Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 11 юли 2019 г.
Открито в 9,03 ч.
11/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Стоян Мирчев и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включен в седмичната програма за работа на Народното събрание Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната покупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител е Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия. Предлагам да бъде включена като точка трета за днешното заседание – 11 юли 2019 г., а останалите, съответно да се преномерират.
Колеги, моля, гласувайте.
Гласували 187 народни представители: за 181, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Съобщение:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на отбраната на Република България, уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, със своя заповед е разрешил в периода от 12 до 22 юли 2019 г. пребиваването на територията на Република България на група от военнослужещи от Военноморските сили на Кралство Белгия, и плаване в териториалното море на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещение на пристанище Варна на кораби от състава на военноморските сили на Великобритания, Канада, Република Турция, Румъния, Република Италия, Френската република и Република Гърция.
Визитата на групата и корабите е с невоенен характер и е свързана с участието им в Националното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „Бриз 2019“. Уведомлението е постъпило на 10 юли 2019 г. с входящ № 903-09-36 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Колеги, продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, № 954-01-5.
Внесен е от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. Приет е на първо гласуване на 13 март 2019 г.
Заповядайте, доктор Дариткова, да ни запознаете с Доклада на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 март 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 172 народни представители: за 170, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте за изказване, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искала в началото на обсъждането и гласуването на разглеждания Законопроект, да внеса малко яснота по текстовете на някои от разпоредбите, които не бяха подкрепени от Комисията по здравеопазването.
Както информирах и членовете на Комисията по здравеопазването на заседанието ни, проведено на 20 юни 2019 г., в хода на подготовката за второ гласуване на Законопроекта във връзка с предлаганото с § 4 и 5 въвеждане на забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн в закрити и някои открити обществени места, изпратихме запитване до Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, отдел Б2 „Предотвратяване на технически бариери“ към Европейската комисия по отношение на необходимостта от нотифициране на предлаганите разпоредби.
Причината да направим това запитване е съдържанието на т. 55 от Преамбюла на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, която гласи следното:
„55. Дадена държава членка следва да има право да продължи да прилага или въвежда национални правни норми, приложими за всички пуснати на нейния национален пазар изделия по отношение на аспекти, които не са уредени от настоящата директива, при условие че те са съвместими с ДФЕС и не възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива.
По същия начин и при същите условия дадена държава членка би могла, наред с другото, да въведе правила или забрана за аксесоари, използвани за тютюневи изделия, включително водни лули, за растителни изделия за пушене, както и да въведе правила или забрана за изделия, които на външен вид наподобяват тип тютюневи или свързани с тях изделия. Предварително уведомление се изисква за националните технически разпоредби съгласно Директива 2015/1535/ЕС.“
Също така, беше изпратено и писмо за становище към Министерството на икономиката, което е органът по нотификация. В отговорите и на двете институции, еднозначно се посочва, че Директива 2014/40/ЕС предоставя възможност на държавите членки да въвеждат и прилагат национални правни норми, приложими за всички пуснати на националния им пазар изделия по отношение на аспектите, които не са уредени от директивата, да въвеждат правила или забрана за аксесоари, използвани за тютюневи изделия, включително водни лули, при условие че проектите на тези разпоредби, предварително се нотифицират по реда на Директива (ЕС)2015/1535, установяваща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.
Целта на уведомлението е превантивен контрол, с цел недопускане на необосновани и непропорционални изисквания относно предлагането на пазара на тютюневи и свързани с тях изделия.
В становищата се посочва, че правните разпоредби, регламентиращи забраната на пушенето в закрити помещения на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, попадат в обхвата на определението „технически регламент“ по смисъла на чл. 1, буква „е“ от Директива (ЕС)2015/1535 във връзка с определението „други изисквания“ съгласно буква „г“ на същия член.
Налице е съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която дава тълкувание на обхвата на понятието „технически регламент“. Дело С-267/03 Ларс Ерик Линдберг по смисъл е сходно с предложените промени в Закона за здравето.
В заключение, и двете институции считат, че Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето следва да се нотифицира по реда на Директива (ЕС)2015/1535 и че неизпълнението на задължението за уведомяване по реда на тази директива представлява процесуално нарушение, което би могло да доведе до неприложимост на предложените промени в Закона за здравето.
Тук държа да отбележа, че друга последица от неизпълнение на процедурата по нотификация на разпоредбите би могло да бъде и стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България, като размерът на глобите възлиза на стотици хиляди евро.
При липса на нотификация чл. 260, § 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) – минимални нива на еднократно платимата сума за България е 839 хил. евро.
Следва да се има предвид, че Законопроектът е внесен от група народни представители, а не от Министерския съвет. Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ние нямаме правно основание да извършим самостоятелно процедурата по нотификация. (Шум.)
Моля Ви да въведете ред в злата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, заемете местата си.
Времето, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Също така е редно да се посочи, че с внесените от нас писмени предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта в Закона за закрила на детето, в обхвата на забраната за предлагане и продажба на тютюневи изделия на деца се добяват и свързаните с тях изделия, което включва не само изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, а и електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин, и изделията за пушене, различни от тютюневи изделия. (Шум.)
Въз основа на гореизложеното, считаме, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, за тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: …забраната за тютюнопушене на изделията за водна лула следва да бъде предмет на държавна политика по отношение опазване на общественото здраве, която се провежда от Министерството на здравеопазването и Министерския съвет.
Във връзка с това, би било коректно тези нормативни промени да бъдат предложени на вниманието на Народното събрание именно чрез Законопроект, внесен от Министерството на здравеопазването, респективно от Министерския съвет, като са преминали съответните процедури на обществено обсъждане…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: …и нотификация. Именно поради това, нашата парламентарна група се въздържа от подкрепа на параграфи 1, 4, 5 и 8, т. 1 от Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Имате думата за реплики. Не виждам.
Господин Митев, заповядайте за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз ще изразя малко по-различна гледна точка от тази, която доктор Дариткова изложи преди малко. Да, съгласен съм с твърдението, че е необходимо да има нотификация. Да, добре би било тези изменения и допълнения да бъдат направени със законопроект на Министерския съвет, но Законопроектът на Министерския съвет, който в момента е качен на интернет страницата за обществени консултации, не съдържа такива изменения. Така че единствените изменения, които могат да бъдат гледани към този момент, са тези, които са в този законопроект, за който смятам, че от февруари месец досега е имало достатъчно време да бъдат проведени детайлни дискусии, обществени обсъждания и няма пречка да бъде разгледан и приет.
Защо смятам, че може да бъде приет този законопроект? Има трайна парламентарна практика с множество закони, при това данъчни – Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за данък добавена стойност, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за държавните помощи, Законът за подпомагане на земеделските производители, Законът за филмовата индустрия, Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в които изменителни закони е имало разпоредби, които е трябвало да бъдат нотифицирани и в които се съдържа следното предложение, което е прието в Преходните и заключителни разпоредби, а именно, че съответните норми от законопроектите, подлежащи на нотификация, влизат в сила три дни след положително решение на Европейската комисия по процедура, установена пак в Преходните и заключителни разпоредби. Положително решение е налице и когато Европейската комисия не се е произнесла в шестмесечен срок от получаване на уведомлението.
Така че има една установена трайна парламентарна практика в случаите, когато имаме разпоредби в законопроект, които би следвало да бъдат нотифицирани, но нотификация не е извършена, да имаме отлагателно условие за влизането в сила на тези законопроекти.
Ако бъде подкрепен § 1 по вносител, ние ще направим такива предложения в Преходните и заключителни разпоредби. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване отхвърлянето на § 1.
Гласували 153 народни представители: за 127, против 19, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1:
„§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „Държавните“ се добавя „и общинските“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ може да се подпомага от здравни медиатори.
(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията за дейността на здравните медиатори.
(4) Дейността по ал. 2 може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата по ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, тъй като в текста се прави съществена промяна. Държавната политика и политиката изобщо в сферата на здравеопазването до момента е такава, че държавните институции планират и провеждат политика, насочена към опазване на здравето и осигуряване на здравословна жизнена среда, а в момента ние записваме, че освен държавна, тази политика ще бъде и политика на органите на местното самоуправление, общинските органи.
Моят въпрос е за тази линия, която се приема в чл. 29, който е основен в общата част на Закона за здравето: под каква форма общините ще бъдат подкрепени да провеждат и разработват такава политика? Тя е държавна политика. Навремето в България Министерството на вътрешните работи е било едно цяло с Министерството на народното здраве. Това е било по царско време – Министерството на вътрешните работи и Министерството на народното здраве. В момента здравната политика се прехвърля вече в отговорност и на общините. Моят въпрос е: как в това нещо ще бъдат подкрепени общините, за да провеждат такава политика и дали тя ще бъде единна? Това е едното.
Другото, което е, че в чл. 10 на същия Закон това нещо е уредено като компетентност на регионалните здравни инспекции. Как точно ще бъде организирана работата на общинските органи и съвместяването на тази дейност със здравните инспектори и с регионалните здравни инспекции, каква ще бъде субординацията, тъй като до момента това е изключително дейност, регламентирана и финансирана от държавата? Сега, когато на общините им се вменява тази дейност, те ли ще я финансират и ще я съобразяват ли с държавната политика на регионалните здравни инспекции на областно ниво?
Втората част от изказването ми е по отношение на здравните медиатори. Виждам, четох, че те са регламентирани вече на много места в стратегии, в класификатора на професиите. Ние в момента записваме, че здравната профилактика, която също е специфична дейност на регионалните здравни инспекции – те имат специална програма за промоция на здравето, и въпросът ми отново е: здравната профилактика, осъществявана от медиаторите и декларирано тук, че може това да се извършва – регламентираме ли някъде в законодателството отношението на здравните медиатори и на тези неправителствени организации, на които също даваме възможност да имат връзка в дейността си и това, което правят със здравните инспектори? Защото за една промоция на здравето по дадена дейност РЗИ може да каже, че едно нещо трябва да се прави, а здравният медиатор в дадения квартал може да каже, че друго трябва да се прави. Тази връзка и субординация на тези лица с РЗИ как се регламентира? Иначе нямам нищо против активното им включване, защото те работят и трябва да бъдат нормативно отразени, но връзката с регионалните здравни инспекции и с техните отдели „Промоция на здравето“ примерно, интересно ми е къде се уреждат в законодателството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, очаквах някой от вносителите да защити тези текстове, защото ние сме ги подкрепили и предефинирали коректно по вносител. Аз съм убедена, че всички Вие познавате дейността на здравните медиатори, които повече от 10 години работят на терен и подпомагат различни видове дейности в уязвими групи, основно ромски общества.
Във връзка с епидемията от морбили през 2010 г. стана актуално да се подкрепя този вид допълнително включване в профилактичната дейност на медиатори, които да подпомагат дейността не само на районните здравни инспекции, които по закон имат ангажимент за реализация на политиките на Министерството на здравеопазването по отношение на промоция и профилактика, но да подпомагат дейността и на общопрактикуващите лекари, защото те имат нужда от такава подкрепа конкретно при осъществяването на имунопрофилактиката.
Тези медиатори могат да бъдат включвани и в много други дейности, защото е важно именно по този начин да интервенираме в тези общности и да даваме възможност чрез хора от тях да се запознават българските граждани в тези общности с принципите на здравословния начин на живот и с всички профилактични мерки и политики, които се провеждат от Министерството на здравеопазването.
Досега обаче дейността на здравните медиатори по никакъв начин не беше регламентирана с наредба и всички, които са ангажирани с тях, имаха желание тези текстове да бъдат приети в Закона за здравето, защото това дава възможност за по-ясно и конкретно описание на всичките им отговорности и ангажименти. Здравните медиатори иначе са назначени към общините, те са дейност, която се финансира чрез държавния бюджет и общините, като второстепенни разпоредители с бюджетни средства. В тази връзка субординацията е ясна.
В тази връзка въз основа на досегашните възможности за комуникация между районните здравни инспекции, като органи на държавата в системата на здравеопазването и общините, да може да си колаборират и да се подкрепят заедно с изпълнителите на медицинска помощ по отношение на дейностите, свързани с профилактика и промоция на здравето.
Аз смятам, че тази дейност ще бъде финансирана по същия начин, общините няма да имат допълнителни задължения. Така или иначе те получават средства от държавния бюджет за финансирането на дейността на здравните медиатори и за други профилактични програми, които се реализират като държавна политика. Смятам, че това е стъпка напред, защото във времето, именно благодарение на здравните медиатори, ние постигнахме широк имунизационен обхват в тези общности – нещо, което наистина трябва да ценим във връзка с настоящата заплаха от увеличаващите се случаи на заболели от морбили.
Затова смятам, че тези предложения са навременни и са най-полезното нещо, което ние въвеждаме в този закон, освен забраната за пушене на тютюн и различни, свързани с тютюна изделия за деца до 18 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Реплики? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 2, който става § 1, по Доклада на Комисията.
Гласували 149 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 3 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
„§ 2. В чл. 53 навсякъде думата „тютюнопушенето“ се заменя с „употребата на тютюневи и свързани с тях изделия“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Отношението към този законопроект претърпя една много странна метаморфоза – от пълна и безусловна подкрепа в самото начало, когато беше внесен, тъй като неговата основна цел е опазване здравето на хората, от подкрепа в зала на първо гласуване до разколебаване в тази подкрепа и дори форми на прикрит саботаж при гледането му на второ четене.
Ще повторя част от аргументите, които колегата Христиан Митев каза преди малко. Така нареченото отложено действие на закона не е нонсенс, както вчера се опитаха да ни убедят експерти. В повече от 19 закона в България, приети през последните три или четири години – голяма част от тях свързани с данъци, с финанси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за доходите на физическите лица, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за разплащане на земеделските производители, подобен тип отлагателно действие е въведено и действа.
Аз не мога да разбера кое натежа в промяната на позициите на колегите от ГЕРБ през тези няколко месеца, докато Законопроектът се гледаше в комисиите. Кое всъщност постави на кантара срещу цената на човешкото здраве тази упорита съпротива да бъде приета регулацията в този обем, в който се предлага – регулация за така наречените наргилета, такава каквато е и за цигарите? Има някаква причина. Тя политическа ли е, икономическа? Тъй като повече от ясно става, че не е законова. Няма ограничения в българското законодателство тази мярка да бъде приета с отлагателно действие и да влезе в сила след три или четири месеца. Ако някой в тази зала се притеснява, че тази регулация ще влезе преди местните избори, спокойно, така както вървят нещата и дори се приема отлагателната мярка, тя няма да стане факт по-рано от Нова година. Така че ако причините са политически, то давам Ви аргумент тези причини да отпаднат. Ако има някакви други причини, нека излезе някой тук и да ги каже открито.
Така че аз Ви призовавам да подкрепите нашето предложение за чл. 53, § 3, в който искаме регулацията за така наречените изделия за водна лула, несъдържаща тютюн, да бъде същата, каквато е регулацията за цигарите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ячев.
Реплики? Не виждам.
За изказване – доктор Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В момента сме на § 3, който е подкрепен от Комисията и в който изрично се записва и се подкрепят вносителите по отношение на това да се допълни тютюнопушенето с употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, тоест да се има предвид и водната лула. Така че конкретно по този параграф за никакъв саботаж не може да става въпрос.
Уважаеми колеги, аз изложих своите аргументи за това как трябва да се прави законодателство и изложих аргументи, които са свързани с всички нормативни актове – национални и европейски, с които ние трябва да се съобразяваме. Не може да допуснем като Народно събрание да предлагаме законодателен продукт, който, за съжаление, утвърждава някои недостатъчно добри законодателни практики.
Направихме справка по отношение на някои от цитираните от колегите закони, в които е въведено отлагане на действието на определени параграфи в Преходни и заключителни разпоредби след нотификационна процедура. Искам да подчертая обаче отново и да преповторя това, което вече дълго разказах, че нотификацията по принцип се извършва от Министерския съвет и това е процедура, която предхожда влизането на Закона за разглеждане в пленарна зала. Освен това, ако е последваща нотификацията, така или иначе тя отново трябва да мине през органите на Министерския съвет, респективно Министерството на икономиката и затова ние отправихме питане към него и то категорично потвърди, че трябва нотификация, защото няма друга разпоредба, която да позволява на народни представители да правят такава процедура.
И като трети аргумент ще подчертая това, че в предходния законопроект, който цитирате и в който има отлагателна процедура, се изисква положително становище от Европейската комисия. Ами колеги, то няма такова становище! Европейската комисия в нотификационната процедура или не изказва никакво становище, което означава, че тя е съгласна с предложените законодателни промени, или, ако има някакви възражения от страните – членки на Европейския съюз, отправя допълнителни запитвания и въпроси към страната, която е въвела съответните законодателни ограничения. Така че подобна законодателна практика смятам, че е некоректна и неприемлива и смятам, че Комисията по здравеопазване е дала досега знак, че произвежда законодателни продукти, които поне по отношение на технически коректно изписване на законите винаги са били както трябва.
Освен това, колеги, нека да се изказваме по същество. Тук, в този параграф, изобщо няма място за подобно изказване и нека да не се засягаме на тема политика, защото за нас е важно наистина политиките, които са съществени по отношение на здравните медиатори, по отношение на забраната за деца до 18 години, да се реализират. Ние сме ги подкрепили в пълен обем и смятам, че това е една достатъчна стъпка напред, за да защитим живота и здравето на хората и разчитам колегите също така аргументирано да защитават и другите текстове от Закона, които ми се наложи аз да защитавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Реплики?
Заповядайте, господин Ячев, за реплика.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Реплика относно част от изказването, че няма процедура как при разглеждането на Закона да бъде направено предложение за нотификация.
Колегите от Здравната комисия ми дадоха искане от председателя на Здравната комисия миналата година до министъра на здравеопазването, с което е поискано, докато се разглежда Законопроектът, да бъде изпратен за нотификация Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Мисля, че не беше проблем със същата практика да се подходи и при този Законопроект, когато се гледа в Здравната комисия да бъде изпратен в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на икономиката, за нотификация и Законът да се приеме тогава, когато се получи тази нотификация. Казвам го като вариант, разбира се, ако има политическа воля да бъде подкрепен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ячев.
Втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми госпожи и господа народни представители, некоректно беше това сравнение, защото Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина беше предварително нотифициран и после предложен от Министерския съвет на Комисията по здравеопазване. Процедурата по нотификация се наложи преди влизането на Закона в пленарна зала и се наложи поради това, че между първо и второ четене направихме основателни и сериозни промени в първоначалните текстове. Така че тук е спазена отново процедурата, която изложих по предварителна нотификация, по отношение на текстовете от Министерския съвет – става въпрос за законопроект, внесен от Министерския съвет и процедурата по нотификация беше извършена след второ гласуване в Комисията и преди Законопроектът да влезе за потвърждение в пленарна зала.
Така че в този смисъл аз смятам, че аргументите ми са потвърдени, а не изключени от това, което Вие предложихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване редакцията на § 3, който става § 2 по Доклада на Комисията.
Гласували 141 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители да се създаде нов § 4.
Предложението е оттеглено.
По § 4 има направено предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 4.
Гласували 129 народни представители: за 112, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 5 има направено предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 5.
Гласували 127 народни представители: за 104, против 15, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 6 има направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 3:
„§ 3. В чл. 120, ал. 1, т. 6 думите „срещу използването“ се заменят с „на употребата“ и след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 6, който става § 3 по Доклада на Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 7 има направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4:
„§ 4. В чл. 122, ал. 1, т. 6 думите „тютюнопушене, употреба“ се заменят с „употреба на тютюневи и свързани с тях изделия“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7, който става § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 218, ал. 2 и 3 се изменят така:
(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение по чл. 54, 56 или 56а се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.
(3) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба от 500 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от 1500 до 3000 лв. – за едноличен търговец, и от 5000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Милков, за изказване.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата по този въпрос и съм сигурен, че юристите в залата със сигурност ще ме разберат, но ще се опитам да ме разберете всички.
Досегашният текст на Закона, който променяме, санкционира извършването на нарушенията, той казва: „който наруши“. Това е чл. 218 от Закона за здравето – един от най-използваните текстове за налагане на санкции по Закона за здравето, защото обхваща забраните за тютюнопушене, забраната за пряка реклама и забраната за продажбата на алкохолни напитки. Текстът казва: „който наруши тези три забрани“.
Сега ни се предлага текст, който казва: „който допусне в управляван от него обект“. Разликата е огромна. Едно е извършителството на административно нарушение, съвършено друго – по чл. 10 от ЗАНН: подбудителство, помагачество, укривателство, допустителство се наказват само в посочени от закона случаи. Ние в момента, променяйки текста, де факто отменяме налагането на санкция за извършителство на такива деяния, а единствено оставаме санкция за допустителство. Да, точно това правим.
Другото, което е – въвеждаме нов елемент в управляван от субекта обект. Управляването на обект не е еднакво с осъществяването на стопанска дейност и всичко това, което се вписва, трябва след това да се доказва от съставителите на актовете в административно-наказателното производство, от наказващия орган и евентуално от хората, които ще защитават тези актове в съда. Ние махаме, пак повтарям: „който наруши“, и го заместваме с „който допусне в управляван от него обект“ да се извършват такива дейности.
В сегашния текст на ал. 2 и 3, които променяме, са дадени санкциите за едноличен търговец – юридическо лице, а в момента ги заменяме с текстове на ал. 2 и 3, които осъществяват санкция за допустителство и ал. 1 остава оголена само за физически лица, но не и за юридически лица – еднолични търговци. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И аз Ви благодаря, господин Милков.
Реплики?
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще се опитам да обясня логиката на тази промяна, макар и да не съм юрист.
Алинея 2 на чл. 218 остава в сила, а в нея се казва, че който наруши чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв. Тоест това е конкретният нарушител – човекът, който си е позволил, това обикновено е физическо лице в забранено място да пуши. Въвеждаме разпоредба на ал. 2 и 3, която е по-коректна по отношение на допустителството, защото няма как да се санкционира по никакъв начин собственикът на заведение примерно, който е допуснал в това заведение да се пуши. Тоест ангажимент, за да спазваме забраната за пушене, трябва да има и собственикът на заведението, защото той е приел да работи при такива условия в зона, в която пушенето е забранено. Смятам, че този механизъм на наказателни разпоредби по отношение на нарушение на забраната за пушене ще позволи наистина тя да се реализира по-успешно, защото това е и нашата цел със законодателните промени, които правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема доктор Дариткова, позволявам си да Ви отговоря, защото многократно – многократно! – стотици пъти съм работил по чл. 218 в такива административно-наказателни производства. Безброй пъти! Директно Ви казвам: когато се пуши в едно заведение, глобата за заведението към момента винаги е била 3000 лв. Отделно за физическото лице, което пуши, също 300 лв. Винаги! Липсвала е думата „допуска“, затова според мен текстът можеше да бъде: „който извърши или допуска“.
В момента с промяната на текста се получава следното – всички юридически лица –, еднолични търговци, които са санкиониранисанкционирани за това много по-лесно от физическите лица, защото отговорността на юридическото лице е обективна – там не доказваш вина, а директно го наказваш. Щом видиш тютюнопушене в заведението, веднага наказваш юридическото лице с 3000 лв. глоба, не доказваш допълнителни елементи. Сега първо трябва да докажеш, че това юридическо лице стопанисва, управлява обект. Обектът може да управлява една фирма, а касовият апарат може да е на друга фирма. Съвсем реални хипотези Ви казвам.
Другото, което запазвате, е ал. 1 – фиксирате само глоба, но не и имуществена санкция, отпада изобщо възможността да ги глобим. Така че остава само хипотеза за допустителство, но не и за извършителство. Събаряте една възможност с този текст по чл. 218, ал. 1 и ал. 2 после за юридическите лица – глобата от 3000 лв. вървеше, но автоматизирано.
За мен текстът можеше да бъде: „който наруши или допусне“, тогава щеше да се отвори възможността и за допустителство, която често пъти актосъставителите бъркат. Пишат, че юридическото лице е допуснало и актът им пада, защото нямаше състав на допустителство. Затова вземам отношение в момента – формулирайки такъв текст, махате разпоредба, която е работила за извършителство от юридическо лице и ще остане само за допустителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Милков.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на новия § 5.
Гласували 116 народни представители: за 82, против 5, въздържали се 29.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – да се създаде нов § 9.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – да се създаде § 10.
Предложението е оттеглено.
По § 8 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
„§ 6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 43 и 44:
„43. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
44. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 8, който става § 6.
Гласували 119 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за подразделението на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. Министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 29, ал. 3 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 7, предложен от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 9 има предложение на народния представител Пламен Христов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
„§ 8. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5б, ал. 3 думите „и тютюневи“ се заменят с „тютюневи и свързани с тях“.
2. В чл. 45, ал. 1, изречение първо след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.
3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 19 и 20:
„19. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
20. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Дариткова.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9, който става § 8 по Доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Преминаваме към втора точка за днес:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
С Доклада на Комисията по земеделието и храните ще ни запознае председателят ѝ госпожа Белова – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за госпожа Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и господин Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Белова.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 9 юли 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт, и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: господин Галин Николов – изпълнителен директор.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Галин Николов.
Със Законопроекта изрично е посочено, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането както на недължимо платените и надплатените суми по финансирани от европейските фондове и от държавния бюджет проекти, така и на глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
Предвидено е дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициерите по мерките по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., представляващо основание за налагане на финансова корекция по чл. 70 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на Глава пета от същия закон. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на закона в сила.
Разписано е правомощие на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Създава се правно основание изпълнителният директор да одобри със заповед правила за определяне на размера на финансовите корекции за установени нередности, представляващи нарушения на нормативни разпоредби и на договорните отношения между агенцията и ползвателите на безвъзмездна финансова помощ, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на условията на подпомагане. Заповедта и правилата ще следва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.
Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете.
В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че разбират необходимостта от повишаване на събираемостта, но изразиха съмнение, че предлаганите промени ще доведат до целения резултат и ги оцениха като прибързани. Припомниха, че за разлика от Програмата за развитие на селските райони, по която за целия период на действие има един и същ уУправляващ орган, по Програмата за сектор „Рибарство“ уУправляващият орган се е променил и е преминал от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към дирекция в Министерството на земеделието храните и горите. Като основен проблем отчетоха, че промените касаят проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. с отминал период на мониторинг и изразиха недоумение как по правила, приети сега, ще бъдат налагани финансови корекции по приключили проекти за минал период от време.
От Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че правилата, които изпълнителният директор на Агенцията ще одобри, по никакъв начин не представляват правно основание за издаването на самите решения за налагане на финансови корекции, тъй като такива се издават и в момента, а касаят единствено начина, по който се определя размерът на корекциите.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ категорично се обявиха против Законопроекта, тъй като към момента на сключване на договорите в тях липсва задължението бенефициентите да изпълняват производствена програма. Подобно задължение е било вменено след подписване на анекси към основните договори няколко месеца преди изтичането на мониторинговия период.
От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ изразиха съмнение доколко са необходими предложените промени и дали ще доведат до по-висока събираемост.
От парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ заявиха, че подкрепят Законопроекта.
От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че Законопроектът цели единствено отстраняване на установени пропуски, за да бъде избегната опасността от финансови загуби. Затова и се налага да бъдат препотвърдени правомощията на изпълнителния директор по издаването на решенията за налагане на финансови корекции.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Белова.
От вносителите ще има ли представяне на Законопроекта и кой ще стори това? Ще има ли представяне? Ако не – да пристъпим към разискванията.
МАРИЯ БЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Откривам разискванията по Законопроекта.
Заповядайте, имате думата за изказване.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! В парламента сме 27 юристи и мисля, че всички до един ще подкрепят това, което в момента ще кажа, защото с тази точка сме на път да направим един правен абсурд. Най-простичко и най-достъпно ще обясня за какво става въпрос.
В момента по действащия закон тези хора са сключили договори. Те са реализирани, повтарям, по действащ закон. В момента със задна дата този закон го отменяме и ще санкционираме тези хора. Още в римското право това се нарича „правен абсурд“. Не можеш със задна дата да връщаш действащ закон и да санкционираш тези, които са работили по този текст на закона.
Мога да вляза в много голямо изказване, но накратко Ви обяснявам какво ще стане. Оттук нататък последиците са няколко според мен:
Първо, ако това, което ще гласуваме и влезе в Конституционния съд, той задължително ще отмени нашето решение.
Второ, ако тези хора, които са работили по този закон – в момента ние ги ощетяваме, ще съсипят държавата от дела и, повярвайте ми, няма съд, който да не уважи техните жалби.
Може би разбрахте за какво става въпрос – в момента ние ще създадем един правен абсурд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще погледна предложението от друг аспект не толкова свързан с възможността и необходимостта да се налагат финансови корекции за минал период, а за това: какво правим в момента с промените в Закона за рибарство и аквакултурите?
Предлаганите промени касаят първия програмен период 2007 – 2013 г. Този програмен период на много малката Програма се характеризира с един непрекъснат процес на скандали, санкции, които съответно рефлектираха и при договорирането и изпълнението на проектите. Но въпреки тези неудобства, които създаде Програмата, – и това, че уУправляващият орган беше един в този период, а сега друг за по-добро изпълнение, всички тези, които са обект на финансови корекции, тоест бенефициенти, подписали договори, имат записани правила за това как да бъдат проверявани и как по техните проекти могат да бъдат налагани финансови санкции. Преди всичко това са частните проекти и промяната в Закона касае именно тях.
Тоест не може да има финансови корекции по проекти и сключени договори, когато няма такова изискване по отношение на договорирането. Факт е, че се сключва договор и мониторингът на проектите е пет години, но бизнес планът трябва да се изпълнява за 10 години. Не можете на втората или на третата година да търсите възможности за реализация на бизнес плана, след като индикаторите по неговото изпълнение са за 10-годишен период. Тоест в 10-годишния период, ако не са изпълнени тези индикатори, Вие можете да налагате финансови корекции и санкции.
Наистина в тази програма, както и в Програмата за развитие на селските райони, има страхотно много разминавания – мониторингов период, период на действие на бизнес плановете, а също така и отстъпено право на строеж, които се реализират по отношение на проектите. От тази гледна точка нашите възражения по отношение на предлагания Законопроект са в следните насоки.
Първо, много бързо бяха вкарани промените с презумпцията, че ако има публичност по отношение на налаганите санкции, ще си спестим финансови корекции от Европейската комисия за сметка на налагането им на тези, които са договорирали проектите.
Второ, и сега има наложени финансови корекции. Тези финансови корекции се обжалват в съда. Затова че тази методика или правила ще бъдат публикувани, абсолютно нищо не означава, след като има Регламент. Това означава, че съдът гледа договорите и тяхното изпълнение. За финансовата корекция, която е реализирана чрез Изпълнителната агенция в този период, на практика съдът решава дали тя е законна или не е законна. Затова че ще имаме правила, публикувани в „Държавен вестник“, точно по правилата на Регламента на Европейския съюз, нищо различно не правим.
Трето, много ми се ще да има добро взаимодействие между Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция. На този етап Изпълнителната агенция, която вече не е Управляващ орган, е длъжна да осъществи финансовите корекции и да направи всичко възможно да ги реализира чрез съда. Нали разбирате, че малко се получава като нещо пожелателно, защото в края на краищата Агенцията си е свършила работата, но изпълнението на договорите зависи от бенефициентите и те са тези, които следва да реализират тези договори, така както са разписани.
Не мога да приема, че с промените нещо ще решим в сектор „Рибарство“ и, доколкото разбрах, тези 7 млн. лв. финансови корекции, касаещи най-вече частните мерки 2.1 и 2.6, поне доколкото в Комисията по земеделието се дискутираше този въпрос и се даде допълнителна информация, ще бъдат върнати и съответно присъдени да бъдат реализирани и заплатени от частните бенефициенти. Договорите със Закон се изпълняват и трябва да се търси възможност оттук нататък как да не се допускат такива грешки. По-скоро Законът трябваше да бъде в посока: пет години мониторингов период, пет години оценка и анализ на бизнес плана, за да могат проблемите да се решат в тяхната цялост, а не 2007 – 2013 г., така както се предлага.
Аналогията с Програмата за развитие на селските райони е малко далечна, защото при нея промените бяха в резултат на отхвърлена – несъстоятелна методика. Тук нямаме такъв казус, а имаме казус, че вероятно някой може да се сети да бъдат обжалвани правилата или да бъдат атакувани в съда. Става въпрос за частни проекти и частни изпълнения, които имат финансова корекции.
Ние ще се въздържим по отношение на този законопроект, защото считаме, че няма необходимост да се правят тези промени и да се създават прецеденти, при условие че те в края на краищата са един процес, който с финални промени в Закона не могат да бъдат коригирани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Реплика?
Господин Атанасов, имате думата – заповядайте.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Професор Бъчварова, аз съм напълно съгласен с всичко това, което казахте.
По тази програма са правени чудовищни злоупотреби. Ще дам пример с две фирми – едната е от Лом, другата е от Враца, където, забележете – те са били три язовира, за почистването на един язовир са използвани по 8 млн. лв. Но това не променя това, което казах – чисто юридическия казус, защото по този начин ние даже ще улесним, в буквалния смисъл на думата, злоупотребителите. Те ще обжалват именно юридическата част на това, което ще гласуваме.
А що се отнася до злоупотребите, извинявайте, колеги, но си има стопанска полиция, прокуратура, сума ти контролиращи органи и нека нарушителите да отидат където им е мястото. Но повтарям, като юрист: още веднъж ще гласуваме правен абсурд, тоест със задна дата ще променим действащи обществени отношения. Може би го разбрахте, което е наистина абсурдно във всяко …
Още от римско време това е основен принцип, а иначе се нарушава стабилността на обществените отношения. По този начин в момента ще дадем възможност на тези злоупотреби, които са правени, те ще се хванат чисто за юридическия въпрос и ще ни бутнат в съда – гарантирам, и ще спечелят делата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Има ли други реплики? Няма.
За дуплика, професор Бъчварова, ще ползвате ли възможността?
Заповядайте, имате я.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Факт е, че има наложени финансови корекции, факт е, че в по-голямата част от проектите наложените финансови корекции са в мониторингов период. Има един или два проекта, които са извън този период, но в края на краищата обжалването е в съда. Съдът трябва да реши според сключените договори дали тези финансови корекции са необходими и трябва да бъдат направени, или не. Това, което ние променяме, няма да реши по никакъв начин казусите в съда, защото тук нямаме оспорване на правилата и методиката. Тук имаме оспорване на договорите, които са сключени в този период и тези договори казват: „Десетгодишен е периодът, в който трябва да се изпълни проектът“, нищо че след 2015 г. имаме и Закон, който казва, че трябва да се гледат индикаторите на бизнес плана.
В края на краищата промяната в Закона няма да доведе до по голяма събираемост и финансовите корекции да бъдат за сметка на бенефициентите. Това искаме да обясним и не би следвало да има такива текстове и такива законопроекти, особено за минал период, без да бъдат детайлно обсъждани, без да има достатъчна информация за тях.
В Комисията беше предоставена информация и се опитвах да записвам, извинете, но при толкова много числа и толкова много казуси човек малко трудно може да разбере дали само частните мерки са проблем – може би най-вече те, дали са общинските. Това са неща, които изискват време и които изискват малко по задълбочени експертни познания, за да могат да бъдат решени именно в посока – тези, които са нарушили и не са изпълнявали проектите си, да заплатят за това, което съответно са причинили на Програмата, и са реализирали загуби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Има ли други изказвания?
Нека да редуваме групите. Господин Иванов, отбелязвам, че имате желание да се изкажете.
Заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, колеги, извинявам се на колегата, защото беше вдигнал ръка по-рано.
Колеги, от тази трибуна в 9,35 ч. председателят на парламентарната група на ГЕРБ каза, че не бива да се внасят закони, които противоречат на правото и изобщо на правното устройство, което съществува в държавата. И няма само – не знам колко, може би няма и 40 минути, Вие виждате, че има внесен Закон и промяна в Закона за рибарството и аквакултурите, която тенденциозно ще унищожи над 12 фирми в бранша. Това беше спуснато като Законопроект по бързата писта. В понеделник следобед членовете на Комисията получихме известие, че във вторник ще има извънредна комисия и колегите от ГЕРБ толкова притропват това нещо да влезе, и да се случи до 22 юли, защото са поели такъв ангажимент.
Никой в Комисията, уважаеми колеги от опозицията, не ни запозна с един доклад, който е тук, който съм получил директно от Постоянното представителство на Европейската комисия, в който доклад за първи път в историята на страната ни – след присъединяването ни към Европейския съюз, директно има указани имена на фирми, на които трябва да има наложена финансова корекция. Това е пряка намеса във вътрешните работи на страната, така го считам.
И, видите ли, този доклад е подписан от лице, което е от испански произходи и е един от най-големите производители на риба в Европейския съюз. Тоест в доклада се посочват 12 – 17 фирми, които трябва да бъдат унищожени, за да не бъдат конкуренция на този пазар.
И сега да влезем малко в детайли. Както професор Бъчварова каза, тези промени касаят първия програмен период по Програмата за рибарство и аквакултури 2007 – 2013 г. и този доклад, който коментираме в момента и поради приключване на тази програма, казва: „Ако не накажете определени бенефициенти, парите ще бъдат взети от бюджета на страната.“
Но какво се случва? Тези договори са сключвани главно в 2010 и 2011 г. Вярно е, че всички бенефициенти – ще го кажа директно, които са откраднали пари и нямат работещи предприятия, трябва да възстановят тази субсидия. Но предприятия, които са се борили и с държавата, и с администрацията, предприятия, които са тръгнали на 75 лв. мегаватчаса електроенергия, а в момента плащат 250 лв. мегаватчаса електроенергия и сами си знаят как издържат персонала си, плащат си данъци и осигуровки, ние ги слагаме в този списък, защото имат около 30% изпълнение на производствените си програми, тоест тези предприятия работят и дайте, видите ли, тези предприятия в момента да ги сложим, както казват хората „на пангара“ и да ги унищожим.
В договорите от 2010-а и 2011 г. и изобщо от първия програмен период, уважаеми колеги, няма задължения и изисквания за спазване на бизнес план. Задълженията за спазване на бизнес плана са въведени с първите анекси, които бенефициентите бяха принудени да подпишат в 2015 г. Казвам принудени, защото бенефициентите са искали удължаване на сроковете по изпълнение на договора – поради трудното финансиране на такива проекти от банките, защото банковите институции не вярваха в работата на тази програма и отказваха финансиране, а когато се стигна до това, че бенефициентите искаха удължаване на сроковете по договора, а като последна точка в анексите им беше вменено спазване на производствената програма.
И сега нека вносителите да ми обяснят за договорите, подписани през 2010 г., без да имаш задължения за спазване на производствена програма и принудително подписан анекс от 2015 г.: как те задължават да спазваш производствена програма, като петте години за мониторинг по проекта вече са изтекли или остават няколко месеца до края на мониторинговия период? Нека да ми обяснят какво изискват в момента от бенефициентите. Търсите техния фалит, търсите да пратите още млади хора навън и да Ви кажа честно – търсите да заминат към Датския кралски институт, към фермите в Краков, фермите в Словакия?! Това ли търсите да направите, уважаеми управляващи?
Защото младите хора, които работят в тези ферми, са готови, след като бъдат уволнени, защото тези ферми ще бъдат принудени да обявят фалит. Защото Вие се връщате и давате право с тези промени със задна дата да налагате финансова корекция по вече изтекъл договор, което го няма в правния мир! Затова споменах изказването на председателя на Вашата група, защото, когато палачинката Ви отърва, тя е от едната страна, а когато не Ви отърва, всички стоите и гласувате като един. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и реплика: „Браво, господин Апостолов!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Апостолов.
Има ли реплики?
Първа реплика към изказването на господин Апостолов –заповядайте.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Апостолов, с Вас сме имали доста успешно взаимодействие по няколко въпроса, но, за да определя формата си на отношение към това, което говорите, искам да отговорите и да ми поясните: когато упреквате управляващите, както го правим и ние, кои управляващи имате предвид? Защото, ако имате предвид само политическа партия ГЕРБ, го кажете, а ако имате предвид управляващата коалиция – Вие сте част от нея.
Когато громите управляващите, моля за отговор и това е моята реплика: кои управляващи имате предвид? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли втора реплика? Не виждам.
Ще ползвате ли дуплика, господин Апостолов? Не.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов, имате думата.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми колеги! Тъй като виждам, че дискусията започна да минава на друга плоскост, да взема да кажа: „Добре дошли!“ в опозицията на Патриотите. Как да Ви разбирам? Не мога, честно казано всички в тази зала са объркани, но всички преждеговоривши са прави в едно – очевидно днес е поредният опит да превърнем Народното събрание в рецидивист по отношение на приемане на правни норми, които ощетяват фирми, бенефициенти по оперативни програми.
Само да припомня, че преди месец се гласуваха промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, където направихме същото нещо с Програмата за развитие на селските райони. Тогава говорихме, викахме министъра тук, на трибуната, на контрол, за да го чуем и да Вие да разберете, че такива правни норми не могат да се вкарват със задна дата.
Днес за пореден път се опитваме да санираме, господа управляващи, тоест Вие се опитвате да санирате нечия престъпна небрежност, защото тази програма вече е изтекла.
Днес Вие се опитвате да направите един подход – за сметка на някой държавен чиновник, една държавна политика, която се ръководи именно от Политическа партия ГЕРБ, защото министрите в този период бяха изключително зависими от Политическа партия ГЕРБ и позволиха да се случат тези безобразия. С днешна дата Вие се опитвате на това нещо да му кажете: „О'кейОкей, слагаме му кръст, сметката ще я платят българските граждани – бенефициентите.“ Знаете какъв е редът, нали?! За нарушения, установени по определена оперативна програма, се вземат пари от държавния бюджет. Сега се опитвате на някой да му оправите личния проблем и това нещо да остане за сметка на някои си. Че са извършени престъпления, нарушения, това е сигурно. Патриотите го изнесоха това, но някой просто е проспал този период. За съжаление, това нещо не е изолиран случай.
Същото нещо в момента върви и с новата Оперативна програма. Така и не получихме ясно обяснение защо беше уволнен директорът на управляващия орган – имало санкция за България в размер на 7 млн. евро. Аама, защо са те? Защо се наложи да се извади Оперативната програма от Изпълнителната агенция и да се прехвърли в Министерството? Не е вървяла. Ама, тя и в Министерството не тръгна и очевидно там имаме някакъв изключително сериозен проблем, ама изключително сериозен проблем.
Какво ще правим? Другата седмица ще внасяме ли законопроект за новия програмен период? Ние сме изслушвали тези представители. Гледам, че тук е директорът на Института по рибарство и аквакултури и може да каже какво се случва. Защо при него връщат санкциите, а друг ще управлява Оперативната програма? Нали разбирате какъв правен нонсенс създавате в момента? Това нещо изобщо не трябва да бъде подлагано на гласуване, камо ли да го дебатираме в момента. Не превръщайте народните представители в рецидивисти по отношение на вече изтекли програми!
Същото нещо се случи и с тези къщи за гости – прокламирахте, търсехте, влизахте с телевизии в тях, променихте Закона със задна дата. Нали знаете, че няма един нормален съд в тази държава, който да накаже когото и да било за това, че е извършил нарушение, защото и законодателят, и съответното министерство не са си свършили работата?! Това е безобразие, това е нонсенс!
Ако имате малко разум, днес оттеглете този законопроект и не го подлагайте на гласуване. Да се сезира прокуратурата, Министерството да сезира прокуратурата за конкретните проекти – така да се търси отговорност и връщане на парите от тези бенефициенти, които са нарушили Закона. А ние какво правим – Народното събрание се превръща в един гумен печат на престъпленията на управляващите?! Ако може тук наистина да изразите – Вие управляващи ли сте към днешна дата, или не сте управляващи, господа патриоти, за да знаем как да процедираме оттук нататък?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, с голямото ми уважение към Вас обаче ще Ви репликирам. Да, ние сме в управляващото мнозинство, но когато става въпрос за една явна несправедливост, когато става въпрос за унищожаването на 12 български фирми, занимаващи се с рибовъдство, няма никакво значение дали сме в управляваща коалиция, или в опозиция. Тук става въпрос за възстановяване на една справедливост. В края на краищата нашата парламентарна група ще гласува твърдо против този законопроект. Още един път Ви казвам, макар че вече може би се потретих: нека да не правим Народното събрание за смях и повод за вицове в юридическите среди след това, което в момента ще гласуваме. Ще станем за смях на целия юридически свят в България! Ще гласуваме нещо, което е абсурдно чисто юридически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
Има ли друга реплика? Няма.
Господин Иванов, заповядайте за дуплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, може би беше важно, но пропуснахте да определите какъв е Вашият праг на търпимост. Той очевидно или е прекалено голям, или Вие не знаете в каква форма се намирате в момента – в коалиция ли сте, или не сте, защото несправедливостите, които се налагат тук спрямо българските граждани, са ежедневни. Да не влизам в примери, а може и да вляза – отнехте субсидията на опозицията и Вие ще страдате от това. Това изглежда пак е някаква търпимост.
В момента става ясно, че еврофондовете се крадат, не се усвояват и ще имаме санкции от Европейската комисия. ГЕРБ е основният двигател на това и Вие ги подкрепяте. Ами, развалете я тази коалиция най-накрая. Кажете: „Стоп машина!“ и да приключваме – няма смисъл. В противен случай тук ще роим само такива законопроекти, които да оправдават хора, които са извършили кражби – това е истината. Днес това ще направим. Този законопроект мине ли, означава, че ние ще дадем възможност на тези, които са крали, да излязат сухи от водата. Това е истината! Така че определете се наистина какъв е прагът Ви на търпение, в тази коалиция ли сте, или не сте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Георгиев поиска думата.
Има ли други желаещи за изказване?
Господин Георгиев, заповядайте.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, такъв дебат стана и в Комисията по земеделието и храните. Няма да се изказвам по този правен абсурд, тъй като преди мен достатъчно се изказаха.
Директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е тук. Няколко пъти сме му правили забележки в Комисията по земеделието и храните, че нямаме финансова обосновка, нямаме никакви данни, а изведнъж започваме да правим някакви предложения. Този път той излезе с доводите, че е подготвен, само че е подготвен по време на самата комисия – цитира ни данни, за които ние няма как да влезем в детайли.
В тази връзка в Комисията казах и пред Вас ще прочета предварителната оценка за въздействие. Чуйте за какво става въпрос, в нея няма финансова обосновка, но в заинтересованите групи пише, че това са Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерството на земеделието, храните и горите. Сега внимателно слушайте: „конкретният брой ползватели на безвъзмездна финансова помощ не може да бъде определен поради динамичния характер на кръга бенефициенти и периода на мониторинг“. Извинявайте, колеги, но периодът е изтекъл отдавна, знаят се колко са договорите. Как не може да бъде определен кръгът бенефициенти, поради динамичния характер?! Какъв динамичен характер, когато периодът е изтекъл и се знаят колко договори са сключени?! Това според мен е копи-пейст, тоест неподготвени сме и в предварителната оценка, затова няма как този абсурд да бъде приет. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Абазов, заповядайте.
БЮРХАН АБАЗОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За разлика от преждеговорившите, аз мога спокойно да се обърна към управляващите. За разлика от господин Йордан Апостолов, аз мога да кажа: господа управляващи, не правите нищо по-различно. Правите поредния ход типичен за управляващите: да тичате след събитията; да предлагате закони – неподготвени, необосновани нито правно, нито финансово, нито административно. В резултат на което благородната цел в кавички, която преследвате, по всяка вероятност няма да се сбъдне, а по-скоро ще предизвикаме още по-голям хаос.
Под благовидния предлог да дадем възможност на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да събере по-голямата част от финансовите корекции всъщност му възлагаме свръхангажименти, свръхотговорности, които лично аз не знам дали той е в състояние да изпълни.
Законопроектът е внесен набързо, неподготвен, писан на коляно от днес за утре. Не знам какво е това бързане? Няма нито една предпоставка да се бърза толкова много, нямаме никакви срокове, които да догонваме. С това предложение, господа управляващи, не постигате никакъв ефект за събиране на финансовите корекции, защото, първо, такъв инструмент има и сега в ръцете на изпълнителния директор. Сега той също има възможност да събира финансовите корекции, които се налагат. С това, което предлагаме сега, всъщност ще направим само още едно допълнение към правното основание, когато се налагат финансовите корекции.
Какво по-различно ще постигнем формално – от правно основание на член еди-кой си от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, сега ще пишем правно основание член еди-кой си от Закона за рибарството и аквакултурите? И какво по-различно от това? Не бива да се прави аналогия с Програма за развитие на селските райони, защото по нея имаме множество дела, които съдът не разглежда по същество, не вниква в детайлите, а на формално основание, на правно основание просто отменя решенията на изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“. Тук не е така. Тук още нямаме такива случаи. Приемам това като един вид тичате пред вятъра или презастраховане.
Когато предлагаме текстове, които важат със задна дата, колеги, това е много рискован ход. Днес – 2019 г., ние предлагаме, даваме механизъм, инструмент в ръцете на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да работи с бенефициенти и проекти от периода 2007 – 2013 г.
Извинявайте, но това на майчин език му казват: „курт капан“ (оживление), защото бенефициентът Хикс, който е реализирал някакъв проект и има петгодишен мониторинг, на четвъртата година и осем месеца от този мониторинг, сиреч три месеца преди изтичането му, му възлагаме нещо, което той не е подписал в първия основен договор. Това е план за реализация на продукция, което не му е заложено в основния договор. Не може да работиш четири години и осем месеца по едни правила и два месеца преди изтичането на мониторинга да ти се възложат други правила. Естествено, след това ти си виновен.
За разлика от Програмата за развитие на селските райони, където има много бенефициенти и няма пристрастност, моите опасения са, че тук ще има много голям субективизъм. Тази мярка, която приемаме сега и ангажиментите, които възлагаме на директора на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, според мен по-скоро биха се прилагали субективно, избирателно – разбирате в какъв смисъл. Това по никакъв начин няма да доведе до усвояване на повече средства от Европейския фонд за рибарство, няма да доведе по никакъв начин за развитието на нашия рибарски сектор, по никакъв начин няма да качи процента на усвояемост по тази програма. В едно съм сигурен – проблемът няма да бъде решен. По-голяма събираемост на финансовите корекции няма да имаме с това предложение, но съм сигурен ще се имаме много повече дела в съда от нашите бенефициенти, които са ползвали програмата. Ако това е целта – да сте живи и здрави! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Абазов.
Ще Ви помоля само за в бъдеще да избягвате цветисти изрази, които не са типични за пленарната зала.
Реплики към господин Абазов?
Господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, колеги! Няма да използвам цветущ език, независимо, че той беше много правилен, а ще кажа друга реплика: „след дъжд – качулка“. Тези правила и норми е трябвало да бъдат въведени, още когато са подписвани договорите. Тоест Агенцията да е имала право да прави такива финансови корекции при неспазване на бизнес плана, да има възможност и права да санкционира бенефициентите, да е било изяснено с ясна и точна методика – ако не спазваш еди-колко си процента от бизнес плана, ще бъдеш санкциониран с еди-колко си, както е вменено в Програмата за развитие на селските райони, където, независимо че през първия период нямаше санкции, през втория и по-нататъшните се въведе минимално изискване за спазване на бизнес плана в размер на 50%. Тук този мач го няма. Ако трябва да продължим с темата за мача, това, което се предлага в момента, е – при свършил мач и преди обявяване на резултатите, да променяме правилата в самия мач.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Същността на репликата?
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Към колегите от БСП бих искал да кажа, уважаеми господин Председател, дали сме заедно с ГЕРБ, или не, ще дам един прост отговор: да, ние сме заедно с колегите от ГЕРБ и сме техният коректив, когато се внасят такива предложения, които противоречат на правните норми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Друга реплика? Има ли втора реплика? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Господин Колев, имате думата за изказване.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С този закон даваме лош пример на всички наши съвестни земеделски производители и не само. Имаме ясни договори, многократно проверявани, по които се е налагало санкциониране във времето и в годините. Ако сега ние приемем да бъдат санкционирани тези земеделски производители със задна дата за незаписани в техните договори изрични клаузи и изисквания, ще създадем прецедент за всички.
Представете си незаписани клаузи и изисквания към тези, които са придобили земеделска техника – комбайни, трактори – със задна дата да бъдат санкционирани за това, че не са ожънали повече площи; със задна дата за това, че не са изорали повече площи; със задна дата да бъдат санкционирани тези, които имат складови бази за зърно, за неща, които не са записани в техните договори, че не са напълнили своите зърнобази с достатъчно количество зърно…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Колев, извинете ме. Редовното време Ви изтича.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Така че, ако ние приемем този закон, ще създадем много лоша практика. По-добрият вариант е в момента да помислим как да направим така, че да стимулираме нашите производители, а не обратно. Ако сега България плати тези 7 милиона за рибарство и аквакултури и не ги събере от тези, които са фалирали, ще санкционираме тези, които са оцелели…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Искате ли да удължа времето?
ГЕОРГИ КОЛЕВ: …а не тези, на които вече бизнесът им е отишъл.
Моля Ви, помислете да не създадем лоша практика и да дадем добър пример на нашите земеделски производители, а не обратното. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията. Не виждам други желаещи за изказване.
Закривам разискванията.
Заместник-министър Василева, заповядайте. Имате думата за изказване.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми категорично да заявя, че представените разпоредби в предложеното изменение на Закона за рибарството и аквакултурите по никакъв начин не противоречат на правото. Няма правен абсурд. Напротив – тези разпоредби няма да имат обратно действие. Те ще действат занапред и само и единствено за проекти, които се намират в процес на мониторинг, тоест няма да има налагане на финансови корекции със задна дата и това се вижда от текстовете, които са предложени.
Към момента мога да кажа, че има 247 договора в процес на мониторинг. Както стана дума в изказванията, за предходния програмен период през 2007 – 2013 г., периодът на мониторинг е петгодишен от датата на подписване на договорите. Последните сключени договори по предходния програмен период, по старата програма са подписани през 2015 г. и затова към момента все още имаме над 200, както споменах – 247 действащи договора.
Тук през предложените изменения се цели да се потвърди отново правомощието на изпълнителния директор да издава решения за налагане (шум) на финансови корекции, поради…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви! Това, което се казва в момента, е важно за същността на предлагания законопроект. Моля Ви, запазете тишина! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Тоест това, което предлагаме, е да се потвърди правомощието на изпълнителния директор да издава тези финансови корекции и да се потвърди отговорността за събирането на тези финансови корекции.
Не съм съгласна, че с тези текстове ще доведем до фалит или до унищожаване на бранша. Напротив – ще доведем до по-голяма събираемост от нарушителите, от тези, които имат нередности по програмата, които са установени, и целта е тези нередности да бъдат събрани. Не говорим за финансови корекции със задна дата – категорично!
Относно доклада, който спомена господин Апостолов, да, това са стандартни процедури. От Европейската комисия получаваме доклади. Имаме изпратен доклад, който касае приключването на програмата. И както във всички доклади, винаги има списъци с бенефициенти, които в резултат на проверките от Европейската комисия, са установили нередности. Тези бенефициенти, за които той говори, са бенефициенти, които управляващият орган – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, е потвърдил, че има нередности. В този доклад и Европейската комисия потвърждава нередностите. По-скоро препоръката е да наложим по-висок процент на санкция, но не и че няма нередност. Това бих могла да спомена. Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите да поканят народните представители да влязат в пленарната зала.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Гласували 176 народни представители: за 86, против 72, въздържали се 18. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Имате думата, уважаема госпожо Белова.
МАРИЯ БЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля за прегласуване. Колегата влезе в последния момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви.
Ще подложа на повторно гласуване разглеждания законопроект.
Гласували 178 народни представители: за 89, против 73, въздържали се 16. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – имате думата, господин Топчиев.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах отрицателно по две причини. Първо, скоростта, с която беше представен Законопроектът. И, второ, за съдържанието, което е правен абсурд според мен. Затова гласувах отрицателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Топчиев.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДАННИ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПОВОД ИЗНЕСЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ МЕДИИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА СКАНДАЛНАТА ПОДКУПНА СХЕМА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ.
Уважаеми господин Цонев, бихте ли представили предложението?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Предлагам удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца.
Разбира се, мотивите са, че не сме приключили работа. Европейските избори и кампанията разстроиха ритъма на работата, а има и доста голям обем работа, която трябва да се свърши. Затова Ви моля да подкрепите това предложение. То е направено след внимателен анализ на цялата Комисия на онова, което трябва да свършим, и целите, които сме си поставили във връзка с решението на парламента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Колеги, давам думата за изказвания. Не виждам.
Ще Ви прочета Проекта за решение:
„РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока за действие на удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
Имате думата за процедура, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във връзка с вчера приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, правя процедура срокът за предложения между първо и второ гласуване да бъде намален на 3 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 16, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Уважаеми господин Нунев, моля, представете ни Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, ще направя предложение за допуск в залата на Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Цветомир Панчев – началник-сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“, дирекция „Български документи за самоличност, и Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, дирекция „Правно-нормативна дейност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 85 народни представители: за 84, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министър Ципов и всички с допуск в залата да влязат.
Моля, продължете, уважаеми господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Доклад относно Общ законопроект на приетите на 6 юни 2019 г. на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от народния представител Андон Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 5 април 2019 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Общ проект!
„Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 16 ал. 6 се изменя така:
„(6) В личната карта освен данните по ал. 1 се съдържат и биометрични данни на лицето, както и други данни, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да спрем дотук, уважаеми господин Нунев.
Има ли изказвания, колеги?
Подлагам на гласуване два текста: първият е текстът на вносителя за наименованието на Закона и вторият е предложението на Комисията за създаване на нов § 1 с текст, съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 17 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което предлага тази услуга;
2. при подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик;
3. разходите за изпращане на новия документ от съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или консулското представителство на подписан документ за получаването му са били платени при подаването на заявлението.
(8) Лицата, на които се издават българските лични документи, не може да претендират обезщетение за вреди от държавните органи, компетентни за издаването и връчването, настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако изгубването или повреждането му е настъпило след предаването му на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга за получаване по реда на ал. 7.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 1, който става § 2.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 т. 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 8:
а) в текста преди т. 1 думите „паспорт и“ се заличават;
б) точка 2 се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване два текста. Първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 3 с текст съгласно Доклада на Комисията и вторият – § 2 по вносител, който става § 4.
Гласували 100 народни представители: за 98, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 5, 6 и 7:
„§ 5. Член 18в се отменя.
§ 6. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в отделен защитен сегмент на електронния носител – данните по чл. 20, ал. 2, биометричните данни на лицето и други данни съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303;“
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Електронният носител на информация в документите за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържа и удостоверение за електронна идентичност и съответните криптографски ключове в случаите по чл. 18, ал. 8.“
3. В ал. 6 думите „ал. 1 – 3 и ал. 4, т. 4“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
§ 7. В чл. 23, ал. 4 думите „и квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Нунев.
Има ли изказвания?
Имате думата, уважаеми господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На направеното предложение нашата парламентарна група ще се въздържи по няколко причини.
На първо място, тази дискусия – дали да се даде така наречената електронна идентификация в паспорта и личните карти, я водихме още през 2016 г. Тогава вицепремиерът и министър на вътрешните работи госпожа Бъчварова внесе Законопроект, който беше приет, и сега в момента отменяте текстовете, които тя внесе тогава – да се въведат без особена наложителност, без необходимост подобни изисквания за българските лични документи.
Тогава ние възразихме срещу подобно въвеждане на такова изискване, защото нямаме готовност и има вероятност да се оскъпи издаването на личните документи. Поне в това отношение, парламентарната група на БСП е последователна и поддържа една теза, че това нещо е ненавременно и ненужно. Сега се оказва, че има европейски регламент, който казва вече, че е ненужно това нещо.
Позицията на Министерството на вътрешните работи в тази посока явно се мени по една или друга причина – надявам се да не са конюнктурни.
По тази причина ние ще се въздържим от подкрепата на тези текстове, защото не може веднъж да искате да се въведе подобно изискване за личните документи, а след това казвате: не, давайте, ще ги махаме. Това да бъде за в бъдеще един сигнал към Министерството да не се предлагат подобни изменения без те да са обмислени, без да са съпоставени и съотносими към европейските изисквания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Има ли реплики?
Ще Ви дам думата, уважаеми господин Заместник министър.
Ако няма реплики, имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Вчера на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред казах какви са мотивите на Министерството на вътрешните работи. Искам в пленарната зала да ги повторя, за да разберат всички народни представители.
Предложението към 2016 г. беше изготвено така, по този начин, защото се обсъждаше Регламент за повишаване сигурността на личните документи, документите за пътуване, документите за пребиваване. Към настоящия момент този регламент вече е факт – той влезе в сила в началото на месец юни тази година, и поради това предлагаме тази редакция, тази промяна в текстовете по отношение на паспорта и електронната идентификация. Това трябва да стане ясно на всички народни представители. Към края на 2016 г. този регламент не беше факт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Заместник министър.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 5, 6 и 7 с текст съгласно Доклада на Комисията и текста на вносителя за § 3, който става § 8.
Гласували 106 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 15.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 30, ал. 3 думите „и на квалифицираното удостоверение за електронен подпис“ се заличават.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 10:
„§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Личните карти се издават при обикновена услуга до 30 дни, при бърза услуга – до 3 работни дни, а при експресна услуга – до 8 работни часа, от приемането на заявлението.“
2. В ал. 5 думите „е до 90 дни“ се заменят с „при обикновена услуга е до 45 дни, а при бърза услуга – до 30 дни“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване два текста – първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 9 с текст съгласно Доклада, и вторият е редакцията, която Комисията предлага за текста на § 4 по вносител, който става § 10.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 11.
Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 12 и 13:
„§ 12. В чл. 32 ал. 4 се отменя.
§ 13. В чл. 34 ал. 4 се отменя.“
Вариант I – § 6.
Вариант II – § 6.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I и Вариант II и предлага следната редакция на § 6, който става § 14:
„§ 14. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 или 10 години съгласно заявения от лицето срок. На лицата до 18-годишна възраст се издават паспорти със срок на валидност 5 години.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 5, който става § 11; предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 12 и 13 с текст съответно съгласно Доклада на Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 6, който става § 14.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 15.
Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 16:
„§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Със заявлението за издаване на паспорт със срок на валидност 10 години лицето може едновременно да заяви и издаване на лична карта.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: първо, текста на вносителя за § 7, който става § 15, подкрепен от Комисията; предложението на Комисията за създаване на § 16 с текст съгласно Доклада на Комисията и текста на вносителя за § 8, който става § 17.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 18:
„§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паспортите се издават при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга – до 3 работни дни, а при експресна услуга – до 8 работни часа, от приемане на заявлението.“
2. В ал. 2 думите „е до 90 дни“ се заменят с „при обикновена услуга е до 45 дни, а при бърза услуга – до 30 дни“.“
Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 19:
„§ 19. В чл. 49 ал. 4 и 5 се отменят.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 20:
„§ 20. В чл. 55, ал. 1 накрая се добавя „при обикновена услуга в срок до 30 дни, а при бърза услуга – до 10 работни дни“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване – редакцията, която Комисията предлага за текста на § 9 по вносител, който става § 18; предложение на Комисията за създаване на нов § 19 с текст съгласно Доклада на Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 10 по вносител, който става § 20.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 21:
„§ 21. В чл. 59 ал. 10 се отменя.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 22:
„§ 22. В чл. 70, ал. 4 след думите „се предоставят“ се добавя „в срок до 14 дни от регистриране на искането или подаване на писменото заявление“.“
Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 23:
„§ 23. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. …) в § 21 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 октомври 2020 г.“, а думите „16, 19“ се заменят с „16, § 18, т. 2, буква „б“, § 19“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 21 с текст съгласно Доклада на Комисията; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 11 по вносител, който става § 22, и предложението на Комисията за създаване на нов § 23 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване два текста – първият е предложението на Комисията за промяна наименованието на подразделението, и вторият е предложението на Комисията за отхвърляне на § 12 по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Обявявам тридесет минути прекъсване в работата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин, Нунев, моля, заповядайте да продължим с редакцията на § 13 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 13 има предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 24:
„§ 24. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 102:
а) в ал. 7 след думите „временни възпрепятстващи съоръжения“ се добавя „и системи за наблюдение на държавната граница“, а след думите „Временните възпрепятстващи съоръжения“ се добавя „и системите за наблюдение на държавната граница“;
б) в ал. 8 след думата „Съоръженията“ се добавя „и системите“, а думата „им“ се заменя с „на временните възпрепятстващи съоръжения“.
2. В чл. 125 ал. 5 се изменя така:
„(5) Положителните становища по ал. 1, т. 9, сертификатите и другите документи по ал. 1, т. 10 влизат в сила от деня на издаването им.“
3. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) В изпълнение на правомощията по чл. 125, ал. 1, т. 9 и 10 органите по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, по искане на заинтересовани лица издават:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация;
3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
4. сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност.
(2) Документите по ал. 1 се издават след подаване на искане от заинтересовано или упълномощено от него лице с приложени документи, определени в наредбата по чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2. Искането съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато при проверката на искането по ал. 2 се установят нередовности, заявителят се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще доведе до прекратяване на производството. В съобщението се посочват изискванията на нормативния акт, за които органът е констатирал нередовност. Срокът за произнасяне по искането започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) При неотстраняване на нередовностите по ал. 3 производството се прекратява с решение на длъжностното лице, оправомощено от министъра на вътрешните работи за издаване на съответния документ по ал. 1, което се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване.
(5) За спиране на производството по издаване на документи по ал. 1 се прилага чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението за спиране се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване.
(6) Когато при проверката по същество за съответствието с правилата и нормите за пожарна безопасност се установи липса на доказателства за факти или обстоятелства от значение за производството, от заявителя се изисква представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства и се определя срок за тяхното представяне, който не може да бъде по кратък от 3 дни и по-дълъг от 14 дни.
(7) За издаване на сертификат по ал. 1, т. 4 органите по пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, извършват проверка и съставят протокол.
(8) В становището по ал. 1, т. 3 и в протокола по ал. 7 се установява съответствието на обекта със:
1. строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, инсталацията или съоръжението, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта, инсталацията или съоръжението с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, инсталациите или съоръженията, действащи към момента на извършване на проверката.
(9) Срокът на валидност на сертификат по ал. 1, т. 4 е пет години. При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа, който го е издал, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава по реда на ал. 13 и може да бъде оспорено по реда на ал. 15.
(10) При установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност документите по ал. 1 се издават от оправомощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица.
(11) При установяване на несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност оправомощените длъжностни лица издават решение за отказ за издаване на документ по ал. 1, в което се описват несъответствията с правилата и нормите за пожарна безопасност.
(12) Документите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се издават в срок до 14 дни от датата на започване на производството, съответно от отстраняване на нередовностите, а в случаите по ал. 6 – в срок до 14 дни от датата на представяне на необходимите доказателства и доказателствени средства или датата на изтичане на определения срок за тяхното представяне.
(13) Документите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(14) За неуредени въпроси по издаването на документите по ал. 1 и решения за отказ по ал. 11 се прилагат съответно разпоредбите на глава пета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс.
(15) Решенията за отказ по ал. 11 може да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по горестоящия административен орган, за което се прилагат разпоредбите на глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на чл. 88, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2, чл. 91, ал. 2, чл. 93, ал. 2 – 5, чл. 97, ал. 5 и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението, освен ако непосредствено по-горестоящият административен орган разпореди друго.
(16) В случай на оспорване по административен ред и преразглеждане на решение за отказ по ал. 11 решението за изменение може да бъде оспорено по реда на ал. 15. В тези случаи не се допуска повторно преразглеждане.
(17) При оспорване по административен ред решението на непосредствено по-горестоящия административен орган не подлежи на оспорване.
(18) За допълване, поправка на очевидна фактическа грешка и тълкуване на документ по ал. 1 и на решение за отказ по ал. 11 се прилага чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс. Отказ за издаване на решение за допълване/решение за поправка/акт за тълкуване може да бъде оспорен по реда на ал. 15.
(19) Документ по ал. 1 и влязло в сила решение за отказ по ал. 11 могат да бъдат отменени или изменени от непосредствено по-горестоящия административен орган, като производството може да бъде възобновено на основанията, посочени в чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс. За реда за възобновяване на производството се прилагат разпоредбите на глава седма от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на чл. 103, ал. 3, чл. 104 и 106 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на непосредствено по-горестоящия административен орган се съобщава по реда на ал. 13 и може да бъде оспорено по реда на ал. 15.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 13 по вносител, който става § 24.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 25, 26 и 27:
„§ 25. В Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (обн., ДВ, бр. …) в чл. 27, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 26. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 22, ал. 2, т. 5 думите „чл. 49, ал. 4“ се заличават.
§ 27. В Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (обн., ДВ, бр. …) в чл. 16, ал. 1 думата „три“ се заменя с „пет“.“
Предложение на народния представител Маноил Манев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 28:
„§ 28. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. …) в чл. 24в се създава ал. 9:
„(9) Разрешение по ал. 1, без да е необходимо да притежават виза по чл. 15, ал. 1, могат да получат и чужденците от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и представят документ за български произход.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване двата текста: първият е предложение на Комисията за създаване на нови параграфи 25, 26 и 27 с текст съгласно Доклада на Комисията, и предложението на Комисията за създаване на нов § 28 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 14 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 29:
„§ 29. Министерството на вътрешните работи създава организационни условия и осигурява необходимите технически и програмни средства за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години съгласно чл. 36, ал. 1, не по-късно от 1 януари 2021 г.“
По § 15 има предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 30:
„§ 30. Параграфи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 25 и 26 влизат в сила от 1 октомври 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 14 по вносител, който става § 29, и вторият е редакцията, предложена от Комисията, за § 15 по вносител, който става § 30.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети, а с това Законопроектът е приет на второ гласуване.
Благодаря Ви, уважаеми господин Нунев.

Колеги, продължаваме работа с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ.
Заповядайте, уважаема госпожо Белова.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за госпожа Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в зала.
Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, продължете с представянето на Доклада.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбите на този закон не се прилагат за посевен и посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване два текста. Първият е текстът на вносителя за наименованието на Закона и вторият е създаването на нов § 1 с текст, съгласно Доклада на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 1 е направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „или“ се заменя с „и/или“.
2. Създават се ал. 20 и 21:
„(20) Когато при контролната официална полска инспекция по ал. 17 се установят несъответствия, допуснати по вина на инспектора, които не позволяват продължаване на сертифицирането на посева, разрешението по ал. 1 се отнема.
(21) След отнемане на разрешението при условията на ал. 20, лицето може да кандидатства за издаване на ново разрешение по реда на ал. 1 – 12.“
По § 2 има направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 1 по вносител, който става § 2, втори текст – редакцията, предложена от Комисията, за § 2 по вносител, който става § 3.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 3 има направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ каталог на сортовете зеленчукови култури“ се заличават, а думите „ароматни и овощни“ се заменят с „и ароматни“.
2. В ал. 3 и 4 думите „страна – членка“ се заменят с „държава – членка“.
3. В ал. 9 изречение първо думата „издава“ се заменя с „публикува на интернет страницата си“, а изречение второ се заличава.“
По § 4 е направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „тютюн и овощни растения“ се заменят с „и тютюн“.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „зеленчукови култури“ се добавя „овощни видове“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За вписване на сорта в официалната сортова листа за следващата година заявителят подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС и заплаща цена по ценоразписа по чл. 22, ал. 2. Заявлението се подава ежегодно до 20 декември на текущата календарна година лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(8) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Ще подложа на гласуване два текста. Първият е редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 3 по вносител, който става § 4, и вторият е редакцията, предложена от Комисията, за текст на § 4 по вносител, който става § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
По § 6 има направено предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или в оправомощени от Европейския офис за сортовете растения национални офиси на държави-членки на Европейския съюз“.
2. Създават се нова ал. 13 и ал. 14:
„(13) За издаване на разрешение по ал. 3 или на удостоверение по ал. 8 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от изпълнителния директор на агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(14) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
3. Досегашната ал. 13 става ал. 15.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване два текста. Първият текст е на вносител за § 5, който става § 6, вторият – редакцията, която Комисията предлага за текста на § 6 по вносител, който става § 7.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 7 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сортоизпитването се извършва след подадено заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и Агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
По § 8 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 20 ал. 7 се отменя.“
Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 21, ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „се съобщава и“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 7 по вносител, който става § 8; вторият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 8 по вносител, който става § 9; и третият е създаването на нов § 10 по предложение на Комисията с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 9 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става §11:
„§ 11. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) За полско изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за биологични и стопански качества, се заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 7.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва дейности и услуги на физически и юридически лица съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на Агенцията.
(3) За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършвано в национални офиси на държави – членки на Европейския съюз, както и за извършване на технологични анализи на качеството, се заплаща цена по ценоразписа по ал. 2.“
По § 10 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) За регистрация по ал. 4 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(7) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 9 по вносител, който става § 11; вторият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10 по вносител, който става § 12.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 11 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 31, ал. 5 изречение второ се изменя така: „Разрешението се издава на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС“.“
Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 14 и 15:
„§ 14. В чл. 32, ал. 5 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
§ 15. Наименованието на глава седма се изменя така: „Внос на посевен и посадъчен материал от трети страни“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11 по вносител, който става § 13; и вторият е предложението на Комисията за създаване на нови два параграфа 14 и 15 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 12 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 16:
„§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „отговарят на изискванията“ се добавя „на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални ОИСР етикети и“, а думите „документ за посевни качества и здравно състояние, издаден“ се заменят с „ОИСР сертификат и ISTA оранжев международен партиден сертификат, издадени“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Търговските семена, които се внасят, трябва да са придружени от ISTA оранжев международен партиден сертификат, с изключение на търговските семена от декоративни растения, които се внасят с фирмен документ.“
4. В ал. 4 думите „са придружени от документ за качество, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната износител“ се заменят с „отговарят на изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“.
5. В ал. 5 изречение първо се заличава, а в изречение второ думите „OECD документ“ се заменят с „ОИСР сертификат и етикет, както и от ISTA оранжев международен партиден сертификат“.“
По § 13 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17:
„§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „изискванията на“ се добавя „решенията за еквивалентност на Европейската комисия, на“.
2. В ал. 4 след думата „несъответствие“ се добавя „с изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия и/или“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За проверка на съответствието на семената с посоченото в документите в чл. 57 ИАСАС взема проби и извършва лабораторен анализ на внесените семена.“
4. В ал. 6 думите „и грунтов контрол по ал. 5“ се заличават.
5. В ал. 8 думите „т. 1“ се заличават.
6. В ал. 9 думите „и/или грунтов контрол“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 12 по вносител, който става § 16; вторият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 13 по вносител, който става § 17.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 14 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 18:
„§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 7 се отменят.
2. В ал. 8 думите „международен ISTA“ се заменят с „ISTA оранжев международен партиден“, а навсякъде абревиатурата „OECD“ се заменя с „ОИСР“.“
По § 15 има предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19:
„§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който произвежда, заготвя и/или“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „книгите“ се заменя с „книгата“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 14 по вносител, който става § 18; вторият е редакцията, предложена от Комисията за текста на § 15 по вносител, който става § 19.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Предложение от народния представител Мария Белова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 20:
„§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 17 абревиатурата „OECD“ се заменя с „ОИСР“.
2. Създават се т. 20 и 21:
„20. „ISTA оранжев международен партиден сертификат“ е сертификат за партиди семена, издаден от семетестващите лаборатории ISTA.
21. „Грунтов контрол“ е полски метод за установяване на сортова чистота и сортова автентичност на партиди семена.“
„Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: предложението на Комисията за създаване на нов § 20 с текст съгласно Доклада на Комисията; текста на вносителя за наименованието на подразделението и текста на вносителя за § 16, който става § 21.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Белова.
Колеги, с това е приет Законопроектът.
Съобщения за парламентарен контрол на 12 юли 2019 г., петък:
1. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев.
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на десет въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов, Любомир Бонев, Георги Йорданов, Кольо Милев, Александър Ненков и Александър Иванов – два въпроса; Кристиан Вигенин – два въпроса, и Иван Ченчев.
3. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на три въпроса от народните представители Веска Ненчева, Георги Йорданов, Илиан Тимчев и Николай Тишев.
4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Виолета Желева, Иван Валентинов Иванов, Надя Клисурска и Георги Стоилов – два въпроса.
5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Милен Михов и Иван Валентинов Иванов.
6. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос с писмен отговор на народния представител Андон Дончев;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова – два въпроса; Васил Антонов и Румен Георгиев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова на един въпрос от народния представител Борис Ячев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Милен Михов, Даниел Йорданов, Красимир Янков и Павел Шопов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Николай Цонков към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; на един въпрос от народния представител Севим Али към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; един въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
Следващото редовно пленарно заседание е на 12 юли 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието.

(Закрито в 12,51 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев


Секретари:
Стоян Мирчев
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ