Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 28 юли 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
28/07/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Нигяр Джафер

Секретари: Филип Попов и Николай Александров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги! Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.
Съобщение.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че на основание чл. 63, ал. 1 от Закона Министерският съвет е приел Решение за изменение на Решение № 707 на Министерския съвет от 2014 г. за прекратяването на участието на формирования и военнослужещи от въоръжените сили на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността – ISAF, в Афганистан и за разрешаване участието на до 110 военнослужещи с личното им въоръжение, екипировка и военна техника от Въоръжените сили на Република България в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан. Уведомлението е постъпило на 27 юли 2017 г. с вх. № 702 00 30 и е предоставено на Комисията по отбрана.
На 26 юли 2017 г. е постъпил аналитичен доклад относно резултатите от проведено от Националния център за парламентарни изследвания емпирично, социологическо изследване на тема „Обществени нагласи към държавната администрация и предлаганите административни услуги“. Материалът е предоставен с резолюция на председателя на Народното събрание на Комисията по правни въпроси, на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решение № 48-45/НС от 27 юли 2017 г., относно обявяване на Даниела Добрева Димитрова за народен представител от Осми изборен район – Добрички.
С писмо, вх. № 02-65/НС от 26 юли 2017 г., на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 юли 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията на Република България, са прекратени пълномощията на Живко Иванов Мартинов, като народен представител от Осми изборен район – Добрички, издигнат от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и четвъртото народно събрание.
„Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на Централната избирателна комисия, № 48-44/НС от 27 юли 2017 г. Централната избирателна комисия реши: обявява Даниела Добрева Димитрова, съответно с ЕГН, за народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание от листата на Политическа партия ГЕРБ, от Осми изборен район – Добрички.
Решението да се обнародва в Държавен вестник.
Моля, поканете госпожа Димитрова в залата за полагане на клетва.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания и поздравления от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.
Да Ви запозная преди това с процедурата за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание:
1. Заседанието, в което се провежда избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати, а в случая той е един.
2. Комисията по здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение от две минути.
4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3, Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а по време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.
5. След приключване на разискванията, кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси – в изложение до 10 минути.
6. Гласуването е явно – чрез компютърната система за гласуване.
7. В случаите, когато има няколко кандидати – какъвто не е случаят за длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
9. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях, което няма как да стане днес.
10. В случай, че някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове, което също е неприложимо днес.
11. В случай, че при повторно гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура по избор.
Уважаема госпожо Дариткова, имате думата да представите доклада на Комисията по здравеопазването.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин Председател! Правя процедурно предложение във връзка с Раздел VI, т. 1, второ изречение от приетите Процедурни правила за допускане в пленарната зала на професор Камен Сотиров Плочев – кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложен от името на парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на „Обединени патриоти“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, да гласуваме предложението.
Гласували 189 народни представители: за 187, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете професор Плочев в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание

„ДОКЛАД
относно изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса

На свое извънредно заседание, проведено на 26 юли 2017 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание.
Народното събрание на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване с решение от 05 юли 2017 г. предсрочно прекрати мандата на досегашния управител на Националната здравноосигурителна каса – доктор Глинка Комитов, поради подадена от него оставка. В тази връзка беше открита публична процедура за избор от Народното събрание на нов управител на здравноосигурителния фонд.
На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването – професор Николай Петров, заместник-министърът на здравеопазването – магистър-фармацевт Лидия Нейкова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други гости.
Председателят на Комисията по здравеопазването – доктор Даниела Дариткова, информира народните представители и гостите, че на редовно заседание, проведено на 20 юли 2017 г., Комисията е извършила проверка на представените от кандидата документи във връзка с допускането до изслушване съгласно Раздел ІV, т. 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила“.
Съгласно приетите Процедурни правила беше направено запитване и постъпи отговор по изпратеното запитване за проверка на гражданството на кандидата в съответствие с изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствието на правно ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от същия закон. Постъпилият отговор – от името на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е публикуван на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
Съгласно Процедурните правила беше изпратено искане за предоставяне на информация до председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Постъпилият отговор от името на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е публикуван на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
При проверката Комисията по здравеопазването установи, че предложеният кандидат e представил всички необходими документи, посочени в раздел I, т. 2 от Процедурните правила, въз основа на което се прие единодушно решение за изслушване в Комисията по здравеопазването, да бъде допуснат професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицинските науки.
Изслушването на кандидата на 26 юли 2017 г. се проведе по реда на Раздел V от Процедурните правила. С цел осигуряването на пълна публичност и прозрачност по избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание се публикува пълният стенографски протокол от заседанието на 26 юли 2017 г.
Кандидатурата на професор доктор Камен Сотиров Плочев, доктор на медицинските науки и за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група „Обединени патриоти“, беше представена от един от вносителите – доктор Даниела Дариткова.
Посочено бе, че професор Плочев е натрупал богат професионален опит в системата на здравеопазването – 38 години, част от които в сферата на управлението на здравеопазването. Предложеният кандидат е завършил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“ в Медицинска академия, София и е придобил медицинска специалност „Инфекциозни болести“. Има присъдена научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Инфекциозни болести“ от Военномедицинска академия, София. На 27 ноември 2012 г. му е присъдена академичната длъжност „професор“ по научна специалност „Инфекциозни болести“. Придобил е следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“. Владее английски и руски език.
Професор Плочев започва работа като клиничен ординатор във Военномедицинска академия, София през 1979 г. Работи като асистент и старши асистент в клиниката по „Инфекциозни болести“ към Военномедицинска академия – София в периода 1985 – 1988 г. Бил е заместник-началник на клиника по „Инфекциозни болести“ към Военномедицинска академия, София в периода 1988 – 1991 г. и заместник-началник на „Център по имунология“, Военномедицинска академия, София в периода 1991 – 1993 г. Заемал е длъжността Началник „Център по имунология“, Военномедицинска академия, София от 1994 г. до 2000 г. и длъжността доцент, Началник клиника по „Инфекциозни болести“ към Военномедицинска академия, София от 2001 г. до 2012 г. и длъжността професор – Началник клиника по „Инфекциозни болести“ към Военномедицинска академия, София от 2013 г. до 2016 г.
От 2017 г. до настоящия момент заема академична длъжност професор – Началник катедра „Инфекциозни болести“, Военномедицинска академия, София.
Професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицинските науки, е развил богата публикационна дейност: 2 дисертационни труда, 3 монографии, 121 научни публикации в реферирани списания – от тях 6 на брой в резюмета в списания с „Impact factor“, 22 научни публикации в сборници от конференции, конгреси, 15 международни публикации, автор е на 161 научни публикации, от които 57 преди хабилитацията и 87 след хабилитацията.
В изложението си професор доктор Камен Сотиров Плочев представи своите виждания за развитието на Националната здравноосигурителна каса. Като свой основен приоритет в управлението на обществения фонд професор Плочев посочи ефективното и прозрачно управление на средствата от здравноосигурителни вноски и гарантиране на качеството на медицинската дейност. Част от приоритетите и принципите на управление на здравноосигурителния фонд, които очерта в изложението си кандидатът включват: създаване на правна регламентация за осъществяване на планови и внезапни съвместни комплексни проверки от Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравноосигурителни каси, регионалните здравни инспекции, изпълнителна агенция „Медицински одит“ и съсловните организации; поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата внася здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; прехвърляне на групи заболявания от болнична медицинска помощ в извънболнична медицинска помощ с цел оптимизиране на разходите; създаване на аналитично звено в административната структура на Националната здравноосигурителна каса, състоящо се от тясно профилирани специалисти; подобряване на контролната дейност на Фонда, включително и чрез въвеждане на лична електронна здравна карта на пациента.
В хода на изслушването председателят на Комисията по здравеопазването – доктор Даниела Дариткова, представи в резюме постъпилите въпроси от съсловната организация на Българския фармацевтичен съюз към кандидата за управител. Професор Плочев отговори на зададените въпроси от Българския фармацевтичен съюз. Кандидатът за управител на Националната здравноосигурителна каса отговори на всички зададени въпроси от членовете на Комисията по здравеопазването.
Предвид изключителната обществена значимост в системата на здравеопазването на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса, беше предоставена възможност на представители на съсловните организации да изразят устно своите становища и въпроси към кандидата.
Във връзка с проведеното заседание на 20 юли 2017 г. за проверка на представените документи за допускане на кандидата до изслушване и проведеното изслушване на допуснатия кандидат, Комисията по здравеопазването установи, че той отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността „управител“ на Националната здравноосигурителна каса.
Важно е да се отбележи, че натрупаният медицински, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него допълнителни квалификации и не на последно място високото ниво на академична подготовка, са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на обществения фонд. Предложеният кандидат притежава безупречен авторитет и много добра професионална репутация.
В хода на изслушването той изрази своята лична мотивация и готовност да участва активно, при съблюдаване на нормативно определените правомощия, в процеса на реформиране на здравноосигурителната система за постигане на финансова стабилност, оптимално функциониране на Фонда и гарантиране на качеството на оказваните медицински дейности.
Въз основа на проведеното изслушване и извършеното гласуване – единодушно с 20 гласа „за”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложената кандидатура на професор доктор Камен Сотиров Плочев – доктор на медицински науки, за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел VI от Процедурните правила, за което прилага Проект за решение, съгласно приложението към доклада.“

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:
Избира Камен Сотиров Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема д-р Дариткова.
Вие представихте и доклада, и кандидата, и проекта за решение, така че можем да преминем към следващия етап – откривам разискванията.
Заповядайте, господин Велков. (Оживление.)
Колеги, моля Ви за тишина!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Усетих лек полъх на раздвижване и порив за жест и мимика. Надявам се да не последват моето изказване.
Няма да крия, че самият аз бях изненадан, когато научих за кандидатурата на проф. Плочев, и у мен възникнаха някои въпроси. Напълно споделям това, което чухме тук за неговата професионална биография. Бих искал да кажа, че го познавам твърде добре. И той ме познава. Не правя и намек за приятелски чувства. Той е изтъкнат наш учен, доказан клиницист, с огромна практика. Според мен е и честен човек. В един момент от съвместната ни професионална биография аз съм бил и негов началник. Затова ще говоря сега и от тази позиция. Това е убягнало от вниманието на някои тук присъстващи колеги – аз бях заместник-началник на фронтовата предна болнична база от 22 болници, където тогавашният д р Плочев, беше началник на Болница за особено опасни инфекции край курорта Зелин, Ботевград. Трябва да кажа, че той винаги се е справял перфектно с онова, което му е възложено, което във всички случаи е добър атестат за сегашната кандидатура.
Същевременно си зададох следния въпрос, на който въпрос се надявам да чуя отговор тук, в залата, и то от самия проф. Плочев – как така един изтъкнат български учен, доказан специалист в областта на медицината и клиницист, без да разбира нищо от финанси, се е нагърбил с подобна задача? Защото на тези, които са вътре в темата е известно, че дейността на Здравноосигурителната каса и нейния управител е един много сложен баланс между интересите, от една страна, на лекуващите; от друга страна – на пациентите. Здравноосигурителната каса и нейната дейност са национален интерес, около който си заслужава да се обединят и мненията на депутатите.
Зададох си и другия въпрос: как честен човек като проф. Плочев, би реагирал, ако бъде направен опит за натиск, независимо дали той е политически, корпоративен или личен, в разпределението на този огромен ресурс от средства? Надявам се да чуя отговор и на този въпрос.
На практика, колеги, управителят на Здравноосигурителната каса ходи с оставката в джоба си. Тук преди малко с д-р Адемов в порядък на личен разговор, разбрах, че в 18-годишната история на Касата няма един управител, който да е изкарал повече от две години. Ако познавате Закона за здравноосигурителната каса, ще видите, че днес ще бъде избиран за управител човек, който ще изкарва мандата на досегашния управител, той е до 2020 г. Всичко това според мен са сложни въпроси, на които следва да се чуе отговор.
Искам да кажа следното – не само и единствено на базата на това, което чухме за проф. Плочев, аз ще призова моите колеги да подкрепим кандидатурата на проф. Плочев, защото точно в този момент Националната здравноосигурителна каса се нуждае от национален консенсус. И да се надяваме, че той ще върши работата в интерес на здравето на българското общество. Това е и основната й задача – тя разпределя средства, тя не лекува, но финансово осигурява процеса на медицинско осигуряване.
Аз съм сигурен, че колегите биха били склонни да подкрепят подобно предложение и ще кажа, проф. Плочев, понеже Ви виждам в залата, че ако Вие получите широка подкрепа, няма да имате над 200 гласа, ще имате 400, защото гласовете по убеждение са много по-ценни и по-скъпи от гласовете по задължение. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми проф. Плочев! Днес ние избираме управител на Националната здравноосигурителна каса. И веднага светва червената лампа – кандидатът е само един. Кандидатът да управлява 3 млрд. 400 млн. лв. е само един. Това говори, че има проблеми в тази система.
Днес аз мисля, че ние не можем да не дадем кредита на доверие на проф. Плочев. Той е смел човек и аз му го казах – да се нагърби с управлението на тази система, която е в полезрението на всички български граждани, защото ги касае, с този хаос в здравеопазването в момента, както и проф. Петров, се изисква много смелост. И вероятно трябва да си военен човек и отговорен, за да се справиш с нещата.
В същото това време ние не можем да не маркираме някои от тежките проблеми, пред които още от утре, или още от днес трябва да се заеме проф. Плочев. Това са проблемите с недостига на финансови средства. И, колеги, един парадокс – при положение че Здравната каса само за плащане на медицинска помощ, осъществена на български граждани в чужбина, дължи над 230 млн. лв., Здравната каса миналата година завършва с излишък от 1 млн. 600 хил. лв. и ги връща в държавния бюджет. Пълен парадокс!
Ние имаме диспропорция във финансирането на различните раздели – извънболнична помощ, болнична помощ, лекарствоснабдяване, особено в областта на лекарствоснабдяването, където плащането на онкологичните препарати се превръща в един бизнес, при което част от държавните средства, един път платени лекарства, се изнасят в чужбина, втори път, за сметка на неща, с които трябва да се заеме прокуратурата.
Ние имаме диспропорция в средствата, които се отделят за закупуване на медицинска помощ и то в пъти в отделните региони в България. И, както преди няколко дни, проф. Клисарова има една теза: „Не може средствата, отделени за един пациент от Варна, да бъдат в пъти по-малко от тези, отделени за един пациент в София или Пловдив“.
Мисля, че истинският дебат за състоянието на Здравноосигурителната каса ще стане след няколко месеца, когато приемаме нейния бюджет.
Искам и Ви призовавам днес да дадем доверие на проф. Плочев, за да може той да се подготви и да ни представи едно предложение за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който да ни удовлетвори и да регулира взаимоотношенията в българското здравеопазване.
Успех, проф. Плочев! Лично от мен Вие имате моето доверие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, д-р Йорданов.
Има ли реплики към изказването на д-р Йорданов? Нямаме.
Д-р Грудев, заповядайте.
ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Най-напред искам да кажа, че ще подкрепя кандидатурата на професора за управител на Националната здравноосигурителна каса и искам да декларирам, че го познавам отскоро, срещали сме се може би три или четири пъти досега.
Какво ми направи отлично впечатление?
Първо, експозето, което той направи в Комисията по здравеопазване, както той се изрази – направи един хоризонтален и вертикален разрез на състоянието на Националната здравноосигурителна каса.
Второ, приятната изненада на министъра на здравеопазване именно от това експозе. Независимо че двамата са работили дълги години заедно, министърът на здравеопазването бе приятно положително изненадан.
И трето, не по значение, това е, че цялата Комисия по здравеопазване, всички колеги единодушно подкрепихме кандидатурата на господин професора за управител на Националната здравноосигурителна каса.
Колеги, призовавам Ви всички заедно да подкрепим кандидатурата на професора. Наистина той поема върху своя здрав войнишки гръб тежката отговорност за състоянието на Националната здравноосигурителна каса, естествено със своя екип. Винаги, когато е необходимо, ние ще му съдействаме.
Господин Професоре, не се притеснявайте от цифрите – 3 млрд. 300 млн. лв. Разликата между управлението на семейния бюджет, управлението на бюджета на клиниката, която сте ръководили, и бюджета на Националната здравноосигурителна каса е само в нулите. Когато сте почтен, честен коректен – всичко е точно. Благодаря, колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, д р Грудев.
Реплики? Не виждам.
Д-р Джафер, заповядайте за изказване.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Априори всеки избор на управител на Здравната каса е натоварен с много очаквания, дори и малко надежда, че нещата ще станат по добре.
Уважаеми проф. Плочев, господин Полковник, този избор и във Вашия случай е натоварен с подобни очаквания. Всеки избор обаче поставя много въпроси и прераства в дебат за това как се управлява Касата, кой взема решенията, кой носи отговорност за тези решения, въобще въпроси за здравноосигурителния модел, за здравноосигурителната система, за нейната справедливост и солидарност и за очакванията на българските граждани, които са се осигурявали през цялото време и са редовни платци. И така 17 години. Така и днес, когато за 17-и път ще изберем управител на Здравната каса.
Впрочем не винаги този избор се е извършвал от Народното събрание. Не знам с какво подобрихме избора за управител на Здравната каса, като прехвърлихме този избор в Народното събрание, колеги от ГЕРБ, защото Вие предприехте тази стъпка. В първите години, когато Касата имаше обществен характер и се управляваше от Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, който управляваше Управителния съвет, този избор се извършваше там с конкурс между професионалисти. Народното събрание започна да избира тук публично, след много процедури и процедурни правила, управителите на Здравната каса. За съжаление обаче, те се задържат все по-кратко на поста си. Надявам се в този случай този 17-и избор да не е такъв.
Имаме огромен проблем с връщането на обществения, на публичния характер на Касата и управлението на Здравната каса. Връщане на трипартитния принцип на управление, защото това беше замисълът преди 17-18 години. Одържавяването на Касата, администрирането, централизирането явно не доведоха до повишаване на качеството на медицинската услуга. Не доведоха и до намаляване на финансовия дефицит на Касата.
Поздравления, проф. Плочев, за идеите Ви, които представихте в концепцията за създаване на аналитично звено, защото е важно проблемите да се хващат навреме и да се предвижда развитието на тенденциите, а не обратното – да се върви постфактум след събитията и да се търсят решения, които изглеждат безсмислени.
Поздравления за това, че искате да направите бордове по специалности и да ползвате специалисти, които са подчинени и зависими само от Касата, а не на други лобистки интереси. Поздравления за прогенеричната насоченост в лекарствената политика, която планирате.
Сигурна съм, че няма да направите втори център на управление в здравеопазването и няма да се конфронтирате, защото сте човек на субординацията. Кажете обаче истината за финансовото състояние на Здравната каса, за това, че тя генерира дефицит, защото манипулацията, финансовата еквилибристика, че Здравната каса няма дефицит, служи за политико-управленски цели, но не дава необходимата свобода Вие да отстоявате важните решения – решенията, които смятате, че са важни и трябва да се приемат.
Ние ще настояваме за ефикасно харчене на парите на здравноосигурените лица. Ще настояваме за контрол и прозрачност, но и за предвидимост за договорните партньори, защото не може да се работи в среда, в която не се знае колко са парите на болниците и какви са възможностите. Ще настояваме за осигуряване на равнопоставеност и преодоляване на регионалните дисбаланси, защото днес на територията на България няма равнопоставен достъп до здравна грижа. Ще настояваме за поощряване на профилактиката, на скрининга и ранната диагностика, защото няма здравна система, която да може да си позволи да дава стотици милиони за късно лечение, което е с много висока лична и обществена цена. Ще настояваме за демонополизация, но това е нещо, което не очакваме от Вас, а от управляващата коалиция.
И отново препотвърждаваме, че ще подкрепим безрезервно едно подобно решение. Оправдайте очакванията! Бъдете почтен, какъвто казват, че сте! Бъдете част от решенията в проблемите в здравеопазването, а не част от проблемите и задълбочаващите се тенденции – негативни по отношение на заболеваемост и дефицит.
Ще подкрепим кандидатурата на проф. Плочев. Това е и нашият кредит на доверие. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, д р Джафер.
Реплики? Няма.
Заповядайте, д-р Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Групата на „Обединени патриоти“ също ще подкрепи кандидатурата на проф. Плочев.
Ще бъда максимално кратък. В Комисията зададохме въпроси, доволни сме от отговора. Проф. Плочев поема тази тежка отговорност на една недофинансирана система. Аз дадох примера, че в България при 7-милионно население бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е от 3 млрд. 400-500 млн. лв., което означава, че Касата разполага за един български гражданин на годината с 500 лв. за неговото здравеопазване, в което влиза таксата към джипито, имунизационен календар, профилактика, болнична помощ и всичко. Давам за пример една държава от Вишеградската четворка – Словения. Двумилионната Словения разполага с 5 млрд. евро бюджет на Здравната каса, което значи 10 млрд. лв., което означава 5000 лв. на един словенски гражданин. Тоест бюджетът на Здравната каса на Словения е 10 пъти по-голям спрямо съответния гражданин, спрямо България.
Разбираме колко е тежка задачата на проф. Плочев. Към него имам две пожелания: след избора евентуално, първо, спешно да убеди надзора на Касата, че максимално бързо трябва да се платят вече над 40 милиона надлимитна дейност на българските болници, която вече е изработена и проверена и, второ, перманентно да засили контрола на Касата спрямо болниците, за да не се получават допълнителни източвания на този и без това недостатъчен финансов обществен ресурс. Благодаря.
Благодаря, д-р Поповски.
Реплики? Не виждам.
Доктор Адемов, заповядайте за изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители, уважаеми проф. Плочев! Вече стана ясно, че нашата парламентарна група ще подкрепи кандидатурата на проф. Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Независимо че сме в опозиция, ние сме убедени, че решаването на тежките проблеми в сектор „Здравеопазване“ минава през търсене на консенсус, минава през това да се обединим около надпартийни решения и предложения в този сектор. Всички опити за индивидуална акция в тази сфера досега се увенчаха с неуспех, затова искаме да търсим консенсус за решаването на тежките проблеми в този сектор.
Искам да припомня, че в момента избираме 16-и управител на Националната здравноосигурителна каса в рамките на 18-годишната история на Националната здравноосигурителна каса, което означава, че този пост е изключително проветрив, изключително неустойчив по няколко причини.
На първо място, уважаеми проф. Плочев, системата на здравното осигуряване и на здравеопазването като цяло в България е заразена от бацила на недоверието, от бацила на хроничното недофинансиране и от факта, че независимо от взетите мерки бюджетният дефицит в системата се увеличава непрекъснато.
Във Вашия мандат Вие ще продължите да работите в условия на финансов дефицит, защото този състав на Народното събрание, се надявам, да не приема бюджети с дефицит още в старта на финансовата година.
Вие сте опитен инфекционист, Вие сте човек, който владее инструментариума на диагностичните процедури, естествено, владеете и инструментариума на лечебните процедури, затова съм убеден и обладан от надеждата, че ще се справите с този бацил, защото имате опита, експертизата, имате вече и доверието на Народното събрание. Искам да подчертая, че това е доверие в аванс. Ние ще следим внимателно това, което Вие и Вашият екип ще продължите да упражнявате като управленски екип в НЗОК.
Искам да обърна внимание на факта, че в Закона за здравното осигуряване правомощията на управителя на НЗОК са изредени в 17 точки. Прочетете ги точно, вероятно Вие вече ги знаете наизуст. В тези 17 точки Вие имате ролята само на изпълнител. Идеи, политики, такива неща са извън правомощията на управителя. Вие ще работите в условия на финансов дефицит, на очаквания прогнозните бюджети адекватно и гъвкаво да се разпределят спрямо очакванията на болните граждани в България. Очакванията на хората винаги са повече от финансовите възможности. Това е част от предизвикателствата.
Убеден съм, че с усилията на всички ще се опитаме заедно с Вас да направим Националната здравноосигурителна каса работеща институция, която да възвърне доверието. Само че това не зависи единствено и само от индивидуалните качества на управителя, зависи от волята на Народното събрание, зависи от законодателната рамка, зависи и от бюджетите, които приемаме тук.
В този смисъл понеже всички условия, които изброих, не са адекватни на очакванията, има огромно разминаване между желанието на управителя и възможности, които Народното събрание дава на самия управител.
В Надзорния съвет на Касата, който взема решенията, Вие имате право само на съвещателен глас, изпълнявате това, което казва Надзорният съвет на Касата, а в същия момент носите отговорност. Сега Ви натоварваме с отговорност, а Надзорният съвет на Касата взема решенията.
Молбата ми е – нека наново, господин Министър, да разгледаме всички тези взаимоотношения, за да дадем възможност на новия управител на Националната здравноосигурителна каса да се справи с огромните предизвикателства пред сектор „Здравеопазване“.
Пожелавам Ви успех, господин Професор!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, д-р Адемов.
Господин Панчев, заповядайте за изказване.
СПАС ПАНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, проф. Плочев, колеги! Рядко в залата сме толкова единни и в оценката, и в желанието да подкрепим една идея, която в случая не е партийна, а според мен е идея заради професионализма и качествата, които притежава проф. Плочев.
Според мен дългогодишната съвместна работа с министъра на здравеопазването е отлична възможност да има добър тандем в перспективите и дейността на Националната здравноосигурителна каса.
Хубаво е, проф. Плочев, че Вие ще получите подкрепата и на управляващи, и на опозиция, защото за такава високоотговорна дейност подкрепата на парламента е много важна. Много ми се иска добрите думи, които днес се казват за Вас, да ги чуем при изтичането на мандата Ви. Убеден съм, че се нагърбвате не само с тежка задача, но и реализуема от Вас, защото имате и достатъчно административен опит, какъвто се иска в Здравната каса.
Някога, когато избирахме някого на висок пост, му възлагахме задача, поръчение. Аз се възползвам от това, че днес, за късмет, и министърът е тук – към него ще имам въпрос, и Вие сте тук, господин Плочев, като бъдещ управител на Националната здравноосигурителна каса. Една от най-задлъжнелите болници в България, да не кажа най-най, е Старозагорската многопрофилна болница. Като народен представител от Старозагорски регион съм поел ангажимент и Ви поставям тази задача да бъде една от първите, за да не Ви губя времето в Здравната каса, да си запишете и да видите какви задължения има към нея. (Шум, оживление, реплики.) На нея разчитат няколкостотин хиляди души в Старозагорска област. (Реплики, шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, за ред в залата, колеги!
СПАС ПАНЧЕВ: Надявам се, че това е подкрепа на моето желание. Благодаря на колегите.
На Вас желая от сърце успех и винаги, когато се виждаме, да се гледаме в очите не само като приятели и познати, а и като хора, които дават своето в изпълнение на задълженията към нашето общество. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев.
Има ли реплики? Няма.
Надявам се да не излязат всички депутати, чиито болници имат нужда от подкрепа от Здравната каса. (Оживление.)
Има ли други изказвания? Няма.
Професор Плочев, има въпроси към Вас.
Заповядайте.
КАМЕН ПЛОЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми депутати! Благодаря за доверието, което ми гласувате и възможността да се изправя пред Вас с огромното желание да оправдая Вашето доверие.
Преди всичко, ще трябва да отговоря на въпросите – два, и двата бяха от господин Велков.
Единият въпрос е по-лесен, другият е по-труден.
Ще започна с втория: как бих реагирал, ако ми се окаже натиск да подпиша нещо, което не е законно? Правилно ли съм разбрал въпроса? Никога не бих подписал нещо незаконно! Вижте, няма административна и политическа длъжност, която да стои над морала, в който съм възпитан и който съм изграждал в хода на своята кариера. Един такъв конфликт между морал и натиск, ще бъде в полза на морала, което означава, че ще откажа. Ако това предизвиква политически или административни сътресения, ще си подам оставката по достоен начин, без да създавам излишни коментари и напрежение в обществото. Не бива да допуснем системата да получава сътресения. Всичко трябва да се направи така, че болните да не почувстват някои различия, които може да съществуват между управление на Здравната каса, Министерството на здравеопазване или, не дай Боже, депутати.
На втория въпрос: как може един учен да се занимава с финанси? Ще си позволя да Ви отговоря на този въпрос с една много интересна история.
Всички познавате известния учен – физик Исак Нютон. Не знам дали знаете, Исак Нютон е отговарял за надзора и охраната на кралската каса. Защо кралицата е възложила тази отговорна задача на Исак Нютон?
По това време в Англия пак е имало мошеници, пак е имало хора, които са гледали да откраднат от общото и са правили една много интересна процедура – взимали са сребърни монети и са ги търкали, изтривали са ги по ръбчетата. По този начин се получавал сребърен пясък, който от монета на монета става доста сериозна сума, което е нарушило доста сериозно бюджета на Англия.
Исак Нютон прави нещо гениално – просто, но гениално. Той предлага монетите да бъдат назъбени и оттогава престава стъргането на монетите. Това кара правителството на Англия да възложи на учен да управлява финанси.
Не се правя на Исак Нютон, но искам да Ви кажа, че учените имат потенциал да мислят и нестандартно, и може да се получи нещо. (Оживление, Ръкопляскания.)
По отношение на много ценните думи, които чух от всички колеги, които се изказаха, с благодарност за доверието, което ми оказват, наистина има няколко много сериозни проблема, които поставиха и д-р Джафер, и д-р Адемов.
Вижте, в най-скоро време ще започна да Ви притеснявам. Притеснението означава, че ще идвам, ще споделям с Вас, ще казвам какво съм видял и ще Ви моля за съдействие, защото наистина само изпълнявам, но никой не ме лишава от правото да Ви информирам и да моля да обсъждаме даден проблем. Вие вече, каквото решение вземете – Надзорният съвет ще се съобразява предимно с решението на парламента, а аз – с решението на Надзорния съвет. Смятам, че този начин на контакт и взаимодействие ще бъде полезен ход в бъдещата ни дейност.
Уважаеми господа депутати! За трети път съм на тази трибуна. Първите два пъти бях като номиниран лекар, на когото българите вярват. За мен ще е огромна чест, ако третия път бъда лекар, на когото депутатите вярват! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към гласуване на:
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:
Избира Камен Спиров Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.“
Моля, гласувайте Проекта.
Гласували 206 народни представители: за 205, против няма, въздържал се 1.
Професор Плочев е избран за управител на Националната здравноосигурителна каса.
Да му честитим! (Ръкопляскания.) Да му пожелаем успех в нелеката задача!

Следваща точка е:
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.
Отново да Ви припомня правилата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация:
„1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание с решение на Народното събрание. На заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита от дискриминация, заместник-председателя и трима членове.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши други.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, а ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати за една длъжност са получили равен брой, се провежда повторно гласуване между тях.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор“.
Имате думата, уважаема госпожо Алексиева, за доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин председател, преди това искам да направя процедура. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати кандидатите за състава на Комисията за защита от дискриминация: г-жа Анна Владимирова Джумалиева, г-н Баки Хасанов Хюсеинов, г-н Орлин Димитров Колев, г-н Атанас Георгиев Мусорлиев, г-жа Златина Манолова Касърова – Дукова, г-жа Сабрие Тайфи Сапунджиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Поканете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми кандидати за състава на Комисия за защита от дискриминация!
Представям на Вашето внимание:

„ДОКЛАД
относно изслушване на кандидатите за председател, заместник- председател и членове на Комисията за защита от дискриминация

На открито заседание, проведено на 25 юли 2017 г. и излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проведе изслушване на предложените кандидати за председател, заместник- председател и членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗД, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание от 12 юли 2017 г., наричани по-нататък „Процедурни правила“.
На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии.
Председателят на комисията Красимир Велчев обяви, че са постъпили осем предложения от парламентарни групи и народни представители. Вносителите на предложението са оттеглили кандидатурата на Иван Георгиев Арнаудов за член на Комисията за защита от дискриминация. Кандидатът за член на КЗД Павлин Данков Пенков не беше представен и изслушан. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи, са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Само за кандидата Баки Хасан Хюсеинов е установена и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия.
Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно раздел I, т. 2 от Процедурните правила документи – писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискването по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация за познания и опит в областта на защитата на правата на човека и кандидатите отговарят на изискванията на Закона за защита от дискриминация за заемане на съответната длъжност.
Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на КЗД.
За председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева.
Кандидатурата на госпожа Ана Джумалиева, предложена от името на ПГ на ПП ГЕРБ от Цветан Цветанов и група народни представители, беше представена от народния представител Евгения Алексиева.
Госпожа Джумалиева притежава необходимите качества и отговаря на определените от закона изисквания за заемане на длъжността. Тя е професионалистът, за който правата, свободите и равното третиране на хората не са просто професионален ангажимент, а кауза, на която се е посветила.
Към настоящия момент Ана Джумалиева е председател на Комисията за защита от дискриминация и на тази длъжност изпълнява активно и отговорно административно-ръководни функции.
Преди това две години е била регионален представител на КЗД за област Варна, освен това е дългогодишен преподавател по международно частно право и международно морско право. От 1998 г. е магистър по право в Юридическия факултет на Техническия университет – Варна. От 2008 г. е доктор по научна специалност „Международно частно право“, а от 2010 г. по конкурс е придобила научно звание „доцент по международно частно право“. Тя е с дългогодишен опит като юрист и има богата административна практика. Посветила се е на работата за защита правата на човека и противодействие на дискриминацията. Завършила е специализиран обучителен курс по правата на човека в Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и Женевската академия за международно хуманитарно право и правата на човека през 2016 г.
Госпожа Джумалиева работи по редица теми като равенство на половете, наука и образование, упражняване правото на труд и недискриминация и други. Публикува научни трудове и ръководи докторанти. Участва като ръководител в редица проекти, изпълнявани от КЗД.
Казаното се потвърждава както от публикационната активност на госпожа Джумалиева, така и от множеството получени писма в подкрепа на кандидатурата й. Като председател на КЗД госпожа Джумалиева организира и участва в ред конференции, форуми и кръгли маси, активно работи за възлагане на КЗД на работа по различни проекти, осъществявани с подкрепата на Европейския съюз, както на национално, така и на международно ниво.
За заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на Баки Хасанов Хюсеинов.
Кандидатурата на господин Баки Хюсеинов, предложена от Драгомир Стойнев и група народни представители от ПГ на „БСП за България“, беше представена от народния представител Филип Попов.
Към настоящия момент Баки Хюсеинов е заместник-председател на Комисията. От ноември 2014 г. до момента в научната сфера е главен асистент към Института за икономически изследвания към БАН.
От 2016 г. е преподавател в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в град Пловдив с дисциплини „Европейска икономическа и социална политика“ и „Мултикултурна бизнес среда“. В неправителствения сектор той е бил председател на Международен център за социална интеграция и застъпничество в град София. Центърът се занимава с подпомагане развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското общество. Бил е заместник-министър на труда и социалната политика. През периода 2006-2009 г. към Министерския съвет е координатор на международна инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“
В местното самоуправление е бил кмет четири мандата, както и общински съветник два мандата.
Бил е председател на Сдружение с нестопанска цел „Интеграция на малцинствата“ с реализирани редица проекти в тази сфера.
От 1999 до 2014 г. е придобил научна степен д-р по икономика в Стопанска академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов. Магистър е по икономика и счетоводство. Завършил е Дипломатическия институт в Женевската академия, като е придобил сертификат „Права на човека“. Владее английски, руски и турски език. Автор е на редица научни публикации в областта на социалната политика, равните права и възможности, както и по въпросите, свързани с интеграционни и антидискриминационни политики. Активно работи като ръководител и координатор за разработване и изпълнение в Комисията на различни проекти, осъществявани с подкрепата на ЕС. Неговата кандидатура отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията.
За заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминацията е издигната кандидатурата на Орлин Димитров Колев.
Кандидатурата на Орлин Колев, предложена от народните представители Борис Ячев и Христиан Митев от ПГ на „ОП“, беше представена от народния представител Борис Ячев.
Професионалният опит и кариерата на господин Орлин Колев е в сферата на Конституционното право и защита на основните права на човека и има повече от 11 години практически и теоретичен опит.
Той е научен работник, асистент по Конституционно право от 2006 г. Понастоящем е главен асистент, която степен придобива през 2013 г. През 2012 г. защитава докторска степен по Конституционно право.
В рамките на посочения професионален опит и изнесените от него лекционни курсове в Юридическия факултет на Софийския университет, в Юридическия факултет на УНСС, в Департамент „Право“ на Нов български университет и Факултет „Полиция“ на Академия МВР предмет са основни права на човека и тяхната защита, конституционно право на Република България, конституционно правосъдие, организация на правозащитните институции и избирателни системи и процедури, автор е на редица научни публикации в сферата на защита на основните права. Господин Колев владее свободно английски и руски език, притежава редица сертификати за проведени обучения и специализации в Англия, Дания и Унгария. Предвид посочените качества, Орлин Колев ще изпълнява достойно функциите на член и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминацията.
За членове на Комисията за защита от дискриминация са издигнати кандидатурите на Атанас Георгиев Мусорлиев, Златина Манолова Касърова-Дукова и Сабрие Тайфи Сапунджиева.
Кандидатурата на Атанас Мусорлиев, предложена от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ от народните представители Волен Сидеров и Явор Нотев, беше представена от народния представител Павел Шопов.
Атанас Мусорлиев притежава квалификация, знания и умения, доказани в работата му като член на Комисията за защита от дискриминация в рамките на изтеклия мандат. Той е работил за утвърждаването на върховенството на закона, което е същността на защитата правата на човека. Неговите високи морални качества, обективност, безпристрастност, справедливост и съпричастие, са част от работата му. Той е практикуващ юрист, минал през всички етапи на съдебната кариера – бил е младши, районен и окръжен съдия, адвокат.
Притежава квалификация в сферата на медиацията, придобита в Американска агенция за международно развитие. Участвал е като съдия в квалификационен курс по право на убежище и статут на бежанците, организиран в рамките на италианското председателство на Европейския съюз, както и в квалификационен курс по патентно и авторско право в Страсбург за съдии от развиващите се страни и страните с икономика в преход. Участвал е в изборния процес като член на избирателни комисии.
Поради изложеното кандидатурата на Атанас Мусорлиев отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността член на Комисията за защита от дискриминацията.
Кандидатурата на Златина Дукова, предложена от името на ПГ на ПП ГЕРБ от Цветан Цветанов и група народни представители, беше представена от народния представител Евгения Алексиева.
Темата за правата на човека и противодействието на дискриминацията трайно присъства в работата на Златина Касърова Дукова, видно от професионалния ѝ опит. Към момента тя е член на Комисията за защита от дискриминация, изпълнява активно и отговорно служебните си задължения.
Магистър е по право от СУ „Св. Кл. Охридски“ и е с дългогодишен опит като юрист – пет години като главен юрисконсулт и 15 години като адвокат. От 2009 г. до 2012 г. е била заместник-областен управител на област Бургас. От 2007 г. до 2009 г. е била заместник-председател на Общинския съвет на гр. Бургас. Участвала е в екипа по разработване на Проекта на първия Закон за домашно насилие. Учредител и член от 2003 г. на Черноморската асоциация на жените, занимаваща се с проблеми за равните възможности на жените, професионалната им реализация и правото на достойно и равно заплащане на труда. Обучен и сертифициран медиатор и обучител по права на човека и равни възможности.
В съавторство участва в изготвянето на Мониторинг на практиките по прилагането на антидискриминационното законодателство, участва в ред конференции, форуми и кръгли маси. Работи по различни проекти, осъществявани с подкрепата на Европейския съюз.
Кандидатурата на Сабрие Сапунджиева, предложена от народния представител Хамид Хамид от ПГ на ДПС, беше представена от вносителя.
Кандидатурата отговаря на определените от Закона изисквания за заемане на длъжността член на Комисията за защита от дискриминация.
Госпожа Сабрие Сапунджиева притежава високи нравствени и професионални качества в областта на правата на човека. Била е секретар на президента на Република България по юридическите въпроси, както и два мандата заместник-министър на правосъдието на Република България. Има богат административен опит и умение за работа в колективни органи, сред които е Централната избирателна комисия и в неправителствения сектор. Участвала е в реформата на гражданското правораздаване от 2008 г. на ГПК, реформа в административното правораздаване, работила е по Проект на Световната банка в областта на правосъдието, както и по проекти на Американската агенция за международно развитие в областта на правосъдието. Има богат опит в изборното законодателство.
След представянето на кандидатурите се премина към личното представяне на кандидатите и излагане на концепциите им за работа като председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.
Доцент д-р Ана Джумалиева сподели, че нейната визия като председател за бъдещата дейност на Комисията, за да бъде утвърдена и реализирана, трябва да има подкрепата на 9-членния състав на Комисията за защита от дискриминация. Според нея Комисията за защита от дискриминация като сравнително млада и нова институция, е постигнала не малко през изминалите 10 години. Като положителна тенденция тя посочи рекордния брой решения постановени от Комисията през 2016 г. – 510.
В краткосрочен план важна стъпка ще бъде създаването на обществен съвет, който да подпомага дейността на Комисията за защита от дискриминация, включващ неправителствени организации, хора от научните области и други институции. Като приоритет за бъдещата си работа като председател на Комисията, Ана Джумалиева посочи създаването на Стратегия за защита от дискриминация на национално равнище.
В своето изложение Баки Хюсеинов акцентира на ролята на Комисията за защита от дискриминация, за да има толерантно отношение в България, да няма противопоставяне между етнически и други общности.
Законът за защита от дискриминация е един от най-добрите закони в Европейския съюз, който отговаря на изискванията на органите по равнопоставеност. Като квазисъдебен орган Комисията се занимава с правораздавателна дейност, от една страна, и от друга страна, е с превантивна дейност, което я прави уникална. По отношение на правораздаването, специализираните състави в Комисията са с много добра практика. Основен приоритет на бъдещата дейност на Комисията той посочи необходимостта да бъде изпълнена Препоръката на Европейската комисия за разширяване броя на регионалните представители, които пряко работят по превантивната дейност за оказване на помощ на жертвите на дискриминация, като бъдат увеличени правомощията им и контролът.
Според господин Орлин Колев Комисията за защита от дискриминация следва да е близо до хората, да проявява разбиране и да действа с бързи, законосъобразни и справедливи решения. Чувствайки подкрепата и защитата на Комисията, гражданите ще са сигурни в справедливия изход и ще развият вяра в правото, държавността и конституцията.
Сътрудничеството и партньорството с други юрисдикции и регулатори ще са акцент в работата му, тъй като причините за дискриминацията като детерминанта на нарушените права на човека са многоаспектни, засягащи различни сфери от обществения живот, поради което едва ли една институция може да се справи с това нежелано явление. По тази причина е необходимо да се работи в по-тясно сътрудничество с Омбудсмана и с други регулатори, имащи отношение към защитата на правата като Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Съвета за електронни медии, Комисията за защита на личните данни и др.
Комисията за защита от дискриминация следва да изразява ясно позицията си по особено значимите за обществото въпроси чрез отправяне на становища по висящи дела пред Конституционния съд, засягащи човешките права.
Атанас Мусорлиев наблегна, че е абсолютно необходимо и задължително, за да се постигнат целите, които Комисията има и които са поставени от законовата рамка пред нея, тя трябва да работи за точно и еднакво прилагане на Закона за защита от дискриминация и на цялата законодателна уредба, която има отношение към защитата на равенството, закрилата на уязвимите групи и правата на човека. Той сподели, че в рамките на изтеклия втори мандат на Комисията неговите усилия са били насочени именно в тази насока.
Посочи необходимостта от евентуални промени във вътрешните актове за работата на Комисията. Тези несъвършенства в самата уредба, която Комисията е създала още при първия мандат, водят дотам, че Комисията не работи толкова ефективно, колкото би могла, по прилагането на своите правомощия във връзка с чл. 47, точки 8, 9, 10, 11 и 12 от Закона за защита от дискриминация, а именно проследяването и даването на становища по проекти за нормативни актове, предоставянето на независима помощ на жертвите от дискриминация, провеждането на независими проучвания, публикуването на независими доклади и информирането на обществеността чрез средствата за масова информация за действащите разпоредби, за дейността на самата Комисия, за постигнатите резултати, за проблемите, които съществуват.
В дейността на Комисията от голямо значение е постигането на точния баланс между правата на отделната личност и обществения интерес и при предприемането на мерки в закрила на уязвими групи с цел постигане и изравняване на техните възможности не бива да се губи този баланс.
Според Златина Дукова КЗД е един много добре позициониран правозащитен орган и българските граждани действително имат полза от нейната работа и от нейното функциониране.
Създавайки един независим специализиран орган за защита от дискриминация, законодателят е предвидил специални правомощия, които го отличават както от омбудсмана, така и от съдилищата.
Предимство на Комисията е, че е достъпен и социален орган, защото не събира държавни такси. Комисията от своя бюджет плаща всички разноски по производствата, както и транспортните разходи на страните, които желаят да се явят в производството лично. Силно развитата мрежа на регионалните представители отличава Комисията от органи като съд и омбудсман.
Сабрие Сапунджиева сподели, че е респектирана от това, което Комисията е свършила в двата си мандата, утвърждавайки се като орган с национален и международен авторитет. Защитата на човешките права е в основата на всички демократични общества и е мерило за това какво е развитието на демокрацията в дадено общество. Дискриминацията е явление, което се среща във всички общества. То не е чуждо и на най-старите и развити демокрации по света. Дискриминацията не засяга само конкретната жертва, в голяма степен тя е вредна за съвременното общество, защото е в състояние да подкопае демократичните ценности, принципите на достойнство, равноправие и взаимно уважение между хората. Според госпожа Сапунджиева Законът за защита от дискриминация с основание е сочен като един от най-добрите в Европейския съюз за защита от дискриминация. В него подробно са разписани правомощията на Комисията. Дадени са определения на пряка и непряка дискриминация, изброени са признаците в чл. 4, ал. 1, уредена е и възможността за съдебно производство. Влязлото в сила решение на Комисията може да служи като основание за предявяване на обезщетение пред съда. Уникална е българската Комисията за защита от дискриминация и с това, че има регионални представители, тъй като те, освен че са по-близо до хората, организират приемни и следят актовете на органите на местното самоуправление, общинските съвети и кметовете, каквото правомощие Комисията има по чл. 47 от Закона за защита от дискриминация.
Тя посочи, че е необходимо още от ранна детска възраст в образователните програми с оглед реформата, която сега се извършва в образованието, да започне обучение на децата и семействата в сферата на правата на човека. Следва да се развие по тясно сътрудничество с университетите относно обучението по права на човека, както и взаимодействие с Националния институт на правосъдието във връзка с обучението на магистратите. Защитата от дискриминация е обща грижа на всички институции в държавата.
След представянето на кандидатите, председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, представи в резюме постъпилите становища от неправителствени организации за кандидатите.
В подкрепа на кандидатурата на Ана Джумалиева са постъпили становища от следните неправителствени организации – Център „Инфорома“– Пловдив и други организации, придружено от подписите на 30 НПО, граждански и инициативни комитети и съвети; Национален съвет на религиозните общности в България; Организацията на евреите в България „Шалом“
В подкрепа на кандидатурата на Баки Хасанов Хюсеинов са постъпили становища от следните неправителствени организации: Център „Инфорома“ – Пловдив и други организации, придружено от подписите на 32 НПО, граждански и инициативни комитети и съвети и Национален съвет на религиозните общности в България.
В подкрепа на кандидатурите на доцент д-р Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов са постъпили становища от проф. д-р Ивайло Търнев – професор в Медицинския университет – София, и Департамента по когнитивна наука и психология, Нов български университет, Председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и член на УС на Националната мрежа на здравните медиатори; член на УС на Фондация „Рома-Лом“ и националната ромска коалиция „Интелект“;
В подкрепа на кандидатурата на Атанас Георгиев Мусорлиев е постъпило становище от Българска асоциация по хемофилия.
В подкрепа на кандидатурата на госпожа Златина Дукова е постъпило становище от Български червен кръст, Областен съвет –Бургас.
Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека господин Красимир Велчев представи постъпилите въпроси към кандидатите за председател, заместник-председател и членове, поставени от Сдружение „Младежка ЛГБТ Организация Действие“, на които кандидатите отговориха задълбочено и изчерпателно.
Народните представители Джейхан Ибрямов и Васил Антонов зададоха въпроси към кандидатите, на които те отговориха подробно.
След приключване на изслушването, председателят на комисията господин Красимир Велчев обяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на КЗД и проект на решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за съответната длъжност в Комисията за защита от дискриминация.
За кандидата Павлин Данков Пенков, който не присъства на изслушването, съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, няма да бъде представен Проект на решение за избор.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Алексиева.
Откривам разискванията.
За изказване – господин Ибрямов, заповядайте.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! В началото на седмицата имаше изслушване на кандидатите, допуснати за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.
Преди около месец в тази зала гласувахме Доклада на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. Изслушването премина в дух, достоен за уважение, но имам една лична препоръка към всеки един от Вас. Ако съумеете да намерите записите от Вашето представяне, Вашите аргументи, Вашето изложение, моля изгледайте. Това е личната ми препоръка към всеки един от Вас, кандидатите.
Изложиха се различни аргументи за подобряване дейността на Комисията, с какво „новите стари“ кандидати ще допринесат за по-ефективната работа на тази Комисия, както и новите кандидатури, които бяха постъпили с тяхното изложение.
Ще обърна внимание на няколко неща. В някои от изложенията бяха подчертани два важни и съществени проблема, които ще следим с огромно внимание в работата на Комисията.
Първо, разширяването на състава на регионалните служби. В Комисията подчертах необходимостта от разширяването и ефикасния контрол върху тяхната дейност. Защо? Защото освен разширяването на състава и капацитета на Комисията е необходимо този контрол да се упражнява към регионалните дирекции, за да могат служителите, които заемат тези работни места, да бъдат в полза на българските граждани.
Председателят на Комисията като управляващ независим орган има огромни правомощия, особено в Комисия 1, ако не се лъжа, където имат възможността да се самосезират относно различни прояви на агресия, най-вече на религиозна и расова основа. Това в миналогодишното изказване, когато обсъждахме Доклада на Комисията за 2015 г., а и тази година, от Движение за права и свободи изрично подчертахме, че е особено съществен момент във Вашата работа. Затова е необходимо като колектив, като нов състав да обърнете специално внимание на това нещо. Само в Доклада на Българския хелзинкски комитет за 2016 г. са посочени 10 примера. Няма да влизам в подробности, но това е Ваша работа и Ваша задача.
Също така обърнахте внимание, че ще активизирате дейността на обществения съвет, който трябва да бъде изграден. Вие сте гласували това решение още 2013 г. По неразбираеми причини този обществен съвет не е започнал да функционира. Затова с огромен интерес ще очаквам сформирането и състава на този обществен съвет, защото съм убеден, че общественият съвет ще бъде и коректив, в същото време и добър приятел на Комисията и ще подпомага Вашата дейност.
Преди да завърша изказването си, аз в Комисията Ви зададох въпрос дали сте запознати със заключението от 16 май 2017 г. на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. В Петия мониторингов доклад от 2014 г., публикуван на 16 септември, касаещ България, Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността силно препоръчва на властите спешно да организират осведомителна кампания, промотираща положителния имидж и толерантност за търсещите убежище и бежанците, като се гарантира, че обществеността разбира необходимостта от международна закрила. Комисията напомня, че гореспомената препоръка е направена вследствие на изключително напрегнатата ситуация в България в последните години – 2013, 2014 г., с експлоатирането на ксенофобски слова, на омраза, подхранвани от някои политици срещу бежанците. Комисията подчертава, че ситуацията в търсещите убежище и бежанци не се е подобрила до настоящия момент и организираните антимигрантски протести са предизвикали напрежение между местните жители и бежанците. Комисията заключава, че нейната препоръка не е приложена както трябва с оглед на високото ниво на нетолерантност. Уважаеми колеги, направете си труда да прочетете – за последната една година индексът на нетолерантност в България се е покачил до 44%.
С оглед на високото ниво на нетолерантност към търсещите убежище и бежанци в България, Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността призовава властите да предприемат спешни мерки. Казвам властите, защото в Комисията при зададен такъв въпрос, това е отношение както на Комисията за защита от дискриминация, така и на правителството, което беше подчертано и от настоящия кандидат-председател на Комисията госпожа Анна Джумалиева.
И второ, Комисията казва, че са взети предвид някои нейни препоръки, но не изцяло. Отправя похвала към Комисията за подробно направения сайт с различни форми на езици, но съжалява, че турският език не е включен като една от опциите за избор на език във Вашия информационен сайт.
Това е от доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността.
По отношение на информация за подаване на жалба, страницата на Комисията за защита от дискриминация съдържа инструмент за вграден превод, което е похвално, но в същото време отбелязва, че ако някой чужденец, бежанец напише жалба на собствения си език, на чужд език, посочен в самия сайт на Комисията за защита от дискриминация, не посочва за добра практика, че трябва да бъде придружен с превод на български език.
Всички тези неща трябва да се вземат предвид. Като цяло тази втора препоръка е частично изпълнена. Такова е заключението на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността.
Убеден съм, че новият състав ще бъде един добър колектив, колектив за пример. И ако преди само Комисията, а впоследствие анализатори, журналисти, политолози взимаха активно участие в дебатите срещу расизма, нетолерантността, как трябва да живеем в заедност, днес вече, уважаеми колеги, имаме и певци, които пуснаха в обръщение песни за толерантността. Песента „Мотел“ – Вие знаете за какво става дума. Това трябва да е изключително тревожен факт, да светне червена лампа и да сме наясно, че българското общество има огромна нужда ние, политиците, и оглавяващите определени комисии да показваме отношение към българското общество на толерантност и заедност. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ибрямов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Ячев.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като вносител на предложението за избор на господин Орлин Димитров Колев за член и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминацията, искам да направя предложение за корекция в Общия проект за решение за избор на членове и ръководство на Комисията – господин Орлин Димитров Колев да бъде избран за член на Комисията. Благодаря Ви.
Това беше редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ячев.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, избрана от Кърджалийски многомандатен избирателен район!
От „Атака“ винаги сме твърдели, че тази Комисия е излишна. Тя е от онези, които трябва да се съкратят, за да се облекчи държавната администрация и да се спестят немалко милиони. В десетилетието, откакто тя съществува – за нея са похарчени много пари, а много важни неща можеха да се направят с тях.
Но и днес в залата, пък и на заседанието на Комисията – тук са свидетели членовете на тази Комисия – още веднъж се потвърди нашето твърдение, че тази Комисия се експлоатира, използва се и тя е едно запазено място за ДПС.
От известно време аз лично започнах да се съмнявам, че тази Комисия може би има някаква роля. Започвам да бъда опровергаван в досегашната си позиция и становище, защото ако има дискриминация в България спрямо някой, тя е дискриминация спрямо българите. Другите са галени, за тях работят разни европейски комисии, разни международни организации, неправителствени организации, получават милиони, наливат им се луди пари, за да мърсуват в България. Тази Комисия като държавна институция трябва да защитава българите, които вече все повече и повече се дискриминират с непрекъснатите обвинения в нетолерантност, в незаедност – и такава дума беше измислена в българския език.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Има я. Легална е, има и дефиниция.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Наистина има българи – конкретно дискриминирани.
Към членовете на тази Комисия, които ще бъдат избрани след малко, аз отправям препоръка – да пазят българите от дискриминиране, защото е знайно, че на много места в България, ако не си поискаш хляб на турски език, той няма да ти бъде даден. (Възгласи „Ееее“ в ДПС.) Всички знаете, че е така.
Госпожо Председател, и Вие знаете че е така. Защото ставаме свидетели, и то само последните дни, за бити, пребити и убити българи, и то по причина, че са българи. Защото те са бити и пребити от турчеещите се цигани, защото това са турчеещи се цигани, това не са цигани-християни, с които никога не сме имали проблем…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви да смекчите говоренето!
ПАВЕЛ ШОПОВ: В България дискриминирани са българите, и тази Комисия има за работа и за цел преди всичко да пази нас, българите, от дискриминация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам процедура по начина на водене, за да не допускате отново от българския парламент и от тази висока трибуна да се лее този език на омразата, разделението и на неразбирането. Да взема реплика е безсмислено. Да се отговаря на тези небивалици и на тази омраза е под нашето достойнство.
Госпожо Председател, предлагам Ви да не влизате повече в този език и в темата, която налагат „Обединените патриоти“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Летифов.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, ние тук сме равнопоставени и всички ни е избрал българският народ. Когато от трибуната се говори истината, тя трябва да се понесе по някакъв начин, а не да се преиначават думите и да се нарича всичко, което се говори пряко, директно. Тази така наречена толерантност следва политиката на политическата коректност, която дава предимства на всички, които не са доволни от ситуацията в една страна. Политическата коректност „за едни има закони, за други няма закони“, към едни законът е по-мек, към други по-твърд – това е истината и Павел Шопов каза тук някои неща, които са истина.
Какво значи език на омразата? Ами тук беше произнесена една реч преди известно време от народен представител от Движението за права и свободи срещу езика на омразата, като самата реч беше език на омразата. Има два стълба, върху които нашите колеги от ДПС крепят политиката си – единият стълб е език на омразата, другият – споменът за така наречения „възродителен процес“. Ние от 27 години само това слушаме.
Друга база, нещо друго да се каже важно, твърдо, някакъв просперитет? Говори се за заедност, а всъщност се пледира за отделност. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, проф. Станилов.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Аз ще изчета решенията за гласуване.
Ще Ви прочета едно приложение: списък на кандидатите за председател, заместник-председател, членове на Комисията за защита от дискриминация, участвали в изслушването: Ана Владимирова Джумалиева за председател и член; Баки Хасанов Хюсеинов за заместник-председател и член; Орлин Димитров Колев само за член – господин Ячев направи редакционна поправка; Атанас Георгиев Мусорлиев за член, Златина Манолова Касърова-Дукова за член, и Сабрие Тайфи Сапунджиева за член.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Ана Владимирова Джумалиева за председател и член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 174 народни представители: за 166, против няма, въздържали се 8.
Предложението Ана Владимирова Джумалиева да бъде председател и член на Комисията за защита от дискриминация е прието. (Ръкопляскания.) Честито!
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Баки Хасанов Хюсеинов за заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 181 народни представители: за 162, против 5, въздържали се 14.
Предложението за избор за заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация на господин Баки Хасанов Хюсеинов е прието. (Ръкопляскания.)
„Проект за решение за избиране на заместник-председател и член на Комисията“ – тук става „за член на Комисията за защита от дискриминация…“ – по предложение на господин Ячев:
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Орлин Димитров Колев за член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, гласувайте.
Гласували 167 народни представители: за 139, против 1, въздържали се 27.
Предложението господин Орлин Димитров Колев да бъде избран за член на Комисията за защита от дискриминация е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Атанас Георгиев Мусорлиев за член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 49, против няма, въздържали се 100.
Предложението не е прието.

„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 176 народни представители: за 166, против няма, въздържали се 10.
Предложението Златина Манолова Касърова-Дукова да бъде избрана за член на Комисията за защита от дискриминацията е прието.
Последният Проект за решение за избор на член на Комисията за защита от дискриминация.
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:
Избира Сабрие Тайфи Сапунджиева за член на Комисията за защита от дискриминация.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 178 народни представители: за 148, против 18, въздържали се 12.
Предложението госпожа Сабрие Тайфи Сапунджиева да бъде избрана за член на Комисията за защита от дискриминация е прието.
Благодаря Ви, колеги.
Да пожелаем успех на новото ръководство на Комисията за защита от дискриминация. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАЛЕНДАР НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018 Г.
Процедура – госпожо Грозданова, заповядайте.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги! Моля за удължаване на времето по законодателната част на днешното заседание до гласуване на т. 3, както е заложена в днешната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 143 народни представители: за 134, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Доклад – господин Вигенин, заповядайте. (Силен шум.)
Колеги, моля да заемате местата си в залата.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, съвсем малко остана. Последният ден – мир и любов царят в българския парламент. Надявам се още малко да продължим в този дух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това не е лошо, господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Не е лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дори е похвално.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика:

„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., внесен от Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин на 24 юли 2017 г.

На свое извънредно съвместно заседание, проведено на 26 юли 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика разгледаха Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.
Проектът на решение беше представен от госпожа Джема Грозданова – председател на Комисията по външна политика. Госпожа Грозданова запозна народните представители от двете комисии с Проекта на календар на Парламентарното измерение, който включва пет задължителни и едно допълнително събитие. Тя подчерта необходимостта Народното събрание своевременно да официализира календара, с оглед пълноценната подготовка за всяка от интерпарламентарните конференции. Предложените дати са съгласувани на експертно ниво с Европейския парламент и всички институции, ангажирани с Председателството от българска страна.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители господин Валери Жаблянов и господин Иван Иванов. В отговор на поставените въпроси от господин Жаблянов относно броя и естеството на предвидените събития, госпожа Грозданова поясни, че до този вид на календара се е стигнало в резултат на продължителен работен процес, стартирал през мандата на 43-то Народно събрание. На въпроса на господин Иванов за работата по Програмата и съдържанието на конференциите, господин Вигенин отговори, че дискусията по тях предстои във всяка от ангажираните комисии и се очаква същинската дейност да започне през месец септември.
След проведената дискусията и извършените редакции от технически характер по Проекта на решение, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика единодушно предлагат на Народното събрание да приеме следния Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., внесен от Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин:

РЕШЕНИЕ
за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
1. Да продължи възприетите до момента общ подход, конструктивен диалог и последователност на действията между всички парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на Парламентарното измерение.
2. Приема следния календар на събитията от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.:
- Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Председателски КОСАК), 21 – 22 януари 2018 г., София;
- Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, 8 – 10 февруари 2018 г., София;
- Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС, 19 – 20 февруари 2018 г., Брюксел;
- Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ, 18 – 19 март 2018 г., София;
- Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС, 13 – 14 май 2018 г., София;
- Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Пленарен КОСАК), 17 – 19 юни 2018 г., София.“ Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Предлагам на Вашето внимание да гласуваме Решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 1 януари – 30 юни 2018 г.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.
Колеги, днес – 28 юли, по повод Световния ден за борба с хепатита, Народното събрание е домакин на информационна кампания в подкрепа на елиминацията на това заболяване.
По време на почивката в източния кулоар ще бъдат отрити информационен щанд: „Заедно срещу хепатита“. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването, както и да дадат своята подкрепа за каузата.
Петнадесет минути почивка, след това продължаваме с парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме днешното заседание с Парламентарен контрол.
Новопостъпили питания за периода 21 юли – 27 юли 2017 г. – няма.
Писмени отговори за връчване.
Писмен отговор от:
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Кристина Сидерова;
- заместник мистър-председателя по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Десислава Тодорова;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Анелия Клисарова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова и народния представител Ирена Анастасова;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Йорданов;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев.
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Кристина Сидерова;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Николай Иванов и Иван Генов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Бюрхан Абазов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Светла Бъчварова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Спас Панчев;
- заместник министър-председателя по обществения ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народните представители Спас Панчев и Николай Цонков;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представите Милко Недялков;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Александър Александров и Красимир Велчев;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Донка Симеонова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Нина Миткова;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Нина Миткова.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Процедурата ми е по начина на водене към Вас, господин Главчев. Моля да обърнете внимание, тъй като Вие, като председател на Народното събрание, трябва да съблюдавате и за спазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който е закон не само за народните представители, но и за тези, които са функция на избора на Народното събрание и изпълнителната власт.
Зададен от мен въпрос към министъра на вътрешните работи, съобразно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в писмен вид като отговор, трябваше да получа днес като последен срок. Той е във връзка с проверката, разпоредена от министъра на вътрешните работи, на всички пътуващи в моторни превозни средства, не само на водача на моторните превозни средства, а и на тези, които пътуват, и е изключително важен от гледна точка на съображенията, които съм излагал.
Самият факт, че не получавам отговор, води до логика, свързана с прикриване на мотиви и заповед, с която е разпоредена тази проверка.
Обръщам Ви внимание, че Правилникът, съобразно който трябваше днес да получа отговор, не е спазен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Ще проверя обстоятелствата и ще Ви отговоря.
Декларация от името на група.
Заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“: „Това е последният работен ден на първата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Днес трябва да дадем отговор на въпроса: успяхме ли като народни представители, чрез нашата работа тук, да бъдем полезни на страната си? Ще се опитам да започна с положителното, с добрия пример, давайки си сметка за сложните геополитически процеси на Балканите, Европа и света.
Въпреки ролята си на опозиция, ние – парламентарната група на БСП, декларирахме, че сме готови да водим диалог и да постигаме съгласие по въпроси с голяма значимост, а именно защита на националните интереси на страната по въпроси, свързани с външната политика и националната сигурност. За нас това е успешното провеждане на председателството, бъдещето ни в Европейския съюз, гарантиране суверенитета на страната, защита на националните граници и защита сигурността на всеки един български гражданин. За съжаление, успяхме само два пъти.
Първият път бе приемането, по наше предложение, на обща Декларация, относно погрома на Македонския парламент.
Вторият път бе вчера, когато, отново по темата Македония, подкрепихме обща Декларация за подкрепа усилията за подписване на Договора за добросъседство между двете държави. Добре, че по тази толкова болезнена от историческа гледна точка и толкова емоционална за всеки българин тема, намерихме единодействия и показахме последователност!
До тук с положителните примери. Остана неразбрано нашето добро намерение важните външнополитически решения да се вземат след обсъждане в българския парламент. Отказахте възможността да изработим български сценарий за развитието на Европа, отчитащ и защитаващ националния интерес – да не допуснем България да бъде изтласкана в периферията на европейския проект.
Няма как нашият глас да се чува в Европа, да имат тежест нашите позиции, ако преди това не сме постигнали национално съгласия по тях в Република България!
Вместо разговор за приоритетите и съдържанието на българското председателство, ние започнахме да търсим кой открадна парите в НДК. Колкото и да не искате, НДК се превърна в символ на нашето председателство.
Нека обаче се върнем в началото на нашата работа.
След дълги и мъчителни преговори, или по-точно пазарлъци и договорки, в Четиридесет и четвъртото народно събрание се състави мнозинство, излъчило кабинет № 3 на Борисов. За пореден път българските граждани се оказаха излъгани. Дойдохте на власт от тяхно име и точно заради тази власт ги продадохте. Започнахте със скандални кадрови назначения и лобистки законопроекти. Заложихте на езика на омразата и чертаене на разделителни линии в българското общество. (Възгласи: „Ееее!” от ПГ на ГЕРБ.)
Най-страшното нещо в политиката е да лъжеш гражданите, използвайки ги само в качеството им на електорат, и след изборите да не държиш на обещанията си!
Първото обещание, което забравихте, е за минимална пенсия от 300 лв. и преизчисление на всички пенсии. Задоволихте се с имитация на политика и решение на парче – над милион и половина български пенсионери не получиха никакво увеличение. Нещо повече – цинично противопоставихте пенсионерите с осигурителен стаж и възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност. Гласувахте против нашето предложение, на парламентарната група на БСП, за преизчисляване на всички пенсии. Това предложение щеше да реши редица наболели проблеми, да покаже ангажираност на народните представители със социалната тематика, да премахне голямата ножица между старите и новоотпуснатите пенсии. Така хората, упражняващи една и съща професия, с един и същ осигурителен стаж щяха да получат много по-справедливи доходи.
Следващите излъгани се оказаха заетите в сектор „Сигурност“.
Много добре знаете, че няма как да гарантираме националната сигурност и борба с престъпността, ако не мотивираме служителите, които са заети в тях, и не обезпечим финансово и технически тяхната работа. Вместо осигурена модернизация на проектите в Българската армия, Вие ги спряхте и ги отложихте за следващата година. Обещахте попълване на щата на МВР и присъствие във всяко населено място на униформен полицай. Каква е реалността? Те ходят със скъсани обувки и трябва сами да си купуват униформите, за да отидат на работа. За голяма заслуга отчетохте промените в Закона за МВР, даващи възможност липсващите дрехи да се заменят с пари, но това, колеги, е тяхно законово право. Просто държавата досега не го изпълняваше.
Министърът на вътрешните работи не разбира аргументите и исканията на собствените си служители. Неговото разбиране за работа в сектора на сигурност е: колкото повече ни слушат и следят, толкова по-добре. Така след безумната реформа на Бъчварова, този път сте готови окончателно да съсипете МВР. (Възгласи: „Ееее!” от ПГ на ГЕРБ.)
Казват, че престъпниците първи усещат сладостта на властта. Свидетели сме на безпрецедентно насилие над личността. Няма ред, няма държавност, няма държава! Всеки краде и бие, където му падне. Погледнете само последната седмица – пребити на улицата нотариуси, известен журналист от БНТ в центъра на София, а завчера – показно убийство в Пловдив.
Обявихте образованието за приоритет.
Разбира се, това са само думи, защото, когато беше необходимо, не подкрепихте предложението за промени в Закона за семейните помощи за деца. Искахме да разширим обхвата на помощите и подкрепата на семействата с ниски доходи, имащи ученици във втори, трети и четвърти клас, за да може първият учебен ден за тези семейства, за техните родители, наистина да бъде празник. Въпреки очевидната необходимост от промени в Закона за предучилищното и училищното образование, отказахте да приемете нашия Законопроект. За пореден път поставяте под риск успешното започване на учебната година.
Така мога да изреждам до безкрай отказа на ГЕРБ да изпълни поетите ангажименти в предизборната кампания и да следва трайно политиката си, да бъде политически демагог в най-новата ни история вече повече от десет години. Ще спомена няколко истински доказателства, подкрепящи този извод: ще напомня за укриване и бездействието на институциите при установеното наличие на завишена стойност на уран в питейната вода в Хасково, скандалите и проверките при строителството на магистрали и санирането на жилищни сгради, НДК и скандално комичната история със суджука от последните дни.
Като етикет на Вашето управление се налагат скандалите и злоупотребите. Моделът НДК е еманация на управлението на ГЕРБ – както Вие му казвате, „видими резултати”, само че, когато дръпнеш завесата, там прозират нагласени поръчки, злоупотреба с власт и корупция.
При избирането на това правителство заявихме, че тази коалиция е опасна и залага нестабилност в България. Днес се разбира от всички, че сме били прави.
Вчера бе публикувано поредното социологическо изследване. От него се вижда, че близо два пъти повече хора са тези, които са разочаровани от правителството на Борисов, спрямо тези, на които то вдъхва надежда. Близо 40% от хората живеят с усещане за влошаване на материалния стандарт и на домакинствата си.
Такова е положението на страната ни днес.
Явно разбрахме, че суджукът, образно казано, и буквално, е за Премиера. Но тук възниква въпросът: колко хора могат да се наредят на масата за суджука и кой ще го споделя? Суджукът според силата, а не според потребностите – това е моделът на управление на ГЕРБ.
При първото правителство на Борисов 1 беше пицата на Дянков, при правителството на Борисов 3 – суджукът.
Три месеца след избирането на правителството продължавате да нямате законодателна и управленска програма. Но за какво ли Ви е тя? Нали си имате власт, пари и обществени поръчки!
Борисов води външна политика без да има яснота за държавната политика в собствената си страна. Азбучна истина е, че външната политика е продължение на вътрешната. Какви интереси защитава правителството, след като не може да съумее да ги формулира на родна почва? Ако не си наясно какво искаш да направиш у дома, как ще го защитиш навън?
Като антипод на всичко това, се изправи парламентарната група на „БСП за България“. (Силни възгласи: „Ееее!” от ПГ на ГЕРБ.) Благодаря, благодаря!
В тези няколко месеца стана много ясно, че БСП е истинската управленска и политическа алтернатива на ГЕРБ. Ние не излъгахме и не предадохме нито един от тези близо 1 млн. избиратели, които дадоха доверието си за нас. Системно и последователно изпълнявахме всичките си ангажименти и в борбата с бедността и големите социални неравенства, и в подкрепа на българското производство на българските храни, и в едно достъпно и качествено образование, отчитащо потребностите на икономиката на страната, подкрепата на младите хора и за възрастните хора. С нашите законопроекти, проекти за решения и парламентарни въпроси Парламентарната група на БСП се очерта като най-активната в този сезон на Четиридесет и четвъртото народно събрание. (Шум и реплики от ПГ на ГЕРБ.)
Колеги, ще продължим да го правим така и занапред!
България може и заслужава по-добро бъдеще и по-добра перспектива и ние сме готови да я дадем! (Ръкопляскания от ПГ на „БСП за България”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. (Шум и реплики.)
От името на парламентарната група на ГЕРБ думата има председателят на групата народният представител Цветан Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От парламентарната група на ГЕРБ се полагаше да бъдем първи, които да прочетем нашата „Декларация“ във връзка с приключването на тази сесия. Дадохме шанс и възможност БСП да се поправят и да бъдем позитивни, когато завършваме една сесия, за да можем да очертаем по-добрите си намерения и добрите перспективи за страната ни.
За съжаление, на 26 март 2017 г., когато бяха проведени изборите БСП очакваха, че ще ги спечелят. Явно може би това, което ще остане като емблема за тези избори и за начина, по който БСП увеличиха парламентарната си група беше благодарение на разговорите с представители, които бяха осъдени и излежават присъдите си в затворите, за да купуват успешно съответните гласове и да повишат електоралната си подкрепа. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Уважаеми колеги, виждам, че вече искате да сложите етикет за управлението „Борисов 3“ – „Суджука“. Означава ли това, че ние трябва да сложим етикет, че увеличаването на Вашата парламентарна група след проведените предсрочни парламентарни избори за Четиридесет и четвърто народно събрание е благодарение на купените гласове сред ромските махали? (Шум в залата. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото Вие сте тези, които имате добри практики в тази посока.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: И Вие!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато давате оценка за обществените поръчки, може би визирате това, с което бяхте известни в управленския си мандат при Сергей Станишев с „Батко и Братко“, спирането на еврофондовете, липсата на доверие към правителството. Самият факт, че това нещо го постигнахте при управленския си мандат със Станишев, Вие го затвърдихте и с управленския си мандат на Орешарски.
Но не повода за тази декларация днес е да даваме оценка за Вашата работа, защото избирателите са тези, които в продължение на няколко поредни национални избора, дадоха оценката си и доверието на Политическа партия ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ провежда политика, която съответства на очакванията на хората и, разбира се, правим политика, която не е да увеличава задълженията на страната ни, не да увеличава дефицита, а да можем действително с добрата финансова политика на българското правителство, и благодаря на финансовия министър, че е тук днес в залата, за да чуе всички тези декларации, защото той е човекът, който изпълнява стриктно поетите ангажименти на Политическа партия ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и, разбира се, с министър председателя Бойко Борисов полагат усилия да имаме по голяма събираемост и да има повече разходи, които да може да направи държавата, за да покрие всички тези проблеми, които има в секторните политики.
Поетите ангажименти Политическа партия ГЕРБ изпълнява, но не на база увеличаване на дефицита, което направихте при Орешарски.
Само да кажа, че при предстоящата нова учебна година българските учители ще получат 15% увеличение на заплатите. Това е ангажимент, който беше поет и това е ангажимент, който финансовият министър може да го гарантира с действията, които ще предприеме когато започне новата учебна година. Това е много ясен знак за отношението и приоритетите, които имаме в управленския си мандат – това е образованието. Защото без образование няма как да искаме да увеличим икономиката си и да увеличим потенциала на знаещите и работещите.
Разбира се, това което е изключително важно е, че темата за пенсиите – една чувствителна тема, която с годините не се е решавала, но ние очертахме една възможност и това, което направи правителството и това, което направихме всички народни представители, е да подкрепим предложението и пенсиите да бъдат минималната 180 лв. от 1 юли и 200 лв. да бъде от 1 октомври. Това са ангажименти, които са изпълними. Това са ангажименти, които са реални.
Що се касае до темата „Сигурност“ смятам, че тук също трябва да поздравя, въпреки тази конфронтационна нотка, която имаше в декларацията на колегата Бойчев, благодаря на всички колеги, че подкрепихме законодателните промени, които действително решиха и дадоха възможност да направим това, което служителите от Министерство на вътрешните работи не заслужаваха, тази несправедливост, в продължение на няколко години те да не получават нито дрехи, нито пък левовата равностойност на това вещево удоволствие. Това вече е факт и с добрите постъпления, които има в бюджета, правителството задели тези средства и при последното постановление само преди ден, служителите от Министерството на вътрешни работи ще получат по съответния график тези пари.
Много са нещата, които могат да бъдат казани и мога да Ви уверя, че няма да отстъпим от ангажимента си през 2017 г., да бъдат назначени 1000 полицейски служители. Няма да отстъпим от ангажимента си и декларираното от премиера на страната Бойко Борисов за това, че лимитите ще отпаднат, за да могат полицейските служители да правят съответните обходи и да гарантираме обществения ред и сигурността.
Да, действително в момента имаме няколко криминални случая, които станаха. Аз съм убеден, че всичко това, което ние трябва да направим, е да застанем зад професионалистите, а те да имат възможността да разкрият тези престъпления и не да излизаме от тази трибуна и да казваме какво е състоянието и кой е този, който е довел до това състояние днес.
Много са темите, които можем да говорим по тема „Сигурност“. Не смятам, че днес, в такъв кратък период от време, ще можем да кажем всичко. Но за мен е изключително важно, че това което направихме във вчерашния ден, е да може действително правителството да застане обединено, независимо от различията, независимо от този провокационен тон, който задава БСП, да можем да стигнем до политически консенсус и да подкрепим правителството за усилията за договора, който ще бъде подписан между премиера Борисов и премиера Заев. Тук трябва да отчетем всичко това, което са направили всички български правителства, всички парламентарни групи, всички политици, общественици, историци от 1992 г., когато действително ние признахме първи Република Македония.
Така, че от това да се дава оценка за външната политика, която води министър-председателят, аз смятам, че всеки един от нас иска приоритетите, които са заложени в председателството – Западните Балкани да бъдат един основен акцент. Това стана благодарение на министър-председателя, на политиката, която води българското правителство, разбира се, и на всички политици, които са допринесли това да се случи.
Аз съм убеден, че признанието, което получи премиерът Борисов през последните години, дава възможност да бъде чут силният глас на България във всички европейски институции и извън Европа. Самият факт, че премиерът Борисов е канен на отговорни мероприятия и форуми, на които се решават важните решения за това, което трябва да направи Европейския съюз означава много. Нека да си сложим ръка на сърцето и да кажем истината – премиерът Борисов е безспорният лидер на Балканите, премиерът Борисов е лидер, който може да разговаря с всичките европейски лидери (ръкопляскания от ГЕРБ и ОП) и това ще продължи да се случва и занапред.
Що се отнася до законодателната ни дейност, аз споменах няколко неща, но смятам, че също трябва да споменем, че парламентът ограничи правата на частните съдебни изпълнители и даде по-голями на длъжниците. Въведохме 10-годишна абсолютна давност на задълженията и това стана благодарение на всички, въпреки различията.
Народните представители успяхме да приемем и Закона за съдебната власт, промените в НПК. Всичко това е благодарение на общите усилия на всички народни представители, които участват във всички тези комисии.
Искам да призова колегите от БСП, знаем колко Ви е тежко, знаем колко Ви боли, знаем, че дори днес, когато трябваше тези декларации действително да бъдат прочетени от съответната парламентарна група, съвсем нормално и закономерно трябваше да бъде направено от съответните лидери. Дори Вашият лидер днес не е на работа, защото може би няма смелостта вече и няма тази енергия, за да го прави, както го прави всеки ден. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Аз съм убеден, че след като приключи лятната ваканция, просто молбата ми към Вас е – починете си, заредете се с повече позитивна енергия, защото позитивната енергия дава повече продуктивност. Позитивната енергия дава възможност да намалим това напрежение в обществото, което наблюдаваме през последните години. За това напрежение в обществото – било то на кръстовищата, където става сблъсък и инцидент между шофьори, сблъсък, който в момента наблюдаваме между синдикатите и работодателите, нека ние политиците да бъдем по-умерени, да бъдем по-прагматични и да работим само и единствено водени от обществения интерес и да бъдем смирени, защото знаем какво е отношението на българската общественост към политиците, но политиците са тези, които генерират това напрежение.
Въпреки всички тези остри нападки, които имаше към ГЕРБ, аз искам да благодаря на всички тези достойни представители от парламентарната група на БСП, с които аз мога да си говоря нормално. Искам да Ви благодаря за Вашето отговорно поведение по важни теми, които са свързани от национален интерес.
Искам да благодаря специално по темата „Македония“ защото знаем колко бяхме далече един от друг. Тук искам да благодаря както на Джема Грозданова, така също и на господин Вигенин за това, че предложиха декларация, която да обедини всички основни парламентарни групи.
Искам да благодаря на колегите от „Обединени патриоти“ за това, че формираме това мнозинство!
Но искам да благодаря и на Движението за права и свободи, защото в определени моменти те проявяват повече национално отговорно поведение отколкото БСП, които винаги претендират и казват, че те ще бъдат национално отговорни. (Шум в залата.)
Искам да благодаря и на „Воля“ въпреки различните гласувания по определени теми. Но това е позиция, която те изграждат, може би водейки се от някакъв партиен или надявам се да не е някакъв конюнктурен интерес. Искам и на тях да пожелая успех, защото знаем, че те са новата политическа формация, която е влязла в българския парламент.
Нека в рамките на тези четири години да направим силния отбор на България, да се представим успешно във връзка с предстоящото председателство и нека всеки един от нас да допринася за този позитивен тон! Благодаря на всички!
Пожелавам ви: приятна лятна ваканция!
Надявам се, че не малка част от народните представители ще продължат да работят, за да могат да се срещат ежедневно с нашите основни работодатели, това са българските избиратели.
Пожелавам Ви успех! Бъдете позитивни и нека да загърбим тази конфронтация, която Вие провокирате ежедневно! Благодаря Ви! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От името на парламентарната група Движение за права и свободи думата има председателят на групата, народният представител Мустафа Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри!
Приключва първата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание, а с това и първите 100 дни на парламента.
Ако денят се познава от сутринта, перспективата не е добра. Необходима е трезва преценка на ситуацията и съответно предприемане на необходимите адекватни мерки и решения. При ясен хоризонт с предстоящо председателство България няма право на грешки. Нещо повече, няма право на съмнения за грешки. А в същност какво отчитаме? Липса на ясна програма и платформа за управление, хаос в управлението. Грешната формула за управленско мнозинство заложи грешка в изпълнението – липса на законопроекти на мнозинството и на Министерския съвет. Налице е подмяна на вота. Избирателите са излъгани. Високи пенсии? Напротив! Високи доходи? Напротив! Налице е омраза, агресия, разделение, липса на перспектива. Агресията е навсякъде – в училищата, в болниците, на улицата, по пътища и магистрали, паркове и градини. Това не е драматичен сценарий за филм, това е нашето настояще.
Малкото законодателни инициативи затвърждават усещането за хаос, безпътица и липса на дългосрочна визия. Предложенията по Изборния кодекс, Закона за движение по пътищата, заплащанията в брой, клас прослужено време, за съдебната власт, продажбата на земеделска земя. Това са все примери в тази посока. Наблюдаваме решения на парче. Няма дебати по важни въпроси относно икономически растеж, нови и трайни работни места, стратегия в областта на образованието, здравеопазването.
Има нещо по-тревожно. Тенденция за отстъпление от поети ангажименти с Договора за Европейския съюз. Вместо да заложим на шансовете на България от членството в Европейския съюз с високо производство, утвърдени бизнес правила, административни стандарти и европейски ценности, ние отново и отново биваме връщани в старите модели на мислене и поведение от времето на Студената война. Тъжно е, а и доста тревожно, когато това се случва 13 години след присъединяване към НАТО и 10 години членство в Европейския съюз.
Движението за права и свободи е от малкото български партии, а в сегашното Народно събрание е единствена подкрепила твърдо натовската идея още в далечната 1990 г. Като нашият почетен председател е един от първите, а след него и цялата парламентарна група на ДПС, подписали петицията от 22 декември 1990 г., от самото начало ДПС заема твърда позиция и вече 27 години последователно провежда убедено своята eвроатлантическа политика. В началото, докато повечето политически партии колебливо се ослушват, питайки се дали този избор след време ще бъде определен като стратегически правилен или фатален за страната ни, водени от националния интерес, ДПС начело със своя лидер д-р Ахмед Доган – истински лидер, призова. Важното в случая е ние, народните представители, които представляваме волята на върховния суверен на страната, обикновения гражданин и трудовия човек, да надделеем над партийните и политическите си пристрастия и различия и да застанем с лице към утрешния ден на България.
Днес е лесно, стига да има воля да се защитава евроатлантическата принадлежност на България, но цитатите са от зората на демокрацията, когато мнозина бяха против, а други не само, че не правиха нищо, но дори не осъзнаваха възможността страната ни да изпадне във фатална политическа и икономическа изолация. ДПС има шанса да е сред тези, които имат значим принос и активна роля за членството ни в евроатлантическите структури.
В историческата си реч от месец май 1999 г. лидерът на ДПС препотвърди позицията по въпроса за членството ни в НАТО твърдо и категорично, цитирам: „В качеството си на универсални и безусловни, правата на човека не зависят нито от желанието и зрелостта на мнозинството в обществото, нито от компетентността и волята на държавата, защото съвременният свят е издигнал в мярка за ценност живота на всеки човек на планетата.“
Именно в тази драматична ситуация на Балканите, България има какво да предложи като модел за намиране на баланс между принципа на националната държава и принципа на етническата демокрация в рамките на гражданското общество. Политическата матрица на българския модел за решаването на етническите проблеми предполага реална интеграция, а не обособяване и търсене на автономия. В политическия инструментариум на българския модел доминират такива понятия, като мир, баланс, толерантност, диалог, съгласие, равнопоставеност, партньорство, заедност.
Членството в НАТО и в Европейския съюз означава победа на демокрацията, укрепване на демократичните институции и развита икономика; означава външна сигурност и политическа стабилност, още европейски ценности и в този контекст гарантирани човешки права и свободи и социална защита; означава достойно място на България в евроатлантическото пространство и защита на националния интерес.
При формулирането на националния интерес би трябвало да се търси пресечената точка между интересите на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Би трябвало да разглеждаме българската нация не само в държавните граници на България, а и в общите европейски граници. Би трябвало, но какво е всъщност!? – липса на програма за управление, разделение, ксенофобия, омраза, агресия, етническо противопоставяне, генериране на напрежение. Не само това! С включването на националисти във властта – отстъпление от евроатлантическите ценности, ерозиране на доверието в евроатлантическите структури. Отново ще цитирам: „Първото нещо е да ограничим раждаемостта в маргинализираните общности, които на практика държавата стимулира да раждат деца и да източват социални фондове“.
И още: „Мерките, които трябва да бъдат набелязани, трябва да бъдат набелязани с оглед бъдещето на българската нация и оцеляването на българската държава, а не какво ще ни каже Брюксел“. Тези думи са изречени в Народното събрание преди две години от сегашен вицепремиер. Не този, за който се сетихте, а другият.
Факт е, че съставните части на формацията звучат идентично – еднакво отдалечено от Европа и нейните ценности.
Какво оправдание може да има лица с такива виждания да бъдат поставени на стратегически позиции в управлението на държавата? Няма оправдание! Няма логично обяснение. Затова има съмнение за преоценка на членството на България в евроатлантическите структури.
Това управление поставя сериозно въпроса за необходимостта от препотвърждение на нашето членство. Днес по-скоро би трябвало да обсъждаме реални стъпки за пълноценно участие в евроатлантическите структури, а не формално. Не може националисти да участват в управлението и да очакваме преследване на стратегически цели в тази посока. А всъщност управлението днес се осъществява от националисти.
Какъв е приносът им в управлението? Скандали с нацистки привкус; високи огради за охрана на границата с мирис на корупция и същевременно връзка на националистическа формация в трафик на бежанци. Не може, недопустимо е те да са легитимното лице на правителството! Ако най-голямата партия не разполага с ресурс, нека да го заяви и да потърсим решение чрез вота на суверена. (Ръкопляскания от ДПС.)
Ако управленският капацитет на най-голямата политическа сила – част от семейството на ЕНП, позволява успешно председателство и решаване на неотложни въпроси: безработица, доходи, пенсии, здравеопазване, образование и сигурност, имат нашата подкрепа. В противен случай да се сърдят на себе си.
Участието на националисти във властта означава по-малко демокрация – по-малко в икономически план, по-малко в борбата с корупцията, по-малко в областта на правата на човека, липса на реформи, а това са основни двигатели на мира и просперитета. Това са фактори, които определят и инвестиционния климат в страната. Ниският икономически растеж няма как да реши проблемите.
Отчитало се намаляване на безработицата. Да, ама заетите не се увеличават. Според Годишния доклад на Европейската комисия за заетост и социално развитие за 2016 г., всеки пети младеж в България нито учи, нито работи. Въпреки високите за Европейския съюз като цяло нива на заетост, в България делът на работещите продължава да е под нивата на заетост за 2008 г. Единственото увеличение на фона на драстичното намаление за другите възрастови групи е увеличението на дела на работещите над 65 годишна възраст с 0,5%.
Днес, по-категорично от всякога трябва да заявим, че демокрацията в нашата страна е застрашена, че мирът в нашата родина е на изпитание. Крайно време е да бъдат взети мерки.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Демокрацията, човешките права и свободи, върховенството на закона, социалната защита, справедливостта, сигурността, мирът са ценности, за които всеки ден трябва да водим битка. Необходимо е обединение около евроатлантическите ценности, преследване на стратегическите цели и при председателството на Съвета на Европейския съюз в отговор на предизвикателствата на днешното време, да бъдем проактивни.
За засилване на ролята и мястото на България в контекста на разширяването на НАТО и Европейския съюз на Балканите в движение от периферия към центъра. Това изисква държавническо мислене и държавнически подход при решаване на проблемите, европейска визия и европейски ценности, без популизъм и национал-популизъм и дългосрочен хоризонт.
За да не се сбъдне предупреждението на един талантлив съвременен писател, че тук млатенето и мразенето стават стандарт, ще припомня една източна мъдрост: „Ако мислите за един ден напред – вземете си храна, ако мислите за една година напред – посадете дърво, ако мислите за 100 години напред – образовайте децата си“. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Има ли други декларации? Не, засега.
Преди да преминем към отговора на финансовия министър Владислав Горанов – не виждам Красимир Янков, но е добре да Ви запозная с фактическата обстановка по неговия казус.
На 19 юли той отправя писмен въпрос към министъра на вътрешните работи Валентин Радев, който ползва правото си на отлагане на отговора си със седем дни по чл. 96, ал. 3. Отговорът е следвало да бъде направен днес. Една седмица отлагане прави 4 септември.
Господин Янков, ще оставя или на него, или на Вас да му предадете какво се е случило и е хубаво, когато излиза някой на трибуната и говори неща, те да съответстват на действителността.
Въпрос към Владислав Горанов – министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски относно задължения на националния въздушен превозвач „България Ер“ АД към държавния бюджет.
Господин Свиленски, Вие ли ще зададете въпроса? Заповядайте, имате думата. (Шум и реплики в залата. Народният представител Мустафа Карадайъ разговаря с народни представители от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, моля да създадете подходящ ред в залата, за да може да се чуят въпроса и отговора.
Господин Велчев, моля Ви! (Обръща се към народния представител Красимир Велчев.)
Имате думата, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател! Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, първо, искам да благодаря на министър Горанов, че много бързо реагира на нашето желание да се яви в българския парламент – само една седмица след като от тази трибуна го подсетихме, че трябва да спазва и Правилника на българския парламент. Той е тук да отговори на нашия въпрос, като се надявам действително да отговори точно и ясно и да стане ясно държавата какви грижи полага по въпроса, който ще зададем.
Въпросът ни е свързан със задължения на Националния въздушен превозвач „България Ер“ АД към държавния бюджет.
Уважаеми господин Министър, по наша предварителна информация, Националният въздушен превозвач „България Ер“ АД има публични задължения в размер на около 50 млн. лв. Това на фона на все по-притеснителните сведения за сложното финансово състояние на дружеството поставя остро въпроса дали българската държава успява да защитава интереса си и да получава дължимите й суми.
В тази връзка молим за Вашият отговор на следното: какъв е точният размер на публичните задължения на „България Ер“ АД – София? Как се обслужват тези задължения през последните две години, има ли забавени плащания и в какъв размер? Какви конкретни мерки Вие като министър на финансите сте предприели за обезпечаване на тези вземания? Ще бъде ли защитен интересът на българските данъкоплатци? Благодаря Ви предварително за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Господин Министър, само още едно уточнение.
Министър Горанов е спазил абсолютно изискванията на Правилника. Това по повод на това, което казахте за предишния. Ползвал е правото си абсолютно в съответствие с Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Свиленски, господин Гечев, в информационната система на Националната агенция за приходите към 25 юли 2017 г. няма данни за наличие на непогасени в съответния срок за доброволно изпълнение публични задължения на „България Ер“ АД. Следва да имате предвид, че информация за конкретния размер на публичните задължения на дадено задължено лице представлява данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК), поради което в случай на наличие на такава в НАП, намират приложение императивните разпоредби на чл.74 и 75 от ДОПК и предоставянето й без да са налице условията на посочените разпоредби би било в противоречие със закона.
В действащото законодателство липсва правно основание за разкриване на данъчна и осигурителна информация по искане на народен представител.
Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 80 от Конституцията на Република България, във връзка чл. 115 до 117 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Националната агенция за приходите предоставя на парламентарните комисии данни, включени в обхвата на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, по писмено искане на председателя на съответната парламентарна комисия. Уведомяваме Ви, че Националната агенция за приходите обслужва своите клиенти и събира публичните задължения, спазвайки принципа на равнопоставеност и справедливост, заложени в картата на клиента на Агенцията. Органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на установените от закона правомощия, като прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица.
Бързам преди Вашата реплика да направя уточнението, че взаимоотношенията между България и летище София, свързани с плащане на такси, са извън компетентността на Националната агенция за приходите до 5 септември 2017 г. по силата на ратифицирано от българския парламент Международен договор от Тридесет и осмото народно събрание. В този смисъл Националната агенция за приходите, тъй като Международният договор е с предимство пред вътрешното законодателство, не може до тази дата да прилага Данъчно осигурителния процесуален кодекс по отношение на уреждането на взаимоотношенията между „България Ер“ АД и летище София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Реплика?
Професор Гечев, заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, Уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Горанов, разбира се, че нямаме претенции към спазването на закона. Аз уважавам това, което казахте като министър, но използвам трибуната, за да Ви обърна внимание на следното.
Първо, в медиите излезе информация, а и господин Московски пред Четиридесет и третото народно събрание изнесе такава информация за непогасени задължения, и искам да си запишете и да имате предвид следното, правителството и Вие, като финансов министър – на Вас Ви е известно, че е инициирана или ще бъде инициирана, не дай си Боже, бих казал, процедура към Европейската комисия, за това че българската държава индиректно, непряко, скрито осъществява държавна поръчка към една частна фирма – българска, която не си плаща летищните такси в милиони левове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Може би помощ, не поръчка.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Така че, ако тази процедура бъде задвижена, на Вас Ви е известно, че българската държава може да понесе санкции в десетки, а експерти и юристи твърдят – и стотици милиони евро, и тогава отговорността ще бъде Ваша.
Второ, искам да знаете, да не се разсейва някой в бъдеще, че е възможно, когато една фирма има задължение към държавата в десетки милиони, по наши сведения, да не стане така, че самолетите да отлетят в някоя друга фирма, господин Министър на финансите, и да кажете после, че не сте чули, защото има такава опасност. Взели ли сте Вие мерки, уведомихте ли специализираните български органи дали няма такова прехвърляне на активи? Защото ако се прехвърлят активите и самолетите отлетят на юг, когато си потърсите тези близо 50 милиона, тогава да не се окаже, че има две метли останали в тази фирма?
Трето, някак си е неморално хиляди български фирми да си плащат данъците, полагат усилия, увеличават се приходите, макар и недостатъчно, но това е така – винаги сме отразявали позитивното, но кой плаща? – Малките и средни фирми. Тази фирма, а и други фирми, за които ще Ви питаме от есента, които плащат стотици милиони, излизат печалби в съседни страни – същите фирми, а много добре знаете за какво става дума, на есен ще стане съвсем ясно – с десетилетия не плащат и една стотинка данъци. Тоест, малките и средните фирми плащат, а тия юнаци се крият, тук шикалкавят, а дължат на българския бюджет милиони.
Дръжте под око активите, защото, ако стане така, че когато българската държава, не дай си Боже, при неблагоприятно финансово развитие на тази фирма се окаже, че не може да вземе една стотинка, а самолетите и други активи ги няма, тогава Вие ще отговаряте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев.
Уважаеми господин Министър, няма да ползвате дуплика. Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На 28 юни в Деловодството на Народното събрание зададох въпрос към Нено Димов – министър на околната среда и водите, относно предприети действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод „Полимери“ – Девня.
Министърът поиска едноседмично отлагане, след това отсъства два пъти от страната, но месец по-късно въпросът вече е изчезнал, изобщо в какъвто и да е план, за отговор. Имах релевантен въпрос към министър Горанов, на който той отговори на част от контрола. Тъй като моята хипотеза е, че се касае за сериозна щета на бюджета, не съм съгласен с начина, по който… Въпреки че имаме Правилник на Народното събрание, този въпрос може да изчезне и министърът да не отговори. Моля да го вземете предвид и Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Костадинов. Ще направя справка и ще Ви предоставя информация в рамките на 15 минути.
На господин Янков също ще му предоставя информация какво се е случило с неговия въпрос.
Имате думата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз също имам входиран въпрос от 21 юни, и към днешна дата естествено, че отговор няма.
Тук искам да обърна внимание на Вас, господин Председател. Радвам се, че сте тук и че останахте за контрола, а не отстъпихте мястото си на някой от Вашите заместници, за да чуете нещо, което, не мисля, че обижда само мен, а обижда българския парламент, или дори го неглижира, а именно: миналия петък, на 21 юли, министърът на спорта Красен Кралев е бил в болнични и, докато тук, от тази трибуна, аз задавах въпрос към министър Нанков, и министър Нанков е така добър да се явява и да отговаря на въпросите, министър Кралев по същото време, докато е бил в болнични, е бил във Варна на публично мероприятие – рецитирал стихове.
Мисля си, че ако всички български министри рецитират стихове, когато са в болнични, нямаше да имаме проблеми с културата. Също така е хубаво, че българските министри и властимащите не четат само приключенска литература и „Винету“, а явно и поезия. Но е хубаво да обърнете внимание, защото министър Кралев, откакто е на този пост, не е идвал в парламента, и няма как това да не се тълкува като неглижиране и каквото още си помислите в негативен аспект. Така че моля, обърнете внимание.
И аз вече не знам този надпис на централния вход на парламента дали има някаква меродавност?! Дали силата прави съединението, съединението – силата, но може би, започва да ме навява към мисълта, че играта на криеница от страна на управляващите минава през болнични. Така че обърнете внимание на тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Винаги обръщам внимание на тези неща, както ги наричате и също ще Ви предоставя информация по случая.
Преминаваме към въпросите към Николай Петров – министър на здравеопазването, който първо ще отговори на въпрос от народния представител Иво Христов, относно системата на пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г.
Имате думата, уважаеми господин Христов.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, на 28 март петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени пръстовата идентификация, въведена в болничните заведения при прием и изписване. Съгласно съдебното решение, системата за пръстова идентификация беше изведена от експлоатация на 7 април. Според публична информация, за изработването на системата Националната каса е платила на изпълнителя близо половин милион лева. Болниците бяха задължени да изкупят за своя сметка чекиращи устройства на единична стойност от 286,80 лв. По-големите болници бяха принудени да купят между 50 и 80 устройства, за да се справят с нарастващия пациентски поток. Оказа се, че по данни на Здравната каса тази „революционна“ реформа на министър Петър Москов, има нулев икономически ефект. Тя не само не повиши контрола на изразходваните от здравните заведения средства, но създаде хаос и затруднение както за лекари, така и за обикновените пациенти.
Припомням за стотиците жалби на болни, които с часове чакаха на опашки, за да бъдат приети за лечение, в резултат на революционната мярка на министъра по това време.
След решението на Върховния административен съд в медиите се появи информация, че има болници, които възнамеряват да заведат дела срещу Националната каса, за да потърсят обезщетение за направените разходи за чекиращи устройства, които към настоящия момент са абсолютно безполезни.
Господин Министре, каква е цената на тази незаконна, както се оказа, реформа? Колко точно публични средства бяха изразходвани от Националната здравноосигурителна каса за системата? Какъв точно е размерът на средствата, направени от болниците, за изкупуване на пръстови идентификатори? Има ли заведени дела от болнични заведения срещу Националната здравна каса към настоящия момент? Кой и как ще понесе отговорност за похарчените напразно публични средства? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Христов.
Думата има министърът на здравеопазването проф. Николай Петров.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми проф. Христов, дами и господа народни представители!
С Решение от 21 януари 2016 г. Надзорният съвет на Касата заделя бюджет и решава да се пристъпи към изпълнение на закупуване на регистрационна система за здравно осигурени събития при изпълнители на медицинска помощ, в размер на 480 хил. лв. Във връзка с това е проведена процедура по избор на изпълнител. Постигната е цена 477 хил. лв. По този начин отговарям на въпроса Ви колко средства е отделила Касата за тази система.
По отношение на втория Ви въпрос – колко средства са изхарчили лечебните заведения, те са 264 хил. 900 – 265 хил. лв., с изключение на лечебните заведения по чл. 5 и общинските болници. Те не влизат в тази цифра.
Като съпътстващо оборудване са похарчени още 100 хил. лв. или общо 365 хил. лв. Ако ги сумираме с разходите, които Касата е реализирала, това прави малко под 1 милион.
На третия Ви въпрос има ли заведени дела, заведени дела към настоящия момент няма, но имаше няколко писма към Министерството на здравеопазването с въпроси от директори на болниците кой ще им заплати или възстанови тези разходи. Отговорът е, че Министерството на здравеопазването не може да позволи такъв разход, не е законосъобразен.
Въпросът Ви е основателен и трябва да се търси решение в тази посока, защото, от една страна, болниците наистина бяха принудени да купуват тези устройства – идентификатори, а от друга страна, те бяха отменени от съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, проф. Петров.
Професор Христов, имате думата за реплика.
Заповядайте.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Така трябва да се отговаря – ясно, точно и изчерпателно.
Има сега един проблем. Той се изразява в това, че съдебното решение на Върховния административен съд действително действа занапред от датата на влизане на решение в сила. Възниква въпросът какво ще се прави с тези средства, които болниците така или иначе са били длъжни да изразходват.
Разбира се, трибуната на Народното събрание не е място, на което се дават съвети, но според мен става въпрос за незаконосъобразни действия на държавата. Съответните средства могат да бъдат изисквани по реда за отговорност на държавата за неправомерни действия, извършени от нейни служители, какъвто безспорно се явява всеки един министър. Още веднъж Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Министър, желаете ли думата за дуплика? Не, благодаря.
Пристъпваме към следващия отговор. Ще обединим отговорите на питане, отправено от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова, относно изпълнение на проекти за модернизация и обучения в спешната помощ, и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинската помощ, и въпрос от народните представители Александър Мацурев, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Стефан Апостолов и Димитър Гамишев относно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.
Кой ще развие питането?
Заповядайте, д-р Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Дойде време да Ви зададем нашето актуално питане към Вас.
В последните месеци доста често в медиите проблемите, свързани със спешната медицинска помощ в България, излизат на преден план. Наблюдаваме агресия, нападения над лекари, проблеми със забавени повиквания, но те някак си във времето и в пространството заглушиха един основен проблем, който интересува и работещите в спешната медицинска помощ, а това са проекти на Министерството, на които в годините бяха им удължавани сроковете и сега има опасност България да загуби едно немалко финансиране, касаещо модернизацията и обучението в системата на спешната медицинска помощ. До месец декември тази година трябва да стартират проектите за обновяване и модернизация на спешната медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и за обучение на медиците в спешната медицинска помощ – Програма ПУЛСС 2 (Практически увод в лечението на спешните състояния) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Забавянето им причинява напрежение и несигурност за работещите в системата на спешната помощ. Ето защо това е и нашето питане към Вас: има ли проблем в проектите? Стопирани ли са те, или само временно забавени? Има ли опасност в България да загуби европейското финансиране по тези проекти? Какви мерки ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да осигури навременното им започване? И по общо: каква е визията Ви за спешната медицинска помощ и има ли стратегия за нея? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тимчев.
Господин Министър, изчакайте да бъден зададен и въпросът, и ще изчакаме общия Ви отговор.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър!
Нашият въпрос е в същата връзка и искаме да попитаме основно за Министерството, което е бенефициент на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, тоест Приоритетна ос 4, насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура на спешна медицинска помощ с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациентите за спешни нужди.
Основните дейности, предвидени за изпълнение, са за купуване на съвременни транспортни средства, строителство, реконструкция, ремонт на сгради, инвестиции в спешните отделения. Ние изцяло подкрепяме реализацията на този Проект с огромна обществена полза и разчитаме закупуването на съвременните оборудвани линейки. Към настоящия момент има сключени договори за дарения или безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти между по-голяма част от общините на територията на Благоевградска област и Министерство на здравеопазването.
Процедурата по изпълнение на тази ос стартира през 2015 г., но към момента няма развитие. Затова питаме какви дейности предстоят за изпълнение с цел преодоляване на забавянето и кога се очаква да се реализира Оперативна програма „Райони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 4? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мацурев.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за общ отговор на питането и въпроса.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, се предвижда изпълнение на голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 млн. 502 хил.132 лв. В тази връзка са предприети поредица от действия по предварителна подготовка на проекта. Подготовката на проектното предложение е в съответствие с приоритетите на Националната програма за развитие на „България 2020“, Националната програма за реформи, Национална здравна стратегия и така нататък. Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 204 филиала и изнесени екипи за спешна медицинска помощ. С цел гарантиране на прозрачност и ефективност на подготовката и представянето на проектното предложение, в процеса е включен и „Джаспърс“, като наблюдател и консултант на проекта. Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на проектното предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и е избран изпълнител ДЗЗД „Регионална здрава инфраструктура“, с който е сключен договор на 17 август 2016 г. с предмет „Подготвяне на проектно предложение“. На проведеното на 28 април 2017 г. осмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма е потвърдено, че по отношение на Приоритетна ос 4 срокът за подаване на проектното предложение от Министерството на здравеопазването е променен от месец септември 2017 г. на месец декември 2017 г., тоест с три-четири месеца има удължаване на срока за подаване на проектното предложение. Това се налага предвид промените, които трябва да се случат в здравния сектор, и по-конкретно политиките, които следва да се реализират по отношение на спешната помощ. Всички изготвени документи следва да бъдат съгласувани с „Джаспърс“.
За проследяване напредъка и ускоряване на подготовката на проектното предложение сформирахме междуведомствена работна група от Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и Управляващия орган. Изготвена е и приета Пътна карта за подготовка на проекта, в която са разписани детайлно предстоящите срокове и дейности. След подаване на проектното предложение в гореспоменатия срок от страна на Министерството на здравеопазването, същото подлежи на оценка от Управляващия орган, както и от Европейската комисия.
На 28 февруари тази година с подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира и изпълнението на Проект „Подобряване условията на лечение на спешните състояния“. Бюджетът на този Проект е 7 млн. лв. и е 100% безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнението е краят на 2019 г. Основната цел на Проекта е подобряване качеството на предоставената Спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.
В изпълнение на дейностите ще бъде изграден и оборудван Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешна помощ, с което ще се изпълни Постановление на Министерски съвет № 239 от 13 септември 2016 г., както и ще бъдат организирани и проведени обучения – първоначални, периодични и продължаващи, на работещите в спешната помощ. Към настоящия момент се изпълняват подготвителни дейности, които са база за постигане на основната цел на Проекта, и включват извършване на анализ за нуждата от обучение, разработване на методики и програми за първоначално, периодично и продължително обучение на всички категории персонал, работещи в системата, както и периодична оценка на техните знания. С това мисля да приключа.
Има определена територия, където ще бъде ситуиран този Център. Има обявен и тече конкурс за избор на директор на Центъра. Определен е щаб, мисля от 5-6 човека, които ще бъдат организаторите на самото обучение впоследствие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Два уточняващи въпроса по питането. Заповядайте.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Професор Петров, не съм удовлетворен от Вашия отговор. Много повърхностно отговорихте за мерките, които ще предприеме Министерството на здравеопазването, дали тези проекти в крайна сметка ще бъдат осъществени до месец декември. Силно се съмнявам, че това ще се случи, тъй като в много от общините и в общинските съвети няма съгласие по отношение на отдаването на общинската собственост и участието в тези проекти – общини, които са определени, че на тяхна територия ще бъде осъществен целият проект.
По отношение на Центъра за обучение на кадри, държавата отдели средства за създаването на такъв Център, той съществуваше. Не ни казахте защо се е стигнало дотам такъв Център въобще да няма директор и че е участвано за обществена поръчка за 7 млн. лв. за обучението на кадрите без управител на този Национален център за обучение на кадри.
Не чух една дума за Стратегията, за Вашето виждане, като министър, какво ще направите във Вашия мандат в Стратегията за развитието на спешната медицинска помощ. Искам да Ви кажа, че един от първите дялове в здравеопазването след 1989 г. е реформата, която направи държавата, и първото звено беше системата на спешната медицинска помощ. Тя използваше средства още от предприсъединителните фондове и беше разкрита. Тъй като обаче средствата не достигаха – както от държавата, така и от предприсъединителните фондове, се стигна до решение, че в годините това ще бъде доразвивано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето Ви изтича.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Да, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше по-скоро отношение.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Ние сме събрали подписи от над 50 народни представители, те са в Деловодството и всеки момент ги чакам да дойдат, да Ви ги връча и да предизвикаме дебат в Народното събрание по отношение на Стратегията и виждането на Министерството на здравеопазването в сферата на спешната медицинска помощ.
Госпожо Председател, заповядайте. (Подава документи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да, благодаря Ви.
Ще проверим подписите, както и Проекта за решение, искането за разискване.
Колеги, задали въпроси, имате право на реплика.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър. Искам да благодаря за отговора, който дадохте, но съм притеснен. Сигурен ли сте, че Проектът ще приключи до 2019 г. с успешен финал? Имате ли информация дали за област Благоевград са извършени всички предварителни процедури за общините от общинските съвети? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мацурев.
Господин Министър, имате думата за отговор на уточняващите въпроси, макар че точно уточняващи въпроси нямаше в тесния смисъл на думата.
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Според мен имаше уточняващи въпроси.
Малко повече детайли.
По отношение на Проекта за модернизация на спешната помощ, действително ние заварваме Проекта в ход, имаше определено забавяне. По тази причина, ако обърнахте внимание, ние веднага реагирахме със създаване на Работна група, която е от Министерството на здравеопазването, Регионалното министерство, Управляващия орган. Направена е Пътна карта със срокове. На мен много ми се иска да успеем до декември да вкараме нашето проектно предложение и този проект да се реализира. Ние по него трудно ще правим, а и нямаме такова желание, някакви промени, които биха довели до забавян. Дори в този вариант ние сме длъжни и ще го изпълним. Затова действително винаги съществува неувереност, страх дали нещо няма да се обърка и така нататък. Това не по-малко ме притеснява и мен.
Мобилизирал съм екипите до максимална степен. Ще направим всичко възможно да се движим в график, да няма забавяния.
По отношение на Стратегията за развитие на Спешната помощ въобще, тя е ясно залегнала в Програмата на правителството и, ако сте си направили труда, в самия проект тя е ясно разписана – къде и какви центрове ще се разкриват, къде ще се прави строителство, дали ще бъдат тези центрове в свободни помещения на лечебни заведения, в други свободни помещения, дали ще се строят нови. Така частично отговаряме и на Вас. Нашият стремеж ще бъде да реализираме всичко това с минимум средства, за да може да останат повече средства за техника, за транспортни средства, за апаратура. В този ред на мисли, ако е възможно, ако рамката го позволява, ако това не създава предпоставки за забавяне, ние ще направим необходимите корекции.
По отношение на проектното предложение, когато влезе декември месец, имаме идеята да стартираме обществените поръчки под условие – за апаратурата, за линейките, за да можем също да спечелим време. В един момент, когато кажат: да, о’кей сте, да имаме готовност веднага да ги закупим. Ако проверяващият орган намери някакви проблеми, има условие, че падат поръчките и не се купуват, но така също ще спестим време.
На Вашия въпрос – вчера или онзи ден подписах един голям куп с договори, където общините предоставят терени и помещения и така нататък. Доста е свършено и от предния екип, доста е свършено и от служебния екип. Остават наистина 4 - 5 общини, с които трябва наново да водим преговори, за да приключим и с тях, но нямам информация, да има проблеми в Благоевградския регион. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър!
Уважаеми колеги, поставили питането – имате право на отношение.
Ще се възползвате ли от това?
Заповядайте.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми проф. Петров, това, което доуточнихте, мен ме задоволява донякъде, но тъй като Спешната помощ е част от националната сигурност на държавата, има доста проблеми, за които Министерството стои отговорно.
Например с тел. 112 Министерството трябва да си свърши работата, да заплати застраховката на тел. 112, за да бъдат навременно приемани повикванията, а той не знае, че се е забавил с 40 минути на адрес. Отивайки там в дома на хората, които са притеснени – знаете Спешното в какво състояние е, близките и околните около страдащия човек в какво напрежение са, че те изливат цялата си агресия на първото срещнато медицинско лице, и тогава се стига да побоищата и агресията спрямо медицинския персонал, обслужващ в момента това повикване.
Нека Министерството на здравеопазването да свърши своята работа, а работещите от Спешната помощ ще дадат това, което са дали в годините на реформата, и аз твърдя най-отговорно тук пред Вас, че едни от хората поеха негативизма на цялата реформа на здравеопазването, като едни от тях са лекарите от Спешната медицинска помощ. Има много неща в политиката на управлението на Спешната помощ по отношение на това, например, дали да останат в болниците спешните приемни отделения, или да се върнат в Спешната помощ. Може да се коментира и този въпрос, тоест за политиките на управление на цялото здравеопазване като част от здравеопазването на Спешната медицинската помощ, която е част и от националната сигурност на държавата, така че ние държим да предизвикаме този диспут тук, в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Тимчев.
Уважаеми народни представители, с писмо, вх. № 754-00-90 от 28 юли 2017 г., внесено в 12,24 ч., е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане и Проект за решение по питане, № 754 05 27 от 28 юни 2017 г., от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в Спешната помощ и цялостна Стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Предложението за разискване по питането и Проектът за решение са подписани от 62 народни представители, тоест изпълнено е изискването на чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – повече от една пета от народните представители да направят предложение по питането за провеждане на разисквания.
На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника насрочвам разискванията по питането и гласуването на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.
Продължаваме с отговора на въпрос от народните представители Георги Страхилов Свиленски и Христо Танчев Проданов, относно изпълнение на т. 18 от Решение № RD-NS-04-77, от 21 юни 2016 г., на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът, който поставям с колегата Христо Проданов, е, както цитира и председателят на парламента относно изпълнение на т. 18 от Решение на Надзорния съвет на НЗОК.
Въпросът ни е зададен на 29 юни, тоест към днешна дата не съм сигурен дали въпросът вече е актуален, дали е взето отношение по поставения въпрос, но въпреки това ще го зададем, за да разберем дали е свършена някаква работа.
Преди повече от една година Надзорният съвет на НЗОК приема решение, което беше цитирано, с което възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов, да освободи от длъжност директора на Регионалната здравноосигурителна каса – София-град. Изпълнено ли е това решение и, ако не е изпълнено, господин Министър, каква е причината за неизпълнението на Решението на Надзорния съвет? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Направихме справка по този казус и действително има такова решение, но нормативната база предполага – Надзорният съвет може да дава указание на управителя, управителят на касата може да извършва проверки, но в директен смисъл Надзорният съвет не може да вменява на управителя задължението да освобождава, който и да е директор на регионални здравни каси. Те се избират с конкурс, с определен мандат и има процедура, по която се извършва проверка и при констатирани нарушения може да бъде прекратен мандатът на съответния ръководител на регионална здравна каса. Това е, което мога да кажа по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря за Вашия отговор, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, според мен цитирахте малко неправилно. Все пак Надзорният съвет е управляващият орган и управителят на Националната здравноосигурителна каса е длъжен да изпълнява решението на органа. А следствията, които са предизвикани от това неизпълнение, ще Ви ги прочета сега, за да се убедите какво е станало, вследствие на това забавено повече от една година неизпълнение на решението на Надзорния съвет на НЗОК, касаещо директора на Столичната здравноосигурителна каса д-р Биляна Пенева.
На 1 март 2017 г. д-р Пенева – директор на Столичната здравноосигурителна каса, назначава за свой заместник-директор Петко Василев Панов, който допреди назначаването си в Столичната здравноосигурителна каса е бил началник-отдел „Информационно обслужване“ в Първа САГБАЛ „Света София“. На негово място като началник-отдел „Информационно обслужване“ в Първа САГБАЛ „Света София“ е назначена на 8 март 2017 г. Кремена Неделчева Берова – дъщеря на директора на Столичната здравноосигурителна каса д-р Биляна Пенева. Директорът на Първа САГБАЛ „Света София“ Гергана Коларова упълномощава на 23 март 2017 г. Кремена Неделчева Берова – дъщеря на директора на Столичната здравноосигурителна каса д-р Биляна Пенева, да представлява лечебното заведение пред НЗОК, СЗОК, Министерството на здравеопазването и пред всички други държавни и общински институции във връзка с изпълнение на отчетите на дейностите по сключените договори за изпълнение на болнична медицинска помощ. Пълномощното е безсрочно и следва да се тълкува изцяло в полза на пълномощника. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Дъщерята на д-р Пенева подписва заповедите за извършване на проверки в Първа САГБАЛ „Света София“, назначени от директора на Столичната здравноосигурителна каса, респективно от нейната майка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Приключвайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Кремена Неделчева Берова – дъщеря на директора на СЗОК, подписва фактури и спецификации, с които лечебното заведение фактурира своята дейност, респективно тя фактурира на своята майка.
Уважаеми господин Министър, ще следим за изпълнението на това. Във Ваш интерес е също да следите, защото Вие бяхте тук, когато се четяха декларациите на парламентарните групи. Колегите от ГЕРБ се обидиха за това, че говорихме за прогнила държава и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Проданов, Времето Ви изтече много отдавна.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Това е още един случай за такава прогнила държава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Господин Министър, за дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Въпросът, който беше зададен, нямаше тази фактология, за да имаме идеята в коя посока да направим тази проверка. Отговорът, естествено беше подчинен на това: механизъм, по който трябва да бъдат сменяни и назначавани шефовете на РЗОК.
Аз се ангажирам, ще направя детайлна проверка, съобразно Закона за конфликт на интереси, Законът за злоупотреба със служебно положение и така нататък, и при следващото ми присъствие тук, пред Вас, ще Ви отговоря за това, защото тези взаимовръзки не ми бяха известни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Пристъпваме към въпрос от народните представители Стефан Апостолов, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев и Димитър Гамишев относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Заповядайте, господин Апостолов, да развиете въпроса.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с безлимитното финансиране.
През месец май кабинетът прие промени в Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, с което на практика се осигурява нужният ресурс за всички необходими процедури за асистирана репродукция инвитро. Планираните средства са в размер на 12 млн. лв., което гарантира толкова ресурс, колкото медицинската целесъобразност и нуждите на пациентите изискват. По този начин България се нарежда сред страните лидери в Европейския съюз в стимулирането на инвитро процедурите от държавата. Към момента са одобрени около 3000 пациенти, които обаче са в изчакване.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви са реалните стъпки на Министерството на здравеопазването за своевременно получаване на достъп до инвитро процедури? Подготвяте ли и какви промени в Правилника за работа на Центъра за асистирана репродукция и в Правилата на одобрение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Един от приоритетите на правителството е осигуряване на достъп на двойките с репродуктивни проблеми до методите за асистирана репродукция.
Първа стъпка в тази насока е да се предприеме още в началото на мандата промяна в Постановление на Министерския съвет от 2016 г., и това беше направено. Промяната е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 41 от 23 май 2017 г., с която се дава възможност при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени от бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването да предприема действия за осигуряване на допълнителни средства, включително и от централния бюджет. По този начин се гарантира пълното финансиране на дейности, заплащани от Центъра за асистирана репродукция.
Това според мен е един от най-силните ходове на настоящия кабинет. Тук, ако Ви прави впечатление, няма фиксирана горна граница на тази сума. Тоест държавата, в лицето на премиера Борисов и настоящия кабинет, отвори финансово рамката, така че да няма финансов проблем при осъществяването на дейностите, свързани с асистирана репродукция.
От там нататък остана нашата задача, която трябваше да регламентира правилата, по които да се случват тези процедури. Направихме работна група, в която се включиха специалисти от повече центрове, от фондации и експерти от Министерството на здравеопазването, за промяна в Правилника за дейността и организацията на Центъра за асистирана репродукция. Проведоха се две заседания. Обсъждани са промените в ръководството в Министерството на здравеопазването.
Тези промени се изразяват в следното: годишен бюджет и лимит за тази дейност няма и това би скъсило изключително много периода на чакане, който сега е 9-10 месеца. В същото време се увеличава и обхватът на дейностите, свързани с асистираната репродукция. Към досегашните три опита със стимулация за вземане на яйцеклетки се добавя четвърти опит и с това ние влизаме в първата тройка на най-добре развитите европейски страни по отношение на този проблем. Нещо повече – Центърът ще финансира и трансферите на замразени ембриони, което ще увеличи най-малко двукратно броя на трансферите на оплодени яйцеклетки у жените. До момента се заплаща само един ембрионален трансфер на стимулация.
Въвеждаме електронно отчитане в реално време на всички дейности, които се извършват в центровете с оглед повече прозрачност и повече контрол. Въвеждаме документи, с които се доказва всяка индикация. Въвеждаме критерий за доказване на яйчников резерв, като въвеждаме утвърден и научно доказан показател, а именно: Антимюлеров хормон – 100% достоверен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Извинявайте, две три неща са само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Добре, продължете.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Прецизираме критериите за нормоспермия като въвеждаме изискванията на Световната здравна организация. Въвеждаме нова контраиндикация – азооспермия при партньора е контраиндикация вече. При нарушаване на някои от тези правила лечебното заведение ще бъде принуждавано да възстановява цялата заплатена сума.
Всички, които работят с Центъра за асистирана репродукция, трябва да имат ясно показан ценоразпис за всички останали дейности с оглед повече информираност на пациентите. На всяко заседание на Комисията – обърнете внимание – ще се определя дата на следващото заседание, но не повече от 30 дни като интервал. На всяко заседание ще се разглеждат всички постъпили молби от предното заседание до изчерпване на молбите. Всичко това ще скъси сроковете и хората няма да чакат.
Отпада нещо много важно, уважаеми дами и господа –необходимостта заявителите да посочват своето семейно положение, тъй като, знаете, много двойки с репродуктивни проблеми нямат брак.
Заповеди за процедурите се получават до три месеца, а сега чакат почти година. Увеличаваме малко щата на самия център. В състава на Комисията включваме и специалист по образна диагностика, защото досега нямаше. Обърнете внимание – забранява се доплащането над отпуснатата сума. Центърът за асистирана репродукция сключва договори само с лечебни заведения, които през последната година са извършвали не по-малко от 100 процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Можете да продължите в дупликата, уважаеми господин Министър, има тази възможност.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Аз свърших.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за реплика, господин Апостолов.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Господин Министър, искам да Ви благодаря за подробния отговор. Искам да благодаря и на правителството за поетия ангажимент в предизборната кампания. Мисля, че това е много важно за семействата, които имат репродуктивни проблеми и най-вече, всички говорим за демографска криза – по мои данни, около 50 или 60 000 семейства страдат от тези проблеми и много важно е да помогнем на хората.
Много добре съм запознат с този проблем, защото всеки месец дарявам 50% от моята заплата и непрекъснато контактувам с хора, които имат проблеми. Искам да благодаря още веднъж от мое име и от името на колегите на Вас и на правителството за поетия ангажимент и за изпълнението му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Господин Министър, желаете ли дуплика? Не желаете.
Продължаваме с въпрос от народните представители Юлиян Папашимов и Румен Генов относно приетите от Надзорния съвет правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Заповядайте – народният представител Юлиян Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Бяхме информирани от управителите на различни лечебни заведения за болнична помощ за значително намалени стойности на прогнозните бюджети вследствие на Методиката за определянето, утвърдена от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това създава затруднения в достъпа на пациенти и крие рискове от увеличаване на задълженията на болничните заведения.
В началото на месец юни беше променен съставът на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Имаше информация за проведени срещи между екипа на Министерството на здравеопазването и съсловните организации за търсене на изход от създаденото напрежение.
В тази връзка въпросът към Вас, господин Министър, е: какви мерки са предприети за преодоляване на дисбалансите в определянето на прогнозните бюджети на лечебните заведения за болнична помощ? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д р Папашимов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! По правилата на сключения Рамков договор, знаете, че Методиката беше да се разпределят средства до лечебните заведения по определена формула, като за база се използваше средният разход за болнична помощ за последните три или шест месеца и се добавяше резерв от 3%.
На заседание, доста продължително и тежко, в средата или в края на месец юни, в което участваха управителят на Касата, управителят на Лекарския съюз, Управителният съвет на Министерство на здравеопазването, председателят на Надзорния съвет, след дълги дебати се стигна до решение, което беше подписано като анекс и означаваше следното: да се вземе относителният дял на всяко лечебно заведение в общата финансова рамка за страната на база 14 месеца назад от началото на 2016 г., ако не се лъжа, като се вземе под внимание цялата дейност – отчетена и заплатена, включително и отчетена, но незаплатена от НЗОК.
Направи се нова формула и всъщност от месец юли върви този метод на плащане към лечебните заведения. Трите процента се премахват като резерв. Това решение доведе до увеличаване с над шест милиона месечно на средствата, които отиват към лечебните заведения.
Въведоха се и така наречените „индикативни лимити“. Индикативни означава, че всяко лечебно заведение, което направи по-голям обем от предвидения му по формула, надлимитният обем трябва да бъде проверен, след което да бъде фактуриран и платен. Тези индикативни лимити категорично не касаят ражданията, диализата, и интензивното лечение. В този ред на мисли някои публикации, които се бяха появили, бяха откровена провокация. Това е системата, която действа в настоящия момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, д-р Папашимов – имате думата за реплика.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Отговорът на министъра на здравеопазването удовлетворява нашето питане. Ние сме доволни, че са се създали предпоставки за избягване на тази затруднена дейност, която се беше получила в лечебните заведения. Надяваме се с днешния избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса връзката между Каса – Министерство и лечебни заведения да бъде още по-добра и да се постигнат много по добри резултати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря д р Папашимов.
Господин Министър, желаете ли думата за дуплика? Не желаете.
Пристъпваме към следващия въпрос от народните представители Красимир Събев и Борислав Борисов относно решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Заповядайте.
КРАСИМИР СЪБЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, проф. Петров, колеги! Питането ми е относно решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 20 юни за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Господин Министър, пациентите с напреднала сърдечна недостатъчност се нуждаят от устройство, известно като „изкуствено сърце“, преди да получат възможност за трансплантация. Досега Касата покриваше 50 хил. лв. от стойността на това изделие, а общата стойност е около 250 хиляди. Това затруднява достъпа на пациентите до това животоспасяващо устройство. Решението на Надзорния съвет е в полза на нуждаещите се.
Въпросът ми е: колко пациенти се очаква да се възползват от това „изкуствено сърце“ до края на годината и как ще се отрази на бюджета на Касата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Събев.
Това беше Вашият въпрос.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Събев, дами и господа народни представители! Вашият въпрос акцентира върху още една много добра, много позитивна, много човешка и полезна стъпка на правителството – че най-после реши проблема с изкуствените сърца.
За какво става въпрос? Много пациенти, включително и в млада възраст – последният, за когото се сещам, мисля, че беше мъж на около 40 години – по различни причини като заболявания, достигат до определена фаза на сърдечна недостатъчност. Тогава, ако имат редкия шанс, късмет да се появи донор, съвместим с тях и да получат ново сърце, това е единственият им шанс за живот. Тези хора, за разлика от много други, чакащи за трансплантация, са с изключително лимитирано време и обикновено часовникът тече в обратна посока. Изключително силен ход и на премиера, и на правителството, защото този проблем беше най-после решен.
Години наред изкуствените сърца не се заплащаха въобще. Това е една помпа с батерии, която се носи в раницата и пациентът така живее. Струваха над 250 – 300 хил. лв. и който има пари да си вземе – живее, който няма пари – не живее. Това е жестоката истина.
Преди няколко години е взето решение не знам точно кога и от кого, но започва едно заплащане от 50 хил. лв. Да, но една такава машина струва 250 – 300 хил. лв. и пак опираше въпросът до това дали пациента ще има остатъка от парите, за да си доплати живота. Така че аз съм изключително благодарен за подкрепата. Този проблем вече е решен. Как? Националната здравноосигурителна каса на Надзорен съвет реши, че ще финансира до 8-10 изкуствени сърца годишно. От статистиката е ясно, че средно се налага около
4-5 да се правят. Тоест ние сме се и презастраховали. Как го постигнахме? Като преговаряхме с фирмите, благодаря им публично, че те намалиха цената и вече сърцата са около 160-170 хил. лв., а не 250-300. Използвам случая да им благодаря публично, защото това е един жест на човещина към българските граждани. Така че, гордеем се, че решихме този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, проф. Петров.
Заповядайте, господин Събев за реплика.
КРАСИМИР СЪБЕВ (ГЕРБ): Искам да благодаря на министъра, както и на правителството. Дълги години съм бил координатор по донорство за област Смолян. Последният пациент, за който Вие споменахте, наистина е от Смолян. Млад мъж на 40 години, на който се наложи наистина цялата област и приятели да събират пари, за да може да получи това изкуствено сърце. Мисля че, с този жест на Надзора на Касата и подкрепата на правителството се показва, че държавата е ангажирана към една група хора, които се оказва даже, че не са и голяма група – 4-5 за година. Не мисля, че е голям проблем за държавата тя да отдели и наистина да даде шанс на хората, които имат крещяща нужда от това изкуствено сърце, да чакат реда си да получат наистина донорско сърце. Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Събев.
Уважаеми господин Министър, дали желаете дуплика? Не.
Пристъпваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Валентина Найденова, относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с части и съответствието на тази идея с текста на чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Заповядайте, д-р Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! На 1 юни 2017 г. на редовно заседание на Комисията по здравеопазване, Вие лансирахте една идея, а именно, цитирам: „Ако си представим един областен град, в който има една държавна и една частна болница, с годините по различни причини се е развила частната болница, а държавната става все по-зле и по-зле, в един момент сме изправени пред дилемата дали да продължаваме да поддържаме държавната болница или да спрем да я финансираме и да вменим на частната ангажимента да играе роля на областна болница, а не да работи само с интереси, направление и финансово печеливши, че трябва да поеме „спешност“, да поеме раждания, неосигурени, за съжаление, и така нататък. Едната издиша и играе все повече роля на социална болница, а другата работи печелившо. Вие ще бъдете изправени, народни представители, да решавате този проблем. От сега искам да Ви представя като идея, за да може да мислите и да вземете с разум разумното решение.“
В тази връзка моля да ни отговорите на следните въпроси:
Как ще вмените на частната болница да реализира на практика конституционни права на гражданите на Република България, заложени в чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България и именно: гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определен със Закона, след като икономическите правила, прилагани в чисто пазарни условия, изискват от икономическите субекти да реализират печалба?
И вторият: това ли бъде основната стратегическа цел на Вашето управление като министър – постепенно да закриете областните болници, на които принципал сте Вие и да предоставите функции „Здравеопазване“ на частни структури, които, както е публично известно, не реализират икономическа дейност, от която няма печалба?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Найденова.
Има думата за отговор министърът на здравеопазването – проф. Николай Петров.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема д-р Найденова! Ще започна с уточняващия въпрос, че всички тук сме български граждани и живеем в тази държава. Всичко, което се случва в тази държава, ни е пределно ясно и няма как да не отворим очи и да видим действителността.
Това, което цитирахте като мои думи, като цитат е изключително точно и аз съм Ви благодарен, че са Ви направили впечатление тези думи. Но това не би трябвало да го тълкувате като декларация и посока на моята работа. Повярвайте ми, никой министър, независимо от коя политическа сила е, не той би искал някъде да ликвидира, да закрива държавни болници, за да работят други болници. Аз отново ще повторя, че в определени региони има проблем, и то голям проблем. Когато се касае за по-малки общини, както е моделът с Нови пазар и Шумен, това е в някаква степен работещ вариант, защото болницата е закрита, създаден е филиал, има малък стационар, има достъп до лекарска спешна помощ. Когато се касае за големи общини като Ловеч например, там проблемите са тежки, големи и трудно разрешими.
Докато слушах Вашия въпрос, получих SMS, че нещата с Ловеч отново са зле, че, ще цитирам дословно: „като че ли всички са срещу тази болница“. Работещите, нашите колеги в Ловеч не бяха получавали заплати от март месец. С много усилия успяхме да им платим заплатите за два месеца, тук преди една-две седмици, да вкараме апаратура, персоналът се е разбягал, аптека няма кой да отвори.
Е, на този въпрос как ще реагираме, ако от една страна извадим едни пари, а ние няма от къде да ги извадим, те трябва да бъдат за сметка на някой друг, да ги дадем на Ловеч, за да спасим болницата в Ловеч? Ами, не е само тя!
Ще последва и въпрос за болницата в Стара Загора. Също много тежка ситуация. Тоест, с това аз не исках да Ви предизвикам, нито да давам посока на моето управление. С това исках да Ви осветля един проблем, който ще ни предстои да решаваме заедно. Има региони, където наистина ситуацията е много критична, трябва да мислим в тази посока.
Не съм склонен да приема думите: ще вмените на частните болници да вършат тази дейност. Ако ние разсъждаваме така, значи ние публично признаваме, че те не са равноправни партньори – частната и държавната болница. От друга страна, това не може да стане. В здравеопазването не може да се работи и не трябва да се работи с принуда, а може да стане с други механизми, когато дай Боже стигнем момент да направим така, че болниците да се конкурират за спешност, да се конкурират за раждания, да се конкурират за неосигурени пациенти. Ето в тази посока имах предвид, че трябва да мислим. Но когато 240 ума мислят, мисля, че резултатът ще е малко по-голям, отколкото когато мисли един. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Доктор Найденова, заповядайте, имате възможност да направите реплика.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Да, господин Министър, вярно това беше едно от първите заседания тогава на Комисията и все пак беше вариант за обсъждане и възможност за такава. Но аз искам да направя следното изказване, че Вие като министър направихте своя избор да бъдете министър на здравеопазването на Република България. Но Вие направихте и своя избор с бързите си мерки да спрете поне засега фалита на областната болница в град Ловеч. Мисля, че от тук нататък държавата в наше лице и във Ваше – Министерство на здравеопазването, трябва да гарантира нормалната работа на всяка областна болница, да упражнява своя строг контрол върху тяхното управление. Защото действително те са част от националната сигурност на Република България и те мисля, че нямат право на фалит.
А къде трябва да бъде мястото на частните болници в цялата тази система? Считам, че от днес започваме заедно да решаваме въпроса и действително повече умове взимат по-правилното решение. Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше народният представител Валентина Найденова.
Желаете ли дуплика, господин Министър? Не желаете.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Йорданов относно плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора.
Заповядайте, доц. Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Известно е, че има една категория пациенти, изцяло обеззъбени пациенти над 75-годишна възраст, които въпреки че са редовно здравно осигурени, не могат да ползват своите дейности в Националната здравноосигурителна каса по простата причина, че в денталния пакет няма възстановяване на дъвкателния им апарат, ортопедично. Известно е, че този проблем беше един от елементите в преговорите за последния Национален рамков договор, беше постигнато съгласие. Поне по думите на тогавашните администратори от Здравната каса и от Министерство на здравеопазването бяха осигурени достатъчно средства да се поеме възстановяването на дъвкателния апарат при частично и изцяло обеззъбени пациенти над 75 години и беше направена съответната промяна в Наредба № 2 от 2016 г., като беше даден един ексклузивен срок 1 юли.
В последно време се появиха изказвания от висши администратори на Здравната каса, че няма пари за тази дейност. Аз мисля, че пари няма да има при това състояние, с което се изплащат медикаментите, лекарствата от Здравната каса, няма да има пари не само за възстановяване на дъвкателния апарат на пациентите, а и за болниците, за симпа, за пимпа и така нататък.
Моят конкретен въпрос към Вас е: какви мерки предприе Министерство на здравеопазването за спазване на срока 1 юли 2017 г. за дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни пациенти над 75 години, предвидени в § 2, т. 1 на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издаден от министъра на здравеопазването и обнародван в „Държавен вестник“, брой 37 от 9 май 2017 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доц. Йорданов.
Имате думата, господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми доц. Йорданов, дами и господа народни представители! Идеята за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет възниква и е реализирана по време на служебното правителство. Допълнението на Наредба № 2 от 2016 г., касаеща плаковото протезиране на частично или напълно обеззъбени лица над 65 години, е обнародвана в „Държавен вестник“ на 9 май 2017 г. Следователно преразходът на средства в НЗОК е бил факт, когато е приета тази Наредба.
Нещо повече – в Министерство на здравеопазването постъпи писмо от Българския зъболекарски съюз, с което се поставят въпроси относно финансовата обезпеченост по тази тема. В него се твърди, че отложените плащания за 2016 в размер на 14 млн. 444 хил. лв. не съставляват част от заложения бюджет за 2017 г. в размер 147 млн. лв.
В тази връзка Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Българския зъболекарски съюз и до Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, за да вземат отношение по този въпрос, защото от една страна имаме приета наредба, от друга страна – недостатъчно средства. Ние също настояваме за категоричен отговор. Това ще се случи ли? Кога? И ако не се случи, с какъв аргумент? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Доц. Йорданов, имате възможност да направите реплика.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Поредният парадокс в нашата държава – Министерството на здравеопазването казва, че една дейност трябва да бъде включена в пакета здравни дейности, Здравната каса отказва да я плати и казва, че няма средства. Законите не важат ли за тези наши приятели от Здравната каса?
Съчувствам Ви, господин Министър, лично аз съм удовлетворен от Вашето поведение в случая, но не мога да бъда удовлетворен от Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доц. Йорданов.
Господин Министър, ще има ли дуплика? Няма да се възползвате от това право.
Продължаваме с питането на народния представител Георги Йорданов относно утвърждаване на Национална здравна карта.
Заповядайте да развиете Вашето питане, доц. Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги!
Един от основните документи, бих казал най-основният документ в Република България, е Националната здравна карта. Тя определя много неща, между които областните здравни карти, конкретните потребности от лекари, стоматолози и здравни специалисти, потребности от болнични легла, лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични дейности и лечение. Тя има карта на Спешната медицинска помощ, която съдържа местоположение и брой на центровете по Спешна медицинска помощ. Картата трябваше да определи необходимия брой от лечебни заведения за болнична помощ и легла и да ги ограничи чрез Националния рамков договор. С Решение на ВАС от 18 май 2017 г. Националната здравна карта беше отменена. Това създаде, според мен, съществени административни затруднения.
Моето питане към Вас е: какво е Вашето становище относно отмяната на Националната здравна карта от ВАС, каква е Вашата стратегия относно утвърждаване на Националната здравна карта и считате ли, че отмененият вариант на Националната здравна карта се нуждае от актуализиране по отношение на демографските особености на отделните области и здравните им потребности, включително високотехнологичните диагностика и лечение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доц. Йорданов.
Заповядайте за отговор, уважаеми проф. Петров.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Ще спестя от отговора това, което се съдържаше във Вашия въпрос, а именно, че картата регламентира необходимостта от лекари и специалисти по дентална медицина, регламентира нуждите от брой легла и от високо технологични лечебни заведения, но не регламентира броя лечебни заведения.
На 12 май тричленен състав на Върховния административен съд обявява нищожността на решение на Министерския съвет за Националната здравна карта. При това положение Националната здравна карта продължава да действа и ще спре да действа, ако петчленен състав остави в сила решението и тя се обяви за недействителна. Тоест тази процедура е обжалвана от Министерския съвет и от Министерството на здравеопазването и изчакваме решение на петчленката във ВАС.
По отношение на актуализирането на Здравната карта има няколко вида актуализации. Едната е пълна актуализация, която се прави веднъж на три години, а другата е частична актуализация. Частичните актуализации се правят при няколко много ясни критерии:
Първо, при значителни промени в здравно-демографските характеристики на определен регион; при съществени промени в структурата на болничната помощ, когато имаме закриване на лечебни заведения, сливане на лечебни заведения и по този начин намаляват леглата; и при промени в структурата на болничните заведения, когато примерно има създаване на ново лечебно заведение, когато се създават нови дейности – по същата причини се увеличава броят на леглата над определените в Здравната карта.
И на последно място – при възникване на нови високоспециализирани дейности, свързани с нови здравни технологии. Има още една опция за актуализация и тя е при промяна в броя на леглата във всяко лечебно заведение в срок от 1 до 31 януари, тоест само за месец януари може да се предприеме обосновано искане за промяна в Здравната карта, след което се прави анализ, произнася се Националната комисия за Здравната карта и се прави частична актуализация.
Малко информация. В началото на 2017 г. общата използваемост на леглата е 58,83%. Има ги развити по различни специалности, няма да Ви отегчавам, но това, което прави впечатление е, че най-висока е използваемостта на леглата – над 70%, в областите Русе и Шумен. Като цяло липсва недостиг на болнични легла по видове. За двегодишния период – от 2014 г. до 2016 г., не са настъпили промени в демографските характеристики на отделните региони. По данни на Статистическия институт от 2014 г. до 2016 г. населението е намаляло с 1,4%. Естественият прираст за 2014 г. е 5,7, за 2016 г. – 6 промила, което не налага актуализация към настоящия момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Доцент Йорданов, задайте два уточняващи въпроса в рамките на две минути.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Господин Министър, точно така е, когато се говори за експанзивно развитие на здравната система, по-скоро за желанието за нови дейности в различните региони. В момента според мен, имайки предвид финансовата ситуация в здравеопазването, сме точно в обратната ситуация, тоест имаме процес на отпадане на здравни дейности.
Вие коментирахте, ще си позволя и аз малко за болницата в Ловеч. Там поради лошо финансово състояние на основната болница в региона, хората са лишавани от териториално близък достъп до някоя от основните дейности. Ако не се лъжа, съдова хирургия беше.
Затова зададох въпрос: не когато има искане за нови дейности, а как ще осигурим на хората достъп до тези дейности, които с досегашната здравна карта, която правилно отбелязахте, че все още е в процес на обжалване, не могат да бъдат осигурени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор на уточняващите въпроси в рамките на три минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Връщате ме към казуса „Ловеч“, доц. Йорданов. Действително той ми е като патологична доминанта в съзнанието в последните седмици.
Ние направихме опит и ще стискаме здраво да устоим с оздравяването на тази болница. Има назначен прокурист, има екип – финансист, юрист, има много мощна подкрепа от страна на областния управител. Използвам случая да му благодаря. Осигурихме дарения медикаменти, стартираме програма с водещи специалисти от страната от големи софийски болници, които да ходят на място, за да могат да привлекат пациенти и да дадем на пациентите достъп до висококвалифицирани специалисти. Осигурихме им заплати, надявам се, че в следващите месеци ще бъде решен и този проблем.
Стартирана е Програма за оздравяване на болницата по линия на оптимизация на разходите, борба за повече приходи и, дай Боже, болницата да заработи. Мисля, че ще бъда готов януари – да се убедя и за себе си дали сме успели, или не. Но, ако си представим хипотетично, че не успеем, много хубав е въпросът: как осигуряваме достъп до здравеопазване там? Имаме вариант 1 – преструктуриране на болницата в две-три малки отделения с малки стационари и с наличния персонал, който да осъществява медицинска услуга за населението и пренасочване на пациентите към най-близките по-високоспециализирани, по-големи, и по-добре работещи лечебни заведения, каквато е в Плевен.
В тази връзка ми се ще да споделя една цифра с Вас, която много ме впечатли. Когато гледах справките, по време на съвместната дейност с кардиологията, която е била там в договорни отношения, мисля, че коронарографиите се движиха месечно около двеста. След като преустановява дейността тази лаборатория, справките за извозени пациенти със съмнение за инфаркт към Плевен са два, тоест тук има нещо и ние трябва да разберем какво е това нещо. Действително Вие в това отношение сте прав, държавата трябва да има ангажимента – и тя няма да отстъпи от това, уверявам Ви, там да има спешност като прием, да има възможност за Родилно отделение, да има възможност за Спешна хирургия и всичко, което касае остра реакция на момента. Което може да се транспортира и отложи, сигурно ще се транспортира, но това е при песимистичен вариант на нашите усилия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Не желаете да изразите отношение, доц. Йорданов.
Преминаваме към въпрос от народния представител Спас Панчев относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги! Четвъртата по големина Университетска многопрофилна болница в България „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора е с най-много задължения – 25-26 милиона, натрупани в последните години. В болницата работят към 1100 човека, от тях – 250 лекари, 450 сестри, 250 рехабилитатори и още 150 административен персонал. Засега те нямат проблем със заплатите и успяват да ги получават.
В момента EVN, който беше запорирал сметките на болницата, е отказал да вдигне запора и от 1-ви заплатите на специалистите ще отиват в EVN. И, ако специалистите, лекарите са готови да изчакат, съм убеден, не виждам перспектива за болницата, защото след понеделник няма да има пари за лекарства, за консумативи, което значи, че няма да има Спешна помощ и още по-лошо, което ще предизвика лежащо болните да бъдат преместени в други болници.
Преди две седмици премиерът беше в Старозагорско, той също е информиран за тежкото състояние на болницата. Убеден съм, че Вие също сте го информирали и предприемате някакви мерки. Моля Ви да ни информирате какви мерки предвиждате! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Панчев.
За отговор – министърът на здравеопазването, проф. Петров.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Панчев, дами и господа народни представители! Действително казусът „Стара Загора“ е дългогодишен. Спомням си през 2013 г. или 2014 г., когато бях за кратко служебен министър, отново беше много тежък казус, имаше стачки, тогава течеше процесът по обединение на двете болници. Добре е да си спомним, че още през 2012 г., когато стартира процесът за обединение на Областната и на Университетската болница, към този момент дълговете на болницата са 24 милиона, тоест тук говорим за стар период. Това също е една тема, която в един момент ще влезе в дневния ред на парламента. Това са дългове отпреди повече от шест, седем, осем години. За сравнение: от 2012 г. – 24 милиона, и през 2017 г. към днешна дата – 27 милиона. Това показва, че болницата се справя. Всичко това, което казвате, е факт. Това са раниците, пълни с желязо, които мъкнем от много години насам и не можем да се справим с тях.
С каквото може, Министерството на здравеопазването помага, но то може да стане само по пътя предоставяне на средства за капиталови разходи и плащания по субсидия, по методиката за субсидиране на лечебните заведения – спешност, раждане и така нататък.
Идеята да се тегли кредит, в най-добрия случай безлихвен държавен заем, в нетолкова добър случай кредит от банка, но с нисък лихвен процент, е като че ли работеща. Повярвайте ми обаче, при този огромен дълг, само лихвите са достатъчни да убият която и да е болница, предприятие, фирма и така нататък. Това е нещо, което не е решено от много години. Това връзва ръцете на което и да е ръководство.
Настоящият директор проф. Йовчев – познавам го лично, много пъти сме се срещали, той например не може да направи обществена поръчка за доставка на електроенергия, да излезе на свободния пазар и да постигне намаление, защото, първо, трябва си плати сметката за тока. А той дължи 3 милиона и половина!
За сравнение ще Ви дам – понеже, както много често сутрин си ходя в болницата, моят приемник ми каза, че за една година, откакто направихме поръчка за доставка на свободния пазар, сме икономисали 1 млн. 600 хил. лв. за ток при същата консумация. Ето, обаче тази болница е в ъгъла и не може да го направи. Първо, тя трябва да си занули сметката и да направи поръчка веднага. Как се зануляват 3 милиона и половина? Те водят разговори с премиера, аз също – с финансовия министър, и търсим решение. Решението най-вероятно ще бъде в посоката, която споменах преди малко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Следва реплика на народния представител Спас Панчев –заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ (БСП за България): Говорейки, господин Министър, за огромните задължения, разбира се, аз не сочех като причина Вашето управление, настоящето управление. Знам, че не сте виновен за това и дори знам, че за последните две години болницата е успяла да изплати близо пет милиона просрочени плащания.
Болницата има капитал 16 млн. лв. Просрочията са 17 милиона. Сами разбирате в какво състояние се намира и, ако няма някаква помощ, някакво решение, несъмнено ще фалира, а тя е болница, в която се лекуват няколко стотин хиляди души от Старозагорския регион, с много добри специалисти и добро име. Няма текучество. Хората разбират проблемите и въпреки това работят в нея.
В момента дори една от сградите, в която се помещаваше доскоро Акушеро-гинекологичната клиника, се мести в сградата на болницата, а тази сграда, която се освобождава, е в добро състояние и би могла да донесе около 6 милиона и половина лева при продажба. Идеята държавата да вземе собствеността на тази сграда и да увеличи капитала с толкова би било една много добра възможност за излизане от кризата.
Аз знам, че сам министърът не може да го реши. Доволен съм, че премиерът се е ангажирал. Неслучайно казах и на шефа на Националната здравноосигурителна каса за проблема, който има, и съм убеден, защото си взе бележка, че той също там, където има закъснения в плащанията на Касата, ще се постарае да вземе решение. Проведох разговори с колегите от ръководството на ГЕРБ, от парламентарната група, Вие сте прав – където общо работим за решаване на едни проблеми, има по-добра перспектива за излизане от тях. Надявам се скоро да имаме вест, за да се поздравим с нещо добро. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Панчев.
Заповядайте, господин Министър за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Панчев, дами и господа народни представители!
Господин Панчев, Вие предизвикахте тази вест и тя току-що дойде – заместник-министър Ненков ми изпрати SMS, говорил е с проф. Йовчев, че ЕVN вдигат запора, но това е временна мярка.
Това, което споменахте за тази сграда – в течение сме. В момента подготвяме документи и ще използваме идеята. Нещо повече, разговарял съм с финансовия министър – ако няма такава необходимост, да се премине към продажба на сградата и средствата да влязат за погасяване на просрочени задължения. Само че, когато се плащат просрочени задължения, дългове въобще, и имаме финансов ресурс, тогава ще се мъчим да постигнем по-добър резултат – тоест с една единица да платим едно и половина и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Пристъпваме към последния въпрос към министъра на здравеопазването. Той е зададен от народните представители Богдан Боцев и Николай Бошкилов относно разкриване на филиал за спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Заповядайте, уважаеми колеги, да развиете въпроса.
Заповядайте, господин Боцев.
БОГДАН БОЦЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господи Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно разкриване на филиал за спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Община Белица обхваща 20 населени места, като 8 от тях са във високопланинската част на Родопите. По данни на отдел ГРАО към 31 декември миналата година жителите на община Белица по постоянен адрес са 10 хил. 250. От тях 3437 живеят в град Белица, а останалите са разпределени неравномерно в 11-те села в общината.
Болничната помощ се осъществява в община Разлог, тъй като там е най-близката многопрофилна болница. Център за спешна медицинска помощ има в град Разлог и филиал в Якоруда. Те обаче са твърде отдалечени от административния център. Намират се на 18 км от него, а до най-отдалеченото населено място в общината разстоянието е 60 км. Шестдесет и осем процента от жителите на общината са на 30 – 40 минути до най-близкия център за спешна здравна помощ. Останалите 32% – положението е още по-тежко. Необходими са им повече от час и половина, за да стигнат на място, където да получат помощ.
Голямото разстояние между отделните населени места в община Белица, далечното разположение на Центъра за спешна помощ в град Разлог, съчетано с тежките зимни условия, създава големи затруднения за живеещите и пребиваващите на територията на общината.
Становището на общинското ръководство в Белица, изразено по времето на проведените с нас срещи, е, че е крайно наложително разкриване на център за спешна медицинска помощ или филиал на такъв център, който да обслужва територията на общината. Само по този начин може да се гарантира оказване на бърза и адекватна медицинска помощ на жителите и гостите на общината. Добра предпоставка за разкриването на такъв филиал е и фактът, че общината разполага с необходимата материална база за нормалното функциониране на центъра.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: какви са възможностите и вижданията на Министерството на здравеопазването за разкриване на филиал за спешна медицинска помощ в община Белица и в какви срокове би могло да се реализира това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Боцев.
Заповядайте, господин Министър, за отговор на този въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Боцев, дами и господа народни представители! На територията на Белица не съществува разкрито лечебно заведение за болнична помощ. Медицинското обслужване се осъществява чрез извънболнична медицинска помощ в една групова и пет индивидуални практики, а спешната помощ се осъществява от двата филиала в Разлог и Якоруда. Филиалът в Разлог е структуриран с три екипа: един реанимационен, един лекарски и един стационарен. В Якоруда има два екипа: един медицински и един стационарен.
През 2016 г. повикванията за цялата община са били общо 216 – за Белица 128, а за селата от общината 88.
За първото полугодие на 2017 г. повикванията са 153 – за Белица 110, за останалите населени места 43.
Независимо, че Спешната медицинска помощ на населението в трите общини показва една средна натовареност – по-малко от две повиквания на адрес за 12 часа работна смяна, аз съм съгласен с това, че Вие повдигате този проблем. В тази връзка след анализ в хода на реализирането на Проекта за спешна помощ, при наличен ресурс, може да се обсъди Вашето предложение за създаване на такъв филиал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате възможност да направите реплика.
Заповядайте – народният представител Богдан Боцев.
БОГДАН БОЦЕВ: Благодаря Ви за отговора, господин Министър.
Мисля, че Центърът за спешна медицинска помощ в община Белица е много важен за населението в целия регион. След като се види и направи този анализ, ако останат средства, се надявам те да бъдат инвестирани в изграждането на този център. Както казах, общината разполага с необходимата сграда и ресурсът, който ще бъде необходим, няма да бъде толкова голям. Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Боцев.
Господин Министър, желаете ли дуплика? Не искате да вземете думата.
Благодарим за участието Ви в парламентарния контрол.
Пристъпваме към отговор на въпросите към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос на народния представител Мартин Тинчев и Димитър Александров относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй“.
МАРТИН ТИНЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Удължаването на срока за експлоатация на ІV-ти и VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ и тяхното прелицензиране са ангажименти, чието навременно изпълнение е от изключителна важност за българската енергетика. Комплексното обследване на двата блока е приключило. За блок V на АЕЦ „Козлодуй“ е направена цялостна комплексна програма по дейностите за повишаване на безопасността и осигуряване удължаването срока на експлоатация. В тази връзка въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е: Как върви изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатация на V-ти и VІ-ти блок и какъв е статусът на процеса по подновяване на лицензите на двата блока? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тинчев.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор на този въпрос
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тинчев, уважаеми господин Александров! Първо бих искала да Ви благодаря затова, че поставяте този изключително важен въпрос, свързан с удължаването на живота на V-ти и VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, тъй като това е тема, която е основен приоритет на правителството в нашата управленска програма. Тема която е свързана с нашата енергийна сигурност. Към настоящия момент съгласно действащите лицензии за експлоатация блокове V-ти и VІ-ти на АЕЦ „Козлодуй“ имат проектен ресурс за експлоатация съответно: V-ти блок до 2017 г., и VІ-ти блок до 2021 г., като плановете са срокът им на експлоатация да бъде удължен поне с 20 години.
В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия в изпълнение на изискванията определени от Агенцията за ядрено регулиране, беше проведено комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове V-ти и VІ-ти на АЕЦ „Козлодуй“. Разработени бяха програми за подготовка за продължаване срока на експлоатация на V-ти и VІ-ти блок със срок на изпълнение съответно 2014 - 2017 г. за V-ти блок, и 2016 - 2019 г. за VІ-ти блок. Програмата за продължаване срока на експлоатация на V-ти блок е изпълнена като на 27 октомври 2016 г., АЕЦ Козлодуй подаде в Агенцията за ядрено регулиране пълния пакет документи за подновяване на лицензията за експлоатация на V-ти блок за срок от десет години, максимално допустимото по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Очаква се лицензията да бъде издадена преди изтичане на досегашните, чиито срок е до 5 ноември 2017 г. За блок VІ са предвидени 227 мерки за изпълнение.
На 28 януари 2016 г., е подписан договор между АЕЦ „Козлодуй“ и Росатом сървиз и „Риск инженеринг“ за разработване на обосновка за продължаване на срока на експлоатация на VІ-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години, анализ, разчети и количествени оценки, на оценка на остатъчния ресурс съответно конструкции, системи и компоненти. Дейностите по проекта за продължаване срока на експлоатация на VІ-ти енергоблок се извършват в рамките на планираните срокове и обеми при спазване на заложения график. Получена, приета и одобрена е изискващата се техническа документация по основните договори съгласно сроковете заложени във времевия график на проекта. За изготвяне и предаване на документацията за подновяване лицензията на VІ-ти енергоблок в АЕЦ „Козлодуй“ е създадена необходимата организация като пакетът от документи трябва да бъде предаден в Агенцията за ядрено регулиране в срок до 2 октомври 2018 г.
В заключение ще добавя, че към днешна дата няма нерешени въпроси, организационни или технологични пречки, които да застрашават, или забавят изпълнението на дейностите по проекта за продължаване срока на експлоатация спрямо заложения график. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Министър Петкова.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Тинчев.
МАРТИН ТИНЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Министър за ясния и точен отговор.
Разбира се, една немалка част от тази информация ние получаваме чрез медиите, но аз лично се надявам, че и в бъдеще може да разчитаме на Вас да ни информирате по този така важен въпрос, а именно удължаване живота на V-ти и VI-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Благодаря Ви, още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тинчев.
Желаете ли дуплика?
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Не
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Не желаете.
Пристъпваме към въпрос от народния представител Даниела Малешкова и Владимир Вълев относно Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци.
Заповядайте, да зададете Вашия въпрос, госпожо Малешкова.
ДАНИЕЛА МАЛЕШКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Моят въпрос е относно Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци. И в тази връзка. Как се развива процесът по изграждане на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци? Какви са заложените времеви графици и има ли издадени разрешения за строеж от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и от Агенцията за ядрено регулиране? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Малешкова.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Малешкова, уважаеми господин Вълев! Безспорно въпросът, който Вие поставяте, също е изключително важен от гледна точка на енергийния сектор в България. Изграждането на хранилище за този вид отпадъци е един от нашите основни ангажименти, който ние сме поели и като член на Европейския съюз. Така че темата е изключително важна и изключително актуална.
Безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, в това число и изграждането на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци, е един от основните приоритети в Програмата на правителството.
Първият етап от изграждането на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци е предвиден за съхранение на преработените и кондиционирани радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на блокове от І-ви до ІV-ти на АЕЦ „Козлодуй“. С Решение на Министерския съвет № 683 от 25 юли 2005 г., изграждането на Националното хранилище е възложено на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Управлението на проекта се осъществява от държавното предприятие и международен консултант. Хранилището ще бъде многобариерно, повърхностно, модулно инженерно съоръжение, разположено в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ на площадка „Радиана“, която получи статут на обект с национално значение и на национален обект. Изграждането на Националното хранилище е предвидено да бъде извършено в периода 2016-2021 г.
Въвеждането в експлоатация на съоръжението е предвидено за 2021 г. с период на експлоатация от 65 години. Със заповед на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране е одобрена площадката и техническият проект за изграждане на хранилището. На 7 юли 2016 г., е сключен договор с изпълнител на строителството на първия етап на Националното хранилище. Подготвителни работи на площадката се извършват от 2014 г. Изградена е индустриална ограда, подготвя се път за строителните дейности и се извършва предексплоатационен, радиационен, геодезичен, хидрогеоложки мониторинг на площадка „Радиана“. Основните средства за изграждане на Националното хранилище се осигуряват от Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, на обща стойност 71 млн. евро. Чрез Фонд „Радиоактивни отпадъци“ се осигурява дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ в рамките на съгласуваната бюджетна процедура за съответната година и въз основа на одобрена годишна работна програма на предприятието. На първи етап ще бъде построен първият модул на хранилището – 22 броя клетки, които ще поемат 6 хил. 336 броя стоманобетонни контейнери, както и цялата инфраструктура на обекта.
Изграждането на втория и третия модул ще се извършва в съответствие с темповете на генерация на радиоактивни отпадъци от експлоатацията на атомната електроцентрала, както и на радиоактивни отпадъци от други ядрени приложения от промишлеността, медицината, селското стопанство и научните изследвания.
За изграждането на националното хранилище се изисква разрешение за строителство от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ от Закона за устройство на територията и разрешение за строителство от Агенцията за ядрено регулиране, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 3 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия.
На 5 май 2017 г. Агенцията за ядрено регулиране издава съответното разрешение за строителство на националното хранилище, а на 25 май 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало разрешение за строеж, което е влязло в сила от 25 юни 2017 г. Така че всички тези важни етапи, през които трябва да мине изграждането на националното хранилище, вече са факт и предстои в края на месец август или може би началото на септември да бъде даден и реалният старт и да бъде направена, така да се каже, първа копка на този много важен проект. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Заповядайте за реплика. Не желаете реплика. Следователно няма да има и дуплика.
Благодаря Ви, госпожо Министър за Вашето участие.
Пристъпваме към отговор на питания и въпроси, отправени към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.
Той ще отговори на питане от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков и Стоян Мирчев, относно изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Заповядайте, проф. Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Ще започна с това питане, което беше зададено миналия месец, и трябва да кажа, че благодарение на нашите усилия и на усилията на Комисията по европейски въпроси и контрол на еврофондовете се състоя една прекрасна среща. Една дискусия, с която уточнихме много от проблемите, свързани с Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Затова благодаря на всички колеги и този път питането ми ще бъде доста кратко, защото голяма част от въпросите вече бяха дискутирани и обсъдени. Благодаря Ви за точните отговори, господин Министър, но все и пак една част от тези въпроси останаха да бъдат решавани. Защото, за съжаление, все още съществува риск от загубата на средства по оперативната програма. Особено критична е първа ос, а това са парите за наука.
За първи път в България и Министерството на науката има оперативна програма, то е управляващият орган, то е бенефициентът, Министерството по-скоро е бенефициенът, и това е изключително важно, защото 350 милиона са 350 милиона за наука, които нашата държава трудно отделя от държавния бюджет.
В тази връзка първо искам да кажа, че не бива да си позволим загуби и мисля, че и министърът, и цялото Министерство работят в тази насока. Но кое е тревожното?
Колеги, 2017 г. до месец декември изтича правилото N+3. Това означава, че ние трябва да имаме верифицирани средства до тогава, иначе няма да можем да изпълним тази програма. Затова искам да попитам: имаме ли вече сключен договор с фирмата за оценители с италианската фирма, не бъркам „Прогети Плант“ и те ще успеят ли в срок да оценят проектите, защото пък до края на 2018 г., знаете, че трябва да почнем да отчитаме тези проекти.
Вторият ми въпрос ще бъде свързан с Агенцията за управление. Ще има ли нужда тази Агенция, казахме „няма от акредитация“, ще има ли нужда от одит и какви са сроковете, ако трябва да има този одит, за да можем да не загубим средства? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, проф. Клисарова.
Позволете ми да дам думата на господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката за отговор.
Заповядайте, господин Министър, да отговорите в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисарова, имах възможност да отговоря на голяма част от въпросите. Действително периодът, в който се намираме, е свързан със значителни предизвикателства по отношение на изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Може би три са основните предизвикателства, които имах възможност да изложа пред съвместното заседание на Комисията по образование и наука и Комисията по европейски въпроси.
По отношение на първа ос, както и Вие споменахте, това е предизвикателство, свързано с преодоляване на забавянето или по-точно недопускане на по-нататъшно забавяне, тъй като не можем да върнем часовника. Опитах се да бъда максимално коректен в моята прогноза и казах, че вероятността за загуба на средства е налице, въпреки че съществува един силно реалистичен сценарии, при който може да не се достигне до това, или да не реализира пълния размер на очакваната корекция по правилото за междинната цел, която имаме 2018 г. да бъдат верифицирани определен процент от средствата.
По отношение на втора и трета ос на Оперативната програма, където са средствата за образование, там предизвикателството е свързано с изпълнението на препоръките от одитния доклад. Една от основните препоръки е да разделим функциите на Министерството като управляващ орган, от една страна, и конкретен бенефициент, от друга страна.
Спецификата на тези оси и на операциите, които изпълняваме, и на образователната система предполага ние, Министерството, да бъдем конкретен бенефициент по операции в голям размер. Всъщност ние сме Министерството, което е най-голям конкретен бенефициент по принцип, а пък от друга страна е управляващ орган. Одитите, било на Главната дирекция или на новата агенция, ще бъдат постоянни. Те ще бъдат по отношение на изпълнението на програмата. Що се отнася до предварителния одит на системите, който се прави или така наречената „акредитация“, тя вече е направена.
Към днешна дата това, което имаме като становище от одитиращия орган по средствата от Европейския съюз, определен да бъде Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, е, че няма да имаме нужда от повторна акредитация. Вашето предложение на заседанието на двете комисии, беше много коректно, ние все пак да имаме и резервен вариант. Разбира се, че принципът на предпазливост налага ние да имаме няколко варианта, да се застраховаме, за да не допускаме допълнително забавяне.
И третото предизвикателство е свързано с изграждането на капацитет или укрепването, подобряването на капацитета на управляващия орган. Нещо, което ще бъде трудно, една от най-трудните ни задачи, но се надявам, че ще успеем да се справим с нея.
По отношение на конкретния въпрос – имаме ли сключен договор с оценителите? Вчера ми докладваха, че имаме подпис от наша страна. Аз не съм възложител, има упълномощено лице. Договорът ще бъде сключен, когато ни предоставят банкова сметка. Предполагам, че това ще бъде в началото на следващата седмица.
Бяха поставени два въпроса от колегите на компанията, която организира оценителите. Едното е относно това по-бързо да реализират оценяването, ясно, давайки им да разберат, че ние сме в критичен период със сроковете и с изпълнението на първа ос на Оперативната програма и, второ, по отношение на квалификацията, експертизата на оценителите, която от своя страна ще определи качеството на оценителния процес.
Средствата по първа ос са в размер на 560 милиона, но 350 милиона са двете най-големи операции – центровете за върхови постижения и Центъра за компетентност, около които и въз основа на които трябва да бъде изградена новата научна инфраструктура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За два уточняващи въпроси, в рамките на общо две минути, имате думата, проф. Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, колеги, удовлетворена съм от отговора, защото е много добре това, че не се налага допълнителна акредитация, която ще изисква един срок може от утре и до шест месеца да ангажира, и това е доброто. Виждам, че Министерството полага всички усилия да не загуби тези средства за наука и за образование, но изключително важно е да определите такива критерии към оценителите, щото авторите на проекти да бъдат удовлетворени, доволни и за следващото забавяне след оценяването, което е реален риск също, това е да има обжалване при класирането на проектите.
В тази връзка просто Ви питам: мислено ли е за това, до три месеца ли е срокът за оценяване на проектите и имаме ли възможност да направим такива критерии към тези оценители, така че учените да бъдат удовлетворени от класирането, макар че, съм убедена, че ще винаги ще има и недоволни? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Клисарова.
Три минути имате, министър Вълчев, за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Да, срокът по договор и по оценителната процедура, регламентирана в нормативната уредба, е три месеца. Направленията, в които ще се оценяват проекти, са осем, за двете операции по четири области. Надявам се, че по някои от тях ще има възможност по-бързо да протече оценителният процес – да няма обжалвания, което да забави сключването на договорите.
Що се отнася до квалификацията на оценителите, тя е заложена в критериите към договора. Надявам се да бъдат подбрани добри международни оценители. Самата компания, доколкото се запознах с нея, е с 25-годишен опит в тези дейности. Оценителите ще бъдат от над 13 страни. Най-важното условие е те да бъдат независими от оценяваните. Надяваме се, че това условие безспорно трябва да бъде изпълнено. От там нататък, има си критерии за научните качества, научната експертиза на тези оценители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За отношение проф. Клисарова, имате две минути.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Удовлетворена съм от отговора и от точните срокове – три месеца, които поставя Министерството.
А относно капацитета, човешкият ресурс е изключително труден, съгласна съм и гарантирам, че всеки от нас би съдействал, щото този капацитет да го има и парите да си останат за нашите учени и за нашето образование, а не да ги връщаме на Европейския съюз. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема проф. Клисарова.
Следва питане от народните представители Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков и Исхан Хаккъ относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.
Имате думата, уважаеми господин Летифов, да развиете питането.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, ръководеното от Вас Министерство и участието Ви в Комисията по транспорт имате една обща допирна точка. Това е § 4 от „Преходните и заключителни разпоредби“ на Закона за движение по пътищата, от който ще цитирам следния текст: „Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължително изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата“.
Уважаеми господин Министър, позволете ми да Ви поставя една малка преходна задача. Когато пресичате улицата, първо в коя посока поглеждате – на ляво или на дясно? Ако може, да ми отговорите. Едно изследване показва, че от 10 деца до IV клас при пресичане на улица девет от тях поглеждат първо на дясно. Едно от тях поглежда първо на ляво.
В този ред на мисли, уважаеми господин Министър, ще Ви запозная със задачата за обучение по безопасност на движение по пътищата. Разбира се, Вие я знаете, тя всъщност е да развие, да отвори сензориката на детето, тоест неговите защитни механизми – да чува, да вижда, да преценява, да може да се предпази.
Ако Вие завършите IV клас, трябва да имате добре развит бинурален слух и добре развита моторика като цяло. Знаем, че всъщност периферното зрение на възрастните хора е развито на 180 градуса, докато при децата е 70 градуса. Задължението всъщност на това обучение в началния стадий, в началното образование, е точно това – да се развие тази моторика, детето да има съответния рефлекс и да може да е полезно на себе си, а и да не застрашава и останалите участници в движението.
С една дума, в края на IV клас тези умения ние трябва да сме ги развили. Това предвиждат и учебните програми по „Безопасно движение на пътищата“ – в III и IV група на детската градина и от I до IV клас. Учебното време за обучение по „Безопасно движение на пътищата“ не позволява в рамките на шест часа това обучение да се развие в пълен размер. Това ще рече, че през месец и половина на 25 – 30 деца ще им бъде отворена сензориката в пълен обем, а това всъщност е невъзможно. Нужно е малко повече обучително време.
Има противоречие между учебно време и учебна програма. Формулирахме този проблем, за да обясня как Вашите служители решават това. Съгласно § 4 от „Преходните разпоредби“ на Закона за движение по пътища, който Ви цитирах, обучението по „Безопасно движение по пътищата“ е в системата на средното образование, което ще рече от I до XII клас. Съгласно Стратегията на МОН за безопасно движение по пътищата, 2011 – 2020, което според мен е един добър документ и в който, ако не ме лъже паметта, Вие имате участие в неговото съставяне.
На стр. 13 има „Обучение по безопасно движение на пътищата“, което е от V до XII клас. По-надолу, в изпълнение на тази Стратегия Вие, господин Министър, в качеството си на главен секретар, всъщност, в същото време с приложение към заповед № РД-09-773 от 19 септември 2003 г. Министерството на образованието и науката определя обучение по „Безопасно движение на пътищата“ само от I до VIII клас – веднъж в часа на класа и допълнително в часове ЗИП и СИП, общо 24 часа на клас.
В Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. на Министерството на образованието и науката за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Таблица 5, ал. 3,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: С една минута пресрочвате времето!
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: …е записано, че обучението по „Безопасно движение по пътищата“ ще бъде само до VII клас, а учебните часове ще бъдат само в часа на класния, тоест също се намаляват.
Уважаеми господин Министър, в момента има два нормативни документа – заповед и таблица, и двата противоречат на Закона за движенето по пътищата § 4 – който Ви цитирам трети път, и Стратегията на МОН.
Вашият отговор трябва да даде яснота на питанията на, учители и директори – всъщност какво правим от 15 септември? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Летифов! Политиката на Министерството на образованието и науката относно безопасността на движение по пътищата е разгърната преди всичко в Стратегията на Министерството за изпълнение на Националната Стратегия на Република България за подобряване на безопасността на движение по пътищата за периода 2011 – 2020 г. Основният ни приоритет е свързан с обучението на децата и учениците, които са част от уязвимите участници в движението по пътищата.
Законът за предучилищното и училищното образование създава необходимите предпоставки за реализиране на тази политика чрез общообразователна подготовка, осъществявана в задължителни часове и чрез надграждането й в избираемите часове на училищния учебен план.
Във връзка с втория въпрос, Ви информирам, че съдържателно „Безопасността на движение по пътищата е заложена в редица държавни образователни стандарти. Например в детските градини „Безопасността на движението по пътищата“ се включва в образователно направление „Околен свят“.
Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, необходимите компетентности на учениците се дават в обучението по предмети като „Околен свят“ във II клас и „Човек и природа“ в III и IV клас.
Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е в рамковите изисквания за организиране на часа на класа с включени минимален брой часове за безопасност на движението по пътищата.
Подготовката и изграждането на адекватно поведение на всички участници в пътното движение се надгражда и в областта на професионалното образование и обучение. В съответствие със Закона за професионалното образование и обучение Министерството на образованието и науката разработва и утвърждава необходимата учебна документация. За подпомагане на учителите на електронната страница на Министерството е създадена рубрика „Безопасност на движението по пътищата“, в която са публикувани стратегически документи, свързани с темата, учебни програми по безопасност на движението по пътищата за етапите на основната образователна степен, национални инициативи, свързани с безопасността на движението по пътищата. Материалът за обучението са публикували в рубриката „В помощ на класния ръководител“.
Във връзка с третия въпрос за синхронизиране на нормативната уредба, бих искал да Ви информирам, че в нашето становище до министъра на вътрешните работи относно Проекта на мерки за подобряване на безопасността на движението заявихме готовност да се ангажираме с актуализирането на системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата.
Предложихме също така да бъде разработена платформа за информационен обмен, въвеждане и анализиране на данни, събирани от различни министерства.
В заключение следва да се подчертае, че няма основания да се говори за противоречие между цитираната от Вас заповед и Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
В часа на класа са заложени часове за изучаване на „Безопасност на движението по пътищата“, които съответстват като брой часове в заповедта и отговарят на концепцията да се обхване цялата основна образователна степен.
Предвид това, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, основното образование вече се завършва след VII клас, в VIII клас не са предвидени такива часове. Наредба № 13 обаче дава възможност за интегриране на тематиката за безопасност на движението по пътищата в по-общи теми за правата и отговорностите, за солидарността, сигурността и толерантността. Разглеждането на безопасността на движение по пътищата през призмата на гражданското образование е предпоставка за по ефективни резултати от обучението.
В допълнение, това, което бих желал да кажа. Несъмнено тази дейност е една от важните дейности. Тя е изключително важна за живота и здравето на децата; една от многото дейности в образователната система, в списъка от политики, програми и дейности в системата на образованието; една от многото задачи, с които е натоварена образователната система, и ние трябва да й отделим подобаващо внимание.
Това, което може би трябва да поема в случая, като ангажимент към Вас, е заедно с политическия екип на Министерството да организираме допълнителни обсъждания, защото както Вие казахте, има неразбиране, има съмнения за противоречие. Аз самият ще отделя необходимото, допълнително време за изясняването на тези въпроси и за развитието на тази политика.
Що се отнася до желанието да бъдат изучавани повече часове, знаете, че то винаги е трудно, защото учебния план е ограничен като обем. Всяко натоварване с допълнителни ангажименти, предполага да отпаднат други часове. Но предвид важността на темата се ангажирам да проведем този дебат с колегите и с представителите на системата на образованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Две минути за два уточняващи въпроса – имате думата, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря Ви за отговора, господин Министър.
Аз съм удовлетворен, особено от това, което казахте, че ще направим необходимите консултации. Имате пълната ни подкрепа, за да обърнем достатъчно внимание на този толкова важен предмет.
Ако Вие сте искрен, може да се направи, така както цитирахте, по новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование да се направи един модул, а след това в средното образование вече, от VIII клас, да има и предмет. Така или иначе, Вие в специализираните училища такъв предмет за безопасно движение имате, и той да стане официален.
Ще Ви кажа и още една статистика. Ранените деца всяка година са над 100, а загиналите деца, жертвите са 35. Това ще рече, че един голям клас всяка година просто изчезва. Това са опечалени семейства, родители и близки, които всъщност губят най-ценното си.
Смятам, че тази отговорност е изключително важна. Според информацията, която имаме, всъщност по този предмет в Министерството няма специалист, който да го съблюдава и да следи неговото изпълнение надолу по редицата в часовете и в класовете поотделно. Това в някаква степен показва доколко предметът или отношение към това се е, как да кажа, неглижирало в някаква степен.
Разбира се, не се съмнявам в желанието Ви професионализмът и познаването на материята. Затова се обръщам по този начин към Вас. Въпросът е изключително сериозен и с новите промени, които се предлагат чрез Закона за движението по пътищата, правоспособност на водачите да се придобива след 10 клас, смятам, че задачата става все по-сложна. Ние ще изключим още една група хора, които няма да могат да бъдат обучени. Всъщност вместо да стесняваме кръга на хората, които не са преминали през такова обучение и те стават опасни за себе си и за другите участници в движението, ние го разширяваме. Затова разчитам на Вашата коректност. Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
По същество нямаше уточняващи въпроси.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (извън микрофоните): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По-скоро това беше отношение, така че не предполага и отговор от министъра.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Анелия Клисарова относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.
Имате думата, уважаема проф. Клисарова, да развиете въпроса.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Според чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет – това са условията за получаване на стипендии, стипендии се отпускат за постигнати образователни резултати и за ученици без родители. Според чл. 7, ал. 1 ученикът може да кандидатства за всички видове месечни стипендии, но може да получи по избор само една.
Каква е връзката между стипендията за висок успех и тази за деца без родители или тази за деца с трайни увреждания. Това че едно дете е отличник прави ли го по-малко сирак или отличният успех лекува ли трайните увреждания?
В тази връзка моят въпрос е: смята ли министърът и Министерството на образованието и науката да предложи промени в Постановление № 33 от 2013 г. на Министерския съвет, така че децата без родители и/или с трайни увреждания, показали отличен успех, да имат право да получават повече от една стипендия? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Клисарова.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисарова! Ученическите стипендии са насочени към три цели. Едната е да стимулират постиженията, успеваемостта. Това са стипендиите, свързани с по-висок успех, които се предоставят въз основа на по-висок успех.
Другата цел е да подпомогнат достъпа. Това са стипендиите, свързани с дохода. Това са целевите стипендии, насочени към подпомагане изплащането на общежитие, транспортни разходи на учениците и имат за цел да подпомогнат учениците за задържането им в училище, за издръжката им по време на обучението.
И третата цел, която до някаква степен се припокрива с втората, но не е задължителна, е да бъдат компенсирани определени групи ученици за това, че са житейски непривилегировани или са, може би не мога да намеря точната дума, това са учениците с един родител, това са децата, учениците с увреждания. При тях предимството е, че няма тези допълнителни условия. Тук, разбира се, е въпрос на справедливост, което винаги е дискусионно, дори бих казал философско понятие кое е по-справедливо от другото. Но при един и същ обем средства, ако ние разрешим на един ученик да получава и на трите основания, ще ограничим броя на учениците, които получават стипендия. Не казвам, че това не е справедливо, зависи от каква гледна точка го погледнем. Така или иначе в Постановление № 33, прието през 2013 г., и в предходното постановление, което то замени, беше стъпено на тази концепция да не се натрупват стипендиите.
Разбира се, че е добре ние да увеличаваме средствата за стипендии. Добре е да стимулиране успеваемостта, независимо от другите критерии. Но това е въпрос на по-нататъшно развитие на политиката, съпроводено с възможности за увеличение на средствата за стипендии.
Всъщност с това Постановление от 2013 г. беше направено едно значително увеличение, като бяха регламентирани стипендии в зависимост от образователните резултати. Там, където има по-високи резултати в тези училища, получават повече средства за стипендии.
Другото, което беше направено, е да получават повече средства за стипендии професионалните гимназии, които обучават по технически, аграрни професионални направления, които са важни за пазара на труда. На училищата им беше дадена възможност да определят и по-висок размер на средствата от този, който беше преди. Така че по тази линия те помагат да получат по-висок размер на стипендията и да определят за някои ученици по-висок размер на стипендията.
Считано от предстоящата учебна 2017/2018 г., ние разширяваме с един клас, заради новата образователна структура, броя на правоимащите ученици. Стипендиите се получават след завършване на основно образование, тоест сега и учениците от VIII клас ще имат възможност да получават стипендии. Досега беше след VIII клас, което също е свързано с допълнителни бюджетни средства. Допълнителният ресурс за бюджетната 2018 г. ще бъде насочен към обезпечаването на това.
Разбира се, че е добре да има възможност и за допълнително разширяване на броя на правоимащите. Всеки един министър има много добри намерения, но с един годишен бюджет може да реализира част от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Проф. Клисарова, заповядайте за реплика.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз искам да кажа, че съгласно чл. 11, ал. 1 размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 50 лв. месечно. Ако тези деца с трайни увреждания или пълни сираци, без нито един родител покажат отличен успех, не мисля, че бюджетът на държавата ще бъде толкова натоварен, за да не може това да се реализира. Нашата задача е да създадем условия точно приобщаващото обучение, особено децата с трайни увреждания да имат достъп, да ходят на училище, а ако покажат отличен успех, да намерим още малко средства, да ги стимулираме.
Разбира се, че в министерското постановление може да бъде да не получават пълния размер на стипендията за отличник, но да помислим за някакъв размер – половината от едната стипендия – тази за отличен успех, която пък е и само девет месеца, тя не е 12 месеца, така че да обърнем особено внимание към тези деца в ощетено положение, към децата, които наистина искат да бъдат на училище и показват отлични резултати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема проф. Клисарова.
Заповядайте за дуплика. (Към министър Красимир Вълчев.) Няма да правите дуплика.
Преминаваме към въпрос от народния представител Дора Янкова относно бъдещето на училището в село Касъка в община Доспат.
Имате думата, уважаема госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми Министър Вълчев! Моят въпрос е относно бъдещето на училището в село Касъка, община Доспат. За информация, господин Министър, село Касъка е единственото село в община Доспат с естествен прираст на населението. То е живо село.
При мое посещение в общината и в селото и родители, и ученици искат да имат добри условия за образователен и учебен процес. Защо казвам „добри“? В момента децата учат в четири класни стаи на две смени. Майките работят в цеховете, където има създаден поминък, бащите са в чужбина и слава Богу, това е едно от селата, където се задържа населението и има млади хора.
В разговор с кмета на общината той сподели, че е поел общината в недобро финансово положение. Той се вълнува и е за това училището да бъде подкрепяно и развивано, но му липсват средства. В този период от неговия мандат има проект и дори е стигнал до строително разрешение.
Моят въпрос към Вас е по повод училището в Касъка – то да бъде подкрепено. Какви са възможностите на ръководеното от Вас Министерство да бъдат достроени, може би четири класни стаи, или това, което кметът е направил. Вие знаете, че родопчани по душа и характер са, първо, да си образоват, възпитат децата, а и образованието в смолянските училища е на едно добро равнище. Такъв е въпросът от избирателите ми, аз Ви го предавам и очаквам от Вас отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Господин Председател, госпожи и господа народни представители!
Уважаема госпожо Янкова, благодаря Ви за въпроса и за Вашата ангажираност. Днес, когато в редица населени места имаме училищни сгради, които не се използват, това, че имаме естествен прираст на населението и недостиг на училищни стаи в едно село, може само да ни радва и да ни прави по-ангажирани да осигурим възможности за разрешаването на проблема.
Да, имаме множество потребности в образователната система, свързани с материалната база. Тогава, когато тези потребности са свързани с невъзможност да се провежда учебният процес, сме поглеждали винаги приоритетно. Изначално планираните средства по бюджета на Министерството на образованието са малко. Те са малко над два милиона и половина за близо 350 второстепенни разпоредители с бюджет, без висшите училища и Българска академия на науките. Те не позволяват да се посрещнат всички потребности за капиталови разходи дори в системата на Министерството, като първостепенен разпоредител, а още по-малко в цялата система на общинското образование. Въпреки това Министерството, когато е имало възможност от остатъци, или въобще когато държавният бюджет е имал възможност, са предоставени допълнителни средства за изграждане дори на нови училища. Последните години бяха открити няколко изцяло нови училищни сгради с помощта на държавния бюджет. За детските градини са още повече. Ние ще потърсим такава възможност. Аз проведох разговор с кмета на общината, очаквам от него инвестиционен проект, подробни количествено-стойностни сметки, които да ни дадат информация за необходимите средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Янкова, заповядайте за реплика.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз зная, че Вие сте пестелив на обещанията, но когато направите анонс за бъдещо решение, това означава, че ще имаме възможност да достроим училището.
Според мен в Родопите, в едно живо село да се направи построяване на още четири стаи, мисля, че това е една инвестиция в родопските деца, в бъдещето на България, защото децата от село Касъка заслужват да бъдат в модерни училища.
Искам да Ви информирам, че само в предучилищна възраст сега ще бъдат 34 деца, което е добра новина. Заедно с това, това лято те имат прекрасни инициативи, организират библиотеки на открито, търсят своята образованост и имат своята любов към образователния процес.
Тъй като в Програмата или в приоритетите на правителството образованието е приоритет, моята молба е да направите всичко възможно в разговор и диалог, който правите в самия Министерски съвет, да намерим необходимите средства и тези средства да бъдат дадени действително това училище да бъде модернизирано.
Очаквам да го направите и разчитам, че това ще бъде действително добра инвестиция на българското правителство за децата в Родопите, за българските деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Дано има повече такива населени места, като Касъка.
Продължаваме към следващият въпрос.
Той е от народния представител Веска Ненчева относно условията и реда на допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.
Имате думата, уважаема госпожо Ненчева.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър!
С Постановление № 128 на Министерския съвет от 29 юни 2017 г. Министерския съвет прие критериите за включване в Списъка на средищните детски градини и училища. С § 2 от Заключителните разпоредби се отменя Постановление № 84 на Министерския съвет от 6 април 2009 г. за приемането на списък на средищните училища в Република България, определянето на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемането на финансови правила за разходване на средства за допълнителното финансиране, за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища.
Постановление № 128 на Министерския съвет определя само критериите за включване в Списъка на средищните детски градини и училища. В него не се предвижда допълнително финансиране, осигурявано досега, съгласно чл. 3, ал. 2 на Постановление № 84 на Министерския съвет за целодневната организация на учебния ден и за столовото хранене за учениците от първи до осми клас в размер на 544 лв. за едно дете за бюджетната година.
Съгласно чл. 5, ал. 3 на Постановление № 128 на Министерския съвет със заповед на директора на детската градина или училището, или кмета на общината се определят лица за придружаване на деца и ученици от първи до четвърти клас по време на транспортирането. В Постановлението обаче не се определят никакви изисквания към придружителите на пътуващите деца и ученици, нито пък реда и правилата, по които техният труд ще бъде заплащан.
След тревожни разговори с директори на училища, учители и родители включително, моля да ми отговорите: отпада ли допълнителното финансиране за средищните училища, предвиждано досега в Постановление № 84 на Министерския съвет от 6 април 2009 г.? Как ще се осигуряват финансово дейностите на средищните училища, произтичащи от специфичните им функции? Как ще бъде осигурявана безопасността на децата при ежедневните пътувания? Как и от кого ще бъде заплащан трудът на придружителите на децата и с какви средства ще става това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ненчева.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ненчева! Да, така е, с отмененото Постановление № 84 от 2009 г. се уреждаха и финансовите правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование финансирането и статутът на средищните училища се уредиха на законово ниво, поради което не се налагаше регламентирането им в отделен акт на Министерския съвет. Законът предвижда Министерския съвет да приеме единствено списък на средищните училища и детските градини, и критериите за включването им в този списък. В изпълнение на горното е прието и Постановление № 128 от 2017 г.
Финансирането на целодневната организация и безплатния транспорт на средищните училища е запазено и уредено трайно в Закона. Влизането в сила на целодневната организация от първи до седми клас е въведено за всички училища, като отпадна необходимостта от нарочна разпоредба за финансиране на целодневната организация до средищните училища.
За 2017 г. нормативът за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от първи до седми клас е 580 лв. Той е определен с Решение № 920 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на Решение № 304 за приемане на стандарти за делегиране от държавата дейности – натурални и стойностни показатели. Няма промяна в начина за осигуряване на средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на пътуващи ученици от населените места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище. Редът и условията за безплатен транспорт са определени с наредба, приета с Постановление № 153, от 2015 г. на Министерския съвет.
Положителна стъпка в посока подобряване на достъпа до образование е въведена със Закона за предучилищното и училищното образование, като е разширено правото на безплатен транспорт за учениците в гимназиален етап – след навършване на 16 години. Безплатните превози на децата и учениците се организират от общината по местонахождение на училището или детската градина, или от училищата и детските градини, когато им е делегирано това право. С получените средства за безплатен транспорт на децата и учениците може да се извършат и разходи за персонал, в това число и за придружаващите лица. За по-голяма част от случаите такава организация вече е създадена, като придружители на пътуващите деца и ученици не са външни за училището, а тази дейност се налага да се възлага на лица от персонала, в рамките на работното им време.
Досегашната уредба в Постановление № 84, което визирахме, беше, защото финансирането на целодневната организация стартира само в средищните училища, а впоследствие тази мярка беше разпространена върху всички ученици до седми клас във всички училища. Това е една от мерките, на които се добави най-много бюджетно финансиране.
През 2009 г. се финансираше целодневната организация само на 38 хиляди пътуващи ученици от средищните училища за близо 17 милиона, а през 2017 г. ние финансираме целодневната организация на близо 230 хиляди ученика за близо 130 милиона във всички училища, като по този начин беше заличена тази разлика между средищни и други училища. Когато се актуализират разходните стандарти, ние актуализираме и норматива за целодневна организация и в предвид на това, че основната част от средствата в него са за възнаграждение на възпитателя. Сега всички нормативи и стандарти нормативно сме ги събрали в това решение на Министерския съвет, с което се определят стандартите за делегираните от държавата дейности, така че продължава финансирането на средищните училища за целодневната организация на учебния ден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата, уважаема госпожо Ненчева за реплика.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Аз ще предам този отговор, той е доста успокоителен относно финансирането на дейността за средищните училища и детски градини. Но остава неясен въпросът относно придружителите на пътуванията на децата, тъй като към този момент придружителите обикновено са учителите, които преподават в това училище.
Вие сами разбирате, че тази дейност се случва извън работното им време, тоест би трябвало или в повечето случаи те да тръгват един час преди започване на учебните занятия, за да придружат учениците, и после един час, след като свършат учебните занятия. Това е доста притеснително, защото е допълнително натоварване за учителите. Трябва да има яснота в някакви законови разпоредби за цялата тази процедура.
Сега ще се възползвам от правото си на един допълнителен въпрос. Преди месец зададохме въпрос, който беше свързан с Наредбата за приобщаващо образование. Тогава ни обещахте в тази зала, че ще има нова такава до края на месец юли. Какъв е Вашият отговор? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ненчева.
Репликата би трябвало да е по другия въпрос, но ако имате готовност, отговорете на още един.
Заповядайте, министър Вълчев.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: По отношение на придружителите най-добре е това да бъдат учителите, педагогическите специалисти, защото носят отговорност за децата, работят с тези деца ежедневно, познават ги. Това предполага допълнително натоварване и то много често е вменено на съответните възпитатели. През зимата, предвид изискванията да се пътува в светлата част на денонощието, а не само през зимата част и от есенните месеци, се пътува по-рано, така че това невинаги е свързано с допълнително натоварване. Понякога тези учители също пътуват и може би трябва да проверим как е уредено това в различните средищни училища, за да видим дали това не е свързано с допълнително заплащане.
По отношение на Наредбата за приобщаващото образование – днес проверих докъде е стигнала, имаме готов Проект на наредба. Колегите работиха миналия месец интензивно, така че се надявам, че до 1 август ще успеем да го качим на сайта за обществено обсъждане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Последният въпрос към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде зададен от народния представител Джейхан Ибрямов относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.
Имате думата, уважаеми господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, благодаря.
Колеги! Господин Министър, моят въпрос е относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.
На 20 юни госпожа Николова, която е учител по „Етика и право“ в Столичната професионална гимназия по туризъм, е нападната и брутално ударена от 16-годишния Мартин в учителската стая пред погледите на нейни колеги. По думите на директора на училището, госпожа Джонева в изявление пред медиите, няколко дни преди самия инцидент, Мартин е бил малко неспокоен, след което тя се разпорежда за среща с педагогическия съветник.
Направих проучване на случилото се и установих следните обстоятелства. Четири-пет дни преди нападението ученикът проявява агресия, рита кафемашината в коридора на училището, вика и буйства в знак на несъгласие на поставената му слаба оценка. Дори нещо повече – връхлита да бие дежурния учител на училището. След проведена среща и разговор с педагогическия съветник, се констатира, че той е добре и го изпращат на практика по готварство. Дни по-късно, при провеждане на разговор с Мартин, един от родителите му, класният ръководител и педагогическия съветник, той отново проявява изключителна агресия, бяга от срещата, викайки: „Отивам да избия всички“, започва да удря по стените на училището, чупи една преградна стена и си прорязва ръката. След това нахлува в класната стая и виждайки госпожа Николова, я удря жестоко с крак, крещейки на ухото й: „Умрѝ!“. Грабва стол и отново посяга към нея. Нанася удар по крака на госпожа Николова, както и по главата на друга учителка, като крещи: „Не искам да бъда толерантен!“. След появата на районния инспектор, Мартин е озаптен, но преди да му бъдат поставени белезници, излизайки от Учителската стая, той отправя поздрав с вдигната ръка „Хайл Хитлер!“.
Два дена по-късно се провежда Педагогически съвет за определяне на наказанието на Мартин в присъствието на заместник-министър Таня Михайлова и началника на Регионалното управление по образование – София-град госпожа Ваня Кастрева.
В тази връзка моите въпроси към Вас, господин Министър, са следните: какви действия бяха предприети от Министерството на образованието за предотвратяване възникването на други такива случаи и какво наказание бе наложено на ученика? Информиран ли е министърът за други проблемни ученици със същата насоченост и води ли се статистика за подобни прояви в училище? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ибрямов, за съжаление инцидентът е факт. Това, което изложихте, също.
Повод за инцидента с Богомилка Николова – учител в Софийската професионална гимназия по туризъм, е поставената слаба оценка по „Етика и право“ на ученика Марин Цанов. За постъпката е образувано досъдебно производство. На следващия ден след инцидента, както и Вие споменахте, госпожа Таня Михайлова и госпожа Мария Семерджиева – съветник на министъра на образованието и науката, са посетили гимназията с цел оказване на подкрепа на госпожа Николова, ръководството на училището и на педагогическите специалисти. Проведени са разговори с класния ръководител, с пострадалата учителка, с педагогическия съветник и са набелязани мерки за преодоляване на кризисната ситуация.
На 22 юни е проведен извънреден Педагогически съвет, на който са присъствали заместник-министър Таня Михайлова и госпожа Кастрева – началник на Регионалното управление по образование – София-град. По дневен ред е трябвало да се разгледа процедура за налагане на санкция на ученика Марин Цанов, но той не е присъствал. Тъй като не е присъствал негов родител, нямало е упълномощено лице, което да го представлява, въпреки изпратената покана, решение за санкция не е взето.
На 30 юни 2017 г. е проведен отново Педагогически съвет, на който е разгледана процедура за налагане на санкция на Марин Цанов. Родителите са отказали да присъстват, но са упълномощили госпожа Елена Петкова – класен ръководител на ученика, да го представлява. Госпожа Петкова е заявила, че те не одобряват постъпката на своя син и не одобряват агресията срещу учители и ученици.
На Марин Цанов е наложена санкция „преместване в друго училище“ от следващата учебна година на основание чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за приобщаващото образование. Санкцията е приета единодушно от Съвета.
При необходимост Министерството на образованието и науката осигурява психологическа подкрепа на училищата и детските градини за справяне с агресията. От 23 юни на разположение на гимназията е била госпожа Вълкова – психолог-специалист от Мобилна група за подкрепа към Регионалното управление София-град. Тя е провела срещи с учителите и учениците от Хе клас. По време на срещата е оказана психологическа подкрепа.
За бързо информиране и реагиране от страна на Министерството със заповед е определен редът, начина, сроковете и отговорните длъжностни лица от училището и Регионалното управление на образованието за уведомяване при възникнали произшествия, аварии и злополуки с ученици, педагогически специалисти или непедагогически персонал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Ибрямов, заповядайте за реплика.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, госпожи и господа народни представители, господин Министър! Донякъде съм съгласен с това, което казахте, но е факт, че има проявена агресия. Факт е, че напоследък периодично се съобщава за ученици, които бият учители. Ако допреди 30 години и повече имаше случаи, че учители бият ученици, сега е точно обратното.
Направете си труда или пратете екип, за да проверят самото училище – това е Професионална гимназия по туризъм, под шапката на Министерството на образованието. Има поне шест пречупени кръста – свастики, изобразяващи хитлеризма. Това е много тревожен факт!
Другото, което е много важно. Ще открехна още една завеса. Още през 2016 г. в училището са знаели за тези прояви на ученика – че е членувал в скиндхедс организации и не го крие. На презентация, възложена му, за да покаже своята толерантност и отношението си към различията, знаете ли какво е заявил? – Че не желае да бъде толерантен. Самата му презентация съдържала хитлеристки елементи, че одобрява концлагерите, одобрява гетата за циганите, така се е изразил, и одобрява някои действия на политици.
Задавам този въпрос неслучайно, защото тези неща, повтаряйки се, показват тревожен факт: че в момента не само учители, българските граждани се чувстват незащитени. Не може ученик да бие учител и ние само да се уповаваме на наредбата за приобщаващо образование. Ако трябва, променете наредбата! Това няма да доведе до нищо добро.
Преди да приключа репликата си, ще Ви напомня за един много трагичен случай от 2004 г. във Велико Търново, където ученик – дете, уби своите родители с книга „Mein Kampf“, тоест „Моята борба“ на Хитлер. Да не ставаме свидетели, не дай Боже, да се прощаваме с някой друг.
Господин Министър, наложете цялата строгост на закона и съм сигурен, че тогава и родителите на подобен род ученици ще вземат под внимание тяхното поведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов.
Ще ползвате ли дуплика, господин Министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря Ви.
Слушайки Вашите думи, разбирам, че става въпрос не просто за агресия, която е проекция на много фактори в училищната и обществената среда, но и за увлечение към идеологии и поведение, които са осъдени. Може би е въпрос на допълнителни разговори при нас, предприемане на действия как училищата трябва да реагират по най-бързия начин на идентифицирани подобни прояви – нещо, за което ще положим усилия да ги инструктираме допълнително. Това е, което се сещам засега. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Това беше последният въпрос от днешния парламентарен контрол, с което приключва и парламентарната сесия.
Ако някоя комисия реши да работи, разбира се, може да работи в понеделник – 31 юли все още е такъв ден.
Благодаря на всички народни представители – не само на тези, които сега са тук, на всички участници от Министерския съвет, които участваха в тази сесия, на администрацията, която осигурява нашата работа, на представителите на медиите!
Преди да закрия заседанието и да обява следващото, за стенограмата, на въпросите, които бяха поставени от народните представители господин Ченчев и господин Костадинов по начина на водена, съм представил справка в стаята на парламентарната група на „БСП за България“.
Следващото заседание е на 1 септември 2017 г. от 9,00 ч.
Ще продължим с декларации на парламентарни групи, разискване по питания и парламентарен контрол.
Желая Ви приятна почивка и ползотворна работа по избирателните райони!
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,52 ч.)

Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Нигяр Джафер

Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ