Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 11 май 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
11/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Съобщения:
На основание чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на 9 и 10 май 2017 г., с вх. № АД 703-09-1 и № 703-09-4, в Народното събрание са постъпили уведомления от министъра на отбраната. Предоставени са на Комисията по отбраната.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ИЗБОР НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Има постъпили проекти за решения с вносители народните представители Красимир Велчев и Станислав Иванов.
Първият:
Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:
- за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – двама основни и един заместващ;
- за парламентарната група на „БСП за България“ – един основен и двама заместващи;
- за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един основен и един заместващ;
- за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един основен и един заместващ;
- за парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – един основен и един заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва“.
Имате думата за предложения.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа: Милена Цветанова Дамянова – основен представител, Данаил Димитров Кирилов – заместващ представител, и Джема Маринова Грозданова – ръководител. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги, преди да премина към имената ще кажа с едно изречение, че парламентарната група „БСП за България“ изразява неудовлетворение от начина, по който бяха разпределени местата, включително в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Смятаме, че прекалено голяма тежест се дава на най-малките парламентарни групи, което променя фактически и тежестта на съответните международни групи в съответните институции.
Решихме обаче да приемем разпределението в името на това да има разбирателство в Народното събрание.
Искам да кажа също, че аргументите, които понякога са вадят за минали народни събрания, се оказа, след направена от мен справка, че не са съвсем адекватни. Ако отворите Четиридесет и второто народно събрание, ще видите, че ГЕРБ са получили пропорционално на тежестта си по-голямо присъствие в тези делегации, отколкото БСП тогава, въпреки че групата на БСП е била управляваща. (Шум и реплики.)
Конкретните имена…
Няма смисъл да подвиквате! Справката е направена. Вижте колко имаме сега, колко имате тогава!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма смисъл.
Моля да преминете към имената, господин Вигенин!
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Имената са следните: за постоянен член и заместник-председател на делегацията – Валери Жаблянов, заместващи – Анелия Клисарова и Петър Витанов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Парламентарна група „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (ОП): Господин Председател, уважаеми колеги! От парламентарната група на „Обединени патриоти“ предлагаме за постоянен член и заместник-председател Красимир Илиев Богданов и за заместващ представител – Николай Веселинов Александров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов.
За парламентарната група „Движение за права и свободи“ – заповядайте, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ в делегацията за Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за постоянен член и заместник-председател предлагаме господин Хамид Хамид, а за заместващ член – господин Джейхан Ибрямов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
И парламентарната група на „Воля“.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За постоянен член на делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа предлагаме Пламен Трифонов Христов, а за заместващ – Нина Миткова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева.
Имаме и трима заместник-ръководители, имаме предложен ръководител, спазени са квотите.
Моля да гласуваме Проекта за решение.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Проектът за решение за избор на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета за Европа, нейният състав и ръководство са приети.
Преминаваме към следващия Проект за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от 5 членове, както следва:
- за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – един;
- за парламентарната група на „БСП за България“ – един;
- за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;
- за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един;
- за парламентарната група Политическа партия „Воля“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва“.
Имате думата, уважаеми господин Иванов, от парламентарната група на ГЕРБ.
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! От Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива: Даниела Владимирова Савеклиева – за член. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
От парламентарната група на „БСП за България” – заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Нашето предложение за постоянната делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива е Атанас Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
От парламентарната група „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група „Обединени патриоти“ за представител в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива предлагаме господин Николай Александров за член и председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
От парламентарната група на ДПС предлагам народния представител Ерол Мехмед за член на делегацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
От парламентарната група на политическа партия „Воля“ – заповядайте госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Благодаря Ви, господин Председател.
За член на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива предлагаме Кръстина Николова Таскова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Имам чувството, че заместник-ръководител не е предложен. (Шум и реплики.)
Добре, впоследствие ще бъде гласуван заместник-ръководител.
Гласуваме състава на делегацията и нейния ръководител, така както бяха предложени от парламентарната трибуна, както и създаването на самата делегация.
Гласували 195 народни представители: за 195, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет единодушно.
Остава само да бъде избран заместник-ръководител.
Следващият Проект за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието в състав от 3 членове, както следва:
- за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – eдин;
- за парламентарната група на „БСП за България“ – един;
- за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегация, както следва“.
Господин Иванов, имате думата за предложение от името на парламентарната група на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
От Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Светлана Ангелова Найденова – за член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От парламентарната група „БСП за България“ – заповядайте господин Вигенин. Имате думата.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Парламентарната група на „БСП за България“ предлага за член на постоянната делегация на българския парламент в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието Тома Томов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, уважаеми колеги!
Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага народния представител Йордан Цонев за председател на делегацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Гласуваме направените предложение за постоянна делегация, състав и ръководител на делегацията.
Моля, гласувайте.
Гласували 204 народни представители: за 204, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е единодушно приет.
Следващият Проект за решение, който ще представя на Вашето внимание, уважаеми колеги, е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 6 членове, както следва:
- за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – двама;
- за парламентарната група на „БСП за България“ – двама;
за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;
за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва“.
Уважаеми господин Иванов, имате думата за предложение от името на групата на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, от Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО: Христо Георгиев Гаджев – за член, и Пламен Иванов Манушев – за ръководител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря и аз, господин Иванов.
Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Предложението на „БСП за България“ за постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО е за Николай Цонков – заместник-председател, и Спас Панчев – член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
За парламентарната група на „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): От името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ предлагаме за член на Парламентарната асамблея на НАТО господин Милен Михов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – заповядайте, господин Хамид. Имате думата за предложение.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, парламентарната група на ДПС предлага ген. Симеон Симеонов за заместник-председател на делегацията и народния представител Ахмед Ахмедов за член на делегацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В Проекта за решение за Вас има един представител, който може да бъде и заместник-председател, а Вие предлагате двама. (Реплики.)
Предложихте ми две имена, трябва да е едно, който да бъде и заместник-ръководител. (Реплики.)
Благодаря Ви. Значи приемате ген. Симеон Симеонов да бъде член и заместник-ръководител на делегацията.
Така гласуваме Проекта за решение.
Моля, гласувайте, уважаеми колеги.
Гласували 195 народни представители: за 194, против 1, въздържали се няма.
Проектът за решение с уточнението, че от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ представителят е един и се казва Симеон Симеонов, който е и заместник-ръководител на делегацията.
Приемате го така нали, колеги? Благодаря Ви.
Проектът за решение е приет в този вид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място.): Извинявам се за грешката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Следващият Проект е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва: за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 1, за парламентарната група на „БСП за Българя“ – 1, за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1, за парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:“
Господин Иванов, имате думата за предложение от страна на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, от Политическа партия ГЕРБ предлагаме постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония – Мария Йорданова Илиева за заместник-ръководител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
От парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте, господин Вигенин. Имате думата.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
От името на БСП за България за председател на Парламентарната асамблея по франкофония предлагаме Крум Зарков за член и съответно за председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ – господин Ячев, имате думата.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, от името на „Обединените патриоти“ предлагаме за постоянната делегация на Парламентарната асамблея по франкофония госпожа Маргарита Николова за член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
От парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – имате думата, уважаема госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, за член на парламентарната делегация на Асамблеята по франкофония предлагаме Андон Димов Дончев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Георгиева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения Ви Проект за решение.
Проектът включва избор на постоянна делегация, състав и ръководство на делегацията, както Ви бяха представени от парламентарната трибуна.
Гласували 193 народни представители: за 193, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е единодушно приет.
Следващият Проект е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по
православие
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове, както следва: за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 2, за парламентарната група на „БСП за България“ – 1, за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1, и за парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – 1.
2. Избира състав на Делегацията както следва:“
Господин Станислав Иванов от ГЕРБ ще представи предложението на групата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, от Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие: Маноил Минчев Манев – член, Димитър Бойчев Петров – член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин Вигенин – за предложения от „БСП за България“.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
„БСП за България“ предлага за член на делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие Васил Антонов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
От парламентарната група на „Обединените патриоти“ – заповядайте, господин Ячев за Вашите предложения.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, парламентарната група на „Обединените патриоти“ предлага за постоянната делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие господин Волен Сидеров за член и за председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Ячев.
От парламентарната група на Политическа партия „Воля“…
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): В Проекта няма представител на ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В Проекта за решение не присъства представител от ДПС. (Уточнения между народните представители Хамид Хамид и Красимир Велчев.)
От Политическа партия „Воля“ – Боряна Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Благодаря, господин Председател.
За член на делегацията в Интерпарламентарната асамблея по православие предлагаме Дора Стоянова Христова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Георгиева.
Гласуваме предложения Проект за решение.
Гласували 185 народни представители: за 181, против 3, въздържал се 1.
Решението е прието.
По принцип за тази Постоянна делегация е предвиден състав от 5 души. ГЕРБ има двама представители. Приемаме го във вида, в който е предложен Проектът за решение, но впоследствие могат да се правят промени.
Следващият Проект е:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание
в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз в състав от 5 членове, както следва: за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 2, за парламентарната група на „БСП за България“ – 1, за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1, за парламентарната група на Движение за права и свободи – 1.
2. Избира състав на делегацията, както следва:“
Господин Иванов, имате думата за предложения.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, от Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав в постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз: Димитър Борисов Главчев – ръководител, Цвета Вълчева Караянчева – заместник-ръководител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
От името на парламентарната група на „БСП за България“ – имате думата, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
От името на „БСП за България“ в постоянната делегация на Интерпарламентарния съюз предлагаме Георги Михайлов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Вигенин.
За парламентарната група на „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група „Обединени патриоти“ предлагаме в постоянната делегация в Интерпарламентарния съюз за член да бъде избран господин Десислав Чуколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
За парламентарната група „Движение за права и свободи“, заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлага в състава на делегацията Нигяр Джафер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Имаме по всички точки предложения.
Подлагам на гласуване Проекта за решение, така както Ви беше представен от парламентарната трибуна. Моля гласувайте.
Избираме постоянна делегация, състав и ръководство.
Гласували 191 народни представители: за 190, против няма и въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.
Следващият Проект е за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейносттта на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни члена и 5 заместващи члена, както следва: за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ 2 основни и 1 заместващ; за парламентарната група на „БСП за България“ 1 основен и 1 заместващ; за парламентарната група на „Обединени патриоти“ 1 основен и 1 заместващ и за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ, както и на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – 1 заместващ.
Избира състав на делегацията както следва.
Имате думата, уважаеми господин Иванов, за предложенията на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, от Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа: Лъчезар Богомилов Иванов – основен член, Владимир Цветанов Тошев – заместващ член, Десислава Вълчева Атанасова – ръководител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И член предполагам.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: И член да. Ръководител и член. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви. Господин Вигенин, заповядайте за Вашите предложения от името на Парламентарната група „БСП за България“.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. „БСП за България“ предлага в постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за член и заместник ръководител Кристиан Вигенин, заместващ член Елена Йончева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Парламентарната група „Обединени патриоти“.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на „Обединените патриоти“ в постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа предлагаме Борис Ячев за член и заместник-председател и за заместващ член господин Искрен Веселинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ имате думата, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. За член на делегацията парламентарната група на ДПС предлага народния представител Имрен Мехмедова, а за заместващ член народния представител Ахмед Ахмедов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Госпожа Георгиева, имате думата за предложението на „Воля“.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги, за заместващ член в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа предлагаме Гергана Желязкова Стефанова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви. Това е Вашето предложение на заместващ член.
Уважаеми колеги, гласуваме избора на постоянна делегация, състав и ръководство.
Гласували 186 народни представители: за 186, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет единодушно.
Следващият Проект за решение е за избиране постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1.Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в състав от: 6 основни представители и 3 заместващ представители, както следва: за парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ; за парламентарната група „БСП за България“ 1основен и 1 заместващ; за парламентарната група „Обединени патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ; за парламентарната група „Движение за права и свободи“ – 1 основен и парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – 1 основен.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Имате думата уважаеми господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми колеги, от политическа партия ГЕРБ предлагам поименен състав на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа: Диана Иванова Йорданова – основен представител; Снежана Георгиева Дукова – заместващ представител, и Димитър Борисов Главчев – ръководител на делегацията и член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
От името на „БСП за България“ – заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Парламентарната група „БСП за България“ предлага в постоянната делегация на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа за основен член Филип Попов, заместващ – Иван Валентинов Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Парламентарната група „Обединени патриоти“ – господин Ячев, имате думата.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група „Обединени патриоти“ предлагаме в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа следните представители: господин Борис Вангелов – за член и заместник-председател, и господин Петър Петров – за заместващ член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ячев.
За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ –имате думата, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, уважаеми колеги, парламентарната група на ДПС предлага в състава на делегацията народния представител Джевдет Чакъров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
За парламентарната група на Политическа партия „Воля“ –имате думата, уважаема госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател за член на делегацията в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа предлагаме Албена Найденова Владимирова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева.
Гласуваме Проекта с едно уточнение. В делегацията не е предвиден заместник-председател, а „Обединените патриоти“ предложиха такъв. Няма как да го гласуваме, тъй като не се предвижда заместник-председател.
Гласуваме Проекта за решение за избор на постоянна делегация, състав и ръководител на делегацията.
Гласували 188 народни представители: за 188, против и въздържали се няма.
Гласуваме последната делегация:
Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:
- за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;
- за Парламентарната група на „БСП за България“ – един;
- за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;
- за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както следва.
Има предложение по разпределението на членовете – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! (Реплики, шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Велчев, господин Марешки има предложение по разпределението на членовете.
Имате думата, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря.
Във връзка с цялостното гласуване днес, бих казал, че ние сме удовлетворени. Дори мисля, че като най-малка формация сме препредставени.
С последната комисия, която гласуваме – за Черноморското икономическо сътрудничество, има две формации в парламента, за които може да се каже, като изключение от общото правило, че са тръгнали не от центъра, а от Черноморието. Едната е от НФСБ, другата е нашата формация – Политическа партия „Воля“. Считаме, че е справедливо да имаме представител в тази делегация.
Ще Ви помоля да вземем решение всяка една от парламентарно представените партии в парламента да имат по един представител. Обръщам се към всички за справедливост и понеже от Политическа партия ГЕРБ ще бъдат ощетени се обръщаме към тяхното великодушие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Това е формално предложение за друг начин на разпределение.
Има ли обратно становище?
Заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
С риск в случая да защитя интереса на партия ГЕРБ, но в името на справедливостта, в тези делегации е редно да има пропорционално представителство.
Цялата парламентарна група на „Воля“ е в тези делегации.
Мисля, че трябва да има някакви граници на желанията. Поради тази причина ние ще гласуваме „против“ ново преразпределение. Все пак всяка група да си оценява добре тежестта в този парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Подлагам на гласуване предложението на господин Марешки за друг начин на разпределение на петимата членове в тази делегация.
Гласуваме предложението на господин Марешки.
Гласували 191 народни представители: за 15, против 67, въздържали се 109.
Предложението не е прието.
Имате думата, господин Иванов, за предложение от името на парламентарната група на ГЕРБ.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ предлагаме следния поименен състав на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество: господин Красимир Любомиров Велчев за член и Павел Алексиев Христов за заместник-ръководител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Вигенин, имате думата за Вашите предложения от името на „БСП за България“.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
В Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество „БСП за България“ предлага за член и председател Петър Кънев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ – господин Веселинов, заповядайте за предложение.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За член на делегацията предлагаме господин Валентин Касабов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – господин Хамид, имате думата.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в последната, но най-хубава делегация, предлагаме народния представител Рамадан Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Гласуваме Проекта за решение, както Ви беше представен в първата си част от мен, във втората и третата – от парламентарните групи, съгласно техните предложения.
Избираме постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, състав на делегацията и ръководство на същата.
Гласували 190 народни представители: за 187, против 2, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.
Господин Станислав Иванов има думата за процедура – заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ предлагаме в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива…(Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това са две предложения.
Първо, трябва да предложите да се върнем към гласуване на делегацията. Коя предлагате първо?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Първо, Централноевропейската инициатива.
Предлагаме госпожа Даниела Владимирова Савеклиева не само за член, а и за заместник-ръководител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тъй като беше пропуснато да бъде избран заместник-ръководител, подлагам на гласуване предложението на народния представител Станислав Иванов – да се върнем към гласуване на Проекта за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Моля, гласувайте.
Гласували 179 народни представители: за 175, против 1, въздържали се 3.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Станислав Иванов – заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива да бъде Даниела Савеклива, която е член на делегацията.
Гласували 185 народни представители: за 182, против 1, въздържали се 2.
Даниела Савеклиева е избрана за заместник-ръководител на делегацията.
Подлагам на гласуване изборът на Постоянна делегация, съставът на делегацията и ръководството на същата.
Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 175, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура по прегласуване на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие, като отпадне господин Димитър Бойчев Петров като член, а като член от политическа партия ГЕРБ да бъде само господин Маноил Минчев Манев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е добре, само че преди това трябва да гласуваме и разпределението на бройката. Тоест за ГЕРБ да бъде един и за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.
Първо обаче подлагам на гласуване предложението да се върнем отново на гласуването на тази Постоянна делегация, а именно делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.
Моля, гласувайте, който е съгласен това да се случи.
Гласували 184 народни представители: за 162, против 11, въздържали се 11.
Преминаваме отново към гласуване на предложенията.
Съгласно направеното предложение, първа точка от Проекта за решение ще придобие следния вид:
„Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от петима членове, както следва:
За парламентарната група на политическа партия ГЕРБ – 1; за парламентарната група на „БСП за България“ – 1; за парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1; за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1, и за парламентарната група на политическа партия „Воля“ – 1.“
Подлагам на гласуване точка първа от Проекта за решение.
Гласували 183 народни представители: за 168, против 5, въздържали се 10.
Точка първа е приета.
Господин Станислав Иванов направи предложението на ГЕРБ за Маноил Манев.
Имате думата да предложите от групата на ДПС.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за член на делегацията предлагаме госпожа Велислава Кръстева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Гласуваме предложенията.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 174, против 3, въздържали се 4.
Предложенията за промени са приети.
Вече имаме предложение за ръководител, така че гласуваме Проекта в неговата цялост, след направените промени.
Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители: за 176, против 1, въздържали се 5.
Решението е прието.
Съобщение за парламентарен контрол на 12 май 2017 г., петък:
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на един въпрос от народния представител Красимир Янков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос с писмен отговор от народния представител Анелия Клисарова;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на пет въпроса от народните представители Георги Гьоков; Светла Бъчварова, която има два въпроса; Дора Янкова; и Кръстина Таскова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов на един въпрос от народния представител Димитър Данчев;
- министърът на здравеопазването Николай Петров на един въпрос от народния представител Георги Йорданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на три въпроса от народните представители Васил Антонов, Николай Иванов и Георги Гьоков;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров.
Поради изчерпване на дневния ред за днес закривам заседанието.
Утре продължаваме с парламентарен контрол от 11,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 10,00 ч.)

Председател:

Димитър Главчев:


Секретари:
Юлиан Ангелов
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания