Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 21 юни 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
21/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Стоян Мирчев и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за Програма за работа на Народното събрание за периода 21 – 23 юни 2017 г.
„1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител е Министерският съвет на 9 юни 2017 г.
2. Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 – 2016 г. Вносител е народният представител Менда Стоянова на 13 юни 2017 г.
3. Проекти на решения за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносители са Георги Колев – председател на Временната комисия, на 20 юни 2017 г. Вчера в 18,00 ч. е постъпил Проект за решение от народните представители Корнелия Нинова и Жельо Бойчев.
4. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 5 юни 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за четвъртък, 22 юни 2017 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс. Вносители са народният представител Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. Предлагаме това да е точка втора за четвъртък, 22 юни 2017 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за движение по пътищата. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. Приет е на първо гласуване на 14 юни 2017 г. Предлага се това да бъде точка трета за четвъртък, 22 юни 2017 г.
8. Парламентарен контрол – петък 23 юни 2017 г. от 9,00 ч.“
Моля, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 130, против 45, въздържали се 13.
Дневният ред е приет. (Народният представител Драгомир Стойнев иска думата.)
Заповядайте, господин Стойнев. Предложение или процедура?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Отрицателен вот по дневния ред.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Днес на Председателския съвет, за да бъда коректен, ще кажа истината, остро възразих срещу този дневен ред. Основната причина е, че не се гледат законопроекти на опозицията. Не е нормално, уважаеми дами и господа, когато има внесени законопроекти, като Закона за изменение и допълнение на гражданско-процесуалния кодекс, внесен на 10 май 2017 г. Още не е гледан в Правната комисия; Законът за изменение на наказателния кодекс, внесен на 25 май 2017 г. – не е гледан в Правната комисия; Законопроектът за изменение на наказателно-процесуалния кодекс, внесен на 1 юни 2017 г. – още не е гледан в Правната комисия. В Комисията по земеделие – законопроект, който е внесен на 18 май 2017 г., касаещ Закона за храните – не е гледан още. Считаме, че това е едно тенденциозно отношение към опозицията.
Разбирам Вашето желание може би да има конфронтация, да има сблъсъци и по такива проблеми, но в крайна сметка ние трябва да уважаваме българските граждани. Българските граждани застанаха зад тези законодателни инициативи на „БСП за България“. Това са близо един милион български граждани. Ваша е волята дали ще гласувате „за“ или „против“ тези законопроекти, но те трябва да се дебатират в пленарната зала.
Остро възразяваме по този начин на работа на българския парламент, в който се гледат единствено и само законопроекти, внесени от Министерския съвет или от управляващото мнозинство. Давам за пример: в Комисията по земеделието и храните ще се гледа Законопроект за изменение на Закона за българската агенция по безопасност на храните, внесен на 19 юни 2017 г. На 19 юни 2017 г. е внесен законопроектът и още днес ще се гледа, докато Законопроект, който ще подпомогне българските земеделски производители, да се защити българското производство, българските граждани да консумират храни с високо качество, с оглед и тази негативна тенденция на двоен стандарт между европейските храни, които се консумират в Западна Европа и разликата в Източна Европа. Именно по този начин ние искаме да покажем алтернативата, Вие високомерно отхвърляте тези законопроекти. Дори и не си правите труда и да ги гледате в комисии.
Остро възразяваме срещу този начин на работа на българския парламент. Докато не се смени тази негативна тенденция, която, пак казвам, не е толкова насочена, нас това не ни обижда, това е Вашият стил, но това е насочено към българския парламентаризъм… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Стойнев!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Едно изречение, господин Председател!
…ние нямаме място в този Председателски съвет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Народният представител Данаил Кирилов иска думата за процедура по начина на водене.)
Заповядайте – по начина на водене е процедурата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Искам тази процедура по начина на водене по причина на обстоятелството, че Вие дадохте отрицателен вот във връзка с гласуване, което е по седмичната програма.
Седмичната програма не е обикновено гласуване, по което се прилагат правилата за отрицателните вотове. Ако колегите искаха да кажат това, което казаха, те можеха да вземат думата от името на група и да направят декларация в тази връзка.
Тъй като три пъти беше визирана Комисията по правни въпроси в този отрицателен вот, давам следното обяснение, уважаеми господин Председател. Законопроектът на ГПК, внесен от колегите от БСП не е единственият.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Каква е тази процедура? Каква е тази процедура?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Каква е тази процедура?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Вие поставяте този въпрос – каква е тази процедура…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е обратно становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Кирилов! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Има три законопроекта по ГПК, единият, от които е наш – и те не се гледат. Ако питате, колегите от Правната комисия, ще обяснят какво е решението и виждането на Правната комисия по ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. (Реплики между народните представители Драгомир Стойнев и Данаил Кирилов.)
Благодаря Ви, че ми дадохте и на мен възможност да кажа нещо, защото по отрицателния вот нямаше какво да кажа.
Сутринта на Председателския съвет коректно, господин Стойнев повдигна въпроса, на което аз обясних, че щом проблемът е в начина на работата на комисиите, има представители в тази Комисия, които би трябвало да повдигнат проблема на съответното място.
Интересно е защо никой не прави предложение по включване на дневния ред. Нали и този въпрос Ви зададох? Вие, след като не сте съгласни с този дневен ред, защо не правите предложение за включване на Вашите законопроекти в дневния ред?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Нека първо да минат през комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И отговорът е прост, нали?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не са минали през комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз ще изпратя днес писма до всички председатели на комисии с подканяне да се гледат своевременно проекти, тъй като няма как да се включват в дневния ред законопроекти (единични ръкопляскания от БСП за България), които не са разглеждани в комисия. Съжалявам, че обяснявам това нещо, но трябва коректно да кажем, че не са изтекли и сроковете по Правилника. Има двумесечен срок, който, когато не е изтекъл, мисля, че знаете какво се прави. Нека да спазваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, колкото и трудно да Ви се вижда това – аз специално ще го спазвам.
Съобщения за разисквания по питане:
Поради отсъствие от страната на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, във връзка с посещение в рамките на официална българска делегация в Република Гърция, е наложително определяне на нов срок за провеждане на разисквания по питане, насрочени за предстоящото заседание за парламентарен контрол на 23 юни 2017 г. Изискването на Разпоредбата на чл. 105, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е разискванията по питане да се провеждат в присъствието на съответния министър.
Разискванията по питане, № 754-05-10, от 17 май 2017 г., зададено до министъра на енергетиката Теменужка Петкова от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов се отнасят до актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на енергийната сигурност на България. Поради гореизложеното насрочвам разискванията по посоченото питане за следващото заседание за парламентарен контрол.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 юни 2017 г. до 20 юни 2017 г.:
На 13 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет, разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 г. Вносител е народният представител Димитър Лазаров, председател на Комисията.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 г. и 2016 г. Вносител е народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители народният представител Гергана Стефанова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, както и на Комисията по бюджет и финанси.
На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител е народният представител Пламен Христов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, на Комисията по икономическа политика и туризъм, на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
На 14 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници. Вносител е народният представител Валентин Касабов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана.
На 15 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител е народният представител Борис Ячев и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 15 юни е постъпил Административен мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по културата и медиите, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
На 16 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносител е народният представител Гергана Стефанова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси.
На 16 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане, № 754-05-10, от 17 май 2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуална политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители.
На 19 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по земеделието и храните.
На 20 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за удължаване срока на действието на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносител е народният представител Георги Колев.
На 20 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за удължаване на срока на действието на временната Комисия за установяването на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносители са народните представители Корнелия Нинова и Жельо Бойчев.
На 20 юни 2017 г. в Народното събрание са постъпили две искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров.
Едното е с вх. № 727-00-7 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Манол Генов по досъдебно производство № 57 от 2017 г. по описа на Окръжна прокуратура – Пловдив, преписка № 15963 от 2017 г., по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършени престъпления по чл. 277а, ал. 4, във връзка с чл. 20, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и по чл. 167, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
И още едно, с вх. № 727-00-8, за даване на разрешение за продължаване на наказателното преследване срещу народния представител Димитър Гамишев, № 2270 от 2017 г., по описа на Софийски градски съд, 26-ти състав, образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Благоевград, на 22 юни 2016 г. обвинителен акт по досъдебно производство, № 621 от 2014 г., по описа на Районно управление на МВР – град Гоце Делчев, преписка № 2229 от 2015 г. на Окръжна прокуратура – Благоевград, за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1б, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1, Предложение 3 от Наказателния кодекс.
С писма от 20 юни 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали.
Със заявление от 20 юни 2017 г. народните представители Манол Генов и Димитър Гамишев са информирали председателя на Народното събрание, че дават съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилите искания от главния прокурор на Република България. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за дадените от народните представители писмени съгласия, като са приложени заверени преписи от заявленията. Исканията на главния прокурор са изпратени на народните представители по служебната и електронна поща.
Имаме и писмо от председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев: „На свое редовно заседание Комисията по енергетика в изпълнение на чл. 25, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание избра в рамките на своя състав постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Подкомисията се състои от петима членове, както следва: председател Валентин Николов и членове Александър Сиди, Пламен Христов, Рамадан Аталай и Таско Ерменков.“
В Народното събрание е постъпил и Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление, контрол и вътрешен одит на Сметната палата на Република България. Докладът е внесен на 20 юни 2017 г. с писмо, с вх. № 724-00-7, от председателя на Сметната палата.
С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
От името на парламентарната група „БСП за България“ с декларация ще Ви запознае председателят на групата, народният представител Корнелия Нинова.
Имате думата за декларация, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги и господин Председател! В съобщенията, които направихте, има една хубава новина – на втория месец от свикването на парламента има внесени законопроекти от Министерския съвет и управляващото мнозинство. Очевидно нещо ще свършим преди да се разпуснете във ваканция, изморени от тежкия труд. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Но заради двойните стандарти, които проявявате, включително и днес, господин Председател, когато изпратихте БСП към процедура да внесе сама предложенията си в зала, знаейки, че не можем да го направим, тъй като не са изтекли сроковете, фиксирани в Правилника – два месеца след внасянето можем да го направим в зала. Разбира се, тази процедура не важи за управляващите, там няма два месеца – влиза закон, на другия ден се гледат. Ясни са двойните стандарти. Не разчитаме повече на дадена дума, защото многократно поставяхме въпроса, беше ни давана такава и не се изпълняваше, поради което декларирам от името на парламентарната група на „БСП за България“ две неща.
Първо, напускаме Председателския съвет. Там решавайте Вие каква законодателна програма да внасяте в залата.
И второ, тъй като вече не разчитаме на думата Ви, днес пристъпваме към друга процедура. В комисиите, в които имаме внесени законопроекти, днес внасяме подписи на една трета от депутатите членове на Комисията, и искаме задължително извънредно свикване на комисии, с извънреден дневен ред: разглеждане законопроектите на „БСП за България“. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 г.
Има доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ни запознае народният представител, председател на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702-01-2, внесен от Министерския съвет на 09 юни 2017 г.
На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха: госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ и Петя Малакова – началник на отдел в същата дирекция в Министерството на труда и социалната политика, Весела Караиванова Начева – подуправител и изпълняващ длъжността управител на НОИ, Пенка Танева – директор на дирекция в НОИ, Илияна Владова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите и член на Надзорния съвет на НОИ, представители на работодателските и синдикални организации и др.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Зорница Русинова, която изтъкна, че увеличението на пенсиите е заложено в управленската програма на правителството и цели подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Законопроектът предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., или с 11,5 на сто, и на 200 лева от 1 октомври 2017 г., или с 11,1 на сто.
Всички пенсии, които след преизчисляването от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж, останат с размери под 180 лв., или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 хил. на около 668 хил. души пенсионери или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.
След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 хил. на около 800 хил. или около 37,8 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.
Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, ще получават новите минимални размери, при което за около 132 хиляди души ще има увеличение до 11,1 на сто, а за 668 хиляди – увеличение с 11,1 на сто.
В резултат на повишението със същите проценти ще се увеличат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.
За двуетапното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст ще са необходими около 100 млн. лв. допълнително над предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Допълнителните разходи ще бъдат за сметка на очакваните по-високи приходи от планираните в бюджета на общественото осигуряване за 2017 г., с което бюджетното салдо за годината няма да бъде променено.
След представянето и обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „за“ – 21 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 702 01-2, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. С него ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител доктор Хасан Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет.
В заседанието участваха госпожа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Калина Петкова – директор на дирекция в Министерството и госпожа Петя Малакова – началник отдел в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Пенка Танева – директор на дирекция в НОИ, Илияна Владова – началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите и член на Надзорния съвет на НОИ, представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Русинова.
Според мотивите на Законопроекта, с цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност е необходимо да се определи по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това може да се постигне чрез приемане на предложената със Законопроекта промяна в чл. 10 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г., с която се предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161,38 лв. на 180,00 лв. представлява увеличение с 11,5 на сто, а увеличението от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври 2017 г. представлява увеличение с 11,1 на сто.
В резултат от предложената промяна със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.
Всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж, ще останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180,00 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 лв. на около 668 000 лв., или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер 8,8 млн. лв. месечно.
Според вносителите на Законопроекта пенсиите с размер под 200 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер, при което около 132 хиляди пенсионери ще получат увеличение, а 668 хиляди пенсионери ще получат увеличение от 11,1 на сто.
Необходимите допълнителни средства за увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. са в размер на 14,7 милиона месечно, а за 2018 г. необходимите средства са около 280 милиона.
Госпожа Илиана Владова заяви, че този Проект се подкрепя от Министерството на финансите и информира народните представители, че общата сума на средствата за двуетапно увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст ще е около 100 млн. лв. допълнително над предвидените в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Допълнителните разходи на държавното обществено осигуряване ще бъдат за сметка на очакваните по-високи от планираните за 2017 г. приходи по бюджета на ДОО.
Подуправителят на НОИ госпожа Караиванова заяви, че в НОИ имат готовност да започнат веднага преизчисляването на пенсиите с новите им размери и очакват бързото приемане на Законопроекта, за да може наистина увеличението от 1 юли да е факт.
В Комисията беше получен Протокол № 9 от 6 юни 2017 г. от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Видно от него е, че работодателските и синдикалните организации са заели противоположни позиции относно Законопроекта.
КНСБ са изразили принципната си позиция, че увеличаването на пенсиите трябва да върви по единствения правилен начин през формулата, в която е приносът на всички пенсионери, отношението ни към осигурителната система е в тяхното поведение. Но увеличението на минималните пенсии е нещо добро за хората и изправя осигурителната система пред сериозен проблем. Голяма част от пенсионерите ще имат пенсия от 200 лв., а малко над тази сума има хора, получили такива пенсии по формулата. За всички останали от 1 юли ще се направи увеличение от 2,4%, а в случая се прави 24% увеличение за хората с над 160 лв. в момента. Това няма да стимулира работещите да се осигуряват върху истинските си доходи.
КНСБ се надява, че подкрепяйки решението за изменение на бюджета на ДОО, макар и с особено мнение, това ще стимулира ангажимента на правителството към адекватността на пенсиите и по позитивното му отношение към предложенията на синдикатите.
КТ „Подкрепа“ приема направеното предложение като нещо добро и сигурно за част от пенсионерите, но подчертава, че това не решава проблемите с пенсиите, че с него се разместват съотношенията и тази крачка не трябва да остава самостоятелна и единствена.
От Българската стопанска камара не подкрепят предлагания проект, а и АИКБ – Асоциацията на индустриалния капитал в България, се отнася с разбиране към благородните мотиви за предлаганото изменение на бюджета на ДОО, но се въздържа от подкрепа.
Съюзът за стопанска инициатива дава подкрепата си за този проект като кредит на доверие към управляващото мнозинство.
Българската търговско-промишлената палата изразява резерви към предложението за изменение на Закона за бюджета на ДОО. От организацията имат резерви относно ресурсното обезпечаване на това предложение и доколко увеличението на минималната пенсия трябва да е свързано с общественото осигуряване или със социалното подпомагане.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Ирена Димова, Милко Недялков, Георги Гьоков, Калин Поповски, Надя Клисурска, Албена Найденова, Светлана Ангелова, Николай Иванов, Павел Шопов и Хасан Адемов.
Народните представители от всички парламентарни групи заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, тъй като го намират за необходима мярка за увеличението на размерите на най-ниските пенсии. Добре е, че около 800 хиляди пенсионери ще имат увеличение на пенсиите, и че е осигурен финансов ресурс за това. Бяха формулирани и несъгласия, свързани с това, че вносителите на Законопроекта нарушават два от основните принципи, действащи в нашата осигурителна система – на солидарността и на равнопоставеността.
Законопроектът ще доведе до доближаване на минималните пенсии до средните и до напрежение между големи групи от пенсионери, които за различен индивидуален осигурителен принос ще получават почти еднакви пенсии.
С тази промяна се прави поредното изкривяване на пенсионно-осигурителния модел, заложен през 2000 г. Разочарования бяха изказани заради това, че управляващите са отстъпили от обещанията си и правят увеличението на пенсиите с малки стъпки за четирите години на мандата. Бяха изказани притеснения, че за увеличението на минималните пенсии се разчита на преизпълнението на бюджета, но никой не може да гарантира какво ще бъде това преизпълнение в края на годината.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с вносител Министерския съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Министър Петков, заповядайте за становище на вносител.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Основната цел на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е да осигури минимален стандарт на живот след пенсионирането на заетите лица с ниски доходи и на такива с прекъсване в трудовата кариера, и така да се намали бедността в напреднала възраст сред тези групи от населението.
Искам да припомня, че в българската пенсионната система минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст дълги години беше свързана със социалната пенсия за старост. Едва през 2006 г. тази връзка се прекъсна без да се определи правило за определяне на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която всяка година се определя със Закона за бюджета на ДОО, но от 2007 г. се наложи практиката минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се индексира по правилото за осъвременяване на всички пенсии. Това е следвано и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, където е предвидено минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни да бъде в размер на 161,38 лв., а от 1 юли да нарасне на 165,25 лв., тоест с 2,4%. Това е процентът, с който ще бъдат индексирани всички пенсии от 1 юли тази година.
С обсъждания Законопроект се предлага изпреварващо нарастване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на минималните размери на другите трудови пенсии, които са свързани с този минимален размер.
Ще Ви припомня, че това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, това са пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, това са наследствените пенсии. Вече беше споменато, че увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще доведе до увеличаването на 802 хиляди пенсии, като, бих искал, да добавя тук, че всъщност увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще доведе до увеличаване на размера на така наречената „вдовишка добавка“ на 136 хиляди вдовишки добавки, които са отпуснати от минималния размер на пенсиите на починалия съпруг или съпруга. Знаете, че 26,5% е размерът на така наречената „вдовишка добавка“.
Бих искал да подчертая, че поради изпреварващото нарастване на минималната работна заплата в последните години относителният дял на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст към минималната работна заплата в годините намалява. Ако през 2009 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е представлявала 54,9% от минималната работна заплата, то през 2016 г. този процент е 38%. Това всъщност е коефициентът на заместване, който е значително намалял поради изпреварващото нарастване на минималната работна заплата, като с предлаганото увеличение на минималната пенсия се очаква този коефициент на заместване да нарасне на 40%. Това е една норма, която показва адекватността на минималната пенсия спрямо минималния доход за труд, които би трябвало да получават пенсиониращите се, преди да излязат в пенсия.
Разбира се, трябва да се отчита, че заработването на по-високия размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст изисква повишаване на равнището на минималния осигурителен доход. Тук искам да подчертая, че в макрорамката за периода 2018 – 2020 г. на правителството е предвидено повишаване на минималната работна заплата, което ще осигури необходимото равнище на минималния осигурителен доход за получаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Не мога да премълча, че всъщност осигуряването на минималната работна заплата досега на минималния осигурителен доход не гарантира получаването на минималния размер на пенсиите – настоящия и бъдещия, така че това засилва преразпределителните процеси в системата на държавното обществено осигуряване, които и сега съществуват. Тоест с този Законопроект се дава превес на принципа на солидарност, който е един от водещите принципи в разходо-покривната осигурителна система.
Бих искал още веднъж да подчертая, че предлаганият Законопроект ще доведе до увеличаване на голям брой пенсии, получавани от голям брой български пенсионери. Още веднъж ще подчертая – 802 хиляди пенсии ще бъдат повишени в размер от 2,4% до 24%, в зависимост от това какъв е текущият им размер, с тези две предлагани стъпки и на увеличението на размера на вдовишките добавки, получавани от 136 хиляди пенсионери, като минималният размер на „вдовишката добавка“ от 46 лв. ще нарасне на 53 лв.
С тези именно мотиви апелирам към Вас да подкрепите Законопроекта с оглед и на възможността за изплащането на тези по-високи размери заедно с юлските пенсии, чието изплащане ще започне от 7 юли тази година. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаеми колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Надявам се добре си спомняте дебата по предложения от нас Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на всички пенсии и мотивите, с които го отхвърлихте.
Сега мога да изложа същите мотиви, като заставам срещу този Законопроект, защото те в голяма степен важат за него, отколкото преди това за нашия Законопроект.
БСП и парламентарните й групи във времето назад обаче винаги са били за повишаване на доходите на възрастните хора. Тъй като техните основни доходи са доходи от пенсия, нашите убеждения са, че усилията ни трябва да бъдат насочени в посока на тяхното повишаване.
В своите позиции и политики никога не сме се противопоставяли на политики и предложения за реализиране на мерки за увеличаване размера на пенсиите, а също и за засилване привлекателността на осигурителната система и повишаване на доверието в нея. Винаги сме изразявали готовност да обсъждаме различните варианти за повишаване на доходите на възрастните хора, включително предложени от политически сили, стига това да не е било популистко, имитационно и да не нарушава основните принципи в областта на социалното осигуряване.
Пенсионерите имат право на по-достоен живот, но аз мисля, че няма адекватно отношение към това им право от Ваша страна в качеството на управляващи вече седем години през последните осем. Така мислят и близо два милиона и триста хиляди пенсионери и около три-четири милиона бъдещи пенсионери. Затова е и толкова ниско доверието в пенсионноосигурителната система.
С този внесен от Министерския съвет Законопроект се предвижда чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване да се промени, с което се предвижда, както каза министърът, изпреварващо да се увеличи минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и да стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Това увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж се мотивира с желание за подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност. Това с адекватността на пенсиите го оставям настрана. Ще вметна обаче една въпросителна: за каква адекватност на пенсиите като цяло става въпрос, когато два милиона пенсионери остават извън обхвата на това предлагано увеличение?! Въобще вносителите наясно ли са какво означава думата „адекватност“?
На първо място, с това предложение са нарушава чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване, тоест нарушени са основни принципи в държавното обществено осигуряване, два от петте, записани в чл. 3: в по-малка степен принципът солидарност и в по-голяма степен принципът за равнопоставеност на осигурените лица. Считам, че приемането на това предложение ще постави една група пенсионери в изключително неравнопоставено положение и това са пенсионерите с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст през предходните години например преди 2000 г., когато те са се осигурявали на относително високи нива спрямо тогавашния среден осигурителен доход, но поради една или друга причина, преди всичко неадекватни политически решения, техните пенсии са изостанали на нива, близки до 200-250 лв. Като се има предвид, че обикновено тези лица са се пенсионирали преди 2000 г., преди пенсионната реформа и имат реален, относително висок принос във формирането и нарастването на осигурителния доход на страната, макар и към времето на пенсионирането им, а според предложението пенсията на тези лица няма да бъде увеличена или ще бъде увеличена с 2,5% или около тази цифра по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, а същевременно лицата с по-ниски пенсии, близки до минималната, без реален или в не толкова голяма степен принос към формирането и нарастването на осигурителния доход към времето на пенсионирането им, ще получат подарък – увеличение, съответно 11,5 на сто от 1 юли и 11,1 на сто от 1 октомври тази година. И се пита в задачата: къде е равнопоставеността и справедливостта, които са основни принципи в осигурителните отношения?! „БСП за България“ зачита и подкрепя спазването на принципа за равнопоставеност, заложен като основен в Кодекса за социално осигуряване, и счита, че не следва по никакъв начин да има изравняване на пенсии за лицата с различен осигурителен принос!
Продължавам по-нататък. Необходима е устойчивост, предвидимост и приемственост на осигурителното законодателство, особено по въпроси, касаещи големи групи осигурени хора въпреки различните виждания на политическите партии, особено по политиката, отнасяща се до размера на пенсиите. Убеждението ни е, че всички законодателни инициативи за промени в това законодателство следва да бъдат разглеждани наведнъж, за да не се стига до многократни изменения на осигурителното законодателство. В случая имаме предвид, че паралелно и неразделно трябва да се разглеждат решенията за увеличаване на минималната пенсия и преизчисляването на пенсиите, ако щете, в контекста на анонсираното от правителството намерение за такова преизчисляване.
Предложеният Законопроект не решава дори малка част от проблемите въпреки предвидения, и то немалък финансов ресурс, защото обхваща ограничена част от потребителите на осигурителни права и съдържа в себе си решения не в цялост. Това поставя под сериозни съмнения ефекта от предложените мерки. Тази утвърдена като стил на управление практика – на изолирано разглеждане на проблемите в системата и конюнктурни политически и дори експертни решения на отделни проблеми, доведе до сегашното неблагоприятно финансово състояние на държавното обществено осигуряване.
Нека вносителите, пък и всички, които подкрепят Законопроекта в този му вид, да имат предвид, че нарастването на средния осигурителен доход за 2016 г. е повече от 200% спрямо осигурителния доход за 2007 г., когато беше направено първото и единствено преизчисляване на пенсиите. Примери за това има хиляди, включително от приемните, които провеждаме като народни представители, било то от управляващите или от опозицията.
Преодоляването на това различие, за което ние настояваме, може да се осъществи по два начина: с преизчисляване на пенсиите или с механично увеличаване на пенсиите с процента, с който се увеличава минималната пенсия, в случая общо 22,6%. При първия начин ще се заличи една несправедливост между старите и новите пенсионери, имащи еднакъв осигурителен принос.
Казвам това, защото всички парламентарно представени партии, в това число и сега управляващите от ГЕРБ и „Обединените патриоти“ в хода на изборната кампания изразиха категорично подкрепа за увеличаване на пенсиите, в това число някои от тях – твърде популистки – 300 лева минимална пенсия! Длъжни сме да направим това увеличение на всички пенсии, защото хората гледат и няма да Ви простят, особено на по-малкия партньор в коалицията, който обещаваше не само 300 лв. минимална пенсия, но и преизчисляване на всички останали. С това успя да излъже много хора на пенсионна възраст да гласуват за тях.
Тук е мястото да изразя и принципните ни позиции – при условие че мнозинството се готви да управлява пълен мандат и въпреки че и до момента няма управленска програма, поне е редно да се разработят средносрочен и дългосрочен пакет от мерки, които да гарантират устойчиво и несимволично увеличаване на всички пенсии, подчертавам отново: на всички пенсии. Нека хората и обществото да знаят какво ги чака при това управление.
БСП и парламентарната ни група изразяваме готовност да участваме на политическо и експертно равнище с предложения и становища за повишаване ефективността на пенсионно осигурителната система и най-вече за увеличаване размера на пенсиите, но увеличение, основаващо се на принципна основа и отразяващо приноса на всяко лице, участващо в социалното осигуряване. Защото българският пенсионер е поставен в незавидно положение. Нали дори премиерът Борисов призна, че се плаща в пъти повече за бежанците, отколкото за пенсионерите?! Даже в едно свое изказване изчисли, че средно по около 500 евро на месец се дават за издръжка на един бежанец, докато пенсията на един български пенсионер е около 150 евро на месец. Сигурно обаче смята средната пенсия в България или пък обещаната, но недадена от по-малкия коалиционен партньор 300 лв., което е 150 евро, защото 800 хиляди човека дори и сред щедрото увеличение на пенсиите ще вземат по 90 евро, а скоро след това под благоволението на ГЕРБ ще започнат да вземат и по 100 евро! Да им е честито! Статистиката обаче ще продължи да показва, че над един милион и триста хиляди пенсионери ще си останат с пенсии под границата на бедност – 314 лв. или малко повече от 150 евро. Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г., която и до момента не е променена и дори не са описани намерения в тази посока, следващите три години всички останали пенсии ще растат по швейцарското правило, тоест с по около 2,5% на година. Не се предвижда никаква съществена промяна в размера им.
На този фон не е за хвалба, че от 1 октомври 2017 г. броят на пенсиите с минимален размер ще се увеличи на около 800 хиляди или около 37,8% от пенсионерите ще бъдат с минимални пенсии. Тоест повече от една трета от всички пенсионери ще получават минималната пенсия. Дали е гордост да си премиер на такава държава?
От името на парламентарната група на „БСП за България“ заявявам: въпреки сериозните критики, че с това предложение не се зачита и не се спазва принципът на равнопоставеност; че не следва да има изравняване на пенсиите за лица с различен осигурителен принос; че с предложението не се решават проблемите на пенсиите, а се размества съотношението между пенсии на хора с различен осигурителен принос; че с тази крачка засягаме малко хора и засега е самостоятелна и единствена крачка – задължително трябва да се направят следващи, касаещи сериозно увеличение на всички останали пенсии; че е отстъпление от предизборните обещания на управляващите за 300 лв. минимална пенсия, решението на парламентарната ни група е да подкрепим Законопроекта. И въпреки особеното си мнение, да гласуваме „за“, защото възрастните хора имат право на по-достоен живот, а е очевидно, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е неоправдано ниска.
Ще гласуваме „за“, защото приемаме социалната мотивировка и аргументация за увеличаването им, въпреки че не приемаме, че се увеличават единствено те; защото приемаме, че всяко увеличение на доходите на възрастните хора, на пенсионерите е нещо добро, макар и само за част от тях, около 250 – 260 хил. човека.
Наред с изразената подкрепа, изрично подчертавам, че между първо и второ гласуване от парламентарната група на „БСП за България“ ще направим предложения с цел подобряване на адекватността на пенсиите за трудова дейност, каквато е мотивировката Ви за вдигане на минималните пенсии.
Мога още отсега да Ви анонсирам какво ще бъде нашето предложение, за да можете да си готвите мотивите за отхвърлянето му.
Ще предложим 300 лв. минимална пенсия от 1 юли (ръкопляскания от „БСП за България“) и преизчисляване на всички пенсии със среден осигурителен доход от 2013 г., каквото беше нашето предложение, а защо не и от 2009 г., каквото управленско намерение записахте някъде в коалиционното споразумение.
Ще Ви кажем откъде ще дойдат парите за това увеличение. Така от Ваше име ние ще изпълним Вашите предизборни обещания към милионите пенсионери в България. (Весело оживление в ГЕРБ и ОП.)
Не знам какво смешно има в това, което казах, но се гответе за сериозни доводи при отхвърляне на нашето предложение, защото този път няма да мине така лесно и демагогски от Ваша страна. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, зад Вашето некоректно изказване, примесено с политически реплики и с много популизъм, прозира една истина, а тя е, че много, ама много Ви боли, че не можахте да спечелите парламентарните избори; че не можахте да изпълните социалните си обещания към Вашите избиратели. (Оживление в „БСП за България“.)
Тези социални обещания сега се изпълняват от нас, управляващите – „Обединените патриоти“ и Политическа партия ГЕРБ, която за четвърти пореден път спечели парламентарния вот, за разлика от Вас. (Реплики от „БСП за България“.)
Като представител на социално отговорната партия, искам да Ви задам въпроса: за какво нарушение на принципа на равнопоставеност и солидарност говорите във Вашето изказване, което прочетохте от парламентарната трибуна? Нима солидарността не включва подкрепа и грижа към най-слабите, най-уязвимите и най-бедните? Против това ли сте?
Това означава ли, че Вие няма да подкрепите 800 хил. български пенсионери, които са с най-ниски доходи? Ако е така, значи си противоречите.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Госпожо Ангелова, засрамете се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Заповядайте за реплика, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Гьоков, това е тема, с която съм се захванал още в ранния ми политически живот. Аз съм много „приятно изненадан“ от Вас и от Вашето полуискрено изказване оттук. Много ще се радвам в листата, които Ви е изработил PR екипът…
Ако може, да излезете да кажете как подкрепихте нашите решения в Четиридесет и второто народно събрание. През 2013 г. – спомням си Вас, спомням си, че Корнелия Нинова беше председател на Комисията по труда и социалната политика, но не мога да си спомня как гласувахте.
Много е лесно да кажете: „Ние можем да ги направим като предложения“, но не можете да кажете откъде ще дойдат парите.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Можем, можем!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Направете предложение за промяна на бюджета, направете предложение за промяна на чл. 1 и чл. 2 от ДОО и там вече можем да кажем: ето, направили сме предложение, в което знаем откъде ще дойдат парите. Когато дойдат моментите, в които действително се очаква Вашата подкрепа…
Когато ние сме очаквали Вашата подкрепа, не сме я получавали. Много е лесно да ползваш тази тема, за да си правиш с „чужда пита помен“. Но когато си бил в ситуацията, в която е трябвало да вземеш правилното решение, а не си го взел, сега е много лесно да излезеш тук и да критикуваш.
Разбирам, че Ви е много лесно, когато сте в опозиция, да го говорите и сте го говорили това нещо, но когато управляваш и когато правиш действителни стъпки в тази посока, а тя е правилна, както и Вие казахте, е съвсем различно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Господин Поповски, заповядайте за трета реплика.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Един сериозен въпрос – виждаме какъв дебат става тук. Мога да кажа само, че нито едно правителство в демократичното време – от 1990 г. насам, в началото на своя мандат, далече от предизборните страсти, не е увеличавало пенсиите с по 11% на два пъти в една календарна година – това, което предлага нашето правителство в момента.
Знаем, че минималните пенсии в Албания и Македония, които са кандидат-членки на Европейския съюз, са по-малки от тези в България. Така че беше безкрайно важно и спешно това нещо да се направи в началото на този управленски мандат.
По-нататък ресурсите за увеличение и на другите пенсии, освен на минималните, които са под прага на бедността, под 300 лв. – трябва да има сериозна ревизия на ТЕЛК-овите решения, което коментирахме и в Комисията, където около 1 млрд. 700 млн. е ресурсът, който харчи бюджетът за инвалидните пенсии. Както казахме, поне две трети от тях са симулирани, гравирани, така че там има сериозен ресурс, който може да бъде пренасочен към другите пенсии за старост и стаж. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Поповски.
Това беше третата реплика към Вас. Заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, некоректно изказване – пό некоректно изказване от Вашето по повод предния Законопроект, съжалявам, че го споменавам, който е пряко свързан с това, не съм чувал, надали ще чуя и по-нататък в парламента.
Много ни боляло, че не сме спечелили изборите. Да, неприятно е, че не спечелихме изборите, защото ако ги бяхме спечелили, сега щяхме да направим всичко, каквото говорехме и каквото бяхме поели като ангажименти по време на изборната кампания.
Сега хората могат да съжаляват, че са гласували за Вас, защото едно е да говориш, че ще правиш 300 лв. пенсии, че ще преизчисляваш всички пенсии – друго е, като дойдеш в парламента, да направиш пенсиите 200 лв., и то от 1 октомври. Има ли равенство между 200 и 300 лв.? (Реплики от ГЕРБ.)
Гледам, много добре гледам.
Равнопоставеност – за каква равнопоставеност, госпожо Ангелова, може да се говори? Увеличавате пенсиите на 250 – 260 хиляди, а всички останали гледат. Знаете ли колко са пенсионерите в България? 2 млн. 200 – 2 млн. 300 хиляди.
Останалите 2 милиона какво правят? Гледат как нарушавате принципа на равнопоставеността! Нищо друго не правите! И няма как да обвинявате, че ние го правим! Да казвате, че е некоректно изказването! Абсолютно некоректно е. И е повече експертно, отколкото политическо! Ако говорех политически, щях да приказвам много за предизборни обещания, за 300 лв., как се лъжат хората по време на изборите… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Разбирам възмущението Ви, но когато обещае човек, трябва да помисли малко, че трябва да го изпълнява. Да не си пожелава такива неща, защото надали „Обединените патриоти“ са вярвали, че ще влязат във властта и ще си изпълняват обещанията.
Господин Александров, може моето изказване да бъде полуискрено или искрено, не знам. Не зная дали ни боли дали сме спечелили изборите, или не, но Вас Ви боли, че не можете да си изпълните предизборните обещания. Вие казвате как сме гласували на Вашето предложение – преди малко казах, че ние сме за повишаване на доходите на възрастните хора, включително предложено от други политически сили, стига това да не е популистко, имитационно и да не нарушава основните принципи в областта на социалното осигуряване. Вие предложихте, ако си спомняте, 1000 лв. минимална пенсия. Спомняте ли си това? Спомняте си.
Откъде ще дойдат парите? Парите ще дойдат от повишената събираемост, от това, че Вие постоянно подценявате и бюджета на Държавното и обществено осигуряване, и държавния бюджет. Подценяване!
Премиерът постоянно говори, че има милиард и половина – три милиарда. И не е работа на народния представител да прави предложения за промяна на бюджета. Ние ще променим законодателството, а от излишъка правителството ще предложи как да дойдат парите за това увеличение. (Председателят дава сигнал, че времето е свършило.)
Съжалявам, че времето ми свърши. Щях да отговоря на господин Поповски – никой не е увеличавал пенсиите с 11%.
Напротив, господин Поповски, по време на тройната коалиция…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …пенсиите бяха увеличени със 108%. Благодаря Ви. (Възгласи от ГЕРБ „Ееее!“. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим предложения Законопроект. Отварям една скоба – между първо и второ четене си запазваме правото да направим предложения, които са правени през годините в различно време. Правени са предложения за 300 лв., правени са предложения за 500 лв. минимална пенсия, изобщо през годините е имало някаква надпревара в това да се правят предложения за увеличаване на минималните доходи.
Какво представлява всъщност пенсията? Определение за пенсията, какво означава – пенсията е отложено плащане. Пенсията е доход, който замества доходите от труд. Тоест, когато си работил си имал възможността, задължението, да внасяш осигурителни вноски, след това, когато настъпи осигурителното събитие, получаваш съответното обезщетение за това, че си внасял осигурителни вноски.
Идеята на минималната пенсия е да гарантира минимален жизнен стандарт. За съжаление, с размерите, които има в момента в България минималната пенсия за стаж и възраст, това няма как да се случи. Затова в Конституцията на Република България има и друга възможност. Тази възможност се нарича „социално подпомагане“. Втората защитна мрежа на държавата е така нареченото „социално подпомагане“!
Това, което правим ние през всичките тези години на прехода е, през пенсионната система решаваме проблемите на социалната политика, което не е най-добрият подход. Поставяме пенсионната система в тежко положение, в условията на тежък финансов дефицит, само защото се опитваме през нея да решим всички останали проблеми. Има социални услуги, има социално подпомагане, има различни форми на енергийно и друго подпомагане. Тези услуги трябва да бъдат насочени, за да може човекът с ниски доходи да покрие своите минимални потребности. В тази връзка нека да разделим пенсиите от социалното подпомагане!
Колеги, как може да стане това? Ако искаме хората с минимални доходи от пенсии, тези които имат единствен доход само от пенсия, този доход може да бъде допълнен, както е в други страни, с един специализиран фонд. И без това тази разлика – след малко ще Ви дам и финансовите разчети, и без това тези пари се плащат от данъци. Не се плащат от осигурителни вноски!
Народното събрание и Министерският съвет са задължени да мислят и да решат този проблем веднъж завинаги, да дадат отговор на въпроса: може ли през пенсионната система да решим всички проблеми в България? Опитвали сме се да решим проблемите на миньори, на металурзи, на армия, на полиция, на сектор „Сигурност“ – и какво се оказва? Оказва се, че проблемите през пенсионната система на секторните политики не са решени, а тъкмо обратното – проблемите на пенсионната система са задълбочени.
Защо казвам това? Трансферът, който прави Министерството на финансите към Държавното обществено осигуряване за 2017 г., е 4 милиарда и 400 милиона. Пенсионерът, който получава минималната пенсия, отива в магазина, купува си сирене и с ДДС-то, което плаща, си рефинансира обратно този унизително нисък размер на пенсията. Ето това е ситуацията в момента.
Искам да Ви кажа, че ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ подкрепяме всякакви усилия за търсене на възможности. Но тези възможности трябва да бъдат използвани по начин, по който да не увеличаваме дефицита.
Вижте сега за какво става въпрос! Вносителите казват, че не се увеличавали разходите. Как да не се увеличават разходите, като е казано, че разходите са 100 милиона повече, отколкото предвидените в бюджета за 2017 г.? Казваме, че тези разходи ще бъдат покрити с преизпълнението на приходите.
Уважаеми колеги, променяне бюджетен Закон на базата на предположения, на базата на сегашната ситуация! Ами, ако няма такова преизпълнение към края на годината? Тогава какво правим? Ами тези 100 милиона, за които говорим, че са повече – 104 милиона към края на месец май казват от НАП, че са повече от осигурителни вноски? Спомнете си, че 50 милиона от тях вече са изконсумирани за Великденските надбавки. Сумата, която остава сега, е 50 милиона. Ето една необвързаност в бюджетната процедура, която в момента изпълняваме.
Още нещо! Вижте какво е казано в Закона за публичните финанси. Чета дословно:
„Чл. 19. Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличение на разходите – какъвто е случаят сега – намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишни закони за държавния бюджет, за бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година“.
Нарушаваме ли Закона за публичните финанси, или не го нарушаваме? Всеки може да си отговори сам!
Уважаеми колеги, към днешна дата минималният размер на пенсията всеки месец се дофинансира с пари от бюджета, с пари от данъци в размер на 19 милиона. На годишна база това прави 228 милиона, тоест минималният размер на сега получаваните пенсии всеки месец се дотира с по 19 милиона.
Това, което предлагаме като първа стъпка сега, за увеличението за всеки месец – 8 милиона и 800 хиляди. За втората стъпка – 14 милиона и 7. Станаха ли на месечна база за догодина 42 милиона и половина? Умножени по 12 – 510 милиона необвързани с приходи от осигурителни вноски. Деформираме ли модела в България, или не го деформираме? За какво става въпрос?
Народното събрание – в момента пишем чек на министъра на финансите.
Господин Министър, съобразете се с решението на Народното събрание и предвидете 510 милиона за следваща година, необвързани с осигурителни вноски! Ето това е голямата истина!
И някой да ми говори, че по този начин не се нарушава бюджетната процедура, че не се нарушава справедливостта в системата – трябва да чете малко повече и малко по-задълбочено, за да може да стигне до истината, че това увеличение е за сметка на дългово финансиране, защото всеки един бюджетен дефицит се финансира с дълг. Няма друг начин! Това исках да Ви кажа.
И последното, с което искам да завърша, дами и господа народни представители. Понеже с колегите от „БСП за България“, които се изказаха преди малко, се стигна до дискусия: „кой повече е увеличил пенсиите?“, искам да Ви кажа следното нещо.
Документално – връщам се назад в годините: 2008 г., от 1 юли се въвежда за първи път швейцарското правило. От 1 октомври всички пенсии се преизчисляват с осигурителния доход за 2007 г. Това е увеличение с 22%. През 2009 г. от 1 януари – увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст с 10%. От 1 април коефициентът за тежест на всяка година осигурителен стаж от едно цяло се увеличава на 1,1%. От 1 април 2009 г. максималната пенсия от 490 лв. се увеличава на 700 лв. От 1 юли с 9% се осъвременяват всички пенсии. Ето това е, което е направено от тройната коалиция. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Уважаеми дами и господа, не бързайте да ръкопляскате! Обичам това нещо, но знаете ли защо? Защото, въпреки това, сегашните очаквания на колегите вносители са абсолютно същите, каквито бяха очакванията тогава. Само че благодарение на тези решения, на власт тогава дойде – през 2009 г., ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Реплики? Не виждам.
Да поздравим нашите гости – учениците от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Криводол. (Ръкопляскания.)
Колеги, продължаваме с изказвания.
Госпожо Димова, заповядайте.
ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим така предложения ни Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, внесен от Министерския съвет, с който се предвижда увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2017 г. на 180 лв., и от 1 октомври 2017 г. – на 200 лв.
Предложението е в изпълнение на поетите ангажименти на правителството в рамките на коалиционното ни споразумение. Това са първите усилия в посока сближаване на минималната пенсия с прага на бедността.
Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2017 г. от 161,38 лв. на 180 лв. представлява на практика увеличение с 11,5 на сто, а увеличението от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври представлява увеличение с 11,1 на сто. Със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудови дейности, които се определят с процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст, а именно: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване; пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, и наследствените пенсии.
В резултат на това увеличение от 1 юли ще се възползват около 668 хиляди пенсионери, или малко над 30%, а от 1 октомври броят на пенсионерите с минимален размер на пенсията ще бъде около 800 хиляди, което представлява 37,8 на сто от пенсионерите за трудова дейност. Тридесет и седем и осем на сто ще получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 200 лв.! За целта са необходими около 100 млн. лв., които ще бъдат покрити от очакваното преизпълнение на плана за приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване. Това означава, че бюджетното салдо на държавното обществено осигуряване няма да се промени. Няма да има необходимост от промяна на трансферите, или казано по друг начин: не се налага актуализация на Закона за държавния бюджет.
Предложението е разглеждано съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, както и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, като експерти в Националния осигурителен институт са участвали във формирането на разчетите при разглеждане на Законопроекта.
Колеги, факт е, че на заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по бюджет и финанси Законопроектът беше подкрепен от всички парламентарни групи, от което е видно, че дебатите са излишни и популистки. Отнася се за най-уязвимата група, а именно пенсионерите и хората с минимална пенсия, така че е редно да се обединим.
Колеги, призовавам Ви да подкрепим така внесения Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димова.
Реплики?
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаема госпожо Димова, уважаеми колеги! Аргументите, които използвате в подкрепа на Вашето предложение, през миналата седмица бяха аргументи, свързани с не подкрепа на нашето предложение. По този начин ние също дискредитираме системата и онези, които имат по-високи доходи, спират да вярват в системата. Къде Ви е принципът на солидарност и равнопоставеност?
То е ясно, че нито с под 200 лв., нито с 200 лв. може да се живее, но какво правим с онези хора, които съвестно си плащаха осигуровките, които работиха повече от 40 години и сега получават 210 лв. пенсия?! В момента минималната пенсия е 161,38 лв., а от 1 юли ще стане 180 лв. Такава минимална пенсия получават всички онези хора, които в последните 18 години внасят своите осигуровки върху минималния осигурителен доход. Ами това ще доведе до масовата практика да се укриват доходи и да се правят минимални вноски.
В нито едно от изказванията на партията, която в момента управлява, не чухме думичката „извинявай“; „Извинете български пенсионери за това, което правим в момента, и за това, че нарушаваме принципа на солидарност и равнопоставеност!“; „Извинете, че преди изборите Ви обещавахме 300 лв. пенсия, с които печелехме избори, а в момента забравяме за тези си обещания!“ (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) „Извиняваме се на всички работещи, които чинно си внасят осигурителните вноски върху по-високи доходи.“ (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) И в крайна сметка какво следва от това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Жекова.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Работиш, не работиш – получаваш! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Втора реплика?
Заповядайте, проф. Станилов. Не, не желаете.
Втора реплика ще има ли? Не виждам.
Дуплика, госпожо Димова? Няма да има.
Продължаваме с изказванията.
Господин Александров, заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, независимо от това днес кой, какви аргументи ще си намери, за да каже: „аз ще гласувам „за“, но виждате ли, аз съм против“, ние трябва да признаем едно. Това е първият случай, в който българско правителство в началото на мандата си – месец и половина след като е започнало работа, увеличава реално доходите на най-уязвимата група от обществото. (Ръкопляскания от дясно.) Не се прави нито в средата на мандата, нито в края на мандата, а се прави в началото. Само месец и половина работа!
Смятам, че това действително е добра мярка. Радвам се, че колегите от ляво, от дясно, от център на тази зала ще подкрепят това увеличение и също така ще бъда още по-радостен, ако ги видя заедно с нас яростно да работят, за да постигнем по-високи нива.
Защо, колеги? Това увеличение е действително в най-уязвимата група – българският пенсионер, и още по-уязвимата му част, а именно тези, които получават минимални доходи по чл. 68: „за трудов стаж и възраст“. Това са тези, които цял живот са работили, пенсионирали са се и в момента получават 161,38 лв., а към края на годината, живот и здраве, 200 лв. и, надявам се, повече.
Надявам се в тази зала да има повече хора, които да използват цялата енергия, която видяхме тук и в дебатите в комисиите, за да може да работим за увеличението на пенсиите и ще Ви кажа защо.
Господин Адемов и господин Бисер Петков в качеството на министър споменаха нещо много съществено. Пенсията представлява заместващ доход. Този заместващ доход в рамките от 2009 г. до ден-днешен е изместил тежестта си – от 52% преди 2009 г. в момента е достигнал до 30 и няколко процента. В момента с това предложение ние ще го върнем на 40%. В момента с предложението за увеличението на минималната пенсия ще коригираме не просто минималната пенсия, но и четири вида други пенсии, които са съпътстващи.
Да, действително ние поведохме тази битка. Ние не сме отстъпвали от тази битка и няма да отстъпим. Както казах и в репликата си, аз съм дошъл с намеренията си да променя живота на българския пенсионер и ще се радвам не да намирате начини, с които да казвате: „Не, това няма да се случи!“, а намирате начини и градивна критика, както и да откривате възможност откъде да се набавят средства реално, вътре в системата, за да може тези средства да работят за българския пенсионер, за да направим така, че доверието в българската пенсионна система да бъде голямо и доходите, заместващите доходи, които се получават, да бъдат още по-големи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Александров.
Реплики?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Александров, от името на „БСП за България“ заявихме, че ще подкрепим, но това не е достатъчно.
Също така не приемам, че като говорите за една група пенсионери, в частност да мислите само за тези, които са с минималната пенсия. Дайте да мислим за всички пенсионери. Затова е хубаво да има преизчисляване на всички пенсии. Само че миналата седмица Вие го отхвърлихте и сега изведнъж казвате: „Ние мислим за хората с най-ниски пенсии“.
Само че преди една седмица един народен представител от ГЕРБ, който сега мълчи – може би го е срам, госпожа Светлана Ангелова, заявява: „Лицата с по-малък принос в осигурителната система трябва да се изравнят с тези с по-голям принос“. Тоест тези, които най-малко са допринасяли за осигурителната система, сега ще им вдигаме дохода, за да се изравнят с тези, които де факто са били коректни към осигурителната система. Това е нарушение на основния пенсионен модел у нас, а именно равнопоставеност и солидарност. Не го казваме ние, казваме го представител от Вашата коалиция.
Затова казвам, че ние ще го подкрепим, ще искаме 300 лв. минимална пенсия, така както Вие обещахте, но не изпълнихте обещанието си. Защото по този начин, извинявам се, именно се руши доверието към българските политици. Затова ние от „БСП за България“ всичко, каквото обещаем, го слагаме на масата, искаме да се гласуват законите (шум и оживление в ГЕРБ), а Вие лъжете избирателите! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Стойнев, не знам защо на нас ни приписвате прийоми, които са верни за други Ваши управления, където заедно сте управлявали с ДПС.
Лъжата не е присъща за нас, много Ви се моля! Напротив, ние сме заложили управленски приоритети в рамките на четири години и аз казах – месец и половина, ние сме започнали със съществена крачка. Моля Ви се! Това, че Вие сте свикнали да работите продуктивно в друга среда не е характерно за нашата среда, в която ние функционираме. Това е първото.
Другото е, че може би Вие не чухте моя призив към това всички да се обединим в тази зала, независимо от партийния ни цвят и да намерим пари. Защото едно е да кажеш – ние ще искаме 300 лв., обаче без да го обезпечиш. Затова аз Ви призовах – дайте да обезпечим, може да търсим 1000 лв., може да търсим и 2000 лв. Намерим ли парите, с които да обезпечим това увеличение – да, правим го, независимо какъв е партийният ни цвят. Това Ви призовах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Александров.
За изказване – заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Излизам само, за да направя една корекция на изказвания тук, които не са в този контекст да говорим истината.
От изказалите се излезе, че сме обещали преди изборите 300 лв., спечелили сме изборите, а сме дали 200 лв. Само че аз не помня ГЕРБ, които спечелиха изборите, да са обещавали 300 лв. Обещахме ги „Обединени патриоти“, ако спечелим изборите. Но не ги спечелихме! Ние влязохме с 27 депутати. Това не означава, че сме спечелили изборите и с 27 депутати – пет пъти съм Ви го повтарял тук, когато обсъждахме Вашия закон, не могат да станат 300 лв., а стават 200 лв. Правим това, което е възможно.
Още един път ще Ви кажа: не сме спечелили изборите, стига сте говорили, че „Обединени патриоти“ – спечелили изборите, обещали 300 лв., а не ги дават! Това просто не е вярно. Просто по въпроса за лъгането, като обсъждахме Вашия закон Ви казах какво е положението – никого не сме излъгали. Казали сме: „Ако спечелим изборите – 300 лв.“, можеха да дадат и 500 лв., само че не ги спечелихме, както и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вие сте обещали, ако спечелите изборите да направите пенсията 300 лв. Не сте ги спечелили и в момента прехвърляте отговорността в ГЕРБ. Ами, дайте разчетите и да видим Вашите експерти къде са видели къде са парите, защото в момента твърдите, че парите ги няма и първо трябва да ги заработи България и тогава да се увеличат пенсиите. Значи, или сте го осъзнавали когато сте го обещавали, или сега дайте на ГЕРБ разчетите, за да покажете откъде ще стане тази пенсия 300 лв. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Втора реплика? Не виждам.
За дуплика – проф. Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Разчетите за 300 лв. сме ги дали, когато сме водили преговорите с ГЕРБ. Тези преговори са довели до 200 лв. Това са разчетите на ГЕРБ. Това е, както се казва, противостоене на две концепции. Тук няма нужда да се спекулира с разчети с 200 или с 300 лв. Просто ние не спечелихме изборите и си влязохме във властта и правим това, което е възможно.
А когато Вие от „Воля“ спечелите изборите, тогава вече този въпрос можете да го уредите както искате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2017 г.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет единодушно на първо гласуване.
Процедура – заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, моля за процедура – срокът за предложения между първо и второ четене да бъде намален на 3 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение за съкращаване на срока на първо гласуване на 3 дни.
Гласували 183 народни представители: за 183, против и въздържали се няма.
Съкратеният на 3 дни срок е приет.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2015 И 2016 Г.
Вносител е народният представител Менда Стоянова на 9 юни 2017 г.
Имате думата, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура за допускане в залата на господин Цветан Цветков – председател на Сметната палата, госпожа Грънчарова и господин Тодоров – заместник-председатели, както и на господата Асен Китов и Илия Илиев – регистрирани одитори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 151 народни представители: за 149, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието. Поканете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., №754-02-50, внесен от народния представител Менда Стоянова на 13 юни 2017 г.
На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект за решение.
Проектът за решение беше представен от госпожа Менда Стоянова, която отбеляза, че в състава на Комисията са включени представители на всички парламентарни групи. Съгласно изискването на чл. 65, ал. 1 от Закона за Сметната палата в състава й са включени и двама регистрирани одитори.
След проведено обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.,
2. Избира състав на комисията, както следва:
Председател:
Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
Членове:
Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП за България”
Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти”;
Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи”;
Кръстина Николова Таскова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия „Воля”;
Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор;
Асен Костов Китов – регистриран одитор.
3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да внесе в Народното събрание до 30 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Имате думата за изказвания, колеги. От народните представители няма желаещи.
От Сметната палата има ли желание някой да се изкаже? Няма.
Гласуваме предложения Проект за решение.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.
Вносител на първия Проект е народния представител Георги Колев – председател на Временната комисия, на 20 юни 2016 г.; и на втория Проект за решение – народните представители Корнелия Нинова и Жельо Бойчев също на 20 юни 2017 г.
Доклад на Временната комисия – народният представител Йордан Апостолов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както всички знаем, на 28 април Народното събрание взе решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Срокът на действие на тази Комисия, определен с решение на Народното събрание, беше два месеца.
За тези два месеца и предвид изключителната важност на този въпрос, свързан със здравето на хората и непосредствения обществен интерес, Комисията започна незабавна работа, като привличайки специалисти в областта на водите и водоснабдяването на населението, анализирането на риска на човешкото здраве, бяха започнати и предприети мерки…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Апостолов, първо трябва да изчетете Доклада. Прочетете Доклада и после становището на вносителя.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН АПОСТОЛОВ:
„ДОКЛАД
относно редовно заседание на комисията на 14 юни 2017 г.
На 14 юни 2017 г. се проведе редовно заседание на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите при следния дневен ред: Представяне на резултати от обобщения доклад на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД; Информация за резултатите от последните пробовземания от проблемните водоизточници.
На заседанието присъстваха представители на Министерство на здравеопазването: д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, проф. Валерия Хаджидекова – директор на Националния център за радиологичен и радиобиологичен контрол; проф. Димитър Петров; проф. Жеко Ганев; и представители на Министерство на икономиката: Луко Маринов и Вельо Илиев; представители и на „Екоинженеринг”, както и някои представители на научни и неправителствени организации.
Заседанието се проведе при следния дневен ред, в който се установи, че не са получени до този момент и не са излезли всички резултати и поради краткия срок не е постъпила информация, с която разполагат басейновите дирекции и Министерството на околната среда и водите.
Във връзка с това и на основание забавянето на резултатите от радиологичните изследвания, изискващи технологично време за провеждането им и големия обем на получените доклади предлага на Народното събрание срокът за работа на Временната комисия да бъде удължен до 31 октомври 2017 г.
Също така предлага на Министерския съвет да възстанови и активизира дейността на съществуващата междуведомствена група, занимаваща се с този проблем, като актуализира състава й, включително с необходимите експерти; да бъде поискана официална информация от Националния център по обществено здраве и Българския национален раков регистър да бъде предоставена информация на Временната комисия своевременно, но не по-късно от двуседмичен срок и представените доклади да бъдат с резюме, включващо изводи и заключения, официално заверени с подпис на оторизираните експерти и републиканските консултанти.
Изготвеният доклад на междуведомствената работна група да бъде предоставен на Временната комисия официално, подписан от оторизирани лица.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега можете да мотивирате Вашето предложение.
Сега вече – мотивите.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: И както започнах в началото – тази Комисия започна незабавно да извършва своята дейност веднага след създаването й, като на първо заседание – на 3 май 2017 г., бяха приети Вътрешните правила за работа и дейността на Временната комисия, необходимост за законовите основания на последвалите заседания, изслушване на министри и компетентни представители на различни ведомства във връзка с този тежък проблем.
На проведените няколко заседания на Комисията, тя подробно анализира наличните данни, изисква становища, заключения и доклади на всички ангажирани министерства и ведомства, както и на научни организации, също така на отделни експерти. Поискана бе информация, свързана с доклади и проблеми от Министерство на енергетиката, в частност от дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и създадената междуведомствена работна група със заповед на тримата министри – на здравеопазването, регионално развитие и благоустройството, околната среда и водите.
По искане на Временната комисия периодично бяха представяни резултати от извършените пробовземания и анализи, и бяха взети незабавно мерки за прекратяване водовземането от източници с установени високи отклонения от изискванията за качеството на водата.
На база на тази многостранна информация, която бе подадена в Комисията и проведени дискусии с водещи експерти в тази област, се установи, че за пълноценната и резултатна работа на тази Комисия са необходими доказани и потвърдени от референтни лаборатории резултати на водните проби.
В рамките на определения срок от два месеца за действие на тази Комисия, тези цели не могат да бъдат постигнати, поради следното: първо, имаме забавяне на резултатите от радиологичните изследвания, имаме не представяне на необходима информация от някои институции, независимо че има изпратени писма, които са своевременно изпратени, и липса на резюмета към обемисти доклади със съдържание над 800 страници. Такива резюмета към доклада въобще липсват.
На редовно заседание, проведено на 14.06.2017 г., Комисията със 7 гласа „за“, 1 – „въздържал се“, взе решение, че предвид необходимостта от цялостен анализ на събраната в процеса на работа информация и предстоящата за получаване, във връзка със забавяне на резултатите от радиологичните изследвания, изискващи технологично време за провеждането им, големия брой на получени доклади, е необходимо да бъде удължен срока на Комисията с още три месеца.
Предлагаме:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите за срок от три месеца“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Становище на вносител за второто решение – господин Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам да припомня с няколко думи причината за създаването на тази Временна комисия. Тя беше именно, за да се отговори на създалото се напрежение в българското общество, предвид констатираното високо съдържание на уран и алфа активност във водата, използвана за питейни нужди в Хасково и други населени места в страната.
Нашата цел беше да излъчим един сигнал и за успокояване сред хората и, разбира се, да потърсим отговор на големите въпроси: има ли укриване на информация от населението, предвид създалата се опасност от консумиране на такъв вид вода? Кои институции са знаели за това и не са информирали съответно гражданите? Големият въпрос: какви са решенията за изход от тази ситуация?
Едно от нещата, които си постави за цел тази Комисия, е да намери много бързо отговор на тези въпроси и да предложи тези решения.
Съжалявам, че в момента започваме този дебат и няма с какво да излезем пред българските граждани, затова си позволихме от името на парламентарната група да направим това предложение за решение и в първа точка именно да предложим удължаване работата на Комисията само с 30 дни, а във втора точка настояваме Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води да внесе междинен доклад до 28 юни 2017 г.
Съвсем нормална практика и естествено е преди да се иска удължаване на работата на която и да е временна комисия да се констатира какво се е свършило до момента. Дължим това не само на нас, дължим това на всички хора, които са изложени по един или друг начин на риск, да се знае какво е свършила Комисията и затова, госпожо Председател, предлагаме този Проект за решение.
Правя едно процедурно предложение към Вас, когато го подлагате на гласуване, ако може да бъдат подложени на отделно гласуване първа и втора точка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И аз благодаря, господин Бойчев.
Откривам разискванията.
Госпожо Йончева, заповядайте за изказване.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е вода от Хасково. (Показва шише с вода.) В понеделник бях там. (Оживление.)
Вода от Хасково, която от април месец е забранена за пиене и за ползване за битови цели. Въпреки това хората в Хасково продължават да готвят с тази вода, продължават да се къпят. Ако Вие отидете в Хасково и си поръчате кафе в някое заведение има вероятност да Ви направят кафе от тази вода. Вие обаче вероятно няма да изпиете това кафе и сега ще обясня защо.
Има информация, която до този момент не е публична и аз се питам: защо тя не е публична?
През месец април 2017 г. Националният център по радиобиология и радиационна защита излиза с анализ на питейната вода на Хасково за краен потребител. Направени са 24 проби от различни точки на Хасково – краен потребител, от домовете на гражданите и от търговките обекти. В 23 проби от общо 24 са установени завишени стойности на алфа-активност – от 10 до 32 пъти. Ето, тук са анализите (показва пластмасовата бутилка с вода), от 10 до 32 пъти! Завишените стойности с алфа-активност са както по новите, така и по старите показатели, преди да влезем в Европейския съюз.
Завишена стойност на алфа-активност означава завишена радиоактивност на водата, дами и господа. Днес в Хасково има останали само няколко водоноски от 17 водоноски, които бяха установени през месец април 2017 г. Хората в Хасково питат доколко тази вода е действително опасна за тях, защото продължават да я използват за битови цели. Нека проявим отговорност и им дадем отговор на този въпрос.
Тази вода ще оставя в кафенето (показва отново бутилката с вода) и който иска – може да я ползва или да си поръча кафе. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йончева.
Реплики?
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз като член на тази Комисия искам да кажа малка част от впечатленията си за нейната работа. Комисията започна добре. Имаше пълно съдействие от всички държавни органи, докато управляваше служебното правителство. За мен лично след това започна бойкот от органите. Може би някои ме гледат учудено. Междуведомствената група не работи. Например Министерството на околната среда и водите – информацията ми е от миналата сряда, когато имахме заседание на Комисията – нямаше представител в Междуведомствената група, което практически блокира нейната работа. Блокирайки работата на тази група, се блокира и работата на Временната комисия. Това явно е нежелание на много държавни органи да съдействат. Има изпратени писма от председателя на Комисията за изискване на отделни проби. Мълчаливият отказ от страна на басейновите дирекции съществува. Никой до онзи момент не беше реагирал.
От какво беше продиктувано нашето решение за удължаване срока за работа на Комисията? Още в самото начало в мотивите ние от нашата група като вносители искахме три месеца. Бе предложено два, ние бяхме против, но в крайна сметка се прие, за да не остава впечатление у хората, че ако искаш да не свършиш работа или искаш да я замажеш, създай временна комисия.
Ние от нашата парламентарна група ще настояваме открито този път това да не случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Генов.
Само да припомня, че и двете решения са за удължаване срока на Комисията – едното е за един месец, а другото – за три месеца.
Втора реплика? Няма.
Госпожо Йончева, ще направите ли дуплика? Не.
Заповядайте за изказване, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа! Внимателно изслушахме и двете предложения за удължаване работата на Временната комисия. Ако не ме лъже паметта, на заседанието на Комисията взехме решение да удължим работата до три месеца, а не с три месеца. Разликата е осезаема.
Искам да посоча две причини от примерно десет, които бих могъл да изброя, за да се удължи работата на тази Комисия.
Първо, тя работи в продължение на два месеца и досега не сме получили, нито пък можем да оповестим публично данните от направените изследвания – дали наистина има завишавания на стойностите на уран, алфа и други причинители за замърсяването на водата.
Второ, тъй като в медиите излязоха данни, че има замърсяване на водата и в други региони на страната – Асеновград, впоследствие се говореше за Перник, Димитровград, за някои други населени места, Комисията заседаваше два месеца, но за тези два месеца ние се събрахме последно през месец май, като изисквахме от басейновите дирекции ясни данни за пробите, които са взели от съответните региони. На този етап тези данни не сме ги получили, уважаеми дами и господа. И аз питам: защо? Защо се забавят тези данни? Защо ние като Комисия нямаме все още тази информация?!
От служебния кабинет беше създадена Комисия към трите министерства, която в момента също не работи. Мисля, че тук не става дума нито за лява, нито за дясна политика, нито за каквато и да е. Става дума за отношение към български граждани, които са ни изпратили в Народното събрание и искат да знаят истината – дали причинителят на това замърсяване са хвостохранилищата, дали са подземни, подпочвени води или други фактори. И ако продължаваме в същия дух, за пореден път ще докажем безпомощността на това Народно събрание. Аз не искам Народното събрание да се превръща във функция на изпълнителната власт!
Господин Бойчев, може би е редно да се получи временен междинен доклад от Комисията до средата на месец юли, но с един месец да се удължи работата й – това не е достатъчно.
Затова в Комисията единодушно, повтарям пак – единодушно се прие с гласуване да се удължи работата до три месеца. Мисля, че това е резонният период, в който ще могат да излязат всички показатели и Комисията да излезе с окончателен доклад и предложения за изменения в определени закони и решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ибрямов, само да Ви обърна внимание – в предложението на Комисията пише „до 31октомври 2017 г.“. Това Ваше предложение – „до три месеца“, да го гласуваме. Вие ще направите предложение като редакционна поправка.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Дончев.
АНДОН ДОНЧЕВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаемият господин Ибрямов каза, че сме гласували единодушно в Комисията за удължаване на работата ѝ. Това не беше съвсем така. Аз лично гласувах „въздържал се“. Бих искал да обясня мотивите си защо се въздържах от гласуване за удължаването с три месеца.
Считам, че докато тази Комисия работи по начина, по който работи до момента – само да търсим проблема и причините за неговото възникване, то по никакъв начин не се търси намиране на решението на този проблем.
Проблемът очевидно съществува не от момента на създаването на Комисията, а от доста години назад, защото и отчетите на Министерството на здравеопазването показаха, че в Хасково нивото на заболеваемост от ракови злокачествени заболявания е най-високо в страната. Дали причината за това е именно във водата, или не можем само да гадаем. Очевидно е, че проблем с качеството на водата в Хасково има и той не е само с наличието на алфа лъчение, не само с наличието на това, което е открито напоследък – уран. Знаем, че от много, много години има много съществени завишения на количеството манган и някои други тежки метали във водата не само на Хасково, но и в други райони на страната.
Аз се въздържах да гласувам за удължаване на срока именно, поради това че докато продължава тази Комисия да работи по този начин, очевидно няма да се търси решение. В случая понеже не е работа на Комисията да търси решение на проблема, аз апелирам господата от изпълнителната власт да предприемат по-спешни мерки за намиране на решение на проблема и ако ще гласувам в подкрепа на удължаване на срока на Комисията, то ще бъде с оглед на това ние все пак от Комисията да контролираме прозрачността в намирането на това решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев.
Втора реплика? Не виждам втора реплика.
За дуплика, господин Ибрямов? Не.
Господин Костадинов, заповядайте за изказване.
И господин Ерменков се записа за изказване.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не съм докрай убеден, че статистическата медицинска картина е толкова драматична в Хасково. Това, разбира се, подлежи на допълнителен анализ и ще бъде може би още една задача. Има такива наблюдения, но какви са причините, уважаеми колега, и на какво се дължат е друг въпрос.
Уважаеми колеги, може би ще Ви бъде странно, но аз искам да направя две неща.
Първо, искам да Ви благодаря за това, че създадохме такава Временна комисия.
Второ, искам да Ви благодаря за това, че разсъждаваме по съдържанието на това, че работата трябва да бъде удължена. Наистина, ако трябва да се солидаризирам с всичко това, което казаха всеки един от колегите тук, то ще звучи по следния начин: имайте предвид, аз също съм член на тази Комисия, че Народното събрание като орган и работата на народните представители в този случай става изключително важна и ценна. Казвам го поради следната причина. Много тежко работим в Комисията, много бавно ни се предоставя информация, много трудно върви целия процес. Всичко това, което всеки един от колегите каза, е вярно. Няма насрочена нова междуведомствена работна група. Басейнова дирекция, МОСВ малко бавно подават данните – всичко това е факт. Ако имаме такава ригидност, такова забавяне от страна на администрацията, смятам, че ролята на Народно събрание и на народни представители става още по значима. Ето защо бих искал да призова всеки един от говорещите след мен да започнем да обсъждаме съдържателно въпроса: какво точно удължаване е необходимо, за да не оставим представата, че безкрайно много заседаваме, но и в същото време да си свършим работата и да бъдем полезни?
Проблемът е много сериозен. Той се появява на още няколко места в страната, имаме поглед върху тези неща. Искам да благодаря и на председателя на Комисията, и на всички колеги, защото наистина изключително отговорно, с голямо чувство на отговорност подхождат при дейността на тази Комисия. Но разберете, ние взехме на последното заседание шест предложения – гласувахме повторно да искаме информация от държавните институции, отново да им напомним, че закъсняват с докладите си. Радионуклидните изследвания не са излезли. Всичко това говори, че е необходимо такова удължаване очевидно и предложението на господин Бойчев и това, което предложи Комисията някъде по средата е отговорът на този въпрос. Като Ви благодаря още веднъж затова, че подкрепихте такава Временната комисия, мога да кажа, че подкрепям да има междинен доклад в разумен период и ни дайте шанс в достатъчно стегнато, кратко време с удължение, което Вие прецените, да помогнем на хората в Хасково и да дадем една реална картина. Благодаря на всички колеги. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов.
Реплики? Не виждам реплики.
Господин Ерменков за изказване, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато създавахме тази Комисия, мисля, че всички много добре си спомняте, че ние от Българската социалистическа партия,
парламентарната група на „БСП за България“ предложихме срокът да бъде три месеца. Тогава ще зачета част от изказванията от стенограмата от 28 април 2017 г., за да разберем за какво става въпрос. Колега от управляващото мнозинство казва: „Предлагам срокът да бъде намален от три месеца на два месеца, тъй като смятам, че тези два месеца са предостатъчни. Комисията да се запознае с фактите и обстоятелствата и да излезе с подробен доклад след три месеца. Мисля, че темата е прекалено важна в този момент и колкото повече време продължава тази Комисия, толкова по малко хората ще бъдат запознати с обстоятелствата и де факто ще се обезсмисли нейната работа. Колкото по-навреме, толкова по добре. Благодаря“.
Колега от управляващото мнозинство твърди, че срокът трябва да бъде по-кратък от три месеца. Друг колега, също от управляващото мнозинство казва: „Важното е обществото да знае истината, важното е обществото и хората да имат спокойствие. За пълното обследване, вероятно ще има време. Важно е обаче да се знае има ли опасност, няма ли опасност. След като беше създадено такова внушение сред хората, би следвало тази Комисия възможно най-бързо да каже каква е истината. Благодаря Ви“.
В интерес на истината колега от ГЕРБ споменава и удължаване на срока: „Правилникът позволява да удължим срока на Комисията.“ Това са все цитати оттогава от тази стенограма. Но трябва да си поставим амбициозна цел. Амбициозната цел е максимално бързо да излезем с обективни данни и каквото е необходимо, ако трябва, разбира се, първо да кажем дали обществото е застрашено от това, което се случва в региона с тази питейна вода.
Второ, да видим какви мерки са необходими.
Трето, да видим каква е ситуацията в други региони в страната, където има подобни случаи и евентуално да търсим отговорност от хората, които примерно не са свършили работата, и мерки, които да бъдат предприети от тук нататък от изпълнителната власт, разбира се, и от законодателната.
Смятам, че трябва да си поставим амбициозната цел до два месеца да приключим работата, за да успокоим обществото.“
Колеги, това беше преди два месеца, това са Ваши изказвания и сега, с извинение, малко по-остро, но ще Ви поставя три въпроса, към така нареченото „управляващо мнозинство“: успокоихте ли обществото и имате ли резултат в тези два месеца, за които Вие твърдяхте, че ще са Ви достатъчни? Дефинирахте ли мерки, които да бъдат предприети от тук нататък от изпълнителната власт, разбира се, от законодателната – също извадка от стенограмата, която Вие казахте? Пак за тези два месеца, за които Вие настоявахте, сега твърдите, че Ви трябва много повече време.
Какво се промени колеги от 28 април 2017 г. до днес? Може би само това, че мина политическият махмурлук от съставянето на правителството и сега осъзнахте с горчиво главоболие, че не сте управляващо мнозинство, а сте обслужващо правителството мнозинство и неговите капризи, и неговите искания. Осъзнахте, че никой от това правителство не Ви обръща внимание и даже игнорира исканата от Вас информация, което в тази Комисия в момента всеки един от Вас каза: не получаваме, не ни дават, искаме, но нямаме отговор. Разбрахте, че реалността на днешния политически живот в България е горчива за всички онези, които смятат, че ние живеем в парламентарна република.
Всъщност днешното Ваше предложение е символ на безсилието да се справите с правителствената администрация и нейното политическо ръководство. Дано наистина да сте се отрезвили и с бъдещото си парламентарно поведение и да опровергаете тези мои думи.
А иначе, ние още веднъж, както винаги последователни в отстояване на позицията си, ще подкрепим удължаването на срока с още един месец, за да се върнем на изходното си предложение от 28 април – срокът на действие на Комисията да бъде три месеца. Дано за този месец, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, да обясните на кабинета Борисов 3, първо, конституционните му задължения, и дай Боже, да го накарате да го изпълни. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
За реплики, моля! Не виждам желаещи.
Преминаваме към следващото изказване – господин Чакъров, заповядайте.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние, от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, ще подкрепим удължаването на срока за работата на Временната анкетна комисия като съображенията ни са такива, каквито бяха представени от колегата Ибрямов преди малко. Аз ще допълня, ще кажа още някои наши съображения, поради които бихме искали да продължи работата на Временната анкетна комисия. Тя беше сформирана с оглед на това да се изясни цялостната обективна ситуация и да подходим коректно, на висотата на отговорностите, които би следвало да имаме на тази изключително чувствителна тема и ситуация, в която се намират хората в регионите, където бяха установени отклонения от нормите – няма да ги повтарям, по отношение на урана и на алфа активност.
Първото ни съображение е, че, за съжаление, до този етап не са получили цялостно документацията, която беше изискана при старта на работата на тази Комисия от компетентните органи както на централно национално ниво, така и от регионалните структури на съответните министерства. Липсата на цялостна информация не позволява на членовете на Комисията да извършват обстойно ефективен анализ и съответни заключения, съответни предписания – такива, каквито цели си поставихме, с оглед преодоляване ситуацията, в която се намират нашите съграждани, живеещи в тези региони.
В началото, когато имахме дискусии и дебати в пленарната зала, посочихме, че е добре да има координация между съответните компетентни органи. За съжаление, от работата, която се установява, че не е свършена, се вижда, че Междуведомствената работна група не функционира. На последното заседание на Комисията се обърнахме към Министерския съвет да се възстанови работата на Междуведомствената работна група. Това е изключително важно, защото, първо, нека да ни се предостави на всички нас – народните представители и членовете на тази Комисия, и документацията, и информацията, която касае нещата, с оглед на последните изследвания, които се провеждат. Разбрахме от представителите на съответните компетентни органи, че тази информация не е финализирана, изследванията не са с окончателни резултати. Очакваме резултатите!
От всичко, което изброявам, е видно, че е необходимо тази документация и респективно информация да бъде налична, да я получим, на базата на която да се анализира, да се вземат съответните решения, да има адекватни мерки и действия. Трябва да се анализира всичко това, да се дадат предписанията, за да можем да бъдем коректни към нашите съграждани в тези региони, пък и такава проверка беше разпоредена и от прокуратурата. Такова предложение имахме и ние. Във всички останали региони нека се изследва. Ако има отклонения от нормата по отношение на питейната вода, да се вземат превантивно мерки.
С оглед на тези съображения предлагаме работата на Временната анкетна комисия да бъде удължена до три месеца. Апелираме всички компетентни органи да подходят отговорно и да дадат необходимата документация и информация на членовете на Комисията, а след това и на всички народни представители, така че да вземем обективна и коректна позиция с голяма загриженост за нашите съграждани, които не са само от региона на Хасково, а и там, където това е необходимо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Реплики? Не виждам.
За изказване – господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е една щекотлива тема и се подхвърля като горещ картоф, а в същото време проблемите са ясни и са налице! В тази връзка, за да спрем с политическото говорене и да вземем решение, което да бъде в полза на всички хора, които са в засегнати региони, предлагам промяна – нашият проект за решение да бъде от две точки.
Госпожо Председател, ще зачета.
Първо, да бъде удължен срокът на действие на Временната комисия за установяване на потенциална опасност и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последици за здравето на гражданите за срок до 30 септември 2017 г.
Второ, за да отговорим на очакванията на по-голяма част от залата и да покажем, че все пак Комисията има достатъчно данни, но ни трябва време те да бъдат обработени и представени пред Вас и пред хората, предлагаме като втора точка Временната комисия да представи междинен доклад за дейността си до 15 юли 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов.
Реплики?
Други изказвания?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Нямах намерение да се изказвам днес, но тъй като преди малко се наслушах на лозунги, които въобще не отиват на хора, които не са се появили нито един път на Временната анкетна комисия, без да им споменавам имената, но те бяха най-крайни в своите изказвания, заключения – дали Комисията работела, дали била функция на Министерския съвет или на изпълнителната власт, как парламентът не работи и така нататък.
С риск, може би, господин Ерменков да вземе лично обяснение, тъй като цитира колега от управляващото мнозинство – да кажем, че се разпознавам в думите, които съм казал тогава, когато беше дебатът – дали да бъде два, или три месеца, отново ще повторя моите аргументи. И тогава, и сега смятам, че Комисията наистина час по-скоро трябва да излезе с решение. Това дали е имала някакъв институционален пропуск в създалата се ситуация, дали има опасност за населението и обществото, или няма, с какви препоръки може да излезе Парламентарната комисия, тъй като ние реално не сме изпълнителна власт, няма как да вземем решение – примерно да се изградят пречиствателни станции за всеки един кладенец, който се използва за питейна вода. И тогава, и сега Ви казвам, че колкото по-бързо излезе тази Комисия със своето решение и го гласуваме в пленарната зала, толкова по-добре!
Искам да кажа, че в тази Комисия за тези два месеца, в които заседаваше, станаха ясни много неща. Първо, че пряка опасност за населението на обществото няма. Ако бяхте присъствали на Комисията, може би щяхте да имате тази възможността да чуете експертите и от Министерството на здравеопазването, и от РЗИ за това, че пряка опасност за хората няма. Няма! Защото се наслушахме как тогава обяснявахте, че едва ли не е вторият Чернобил. Колежката отпред го обясняваше. Това било вторият Чернобил: как институциите си мълчали, как са прикривали от хората тази информация, а всъщност се оказва, и ако си бяхте направили справка, а не да носите минерална вода – аз с радост бих я опитал тази вода, вместо да говорите това нещо, да бяхте си направили справка, за да видите как всъщност институциите, макар може би да не Ви се вярва, са си свършили работата. В момента, в който е имало леки завишения – няма значение дали са били леки, или по-високи, но когато е имало данни за наличие на завишен уран в питейната вода, веднага РЗИ е издало предписания за спиране на кладенците. Това означава, може да не Ви се вярва, но институциите са си свършили работата! С лека ръка хвърляме някаква кал на някакви хора, на някакви институции, на някакви дирекции, а всъщност хората са си свършили работата.
Не е нужно да си правим политически PR, за да покажем кой е по-голям радетел за безопасността на хората. Напротив, единственият аргумент – и аз ще подкрепя това, което каза колегата преди малко за удължаване на срока, и групата на ГЕРБ, е това, че има данни, които все още не са представени на Комисията. Но искам да кажа, че Комисията работи в пълен синхрон до този момент. Мога да похваля всичките колеги, независимо дали са управляващи, или опозиция, защото диалогът ни наистина е конструктивен. Нямаше да се изкажа, ако не бяха тези остри закачки с цел евтин политически PR. Комисията няма такава цел! Целта на Комисията, и ние подкрепихме нейното създаване, ГЕРБ подкрепи тази Комисия, въпреки че беше по Ваша инициатива, колеги отляво, подкрепихме я само, за да покажем на хората, да видим има ли опасност или няма опасност, има ли пропуски, които могат да бъдат изчистени, или няма. Това е смисълът на тази Комисия, а не да си правим тук някакъв PR и да заблуждаваме обществото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Реплики?
Госпожо Йончева, заповядайте за реплика.
През това време моля да поздравим нашите гости от район „Южен“, град Пловдив (Ръкопляскания.)
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Бих искала само да напомня, господин Ненков, че тази Комисия също така трябва да установи защо имаше такова забавяне от над шест месеца да бъдат информирани гражданите на Хасково за замърсените подпочвени води.
И още нещо: сравнението между ситуацията в Хасково и Чернобил беше сравнение на господин Радев – на българския президент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йончева.
Втора реплика – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, вземам реплика, а не лично обяснение, за да имате възможност да ми отговорите, защото иначе нямаше да можете да го направите.
Това, което Вие казахте по отношение на закачките, не бяха закачки, а беше цитиране от стенограма на Ваши позиции, като част от тях наистина са загриженост. Не можах обаче да разбера разликата: защо тогава смятате, че трябва да бъде два месеца, а сега трябва да бъде още четири месеца?! Това не можах да разбера и затова направих изказване, за да Ви обърна внимание, че в момента Вие нямате влияние върху правителството. Имате въпроси към институциите, но те не Ви отговарят. Това е единствената причина, която може да Ви накара да удължите срока на тази Комисия. Това беше загриженост, а не беше ирония, защото в крайна сметка от всички нас в този парламент зависи дали ще бъдем парламентарна република, или парламентът ще бъде обслужващ орган към правителството. Такъв беше смисълът на изказването ми, нищо друго.
Иначе, наистина нямам никакви забележки по това, че Комисията трябва да излезе с доклад, който да разсее всякакви съмнения и да постави истината там, където й е мястото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Трета реплика – госпожо Янкова, заповядайте.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Господин Ненков, нямаше да взема отношение по въпроса, но вижте: създаваме Комисия, за да успокоим общественото мнение, че парламентът – най-висшият орган, ще излезе с позиция как работят институциите и какво е състоянието на проблема със замърсяването на водата. Има изключително добра възможност, по регионите има лаборатории, има възможности тези факти да бъдат събрани и обобщени и час по-скоро парламентът да се произнесе как работят българските държавни институции.
Удължаването на срока – мотивите, които дава тази Комисия, пораждат съмнения: „Аха, Вие не сте си свършили работата, значи, има проблеми“. Тук възниква въпрос. От тази трибуна Вие казвате: „Едно стана ясно, че няма проблем със замърсяването на водата“. В същото време Комисията няма готовност да се произнесе, да излезе и да каже: „Уважаеми български граждани, няма риск за Вашето здраве. Задължили сме министерствата да вземат тези и тези решения впоследствие“.
Защо удължаваме срока? – За по-голяма прозрачност! На какво? Защо ще удължим срока? Че някой не сътрудничи, не съдейства да излязат данни?! Какви?! Самото удължаване на срока буди съмнение, че има проблем. Къде е проблемът? Председателят на Комисията го няма, тук говори член.
Това, че са се събирали народните представители и са си добрували, и са дебатирали, това няма никакво значение. Няма резултат от тази Комисия и българската общественост продължава да е в съмнение. Това съмнение можеше днес да бъде разсеяно! Да се изправи председателят и да каже: „Дотук имаме тези и тези факти. Не се притеснявайте, български граждани!“ Такъв отговор няма. Вие го казвате в лично качество.
Затова аз не разбирам Вашите мотиви. Тук има нещо притеснително във взаимоотношенията: дали парламент – държава, или има проблем долу по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
За дуплика – господин Ненков.
Колеги, нека поздравим и групата младежи от Хасковска област – наши гости днес. (Ръкопляскания.)
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Аз и преди малко, и сега ще кажа защо наистина нямах намерение да се изказвам, защото смятам, че консенсусната работа на тази Комисия трябва да продължи. Ще се опитам да вляза в нормалния диалогичен тон.
Колеги, аз не казвам нещо по-различно от това, което съм казвал и преди, тъй като господин Ерменков цитира думи от мое изказване за тези два месеца. Казвам защо три месеца не съм го подкрепил в Комисията. Не съм бил в Комисия, не съм го подкрепил за тези три месеца.
Ако трябва да съм откровен, тъй като не страдам от някакви скрупули, Вашето предложение за един месец удължаване на срока, плюс да има междинен доклад, е коректно.
Има обаче обективни причини, които дори когато съм се изказвал, не съм имал възможност да ги знам. Те са, че се чака доклад, който трябва да докаже откъде идва измерената в тези кладенци алфа-активност, какъв е причинителят й.
А опасност за населението, за хората, няма. Това не го казвам аз, а го казват експертите. Затова казах: много е хубаво да говорим, но ако си бяхте направили труда поне веднъж да дойдете на Комисията и да изслушате хората – експерти от Министерство на здравеопазването, на екологията и т.н., да проследите и видите проблема, че в момента, когато е имало някаква опасност за населението, предвид нормативната уредба, хората са си свършили работата и веднага са спрели кладенецът да бъде използван за питейна вода. Затова казвам, че не Александър Ненков, а хората в Комисията са казали, че са си свършили работата.
Наистина мотивът за удължаването на Комисията трябва да бъде обективен, защото се чака доклад, който да каже тази алфа-активност на какво се дължи. Това изисква повече време отколкото това, което сме очаквали, когато сме създавали тази Комисия. Ние я подкрепихме, за да разберат хората.
Госпожо Дора Янкова, аз не съм подписвал, не съм гласувал този Проект за решение, който в момента изваждате. Затова се опитвам да Ви обясня най-коректно моята позиция. И тогава, и сега е била една и съща: тази Комисия наистина трябва час по-скоро да покаже на хората, че институциите си вършат работата, а не да ги заклеймяваме.
Госпожо Йончева, дали президентът Радев го е казал – няма никакво значение, но е факт, че се правят погрешни внушения и от тази трибуна, и в обществото. Това плаши хората, не вярват на институциите и така само подронваме техния престиж. Аз пък вярвам, че има хора, които си вършат работата и трябва някак си да ги толерираме, а не да говорим, понеже сме в опозиция, че всичко е лошо, криво и никой не си бил свършил работата. Напротив: хората в момента, в който са видели, че има някаква опасност и завишаване на урана във водата, веднага, буквално на следващия или по-следващия ден, ако не ме лъже паметта, са спрели кладенците. А Вие тук говорите за някакъв Чернобил. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, показахме в продължение на един час, Вие особено от ляво, които пледирахте, че не работим или си губим времето, как си губим безцелно времето.
Комисията беше създадена единодушно преди известно време. Никой в тази зала днес няма нищо друго като мен, освен да подкрепи удължаване на срока на Комисията. Има хиляди обективни причини за това и колегите, които работят в тази Комисия, го знаят. Но Вие тук един час демагогствате, продължавате Вашия основен принцип „демагогията“ с цел да плюете косвено пак – вижте правителството, вижте лошата власт, ама, крият, ама бавят. Но никой нищо не крие! И без да иска президентът Радев сам го каза.
Госпожо Янкова, Вие и Вашите колеги и Вашата партия, като сте толкова загрижена за българския народ сега, в тази ситуация – ситуация, създавана 50 – 60 години, а не през последните 50 дни, къде бяхте преди 31 години, когато Чернобил заля България и днес половината България е болна от мълчанието на Вашата партия? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Мълчахте и се снабдявахте с продукти, криехте се от народа, за да бъде жива и здрава партията и Политбюро, а днес половината народ е болен от този Чернобил. Стига с тази демагогия! Всички сме за тази Комисия, дайте да я създаваме и да прекратяваме дебатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гърневски.
Реплики? Не виждам.
Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.
Първо ще гласуваме предложението на председателя на Временната комисия господин Георги Колев:
„РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното Събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите за срок от 3 /три/ месеца.“
Тук имаме редакционни предложения.
Първо подлагам на гласуване предложението на господин Ибрямов: „до 3 месеца“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 170 народни представители: за 27, против 9, въздържали се 134.
Предложението не е прието.
Има още едно предложение – от господин Апостолов: срокът да бъде „до 30 септември 2017 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 173 народни представители: за 160, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Има предложение от господин Апостолов към този Проект на решение да има и т. 2, зачитам я:
„2. Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи за радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите да внесе междинен доклад до 15 юли 2017 г.“
Коректно ли изчетох, господин Апостолов?
РЕПЛИКИ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 172 народни представители: за 171, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме целия Проект на решение.
Гласували 171 народни представители: за 159, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Продължаваме с гласуването на втория Проект решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
„Народното събрание реши:…“
Тук имаме предложение от господин Бойчев да се гласуват поотделно двете точки.
Моля, режим на гласуване за отделно гласуване на двете точки на Проекта за решение.
Гласували 169 народни представители: за 67, против 15, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване Проекта на решение и го зачитам до края:
„Народното събрание на основание чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Удължава срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите с 30 дни.
2. Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите да внесе междинен доклад до 28 юни 2017 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 169 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 97.
Предложението не е прието.
Колеги, обявявам 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 Г.
Становище от Комисията по икономическа политика и туризъм. Ще го прочете господин Кънев.
Заповядайте, господин Кънев.
Квесторите, моля, поканете колегите да влезнат в залата, защото ще имаме допуск.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, ще започна с доклада, докато се съберем за допуск в залата.
„СТАНОВИЩЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7.
На заседанието присъства госпожа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която представи Годишния доклад.
Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията. В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година.
През 2016 г. КЗК образува общо 989 производства, от които 160 по Закона за защита на конкуренцията, 825 по Закона за обществените поръчки и 4 по Закона за концесиите.
В периода, който обхваща Отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1143. През отчетния период, Комисията се е произнесла с 1070 решения или определения, с които е приключила съответните производства, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност.
През 2016 г. в Комисията са образувани 15 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики“ от Закона за защита на конкуренцията, като 12 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона (по собствена инициатива), а останалите 3 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона.
През 2016 г. КЗК извърши общо 12 проверки на място като първо процесуално действие по две от новообразуваните производства.
През 2016 г. в Комисията са образувани общо 13 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“ от Закона, като 3 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона (по собствена инициатива), 7 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона, и 3 – по решения на Върховния административен съд, с които преписките се връщат на Комисията за ново произнасяне.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кънев, нека да гласуваме допуск в залата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Предложение за допускане в залата по Годишния доклад да поканим: Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията, и Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. Моля поканете госпожата и господина.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „През 2016 г., броят на образуваните производства се е увеличил, спрямо предходната година. КЗК продължава да насочва вниманието си основно към пазари, на които е налице единствен доставчик на определена услуга, притежаващ единствената възможна инфраструктура на дадена територия, и чиито действия в най-голяма степен засягат интересите на потребителите на тези услуги. Броят на постановените решения запазва тенденцията от предходната година, като резултат от факта, че в рамките на образуваните производства Комисията провежда задълбочени проучвания за пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата, предмета на проучванията, и в редица случаи прилага правен инструмент, а именно предявяването на твърдения за извършено нарушение.
През 2016 г. с 3 свои решения Комисията прие секторни анализи на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво в Република България; на застрахователния пазар в Република България и на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в Република България, включени в Позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
Въз връзка с извършените секторни анализи, Комисията информира компетентните държавни органи за необходимостта от предприемане на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда в съответния сектор.
През 2016 г. отдел „Концентрации” проведе редица предварителни консултации по молба на участници в предстоящи концентрации, с оглед подготовката на уведомления в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона и издадените от КЗК указания за попълване на уведомлението.
През 2016 г. в Комисията са образувани общо 68 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма „Нелоялна конкуренция“ – 60 производства, и по Глава седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ – 8 производства от Закона. От тях 60 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона, 6 – на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и 2 – във връзка с върнати от Върховния административен съд преписки за ново произнасяне.
С 40 решения Комисията е установила извършени нарушения по Глава седма и Глава седем „а“ от Закона и в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби общо в размер на 14 783 525 лв.
Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2016 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от Закона, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от Закона и нарушения на забраната за заблуждаваща реклама. През 2016 г. е голям броят и на решенията, с които се установяват нарушения по чл. 31 от Закона – въвеждане в заблуждение.
Съгласно чл. 28 от Закона, за да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, КЗК извършва оценка за съответствието с разпоредбите на Закона на проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове; действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове; проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им.
В процеса на дискусия въпроси зададоха: народният представител Жельо Бойчев, относно ефектите от прилагането на новия Закон за обществени поръчки и забавата при произнасяне по жалби, и народният представител Румен Гечев, относно обявеното от Комисията наличие на картел при горивата.
На поставените въпроси госпожа Ненкова отговори, че има забавяне по жалбите, тъй като те са многобройни, а капацитетът на КЗК не е достатъчен за по-бързото им решаване. Председателят на КЗК уведоми народните представители, че се подготвя обширно предложение за промени в Закона за защита на конкуренцията, по което тя очаква парламентарна подкрепа.
В Народното събрание са предадени и трите секторни анализа, направени от Комисията през 2016 г.
Във връзка със съмненията за картел при горивата госпожа Ненкова каза, че действително е имало обмен на информация между доставчици, но тя се е отнасяла за текущото състояние, която информация е публична и не касае бъдещи периоди.
След гласуване с резултати: „за” – 10 гласа, 7 гласа „въздържали се” и 1 глас „против” Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да вземе следното решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кънев.
От името на вносител, госпожо Нейкова, нещо ще кажете ли или не? Няма.
Давам думата за изказвания. Откривам разискванията.
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, на вниманието ни е предложен Докладът за дейността на Комисията за защита на конкуренцията. Това е първият доклад на новоизбрания състав и председател на Комисията за защита на конкуренцията.
Връщам времето малко назад, в бурните дискусии, когато беше определен персоналният състав на членовете на Комисията и председателя. Ще припомня, че тогава голяма част от дебата и изслушванията в залата концентрираха в голяма степен вниманието ни към дейността на Комисията – не толкова върху основната й част от заниманията, които имаха досега, да са именно органът, пред който могат да бъдат обжалвани законосъобразността и всички актове и действия на бенефициентите съгласно Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, а по-скоро върху това, което го има като голямо очакване от българските граждани и българския бизнес относно дейността на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с правилата на конкуренцията и свободната бизнес инициатива.
От Доклада виждам, че отново по-голямата част от образуваните 989 дела – производства на КЗК, 825 от тях са по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, 160 са по Закона за защита на конкуренцията, 68 от тях са по Глава седма – точно тази важна Глава – „Нелоялна конкуренция. Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.“
Има направени три секторни анализа, както стана ясно и от представянето на Доклада: пазарите за горива, застрахователния и фармацевтичния пазар.
Представителите на БСП в Комисията не подкрепиха Доклада на Комисията за защита на конкуренцията. Няма да го подкрепим и днес от пленарната зала.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Защо?
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Господин Кирилов, ще дам няколко аргумента за тази наша позиция. Нашето голямо очакване от дейността на Комисията за защита на конкуренцията е на база на извършените секторни анализи, на база на наблюдение на бизнес средата да бъдат направени съответните нормативни предложения и да бъдат предприети съответните действия за преодоляване на конкурентните пречки пред работата на бизнеса. Това за нас е голямата задача, големият фокус, който бихме искали да видим в дейността на Комисията за защита на конкуренцията.
Имахме много голяма дискусия в предходни народни събрания относно промени в Закона за защита на конкуренцията. Знаете тази голяма тема с господстващото положение на част от големите търговски вериги спрямо по-малките доставчици. Бихме искали и очаквах да чуя в Доклада на Комисията до каква степен сме постигнали целите, които си поставяхме с промените в Закона за защита на конкуренцията. Ако производствата, които са минали през Комисията, показват, че има недостатък, да видим какви са предложенията и какви са стъпките, и ако се нуждаят от такъв тип нормативна или законодателна промяна, тя да бъде извършена. Липсва ми това в предоставената информация. Бих искал да видя много по-активна ролята на Комисията за защита на конкуренцията в тази посока.
Борбата срещу конкурентните недостатъци и пречки, борбата за свободна стопанска инициатива е борба за интереса на всеки български потребител, всеки български гражданин. Защото всеки сектор, за който става въпрос – след малко проф. Гечев ще говори по-детайлно за един от тях – вземете горивата, вземете фармацията, вземете застрахователния пазар, в крайна сметка цената я плаща всеки потребител, всеки български гражданин със завишените стойности на услугите, които получаваме.
Затова голямата роля на Комисията за защита на конкуренцията ние виждаме именно в тази ѝ дейност.
Искам да заявя, че парламентарната група на „БСП за България“ е готова да подкрепи всички предложения, които ще бъдат направени, включително и от Комисията, именно в тази посока – да преодоляваме пречките, които има в свободния пазар и конкуренцията в България, за да има справедливо договаряне на участниците в пазара. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Бойчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Председател на Комисията за защита на конкуренцията и господин Заместник председател на КЗК! Правя реплика, макар изказването на колегата Бойчев да беше в дух на обективизъм, да се стреми да зачете обективните факти и обстоятелства и достойнствата в работата на Комисията. Не случайно си позволих от място да реагирам: „Защо?“. Защо след всички положителни неща, които господин Бойчев каза, тяхната парламентарна група няма да подкрепи Доклада?
Апелирам към следното, господин Бойчев. Борбата за свободния пазар, борбата за защита на конкуренцията не е един акт. Тя има много издания, много серии, изисква постоянство, изисква постоянно усилие. Има много задачи, които Комисията и ние трябва да решаваме, включително и онези, които трябва да решава Правната комисия, но не можа да ги завърши в легислатурата на миналия парламент.
Искам да Ви опонирам с това, че лично ще подкрепя Доклада на Комисията.
Искам да поздравя новия състав на Комисията със старта на неговата работа и с това, че засега Комисията без много шум, без претенции, без гръмки девизи и акции изпълнява точно законовите си задължения. Пожелавам тази тенденция да се установи трайно в работата на Комисията в този ѝ мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, в крайна сметка трябва да вървим в правилната посока. Аз отчетох и в Доклада се вижда, че има повече производства, образувани по Глава седем – по Закона за защита на конкуренцията, и считам, че това е правилният път.
В крайна сметка важно е какъв е резултатът от дейността. Това, което не ни позволява да подкрепим Доклада на Комисията за защита на конкуренцията, са завършените няколко производства. Колегите след малко ще говорят по-детайлно за тях. Не остана усещане в българското общество, в българските граждани относно едни прекомерно заявени намерения от Комисията за защита на конкуренцията, които по никакъв начин след това не се оправдаха с решенията, които взе Комисията, а и усещането, че отново няма да има справедливост в това.
Това ни пречи да вземем тези решения. Ако ние с Вас сме си свършили работата, за да направим определени законодателни предложения, виждаме ролята на Комисията за защита на конкуренцията с тези годишни доклади в момента да ни запознава с резултатите. Аз не съм убеден, че решенията, които взехме с промените в Закона за защита на конкуренцията, в голяма степен обхващат онова, което си бяхме поставили като цел. Бих искал това, което днес не стане в рамките на този дебат, то да не пречи на Комисията да свърши по по-добър начин своята работа. Аз знам, че те имат доста пречки пред влизането в тези дружества и установяването на такъв тип нарушения, но искам да видя от тях една по-активна роля и търсене на подкрепа от Българското народно събрание за промяна на нормативната и законодателната база така, че те да нямат оправдание утре, излизайки пред нас, да кажат, че не могат да завършат едно производство успешно и в интерес на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Изказвания – господин Гечев беше заявил изказване. Заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще започна с няколко цитирания.
Уважаемата госпожа Ненкова – новият председател на Комисията за защита на конкуренцията, на 13 октомври 2016 г. декларира пред медиите, цитирам: „Имаме доказателства, че съгласуването на цените е било непрекъснат процес. Санкции ще има и размерът им ще бъде определен от редица фактори – тежест на нарушението, период на договорките, дали е за първи път и така нататък“.
„Признайте си – казва тя към нарушителите, и наказанието Ви ще бъде намалено“, се заявява на 13 октомври 2016 г.
Пред Специализираната комисия – временна Анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода 2008 – 2016 г., пред Комисията председателката на Комисията заявява, цитирам: „Лукойл България“, съответно „Ром петрол“, „Нафтекс петрол“, „ОМВ България“ са в вертикални взаимоотношения, тъй като първото е доставчик на пазара на едро, останалите три са клиенти на пазара. В предварителната си преценка, установена в твърденията за извършено нарушение Комисията счита, че „Ромпетрол България“, „Нафтекс петрол“ ЕООД, „ОМВ България“ приемат да сътрудничат в едностранната политика на „Лукойл България“ за установяване на цени при продажба на бензин и гориво, тоест съгласуват си ценовата политика като типичен картел.
Втори цитат: „На 10 ноември 2016 г. Комисията предяви на дружествата „Лукойл България“, „Еко България“, „Шел България“, ОМВ и „НИС петрол“ твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващо се в забранено споразумение или съгласувани практики за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализиране на обеми и продажби и друга пазарна информация“.
И не на последно място – трето, отново цитирам: „Мога да кажа, че в рамките на трите месеца, откакто аз съм председател на КЗК, се извърши огромна работа по отношение на допълване на секторния анализ за картел в горивата и се постигна един добър, аз съм Ви предложила определението „Резултат“, в следствие на което ние констатирахме едни сериозни съгласувателни практики по отношение на ценовата политика“, цитирайки съответните фирми.
С една дума – пред българската общественост беше заявено от КЗК, че тя е установила нарушения на пазарната конкуренция, има доказателства необорими и очаква конкретни резултати.
Няколко месеца по-късно същата Комисия ни казва, че всичко е наред в картела, няма картел в пазара на горива, няма измама на българската държава, не се мамят българските производители, граждани и фирми, не се мами българският бюджет и всичко е наред.
Е, кое е вярно, скъпи колеги? Къде е истината?
Заявява ни се на Комисията онзи ден – искам да подчертая, че в процедурата Държавната комисия за защита на конкуренцията е загубила в процедурите, тъй като, цитирам: „Адвокатите на ответниците били много добри“, на което аз казах следното: „Ами, след като адвокатите са много добри, това ли е извинението на българската държава? Една ключова държавна институция не може да се справи с някакви добри адвокати на ответниците“.
Ами, ако е така, ръководството на Комисията да се подаде оставката и да назначим тези великолепни адвокати да ръководят Държавната агенция, защото става дума за пазар от няколко милиарда лева и става дума за невлизане в държавната хазна на стотици милиони.
Защото, уважаеми колеги, известно ли Ви е, че нашата рафинерия е вероятно единствената в света, която работи на загуба от десетилетия? Същата рафинерия има в Сърбия, със същия собственик. Ами, влезте в интернет и вижте, че печалбата е 232 млн. евро – с половината капацитет на „Нефтохим“.
Искам да Ви обясня какво става: големите акули в България не си плащат данъците. В нашите училища, в болниците, в инфраструктурата не влизат стотици милиони годишно, само защото адвокатите им били много добри и ние трябва да приемем този доклад.
Как става така, че в България акцизите – знаете ли какви са в България – два пъти и половина по-ниски са акцизите върху горивата от северните страни – членки на Европа, и два пъти под нивото от средните – на Европейския съюз? Къде отиват парите при горе-долу едни и същи цени? Разликата в цените е 10 – 15 цента средно в Европейския съюз. Къде отива тази разлика от 400 евро за 1000 литра гориво? Отива в джобовете на тези юнаци с добрите адвокати, така че, извинявайте, но не може една правителствена специализирана комисия да заявява в обществото в пресконференции, че има доказателства, да заявява пред две комисии, че има доказателства за картелиране и в един момент нещо се е случило през пролетта на 2017 г., и тук трябва да ни се обясни какво се е случило.
Какво промени изводите на тази Комисия за защита на конкуренцията? Какво е влиянието върху тази Комисия – нещо от „Ало, Мишо, как си?“, или някакво друго телефонно обаждане ли е имало? Или има някакви други средства за въздействие, тъй като става дума за много пари?
С една дума, българската държава не може да търпи ситуация, в която едно огромно дружество вместо да има печалби в стотици милиони, то да отчита загуби.
Ще отворя една скоба – скъпи колеги, каква е тази фирма, в която акционерите държат управлението от 15 години след приватизацията му и то е на загуба? Какво правят нормалните акционери по света – сменят управлението, ако е на загуба, защото обяснението, че в България се правят инвестиции, е, какво – рафинериите в другите страни са в средните векове ли? Те не си ли обновяват технологиите? Така че тук става дума според нас за огромни измами!
И ние не сме съгласни Комисията за защита на конкуренцията да прави едни изводи и след това да си измива ръцете под нечие влияние и да казва: „Извинете, направихме грешка“.
И пак казвам, след като сте по-слаби като Държавна агенция от някакви адвокати, искаме Ви оставката, ще поканим адвокатите да ни оглавят държавната комисия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз имам един въпрос.
Прочетох внимателно доклада. Видях статистиките с броя на прегледаните и всички числа, които бяха дадени. Да, има смисъл в това. И въпреки всичко въпросът, който постави господин Гечев, според мен, е изключително важен, защото няма как да намерим изведнъж картел в горивата, после се оказва, че го няма.
Аз не разбирам много от това как се произвеждат горива, но едно нещо ми е абсолютно ясно. То се учи, мисля, че беше още в основното училище, някъде към 6 – 7 клас. Тогава учехме как се произвежда, всъщност как се рафинира петролът.
Рафинирането на петрола минава през няколко стадия, като на различните стадии съответно излизат различни продукти. И всеки, който е учил и е бил на този урок, присъствал е в час тогава, знае, че дизелът излиза някъде на средата на този процес, а бензинът, пък вече по-нататък и другите неща, излизат на върха на процеса, респективно те имат различна цена.
По логиката на тази проста производствена практика на производството на горива, дизелът винаги е струвал два пъти по-малко, като производствена цена от бензина, просто защото за неговото производство са необходими много по-малко разходи. И затова аз взех думата сега, за да задам въпрос.
Разбрах, че Комисията е провела доста сериозни проучвания по въпроса, специално за картела за горивата.
Очевидно Вие дълго сте се занимавали с този въпрос и аз не виждам кой друг държавен орган в момента може да отговори и да се занимава с въпроса всъщност – защо цените на дизела и на бензина в държавата са еднакви? Те са еднакви, между другото, не само в тази държава, а във всички други почти, при положение че е ясно, че дизелът има два пъти по-ниска себестойност като производствен продукт.
Моля председателката на Комисията, разбрах, че сте се занимавали с това, не може да сте се занимавали толкова дълго с картела на горивата и да не си дадете отговор на този прост въпрос – защо цените на дизела и бензина са еднакви, при положение че имаме очевидно различни производствени разходи за двете? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Реплики? Реплика?
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря. Като инженер-химик ми беше много забавно да слушам размишленията на господин Кутев. Сигурно на Вас ще Ви е много забавно, ако започна да Ви говоря за изобразително изкуство или пък за здравеопазване. Това, което каза господин Кутев, е просто срамно за един човек да го каже, срамно за един политик, който до този момент не е прочел елементарни информационни източници, за да разбере, че цената на дизела не може по никакъв начин да бъде два пъти по-ниска от тази на бензина – производствено, по никакъв начин! Дизелът е гориво, което по своята всъщност е по-скъпо от бензина заради по-голямото съдържание на енергия в него.
Бензинът се получава наистина малко по-нагоре във фракционната колона, малко по-нагоре, не чак толкова, колкото той си го представя и е сравним абсолютно по цена, по съдържание на водороди с дизела. Съвсем други са причините – пазарни, а и допълнителни натоварвания на цената на това гориво, които правят съответно цената му различна на пазара. Това ми беше репликата.
Моля, граждани, които са с някакво философско, историческо или такова образование да попрочитат нещо преди да излизат да говорят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Петров.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев! Аз искам да взема тази реплика не за да оборвам Вашите разсъждения във връзка с производствената цена на дизела, а по-скоро да се съобразим със следното, че ние разискваме в момента Доклада на Комисията за защита на конкуренцията, тоест последната дума „конкуренция“ обикновено се следи от гледна точка на пресечена точка на кривата на предлагане и на търсене, тоест няма никакво значение един продукт колко струва. Въпросът е той да намери своята пазарна цена на база търсенето и предлагането. Затова аз много се учудвам, че Вие търсите някакви преки, не косвени, а преки въздействия от това колко струва един продукт. Реално погледнато Комисията именно затова е такава комисия, която да наблюдава дали има конкуренция, дали има въобще такива криви, където да се пресича тази цена. Това ние трябва да търсим, а не да търсим производствената цена и защо толкова производителите или доставчиците на горива са намерили.
Между другото, искам да обърна и следното внимание. Не е задължително да се търси и картел, който може би има, може би няма и трудно се доказва. Но в Комисията, която ние направихме – Временната комисия за горивата, най-общо казано, се говореше за олигопол – следване на едно господстващо положение, тоест следване на водача, така да се каже, с цени. Мисля, че държавата може наистина да направи много неща на база това, което ние изслушахме. Мисля, че ние сме длъжни на потребителите, на хората за горива, но не трябва да се търси пряка връзка между производствена цена и между пазарна цена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Николов.
Трета реплика? Не виждам.
Дуплика?
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Николов, аз Ви благодаря за обяснението, което ми дадохте. Между другото, този въпрос го задавам не за първи път публично и обикновено отговорът, който получавам, е точно този, че всъщност ние не стъпваме на производствените цени, а на пазарните цени и, че всъщност пазарната цена е такава. Точно затова е работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защото, когато един продукт е по-евтин от друг, ако има реална конкуренция, неговата производствена себестойност би се отразила на пазарната му цена само в случай, че има реална конкуренция. Ето Ви ролята на Комисията за защита на конкуренцията. Защото, ако тя защитава конкуренцията, когато два продукта имат различна себестойност, те респективно ще имат и различна цена, ако печалбата при двата продукта е съобразена с пазарни принципи. Ако обаче печалбата не е съобразена с пазарни принципи, а е съобразена с някаква форма на корекции на картели, тогава те започват да имат еднаква цена, защото има договорка в картела. Да Ви го обясня – защо водим този разговор? И това е точно работа именно на Комисията за защита на конкуренцията и на никой друг, поне в тази държава няма друго. Не може Министерството на икономиката да се произнесе по този въпрос, защото това е независимата Комисия, която трябва да го прави. Така че това е точно работа на Комисията и точно те би трябвало да намерят разликите, защото това Ви е директният път, по който паричките на българите отиват директно в джобовете на големите корпорации. Всеки Божи ден всички ние си плащаме и това отива там горе, което е проблем.
И да се върна на господин Петров мисля, че се казваше. Извинявам се преди това.
Господин Петров, аз си спомням времената, извинявам се, съжалявам, ОК, извинявам се. Вижте, много добре си спомням времената, когато цените на дизела бяха съществено по-ниски. Под съществено смятам 60% от цената на бензина и те дълго време бяха такива – десетилетия наред. Има държави, в които те и сега са такива. Така че да ме убеждавате как това – да, малка била разликата, пък имали добавки. Е тъй де, затова говорим. Говорим за комбинацията между двете Ви изказвания. Затова, че едни добавки и един непазарен принцип всъщност правят цената на дизела такъв, какъвто е. За мен това е един от прекия... И тук държавата не работи. Не само тази държава. Аз съм убеден, че международните корпорации са достатъчно силни, за да подчинят която и да е било държава, особено в Европа, за съжаление. Ето там е проблемът. И за мен проблемът е принципен, защото той касае всеки български гражданин. Защото 20 ст. разлика в цената на дизела би спестило огромни пари за българските граждани и респективно би намалило печалбите на едни фирми, които имат огромни печалби. Ама огромни. Фалирала рафинерия аз досега не знам. Ето това е механизмът, по който не фалират рафинерии, но фалират граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кутев. (Ръкопляскания от групата на „БСП за България“)
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България): Колеги, ще се опитам да бъда както винаги много кратък и да се върнем въобще на темата. Както току-що каза Жельо Бойчев – откъде тръгнахме и докъде стигнахме.
Общо взето, ако трябва да се върнем на темата дизел –бензин и картели по-добре да помолим господин Марешки да вземе думата. (Шум и смях) Защото доста любители се изказаха, но професионализмът го няма там, виждам.
Няколко думи. Първо, една забележка към госпожа Ненкова и към ръководството. Нормално е, когато изслушваме такъв отчет, Вие сте колективен орган и тук трябва да бъде цялото Ви ръководство, включително и в Комисията, цялото ръководство. Ние не приемаме вашия отчет, ние приемаме отчета на Комисията. А тази Комисия е гласувана тук в тази зала. Това е просто приятелски съвет. При предишния ръководител така беше.
Второ, може би най-важното, което искам да изкоментирам и което касае бизнес средата. Натоварването на Комисията в областта „Закон за обществени поръчки“ става все по-голяма и това го има в Доклада. По новия ЗОП процедурата е доста тежка и в момента имаме процедури, които реално се точат по година и половина, две. Губим европейски пари. Когато се провежда една процедура, продължава няколко месеца, след това започват обжалванията. Примери колкото искате – вземете и ТОЛ системата. Отиват още пет – шест месеца. След което започва обжалването в съда, отиват още няколко месеца и практически българският бизнес при усвояването на пари по Закона за обществените поръчки между една година и две години отиват.
Тук не обвинявам КЗК, защото натоварването е голямо. Това е в Комисия и Ви е предложено. Вие общо взето сте орган, избран в този парламент, и, за съжаление, няма на кой да се оплачете – трябва да се оплачете на нас, за да Ви помогнем. Щатове ли Ви трябват, какво Ви трябва – не знам, но това не може да продължава, пречите на нормалната работа на българския бизнес. Кажете с какво да Ви помогнем!
И последната, трета точка, която си бях записал, а това е най-големият проблем, който все пак по време на тройната коалиция, ако не се лъжа, по едно от изискванията на Европейския съюз преди влизането ни в него, беше създаването на Комисия за защита на конкуренцията. Но все пак тя беше планирана като орган, който се бори срещу картелите и монополите. Никой тогава не си представяше, че тя ще се превърне в първа съдебна инстанция по Закона за обществените поръчки. В момента 90% от цялата работа на тази Комисия, която беше създадена за друго, е само по Закона за обществените поръчки. Струва си да се дебатира по тази тема. Тя е сериозна тема. Тя е тежка тема – тема на политическо решение, отново да се помисли така ли ще продължим и в бъдеще. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Реплики? Реплика или изказване?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля, от място): Изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да дадем първо думата на госпожа Ненкова.
Заповядайте, госпожо Ненкова.
ЮЛИЯ НЕНКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В отговор на критиките, които чух току-що, първо да започна с картела в горивата.
Проверката по наличието на картел в горивата е започнала още през 2012 г. и новоназначената Комисия за защита на конкуренцията не е събирала нови доказателства. Това, което беше констатирано в хода на проверката, беше обмен на информация на текущи цени между играчите на този пазар – знаете кои са: „Лукойл“, „НИС-петрол“, „Петрол“, „Еко-България“, да не ги изброявам, общо седем на брой. Действително аз направих изявление, че имаме наличие и констатиран обмен на информация за текущи цени, но Вие добре знаете, че текущите цени по бензиностанциите са изложени на самото табло, така че за никого не е тайна какви са цените на петрола и на дизела в конкретния момент. След като се предяви твърдение за нарушение, искам да кажа, че това е първата фаза от едно производство, което се състои, първо, в предявяване на нарушение, след това на изслушване на страните в открито заседание. В хода на откритото заседание не съм казала, че адвокатите са спечелили делото. Това е превратно тълкуване на моите думи. Казах, че в хода на производството по доказване наличието на картел или не, бяха призовани страните като се доказа, че обменът на информация, извършен между заинтересованите страни, е бил по отношение на цени, а не на ценова политика и на пазарни дялове, каквито изисква законът. Поради това Комисията констатира, че няма наличие на забранено споразумение или споразумение, което да има антиконкурентен ефект. Изискването на закона е да има антиконкурентен ефект. В случая такъв антиконкурентен ефект няма.
Още повече когато говорим за картел, трябва да си прочетем закона, за да видим какво е картел. Това е забранено споразумение, съгласувана практика, която в конкретния случай, пак казвам, Европейската комисия и Европейският съд в своята практика, са приели, че не е налице забранено споразумение или забранена съгласувана практика, когато се касае за бъдеще – има само, когато се касае за бъдещи цени, пазарни дялове и други компоненти, които се изискват от Закона за защита на конкуренцията. Така че неправилно се тълкуват моите думи.
По отношение на Закона за обществените поръчки, искам да кажа, че във всички европейски държави – членки на Европейския съюз, като първа инстанция се разглеждат актовете, които се обжалват по Закона за обществените поръчки, актовете на възложителите. Ще Ви изброя страните – Франция, Румъния и Германия. Усещането, че има много поръчки. Това е така, защото Вие знаете, че се измени тарифата и това даде възможност на всички страни – дали имат правно основание за това, или не, да обжалват за каквото си помислят една обществена поръчка. Първо, това го дава като възможност законът. Второ, някой път се спекулира – това в правото се нарича „злоупотреба с право“.
Ние в България не сме изключение – като първа инстанция да се разглеждат актовете на възложителя в Комисията за защита на конкуренцията, тоест един независим държавен орган. В противен случай би се получила една разнородна практика, а Комисията има уеднаквена практика. Искам да подчертая, че Комисията в рамките на 10 месеца свърши толкова работа, колкото за 5 години не е свършила предишната комисия. Нищо лошо не искам да кажа за колегата, но, разберете, 1500 преписки по Закона за обществените поръчки, като искам да кажа, че няма решение на Комисията за защита на конкуренцията, което да е под 60 страници. Това е изключително тежък труд. Фактът, че актовете на Комисията са законосъобразни и се съобразяват с европейската и с българската практика е, че само 5,5% са отменени от Върховния административен съд. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ненкова.
За изказване – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми представители на Комисията, уважаеми господин Гечев и господин Кънев! Тук сме, винаги ще бъдем тук професионалистите и прагматиците в различни области.
Ако Ви изглеждам насинен и леко подут, това не е от боя, който ям от картела, който го няма в България, или от подвластните му институции. Това е, защото докато слушах уважаемия господин Гечев, си удрях шамари, щипех се и се опитвах да разбера сънувам или не. Това, което трябваше да кажа аз, на 100% го каза преди мен господин Гечев и ще трябва да свиквам, защото ако в момента, не дай си Боже, се сменят управляващите, и управляващи станат от БСП, същото, което каза господин Гечев, ще го каже някой от тази част на залата. А обратното становище, което сега чуваме от тази част на залата, ще го чуем от другата страна.
Но фактите са такива, каквито са, и няма значение дали сме опозиция, или управляващи – ние трябва да защитаваме интересите на българския народ, българския бизнес и българската държава.
За да не повтарям 100% словата на господин Гечев, които абсолютно подкрепям, ще Ви дам примери само от последните дни. Никой не търпи губещо предприятие. Никой акционер не търпи управляващ, който държи предприятието му на загуба, и то дълги години, и всички други неща, които се казаха – няма да ги повтарям. Вчера цената на дизела в Бургас, където се произвежда в рафинерията на „Лукойл“, е с 2 стотинки и нещо по-ниска от цената, пренесена на 500 км на същата компания в Благоевград – в тяхната база в Благоевград, като има 4-5 стотинки транспортни разходи и 2 стотинки по-ниска цена. Това разследвано ли е? Как се получават тези магии?
След като цената на едро в същия този регион в Благоевград, на същата тази компания е по-ниска, в същия този регион цените на дребно са по-високи. И никой не излиза да обяснява защо в момента в една и съща компания цените в един регион са с 40 стотинки разлика спрямо друг регион. Не 4 стотинки, много правилно чухте – днес цените в един регион в една верига бензиностанции има 40 стотинки разлика спрямо същата верига в друг регион. И това не е свързано нито с моето присъствие в тези региони, нито с присъствието на някой друг, защото и в различните региони или има, или няма наши бензиностанции. Така че явно не е това причината, не може това да е оправданието.
Някой трябва да излезе и да обясни на българския народ в районите, където е 40 ст. по-скъпо, защо го ограбват. А ограбват ли също и МВР, болниците, поликлиниките, училищата? Остават ли пари за нашите учители, лекари, пенсионери, заради… Вчера в БНТ казах една думичка, сега не знам, но това си е мародерство. Как да наречем тази разлика от 40 стотинки на литър, освен мародерство?
Онзи ден ми се налагаше спешно да тръгна за Пловдив и понеже бензиностанцията ни е в другия край на София, заредих в картела. На 16 литра, защото само си накапах, за да стигна дотам, както казват хората, на 16 литра платих отгоре 8,50 лв.
Трябва да зададем някои въпроси и аз ще се концентрирам върху два.
Единият е: имаме ли информация какво се е случвало със същия този картел и със същите тези държавни органи, които са разследвали подобно поведение на същите фирми в Румъния и какви са заключенията там? Предполагам, че са ползвани същите адвокати.
И вторият въпрос, за да не се учудваме защо се случват така нещата: има ли назначения в Комисията, които да са директни бивши служители, или свързани лица с фирми от картела?
Това са двата въпроса, на които ще ми е интересно да науча отговора. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
Реплики?
Изказване?
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
И аз имам въпрос към председателя на КЗК, който също е свързан с картелите за горива и по-точно с картела на контрабандния внос на горива. Ще Ви дам един пример. В предишния парламент имаше една комисия, която се занимаваше точно с този въпрос. Съществуваха няколко тези, че складовете оскъпявали. Оказа се, че от 1 до 3 стотинки оскъпяват, но не са постигнали цена от 3 стотинки, все още са на стотинка и половина, тоест при 2,20 лв., една стотинка и половина явно е оскъпяването.
Тогава поканихме хора от всички представителства и браншове и дойде тук шефът на една от най-големите напоследък компании, която не членува в петролна и газова асоциация – „Сакса”. Това е човек, който преди десет години е имал милион и половина оборот, сега има милиард и половина. Както се казва: Цветан Василев е детска градина в сравнение с него. Всяка година сто процента ръст, сто процента ръст, но на човека му се отдава това нещо. Законен търговец, легитимен, със складове. Едни от най-големите, най-модерните в София и в Русе. Този човек издържа фирма, декларира доходи, плаща добри заплати. Съхранява гориво в базата в Русе, съхранява в София. Има лиценз за продажба на горива на НАТО, на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи.
Този човек сам внася горивото, сам го съхранява и продава. Продава на 360 бензиностанции, които са от три световни вериги – едната е ОМV, другата е „Еко“, третата беше „Шел“. Освен на тези 360 бензиностанции този човек,, неговото гориво, което е закупил, внесъл, съхранява, продава го на 360 и на своите 24 бензиностанции. Или грубо към онзи момент той продаваше гориво, което е внесъл и съхранява, на 384 бензиностанции.
Освен на тези бензиностанции, той продаваше на едни 12 на една Варненска фирма. Оказа се, че неговото гориво на неговите бензиностанции и на другите 360, е по-скъпо, отколкото неговото гориво на тези 12 бензиностанции. На въпроса: „Как стана така, че Вие на собствените си бензиностанции продавате собственото си гориво по-скъпо, отколкото Вашето някой друг?“, той не можа да даде отговор. Аз се надявам КЗК да даде този отговор, защото очевидно горивото, като е влязло и излязло от складовете, е на една обща цена.
И за сведение на хората в залата, които може би са се объркали, представете си, че имаме пет души търговци на една улица с квартални магазинчета. И петте хора купуват от „Метро“. Може ли да купиш от „Метро“ стока и после в кварталния магазин да я продадеш по-евтино, отколкото си я купил в „Метро“? Защото точно това се случи с горивата, които тази Варненска фирма продава на своите бензиностанции на по-ниски цени, отколкото човекът, който им е продал на тях горивото.
Нещо се случва по веригата. Аз не знам какво е. Чакам КЗК да отговори, защото тя може би би могла да направи този анализ.
Казвам го, защото когато правим анализ трябва да сме обективни. Ако влезете в една карта, казва се Fuelo.net, и видите как са оцветени цените на горивата в България, всеки, който не е далтонист и разпознава цветовете, ще разбере, че от Русе има огромен внос на горива, които по евтини цени заливат голяма част от страната. Там, където не са успели да се реализират тези горива, цените са други. Вие ми кажете къде отива разликата и дали този ресурс от един милиард не е добре да влезе в бюджета? А които са виновни по веригата нека си понесат цялата отговорност.
Въпросът ми е към КЗК. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Реплики?
Реплика – господин Марешки, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че трябва да си защитаваме парите, които получаваме от картела, но все пак нека да сме точни.
Никога, понеже ставаше дума за една Варненска бензиностанция, никога тази Варненска бензиностанция, няма да Ви казвам „уважаеми“, господин Ревизоро Димитров, не е продавала на по-ниски цени от покупните от „Сакса“ и от другите доставчици, включително „Лукойл“ и другите доставчици в страната. А това, че бензиностанциите на въпросния търговец на едро правят може би 30 пъти по-нисък оборот от тези Варненски, за които говорите, е нормално другите да са по-печеливши и по-рентабилни. Това си го запишете, но е трябвало да го учите навремето, а не когато сте си губили времето – и Вашето, и на държавата в институциите, където сте били. Защото можем да поканим следващия път хора, които са Ви били колеги в тези институции, да Ви кажат за делата, които сте ги творили.
Всъщност, като сте били там, защо не го намерихте този милиард, когато Марешки не е бил в търговията с горива? Защото толкова можете, а може би и толкова искате. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
Втора реплика?
За дуплика – господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Ще трябва да отговоря. Когато аз съм пазел държавата, други са богатеели. Всеки си е направил своя избор. Не считам, че някои са по-недостойни, други по-достойни. Да бяхте и Вие тогава, ще видим как ще се справите.
По отношение на фирмите и разни картели, аз имам снимки от митничари, защото аз съм ги назначавал преди 15 години, но те и до ден-днешен се отнасят с уважение към мен. Дойдоха в Комисията при предишния парламент и ми дадоха снимки на цистерни от Варненска фирма, които пълнят в един данъчен склад, по документи се води, че отиват в друг данъчен склад, без да се разтоварва горивото отива някъде по бензиностанциите. Това не е злоупотреба на фирмата, а е злоупотреба на втория данъчен склад, който манипулира уредите. Този сигнал своевременно съм го представил в Специализираната прокуратура, не съм занимавал никога медиите с този въпрос. Така че това, което мога аз да направя, съм направил тогава.
Когато обаче някой излиза на тази трибуна и говори: „Едните са добри, другите са лоши“, нека да каже обективно, ако някой има 24 бензиностанции или 12, а друг има 30, то другият е монополист. Но ако аз имам само една аптека, а другият има 200 или 300, какъв е той спрямо мен? Нека аршинът да не бъде различен. Ако имаш право на 4, но си регистрирал под една или друга форма, не незаконно, 200 – 250 аптеки, а друг има само една, той не се ли счита в неравнопоставено отношение спрямо теб? В този град има две аптеки, аз имам едната, а друг има 250 в страната. Тогава този проблем не го забелязваме.
Комисията за защита на конкуренцията е органът, единственият, легитимният, който би могъл да се произнесе. Всички ние можем да имаме мнения, можем да имаме становища, но КЗК е органът, който, между другото, много правилно реши, че когато 90 към 10 процента е било производството – родно спрямо чуждо, не е имало картел, при 80 към 20 – не е имало проблем, сега е 60 към 40 според официални данни, но истинското положение е друго. Нашето производство е 43%, другото е внос. Благодаря. (Парламентарната група на „Воля“ напуска пленарната зала. Народният представител Веселин Марешки оставя на трибуната блистер и репликира изказващия се: „Пий си хапчетата!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Марешки, моля Ви!
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Неучтивото, некоректното отношение е нещо, което всеки би могъл да демонстрира.
Призовавам колегите да не се обиждат. Човекът толкова може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров. (Ръкопляскания от дясно.)
Други изказвания?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Забележка няма ли да направите за това, което се случи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Биков, заповядайте.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Вчера в Европейския парламент премина изслушването на кандидата за еврокомисар от страна на България госпожа Мария Габриел.
По всеобща оценка и на европейските медии, и на европейските депутати, и на основните политически партии в Европейския съюз нейното представяне е преминало не просто успешно, но и блестящо, като към нея… (Шум и реплики.)
Да, декларация е! Декларация е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Декларация ли е, господин Биков?
ТОМА БИКОВ: Да, декларация е. Иначе, не вярвам КЗК да има отношение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Декларация от името на парламентарна група.
ТОМА БИКОВ: Съжалявам, затова поисках думата.
Изслушването на госпожа Габриел беше признато за успешно от всички европейски фактори и от обществеността, която се интересува от тази тема.
В същото време госпожа Габриел беше подкрепена още при номинацията си от вицепрезидента госпожа Йотова – дългогодишен евродепутат от Българската социалистическа партия, от Партията на европейските социалисти.
В свое изказване господин Александър Симов, депутат от БСП, нарича госпожа Габриел „куха лейка“. Това е ден след изслушването. „Куха лейка“, „кумица“, „снахица“ и така нататък – термини, които не ми се иска да цитирам дословно.
Проблемът е политически и той е проблем на БСП, но е и проблем на България, защото на БСП първата дума от името й е „Българска“.
Аз призовавам госпожа Йотова да вземе отношение по избора на госпожа Габриел, за да чуем каква е позицията на Българската социалистическа партия. Това е позицията на евродепутатите, които вчера не зададоха нито един въпрос на госпожа Габриел и не отправиха нито една критика към нея. Това е позицията на вицепрезидента, излъчен от БСП – госпожа Йотова, която определи госпожа Габриел като работохолик и изключително подходяща кандидатура за България или е позицията на господин Симов, който определя госпожа Габриел като „куха лейка“?
Това е хроничен проблем на БСП – БСП се държи по един начин в Европа, и това е традиционно. В Европа се държат по европейски, в България се държат по коренно различен начин. Ставахме свидетели на подобно отношение и по време на предизборната кампания, когато в България се говореше за спиране на санкциите срещу Русия и подобни обещания, а в Европа санкциите се подкрепяха от служебното правителство, назначено от президента и излъчено от БСП.
Говореше се тук срещу СЕТА, там СЕТА се подкрепяше.
Затова питам още веднъж: каква е позицията на БСП и кога БСП ще има единна позиция, както в България, така и в Европа?
Много е лесно да разпъваме ветрилото, да очерняме на всичкото отгоре един човек, който току-що е избран за европейски комисар, един човек, който се ползва с добра репутация в Европейския парламент и тук, в България, да използваме езика на омразата. Хайде, и аз да заговоря като Вас, защото това е език на омразата: „куха лейка“, „шуробаджанашки капитализъм“.
Шуробаджаначеството не е продукт на капитализма, а на феодализма – първо. И той процъфтяваше най-вече в социализма, между другото. Цели родове има във Вашата партия, които векове вече се занимават с политика. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Още веднъж ще призова: имайте единна позиция. Очакваме госпожа Нинова да избере с кого се солидаризира.
Нарочно споменах господин Симов, за да има право на лично обяснение. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има право на декларация от името на парламентарна група, ако искате, господин Симов. След декларация нямате право на лично обяснение.
Заповядайте, от името на парламентарна група, ако искате да кажете нещо. (Шум и реплики.)
Продължаваме с дебатите.
Подгответе, ако искате, декларация за утре. (Шум и реплики, провиквания.)
Добре, по начина на водене – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, вземам думата по начина на водене, за да Ви посъветвам, когато някой депутат се изказва в тази зала, най-малкото да следи какво точно съм казал, тъй като думите „куха лейка“ аз не съм използвал.
Господин Биков обаче – може би ще ми разрешите да имам право да имам собствено мнение по отношение на госпожа Габриел и на нейното представяне. (Силен шум, реплики, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, че имате право, но – към мен!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Надявам се, че все още има демокрация в тази зала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Но, господин Симов, към мен, ако имате някаква забележка.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Надявам се, че демокрация в тази зала има, госпожа Караянчева!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, че има демокрация, но по начина на водене – към мен!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: И аз имам право да изкажа своето мнение, независимо от това какво си въобразява парламентарната група на ГЕРБ, но понеже все пак имаше няколко неверни факта, ние не сме подкрепяли СЕТА и никога няма да я подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, колега!
Ще Ви отнема думата!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Добре. Моля Ви се, контролирайте депутатите от ГЕРБ, повече им идват емоциите напоследък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Симов. Ще се постарая.
Заповядайте, госпожо Дукова, по начина на водене.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вървеше един дебат с изключителна същност и съдържание, госпожо Председател. Може би грешката е в това, че трябваше да бъде четена декларация. Помислихме, че е изказване, а тя предизвика тези бурни реакции.
Госпожо Председател, когато говорим за единение в някои сфери, не допускайте наистина този език на омразата. Иначе напоследък стана ми симпатичен господин Симов, защото имаше въздържание в последните дни…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Дукова, към мен, ако обичате!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Не, не! Това е по начина на водене!
Диктувайки партийната, как да кажа, агресия, от тази трибуна не си позволявайте нито самоволни рецитации, нито лични подходи и обиди.
Интелигентен човек не би могъл по този начин… И вече в мен, госпожо Председател, се събуждат дълбоки съмнения, аджеба, ако мога да употребя тази българска дума, госпожо Председател, колко интелигентен сте Вие, господин Симов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, госпожо Дукова! Ще Ви отнема думата. Моля Ви! (Силен шум, реплики и провиквания.)
СНЕЖАНА ДУКОВА: Въпросът ми е риторичен, защото, госпожо Председател, аз знам отговора. (Народният представител Снежана Дукова говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви! Ще Ви отнема думата!
Благодаря Ви, уважаема госпожо Дукова.
Продължаваме с дебата. (Шум, реплики, провиквания.)
Продължаваме с дебата!
Имаше процедура по начина на водене, колеги. Вижте си Правилника.
Нека продължим с дебата. Имаше призив за успокояване на страстите.
Моля да продължим, утре ще имате възможност за декларация. Утре ще имате възможност за декларация, господин Симов. Сигурна съм, че ще я представите добре.
По начина на водене – не.
Господин Иванов, повече по начина на водене няма да давам думата.
Продължаваме дебата по темата.
Господин Ерменков, заповядайте, по темата за КЗК.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Питам къде е председателката на Комисията за защита на конкуренцията, защото не я виждам в залата? Или може би тя наистина се има за самодостатъчна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, поканете госпожа Ненкова в залата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Както разбрахме, Комисия има от десет месеца, а преди това пет години не е имало такава. Цитирам я. Тя го каза лично тук, леко парафразирано.
И да имах някакви съмнения как да гласувам по този Доклад, след нейното изказване няма как да гласувам по друг начин, освен „против“. Не за нещо друго, а защото когато един председател на комисия прави изявление, че има картел, а след това заявява, че няма картел, в един от двата случая поне трябва да се извини, че е сбъркал. Най-малкото това трябва да направи, а не да се крие зад адвокати, терминология, европейско право или каквото и да било друго. Когато на един председател на комисия му се подава ръка, за да се решат въпросите, които наистина са огромни и могат да затруднят в България усвояването на европейски средства по линия на обществените поръчки, когато се обръща внимание, че Комисията в момента е с малък капацитет и няма как да обслужва това свое задължение, като се превръща в пречка за усвояването на тези средства, хубаво е председателят на Комисията да дойде и да каже какво точно би могло да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Председателят вече е тук.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да, видях я. Благодаря за вниманието.
Какво точно пречи на работата на Комисията, за да можем ние като законодатели да го направим? Господин Кънев точно това й предложи. Той не ѝ каза: „Защо сте толкова вредни? Защо спирате?“, а попита: „Къде Ви е болката, за да можем ние като законодатели да го оправим?“ Видимо госпожа Ненкова слуша себе си. Тя не слуша околните. Тя иска да бъде лицето на Комисията, съдържанието на Комисията и самата Комисия като цяло. Фактът, че другите членове на тази Комисия, която е колективен орган, ги няма, говори в подкрепа на онова, което аз Ви казвам.
Затова много Ви моля, обръщам се към Комисията за защита на конкуренцията, бъдете на висотата на положението, за което сме Ви избрали. Бъдете професионалисти! Загърбете личното! Не се обиждайте като малки деца, а направете необходимото в своята дейност, за да докажете Вашата полезност, и второ, бъдете инициатор на онези промени, които биха помогнали на Вашата дейност, а от тук и на България. В противен случай ще си стоим тук и ще Ви слушаме как Вие сте единствените, които работите досега, а преди Вас никой не е работил, как Вие сте безгрешните и как европейското законодателство го има в Румъния и по целия свят. Благодаря, това го знаем, и без да има такава Комисия, и без да плащаме такива заплати!
Още веднъж – призовавам Ви към малко смирение и към малко повече професионализъм. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, виждаме от Вас и от Вашите колеги доста голяма агресия към тази Комисия. Не мога да разбера защо. Да не би някакви поръчки да са спрени, които не трябва? Не можах да разбера.
Тук се акцентира най-много във връзка с картела и във връзка с горивата. Госпожа Ненкова е дала доста препоръки във връзка със законодателни инициативи. Можем заедно, може и Вие да ги внесете, относно по-бързото производство, за да може да бъде изпълнен Законът за обществените поръчки, което всъщност най-много затруднява Комисията със своя обем. Това може да се направи, но мисля, че то по-скоро е административно, тоест увеличаване на капацитета от гледна точка на хора, за да могат да се обработват нещата по-бързо. Знаете, че ние променихме Закона за защита на конкуренцията, за да направим по-бързо производството. Мисля, че донякъде това е постигнато. В доклада се показва какъв обем работа е свършен за конкретно време.
Мисля, че тази агресия е излишна. Ние трябва да помогнем на тази Комисия да бъде достатъчно независим орган и достатъчно правоприлагащ от гледна точка на конкуренцията, защото всяка липса на решение или неправилно решение ще рефлектира върху потребителите и конкретно дори на нас и на авторитета на държавата.
Трябва да помислим за тези неща, но пак казвам – има предложения. Те са в архива на Народното събрание. Всеки може да се възползва от тях. Лично госпожа Ненкова ги е правила. Мисля, че тази агресия е излишна. По-добрият вариант е да търсим конструктивност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Други реплики? Няма.
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, ако аз съм имал някакви притеснения и лични отношения към Комисията, щях да декларирам конфликт на интереси. Нямам такива. Поръчки не управлявам. Не съм и управляващ, за да управлявам тези поръчки. Вие ги правите тези работи. Ние като опозиция нямаме достъп до това нещо. Нямаме и желание да го правим, оставете другото. (Оживление в ГЕРБ.)
А сега – две изречения по същество.
Първо, днес обсъждаме доклада на Комисията, а не картелните съображения, но ги превърнахме в централна тема. Това ми беше една от молбите. Ако в началото председателката беше казала: „Допуснахме грешка, прибързахме“, сигурно нямаше да стигаме до този диалог.
Второ, няма агресия. Това, че има неприемане на начина, по който се изказват някои неща от председателката на Комисията, е така. Не съм доволен от начина, по който се говореше, и изразих своето недоволство.
По повод на Вашето конструктивно предложение – да окажем помощ на Комисията, мисля, че точно с това завърших. Очаквахме от тази Комисия да ни каже с какво да й помогнем, за да й бъдем полезни. Човек може да помогне само на някого, който иска да му се помогне, но добро на никого насила не можеш да направиш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Ще изчета отново Проекта за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.“
Моля, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 84, против 50, въздържали се 8.
Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. е приет.
Колеги, днес приключихме с дневния ред.
Утре – редовно заседание. Първа точка – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет.
Поради изчерпване на дневния ред за днес закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,34 ч.)Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Стоян Мирчев
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания