Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 28 юни 2019 г.
Открито в 9,03 ч.
28/06/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.

Колеги, продължаваме с първа точка за днес:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ООН ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СВЕТОВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ НА СОТ.
Да Ви информирам, че парламентарният контрол ще започне веднага след приемането на тази точка.
Колеги, да Ви изчета едно съобщение.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че за участие в многонационално учение за времето от 28 юни до 13 юли 2019 г. със своя заповед е разрешил изпращането на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България на територията на Република Украйна със снаряжение, боеприпаси и екипировка.
В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи.
Уведомлението е постъпило на 27 юни 2019 г. с вх. № 903-09-33 и е предоставено на Комисията по отбрана.
За Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм – господин Кънев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, първо – допуск в зала.
На основание чл. 49 от нашия Правилник моля да подкрепим допуска в зала на Любен Кънчев – заместник-министър на туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте по така направената процедура за допуск в зала.
Гласували 155 народни представители: за 153, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Има процедура от господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми народни представители, още вчера тук, от парламентарната трибуна, нашата парламентарна група „БСП за България“ пожела и покани чрез председателя на Народното събрание министъра на здравеопазването да дойде в парламента във връзка с негово изявление за преструктуриране или с други думи – за закриване на отделения в болниците в областите Видин, Враца и Монтана. Днес отново каним министъра да дойде тук.
Касае се за цял регион в България, за цяла Северозападна България, където хората на практика няма да имат достъп до здравеопазване нито като качество, нито навременно. Това е много тежък и сериозен проблем. Той не касае една или две области, а цяла Северозападна България.
Моля, госпожо Председател, отново да поканите министъра на здравеопазването да дойде и да обясни какво е имал предвид и какво ще правим с болниците във Видин, Враца и Монтана. Те са държавни болници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Вчера министърът беше ангажиран. Днес отново ще го потърся и ще Ви информирам.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 юни 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.
На заседанието присъства заместник-министърът на туризма госпожа Ирена Георгиева, която представи Законопроекта.
Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на правна основа за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм в София от 14 до 16 ноември 2018 г.
През 2016 г. България беше домакин на първото издание на конгреса, като събитието отбеляза голям успех и привлече над 800 участници от над 40 държави.
Вторият Международен конгрес разгледа възможните начини, по които биха могли да се възобновят традициите, свързани с древните цивилизации и туризма. Конгресът анализира ролята на туризма и античните маршрути в създаването на нови социално-икономически възможности за развитие на местно ниво, насърчавайки материалното и нематериалното древно наследство.
Споразумението, което бе подписано между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН (СОТ), е документ, който организацията подписва с всяка една от страните при организирането на съвместни събития. Подписването на подобно споразумение се налага поради изискванията и мерките, наложени от ООН при организирането на събития от специализираните ѝ агенции.
В приложения към Споразумението подробно са описани ангажиментите по провеждането на Втория Международен конгрес както на Министерството на туризма, така и на Световната организация по туризъм.
Самата Световна организация по туризъм е специализирана агенция на ООН и водеща публична международна организация в областта на туризма с членство, обхващащо 158 страни и територии и повече от 500 партньорски членове, представляващи частния сектор, образователни институции, туристически асоциации и местни туристически органи.
На основание чл. 85, ал. 1, точки 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.
След гласуване с резултати: „за“ – 13 народни представители, без „въздържал се“ и „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Не Ви пускат от трибуната. На бис ще Ви изкарат.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, бис ще има, защото ще го гласуваме на две четения днес. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: За Доклада на Комисията по правни въпроси – заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.
На свое заседание, проведено на 19 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.
На заседанието присъства госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Георгиева, която посочи, че със Законопроекта се предлага да се ратифицира Споразумението за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм към ООН, подписано на 8 октомври 2018 г. в Мадрид.
Със Споразумението между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм се определят условията за провеждане на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути, който се проведе в периода 14 – 16 ноември 2018 г. в София. На Конгреса са разгледани възможностите за възобновяване на традициите, свързани с древните цивилизации и туризма, и е анализирана ролята на туризма и античните маршрути в създаването на социално-икономически възможности за развитие на местно ниво.
Госпожа Георгиева допълни, че Република България е член на Световната организация по туризъм към ООН от 1979 г., като Министерството на туризма взема активно участие във всички събития на Организацията.
Заместник-министърът отбеляза, че в рамките на Двадесет и втората генерална асамблея на Световната организация по туризъм, проведена в град Чънду, Китайска народна република, България е избрана за вицепредседател на Регионалната комисия „Европа“ за 2018 – 2019 г. и допълни, че Първият Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, проведен през 2016 г. в София, е привлякъл над 800 участници от 40 държави и е представил богатата древна култура на България и на редица страни от целия свят.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Имате думата за изказване, уважаеми колеги. Не виждам желаещи, затова ще подложа на гласуване Законопроекта.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм с № 902-02-16, внесен от Министерския съвет.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Имате думата, уважаеми господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, тъй като възприех Вашите аплодисменти, след като прочетох Доклада, като призив да гласуваме Ратификацията и на второ четене, Ви предлагам следното решение: на основание чл. 80, ал. 2 от нашия правилник правя предложение Законопроектът за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г., да бъде приет и на второ гласуване, тъй като по време на обсъждането не са направени предложения за изменение и допълнение на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване процедурното предложение за второ гласуване.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега вече можете да представите Законопроекта, уважаеми господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„Проект!
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, подписано на 8 октомври 2018 г. в Мадрид.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване два текста – първият е наименованието на Законопроекта, а вторият е съдържанието на член единствен, така както Ви беше представен.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети, с което завършихме законодателната част.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 21 юни до 27 юни 2019 г.
Постъпило е питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юли 2019 г.
Постъпили писмени отговори от:
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Александър Паунов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Любомир Бонев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Николай Иванов;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Веска Ненчева;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, започваме днешния парламентарен контрол с въпрос към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов. Той ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Георгиев относно Завода за преработка на какаови зърна „Алкао“ ЕООД, град Първомай.
Заповядайте, господин Георгиев.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, добре дошъл в залата! На нееднократна приемна в град Първомай ми е поставян въпросът за миризми, които излъчва Заводът за преработка на какао „Алкао“, намиращ се в град Първомай на улица „Княз Борис I“ № 80.
Заводът е в експлоатация от месец юни 2017 г. Според жителите на града оттогава Заводът почти непрекъснато излъчва миризма, която пречи за нормален живот. Той е в непосредствена близост до общинската болница в централната част на града. През тези години, организирани от инициативен комитет, граждани са се обръщали многократно към институции, за да получат отговор, но досега не са получавали такъв. Сезирали са общината и всички други необходими институции за получаване на някакъв отговор по този въпрос.
Въпросите ми към Вас, господин Министър, са: запознат ли сте с проблема? Има ли извършена проверка във връзка с миризмата, която излъчва Заводът за преработка на какао в град Първомай, и какви са резултатите? Какво ще предприемете за решение на проблема на хората, които живеят в град Първомай?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор, имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, през 2014 г. съгласно изискванията на законодателството по опазване на околната среда в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, е проведена процедура по преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия“ с възложител „Алкао“ ЕООД, град Първомай, приключила с Решение на директора на РИОСВ, № ПВ-8-ПР от 2014 г., с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“.
В рамките на преценката от РИОСВ – Пловдив, е извършено съгласуване с Регионалната здравна инспекция – Пловдив, и община Първомай. В хода на процедурата в становището от РЗИ – Пловдив, не са представени данни за възникване на здравен риск за населението при реализация на инвестиционното предложение.
От жителите на град Първомай не са постъпили устни или писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. Решението не е обжалвано и е влязло в законова сила.
В периода 2017 – 2018 г. на „зеления телефон“ на РИОСВ – Пловдив, са постъпили общо три сигнала за наличие на задушлива миризма на какао от производствената дейност на „Алкао“ ЕООД. От експертите на инспекцията са извършени проверки на място, в това число и обход на района около „Алкао“ ЕООД, при които не са установени наличия на неприятни миризми.
На 14 юни 2019 г. от експерти на РИОСВ – Пловдив, е извършена внезапна проверка на „Алкао“ ЕООД. При проверката е извършено обследване на територията на площадката на обекта и извън границите ѝ – по контура на оградата от външната страна. Не е установено наличие на остра задушлива миризма на какао.
РИОСВ – Пловдив, ще продължи да осъществява контрол на обектите по изпълнение на приложимите нормативни изисквания по законодателството на околната среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Георгиев, заповядайте, имате думата за реплика.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Министър.
Имам една молба. Тук има граждани от град Първомай. Ако имате възможност, после да им обърнете внимание, защото те имат допълнителни питания към Вас. Да не идваме до Министерството, така или иначе сме тук. Наистина е непоносима миризмата за живущите в близост до завода и този проблем трябва да се реши. Те имат някакви идеи и предложения за решаване на проблема. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Да не вземам реплика – след като свърша, да се обадят.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Мисля, че оперативно се уточниха нещата.
Преминаваме към втория въпрос.
Той е от народния представител Станислав Владимиров относно замърсяване на река Струма на територията на община Перник.
За гостите на балкона министърът пое ангажимент за среща, понеже не се чу в микрофона.
Господин Владимиров, извинете за прекъсването. Заповядайте, имате думата, за да развиете въпроса си.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димов, на няколко пъти в последните месеци жители на община Перник ми сигнализират за замърсяване на река Струма с различни химикали, които замътняват водата или променят цвета ѝ. В районите около реката се носи задушлива миризма, а след преминаването на замърсените петна, около брега се виждат множество мъртви риби, понякога и птици.
Проблемът е поставян от граждани към местната администрация и РИОСВ многократно, но и до този момент източниците на замърсяването не са идентифицирани и не са предприети никакви мерки за предотвратяване на последващи такива. По течението на река Струма на територията на Перник са разположени множество промишлени предприятия, като по думите на перничани част от тях са виновни за честите замърсявания на водата.
На 11 юни 2019 г. около 20,30 ч. жители на град Перник за пореден път ми сигнализираха за замърсяване на водите на реката, този път с огромни петна от бяла пяна. На 14 юни 2019 г. получих поредния сигнал, че водата е замътнена и цветът ѝ е сиво-кафяв. Това е поредният пример за замърсяването на реката и се надявам отговорът от страна на компетентните институции за него да не бъде еднакъв с предишните, а той винаги е бил: замърсяване не е констатирано.
Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за предотвратяване на бъдещи замърсявания на река Струма, намиране и санкциониране на виновните?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Владимиров, доколкото сте запознат с правомощията на РИОСВ и на Басейнова дирекция конкретно по въпросите, които поставихте, са получени два сигнала в последно време.
В резултат на постъпил сигнал на 11 юни 2019 г. за бяла пяна в коритото на река Струма в участъка от моста на квартал „Мошино“ по течението на реката към центъра на града е извършена незабавна проверка. Локализирано е изпускане на вода с бяла пяна от дъждовен бетонов колектор, находящ се на левия бряг на реката и заустващ след моста в квартал „Мошино“, град Перник. Органолептично не е установено миризма на химични или гнилостни процеси, а във всички проверени участъци не е констатирано наличие на измряла риба.
С цел установяване на източника на замърсените води са направени проверки на производствените обекти в района, през които минава бетоновият колектор. Не са констатирани следи от пяна в ревизионните шахти на площадките им. Установено е обаче, че по документи фирмите имат договори с ВиК ООД – град Перник, за доставка, отвеждане и пречистване на отпадните им води, като три от тях: „Магма пак“ ООД, „Пуратос“ АД и „Софобран“ ООД заустват в дъждовния бетонов колектор и непречистените им отпадъчни води постъпват в река Струма. За една от фирмите – „Москов и Син“ ООД, с дейност производство на козметични продукти, не е установено място за заустване на промишлените отпадъчни води, но от получената информация е видно, че дружеството заплаща на ВиК ООД – град Перник, такса и за заустване на канал, и за пречистване.
Във връзка с констатираното нерегламентирано заустване в дъждовния колектор са дадени предписания на Община Перник за предприемане на действия с цел преустановяване на заустването на отпадните води. Община Перник е заявила готовност за извършване на проверка.
Във връзка със сигнал за замърсяване на река Струма с шлам и дадено предписание на РИОСВ – Перник, „Топлофикация – Перник“ АД на 25-и 2019 г. е уведомила Инспекцията за изпълнение на предписанието, като е извършила дейности по подмяна и монтаж на тръбопровод от около 700 метра за транспорт на сгуропепелна маса.
На 14 юни 2019 г. в изпълнение на условията по комплексно разрешително „Топлофикация – Перник“ АД уведомява РИОС за аварии в друг участък и че са предприети незабавни мерки за преустановяване на изтичането на шламови води към река Струма.
Във връзка с постъпилите сигнали на същата дата за сиво-кафяв цвят на водите на река Струма е извършен оглед на коритото на река Струма, като не е констатирано наличие на измряла риба. За констатираното замърсяване на река Струма от Топлофикация Перник са издадени три наказателни постановления с общ размер на 32 хил. лв.
Река Струма на територията на община Перник е водно тяло в умерено екологично състояние съгласно Плана за управление на речните басейни на територията на Западнобеломорския район за периода 2016 – 2021 г.
Целта, която е поставена, е тялото според Плана за управление на речния басейн да постигне добро състояние на водите до 2027 г., като в тази връзка са предприети мерки за постигане на целта – част от тях са в момент на изпълнение.
Във връзка с мярка за изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната система, включително Градска пречиствателна станция за отпадни води – град Перник, предстои през тази година да се стартира разработване на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия с бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството, финансирано през Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., което да идентифицира необходимите средства и конкретните инвестиционни проекти в сектора ВиК за цялата административна област. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Владимиров, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър! Направих си труда да направя снимков материал (показва снимки) за състоянието на река Струма – после ще Ви ги предоставя и на Вас, защото останах с усещането, че РИОСВ – Перник, не са Ви предоставили цялата информация. Дали е било умишлено, или просто са искали да омаловажат размерите на щетите, които бяха в замърсяването (показва още снимки), според коментара на местния шеф на РИОСВ господин Ангелов – само да не му объркам името – това било безобидна пяна.
Перничани, разбира се, с едно горчиво чувство се шегуват, че тя била дори полезна за рибите, защото са щели да я изкъпят. Вижте какъв цвят! (Показва снимка.) Ако според местното РИОСВ това е безобидно замърсяване, защото този сиво-кафяв цвят, без да съм експерт, все си мисля, че не е безобидно поредното замърсяване на река Струма.
Поставял съм Ви доста често въпроси, свързани с екологията на територията на област Перник, и за качеството на въздуха, и за река Струма – помните, за язовир Пчелина, за онзи ВЕЦ, който направи големи поразии. Вие тогава направихте много бързи стъпки в посока действително да преодолеем щетите от замърсяването тогава. Този път обаче, аз Ви казах, явно са Ви спестили достатъчно информация за мащабите на замърсяването на река Струма.
Молбата ми към Вас е действително да направите по-обстойна проверка в местното РИОСВ, защото усещането на перничани е, че тази структура е бутафорна структура, на която доста често стремежът и целта е да прикрива нарушения от страна на някои фирми, вместо да вземе конкретни мерки, да предприеме определени действия река Струма да не бъде замърсявана. Надявам се за по-сериозни мерки по отношение качеството на работа на местното РИОСВ – Перник. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Владимиров.
Господин Министър, заповядайте – виждам, че сте готов с допълнение към Вашия отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Владимиров, разбира се, винаги приемам сериозно сигналите от гражданите, особено от народните представители, и ще бъде извършена проверка. Казвате, че искат да прикрият, но за кафявата шлама, за която говорих, има три наказателни постановления, влезли в сила, с 32 хил. лв. санкция, което едва ли е прикриване на нещо, напротив това е взета мярка в аварийна ситуация, както казах в отговора си. Това е по единия случай.
Другият, който показахте – с бялата пяна, на практика, когато всички предприятия имат договори с ВиК дружество, трябва да видим защо ВиК дружеството и това, което е възложено на община Перник – тя трябва да извърши проверка… Факт е, че са открити три, които заустват в този бетонов колектор и там трябва да бъдат предприети мерки. Ще се погрижа, което е в правомощията на районната инспекция – неслучайно започнах от самото начало, Вие много добре знаете, че има разделение на властите, разделение на правомощията, така че това, което е в правомощията на РИОСВ – Перник, ще бъде предприето и ще Ви уведомя за действията си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Към Вас няма повече въпроси. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието.
Първият въпрос е от народния представител Крум Зарков относно изпълнението на Проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“.
Господин Зарков, заповядайте да развиете въпроса си.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър! В периода декември 2016 – декември 2018 г. Министерството на правосъдието реализира Проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“ на обща стойност 1 млн. 724 хил. 723 лв.
Основните цели на Проекта са изготвяне на Стратегия за модернизиране на тези система до 2025 г. и внедряване на електронно наблюдение на определените със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража лица. Става дума за поставянето на устройства, добили популярност като гривни.
На 14 юни тази година ресорният заместник-министър на правосъдието господин Николай Проданов публично обобщи резултатите от Проекта и оповести, че такава стратегия е разработена и че 12 правонарушители са поставени под електронно наблюдение, като други двама се контролират по друг метод – чрез сателитно наблюдение.
Тези постижения обаче са далеч от заложените в самия проект цели. Според него в рамките на периода за изпълнение, тоест до края на миналата година, Стратегията е трябвало да бъде разработена и одобрена от министъра на правосъдието. Още по-фрапантно е забавянето по отношение на електронното наблюдение, което е трябвало да засегне минимум 250 човека или десет пъти повече, отколкото всъщност засяга към днешна дата или по-скоро към месец април, когато е била последната засечка.
В тази връзка моля да ми отговорите: на какъв етап е и как предвиждате развитието на работата по Стратегията за модернизация на пенитенциарната система? Какви мерки предприема Министерството на правосъдието за по-широко приложение на възможността за електронно наблюдение на осъдени и задържани под домашен арест?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Господин Министър, заповядайте да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! Със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ системата за електронно наблюдение на правонарушители е въведена в експлоатация, считано от 23 април 2019 г. Към настоящия момент под електронно наблюдение са поставени действително, както Вие казахте, 12 лица: 10 лица с наложени ограничения в свободното придвижване и 2 лица с наложени мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“.
През първата година от експлоатацията на системата за електронно наблюдение се полагат усилия да се достигне оптималният брой от правонарушители, поставени под електронно наблюдение. Заложените резултати са обусловени от актовете на органите на съдебната власт съобразно техните компетенции.
След пускане в експлоатация на системата са предприети мерки за уведомяване професионалното ръководство на Главна дирекция „Национална полиция“ за техническата готовност на териториалните служби, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да прилагат електронно наблюдение спрямо лицата с мярка за неотклонение „домашен арест“ съобразно процедурите, разписани в Инструкция № 1 за взаимодействие на структурите на МВР и ГДИН при изпълнение на електронно наблюдение.
В краткосрочен план се предвижда официално уведомяване на председателите на окръжните съдилища в страната за функционалните възможности на внедрената система за електронно наблюдение на правонарушители. При необходимост ще бъдат инициирани и срещи по места с органите на съдебната власт за запознаването им с предимствата на електронното наблюдение като форма на контрол, движение и поведение на лица.
Във връзка с дейност 1 от Проекта е разработена и одобрена с моя заповед Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 г. – ето тук ще оставя копие от заповедта, за да се запознаете. (Оставя документа на банката.)
Документът се основава на изискванията на международните правни документи по правата на човека, проучването на добрите чуждестранни практики в тази област, европейските стандарти за демократизиране на институциите и за хуманно третиране на закононарушители, като формулира основните стратегически цели, мерките и действията за постигането им, както и очакваните резултати от тяхното изпълнение.
В изготвянето на Стратегията са взети предвид вътрешни и международни актове и стандарти в областта на налагане на наказанието, като Европейската конвенция за защита правата на човека, Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Препоръка № RЕС (2006)2 на Комитета на министрите на държавите членки относно европейските правила за затворите, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за неговото прилагане, Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътната карта към нея. Ще спра дотук, ако имам възможност ще добавя. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Зарков, вероятно ще вземете отношение – имате думата за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Благодаря Ви, господин Министър, за отговора.
Ще се възползвам от случая да го прецизирам. Радвам се, че на 27 юни сте одобрили Стратегията – това е шест месеца след срока, предвиден по въпроса, но по-добре късно, отколкото никога. Апелирам към Вас да продължите работата по този въпрос, тъй като тази стратегия трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, да я качите на сайта за обществено обсъждане, за да може да се задвижи процедурата. Това не е заяждане, а много важен въпрос, тъй като пенитенциарната система в затворното дело има пряко отношение към сигурността на българските граждани.
Следващите въпроси – може и сега да отговорите, ако имате готовност: какви са нивата на рецидива на онези хора, които са били в затвора и след това излизат и продължават да се държат неправомерно, и продължават да извършват престъпления?
Затворът не е само килия, която трябва да боядисаме – хуманното отношение към затворниците също е важно, но негова основна цел е освен да наказва, да превъзпитава, да създава условия за реинтеграция. Това изисква особено важни усилия и в подготовката на надзирателите, които са на първи план в тази истинска борба, и в начина, по който се работи в тази система цялостно, в дългосрочен план. Затова и в Проекта е заложено Стратегията да засегне достатъчно дълъг период от време – до 2025 г.
Такива стратегии е имало и преди, но те са били, доколкото съм запознат, свързани с начина, по който функционира Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, което също е важен въпрос. Но работата трябва да се продължи и аз Ви моля да ангажирате цялото правителство и обществото с тази задача.
По отношение на въпроса за електронното наблюдение. Моля да ми отговорите: на какво се дължи това забавяне? В Проекта ясно е обяснено, че броят правонарушители, на които да се приложи електронното наблюдение в неговите рамки – в рамките на Проекта, е 250 човека.
Запознати сме със забавянията, които са се натрупали по обществената поръчка, но ако гривните или устройствата, софтуерите са били готови към края на миналата година, защо и каква е пречката още да не са сложени на достатъчен брой хора, за да може системата наистина да произведе ефект? Моят въпрос е: каква е причината на това забавяне? Колкото по-ясно идентифицираме тази причина, толкова по-лесно ще намерим и отговор да преодолеем проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Уважаеми господин Министър, заповядайте да допълните отговора и при възможност да отговорите на поставените нови въпроси.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Господин Зарков, благодаря за уточненията.
Искам да направя следното уточнение във връзка с този проект, който е подлежал на изпълнение и понастоящем неговото изпълнение е приключило с Договор с абревиатура BG 05SFOP0013001005C от 1 декември 2016 г., като е сключен Анекс за продължаване срока на действие на Договора до 30 юни 2019 г., а Допълнителното споразумение е било подписано на 12 декември. Тоест и двете основни действия по този проект – първото, по отношение на Стратегията, второто, по отношение на електронното наблюдение, са извършени и са приключили в срок.
Тези числа за 12 лица, които са под електронно наблюдение, касаят тестовия период на прилагане на тази система за наблюдение. Това не е обхватът на първото приложение, на ефективното вече приложение, на този способ за наблюдение. В тестов период е, съобразно изискванията на Проекта. Смятам, че и спецификата на дейността също налага провеждане на такива тестове и изпитания. Както сте се запознали от изявленията на заместник-министъра на правосъдието – професор Проданов, внимателно са прецизирани и устройствата, и лицата, на които да се приложи тестово това наблюдение, така че смятам, че вече от 1 юли ще можем ефективно, с обема, който Вие казвате – на 250 лица, да се приложи този способ на наблюдение.
По втория въпрос – абсолютно сте прав за Стратегията. Аз също имам големи очаквания към нея. Имахме дебати по този въпрос. Заложили сме изключително амбициозна цел в тази стратегия и тя трябва да се обсъди и възприеме публично. Освен сега Проектът по норвежкия механизъм за нов обучителен център и нов затвор в Самораново, сме заложили в тази стратегия изграждане на един нов затвор в София, извън проектните средства по норвежкия финансов механизъм. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос също е поставен от народния представител Крум Зарков и той се отнася до изпълнението на Проект „Нова концепция за наказателна политика“.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вторият ми въпрос касае също Проект на Министерството на правосъдието, който е бил изпълняван в периода юли 2017 г. – декември 2018 г.
Този проект е ни повече, ни по-малко от изготвяне на нова концепция за наказателната политика на Република България. Общата му стойност е 397 хил. 893 лв. и включва изключително амбициозно задание за подробен анализ на криминогенната среда, на ефективността на наложените и изтърпени наказания, на въздействието на предишната концепция, която е приключила действието си към 2014 г., на прилагането на Наказателния кодекс и други.
Целта на Проекта е на основата на това дълбочинно проучване да се разработи и организира обсъждането на нов концептуален документ, който да обхваща петгодишен бъдещ период и да спомогне за реализиране на съвместни и координирани действия на трите власти в областта на борбата с престъпността.
През декември миналата година, в присъствието на ресорен заместник-министър Евгени Стоянов, ако не се лъжа, се състоя публично представяне на данни и анализи във връзка с изпълнението на Проекта. Анализ на събраните данни, идентифициране на ключови фактори и дефиниране на актуалната картина на криминогенната обстановка е било обсъждано и на заседание на Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Тези емпирични данни все още не са послужили – или поне не е публично видно, за изготвяне на концепция за наказателната политика, така както е заложено в Проекта. Такава концепция не е публикувана, нито представена за обсъждане.
Уважаеми господин Министър, затова моля да ми отговорите: на какъв етап е изработването на новата концепция за наказателната политика и кога предвиждате необходимите обществени обсъждания с оглед на евентуалното ѝ приемане от Министерския съвет?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Господин Министър, заповядайте за отговор – имате думата.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! Изпълняваният Проект „Нова концепция за наказателна политика“, реализиран по Оперативна програма „Добро управление“, включва като подготвителни средните дейности: Дейност 1 – Изследване на криминологичната среда и тенденциите в нея; Дейност 2 – Оценка на изпълнението на концепцията за наказателна политика 2010 – 2014 г. и анализ на прилагането на Наказателния кодекс; Дейност 3 – Разработване на нова концепция за наказателна политика; Дейност 4 – Мерки за информация и комуникация.
Тези дейности предшестват самото изготвяне на „Новата концепция за наказателна политика“ и са реализирани по реда, предвиден в Закона за обществените поръчки. Съгласно предвиденото в Закона Министерството на правосъдието възложи обществените поръчки въз основа на икономически най-изгодната оферта, сключени показатели за качество и технически параметри. Всяка една от дейностите има своя хронологичен етап на изпълнение, като първите две дейности са подготвителни. Към момента се реализира Дейност 3. Що се отнася до четвъртата дейност, свързана с мерките за информация и комуникация, тя се осъществява през целия етап на изпълнение на Проекта.
В резултат на ефективното управление на средствата се осигури свободен финансов ресурс в размер на близо половината от сумата, предоставена за реализирането на Проекта, като Министерството на правосъдието в качеството си на бенефициент е предприело съответните действия за намаляване на първоначално предвидения бюджет на Проекта.
Предвид необходимото технологично време до приключването на обществените поръчки и изпълнението на предвидените дейности и с оглед на това, че при изготвяне на новата концепция ще се използват анализите и предложенията за промени, които са обект на разработка в рамките на Дейност 1 – Изследване на криминологичната среда и тенденциите в нея, и Дейност 2 – Оценка на изпълнението на концепцията за наказателна политика и анализ на прилагането на Наказателния кодекс, своевременно на 16 ноември 2018 г. беше сключено допълнително споразумение с Оперативна програма „Добро управление“, с което срокът за изпълнение на Проекта е удължен до 31 декември 2019 г.
Към настоящия момент се изпълнява Дейност 3 – Разработване на нова концепция за наказателна политика, като с моя заповед и съгласно предвиденото по проектния фиш е сформиран екип от експерти с различен опит в областта на наказателната политика, в който са включени магистрати по наказателни дела, посочени от Върховния касационен съд, представители на Прокуратурата на Република България, представители на Министерството на Вътрешните работи и представители на Министерството на правосъдието.
При разработването на Проекта на „Нова концепция за наказателна политика“ ще се направи връзка със стратегическите документи в областта на Стратегията за реформа в съдебната система, Стратегията за противодействие на престъпността, Антикорупционната стратегия. Срокът за изпълнение на поставената задача пред експертната група е до 23 август 2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви господин Председател.
Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Благодаря Ви също така за ангажимента и за ясните дати. Както по предишния ми въпрос сте се ангажирал със заповед от вчера, така и днес ме информирате, че има заповед, ясно формирана група и срокове за изпълнение – 23 август, доколкото разбирам ще бъде готов такъв проект, който би трябвало да бъде обсъждан и приет до края на годината.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Точно така.
КРУМ ЗАРКОВ: Това са едни ясни срокове, за една действително амбициозна и важна задача, а както е описано в самия Проект, такава концепция е важна, за да се постигне ефективност при прилагане на наказателното право, както и да се предотврати и онзи феномен, който в доктрината наричат наказателноправен популизъм и пред който често сме изправени тук, в тази зала, когато по различни причини идват различни предложения по Наказателния кодекс, но винаги по един и същи метод вдигаме наказанието, за да, видите ли, демонстрираме някаква дейност. Обикновено, за съжаление, това не дава резултат, хората продължават да чувстват, че няма достатъчна справедливост, че наказателният процес не е достатъчно ефективен, че наказанията не са достатъчно строги.
Истинският, реалният отговор, отговорният отговор на това е една цялостна, задълбочена политика, базирана върху ситуацията такава, каквато е, върху онези фактори, които влияят на престъпността, така че Народното събрание да бъде наясно в каква посока ще се върви в следващите години, къде трябва репресията да се засили, къде трябва да се приложи повече превенция, отколкото репресия, за да може действително да постигнем резултат, а не да губим само парламентарно време в приемането на закони, които малко по-късно отменяне или променяме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Ще има ли дуплика, господин Министър?
Заповядайте – имате думата, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, благодаря за становището, което изразихте. То съвпада с моето разбиране за същностните и принципни въпроси, които са обхват на една наказателна политика.
Да, за съжаление, сме изправени пред предизвикателствата на популизма в наказателната политика, даже бих казал и в административно-наказателната политика в последно време.
Искам да споделя убеждението си от изпълнението на първите два етапа по този проект. Анализът, който е направен на криминогенната обстановка, действително ще послужи като сериозна база за задълбочен анализ. Включително и във вчерашния ден се срещнах с представители на екипа, който е определен с тази заповед, който е амбициозен и бих казал сериозно професионално подготвен. Аз очаквам в тяхната работа действително да има сериозен резултат, който да послужи за основа за обществените обсъждания в четвъртата фаза на този проект.
Използвам случая да поканя всички колеги с отношение по тази тема и по правото въобще, да участват в тези дебати, защото това е един принципен и много сериозен въпрос, който действително обуславя, включително и законодателната дейност и подходите ни в другите елементи във връзка с наказателното право и процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министъра на правосъдието е поставен от народния представител Пламен Нунев.
Господин Нунев, заповядайте – имате думата да развиете въпроса относно провеждането на Съвет по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург.
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, преди две седмици в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе последният Съвет по правосъдие и вътрешни работи. На него са били засегнати теми като цифровизацията в сферата на правосъдието, както и взаимното признаване на наказателноправните въпроси.
Във връзка с гореизложеното Ви моля да ми отговорите по-детайлно и по-конкретно: какви позиции бяха изразени от името на Република България в частта „Правосъдие“? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Нунев.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Нунев, участието ми в заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург беше съобразено с предварително одобрените от Съвета по европейски въпроси и от Министерския съвет позиции по темите от дневния ред: цифровизация на съдебното сътрудничество, взаимното признаване по наказателноправни въпроси, както и подобряването на достъпа до електронни доказателства в наказателния процес.
По темата за цифровизацията на съдебното сътрудничество бяха обсъдени предложенията за Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи и Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно събирането на доказателства, като държавите членки потвърдиха подкрепата си за необходимостта от модернизиране на съдебното сътрудничество в рамките на трансграничните производства с гражданскоправен характер.
Изразихме мнение, че използването на децентрализирана система би бил подходящ вариант, тъй като този подход ще вземе предвид съществуващите национални информационни системи. Позицията ни по този въпрос беше съобразена със Становището на администрацията на Висшия съдебен съвет.
По отношение на следващите стъпки в областта на взаимното признаване по наказателноправни въпроси на европейско равнище България посочи, че идентифицираните в Доклада на Председателството основни теми, а именно последиците от взаимното признаване от практиката на Съда на Европейския съюз, обучението на практиците, ролята на ЕВРОЮС и Европейската съдебна мрежа по наказателни дела. Установяването на пропуските в прилагането на някои от инструментите за взаимното признаване дават насока за бъдещата работа в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси.
Изразих убеденост, че следва да се намерят общи решения, които да улеснят в максимална степен работата на съдебните органи, например изработване на препоръчителни формуляри с информация относно условията в местата за лишаване от свобода, което беше идентифицирано като проблем от редица държави членки; подобрен и улеснен достъп до различните обучителни модули, включително посредством съвременните информационни технологии. От съществена важност е и повишаването на информираността за различията в правните системи в държавите членки и как това се отразява на инструментите за взаимно представяне.
По темата за подобряване на достъпа до електронни доказателства в наказателния процес Съветът одобри текстовете на препоръки за решения за започване на преговори за споразумения между Европейския съюз и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства и решения за разрешаване на участието в преговорите по Втория допълнителен протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство, наречена Конвенцията от Будапеща.
По преговорите със САЩ България подкрепи предложената в одобрения мандат за преговори обща препратка към Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка гаранциите при предоставянето на данните. Намираме за положително, че мандатът за преговори за сключването на споразумение със САЩ ще подобри сътрудничеството с доставчиците на услуги под американска юрисдикция за целите на разследването на престъпления. Ще добавя още, ако имам възможност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Ще има ли реплика, господин Нунев? Не.
Господин Министър, с това Вашето участие приключва.
Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за изнесената информация и обстойните отговори на поставените въпроси. Успех Ви желая!
Следват въпроси към министъра на вътрешните работи господин Младен Маринов. Първият от тях е от народния представител Антон Кутев.
Господин Кутев е внесъл въпрос относно предоставена информация от МВР за лице, обвинено в тероризъм.
Уважаеми господин Кутев, имате думата да развиете въпроса.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, става дума за онзи прословут случай в Пловдив, при който беше арестуван, доколкото си спомням, 16-годишен младеж – човек в тийнейджърска възраст.
Ще се опитам да пресъздам случая, за да е ясно какъв е въпросът, който задавам. Младежът очевидно попада под някакво грешно влияние, грешна пропаганда. Между другото, това, доколкото знам, на 16-годишните и 17-годишните хора в тийнейджърска възраст се случва често – невинаги попадат под влияние на някакви терористични организации, но се случва да попадат и под сексуални влияния, под влияния на религиозни секти и тем подобни, или псевдорелигиозни по-скоро. Така че нищо учудващо няма в това, че един тийнейджър по някакъв начин е тръгнал в грешната посока – това, за съжаление, е част от обществото, в което живеем.
Между другото, хубавото в този случай е, че очевидно родителите сигнализират МВР, защото виждат, че има някакво объркване, че има някакъв проблем, с който не могат да се справят, и сигнализират МВР, за което аз ги поздравявам. Това според мен е абсолютно достойна постъпка. Те сигнализират МВР най-вероятно с идеята, че те очакват помощ оттам. МВР съответно прави една акция с обиск вкъщи, намира взривни материали – доколкото разбирам, доста взривни материали. Факт, е че тези взривни материали могат да се купят на свободния пазар и че те не изискват особена доставка. Ако някъде бъркам в тази фактология, Вие после ще ме поправите, разбира се, аз не съм участвал в разследването и не съм убеден, че знам всичко. Така или иначе там има едни взривни материали, които могат да се купят на свободния пазар, но са опасни и са много.
МВР арестува младежа. Ако с това историята приключваше, ние с Вас нямаше да се видим сега и всичко щеше да бъде в рамките на нормалното, поне на мен така щеше да ми изглежда. Някой щеше да помогне на този младеж – дали Детската педагогическа стая, дали по друг начин, щеше да се намерят някакви начини нещата да се развият към добро. Вместо обаче да се случи това, всъщност МВР прави една пресконференция на 8 юни 2019 г., на която съобщава, освен всички друго, за предотвратен терористичен атентат. Много сериозна работа. Изведнъж се оказва, че този младеж е атентатор, може и да се превърне в даден момент в такъв, но много ми е интересно обаче кой взе решение за тази пресконференция? Много ме интересува кой е човекът, който сметна, че е добра идея МВР да даде пресконференция именно на тази тема? Нямате ли други победи в борбата с престъпността, та именно това се оказа темата, на която решихте да дадете пресконференция и да се похвалите колко сте силни и как МВР предотвратява терористичен атентат? По-редно ми се струваше да кажете, че родителите го предотвратяват, защото всъщност те са Ви известили, че има проблем, за да отидете да арестувате младежа и евентуално, даже не знам дали да не ги помолите, да Ви помогнат и в други случаи. Ако нямате какво друго съответно да отчетете, дето се вика, може би е редно да искате съдействие от родителите, защото явно работят по-добре от МВР.
Тук вече идва най-големият проблем. Очевидно, залисани в тежката кървава борба с тероризма и с престъпността, МВР изпуска информация към медиите, в това число името на младежа, улицата, училището, където учи, адреса му, фейсбук профила, тоест всичко става ясно. Всичко до едно в този случай са лични данни.
Тук се чудя: как всъщност се случва това? Тоест, ако това наистина е борба с тероризма, както сте го обявили в пресконференцията, как Ви изтичат данни от МВР? Значи, ако Вие се борите с реален тероризъм, как се случва така, че всички данни на така наречения терорист са в медиите преди Вашата пресконференция? Защото те са от предишния ден преди пресконференцията в медиите, тоест очевидно те по някакъв начин са изтекли.
Така че въпросът ми към Вас е: как се случи така, че изтекоха тези данни, кой изнесе данните, на какво основание и по какъв начин? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кутев.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, във връзка с поставения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че органите на МВР стриктно спазват принципи да не разгласяват лични данни, станали им известни във връзка и по повод на изпълнение на служебните им задължения. Това важи особено в случаите, когато става дума за лични данни на малолетни или непълнолетни лица, заподозрени в извършване на незаконни действия. Самото изнасяне на такива данни от органите на МВР противоречи изцяло на Закона.
Що се отнася до конкретния случай в Пловдив, след публикации в медиите и с цел категорично изясняване на твърдения за изтичане на информация, с моя Заповед от 13 юни 2019 г. съм разпоредил на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР да извърши комплексна и детайлна проверка за евентуално неправомерно предоставяне на служебна информация от служители на МВР на трети лица. Проверката трябва да приключи до 1 юли 2019 г.
Що се отнася до цитирания от Вас брифинг на 8 юни 2019 г., мога да Ви информирам, че от страна на МВР в него взе участие директорът на Областна дирекция на МВР – Пловдив. Той предостави информация на медиите за участието по случая на служители от Детска педагогическа стая.
В заключение, искам да Ви уверя, че на цитирания от Вас брифинг, както и на последващи мероприятия за представителите на медиите с участие на служители на МВР, не са предоставяни лични данни, свързани с този случай. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
За реплика – имате думата, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, силно ме озадачава отговорът Ви, въпреки че не беше неочакван за мен. Той буди пред мен цяла серия от въпроси.
Първият, разбира се, вече го зададох: кой реши, че да се дава такава пресконференция изобщо е добра идея? Вие казвате, че е в отговор на публикации в медиите. Публикациите в медиите са относно акция на МВР, в която има арестуван гражданин. Информацията очевидно е изтекла от МВР – няма откъде другаде, информациите в медиите не идват от никъде другаде, освен от МВР, и когато става дума за действия на МВР, тоест приемаме, че има поне двама полицаи, които знаят за какво става дума.
Следващият въпрос, който ми се набива на очи, е: дали според Вас оттук нататък някой родител ще си позволи да съобщи на МВР данни, които са притеснителни за детето му, след всичко, което се случи с този младеж? Ако попаднем случайно в същата ситуация след една, три или пет години, дали ще има достатъчно наивен и глупав родител, за да предостави данните на МВР след всичко, което се случи на този младеж? Аз мисля, че твърдо няма.
За мен изниква още един въпрос. След като Вие се гордеете с този случай и давате пресконференция по него как МВР е предотвратила терористичен атентат, въпросът ми е: може ли МВР да предотврати терористичен атентат, в който родителите не са Ви дали информация, тоест може ли, ако родителите на терориста не дойдат в МВР, Вие можете ли да го заловите? Защото в този случай Вие го залавяте по информация на родителите и даже се хвалите на пресконференция, но ако родителите не искат да предадат терориста, какво правим?!
По въпроса: как изтече информацията? Днес сме 28 юни 2019 г., а Вие сте дали пресконференцията на 8 юни 2019 г. Борите се с тероризъм – това е темата, на която сте дали пресконференцията, това е шумът, който вдигнахте. Залисани в борбата с тероризма 20 дни Вие не можете да разберете откъде е изтекла информацията – поне досега, това ми казахте. На двадесетия ден Вие още не знаете. Става дума, че поне двама журналисти и поне двама полицаи знаят откъде е изтекла информацията, обаче МВР и министърът на вътрешните работи не знаят, или поне в диалога между парламента и изпълнителната власт министърът идва и казва, че когато свърши проверката, ще Ви каже. Колко дни Ви трябват, за да разберете откъде тече информацията, първи въпрос?
Вторият въпрос: Ако Ви трябва месец, за да разберете откъде тече информацията, всъщност как се борите с тероризма?
Последният въпрос: А Вие какво работите всъщност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Кутев, дами и господа народни представители! Първо, искам да разясня, че по случая не работи само МВР. Изрично посочих участието си в пресконференцията и по отношение на кои действия е било това участие. Не искам да тръгваме с внушения, че информацията относно личните данни е изтекла от МВР. Затова не съобщавам крайния резултат от проверката, защото още не е завършила пълно и обективно. В момента, в който проверката бъде извършена и завърши, и ми бъде докладвана, ще Ви запозная и Вас с резултатите от нея, но на този етап не искам да остава внушението, че информацията е изтекла от Министерството на вътрешните работи.
По отношение на пресконференцията тя беше дадена съвместно със Специализираната прокуратура, служители на ДАНС. Мога да Ви заявя, че по случая е работено изключително дискретно до момента, в който нямаше опасност тези продукти, които, както казахте Вие, могат да се купят на свободния пазар, но при определени умения и способности могат да се сглобят така, че да предизвикат сериозен взрив. Между другото, с подобни продукти са извършени немалко терористични актове. Така че действията за предотвратяване на това бяха навременни с цел предотвратяване на терористичен акт.
По отношение на пресконференцията тя беше дадена и обществеността беше запозната със случая във връзка с интереса на обществото към този случай, но без да се предоставят лични данни на извършителя. Личните данни на извършителя – по анализа, който аз направих, излязоха доста по-късно вследствие на фокуса, създаден и върху населеното място, и от участия на различни събеседници по телевизиите, включително и близки до семейството.
Искам да кажа, че действията на семейството наистина са правилни, законосъобразни – наистина наблюдават детето и са подали своевременно сигнал за такива отклонения.
И тогава казах, че въпросът по отношение на тероризма не трябва да се експлоатира в никаква друга посока, освен в посока тези случаи да бъдат предотвратявани и с тези непълнолетни и малолетни лица, които по една или друга причина, са повлияни от такава идеология, да бъде работено дискретно, така че те да могат да се върнат в обществото и в средата, в която са живели.
Искам да Ви заявя, че МВР изключително сериозно гледа на този проблем. Не всичко, което сме извършили, и не всички случаи, по които работим, могат да станат явни за обществото и така трябва да бъде. Но в момента, в който ние преценяваме, че рискуваме много повече от това да работим тайно, отколкото да предотвратим дадено престъпление, което може да има последствия за широк кръг граждани, ние се намесваме. И към момента работим по различни сигнали. За съжаление, това, което предотвратяваме, невинаги става известно на обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към Вас е от народния представител господин Георги Йорданов. Той е относно наводненията в град Пловдив.
Заповядайте, господин Йорданов, да развиете въпроса.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Въпросът формално е от мен, но въпросът е към Вас, зададен от всички пловдивски граждани и касае бедствената ситуация във връзка с последните наводнения в град Пловдив.
Уважаеми господин Министър, известно е, че под ръководството на директора на Областна дирекция на МВР при бедствени ситуации се създава кризисен щаб, който се занимава непосредствено с овладяване на ситуацията и помагане на бедстващите хора.
Въпросът ми към Вас е:
В Пловдив прави впечатление, че при всички по-напоителни валежи се създават бедствени ситуации на едни и същи места. Аз мога да Ви ги изброя, Вие не сте пловдивчанин и вероятно не ги знаете. Това са Коматевският възел, новопостроеният подлез на улица „Гладстон“ до пощата, подлезът под Железния мост и други.
Конкретният въпрос, който искаме да Ви зададем от името на пловдивските граждани, е: винаги ли, при всички валежи, трябва на едно и също място да имаме проблеми? Този кризисен щаб има ли предписания към местните власти за определени мероприятия, които да направят безопасно преминаването на граждани през тези места?
Прави впечатление, че на последните медийни изяви на кризисния щаб кметовете, които трябва да присъстват, не присъстват. Мисля, че тук връзката между кризисния щаб и местните власти се е скъсала и в крайна сметка той вместо да си върши работата само прави един график на пожарните в града къде да отидат спешно да отводнят определени територии. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Господин Министър, заповядайте, за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Йорданов, уважаеми дами и господа народни представители! Действително дъждовният сезон тази година постави гражданите и институциите пред сериозни предизвикателства. Метеорологичната обстановка беше доста изострена и към момента е такава в някои населени места – Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Котел и други.
Както и Вие споменахте в изложението на въпроса, през последните години се наблюдават интензивни валежи в град Пловдив, като трябва да споменем, че особено критична беше ситуацията на 2 юни тази година.
С оглед тясното взаимодействие на всички ангажирани институции на територията на община Пловдив бяха предприети редица мерки, по-важните от които са: на първо място, съобразно законодателството, сформиране на кризисен щаб в Областната дирекция на МВР – Пловдив, ръководен от директора на Областна дирекция старши комисар Атанас Илков. Извършени са незабавни действия по изследване и локализиране на критичните точки на територията на град Пловдив, като са предприети мерки за установяване на причините и последствията от обилните валежи.
На определените кризисни точки бяха изпратени полицейски екипи с цел въвеждане на временна организация на движението и подпомагане дейността по почистване на шахтите и отводнителните съоръжения от донесените от водата клони и други препятствия, които възпрепятстват отводняването на улицата.
Достъп до подлезите и наводнените места беше обезопасен от екипи на районно управление и сектор „Пътна полиция“. Организирано беше сигнализирането на проблемните места, както и автомобилите се насочваха по обходни маршрути.
Вследствие на всички тези мерки от сформирания щаб до 05,00 ч. на трети юни 2019 г. движението по пътните артерии на град Пловдив беше напълно възстановено, като не е постъпвала последваща информация за бедстващи лица.
За да се справят с тази ситуация, бяха привлечени за съдействие сили от пожарната и аварийна безопасност от Кърджали и от София. Около 400 човека взеха директно участие, като 150 от тях са служители на Министерството на вътрешните работи, останалите бяха представители на общински структури, предприятия, както и много доброволци.
Десетки коли останаха без регистрационни табели, като впоследствие сектор „Пътна полиция“ установи собствениците на голяма част от тези автомобили и своевременно табелите им бяха върнати, което облекчи в голяма степен гражданите.
Конкретно на поставения от Вас въпрос – каква е ролята на Комисията за превенция на наводненията и защо не се прилагат превантивни мерки за недопускане на нови бедствени ситуации на същите места, Ви информирам, че Министерството на вътрешните работи няма директно отношение към поставената проблематика. Съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускане и намаляване на последиците от бедствия; планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за защита при бедствия; координира и контролира разработването и изпълнението на общинския план за защита при бедствия и на общинската програма за намаляване на риска от бедствия, които се разработват от общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, председателстван и представляван от кмета на общината и се приемат от общинския съвет.
Съгласно чл. 9 от Закона за защита при бедствия с общинския план за защита при бедствия, включително и наводнения, се определят мерките за предотвратяване и намаляване на риска от наводнения.
Съгласно чл. 6д от същия закон се разработват общински програми и планове за намаляване на риска от бедствия, които съдържат оперативни цели, дейности, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение, отговорни институции, като при устройственото планиране на урбанизирани територии съгласно Закона за устройство на територията се определят превантивни мерки и начин на устройство и защита. Самите устройствени планове се одобряват от общинския съвет и по доклад на кмета на общината.
В заключение, използвам случая още веднъж да изразя благодарност за високата координация между институциите за работа на всички екипи и доброволци, благодарение на които щетите бяха минимизирани и не се стигна до човешки жертви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Йорданов, заповядайте за отношение към отговора.
Реплика – имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към Вашата благодарност към екипите, които се справиха наистина и саможертвено с бедствието, наводненията в град Пловдив. Но от 2 юни, когато цитирате, още два пъти в Пловдив имаше ситуация, при която имахме затруднения на движението в определени части от пътната мрежа поради наводнения на пътната мрежа. Касае основно подлези, за които Ви говорих.
При всички случаи органите на МВР реагираха своевременно, окей и какво става: идва една патрулка, която застава пред наводнения участък, и започва да отбива движението.
Моят въпрос към Вас обаче е по-друг. Винаги ли когато вали дъждът, по-интензивен дъжд, ние ще се ограничим, Вие ще се ограничите, още повече служба КАТ е под Вашата юрисдикция, само с обезопасяване в момента на движението? А дали трайното обезопасяване на движението в определени части, които са предикционни, в които периодично се създават възможности за затрудняване на движението и опасни за живота на преминаващите ситуации, ще останат на вниманието на други органи, които не са толкова компетентни, защото за преминаването по пътищата отговаряте основно Вие? Много бих искал Областна дирекция на РДВР да направи своите предписания към местните власти, за които поемам ангажимента да огласим и да видим, ако кметовете не се справят с тях, защо не се справят и каква е причината? Защото така само харчим залудо парите на хората, народните пари, а в крайна сметка не правим превенция, което е основното за Вашето Министерство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Уважаеми господин Министър, имате възможност да допълните отговора, да вземете отношение.
Имате думата.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Йорданов, дами и господа народни представители! Искам да отбележа, че в случая, изложих Ви и в отговора, невинаги, когато има проливни валежи, за кратко време проблемът е в липсата на превенция. Много често тези валежи са придружени с буря, с чупене на клони, падане на листна маса, което води към моментно запушване на отводнителните системи. Обикновено тези проблеми настъпват в най-ниските точки на населеното място и то не само в Пловдив, а във всички населени места, където самата отводнителна система не може да поеме толкова интензивен валеж, и се получава този проблем. Именно там са необходими бързите действия, свързани с ограничаване на движението, предотвратяване на влизането на автомобили, които да попречат евентуално за бъдещата работа на колегите от пожарна и аварийна безопасност, на ВиК дружествата и други отговорни институции за незабавно почистване на шахтата, така че тя да може да поеме тази вода.
Така че в случая смятам, че проблемът по-скоро идва от това, че ние няма как да предвидим в пълна степен настъпването на такива събития, но можем със създадена добра организация да намалим последствията от тях, както се е получило и в случая, в такива случаи наистина кризисният щаб се ръководи от областния директор на Министерството на вътрешните работи, така е по закон. Естествено, аз в този случай присъствах на част от заседанието и на анализа, след като беше възстановено движението. Присъстваха кметовете на районите в Пловдив и там бяха обсъдени и какви мерки да бъдат предприети за в бъдеще, така че да се намали рискът от такива последващи действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Това беше последният въпрос към Вас. Благодаря Ви за днешното Ви участие в работата на парламента.
Преминаваме към въпроси към министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев.
Първият от тях е от народния представител Валентин Милушев относно Европейското първенство по баскетбол на колички.
Заповядайте, господин Милушев, да развиете въпроса.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! От медийни публикации стана известно, че от 29 юли до 4 август в София ще се проведе Европейско първенство по баскетбол на колички в Дивизия С. Това ще бъде и дебютно участие на българския национален отбор на подобен форум. В София ще пристигнат отборите на Сърбия, Гърция, Чехия, Унгария, Ирландия и Португалия.
Провеждането на това първенство в страната ни е от изключително значение за развитието на спорта за хора с увреждания.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: подпомага ли Министерството на младежта и спорта провеждането на Европейското първенство по баскетбол на колички и по какъв начин държавата подкрепя развитието на този спорт като част от политиката за развитие на спорта за хора с увреждания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Милушев.
Уважаеми господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Милушев, развитието на спорта за хора с увреждания е един от основните приоритети на Министерството на младежта и спорта. В изпълнение на този приоритет още през първия ми мандат като министър на младежта и спорта през 2016 г. беше утвърдена нова Програма за развитие на спорта за хора с увреждания. С нея се поставя началото на реформа в подпомагането на спорта за хора с увреждания. Водещата идея е, че публичните средства за този спорт трябва да бъдат предназначени не само за печеленето на медали, а за да се осигури достъп до спортните съоръжения, условия за спортуване на колкото се може повече хора с увреждания.
В настоящия си вид Програмата предоставя по-добри условия и повече възможности, като освен за специализираните спортни организации: Българска параолимпийска асоциация, Спортна федерация на глухите в България и Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, тя е отворена и за всички останали федерации, развиващи спорт за хора с увреждания.
Баскетболът на инвалидни колички е спорт, който илюстрира най-добре как Програмата на Министерството на младежта и спорта помага за развитие на спорта за хора с увреждания. Министерството на младежта и спорта подкрепя развитието на баскетбола на колички в България още с въвеждането на новата Програма през 2016 г. Оттогава досега на Българската федерация по баскетбол по Програмата са предоставени общо 346 хил. лв. предимно за провеждане на спортни занимания, организиране на държавни първенства, подготовка и участие на националния отбор в международни състезания, и не на последно място – за закупуването на общо 28 спортни инвалидни колички за баскетбол.
През 2016 г. в страната имаше три съществуващи клуба по баскетбол за хора на инвалидни колички, а в момента се развиват пет клуба. Системната подготовка се води от 57 лица с различни двигателни увреждания, част от които в новосъздадените два баскетболни клуба за хора с увреждания. Осигурени са шест квалифицирани спортни специалисти, които да работят с лицата по клубовете, а за националния отбор – треньор, физиотерапевт и други длъжностни лица.
Българската федерация по баскетбол ежегодно организира между три и пет турнира в градовете София, Варна и Бургас. През 2016 г. в България беше проведено първото Държавно първенство по баскетбол на инвалидни колички. Вследствие на развитието на този спорт в България, през последните три години Българската федерация по баскетбол подаде кандидатура за домакинство на Европейското първенство по баскетбол на колички в Дивизия С и получи официално домакинството на 29 януари 2019 г. Първенството ще се проведе в столичната зала „Триадица“ от 29 юли до 4 август, а на 10 април официално беше изтеглен жребият за него в присъствието на генералния секретар на Европейската федерация по баскетбол на колички Петер Дучек, спортният директор на централата Дирк Косер и президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.
Средствата, предоставени от Министерството на младежта и спорта, за участието в първенството на българските спортисти с увреждане, са в размер на 33 500 лв. Тези средства осигуряват екипировката на българския отбор, подготовката на спортисти и треньори, както и пансионат за целия отбор от общо 15 човека по време на първенството с включен лекар, физиотерапевт и асистент колички.
През 2019 г. за развитието на баскетбола на колички Българската федерация по баскетбол получава финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер на 120 хил. лв. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Ще има ли реплика и отношение?
Господин Милушев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор и да Ви поздравя с това, че имате наистина отношение към хората с увреждания, за да може чрез спорта те да се чувстват ползотворни граждани на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Милушев.
Господин Министър, ще има ли дуплика? Няма.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Иван Ченчев. Въпросът му е относно режима на лицензиране на спортните федерации.
Господин Ченчев, имате думата да развиете въпроса – заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, надявам се, първо, всичко да е наред с Вашето здравословно състояние.
Искам да Ви задам въпроса за спортните федерации, тъй като всички добре знаем, че е в сила нов Закон за физическото възпитание и спорта. В конкретния случай ме интересува: колко спортни федерации до момента са изпълнили изискванията на влезлия в сила нов Закон на 18 януари 2019 г., за който стана дума, и на колко федерации е издаден безсрочен спортен лиценз; има ли констатирани непълноти в Закона по отношение на режима на лицензиране на спортните федерации?
Мисля, че това са основните въпроси, на които трябва да получим отговори. Запазвам си правото след това да ги допълня. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ченчев.
Уважаеми господин Министър, имате думата да отговорите на първата част от въпросите, както обеща господин Ченчев.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ченчев, както сте посочили във Вашия въпрос, § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, в сила от 18 януари 2019 г., дава едногодишен срок на българските федерации да се приведат в съответствие с изискванията на новия закон и да получат безсрочен спортен лиценз.
Процедурите по издаване, отказ, отнемане и прекратяване на спортен лиценз на спортните федерации се провеждат при спазване на изискванията на Раздел III от Глава трета на Закона за физическото възпитание и спорта. Новият закон въведе и нови изисквания към спортните федерации и спортните клубове, чиято цел е да направи работата им по-ефективна, да се премахнат така наречените кухи клубове в спорта, да се гарантира наличието на договори на федерациите с треньорските кадри, да се гарантира, че спортните организации разполагат със спортни обекти на територията на страната, в които могат да провеждат тренировъчна дейност и други. Клубовете могат да членуват само в една спортна федерация или съответно в многоспортова федерация. Членовете на управителния орган на клуба не трябва да са свързани лица помежду си или да са свързани лица с членове на други спортни клубове от същата федерация. Според новия закон спортният лиценз при по-строг контрол вече е безсрочен.
В чл. 26, ал. 1 на Закона за физическото възпитание и спорта е посочено, че процедурите по издаване, отказ, отнемане и прекратяване на спортен лиценз се определят с Правилника за прилагане на Закона. Правилникът за прилагане е приет с Постановление на Министерския съвет № 77 от 9 април 2019 г. и е в сила от 12 април 2019 г. Според чл. 3 от Правилника министърът на младежта и спорта със заповед назначава комисия по лицензиране и регистриране като постоянно действащ помощен орган.
От 12 април до момента документи по чл. 21 от Закона за физическото възпитание и спорта в Министерството на младежта и спорта за издаване на безсрочен лиценз са подали 17 спортни федерации, лицензирани по отменения закон. Към момента безсрочен спортен лиценз е издаден на седем федерации: Сдружение „Автомобилна федерация на България“, Сдружение „Български стрелкови съюз“, Сдружение „Българска федерация по ветроходство“, Сдружение „Българска федерация по сумо“, Сдружение „Българска федерация по авиомоделизъм“, Сдружение „Българска федерация по шейни на улей и естествени трасета“ и Сдружение „Българска федерация по корабомоделен спорт“. Документите на останалите федерации се разглеждат от комисията в момента.
В хода на работата в условията на новия Закон за физическото възпитание и спорта, както отбелязах, се въвеждат и нови изисквания по отношение на лицензионния режим на федерациите, като констатирахме специфични случаи на начина на упражняване на спортните права, наложени от практиката на работата на международните спортни организации. Съществуват системи на международни спортни организации, при които спортните права на националните организации се предоставят и делегират, без последните да са обвързани от пряко членство в международните организации.
Такива са случаите за спортовете, попадащи в обхвата на дейността на ФИА – Международната автомобилна федерация; предоставянето на правата за спортовете, които се администрират от Международната федерация по гимнастика – спортна гимнастика, художествена гимнастика, аеробика, скокове на батут, акробатика; предоставянето на спортни права за спортовете, администрирани от Международната федерация по въздушни спортове – парашутизъм и авиомоделизъм; делегирането на права за спортове, администрирани от Международния съвет за военен спорт, и други. Държа да отбележа, че тези специфични случаи не са разглеждани и в стария Закон за физическото възпитания и спорт.
Едно от основанията, въведено от Закона за физическото възпитание и спорта за отнемане на спортен лиценз, е отнемането или прекратяването на членството на дадена спортна федерация в съответната международна организация, от което произтича невъзможността спортната федерация да упражнява правата по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона, а именно: да представлява страната на международни спортни състезания; да организира и провежда международни първенства и, съответно, невъзможността да определя състава на националните отбори.
През тази година имахме случай, който показа, че общата формулировка „отнето или прекратено членство“ не детайлизира специфичните случаи на спортни права, които предоставят на международните организации, макар зад отнемането им реално да стои невъзможността българската спортна федерация да изпълнява пълноценно функциите си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Ченчев, заповядайте за реплика и отношение към обстойния отговор. Просрочихме времето, но въпросът беше такъв, че изискваше конкретни данни и нямаше как да не чуем отговора.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Така е, господин Председател, благодаря Ви.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за отговора. Вие знаете, че и в работната група, която беше по отношение на изготвянето на този закон, сме дебатирали тези въпроси, включително и за режима на лицензиране. Целта е да се намали участието на така наречените кухи клубове или създаването им. Така че по този въпрос сме наясно.
По-скоро тук имам едно допълнение към първоначалния ми въпрос: какви са непълнотите и дали има такива, констатирани по отношение на режима на това лицензиране, дали Министерството е установило такива непълноти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ченчев.
Господин Министър, видяхме, че в основния отговор бяхте изчерпателен. Ще допълните ли отговора?
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Ченчев, аз мисля, че в изложението ми се съдържаше и отговорът на Вашия въпрос. Както казах, в хода на работата и в условията на новия Закон за физическото възпитание и спорта констатирахме специфични случаи на начина на упражняване на спортните права, които ги упоменах преди малко, и, както казах, те не са били разглеждани нито в стария закон, нито в този преди него. Така че това е нашата констатация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос също е от народния представител Иван Ченчев и той вече е за конкретен казус за отнетия национален спортен лиценз на Българската федерация по автомобилен транспорт. Да не би да е спорт?
Заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Да, има грешка.
Господин Председател, благодаря.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, с ясното съзнание, че от момента на постъпването, на входирането на този въпрос досега е минало около един месец, може би и малко повече време и за това време, през това време се случиха някои неща – имаме решение на съд, но все пак искам да запозная залата с конкретния казус.
Ще Ви помоля, господин Председател, за малко повече време, защото този казус е важен. Все пак въпросният казус, за който става дума, изкара на улицата българските автомобилисти, които протестираха, и то нееднократно. На 28 май протестираха пред Министерския съвет срещу отнетия лиценз на Българската федерация по автомобилен спорт от страна на Съюза на българските автомобилисти. Последващо отнемането на този лиценз събитие е създаването на Автомобилна федерация в България, която по бързата процедура е призната от Министерството на спорта и вече разполага с правата да организира състезания в България.
Сдружение „Автомобилна федерация на България“ получава спортен лиценз като Федерация по автомобилен спорт с решение на Министерството на младежта и спорта на 19 април 2019 г.
На 16 януари 2019 г. Съюзът на българските автомобилисти като член на Международната федерация по автомобилизъм – ФИА, оттегля предоставените права на Българската федерация по автомобилен спорт за организиране и провеждане на национални и международни първенства, за определяне състава на националните отбори и така нататък. Съгласно Международния спортен кодекс на ФИА, която е Международната федерация, българските състезатели нямат право да участват в международни състезания от името на Българската федерация по автомобилен спорт. След посещението на представителя на ФИА Вернер Краус стана ясно, че само СБА, като член на организацията, може да делегира права на други автомобилни организации в страната. Според автомобилните състезатели е парадокс една неспортна организация да избира на кого да делегира спортни права.
В началото на своето съществуване Българската федерация по автомобилен спорт е само секция към Съюза на българските автомобилисти, но през 1992 г. е регистрирана като отделна федерация. Съюзът на българските автомобилисти обаче не е организирал състезания и не е осъществявал спортна дейност в последните 20 години, като това е извършвала Българската федерация по автомобилен спорт, без официално предоставен или делегиран лиценз за притежаването на права, но с лиценз от Министерството.
По новия Закон за физическото възпитание и спорта Българската федерация по автомобилен спорт не отговаря на една единствена точка от него – да бъде международно представена. В същото време няма как тя да бъде международно призната, след като е с отнет лиценз в България. Парадокс е, че правото да отнема лиценза на Спортната федерация е получила организацията в частна полза – Съюзът на българските автомобилисти, а не Министерството на спорта, но всичко това става със съгласието на Министерството.
Съюзът на българските автомобилисти притежава международен лиценз за различни дейности, в които попада и спортът от времената, когато с Българската федерация по автомобилен спорт са една и съща организация или поне са свързани чрез един и същ председател. Повече от 20 години Съюзът не е осъществявал спортни събития, а лицензът още е негово притежание. Този лиценз обаче означава суверенитет за Българската федерация по автомобилен спорт. Бързите действия по отнемането на лиценза на Федерацията по автомобилен спорт са опит Съюзът на българските автомобилисти да регистрира ново сдружение, да му даде международни права и по този начин да подмени управлението на автомобилния спорт у нас, в разрез със Закона. В този смисъл аз разбирам гнева на автомобилните състезатели, които входираха жалба по казуса във Върховния административен съд.
Българската федерация по автомобилен спорт е в процес на кандидатстване пред Международната федерация – ФИА, за придобиване и на международни права за организиране на състезания в момента, в който Министерството ѝ отнема лиценза, което би трябвало да е нарушение на закона от страна на Министерството. Автомобилната федерация на България не е член на Международната федерация, тъй като няма заявление за членство по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Допуснато е още едно нарушение по този казус – не е спазен гратисният период, в който спортните федерации и организации са получили възможност за адаптиране към новия закон за спорта. Преди да изтече този период, лицензията на Българската федерация по автомобилен спорта е отнета, лицензираните спортни федерации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Закона в срок до една година от влизането му в сила според § 6 от Закона за физическото възпитание и спорта.
В този смисъл е въпросът: защо с Решение, № РД-10-1 от 18 април 2019 г., министърът на спорта, при неспазен гратисен период и непроучени обстоятелства около кандидатурата за членство, отнема националния спортен лиценз на Българската федерация по автомобилен спорт, а на следващия ден го предоставя на новосъздадена организация, която не отговаря на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта?
На 19 април 2019 г. депутати от парламентарната група на ГЕРБ внасят предложение за допълнение и изменение на Закона за физическото възпитание и спорта и то вероятно е с цел да легитимират акта на Министерството по отнемането на лиценза от предишния ден. Това предложение цели да узакони притежаването на спортни лицензи от организации извън юрисдикцията на Министерството на физическото възпитание и спорта, а в конкретния случай, дори и в частна полза, и делегирането им на спортни федерации. Това делегиране прави ли обществените организации и Министерството зависими от външни за спорта структури? Защитен ли е държавният и общественият интерес? Имам и още, но Ви благодаря за разбирането. Извинявам се за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ченчев, и така е достатъчно сложен и обемен въпросът.
Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ченчев, аз Ви благодаря за подробно изложения въпрос и подробно изложените факти по него. Моля да ме извините, защото част от отговора ми вероятно ще повтаря тези факти, които са изнесени, но мисля, че няма лошо. Това потвърждава, че и двамата ще се придържаме стриктно към фактите.
Само с едно уточнение в началото. Разбира се, запознат съм подробно с двата протеста на автомобилистите и държа да уточня, че това не са всички автомобилисти, а са част от тях. За съжаление, този казус направи така, че автомобилното движение в България все още да не е наясно с пълната ситуация. Аз Ви благодаря за този въпрос, защото се надявам след днешния дебат тези неща да са изяснени. Ще се постарая да представя максимално изчерпателно фактите около отнемането на спортната лицензия на Българската федерация по автомобилен спорт в предвиденото време.
Сдружението „Българската федерация по автомобилен спорт“ е притежавало спортна лицензия по чл. 17, ал. 1 от вече отменения Закон за физическото възпитание и спорта, чиято валидност е запазена при условията на § 6 от Предходните и заключителните разпоредби на действащия от 18 януари 2019 г. нов Закон за физическото възпитание и спорта.
На 17 януари 2019 г. Министерството на младежта и спорта е получило уведомление от Съюза на българските автомобилисти, че то оттегля и предоставеното от тях право на Сдружението „Българска федерация по автомобилен спорт“ да провежда дейности, свързани с автомобилния спорт. За изясняване на ситуацията е водена кореспонденция между мен и президента на Международната федерация по автомобилизъм Жан Тод. Проведена е и среща с представителя на ФИА господин Вернер Краус, който посети България.
Установи се, че съгласно чл. 14.1 от Международния спортния кодекс на ФИА Международната организация признава само една национална организация, която притежава така наречената спортна власт, спортни права и която осъществява контрол върху автомобилния спорт в съответната държава. За Република България тази организация е Съюзът на българските автомобилисти – СБА, за което Министерството на младежта и спорта изрично е уведомено с писмо от президента на ФИА. Последствията от оттеглянето от страна на СБА на спортните права на Сдружението „Българска федерация по автомобилен спорт“ са, че Сдружението „Българска федерация по автомобилен спорт“ вече няма правата по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, а именно: да представлява страната на международни спортни състезания; да организира и провежда международни първенства по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта и произтичащата от това невъзможност да определя състава на националните отбори.
От момента, в който СБА е оттеглил правата от Българската федерация по автомобилен спорт – съгласно чл. 1, т. 6 и чл. 1, т. 7 от Международния спортен кодекс на ФИА, българските състезатели нямат право да участват в международно състезание от името на Сдружението „Българска федерация по автомобилен спорт“. В резултат на това със Заповед от 18 април 2019 г. на министъра на младежта и спорта спортната лицензия на Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ е отнета.
Сдружението „Българска федерация по автомобилен спорт“ е поискало пред Върховния административен съд спиране на предварителното изпълнение на заповедта. От 26 юни 2019 г., тоест преди няколко дни, Върховният административен съд отхвърли искането на Сдружението за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.
Със заповед от 19 април 2019 г. на министъра на младежта и спорта е издаден спортен лиценз по чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта на Сдружение „Автомобилна федерация на България“, въз основа на заявление, към което са представени необходимите документи, с които се удостоверява съответствието на заявителя с изискванията на чл. 20 от Закона за физическото възпитание и спорта. В ММС е предоставено и писмо от председателя на Съюза на българските автомобилисти, с което сме информирани за решението на Управителния съвет на СБА за правата за провеждане на дейности, свързани с автомобилния спорт на територията на България, и участия на международни състезания да бъдат делегирани на Сдружението „Автомобилна федерация на България“ и за наличието на договор за съвместна дейност между Автомобилната федерация на България и СБА, както и уведомление до ФИА за делегиране на правата на Сдружение „Автомобилна федерация на България“.
Сдружението „Българска федерация по автомобилни спортове“ е поискало пред Върховния административен съд спиране на предварителното изпълнение на заповедта за издаване на лиценз на Автомобилната федерация на България. Вече Ви уведомих, че решението по делото е, че искът на Сдружението е отхвърлен.
Последната информация, която Министерството на младежта и спорта има по казуса, е също от този месец – 21 юни, и ФИА е уведомил СБА, че е разгледала отново казуса със спортните права за България отново. Потвърждава, че организацията, която притежава тези права, е именно Съюзът на българските автомобилисти. Такова копие от писмото ни беше предоставено, разбира се.
Водени от интереса да върнем възможността на българските състезатели да участват в редица първенства, както и на територията на България да се провеждат международни състезания, Министерството на младежта и спорта подходи отговорно и максимално бързо. Издаването на спортна лицензия на федерация, която да администрира автомобилния спорт в страната и при международни участия, осигури безпрепятственото провеждане от 10 до 12 май 2019 г. на включеното в Международния календар на ФИА 50-то юбилейно рали в България. При липсата на федерация с валидна спортна лицензия и предоставени спортни права от ФИА нямаше да има възможност рали „България“ да бъде проведено.
Автомобилната федерация на България ни увери, че ще приеме всички автомобилни клубове, които са редовни, отговарят на устава ѝ и на Закона за физическото възпитание и спорта, и по този начин всички български състезатели ще могат да участват в Юбилейното рали, както и се случи.
Проведеното от Автомобилна федерация на България рали „България“ беше едно от най-добрите състезания в годините, за което свидетелства и поздравителното писмо от страна на президента на ФИА Жан Тод към организаторите. В рали „България“ тази година участваха 33 екипажа, а на финалния му етап във Варна присъстваха над 15 хиляди зрители.
В заключение, бих искал да обърна внимание, че твърденията, които членове на управителните органи на Федерацията са с отнет лиценз тиражират в различните медии, които се съдържат и във Вашия въпрос, целят прехвърляне на дългогодишия проблем между тях и признатата от ФИА организация – СБА, върху Министерството на младежта и спорта. Целта и задължението на Министерството на младежта и спорта винаги е било да осигури възможност на българските състезатели да участват в състезания и да развиват спорта си, а не да вземат страна в спорове между самостоятелни юридически лица. В действията си по казуса сме се ръководили от разписаните в Закона за физическото възпитание и спорта норми – въз основа на получена и събрана от съответните компетентни институции информация и данни, уведомление от СБА, кореспонденция с президента на Международната федерация по автомобилизъм Жан Тод и среща с представител на ФИА.
Според информацията, с която Министерството разполага, мисля, че Вие потвърдихте във Вашето изложение, че Българската федерация по автомобилен спорт е част от структурата на СБА от 1973 г. до 1992 г., когато се обособява като самостоятелно юридическо лице. От 1992 г. до януари 2019 г. СБА е предоставял на Българската федерация по автомобилни спортове правата за извършване на дейности, свързани с автомобилния спорт. Тоест 26 години Българската федерация по автомобилен спорт е извършвала тази дейност, но не е станала член на ФИА, така че не виждам причина в момента за това да е виновно Министерството на младежта и спорта.
В случая с Българската федерация по автомобилен спорт също не става въпрос за прелицензиране на Федерацията спрямо новия Закон за физическото възпитание и спорта, за да се ползва гратисен период от една година, а става въпрос за отнемане на лиценза, защото е отнето правото да развиват международна дейност. Всички процедури съгласно Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта са спазени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Ченчев, имате думата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател, сега обещавам да бъда по-кратък.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Има казус и сме наясно с това, че е имало дело и какво е казал съдът по него. Между другото, трябва да е ясно, че това дело е за искане за спиране на тази заповед, а през месец ноември, ако не ме лъже паметта, ще се гледа делото, което по същество е за закононарушения по отношение на отнемането на лиценза.
Тук въпросът е: защо се дава лиценз на друга структура, която е в частна полза? Това се прави в момент, в който Българската федерация по автомобилен спорт кандидатства за международните състезания и за международните права, които трябва да получи, и в този момент се получава това решение за отнемане на лиценза. Много е хубаво, че сме имали юбилейно успешно рали „България“ и, разбира се, само мога да адмирирам – надявам се и моите колеги, това нещо, защото рали „България“ си е традиционно състезание, което е една от емблемите на нашата страна в този спорт.
Това е въпрос, който, при толкова години дейност, при толкова години покриване, осъществяване и организиране на един спортен календар от страна на Българската федерация по автомобилен спорт, по този начин – след влизането в сила на този закон по време на кандидатстването да се отнеме лицензът, това всъщност изкара хората на улицата. Те може да са част от автомобилистите, не всичките, може да са всичките – не съм ги броил със сигурност, но при всички положения има казус, който, както се казва, им е дошъл малко изненадващо, тъй като те са извършвали тази дейност дълги години, и то успешно. И както тази структура, получила правото да организира състезания в момента, казва, че има поздравително писмо от Жан Тод – президента на Международната автомобилна федерация, така и Българската федерация по автомобилен спорт със сигурност за тези почти 30 години има съответните похвали и грамоти за успешното организиране на десетки и стотици състезания.
Така че казус има. Със сигурност през ноември месец ще бъде интересно какво ще реши съдът. Но, тук с Вас, мисля, че интересът ни, а той е общ, трябва да бъде в посока и в полза на българския спорт и на хората, които са го организирали и искат да го организират.
Благодаря Ви, че ме изслушахте. Надявам се да има решение на този въпрос, и то най-чистосърдечно и най-добросъвестно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ченчев.
Господин Министър, можете да вземете отношение и към репликата, и към допълнението.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Да, аз ще бъда съвсем кратък.
Благодаря, господин Ченчев, за разясненията и за въпроса, защото този казус наистина е важен и трябва автомобилните среди в България да бъдат запознати с това как вървят нещата и какви са процедурите.
Както казах и в отговора на въпроса си, единствените мотиви за нашите действия – ние сме се водили само и единствено от мисълта да защитим интереса на българските състезатели.
Няма да коментирам как Българската федерация по автомобилни спортове си е изпълнявала задълженията. Като всяка спортна институция, и те са имали върхове и спадове, имали са силни години, имали са период на управленски кризи, каквато всъщност е и в момента, защото знаем, че от няколко години там се водят дела за редовността на проведено Общо събрание и се оспорва властта във Федерацията, но както и да е – това няма касателство към нашата теза.
Има някои новости, разбира се, както Вие ги казахте. Едната от тях е от момента на задаването на Вашия въпрос досега. Най-интересното е, че Международната федерация по автомобилизъм потвърди с ново писмо – тя вече е разгледала отново положението в България, и потвърди със свое писмо, че спортните права, които се предоставят на българска структура или организация за организирането на състезания в България, са предоставени на СБА, както е било винаги досега.
Така че аз наистина не виждам с какво Министерството може да е попречило на това кандидатстване на Българската федерация по автомобилен спорт, още повече 26 години това не се е случвало.
В момента единственото нещо, което ние искахме, е да не провалим сезона на автомобилните състезатели. Разгледали сме много внимателно документите на новата федерация, не сме установили пропуски. Разбира се, има дело, което предстои да бъде разгледано. Предоставили сме всички необходими документи и се надяваме Върховният административен съд наистина да вземе правилното решение по случая, за да може българският автомобилен свят да се обедини отново и да работим по-сериозно за възвръщане на старите позиции, които България е имала в международния автомобилен свят. Благодаря Ви много за отправения въпрос и за изложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Последният въпрос за днешния парламентарен контрол към Вас, поставен от народния представител Александър Мацурев, е относно идеята професионални треньори да преподават в трети час по физическо възпитание в училищата.
Заповядайте, господин Мацурев, да развиете въпроса и да ни запознаете с идеята за този час.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Моят въпрос към Вас е относно една Ваша идея – професионални треньори да преподават в третия час по физическо възпитание в училищата.
Още по време на предходния Ви мандат бяхте основен инициатор на идеята професионални треньори да преподават по време на третия час по физическо възпитание в училищата. Това залегна и в Закона за училищното и предучилищното образование. Подкрепям това Ваше начинание, защото то ще допринесе за изграждането на качествена физическа култура и образование в децата и часовете ще придобият още по-сериозно съдържание. Считам, че това е пътят за възраждането на българския спорт и за постигането на още по-добри резултати. Вярвам, че по този начин ще бъде много по-лесно да бъдат откривани и развивани спортно технически умения по различните видове спорт на децата, които притежават специфичен талант и качества.
В тази връзка искам да Ви задам следните въпроси:
Какви трудности и пречки среща представляваното от Вас Министерство? В тази връзка каква масова практика може да бъде въведена в българските училища и от какво естество? Бихте ли могли да посочите добри примери? Какви са очакваните ползи и резултатите в училищата, където има назначени такива професионални треньори? Какви стъпки предприема Министерството на младежта и спорта тази практика да бъде прилагана в повече училища в страната? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Мацурев.
Уважаеми господин Министър, имате възможност да отговорите – заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев, възможността в тъй наречения трети час по физическо възпитание в училищата да влизат специалисти с професионална квалификация „треньор“ по вид спорт създаде условия за изграждане на партньорство между училищата и спортните клубове. Тази разпоредба на Закона за предучилищното и училищното образование няма задължителен характер и основно зависи от волята на училищните ръководства и активността на спортните клубове и треньорите. Трудностите при прилагането ѝ са свързани с неувереност от страна на училищните ръководства, както и с недостатъчна спортна база в част от училищата.
Към настоящия момент директорите на училищата все още не проявяват очакваната инициативност за установяване на контакти със спортните организации.
От друга страна, съществена роля в този процес имат общините и регионалните управления на образованието. В населените места, в които общините, регионалните управления на образованието и директорите на училища са избрали спорта като инструмент в борбата със зависимостите и агресията, тази възможност се прилага на практика и предстои да видим реалните резултати от нея. За добър пример в това отношение бих могъл да посоча община Варна, където през следващата учебна година ще се приложи за втори път Програмата „Тренировъчен урок“. Треньорите са по 12 вида спорт – баскетбол, лека атлетика, тенис на маса, футбол, шахмат, хандбал, ръгби, волейбол, карате, айкидо, ориентиране и модни танци. Часовете се водят безвъзмездно от треньора по вид спорт. Щатният учител по физическо възпитание и спорт също участва в урока, като запазва хорариума си и подпомага дейността на треньора. Дейността задължително се съгласува с началника на РУО и с експерта по физическо възпитание и спорт към РУО, с директорите на училищата, които имат желание да заявяват видовете спорт в общината, след което се изготвят графици. Това определено е добър пример за това как би могла да се реализира тази законова възможност.
В началото на месец юни във Варна е организирана и кръгла маса, която е събрала представители на общини, експерти на Министерството на младежта и спорта, регионални управления на образованието от цялата страна, за да обсъдят възможните подходи за установяване на ефективни връзки между училищата и спортните клубове и за привличане на треньори за провеждане на спортните дейности в училищата.
Надявам се тази инициатива да започне да се прилага във все повече общини. Очакваните резултати от влизането на професионален треньор в третия час по физическо, освен откриването на повече таланти в спорта и създаването на по голям резерв за развитието на спорта за високи постижения, е и да се засили интересът на самите ученици към системни занимания със спорт.
Както е добре известно, спортът е не само здраве, но и най ефикасната превенция срещу различни форми на зависимости и агресията сред децата и подрастващите. Очакваме в училищата, в които преподават професионални треньори, да се увеличи броят на участниците в състезанията и проявите, включени в спортните календари, както и в състезанията от ученическите игри.
Следващият етап в тази посока е създаването на училищни спортни отбори – добре позната в миналото практика, която, за съжаление, съществува в малко училища в страната в момента.
Във връзка с новите разпоредби, залегнали в Закона за физическото възпитание и спорта, в сила от 18 януари 2019 г., Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката са разработили Проект за наредба за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план – извън задължителните учебни часове, която предстои да бъде утвърдена от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката. Тази наредба регламентира създаването на училищни спортни отбори. Предвидена е възможност училищният спортен отбор, освен от учител по физическо възпитание и спорт, да се организира и от треньор по вид спорт. Директорите на училищата имат възможност да сключват договори с треньори от спортните клубове, които да провеждат тренировъчните занимания и да сформират отборите за участие в ученически спортни състезания и прояви. Това е нова стъпка към създаване на условия за мотивиране на учениците за участие в заниманията по вид спорт и спортна изява.
От пет години Министерството на младежта и спорта участва в инициатива на Европейската комисия, чиято цел е да промотира спорта и физическата активност за всички – Европейската седмица на спорта „Be Active!“.
През миналата година инициативата в България бе насочена към училища в различни по големина общини в страната, в които в продължение на три седмици организирахме открити уроци по вид спорт с професионален треньор според избора на конкретното училище. Посетихме 12 общини: Дупница, Аврен, Аксаково, Велинград, Панагюрище, Поморие, Созопол, Бяла, Нова Загора, Казанлък, Димитровград и Нови пазар. Смея да твърдя, че интересът беше голям и се надявам, че част от тези училища са продължили работа в тази посока.
В рамките на същата инициатива през миналата година проведохме социологическо проучване сред ученици от I до ХII клас, родители и учители по физическо възпитание, което показа добри резултати по отношение нагласите към спорта. Българските деца и техните родители смятат, че спортът е полезен и биха искали да спортуват. Учителите по физическо възпитание разбираемо се оплакват от неглижирането на техния предмет, но смятат, че се върви в положителна посока.
В заключение, бих искал да Ви благодаря за въпроса и затова, че обръщате внимание на тази важна тема – спортът в училище. Физическото възпитание е важна част от обучението на нашите деца. То носи много ползи по отношение на тяхното здраве, на възпитанието им, на социализацията им, играе важна роля в превенцията срещу агресията и зависимостите. За да постигнем резултати, трябва да работим заедно и да полагаме усилия, както държавата, така и общините, директорите на училища, спортните организации, обществото като цяло. Това е наистина начинът, за да имаме здрава нация. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Мацурев, ще вземете ли отношение към отговора?
Заповядайте, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз искам да Ви благодаря за изчерпателния отговор. Наистина това е една чудесна практика, която се е случила във Варна. Надявам се, както казахте, в повече общини това да бъде като засилен интерес и да стартира почти навсякъде.
Моят апел все пак е към всички общини и директори – колкото по-скоро стартират тази инициатива и тази идея, мисля, че толкова по-бързо ще има резултат както сред децата, така и сред всички тези, които искат да спортуват като малки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев.
Господин Министър, истински Ви благодарим за участието в днешния парламентарен контрол. Желаем Ви успехи и здраве!
Уважаеми народни представители, с това изчерпихме въпросите за днешния парламентарен контрол и приключихме седмичната Програма за работа на парламента.
Следващото пленарно заседание ще бъде на 3 юли 2019 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,14 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания