Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 3 май 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
03/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Юлиан Ангелов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, колеги! (Звъни.)
Има кворум, откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете да Ви представя Проект за програма за работата на Народното събрание за периода 3 – 5 май 2017 г. Той беше разгледан на Председателския съвет и ще го представя във вида, в който беше приет от същия.
Предложения на парламентарните групи по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС.
Предложениe от Парламентарна група на партия ГЕРБ – няма постъпило такова.
Предложение от Парламентарната група на „БСП за България“:
1. Проект на Решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждането на магистрали и пътища. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 28 април 2017 г.
От парламентарните групи на „Обединени патриоти“, „Движение за права и свободи“ и „Воля“ няма постъпили предложения.
Предлагаме т. 2 да бъде: „Изслушване на служебните заместник министър председател и министър на отбраната Стефан Янев и на министъра на вътрешните работи Пламен Узунов по отношение на защита на националната сигурност, осигуряване охраната на държавната граница, извършваната кадрова политика, както и ресурсното осигуряване на двете ведомства“. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители на 28 април 2017 г.
В дневния ред отново е предложено като точка включването на Проекта за решение за създаване на Временната комисия, за която вече Ви съобщих, по реда на чл. 53, ал. 8 от ПОДНС.
За т. 4 се предлага Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители“. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г. Предложението е това да бъде вече т. 1, с оглед промените по програмата за четвъртък, 4 май 2017 г.
Моля да гласувате Програмата в частта й, в която подлежи на гласуване.
Гласували 205 народни представители: за 202, против 1, въздържали се 2.
Програмата е приета.
Имаме предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване в Програмата на предложението за изслушване, което току-що гласувахме, и вече е включено.
Сега продължаваме със съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
На 28 април 2017 г. е постъпил Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедура по изграждане на магистрали и пътища. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители.
На същата дата е постъпил Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. Има гриф „поверително“. Вносител е Министерският съвет. Предстои да бъде разпределен.
На същата дата е постъпил Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г. Вносител е генералният директор на Българската телеграфна агенция.
На същата дата, 28 април 2017 г., е постъпил Годишен отчет на Българската народна банка за 2016 г. Вносител е Българската народна банка.
На 27 април 2017 г. с писмо от служебния заместник министър председател по подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. – госпожа Деница Златева, в Народното събрание са постъпили указания по Втория проект на 18-месечната програма на Естония, България и Австрия за председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г., одобрен е и от Министерския съвет на 26 април 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание, Докладът ще бъде предоставен на парламентарните комисии, съгласно установената парламентарна практика. Материалът е на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през месец април 2017 г., общият индекс на цените на производител в промишлеността и индексите на цените на производител на вътрешния и на международния пазар за март 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание.
Продължаваме с предложенията за включване в дневния ред по чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Имаме постъпило такова от народния представител Жельо Бойчев – заместник-председател на Парламентарната група на „БСП за България“ .
Моля да излезе вносител, за да представи предложението.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме на Вашето внимание Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при изграждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища в България“. Проектът за решение предвижда:
„1. Създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища.
2. Временната комисия следва да се запознае с информацията и сигналите за некачествено извършени строително-монтажни работи при изграждане на магистралите „Марица“, „Тракия“ и „Струма“ и за спазването на гаранционните срокове, фиксирани в договорите за изпълнение, съгласно Закона за устройство на територията.
3. Временната комисия извършва проверка на договорите за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа и възлагани ли са по тях строително-монтажни дейности в нарушение на Закона за пътищата и Закона за устройство на територията.
4. Временната комисия да установи съществуват ли практики към вече сключени договори в предмета на същите и да се включват нови етапи и участъци, които по същество са нови строителни обекти и следва да са предмет на самостоятелно възлагане и има ли нарушения при избора на подизпълнители и доставчици, без наличие на одобрени работни проекти.
5. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответните мерки от отговорните институции.
6. Временната комисията се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група.
7. Временната комисия се създава за срок от три месеца.“
Предстои също да бъде направен, ако бъде одобрен, и персонален състав за самата Временна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Може ли още няколко аргумента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Хайде, като изказване да го направим. Ако искате, продължете като изказване.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Да, ще продължа като изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре – изказване.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: През последните няколко години по линия на националното финансиране и с европейски средства са изхарчени стотици милиони за строителството на магистрали и пътища в страната.
Същевременно и в момента, а и по-назад във времето, сме свидетели на множество скандали, които съпровождат начина по възлагане и самото изпълнение на такъв тип строителни дейности. Затова и в отговор на тези обществени очаквания е нашето предложение за създаване именно на такъв тип Временна комисия.
Искаме всички тези съмнения, които има българското общество – за това, че процедурите са опорочени, че процедурите едва ли не имат предрешен победител; за това, че огромен финансов ресурс се концентрира и съсредоточава в малко на брой компании; в това, че Законът за обществените поръчки под една или друга форма бива заобикалян; за това, че не винаги качеството на изпълнените работи съответства на заданието на възложителя, е желанието да направим такъв тип анкетна комисия.
Знам, че някои от Вас ще Ви кажат: българският парламент не е мястото, което трябва да се занимава с такъв тип комисии. Искам да припомня, че назад във времето това е утвърдена парламентарна практика. В миналото Народно събрание ние имахме анкетна комисия, която преглеждаше дейността на пенсионно-осигурителните фондове; комисия, която се занимаваше с картела при горивата; комисия, която изследваше всички факти и обстоятелства около АЕЦ „Белене“; анкетна комисия, която се занимаваше и със случая „Мини Бобовдол“. Така че няма нищо неестествено в това българският парламент да отговори при създаването на такъв тип въпроси и големи очаквания по такъв тип теми, касаещи стотици милиони.
Нещо повече. Четиридесет и четвъртото народно събрание започна добре работата си. Създаде две анкетни комисии – едната е за проверка на всички случаи на неизплатени трудови възнаграждения, и втората – за случаите на наличие на завишени стойности на уран и на алфа-активност във водите на Република България.
Това ще бъде третата стъпка, която ще бъде в отговор на всички тези очаквания, които има в българското общество, и всички съмнения, които има. Българският парламент е мястото, където те могат да получат своя отговор и да бъдат разсеяни. И, ако се окаже, че в дейността има промени и ни е нужна промяна в нормативното законодателство, съвсем естествено е българският парламент да излезе с такъв тип препоръки. Ако се окаже, че има съответните нарушения – ясни са адресатите, където те трябва да бъдат насочени.
И към колегите, към ГЕРБ, които твърдят, че нямат никакви притеснения в тази сфера, няма нищо по-естествено от това да подкрепят създаването на тази Комисия и да докажат, че не се притесняват от всичко това, което се е случило в рамките на техните правителства, в дейността по възлагане и изпълнение на строителни дейности в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Ненков, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в друг случай бих се съгласил да се направи такава Комисия, защото наистина, както каза и колегата преди мен, няма от какво да се притеснява ГЕРБ за последните години особено в тази сфера, където може би е един от най-големите успехи, които са… Казвам, че в последните години, особено в сферата на изграждане на инфраструктурата, това винаги е било олицетворено в управленията на последните правителства на Бойко Борисов и точно в тази насока не мисля, че има от какво да се притесняваме. Само че още в начина, по който е зададена самата Комисия, едва ли не навежда на мисълта, че има нещо нередно, защото вие сте озаглавили Комисията…
Само ще цитирам: „Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което Вие самите по начина, по който искате да направим тази Комисия, някак си хвърляте обвинения за Агенцията. Да, вярно, има прокурорски разследвания относно лот 1 на „Марица“, което, разбира се, е нормално. Няма нищо лошо институциите да си свършат своята работа, няма нищо лошо прокуратурата да разследва тези процедури, но не бива ние като парламент и като народни представители да се занимаваме точно с тази дейност – да дублираме работата на прокуратурата.
И според мен Вие по-скоро търсите някакъв политически дивидент. Ясно, разбирам, това е силната страна на ГЕРБ. Наистина това е знаково за управлението на ГЕРБ и е ясно, че така е най-сладко и най-изгодно – да атакуваш политически точно силните страни на опонента. Разбирам го, но в крайна сметка точно там, при положение че в момента и прокуратурата се занимава с някои от тези обществени поръчки, смятам, че парламентът не е необходимо да го прави и не мисля, че от това нещо може да излезе някакъв политически дивидент.
Още повече че има и разследващи органи извън пределите на страната, които също се занимават с това да установяват дали има нарушения по начина на провеждане на процедурите особено що се касае до магистрали и инфраструктурни обекти, които са финансирани по европейски фондове. Така че не смятам за целесъобразно тази Комисия да бъде създадена – само ще дублираме работата. И нека по-скоро да оставим прокуратурата и останалите институции и контролни органи да докажат дали има такива нарушения. Ако има, разбира се, някой виновен или някой, който не си е свършил работата със своето действие или бездействие, и е допринесъл до накърняването на имиджа или на работата на тези институции – специално на Агенция „Пътна инфраструктура“, нека, разбира се, понесе своята отговорност, но парламентът не бива да става съд или прокуратура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Ненков, нямаме намерение да превръщаме парламента в съд или в прокуратура. Знаете, че прокуратурата се занимава с разследване на досъдебни и производствени престъпления. Тук ние твърдим за извършване на пропуски и нарушения, а не за престъпления. Нима Вие твърдите, че не е извършен нито един пропуск или нарушение, в следствие на което държавата е претърпяла някакви загуби?
Именно за това иде реч – не за установяване на някакви престъпления, а за пропуски или нарушения. не виждам от какво толкова се страхувате и от какво толкова се криете, за да не се създаде такава Временна парламентарна комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Други реплики?
Заповядайте – народният представител Манол Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Ненков беше абсолютно прав като каза наистина да оставим прокуратурата да си свърши работата. Идеята на тази Комисия е не само да установи нарушения или нередности, но идеята е да разшири обхвата и кръгозора по отношение на тези пропуски – защо са допуснати?
Аз ще Ви дам един пример. Ето, госпожа Павлова е тук, Лиляна е ексминистър на Регионалното развитие. Например, когато установите дефект или предявите претенция по изпълнение на гаранционни срокове особено по Закона за устройството на територията, първо, „Пътната агенция“ трябва да свърши някаква работа, да отстрани този дефект, да възстанови експлоатационното състояние на магистралата или на пътя в нормални параметри и след това трябва да фактурираме изпълнителя. Говоря в случая, когато гаранцията за добро изпълнение е върната съответно от възложителя, така че нека да се видят тези нередности и тези пропуски, които – дай Боже, да не бъдат установявани, но има и такива, и да бъдат предприети съответните законодателни промени в областта на законодателството или поднормативните актове. Така че просто така да се откажем от съществуването на тази Комисия, защото на някой не му харесва името, не го виждам като сериозен аргумент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Трета реплика има ли? Няма.
Господин Ненков, заповядайте за дуплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Генов, господин Попов! Аз не мога да твърдя, че няма пропуски или нарушения. Естествено, всяка една институция, всяка една администрация винаги има добри практики, има и пропуски и няма нищо лошо в това да търсим начина за тяхното изправяне, и ако има такива, да бъдат отстранени.
В случая за мен – подозирам, по-скоро идеята за създаването на тази Комисия е някакъв опит да се атакува точно тази силна страна на Кабинетите на Борисов. Защото, ако си спомняте, преди десетина години в какво състояние беше инфраструктурата в цялата страна – не казвам, че сега блести, но със сигурност много неща се направиха през последните години от това, и някак си не отива на парламента точно в този момент да търси малко под вола теле.
Защо? Защото не смятам, че в парламента можем да достигнем до такива заключения, за каквито говори господин Генов. При положение, че в момента имате прокуратура, Агенция „Държавна финансова инспекция“, Държавна агенция „Национална сигурност“, които конкретно се занимават с всяко министерство, и ние да се превърнем в разследващ орган, според мен няма да има никакъв смисъл от тази Комисия. Мога да Ви кажа разликата между създаването на такава Комисия и Комисията за разследването на факти и обстоятелства относно проблема, който възникна с питейната вода в Хасково. В крайна сметка, тук говорим за Комисия на паритетен принцип, която има конкретен казус – дали някой е прикрил, или не е прикрил информация тази питейна вода опасна ли е за здравето на хората. Тук ние, като народни представители, можем да се запознаем с информация от всички тези институции и да кажем на обществото дали е така, или не е така.
В случая обаче да разследваме кой е вземал обществени поръчки, защото съм сигурен, че Комисията ще работи точно по този начин: кой каква обществена поръчка е вземал, какви нарушения има – има си институции, които могат да свършат тази работа. Не мисля, че парламентът е институцията, която трябва да го прави. Затова смятам, че не е целесъобразно да се създава тази Комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
За изказване – народният представител Данаил Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам да изразя остро отрицателното си становище към предложението, което е внесено за създаване на Временна комисия за установяване със следните аргументи.
Ясна е, прозрачна е тезата на колегите от „БСП за България“, че искат да обърнат ефекта в дефект, тоест за пореден път да внушат в общественото пространство, че нещо не е наред, че ако се е случило нещо хубаво, то не е толкова хубаво. Последните седмици бяха до известна степен атрактивен индикатор на това намерение и на този политически модел. По тази причина възразявам срещу такъв подход.
Би следвало, дори когато имаме остро желание да се каляме и да се тъпчем, да се опитваме да бъдем, ако не максимално, то поне пределно в рамките на достойнството, в рамките на общоприета морална норма, да бъдем достойни!
Слушах и миналата седмица какви бяха опитите за внушаване на уж конкретни факти и обстоятелства. Те обаче са само твърдения. Оказва се, че доказателства в тази посока са само твърдения, които са достатъчно едностранни.
В този смисъл искам да кажа следното: три месеца имаше служебно правителство. То не беше подбрано, не беше назначено от политическа партия ГЕРБ. Няма да споря по генезиса кой бабува, кой беше авторът на въпросното служебно правителство. То обаче имаше три месеца да установява, да събере достатъчно доказателства в рамките на всички командно-административни производства, след това да ги предяви там, където законите предполагат, че такива доказателства се предявяват. Народното събрание не бива да измества прокуратурата в такова разследване. Нека да не се месим във разследващата и обвинителната дейност на прокуратурата.
Защо Народното събрание не бива да се занимава с този казус? Защото това далеч не е най-значимият казус. Всяка административна дейност вероятно съдържа известни отклонения. Те не са в хипотезата на престъпления, но вероятно са административни нарушения. Затова имаме процедури, по които тези нарушения, първо, се отстраняват, след това се носи административно-наказателна отговорност. Поемането на такава работа от Народното събрание ще изпълни Вашето намерение да внушаваме на обществото, на хората, че виждате ли, този подход е неверен, неправилен.
Слушах и колегата Бойчев, който казва: „и причинените вреди“, „и причинените щети“. Ама къде са доказателствата за тези щети и вреди!
Слушах и другия оратор, който иска да ни обърне в експерти при строителни и технически експертизи. Как Народното събрание ще възлага и приема такива експертизи? Донякъде можем да приемем, че ще ги изслушва, но как ще ги приема?
Апелирам към следното: ако искаме конструктивно да вървим напред, да приложим по-висока норма и стандарт на обективност. Лесно е да се сипят обвинения дори когато има предварително монтирани, нагласени твърдения. Нашата работа обаче няма да е ефективна, ако останем на тази база. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми колега Кирилов! Моля Ви, внимателно прочетете Проекта за решение. Не виждам как, вадейки изводи от самото заглавие, от наименованието на Комисията и нейния предмет на дейност, ще изземем функциите и дейността на прокуратурата.
Ако всичко е толкова прекрасно и чудесно, какво прави прокуратурата в АПИ? Ако считате това за позитив на Вашето управление, от какво има да се крият? Народното събрание следва да даде публичност, защото става въпрос за милиони левове – не на това или онова правителство, а милиони левове на българските граждани! Именно с отказа си Вие внушавате, а не ние, че има нещо скрито, тайно, незаконосъобразно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, следвам текста така, както сте го написали: „установяване на пропуските и нарушенията в дейността“.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): „Престъпленията“!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Установяване на пропуските и нарушенията в дейността“. Ако сравняваме това с „престъпления“, в още по-голяма степен делегитимира смисъла на една такава Комисия. Ние вероятно имаме двадесет агенции. Може ли да тръгнем и да установяваме пропуските и нарушенията във всяка една от тях?
Продължавам да съм убеден в това, което изразих в основното си изказване: не иде реч за криене и за отказ от отговорност. Всичко това е публично. Всичките действия по строителството и изграждането на пътната инфраструктура са под погледа на обществото, толкова години са под погледа на обществото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също не бих приел създаването на една такава комисия на ниво парламент поради няколко причини.
Първо, на паритетен принцип всяка една от политическите партии трябва да излъчи свои представители в тази комисия. Аз не познавам в ГЕРБ експерти, може да има от колегите, които да са пътни инженери и да дадат тази експертиза, която е необходима за комисията. Не се сещам и от БСП да има пътни инженери, може и да има, или хора, които да имат тази експертиза. В другите парламентарни групи също не познавам хора, които да са с професия с тази насоченост. Така че от тази гледна точка нека си зададем въпроса: кои ще бъдат хората, които ще оценяват – дали ще са технически експертизи, или ще са изслушвания? Тоест тук сме в хипотеза, че паритетността може и да не бъде спазена от гледна точка на качеството на експертиза, която ще имат тези хора.
На второ място, ако не сте запознати, особено при разходване на европейските средства, нивата на проверки, които минават, са поне пет или шест. Тоест с тази комисия в някаква степен ще обезсмислим тези контролни нива на разходване на всяко едно евро или всички средства, които се усвояват, особено по изпълнение на европейските програми. И мога да Ви ги изброя – освен вътрешните одитни и контролни органи, които са в самите институции, контролните органи, които са в управляващите органи, контролните органи на Национален фонд, което е към Министерството на финансите, контролен орган на звеното за управление на европейски средства, което е към Министерския съвет. Оттам нататък има ОСЕС на национално ниво, без да се пренебрегва и възможността Сметна палата и АДФИ да проверяват, оттам нататък отива в одитен орган, който е към самата Генерална дирекция в Европейската комисия. И оттам нататък отива в Сметната палата на Европа. И ние искаме да кажем, че парламентът сега ще създаде една анкетна комисия, която да бъде по-компетентна от всички тези пет или шест нива, които всеки ден само това правят, те с друго не се занимават?!
Има периоди, които са одитирани. Никой няма да отнеме правото на политическо говорене нито на Вас, нито на която и да е от политическите партии, представени тук. Изчакайте да минат проверки, или вземете готови направени такива. Там е описано. И действително няма институция или няма агенция в държавата, която да няма пропуски. Вероятно има някакви, но, както колегата Кирилов каза, една част са административно ниво, една част са на друго ниво, където е задействан вече Механизъм през нарушения, които могат да бъдат класифицирани вече и като престъпления.
Никой няма да Ви отнеме правото да имате политическо говорене по казуса. Изчакайте да минат проверките, изчакайте да си излязат нормалните одити, стъпете на тях, анализирайте ги и тогава направете политическо говорене, ако искате и това Ви е темата. Но сега да изместваме и да казваме, че всички тези контролни органи, на които им е вменено и те само това правят, те друго не правят, да изземаме функциите на тези контролни органи с анкетна комисия в парламента и да кажем, че тя ще е по-компетентна от всички тези институции изглежда несериозно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Московски.
Господин Генов, заповядайте за първа реплика.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Московски е абсолютно прав за реда и начина, по който се одитира разходването на средствата от оперативните програми на Европейския съюз. Някъде дотам стоят така нещата и с националното финансиране. Но аз искам, господин Московски, да кажа за аргумента, който извадихте за експертизата. В миналия парламент Вие искахте комисия за „Белене“. Да ми кажете, че не знам кои са ядрените специалисти тук, в тази зала и от БСП, или от ГЕРБ, или от някой друг…
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: В предния парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви!
МАНОЛ ГЕНОВ: В предния парламент нямаше такива. За радост в нашата група сега имаме един такъв, можете да ползвате неговата експертиза, така че този аргумент, който давате, някак си увисва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Московски, Вие сте абсолютно прав и добре проследихте стъпките на така наречената „одитна пътека“, по която минават всички европейски средства от бенефициент, възложител, контрол, ОСЕС и така нататък. Вие знаете, аз и във второто правителство при Орешарски бях заместник-министър на околната среда, това не попречи 2013 г. първото писмо, с което се запознах, от Главна дирекция „Регионално развитие“, подписан от Дирк Анер, да гласи следното: За изключително тежки финансови нарушения, за неспазване на принципите на равнопоставеност, за още три-четири причини, за периода 2010 – 2013 г. спираме средствата по Оперативна програма „Околна среда“.“ И след това беше наложена плоска финансова корекция.
Вие сте прав – съществуват всички тези механизми, но трябва да имаме воля да подобряваме работата си именно чрез такива действия, които да дават по-голяма публичност и по-голяма прозрачност на всички граждани и на всички бенефициенти, и на Европейската комисия за това как работим. Така че спомнете си това писмо, то е много хубаво и показателно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Има ли трета реплика? Няма.
По същество репликата е изразяване на несъгласие. Господин Костадинов изрази пълно съгласие с това, което каза господин Московски, включително и примера, който даде.
Заповядайте, господин Московски, за дуплика. Имате ли желание да се възползвате?
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Това, което искам да кажа в дупликата, е, че дори ако е необходимо парламентът да се включи в основната си функция с промяна на някакви нормативни актове, законодателни инициативи или промени в конкретни наредби, би могло да стане след като се направи окончателен анализ, след като минат всички проверки. И никой, пак повтарям, никой няма да ограничи някого да има и политическо говорене по темата. Но според мен правилното поведение на парламента е да се намеси тогава, когато има установени вече някакви практики – дали ще са нарушения или нещо друго, ако се установят такива, тогава може да се седне, да се направи анализ и да се каже: по този закон трябва да направим някаква корекция, за да може системата да функционира по-добре. Иначе в момента излиза едва ли не, че целенасочено се отива в посока само на една агенция. Ако е така дайте по-добре да направим анализ на всички държавни агенции. Вероятно навсякъде има някакви пропуски и да се работи тогава за всички агенции. Отиваме точно и конкретно в една агенция да се манипулира едва ли не темата за подобряване на работата в останалите.
Никой няма да ограничи никого да има и политическо говорене, нека го направим нормално и парламентът да си изпълни точно това, за което са му функциите. Ако се види, че има някаква нарушения и проблеми, да се промени някоя наредба, закон или нормативен акт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Московски?
По начина на водене – заповядайте.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, според мен, когато един народен представител с факти аргументирано, без да обижда никого, без да прави лични нападки, се изказва, не би следвало председателят на Народното събрание да му прави иронични забележки. И още повече, когато този народен представител има рожден ден. Благодаря Ви. (Оживление, ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Да Ви е Честит рожденият ден!
Щях да бъда не ироничен, а по-краен в това, което ще кажа, но ставаше въпрос за напомняне на процедурата какво е реплика. Вие не се изказвахте, а правихте реплика. Затова казах какво съдържа процедурата реплика. Припомнете си онзи ден какви изказвания и процедури направихте по начина на водене за неспазване на Правилника. Затова припомних какво е реплика.
Заповядайте, господин Добрев, имате думата за изказване.
КИРИЛ ДОБРЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Костадинов, честит рожден ден, да сте жив и здрав! Колегите не се сетиха да Ви поздравят.
Но да преминем към другата част. Имам чувството, колеги, че Вие не разбирате за какво става въпрос и се опитвате да се вторачим тук в заглавия, изрази, думички.
Да Ви припомня само: преди година колегата Жельо Бойчев и моята скромна персона пуснахме въпрос до госпожа Лиляна Павлова, впечатлени от факта как една фирма за толкова кратко време прави пакет от обществени поръчки за един милиард лева! Един милиард лева само за няколко месеца – почти като успешен тотомилионер! Или като онази леля от Испания, която се радваше – леля Гошка, която имитират всяка вечер. Почти като леля Гошка прави един милиард за една седмица!
Преди година получих отговор, състоящ се от четири думи, госпожо Павлова, и Вие тогава ми пуснахте SMS: „Защо така? Проверете си сайта с обществени поръчки“. Като народен представител задавам въпрос на министъра: какво се случва в тази фирма, а Вие ми отговаряте да си ровя в някакъв сайт и да си събирам информацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, по днешната процедура, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Аз имам изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, но аргументирайте…
КИРИЛ ДОБРЕВ: Наско има рожден ден – аз имам изказване. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вие нямате рожден ден, надявам се.
КИРИЛ ДОБРЕВ: След всичко това, след 11 месеца прокуратурата влиза в АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура“) по този въпрос, заедно с ОЛАФ (Европейската служба за борба с измамите) и ДАНС (Държавна агенция „Национална сигурност“), и дава информация, че в АПИ се уговарят обществени поръчки! Водят се разговори и на определени фирми се дават обществени поръчки! И това го казват ясно.
Шефът на АПИ казва, че Ви информира за това, което се случва! И Вие ме питате: защо правим въпросната Комисия?! Тази Комисия я правим, за да видим кой носи политическата отговорност, за да извадим и направим такива закони, господин Кирилов, с които да поправим тези неща, да не се случват втори път! Прокуратурата и съдът отговарят за наказателната отговорност, а ние, като Народно събрание – за политическата отговорност. Затова я искаме тази Комисия.
И тук започват вече доказателствата. Лека му пръст на Димчо Михалевски – колко време е изкарал на тази трибуна да говори, че в магистралите именно защото са такива и именно защото са били прави, затова го казвам, се слага пепел! Кой е карал по българските магистрали и не му е подскачала главата? Кой? Кого не го е хванала морска болест? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Кажете ми магистрала, която да е отворена и да не е затворена два месеца след това за ремонт! Една магистрала ми кажете, един участък, който да не е затворен за ремонт след това!
Магистралите са гордостта на Борисов – и 1, и 2. Всички тръпнем в очакване на Борисов 3.
Не ме гледайте тъжно, мъчно ми е и на мен, но трябва да решим този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Добрев, моля Ви, фокусирайте се по процедурата.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Ще ми се Борисов 3 да продължи с тази гордост, защото и аз, и моето семейство – моите деца, искаме да караме по хубави пътища. Нека обаче тази Комисия да даде отговор само на един въпрос: колко струва тази гордост на българския народ?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Реплики? Няма. (Реплики и възгласи от „БСП за България“: „Няма?! Еее!“.)
Госпожо Петкова, заповядайте.
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мислех да не вземам отношение по повод Вашето предложение, но смятам, че нещата отидоха вече в своята крайност и трябва да се назоват с истинските им имена.
Първо искам да кажа, че не подкрепям подобно искане за създаване на такава Комисия и ще се аргументирам. Не е ясно: поради каква причина, какво се случи, че Вие искате създаването на тази Временна комисия? (Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Доколкото си спомням, папката с информацията и офертите във връзка с автомагистрала „Струма“ изчезна по време на служебното правителство. Нали така? Това е моят спомен. Ако имате някаква друга информация, с която разполагате и която ние не знаем, моля да кажете.
Понеже няколко пъти се направи аналогията с Анкетната комисия за „АЕЦ „Белене“, колеги, нека да Ви напомня няколко неща. Тази Анкетна комисия беше свързана с всички факти и обстоятелства по отношение на този Проект. Под „факти и обстоятелства“ се разбират проверки на всички контролни органи, които имат компетентност да направят такива. Твърдения, които не са някак си така във въздуха, а доказани твърдения, с ясни имена на хора, позиции и периоди, в които са извършвани груби нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки и други нормативни актове.
Затова, уважаеми колеги, нека да оставим контролните органи да свършат своята работа – те са компетентните институции. Нищо няма да остане скрито-покрито. Резултатът от тяхната дейност е публичен, така че всички ще имате възможност да се запознаете – и ние, и Вие, с това, за което имате някакви съмнения. Но нека да оставим контролните органи да работят за това, за което са създадени, а не да превръщаме парламента в другарски съд. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова.
Реплики?
Заповядайте.
Госпожо Дукова, дори да нямате рожден ден, ще Ви припомня, че репликата е изразяване на несъгласие с преждеговорившия.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Да, така е. Безспорно, господин Председател. За разлика от някои колеги, смятам, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за реплика.
СНЕЖАНА ДУКОВА: …че знам що е то реплика и що е изказване. Обърнете се към другите колеги.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че тази трибуна е голяма отговорност. Мисля, че когато се изправим тук и търсим политическа отговорност, защото друга няма, … (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Към господин Добрев се обръщам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Към госпожа Петкова! Към госпожа Петкова трябва да се обърнете. Госпожа Петкова се изказа преди малко.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Когато застанеш на тази трибуна, трябва да вадиш сериозни аргументи (шум и реплики от „БСП за България“), но първо трябва да имаш морала да го направиш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Да ми стават хора, които, като опълченците на Шипка, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Дукова, репликата е към госпожа Петкова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: …ще вадят живи и умрели, защото нямат други аргументи, е срамно! (Шум и реплики от „БСП за България“.) Защото ако Вие бяхте направили толкова, колкото направи кабинета Борисов, днес нямаше да има ЦУМ-гейт и всички останали действия. (Тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Дукова, ще Ви отнема думата.
Моля Ви за ред в залата!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Аз помня една комисия, която направихме и разследвахме госпожа Нинова и господин Станишев. За съжаление, … (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
СНЕЖАНА ДУКОВА: …отговорите, които се получиха в тази комисия, не носеха онази стойност, която… (Шум, реплики и ръкопляскания за прекъсване на репликата на народния представител Снежана Дукова. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Дукова, благодаря Ви. (Народният представител Снежана Дукова продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, госпожо Дукова. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Народният представител Снежана Дукова продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, госпожо Дукова! (Продължаващи реплики от „БСП за България“. Народният представител Снежана Дукова продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, уважаема госпожо Дукова.
Други реплики към госпожа Петкова има ли?
Госпожо Петкова, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Ще се възползвате ли от правото си на дуплика, госпожо Петкова? – Не. Благодаря Ви.
Господин Ерменков, заповядайте за изказване.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата да се изкажа по Проекта за създаване на тази Временна комисия, за да Ви помоля да използваме един аршин при всички проблеми. Когато тук се говори, че има нарушения, които са били установени от контролни органи при една от комисиите, се питам: защо няма последствия за тях, няма арестувани, няма глобени!? Още повече, че ги казва онзи човек, който тогава беше председател на една от агенциите, след това беше министър –можеше да иска отговорности и можеше да се плаща. Ето това са внушенията! Не това, което ние правим. Това са внушенията, които чухме от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да се върнем на темата, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много Ви моля, аргументирам се много добре защо искаме тази Комисия и защо според мен има двоен аршин, когато някои комисии се приемат, а други се отказват.
Нали си спомняте в миналото Народно събрание, когато създадохме Анкетна комисия за Бобов дол?! Нали си спомняте това нещо!? Там нямаше проверки, или не е имало случаи, когато това е установено, или все пак имаше проблем и ние се опитахме в парламента, понеже имаме специалисти и миньори – тук всеки втори е такъв, да видим какво става в мините в Бобов дол. (Реплики от ГЕРБ.)
Много Ви моля, нека когато излизаме от тук, да говорим политически, защото ние сме политически орган. Ние сме орган, който трябва да изследва проблемите и да види къде има пропуски в законодателството, за да се получават такива течове и такива проблеми. Когато говорим за магистрали, не говорим за квадратни метри асфалт, не говорим за километри дължина, а говорим за това, че там се харчи публичен ресурс. Харчат се пари, милиарди! Тези милиарди трябва да се харчат прозрачно, да се харчат така, че хората, когато пътуват по магистралите, да могат да пътуват по магистрали, а не по ремонтиращи се пътища. За да се е случило това, сигурно е имало пропуски, сигурно е имало нарушения!
Искам тук един от Вас да стане искрено и да ми каже: магистралите в България са магистрали!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Да.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Или да ми каже: магистралите в България отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря една магистрала, в това число с паркинги, тоалетни, бензиностанции, гладък асфалт?! (Реплики.)
Всичко това е един мит! И понеже този мит съществува, ние като хора, които тук сме се събрали да търсим вариантите за подобряване на положението, за да може хората да пътуват по тези магистрали, както каза господин Добрев „не да им се откачат вратовете от друсане по дясното платно“ и да могат да стигат безпрепятствено от точка „А“ до точка „Б“, и да може да има наистина пътища и магистрали, защото освен магистралите има и други пътища, които са много по-важни може би от пътя от София до Бургас, защото свързват отделни села, отделни градове и хората там нямат друг начин да се придвижват, е необходимо ние, като политически орган, да разгледаме всички пропуски, които са се случили, ако ги има. Нямам нищо против след това Комисията да излезе, ако не установи пропуски и нарушения, но Вие знаете, че тя ще установи и затова не я подкрепяте.
И тогава, да кажем на хората: вижте, ние като парламент чухме, разбрахме, че има проблеми, опитваме се законодателно да намерим онези решения, които ще ни помогнат в бъдеще тези проблеми да ги няма, да няма „път на любовта“. Нали си спомняте този „път на любовта“ от магистрала „Марица“? (Реплики.) Да няма друсания по магистралите, да няма дупки, да няма ремонти на втория месец, да има бензиностанции по пътищата, да има тоалетни най-малкото по паркингите, за да може наистина да бъдем цивилизована държава с нормалните си пътища.
Затова много Ви моля, бъдете искрени към себе си и, ако не искате да подкрепите тази Комисия, недейте да вадите от девет кладенци вода. Кажете: „Страх ни е от резултатите и затова няма да я подкрепим!“. Иначе, по гласуването ще Ви познаем дали Ви е страх, или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. (Ръкопляскания от БСП за България.)
Реплики?
Народният представител Александър Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Преди малко не ме чувахте, сега ще се опитам да говоря малко по-високо, за да ме чуете внимателно.
Точно хората, които за всичките години на управление сте направили само една магистрала до Правец, и то защото е казал Вашият лидер навремето, че ще ходи до неговата си резиденция, и да ми говорите за това какви магистрали сте правили и какво не се е правило, ами извинявам се, колеги, Вие явно забравихте преди десет години какво беше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е към господин Ерменков, нали?
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Към господин Ерменков, защото неговата реплика е едва ли не, че парламентът с Комисията, която евентуално ще създадем, ще реши въпросите дали магистралата ще бъде вълнообразна, дали щяло да има тоалетни!? Вие сериозно ли го говорите, господин Ерменков, че това нещо може да го направи парламентът!? Вие сериозно ли го говорите?
Просто е безумие и безочие хората, които нищо... Имали сте пет мандата управление, пет пъти сте били в управлението на държавата през последните 27 години, 28, и какво сте направили? Нула! (Реплики от народния представител Таско Ерменков.)
Щяхте да дадете магистрала „Тракия“ за над един милиард на концесия на една португалска фирма! Ето това щяхте да направите! (Реплики от БСП за България.)
Хайде да видим какво направи ГЕРБ за десет години в три управления?! България се превърна в една модерна държава! (Шум и реплики от БСП за България.) Да. София – помните ли за какво ставаше въпрос, господин Ерменков?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Помните ли София как изглеждаше преди десет години? Не Ви е срам! (Шум и реплики от БСП за България. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не можах да разбера връзката на това, което каза господин Ненков, с Комисията. Най-вероятно господин Ненков сигурно като пътува по магистралите се сеща, че от време на време трябва да спре за тоалетна и, ако има и малки деца, не знам къде го прави?!
Това, както казвам, е само един от резултатите за липсата на достатъчно добри правила за строителство на магистрали. Това е един от примерите, господин Ненков! Не парламентът ще прави правилата за това как и къде да има тоалетни, но парламентът може да направи онези закони, с които строителите на магистрали да се съобразяват, за да има магистрали, а не четирилентови пътища с разделителна линия по средата.
Колкото до София, господин Ненков, много добре си спомням каква беше София, а сега Вие се опитайте да минете от тази страна на Народното събрание, пред Синода, без да си счупите краката по тротоарите, за да видите за каква София става въпрос! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Други изказвания?
За изказване – народният представител Цветан Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички ние сме свидетели на това, което искат да провокират колегите отляво – да могат да бъдат забелязани, да могат да изтрият срама от загубата на тези парламентарни избори и, разбира се, да няма с какво друго да се представят пред българските си избиратели за това, което са правили, или това, което биха могли да направят.
Уважаеми колеги от БСП, ще Ви припомня, че действително има участъци от магистралите, където колегите казват, че може би леко се чувстват дискомфортно, но това са участъците, които бяха строени точно от кабинета Станишев. (Силен шум и реплики от БСП за България. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е точно участъкът около Стара Загора.
Нека да припомним и участъка, който беше около магистрала „Марица“. Само искам да напомня, че този дискомфорт е за доста кратък период от време, защото магистралите, които Вие направихте, бяха 80 километра и бяха на три пъти по-високи цени, докато управлението на ГЕРБ за всичките тези години успя да изгради магистрали и пътна инфраструктура от 300 километра. Имаме много по-голяма безопасност на движението по пътищата, намаляване на концентрацията от тежки катастрофи и жертви, които даваме по пътищата.
Това, което е изключително важно да Ви се припомни
– забравихте ли „Цанков камък“? Забравихте ли го? Шестнадесет километра двулентов път за сто милиона лева. Кое е правилното, господа от ляво? Вие забравихте ли този период? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Право да имат изказвания по тази тема могат да бъдат колегите от „Обединени патриоти“, които не са участвали в управление реално с министри, и колегите от „Воля“, а Вие – колегите от БСП, просто си решете вътрешните политически проблеми и недейте да ги прехвърляте тук – от парламентарната трибуна, и да говорите за това, което ГЕРБ направи за всичките тези години като управление. Получихме подкрепата за пореден път от над един милион избиратели! Вие това число надали ще можете да го стигнете. Движите се около него, но започвате да падате пак стремглаво надолу.
Това, което е изключително важно да се знае: служебният кабинет в момента, нали всички станахме свидетели на офертата, която беше по лота на „Струма“, доколкото си спомням, и знаете ли къде бяха намерени документите, колеги? Знаете ли? В човека, който беше главен секретар на АПИ в управлението на Станишев, на емблемата на БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колеги, това е оценителят, в който бяха намерени документите от магистрала „Струма“. И тук мога да Ви кажа, че ще ни е неприятно да получим санкция и да загубим 250 млн. лв. И това е благодарение на Вас, на Вашите кадри, които Вие давате, за да бъдат или оценители, или да участват в управлението през задния вход, от където влязоха в момента в кабинета на проф. Герджиков.
Колеги, моля Ви, нека да говорим обективно за нещата! Политическа партия ГЕРБ успя да възстанови доверието в Брюксел. Политическа партия ГЕРБ успя да възстанови еврофондовете, които бяха спрени на правителството Станишев, заради корупция и съмнения за корупция.
И госпожа Лили Павлова, и целият й екип, и господин Росен Плевнелиев, и Екатерина Захариева бяха хората, които върнаха доверието и фондовете бяха освободени.
Успяхме да направим тези 300 км с европейски пари, а не с парите на българския данъкоплатец.
И само да Ви припомня, че когато имахте възможност отново да управлявате със странната коалиция, която си направихте тогава – 2013-2014 г., колеги, забравихте ли, че по магистрала „Струма“, по новата отсечка Вие спряхте да работите? Просто искахте да вземете сигурно комисионните или просто искахте отново да въведете режима: увеличаваме цената, както го направихте за магистрала „Люлин“ в началото, когато имахте възможност да управлявате с кабинета Станишев.
Колеги, ние това, което направихме, след като се върна кабинетът Борисов 2, е да можем приоритетно да изградим тази отсечка. Тя беше реализирана и беше пусната с достойния министър Лили Павлова. И Вие нямате никакво право да бъдете съдници!
Това, че Вие преживявате катарзис, това, че Вие искате под една или друга форма да се скриете зад някаква сянка, няма никой да Ви го позволи!
И от тази парламентарна трибуна: Политическа партия ГЕРБ и народните представители от ГЕРБ, които имат обществената подкрепа, ще продължим да работим само и единствено водени от интереса на българските граждани. Ние ще можем да отчитаме видими резултати, а не като Вас, за които знаем, че при Вас всичко се спира и Вие нищо няма какво да покажете, но днес можете да бъдете съдници?! Не забравяйте, че сте управлявали пет пъти и петте пъти сте водели страната ни към фалит. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Реплика? Има ли реплики?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Цветанов, разбира се, уважавам Вашия апломб и желанието Ви да защитите госпожа Павлова. Малко по-смирено! В крайна сметка … (Провиквания от ляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Има сигнал, господин Цветанов. Доколкото разбирам, сега, днес научих, че има сигнал, но тук няма нищо общо БСП, нищо общо предизборната кампания, нищо общо управлението на Станишев или управлението на Орешарски. Тук наистина ние имаме един проблем.
Виждам, че Вие сте запознат как стават комисионните, как се забавя и така нататък. Ние това не го разбираме. (Реплики и оживление в ПГ на БСП за България.)
За нас е важно да се строи качествено, господин Цветанов. Защо? Защото, когато наистина се пътува, въпреки ремонта, към Стара Загора, в дясната лента е невъзможно да се шофира.
Още повече, господин Цветанов, това го питат всички избиратели, че не е нормално, когато тръгваш от Стара Загора към София да не можеш да се качиш на магистрала „Марица“. В крайна сметка нормално е да имаше една детелина.
Нормално е също така да има повече включвания в тези магистрали, но е факт, че се строи некачествено. Може би проблемът, именно това да е целта на тази комисия и да видим – Вие се хвалите с най-ниската цена. Най-ниската цена води след това до следващи ремонти, ремонти, ремонти…
Срамно е, когато откриваш „Марица“ – да пропада, мостовете да не са в ред, да затваряш магистралата. Ние това искаме.
Вие не се съобразявате или не навлизайте в този политически сблъсък, защото наистина олеквате. В крайна сметка, Вие сте председател на парламентарната група. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Стойнев.
Втора реплика – народният представител Станислав Иванов, трета – Кирил Добрев.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, и други неща можеше да се кажат от тази трибуна.
Можеше да се каже за магистрала „Люлин“ как я откриваха два пъти за пет километра. Два пъти я откриваха – Станишев и министъра на регионалното развитие по това време.
И още нещо много важно, господин Цветанов, трябваше да се каже от тази трибуна, че преди втория кабинет на господин Борисов бяха отново спрени еврофондовете. Това нещо не го чух от Вас. Реплики, провиквания от БСП за България.)
Това е нещо изключително важно – по времето на Орешарски бяха спрени отново всички еврофондове, така че когато се говори, трябва да се стига до край. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Трета реплика – народният представител Кирил Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (БСП за България): Да Ви кажа честно – искрено ме забавлява това за лентите. Ако бяхте Вие, щяхте да ги режете през пет метра. Няма смисъл да говорим за ленти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за реплика на господин Цветанов.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Господин Цветанов, Вие за нашата организационна кондиция не се притеснявайте. Ние сме във възход и работим добре. (Шум и реплики.) Това е наш проблем, с който ние ще се оправим, вътрешнопартиен.
Що се отнася до комисионните, както казва Драго, специалист сте, разбирате ги нещата.
Аз искам обаче да засегна един много важен въпрос и той е за спрените европейски фондове и как на нас ги спират, на вас ги пускат и че ние сме някаква антиевропейска партия.
Уважаеми колеги, ако сме такива, що непрекъснато оферирате Деница Златева да остане във Вашия кабинет и да се занимава именно с европейските въпроси? (Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
След това – изказване на народния представител Корнелия Нинова. (Провикване от ГЕРБ: „Сложи ги на място!“. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз благодаря за препоръката на колегата Станислав Иванов. Ще се коригирам и в следващи изказвания да мога да кажа колкото е възможно повече. Благодаря Ви за тази критика.
Що се касае до колегите от БСП: колеги, що се касае до Деница Златева, ще започна от по-хубавата част – искахме да направим една приемственост. Винаги казваме, че трябва да търсим точки, около които можем да се обединяваме, не да се противопоставяме. И това, което направи господин Борисов, е да може действително да има тази приемственост, защото това е национална кауза и се надявам, че тя е такава и за Вас, защото за нас това е приоритет.
Тук не искаме да даваме оценка на госпожа Златева, но искахме да покажем, че действително това е темата, която и Вие в политическите си декларации изразихте публично, че това ще бъде приоритет и ще получи от правителството пълна подкрепа. Това е нещо, около което трябва да се обединим.
Явно Вашият подход и манталитет е да можете да рушите, да всявате омраза и да вкарвате разделение.
Ние, от парламентарната група на ГЕРБ, искаме страната ни да бъде стабилна, искаме да работим по начин, по който можем да го правим, и сме го доказвали във всичките тези години с подкрепата, която получихме от българските избиратели.
Демократичният подход при едни избори е, когато те бъдат спечелени, дадената парламентарна сила да направи съответния кабинет. Утре ще бъде гласуван кабинетът Борисов 3. И аз Ви уверявам, че ще направим всичко възможно да се ограничим от възможността да допускаме Вашите грешки, да допускаме и наши грешки, ако вече сме допускали такива, но днес от тази парламентарна трибуна да се държите по този начин – колеги, това е несериозно!
Вие всъщност продължавате да сте още в предизборен период. Изборите минаха.
Господин Добрев, Вие забравихте ли, че Вие загубихте бас с мен. Вие си изпълнихте ангажимента и изпратихте подарък в централата на ГЕРБ. Признахте ли го това? Е, за каква кондиция тогава говорите? Нямате кондиция! (Реплики от БСП за България.)
Вие просто успяхте да спечелите президентските избори и повярвахте, че това е Вашата подкрепа на всички тези български избиратели. Не, не! Никой не иска да се връща БСП на власт
(ръкопляскания от дясно), защото всички знаят, че БСП може само да връща страната ни от единствения възможен път – европейския, а Вие сте хората, които искате да ни отклоните от него. Няма да го позволим и с кабинета Борисов 3 ще покажем, че действително страната ни ще бъде пример в Европейския съюз както по политики, така също и с предстоящото председателство, заедно с Естония и с Австрия да направим действително една силна позиция, която България да отстоява и всички ние – народни представители, да се гордеем с това.
Тук искам също така да Ви помоля: надяваме се и на Вашата подкрепа, защото знаете, че при разпределението на комисиите дори сме предвидили Вие точно да заемете комисията, която е за европейското председателство и не за това, защото го заслужавате, а защото смятаме, че това е демократичният и цивилизован начин на работа на една парламентарна група, която е част от силната и обединена Европа, и сме членове на Европейската народна партия! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Заповядайте, госпожо Нинова, за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих разделила дискусията на две. Едната – продължаване на лошата практика от Четиридесет и третото народно събрание да ударим дъното с ниско равнище на дискусията, с елементарни примери, с безпринципно противопоставяне, с безпринципно връщане години назад. По тази тема няма да обърна голямо внимание, защото искаме да дадем друго качество на Четиридесет и четвъртото народно събрание, но, разбира се, няма и да я пропусна просто така. Ще припомня само един факт на темата „Комисионни сделки, кой какво направил“. Само едно име ще припомня: Симитли, и един голям строител на магистрали с пряка изповед в ефир (шум и реплики от „БСП за България“) как се строи и защо се строи от ГЕРБ, и спирам с жълториите.
Започвам със сериозните теми, които постави господин Цветанов – спрените еврофондове на БСП и правителството на Станишев, и пусканите на Борисов. Факт – спряха, замразиха плащанията по Програма „Наука“ на Борисов 2.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И всички програми на Станишев.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Втори въпрос – пет пъти БСП е управлявала и пет пъти е водела страната до фалит.
Правителствата на Бойко Борисов управляваха два пъти и два пъти подадоха оставка. (Реплики от ГЕРБ.) Единия път заради самозапалили се българи (шум и реплики от ГЕРБ) – единственият случай в българската история; втория път – заради загубени избори от БСП. Факти съобщавам, без да ги коментирам.
И вече най-сериозното. Господин Цветанов, страшно съм разочарована, че се връщате към стила от предишни събрания, който стил, за втори път тази седмица казвам, доведе до седем осъдителни присъди в Европа заради негови, издадени от тази трибуна, присъди, и ги плаща целият народ.
Казвате, че ние нямаме право в този парламент да бъдем съдници, да имаме позиция, да изразяваме мнение и да искаме комисии. Как да нямаме право, след като сме тук от името на един милион българи?! Казвате: „Не бива да разделяме нацията“. С кое право Вие казвате на тези един милион българи: „Тия, Вашите представители тук вляво, нямат право да говорят?“
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Имате право.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Някакво странно раздвоение имате на личността – хем ще обединяваме народа, хем казвате на един милион българи: „Вие – не!“ (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Следваща тема – служебният кабинет Герджиков. Хайде да спрем с тази дъвка. Не това, което ние казваме, е важно, не и това, което Вие казвате. Това, което каза господин Герджиков ей тук, е важно. А той каза: „Много пъти съм се чувал и виждал с господин Борисов и нито веднъж с госпожа Нинова от десет години“. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Този човек, когато го попитах: „Изнесете истината за дълга на България – от кои банки го взехте, за какви лихви, кога ще го плащаме?“, каза: „Аз не изпълнявам политически поръчки.“
Да информираш обществото какво дължи е политическа поръчка, поискана публично информация от лидер на партия, но когато пращате SMS „Уволни този, щот ме критикува!“, се изпълнява политическата поръчка. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Изводът е Ваш.
Деница Златева – било приемственост и разбирателство. Това е безпринципност и отстъпление от предизборни ангажименти. Това е статуквото на двадесет и седемте години, за което вече съм имала повод да говоря – преди изборите всички един срещу друг със страшна агресия, и винаги в името народа, след изборите – всички вкупом на софрата, включително и моята покана за това най-високо място, срещу народа. На това ли му викате приемственост?!
Защо искате да унищожите демократична България, в която има правителство, управляващи и опозиция? Защо искате да унищожите нормалността да има дясно и ляво, за да дадеш алтернатива на хората?! По една-единствена причина: защото усмирихте всички. Защото усмирихте патриотите, защото усмирихте „Воля“ и защото Ви остава единствената алтернатива БСП и искате да й сложите капан, за да нямате алтернатива. Това е големият въпрос за коалициите. (Шум и реплики от ГЕРБ. Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Не е за приемственост, не е за демонстрация на отношение, а за разрушаване на демократични правила и недаване на възможност за алтернатива на българския народ за избор. Разберете, че това няма да Ви се получи с Българската социалистическа партия не защото сме деструктивни, а защото сме принципни, защото на тези един милион хора няма как да им кажем: „До днес бяхме с Вас, от утре сме срещу Вас, с Бойко Борисов!“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Няма как това да се случи, и защото сме за промяна на статуквото, на политическата класа…
Удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Удължаване, но Вашето време за изказване изтече. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Пет минути има за изказване… (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …, която винаги намира начин да се обедини безпринципно срещу народа си. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Ей на това слагаме край ние от БСП! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Удължете времето на „БСП за България“ и на всички останали групи. (Реплика от „БСП за България“: „Защо я прекъснахте?“)
Защото има пет минути за изказване. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Направете си справка в Правилника колко са изказванията на народните представители.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за лично обяснение, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, мисля, че информацията, която поднасяте тук, от парламентарната трибуна, е много хаотична и неистинска. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Начинът, по който отправяте обвинения към мен персонално, смятам, че не е обективен.
Това, което правите в сутрешните си участия – да се обяснявате как някой от БСП (шум и реплики от „БСП за България“) Ви е натискал да правите коалиция с ГЕРБ. Само да уточним нещо много важно – никога, по никакъв повод Парламентарната група на ГЕРБ или ГЕРБ не е разглеждала съвместно управление с БСП (ръкопляскания от ГЕРБ), защото ние не искаме да бъдем с Вашите методи и с вашия стил на работа, а искаме да бъдем демократична партия, да бъдем партия, която спазва европейските принципи, а не това, което Вие обяснявате в студията, и казвате, че сега, в момента, проблемът, който има в БСП, е, че някой всъщност Ви е натискал в началото на консултациите, които се водеха между политическите партии, да участвате в управление с ГЕРБ.
Госпожо Нинова, може да Ви се иска, но това няма как да стане. (Реплика: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което казахте за над един милион избиратели, които има ГЕРБ, да, това е много силен резултат, който имаме за пореден път. А това, което имате Вие като обществена подкрепа, ние винаги се отнасяме с уважение и респект към всички български избиратели, независимо за коя партия са гласували, защото това ни е дадено от демокрацията, а не ни е отнето от демокрацията, както Вие го изразявахте в предизборната кампания. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се касае до всички тези участия в комисии, госпожо Нинова, ние сме изключително с протегната ръка към всеки един проблем, който можем да решим заедно. И въпреки тази острота, която имате в изказването, въпреки това, че искате да разделяте, да противопоставяте, отново сме с протегната ръка, защото знаем, че всички ние сме част от успеха и развитието на България. Благодаря Ви. (Реплика: „Времето!“ от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
По начина на водене – заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми колеги.
Уважаеми господин Председател, моля Ви настоятелно да прекратите прилагането на двоен стандарт при водене на заседанието от Вас.
Моля Ви да ограничите правото на господин Цветанов да вика, да назидава, да дава оценки и присъди от трибуната на Народното събрание.
Басовете между господин Цветанов и господин Добрев не са обект на парламентарната дейност. В Пазарджик господин Цветанов ми обеща, че ще остана обикновен водач на моторно превозно средство, но, както виждате, сега се срещаме тук. Моля Ви настоятелно! Стряскаме хората.
Представете си някоя мила бабичка от Северозапада, която използва възможностите на мултиплекса и гледа или пък се е вслушала в съвета на госпожа Караянчева и е включила мощния си компютър, и чуе тези заплахи?! Ами кокошките й ще спрат да носят. (Оживление.)
Моля Ви, господин Главчев, да прекратите и да не толерирате във времето едни за сметка на други. Благодаря. (Оживление. Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Велков, предлагам Ви след заседанието да разгледаме с Вас видеозаписа и аудиозаписа, и да ми покажете къде толерирам едни за сметка на други. (Народният представител Корнелия Нинова иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение няма да Ви дам, госпожо Нинова. (Реплики.) Лично обяснение на лично обяснение – няма да навлизаме в каскада от това, което се случи онзи ден.
Господин Ерменков, Вие за какво искате думата?
По начина на водене – заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, вземам процедура наистина по начина на водене, за да Ви обърна внимание, че това, което господин Велков Ви каза, е абсолютна истина. Вие допуснахте изказването на председателя на парламентарната Ви група да надвиши времето с над 40 секунди първия път, без дори да му обърнете внимание, с 12 секунди – втория път, докато нас ни сечете на секундата. Свърши секундата и изключвате микрофона.
Второ, много строго следите дали ние вземаме правилната процедура, но когато тук станаха да вземат думата за лично обяснение, вместо да разберем дали човекът е засегнат за това, че сме казали, че седем пъти е осъдена България заради него, той си позволи да говори по теми, които нямат нищо общо, от което да разберем с какво сме го засегнали лично, а не му направихте забележка. Ако сега върнете видеозаписа, вземете стенограмата и прочетете изказването като лично обяснение, ще видите, че там нямаше нищо лично – нито лично, нито обяснение.
Много Ви моля, разбирам, че е трудно да отнемате думата на председателя на парламентарната Ви група, излъчила Ви за председател на Народното събрание…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Към мен, към мен.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: … и да му правите забележки, но все пак си влезте в ролята на председател на Народното събрание, а после в парламентарната си група се дръжте като член на групата на ГЕРБ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предлагам, освен на господин Велков, и на Вас, заедно с журналисти да разгледаме видеозаписа. Ако установите нещо такова, аз ще се извиня. В противен случай, ще искам от Вас извинение.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Нямам нищо против. Разбрахме се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, като председател на Народното събрание – най-висшият орган в една парламентарна република, моля да обръщате внимание, когато един милион българи се наричат с качеството „никой“. В изказването си господин Цветанов заяви, че никой не желаел БСП да управлява, всъщност да бъде на власт. Това бяха точните думи.
Един милион българи пожелаха това нещо и ако за господин Цветанов един милион са „никой“, то за нас тези милион българи са хората, които са ни изпратили тук и хората, чиито интереси защитаваме – не само техните, а и на всички българи. Вие, като председател на Народното събрание, следва да се съобразявате с този факт и да го напомняте, когато някой от трибуната спекулира по този начин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Има ли други процедури, изказвания?
Изказване – заповядайте, господин Марешки. (Оживление. Шум.)
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Стана дума, че и в Четиридесет и четвъртото народно събрание правите всичко възможно да стигнете дъното. Един път стигнато, освен да се копае надолу, няма какво повече да се случи. За да може да отскочите обаче от дъното, призовавам Ви от време на време…(Възгласи.) Точно такива викания от място да няма… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: … да се вглеждате малко в задните редове на централната част на залата… (Шум, реплики, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ако гледахте внимателно, нямаше да се случи това, което се случва в момента. Щяхте да забележите възпитание, въздържание, не напразно оживление… (Шум.) Първи седем години… (Шум, смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Марешки, изчакайте малко да се успокои залата и ще Ви дам думата.
Спрете времето на изказващия се. Ще продължим, след като се установи необходимият ред в залата.
Имате думата, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще повторя: ще трябва да отделяте малко повече време на тази част на залата, за да може да си взимате положителен пример.
Да се върнем, защото забравихме за какво говорим. Говорим за искането за съставяне на някаква комисия.
От изказванията дотук разбрах, че в различните години на управление един е пипал в здравеопазването, друг – в едната магистрала, трети – в третата. Всъщност основното е, че едва ли не само ако се движим по магистралите в някои отсечки, на някои депутати им друса, защото някои се движат по магистралите –повечето българи нямат тази възможност.
Ние обаче забелязваме, че освен някакви проблеми в строежите на пътища не по-малки проблеми има в системите на здравеопазването, защото някои хора ги болят главите, и след като ги заболят от друсането, не могат да отидат на лекар, защото им се отказва здравеопазване.
Има недостатъчно и ненавременно лекарствоснабдяване. Всички много добре знаете за проблемите в образованието, в пенсионната система и така нататък – да не ги изреждаме. Както се видя, и този спор се опорочи, защото се търсеха по-скоро политически изяви. Не знаех, че така ще протекат и не можах да си подготвя опорки, за да мога да изляза и гръмко да си ги прочета.
Призовавам Ви да направим комисия, която да разследва целия преход и проблемите във всички системи, управлявани от всички правителства досега – двадесет и седем години, защото двадесет и седем години по-късно отново започваме да говорим за нови реформи, за възраждане на образованието…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Марешки, нека да се върнем на темата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Темата е по комисията. Предлагам комисия не по конкретен въпрос, а за целия преход, който да разследва и здравеопазване, образование, пенсионна, съдебна система и така нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Има съответен ред за такова предложение, не от парламентарната трибуна.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Ще Ви представя Проекта за решение, внесен от колегите от „БСП за България“.
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища.
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически и инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища.
2. Временната комисия следва да се запознае с информацията и сигналите за некачествено извършени строително-монтажни работи при изграждане на магистралите „Марица“, „Тракия“ и „Струма“ и за спазването на гаранционните срокове, фиксирани в договорите за изпълнение, съгласно Закона за устройство на територията.
3. Временната комисия извършва проверка на договорите за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа и възлагани ли са по тях строително-монтажни дейности в нарушение на Закона за пътищата и Закона за устройство на територията.
4. Временната комисия да установи съществуват ли практики, към вече сключени договори, в предмета на същите да се включват нови етапи и участъци, които по същество са нови строителни обекти и следва да са предмет на самостоятелно възлагане и има ли нарушения при избора на подизпълнители и доставчици, без наличие на одобрени работни проекти.
5. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции.
6. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група.

8. Временната комисия се създава за срок от 3 месеца.“
Гласуваме тази част на Проекта.
Ако народното представителство реши да се създаде такава Комисия, ще преминем към избор на ръководство и състав на Временната комисия, което е т. 7 от предложението.
Моля, гласувайте за създаване или не на така предложената Комисия.
Гласували 219 народни представители: за 93, против 101, въздържали 25.
Предложението за създаване на Комисия не е прието.
Предложението е отхвърлено.

Преминаваме към следващата точка:
Изслушване на служебния министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната Стефан Янев, както и на служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов относно защитата на националната сигурност, осигуряване охраната на държавната граница, извършваната кадрова политика, както и ресурсното осигуряване на двете ведомства. (Народни представители от ГЕРБ, „БСП за България“, „Обединени патриоти“, ДПС и „Воля“ напускат пленарната зала.)
Тук ли са министрите? Явно не са в сградата на Народното събрание.
Обявявам половин час почивка – до 11,05 часа.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преминаваме към:
ИЗСЛУШВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА СТЕФАН ЯНЕВ И НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПЛАМЕН УЗУНОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ ОХРАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА, ИЗВЪРШВАНАТА КАДРОВА ПОЛИТИКА, КАКТО И РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ВЕДОМСТВА.
Ще Ви кажа няколко думи за процедурата по начина, по който тя ще протече. Ще дам пет минути на вносителя да обоснове въпросите си към двамата министри. В рамките на 10 минути ще имат по пет минути на всеки, да се обоснове и да отговори. След това започваме въпросите от всяка парламентарна група – по един въпрос към всеки министър от всяка парламентарна група – първи кръг, втори кръг – отново по един въпрос към всеки министър, а след това ще дам думата за отношение на всяка една парламентарна група към двамата министри в рамките на пет минути.
Заповядайте, господин Гаджев, за мотивация на питането. (Реплики от „БСП за България“.)
За процедура – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
С оглед важността на темата, която ще обсъждаме, и с това, че всички сме декларирали позитивно отношение към нея и национален консенсус към националната сигурност, молим и предлагаме изслушването да се излъчва директно по БНТ 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Зарков.
Моля да гласуваме процедурата за пряко предаване на изслушването.
Гласували 119 народни представители: за 58, против 27, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, влезте си в ролята, поканете народните представители да влязат в залата – няма ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това правя, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Моля Ви да проведете процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Процедура по прегласуване.
Гласували 148 народни представители: за 68, против 41, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Гаджев, за изложение на въпросите в рамките на пет минути към двамата министри.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Причината на предложението за изслушване, което внесохме, е, че защитата на националната сигурност е едно от основните задължения на всяко едно правителство. Провеждането на отговорна, прозрачна политика и създаването на дългосрочни програми в сферата са дефинирани от политически избрано правителство и се провеждат пред непрекъснат парламентарен контрол като това е гаранция за поддържането на правилно изработване на политиките и най-вече за постигане на необходимите способности както в сферата на отбраната, така и в правоохранителните органи на страната.
Едно от основните ни притеснения в сферата бяха точно от липсата на какъвто и да е контрол и прозрачност в дейностите, които бяха извършвани от Вас в рамките на последните три месеца. Това буди притеснение в нас и бихме искали да чуем Ваш отчет в сферите, които сте свършили, особено, имайки предвид ситуацията в района, в който се намираме – в България, какво се случва с бежанския натиск към страната.
Имаше различни спекулации относно ефективността на охраната на държавната граница. В момента се изтеглят военнослужещи от охраната на границата като това нас ни притеснява, тоест смятате, че не се налага повече да охраняваме границата в това отношение? Също така през декември миналата година бяха отпуснати 160 млн. евро за закупуване на способности и техника за охрана на границата – какво се случва с тези пари? Времето тече, краят на годината наближава, а процедурите трябва да се реализират, за да може все пак да усвоим средствата, иначе ще загубим не само от техника, но и от доверие от страна на европейските ни партньори.
От друга гледна точка, кадровата политика е изключително важна във всеки един сектор, за да може ведомствата да изпълняват качествено своите задачи.
За съжаление, извършените от двамата министри редица кадрови уволнения и назначения за такъв кратък мандат на управление от три месеца не кореспондират с изискванията на дългосрочност в тази дейност. Беглото запознаване с мотивите за извършените уволнения показва, че те не са достатъчно мотивирани, не отговарят на изискванията за подготовка и развитие на кадрите като всичко това води до блокиране на системите, а и най-вероятно до блокиране на дейността на бъдещото управление и по този начин залагане на, буквално казано, мини към следващото управление.
Ресурсното обезпечаване на двата сектора е изключително важно в сферата на бюджета и имайки предвид, че в Министерството на отбраната със заповед на министъра на отбраната се увеличи порционът с 30 лв. на военнослужещи и цивилните служители, което принципно е правилно решение, и задължително трябва да се стигне до увеличаване на възнагражденията на военнослужещите, но при нас буди недоумение, имайки предвид, че участвахме в изготвянето на бюджета, как всъщност ще бъдат реализирани тези икономии на средства и доколко това няма да засегне възможността на следващото правителство да изплаща възнагражденията на военнослужещите и да ограничи провеждането на кадрова политика по назначаване на нови военнослужещи във формированията.
Посочените редица примери в тази насока, както и отмяната на ПМС 208, замяната му с друго ПМС също буди липса на прозрачност как всъщност се управлява от бежанския поток и настаняването на бежанци на територията на България. Тази липса на прозрачност буди само въпроси в нас, които ние ще развием допълнително.
Всичките посочени примери предизвикват в нас тревога и в началото на поемането на политическата отговорност за състоянието на държавата в зората на правителството на Борисов 3 ние ще дефинираме Вашите въпроси така, че да сме наясно в каква ситуация влизаме във властта, какво сте свършили Вие за тези три месеца, за да може където има нещо, което е правилно, да има приемственост, но и да знаем какво точно се е случило. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Давам думата по пет минути на заместник министър-председателя господин Янев и след това на министъра на вътрешните работи господин Узунов.
Заповядайте, господин Янев.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председателстващ.
Искам да използвам възможността да благодаря за зададените въпроси, тъй като националната сигурност е безспорно важен приоритет за всички нас, независимо – в нашия случай, дали сме част от служебното правителство или – в случая, говорим за законодателни органи и за ново управление.
Разбира се, всички тези теми трябва да бъдат достатъчно ясно разяснени и да се прецени доколко свършеното от служебното правителство дава основание за определена приемственост или промяна на политиките, ако е преценено, че това е полезно. Наистина въпросите бяха много. Ще се опитам да ги разделя по теми, тъй като аз лично специално отделих няколко теми по въпроса и ще се концентрирам върху тях като предполагам, че и след това, когато колегата вътрешен министър засегне темата за границата, аз мога да се включа и на втори етап допълнително по тема – какво се случва там.
Започвайки с границата, искам да акцентирам на момента, който беше споменат тук, че става въпрос за изтегляне на хора от там. Както на всички Ви е известно, охраната на националната граница, по-точно на южната част, където с годините се оказа, че има най-сериозен миграционен поток, е съвместна задача на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната в продължение на няколко години. Тази задача неизменно стои за изпълнение пред органите и съответните структури на двете министерства. В този смисъл по време на мандата на служебното правителство нейните параметри не са променяни основно, като изключим отчитане на моментната ситуацията и отчитане на миграционния поток.
Във въпроса, който е зададен, че има изтегляне на хора от границата: да, има такова изтегляне, но то е по-скоро резултат на вътрешна ротация на силите и не е направено едностранно от Министерството на отбраната без консултации с Министерството на вътрешните работи. Напротив, това е един процес, продължил повече от месец в координация с двете министерства, в резултат на анализа, който прави Гранична полиция като основен отговарящ за охраната на границите. Отчитайки всички тенденции в миграционния процес и това, което се случва в момента, е направен такъв анализ, направена е съответната необходима кореспонденция между двете министерства и съвместно е подготвено решението, което министърът на отбраната взе и го реализирахме преди около десетина дни.
Става въпрос за изтегляне на един контингент от специални сили от 68-а бригада „Специални сили“. Пак Ви казвам, че това изтегляне на тези 30 човека по никакъв начин не променя условията на охрана на границата, тъй като техните ангажименти и задачи са поети и са компенсирани вече от друг вид специалисти от Въоръжените сили на Република България. В допълнение, имаме решение и в момента се извършва подготовка, този – да го кажем „сегмент“ отговорности, да бъде поет от други специалисти, които са в режим на подготовка и ще поемат този ангажимент по-нататък.
Няколко данни и характеристики на необходимостта от мотивация на това решение. До 27 април 2017 г. в общата задача по охрана на националната граница с Република Турция участваха 261 военнослужещи, от които 33 от бригада „Специални сили“, като техните задачи са свързани с провеждането на съвместни патрули със служители от Гранична полиция, самостоятелно патрулиране с цел наблюдение, устройване на секретни наблюдателни постове, извършване на специално разузнаване и оказване на логистична подкрепа на органите на Главна дирекция „Гранична полиция“.
От друга страна, през 2017 г. (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), изключително много нараснаха ангажиментите на Въоръжените сили, в това число и на 68-а бригада „Специални сили“, в съвместни подготовки и международни учения със съюзниците от НАТО извън и на територията на страната. Няма да изброявам ученията, но общият им брой е 13 национални, 6 полеви, 6 международни и 3 международни подготовки, както и учение за сертификация, наблюдавани от НАТО.
В същото време, както всички подразделения на Въоръжените сили, така и в бригада „Специални сили“, съществува определен некомплект и е проблематично попълването с личен състав, което на практика води до ангажиране 100% от военнослужещите в организирането, подготовката и участието в мероприятия. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Към момента бригадата поддържа готовност за използване в кратък срок на една тактическа група за специални операции в състава на силите за отговор на НАТО и подготвя друга тактическа група за силите за отговор на НАТО – NRF-18. Освен това военнослужещи от бригадата участват и в операцията по стабилизиращи сили на НАТО в Косово, като се извършва подготовка за тяхната ротация. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Ще имате възможност в неограничено време да отговорите на въпросите. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Министър на вътрешните работи.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Изготвил съм отговори на всички парламентарни питания, които са постъпили в Министерството на вътрешните работи и те ще постъпят още днес в Народното събрание.
Ще се спра само в няколко акцента от дейността на Министерството на вътрешните работи за периода от 27 януари 2017 г. до настоящия момент и то най-вече по осигуряването на обществения ред и сигурност по времето, подготовката и провеждането на парламентарните избори, противодействието на престъпността, миграционния натиск и други акценти, свързани с кадровата политика.
В резултат на предприетите мерки и предварителната подготовка Министерството на вътрешните работи изпълни задачите си по осигуряване на обществения ред, сигурността, пожарната безопасност и защита на населението по времето на подготовката и провеждането на изборите. Осигурено бе нормално протичане на изборния процес в страната. Своевременно предварителната организация и разчет на необходимите сили и средства позволи пълноценно да се осъществят охранителни мероприятия във връзка с изборите.
Някои цифри. Постъпилите сигнали във връзка с нарушения на изборите са общо 945, сравнено с периода на провеждане на предишните парламентарни избори на 5 октомври 2014 година те са 877, или увеличение със 7,8 на сто.
Общ брой досъдебни производства: 99 на брой спрямо 73 при предишните парламентарни избори, или увеличение с 35,6 на сто. Досъдебните производства съответно са 94 срещу 70, или увеличение 34,3 на сто.
Задържаните лица при провеждане на изборите са общо 32 срещу 17 през 2014 г., или увеличение с 88,2.
Превантивната дейност – протоколи за предупреждение по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи, са 3769 спрямо 1461 или увеличение 158 %.
По отношение на ограничаване на миграционния натиск броят на задържаните лица на входа на българо-турската граница за периода от първи януари 2017 г. до 20 април 2017 г. са 294. Спрямо същия период на миналата година цифрите са били 1459 или намаление със 79,8 процента.
Броят на задържаните лица на изхода на българо-сръбската граница са 1420 за посочения период спрямо 2044 за 2016 г. или намаление с 30,5 %.
По отношение на конвенционалната престъпност: статистическите данни към 20 април 2017 г., в сравнение с данните за същия период на 2016 г., очертават тенденция на спад на регистрираната конвенционална престъпност, като в същото време се отчита увеличение на разкриваемостта.
При умишлените убийства – те са 40 на брой, спрямо 52 за 2016-та или намаление 23,1 %, като разкриваемостта се е повишила с 10,4 %.
При извършените грабежи цифрите са 498 регистрирани грабежа спрямо 596 за същия период на 2016 г. или намаление с 16,4 %, като процентът на разкриваемост се е повишил с 3,2 пункта.
При кражбите – те са 10995 на брой, спрямо 14028 или намаление с 21,6 %, като имаме увеличение на разкриваемостта с 7,1 %. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Посегателствата спрямо моторни превозни средства са 737 за 2017 г., спрямо същия период за 2016 са били 10053 или намаление с 30%, като разкриваемостта се е повишила с 3,8%.
По линия на пътния травматизъм статистиката сочи намаления на всички показатели.
Броят на регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия е 1382 спрямо 1615 за 2016 г. или намаление от 14,6 пункта.
Броят на загиналите участници при пътнотранспортни произшествия е 119 срещу 141 за 2016 г. или намаление 15,6 %.
Броят на ранените участници в движението по пътищата е 1658 срещу 1951 за 2016 г. или намаление от 15%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин министър. Ще си позволя да Ви прекъсна.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Готов съм да отговоря на всички въпроси, които зададете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Започваме с въпросите.
Първо въпрос от парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Нунев.
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Въпросът ми е към министъра на вътрешните работи и е свързан с кадровата политика на Министерството на вътрешните работи в управлението на периода на служебното правителство. Но преди да конкретизирам нещата, чух краткия отчет на министъра на вътрешните работи, не чух данни за един много тревожен факт, касаещ телефонните измами, които действително са бич за българските граждани, и се надявам после да имате възможност да дадете информация.
Основна задача на Министерството на вътрешните работи е осъществяване на политиките по защита правата и свободите на гражданите и защита на Националната сигурност, и най-вече противодействие на престъпността. Имайки предвид напрежението около миграционните процеси, наличието на битовата престъпност, предстоящото председателство в началото на 2018 г. и свързаните с него мероприятия и събития, както и декларираното желание от политическите сили за назначаване на повече полицейски служители и увеличаване на полицейското присъствие в страната, моля да ни бъде предоставена информация относно реализираната политика за кадрите по време на управлението на служебното правителство, както и информация за обявените конкурси за полицейските служители, тяхното разпределение по структурите на Министерството на вътрешните работи и на какъв етап са в момента съответните конкурсни процедури. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Защото, когато има подготвени процедури, ако те не стартират веднага, целият процес по назначаването на съответните служители се забавя изключително много във времето.
Следващото, на което искаме да получим отговор, е какъв е броят на полицейските служители на ръководни изпълнителски и младши длъжности… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Нунев, приключвайте!
ПЛАМЕН НУНЕВ: … чиито правоотношения са прекратени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нунев.
За отговор ¬– служебният министър на вътрешните работи господин Узунов.
Заповядайте, уважаеми господин Узунов.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Нунев, уважаеми госпожи и господа народни представители!
За периода от 27 януари 2017 г. до настоящия момент кадровата политика на служебното правителство се реализира съобразно бюджетната рамка, определена от Закона за държавния бюджет за 2017 г. и капацитета на обучаващите институции в МВР за получаване на първоначална полицейска подготовка. Общо са обявени 47 конкурса за назначаване на 542 длъжности за държавни служители с полицейски правомощия, в това число 34 конкурса за назначаване на 485 младши изпълнителски длъжности и 13 конкурса за назначаване на 57 изпълнителски длъжности ¬– 11 от обявените конкурси са на етап прием на документи, в 25 от конкурсите предстои изследване на физическата годност на кандидатите, а в 10 от конкурсите предстои или е в ход психологическо изследване. Един от конкурсите в Главна дирекция „Национална полиция“ за 282 младши изпълнителски длъжности е приключил и предстои назначаване на спечелилите го кандидати. Разпределението по основни структури на Министерството на вътрешните работи, обявени за назначаване на полицейски длъжности, е както следва: за Главна дирекция „Национална полиция“ 282, за Главна дирекция „Гранична полиция“ 100 от общо седем конкурса. Разбил съм ги по областни дирекции и ще Ви ги предоставя, господин Нунев, за улеснение.
За посочения период приключи конкурс в областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Ямбол, обявен през месец септември 2016 г., и са назначени 30 стажанти на младши изпълнителски длъжности.
Продължава провеждането на един конкурс за СДВР, обявен през месец януари 2017 г., за назначаване на 100 младши изпълнителски длъжности. Спечелилите конкурса кандидати ще бъдат назначени за стажанти и изпратени за първоначална полицейска подготовка.
За периода от 27 януари до 26 април 2017 г. са прекратени служебните правоотношения с Министерството на вътрешните работи на 155 служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По видове са, както следва: един служител на висша ръководна длъжност, 20 служители на ръководна длъжност, това са началници на групи или по-висока длъжност, изпълнителска длъжност – 41 на брой, а на младша изпълнителска длъжност са 93 или, както вече казах, 155 общо. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата от Парламентарната група на ГЕРБ за въпроси към вицепремиера господин Янев.
Заповядайте, господин Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господа министри, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е свързан със Заповедта на министъра на отбраната от 25 април 2017 г. за изтегляне на военнослужещите от 68-а бригада „Специални сили“ от границата. На една част от въпроса господин министърът ми отговори какво са имали предвид, но аз искам да кажа, че от разговори с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и с колегите, становището на Гранична полиция е, че на границата има нужда, и то много сериозна, от наличие на специалните ни сили. Тези хора са изтеглени, даден е срок от два дни – заповедта е на 25-ти, а до 27-ми военнослужещите вече са изтеглени, около 50 човека от бригадата „Специални сили“.
За нас, първо, буди недоумение, че становището на Гранична полиция е „против“, тоест ако тези военнослужещи се изтеглят, те трябва да бъдат заменени от други подготвени военнослужещи за тази работа. Също така те са пратени, командировани само два – три дни преди това, и след това са изтеглени по спешност.
Въпросът ми затова е: защо е направено това нещо? Какви са конкретно мотивите? Какви са причините те да бъдат изтеглени? Защото на тяхното място няма хора, а да се подготвят от пехотните поделения, стрелкови механизирани поделения военнослужещи да изпълнят тези задачи нито е лесно, нито могат да го направят. Това са специфични задачи за „Специалните сили“. Тяхната намеса там рязко променя цялата организация на охраната на границата. Те са се сработили с Гранична полиция. Лично главният комисар Кючуков ми каза, че работят по невероятен начин. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Въпросът ми е: защо, какви мотиви имаше да се изтеглят точно „Специалните сили“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Манушев.
Има думата вицепремиерът господин Янев.
Заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Манушев, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина аз частично вече отговорих на този въпрос. Идеята е, че в крайна сметка мерките, които сме предприели, няма да позволят създаването на вакуум, тъй като както специфичните задачи, които изпълняват „Специалните сили“, така от гледната точка на общата численост на личния състав от Въоръжените сили на Република България на границата са достатъчни и по разчетите, които имаме с Гранична полиция, това е факт.
В същото време задачата, която изпълняват „Специалните сили“, наистина е специфична. Нека да отворя скоба тук и да кажа, че на „Специалните сили“ името неслучайно е „специални“, защото това са сили, които притежават възможности, грубо казано, с тактически похвати да изпълняват задачи със стратегическо значение. В случая охраната на държавната граница в момента, такава каквато е, наистина е задача със стратегическо значение, но има динамика и понякога се налага този стратегически резерв, така да се каже, да бъде на разположение и за други задачи. Мероприятията и задачите, които сме взели предвид подготовката, която правим, а именно тяхната специфична възможност да изпълняват определени задачи, в момента са компенсирани с други поделения от Сухопътните войски, които имат достатъчно способности да ги вършат. Това е координирано, както вече подчертах. В бъдеще тези Специални сили от 68-а бригада ще бъдат заменени от Специалния военноморски отряд. Това решение сме го взели още март месец на Съвет по отбрана. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Преминаваме към въпросите от Парламентарната група на „БСП за България“.
Заповядайте за първи въпрос, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Моят въпрос е относно оградата на българо-турската граница, известна като „инженерно възпрепятстващо съоръжение“. Въпросът е господин Узунов.
Носи ли Министерството на вътрешните работи и каква отговорност за качеството на оградата на българо-турската граница? Задавам този въпрос, защото е от значение за нашата национална сигурност.
Относно цената на оградата, защо за първите 30 км, изградени през 2014 г., цената на оградата е 300 хил. лв. на линеен километър (реплика от ГЕРБ), като вътре е включен и съпътстващ път за поддръжка?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Днес цената е неколкократно по-висока.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нищо общо няма.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Кое наложи това драстично увеличение и дали е свързано с качеството на оградата? Кое наложи промяна на първоначалния проект от двуредова оградата да стане едноредова? Говоря за 21 километра ограда от река Тунджа до река Марица. Става дума от контролен пост 280 до контролен пост 320.
Искам само да подчертая, че става дума за земния, а не за речния участък. Тук, от тези снимки, можете да видите (показва две цветни снимки), че двуредовата ограда действително става едноредова при аналогичен терен. (Реплика от ГЕРБ.)
Господин Министър, кой и защо търгува с българската национална сигурност? Ако това е така.
И последно, съществува интегрирана система за наблюдение по границата. Част от камерите – информацията, с която разполагам, е, че не работят. Каква е причината? Как това се отразява на работата на Гранична полиция при възпрепятстване на бежанския поток? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йончева.
Господин Узунов – министър на вътрешните работи, заповядайте за отговор.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Йончева, дами и господа народни представители! Позволете ми най-напред, тъй като пропуснах, да отговаря на въпроса на господин Нунев за телефонните измами. От анализа, който направихме, установихме, че за 2016 г. на тел. 112 са подадени общо 14 хил. 28 сигнала, свързани с телефонни измами. Регистрираните такива престъпления в регистрите на МВР са 726 или разликата на необработените телефонни измами са повече от 13 хиляди. Именно затова направихме структурна промяна и в Главна дирекция „Национална полиция“, в отдел „Криминална полиция“, създадохме специализирано звено, което да противодейства на този вид престъпление. Освен това в областните дирекции на МВР в Русе, във Велико Търново и в Плевен се обособиха групи, в секторите „Криминална полиция“, които да обезпечат контингента, живущ в тези областни центрове, както и да подпомагат другите структурни звена на МВР в борбата срещу телефонните измами.
Уважаема госпожо Йончева, ще спомена няколко цифри, с които разполагам относно цената на граничното инженерно възпрепятстващо съоръжение, а именно, че е планирано да бъде проведена на два етапа. Първият етап – от 24 октомври 2013 г. до 28 ноември 2013 г., фронтални пътища – 74 км, и рокадни пътища – 33 км. Вторият етап е от 20 януари 2014 г. до 2 септември 2014 г. – изграждане на инженерно съоръжение, възпрепятстващ тип по българо-турската граница с обща дължина 29 хил. 331 м, от село Лесово до село Крайново. Ежедневно в операцията участваха до 140 военнослужещи и до 70 единици специална техника.
Общата стойност на съоръжението: доставка на материали – 7 млн. 711 хил. 843,24 лв., доставени материали – 7 млн. 542 хил. 20,40 лв., и доставка на машини, съоръжения и помощни материали в размер на 173 хил. 713,36 лв. Това са цифрите за съоръжението до 2013 г., които ми бяха предоставени от министъра на отбраната. Малко по-късно, в отчета, който съм подготвил, ще спомена и сегашните резултати.
Във връзка с Доклад № 4 от 8 март 2017 г. на министъра на вътрешните работи в изпълнение на Заповед R-68 от 27 март на министър-председателя комисия от Главния инспекторат на Министерския съвет извърши проверка на административните процедури във връзка с проектирането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница. Изготвен е доклад и в него са отразени следните констатации: заданието е утвърдено от министъра на вътрешните работи в изпълнение на Решение № 17 на Министерския съвет от 14 януари 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границите на Република България.
Общата дължина на съоръжението е възложено за проектиране и е около 131 км, от които 33 км – за област Хасково, 38 км – за област Ямбол, и 60 км – за област Бургас. В заданието е предвидено да се проектират два типа инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип – тип „А“ и „тип „Б“. Всъщност е уточнено – тип „А“ е двуредово, а тип „Б“ е едноредово. Уточнено е, че съоръжението тип „А“ се изгражда по цялата дължина на трасето с изключение на следните райони: в област Бургас от гранична пирамида 109 до гранична пирамида 110 – около 500 метра, от гранична пирамида 7 до гранична пирамида 13 – около 3 км, и района по течението на река Делийска и река Велека – около 11 км, в които райони се изгражда съоръжение тип „Б“.
Дадена е възможност в случаи, че при проектирането да бъдат установени и други участъци от местността, в които не може да бъде изградено съоръжение тип „А“, проектантът да съгласува с възложителя и предостави на Министерството на вътрешните работи решение за изграждането на съоръжение тип „Б“ в тези територии.
Съгласно решение, постигнато на проведено работно съвещание при заместник-министъра на вътрешните работи с участието на областните управители на трите области и представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, с писмо № 328200-18149 от 20 ноември 2015 г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, е изискано от областните управители на областите Ямбол, Хасково и Бургас, след завършване на определените като приоритетни участъци, за които има сключени договори за изпълнение при продължаване на строителна дейност, през 2016 г., да бъде извършен преход от съоръжение тип „А“ към съоръжение тип „Б“, при което да бъдат променени и част от техническите параметри на заложените в заданието на Министерството на вътрешните работи на съоръжение тип „Б“ – намалена себестойност с минимум 30%.
Следва да се отбележи, че даденото указание не кореспондира с утвърденото от министъра на вътрешните работи задание за проектиране на съоръжението, по което областните управители вече са сключили договор за изграждане на съоръжението и обслужващия го път.
През 2016 г. – с две промени и допълнение на заданието за проектиране, е уреден видът на съоръжението по речните участъци и подобряването на възпиращия ефект на съоръжението. Изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница на територията на област Бургас е следното: по Договор № Д 2120 от 11 август 2015 г. в протокола на приемателната комисия не е отбелязан типът на инженерното възпрепятстващо съоръжение – едноредно тип „Б“, или двуредово тип „А“. Съгласно утвърдените проекти от представените документи и наличната в тях информация проверяващият екип не е могъл да установи типа на изграденото съоръжение. По Договор № 2121 от 18 август 2015 г. проверяващият екип също не е могъл да установи какъв е типът на инженерното съоръжение. По Договор № 2122 Комисията не е могла да установи какъв е типът на изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение. Докладът – няма да се спирам на повече цифри, е в Министерския съвет и може да Ви бъде предоставен.
Относно интегрираната система за контрол и наблюдение на границата от ГКПП „Капитан Андреево“ до ГКПП „Лесово“ – тя е изградена в периода 8 септември 2010 г. до 30 юни 2012 г., като е била в гаранция и поддръжка до 31 юли 2014 г. След изтичане на двугодишния срок на гаранционната поддръжка и към настоящия момент, поради липса на сключен договор за следгаранционна поддръжка, значителна част от техническите средства на системата, а именно панорамни устройства, сензори, възли, сензорни възли и други, не са в изправност и не могат да бъдат използвани в охраната на границата, а там самата охрана е компенсирана с жива сила.
По отношение на българо-турската граница – от ГКПП „Лесово“ до устието на река Резово – втора част от интегрираната система за контрол и наблюдение на българо турската граница, тя функционира нормално. С финансирани по грантово споразумение по фонд „Вътрешна сигурност и спешни мерки“ от 2 март 2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница.
Морската граница – в изпълнение на инструмент Шенген е изпълнен Договор № 22 от 11 януари 2010 г. за изграждане на интегрирана система „Синя граница“ като прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 млн. 933 хил. 700 лв.
Данните, които прочетох, са само част от Доклада, който съм изготвил, и ще Ви бъде предоставен. Благодаря Ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи.
Преминаваме към втория въпрос от Парламентарната група „БСП за България“ към вицепремиера.
Заповядайте.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Караянчева.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник министър-председател и министър на отбраната, уважаеми министър Узунов! Динамиката на средата за сигурност през последните няколко години и месеци постави на много сериозно изпитание националните системи за сигурност, включително и тази на Република България. Един от основните фактори, които генерират рискове и заплахи за националната сигурност на страната, без съмнение e мигрантският натиск, включително на българо-турската граница. Възпрепятстващото съоръжение, за което се говори тук, е важна инфраструктурна част от националната система за сигурност.
Тъй като съм провокиран и от това, което чух като отговор, и от обезпокоителния доклад на министъра на отбраната за оперативните способности на българската армия и състоянието й да защити или не националната сигурност и територия, бих искал да получа отговор във връзка със съоръжението на следните въпроси по параметрите и състоянието на съоръжението, което без съмнение е гордост на българските политици, особено на онази част, която се цитира – на територията на Бургаска област. Каква е степента на завършеност на съоръжението в проценти от общата дължина? Какво е наличието на неизградени участъци, тоест отвори, които да позволяват безпрепятственото му преминаване? Ако има такива, колко и с какви размери са? Каква е охраната на съоръжението от страна на технологически и технически средства, разбира се, поддръжката и профилактиката? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря и аз.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Вицепремиер.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Велков, дами и господа народни представители! Наистина въпросът с възпрепятстващото инженерно съоръжение на границата от няколко години стои на вниманието на няколко правителства и неговото изграждане продължава и в момента. На практика в момента областните управители на Хасково, Ямбол и Бургас са предприели необходимите действия за изпълнение на ПМС № 55 от 12 март 2015 г. за реда и условията, при които трябва да бъде изградено цялостното съоръжение. Според утвърдените от Министерството на вътрешните работи задания общата дължина на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия към него път е 201 км, от които 132 сухоземна и 62 речна.
Към март 2017 г. са изградени общо 133 км от временното възпрепятстващо съоръжение, от които 50,468 км са от тип „А“ – двуредово; 82,500 км – едноредово, и за доизграждане остават 70,800 км от съоръжението, за които има сключени договори и е осигурено финансиране.
По отношение на финансирането на всичко, направено до момента, на областните администрации на областите Хасково, Ямбол и Бургас е изплатена общо сумата в размер на 174 млн. 676 хил. лв. с ДДС, в това число издадени акредитиви, от които 925 хил. 500 лв. за проектиране, 173 млн. 196 хил. лв. за изграждане, 379 хил. 200 лв. за инвеститорски контрол и 174 хил. 800 лв. за авторски надзор. Плащанията по приключилите договори за изграждане на съоръженията са извършени съгласно данните и протоколите за извършената работа и вложените материали.
По отношение ефективността на съоръжението, след като е ясно, че то все още не покрива цялата граница, мога да Ви представя динамиката за броя на задържани лица на вход на българо-турската граница за периода от 1 януари до 20 април 2017 г. Общият брой е 294 лица, което представлява близо 80% намаление в сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1459.
В същото време за съответните периоди – от 1 януари до 20 април тази година, броят на задържаните лица на изход на българо-сръбската граница е 1420, което представлява намаление с около 30% в сравнение със същия период за предходната година.
По този начин, с тази статистика накратко могат да се направят следните изводи: ефективността на инженерното съоръжение и съпътстващите мерки в комплексната операция по охрана на южната ни граница, българо-турската граница, не дават 100-процентова гаранция. Съответно трябва да бъде направен точен анализ на характера, на профила на заловените хора на входа на границата и заловените на изход – на българо-сръбската граница. Оказва се, че не непременно цифрите съответстват, но и не непременно всички хора, хванати на изход, потенциално може да са минали нелегално границата. Има такива, които дългосрочно пребивават в страната и на практика точен и категоричен извод, че границата ни е отворена и съществува голям мигрантски натиск не може да бъде направен. По-скоро обратното: въпреки че не е завършено, инженерното съоръжение създава определени предпоставки цялата мисия и задачи по охрана на границата да се изпълняват в рамките на нейния мандат и да бъде достатъчно ефективно в определен процент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната.
Преминаваме към следващите въпроси от Парламентарната група на „Обединените патриоти“.
Заповядайте, господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Нашият първи въпрос е към господин Стефан Янев – вицепремиер и министър на отбраната.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Имате два въпроса.
МИЛЕН МИХОВ: Нали процедурата е един след друг?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, не се обаждайте от залата.
МИЛЕН МИХОВ: Вие, господин Министър, дадохте обяснения по въпроса за изтеглянето на военнослужещите от нашите специални сили от границата, като се аргументирахте с два кръга аргументи.
Първият беше от организационен характер – че недокомплектът на бригадата „Специални сили“ и засилените тренировки ангажират на сто процента личния състав. Това може да бъде радващо, защото нашите войници и „Специални сили“ трябва постоянно да тренират, иначе няма какво да правят. Няма да цитирам войнишката поговорка от някога.
На второ място, аргументирахте се, че „Специалните сили“ са сили с тактически умения и решават стратегически цели. И това е вярно.
На трето място, заявихте, че изтеглянето на тези сили от границата ще бъде компенсирано от други сили: от пехотата – да използвам оперативният термин, или може от морската пехота, тоест нещо в бъдеще.
Нашият въпрос към Вас е: коя стратегическа задача от по-висш разряд, освен стратегическата задача охрана на националната ни граница, налага изтеглянето на специалните сили? Каква друга стратегическа задача от по-висша степен те ще решават?
На второ място, не смятате ли, че изтеглянето на специалните ни сили създава вакуум в ангажиментите на армията по охрана на границата и пробив в системата за гранична охрана?
Накрая само едно изречение: декларираме високата оценка на военнослужещите от „Специалните сили“ по охрана на границата ни, което е мнението на „Обединените патриоти“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
За отговор има думата вицепремиерът и министър на отбраната господин Янев.
Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, съществува такава стратегическа задача, която е по-висша, но предполагам, че на открито заседание тук не мога да я назова, така че ще се огранича с този коментар. Достатъчно ясен бях с няколко подсказки. Повече на тази тема не бих искал да говоря на открито заседание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Втори въпрос от „Обединените патриоти“ – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Моят въпрос може да бъде към всеки от двамата министри – и на вътрешните работи, и на отбраната. Той е във връзка с обстоятелството, нормално е това, че заграждението по границата не следва точно границата, а има моменти, има места, където влизаме вътре. И от община Капитан Андреево и Тополовград на няколко пъти ми е отправян сигнал с оплаквания на жители, български граждани, че имотите им остават оттатък загражденията. Особено драстичен е един случай, при който заграждението при самата река Марица прави така, че имотите, нивите на българските граждани остават оттатък. Когато се е правило заграждението на хората е било обещано, намесили са се и кметовете за това, че ще бъдат открити охраняеми портали, които ще се заключват, за да могат българските граждани да ходят до имотите си. На практика се получава така, че това са земи, които остават от другата страна и биха могли да бъдат завладени, използвани или обгрижвани от съседната чужда държава.
Известен ли Ви е този проблем? Има ли при Вас оплаквания и какво се прави, за да се разреши този тежък проблем, при който България като че ли изоставя и отдава на съседна държава свои територии и земи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Заповядайте, уважаеми господин Вицепремиер.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Шопов, уважаеми дами и господа народни представители, този проблем ни е известен. Този проблем е поставен на вниманието на много хора по веригата, като започнем от Министерския съвет и стигнем до областните управители, на които е вменено да търсят решение на въпроса с изграждане точно на такъв тип портали, така че това, което е обещано на хората, да бъде изпълнено. Предвидено е на някои места, в момента не мога да Ви отговоря точно дали на всички предвидени места, защото не е единичен случай, не само в Хасковска област, тоест община Капитан Андреево, и на други места има такива участници, които ограничават достъпа не само до ниви, но и до горски фонд, който е от другата страна на съоръжението, но на практика на българска територия. Вероятно областните управители могат да отговорят конкретните мерки на какъв етап са, но е мислено по въпроса и ще бъдат направени тези съоръжения със съответните портали и заключване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната.
Преминаваме към въпроси от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Нямате въпроси.
От парламентарната група „Воля“?
Заповядайте, господин Нецов.
СЛАВИ НЕЦОВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Въпросът ми е към министъра на отбраната.
Всички в тази зала знаем, че армията не е окомплектована в пълния личен състав, както на сержанти и офицери, така и на войници. Колко бройки не достигат, ако е редно да се отговори в тази зала, да не издаваме държавна тайна, и какви мерки е предприело Министерството за решаване на тези кадрови въпроси за окомплектоване на личния състав на армията? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нецов.
Заповядайте, господин Вицепремиер.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Нецов, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът с окомплектоването на личния състав на въоръжените сили не е от вчера. Публично достояние е цифрата, която към края на февруари е отчетена при съответния годишен анализ на състоянието на отбраната от началника на отбраната, и тя е около 5700 души. Тази цифра изглежда сериозна и тя е в резултат на ограничаване на тази част от бюджета, която е в състояние да финансира приемането на нови хора. В момента възможностите, които позволява бюджетът за 2017 г., е да бъдат назначени нови 640 човека.
Съответно процедурите вече са започнали, средствата за това назначение са заложени и да се надяваме при успешни конкурси тези хора до края на годината да бъдат назначени в редовете на Българската армия, защото наистина този недостиг е сериозен.
За съжаление това не е единственият проблем. Ясно е, че с цифрата 600 няма да компенсираме 5600, но проблемът е по-остър по отношение на факта, че динамиката на наемните отношения в армията е такава, че вероятно повече хора ще напуснат армията до края на годината от цифрата 650 както по естествени причини – достигане на пенсионна възраст, така и по лични мотивационни причини. Млади хора напускат армията, тъй като динамиката на пазара на труда не отговаря на заплащането на военнослужещите в момента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Втори въпрос от Политическа партия „Воля“?
Преминаваме към втория кръг въпроси.
Думата имат народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господа министри!
Налага се да Ви задам въпрос, господин Служебен министър на вътрешните работи – въпрос, свързан с една много важна за България тема. Преди доста време ние говорихме в тази зала, по всички медии, господин Борисов направи всичко възможно да бъдат осигурени от Европейския съюз 320 милиона. (Реплики от „БСП за България“.) И Вие тогава – тези, които се обаждате от ляво –обиколихте всички медии да обяснявате, че това няма да се случи, но това се случи. Служебният министър получи 320 милиона на управление и първото нещо, което направи по темата за тези 320 милиона в началото на своето министерстване, беше да обяви, че имаме забавяне с обществените поръчки по тези средства.
Моят въпрос е следният: след като установи, че имаме забавяне, след като установи, че трябва да се вземат спешни мерки и те бяха взети – беше създадена в Министерството на вътрешните работи дирекция за обществените поръчки, на която беше назначено политическо лице за директор, как се промениха нещата, господин Министър? Справихме ли се? По-добре ли, по-бързо ли се справихме с тези обществени поръчки, когато лице от политическия кабинет решаваше голяма част от тях? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев.
За отговор – вътрешният министър господин Узунов.
Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Манев, в отговор на отправения от Вас въпрос относно напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснати средства от Европейския съюз по спешни мерки по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Ви предоставям следната информация.
От месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи е ангажирано с програмирането и координацията на изпълнението на пет проекта, финансирани по Механизма за спешно подпомагане в област „Вътрешни работи“ на обща стойност 178 милиона евро, от които 160 милиона – европейско финансиране. От тях за дейности, изпълнявани от Министерството на вътрешните работи, са разпределени 130 млн. 479 хил. 650 евро. Финансирането е предоставено в изпълнение на постигнатата договореност по време на неформалната среща на правителствата на 27-те държави – членки на Европейския съюз.
По фонд „Вътрешна сигурност“ са сключени общо три споразумения за отпускане на спешна помощ от Европейската комисия. Финансирането по споразуменията е в общ размер на 118 млн. 420 хил. 257 евро. Предвидени са дейности към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителен брой полицейски служители, подобряване на условията за задържане на граждани на трети страни в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи, както и разходи за командироване на служители на Министерството на отбраната за изпълнение на задачите по охрана на границата.
До момента в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ са стартирани 53 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 97 млн. 947 хил. 167 евро. Други 46 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 17 млн. 785 хил. 17 евро са в процес на подготовка.
Към 25 април 2017 г. в резултат на проведените обществени поръчки са сключени 15 договора на обща стойност 22 млн. 578 хил. 940 евро без данък добавена стойност.
Реално разходваните средства по споразуменията за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ са в размер на 1 млн. 804 хил. 361 евро, което представлява 1,37% от бюджета по споразуменията.
По фонд „Убежище, миграция и интеграция“ са сключени две споразумения за отпускане на спешна помощ от Европейската комисия. Финансирането от Европейския съюз по проектите е в размер на 30 млн. 774 хил. 762 евро.
До момента в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по фонд „Миграция и интеграция“ са стартирани 13 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 8 млн. 281 хил. 693 евро. Предстои стартирането на 34 процедури на обща стойност 12 млн. 139 хил. 625 евро. Реално разходваните средства по споразумението за спешна помощ са в размер на 2 млн. 799 хил. 821 евро. Това са цифрите.
Няма кадрови промени в дирекция „Обществени поръчки“ в Областната дирекция на МВР и аз не съм назначавал служител там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи.
Втори въпрос от Парламентарната група на ГЕРБ – господин Гаджев, заповядайте.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Моят въпрос е към министър Янев и е свързан с кадровата политика, която министърът провеждаше през последните три месеца. От служебния министър на вътрешните работи стана ясно колко човека от полицията е уволнил в своя мандат, но би ми било любопитно, ако успея да разбера колко точно хора е уволнил и назначил министър Янев, тъй като скандалните назначения и уволнения в Министерството съпътстваха целия му мандат. Няма да се спирам на вече известните до момента смени на директори на дирекции, на главни експерти, на основните дружества, на всичките търговски дружества всъщност в Министерството на отбраната, на Инспектората, на Института по отбрана и така нататък. Проблемът е, че даже след нашата декларация от 31 март тази година, след вече миналите избори тоталният кадрови кадрил продължи, даже той продължава и до ден днешен.
Много ми е любопитно: назначенията, които са и в нарушение на Закона за държавния служител, и най-вече примерно какво би разбирала директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, която от вчера е назначена за началник-отдел „Придобиване на въоръжение и техника“ в Министерството на отбраната. „Жилищна политика“ – „Въоръжение и техника“, нещо не ми се връзват.
Да не говорим, господин Министър, че с Ваши заповеди от миналия петък сте назначили съветниците си на граждански договори за по 2700 лв. на месец до 31 октомври 2017 г., тоест за следващите шест месеца, с включени обезщетения и предизвестия в самите договори. По този начин Вие задължавате следващия министър на отбраната да работи с Вашите съветници. 2700 лв. заплата за юрисконсулт, който съветва Правната дирекция на Министерството на отбраната, е една добра заплата. Тези даже не са най-скандалните.
Най-скандалното назначение до момента беше провеждането на конкурса за постоянен секретар на отбраната. На 21 март постоянният секретар Тотев приключи своя мандат, а Вие десет дни по-късно – от 1 април (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), …
Приключвам, госпожо Председател.
…назначихте Румен Василев на негово място за постоянен секретар на отбраната.
Назначаването на временно изпълняващ длъжността беше по правилният вариант и Вие го бяхте направили всъщност с Ваша заповед, с която от 21-ви назначихте госпожа Татяна Александрова за временно изпълняващ длъжността за шест месеца.
Тук нашият въпрос е: колко хора сте сменили, и най-вече каква беше тази спешност, че за 10 дни трябва да се назначи постоянен секретар на отбраната, при положение че има временно изпълняващ? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Променяли ли сте длъжностната характеристика, за да може образованието на господин Василев да отговаря на изискванията? И на база на какви критерии сте го избрали, при положение че други двама директори също бяха кандидати? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Заповядайте, уважаеми господин Вицепремиер.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Гаджев, дами и господа народни представители! Благодаря за проявения интерес относно кадровата политика, провеждана в Министерството на отбраната по време на служебния кабинет. Интересно обаче прозвуча внушението на господин Гаджев – ако не съм разбрал, моля да бъда извинен, че е хубаво партийно правителство да провежда кадровата политика. Извинявам се, говорим за деполитизирани ведомства – и Министерството на отбраната, и Министерството на вътрешните работи са деполитизирани. Така че колкото по-малко говорим за партийна политика, вероятно ще бъдем по-спокойни и ще търсим истината по един по-добър начин.
По отношение на така наречените „скандални назначения“ – на съветници, които съветват министъра по отношение на правната експертиза, мога да кажа, че договорите по никакъв начин не са обвързващи и могат да бъдат прекратени утре без никакви последствия, без никакви обезщетения. Така че нека не влизаме в една тематика, която е малко болезнена за ведомството, защото това, което аз заварих, когато отидох там, и се наложи да уволняваме представители от бившия политически кабинет – почти всички бяха с договори, с обезщетения от четири или шест заплати. Да не отиваме в тази плоскост. Това, което съм заварил и ми се е сторило нередно и несправедливо, не съм го прилагал в подписването на тези нови договори.
По отношение на постоянния секретар на отбраната въпросът също е интересен, тъй като тази длъжност е въведена през 2009 г., като заместител на тогавашния главен секретар, което по Закона за администрацията има и в другите министерства. По отношение на постоянния секретар са вложени малко повече отговорности и идеята е заложена в Закона за отбраната и въоръжените сили, че това ще бъде именно онази деполитизирана фигура, която няма да е сменяема при смяната на политическите кабинети.
Въпросният господин Тотев, на който му изтече мандатът през март тази година – просто за сравнение, е назначен също от служебно правителство. Ако не знаете – това е за Ваша информация. През годините добре си е изпълнявал задълженията, така че не е имало драма в това отношение.
Разбира се, въпросът е поставен защо и как е направен подборът и защо се е бързало. Подборът е направен по всички правила, които изисква Законът, като това, което е било направено, е: 38 човека от администрацията – цивилни и военни, са били идентифицирани като потенциални отговарящи на условията на Закона. Мога да цитирам члена: „79, ал. 2“ от Закона за отбраната и въоръжените сили, и с тях е направена беседа. От тези 38, 35 декларативно са отказали писмено, че не искат да участват в подбора и накрая са останали трима човека. От тези трима човека – избраният, който цитирахте, е Румен Василев. Отговарял е на условията и не е имал така да се каже други проблеми в кадровото развитие и потенциал, тъй като с другите двама кандидати нещата стоят малко по-различно.
Единият от тях е сравнително нов директор на дирекция, в която тепърва има да се развива потенциал, и е по-необходим там, отколкото на развитие като постоянен секретар. Другият потенциален кандидат около седмица преди този подбор, беше подал заявление за напускане, което беше строго политически мотивирано, и аз му отказах. По тази причина, грубо казано, той сам се елиминира от участие в конкурса, макар че писмено го беше заявил.
Доколко тези 38 човека са отговаряли на условията на Закона и доколко е било подробно търсенето на такъв профил хора, може да Ви говори само фактът, че включително и на служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев му беше отправено такова питане и той писмено е заявил, че не желае да участва, тъй като има право по Закон като бивш служител. В тази връзка търсенето на някаква скандалност в тези назначения не смятам, че отговоря на действителността.
По отношение на общата картина на уволнения и назначения в Министерството на отбраната мога да кажа и отговорно да заявя, че в администрацията в Министерството на отбраната няма уволнен нито един държавен служител. Всички назначения, които са направени по време на мандата на служебното правителство, са направени на базата на конкурси, включително началник на Инспектората и директори на дирекции.
Ако ме питате назад в историята колко и кога директори са назначавани с конкурси, в момента съм малко затруднен да Ви отговоря, но отговорът е между никога или много отдавна. Все още нямам точен отговор. Тоест всички назначения, които са правени, са правени с конкурси.
В дружествата, в търговските дружества имах възможността вече нееднократно да подчертая – уволненията на техните ръководства е било в отговор на техните слаби финансови резултати. В резултат на промените в някои от дружествата вече започва тяхната стабилизация. В най-голямото дружество, с най-много подизпълнителски предприятия, които има „ТЕРЕМ“ – Военно-ремонтните заводи, вече има сключени нови договори, тъй като дружеството беше заварено в много лошо състояние. В момента е на път да оцелее. В противен случай, тези дружества – пет търговски дружества на Министерството на отбраната, бяха докарани до фактически фалит.
В момента имаме план за оздравяване. Доколко и до какви мащаби ще бъдем в състояние да постигнем положителните резултати, които сме заложили, бъдещето ще отговори, но мисля, че сме на прав път. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Думата за въпрос имат от Парламентарната група на „БСП за България“.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е отправен към заместник министър-председателя и министър на отбраната Стефан Янев, и то в качеството му на ресорен и наблюдаващ целия сектор вицепремиер.
В предмета на изслушването е включена кадровата политика и, както обикновено, под тази формулировка ние се питаме: кой е началник, къде е поставен, кой е уволнен, кой е назначен и кой е преместен? Това без съмнение е важно, но сигурността на българските граждани не се гарантира от началниците. Тях ги пазят униформените служители от МО и МВР, а тяхната ситуация, както чухме и днес, е много тежка.
Нормално е, че множеството обявени конкурси не успяват да осигурят необходимия набор от нови служители, напротив – хората си тръгват, и то масово, и то все по-често. Със средна заплата, която, ако дори включим порциона за храна, както извънредния труд, остава по-ниска от средната за страната, както между другото и заради често несправедливото отношение към тези служители, които, въпреки че ходят със скъсани обувки, се смятат за привилегировани от някои среди, то тогава е ясно, че професията не само не привлича, а и кара много от хората да я напускат.
Затова конкретният ми въпрос, господин Вицепремиер, е следният: след многото реформи и законови промени, които през годините се провеждаха, имаме ли в нашата страна цялостна и дългосрочна визия за решаването на кадровите проблеми на министерствата и на материалните проблеми на техните служители, или новите министри, които и да са те, ще трябва пак да решават проблемите конюнктурно, според ситуацията и обстоятелствата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
За отговор – вицепремиерът и министър на отбраната господин Янев.
Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ЯНЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Зарков, дами и господа народни представители! Наистина въпросът, който поставяте, е много сериозен и бих казал – тревожен. Неслучайно служебното правителство, в онова негово задължение по отношение предоставянето на доклада за състоянието на отбраната, взе решение, че Въоръжените сили са частично способни да изпълнят конституционалните си задължения и основният акцент, основната причина за това е именно проблемите с личния състав, който лично аз откроявам на първо място, като основен приоритет. В това отношение е направено малко по време на служебния кабинет.
Предисторията на сегашното състояние е фактът, че е от времето на финансовата и политическата криза през 2008 г. на практика бюджетът на Министерството на отбраната е замразен на едни нива, които осигуряват минималното, без особени възможности за пълна, стопроцентова, както би се искало на военните командири, подготовка, с малко средства за превъоръжаване или така наречените „инвестиционни разходи“ и с общо взето един обем от финансови средства за работна заплата, които осигуряват тогавашното състояние на заплащане на труда с еднократно увеличение в порциона от 30 лв. през 2012 г., и второто такова увеличение с 30 лв. беше направено по време на служебното правителство.
Разбира се, това далеч не е достатъчно и не променя картината, защото динамиката на възможностите на Въоръжените сили да наемат нови хора е такава, че по-скоро излизащите по естествен път са по-голяма бройка от тези, които сме в състояние да наемем.
Защо казвам: „тези, които сме в състояние да наемем“? Защото тази възможност за провеждане на нови конкурси също е ограничена от възможностите на бюджета. И така е било през годините. Ние в момента имаме недостиг от над 5700 човека, но не можем да ги наемем всичките пет хиляди, ако има кандидати, разбира се, тъй като няма предвиден бюджет за това. Бюджетът е предвиден за ограничена бройка.
Вторият проблем, втората плоскост, е мотивацията и качествата на кандидатите. Вероятно нещата са свързвани пряко, защото при ниското заплащане, ниската мотивация на труд на военнослужещите предполага, че и качествата на кандидатите, които кандидатстват за наличните бройки и наличните конкурси, не отговарят на това, което би ни се искало. Между 30 и 40 процента от кандидатите са негодни по физически или други показатели, базисни показатели, които имаме като основание, за да наемем дори за най-обикновените длъжности, които не изискват някакво специално образование или квалификация.
Проблемът е сериозен и комплексен.
Какво сме направили до момента?
Служебното правителство започна подготовката на един национален план, който условно наричаме „Национален план за достигане над 2% от брутния вътрешен продукт като разходи за отбрана“. Това е национален план, който е в съзвучие с взетите политически решения през 2014 г. на срещата на върха в Уелс, утвърдени през 2016 г. на срещата на върха във Варшава, и в момента не само България, но и всички страни от НАТО работят по подобна, да го кажем, пътна карта, по която търсят реализирането на този политически ангажимент, поет на това ниво на срещата на върха, който е най-високият форум на страните – членки на Алианса.
Този национален план ние сме го подготвили до степен в някакъв вид проект, който ще предоставим на нашите приемници, и съответно следващото правителство ще има частта да го завърши във вида и по начина, който сметне за необходимо и е възможно на националния бюджет да го финансира и да го подпомага.
Предполагам, че именно в този план ще бъдат заложени параметри за повишаване доходите на военнослужещите, на униформените хора от сектор „Сигурност“ както от МВР, така и от службите за сигурност и всички останали, на които разчитаме в нашето ежедневие да ни осигурят спокойствието и сигурността ни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Втори въпрос от Парламентарната група „БСП за България“.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! В тона на темата за кадровата политика в двете министерства чухме изложението на вицепремиера Янев по отношение на Министерството на отбраната.
По-скоро моят въпрос ще бъде доразвитие на зададения от колегата Зарков и ще си говорим за Министерството на вътрешните работи. Аз имам няколко въпроса към министъра на вътрешните работи.
Само да припомня, че в края на дейността на Четиридесет и третото народно събрание бяха приети промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които бяха известни като така наречената „реформа Бъчварова“, които нееднозначно бяха приети от служителите на МВР. А може би еднозначно, защото това, което беше изразено като отношение, и изобщо протестите, които бяха на дневен ред, показаха какво е отношението към този Закон.
Само една скоба да отворя: в момента текстове от този Закон се атакуват в Конституционния съд и ще бъде интересно да разберем какво е отношението на Министерството на вътрешните работи в тази посока.
Господин Министър, бихте ли ми отговори как заварихте Министерството след тази реформа? Има ли някакво напрежение все още в структурите? Има ли средства за повишение на възнагражденията на полицаите, на администрацията, на пожарникарите, което е заложено в Закона? Какво е съотношението, много е интересно, в тази реформа между извършващите реална полицейска дейност и администрацията, относно материалното и вещево доволство на служителите на Министерството на вътрешните работи? Знаем и съм задавал многократно въпроса от тази трибуна: как се охранява границата, с какви обувки ходят, с какви дрехи? Разговарях със синдикатите. Знаем, че от години те не са получавали такова вещество доволство.
И на практика отговорете ни: как заварихте Вие Министерството и как го оставяте след Вас, като работа в тази обстановка и като служебен министър? Изобщо, какво се случва там? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Думата има министърът на вътрешните работи господин Узунов. Заповядайте.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПЛАМЕН УЗУНОВ: Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Иванов, госпожи и господа народни представители! Реформата, която е в сила от 1 февруари 2017 г., е несполучлива. Тя внесе много напрежение в системата на Министерството на вътрешните работи и действително част от служителите, много голяма част, изготвиха колективен иск, с който сезираха Омбудсмана на Република България.
От своя страна омбудсманът сезира Конституционния съд. Образувано е конституционно дело. Допусната е жалбата за разглеждане. Изискано е мнението и становището на Министерството на вътрешните работи по отношение на същото дело като становището, което имам аз заедно с екипа, е изцяло солидарно с мнението на всички служители в Министерството на вътрешните работи, че настоящата реформа е несполучлива. Тя създава социално неравенство и напрежение в системата на Министерството на вътрешните работи.
Имал съм възможност както и в медиите, така и в публичното пространство да коментирам какво напрежение внася тя, а именно стигаме до парадокси, че лица, работещи по трудово правоотношение, вземат по-високо възнаграждение от редови полицейски служител. Това изключително силно демотивира служителите, които са на терен, тези, които осъществяват оперативно-издирвателна дейност, охранителна дейност, охраната на българската държавна граница. Това напрежение се отразява в качеството на положения от тях труд.
Парадоксите, които постави тази реформа, са, че лице, което работи в администрацията или е обслужващ персонал, да речем, работи в бюфет или е монтьор, взема с около 300 лв. по-високо възнаграждение от полицейския служител, който е на улицата и денонощно изпълнява своите задължения.
Във връзка с това, което заварих, беше необходимо на 1 февруари, три или четири дни след встъпването ми в длъжност, бях принуден и административно обвързан, да подпиша 4000 заповеди, с които служителите от администрацията трябваше да бъдат преназначени от длъжностите, които заемат по Закона за Министерството на вътрешните работи в длъжности, които са по Закона за държавния служител, и това наистина създаде огромно напрежение.
Опитахме с компенсаторни мерки да облекчим състоянието на полицейските служители, като с различни стимули – това, което министърът на вътрешните работи има като възможности при липса на парламент, е от вътрешни ресурси, с необходимите реорганизации да компенсираме част от служителите. Те и към момента остават в същото положение. Имахме и продължаваме да имаме контакти със синдикалните организации и общото мнение на всички е, че както вече отбелязах, реформата е несполучлива.
Привлякохме експерти в областта на трудовото законодателство, в лицето на проф. Мръчков, който да изготви становище по така проведената реформа, и то не се различава по качество от мнението на всички служители. Подготвили сме за настоящото Народно събрание изменение на настоящата наредба и с интерес следим произнасянето на Конституционния съд по същия казус. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи.
Преминаваме към въпросите от Парламентарната група на „Обединени патриоти“. Нямате въпроси.
От Парламентарната група на „Движението за права и свободи“? Нямате въпроси.
От Парламентарната група на „Воля“? Нямате.
С това изчерпахме процедурата за задаване на въпроси.
Сега минаваме към отношение на всяка парламентарна група към съответните министри.
От Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Гаджев.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! „Считам, че към настоящия момент не е целесъобразно да бъдат изтеглени военните от границата, особено докато не се изясни обстановката. Времето се затопля и не се знае какво може да стане. Моето мнение е, че има необходимост военните да останат още на границата. Първо, трябва да се изясни дали ще има усложнена обстановка, или не, чак тогава да се взема подобно решение.“
Колеги, това не са мои думи. Това са думи на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ в свое интервю от вчера, само исках да го цитирам.
Относно охраната на границата, тук бързам да оборя едно лъжливо твърдение, в което се каза, че едва ли не оградата по времето на Орешарски е струвала много по-евтино, отколкото оградата, която е строена след това. Трябва да се вземе предвид, че парите, които бяха отделени тогава в рамките на около 8 милиона, доколкото си спомням, бяха единствено и само за тел и за бетон. Всички останали разходи по изграждане на път, по техника, по консумативи, по ГСМ, по заплати, по командировки бяха за сметка на Министерството на отбраната и те не влизаха в цената на оградата. Ако и тези разходи се вкарат, то тогава цената скача много драстично.
Хубавото от гледна точка на служебното правителство – всъщност се оказва, че съоръжението върши своята работа и „Гранична полиция“, и войската на границата вършат своята работа. Доколкото се забелязва от доклада на министрите, близо 80% е намалението на мигрантите на вход, за разлика от миналата година, и 30% е намаление за сметка на изхода към сръбската граница, така че очевидно се върши работа.
Само едно нещо, ако може да си уточните, защото според министъра на вътрешните работи остават до 30 км да се изградят, според министъра на отбраната и вицепремиер остават около 80. Ако може да изчислите, кое точно е правилният отговор.
За съжаление, относно кадровите рокади, които се случиха през последните три месеца, ми направи впечатление една цифра – 155 души, които са уволнени по Закона за Министерството на вътрешните работи, тоест 155 души, които са полицаи, а не администрация. Като ги разделим на три месеца от срока на действие на правителството, това прави средно по двама души и нещо на ден, които са уволнявани. Не знам доколко това е резонен темп на освобождаване на полицаи, особено при некомплекта, който има в Министерството на вътрешните работи.
Колкото до изказваното мнение за избор на постоянен секретар, бих използвал правото един вид да дам реплика. Доколкото разбирам, от тримата кандидати, които са били, единият директор не Ви е харесал, другият бил директор само две години – впрочем той също е полковник от резерва, трябва да се знае, че и той е дългогодишен служител военнослужещ, а третият, който е назначен по заместване – бивш Ваш началник на кабинет, всъщност се е оказал най-подходящият според Вас.
Подобна е ситуацията през декември месец, когато предстоеше избор на началник на отбраната. Тогава правителството на Борисов взе решение да не бърза с процедурата, а напротив – да изчака влизането в сила на новия президент, на новоизбраното правителство, тъй като правителството Борисов 2 вече беше в оставка, и новият президент с новото правителство да прецени кой ще бъде началник на отбраната. Президентът Радев избра своя началник и ние го приехме. Ако бяхте следвали подобна логика, също щеше да бъде адмирирана от наша страна, особено при положение че действието се развива след самите избори, когато резултатите вече са ясни и до месец някъде служебното правителство ще прекрати своята дейност и ще има редовно избрано правителство. Критериите по Закона за отбраната и въоръжените сили ограничават само до ръководни длъжности, така че тези 38 души ръководни длъжности ми е любопитно впоследствие да разбера кои са.
Като цяло това, което прави впечатление, е, че основната част от времето, което са прекарвали министрите в кабинетите си, е било в кадрови смени, а не в решаване на реалните проблеми, които има в двата сектора. Както беше споменато многократно от тази трибуна, големите проблеми са в осигуряването на техника, в осигуряването на добри условия както за военнослужещи, така и за полицаи, и за съжаление, до момента към май месец не виждаме нещо да се е променило в добра насока. Доколкото разбирам, усвояването на прословутите 320 млн. лв. в момента е към 3%. Надявам се това да бъде наваксано вече при следващото правителство, тъй като имаме срок до края на годината да бъдат усвоени, иначе трябва да ги върнем и пак страната да загуби.
За съжаление, господин Вицепремиер, не ми остана време да Ви питам и се надявам впоследствие да ми уточните: каква е основната причина Вашият заместник-министър, когото Вие сте командировали като вицепремиер – и то в срок от 4 май, тоест от утре, когато става смяната на правителството, до 10 май – за 7 дни, тоест за една седмица включително с почивните дни – в Того, тази известна страна за установяване на контакти в областта на военнотехническото сътрудничество с Републиката? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Много бих искал да разбера впоследствие каква точно е причината, при положение че той излита заместник-министър, а реално каца безработен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
За отношение от Парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Национална сигурност на първо място е защита на националния суверенитет, най-съществената част от който е защитата на териториалната цялост, с опазване на държавните граници. Днес сигурността на нашите граници е част от общото понятие за глобална сигурност в региона и Европа, и това е наш дълг и отговорност като външна граница на Европейската общност. Промяната в геополитическата обстановка, тенденциите в областта на нелегалната миграция и трансграничната престъпност изискват нов подход – нов подход и надграждане на интегрирания модел за гранично управление в отговор на предизвикателствата.
Какво е състоянието на инженерно възпрепятстващото съоръжение на българо-турската граница? Стана ясно на всички – не е изградено. Тридесет километра от сухопътната граница няма такова съоръжение.
Какво се случва с интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница, която беше въведена преди пет години срещу сумата от 12 млн. евро, с хвалбите на тогавашния министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, че е изключително ефективна? Не работи! Процедурата за разширяването й за 52,5 милиона на какъв етап е? Блокирана с жалба, и Комисията за защита на конкуренцията дори не са открили процедура, неспазвайки срока.
Финансови интереси ли са пречка за ефективната защита на държавната ни граница, или некомпетентно ръководене на процеса? Резултатът, видим от отчета на Министерството на вътрешните работи: за 2016 г. задържани нелегални мигранти на влизане на територията на Република България – 4529; на изходяща граница – 18 900. До април месец 2017 г. задържани нелегални мигранти на входяща граница – 294; на изходяща граница – 1420 души.
В края на мандата на кабинета Борисов 2 установихме, че МВР има недокомплект от 6500 свободни щата, 5000 работещи пенсионери, служители.
Крещящ дисбаланс във възнагражденията на служителите – за Министерството на отбраната недокомплектът е 5700. Кадровото обезпечаване на системата е от първостепенна важност за ефективното ѝ функциониране. Работата на всеки министър на вътрешните работи и на Министерството на отбраната е да осигури функционирането на системата.
Като цяло обобщавам: липсва оптимално управление на границите чрез планиране и подобряване на взаимодействието на национално, регионално и местно ниво между органите, отговорни за обезпечаване на граничната сигурност и контрол на достъпа на територията на Република България. Бавното и недоброто изграждане на защитните съоръжения създава възможност за лесно нахлуване на територията ни. Недокомплектът и лошото оборудване, особено на граничните полицаи, не прави надеждна охраната на границата ни. Всичко това е свързано с националната ни сигурност.
Уважаеми господа министри, завършвам към Вас: прикриването на некомпетентност е също толкова укоримо, колкото и самата некомпетентност. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
За отношение от Парламентарната група на „Обединените патриоти“? Няма.
За отношение от Парламентарната група на Движението за права и свободи? Няма.
За отношение от Парламентарната група от Партия „Воля“? Няма.
Благодаря.
Да благодарим на вицепремиера и министър на отбраната господин Янев и на министъра на вътрешните работи господин Пламен Узунов за участието им в изслушването днес.
Приключихме с точките от дневния ред за днес.
Утре редовно пленарно заседание, 4 май 2017 г., от 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,57 ч.)
Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Юлиан Ангелов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания