеми колеги, откривам разискванията по точката. Имате думата за изказвания.
Процедура. Имате думата за процедура, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Господин Председател, процедурата от парламентарната група на „БСП за България“ е да чуем първо каква ще е политиката на новите кандидати за министри в съответните ресори. Искаме анализ за състоянието на Министерството на вътрешните работи, на Транспортното министерство, на Регионалното министерство, както и какви ще бъдат първите им действия във всяка една сфера.
Декларациите, че ще изпълняват Програмата на ГЕРБ, не са достатъчни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Стойнев, процедурата Ви трябва да бъде съгласно Правилника. Моля Ви, спазвайте Правилника.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Молбата ми, господин Председател, съгласно Правилника и с оглед обществените очаквания и напрежението, което има в тази зала, е именно първо…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Какво напрежение има бе, Драго? (Весело оживление в ГЕРБ и ОП.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …министрите да обяснят какво ще правят, че те не са просто пионки, които заменят едни хора с други, за да се избегне или се прекрати политическата криза, а че са реални политици, които знаят какво наследяват и какви действия ще предприемат…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрахме Ви, господин Стойнев. Благодаря Ви.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …в съответните ресори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вашето предложение е свързано с разискванията по точката.
Имате думата за изказвания. (Реплики от „БСП за България“.)
Ще им бъде дадена думата, когато преценят.
Сега имате думата за изказвания. (Реплики от „БСП за България“: „Имаше процедура!“)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Сега, господин Председател, искам по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене – заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): По начина на водене, господин Председател, тъй като Вие трябва да поканите съответните кандидати за министри да изложат своите виждания. В крайна сметка в Конституцията на Република България пише, че българската държава е парламентарна република и те първо трябва да се отчитат в парламента, а не в партийните централи. Нали така? (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Затова молбата ми е да ги поканите и те, ако имат желание, нека да излязат на трибуната и да обяснят какви ще бъдат първите им действия в съответния ресор. Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Драго, чакай да ги изберем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев. Правилникът не ме задължава да изпълня това. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата.)
Имате думата за процедура.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви дам думата и на Вас, господин Рашидов.
Господин Кирилов, имате думата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вицепремиер, министри! Господин Председател, моля Ви да се придържаме стриктно към Правилника – да не допускате всякакви импровизации под формата на процедури. Тук ще посоча следното: Правилникът е ясен и категоричен във връзка с разискванията. Очевидно е, че кандидатите са поканени, за да отговарят на въпроси.
Предлагам да се стартира, така както е утвърдено и установено в Правилника, с разисквания, респективно с поставяне на въпроси и съобразно преценката и дебата кандидатите да имат възможност да вземат участие в този дебат.
Не може, няма основание, няма как да изисквате предварително представяне на концепции. Ние не сме в процедурата на публичен подбор, която е по Правилника, не сме и в процедурата на разпит на кандидатите за постигнатите резултати досега. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Рашидов, имате думата за процедура.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, много Ви моля да се прояви малко уважение както към старите професионалисти – министри, така и към новите, които идват, защото това са хората, които ще носят отговорността в тази държава. Останалото е говорилня.
Колкото до това, което казва господин Стойнев, миналия път нещо му прочетох – какво съм направил за 7 години, а той ми каза, че се хваля.
Това ще правят, господин Стойнев, градивни ще бъдат! Само че аз щях да Ви питам – хора като Вас: Вие можете ли да направите такъв отчет?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Продължаваме с изказванията – колеги, имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Това изказване ли беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ако няма…
Имате думата. Тъкмо се готвех да прекъсна разискванията.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Преди почти година и половина правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ дойде на власт с една изпълнена с гръмки обещания, но изпразнена от съдържание управленска програма.
Сектор „Сигурност“ е един от елементите на тази програма, изпълнението на която се изразява в продължаващи системни и неуспешни опити за реформиране на МВР, които показаха липса на държавническо отношение към сигурността на страната не само от политическото ръководство на Министерството в този период, но и от всички, които подкрепят подобен подход, а именно управляващата коалиция в 44-тото Народно събрание, доминирана от Политическа партия ГЕРБ. Това води до неизмерими негативни последици, за съжаление, най-вече увеличава недоверието на гражданите в това, че МВР като институция има капацитета да гарантира тяхната сигурност.
Само преди три месеца тук, в тази зала, бе гласуван вот на недоверие за провала на правителството в областта на сигурността – вот, който ще бъде запомнен с оглушаващото мълчание на управляващите в опит да покрият провалите в сектора. Един вот, който бе белязан със скандални случаи на тежки криминални престъпления – убийства, отвличания, бягство на затворници, растяща престъпност. И смърт по пътищата, която е увенчана напоследък със смъртта на 17 души, за съжаление – трагедия, една от причините за оставката на днешните министри!
За финал – отново 40 пътника минаха безпрепятствено българската граница на летище София, и то откъде – от Ливан! Нима не бяха оттам атентаторите на летище Бургас? Е, днешната оставка не е ли доказателство за успеха на този вот?
Не е приемливо премиерът Борисов да прехвърля отговорности между различни ведомства за разрухата, витаеща в Министерството, защото МВР е лична негова отговорност като ресор, а самото министерство – оглавявано от министър, излъчен от Политическа партия ГЕРБ.
Само да си припомним Политическата програма на ГЕРБ от последните избори, където се обещаваше попълване на щата на разследващи полицаи с 2 хиляди бройки и осигуряване на още 6 хиляди полицаи, които да извършват действията по разследване, както и присъствие във всяко населено място на униформен полицай, а в действителност се оказа, че служителите на Министерството са със скъсани обувки и си купуват униформите, за да отидат да охраняват българската граница!
Уви, нищо подобно! Просто след почти 140 години съществуване МВР е на път да се превърне в изпразнена от съдържание и функции институция, изпълняваща само политически поръчки, за съжаление. Министерството е сърцето на българската държавност – институцията, която е призвана по Конституция да гарантира демокрацията, да пази от посегателства и своеволия живота, обществения ред и неприкосновеността на имуществото на българските граждани, да гарантира спазването на закона и да пази силата на държавата България!
Управляващите често забравят основите, върху които е изградено МВР. В някои случаи това граничи с безогледни, невъобразими като политически егоизъм и късогледство, и опасни като последствия действия.
Този състав на правителството между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ – първите, които си позволиха да раздържавят Министерството на вътрешните работи, да го предлагат на парче на частници, да търгуват с най-ценното на българските граждани – сигурността на живота, здравето и собствеността им.
Приемайки Закона за частната охранителна дейност, създадоха едни от най-опасните прецеденти в съвременното законодателство. Това реално подарява сферата, която е Светая Светих на всяка държава – сигурността. Това отвори вратата към връщането на добре познатите охранители от първите години на прехода. Този закон е изключителна обида за служителите на МВР, които работят при тежки условия. Гениалната идея на бъдещия министър Радев с влизането в действие на цитирания закон бе да освободи най-вероятно излишните служители, а останалите да работят „по предназначение“.
Вместо да се обърнат с лице към тези проблеми, управляващите продължават с опитите да разтоварят МВР от отговорностите. Само преди два месеца депутати от мнозинството внесоха нов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който очакваме, за съжаление, скоро да влезе в залата, с който да се прехвърли отговорността за опазване на обществения ред върху общинските съвети и кметовете, които ще могат да създават звена с чисто полицейски функции – преториански гвардии, които да осигуряват уреждането на избори. Ефективността на подобна мярка е съмнителна. Това ясно показва, че самото мнозинство изпитва недоверие в способностите на МВР и настоящото му ръководство да осигури сигурността на гражданите. Докато усилията на политическото ръководство на МВР и на неговите шефове в Министерския съвет са насочени към приватизирането на част от дейността му и усъвършенстването му като инструмент за натиск и рекет, едно огромно поле е освободено за развитие на престъпността.
За съжаление, това е тежка статистика, която бе потвърдена миналата седмица от Годишния доклад на прокуратурата, а не от изрезки от вестниците, както се изразяваха някои представители на управляващите! Като основни причини за това в Доклада са посочени бедността, обезлюдяването на малките населени места, ниското ниво на образование и най-вече на младите хора, демографският срив и лошото качество на живот.
Никой вече не вярва и на статистиките на МВР. На заседание на Вътрешната комисия Министерството чистосърдечно си призна, че статистиката за престъпленията умишлено се манипулира от началниците на районни управления, за съжаление. Всичко, което сме говорили до този момент за състоянието на престъпността в България, е горчивата истина.
Всичко това може да доведе до един категоричен извод – ръководството на МВР, а и самото правителство очевидно са абдикирали от своите ангажименти и днешната оставка е крещящо доказателство за това! Българските граждани към днешна дата не се чувстват сигурни! Българските граждани не могат да се разхождат по улиците във вечерните часове – това означава, че те не чувстват подкрепата на държавата, не чувстват защитата на МВР, на която имат право по Конституция.
Политическото ръководство на МВР и самото правителство търпят провал след провал. За най-голяма изненада днес тази отговорност се прехвърля на професионалното ръководство на Министерството, извеждайки главния секретар за министър!
Кой ще носи оттук нататък политическата отговорност, господа? Защото сегашното политическо ръководство на МВР оставя на новия министър тежко наследство и една обществена поръчка за реинженеринг на Министерството на вътрешните работи! И е много интересно да чуем мнението на бъдещия министър за тази поръчка. Тоест тази поръчка казва: частна фирма ще реши съдбата на служителите! Нима това е толкова изпразнено от съдържание и специалисти Министерство, че да не може да си реши само проблемите?! Може би на следващата смяна на министри тук, на това място, ще седи шефът на частната фирма, която ще каже как да се управлява това министерство!
Това е опасно, ужасяващо разделение между хората и държавата им – разделение, опасно в перспектива и рушащо връзките в обществото, отнемащо перспективата и енергията на самата държава. Оставката на един министър няма да реши проблема – това е отражение на цялостната политика на правителството.
Уважаеми колеги, изходът е само един – оставката на цялото правителство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители! Политическите оценки са ясни, време е обаче и за конкретни отговори и ангажименти, за да не изпаднем пак в цикъла на разговори между глухи. Затова искам да насоча натам дебата.
Задавам конкретен въпрос на кандидата за министър на вътрешните работи господин Младен Маринов и се надявам да има конкретен отговор. Преди няколко дни българската и международната преса гръмна със заглавия, че журналисти, които извършват разследвания по мащабни корупционни схеми, са арестувани, задържани от българската полиция. Коментарите бяха два типа. От една страна: възможно ли е в европейска страна да се задържат журналисти, които си вършат работата?! И от друга страна: що за логика е това гражданин да подаде сигнал за извършено престъпление и да бъде арестуван самият той?!
Всяка година слушаме отчети на МВР. И много често сме слушали оттук призиви, включително от напускащия днес министър, гражданите да сигнализират полицията, да я информират за случващото се! Какъв сигнал даваме, когато същите тези граждани са арестувани?!
Последваха противоречиви оценки. Същата вечер се разбра, че е постъпил някакъв сорт извинение – било въпрос на лоша комуникация. Добре, но няколко часа по-късно оценките – и политически, и професионални, на ГЕРБ се промениха, докато стигнат до заключението, че журналистите сами са си виновни и че всъщност полицията перфектно си е свършила работата.
Та моят конкретен въпрос към Вас, господин Маринов, е: каква е оценката за действията на полицията по случая Радомир и какво ще направите, за да предотвратите подобни „лоши комуникации“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Реплики? Не виждам. (Шум и реплики от „БСП за България”.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Отговор искаме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако господин Маринов иска думата да отговори, ще му я дам накрая на разискванията. (Шум и реплики от „БСП за България”. Народният представител Драгомир Стойнев иска думата.)
Ще Ви дам думата. Дайте ми възможност аз да кажа това, което мисля!
Моята лична преценка е, че това е въпрос за парламентарен контрол и в никакъв случай не е свързано с визията на господин Маринов за развитието на неговото министерство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Имате думата за процедура, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Председател, Вие наистина се затруднявате да водите дебата или просто избягвате да има дебат! Единственото, което желаете, е опозицията да се изговори и да гласуваме новите кандидати за министри. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ние искаме политики! Дебат по политики!
Уважаеми дами и господа, тук не е конкурс за красота. Тук е българският парламент и трябва да дебатираме по политики! (Ръкопляскания от „БСП за България”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, към мен!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: И когато опозицията задава въпроси, кандидатите за министри са длъжни да отговорят!
Моля Ви се, влезте в задълженията си! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев. (Шум и реплики.)
Продължаваме с разискванията.
Процедура.
Имате думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Процедурата ми е по начина на водене.
Няма как двамата кандидати да отговарят в парламентарен контрол, тъй като те просто не са избрани за министри. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Очевидно!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Народните представители задават въпроси, за да си формират мнението как да гласуват, а и медиите, които предават това заседание – да стане ясно какви позиции, какви политики ще отстояват. Какво срамно има кандидатите за министри, известни хора, с добри биографии, както чухме, да застанат на тази трибуна и да отговарят на въпросите? Нещо обидно ли има? Нещо нередно ли има? Защо ги криете? Един месец ги търсихте, намерихте ги и сега ги криете от българското общество. Не мога да разбера защо?! (Ръкопляскания от „БСП за България”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Вече обясних защо ще дам накрая думата на кандидатите за министри, ако те пожелаят.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Не го решавате Вие! Това го решава парламентът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е по Правилник, господин Свиленски. Извинете! (Шум и реплики от „БСП за България”.)
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Господин Председател, Вие изисквате от мен като народен представител – и не Вие, а цялото общество, да гласувам за една или друга персона като кандидат за министър. Ние имаме право да получим отговори на въпросите, които задаваме на тези кандидати!
В тази връзка, тъй като ние продължаваме да твърдим, че смяната на министри няма да доведе до нищо добро, защото те са персони, изпълняващи политиката на правителството, имам конкретен въпрос към министъра на транспорта, към кандидата за министър на транспорта: ще спре ли концесията на летище София?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако имате процедура по начина на водене, господин Проданов.
Моля Ви, по начина на водене! След това ще Ви дам думата да зададете въпроса.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Да, по начина на водене аз Ви помолих да дадете възможност на хората, които предлагате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Завършихме с начина на водене.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …и поставих конкретен въпрос: дали ще бъде спряна концесията на летище София от новия кандидат за министър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това вече няма връзка с начина на водене. Ще Ви дам думата за изказване, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Не, напротив, това има връзка с политиката, която продължава. (Шум и реплики от „БСП за България”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Проданов.
Колеги, още веднъж ще Ви обясня.
Да, кандидатите за министри ще имат думата да отговорят на поставени въпроси, след като завършим с разискванията.
Сега Ви моля, изкажете Вашето мнение и да продължим с изказвания!
Имате думата за изказвания.
Господин Карадайъ, имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Във време, когато обществото има нужда от промяна, от реални и ефективни действия и адекватни държавнически решения по важните проблеми на хората, ние сме принудени да се занимаваме с министерски оставки с единствената цел – запазване на властта, тоест отлагане на неизбежното или още малко купено време.
Властваща некомпетентност, бюрократско бездушие, политически инатлък, популизъм във висша форма са цената на труден живот и човешки жертви. Общественото напрежение расте и само тези, които не искат да го видят и усетят, няма да се съгласят с този факт. Обществото очаква държавническо поведение и добро управление! Това, за съжаление, няма как да се случи с това правителство. Трите министерски оставки ще тушират напрежението. Това е и очакването на управляващите.
Не, няма да се получи! Обществото има високи изисквания и очаква професионализъм и компетентност. Няма как да го получи от днешните управляващи. Управлението е популистко! Подменят се темите, изопачават се фактите, непрекъснато се внушават някакви постижения и победи, отправят се обвинения към предишни управляващи, насажда се омраза и така се търси начин да се удължи животът на това правителство.
С един цитат – думи на ГЕРБ: „Най-големият враг сме си самите ние.“, може да се отговори на много от въпросите, които обществото си задава.
Да, ГЕРБ е единственият виновен за собственото си затъване!
Не чухте предупрежденията ни в началото на това Народно събрание да съставите правителство и да изпълните собствената си политическа програма. Ако се беше случило това, днес може би щяхме да имаме така необходимите реформи и щяхме да говорим за икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани.
Противопоставихте български граждани. Дадохте власт на популизма и национализма. Нещо повече, възприехте ги и ги превърнахте в своя кауза! Обявихте война на професионалистите и ги изтикахте от възлови позиции, а оставените ги направихте пасивни. Занимавате обществото с представяне на измислени постижения и победи. Занимавате всички ни с вътрешнокоалиционни проблеми, проблеми между отделни министри и ведомства. Пренебрегнахте всякакви правила на държавно управление. Разрушихте и малкото останало доверие в институциите и с това предизвикахте криза на държавността. Може би най-тежката не само в най-новата история на България!
Искаше ни се днес да обсъждаме конкретни мерки за подобряване на положението в страната. Трябваше да обсъждаме така важните за нас европейски теми, но уви, налага се да се занимаваме с министерски оставки, като се има предвид и това, че те не решават проблемите.
Предлагат ни се министерски оставки, но какво от това?
Правителството пропуска важни за хората неща, занимавайки се със себе си и със собственото си оцеляване. Няма да изброявам тези жизненоважни решения, но ще Ви посоча най-важното за България и за хората за години напред – подготовката на България за Многогодишната финансова рамка.
По представената на 2 май тази година от Европейската комисия Многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. и в средата на месец юни законодателни предложения, свързани с Финансовата рамка, предстоят важни преговори и тук е важно да подчертаем, че правителството има основна отговорност в този процес по основните направления на новата рамка. Новият модел на финансова рамка преди всичко прехвърля решението за развитие на страните членки към самите страни. Трябва да се създаде гъвкава национална, административна структура, която да гарантира участие във всички програми, използване на всички инструменти и категорично участие в групата на бързо развиващите се страни.
Какъв е потенциалът и какви са намеренията на правителството? Никой не знае!
Този модел предполага в съкратени срокове до края на 2019 г. да се разработят национални стратегии, платформи, планове в отделните сектори. Някои от тях са заложени като изрично изискване в предложените програми.
Каква е готовността на правителството? Никой не знае!
Моделът изисква работещо сътрудничество с местните власти, бизнеса и неправителствените организации, университети и браншови организации.
Какви стъпки предприема правителството? Никой не знае!
Новият модел на Многогодишната финансова рамка и отворените широк кръг възможности по различни приоритети и програми изисква много гъвкав и иновативен подход в планирането и управлението.
Има ли готовност правителството? Никой не знае!
Впрочем и правителството не знае!
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министри! Днес трябваше да дискутираме отговорите на тези и на други важни въпроси, които са от жизненоважно значение за българските граждани: как да спрем войната по пътищата; как да спрем агресията; как да подобрим живота на българските граждани; какво да се предприеме по преговорите за Многогодишната финансова рамка? Защото от тези преговори зависи животът на всички нас след 2020 г. – поне на тези, които сме решили да оставаме в страната и да не търсим препитание навън.
Няма да чуем отговорите на важните въпроси от това правителство!
Няма да дочакаме решението на важните за хората проблеми от това правителство!
Независимо от промените, които ще се правят, следва период на все по-тежки проблеми и по-голяма несигурност. Формулата на властта е грешна и ако не се промени, нищо няма да се промени! Предсрочните избори са неизбежни. Нито министерски оставки, нито промяна във формата на управление, нито предсрочни избори са решение сами по себе си. Нужен е диалог, ясна управленска програма, дълбоки реформи и нов тип на управление. Нужно е реанимиране на държавността. Разделителният национализъм в отделните държави членки не може да гарантира стабилна и обединена Европа. Трябва да се преборим с разделителния национализъм и да възприемем обединителния патриотизъм – основа на българския етнически модел. Единството в обединителни цели може да спаси държавата и държавността, европейските и общочовешки ценности и да гарантира мир и просперитет! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Има ли реплики? Не виждам.
Изказвания? Няма. (Шум и реплики от „БСП за България”.)
Господин Ерменков, Вас видях пръв – имате думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Ще говоря за оставката на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Преди да премина към основната причина, довела до оставката на господин Нанков като министър, и за да не останат хората с убеждението, че само трагичният инцидент край Своге е довел до тази оставка, ще Ви напомня един друг провал на ръководеното от него Министерство. Това е провалът в областта на ВиК сектора. Като министър той направи всичко възможно за реализация на така наречените водни асоциации, довели до драстично и непоносимо за обикновения човек увеличение на цените на водата. Някак си обаче забрави Закона, регламентиращ дейността на ВиК дружествата, който трябваше да гарантира социалния аспект на тази реформа, в това число и интересите на така наречените водно уязвими потребители.
Всъщност това не ме учудва! Това правителство на ГЕРБ никога и по никакъв начин не е проявявало грижа за обикновения човек и неговото оцеляване в ограбената ни родина. Няма как и отделен министър да бъде социално чувствителен в такава компания. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
А сега за пътищата. Преди една година ние от БСП поискахме създаването на Анкетна комисия по въпросите с магистралите и корупционните обществени поръчки, за да видим кой носи политическата отговорност в сектора. Тогава управляващите се скрихте, но проблемите лъснаха още повече и логично доведоха до оставката на ресорния министър.
Преди четири месеца от тази трибуна изслушвахме господин Нанков за магистралите, които вече даже не са и магистрали, не са и скоростни пътища, а са обикновени пътеки, имайки предвид тяхното качество. Тогава той ни анимира с една карта, изпъстрена с бъдещи пътища и магистрали от виртуалния свят, в който той, правителството на ГЕРБ и управляващите живеете, и който няма нищо общо с реалния живот и когато се сблъска с него, закономерно доведе до неговата оставка. Защото ако проблемите се решаваха с шарени карти и сладкодумие от тази трибуна по време на парламентарен контрол, нямаше българският народ да води най-кръвопролитната война в историята си – войната по пътищата, вземаща всяка година стотици жертви и оставяща след себе си хиляди пострадали.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А по Ваше време…?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: И господин Нанков гордо щеше да продължава да заема министерския пост. Уви, животът не се подчинява на илюзиите и митовете на едно управление, забравило основната си мисия – повишаване благосъстоянието на народа, който го е назначил. Повтарям – на народа, а не на своето и на придворните си фирми. Жестоката истина разкъса мъглата на лъжите за „прекрасните“ пътища и магистрали (възгласи „Еее!“ и „Ууу!“ от ГЕРБ) и показа зловещата реалност. Ежедневни жертви и пострадали по пътища с лошо покритие, липсваща маркировка, обрасли като джунгла, със запълнени канавки, водещи до аквапланинг. Изобщо пътища, които доказват как не трябва да се строят и как не трябва да се поддържат.
Едва ли оставката на господин Нанков е резултат от осъзнаване на горчивата истина, че в България магистралите се строят не за да има по-безопасно движение, а за да се усвояват милиарди. И за да не престане златната кокошка да снася яйцата си в полога на управляващите и приближените им фирми, тези магистрали се строят, за да бъдат впоследствие ремонтирани пак с нови милиарди, които пак да бъдат усвоявани от приближените, и така безкрай. Сигурен съм, че и новият министър – ако бъде избрана, ще продължи със същата пагубна политика.
И понеже животът е далеч от древногръцките трагедии и винаги иска да се заплати истинската цена за безотговорността, неспособността и алчността, оставката на господин Нанков е логичен завършек на едно митотворчество, с което управляващите ни залъгвахте година и половина. Само в едно той беше прав, когато си подаваше оставката, и това беше констатацията, че между отделните ведомства в това правителство липсва комуникация и съгласуваност на действията. Да, той беше прав – липсва! Но за тази липса на координация и съгласуваност е виновен не той, а началникът му – председателят на Министерския съвет на Република България, чието основно задължение е именно да координира и съгласува действията на министрите от правителството си.
Затова ние от БСП разглеждаме оставката на господин Нанков като опит да се спаси премиерът, който всъщност трябва да подаде не само своята, но и на цялото правителство оставка. И това ще стане независимо от всички опити за вдъхване на нов живот чрез безцелни и лишени от перспектива смени на министри. И колкото по-рано това се случи, толкова повече шансове има родината ни да се възроди от пепелището, в което я превърнахте последните девет години на управлението на ГЕРБ! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Имате думата за изказване, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Първо, моля за увеличаване на времето на групата ни.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Едва ли някой в тази зала и вероятно извън нея не е чул и вече не е разбрал, че в системата на Министерството на транспорта само през следващите няколко месеца предстои да бъде изхарчен обществен ресурс за повече от два милиарда лева. В тази връзка аз бих искал съвсем кратко да попитам бъдещия кандидат за министър, бъдещ министър вероятно на транспорта – понеже познаваме практиката на БДЖ и на Министерството на транспорта, дали БДЖ под ръководството на новия министър ще започне да изпълнява Закона за обществените поръчки и ще възлага, така както е редно, обществените поръчки през закона, без да го заобикаля, и дали можем да очакваме в тази връзка адекватна смяна на ръководството на БДЖ? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Има ли реплики?
Имате думата за изказване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Бих искал директно да запитам кандидата за министър на вътрешните работи: вероятно след часове Вие ще бъдете вече политическа фигура – Законът на МВР и устройството на Министерството не търпи какъвто и да е вакуум в професионалната дейност.
Уважаеми господин Маринов, Вие вече избрахте ли, спряхте ли се на длъжността главен секретар, или ще чакате да Ви го посочат? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Велков.
Реплики? Не виждам.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Дайте малко отговори…!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще дам думата и на номинираните.
Има ли други изказвания?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Има, ама дайте им думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще дам думата.
Чакам процедура, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, и Вие четете Правилника, ама и ние го четем. Има зададени въпроси вече пет-шест към кандидатите. Няма да допуснем да закриете дебатите и тогава да отговаряте. Искаме отговорите преди да закриете дебата, защото имаме още въпроси и още изказвания. И ако смятате да заобикаляте Правилника, пак казвам, да криете министрите, кандидатите за министри, аз не виждам какъв е смисълът от днешния дебат. Или влезте в ролята на председател и дайте думата – те искат да говорят, между другото, виждам ги. Дайте им думат да говорят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Ще дам думата на кандидатите за министри. В момента те Ви слушат внимателно, затова, за да се подготвят по-добре. Вие се изкажете. Давам думата за изказвания. По никакъв начин не нарушаваме Правилника. Няма такова изискване, затова продължаваме с изказванията.
Давам думата за изказвания. Моля, продължете.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Чакаме отговори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказване? Имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Искаме отговори на въпросите! Какво е това, Вие ще определяте…?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, ще дам думата на кандидатите след изказванията! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Откъде накъде?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това по никакъв начин не е нарушение на Правилника, напротив – това е в унисон с добрата парламентарна практика. Досега винаги кандидати и други са изслушвани след разискванията.
Процедура, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, искам да Ви кажа, че така, както е тръгнало заседанието, ще завърши трудно без скандал. В смисъл това, че много пъти се е минавало по тази процедурна практика, където се изговарят депутатите, Вие след това давате, или някой дава след това думата на гостите или на министрите, това много пъти се е случвало, но този път няма да се случи. (Смях в ГЕРБ.)
Сега имате един момент, в който… Вие вече сте опитвали съпротивата, която може да получите от залата. Нямам никаква идея защо на Вас, на Борисов, на Цветанов или на някой друг това му е необходимо, но Ви казвам, че това, дето сте го замислили, няма да стане. Или ако стане, ще стане с цената на Вашата или друга оставка – вече сме го играли, ще го играем пак, ако искате. (Възгласи „Еее!“ от ГЕРБ, ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, току-що заплашихте със скандал. Не мисля, че това трябва да бъде дневният ред на залата. Нека да продължим внимателно и спокойно съгласно добрата парламентарна практика, която сме имали досега. С нищо изказванията на Вашите депутати не допринасят за напрягане на обстановката до момента. Нека да оставим кандидатите за министри да изслушат изказванията в залата, след което да отговорят.
Процедура? Добре.
Имате думата за процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Както се казва в една поговорка: „Всичко е ясно, да влезе убитият“. Аз разбирам, че от време на време Ви се включва и чипът за срам. Тоест, срамът собствено е добро нещо. Хубаво е да Ви се включва и този чип. Сега сме в момента на тъмно, както се казва. Нямате пряко излъчване, гласувахте против, не се срамувайте, дайте им думата, подканете ги. Защото тук водим разисквания, дебати! Дебатът, уважаеми господин Председател, не е монолог! Нашите изказвания зависят от отговорите на кандидатите за министри! Подканете ги, нека да дойдат, нека да отговорят, журналистите, които са останали тук, да снимат, да предадат на българското общество имат ли те някаква концепция за тези министерства, нямат ли, какво се случва!
На нас ни е ясно, че нямат. Но нека, нека да дойдат да отговорят. Може пък да се случи някакво чудо. Може да имат! И в тази връзка – ето, моля Ви, напишете си въпросите, които зададохме до момента. Те много станаха – над шест-седем въпроса. Сигурно си ги пишат и кандидатите за министри. Аз Ви правя предложение: запишете ги и Вие, та като дойдат да отговарят, ако стане чудо, да знаят на какво да отговарят.
И още един въпрос и към Вас, а може би и към бъдещите министри. Те ще бъдат министри в този Министерски съвет, който гласува едно решение. Онзи ден в Залцбург Борисов…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отклонявате се. Господин Попов, отклонявате се по процедурата по начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ: …има друго решение. Кое решение те ще подкрепят като бъдещи министри в този Министерски съвет – или това на Борисов по отношение на Унгария?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Влезте отново в процедурата, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Нека да дойдат да отговорят, защото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Попов, отделете ми малко внимание, отклонихте се достатъчно от процедурата. Моля Ви, върнете се в процедурата.
ФИЛИП ПОПОВ: Това ще ми даде на мен лично отговор към коя групировка от Министерския съвет те ще принадлежат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Процедура имаше преди Вас, господин Кутев.
Процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Аз отново ще апелирам към стриктното прилагане на Правилника. Моля всички колеги да се съобразяват с Правилника, да не обръщат процедурните въпроси на въпроси по същество, каквато е забраната на чл. 57 от Правилника.
Моля също така да забележите, уважаеми господин Председател, че в парламентарната зала има пет парламентарни групи. Ние слушаме само процедурите на едни и същи.
Освен това и аз имам въпроси към Асен Гагаузов за регионалната политика, но него го няма, нали? (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.) Много въпроси имам, много сравнения мога да направя. (Реплики от „БСП за България“.) Много го питах и той ме гонеше от кабинета си. Представете си, другари! (Смях в ГЕРБ.)
Господин Председател, искам да се включва цялото време, което се използва за квазипроцедури, да се отчита като време на съответната парламентарна група и да налагате наказания по отношение на спазването на Правилника. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Процедура.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, съвсем конкретно. Според мен има неразбиране за това кои процедури как се използват. В момента това е процедура по начина на водене примерно и не би трябвало да се приспада от времето. Затова вземам думата. Същото беше и на Филип Попов. Защото Вие го броихте процедура по начина на водене и му взимахте дума по този повод, а в същото време течеше времето на групата, което при процедура по начина на водене по нашия Правилник не е правилно. Така че моля да изясните процедурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е в съответствие с Правилника. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
По начина на водене – аз наистина моля да не се прекалява с използването на процедура по начина на водене. Разбрах Ви, господин Кутев, но нека да се върнем към разискванията.
По отношение на въпроса – това е дебат, но този дебат е вътре в парламента. В този дебат по никакъв начин не могат да участват, те могат да отговорят на въпроси след това, да дадат своята визия, но те не участват така, както искате Вие, в дебата. Дебатът е парламентарен.
Господин Жаблянов, Вие имате своето виждане, но това е парламентарен дебат. Да, ако желаят, ще получат накрая думата кандидатите за министри и ще отговорят на въпросите. Аз наистина ги записвам, убеден съм и виждам, че те също записват въпросите, които задавате Вие, но нека да ги оставим да изслушат това, което се говори за тях и за министерствата.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Те още не са министри! За какво да отговарят? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да продължим с изказванията.
Други изказвания? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Свиленски – изказване.
Имате думата, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, много ми прилича този дебат на вота на недоверие. Защо Ви е страх да говорите, да защитите министрите – тези, които ги няма; тези, които сте ни предложили? Какво гледате всички натам (посочва ПГ на „БСП за България“), дали ще вдигне някой ръка от БСП? Оттам има въпроси, има изказвания, зададохме въпроси, никой не иска да отговаря. Председателят каза, че ще даде думата тогава, когато той си реши. Защо го правите това?
Дани Кирилов, Вашият въпрос към господин Гагаузов за 2005 г. го задайте на партийно събрание на Лозенската партийна организация, поканете го и там той ще Ви отговори. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Тук, в парламента, в 2018 г. – няма нужда!
Колеги, но дайте да се върнем на темата, по която сме се събрали днес – оставката на тримата министри, които не ги виждам днес, и избора на новите двама министри.
През месец януари парламентарната група на БСП внесе вот на недоверие с тема „Корупция“. Тогава всички Вие ни обвинявахте, че искаме да саботираме Българското европредседателство. Тогава всички Вие ни обвинявахте, че искаме да съборим или „да счупим държавата“, ако използвам речника на човека, който отсъства днес. Вероятно и него го е срам от това, което се случва в тази зала.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Работи! Пратихме го на работа!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тогава ние Ви казахме, че корупцията ограбва. Само шест месеца след това медиите, обществото и всички ние Ви казахме, че корупцията вече убива. И, разбира се, няма как една политика, целенасочено водена да ограбва, следващите последствия да не са – да убива. И стигнахме до тези 17 жертви, невинни! (Провикване от залата: „Безсрамници!“)
Дали съм безсрамник или не, ела тук и го кажи от тази трибуна! Недей да подвикваш от последния ред! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Свиленски, не влизайте в диалог със залата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: През месец юни, уважаеми колеги, отново поискахме вот на недоверие. Този път темата беше „Вътрешна сигурност“ и една голяма част от мотивите на вота беше пътната безопасност. И никой от Вас не стана тук да се изкаже. Искахме оставка на министъра на вътрешните работи. Защо сега му приехте оставката? Защо сега му поискахте оставката? Нали той не е виновен? Нали Министерството няма отговорност по пътната безопасност?
Кажете какво се промени в тези два месеца, ако аз съм безсрамник? Кажете какво се промени?
Мярка 183, Цел 700 от Предизборната програма на ГЕРБ: „Повишаване безопасността на българските пътища“.
Колеги, защо преасфалтирахте участъка на Своге? Защо го преасфалтирахте преди две седмици, след като всичко беше наред, след като безопасността е на ниво, аз не мога да разбера?
Господин Цветанов, отново към Вас прехвърлям топката – когато Вие бяхте министър, и ще Ви похваля пред пленарната зала (народният представител Цветан Цветанов: „Еее!“), жертвите наистина имаха спад: от хиляда на 600! Но оттогава досега са от 600 на 700! Тоест имаме повишение. И Вие четири години – и Вие, и господин Борисов, и министрите обещавахте нов Закон за движение по пътищата. И миналата година, и по-миналата, и след всяка катастрофа! Събирахте се – четири министри, Вие, господин Борисов: „Давайте нов закон!“. Къде е новият закон? Четири години след обещанието Ви – къде е новият закон? В кое деловодство е внесен?
Единственото, което успяхте да направите, е да се чудите сега как госпожа Фандъкова да сложи колани на правостоящите пътници в градския транспорт. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Това направихте! В петък това направихте! Чудите се как, и тя се чуди жената, чуди се как да сложи колани на правостоящите пътници!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не се чуди! Това е по Закона за автомобилните превози!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И сега за Министерството на транспорта няколко коментара.
Разбира се, няма да коментирам нито бъдещия кандидат, нито досегашния министър. Аз съм с добри впечатления и от Ивайло Московски, познавам и господин Желязков, но проблемът е в политиката.
Четири сектора, господин Желязков, които сега ще Ви налегнат, още като тръгнете оттук: за БДЖ колегата попита. Какво става с БДЖ? Ще продължим ли да го съсипваме? Ще продължим ли да намаляваме разписания? Ще продължим ли да не правим ремонти? Ще продължим ли влаковете да се палят и да няма с какво да пътуват – да няма локомотиви? Този въпрос стои пред Вас.
Ще продължите ли концесията на летище София? Тук имаше голям отпор. Трябва! Това е единственият начин! Това ли е начинът да се вземат 500 милиона и да се хариже най-печелившото летище?
„Български пощи“ – гладна стачка, протести. „Български пощи“ – ще ги стабилизираме или и тях ще ги концесионираме?
Виждате ли колко много неща идват на Вашия гръб сега? И трябва да дадете отговор, защото европейски проекти, НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“) – разплатени ли са, не са ли, колко има да се плаща по тези проекти? Ще се завършат ли, или България ще загуби пари от тези нереализирани проекти?
Няма кой да отговаря на тези въпроси!
Господин Нанков – не го виждам тук. Прословутата тол система! Опуснаха се 180 милиона – така, между другото, преди един месец и той ме обвини в некомпетентност. Сигурно не съм компетентен. Да, аз не съм финансист, не съм икономист, но правителството взе решение във връзка с тол системата да отпусне 180 милиона. Хайде да дойде и да каже за какво са те? Хубаво, те не са за тол системата! Да дойде и да каже за какво са.
Дължи ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството пари на строителните фирми, които правят ремонтите по улиците, по пътищата и колко пари дължи, и откъде ще ги плати? Или заблуждавате народното представителство, че с едни пари за тол системата ще плащаме други неща, отложено във времето?
Да, аз не съм експерт – финансист, икономист. Нека да дойде някой експерт тук и да отговори на тези въпроси, защото гражданите не са длъжни да знаят за какво харчите 180 млн. лв.
Оставките са най-лесното нещо, само че не мога да приема, един месец слушам: те били подадени, това било морален акт, това било мъжко поведение, достойно поведение. А бе, колеги! Мъжкото поведение е, когато стане инцидентът, на другия ден да подадеш оставката. Това е мъжкото поведение!
Една седмица чакахме някой да се сети нещо да направи. Накрая премиерът поиска оставките. Единият от министрите даже се почуди и каза: а бе, за мен оставката не е, политическа отговорност не се носи само с подаване на оставка! Как се носи по друг начин аз не знам, може би от министър да стане заместник-министър, сигурно така се носи политическа отговорност, или примерно да заемеш министерски пост в друго министерство. Но, това оставам за тези, които твърдят, че оставката, която са подали, а тя им беше поискана, те не я бяха подали – беше им поискана от премиера, и това трябва да е ясно, колко морален и, да не казвам, какъв друг акт е.
И относно оттеглената кандидатура – аз не можах да разбера господин Манолев сам ли се оттегли или премиерът го накара да се оттегли, защото и за тази кандидатура чуваме какъв морален акт било, и каква мъжка постъпка е било това да се оттегли, за да не хвърли петно на ГЕРБ.
Аз съм последният човек, който ще тръгне да обвинява колеги – кандидати, заради писания по медиите, защото за мен са написани много неща, но когато премиерът ти казва да си подадеш оставката, бъди мъж, излез и кажи: премиерът свали доверие от мен и ме смени. Какви са тези циркове: сутринта те назначавам, водих разговор, пресконференции – оттеглям се. Откъде се оттегляш? Те просто не те искат. Тук, половината от Вас, явно имахте проблем с номинацията.
Пожелавам успех на господата, ако бъдат избрани! Наистина предизвикателството е голямо. Проблемът е, че политиката няма да се смени и правителството трябва да си отиде!
Единственият недостатък, господин Председател, на проектите за решения е, че са само три, а не са за целия състав на Министерския съвет. Ако бяхте попълнили всичките решения с целия състав на Министерския съвет, парламентарната група на БСП щеше да Ви подкрепи единодушно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Има ли реплики?
Господин Божанков, имате думата за реплика.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Свиленски, не знам за какви три оставки говорите и за поемане на отговорност от правителството. Днес говорим за половин оставка или за една оставка, защото, сложете си ръка на сърцето и кажете, че ние знаехме отпреди ваканцията, че две от оставките ще бъдат налице и то преди инцидента в Своге. Всички народни представители в неформални разговори знаехме, че господин Московски ще се оттегли от поста, господин Радев – също. Това поемане на отговорност ли е, или замазване на очите на българските граждани? Единствено господин Нанков беше изненада, затова мисля, че говорим за половин или за една оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Други реплики?
Господин Биков – реплика.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Аз правя реплика, защото това беше долу-горе първото изказване по същество след всеобщата възбуда, която тук цари – в лявата част на залата.
Понеже говорите за оставки, трудно влизате в дебат. Този дебат Ви е непосилен и затова така хиперактивно се мятате от единия край на залата в другия, защото Вие не разбирате от оставки.
Единственият човек от БСП, който до момента е подал оставка в този мандат, е вашият служител от „Позитано“ 20, който е наел спа хотела. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Друг човек оставка не е подал, а се случиха доста неща и във Вашата градинка! Случиха се и арести, случиха се и всякакви неща. Оставка не е имало. Политическа отговорност още не е понесена, така че по-полека с оставките.
Аз, разбира се, приемам този дебат и Вашите критики. Имате право на това. Друг е въпросът как ги формулирате и от коя камбанария ги говорите, но мъжкото поведение, както казва и господин Свиленски, изисква, първо, Вие да сте чисти, когато излизате на тази трибуна. Първо да сте поели и Вие един път политическа отговорност за Ваши действия, да сте казали кой от Вашите хора е направил някъде беля, а такива има, виждаме ги. През ден, през два изскачат – кой арестуван с хора, осъдени за наркотрафик, кой там е виновен. Когато мъжки излезете и кажете: тук сбъркахме, това направихме, тогава можете да излезете и да кажете тези оставки кой ги бил поискал, как не ги били подали или ги били поискали.
Това е политически въпрос. Министрите изпълняват Програмата и следващите министри ще продължат да я изпълняват. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Биков.
Трета реплика? Няма.
Господин Свиленски, имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Божанков, прав сте. Тези оставки – на господин Московски, на господин Радев, се очакваха от шест месеца и всички ги знаехме. И не само ние. И българските граждани, и медиите питаха кога ще стане. Въпросът беше дали ще са две оставки, дали ще са юни месец – след Европредседателството, или малко по-късно. Намериха повод, изгърмяха бушоните. Следващите чакат на опашка там – отзад.
Проблемът обаче е друг – наистина, с поемането на отговорност политическа, дали ще бъде докрай, защото господин Биков ми говори тук за някакви политически отговорности, че ние не можем да ги носим, пък те – видите ли, много носят… (Шум и реплики.)
Аз ще ги попитам сега коя точно оставка беше приета – дали на госпожа Петкова, дали на господин Бисер Петков? Коя точно беше приета? Дали на колегата Добрев, извинявайте, че го няма? Коя точно отговорност беше поета?
Говорите за някакви неподадени и неприети оставки, но проблемът ще е, ако господин Нанков остане заместник-министър. Тогава искам да Ви попитам и да Ви видя как, уважаеми колеги, поемате отговорността, когато един министър, поемайки мъжки отговорността за оставката, става заместник-министър и продължава да води ръководството?
Или както стана в Министерството на правосъдието, когато избягаха затворниците – шефът на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ отиде шеф на затвора. Този, който ги пусна, отиде да ги пази! Горе-долу същата работа ще стане и тук, ми се струва, ама това е Ваш въпрос.
Господин Биков, хайде да не Ви отговарям на Вашите неща, ама и медиите да има нещо да запишат. След онзи спа курорт мисля, че ме видяхте, че се изкъпах в басейна и мисля, че съм чист и мога да говоря, нали така? (Смях от ГЕРБ.) Имам право да говоря! Така че недейте да хвърляте неправилни улики към колегите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Господин Байчев, Вие бяхте заявили? Не. (Реплики от „БСП за България“: „Хайде, от дъното на залата“.)
Не го спирайте, не го спирайте! (Реплики от „БСП за България“: „Ето там, към колегите министри!“)
Господин Рашидов, имате думата за изказване.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Хубаво е всички да се къпят по-често, разбрах, че сте започнали.
Вижте, много е тъжно – още не са встъпили в длъжност новите министри, за да искате да Ви отговарят нещо не знам какво. Вие не сте задали въпрос, а и те още не са се заклели.
Относно това дали се искат оставки, или не се искат, дали се отменят, това е лично свещено конституционно право на премиера. Той решава с кои работи, с кои не работи и как ще работи и отговорността я носи само той, а не говорещите.
Ако трябва да се говори така за оставки, вижте, аз не искам да се бъркам на партията, че вътре сте се разглобили доста, но това, че съсипахте понятието „опозиция“ прави лениво всяко управление. А когато е лениво едно управление, това застрашава националната сигурност. По тази логика, заради това че съм загрижен за националната сигурност, може да искам оставките на Вашите лидери. Така че по-добре Вие си подайте оставката, за да дойде някой, който ще е сериозна опозиция, за да имаме отговорно и сериозно управление и сигурност в държавата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от „БСП за България“ към народния представител Вежди Рашидов: „Какво каза сега?! Какво каза?!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Стойнев, ще разрешите ли на господин Байчев да се изкаже? Не. (Реплики от „БСП за България“. Оживление.)
Колеги, ако няма изказвания, да приключим с изказванията.
Пак ли процедура, господин Кутев?
Имате думата за процедура, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, не знам откъде идва тезата, че всъщност министрите сами трябвало да вземат думата и когато те я поискат. Това е извън Правилника. В него пише, че по всяко време взимат думата министрите, те още не са министри, те са кандидат-министри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Точно така, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Което значи, че ако трябва да вземат думата, това трябва да стане само по Ваша инициатива, Вие трябва да им я дадете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Точно така.
АНТОН КУТЕВ: Поради което Ви предлагам – сега господин Цветанов ще вземе думата, но преди него нека да се изкажат те, за да знае и той какво да говори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Изказване ли, господин Кирилов?
Имате думата!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми членове на Министерския съвет! Вземам думата за изказване, за да подчертая, че когато член на Народното събрание иска да каже нещо, да развие някаква теза, не му е необходимо да използва едни или други процедури. В крайна сметка това действително съществено нарушава и логиката на една теза, която е изказана в процедурен порядък.
Аз искам да заявя категоричната си подкрепа към предложението, което обсъждаме в настоящия момент и е направено от председателя на Министерския съвет.
Искам също така да заявя, че по мое лично човешко убеждение, а смятам, че по убеждение и на колегите от нашата парламентарна група, ние наказваме с оставка достойни хора, които са работили отговорно, стремели са се да постигнат сериозни резултати и във всеки един от трите случая всеки един от неприсъстващите тук министри в оставка може да докладва пред това Народно събрание сериозни постижения в съответната област. Такива постижения, които досега не са се случвали.
В политическия дебат лесно може да се манипулира. Не искам да давам негативни примери в тази посока. Не е редно и този дебат да бъде сравнителен на база какво направи правителството на тройната коалиция, какво направиха тримата министри, каква е разликата. Тази разлика се вижда от нашите избиратели, а всъщност ние се състезаваме за избора на всеки един българин. Това как той ще го направи, по какви критерии ще го направи? Това той няма да го направи по процедурни въпроси, няма да го направи по едни или други процедурни закачки.
Без да бъде атака към опозицията и към тяхното управление ще кажа следното. По отношение на министър Московски, за мен той работи изключително добре в един много тежък сектор, в който имаше наследени проблеми и огромни дефицити. Няма да връщам лентата назад, няма да питам кога точно задлъжня БДЖ, няма да питам кой сключваше изгодните или неизгодни сделки за доставка на едни или други мотриси и подвижен състав.
Аз съм доволен от работата с министър Московски, защото той организира екипите в неговото министерство и те работиха добросъвестно, качествено, обективно – мисля, че и колегите от Правна комисия ще заявят това, по отношение Закона за концесиите. Да, в крайна сметка всички ние ще решим, ще се вземе окончателна преценка по отношение дълго обсъжданата възможност да се осъществи процедура за концесиониране на летище София.
По отношение на министър Нанков, ще кажа, че започнахме с него като колеги областни управители, аз – на София, той – на Ловеч. Тогава Николай беше най-младият областен управител. Тогава от страна на Министерския съвет областните управители ни координираше тук присъстващият кандидат за министър сега Росен Желязков. Николай беше и добър областен управител, беше добър заместник-министър на регионалното развитие. (Оживление от „БСП за България“.) Той беше и много успешен министър на регионалното развитие.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Той е жив още! Жив е!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз говоря за министерския мандат на колегата Нанков.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Ама той е жив!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това, което си го мислите, колеги, са само Ваши черни мисли. (Продължително оживление, смях от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
По отношение на министър Радев, той понесе много атаки от опозицията, но като дисциплиниран офицер, смятам, че министър Радев се справи с този сектор. Вярно, винаги е имало противоборство и конкуренция между офицерите от отбраната и офицерите от сигурността. (Продължително оживление, смях.)
Колеги, аз се радвам и се вдъхновявам от това, че намираме всички сили, включително опозицията, в този момент да види светлина, да види позитивни основания за хумор.
Радев се справи! Каквото и да приказват колегите, каквито и клишета да говорят. Пак казвам, лесно се връща лентата назад. Лесни и елементарни са сравненията. Да, пожелавам на колегата Иванов все пак някой път да бъде ако не министър, то поне успешен заместник-министър на това ведомство.
По новите кандидати, познавам и тримата. В различна степен познавам и тримата. Тъй като започнахме с транспорта, ще започна с кандидатурата на господин Росен Желязков, когото познавам от 2003 г. Работили сме в различни конфигурации с господин Желязков. Гарантирам пред Вас, че той е прекрасен професионалист.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Това поръчителство ли е?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, категорично, господин Свиленски, това е поръчителство. Не забравяйте, че Вас съм Ви избирал за член на борда на „Софийски имоти“. (Оживление от ГЕРБ.)
Господин Желязков е юрист с изключителна квалификация и опит и е един от колегите, с които с радост съм работил и винаги съм смятал, че сме постигали прекрасно взаимодействие и добри резултати. Радвам се, че той специализира последните години в областта и на комуникациите, електронните съобщения и управлението.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Всичките са достойни.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Всичките са достойни, както казва нашият председател.
С Петя Аврамова сме заедно няколко мандата и е прекрасен регионалист, с главния секретар Младенов съм работил като областен управител и смятам, че е достоен, качествен и успешен офицер.
Уважаеми колеги, да не бъркаме достойнството с позора. Вие се опитвате, и сте добри в това, да опозорите всеки човек. При Вас няма спиране и ограничение, няма лимит в машината за очерняне и унищожаване. Но смятам, че всички избиратели приеха оставката като морален акт, като невиновен акт, но акт на съпричастност. Смятам, че ще имаме и подкрепата на нашите избиратели за работата на новите министри. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики?
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю! Уважаеми господин Кирилов, Вие за тези трима министри сякаш държахте надгробна реч. (Смях.)
Истината е, че това са добри професионалисти според мен и е жалко, че си отиват. Неслучайно нашата група на НФСБ ще гласува „против“ техните оставки.
Но аз исках да Ви върна и да задам следния въпрос. (Реплики от ОП.)
Реплика, именно към него задавам реплика.
Господин Кирилов, когато дебатът придоби неприятна насока и тръгнахме да ровим кости на умрели хора, би следвало да изкарате следната статистика. Затова Ви казвам, господин Кирилов, би следвало да я изкарате!
Аз сега безпристрастно ще прочета цифрите без да политизирам нещата, категорично, това са цифри, това са факти: 2005 г. – не казвам кой управлява, 2005 г. по пътищата, за жалост – 957 жертви; 2006 г. – 1043 жертви; 2007 г. – 1006 жертви; 2008 г. – 1061 жертви, и от 2009 г. започва рязко намаляване на жертвите по пътищата: 2009 г. – 901; 2010 г. – 775; 2011 г. – 657; 2012 г. – 599.
Ето една от причините, господин Кирилов, поради която аз ще гласувам „против“ тези оставки. Защото моят приятел по онези първите данни – Петър Мутафчиев – не го крия, от един край сме, познаваме се много добре, и когато пламна влакът и загинаха 9 души като факли във влака, човекът по най-почтен и по мъжки начин поиска да си подаде оставката, лично сам той, тогава неговото правителство го спря да си подаде оставката.
Така че ей тези неща трябваше, господин Кирилов, да говорите, а не колко добри професионалисти са министрите, защото данните показват, че нещата са много по-различни по пътищата, особено по време на тяхното управление. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Втора реплика – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Кирилов, Вие споменахте, че не искате да се връщате и да казвате кой е правил тези далавери, тези обществени поръчки във връзка със закупуване на някакви мотриси, или за какво става въпрос. Аз обаче от името на нашите представители на свободните хора, които са гласували не за партии, които са управлявали и са правили далавери, за нас е много важно да го кажете това нещо. Защото може би Вие тук си ги знаете нещата – този министър оттук какво е правил, другият…, ама ние не ги знаем и за нас е много важно да се уточни кой, кога, какви далавери, ако е купил някакви мотриси, с които се е стигало примерно до някакви запалвания или до други неща – до ограбване, е хубаво да си го кажете, за да станем и ние част от българския парламент, а и българските граждани, които не ги знаят тези неща, да са наясно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Трета реплика – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, мисля, че изказването Ви заслужава и истинска реплика. Казвате, че ние се опитваме да позорим. Опитваме се да направим точно обратното, опитваме се да възстановим доверието в тази институция, в тези министри, включително в новите, но Вие ги позорите. Позорите ги, когато казвате: те са наказани с оставка. Така ги принизявате до някой, който може да бъде наказван, теглен, взиман и хвърлян на вълците. Позорите ги, когато казвате, че те се справиха добре, но трябва да си тръгнат по някакви причини. Или считате, че са се справили добре и им давате доверие да управляват, или считате, че не се справят и ги молите да си тръгват – така ги принизявате и ги унижавате. Тяхната оставка вече не е нито морален акт, нито какъвто и да е политически акт, защото за всички стана ясно, че от тях нищо не зависи, така както няма да зависи и от новите, и накрая ги позорите.
Когато казвате за кандидат-министъра на регионалното развитие – ключово министерство, с Петя сме няколко мандата заедно, тя е много добра, това е снизходително увещание. Госпожа Петя Аврамова има право и задължение да дойде да каже каква е нейната визия за регионалното развитие на България, за да може всеки един от нас да вземе своето информирано решение. Начинът, по който се извършват тези кадрови промени, е позорящ. Това е истината. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Господин Кирилов, имате думата за дуплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, министри! Истината е, че не искам да давам отговор и да правя дуплика, но се налага. С оглед на претенцията за сериозност на поставянето на въпроса, казвам следното: колега Зарков, така не се връща доверието, с полуистини и неистини не се връща доверието.
Аз не бях в залата, но следях дебата, Вие ни нарекохте „убийци“. Вие ни нарекохте „убийци“! При тази квалификация, която е изключително недостойна – няма да коментирам. Тук е имало широк дебат подсъдна ли е и трябва ли да се водят дела за това? Дебатът за това „убийци“ е тук и затова ние трябва да Ви отговорим и да върнем доверието, че не сме такива, и затова ние го правим с политически действия и актове – затова го правим, за да върнем доверието, това, което Вие не може да правите.
Иначе, на Вашата реплика, на уважаемия господин Марешки, ще кажа: господин Марешки, нито в 10 минути, нито в рамките на три минути бих могъл да обясня моето отношение и познание за ред случаи, в които според мен политиката е ощетявала държавния интерес, ощетявала е мен като български гражданин, мен като софиянец, и така нататък. Все ще се наложи в някой момент да Ви говоря от тази трибуна как бях очернян и тъпкан в онзи ъгъл точно от колеги от опозиционната парламентарна група. На господин Марешки ще кажа следното: истината винаги излиза наяве. Питал съм, и Гагаузов съм питал, и Румен Овчаров съм питал. Къде е Гагаузов сега? Първи ВЕИ енергетик. Красота! Къде е „Братко и братко“ – на топ улицата, в паметник на културата, свръхлуксозно изпълнение. Ако тогава имаше Комисия за борба с корупцията, все пак това имущество вероятно щеше да бъде отнето, но много хора от Вас са невинни, много хора парадирате с това, че са си купили правосъдие. Всички тези случаи, уважаеми колеги, ще излязат наяве.
По отношение на репликата на колегата Атанасов от „Обединени патриоти“ – колега, аз мисля, че без директна агресия човек може да защитава конкретна теза, без да напада директно – може да постави логически обоснован въпрос. Съжалявам, ако не съм се сторил достатъчно убедителен. Видях бравурни реакции в залата. Мен ме зарадваха повече позитивните емоции, отколкото негативните или нападението. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, моля за удължаване на времето на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Те вече са удължени.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Изказването на колегата, говорящ преди мен, предизвика смях в залата. Мисля, че беше неуместно, тъй като най-малко поводът за тези оставки е един от най-трагичните инциденти в най-новата ни история, но това е само един ремарк към общия тон на този дебат.
Всеки дебат за промени в кабинет в изпълнителната власт е дебат за политиката на този кабинет, оценка за работата на този кабинет. Ние от ДПС се придържаме към тази максима и затова, ако слушахте внимателно, нашият председател много детайлно обоснова и изведе един извод, че потенциалът на този кабинет е изчерпан. Каквито и промени да прави, не може да промени общото усещане за управленска немощ, за хаос и за несправяне с дневния ред на обществото.
Най-яркото доказателство за това, разбира се, е разминаването между проблемите, които хората смятат, че са основните проблеми на обществото, и това, с което се занимава кабинетът. Вижте с какво се занимава кабинетът след Европредседателството – интриги, коалиционни разпри, малката коалиция, единият, другият, вторият, третият, голямата коалиция, проблемите между двете групи, и в крайна сметка – проблемите в самата управляваща партия.
Това ли е дневният ред на обществото? Един вицепремиер ходи цяло лято и се хвали, че е затворил две заведения. Вие представяте ли си какъв е мащабът на мислене в главата на този човек? И този човек е натоварен с ролята да бъде заместник министър-председател на държавата! Разбирате ли за какво става въпрос?
Само това е достатъчно, за да направим извод, че този кабинет не може да направи кой знае колко повече. Времето не ми позволява да се спра детайлно на всички неща, които се случват и това, по което работи кабинетът след Европредседателството, но ще Ви кажа какъв е резултатът. Доказателство за този хаос е вчерашната случка, снощната: кабинетът приема решение за подкрепа на едно правителство, което според нас не защитава европейските принципи и ценности – говоря за Унгария, ние ще имаме специална позиция по тази тема, и след това министър-председателят казва, че това решение няма правна стойност. И след това двамата му вицепремиери – единият е учуден и не вярва, че това може да е казано – Каракачанов, а другият казва, че не може министър-председателят на една държава да бламира решението на собственото си правителство. Може, господин Симеонов, може. Когато тази държава има вицепремиер като Вас, всичко може.
Това само е доказателство за думите ни и за декларацията, която направи с позицията на ДПС при откриването на новата политическа година председателят Карадайъ и днешните му думи относно това, че правителството е с изчерпан потенциал. Но резултатът?
Аз ще се спра само на два факта – чуждестранните инвестиции. Отворете статистиката на БНБ и ще видите пълен срив на чуждестранните инвестиции – не само на чуждестранните, а на всички инвестиции за първите седем месеца на годината. Това е най-важният индикатор за една страна как външният бизнес, който е изключително чувствителен, усеща въпросната стабилност, усеща управлението, усеща накъде върви това управление. Сривът е с 63%, колеги, само за една година.
Сривът е във всички компоненти на инвестициите, не само на чуждите: в дялов капитал – отрицателен 210 млн. лв., в реинвестираната печалба – 18 млн. евро, в инвестиции чрез дълг, кредитните инвестиции – 264 млн. евро.
Вторият пример: едно от решенията, с които правителството се гордее – решението за Еврозоната, прието с изключително унизителни към България изисквания, и аз ще Ви кажа защо се спирам на този факт. Преди няколко дни заместник-гуверньорът на Чешката банка по повод на това решение, доколкото то касае всички следващи кандидати за Еврозоната, а това са и Полша, и Чехия, и Унгария, и така нататък, те като заинтересовани казват: унизителните условия, които България прие, не може да си позволи никое правителство, уважаващо себе си. И ние, доколкото в това решение накрая е записано, че „всеки следващ кандидат за Еврозоната ще трябва да поеме същите условия, които България е поела“, той, като представител на една от държавите, която ще върви по този път, казва: ние не можем да го приемем това, което Вие сте го приели.
Ето това са само два примера затова как работи кабинетът – за управленския хаос, за липсата на визия, за концентрацията върху проблемите на хората. Затова днес дебатът не е и не трябва да бъде за оставки и назначения, а трябва да бъде затова накъде върви страната. Правителството е с изчерпан потенциал.
Верен е и другият извод – изводът е на президента, и на нашата парламентарна група, надявам се и на другите: че пък новите избори, предсрочните, няма да доведат до нищо по-различно. Тоест от цялата тази политическа ситуация се налага изводът, че един диалог е необходим – това, което ние предлагаме, една конкретна програма за развитието на България, която да бъде фокусирана върху всички тези проблеми, които хората чакат да решим, а и върху проблемите, които много сериозно стоят в Европейския съюз и нашето място там. Това ние не го виждаме и затова няма как изобщо да подкрепим подобен род действия от страна на кабинета, от страна на управляващото мнозинство.
Смятам, че много можем да говорим, с много факти да потвърдим нашата теза, но това, което казахме, е достатъчно да се замислим всички – да добавя към това и институционалната война, в която вкарахте страната. Защото тези оставки и тази смяна в кабинета извадиха на преден план, че между институциите в България Вие предизвикахте тежко напрежение, което може да се нарече „институционална криза“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплика? Няма.
Господин Гърневски за изказване.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене? Вече съм дал думата.
Продължете, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми министри, уважаеми колеги, последните изказвания ме предизвикаха да направя и аз едно изказване. Нямах никакво намерение днес да участвам, но наглостта, която беше проявена и днес от нашите колеги от опозицията, предизвика това мое изказване. Аз ще Ви задам четири-пет въпроса и един отговор ще дам, тъй като искате отговори.
Първо, сами си давате сметка, че няма как кандидатите за министри да станат пред Вас, и тук има управленци – бивши и още неизбрани, без да се запознаят с материята, която ще управляват, без да подготвят конкретната си дългосрочна и краткосрочна програма, да дойдат да дадат визия за управлението, и всички си давате сметка, че ще е така. Просто искате да предизвикате политически цирк! Тъй като искате въпроси, аз Ви задавам няколко конкретни въпроси. В тази зала нарекохте групата ни, управляващото мнозинство, „убийци“ – за 17-те жертви в Своге.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Вие колко пъти ни наричахте убийци? (Шум и реплики.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Още веднъж ще Ви нарека, спокойно.
На 7 февруари 2006 г. от моста на Бяла падна автобус и загинаха 19 българи, по време на Вашето управление. Първо, никой не Ви нарече убийци тогава, но и никой от Вас не подаде оставка. Ето ги моралните различия между двете управления. Убийствата, когато говорите за МВР, това МВР работи в условия, в които е наследило седемдесетгодишното Ваше управление – 50 комунистическо и 20, разграбено по време на демокрация. Не само МВР, но всички секторни политики и министерства бяха разрушени дотам, че в тези 10 години наново да се строят тези институции, за да дават своите резултати и, както прочете колегата Атанасов, виждате, че резултатите говорят. МВР работи в името на хората и това е доказано.
Но аз Ви питам: по време на Вашия режим, когато създадохте МВР и Държавна сигурност, за да пазят комунистическия строй и режим, убийствата се превърнаха във Ваша политика – 120 хил. души невинни интелигентни българи избихте без съд и присъда.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Той за оставката ли говори?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: За оставката говорим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Говорите за ограбена България тук, преди малко. (Реплика от „БСП за България“: „Вие я ограбихте!“)
От 1989 г. до 2009 г. тази държава я разграби Комунистическата партия, Държавна сигурност чрез външнотърговските дружества. Питайте, госпожа Нинова как…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, по близо до темата, моля Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …попитайте господин Гечев как стават банковите кризи! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Говорите за олигархия. Само от последния месец, четири имена цитирам: Бенчо Бенчев – свързан с Вашата група, Ваш спонсор и е във Вашата листа в Бургас; минаваме през Карнобат – Миню Стайков, Ваш спонсор, Ваш член, кандидат във Вашите листи; минаваме през Ветко Арабаджиев – Пловдив, агент на Държавна сигурност; минаваме през Георги Гергов – питайте как госпожа Нинова му подари Панаира…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вече направих забележка!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …Председател на областния съвет на БСП. Ето къде е олигархията! Попитах го Симов, едно име не може да посочи. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, малко по-близо до темата, моля!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да, съвсем до темата съм! Преди малко беше казано, че правителството губило своя потенциал тук, от тази трибуна. Кое правителство губи потенциал, когато за трета година запазва икономическия ръст, вътрешният брутен продукт расте, заплатите растат, намалява външният дълг, увеличава фискалния резерв? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Цонев говори за инвестициите – намалявани инвестиции, може и да има такъв синдром. Но не е ли затова, че тези инвеститори малко се притесняват като виждат кой се кани да идва на власт? Може би и това е причината, когато говорите за новата визия.
Дами и господа, последните 10 години Вие ходите три пъти да се допитвате до този народ, а сега сте тръгнали за спа центъра – четвърти път. И четвъртия път ще стане като първите три пъти: след тези последни редовни избори, които ще се състоят, във Вашите урни вместо червени бюлетини ще получите нови червени картони. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гърневски.
Реплики? Няма.
Уважаеми господин Ангелов – по начина на водене, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Процедурата по начина на водене е следната: защо позволихте на депутата от ДПС Йордан Цонев да се изказва не по темата, която се коментира днес? Нито бяха коментирани трите оставки на министрите, нито новите предложения за министри, беше позволено да се сипят лъжи и помия и да не се изказва по темата, и нито един път не му направихте забележка, а преждеговорившия го прекъснахте няколко пъти, което смятам за недопустимо. Тоест не може да мерим с различен аршин нещата, не може на ДПС да позволяваме винаги да правят каквото си искат. Господин Цонев не направи изказване по темата, той направи изказване все едно е от името на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене – господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Всъщност поведението Ви в този случай, в един от редките, беше правилно, защото господин Цонев цитира конкретна информация, която е официално от БНБ, първо, и, второ, той цитира изказванията, които са публични в медиите от вчера. Така че тук манипулация няма и всичко това беше свързано с властта, която днес обсъждаме. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Летифов.
Уважаеми господин Сидеров, имате думата за изказване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Оставките на трима министри са темата за днешните дебати, подчертавам, защото в българския език думата „дебати“ е в множествено число, както „очила“ и „въглища“, няма единствено число, така че много Ви моля да не казвате: този дебат. Тези дебати!
Дебати, за съжаление, нямаше, тъй като не чухме идеи. Иска се оставката на цялото правителство. Трябва да Ви кажа, че аз го предложих преди Вас, предложих всички министри да подадат оставка. В това няма нищо драматично, нищо апокалиптично, подновяването на един кабинет е нещо абсолютно нормално и демократично. Господин Цонев, който преди това се изказваше, също намекна или направо каза за управленска немощ, за това, че правителството не може да се справя и трябва да си ходи. И с него бих се съгласил, даже ще кажа още по-критични бележки към правителството, защото поначало съм критично настроен. Но почетният председател на ДПС, на партията, която представлява господин Цонев, съвсем наскоро се изказа, че няма алтернатива на това управление. Аз му вярвам, той е стар, опитен политик, минал е през различни фази и всички казват, че е един опитен и добър философ и политик – имам предвид господин Доган.
От страна на БСП – кандидатът за президент, който стана, издигнат, избран от БСП, съвсем наскоро също така каза, че няма алтернатива на това управление и няма условия за предсрочни избори. Не е толкова опитен политик, но вярвам в неговата желязна закваска, дето се казва, военна, той е човек, който знае какво говори, не си хаби думите напразно, така че имам доверие на президента, и то като представител на най-висшата държавна власт, държавния глава.
Социологията показва същото. Близо две трети от българския народ, от обществото ни не искат предсрочни избори, защото не вижда кой би могъл да замени сегашното управление. Така че иска ни се – не иска, трябва да продължаваме! И продължаваме, като сменяме трима министри. Много е ясно защо са подали оставка – имаше трагични събития, да не повтарям това, имаше натрупани недостатъци в работата на някои от тях. Тук чухме много похвали, но това, че един човек е професионалист, не означава, че той може да бъде вечен министър. Министърът е политическа позиция, тя не е технократска, тя е политическа, така че смяната на трима министри е нещо съвсем логично. Още в началото, когато стана известно, го казах това. Тук в нашата група имаме разминаваме, имаме различия, което е логично и нормално, а една от партиите в „Обединени патриоти“ – НФСБ, ще гласува против оставките. Те не са съгласни, че тези хора трябва да подават оставки. Това е тяхно право и те ще го гласуват, но като цяло групата ни ще подкрепи новите имена на министрите. Те са посочени от премиера, който има право да направи това, и се е мотивирал защо ги посочва за кандидати за министри.
Също така като препатил политик мога да кажа за един от новите министри на МВР, той беше най-обсъжданият, не знам дали в тази зала има друг човек, друг народен представител, който да има преки, лични впечатления от улични сблъсъци с Младен Маринов – аз имам! И мога да Ви кажа, че той си вършеше добре работата, точно както трябва (реплики и смях), така че го подкрепям и съм сигурен, че ще я върши и занапред, както трябва – твърдо, без да отстъпва. Знаете, че протестите на „Атака“ не са скучни, те винаги са пълни с напрежение и енергия, но той беше на своето място като шеф на охранителната полиция и сега ще бъде на своето място като министър на вътрешните работи.
За другите двама министри също съм убеден, че те ще работят, както трябва. Защо? Защото вчера имахме съвет, казва се Съвет за развитие, на който парламентарните групи, които подкрепят правителството, и министрите, се разбираме така: вече всяка седмица и веднъж месечно да правим отчетен разбор на това, което се върши по министерствата, да има много по-пряка връзка между министерствата и парламента, това, което трябва да се върши и да се приема тук, да минава по-бързо и съответно ние да имаме поглед и контрол върху министрите. Това е най-малкото, което можем да направим, защото много от нещата, които се вършат – положителни, градивни неща, не остават забелязани, те потъват или в информационния поток, или не са добре акцентирани.
В крайна сметка едно правителство не може да направи чудеса. Това го знаят всички партии, които са управлявали, без „Воля“, разбира се, а на тях тепърва им предстои да управляват и ще видим техните качества.
Две думи за темата, която тук колегата от ДПС засегна – за случая Унгария и за срещата в Залцбург. Тъй като съм пряко ангажиран, с мои колеги от „Атака“ и колеги от „Воля“ внесохме Проекторешение Народното събрание да задължи премиера да вземе позиция срещу санкциите против Унгария. Вчера моите колеги – лидерите на НФСБ и ВМРО, също потвърдиха тяхната категорична позиция, че България трябва да подкрепи Орбан в неговия стремеж да развие по-добре държавата си, да се грижи за традиционните ценности и да се предпазва от мигрантския поток.
Ясно виждам, че там здравият разум също е надделял, защото в Брюксел са решили тази тема да не се разглежда сега, на срещата в Залцбург, не е ясно кога ще се разглежда. Всъщност вчера не е имало решение на Министерския съвет, имало е обсъждане, след което двамата мои колеги от „Обединени патриоти“ слязоха, съобщиха тяхната позиция, но решение, като формален акт на Министерския съвет, не е имало. Това няма значение, защото аз съм разговарял и персонално с премиера по този въпрос – той има готовност да застане на позицията на националната идентичност, защитата на традиционните ценности и го показа, като депутатите на ГЕРБ гласуваха, както трябва според нас.
Аз смятам, че тази тенденция ще продължи – това наистина е интересната тема, това е темата, по която трябва да говорим и в бъдеще тук, и да насочваме погледа повече натам, защото преструктурирането на Европа, на Европейския парламент и на Европа като цяло предстои. Това ще се отрази на България, това при всички случаи трябва да го следим и да бъдем в час. Иначе рискуваме да се въртим в нашите кухненски проблеми, да не видим голямото.
Сигурен съм, че българският премиер ще вземе вярната позиция по въпроса за Унгария, така че ние да изразим солидарност с една, щях да кажа, братска държава, но защо не – ние имаме етническо преплитане и общи корени. Това е държава, която показва, че суверенитетът не е празно понятие, че Европа трябва да бъде Европа на отечествата.
Благодаря Ви за вниманието и призовавам, ако няма повече въпроси – видях, че има много натрупани въпроси към бъдещите министри, нека да минем към техния избор, да дадем възможност те да започнат да отговарят вече на парламентарен контрол. Виждаме, че има доста голям интерес, има какво да ги питат, има и какво да отговарят.
Комбинирам с една процедура, господин Председател, да приключим с изказванията и да вървим към гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Сидеров. (Ръкопляскания от ОП.)
Има ли реплики към господин Сидеров? Няма.
Други изказвания? (Шум и реплики.)
Господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Сидеров, извинявайте, че няма да приема и че ще кажа две-три думи, преди да преминем към гласуванията.
Абсолютно съм съгласен с Вашата констатация, че нямаше никакъв дебат.
Ние от Политическа партия „Воля“ много сериозно се бяхме подготвили за дебат по същество, обаче с кого да дебатираме? Излязоха няколко човека и ни прочетоха предварително написани слова, даже без да се опитват да ги представят като свои, просто съвсем монотонно си ги изчетоха. Кой е писал словата? Кое е писал опорките? Нека да излязат хората, които са ги писали, за да водим дебати. Как да водя дебати с хора, които просто изчетоха един текст? Кой е писал опорките? Ние вече започваме да си мислим кои са водещите офицери, които водят тези неща или карат определени хора да излизат и да говорят определени неща, които на практика нямат никакъв смисъл във връзка с дебатите, които трябваше да проведем в момента.
Понеже стана модерно – двойни стандарти в храните, двойни стандарти в това, двойни стандарти в онова. Няма как да не отбележа от всичко това, което чух, че виждаме двойни стандарти и в поведението Ви като политически формации, и като политици. Видяхме как така наречената опозиция атакува яростно единия вицепремиер Симеонов, и сигурно с право, защото ние също не мислим, че е правилно вицепремиер да ходи по заведения и особено ако е избирателно, както се прокрадна в медиите – на конкуренти на негови съветници, или нещо такова. Няма да влизаме в този дебат – това е така.
А другият вицепремиер, той няма ли да носи отговорност за падналия хеликоптер, за смъртта на двамата военни? Неговата Султанка, която е в парламента, няма ли да носи отговорност за фирмата, където също имаше смърт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, малко по-близо до темата, моля Ви!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Говорим за оставки и за отговорности.
Това, което се случва, е безпрецедентно – ние всички заедно се противопоставяме на бруталните изверги, които малтретират български работници по курортите, като ги пребиват. Също и българи, които правят подобни неща в Германия, примерно, когато българин беше изритал по стълбите една жена. Как реагираме? Как Вие реагирате на малтретирането на български граждани в подлезите в София от общински съветник от ВМРО? (Шум и реплики от ОП: „Какъв е проблемът?“)
Ние няма ли да искаме тези оставки? Или, за да съм по темата, от целия дебат това ли аз да си направя като извод – че в момента Вие подготвяте една коалиция БСП, ДПС, ВМРО? Това ли е предложението? Излезте и го кажете явно, не аз сега като слушам, да се досещам, да си правя съответните изводи и да излизам да Ви ги осветявам. Излезте и кажете явно: да, тази коалиция не работи, Валери Симеонов е лош, Волен Сидеров сигурно също…,
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Точно по темата, господин Марешки, моля Ви.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …но Каракачанов е добър и ние с БСП, ДПС и ВМРО ще Ви представим новата визия за управлението на България в следващите години. Ако е така, благодаря Ви, ние в това няма да участваме, няма как да подкрепим такава коалиция. И ще помолим: на съвестта на всеки да тежат неговите действия. Дай боже – хубави неща да се случват оттук нататък за България! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. (Единични ръкопляскания от ПП „Воля“.)
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Ангелов, имате думата за изказване.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа. Взех думата за изказване, но ще засегна темата и с това, че пак за пореден път се позволи на народни представители от тази трибуна да нарушават Правилника на Народното събрание, да не се изказват по темата, а Вие да не вземате отношение.
Не може господин Марешки, като заместник-председател на Народното събрание, да не е научил Правилника и да не знае, че трябва да се изказва по самата тема. Затова моето изказване ще касае и това, което той говореше, защото в крайна сметка, щом допускате някой друг да говори каквото си пожелае, откъдето му е хрумнало, тоест всички трябва да го правим, както го прави и той, като заместник-председател на Народното събрание.
Радвам се, че господин Марешки, критикувайки колегите от БСП за опорките, най-накрая за пръв път видях, че няма нищо написано пред него да го чете – това е добре, радваме се за това. Не мога да разбера едно – каква е точно неговата позиция, какво точно прави партия „Воля“? Те управляващи ли са, опозиция ли са? Те за националната сигурност на държавата ли са, или не са? Те в крайна сметка какво точно представляват в българския парламент? На мен не ми е ясно, нормално е да имаш позиция и да заявиш: аз съм такъв, такъв и такъв. Неговата позиция винаги е от-до, което смятам, че не е нормално в политиката. Ако искаме да си говорим за правителството, за министерските оставки, за новите министри, нека да сме конкретни, да кажем: – този министър и този министър, и този министър не са свършили това, това и това. Ние ще подкрепим техните оставки. Тези, които са предложени за министри, имат примерно това и това като предимство, което може да свършат в правителството, и ще ги подкрепим. Аз не разбрах господин Марешки по какъв начин ще гласува в днешното заседание. Това е. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Реплика – господин Марешки.
Имате думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри!
Благодаря Ви за въпроса.
Позицията на Политическа партия „Воля“ винаги е в интерес на българските граждани и е много конкретна. За да видите разликата – ние подкрепяме достойната за уважение, моралния жест, ако щете, патриотичното поведение на министрите, които в момента ще си отидат, независимо че не носят пряка отговорност за трагичните събития. Това ще го подкрепим, защото така е морално, така е правилно, така е патриотично, така е достойно. И в същото време не може да подкрепяме недостойното, неморалното, непатриотичното поведение на министър Каракачанов, който не прави същото. Това е разликата, за да може най-накрая да разберете, че няма да подкрепяме на килограм, ще се държим правилно, последователно ще подкрепяме добрите и правилните, достойните, патриотичните дела и няма да подкрепяме такива, които рушат доверието на обществото и казват, че всички са едни и същи.
Връщам се към началото на първото Ви изречение, което направихте. Там е най-големият проблем на ВМРО, че ако някои са крали преди това, Вие казвате: „понеже Вие сте крали преди това, сега и ние ще крадем“, понеже аз според Вас съм нарушил Правилника и Вие ще го нарушавате. Значи, някои са крали в управлението, и Вие сега ще крадете с такова оправдание. Това е най-лошото нещо, което… (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Близо до съдържанието на репликата, господин Марешки, моля Ви.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Това е репликата. Първото му изречение беше, понеже той счита, че аз съм нарушил Правилника и той ще го нарушава. И сега аз правя аналогията, че те са крали някога и те сега ще крадат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, не сте нарушили Правилника, но Ви моля да не го нарушаваме.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Моля Ви се, слезте на земята, вижте как реагират други хора и знайте точно къде Ви е мястото. В крайна сметка Вашият коалиционен партньор Ви го казва. Имайте доблестта… (Реплики от ОП: „Времето, времето!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, само едно изречение. Запазете тишина!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Само едно изречение. Имайте доблестта някой път да се явите самостоятелно на избори и тогава ще видим каква награда ще получите от народа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Господин Веселинов – реплика.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Ангелов, аз не съм доволен от Вашето изказване. То беше изключително постно да го кажем, тъй като Вие можехте да припомните, че някои хора, които държат тук морализаторски тон, всъщност са съдени за побой по улиците на Варна. Тук депутатският имунитет продължава да ги пази, тук продължават да влизат в разни задкулисни договорки и да продават политическото си влияние срещу забавянето на делата, които трябва да въздадат в края на краищата правосъдие.
Забравихте да кажете, че съмнителни сделки в Общински съвет – Варна, са съпроводили битието на предходника на Политическа партия „Воля“.
Забравихте да кажете, че така наречената партия „Воля“ всъщност е либерална партия. Господин Марешки беше председател на две партии, едната от които либерална, тоест той беше против всичко, което олицетворява Орбан, пък днес го брани.
Господин Ангелов, мисля, че трябва по-добре да мотивирате изказванията си и тогава съответно ще бъдете подкрепен от залата. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Веселинов.
Господин Ангелов, имате думата за дуплика.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа. Господин Веселинов, прав сте във Вашата реплика, но аз оставих тези теми за десерт, за дупликата, за да може българското общество да разбере всъщност какво представлява господин Марешки и какво представлява неговата партия.
Моята дуплика към Вас, господин Марешки, е следната. Вие твърдите, че не сте участвали в управлението. Вие участвахте дълги години в управлението на Варна. Тоест, ако има грехове към прехода, и Вие имате грехове към прехода.
Вие също така бяхте председател на либерална партия, а сега заемате други позиции. Тоест виждаме такава промяна. (Шум и реплики.) Това е по темата, отправена към мен като реплика. Щом господин Марешки може да си позволява да говори за отсъствието на вицепремиери и да ги обвинява в кражби и в какво ли не друго, при положение че няма нито едно образувано дело или каквото и да е срещу господин Каракачанов за подобни престъпления, аз се питам какъв е Вашият морал, при положение че се водят дела срещу Вас, а Вие стоите на поста заместник-председател на Народното събрание? Най-логичното е в такъв момент, докато излязат всички присъди, да се оттеглите, да стоите в парламентарната си група, за да не влияете на съдебните процеси – това е най-нормалното.
И друго ще припомня. Когато говорите за български национални интереси, за патриотизъм и така нататък, припомнете на Вашия председател на Комисията за политиките на българите в чужбина – господин Дончев, че нещата, които приказват българските общности зад граница, трябва да допринесат той да си подаде оставката. Ако искате наистина да бъдете морален политик, бъдете морални не само към ДАНС, а бъдете морални и към Вашите представители от парламентарната група, които защитават интереси, чужди на българските национални интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. (Ръкопляскания.)
Само да припомня, че господин Сидеров предложи да приключим вече с изказванията. (Шум и реплики.)
По начина на водене, заповядайте.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри и Вицепремиер!
Уважаеми господин Председател, моля на базата на Правилника на Народното събрание да не допускате – ясно, че има проблеми в управляващата коалиция, ясно, че те ни водят тук до този дебат, но не допускайте в този отговорен момент чрез политически изказвания нападки, включително и на партии, които искат да се прилепят към някакво бъдещо управление, да изместваме същността на въпроса – оставките на министрите, новите министри, политиките и визията. Моля Ви да въведете ред в залата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Други изказвания има ли?
Господин Марешки – по начина на водене.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри!
Уважаеми господин Председател, молбата ми е да се опитвате да спазвате Правилника. Вие не можете да знаете всички факти, но когато в залата се хвърлят откровени лъжи – явно това е стилът на колегите от ВМРО, до тях се прибавят полуистини и се правят внушения – тези неща трябва да ги прекратявате.
Ще Ви дам само факта, че никога нито аз, нито нашата партия, нито предишните формати – тя всъщност е една и съща партия – преименувана, не е участвала в управлението на град Варна. Няма как да носим отговорност за това, което е в момента, сега и което е било по времето, когато сме били в Общинския съвет. Това е откровена лъжа и няма… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Други изказвания?
Господин Цветанов, имате думата за изказване.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В днешния ден очаквахме да има смислен дебат от страна на опозицията. Хубавото е, че поне дебатът не приключи както беше с вота на недоверие, който поискахте само преди месеци, където нямаше нито едно изказване. Имаше само излагане на мотивите и просто нямаха възможност да изложат аргументите си за несъстоятелните тези по вота, който поискаха. И понеже в днешния дебат имаше изказване от страна на левицата, че ние не сме се изказали по вота на недоверие, само да кажа, че има разлика, когато правителството внася вот на доверие – тогава ние трябва да защитаваме, а когато някой поиска вот на недоверие – трябва да изложи своите аргументи тук, точно от пленарната трибуна.
Това, което беше казано днес, че нямаме визия за управлението на страната. Само искам да припомня на всички народни представители, които сме се явявали на избори през месец март 2017 г., всяка една от партиите, която застава пред избирателите, предлага своята управленска програма или приоритетите в нейното бъдещо управление. Партия ГЕРБ получи най-висок резултат и заедно с „Обединени патриоти“ направихме коалиционно споразумение, имаме и управленска програма, която е утвърдена през месец август 2017 г., и тя се изпълнява съгласно приоритетите, които за заложени в нея. Мога да кажа, че няма нито едно отстъпление от нито един министър от ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели и, разбира се, декларираните приоритети, които са направени в пленарната зала. Точно затова мога да кажа, че ангажиментът ни по най-важната тема, която вълнува българските граждани – това е образованието, защото знаем, че дори и възпитанието, и отношението ни в пленарната зала зависи от начина ни на възпитание и това, което сме получили от училищата в България.
Това, което днес прави впечатление, е, че правителството изпълнява своя ангажимент по увеличаване на доходите. Знаем, че в проектобюджета за 2019 г. ще имаме 10% увеличение за бюджетната сфера. От юли месец 2019 г. ще има увеличение на пенсиите с близо 6%. Имаме икономически растеж, който е 4%. Имаме повече приходи – само преди месец, когато беше отчетено от финансовия министър – 2 млрд. 600 млн. лв.
Уважаеми колеги от левицата, бихте ли казали дали във Ваши управления сте имали възможността да декларирате подобни резултати и да очертаете действително истинската визия за България? Защото това, което днес наблюдаваме, и това, което излиза по медиите – „Десант на депутати от БСП в страната.“
Уважаеми колеги, ние не правим десант. Ние винаги сме били с хората и винаги сме били в диалог с тях. Това, което наблюдаваме днес и се забавляваме от това, което имаме като анализ от Вашите срещи, които правите, за да представите визията на България. Просто само да Ви кажа, че това още от самото начало е обречено на неуспех, защото Вие дадохте възможност да покажете на Вашите избиратели в избирателните райони, че депутатите, които са избрани, не струват нищо, защото в момента Вие изпращате депутати, които те за първи път виждат, а някои от тези депутати за първи път посещават и населени места (ръкопляскания от ГЕРБ), и разбират поне едно – може би сте си направили една карта, с която искате да опознаете всички туристически дестинации, или да опознаете България, която може би не сте опознали за всичките тези години, когато сте имали управление.
Ще дам конкретен пример, с който се забавлявах миналата седмица, когато бях в Благоевградска област. На среща на депутати от БСП, които не са от Благоевградския многомандатен избирателен район, застават в Банско и казват: „Уважаеми жители на Банско, Банско се нуждае от целогодишен туризъм и това трябва да бъде приоритет за визията на България.“ Тогава хора от залата са казали: „Господа, Вие може би за първи път идвате в Банско, защото Банско в последните години е целогодишен курорт и летните месеци, някой път, са по-добри в икономически показатели, отколкото тези, които са в зимните месеци.“ (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но това е липса на комуникация и благодаря на Весела Лечева за това, което е казала и е направила като предложение на тази среща, в която е участвала активно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Бих помолил колегите от БСП – просто, когато отивате да представяте визията на България, първо се запознайте с проблемите на хората. Това, което прави Министерският съвет, и това, което правят народните представители, това, което прави парламентарното мнозинство, е да имаме приемни, срещи с гражданите и да направим политики, независимо от това дали кметът е подкрепен от БСП, дали е избран от БСП симпатизантите, защото знаем, че развитието на регионите минава с успешните политики, които трябва да стигнат до хората.
Мога да Ви дам много примери за общините в България, които винаги са се обръщали и към мен като народен представител, и към колегите от избирателните райони и винаги сме подкрепяли добрите намерения, които решават проблемите на хората. Това, което е изключително важно да се знае за Транспортното министерство, където имаше много упреци и много неодобрение от дейността на Ивайло Московски. Колеги от БСП, спомняте ли си периода, когато Вие приключихте мандата си 2009 г. и задълженията на БДЖ бяха около 800 млн. лв. към кредитори, към банки? Бяхте купили спални вагони, модерни мотриси и какво ли не и го оставихте като задължение на следващите, които ще идват след Вас.
Спомняте ли си какво се случи в последните години и знаете ли какви са показателите в момента на Транспортното министерство? Задълженията към държавата от 800 млн. лв. вече са 110 млн. лв.
Това, което е изключително важно да се знае в сферата на Регионалното министерство – бихте ли се похвалили кога в годините на преход страната ни е имала политика за образователната инфраструктура? Над 624 млн. лв. ще бъдат за българското образование и това ще бъде за инфраструктурата, която всички ние знаем, че когато водим децата си, трябва да има условия, в които те да получават знания, а ние като родители да бъдем спокойни за това, че те са в една добра среда.
Искам да Ви попитам и друго, понеже много изговорихте и по темата „Сигурност“. Може би това, което говорихте тук, и това, което бяхте си написали, трябваше да го кажете само преди няколко месеца, когато беше вотът на недоверие, но не успяхте. Хубаво е, че сега поне си извадихте тези архивни писания и ги прочетохте тук. В сектор „Сигурност“, въпреки критиките Ви, мога да кажа, че в момента от управленския мандат, който започна от месец март 2017 г., след спечелването на изборите, 1700 са полицейските служители, които са назначени до настоящия момент. За този период са напуснали около 600 човека, което означава, че с 1100 имаме повече полицейско присъствие. Нека си припомним и това, което направи ръководството на Министерството на вътрешните работи за създаването на 600 мобилни екипи, които да могат действително да обхванат и всички тези малки отдалечени населени места, за да може да има полицейско присъствие и да може действително да се запознаваме с проблемите и да реагираме адекватно. Това, което е изключително важно да се знае, когато излизате и говорите за отговорност, тук Спас Гърневски зададе въпрос – нямаше отговор, но Вие няма как и да дадете този отговор – за носенето на моралната отговорност. Единственият момент, в който сте понесли някаква морална отговорност, това е, че 2014 г. си подадохте оставката и отидохме на предсрочни парламентарни избори. При наследството, което оставихте – над 5 – 6% дефицит, мога да кажа, че сега със стабилността, която има днес в България с министър-председател Бойко Борисов и с коалиционното управление, което имаме с „Обединени патриоти“, вече имаме излишък. Имаме и прогноза за добра перспектива за предстоящите години.
Уважаеми колеги, нека да припомним и нещо изключително важно – когато говорите за пътна безопасност, само да кажа, че трябва да сравним периодите, защото, господин Свиленски, Вие бяхте обективен, за което Ви благодаря! Действително смъртността по пътищата беше 1040 – 1060, които бяха в последния Ви управленски мандат, преди идването на Орешарски. Нека да припомня, че в края на първия управленски мандат жертвите бяха 599. Това също не е число, с което можем да се гордеем, но знаем каква е посоката в правилния път, който избрахме в тази секторна политика. Това, което е изключително важно да се знае, е, че завишаването на смъртността по пътищата стана точно при управлението на Йовчев и на Орешарски 2013 г. – 2014 г. Погледнете внимателно статистиката. Действително има един хоризонт, който в момента е да се намалят тези жертви по пътищата, но това са политики и това ще подпомогне и ползването на фонд „Пътна безопасност“, в който има събрани средства, с които може да се изгради инфраструктура за видеоконтрол. Това, което направихме във вчерашния ден във Вътрешна комисия, искам да благодаря на колегите от БСП, които не подкрепиха законодателните промени, защото те казаха по принцип, неформално, че са съгласни, но имате политическо решение да бъдете само против. (Реплики от „БСП за България“.) Това, което предлагаме, е да може да подпомогнем и местната власт, защото и тя има съществен принос към пътната безопасност и да можем от този фонд „Пътна безопасност“ една част от тези средства да отиват на разположение и оперативно управление на местната власт за решаване на неотложните проблеми, които има с пътната безопасност. Нека да си припомним и всичко това, което се случваше във времето, когато Вие сте управлявали, когато ние управляваме и понеже в момента най-актуалната тема е как да маскарим правителството и да говорим за корупция и корупционни практики.
Уважаеми колеги, за всички е ясно, че най-големият корупционен натиск и най-голямото корупционно действие, което е имало в България, това е било точно в управлението на кабинета Орешарски. Това го знаете много добре, защото има изследване в тази посока за корупционния натиск и за корупционното действие от 1999 г. до 2016 г. Само да Ви кажа, че в момента това, което е отчетено, през 2014 г., има 39% натиск и реално действие 29%. Това е от изследване, в което методиката е една и съща за всички периоди, за които са направени тези изследвания. Само да кажа, че 2011 г. този натиск е бил под 10%. Това е политическата воля, която сме показали и когато идваме след Вас, повярвайте, че е много трудно, защото когато разбиеш една система за сектор „Сигурност“, нали разбирате, че не можеш да възстановиш това, което е унищожено, или тези, които са демотивирани, и тези, които са били принудени, под една или друга форма, да напуснат системата на МВР. И понеже беше много спорно по кандидатурата на бъдещия вътрешен министър на България, само да кажа, че професионалното му израстване е било точно във Вашия управленски мандат, защото 2013 г. – 2014 г. Младен Маринов става заместник-директор на „Столична дирекция“, става директор на „Столична дирекция“ и с Указ на президента Румен Радев, който днес е критичен към Младен Маринов, подписва указ за назначаването на най-висшата професионална фигура в системата на МВР – главен секретар. Аз като министър на вътрешните работи съм работил с всички служители, които са били заварено положение към момента на встъпването ми в длъжност, и се радвам, че те са били оценени след това и от други служители, когато са имали възможност да бъдат развивани или да доказват своите професионални качества.
Така че, колеги от БСП, Вашата теза за това как да представяте визията на България Вие можете да я покажете само по начин, по който може да я съсипете или да я свалите под тези нива, които имаме днес (ръкопляскания от ГЕРБ), но не и да покажете визия за икономически растеж, защото Вие сте показали неспособността да го постигате. Вие сте доказвали винаги, че когато управлявате, обещанията Ви преди изборите след това вече става нещо, което е само пожелание, до срещата Ви преди провеждането на изборите, но след изборите вече нещата са други.
Спомняте ли си периода, когато Вие дойдохте на власт 2013 г. и казахте, че ще отмените пенсионната реформа? Вие бяхте тези, които декларирахте и говорихте през цялото време, както в момента говорите, по същия начин с избирателите в цялата страна.
Спомняте ли си какво се случи, след като дойдохте и вече имахте управленски мандат? Вие замразихте пенсионната реформа с една година, защото знаехте, че след една година трябва да си ходите. (Ръкопляскания.) Всъщност, каквото и да направите след това, Вие вече го правите по един много добър начин.
Уважаеми колеги, нека да си кажем нещо изключително важно. В момента това, което се прави от правителството, и това, което ще бъде продължено от министрите, е да може да се намалява този дефицит в транспорта, да можем да правим политиките, които са заложени в управленската програма – и по регионалната политика, и по темата „Сигурност“. Мога да Ви уверя, че това, което ще направи Младен Маринов, е да увеличи числения състав в системата на МВР – да бъдат обучени 6000 служители, които да могат да извършват неотложните процесуално-следствени действия по НПК – промените, които приехме 2010 г., които, между другото, Вие заличихте като състав 2013 – 2014 г. и сега трябва да се възстановява, защото към 2013 г. бяха обучени шест хиляди полицейските служители, а две хиляди са тези, които бяха разследващите за тежките престъпления, за да можем да облекчим системата. Резултатите бяха такива, каквито се даваха от българската прокуратура.
И другото, което е изключително важно за оценката и за визията на страната ни днес: България имаше едно успешно Председателство. Вие продължавате отново да неглижирате успехите и признанията, които има България, българското правителство, българското парламентарно мнозинство. И нека да Ви кажа: аз съм горд, че заедно с колеги от опозицията участвахме в парламентарните измерения, които бяха свързани с нашия ангажимент по Председателството, и те се държаха изключително достойно. Но проблемът е, че някой път тук, в залата, колегите от БСП смятат, че ще има повече камери, няма да има толкова хора, колкото на срещите Ви, защото на Вашите срещи има около 30 – 40 човека, но в тази зала винаги има поне над 121 (ръкопляскания), за да може да се гласува. При такова медийно присъствие съвсем нормално е да кажете нещо, което да бъде или популистко, или нещо, с което бихте заинтригували хората да Ви чуят, но те знаят, че Вие не можете да го направите.
И затова, колеги, ГЕРБ печели изборите при всеки национален вот за парламент и за местна власт. Нека да си припомним: има ли партия в България, която да се явява на избори и слоганът на кампанията да бъде „Видими резултати за България и видими резултати за всеки един град“, в който сме имали кметове, защото ние винаги сме правили отчетност на свършеното, а не това, което показвахте във Вашия управленски мандат за магистрала „Тракия“: само се снимахте, нямаше продължението на магистралата, имаше само един билборд как би изглеждала. Но Вие не можете да я направите, защото при Вас има само визуализация на картинки, но не и реални действия.
Спомняте ли си в периода, когато 2013 – 2014 г. магистрала „Струма“ в отсечката, която беше до Кулата и Сандански – имаше ли действия, които да продължихте след 2013 г., когато кабинетът Борисов подаде оставка и бяха проведени изборите за парламент? Не, но когато дойдохме отново 2014 г., спомняте ли си, че в рамките на четири-пет месеца оптимизирахме, координирахме работата и успяхме днес, когато пътувате за Гърция – а не малка част от Вас имат и имоти в Гърция, ползвате това облекчение (шум и реплики), за да минавате по-безпроблемно (ръкопляскания). Аз съм убеден, че с това, което ще направи правителството, с предсрочното пускане на отсечката Кресна – Сандански, ще може действително да спестите още 20 – 30 километра, по които да се движите безпроблемно и да можете по бързо да отидете към Вашите лични имоти, които имате в Гърция.
Уважаеми колеги, нека, когато говорите за политика, да усещате и да имате самооценка за това, от което сте се възползвали при управлението на ГЕРБ: добрата инфраструктура – това, което сме заложили, и това, което ще направи бъдещият министър на регионалното развитие. Той ще продължи започнатото от Николай Нанков, защото и Николай Нанков, и Лиляна Павлова, и Росен Плевнелиев бяха хората, които действително дадоха истинската визия за развитието на пътната инфраструктура в България, за която винаги говорите, че трябва да се прави много. Това е, което ще поеме като ангажимент Петя Аврамова, като бъдещ министър на регионалното развитие и като народен представител от Северозападна България. Тя поема ангажимента си чисто политически като представител от Врачанския многомандатен избирателен район, да довърши започнатото от Кабинета и да изпълним управленската си четиригодишна програма, която знаем, че до 2024 г. трябва да има автомагистрала „Хемус“ и всички тези инфраструктурни проекти и магистрални участъци да бъдат реализирани дотогава. Това можем да го направим, когато имаме тази стабилност, която имаме днес. Това можем да го направим, когато имаме такава слаба опозиция като Вас, защото Вие не предлагате алтернатива, Вие предлагате само и единствено нещо виртуално, което искате да бъде чуто от хората, но Вие сте загубили връзката с тях и те не могат да Ви разберат.
Ние ще продължаваме да правим системните срещи с нашите избиратели, за да могат поне някой път народните ни представители, които посещават постоянно населените места, от които са избрани – вече ще възложим на нашите депутати да показват кои са народните представители, избрани от многомандатния избирателен район на БСП. Защото, доколкото разбрах, в Банско Тома Томов, който е народен представител от Благоевградския избирателен район, досега не бил ходил или, ако е ходил, е ходил на някой спа туризъм, но спа туризмът не е за всички българи. Спа туризмът е за тези (провиквания), които могат действително да вършат работа.
Мога за всичко това, което е направено от правителството, да Ви уверя, че няма да има промяна на управленската програма, защото тя е изпълнима, тя е реалистична. Единственото, което можем да направим, е да променяме доходите и да има това, което постигнахме до настоящия момент, защото имаме покачване с 8% на доходите на българските граждани (шум и реплики) и 1200 лв. средна работна заплата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Благодаря Ви и нека да подкрепим всички министри, които ще продължат управленската програма на ГЕРБ. (Продължителни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Само да поздравим гостите от Бундестага, от Саксония-Анхалт, които са тук (ръкопляскания и ставане на крака от народните представители на ГЕРБ) – това са депутати от Ландтага.
Благодарим Ви за това, че днес сте тук. Видяхте дебата, който се води в парламента. Това е мнозинството, това е опозицията, която дори не става да Ви уважи, а Вие сте представители на парламента на Вашата провинция. Благодаря Ви! (Ръкопляскания. Част от народните представители от групата на „БСП за България“ стават на крака.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Реплики?
Лично обяснение.
Имате думата, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушах Вашите аплодисменти, слушах и Вашето изявление, Вашите слова. Искам да Ви кажа, че видимите резултати са много ясни и категорични: най-бедната държава, най-ниските доходи и най корумпираната. (Шум и реплики.)
Лично обяснение по начина на водене.
Само да Ви кажа господин Цветанов: Вие явно проявявате огромно любопитство относно нашия документ „Визия за България“ и аз ще кажа на моите колеги да Ви го донесат, да го прочетете внимателно. Явно следите нашите изяви и срещи, но Вие не чухте въпросите от въпросната среща в Банско. И сега ще кажа тук, пред Вас, че Банско трябва да бъде модерна европейска туристическа дестинация. Разбира се, въпросът е, че Вие не чухте какво казаха жителите на Банско: въпреки водния цикъл, който изградихте – канал, отпадните води отново са в река Глазне. Това е качеството, с което строите структурните проекти, начинът, по който Вие разходвате огромен финансов европейски и обществен ресурс. Защото видимите резултати от Вашето управление са милиарди изхарчени за пътна инфраструктура и стотици…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Влезте в личното обяснение, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: …милиони за ремонти на тази инфраструктура. Защото всички туристи, които дойдат тук, в България, казват следното…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Лечева, моля Ви, влезте в личното обяснение.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: …към господин Цветанов, само да му поясня, защото тези въпроси не ги чу – от гражданите на Банско и на Велико Търново, че цялата инфраструктура на България е изключително зле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Извинявайте, господин Цветанов, Вие не изчаквате да чуете въпросите на гражданите на Велико Търново, защото и сега…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева, времето изтече.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: …се харчат 11 милиона по най-бруталния и грозен начин. И всеки един, който идва… (ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Шум, реплики, ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има лично обяснение и след това ще Ви дам думата по начина на водене.
Няма да има лично обяснение. (Реплики.) Добре, елате за лично обяснение. След това ще дам думата по начина на водене. Проверете в Правилника, ако няма заявена процедура, тогава се дава по начина на водене, тогава се дава процедура. (Реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
По начина на водене се дава веднага, но това няма значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако няма направени реплики, дуплики и други процедури.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз бях безкрайно коректен към Вашата политика като министър, тогава, когато бяхте министър, касаеща безопасността по пътищата, но Вие не бяхте. Нека да кажем на българските граждани: 2009 г. влизат камерите за видеонаблюдение и тогава става големият спад на жертвите – обяснима причина. А, когато говорите за 2013 г. и 2014 г…. (реплика), …камерите за скорост по пътищата (реплики), а 2013 г. Административният съд отменя тези камери и поради тази причина жертвите отново се повишиха, защото на всички в тази зала е ясно, че скоростта е тази, която убива. Бъдете коректен!
Относно осемстотинте милиона дългове на БДЖ, 800 милиона дългове…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, леко се отклонихте…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …влакове, разписания, пътуващи граждани. В момента нямаме нито влакове, нито локомотиви, няма и договори. То няма и БДЖ, господин Цветанов, то няма БДЖ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, вече съвсем далече отиваме.
Процедура по начина на водене – господин Зарков. (Реплики.)
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Може би не очаквате, но процедурата ми ще бъде наистина по начина на водене. (Реплики.)
Ние вече свикнахме, че за някои народни представители времето е по дълго, отколкото за други. Свикнахме в този парламент, че пръв сред равни не важи за председателя, а за господин Цветанов. Но този път той се възползва, изземвайки Вашите функции, да направи вече нещо недопустимо – да забърка и чуждестранни гости в нашите препирни.
Възползвам се от случая да поздравя гостите от Германия от името на нашата парламентарна група и да се извиня за това, че бяха вкарани в политическо противопоставяне, което е нормално във всяка демократична държава, стига да запазва нормалните правила на парламентаризма и демокрацията.
Господин Председател, Вие не успявате да въведете уважение между нас. Моля Ви, поне го направете от нас към чуждестранните ни гости. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Има ли други изказвания?
Господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, няма как да не благодаря на председателя на парламентарната група на ГЕРБ за тази предизборна реч, която произнесе тук, което ясно показва, че ГЕРБ, както опозицията, се готвят за предсрочни избори. (Реплики.) Само че, скъпи приятели, това не е поредният цикъл на политическа криза, не е и характерна за всички управления на ГЕРБ перманентна правителствена криза. Това е дълбока криза на държавността. Това е временен разпад на държавата и никакви оставки, никакви показни акции няма да променят факта, че държавата е изконсумирана, че на практика липсва от контрола върху това как се полага асфалтът до дигиталния срив на Търговския регистър.
Десет години държавата е под атаките на Троянския кон на ГЕРБ: демонтирана отвътре, изяждана, разпределяна, преразпределяна, преправена, така че да отговори на интереса на определени хора. Целта е ясна: пари, с които да се купи още власт, и власт, с която да се отклоняват още пари. Някой обаче е бил много сляп и наивен, че това може да продължи безкрай.
Изчерпването на всички системи, които организират и гарантират сигурността, здравето, благоденствието, развитието на нацията, е факт. Нелепо и жалко изглеждат исканите оставки, среднощните коалиционни заседания, опозиционното репчене на едни министри и каските на други министри.
Относно новите министри. След този дебат имената нямат никакво значение. Те ще изпълняват същата политика и ще са подчинени на същата воля, и тези са отгледани от малки и хранени от ГЕРБ като предишните.
Промяната на министрите не означава промяна на политиката и на виждането за развитие на България. Центърът е един и политиката е същата – използване на обществен и национален ресурс за облагодетелстване на определена политико-икономическа група, непрозрачно разпределяне на ресурс, отказ от подкрепа за икономиката, опасен застой в здравеопазването и социалните системи. С една дума – власт до изчерпване на националния потенциал.
Какъв е изходът? Изходът, както и преждеговорившият вече разбра, е оставка на правителството и смяна на модела на управление, оздравяване, на първо място, на държавността, а после на икономиката и социалните системи, а ГЕРБ и всичките им сателити – дали демократични, или патриотични, могат да предложат само повече от същото. Коалиционните им съвети са доказателство – безпътица за държавата, за да продължават те по отъпканата пътека на консумация на властта. Управлението остава в името на стабилността, но на коя стабилност? На стабилността на всички, които се хранят от нея.
Вече десет години действията на ГЕРБ не стигат по-далеч от виртуозното управление на обществени поръчки и изразходването на публични и готови пари. ГЕРБ не може да се самопромени, не може изведнъж да стане друг. Няма как в рамките на този парламент, на този политически цикъл да се сложи край на политиката на консумация и да се появи нова, разумна, национално отговорна. Няма как това мнозинство в парламента, при цялото ми уважение към хората в дясната страна на залата, изведнъж да се събуди и да се загрижи за държавата си, и да започне реално да контролира правителството. Девалвацията на парламентарната власт е точно заради това – мнозинството за десет години я превърна в придатък на изпълнителната; мнозинството крепи властта на правителството, а желанието за власт крепи разпадащото се правителство.
Ние, социалистите в парламента, както и хората, които ни подкрепят, нямаме колебание относно необходимостта от смяна на модела. Оставката на третия кабинет на Борисов ще отприщи процеса на оздравяване на държавата. Всички сметки и кроежи за моделиране и отлагане на този процес са вредни за българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам и други изказвания.
Господин Митев – процедура.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми министри! Предлагам гласуването на трите проекта на решение за персонални промени в състава на Министерския съвет – двете точки, да бъдат гласувани разделно. Благодаря. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Митев, ако правилно съм Ви разбрал, Вие предлагате разделно гласуване в едно и също предложение?
ХРИСТИАН МИТЕВ: Предлагам разделно гласуване на трите проекта на решение – във всеки един Проект на решение, точка първа и точка втора да бъдат гласувани разделно. Точка първа да бъде гласувана отделно, точка втора да бъде гласувана отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви – разделно гласуване на точките за освобождаване и за избиране на новите министри.
Уважаеми колеги, ако уважаемите кандидати за министри искат да се изкажат, да споделят виждания или да отговорят на въпроси… (Реплика от народния представител Георги Свиленски.) Не съм обявил процедура за гласуване. След гласуването ще им дам думата.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Христиан Митев за разделно гласуване на избора и освобождаването на народните представители.
Гласували 209 народни представители: за 176, против 21, въздържали се 12.
Предложението за разделно гласуване е прието.
Господин Желязков, имате думата.
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители, господин Заместник-министър председател, госпожи и господа министри, скъпи гости! Взимам думата накратко по две съображения.
Първото съображение е дълбокото ми уважение към Вас и чрез Вас моето уважение към Вашите избиратели.
Второто ми съображение е, че седейки с моя колега, номиниран за министър, някак си се чувствахме като недееспособни. Все пак имаме желанието да покажем, че имаме възможността да говорим пред тази авторитетна аудитория. Вие по-добре от мен знаете, че днешната точка е персонални промени в състава на Министерския съвет.
Министерският съвет е колективен орган с обща, но с ясна компетенция, който се води от категоричната си Програма за управление 2017 – 2021 г., където са записани всички приоритети не само на правителството, но и на отделните министри. Ние, като кандидати за министри, не бихме се крили като зад щит с Програмата за управление, а бихме поели ясен и категоричен ангажимент, ако станем част от състава на Министерския съвет, да изпълняваме всички задачи, цели и приоритети в нея, и тяхната изпълняемост е атестация за ефективност и ефикасност на всеки един от министрите. Пак ще кажа: Програмата за управление 2017 – 2021 г. и приоритетите в нея са водещото, което трябва да изпълнява правителството като ангажимент. Благодаря за оценката, за добрите думи. Понякога дори в лаконичното изказване се крие много съдържание.
Благодаря на господин Свиленски. Присъединявам се към неговата оценка за министър Московски, че неговите усилия доведоха до това, че ангажиментите, записани в Програмата за сектор „Транспорт“ и „Информационни технологии и съобщения“, имат възможността и реалистичността в кратък срок да бъдат изпълнени и реализирани. Благодаря за вниманието.
Вярвам, че работата ни на експертно ниво и в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще бъде, както и досега, на изключително високо ниво, благодарение и на председателя господин Летифов, с когото имахме възможността да работим към настоящия момент, благодарение и на конструктивната критика, която в различни качества, бидейки в тази комисия, съм имал възможността да черпя и познание, и опит. Благодаря Ви за вниманието.
Ангажиментът, който мога да поема, ако бъда избран за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е да се опитам всички скептични усещания за усвояването на ресурси и процедури да получат своите структурни и формални гаранции за законосъобразност и ефективност. Това ще бъде тема, която ще обсъждам много тясно с парламента и с парламентарните групи. Благодаря за Вашето внимание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Желязков.
Мисля, че с това можем да завършим разискванията.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ („БСП за България“, от място): Имахме въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не са длъжни да отговарят.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Предложенията за гласуване бяха представени от вицепремиера Дончев.
В съответствие с току-що приетото решение за разделно гласуване на точките на всяко едно предложение, първо, подлагам на гласуване точка първа от Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: освобождава Ивайло Ангелов Московски като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Гласували 216 народни представители: за 208, против 8, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване точка втора от същия проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: избира Росен Димитров Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Гласували 213 народни представители: за 125, против 88, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към следващото предложение.
Подлагам на гласуване точка първа от Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: освобождава Николай Нанков Нанков като министър на регионалното развитие и благоустройството.
Гласували 213 народни представители: за 205, против 8, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване точка втора от същия Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: избира Петя Цветанова Аврамова за министър на регионалното развитие и благоустройството.
Гласували 215 народни представители: за 125, против 90, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот.
Имате думата, госпожо Янкова, за обяснение на отрицателен вот.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Гласувах и трите пъти против избирането на членове на парламента по следната причина. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Само двама са гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина, лапсус е.
ДОРА ЯНКОВА: Добре, двата пъти.
Колеги от ГЕРБ и от управляващата коалиция, това е Програмата за управление. (Показва Програмата за управление.) В Програмата за управление целият Министерски съвет е поел ангажименти пред българския народ в Приоритет 5 да има балансирано регионално развитие. Аз разбирам радостта за онези европейски средства, които България е договорила. Да, те се полагат на българското общество. В момента те в най-голяма сила отиват в интегрираните планове за развитие, но всички Вие живеете в България, надявам се, и господин Цветанов сподели, че ходи много в страната. Огромни контрасти! Огромни контрасти! (Реплика от народния представител Цветан Цветанов.)
Защо споделям това? Защото, говорейки за тези контрасти, аз знам, че за регионалния министър, това е четвъртият министър от трите правителства на Борисов. Аз знам, че по същество в правителството няма единодействие и има разнобой по отношение на това дали да се прави целенасочено въздействие върху регионите.
На госпожа Петя Аврамова ще й бъде изключително трудно – целенасочена програма за развитие на Северозапада, Родопите, Западните и пограничните райони. Дори се раздаваха средства в тези региони, без да има такава като акт на Министерския съвет.
Аз знам, че вицепремиерът като Дон Кихот имаше желание това да се случи, но финансовият министър има друг възглед и затова това не се случи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Паралелно с това, приключвам след малко, и сега в Програмата Ви е записано, че Вие ще имате целенасочени политики. Нямате ги, колеги. Един милиард се дадоха допълнително от бюджета…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова. Времето отдавна изтече за отрицателния вот.
ДОРА ЯНКОВА: …за изравняване на различията и те можаха да компенсират. България в момента има огромни проблеми…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: …и това е отговорност на правителството.
Затова с уважение към тези хора, които сега…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Янкова, времето Ви изтече. (Народният представител Дора Янкова продължава да говори при изключени микрофони. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Продължавам със следващия Проект за решение.
Подлагам на гласуване точка първа от Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: „Освобождава Валентин Иванов Радев като министър на вътрешните работи“.
Гласували 216 народни представители: за 207, против 9, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване точка втора от Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България със съответните основания: избира Младен Найденов Маринов за министър на вътрешните работи.
Гласували 216 народни представители: за 126, против 90, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Отрицателен вот – имате думата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, моля да въведете ред в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, моля, запазете тишина, заемете местата си.
КРАСИМИР ЯНКОВ: След процедурата ще има клетва на новите министри.
Благодаря, господин Председател.
Уважаеми членове на Министерския съвет, дами и господа народни представители! Гласувах „против“ новопредложените министри заради политическа отговорност, но не като тази, с която предишните министри подадоха оставка. Техните оставки бяха поискани, а моят отрицателен вот е заради абсолютната ми лична убеденост, че управлението на ГЕРБ е напълно негодно и тези нови назначения няма да променят политиката на кражба от асфалта, няма да има ефективни мерки срещу битовата престъпност, и разпадът в БДЖ няма да бъде спрян.
Няма значение какви качества имат новоназначените. Какъвто и професионалист да е новият министър на вътрешните работи, 10 годишната съсипия в системата на МВР, безкрайните зловредни реорганизации показват по безспорен начин, че ГЕРБ не иска силно и работоспособно Министерство на вътрешните работи. Тази политика ще продължи, докато не бъде спрян достъпът до управлението на Бойко Методиев Борисов. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Уважаеми дами и господа народни представители, пристъпваме към процедурата на полагане на клетва от новоизбраните министри – Росен Димитров Желязков, Петя Цветанова Аврамова и Младен Найденов Маринов.
Моля всички да станат, а избраните министри да заповядат на трибуната.
Моля, повторете текста на клетвата.
РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Обявявам прекъсване на работата на Народното събрание за 30 минути, а на новоизбраните министри да пожелаем успех в работата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, започваме нашата работа по следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
Моля, квесторите настоятелно да поканят депутатите в залата!
Продължаваме с не по-малко важна парламентарна работа.
Ще започнем с Доклад на Комисията по образованието и науката относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
Заповядайте да представите Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги,
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев – министър, Таня Михайлова – заместник-министър, Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“; Йорданка Петрова – парламентарен секретар; Петя Евтимова – ръководител на Проект „ДОМИНО“, Димитър Бранков – заместник-председател на Българската стопанска камара; Ивелин Желязков – Асоциацията на индустриалния капитал в България; Величка Микова – Конфедерацията на независимите синдикати в България.
В Комисията по образованието и науката са получени становища от: Националната агенция за професионално образование и обучение, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, съвместно с Българската търговско промишлена палата, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Национално сдружение на общините в Република България, Българската асоциация на частните училища в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Законопроектът бе представен от Таня Михайлова – заместник министър на образованието и науката, която подчерта, че Законопроектът за професионалното образование и обучение цели нормативно осигуряване на произлезлите от практиката потребности от допълнително регламентиране на дуалната форма на обучение. Със Законопроекта се определят ролята и функциите на наставника, а така също задачите и изискванията към учителя – методик. Проектът предлага разширяване обхвата на училищата, в които се осъществява обучение чрез работа в средни училища с професионални паралелки. Създават се условия за гарантиране на съответствието на професионалното образование и обучение с потребностите на бизнеса чрез актуализиране на учебните програми най-малко веднъж на всеки 5 години. Предвидено е въвеждане на изисквания към работодателите, които могат да обучават ученици по дуалната система, а така също създаване на информационна база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания. Поддържането на базата данни се възлага на Министерството на икономиката.
Законопроектът ще доведе до осъществяване на обучението при работодатели, които разполагат с качествена материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с обучителния процес.
Законопроектът предвижда изменения и в други нормативни актове: в Кодекса на труда с цел да синхронизира нормативната уредба с положенията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и с последните изменения в Закона за професионалното образование и обучение; в Закона за здравното осигуряване – учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравноосигурени от държавата до завършване на обучението си.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Милена Дамянова, Анелия Клисарова, Ирена Анастасова, Иво Христов, Ерол Мехмед.
Професор Клисарова изрази мнение, че философията на Законопроекта свързва образованието с работодателите. Предложените промени са отдавна чакани. Важно е да се знае кой и как контролира процеса на учене и условията на труд, кой и как ще обучава наставниците, кои са фирмите и какви договори ще се сключват между участниците в обучението чрез работа.
Народният представител Ирена Анастасова каза, че Законопроектът е навременен, актуален и постави въпроси във връзка с конкретни текстове относно критериите за включване в информационната база данни на фирмите и отговорността на участниците при промяна на обстоятелствата при сключен вече договор.
Професор Иво Христов подчерта, че не следва да се провежда обучение от фирми, преди те да са включени в регистъра.
Народният представител Милена Дамянова обърна внимание, че не се касае за регистър, а за информационна база данни.
В дискусията се включиха ръководителят на Проект „ДОМИНО“ и представителите на Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Госпожа Петя Евтимова сподели, че по Проект „ДОМИНО“ за три години 180 големи структуроопределящи предприятия осъществяват обучение чрез работа, като се очаква броят им да се увеличи до над 250. От завършилите през тези години 89% веднага са започнали работа, а 11% са редовни студенти. Единствените напуснали ученици от всички 49 паралелки са по причина заминаване на семейството в чужбина. За периода на Проекта са отпуснати 1,5 милиона за стипендии по 50 лв. на учениците от VIII, IX и X клас.
Господин Ивелин Желязков потвърди позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на независимите синдикати в България, изразена в съвместното им писмено становище, получено в Комисията, че следва да се създаде специален договор за работа и неговото място е в Закона за професионалното образование и обучение, а не в Кодекса на труда.
Господин Димитър Бранков от Българската стопанска камара подкрепи изцяло Законопроекта и изрази мнение, че провеждането на дуално обучение спомага за формирането и натрупването на трудови навици у децата. България е ратифицирала Европейската конвенция, съгласно която могат да се сключват трудови договори с навършилите 15 години. С оглед възможността за участие по места и на малки и средни предприятия, господин Бранков предложи ставката за заплащане да бъде намалена от 90 на 50% от минималната работна заплата.
След проведено гласуване с резултати: „за” – 13, без „против“ и „въздържали се“ – 7, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева.
Следва Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте да го представите, госпожо Савеклиева.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На Вашето внимание представям
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
На заседанието присъстваха: от Министерството на образованието и науката: Таня Михайлова – заместник-министър, Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, Пламен Славов – държавен експерт в дирекция „Правна“; от Министерството на икономиката: Жечо Жечев – главен експерт в дирекция „Икономическа политика“; Петя Евтимова – ръководител на проект „ДОМИНО“; представители на Българска стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Законопроектът, представен от заместник-министър Михайлова, предвижда създаване на нормативна уредба за осигуряване на качество на обучението чрез работа – дуална система на обучение, с цел преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда.
Въвеждат се изисквания към работодателите, които да гарантират осигуряването на съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с процеса на обучение. Законопроектът предвижда създаване на информационна база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания. Поддържането на базата данни се възлага на Министерството на икономиката.
Определят се функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми – най-малко веднъж на всеки пет години, в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса.
Предлагат се изменения в Кодекса на труда, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба със Закона за предучилищното и училищното образование и с последните изменения в Закона за професионалното образование и обучение. Предвидени са промени и в Закона за здравното осигуряване, с които се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравноосигурени от държавата до завършване на обучението си.
Писмени становища по Законопроекта са постъпили от Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Представителите на Министерството на икономиката и Проект „ДОМИНО“ подкрепиха Законопроекта и изразиха становище, че това ще спомогне за преодоляването на недостига на кадри.
В хода на дискусията Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Димитър Бранков от Българската стопанска камара подкрепиха принципно Законопроекта, изразиха съображения по някои от текстовете в него и направиха предложения за изменението им.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13, без „против“ и „въздържали се“ – 6 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева.
Следва Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 юли 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
Законопроектът беше представен от госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.
Според мотивите Законопроектът е разработен във връзка с изпълнение на Приоритет 30, цел 93, мерки 336, 344 и 535 за осигуряване на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. в съответствие с приоритетите в Националната програма за реформи, както и в изпълнение на ангажиментите на страната в рамките на Европейския семестър.
Законопроектът е насочен към преодоляване на следните проблеми: синхронизиране със Закона за предучилищното и училищно образование; липса на регламентирани изисквания към работодателите, наставниците, учителите-методисти, към обучаващата институция във връзка с осъществяване на обучението чрез работа; липса на регламент за актуализиране на учебните програми за дуално обучение в съответствие с потребностите на бизнеса; ограничен обхват на училищата, реализиращи дуална система на обучение; липса на информационна база данни за фирмите, които отговарят на условията да участват в осъществяване на дуално обучение и други.
Очакваните резултати от прилагането на Законопроекта се свързват с:
- превръщане на началното професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене;
- намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
- намаляването на младежката безработица.
Със Законопроекта се предлагат изменения и в други нормативни актове, един от които е Кодекса на труда. С него се предвижда възможност за учениците в дуалната система на обучение да могат да работят при същия работодател със срочен договор и по време извън задължителните периоди на обучението. Целта е да се даде възможност на работодателите да наемат учениците и по време на ваканциите, като това ще подпомогне фирмите при заместване на отсъстващи работници.
В Комисията бяха получени становищата на Националната агенция за професионално образование и обучение и Асоциацията на частните училища в България, които подкрепят внесения законопроект.
Народните представители от Комисията разполагаха със становищата на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ. По време на обсъждането на Законопроекта техните представители изразиха позиции, които принципно се изразяват в следното:
Законопроектът трябва да съхрани възможността за провеждане на производствена практика като една от действащите възможности и форми на практическото обучение, наред с дуалното обучение. Необходимо е да бъдат облекчени условията за администриране на трудовия договор по чл. 230 от Кодекса на труда, както и да бъде осигурена възможността дуалното обучение да се извършва и при условията на специален, извънтрудов, граждански договор, чрез изменение и допълнение на чл. 233 от Кодекса на труда, чл. 17а от Закона за професионалното образование и обучение и Наредба № 1/8 септември 2015 г. на министъра на образованието и науката. Изборът на съответния вид договор за провеждане на практическо обучение трудов договор или специален, трябва да отразява вида и характера на работата и очаквания резултат, възрастта, степента на подготвеност, специалните образователни потребности на обучаемите – учащите, условията на труда, като се основава на постигнатата обща договореност между образователната институция и работодателя.
Според повечето от работодателските организации дуалното обучение е вид практическо обучение на ученици, поради което макар и платено, не е същински трудов ангажимент, тъй като включва сложен състав – обучение чрез изграждане на знания, умения и навици за упражняване на определена дейност у обучаемото лице. В тази връзка в чл. 233 от Кодекса на труда да се нормира облекчен режим за администриране на трудовите договори за дуално обучение, подобно на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. С оглед ефективна защита на интересите на работодателите и обучаемите, предпочели трудово правоотношение, както и осигуряване на свобода на техния избор на вида на договора за дуално обучение на обучаеми в системата на училищното образование или на провеждането на производствена практика и, като се отчита обстоятелството, че се полага труд от ученици, които особено в началния период нямат достатъчен опит, целесъобразно е:
1. Предвидената в чл. 230, ал. 5 от Кодекса на труда ставка от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, да бъде променена на 50 на сто.
2. Социално-осигурителните вноски за всички специфицирани осигурителни случаи и права на обучаемите в дуалната система в училищното образование следва да бъдат поети за сметка на държавния бюджет.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Георги Гьоков, Надя Клисурска, Ерол Мехмед, Николай Сираков, Павел Шопов и Хасан Адемов. Те зададоха въпроси и изразиха позиции, свързани със следните схващания: взаимоотношенията между ученика и предприятието, в което той усвоява професия, остават все още спорни. Основният въпрос, който трябва да намери категоричен отговор, е дали учениците, които отиват в предприятията, за да усвояват професионални учения и знания, трябва да сключват договори с тези предприятия по реда на чл. 230 от Кодекса на труда и какъв вид договори могат да бъдат сключени между ученик и работодател?
Друг въпрос е: трябва ли учениците да получават възнаграждение за труда си и какъв вид да е то? Какъв вид рискове трябва да се покриват при полагане на труд от страна на ученик и кой носи отговорността за тези рискове? Необходимо ли е ученикът първо да бъде инструктиран за безопасност и здраве при работа и необходимо ли е да бъде застрахован за съответните рискове? Редно ли с този период на обучение в предприятието да се води трудов стаж или следва това да е производствена практика.
В края на дискусията народните представители се обединиха около принципните позиции на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, че нови нормативни промени, свързани с договорености между ученик, училище и предприятия, трябва да се отнесат към специалния Закон за професионално образование и обучение, а не към Кодекса на труда, защото чрез дуалното образование учениците се учат чрез труд и това не ги превръща в наети работници.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Следва Доклад на Комисията по здравеопазването.
Кой желае да го представи?
Заповядайте, доктор Стоянова.
ДОКЛАДЧИК ВЕНКА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, преди да запозная колегите с Доклада на Комисията по здравеопазването, правя процедура за допуск на заместник-министър Таня Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Гласуваме допуск за залата на заместник-министър Михайлова.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Моля, квесторите, поканете заместник-министър Таня Михайлова в залата.
Продължете с Доклада, доктор Стоянова.
ДОКЛАДЧИК ВЕНКА СТОЯНОВА: Благодаря.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2018 г.
На заседанието присъстваха: заместник-министърът на образованието и науката госпожа Таня Михайлова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Таня Михайлова. Целите на Законопроекта са насочени към изпълнение на приоритет за осигуряване на качествено професионално образование и обучение, включен в Програмата за управление на правителството на Република България 2017 – 2021 г. Предлаганите законови промени са продиктувани от възникнали в практиката потребности за: въвеждане на нормативни изисквания към работодателите при осъществяване на обучение чрез работа – дуална система на обучение; регламентиране на ролята и задачите на наставника, учителят-методик и преподавателят-методик; създаване на условия за гарантиране на необходимото за бизнеса професионално образование и обучение чрез актуализиране на учебните програми регулярно на всеки 5 години; създаване на база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за провеждане на дуално обучение.
Предложените промени в Закона за здравното осигуряване засягат режима на осигуряване на учениците, които са сключили трудов договор с работодател за обучение в реална работна среда – като част от дуалната система на обучение. За времето на обучението в реална работна среда се предвижда учениците да продължават да бъдат здравноосигурявани от държавата, независимо от факта на възникналото трудово правоотношение.
В представени писмени становища Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са изразили подкрепа за Законопроекта.
В представени на вниманието на членовете на Комисията писмени становища, препоръки и предложения по внесения законопроект са направили Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършено гласуване, при следните резултати: „за“ – 13, „против“ – 1, „въздържали се“ – 4, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение,
№ 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема доктор Стоянова.
Следва становище на вносител.
Позволете ми да дам думата на заместник-министър Таня Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е изработен в резултат на съвместно заседание между три комисии в парламента – Комисията по образованието и науката, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика през месец февруари. На това разширено заседание присъстваха и представители, които реално се занимават с дуалната система на обучение – представители на Българо-швейцарския Проект „ДОМИНО“, на Българо-австрийската спогодба, по която също се осъществява дуално обучение.
Текстовете, които днес предлагаме, са разработени във връзка с изпълнението на Приоритет 30, цел 93 от Програмата за управление на правителството на Република България, мерки 336, 344 и 535 за осигуряване на качествено професионално образование и обучение.
Със Законопроекта за изменение и допълнение се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда. Ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда, а също така се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа.
С измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищното образование е въведено понятие „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“. Това налага промени и в Закона за професионалното образование и обучение, наред със създаването на списък на тези специалности от професии с регламентиране на акта за приемането му, с определяне на функциите на министерства и на организации на работодателите при разработването и актуализирането на този списък.
Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение конкретизира изискванията за осъществяването и функционирането на обучението чрез работа, правила, свързани с изискванията към работодателите за участие като равностоен партньор, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учителите-методици, наставниците в дуалната система на обучение, а също така и актуализиране на учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса, които налагат въвеждане на нови законови промени относно участниците в дуалната система на обучение.
Предлагаме разширяване на обхвата на училищата, които могат да реализират прием в дуална система на обучение. Това е с цел да не се нарушава правото на избор на учениците на образование и с оглед осигуряване на потребности на работодатели от квалифицирани кадри, вследствие оптимизирането на училищната мрежа в райони, в които няма професионални гимназии.
Целта на промените в акта е нормативно осигуряване на възникналите в практиката потребности за въвеждане на изискванията към работодателите с цел гарантиране на устойчивост и прозрачност при реализиране на партньорства за осъществяване на обучение, регламентиране на ролята и функциите на наставника, определяне на задачите и изискванията към учителя-методик в училището или съответно преподавателя-методик в професионален колеж или център за професионално обучение, който се определя от директора на обучаващата институция, и той осъществява връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция, разширяване на обхвата на училищата, създаване на условия за гарантиране съответствието на професионалното образование с потребностите на бизнеса чрез актуализирането на учебните програми най-малко веднъж на всеки пет години, въвеждане на изисквания към работодателите, които могат да обучават ученици, създаване на информационна база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания, като поддържането на базата данни се възлага на Министерството на икономиката.
Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, които пряко са ангажирани в обучителния процес.
Този Закон за изменение и допълнение всъщност ще създаде условия и за периодично актуализиране на учебното съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите в производствения процес. Обучението чрез работа ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище и ще даде възможност за повторно включване на учениците в обучение за придобиване на професионална квалификация.
С проектен акт предлагаме и изменения в следните нормативни актове: измененията в Кодекса на труда, които имат само за цел да синхронизират нормативната уредба с положенията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и последните изменения в Закона за професионалното образование и обучение, и в Закона за здравното осигуряване се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравноосигурени от държавата до завършване на обучението. И не на последно място, смятаме, че това е пътят, по който дуалната система на обучение може да осигури най-пряката връзка между учениците, които завършват съответна професия или специалност, и работодателите, които са реално на пазара на труда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Този законопроект е от немалкото законопроекти – може и оптимистично да звучи, които по своята същност срещат подкрепата на почти всички народни представители и групи. Ние ще подкрепим Законопроекта. В докладите тук се казаха доста от аргументите за нашата подкрепа, но все пак ще акцентирам върху няколко елемента.
Добро впечатление и добра стъпка е разграничаването, което на пръв поглед изглежда твърде терминологично, но е доста съществено, на защитени професии и специалности, от които е наличие на очакван недостиг от специалисти.
Това разграничение, макар и терминологично, на пръв поглед дава възможност за по-активна диференцирана политика на държавата за насърчаване на професионалното образование и обучение, още повече че разграничаването на тези два вида професии става и на различно ниво – на ниво държава, и на ниво област, което пък засилва ролята на регионалните власти, на местната власт и дава възможност за по-прецизно планиране на професионалното образование и обучение, съобразено както с националните потребности, така и с потребностите на отделните региони.
Добро впечатление прави и осъвременяването на учебните програми най-малко на пет години, подчертавам това – най-малко на пет години, защото това означава, че те могат да бъдат обновявани с ритъма на технологичните въведения и развитието на един или друг отрасъл, на една или друга професия.
Няма да се спирам на другите елементи, които ясно регламентират условията за работодателите, осъществяващи този вид обучение и образование; създаването на информационна база, която ще даде възможност за прозрачност, видимост на фирмите и работодателите, участващи в това. От една страна, това има и друг ефект – дава възможност на родителите и на младежите, които търсят професионално ориентиране и планират професионална кариера, след своето образование да бъдат наясно кои фирми предлагат такова обучение и оттук да си направят извод за тяхната професионална кариера в бъдеще.
В регламентирането на дуалното обучение – нещо, което много дълго се говореше, и за него имаше и положителни, и скептични оценки. В хода на дебата бяха изнесени данни, които ни дават основание за определен оптимизъм в тази посока.
От практиката на Проекта „ДОМИНО“, в дебатите стана ясно, че могат да се направят три основни извода за преимуществото на дуалното обучение.
Първият е, че то пряко свързва обучението с производството и не само това, свързва ученика с бъдещата му професионална реализация. Огромната част от участвалите в този проект, обучавали се по дуалната система, реализират своята професионална кариера на местата, където са били обучавани – във фирмите и в предприятията, където са се учили.
На следващо място, това обучение повишава интереса към професионалното образование както от страна на учениците, така и от страна на бизнеса. Тригодишният Проект „ДОМИНО“ показва, че българският бизнес се ориентира относително добре в преимуществата на това обучение и в дефицита на кадри, на подготвени работници чрез този вид обучение търси да реализира подготовката на добри кадри в бъдеще.
На трето място, трябва да посочим относително много ниския процент на отпаднали ученици от тази форма на обучение. Статистиката показва много нисък процент на деца, които са отпаднали в процеса на обучение, преди всичко поради напускане на страната, заедно със семействата си, и много малък процент на нереализирали се в професионалното направление, в което са обучавани, преди всичко влезли студенти. Мисля, че около 11% от тези деца се реализират във висшето образование. Това ни дава основание да бъдем оптимисти, че законодателните промени, предложени от Министерския съвет, ще изиграят роля да ускорят тези процеси. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Има ли реплики? Няма реплики към неговото изказване.
Заявено е изказване от професор Клисарова.
Заповядайте, уважаема професор Клисарова, имате думата.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам отношение по този законопроект, както преждеговорившите казаха, защото е изключително важен, доста актуален и съвсем навреме. Или защо? Ние свързваме професионалното образование и обучение с бизнеса, така че младите хора, завършили професионално училище, да се реализират по-добре на пазара на труда. Понякога дори казваме: дълго говорихме по този закон, той вече започва малко да закъснява.
Искам да набележа някои проблеми, които показаха директори и преподаватели от професионалните гимназии при нашите срещи. Страховете на част от родителите са, че при липса на силна икономика и на плановост в икономиката, ще можем ли реално и точно да предвидим какви са нуждите на бизнеса, на работодателите, от кои професии след пет години?
Втора тема, която поставят колегите, е за остарялата материално-техническа база. Ще има ли достатъчно средства, за да бъдат закупени модерни лаборатории, които отговарят на съвременните условия на работа?
Трета точка е квалификацията на учителите, които преподават по специалните предмети, липсата на учебници, както и кой ще обучава наставниците на работните места да работят с млади хора и с ученици. Каква и до каква степен е ролята на центровете за професионално ориентиране в училищата, защото виждате, че ранната професионална ориентация на децата е много слабо застъпена? Каква е мотивацията на родителите, доколко те познават професиите и доколко са убедени, че искат децата им да учат в тези професионални гимназии? Ще има ли начини за оценка на реализацията на учениците? Колко от тях ще бъдат наистина в реална работна среда?
Във философията на Закона винаги има две страни, в този специално, мога да кажа, има и трета. Първото е, че като Комисия по образованието и науката нашата задача беше да направим текстове, които да защитават интересите на учениците и да им осигурят безопасна и сигурна среда както на обучение, така и на работа. Разбира се, целта на Комисията по икономика, на тяхната работа, е съвсем различна – да мотивират бизнеса да участва в дуалното обучение. Важното е да намерим баланса между интересите на Комисията по образованието и науката, на учениците и родителите, от една страна, и интереса на бизнеса, от друга страна.
Директорите на професионалните гимназии отдавна очакваха този закон и, както беше казано, благодаря на преждеизказалите се, много въпроси бяха поставени: какви трябва да са трудовите договори на децата с работодателите? Какъв процент да се заплаща от работната заплата или от средната брутна работна заплата за съответния сектор или предприятие? Много сериозен е проблемът кой отговаря и как се контролират условията на труд, какво се случва при условията на трудова злополука? Кой и как обучава наставниците и могат ли те да работят с деца? Всички тези въпроси бяха разгледани в Комисията по труда, социалната и демографска политика и голяма част от тях намериха своето решение. За мен все още не е достатъчно показано каква е оценката на въздействието, защото в предложената оценка за въздействие отговорите са много общи и в Комисията разбрахме по-точни и по-ясни резултати, но само от Проекта „Домино“. Тази масовост, която очакваме, все още я няма.
Още нещо трябва да подчертая в този закон и това е третата точка – че все пак младите хора, които се учат в професионалното образование, трябва да получат базови знания. Както казахме, трудно предвидим е пазарът на труда в бързоразвиващата се икономика и в бързоразвиващите се професии. Нека осигурим на младите хора базови знания. Давам пример с електротехниката. Всеки от тях с много малка квалификация ще може да стане електротехник на ветрогенераторите или асансьорен техник, или пък техник на хладилниците.
Две възражения, поради които нашата група гласува „въздържали се“. Мога да кажа точно текстовете – чл. 17, ал 1, и не защото между първо и второ четене те не могат да бъдат поправени. Аз съм убедена, че те ще бъдат поправени. Какво е казано? „Обучителната фирма, в която децата могат да се обучават“, но фирма, която не е подала заявление да влезе в регистъра и отговаря на всички условия на труд, може да сключва договори с директорите на училищата, въз основа на което решение… Това означава, че само по решение на училището директорът ще може да сключва договор за дуално обучение или в случая разчитаме само на съвестта на директорите.
Вторият проблем е близък до първия. Той гласи, че ако работодателят не отговаря на някои от изискванията, на които трябва да отговаря, обучението може да продължи в зависимост от конкретните обстоятелства. Кои са конкретните обстоятелства? Отново по преценка на директора.
Тези текстове не защитават интересите на учениците и не гарантират безопасни условия на работа. Могат да застрашат както тяхното здраве, така и да компрометират качеството на обучение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема професор Клисарова.
Има ли реплики? Няма.
Думата за изказване има доктор Адемов – заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър! Започвам с това, че темата, която разглеждаме, е изключително важна по няколко причини.
На първо място, страните, които са въвели дуалното образование и обучение, са с най-ниска младежка безработица.
На второ място, главното образование и обучение позволява опосредстването на проблемите между търсенето на пазара на труда и това, което предлага образованието като продукт, като знание, като умение. Това е изключително важно, защото работодателите търсят специалисти с определени конкретни знания и умения, които системата на образование, за съжаление, на този етап няма как да им предостави. Точно това налага приемането на промените в Закона за професионално образование и обучение, за да може да бъде преодоляна тази диспропорция между продукта, който дава, пак повтарям, системата на образование и това, което работодателите търсят като конкретна квалификация.
Темата за дуалното образование и обучение има своята история, в това число и в България. Преди около три, четири години са приети промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които даваха конкретните насоки за това по какъв начин трябва да бъдат извървени следващите стъпки. След това се приеха промени в Кодекса на труда, които регламентираха в чл. 230 трудовия договор с условие за обучение по време на работа. Сега вече се налагат и промени в Закона за професионалното образование и обучение, за да може да бъде даден старт на дуалното образование и обучение в България.
Това, което разбираме от вносителите, е, че този законопроект влиза в сила веднага след публикуването му в „Държавен вестник“, но така или иначе реално може да разчитаме, че в началото на следващата учебна година, а не на тази, може да има реално сключени договори между работодатели, училище и ученици.
Искам да подчертая няколко от предимствата на този законопроект.
На първо място, включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Кой ще обучава наставниците, кой ще обучава учителите? Практиката показва, че в Министерството на труда, социалната и демографска политика чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ има конкретни схеми, които дават възможност за подготовка на наставници. Нещо повече, има определени средства в Националния план за действие по заетостта, всяка година има схеми, които дават възможност за подкрепа на наставниците, които обучават работниците.
На следващо място, положителното в предложения законопроект е актуализирането на учебните програми в срок до 5 години. Това е изключително важно, защото в сферата на четвъртата дигитална революция, когато технологиите се променят, може да се каже всекидневно, много трудно може да разчитаме на промени в учебните планове през пет години. Може би този срок трябва да бъде конкретизиран до пет или до три години – не е толкова важно. Важното е, че трябва да има възможност учебните планове да бъдат актуализирани от гледна точка на конкретните потребности на бизнеса за реализиране на учениците.
На следващо място, определянето на изискванията към подготовката на учителите и наставниците в дуалната система. Изключително важна мярка, защото от нивото на тяхната подготовка зависи по какъв начин ще бъдат мотивирани, подчертавам дебело – не само учениците, а и техните родители. Ако искаме да преодолеем тази неглижираност към трудовата дейност от ранна възраст на учениците, трябва да сме наясно, че в тази система участниците трябва да бъдат не само учители, преподаватели, наставници, а родителите и семейството като цяло.
Естествено е, че положителна мярка е Регистърът към Министерството на икономиката, от който може конкретно да бъде събрана информация за това кои са предприятията, които отговарят на условията за сключване на договори. Разбира се, идеята за въвеждането на дуалното образование няма да мине по най-гладкия път, имаше много проблеми. Спомняте си, че през месец февруари, ако не бъркам месеца, тази година три комисии – Икономическа, Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографската политика, на съвместно заседание разгледаха всички тези проблеми, като дадоха възможност на двете министерства да решат основния проблем, който постави и този проект – къде да бъдат регламентирани взаимоотношенията между работодателите, учениците и училището.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Ученикът, който продължава своята подготовка в реалните условия на работа, не е класическият наемен работник. Той продължава своята квалификация в условията на работа и там трябва да има наставник. Тук възниква големият въпрос: дали тези взаимоотношения трябва да бъдат уредени като класическо трудово правоотношение, защото, ако е класическо трудово правоотношение, тогава елементите на трудовия договор са изключително ангажиращи и сериозни и едва ли работодателите ще имат желание да отговорят на тези условия. Затова решението, което и двете министерства приеха, в специализирания Закон за професионалното образование и обучение да бъде регламентиран този договор с минимални промени в чл. 230 на Кодекса на труда, които да дадат възможност за оформянето на трудовия договор.
Разбира се, че работодателите поставят изключително сериозни въпроси и аз искам да поставя този въпрос на вниманието на народните представители: дали тези 90% от минималната работна заплата като плащане към учениците, които се обучават, ще бъдат по силите и по желанието на работодателите? Това е най-важният въпрос.
На следващо място, има ли възможности – аз знам отговорите, но така или иначе трябва да бъдат поставени публично, работодателите с финансови инструменти от оперативните програми и от Министерството на труда и социалната политика от Националния план за действие по заетостта да бъдат подпомогнати, за да могат на практика тези договори да бъдат атрактивни не само за обучаващите се, а и за работодателите?
На следващо място, дали осигурителните рискове, които покрива предложеният договор, осигурителният риск за професионална… Ще Ви ги кажа след малко осигурителните рискове, в момента не мога да се сетя… за трудова злополука и професионална болест са достатъчни, защото има девет осигурителни риска съгласно Международната организация на труда. Счита ли се времето, през което учениците се обучават, за трудов стаж и оттам за осигурителен стаж?
Въпросът за здравното осигуряване е решен в предложения проект, но така или иначе остава висящ въпросът дали останалите осигурителни рискове трябва да бъдат част от ангажимента, който трябва да бъде поет?
Аз се надявам, че въпреки проблемите, които има, въпреки трудностите, които има, трябва да дадем шанс на нашата образователна система, на нашите работодатели, на нашите родители и ученици да извървят този нелек път и като другите модерни европейски държави да въведем дуалното образование и обучение, за да може работодателите да се възползват от квалифицирана работна ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Имате думата за изказване.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преждеговорившите изказаха почти всички предимства на Законопроекта, който на всички стана ясно, че е Законопроект, който гарантира условията и реда за провеждане на дуално обучение чрез работа.
Аз ще си позволя няколко числа, които ще докажат необходимостта от този законопроект. Както стана ясно, дуалната система на обучение се въвежда в България през 2015 г. в рамките на Проекта „ДОМИНО“, който е финансиран от Швейцария по българо-швейцарска програма. В периода от въвеждането му до момента, тъй като той не е приключил, през учебната 2015 – 2016 г. се стартира с две пилотни професии в секторите „Машиностроене“ и „Хранително-вкусова промишленост“, като по Проекта работят 32 професионални гимназии, с участието на 1134 ученици и 170 партньори в бизнеса.
През учебната 2016 – 2017 г. се осъществява засилено обучение по 16 професии, като са обхванати 19 професионални гимназии.
През 2017 – 2018 г. вече имаме 58 паралелки, като след седми клас са утвърдени 20 професии в 24 професионални гимназии, а след осми клас – 23 професии в 31 професионални гимназии.
Положителните страни на Законопроекта са възможностите за ежегодно актуализиране до края на месец октомври на съответната година на списъците със защитените специалности от професии, както и специалностите от професии, за които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда.
Актуализиране на учебните програми за училищно професионално образование и обучение или за професионално обучение на лица, навършили 16 години по учебни предмети и модули, както и възможност за утвърждаване от органа по ал. 2, т. 1 – 4 или от директора на обучаващата институция на лица, навършили 16 години. Това гарантира гъвкавост при промени и новости в технологиите на производство, въвеждането на актуална техника, смяна на използваните материали и промени в изискванията на работодателите.
Акцент в Законопроекта е нормативното осигуряване на прилагането на дуалното професионално образование и обучение. Конкретизират се изискванията за функциониране на обучението чрез работа, което се изразява, на първо място, в партньорство на работодателите с институция в системата на професионалното образование и обучение въз основа на договор.
Възможност на работодателите да заявят прием пред директора на обучаващата институция. Въведени са редица изисквания към работодателите с цел по голяма устойчивост в партньорствата с обучаващите институции. Дава се възможност на директорите на образователните институции да сключват договори за партньорства и с работодатели, които не са регистрирани в информационната база данни за тях.
Директорите на образователните институции могат да сключват договори с работодатели, които не отговарят на някои от условията на чл. 17а, т. 3, което е в полза на малките населени места, на малкия и на средния бизнес.
Отваря се възможност и точно това е възможност, а не тежест на директора на обучаващата институция и на работодателите да прекратяват договорите по ред обстоятелства и да продължават обучението чрез работа въз основа на нов партньорски договор. Това предполага смяна на конкретните работни места, на видовете производства, на техниките, на технологиите, на усвояването на нови производства.
Определяне на функциите на наставника като важна обучаваща фигура. В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение ясно се конкретизират изискванията към наставника. Определят се изискванията, задачите и отговорностите към учителя-методик като координираща фигура между обучаваща институция, наставник и работодател.
Имаме възможност за прилагане на дуално обучение и от средните училища с професионални паралелки. Забележете, това са средни училища, не са професионални гимназии, които могат да разкриват професионални паралелки, а това е много важно за малките населени места.
Чрез Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е направен пробив, стана ясно в Кодекса на труда, по отношение на сключване на договори между работодатели и обучаващи. До този момент това беше сериозна пречка и въздържане от страна на работодателите при регистриране на трудови договори на лица под 18 години в Инспекцията по труда. Облекчение има за здравното осигуряване на учениците, които са в дуална форма на обучение, тъй като социалните осигуровки са за сметка на държавния бюджет.
Чрез Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение ще се осигурят условия за по-качествено професионално образование и обучение на базата на ясно регламентирани критерии, както за работодателите по отношение на материално-техническата база, конкретните работни места и дейните наставници, професионалисти, както и на вменените отговорности и изисквания към обучителната институция. Един навременен Законопроект, който трябва всички народни представители да подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет.
Гласували 99 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 15.
Предложението се приема.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.
Вносител е Министерският съвет на 6 август 2018 г.
С Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика ще ни запознае доктор Адемов.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин Председател, преди това ми позволете да направя процедурно предложение за допуск в залата на заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля, поканете заместник-министър Петрова в залата.
Продължете, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Министерския съвет.
В заседанието участваха господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, госпожа Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, и експерти от Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът беше представен от министър Бисер Петков.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето на размера й. Месечната семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето, следва да живеят постоянно в страната. Освен това детето трябва да отговаря на следните условия:
- да не получава наследствена пенсия от починал родител;
- да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
- до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
- да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.
В частичната предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект е записано, че със Законопроекта се цели:
1. Гарантиране на достъп при равни условия до финансова подкрепа за децата без право на наследствена пенсия от починал родител;
2. Осигуряване на специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството;
3. Гарантиране на еднакво прилагане на правилата относно редовното посещение на училище при получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца.
Мотивите, с които се предлага Законопроектът, са свързани с няколко проблема. Основният проблем, налагащ предлаганата законодателна промяна, е, че немалка част от децата с починали родители не получават финансова подкрепа. По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към 23 февруари 2018 г. общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са децата с двама починали родители. По данни на Националния осигурителен институт към 31 декември 2017 г. 22 099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии. Съгласно Кодекса за социално осигуряване едно от условията за получаване на наследствена пенсия е наличие на съответния осигурителен стаж на починалото лице.
Децата, чиито починали родители не са придобили необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия. За тях Кодексът за социално осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие – годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. Размерът на гарантирания минимален доход до края на 2017 г. е 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв. Това е сериозно ограничение, като по данни на Националния осигурителен институт към 31 декември 2017 г. само 2693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.
Освен това прилагането на съществуващото законодателство води до подпомагане с персонална пенсия на много ограничен кръг деца с починали родители. Към момента в Закона за семейни помощи за деца няма регламентация на специална помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Няма и специален режим за децата, които нямат право както на наследствена, така и на персонална пенсия.
Вносителите са убедени, че въвеждането на нов вид месечни семейни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител ще гарантира достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия.
Към Законопроекта е приложено становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет. В него се отправят препоръки относно Раздел 4 – „Варианти на действие“, в частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. В становището е записано, че на основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за административните актове.
В пакета от документи е приложена Справка относно съответствието на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, изготвена в отговор на писмо на главния секретар на Министерството на труда и социалната политика. В справката дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ в Министерството на правосъдието посочва следното: „Пред Европейския съд по правата на човека има висящи обединени жалби Йочева и Ганева срещу България.“
В основата на жалбата Йочева срещу България е отказът на националните власти да отпуснат на децата на жалбоподателката месечна помощ за дете до завършване на средно образование, тъй като произходът им по отношение на бащата е неизвестен. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, е отказал отпускането на такава помощ, като един от мотивите е бил, че не са налице изискванията на чл. 7, ал. 9 от Закона за семейни помощи за деца. По съдебен ред актът е потвърден като законосъобразен.
По жалбата Ганева срещу България жалбоподателката подава жалба до Комисията за защита от дискриминация с мотива, че легалната дефиниция на „дете с един жив родител“, съдържаща се в разпоредбата на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи, създава дискриминация по отношение на децата с неизвестен баща, тъй като ги разграничава от тези с един жив родител. Комисията за защита от дискриминация установява пряка дискриминация по признак „лично положение“, „произход“ и „семейно положение“. Решението на Комисията за защита от дискриминация е обжалвано и отменено от Административен съд – София град.
Европейския съд по правата на човека е приел за разглеждане оплаквания, основани на чл. 14 – забрана на дискриминацията, във връзка с чл. 8 – право на зачитане на личния и семеен живот, и чл. 1 от Протокол 1 – защита на собствеността, от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, като по-специално е изискано от държавата-ответник да изследва въпроса дали жалбоподателките са били предмет на различно отношение, поради отказа от страна на властите да отпуснат помощ на децата им, тъй като последните нямат установен произход.
От Министерството на правосъдието посочват още, че към момента е приключила процедура по размяна на становища между страните в рамките на съдебната процедура пред Европейския съд за правата на човека, като все още няма постановено решение по така изложения казус. За целите на отпускане на месечна помощ за дете до завършване на средно образование по реда на Закона за семейни помощи за деца явно има значение правният статус на детето, а именно дали то е с неизвестен родител или с един жив родител.
Предвид изложеното и в зависимост от изхода на висящото пред Европейския съд по правата на човека производство е възможно в последващ момент да възникне въпрос, с оглед съвместимостта на предложените изменения и допълнения с разпоредбите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.
В комплекта от документи е приложена и Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проекта. От нея се вижда, че Агенцията за социално подпомагане е направила три предложения, които не са възприети, и едно, което е подкрепено по принцип.
В Комисията беше депозирано становище на Агенцията за социално подпомагане, с което принципно се подкрепя внесеният законопроект, но са направени и конкретни предложения за изменения и допълнения, с които по мнение на Агенцията ще се улесни процесът по администриране на този вид помощ.
В становището на Националния осигурителен институт, което също е депозирано в Комисията по труда, социалната и демографската политика, се изразява принципна подкрепа за Законопроекта и направените от Агенцията за социално подпомагане предложения за изменения и допълнения и смятат, че в Законопроекта трябва да намерят изрично разрешение на случаите, при които са подадени заявления за отпускане на персонална пенсия преди 1 януари 2019 г., към която дата пенсията все още не е отпусната.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Милко Недялков и Хасан Адемов. Те изразиха подкрепа за Законопроекта с разбирането, че с него по подходящ начин ще се решат социалните проблеми, съществуващи от години. Освен това Законопроектът прави добра стъпка към диференциране на пенсии, несвързани с трудова дейност от социалните помощи.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати – 20 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца.
Заповядайте, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г.
На заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
На заседанието присъстваха представителите на Министерството на труда и социалната политика: Султанка Петрова – заместник-министър, Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, и Теодора Тодорова – експерт в същата дирекция.
Законопроектът беше представен от госпожа Султанка Петрова.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се цели да се въведе нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето
на размера й.
Месечната семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето, когато те живеят постоянно на територията на страната. Освен това се изисква детето да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.
Месечната помощ ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Когато детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й.
Месечната помощ ще се отпуска на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето, в случай че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определян ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като не може да е по-малък от предходната година. Досега достъпът до персонални пенсии е ограничен до размера на гарантирания минимален доход, който е 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв.
С въвеждането на новата месечна помощ ще се подкрепят повече семейства, като се очаква увеличение на броя на подкрепените деца в сравнение с броя на подпомаганите чрез персонална пенсия по чл. 92 от КСО. Въз основа на горепосочените данни прогнозният брой на децата, които ще бъдат подкрепени чрез новата месечна помощ, е около 5600.
Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходната година. Помощта ще се предоставя само в пари. Новата месечна помощ ще може да се получава заедно и с останалите видове помощи по ЗСПД, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.
Предлага се промените, свързани с новата месечна семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, да влезнат в сила от 1 януари 2019 г. с цел необходимите допълнителни финансови средства да бъдат осигурени в Закона за държавния бюджет за 2019 г.
След обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 20 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Ще продължим обсъждането на следващото заседание.
Преди да закрия заседанието, ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол на 21 септември 2018 г.:
1. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на 5 въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; Светла Бъчварова; Надя Клисурска-Жекова и Даниел Йорданов; Светла Бъчварова и Румен Георгиев; и Кристиан Вигенин.
2. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев.
3. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Пенчо Милков; Георги Михайлов; и Надя Клисурска-Жекова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народните представители Николай Цонков и Димитър Георгиев;
- заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов – на един въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Георги Михайлов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев и Иван Димов Иванов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Уважаеми колеги, благодаря за работата днес.
Следващото редовно заседание е на 21 септември 2018 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Стоян Мирчев
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ