Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 септември 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
25/09/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов, Кристиан Вигенин и Нигяр Джафер

Секретари: Юлиан Ангелов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Колеги, откривам заседанието.
Ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 септември 2019 г. Има съвсем леко разместване на точки в Програмата.
„1. Първо гласуване на Законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители; народният представител Искрен Веселинов и група народни представители; народният представител Веселин Марешки и група народни представители.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са народният представител Анна Александрова и група народни представители.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са народният представител Валентин Николов и група народни представители. Законопроектът е приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
4. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносители са народният представител Александър Сабанов и група народни представители. Приет е на първо гласуване на 4 септември 2019 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител е Министерският съвет. Това е точка първа за четвъртък.
6. Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври 2019 г. – точка втора за четвъртък, 26 септември 2019 г.
7. Второ гласуване на Законопроект за публичните предприятия. Вносител е Министерският съвет, приет на първо гласуване на 3 юли 2019 г. Това е точка трета за четвъртък, 26 септември 2019 г.
8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Вносител е Министерският съвет. Това е точка четвърта за четвъртък.
9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Вносители са народните представители Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев, приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г. Това е точка пета за четвъртък.
10. Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите. Вносител е народният представител Даниела Дариткова. Това е точка шеста за четвъртък.
11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Министерският съвет, внесен на 20 септември 2019 г. Това е точка първа за петък.
12. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от БНР. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Това е точка втора за петък.
13. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. Вносители са народните представители Даниела Дариткова, Александър Ненков и Красимир Ципов. Това е точка трета за петък.
14. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част за петък, 27 септември 2019 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 178 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Ще Ви запозная с няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 18 до 24 септември 2019 г.:
Законопроект за допълнение на Закона за собствеността. Вносители – народният представител Милен Михов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по образованието и науката, и на Комисията по земеделието и храните.
Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – народните представители Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за възрастните хора. Вносители – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на следните комисии: Комисия по бюджет и финанси, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по здравеопазването, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
Проект на декларация относно позиция на Република България за европейската стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика. Вносители – народният представител Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен е на следните комисии: Комисия по околната среда и водите, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по енергетика, Комисия по икономическа политика и туризъм и Комисия по външна политика. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) на 30 януари 2017 г., Ротердам. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата и медиите. Разпределен е също и на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио. Вносители – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител – народният представител Даниела Дариткова.
Проект на решение за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи частна и публична държавна собственост, както и на действия относно преобразуването на имоти публична държавна собственост в частна държавна собственост за срок от една година. Вносители – народните представители Волен Сидеров, Павел Шопов, Станислав Станилов и Явор Нотев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. Вносители са народните представители Даниела Дариткова, Александър Ненков и Красимир Ципов. Проектът за решение е разпределен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по културата и медиите. (Реплики от „БСП за България“: „Процедура! Процедура!“)
Във връзка с това ли е? Нека да завърша със съобщенията и ще Ви дам думата.
Съобщения:
1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил:
Първо, изпращането и използването на вертолет с екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт на група военнослужещи от Военно формирование Крумово по маршрут летище Крумово – летище Петровац, Скопие, Република Северна Македония – летище Крумово, на 23 и 27 септември 2019 г.
Второ, изпращането на група от военнослужещи от Военно формирование Крумово в Центъра за обучение на пилоти на Република Северна Македония – летище Петровац, Скопие, от 23 до 27 септември 2019 г.
В изпълнение разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи.
2. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили за времето от 20 септември до 7 октомври 2019 г. на територията на Република България ще се проведе съвместна българо-американска подготовка „Тракийска есен – 2019 г.“ В подготовката ще участват сили и средства от Въоръжените сили на Република България, военнослужещи от силите за специални операции от Армията на Република Северна Македония, както и до пет броя транспортни самолета от Военновъздушните сили на Съединените щати. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции в подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили.
В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи.
3. В изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната и План за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина за 2019 г. в периода от 24 до 30 септември 2019 г. ще се проведе съвместна летателна тренировка „Тракийска звезда – 2019-2“. В летателната тренировка ще участват съюзнически сили и средства от състава на Военновъздушните сили на Съединените щати в Европа, както следва: самолети, разположени в авиобаза „Авиано“, Италия; личен състав, осигуряващи и обслужващи средства в авиобаза „Граф Игнатиево“, транспортни самолети за осигуряване пребазирането до и от авиобаза „Граф Игнатиево“. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили.
Уведомленията са постъпили на 19 септември 2019 г. с входящи номера от № 903-09-60 до № 903-09-62 и са предоставени на Комисията по отбраната.
4. В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпило Резюме на Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през първото полугодие на 2019 г. – некласифицирана информация. Частта от Отчета, представляваща класифицирана информация с гриф за сигурност „Поверително“, се намира в регистратурата за Национална класифицирана информация на Народното събрание – площад „Княз Александър I“, етаж 2, стая 280. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по отбрана.
Имате думата за процедура.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! На 7 юни 2017 г., под № 754, група народни представители от „БСП за България“ са внесли Закон за допълнение на Наказателния кодекс по отношение на чл. 70, ал. 1, т. 2, който касае предсрочното освобождаване на лица, които изтърпяват наказание лишаване от свобода за престъпления, извършени при опасен рецидив. Този закон е гледан и обсъждан в Правната комисия, но до този момент не е включван в дневния ред на Народното събрание, не е влизал в залата.
Уважаеми колеги, ако своевременно се внасяха законопроектите на „БСП за България“ в залата, обсъждаха се и се подкрепяха, може би нямаше да стигнем до казуса „Джок Полфрийман“, който взриви обществото и остави чувството за безнаказаност, несправедливост и толериране на лицата, извършили тежки престъпления. Затова имам следното предложение: да бъде включена нова точка в дневния ред, а именно: първо гласуване на Закон за допълнение на Наказателния кодекс, предложен от група народни представители от БСП, от 7 юни 2017 г., защото в противен случай обществото ще остане с чувството за безнаказаност, несправедливост и толериране на лицата, извършили тежки престъпления, а гражданите очакват от нас да създадем такива правила, които да гарантират справедливост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Бихте ли уточнили кога искате да бъде включен? Само че завършете.
Кога? Сега?
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА: Да, сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 166 народни представители: за 70, против 5, въздържали се 91.
Предложението не е прието.
Процедура ли, или прегласуване?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, сега е моментът, когато гледаме Наказателно-процесуалния кодекс, и Наказателният кодекс да бъде включен – нашият законопроект от 2017 г.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! Не бягайте от тази отговорност, подкрепете нашето предложение, нека да го гледаме в пленарната зала. Обществото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, аргумент за прегласуването без обосновка защо.
ФИЛИП ПОПОВ: …разбира се, обществото е настръхнало по отношение на такива случаи като Джок Полфрийман, затова моля за прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Вие не казахте, че искате прегласуване. (Реплики и оживление в „БСП за България“.)
Процедура за повторно гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 165 народни представители: за 73, против 16, въздържали се 76.
Предложението не се приема.

Ще продължим с първа точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители, народният представител Искрен Веселинов и група народни представители и народният представител Веселин Марешки и група народни представители.
Госпожо Илиева, имате думата за представяне на Доклада на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 2 септември 2019 г., Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 3 септември 2019 г., и Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители на 5 септември 2019 г.
На свое заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители, Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители, и Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-00-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов, министър; от Министерството на вътрешните работи – госпожа Юлия Мирчева, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и госпожа Ваня Георгиева, началник на отдел в Главна дирекция „Национална полиция“; от Прокуратурата на Република България – господин Сотир Цацаров, главен прокурор, и госпожа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор; от Върховния касационен съд – госпожа Галина Тонева, председател на отделение, и госпожа Милена Панева, съдия.
Господин Филип Попов представи мотивите на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60. Той посочи, че със Законопроекта се предлага съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието, да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. Предлага се да се запази възможността за провеждане на съкратен процес, когато подсъдимият и неговият адвокат, гражданският ищец или частният обвинител и техните повереници дадат съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.
От името на вносителите Законопроектът за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, беше представен от господин Искрен Веселинов, който посочи, че поради нарастване на броя на тежките престъпления в страната и използването от страна на извършителите на законовата възможност за съкратено съдебно следствие и произнасянето на по-лека присъда, се налага въвеждане на нова разпоредба в Наказателно-процесуалния кодекс – чл. 369а. Предлага се съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието, да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда.
Народният представител Симеон Найденов представи мотивите на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63. Той отбеляза, че със Законопроекта се цели да се ограничи обхватът на престъпленията, за които се прилага съкратеното съдебно следствие. Предлага се чрез отпадането на най-тежките състави от това производство да се постигне справедливост и балансираност при неговото прилагане.
В хода на дискусията представителите на съдебната власт изразиха подкрепата си относно трите предложени законопроекта.
Министърът на правосъдието отбеляза, че не следва да се отнема възможността подсъдимият да прави самопризнания и да облекчава наказателния процес.
В обсъждането взеха участие народните представители Йордан Цонев, Крум Зарков, Хамид Хамид, Христиан Митев, Филип Попов, Смиляна Кръстева, Симеон Найденов, Явор Нотев, Красимир Ципов и Анна Александрова.
Народните представители изразиха подкрепата си към законопроектите и подчертаха, че подкрепят принципно идеята за ограничаване на института на съкратеното съдебно следствие.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси:
- със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 2 септември 2019 г.;
- със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 3 септември 2019 г. и
- със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители на 5 септември 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Илиева.
Представяне на внесените законопроекти по реда, по който бяха прочетени.
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Няколко по ред ужасяващи престъпления, довели до смърт, отново направиха актуален дебата за приложното поле на съкратеното съдебно следствие по НПК. Тази процедура беше въведена през 2006 г. в опит да се осигури бързина при разглеждането на наказателните дела и да се разтовари системата на наказателното правораздаване. Целта беше и остава да се осигури ускоряване на процеса и приключването му в разумни срокове в съответствие с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Бързият процес е важен и за пострадалите, които очакват справедлива присъда и на които това може да отвори пътя към дължимите им обезщетения.
Възможността обаче съкратеното съдебно следствие да се прилага за всички престъпления още тогава – през 2006 г., породи социално напрежение и провокира професионален дебат. Голяма част от хората, включително практикуващи юристи, смятат за неприемливо и неоправдано автоматичното налагане на по-леки наказания, независимо от тежестта на извършеното престъпление само поради това, че подсъдимият е признал фактите по обвинението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете, господин Зарков.
Колеги, шумно е в залата! Моля Ви, заемете местата си, прекратете тези разговори в залата. Ако искате, излезте извън залата да разговаряте. (В залата влиза министър Данаил Кирилов.)
Добре дошъл, уважаеми господин Министър!
Моля, продължете.
КРУМ ЗАРКОВ: Налага се усещането – и се радвам, че господин Министърът е тук, защото това е важна тема – тази и следващата точка, че извършителите не получават справедливи наказания, съответстващи на тежестта на извършените от тях престъпни деяния. Тези обществени нагласи бяха и в основата на направена по инициативата на групата на БСП промяна в Наказателно-процесуалния кодекс през 2009 г., с която от обхвата на съкратеното съдебно следствие се изключиха определен кръг посегателства. За съжаление, само след няколко месеца мнозинството от ГЕРБ отмени тези ограничения, правейки промени в чл. 58а от Наказателния кодекс – казус, с който ще се сблъскаме и днес.
Днес сме длъжни да констатираме, че неограниченото прилагане на съкратеното съдебно следствие, съчетано с автоматичното налагане на по-леки наказания съгласно чл. 58 от НК, в някои случаи води до нарушаване на принципа на съответствие на престъпление и наказание, а оттам възпрепятства и постигането на целите на наказателното правораздаване.
Съкратеното съдебно следствие има своето място в наказателния процес, то не трябва да бъде напълно отричано. Въпросът е да се намери балансът между правото на справедлив процес в разумен срок и справедливостта при наказването. Предложената от нас редакция на чл. 369а от НПК постига този баланс. Не може и не трябва налагането на справедливо наказание, особено в случаите на изключително тежки по своите последици деяния, да се жертва заради бързината на процеса. Именно поради това предложеният нов текст на чл. 369а ограничава прилагането на съкратеното съдебно следствие в два случая: умишлено причинена смърт и тежка телесна повреда. Ограничението ще важи само за едната хипотеза на тази процедура, когато подсъдимият е признал фактите по обвинението и се е съгласил да не се събират доказателства по тях, доколкото само при нея като последица се явява автоматичното налагане на по-леко наказание съгласно чл. 58а от Наказателния кодекс.
Всъщност ясно е, че именно налагането на по-леко наказание и по-точно механическата редакция на наказанието, ако използваме израза, определен от професор Румен Марков във вчерашната му статия в Lex.bg, е източникът на общественото недоволство в някои случаи на особено жестоки престъпления.
Също обаче толкова ясно е, че без подобен механизъм подсъдимите рядко ще избират пътя на съкратеното съдебно следствие. Член 58 от НК е спорен в теоретичен план от самото си създаване. Поставен е многократно въпросът за неговата съвместимост с основни принципи на наказателното право, като този на съответствието на наказанието и престъплението или индивидуализацията на наказанието. От гледна точка на първоначалната си цел обаче – да стимулира съкратеното съдебно следствие и по този начин да ускори наказателния процес, той като че ли се оказва ефикасен инструмент. Затова и неговата промяна, а се чуват гласове и за неговата отмяна, следва да бъде предшествана от задълбочен професионален дебат. Най-добре е това да стане в рамките на обсъжданията на новата концепция за наказателната политика, която, надяваме се, правителството най-сетне ще представи.
Междувременно, правилният подход е промяната в Наказателно-процесуалния кодекс, която предлагаме. Тя е подкрепена и от становището на прокуратурата, а е и предпочитаният измежду представените варианти от съдиите от ВКС, които дадоха становище и участваха в работата на Комисията. Надяваме се днес да я подкрепите и Вие, уважаеми дами и господа народни представители, както заедно да я придвижим бързо напред, за да може тя да намери своето приложение още сега по отношение на онези убийства, които провокираха целия този дебат. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин Веселинов, имате думата за представяне на Законопроекта.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вносителите на нашия проект за изменение на НПК са удовлетворени, както и цялата ни парламентарна група, от начина, по който протече дебатът в Правната комисия, и от съгласието, че промяна в института трябва да има. Факт е, че съкратеното съдебно следствие се превърна в един постоянен източник на напрежение, постоянно неодобрение и постоянно искане да има справедливост от близките на пострадалите.
Всъщност патриотите от ВМРО и НФСБ отстояваме тази теза повече от четири години. Повод за нашите предложения още в предишния формат на Народното събрание беше именно срещата с роднини на жертви, на пострадали, които разказаха покъртителни неща относно жестокостта на извършените убийства и относно безнаказаността на тези извършители.
Крещящ в това отношение е случаят с Вероника Здравкова във Велико Търново, убита от един рецидивист, който беше излязъл от затвора няколко дни преди това, съден по бързото производство за убийство, а пък преди това е имал и опит за убийство. Както се казва: „влезе достатъчно млад в затвора, за да може да излезе още веднъж и още веднъж да убие“, благодарение на това съкратено съдебно следствие.
Тогава внесохме Законопроект между първо и второ четене, който, за съжаление, получи едва 15-ина гласа в залата – нашите собствени гласове, но оттогава не сме спрели да повтаряме, че този институт трябва да бъде преосмислен, защото той е в пряко противоречие с чувството за справедливост на гражданите.
Случаят с Виктория Маринова в Русе – също изнасилена и зверски убита от циганин; случаят с Алекс от Бяла, убит заради една цигара; с 23-годишната жена, изнасилена и ограбена от алжирец до конната база, изнасиленото и пребито непълнолетно момче от село Хайредин и ред други случаи, които просто покъртват със своята безчовечност. Общественият дебат може би катализира по последния подобен случай със седемгодишната Кристин в село Сотиря.
Важно е, че съгласието е постигнато, макар че четири години по-късно ние ще предприемем тази стъпка, която дълго време е очаквана от жертвите на убитите.
Използвам случая обаче да напомня, че патриотите, като хора с едно изострено чувство за справедливост, сме внесли и други законопроекти, свързани с наказателната политика. Такъв е Законопроектът за неизбежната отбрана, който мина на първо четене, но все още буксува в Правна комисия. Такъв е случаят с преосмислянето на маловажната кражба, която в момента е маловажна – с две минимални работни заплати – 1200 лв., и прави ненаказуема голяма част от престъпниците. Такъв законопроект е също и проповядването на радикалния ислям.
Така че, колеги, нека да се замислим. Аз изчетох само малка част от жертвите, които можеше да са живи, ако по-строгата репресия действаше и беше ясна на извършителите. Нека да се замислим колко време можем да отлагаме тези законопроекти, защото те също ще дадат своя принос да живеем в едно по-сигурно общество, което вярва в съдебната си система и отстоява справедливостта. Надявам се Законопроектът ни да бъде подкрепен, както и ние ще подкрепим всички останали законопроекти в тази посока, защото наистина затова е създадено едно силно обществено очакване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
И представянето на третия законопроект с вносители народния представител Веселин Марешки и група народни представители.
Кой ще го представи?
Заповядайте.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Господин Председател, уважаеми колеги! Политическа партия „Воля“ ще подкрепи този законопроект. Вярно е, че досега действащият закон позволяваше и даваше право по-бързо да получават присъди лицата, които са извършили такъв вид престъпление, но тогава се стигаше до несправедливи, занижени присъди, което предизвика това бурно обществено недоволство сред населението.
Поради тази причина аз считам, че Законопроектът е правилен и нашата партия ще го подкрепи. Освен това считам, че има и други закони, други престъпления, по които съкратеното съдебно следствие следва да бъде премахнато. Съвсем скоро нашата партия ще внесе такива предложения, тъй като тези деяния с голяма обществена опасност не са малко, освен тези, за които е предложено. Има наказания, престъпления, които са над 20 години – без да има убийство или смърт, и мисля, че и по този вид престъпления трябва да се наложи ограничение за съдебното следствие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов.
Продължаваме с разискванията по Законопроекта. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Господин Митев, имате думата.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми народни представители, ние, „Обединени патриоти“, ще подкрепим и трите внесени законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Всъщност Проектът, който внасяме сега, е абсолютно същият, който внесохме в миналия мандат на Четиридесет и третото народно събрание, а тогава не остана време да бъде разгледан и да бъде съобразен. За съжаление, трябваше да имаме поредни случаи на умишлено причиняване на смърт, на прилагане на института на съкратеното съдебно следствие в тези случаи и съответно, за съжаление, до негативния резултат за неизпълнение на целите на наказанието, които са поставени в чл. 36 от Наказателния кодекс – прилагането на генералната, индивидуалната превенция, а именно да се въздейства предупредително на обществото. Точно обратното, даваме сигнал към обществото до този момент, че извършителите на едни от най-тежките престъпления не получават справедливо и следващо се наказание.
За съжаление, прекалено кратък е бил срокът на действие на изключението за приложение на съкратено съдебно следствие в случаите на умишлено причиняване на смърт и тежка телесна повреда – само от 13 април 2009 г. до 28 май 2010 г., за да можем да оценим реално действието на това изключение, което отново се предлага на нашето внимание. Именно поради това сега е моментът, виждам, че има и консенсус между всички парламентарни групи в този парламент това положение да бъде променено.
Важно е да отбележим, че наказателният процес има като своя основна цел разкриването на престъпленията, разобличаването на виновните лица, правилното прилагане на закона и налагането на справедливо наказание – цел, която е определена още от чл. 1, като трябва да съпостави и съпоставя акцента с тези законопроекти върху налагането на справедливо наказание, а не върху бързината. Действително ценността „справедливост“ трябва да има превес над бързината на наказателното производство, тъй като се защитават основни конституционни права, като правото на живот и на телесна неприкосновеност.
Накрая и не на последно място, тези законопроекти дават възможност за прилагането им и по отношение на висящи наказателни производства, което безспорно би възстановило нарушеното чувство на справедливост в обществото по отношение на тези тежки деяния срещу български граждани. Призовавам Ви да подкрепим и трите законопроекта на първо четене, като вярвам, че в ускорен порядък ще бъдат приети и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Има ли реплики? Няма реплики.
Продължаваме със следващите изказвания. Не виждам заявени изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател.
На всички юристи е ясно, че въпросът е много юридически. Без да подценявам колегите, които не са юристи, мисля, че много от тях няма да ни разберат. Сигурно реки от мастило са се изписали и много хора са станали професори и академици по материята и по въпросите, които в момента коментираме.
Всичко за мен е въпрос на философия и на най-дълбоки институти в наказателното право и наказателния процес. Ние сме пред екзистенциалния и вечен въпрос относно целите на наказанието.
В различните епохи от историята на правото, в различните времена по отношение на наказателната репресия е гледано различно – различни са били целите. Някога целта на наказателната репресия, на наказанието е била една единствена – да бъде наказван виновникът, извършителят, деецът. Минали сме през времето, когато наказателната репресия, наказателната санкция е имала значението на генерална превенция – цялостно да окаже такова влияние върху обществото и върху евентуалните извършители, че да намалее престъпността по един или друг раздел, по един или друг текст на Наказателния закон.
Сега сме във времето на либералното схващане на наказателната репресия и санкция, където общо казано можем много да говорим по въпроса. Целта на наказанието е не да бъде ненаказан извършителят, не генералната репресия, а да бъде такова наказанието, че да се държи сметка за дееца, за неговите права като личност.
Аз като патриот и като националист, като консерватор в моите виждания, естествено, съм много против този подход и тази философия, която вече 30 години върви, развива се и е стигнала до тук.
Беше времето, когато това либералническо схващане за правото и за наказателната репресия доведе до такива аномалии, че в момента стигаме до първия сериозен опит да преодолеем този дисбаланс и тази аномалия. Виждаме какво се случва, виждаме ненаказания деец, виждаме, че няма никакъв ефект върху обществото – с наказателната репресия не се стига до генерална превенция така, както това е било в определени правни системи в по-близкото и по-далечното минало.
За мен и трите закона са недостатъчни, за да върнем нещата там, където им е мястото, там, където са били – да се върнем към времето, което наказателната репресия има за цел генералната превенция, а не друго. Това може да стане само с отпадането на тази привилегия, защото и според трите закона привилегията продължава, но в по-малки размери недотам, докъдето беше до този момент. Аз считам, че рано или късно отново ще стигнем до старото положение и ще преодолеем и тази недостатъчност на наказателната репресия, която се готви да бъде осъществена според всеки един от трите закона, които ни се предоставят.
Ще задам въпроса: може ли едно по-бързо производство, една по-малка ангажираност на съда, която ще му развърже ръцете, да се занимава с други казуси, да бъде причина и оправдание за такива мерки и за такъв подход, който съществуваше досега, и който половинчато ще остане и за в бъдеще според всеки един от трите закона? Подходът може да бъде един единствен в правото. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Подходът може единствено да бъде за разкриване на обективната истина и да бъде налагано справедливото наказание по отношение на дееца. Това трябва да бъде отправната точка, защото оттук нататък…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, завършвам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това беше сигнал за завършване!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Последно, господин Председател.
Дори деецът да се разкае, да признае своята вина, много често това може да бъде по причина да се ползва от тази привилегия. Никой не го заявява, а това не е обективната истина. Никой не отчита този факт, че и досега, за да мине деецът по-леко, признава деяния, които не е извършил, вини, които той не следва да носи, и стигаме до времената на Вишински…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …ето Ви едно средство – деецът да признава вина и обстоятелства, които не са налице, така, както това е правено по други причини в Наказателното право. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Имате думата, уважаема госпожо Александрова.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи законопроектите, внесени от колегите по така направените промени в Наказателно-процесуалния кодекс, защото ние дължим това на нашето общество. Ние дължим на хората работещ модел, който да включва обосновано и ефективно наказание при тежки престъпления, и именно поради тази причина ние не се присъединихме към колегите, внасяйки промяната на един параграф в Наказателно-процесуалния кодекс.
Дискусията за въвеждането на съкратеното съдебно следствие започва още през 2006 г., като в Доклада за прилагането на Закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2007 г. е отбелязано, че делата продължават с години, затворите и затворническите общежития не достигат и се налага прекратяването на над 275 хиляди дела поради изтекъл давностен срок, дела, които не са решени и съответно извършителите са пуснати на свобода.
Евентуалното премахване на института на съкратеното съдебно следствие при определени видове тежки престъпления ще доведе до забавяне на процеса и ненаказване на дееца. Отпадането му ще засегне именно жертвите на тези престъпления и техните близки, които имат интерес от провеждане на съкратено съдебно следствие, постановяване на присъдата и произнасяне на предявения граждански иск в разумен срок. Бързото наказване на виновния за тях ще представлява навременно възмездие за извършеното тежко престъпление.
Още в 40-то народно събрание през 2009 г. в Комисията по правни въпроси в дискусията „за“ и „против“ премахването на съкратеното съдебно следствие за тежките престъпления е била поставена на дебат. Тук бих искала да цитирам госпожа Даниела Доковска, председател на Висшия адвокатски съвет тогава, която призовава: „Моля уважаемите народни представители, не унищожавайте този институт, институтът на съкратеното съдебно следствие е в интерес на правораздаването“. В тази посока е и изказването на господин Румен Ненков – тогава в качеството му на заместник-председател на Върховния касационен съд, който посочва: „Искам да Ви кажа да не се подвеждате от търсене на някакъв по-друг аспект, дори манипулиране на общественото мнение, от това, че съкратеното съдебно следствие води до крайна несправедлива наказателна политика. Аз поне такъв случай не познавам, защото в последните 15 години само увеличаваме наказанията“.
Смятам, че не следва да се връщаме назад 10 – 15 години, когато все още нямаше съкратено съдебно следствие и делата се точеха с години. Тук следва да обясним на хората ясно и категорично до какво ще доведе след себе си премахването на съкратеното съдебно следствие за тежките престъпления. Едва ли някой от пострадалите ще иска извършителят или убиецът на нашите деца да се разхожда на свобода, докато тече съдебното производство, да се проточи съдебното производство с години наред, с неясна присъда накрая, защото и чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, и чл. 22 от Наказателно-процесуалния кодекс казват: „Делата следва да се разглеждат и решават в разумен срок“.
Смятаме, че хората искат бързо наказване на виновния, което за тях ще представлява навременно възмездие за извършеното тежко престъпление. Не бива да забравяме каква е алтернативата на бързото правосъдие. Нека да си припомним бруталното тройно убийство в квартал „Гео Милев“: убити са мъж, жена и четиригодишното им дете, като извършителят прави самопризнания и описва детайлно как е извършил престъплението, след което променя драстично показанията си – към онзи момент производството се гледа по общия исков ред. Делото продължава 16 години и същият е осъден на 16 години затвор. Справедливо ли е това правосъдие?
Смятам, че близките на убитите са очаквали в продължение на десетилетия справедлива присъда. Не смятам, че това искат българските граждани. Мисля, че именно ние сме хората, които са длъжни да им обяснят правилно до какво ще доведе премахването на съкратеното съдебно следствие за тежките престъпления.
Именно с тези аргументи парламентарната трупа на ГЕРБ внесе промени не в Наказателно-процесуалния кодекс, а в Наказателния кодекс и смятаме, че въвеждането на диференцираната процедура – съкратеното съдебно следствие, цели разтоварване на съдебната система и ефективно използване на нейните ресурси чрез спестяване на процесуални усилия, финансови средства и време.
Установеният процесуален ред представлява отклонение от стандартния модел на наказателния съдебен процес. Той осигурява ускоряване на процеса и приключването му в разумни срокове. При липса на съкратен процес делото може да продължи и десет, и повече години.
Поради всичко изложено и с оглед желанието на хората, ние ще подкрепим предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс на първо четене, но считаме, че премахването на института на съкратеното съдебно следствие за тежки престъпления би представлявало стъпка назад в усилията, които държавата ни полага през последните години за ускоряване на наказателното производство и за намаляване на периода между извършване на престъплението и наказването на виновните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 154 народни представители: за 153, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Гласували 153 народни представители: за 153, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от народния представител Веселин Марешки и група народни представители.
Гласували 157 народни представители: за 157, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Продължаваме с втора точка от Програмата за работа:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Кой ще представи Доклада от Комисията по правни въпроси?
Заповядайте, госпожо Събева.
ДОКЛАДЧИК ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 5 септември 2019 г.
На свое заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 5 септември 2019 г.
На заседанието присъстваха – от Министерството на правосъдието: господин Данаил Кирилов, министър; от Министерството на вътрешните работи – госпожа Юлия Мирчева, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и госпожа Ваня Георгиева, началник на отдел „Методическо ръководство на дейността по разследване“ от Главна дирекция „Национална полиция“; oт Прокуратурата на Република България – господин Сотир Цацаров, главен прокурор, и госпожа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор; от Върховния касационен съд – госпожа Галина Тонева, председател на отделение, и госпожа Милена Панева, съдия.
Законопроектът беше представен от госпожа Александрова, която посочи, че с него се цели да се запази институтът на съкратеното съдебно следствие, за да се съхрани съществуващата до този момент бързина в процеса, но при жестоки посегателства срещу личността да се даде възможност на съда да има право на преценка при определяне на наказанието.
Предлага се съдът при определяне на наказанието за умишлено убийство, тежка телесна повреда, блудство или изнасилване да прецени дали е допустимо да има редукция на наказанието, и ако е допустимо, тя да не бъде повече от една пета от размера му.
Въвежда се и аналогично правно решение относно двете най тежки наказания в българската правна система, а именно: доживотен затвор без замяна и доживотен затвор, като се предвижда съдът да има възможност на преценка при определяне на размера на наказанията.
Със Законопроекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, като се предвижда наказанието за длъжностно присвояване да се налага и когато деянието е извършено от чуждо длъжностно лице.
Предлага се в Заключителните разпоредби на Законопроекта чрез допълнение на чл. 411а от Наказателно-процесуалния кодекс на Специализирания наказателен съд с оглед неговата компетентност да бъдат подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура с цел осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.
В обсъждането взеха участие народните представители: Йордан Цонев, Крум Зарков, Хамид Хамид, Христиан Митев, Филип Попов, Смиляна Кръстева, Симеон Найденов, Явор Нотев, Красимир Ципов и Анна Александрова.
Господин Митев и господин Хамид изразиха подкрепата си към Законопроекта.
Министърът на правосъдието отбеляза, че не следва да се отнема възможността подсъдимият да прави самопризнания и по този начин да облекчава наказателния процес.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 5 септември 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова.
Становище на вносител – имате думата, госпожо Александрова.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Предложението, което направихме аз и колегите от парламентарната група на ГЕРБ в Наказателния кодекс, касае институтът на съкратеното съдебно следствие да се запази, но и да отговори на обществените очаквания на хората за увеличаване на наказанието при умишлено причиняване на смърт, тежка телесна повреда, блудство или изнасилване.
Институтът на съкратеното съдебно следствие e въведен през 2006 г. чрез съкращаване на процеса на доказване в съдебна фаза. Съкратеното съдебно следствие може да премине под формата на две различни процедури, като само едната от тях предвижда редукция на наказанието. Тя е обвързана от признаването на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и съгласието на подсъдимите съдът да не събира доказателства за тях. Идеята за въвеждането му идва именно, след като се налага да бъдат прекратени поради изтекла погасителна давност над 275 хиляди дела през 2007 г. съгласно данни от Доклада за прилагането на Закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2007 г. и всички извършители са пуснати на свобода.
С направеното предложение целим да запазим диференцираната процедура по чл. 371, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, която улеснява доказването на обвинителната теза, тъй като се избягват рисковете, произтичащи от евентуална промяна в свидетелски показания или от невъзможност да бъде проведен разпит на свидетеля пред съда и да бъдат ползвани показанията му от досъдебното производство. Подсъдимият може да бъде оправдан само ако деянието му изобщо не съставлява престъпление.
Нашите промени са в две посоки. На първо място, това, което предлагаме към този момент. Сега редукцията по Закона при признаване на факти и обстоятелства в обвинителния акт е намаляване на така определеното наказание с една трета. От него ние предлагаме тя да е с една пета. Освен това казваме: не е императивно. Решението трябва да го вземе съдът при определяне на наказанието, тъй като смятаме, че съдът е господарят на наказателното производство в съдебната фаза. Той определя наказанието в рамките на това, което му определя Законът. Нека съдът да определи тежестта, последиците на извършеното и тогава да прецени дали за това престъпление е допустимо да има редукция на наказанието и ако е допустимо тази редукция да бъде не повече от една пета от размера.
Второто ни предложение. В ал. 2, където се уреждат двете най тежки наказания в нашата правна система – доживотен затвор без замяна и доживотен затвор, предлагаме аналогично правно решение. По преценка на съда може да се понижи степента на определеното наказание, тоест да имаме замяна от доживотен затвор без замяна с доживотен затвор или от доживотен затвор с лишаване от свобода от 20 до 30 години, но и там съдът няма да бъде императивно задължен да наложи редукция на наказанието, а ще го съобрази както с установените факти, така и с позицията на участниците в процеса.
Запазването на диференцираната процедура – съкратено съдебно следствие, цели облекчаване на съдебната система и ефективно използване на нейните ресурси чрез спестяване на процесуални усилия, финансови средства и време. Установеният процесуален ред представлява отклонение от стандартния модел на наказателния съдебен процес. Той осигурява ускоряване на процеса и приключването му в разумни срокове в съответствие с изискванията на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 22 от Наказателно-процесуалния кодекс, които казват: „Разглеждане и решаване на делата в разумен срок“.
Възприетият законодателен подход кореспондира с насоките, дадени от Комитета на министрите на Съвета на Европа с Препоръка № R (86) 12 за преодоляване прекомерната натовареност на съдилищата, водеща до бавно и некачествено правосъдие, както и с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по приложението на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Според общоприетия международен стандарт основен показател за създадени гаранции на правото на справедлив процес е отношението на националните органи към превенцията на забавеното правораздаване, изразено с нормативни механизми за ускоряване на производството. По този начин се осъществява и принципът за решаване на делото в разумен срок, разтоварва се правосъдната система и се спестяват средства на данъкоплатеца.
С предложения законопроект смятаме, че ще постигнем работещ модел, който дължим на нашето общество, включващ обосновано и ефективно наказание при тежки престъпления.
Със Законопроекта се въвеждат и изискванията на Директива (ЕС) /2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягаща финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред, като се предвижда наказанието за длъжностно присвояване да се налага и когато деянието е извършено от чуждо длъжностно лице.
Предлагаме също така на Специализирания наказателен съд, с оглед неговата компетентност, да бъдат подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура с цел осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС)/2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказване, уважаеми колеги.
Имате думата, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Промените, които разглеждаме, касаят основно чл. 58а от Наказателния кодекс, за който вече имахме възможност да изтъкнем някои теоретични проблеми, които стоят пред правната доктрина, а и пред нас като законодателен орган.
Страхувам се обаче, че предложението на вносителите с нищо не ще допринесе за решаването на тези проблеми, но ще създаде нови, този път от практически характер. И към момента не особено удачната редакция на този текст ще бъде допълнително усложнена със създаването в рамките на един и същи член на различни режими за определяне на наказанията. За всички престъпления, без четирите изрично изброени, ще действа досегашната постановка – съдът ще е длъжен да намалява наказанието с една трета.
За споменатите четири – съдът ще има право на преценка за намаляването им с една пета. За престъпленията – наказване с доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна предложените изменения до голяма степен обезсмислят съществуването на чл. 58а, въобще.
По думите на съдиите от Върховния касационен съд, които участваха в заседанието на Комисията по правните въпроси миналата седмица, това ще предизвика хаос. Промените не бяха възприети и от главния прокурор, който също взе участие в работата на Комисията.
Въпреки категоричните становища и обоснованата критика, представителите на ГЕРБ, Патриотите и ДПС подкрепиха тези текстове. Взимам думата пред Вас с надеждата да поправим тази грешка тук, днес, в пленарната зала, защото приемането на първо четене на този закон би било грешка.
На първо място, защото той е несъвместим със Закона, който приехме единодушно преди няколко минути. Няма как преди миг да подкрепиш отпадането на съкратеното съдебно следствие за престъпления, причинили смърт или тежка телесна повреда, и сега да ги впишеш в чл. 58а. Ние заедно решихме преди малко, че за тези престъпления чл. 58а въобще не се прилага, че няма да има намаляване на наказанията за тях – не с една трета, не с една пета, не с преценка на съда или без преценка на съда, просто са изключени. Това решихме преди няколко минути, както се спомена и няколко пъти, че дебатът е воден от 2006 г. досега. Помислете какъв знак даваме с подобни противоречащи си гласувания.
Ако действително сте били искрени в желанието си да подкрепите отпадането на възможността убийци и насилници да се възползват от автоматично намаляване на присъдата само защото са признали определени факти, то трябва да отхвърлите сега предложения законопроект. Обратното би означавало, че това е поредният политически фокус, в който онези почернени граждани, които събраха хиляди подписи и ни ги представиха в Народното събрание, си играят ролята на заблудения зрител. Такъв трик няма да се приеме добре, никой няма нужда от него! Бяхме изправени пред ясен въпрос, който преди малко получи също толкова ясен отговор.
Ако се организираме добре и работим конструктивно, още другата седмица можем да приемем окончателно текст, с който да запазим предимствата на съкратеното съдебно производство за повечето престъпления и да предпазим жертвите на най-тежките престъпления от фрустрацията на неадекватните присъди на техните палачи.
Защо трябва да се размие това решение, което взехме, повтарям, преди минута, с друго, и то точно обратното?! За да не се почувства някой изпреварен?! За да не се засегне нечие его?! За да не се почувства отритнат някой партньор?
Въпросите ми са към Вас, господин Министър, защото автор на този текст сте Вие. Вие дойдохте да го представите тук, в парламента, преди седмица-две, Вие казахте в залата, в Правната комисия, че сте изработили или сте спомогнали за изработването на този текст. И Вие трябва да отговорите защо вкарвате апартамента (оживление и смях от ГЕРБ) – парламента в подобен цирк.
Знам, че като чуете „апартамент“, се възбуждате. (Оживление.)
Освен това, текстът, който ни се предлага, е напълно вреден. Изправени пред недоволството от намаляване на присъдите с една трета, вносителите предлагат една пета.
Чакайте малко, това не е някакъв хамалски пазарлък, това не е наддаване нагоре или надолу!
Колкото до намесата на съда, не знам доколко вносителите съзнават, че в първото си изречение, с което твърдят, че се опитват да спасят съкратеното съдебно следствие, с тази конструкция те практически го унищожават.
Защо ще се съгласява някой подсъдим предварително да признава каквото и да било, ако няма никаква сигурност дали съдията впоследствие ще му приложи по-лека присъда или не? Всъщност колкото по-жестоко е престъплението, толкова по-малък е шансът съдът да се съгласи на намаляване на присъдата и толкова по-рядко подсъдимите ще се възползват от този текст! Което ни връща на онова, което приехме преди малко – че за определен вид престъпления тази процедура е просто неадекватна.
Всъщност ако не отхвърлим този законопроект, има някои престъпници, които ще се възползват от него – убиецът от Сотиря например, защото ако променим материалния, а не процесуалния закон, за онзи убиец ще важи по-благоприятният режим, тоест този с автоматичното намаляване с една трета и замяната на доживотния затвор с от 20 до 30 години.
Преди три минути намерихме решение – нека не си играем и се придържаме към него. Това не е тема на надиграване. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Други изказвания, колеги?
Имате думата, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Изключително важна е темата, която дискутираме, и не само заради обществения отзвук, и не само заради желанията на близките на жертвите и пострадалите от тези тежки престъпления ние днес трябва да вземем важни решения.
С какво се различава подходът на вносителите на току-що приетите законопроекти и Законопроекта за промени в Наказателния кодекс, който разглеждаме сега? Обществото очаква от нас да вземем важно законодателно решение в посока извършителите на подобни тежки престъпления да получат заслужено наказание.
Това наказание, уважаеми народни представители, трябва да изпълни по същество очакванията на тези хора, които са пострадали, по-точно които са близки на пострадали от такива тежки престъпления. Подходът, който се предлага със Законопроекта за промени в Наказателния кодекс, е именно такъв – той трябва да отговори на очакванията деецът на такова тежко престъпление да получи своето заслужено наказание.
Когато се появи този институт на съкратеното съдебно следствие, едни от мотивите за промените му тогава – през 2009 г., искам да напомня на народните представители, бяха свързани с това, че се получаваха и присъди под определения минимум. Под определения минимум!
През 2010 г., когато се изготвиха промените в Наказателния кодекс – текстът на чл. 58а, се взе предвид именно тази съдебна практика, където беше ясно, че извършители на тежки престъпления получават незаслужено наказание – наказание под минимума. Според мен трябва да помислим в посока, освен да ограничим приложното поле на съкратеното съдебно следствие, да видим как съдът може да прецени дали следва да определи това заслужено наказание. Това е по-важното, което трябва да опитаме да постигнем, защото ограничаването на съкратеното съдебно следствие със сигурност ще даде възможност на жертвите, на близките на жертвите да видят, че извършителите на тези тежки престъпления получават своето заслужено наказание.
Но от друга страна, прекомерното ограничаване на приложното поле на съкратеното съдебно следствие ще ни върне години назад, когато, както стана дума и от преждеговорившите, такива дела се прекратяваха поради изтекла давност, дейците не получаваха своето заслужено възмездие, свидетели забравяха това, което се давали като показания – дали в досъдебното наказателно производство, или в съдебното следствие.
Важно е днес да намерим консенсус дотолкова, че, от една страна, да видим доколко може да ограничим приложното поле на съкратеното съдебно следствие, а от друга, да видим по какъв начин следва да бъде определено наказанието. Много важно е да разглеждаме този въпрос в систематиката на главата за определяне на наказанието. Много лесно е да ограничим приложното поле на съкратеното съдебно следствие – дали за тези тежки престъпления, дали за някои други, ако преценим. Беше дадена и такава заявка от преждеговоривши народни представители – да се изготви някакъв каталог от такива престъпления и спрямо тях да не може да се прилага съкратеното съдебно следствие.
По-важният въпрос е, и това очаква обществото от нас, да видим как да определим наказанието така, че дейците на тези тежки престъпления да получат заслужено наказание. Все пак нека да уточним, че в общественото пространство и днес говорим за признаване на вина.
Не, уважаеми народни представители, не става дума за признаване на вина – става дума за признаване на определени факти и обстоятелства от обвинителния акт, а те дават възможност все пак деецът да получи бързо своето заслужено наказание.
Това е важното, което днес трябва да преценим: необходимо ли е, освен ограничаване на приложното поле на съкратеното съдебно следствие, да приемем правила, да дадем възможност на съда да прецени дали да замени наказанието, дали да го редуцира? Защото това е важното, това очакват и българските граждани от нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Има ли реплики? Две реплики – господин Зарков и господин Попов.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Ципов, уважаеми дами и господа народни представители! Без да подценявам въобще сложността на въпроса и темите, които поставяте, не мога да разбера едно нещо.
Вие преди малко подкрепихте ли изключването от обхвата на съдебното съкратено производство на определен тип престъпления? Подкрепихте. Сега ги вкарвате в чл. 58а, който, ако са изключени от този обхват, въобще не участва. Кое е решението, което днес вземаме по поставените от Вас дълбоки въпроси? Какво казваме на българските граждани, че българският парламент днес е решил? Как ще продължи процедурата оттук нататък, имайки предвид, че това са два различни законопроекта, които не могат да бъдат обединени? Какво решаваме днес, по кой път да тръгнем, за да можем технически да изчистваме текстовете?
Не може да се търси консенсус в две взаимоизключващи се решения! Мисля, че консенсуса го намерихме по първа точка. Необяснима е неотстъпчивостта Ви по този текст, който, убеден съм, а и много професионалисти се изказаха, не е удачен! Не е удачен!
Отново се обръщам към министъра на правосъдието, чието авторство е този текст: моля, господин Министър, спестете това упражнение на парламента, оттеглете този законопроект. Разбрахме се какво трябва да се прави в следващите седмици. И го гласувахме без нито един „против“ и „въздържал се“. Това е нонсенс, точно обратното на решението, което сме гласували преди две минути. (Реплика от министър Данаил Кирилов: „Ще взема думата, след като мине процедурата.“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Ципов, все пак трябва да направим разграничение, защото тук не се касае за премахване на съкратеното съдебно следствие, а за неговото ограничаване досежно само за тежки умишлени престъпления – умишлено убийство или причиняване на тежка телесна повреда. В останалите случаи нека да го има. Това, което каза и колегата Крум Зарков – с прости думи, двата законопроекта се бият. Няма как да бъдат приети и двата, особено в първата част – в Наказателния кодекс.
Освен това, в чл. 2 на Наказателния кодекс ясно е казано, че до влизането на решението в сила се прилага този по-благоприятен закон за дееца. Знаете ли колко висящи дела има в момента в съда, такива, които не са образувани… (Реплика от министър Данаил Кирилов.)
Господин Министър, ако искате да ми направите реплика, заповядайте тук, а не така да подвикваме отстрани – в пленарната зала сме все пак.
Конституцията трябва да се спазва, но това, което Вие предлагате, ще доведе до невъзможност на практика и до прилагане на по-благоприятния закон, а той е такъв в момента – и Наказателният кодекс, и Наказателно-процесуалният кодекс, че такива убийци, както каза и колегата – от Сотиря, ще могат да се възползват. И няма да е един случаят, ще са много, защото има много висящи дела – това са първа, втора, трета инстанция, отнемащи много години. В тези няколко години наред всеки от тях ще може да се възползва от сега действащия закон – по-благоприятния, да сключи сделка, да признае фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и да му се намали присъдата не с една пета, а с една трета, както е сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Дуплика, уважаеми господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, ако трябва да Ви отговоря формално, този законопроект не е само чл. 58а, има и други неща.
Ако трябва да Ви отговоря по естество, трябва да обърна внимание на следното.
Не става дума за споразумение, както се обърнахте към мен, господин Попов, говорихте за сделка. Може ли да дадете гаранция дали този, или онзи извършител на тежко умишлено престъпление ще поиска такова съкратено съдебно следствие? Ще попадне ли в хипотезата на чл. 371 от НПК и как ще се произнесе съдът?
Нека да обърнем внимание още веднъж – не става дума за признаване на вина, уважаеми народни представители. Не става дума. Затова този институт се нарича „съкратено съдебно следствие“! Той не се разглежда в предварителната фаза на наказателното производство.
Да, различни са подходите. Стремежът ни с промените в чл. 58а е да опитаме да отговорим на обществените очаквания да се получат справедливи наказания, каквито следва да получат извършителите на такива тежки престъпления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ципов.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз не исках да влизам във взаимоотношение въпрос – отговор, но господин Зарков беше твърде настоятелен в тази посока и целенасочено се стреми да повтори дебата от Правната комисия, който като един предварителен дебат на първо четене ми се струва, че, да, беше ориентировъчен, беше емоционален, но в никакъв случай не смятам, че е бил конструктивен и в полза на правото.
Господин Зарков, ако търсим ефективно правно решение, трябва да премахнем политическото състезание и политическата страст. Няма смисъл от това. Затова ние от ГЕРБ не тръгнахме да се състезаваме с популизма. Не тръгнахме да разкарваме жертви на престъпления тук и там, за да се просълзяват народни представителки или да бъркаме в сърцето на потресените хора. Тръгнахме да търсим правно решение.
При положение че има три еднакви законопроекта, помислете как парламентарно процесуално ще ги обедините. Те са еднакви. Как ще изглежда общият доклад за тези три законопроекта?
Ние опитахме, защото този дебат не се води от днес. Той се води повече от 10 години. Опитахме да дадем правната алтернатива – няма да кажа правно-техническото решение, но ще кажа правната алтернатива в наказателноправния контекст.
Вие добре знаете, но го премълчавате в изказванията си двукратно, но е важно и хората да го разберат – решението, което сте предложили и което, да, беше прието преди три или преди 13 минути, или преди 15 минути, което беше подкрепено, касае процесуалната норма в Наказателно-процесуалния кодекс.
Нашето предложение, за което, аз не спестявам, не бягам, но и не натрапвам авторство, господин Зарков, защото специално наказателноправната материя 25, даже 30 години, подчертавам, че не ми е любимата правна материя. Аз съм цивилист, мисля цивилистично и не бих искал да... (Реплики от „БСП за България“.)
Слушам Ви с интерес, колеги. Да, да.
Имате възможност, има процедура, ще вземете становище и позиция. (Реплика от народния представител Красимир Янков.)
Да, ценя работата на всички колеги във всички материи, без значение дали аз се занимавам с тази работа, или не се занимавам. (Реплика от народния представител Красимир Янков.)
Не, не ми говорете, господин Янков. Ако искате после в коридора, или някъде другаде, ще си говорим по начин, по който пожелаете.
Но, да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължете, господин Кирилов.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ние дадохме, няма да казвам алтернативното, но другото правно решение, което касае материално-правната разпоредба, относима към определяне на наказанията – съдът извършва сложна дейност, съдът съобразява множество обстоятелства, които е установил в рамките на процеса и в рамките на доказването пред него, съдът преценява и определя наказанието.
Тук всъщност, ако трябва да сравняваме двата законопроекта и двете правно-технически решения, големият дебат, който колегата Зарков Ви спести, в този момент би следвало да бъде: продължаваме ли да се доверяваме в работата на съда по определяне на наказанието? Този въпрос сме Ви поставили – така се случва, не е преднамерено, но този дебат тече и по повод на друг случай – също с кръвна жертва на Ваш другар. Обществото се пита: „Тези съдии и този състав прави ли са? Правилно ли постъпиха? Предсрочно ли трябваше да се намали изтърпяването на присъдата лишаване от свобода?“
Всичко това са важни въпроси и не бихме могли да ги решим, ако ги елементаризираме. Затова те искат задълбочен дебат. Благодаря на всички професори пеналисти, които се включиха в този дебат.
И аз с интерес се запознах със статията на професор Марков. Запознах се и с всички предходни становища, които Върховният касационен съд е представил по този въпрос. И без да искам да игнорирам нетърпението на господин Янков да се видим, но бих Ви прочел фрагменти от становището на Върховния касационен съд от преди две години по същия въпрос, в което се описва колко сложен е интелектуалният, аналитичен, оценъчен осъдителен процес, който осъществява решаващият съдия при определяне на наказанието.
Важността на съкратеното съдебно следствие. Колегата Ципов правилно отбеляза: „Ние манипулираме с понятие“. Публиката не е специализирана, както каза и колегата Шопов. Лесно е да се заблуди в една или друга посока. Но да, тук не иде реч за признаване на вина.
Няма да се въздържа, господин Зарков, и ще прочета следното: „Съществена особеност на делата за престъпление по чл. 115 – 119 от Наказателния кодекс и по чл. 128 от Наказателния кодекс е, че по правило те разкриват значителна фактическа и правна сложност и изискват събирането на голям обем гласни доказателства и изслушването на множество различни по естеството си експертизи. Това неизбежно е свързано със сериозни разходи на време и средства, защото, освен че е нужно да бъдат призовани и разпитани отново пред съда всички свидетели, депозирали показания на досъдебното производство, и да бъдат изслушани всички експертни заключения, назначени от разследващите органи, много често е наложително събирането на нови доказателства. Оспорването води до събиране на нови доказателства с оглед потребността да бъдат изяснени обстоятелства, за които подсъдимият или свидетелите съобщават едва при разпита им в хода на съдебното следствие, а също и предвид необходимостта на вещите лица да бъдат поставени нови задачи.
Наред с това, за разлика от диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 от НПК, когато делото се разглежда по общия ред, подсъдимият изобщо не е длъжен да признае собственото си участие в престъплението и начина, по който го е осъществил. Той може да отрича съпричастността си. Може да твърди, че деянието е извършено по друг начин и с други средства, а може да се възползва и от правото си въобще да не дава обяснения.“
Господин Зарков, това е писменото становище на Върховния касационен съд от преди две години.
Миналата седмица чухме устно становище на две съдийки, което не беше писмено. Аз затова попитах: като как дават това становище? Едната била част от неформално формирания аналитичен екип, другата пък често участвала в работни групи. (Реплики от „БСП за България“.) Да, върховни съдии са, но в тази колегия има 70 и няколко върховни съдии и аз затова попитах и колеги върховни съдии.
Впрочем тук, защото персонализирате, колега Зарков, тази идея, която се отразява в нашето предложение, разбира се, не е наша. Тя е почерпена от практиката на върховните съдии. Да, колегите от Съвета по законодателство в Министерството на правосъдието контактуваха, и аз контактувах – попитах върховни съдии, наказателни съдии: кое би било най-адекватното решение? Възприех техния съвет, разработихме го и пак казвам: в контекста на това еднообразие – три еднакви лаконични законопроекта, с няма и едно изречение, предложихме Ви база за разсъждение не база за конфликт.
Тук ще апелирам за това: да сме живи и здрави, ще дойде месец декември – не знам аз или друг, но някой ще Ви представи новата наказателна политика, тоест концепцията за новата наказателна политика – да търсим пресечни точки. Това е въпрос, който е общодържавен, общонароден. Той не е решение на БСП или решение на ГЕРБ. Виждам, че имате желание, имате потенциал, имате отношение по тези въпроси, и ако може да ги разтоварим от политическата зараза. Възпрях се да употребя понятието за колегата от общинския съвет – Ловеч. Да разтоварим политическата омраза исках да кажа преди малко.
С това приключвам, уважаеми колеги. Моят съвет е: да, формално са различни. Правно логически, като правна конструкция, като правен институт обаче това са двете лица, двата инструмента на един механизъм. Сложете ги на дебат поне до второ четене, изслушайте какво ще кажат изтъкнатите професори, пеналистите от практиката, а и обществото, защото днес обществото реагира и срещу действия на справедливия наказателен съд. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Продължаваме с изказвания.
Господин Найденов.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, господин Министър! Ако един закон е добър, той не се променя с десетилетия. Има държави, в които с векове законите не се променят. При нас, за съжаление, това не е така и много често се сблъскваме с постоянни промени, които не водят до нищо добро. Поради тази причина, специално за този законопроект, който беше внесен от вносителите в Наказателния кодекс, аз не мога да го подкрепя. Не мога да го подкрепя, тъй като той влиза в рязко противоречие с първия закон, който приехме преди половин час.
Ще задам риторично въпрос на вносителите: защо сте предложили да бъде намалявано наказанието с една пета, а не да кажем с една втора? Ако искате действително да се получи бързо правораздаване, намалете го с една втора. Как съдът или съдията ще прецени дали да приложи намаление на присъдите или не – субективно или обективно? Това не трябва да го преценява съдията, а трябва да бъде регулирано със закон – или да го има, или да го няма.
Поради тази причина аз не мога да подкрепя този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Имате думата, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на всички Ви, от всички парламентарни групи, които подкрепихте Законопроекта на „БСП за България“.
Показахме единомислие по един наистина твърде важен и сложен въпрос. Аз съм юрист и знам за какво става дума днес в залата.
Призовавам Ви по същия начин – единодушно и без партийни окраски, да отхвърлим предложения от Министерския съвет законопроект, или, господин Министър, правя второ предложение – оттеглете Законопроекта.
Аргументите ми за това, което предлагам. Нека да видим с какви мотиви е внесен Законопроектът на Министерския съвет официално – писмено, и изговорени устно.
Първо, беше казано при внасяне на този законопроект, че го правите като алтернатива на Законопроекта на БСП. По тази тема няма алтернатива. За зверски изнасилено и убито дете единствената алтернатива е възмездие. И сте прав, господин Министър, нека да не влагаме в това политически и партийни пристрастия, а да гледаме обективно на ситуацията. Не разбирам защо всяко различно мнение схващате като политическа омраза и всяване на омраза. Не, просто имаме различно мнение – сега ще го чуете.
Вторият аргумент, с който внасяте Вашия законопроект – да не отпада съкратеното производство, е, че ще бъде много скъп на бюджета и на съдебната система, защото по общия ред делото изисква експертизи, разходи и така нататък.
Какъв е изборът тук – пари или справедливост? Ние избираме второто. Вие мислите за парите, дори и в тези случаи.
Третият Ви аргумент – бързина на процеса. Щели да се забавят делата, да изтече давностният срок и да бъдат прекратени без присъда! Само че бързината на процеса не зависи от съдиите – зависи от тази зала, от това какви закони ще напишем, в какви срокове ще ги накараме да работят, какви ще са давностните срокове. Не прехвърляйте отговорността на съда! Отговорността е на законодателя. Казвате: имаме ли вяра на съда? Имаме, но те работят по законите, които ние в тази зала сме направили. В залата сте решили, че ще има съкратено производство. Те го прилагат и то автоматично по сега действащия закон. Правя една скоба, понеже чух и обвинения за популизъм, за използване на човешката мъка – БСП е последователна в позицията си по този въпрос.
Господин Корнезов в Четиридесет и първото народно събрание внася такова предложение за отпадане на съкратено производство, Янаки Стоилов – в следващото Народно събрание, сега и ние го правим. Нямаме никакви скрупули – последователни и твърди сме при тежки престъпления, при изнасилвания и убийства да няма съкратено производство поради признания и да не се намаляват присъдите.
Казвате да се съобразим с мненията на експертите. Добре, Главна прокуратура отхвърли Вашия закон, съдии и експерти се изказаха срещу него, но къде е мнението на онези хора, чиито деца, близки, съпрузи, майки и сестри пострадаха – бяха изнасилвани и убивани? Тяхното мнение кога ще отчетем?
Представям на Вашето внимание подписка – не можах да я донеса цялата, защото са огромни купища папки, но писмото (показва писмото) „До госпожа Корнелия Нинова – председател на „БСП за България“, Народно събрание, представяме на Вашето внимание национална подписка“, не само на хората от Сотиря – национална, която съдържа 15 882 подписа, преди една седмица, вече са над 20 в 634 страници.
Обръщам се към министър Кирилов, и към Вас, скъпи близки на жертви и пострадали, да дойде тук и от трибуната да Ви се извини. Не може да каже, че някой Ви разкарва напред-назад, за да просълзявате народни представителки. Вярваме във Вашето искрено желание за справедливо наказание на онези, които посегнаха на децата и близките Ви. Обида е към тези хора да твърдите, че някой ги разкарва насила. Идете там – идете в Сотиря, да видите за какво става дума. Тогава ще Ви питам дали и Вие няма да се разплачете? Какво е това да се подиграва с мъката на тези хора?! Да идва тук и да им се извини! Не на БСП, защото внушава, че ние сме ги разкарвали дотук, на тях да се извини и да си оттегли Законопроекта.
Минавам на правната страна. Не сме проверили, не успяхме толкова бързо, ще го направим, но смятам, че ще направите абсолютен прецедент в работата, на което и да е българско Народно събрание. В рамките на един час да се приеме закон, с който се премахва съкратеното производство, и закон, с който се връща съкратеното производство. Няма и един час!
Някой юрист да излезе и да ни обясни какъв правен казус е това! Това е правен абсурд! Какво си представяте, че оттук нататък, че ще се случи с двата закона? Между първо и второ ще ги слеем ли? Те са абсолютно противоречиви. Аз мога да допускам – или ще ги сложите на трупчета и ще ги забравите, или на второ четене ще отхвърлите предложението на БСП, на Патриотите и на ВОЛЯ и ще приемете Вашия закон.
Вкарвате ни в правен абсурд. Държите се политически лицемерно и демонстрирате морална нищета. Оттеглете този закон! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Ще подложа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от народния представител Анна Александрова и група народни представители.
Гласували 159 народни представители: за 97, против 62, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Вносители са народният представител Валентин Николов и група народни представители.
Имате думата за Доклада на Комисията, уважаеми господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-43, внесен от народния представител Валентин Николов и група народни представители на 19 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. …)“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 1 има предложение на народните представители: Валентин Николов, Димитър Петров и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 39 накрая се добавя „или правилата за търговия с природен газ“.
2. Създават се нови т. 42 и 43:
„42. по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ;
43. по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, включително ценовите механизми в него; комисията може да изменя или да изисква изменение на споразумението в определен от нея срок; комисията контролира изпълнението на споразумението;“.
3. Досегашните т. 42 и 43 стават съответно т. 44 и 45.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители за създаването на нов параграф.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 думите „клиентите, присъединени към газопреносна мрежа“ се заменят с „лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1, т. 1 – 4 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания по текстовете? Не виждам.
Моля да обявите гласуване по § 2.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението по § 2 е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя, но предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 2 и нов § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Гласуваме отхвърлянето на § 2.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението на Комисията да се отхвърли § 2 е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на Валентин Николов и група народни представители за създаване на нови параграфи.
Комисията подкрепя предложението по точки 1, 2 и 3 и по принцип по т. 4.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 3, 4, 5 и 6:
„§ 3. В чл. 31б, ал. 2 накрая се добавя „на електрическа енергия“.
§ 4. В чл. 33 се създава ал. 6:
„(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1 – 5 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“
§ 5. В чл. 35а се създава ал. 3:
„(3) Крайните клиенти и търговците не заплащат разходите по чл. 34 и чл. 35 за количествата електрическа енергия, закупена с двустранна сделка и произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., с изключение на електрическата енергия, произведена от енергиен обект по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Производителят прехвърля на крайните клиенти или търговците гаранциите за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници за произведената електрическа енергия.
§ 6. В чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.
2. В ал. 3 изречение първо и второ се изменят така: „За задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се предоставя обезпечение в размер на произведението между средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти за предходните 6 месеца, и действащата към момента на изчислението цена и/или компонента от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17. Когато няма данни за предходните 6 месеца, при изчисляването на обезпечението се вземат предходните месеци, за които има данни, като в този случай размерът на обезпечението не може да е по-малко от 20 000 лв.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, обезпечението за месеца, следващ този период, е в размер на 50 на сто от изчисленото обезпечение по ал. 3.“
4. В ал. 7 т. 2 се изменя така:
„2. са внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на произведението между средноаритметичната стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“.
5. Създава се ал. 13:
„(13) Търговците и производителите нямат задължение по ал. 1 за количествата електрическа енергия по чл. 35а, ал. 3, които декларират пред фонда до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания, колеги, по предложените текстове? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 3, 4, 5 и 6.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 3 – предложение от Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 7:
„§ 7. В чл. 39, ал. 1 в т. 6 накрая се добавя „или на природен газ“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания по този текст? Не виждам.
Моля да гласуваме за предложението за редакция на Комисията на § 3, който става § 7.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 4 – предложение от Валентин Николов и група народни представители:
„Параграф 4 се отменя.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Моля да гласуваме по предложението на Комисията § 4 да бъде отхвърлен.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на Валентин Николов и група народни представители за създаване на нови параграфи.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и по принцип по т. 1.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 8 и 9:
„§ 8. В чл. 64 се създава нова ал. 5:
„(5) Възникнали сервитути по ал. 2, т. 2 са основание за издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от Закона за устройство на територията.
§ 9. В чл. 74л, ал. 1 след думата „енергия“ се добавя „или природен газ“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 8 и 9.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 95 ал. 1 думите „държава – членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли изказвания по този текст, колеги? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 10.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на Валентин Николов и група народни представители.
Предложението по т. 1 и по т. 2 относно чл. 100, ал. 4 е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението в останалата му част.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 11, 12 и 13:
„§ 11. В чл. 100 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 в изречение второ накрая се добавя „на електрическа енергия“.
2. В ал. 7 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.
§ 12. В чл. 102, т. 4 накрая се добавя „на електрическа енергия“.
§ 13. В чл. 103, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „на електрическа енергия“.
2. В т. 4 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване следните текстове: първо, предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 11, 12 и 13 с текст съгласно Доклада на Комисията и текста на вносителя за § 5, който става § 14.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 6 – предложение на Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 15:
„§ 15. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думата „договори“ се добавя „и/или на организиран борсов пазар на природен газ“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Сделките с природен газ на организиран борсов пазар на природен газ се извършват и при спазване на правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, приети от комисията. Правилата се публикуват от оператора на организирания борсов пазар на природен газ на неговата интернет страница.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“, а думата „сделките“ се заменя със „съответните сделки“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 6, който става § 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 7 – предложение на Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 16:
„§ 16. В чл. 174 накрая се добавя „както и сделки по прехвърляне собствеността на природния газ с цел балансиране и търговия на физическа точка или виртуална търговска точка на газопреносните мрежи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 7 по вносител, който става § 16.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 8 има предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 17:
„§ 17. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 5 се изменя така:
„5. оператори на газопреносни мрежи;“
б) създава се нова т. 9:
„9. участник, формиращ пазара;“
в) създава се нова т. 11:
„11. доставчици на ликвидност.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Операторът на организиран борсов пазар на природен газ осигурява платформа за търговия на сделките с природен газ между страните по ал. 1. Операторът може да е страна по сделки с природен газ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предлагана от Комисията, за текста на § 8, който става § 17.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 9 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 18:
„§ 18. В чл. 176 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Добивните предприятия, търговците на природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, операторите на съоръжения за втечнен природен газ, клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, участниците, формиращи пазара, и доставчиците на ликвидност сключват сделки с природен газ при свободно договорени цени.
(2) Общественият доставчик сключва сделки с природен газ по свободно договорени цени в качеството му на доставчик на ликвидност, търговец на природен газ и участник, формиращ пазара.
(3) Сделките по ал. 1 и 2 с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка по-малък или равен на една година се сключват на организиран борсов пазар на природен газ. Добивните предприятия предлагат не по-малко от 15 на сто от добития от тях природен газ в страната на организирания борсов пазар на природен газ.
От 1 януари 2025 г. сделките с продукти по изречение първо и второ, с изключение на краткосрочните стандартизирани продукти, може да се извършат и извън организирания борсов пазар на природен газ.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Операторите на газопреносна мрежа и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ закупуват природния газ за собствени нужди, включително за технологични нужди и за балансиране, на организирания борсов пазар на природен газ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 9, който става § 18.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 10 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 19:
„§ 19. Член 176а се изменя така:
„Чл.176а (1) Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ:
1. 2 220 GWh през 2020 г.;
2. 4 281 GWh през 2021 г.;
3. 6 342 GWh през 2022 г.;
4. 8 720 GWh през 2023 г.;
5. 11 099 GWh през 2024 г.
(2) Количествата по ал. 1 се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от Комисията споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със споразумението се определят и реда за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на тяхното предлагане.
(3) Количествата по ал. 1 се освобождават съгласно споразумението по ал. 2 и при спазване на следните условия:
1. провеждане до два търга за освобождаване на количествата по ал. 1 с цел гарантиране сигурността на доставките за страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България;
2. при определяне на началната цена на търга се включват всички разходи за осигуряването на природния газ до виртуална търговска точка;
3. oсвободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, директно или чрез търговец на природен газ.
(4) За освободените и незакупени по ал. 3 количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената съгласно условията и ценовите механизми на споразумението по ал. 2. Количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната. Общественият доставчик се разпорежда с неизкупените след последния проведен търг количества.
(5) В търговете по ал. 3 и ал. 4 не може да участват свързани с обществения доставчик лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(6) Количествата по ал. 1 не се смятат за доставка по чл. 178б.
(7) Условията за изпълнение на споразумението по ал. 2 се преразглеждат на всеки две години от Комисията. При необходимост Комисията дава указания за изменение на условията, като се отчита достигнатото ниво на ликвидност на пазара на природен газ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Имате думата, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, въпросът ми е към Вас, защото Вие сте вносител на тези поправки: как се определиха тези квоти и въобще има ли смисъл те да бъдат вписани в закон? На мен лично не ми е ясно как се определиха и защо не бяха обосновани тези квоти в обосновката на Законопроекта, тъй като ги имаше и на първо четене – разбира се, там бяха в проценти, сега са в гигават часа, но не това е въпросът. Въпросът е: как са изчислени и защо са тук, и ако не се изпълнят, какво следва? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Реплика.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, всъщност това е така наречената „Газ релийз“ програма и понеже тази „Газ релийз“ програма е необходимо да следва някакви условия за освобождаване на количествата от обществения доставчик, това трябва да следва в годините прогресивно увеличаване на тези количества, то при всички случаи това прогресивно увеличаване трябва да е съпроводено с някакви числа процентно от общата газ, която е договорена между обществения доставчик и доставчици към него.
В първоначалния вариант това бяха проценти. Оказа се, че при общественото обсъждане тези проценти много трудно могат да бъдат изчислявани всяка година и трудно могат да бъдат проследени. Съответно Европейската комисия също подкрепи този начин на извеждане на количествата от обществения доставчик, предвид различния опит в други страни – например Гърция. Поради тази причина и с цел следенето от Комисията за енергийно и водно регулиране, стриктното изпълнение на тази програма с цел осигуряване на ликвидност на пазара на природен газ, то в този случай беше изчислено на базата на тези проценти към настоящия момент на количествата, с които разполага „Булгаргаз“ за една година, и бяха изчислени именно в мощност гигават часа. Именно поради тази причина са изчислени тези числа.
Честно казано, не виждам смисъл – от 11 099 трябваше да бъде 11 000, но с цел перфекционизиране на изчисленията просто са записани така. Смятам, че не е толкова голям проблемът.
Всъщност те трябва да бъдат заложени в Закона с цел принуждаването на обществения доставчик да осигури тази ликвидност, като това не задължава доставчика да следва точно тези числа – те могат да бъдат повече от тези числа. В крайна сметка ние трябва да задължим, за да можем да осигурим ликвидност и да създадем този пазар, който всички ние искаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 10, който става § 19.
Гласували 89 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 11 има предложение от Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 20:
„§ 20. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Общественият доставчик на природен газ може да е участник, формиращ пазара или доставчик на ликвидност.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общественият доставчик на природен газ е страна по споразумение по чл. 176а, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 11, който става § 20.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Обявявам 30 минути прекъсване на работата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля народните представители да заемат местата си в залата.
Господин Николов, моля да ни представите следващите текстове от Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 12 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 21:
„§ 21. В чл. 178б думите „от обществения доставчик и“ се заличават и се създава изречение второ: „Доставката на природен газ от обществения доставчик е услуга от обществен интерес при продажбата на природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 12, който става § 21.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 22:
„§ 22. В чл. 179 ал. 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 22.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 13 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 23:
„§ 23. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държава – членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.
2. В ал. 2 думите „мрежата извършва“ се заменят с „мрежата, чрез съответните промени в договорите за пренос, отразява“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 13, който става § 23.
Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 14 има предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 24:
„§ 24. В чл. 189 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторът на газопреносна мрежа извършва финансов сетълмент на дневните дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ, L 91/15 от 27 март 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 312/2014.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 14, който става § 24.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 15 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 25:
„§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4.„Виртуална търговска точка на газопреносна мрежа“ е нефизическа входна или изходна точка от мрежата, чрез която може да се прехвърля собствеността на природния газ.“
2. Създава се т. 6а:
„6а. „Газов дериват“ е финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ.“
3. Създава се т. 16а:
„16а. „Доставчик на ликвидност“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ.“
4. В т. 24 след думите „и/или топлинна енергия“ се добавя „и/или извършва търговия с природен газ“.
5. Създава се т. 34е:
„34е. „Организиран борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар на природен газ, включително сегмент на търговия на краткосрочни стандартизирани продукти съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014, на които сегменти се сключват сделки с природен газ и газови деривати.“
6. Създават се нови т. 51 и 52:
„51. „Сделки с краткосрочни стандартизирани продукти“ са сделките с продукти в сегмент ден напред и в рамките на деня, на организирания борсов пазар на природен газ.
52. „Сегмент ден напред“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на аукциона, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на следващия ден.“
7. Създава се т. 52а:
„52а. „Сегмент в рамките на деня“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на постоянното договаряне, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на същия или на следващия ден.“
8. Създава се т. 66г:
„66г. „Участник, формиращ пазара“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ и за формиране на ценови сигнали.“
9. Създава се нова т. 67а:
„67а. „Физическа точка на газопреносна мрежа“ е входната или изходната точка от мрежата, на която може да се доставя и приема природен газ.“
10. Досегашната т. 67а става т. 67б.
11. В т. 71 накрая се добавя „или на природен газ“.
12. В т. 72 думите „Борсов пазар“ се заменят с „Борсов пазар на електрическа енергия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията за § 15, който става § 25.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 16, който става § 26.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители за създаване на нови параграфи.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 27, 28, 29, 30 и 31:
„§ 27. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон операторът на борсовия пазар на електрическа енергия внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
(3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат действащите до влизането в сила на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
§ 28. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. общественият доставчик на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.
(2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява споразумението по ал. 1 след провеждане на публична консултация.
§ 29. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. операторът на газопреносна мрежа внася в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на платформа за търговия.
(2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява платформата по ал. 1 и определя оператор на платформа за търговия.
(3) Операторът извършва на платформата за търговия дейностите по организиране на борсов пазар на природен газ и по изпълнение на споразумението по § 28 до издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ.
§ 30. (1) Операторът на борсовия пазар на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ в едномесечен срок от привеждането в съответствие на актовете по § 26.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
(3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия по § 29.
§ 31. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 103:
а) в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“;
б) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
2. В чл. 111, ал. 1 т. 1 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на предложението за създаване на параграфи 27, 28, 29, 30 и 31.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Госпожо Председател, ако позволите, тук искам да предложа един нов § 32, поради факта че, ако влезе Законът в сила, ще се създаде един вакуум, един проблем, при който на 1 януари сутринта трябва да се събере Комисията за енергийно и водно регулиране и всички задължения, които сме им вменили в този закон, трябва да ги гласуват. Затова създаваме нов § 32. Ако позволите, да го зачета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да представите текста.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Параграф 32:
1. В срок до 31 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ от 1 януари 2020 г. въз основа на § 2.
2. Параграф 32 от доклада на Комисията става съответно § 33.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 32 – текст, който току-що беше представен от господин Николов.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението и параграфът са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По § 17 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 33:
„§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 2, т. 1 и § 18 относно чл. 176, ал. 3 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
2. параграф 19, който влиза в сила от 1 декември 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме последния параграф от този законопроект – редакцията на Комисията за § 17, който става § 33.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и Законопроектът.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Госпожо Председател, ако позволите, под формата на процедура да благодаря на Комисията по енергетика и на всички народни представители, защото това е много важен законопроект за либерализиране на газовия пазар. Той е наблюдаван от Европейската комисия и имаше представители постоянно. Знаете, господин Юнкер поздрави България за този законопроект. Бяхме похвалени, че той е пример за това как се прави обществено обсъждане на няколко пъти, така че всички заинтересовани страни да се съгласят с този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря, господин Николов.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Вносители: Александър Сабанов и група народни представители.
Моля председателят на Комисията по бюджет и финанси да заповяда на трибуната.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 854-01-88, внесен от Александър Сабанов и група народни представители.
„Закон за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Преди параграф единствен се създава § 1:
„§ 1. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се изменя с „6 000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца, се намалява с 500 лв. за всяко едно дете“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз разгледах внимателно стенограмата от редовното заседание на Комисията по бюджет и финанси на 18 септември 2019 г., на което е разгледан този законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физически лица на второ гласуване.
Интересно ми беше с какви мотиви е отхвърлено предложението, направено между първо и второ гласуване от Драгомир Стойнев и група народни представители от „БСП за България“ с 10 гласа „против“, 2 гласа „въздържали се“ и 4 гласа „за“. Но мотиви няма. Председателят само споменава за някакъв доклад от някаква работна група, който няма да чете, но докладът не подкрепя текстовете на вносителите Стойнев и народните представители.
Така че аз не знам какви са мотивите на тази работна група и не знам мотивите на тези 12 човека от Комисията да не подкрепят предложенията, на които съм вносител и аз. За да могат народните представители да разберат какво се предлага и да подкрепят предложението, аз ще го представя и ще се опитам да Ви мотивирам да го подкрепите.
Целта на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които внесохме между първо и второ гласуване, са в посока да се дадат по-големи данъчни преференции на работещите родители с деца, ненавършили 18-годишна възраст. Както се досещате, това е мярка, изцяло насочена срещу демографската криза.
Когато заговорим за стимулиране на раждаемостта чрез помощи, най-вече за социални помощи, срещаме сериозни критики както от управляващите, така и от част от българското общество. Социалните помощи са разнопосочен дразнител за част от обществото и безотказно предизвикват негативизъм и популизъм.
Тези, които не работят по една или друга причина, а получават социални помощи, включително и за децата им, са обявявани за привилегировани, разпространяват се включително и чрез медиите небивалици за това как същите тези, които взимат помощи, получавали сериозни суми, по-големи дори от заплатите на работещите, натрупани от помощи и детски за раждането на първо, второ, трето, четвърто и така нататък деца.
Затова сега се вгледайте внимателно в нашето предложение. Ще видите, че в него ние обръщаме този модел – от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции. Тоест насочваме стимулите към работещите родители. Така решаваме и дилемата дали всяко българско семейство да получава за детето си помощ, или така наречените детски без подоходен критерий.
По същество предложението е към Глава IV – „Данъчни облекчения“ от Закона при данъчно облекчение за дете да се увеличи размерът на сумата, която се приспада от годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона от 200 на 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете. Отпада и досега действащото ограничение до три деца, като се дава възможност на многодетни родители, които работят и плащат данъци, да ползват преференции, независимо от броя на децата си.
Така на практика родителите с едно дете ще имат право на преференция до 600 лв. на година, тези с две деца до 1200 лв., с три до 1800 лв. и така нататък. Променя се и начинът на ползване на преференцията, както досега данъчните облекчения за деца се ползваха еднократно на годишна база, сега с промените в Глава VIII – „Авансово удържане на данъка“, се дава възможност преференцията да се използва на месечна база или родител с едно дете ще внася с до 50 лв. на месец по-малък данък, този с две деца – до 100 лв., и така нататък. Преференцията обхваща както родителите с доход по трудови правооотношения, така и с доходи от наем, стопанска дейност и така нататък.
Защо го правим това? Защото всички партии и всички политици говорим за страшната демографска катастрофа, която ни е сполетяла, но никой нищо не прави. Само БСП прави последователни, систематизирани и разумни предложения, но няма кой да ни чуе! Демографската катастрофа е факт от много години, а в най-новата ни история няма действащи политики за преодоляване на тази надвиснала заплаха.
А картината е много тъжна – спадът на населението на страната продължава и броят на българите към 31 декември 2018 г. е седем милиона и тридесет и девет души и това, за съжаление, е с близо 50 хиляди по-малко от това в края на 2017 г. Остава отрицателен естественият прираст, броят на живородените деца спада от 63 хил. 955 през 2017 г. до 62 хил. 197 през 2018 г. или това са близо 2000 живородени деца по-малко. Откакто в България има статистика, единственият период с по-лоши стойности за този индикатор е 1995 – 1999 г.
Трябва да започнем да отделяме средства за справянето с този проблем, защото до петдесетина години няма да ни има като народ. Българите след нас няма да ни простят бездействието. Вече десетина години ГЕРБ управлява, но не можете да се похвалите с нито една, ама наистина с нито една мярка, насочена към промяна на отчайващата демографска картина.
Мога много да говоря и да представям още факти и статистика, но полза от говорене няма. Трябват действия без значение кой ги предлага, стига да са ефективни и да се отразяват положително на негативната демографска картина.
Не отричам, че изходът от демографската криза е в добрата социална икономическа среда. Убеден съм, че оправим ли икономиката, подобри ли се икономическата среда, макар и бавно ще започне да се подобрява и демографската картина. Но докато оправим икономиката, ще стоим ли и ще стискаме палци?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Нищо, че във фантазиите на премиера има невиждан и нечуван ръст на икономиката. Няма такъв.
Аз ще Ви помоля да подкрепите нашето предложение, защото то ще се отрази благоприятно на демографската картина в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, имате думата, госпожо Жекова.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждаме точка и предложение, които са от изключителна важност, и всеки ден в тази зала да говорим за демографския срив, пак ще е малко, защото не предприемаме никакви действия.
Позволете ми да прочета няколко извадки от доклади на БАН, от Доклада, който миналата седмица гледахме, за националната сигурност, от доклади на учени, които говорят накъде върви България: ниска раждаемост, висока смъртност, застаряващо население. България е лидер в световен мащаб по тези негативни показатели. С между 40 и 60 хиляди души годишно ще намалява населението на България през следващите 20 години, прогнозира Българската академия на науката. Ако не настъпи рязка промяна в страната по отношение на стандарта на живот, миграционният баланс ще остане отрицателен до 2040 г.
В документ-анализ „Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България“, изготвен от експерти, сред които доцент Бърдаров, се твърди, че България е единствената държава в света, която в продължение на 30 години не е излязла от тройката на държавите с висок отрицателен естествен прираст – минус 6,5 промила. Населението застарява, средната продължителност на живота е най-ниска. Погледнете прогнозните данни на Националния статистически институт и ще видите, че населението на България за 30 години – до 2030 г., ще намалее с 1 млн. 400 хил. души.
Ако си спомним дебата преди два месеца, когато ние предлагахме изменение на Закона за семейните помощи за деца, тогава основният дебат от страна на управляващите беше, че: не раждаемостта е основният проблем, свързан с демографията и с този демографски срив. Да, един от най-важните проблеми е този, че не задържаме младите хора в България, че всеки ден потоците от младо, активно работоспособно население напускат държавата и няма никакви стимули, с които ние да ги задържим.
Именно такова е нашето предложение и в това предложение ние обръщаме модела. Ние обръщаме модела чрез създаване на ефективно действащ механизъм за реална подкрепа на родителите, които отглеждат децата си без подкрепа от държавата, а в същото време работят, внасят данъци, осигуровки и така допринасят за бюджета. Обръщаме модела от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции.
Позволете ми да кажа, че тази мярка, която ние въвеждаме в момента и надявам се да приемем всички, защото не чуваме мотиви „против“ и защо сте „против“, ще окаже влияние върху 755 хиляди български семейства, които са избрали да живеят, да работят, да раждат децата си тук.
Системата на помощите, както казвате Вие, стимулира хората да разчитат на някой друг, а не на себе си. С това наше предложение, ние обръщаме модела и даваме възможност на семействата да се чувстват способни, че могат да се справят със ситуацията, а не че са зависими от държавата. Убедена съм, някои от Вас ще кажат: ами средствата, които държавата ще трябва да задели, ли са ресурсът? Това е вариант – двамата родители да излязат на светло с доходите си, защото конкретното ни предложение е приспадане от данъчната основа и всеки месец в семейство с едно дете да влизат 50 лв. стимул чрез тази данъчна преференция.
Другото важно нещо, което ще обърне модела, е, че подоходният критерий, който ние сме въвели при помощите за деца, в момента го няма и знаем, че много често този подоходен критерий е обвързан с това, че майката се води самотна и много често бащата не участва активно в семейния бюджет. Ето това наше предложение дава вариант и бащата, и майката да излязат на светло с доходите си, да бъде приспадана тази данъчна основа и в тази връзка да подпомогнем младите, работоспособните, активните, които в крайна сметка са избрали да живеят тук, да получат тази данъчна преференция, да повишават доходите си и да желаят да останат в държавата.
Така че подкрепете нашето предложение. Надявам се всички ние да се замислим върху това, защото данните на Националния статистически институт показват и друго. Ако погледнем възрастта между 25 и 35 години от данните на Националния статистически институт, става ясно, че трайната тенденция е това население да напуска България. Жените между 64- и 69-годишна възраст са най много по национални статистически показатели, което означава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, госпожо Желева!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: …че трябва да предприемем мерки за младото, активно, работоспособно население на България и тази мярка е такава. Моля, подкрепете я!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Има ли реплики? Няма реплики към това изказване.
Следва изказване от госпожа Желева.
Заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както каза и преждеговорившият мой колега, на заседание на Комисията, където се е разглеждало нашето предложение, този път е нямало дори мотиви за това защо отхвърлят нашето предложение, което показва абсолютна безотговорност.
При всяко едно наше предложение за преодоляване на демографската криза, за помощи за младите семейства, за децата, ще спомена някои от тях, като еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, като увеличение на обезщетението за майчинство за втората година, като подкрепата за учениците от втори до четвърти клас, всички тези предложения бяха отхвърлени с мотива, че само с финансови инструменти проблемът не се решава, но трябват комплексни мерки. Да, трябват, и ние ги предлагаме, както днес – с последователна политика.
Колеги, приветствам Ви сега: хайде да започнем отнякъде, хайде да направим първата стъпка и все пак да има някакъв опит, защото досега и такъв няма. Всяка година с тревога отбелязваме, че раждаемостта намалява със страшни темпове. От 2009 г. в страната ни се раждат с по пет хиляди бебета по-малко. Да, ще кажете, че процентът раждаемост в Европа е същият, но тук не се отчита най-страшният факт, че след това нашите млади семейства с децата си напускат родината си.
Този срив е най-значителен и засяга предимно представителите на средната класа – тези които са образовани, тези които работят. Тази категория всъщност не получава никаква държавна подкрепа и отглежда децата си в България без никаква финансова подкрепа. Това се поставя като една огромна несправедливост на всички мои приемни – че една част от слоевете на българското общество превръщат това в политика, а тези, които плащат данъци и работят в България, не получават никаква подкрепа.
Преди една седмица разглеждахме в Комисията по труда, демографската и социалната политика едно предложение, с което се цели така наречените детски надбавки да се получават от всички родители без значение от техния доход. Добре, нека да променим и да минем към по-справедлив модел. Защото казвате, че ако се приложи този модел – всички семейства да получават данъчни надбавки, е несправедливо, защото става чрез Закона за социални помощи и неговата философия е да се подкрепят родители, които имат нужда от помощ.
Ние предлагаме точно това – един по-справедлив подход чрез стимулиране, не чрез социални помощи, а да стимулираме работещите семейства чрез данъчни преференции.
Към момента в България данъчната преференция за една голяма част работещи родители с деца, ненавършили 18-годишна възраст, е 20 лв. или това на ден е, забележете, 1,60 лв. за отглеждане на дете на месец. Към момента в България, както казах, това е подкрепата – 1,66 лв. на месец.
С промяната на Закона, който ние предлагаме, искаме тази данъчна преференция да бъде много по-значима. Колегите преди мен обясниха, че ние предлагаме на месец да получават данъчно облекчение от дължимите данъци за едно дете – 50 лв., за второ дете – 100 лв., и само до трето дете да се получават тези преференции. Няма да се спирам по-подробно в обяснения на мотивите защо правим това наше предложение, защото колегите преди мен много обстойно казаха за статистиката, за проблема, който е много тежък.
Затова може би след малко ще кажете, както винаги, че това е политика на парче. Напротив, пак казвам: това е първа стъпка, защото, когато не знаеш къде отиваш – отиваш другаде, или както е по-скоро в българската реалност – наникъде и нищо не се прави, застой. След време, уважаеми колеги, всичката инфраструктура, която се създава – може да се случи така, дано не съм права, че няма да има кой да я използва. Например откриването на спортните комплекси, които така фанфарно се откриват с рязане на лентички, и няма да има деца, които да играят, особено в малките населени места. Само с популизъм деца и родители не се хранят, а са необходими политики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Желева, времето!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Последно, завършвам.
Въпросът е: имате ли политическа воля за справяне с този тежък проблем – демографската криза? Аз мога да си отговоря, но Вие отговорете на обществото, като гласувате „за“ нашето предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски, имате думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Времето нали е пуснато?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да отчетете времето на господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми колеги народни представители! Гледаме много важен закон. Госпожа Дариткова в началото на пленарната сесия призова за диалог, протегна ръка за разбирателство, и то в името на по-добрия живот в България, за решаване на проблемите. Ето един проблем, който трябва да решим заедно, който няма нужда от политизиране – няма ляво и дясно, проблемът „демографска политика“ е за всички нас. Всички го виждаме, всички сме си го записали в предизборните програми, а тук си говорим по двойки, не се слушаме, няма реплики, няма дуплики, от управляващото мнозинство няма нито едно изказване.
Да, може би някъде бъркаме, но нека някой да излезе и да каже от тази трибуна: „Колеги от БСП, бъркате. Това не може да стане, в случая това не е работеща мярка. Условията са еди-какви си.“ Стоите, гледате си в телефоните, говорите си по двойки и нито една реплика, нито едно изказване. (Реплика от ГЕРБ: „Не е така.“)
Това не може, колеги, да бъде парламент, в който се решават проблемите на българските граждани, не може да бъде парламент, в който Вие искате да има диалог, в който искате да има разговор! Нека някои от комисиите – някой, който е „против“, да излезе аргументирано, другото е политика на инат. А с политика на инат няма как да се справим нито с бедността, нито с демографската политика, нито с престъпността, нито с Наказателния кодекс, който гледахте – първа и втора точка, и приехте два абсолютно противоречащи си закона, само и само да не стане това, което предлага „БСП за България“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, имате думата, госпожо Ангелова.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Няма да влизам в директен спор или дебат. Искам да отбележа някои факти. Фактите са, че към момента Законът предвижда такъв тип облекчения – приспадане на 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лв. за две и 600 лв. за три или повече деца.
Предложението на колегите е в пъти завишено. Нещо повече, няма горна граница, както има в сега действащия закон. Знам, че всички Вие сте наясно, че всяка промяна в законодателството би следвало да се разглежда като част от действащите данъчни политики и също като част от водената социална политика. Поради тази причина искам да припомня, че налаганата от дълго време политика за пряко данъчно облагане е политика на ниски ставки на преките данъци на физически лица и корпоративна, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции.
България има най-ниската ставка на данък доход на физическите лица. Само за сравнение, пак с факти. В мотивите на вносителя на тези предложения са посочени държавите, които предлагат такъв тип данъчни облекчения, каквито са предложение в Законопроекта, който разглеждаме. По тази причина нека да изброя държавите: 55% в Австрия, 50% в Белгия, 20% във Великобритания, 47% в Германия, 45% в Гърция, 20% в Естония, 45% в Испания, 43% в Италия, 20% в Латвия, от 17 до 32% в Полша, 19% в Словакия, 45% в Словения, 15% в Унгария, 49% във Франция, 51% в Холандия – на фона на нашите 10%.
Мисля, че не е нужно да продължавам да изброявам държави от Европейския съюз, за да осъзнаем, че с ниския данък, който имаме, няма как да предоставяме още и още данъчни преференции. Убедена съм, че никой няма да е съгласен да увеличим данъка на хората, а пък после, видиш ли, да им даваме данъчни преференции. Няма как да стане това нещо, защото това не е грижа за децата.
Много примери могат да бъдат дадени как някоя държава се грижи за децата си и насърчава отглеждането им, само че нека да помислим дали това се случва чрез данъчните закони, или чрез някакви други механизми. Да не забравяме, че социалните закони в страната ни предлагат редица възможности за хората, които наистина имат нужда от помощ в това отношение.
Последно, но не по важност – приходите от данък доход на физическите лица са третият по значение източник на приходи в държавния бюджет. В пъти е увеличението на сумите, които могат да се приспаднат от данъчната основа и, разбира се, ще доведат до значително намаляване на приходите в държавния бюджет. Според становище на Министерството на финансите това е загуба за държавния бюджет от 382 милиона всяка година, а това е повече от сумата, с която увеличихме учителските заплати в Бюджета за 2019 г. Това е повече, отколкото е необходимо на общините да се справят с бедствията и авариите, защото парите в бюджета понякога не стигат, а това е, което са заявили общините. Това е повече от вложените през последните години средства за изграждане на спортна инфраструктура.
Нека не се поддаваме на популизма, на такива предложения и нека да разсъждаваме разумно. Когато направим така, че определени групи хора да не плащат данъци, това не би означавало, че им помагаме. Това единствено би означавало, че ощетяваме бюджета и като резултат – цялото общество. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Има ли реплики?
Първа реплика – господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!
Уважаема госпожо Ангелова, с цялото ми уважение към Вас и към всичко, което казахте, донякъде се съгласявам, само че зависи от гледната точка.
Първо, не съм съгласен с посоката на Вашите разсъждения и противопоставянето на едни разходи с други разходи. Казахте, че няма горна граница на облекченията. Това наистина ни е идеята и целта – да няма граница. Нека всички, които работят, да ползват преференциите.
Казвате, че е най-ниската данъчна основа на физическите лица. Надали хората искат да им увеличим данъка. Никой не иска да му увеличават данъка, но ние като Народно събрание сме длъжни да направим преглед на цялата данъчна политика и да видим дали данъчното облагане на физическите лица е най-справедливото на света. Огледайте се в тези държави, които цитирате, европейските държави, пък и другите – има ли някоя друга развита държава, която води добра социална политика и насърчава раждаемостта, да решава демографските си проблеми с плосък данък?
От парламентарната група Ви предлагаме неколкократно решения на този въпрос с една прогресивна скала, която няма да натоварва хората, които взимат по-ниски заплати, с по-ниските доходи, а ще натоварва тези, които взимат по-високите доходи, но Вие не се съгласявате с една такава политика от наша страна. Повярвайте ми, рано или късно ще Ви се наложи да стигнете до това прогресивно данъчно облагане, защото то е бъдещето. Няма как да водите други политики, ако нямате прогресивно облагане. Ще има намаляване на приходите от данъци, казвам Ви, ако не промените скалата за облагането с данъци на физическите лица.
Пак казвам, да не засягаме тези, които взимат нормална заплата, а за тези, които взимат прекалено големи заплати. Чува се за едни лекари, които взимат 57 хил. лв. заплата, а те също плащат осигуровки и данък общ доход върху 2600 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, благодаря Ви, госпожо Председател.
Така че, има откъде да се компенсират. Сега дори да не се съгласите да приемете нашето предложение – ето идва бюджетът, ще Ви се наложи пак дебат по тези поводи. Помислете ги тези неща, не ги отхвърляйте с лека ръка! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Трябва да редуваме групите. Ето защо ще дам втора реплика на господин Иванов, а след това отново на представител на „БСП за България“.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Относно изказването на колежката ми – абсолютно съм съгласен с Вас, че е комплекс от мерки. Наистина тази политика трябва да бъде разглеждана комплексно, а именно Вие не споменахте политиката на правителството по увеличаване на доходите, което многократно се вижда в последните години.
Също така е и с минималната работна заплата, защото колегите наистина акцентират на хората с най-ниски доходи и тези, които отглеждат деца. Това исках да отбележа, защото го пропуснахте във Вашето изказване, а също е важно. Наистина комплексът от мерки трябва да бъде споменат в дебата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Моля да се уточните кой ще направи третата реплика.
Госпожа Жекова, може би Вие?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, не мога да се съглася с Вашата констатация, че в момента има такава данъчна преференция за работещи родители, защото тя е символична. Когато Вие коментирахте размера на приспадането от данъчната основа на 200 лв., споменете с конкретика колко в крайна сметка отиват в родителите – 20 лв. годишно, 1,66 лв. месечно. Това ли е данъчната Ви преференция?
Когато говорите за увеличение на данъци, уважаема госпожо Ангелова, никъде в нашето предложение няма такова предложение. Ние не предлагаме увеличение на данъците. Там, където Вие констатирате, че сме махнали прага след третото дете да се получава такава данъчна преференция – какво по-добро предложение би било, ако семейство с високи доходи реши да има повече от три деца? Не трябва ли да бъде такъв стимулът, такава визията на Народното събрание – да стимулира хората да получават по-високи доходи и да раждат повече деца?
Вие си противоречите в момента, посочвайки, че другите държави, които споменахте, имали по-висок данък. Имат по-висок данък общ доход, уважаема госпожо Ангелова, да, но всички останали преференции, ако сте изследвали какво дават по отношение на семействата с деца в тези държави, ще видите, че стимулите са далеч по-големи.
Говорим за комплексен подход – тази дума ми омръзна, с нея само се измъквате, уважаеми дами и господа от ГЕРБ. Какъв комплексен подход, ако в един момент ние не вземем решение, че тръгваме оттук? По демографските тенденции, които се открояват, точно след 10 години 20% от територията на България ще бъде без трудоспособно население. Точно тази наша стъпка е, за да върнем младите хора. Ако гледаме минуса от 350 или 300 млн. лв. в бюджета сега, утре добавената стойност на върналите се млади хора ще бъде много по-голяма, защото 500 лв. – 700 лв. доходи за младите хора в България не са достатъчни, за да живеят нормално. Нашето предложение е в тази посока. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, госпожо Клисурска. Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Ангелова, заповядайте – имате възможност да отговорите.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Гьоков, отново ще имате възможност да предложите прогресивното данъчно облагане, както и миналата, и по-миналата година, когато разглеждаме Закона за държавния бюджет. Видно е, че с предложението, което сте внесли, сега се опитвате да постигнете някакъв вид прогресивно облагане.
На господин Иванов искам да кажа: да, прав сте, господин Иванов. Само един данък изолирано не може да бъде разглеждан, така че да бъде направена каквато и да било промяна в данъчната политика.
Госпожо Клисурска, данъкът – по-нисък или по-висок, не е стимул за раждаемостта. Има изключително много други фактори. Вариантите са два: ниска ставка на данъка с много допълнителни преференции, не свързани с данъка, а свързани със социалните закони, или висока ставка на данъка и много преференции, свързани с облагането. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Други изказвания?
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже ние тук сме призвани да приемаме закони, които са в интерес на хората и които защитават тяхното развитие, искам само да Ви кажа какво искаме ние и против какво сте Вие. Това всъщност е разделителната линия между „БСП за България“ и управляващите в момента.
Ние сме за това да има стимули за раждаемост. Ние сме за това младите семейства да имат повече пари, за да могат да гледат децата си. Вие сте против това. (Реплики от ГЕРБ.) Точно така – Вие сте против това, защото не приемате нашите предложения. Нашите предложения преди малко бяха много добре аргументирани. Вие разглеждате социалната политика като разходи, а ние я разглеждаме като инвестиция в бъдещето точно с това предложение, защото по този начин, стимулирайки раждаемостта на младите хора, ще имаме повече население, ще имаме по-голяма база, от която да събираме данъци, за да говоря на Вашия език. Вие сте против това. Ние искаме България да се развива, да бъде все по-млада и да има повече малки деца, повече младеж. Вие не го искате. Ето това различава нас от Вас.
Много се надявам сега, след като размислите, да разберете, че това, което ние предлагаме, е инвестиция в бъдещето и в младежта на България, а Вие поради някаква причина не сте съгласни с тази инвестиция. Ваше право е да отхвърлите това решение, но поради Вашата политика и Вие ще носите последствията от застаряващото население на България, от намаляването на броя на данъкоплатците, и в крайна сметка от това, че в България наистина все повече и повече се увеличават запустелите места. Изборът е Ваш. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Самият факт, че България е най-бързо изчезващата нация е ясен на абсолютно всички. Може би нас като народни представители трябва да ни е срам, че не предприемаме нищо. Нито има епидемия, нито има война, а българската нация изчезва. Близо с пет хиляди – от 2009 г., са по-малко новородените през всяка една година. В крайна сметка от 2009 г. ние продължаваме да говорим едно и също нещо, че видите ли няма нужда от стимули, няма нужда от преференции, а трябва комплексен подход.
Разбира се, че трябва комплексен подход, но да питам: какво направихте в сферата на образованието, за да подпомогнете младите семейства? (Реплики от ГЕРБ.) Какво направихте в сферата на здравеопазването, за да подпомогнете младите семейства? Ето, това са комплексни подходи, които се допълват именно към тези, които касаят данъка върху доходите на физическите лица. Ние от опозицията многократно заявяваме, че такъв подход е необходим, защото държави като… (Реплики от ГЕРБ.)
Разбира се, за Вас това може би не е важно, за Вас тези държави са просто една бройка – Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Холандия и Чехия са прогледнали и имат подобни стимули в данъчното облагане. Ние обаче в България казваме: не, защото, виждате ли, при нас имало плосък данък. Само че питам аз: ние ще продължаваме ли да отказваме по този начин всякакъв стимул за младите семейства? Забележете, днес помощта за всяко дете, ненавършило 18 години, е 20 лв. на година или 1,66 лв. на месец. Това е срамота! Това е срамота, при положение че държавата настина изчезва.
Може би след една седмица ще внесем законопроект. Във всяка европейска държава се стимулират тези, които са до 26 години, така Ви предлагаме и в момента да се огледаме и да се събудим, защото тази мярка е национална. Това е кауза за младите семейства, за младите родители. От тази мярка ще се възползва средната класа. Тя не е предназначена за тези, които стоят на опашката на 26-о число на месеца и си теглят социалните помощи от банкомата. Тази мярка е за работещите родители. Трябва да проумеем това, защото след години вече ще е късно. Сега трябва да се даде началото.
Виждате какво обединение има, когато трябва да се харчат милиарди, но за една такава мярка, която, между другото, не е толкова, колкото казват от Министерството на финансите, защото те не обхващат тези деца, които вече са в чужбина. Ние можем наистина да се обединим и да направим един подобен подход към стимулиране и подкрепа на тези семейства. Тук не става въпрос, че опозицията го предлага, а Вие се съгласявате или сте против. Тук става въпрос за една изчезваща нация и това е във всички документи. Колкото повече седим и си заравяме главата в пясъка, няма да го решим този проблем. Нека да започнем от едно нещо, както правят всички европейски държави.
Разбирам, че Вие не сте съгласни примерно България да дава пример, защото може би Ви е ниско самочувствието, но вижте какво става в Европа. Такава е мярката и това правят във всяка развита европейска държава. Не мога да разбера защо тук даваме на едно дете по еди-колко си, на друго по еди-колко си. Това не е реалният стимул. Реалният стимул е държавата да покаже, че застава зад работещите хора, зад тези, които си изкарват хляба, зад тези, които си плащат данъците, зад тези, които не укриват доходи – това е средната класа. Да усети тя най-накрая тази държавност. А тази държавност, скъпи колеги, идва оттук, от парламента. Нека да започнем – един законопроект да бъде приет, за да покажем, че имаме воля и подаваме ръка на българските граждани, на младите семейства и, разбира се, на децата на България, които са бъдещето на страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Реплики?
Господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че със силата на риториката и високия тембър не може по никакъв начин да ни убеди господин Стойнев. Тук сте в качеството си на политик. Най-голямата демографска криза започва след 10-и ноември – най-много изселнически групи от българско население има през 1989 г. (Реплика от „БСП за България“: „Браво!“) – вижте и проверете. Благодаря за „аплодисментите“, но това говори лошо за Вас.
След което, през 1996 г., много български граждани и млади хора видяха каква перспектива им давате и също напуснаха. Така че, когато разглеждаме един проблем, трябва да го разглеждаме в дълбочина.
Второ, искам да кажа за здравеопазването. Политическа партия ГЕРБ е партията, която се грижи за младите семейства и за семейства, които нямат възможност да имат деца – да Ви припомня Програмата инвитро. Мисля, че няма как да я забравите – всяка година се увеличаваха средствата за Програмата инвитро и достигнахме до момент, в който тя няма финансово ограничение. Може би това сте го пропуснали в подготовката Ви за това изказване?
Не на последно място ще кажа, че, за да могат да се раздават пари – било за пенсионерите или за децата, националният вътрешен брутен продукт трябва да бъде достатъчно висок, за да може да се дават всички тези възнаграждения, всички тези стимули – като започнете от раждане, за образование, за социална политика. Само че при Вас две и две никога не прави четири като в медицината.
Първо, икономическите показатели, които Вие никога не можете да достигнете. Никога, когато сте били в управление, не сте достигали такива финансови резултати – имам предвид брутния вътрешен продукт. Тук в момента се лее популизъм.
В момента има тук един господин, дето само чете и никога, когато говори, не гледа хората право в очите. Искам да кажа, че за икономическите показатели Вие да ни поучавате как се прави и как се увеличава… (Реплика от народния представител Георги Гьоков.) Благодаря ти, направи ми реплика. Благодаря ти. Дръж се възпитано. Продължавам. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.) Да, госпожо Нинова, благодаря Ви.
Довършвам изказването си и само това ще кажа, че човек трябва да направи задълбочен анализ…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не влизайте в обяснения.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: И последното, което искам да кажа… Не викам, защото други хора викат. Аз ще кажа това, че няма нищо общо… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам изречението. Икономическите показатели и раждаемостта не са в пряка зависимост. Това го запомнете от мен. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Госпожо Дамянова – реплика.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Стойнев, уважаеми колеги от БСП! Мисля, че по тема образование можете само да мълчите (ръкопляскания от ГЕРБ) или да обосновавате твърденията си с факти. Аз ще Ви припомня. Знам, че хубавите неща бързо и лесно се забравят и може би затова трябва по-често да ги припомняме. Ще Ви припомня, че това е секторът, който за нас не е приоритет само на думи, а в който се инвестират най-много средства десетилетия наред.
Ще Ви припомня също по отношение на подкрепата за младите родители и мерките, които са въведени: в първия мандат – безплатни занимални за децата от 1-ви до 4-ти клас, въведено от ГЕРБ от 2009 г.; безплатни занимални в помощ на семействата и в подкрепа на развитието на децата; занимания по интереси – само в първия мандат имаме инвестирани над 100 млн. лв. за развитие на талантите и интересите на децата. Това в чия подкрепа е, господин Стойнев? Да продължавам ли още?
Инвестиции именно в учителите, които да бъдат в подкрепа на децата и да се грижат за тяхното по-добро образование.
Мога да продължа да изброявам, но се опасявам, че двете минути за реплика няма да ми стигнат. Наистина Ви моля, когато говорите за образование, да посочвате и факти, защото всичко останало е популизъм и празни приказки, а не мисля, че по тази тема трябва да влизаме в политически спор, защото никой не печели от това.
Пак ще припомня: безплатни занимални за децата; безплатни занимания по интереси за развитие на талантите им; подкрепа по отношение на психолози, логопеди и друга грижа за децата в училище. Всичко това се прави от ГЕРБ!
Може би за сравнение ще трябва Вие да посочите по времето на управлението на господин Орешарски колко пари инвестирахте в образование? С колко беше увеличен единният разходен стандарт в училищата? Аз ще Ви припомня – с нула лева, защото това е годината, единствената година от 2009 г. насам, в която имаме нула лева увеличение на учителските заплати! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Господин Биков – трета реплика.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Уважаеми господин Стойнев, според мен, воден по този начин, дебатът няма да доведе до нищо съществено. Тук пак от тези се забъркаха едни каши в различни посоки – кара се от раждаемост, което не е демография. Демографията е много по широк елемент. Той включва – смъртност, продължителност на живота, детска смъртност и така нататък.
Раждаемостта сама по себе си на глава от населението не е чак толкова ниска. Малко са хората, които раждат, защото в момента ражда поколението на 90-те години. Там е големият проблем, защото са малко тези хора. Ние берем в момента плодовете на това, което е посадено през 90-те години – това се случва, и то е проблематично. Затова има малко родени деца, просто защото има малко майки.
Второ, вие го дефинирате като изцяло социален въпрос. Раждаемостта и раждането на дете не е социален въпрос, защото в най-бедните слоеве и в най-бедните общности има най-висока раждаемост. Но това не означава дори, че има чак толкова висок прираст, защото там има и най-висока детска смъртност и най висока смъртност по принцип.
Раждането на дете преди всичко е културен въпрос, въпрос на нагласа. И на този културен въпрос Вие предлагате като социална мярка падане на данъци. За пореден път през данъците искате да направите социална политика, каквото винаги се опитвате да направите. Бъркате инструментите, с които може да се реши този проблем, който наистина е комплексен.
Ние в момента бихме могли да направим нещо, чиито резултат ще се види след 20 – 30 години, защото това е демографската политика.
Вие казвате, от 2009 г. са започнали едва ли не да се раждат по-малко деца. Не, в семействата има същия брой деца, просто семействата са по-малко, защото хората са по-малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Имате думата за дуплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря.
Хубаво е, че отговорихте и че можем да направим дебат, защото в крайна сметка не е нормално за такъв важен законопроект да говори само опозицията.
Законопроектът, уважаеми дами и господа, е важен, защото за нас това е държавна политика. И както Вие казахте от ГЕРБ, това е комплексен подход и затова се обхващат сфери като образование, здравеопазване и социално подпомагане. Разбира се, че в тази комплексна политика трябва да има и данъчни стимули.
За доктор Иванов мога да кажа – да, разбира се, че всяка програма, която води до насърчаване на раждаемостта, е била подкрепяна. Хубаво нещо е – няма спор в това, както по Програмата инвитро, но не може с това да се изчерпва подпомагането на младите семейства. Вижда се, че ние сме единствената държава в Европейския съюз, която, уважаеми колеги, няма детска болница и се чудим коя болница да затворим, да преструктурираме, за да имаме детска болница.
Оставям настрана – понеже посочихте за безспорните макроикономически резултати, че имаше времена, когато три години подред имахме икономически растеж над 6%. Но в крайна сметка това зависи от икономическия цикъл и от стимулите, които водите, ако желаете да водите политика, която да насърчава потреблението с цел увеличаване на растежа и привличане на инвестиции.
Госпожо Дамянова, разбира се, че когато се инвестира в училищата, когато се увеличават заплатите на учителите – нещо, което е хубаво, ние сме го подкрепяли.
Колеги, трябва да търсим резултат, когато инвестираме пари в нещо. Няма как да се гордеем с резултатите на българското образование, когато 41% от децата до 15 години са функционално неграмотни. Това, уважаеми колеги, означава, че когато те четат един текст, не могат да извлекат нужната им информация и да използват, за да постигнат своята цел. Това е нещо страшно! И това е в доклади! (Реплики от ГЕРБ.) Който се обажда, значи той не може и да чете. Ето това е проблемът. Това е! Вашите политики не ги отхвърляме, подкрепяме ги, но разберете, не е въпросът само да ги дадеш, трябва да търсиш и ефекта от това, така че наистина да се подобри качеството.
Към господин Биков. Затова казах, че това е комплексен подход. Важна, както казахте, е не само раждаемостта, а и че демографската криза е продължителност на живота и смъртност. Точно така е. Но в същото време нека да не влизаме в тези показатели, защото и там ще задълбаем много и, уверявам Ви, че резултатите не са в полза на България.
Колеги, само едни числа: през 2009 г. – 81 000 новородени, 2018 г. – 53 000. Колкото и политики да правите, ето ги реалните числа. Тук е проблемът. Ние го казваме, не за да се заяждаме. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, господин Председател. Предлагаме Ви подход и считаме, че той е печелившият. Колкото и да говорите, това са числата, което е страшно, и води до изчезване на нацията и на страната. Тук трябва наистина да има обединение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, днес за пореден път се убедихме, че наглостта, тази арогантност на БСП, на БКП, на пребоядисаните комунисти продължава и не знам още колко поколения ще продължава. Тук уж млади хора, а същата арогантност, същата наглост и същото безочие.
Три момента за кризите и за лечението в България. (Реплики от „БСП за България“.) Вие сте дали повод за тях.
Тук има депутат, виждам го, неговият дядо – секретарят на партията, абсолютно почтено застана и обяви пред народа: „След 10-и ноември партията ориентира България към капитализъм от най лош вид.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Това е истина, което говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Влезте в темата.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: В темата съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Влезете в темата по някое време.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: И този капитализъм прогони 2 милиона млади хора извън страната и продължава да ги гони. Ето тези хора ги няма тук, за да раждат и да има деца. Не съм го казал аз.
След това. Първите 20 години на прехода – друг Ваш виден депутат, не го виждам тук – публично излезе и каза: „Номенклатурата след 10-и ноември разграби всичко онова, което българският народ с кръв и пот построи.“ Значи, ако Вие не бяхте направили този див капитализъм според Вашите признания, ако Вие – номенклатурата и ДС, не бяхте разграбили държавата, днес щеше да има достатъчно средства всички болни въпроси да бъдат решени.
При 300 лв. минимална заплата по Ваше време, в края на този мандат ще бъде 750 лв.; при 600 лв. средна, днес в София е 1800 лв. – толкова ще бъде за цялата страна. За да се раздаде баницата, трябва да се омеси, трябва да има нещо в тавата. При 180 милиона за хора с увреждания, за които Вие говорихте тук цяла година, в момента са 450 милиона. Когато цифрите говорят, би трябвало малко да помълчите.
И третият аргумент. Господин Стойнев изброи страни от Източна Европа, които сега са в Европейския съюз, за високия им стандарт. (Реплики от „БСП за България“.) Забравяте едно единствено нещо, че в началото на промените там онези народи забраниха комунистическите си партии, лустрираха си обществото, започнаха да строят модерна икономика и днес са добре. Затова грешката на България и на старата десница е, че един път завинаги не приключи тези, които я разграбиха и създадоха в нея див капитализъм. Затова малко срам! Засрамете се пред българските деца и пред младите хора, които са в чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гърневски.
Заповядайте, господин Свиленски, за реплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, омръзна ми да правя реплики на господин Гърневски. Само че, господин Гърневски, тези, които разграбваха през 90-те години, бяха от Вашата партия – СДС и ДСБ. Вие бяхте два мандата кмет от тази партия, нали? Нали бяхте два мандата кмет? (Реплика от народния представител Спас Гърневски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля Ви, ще имате възможност да отговорите.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тези, за които Вие говорите, са в тази част на залата. Нека да бъдем откровени. Не искам да ги казвам поименно, те са в ръководството на Политическа партия ГЕРБ. За кого говорите Вие?! Аз не съм бил член на тази партия или някаква тяхна номенклатура. Вие хвърляте върху цялата група обвинения. Как не Ви е срам! Когато говорим за демографски проблем, когато говорим за раждаемостта, когато говорим за подпомагане на младите, Вие ни връщате в 90-а година. Това ли правите в този парламент вече три години?! Затова ли Ви плаща българската държава – да излизате от тази трибуна и да рушите, да плюете и да критикувате?! Хайде малко влезте, ако може, в релси, в час. Тук сме се събрали да говорим за политики, а не да връщаме времето, когато бяхте кмет на Пловдив, изгониха Ви и никога повече не се кандидатирахте. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Има ли втора реплика?
Госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, ще Ви прочета едно изречение от Доклада на БАН за демографските тенденции в България. Той казва: „Преди 10 години, 10 години, на 100 излизащи българи в пенсионна възраст други 124 българи са влизали в активна възраст. В момента този коефициент е 100 към 62, а във Видин, Габрово и Смолян е около 100 към 40. Как ще отговорите на тази тенденция, уважаеми господин Гърневски?! Аз съм сигурна как ще ми отговорите. Младите хора, трудоспособните, напускат България. И това наше предложение е точно в тази посока – да дадем малко глътка въздух на младото трудоспособно население, което да пожелае да живее, да работи и да ражда деца в България. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Трета реплика – господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гърневски, Вие въобще в час ли сте, в тази зала ли се намирате? Вие знаете ли в случая за какво става въпрос в предложението на БСП? Ако не знаете, да Ви разкажа, пък като направите дуплика, да вземете позиция по предложението.
Ние предлагаме да се намали годишната данъчна основа с 6 хил. лв., от което във всяко българско семейства за едно пълнолетно дете да останат по 50 лв., а за две – по 100 лв., и така нататък.
Това коментирайте! Какво ми говорите за преди 90-а година и след това. Кажете ми кой управлява последните 10 години, господин Гърневски? Кой управлява последните 10 години?! Кажете ми какво направиха последните три правителства за демографската криза в страната? Ама, коментирайте това, а не ми говорете за комунизъм и не знам какво, не вървят вече тези антикомунистически номера, дето ги прилагате в парламента. Силно съм учуден. Има доста мислещи хора в парламентарната група на ГЕРБ, а пък след Вашето изказване Ви ръкопляскаха и не знам защо.
Обръщам се към всички колеги от ГЕРБ – колкото повече пускате Спас Гърневски да говори от тази трибуна с неговия пещерен антикомунизъм, толкова се настройва българското общество срещу ГЕРБ. Ако искате ми вярвайте, ако искате не, но си направете едно Ваше проучване и ще видите, че е точно така. Аз Ви го казвам – не можем да вървим и да искате консенсус, а за всяко наше разумно предложение, което да се оборва с аргументи, излиза Спас Гърневски или Тома Биков и започва да сипе хули против комунизма и антикомунизма на n-та степен. Няма да става така! Оттук нататък ще трябват политики. Няма да можете вече да залъгвате народа с това кой лош и кой добър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Имате думата за дуплика, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Това, което казах в началото на изказването си, се потвърди отново. Много внимателно слушах дебата. Вие тук търсите решение, изтъквайки следствията на създадените проблеми, но тези следствия имат причини. Аз станах и Ви казах какви са причините, за да стигнем дотук и Вие това не можете да го отречете.
На първия ред лидерът на Вашата партия е активен участник в приватизацията. Арестите – пълни с милиардери, всички свързани с Вашата партия, водят се дела и следствия. По цяла Европа ги издирваха. Половината, не половината, една трета, ако върнете от заграбеното от Вашата крадлива партия, ще има за всички и за всичко! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Третото и най-важно нещо, господин Гьоков, кой какво говори… (Силен шум, провиквания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, да! Господин Гърневски, може ли да Ви помоля езикът Ви да бъде съответстващ!...
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Ще Ви кажа – десет години ГЕРБ лекува раните от Вашето управление и десет години народът не избира Вас, а избира ГЕРБ, значи ГЕРБ лекува раните от Вашето управление, така че да говорите… И още десет ще управлява, докато излекува раните от всичко, което сте нанесли на този народ!
А наглостта и арогантността – тя стои на първия ред в нашата зала и е кандидат за кмет на София! (Реплики и провиквания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене?
Заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, към Вас по начина на водене.
Наистина, доста неприятно, че след това изказване – то, дали има смисъл въобще да водим подобни дебати за демографията, защото когато се връщаме назад толкова години, надали от нас може някой да каже, че е виновен и че някой има вина. Това не е необходимо. (Шум и реплики отдясно.)
Тук става въпрос да се гледа напред и да се мисли за следващото поколение. Жалко, наистина, колеги! Вижте, това е дебат, за който аз самият казах, че никой не е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, нека да е по начина на водене, отправете бележката към мен.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Никой не отрича, когато се прави нещо, но и когато няма нужния ефект, също трябва да се каже. В 2009 г. има 80 хиляди раждаемост… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, моля Ви!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: След това спада двойно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обърнете се към мен!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: И въпросът, господин Председател, е, че когато се впускаме да се караме за това, което е било 90-те години, преди това, разбирате ли – това измества фокуса на дебата и показва, че този парламент е неспособен да излъчи единна политика именно за бъдещето на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: И това е Ваша вина, господин Председател, че Вие допускате подобни изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене.
Имате думата, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С най-спокоен тон ще поискам от Вас да накажете колегата народен представител за обидните му квалификации не само към първия ред на нашата парламентарна група, въобще към цялата група.
Тук се говореше за наглост и всякакви други подобни думи бяха използвани в дупликата му, в изказването му. Не отговори по същество на репликите и заради обидите му Ви призовавам да му отправите съответното наказание.
Говори за наглост човекът и обвинява нашата група човекът – септемвриец, писал стихотворения. Всъщност той не знае, че ГЕРБ са управлявали десет години, защото сменя партиите, да не казвам като какво. И собствената му партия не го издигна – неговата тогава, за втори мандат за кмет, така че този човек да дава оценки на цяла една парламентарна група, ето това е наглост.
Господин Председател, държим да накажете този народен представител, защото за пореден път се подиграва от трибуната на Народното събрание и обижда групата на БСП. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
По начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Съгласно нашия правилник Вие следва да упражните Вашите правомощия и контрол по отношение на воденето на дебата. В Правилника ясно е записано, че народен представител, който се отклонява от темата в дебата, първо, му се прави напомняне, след това забележка и така нататък. Вие нищо не направихте по този въпрос.
Винаги, когато Спас Гърневски излиза, то никога не е по темата. И аз се чудя дали да не се сезира Етичната комисия към парламента, защото това се повтаря постоянно и постоянно. И има основание това нещо да се направи. Господин Гърневски постоянно репликира нашата парламентарна група, обръща се нападателно към нас с квалификации към партията.
Това е партия, българска партия, Българска социалистическа партия, регистрирана съгласно законите на страната и нашата Конституция. Господин Гърневски няма право по този начин да се държи към партия, която е спечелила един милион гласа, и към всеки един български гражданин, който е гласувал за тази партия на последните парламентарни избори, така че, уважаеми господин Председател, направете поне забележка на господин Гърневски, иначе ставате съучастник в това позорно деяние. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Не бих искал да бъда съучастник, както забелязахте…
Отново ли?
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята забележка е към Вас, господин Председател.
Като бивши колеги Ви призовавам да бъдете по-смел и освен да бъдете по-смел, да бъдете и по-справедлив. И да не гледате Народното събрание като един посредствен катаджия (силен шум и реплики), който не глобява тези, които карат лексуси, а глобява тези, които карат хюндаи! Трябва да знаете, че след днешния ден и тези с хюндаите можем да станем интересни!
Моята забележка е сериозна и към Вас е да прилагате Правилника, така както е, и да постъпвате справедливо към всички народни представители – не един да прекъсвате, а друг да поставяте в условията да говори каквото си иска. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“. Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Някой ще ме ядоса… (Шум и реплики.)
Чакайте малко, господин Манев! Ще Ви дам думата.
Чакайте, защото в момента, като посредствен катаджия се опитвам да дойда на себе си! (Оживление. Реплики.)
И Ви моля, като идвате на тази трибуна, наистина бъдете внимателни.
Имате думата, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Господин Председателю, аз излязох на тази трибуна след доста дълго мислене дали да изляза, за да Ви направя забележка, но всъщност Вие с последните си реплики, които направихте, обезсмислихте тази забележка.
Виждате ли, когато сте толерантен към Българската социалистическа партия и към изказванията им…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към всички се стремя, господин Манев, да бъде толерантен.
МАНОИЛ МАНЕВ: Да довърша, може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължете.
МАНОИЛ МАНЕВ: Когато сте толерантен прекалено много към хората, които се отклониха първи от темата, към хората, които ни обвиниха, че не можем да четем, когато на тях им направихте компромиса и пропуснахте този случай и нещата стигнаха дотам, че точно същите тези хора да Ви правят забележки от тази трибуна.
Няма да влизам в подробности къде виждам Вашите грешки, защото Вие сте председател. Аз само ще кажа: колеги, каквото почукало – това се обадило! Като дойдеш на тази трибуна и като започнеш да крещиш и да обиждаш народни представители и цели парламентарни групи, обвинявайки ги в какво ли не и не получиш отговор от председателя, резултатът е някой от тези парламентарни групи, някой депутат да стане и да ти отговори.
Няма как да не Ви напомнят за нещата, които правите, когато Вие продължавате да се държите като наистина старите комунисти, чиито конгреси продължавате като бройка! (Реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не ми казвайте какво трябва да направя и Ви моля, седнете на мястото си! Имам мнение по въпроса.
За изказване, господин Ангелов. (Народният представител Георги Свиленски иска думата. Силен шум. Реплики. Уточнения на трибуната между народни представители и председателя.)
Вече дадох думата.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Аз мисля, че този дебат може би трябваше да се състои на първо четене, когато се обсъжда философията на Законопроекта.
За съжаление, от лявата страна твърдят, че всеки път управляващите ги обиждат, нападат или развалят дебата. Напротив, в 90% от случаите го правите Вие. За съжаление.
Вие не търсите общата позиция по определени въпроси, които са важни за държавата, Вие търсите как да има скандал в парламента и да черпите политически дивиденти. Това е факт.
Точно Вие от Вашата партия да говорите за демографската криза е малко, как да кажа, неестествено, защото огромните проблеми за демографската криза в България са заложени след 9-и септември 1944 г. (Силен шум, провиквания и реплики отляво.)
Защото много добре помните как отнехте, Вашата партия отне на хората земята, отне им магазинчетата, отне им цехчетата – дърводелските, отне им мандрите и всичко останало. Много добре помните, че Вие прогонихте хората от селата да ги правите работници, да ги вкарвате в панелките, а на тяхно място заселвахте по малките населени места, из селата, лица от циганския етнос и затова на 9-и септември, аз съм го казвал и друг път, в България е имало 60 хиляди хора от циганската общност, на десети ноември са 600 хиляди! А, кажете ми кой е виновен за това?
И как българите бяха прогонени от селата? Защото по времето на Българското възраждане именно българските села направиха демографския бум. Демографският бум на българите е от българските села. Вие прогонихте хората от селата – това е факт. И проблемът е заложен още оттогава и това го знаете много добре!
Аз не казвам, че вината е само във Вас. Тя е във всички нас, като политици, но като излизате тук и говорите за демография, трябва да се говори обективно и да кажете: ние сме допуснали това и това, Вие допуснахте това и това, не направихте това и това. Нека да има поне малко честност и морал в политиката, защото наистина огромната бомба е заложена тогава. И това е факт. Затова селата в България са в това състояние в момента. Хората ги няма!
Защото, пак казвам, Вие ги натикахте в панелките и това е факт! Колко деца да направят в панелките? (Оживление.) Къде да ги гледат? На терасата? (Силен шум. Смях.)
Ама, това е истината! Защо трябва да го премълчаваме? Защо само едните да имат вина, а другите – Вие сте винаги безгрешни?
И другото, и довършвам. По повод на Законопроекта, който е внесен и от господин Сабанов – това е нещо положително, нещо което е и пожелателно към работодателите и така нататък, нещо, което ще спомогне до някаква степен, може да е много минимално.
И в последните години наистина – и в предходния парламент, и в този парламент, и сега мнозинството работи, може да не е като цялостна, комплексна програма за демографията, която никога няма да се случи явно в България, защото няма разбирателство и няма да има никога, но въпросът е, че мерки, които са положителни и са против тази лоша тенденция, трябва да се подкрепят, а не да се търси под вола – теле.
И ще Ви дам и още един малък пример, което сме свършили в последните две-три години.
От 450 студенти – българи от чужбина, с български произход, за две години и половина сме ги увеличили с над две хиляди, които кандидатстват по Постановление № 103, българчета. Всяка година вече в България учат по две хиляди българчета от чужбина. Стипендията им е двойна спрямо преди две години, за да могат да имат стимул тези деца да учат в България, по някакъв начин да се издържат и да остават тук!
Ето, това са добрите примери. Може да са на парче, може да са недостатъчни, но ние ги правим тези неща, а Вие какво сте направили?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Първа реплика – господин Попов, втора – госпожа Клисурска.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Изказването на колегата Ангелов е блестящ пример, когато липсват реални аргументи, как се спекулира с историята.
Уважаеми колега, по социалистическо или комунистическо време България беше 9 милиона. Сега колко е? Около 5 милиона. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото какво? Кой управлява последните десет години, уважаеми господин Ангелов? Сега и Вие сте част от това управление. 9 милиона – 5 милиона!
Добре че бяха панелките, уважаеми господин Ангелов, защото в средата на миналия век това е било решение. Ако не бяха тези панелки, сега при Вашето управление хората щяха да спят на палатки (шум и реплики от ГЕРБ и ОП), защото не могат да си позволят хляб да си купят, камо ли жилище. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, репликата ми е свързана с това, което коментирахте – защо този проект не е на първо четене? Има го, внесен е на 14 юни и е разпределен на комисии, само че не е допуснат до залата, уважаеми господин Ангелов.
Ще Ви напомня дебата по време на бюджета миналата година. Спомняте ли си всички Ваши аргументи от „Обединени патриоти“ против нашите предложения по отношение подкрепата за младите семейства? Помните ли, че Вие ни предложихте дебат, който да бъде проведен в началото на годината, и в края на годината, когато гласуваме бюджета за 2020 г., да имаме налице политики, насочени към младите хора, в подкрепа на младите хора, задържането на младите хора? Такова е нашето предложение, но от Ваша страна не виждам конкретни предложения, защото Вие дадохте заявка, че ще ги има, но не ги направихте.
Разгледайте внесените законопроекти от нашата парламентарна група и ще видите, че ние сме активни и действаме в тази посока. От Ваша страна очакваме да ни подкрепите, защото това са политики за младите, трудоспособни хора на България, за всички. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Трета реплика – господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Ангелов, по принцип съм съгласен с основното, казано от Вас, но смятам, че то не беше достатъчно и трябва да доразвиете тезата си в няколко направления.
На първо място, че България, за съжаление, никога не стана 9 милиона, защото ни управляваха комунистите. От 22 промила естествен прираст, ако не ме лъже паметта, спаднахме до отрицателен естествен прираст в края на това комунистическо управление.
На второ място, защото тези хора с адекватната си икономическа политика прогониха 2 милиона българи от България. Естествено е раждаемостта да пада.
И не на последно място, поради неадекватната икономическа политика, която поддържа на ръба на мизерията населението години наред, за да може сега да бъдем най-бедната нация в Европа, да бъдем на последно място по всички класации, след няколко „успешни“ зими – виденови зими, луканови зими и така нататък. (Шум и реплики.)
Целият този комплекс от фактори безспорно се отразява на демографската ситуация в България и решенията не могат да бъдат палиативни. Не можеш да бутнеш тук и да се получи резултат. Демографските мерки се приемат с един срок от 20 години напред. Сега тук има някакви хорица, които желаят да се покажат много активни по темата, но всъщност би трябвало да ги е срам от това, което е правила партията им преди тях. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Дуплика – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Господин Веселинов, прав сте за това, което казахте. Да, аз искам само да си помисля, ако при тези управления на БСП, които споменахте, за България нямаше визов режим за западните държави, дали щяха да останат тогава един милион българи изобщо?! Само за това се замислете. (Реплики от „БСП за България“.) След Лукановата, Виденовата зима, че и за Орешарски – дали ако България беше безвизова за САЩ, Канада, западните държави и Европейския съюз, щяха да останат и един милион българи тогава, след Вашето управление?! Нямаше да останат! (Реплика от „БСП за България“.) Нямаше да останат!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Дай засега!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Понеже господин Гьоков се обажда от залата: „За сега.“
Господин Гьоков, за последните три-четири години, може да проверите официалната статистика, за първи път се случва над 30 хиляди българи от чужбина да се връщат в България за постоянно, което не се е случвало никога допреди това. (Смях и реплики от „БСП за България“.) И това е факт, може да го проверите! Никога не се е случвало по Ваше управление, а напротив. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Другото, което е – госпожо Жекова, Вие предлагате мерки за младите семейства, а ние искаме да предложим мерки за грамотната българска раждаемост. (Реплика от „БСП за България“: „То е за тях!“) Напротив, всички тези мерки, които предлагате, Вие ги предлагате: за новородено толкова, за младо семейство толкова и така нататък. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Въпросът е, че демографска криза има сред образованите семейства в България. Вие искате да подкрепяте неграмотната раждаемост в България и още повече да се заостри проблемът с тези гета и с това, което се случва. Това е истината!
И към господин Попов като първи репликиращ. Господин Попов, Вие сте от район, който е най-бедният в България и е най тежко засегнат от демографската криза. Доскоро председателят на Вашата партия – предният Ви председател е оттам. Какво направихте Вие с него, включително и като управляващи, да решите тази огромна демографска криза във Видинския край? Нищо! И излизате да говорите и да ми държите сметка на мен! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Имате думата, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, вземам процедура по начина на водене.
Господин Председател, това че допуснахте господин Ангелов да направи изказване преди моята процедура, не прави процедурата по-малко важна, и Вашата грешка също по маловажна.
Няма да си позволя да Ви сравнявам с катаджия, но Вие като председател на Народното събрание трябва да покажете наистина смелост, трябва да покажете наистина отговорност и трябва този правилник, който два или три пъти се опитахте да разгърнете, да го прочетете в частта му „Наказания“. Когато народен представител обижда, нагрубява, оскърбява колеги, министри, министър председател, там е написано какво трябва да му се случи. А Вие оставяте този човек там, на предпоследния ред, да продължава да стои в тази зала, да бъде един от нас, излизайки тук и обиждайки цяла парламентарна група (шум и реплики от ГЕРБ), ръководство на парламентарна група, един милион български граждани, които са гласували за тази парламентарна група, и Вие това го подминавате с: „давайте следващото изказване“.
Господин Председател, ние няма да продължим заседанието, докато на този човек не му наложите наказание. Това не се случва за първи път! (Шум и реплики.) Този човек злоупотребява от тази трибуна! Този човек обижда от тази трибуна! Този човек лъже от тази трибуна! Този човек е предател и спрямо собствената Ви партия! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Допреди един месец не смееше да се изкаже без Цветанов да му разреши, а сега е пръв изказващ се срещу Вашата партия и срещу господин Цветанов.
Вземете мерки – то е от грижа и към Вас, и към българския парламентаризъм, и към българските граждани! Не може в 2019 г. от тази трибуна да звучат такива слова! Недопустимо е! Във Ваши ръце е в момента да покажете дали българският парламент иска да работи за българските граждани, да решава техните проблеми, или иска да има скандали, да има противоборства, да има протести?! Моля Ви, веднага, след като завърша процедурата, да приложите Правилника, а Вие решете как да накажете господин Гърневски. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Да отговаря само на господин Свиленски. Понеже за втори път ме призовавате да проявя смелост, аз смелост съм проявявал, господин Свиленски и господин Недялков. Не тук, на други места. Бих искал да видя Вас в такава ситуация, като ме принуждавате сега да говоря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от народния представител Георги Свиленски.) Аз решавам на базата…
Не ми говорете! Изчакайте ме! (Реплика от народния представител Георги Свиленски.) Да, знам. Изчакайте ме. Аз решавам в момента дали и в каква степен да приложа Правилника, а ако постъпвам неправилно, има процедура, по която да ми отправите забележка.
В случая аз прилагам собственото си виждане за това, че народен представител (реплика от народния представител Георги Свиленски), дори когато по една или друга причина наруши този правилник, не е задължително, защото той е народен представител, да бъде наказван. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Наказанието на народен представител не е равносилно на наказанието на провинил се на пътя водач, за да използвам Вашата терминология. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.) Този правилник е, за да научи народните представители да се държат на тази трибуна като народни представители. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Да, аз вече казах, че имам мнение по въпроса, обмислям и освен това Правилникът…
Ако не спрете, ще приложа Правилника! (Реплика от народния представител Георги Свиленски. Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Освен това Правилникът не ме задължава да приложа моето мнение и да го изпълня на момента. Обърнете внимание, че в този правилник са изброени дисциплинарните мерки, без да се изисква те да бъдат приложени веднага и непосредствено. Тоест той дава възможност на председателя да обмисли своите действия така, както всеки един разумен председател трябва да постъпва, съобразявайки се с това народните представители кои са и кого представляват в тази зала.
Господин Попов, имате думата отново.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Процедурата ми е лично обяснение към господин Ангелов.
Уважаеми господин Ангелов, личните нападки показват слабост и липса на аргументи, от една страна, и интелектуална таванизация.
Но да премина към въпроса: какво сме направили за година и половина ли беше, колко, в управляващото мнозинство? За тази година и половина направихме доста неща, уважаеми господин Ангелов, за Видин, за най-бедния регион. Само част от тях мога да изброя, а за другите можете да дойдете във Видин. Заповядайте и попитайте гражданите. Защото, когато дойде министър от Вашето управление във Видин, то е, за да съкращава предприятия, за да уволнява хора, за да внася безработица в най-бедния регион. (Реплики от народния представител Юлиан Ангелов.) Затова идват Вашите министри, уважаеми господин Ангелов, във Видин и резултатите го показват на парламентарните избори. (Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.)
Резултатите го показват на последните парламентарни избори кой колко гласове и подкрепа е взел. Вие не сте на първите места, уважаеми господин Ангелов. Никъде Ви няма! (Шум и реплики.)
Освен това във Видин бяха върнати изнесените от това правителство институции от Видин. Бяха ремонтирани редица училища, читалища и много други неща. Заповядайте, елате и вижте! (Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.) Такива неща, които Вие почти за повече от половината Ви мандат не можахте и няма да можете да направите. (Шум и реплики.) Не само за Видин, а и за България, защото сте съюзници в едно такова пагубно управление, което и в момента, поради липсата на каквито и да било аргументи, Вие го показвате, че не сте кадърни да управлявате. Тук трябва да има държавнически подход и мислене, а не лични нападки и не такива квалификации на каквито сте свикнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Това не е политика и не е присъщо за един демократичен парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, завършете мисълта си. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ФИЛИП ПОПОВ: Това са в някои от другите републики или в миналото – там, където господин Гърневски обича да Ви връща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, моля, завършете мисълта си!
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Процедура по начина на водене, но времето е 14,00 ч., уважаеми господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дадохте ми думата три секунди преди да стане 14,00 ч., така че ще ме изчакате. (Силен шум и реплики.)
Господин Председател, Вие давате на господин Попов лично обяснение, без да има право на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ангелов, моля Ви! Моля Ви, господин Ангелов!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Той няма право на лично обяснение. Аз съм направил дуплика на неговата реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изчакайте. (Ораторът говори при изключени микрофони. Силен шум и реплики.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Аз искам да си довърша процедурата. Взел съм я три секунди преди 14,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Довършете си.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Има Правилник на Народното събрание. Три секунди преди 14,00 ч. съм си сложил картата и съм тук. Господин Филип Попов нямаше право на лично обяснение – това е факт.
Само ще припомня на господин Попов следното, като говори за Видин, и на Вас, господин Председател, какво са направили те във Видин, какво читалище ремонтирали, какъв салон. Ами то имаше един виц за Тодор Живков, където в едно село им казал: „Ще Ви направя и детска градина.“ Те му викали: „Ама ние нямаме деца.“ „Ами и деца ще Ви направим.“ Поне деца да бяхте направили, за какво ги правите тези неща?! (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Следващо редовно пленарно заседание на 26 септември 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Кристиан Вигенин
Нигяр Джафер

Секретари:
Юлиан Ангелов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания