Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 12 май 2017 г.
Открито в 11,01 ч.
12/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Димитър Главчев

Секретари: Стоян Мирчев и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Преди да преминем към единствената ни точка от днешния дневен ред – парламентарен контрол, малко съобщения.
С писмо, вх. № 754-00-22 от 11 май 2017 г., народният представител Веселин Найденов Марешки е информирал председателя на Народното събрание, че дава съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България за снемане на имунитета му на народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание във връзка с постъпилото искане от Главния прокурор на Република България с вх. № 727-00-2 от 27 април 2017 г. за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу него.
С писмо от 11 май 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил Главния прокурор на Република България за даденото от народния представител Веселин Марешки писмено съгласие, като е приложен заверен препис от него.
На 11 май 2017 г. в Народното събрание е внесен от Сметната палата окончателен одитен доклад, № 03-001-007-16, за извършен одит на изпълнението мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г. Одитният доклад е внесен на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за Сметната палата. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е предоставен на Комисията по образованието и науката и на Комисията по бюджет и финанси.
В Народното събрание са постъпили отчети на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 декември 2016 г. до 24 април 2017 г., заедно с протоколите от заседания на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание отчетите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
От името на парламентарна група – заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Повод за декларацията е създалото се напрежение в резултат на сериозните диспропорции във финансирането на дейността на лечебните заведения за болнична помощ. По неизвестни причини, независимо от декларираните увеличения, извоювани от Българския лекарски съюз, в Националния рамков договор за 2017 г. практически са намалени лимитите между 5 и 15% за различните университетски, областни, общински и частни болници. Въпреки уверенията в последния момент, че има осигурени 3% допълнително за всеки месец от тримесечието, тези 3% не могат да компенсират драстичното намаление. По времето на министър Москов бюджетите на болниците бяха намалени с почти 10%, и сега отново са значително намалени, което води до заплаха за финансовото съществуване на болниците.
Методиката на разпределение на ограничените финанси на Националната здравноосигурителна каса не предполага равнопоставеност, справедливост и равен достъп до медицинска помощ за гражданите от различните области на страната. Изтичащата информация от различните звена на НЗОК води до основателни притеснения в здравните колективи поради явяваща се необходимост от ограничаване на медицинската им дейност – значителна част от нея явно няма да бъде финансирана.
За сведение трябва изрично да споделим, че по данните, предоставени от НЗОК, надлимитната дейност на болниците за периода от месец октомври 2016 г. до април 2017 г., която все още не е платена, е над 34 млн. лв. Скандално е, че определени болници, без всякаква основателна причина, са получили рязко увеличаване на финансирането – могат да бъдат показани конкретните данни, без да има никаква промяна нито в структурата и характеристиката на заболеваемостта, нито в броя на гражданите в съответната област. Тоест на места имаме необосновано увеличаване на финансирането, а в същото време прави впечатление, че болници с национално значение, каквито са университетските и областните, на практика имат също толкова необосновано намаляване на финансирането. Абсолютно неприемливо е институция като „Пирогов“ да получи 800 хил. лв. по-малко финансиране.
Това дава възможност да се направи и заключението за абсолютно небалансираното разположение на територията на страната на отделни, в това число и високотехнологични медицински звена, което не отговаря на потребностите на българските граждани и създава условия за риск за живота им при необходимост от спешно използване на такава животоспасяваща медицинска технология.
Как да обясним на българските граждани, че бюджетът за медицинска дейност на едно лице, например в област Добрич, е шест пъти по-нисък, отколкото в област Пловдив?! Многократно сме обръщали внимание на недостатъчните, отделящи се от бюджета публични средства за здравеопазване, и също така на тяхното принципно неправилно разпределение в съответствие с конкретни корпоративни интереси.
Също толкова основателни са и притесненията на пациентите. Хората се притесняват, че ще трябва да циркулират буквално между болниците, за да бъдат приети в тази, която има свободен финансов ресурс, независимо че там не може да бъде осигурен пълният обем на необходимата медицинска помощ. Страхуват се и че всичко това води до увеличаване на нерегламентираните плащания в системата на здравеопазването.
„БСП за България“ не може да приеме тези факти и затова настояваме: да бъде преразгледан и увеличен бюджетът на НЗОК и да бъде структуриран по начин, който да е адекватен в различните направления на дейности, а не предварително да бъде залаган дефицит, който да поставя във всеки отделен момент здравната система на риск; стриктно да бъдат спазвани принципите на равнопоставеност, справедливост и равен достъп на гражданите до здравеопазване; бюджетите на районните здравноосигурителни каси да бъдат изготвени в съответствие с областните здравни карти; експертна оценка на здравословното състояние на населението в съответната област и демографските показатели.
Решението на Надзорния съвет на НЗОК от 17 януари 2017 г. за плащане на надлимитната дейност на болниците за 2016 г. незабавно да бъде изпълнено. Ако това не се случи, ние ще подкрепим Българския лекарски съюз да отнесе въпроса до Върховния административен съд, защото медицинската дейност е безспорна, след като е приета и отчетена от НЗОК. Отново да бъде поставен въпросът за заплащането на извънлимитната дейност на болниците за 2015 г. и тя да бъде съответно заплатена. Предлаганите лимити на лечебните заведения за болнична помощ да бъдат предварително обсъждани, за да може всяка болница да планира своите приходи и разходи.
Абсолютно непрофесионално е заложената в Националния рамков договор средна квадратура на българския онкопациент. Това нарушава основен принцип, осигуряващ успеха на антитуморната терапия – плътността на терапията.
Необходимо е спешно преразглеждане на Националната здравна карта и стартиране във възможно най-ранни срокове на преговорите за новия – за 2018 г., Национален рамков договор, с оглед на необходимостта от максимално оптимизиране на нужната за всички български граждани квалифицирана медицинска помощ, независимо от региона, в който живеят тези граждани.
И накрая, необходим е сериозен парламентарен дебат по проблемите на здравеопазването, който да е подготвен и с участието на само на Комисията по здравеопазването. След това е необходим и обществен дебат, за да покажем на българските граждани, че ние наистина се интересуваме от това, което българинът отдавна е поставил на първо място като добруване на своето семейство – здравето.
Колеги управляващи, декларирахте преди изборите приоритети – образование и здравеопазване. Започвате след изборите отново с вечните концесии – концесия на летище „София“, концесии за строителство по морето – още едно отстъпление и невяра към тези, които Ви подкрепиха.
„БСП за България“ остава последователна в своята политика. Всеки ден ще поставяме въпросите, които вълнуват българските граждани и ще предлагаме решение за тях. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Това беше декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“, представена Ви от народния представител Георги Михайлов.
Има ли други декларации? Няма.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 1 май 2017 г. до 11 май 2017 г.:
Първо, постъпило е питане от народния представител Манол Генов към Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, относно политиките на Министерството относно искания на общини за съгласие за промяна в предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 май 2017 г.
Второ, постъпило е питане от народния представител Анелия Клисарова към Николай Петров – министър на здравеопазването, относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 май 2017 г.
Писмени отговори:
Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова.
Това е единственият постъпил писмен отговор.
Преминаваме към въпросите към Валентин Радев – министър на вътрешните работи. Той ще отговори на въпрос от народния представител Красимир Янков относно състоянието на съоръженията на границата на България и готовността за противодействие на нелегалната миграция.
Имате думата, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър на вътрешните работи, уважаеми дами и господа народни представители! Променена е геополитическата обстановка и във връзка с географското положение на Република България страната ни е изправена пред рискове от нелегална миграция. Това, което наблюдаваме от 4-5 години, е: засилва се натискът след затоплянето на времето през пролетните и летните месеци.
Господин Министър, моля да отговорите на въпроса: каква е готовността на Министерството на вътрешните работи за противодействие на нелегалната миграция и какво е състоянието на съоръженията на границата и окомплектоването на служителите на Министерството на вътрешните работи?
Моля да акцентирате върху Вашето виждане – ще направите ли промени в организацията? Имате ли намерение да подобрите ефективността от работата на служителите при противодействие на нелегалната миграция? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Янков.
Господин Министър на вътрешните работи, заповядайте за отговор.
Разполагате с три минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, както е известно, проблемът с мигрантите датира от края на 2012 г. и началото на 2013 г. Още тогава беше стартирана тъй наречената „Специализирана полицейска операция по границата с Турция и уязвимите участъци на границата с Гърция“. За подпомагане на операцията беше изградено 30-километрово инженерно възпрепятстващо съоръжение, което по-нататък ще наричам „съоръжение“, на сухоземната граница с Турция по времето на правителството на господин Орешарски. След това и досега вече са приети с протоколи 133 021 м такова съоръжение. Остават още 21 км, които са частта около Хасково, река Тунджа, река Резовска и река Делийска при Бургас. Това трябва да се дострои по това съоръжение.
Основният проблем е необходимостта от прилежащ път към съоръженията от тези построени 30 км, тъй като полевите пътища, които водят към тях, са неустойчиви и затрудняват охраната, а значително амортизират техниката. Изградени са тъй наречените „интегрирани системи за наблюдение“ почти по всички граници. Най-чувствителната част е „Капитан Анрдеево – Лесово“ и „Лесово – река Резовска“. Предвидено е разширяване на тези системи. Знаете, че има такава система, която се казва „Синя граница“, включително и на корабите, където се наблюдават до 24 км големите кораби и 12 км навътре в морето за останалите по-малки кораби. За наблюдение има такава автоматизирана система и на българо-сръбската граница.
Заедно с това използваме четирите вертолета на полицията, които имаме в дирекция „Гражданска полиция“, за да наблюдаваме границата с Турция, Македония и Сърбия. Три от тях са съоръжени с обзорни сензорни системи за наблюдение. Състоянието на тези съоръжения, на системите за наблюдение, включително и на стационарните мобилни термовизионни системи за наблюдение, както и на индивидуалните технически средства – ръчни термовизионни камери, очила, бинокли и така нататък, по наша оценка е задоволително. След предвидените мерки за поддържането им в добро функционално състояние и доизграждането там, където няма интегрирани системи, според нас те ще са надеждна защита за мигрантския натиск.
Що се отнася до готовността – втората част от въпроса Ви за противодействие на нелегалната миграция – то тази готовност всеки ден се тества на терен и според нашата оценка е висока. Доказателство за това са тези, които преминават и ги хващаме на „вход-изход“. Само тази сутрин справката е: „Трима на вход и четирима на изход“.
Заедно с това миграционният натиск е намалял многократно – сравнен периодът до месец април с периода от миналата година –между 8 и 10 пъти. Това обаче не отменя потенциалната, подчертавам, опасност от миграционния натиск. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, министър Радев. Колеги, ако не възразявате, да оставим министъра да завърши отговора си, тъй като темата е достатъчно интересна.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Председател, аз почти завършвам.
Главна дирекция „Гранична полиция“ предприема редица мерки за овладяване на засиления миграционен натиск в други посоки, с други мерки. Свидетели сте, заедно участвахме и променихме законодателството. Българската армия и Въоръжените сили след промените в Закона за отбраната и въоръжените сили – чл. 57, участват и помагат за охраната на границата.
В заключение ще подчертая, че оценката за това как се справяме – питате дали ефективно ще повишим нещо – е дадена от нашите европейски партньори. Знаете, че миналата година те дадоха 160 млн. евро, които ние ще използваме за подсилване на онова, което правим и досега.
В заключение ще кажа, че има проблем в момента с усвояването на тези 160 млн. евро – бавно стават обществените поръчки. Това е така, но ние няма да променим съществено – такъв беше въпросът Ви след официалните въпроси от трибуната – онова, което в момента съществува, тъй като се справяме добре. Нещо, което работи добре, считаме засега да не бъде променяно, поне съществено. Някъде може да има подобрение, но съществено – не. Така ще продължаваме да сме едни от най-добрите, които защитават външната европейска граница. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Янков, заповядайте за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, не съм удовлетворен от оценката, която давате за състоянието на инженерно възпрепятстващото съоръжение – интегрираната система за защита, и техническото обезпечаване на служителите. Вие казахте – задоволително.
Очакваме ефективна работа и част от резултата се влияе именно от това състояние. Сигурно са Ви докладвали, но Вие спестявате, че част от интегрираната система за защита, от термовизионните камери не работят. Това се осъществява с попълване на жива сила. Нали не забравяте, че Ви слушат служителите, които са на границата? Вие отново потвърдихте, че над 20 км няма инженерно възпрепятстващо съоръжение. Сигурно вече сте се запознали, че е променено първоначалното задание за инженерно възпрепятстващо съоръжение от тип А в тип Б, което допълнително ангажира жива сила от Министерството на вътрешните работи и от Въоръжените сили на България.
Изненадан съм от това, че декларирате, че ще продължите по същия начин предприетите действия. В същото време си противоречите за ефективността, тъй като в рамките на последното денонощие казвате: „Трима заловени на входяща граница, четирима на изходяща“. От януари до април: 294 – на входяща граница, 1420 – на българо-сръбска и българо-румънска. Ефективно ли се защитава държавната ни граница? Ефективна ли е работата на Министерството на вътрешните работи, заедно с Въоръжените сили, за пресичане на опитите за нелегално преминаване, след като се залавят нелегални мигранти, преминали през цялата територия на страната ни?
Очаквам от Вас да преосмислите и да откриете грешките на досегашното ръководство, да предприемете мерки, така че когато въпросът към Вас е: можем ли да вярваме на органите, обезпечени ли са те технически за защита на нашата граница? Вие да можете да отговорите: „Отлично, мотивирани, със целия ресурс на държавата ние защитаваме нашата граница“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Министър Радев, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател!
Господин Янков, така е. Има проблеми и Вие сте наясно. Бяхме заедно в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. И те са свързани с това, че са изтекли гаранционните срокове и на трите системи. Аз ги споменах за краткото време, което имах. Така е това и служителите го знаят, и аз го знам, и Вие го знаете. Има забавяне на обществените поръчки за материали, които са необходими за ремонта на тези системи. Но аз казах и нещо друго, че няма да променяме това, което сме правили в добрите практики. Все пак ние сме тези, които сме похвалени от Европейския съюз, и не защото са Европейски съюз, а защото ние пазим външната граница. Те самите казват: „Да, добре се справяме, даваме Ви още средства“. И са готови още да дават. Това няма да променим. Иначе промени на системите, промените на начина на охраняване на границата – и аз искам да няма нито един да минава, и Вие искате, и всички искаме никой да не преминава там, където не е регламентирано. Само през КПП-та и там да ги задържаме. Но това е невъзможно.
Да, сега аз мога да Ви обещая много неща. Казвам какво няма да променим. Ефективността никога не може да бъде 100% – тук няма да се заблуждаваме, и аз няма да Ви обещавам такива работи от това високо място, но ще направим необходимото. Не само за тези информационни системи, сигурно ще ме попитате и сигурно знаете и Вие – вертолетите от четирите, казах три имат системи, единият в момента го ползваме.
Аз Ви моля и сигурно ще стане дума за това, когато стане дума за бюджета, когато говорите за 100% или поне близка до нея ефективност, да внимавате и да гласувате добре за парите за Министерство на вътрешните работи. Това ще помогне най-вече за техническите средства, които са необходими, каквито аз забелязвам в момента. Оставете на нас да направим, това мога да Ви обещая, ще положим всички усилия обществените поръчки да бъдат така, както и за тези 160 млн. евро, които засега буквално скърцат, не вървят добре, да вървят по-добре и да снабдим полицията с необходимото и Гранична полиция също. Благодаря.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Съгласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър за участието в днешния парламентарен контрол. (Ръкопляскания.)
С този отговор, който беше единствен, изчерпахме дневния ред.
Следващото заседание е на 17 май от 9,00 ч., сряда.
Желая Ви ползотворна работа по избирателните райони.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,23 ч.)
Председател:

Димитър Главчев


Секретари:
Стоян Мирчев
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания