Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 ноември 2019 г.
Открито в 9,00 ч.
06/11/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Станислав Иванов и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Имаме кворум. Откривам заседанието.
Ще Ви запозная с Проекта на програма за работа на Народното събрание за 6 – 8 ноември 2019 г.
Няма предложения от парламентарните групи за включване на нови точки в Програмата.
„1. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия Вносител е Министерският съвет – точка първа за четвъртък, 7 ноември 2019 г.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносител е Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 19 септември 2019 г. – точка втора за четвъртък, 7 ноември 2019 г.
5. Законопроект за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г. Вносител е Министерският съвет – точка първа за петък, 8 ноември 2019 г.
6. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част за петък, 8 ноември 2019 г.“
Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 38.
Предложението се приема.
Ще Ви запозная с две решения на Централната избирателна комисия.
„РЕШЕНИЕ
№ 1599-НС
30 октомври 2019 г.
относно обявяване на Руслан Здравков Тошев за народен представител в Трети изборен район – Варна, в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 30 октомври 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Лиляна Павлова Павлова като народен представител от Трети изборен район – Варненски, издигната от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Лиляна Павлова Павлова. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ е Руслан Здравков Тошев.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Руслан Здравков Тошев с ЕГН… за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ от Трети изборен район – Варненски.“
Следващото:
„РЕШЕНИЕ
№ 1600-НС
30 октомври 2019
относно обявяване на Мария Йорданова Цветкова за народен представител в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 30 октомври 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Волен Николов Сидеров като народен представител от Тридесет и първи изборен район – Ямболски, издигнат от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Волен Николов Сидеров. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ е Мария Йорданова Цветкова.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Мария Йорданова Цветкова с ЕГН … за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ от Тридесет и първи изборен район – Ямболски.“
Моля, поканете новоизбраните народни представители в залата.
Колеги, моля да станем за полагане на клетва. (Всички стават.)
Моля, повтаряйте след мен.
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ, МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания. Новоизбраните народни представители получават поздравления.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви запозная с постъпили законопроекти и проекторешения за периода 30 октомври – 5 ноември 2019 г.:
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и храните, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по образованието, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по културата и медиите, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по политиките за българите в чужбина, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е също на Комисията по здравеопазване.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите, Комисията по енергетика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси.
Следващо съобщение: В Народното събрание на 4 ноември 2019 г. е постъпил Програмният формат на Бюджет на Министерството на отбраната за 2020 г., чиито параметри съответстват на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. Материалът е предоставен на всички постоянни комисии и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание са постъпили: Становище на Фискалния съвет относно Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Актуализирана средносрочна прогноза за 2020 – 2022 г. и Становище на Фискалния съвет относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на всички постоянни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Становищата са публикувани и на интернет страницата на Фискалния съвет.
На 29 октомври 2019 г. на Народното събрание е предоставено разработеното и прието от Икономическия и социален съвет Становище на тема „Предизвикателствата пред труда в контекста на цифровизацията на икономиката“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по образованието и науката, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Последно съобщение. От Националния статистически институт са постъпили: Информация за ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 4 октомври 2019 г.; Индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през август 2019 г.; Индекси на промишленото производство през август 2019 г.; Индекси на строителната продукция през август 2019 г.; Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2019 г.; Стопанска конюнктура – октомври 2019 г.; Индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – септември 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от приетата Програма за работа:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.
Вносител е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
За да представите Доклада на Комисията – заповядайте, уважаеми господин Ячев.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 10 октомври 2019 г., обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура на основание чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На основание чл. 11, ал. 5 във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Народното събрание избира председател на Комисията по предложение на народните представители. В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
На основание чл. 9, във връзка с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Народното събрание следва да утвърди заедно с процедурните правила и съответните декларации: Приложение № 1 – Писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Приложение № 2 – Декларация – писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; Приложение № 3 – Декларация за несъвместимост, и Приложение № 4 – Декларация за имущество и интереси.
Отношение по процедурните правила взеха следните народни представители: Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова, Иван Вълков, Слави Нецов и Симеон Найденов.
След проведените разисквания Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“, без „против“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 5, във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
І. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се правят от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към решението;
- писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към решението;
- подробна професионална автобиография;
- копие от документи за завършено висше юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност;
- свидетелство за съдимост;
- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
- писмена концепция за работата си като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен и електронен носител;
- декларация за несъвместимост по образец – Приложение № 3 към Решението, утвърден от органа по избора;
- декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) – Приложение № 4.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с документите по Раздел I се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на електронна поща: anticorruption@parliament.bg не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Резултатите от проверката се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със свое решение изготвя списък на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на допуснатите кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.
3. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
5. Народните представители, членове на Комисията, могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решения за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
VI. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието могат да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ячев.
Приложенията от № 1 до № 24 включително са част от предложените процедурни правила.
Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Гласували 153 народни представители: за 150, против няма, въздържали се 3.
Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е прието.
Декларация от името на парламентарна група – имате думата, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви покажа една икона. (Показва иконата.)
Ще кажете: „Какво толкова? Ние знаем, Марешки е вярващ, обича иконите, сдобил се е с още една.“ Не! Ще използвам случая да Ви разкажа как съм се сдобил с тази икона.
Преди време – да не определям дни или седмици, в една община, която е от многото общини, в които за 30 години демокрация е упражняван геноцид над българския народ, нямало е достъп и продължава да няма достъп до лекарства и до много други неща, необходими за българите, дори и в големите градове в нощните часове. Тази икона ми е подарък от една община, затова че ние решихме този проблем, който всички, които са управлявали през тези тридесет години, не са го решили.
От една страна, съм горд и, естествено, щастлив за благодарността на българския народ, че вижда това, което се извършва. От друга страна обаче, ме е срам, че 30 години, в които ние даваме милиарди в здравеопазването, даваме милиарди за ненужни играчки, за ненужна ламарина, в много общини и села българският народ няма достъп до здравеопазване, няма достъп до лекарствоснабдяване и е оставен на божията воля.
Мина поредната предизборна кампания и всички се упражняваха във всякакви модерни неща – мръсен въздух, задръствания и всякакви теми, които не ги вкарват в конфликт с хора с голяма власт, със задкулисни кукловоди, с картели в различни области. Не чух нито един кандидат в нито една община да спомене и дума за ограбването на българския народ, за продължаващото ограбване на българския народ от картелите в горивата. Не чух дума за справяне с проблема от липсата на лекарства. Не чух дума, че няма нито една денонощна аптека или може би има някакво изключение, но аз не вярвам, че някъде има. Дори и да има денонощна аптека, тя работи незаконно, защото правилата, които са създадени от това Народно събрание, не дават право на бизнеса да работи в интерес на българските граждани. За това обаче никой не говори, защото е много удобно от картелите и в лекарствата, и в болниците да се получават лични спонсорства или партийни такива.
Уважаеми дами и господа победители в поредните избори, победители и в следващите такива, аз Ви приканвам да започнем да мислим поне малко в това Народно събрание – 10% ако отделяме за интересите на българския народ, аз съм убеден, че България ще бъде съвсем различна държава, нашите градове ще бъдат съвсем различни, а хората ще ни подаряват икони за благодарност, че сме се сетили за тях, а не като благодарност към отделен човек, затова че частично е решил проблема на една община.
Молбата ми още веднъж е: приземете се! Нека да свършим нещо полезно за българския народ. Този мандат отива към края си, а продължаваме да дъвчем пенсиите, битовата престъпност, циганизацията, неграмотния вот, купения вот все едно това е проблем от вчера и от онзи ден, че не е проблем от 30 години.
Кой носи отговорност за тези неща? Сега една партийна телевизия навън ме пита: „Това не е ли срам за всички Вас?“ Не, не е срам за всички нас! Срам е за всички Вас, защото ние не сме участвали никъде в управлението и не носим отговорността за всички тези безобразия, срещу които хората в момента роптаят. Ниската избирателна активност не е насочена към нас, ниската избирателна активност, както беше зададен въпросът, между другото, от партийната телевизия, е към Вас, защото сега се задава този въпрос. Преди петнадесет години казах, че Варна – 300-хилядна тогава Варна, се управлява с 15 хиляди гласа на БСП в продължение на няколко мандата. Да, сега не Ви харесва примерно, че ГЕРБ управлява със 600 000 – 700 000 гласа. Тогава и Вие управлявахте Варна с 15 000 гласа. Не е ли срамно? Срамно е!
Какво правим, за да вярват хората на политиците? Считам, че в това основно наше задължение – вече и аз се вписвам, включвам се, няма как, присъстваме, носим част от срама – е да работим в интерес на българските граждани, а не на партийните такива. Благодаря Ви. Бог да пази България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси – имате думата, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и госпожа Людмила Петкова – директор дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск до залата.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2019 г.
На редовно заседание, проведено на 10 октомври 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите госпожа Росица Велкова – заместник-министър, Мина Янкова, Наталия Чернева и Петя Копчева – началник-отдели в дирекция „Данъчна политика“; от Националната агенция за приходите присъства Пламен Димитров – заместник-изпълнителен директор, и Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология”; от Агенция „Митници“ – Георги Александров – заместник-директор, Светла Генова – директор на дирекция „Акцизна дейност и методология“, и Светослав Владимиров – началник на отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения“.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова.
Със Законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с установените с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане; предвижда се данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от Република България към друга част на същото предприятие извън страната и въвеждане на специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция; предлагат се и промени, свързани с прецизиране на разпоредби на Закона и улесняване на практическото му прилагане.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предлагат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за акцизите и данъчните складове, както следва:
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица предлаганите промени са свързани с облекчаване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
Синхронизират се разпоредбите, касаещи скритото разпределение на печалбата, с тези в Закона за корпоративното подоходно облагане; предлага се отпадне на задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица да включват в справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица наградите във вид на допълнителна игра и предметните печалби с незначителна стойност до 100 лв., които са необлагаеми; променят се дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“, като се синхронизират със същите понятия в Закона за корпоративното подоходно облагане; предлага се приравняване на доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове на доходи от трудови правоотношения.
В Закона за местните данъци и такси се предлагат промени, свързани с облекчаване на административната тежест, като отпада задължението собственикът да представя в общината документ от компетентен орган при прекратяване на регистрацията на превозното средство; предвижда се промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като това ще става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация; предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани, при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност, при извършване на патентни дейности съгласно Закона за местните данъци и такси, да подлежат на облагане с патентен данък; предлага се общинските служители да определят данъчна оценка за недвижимите имоти на предприятията в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данък за тях.
В Закона за данъка върху добавената стойност се предлагат промени, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки; въвежда се „режим складиране на стоки до поискване“, с който се цели облекчаване и опростяване на действащите правила за вътреобщностна търговия на стоки между лица от различни държави – членки на Европейския съюз, в случаите, когато прехвърлянето на разпореждането със стоката като собственик се случва след пристигането им в друга държава членка в един по-късен момент; въвежда се правило, въз основа на което при верига от последователни доставки на стоки, предмет на един-единствен вътреобщностен транспорт между две държави членки, извършен от или за сметка на междинен доставчик във веригата, да се определя транспортът към коя от доставките се отнася за целите на прилагане на освобождаването – облагане с нулева ставка за ДДС, предвидено за вътреобщностните доставки; въвежда се изискване за наличие на валиден идентификационен номер по ДДС на получателя на стоките в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или транспортът на стоките, като материалноправно условие за прилагане на освобождаване – нулева ставка за ДДС – при извършване на вътреобщностна доставка; предлагат се промени, свързани с транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право.
С оглед съобразяване с практиката на Съда на Европейския съюз, постановена в Решение по дело С-326/11 и в Решение по дело С-308/16, се предлага разширяване обхвата на понятието за „нови сгради“; предлагат се промени, свързани с регистриране и отчитане на продажби при неприсъствените плащания с дебитна или кредитна карта; прецизира се кръгът от лица, които са длъжни да подават в Националната агенция за приходите данни за доставки и движение на доставени/получени количества течни горива, както и за промяната в тях.
С цел намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса се предлага заявените електронни адреси за кореспонденция да се считат за електронен адрес за получаване на съобщения, съгласно чл. 28, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; предлага се допълнителна разпоредба, дефинираща доставка на стока по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, с което се постига по-пълно съответствие с чл. 14 от Директива 2016/112/ЕО; предлага се да не се счита за независима икономическа дейност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност дейността, извършвана от физическо лице по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице, във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя; въвеждат се правила за начисляване на данък при въвеждане и доставки на стоки, които са предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол, в съответствие с чл. 42 и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Предвижда се при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано в облагаемия оборот на всяко следващо лице, да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
Закон за Националната агенция за приходите
Във връзка с предложенията за неприсъствените плащания в Закона за данък върху добавената стойност със Законопроекта се предлага и промяна в Закона за Националната агенция за приходите, предвиждаща задължение за периодично предоставяне на информация от доставчиците на платежните услуги за броя и стойността на транзакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален ПОС терминал.
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
Предлагат се изменения и в разпоредби на Закона за акцизи и данъчните складове във връзка с прилагането на реда за възстановяване на акциз на стоки с платен акциз, които са предназначени за ползване от въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор.
Прецизират се разпоредбите относно датата, на която влиза в сила действието на предварителното изпълнение на актовете, издадени от директора на Агенция „Митници“.
Прецизира се разпоредбата на чл. 25 от Закона в съответствие с установената съдебна практика във връзка с отмяна на ревизионни актове с констатации за липси на акцизни стоки, в резултат на неприлагането на Наредба № 13а-0403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им.
Предлага се промяна, с която всички водачи на транспортни средства, превозващи акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“ или изпратени към освободени от акциз крайни потребители, ще трябва да доставят стоките до мястото на получаване, посочено в електронния административен документ или мястото на директна доставка.
Въвежда се административна санкция за физическите лица, които изпращат или пренасят/превозват акцизни стоки с търговски характер за друга държава членка в количества, превишаващи нормативно регламентираните за лична употреба.
Закон за счетоводството
Предлагат се промени, с които се прецизират, коригират и допълват някои разпоредби с цел по-правилното им прилагане в практиката.
Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, се освобождават от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър. Въвежда се облекчение за предприятията, които не осъществяват дейност, като се предвижда това обстоятелство да се декларира еднократно, а не както досега – ежегодно.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване при следните резултати: „за“ – 12 народни представители, без „против“ и „въздържал се“ – 4 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Уважаеми господин Веселинов, имате думата да представите Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет
На извънредно заседание, проведено на 30 октомври 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2019 г.
В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите и експерти от Министерството на финансите.
От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Петрова, като с оглед на функционалната компетентност на Комисията акцент в изложението ѝ бе поставен върху промените, които се предлагат в Закона за местните данъци и такси.
Във връзка с автоматизирания обмен на данни между Регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и съответната община, се предлага да отпадне задължението собственикът да представя документ от компетентен орган в общината при прекратяване на регистрацията на превозното средство.
Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предвижда промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като се предлага това да става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация.
С цел прецизност и обхващане на всички случаи, при които е невъзможно определянето на данъка при придобиване на имущества, се предлага възстановяване на предишни разпоредби, съгласно които при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък.
Предвижда се при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да уведомяват общината, като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата.
Предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност, при извършване на патентни дейности съгласно Закона за местните данъци и такси, да подлежат на облагане с патентен данък.
Предлага се общинските служители да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях. С направеното предложение се увеличават правомощията на общинските служители да определят данъчна оценка на недвижими имоти на предприятия.
Друго предложение е свързано с придобиване на превозно средство по наследство, като в случай че декларацията за притежавано превозно средство не е подадена в законния шестмесечен срок, служител на общинската администрация да образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в Регистъра на населението.
Предвижда се също така да отпадне разпоредба относно предоставянето от общините на ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за мерки за обезпечаване и събиране на вземания по Закона за местните данъци и такси. Отпадането се предлага, тъй като към настоящия момент разпоредбата не се прилага ефективно. От една страна, публичните общински вземания се предявяват за принудително събиране от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс, съответно обезпечителните мерки се налагат от тях, а от друга страна, характерът на информацията относно мерките за обезпечаване и събиране на вземанията към настоящия момент не позволява изпращането ѝ в структуриран вид, така че предоставянето й да бъде осъществявано ежедневно и автоматизирано.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа – „за“, без „против“ и 6 гласа – „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Господин Попов, имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, знаете, че законотворчеството, е една от основните функции на Народното събрание, от която, за съжаление, Вие очевидно бягате.
Доказателство за това е абсолютно нелепият начин, по който се опитвате да прокарате на практика цялата приходна част на бюджета, а именно данъчните закони. Повтарям в множествено число – закони, а не закон! През един закон обаче, през един дебат, през едно четене, през един доклад, Вие правите промяна в цялата приходна част на бюджета – Закона за счетоводството, Закона за ДДС, Закона за Националната агенция по приходите, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за местните данъци и такси и така нататък, да не изброявам всички.
Очевидно не сте си взели поука от миналата година от Закона за бюджета, който, знаете, има срок на действие една година, през който пренаредихте на практика почти цялото законодателство на Република България, включително Изборния кодекс. Мисля, че бяхте вкарали там Закона за младежта и спорта и други закони, нямащи касателство към Бюджетния закон.
Уважаеми граждани – бизнес българи, ако перифразирам с други думи, управляващите отново се опитват „на тъмно“, в буквалния и в преносния смисъл, да направят цялата приходна част на държавата през един доклад, през едно четене тук, сега, в пленарната зала, вместо през всички останали закони, както е съгласно Закона за нормативните актове, които уреждат тази материя. По друг начин казано, „на тъмно“ в буквалния и в преносния смисъл решават колко кожи да смъкнат от гърба на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Има ли реплики? Не.
Продължаваме с изказванията.
Имате думата, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Някои важни бележки по предложените промени в Закона, който разглеждаме в пленарната зала.
Първо, прави впечатление, че няма обсъждане по тези важни промени по корпоративното подоходно облагане. Уважаеми колеги, ако и сега влезете в интернет, ще видите, че под този закон, освен че е публикуван Законът с мотивите на правителството, няма нито едно становище – представете си, нито едно становище на бизнес организации по отношение промените на Закона в корпоративното подоходно облагане.
До три часа тази сутрин беше публикуван само докладът на втората комисия – Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Обърнете внимание, ако прочетете Доклада, в него е дадено изказването на представителя на Министерството на финансите. Няма нито едно изказване, няма никакво обсъждане, изчитат се мотивите, вдигат се ръцете и Комисията по регионално развитие Ви докладва, че Законът е окей и ние трябва да го гласуваме.
В Бюджетната комисия Докладът се е появил тази сутрин, не знам в колко часа. В Република България се приемат промени в Закона за корпоративното подоходното облагане – основната Бюджетна комисия няма доклад до някъде тази сутрин! Ако отворите Доклада на нашата Бюджетна комисия, ще видите, че там не е отразено никакво обсъждане – няма една дума. Отново мотивите на правителството, всъщност председателят на Бюджетната комисия – госпожа Стоянова изчете, повтори мотивите на правителството в 24 страници. Никакви становища, никакви обсъждания в последния момент. Поправките в този закон, които трябва да бъдат направени...
Да, като страна – членка на Европейския съюз, ние сме длъжни и трябва да си изпълняваме ангажиментите по хармонизация на законодателството и въплъщаване така да се каже на директивите на Европейския съюз в нашето законодателство. По това няма никакъв спор, само че начинът, по който се прави, и опитите покрай тези промени, свързани с директивите, да се прокарат и други интереси – това е нещо, което ние не можем да приемаме.
Второ, уважаеми колеги, няма да се уморим, но не знам вече какво да кажа. Сто пъти в Бюджетната комисия предупреждавахме колегите от Министерството на финансите, където би следвало и работят квалифицирани специалисти – да не се правят на Институт по литература, да не ни предлагат есета. Отворете, колеги, 24 страници мотиви на правителството – няма нито едно число в тях! От промените, които правим, не е ясно какви са ефектите върху бюджетните приходи, какви са ефектите върху бюджетните разходи! Нито едно число от Министерството на финансите! Затова го няма и в протокола на Бюджетната комисия.
Казах им: уважаеми колеги, знам, че можете да го направите поне докато Законът влезе на първо четене, предоставете на народните представители поне една табличка за ефектите. Няма такава табличка! За нас това е изключителна наглост да се правят промени, касаещи бюджета на Република България и приходите, без никакви разчети! Няма такъв парламент по света, който би започнал да дискутира подобни промени.
Освен това даваме много неприятен знак и на нашите, и на чуждите инвеститори. Уважаеми колеги, само от 2010 г. до сега има 40 публикации в „Държавен вестник“ на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и другите. Четиридесет! Законът е направен на швейцарско сирене. Кажете ми коя българска или чужда фирма може да прави бизнес планиране, може да си разчита приходите и разходите, може да си разчита инвестиционната политика? В крайна сметка, промените, които се предлагат, стават броени седмици преди изтичането на крайния срок. Директивите са от 2016 – 2017 г. Българското правителство – ГЕРБ и техните съюзници, какво правите от 2016 г. досега? Три-четири седмици преди да изтече срокът правим промени „на тъмно“ без доклади, без разчети, без становища, без никакви обсъждания!
Няколко положителни и други неща, които ни тревожат.
Първо, правилно се въвежда Директивата за решаването на въпроса за разликите между счетоводната и пазарната оценка на активи и пасиви на фирми, опериращи в България – чужди фирми на страни – членки на Европейския съюз. Идеята, свързана с така наречените хибридни несъответствия, е да се ограничат – и това е много добре, опитите на определени фирми да избягват плащането на данъци и в България, и в другите страни – членки на Европейския съюз. Това е добре и то трябва да бъде направено.
Но, уважаеми колеги, нали си давате сметка, че тези промени в директивите са заради това, че чуждите фирми, които оперират в България, да стане така, че да не плащат данъци в България, които са по ниски от другите страни – членки на Европейския съюз, с 10%, а водещите европейски икономики да си прибират по-голямата част от доходите, създавани на територията на Република България.
Затова казах, че липсват разчети, защото разчетите, те затова не ги дават, ще покажат, че тези промени по този начин ще доведат до намаление на приходите от данъци от корпоративно данъчно облагане.
Добре е, че намалява административната тежест в някои случаи, какъвто е случаят, разбира се, с необходимостта досега хората, които трябваше да ползват социални предимства, пред данъчните власти да представят свидетелства от ТЕЛК. Това е успехът на електронизацията на българското правителство – 2019 г., след като сме похарчили 2 млрд. лв. и изтекоха данните на 5 милиона българи и 800 хиляди фирми от НАП, че вече няколкостотин души няма да се налага да носят бележка от ТЕЛК. Това е добре, похвално е, само че то е капка в морето.
Добре е промяната в дефиницията и определянето на разликата между ликвидационен дял и данъчен кредит с оглед изясняване на точните плащания, които трябва да бъдат направени от физически лица, които притежават или получават такива ликвидационни дялове.
Но, уважаеми колеги, решавате въпроса с данъчното облагане и сега ще облагате по трудовоправни отношения лекарите, които специализират в държавните болници. Добре – не са ли помислили тези хора, че това беше моментът, в който лекарите, които ние искаме да стимулираме да специализират, да получават специализации в българските здравни заведения и лекуват нас, българските граждани, не им ли дойде на акъла в Министерството на финансите, че това е добър повод вместо да им регулират данъка върху доходите от специализацията, да ги освобождават или да плащат намален данък, за да стимулираме специализацията на нашите медицински кадри.
На следващо място – Вие въвеждате патентен данък за физически лица, малки, най-вече малки и средни фирми, но основно малки фирми и положителното, което казвате Вие, е, че този патентен данък ще се плаща в общината. Много добре, обаче тук видяхте ли, че този патентен данък затова е патентен, защото той няма да зависи от оборота на фирмите. Тоест това е въвеждането на данък под благовидния претекст, че ще бъде в полза на фирмите, само че това ще бъде удар върху малките фирми в общините, тъй като независимо от техния оборот те ще плащат един и същи данък.
Ами представете си доставката на стоки и услуги от една малка фирма в Свиленград да речем, или в София. Какъв патентен данък?! Той в София ще има един оборот, в Харманли, в Свиленград или в село Люляче – Врачанско, ще има друг оборот, но ще плаща един и същ патентен данък на общината.
Освен това, обърнете внимание, че се предлага една също благовидна на пръв поглед стъпка – общинските служители да определят данъчната оценка от гледна точка на разликата между счетоводните данни за стойността на активите и пасивите на фирмата, и тяхната пазарна стойност. И какво става сега? Голяма власт ще даваме на общините да определят този данък. Тоест ако дадена фирма, наша или чужда, е остойностила счетоводно даден актив за 500 хил. лв., тук казвате Вие, общината може да дойде и да им каже, че не е 500 хил. лв., ами 500 милиона.
Първи въпрос. Кой от общината ще прави тази оценка? Не е ли известно на вносителите, че тези оценки се правят от вещи лица на съда, когато се стигне до съд, а иначе Агенцията за приватизация има лицензирани оценители на активи. Общините нямат такъв капацитет.
Второ, това е истински блестящ извор на корупция. Представете си, това е ужас не само за българските, но и за чуждите фирми. Даваме право да дойдат двамата служители Пенка и Иван от еди-коя си община и да кажат: „Добър ден, Вие сте фирма еди-коя си. Я да видим счетоводно колко са Ви активите? Един милион – о, не, те са към 130 милиона.“ Какво правим по наша оценка, така че вместо да решим въпроса с неплащането на данъци тук се създават потенциални условия за ширенето на корупция.
Освен това, обърнете внимание, тук се предлага български фирми посредници, които осъществяват доставки на стоки и услуги през територията на България, да не бъдат регистрирани по ДДС и да не плащат ДДС, ставката да бъде нула, тъй като те просто транзитират стоките.
Добър ден! Какво ще стане с тези транзитиращи фирми? Колко данъци ще бъдат укрити, след като те не се регистрират? Каква е гаранцията, че тези стоки ще стигнат от точка А до точка Б, след като и при действащото законодателство митниците и другите държавни институции не могат да се справят с този въпрос?
И сега – повишено внимание! На девето място се предлага нулева ставка. Нулева ставка се предлага, по-точно нулев акциз за стоките и услугите, които ние ще доставяме на въоръжените сили на страни – членки на НАТО, на територията на България. Не знам дали забелязахте – много интересно!
Уважаеми колеги, тук се предлага българските болници, като купуват определени стоки с акциз, примерно горива, те ще плащат акциза, обаче ако примерно базите на Съединените щати в България, защото други въоръжени сили тук не идват постоянно, нали, ако те купуват стоки на българска територия, няма да плащат акциз. Добър ден! Отново много интересно! Обяснете на българските болници как стават тези работи!
Освен това, беше казано в Доклада, но не беше пояснено, че вече поради това, че имали измервателна техника нашите красиви и хубави петролни бази ще ги освободим от административна тежест и те няма да докладват на НАП какво става.
Дами и господа, големите петролни бази, ах тези хора, тези мултимилионери, защото това е бизнес за милиони и за милиарди, как ще ги облекчим ние с административна тежест, да не притесняват, ако обичат Националната агенция за приходите, да ги облекчим, за да могат да се справят и да си редят милионите, защото това са много натоварени хора.
В заключение, Вие тук, в този закон, въобще не сте помислили, като променяме корпоративното данъчно облагане Министерството на финансите да са помислили, че ние имаме фирми, които правят социални услуги и доставят стоки и услуги за българските здравни заведения, фирми, които доставят услуги за българското образование и българската култура – тях ги няма, но иначе чуждите въоръжени сили няма да плащат акциз! Хвала на такива промени! Ние няма да ги подкрепим и ще бъдем против. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гечев.
Реплики? Няма.
Продължаваме с изказванията.
Изказвания? Имате думата, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи пакета данъчни закони.
Първо, защото отново не е пакет, а в един закон всичко е натрупано, без да имаме възможност да обсъждаме поотделно промените във всеки един законопроект – като че ли данъчната теория, някой иска да я събере в едно. Ами тогава да направим един данъчен кодекс и да няма Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъка върху физическите лица, акцизи и така нататък.
Колко пъти трябва да говорим, че тази практика е, първо, абсолютно неправилна, и, второ, абсолютно ненужна. Какво спестяваме, кому го спестяваме? Така лишавате парламентарните групи да подкрепят един закон или да отхвърлят друг закон. Достатъчно е да имаме принципни несъгласия с някои от текстовете и да отхвърлим целия данъчен пакет.
Отделно от това, абсолютно безсмислено е да се спираме на отделните текстове – увеличаване на данъчното бреме и осигурителното за земеделските производители, и така нататък, и така нататък. Просто дори не ни се вижда нужно да аргументираме позицията си. Вие свеждате парламентарния дебат до това, да казваме от трибуната подкрепяме или не подкрепяме. Аргументите са напълно излишни за Вас, така че няма и да Ви ги дадем.
Нашата парламентарна група ще гласува против. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Реплики? Няма.
Продължаваме с изказванията.
Други изказвания? Господин Кънев, имате думата.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, сами разбирате, подозирате по-скоро, че ние твърдо няма да подкрепим този предложен закон.
Аз бих започнал с един цитат на една много уважавана от мен жена, това е бившият министър на финансите Христина Вучева, не един път го повтарям, че последните години се случва така, че: да, „всеки казва, има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти“. Последните години ние се занимаваме със собствените факти на управляващите. Днешният случай е типичен, защото не помня преди колко години се въведе тази практика, но в един закон, да правим промени в шест-седем закона мисля, че това е недопустимо.
Винаги дебатите по данъчните закони са били по-интересни от дебатите на бюджета, защото в края на краищата те формират бюджета, те правят неговата приходна част. И понеже отново става въпрос, че тези четири, пет, шест закона, които наведнъж, накуп ги променяме, между другото аз не очаквам да има и сериозни дебати днес, ние стигнахме дотам, че преди няколко години не помня при кого от председателите на парламенти – стигна се дотам, че нямаше абсолютно никакви дебати. Откри се, удари се чукчето и се закри.
Дай боже, да не е така и днес, защото много бихме искали да има дебат по тези няколко закона, защото винаги те определят бизнес средата и бизнес климата.
Бих искал да се спра само на няколко цифри, които касаят и бюджета, но него като резултат ще го гледаме, доколкото знам, другия вторник и сряда, който до голяма степен е резултат на това, което днес ще гласуваме и ще приемем. Тоест ние няма да го гласуваме, ние ще гласуваме против.
Първо, няколко думи по темата брутен вътрешен продукт и как така се получава, от какво зависи и защо е такъв. На пръв поглед тези 3 – 3,5%, които ще гласуваме най-вероятно другата седмица, са добри. Но в същото време искам да Ви напомня една друга цифра – числата, които дава Националната банка, потвърдени от Световната банка. Годишно в България влизат между 5 – 5,5 млрд. лв. от българите, които ние изгонихме, и българите, които работят в чужбина. Това са чисти – данъчно изчистени пари, пари за потребление. И когато ние се хвалим, че ръст от 3% при около 120 милиарда брутен вътрешен продукт са великолепен показател, сами разбирате, че само това, което идва от чужбина, го покрива.
Второто, което бих искал още един път да коментирам, това е така нареченият Индекс Джини от 2018 г., а индексът е показател до каква степен има отклонения от въображаемата и теоретичната права на пълно равенство.
Защо се спирам и на този показател? Защото всичко това, което ние днес приемаме, отново ни вкарва в спиралата на увеличаване на неравенството. Ако в България през 2008 г. е бил 35%, миналата година е бил 40%. Средно за Европейския съюз е около 30%. Сами разбирате, че даже в една Турция няма такова разделение в обществото, каквото е тук.
Още един показател – отново по темата разслоение в обществото, което до голяма степен днес трябва да коментираме, защото това, което предлага Министерският съвет с промените в законите, има пряка корелация към всичко.
В момента ние сме с най-голямото разделение в обществото в Европейския съюз – 8,2 пъти имаме разлика между 20-те най-богати високодоходни групи с 20% най-нискодоходни.
И отново няколко думи по темата икономика, защото модерното, както цитира един Ваш министър – на управляващите, модерното е да се плащат добри заплати, не е модерно да се плащат ниски заплати.
Българският бизнес мисля, че вече разбра, че да реже клона, на който стои, това е глупаво. Увеличението на заплатите върви в едни нормални темпове. Но има теми, които ги коментираме години наред и които за пореден път не намират никакво отражение в тези предложени закони.
Аз мисля, че е време отново Министерството на финансите и всички ние да го принудим, да разгледаме ускорената амортизация на софтуера в компютърните технологии. Имам предвид стопроцентна амортизация.
Искам да помоля и отново да разгледаме така наречената ускорена амортизация на данък сгради. Времената се промениха. Разберете, 4% амортизация, 25 години амортизация на данък сгради е много. Аз напълно разбирам Финансите, защото при едно мое питане като председател на Комисията до министъра на финансите, той отговори, че това има пряка корелация към фиска и към корпоративния данък. Да, така е, но нека да видим различни варианти – ускорения от 25 на 20 години, на 15 години. Как това ще се отрази? Съвременните технологии на строителство предполагат съвсем друго. Не можеш да изчакаш 30 години, 50 години за амортизация на една сграда.
Искам да Ви кажа, че с голямата шумотевица, която вдигнаха Министерството на финансите и правителството по въвеждането на данък уикенд, подлудихме българския бизнес. Луди ги направихме да прехвърлят коли, да пишат пътни листове, да водят тетрадки – какво ли не. Мога да Ви съобщя крайния резултат – 12 млн. лв. годишно, по милион месечно.
Искам също да обърна внимание какво правим с такса смет. Вече няколко години управляващите обещават, че твърдо въвеждаме нови правила на такса смет – плаща замърсителят. Година след година ние го отлагаме. Отложихме го за след кметските избори.
Какво правим сега, ГЕРБ? Спечелихте повече области и общини, пак ли ще го отложите за след няколко години, за да чакате следващите избори – парламентарните? Мисля, че в тези неща трябва да влагаме по-малко политика, повече разум, а не емоции.
Наредбата за командировъчните.
Толкова пъти едно и също повтаряме. Вие сами разбирате, че самото Министерство на финансите създава сив сектор. Кой може да изкара в чужбина с 35 евро?
Спирам се на тези детайли, защото по самите закони – Румен Гечев го каза, ние между първо и второ четене имаме доста поправки, които ще вкараме, но има концептуални въпроси, в края на краищата трябва да облекчим бизнеса и да спрем да се занимаваме с глупости.
Диференцираните ставки в ДДС.
Какво толкова сложно има? Нямала възможност българската администрация да го администрира?! Е, гърците имат възможност, румънците имат възможност. В Европейския съюз единствената държава без диференцирана ставка е България. Разбира се, ние имаме една за така нареченото настаняване, акомодейшън в туризма. Толкова ли сме тъпи и загубени, че да не можем да въведем това, а се налага за определени стоки и групи?
Няколко думи по темата дивиденти. Тази болна тема – какви огромни дивиденти печели бизнесът и как краде!
Трябва да Ви кажа, че физически лица се разпределили миналата година 7 млрд. 285 млн. лв., но са ги разпределили на 224 хиляди човека, средно под 35 хиляди. По-интересното е за микрофирмите – 152 хиляди фирми са разпределили 500 млн. лв., средно около 3 хил. лв. на фирма. За микрофирмите говорим! Знаете, че това са фирми до девет човека.
Още една интересна тема. Ние всичките плачем в момента за индекса „свобода на словото“ – България е много зле, закрито е, няма свобода – драмата е пълна. Там сме някъде, доколкото знам, след 115-ото място.
Трябва да Ви кажа, че по това, което Симеон Дянков навремето организираше и пишеше, тъй наречената класификация Doing Business на Световната банка – присъединяването към електромрежата, България е на 158-о място. Отидете Вие да присъедините някого, без да се наложи да давате рушвет и да чакате 180 дни! Същото е с ваденето на строителни разрешителни – 140-то място.
Искам още две думи да Ви кажа, защото темите „бизнес климат“, „бизнес условия“ са изключително важни за нас. Ние, за да можем да коментираме бюджета, за да можем да коментираме това, което днес приемаме, в един момент трябва да се спрем на тези въпроси. Коментираме ги не един път!
Приключвам, тъй като, доколкото виждам, времето изтича, има най-вероятно и други изказвания. Един път съм го коментирал…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате достатъчно време, продължете.
ПЕТЪР КЪНЕВ: Има време, тогава нямам намерение да свършвам.
Ще приключа с нещо, което съм Ви го разказвал един път преди 10 години. Има една история с рибката и аквариума. Доказано е, че паметта на рибката е шест секунди. Една рибка плувала в един аквариум, обикаляла го и на всяка седма секунда светът бил нов, тя виждала всичко отново и всичко започвало да ѝ харесва и да го коментира. Имам чувството, че в много случаи ние, хората в тази зала, сме в ситуацията на рибката – едно и също нещо си го повтаряме години наред, години наред и дотук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Има ли реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Имате думата, уважаеми колеги.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене и изказване? Добре.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Дариткова, неслучайно се обръщам към Вас, а иначе репликата е по начина на водене, господин Председател. Не е нормално, когато се гледат данъчните закони, когато са в основата на един бюджет, управляващите да мълчат. Искате да имаме конструктивен диалог, искаме да се грижим за рейтинга на Народното събрание, защото от няколко седмици това ни се повтаря постоянно, и в същото време да говори само и единствено опозицията и Вие да мълчите?!
В крайна сметка е съвсем нормално Вие да излезете и да защитите тези закони! В крайна сметка Вие, не стига че нарушавате и Правилника, вкарвайки ги в „Преходни и заключителни разпоредби“, но в същото време не излизате и не ги защитавате! Срам ли Ви е, не ги ли одобрявате или прочее…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен нещо ще кажете ли, господин Стойнев?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …гласувате механично, но това не е парламентаризъм!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Най-нормалното е някой да излезе…
Разбирам, господин Председател, и към Вас е. Моля Ви, да призовете Вашата парламентарна група…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще ги призова. Благодаря Ви.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …поне някой да каже своето мнение, може и различно да е от това, което е внесено, но поне да има някакъв дебат. Пак казвам: не е нормално в една парламентарна държава – членка на Европейския съюз, да говори единствено и само опозицията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Госпожо Янкова, имате думата.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата по отношение на разглеждания Законопроект, първо, с едно възражение. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Удължете времето.
ДОРА ЯНКОВА: Да, поисках удължаване на времето.
Беше редно Министерският съвет да внесе изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Защото, вижте, за първи път се фокусира в този законопроект и в мотивите, сподели го Румен Гечев, един акцент, който е важен за общините, но не е тема и нямат капацитет общините да го решат. Това означава, че видимо има проблем и ние само го маркираме, замитаме го и ще го оставим нерешен. Какво имам предвид? В мотивите е записано, че се предлага общинските служители да определят данъчната оценка на недвижими имоти на предприятията в случай на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване и избягване плащане на данъка за тях. И с направеното предложение се увеличават правомощията на общинските служители да определят данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията.
Сега тук има един такъв въпрос – по-назад е описано, че общината може да вземе вещи лица и отива в ревизионно производство. Тук една голяма част сме били общински съветници, други в живота сте се занимавали с предприемачество и бизнес, трети са били кметове – много и различни са случаите как се фокусират и как се отчитат отчетните стойности. Лично аз мога да споделя, че в кметството в Смолян има една сграда, която е придобита с покупка за 8 хил. 900 лв. по отчетна стойност, а тя е много по-скъпа като статут и сграда. До нея има сграда, придобита по друг начин, на 200 хиляди в един и същ периметър, и още една нова, изградена за милион и 500. Как ще вкараме общинската администрация да е арбитър коя сграда колко струва и отчетната стойност дали е справедлива или не?
Да, има игра, когато определени счетоводители играят с отчетните стойности заради амортизационните, тук обаче са различни и много казусите и няма как общинската администрация да отиде, да заведе всичките тези процеси – да плаща за вещи лица, да отива в ревизионно производство, и след година-две да получи малко повече данъци. Има подобен случай за такова производство в Девин. Да, дошли са повече пари, но дали с това пожелателно решение в момента ние ще имаме възможности да направим една справедливост, която е необходима?
Второ, искам да споделя това: не е ли в момента необходимо, тъй като с друг закон и с друг нормативен акт е създадена тази несправедливост – и защо ние отново горещия картоф да го дадем на общините? Смятам, че ако ние имахме време за един смислен дебат, този въпрос можеше да се реши – с общините, с Министерството на финансите, с бизнеса.
Искам да Ви кажа, уважаеми колеги, за да вземете информирано решение, а не да гласувате така, стихийно, тъй като го предлага Министерският съвет – ще се вкарат кметовете на общини в едни противоречия с бизнеса, а всички в кампанията се клеха как ще създават добра бизнес среда. И тъй като има несправедливост, нека не ги хвърляме те да изправят тази несправедливост! Друг е законът, по друг начин това може да бъде решено.
На последно място, аз смятам, че за такъв вид дейности общините нямат и капацитет, защото звената „Местни данъци и такси“ нямат възможности, а нямат и политическа воля да вземат решения как да решат този въпрос. Така че тук е едно грубо вкарване на общините в противоречие с бизнеса и съответно създаване на едни условия, които не са добри за средата: отношение община – бизнес. Не това е основният проблем обаче. Тъй като гледаме пакета за данъчните закони, трябваше правителството да внесе Закона за местните данъци и такси отделно, да го обсъдим обстойно, да оставим малко време с новите власти, които сега са избрани, и да видим как могат тези въпроси да бъдат решени, в това число тук в случая и бизнесът е партньор. Иначе ще създадем условия за лов на вещици, което не го пожелавам на нито една община, тъй като то няма да свърши своя ефект.
Затова, скъпи колеги, в тази му част няма как да го отделите. Ние ще отхвърлим Закона категорично, но няма да имаме време и възможности да направим справедливо предложение, защото то е въпрос за по-дълъг дебат. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Реплики?
Заповядайте. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря за аплодисментите, колеги отляво!
Госпожо Янкова, не сте права. Права сте в тази част от своето изказване, в която казахте, че там има проблем и наистина се използват счетоводни трикове и нарушения на счетоводното законодателство, за да имаме различни оценки, данъчни, в случая счетоводни, които се декларират за имоти на фирми.
Това, което се прави обаче в момента, е просто едно допълнение към настоящия чл. 21, ал. 4, който дава и е дал досега възможност на общинските служители, при липса на данни, когато те по един или друг начин не получават от фирмата данни за отчетната стойност на обекта, да определят такава чрез вещи лица, и съответно ревизионно производство, защото това е пътят по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за който те имат право. Сега това просто се разширява и за случаите, в които отчетната стойност е определена в нарушение на счетоводното законодателство – и отново чрез вещи лица, и ревизионно производство. Знаете, че общинските служители имат права по ДОПК нацяло, така както всички останали ревизионни и контролни органи, в ДОПК има механизми за начина, по който, когато има нарушения на счетоводното законодателство, може да се определи истинската стойност. Това е, което се прави в момента.
Затова, което Вие казвате, че общините нямат такъв капацитет, може би имате основание, може би не за всички общини става дума, но за по-малките общини, но аз не знам това как би могло да се реши. Може би предлагате да върнем обратно местните данъци и такси към НАП? Защото преди години именно по настояване на общините, и аз много се съмнявам, че те ще се съгласят с това, местните данъци и такси преминаха не само на администриране, но и на контрол на съответните общини. Мисля, че това е по-правилно, защото те си познават и региона, познават си и обектите и биха могли да осъществяват този контрол по-добре.
Така че аз не виждам драма в този текст. Ако той според Вас създава на общините изискване, с което те не могат да се справят с капацитета си, има начин да се обучат и да изпълнят Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Друга реплика има ли? Не виждам.
Госпожо Янкова, заповядайте.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Стоянова! Не предлагам да върнем на НАП събирането на местните данъци и такси, но нали знаете, че в един голям град, една голяма община се явяват собствениците, които имат активи на промишлени предприятия, или по друг начин казано, и те си носят самата отчетна стойност. Как и кой ще бъде този човек, който ще констатира, че там, видите ли, има съмнение? Примерно! Или интрига, или натопяване, или мачкане, или нещо друго!
Ако примерно дадем срок, дайте да направим преглед на всичко в предприятията, да се направи една експертиза. Това много малко общини могат да го направят – и капацитет няма, и моето съмнение – да, проблем има, но моето съмнение е, че ще създадем условия за лов на вещици. А в крайна сметка може би бизнесът и общините в следващия период ще трябва да отидат в своите си отношения. Една възможност е, но го няма капацитетът и няма да се постигне ефектът, който е маркиран като проблем и той няма да бъде решен.
Даваме един инструмент на общините някой, ако не им харесва някъде, да попритиснат и да натиснат и тъй да създадем условие за корупция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Колеги, продължаваме с изказванията.
Изказване – господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, наистина е доста смущаващ фактът, че приемането на данъчните закони, които са основата на бюджета за следващата година, който предстои да бъде приет, минават без никакъв съществен дебат и като предложения се представят на Народното събрание в последния възможен момент.
Колегите говориха за част от проблемите, които не дават основание да подкрепим този законопроект. Аз ще прибавя към тях още няколко примера.
В Преходните разпоредби, както разбрахте, се правят много промени в други закони, включително в § 17 се правят промени в Закона за данъка върху добавената стойност, в който, забележете, по същество се въвежда облагане с данък добавена стойност на прехвърлянето на акции или дялове, които дават на притежателите им юридически или фактически права на собственост върху нов недвижим имот или на част от него. С една дума, в резултат на тази промяна се предвижда облагането с ДДС на прехвърлянето на дружествени дялове. Има логика да се търси оптимизиране и въвеждането на такъв тип рестрикции, защото е факт, че има заобикаляне от задължените лица за заплащане на ДДС, опитвайки се да прехвърлят дружествени дялове или акции, с които по същество прехвърлят разпореждането върху недвижима собственост. Но така направена тази промяна, без предварително обсъждане, в последния момент дава изключително неприятен сигнал към цялата бизнес среда в България, дава неприятен сигнал към българските и към чуждите инвеститори и дава възможност Приходната администрация по свое усмотрение да предизвика дадени ревизии, възможността за изискване и начисляване на ДДС при такива нормални сделки, каквито са прехвърлянето на акции, на дружествени дялове между дружества или с физически лица.
Считам, че с такъв тип значителни законодателни промени бизнес средата не може да се облага така, без да се вземат съответните аргументи, разговори и дебати при това и без да има много ясно как ще въздействат върху целия бизнес климат на страната.
Колегите казаха няколко думи за промените, които се правят в Закона за местните данъци и такси. Наистина и там се цели да се коригират порочните практики с намаляване на отчетната стойност на недвижимите активи в предприятията и заобикалянето за внасяне в пълен размер на местните данъци и такси, но считаме, че отново не е намерен подходящият начин. Ако има такъв проблем, а то има, би следвало да се променят нормите, водещи до създаването на тези предпоставки, а не да се прехвърлят на общините такъв тип правомощия, които много трудно те ще изпълнят.
По същество не казвате нищо с промените, които предлагате в Закона за местните данъци и такси, не казвате нищо за надвисналата наказателна процедура върху България за начина, по който се определя и таксата „битови отпадъци“, а знаете, че там ние сме в сериозно нарушение и за пореден път ще се отложи въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и по този начин застрашаваме българската държава, българските граждани от съответните наказателни санкции, които Европейската комисия може да ни наложи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Бойчев.
Реплики? Не виждам.
Изказване?
Госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, аз ще се изкажа съвсем кратко. Първо, този законопроект и законопроектите за изменение и допълнение, които са в Преходните и заключителните разпоредби, в 90% от обема си транспонират директиви – шест броя европейски директиви. Освен текстовете, които транспонират новите неща в директивите, има няколко разпоредби, които касаят намаляване на административната тежест на данъкоплатците, което всички в тази зала, естествено, би трябвало да подкрепим, както и транспонирането на директивите, и няколко разпоредби, които правят корекция с цел да се предотвратят възможностите за избягване на данъчни плащания. Тези разпоредби основно са в Закона за данъка върху добавената стойност, може би и тази разпоредба, за която говори госпожа Янкова – в Закона за местните данъци и такси.
Искам тук, от тази трибуна, да кажа две неща. Първо, не съм съгласна с това, че е нямало достатъчно време за обсъждане, че е нямало достатъчно време за вземане на различни мнения. Законът е гледан в Комисията по бюджет и финанси на 9 октомври 2019 г. Днес сме 6 ноември 2019 г. – това е един месец по-късно. Мисля, че всеки, който искаше да търси различни мнения и обсъждания на текстовете, можеше да го направи. Но тук, от тази трибуна, ние не чухме някакви конкретни неща, с които колегите не са съгласни или пък имат различно мнение или различни предложения.
Второ, искам да кажа, че Законопроектът не е само законопроект и мотиви към него. Има две други важни части. Първата от тях е оценката на въздействието, където се намират въпросните числа, цифри, за които говореше колега отляво, които показват именно какво очакваме като въздействие върху бизнеса и върху бюджета. Но още по-важно е една голяма, дебела таблица, в която е цялото обществено обсъждане, което се е случило по всеки един текст. Там са мненията и становищата както на бизнеса, на различни неправителствени организации, физически лица, които са решили да вземат отношение, така и отговорът на администрацията по тях. Така че в никакъв случай не съм съгласна, че не е имало обсъждане.
В този смисъл аз смятам, че тук не се състоя дебат, защото нямаше какво да дебатирам. Пак повтарям, шест европейски директиви, за които цялата зала трябва да е съгласна, че трябва да бъдат транспонирани, няколко разпоредби, които касаят намаляване на административната тежест. Надявам се да имаме общо съгласие по това и няколко разпоредби, които може би Вие няма да подкрепите, но тяхната цел е единствено и само избягване на възможността от страна на данъкоплатците да укриват данъци – това, което ми се струва, че също всички ние тук, в тази зала, трябва да подкрепим. Защото сами говорите за сива икономика, а нейното проявление е в укриването на данъци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Реплики?
Имате думата, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Стоянова! Първо, искам да бъде съвсем ясно, колежке Стоянова, че нашата парламентарна група не е против директивите на Европейския съюз и ние го изразихме съвсем ясно. Но ние сме против това покрай директивите на Европейския съюз да бъдат прокарвани и други текстове в поредица от закони – седем други на практика, които имат сериозно влияние върху бюджетните приходи на страната. И, второ, ще повлияят върху съдбата на редица български фирми. Така че трябва да разделим тези неща.
Трето, не можем да се съгласим, госпожо Стоянова, че като влезете в сайта на Бюджетната ни комисия и на парламента, няма никакви становища. Не е приемливо това правителството и съответната комисия, в която мнозинство имат управляващите, то да си редактира становищата, да си прави едни хубави таблички и да ни ги дава – който иска да ходи в таблиците, редактирани от правителството. Не, там има графа „Становища“, госпожо Стоянова, и тези становища трябва да са качени там, но те не са.
И накрая, най-важното е – знаете го, моля Ви, окажете, ако трябва, натиск върху министъра на финансите. Иначе, като не представят никакви разчети, госпожо Стоянова, ние ще предложим да прекръстим Министерството на финансите примерно на „Максим Горки“ – те пишат есета и литература.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ако обичат, числа да донесат! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Друга реплика? Не виждам.
Дуплика, госпожо Стоянова?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Няма нужда да отговарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, други изказвания? Не виждам други изказвания.
Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет.
Гласували 188 народни представители: за 104, против 81, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, в Северното фоайе ще бъде открита изложбата „Унгарският парламент“, посветена на приятелството между българския и унгарския парламент, на дълголетните връзки между двата народа. Експозицията показва историята на унгарския парламент от проектирането и построяването му до днес. Всички народни представители са поканени!
Следващо редовно пленарно заседание – на 7 ноември 2019 г. от 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 10,44 ч.)Заместник-председател:
Емил Христов


Секретари:
Станислав Иванов
Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни заседания