Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 13 март 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
13/03/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Николай Александров и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Колеги, представям на Вашето внимание Проекта за програма за работата на Народното събрание 13 – 15 март 2019 г.:
„1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, 22 януари 2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 15 февруари 2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5 април 2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11 май 2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11 май 2018 г.) – продължение.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова, 25 януари 2019 г. Приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1 февруари 2019 г.
4. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 6 март 2019 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 12 февруари 2019 г.
6. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.). Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 27 февруари 2019 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител: Министерският съвет, 27 февруари 2019 г. Приет на първо гласуване на 7 март 2019 г. – първа точка за четвъртък, 14 март 2019 г.
8. Изслушване на министъра на правосъдието на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно състоянието на пенитенциарната система – политики за подобряване на материалната база в местата за лишаване от свобода, модернизация на инфраструктурата, създаване на по-добри условия на труд. Вносители: Данаил Кирилов, Анна Александрова и Иглика Събева, 8 март 2019 г. – втора точка за четвъртък, 14 март 2019 г.
9. Избор на председател на Комисията за финансов надзор. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21 февруари 2019 г. – точка първа за петък, 15 март 2019 г.
10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители: Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов и Явор Нотев, 28 февруари 2019 г. – точка втора за петък, 15 март 2019 г.
11. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 18 февруари 2019 г.; Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6 март 2019 г. – точка трета за петък, 15 март 2019 г.
12. Изслушване на министъра на туризма на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно напредък по приоритетите, заложени в Програмата за управление на правителството в сектор „Туризъм“. Вносител: Димитър Бойчев, 8 март 2019 г. – точка четвърта за петък, 15 март 2019 г.
13. Парламентарен контрол.“
Моля, режим на гласуване по така представения Проект за програма.
Гласували 130 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Разпределен е на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Съобщения:
На 8 март 2019 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 3 от 7 март 2019 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 16 от 2018 г. С решението си Конституционният съд обявява за противоконституционни наредбите по чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител в редакция след промените, осъществени с § 14, т. 1, 2 и 3б, подточка „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и разпоредбата на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., запазващ този си характер за Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., относим към Закона за държавния служител.
В Народното събрание на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпило резюме на Отчета за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г. В пълен обем Отчетът на ДАНС се намира в регистратурата за национална класифицирана информация, отдел „Сигурност на информацията“, на пл. „Княз Александър І“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: „Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 г. и през 2018 г. (предварителни данни)“; „Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 г.“; „Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през януари 2019 г.“; „Индекси на промишленото производство през януари 2019 г.“; „Индекси на строителната продукция през януари 2019 г.“. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме, колеги, с първа точка за днес:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – продължение.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да започнем с четенето на Доклада, бих помолил да гласуваме процедура за допуск на заместник-министър Валентин Йовев и на Иван Несторов – началник на ДНСК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по направената процедура.
Гласували 136 народни представители: за 133, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поканете, моля, гостите в залата.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за създаване на нов § 4.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 7, предложен от Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 112, против 2, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8 със следния текст:
„§ 8. В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато за разрешаването им се изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 8, който Комисията предлага и подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 1 има предложение от народния представител Танер Али и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 9:
„§ 9. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
1. преместваеми увеселителни обекти;
2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“
2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
„(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ.
(8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
(9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а.
(10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет.
(11) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в чл. 56, който става нов § 9 в новия Закон, предлагам целият параграф да отпадне и да остане старият текст. В залата има достатъчно хора, които са се занимавали със Закона за управление и устройство на териториите. Убеден съм, че чл. 56 в стария си вид не създава абсолютно никакви трудности и на онези, които дори и досега не са спазвали законите. Не създава никакви проблеми и на контролиращите органи, ако съвестно си изпълняват задълженията.
С новия текст, колеги, в чл. 56 – само да Ви прочета какво натоварване е на хората, които, по една или друга причина, с разрешение на общината, с наредба от общината са си поставили определени временни постройки за търговски цели, някъде в двора искат да сложат помещение, където да могат да си съберат инструментариума. В момента ние от тези хора ще изискваме, ще видите и по нататък – мисля, че беше в чл. 169 – какво изискваме от хората. Освен разрешението от общината и схемата, която тя им дава по Наредбата, те вече трябва, в зависимост от вида и предназначението на обекта, да представят индивидуален проект, който да съдържа архитектурно-художествена и инженерно техническа част.
Колеги, бях в района и един човек – може и да не е наш гласоподавател, ми обяснява как до къщата си е направил една малка постройка и продава сладолед с разрешение, с наредба, със схема, красива постройка, и в момента ние от него ще искаме индивидуален проект – архитектурен, конструктивен. Човекът казва: „Аз си изкарвам около 100 – 200 лв. на месец през лятото. Вие сега искате да дам 5 хил. лв. на архитект или на конструктор да изкарам архитектурно строително разрешение!“ И ще видите – в чл. 169 ще изискваме да се направи това нещо в рамките на една година!
Колеги, ако продължаваме по този начин да не децентрализираме и да не вярваме на общините, че могат с наредбите си да издадат онези нормативни актове, които да обслужат хората в общината си, значи ние сме далече от демокрацията. Ако всичко това го централизираме и всичко дадем в ръцете на централната власт, и ДНСК да проверява всичко онова, което се случва до тези малки обекти, трябва да знаете, че нещо куца в законодателството ни.
Стремежът ни беше да намалим лицензиите, да не натоварим хората. Стремежът ни беше да децентрализираме управлението и общините да могат сами да се разпореждат с всичките си условия за издаване на разрешителни и наредби.
Колеги, ако има някой да излезе на трибуната, да ни убеди в обратното, съм съгласен, ако – не, нека този параграф да отпадне и да си остане старият текст, който е достатъчно работещ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, според мен в момента леко подвеждате залата, защото това, за което говорите, не се изисква. Никъде не се говори за проекти, строителни разрешения, както казахте, централизация или каквото и да било.
Става въпрос за едни елементарни изисквания към тези обекти, за които до момента нямаше абсолютно никакви изисквания. С други думи, въпросната сладоледаджийница можеше да бъде изградена от дървени греди с дървени плоскости, наковани по какъвто си искате безобразен начин, което би могло, казвам „би могло“, след една, две години изгниване на този дървен материал да падне върху главата на вашите внучета, които са отишли да си купят сладолед.
Не знам дали има нужда от по-сериозни аргументи?!
Абсолютно никакви изисквания нямаше до момента към тези сглобяеми или преместваеми обекти, които представляват някакви постройки. Ако човекът с къщата иска да продава сладолед, нищо не пречи да отвори съответно витрина на първия етаж и да продава сладолед там – в постройката, която е законна, сигурна, стабилна.
До настоящия момент, между другото, има не един или два случая почти във всички общини, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква, абсолютно никаква експертиза, голяма част от тях са направени от подръчни материали, със заварки, които е правил собственикът, а не са примерно направени от фирма, всичко това… (Шум и реплики от ДПС.) Има, има. Голяма част от тях са с метални конструкции, но всичко това по никакъв начин не гарантира живота на тези, които са вътре в тези постройки, или клиентите, които са съответно ползватели на тази услуга.
Въпросът е много сериозен. Има много такива случаи – духа вятър, пада, събаря, удря човек и така нататък, наранява превозни средства. Нормално и редно е вече на тридесетата или на двадесет и деветата година от момента, в който е преценено от най-новата история на България, когато е преценено, че търговски обекти са необходими, тъй като съществуващата тогава търговска структура не позволява достатъчното задоволяване на населението, каквато беше причината за създаването на чл. 56, нормално е вече да вкараме някакъв ред. Това е смисълът!
А по отношение на архитектурно-художествените изисквания, това е нормално. Защото всяка община би трябвало да има правото, когато образува група такива обекти, те обикновено се разполагат на групи – когато се прави примерно базар или траен такъв пазар, или каквото и да било, да се предвиди и някакъв архитектурен вид. Защото едно е да направиш такъв базар тук, в София, примерно в „Люлин“ или в „Младост“, а друго е да го направиш в Жеравна, друго е да го направиш в Копривщица. Тогава общината влага съответно някакви изисквания по отношение на художествения вид. Това не е утежняване. Това е въвеждане на ред, който би гарантирал живота, от една страна, и от друга, би гарантирал общия вид на групата обекти или на конкретния обект.
Това обаче, което казахте, не е така – не се изисква строително разрешение и не се изисква да дава 5 хил. лв. Той за 5 хил. лв. ще направи проект на сграда, едва ли не. (Шум и реплики от ДПС.) Не така! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Реплика ли? (Шум и реплики от ДПС.)
Дуплика – като няма реплика, няма и дуплика, но… (Шум и реплики от народния представител Рамадан Аталай.)
Това беше изказване, господин Аталай.
Реплика? Аз затворих процедурата за реплика, но – добре. Отваряме пак процедурата.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Аз Ви приветствам, че за пръв път нарушавате Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В интерес на дебата!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, би трябвало, преди да излезем на трибуната, да прочетем текстовете! Най-лесно е да се излезе и да се каже: колегата не е прав.
Аз Ви прочетох и пак ще Ви прочета – или ще Ви оставя Вие да прочетете текста – какво се изисква.
Колеги, ако днес проблемът на България – господин Симеонов, са тези бараки и тези плоскости, които ще паднат върху главата на моя внук, значи много сме напред!
Ако сме сериозни хора, дайте да обърнем много сериозно внимание върху този законопроект, чрез който натоварваме обикновените хора, натоварваме и бизнеса с тези изисквания – с тези разрешителни, с този забранителен режим, с издаване на съответна документация с цел изнудване на хората. От това се притесняваме! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай.
Има втора реплика – господин Веселинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин Симеонов, взимам реплика, за да допълня изказването Ви.
Тези изисквания, за които говори господин Аталай, са функция именно на общинските наредби – всяка община ще прецени за какъв тип обект, какъв обем документация ще изисква. Ние имаме доверие в общините и в тяхната възможност да създават нормативни актове, да преценят конкретните условия на съответните населени места и да преценят доколко обемни, доколко пунктуални ще бъдат изискванията и съответно документите по всяко едно от съоръженията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Трета реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, които взехте реплика.
Благодаря на господин Веселинов – това е точно така.
В Наредбата на общинския съвет се определят и към настоящия момент конкретни изисквания по отношение на групите обекти, на конкретните обекти – много често в зависимост от тяхното предназначение. Мога да дам пример с община Бургас – има определени изисквания за обектите, които са разположени в еди-кой си район, на еди-коя си улица, примерно „Демокрация“.
Халил, тук ли си! Кажи: „да“! Нали знаеш, Бургас?! (Реплики от ДПС.)
Така, няма забранителен режим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид – Халил казахте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Ще ми купи риза.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз какво казах?! Извинявайте.
Няма забранителен режим! Господин Аталай – на Вашето изказване. Пак манипулирате залата – няма забранителен режим!
Всички тези изисквания и към момента в наредбите на много от общините ги има, даже са много по-строги, отколкото са изискванията за художествен вид или за конструктивна здравина и така нататък. Има го това нещо, но нека да дадем все пак законодателна конкретика, защото на много места я няма. И на много места има изградени преместваеми обекти, има общини, където например не са регламентирани размерите на обекта.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Общината е виновна!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не ме прекъсвайте, вземете отношение после!
Тези обекти не са регламентирани в закона какви трябва да бъдат като размери и няма изискване за тяхното инженерно състояние най-общо казано. Те са направени, пак повтарям: без съответните конструктивни оразмерявания или пък компетентност и носят риск за ползването им. Това не може да остане до момента, до който ще стане белята, и тогава аварийно ще променяме закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.
Продължаваме с изказвания, ако има такива. Не виждам изказвания, колеги.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов и група народни представители. (Реплики от ДПС.)
Сега, като подложа на гласуване новите текстове, ще стане ясно дали да се подкрепят, или не. Ще подложа на гласуване и предложението на господин Аталай. (Реплики от ДПС.)
Гласували 90 народни представители: за 5, против 22, въздържали се 63. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Аталай за отпадане на новия § 1, който става § 9.
Гласували 117 народни представители: за 19, против 19, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
И сега подлагам на гласуване редакцията на § 1, който става § 9 по Доклада на Комисията. (Реплики.)
След това ще има преномериране на членовете.
Гласували 116 народни представители: за 96, против 17, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, аз гласувах „против“, защото с това, което в момента приехте с аргументите, че в някои общини нямало никакви изисквания, в много от тях е имало и са се спазвали, както и с аргумента за счупените греди.
За да изправим бездействието, нарушенията и безхаберието на някои общини, ние наказахме всички български граждани, които се занимават с някакъв дребен бизнес. Ние натоварихме проблема от болната на здравата глава – наказахме и тези общини, които са изрядни и си поддържат наредбите в съответствие със законодателството, отнехме им правото вече с наредби, защото фиксирахме тези изисквания в закона. Това стана на практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвет по“ се добавя „чл. 13а или по“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 10.
Гласували 106 народни представители: за 90, против 11, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 2 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 11:
„§ 11. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
г) създава се нова т. 7:
„7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води;“
д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на ДНСК“.
3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“ и се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“
4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.“
6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“.
7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма.“
8. Създава се ал. 9:
„(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих искал да предложа една съвсем незначителна редакционна поправка – в чл. 57а, ал. 1 новата т. 7 да придобие следния вид:
„т. 7. Обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „Отвеждането“ отпада.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Да, думата „отвеждане“ се заменя със „съхранение“.
Целта на тази поправка е да доведе до малко по-строг контрол върху обектите, които не са заустени в съответната канализация, или не е изградена някаква система, която да съхранява отпадните води. Просто текстът е малко по-строг от това, което е в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шишков.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Шишков – в създадената нова т. 7 в чл. 57а вместо „локална система за отвеждане на отпадните води“, да стане „за съхранение на отпадните води“.
Гласували 118 народни представители: за 104, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 2, който става § 11 по Доклада на Комисията, с направената редакционна поправка, разбира се.
Гласували 109 народни представители: за 97, против 9, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители – § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 11, и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 3.
Гласували 116 народни представители: за 103, против 13, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за създаване на нов § 3б.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за § 3в.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 12:
„§ 12. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 12.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 11, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 4 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 13:
„§ 13. В чл. 124а, ал. 6 навсякъде след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и навсякъде след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4, който става § 13, с текст, предложен от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 101, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 5 има предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
Предложението по т. 2 е оттеглено.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 14:
„§ 14. В чл. 124б, ал. 2 думите „и в един местен вестник“ се заличават“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 5, който става § 14, в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 105, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 128, ал. 2 в изречение първо думите „и в поне един местен вестник“ се заличават“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 15.
Гласували 107 народни представители: за 95, против 11, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 6.
Гласували 110 народни представители: за 100, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
По § 7 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 7.
Гласували 104 народни представители: за 99, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 8 има предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1.
Предложението по т. 2 е оттеглено.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 16:
„§ 16. В чл. 129, ал. 1 в изречение второ думата „Решението“ се заменя с „Обявлението за решението“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 8, който става § 16, с текст, предложен от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 94, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по смисъла на ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 17.
Гласували 105 народни представители: за 98, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 9 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2, а предложението по точки 3 и 4 е оттеглено.
Предложение от Дора Янкова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 18:
„§ 18. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: ,,3а разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.“
3. В ал. 9 думите „чл. 124, ал. 9“ се заменят с „чл. 124а, ал. 9“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 9, който става § 18.
Гласували 98 народни представители: за 92, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 134, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 19 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 5, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 10 има предложение от Александър Ненков и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 10 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 94 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 11 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 12 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 12 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 142, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Държавна агенция „Разузнаване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 20 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 13 има предложение от народния представител Младен Шишков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21:
„§ 21. В чл. 143, ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. документ за предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, отново една малка редакционна поправка – в чл. 143, ал. 1, новата т. 3 вместо „документ за предоставени изходни данни“ предлагам да бъде изписано „документ с предоставени изходни данни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Изказвания? Няма и изказвания.
Подлагам на гласуване предложението за редакционни поправки, направено от народния представител Младен Шишков.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 13, който става § 21 с приетите вече редакционни поправки.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 22:
„§ 22. В чл. 146 изречение трето думите „пред органа по чл. 216, ал. 2“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 22 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 23:
„§ 23. В чл. 147, ал. 1, т. 1 думите „освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 23 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 13в.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 24:
„§ 24. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „от главния архитект на общината (района)“ се заличават;
б) създава се ново изречение второ: „За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадe разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 и ал. 4 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 24 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 150, ал. 3 думите „или 4“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 25 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 14 има предложение от народния представител Танер Али и група народни представители – § 14, чл. 151, ал. 1, т. 13 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Николай Александров и Десислав Чуколов – § 14 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители – § 14 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Христиан Митев:
„§ 14 се изменя и придобива следната редакция:
„§ 14 В чл. 151...
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП, от място): Оттеглям предложението.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Митев оттегля предложението си.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 26:
„§ 26. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 13, 14 и 15:
„13. изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147, ал. 1, т. 15 и 16:
1. операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот;
2. не могат да се влошават условията на ползване и застрояване в поземления имот и да се премахва или уврежда трайна растителност;
3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на собственика му;
4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж;
5. с погиването на сградата, до която е изградена физическата инфраструктура в поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
6. с премахването на изградената физическата инфраструктура в поземления имот се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Танер Али и група народни представители.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 27, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Николай Александров и Десислав Чуколов.
Гласували 91 народни представители: за 8, против 21, въздържали се 62.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Слави Нецов и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 6, против 28, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев, който оттегли предложението си в залата, но ние ще го гласуваме, защото то е предложение на Комисията. (Уточнения между председателя и докладчика.)
То вече не е негово. Имахме такъв казус. (Уточнения между председателя и докладчика.)
Продължаваме с гласуването по редакцията, която предлага Комисията за текста на § 14, който става § 26.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението по т. 1.
Предложението по т. 2 и 3 е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията за национален строителен контрол извършват служебна проверка за законосъобразност на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „ с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 27 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Борис Вангелов, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока по ал. 3.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието си при условията на ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 28 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 15 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 15 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 43, въздържали се 41.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15, който се подкрепя от Комисията и става § 29.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 3, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Колеги, гласувах „против“ поради една проста причина. Вие в момента гласувахте, че обекти от пета категория в населени места могат да строят вече само онези, които са записани и са членове на Камарата на строителите. Значи един сайвант в едно населено място на стопански начала не може да построите. В селото или в общината, ако има фирма, която да не е регистрирана в Камарата, не може да строи – това гласувахте колеги! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 16 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 16, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 9, против 48, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, подкрепен от Комисията, който става § 30.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 17 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 17 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 91 народни представители: за 9, против 50, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който става § 31 и е подкрепен от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 32:
„§ 32. В чл. 162, ал. 2, изречение първо се изменя така: „Авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 169, ал. 4, и въз основа на договор с възложителя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 18 има предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 18 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 10, против 49, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18, който става § 33.
Гласували 89 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 19 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 19 по вносител.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 20 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 20 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 45, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от вносителя за § 20, който става § 34.
Гласували 91 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 21 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители – § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 6, против 58, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 35.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 36:
„§ 36. В чл. 182, ал. 2 думите „чл. 83б“ се заменят с „чл. 83, ал. 6“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 36 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 80, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 37:
„§ 37. В чл. 211а, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или на Държавна агенция „Разузнаване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 37 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 38:
„§ 38. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „с изключение на тези по чл. 216, ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен контрол, органът, издал разрешението за строеж и заинтересуваните лица.“
3. В ал. 7 се създава т. 4:
„4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 38 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 39:
„§ 39. Член 216 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 39 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 22 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 40:
„§ 40. В чл. 217, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „и 9“.
2. Точка 12 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 22, който става § 40.
Гласували 102 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 23 има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 41:
„§ 41. В чл. 237, ал. 1, т. 10 след думите „удостоверение за тях“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 23, който става § 41.
Гласували 101 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението е оттеглено.
По § 24 има предложение от народния представител Слави Нецов и група народни представители – § 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 42:
„§ 42. В § 5 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 29а:
„29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата й застроена площ.“
2. Точка 80 се изменя така:
„80. „Преместваем обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, тук вече в Преходни и заключителни разпоредби е определението за преместваем обект и аз предлагам в „Точка 80 се изменя така:“ Текстът накрая „и не може да служи за основа за изграждане на строеж“ да отпадне, поради простата причина, че в първото изречение смислово се съдържа думата „строеж“, а тази тавтология, която е направена на края на определението, не е необходима, защото казва: „Преместваем обект е обект, който няма характеристиките на строеж“. Щом като няма характеристиките на строеж, за какво трябва и на края да се постави само за едната част от целия преместваем обект и да пишем, че не може да служи за основа на изграждане на строеж?
Така че моля да подложите на гласуване моето предложение „и не може да служи за основа на изграждане на строеж“ – да отпадне. И определението остава до „устойчивост на обекта“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания, колеги, има ли?
Заповядайте, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На пръв поглед има логика в предложението на господин Аталай, но всичко зависи от това към кой период от време се отнася завършекът на този параграф. „Не може да служи за основа на изграждане на строеж“ – тук текстът е много на място и е много точен, тъй като той уточнява, че в бъдеще време, и това трябва да се има предвид, тази основа не може да бъде за изграждането на строеж. Така че, редно е да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Реплики има ли?
Заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Колеги, от сутринта се опитвам да Ви обърна внимание, че приемаме един Законопроект, който е много важен. Ако продължаваме да приемаме текстовете така само за да угодим на част от народните представители от Народното събрание, ще приемем Законопроект, който няма да е работещ, няма да изпълнява предназначението си.
Моето предложение e да отпадне „и може да служи за основа на изграждане на строеж“. Правя го чисто технологично поради простата причина, че щом като още от началото сме казали, че „преместваемият обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж“, допълването накрая само „за основа“ дава възможност на контролиращите органи да изнудват онези хора, които по една или друга причина са си направили някаква основа, въз основа на която, след като вече излезе актът за събаряне на жилището или заповедта, която ще издаде ДНСК или общинската администрация, може да се изправи само чрез съда. Значи Вие пращате хората още веднъж към инстанции, където да имат излишни разходи! Затова Ви предлагам да премахнем всякакво двусмислие. Вие решавате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Друга реплика? Няма втора реплика.
Дуплика – заповядайте, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, аз призовавам от тази трибуна да не се правят такива общи политически изказвания. За какво изнудване става въпрос, за какви евентуално корупционни модели може да говорим?! Текстът е ясен, дадохме разяснения защо в края е добавена фразата. Ясен, категоричен текст, много добре балансиран и даващ най-сетне едно много по-прецизно описание на понятието „преместваем обект“. Така че, уважаеми колеги, предлагам да подкрепите предложената редакция от Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Слави Нецов и група народни представители. (Реплики от ДПС.) Първо се гласуват неподкрепените и след това редакционните поправки.
Гласували 107 народни представители: за 13, против 57, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Сега ще подложа на гласуване предложението на господин Аталай за редакционни поправки.
Гласували 104 народни представители: за 9, против 63, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 24, който става § 42.
Гласували 106 народни представители: за 93, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на подразделението, подкрепен от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението за § 25в е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението по параграфи 25а и 25б…
Извинявам се, грешка.
Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова § 25 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 43:
„§ 43. Преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок от влизането му в сила.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
В § 43 имам предложение. Колеги, всъщност сроковете на онези преместваеми обекти, които са по населени места извън Черноморското крайбрежие, да бъдат приведени в съответствие с изискванията на новия закон смятам, че са много повече и е по-трудно човек да намери архитект, конструктор, а на тях сме им дали за една година да бъдат приведени в срок. На тези, които са по Черноморското крайбрежие, сме дали три години срок, за да влязат в рамките на този законопроект.
За преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред, се предвижда в съответствие с изискването на този закон петгодишен срок от влизането му в сила, а за обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да си остане тригодишен срок. Нека да дадем на хората по населени места, по села. Ако пет години Ви се виждат много, поне дайте да се разберем, че едногодишният срок, за да се влезе и да се оправят тези неща, е много къс. Моето предложение засега е пет години. Очаквам от управляващите, ако имат някое тяхно предложение, нека да заповядат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики?
Заповядайте, имате думата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, не съм съгласен с Вас. Пет години е прекалено малък срок. Аз предлагам да бъдат 55 години! След 55 години да влезе в сила този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Това като предложение е официално? (Реплика от народния представител Валери Симеонов.) Благодаря.
Други реплики? Няма.
Дуплика – заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Колеги, все пак, ако искате да вземем 15 минути почивка, да се направят консултации. Защото наистина става въпрос, че в село дори и да има поставени 20 бараки по решение на общинския съвет със съответната схема, няма как да се намерят 20 човека архитекти да му направят архитектурния план, да се намерят 20 човека конструктори във всяко населено място да отидат, да му сметнат, да му направят… Това е тежък процес, колеги.
А доколкото иронията – виждам, че когато изграждате огради, господин Симеонов, не Ви трябват 55 години. Благодаря Ви. (Смях от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Продължаваме с изказванията.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение...
Всъщност, Вие оттегляте ли го? Тук сте група вносители, господин Веселинов? Ако официално го оттеглите…
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: За съжаление, не сме всичките вносители, иначе с готовност аз бих го оттеглил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Така че го подлагаме на гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Гласували 96 народни представители: за 5, против 35, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Сега ще подложа на гласуване предложението за редакционна поправка на народния представител Рамадан Аталай.
Гласували 97 народни представители: за 10, против 30, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 25, който става § 43.
Гласували 93 народни представители: за 86, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Предложението за § 25в е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението по § 25а и § 25б.
Комисията предлага да се създадат параграфи 44 и 45:
„§ 44. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизане в сила на този закон е съставен констативен акт по чл. 57а, ал. 2.
§ 45. Подадените по реда на отменения чл. 216 жалби и протести, по които до влизането в сила на този закон няма произнасяне от органа по чл. 216, ал. 2, се изпращат служебно по компетентност на съответния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 44 и 45 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията предлага да се създадат параграфи 46, 47, 48 и 49:
„§ 46. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект или на изменение на подробен устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал. 3.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект.
§ 47. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж.
§ 48. При прилагането на заварените подробни устройствени планове сградите за временно обитаване в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности, се разполагат по нормативите за жилищни сгради.
§ 49. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 46, 47, 48 и 49 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 50:
„§ 50. Издадените и одобрените до влизането в сила на този закон актове и документи по чл. 5а се публикуват на интернет страниците на съответните ведомства в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 50 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 51:
„§ 51. (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава информационен Портал за устройството на територията.
(2) Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.
(3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и документите в Портала за устройството на територията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 51 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 26 има предложение от народните представители Николай Сираков, Дилян Димитров и Искрен Веселинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители:
„§ 26. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. …) чл. 14 ал. 2 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 52:
„§ 52. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. …) в чл. 14, ал. 2 се изменя така:
(2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м. могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 46, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 26, който става § 52.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 27 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Борис Вангелов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 53:
„§ 53. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 4 след думата „отпадъци“ се добавя „когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Компетентният орган по ал. 4 може да изисква” се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват”, а думата „изпраща“ се заменя с „изпращат“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Кметът на общината одобрява” се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 одобряват”, а думата „отказва“ се заменя с „отказват“;
д) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11;
е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
ж) досегашната ал. 12 става ал.13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“;
з) досегашната ал. 13 става ал. 14.
2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 53 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
По същество с това завършваме и Законопроекта.
Там, където има несъответствия в номерацията на отделните текстове, ще бъдат изчистени.
Едно съобщение:
Уважаеми колеги, на 8 януари тази година изгоря сградата, в която се помещаваха читалището, кметството, библиотеката и пенсионерският клуб в село Скребатно, община Гърмен. Днес при нас са жените от пенсионерския клуб в село Скребатно. Те ще представят на изложба-базар свои ръчно изработени изделия. Средствата, набрани от благотворителната инициатива, ще бъдат използвани за възстановяване на пострадалата в пожара сграда.
Моля, заповядайте в Клуба на народния представител, за да подкрепим заедно благородната инициатива.
Обявявам прекъсване. Начало на работата – 12,00 часа. (Шум, оживление, реплики.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Продължаваме с:

ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.
Уважаема госпожо Танева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, първо искам да направя процедурно предложение: на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народно събрание за лицето Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Уважаеми народни представители, гласуваме допуск до залата.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля допуснатото лице да бъде поканено в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.
Проект – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за водите“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение от народните представители Йордан Апостолов и Борис Ячев.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект.
Има постъпило следващо предложение от народния представител Йордан Апостолов и група народни представители.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
„(5) Водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на обема, посочен в издаденото разрешително.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги! Както чухте преди малко, председателят на Комисията не допусна това наше предложение за изменение на чл. 47, ал. 11 от Закона за водите, защото не е в обхвата на първоначалното предложение. Комисията гласува това да бъде така, макар че можем да посочим много примери, когато в определени комисии, а и тук, в залата, за съжаление, отсъства госпожа Караянчева, да ѝ напомня точно по кой закон тук, в залата, беше допуснато и беше гласувано точно такова допускане, което беше извън обхвата на чл. 84. Така че, колеги, нека не се крием само зад Правилника и да не го използваме като индулгенция, когато не искаме да допуснем нещо и то да стане достояние на хората, да не се разглежда.
Ще представя накратко това, което искахме да се случи. През тези две седмици, откакто беше внесено това предложение, чухме какви ли не обвинения към групата на „Националния фронт за спасение на България“, че сме били лобисти. Аз от тази трибуна бих искал да заявя категорично, че: да, ние сме лобисти. Ние сме лобисти за българския национален интерес. Ще обясня защо.
С този текст от последните дни на кабинета на Станишев през 2009 г. под натиска на американското посолство и лично на госпожа Кондолиза Райз, на компанията „Адвент“, стопанисвала тогава това находище, има поставено задължително условие – не молба, условие, тъй като моят покоен приятел Димчо Михалевски е присъствал на този разговор, разговора го имам, включително и стенографиран в документите пред мен, има поставено условие да бъде променен Законът, като се дадат пълни права върху девинското находище. Първоначалният текст от 1999 г. е: на един водоизточник – един концесионер.
През 2009 г. този член се променя и текстът става: на едно находище – един концесионер.
Какво представлява „находище“? „Находище“ е подземно находище на минерални води и обединява за територията на страната от 7 до 100 водоизточника в различните находища. Давайки право с промените в този текст на корпорацията „Адвент“ през 2009 г. да окупира цялото девинско находище, придобила активите на бившата компания за бутилиране на минерална вода „Девин“, ние сме ѝ предоставили права да скочи във въздуха с висока топка. Целта на компанията е била да придобие монопол, за да може впоследствие да продаде компанията, която вече има такъв монопол върху находището, за повече от 120 милиона, на белгийска, нова компания, която и в момента стопанисва находището.
Давайки тези права с промените от 2009 г., уважаеми колеги, за тези от Вас, които не знаят, ние казваме следното: 103 милиона литра – това е 24-часовият капацитет на седемте извора в цялото девинско находище, 103 милиона литра се изливат в реката, а само 200 кубични метра на денонощие, за които се плаща таксата, се употребяват от компанията за бутилиране на води.
Ето го къде е националният интерес. Вместо това находище да има още един или няколко концесионера, които да бутилират минерална вода, да водят бизнес, организират работни места и да заплащат концесионни възнаграждения на държавата, се оказва, че предходно Народно събрание през 2009 г. е дало тези права в разрез с националния интерес и в пълна защита на личните интереси на определена американска компания.
Ние се занимавахме с това: искахме да върнем правото, да върнем защитата на националния интерес и се гордеем, че сме наречени лобисти с оглед защитата на този национален интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Завършвам, госпожо Председател.
Ще кажа само, че внесеният текст наистина защитава и е отговорен спрямо интересите на Република България.
Случи се така, че в момента има друга компания, която отново има такива интереси. Тук, в това Народно събрание, беше вменено тези текстове да не се разглеждат и тази промяна в Закона да не бъде приета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Митев.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Трябва да спазваме Правилника. По текст, който го няма, как ще се изказваме?
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Апостолов, смятам, че Вие не изложихте в пълнота аргументите за това предложение, обяснихте само каква е била ситуацията към 2009 г., когато е приета тази промяна, но много по-интересно всъщност е направеното предложение в състава на Четиридесет и второто народно събрание, което на практика преповтаря този текст, който сте предложили с колегата Ячев и който тогава е бил подкрепен от парламентаристи от различни парламентарни групи. Беше редно тук да обясните характера на този текст и инициативата за изменението, а не само да се впускате в първоначално приетата промяна през 2009 а. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли други реплики?
Господин Апостолов, заповядайте за дуплика.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Благодаря Ви, колега Митев, че чрез тези прийоми, които всички ползват в това Народно събрание, ще имам възможност да доизложа тезата си заради ограниченото време. Да, наистина през 2014 г. с пълната подкрепа и на депутати на БСП и с едно 40-минутно изказване в Комисията на госпожа Василева от ГЕРБ същият този текст е бил внесен – точно идентичен с това, което ние внасяме: едно водовземно съоръжение на един концесионер – подкрепен. Ето го протокола от заседанието на Комисията с изказването от две страници на госпожа Василева. (Показва документа.) Аз не разбирам, колеги, какво се промени след този консенсус от 2014 г., че сега в 2019-а отхвърляте внасянето и приемането на тези изменения? Защото те през 2014 г. са приети единодушно и от представителите на БСП, и от ГЕРБ в Комисия, минали са на първо четене. Вследствие на това, че след няколко седмици пада правителството, този текст е попаднал в забвение.
И с това ще завърша. В момента някои хора не се усещат, че има пълни противоречия и в чл. 45 от Закона за водите, където се казва, че само един концесионер може да бъде на едно водовземно съоръжение. Това означава, че в бързината, когато е променян този текст през 2009 г., никой не се е сетил да промени и чл. 45 от Закона за водите, и в момента ние имаме противоречие между два текста от Закона – чл. 45 казва: на един водоизточник един концесионер, а чл. 47 казва: на едно находище един концесионер. Благодаря, това е много качествено законодателство, правено в последния момент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания?
Доктор Чакъров, заповядайте – имате думата.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Относно Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, който разглеждаме, бих искал да започна с това, че представеният на второ четене Законопроект на практика, даже и след последните консултации, които са направени с представители на Министерството на околната среда и водите, няма съществени промени. Отпаднали са предложенията, за които преди малко колегата представи тук техните аргументи. Този казус е доста сложен, позволявам си да го кажа на базата и на опита, който имам. Аз съм участвал при разглеждането на тези текстове. Не това е начинът, колеги, по който трябва да се подходи. Тук трябва да има едно много сериозно обществено обсъждане, трябва да се разглеждат всички аспекти. Нека да бъде разгледан по подобаващ начин, защото ние наистина трябва да защитим националния интерес. Това трябва да премине през едно сериозно обществено обсъждане и всички заинтересовани страни да изразят своите позиции, и тук ние, законодателите, да поемем своята отговорност това да бъде направено по най-добрия начин.
Позволявам си да кажа, че текстовете в този законопроект и конкретно този е само козметично променен и не е променен по същество. Той продължава да е в противоречие с Рамковата директива за водите, с оглед на което не виждам основание да бъде пренебрегнато официалното становище на Министерството на околната среда и водите, което е дадено при първоначалното разглеждане на Законопроекта, а именно, че не подкрепят искането за изменение на чл. 194 и чл. 194а като неоснователно, с оглед на изискванията на Рамковата директива за водите, европейското и българското законодателство, защото не се осигурява еднаква правна рамка за всички икономически сектори при използването на водите за стопански цели. Изключително притеснителен прецедент е, че един толкова спорен по своята същност Законопроект се разглежда и най-вероятно ще бъде приет на второ гласуване, при все че водещият субект, който в случая води, оформя политиките, реализира и контролира политиките – Министерството на околната среда и водите, има по-различно становище. Освен това тук това вече е тяхно право – да бъдат или да не бъдат е решението на голяма част от опозицията, и те не са в залата, а нашата идея е наистина да има по-широка рамка за обсъждане на този законопроект.
Ние се притесняваме, че с текстовете, които ще бъдат разгледани и приети на второ четене, от страна на Европейската комисия ще стартира, имаме сериозни опасения, наказателна процедура за нашата страна. Не бихме искали да бъде допуснато и ако се стигне до това кой поема отговорността за следващия въпрос, на който трябва да имаме отговор още отсега.
С предлаганите промени се открива една сериозна опция другите субекти, които ползват води или водната услуга за стопански цели, и в такъв аспект кой може да гарантира, че и ползвателите – визирам ВЕЦ-овете и ВиК-тата, няма да искат абсолютно същите преференции? Тоест всички ще искат да има равнопоставеност, а това от страна на Европейската комисия, законодателството и Рамковата директива за водите е посочено, и е в разрез с позициите, които там са представени и разгледани.
С оглед на това предлагам за последно добре да прецизираме тези текстове, за да не влезе в колизия с действащите рамкови директиви на европейското и нашето законодателство. Имаме сериозни опасения, с оглед на което поне екологично настроените и с позиции народни представители ще гласуваме не в подкрепа на тези промени, които се обсъждат в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Чакъров.
Има ли реплики?
Господин Апостолов, заповядайте – първа реплика.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми колега, Вие сте прав. Няма как, когато човек е прав, да не го призная, и аз го признавам от тази трибуна. Наистина е време да се обсъжда и ние затова отворихме този прозорец. На нас ни беше ясно, че това няма да се приеме. Още в началото – на 15 февруари, когато го внесохме, аз заявих на моите колеги, че това няма да бъде допуснато за гледане от колегите от ГЕРБ, и това се случи.
Но не сте прав в друго – искам да Ви кажа, че в Директивата 2009/54/ЕО, както и при много други директиви, има сгрешен превод на думичките „находище“ и „водоизточник“. А това го има на много места при транспониране на директивите с българския език. Именно поради тази неточност в Директивата някои хора са си позволили през 2009-а – защото тя е от 18 юни 2009 г., а текстът е приет през 2009 г. – само три седмици по-късно, възползвайки се от неточния превод, визирайки термините „находище“, „водоизточник“ или „водовземно съоръжение“… Смея да твърдя, че разбирам тези понятия, тъй като съм се занимавал в практиката си много дълго време с извършване на сондажна дейност и много добре ми е известно какво значи извор, водовземно съоръжение, водоизточник и находище, така че за първата част Вие сте прав. Открехнахме вратата, хайде оттук нататък да видим, когато бъдат внесени по надлежния ред, къде ще се прояви лобизмът?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, доктор Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги дами и господа народни представители! Изложих аргументи и е добре, че те се споделят и от Вас, господин Апостолов.
По отношение на Директивата ще призная, че не съм се задълбочил относно превода – аз и моите експерти, че и компетентните субекти, които имат отношение към казуса. Ще проверя начина, по който това е преведено и дефинирано, но във всички случаи в момента с Рамковата директива, продължавам да поддържам становището си, има много сериозно разминаване и това едва ли трябва да се допусне. Бих искал да кажа, в качеството ми и на бивш министър на околната среда и водите, още оттогава се правеха опити тези измервателни съоръжения да не бъдат поставени и се търсеха какви ли не поводи и доводи. Едва ли е необходимо сега, с оглед на рисковете, които изложих преди малко, да бъдат разгледани такива явни, открити, лобистки текстове. Държа да го кажа тук от най-високата трибуна на Народното събрание, защото ние трябва да бъдем абсолютно коректни и да има равнопоставеност между всички икономически субекти. Това е нашата визия, а когато внесете съответните предложения, аз Ви уверявам, че нашата група – парламентарната група на ДПС, ще има изключително сериозна, принципна позиция, с оглед защитата на националния интерес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Чакъров.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението по Доклада на Комисията за създаване на нов § 1.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 по вносител, който става § 2:
„§ 2. В чл. 194 се правят следните изменения:
„1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни“.
2. В ал. 11:
а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане за аквакултури по чл. 44 и на ползване за аквакултури по чл. 46, ал. 1, т. 2“;
б) в т. 6, буква „б“ думите „и аквакултури“ се заличават“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вземам думата за редакционно предложение.
Редакцията, за т. 1 от § 2, по Доклада на Комисията, която прочетох току-що, да се замени със следния текст:
„1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „в съоръжения“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли реплики към изказването и предложението на госпожа Танева? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване първо редакционното предложение на госпожа Танева, което току-що беше представено, за заличаване на думите „в съоръжения“ в т. 1, ал. 1, т. 3, буква „в“.
Гласували 100 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 1, който става § 2, с направената редакционна поправка.
Гласували 94 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 194а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато е налице поне едно от следните условия:
1. водите се връщат в същия речен басейн;
2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство.
(6) В случаите на ал. 5 за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът, посочен в издаденото разрешително.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги! Благодаря на всички, които подкрепиха този текст в Комисията. Надявам се, че ще бъде подкрепен и в залата, защото по този начин изправихме една неправда, изправихме един сериозен пропуск в законодателството, който пречеше на бизнеса независимо дали отглежда риба и по какъв начин – във външни водоеми или в проточни такива.
Към този момент текстът гласеше, че те трябва да имат монтирани водоизмервателни съоръжения, и то на входа и на изхода, което означава, че при прилив на реката водоизмервателното съоръжение просто ще бъде отнесено, а едно такова съоръжение е в рамките между 5 и 10 хил. лв., в зависимост от кубатурата, която то трябва да мери.
Радвам се, че се намери консенсус сред всички в Комисията, за да бъде подкрепен браншът, да се развива успешно, защото именно заради тези съоръжения много колеги, които работеха в този бранш в Югозападна България, затвориха своите стопанства и ликвидираха стопанската си дейност. Дано да бъде за добро и да бъде приет, както е предложен от Комисията. Предварително Ви благодаря за съдействието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 2, който става § 3.
Гласували 93 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Предложение от народния представител Йордан Апостолов и група народни представители.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект.
Предложение от народните представители Йордан Апостолов и Борис Ячев.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, с това приключихме разглеждането на Законопроекта.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Започваме с докладите на комисиите.
Първо ще чуем Доклада на Комисията по здравеопазването.
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, заместник-министърът на образованието и науката госпожа Деница Сачева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, на хотелиерската и ресторантьорската индустрия и изтъкнати медицински специалисти в областта на белодробните болести.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – господин Георги Колев, който информира народните представители, че с предлаганите промени се цели опазване здравето на населението и по-конкретно здравето на децата и подрастващите чрез въвеждането на административни и други мерки по отношение ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.
Потребителят на водна лула (наргиле) вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето. Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден оксид при непълно изгаряне, азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици, а вдишването на въглероден оксид може дори да доведе до припадъци при някои пушачи поради острата интоксикация, породена от намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките.
Вредите върху здравето при пушене на наргиле са свързани с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, зъбната кухина и зъбите.
Господин Колев поясни че, се предлагат и съответните промени в Закона за закрила на детето, с които се въвежда забрана за предлагането и продажбата на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, на деца.
Със Законопроекта се запълва съществуващата нормативна празнота по отношение дейността на здравните медиатори, които активно участват и подпомагат провеждането на политиките в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението в общините. Регламентирането на дейността им ще допринесе за устойчивото развитие на професията на здравния медиатор чрез определяне на професионалните им компетенции, знания и умения и на механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която оказват.
Представителите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката определиха предлаганите нормативни промени като необходими и навременни, тъй като широкото разпространение на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, е сериозен рисков фактор за живота и здравето на подрастващото поколение.
Председателят на Българското дружество по белодробни болести – доцент доктор Владимир Ходжев, изрази подкрепа за разглеждания Законопроект, като подчерта, че следва да се обмисли възможността за въвеждането на ограничителни мерки и по отношение на устройствата за нагряване на тютюн.
Представителят на Националната пациентска организация господин Андрей Дамянов информира народните представители, че предлаганите законодателни промени по отношение статута на здравните медиатори следва да бъдат прецизирани при второ гласуване на Законопроекта. Обърнато бе внимание на факта, че предлаганите допълнения в чл. 29 от Закона за здравето предвиждат провеждането на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението в общините да се подпомага само от здравни медиатори. Беше отбелязано, че досегашната практика, опит и компетентност на съществуващите здравни медиатори е насочена изключително към ромската общност.
Господин Дамянов посочи, че към момента превантивни дейности по различни национални програми се осъществяват от неправителствени организации, включително с международно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, като групите, дефинирани като уязвими към тези заболявания, са много различни и включват групи от населението извън ромската общност. Беше изразено притеснение, че така предложените промени биха могли да възпрепятстват продължаването на дейността на тези пациентски и неправителствени организации.
Въз основа на гореизложеното беше направено предложение като изпълнители на политиката за здравна профилактика на общинско ниво да бъдат включени и неправителствени организации с дългогодишен опит и развит капацитет с цел гарантиране успешното провеждане на държавната здравна политика сред всички уязвими групи в България.
Националното сдружение на общините в Република България изразява подкрепа за регламентирането на статута на здравните медиатори с наредба на министъра на здравеопазването, тъй като тяхната дейност е утвърдена, търсена и изключително значима за общините. Същевременно сдружението счита, че следва да се преосмисли предлаганото включване на общинските органи и институции в планирането и разработването на политики за опазване здравето на гражданите на национално ниво.
В писменото становище на Българския лекарски съюз се посочва, че разширяването на обхвата на забраната за пушене в закритите обществени места на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, следва да бъде подкрепено, тъй като по този начин ще се гарантира здравето на българските деца.
Във връзка с регламентирането дейността на здравните медиатори съсловната организация счита, че наред с подпомагане дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението здравните медиатори следва да подпомагат и дейността на лекарите при осъществяването на определени медицински дейности.
Подкрепа за предлагания законопроект се изразява и в писмените становища на Министерството на икономиката, Националната здравноосигурителна каса, Българския фармацевтичен съюз, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Сдружение „България без дим“ и на Националната мрежа за децата.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушна подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, като посочиха, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на Законопроекта, при второ гласуване на Законопроекта следва да се прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 11 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Следва Доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Господин Атанасов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!
„Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Славчо Атанасов, който отбеляза, че с предложените изменения и допълнения се прецизират политиките в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението.
Основната цел на Законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки по отношение на ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, както и на предлагането и продажбата на деца, на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. Изразени са и мотивите, наложили това изменение и допълнение.
Вносителят представи данни от изследване, според което България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 – 13-годишни ученици, и на второ място по пушене веднъж седмично от 15-годишни ученици. По данни на Министерството на вътрешните работи в смесите, използвани за пушене на наргиле, понякога се добавят и наркотични вещества, които многократно увеличават риска за здравето на децата и създават бъдеща зависимост към наркотици.
С въвеждането на забраната за предлагане и продажба на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, така също и на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, Законопроектът предлага изменение и в Закона за закрила на детето.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето е подкрепен със становища от 13 институции и неправителствени организации, работещи в областта на здравеопазването.
Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов и Славчо Атанасов.
Народният представител Стефан Апостолов изрази пълна подкрепа за така представения законопроект. Народният представител Славчо Атанасов обърна внимание на факта, че поради вдишваните токсични вещества употребата на наргиле в затворени помещения е по-опасно за здравето, отколкото употребата на тютюневи изделия.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 11 гласа „за“, 2 гласа „против“, без „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Следва Доклад на Комисията по образованието и науката.
Не виждам в залата председателя на Комисията. Кой ще представи Доклада?
Заповядайте, доктор Стоянова.
ДОКЛАДЧИК ВЕНКА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
В заседанието взеха участие от Министерството на образованието и науката: Деница Сачева – заместник-министър, и Йорданка Петрова – парламентарен секретар; представители на неправителствени организации.
Законопроектът бе представен от един от вносителите му – народния представител Йордан Йорданов от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Той подчерта, че два са основните моменти, които следва да бъдат отбелязани.
Първият се отнася до промени в Закона за здравето, където към забраната за тютюнопушене в закрити обществени помещения се добавя и забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържаща тютюн.
Вторият е промяна в Закона за закрила на детето.
Към забраните за продажба на тютюневи изделия и алкохол на деца се добавя същият текст – забрана за продажба на изделия за водна лула, несъдържащи тютюни. Господин Йорданов изтъкна факта, че в Комисията са получени 12 становища от министерства, Държавната агенция за закрила на детето, представители на неправителствения сектор – всички те категорично подкрепят Законопроекта и дори предлагат затягане на контрола и санкциите, които трябва да се налагат в това отношение.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Таня Петрова, Венка Стоянова и Станислав Станилов.
Народният представител Таня Петрова изказа категорична подкрепа за Законопроекта и цитира данни на Световната здравна организация: 2013 – 2014 г. България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 – 13 годишни ученици.
Народният представител Венка Стоянова в позицията си и на лекар изрази подкрепа за предвидените в Законопроекта мерки за ограничаване на пушенето. Необходимо е да се предприеме всичко възможно, за да се предотврати пушенето още в тази ранна възраст.
Народният представител Станислав Станилов подчерта, че Законът е необходим и е важно да бъдат създадени условия той да бъде изпълняван.
Заместник-министър Деница Сачева изрази подкрепата на Министерството на образованието и науката за внесения Законопроект.
След проведено гласуване с резултати 11 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема доктор Стоянова.
Няма Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Откривам разискванията.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Има ли изказвания?
Становище на вносител – заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Искам накратко да Ви запозная със становището от името на вносителите.
С Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето се предлагат промени в две посоки.
На първо място, с промяната в чл. 29 със Законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори. Понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства. Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приета от Народното събрание.
Здравните медиатори са включени като основно действащо звено и в редица други стратегически документи и програми като Националната програма за закрила на детето и Националната стратегия за демографско развитие. Функциите на здравния медиатор съгласно тези документи са свързани с провеждането на беседи за повишаване на здравната култура, включително семейно планиране, съдействие на общопрактикуващите лекари за повишаване на имунизационния обхват, извършване на патронаж над млади майки, бременни, хора с хронични заболявания и други.
Дейността на здравните медиатори в страната, които са 230 в 113 общини през 2018 г., е важна за постигане на целите, заложени в стратегическите документи за осигуряване на достъп до навременна и качествена медицинска помощ и профилактика, повишаване на здравната култура и включването на повече хора от уязвими общности в здравноосигурителната система. Ключова е ролята на здравните медиатори и в имунизационните кампании сред уязвимите групи. Пример за това е успешното справяне с епидемията от морбили през 2010 г.
С предложеното от нас допълнение в Закона за здравето се цели дейността на здравния медиатор да бъде нормативно регулирана. По този начин ще се постигне устойчивост на развитието на професията на здравния медиатор, нормативно регламентиране на необходимите за професията професионални компетентности, знания и умения, които здравните медиатори трябва да притежават, както и механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която те оказват.
Нормативното регламентиране на дейността на здравния медиатор ще допринесе за утвърждаване на модела здравни медиатори на регионално ниво и изпълнението на политиката за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи от населението.
Втората група от предложения за промени в Закона за здравето се отнася до регламентиране забраната за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн – чл. 56 и чл. 56а.
Аз тук ще съкратя накратко мотивите, защото в част от докладите на трите парламентарни комисии се изнесоха доста доказателства в подкрепа на тези предложения, но с няколко думи: с този законопроект се въвежда единен регламент за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, какъвто е регламентът за пушене на цигари.
В Законопроекта се предлага изменение и в Закона за закрила на детето – чл. 56, ал. 3, а именно: въвеждане на забрана за предлагането и продажба на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, също така и на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн. Целта на Законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите, като се подчертава, че ароматните смеси за пушене на наргиле съдържат или тютюн, или сушени плодове – ябълки. Във всички случаи обаче те се обработват допълнително с химически вещества за постигане на приятен вкус и мирис. При изгарянето на тези смеси всичко това се поема директно от белите дробове.
Пушенето на една цигара трае между пет и десет минути. Обикновено пушенето на едно наргиле като ритуал трае между 20 и 50 минути, тоест може да се предположи, че за един сеанс пушачът на наргиле вдишва толкова дим, колкото при изпушването на 10 или повече цигари. Заедно с никотиновия дим се вдишва и димът, който се получава при изгарянето на сместа от въглени. Този дим определено е канцерогенен, тоест може да причини различни видове онкологични заболявания.
Употребата на наргиле повишава и нивата на въглероден оксид в кръвта и това води до замайване и припадъци, а при децата може да доведе и до изпадане в безсъзнание. Това е така нареченото „отравяне с въглероден оксид“. При групово ползване на наргиле голяма е опасността от предаване на заразни заболявания, като хепатит, туберкулоза, херпес или респираторни заболявания. В самото устройство също се създават условия за развитие и на микроорганизми, стафилококи и гъбички, които са силно заразни.
За съжаление, широко е разпространено общественото мнение, че пушенето на наргиле е далеч по-безопасно от пушенето на цигари. С разрешение на родителите дори ученици от IV, V, VI клас организират рождени дни в наргиле барове. Освен това химически обработените продукти за наргиле стават привлекателни за децата, като не им се налага да преодоляват естествената си непоносимост към острия вкус на тютюн. Това създава предпоставки за привличане на начинаещи пушачи, предимно деца и подрастващи. Така се отглеждат и бъдещи пушачи.
В същото време, по данни на МВР, не са редки случаите в смеските, които се ползват за пушене на наргиле, да бъдат добавени наркотични вещества. Това многократно увеличава риска за здравето на децата и създава бъдеща зависимост към наркотици. Вредите върху здравето при пушенето на наргиле са свързани и с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, зъбната кухина и зъбите. По данни на международно изследване на Световната здравна организация 2013 – 2014 г. България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 – 13-годишни ученици, но в същото време сме на второ място по пушене веднъж седмично на наргиле от 15 – 16 годишните ученици. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
Това беше становището на вносителя.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма желаещи народни представители.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са народният представител Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието и с това на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Процедура?
Заповядайте, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, моля да подложите на гласуване процедура по чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – настоящият Законопроект да бъде с максимален срок за писмени предложения. Благодаря Ви.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Общо четири седмици – 28 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Максимален срок, да, господин Кирилов, това исках да уточним. Предложението всъщност се състои в това срокът между двете гласувания да бъде четири седмици – 28 дни.
Гласуваме предложението на господин Иванов да бъде определен този срок на току-що приетия на първо гласуване Законопроект преди второ гласуване.
Гласували 91 народни представители: за 78, против 10, въздържали се 3.
Предложението за максимален срок между двете четения е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРЕЗ 2018 Г.
Вносител – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Докладът е внесен на 6 март 2019 г.
Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика?
Господин Борис Ячев.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаеми господин Председател, искам да направя първо предложение за допуск в залата на господин Пламен Георгиев – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чийто доклад ще разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
Гласуваме предложението за допуск в залата на господин Пламен Георгиев.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете господин Георгиев в залата.
Заповядайте, господин Ячев, да ни запознаете със Становището на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви запозная със Становището на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 6 март 2019 г.:
„На свое заседание, проведено на 7 март 2019 г., парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) през 2018 г., № 920-00-4, внесен от КПКОНПИ на 6 март 2019 г.
На заседанието от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество присъстваха: господин Пламен Георгиев – председател, и госпожа Антоанета Цонкова – член.
Годишният доклад за дейността на КПКОНПИ за 2018 г. бе представен от господин Пламен Георгиев, който отбеляза, че Докладът е структуриран по направления, по които Комисията има правомощия да работи.
По направление „Превенция на корупцията“ през 2018 г. са съгласувани общо 62 законопроекта, като са направени 100 бележки и 127 предложения относно наличието на корупционен риск.
Постъпили са отговори в изпълнение на задължението по чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), въз основа на които са приети 57 предложения от влезлите в сила 15 законопроекта.
През отчетната година е продължило извършването на преглед и анализ на антикорупционните политики и мерки, съдържащи се в секторните антикорупционни планове на институциите. Анализирани са антикорупционните планове на 40 структури – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет.
Работено е по изготвянето на Методология за оценка на корупционния риск, която да доразвие реда и начина за оценка на корупционния риск и да разпише механизма за наблюдение. С оглед осъществяване функциите си по превенция на корупцията Комисията през отчетния период е предприела конкретни инициативи за подпомагане процеса на включване на антикорупционното обучение и възпитание на всички образователни нива.
По направление „Публичен регистър“ – господин Георгиев изтъкна, че за много кратки срокове електронната система на деклариране е била надградена и оптимизирана, за да може да се обработва, проверява и публикува цялата информация, свързана с декларирането. За тази цел са проведени работни срещи за споделяне на опит и подкрепа с водещи експерти от Европейската комисия и други антикорупционни експерти с необходимата експертиза в антикорупционната сфера.
По системата на деклариране, въпреки значителното разширяване на кръга лица, заемащи висши публични длъжности, задължени да подават декларации, Комисията е извършила в законоустановения срок публикуването на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и по т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени до 8 юни 2018 г. Публикувани са също така встъпителните и финални декларации, подадени в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности.
През 2018 г. са извършени публикации в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби:
Декларации „Част I – Имущество“ и „Част II – Интереси“, подадени по реда и условията на ЗПКОНПИ, и декларации, подадени по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отм.).
Публикацията съдържа:
- 2866 ежегодни декларации „Част I – Имущество на лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона“;
- 3568 встъпителните декларации „Част I – Имущество“ и „Част II – Интереси“;
- 102 финални декларации.
Общо 148 лица не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации, от които 25 лица по реда на отменения закон.
По механизма на проверка – служителите на Комисията са извършили проверка на 9066 лица, попадащи в обхвата на Закона, като 5116 лица са подали ежегодни декларации, 3568 задължени лица са подали встъпителни декларации и 392 задължени лица са подали финални декларации.
Господин Георгиев посочи, че на този етап е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката, като е осигурена прозрачност. Дадена е възможност на българските граждани и институции да се информират за имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности.
По направление „Установяване конфликт на интереси“ – през 2018 г. са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси, като през този период Комисията е продължила работата и по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
Общо през 2018 г. КПКОНПИ е постановила 140 решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби и санкции по наказателни постановления в размер на 105 260,40 лв.
По направление „Противодействие на корупцията“ – през 2018 г. в Комисията са постъпили от органите на прокуратурата общо 343 прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършени или се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. Работата по 224 проверки е приключила и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата.
За същия период в дирекцията са постъпили по компетентност 701 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица.
Господин Георгиев обърна внимание и на факта, че през 2018 г. отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили формират 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция за приходите.
С приетите наскоро промени в Наказателно-процесуалния кодекс на Комисията е възложено и управлението на обезпеченото от прокуратурата имущество. От практиката досега се знае, че хората се интересуват от това какво се случва с имуществото на проверяваните лица, които често са и подсъдими.
Направено е проучване в това направление, касаещо добрите чужди практики и модели, и трябва в кратки срокове да се създаде оптимален модел за нашата страна.
Господин Георгиев изтъкна, че вече има работещ Регистър на обезпеченото имущество, в който е попълнена цялата информация за него. Приети са вътрешноведомствените актове, регламентиращи обмена на документи и информация между дирекциите на специализираната администрация относно обезпечените имуществени обекти.
Относно сътрудничеството и взаимодействието с други ведомства и организации, както и с постигнатото по линия на международното сътрудничество, господин Пламен Георгиев отбеляза, че не само са запазени, но са развити и разширени добрите контакти и взаимодействието с всички партньори на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и на останалите структури, влезли в нея по силата на приетия преди година и половина закон.
В заключение господин Георгиев отбеляза, че с приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е извършена всеобхватна реформа на законодателната уредба за превенция на корупцията, публичност на имуществото на лица, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси, отнемане на незаконно придобитото имущество и противодействие на корупцията.
В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Борис Ячев, Слави Нецов, Спас Гърневски, Иван Вълков и Симеон Найденов. Поставени бяха различни въпроси относно постигнатите резултати от извършената през 2018 г. дейност на Комисията.
След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 6 март 2019 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
Преминаваме към обсъждане след Становището на Комисията.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Докладът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е един вид огледало на нейната дейност, на постигнатите резултати през 2018 г., както и на осъществените контакти, които са на международно и на междуинституционално ниво.
Не мога да не отбележа положителния факт, че Докладът беше подаден в Комисията близо месец по-рано от срока, който е определен от Закона.
Смятам, че беше добре днес да присъстват и колегите от опозицията, които изразяваха най-много критики по приемането на Закона и съставянето на тази комисия, както и резерви по нейната дейност, защото Докладът, който ни беше предоставен, и резултатите най-вече от работата на Комисията говорят за ефективността на нейната работа.
Ще се опитам да Ви запозная с някои конкретни дейности и резултати от дейността на Комисията по отделните направления.
През 2018 г., както господин Ячев каза, са направени проверка и анализ на декларации за имущество на над 9066 лица, вследствие на което са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване, наличие или липса на конфликт на интереси, като от тях 28 решения са за установяване на конфликт на интереси и 50 са без установяване на конфликт на интереси.
Основна дейност в работата на Комисията – на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“. Бяхме запознати от председателя на Комисията с проверките, които се извършват от прокуратурата – над 343, както и сигналите, които са постъпили в Комисията – над 701.
Заслужава си обаче да запозная народните представители с някои от основните и мащабни акции на Комисията, а именно: през месец февруари 2011 г. са повдигнати обвинения към кмета на Септември за неправомерни действия. Същият месец са извършени съвместни действия по разследване, претърсване и изземване на двама бивши кметове от 2014 г. на община Перник за престъпления по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. На 17 април 2018 г. – съвместна акция на Специализираната прокуратура, КПКОНПИ, ДАНС И МВР за получаване на подкуп в размер на 70 хил. евро при задържане на кмета и заместник-кмета на район „Младост“, и не на последно място, през месец септември 2018 г. съвместна акция на КПКОНПИ заедно със Специализираната прокуратура за извършено престъпление от трима общински съветници и магистрати. През месец октомври същата година е проведена и специализирана операция с участието на МВР под ръководството на Специализираната прокуратура по водено досъдебно производство и за извършени престъпления от ръководни служители в Държавната агенция за българите в чужбина.
За дейността на Комисията говорят и извършените проверки по установяване на незаконно придобитото имущество. За 2018 г. има 1929 уведомления за 2707 лица. По тях са образувани 2333 проверки, от които 90 проверки са с изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, а образуваните производства по реда на Закона за 2018 г. – Комисията е образувала пет производства на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Общата стойност на внесените и уважени от съдилищата искове с правно основание по чл. 116, ал. 1 са в размер на 826 хил. 620 лв.
Друга част от дейността на Комисията е по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество в периода 2018 г. – 84 уведомления за 139 лица, по които са образувани 97 проверки. През 2018 г. Комисията е образувала 176 производства по чл. 21, ал. 1 от Закона. Обезпеченията по тези производства са на обща стойност 285 млн. 965 хил. 006 лв.
Към настоящия момент са уважени 8 иска от Комисията по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, с които са постановени съдебни решения, за които в полза на държавата е отнето незаконно придобито имущество на обща стойност 5 млн. 891 хил. 457 лв.
Анализът на престъпленията, за които са извършени проверките и са внесени и одобрени исковете за обезпечаване, и са образувани досъдебни производства, сочи, че най-голям относителен дял са престъпленията по чл. 255 от Наказателния кодекс, тоест престъпленията против финансови, данъчни и осигурителни системи – около 30%. Следват престъпленията по чл. 321 от Наказателния кодекс за организиране и членуване в организирана престъпна група от порядъка на 12 – 13%, по чл. 354а от Наказателния кодекс за задържане, разпространение на наркотични вещества и по чл. 253 от Наказателния кодекс за пране на пари.
Всичко, което прочетох, уважаеми дами и господа, не са само факти и цифри. Това е резултат от работата на Комисията. И това е работата на Комисията за по-малко от година. Година, в която беше приет Законът, в която беше формирана Комисията, в която се вляха Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет. В този кратък период Комисията бе добре организирана.
Смятам, че трябва да ѝ дадем висока положителна оценка за работата с нашето гласуване на днешното заседание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Има ли народни представители, които биха взели отношение към изказването? Възможност за реплика желае ли някой да ползва? Не виждам заявки.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Гърневски, за изказване.
Имате думата.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, да се извиним на празните столове в залата, но те може би ще разберат по-добре това, което искаме да кажем, от онези, които би трябвало да седят на тях.
Единодушно е мнението на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по отношение на Доклада, който беше представен от КОНПИ, беше разгледан обстойно, анализиран детайлно. Това впечатление, което всички ние – членовете на парламентарната Комисия, изразихме след обсъждането, е, че в България има силен и работещ Закон, особено след поправката за гражданската конфискация, професионален и мотивиран състав на КПКОНПИ, отлична организация на дейността и конкретни резултати, за които колегите господин Ячев и господин Вълков преди малко Ви уведомиха – за част от тях. И не на последно място, отлично взаимодействие между Парламентарната комисия и КПКОНПИ.
Сега аз ще разгледам от друг аспект тази една година и ще попитам: кой саботираше Антикорупционния закон с провокации, заблуди и внушения, когато той беше обсъждан и приеман в това Народно събрание? Кой не искаше да бъде приет този закон такъв, какъвто е в момента, и както една година по-късно се оказа – работещ? Разбира се, че това бяха Българската социалистическа партия, която не гласува Закона единствено от всички политически сили в тази зала, след това президентът на БСП наложи вето, след това си спомняте, че имаше опити за елиминиране на гражданската конфискация при евентуална оправдателна присъда.
Защо е основният въпрос. Защото тези, които саботираха Закона, отлично знаят кои могат да попаднат като по-едри риби, казано на жаргон, под действието на този закон. И едногодишната дейност на Комисията показа това.
Госпожа Нинова непрекъснато, и днес внушава по телевизии, по медии как в момента управляващи, или хората в тази зала, сключват съглашения, грабят национално богатство. Единственото, което дава за пример, е предстоящата концесия на летище София. Явно тя не може да разбере, че концесията на летище София не е просто разграбване на национално богатство. Концесията на летище София е единствената възможност това национално богатство да бъде развито. Когато от другия край на Черно море имаме построен летищен комплекс – мастодонт, топ 5 в света, със 150 милиона пътникооборот годишно, а нашето летище в София няма повече от 6 милиона пътникооборот, ако то не бъде развито по съвременните механизми на развитие, какъвто е концесията, това значи, че в близко време ние няма да имаме сериозно летище. Тези, които работят, и тези, които гласуват това летище да бъде развито по съвременните механизми, така както са летищата в Европа и света, ще помогнат това богатство да бъде развито. Тя нещо, разбира се, не е разбрала.
Нашият отговор обаче на истинските причини за съпротивата на БСП, президента и техните последователи срещу приемането и действието на Антикорупционния закон.
Първият отговор беше даден от господин Ячев с отчета, с изказването на господин Вълков за дейността на КОНПИ.
Вторият отговор: тази година бяха разнищени обществено значими афери, и то с имената – публично ясни и известни. Преди дни в Испания беше арестуван един от големите олигарси Ветко Арабаджиев – съдържател на несметни богатства по време на криминалния преход и, разбира се, доказан агент на Държавна сигурност. Бенчо Бенчев е свързан с БСП в управлението на Бургас и ятак на така наречения Митьо Очите. Миньо Стайков и син – свързани с БСП, крупни и несметни богатства. Всички сме наясно! Николай Банев – виждате ли, минали са 30 години, а сега излизат истините за тези герои на прехода, които всъщност са взели, злоупотребили, придобили това национално богатство, заради което от БСП ги е страх да има такъв закон.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Къде са БСП сега?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Ние знаехме само, че Николай Банев е бивш комсомолски лидер. После разбрахме, че е син на най-младия ятак в историята на БКП – Йордан Банев, който е станал активен борец против фашизма и капитализма някъде на 14- или 15-годишна възраст, може би още в детската градина са ги правили.
Но тези дни стана ясно, че двамата съдружници при похода на Банев към големите пари и към големите богатства са всъщност двама висши служители на Второ главно управление на Държавна сигурност – полковник Костадин Костадинов и един от шефовете на Второ главно управление Росен Араклиев. Той пък се оказва син на командира на хасковския партизански отряд „Асен Златаров“. Тези двамата са организирали фирмата. Николай Банев е бил поканен само като подставеното лице, което да подписва.
Виждате ли по какви механизми?! Когато в тази зала, тук, говорим две години кои са истинските крадци на националното богатство, ето сега нещата започват да си излизат и идват на мястото.
Нека да минем и през нашия град – през Георги Гергов, член на Висшия съвет на БСП, областният лидер, почетният руски консул. Не знам точно колко е придобил в страната, но в Пловдив изчезнаха държавни общински имоти за милиард и 200 милиона. Това сме го споменавали като сума, но сега, понеже пловдивчани не са спрели да питат по този въпрос, има протест в Пловдив – в момента тече за един от отвлечените от общината имоти. Само пловдивските имоти са за 200 милиона – говорим за 14 имота в Стария град, Европейската столица на културата, с къщи, с инфраструктура. Те са безценни по същество, с всичко, което е по тях – простират се на шест декара и половина. Имаме 40 декара около Панаира, 18 декара до хотела на Гергов „Санкт Петербург“, 40 декара цветарници на Пловдив, в които се сеят цветята, разсадът, за да озеленяваме и да разкрасяваме Пловдив. Всичките 300 декара разсадници, които поддържат зелената система на Пловдив! Всичко това е налято от общината в една смесена фирма, преобразувани мафиотски в капитал, общината губи своите активи и имоти за 200 милиона отиват под контрола на господин Гергов. С тези 200 милиона обаче започва приватизацията на Международния панаир, който е държавна собственост! Тези 200 милиона помагат господин Гергов с неговите фирми и с пловдивските имоти да стане мажоритарен собственик на Пловдивския панаир със стотици декари и с всичките палати – изложение, строено в 1891 г. като лице на българската и балканската икономика, всичко в джоба на члена на Висшия съвет на БСП!
Тази кражба на века в Пловдив стана по време на управлението на БСП – 2006 – 2007 г., от 15 юни 2006 г. до 19 април 2007 г., когато заместник-министър на икономиката и председател на Борда на Пловдивския панаир и отговарящ за приватизацията в Министерството на икономиката е бившата синя приватизаторка и днешен червен лидер на БСП госпожа Корнелия Нинова. Тя, която говори за възраждане на системата и за справедливост! (Шум и реплики.)
Да, тя изразително мълчи за тази кражба на века в Пловдив, защото няма какво да каже! (Шум и реплики от ДПС: „А, те слушат, слушат!“)
Изразително обаче мълчи и за аферата с „Техноимпекс“. Скоро ще трябва да отговори къде са архивите на „Техноимпекс“, защото тези дни около парламента идват хора, които са работили в „Техноимпекс“. Тук има и колеги народни представители, които присъстваха на разговора. Идват тези отрудени хора и казват: къде е този архив, ние не можем да се пенсионираме. Тя, която говори за марковските бабички как им вземат по левче и петдесет.
Къде взехте труда, госпожо Нинова, на тези хора? Защо не застанете пред тях? Защо не им дадете документи? Защо ги лишавате от пенсиите, от живот, от хляб? Може би столовете ще отговорят по-добре от нея!
Тези дни излязоха още данни – и още 30 години ще излизат данни от Комисията по досиетата, и за банковите фалити, и за приватизационните фондове, и за криминалната приватизация. Навсякъде изпълзяват сенките и имената на хора, изцяло свързани с бившата комунистическа номенклатура и репресивния апарат от Държавна сигурност.
Няма празно, дами и господа! Било е грабене като за световно! Изброихме единици от известните олигарси. Всички видяхте – до един червени.
Истината е, че не всички редови комунисти, не всички те са крадци, мошеници, злоупотребили с национално богатство. Има много достойни хора, които също гласуват. Но истина е, че всички, които излязоха с имената си на светло тази година, произхождат от комунистическата номенклатура и Държавна сигурност. Ето кои всъщност са приватизирали, кои са придобили националното богатство на България!
Неслучайно нашата парламентарна Комисия за борба с корупцията има единодушно решение между себе си, че настояваме за проверка на обществено значими сделки. Там, където има доказани закононарушения и престъпления като тези, с които КОНПИ разследва, всичко това нещо да се връща на държавата и да отиде в социални фондове и за увеличение на заплатите на хората. Ако се върне една трета от онова, което е разграбено, днес пенсиите най-малко ще бъдат три пъти по-високи, наред със заплатите. Там са богатствата на България.
Сега, когато имаме сериозна вътрешна икономическа и външно-политическа стабилност, когато Антикорупционният закон работи и прибира незаконно придобитото, Вие, другарко Нинова, обикаляте от телевизия в телевизия и проповядвате демагогската си визия именно с целта да спрете процесите по възстановяване на българската справедливост чрез отнемане на незаконно придобито имущество. Обвинявате ГЕРБ и управляващите, но когато Вие грабехте, ГЕРБ въобще го нямаше на сцената. Докога ще заблуждавате хората? Не е ли време да спрете с тези лъжи и с този цинизъм?
Само преди два дни в една от телевизиите застанахте и казахте: „Милите марковски бабички, на които им треперят ръчичките – от работа и от труд са съсипани, вземат по 1,50 лв., за да участват в танцовата трупа.“ Проверихте ли случая, другарко Нинова? Ми как тези треперещи бабички ще играят два часа на сцената врачанска ръченица? Ми и Вас да Ви закарам там, няма да издържите 15 минути. Няма никакви бабички и никакъв лев и петдесет! Има танцов състав. Най-старата бабичка е на 35 години! Всички други са два пъти по-млади от Корнелия Нинова. (Оживление.) Е, там се взема по четири лева на репетиция от всеки. Разбира се, че не са издавали бележка.
Двадесет и пет човека два пъти седмично по четири лева – това са 200 лв. на седмица, четири пъти в месеца – 800 лв. Идват едни пари – никой не ги отчита. За годината, ако махнем два месеца отпуска, стават 8000 лв. На кой от нас, питам, няма КОНПИ да му търси сметката за тези 8000 лв. – къде са и защо са? Трябва да има отчетност.
За това читалище тя обвини кмета на ГЕРБ. Не е чела Закона, че читалищата не зависят и не са подчинени на кметовете. Те работят по Закона за читалищата, имат си избрани управител, председател на читалището, секретар. Ръководството на това читалище само преди известно време е отдало читалището на читалищен младежки клуб под наем – никой не знае какъв, но забравили да включат вътре електрическата енергия. За две-три години натрупали за 9 – 10 хил. лв. енергия на гърба на общината и на читалището. Така не се управлява.
Най-важното, което е забравила Корнелия Нинова, е да провери кои са аджеба председателят и секретарят на това читалище. Защото аз си направих усилията да проверя. Оказа се, че и председателят, и секретарят са едни от най-големите активисти на Българската социалистическа партия в община Родопи. Едната от тях е била и общински съветник от БСП.
Където бръкне БСП – ето: хаос, безотчетност и така нататък. (Шум и реплики.) Десет години ГЕРБ лекува заедно със своите партньори смъртоносните рани, които като безродници и крадци нанесоха на българския народ. Лечението се оказа успешно, защото национално проучване, и то от вчера, обяви, че все повече млади хора в България не желаят да емигрират и искат да останат в родината си, защото вече има условия за нормален живот тук. Най-важното е, че по-голяма част от тях казват, че предпочитат дясно, а не ляво управление от това, което им предлага по всяка телевизия тази бездарна нова визия.
Тази година предстоят два избора, в които ще бъдат пречупени амбициите на БСП да докопа властта през задния вход на демокрацията. Ще загубят безапелационно и двата вота.
Единият е след Великден. Както казва народът: „Когато си имаш късмет и на Великден бой ядеш.“ (Оживление и смях.)
Вторият е преди Коледа. Вторият път може и преди Коледа бой да ядеш. (Шум, смях и реплики.)
Вече 10 години губите избори, другарко Нинова! Не разбрахте ли, че „господ на бодлива крава рога не дава“?! Не разбрахте ли, че: „суверенът няма власт повторно да даде на партия, която за световно го краде“?!
А Вие самотни и празни седалки и банки, ако някога се върнат тези хора, Вие трябва да припомняте: „от този опустошителен, властови нагон остана празен вляво парламентарният салон“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли реплики към изказването? Няма.
Желание за изказване заяви господин Кирилов. (Реплики.)
Господин Георгиев ще има възможност да направи изказване, след като приключим с изказванията на народните представители.
Заповядайте, господин Кирилов, имате думата за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество! Колеги, ще започна по-рязко – с възражение по хода на този доклад, който е пристигнал в Народното събрание на 6 март тази година и с Разпореждане от 7 март 2019 г. е разпределен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Уважаеми господин Председател, остро възразявам пред Вас по отношение на това разпореждане, включително смятам, че възражението е в срока по Правилника, но тъй като вече Докладът е в пленарната зала, няма как да напиша възражение до Председателския съвет.
Смятам, че в конкретния случай е пренебрегната Комисията по правни въпроси, която, както знаете, досега обсъждаше годишните доклади на антикорупционните органи, включително продължава работата си по изследване и анализа на законодателството.
Особено важно беше в този едногодишен период Комисията по правни въпроси, тъй като е сезирана и има законодателна инициатива за изменение на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, да разгледа настоящия първи Годишен доклад на новия антикорупционен орган. Това не е сторено. Вместо това, за шест дни ние обсъждаме Доклада в пленарната зала.
Разбира се, във вчерашния ден и днес аз успях да се уведомя за данните, които са включени в Доклада, но смятам, че другите членове на Комисията по правни въпроси не са могли да сторят това и не са могли да участват в този дебат. Моля, оттук нататък това да се има предвид, включително да се има предвид и по отношение на разпределението на законопроектите, които са свързани по материя с работата на Комисията.
Ще премина по същество. Освен възражението ми във връзка с хода на обсъждането, бих искал да анализирам част от фактите и обстоятелствата, които са посочени в Доклада.
Първо, искам да кажа, че този доклад е важен и индикативен. Той показва какъв беше стартът на новия консолидиран антикорупционен орган. Този старт беше успешен и ние от тази трибуна можем смело и обосновано да кажем, че органът заработи. Заработи с висок старт, отговори на очакванията, които законодателният орган му възложи в тази връзка. Включително в хода на едно много сериозно преструктуриране мисля, че работата и движението по преписки в съответните направления се ускори, качествено се подобри и се показа взаимовръзката и взаимодействието между новия антикорупционен орган с другите праворазследващи институции в Република България. Данните безспорно сочат това.
Няма да чета числа за преписки и за сигнали – колегите преди мен посочиха тези данни, те са достатъчно ясни и категорични за това, че всичките клетви, които бяха изказани от тази част на Народното събрание (показва лявата част на залата), бяха необосновани и подвеждащи. Процедурите и производствата се осъществяват правилно и законосъобразно, водят до резултат и се постига целта на дейността в работата на Комисията, включително и в превантивната, включително и в санкционната. Затова поздравявам Комисията, пожелавам успех в работата и в развитието ѝ.
Същевременно искам да посоча, че твърденията, че се ограничава сигналната дейност, също се оказаха необосновани. От данните в Доклада се вижда, че за краткото време – за десетте месеца ефективна работа на Комисията, имаме над 700 сигнала. Виждаме, че по тези сигнали се е работило резултатно, виждаме, че имаме произнасяне по повече от 80, та дори и 85% от тези сигнали.
Качествено е взаимодействието и с Прокуратурата на Република България във връзка с предотвратяване и установяване на корупционната дейност и нейното преустановяване, включително по отношение на установяване на корупционния риск. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Господин Председател, ако е свършило времето, ще помоля за удължаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, удължете времето.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще бъда кратък, нищо че Правната комисия беше лишена от възможността да обсъди този доклад, сега и в този дебат сме лишени от тази възможност. Повторно протестирам, господин Председателю!
Та, съвсем кратко – завършвам. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество действително установи своето място в системата от органи за борба с корупцията и с корупционния риск.
Погледнете на страници след 30-та (показва Доклада), конкретно на 35 – 36, имаме подробен анализ на производствата по отделните видове престъпления. Безспорно, в тази връзка Правната комисия също трябва да продължи взаимодействието си с антикорупционния орган.
Изказвам адмирации към работата на новия състав на Комисията. Пожелавам успех и дръзновение, и възстановяване на доверието в правния ред и във върховенството на закона! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли реплики към изказването? Не виждам заявки за реплики.
Други изказвания? Няма желаещи.
Господин Георгиев, заповядайте. Давам Ви думата, за да вземете отношение по обсъжданата тема.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да пристъпя към представяне, съвсем накратко ще кажа, защото преждеговорившите дадоха доста цифри във връзка с нашите резултати, но така или иначе ще трябва и аз съвсем накратко да го направя, защото това е годишен доклад.
Искам да благодаря на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това не са просто едни благодарности, които са с оглед на учтивост, а защото наистина от тази комисия имаше много отговорно отношение към нашия доклад. Той беше много колегиално обсъден, дадоха се съответните бележки, предложения, становища. Проведохме една много ползотворна беседа с членовете на тази комисия.
Въобще, през цялата изтекла година, бяхме канени и участвахме на няколко заседания на тази комисия, така че не само запознахме членовете ѝ детайлно с нашата работа, но също така обсъждахме някои възникнали проблеми, получихме предложения и решихме част от тези възникнали проблеми през годината. Аз смятам, че положихме началото на едно реално, ползотворно сътрудничество, което ще имаме възможност, надявам се, и в бъдеще да продължим.
Съвсем накратко.
По направление „Превенция на корупцията“ – това е бившата структура БОРКОР, която се вля в новата антикорупционна комисия. През 2018 г. бяха съгласувани 62 законопроекта, бяха направени 101 бележки и 127 приложения, като 57 от направените от нас бележки бяха приети.
Беше извършен сериозен анализ на антикорупционните планове на повече от 40 структури. Знаете, че Комисията отговаря за антикорупционната политика на страната.
Бяха предприети и много превантивни мерки във връзка с въвеждане на антикорупционното обучение. Всъщност то стартира първоначално, пилотно при най-малките в детските градини в град Перник. Имаме стартирала магистратура в Университета за национално и световно стопанство с оглед антикорупционно обучение. Проведени са разговори и предстои въвеждане вече и в гражданското образование в училищата на антикорупционното обучение. Стартираха много други проекти. Проведохме една сериозна кръгла маса с международно участие във връзка именно с антикорупционното обучение. Има и много други превантивни мерки, които бяха предприети през годината, но не искам да Ви отегчавам. Всичко това е посочено в Годишния доклад.
По направление „Публичен регистър“ бяха приети 2866 ежегодни декларации, 3568 – встъпителни, и 102 финални декларации.
Искам обаче да кажа нещо, което не фигурира в Доклада. Проверката на тези декларации в Комисията приключи. За съжаление обаче в повече от 700 декларации има или пропуски, или несъответствия. Засега казвам само тази цифра, която за нас е доста шокираща, доста фрапираща, защото досега, в общи линии, при проверките, докато тази дирекция беше в Сметната палата, цифрите бяха много по-малки.
Отдавам го на това, че се въведоха нови декларации, но има страшно много несъответствия. Сред тях има лица от всички проверявани от нас кръгове, включително народни представители, министри, заместник-министри, кметове, общински съветници. По процедура сега те ще бъдат поканени да отстранят тези пропуски, които сме констатирали в декларациите, след което вече ще оповестим и списъка с лицата. Надявам се може би за следващата година, че нещата ще са други. Вероятно упрекът да е може би към нас, че не е била достатъчно добра разяснителната кампания, но действително има и тревожни факти в декларациите, които проверихме за миналата година.
Мога да кажа, че спазихме сроковете и Комисията прие, обработи и провери детайлно всички декларации, които бяха подадени пред Комисията по направление „Публичен регистър“.
По направление „Конфликт на интереси“ ще дам само цифрите. През 2018 г. са постановени 140 решения, от които 28 са с установен конфликт на интереси.
Само ще Ви кажа, че за по миналата 2017 г. конфликтът на интереси е установен само по три производства и може да се съпостави – три към 28, за изминалата година. Цифрите сами за себе си говорят за изключително повишена ефективност, но тук това се дължи и е благодарение на Закона, който приехте Вие, защото вече можем да ползваме източниците на всички други институции, на публичния регистър, на Дирекцията за разследване на корупцията, и регистрите за отнемане на незаконно придобито имущество. Разполагахме с доста информация, която ни позволи в много повече от случаите да установим конфликт на интереси през изминалата година.
По направление „Противодействие на корупцията“ – това е направлението за наказателни разследвания. Няма да посочвам отново акциите, бяха споменати от преждеговорившите. Наистина мисля, че имахме редица успешни акции, като за нас успех представлява това, че прокуратурата в крайна сметка уважи тези данни и доказателства, които събрахме, и повдигна обвинения. Разбира се, част от досъдебните производства са се превърнали в съдебни. Те са висящи пред съда, но оттам нататък вече прокуратурата следва да защити държавния интерес пред съда и да се достигне и до евентуално осъдителни присъди.
През 2018 г. са ни възложени от прокуратурата 343 прокурорски проверки, от които 242 вече са приключили още в рамките на миналата година, за тази година цифрата е по-голяма. Имаме 701 сигнала. Самият този факт мисля, че е доста красноречив. Може да се провери, имаше и такива изследвания от неправителствени организации, че в други институции са получавани в много пъти по-малко сигнали. Мисля, че това все пак е един добър знак за доверие в нашата все пак много млада, но, според мен, вече интензивно работеща институция.
По линия на установяване на незаконно придобитото имущество – през 2018 г. в териториалните дирекции на Комисията са получени 84 уведомления за 139 лица, за които са образувани 97 проверки.
Няма да се задълбавам в детайли и да чета всички цифри, има ги в Доклада. Общо сме обезпечили иска по 198 искания на Комисията, като 316 млн. 668 хил. 42 лв. и 69 ст. е общата цифра на обезпеченото през изминалата година имущество.
Искам да обърна внимание само на един факт от официална статистика на Националната агенция за приходите за миналата 2018 г., че 90% от общо продаденото имущество от тяхната дирекция във връзка с това, че или е незаконно придобито, или по друг начин е постъпило в Националната агенция за приходите, е имущество, отнето от нашата комисия. Това е огромна цифра.
През предишните години, съответно през 2017 г. е 31%, в 2016 г. – 40%. Вижда се, че е изключително ефективна нашата комисия и като реално имущество, което влиза в бюджета.
Сътрудничеството с международните организации се надгради. Запазихме всичко съществуващо, което беше от предишните органи. Приети сме вече в редица международни организации – EPAC/EACN (Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията), вече като нова антикорупционна комисия, така че вече фигурираме и на европейската карта на антикорупционните институции.
Съвсем на финала искам да кажа всъщност каква беше добавената стойност от създаването на този орган.
Всяка една от структурите, които се вляха в новия орган, вече може да ползва цялата информация, всички проверки, които се извършват в Комисията. Мога да дам простия пример защо според мен не беше докрай ефективна бившата БОРКОР – просто защото те нямаха връзка с практиката. Сега от всеки един практически случай се извежда частното и се създават генерални превантивни мерки, ползва се информацията от различните звена в Комисията и затова по всички направления Комисията бележи изключително сериозен ръст на резултатите, които са постигнати.
И с това искам да приключа изложението си по Доклада за дейността на Комисията през 2018 г.
Искам още веднъж да благодаря на Вас – депутатите, и то конкретният повод е бързината, с която Вие взехте решението. Всички знаете вероятно тълкувателното Решение на Върховния касационен съд, с което фактически беше отменена гражданската конфискация в България.
И тук специални благодарности и лично към председателя на Правната комисия, и въобще към Правната комисия, която реагира изключително бързо и препотвърди пред цяла Европа, че в България има гражданска конфискация, тя действа и не е обвързана с наказателното преследване, защото в противен случай, ако не беше Вашата навременна реакция, тук вече щяхме да казваме, че в България нямаме гражданска конфискация и не можем да отнемаме имущество по този институт, по който в момента имаме внесени искове за над 3 милиарда за суми, като брой дела – над 700, които са висящи в съда.
Искам да подчертая и да заключа, че след една година от създаването ѝ, в Република България вече има действаща антикорупционна комисия и дори най-големите критици мисля, че не могат да не го отчетат. Това се вижда от резултатите. Тази антикорупционна комисия действително за кратък период надгради и повиши резултатите на всички органи, които се вляха в нея.
Реално Комисията беше създадена януари месец, но съставът на Комисията беше избран от Вас април месец, сформира се и за изключително кратко време вече постигна едни много сериозни резултати и наистина мисля, че в борбата с корупцията се положиха едни сериозни основи, които само в рамките на няколко месеца доведоха до много добри резултати. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз, господин Георгиев.
Уважаеми народни представители, времето напредна, всъщност се изчерпа времето за днешното парламентарно заседание.
Гласуването по разглежданата точка четвърта от седмичната програма ще проведем утре.
Следващо пленарно заседание е от 9,00 ч. утре, четвъртък, 14 март 2019 г.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Николай Александров
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания