Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 16 май 2019 г.
Открито в 9,03 ч.
16/05/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Станислав Иванов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка:
Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г., като предлагам тя да стане първа точка за утрешното пленарно заседание – петък, 17 май 2019 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, с Решение № 319-НС от 15 май 2019 г. с писмо с входящ № НС-02-10 от 15 май 2019 г. на ЦИК е получено заверено копие от препис на Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България, прието на 15 май 2019 г., с което на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Десислава Жекова Танева от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, издигната от партия ГЕРБ, е избрана за министър на земеделието, храните и горите.
„Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Мария Щерева Белова, ЕГН…, под № 4 от листата на партия ГЕРБ, за времето, през което Десислава Жекова Танева изпълнява функциите на министър на земеделието, храните и горите.“
Моля, поканете новия народен представител в залата.
Колеги, моля да се изправим, за да положи клетва госпожа Белова.
Госпожо Белова, повтаряйте след мен. (Всички стават.)
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честито!

Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г.
Господин Нунев, заповядайте – да поработим върху Вашия Доклад.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в пленарната зала да бъдат допуснати: Красимир Ципов – заместник министър на вътрешните работи, Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, Георги Попиванов – директор на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“, и Цветелина Стоянова – Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от народните представители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който Комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, подкрепен от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 5 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 поддържат актуална събраната чрез прилагането на мерките за комплексна проверка информация за своите клиенти и за извършваните от тях операции и сделки, като периодично преглеждат и актуализират при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, като прилагат мерките за комплексна проверка, включително когато на лицето по чл. 4 стане известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на клиента.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 5 по Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, подкрепен от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, подкрепен от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 9 има предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 преди пристъпване към изплащане на суми по полицата се уведомява служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4, т. 5. В тези случаи лицето по чл. 4, т. 5 преценява дали да уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на чл. 72.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно от кредитните институции по чл. 4, т. 1 и лицата по чл. 4, т. 3 при получаване на информация по реда на чл. 19, ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9 по Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който Комисията подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който Комисията подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 13 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата „процедури“ се добавя „по чл. 104, ал. 1“;
б) в т. 3 след думата „орган“ се добавя „на държавата членка на произход или на третата държава“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите по чл. 108, при упражняване на контролните си правомощия на ниво група по отношение на политиките и процедурите по чл. 104, ал. 1, както и при упражняване на контролните си правомощия по отношение на установени в Република България клонове и дъщерни дружества на дружества от други държави членки, извършват преценка дали при позоваването на предходно идентифициране на клиента при прилагането на политики и процедури по чл. 104, ал. 1 в рамките на група са спазени изискванията на ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 13 по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 14:
„§ 14. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. Случаите, в които идентифицирането или проверката на идентификацията се извършва чрез изнасяне на дейности или представителство, при които въз основа на договорна клауза изпълнителят на изнесените дейности или представителят се счита за част от лицето по чл. 4, не се считат за случаи на позоваване на предходно идентифициране по чл. 56 и 57.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на § 14, който Комисията подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който става § 15, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 15 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея, в текста преди т. 1 след думите „ал. 1, 2 и 4“ се поставя запетая и се добавя „без да се информира лицето, за което същите се отнасят“.
3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 15, който става § 16 по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържал се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, който става § 17, подкрепен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18, като в него след думите „чл. 80“ се добавя „от този закон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който става § 18 със съответната добавка за чл. 80, подкрепен от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 18 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. В чл. 72 ал. 9 се изменя така:
„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на, или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:
1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;
2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или
3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 18, който става § 19, подкрепена от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 19 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
„§ 20. В чл. 74 ал. 12 се изменя така:
„(12) Алинеи 1 и 3 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение или при защитата, или представителството на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или за избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:
1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;
2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или
3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 19, който става § 20, по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20, който става § 21, подкрепен от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 22, подкрепен от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 22, който става § 23, подкрепен от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 23, който става § 24, подкрепен от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 24, който става § 25, подкрепен от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 25, който става § 26, подкрепен от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, който става § 27, подкрепен от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 27 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „пари“ се добавя „и финансирането на тероризма“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя „и финансирането на тероризма“;
б) в т. 3 след думата „закон“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“, а думите „прилагането му“ се заменят с „прилагането им“;
в) в т. 12 след думата „пари“ се добавя „и на мерките срещу финансирането на тероризма“;
г) точка 15 се изменя така:
„15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;”
д) в т. 16 след думата „закон“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“, а думите „прилагането му“ се заменят с „прилагането им“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат от членовете на тези организации след приемането им. Висшият адвокатски съвет приема единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат от членовете на адвокатските колегии.”
4. Алинея 7 се отменя.
5. В ал. 8 навсякъде думите „и утвърдени по реда на чл. 103“ се заличават.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съдържат най-малко изискванията, посочени в ал. 2, или покриват тези изисквания чрез други средства, за което уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.“
7. В ал. 10 думите „След извършване на уведомяването“ се заменят с „В случаите“.
8. В ал. 11 след думата „закон“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“, думите „прилагането му“ се заменят с „прилагането им“ и накрая се добавя „или финансиране на тероризма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 27, който става § 28 по Доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 28 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29:
„§ 29. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от лицата по чл. 4 след приемането им.
(6) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Института на дипломираните експерт-счетоводители след приемането им от тези организации. Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на адвокатските колегии след приемането им от Висшия адвокатски съвет.“
3. Алинея 7 се отменя.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато при упражняване на контролна дейност по чл. 108 се установи, че вътрешните правила по чл. 101 не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от компетентен орган на лицето по чл. 4, или предвидените в тях мерки не са достатъчни за постигане целите на този закон, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава на лицето по чл. 4 или на организациите по ал. 6 задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Указанията се изпълняват в срок до един месец от получаването им, за което се уведомява дирекцията. Лицата по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.“
5. В ал. 9 думите „лицата по ал. 4“ се заменят с „лицата по чл. 4“, а думите „по реда на ал. 3 или 8, в срока по ал. 4“ се заменят с „по реда и в срока по ал. 8“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 28, който става § 29 по Доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 3 думите „В случай че посочените в ал. 1“ се заменят с „Когато при упражняване на контролна дейност по чл. 108 се установи, че прилаганите на ниво група“, а думите „или оправомощено от него лице“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „като предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и запетаята пред тях се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 30, предложен от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова, което се подкрепя от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
„§ 31. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение трето се изменя така: „Лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 предоставят документа по изречение второ при извършване на проверки по чл. 108, ал. 8.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 29 по вносител, който става § 31.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 30, който става § 32.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 31, който става § 33.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 32, който става § 34.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 33, който става § 35.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 34, който става § 36.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 35 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 37:
„§ 37. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „чл. 110, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В ал. 3, в текста преди т. 1 думата „системни“ се заменя с „тежки или системни“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 35 по вносител, който става § 37.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който става § 38.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 37 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 39, като в него в т. 7 думата „национален“ се заличава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 37, който става § 39 с редакционната поправка в т. 7, предложена от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 38 има предложение от народните представители Пламен Пунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 40:
„§ 40. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, съответно от органа за надзор по изречение първо, от неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица.“
2. В ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 63, ал. 1 – 6“.
3. Създават се нови алинеи 3 и 4:
„(3) При образуване на административнонаказателно производство по реда на ал. 1 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответният орган за надзор по ал. 1 своевременно обменят информация за образуваните административнонаказателни производства по реда на ал. 1, установените нарушения и наложените санкции, както и наложените надзорни мерки, в случай че има такива.
(4) При презгранични случаи по ал. 3 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответният орган за надзор по ал. 1 си сътрудничат и координират действията си с компетентните органи за надзор в съответната държава членка.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 38 по вносител, който става § 40.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 39, който става § 41.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40, който става § 42.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 41, който става § 43.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 42 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 44:
„§ 44. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 1 се създава т. 22:
„22. „Имущество“ са активи от всякакъв вид, движими или недвижими, материални или нематериални, както и всякакви други оценими права върху движими или недвижими, материални или нематериални обекти, както и документи или инструменти, включително електронни или цифрови, удостоверяващи право на собственост върху или участие в такива активи.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Категорията лица по чл. 4, т. 19 не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки.“
3. В § 2, ал. 5, изречение първо след думата „средства“ се добавя „и при условие, че няма основание за съмнения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция на текста за § 42, който става § 44.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 43, който става § 45.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 44, който става § 46.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 45, който става § 47.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 46, който става § 48.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 47, който става § 49.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Има предложение от народните представители Пламен Нунев, Маноил Манев, Александър Иванов и Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 50:
„§ 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 50 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което завършихме второто гласуване на Законопроекта.
Благодаря Ви, уважаеми господин Нунев.

Продължаваме със следващата точка от Програмата за работа на Народното събрание:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внесен е от Министерския съвет и е приет на първо гласуване на 24 април 2019 г.
Уважаеми господин генерал Попов, заповядайте за представяне на Доклада.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за допуск до залата на генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, и бригаден генерал Явор Матеев – командир на 68-а бригада „Специални сили“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете генерал Боцев и бригаден генерал Матеев в залата.
Моля, продължете с представянето на Доклада, уважаеми генерал Попов.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г., приет на първо гласуване на 24 април 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 1 има предложение на народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 1 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който става § 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който става § 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Предложение от народния представител Константин Попов за § 4.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 60д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Бригада „Специални сили“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции“.“
2. Алинея 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста по вносител на § 4, който става § 3, в редакция на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 5 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
„§ 4. В чл. 83, ал. 5 думите „или чрез командирите на видовете въоръжени сили и на Бригада „Специални сили“ се заменят с „и/или чрез командирите на видовете въоръжени сили и командира на Съвместното командване на специалните операции“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за текста на § 5, който става § 4.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 148а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „декларация за имотното състояние и доходите си“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 5, съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 6 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Член 188а се изменя така:
„Чл. 188а. При назначаване на длъжност и всяка година до 15 май военнослужещите от Министерството на отбраната, служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени по Закона за администрацията, както и военнослужещите от командванията (ръководствата, управленията), административните звена и щабовете на военните формирования от въоръжените сили, с изключение на заемащите войнишки (матроски) длъжности, подават пред министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица декларация за имущество и интереси при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Военнослужещ, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на текста на § 6, предложена от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 7 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, като след думата „лагери“ се поставя запетая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7 с редакционната поправка, предложена от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, подкрепен от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 9.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Шум и оживление в залата.)
Член 159 от Правилника: „Порицание се налага от председателя на народен представител, който нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата.“
Моля, продължете, уважаеми господин Генерал.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, подкрепен от Комисията. (Реплика от залата.)
Разбирам Ви. Просто го прочетох – напомняне.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Предложение от народните представители Христо Гаджев, Пламен Манушев, Валентин Радев, Владимир Тотев, Десислава Костадинова, Калин Василев и Емил Христов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. В чл. 226м се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Помещенията, предоставени от Министерството на отбраната по изречение първо, се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяването на общественополезна патриотична дейност. Отдадените под наем помещения не може да се ползват извън
предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информация за предоставената финансова или материална помощ и за предоставените помещения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Гаджев, в позиция на вносителите на предложението.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което сме направили заедно с колегите, включваше и ал. 1, която общо-взето ограничаваше финансирането и подпомагането на неправителствени организации в сектора, които извършват и политическа дейност. По време на редакцията самото предложение отпадна поради изисквания и на референтите, и на самото Министерство на отбраната, тъй като беше цитиран чл. 12, ал. 2 на Конституцията, а именно: „Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии“. Оттам излиза, че няма как една неправителствена организация да извършва политическа дейност, тъй като това би било противоконституционно, затова предложението съответно падна и в редакцията.
Както стана ясно обаче и от думите на представителите на Министерството на отбраната, те нямат капацитет да извършват проверка дали това е така и дали тези неправителствени организации наистина изпълняват и политическа дейност. От техните думи стана ясно, че се срещат и редица злоупотреби в тази насока, включително мероприятия, финансирани от Министерството на отбраната, са се оказвали чисто партийни, а в някои случаи даже и предизборни, което е и очевидно нарушение на Конституцията.
Така че става очевидно, че някой харчи бюджета – разходи от бюджета и от публични средства, за водене не само на партийна пропаганда, но и на предизборна такава, а както стана ясно миналата седмица, това са липсващите тук колеги от Българската социалистическа партия и лично нейният председател Корнелия Нинова. Миналата седмица те подписаха предизборно споразумение точно с неправителствени организации от сектора, които, ако им се отворят финансовите отчети, тъй като са неправителствени организации с нестопанска цел, с общественополезна дейност и се публикуват, те са почти изцяло финансирани и поддържани от държавата. Тоест някой ползва публични средства и този някой е БСП и лично председателката Корнелия Нинова, която разписа споразумението и подкрепя воденето на кампания през прокси организации в неправителствения сектор, които се ползват от публични средства.
Оттам може да се направи и заключението, че БСП, говорейки че искат да въведат нови стандарти, говорейки някакви хубави думи, реално продължават да газят не само законите на България, но и Конституцията на Република България, задавайки и газейки всичко само и само да постигнат победа на дадени избори и по някакъв начин да гарантират повече подкрепа за тях, използвайки и публични средства, в което те самите обвиняваха други. Тук пак се получава ситуацията: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“ – БСП ползва публични средства, а пък за сметка на това обвинява други за това, което не е така.
И тук, между другото, бих искал да призова, но, за съжаление, няма представители на политическото ръководство на Министерството на отбраната, тъй като самото Министерство на отбраната наистина няма компетентност и способност да провери дали това е така, да сезира компетентните органи в Република България, а именно Прокуратурата на Република България да провери дали това споразумение, и въобще дали БСП и неправителствените организации, с които БСП си сътрудничи, погазват Конституцията и нарушават чл. 12, ал. 2 на Конституцията и наистина да сезират, за да се види и да стане ясно финансира ли се политическа дейност и нарушава ли се Конституцията чрез бюджета за отбрана от неправителствени организации и най-вече от БСП. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Има ли реплики, колеги?
Други изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 11 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 11 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§12. Член 285а се изменя така:
„Чл. 285а. При назначаване на длъжност и всяка година до 15 май цивилните служители от Министерството на отбраната, служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени по Закона за администрацията, както и цивилните служители от командванията (ръководствата, управленията), административните звена и щабовете на военните формирования от въоръжените сили, с изключение на заемащите технически длъжности, подават пред органа по назначаването или пред работодателя декларация за имущество и интереси при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Цивилен служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 11, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 12 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13, като в ал. 4 думите „с ежегодна заповед“ се заменят с „ежегодно със заповед“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуване на предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносител за § 12, който става § 13, с докладваната замяна в текста.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 13 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложения текст за § 13, който става § 14.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 14 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 34:
„34. „Специални операции“ са действията, провеждани от специално формирани, организирани, подготвени и оборудвани сили, използващи оперативни способи, техники и система за командване и управление, различни от тези на видовете въоръжени сили.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносител в предложена от него редакция за § 14, който става § 15.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложеното наименование на подразделението? Няма.
Гласуваме наименование на подразделението „Заключителни разпоредби“.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението за наименование на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 15 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията да приемем текста на вносител за § 15, който става § 16.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 16 има предложение от народния представител Константин Попов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
„§ 17. В Закона за предучилищното и училищното образование в допълнителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. В държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 се приемат и деца на военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме § 16, който става § 17 в предложената от Комисията редакция в подкрепа на текста на вносителя.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: По § 17 има предложение от народния представител Константин Попов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
„§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 5, 6, 12 и 14, които влизат в сила от 15 май 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на § 17, който става § 18, предложен в редакция от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това изцяло на второ гласуване и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител: Министерският съвет на 3 април 2019 г., приет на първо гласуване на 24 април 2019 г.
Благодаря Ви, господин Генерал.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Само ако разрешите, господин Председател, да благодаря на всички, които работиха по предложенията, и да честитя измененията на присъстващите генерали и на техните подчинени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
И от името на всички, които работихме по Законопроекта – честито на присъстващите генерали и военнослужещите! На добър път! (Ръкопляскания.)

Уважаеми народни представители, продължаваме с:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2018 Г.
Госпожо Илиева, заповядайте да ни запознаете с Доклада.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
На заседание, проведено на 15 май 2019 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Приемането на решението е необходимо във връзка с изискването на чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата годишният финансов отчет на Сметната палата да се одитира от независима комисия, чиято численост и състав се определя от Народното събрание. Предвижда се комисията да е осемчленна, като в състава ѝ ще са включени представители на всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори.
След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
2. Избира състав на Комисията, както следва:
Председател: Мария Йорданова Илиева – народен представител от парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от парламентарната група на ПП ГЕРБ,
Дора Илиева Янкова – народен представител от парламентарната група на „БСП за България“,
Николай Веселинов Александров – народен представител от парламентарната група на „Обединени патриоти“,
Сергей Манушов Кичиков – народен представител от парламентарната група на „Движение за права и свободи“,
Дора Стоянова Христова – народен представител от парламентарната група на ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“,
Снежана Александрова Башева – регистриран одитор,
Бойко Стойчев Костов – регистриран одитор.
3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи за разглеждане в Народното събрание до 30 септември 2019 г., заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Илиева, запознахте ни и с Проекта за решение.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказване по предложения проект за решение? Няма заявки за изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на Решение на определяне на Комисията за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. Проектът беше докладван и представен пред народните представители.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная със съобщение за утрешния парламентарен контрол:
1. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народния представител Маноил Манев.
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Юлиан Папашимов; Константин Попов; Галя Желязкова – два въпроса; и Александър Иванов.
3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Клавдия Ганчева и Светлана Ангелова.
4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на едно питане от народните представители Атанас Ташков, Запрян Янков и Кирил Калфин.
5. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Валентин Николов.
Поради излизане в отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради отсъствие от страната в заседание за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Съобщение за парламентарен контрол по повод на персонална промяна в Министерския съвет:
Във връзка с персонална промяна в Министерския съвет, гласувана от Народното събрание на 15 май 2019 г., на неотговорените въпроси и питания, зададени към освободения министър – господин Румен Порожанов, народните представители ще получат съответно устни и писмени отговори от новоизбрания министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Съгласно наложилата се парламентарна практика на новоизбрания министър на земеделието, храните и горите ще се предостави време да се запознае със зададените въпроси и питания, да подготви или актуализира вече изготвените отговори, да ги оформи, съобразно вижданията си и да планира участието си в пленарното заседание за парламентарен контрол на 31 май 2019 г. – петък.
С това изчерпахме програмата за днешния ден.
Продължаваме работа в утрешното си заседание със законодателната програма по законопроект, който включихме съобразно взетото решение днес, и парламентарен контрол.
Следващото заседание е на 17 май 2019 г., петък, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,11 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Станислав Иванов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ