Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 4 май 2017 г.
Открито в 9,02 ч.
04/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков


ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги! Моля, заемете местата си.
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена като точка в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание.
Вносител е Димитър Главчев – председател на Народното събрание, на 3 май 2017 г., като предлагам това да стане точка първа за петък – 5 май 2017 г.
Моля да гласувате.
Гласували 206 народни представители: за 203, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, позволете да Ви припомня, че след постъпването на Указа на Президента, който се очаква да стане всеки момент, с който се предлага Народното събрание да избере министър-председател, ще направя предложение, пак на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъдат включени като точки в днешната ни Програма:
1. Избиране на министър-председател на Република България.
2. Приемане на структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерския съвет на Република България.
Но това ще стане след постъпване на Указа, за да Ви съобщя и номера му.

Продължаваме с останалата ни точка от Програмата, която имаме за седмицата, а именно:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г.
Моля, някой от вносителите да представи Законопроекта.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди няколко дни започнахме този дебат, а не стигнахме до правилното решение, въпреки че повечето от нас, включително представители от мнозинството, определиха начина, по който се определят депутатските възнаграждения в момента, като недостатъчно адекватен и несправедлив. Че има нужда от нов подход за изчисление на депутатските заплати е факт, но това не трябва да ни кара просто да седим и да чакаме да дойде моментът. Има нужда от нов механизъм и ние сме готови да работим за него.
Междувременно обаче е необходимо да спрем непрестанния растеж на депутатските заплати. Ако Вашите прогнози и тези, които се споделят, са верни, само след месец-два всеки един от нас отново ще трябва да обяснява на избирателите си защо е повишил заплатата си с няколкостотин лева. Напълно разбираемо е в страна, в която 2,5 млн. души, според данни от Евростат, живеят под или около прага на бедността – това дразни. И дразни справедливо!
Вчера тук изслушахме министрите, отговарящи за нашата сигурност, и видяхме, че полицаи, пожарникари, военни работят заедно с порциона за храна и извънредния си труд за заплата средно по-малка от средната за страната, а според нашия Правилник ние вземаме три пъти средната заплата. Тринадесет категории висши държавни служители са обвързани пряко или косвено с нашите заплати. Това са шефове на комисии, това са най-различни регулаторни органи. Това са хора, с чиято работата невинаги сме съгласни, но непрекъснато увеличаваме заплатите им! Защо? Поради един формален механизъм!
Малко са професиите, ако въобще има такива, с толкова честа индексация на заплатите – да индексираме заплатите си на всеки три месеца, след като не сме индексирали пенсиите повече от 10 години! Затова настоящото решение е не само да замразим заплатите, а и да ги намалим! Това трябва да е първа стъпка към преосмисляне на начина на преизчисление и определяне на заплатата. И понеже се появиха много спекулации, нека да кажем ясно: по същество нашето предложение е основната работна заплата на депутатите да бъде определена към месец декември миналата година, преди да влезе в сила последното преизчисление, за което всички чухме и усетихме на гърба си гнева на хората, защото то попадна точно в средата на предизборната кампания. Тогава всички казаха: още не са започнали да работят, а си вдигат заплатите! И можем ли да ги обвиним, че говорят така?
Заплатата ни, ако приемете нашето решение, ще стане 2 хил. 970 и няколко лева. Честно, не сме се оплаквали! Това е правилно решение и Вие го знаете. През 2009 г. Вие сте взимали същото. Правили са го и други народни събрания. Нека да го направим сега и да покажем този елементарен знак на солидарност, че осъзнаваме своята отговорност! Моля Ви не се инатете и подкрепете едно правилно решение! (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Заповядайте – за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура по отношение на тази точка от дневния ред, тъй като смятам, че е недопустимо нейното обсъждане на основание чл. 82 от новия Правилник, съгласно който: „Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в мотивите, и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му“.
Точно преди една седмица, миналия четвъртък, обсъждахме Правилника на Народното събрание, включително и приложението към него – Финансовите правила. Проведохме дебата по този материален въпрос. Колеги, това е материален въпрос, който се съдържа в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Без значение как го маскираме – дали като предложение към Правилника, или като Проект за решение, уредбата касае правилата на Правилника. Затова смятам, че по отношение на такъв Проект за решение трябва да се отнесем като към правилата на Законопроект и да проведем обсъждането след три месеца.
Още повече при дебата миналия четвъртък се изрази ясна позиция, че не иде реч до механично или автоматично замразяване, а следва по същество да обсъдим базата и основанията за формиране на възнаграждението. За да не звучи популистично и повторният дебат, правя предложение за прекратяване на дебата и пристъпване към гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Обратно становище – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кирилов, моля, не се крийте зад процедурни хватки и тарикатлъци (шум и реплики от ГЕРБ), а гласувайте и обсъдете този Проект за решение, най-малкото защото това беше предложение като Проект за решение към Правилника. Това е отделен Проект за решение и не може да го приравнявате на законопроект, първо.
Второ, няма как да предложите да се прекратят разискванията и дебатите, защото това правомощие съгласно нашия Правилник може да се направи единствено и само по отношение на второ четене на законопроект. Тук не е такава ситуацията. Затова правя обратно предложение: нека да продължат дебатите, да продължи дискусията.
Колегата Крум Зарков заяви за пореден път от тази трибуна, както и наши колеги, аз включително: нека да замразим заплатите, нека да ги намалим, а след това да обсъдим вече самата формула за тяхното изчисляване. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата.
ФИЛИП ПОПОВ: Ние сме отворени и ще участваме в такъв дебат и дискусия, но защо трябва да чакаме удобния момент, когато заплатите се повишат, след една, две или три години в такъв размер, че ще бъде обидно за българските граждани изобщо да ни гледат?! Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Откривам разискванията. Имате думата за изказване. Има ли изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители:
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Спира за срок до края на мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.
2. Народните представители в Четиридесет и четвъртото народно събрание получават основно месечно възнаграждение в размер на полученото от народните представители в Четиридесет и третото Народно събрание за месец декември 2016 г.“
Моля, гласувайте.
Гласували 208 народни представители: за 76, против 50, въздържали се 82.
Предложението не е прието.
Писмени отговори на въпроси от народни представители от:
- служебния министър на правосъдието Мария Павлова на два въпроса от народния представител Екатерина Захариева;
- служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов на два въпроса от народните представители Цветан Цветанов и Пламен Нунев. (Раздвижване в залата. Част от народните представители излизат. Шум и реплики.)
Уважаеми колеги народни представители, искам да Ви припомня, че предстои гласуване на извънредни точки, които да бъдат включени в Програмата.
Продължаваме със съобщенията за писмени отговори на въпроси от народни представители от:
- служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов на два въпроса от народните представители Валентин Радев и Маноил Манев;
- служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Христо Гаджев и Пламен Манушев;
- служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Константин Попов и Пламен Манушев;
- служебния министър на отбраната Стефан Янев на въпрос от народните представители Константин Попов и Христо Гаджев;
- служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов на 20 въпроса от народния представител Лиляна Павлова;
- служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов на въпрос от народния представител Манол Генов;

- служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов на въпрос от народния представител Дора Янкова;
- служебния министър на туризма Стела Балтова на пет въпроса от народния представител Николина Ангелкова;
- служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков на пет въпроса от народния представител Десислава Танева;
- служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова на въпрос от народния представител Ивелина Василева.
Уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви уведомя, че изданието на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, обн. в „Държавен вестник“, бр. 35/2017 г., вече е наличен и е раздаден по парламентарните групи.
С оглед на издаден Указ от президента, с който се предлага на Народното събрание да избере министър-председател, във връзка с това и на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в Програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно заседание на 4 май 2017 г. следните допълнителни точки:
1. Избиране на министър-председател на Република България.
2. Приемане на структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерски съвет на Република България.
Указът е № 119 от 4 май 2017 г. С него президентът на Република България Румен Радев предлага на Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България. Указът е постъпил днес току-що.
Моля, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 176, против няма, въздържал се 1.
Предложението за включване на трите точки, които току-що Ви предложих, е прието.
Обявявам почивка до 11,00 ч. (Шум и реплики.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги народни представители, моля да заемете местата си.

Продължаваме днешното пленарно заседание с:
ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Първо, позволете да Ви запозная с Указа на президента Радев:
„До Председателя на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Уважаеми господин Председател, приложено Ви изпращам Указ № 119 от 4 май 2017 г., с който Президентът на Републиката Румен Радев на основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България предлага на Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“
„УКАЗ № 119
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и четвъртото Народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“
Указът е издаден в София на 4 май 2017 г.
Президент на Републиката Румен Радев. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Имате думата за процедура, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми народни представители! На основание чл. 51, ал. 2 от Правилника правя предложение за пряко излъчване на настоящото заседание по Националната телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви. (Реплики от „БСП за България“: „По БНТ 2“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата.
Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли обратно становище? Няма.
Моля да гласувате направеното предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 231 народни представители: за 220, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Моля, включете камерите и микрофоните на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Давам думата на председателя на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ да представи кандидатурата за министър-председател на господин Бойко Методиев Борисов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Президент, уважаеми представители на вероизповеданията в България, Ваши превъзходителства, уважаема госпожо Кмет на столицата, уважаеми господин Министър-председател, вицепремиери и министри от служебния кабинет, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости!
В изпълнение на процедура по чл. 99, ал. 3 от Конституцията на Република България и в съответствие с Указ № 119 от 4 май 2017 г. на Президента на Република България, имам високата чест да Ви представя биографична справка на кандидата за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов.
Бойко Методиев Борисов е роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на Министерство на вътрешните работи. От 1985 до 1990 г. е преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на Министерство на вътрешните работи. Защитава дисертация на тема: „Психофизическата подготовка на оперативния състав“ и му е присъдена научна степен „доктор“. През 1990 г. напуска системата на Министерство на вътрешните работи, а през 1991 г. основава една от най-големите охранителни фирми в страната, която членува в Световната организация на охранителите и на която господин Борисов е персонален член.
През 2001 г. е назначен на длъжност „главен секретар“ на Министерството на вътрешните работи с Указ на Президента на Република България. С Указ от 2002 г. на президента на Република България господин Петър Стоянов е удостоен със званието „генерал-майор“, през 2004 г. с Указ на президента Георги Първанов е удостоен със званието „генерал-лейтенант“.
През време на професионалната си реализация в Министерство на вътрешните работи е награждаван многократно от министъра на вътрешните работи и е удостоен с множество международни награди на правоохранителните органи на евроатлантическите страни и Русия, сред които „Червен кръст“ от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция, „Почетен жезъл“ от генералния директор на полицията на Кралство Испания, „Почетен медал на френската полиция“ от името на президента на Република Франция и от името на министъра на вътрешните работи на Франция, „Медал за бойно сдружение“ от директора на Федералната служба за сигурност на Руската федерация, Командир на „Ордена на Звездата на Италианската солидарност“ от президента на Република Италия.
През 2005 г. е избран за кмет на град София. През 2007 г. отново е избран за кмет на столицата. През 2009 г. господин Борисов е избран от Четиридесет и първото народно събрание за министър-председател на Република България. През май 2013 г. е избран за народен представител в Четиридесет и второто народно събрание и председател на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ.
През октомври 2014 г. след проведени предсрочни парламентарни избори е избран от Четиридесети третото народно събрание за министър-председател на Република България.
След проведените предсрочни парламентарни избори през месец март 2017 г. господин Борисов отново е избран за народен представител.
Днес господин Борисов отново е номиниран за министър-председател от най-голямата парламентарна група ГЕРБ и е призван да състави правителство на Република България. Убеден съм, че министър-председателят на България ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства както в национален, така също и в световен мащаб. Отговорността е огромна, но аз съм сигурен в твърдата воля и решителност на господин Борисов, в отдадеността му, с която ще работи за просперитета на България и за успешното представяне като председатели на Европейския съюз.
Вярвам, че заедно с екипа на Министерския съвет, с парламентарната подкрепа, която ще получи днес бъдещото правителство на България, ще може действително да се постигне политическа и институционална стабилност, която е най-важна за страната ни в този труден период.
Искам да благодаря на всички, които ще участват активно в днешния дебат и ще подкрепят бъдещото правителство с министър-председател Бойко Борисов. Искам да пожелая успех на избора на господин Борисов и неговия състав на Министерски съвет и се надявам, че от днес полагаме началото на едно ново, добро бъдеще за България. Убеден съм, че заедно с парламентарната подкрепа и, разбира се, с конструктивната опозиция ще можем действително да постигнем това, което очакват не само българските граждани, но и всички европейски и международни институции.
Аз съм убеден, че с тази номинация на Парламентарната група на ГЕРБ и с възможността господин Борисов да състави кабинет, ще се даде действително възможността да се движим само в единствения възможен път за България – това е европейският. И ако действително сме национално отговорни политици, днес ще дадем подкрепата си за един такъв кабинет, на който основната цел са евроатлантическите ценности и да бъдем част от силно обединена Европа и част от НАТО. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Думата за програмни намерения, структура и персонален състав на Министерския съвет има предложеният за министър-председател Бойко Борисов.
Заповядайте, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми колеги от служебното правителство, господин Премиер, уважаеми господин Председател на Народното събрание, представители на вероизповеданията, Кмет на София, Ваши превъзходителства, дами и господа! По волята на българския народ днес двете политически формации – Политическа партия ГЕРБ и коалиция „Обединени патриоти“, поемаме отговорността за управлението на България в следващите четири години.
Намираме се в исторически момент за света и за Европа. Политическата несигурност, икономическите проблеми, религиозните противоречия, нестабилността в региона, новите предизвикателства пред сигурността в света ни налагат надмогване на партийния егоизъм и посветеност на интересите на българските граждани и националните приоритети. Нашето общо разбиране е, че днес страната ни и нейните граждани се нуждаят от отговорно пред тях и бъдещето на страната ни управление. Нуждаят се от сигурност и доверие в държавата и институциите, които да правят всичко възможно, за да осигурят по-доброто настояще и по-успешното бъдеще на България.
В името на българските граждани и на българската държава Политическа партия ГЕРБ и коалиция „Обединени патриоти“ преодоляваме различията си, вижданията си по много въпроси – постигнахме съгласие по основните приоритети в работата на съвместното ни правителство. Продължаваме по пътя на евроатлантическата интеграция на страната и ще работим за реформиране на Европейския съюз в името на неговото успешно развитие и разширяване. Гарантираме успешно организиране и провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Искам да благодаря на служебното правителство за всичко, което е направило до този момент по темата.
Ще предприемем всички мерки, за да гарантираме сигурността на българските граждани и да ограничим битовата престъпност чрез засилено полицейско присъствие в населените места на страната, ограничаване на нелегалната миграция и защита на националните ни граници, които са наш основен приоритет.
Ще провеждаме политики и ще прилагаме мерки за увеличаване доходите на гражданите чрез заетост и по-голяма производителност на труда. Модернизацията на страната и ускоряването на растежа ще осигурят брутен вътрешен продукт от 120 млрд. лв. в рамките на мандата. При изпълнение на мерките от тази Програма гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв. – дай Боже, и повече.
Ще създаваме по-гъвкави възможности за заетост и допълнителна квалификация на работещите, като улесним активните и предприемчиви с мерки за по-добро съвместяване на кариерата със семейния живот. Ще подкрепим както растежа на икономиката, така и решаването на демографските проблеми на страната.
Социалните помощи ще се обвържат със заетост. Всички в трудоспособна възраст, които получават помощи, трябва да се включат в заетост. Увеличаването на минималната пенсия ще се осъществи от 1 юли 2017 г., а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 1 октомври 2017 г. Заедно с това, ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати през 2010 г. със средния осигурителен доход за 2009. Ще въведем по-тясно обвързване на социалните помощи с полагането на общественополезен труд, отговорното родителство и редовното посещаване от децата на детските градини и училищата. Ще приложим и система за мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции.
Ще продължим политиката си на намаляване на дефицита от 2017 г. с цел достигане на балансиран бюджет през 2020, запазване данъчните ставки на преките данъци и не допускаме допълнителни данъчни облекчения. Ставките и прагът за регистрация по ДДС ще останат непроменени.
Основната цел на България е по-нататъшната интеграция в европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път за развитие след изпълнението на всички критерии. Дотогава валутният борд е безалтернативен и неприкосновен.
Продължаваме активната работа по ограничаване на контрабандата и предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.
Устойчивото нарастване на доходите е важен приоритет на нашето управление. То може да се случи само на основата на ръст в икономиката. За да осъществим този процес, ще приложим мерки за ограничаване на административната тежест, за развитие на капиталовия пазар, както и за изграждане на икономически зони.
Енергийната сигурност е ключова за нашата икономика и национална сигурност. Ще я гарантираме чрез собствен добив, изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави, изграждането на газовия разпределителен център „Балкан“.
Пълната либерализация на пазара за електроенергия и газ е безалтернативно решение. За това ще предложим законодателни промени, свързани с въвеждане на пълна либерализация на пазара.
Поставяме образованието като стратегически приоритет за нашето правителство. То ще осъществи решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование, със силата на всички държавни институции и инструменти. Родолюбието и образователната система ще бъдат основа за възпитание и извисяване на българския дух, средство за формиране на чувство за солидарност в обществото и привързаност към родината.
Ангажираме се с увеличаване на инвестициите в образованието и гарантиран ежегоден ръст на бюджета за образование, промяна в системата на делегираните бюджети от 2018 г. и удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата.
Ще осигурим ежегоден ръст на средствата за наука с цел укрепване, модернизиране на научните организации в страната за конкурентоспособни научни изследвания и изграждане на високотехнологични паркове и центрове. Ускореното внедряване в икономиката на научноизследователските резултати и изобретени патенти ще ускори научното развитие.
Подобряване здравето на нацията е стратегическа цел на управлението. Ще разширим мерките и обхвата за профилактика с допълнителни скринингови изследвания и ежегодни профилактични прегледи на всички български граждани.
Важен приоритет ще бъде осигуряването на финансова стабилност и обезпечаване на здравната система.
Започваме поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса и изграждане на интегрирана информационна система.
Приоритетна посока на усилията ни ще бъде и преодоляването на регионални дисбаланси, и осигуряване на функционално взаимодействие между отделни нива на медицинската помощ.
Нямаме основания да се откажем от основния приоритет в предишните две правителства на ГЕРБ – изграждането на безопасна и модерна пътна инфраструктура и завършване на магистралния пръстен на страната. Това, заедно със силната държавна политика, ще помогне да постигнем балансирано развитие в регионите и да намалим регионалните различия.
За да гарантираме националния суверенитет и териториалната цялост на страната, като активен и надежден член на НАТО, ще участваме в изготвянето и изпълнението на новата политика на Европейския съюз за европейска отбрана.
За изграждане на силна армия е необходимо ускорено развитие на въоръжените сили. Ще осигурим разширяване на участието на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институти при изпълнение на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване. Въоръжените сили ще се ангажират с по-ефективна защита на населението при бедствия и аварии, както и при опазването на границата и противодействие на тероризма.
Обществото ни има настойчиво очакване – ние ще отговорим на него с продължаване на съдебната реформа за гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт. Продължаваме и борбата с корупцията на всички нива.
Ще предложим нов Антикорупционен закон, който ще обединява фрагментираното законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Ангажираме се с приемането на изменения в Наказателнопроцесуалния кодекс за премахване на формализма в наказателния процес, както и на безкрайното връщане на делата в досъдебна фаза с цел избягване на наказателна отговорност.
Ще създадем нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта чрез преминаване на тези дела в Специализирания съд и Специализираната прокуратура.
Необходимо е приемането на нова наказателна политика и приемане на нов Наказателен кодекс.
Важна цел е и въвеждането на електронно правосъдие до края на 2018 г., като една от най-силните антикорупционни мерки, свързани със съдебната система.
Ще продължим работата по изменение на процесуалните закони за постигане на адекватно и ефективно съдопроизводство, за по-добро управление на натовареността на съдилищата, включително за подобряване и опростяване на процедури и преодоляване на несъответствията в тях.
Поемаме ангажимент до края на 2018 г. да бъдат изпълнени 17-те препоръки от Десетгодишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Целта е да бъдат постигнати необратими резултати в борбата с корупцията и да се гарантира независимост на съдебната власт.
Необходима ни е модернизация и обновление за здравословна околна среда. Ще проведем и реформа във ВиК сектора. Националната програма в областта на водите ще осигури чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения и в по-малките населени места.
Необходимо ни е устойчиво земеделие. Реформата в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношението към земеделската земя като към природен ресурс ще гарантира националната хранителна сигурност. Българското земеделие трябва да бъде конкурентоспособно и пазарно ориентирано. Финансовата ни подкрепа ще бъде с фокус върху малките и средни предприятия.
Ще усъвършенстваме превенцията и контрола за опазване на горите и устойчиво поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси на страната.
В сферата на транспорта ще изграждаме модерна, екологична и достъпна инфраструктура. Ще въведем по-справедлив модел за плащане на пътищата чрез въвеждане на смесена система – електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварни автомобили.
Ангажираме се с ускореното доизграждане на автомагистрала „Хемус“, доизграждане на автомагистрала „Струма“ – Благоевград – Сандански, изграждане на автомагистрала Калотина – София, тунела под връх Шипка, скоростен път Русе – Велико Търново, скоростен път Видин – София, доизграждане на Южната дъга на Софийския околовръстен път, Бургас – Слънчев бряг, обход Пловдив, разширението на метрото в София, както и подготовката за изграждане на интермодален терминал в град Варна и в град Видин.
Уважаеми дами и господа, това са само част от политиките, които ще реализират основната мисия на нашето управление за подобряване качеството на живота на българските граждани и успешно развитие на България.
Позволете ми, уважаеми дами и господа народни представители, да представя на Четиридесет и четвъртото народно събрание следния проект на структура и персонален състав на Министерския съвет на Република България.
Първо, структура на Министерския съвет.
Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства, а те са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г., Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежка и спорта.
Създава се Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г., преобразува се Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите.
Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерския съвет на Република България следните дами и господа: заместник министър-председател – Томислав Дончев, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика – Валери Симеонов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи – Екатерина Спасова Гечева-Захариева, министър на финансите – Владислав Горанов, министър на вътрешните работи – Валентин Радев, министър на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков, министър на труда и социалната политика – Бисер Петков, министър на отбраната Красимир Каракачанов, министър на външните работи – Екатерина Захариева, министър на правосъдието – Цецка Данговска, министър на образованието и науката – Красимир Вълчев, министър на здравеопазването – Николай Петров, министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г. – Лиляна Павлова Николова, министър на културата – Боил Банов, министър на околната среда и водите – Нено Тимов, министър на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Ивайло Московски, министър на икономиката – Емил Караниколов, министър на енергетиката – Теменужка Петкова, министър на туризма – Николина Ангелкова, министър на младежта и спорта – Красен Кралев.
Уважаеми дами и господа, господин Президент, благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Борисов.
Преди да открием дебатите, моля да подложим на гласуване допускане в залата на предложените кандидати за министри, които не са народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 233 народни представители: за 228, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете лицата в залата!
Преди да открия дебата, да Ви запозная с разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 58, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ има 30 минути, с удължаване по ал. 2 – 40 минути;
"БСП за България" разполага с 26 минути, с удължаване – 35 минути;
Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО разполагат с 14 минути, с удължаване – 18 минути;
Движението за права и свободи (ДПС) разполагат с 13 минути, с удължаване – 18 минути;
Политическа партия „Воля“ разполага с 10 минути, след удължаване с 13 минути;
Нечленуващите в парламентарни групи имат 5 минути, които си остават толкова след удължаването.
Процедура – заповядайте.
Откривам дебата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Процедурата ми е във връзка с провеждане на предстоящите дебати по трите точки от дневния ред.
Считам, а и съгласно Конституцията – чл. 84, т. 6, ясно е записано, че Народното събрание, първо избира и освобождава съответно министър-председателя, и по негово предложение – Министерския съвет.
Преди да обсъдим структурата и състава на Министерския съвет, следва да има отделен дебат, след това и гласуване по отношение избора на министър-председателя, след което да обсъдим структурата и състава на Министерския съвет, и съответно да има две гласувания по отношение структурата и състава на Министерския съвет.
В тази насока има и тълкователно Решение № 20 от 1992 г. на Конституционния съд, съгласно което успешното приключване на проучвателния мандат се реализира тогава, когато е избран и съставът на Министерския съвет. Може да се избере
министър-председателят, но да не се избере съставът и структурата на Министерския съвет.
Ето защо същинският етап за съставяне на правителство е решението на Народното събрание, което на практика има конститутивен ефект. Когато Народното събрание избере
министър-председателя, но откаже да избере предложените от него структура и състав на Министерския съвет, проучвателният мандат се счита за неуспешен. Хипотетично има възможност дори да не се стигне до избора и на министър-председателя. Защо тогава, и по какъв начин, следва да обсъждаме предложената от него структура и състав? Той, в качеството си вече на министър-председател, следва да предложи структура и състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Десет секунди имате за предложение.
ФИЛИП ПОПОВ: Затова моето предложение е да има две обсъждания: първото по отношение избора на
министър-председателя и гласуване съответно, и второ, обсъждане по структурата и състава на Министерския съвет и вече двете гласувания. В предишните легислатури такова предложение е направено от Атака, мисля от господин Чуколов, и моля да бъдете последователни в тази своя позиция, защото тя е и конституционно съобразна, и правилна, и да подкрепите отделното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Обратна процедура?
Заповядайте, господин Кирилов. Обратно становище?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Обратно становище.
Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми народни представители! Без да оспорваме смисъла на наведеното Конституционно решение – да, така е, действително всяко едно от решенията има собствен правен ефект, но моля колегите да съобразят обстоятелството, че трите решения са свързани и обуславящи. Те имат обща логика и общ финал. Това е решението, с което се избира Министерски съвет, с което се избира правителство. Точно с това ни запозна и колегата Филип Попов, но това не обуславя разделянето на дебата.
Искам да посоча Разпоредбата на чл. 58 от нашия Правилник, съгласно която председателят определя времето за дебати. Искам също така да се позова и на парламентарната традиция с оглед на всички дебати, които са били провеждани и осъществявани, по отношение избора на предходни правителства. Дебатът се е провеждал заедно, гласуването е отделно. Да, последиците са така, както колегата ги прочете, но това не означава, че дебатът би следвало да бъде разделян механично. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Гласуваме предложението направено от народния представител Филип Попов за отделни дебати по трите проекта за решение…(Реплики.)
Добре, за един дебат по точка първа и общ дебат по точка втора и трета. Чухте аргументите на народния представител Данаил Кирилов.
Моля, гласувайте!
Гласуваме предложението на народния представител Филип Попов.
Гласували 229 народни представители: за 97, против 119, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Преминаваме към общ дебат по трите проекта за решение.
Имате думата за изказвания.
Запознах Ви с времето, с което разполагат парламентарните групи.
Имате думата, уважаеми колеги, за изказвания.
Няма ли изказвания?
Имате думата за изказване, уважаема госпожо Нинова – председател на Парламентарната група „БСП за България“.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми представители на вероизповеданията, Ваши превъзходителства, господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми гости и колеги!
„БСП за България“ ще гласува „против“ правителство предложено от Бойко Борисов по три причини: първата – поради сериозните различия в нашите идеи и програми за развитието на икономиката, за борба с бедността, за модерно образование, свързано с икономиката, за достъпно здравеопазване, за борба с корупцията и престъпността.
В наше лице ще имате алтернатива на Вашата програма с конкретни предложения, идеи и разумни аргументи.
Втората причина, поради която няма да Ви подкрепим, е заради това, че приоритетите за управление, които определихте сега, след сключването на коалиционното споразумение, са отказ от предизборните Ви обещания.
Това е правителство на подмяната спрямо това, което обещахте. От красиви думи преди изборите не е останало почти нищо във Вашата програма, която и кандидатът за министър председател представи.
И третата причина, поради която няма подкрепим, е заради несигурността в България, която залагате в коалиционното споразумение.
Първата – поради различията в програмите ни. Мисля, че няма нужда днес да ги представим. Ние бяхме в предизборна кампания. Там представихме различните си приоритети.
Втората – подкрепяме предложената програма и правителство в политиката, която представлява председателство на Съвета на Европейския съюз, евроатлантическа интеграция, приоритети, бъдещето на България като пълноправен член на Европейския съюз.
Поздравявам „Обединените патриоти“ за израстването им от „България вън от Европейския съюз и НАТО“ до „ще продължим неотклонно по пътя на евроатлантическата интеграция“. Поздравления!
Ето, имаме един приоритет, по който всички партии в този парламент сме абсолютно единодушни. Бъдещето на България е европейското бъдеще! (Ръкопляскания от „БСП за България“ и от народния представител Бойко Борисов.)
Но дотук свършват добрите ни отзиви по отношение на по-малкия партньор в коалицията.
Ще започна с политиките и отстъпленията от тях.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): Давай! (Оживление.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ето какви отстъпления направиха те.
Първо, чета им предизборните обещания: спешно повишаване на доходите на българите, въвеждане на данъчни облекчения и законодателство срещу спекулата.
За една нощ това обещание стана следното в програмата Ви: увеличение на доходите в края на мандата, запазване на преките данъци… (Шум, реплики и провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Без данъчни облекчения, няма освобождаване на ниските доходи от плащане на данъци, няма обещаната децентрализация на бюджетите към общините.
Следващо – увеличаване на минималната пенсия за стаж и възраст над 300 лв. Както знаете, няма да се случи – 200 лв., и то в края на годината.
Намаляване на ДДС на лекарствата и на учебниците. Също няма да се случи, защото в програмата е записано: никаква промяна на ДДС, никаква промяна на данъчните ставка, на преките данъци, както и намаляване, и даване на данъчни облекчения на бедните хора.
Следващо – изучаване на дисциплина „патриотизъм“ в училище. Както знаете в програмата го няма и няма да се случи.
Следващо – Закон за български език и право на глас да имат само завършилите основно образование и владеещи български език. Отсъства от програмата.
Шесто – религиозни служби и ритуали само на български език, издигане на българското знаме пред всеки религиозен храм, спиране на звуковия терор от минарета, отстраняване на протурските партии от властта. Нищо такова няма в програмата на бъдещото коалиционно правителство. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от място! Ще имате възможност за реплики.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Седмо – възстановяване на наборната военна служба и трудовите войски. Няма да стане.
Изтегляне на българското участие и българските войски от чужди държави. Няма да се случи.
Ние сме против чужди военни бази на наша територия, както и против приемането на Турция в Европейския съюз.
Това е цялостната програма на „Обединени патриоти“ в предизборната кампания – 53 обещания, и нито едно залегнало в новата програма на бъдещата коалиция. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Може би да се коригирам – изпълнено само едно, но наполовина, а то е: създаване на Министерство на демографията на българите и за българите в чужбина. Е, такова министерство няма да има въпреки демографската катастрофа, но затова пък ще имаме вицепремиер, който ще отговаря за демографията. Единствено обещание, спазено даже на една трета, а не и наполовина.
На това управляващото мнозинство казват: компромис в името на България. А господин Борисов, бъдещият кандидат за министър председател, го нарече „преодоляване на различия“. Това не е преодоляване на различия. Това е загуба на идентичност – политическа и идеологическа на „Обединените патриоти“ като политическа партия, а заради хората, които са Ви избрали заради тези обещания, това е категорична подмяна на волята им да дойдете в тази зала, поради тази предизборна програма.
Продължавам с големия партньор – ГЕРБ.
И във Вашата програма, колеги, категорично подкрепяме целия Раздел „Външна политика, европейско председателство“, промяна в Дъблинското споразумение, Шенген – Еврозона, имате нашата подкрепа за това, защото това е в интереса и бъдещето на България. Обаче цитирам от предизборната Ви програма: „умеем да слушаме хората и нашата програма е плод на постоянните ни преки контакти и обратна връзка с хората на България“.
Красиви думи, нали? Но да видим какво искат хората на България във всички проучвания и Вие го знаете, защото в кампанията всички бяхме сред хората на България.
На основни две неща ще се спра, защото нямам време да анализирам цялата Ви програма, а и колегите от групата ще имат думата след това.
Искам да поговорим за двата най-важни приоритета на народа ни и Вие ги знаете, че те са бедност и доходи, и темата „Сигурност“. И е показателно разминаването между това, което сте записали, че ще слушате хората и програмата на коалиционното Ви правителство.
Уважаеми колеги, господин Борисов! Сигурно знаете, че въпреки приоритета Ви – бедност и доходи, в коалиционното Ви споразумение нито веднъж, нито веднъж – дори ей така, не се споменава думата „бедност“, тоест обещанието Ви, че ще се съобразявате с нуждите на хората не отговаря на това, което сте записали.
Обратно – доходите ще растат някога и в бъдеще, в рамките на мандата. Дори в предизборната ви програма обещанието да увеличите всички пенсии от 1 юли 2017 г. с 2,4%, в коалиционното Ви споразумение вече липсва. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
В предизборната програма сте предвидили допълнителни мерки за подпомагане на енергийно слабите хора. Увеличиха се цените на природен газ, на вода, на парно, има заявка за увеличаване на цените на тока. Отказали сте се в коалиционното си споразумение от компенсиране на енергийно слаби хора. Нещо повече, в момента, в който това е проблем номер едно, прокуратурата е в КЕВР, ние от БСП поискахме да ги изслушаме по какъв начин ценообразуват и натоварват потребителите, обслужват ли интереси на монополи? Вместо да ни подкрепите, закрихте парламентарната комисия КЕВР. Какво е това?! То дори не е и отстъпление. То е тотална промяна на политиката Ви по отношение на енергийно бедните хора и прозрачността в борбата с монополите.
На фона на това отстъпление в обещанията Ви за доходите, два пъти отказвате да си замразим заплатите. Но това не е въпрос на програма, това е въпрос на морал. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Оставям го без коментар.
Какво обаче ще продължи според програмата на коалиционното правителство? Ще продължат две политики, които по принцип не са лоши, но в момента са критични. Едното е строителството на магистрали. Защо казвам „критични“? Защото тече проверка на прокуратурата на България, на ОЛАФ в АПИ. Защото вече има не само съмнения, а факти за злоупотреби в това строителство, препоръки, които не се отразяват във Вашата програма. Продължава това строителство, без никаква корекция в тези политики. Но нещо повече, на предложението на „БСП за България“ да направим парламентарна комисия и да изчистим този проблем и тези съмнения, категорично отказахте. Буди съмнения – само това казвам, без да коментирам защо го направихте.
Още една политика, на която Вие много държите, е санирането и продължавате в тази посока, въпреки следното заключение на служебния кабинет.
Благодаря, господин Герджиков.
В това заключение, официално подписано от тях, пише: „В резултат на допуснатите лоши практики, постигането на целите, които си поставя програмата за саниране, е поставено под въпрос. Допуснатите завишени референтни стойности, сключване на договори за възлагане на обществени поръчки с допуснато финансиране на недопустими дейности, води до намаляване на ефективността на програмата.“ Лоши практики и дефекти, подлежат на промяна, но изискват воля и усилия за това. И този сигнал също се намира в българската прокуратура. Вместо да помислите как да се коригират тези лоши практики, правите обратното – увеличавате финансирането за саниране, но отново с подмяна спрямо българските граждани. Защото в предизборната Ви програма пише, че ще се увеличи финансирането, в следизборната Ви – че това ще стане за сметка на тях, че те ще трябва да се самофинансират. Ето това е продължаването на лоша практика, с нейното още по-голямо влошаване, защото ще натоварвате хората за това.
Да видим друга тема, важна за хората – сигурност.
Обещаното увеличение на броя служители в МВР с 1000, за да има полицаи във всяко населено място, остана някъде на предизборните митинги. Обещаното увеличение на броя на служителите в Министерството на отбраната с 6000 и да се подсили охраната на границата, също се загуби някъде от трибуните на предизборните събрания до трибуната на Народното събрание. Такива неща няма да се случат при правителството на Бойко Борисов.
Желанието на патриотите лагерите за бежанци да отидат на границата и да бъдат от затворен тип, в ГЕРБ се трансформира с разширяване и укрепване на центровете в Пъстрогор и Харманли. Тежко противоречие, нали, между бъдещи коалиционни партньори по важни теми за България? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Мога да продължа така с отстъпления в образование, здравеопазване, икономика и финанси, но за това ще имат думата колегите ми от парламентарната група.
Искам да се съсредоточа върху третата причина, поради която няма да Ви подкрепим, а тя е мината, заложена в коалиционното споразумение, където се гарантира несигурност в това мнозинство, следователно и в България, в политиките и в бъдещето. Защо? Там пише, че всеки партньор, извън това споразумение, може да си провежда самостоятелна политика, да търси подкрепа и мнозинства в парламента. Всички знаем какво означава това, защото сме го виждали – с реформатори, с БДЦ, плаващи мнозинства, безпринципни съюзи. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е лоша практика.
Но тук идват големите въпроси за държавността и те са според мен поне два: референдумът и промяната в Конституцията. В предизборната програма на ГЕРБ пише, че референдумът е задача номер едно и ще бъде първият законодателен приоритет на това правителство. Оказва се обаче, че референдум няма да има, въпреки потвържденията при откриването на парламентарната дейност. Няма го в програмата Ви, уважаеми! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Референдумът според Вас трябваше да изпълни волята на народа. Очевидно вече, по волята на патриотите и заради властта, тази воля на народа няма да се случи, защото Вашият коалиционен партньор е против. И по-важно е да се упражнява властта, отколкото да се слуша волята от този референдум.
Вторият голям въпрос за държавността е предизборният ангажимент на ГЕРБ в програмата им за нова Конституция и отмяна на имунитета на народните представители. И това изчезна някъде по пътя между обещанията и реалността днес. Очевидно това вече няма да е важно, въпреки желанието на сигурно милиони хора да ни видят без имунитет, и ние бихме Ви подкрепили за това. Жалко, че се отказахте както от новата Конституция, така и от облагите на народните представители – имунитет и заплати. И това също е показателно за подмяната.
За нас, „БСП за България“, е важно да не предадем тези близо един милион души, които ни изпратиха тук. Затова ще бъдем смислена, аргументирана опозиция и алтернатива на това управление. Защото правителството на Бойко Борисов, ако бъде избрано, е пълна подмяна. Това е тотално излъгване на тези, които са Ви подкрепили заради идеите Ви преди изборите. Защото днес в коалиционната Ви програма, в идеите, които представи господин Борисов, няма почти никакво съвпадение.
И ще кажа нещо със съжаление накрая. Казвам „със съжаление за България“ – политическата класа на статуквото продължава постарому. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Получава властта в името на народа, веднага се отказва от народа и започва да я упражнява за себе си. Кабинетът Борисов 3 ще бъде най-яркият пример за тази подмяна на народната воля. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Зее пропастта между политическата класа и народа ни, и тя се увеличава. Борисов 3 ще даде принос за увеличаването на тази пропаст. Наложителна е, наложителна е промяната в политическото статукво, в политическата класа и политиките, които тази класа провежда занапред в България.
Ние, от „БСП за България“, ще направим всичко по силите си – всичко по силите си, днес, с помощта на един милион души, надявам се от утре – с последователност в изпълнение на нашите ангажименти, с показване на нов морал в политиката (шум и реплики от ГЕРБ), тези хора да станат много повече. Промяната е наложителна. Ние сме сигурни, че ще я постигнем. Ще вървим по този път, без да предадем хората, които са ни изпратили тук. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Първа реплика – народният представител Красимир Каракачанов.
Заповядайте.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми колеги! Като слушах госпожа Нинова, разбрах едно, което хората го разбраха преди БСП – „Обединените патриоти“ са незаобиколим фактор в българския обществено-политически живот. Иначе това внимание, което ни беше отделено от лидера на БСП, няма друго обяснение. Благодаря, госпожо Нинова, за признанието. (Ръкопляскания от ОП.)
Второ, като слушах Вашата реч, имам чувството, че не сте разбрали, че сега сме Четиридесет и четвъртото народно събрание, а не Четиридесет и третото, защото Вие четохте програмата не на „Обединените патриоти“ от кампания 2017 г., а четохте програмата на „Патриотичния фронт“ от 2014 г. (Частични ръкопляскания от ОП.) Да напомня, сега заседава Четиридесет и четвъртото обикновено народно събрание.
По отношение на някои критики – приемам ги на шега. Извадете ми един случай, когато лично аз съм бил против НАТО или Европейския съюз, или представената от мен политическа сила! Един случай! Само да Ви припомня, че допреди десетина години Вашата партия правеше митинги против влизането на България в НАТО. Това е дребно заяждане, но нека да не спекулираме с такива неща.
Пенсиите. Напомням Ви, уважаема госпожо Нинова, че когато гласувахме бюджета за 2017 г., тук, в тази зала, от 38 народни представители на БСП в залата имаше само 22 и с шест гласа не мина предложението на Патриотичния фронт за 300 лева минимална пенсия. (Частични ръкопляскания от ОП.) Хайде, сега не хвърляйте вината срещу нас!
Трето, за наборната армия. Ще Ви напомня още нещо. И в Комисията по отбрана, и в залата, когато беше внесен Законът за наборна армия, в Комисията по отбрана най-злостните противници на връщането на наборната военна служба бяха представителите на БСП в тази Комисия. И гласуваха „против“ – и в Комисията по отбрана, и в залата.
Продължавам. Бежанците. Няма никакво отстъпление по темата с бежанците, защото, ако прочетете внимателно резюмето от подробната програма, която Ви беше представена, ще видите, че политиката на България е политика на недопускане на нелегална имиграция. Недейте да спекулирате с такъв проблем.
Така че, уважаема госпожо Нинова, призовавам Ви – ако искате всички тези неща да се случат – и за пенсиите, и наборната военна служба, и една твърда политика за защита на България от нелегалната имиграция, подкрепете правителството на господин Борисов! Благодаря. (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Каракачанов.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова. Разполагате с три минути.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Каракачанов, сега сте незаобиколим фактор. Това е факт.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Не е вярно. Така избра ГЕРБ.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Но, със съжаление казвам, че се съмнявам, че ще влезете в следващия парламент заради това отстъпление от предизборните си ангажименти. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Казвам „със съжаление“, защото България има нужда от патриотична партия. Съжалявам, че това, което правите днес, ще доведе до елиминирането на такава партия в България. (Силен шум и реплики в ОП.)
Следващият Ви аргумент – четяла съм била стара програма. Допускам, че не ме подценявате чак толкова. Не се познаваме от вчера. Ето я, от това четох. (Показва документ.) Тук отгоре пише: „Изборна програма на Обединени патриоти – НФСБ, „Атака“ и ВМРО, 2017 г.“ Даже с картинки! И с цитати! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Вие не сте против НАТО. Не връщайте годините назад, защото ще стане ясно кой вкара България в Европейския съюз и НАТО – БСП! (Възгласи „Ееее!“ от ОП.) Вие не сте против НАТО персонално, но човекът, който седи до Вас, от тази трибуна се обръщаше към европейските посланици. А сега сте заедно в една обща коалиция! Така че ако сега се разделяте помежду си, още един аргумент, че това правителство ще бъде нестабилно.
Що се отнася до минималната пенсия – не само ще Ви подкрепим за 200 лв. Напротив, господин Каракачанов, вече внесохме в Народното събрание и се намира в Деловодството предложение за преизчисляване на всички пенсии. Хайде сега да Ви видим как ще решим този въпрос. (Възгласи и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от място!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: След като в коалиционното Ви споразумение пише, че това няма да стане, да видим как ще гласувате Вие, от „Патриотичния фронт“. Законът е в Деловодството и сигурно следващата седмица ще го обсъждаме. (Реплика на народния представител Юлиан Ангелов.)
Що се отнася до наборната служба, не ми казвайте какво гласува нашата парламентарна група. Ние винаги сме имали една и съща позиция. И дали го внасяте Вие или ГЕРБ, ние винаги си гласуваме по този начин. При Вас е интересно – че преди избори сте „за“, а след избори сте „против“. И коментираме Вашата програма и Вашето правителство, а не нашата последователна позиция по една тема от начало до край.
Така че потвърждаваме отново онова, което казах в изказването си и в дупликата си.
За съжаление това, което днес правите, е сериозно отстъпление от предизборни ангажименти. Това е подмяна на народна воля.
Изразявам сериозни съмнения, че правителството ще може да изкара пълен мандат. Една от причините ще е това – разочарованието на онези, които Ви изпратиха тук. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Други изказвания? Приемаме, че няма други изказвания.
Закривам дебата. (Възгласи от ДПС и „БСП за България“.)
Моля за по-енергични действия, когато някой иска да се изкаже.
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на различните вероизповедания в България, Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Ние от Движението за права и свободи ще гласуваме „против“ предложения кабинет. На изборите за Четиридесет и четвърто народно събрание имаше малко неизвестни. Основният въпрос беше: „Накъде след изборите“? Този въпрос с голяма сила стои и сега, когато обсъждаме състава на новото правителство. Той трябва да се разглежда в контекста на интензивно променящата се и наситена откъм процеси и събития обществено-политическа обстановка в региона, Европа и света. Следвайки целите на демокрацията, правата и свободите на гражданите и националната сигурност, трябва да се фокусираме и в европейските проблеми, и като страна – председател на Европейския съюз, да се подготвим да ги решаваме по приоритети.
Наред с това българските граждани очакват решителни мерки за справяне с бедността и демографската криза. Правителството има тези задачи пред себе си – важни целеполагащи задачи. Възможно ли е изобщо да се постигне някакъв успех? Нашият отговор е по-скоро „не“.
Защо? Първо, формулата за съставянето на управляващото мнозинство. ГЕРБ за втори пореден път избра коалицията – с коалиция от партии. Както се видя от предния мандат, това не носи стабилност и реформи, от които България се нуждае. Нещо повече, в Четиридесет и третото народно събрание коалиционният партньор бе сестринска коалиция от партии от семейството на ЕНП. Сега е коалиция от националистически формации, незнайно защо самонарекли се „Обединени патриоти“. Не е излишно да напомня, че между национализма и патриотизма има ценностна стена. И трите формации – нов, но и стар партньор на ГЕРБ, изминаха пътя от показния реверен патриотизъм, през агресивния като риторика и действия национализъм, за да стигнат до сегашния лицемерен национализъм. Лицемерен, защото излъгаха българските граждани с предизборни обещания, от които се отрекоха веднага след изборите. Дори си смениха и речника, за да влязат във властта. Но думата ни не е за тях.
Да направиш вицепремиер по демографските въпроси, съпредседател на националистическа формация, е ярък пример за цинизъм. Но това ще бъде отделна тема за нас.
Ние трябва да запознаем и европейските лидери с модела на този вицепремиер. Живи са спомените, пазят се стенограмите независимо от фалшивото лустро.
Думата ни сега е за ГЕРБ, защото те носят отговорността за властта и развитието на страната. Опитът да се скрият зад общата фраза „народът реши така“ е несъстоятелен. Народът реши, че ГЕРБ трябва да поеме отговорността за управлението на страната, но как и с кого, е отговорност на ГЕРБ. Ние предупреждаваме, че от тази отговорност няма как да избягат.
Второ, твърдението, че европейските ангажименти и председателството на Съвета на Европейския съюз изискват такъв кабинет, е също така невярно, защото не отговаря на европейската политическа практика. В Австрия, Холандия, Франция, Словакия, в цяла Европа не се допускат националисти до властта. В България ГЕРБ го прави за втори път, без това да е абсолютно необходимо.
Ние поставяме и въпроса за отговорността на политиците от ЕНП. В Европа не може с националистите, в България може?! И ДПС ще ги пита за този двоен стандарт във всеки европейски политически формат.
Трето – Програмата за управление, такава просто няма. Има общи фрази и пожелания в два материала. Единият – „Приоритети за управление“ – така е наречен, и коалиционно споразумение. Те се писаха един месец, а обществото лицемерно се облъчваше, че се прави обща управленска Програма.
Последните събития в региона и особено в Република Македония ще поставят новия кабинет на особено изпитание. Вече чухме и единия от съпредседателите на въпросната националистическа коалиция в нарочна декларация от парламентарната трибуна да казва, че става въпрос за свирепа борба за власт. Това е повърхностна и невярна преценка. ГЕРБ се опитва да ни успокоява, че разликата между България и Македония е, че ние сме тръгнали по европейски път на развитие. Днес ние искаме да обърнем внимание на всички – и на тях, и на цялото българско общество върху следното: различното в България е уникалният български етнически модел. Нека да не бързаме да го пращаме в музея на историята, нека да го осмислим и да го направим свой национален идеал в интерес на народа и на държавата, на всички български граждани, без лъжи и демагогия, без популизъм и фалшив патриотизъм. Ние проповядваме заедност и обединение, толерантност и мир. Тези неща могат да ни обединят. Те са условие за нашето общо бъдеще. Те могат да създадат мнозинство на ценностна основа и то би гарантирало стабилност и сигурност в страната.
Защо тогава най-голямата политическа сила в Народното събрание трябваше да се коалира с една сложна поначало коалиционна форма? За размиване на отговорността, за да няма ясна политическа отговорност.
Основна мисия и отговорност на политиците е просветеното лидерство, без което самото им съществуване губи смисъл. Работейки за просперитета на избирателите си, това лидерство не се страхува да ги предпазва от собствените им заблуди и грешки. Всеки компромис, липсата на смелост и политическа воля в тази посока, поддаването на „харесвани“ моментни решения, политиката на изключване – с мишени етнически малцинства и бежанци, упорито със знак на равенство с имигрантите, ерозира демокрацията, самите политици и техните формации в дългосрочен аспект. Рано или късно, независимо от подмяната и лъжите, народът в крайна сметка мъдро ще прецени и ще отсъди.
Кой обаче ще плати за изгубеното време? Най-голямата политическа сила сега. Тя ще плати най-висока цена за своята безотговорност днес.
Ние трябва да изберем стабилност вместо криза, националноотговорно поведение и говорене вместо популизъм и национализъм, и националистическа риторика. Това обаче днес изглежда невъзможно заради недалновидна партийна политика, заради липса на държавническо мислене, воля и решимост за смело ръководство на държавата.
Това ще бъде труден мандат за ГЕРБ. Лошото е, че това ще бъде труден период за всички български граждани и за демокрацията в България.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Без да наблягаме на библейската истина „Който сее вятър, жъне бури“, призоваваме към повече разум и мъдрост както парламентарно представените партии и коалиции, така и новите министри. Всеки трябва отговорно да носи своята служба в името на народа и на България. И да помни, че носи отговорност за състоянието на обществото, за положението на българските граждани, за мира вътре в страната, за мира със съседите, за европейското развитие на страната, за бъдещето на Съюза.
Движението за права и свободи няма да подкрепя и остро ще осъжда всяка проява на разделение и омраза, всяка демонстрация на нетолерантност, етническо и верско противопоставяне.
Призоваваме за модел на поведение, който да гарантира стабилност и сигурност, европейско развитие и мир. България трябва да бъде част от демократична Европа като алтернатива на авторитарния популизъм в световен мащаб. Да спасим България! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Имате ли реплики, уважаеми колеги? Няма.
За изказване – народният представител Веселин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри, уважаеми представители на вероизповеданията в България, Ваши превъзходителства! Позорно звучат от тази висока трибуна изказванията, че в българския парламент вече нямало патриоти.
Искам да Ви уверя, че може да сме малко в този парламент, но точно затова ще бъдем повече в следващия, защото Политическа партия „Воля“ никога няма да отстъпи от основната ни задача тук – да работим така, че да защитаваме интересите на българския народ. Това е дело на всеки родолюбец. Ако Вие не считате себе си за патриот, искам да Ви уверя, че ние никога няма да отстъпим от тези наши ангажименти.
Днес сме изправени пред огромно предизвикателство и би трябвало да подходим отговорно.
Имаме три възможни варианта: да изберем правителство на най-голямата парламентарно представена партия с кандидат за министър-председател господин Борисов. Ако не стане, да изберем правителство на втората по големина представена партия – БСП, с кандидат за министър-председател Корнелия Нинова или да отидем веднага на нови избори.
Днес никой – нито държавата, нито хората, нито бизнесът имат интерес от хаос. Напротив, всички ние имаме интерес от стабилно, динамично управление в полза на хората, така че резултатите да се видят още утре.
На консултациите при президента казахме, че не можем да участваме в правителство, което легитимира крайният национализъм. Казахме, че ако има ярки представители на крайния национализъм в България, ние не можем да участваме в такова правителство. Но ние от политическа партия „Воля“ смятаме, че всеки български гражданин има право на втори шанс. Затова ние сме готови да направим компромис с имената, но никога няма да направим компромис с делата. Напротив, започваме да ги следим под лупа още от сегашния момент.
Ще дадем подкрепа на правителството на този етап, но няма да му дадем не само 100 дни толерантност, а нито един ден. Още от първия ден, още от днес ще почнем да следим под лупа всяко действие на всеки един министър и на правителството като цяло, дали министрите спазват клетвата, дадена пред Народното събрание, и работят единствено и само в интерес на българския народ.
Господин Борисов, искам накрая лично да се обърна към Вас: очакваме от Вас да оправдаете доверието на политическа формация „Воля“, което ние днес Ви даваме в аванс. Пожелавам Ви не просто да Ви запомнят като човек, който за трети път има шанс да състави правителство, но да изпълните голяма част от прагматичната програма на политическа партия „Воля“, за да останете в историята като успешен министър-председател.
Ще Ви предоставя писмен вариант на това, което казах в момента, даже ще Ви го разпиша, за да помните обещанията, които давате днес, и да не забравяте, че ние от политическа партия „Воля“ ще следим дали ги изпълнявате.
В името на просперитета на българската държава и благоденствието на българския народ ние пожелаваме успех на управленската формация, съставена от политическа партия ГЕРБ и коалиция „Обединени патриоти“ (ОП).
Бог да пази България! (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Има ли реплики? Няма.
Записани са за изказвания следните народни представители: Жельо Бойчев, Михаил Христов, Кристиан Вигенин, Валери Жаблянов и Георги Христов – всичките от „БСП за България“.
Думата има народният представител Жельо Бойчев.
Преди да започне господин Бойчев, покажете ми оставащото време на групата, за да се ориентират и колегите.
Заповядайте, уважаеми господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Даже ще помоля, господин Председател, да удължите времето на нашата парламентарна група и на останалите групи.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, днес трябва да гласуваме предложената структура и персонален състав на правителството. Излъчва го едно мнозинство, което повече от месец преговаряше или по-точната дума е „се договаряше“ за коалиционно споразумение и за управленски приоритети. И аз днес съм излязъл с тези управленски приоритети на тази трибуна.
Какво показва краткият преглед на управленските приоритети? Това, с което блестят, е липсата на конкретни ангажименти и ясни цели в две основни сфери – финансовата и икономическата политика на това правителство.
Какво ни се предлага във финансовата сфера? Достигане на балансиран бюджет 2020 г.; устойчиво нарастване на доходите, разбира се, без никаква конкретика. Всички останали цели са следствие на договора ни за присъединяване към Европейския съюз.
Какво има в икономическата политика в тези приоритети? Премахване на административната тежест за бизнеса. Това е най дежурното обещание, което дава всяко правителство.
Подкрепа и развитие на капиталовия пазар. Това – добре.
Забележете следващият приоритет – засилен следприватизационен контрол. Това как може да бъде управленски приоритет? Е ли е работа и ангажимент това на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол? И ако твърдим, че липсва такъв, защо досегашният председател на Агенцията го предлагаме за министър? Това оценка за неговата работа ли е или е оценка за доста спорните сделки, които извърши Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол под неговото ръководство?
Но някъде в тези трудни, тежки и продължителни преговори изпаднаха предизборните ангажименти и обещания на Обединените патриоти – освобождаване на минималните доходи от данъци; намаляване на ДДС-то за лекарства и учебници; децентрализация на част от данъците за българските общини.
Няма как да подкрепим това правителство, защото липсва каквото и да е намерение и желание за структурна модернизация на българската икономика. Въобще няма ангажимент за връзка на икономиката с образованието, науката и иновациите, нито дума за ролята на държавата и бюджета за насърчаване на икономическия растеж, инвестициите и вътрешното потребление. Припомням, че миналата година именно правителственото потребление имаше обратен ефект върху икономическия растеж на страната. Няма нито дума в подкрепа на българските производители и на българския експорт.
Един от най-големите Ви провали досега беше привличането на чуждестранни инвестиции. Припомням, че за 2016 г. имате 680 млн. евро, които бяха 1 милиард по-малко от съответните за 2015 г. И тук, в тази Програма, няма нито една дума за това как ще работите в тази сфера.
Без да имаме нищо от управленската програма трябва да съдим за действията на правителството по персоналния състав на предложените министри. Доколкото познавам досегашната дейност на министър Горанов, ми е ясно едно – че ни очаква една крайно дясна и консервативна политика, политика, концентрирана в постигането на определени финансови показатели и изследване на фискалната консолидация за сметка на социалната проблематика и доходите.
В крайна сметка, господин Борисов, обещахте промяна и приоритети във водената от Вас политика. Вместо това ни предлагате отново от същото. Спомних си първия Ви лозунг на Програмата: „Да превърнем страховете на хората в надежда за нацията“, но единственото, което се сещам, четейки управленските Ви приоритети и гледайки персоналния състав на кабинета, е: „Надежда тук всяка оставете“. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
Има ли реплики? Няма.
За изказване – народният представител Михаил Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаемо служебно правителство, уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В България официално има 7 млн. 158 хил. души. Също официално около 800 хил. от тях са хора с увреждания, 29 хиляди от тях са деца. Съгласно Конституцията ние сме парламентарна република и съгласно същата Конституция в чл. 6 е записано: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. Но дали всъщност тези думи значат нещо и гореспоменатите цифри няма да си останат само цифри, защото доскоро аз също бях в тези цифри и продължавам да бъда?
В България отглеждането на дете с увреждане е изключително трудно и не заради самите деца, и не заради самите увреждания, а заради системата, в която родителите са принудени да го правят. Осемдесет процента от тези деца не посещават редовно училище и, пак ще повторя, не заради самите деца и не заради уврежданията им, а заради системата, в която са принудени да бъдат.
На един родител с дете с увреждане, понякога му се налага да не работи почти цял живот. Причината за това е, че тези деца наистина имат нужда от непрекъсната и ежедневна грижа.
Аз не смятам, че помощта, която държавата дава за тези деца е достатъчна, и ако не ми вярвате на 17 май пред Народното събрание ще се съберат майките и бащите на тези деца, както и самите деца. Можете да им зададете този въпрос, защото и според тях сумата от 350 или 490 лв., която е обичайно отпусканата за помощ на тези деца, не е достатъчна, а и тази сума е замразена до 2019 г., според бюджетната прогноза на правителството.
Аз няма как да подкрепя правителство, което не го е грижа за 800 хил. души и те не са им приоритет.
За да не бъдем лицемери, тези деца са нито свободни, нито равни, защото прекарват огромна част от времето си или в болничните стаи, или в домовете си. Не дай си, Боже, на тези деца да им се наложи да се лекуват, и това да зависи от Фонда за лечение на деца, в повечето случаи подписът се забавя фатално.
Уважаеми народни представители, ние всички се ръководим от интереса на народа, заклехме се в това. Народът са и тези деца, и тези хора с увреждания.
Не знам колко често ще ме виждате на тази трибуна, но Ви обещавам едно, когато интересът на народа е нарушен, аз ще се опитам да го защитя, защото, дами и господа, аз се заклех в това. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания и реплики от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Има ли реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Кристиан Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми господин Председател, уважаеми Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми колеги! Поздравявам Ви, господин Борисов, за това, че получихте доверието на избирателите, за да съставите за трети път правителство. Резултатът обаче не впечатлява. Имахте уникален шанс, който пропилявате. Ако два пъти правите едно и също нещо и то завършва по един и същи начин, не бива да очаквате третият опит да завърши различно.
Поздравявам Ви и за това, че ГЕРБ отново поема пълната отговорност за българската външна политика. Отдаването на Министерство на външните работи на концесия в предишния мандат, донесе много негативи на България, а и на управлението Ви.
Ще обърна внимание обаче, че бързо забравихте урока с първия избран от Вас външен министър Румяна Желева. Парадоксално в този кабинет Вие се оказвате човекът с най-голям опит във външната политика и оттук нататък отговорността ще бъде не просто на ГЕРБ, а персонално Ваша. Питам: може ли да изглежда солидно министър, който в рамките на четири години, в трети кабинет, поема трети ресор, след регионален и правосъден, вече и външен?
Вие, уважаеми уж патриоти, днес подписвате пълната си капитулация. След като се отказахте от всичко и приехте външнополитическите приоритети на ГЕРБ, днес с гласа си ще отворите вратата за една отхвърлена от хората и силно критикувана от Вас самите външнополитическа линия – тази на бившия президент Росен Плевнелиев.
Поздравявам Ви, господин Борисов, и за това, че запазвате поста министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. По този въпрос можете да разчитате на нашето сътрудничество, защото това е важно за България. Не разбираме обаче, при цялото ми уважение към госпожа Павлова: как поставяте точно на този пост човек, над когото в момента тегнат сериозни подозрения за злоупотреба с европейски пари? (Реплика от народния представител Лиляна Павлова.) Какво казвате на партньорите с това?
Уважаема госпожо Захариева, нямаме високи очаквания, но и няма да подходим с предразсъдъци – ще Ви съдим по делата. Ще Ви съдим по способността да водите достойна външна политика в името на сигурността на гражданите, авторитетът на България, стабилността на Балканите и в Черноморския регион, нормализацията на отношенията с Русия и по това дали ще влезем в Шенген и дали ще падне механизмът за сътрудничество и оценка.
Ще Ви съдим по това дали ще осигурите взаимодействие между президент, парламент и правителство, или ще водите пунически войни, както правеха Вашите предшественици от правителствата на ГЕРБ с Георги Първанов и Румен Радев. Търсенето на такова взаимодействие може да не Ви направи популярна, но ще Ви направи полезна.
Ще Ви съдим по това дали ще влезете в Министерството на външните работи със самочувствието на непогрешимост, или ще се вслушвате в съветите на опитните дипломати. Дали ще продължите и задълбочите политизацията на ведомството, или ще заложите на професионализма?!
Ще Ви съдим по това дали ще защитите Министерството на външните работи от посегателства върху неговата собственост, каквито реализира противозаконно Вашият бъдещ колега Емил Караниколов, за когото се питам всъщност кой и защо предложи за министър. Дали ще се преборите като вицепремиер за достоен бюджет и стабилизиране на дипломатическата служба, или сривът ще стане необратим?!
Ще завърша с думите, с които ме посрещна един посланик в Министерството на външните работи през 2013 г.: „Господин Вигенин, Вие сте деветнадесетият министър, с когото ще работя.“ Този човек е още там. Вие ще бъдете двадесет и първият му министър, скоро ще дойде и двадесет и вторият, бъдете сигурна, използвайте времето си пълноценно, оставете нещо добро след себе си, работете за България, ние ще следим всяка Ваша стъпка. Благодаря! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Валери Жаблянов, след него народният представител Георги Христов, и след него народният представител Славчо Велков.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, господа министри, уважаеми посланици, гости! Днес като Народно събрание сме призвани да изберем третото правителство на Политическа партия ГЕРБ. Това, което се внушава и от програмата, и от изявленията на представителите на бъдещото мнозинство, е една единствена дума – приемственост. Приемственост в политиката, в резултатите от нея, приемственост в мизерията, приемственост в неизяснените отношения със съседите на Балканите, приемственост в безпрекословното приемане на консервативната финансова и икономическа политика на Европейската комисия.
Тук искам да подчертая нещо, което може би е добре още в самото начало на правителството да помни господин бъдещият министър-председател.
Българският народ, независимо от резултатите на изборите, не иска приемственост – не иска приемственост, иска промяна. Българският народ ще възроптае, ако Вие му предложите приемственост. Вие трябва да бъдете готови да промените икономическата политика на страната – не доходите, икономическата политика, защото доходите идват от икономическата политика.
Във Вашите заявления в посочените приоритети не чух, не видях и се съмнявам, че такава промяна може да бъде направена. Вие трябва да бъдете готови да промените състоянието на трудовите отношения в страната – трудът на българските работници е ограбван ежедневно от ниските ставки, от високите данъци и от недобросъвестните работодатели. Вие трябва да бъдете готови да промените външната политика на България. Тази приемственост, която заявихте в началото, ще се окаже, че ще бъдем единствената държава, която ще бъде приемник на тази фалирала политика.
Аз искам да Ви уверя, че Българската социалистическа партия ще си бъде на мястото като опозиция на базата на досегашната си партийна и предизборна платформа, в която ние си поставяме създаването на друго общество в България. Днешното общество не харесва на никого, днешната демографска криза е резултат от това общество и от тези отношения.
И третият Ви мандат няма да бъде успешен, защото това, което виждаме в платформата, ще Ви заведе там, където приключихте първите два пъти – при масово растящо недоволство на българските граждани. В единия случай отидохте на предсрочни парламентарни избори, във втория случай загубихте президентските. Не смятайте, че това, което направи българският народ на президентските избори, е някакво временно объркване или отклонение от политиката, която се следваше до днес. Това беше оценка за политиката на правителството и тази оценка е тайна. Тя ще се запази и тя ще бъде написана в първия момент, в който Вие демонстрирате връщането на старата политика в България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов.
ФИЛИП ПОПОВ („БСП за България“, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам каква е процедурата.
Искам да Ви предупредя, че няма да допусна отклонение от процедурата ни на йота, ще прилагам стриктно правилото, за да няма злоупотреба с права.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Абсолютно съм съгласен, уважаеми господин председател.
Процедурата ми е по начина на водене. Вие в качеството си на председател на Народното събрание следва да следите за реда в пленарната зала и в Народното събрание. Очевидно е и моля Ви, във Вас се намира въпросният сигнал и звънец, поканете уважаемите народни представители от ГЕРБ да присъстват в залата, защото не е тяхно задължение само да гласуват с копчето – червеното, в случая зеленото, а да присъстват и в самите дебати! Поканете ги да си подкрепят правителството! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не берете грижа за народните представители от ГЕРБ, както и за всички останали. Имайте отношение към Вашата група.
Има ли реплики? Няма.
За изказване има думата народният представител Георги Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Борисов, уважаеми кандидати за министри! Здравеопазването е основен фактор за стабилността и развитието на българското общество. Здравната политика в условията на модерния съвременен свят ще бъде един от основните критерии за ефективна политика. За съжаление в подписаната от Вас управленска програма в глава „Здравеопазване“ се срещат само общи формулировки, които по никакъв начин не показват пътя за решаване на твърде сериозните въпроси на българското здравеопазване. Няма нищо конкретно, което да подсказва решаването на кардиналния въпрос за финансирането на здравната система, която в момента се осъществява от един финансово неадекватен, компрометиран модел и практически унижава българските лекари и българските медицински специалисти, превръщайки ги във фиктивни търговци.
Липсват идеи за промяна на обема на средствата, отделящи се от публичния ресурс здравеопазване, които явно са недостатъчни. Напълно непонятно и от професионална, и от юридическа гледна точка е споменатото в програмата понятие „поетапно демонополизиране на Националната здравноосигурителна каса“. Или има монопол, или се премахва с посочването на точна алтернатива.
Отсъства реално решение на проблемите: значението на Националната здравна карта, необходимостта от съобразяване на развитието на мрежата на лечебни заведения в зависимост от нуждите населението в отделни региони. Самият факт, че точно при управлението на ГЕРБ бяха разкрити сериозен брой лечебни заведения в определени населени места, говори най-вече за обслужване на определени, и то корпоративни интереси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Съжалявам.
Една секунда, тъй като не можах да довърша изказването си. Тъй като познавам проф. Петров като достоен български лекар и мениджър, искам да се обърна специално към него като бъдещ министър: проф. Петров, загърбете непрофесионалните и общи формулировки и се обърнете към много сериозните проблеми на българското здравеопазване! Така ще получите подкрепата на цялото общество, на цялата професионална гилдия и на всеки достоен парламентарист в тази зала. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Има ли изказвания от други парламентарни групи?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости, Ваши превъзходителства!
Както вече каза председателят на Движението за права и свободи, парламентарната група на ДПС няма да подкрепи нито едно от трите решения, които са предложени, но искам да акцентирам върху някои аспекти от мотивите ни да постъпим така.
България наистина има нужда от стабилност, има нужда от прекъсване на процеса на политическа нестабилност не само защото продължаваме да сме най-бедната страна в Европа, не само защото българските граждани очакват адекватна защита, работа, права и така нататък, но и защото ситуацията в региона е изключително сложна. Самият Европейски съюз е в криза. На нас наистина ни предстои председателство на Съвета на Европейския съюз, но…
Уважаеми колеги от ГЕРБ, ние не намираме, че с това, което ни предлагате в момента, се решава поне една от трите от тези задачи. Тъкмо обратното – поуката от предния мандат очевидно е само за тези, които са успели да я прочетат внимателно. Ние виждаме, с голямо съжаление констатираме, че ГЕРБ не са направили това. Такъв тип коалиция не носи стабилност, не носи реформаторски потенциал. Видно е и от компромисната управленска програма, заявена само като приоритети, видно е и от състава на кабинета, видно е от всичко, което се случва в този един месец.
Искам обаче да Ви обърна внимание – на бъдещия министър-председател господин Бойко Борисов и на ГЕРБ, върху следното.
Движението за права и свободи няма да се примири, че Вие за втори път вкарвате крайните националисти във властта, при това този път директно с коалиционно споразумение, а не като поддържаща парламентарното мнозинство политическа коалиция от националистически партии. Защото това е европейски принцип. Движението за права и свободи е част, много важна част от българския политически живот, от обществения живот, която осигури европейското бъдеще на България (реплика отдясно: „Беше, беше!“) и затова ние няма да позволим това европейско бъдеще да бъде минирано с неевропейски принципи. Европа не прави това! Европа се бори срещу това! Но Движението за права и свободи е единствената партия в България, която има основание, собствено основание, почерпено от собствената си история, да каже, че този принцип е неин партиен, неин обществен, неин политически принцип!
Да Ви припомня, че Движението за права и свободи възникна като битка на цял един етнос за права и свободи, като битка на лидерите на това движение, на основателя на движението доктор Ахмед Доган, който лежа и в затвора, защитавайки правата и свободите, за да живеят всички българи равно, всички етноси равно! Движението за права и свободи не може да се съгласи крайните националисти, които отричат тези принципи, да бъдат вкарвани във властта! И ние ще пренесем тази битка в Европа! Господин Борисов, ще я пренесем…
РЕПЛИКА ОТДЯСНО: Еничар!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от залата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Защото там ГЕРБ ще трябва да отговорят и на следните въпроси – чии са тези слова за цял един етнос: „Нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на заплати, без да полагат труд, изискващи помощи по болест, без да са болни, детски за деца, които играят с прасетата на улицата и майчински помощи за жени с инстинкти на улични кучки“? Затова ДПС ще пита: може ли такъв човек да бъде вицепремиер на Европейска България? (Ръкопляскания от ДПС.) Партията, която се бори за правата и свободите на всички етноси, партията, която на дело защитава истинския патриотизъм, обединителния патриотизъм, партията която е подкрепяла и ще подкрепя ГЕРБ и всички други партии… (Реплики отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: И ще подкрепя ГЕРБ и всички други партии, които се борят за европейското бъдеще на България. Но този подход – да се съставя такъв тип коалиция, ДПС не приема и тази битка ще бъде изнесена в Европа. Благодаря Ви за вниманието! (Реплика отдясно: „Довиждане!“. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.
Представям на Вашето внимание следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 119 на президента на Република България от 4 май 2017 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“
Моля, гласувайте.
Гласували 233 народни представители: за 133, против 100, въздържали се няма. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Изчакайте да обявя резултатите! (Ръкопляскания.)
Министър-председателят на България за трети път се казва Бойко Борисов. (Народните представители от ГЕРБ и ОП стават и с ръкопляскания поздравяват премиера.)
Първи отрицателен вот – народният представител Антон Кутев.
Имате думата, уважаеми господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги депутати, уважаеми министри, уважаеми гости! Уважаеми господин Борисов, гласувах „против“, защото тази реч, която изнесохте, Вие сте изнасял тук преди две години и половина – през ноември 2014 г. В нея сте отбелязали 11 цели. „Основни политически цели“, така сте ги нарекли. Чета ги внимателно и виждам, че нито една от тях не сте изпълнили. Ама, нито една! (Оживление в ГЕРБ.) Сред тези 11 цели има примерно: „Да очертаем ясна перспектива за развитие за поне едно десетилетие напред“. Според мен такова нещо не се е случило. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Сред тях има: „Да постигнем бърз и значим икономически растеж, да създадем нови работни места“. Това не се е случило!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Как? Кой, бе?
АНТОН КУТЕВ: Или поне гражданите на България не знаят да се е случило. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Може би само Вие сте наясно с новите работни места.
„Да гарантираме национална и енергийна независимост на страната“. Особено за „енергийната“, нулева разлика за тези, последните, две години! (Реплики на народния представител Станислав Иванов.)
Това обаче не е единственият проблем на това правителство и на Вашето лично присъствие като министър-председател. Един от Вашите сегашни коалиционни партньори в същия ден тогава, през ноември 2014 г., Ви е казал следното. Казал Ви е, че Вие през предишното си управление няма да пипнете плоския данък, няма да пипнете чуждите монополи, няма да пипнете тока, няма да изгоните американските ТЕЦ-ове, няма да намалите цената на ВЕИ-тата: „Няма как да го направите!“, казва Волен Сидеров тогава, защото Вие сте вързани с тях. Сега този човек вече Ви е коалиционен партньор и аз Ви казвам, че Вие като министър-председател с тези коалиционни партньори няма как да направите нито едно от тези неща. Защо той се е съгласил да Ви бъде коалиционен партньор, за мен е загадка, но съм сигурен, че както не го направихте досега, така няма да го направите и от тук нататък. Затова не мога да Ви подкрепя! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Втори отрицателен вот – народният представител Крум Зарков, и трети – народният представител Таско Ерменков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми официални лица, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Борисов! Гласувах „против“ предложения кабинет и неговата структура… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: …най-вече заради промените, които правите в структурата по отношение на правосъдната или съдебната реформа.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Това не е това гласуване, не е за кабинет!
КРУМ ЗАРКОВ: Освен че е аналогична, тя е много притеснителна. Тя ни кара да мислим, че правосъдната реформа ще е по-скоро спектакъл (шум и реплики), посветен основно на чужденците, на наблюдаващите институции и на европейските посланици. (Реплики на народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: Това е важно, но гласувах „против“, защото вярвам, че никога няма да проведем качествена съдебна реформа, ако не приемем, че ние, българите, се нуждаем от такава, че тя не е просто отметка в мониторингов доклад, че тя е чисто човешка необходимост от справедливост.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Ето, ето!
КРУМ ЗАРКОВ: Затова, уважаеми господин Борисов,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата! (Реплики.)
КРУМ ЗАРКОВ: …моля, ревизирайте позицията си, че ще продължите с правеното досега в съдебната система. Променете го! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
И трети отрицателен вот – народният представител Таско Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“ кандидатурата на господин Бойко Борисов за
министър-председател на Република България за трети път, защото в неговото изказване не можа да ме убеди, че си е взел поуки от предишните два пъти. Не можа да ме убеди, че се поучил от уроците си, защото управленската програма, която ни предложи, е много далече от онова, което беше като „реалните обещания за България“ в тяхната предизборна програма.
Всъщност тази управленска програма е един тюрлюгювеч, в който е събрано всичко на едно място с опита да се измъкне каквото и да било противоречие между отделните програми. И това е успяло да се направи, когато е отнето от всичко, което е било в програмата на която и да е от двете партии, ако е имало нещо за обикновения човек.
Всъщност на практика тази управленска програма е една претоплена манджа от предишните две управления на господин Борисов.
И последно, с това гласуване, господин Борисов, се опитах да Ви направя приятелска услуга – да не Ви се налага пак, трети път, да давате оставка. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Преминаваме към гласуване на втория Проект за решение.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.
2. Министерствата са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта.
3. Създава се Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
4. Преобразува се Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите.
5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 234 народни представители: за 135, против 99, въздържали се няма.
Проектът за решение е приет. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво!“.)
Процедура по прегласуване – някой не е успял да гласува.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, моля за прегласуване, емоциите са много. (Смях, шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване.
Прегласуваме Проекта за решение.
Очаквам да се увеличи броят на гласуващите, а той е същият като на предишното гласуване. (Реплики.)
Как гласувате, кажете как гласувате? Против, отчитаме глас „против“.
Гласували 235 народни представители: за 134, против 101, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Бурни и продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Отрицателен вот.
Заповядайте – народният представител Иван Иванов, след него е Георги Гьоков, и след него е Иво Христов – три отрицателни вота.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на вероизповеданията, Ваше Превъзходителство, уважаеми колеги! Гласувах „против“ това трето издание на кабинета Борисов, тъй като в изложената Програма, особено в частност сектор „Сигурност“ и Министерство на вътрешните работи, не видяхме нищо ново.
Предходното издание на бъдещото управление, уважаеми дами и господа, бе запомнено единствено с един неуспешен или по-скоро недоносен опит за реформиране на Министерството на вътрешните работи и както се изрази вчера служебният министър – провалено. Бъдещото управление със сигурност ще бъде и поредната „правилна крачка“ по пътя, водещ към катастрофирането на сектор „Сигурност“ като цяло.
Представихте пред обществеността Програма за управление, в която частта за вътрешната сигурност и обществен ред, е изпълнена с неизпълними обещания, неправилни формулировки и повторения на това, което вече се е случвало по време на двата незавършени мандата на ГЕРБ. С мащаби на битовата престъпност, които обезлюдяват цели райони, сега се обещава управляващите да продължат по същия път и да надграждат политиките си.
Нашите очаквания са от Ваша страна на системни и неуспешни опити за формиране на сектора, които компрометират не само вносителите, политическото ръководство на Министерството и на службите, но и всички, които подкрепят подобен подход. Резултатът ще бъде: неизмерими негативни последици като трайно дестабилизиране на сектора и най-вече ще увеличава недоверието на гражданите от това, че Министерството на вътрешните работи като институция има капацитет да гарантира тяхната сигурност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Втори отрицателен вот – народният представител Иво Христов.
Трети ще има ли? Госпожа Елена Йончева за трети вот.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против“ така предложената структура за Министерския съвет, защото – не знам дали сте правили справка, съгласно Търновската конституция първоначално е имало само шест министерства, после са станали 8, а накрая – 10.
В момента имаме над 20 министерства и – забележете, в малка нещастна България имаме четири, забележете, четири вицепремиери! Това предполагам е нещо като аналогия с арменския театър, в който всичките столове били с номер едно, за да няма с кого да се карат.
И вторият ми мотив е следният: удивителна структура има този Министерски съвет, в който външен министър отговаря за съдебната реформа, което, както вече беше казано, означава, че това е реформа за пред чужденците и да не се излагаме пред тях, поради която причина Ви предлагам към Министерството, което се създава за провеждане на Европредседателството, да прикачите и това. И с това да приключваме. Очевидно българските граждани нямат нужда от съдебна реформа, тя тежи на всички ни. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Имате думата, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Президент, господин Председател, господа министри, гости, народни представители! Гласувах „против“ избора на Бойко Борисов за министър-председател … (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това беше по първа точка.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: …Гласувах „против“ новата структура, защото всяко Ваше управление създава нестабилност за България; защото всяко Ваше управление има катастрофални последици за страната ни. По време на Вашия мандат настъпи драматичен спад на доверие в българските институции! Хората вече нямат никаква вяра в политици, в медии, в съдебна система. Вие последователно принизявате ролята на българския парламент! Преди дни Вашето парламентарно мнозинство отне и едно от достиженията на българската демокрация – блицконтрола в парламента.
Така Вие смятате да се скриете от въпросите на българските граждани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Йончева, но това няма връзка с точката!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: ...смятате, че медийният контрол Ви е осигурен!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това какво общо има?
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Да, България е на дъното на Европейския съюз по свободата на медиите! Тенденцията по времето на Вашето управление се влошава драматично – от 35-о място през 2006 г., сега сме на 109-о.
Вие водите външна политика, която е слугинска!
Вие търгувате с българския суверенитет, с българския национален интерес!
Вие превръщате България от енергиен фактор на Балканите в енергиен просяк!
Гласувам „против“, защото БСП – като проевропейска партия, не може да не чуе думите (възгласи: „Ееее!“), от своя презокеански партньор, казани за управлението на Бойко Борисов през 2016 г.
В доклад на Държавния департамент на Съединените американски щати за България за 2016 г. четем: „Служители във всички клонове на правителството са замесени в корупционни практики безнаказано! Корупционните практики включват подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване…“ (Силен шум и реплики от ГЕРБ, възгласи: „Ееее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече, госпожо Йончева. (Ръкопляскания от „БСП за България“, реплики от ГЕРБ. Народният представител Елена Йончева продължава да говори при изключени микрофони.)







ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Първо, това няма никаква връзка с гласуванията. (Продължаващи ръкопляскания от ПГ на „БСП за България“.)
Изтече Ви времето.

Преминаваме към гласуване на третия Проект за решение за избиране на Министерски съвет на Република България.
Квесторите, моля, поканете Негово Светейшество Неофит, патриарх български в залата. (Влиза патриарх Неофит. Всички стават.)
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1.Избира:
- Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател,
- Валери Симеонов Симеонов – за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика,
- Красимир Дончев Каракачанов – за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната,
- Екатерина Спасова Гечева-Захариева – за заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи,
- Владислав Иванов Горанов – за министър на финансите,
- Валентин Иванов Радев – за министър на вътрешните работи,
- Николай Нанков Нанков – за министър на регионалното развитие и благоустройството,
- Бисер Христов Петков – за министър на труда и социалната политика,
- Цецка Цачева Данговска – за министър на правосъдието,
- Красимир Георгиев Вълчев – за министър на образованието и науката,
- Николай Кирилов Петров – за министър на здравеопазването,
- Лиляна Павлова Николова – за министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.,
- Боил Василев Банов – за министър на културата,
- Нено Ненов Димов – за министър на околната среда и водите,
- Румен Андонов Порожанов – за министър на земеделието, храните и горите,
- Ивайло Ангелов Московски – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
- Емил Любенов Караниколов – за министър на икономиката,
- Теменужка Петрова Петкова – за министър на енергетиката,
- Николина Панайотова Ангелкова – за министър на туризма,
- Красен Кирилов Кралев – за министър на младежта и спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 58 на Президента на Република България от 24 януари 2017 г., са прекратени.“
Моля, гласувайте Проекта за решение.
Гласували 234 народни представители: за 133, против 101, въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.
За първи отрицателен вот има думата народният представител Ерджан Ебатин, за втори – господин Гьоков, за трети отрицателен вот – господин Марешки. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Смятате, че само от БСП ли имате право за отрицателен вот? (Продължаващи реплики от „БСП за България“.) Моля за ред в залата!
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Господин Председател, уважаеми колеги, Ваше Високопреосвещенство, Ваши превъзходителства, господин Президент! Аз гласувах против институционализирането на крайни националисти в изпълнителната власт, господин Премиер! Това е опасно за националната сигурност.
Гласувах срещу лица, които са с антиевропейска насоченост и анти-НАТО – това, което беше част от тяхната политика. Те не крият своята същност. Те малтретират нашите майки и бащи на границата. Аз искам да знам по какъв начин Вие ще се чувствате в Европа с такива лица! Колкото и да обяснявате, че този кабинет е проевропейски, този кабинет е антиевропейски, колеги! (Шум и реплики.)
Гласувах против това да има пробив в националната сигурност и суверенитета на нашата страна, на нашата родина, защото в условията на политическа нестабилност в региона, в Балканите, в света като цяло, кабинет, структуриран по този вид, представлява опасност за националната сигурност! (Шум и реплики.)
Гласувах „против“, защото този кабинет излъчва политическо послание на разделение и омраза. Не може да се отнасяте към нашите хора, към част от нашата нация, към част от българската нация по този начин и да унижавате нашата общност по този начин с такива политически послания! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Искам да се обърна към нашите хора, към нашите майки и бащи и да им кажа, че ДПС е тук, ДПС е било при тях и ДПС ще продължава да защитава нашите интереси и националната сигурност на страната. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ебатин. (Ръкопляскания от ДПС.)
Втори отрицателен вот – народният представител Георги Гьоков. Имате още едно право на отрицателен вот, тъй като господин Марешки участва в разискванията и няма право на отрицателен вот, народният представител Славчо Велков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател, уважаеми господин новоизбран министър-председател, уважаеми господин министър-председател и министри, и бивши министри, уважаеми колеги! Гласувах „против“, заради това че съставянето на този кабинет с тези министри не бе плод на разумни отстъпки и компромиси, а за да се оправдае упражняването и консумирането на власт.
Гласувах „против“, заради това че програмните намерения, които бъдещите управляващи амбициозно нарекоха „приоритети за управление“, не отразяват предизборните ангажименти и на двата коалиционни партньори. Управленската им програма има за цел да внушава, че новосформираната коалиция има сериозни основания да управлява, но повече прилича на сборище от неизпълнени обещания, недомислици, клишета и много компромиси и предателство – предателство от страна на „Обединените патриоти“ към привържениците им. На практика се получи следното: гласуваш за Каракачанов, Сидеров и Симеонов, получаваш Борисов и Цветанов.
Не подкрепих това правителство, защото няма никаква визия за социалната политика и за социалната перспектива на българите. Приоритетите за управлението блестят с отсъствието на каквито и да било приоритети, особено в социалната политика, а там бяха най-големите предизборни обещания. Ключов е въпросът за 300 лв. пенсия. Говореното на тази тема беше изключително и безогледно популистко по време на изборите, като донесе много гласове на „Обединените патриоти“, но когато дойде моментът да се консумира властта и този въпрос беше изкаран ключов в преговорите, а пенсионерите два-три дни доволно потриваха ръце, че „Обединените патриоти“ със зъби и нокти ще бранят техните интереси, стана ясно, че в резултат на тежки преговори и компромиси новите коалиционни партньори са решили да прецакат пенсионерите: няма да има 300 лв. пенсия!
Гласувах „против“, защото нямате никакви намерения и сериозни мерки за най-тежките проблеми: бедност, нарастващи неравенства и демографска катастрофа.
Липсват и ангажименти за репродуктивните проблеми на семействата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате 10 секунди.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Мисля, че с акта на избиране на това правителство Четиридесет и четвъртото народно събрание направи сериозен компромис. Това няма как да не доведе до предсрочното прекратяване на мандата му. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Гьоков. (Силен шум и реплики.)
Трети отрицателен вот – господин Велков.
АНТОН КУТЕВ („БСП за България“, от място): Процедура! Тя има смисъл сега – преди третия отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте тогава, щом има смисъл, да видим всички какъв е смисълът. (Смях, оживление.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е свързана и наистина има смисъл да бъде преди последния отрицателен вот, защото няколко човека вече ми се обадиха да кажат, че след като прехвърлихме прякото предаване, което би трябвало да върви в момента от Канал 1 в БНТ 2, се оказва, че за отрицателните вотове това не се случва и не се предава, тоест БНТ 2 прекъсва предаването след останалите изказвания и преди отрицателните вотове (Шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“.)
След предишните стъпки това е прекалено много. Може би Вие не знаете, но Вие сте човекът, който трябва да го регулира. Моля това да се поправи и отрицателните вотове, които са част от цялото разискване, да бъдат излъчвани, както би трябвало да бъде и както е било винаги досега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбира се. Единственото, което мога да направя, е да помоля на запис да ги пуснат. Иначе не виждам как ще стане.
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Цонев. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Господин Председател, по начина на водене, и най добронамерено.
Имате право, господин Председател, да прекъсвате на втората минута, дори имате задължението, но не забравяйте, господин Председател, че това е българският парламент, тук цари духът на парламентаризма и формализмът с няколко секунди не е практика в последните 27 години. Нека да уважаваме колегите си. Вие сте пръв между равни. Вие сте спикерът на българския парламент и от Вас очакваме да имате една идея поне по-голямо уважение към тези, които се изказват. Това е в интерес на цялата институция. Благодаря Ви, господин Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Да разбирам, че Вие ме призовавате да не спазвам процедурите по Правилник, така ли?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Да спазвате духа, а не буквата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре, благодаря Ви.
Заповядайте за трети отрицателен вот, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Президент, Ваше Светейшество, уважаеми господа министри, господин Премиер, (реплики от ГЕРБ: „Картата, картата!“) дами и господа народни представители! И аз Ви обичам. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, поставете картата си.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Бих искал да изразя мотива за отрицателния вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Засечете времето на господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, благодаря Ви за напомнянето. Мислех, че правилният израз е: „Поставете картата си“, а не „Сложете я“. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Както искате, само я поставете.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: За сектора „Отбрана“ и за политиките. Считам, че част от хората, които бяха избрани за министри, с цялото ми уважение към останалите, няма да бъдат в състояние да осигурят с действията си онези амбициозни задачи, които са си поставили.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кои?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Сега ще Ви кажа, разбира се.
Това, което Вие залагате, че Българската армия е надежден гарант на сигурността на страната, правите копи-пейст от Конституцията. И най-вече, забележете, „посрещане на заплахите срещу страната ни там, където се зараждат“. Наистина ли, господин Борисов и господин Каракачанов, смятате, че ние можем да посрещаме заплахите в същинския и среден, и широк Близък Изток – там, където се зараждат? Две държави в света си го позволяват и те не особено успешно – Съединените американски щати и Русия.
Моля Ви, защо сте откраднали призива на славната парашутна дружина: „Парашутистите отиват там, където другите не могат“, и сте го сложили във Вашата точка шеста? (Смях от „БСП за България“.) Благодаря Ви много. Бъдете живи и здрави. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Моля избрания министър-председател и избраните за министри да заповядат за полагане на клетва. Моля, повтаряйте след мен. (Всички стават. Министър-председателят и членовете на Министерския съвет се нареждат около трибуната.)
БОЙКО БОРИСОВ, ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, ВАЛЕНТИН РАДЕВ, НИКОЛАЙ НАНКОВ, БИСЕР ПЕТКОВ, ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, БОИЛ БАНОВ, НЕНО ДИМОВ, РУМЕН ПОРОЖАНОВ, ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА И КРАСЕН КРАЛЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“. (Ръкопляскания. Звучат химните на Република България и на Европейския съюз.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Честито! (Ръкопляскания.)
Господин Министър-председател, моля да подпишете клетвения си лист до светото Евангелие и светия Кръст. (Министър-председателят Бойко Борисов подписва клетвения лист, прекръства се, целува Кръста, Евангелието и ръката на Патриарх Неофит.)
Господа министри, ето и Вашите клетвени листове.
Честито на всички избрани – на министър-председателя, на министрите!
С това приключвам днешното заседание. Следващо редовно пленарно заседание утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,18 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман





    Последни заседания