Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 19 юли 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
19/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки:
Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 Block 70 с вносител Министерският съвет. Предлагам да бъде включен като – точка трета за днешното пленарно заседание.
И следващо предложение:
Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за военното разузнаване с вносители народният представител Милен Михов и група народни представители. Предлагам да бъде включен като точка четвърта за днешното пленарно заседание.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 202 народни представители: за 133, против 53, въздържали се 16.
Предложенията са приети.

Започваме с първа точка от програмата за работа за днес:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-SAB „САМОЛЕТИ F 16 BLOCK 70 И СВЪРЗАНА С ТЯХ ПОДДРЪЖКА“ (F-16 BLOCK 70 AIRCRAFT AND ASSOCIATED SUPPORT), МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-AAA „БОЕПРИПАСИ В ПОДКРЕПА НА F 16“ (МUNITIONS IN SUPPORT OF THE F-16), МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-P-AAD „SIDEWINDER AIM 9X БЛОК II РАКЕТИ, СВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ“ (SIDEWINDER AIM 9X BLOCK II MISSILES, ASSOCIATED MATERIAL AND SERVICES) И МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-P-LAR „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ – СЪВМЕСТНА ТАКТИЧЕСКА РАДИОСИСТЕМА (MIDS JTRS) (5) И СВЪРЗАНА С НЕЯ ПОДДРЪЖКА И ОБОРУДВАНЕ“ (MULTIFUNCTIONAL INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM (MIDS JTRS) (5) AND RELATED SUPPORT AND EQUIPMENT), № 902-02-19.
Внесен е от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
Генерал Попов, имате думата за представяне на Доклада на Комисията по отбрана.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 49, ал. 2 предлагам процедура за допуск на господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, госпожа Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи, генерал Андрей Боцев – началник на отбраната, генерал-майор Цанко Стойков – командир на Военновъздушните сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 186 народни представители: за 160, против 14, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Моля, поканете допуснатите лица в залата.
Продължете с представянето на Доклада, господин Генерал.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:
„ДОКЛАД
на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на международен договор BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“, международен договор BU D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“, международен договор BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани с ракети, свързани материали и услуги“, международен договор BU P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“
На редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Проекта на закон на Народното събрание за ратифициране на по-горе изброените четири международни договора, свързани с реализацията на Актуализиран проект за инвестиционен разход.
На заседанието присъстваха 21 народни представители.
В заседанието участваха: господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната; господин Емил Караниколов – министър на икономиката; госпожа Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи; госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната; генерал Андрей Боцев – началник на отбраната; генерал майор Цанко Стойков – командир на Военно въздушните сили; и господин Иван Найденов – постоянен секретар на Министерството на външните работи.
В заседанието взеха участие и народните представители Павел Шопов и Спас Панчев, които не са членове на Комисията по отбрана.
Проектът на закон за ратификация беше представен, от името на съвносителите на Законопроекта от господин Каракачанов.
В изказването си министър Каракачанов запозна членовете на Комисията по отбрана с проведените консултации и преговори с американската страна за придобиване на нов тип боен самолет F-16V Block 70 от Република България в съответствие с решението на Четиридесет и четвъртото народно събрание, прието на 16 януари 2019 г.
Министър Каракачанов посочи, че в хода на своята работа преговорният екип е постигнал съгласие от американската страна за намаляване на пакетната цена от 1,41 млрд. долара до 1,256 млрд. долара, като е успял да запази пакета от способности, поискани в изпратеното на 21 февруари 2019 г. от Министерството на отбраната писмо с искания в приемливи граници. Той запозна членовете на Комисията по отбрана с предприетите действия на Държавния департамент на Съединените американски щати, отчитайки финансовите ограничения на Република България, за намаляване на общата цена с до 60 млн. щатски долара посредством искане от Конгреса на щатите на допълнително финансиране по програмата на проекти, които ще бъдат изпълнени в интерес на Република България – за обучение на летателен състав, доставка на оборудване, въоръжение и/или за реализация на инфраструктурни проекти в авиобазата. По този начин общият ефект за Проекта за придобиване на самолетите ще намалее цената до 1,2 млрд. долара. Предстои искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса на САЩ до края на настоящия месец.
Министър Каракачанов обобщи, че внесеният в Народното събрание Проект на закон за ратификация обхваща четири международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет – самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав на обща стойност – 1,256 млн. 153 хил. долара. Придобиването на нов многоцелеви изтребител като Block 70 F-16 от САЩ ще издигне на ново качествено ниво бойните способности на българската бойна авиация и ще я направи оперативно съвместима с партньорите от НАТО. Предложението отговаря на интересите на външната политика и национална сигурност на Република България както в региона, така и в съюзен формат.
В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Таско Ерменков, Христо Гаджев, Владимир Тошев, Симеон Симеонов, Георги Андреев, Васил Антонов, Николай Цонков, Слави Нецов, Пламен Манушев, Валентин Радев, Джема Грозданова, Константин Попов, Джейхан Ибрямов, Спас Панчев и Павел Шопов.
В дискусията се очертаха две позиции: на категорична подкрепа на сделката с F-16 със Съединените американски щати и на несъгласие с параметрите на предлаганата сделка.
Изказалите се в подкрепа изтъкнаха категоричните оперативни предимства на F-16, максималното съответствие на офертата за F-16 с българските изисквания, постигането на пълна оперативна съвместимост във въздуха и на земята с нашите съюзници, перспективите пред стратегическото сътрудничество и партньорство и военно-техническото сътрудничество със Съединените щати, постигането на най-добро съотношение цени-ползи, бойния опит на F-16, който е изпитан многократно в бойни операции. Беше посочено, че придобиването на F-16 е предпоставка страната ни да бъде равностоен и уважаван съюзник. Беше подчертано, че придобиването на F-16 е началото на дълбока технологична промяна във въоръжените ни сили, а от там и дълбока промяна в мисленето. С ратифицирането на договорите за F-16 от Народното събрание българските ВВС ще се наредят сред водещите съюзници от НАТО, ще придобият самолет, който е носител на нови съвременни решения, характерни за самолетите пето поколение. Експлоатацията на такъв самолет ще даде възможност на българските военнослужещи да имат достъп до последните достижения на световната наука и технологии и ще създаде условия за плавен преход към самолети от пето поколение
Придобиването на F-16 индиректно ще даде отражение върху отбранителната ни индустрия, българската наука, образователната система и много други области.
Изказалите се „против“ изтъкнаха четири групи аргументи: високата цена на сделката, плащането наведнъж, надхвърляне на разходите за отбрана над 2% от брутния вътрешен продукт, орязване на пакета, а оттам на способностите на самолета.
Като изразиха убедеността си, че F-16, Block 70 е най-добрият изтребител, който страната ни може да си позволи към днешния ден министър Каракачанов, министър Караниколов заместник министър Кралева, заместник-министър Велкова, заместник-министър Запрянов, генерал Боцев, генерал-майор Стойков дадоха подробни и обосновани разяснения по аргументите против сделката. Те посочиха, че секторът отбрана дълги години е бил недофинансиран, поради което нуждите пред него са големи и изискват сериозни инвестиции. Беше посочено, че еднократното плащане на договорената цена е наложено от американското законодателство и от факта, че към момента нямаме кредитна история със САЩ. Беше потвърдено, че сумата е по силите ни от гледна точка на бюджета. Беше изтъкнато, че с растящите цени в оръжейните доставки, ако трябва да договаряме подобни условия след време, цената ще бъде значително по висока.
Изразиха абсолютно несъгласие с тезата, че пакетът, а оттам и способностите на самолета са орязани. Подчертаха, че самолетът като платформа притежава всички способности, които очакваме той да притежава. Нищо от тези способности на самия самолет не е орязано. Намален е броят на някои видове боеприпаси, на ракетите „въздух-въздух“, елиминирани са управляемите боеприпаси „въздух-повърхност“. Беше подчертано, че първо трябва да започнем да решаваме приоритетната задача по въздушно патрулиране и след това ще преминем към решаване на други видове задачи, тоест да използваме пълните възможности на самолета. Едва тогава ще се наложи да закупим тези боеприпаси, които в момента не са включени в пакета.
Всички изказали се оцениха мащабите на проекта за придобиване на нов тип боен самолет и неговото значение за ВВС, Българската армия и страната. От своя страна, благодарих на членовете на Комисията по отбрана за конструктивната дискусия и поставянето на националния интерес на първо място.
След приключване на дебатите членовете на Комисията по отбрана с 13 гласа „за“, 8 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ приеха следното становище:
Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генерал.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Имате думата, уважаема госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution Sistem Joint Tactical Radio Sistem (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution Sistem Joint Tactical Radio Sistem (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите, и Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на финансите, Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, и Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от генерал-лейтенант Атанас Запрянов.
На основание Решение № 398 на Министерския съвет от 10 юли 2019 г. заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната е подписал на 11 юли 2019 г. четирите договора за доставка на самолети F-16 Block 70 със свързаното оборудване и въоръжение.
Договорите обединяват доставката на цялостния заявен пакет на обща стойност 1 256 153 980 щатски долара, както следва:
1. (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support) на стойност 1 230 476 943 щатски долара, със срок на валидност на офертата – до 4 септември 2019 г.
2. (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16) на стойност 461 631 щатски долара, със срок на валидност на офертата – до 3 септември 2019 г.
3. (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9Х Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) на стойност 20 437 635 щатски долара, със срок на валидност на офертата – до 4 септември 2019 г.
4. (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment) на стойност 4 777 771 щатски долара, със срок на валидност на офертата – до 5 септември 2019 г.
Гарант по изпълнението на договорите от американска страна се явява американското правителство.
Предложените за ратификация договори са съставени съгласно законодателството на САЩ. В тях има редица особености, които не съответстват на договорно-правната практика, установена в процесите по придобиване на военна техника. Най-характерни са:
- посочените цени в договорите са в щатски долари, без включени данъци и такси, и отразяват максимално точна прогноза за необходимите средства за заплащане към момента на извършване на доставката. Въпреки това, правителството на САЩ поема ангажимент да осигури изделията на посочените цени в долари и в рамките на посочената наличност;
- налични са така наречените „отворени клаузи“, които ще бъдат конкретизирани в процеса на изпълнение на договорите поради продължителните срокове за изпълнение на договорите;
- при извънредни и непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на САЩ го изисква, правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло или частично на договорите във всеки момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана; от своя страна, купувачът може да отмени изпълнението на договорите изцяло или да заличи отделни точки във всеки момент преди доставката на отбранителни изделия или извършването на услуги по отбраната, но той носи отговорност за всички разходи вследствие на отменянето;
- за американската страна договорите ще имат действие не само след тяхното подписване, съответно ратифициране от Народното събрание на Република България, а и след превеждането на финансовите средства по тях в рамките на срока на валидност на офертите.
Поради съдържащите се в договорите финансови задължения за българската държава, те следва да бъдат ратифицирани със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „за“ – 11 народни представители, „против“ – 8 народни представители, без „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution Sistem Joint Tactical Radio Sistem (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), № 902-02-19, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Колеги, откривам разискванията.
Процедура, още една процедура – ще Ви дам думата.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, във връзка с широката обществена значимост на разглежданите днес от нас точки – споразуменията, както и ЗИД на Закона за държавния бюджет, предлагам точки 1, 2 и 3 от днешното заседание, на базата на чл. 51, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъдат пряко излъчвани по БНТ и БНР. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Има ли противоположно мнение?
Заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Александров, аз съм несъгласен с Вашето предложение и Ви предлагам да приемете моята теза, че е по-добре да не ни гледат сеира и позора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Николай Александров.
Гласували 172 народни представители: за 152, против 12, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Госпожо Нинова, Вие имахте процедура.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, от „БСП за България“ настояваме да поканим в парламента министър-председателя Бойко Борисов. (Възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ.)
Днес ще ратифицирате ключов, сложен договор от военнотехническа и финансово-икономическа гледна точка. За военнотехническата експертиза ще говорят експертите. Но вчера министър-председателят направи едно скандално изказване-признание. Ако не сте го чули, Бойко Борисов каза: „Аз лично настоях да платим веднага.“
Искаме да дойде в парламента и да заяви това тук, пред нас, както и да отговори на въпроса: кой го е упълномощил да поема такива ангажименти? Това може би означава, че американската страна не е искала плащане веднага.
Предстои ни актуализация на бюджета.
Министър-председателят изрече една лъжа също така вчера, че ще плащаме веднага, защото правителството е събрало пари от контрабанда и от борба със сивата икономика.
Имам въпрос към господин премиера: тогава защо се налага парламентът да актуализира бюджета и правителството да взема заем? Очевидно парите не са от борба със сивата икономика и от контрабанда. Мисля, че в най-висока степен в този момент отговорността лежи върху раменете на министър-председателя, особено с това скандално изказване – за еднолично решение да се плати сделката сега и веднага накуп.
Настояваме да бъде извикан и да отговаря на въпросите на депутати от „БСП за България“. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Заместник министър-председателят със съответния ресор господин Каракачанов е в залата, но въпреки това ще бъде уведомен и министър-председателят.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Заместник министър-председателят не е направил такова изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме.
Господин Марешки, имате думата за процедура.
ВАЛЕНТИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от партия ВОЛЯ настояваме да бъде поканен Президентът на държавата (ръкопляскания, смях от ГЕРБ) в залата, защото, знаете, в последно време за едно доста скандално изказване, в което той казва, че това не са разходите за самолета и че те много скоро ще набъбнат многократно.
Ние настояваме той, като главнокомандващ, като мажоритарно избран президент, като специалист в сферата на самолетите да дойде и да ни разясни тези неща, за да не се окаже, че в края на днешния ден ние ще вземем едно решение, за което, естествено, като неспециалисти в тази област, може да бъдем подведени по други начини. Затова настояваме президентът да дойде да ни разясни неговото виждане по тази сделка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Ще бъде уведомена Администрацията на Президента за Вашата покана.
Продължаваме с изказванията.
Първи заяви изказване господин Чуколов – заповядайте.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Както на всички ни е ясно, днес разглеждаме една изключително важна тема и тези дружески закачки, които видяхме в началото на заседанието, не подхождат, не прилягат на това, което ще обсъждаме днес.
Какво ще обсъждаме днес? Ще обсъждаме как българската държава ще даде над три милиарда долара всъщност за тези осем американски изтребителя. В последните седмици, месеци, колкото и да се обсъждаше тази тема, а това не беше достатъчно, бяха казани доста неистини – че F-16 са перфектната бойна машина, която е абсолютно подходяща за България. Няма никакви други варианти – европейски, руски, няма такива неща. Това е перфектната машина, построена 1974 г., набори сме с нея, модернизирана по някакъв начин. Последната модернизация е – да, може вече и ядрени бомби да носи, но едва ли ни интересува това.
Но на тези машини българската държава посвети всичко – целия си ресурс в последните месеци, да бъдат закупени, пренебрегвайки решение на Народното събрание, пренебрегвайки договорки за увеличение на процентите от брутния вътрешен продукт, които ще бъдат похарчени за това.
Ясно е, че цената ще нарасне. Ясно е, че в годините, които предстоят напред, тези самолети трябва да бъдат поддържани, те ще трябва да бъдат доокомплектовани със съответните въоръжения – бомби и така нататък, които, естествено, струват пари, които, ще ни бъдат продадени от американската страна.
Друга неистина, която трябва да кажем и трябва да поговорим за нея, е, че България нямала сключен договор със Съединените американски щати за безплатно ползване на американските, на българските бази, които – да, грешката е правилна – всъщност са американски бази в България.
През 2006 г. от партия „Атака“ в Южния парк и до американското посолство ходехме да изразим нашето мнение и становище, че не трябва да се дават четири български бази за безплатно ползване на американската страна. Нещо, което беше направено. И сега чувам тук тези дни и от господин Каракачанов, от други фактори от Военното министерство, които казват: „няма тук американски бази“.
Как можеш да кажеш такова нещо? А всъщност има! Ето, ей там, е договорът, сключен между България и Съединените американски щати за безплатно ползване на четири бази в България. Тези четири бази, когато се ползват, българската страна няма право да знае какво влиза и какво излиза оттам, записано е в Договора. Българската страна няма право по никакъв начин да изисква информация от американците. Така е сключен този договор. Така ще бъде сключен и този договор за американските самолети.
Тази липса на дебат в българското общество и военните, когато се появяват пред медии, всъщност доведе до там, че трябва да си кажем тази равносметка: тези самолети ще ги получим на една огромно завишена цена и тук е декларирано, че от партия „Атака“ сме против това. Народните представители от партия „Атака“ са тук. Господин Сидеров е в отпуск, разписан от госпожа Караянчева, но представлявайки позицията на „Атака“ тук, пред Вас, Ви казвам ясно и категорично: този договор не трябва да бъде подписан.
Сега ще дадем парите накуп, предварително, 2023 г. ние ще получим, евентуално, тези самолети от САЩ. (Реплики от „БСП за България“: „Първия!“) А, първия самолет – тук подсказват. Благодаря Ви.
Две хиляди двадесет и трета година ще получим първия самолет. Две хиляди двадесет и трета година! Сега сме 2019 г. – след четири години!
След четири години Русия сигурно ще има F-600, те за F-500 говорят, че небето над Европа вече е приключило за сили на НАТО. Две хиляди двадесет и трета година ние ще имаме самолети от 1974 г., които, евентуално, ще трябва по някакъв начин да бъдат противопоставяни на държава, която има последната дума на техниката. Звучи ли Ви изгодно, звучи ли Ви логично това? На нас от „Атака“ не ни звучи логично и затова ние няма да подкрепим и няма да гласуваме за тази сделка.
В заключение, да Ви кажа нещо, което звучи покъртително. На днешната дата – 19 юли 1916 г., е роден героят Димитър Списаревски, който се е бил и се е разбил срещу американските летящи крепости, които са бомбардирали София. Как така се получи, случайно ли или как, или поредното унижение, че на тази дата, на 19 юли ние купуваме тези американски самолети, чиито предшественици 1943 г. са бомбардирали София? На датата, когато е роден героят Димитър Списаревски?! За нас от „Атака“ това, пак казвам, не е приемливо и няма да подкрепим това решение. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов.
Реплики? Не виждам.
Уважаеми господин Карадайъ, заповядайте. Имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Изразявам категоричната позиция на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ в подкрепа на предложения Проект на закон за ратификация на четирите международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав.
Нашата позиция е строго последователна и в съответствие с евроатлантическата ориентация на „Движението за права и свободи“.
Ние от „Движението за права и свободи“ от 30 години неизменно поддържаме евроатлантическата ориентация на страната ни. Националната сигурност, запазването на мира, на стабилността, на демокрацията са наш партиен приоритет и наша запазена малка. Когато става въпрос за държавния суверенитет, за националната сигурност, за стабилността на страната и региона нямат значение политическите пристрастия. Нужни са отговорност и мъдро държавническо поведение. Договорите, чиято ратификация е на дневен ред, ще дадат възможност на България да укрепи авторитета си и да повиши ролята си като страна, осигуряваща стабилност в региона, като страна, надежден партньор в Европейския съюз и в НАТО, и в международен мащаб в рамките на двустранни отношения и на многостранни инициативи.
Безспорно предложеният Законопроект е стъпка напред в тази посока – важно условие за сигурността и стабилността. Но това не е достатъчно. Нужно е да се работи многоаспектно, за да бъде гарантирана националната сигурност. Защото заплаха за националната сигурност е всяко посегателство срещу демокрацията, всяко посегателство срещу правата и свободите на българските граждани. В тази посока още много, много трябва да се работи.
Омразата и ксенофобията са заплаха за националната сигурност. Противопоставянето на етническа и религиозна основа подкопават демокрацията и създават сериозни рискове пред националната сигурност. Намаляването на чувствителността към тези негативни тенденции в българското общество е факт и това само по себе си е тревожен знак. Сигурността на страната, суверенитетът на държавата могат да бъдат защитени само от свободни по дух граждани. Страхът и омразата не са присъщи на свободните личности.
Вчера отбелязахме годишнина от рождението на Левски, чиито завети трябва да пазим: за чиста и свята република, за равенство пред закона, без разлика на пол, етнос, религия. Заветите на Левски ни задължават да се борим за демокрация, за защита на правата и свободите – граждански и политически права, да защитаваме правото на всеки български гражданин да гласува, да прави свободен и информиран избор.
Стъпка за преодоляване на негативни тенденции във връзка с националната сигурност е силното, ускорено икономическо развитие на страната на основата на общ политически консенсус за приоритетите на държавата, за бъдещето на страната. Затова настояваме непрекъснато от „Движението за права и свободи“ и призоваваме национално отговорните политически сили. Затова, наред с компетентност, са необходими политическа отговорност, държавническо мислене, воля и решителност.
Нека днес проявим такава воля и в името на бъдещето на страната да подкрепим предложения Законопроект. Решението е стратегическо за сигурността на страната, но то е само една от стъпките, които трябва да бъдат предприети за гарантиране на националната сигурност. Нека не забравяме всички останали елементи на националната сигурност, включително и насоките, на които се спрях по горе. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики?
Имате думата, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Карадайъ, за всички е ясно, че тази сделка е не само най-грабителската за цялата история на България, а е и най-голямата опасност за националната сигурност на България точно в тази връзка.
Аз правя обаче репликата не заради това, а за може би най отвратителното нещо, което днес може би ще се случи извън гласуването на тази сделка, а това е да намесваме името на Апостола с тази сделка.
Категорично се противопоставяме името на Дякона Левски да бъде намесвано в тази сделка, която, пак ще повторя, ние определяме като най-грабителска и най-голяма опасност за националната сигурност, защото всъщност отслабва цялата ни държава.
Молбата ми е и всички други да се съобразяват. Волята на всеки от Вас е да гласува така, както намира за добре, но нека да не намесваме малкото светци, които имаме в нашата история, истински български родолюбци и държавници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика, господин Карадайъ? Не.
Продължаваме със следващото изказване.
Доцент Михов, заповядайте. Имате думата.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател и Министър на отбраната, уважаеми генерали, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес ние сме изправени пред една, можем да кажем, последна или малка стъпка пред реализирането на този значим проект, която може да направи един голям скок в българските Военновъздушни сили.
Ако си задаваме верните въпроси, ще получаваме и верните отговори. Днес трябва да си зададем основния въпрос: необходимо ли е модернизиране на българските Военновъздушни сили и поставяне край на този процес, който в редовните доклади за състоянието на отбраната се определяха като ерозия на отбранителните способности на страната?
Несъмнено отговорът е „да“. Ние се нуждаем от коренна промяна във военната ни политика и в това отношение закупуването на този многоцелеви съвременен високотехнологичен боен самолет е първата реална стъпка в превъоръжаването на Българската армия на съвременна основа от 30 години насам.
Само ще припомня, че тези дни тържествено отбелязахме 30 годишнината от последното закупуване на модерни самолети и високотехнологично оръжие в нашата армия – МиГ-29. От историческа гледна точка трябва да признаем, че този акт на тогавашните управници е бил правилен – политически и военно целесъобразен.
Днес сме изправени да направим подобно нещо. Само преди година и нещо се поставяха въпроси стар или нов самолет. Днес мисля, че ние и обществото имаме отговор: не, не ни трябва стар, трябва ни нов самолет. Поставяше се въпросът, че тази оферта е за самолет, който не съществува. Очевидно е, че не само ние, не само държави в Европа, в Европейския съюз, но и много държави по света вече са платили този самолет. Днес се поставя въпросът за ред обстоятелства по сделката, но същностният въпрос е следният: дали ще се изкушим от политическата целесъобразност и партийния егоизъм да застанем срещу сделката, или ще подкрепим този важен процес за обновяване на нашите въоръжени сили?
Ние от ВМРО ще подкрепим този договор за придобиването на самолета, защото на нашите летци, на нашата отбрана им трябва истинско оръжие – оръжие, с което нашите съседи не разполагат – поне такова е мнението на Президента на републиката ни, който е професионален летец и аз му вярвам поне по отношение на авиацията. По отношение на авиацията той може да бъде подкрепян!
В тази посока апелираме към всички: нека да поставим на везната политическия егоизъм и политическите партийни сметки, и другото – в деня на рождението на Списаревски да дадем на храбрите български пилоти не втора употреба френски самолет, а произведен за България, платен от българския джоб и управляван от български пилоти български самолет. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Михов.
Реплика?
Господин Марешки, имате думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин Михов, ще бъда много кратък.
Защо така наречената от Вас целесъобразна е много хубава сделка? Малко преди това Вашият колега и бивш вицепремиер от Вашата група нарече срамна, позорна, излагаща се и Вие – сега видях разпечатката – сте гласували този срам и позор да не се показва по Българската национална телевизия, за да не могат да го видят българските граждани. Ако може да ми отговорите само на този въпрос: как за тази срамна и позорна сделка, която не искате да я виждат българските граждани, сега излизате и ни казвате колко била достойна и добра за България? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Втора реплика? Няма.
Доцент Михов, имате думата за дуплика.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Уважаеми господин Марешки, Вие имате различно мнение, господин Валери Симеонов има различно мнение. Той е по-възрастен от мен и аз го уважавам така, както бих искал да уважавам и Вас, но това не означава, че трябва да се съгласявам нито с Вас, нито с господин Валери Симеонов. Затова сме различни, затова водим този дебат тук и той е показателен, че живеем в демократична европейска държава. Никога досега, ама никога в новата ни история, проблеми, свързани с армията, въоръжаването и придобиването на такива значими средства и въоръжения, не са били дискутирани в Народното събрание. Никога! И по царско, и по комунистическо време!
За първи път днес в демократична европейска България всеки български гражданин може да чете и да се информира за какво ще бъдат похарчени неговите пари – парите от джоба на всеки данъкоплатец, и затова се радваме, че живеем в такова общество и че Вие, макар и не прав, имате право да се изказвате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Продължаваме с изказванията.
Уважаеми господин Симеонов, имате думата – заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
Националният фронт за спасение на България ще гласува „против“ тази сделка и не за да бъде пренасочена българската военна промишленост към доставка на руските летящи ковчези, не заради това.
Основните причини са: на първо място, считаме, че цената е изключително висока. Изказвам моите съболезнования към присъстващия в залата господин Горанов – министър на финансите, защото тези разходи не бяха заложени и не бяха предвидени – това го доказва следващата точка в дневния ред. На тази цена можеше да купим два пъти повече самолети европейско производство, да докажем своята принадлежност към Европейския съюз, да подкрепим европейските производители. Или ако бихме купили тези 16 самолета, така необходими по изискванията на НАТО, можеше това да ни излезе на половин цена, а останалите пари биха могли да бъдат пренасочени в друга по-полезна посока.
Втората причина е, че тезата за повишаването на отбранителната способност при защита на българското небе е смехотворна, тъй като в съседство с нас една Турция разполага с над 600 самолета, една Гърция с над 350, даже една Сърбия с около 40 самолета. По този начин ли ще осигурим националната сигурност – с едни 8 самолета след четири години, и 16 – не знам след колко?! Смехотворна теза!
И не на последно място, нашето схващане за национална сигурност, е, че с пъти по-ниска цена бихме могли да осигурим защитата и неприкосновеността на българското небе чрез възстановяване на няколко ракетни бази с ракети „земя-въздух“ – сигурна и гарантираща защита.
В случая по никакъв начин няма да отправя упрек към уважаваните от мен колеги Красимир Каракачанов и Емил Караниколов. По никакъв начин не мога да ги упрекна! Те изпълняват своите служебни задължения и ги изпълняват отговорно и съвестно, но в случая са в ролята на клетниците от Виктор Юго. Това са едни Гаврош и Козета, които на барикадата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, уважаеми господин Симеонов, говорите за министри!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: …отстояват поставената задача. Изцяло разбирам тяхната позиция и не мога да ги упрекна по никакъв начин.
Но аз и моите колеги сме против сервилното, унизително и слугинажно поведение на българския парламент и на българското правителство, които с решение в „Държавен вестник“, брой 51, определиха условията за конкурса и след това знайно под чий натиск – от Вашингтон, естествено, бяха принудени да променят тези първоначални условия и да унизят България, показвайки, че в България няма законност и че първоначалните условия могат да бъдат променяни в угода на един от участниците. Точно това стана! И ние в Народното събрание станахме съпричастни на това унижение, променяйки своето решение и променяйки четири основни параметъра, или затваряйки си очите – и то по какъв унизителен начин, с второ гласуване, наложено, за съжаление, от нашите по-големи партньори. Става въпрос за най-важното в една сделка: цената, която беше повишена от допустимия таван от 1,8 милиарда на над 2 милиарда.
Втората значима отстъпка или реверанс, който направихме, беше към един от участниците, а именно „Локхийд“ – удължихме срока за доставка на първите самолети от две на четири години. С това показахме, пак го казвам, своята зависимост и липсата на самостоятелност, национално самочувствие и достойнство.
Това е, което имам да кажа. Бих призовал и останалите народни представители да се съсредоточат не върху техническите параметри, не върху детайлите на сделката, а върху това как ще изглежда най-висшият законодателен орган на Република България – Народното събрание, след едно такова решение под диктат. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Реплика?
Имате думата за реплика, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, съгласен съм с всичко казано от Вас, но не съм съгласен с това, че изказахте съболезнования към господин Горанов. По-скоро мисля, че съболезнования заслужават всички наши пенсионери, взимащи 200 лв., които с днешното ратифициране на този договор на практика ще трябва да бъдат лишени три месеца от своята пенсия. Всеки един български гражданин ще трябва да плати около 600 лв. по тази сделка, независимо дали е работещ, пенсионер, малко дете, независимо от възрастта и своите финансови възможности – горе долу на толкова възлиза цената на тази сделка.
Също така, бих искал да се обърна към нашите сънародници, продаващи гласовете си на хора, които на практика ще платят тези пари за сметка на същите, които продават своите гласове за по 50 лв. – да знаят хората за кого гласуват, и че днес от тях ще се вземат по около 500 – 600 лв., но не само от тях, а и от техните деца и техните родители. Това беше моята реплика. (Частични ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев.
Втора реплика? Не виждам.
Господин Симеонов, дуплика? Отказвате.
Продължаваме със следващи изказвания.
Господин Марешки, имате думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За съжаление, ще започна с нещо малко по-различно – само и единствено в интерес на истината, за да може българските граждани да видят мнението на своите народни избраници за тази важна сделка и както един от „Обединени патриоти“ каза – „срамна и позорна“.
Вие, господин Михов, сте един от малкото – от двайсетината, които сте гласували „против“ или „въздържал се“ българските граждани да стават свидетели на този дебат. Вие може би сте единственият човек в България, а може би и в света, който не се гордее с всичко хубаво, което прави, не иска то да бъде излагано на показ, а се срамува от него и се опитва да го прикрие.
По същество. Карл Густав Манерхейм е велик пълководец, генерал, фелдмаршал, президент – истински държавник: „Преди да похарчите огромни средства за отбрана, трябва да създадете такова ниво на живот на хората, че да са готови да го защитават.“ Това казва генералът, президентът, държавникът.
Какво се случва в България? Март 2019 г.: „Кампания събира близо 3 хил. лв. само за седмица в помощ на казанлъшка болница“; април: „Болницата в Ловеч разчита на дарения“; юли: „Пирогов“ ще получи линейка като дарение“, не F-16, а линейка – не е ясно стара, нова и в какво състояние; юли 2019 г.: „Младоженци дариха средства от сватбата си за лечението на болно дете“, като явно държавата не се е справила с това лечение; „Зов за помощ – 20 годишният Калоян иска отново да проходи“; „Бургаско семейство дари кувьоз за местна болница“; април: „Ученици събират продукти за нуждаещи се възрастни хора от Северозападна България“;. септември: „Благотворителна инициатива в помощ на недоносените бебета събра над 15 тона капачки“; „Застрашени от закриване са три отделения в пловдивска болница“; „Училищата ни разчитат на дарения от бивши възпитаници“; „Училището за изкуства и занаяти по чудо оцеля“; октомври: „Ученици от пловдивска гимназия събират средства за бебе, нуждаещо се от спешна чернодробна трансплантация“; „Медицински сестри и лекари във Видин подадоха колективна оставка, заради унизително ниски доходи. Лекарите в карловската болница са готови да хвърлят оставка по същия повод“; януари: „Болницата в Белоградчик работи ден за ден“; октомври: „Средствата за трансплантация са крайно недостатъчни за развитието на трансплантологията в България – около 7 хиляди пациенти се нуждаят от трансплантация на бъбрек“.
И така нататък, и така нататък до вчера или миналия ден – пак във всички новини всички в поредна община ни показват мътилката, която в XXI в. хора, които ще се защитават с F-16, трябва да пият. Всъщност те не само не я пият, те не къпят и децата си и майката по всички медии обяснява как не може да изкъпе детето си, защото тази вода не става дори и за къпане на прасето. Това е в XXI в., в който ние трябва да решим единствения проблем.
Ние не казваме, че сме против модернизацията на армията, но вижте какво са казали мъдрите държавници: „първо хората, първо нивото им на живот“. И аз питам, всъщност българските граждани питат: има ли дори една инициатива? Всъщност аз искам да призова господин Михов – нека да излезе и да каже: „Събирайте капачки или дарявайте левчета за F-16!“
Нито един българин не е провел инициатива за събиране на капачки или на левчета в такава посока. Всичко е за съвсем други неща – за здравеопазване, образование, вътрешна сигурност. (Реплики.) Нека да започне Михов и да видим колко капачки ще събере и колко левчета за F-16.
Няма да говорим по същество по сделката. Господин Симеонов много точно го обясни: брутално висока цена. Когато ние подкрепихме, че може да се мърда спрямо първоначалната цена, която бяхме определили в Народното събрание, беше, защото министрите ни убедиха, че в преговорите, за които им трябва такова решение, те ще преговарят намаляване на цената. Няма да говорим за цената, че тя е брутална, че тя е най-високата за най-бедната държава и най-високата в света, защото това е по-същество.
Основното, на което искаме да Ви обърнем внимание, е, че не е цената. Ако България е богата и няма бедстващи пенсионери, въобще бедстващи българи, ако всички болници, всички училища, полицията, която отново е на протест, ако всички са доволни и щастливи, ние нямаше да се противим. Ние нямаше да се противим на тази сделка, независимо колко е грабителска, но тя е нецелесъобразна в настоящия момент.
Нужни били инвестиции за армията. Да, но не са ли нужни инвестиции в здравеопазването, образованието, във вътрешната сигурност, в спортистите ни? Колко медалисти имаме от колко първенства през последните години? Спомняте ли си как се развиваше всичко това, когато всички Вие бяхте ученици? Колко треньори обикаляха, събираха децата, спортуваха и от цялата тази масовост се раждаха тези хора, които създаваха българската национална гордост. Не продажба на българския национален интерес, идентичност и гражданство, а създаваха национална гордост. (Реплики.)
Аз разбирам, че тук, на Земята, голяма част от хората, включително всички ние се чувстваме безнаказани. Няма кой да ни накаже – ние сме богове, можем всичко, можем да продадем България, можем и да я възкресим – това е по-трудно. Ясно е, че нямаме страх тук на Земята от никого, но аз искам да се обърна към тези от Вас, които са истински вярващи: нямате ли страх от Бога? Обръщам се и към тези, които от чиста показност ходят в храмовете: на какво обричаме ние държавата си, народа си и нашите деца? Да, на някои децата са в чужбина, но тези, които искат да живеят в България, на какво ги обричаме? На бедност и на нищета! Повярвайте ми, това не остава незабелязано – всеки ще понесе своята отговорност и пред народа, и пред Бога. (Реплики.)
Аз Ви призовавам... Да, някои ще отидат в ада, но това, за съжаление, в случая не е смешно, защото той със себе си повлича в ада и целия български народ.
Мъдреци са казали: „трябва да се грижиш за благосъстоянието на своите близки и роднини, на своите сънародници и на човечеството като цяло“. Някои, когато са чели тази мъдрост, са стигнали само до първото изречение – „да се грижим за нашите близки“, а къде отиват сънародниците ни, къде отива човечеството като цяло?
Уважаеми дами и господа, замислете се, обърнете се към своите близки, към своите гласоподаватели – тези, които са Ви изпратили тук, насреща, и аз съм убеден, че никой от тях не Ви е подкрепил за това гласуване. Надявам се разумът, страхът и от божието наказание най-накрая да повлияе и това нещо днес да не стане факт.
Когато ние създадем такова ниво на живот на нашите сънародници, че те да искат да го пазят, тогава може да им купим и по-скъпи самолети, и по-модерни, да ги предплатим 10 години напред, ако те са толкова търсени, да създадем още повече работни места в чужбина, да направим благосъстоятелни още много други народи, но нека да се погрижим първо за българския народ. Благодаря Ви много и се надявам на Вашата мъдрост.
И само последно да обявя, че ние не само категорично няма да подкрепим тази сделка, ние няма да присъстваме в залата, защото самото присъствие в залата легитимира и ние не искаме да бъдем част от този срам. Благодаря Ви. (Шум и реплики. Частични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Има ли реплики? Няма.
Продължаваме – господин Михов за лично обяснение.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Марешки, три пъти споменавайки ме, Вие ми направихте комплимент, по-голям от този, който моята съпруга ми е правила през живота. Бих искал някак си да Ви благодаря. (Шум и реплики.)
Но репликата ми е в друга посока: не споменавайте божието име напразно, казват хората, които вярват наистина в Бога. Вие изредихте много благотворителни дейности, което е радващо, че българинът помага на хората в беда. Това е черта на нашия народ от векове, това ще бъде и векове напред.
Но не споменахте Вашата благотворителност, която може би имате и с която трябва да се похвалите – за да изчеткам малко Вашия авторитет, като народен представител със свален имунитет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Михов.
Процедура – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко повече от 45 минути председателят на нашата парламентарна група Ви помоли да извикате премиера на Република България в залата, за да ни обяснява какви са били неговите мотиви и дали това, което той каза, наистина е вярно – че той лично е разпоредил, даже не е настоял, а е разпоредил, тази сделка да бъде изплатена наведнъж предварително.
Много Ви моля, информирайте ни: извикахте ли премиера и какъв е неговият отговор? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Уведомена е администрацията и на премиера, и на президента за отправените към тях покани. Премиерът се намира във Варна, президентът се намира на Рожен, така че са възпрепятствани да присъстват и двамата на днешното заседание. (Шум и реплики.)
Продължаваме с изказванията.
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря, господин Председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да Ви уведомя от началото, че имате само две минути и 30 секунди.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Няма нужда да ми напомняте, господин Председателю. Всички добре знаем, вярно е – много често злоупотребяваме.
Нека тези забележки и отговора ми към Вас да не ми се зачитат във времето.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателю, както и вчера Ви говорих, и в този случай става въпрос за геостратегия. Става въпрос за чужди интереси. Става въпрос за диктат. Става въпрос не за нещо друго, не за наша суверенна воля като български народни представители и парламент, а за това, че Съединените американски щати, особено след идването на президента Тръмп на власт, осъществяват стриктно и точно в целия свят неотклонно тази политика. Много самолети продадоха на Саудитска Арабия, Хърватска, Словения, бих продължил този списък до безкрайност.
От всичките тези ние сме поредните – ни повече, ни по-малко ние трябва да платим тези пари, които трябва да влязат в американската икономика, да бъде построен завод, който да произвежда нови самолети и така нататък.
Касае се за поредния акт на капитулация на несуверенната колонизирана държава България, поредния акт на капитулация по отношение на въоръжените сили на Българската армия. Такива актове на капитулация има няколко. От самото начало, първо, разоръжаването на Българската армия и свеждането й от най-силната армия в Европейския Югоизток до жандармерия за осъществяване на колониалните цели на някои държави в близки и далечни точки.
Конкретно нарязването на ракетите на скрап беше такъв акт на капитулация; превръщането на Българската армия в наемна беше същият акт – това я свали на още по-ниска кота; акт на капитулация беше вкарването и на американските бази в България. И аз се чудя как някои хора отричат, че в България има четири американски бази. Стига с тази взаимна и всестранна лъжа, че били съвместни съоръжения. Впрочем в замяна на това, което ние даваме за тези бази, самолетите, ако имахме суверенна роля и бяхме достойни политици, трябваше да ни бъдат дадени безплатно или на една символична цена, както Съединените щати правят това за много по-маловажни съюзници от нас.
И аз знам, че в тази зала, завчера видях и на Комисията по отбрана, сегашни генерали, бивши варшавски офицери, клели се във вярност към комунизма, им беше неудобно, че в България някой може да има такава позиция.
Много са хората в България, които в момента се притесняват от позицията на „Атака“, на други парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: И с това ще завърша.
Но тук има нещо утешително. При предишните актове на капитулация имаше плахи, плахи „против“ – и за нарязването на рекетите – няколко души, и за превръщането на армията в наемна – няколко души.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: За базите – десетина души. Днес много хора дават боя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Многократно изтече времето. Завършете!
ПАВЕЛ ШОПОВ: …което е оптимистично за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики? Няма.
Продължаваме с изказванията. (Реплики.)
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Аз ще започна моето изказване с това, че единствената партия, която последователно се придържаше към позиция, която не промени през годините по отношение на модернизацията на българската армия, е Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група. И нашето поведение, от самото начало, доказва това мое твърдение, защото ние бяхме единствените, които обвързвахме модернизацията на българската армия със състоянието на икономиката на държавата и с нейната социална политика, защото ние бяхме единствените, които поставяхме условията, че не може да се развива един вид въоръжени сили, за сметка на другите въоръжени сили, защото ние бяхме единствените, които твърдяхме, че когато имаш недостатъчно голям брутен вътрешен продукт в резултат на недобро управление на икономиката на държавата, няма как голяма част от този брутен вътрешен продукт да отиде само за сигурност, в областта на отбраната, защото това отнема средства от системата за социална сигурност, системата за енергийна сигурност, изобщо за всички други системи, които са елемент от системата за национална сигурност.
Вие знаете, че преди една година, когато тук се обсъждаше Проектът за инвестиционен разход, ние го подкрепихме, подкрепихме го с изискванията – на първо място, да имаме балансирано развитие на въоръжените сили на България, защото няма как да говориш за национална сигурност и за сигурност в областта на отбраната, ако развиваш само един вид въоръжени сили като ВВС, за сметка на ВМС и Сухопътни войски.
Другото нещо, което ние тогава поставихме като условие, беше разходите по придобиването на нов тип боен самолет да са под 2% от брутния вътрешен продукт. Защо под 2%?
Само ще Ви кажа, че в Европейския съюз, по-точно в НАТО, само седем страни изпълняват изискването за 2% разходи от брутния вътрешен продукт. Това са Съединените американски щати, Великобритания, Гърция, трите прибалтийски държави и Полша. Ние сега се присъединяваме към тези седем с тези разходи, ако ние днес ратифицираме този договор. Погледнете обаче нивото на живот в тези страни, погледнете системите на образование, погледнете системите на здравеопазване. Вижте, че даже във фалирала Гърция минималната пенсия е по-голяма от нашата средна заплата в България. (Реплики.)
Нали разбирате, че това, което ние се опитваме да направим сега, е да вземем едни пари от тези системи за социална сигурност, за да ги прехвърлим в една друга система, и то частично? Няма как ние да говорим за национална сигурност и подобряването ѝ, когато в същото време статутът на военните, тяхното заплащане, тяхното обмундирование, тяхната екипировка, са на такова ниво, че ми се струва, че даже ги е срам да я обличат, за да ходят по улиците, защото приличат не на военни, а на не знам какво си. Чест им прави на тези хора, че въпреки тези ниски заплащания, въпреки падналия статут на военнослужещия, те работят там. Но ние вместо да се ориентираме основно към вдигането на този статут, вместо да се ориентираме основно към това да мотивираме хората да служат в защита на държавата, сега се опитваме да вдигнем едни разходи, които в никакъв случай няма да доведат до подобряване на националната ни сигурност.
По-нататък искам да Ви кажа, че ние тогава подкрепихме този проект за инвестиционен разход и с едно огромно изискване – да имаме подходящо индустриално сътрудничество.
Индустриално сътрудничество, господин Министър, както ни обяснявахте в Комисията, не означава такова сътрудничество, при което си намаляваш разходите, аз Ви го казах и в Комисията. Индустриално сътрудничество означава, че страната, от която купуваш съответната техника, ще изгради не с твоите пари, а ще изгради способности за нови предприятия, ще изгради способности за нови работни места, които да създават добавена стойност, която добавена стойност по принцип да покрие разходите, с които ти си купуваш една нова техника. И това го няма в това, което ние правим в момента.
Отгоре на всичко, ние като парламент в момента или по-точно, Вие управляващите, се неглижирахте и всички Ваши решения, които вземахте през миналата година по отношение на проекти за инвестиционен разход с условия за срокове, начин на плащане, индустриално сътрудничество, въобще днес в този проект, който ни предлагате за ратифициране, ги няма. Вместо милиард и осемстотин с ДДС, в момента ще правим разход от 2 млрд. 200 млн. лв. без ДДС, без мита. Вместо самолетите да бъдат тук 2021 г., ни говорите, че ще бъдат 2023 г., а аз Ви заявявам оттук, че преди 2025 г. самолет в България няма да дойде! (Реплики.)
И когато говорите, че ние сме били за това да има руска авиация, не ние, Вие сте тези, защото вместо 2021 г. да летят на нови самолети нашите летци, Вие ще продължавате да харчите парите на държавата за поддръжка на руските самолети до 2025 г. (Реплики.)
Последното нещо, което искам да Ви кажа, това е наистина за най-скандалното – вчерашното изхвърляне на нашия премиер, който, като един истински българин…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ерменков, моля съобразявайте се с изразните средства.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Говоря за Проекта и за поведението. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изразните средства прецизирайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Нищо не съм казал. (Реплики.)
Казах, че се изтъпани пред телевизорите и пред нашите дипломати, тупна се два пъти по гърдите и каза: „Булгар! Булгар плаща всичко наведнъж!“ (Шум и реплики.)
Извинявайте! (Шум и реплики.)
Защо? Не го ли каза, че е разпоредил всичко наведнъж да се плаща? Каза го!
И аз призовавам съответните компетентни органи, след като той няма желание и не иска да идва в парламента, поне те да го призоват, за да направят поне едно разследване дали с това си поведение той не е накърнил интересите на България, и дали с това си поведение той не е злоупотребил с власт.
И, колеги, аз на Ваше място бих се срамувал, ако Вие днес подкрепите и ратифицирате този договор, не за нещо друго, а защото от всичките условия, които бяха приети, нито едно, нито едно не е изпълнено от правителството в преговорния процес!
Нещо повече! Когато ние приехме тук, тоест Вие приехте, ние гласувахме „против“, да дадем възможност на правителството да се отклонява от изискванията в Проекта за инвестиционен разход, отклонение означава от три условия да се отклониш от едно. Но, когато ти от три условия не изпълняваш и трите, това не е отклонение, това неглижиране, това на практика означава, че правителството на Република България си позволява да не изпълнява решенията на парламента.
Това не е за първи път, най-вероятно няма да бъде и за последен, не е прецедент, но аз на Ваше място бих се срамувал, защото с Вашето поведение Вие стимулирате едно такова антипарламентарно, антиконституционно поведение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания, възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Моля Ви, бъдете внимателен, когато говорите по отношение… (Реплики.)
Колеги, замислете се! Не е това езикът на народния представител от парламентарната трибуна. (Реплики.)
Продължаваме – реплики към господин Ерменков? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Госпожо Грозданова, заповядайте.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Преди изказването ми, моля за процедура – удължаване на времето на пленарното заседание до приемане на точка четвърта, включително, от дневния ред за петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 174 народни представители: за 114, против 52, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля, продължете, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Уважаеми колеги, чухме много аргументация. Тя беше до момента еднопосочна и смятам, че трябва да минем и към аргументите от другата страна.
Днес на пръв поглед разискваме придобиването на нов тип изтребител и затова дълго, както се вижда, дискутираме, както неговите бойни способности, така и цената.
Но това, което всъщност дебатираме, според мен днес е нещо по голямо – решаваме бъдещето на Българската армия, нейната модернизация и препотвърждаваме нашата геополитическа ориентация.
Българската армия е един от символите на държавността и българският народ обича своята армия, а историята ни е пълна с доказателства за храбростта на българския войник.
В последните 30 години ние сме длъжници на българския войник, който не получи достатъчно техника, оборудване, модерен тип оръжие, за да докаже своя професионализъм. Това беше период на лишения и на недостиг за всички български войници. Това беше период на намаляване на боеспособността на Българската армия и смятам че е време да го признаем.
Днес, уважаеми колеги, ние трябва да решим дали този период е време да завърши. Дали да направим първата стъпка към една модерна и силна армия, която е достатъчно дееспособна, за да защитава държавата и гражданите си? Решаваме дали българският боен пилот ще пилотира изтребител, с който ще бъдат повишени оперативните способности на Военновъздушните ни сили.
Преди близо 30 години България отхвърли тоталитарната държава, за да стане член на обществото на европейските и свободни народи. Пак тогава България суверенно избра да бъде член на НАТО. Ние направихме това с ясното съзнание и с разбирането, че зад това решение стоят и отговорности. Тогава решихме да променим системата и да променим външнополитическата ориентация на страната ни. Смятам, че нито българите, като граждани, нито българските политици, са имали илюзията, че свободата и сигурността са на ниска цена.
Тук и сега, уважаеми народни представители, е време да препотвърдим, че страната ни е направила правилния избор. Днес не решаваме просто новия боен самолет, а решаваме какво членство в НАТО искаме да имаме в следващите години – номинално членство или истинско членство?
Уважаеми колеги, нашето гласуване днес ще даде знаци в различни посоки. На първо място, ще покажем на нашите съюзници от НАТО и от Европейския съюз, че България е партньор със съществен принос към съюзните усилия за справяне с общите предизвикателства пред сигурността, а те днес не са малко. Ще покажем, че България е не само консуматор на сигурност, но и ще допринася качествено за общата отбрана.
Още по-важният сигнал, който ще дадем, обаче е към българските граждани. Той е дали ние искаме да продължим в посоката, която избрахме преди 30 години, и това е ясната ориентация към демократичния свят. Изпращаме и сигнал дали искаме, отново повтарям, силна, дееспособна и модерна армия, която да отговаря на изискванията на времето?
Убедена съм, че в тази зала няма човек, който да не е наясно с правилния отговор на този въпрос. Друг е въпросът дали ще бъде подкрепено от всички. Затова Ви призовавам – нека да подкрепим предложения от Министерския съвет Проект на решение за ратификация на договорите със Съединените американски щати за придобиване на платформа F-16 Block 70, свързано с въоръжаване, поддръжка и подготовка на персонал. Нека да дадем повече сигурност и възможности на българския войник да защитава България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, имате думата.
СИМЕОН СИМЕОНОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! В част от изказванията, които чухме досега, властваше популизмът, и искам да акцентирам Вашето внимание към основния въпрос – модернизацията и нейната цел.
Искам да напомня на всички Вас, че модернизацията в трите вида въоръжени сили е изключително закъсняла. Основната цел на модернизацията е да се намали, а впоследствие да се реши позитивно силно изразеният дефицит от способности за изпълнение на поставените задачи пред видовете въоръжени сили. Категорично трябва да проявим политическа зрялост и държавническо мислене по отношение на проектите за модернизация. На прага сме, след 15 години говорене и плахи опити, да се реализира един от трите най-важни проекта на въоръжените сили.
Реализирането на най-важния за Военновъздушните сили модернизационен проект за придобиване на многоцелеви изтребител ще допринесе за издигане имиджа на Република България и Българската армия, както и да се генерира сигурност, а не само да се консумира такава като член на НАТО.
Ратифицирането на международния договор за F-16 и свързаната с тях поддържка е важна крачка напред, за да стартира процесът на модернизация. Самолет F-16 е авиационна платформа четвърто поколение с авионика от пето поколение, като самолетът е с абсолютно запазени способности, системи за въоръжение, опознаване, криптиране и навигация. Съвременното му оборудване позволява системите му да са отворени за добавяне на всякакъв вид въоръжения, съществуващи към момента, а също така и новосъздадени в бъдеще такива.
Категорично не трябва да има противопоставяне между видовете въоръжени сили и да няма изоставане на други проекти за Сухопътните войски и Военноморските сили. Като членове на НАТО трябва да имаме необходимия бюджет за отбрана, а не да се разчита на проповядваната от много политици мантра, че НАТО ще ни пази.
Категорично трябва да спрем противопоставянето на въпросите и политиката за сигурност и отбрана с тези на здравеопазване, образование и пенсионно осигуряване. Да се прекрати с този евтин популизъм, проповядван от някои политици и част от партиите в парламента. Някои партии обявяват, че са за модернизация на армията, но да не надхвърля 2% от брутния вътрешен продукт. А къде бяха същите уважаеми колеги и колегите от други партии, които се изказаха, когато в продължение на години бюджетът за отбрана бе между 1,1 и 1,3% от брутния вътрешен продукт? Защо мълчаха тогава? Новата техника изисква сериозно и отговорно отношение от всички политически партии по въпросите на сигурността и отбраната, а именно достатъчен бюджет, за да има гаранции за сигурността и суверенитета на страната.
Само ще дам един пример и ще завърша. Преди десетина години бюджетът на отбраната беше толкова, колкото беше бюджетът на здравеопазването. Сега бюджетът на здравеопазването е пет пъти повече от бюджета на отбраната и знаете какви проблеми има в здравеопазването. Не казвам, че тези пари за здравеопазването са достатъчни. Нуждаят се и те от повече пари, но трябва да се търсят и други подходи, и на въпросите на отбраната и на Българската армия, които гарантират сигурността и суверенитета на страната, трябва да се отдели необходимото внимание.
Вярно, политическите партии имат право да говорят популистично, но все пак нека чувството за дълг и отговорност пред сигурността и отбраната на страната да надделеят и да се стигне до принципно правилно решение. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
Моля, председателите на парламентарни групи, представете ми списък за изказванията, защото виждате, че е трудно да изпълнявам изискването на Правилника за редуване на изказванията от различните парламентарни групи.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Заповядайте, имате думата, генерал Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър на икономиката, уважаеми господа генерали! Финализирането на сделката за осемте изтребителя F-16 Block 70 е факт, но останаха много въпроси, на които правителството дължи отговор на българските граждани.
Уважаеми колеги, за съжаление, българската държава създаде прецедент. Дадохме повод при подготовката на следващите авиационни проекти да се иска от нас да заплащаме цялата сума веднага, а не разсрочено. Питам се: след като за самолетите и американската компания държавата може да го прави, за другите проекти ще ни стигнат ли силите?
Няма да коментирам цената по договора. Вярвам, че е реална и че донякъде е защитен българският интерес. Вече разбрахме каква е финансовата стойност на сделката, но не стана ясно отчетени ли са последствията от закупуването на тази нова за нас технология? Тя променя из основи всичко – елиминира направеното от десетилетия, изисква много промени, за които много малко се говори. Например колко ще струват останалите ракети въздух – въздух до заявения боекомплект от българската държава? Ние заявихме 16, може би за намаление на цената сключихме за 12, даже за 13. Останалите все пак трябва да ги купим. Кога ще се придобият ракетите въздух – повърхност, и кога във времето ще се отделят средства за тях, за да бъдат използвани самолетите наистина като многоцелеви? Вярно е, че имат тази възможност, но трябва да бъдат и оборудвани.
Искаме да чуем колко ракети и боеприпаси ще се купуват ежегодно за стрелби, защото все пак тези самолети не ги купуваме да ги показваме на парада и да им се радваме, а за да участват в мисии и във въздушни боеве?
Трябва да имаме предвид и нуждата от финансовото осигуряване на летателната подготовка на пилотите, тъй като тези самолети се очаква да ги ползваме 30, 40 години. Колко милиона допълнително ще трябва да заделяме за въоръжение: 10, 20, 30 милиона? Колко ще струва подмяната на инфраструктурата, която е наш ангажимент по Договора? Купуваме по Проекта и наземното оборудване, което е добре, но то трябва да се монтира и поддържа. Само на летище Граф Игнатиево ли ще бъде, или после ще трябва да монтираме и на Безмер като резервно летище?
Има и разчет за техническата подготовка на годишна база и за периодичните ни прегледи. Да не стане като злополучните кугари и спартаните, за които плащаме, а те все не летят, защото няма пари за резервни части и за ремонти. Трябва да се знае, че милионите, които даваме, са за абонамент и труд, а частите трябва да ги купуваме от държавата.
За МиГ-29 похарчихме над 60 млн. долара, за да приспособим летището. Сега ще строим ли нови хангари?
Не на последно място, какво ще правим със зенитно-ракетните комплекси? По-голямата част от тях нямат НАТО-вската система за опознаване „свой – чужд“. На практика за тези ракетни комплекси новите самолети са чужди. Всички радиолокационни станции ще ги приемат и следят като чужди. Явно ще се наложи в следващите години да се отдели ресурс и за решаването на този проблем на противовъздушната отбрана и въвеждането на нови системи за опознаване, за да избегнем опит, когато замлъкваше цялата система заради самолетите, които прелитаха над страната ни за удари по Косово и Сърбия.
На всички трябва да е ясно, че реализирайки тези договори, държавата се ангажира с много повече средства за отбрана. Очаква се те да нахвърлят сумата от два, три, четири, че и повече милиарда лева. Можем ли да си го позволим и през следващите години?!
Парламентарната група на „БСП за България“ винаги е била за модернизацията на Българската армия, но едновременно за всички видове въоръжени сили и без това да става на всяка цена, и то на висока цена. Основният довод днес да не подкрепим тези проекти е прекаленото им оскъпяване и необходимостта през следващите години ние да бъдем ангажирани с отделянето на непосилни финансови ресурси в сектора. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генерал.
Има ли реплики към генерал Милев?
Господин Тошев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, господа министри, уважаеми господа генерали и заместник-министри! Днес провеждаме един дебат, който много години не е воден в тази зала, дебат, който на практика е повратна стъпка в развитието не само на въоръжените ни сили, но и на България, и то необратима повратна стъпка. Надявам се в края на гласуването да приключим тази сага, която продължава вече десетки години.
Искам да кажа на колегите, които досега опонираха – радвам се, че има такъв сериозен дебат и в Комисията, и тук в залата за пореден път – че достойнството на една нация се гарантира от нейната армия, от нейната национална независимост и суверенитет.
Много са важни качеството на здравеопазването, образованието, социалната мрежа, осигурена от държавата, включително и цената на аспирина, само че не те дават националната ни гордост.
Искам да припомня, че не мъдрец, а историята е доказала, че държава има там, и държавата започва от там, където има флаг и меч. Всичко останало е следствие и е добре да го има в много високо качество. За да имаме обаче държава, трябва да имаме знамето, което да бъде охранявано от оръжието и от нашите военни.
Искам да кажа моето мнение и да го обоснова: днес ние не ратифицираме сделка, ние предприемаме стъпка, която ни гарантира националната сигурност и трайната ориентация на България към западните ценности, към НАТО, към Европейския съюз като пълноправен, качествен и предсказуем съюзник и член. Това е факт, и това е болка на много хора и в тази зала, които трудно го преживяват, но трябва да го приемат. Това е изборът на българите и на България не от днес, не от вчера, от десетки години – на всички българи, така че трябва да бъдем категорични, за да не се налага в следващите сделки, които ще извършваме не само със САЩ, а с всички наши съюзници, да не бъдем третирани като непредсказуем партньор, който няма история – нито кредитна, нито каквато ѝ да е останала, и да ни нямат доверие, за да се налага да плащаме изцяло или по някаква друга схема.
Бих искал да припомня на тези, които досега опонираха, и колко са добри останалите самолети, че това, което днес купуваме като платформа F-16, е уникално към настоящия момент и няма нищо общо с онова, което е стартирало като проект в средата на 70-те години, и е влязло в бой от 1981 г., и е воювало досега във всички значими световни конфликти, и че е единственият самолет, който е произвеждан толкова години, воювал е толкова години, непобедим е досега и продължава да се произвежда. Искам да Ви кажа, че сега ние сме първите, които ще закупим от тази модификация, но след нас има още 300, вече договорирани и заявени такива бройки. Мога да Ви го кажа с държави и с бройки. (Реплики от „БСП за България“.)
Целта, колеги, понеже ме апострофират от БСП, да Ви кажа, е, че ако днес, тези дни не постигнем ратификациите и плащанията, самолетите няма да дойдат 2023 г., 2024 г., а ще дойдат 2030 г. Категорично го заявявам!
Искам да задам въпрос към БСП: следващият, който стане да се изказва от трибуната, да предложи нещо. Да предложи нещо! Нов МиГ, старите МиГ-ове, „Су“, „Юрофайтър“, „Грипен“ – кажете нещо. За пореден път Вие отричате, без да предлагате, за пореден път не давате вариант, само критикувате.
Това, с което искам да приключа изказването си, искам добре да бъда разбран, е, че цената е оптимална и е такава, каквато е за всички останали партньори и договориращи се със САЩ. Мисля, че съм го казвал от тази трибуна – днес е необратимо! Избираме или „жизнъ“, или „лайф“. Решавайте! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
Има ли реплики?
Заповядайте, генерал Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тошев, ние досега не сме казвали, че сме против сделката, или че сме против изтребителите. Ние казахме, че за тази висока цена можеше да се вземат десет, дванадесет и повече изтребители. Защо това не стана? Защо не можа да се договори едно по-голямо число изтребители, след като са толкова хубави и толкова много наистина се нуждаем от тях? Нека някой да каже, защо не можахме да договорим това? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, генерал Милев.
Следваща реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Тошев, имате думата за дуплика.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Много добър въпрос – благодаря, господин Генерал.
Първо, цената е абсолютно балансирана между това, което даваме, и това, което получаваме. Цената е такава, на която се търгува с всички останали държави, които купуват тази модификация, с този пакет въоръжение, потенциални възможности на самата платформа, наземно оборудване, обучение и последваща поддръжка.
Понеже ни слушат доста българи не само в залата, но и по телевизията и радиото, искам да кажа, че в цената, която сега ще заплатим, имаме поддръжката и на летателния състав, и на наземното оборудване, и на платформата за следващите до 2045 г. – на практика, в периода на сегашната експлоатация на платформата.
Второ, в тази цена е включено това, което ние сме разрешили миналата година с гласуването в тази зала – възможности за министерствата и за Министерския съвет да преговарят и да търсят откъде и как да се сдобием със самолета, който днес гласуваме.
Искам да опровергая една манипулация, която много често се разпространява в последните дни, че ние сме дали рамка. Няма такова нещо. Миналата година не сме гласували никаква рамка – това, първо. (Реплики от „БСП за България“.)
Второ, отворете си телефончетата и вижте този милиард и осемстотин, който ние гласувахме миналата година – колко беше цената на долара и колко е днес – това първо? Второ, гласувахме левове, а търгуваме с долари. Дай боже следващите правителства на ГЕРБ да докарат така, че левът да стане конвертируема, световна валута, но няма да е скоро, докато имаме такава опозиция.
Последно, колеги, искам да Ви кажа, че в тази цена и в пакета въоръжение, който купуваме, е дадена потенциалната възможност –Вие действително много злоупотребихте с тези 1 млрд. 600 млн. долара – в следващите години, когато ни е необходимо, да закупуваме това, което ни е необходимо като въоръжение и техника. На платформата, която днес закупуваме – шест бойни и два самолета спарка, има заложени абсолютно всички възможности, които базовият самолет притежава, и ние винаги може да не ги използваме. Отделно от това, тук всички военни, включително и генерал Симеонов, и генерал Попов, знаят, че електронните пускове са основният начин на тренировка на летците. Бойните пускове се използват включително и от американската армия много рядко, защото са изключително скъпи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Процедура – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Две години бяхме сами в тази битка. В последните седмици разбрахме, че „Атака“ също са против сделката, днес разбираме, че и БСП са против сделката, а днес с най-голямо учудване разбираме, че и НФСБ са против сделката.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): Не е от днес!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Още по-добре, ако е от по-отдавна. Ние от „Воля“ считаме, че този изключително важен въпрос за България не може да бъде решен без огромен политически и народностен консенсус. В парламента вече се вижда, че такъв липсва: „за“ и „против“ са почти по-равно разпределени – около 130:110, което, считаме, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Каква е процедурата, господин Марешки?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Само още едно изречение: в народа пък е 90% неодобрението на сделката.
Нашето процедурно предложение е да отложим разглеждането на тази точка с шест месеца, докато се проведат нови преговори и ако се постигнат параметрите, които сме заложили в Решението на парламента, да продължим, ако не – да прекратим сделката.
Процедурата ми е да спрем дебатите и да отложим гласуването по тези законопроекти с шест месеца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Марешки, прецених, че Вашата процедура е по начина на водене, но съгласно Правилника Вие нямате основание да взимате процедура по точката, след като нямате време, защото съгласно Правилника тя влиза във времето на групата, така че не бих могъл да подложа на гласуване Вашето предложение.
Продължаваме с изказванията.
Доцент Цонков, заповядайте.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господа генерали, заместник-министри! Първо, бих искал да започна моето изказване, след като парламентарната група на „Воля“ няма право на процедура, ние предлагаме отлагане на гласуването и разглеждането на ратификацията на четирите договора с шест месеца и моля да подложите, господин Председател, нашето предложение на гласуване сега в залата. Смятам, че е разумно да се проведе подобно гласуване.
Първо, бих искал да кажа в моето изказване, че „БСП за България“ като национално отговорна и последователна партия винаги сме подкрепяли Българската армия, защитавали сме българските военнослужещи! Модернизацията, инвестирането в техника и въоръжение е важно. Важно е да обърнем внимание, разбира се, и на хората в отбраната. Затова и винаги сме казвали, че модернизацията на Българската армия трябва да се реализира и за трите вида въоръжени сили. Тази модернизация обаче трябва да става едновременно, да се реализират и трите проекта едновременно.
За България е важно да развиваме нашите стратегически отношения – евроатлантически. Ние сме показали, че сме надежден партньор в системата за колективна сигурност. Вие, господа управляващи, и лично господин Борисов през 2010 г., мислейки за Българската армия, отрязахте бюджета на Министерството на отбраната с 400 млн., нали помните?! И сега, когато обсъждаме ратификацията на четирите договора, Вие ни предлагате условия, при които да загробим както Българската армия, така и българската държава, защото бюджетът не може да поеме чак такъв голям разход – дефицитът става 2%, а разходът за отбрана – 3% от брутния вътрешен продукт. Нали мислите за бъдещето?! Това ли е държавническото мислене?!
Как Вие, управляващите, защитихте националния интерес в преговорите? Как ще повдигнете националното самочувствие и достойнство, след като се провалихте в преговорите за закупуване на бойни изтребители? Как при тези условия? Как защитавате българския национален интерес и какво показвате на българските граждани, след като постоянно погазвате парламентаризма в България? Затова ние няма как да подкрепим този проект за четирите договора, който Вие предлагате.
Какво получаваме за тази цена? Разбира се, Вие създавате прецедент, защото може и следващите, които спечелят за модернизация на военноморските сили, на сухопътните войски, също да поискат еднократно плащане. Какво правим тогава? Какво?! Откъде ще дойдат тези пари? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Цонков.
Господин Министър, имате думата. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Има процедура.“)
Беше направено изявление за намерение за предложение. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Реплика от народния представител Николай Цонков.)
Ще изчакам, господин Цонков. Министърът има право да се изкаже. (Реплики от „БСП за България“: „Има процедура.“)
Добре, разбирам Ви, колеги. Това е мое решение. Нека се изкаже министърът.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Искам да разясня две неща.
Право, ако сега парламентът гласува да отложим гласуването след шест месеца, уверявам Ви, уважаеми господин Цонков, колеги от БСП и колеги от ВОЛЯ, че цената няма да стане по-малка. (Реплика от „БСП за България“: „Коя цена?“)
Цената на самолета. Коя?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
На този самолет, точно така.
Ще Ви дам пример. Вероятно Вие сте фенове на един от другите самолети. (Реплики от „БСП за България“.)
Без значение дали е европейски.
Фактът е, че цената от 2016 г., която имахме за този другия самолет и цената за поддръжката, се увеличи. Пазарът в света е такъв. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Не е вярно.“)
Вие ще ми кажете, че не е вярно, без да сте се занимавали с тази работа. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
Много Ви моля, господин Гечев, уважавам Ви, но се изказвате по теми, за които не сте в час.
Истината е, че валидността на тази оферта по четирите договора е 3, 4 и 5 септември по различните договори. Конюнктурата в света е такава, че цената няма да стане по-ниска, първо.
Второ, няма харчене на пари за самолетите за сметка на другите проекти. Естествено, че и трите проекта, господин Цонков, се движат едновременно. Те няма как да се движат ден за ден и час по час заедно. Проектът за самолетите е във фаза днес да гласуваме ратификация на договора. Проектът за корабите – вече са подадени офертите и трябва да бъдат оценени, а проектът за бронираната машина – вчера Съветът по отбрана го стартира, ще бъде изпратен на държавите и фирмите, заявили желание да участват в този проект. Така че те се движат едновременно. Разликата в проектите е няколко месеца. Исках само това да разсея, че не става въпрос за отказване от другите два проекта за сметка на този. Движат се почти по едно и също време. Няма как три проекта да се движат от ден в ден заедно. Това е.
Пак казвам, погледнете, направете справка. Всяка година военната техника и оборудване нарастват като цени. За съжаление, такава е ситуацията в света – напрегната. Държавите изпитват притеснение за своята сигурност и купуват. Цената няма да стане по-ниска. Казвам го за колегите, които след малко ще гласуват процедурата, предложена от господин Цонков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. (Реплики от „БСП за България“.)
Господин Цонков изрази намерение. Ако иска думата по процедурен въпрос – имате думата, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Господин Председател, ние от „БСП за България“ предлагаме да се отложи гласуването с шест месеца. Моля да подложите на гласуване нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви.
Не можем да уточним за шест месеца, но обратно мнение?
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Формулирайте правилно какво Ви е предложението. Кое искате да отложите? Кое? Ратификацията, Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет?! Направете поне едно нормално предложение! (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, квесторите, да поканят народните представители, които се намират в зала „Изток“ на обсъждане, да присъстват на гласуването. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Ще изчакаме, защото от Вашата група също има народни представители. (Силен шум и реплики от „БСП за България“: „Няма такава процедура.“)
Освен това, това беше обсъдено вчера. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
В Правилника няма и изискване. (Силен шум и реплики.)
Колеги, моля Ви, запазете самообладание. В момента няма нарушение. В момента изчакваме народни представители, които не се намират в залата. Те са включително и от Вашата група. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Това е мое решение. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.
Моля Ви, колеги, не изнервяйте обстановката. Виждате, че нещата са успокоени, изчакваме колегите да дойдат. Те са и от Вашата група. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Добре, разбирам Ви, но това е мое решение и ще изчакам. (Силен шум.)
Ето, това е решение на въпроса.
Благодаря Ви.
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, моля Ви да слезете от мястото на ръководещ заседанието и да застане госпожа Джафер, защото нарушавате Правилника.
Има направена процедура от парламентарната група и тя трябва да бъде поставена на гласуване веднага. Това, че Вие чакате някой – тук не е чакалня, тук е български парламент, правят се предложения и се гласуват.
Моля Ви, отстъпете на госпожа Джафер да води заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Не нарушавам Правилника в момента. (Силен шум от „БСП за България“.)
Напротив, спазвам Правилника и ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 212 народни представители: за 91, против 120, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Продължаваме с разискванията.
Има ли други изказвания по въпроса?
Заповядайте, господин Гечев – имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Става дума вероятно за най-голямата инвестиция, която прави българското правителство, от близо два милиарда и половина в цялата бюджетна история на България по отделна инвестиция. Затова трябва да бъдем особено внимателни, когато взимаме решение за такава колосална сума, спрямо брутния вътрешен продукт на Република България.
Какви са фактите, уважаеми колеги?
Първо, фактически ние финансираме развойната дейност на основния доставчик „Локхийд Мартин“ и още няколко десетки американски фирми от военнопромишления комплекс.
Защо финансираме развойна дейност? Защото към момента
F-16 Blok 70 е на чертожната дъска. Такъв самолет няма. Това е единственият самолет в света към момента, който, колеги, е напълно невидим. Никой не може да го види, тъй като той не е окомплектован, той не лети никъде.
Второ, F-16 Blok 70 не е на въоръжение в армията на Съединените американски щати – страната производител на този самолет. Летят над три хиляди F-16 предишни модели в двадесет и пет, шест страни, съюзници на Съединените американски щати, страни членки на НАТО. Това е един от най-масовите самолети, това е чудесно, но Blok 70, тъй като е невидим, той е невидим и за американската армия.
На трето място, което трябва да знаете, колеги, и целият български народ, че Военновъздушните сили на Съединените американски щати – има решение, спряха изкупуването на всякакви модификации на F-16. Военновъздушните сили на Съединените щати ще поддържат произведените самолети на въоръжение. Решението на Военновъздушните сили, на Конгреса и Комисията по отбрана е никакви F-16, в никакви модификации, няма да бъдат купувани от американската армия.
Какво гласуваме днес? Страната производител няма на въоръжение този самолет. Този самолет е на чертожната дъска и този самолет няма да бъде купуван от Военновъздушните сили на САЩ. Защо? Защото Съединените американски щати като високотехнологична нация имат далеч по-модерни изтребители –
F-22, F-35 и други модификации от същия клас. Следователно тук приказките: как бил най-модерният самолет – модерен е, но производителят не го взима на въоръжение. Модерен е, ама го няма, освен на чертежа. Кой го купува този изтребител? Превърнати в бананови републики – Словакия, България… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Става дума за Blok 70. Недейте да подвеждате, тук не говорим за F-16 въобще.
Също Индонезия чака и Бахрейн. При това Словакия за един самолет – разликата в цената е 70 милиона щатски долара по-малко за Словакия, отколкото за верния съюзник България. Така че Съединените американски щати – производителят, не купува този самолет, който Вие хвалите.
Ще отворя една скоба. Аз съм изумен – няма да кажа името на един български генерал, който в медиите защитава Проекта, казвайки, че F-16 Blok 70 е проверен във всякакви условия. Каква наглост! Какви условия?! Може би чертежът е качван до Международната космическа станция, за да видят дали в отрития космос ще издържи? (Смях. Ръкопляскания от „БСП за България“.) Изумително, бих казал!
Какви са фактите от работния екип на Военновъздушните сили на Българската армия, назначен от българското правителство? Какви са фактите?
Първа констатация. Спорове между купувача и доставчика по право се осъществяват единствено от съдебната система на Съединените американски щати, тоест българското право не важи. Правото на Европейския съюз не важи. Ние, ако оспорваме нещо, отиваме да се съдим с доставчика. Къде? В Съединените щати. По кое право? Американското. С какви пари? Милиони разходи, тъй като правните услуги в Съединените щати са скъпи, казва Вашата работна група. И те казват, цитирам: „Непредвидими по основание и размер са разноските на българската страна.“
Втора констатация. Гаранционните условия и условията за рекламация са изключителни права на доставчика. Те казват, че са формулирани преимуществено в полза на американската страна. Ние нямаме никакви права по никакви гаранции. В договора го прочетох, в секцията на български и на английски език. Това е най-страшната клауза – две изречения, които могат да бъдат фатални за българската страна. Там пише, че доставчикът, внимавайте, не носи никаква отговорност при неизпълнение на някои от клаузите на договора.
Аз питах министъра на финансите, питам Ви и Вас: какви са неустойките на доставчика, който и да било от света, който няма да достави самолета – първия примерно, второто тримесечие на 2023 г.? Отговорът е: няма неустойки, дами и господа! Никакви неустойки! Могат да забавят самолета – вижте, това са високи технологии и дали производителят е европейски, американски или руски, няма значение, забавянето на модела може да бъде с години, както е с F-35. Ние плащаме два милиарда и половина – най-бедната страна на Европейския съюз, и чакаме от умрял писмо до 2023 г., а може би до
2030 г.!
Освен това, казва Вашата работна група, стандартните условия, приложими към всеки от договорите, са определени едностранно и не подлежат на промяна по искане на българската страна. Това казва Вашата група!
Четвърта констатация. След подписването на четирите договора, отбележете, цитирам: „Клаузите могат да бъдат модифицирани от правителството на САЩ с промяна на стойността и графика на отделните доставки“ и Вашата група казва: „като българската страна ще бъде само уведомена за модификациите“. Тоест Вие днес искате да подпишете празен чек. Ама въобще не става дума за два милиарда и половина! Страната-доставчик започва да си пише нови числа. Те са Ви написали коректно хората в договорите, Вие четохте ли договорите? Четохте ли договорите, в които пише, че те не носят никаква отговорност и те едностранно, Вашата работна група, предупреждава правителството? И знаете ли защо го предупреждава работната група, водена от полковник от ВВС? Ами защото после ще трябва да се оправдават пред българското следствие, когато дойдат следователите и попитат защо българския народ плаща, а стоката я няма, или стоката е негодна.
Освен това, казва Вашата работна група, шеста констатация: „Четирите договора са сключени с частни компании без провеждането на самостоятелна национална процедура за избора им като единствено възможните контрагенти“. Тоест, пълен монопол, поради което цената е със 70 милиона по-висока, отколкото за Словакия. За същата сума европейска страна предлагаше два пъти повече самолети при пълното им въоръжение и поддръжка! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Така че срам и позор!
И седма констатация от Вашата работна група, най-страшната: „Освобождаване от всякаква юридическа отговорност, в това число неустойки по неизпълнение на клаузите от Договора“. Така че за един невидим самолет, за един чертеж ние предлагаме близо два милиарда и половина лева, за да получим неокомплектован самолет.
И сега да Ви разкрия още една тайна: фактическата цена към момента е над три милиарда лева. Защо? Това са номерата като с обществените поръчки. Ако законът над 50 хил. лв. иска да има конкурс, кметовете го правят на две по 25. Тук сте свалили въоръжението от самолета, той идва гол като пушка, идва тук в България евентуално самолетът (шум и реплики от ГЕРБ), след което, за да се доокомплектова плащаме още половин милиард лева.
Искам да похваля доставчика – американската страна Ви го е написала много точно в договора и коректно. Американското правителство официално предупреждава българското правителство, че неокомплектоването на модела, свалянето на неговите боеприпаси крие опасност за реализацията на проекта. Така че като говорим за евроатлантически ценности, България е и трябва да бъде член и лоялен член на НАТО, но има и други доставчици.
Ние сме длъжни да харчим парите на европейските данъкоплатци. Да Ви дам едно число. Два милиарда и половина привеждаме на производители в Съединените щати – това е точно разликата. Три милиарда и половина влизат в българския бюджет от европейските данъкоплатци, ние плащаме милиард и сто милиона. Остават два милиарда и половина. Сега парите от немци, шведи, англичани, италианци и испанци, вместо да ги вложим в европейски проекти, ние ги привеждаме отвъд океана за четири години при никакви гаранции, че този проект ще бъде реализиран. Предадени са българските интереси, не е защитен българският национален интерес. Договорът е диктовка – едностранен, той е обиден за нашата страна. И ние Ви призоваваме: помогнете на българското правителство да не се влачат последователите. Гласувайте „против“! Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Гечев.
Реплики?
Имате думата за реплика, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Гечев, с много от нещата, които казахте, съм съгласен, но допуснахте две неточности. Първо, говорихте за цена от 2,2 милиарда. Това не е цена, това е прогноза, така е записано: „Прогнозната цена ще бъде 2,2 милиарда.“ А колко ще бъде истинската, това ще го научим, както министърът на отбраната и вицепремиер каза в Комисията: „божа работа“.
Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че този риск, който Вие споменахте, наистина е голям, но има още един по-голям риск и той именно в това се състои, че ние купуваме самолет на ниво разработка, а в договора специално е записано: „Всички рискове, свързани с оперативните изпитания и оценката при действието на този самолет, са за страната купувача.“ И аз зададох един въпрос вчера и на командването на Военновъздушните сили: те ли ще понесат отговорността, ако тези изпитания се окажат отрицателни, и, не дай си боже, доведат до загуба на техника, да не говоря за човешки живот? Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Втора реплика?
Имате думата, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, само един въпрос имам към колегата Гечев и към цялата група на БСП и той е: кога ще излезете от Варшавския договор и ще подадете молба за членство в НАТО като политическа партия? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика?
Професор Гечев, имате думата за дуплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Прав сте, господин Ерменков, трябваше да подчертая ясно, че цената е прогнозна. Американската страна много коректно, много съвестно в договора е написала, че цената е прогнозна и че отделните доставки подлежат на цените на промяна и времето на доставки. Тук не говорим даже за странности в договора, даже те не са странности, те противоречат на здравия разум. За какво ще ни доставят ракети 2021 – 2022 г., при положение че самолетът без двигател ще бъде готов от „Локхийд Мартин“ второто тримесечие на 2023 г.? Ние купуваме ракети и не е нужно да си генерал от ВВС, тези ракети стареят – горивото им, други елементи. Така че тук има куп неща, които противоречат на здравия разум в този договор, освен че той е едностранен.
Второ, неокомплектоването на самолета. Ама, вижте, даже да кажем и с малко чувство за хумор: като купуваме от американската страна, за да спестим в кавички, бомбите, които се пускат от този многоцелеви изтребител са без лазерно насочване. Как ще се хвърлят тези бомби? Този самолет, за да си хвърли бомбата сравнително точно, трябва да лети ниско и близо до целта. Ама, дами и господа, той противникът ще го пребоядиса този самолет, докато лети, бе? (Смях от „БСП за България“.) Те ще го пребоядисат в други флагове и нашето ПВО ще го свали на връщане! (Смях от „БСП за България“.) Какъв ще е този самолет? Две хиляди и двайсет и пета година ще лети ниско под облаците и ще плаши гаргите!? (Смях от „БСП за България“.) Това не е нормално просто, което се прави. Кого лъжете бе? Купете си бомбите заедно с лазерното насочване! Кажете си честно, че искате три милиарда и нещо, кажете, че сте подписали едностранен договор, кажете, че не носите отговорност за доставките!
И цената наистина – тук казаха колеги от други парламентарни групи, е жестоко по-висока, тъй като ние трябва да сменим ПВО, трябва да преоборудваме летищата и така нататък. Тук става дума за милиарди! И затова ние поставяме този въпрос.
Що се касае за НАТО – ами тя БСП е гласувала, когато тук е имало гласуване за присъединяване към Северноатлантическия блок.
В тази връзка искам да Ви кажа нещо, което някои от колегите използват за евроатлантическите ценности. Ама, дами и господа, самолетите „Мираж“, „Грипен“ или „Юрофайтър“ афро-латиноамерикански ценности ли са, че нещо не мога да разбера, или са евроатлантически? Франция, Италия, Испания и Великобритания къде са според Вас? Да не са в Африка? (Реплики от ГЕРБ). Те са членове на НАТО. Ние искаме конкуренция, искаме по-силна Българска армия, по-силно ВВС, но при спазване на справедливост, на пазарни правила, на възможност нашите партньори от Европа, те са номер едно, те дават парите в нашия бюджет, немските и френските работници също заслужават да произвеждат изтребители, както американските. Защото в Съединените американски щати до момента от двата ТЕЦ-а и сега от изтребителите само от най-бедната страна тече отвъд океана натам (председателят дава знак, че времето е изтекло), а ние искаме равнопоставено партньорство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете мисълта си, професор Гечев. Благодаря Ви.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Приятен ден! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията.
Имате думата, уважаеми господин Гаджев.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Понякога трудно се говори след такива блестящи полети на мисълта, блестящи в кавички, разбира се. Но все пак искам да кажа няколко неща, провокиран от дебата до момента.
Хубаво е всъщност, че наистина водим такъв дебат в парламента. Това, разбира се, стана възможно поради законовите промени на ГЕРБ от 2010 г. Оттогава всички сделки над 100 милиона за въоръжение вече минават през парламента за одобрение. Преди това се взимаха тайно, в затворените врати на Министерски съвет. Впрочем по времето на Тройната коалиция такива сделки за много над два милиарда, се случиха, някакви дебати за тях – не. Хубаво е, че има дебат в момента, какъвто нямаше преди.
Впрочем, тук отварям само една скоба, тъй като се заговори за индустриалното сътрудничество и за офсетните програми. А някой спомня ли си какви офсетни програми получихме с придобиването на бойните средства по време на Тройната коалиция, някой да се сеща някаква конкретна офсетна програма? Аз се сещам за една: при придобиване на бойна летателна техника придобихме офсет оранжерия за домати. Сигурно е много високотехнологично. Успех на икономическия екип на правителството „Станишев“ тогава.
Много хубаво е да има дебати. Различните политически сили имат различни позиции и това е разбираемо. Не мога да разбера една позиция на БСП, когато казва, че да, ние сме сигурен и предвидим съюзник в НАТО, сигурен стратегически партньор на НАТО и на САЩ, а всеки път, когато в този парламент гледаме нещо, свързано с по-дълбока интеграция на България в системите на НАТО, винаги се посреща на нож. Защо, нали сме съюзници? Как да докажем, погледнете се отвън, да си представим как се гледаме отвън. Ние въобще седим ли като предвидим съюзник? Не, след като най-голямата опозиционна партия категорично е против всякакво нещо, свързано с интеграцията в НАТО.
Погледнете гласуванията. Не е само сега. За всяко едно гласуване по ратификация на договор, дори включително за развитие на системите на НАТО в България, БСП винаги е била против, включително в процесите за модернизация на армията. В крайна сметка БСП се завъртя на 360 градуса и се върна в началната си позиция „против“ от 2016 г., когато от БСП само уважаемият господин Ангел Найденов тогава подкрепи модернизацията на армията. Всички останали колеги от БСП бяха против. Две хиляди и осемнадесета година, когато гледахме останалите проекти в Комисия, БСП не ги подкрепи. Да, хубаво, благодарим, че взехте тогава правилно решение да подкрепите в пленарна зала проектите, но впоследствие ето, връщаме се отново в изначалната Ви позиция, че Вие всъщност наистина сте били против още от самото начало и само търсите повод. Защото поводът: а бе, ние сме „за закупуване“, но всъщност сме „против“, не е актуален, не е релевантен.
Но в крайна сметка това, което ни предлага правителството в момента, е най-доброто, което може да се преговори, да получим за тези цени. Впрочем, този пакет, който е предложен за обучение, въоръжение и наземна екипировка е пълният, който да позволи оперативните способности на тези самолети, на F-16. Нека ги сравним тогава, понеже няколко пъти се повторихте тук за европейски доставчици. Ами да ги сравним с това, което беше предложено от други европейски доставчици. През миналата година други европейски доставчици предложиха осем или десет самолета, само че само с 27-милиметрови картечници, без никакво въоръжение, от които самолети учебно-бойните са без въоръжение, даже без картечници. И това е по официални данни на фирмата-доставчик. Може да го видите в интернет, хората са си го написали съвсем коректно.
Така че нека да видим, или може би тук една молба и един апел към Министерството на отбраната: да изчисли колко от този допълнителен пакет въоръжение, техника, радари, линкове и всякаква друга допълнителна екипировка излиза и дали може би тази оферта, която на пръв поглед излезе по-евтина, да не се окаже, че всъщност тя е по-скъпата в дългосрочен план.
Тук говорим за поддръжка. Ама извинявайте, няколко пъти чух как едва ли не България тепърва не е защитила наземната инфраструктура. Ами извинявайте, колеги, ама наземната инфраструктура – хангари и така нататък, никога не са били елемент от преговорите между която и да е от страни доставчици. Никога! Не само за България, имах възможност по линия на Парламентарната асамблея на НАТО да разговарям със словашките колеги. И в Словакия никога не са били елемент от преговорите, включително с европейски доставчици или с американски доставчици. Никога наземната инфраструктура не е била част. Винаги е била отговорност на държавата, която получава, включително и на България. Колко ще излезе, тепърва ще се анализира, има си някакви предварителни сметки в Министерство на отбраната, те ще станат ясни. Но това е факт.
Факт е, че пилотите ще могат да бъдат обучавани за водене на всички видове бойни мисии, които може да изпълнява този самолет.
Говорейки за въоръжението, има въоръжение „въздух-въздух“, което е напълно достатъчно. Ако се говори за намаляване на ракетите с близък обсег, ракетите с далечен и среден обсег са увеличени, включително учебните – четири пъти са увеличени учебните ракети, за да могат пилотите да се натренират. В крайна сметка това е важното – да имаме натренирани пилоти, които да летят на съвременна техника, която да е най-доброто възможно за българските Военновъздушни сили. Използвайки тази техника, ние да бъдем един интегриран член в НАТО, един активен и верен член на НАТО. Все пак ние разчитаме на НАТО да защитим страните членки и техните армии да защитават България. Нека и ние дадем нашето в общата система за сигурност, което е правилната посока.
В крайна сметка придобиването на една такава бойна платформа с всички способности, които има – тук колегите, между другото, го споменаха – ще даде възможност за най-пълното използване от страна на ВВС по време, точно така, както сме го записали в проектите за инвестиционен разход от 2016-а и от 2018 г., отговаряме на всички изисквания. Това е най-важното – да дадем възможност за най-доброто на българските пилоти и на Българската армия. Не е ли това, което всички искаме? Не е ли нещото, по което можем да постигнем консенсус – да имаме най-доброто за Българската армия? А не да си говорим за 2%, по-малко от 2% и над 2%.
Извинявайте, чест прави на правителството на Тройната коалиция, че отделяше по 2,6%. Защо Вие не искате да отделяте повече за армията? Аз като член на Комисията по отбраната предпочитам да отделяме и повече за армията. И е правилно!
Не трябва да се противопоставят различните сектори един на друг, да излиза някой и да казва: „Ама, дайте да не даваме за военните, да даваме за здравеопазване!“ И двете са елемент от националната сигурност – без едното и без другото няма как да имаме държава. Това противопоставяне е толкова характерно за БСП – да противопоставят сектор срещу сектор, човек срещу човек. Ето, днес стигнахме до ново ниво – вече противопоставяме европейци на американци, двете страни на един съюз ние ги противопоставяме един на друг. Защо? Защо?! Защото това искате да постигнете – само разделение в обществото. (Реплика от „БСП за България“: „Вземате парите и не давате!“)
Не, нека да пожелаем оттук нататък една успешна експлоатация на тези нови самолети от българските ВВС – Ве-Ве-Ес, а не Ве-Ве-Се! За да може в крайна сметка да гарантираме националната си сигурност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Реплики?
Имате думата, професор Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми колега, имам следния въпрос и уточнение. Първо, ако може, да отговорите – аз съм съгласен, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ: …всяко правителство трябва да полага усилия за националната сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Репликата ми е: защо Вие не споменахте, че две години в бюджета включвате по 1,5 млрд. лв. за превъоръжаване, а не ги харчите за превъоръжаване? Остарява Българската армия. Правите компромис с националната сигурност и тихичко си ги разпределяте преди Коледа извън бюджета – два пъти по 1,5 млрд. лв. Къде са, та сега изведнъж ще искате актуализация на бюджета? Отговорете ми на този въпрос, но ще Ви е трудно.
Вторият въпрос уточнение: в конкурса, който беше организирало българското правителство, имаше изисквания към участниците и те включваха въоръжение. Предложенията, които бяха направени, в това число и на водеща европейска страна, са с пълното въоръжение на самолета.
Нещо повече, страната – отворете договора, колега, може би не сте имали време, за да видите – предлага и два подвижни завършени хангара от фирмата, които са портативни и могат да се пренасят при военно-временни условия. Така че цялото въоръжение се предлага. (Реплика на народния представител Пламен Манушев.)
И накрая кажете защо беше анулиран конкурсът? (Реплика от ГЕРБ: „Не е вярно!“.)
Защо пред целия свят се обявява конкурс по пазарни начала? Защо участват наши партньори от НАТО, от Съединените щати и от Европа? Защо Вие съсипвате предлаганията от Европа? Защо парите на европейците, които те ни дават, Вие прехвърляте в техните конкуренти при монопол, при едностранен диктат? Ако обичате, елате и отговорете! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, професор Гечев.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Гаджев, имате думата.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гечев, очевидно от военно дело разбирате колкото и от финанси. (Смях, оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.) Надявам се в бъдещите години доларът да не стигне отново 3000 лв., защото тогава не 3 милиарда, ами и 30 милиарда няма да са ни достатъчни. (Реплика от „БСП за България“: „Това са фактите!“)
Колкото до договорите, които цитирате, всъщност изрично е упоменато в предложението от тази водеща европейска държава, както казахте, че придобиването на въоръжение – допълнително оборудване, свързано с натовските стандарти, е елемент на преговори с трети страни и не е част от този договор. (Реплика от „БСП за България“: „Напротив!“)
Напротив, прочетете договора! И това, между другото, е официално и публично казвано от посланика на въпросната страна. Отворете си го в интернет – не е сложно да се намери, хубаво е да се чете, не давайте грешни примери, не вкарвайте хората в заблуждение.
Колкото до средствата за отбрана, не знам какъв бюджет сте чели. Дай боже, да имаше по 1,5 млрд. лв. за превъоръжаване всяка една година. (Реплика от „БСП за България“: „Как да няма?“)
Има бюджет на цялата армия, да – където влизат и заплати, където влиза и придобиване. (Реплика от народния представител Румен Гечев: „Напротив!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Професор Гечев, моля Ви!
ХРИСТО ГАДЖЕВ: 300 милиона…
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Къде са парите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Професор Гечев, моля Ви!
ХРИСТО ГАДЖЕВ: …тази година бяха средствата за капиталови разходи на Министерството на отбраната.
Отворете следващата точка, но в крайна сметка дебатът за бюджета е в следващата точка, да не нарушаваме поредността на точките. Между другото, ще искам и ще имаме възможност да водим дебати и по тази тема.
Колкото до предложението, което предлага българското правителство, нека да не подценяваме труда на всички военни и цивилни експерти, на всички хора, които са били ангажирани в преговорите! Не мисля, че един подобен преговорен процес е много лесен. В крайна сметка придобиването на каквото и да е сложно въоръжение, по-скоро бойна платформа, винаги отнема много време. (Реплики на народния представител Румен Гечев.)
Най-малкото, включително в проектите, изготвени от екипа през 2016 г., изрично се казва, че първоначалният разход по придобиване на самолета е между 30 и 50% от жизнения цикъл и от допълнителните разходи. Никой не е крил това нещо! Пише го още от 2016 г., попитайте кой го е готвил през 2016 г. – хората много добре знаят: през целия жизнен цикъл придобиваш допълнително въоръжение, допълнителни умения. Тези мъже и жени военнослужещи, които ще бъдат обучени за пилоти или за наземен състав, ами трябва да обучаваме и следващите – все пак за 40 години, няма да ги държим в армията! Да, между другото, много е важно да се намерят елементи и тези хора да бъдат максимално дълго и мотивирани да служат в армията. Една част от това е и Планът на правителството за увеличаване на възнагражденията на военнослужещите средно с по 10% всяка една година, точно за да можем да задържим хората в армията. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Продължаваме с изказванията.
Господин Радев, заповядайте – имате думата.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Заместник-министър, Началник на отбраната, генерали, уважаеми колеги! Аз си мислех, че днес всички ще говорим с малко по-приповдигнат тон. Чух много критики, особено от опозицията – да не кажа неверни, но покрай многото верни неща, много нещо, което не е така. Затова съм длъжен от името на ГЕРБ да припомня фактите, да припомня тези близо девет години усилия, за да кажем днес: „Да, почти сме пред финалната права да закупим бойно средство за Българската армия“.
През 2010 г. започват тези проекти за инвестиционни разходи, през 2012 г. без малко – аз съм го казвал от тази трибуна, щяхме да купим едни други F-16 втора ръка.
Само припомням. Тогава платихме една сметка – длъжен съм да го кажа, от 576 милиона за средства, които не бяха бойни. Тогава договорите не бяха сключени от Вас, правилно е, само да уточня и това – от НДСВ, от министър Свинаров тогава, кугъри, „Спартан“ и така нататък. Но ние платихме сметката!
Тук искам да отговоря и на госпожа Нинова, без да съм адвокат на премиера – не бих могъл, но аз неговите думи така ги тълкувам. Тогава в Министерството на отбраната четири години нямахме средства за нищо и плащахме тези стари сметки. Много отговорно е сега, когато четирима министри се занимават с този проблем, да си платим сметката, да убедим обществото съвсем открито, както го правим и днес – пред камерите, те, хората, да ни гледат, и да платим цялата сметка. Освен че има и такива правила от американската страна. Така схващам аз неговите думи, които Вие цитирахте.
След това при второто правителство на ГЕРБ, спомнете си 2016 г., тук колегите споменаха за това – в тази зала всички Вие гласувахте „против“ отново за тези инвестиционни проекти. Само Ангел Найденов беше наистина „за“ и аз си спомням един много важен детайл – един от Вас, да не го споменавам, дори направи забележка на водещия Иван Иванов тогава – да не му дава да говори повече от 3 минути, защото той говореше повече и единствен защити тогава инвестиционните проекти. Просто казвам какво се е случило по това време.
При третото правителство на ГЕРБ отново тези проекти са на масата – отново се опитваме, отново продължаваме последователно политиката за модернизация на Българската армия. Поискахме границата от 1,5 млрд. лв., след това казахме: „Да, но няма да стигнат“, и дадохме право на министъра да продължава нагоре без таван. Защото, искам да го подчертая, и моля Ви се да не се спекулира с това, никой от Вас, от нас – народните представители в тази зала, не би могъл с помощта на експертите, които ползваме, да каже каква точно е цената, ако говорим за нея. Много трудно! Да, сравняваме се с други държави, получаваме информация отвсякъде, но не бихме могли да кажем къде ще спрем. Затова направихме това! Никой не иска да разходва повече средства. Та нима всяко правителство не иска да спести средства от някакъв такъв разход и да ги даде за социални нужди и ще бъде преизбран отново! Търсете мотивите – и аз, след МВР, станах и аз полицай, и винаги търся има или няма мотив. Така че така се случи тогава – дадохме им право.
Искам да подчертая. На мен ми прави много сериозно впечатление тази отговорност на правителството – четирима министри се занимаваха с този проблем. Да поздравя министър Караниколов, че е тук, за индустриалното сътрудничество! И това успяхме! Така че това направихме като трето правителство и днес срещу тази цена от 2,2 млрд. лв. при горна граница от 2,9 млрд. лв. – знаете, което беше казано от американците – ние вече имаме, да не ги споменавам, но включително самолета, за 20 млн. лв. ракети, за половин милион боеприпаси и други средства. То е пакет 1 млрд. 256 млн. долара. Това е цената. Дали цената е висока? Не бих могъл да кажа, предполагам и никой от Вас.
Но искам нещо друго да подчертая, което тук и професор Гечев, и други колеги критикуваха. Внимавайте, аз и друг път съм Ви го казвал: когато критикувате нас, в случая критикувате правителство, критикувате онези хора, целия екип, които са работили. Това са същите хора, с които Вие ще работите някога, когато дойдете на власт. Аз имам доверие на тях, както имах, между другото, доверие тогава на генерал Радев. Той на мен лично ми казваше – съжалявам, че днес го няма, щях даже да го питам кой е най-добрият самолет. Ние тук спор нямаме. Ние сега ратифицираме четири закона. Ние всички сме го избрали – F-16, и са го казали същите тези хора, които поздравявам! Това са експертите, това са нашите генерали, под тях – офицери, инженерно-технически кадри, които са казали: „Да, това е пакет и той ни стига засега.“ Тук ние с Вас няма какво да спорим и аз няма да отида натам. Ние сме политици. Ние трябва да гледаме правилно ли се движат нещата. Да, рамки ако сме успели да направим, дали ги спазваме. И Вие като опозиция добре посочвате някои недостатъци. Може да се иска още.
Но не забравяйте и не посочвайте към тях – според мен това е груба грешка и аз не бих го направил, само мога да ги поздравя за усилията за тези 9 години. Защо го правим сега? Защо не го направихме при второто правителство? При първото – казах, не ни стигна политическо време. Ами защото аз видях числата. Защото числото е такова – 4,8% в първото тримесечие нараства брутният вътрешен продукт, близо 5%, и стигаме нивата от 2008 г. преди кризата. Затова си позволяваме сега. Затова е склонен министърът и министър Горанов да извадят тези пари и да ги дадат. Нямаше как да стане малко по-преди! Това е една от причините.
След това средата се промени. Не искам да навлизам натам, но ако четете доклади за националната сигурност в момента, нещата се сгъстиха с облаците. Това допълнително ни кара да побързаме и да извадим парите, въпреки че бихме искали да ги дадем, както и вчера говорихме, примерно за пенсии.
След това, да не забравяме, че месец януари 2018 г. гласувахме за 2%. Ние сме задължени по чл. 3 от Вашингтонския договор, освен чл. 5, чакаме да дойдат да ни помогнат – сами да даваме средства колкото е възможно, но процентно. Ние сме най-бедната държава, но това е процент, не трябва да се подлъгваме. Ние не даваме много – даваме процент – до 2%, и го правим сега. Като говорим за проценти, ето, тук имам същата бележка – минаваме 2% и стават повече, да. Но когато имаше много пари, стигнахме не до 2,6% – колко каза тук Христо Гаджев, а 2,89% и не е било лошо тогава. Така е било по времето на НДСВ и леко по времето на Вашето управление с министър-председател Станишев. Имало е пари – давали са за армията. След това казвате: „Да, защо държахте 1 – 1,4%?“ Ами нямаше пари! Сега ги има, събираемостта е по-голяма. Вече станаха – колко? – записал съм си някъде числото: 2,7 млрд. лв. излишък. Затова правителството съвсем отговорно сега дава тези пари!
И нека подчертая нещо, което според мен е много важно. Тук стана дума – мисля, че Христо Гаджев го каза – защо ние обсъждаме тези въпроси днес в залата? Освен по онзи чл. 85 от Конституцията, когато има финансова рамка, влиза в парламента и се ратифицират договорите. Освен това, това ни задължава. Но преди това? Защото ГЕРБ, уважаеми дами и господа, искам да го кажа – ние направихме, с Аню Ангелов, когато бяхме министри, внесохме тези 50 – 100 милиона. Между 50 и 100 милиона – в Министерския съвет, и на 100 милиона се обсъжда в парламента съвсем отговорно, съвсем на светло. Точно заради това – населението да знае къде отиват в случая тези 2 млрд. 200 млн. лв., а преди това други пари. Така ли беше преди това и по Ваше време? Защо не го променихте по времето на министър-председателя Станишев? Или НДСВ? Тогава тези пари, които аз Ви казах, изплатихме – бяха дадени от министъра, никой не знаеше за какво и никой в тази зала не питаше. Нямаше го професор Гечев, нямаше Ви и Вас – тези, които сега вземате думата, но там, на Вашите места, е имало други и те са били опозиция, както и ние. Защо не сме попитали, защо не сме настояли? Ние идваме и го правим! Това също исках да кажа.
Искам непременно да честитя на военнослужещите. Тук стана дума, някой спомена, че този разход има много измерения. Освен че вдигаме доверието, което може би е най-важното, даваме и модернизация, за първи път стъпваме буквално на магистралата на НАТО – досега с транспортни средства и какво ли не, кугърите, спартаните и така нататък. Не искам да ги изброявам, много пъти съм ги казвал, а сега с бойни средства, ракети – да, ще ги вземем след това. Не забравяйте нюанса! Сега купуваме това, което нашите военнослужещите ни казват – генералитетът, и тези, които разбират от това. Те ни казват: да, този пакет ни стига засега. Те го решават, те са казали така и ние трябва да им вярваме, а предполагам, че и Вие им вярвате.
След това ще дадем други пари и те няма да бъдат 3 милиарда, а сигурно ще бъдат повече през годините. По другите проекти също трябва да дадем. Казахме, че парите сега се прехвърлят и след Нова година са другите два проекта. Това също трябва да е ясно и го казваме открито точно поради тази причина, че ние сме го внесли тук и се обсъжда в Народното събрание. Поздравявам всички военнослужещи, които са и летци, и инженерно-техническия състав, и всички ангажирани. Те отиват там и ще работят с тази техника, ще останат във въоръжените сили, ще бъдат мотивирани да бъдат военнослужещи, а не беше така само допреди месеци, те се разбягваха. България ще остане на пистата – там, където винаги е била, имала е свои въоръжени сили, свои самолети. Това е много важно за всички тези, които не ги виждаме, но те стоят зад видовете въоръжени сили.
Искам да благодаря на екипа и непременно да посоча заместник-министър Запрянов, който седи в залата. Да, браво на четиримата министри, но понеже бях на неговата позиция и знам какво означават тези преговори, да благодаря на него и на екипа му, които успяха да доведат докрай този процес, и сега да се поздравим. Надявам се, че повечето от Вас ще гласуват за тази ратификация и за придобиването на тези бойни средства – самолети, а изброих и какви други към тях.
Завършвам с думата доверие, между другото. Ще го кажа внимателно, за да не засегна някого, но през последните години с моето участие, където съм бил и съм говорил за самолетите с нашите партньори, винаги се прокрадваше нещо, от което много ме заболяваше – доверието. А бе, Вие къде точно се позиционирате?
И премиерът някой път каже някоя приказка – спомняте ли си какво каза за Черно море? Да, ние сме на много сложно място и трябва да внимаваме с нашите съюзници – Турция, Русия, всички около нас. Трябва да внимаваме, но винаги това доверие някак си оставаше една нишка, която лично ме притесняваше.
Сега това поправяме и казваме: да, Вие сте стратегическият партньор, а в българския парламент има партии, които ще подкрепят това, което сме решили да направим, и го правим с ясното съзнание, че това е в полза на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Реплики?
Процедура – по начина на водене или изобщо?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, правя процедура гласуването на тази точка от дневния ред – ратификацията, да бъде отложена с три месеца.
Моля незабавно да бъде подложена на гласуване съгласно Правилника. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това вече е гласувано – не.
Отворете Правилника – там не пише време за отлагане. (Народният представител Филип Попов говори на изключени микрофони.)
Реплики? Не виждам.
Прекъсвам заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля заемете местата си. Продължаваме с разглеждането на първата точка за днешния ден.
Изказване – генерал Попов, изчакайте, моля.
Докато изчакваме, ще Ви запозная с едно уведомление от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе проведено Общо събрание на народните представители, избрани от многомандатни избирателни райони с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените парламентарни избори на 26 март 2017 г., което
РЕШИ:
Избира Александър Руменов Ненков за заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.“
Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като има препис от Решението на парламентарната група.
Уважаеми генерал Попов, имате думата за изказване.
КОНСТАНТИН ПОПОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разбира се, малко време остана и няма как да кажа всичко това, което искам.
Уважавам дискусията, която беше проведена, за съжаление, може би камерите я направиха малко по-емоционална. Искам да се върна малко по-назад във времето и да припомня, че за модернизация на Военновъздушните сили говорим поне от 15 години, а хората се поизчакаха. Поне от 15 години! Имаше най-различни правителства, най-различни министри и всички, разбира се, по една или друга причина – обективна или не, оставяха този проект единствено и само на хартия. Думи, обещания и в края на краищата – нищо.
Искам да поздравя българското правителство и премиера Борисов, че намериха смелост, че не пожалиха усилия да стигнем до този етап. Ангажираха се много хора, работиха много екипи и искам да поздравя генерал Стойков и генерал Боцев, който е в залата, и заместник-министър Запрянов. Прекрасна работа, благодаря Ви за усилията! Вие господа и хората, ръководени от Вас, работиха за бъдещето на Военновъздушните сили, за бъдещето на Българската армия и за бъдещето на България. Мисля, че можем да кажем със сигурност, че България е остров на стабилност – финансова, икономическа, политическа, прекрасна външна политика, и точно това ни дава основание сега да кажем: да, имаме ресурси, време е нашата изстрадала армия, нашите изстрадали въоръжени сили да получат заслуженото си.
Разбира се, че всеки един договор може да бъде обсъждан. Няма съвършен договор, няма как всички да са доволни, но аз ще се спра само на няколко неща, които би трябвало да знаем.
Ако ратифицираме тези договори, ние купуваме един изключително съвременен самолет с изключителни бойни способности, с огромни възможности, а това дава самочувствие, това вдига бойния дух на хората. Между другото, старо правило е, че когато нямаш възможност да купиш много, трябва да купиш добро, за да има достатъчно възпиращ ефект. Няма смисъл, ако ще купуваш осем или шестнадесет самолета, да купуваш самолети без сериозни бойни възможности, защото възпиращият ефект тогава го няма.
Второ, достойнство. Това е, че купуваме способности от съюзник. Знаете от историята, че само два пъти сме воювали самостоятелно. Този съюзник е огромна държава с огромни финансови, икономически и военно-технически способности. С този съюзник ние имаме общи планове, имаме обща политика по отбраната и когато се наложи, този съюзник има възможност да участва във възстановяването на загубите. В един конфликт винаги има загуби. Този съюзник има възможност, ако ни трябва, допълнително да осигурява бойни способности – самолети, ракети и каквото си поискате. Това е доста силно и това би трябвало да се отчете като достойнство.
Когато купуваме модерен самолет с технологии пето поколение, на нас не ни се налага да го модернизираме в близките пет-десет години, защото има изключителен съвременен радар, а другите го нямат. Ако се наложи след пет-десет години, колко пари ще платим? Тези самолети ще трябва да бъдат на земята, за да може да дойдат колеги, да сложат нови радари, да ги свържат във всичките системи за опознаване, за въоръжение и така нататък. Това струва пари, това изисква време.
Следващото положително нещо е, че ние ще получим една прекрасна подготовка на летателен и инженерно-технически състав, защото хората, които ще ни подготвят, са хората, участвали в мисии – със стотици бойни мисии зад гърба си.
Едно е да си завършил журналистика, друго е да си известен журналист практикувал доста време. Това няма как да измерим и да сложим в компютър, но определено е нещо сериозно и положително, защото знаем така нареченото ноу-хау – как се води съвременен въздушен бой от хора, които реално са го правили.
Не искам да продължавам по-дълго своето изказване, но отново да се върна – оценявам дебата. Можеше да има и по-малко емоции, можеше да има и сериозни предложения. Нямам против да имаше и предложения – ясно и категорично да се заяви: не, ние не искаме да сключваме договор със Съединените американски щати, искаме да отидем с Швеция или с Италия. Тогава ще правим анализи, разчети и ще кажем тук от трибуната след колко време и какви самолети ще се закупят, с какви бойни способности. След това ще отидем ли отново при Съединените американски щати, за да вземем всичкото това оборудване и въоръжение, което прави реактивния боен самолет в модерна бойна система?! Аз такива предложения не чух.
Именно затова, аз лично, като човек бил десетилетия във Военновъздушните сили, ще подкрепя с чисто сърце ратификацията, защото знам, че тези момчета и момичета, които служат в Българската армия имат нужда от парламент, който разсъждава трезво, мъдро, който работи за суверенна България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Уважаеми господин Вицепремиер, имате думата – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа генерали, заместник-министри! Днес сме на път да направим решителна крачка към модернизацията на Българската армия. Модернизация, за която се говори повече от 12 години, но само се говори.
За добро или за лошо се случи така, че трите проекта за модернизация се случват в мандата на това правителство и на този парламент. Модернизация, която отдавна е очаквана от Българската армия и от цялото българско общество. От тази гледна точка за мен елементарният популизъм да изчисляваме с колко лева това би увеличило пенсията просто е несъстоятелно.
Казвал съм и друг път от тази трибуна: няма просперираща държава, която няма надеждна сигурност и надеждна армия, а надеждната армия става не само с увеличаване на заплатите, което това правителство прави два пъти. Надеждността на Българската армия зависи и от въоръжението и оборудването, което ще дадем на нашите военнослужещи от войника до генерала, за да могат да изпълняват своите конституционни задължения, да защитават териториалната цялост и суверенитета на България.
За съжаление, в този дебат чух много излишни неща. Присъствал съм на много дебати в този парламент и като обикновен народен представител и като заместник-председател, а сега и като министър, но да сравняваш и да вкарваш темата „Списаревски“ и американски самолет е глупаво. Списаревски – този велик български пилот, който пожертва живота си за защитата на София, управляваше най-модерния за времето си самолет „Месершмит 109 Е“. (Реплики от народния представител Павел Шопов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, моля Ви!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Кой колко знае, господин Шопов, се разбра на Комисията преди два дни.
„Месершмит 109 Е“ е най-модерният за времето си самолет в Европа. Това обаче не попречи на неговите колеги след това да воюват срещу Германия в последната фаза на войната със същите немски самолети. Тоест тук не трябва да има идеология дали самолетът е съветски, шведски, американски. Много приказки се изприказваха: това не било европейско, ние сме европейци с примери от сорта какви самолети използват във Франция, в Италия, в Испания, но те си ги произвеждат.
Ако българският парламент в последните 30 години беше употребил времето си и в посока на това как да развиваме авиационната си индустрия, може би и ние щяхме да произвеждаме самолети като някои други източноевропейски държави, но ние не правим това, а се занимаваме с празнословие, губене на време и евтин популизъм, за съжаление.
Самолетът не бил произведен. Мога да Ви кажа, че след МиГ 21, F-16 е най-произвежданият самолет в света. Ама той бил от шестдесет и някоя година – то и Мерцедес имат модел от шестдесет и някоя година, но имат и последен модел.
С тези финансови възможности, които има България, и при трите проекта за модернизация на авиацията, флота и сухопътните войски, този избор на самолет като технически качества е най добрият избор. Някои казват: защо не купихме F-35? Защото е много по-скъп и ще трябва да го чакаме дълго време, тъй като на опашката преди нас заявили се като потребители на този самолет има много хора. Ама те ни налагали условия, които не били приемливи, а именно, че можели да прекратят доставката. Дадох го като пример в Комисията по отбрана: вижте Турция, тогава не се беше случило, случи се на другия ден. Въпреки че Турция участва в Проекта за F 35, заради политиката, която води и се оценява като враждебна, Съединените щати спряха проекта. А нима не беше така и по времето на Съветския съюз? Щяхме ли да получим през 1989 г. за МиГ-29, ако един месец преди да ги получим, бяхме заявили, че влизаме в НАТО – нямаше да ги получим.
Дайте да не спекулираме с тези неща, които изглеждат на хората много фрапантни, но всъщност са резонни, когато се извършват подобни сделки за въоръжение.
Никой не би снабдил с въоръжение държава, която минава в другия лагер. Надявам се, че България няма такива намерения. Следователно опасност от това ние да не получим доставката на тези самолети не съществува. Всичко друго е спекулация.
Да отложим с шест месеца и да започнем отначало. Няколко пъти това упражнение за модернизацията на армията е правено и така 11 години. Ако днес е рекъл господ, ще направим първата крачка. Единадесет години отлагаме уж за да направим по-добри условия, по-добри преговори. Условията не стават по-добри – цените стават по-скъпи. Това е естественият ход на нещата без значение дали въоръжението е шведско, съветско, американско, френско, или каквото и да било – цените се повишават.
Само за справка – не знам защо не го казаха колегите, които агитираха за „Грипен“. За година поддръжката на самолетите, които те предлагаха през 2016 г. от 18 милиона евро на година, скочиха на 40 милиона евро на година. Виждате, че и там нещата растат не само при един от производителите. Това е тенденцията. Това показва експертизата на Министерството на отбраната. Човек, ако влезе и в интернет, може да го провери дали е вярно или не. Така че крайно време е да спрем да отлагаме.
Ама можело да бъде по-добре, можело да бъде и по-зле. В тази сума има резерв. Това, което не се каза, е, че по предложение на Стейт департамента очакваме решение на Конгреса за около 60 млн. долара, с които да се подпомогне закупуването на тези самолети. Ако това решение мине през американския Конгрес, на практика цената няма да е тази, а ще падне с около 110 млн. лв. и това е плод на усилията на тези хората, които някой в тази зала обвини, че не са си свършили добре работата. Това не е справедливо.
Хората и от четирите ведомства, които водеха преговорите, направиха максимума и те не са виновни, че ние нямаме никаква история на взаимоотношенията си за покупка на американска техника и не можем да получим условията, които получават други страни, които са стари клиенти. Това е практиката. Вземете една Словакия – получиха разсроченото плащане, защото имат своя история в тези търговски взаимоотношения. Ние за първи път правим подобна крачка.
Уважаеми колеги, мисля, че ако се концентрираме върху нуждите на армията и нуждите на отбраната на България, а не около опитите да вадим евтини политически дивиденти, защото по никакъв начин нито пенсиите, нито заплатите са зависими от това, ако ние създаваме условия за по-висок брутен вътрешен продукт и повече работни места, доходите на хората ще се увеличават. Те не зависят от това дали ще купим бронирани машини, самолети или кораби.
Аз казах и в Комисията по отбрана: убеден съм, че ако БСП бяха на власт, щяха да купят същия самолет. Не само защото последният министър на отбраната, който беше от БСП, Ангел Найденов, каза: това е положението, защото с покупката на F-16 Block 70 ние ще бъдем първата държава на Балканите, която ще има, макар и осем, такива самолети. След като ние започнахте преговорите, Румъния, въпреки че закупи стария F-16, започва разговори със Съединените американски щати за същия самолет. Гърция, която има огромно количество F-16 Block 50, сключва договор за модернизацията на тези стари самолети до Block 70 да се изравнят до това, което ние имаме. Хърватска прекратиха преговорите с Израел за стария F-16 и те купуват същия самолет. Словакия, която също като нас няколко години се люшкаше какъв ход да предприеме, също сключи договор за същия самолет, така че не трябва да се правят спекулации.
За мен е без значение от какъв производител е техниката, защото както сега казвам, че F-16 Block 70 е необходим на нашите военновъздушни сили, по същия начин казвам, че поддръжката на МиГ-29 и СУ-25 е важна, за същите тези военновъздушни сили. Аз не правя разлика дали самолетът е произведен в Русия или в Америка. Ако техниката е необходима и ни върши работа, тя трябва да се поддържа или в конкретния случай да се закупи. Ресурсът на нашите изтребители, с които разполагаме в момента, отива към своя край. Те към момента са на 30 години. Колко години още да отлагаме? Да имат живот до 2029 г. – максимум, и това горе-долу се връзва със срока, в който ще пристигне и втората част от сделката за следващите осем.
Искам да благодаря на всички за дебата. Благодаря на тези, които ще подкрепят ратифицирането на договора, защото смятам, че когато става въпрос за Българската армия, когато става въпрос за сигурността и суверенитета на България, не трябва да се делим. Казвал съм го хиляди пъти от тази трибуна: не трябва да се делим на леви и на десни. Трябва да разсъждаваме от прагматичния интерес на нашата сигурност, а прагматичният интерес на нашата сигурност диктува да модернизираме нашата армия – нещо, което 30 години не е правено. Тридесет години по една или друга конюнктурна причина ние режем, унищожаваме, накичваме самолетите си по селските мегдани или ги продаваме за жълти стотинки. В конкретния случай ще Ви дам само един пример: от 40 самолета СУ 25, сега да имаме 14, същото стана и с МиГ-21; и с МиГ-23; и с Ракетите СС 23; и с една част от хеликоптерите. Това е проблемът и тъй като сме стигнали до това положение, трябва да модернизираме въоръжените си сили.
Решението за F-16 Block 70 е правилно решение в полза на модернизацията на нашата армия и способностите на нашата бойна авиация. Благодаря Ви за вниманието. Предполагам, че здравият разум ще надделее над тънките политически сметки. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Марешки, вицепремиерът Каракачанов завърши.
Изказванията завършиха.
Генерал Стойков – командирът на ВВС, искаше да се изкаже.
Имате думата.
ЦАНКО СТОЙКОВ: Господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, господа министри, заместник-министри, господин генерал Боцев! Аз имам отговор на доста от въпросите, които бяха зададени по време на дебатите, но доколкото разбрах от тях, отговорите бяха ясни. По скоро бяха провеждани, за да има дебати по този важен за страната модернизационен проект и не върви командирът на ВВС да нарушава изискванията на участието на военнослужещите в такива дебати, особено командирът на ВВС, защото ние сме призвани да защитаваме демокрацията, но не и да я практикуваме. И точно поради тази причина, искам да представя на Вашето внимание следния факт:
Ние отбелязахме 30 години от придобиването на МиГ-29. Този повод е колкото хубав и не чак толкова, защото през тези 30 години не получихме никаква модернизация на изтребителната авиация, точно обратното – бяха спрени самолетите МиГ-23 и МиГ 21, бяха закрити доста летища от изтребителната авиация.
Освен това друг важен момент е, че през този период, въпреки хубавите и прекрасни възможности на МиГ-29, той не може да компенсира технологичния застой на българските ВВС и Българската армия. С това искам да акцентирам на крайната необходимост от модернизационния проект, който днес ще бъде гласуван, и да продължим с практическите стъпки по неговото усвояване. Самолетът е хубав, с големи възможности, с абсолютно всички системи, които го правят оперативно съвместим. Пилотите и инженерно-техническият състав ще получат обучение, което ще им позволи да го експлоатират с пълните му възможности, и върху това нямам съмнение, тъй като проведохме конкретни разговори с тези, които ще ги обучават.
Затова благодаря за подкрепата както на правителството, така и на парламента, който, предполагам, че ще гласува положително за проекта, засягащ модернизацията на българските ВВС и на Българската армия, защото с това разширяваме възможностите на цялата Българска армия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин генерал Стойков.
Господин Марешки, заповядайте по начина на водене. (Шум и реплики.)
Господин Марешки, може само да ми направите забележка. Ако засегнете друг въпрос, ще Ви отнема думата. (Народният представител Веселин Марешки говори с председателя Емил Христов извън микрофоните.)
По кой въпрос?
Направете ми забележка по начина на водене.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз разбирам, че демокрацията е такава, че всеки народен представител и министър има право да излиза и да си говори каквото иска, има имунитета…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …но когато от тази висока трибуна се говорят класически лъжи, ще Ви помоля да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, това не е обръщение към мен. Моля Ви!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Моля Ви да прекъсвате изказванията, когато се говорят класически лъжи от…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Съжалявам, но това не е обръщение към мен. Направете ми забележка!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Правя Ви забележка, когато от трибуната се говорят класически лъжи, да ги прекъсвате.
Става дума за това, че няма как да говорим, че тези пари…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Навлизате в друг аспект!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …нямало да навредят на България. Казвам каква е лъжата, за която трябва да прекъсвате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря и аз. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура – заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Вие като Председател трябва да вземете мерки, когато дадена парламентарна група се държи неуважително към вицепремиери, към министри и към цялото Народно събрание. Въпреки че тази поза, която бяха заели, е ясна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: …благодарение на нея оцеляват и бизнесът, и политиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Гласуваме обсъждания законопроект.
Гласували 210 народни представители: за 124, против 83, въздържали се 3.
Предложението е прието. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
За протокола – професор Гечев е гласувал „против“. С неговата карта не е могло да бъде възпроизведено гласуването. (Шум, реплики.)
Давам думата за отрицателен вот.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, гласувах „против“ тази сделка, защото си давам сметка какво означава тя на практика – наведена главица пред друга държава и изпълняване на нейните условия, предаване на националния интерес, разхищение на огромен обществен ресурс в момент, в който близо 50% от българите едва оцеляват.
Бедна България – най-бедната в Европейския съюз, захрани току-що богата Америка с милиарди. Президентът Тръмп сигурно ще ни благодари, колеги, ще Ви благодари, че му помогнахте да открие четири хиляди нови работни места. За кого работихте днес? Къде се намирате – във Вашингтон или в София? (Шум, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, пазете тишина!
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Току-що целият български народ видя, че ВОЛЯ е единствената партия, която последователно защитава интереса на българските граждани, защото колегите, които в момента се присъединиха към нашата позиция, че не трябва да купуваме тези самолети, досега мълчаха – две години мълчание.
Искам да Ви кажа, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви!
КРЪСТИНА ТАСКОВА: …интересът на българския народ в момента не са тези самолети, колеги. Те не искат милиарди за излишни скъпи самолети. Много интересно как ще обясните утре на всички болни деца и на техните родители защо държавата няма пари за лечение, а има милиарди за самолети?
Как ще обясните на бедните пенсионери, че трябва да продължават да мизерстват, защото няма пари и за тях, а има пари за самолети?
Може би ще дадете самолети на персонала на видинската болница, който вкупом подаде оставка заради ниско заплащане и лоши условия!
И най-важното, как ще обясните, че бедна България купува по скъпо в сравнение с всички други държави, по-богати от нас? Или Вие не смятате, че дължите някому обяснение?
Ние от ВОЛЯ оценяваме преговорите по тази сделка не само като грабеж, но и като пълен провал. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам!
Затова искаме оставките на отговорните, които не можаха да проведат преговорите правилно. Но най-важното, което стана ясно днес – лъсна това, което Вашият лидер повтаря отдавна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: …че всъщност малката коалиция – ВМРО и ДПС, е партньорът на ГЕРБ в управлението на държавата. (Бурни ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Професор Станилов – отрицателен вот.
Ще Ви дам думата, господин генерал Попов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против“ с аргументите на моите колеги от „Атака“, но излизам на трибуната да наблегна на главния за мен аргумент, който гласувах.
Ние, от всички кандидати, от всички кандидатстващи фирми, държави и така нататък, купихме единствения самолет, който може да носи ядрено оръжие и отворихме вратата за присъствието на ядреното оръжие в България. Това е моят главен аргумент. И като следствие от всичко това се вижда формирането на една нова, много екзотична коалиция – от една страна, ВМРО и ГЕРБ, от друга страна, Движението за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Станилов.
Имате думата, генерал Попов.
КОНСТАНТИН ПОПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам процедура за второ гласуване на току-що разгледания Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви, господин Генерал.
КОНСТАНТИН ПОПОВ: Предлагам процедура за повторно четене на Закона за ратификация. (Смях и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви, господин Генерал, ще подложа на повторно гласуване. (Оживление.)
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Господин Председател, уважаеми колеги! Практиката е такава, че когато се касае до договори, двете четения минават в едно заседание. Но тук не става въпрос за какъвто и да е договор, за обикновен казус, за обикновен случай, тук се касае за исторически акт, за изключително важно решение и не следва да прибързваме и да претупаме нещата. Може би някои искат да рапортуват изпълнената задача пред господарите и чрез второ гласуване набързо да преминем към плащането, защото то ще бъде след това. Някой – явно доставчиците, искат да си получат парите. Това е разбираемо за тях, а след години да ни доставят самолетите.
Мисля, че истинският дебат в обществото започва сега. Истинският дебат в обществото предстои. Днес в залата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, аргументите Ви срещу предложението за второ гласуване.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …се изнесоха изключителни доводи. Дебатът беше на високо ниво, очертаха се отговорните български политически сили и политици. Нека българите да ги преценяват както намерят за добре и да съдят за нас по това, което се случва в залата. Ето защо аз съм на противното мнение – не бива днес да гласуваме договора на второ четене и призовавам всички отговорни български политици да се противопоставят на процедурното предложение на господин Попов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Константин Попов за второ гласуване на Законопроекта.
Гласували 187 народни представители: за 124, против 59, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Господин Генерал, заповядайте да ни запознаете с текстовете.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ЗАКОН
за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)
Чл. 1. Ратифицира международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), подписан на 3 юли 2019 г. в авиобаза „Райт Патерсън“ на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, Охайо, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 2. Ратифицира международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), подписан на 12 юни 2019 г. в авиобаза „Райт Патерсън“ на ВВС на САЩ, Охайо, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 3. Ратифицира международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services), подписан на 13 юни 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 4. Ратифицира международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), подписан на 14 юни 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 5. Договорите по чл. 1 – 4 да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, генерал Попов.
Колеги, подлагам на гласуване представения Ви текст… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Нямате право на процедура.
За протокола… (Шум от „БСП за България“. Реплика от народния представител Георги Свиленски: „Има изказвания!“)
Изчакайте малко, чета в момента.
Седнете, ще Ви дам думата.
За протокола – в заглавието да се добави английското наименование на всеки един от договорите, така както прочетох в началото на заседанието.
Изказвания?
Господин Шопов, искахте думата.
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Какво стана ясно след първото гласуване на тази ратификация? Стана ясно, че би трябвало да изпитваме гордост, както казват тук колегите от ГЕРБ. Гордост трябва да изпитва американската страна. Те отварят 4 хиляди нови работни места. Американската страна развива бизнеса си.
Мисля, че във вчерашния ден прочетох някъде, че в поредния нов завод на „Локхийд Мартин“ ще има уважавано присъствие, посещение на високо ниво от президента Тръмп – да подкрепи работниците. С това решение ние подкрепихме работниците в Америка. (Реплики от народните представители Валентин Радев и Пламен Манушев.) Направихме Америка велика по този начин.
Също – въпроса, който поставих с изказването ми на първо гласуване, за безплатните американски бази, които има тук, в България. Защо не направихме така, че самолетите, за които сега отделихме тези милиарди, всъщност да ни бъдат дадени на символична цена или без пари дори? Защото наема, който американската държава плаща за базите си навсякъде по света, ако го съпоставим с тези бази, които имаме тук, това са милиарди. Около 3 милиарда – съпоставимо е това, което би трябвало да ни дадат те като наем. Има такава процедура – Америка си плаща наем за базите, които ползва по целия свят. Това тук, в България, не се случи и не беше използвана тази възможност.
Господин Каракачанов, в началото на тази година репортер от телевизия „Алфа“ Ви зададе въпроса: ще поставите ли темата за безплатните американски бази като аргумент в преговорите, които се водят с американската страна? Тогава казахте: „Да, ще го поставя този въпрос.“ Аз нямам информация да сте го поставили или поне няма видими резултати от това.
И нещо друго, което стана ясно от гласуването на първо четене – пределно ясно е. Молбата ми към медиите, които ще отразят днешното заседание, да не бъде: „Народното събрание прие да купим тези изтребители“ – коректният начин да се предаде информацията от днес е: ГЕРБ, ВМРО и ДПС гласуваха България да бъде заробена с този милиарден заем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не внушавайте…
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Ще използвам възможността, че съм на трибуната, да не вземам думата отново. Предлагам процедура, господин Председател: гласуването, което сега ще се направи на второ четене и по този начин ще бъде окончателно приета тази ратификация с американската страна, да бъде явно, поименно, със ставане от място. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Слушах всички изказвания на първо четене – на всеки от Вас видях личната му убеденост за позицията, която заема. Би трябвало да няма никакво притеснение да се изправи, Вие да прочетете името му и той да си каже позицията по въпроса. Това е нашето предложение – надявам се да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване процедурното Ви предложение, господин Чуколов. (Реплики от народните представители Христо Гаджев и Димитър Лазаров.)
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Три десетилетия България не може да модернизира своята армия. В последните две години, две години и нещо наистина в българската държава управлението прави така, че България да има силна и модерна армия.
Има политически партии в българския парламент, които са против това! Въпреки че всеки го е записал в програмата си! И партия ВОЛЯ, и БСП, включително и нашите коалиционни партньори са подписали Програма за управление с ГЕРБ, където е посочено – за превъоръжаване, модернизация и така нататък. Няма политическа партия, която да не е застанала зад това.
Днес обаче виждаме различни мнения, може би продиктувани от това, че някои партии защитават чужди национални интереси. Защото в партия ВОЛЯ има народни представители, които мечтаят България да се слее с една друга държава! И това го тръбят. За тях, естествено, не е добре Българската армия да е силна и модерна. Не е добре доходите в Българската армия да се повишават, както се случва в последните години! Не е добре българският войник да е оборудван! Да има нови униформи, както се случва в последните години!
За първи път в Българската армия има повече постъпващи, отколкото напускащи – за 30 години! Какво Ви показва това? Това показва, че Българската армия започва един нов живот – живот, който трябва да води по принцип всяка една армия! (Шум и реплики.) Тя трябва да бъде обезпечена, модернизирана, да има специалисти, да има подготвени кадри, за да може да защитава националните интереси на държавата, да защитава България.
А тези, които не подкрепят това, правят обратното. Те казват: „Ние нямаме нужда от силна армия, нямаме нужда от самолети, нямаме нужда от кораби, нямаме нужда от сухоземна техника. Имаме нужда само да правим политика и да се харесваме на избирателите!“ Затова сте политици – да поемете политическа отговорност. Да излезете и да кажете: може една част от обществото да не одобрява това, но ние, като политици, сме длъжни да защитим националната сигурност на държавата! Направете го. Защо не го правите?
Тук слушам колегите от „Атака“.
Кой е съвносител на това предложение, господин Чуколов? Не е ли Вашият министър от „Атака“ – на икономиката? Ами снемете си доверието от него! Не е ли той съвносител? Не са ли Вашите колеги – гласуваха по парламентарните комисии за промените? И миналата година гласуваха.
Как пък изведнъж не Ви харесва нещо, което Ви предлага Вашият министър? Ами той е Ваш министър! Защо не е договорил безплатни самолети или по-добри икономически параметри, да се произвежда една част в България? Той е министър на икономиката! Не е ли от „Атака“?
Как сте „против“ пред обществото?! Вашият министър го предлага, а Вие сте „против“! Честито! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги министри! За да не продължим тази риторика в коалицията, нека да стане ясно нещо.
С решение на Министерския съвет Министерството на икономиката, респективно министърът на икономиката, е определен да води разговорите за индустриално сътрудничество. По-по-следващата точка аз ще докладвам за Рамковото споразумение за индустриално сътрудничество. Но съвместно с всичките министри, които сме определени с решение на Министерския съвет, ние внесохме предложението точно за този пакет самолети.
Сега искам да кажа и личното си мнение. Аз и Министерството на икономиката от самолети не разбираме, но ние имаме пълното доверие на експертите, които работиха и счетоха, че това е най-добрият пакет, най-добрите условия в този момент. Имам им пълно доверие и ако ме питате отново, отново ще внеса техния доклад в Министерския съвет да се разгледа. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, вземам реплика на Вашето изказване. Вярно, че младостта е по-буйна и невъздържана, но ми се струва, че не трябваше да допускате преминаване на добрия тон. В случая даже си позволихте лека манипулация, защото аз лично съм подписал тази Програма за управление и няма да се откажа от подписа си, нито пък от онова, което сме се разбрали, че трябва да извършваме в интерес на държавата. В Програмата е записано, че трябва да се извършва модернизация на армията, и никой не бяга от този ангажимент. Но там не е записано, че трябва да бъде с най-скъпия самолет, при унизителни за Република България условия. Това е едното.
Второто, не ми хареса това изречение във Вашето изказване, че едва ли не всички, които не подкрепят предложеното решение на Народното събрание, обслужват интереси на чужди държави. Мисля, че най-малко аз или моите колеги от Националния фронт за спасение на България можем да бъдем упрекнати в обслужване на интересите на чужди държави. (Оживление и реплики от ДПС.)
Да, виждам, че протурската партия негодува, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, уважаеми господин Симеонов!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: И в интерес на Турция също е този законопроект.
В тази връзка искам да Ви припомня, искам да предпазя и Вас, и всички хлевоусти хейтъри, че Националният фронт за спасение на България не е нито проамериканска, нито проруска партия и ще казва истината в очите и на едните, и на другите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Последно изречение, ако позволите. Когато аз лично и моите колеги си позволихме да поставим на мястото особата Гундяев в качеството му на патриарх Кирил тук, в България, който ни учеше каква е историята на България, точно Вие от ВМРО излязохте с декларация против това. Така че най-малко нас можете да упреквате, че обслужваме интерес на чужда държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплика – нямате. Това беше… (Шум и реплики.)
На кого реплика?
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Ангелов! Аз като редови избирател в България по време на предизборната кампания единственото нещо, което чувах по всички медии, беше 300 лв. пенсия. Аз това съм запомнил! (Реплики от ДПС: „Точно така!“) Може да е имало…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: … модернизация на армията. Може да имало, не казвам, че нея я е нямало, но Вие това не го рекламирахте пред Вашите избиратели. Вие не говорехте, Вие не излизахте с това напред, за да Ви запомним, Вашите гласоподаватели да разберат, че е така.
Нека да бъдем честни пред българските граждани и най-вече Вие към Вашите гласоподаватели да кажете, че сте ги излъгали, да им кажете, че предварително сте си договорили новата коалиция, която сега стана явна, новите „Обединени патриоти“ – добре, че има такива като нас от ВОЛЯ, за да може една година предварително да ги осветяваме. Благодаря Ви.
Повече честност и откровеност! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Има ли трета реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател! Господин Марешки, ако някой лъже непрекъснато, Вие може да си направите изводите, кои са. Вие днес твърдяхте, че няма даже да присъствате в залата за гласуването, защото Договорът бил срамен и позорен, а пък присъствахте, въпреки позата, която бяхте заели. Тя е удобна винаги за Вас, тази поза! И това добре го знаете, нали?
Другото, което мога да Ви кажа.
Тези, които лъжат, са записали в предизборните си програмите, с които са влезли в парламента – като Вашата партия, че ще искат в трите рода войски модернизация и превъоръжаване. Вие сте го написали във Вашата програма. А след това говорите друго! Тоест, кой лъже? Или просто половин лято Ви няма тук в парламента, защото сте на първа линия на плажа, днес дойдохте и решихте да се изявите и да говорите пак щуротии? Това е нормално за Вас. Това е ясно за всички. То се видя и на изборите. Хората разбраха кой лъже и кой не. Дадоха Ви голяма оценка въпреки голямата организация, която бяхте направили.
Към господин Симеонов.
Ако нещо съм засегнал лично Вас или партия НФСБ, бих се извинил. Но аз, говорейки, че не подкрепяйки това, се обслужват други интереси – това дали е косвено, или нарочно, е друг въпрос. Аз посочих две или три партии в парламента нарочно, конкретно, които защитават такива, но не съм посочил НФСБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Изказвания?
Имаше заявена процедура преди това. (Шум и реплики.)
Чакайте! Видях, че има процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, на основание чл. 55, ал. 2, т. 3 правя процедура за прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обратно мнение има ли?
Господин Кутев, Вие сте с обратно мнение, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Идеята да прекратяваме изказванията така, по този начин, между другото, противоречи по принцип на парламентарната практика и не би трябвало изобщо да бъде част от това, което се случва в който и да било парламент. Защото парламентът е място за дебати. И той за това е създаден. Ако той загуби смисъла си на място за дебати и за изразяване на мнения, той губи изобщо смисъла да се събира. Така че това е един от най преките пътища да обезсмислите Конституцията на държавата, като спрете дебатите. А именно това, което правите в момента, е начин да ги спрете.
Убеден съм, че ще има най-малко още 10 – 15 изказвания. Гарантирам Ви ги, ако не повече. Между другото, едното от тях бих бил аз. Защото има неща, които трябва да се кажат! Най-важното е, че когато Вие спирате дебатите сега, Вие си осигурявате възможност да изхарчите някъде около 3 млрд. лв. на българския данъкоплатец даже без да бъдат обсъдени докрай!
Само преди няколко дена спряхте финансирането на партиите, при положение че партиите за целия си живот на съществуване от XIX век насам не са изхарчили толкова пари, колкото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев!
АНТОН КУТЕВ: … днес гласувате даже за един ден – без да оставите време за първо и второ четене, без да оставите дебатът да се развие! Това е практика, която в един парламент не би трябвало да има място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, ще Ви помоля аргументите срещу направеното процедурно предложение – кратко и ясно.
АНТОН КУТЕВ: Това са аргументите!
Не можете да спрете дебата, когато харчите милиарди! Да казвате, че няма да има дебат в залата, защото, виждате ли, господин Иванов му е доскучало или е огладнял?!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Каква е разликата между първо и второ четене?
АНТОН КУТЕВ: Имате достатъчно време да посетите всички места в залата, в сградата, които не Ви достигат. (Шум и реплики.) Нямате основание чисто от гледна точка на парламентарната практика да прекратявате дебати, особено когато става дума за милиарди от джоба на гражданите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Между другото, това са милиарди…
Приключвам, господин Председател.
Това са милиарди, които не само нашите, но и Вашите избиратели са Ви пратили тук да харчите не за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Станислав Иванов.
Гласували 202 народни представители: за 126, против 75, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване. (Шум и реплики.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Ще направя процедура за начина на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Днес Ви е ден на тази тема, господин Попов.
Направих справка със съдържанието на чл. 67 от нашия правилник. Няма основание съгласно този член да подложа на гласуване предложението, направено от народния представител Десислав Чуколов.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване представения Ви от народния представител Константин Попов Проект на Закон… (Шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“.)
Ще Ви дам думата, не сега.
Моля Ви, колеги! (Шум и реплики.)
По начина на водене след гласуването, господин Жаблянов.
Вече съм в процес на гласуване (шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“) на текст на Закон, който Ви беше представен от народния представител Константин Попов. (Шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“.)
Гласуваме Закона в пълния му текст. (Шум и реплики.)
Гласували 203 народни представители: за 123, против 78, въздържали се 2. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предложението е прието. (Шум и реплики.)
Искахте думата за процедура – отрицателен вот, имате думата, уважаеми господин Жаблянов.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Христов, влез малко в час! (Шум и реплики.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Няма да злоупотребявам с тази процедура, но Вие дадохте достатъчно основание тя да бъде направена.
Не знам на какво се дължи Вашата активност днес да участвате в работата на Народното събрание от мястото, което заемате. Преброих обаче поне три Ваши намеси не по повод на дисциплината, грубо казано, на изказващите се, а по отношение на съдържанието, без да имате основание за това.
Нарушихте неколкократно Правилника, опитвайки се да ограничавате дискусията и да коригирате мнението на народните представители, да ги притискате да подменят изразните си средства, когато те не са използвали обидни думи или квалификации.
Единственият мотив за това, поне аз останах с такова впечатление, беше, че това, което говорят те, не съответства на предварително написаната Ви партитура.
Много моля да се придържате към Правилника!
Вие в момента председателствате Народното събрание, но трябва да осигурите условия за дискусията. Трябваше да подложите направената процедура за начина на гласуване на гласуване, а не да се позовавате на член от Правилника, който дава възможност за двусмислено тълкуване. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов.
Имам право на отговор.
Нямам написана партитура. Вие отлично знаете това. Винаги съм се стремил да спазвам Правилника. (Шум и реплики.)
Виждам Ви, господин Симеонов.
А що се отнася до предложението за гласуване – наистина Ви моля да прочетете внимателно чл. 67 от Правилника и ще разберете основанието ми да нямам право, а не желание, да го подложа на гласуване.
Господин Симеонов, заповядайте – процедура за отрицателен вот, имате думата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отрицателният вот е по повод – няма да изтъквам аргументите, които бяха изнесени преди това и които лично аз също съм изтъкнал като основание за отрицателния вот, но искам да Ви информирам, че след поясненията на председателстващия на събранието аз получих основание за още една причина да гласувам „против“.
Беше заявено, че всички наименования ще бъдат изчетени по правилата на английската транскрипция на английски език. Не мисля, че това е допустимо! Мисля, че в България изчитането на чужди букви трябва да бъде по правилата на изчитането на латински език. И тогава трябва да Ви кажа, че получих второто изключително сериозно основание да гласувам „против“.
Ами, вижте наименованието на втория договор: BU-D-AAA, както го прочетох и още едно „А“. Прочетено по правилата на четене на латиница, би звучало – „будала“. Аз не съм будала! (Шум, реплики, смях.) Не искам да ме правят на будала и затова гласувах „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Отрицателен вот – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Естествено, има много по-сериозни причини и понеже времето на нашата група е малко, сега ще Ви изложа само една от тях.
Законодателството на Съединените щати е такова – не го пожелаваме на нито една американска фирма, но ако, не дай си боже, „Локхийд Мартин” фалира, нашите пари потъват. Никой не носи отговорност срещу плащането, което ще направим така. Казвам го от личен пример, защото съм си купувал нещо от щатите, платих си го предварително – те явно така си обичат, и после фирмата изчезна и парите ми потънаха.
Сега обаче не са моите пари и аз не мога да ги подложа по същия начин на такъв риск. Сега говорим за парите на всеки един български гражданин. Точно това е един от аргументите, с които ние не подкрепихме тази сделка.
Естествено, останалите са не по-малко важни: скъпоструваща, предварително плащане, не отговарящи на абсолютно никакви изисквания, които бяха заложени още преди две години, и с които от две години ни обясняват, че само заради това и единствено само защото ще я купим отложено, разсрочено и това няма да попречи на другите проекти в България, не само във военната сфера, това нещо все пак става факт днес.
Не само че ще попречи на всички други модернизации, на всички други сфери в България, а и ние нямаме парите.
Да кажем, че в момента имаме парите, при положение че излизаме и емитираме дълг – дълг, който емитираме от името на всеки един български гражданин. Това не е чистата истина и това трябва всеки един български гражданин да го знае.
Ние емитираме дълг не за да живеят българите по-добре, а за да може в Америка един истински държавник, какъвто е Тръмп, да каже: ето аз, с помощта на България, помогнах Вие американците да живеете по-добре.
Замислете се много върху това, което Ви казах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
2019 Г.
Вносител е Министерският съвет на 15 юли 2019 г.
Госпожо Стоянова, имате думата да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател. (Народни представители напускат залата.)
Гледам, че залата си тръгва, но нали знаете, че ако няма пари това, което го гласувахте досега… (Смее се.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви запазете тишина! Ако ще напускате, напускайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Владислав Горанов – министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“; на Министерството на отбраната: генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър; на Министерството на външните работи: Емилия Кралева – заместник-министър, Иван Найденов – постоянен секретар; на Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник- министър.
Законопроектът беше представен от министър Горанов.
Със Законопроекта се цели финансовото обезпечаване на придобиването на нов тип бойни самолети от Въоръжените сили на Република България. С актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс в размер на 2 млрд. 100 млн. лв.
Съществен момент във финансовия модел на този договор е начинът на плащане, който предвижда определената цена (cash with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Няма възможност за друг начин на плащане, тъй като досега българската държава няма големи доставки на въоръжение от Съединените американски щати. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава.
Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като агент на държавата.
Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност. При евентуално реализиране на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност от около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.
Този финансов модел за реализиране на Проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, в изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 г., изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Предвид посочените по-горе условия, постигнатите договорености по отношение на цената на пакета по сделката, която възлиза на 2 млрд. 198,3 млн. лв., изчислена при прогнозен валутен курс на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар, както и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 млрд. 100 млн. лева.
Същевременно със Законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година.
Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1 млрд. 829 млн. лв. в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1 млрд. 829 млн. лв. до 2 млрд. 228 млн. лв.
Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2 млрд. 429 млн. лв. или 2,1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.
След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 11 народни представители, 8 „против” и без „въздържал се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Следва Доклад на Комисията по отбрана.
Заповядайте, адмирал Манушев – имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
На свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15юли 2019 г.
На заседанието присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на финансите Росица Велкова и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.
Заместник-министърът на финансите Росица Велкова изложи мотивите към Законопроекта. Тя посочи, че предложението на Министерския съвет за изменение на държавния бюджет за 2019 г. се отнася до промяна на показатели в разходната му част, като необходимостта от промените е свързана с изпълнението на решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г. за придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за Българската армия.
Предлага се увеличение на капиталовите разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 млрд. 100 млн. лв. Заедно с това се предлага и намаление на разходите с 271 млн. лв., предвидени в държавния бюджет за 2019 г. за финансиране на другите два модернизационни проекта на Българската армия, условията за което няма да са налице през настоящата година.
Във връзка с това и като следствие се налагат и съответни промени по някои основни бюджетни параметри, като размер на публичните разходи, бюджетно салдо и други, които имат отношение към спазването на числовите фискални правила. Нетното увеличение на разходите по държавния бюджет е в размер на 1 млрд. 829 млн. лева. С толкова се увеличава и дефицитът по държавния бюджет, който ще възлезе на 2 млрд. 228 млн. 300 хил. лв.
В резултат на тези промени бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. ще се промени, като очакваният дефицит ще възлезе на 2 млрд. 429 млн. лв. или 2,1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт, което определя и оставане на дефицитът на сектор „Държавно управление“ под ограничението от 3 на сто от брутния вътрешен продукт.
Заместник-министърът уточни, че увеличеният разход за отбрана през 2019 г. представлява еднократна мярка от страна на правителството и не води до промяна в структурния баланс и спазването на средносрочната бюджетна цел за България. Няма отношение и към фискалната позиция на страната ни. Изводът е, че касовите разходи, които ще се предприемат за 2019 г. за придобиването на самолетите, няма да увеличат разходите на сектор „Държавно управление“ за текущата година и съответно няма да доведат до влошаване на бюджетното салдо.
По-нататък бяха разяснени обстойно и условията на програмата на Съединените американски щати за чуждестранни продажби за военни цели (FMS), които дават възможност след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност в полза на българската държава. Посочени бяха технологията за извършване на плащанията и способите за реализиране на възможната доходност.
На въпрос на народния представител Милен Михов за възможността от известно намаляване на разходите по причина на евентуална благоприятна промяна на курса на американския долар бяха дадени необходимите разяснения и беше отбелязано, че по-реалната възможност за доходност е практиката за инвестиране на депозираната по договора сума чрез съответните финансови инструменти в нискорискови операции.
На въпрос на присъстващия народен представител Павел Шопов за отговор по възникнали в Министерството на финансите разногласия по финансирането на покупката на самолетите, за която той има информация, беше отговорено отрицателно. Беше уточнено, че в предварителните разговори и по време на самите преговори, Министерството на финансите е задавало редица уточняващи въпроси към Министерството на отбраната и към американската страна, на които е отговаряно своевременно.
В заключение, председателят на Комисията по отбрана Константин Попов отбеляза огромното значение на решението за финансирането на придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за българската държава, с което на практика ще бъде поставено началото на превъоръжаването на Българската армия и превръщането ѝ в модерна сила за отбраната на страната.
След приключването на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 21 народни представители. С 13 гласа „за“, 8 гласа „против“ и нито един „въздържал се“, Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, адмирал Манушев.
Няма постъпили доклади от други комисии.
Преминаваме към обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2019 г.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказване?
Професор Гечев, заповядайте – имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, по принцип няма нищо необичайно в актуализация на бюджета, когато има обективни причини. В целия свят са актуализирани бюджети, актуализирани са и в България. Въпросът е не толкова защо се актуализира бюджетът, тъй като, ако той се актуализира по важни въпроси за държавата, в това число и за националната сигурност, е добре дошло.
Въпросът е при какви условия се иска увеличение на бюджетния дефицит, респективно на бюджетните разходи и какви са гаранциите по тези разходи? Защото нека да направим уточнение – най-вероятно, защото колегите от Комисията по отбрана и други не са специалисти в тази област, но не е Федералната резервна банка на Ню Йорк. Името „Федерална резервна система“ е името на Централната банка на Съединените американски щати. И тъй като има 12 поделения, най-важното и най-голямото от тях е в Ню Йорк. Така че това не е банка на Ню Йорк, а е част от федералната резервна система на САЩ. Но това не е толкова важно.
Важно е да обясним, че тези 2 млрд. 300 млн. лв. отиват – това не беше казано досега – от България се превеждат по сметка на Министерството на отбраната на Съединените американски щати в тази банка. Разбира се, Министерството на отбраната на Щатите е част от тяхното правителство, но е много важно да се отбележи, че тази сума – 2 млрд. 300 млн. лв. близо, отиват по сметка на Пентагона. Тоест тези пари четири години те ще ги въртят и ще ги използват за отбранителните цели на Съединените американски щати. А след четири години ще започне изпълнението на тази програма. Тоест, тук говорим за ефективност и целесъобразност на използването на тези бюджетни средства.
Второ, за голямо съжаление искам да разсея розовите прогнози как Пентагонът ще инвестира част от тези средства в държавни ценни книжа и България щяла да има доходност от процент и половина. Няма такова нещо, дами и господа! В Договора страната доставчик не е поела такива ангажименти. Вие наистина ли мислите, че ние ще платим 2 млрд. 300 млн. лв. и американската страна ще започне да ни привежда лихви? Искам да Ви успокоя, че това няма как да стане, защото нетната доходност на такива книжа за България от Централната ни банка, където се реализира фискалният резерв на България, нетният доход от десет години е отрицателен! Няма как да стане процент и половина!
Второ, което е още по-лошо, тези пари, като отиват там по сметка на Министерство на отбраната, то може, това е вярно, ако то закупи държавни ценни книжа.
Уважаеми колеги, на коя държава държавни ценни книжа ще закупуват те? На България и на Пакистан ли? Не, съвсем логично и юридически обосновано те ще закупуват на американското правителство. И тук става интересно: най-бедната страна на Европейския съюз, с най-висока смъртност, с най-разсипано здравеопазване ще финансира, това кажете, държавния дълг на богатата и високоразвита страна Съединени американски щати.
И затова ние не сме съгласни авансово да се плащат 2 милиарда и 300 милиона срещу чертеж и евентуално получаване на стоката след четири години. Защото през този период ние нямаме самолети, нямаме боеприпаси, но сме платили на 100% и сме платили какво? Покриваме бюджетните разходи на нашия партньор, високоразвитите Съединени американски щати. Е, няма такава друга държава, освен България! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, професор Гечев.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Има ли желания от други парламентарни групи? Не виждам.
Имате думата.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
С приемането на тази актуализация на Вас ще се отнеме едно морално право – това е да казвате, че няма пари за болните деца, за хората с увреждания, за болниците, които са в окаяно състояние, защото, ако го направите, ще проявите висша форма на политическо лицемерие, в което Вие сте много добри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Това беше изказване.
Има ли реплики към него? Няма.
За изказване – господин Цонев, заповядайте, имате думата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позиционирах изказването си по днешната тема, защото тя е обща, в частта за промяна на бюджета съвсем съзнателно, защото основните критики към Проекта за модернизация, касаещ покупката на нов тип боен самолет, всъщност е във финансовата сфера.
Ние от ДПС не приемаме тези критики по една-единствена причина. Те са базирани с оглед на друга цел, каквато ние смятаме, че не е истинската цел на покупката на този самолет. Да, той ще повиши нашите бойни способности, на страната имам предвид. Но къде се прави тази инвестиция, защо се прави, как се прави и в какъв размер?
Няма да открия пред Вас топлата вода, ако кажа, че страни като България не могат да разчитат на самостоятелна защита на суверенитета и националната сигурност. Никога не сме и разчитали. Няма да е нищо ново, ако Ви кажа, че това се прави по един утвърден начин и когато ние говорим за евроатлантически ценности – професор Гечев, обръщам се към Вас поради простата причина, че Вие се обърнахте към нас, като питахте: евроатлантически ценности не са ли и ако го направиш това от Великобритания, Франция, Швеция и така нататък?
Основният ни аргумент за нас, на „Движението за права и свободи“, е, че ние трябва да инвестираме там, откъдето идва защитата на нашата национална сигурност. Тя идва от НАТО и кой е старшият партньор в НАТО? Великобритания и Франция, Германия и Швеция ли? Кой плаща? От две години, от началото на ерата Тръмп, се задава един и същи въпрос: кой от 1945 година насам плаща целия масраф на защита на страните от НАТО? Отговорът е много прост и няма нужда да се заравяте нито в Евростат, нито в бюджетите на страните от НАТО и като цяло на НАТО. Аз вече съм го направил. Огромна, огромна част от тези средства идват от американския данъкоплатец и са за сметка на американския бюджет. И военнопромишленият комплекс на тази страна произвежда почти цялото оборудване, което е налично в страните от НАТО. Разбира се, Франция има своя дял, Великобритания, Швеция и така нататък, и така нататък. Неслучайно президентът Тръмп постави въпроса: ще плащат ли европейските страни за своята национална сигурност, която ние им осигуряваме?
Е, добре, колеги, ние приемаме така: ние инвестираме във военнопромишления комплекс на Щатите, защото чакаме оттам защита на нашата национална сигурност, включително и до доставката на въпросните самолети. И дотогава ще бъдем така, така ще бъде гарантирана нашата национална сигурност.
Има ли някой съмнение в тази зала, че ние в момента нямаме никакъв военен потенциал да се защитаваме от който и да било? Има ли някой съмнения в тази зала, че след сирийския и украинския конфликт, опасностите за националната сигурност на България са умножени в пъти? Няма, нали? И какво трябва да направим?
В чий военнопромишлен комплекс инвестирахме ние средства, когато бяхме член на Варшавския договор, питам от тази трибуна? И тук вляво има страшни специалисти по тази тема. Казвам го без ирония. В чий военнопромишлен комплекс инвестирахме ние – България, Народна Република България тогава? В кой? В полския ли? (Реплики. От „БСП за България“.) Да, да, със сигурност. Детайлно като разгледате нещата, ще видите, че не е български. Във военнопромишления комплекс на държавата, която е била водеща във Варшавския договор и която е осигурявала защитата, суверенитета и националната сигурност на държавите от Варшавския договор.
Сега правим същото, уважаеми колеги. Ние не разглеждаме покупката на нов боен самолет като изолирано явление, като предмет. Ние я разглеждаме като част от стратегията на България за осигуряване на надеждна защита в системата на колективната сигурност на НАТО, инвестирайки във военнопромишления комплекс на Съединените щати. Ясно, точно да бъде казано това на българските граждани. В това няма абсолютно нищо укоримо, почитаеми колеги отляво и най-отдясно! Напротив, това е правилната политика, това е вярната стратегия за нашата страна и за нашата национална сигурност, защото ние наистина сме вече в регион на сериозни конфликти и в регион на сериозни опасности.
Нали не се съмнявате, че Черно море вече не е това, което беше преди украинския конфликт? Нали не се съмнявате, че не е по силите нито на Швеция, нито на Франция, нито на Великобритания, нито на която и да е било европейска страна да гарантира нашата национална сигурност с всичките ми уважения към тях?
Отдавна сме го казали – и нашият почетен председател доктор Доган, и ние в декларации, в изказвания и в документи, че Европа е икономически гигант, но военно джудже. И това е факт, и се признава от всички европейски лидери. Неслучайно сега се мисли за въоръжени сили и колективна сигурност на Европейския съюз. Така че този, днешният акт, е абсолютно правилен. Дали цената е такава или онакава, това е инвестиция в сигурността на държавата.
Уважаеми колеги, националната сигурност е много скъп продукт. Без нея няма социална сигурност. Без нея даже няма свобода, а свободата няма цена. Така че тук да мерим с лъжичката и с аптекарските везни нещо, което няма как да го премерим, е, меко казано, недалновидно, и понеже този дебат се гледа от българските граждани бъдете абсолютно сигурни, че този път социалната Ви загриженост на фона на националната сигурност няма да бъде оценена. В това съм абсолютно сигурен. Българинът винаги е държал за сигурността на държавата.
И от тази гледна точка ние ще подкрепим и промяната в бюджета. Но тук искам да отворя няколко странични въпроса, които никак не са маловажни.
Първо, беше ли нужно да има конкурс и такава процедура за нещо, което касае националната сигурност? Кому беше нужно, при положение че нашето законодателство разрешава директни преговори? Защо трябваше онази калпава ограда, която построихме по границата да бъде извадена с промяна в законодателството от Закона за обществените поръчки и за нея да не се провежда търг и конкурс, а за самолетите ние да провеждаме търг и конкурс, с който обидихме сериозни наши партньори? Изложихме авторитета на държавата и поставихме под съмнение други търговски взаимоотношение на България.
Ние от ДПС от първия ден алармирахме, че това е грешна политика, че това е погрешно съставен акт. Трябваше ясно, просто и без популизъм да се обясни на българския народ, на българските граждани: това е начинът на България да бъде гарантирана националната сигурност, териториалния суверенитет и политическия суверенитет. Това е начинът! И затова ние ще водим преговори с потенциалния продавач – военнопромишления комплекс на Щатите и правителството на Съединените щати, първо.
Второ, въпросът е вътрешнополитически. Вторият въпрос. Обръщам се към ГЕРБ: Вие, уважаеми колеги от ГЕРБ, от днешния дебат разбрахте ли защо нямате евроатлантическо правителство и мнозинство? Разбрахте ли, че коалицията, която сте съставили, няма нищо общо с евроатлантическата ориентация на България? Разбрахте ли, че с различни аргументи се бяга от това? Разбрахте ли, че патерицата, която ползвахте от „Воля“, е патерица на една друга държава, срещу която трябва да се защитаваме? Разбрахте ли всъщност какво предателство извършвате и каква голяма политическа отговорност носите за тази коалиция пред нашите евроатлантически партньори и пред целия български народ, пред когото и абревиатурата Ви е „Граждани за европейско развитие на България“?
Когато ние Ви говорим така, Вие мислите, че говорим: „Махнете тях, вземете нас!“ Не, не говорим за това. Говорим за Вашата отговорност като най-голяма политическа сила пред партньорите ни, на които разчитаме за националния суверенитет и териториалната цялост на България.
С такова управление това няма как да стане. По тази причина още веднъж Ви обръщаме внимание – мислете за политическата отговорност и пред българските граждани, и пред нашите партньори. Тези въпроси са изключително сложни, те се наблюдават отвън и по това се оценява стабилността на държавата, стабилността на управлението, доверието.
Вие говорите тук: защо плащаме напред? Защото няма доверие. Няма доверие в политическата стабилност за нашата евроатлантическа ориентация. Няма такова доверие! Като видят ей това, което се случва тук, партньорите ни не напред, ще искат двадесет години напред да си плащаме сметките, защото не е ясно при следващите избори кой ще бъде избран, как ще е тук мнозинството и какво ще направи.
Нали разбирате, професор Гечев? Много добре ме разбирате.
Финансовите сделки се нуждаят от доверие. Нашите партньори нямат доверие в България, заради ГЕРБ в този случай. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, заради този Ваш избор. Ако Ви се вижда пресилено, за нас нещата изглеждат така, и за тях изглеждат така.
Още един въпрос – ние от ДПС получаваме скромни от време на време благодарности от ръководството на ГЕРБ за това, че сме подкрепяли всички решения по евроатлантическата ни солидарност, по бюджета – министър Горанов е тук – по финансовата стабилност.
Колеги от ГЕРБ, не искаме да благодарите на „Движението за права и свободи“. (Реплика от ГЕРБ: „Искате власт!“)
Не искаме и власт. Когато сме искали, сме я получавали. (Реплики от ГЕРБ и ОП.)
Искаме да знаете, че не го правим заради Вас и коалицията, която сте съставили. Правим го заради България, заради сигурността на България, заради доброто на българските граждани. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплики?
Реплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, аз Ви правя реплика. Съгласна съм с Вашето изказване, но в никакъв случай в последната му част и правя реплика точно в тази посока. Доверието е най-важното, доверието във всяка област. Вие твърдите, че ние плащаме напред, защото у нас няма доверие. Ако нямаше доверие, нямаше изобщо да купуваме американското въоръжение и всичките системи, които са включени в него. Ако нямаше доверие! Но нямат финансово доверие у нас, защото, ако по една или друга причина гарантът за това доверие ГЕРБ не е на власт в следващите четири години, когато ще се изпълнява договорът, не е ясно тези два милиарда накъде ще бъдат насочени или къде ще бъдат оползотворени.
Когато говорим за отговорност, искам ясно и категорично да заявя, че най-отговорната политическа сила, партия, в този парламент и в държавата е ГЕРБ. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Всички останали се упражнявате популистки на нашия гръб по всички теми. Ако нямаме това отговорно отношение към всички теми, защото ние управляваме държавата и не сме тук за две години да изхарчим бюджета и да си заминем, както някои други си правят сметка, нямаше да има и тази сделка днес.
Много моля да е ясно кой е отговорният в тази зала и благодарение на кого в тази зала и в правителството се случват нещата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Втора реплика – доцент Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев, бях провокиран от Вашето изказване по няколко причини.
На първо място, Вие говорите, че българската държава няма суверенитет.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не съм казал.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Да, така казахте.
Благодарение на управляващите, господин Цонев, защото в преговорите, които бяха водени, за закупуване на тези самолети, ясно и категорично пролича и в договорите също, че ние сме се отказали от суверенни права да си защитим българския национален интерес.
Вие, между другото, забравяте още нещо важно – че общата колективна сигурност и отбрана в НАТО, преди да стигнем до колективната сигурност, за която също и България трябва да допринася, първо, българската държава трябва да изгради достатъчни възможности и потенциал, а Вие отхвърляте това нещо. Както разбирам, след като трябва да инвестираме в друга държава, най-добре е да закрием армията и да започнем направо да плащаме за национална сигурност и суверенитет, и защита на териториалната цялост. Вие знаете, че държава, която няма армия, трябва да си плаща на други да я пазят.
С критиките, които отправяте към управляващото мнозинство, конкретно и към Патриотите, няма да се скриете, че Вие сте в управлението, господин Цонев. Няма как да замажете този факт.
И нещо друго става в момента, защото Вие говорите и за национална сигурност. Ние говорим сега за модернизацията на Българската армия, но се демонтира държавността, защото има директни удари срещу службите за сигурност, господин Цонев. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече.
Благодаря Ви, уважаеми доцент Цонков.
Трета реплика – господин Симеонов, имате думата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Цонев, направихте грешка със сравнението с оградата, тъй като историческата истина и историческата ситуация, в която беше поставена държавата и българският парламент през 2015 г., беше коренно различна от ситуацията, в която се намираме сега при гласуването на сделката за F-16. Искам да Ви припомня, че тогава България беше подложена на безпрецедентен наплив от вълни мигранти, при които всяка нощ през границата с Република Турция преминаваха по двеста, триста човека въпреки героическите усилия и опити за противопоставяне на „Гранична полиция“. Това наложи спешно гласуване в началото на 2015 г., в Четиридесет и третото народно събрание, на решение за облекчен режим за изграждането на оградата.
Това решение свърши чудесна работа. Оградата свърши чудесна работа. Този мигрантски поток беше пресечен, господин Цонев. Ако го отречете, значи, че сте живели някъде другаде, а не в България. България, слава богу, е най-малко засегната от този бежански поток точно благодарение на бързите, решителни действия и на парламента, и на областните управи, и на фирмите, които изградиха оградата.
А за нейното качество не се произнасяйте, без да сте я видели. Отидете на място и я вижте. След това прескочете до Унгария, вижте унгарската, прескочете до Австрия, вижте австрийската, вижте хърватската, която сега започнаха, да не говоря за македонската. Разликата е огромна! Тази ограда върши работа. Тя изпълни своето предназначение за едни смешни 180 – 200 млн. лв. Смешни в сравнение с цената на другите огради и смешна цена в сравнение с цената, която дебатираме днес, така че нямате никакво основание да правите такова сравнение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, последно изречение. Но имаше и нещо хубаво във Вашето изказване – че то беше дълго, досадно, напоително…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Времето Ви изтече.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: С такива изказвания ДПС винаги ще бъде на дъното по рейтинг. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за дуплика, уважаеми господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна отзад напред на репликиращите, защото най-забавно е изказването на Симеонов. Той дори не схвана, че аз използвах примера с оградата, за да кажа: щом една ограда може да бъде предмет на националната сигурност, защо не е предмет на националната сигурност покупката на боен самолет? Щом една ограда може да бъде без търг и конкурс, защо бойният самолет трябва да е с търг и конкурс? За да се излагаме!
А колкото до рейтинга, тук наистина е смешно. На последните избори „Движението за права и свободи“ си върна третото място (реплики от ОП), а партията на господин Симеонов получи по-малко от Иванчева. (Шум и реплики от „БСП за България“. Смях и ръкопляскания от ДПС.)
Може би за следващите избори, господин Симеонов, трябва някои от Вашите каналджии да ги арестуват, за да си вдигнете електоралната база, ако съдим по случая „Иванчева“.
Господин Цонков, отнасям се сериозно към Вашата реплика, но не сте прав – аз не съм твърдял, че нямаме национален суверенитет. Твърдях, че защитата на националната цялост и националният суверенитет е въпрос на колективна сигурност и пряко зависи от нашия стратегически избор дори вътре в тази колективна сигурност. И дадох пример: ако има конфликт, какви са възможностите на Европейския съюз да ни защити от потенциалните противници и какви са възможностите на Съединените щати като водещ партньор в НАТО. Това беше примерът ми и смятам, че Ви отговарям на въпроса така.
Дали сме изградили потенциал? Когато имаш държава, трябва да имаш винаги потенциал да осигуряваш националната сигурност. Може да нямаш потенциал да осигуряваш другите видове сигурности, но за националната сигурност, за да има държава, трябва да имаш потенциал във всеки един момент.
Да отговоря и на госпожа Стоянова. Много е лесен отговорът, госпожо Стоянова. Понеже казахте, че сте най-отговорният партньор, да го кажа на нашите партньори от НАТО и от Съединените щати.
Вземете днес гласуването, госпожо Стоянова, извадете 22 гласа на ДПС и ги прибавете към гласуващите „против“ или „въздържал се“. Уважаеми партньори, ако това се беше случило, днес нямаше да има ратификация, днес нямаше да има и приемане на промяната в бюджета.
Това ли е отговорността Ви? Ако ние не бяхме и не държахме да бъдем лоялни към нашите партньори и към българските граждани! Това е отговорността Ви, госпожо Стоянова! Затова страшно лесно ми е да отговоря, но ми е тъжно. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Лично обяснение ли, господин Симеонов? (Реплика от народния представител Валери Симеонов.) Това беше дуплика.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не може лично обяснение на дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нинова – декларация от името на парламентарна група.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, дами и господа народни представители! Вече може би пет часа говорим за национална сигурност, национални интереси и политическа отговорност, свързано с покупката на самолетите. Но докато ние говорим тук за това, навън, извън тази сграда, вече четири дни държавата е ударена от едно цунами, което изглежда нараства, и колкото и да си заравяте главата в пясъка, то няма да ни подмине, нищо, че сме зад тези дебели стени. Става въпрос за безпрецедентната криза с изтичането на личните данни на пет милиона българи от НАП.
Съвсем отговорно, спокойно и политически подходих към този въпрос, подходихме и от групата, и зададох питане до министър-председателя: какви мерки ще предприеме правителството за гарантиране на националната сигурност на България и живота, данните и сигурността на всеки българин? Може би очаквано получих от госпожа Караянчева отказ премиерът да дойде да отговори, с аргументи, че не било в неговата компетентност.
Пълна лъжа, защото разполагам със заповед на самия премиер, подписана от него, в която пише, че той в Министерския съвет отговаря еднолично за: министъра на финансите – НАП към финансите ли е? – Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически операции“.
Мисля, че става въпрос за тези служби, за които той отговаря лично. Въпреки това не било от неговата компетентност. Може би това е поредният въпрос, който му задавам, и все не е компетентен да дойде да каже каквото и да е, по която и да е тема.
Тук ще Ви кажа нещо друго интересно от отговора, който получих. Госпожа Цвета Караянчева ме препраща към вицепремиера по икономическа и демографска политика. И знаете ли защо? Аз поне от това писмо за пръв път разбрах, че на Томислав Дончев му е отнето правото да се занимава с електронно правителство и е прехвърлено на Мариана Николова.
Честито, господин Симеонов! Вие вече отговаряте за електронното правителство в България, просто да си знаете.
Моят въпрос не беше за електронно правителство, а за национална сигурност. Тези технически детайли са просто да информирам българското общество. Министър-председателят не е компетентен по тема „национална сигурност“ и затова го няма. Въпросът е защо? Ако има да каже аргументи, няма проблем да дойде. Или няма, или се страхува да се изправи пред народа и да обясни какво се случва.
Сега по същество. Колеги, сигурна съм, че сте убедени, че това е най-големият пробив в системата за сигурност, който имаме в последните години. След Агенция „Митници“, ГРАО, МВР, Министерството на правосъдието, нашата, на Народното събрание система, ЦИК, сега и НАП.
Според нас в момента става въпрос за четири неща и едно предстои. Четирите са: корупция и некадърност, свързани заедно – над или близо два милиарда лева са изхарчени за електронно правителство. Резултатът е този поради некадърност вероятно и поради корупция. Много е интересно кой е правил системите, какви пари са плащани, срещу какви ангажименти?
Вторият за нас извод е, че става въпрос за безотговорност и безсилие. Защо безотговорност? Премиерът, очевидно шокиран от ситуацията, единственото нещо, което може да изговори, както винаги в критична ситуация, той се скрива, и започва да говори вицове и лакърдии. Единственото, което можа да каже за тази безпрецедентна криза, е, че имаме добри хакери – вълшебници. Просто няма нещо по-безумно и безотговорно от министър-председател на държава в такъв критичен момент за всички ни.
Безсилие – МВР започнаха с това, че руснак, женен за българка, вероятно ядосан на жена си, е решил да отмъсти на Горанов. Тази версия бързо изчезна. След това младият българин – хакер, вълшебник, бил направил това. И тази версия бързо изчезна до степен прокуратурата сама да опровергае себе си и да го освободи, защото, видите ли, получили писмо от НАП, че това, което е изтеглено, не е критична инфраструктура. Ма, как не е?! Пет милиона българи – животът им, ЕГН-тата, имотите им, колата им, сметката им, кредитът им, ипотеката, са на улицата. И от днес има информация, че хакерски уебсайтове са започнали да ползват това. Дори IT специалисти предупреждават от сутринта, докато ние тук си седим, затворени в този похлупак от самодостатъчност, че в този момент някой може да тегли кредит от името на всеки българин, чийто данни са навън. (Реплики от ГЕРБ.) IT специалисти го казват.
Фактите: пет милиона българи са засегнати. Уважаеми дами и господа народни представители, имали сме много кризи – и при Ваше управление, и при наше. Имали сме протести – на земеделци, на пенсионери, на лекари, медицински сестри, сега има на полицаи и на пожарникари. Но никога, никога не сме имали криза, в която са засегнати всички българи. Пет милиона! Досега е било на недоволни групи българи от живота си. Сега са всичките! Пет милиона! Бедни и богати, инженери и работници, земеделци и учени, лекари и медицински сестри – всичко! Пет милиона са на показ и са на улицата, и всеки може да злоупотреби с тях. И при това, това е, докато сме живи! Може да се злоупотреби с тези данни, защото ние не можем да си сменим егенетата, както знаете. Отсега, докато сме живи, ние сме под заплаха.
Последиците за бизнеса не само за всеки гражданин. Уважаеми български, европейски и световни фирми, които сте регистрирани в България и имате отношение към този въпрос. Търговските Ви операции, контактите Ви, преводите Ви, цените на стоките Ви – всичко е на показ. Конкуренцията може да Ви убие за 24 часа.
Трета последица. От сутринта десет пъти десет души говорихте за евроатлантически ценности. Европейската сигурност не е ли евроатлантическа ценност? (Реплика от ГЕРБ: „Не е заплашена.“) Заплашена е!
Колко европейски фирми от тези стотици хиляди, които в момента оперират в България, са заплашени? Мисля, че всички. Колко български фирми правят търговия с европейски фирми, правят трансфери, трансакции, търгуват? Ние сме част от Европейския съюз, ние сме член и цялата тази ситуация се отразява на цяла Европа. Последиците за България? Нали не мислите, че ще ни приемат в Шенген?!
„Граждани за европейско развитие на България“, лишихте ни и от тази последна възможност за развитие на България. Кога ще видим Шенген при този пробив в европейската сигурност?!
Посланието за Европа? Правителството на Бойко Борисов е заплаха не само за собствеността, имота, живота на 5 милиона българи, заплаха е за националната сигурност, заплаха е и за европейската сигурност. На фона на тази катастрофа, която се случва извън парламента, абсолютно бодряшки и неадекватно днес министър-председателят казва, че магистралите повишават доходите и следващата година обещал 10% ръст на доходите.
Уважаеми българи, току-що той Ви задължи с нови 400 млн., които Вие ще плащате, и Ви дава залъгалката за 10% увеличение на доходите догодина.
Уважаеми българи! Бойко Борисов се подиграва с живота, с имотите Ви, с доходите Ви, с всичко в този момент! Прогледнете! Държавността се срива с часове, правителството е абсолютно неадекватно, неспособно и некадърно да овладее тази криза, не може да гарантира Вашата лична собственост, тази на държавата и европейската такава.
Бойко Борисов не може да се справи с тази криза и затова днес ние се обръщаме към президента Радев и всеки, който от Вас е съгласен, може да го направи. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Настояваме, искаме, молим го, както приеме, ще го внеса и писмено днес, да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Да се съберем там всички – представители на служби, на политически партии, ръководството на парламента, ръководството на държавата, и да вземе мерки да овладеем тази криза, макар че тя тепърва ще се развива, последиците тепърва ще ги усещаме. Единственото адекватно действие обаче, което можем да предприемем – не да цъкате с език и да казвате, че не е истина, а да се съберем, да мислим как да спрем кризата, как да я овладеем и как да гарантираме на хората, че всичко това, което им причинихте, няма да им коства, пак повтарям: пенсионните вноски, здравните осигуровки, имота, ипотеката, кредита, доходите – всичко това. Длъжни сте да го направите!
Затова ние се обръщаме към президента: нека свика Консултативния съвет и там да видим кой ще носи отговорност за тази ситуация – наказателна и политическа, и кой ще поеме отговорността да изведем (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) страната от състоянието, в което ГЕРБ я вкараха. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Господин Марешки, изчакайте.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нинова! Разбира се, това, което казвате, е достатъчно сериозно и няма оправдание за пробива в базата данни на приходната администрация.
Отношение обаче искам да взема по фактологическата част на нещата. Първата, аз лично, в лично качество, а според мен по-голям обхват от българското население беше засегнат от кризата през 90-те години, в която се срина банковата система и доларът достигна до 3000 лв. Това обаче не омаловажава проблема от днес, ако мерим мащаба на кризата.
Моля Ви, не се съгласявам с Вашето твърдение, защото е невярно – да смятате, че данните по отношение на фирмите, които в голямата си част така или иначе са достъпни в Търговския регистър – по отношение на цени, по отношение на трансакции и всякаква друга чувствителна информация, свързана с бизнес отношенията, са налични в базата данни на Националната агенция за приходите, нито в това, което е разпространено и незаконно е извлечено от базите данни на Националната агенция за приходите, нито в останалата неизточена част от базата данни на Националната агенция за приходите. Опитът да се създават страхове има дългосрочни последици. И ако Вашата цел е да омаскарите управлението на ГЕРБ, винаги в политическите ходове трябва да имате предвид, че ако крайната Ви цел е Вие да управлявате, трябва нещо да остане, върху което да положите Вашите управленски умения, нещо върху здрава основа. Много пъти съм казвал, между другото, и в дебата за партийните субсидии, и за възнагражденията на народните представители, и по много други теми – трябва да бъдат предмет на общ политически консенсус и да излязат от въоръжението на политиците, тъй като те са фундамент на политическата система. Всеки опит да се прави политика от всичко се превръща в един бумеранг, който сваля качеството на политическия дебат въобще и обществото става по-неуспешно, а както добре отбелязахте, ние ставаме тук, в тази зала, все по-самодостатъчни.
Не омаловажавам кризата. Извинявам се още веднъж на всички български граждани, чиято информация беше разпространена. Опитът Ви обаче да внесете страх, че с тази информация могат да се постигнат катастрафични последици, за които Вие твърдите, са неверни. А когато нещо е невярно, в тълковния речник може да се открие как се класифицира. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Марешки – декларация, или изказване?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Ще направя декларация.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Взимам думата, предизвикан, от една страна, най-смешното, в смисъл, как да го кажа, за да не обидя някого, но нека да си го оставим смешно. От друга страна, обаче е най-срамното и безотговорно изказване – това, което чух от колегата Цонев.
В това изказване чухме няколко неща… (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинявам се, господин Марешки. Не може да бъде декларация от името на парламентарна група, защото засягате тема, която се разисква в момента.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Коя тема? Аз още не съм посочил никаква тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Говорите за изказване на народен представител.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще обърна внимание на резултатите от евроизборите. Те нямат нищо общо с темата. Ще говоря за резултатите от евроизборите, от предишните избори и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не засягайте темата, която обсъждаме в момента.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Няма да я засягам, естествено. Ако я засегна, ще мина по същество.
Става дума за това, че никой досега, от нито една политическа формация – нито от парламентарно представените, нито от извънпарламентарно представените, успели или неуспели да вкарат евродепутат, не се осмели да се превъзбужда и дори да злорадства с резултатите. Искам тук да подкрепя и да поздравя колегите от ВМРО, които постигнаха наистина отличаващ резултат, но много добре знаят как са го постигнали и за минута не са си помислили да злорадстват, защото след това ще има контраатаки.
Истината е следната. Да, ДПС са трета политическа сила на евроизборите с около 300 хиляди гласове. Бегла сметка показва 4,5% от българските граждани.
Уважаеми колеги, нека да слезем на земята. Виждате, всички са отговорни, никой не си позволява да се възгордява от резултатите, защото те са срамни за всички. Никой няма право да иска да управлява с 4,5% подкрепа от българското общество.
Да, може и трета, може утре, когато обезверите всички български граждани, да станете и първа политическа сила, Вашите 300 хиляди гласове да си останат и никой друг да не гласува за никого. Това не означава, че има повод за възгордяване.
Тук искам да се обърна към „Гражданите за европейско развитие на България“, защото те наистина са за европейско, а не за натовско развитие на България, защото, ако искаха да са и твърдо за натовско, защото утре може да го няма НАТО, щеше да бъде „Граждани за натовско и европейско развитие на България“. Тук беше отправен призив към чуждите партньори. Забележете без нашите 22 гласа какво щеше да се случи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Пак навлизате в темата на разискването, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Не, не навлизам. Говоря само за гласуване.
Аз искам да се обърна към българските граждани. Българските граждани са най-важните и първостепенни наши партньори, партньори на всички политически партии. След това са външните ни партньори, било то евро или атлантически – руски, китайски, ирански и така нататък. Първи партньори на нас, народните представители, са българските граждани. Аз искам да се обърна към тях, те да си видят хубаво резултатите и да видят всъщност кое нещо направи така, че да могат в момента, следващите години да живеят в нищета и безвремие.
Тук искам да се обърна пак с призив към колегите от ГЕРБ: внимавайте на кои партньори се осланяте, не позволявайте да станете заложник на партии, които явно вземат своите решения след консултации с чужди посланици как да подкрепят или да не подкрепят определена политическа или икономическа кауза! Тук беше ясно показано, че е имало притискане от нашите партньори, но не от българските граждани, а от външните партньори да се предприеме едно или друго действие в политиката и в политическия живот на България.
Да, ако този парламент не е достатъчно добър, ако трябва да се ходи на други избори, но не позволявайте България и българските граждани да стават заложници на формация, която през годините, ако е защитавала българския национален интерес, България днес нямаше да бъде най-бедната държава в Европа, а и една от най-бедните в света. Благодаря Ви и всеки да си има едно наум. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Продължаваме с разискванията.
Следващи изказвания?
Господин Гьоков, заповядайте. (Ръкопляскания.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, особено на тези, които ме аплодират, много им благодаря! На господин Манев – също, благодаря Ви, господин Манев. (Ръкопляскания.)
Позиционирам моето изказване тук, също като господин Цонев, защото реших, че темите са взаимно свързани и колкото се отнася за ратифицирането на договорите за покупка на самолетите, толкова се позиционира и при промяната на държавния бюджет.
Ще започна от там, уважаеми народни представители, господин Министър, и всички тези, които гласувахте за ратификация на договорите, чували ли сте българския жаргон: „На гол тумбак, чифте пищови“. (Шум и реплики.)
По реакциите Ви усещам, че сте го чували, но надали разбирате какво се влага в този жаргон. Аз ще Ви кажа. Казва се иронично за хора с неособено висок стандарт на живот, дори такива, които са лишени от основни материални блага, но за сметка на това парадират с някоя скъпа, самоцелна придобивка, за която са отделили от средствата си за най-необходимото. Не знам дали това не Ви прилича силно на това, което правим и днес – и показната покупката на тези осем самолета, за които един генерал заяви от тази трибуна, че това било респектиращо. Не знам как с осем самолета респектираме когото и да било. Като тук чух сведения, че съседите ни имат 400, 300, 200, 40 самолета, та не знам как ги респектираме с осем, така че покупката ни, повярвайте ми, е самоцелна.
Единственото, което признавам за тази покупка, е изказването на господин Цонев, който каза в много прав текст какво правим – отблагодаряваме се на тези, които са ни приятели сега в момента. По този начин го приемам, но кажете, че е така. Не ми маскирайте тук тези безсмислени покупки с някаква мотивация.
Стигаме до това: колко пъти от началото на годината, а не от началото на Вашия мандат – няма да питам, отказахте да подкрепите добри аргументи в социалната сфера, включително и в сферата на здравеопазването, под формалния повод, че няма средства за това в бюджета и ако тръгнем да ги реализираме, трябва да се налага актуализация на този бюджет? А сега правите, пак казвам, актуализация на бюджета заради една безсмислена покупка.
Колкото и да Ви е неприятно, ще Ви кажа за какво не искахте да направите промяна в държавния бюджет и за какво ще го направим днес, защото не се съмнявам, че с оформилото се мнозинство около тези покупки ще бъде приета и промяната в държавния бюджет.
Имах възможността вчера да Ви кажа, сега обаче ще го повторя, защото от тази трибуна нещата трябва да се повтарят и да се набиват в главите на народните представители, за да могат да помислят за хората, които са ги избрали и изпратили в парламента – не да им купуват самолети, с които да се гордеят, а да направят техния живот по-поносим и те да живеят по-добре.
Бедните възрастни хора се увеличиха от 22,6% през 2014 г. до 29,2% през 2018 г. За тези хора ние нямаме пари и не искаме да променяме държавния бюджет, за да живеят по-добре. Под границата на бедност, която за тази година е 348 лв., един милион и триста хиляди човека – пенсионери, възрастни, които са 60% от хората, живеят под прага на тази бедност. За тези хора също няма пари и също не искаме да променим бюджета, искаме да го променяме за други работи – според мен незначителни, и това е един много сериозен проблем.
България се стопява, България умира. Това е причина за демографската ни катастрофа, само че това не е причина за промяна на бюджета и за осигуряване на повече средства, за да проведем една политика за ограничаване на тази демографска катастрофа, но купуването на осем самолета са причина затова. Само че не знам кого ще защитават след двадесетина години тези осем самолета, ако до 20 години пристигнат, разбира се, в България.
Сега ще Ви кажа една ужасяваща статистика, която Ви я казах вчера, но днес пак ще Ви я повторя. Четиридесет и един процента от българските деца – малко над 510 хиляди, живеят в ужасяващи условия на бедност. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплики: „Темата.“)
Темата е държавният бюджет и промяната му.
За тези 510 хиляди деца, доктор Дариткова, Вие не искате да промените държавния бюджет – по никой начин не искате да го промените, и те живеят бедно! По този начин формираме маргинали и за в бъдеще, а Вие не искате да променим бюджета, но искате да го променим за осем самолета, и то на такава ужасна цена. Аз не знам как ще излезете отвън пред хората, защото чух тук някой да казва, че българинът искал да се въоръжава и щял да уважи това, което правите. Българинът уважава повече децата си, а пък Вие не искате да направите промяна в държавния бюджет за децата си. (Силен шум и реплики.)
Защо осем самолета са национална сигурност – ще задам въпроса, а пък българските деца не са национална сигурност?! (Силен шум и реплики.)
Кой противопоставя армията на народа – не знам, мисля, че Вие, но това народът ще прецени кой, какво и на кого противопоставя.
Демографската катастрофа не е предмет на националната сигурност, но осем самолета са предмет на националната сигурност?! Всичко това, което Ви кара да актуализирате бюджета, аз не смятам за маловажна причина, просто го принизявам така, защото то, сравнявайки го с всичко, което Ви изредих дотук, е един по-маловажен проблем. Ако Вие бяхте решили първо, или поне да правите опити с държавния бюджет да решавате в тази посока социалните проблеми на българите, щях да бъде по-снизходителен към това, което искате да направите с националната сигурност, но тъй като не го правите, затова съм критичен и няма как да Ви го простя аз, няма как да Ви прости и българският народ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики? Не виждам.
Изказване – господин Александров, заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще се опитам да внеса два елемента, защото днешният ден няма как да не е изпълнен с много политика, а той трябва да бъде и такъв, защото все пак сме в Народното събрание.
Аз ще се опитам да Ви върна и към друг поглед. Винаги дебатите за бюджета трябва да бъдат дебати по какъв начин се изразходват публичните средства, защото бюджетът е именно такова изразходване на публични средства, а оттам насетне ние трябва да разгледаме дали това е възможно най-добрият начин.
Защо го казвам това нещо? Прави са колегите от БСП, прав е и господин Радев – президентът, който казва, а и тези, които казват, че тук има скрити разходи. В момента ние дебатираме разход от близо 2,2 млрд. лв. с тенденцията върху осем машини, с тенденцията те да станат плюс осем в бъдеще, тоест ние отсега имаме заложен бъдещ разход. Когато разглеждаме бюджета, трябва първо да се замислим дали тези средства, които ние сега ще дадем, това ли е възможно най-добрият начин да ги изразходим? Защо?
Ако вземем като предположение, че средствата са много по-скъпи сега, отколкото в бъдеще, тези два милиарда, които сега даваме, ако ги възприемем, че ги дадем в държавата, тоест ги дадем на обществото, ние можем да ги мултиплицираме с времето и да изградим много по-стабилни бюджети, на които да се основава модернизация на армията. Да, тя е необходима, да, нея трябва да я има, но не да я има на гърба на данъкоплатеца. Защото сега 300 души в тази сграда – заедно с персонала на Народното събрание, заедно с журналистите, ще присъстваме на взимането на решение, което ще повлияе върху милиони, без да сме сигурни дали то би било за по-доброто на тези милиони, които живеят в България.
Един фундаментален въпрос, за който се говори и по предишната тема включително, че ние трябва да се защитаваме колективно от колективен враг. Кой е врагът, се пита в задачата? Защото, ако видим какво става на южната ни граница, можем да предположим, че врагът е може би Турция. Колегите от ДПС, господин Цонев говореше, че ние трябва да се защитим от врага, но кой е той? Какво ще правим с осем машини, при положение че почти всички около нас са членове на същата колективна отбранителна система, която трябва да бъде солидарна, която, ако е достатъчно солидарна, трябва да е равно пропорционална на всички. Мисля, че наскоро Македония стана последният член на НАТО – отново наша съседна държава. Ако самата система е солидарна и се бори срещу общ враг, то такива биха били и разходите на Германия, Италия и други държави.
Действително, прав е господин Цонев в едно, че Евросъюзът е икономически гигант и военно джудже, но в света има само една държава, която е икономически гигант и военен гигант и ние в момента се готвим да купим самолети именно от нея.
Моят апел е към всички. Ако можете, затова се постарах и да бъда по-отдалечен от политическото говорене, с ръка на сърцето да кажете, че гласуването със „за“ за тези самолети утре ще подобри живота на всички милиони българи, които живеят в България и извън нея, защото това е основното, това е важното за нас като политици. Ако нямаме държава, ако нямаме народ, няма население и нас няма да ни има, но тези осем самолета няма да подобрят националната ни сигурност до степен, която да предполага каквито и да било противодействия, на каквито и да е други заплахи, но тези два милиарда, дадени сега, имат много по-голяма стойност, отколкото дадени напред в бъдещето. Това икономистите го знаят много добре. Пак се връщам на фундаменталната теория във финансите – всеки един лев сега в джоба е много по-ценен от всички пари, които бихте имали в бъдеще. Ние сме призвани да мислим разумно върху това – не да взимаме решения напук, не просто да вървим и да се караме.
По политически аргументи този спор е решен назад в миналото – какво ние сме избрали, какво е избрала страната. Ние се движим в тази реалност, господин Ципов, която ние трябва да спазваме. Това е ясно, но във всичките си действия ние се ръководим от интересите на народа. В тези си действия ние не трябва да пренебрегваме дали интересът ни е в момента да платим два милиарда, или да го направим по друг начин – било то със разсрочване, или да намерим други механизми.
Интересът на България, поне през моите очи, е ние да се борим да постигнем такава цена и да постигнем такава сделка, която да бъде изгодна на обществото, а не обществото да е страдащият! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Александров.
Реплики?
Продължаваме с изказванията. Не виждам други заявки за изказвания.
Госпожо Стоянова, имате думата.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
След като имахме близо петчасови дебати по ратификацията на четирите договора за придобиване на нов боен самолет и мисля, че в рамките на този дебат се изясниха доста подробности, позиции и така нататък, сега това, което трябва да направим и към което аз искам да се върна, е финансовото обезпечаване на така гласуваните от Народното събрание договори.
Финансовото обезпечаване се извършва чрез бюджета. Много приказки се изприказваха за това – за финансовите параметри на договора. Аз искам да се спра само на няколко аспекта, които според мен са важни. Финансовото обезпечаване на договора се извършва чрез увеличаване на разходите на Министерството на отбраната, респективно за сметка на увеличаване на дефицита на бюджета за 2019 г.
Искам обаче да обърна внимание, че това увеличаване на дефицита не е свързано с увеличаване размера на дълга – нов дълг, който следва да се емитира, за да се осигури този разход, затова защото парите, необходими за този разход, са именно във фискалния резерв. В момента ние имаме над 11 милиарда фискален резерв.
Сега определено мога да кажа, че икономическият и бюджетният момент за извършване на подобни разходи е изключително благоприятен, най-благоприятният от 10 – 15 години насам.
Естествено, че тук, от тази трибуна могат да се говорят различни неща и да се противопоставят различни слоеве от населението, различни разходи в бюджета на този разход за така наречения боен самолет. Но всички трябва да сме наясно, че ние сме член на НАТО, на колективната отбрана и трябва да участваме в тази колективна отбрана със своите отбранителни способности. Много години ние пренебрегвахме ангажимента, който бяхме поели към партньорите си за увеличаване на процента за отбрана от брутния вътрешен продукт. Сега, когато финансовото състояние на държавата го позволява, ние всъщност изпълняваме този ангажимент.
Искам да се спра на това, че тук се изговориха доста неточни и неверни неща по отношение на условията, при които ще бъде платена или финансирана, или финансовите условия на тази сделка. Някои направиха и внушения за некоректност от страна на партньора по тази сделка, а именно американското правителство. Аз искам ясно и категорично да заявя, че партньор по тази сделка не е производителят на самолетите, а американското правителство.
Програмата FMS, за която тук през предходните пет-шест часа се говори, е Програма, по която американското правителство закупува всички свои въоръжения от съответните доставчици, с които има сключен договор. Това е Програма, която се прилага както за покупката на американското правителство, така и за покупката не само на самолети, а на въоръжение от всички други държави – над 100, когато купуват американско въоръжение. Съгласно изискванията на Програмата всъщност американското правителство се явява агент на съответната държава, в случая на българската държава при сключването на конкретното споразумение на конкретния договор с различните доставчици.
В този смисъл всякакви спекулации за това, че договорът е сключен неизгоден за България, означава, че ние казваме на нашия партньор: „Ти искаш да ни прецакаш и да сключиш неизгоден договор за своя сметка“, което не е вярно, което, вероятно изказано като твърдение, има друга цел, на която ние не можем да се поддаваме.
Защо основното финансово условие, което касае и бюджета, всъщност промяната в Закона за бюджета, е предварителното плащане на целия размер по сделката? Какво се случва с това предварително плащане? В предходните изказвания и в репликата, която направих преди това, стана ясно, че всъщност предварителното плащане е в резултат на два фактора.
Първият фактор е това, че ние за първи път ставаме клиент на американското правителство по подобна сделка и по правилата на Програмата FMS, именно при първата сделка, тя винаги се обезпечава с предварително плащане. Не по-малко важно е – така е за всички над 100 страни, които са купували.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България, от място): Значи Борисов лъже!
МЕНДА СТОЯНОВА: Не, не лъже господин Борисов! Не се обаждайте от място, ако обичате! Господин Председател, моля, да направите забележка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прави се.
МЕНДА СТОЯНОВА: Вторият елемент е елементът оценка на риска. При всеки един договор за това как да бъде извършено плащането – предварително, последващо, на части се прави оценка на риска. В случая оценката на риска показва, че в този момент държавата България не е облечена в доверието за следващите четири години да си плати това, което поръчва и сключва като договор днес. Защото, нали разбирате, че ако в следващите четири години ГЕРБ, който поема винаги основния ангажимент, не е на власт, е възможно, почти сигурно…
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Че няма да е на власт! (Смях в „БСП за България“.)
МЕНДА СТОЯНОВА: …че няма да бъдат платени тези пари.
Тук се намеси името на господин Борисов. Господин Борисов е министър-председател на Република България. Той е поел ангажимента със своето правителство да води преговорите. И когато условието, непреодолимото условие на тези преговори е сумата да бъде платена предварително, той е в правото си и в задължението си да даде указание на работния екип, на преговарящия екип, дали да продължи преговорите при това условие, приемайки това условие, или да прекрати преговорите въобще за закупуване на този боен самолет. Това господин Борисов е взел като решение, защото това е негово задължение и негово право!
А извъртанията отляво на това са нормални, защото целта е единствено и само да се уязвява правителството, разбира се, и лично министър-председателят.
Къде отиват тези 2 млрд. 100 млн. лв., които ще бъдат преведени? Къде? По банкова сметка на американското правителство във Федерална резервна банка на Ню Йорк. Това е сметка на американското правителство, на Агенцията, която сметка има партиди и България ще си има собствена партида за тези 2 млрд. 100 млн. лв. Тези пари ще бъдат използвани поетапно, съобразно това как се изпълнява самият договор за производството на самолетите. Така че те няма да бъдат използвани наведнъж и преведени на производителя на тези самолети и оборудването към него.
Нещо повече, в договора е казано, че ако българската държава желае, може да сключи договори, да инвестира тези пари в ниско рискови инструменти с цел те да донесат допълнителна доходност. В момента се водят разговори Българската народна банка да бъде агента на българското правителство за сключване на подобно споразумение, което при сегашните ни нива на лихвените проценти и на доходността на американските облигации ще донесе около процент и половина доходност на тези пари.
Какво се случва с момента, в който би могъл да възникне въпрос за неустойка? Би могло да възникне възможност по една или друга причина производителят да не изпълни своите задължения, било не само във времето, а и в качеството, и в други неща. Всичко това, уважаеми дами и господа, е включено в договора, който американското правителство е сключило не само за нашата сделка, а и за собствените си въоръжения е сключило със съответните производители. Там тези неустойки са много стриктно определени. Ако това се случи и по българската сделка, всички суми от тези неустойки ще постъпят по въпросната сметка и партидата на българското правителство. Ако трябва да бъдем още по-точни, ще бъдат прихванати от плащанията, тоест ще има по-малко плащане, в по-малък размер, ако има подобен риск.
С това оборвам твърденията на някои колеги от лявата страна, че в случая се сключва договор на тъмно, без възможност за търсене на каквито и да е било неустойки по една или други причина на неизпълнение на клаузите му.
Тук ще говорят, че България купува много скъп самолет. Говореше се, че, видиш ли, Словакия спестила за един боен самолет 70 милиона.
Уважаеми дами и господа, ако си направите труда да влезете в „Секретно деловодство“ и да видите конкретните цифри, ще видите, че това е една абсолютна лъжа! Ако това, което е казано, е вярно, трябва Словакия да е получила не само без пари самолетите си, ами вероятно да има доплащане от другата страна за тези самолети. Не споменавам цифри, защото е в „Секретно деловодство“, но всички, Вие може да го проверите и да кажете, че този, който го твърди, на практика лъже.
И така, искам да Ви помоля да гласувате изменението на държавния бюджет за 2019 г. в размер на увеличение на разхода за придобиване на боен самолет. И едновременно с това да Ви уверя, че по никакъв начин увеличението на дефицита за 2019 г. до прогнозен размер на 2,1% от брутния вътрешен продукт не променя фискалните цели на правителството за постигане на нулев дефицит в следващата година. Това е еднократен разход и този разход освен всичко останало ще бъде направен в рамките на изискванията за дефицити на Европейския съюз.
И още две думи. По Европейската методология, по която Европейският съюз наблюдава финансовото и фискално състояние на българския бюджет, за 2019 г., ние няма да отчетем дефицита, защото работим по различни методологии. Ние в нашия бюджет на кешова основа, а по Европейската методология на база на начислен разход. Това ще се случи тогава, когато придобием този актив и той стане наш. Тоест след четири години.
Така че, мисля, че това е най-подходящият момент да се направи подобен разход. Мисля, че изборът, който е направен, е стратегически, отговорен, отговаря на дългогодишната ориентация на българското правителство. Тук с нашия глас ние трябва да подкрепим финансирането на тази сделка чрез промяната на Закона за държавния бюджет. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Реплики?
Професор Гечев, имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ! Уважаема госпожо Стоянова, може би е техническа грешка, но ако Вие твърдите, че правителството на Съединените американски щати е агент, нает от българското правителство, няма да го коментирам, тъй като противоречи на здравия разум. Американското правителство ще е наето от българското да му е агент!? Няма такова нещо в Договора!
Американското правителство е избрано от Американския конгрес, за да защитава икономическите, политическите и стратегическите интереси на Съединените американски щати. И в тези договори ги поздравявам! Те перфектно са ги защитили за наша сметка! (Силен шум и реплики от дясната част на залата.) Така че това е неточност!
Второ, няма да бъдат връщани никакви пари. Не въвеждайте в заблуждение народните представители. Госпожо Стоянова, в Договора на чист английски език пише, че доставчикът не носи никаква отговорност в случай на неизпълнение на която и да било от клаузите. Какво ще превеждате? Така че не заблуждавайте парламента! (Ръкопляскания от „БСП за България“ и възгласи: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Американското правителство е представител на българската държава при сключването на тази сделка при условията на FMS.
А това, за което говорите, просто не е вярно! Хубаво е да седнете – Вие обичате да се ровите и в интернет, да прочетете подробности и изискванията при сключване на тези сделки. Защото неустойки, ако има такива, се дължат и те ще постъпят точно по нашата сметка, по нашата партида – сметката на американското правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Продължаваме с разискванията.
Други изказвания? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Цонков!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! За всички е ясно, че икономиката е базата, основата за развитие на сигурността и отбраната.
Но тук винаги управляващите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ говорят колко са последователни при провеждането на финансовата, на фискалната политика, как генерират стабилност и сигурност. А виждаме, че с един такъв доста сериозен разход, който се прави изведнъж, затова обсъждаме актуализация на Закона за държавния бюджет, внезапно дефицитът в бюджета скача на 2,1%, респективно разходът за отбраната на 3% от брутния вътрешен продукт.
Очевидно това не притеснява управляващите. Очевидно не ги притеснява, че за следващата година тези скрити разходи, които ще се появят – бъдете сигурни, пак ще говорим по този въпрос, ще трябва и те да бъдат предвидени в рамките на 1 – 2 милиарда. Тогава възниква въпросът: какво правим с другите системи, уважаеми управляващи, финансирането на другите сектори, които също би трябвало да се развиват? (Реплика на народния представител Пламен Манушев.) Да, господин Адмирал!
И нещо друго! С това решение, което сте на път да вземете, бъдете сигурни, че осъждате на провал другите два модернизационни проекта. Времето ще покаже, че съм прав, за съжаление, защото ние от „БСП за България“ милеем за Българската армия и трябва разумно да подхождаме към проблемите на Българската армия. Ще Ви попитам дали ще подобрите условията на труд, заплатите на българските военнослужещи? (Реплика от ГЕРБ: „Какво предлагате?“) Ще Ви кажем, когато дойде време за бюджета какво предлагаме.
В крайна сметка Вие показвате не националноотговорно поведение, а напротив – водите държавата към провал. Очевидно България вече в морален и духовен фалит, а сега я водим и към финансов! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонков.
Реплики?
Господин Тошев! (Силен шум и реплики от ГЕРБ и от „БСП за България“: „Върни се, върни се!“)
Колеги, моля Ви, по-внимателно!
Не виждам желаещи за изказвания.
Прекратявам разискванията.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата и моля народните представители да заемат местата си.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет.
Гласували 191 народни представители: за 117, против 72, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Госпожо Стоянова, имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, в дългите и напоителни изказвания от колегите не беше направено нито едно предложение за изменение и допълнение на Законопроекта, поради което на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание подложете на гласуване процедура Законопроектът да бъде разгледан и приет на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
(Народните представители Георги Гьоков и Георги Свиленски искат думата.)
Кой от двамата е на обратно мнение? (Шум и реплики. Скандиране от ГЕРБ и ОП: „Гьоков, Гьоков, Гьоков!“)
Имате думата, господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина има такава практика, но тя се прилага, когато, първо, няма гласували „против“, „въздържал се“, когато има единно гласуване в залата. В случая имаше над 60 народни представители, които бяха „против“.
Освен всичко останало ние заявяваме нашето желание и ще направим предложения между първо и второ гласуване. (Силен шум от ГЕРБ и ОП.) Това не е задължително да бъде заявено в изказвания. Не е нито късно, нито рано. Ето, от тази трибуна заявявам, че парламентарната група ще направи необходимите предложения между първо и второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това вече е извън процедурата, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Процедурата е обратно предложение да не допускате на гласуване, тъй като ще има и предложения, а има и достатъчно народни представители, които са гласували „против“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, ще се обоснова.
Нямате основание, тъй като по време на разискванията, съгласно Правилника, не бяха направени никакви предложения. Това вече е пост фактум. (Народният представител Георги Свиленски при председателската банка говори извън микрофоните.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на народния представител Менда Стоянова.
Гласували 190 народни представители: за 121, против 68, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаема госпожо Стоянова, заповядайте да представите Законопроекта за второ гласуване. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.(обн., ДВ, бр. …)“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, мога ли да Ви помоля да запазите тишина, защото четем Закон за държавния бюджет. Благодаря Ви!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля да подложите на гласуване наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона съгласно текста на вносителя.
Гласували 183 народни представители: за 117, против 62, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва, съгласно таблица:
„IІ. Разходи 15 152 731,6 хил. лв.
1. Текущи разходи 10 444 825,8 хил. лв.
1.1. Персонал 5 143 286,0 хил. лв.
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 955 507,3 хил. лв.
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 885 181,0 хил. лв.
1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70 326,3 хил. лв.
1.3. Лихви 633 338,6 хил. лв.
1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 283 573,1 хил. лв.
2. Капиталови разходи 4 593 222,7 хил. лв.
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 158 926,8 хил. лв.
2.2. Капиталови трансфери 434 295,9 хил. лв.
3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1 хил. лв.
4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0 хил. лв.
5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 100,0 хил. лв.
5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0 хил. лв.
5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0 хил. лв.
5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0 хил. лв.
ІІІ. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – нето
11 486 769,2 хил. лв.
1. Предоставени трансфери за: 11 505 227,2 хил. лв.
в това число:
1.1. Общините 3 745 750,5 хил. лв.
1.2. Държавното обществено осигуряване
4 231 661,6 хил. лв.
1.3. Националната здравноосигурителна каса
1 437 589,0 хил. лв.
в това число:
1.3.1. - от Министерството на здравеопазването
43 000,0 хил. лв.
1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 862 582,2 хил. лв.
1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 294 833,8 хил. лв.
2. Получени трансфери от: 18 458 хил. лв.,
в това число:
2.1. Държавното обществено осигуряване 7400 хил. лв.,
2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7150 хил. лв.
2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250 000 хил. лв.
2.2. Националната здравноосигурителна каса - за Министерството на финансите 5058 хил. лв.
ІV. Вноска в общия бюджет на европейския съюз 1 282 127,7 хил. лв.
2. В ал. 3 числото „-399 328,7“ се заменя с „-2 228 328,7“.
3. В ал. 4 числото „399 328,7“ се заменя с „2 228 328,7“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., както следва, съгласно таблица:
I. Приходи, помощи и дарения 44 000 хил. лв.
1. Неданъчни приходи 44 000 хил. лв.
1.1. Държавни такси 50 000 хил. лв.
1.2. Приходи и доходи от собственост 29 320 хил. лв.
1.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 300 000 хил. лв.
1.4. Други приходи 14 330 хил. лв.
II. Разходи 3 514 211 хил. лв.
1. Текущи разходи 1 310 813,3 хил. лв., в това число:
1.1. Персонал 995 922,3 хил. лв.
1.2. Субсидии и други текущи трансфери 2828 хил. лв.
1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 2828 хил. лв.
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1060 хил. лв.
2. Капиталови разходи 2 203397,7 хил. лв.
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 203 397,7 хил. лв.
2.1.1. в т.ч. левова равностойност на 1 200 млн. щатски долара за изпълнение на международните договори с правителството на Съединените американски щати във връзка с придобиването на нов тип боен самолет 2 млрд. 100 млн. лв.
III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) (+/-) 3 470 211 хил. лв.
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 498 309,1 хил. лв.
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) - 28 098,1 хил. лв.
2.1. Предоставени трансфери -28 098 хил. лв.
2.1.1. за държавните висши училища -28 098 хил. лв.
IV. Бюджетно салдо (I, II, III) – 0 лв.
V. Операции в частта на финансирането – нето – 0 лв.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
I. Наименование на областта на политика/бюджетната програма
1. Политика в областта на отбранителните способности 3 431 231 хил. лв.
2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 82 980,0 хил. лв.
Всичко: 3 514 211,0 хил. лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:
I. Показатели
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 2 497 771,3 хил. лв.
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 2 511 259,7 хил. лв.“
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Преведените от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
(6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.
(7) В случай на промени във валутния курс, водещи до превишаване на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, или при необходимост от осигуряване на пълния размер на дължимите плащания по международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, както и за целите на прилагане на ал. 6 могат да се извършват съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната по реда на Закона за публичните финанси.
(8) В случай на промени във валутния курс, водещи до намаление на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, икономията не може да се ползва от Министерството на отбраната за други цели, освен в случаите на отразяване на разходи и приходи по бюджета на министерството, произтичащи от прилагането на ал. 6.“
„Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Господин Председател, моля да се приложат и таблиците, които изчетох подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Подлагам на гласуване параграфи 1, 2, 3 и наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“, както и самата заключителна разпоредба.
Гласували 187 народни представители: за 113, против 72, въздържали се 2.
Предложението е прието на второ четене.

Продължаваме със следваща точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА ИНДУСТРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО F-16 БЛОК 70, № 902-02-20, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 ЮЛИ 2019 Г.
Докладът е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.
На заседанието присъства Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, който представи Законопроекта.
Според вносителя целта на предложения законопроект е ратификация на одобреното Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в град Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в град София, Република България.
Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание и актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнението на проекта. Индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността. Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области:
- изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация при постигане на максимално възможното ниво на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Република България;
- дългосрочното коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България, чрез което ще се даде достъп на българската отбранителна индустрия до световните пазари, свързани с производството и поддръжката на продукти в областта на сигурността и отбраната;
- изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната, свързани с трансфер на технологии за производство на безпилотни летателни апарати, системи за граничен контрол, видеонаблюдение.
В последвалата дискусия народният представител Румен Гечев определи Рамковото споразумение като пожелателно, без отговорности, за което ние ще си платим.
Народният представител Валери Симеонов определи Споразумението като неангажиращо, за изпълнението на което разходите ще са за сметка на българската държава. Освен това той изрази несъгласие с погазването на първоначалното решение на Народното събрание във връзка с цени, начин на плащане и доставки. Счита се, че са пренебрегнати националните интереси и националното достойнство.
На поставените въпроси и изразените становища отговори Лъчезар Борисов.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати – „за“ 10, „против“ 8, без „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кънев.
Следва Доклада на Комисията по отбрана.
Заповядайте, господин Гаджев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Представям Ви,
„ДОКЛАД
на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
На редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Проект на закон на Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
На заседанието присъстваха 20 народни представители. В заседанието участваха: господин Емил Караниколов – министър на икономиката; господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната; и господин Красимир Кънев – директор на дирекция „Проектно управление“ в МО.
Проектът на закон за ратификация беше представен от министър Караниколов.
В изказването си той посочи, че целта на настоящото споразумение е да се създаде рамка за изпълнение на изискванията за индустриално сътрудничество по договорите със САЩ за придобиване на нов тип боен самолет. Министър Караниколов заяви, че Рамковото споразумение е съобразено с всички изисквания на европейското законодателство. В него се предвижда изпълнението от Lockheed Martin Global INC на следните проекти за индустриално сътрудничество:
- създаване на базови способности за хидросистемата на самолета – поправка на хидравлични компоненти, основен ремонт и инфраструктура;
- създаване на базови способности за устройството за кацане на самолета – възможност за поправка и основен ремонт на компонентите на колесника и инфраструктура;
- създаване на базови способности по електрониката –възможност за поправка и основен ремонт на електро компоненти и инфраструктура;
- създаване на управление на придобитите самолети, управление на веригата за доставки и способности за поддръжка;
- съдействие за подпомагане развитието на националните способности в областта на безпилотните летателни апарати (БЛА) и Дрон технологиите;
- подкрепа на Националния авиационен обучителен център.
Министър Караниколов запозна членовете на Комисията по отбрана с някои от по-важните позициите на Министерството на икономиката и туризма, отстоявани в преговорния процес: договаряне на проекти на стойност не по-малка от 10% от стойността на сделката; получаване на достъп до международни пазари; осигуряване на възможност за обслужване и на други самолети F-16, а не само българските. Той посочи, че четири от проектите ще се изпълняват от българската индустрия и списъкът с проектите е отворен и към него могат да се добавят нови проекти. Изпълнението им започва веднага след ратифициране на договорите за самолета и ще продължи в период около 30 години.
В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Кольо Милев, Васил Антонов, Николай Цонков, Емил Христов. Бяха зададени уточняващи въпроси по отношение на: българските фирми, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектите; възможностите на „Авионамс“ да се ангажира с изпълнение на проекти; възможностите за ангажиране с изпълнение на проекти на фирми от град Плевен; косвения ефект от индустриалното сътрудничество.
Министър Караниколов отговори, че компанията Lockheed Martin е направила проучване сред повече от 100 български фирми, но конкретния избор ще се направи след ратифициране на Рамковото споразумение. Той даде оценка на възможностите на „Авионамс“ за ангажиране с изпълнение на конкретни проекти.
Министър Караниколов заяви, че Министерството на икономиката и туризма има амбиция да развие потенциалните способности на българската отбранителна индустрия, включително и на фирмите от град Плевен. Министърът заяви, че на този етап е все още трудно да се отговори на въпрос за косвения ефект от индустриалното сътрудничество. На него ще може да се даде по-конкретен отговор, когато се завърши с изборът на фирмите изпълнителки.
След приключване на дебатите, членовете на Комисията по отбрана с 13 гласа „за“ и 7 гласа „против“ приеха следното становище: Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гаджев.
Следва Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
На редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов - зам.-министър на икономиката.
Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнение на Проекта.
В Раздел 8 „Индустриално сътрудничество“ от Проекта за инвестиционен разход е посочено, че индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите – или създаването на такива, на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността за гарантиране на стратегическите интереси на Република България. Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области: изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация (Ка1лопа1 Level-2 Capabilities); дългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България и изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната.
Най-важната от трите области е изграждането на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинното ниво на експлоатация. Целта е да се постигне максимално възможно ниво, както от икономическа, така и от технологична гледна точка на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Република България.
Рамковото споразумение съдържа клаузи, които налагат Народното събрание да го ратифицира на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
С 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, № 902 02 20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Няма да има становище на вносител.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Проданов
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър на икономиката, това, което сте постигнали като преговори по индустриалното сътрудничество, във връзка с този договор, според мен е едно голямо нищо. Най-вероятно това се дължи на недалновидната политика, която води това правителство. Говори се за някакви обучителни центрове, за някакви ремонтни центрове, но в крайна сметка при сключването на една такава многомилиардна сделка всичко това трябва да е договорено с партньорите от другата страна предварително още преди да ни предложите да ратифицираме това споразумение. Както казах аз, а както заявявате и Вие, на този етап не сте постигнали нищо реално като договореност.
Как правят другите европейски народи? Чехия придоби своите изтребители на цена от 980 млн. евро за периода от 2004-а до 2014 г. на базата на договореностите, които постигнаха за тази сделка за придобиването на техните изтребители, те реализираха продукция в размер на 1 млрд. 160 млн.
Това, което сега ни предлагате Вие, е едно голямо нищо и, господин Министър, тъй като тук се засегна въпросът и с Варшавския договор, двама-трима в предишните изказвания засегнаха въпроса с Варшавския договор, да, ние с чехите напуснахме заедно Варшавския договор, но през това време към днешна дата в Чехия минималната работна заплата е 520 евро, а в България е 560 лв. – наполовина. Това се дължи на факта, че в Чехия начело на държавата има правителство, което управлява далновидно, което защитава националния интерес, а в България начело на държавата има правителство, което единствено и само се опитва да си купи политическо спокойствие с парите на народа, даже с теглене и с вкарване на народа в допълнителни външни дългове. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Има ли реплики? Няма.
Господин Министър, заповядайте – имате думата.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Проданов, към момента пред Вас е представено Рамково споразумение. Това е Споразумение между Министерството на икономиката и фирмата производител. Според Вас няма нищо конкретно, защото вероятно сте очаквали, че ще запишем: на петия етаж в Министерството на икономиката ще направим хале за ремонт на еди-какво си. Това не е така.
Искам първо да започна с нещо друго: Рамковото споразумение за индустриално сътрудничество, много важно да разберете основното нещо, то се плаща. Индустриалното сътрудничество се плаща и е много по-скъпо от самолетите. Това е предаване на технологии, ноу-хау, трансфер на знания и всичко това струва много по-скъпо. Към момента в България, за съжаление, нямаме капацитет да ремонтираме тези 2000 самолета, които в момента са на въоръжение във въздуха, и още 300, които се очакват. С тези параметри, аз съжалявам, че не можах да дойда на Комисията, на която сте бил и Вие. Ние обсъдихме точно и ясно нещо – около 100 български компании вече са проверени. Имаме първоначален анализ къде какво ще се прави и то е направено от фирмата производител, която анализира тези компании. Това, което мога да защитя, е, че потенциалът на България в този сектор ще бъде голям, но към момента имаме кръгла нула по отношение на ремонта – едни гуми не можем да напомпаме. Трябва да започнем отнякъде.
Вие, сравнявате с Чехия две неща. Не искам да взимам отношение, но ще взема. Първо, сравнихте за 10-годишен период на това действие каква е била печалбата на чешката държава и на чешката индустрия. (Реплики.) Сигурен съм, че е така, но при нас още не е започнало. Нека да ратифицираме споразуменията, да започваме, защото в момента мога да направя анализ за следното: разходите, които ние оттук нататък ще имаме за тези самолети – консумативи, ремонти, основни ремонти, горива в момента голяма част от тях, от тези, които са дадени като възможност от фирмата производител ще останат в българската икономика. Дали ще се явим на международния пазар – да, това ни е амбицията и целта, но това зависи от българската индустрия и от професионализма, който ще има, от цените, които ще даваме, защото това ще са конкурентни процедури, ще имаме възможност да участваме за ремонт на всички други самолети от тези държави, затова имаме и един софтуер.
По отношение на заплатите с Чехия и България. Да, много сме по-назад, а тръгнахме от едно ниво. Факт е, но да не забравяме, че там нямаше банкова криза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Караниколов.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 № 902 02 20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
Гласували 169 народни представители: за 117, против 51, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Госпожо Савеклиева, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо Председател, правя процедура на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание току-що приетият законопроект на първо гласуване да бъде разгледан и подложен на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Обратно предложение? Не виждам.
Гласуваме предложението, направено от госпожа Савеклиева – процедурата за второ гласуване.
Гласували 159 народни представители: за 115, против 42, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70
Чл. 1. Ратифицира Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 2. Разпорежда рамковото споразумение по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.
Гласували 157 народни представители: за 116, против 38, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ.
Доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Заповядайте, господин Лазаров. Имате думата да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, моля преди това да подложите на гласуване за допуск в залата на заместник-министъра на отбраната господин Запрянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме отново допуск в залата по този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 131 народни представители: за 122, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете госта.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.
На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от господин Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.
На заседанието присъстват: господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, и полковник Антоан Гечев – заместник- директор на служба „Военна информация“.
Законопроектът и мотивите за неговото внасяне се представиха от господин Димитър Лазаров.
Предложеният законопроект има за цел да допълни законова непълнота в разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване, формулирана по начин, който препятства приложението на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за военното разузнаване.
В нормата на чл. 26, ал. 1 изчерпателно са изброени изискванията към лицата, които могат да заемат длъжността директор на служба „Военна информация“, като в т. 3 е дадена правната възможност да могат да се назначават лица с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност или въоръжените сили. Двете предпоставки не се съдържат в цялост в текста на чл. 24, ал. 3, съгласно който директор на службата може да бъде военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание, оставяйки извън приложното поле лицата с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност.
За прилагането на Законопроекта не са необходими допълнителни финансови средства.
Становище по Законопроекта изказаха господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, и полковник Антоан Гечев – заместник-директор на служба „Военна информация“.
Господин Красимир Каракачанов изрази подкрепата си към предложеното със Законопроекта допълнение като подчерта, че то е конструктивно и ще постигане възможността за обезпечаване на ръководител на службата да се ползва и експертният потенциал на лицата с професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Като аргумент за подкрепата си посочи, че към момента освобождаването на кадри във въоръжените сили настъпва с навършване на пределната възраст от 58 години, а, от друга страна, тя следва да бъде съобразена и с определения в закона 5-годишен срок за назначаване. Даде примери за директори на службата, които са били цивилни служители и функционално не е настъпвала никаква промяна в работата и дейността на службата. В заключение направи предложение за допълнение на чл. 24, ал. 4 от Закона, а именно директорът на службата да се назначава и освобождава с указ на Президента на Република България по решение на Министерския съвет, взето по предложение на министъра на отбраната.
Полковник Гечев изрази подкрепата си към Законопроекта, напълно споделяйки аргументите на министъра.
В хода на дискусията народните представители обсъдиха въпроси по организацията на военното разузнаване като се направи уточнението, че службата организира и води стратегическото разузнаване, докато съвместното командване на силите планира и организира разузнаването и разузнавателното осигуряване на оперативно ниво, а командирите (началниците) на военни формирования организират военното разузнаване на тактическо ниво.
Народният представител Филип Попов, от името на парламентарната група „БСП за България“, заяви, че парламентарната група няма да подкрепи законопроекта, тъй като има отрицателно становище по него.
След проведеното гласуване, Комисията с 4 гласа „за“, 2 гласа „против“ и без „въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Доклад на Комисията по отбрана.
ДОКЛАДЧИК КАЛИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.
На заседание, проведено на 18 юли 2019 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.
В заседанието от Министерството на отбраната участваха: заместник-министър Атанас Запрянов, полковник Антоан Гечев – заместник-директор на Служба „Военна информация“, и Ваня Деневска – парламентарен секретар.
Законопроектът беше представен от името на вносителите от народния представител Милен Михов, който подчерта, че със Законопроекта се дава възможност длъжността директор на служба „Военна информация“ да се заема и от цивилен служител. Този регламент е съществувал и създава условия за по-ефективно използване на кадрите.
Заместник-министърът на oтбраната Атанас Запрянов представи становище от името на Министерството на отбраната. Министерството на отбраната не възразява на направеното предложение за допълнение на Закона за военното разузнаване, с което се създава възможност длъжността директор на служба „Военна информация“ да се заема и от цивилен служител. Беше посочено, че Министерството счита за необходимо да се допълни процедурата за назначаване на директора с текстове в чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Закона за военното разузнаване. В алинея 3 да се добави, че „в случаите, когато длъжността е определена за цивилен служител, той има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение“, а в алинея 4 да се допълни, че предложението на Министерския съвет за назначаване или освобождаване на директора на служба „Военна информация“ е „внесено от Министъра на отбраната“.
Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов попита дали Министерството на отбраната е представило тези предложения и във водещата комисия, на което заместник-министър Запрянов отговори положително.
Народните представители Николай Цонков и Кольо Милев посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като считат, че предишните опити служба „Военна информация“ да има цивилен директор не са дали положителни резултати и се опасяват, че промяната се извършва не по принципни съображения, а за конкретно назначение.
В последвалото гласуване с 13 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“, Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Василев.
Колеги, откривам разискванията по представения Ви Законопроект.
Изказвания?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Както и в Комисията за контрол над службите за сигурност, така и от тази трибуна заявявам, че ние от „БСП за България“ няма да подкрепим този закон.
Причините са няколко, като част от тях са следните:
На първо място, тази промяна в Закона за военното разузнаване най-малкото противоречи на цялата логика на Закона. Защото по-надолу в същия закон е описано кой осъществява оперативното ръководство, кой осъществява цялостното ръководство на тази служба – и не само на нея, и това са военни хора.
През 2015 г., ако направя една ретроспекция, същите колеги от ГЕРБ като управляващо мнозинство, приемат този закон с точно обратните доводи на сегашните – че ръководител на Служба „Военна информация“ би следвало да е военен. Какво се случва сега, няколко години по късно?! Прокуратурата влиза в Служба „Военна информация“ преди четири дни, на 16-и, Законопроекът се входира в Деловодството на Народното събрание, и днес – на 19-и, го гледаме тук, в пленарната зала, което е в абсолютен разрез с тогавашните доводи на хората от управляващото мнозинство и води до логичния извод, че отново се прави закон за определен човек.
Какво гласи този закон, какво гласи това предложение – че ръководител на Служба „Военна информация“ може да бъде военен или цивилно лице. Тоест следващият ръководител на Служба „Военна информация“ ще бъде цивилно лице, след като сега се прави това предложение, още повече че настоящият директор на Служба „Военна информация“, вече бивш, е подал рапорт за напускане на службата.
Така че за пореден път парламентът отново прави нарочен закон за нарочно лице. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Има ли реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Няма как да се съгласим с подобно предложение за промяна в Закона за военната информация по няколко причини.
На първо място, този текст във вида, който предлагате сега да бъде гласуван, вече е функционирал и резултатите не са били особено добри. Само ще Ви кажа, че тези, които са били цивилни директори, не са били приемани добре от партньорските служби. Да Ви припомня, че „Военна информация“ – някои от Вас знаят, че е най-старата разузнавателна специализирана служба, не само с най-богата история и традиции, но смея да твърдя, че е една от авторитетните служби в цялата система на НАТО. Какво правим с подобна промяна?
Между другото бих нарекъл тази промяна „поправката Златанов“, защото заради един заместник-директор – Янко Златанов, който идва от друга служба, тоест тук говорим за вмешателство, за удар върху службата, Вие правите поправка заради един човек. Отново Вие – управляващите, подхождате безпринципно, недържавнически, като предлагате безпринципна поправка за един човек. На всичкото отгоре това е свързано с проблемите, които възникнаха със Служба „Военна информация“ – директорите, които бяха обвинени, военното аташе, което возело някакъв български гражданин, тоест тук имаме целенасочен удар срещу Служба „Военна информация“.
На следващо място, какви сигнали даваме на нашите партньорски служби с подобни промени – един път да бъде военен или цивилен? Вие предлагате промяна да бъде военен, което е нормално, сега пак връщаме старото положение. Извинете, но с подобни постоянни промени не излъчваме стабилност и сигурност.
Какво Ви накара Вие отново да обърнете позицията си на 180 градуса? Какви са Ви аргументите? Да, знам, тук ще кажете, че има проблем – когато генералът навърши пределна възраст трябва да се пенсионира, да напусне. Но можем, например, да го запишем по такъв начин, че той да остане и да си изкара мандата, защото е важно тази служба да бъде ръководена от човек, който е израснал в йерархията на Служба „Военна информация“ – да я познава добре, да защитава и държавата, и службата, и да не допускаме грубо вмешателство на други служби в работата на сродни специализирани служби. Затова Ви моля да помислите добре върху предложението, което правите.
Един последен въпрос. Всички знаем, че върховен главнокомандващ е Президентът. Какво е неговото мнение? Съгласен ли е с подобна промяна – знаете, че по процедура указът за новия директор се издава от него? Съгласувано ли е с него това предложение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Реплики? Не виждам.
Им ли други изказвания?
Господин Милев, имате думата.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, да тръгнем от презумпцията, че генералите са подготвени хора и след като тази служба се казва „Военна информация“, е целесъобразно да се ръководи от висш военен, а висшите военни в България не са толкова много, че така да ги вдигаме и сваляме от най-различни постове.
Лично аз мисля, че Служба „Военна информация“ трябва да се управлява от генерал. И този генерал, минал през годините военната служба, военната йерархия, да има и достатъчно експертиза, за да стои добре. От началото на демокрацията досега всички генерали, които са ръководили тази служба, са били достойни ръководители. Имало е други, които са били цивилни и са допускали, може би, повече слабости, така че аз и нашата група заставаме твърдо Служба „Военна информация“ да се управлява от военен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милев.
Реплики? Не виждам.
Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда съвсем кратък.
Първо, относно неистините, които се изказаха от някои от преждеговорившите. Този закон е от 2015 г. – горе-долу по това време. Преди това е имало и цивилни служители, имало е и бивши цивилни служители – полковници от резерва, на тази служба – да го напомня на хората, които тогава не са били тук и не знаят историята.
След приемането на този закон на първия директор, който беше назначен, му се присвои звание бригаден генерал, тъй като съгласно Закона мандатът е пет години, с възможност да бъде удължаван с още пет, но не повече. След две години и няколко месеца бригадният генерал, директор на тази служба, навърши 58 години и беше освободен. Никъде в Закона не е казано, че директорът на тази служба може да бъде само цивилен!
Уважаеми колеги, които се изказахте, ние не променяме реда за назначаване в тази служба, както преди се е случвало в тази зала, на определен човек – колегата, който спомена някакъв човек – това са инсинуации, редът си остава същият – по предложение на Министерския съвет, с указ на Президента, при цялата съгласувателна процедура, и там ще се прецени кой и как може да бъде назначен.
Този текст, който действа – и в разговор с колегите, действащи военни от Министерството на отбраната, на практика не е бил внасян от ГЕРБ и искам да разсея този блъф, тази неистина. Това беше текст по вносител – предложение на Българската социалистическа партия тогава. От тогавашната конфигурация генерал Михов беше предложил, че може да бъде и офицер от резерва, но тогава се гласува така. Колеги от всички парламентарни групи, аз лично гласувах „против“ това да бъдат само военни с висше военно звание.
Какво се промени от тези четири години? Уважаеми колеги, оказа се, че това е един дискриминационен текст спрямо служителите от „Военна информация“. В Държавна агенция „Национална сигурност“ пределната възраст е 64 и малко години – по трудово правоотношение, където могат да служат, да бъдат директори и да се развиват заместник директори. В Държавна агенция „Разузнаване“ са държавни служители и пределната възраст е 63 години по Закона за държавните служители.
Вие тук ограничавате възможността за развитие на служителите в тази служба. Ако на този един заместник-директор му остават две години до пределната възраст и стане директор на Службата, ще служи като такъв година и половина-две, и след това ще му кажете довиждане. Този човек, ходил по школи, образовал се е, влязъл в контакт, имал много добра оценка от партньорските служби, трябва да бъде освободен по този дискриминационен текст, както е сега. Е, може да отиде да работи в Министерството на отбраната, във всичките там дирекции като бригаден генерал от резерва, но няма да може да продължи мандата си. Защото това, което сега предлагаме, означава – да, военен с висше звание, и след навършване на пределната възраст, а тя там е 58 години, може да продължи мандата си с още три години, Президентът да го преназначи още пет години. Това ли е човекът, който няма поглед върху службата и е работил в нея 10, 15, 20 години, бил за две, три, четири, дори и пет години директор на Службата – и той ли няма да има поглед, ако бъде преназначен с още един мандат, когато има навършена пределната възраст?!
При тази хипотеза – да се прекратява мандата на 58 години, той може да отиде да работи в ДАНС – няма никаква пречка, до 60 години може да му ползват капацитета. Да, той може да отиде да работи в Държавна агенция „Разузнаване“ до 63 години, но военните няма да му ползват капацитета и това е проблем – не искам да навлизам в темата по-дълбоко, който съществува в армията, но те ще го решават. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Реплика – имате думата, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Господин Лазаров, казва се Служба „Военна информация“. Нормално е директорът да бъде военен.
В контекста на Вашите разсъждения ще направим предложения, така че да решим този въпрос с достигане на пределна възраст на директора генерал – как да го запазим и да продължи да изпълнява своите правомощия? Така че бъдете спокойни, ние мислим за Служба „Военна информация“ и ще предложим текст, който се надяваме, че ще подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Друга реплика?
Реплика ли, господин Манев?
Заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Господин Лазаров, много внимателно Ви слушах. На всичкото отгоре съм се подписал и като вносител под този законопроект. Имам само една забележка. Вие казахте, че не трябва да навлизате в никакви дебри – наистина е така, темата е сериозна. Само едно нещо кажете на колегите, че докато те мислят за Службата, Вие действате – ние действаме за Службата и за хората, които я ръководят. Обяснете им го с две изречения повече, защото явно няма как да Ви разберат иначе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Манев.
Трета реплика?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
По повод защитата на националната сигурност, а оттук и развитието на службите за сигурност – бях провокиран в интерес на истината и от господин Манев. Не може с такава бързина – на 16-и да се внесе Законопроектът, а на 19-и да се гласува! Това не е мислене за службите – това е контрапродуктивно за службите! Абсолютно контрапродуктивно за развитието на службите! Защото това непостоянство в темата „Сигурност и развитие на службите“ – 2015 г. така, 2019-а иначе, на 16-и се внася, на 19-и се гласува, не е мислене за развитието на службите.
Тук всички заедно следва да седнем и да помислим за развитието на службите – така да направим Закона, че те наистина да могат да се развиват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Дуплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! До 2015 г. нямаше никакви закони, които да регламентират службите за сигурност, изключая 2008 г. – Държавна агенция „Национална сигурност“.
2015 г., въпреки Вашето несъгласие – от лявата част на залата, колеги, в някои моменти постигахме съгласие, за което тогава народните представители от парламентарната група „Коалиция за България“, или от БСП, оказаха съдействие. Да де, но тогава се прие Закон за военното разузнаване, прие се Закон за Държавна агенция „Разузнаване“, прие се и Закон за Националната служба за охрана. Прие се един общ закон – за системата за функциониране на службите от националната сигурност, където с Ваше съгласие ние приехме, че за да се използва капацитетът в тази усложнена обстановка, могат да преминават от едната служба в другата. Също и от Министерството на вътрешните работи.
Що се касае до това какво променяме – не променяме за кое лице се правел този закон.
Да, господин Манев, ние се опитваме наистина да махнем тази дискриминационна норма, но някои колеги изглежда повече ги вълнуват имена, хора, кой ще бъде. Ако някой твърди, че правим закон за определено лице, аз няма да твърдя, че което и да било лице ще бъде лицето на Президента, защото той издава указ. Не мога да си позволя такова нещо. Очевидно някои колеги от лявата част на залата не ги интересува законодателното уреждане – интересува ги кой, къде и как. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Продължаваме с изказванията.
Господин Жаблянов иска да се изкаже.
Имате думата.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители… (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина. Разбирам, че сте…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Много дълго вече работи Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Нормално е.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли удължаване на времето на групата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Удължете времето.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители! Обезпокоен съм от аргументите, които са представени в полза на тази промяна. Първо, защото е азбучна истина, че в съвременната държава има два вида йерархия – гражданска и военна. Това, че съществуват два вида йерархия, не означава, че гражданските лица, които не са във военната йерархия, са дискриминирани. Мисля, че позоваването на дискриминацията в случая не само не върши работа, това е опит за доста повърхностна манипулация за едно решение или едно предложение, което е мотивирано с други по съдържание факти и условия.
Що се отнася до това дали военните трябва да ръководят Служба „Военна информация“. Извинете, но военната йерархия предполага, освен йерархията на чиновете и на длъжностите, смесването ѝ с граждански лица – граждански лица винаги е имало в армията, във военните структури. Тук има хора, които следят дискусията и са били в тези ведомства, и са наясно, че гражданските лица по договори във военните ведомства винаги са имали спомагателна функция. Превръщането на гражданското начало във водещо начало във военните институции променя целия смисъл и логиката на функциониране на военната институция!
Ръководителят на военното разузнаване е подчинен по закон на министъра на отбраната и по Конституция – на Президента! На всичко отгоре той е подчинен не просто по този закон, а по смисъла на закона за военните чинове и звания! Тоест това, което се предлага в момента, нарушава основни принципи на изграждането на армията, на службите за сигурност!
Това не е просто една дискриминационна мярка. Тук не става въпрос за малцинствата, господин Лазаров – тук става въпрос за българското военно разузнаване. Това, което предлагате, не е обосновано по никакъв начин. Няма как да получите подкрепа за такава законодателна промяна!
Тази промяна я предлагате в отсъствието на министъра на отбраната. Цяла сутрин тук слушахме неговите съображения по високотехнологичните въпроси за развитието на нашата армия. Този въпрос, Ви уверявам, е със същата степен на важност, ако не и с по-висока степен на важност от онзи, който обсъждахме преди това. Не виждам никаква причина министърът на отбраната да отсъства. Не виждам никаква причина мнозинството да не се съобрази с мнението на върховния главнокомандващ. Това, което правите в момента…
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ, от място): Заместник-министърът е тук.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Чудесно. Но би следвало, след като министърът е основната фигура по Закона, да чуем неговото мнение по този въпрос.
Аз съм озадачен от това, че министърът няма мнение по такъв ключов въпрос, като този, който в момента разглеждаме. Промяната, която предлагате, не касае и не засяга само така наречените от господин Лазаров „дискриминационни аспекти“.
Във военните структури и във всяка професионална структура има вътрешни правила за израстване – това го знаят всички. Тези правила са ясно разписани и регламентирани! И когато извън тези правила се извършват кадрови назначения, те влизат в противоречие с другите правила! Не искам да навлизам в темата, която вече е публично достояние през последните две седмици – за разследванията срещу действащото ръководство на Служба „Военна информация“. За какво става въпрос? Никой не съобщи и не даде информация по тази тема.
Каква е държавата, в която една специализирана служба като ДАНС, цивилна служба, се занимава с военното ръководство и го разследва? Не искам да се връщам много назад, но всички сте запознати, че когато ставаше въпрос за разследване и правораздавателен процес в средите на Българската армия, имаше специализирани органи.
Каква е гаранцията, че в момента няма други мотиви за извършваните промени и за всичко, което наблюдаваме? Каква е гаранцията за сигурността на държавата в това отношение?
След като президентът се изказа против, не смятате ли, че е напълно обосновано да се отложи тази законодателна промяна, за да чуем мнението на президента и на министъра на отбраната?
Правя предложение да се отложи с две седмици приемането на тази законодателна поправка. Моля да го подложите на гласуване. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обратно предложение.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Правя обратно предложение, господин Председател.
Тук се казаха много неистини – не искам да се задълбавам. Йерархията, командването, министърът на отбраната командвал – трябвало да бъде… Министърът на отбраната е цивилно лице.
Беше времето, когато министърът на отбраната беше генерал.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Армейски генерал!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Армейски генерал, да.
Ами президентът, главнокомандващият, не е военнослужещ! Той може да е бил военнослужещ, да е от резерва – предният, по-предният президент, следващият могат да бъдат цивилни лица! Затова правя обратното предложение – просто няма смисъл да отлагаме нещо. Да не говоря за другите куп неща, които тук се изговориха в една от частите.
Не променяме нищо! Съгласувано, по предложение на Министерския съвет, внесено от министъра на отбраната, с указ на Президента, уважаеми колеги! Съгласувано! Това е процедурата.
Що се касае до другите теми – не искам да се връщам назад, през 2008 г. кои, как, от кои служби се направи ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Валери Жаблянов.
Гласували 151 народни представители: за 38, против 109, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Продължаваме. Има ли други заявления за изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Гласували 151 народни представители: за 117, против 34, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Стана дума в дебата за становището на Министерството на отбраната и министъра – то беше изложено пред Комисията по отбрана. Не бяха изказани сериозни възражения или различни мнения. Поправката е много кратка.
С една дума, правя процедурно предложение за съкращаване на срока между първо и второ четене на три дни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 147 народни представители: за 115, против 29, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, следващото редовно пленарно заседание – 24 юли 2019 г. от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 16,30 ч.)Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер


Секретари:
Стоян Мирчев
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания