Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 27 октомври 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
27/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева, Валери Жаблянов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги народни представители, вчера е постъпило искане за изслушване на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Изслушване на министъра на околната среда и водите Нено Димов, министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на вътрешните работи Валентин Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с наводненията в Бургаска област и последствията от тях. Вносители са народните представители Драгомир Стойнев, Жельо Бойчев, Атанас Костадинов, Манол Генов и Антон Кутев на 26 октомври 2017 г.
Предлагам това да стане първа точка за петък – 27 октомври
2017 г.
Само едно пояснение – вчера трима от министрите дойдоха и представиха информация.
Поддържате ли, вносителите, своето искане? Аз не ги виждам.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Щом вече са дали информация…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трябва да оттеглят. Ще го оттеглите ли? Няма ги вносителите.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България, от място): Тук съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Бойчев, оттегляте ли своето искане?
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Оттегляме го като искане, но няма да спрем да се занимаваме като тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Като искане за изслушване го оттегляте. Благодаря Ви.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Вносители са народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще Ви запознае председателят на Комисията – народният представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля, преди пристъпването към доклада за второ четене, за процедура за достъп на заместник-министъра на правосъдието госпожа Десислава Ахладова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 167 народни представители: за 158, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Преди да представя доклада за второ четене, представям на вниманието на народните представители писмо от министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева до председателя на Народното събрание господин Димитър Главчев:
„Уважаеми господин Главчев,
На 20 октомври 2017 г. се проведе извънредно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, свикано на основание чл. 6, ал. 3 – по инициатива, заявена в писмен вид на не по-малко от 1/3 от членовете на Съвета. Организациите, отправили искането, са Български институт за правни инициативи, Съюз на юристите в България, Висш адвокатски съвет, сдружение „Съюз на съдиите в България“, СНЦ „Сефита“, сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“, Национална мрежа за децата, сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.
На проведеното заседание Съветът гласува с консенсус решение за даване на мандат на министъра на правосъдието и председател на Съвета да представи в Народното събрание становище по предлагани промени в Закона за съдебната власт.
Съгласно днес гласуваната програма за работа на Народното събрание за времето 25 – 27 октомври 2017 г., като т. 1 от дневния ред за петък, 27 октомври 2017 г., е предвидено Второ гласуване на ЗИД на Закона за съдебната власт. На 26 – 27 октомври 2017 г. се провежда годишната министерска среща ЕС – Западни Балкани в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Естонското председателство на Европейския съюз. Поради предварително поети ангажименти за участие във форума, на които Министерството на правосъдието е домакин, нямам възможност лично да представя становището на Съвета в пленарна зала. Във връзка с това моля да запознаете народните представители със становището, което предлага промени в Закона за съдебната власт в следния смисъл:
„Във връзка с предлаганите със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от група народни представители на 5 октомври 2017 г., промени в статута на командироването на магистрати, Съветът не възразява срещу предложенията на народните представители за промяна на процедурата по командироването на съдии, прокурори и следователи, но постигна консенсус, че това трябва да става само след вземане на становище от съответното Общо събрание при съда, съответното отделение или колегия на приемащия орган на съдебната власт.
Във връзка с предложенията за допълнително материално стимулиране на магистратите, предвидени в Законопроекта, Съветът не подкрепя предложените текстове в § 12 и § 15. Членовете на Съвета считат, че действащият текст от Закона за съдебната власт – чл. 233, ал. 6, който предвижда възможности за допълнително материално стимулиране на магистрати и съдебна администрация, е напълно достатъчен и не се налагат промени, с които да се дават повече права на специализираните структури в съдебната система. Не следва да има различни механизми за материално стимулиране на съдии, съдебни служители и съдебни заседатели, а механизмът трябва да е един.
Съветът подкрепя предложенията на министъра на правосъдието за редакция на предложените със ЗИД на ЗСВ промени в чл. 230. Предлага се да се включи изричен текст, упоменаващ, че решението за отстраняване на съдия подлежи по обжалване по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението, освен ако съдът не предвиди друго.“
С уважение, Цецка Цачева – министър на правосъдието.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин Главчев, уважаеми господин Председател, това е българският парламент, а не е Пресцентър на министъра на правосъдието. Господин Кирилов е председател на Правната комисия, а не е прессекретар на Пресцентъра на Министерството на правосъдието. В процедура сме по второ четене и не може да четем писма кой какви срещи е правил, с кого е говорил и какво е говорил.
В процедура сме на много важен закон на второ четене. Моля да спазвате Правилника! (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Започваме.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Пристъпвам към Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754 01 69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 5 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 151 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията предлага да се създаде
нов § 1:
„§ 1. В чл. 81, ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 1 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 156 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 44.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 1 от текста на вносителя има предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 87, ал. 1 се създава изречение трето: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Историята на този Законопроект е важна. Председателят на правната комисия беше сезиран със съществуващ проблем – проблемът на командироването и на оголването на тежки съдилища и съдебни състави, които пречат на правилното процедиране на правосъдната ни система.
Към този Законопроект всички парламентарни групи подходиха с разбиране, тъй като наистина трябва да се направи така, че там, където има нужда, да се осигури необходимата гъвкавост. Защо обаче се стига до този проблем? Когато преди няколко години законодателят решава да ограничи силно възможността за командироване, това има причина. Причината е, че понякога се получаваше така, че чрез командироването, чрез института на командироването се заобикаляше конкурсното начало. Имаше съмнения, че се изпращат удобни съдии, на удобно място. Съответно се отстраняват неудобни съдии, там, където те пречат на някой. Затова и законодателят избра такъв подход. За да проработи той обаче, трябваше да има редовно и ритмично провеждане на конкурси, което да може да обезпечава и да поставя съдиите там, където те са нужни.
В миналия Висш съдебен съвет поради една или друга причина това не се случваше и ние се изправихме в ситуация, при която е необходимо да се върнем назад до някаква степен и отново да отворим възможността за командироването. Дотук всичко това добре, но самите вносители разбираха много внимателно, че не трябва да се отварят отново възможностите за заобикаляне на конкурс и затова те бяха предложили и ние подкрепихме, и с удоволствие бихме подкрепили отново един елемент на гаранция, и той се съдържа в т. 2 на съответния параграф, а именно: преди командироването да се взема предвид становището на Общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването. Това необвързващо становище позволява да се включи в процеса и съдът, който ще приема командирования си колега, за да може да е ясно за всички и прозрачно, че този съд наистина има нужда от хора, и от хора със съответната компетентност.
В хода на дискусията на второ четене се появи предложение на народния представител Хамид, според което тази точка трябва да отпадне и за наше съжаление Комисията го подкрепи, така че в момента ние предлагаме да отворим възможността за командироване, но без тази елементарна гаранция срещу евентуални злоупотреби.
Затова ние Ви призоваваме, уважаеми дами и господа народни представители, и в този смисъл се присъединяваме към становището на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия, която чухме преди малко, да оставим текста така както е по вносител. Този текст е консенсусен. Той беше обсъждан и ние с радост бихме го подкрепили. Не можем обаче да подкрепим текста без съответната гаранция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Вземам думата точно поради възражението на колегата Хамид – какъв е този Съвет, и затова дали председателят на Правната комисия е пресаташе на Съвета…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Очевидно не.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Очевидно не е. Да Ви върна и към това, което стана на Правната комисия. Ние бяхме двамата там. Там присъстваха висши представители на съдебната система. Присъстваше и председателстващият Висшия съдебен съвет. И нека да си припомним какво е отношението към предложението Ви за отпадане на ал. 2 не само в този параграф, а и в следващите 5, 6, 7 и 8. Те са против, и са против, защото мнението на съдиите от по горния съд дава един обективизъм и няма как председателите, административните ръководители на изпращащия и приемащия съд да се договарят, когато се вземе мнението на една широка общност, като съдиите, Общо събрание на съдиите от горния съд – това са хората, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, на решенията на бъдещия съдия, който ще бъде командирован.
Моето предложение е да остане, тоест да се възстанови ал. 2, както каза и колегата Зарков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплика ли имате, господин Хамид?
Заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Милков, уважаеми пресаташета на министъра на правосъдието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Хамид, моля Ви по-уважително към народните представители!
ХАМИД ХАМИД: Явно сте били на тези съвети, обаче аз искам да Ви припомня, че преди повече от година, водени от един див популизъм, от една група, която вече я няма в българския парламент за всеобщо щастие, блокирахме работата на съдебната система. Тогава ние възразихме, че по този начин, с тази тотална забрана за командироването, а както и с този режим ще стане така, че конкурсите ще продължат повече от една година – това е факт. С обжалването на цялата процедура минават повече от две години.
Направих тези предложения с ясното съзнание, че трябва да направим нещо да отблокираме дейността на съдебната система, защото има прокуратури, има и съдилища в момента без нито един прокурор и без нито един съдия. Бяхте на срещата с всички административни ръководители на апелативни съдилища и апелативни прокуратури. Всички тези предложения са в резултат на техни предложения. Това не е нещо, което аз сам съм си го измислил. Това е молбата на цялата съдебна система.
Не виждам пречка административният ръководител, на който и да е съд или на която и да е прокуратура, да вземе това мнение, за което Вие говорите. Няма забрана, но да го задължим да изчака това становище, което може и да не дойде, и да не може да се извърши едно необходимо командироване или пък това становище да дойде едва след като отпадне тази необходимост, аз мисля, че е пресилено, а иначе няма пречка той да вземе мнението на когото си поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Милков – заповядайте за дуплика.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги!
Уважаеми господин Хамид, с уважение и разбиране към Вашето предложение за отблокиране на командироването. Ние подкрепяме предложението Ви по ал. 2.
По отношение на това становище, то не е формализирана процедура. Тези общи събрания не са парламенти, които се свикват на пленарно заседание един път годишно. Дори във ВКС Ви обясниха, че всяка седмица има такова Общо събрание.
Другото, което е като аргумент против това, което казахте, ами разбира се, че административните ръководители ще имат за цел те да определят.
Ние трябва да видим обаче извън този разговор само с административните ръководители и това е – да се чуе становището на съдиите от по-горния съд, пак казвам, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, създаван от съдията, предложен за командироване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
За изказване – народният представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Действително изказванията и репликите досега в голяма степен разкриха дебатите, които водехме в Правната комисия по този въпрос. Искам да подчертая следното: по никакъв начин сериозната стъпка, която направихме във връзка със съдийското самоуправление, не се ограничава или по никакъв начин не се смущава проявлението на самоуправлението в съдилищата.
Какви са опасенията при записа, който беше първоначално като текст на вносител? Опасенията са, че може да се стигне до блокиране на един процес, който би следвало да има гъвкавост и адекватност. Никой не ограничава, по никакъв начин не ограничава, административните ръководители да вземат становището на съответното общо събрание.
Дългите дебати изясниха и следното: тук иде реч за становището на Общото събрание на приемащия съд – вероятно на по-горния съд, тоест това е едно становище, което в голяма степен е презумптивно. То касае предположения. Вероятно касае и субективни предпочитания или отрицания, защото съдиите от приемащия съд не са работили с всички съдии, които биха могли да се командироват от по-долния съд. Именно за да се гарантира справедливост в този случай – нека да не вкарваме такъв механизъм на ревю на приемащия орган.
Също така дебатите посочиха и още нещо, както каза и д р Милков преди малко. Това не са формални събрания. В тях нямаме разписана процедура за кворум, за начина на вземане на решение, за начина на гласуване. И аз бих попитал всички колеги, ако при тези шест или седем съдии от магистрати от приемащия съд възникнат спорове по персоналността и предпочитанието, защо трябва да вкарваме в този спор и административния ръководител? При това споровете действително биха могли за краткото време на командироването само да злепоставят магистрата, който ще отиде и да бъде командирован. Затова, колеги, с нашето убеждение, че ние запазваме принципа на съдийското самоуправление, но в изключителните случаи, само на единия вид командироване, само на единия вид командироване този, който е на незаета длъжност, оставяме на дискрецията, на административния ръководител на приемащия съд да прецени – да вземе, или да не вземе. Може ли да вземе становището? Колко време ще му коства това?
Чисто технически и правно, аз затова възразих и на върховните съдии, които присъстваха в дебата, ще кажа следното: колеги, защо само на Общото събрание на приемащия съд, а защо да не е и Общото събрание на изпращащия съд, защото там също имаме форми и елемент на предпочитания, свързани с опита, с квалификацията, както и с разпределението на делата. Ако вземете най-натоварения съдия от по-долния съд, ама най-натоварения и го командировате по-горе, всичкият огромен обем на неговите дела, а може да са и в друга специализация с делата на колегите му от отделението ще бъдат преразпределени на другите колеги. Те няма да искат точно този колега да бъде командирован. Нека да не абсолютизираме, ако принципът има смисъл. Нека да не надхвърляме неговия смисъл в прекалена формалност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, да, нека не абсолютизираме принципа. Това провокира моята реплика към Вас, защото действително трудностите, които описахте, са именно трудностите, които правят командироването на магистрат нещо изключително. Това са именно онези трудности, които накараха законодателя да ограничи силно възможностите за каквото и да е било командироване. Това е проблем – винаги и за изпращащия, и за посрещащия съд. Защо обаче държим все пак на тази процедура да я наречем?
Първо, не разбирам аргумента за блокиране. Съдиите, които очакват своя колега, защото са претоварени, защото има незает щат или защото работата идва в повече – те имат необходимост. Те нямат никаква причина да блокират това решение. Те се събират действително неформално, често, редовно и както е записано в текста на новата ал. 4, тяхното становище просто се взема предвид.
Какво правим с този текст? Според мен осигуряваме тяхната информираност. Неподценяваме в нито един случай решението на административния ръководител, но нека тези, които ще работят следващите няколко месеца с новия колега, да бъдат информирани за това, което им предстои.
Колкото до аргумента ни за субективност – да, действително има субективен елемент, винаги би имало, такъв има обаче и при преценката на административния ръководител. Дори доста по-силно изразен, тъй като този субективизъм е негов личен и единствен, и той решава. Нека поне да осигурим процес, възможност, в която административният ръководител да има задължението да информира хората, чийто професионален състав ще се увеличи за определен период от време. Това е целта на тази алинея и тя по-скоро би спомогнала да се свали напрежението, защото знаете, че при такъв вид командировки напрежение често има, то се отразява както на приемащия съд, така и на магистрата, който отива да помогне, и много често в него няма никакво друго основание освен недомлъвки, слухове и различни кулоарни говоренета.
Нека това говорене се случи в общо събрание на съответната колегия! Това би било от полза за всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Други реплики?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители!
Колега Кирилов, не съм съгласен с Вашето изказване, тъй като то по категоричен и ясен начин ни изясни нормата на предлаганата нова ал. 4, а именно, че тази норма е императивна. Становището на общото събрание на съдиите се взема предвид. Няма „може да се вземе предвид” – тук няма някаква оперативна самостоятелност! Тоест, каквото становище изрази това общо събрание – на практика председателят на съответния съд, на приемащия съд в случая на нормата на ал. 4, трябва да се съобрази с него. При положение че – както казахте, няма процедури, но пропуснахте да отбележите, че няма и срок за свикване на това общо събрание, въпросът е кога ще бъде издадено това становище, първо?
Второ, в този период, докато не бъде свикано, на практика командировани – няма как да се случи, няма как да има при тази редакция на нормата, а още повече пък императивният характер и евентуално решение, в което по някакви включително и субективни причини може общото събрание да реши да бламира административния ръководител на приемащия съд, на практика да се осуети изцяло възможността да бъде командирован съдия в него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Господин Председател, колеги! Вземам правото си на трета реплика, поради втората реплика.
Господин Кирилов, Вие ни обяснихте, че това е императивна норма – правилно, но която изобщо не означава, че становището на общото събрание определя кой да е съдията. Разбира се, че се взема само мнението, а дискрецията и решението остава на председателя. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Господин Кирилов, заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги репликиращи! Ще опитам дубликата да бъде максимално кратка и стегната.
Благодаря на господин Митев за изяснението с оглед характера на нормата по вносител на ал. 4, каквато беше. Текстът е: „преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение”. Аз също приемам, че тя е императивна – тоест, че изисква да има такова становище.
Да, тук има много редакционни възможности. Може от императивна да се редактира нормата да бъде диспозитивна. Тук ще свържа някои от репликите.
Вижте, колеги, точно преди една година ние бяхме най-ревнивите и още сме най-ревнивите последователи на съдийското самоуправление. И вярвайте, че ние също не бихме се съгласили с неговото ограничаване, ако то беше съществено. Не бихме се съгласили с неговото ограничаване!
Смятам обаче, и тук ще повторя това, което казах, че трябва да сме обективни в анализа, че трябва да сме точни в анализа, и в конкретния случай трябва да дадем на органа, който има отговорността – това е административният ръководител, да му дадем правомощията да вземе решение включително и да прояви добра управленска практика, ако прецени.
Убеден съм, че повечето административни ръководители биха взели решение на общото събрание на колегиите, стига да имат такава възможност с оглед време или с оглед на конкретната ситуация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2 по доклада на Комисията.
Гласували 136 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 33.
Параграф 2 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 2 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 94, ал. 1 се създава изречение трето: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Параграф 3 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 3 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 100, ал. 1 се създава изречение трето: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 по доклада на Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 131, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 4 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 100е, ал. 1 след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се добавя „съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“ и се създава изречение второ: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 по доклада на Комисията.
Гласували 134 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 33.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 5 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 107, ал. 1 се създава изречение второ: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 28.
Параграф 6 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 6 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 107б, ал. 1, изречение първо след думите „съответен ранг“ се добавя „съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“, създава се ново изречение второ: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 28.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 7 – текст на вносител.
Има предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. В чл. 115, ал. 1 се създава изречение трето: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по доклада на Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 27.
Параграф 8 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 8 – текст на вносител.
Има предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 123, ал. 1 се създава изречение трето: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 29.
Параграф 9 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 9 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „в“, изречение второ думите
„командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със
стаж над една година може да бъде командирован и на свободна
длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9“.
2. В т. 2, буква „г“, изречение второ думите „командироването
може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Главният прокурор може да командирова прокурори и следователи от цялата страна:
1. при невъзможност за командироване по реда на ал. 1, т. 1 и т.2;
2. по изключение – и на свободна длъжност при спазване
условията на чл. 227, ал. 2-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 10 по доклада на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 122, против 1, въздържали се 3.
Параграф 10 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
По § 11 има предложение на народните представители Емил Димитров и Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:“
Господин Председател, тук има техническа грешка. В доклада пише „точка 2“, а тя е „точка 1“.
„1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Алинея първа не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател се командирова на незаета щатна длъжност.
2. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 3-9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 11 и 12 по доклада на Комисията с уточнението за точките, както беше направено от парламентарната трибуна.
Гласували 133 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 28.
Параграфи 11 и 12 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложения на народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложенията.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.
(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.
(3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
(4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.
(6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, аз няма да подкрепя това предложение, което е подкрепено от Правна комисия. Чисто формално предложението на практика не попада в обхвата на разглеждания Законопроект – предлага се изменение в чл. 230, който не е предмет на разглеждане и на обсъждане в рамките на тази процедура по изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Какво се предлага и какво променят колегите с тяхното предложение? Сегашният текст на чл. 230, ал. 1 казва следното, цитирам: „Когато съдия, прокурор или следовател, привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.“
Тук е основната разлика, основната промяна, която се предлага с изменението на чл. 230, а именно да се отстранява от длъжност съдия, прокурор или следовател само при извършване на престъпление във връзка с изпълнение на неговата функция като орган на съдебната власт.
На практика какво означава това, колеги? Че ако приемем това изменение, утре, ако един магистрат, не дай си Боже, извърши примерно пътнотранспортно произшествие след употреба на алкохол или упойващи вещества, той няма да бъде автоматично отстранен от длъжност. Ще имаме преценка, която ще се извършва от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която може да изслуша магистрата, може и да не го изслуша. И какъв сигнал ще дадем на обществото? Че на практика магистрати, които по принцип трябва да са с високи професионални и нравствени качества, след извършване на подобно деяние могат да влязат в зала, да правораздават и да решават човешки съдби.
За мен такова разрешение е неприемливо, още повече че не е минало достатъчно време от последното изменение – изменението юли месец 2017 г., когато беше въведен този автоматизъм на отстраняването от длъжност при извършване на подобни престъпни деяния, за които, както беше ясно казано и в досегашния текст, и в предложението за редакция, има достатъчно гаранции за защита на правата на съответно обвинения магистрат.
Така че за мен това е неприемливо. Смятам, че трябва да дадем достатъчно време да видим дали изменението, което направихме юли месец, е неудачно и едва тогава да вървим към промяна на разпоредбата на чл. 230. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Редакцията на чл. 230, тази грешка, която допуснахме преди няколко месеца, и текстовете, които нашата парламентарна група не подкрепи, сега отново са на дневен ред и то с основание.
Трябва да си припомним становището на Венецианската комисия, която казва, че старият чл. 230 от 2016 г., който е почти идентичен с този, който разглеждаме сега, не дава достатъчно гаранции за съдийското самоуправление, достатъчно гаранции за независимостта на съдиите. В този смисъл чл. 230, който в момента обсъждаме, е стъпка в правилната посока. От наша гледна точка дори трябва по-прецизно и в по-голяма степен да се гарантира, тъй като срокът по чл. 234, ал. 8, в четвърта алинея на настоящия текст не е достатъчно. Той е доста дълъг и обжалване по Административнопроцесуалния кодекс не е предвидено и за ал. 2 – нещо, което според нас трябваше да се случи.
По отношение на изказването на говорещия преди мен, аз мисля, че не бива да хвърляме сянка върху авторитета на съдиите, защото самите съдии, тяхната съответна колегия, никога няма да си позволи да бъде хвърлено такова петно върху тях. Мисля, че те достатъчно добре могат да поемат отговорност за колегията си.
В същото време, ако не направим решителни стъпки в тази посока и не уважим основателното мнение на Венецианската комисия, поставяме под риск автономията на съдиите в България. Де факто всеки съдия може да бъде отстрелян във всеки един момент, ако не бъде удобен, по този начин. Благодаря Ви. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Реплика – господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Божанков, няма как да се съглася. Няма как да се съглася по няколко причини.
Първо, да – Венецианската комисия е дала препоръка в подобен смисъл, но аз не смятам, че всяка препоръка на Венецианската комисия следва да бъде приемана безкритично от българския парламент. Надали Венецианската комисия може да си представи, че тук има случаи, които са достояние на медиите, аз няма да се спирам на тях, на магистрати, които след употреба на алкохол извършват съответно деяние – дали е административно нарушение или престъпление, и правораздават след това.
И нещо друго в допълнение – не смятам, че по някакъв начин се накърнява съдийското самоуправление. Не виждам с какво. Къде видяхте накърняване на съдийското самоуправление в сегашната редакция на разпоредбата на чл. 230. Няма подобно нещо.
Нещо повече, смятам, че би следвало малко повече да се вслушате и в гласа на българските граждани, на избирателите, които с всеки изминат ден не им се увеличава, а им намалява доверието в съдебната система и с подобни редакции, с подобни разпоредби на предлаганото изменение на чл. 230, то не е в интерес нито на обществото, нито на магистратите. Аз смятам, че има достатъчно много и в мнозинството си – над 99% от българските магистрати, въобще няма да попаднат в хипотезата на ал. 1 на чл. 230 в сегашната му редакция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Божанков? Отказвате се от дуплика.
Други изказвания?
Господин Кирилов, имате думата.
Преди да започне господин Кирилов – уважаеми колеги, на Балкона гости са ни студенти от Пловдивския университет. Нека да ги приветстваме! (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Аз ще си позволя, като един от предложителите на този текст, да кажа следното.
Аз, предполагам и колегата госпожа Александрова, ние сме убедени в правотата, в смисъла, в основанията на действащия чл. 230. Приехме го наскоро. Обяснявахме го на Венецианската комисия. На Венецианската комисия нашата позиция беше следната: не бива изначално да казваме, че прокурорите са недобросъвестни и че без основание преследват корумпирани съдии, обратно – не можем да кажем, че съдиите са изначално жертва на преследванията на прокурорите, че те са по дефиниция добросъвестни.
При всички положения обаче да съобразяваме, че извърши ли магистрат престъпление, той не бива да правораздава. Това е част и елемент от доверието на обществото към правосъдната ни система.
Също така, нека да не се забравя, че присъдата за виновността или невинността на магистрата, срещу когото е повдигнато обвинение, се решава от единия вид магистрати, решава се от съда, така че съдиите не би следвало изначално да смятат, че този режим ги защитава или ограничава в тяхната правна възможност за защита.
Както Ви е известно, излезе Докладът на Венецианската комисия. Във финалната част има кратък коментар във връзка с измененията в чл. 230 и то в смисъл, че колегите от Венецианската комисия изпитват определено безпокойство по отношение на този текст. При това положение министърът на правосъдието госпожа Цачева – господин Хамид, имам възможността пак да се позова на писмо на госпожа Цачева. (Оживление.)
Госпожа Цачева изпрати писмо до Комисията по правни въпроси с това предложение, което аз и колегата Александрова възприехме и го направихме – подчертавам, извън изискванията на Правилника. То е извън обхвата на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Въпреки това сме го поставили на Вашето внимание.
С оглед обаче последващия дебат, включително и в Съвета за развитие на актуализираната стратегия, колеги, аз подчертавам моето дълбоко колебание дали като вносител да не оттегля този текст. Значи, колкото повече се стремим да изпълним изискванията, включително и на колегите от Венецианската комисия, все вътре в България, при нас ще се намери гражданска организация на съдиите, която да каже: е, да де, но не е достатъчно добре, можеше още по-добре!
Този дебат действително заслужава радикални мерки, заслужаваше да оттеглим тези текстове. Няма да го сторим! Няма да го сторим главно с оглед зачитането на европейските ангажименти на Република България и нашето законодателство. Ако се приеме това наше предложение, ще имаме необходимост от редакция на една препратка. Ако не се приеме това наше предложение, няма да правим редакционно предложение за корекция в препратката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател!
Уважаеми господин Кирилов, тъй като настоящата редакция е много близка до тази от 2016 г., имам въпрос и наистина ме интересува Вашето мнение: редакцията от 2016 г. създала ли е проблеми в съдебната система? Опитвам се да разбера дали тази, която имаме от преди няколко месеца – да, нямаме практика по нея, както каза и господин Хамид, но тази от 2016 г. създала ли е казуси на съдии, които са останали недосегаеми, за да останем на редакцията от преди няколко месеца?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, Вие ни поставяте и нас в много трудна ситуация, тъй като внасяте текст, след което се изказвате против текста, чийто вносител сте, който пък идва от министъра на правосъдието, и аз се чувствам неудобно да защитавам министъра на правосъдието от Вас или да атакувам.
Затова ще Ви кажа какво мислим ние: ние не подкрепихме юни месец 2017 г. онези поправки и не защото считаме, че прокурорите ще издевателстват и ще махат съдии, или обратното. Не е това въпросът. Въпросът беше, че в редакцията на чл. 230 преди имаше предвиден механизъм, тоест да отидем към ВСС, Висшият съдебен съвет да прецени дали този съдия, имайки предвид обвинението или простъпката, която е извършил, може да продължи да заседава или не. И случаите са горе-долу анекдотични. Те се знаят. Когато съдията е хванат, че е шофирал в нетрезво състояние, а гледа такъв тип дела, естествено – не може, но в други случаи няма пречка да продължи да работи.
И сегашната редакция на чл. 230 до голяма степен – тази, предложена от министъра на правосъдието – се връща към онзи принцип, и затова би могла да бъде подкрепена.
От друга страна, Вие не можете да се сърдите на хората, които казват, че редакцията не е кой знае колко добра и може да бъде по-добра. И това не са неправителствени организации само, а Висшият съдебен съвет също имаше сериозни… (Реплики.) Представител на Висшия съдебен съвет също имаше сериозни…
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Само от Съюза на съдиите!
КРУМ ЗАРКОВ: Според мен ние трябва все пак да се съобразим не толкова със становището на Венецианската комисия, колкото с нашето общо разбиране, явно, че е необходимо да се намери правилният текст. Сега, както е предложен чл. 230, е по-правилен от това, което направихме месец юли, според нас. И затова – не знам, но ние ще се въздържим по този текст, защото се създаде объркване и вече не знаем чия политическа воля стои зад него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Трета реплика – народният представител Хамид Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, от Вашето изказване разбрах, че Вие не подкрепяте текста, не го поддържате, но ще го оставите и няма да го оттеглите само от уважение към международните ни партньори и настояването на Венецианската комисия.
Правилно ли съм разбрал, да ми кажете? И ще действате ли оттук нататък със същия аршин по многократните и настойчиви препоръки на Венецианската комисия, ОССЕ и Съвета на Европа по Изборния кодекс, където много настоятелно и вече много остро поставят въпроса за агитацията на език, различен от българския?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за дуплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Ние не можем да съветваме опозицията как да гласува. Това е въпрос на Ваше решение и преценка.
Това, което аз можах да сторя в този случай, е да изложа най-изчерпателно и подчертавам – искрено, нашата аргументация, така че Вие преценете как ще гласувате.
По отношение на питането на господин Божанков – господин Божанков, аз нямам данни, лично аз нямам данни от момента на действие на чл. 230 от предишната му редакция досега да е възникнал казус, проблем, който да е бил в тежест или да е останал нерешен от Висшия съдебен съвет, но все пак нека да съобразяваме, че съдебната власт е независима и нито аз, нито Вие, можем да твърдим, че имаме някакъв изчерпателен поглед върху конкретни казуси там.
По отношение на репликата на господин Хамид – господин Хамид, ние винаги сме били последователни в подкрепа на европейските принципи тогава, когато е било възможно да ги приложим.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 13 със съответното му съдържание, съгласно доклада й.
Моля, гласувайте.
Гласуваме § 13 по доклада на Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 75, против 20, въздържали се 28.
Параграф 13 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, след като това предложение е прието, правя редакционно предложение в следния смисъл: създава се нов § 14:
„§ 14. В чл. 231 навсякъде думите „чл. 230, ал. 1“ се заменят с „чл. 230, ал. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 14 със следното съдържание:
„§ 14. В чл. 231 навсякъде думите „чл. 230, ал. 1“ се заменят с „чл. 230, ал. 3“.“
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 7.
Параграф 14 с неговото съдържание, както Ви беше представено от парламентарната трибуна, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 12 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. В чл. 233, ал. 6, изречение първо думите „може да“ се заличават и се създава изречение второ:
„Съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, прокурорите в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и следователите в Следствения отдел на Специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от шест основни месечни възнаграждения годишно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ние ще подкрепим това предложение и смятаме, че то е правилно. Искам да разсея някои твърдения в медиите, които се появиха, че едва ли не на калпак се раздават по шест заплати допълнително и по този начин се противопоставят съдиите в системата помежду им. Това категорично не отговаря на идеята на текста, първо, защото не се дават по шест, а не повече от шест. И не се дават на калпак, а се дават по индивидуална оценка по утвърдени правила от Висшия съдебен съвет. Нека това стане ясно на всички.
Този съд, тези съдилища, колеги, и тези прокуратури трябва да се борят срещу корупцията. Само преди седмица, и тази включително, говорихме за това. Тази седмица приехме Антикорупционния закон. Всички се обединяваме, всички говорим как ще борим корупцията. Е, това е Съдът, който трябва да произнася присъдите по корупционни дела.
Няма как, няма друг ефективен начин да се стимулират съдии да работят в този Съд. Няма друг по-ефективен стимул освен допълнителни възнаграждения. Няма и друга по-ефективна антикорупционна мярка от допълнителното стимулиране на тези съдии. Така че ние ще подкрепим предложението.
В заключение искам да кажа обаче, че специализираните съдилища и прокуратури имат и друг много голям проблем. Не сме го решили в Закона и не му е мястото там, но това е в правомощията на Висшия съдебен съвет. Специализираните съдилища разполагат с четири малки зали, колеги. Това е крайно недостатъчно и оттук се обръщам към Висшия съдебен съвет – по най-бързия начин да намерят начин да решат този проблем на Специализирания съд. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Реплики?
Реплика – заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид! Репликата ми е всъщност допълнение, поддържам изцяло Вашите аргументи във връзка с това предложение и като съвносители.
Репликата ми е като допълнение на Вашата аргументация в следния смисъл: ние решаваме казуса с липсата на магистрати в тези специализирани органи чрез командироването. Вие не разкрихте следното обстоятелство: при командироване, особено в наказателния процес, магистратът поема две работи с оглед спецификата на наказателния процес и необходимостта наказателният съдия лично и непрекъснато да участва в конкретното дело. Той поема два обема дела – тези дела, които досега е вършил, плюс тези дела, които той ще поеме допълнително. По тази причина е обосновано да получи съответната компенсация чрез допълнително възнаграждение.
Благодаря Ви, че уточнихте, че не става въпрос за шест заплати въобще, а това е максимален размер на годишна база, до този максимален размер, тоест максимумът, екстремумът, който при изпълнение на всички критерии, които ще приеме Висшият съдебен съвет, тоест магистратите сами ще си ги приемат, максимумът, който може да получи командирован магистрат в този случай, е до една втора, тоест до половинка към досегашната му заплата. Но за това той работи два обема дела – старите заварени и новите, които са и по-тежки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Дуплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Кирилов, благодаря Ви за съгласието, което изразихте с мен. Виждате, колеги от ГЕРБ, че когато се връщате на позициите на „Движението за права и свободи“, нещата вървят. (Оживление в залата.) Върнете се на позициите на ДПС и за управлението на държавата, и ще видите, че България ще се върне в европейския си път. Благодаря. (Смях, оживление, частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Божанков, заповядайте за изказване.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В никакъв случай не оспорваме правилността на стъпката магистратите в България да бъдат стимулирани допълнително, но нашето становище е, че това трябва да става на база анализ и на обективни критерии, за да не се създава противопоставяне и разделение вътре в съдебната система.
И тъй като текстовете се отнасят не само до магистратите, но и до съдебните служители, те създават привилегия, защото текстовете не се отнасят до цялата съдебна система. По този начин правим Специализирания съд по-скоро специален, на границата с извънреден, а няма нужда да казваме какво означава „извънреден“, особено между юристи.
В този смисъл оставаме на първоначалното си становище, че подкрепяме философията на по-доброто материално стимулиране на българските магистрати, но ако това е предвидено за абсолютно всички в системата.
Тъй като настоящият текст не почива и на сериозен анализ за натовареността, аз си направих труда да проуча в Специализирания наказателен съд какви са преобладаващите казуси. Видях, че има много случаи на разрешаване или отказване на решения по Закона за специалните разузнавателни средства.
Обратно, изследвах практика в Софийския районен съд и там видях, че има магистрати с по-голяма натовареност. Тоест, това решение трябва да вземем на база постигнати резултати, като брой приключили и неприключили съдебни производства, брой постановени актове, натовареност и други. Но това, което предлагаме в момента, със сигурност не е точното решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Взимам думата, тъй като активно участвах в дебата в Правната комисия и ще Ви изложа аргументи защо да не приемаме този текст.
Към момента съществуващата редакция в Закона в ал. 6 дава възможност да се определят допълнителни възнаграждения въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт. Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение за съдия, прокурор, следовател.
В рамките на дебата в Правната комисия представителите на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор – присъстваше заместник-главният прокурор, представиха пред нас информация, че към момента във Висшия съдебен съвет действат две правила за определяне на възнаграждения на магистрати. Предвидено е и към момента това се прави.
Основният ми аргументът, който изтъкнах там, е следният: ако махнем думата „може“ в съществуващия текст, каквото предложение се прави, то тази потенциална възможност трябва да бъде и бюджетно подсигурена. А както стана известно, няма становище от Министерство на финансите. И моето отношение, не че се грижа за интересите на Министерство на финансите, е следното: правейки това предложение, Вие трябва да обосновете възможността всички магистрати да получат нещо за дейността си. Оставете Специализирания съд. Колегата Божанков Ви каза: „Да, правосъдната карта е небалансирана и други съдилища са прекалено натоварени“. Но Вие в основния текст в момента, махайки думата „може“, откривате потенциалната възможност всеки съдия, прокурор и следовател да очаква, че му се следва възнаграждение според натовареността и Вие трябва да определите такова възнаграждение.
Затова според мен текстът към момента с уточненията, които чухме и в Правната комисия, че съществуват вече два вида правила – че се определят такива възнаграждения, прави текста излишен. По отношение на специализираните съдилища и прокуратури – отворим ли вратата да даваме допълнително пари за натовареност, чухте при предходното обсъждане и при изслушването на кандидатите за Висш съдебен съвет, че има много, много натоварени съдилища, и тук, в София. Ако кажем: „Ще Ви даваме пари според натовареността“, следващите, които ще поискат, ще бъдат много. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Милков! Искам да подчертая, че премахвайки „може да“ в първото изречение на чл. 233, ние изравнихме абсолютно всички съдии и магистрати във възможността да получават допълнително възнаграждение и смятам, че това е в полза на всички магистрати.
Да, това ще доведе до допълнителна финансова тежест. Този въпрос се е обсъждал, доколкото ми е известно, и в сряда на Бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет, и вчера на пленум на Висшия съдебен съвет. Да, това вероятно ще изисква допълнителни средства, но по тази причина, съобразно Закона за публичните финанси, сме предвидили, ако влиза в сила, да е от 1 януари 2018 г. Сега ни предстои бюджетната процедура, тоест би могло това да се отрази. Мисля, че това е справедлив резултат спрямо всички магистрати.
По отношение на изречение второ препращам към дебата на срещата с административните ръководители на всички апелативни съдилища, на представителите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд и на апелативните прокуратури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли други реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 15 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 75, против 19, въздържали се 11.
Параграф 15 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 15 и 16 по доклада на Комисията, които вече стават параграфи 16 и 17.
Гласували 105 народни представители: за 96, против 8, въздържал се 1.
Параграфи 16 и 17 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 15 има предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. В чл. 345 се създава ал. 5:
„(5) Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 17 по доклада, с който разполагате, който става § 18.
Гласуваме § 18 по доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 78, против 21, въздържали се 9.
Параграф 18 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19.
Комисията предлага да се създаде „Заключителна разпоредба“ с § 20:
„Заключителна разпоредба“:
„§ 20. Параграфи 15, 16, 17, 18 и 19 влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 16, който става вече § 19, както и предложението на Комисията за създаване на „Заключителна разпоредба“ с § 20 и съдържанието на § 20, както Ви беше представено от председателя на Правната комисия Данаил Кирилов от парламентарната трибуна.
Гласували 113 народни представители: за 108, против 4, въздържал се 1.
Параграфи 19 и 20 по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
Прекъсваме до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 20 октомври 2017 г. до 26 октомври 2017 г.
Постъпило е питане от народния представител Полина Цветославова Цанкова-Христова към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно подкрепа на парламентарна инициатива. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 ноември 2017 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Янчев Гьоков към Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, относно политика за решаване на демографските проблеми на страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 ноември 2017 г.
Писмен отговор от:
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Борис Ячев;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Димитър Петров;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Иван Димитров Иванов и Георги Стоилов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Донка Симеонова и Николай Цанков;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на питане от народния представител Весела Лечева;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Нона Йотова и Георги Свиленски;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Явор Божанков.
Колеги, преминаваме към парламентарния контрол.
Първи ще отговаря заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева.
Първият въпрос е от народния представител Кристиан Вигенин относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е свързан с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и ролята на българските дипломатически мисии в този период. Те ще имат координираща роля за посолствата на страните – членки на Европейския съюз, по време на българското председателство.
Това, което е по-важно, е, че председателството дава възможност по-релефно да бъде очертана ролята на България и в двустранен план там, където са представени тези мисии. Също така трябва да имаме предвид, че през този период ще бъдат отбелязани и два от нашите най-големи празници – Националният празник 3 март и Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Освен това нещо, което като че ли малко споменаваме напоследък, когато говорим за българското председателство, а повече се занимаваме с логистиката, с приоритетите, но то е уникален шанс България да се опита да изгради един по-позитивен имидж и в рамките на Европейския съюз, и на глобалната сцена като цяло, а това все пак е свързано, от една страна, с визия, но от друга страна и с конкретни инициативи, идеи, които могат да бъдат реализирани в този период не само тук, в България, но и в българските дипломатически мисии.
В тази връзка моят въпрос е: доколко нашите български дипломатически мисии ще бъдат осигурени финансово за този период? Предвидени ли са такива финансови ангажименти от страна на Централно управление и въобще в бюджета за следващата година? Има ли работен план за тези ангажименти, тъй като, доколкото знам, са представени инициативи, за които все още няма потвърждение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Разбира се, в допълнителните въпроси към Вас, ако се налагат такива, ще развия и още една-две идеи, които смятам, че са важни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вигенин, уважаеми дами и господа народни представители! Българското председателство наистина е уникална възможност освен да имаме успешна програма и да покажем, че можем да постигаме и общите интереси на Европейския съюз, отстоявайки националните си интереси, е уникална възможност да представим България и страната ни в позитивен план. Важна роля за това – прав сте, че имат и съпътстваща роля, но бих казала, че имат и изключително важна и водеща роля по отношение на това време на българското председателство чрез организиране на културни събития, на семинари, на конференции, на събития, които представят българските приоритети по време на председателството, да поставят наистина България в позитивна светлина.
Така че комуникационният план, за който са осигурени по националния бюджет средства в размер на 2 млн. 400 хил. лв., от които 400 хил. лв. за тази година и 2 млн. лв. за следващата година, са една добра възможност за това. От тези пари, за съжаление, мога да кажа, практиката до сега през годините е била и това съм чувала като коментар, оплакване от всеки един от посланиците и от всеки един от дипломатическите служители, които се занимават с комуникационната стратегия и културната програма, е да се одобряват средствата след средата на годината и да се одобряват проектите.
Тази година ще поправим тази практика и окончателният комуникационен план ще бъде одобрен в края на ноември месец.
Не мисля, че тази практика е добра. Разбира се, те действат в първите шест месеца по комуникационните програми, които имат всяка година по принцип, по бюджет, след което вече ние разплащаме, след като одобрим. Казвам, това е била практика, за съжаление, от много, много години. Моето желание е това оттук нататък да не бъде така. Тоест да се одобрява възможно в началото на годината, а тази година – в края на ноември месец. Все пак идва председателство.
Не всички дипломатически представителства все още са изпратили финалните си предложения, но имаме предложения от по-голяма част от тях. Имаме първоначалния план. Той се работи в Дипломатическия институт, в Културния институт и, разбира се, заедно с дипломатическите представителства и колегите от София.
На тези, които имат вече ясен план и първоначално са одобрени проектите, са отпуснати авансово средства, така че да могат да запазят залите, защото знаете, че големите, сериозни зали не могат да се запазят от днес за утре. Така че са им отпуснати средства, за да могат да запазят залите за големите събития и да им дадат капаро. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Това, което е във фокуса, е освен да използваме, както правилно отбелязахте, двата национални празника са изключително добър шанс, че точно в първата половина на годината е нашето председателство, а да използваме и всички съпътстващи събития, съвместно с Министерството на културата, които имат 7 млн. лв. за културната програма и така че с парите, които имаме ние и парите, които имат те, да постигнем по-голям синергиен ефект. Тоест да фокусираме ние нашите средства там, където Министерството на културата няма да организира такива големи културни събития.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Заместник министър-председател.
Заповядайте за реплика, господин Вигенин, разполагате с две минути.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги! Аз нямам толкова реплика, колкото смятам, че доколкото сме в една по-скоро необичайна ситуация, наистина и в Министерството на външните работи трябва да се поработи по-активно в този оставащ период преди началото на самото председателство, защото, правилно отбелязахте, някои от проблемите, които нашите представителства срещат в обичайните години. Сега обаче това е едно председателство, което идва веднъж на 14-15 години и наистина не би следвало, първо, да ограничаваме представителството и, второ, да се окаже, че заради недобра организация или ненавреме одобрени проекти се провалят важни за България инициативи.
Освен тези два празника има и друго събитие, което според мен също е редно да присъства в нашата програма и с което България е известна по света, и трябва да се подчертае отново – спасяването на българските евреи.
Смятам, че това е едно от нещата, които отново и отново трябва да бъдат напомняни на света в рамките на този период, и то е част от имиджа на България като страна, която е толерантна, демократична и в най-трудни времена. Това определено ще бъде нужно от гледна точка и на състава на сегашното правителство – имаше различни атаки от различни посоки в тази сфера.
Бих искал също да кажа, че според мен е добре да бъдат селектирани или подредени по приоритети и самите мисии, защото има представителства, където председателството няма да има особено значение нито в двустранен план, нито в многостранен, но там, където реално имаме нужда от подобряване на имиджа, трябва да се инвестира повече. Повече трябва да се инвестира там, където страните ще усетят в по-голяма степен нашия принос в този период, а именно страните от Западните Балкани, източното партньорство, там, където на Европейския съюз се гледа в много по-позитивен план и това няма да бъде без значение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Надявам се скоро да можете да представите по-цялостен план, ако не публично, поне на съответните комисии – Външна политика, може би Европейските въпроси, за да знаем все пак докъде е стигнала Вашата работа и какво предстои. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Желаете ли дуплика? Не желаете.
Пристъпваме към следващия въпрос, зададен също от народния представител Кристиан Вигенин, относно дейности на Министерството на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие.
Заповядайте, господин Вигенин, да развиете Вашия въпрос.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители! Това е един традиционен въпрос, който се задава всяка година на министрите на външните работи. Става дума за помощта за развитие, която поетапно като политика започнахме да развиваме по-сериозно през 2013 г. От тази гледна точка все пак там се съдържа един значителен ресурс, който ние като ангажимент към Европейския съюз сме поели да реализираме. Ресурс, който естествено пък трябва да бъде използван ефективно, нещо, което постепенно се развива, но трудно се реализира по различни причини.
Моят въпрос към Вас е свързан с това: доколко планираните инициативи през 2018 г. са свързани или отчитат предстоящото българско председателство? Защото това е още една възможност и средство по друго перо да подсилим нашата видимост поне в част от тези страни в този период и евентуално кои са по-големите проекти, които са реализирани пък през тази година?
Бих искал, ако може да отговорите също, тъй като в своя отговор миналата година министър Митов заяви, че най-после е приключила работата по изготвянето и съгласуването, доколкото разбирам от неговия отговор, на Закона за международното сътрудничество и международната хуманитарна помощ. Планирате ли този Законопроект да бъде внесен скоро в Народното събрание? Чрез него ще може да бъде регламентирана по-ясно работата и да бъде разширен кръгът от организациите, които биха могли чрез тези средства да реализират инициативи по линията на помощта за развитие? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Думата има заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.
Заповядайте, госпожо Вицепремиер, разполагате с три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, както отбелязахте, България с присъединяването си към Европейския съюз пое и ангажимент съгласно чл. 208 и 214 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл. 21 от Договора за Европейския съюз да провежда политика за сътрудничество за развитие и да предоставя средства за тази политика в размер на 0,33% от брутния вътрешен продукт, или това са около 200 милиона с хоризонт до 2030 г.
Правилата за помощта за развитие се определят от Комитета по помощ за развитие към Организацията за икономическо сътрудничество за развитие, като условията се предоставят и също се определят от тази организация.
Въпреки че България не е член на тази Организация, предоставената от нея официална помощ за развитие трябва да съответства на правилата на Организацията.
Политиките за сътрудничество се реализират чрез приета от Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016 – 2019 г. Приоритетни географски направления са: Западни Балкани и Черноморския регион, а тематичните приоритети са: подкрепа за изграждане на демократични отговорни институции; защита на правата на човека; проблеми на миграция и изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието.
Предоставената през 2017 г. помощ за изпълнение на целите е както в тематичен, така и в географски план. До момента за 2017 г. са разплатени средства в размер на почти 1 млн. 205 хил. лв. за одобрени проекти, като общо разплатените средства до момента за одобрени проекти са предоставени средства и са разплатени милион 791 хил. лв.
В процес на подготовка е финализирането на проекти и вноски към международни организации, чието разплащане следва да бъде направено до края на 2017 г. в размер на 2 млн. 545 хил. лв.
За да не отегчавам присъстващите, защото няма да имам време в трите минути, съм подготвила две справки, които ще Ви предоставя за проектите, които до момента са одобрени и финансирани.
Искам да обърна обаче внимание, че има проекти, които са на фази, и чието финансиране е в рамките на две или повече години. Така например в процес на подготовка са проекти на стойност над 3 млн. и 500 хил. лв., чието финансиране ще започне през 2017 г. и ще продължи през 2018 г.
В момента подготвяме финализирането по двустранна линия на над 50 проекта с акцент страни от Западни Балкани, така и страни от Черноморския регион. Значителна част от проектите са ориентирани към подпомагане на културните и образователните институти и сдружения чрез финансиране на ремонтни дейности и оборудване, насърчаване на образованието, културното многообразие и международния диалог. Също така имаме доста проекти, свързани с омбудсманите на съответните държави и подкрепа за тях. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Средствата за следващата година са в размер на 6 млн. лв., които ще бъдат предоставени по нашия бюджет.
Искам да Ви уверя, господин Вигенин, че за първи път българските задгранични представителства в страните от Западни Балкани са задължени да включат в годишните си планове действия, свързани с осъществяване на контакти с институтите, властите на местно самоуправление, неправителствените организации за изработване на проекти по линия на Програмата за развитие. Тоест ние стимулираме и нашите посланици там да са активни, за да могат да популяризират тази Програма пред местните власти и неправителствените организации.
Изцяло подкрепям, че тази Програма може да се използва, да се популяризира България и това, което България прави в подкрепа на Западните Балкани. Аз имах лично възможност да се уверя в Босна и Херцеговина, когато се срещах с кметове от общини и населени места, които са финансирани по проекти по тази Програма и повярвайте, с малко и не толкова много средства, ефектът и мястото на България там е изключително високо.
Ето Ви справката. (Подава справката на народния представител Кристиан Вигенин.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Господин Вигенин, имате възможност за реплика.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Аз правя реплика по-скоро, за да дам възможност, ако прецени министър Захариева, да каже още нещо. Иначе се радвам, че политиката в тази сфера се развива. Виждам, че и средствата, предвидени за тази политика в следващия бюджет, са малко повече. Естествено, трудно ще стигнем таваните, които са ни определени, но все пак въпросът не е само в размера на средствата, а и за това колко ефективно се използват и как постигаме целите, които си поставяме, защото те са свързани, от една страна, с подкрепа за развитието на определени страни, региони, общности, но, от друга, все пак трябва да дадат и малко повече видимост на България. Доколкото това са и конкретни проекти, те наистина имат своето значение.
Аз неслучайно задавам и тези въпроси всяка година, защото по този начин смятам, че даваме още една възможност този тип политика да се популяризира. Обикновено почти нищо не се знае и не се говори за това, а все пак това е една сериозна възможност за Министерството на външните работи, а и за българската държава, защото по линия на тази помощ участват и други институции.
Не споменахте за Закона – дали го подкрепяте, дали предстои внасянето му или може би ще го доработите, дали преценявате, че има нужда от допълнителна работа по него? Така или иначе, ако нямате отговор в момента, скоро ще разберем. Надявам се, когато той бъде внесен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаема госпожо Вицепремиер, допълнете отговора си чрез възможността за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Такъв Законопроект ме информираха, че е изготвен, но той не е съгласуван и не е минал през публичните консултации. Проектът е върнат в работната група, защото има някои неща, които трябва да уточним.
Изцяло сте прав, че той ще даде възможност за по-гъвкаво прилагане на тази Програма. Давам пример. Искаме да финансираме един път – сега в Албания се призна българското малцинство, но истината е, че заради недостатъчно добрата нормативна база търсим варианти как да го направим, а средства всъщност има и това ще е един по-дългосрочен проект.
Така че аз съм го включила в законодателната програма на правителството, но Законът трябва да се доработи, да мине през публични консултации и се надявам до средата на следващата година или в първата част от работата на Народното събрание да бъде внесен и да бъде приет. Благодаря Ви, господин Вигенин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер.
Следва въпрос от народния представител Джема Грозданова относно изпълнението на Комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет от Министерския съвет с Решение № 200 от 13 април 2017 г.
Заповядайте, д-р Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, госпожо Вицепремиер и министър на външните работи! Комуникационният план на българското председателство е приет с Решение № 200 на Министерския съвет и определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и през 2018 г. на подготовката и провеждането на шестмесечното ротационно председателство.
Хоризонталните цели и приоритети, които са заложени в национален и международен план, би следвало да отразяват балансирано приоритетите в работната програма на триото председателство – Естония, България и Австрия. Целият период на триото е юли 2017 г. – декември 2018 г. Два пъти повтарям периодите, защото би следвало Комуникационният план вече да бъде в действие, тъй като ние сме в периода на триото председателство.
Събитията в сферата на публичната дипломация зад граница, както казахте по време на отговора на първия въпрос, се основават на предложения на българските задгранични представителства, отразяващи спецификите на политиката и на обществената среда в съответните държави.
Ефективната публична комуникация би следвало да бъде важна предпоставка за успеха на председателството и следва да включва координирана дейност и съвкупност от действия, насочени към изграждане на разпознаваем и обективен образ на България и популяризиране на приоритетите на председателството.
В тази връзка бих искала да Ви попитам: дали вече е избран изпълнител на обществената поръчка, която Министерството е обявило, с наименование „Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън България“? Какъв е бюджетът по тази поръчка? Имаме ли разписана вече концепция за комуникационна стратегия, или разчитаме на изпълнителя на поръчката да я разпише? Готова ли е презентацията за публичното представяне на българското председателство в нашите посолства, постоянни представителства, генерални консулства, както и краткият видеоклип, чрез които обикновено традиционно се представят приоритетите на всяко едно ротационно председателство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за отговор, уважаема министър Захариева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Грозданова, аз вече отговорих на част от въпроса Ви. Четиристотин хиляди лева са за тази година. Одобрен е планът. Осигурени са средствата за нашите задгранични представителства.
Искам да обърна внимание, че тези 2 млн. и 400 хил. лв. са само за Комуникационната стратегия. Все още за бюджета за 2018 г. и сега като бъде одобрен, всъщност трябва да бъдат осигурени средства за чисто представителните протоколни събития, които са задължителни, но които така или иначе допълват Комуникационния план и са свързани със задължителни събития по откриване, организиране на приемите, организиране на представяне на приоритетите. Така че необходимите средствата за двата плана за задграничните представителства, останалите средства очакваме да получим в бюджета за 2018 г., които са някъде около 1 млн. 300-400 хил. лв. още допълнително, и които на всяка цена трябва да бъдат осигурени, за да имаме едно достойно председателство.
За да не повтарям това, което отговорих на първия въпрос, госпожо Грозданова, от тези 2 млн. 400 хил. лв., 2 млн. за следващата година, средствата са разпределени, както следва: 75% са за директно финансиране на задграничните ни представителства, или това са 1 млн. 500 хил. лв.; 25% – около 500 хил. лв., са за заплащане на обществена поръчка за медийно и комуникационно обслужване на председателството зад граница, което включва: публикации във водещи европейски издания; интервюта и репортажи на европейските лидери; специализирани пътувания на малки групи от чуждестранни журналисти в България; дигитална комуникация с използването на всички възможни канали, включително социалните мрежи; мониторинг на ефекта и динамиката на публичния интерес към темите; медийна и онлайн кампания за популяризиране на събитията от календара на председателството и подпомагане на работата на българските официални лица при отразяване на чуждестранните медии.
В процес на сключване на договор е с тази фирма. Това беше публична процедура с достатъчно широки критерии. Яви се само една фирма обаче в процедурата. Документацията е публикувана на уебсайта на Министерството на външните работи. Стойността на договора е 475 хил. лв. Изчаква се и, разбира се, срокът за обжалване на решението, макар че няма как някой да жали, при положение че никой друг не се е явил. Яви се само една международна компания, която очакваме да сключи договор, след като изтече срокът за обжалване всеки момент.ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер.
Заповядайте за реплика, уважаема госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Госпожо Министър, от първия отговор разбрахме, че комуникационният план, за който отговаря Външно министерство, ще бъде финализиран в края на месец ноември, също че 2,4 млн. лв. са в централния бюджет и около 600 хил. лв. са по обществената поръчка. Разбираме, че изпълнителят вече е определен, въпреки че тече срокът за обжалване, тоест все още нещата са в пожелателен характер.
Не разбрах дали е готова презентацията, която нашите посолства трябва да предложат публично, когато се представят приоритетите на българското председателство, за да може всички посолства, постоянни представителства и генерални консулства по един идентичен начин да подредят и да покажат приоритетите на българското председателство.
Очакваме нова информация за това какви са специфичните предложения на всяка една от столиците, защото ние поискахме една такава справка в Комисията по външна политика на 4 октомври – днес е 27 октомври и не сме получили отговора, така че вярваме, че – не за да Ви притесняваме по някакъв начин, а за да работим по-добре заедно, е добре да получаваме навременно информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Заповядайте за дуплика, госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Грозданова, много съм учудена от Вашата реплика, че не получавате информация. За първи път, и много хора го казват това, целият екип на Министерството на външните работи – аз с четиримата ми заместник-министри, присъстваме на всички комисии, на които Вие ни каните и организираме, плюс директори на дирекции – генерални или експерти, имате възможност да задавате въпроси и да предоставяте информация. Не знам още кой да доведа на Вашата Комисия, за да мислите, че получавате информация навреме, но ако кажете ще доведа и още хора. На точно това заседание са присъствали заместник-министър, генерален директор, даже двама заместник-министри, които са предоставили комуникационния план. Ако искате да Ви изпратим всичките предложения, които са дошли, ще Ви ги изпратим, но това не означава, че това ще бъде комуникационният план.
Дали всичко е пожелателно? За пет месеца не беше стартирано нищо. Мисля, че успяхме да финализираме абсолютно почтена, открита обществена поръчка и като изтече срокът, договорът ще бъде сключен. Така че нито имаше жалба на решението за откриване на процедурата, нито мисля, че ще има жалба и за избор на изпълнител. Така че фактът е, че сме успели да направим една прозрачна поръчка, която никой да не обжалва, аз мисля, че говори добре за екипа на Министерството на външните работи.
Дали са пожелателни неща – аз Ви казах в отговор на въпрос на господин Вигенин, гледат се от екипи на Министерството на външните работи, на дипломатическия институт и на културния институт. Разбира се, че има много повече предложения, отколкото бихме могли да финансираме със средствата, които Ви казах, че са отпуснати от централния бюджет. Точно затова тези проекти се прецизират съвместно с Министерство на културата, защото те имат пари за комуникационна и културна програма, а също така и да постигнем един по-голям синергиен ефект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.
Продължаваме с отговори на министър Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Той ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Севим Али относно Републикански път ІІІ-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Чубра – административна граница с област Сливен, и Републикански път ІІІ-7006 1-7 с. Садово – административна граница с област Сливен.
Заповядайте, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нанков, моят въпрос към Вас е, първо, относно Републикански път III-7306, който е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 22,6 км и е в лошо експлоатационно състояние.
Второ, относно Републикански път III-7006 1-7 с. Садово – административна граница с област Сливен, който също е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 17,6 км, който също е в лошо експлоатационно състояние.
В гореописаните пътни отсечки е налице амортизирана и износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с пропаднали участъци от настилката с наличие на много неравности и дупки по асфалтовата настилка. Необходимо е, уважаеми господин Министър, да се извърши спешен и неотложен ремонт на гореописаните пътни участъци. Те са с много интензивно движение, поради факта че също се явяват едни от главните артерии на община Сунгурларе и обслужват пътникопотока на двете области – Бургас и Сливен.
Недостатъчната техническо-експлоатационна поддръжка през последните години от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на пътното платно, прилежащите банкети и на отводнителните канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглежданите пътни участъци, което е предпоставка за пътно-транспортно произшествие.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: има ли предвидени средства до края на настоящата 2017 г. и за следващата 2018 г. за извършване на основна рехабилитация или частичен ремонт на Републиканския път III-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Чубра – административна граница с област Сливен, и Републикански път III-7006 1-7 с. Садово – административна граница с област Сливен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Али.
Заповядайте за отговор, министър Нанков. Разполагате с три минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Али, Републикански път ІІІ-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци – Чубра – граница с областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас, е пряка връзка между Ришки и Котленски проход и се ползва от пътуващите от Североизточна България за Свиленград.
Агенция „Пътна инфраструктура“ се стреми да поддържа пътя с добро експлоатационно състояние, което към момента не е достатъчно. През 2016 г. съобразно средствата в програма „Текущ ремонт и поддържане“ са извършени видове ремонтни работи на обща стойност малко над 32 хил. лв. с ДДС. През настоящата 2017 г. допреди двадесет дена, съгласно одобрените бюджетни средства, е извършено изкърпване на пътната настилка на обща стойност 11 хил. лв. с ДДС.
С оглед на това, което споменах, че досега положените усилия са недостатъчни и пътят наистина е в тежко експлоатационно състояние на 5 октомври 2017 г. с финансиране от държавния бюджет в размер на 7,7 млн. лв. с ДДС започнаха ремонтни дейности на третокласния път III-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци – Чубра. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 12 месеца. Договорът е по програма „Текущ ремонт и поддръжка“ от фирмата, която осъществява текущия ремонт и поддръжка на територията на областното пътно управление.
За другия път, за който зададохте въпрос – път ІІІ-7006 Върбица – Бероново – Садово – граница на областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас, той също не е в добро технико-експлоатационно състояние. През 2016 г. съобразно отпуснатите средства е извършено изкърпване на пътната настилка, като са обезопасени най-опасните дупки.
През 2017 г. по договор за поддържане е извършено изкърпване на пътната настилка и изсичане на храсти. За пътния участък няма изработен технически проект и не е включен в програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за настоящата 2017 г. След като бъде утвърден бюджетът на Агенцията за 2018 г. ще бъдат разгледани възможностите за възлагане на проектиране и изпълнение на основен ремонт на третокласния път. Тоест на единия път вече започнаха ремонтни дейности, осигурено е финансирането – споменах 7 млн. и 700 хил. лв., а за втория ще търсим възможности през настоящите и следващи години, след като извършим и проектиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, господин Али, да зададете Вашата реплика. Разполагате с две минути за това.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Въпросът е относно незадоволителното състояние на двете пътни отсечки. Въпросът, който Ви зададох, беше поставен и от жителите на община Сунгурларе. Тогава те настояваха да се вземат спешни мерки за ремонт и на двете пътни отсечки, тъй като всяко едно отлагане във времето е потенциален риск за ползвателите и на двете пътни отсечки.
Доколкото разбрах от Вашия отговор, има осигурени средства за ремонт на едната пътна отсечка. Да се надяваме догодина – през 2018 г., да има заделени средства и за ремонта на втората пътна отсечка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право.
Пристъпваме към въпрос от народния представител Любомир Бонев относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Заповядайте, господин Бонев, да зададете Вашия въпрос. Имате две минути.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За създаването и поддържането на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа за геодезическите измервания. При създаването на кадастралната карта по съвременното законодателство се появяват редица проблеми, които един имот е имал в миналото – неуредена собственост или граници.
Проблемът е, че различни възложители са възлагали карти на различни изпълнители не по нашите геодезически и топографски правила, което води до големи затруднения при тяхното съвместяване. Оттам възникват проблемите с дюни, Натура 2000, местообитания на птици и други. Не е ясно как карти, заснети с ръчни GPS-и с точност 7-8 м, ще се съвместят с кадастралната карта с точност 50 см?
Уважаеми господин Министър, за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри трябва да се предприемат конкретни стъпки към прецизиране на системата за контрол на кадастралната информация, привличане на квалифицирани кадри, актуализиране на нормативната уредба, подобряване на комуникацията с общините и специализираните групи, работещи с кадастралните продукти – нотариуси, съдии, обучението на всички въвлечени в тази дейност кадри и най-вече представяне на качествени услуги от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Моят въпрос към Вас е: какви действия ще предприемете за преодоляване на тези проблеми и в какви срокове? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев.
Моля, господин Министър, да отговорите на този въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на кадастрални данни, които се съдържат в карти и регистри, изработени и одобрени по реда на лични закони, както Вие сам споменахте, предхождащи Закона за кадастъра и имотния регистър, както и чрез преки геодезически измервания. В тази връзка голяма част от грешките, които се появяват в кадастралната карта, са неточности в първоизточниците на информация, в източници, въз основа на които се изработва кадастралната карта. Нещо много логично.
С изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г., както и новата Наредба от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, нормативно се регламентира процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, която е съществен способ, чрез който ще се подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход, например пътища, язовири и други, ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение.
Този способ не съществуваше при изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър за неурбанизираните територии с одобрена кадастрална карта и Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече има възможност за служебно самосезиране и отстраняване на грешките – нещо, което и понастоящем извършваме. Изработен е график и поетапно, в рамките на личните бюджетни средства, Агенцията ще възлага отстраняване на явна фактическа грешка и за територии, за които има създадена кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии. Знаете, ние в момента извършваме процес по преобразуване на КВС-та – карти за възстановената собственост, в кадастрални карти и именно с бюджетни средства и средства по оперативна програма „Добро управление“ отстраняваме явните фактически грешки в КВС-та и коректното им нанасяне в кадастралните карти.
Друга важна стъпка, която е предприета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е започналото в края на месец юни 2017 г. провеждане на специализирано обучение, за което споменахте колко е важно, за работа с информационната система за кадастрална информация на всички заинтересовани страни, участници в процеса по създаване и по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са служители на Службите по геодезия, картография и кадастър, на общинските администрации, съдии по вписването, нотариуси и правоспособни лица.
За подобряване качеството на кадастъра се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите.
Предприети са стъпки за засилване на административното звено, осъществяващо контрол върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените от тях дейности по кадастъра.
Агенцията вече е предприела мерки за популяризиране на необходимостта от подобряване на качеството на данните, както и на същността на информацията на кадастралните карти и кадастралните регистри. Извършването на разяснителни кампании сред заинтересованите лица, организации и ведомства, които понастоящем извършваме, ще способства за осигуряване на съдействие от тях в процеса на поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри и ще намали броят на споровете за материалното право.
Тук има нещо много важно, което искам да кажа в заключение. Кадастралната карта не създава вещни права, много добре знаете, тя само отразява. Тя е снимка на съществуващото положение.
Усилено се работи, разбира се, и в насока за предоставяне на отдалечен достъп до данните в кадастралните карти и кадастралните регистри на всички заинтересовани органи, разбира се, включително на общини и ведомства, които имат компетентност да изменят основни кадастрални данни или данни за собствеността. При непосредствена работа с данните от кадастралната карта всички потребители имат полза и оказват съдействие в рамките на нормативно регламентираните административни процедури за подобряване на качеството и на нейното съдържание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Заповядайте за дуплика, господин Бонев – разполагате с две минути.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Благодаря Ви, господин Министър. Видно от Вашия отговор е започнало изпълнение на изискванията на § 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър, тоест преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрални карти – кадастрални карти, които трябва да отговарят на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържание, създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри.
Остава въпросът по каква методология се извършва това преобразуване и не е ясно дали натрупаните пробойни са актуалността и точността на КВС-тата или така наречената „Карта на възстановената собственост“ за всеки отделен имот, а именно местоположението и собствеността. Не е ясно кой ще носи отговорност и кой ще гарантира качеството на извършваното преобразуване, което по мое мнение е чисто механично отразен в карт-файл.
Необходимо е да се разработят адекватни технически и законодателни мерки относно гарантиране на коректното преобразуване на КВС – Картата на възстановената собственост, кадастрална карта, за да може да се гарантират и защитят правата на собствениците, учредени със законите, регулиращи поземлените отношения.
Само ще добавя един пример относно това, което изнесохте за точността на КВС-тата, заради нейните обекти, включително и язовирите. Международен път II-63 минава през територията на 18 землища. В нито едно от тях той няма еднаква ширина. По лот 1 на магистрала „Люлин“ от Ваш писмен отговор е видно, че не е приключено отчуждителното производство поради обстоятелството, че не е установена собствеността, включително за всички водни обекти на територията на страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев.
Желаете ли дуплика и допълнение на отговора?
Заповядайте, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Аз не разбрах, между другото, но щом господин Бонев разбира (шум и реплики от „БСП за България“) – не, не разбрах, че той разбира, тъй като малко хаотично бяха зададени тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля Ви, не влизайте в подобен диалог, отговорете на поставените въпроси.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател – извинявайте за вметката.
Това, което разбрах от зададения от Ваша страна въпрос като поясняващ такъв, е как ще нанесем данните от КВС-тата в кадастралните карти и по каква методика. Не само методика, но има и нормативна база, знаете – наредбата, която цитирах, ще предоставя лично методиката, по която това се извършва. Споменах и за осигуреното финансиране. Но важното в случая е да споменем, че именно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър през 2016 г. дадоха възможност за бързото, акуратно променяне на кадастралната карта чрез процедурата за явна фактическа грешка, тъй като тази процедура дава възможност на органите по кадастъра и на правоспособните лица да се самосезират и да отразяват по служебен път, а не както досега – след сигнали на заинтересовани лица.
А относно акуратността и качеството на кадастралната карта, мисля, че в първоначалния си отговор дадох яснота. Много можем да говорим по темата, но наистина всички трябва да приемем, че кадастралната карта е снимка на съществуващи вещно-правни отношения и на регулационни линии, съответно на актове, удостоверяващи собственост в цифров вид.
В тази връзка с прецизиране и наистина с работа на правоспособни лица, които ще преведат картата на възстановената собственост в цифров формат и съответно във файлов такъв, който се поддържа от колегите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В рамките на следващите две години ние ще покрием територията на страната с качествена, повтарям, акуратна, точна като информация кадастрална карта – над 90% от територията на страната, включително по-голямата част от неурбанизираните територии. Това беше голямата цел между другото, хайде, да не я наричаме „реформа“ – звучи много общо, по-скоро на политиката, която се води в кадастъра през последните 4-5 години, тъй като логиката е в единен орган, а именно в Агенцията да се съчетава и прецизира цялата информация, свързана с поземлените регистри и съответно предоставянето на тази информация на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ненков.
Следващият въпрос към Вас е зададен от народните представители Георги Йорданов и Манол Генов относно изграждане на мост, свързващ ул. „Копривщица“ и бул. „България“ – гр. Пловдив.
Заповядайте, доц. Йорданов, за да зададете Вашия въпрос.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Един от градовете с изключително много нараснал трафик през последно време е град Пловдив. Причина за това е увеличеният автомобилен поток от област Смолян, област Кърджали, част от област Хасково към магистрала „Тракия“, който минава през Пловдив, и то през централната му част.
Една от улиците, през които се насочва този поток, е ул. „Копривщица“. За съжаление, в края на улицата потокът трябва да премине през едни критични точки, за да стигне до околовръстното шосе на Пловдив и до магистрала „Тракия“. В същото време е известно, че отдавна е планирана връзка – мост, през река Марица, който да свързва ул. „Копривщица“ и бул. „България“.
За съжаление, поради липса на финансови възможности този проект се отлага от доста време.
Моят въпрос, министър Нанков, към Вас е: считате ли, че тази транспортна връзка, осъществявана чрез мост над река Марица, е важна връзка и дали бихте съдействали за изграждане на моста?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доц. Йорданов.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Нанков!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Първо ще започна с това: отговорът ми е категорично „Да!“. Важна е, необходима е и трябва да бъде съответно изградена.
Пътят за изграждане на мост над река Марица не засяга обаче републиканската пътна мрежа. Това е много важно, което трябва да подчертая. За участъка от урбанизираната територия на град Пловдив между общината и Агенция „Пътна инфраструктура“ е осъществена комуникация единствено по отношение на Проект за нова пътна комуникация между ул. „Копривщица“ и бул. „България“. Инвестиционното намерение за кръгово кръстовище е по инициатива и по проект, финансиран от Община Пловдив. Проектната разработка включва изграждането на кръгово кръстовище на бул. „България“, трасе на републиканския път I-800 Пловдив – Свиленград. Същото попада на мястото на светофарно регулирано кръстовище. През 2014 г. в Агенцията е представен за преглед и съгласуване идеен проект за ново кръгово кръстовище на бул. „България“, път I-8, и проектното трасе на бул. „Копривщица“. Агенция „Пътна инфраструктура“ приема предоставеното проектно решение при определени условия и връща документацията за решение на Община Пловдив. През 2017 г. е представен технически проект, вече е надграден и идейният проект, и подробен устройствен план, план за регулация на кръстовище. Представени са текстова част по част „Пътна“ и чертежи по части „Пътна“, „Организация на движението“, „Геодезия“, „Улично осветление“, „Реконструкция на ел. съоръженията“, текстова част по подробния устройствен план и парцеларен план и чертежи по част „Подробен устройствен план и парцеларен план“.
След запознаване с пътната документация експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са установили, че техническият проект и подробният устройствен план и парцеларен план са съобразени с останалите препоръки. С оглед на това Агенцията е съгласувала документацията с писмо, изх. № 53-00-21-72 от 4 април 2017 г. По моя информация от Областно пътно управление – Пловдив, община Пловдив все още не е приключила процедурата по одобряване на техническия проект.
По отношение на финансирането, искам да Ви информирам, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е постъпила информация за начина и източника на финансови средства, нито дали общината ще поиска такива от МРРБ за изграждане на кръговото кръстовище.
Заключвам отново с положителен отговор: Да, необходимо е, трябва да бъде изградено. Затова резюмирах извървения път дотук от Общината и от Агенция „Пътна инфраструктура“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Стана ясно, че дотук е свършена много работа и от Общината, и от Агенция „Пътна инфраструктура“, след като нещата са стигнали дотам, че се очаква изготвянето и одобряването на техническия проект.
Искам да напомня на всички колеги, че град Пловдив е един от градовете с най-гъсто население в урбанизираната територия – над 800 жители на кв. км. Моторните превозни средства, регистрирани само на територията на град Пловдив, са над 200 хиляди. Възможностите за преминаване от единия до другия бряг на река Марица, която дели град Пловдив, са малки, тъй като в урбанизираната територия има три моста плюс още един, извън нея, на околовръстния път.
Аз предполагам, че Община Пловдив ще положи необходимите усилия и ще си свърши работата, но и Вие да откликнете на нуждата и на необходимостта на пловдивчани от наличието на този мост, защото това ще облекчи изключително много трафика в град Пловдив, ще създаде възможност и на водачите на пътни превозни средства да осъществяват своето придвижване по-безопасно и по-нормално. Така че както Вие казахте, на ход наистина е Община Пловдив, но и Вие като министър трябва да погледнете с двете очи, както се казва, това инвестиционно намерение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов.
Не желаете дуплика, министър Нанков.
Пристъпваме към следващия въпрос, който е зададен от народния представител Христо Проданов относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ – 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните.
Заповядайте да развиете Вашия въпрос, господин Проданов – имате две минути за това.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път II – 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните.
Преди повече от три години на 17 септември 2014 г. в централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, която между другото е поредната работна среща с представители на заинтересованите страни, на която бе взето решение за изграждане на подлез на път II – 18, в участъка от км 32 +100 до км 32 + 400.
Въпросът ми към Вас е: на какъв етап са разговорите със Столична община по съгласуването и съвместното финансиране и кога ще започне изпълнението на поетите от страните ангажименти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Заповядайте за отговор, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Проданов! В изпълнение на поетите ангажименти от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ по подписания на 17 септември 2014 г. протокол АПИ е изготвила Проект на техническо задание за проектиране на подлез на път II – 18, от околовръстен път в участъка от км 32 + 100 до км 32 + 400 и, разбира се, е приет Проект на споразумителен протокол между Агенцията и Столичната община за съвместно финансиране на обекта.
Документите са изпратени в Столичната община през месец септември 2017 г., новият споразумителен протокол, и в момента са в процес на съгласуване. За да бъде завършена работата по заданието и протокола, за който споменах, от страна на Столичната община следва да се допълни информацията от специфичните нормативни актове на Общината, съдържащи искания, приложими към настоящия обект, както и да се посочат изискванията на Общината към елементите на градското обзавеждане, които ще бъдат изпълнявани в обхвата на поръчката.
Реализацията на съоръжението е предвидена да бъде на инженери, включваща изработването на технически проекти по строителството на обекта – на инженери, за да спестим време! Агенция „Пътна инфраструктура“ ще пристъпи към изготвянето на тръжна документация, на инженеринга за избор на изпълнител на строителния надзор, след като заданието за проектиране бъде одобрено от заинтересованите страни, АПИ и Столична община след като споразумителният протокол за съвместно финансиране на обекта бъде подписан.
Имам уверението след проведена отново среща между колегите от Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“, че през месец ноември ще имаме окончателно готови варианти на техническо задание и на споразумителен контрол, за да може да пристъпим към провеждането на обществена поръчка на инженеринг, която да търгуваме в рамките на зимните месеци, за да може до 2018 г., в началото на строителния сезон, да реализираме това инвестиционно намерение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ненков.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, информацията, която ми давате, е обнадеждаваща, защото в крайна сметка ходенето по мъките на тези хора е доста дълги години. Проблемът започва още в началото на 70-те години, когато се изгражда Околовръстният път и тогава се разделя селото. В квартал „Видните“, където живеят около 600-700 човека, има 180 деца, а в крайна сметка няма нито училище, нито детска градина, нито здравна служба, кметство, аптека и така нататък. Всичките тези хора са принудени поне два пъти на ден да пресичат Околовръстното, което, знаете, че е високоскоростен път, магистрала, а това освен проблеми дава и много жертви – за последните 25 години има 30 загинали и между 60-70 ранени.
Така че молбата ми е наистина да следим взаимно този процес и да направим всичко възможно в началото на 2018 г., както заявихте Вие, да започне изграждането и да се реши този проблем, който, както Ви казах, продължава доста дълги години и, за съжаление, води след себе си до много жертви. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Проданов! Аз също благодаря за загрижеността и мисля, че действията, които сме предприели, са наистина потвърждение на това, което Вие също изразихте, и на загрижеността на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Столична община към наистина максимално безопасното преминаване през скоростната част от софийския околовръстен път.
Знаете, че там към момента дори е създадена организация със светофарна уредба, пешеходни пътеки, но това не е достатъчно. Затова всички тези усилия, за които споменах – наистина уверението от колегите от Столична община е, че месец ноември ще имаме одобрени текстове на протокол на задание, за да може, повтарям, да възложим процедурата на инженеринг и ще осигурим финансов ресурс. Изключително важно е безопасното преминаване на пешеходци на пешеходната пътека на Казичене през околовръстния път, така че, да, ангажиментът, който имаме, ще бъде реализиран през 2018 г. Аз също Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков, за положителния отговор.
Следва въпрос от народния представител Манол Генов относно изоставането на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове.
Заповядайте да зададете въпроса, уважаеми господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, ние сме си говорили и друг път с Вас по този въпрос, а той касае изоставането от страна на общините за изработването и приемането и влизането в сила на общи устройствени планове.
Господин Министър, какви мерки е набелязало ръководеното от Вас Министерство за справянето с това изоставане на всички общини в Република България с изработването, приемането и влизането в сила на тези общи устройствени планове? Имате ли анализ и оценка на актуалното състояние на този проблем, който е елемент от социално-икономическото развитие на държавата? Какъв краен срок предвиждате за влизане в сила на общите устройствени планове за всички общини – имам предвид на територията на Република България?
Какво ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наваксване на това изоставане от страна на общините? Какво е финансовото обезпечаване за решаването на този проблем от страна на най бедните общини? Какъв размер и каква част от бюджета на Министерството ще бъдат тези средства, с които ще се помогне на най-бедните общини, които имат желание, подчертавам, да имат такива общи устройствени планове? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов.
Моля, господин Министър, за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов! Към настоящия момент по постъпилите в МРРБ данни от 265 общини в страната само 21 общини разполагат с влезли в сила общ устройствен план за цялата им територия. Прогнозният срок, чиито предвиждания възлизат на 15-20 години, не е изтекъл, тъй като имаме стари общи устройствени планове с изтекъл срок на действие. Процедирането на общите устройствени планове на общините и съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията – с изключение на този по Черноморското крайбрежие, който е водещ, е изцяло в компетентността на общинските администрации и извън правомощията на МРРБ.
Възлагането и одобряването на плановете става с решение на общинските съвети по предложение на кметовете на общините. Сроковете за приключването им са с влизането в сила на решение на общинските съвети за одобряване на плановете, като изцяло зависят от тяхната активност и ангажираност, и от скоростта на други държавни институции – Вие знаете много добре кои са, които съгласуват и заданията, и самите проекти. МРРБ оказва методическа помощ и съдействие на общините, като осъществява координацията и контрола в процеса по възлагане, изработване и процедиране на проектите на общите устройствени планове.
През трите години – 2015 г., 2016 г. и 2017 г., е водена кореспонденция с всички общини, които своевременно са уведомявани писмено за достъпа до информацията, свързана с процедурата по финансовото подпомагане, която ежегодно се публикува на интернет страницата на МРРБ, и за действията, които трябва да се предприемат за включване в процедурата за финансово подпомагане, както и напомнителни писма в случаите на забавяне от страна на някои общини или изтичане на сроковете, определени от споразуменията с Министерството.
Споменах, че оказваме необходимата помощ, предоставяме необходимата информация на общините бенефициенти пред нас, тъй като ние сме осигурили финансов ресурс за изработването на общи устройствени планове.
С общините, които сериозно изостават в изпълнението на сключените споразумения с Министерството и при значително забавяне на съгласувателните процедури – по тяхно искане и предвид регламентираната в споразумението възможност за тяхното изменение и допълнение, се сключват анекси, с които се удължава срокът на изпълнение на действащите споразумения, сключени например през 2015 г., а той изтича в бюджетната 2017 г. Така правим на годишна база с тези, които не успяват по обективни причини да си приключат и процедурата. Крайният срок на сключените през 2016 г. споразумения е до изтичане на бюджетната 2018 г., а за тези, които са сключени през настоящата 2017 г., е до изтичане на бюджетната 2019 г.
Подпомагането с финансови средства от държавния бюджет при изработването на задание на проект на общи устройствени планове е предвидено отново равнопоставяне за всички общини на територията на Република България. Това са общините, които изостават като цяло в процеса.
Споменахте какъв ресурс осигурява Министерството, а ние сме разделили общините в България на три групи за финансово подпомагане с различен интензитет. В първата група са включени общините от първа категория, а с тях се финансира до 50% от размера на договорената цена, но не повече от 164 048 лв.; за втората група интензитетът на помощта е до 65% от стойността на договорената цена, но не повече от 142 650 лв.; за третата група – най-бедните общини в Република България, интензитетът на помощта е до 80% от размера на договорената цена, но не повече от 121 253 лв.
Времето изтече, а може би после ще имам достатъчно време да доразвия отговора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, господин Генов. Разполагате с две минути.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Аз ще бъда по-кратък, за да дам на господин Министъра да развие докрай въпроса, но имам няколко други въпроса към него. Вие по един закон имате право да санкционирате кметовете, защото предполагам, че има и такива общини, които не проявяват инициатива да задвижат процедурите по изготвяне, приемане и влизане в сила на общите устройствени планове. Ще ползвате ли този механизъм и този лост?
Струва ми се, това е лично мнение, не ангажирам никой от колегите тук с него, но се ангажирам с много граждани и избиратели, които казват така: ние имаме съответните пречки, спънки, неудобства с липсата на общи устройствени планове.
В Министерството имате двайсетина човека пиари – не знам какви ги водите, но спретнете една кампания да знаят избирателите кой кмет и коя община не проявява инициатива, за да има общ устройствен план. Направете го, за да знаят избирателите за кого са гласували и в чия полза работи той – за тях или за някой друг, или бездейства. Направете една такава кампания, защото състоянието е плачевно. Вие сам го разбирате – от 265 общини 23 имат, а още няколко десетки предполагам, че са в ход на процедура.
Вярно е, че трябва да има съгласуване, трябва да има оценка за въздействие върху околната среда, ред други съгласувания и има също една черна дупка – казва се Национален институт за паметниците на културата. Няма да ги изброявам всички докрай, но направете една такава кампания, вижте какъв е резултатът и мисля, че ще бъде по-добър отсега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов.
Уважаеми господин Министър, ще санкционирате ли кметове за липсата на устройствени планове? Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Господа народни представители! Уважаеми господин Генов, бъркате ведомството! Двадесет пиари в МРРБ! Посочете ми ги, ако трябва и ще Ви предоставя информация, но бъркате ведомството.
Много добре, между другото, формулирахте проблема, тъй като знаете, че в 2012 г. с промените в Закона за устройство на територията ние заложихме едни рестриктивни обозначителни срокове, спомняте си, които удължавахме няколкократно, и сме дебатирали много пъти с Вас темата. След тези срокове, ако общината няма изготвен устройствен план, част от инвестиционните инициативи, инвестиционните намерения и специално на частните инвеститори в тази община ще се рестриктират и ще се ограничат.
Това беше един от стимулите общините да възлагат. Много сте прав в случая, но Вие го казахте пряко, а аз ще кажа, че има общини, общински администрации, кметове, на които дори санкцията, която е предвидена по закон – ще спомена за нея, не е пречка да не инициират процедура по общите устройствени планове.
Общият устройствен план не е един документ и не е един продукт, който се изготвя, видите ли, като многото стратегии, анализи евентуално и на общинско ниво, за да го има просто на хартия. Той е документът, който ще даде плановото, ще даде визионерското, устойчивото развитие на общините от гледна точка на балансиране на територията, на потребностите от инвестиции, пък и ще намери баланса между обществените и частните нужди в района.
В тази връзка Законът за устройство на територията – чл. 232б, където са предвидени тези ангажименти, на база на които кметът в шестмесечен срок от влизане на текстовете в Закона, е длъжен да предприеме стъпки и действия пред Общинския съвет и да инициира тази процедура.
Господин Генов, само да Ви спомена, че в момента се изготвя анализ кои са общинските администрации – да ги наречем „виновни“ най общо казано, които не са инициирали тази процедура. Списъкът ще бъде публикуван и ще бъдат предприети мерки, както сме коментирали и в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, за да може наистина обществото да види и да прецени кои именно представители на местните власти, специално на местната изпълнителна власт – кметове на общини, не са инициирали тази процедура, регламентирана със Закона за устройството на територията. Препращахме го през 2012 г., когато бяха заложени тези текстове. Благодаря още веднъж за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Следва въпрос от народния представител Стефан Бурджев относно авариралия през месец февруари 2017 г. понтонен мост на река Искър при село Искър, община Голянци, област Плевен, и необходимостта от спешни действия.
Заповядайте да развиете Вашия въпрос, уважаеми господин Бурджев.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще отворя една скоба. В духа на политическия феърплей и защото нашата основна задача е да защитаваме обществения интерес и да решаваме проблемите, бих искал да изразя към Вас, господин Министър, удовлетворение – моето и на хората от няколко населени места, за това, че в момента се решават няколко дребни, но много съществени за тях въпроси.
В този дух се надявам да продължим с решаването на още по-важни и по-големи проблеми, които касаят региона, и са във възможностите на управляваното от Вас Министерство.
Сега ще изложа въпроса си относно този аварирал мост при река Искър, община Гулянци, село Искър.
Уважаеми господин Министър, въпросът ми касае понтонния мост на река Искър, свързващ селата от област Плевен: Искър, Крушовене, Байкал и Славовица.
Известно е, че в началото на тази година, месец февруари, мостът бе откъснат от ледоход, който проби и шестте му звена и го отнесе до левия бряг на реката. Първата аварийно-спасителна реакция бе привързването на моста за три дървета на мястото, където бе отнесен. За съжаление, това е състоянието и към настоящия момент. Никак не е маловажно, че мостът е жизненоважна връзка за посочените по-горе населени места и бе пътят на хората до близо 15 хил. декара обработваема земя.
Непосредственият повод обаче, по който се обръщам към Вас, са основателните притеснения и страховете на хората от опасността, която мостът в това си състояние реално представлява. Касае се за 100-тонно съоръжение. Всяка промяна в атмосферните условия, свързана с покачването на нивото на реката, носи риска да превърне моста в заплаха за имуществото, а и за живота на населението.
Приближаващият зимен сезон от своя страна прави отново съвсем реална разминалата се от месец февруари опасност съоръжението да бъде отнесено в река Дунав, където подобна огромна маса може да причини наистина много сериозни щети, включително потапяне на кораби в река Дунав.
Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: как ще бъде осигурена сигурността на съоръжението? Ще бъдат ли предприети и какви действия за предотвратяване и недопускане на щети? Планирате ли и кога възстановяването на тази жизненоважна за хората от района транспортна връзка? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Бурджев.
Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев! Експерти на Областното пътно управление – Плевен, и специализираното териториално звено на Агенция „Пътна инфраструктура“ извършиха проверка по изложеното във Вашия въпрос. Бе установено, че населените места Крушовене, Славовица, Искър и Байкал не са свързани с пътния участък от републиканската пътна мрежа. През село Славовица, село Искър и село Байкал не преминават републикански пътища, както споменах.
Републиканската пътна мрежа в този район – Искър, има две мостови съоръжения – на път 3.3004, близо до село Ореховица, и на второкласния път 2.11 близо до село Гиген и село Байкал. И двете съоръжения са масивни, стоманобетонни, не са аварирали през месец февруари 2017 г. – тези, които са стопанисвани и поддържани от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Становището на експертите е, че най-вероятно се касае за съоръжение, намиращо се на пътен участък между населените места Крушовене и Славовица. Този път обаче е местен и съгласно Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ няма ангажимент по неговото стопанисване и поддържане и в този смисъл не разполага с информация за състоянието на съоръжението. Ако имате такава, наистина ще помоля да я предоставите.
Двете мостови съоръжения в участъка, който Вие сте споменали, се поддържат от Агенция „Пътна инфраструктура“ – ще се повторя, на третокласния път 3.3004 между село Ореховица и на второкласния път 2.11 близо до село Гиген и село Байкал, са в добро, дори в много добро експлоатационно състояние и не са аварирали през 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Бурджев. Заповядайте.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Макар и отговорът да не дава предпоставки за решение, все пак внесохте някаква яснота. Ще се запозная по-натам със случая и ще видя каква взаимовръзка и каква по-подробна информация можем да съставим и да приведем, за да предотвратим евентуални сериозни проблеми, които може да създаде това съоръжение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Бурджев.
Ще ползвате ли дуплика, господин Министър? Не, добре.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Ивайлов Ченчев относно прекратено подаване на питейна вода в село Бърложница, община Сливница, област Софийска.
Заповядайте, господин Ченчев, да поставите въпроса.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Нека да започна моя въпрос към Вас така. И аз, като колегата, изказвам благодарност, че Вие винаги се отзовавате по въпроси, които наистина стоят като тежки проблеми в отделните области на страната.
В случая ще Ви прочета нещо, което след това ще предоставя на Вашето внимание, от жителите на село Бърложница, община Сливница, област Софийска. Те са написали сигнал, който са адресирали освен до кмета, до омбудсмана и до още няколко институции. В него тези хора буквално са записали „SOS“. Можете да видите (Показва писмото.)
Той е следният. Сигналът е от 28 септември 2017 г.
„В селото ни повече от два месеца няма питейна вода. Може би са Ви докладвали, че такава има и се доставя по някакъв режим, каквато обява е поставена, но това е пълна лъжа. Така сме написали и на самата обява, която е окачена в селския магазин, но за съжаление никой нехае. Пускат я в най-различни часове за по 20-30 минути някакви църцорещи, мръсни води – цитирам, които ние плащаме сигурно и с въздуха, който се движи шумно в тръбите.
Представете си, ако едно дете отвори чешмата по това време и се напие с тази вода, какво ще се получи! Не че когато имахме вода, тя беше качествена, защото същата се доставя по етернитови тръби и Вие сами преценете какво е качеството й.“
След това хората – жители на село Бърложница, изброяват срещите, които са провели и многократните опити това нещо да бъде решено като проблем.
„Последваха проверки в няколко имота, избрани не знаем от кого. Проверяващите ровеха по градини, по кошари, но не оставиха протоколи. Не разбрахме какво точно провериха и какво констатираха.“
Ще помоля да внесете яснота.
„Дори да има няколко кубика вода, която се набира всеки ден, същата не се разпределя равнопоставено. Така и не се знае къде отива. Има чешма в селото, която е в имот, почти на улицата, без водомер. Там има постоянна вода.
Продължава нехайството. Някои хора, те са много малко, просто единици, жители на селото, имат вода по няколко часа, други по 4-5 дни нямат или имат само 4-5 капки мръсна вода.“
Като заговорихме за мръсната вода, аз бях там, при хората, за сигнала, това е водата, вижте какви мръсни парчета има в нея. (Показва шише с вода.) Това ми беше дадено от жителите.
Не зная дали не е добре, по-скоро добре е, да се обследва съдържанието й, защото това е питейна вода.
„Всичко това води до противопоставяне на хората в селото, което е крайно нежелателно за нашите добросъседски отношения.
Това е причината, за която сме силно обезпокоени. Идва зимен сезон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Преминете към въпроса, господин Ченчев, приключва времето.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Въпросът ми е какви мерки сте предприели. Аз ще предоставя после на Вашето внимание 91 подписа на жителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Ченчев.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев! Водоснабдяването на село Бърложница, община Сливница, се осъществява от шахтов кладенец, като водата от кладенеца чрез помпена станция се подава до напорен резервоар 75 куб. м. Постоянно живеещите жители на селото са 81 човека, като са регистрирани 34 абонати, които през летните месеци значително се увеличават – на 98 сезонни абонати, съответно заради вилите и хората, които в летните месеци се връщат в родното си село.
Максималният експлоатационен дебит на кладенеца е 0,8 л/сек., като през летния период той спада до 0,3 л/сек. поради високите температури и малкото валежи.
За покриване на високите нужди и поради увеличаване на населението от временно пребиваващите през летния период, включително през месец септември, в рамките на който е подаден и сигналът, той касае летните месеци – юли и август, поради увеличаване на населението от временно пребиваващите през летния период необходимото водно количество е от около 80 куб. м. Поради намаления дебит на водоизточника със заповед на кмета през летните месеци е наложен режим на водоподаване за населеното място.
От началото на въвеждане на режима от ВИК ЕООД – София, са осигурени два броя водоноски – такава информация ми е предоставена, разположени в центъра на селото, както и е осигурена минерална вода, отново по линия на ВИК оператора.
Вътрешната водопроводна мрежа на селото е с дължина 2300 м, напорният водопровод е с дължина 1200 м, а хранителният водопровод е с дължина 150 м. През 2014 г. община Сливница е изпълнила проект по програма на Фонд „Земеделие“, по която са подменени 1430 м вътрешна водопроводна мрежа, а прилежащите отклонения от около 450 м са солидарно подменени от ВИК ЕООД – гр. София.
За деветмесечието на 2017 г. за село Бърложница са отчетени средно по 47% загуба на вода. Именно за намаляване на тези загуби, пък и за редуциране възможността от аварии и подобни режими, община Сливница е изготвила проект за подмяна на напорния водопровод и второстепенната водопроводна мрежа и е кандидатствала за финансиране в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, тъй като община Сливница е собственик на инфраструктурата, водостопанските системи и съоръженията на територията на село Бърложница. Към момента се разработват регионалните прединвестиционни проучвания.
Това е нещо, което в Министерството извършваме в управлението за кандидатстване за финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ за онези обекти от територията на страната, които са с консолидирани територии и с еквивалент жители над 10 хиляди, тоест за големите населени места. Тъй като в случая селото е с население дори под 100 жители, могат да се търсят възможности за финансиране единствено и само от държавния бюджет, от общинския бюджет, от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда или инвестиции по програмата на ВИК оператора. Доколкото разбирам, дори в новите програми по линия на Програмата за развитие на селските райони, които касаят населените места под 2000 еквивалент жители, в която категория попада и селото, няма да се финансират ВИК проекти, за съжаление.
За реалното решаване обаче на проблема, свързан със задоволяване на нарасналото потребление, е необходимо проучване на нови алтернативни водоизточници – споменах какъв е дебитът и капацитетът на сегашния. Аз ще се запозная още по-сериозно с положението и на място, но информацията, която ми беше предоставена от ВИК оператора, е, че дори в летните месеци, когато е съществувал режим на водоподаването, е осъществявано непрекъснато водоподаване чрез водоноски и минерална вода за битови нужди и минерална вода за пиене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Ченчев. Заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Колеги, уважаеми господин Министър! Аз бях в селото, както вече казах. Там водоноската беше една и водата, която течеше от нея, не беше по-различна от тази, която Ви показах преди малко. Хората знаят това. Аз съм в постоянен контакт с тях. И към днешна дата съществува такъв проблем, въпреки че благодарение на Вас, доколкото знам, мерки по този въпрос вече са предприети.
Разбира се, жителите са крайно чувствителни по темата. Те ме помолиха също чрез трибуната на Народно събрание да попитам и за друг алтернативен каптаж – да се помисли в тази насока, защото наистина сегашният е вързан към реката, но в летните месеци се оказва, че е невъзможно да има нормален дебит на вода, да не говорим, че сегашният каптаж беше силно замърсен, трябваше да се чисти. В момента, в който бях там – преди около две седмици, това все още не беше направено. Сигурен съм, че Вие ще вземете отношение.
Естествено, ще отида пак на място да видя удовлетворени ли са жителите. Запазвам си правото отново да задам своя въпрос по проблема. Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Ченчев.
Ще ползвате ли дуплика, господин Министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос, а той е от народния представител Манол Трифонов Генов относно разширяване на околовръстен път на град Пловдив от пътен възел Царацово до връзката с пътя Пловдив – Асеновград.
Заповядайте, господин Генов, да поставите въпроса.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е относно разширение на околовръстен път на град Пловдив – терминът е такъв, иначе този път е от няколко участъка с различни класификации по републиканската пътна мрежа. Всъщност това е от първата отбивка на Пловдив до пътя Пловдив – Асеновград, където влиза този околовръстен път.
Последните години ръководеното от Вас Министерство в лицето на Пътната агенция извършиха серия от действия за реализацията на този проект. Бе открита и завършена процедура по Закона за обществените поръчки за изготвяне на идеен и технически проект за привеждане на тези участъци към габаритите на Г-20. Целта на задачата бе да се проучат поне две възможности за реализация на такова разширение по този изключително натоварен път.
В началото на 2015 г., доколкото си спомням, АПИ сключи договор за изготвяне на доклад за оценка на въздействие върху околната среда за този обект. Той беше подложен на обществено обсъждане през 2016 г.
Моят въпрос към Вас е следният: кога планирате да приключат всички процедури, необходими за реализацията на този проект? Можете ли да посочите реални срокове за стартиране на неговото изпълнение, разбира се, след изготвяне на технически проект за неговата реализация и одобрението му. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов! На този етап Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно и аз, в лично качество, не мога да се ангажирам с конкретни срокове за приключване на процедурата по изработване на технически проект за обекта и стартиране на строителството поради следните обстоятелства – Вие добре ги знаете, между другото. За посочения участък е наличен само идеен проект, споменахте. Предвижда се уширение на съществуващите участъци от път III-805, с дължина 4,120 км и от път II-86, с дължина 14,750 км.
Изключение прави отсечката от път II-86, с дължина 2,300 км, която ще се развива по изцяло нов терен. Това е по идейния проект. Финалната разработка ще стане ясна, когато имаме готов технически проект.
За обекта е изработен доклад по ОВОС и е постановено решение на Министерството на околната среда и водите. Решението бе обжалвано, което доведе до значително забавяне на последващите процедури, за съжаление, по изработване на технически проект и материалното обезпечаване на обекта.
От 28 юни, добрата новина е, знаете я, тази година решението по ОВОС влезе в сила. Оттук нататък изработването на технически проект е възпрепятствано поради множество заявени инвестиционни намерения в района на обекта и желание за достъп до съществуващото трасе на път II-86. Тези проблеми на общините излязоха на преден план и за участъка от път II-86, който в момента е в строителство. Знаете, предвиждаме локали, ще ги проектираме и изграждаме паралелно с ремонта.
Всичко това налага необходимостта от смяна на концепцията за проектиране на участъка, заложена в идейния проект, смяна на вида на пресичанията с напречните републикански и общински пътища и включване проектирането на локални платна.
Да не изпаднем в ситуацията, в хипотезата на Пловдив – Асеновград, в която сме в момента. Ако ще правим нещо, да го направим качествено и, както се казва, веднъж.
С оглед цялостното решение на пътния участък още на етап проектиране и решаването на въпросите с изграждането на локалните платна, Агенция „Пътна инфраструктура“ вече провежда три, между другото, другата седмица имаме четвърта работна среща по темата със заинтересованите страни – областна управа, общини и държавни ведомства. Трябва с тях да изясним цялостната визия за уширение на околовръстния път на град Пловдив в тази му част. Колкото и условно да звучи „околовръстно“, приемаме, че е околовръстният път на Пловдив в тази му част и разпределение на ангажиментите между страните. Едва тогава може да пристъпим към следващите процедури – изработване на окончателни технически проект и ПУП – ПП, парцеларен план, съобразен с взетите решения от тези работни срещи, да пристъпим към отчуждаване на засегнатите имоти и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съществените изисквания към строително-техническия контрол по част „Конструктивна“.
След приключване на тези процедури Агенцията може да пристъпи към избор на изпълнител и строителство. Аз ще мога да отговоря конкретно, наистина в конкретика на Вашия въпрос, тъй като не искам да поемам ангажименти, които не зависят и от моята воля, и от скоростта на работата на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“. Когато изберем окончателната визия за техническо решение, когато бъде възложено проектирането на окончателния технически проект, тогава ще имаме яснота, с цялата условност на база на обжалването по Закона за обществените поръчки, тогава ще имаме яснота и ясен линеен график за сроковете, с които ще се ангажираме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър.
Имате думата, господин Генов. Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, господин Председател, господин Министър! Искам да Ви кажа една неприятна статистика именно за този участък. В периода от 1 януари 2016 г. до 1 юни 2016 г. точно на този участък са станали 188 пътнотранспортни произшествия. За съжаление, при тези произшествия има 51 ранени. И за още по-голямо съжаление – 4 загинали.
Искам да кажа за изключителната важност на този участък, защото той осигурява транспортния поток от софийска, пазарджишка, част от пловдивска област през магистрала „Тракия“, за кърджалийска и смолянска област, и част от пловдивска област, където движението, транспортният поток е изключително на колела.
Положете всички усилия, направете всички действия да може тази черна статистика да стане по-малка. Виждате само като човешки щети какво се е случило за година и половина. Не искам да говоря за материалните щети, които са настъпили вследствие на тези 200 пътнотранспортни произшествия само за година и половина. Сметнете проекта така: нека да не икономисваме пари. Вие сам направихте едно признание преди малко, че е осакатен проектът „Пловдив – Асеновград“.
Вие много добре знаете защо и как се случи това. Не искам да го коментирам сега, но нека тази грешка да не се допуска при проектирането именно на този участък. Да, сега, надявам се до 31 декември да стане това, за което говорихте – за II-86, но осакатените неща, локалите, достъпът на бизнеса до пътя. Нека да не повтаряме тази грешка, после пак да си задаваме въпроси, да търсим отговори, на които няма решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, ще започна оттам, където свършихте – за осакатения проект, който споменах: Пловдив – Асеновград. Мисля, че в процеса на работа, Вие много добре го осъзнавате, отстраняваме пороците и пропуските, които бяха още на етап проектиране – именно локалите, достъпът специално на бизнеса, на заетите в индустриалната зона между Пловдив и Асеновград, към новото проектно и към новото рехабилитирано и изградено трасе. Убеден съм, че Вие поне го осъзнавате.
Относно статистиката, която изчетохте, ние също сме запознати с тази статистика. В основната част от отговора на Вашия въпрос споменах за всички действия, които предприемаме, които ще предприемем. Не успях да се ангажирам и не искам да поемам ангажименти пред Вас от тази висока трибуна за срокове, които няма да могат да бъдат изпълнени – споменах, поради невъзможността към момента на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на всички замесени в процеса, в добрия смисъл на думата „замесени“, компетентни институции, тъй като трябва да изберем проектното трасе и с техническия проект. Ако трябва да върнем времето назад, да приемем 2006 г. – още нямаше ОВОС-и, ако всички тези процедури по проектиране, по отчуждаване, по изготвяне на парцеларните планове бяха стартирали тогава, в момента въобще нямаше да коментираме темата какво ще започнем. Примерно 2006 г., 2007 г., 2008 г., ако тогава бяха стартирали тези неща. Хубаво е, че ги стартираме, и не само ги стартираме, а с мисъл, която споменах преди малко. Вие също го осъзнавате. Нека да направим проекта така, че той да балансира всички интереси: публични, обществени, на транзитнопреминаващите през околовръсния път на Пловдив.
Не това е най-пряката връзка между столицата и смолянска област например областният център на град Смолян и на всички икономически субекти по протежение на тази част от околовръстния път на Пловдив. За трети път ще го кажа, аз съм убеден, че си давате ясна сметка, а и полагаме не малко усилия, които ще дадат резултат. Важното е да се започне, да вкараме нещата в правилния коловоз, да положим усилия заедно с местните администрации, които ще помогнат за отчуждаванията и ще дадат цялостната си визия на база и на плановете, които имат, и подробните устройствени планове, които са приели, за разширяване на икономическата и бизнесзоната в обхвата на този околовръстен път, за да може да изберем най-доброто решение и да можем да стартираме с реалното му изпълнение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос. Той пак е от господин Генов относно готовността на Агенция „Пътна инфраструктура” за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа.
Заповядайте, господин Генов, да поставите въпроса.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, за пореден път въпрос.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, знаем, че Агенция „Пътна инфраструктура” е собственик на около 20 хил. км републиканска пътна мрежа. Времето е хубаво, топло, пътищата са чисти, но ни чака зима.
Моят въпрос е: каква е готовността на Агенция „Пътна инфраструктура” за есенно-зимния сезон 2017 – 2018 г.? Какви са прогнозните разчети за очакваните разходи на Агенцията по отношение на снегопочистването и на пътната поддръжка в зимни условия на всички републикански пътища? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Генов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, наистина сега времето е слънчево, но преди три седмици имахме кризисна ситуация и мисля, че добре се справихме, но не си даваме сами оценка. Може да доразвия в дупликата си темата с нея.
Агенция „Пътна инфраструктура” е създала необходимата организация за адекватна и бърза реакция за действия при влошени метеорологични условия. Споменахме – въвеждаме режим на зимно поддържане на републиканските пътища. Налице е пълна координация и взаимодействие с всички ангажирани структури и изпълнители по зимното поддържане, както и съгласуване на действията, когато утежнената зимна обстановка засяга повече от една административна област, тоест областни пътни управления. Полагат се максимални усилия и се предприемат всички мерки експлоатационното състояние на платната за движение при зимни условия да отговаря на приетите степени и ниво на зимно поддържане на пътищата.
Агенция „Пътна инфраструктура” е създала организация за подготовка и поддържане на републиканските пътища в зимни условия и са предприети необходимите мерки за осигуряване безопасността на движението.
В периода на тази седмица, от 23 до 27 октомври, се извършва проверка на готовността на техниката, на наличието на инертни материали и соли, преди въвеждане на зимното поддържане съгласно договорите с поддържащите фирми, както и проверка, свързана с недопускане дублирането на снегопочистващата техника за републиканската и общинската пътна мрежа. Тази проверка се извършва във всяко от двадесет и осемте областни пътни управления в страната. Фирмите ще бъдат проверявани ежемесечно и ще бъдат налагани санкции съгласно договорите за поддържане, ако открием съответно нарушение на тази договори и несъответствие със заложените принципи в тях.
В съответствие с одобрените планове малко над 3000 машини, в това число товарачни машини, снегорини, пясъкоразпръсквачи, комбинирани машини, роторни снегорини, автогрейдъри, лугоразпръсквачи и други ще бъдат включени в зимното поддържане.
Заплащането на дейностите по зимно поддържане ще се извършва въз основа на единични цени на „километър почистен път“, които са определени от нивото на поддържане на съответния пътен участък. Има четири нива, предполагам знаете, на поддържане в зависимост от интензивността на движението и категорията на пътя – А, Б, В и Г.
При ежемесечното отчитане на извършените работи ще се има предвид действителната дължина на поддържаните пътища и месечните средни, корелационни коефициенти. Тези корелационни коефициенти се получават въз основа на дневните корелационни коефициенти от 0.3 до 0.5, определяни в зависимост от атмосферните условия и състоянието на настилката.
Прогнозните средства за зимно поддържане на републиканските пътища са ориентировъчно между 60 и 80 млн. лв. в зависимост от зимните условия.
Проведена е междуведомствена работна среща с участието на представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, разбира се, и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно координацията, взаимодействието и ангажиментите на всяка от страните, контрол на тежкотоварните превозни средства и тяхната пригодност за движение в зимни условия.
Издадена е заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, която е съгласувана с Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно организацията и контрола на движението за осигуряване на нормална проходимост по републиканската пътна мрежа през есенно-зимния сезон
2017 – 2018 г.
Разбира се, създаден е Междуведомствен щаб, в който участват представители на посочените институции и областните управители. Целта е подобряване на координацията между структурите и предприемането на конкретни мерки за обезпечаване на нормалната проходимост на републиканската пътна мрежа през зимния сезон, изготвяне, разбира се, и на плановете за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа при областните пътни управления. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, господин Генов, за реплика.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, Вие в своя отговор казахте много важна дума „координация“. Струва ми се, че миналата година при първите два обилни снеговалежа тя липсваше.
Нека координацията да е такава, че да не се оплакваме, че тираджиите и шофьорите на тежки камиони не слушат и минават тук и там, пък ние не можем да ги спрем. Кой може да ги спре? „Пътна полиция“. Като нямате координация с тях, миналата година затваряхме магистрали, затваряхме първокласни пътища за един не така обилен снеговалеж, който си е характерен за нашите географски ширини през годините.
Две седмици журналистите не можаха да намерят един министър, за да го питат какво се случва.
Тази година при първите снеговалежи – защо се затвори Петрохан и другите проходи? Защото паднаха дърветата, храстите и клоните?!
Една Ваша предшественичка се забавляваше, като казваше за друга нейна предшественичка – режели и давали пари за клони и храстчета в сервитута на пътя.
Клоните и храстите, господин Министър, в сервитута на пътя и извън него са изключително важни при обилен снеговалеж и тежък сняг. Защо се затвори Петрохан? Защото паднаха клони и дървета, не че имаше голям сняг. Има още време. Вземете сериозни мерки и там, където растителността е в сервитута на пътя, където има дървета дори и извън него, а те застрашават трафика и движението по тези пътища, съответните двадесет и осем областни пътни управления да вземат мерки чрез договорите, ако имат такива, разбира се, за поддържане на пътя. Нека да изрежат храстите и дърветата, за да не стават бели в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Генов.
Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Генов, само Ви умолявам да не ни карате да извършваме незаконосъобразни действия. Казахте „даже извън сервитутите на пътя“. Наклон, земен наклон в Петрохански проход – 2,5 м сервитут на пътя. Дървета от над 50 метра разстояние от пътя паднаха на пътното платно.
Между другото, директорът на Областно пътно управление – Монтана, е да не казвам следствен, но срещу него е извършвана прокурорска проверка именно за това, което Вие препоръчвате. Много се надявам Вие да не сте му препоръчвали да изсича дървета и храсти извън сервитута, тъй като няма това право нормативно регламентирано, за съжаление. Пак споменавам – изсичане на подобни храсти, по-скоро дървета, в случая говорим за големи букови дървета в Петроханския проход. Той твърди, че ги е чистил в сервитута, между другото, но в момента е извършвана проверка от прокуратурата срещу директор на Областно пътно управление именно за това, което Вие ме съветвате аз да правя.
Факт е – снеговалежът не беше толкова обилен, на втория час пътищата и в Беклемето, Троян – Кърнаре, и Петрохан бяха на асфалт. Но факт е, че поради все още неокапалата листна маса, тежкият сняг предизвика падане не само на храсти и на клони, а на цели дървета. Затова най-удачно и логично беше тези проходи да бъдат затворени, за да не създаваме аварийна кризисна ситуация, което и направихме. В рамките на двадесетина часа се оправихме с Беклемето, на 40 часа – с Петрохан.
Между другото, не само при тежкотоварните автомобили, абсолютно сте прав, затова полагаме максимални усилия, за да подобрим и да създадем качествена и ефективна координация между всички, въвлечени в процеса по зимно поддържане страни и от гледна точка на контролните органи, и от гледна точка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Над 70% от леките автомобили, въпреки четиридневните предупреждения преди това на Агенция „Пътна инфраструктура“ за тежки метеорологични условия със стабилни снеговалежи в Старопланинските проходи, бяха с летни гуми. Така че процесът е двустранен. Държавата създаде необходимата координация. Да, винаги може повече и по-добре, но трябва малко съвест и разбиране и от водачите на пътни превозни средства, които да преценяват сложността и наистина тежките обстановки, които биха могли да бъдат създадени на база на метеорологичните условия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно връзка на път I-7 Силистра – Шумен, с автомагистрала „Хемус“.
Заповядайте, господин Иванов, да поставите въпроса.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Настоящият ми въпрос е продиктуван както от поставени ангажименти от избиратели в района, така и мои лични впечатления, пътувайки по въпросния път. Само да припомня, че преди две години беше пуснат участъкът от автомагистрала „Хемус“ между селата Панайот Волов и Белокопитово. По време на строителството беше изградена връзка на път I-7 Силистра – Шумен, която свързваше този път с автомагистрала „Хемус“ в района на село Панайот Волов. След приключване на строителството и пускане в експлоатация на този участък от автомагистрала „Хемус“, въпросната връзка, която е най-бързата и най-удобната за пътуващите в посока Силистра и пътуващите от Силистра към Шумен да се свържат към автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, беше засипана с чакъл и инертни материали и в момента не функционира.
Моят въпрос е: запознати ли сте с този казус и имате ли намерение тази връзка, която значително ще улеснява и улесняваше пътуващите в посока Варна, които идват от Силистра или от Шумен по път I-7, да бъде пусната в експлоатация, защото в крайна сметка за тази връзка, господин Министър, са изхарчени средства, по никакъв начин не е нарушена нейната цялост, може да се използва? Какво е Вашето виждане в тази посока, защото хората проявяват интерес дали ще могат да използват този пряк път за автомагистрала „Хемус“? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, пътната връзка на път I-7 Силистра – Шумен, от автомагистрала „Хемус“ е изградена като временна връзка по време на строителството на участъка Белокопитово – Каспичан, на автомагистралата. След приключване на строителството връзката, която съществува на мястото в момента, става етапната връзка на автомагистрала „Хемус“, за да може новопостроеният участък да се ползва от гражданите на държавата, от всички минаващи. С изграждането на следващия участък на автомагистрала „Хемус“ – от километър 337+302, това е пътен възел „Белокопитово“, до километър 343+200 отпада необходимостта от тази връзка. Тя остана в това състояние, за да бъде в помощ на Агенция „Пътна инфраструктура“, полиция, пожарна и „Гражданска отбрана“ при бедствени ситуации.
С това ще приключа отговора на въпроса. Това е била етапна връзка, използвана е като временна такава в процеса на строителство. Естествено, поради факта, че е вложен ресурс в нея, тя е оставена и като алтернатива при аварийни и при бедствени ситуации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте за дуплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Считам, че решението тази връзка да остане като временна е доста нелепо решение, тъй като изграденият пътен възел „Белокопитово“ и до ден-днешен затруднява пътуващите, опитвайки се да намерят посоката я за Варна, я за Русе, я за София. Немалко от пътуващите се объркват постоянно.
Апелирам към Вас да преосмислите това решение на Вашия предшественик, защото то не е Ваше, и да намерите начин да се пусне в експлоатация тази връзка, защото тя по никакъв начин не затруднява движението нито в посока Силистра, нито в посока Шумен и ще улеснява пътуващите, съкращавайки драстично разстоянието на тези, които искат да се включат на автомагистрала „Хемус“, за да не ходят до този сложен пътен възел, който, спомняте си, тогава беше показван и по медиите със своята сложност. Нечия инженерна мисъл направи изключително сложна, не бих го нарекъл, детелина. Тогава беше наречен „диамант“, ако не се лъжа. Пътно-транспортни произшествия там стават всеки ден. До голяма степен това ще облекчи самите пътуващи и би намалило бъдещи инциденти на този пътен възел.
Затова апелирам към Вас да намерите начин, да преосмислите своята политика и тази пътна връзка да бъде пусната в експлоатация, защото по никакъв начин тя не затруднява движението по път I-7. Напротив, ще облекчи доста идващите от Шумен, които искат да се качат на автомагистрала „Хемус“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Дуплика ще ползвате ли, господин Министър? Не.
С този въпрос приключиха и въпросите към министър Нанков.
Преминаваме към следващите въпроси, които са към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
По молба на господин министъра на труда и социалната политика Бисер Петков има разместване. Господин Вълчев ще поеме въпросите, тъй като господин Бисер Петков се намира на среща, която ще приключи скоро.
Заповядайте за процедура, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас и към ръководството – министри, които са били в реда за контрол, особено министър Петков, към когото имаме изключително важен въпрос за заплащането в социалната сфера – какво се предвижда с бюджет 2018, за следващия парламентарен контрол да бъде предвиден като първи, естествено след вицепремиерите. Ако сега това отлагане се реализира и не го планирате първи, това означава криене на министъра или бягане от отговорност да отговори по една изключително чувствителна сфера – заплащането на хората, заети в социалните сфери, които в момента са на дъното.
Разчитам, че ще информирате ръководството като цяло, заедно с председателя и заместниците ще решите това, то е във Вашите правомощия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Това, което представихте като въпрос в процедурата, председателят на Народното събрание и Председателският съвет ще го имат предвид при подреждането на министрите в парламентарния контрол.
Сега преминаваме към въпроси към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев.
Първият въпрос е от народния представител Донка Димова Симеонова относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование.
Заповядайте, госпожо Симеонова, да поставите въпроса.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! В основата на философията на Закона за предучилищното и училищно образование е поставен въпросът за уреждане на обществените отношения, свързани с приобщаващото образование. Затова Законът изисква всеки директор на детска градина и училище да създаде свой екип от специалисти за личностна подкрепа на всяко едно дете и ученик. Разбира се, тази потребност идва не само и не толкова от нормативните актове, колкото от очевидната ключова роля, която играят психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите в приобщаващото образование.
Ние, членовете на Комисията по образование и наука от парламентарната група на „БСП за България“, както с другите народни представители по райони, провеждаме редица срещи из цялата страна под надслов „За делника на образованието“, на които срещи обсъждаме проблемите на предучилищното и училищното образование и търсим начини за тяхното решаване. Няма среща, на която да не е поставен въпросът за необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди.
Разбира се, поставят се веднага и другите въпроси. Първо, за необходимостта от средства в делегираните бюджети, особено в малките населени места, за да бъдат открити тези щатове. Другият въпрос, който пък възниква: ако има средствата, дали ще има необходимите специалисти, защото се оказа, че в някои райони например логопед не може да се намери? И оттам въпросът, че някои директори назначават лица, които са неквалифицирани по дадените специалности. Оттам възниква въпросът: какъв ще бъде контролът?
Затова, уважаеми господин Министър, моля Ви да отговорите на въпроса: какви изводи се правят в Министерството на образованието и науката относно броя и квалификацията на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите, работещи през учебната 2017 – 2018 г.? И съответно какви мерки ще предприеме Министерството за осигуряването на необходимите такива? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, Законът за предучилищното и училищното образование регламентира, че институциите в системата му осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури, както и с доставчиците на социални услуги. Така те самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики за развитие на училищната общност.
На децата и учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Тази подкрепа се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и всеки ученик. За реализирането й в детските градини и училищата могат да работят психолог, педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. Екипната работа между учители и други педагогически специалисти при работата им с едни и същи деца и ученици има за цел повишаване на ефективността на педагогическите подходи.
По наши данни през месец септември тази година общият брой на специалистите, назначени през учебната 2017 – 2018 г. за осъществяване подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, е 2661 души, от тях психолозите са 614, ресурсните учители – 698, логопедите – 448, рехабилитаторите на слуха и говора – 53, педагози за зрително затруднени деца – 80.
Що се отнася до квалификацията, която Вие също поставихте като въпрос, повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване на компетентност на педагогически специалисти. По Националната програма „Квалификация“ на Министерството на образованието и науката за миналата година са преминали обучение 26 хил. 387 педагогически специалисти. Това създава условия за повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование и дава възможност за реализация на младите хора. По този начин се синхронизират политиките по отношение на повишаване компетентността им във връзка с нормативната, институционалната и социалната среда на образователната система.
Предвидените за изпълнение мерки и дейности през 2017 г. са ориентирани към продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, като предлаганите обучения са съобразени със спецификата на заеманите длъжности.
От началото на 2018 г. Министерството на образованието и науката предвижда допълнителни 7 млн. лв. по бюджети на образователните институции за осигуряване на повече педагози и педагогически съветници в училищата. Приоритетно те ще бъдат назначени в областите с недостиг на такива специалисти. Това, което ще имат училищата, са близо 30 лв. на всеки един ученик, с които те ще могат да организират само този вид подкрепа за психолози и педагогически съветници. Отделно от това училищата, общините, регионалните центрове за приобщаващо обучение, в зависимост от това как е избрано да се организира тази подкрепа, получават средства за ресурсна подкрепа. Отделно са предвидени, като част от разходните стандарти, и средства за логопедична подкрепа. Няма съмнение това, което Вие казахте, че реализирането на концепцията за обща и допълнителна подкрепа за подкрепа на всяко едно дете от екип от педагогически и други специалисти е една от най-важните – както за детето, така и за цялостната училищна среда. Тази концепция трябва да се реализира, да се разширява като бюджетно финансиране, включително и със следващите бюджети.
По отношение на Проектобюджета за 2018 г. това, което вероятно ще бъде предложено на Народното събрание, се правят поне две крачки. Едната е, която вече споменах по отношение на педагогическите съветници и психолозите, а другата е ресурсните учители, които работеха по Проекта за приобщаващо образование, финансиран по линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, да бъдат финансирани и преназначени за сметка на бюджета, като на образователните институции ще им бъдат предоставени средства за тази цел. Действително редица райони не могат да си намерят специалисти, в много училища броят на децата е малък. Случаите, които изискват подкрепа, не предполагат цялостна целодневна ангажираност. Важното в този случай е, заедно с общината или с регионалните центрове за приобщаващо образование, да бъде намерен най-ефективният модел. Вие знаете, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Времето, господин Министър!
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте, госпожо Симеонова, за реплика.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора.
Несъмнено е, че ролята на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите е ключова за изпълнение на приобщаващото образование – както за откриването на необходимостта от подкрепа, така също и за осъществяването на комуникация между членовете на екипите и на участниците в този процес, също така за справянето с агресията и тормоза, както и за сътрудничество със семейството и с другите заинтересовани институции.
Благодаря за Вашия отговор и най-вече за това, че са предвидени целеви средства, защото част от директорите споделят, особено в малките населени места, че основната причина е липсата на средства в делегирания бюджет. Подходът е правилен и може би трябва да се мисли в тази посока. Най-добрият вариант е, разбира се, да има екип от специалисти във всяко училище. Обръщам внимание – и в детска градина, защото колегите директори на детски градини казват, че проблемите тръгват още от най-ранна детска възраст и трябва да бъдат диагностицирани и овладявани. Разбира се, че е най-добре във всяка институция да ги имаме екипите, но тъй като това е невъзможно, на този етап реално се тръгва към това поне един да бъде назначен в няколко институции, или добър вариант е, освен регионалните, да има също така и общински центрове за подкрепа, които да обхващат по-малките населени места.
За съжаление обаче, и другият въпрос, който поставихме и който Вие също споделяте, е това, че няма необходимите специалисти. Може би трябва да се помисли и за това по какъв начин тези професии да бъдат направени привлекателни за по-младите хора, за да се включат в тях. Като варианти за това отново поставям въпроса, който повдигат психолозите и педагогическите съветници относно по-пълното изясняване на статута, условията за труд и дейността на психолози и педагогически съветници и на другите специалисти. Също така във висшите учебни заведения да се намери начин да се стимулират тези, които предлагат тези специалности, и начините, по които се изучават. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Ще използвам възможността да довърша това, което не успях. И след получаването на тези средства, част от по-малките училища няма да имат възможност сами да организират тази подкрепа. За следващите години ние дори трябва да консолидираме всички средства за обща подкрепа – за логопедична, психологическа, ресурсна. Ще направим наблюдение, може би в началото на следващата година, до каква степен е осигурена тази подкрепа, и може да бъде осигурена в различни райони – в различните училища и детски градини, както Вие казвате, защото факт е, че в по-малките, по-периферните от областния център общини е по-трудно да се организира при равни други условия тази подкрепа. Може би е подходящо да се провокират самите общини да създадат центрове за личностна подкрепа, може би един на няколко общини. Имаме такива случаи, където една болница обслужва три общини или една професионална гимназия се е обособила около две-три или четири по-малки общини, по-далечни от областните центрове. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда такава възможност – една община да възложи на друга подкрепата за личностното развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно кадровата политика на регионалното управление по образование в Шумен.
Заповядайте, господин Иванов, за въпроса.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е продиктуван от редица срещи, разговори с представители на образованието в Шумен, говоря за директори, учители, на срещи, които бяхме организирали като народни представители, не само аз, но и колегите, които са в сферата на образованието. Ясен е въпросът: дали е окомплектован личният състав и ръководителят на Регионалното управление на образованието успява ли да изпълнява законовите си задължения без нарушения? Обективно ли се провеждат конкурсите за назначаване на директори на територията на област Шумен?
Ще дам предварителна информация, която съм събрал, за да видим дали тя съвпада с това, което ще изнесете. Моята информация е, че към 1 октомври 2017 г. от 22 щатни бройки са заети около 10 – един началник, осем експерти по предмети, половин бройка за шофьори, една секретарка, която по моя информация е повишена в главен специалист, един специалист „Човешки ресурси“, две счетоводителки. В същото време масово напускат служители от Регионалното управление на образованието. Не е в предмета на отговора, но ако имате информация, да ми кажете от сега действащия началник на РУО – Шумен, колко наказани директори има и защо, по какви причини? Информацията ми е, че се проверяват едни и същи училища.
Въпросът ми също е: защо, като има най-нисък успех по национално външно оценяване за четвърти клас за учебна 2016 – 2017 г., експертът „Начално обучение“ е повишен, макар и временно, в началник на отдел „Организационно-методически дейности и контрол“?
Понеже следя процесите, дълго време няма обявяване на конкурс за експерти и началник-отдели, ме навежда на мисълта, че може би тези длъжности и тази структура трябва да се закрият. А в същото време, при положение че има достатъчно кадри, включително и безработни млади хора, които имат необходимия ценз, се назначават хора на пенсионна възраст, пенсионирани директори. До голяма степен по мое мнение, и не само мое, но и на редица представители на образованието, бившият Инспекторат, тоест Регионалното управление на образование се е превърнало в една партийна хранилка на практика. Господин Министър, очаквам с нетърпение да чуя Вашия отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, към настоящия момент както Вие споменахте, щатната численост на Регионалното управление на образованието – Шумен, е 21 щатни бройки, от тях 5 са незаети. С мои заповеди са обявени конкурси за длъжност „Старши експерт по математика“, „Старши експерт по български език и литература“. Вчера буквално подписах заповедта за обявяване на конкурс началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско информационно обслужване“. Предстои да обявим конкурс за длъжността „старши-експерт по организация на средното образование“.
Относно петата незаета длъжност Ви информирам, че длъжността началник-отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ ще се заеме чрез процедура на конкурентен подбор. Процедурата предоставя възможност на служителите, отговарящи на изискванията, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълненията на служителите в Държавната администрация, които са с натрупан опит в Регионалното управление на образованието и са запознати със спецификата на конкретната дейност, да бъдат повишени чрез заемане на по-висока длъжност и да повишат мотивацията си при изпълнението на служебните си задължения.
През календарната 2017 г. на територията на област Шумен, както и в останалите области, не са обявени конкурси за заемане на длъжността „директор на образователна институция“. Искам да Ви информирам, че през настоящата година са назначени до провеждане на конкурс на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда директори на шест общински училища в областта.
Аз съм предпазлив да поставям оценки за дейността на началниците на регионални управления въз основана попълнената им щатна численост. Само ще Ви кажа, че през месец септември, преди началото на учебната година, когато се попълват свободните учителски длъжности, ние имахме над 35 заявления за прекратяване на служебните правоотношения в регионалните управления на образованието. Това е над 6% от щатната численост на всички Регионални управления на образованието. Не съм правил статистика, но нямам наблюдение, това е концентрирано единствено и само в Шумен и в Регионално управление на образованието – Шумен. Това е така, защото, както Ви казах, през месец септември се заемат длъжности, от друга страна, съвпадна и с увеличението на учителските заплати, което направи работата в образователните институции от гледна точка на заплащане съпоставима, в някои случаи дори по-желана от тази в регионалните управления на образованието. Разбира се, това представя пред нас задачата ние да търсим възможности чрез новия бюджет за увеличаване на възнагражденията в Регионалните управления на образованието. Но искам да Ви кажа, че това не е само в Шумен, а и във всички Регионални управления на образованието.
Проблемът със заемането на щатните длъжности. Няколко конкурса приключиха без явили се кандидати. В много случаи явилият се кандидат е един. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, мисля, че за пореден път – понеже съм Ви задавал няколко пъти и писмени въпроси относно дейността на Регионалното управление на образованието, ни предоставихте информация, която Вие получавате от самия началник на Регионалното управление на образованието – Шумен. Според мен е необходимо Вие да направите една по-детайлна проверка.
В тази връзка искам да Ви задам един допълнителен въпрос: имало ли е дисциплинарно производство срещу началника на Регионалното управление на образованието – Шумен, по каква причина е било заведено то и, ако е било прекратено, защо е било прекратено това дисциплинарно производство?
И още един въпрос искам да Ви задам. (Показва документ.)
Това е писмен отговор, който съм получил от Вас. Най-вероятно е бил написан именно от този началник на Регионалното управление на образованието – Шумен. Отговорът на въпроса съдържа невярна и грешна информация.
Искам да Ви запитам – Вие ли носите отговорност, защото Вашият подпис седи тук, отзад, на това нещо като отговор, или съответният директор, тоест началник на Регионалното управление на образованието, защото това е официален документ? Ще Ви предоставя съответните доказателства за това нещо, че Вие сте представили тук на народните представители невярна информация. Не Ви обвинявам, защото съм убеден, че Вие сте получили тази информация от Регионалното управление на образованието, но каква е причината – защото аз няма да оставя този въпрос днес да приключи, да се подава невярна информация? Този въпрос беше относно уволнение на учители и директори и така нататък.
Тук е пропуснато едно от тези уволнения и най-вероятно то е свързано с изплащане на известни суми и обезщетения. В този въпрос виждам и други суми, не малки, които са изплатени. Искам да питам: кой носи отговорност за това нещо, защото те се плащат от държавния бюджет и от джоба на българския данъкоплатец? Това буквално е разхищение на държавни средства, защото тези хора са съдили за тези незаконни уволнения, печелили са дела, пак са ги уволнявали, и това е поредният случай, който аз ще Ви предоставя. Наистина ще моля: запознайте ни, да направим детайлна проверка, и отговорете – имало ли е такова дисциплинарно производство и, ако е имало, какво се е случило с него? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря за репликата, господин Иванов.
Имате възможност за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: По отношение на дисциплинарното производство – този въпрос не ми беше зададен предварително.
Спомените ми са – да, имаше такова и то беше прекратено. Редица дисциплинарни производства в Министерството приключват без налагане на дисциплинарно наказание. Така че това е един от случаите, но конкретните мотиви не мога да Ви ги възпроизведа с точност в момента. Ще се запозная с материалите, които ми предоставихте. Доколкото разбрах от Вас, става въпрос за пропуск на информация, а не за невярна информация. Ще направя тази проверка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Таня Тодорова Петрова относно едносменен режим на обучение в училища от град Варна без самостоятелни сгради.
Заповядайте, госпожо Петрова, да поставите въпроса.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! В изпълнение на управленската програма на Политическа партия ГЕРБ и в съответствие с нормите на Закона за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката има за цел въвеждането на едносменен режим на обучение във всички училища на страната до 2021 г. Разбирам, че този процес в големите градове е труден.
Като народен представител от Варна моят въпрос към Вас е: какви конкретни действия е планирало Министерството на образованието и науката с ръководството на Община Варна за промяна на образователната инфраструктура относно десетте училища от града, които нямат самостоятелни сгради?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова! Въвеждането на едносменен режим в училище е част от нашата управленска програма и част от една от целите в системата на предучилищното и училищно образование, независимо на кое правителство. За да се осигурят условия на целодневна организация на учебния ден до 2020 г., Община Варна е направила проучване за готовността на училищата. В следващите три години ще се направи вътрешна реорганизация на наличната материална база и оптимизация на план-приема. Работи се по реализирането на планиран проект за преместване на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ в нова сграда, която предстои да бъде построена. За целта ще бъдат отпуснати целеви средства от държавния бюджет.
Основно училище „Захари Стоянов“ по този начин ще може да покрие потребността за обхват на по-голяма част от подлежащите на задължително образование ученици в квартал „Чайка“ и селищните образования в район „Приморски“. Направените предложения на Община Варна са на база данни от ЕСГРАОН за подлежащия задължителен обхват за учебната 2017 – 2018 г. и 2018 – 2019 г.
Министерството на образованието и науката е възложило на общините да изготвят оценка на образователните потребности и инфраструктурата за осъществяване на целодневна организация на дейностите в общинските училища и преминаването им към едносменен режим. Изискана е информация от общинските училища за необходимостта от допълнителни класни стаи и помещения, които да осигурят нормални условия за провеждане на целодневна организация. Проведени са индивидуални срещи с директорите на училища за уточняване потребностите и възможностите за всяко училище, разгледано индивидуално и в контекста на училищната близост, в рамките на същия административен район.
Училищата, съвместяващи обща сграда, работят по проектиране и изграждане на нови класни стаи, какъвто е случаят с Основно училище „Георги Сава Раковски“ и Основно училище „Петко Славейков“, които трябва да редуцират приема си. Основно училище „Захари Стоянов“ остава само в сградата след построяване и извеждане на Математическата гимназия. Ползването на сградата на Оздравителното училище „Д-р Никола Димитров“ ще поеме приема на учениците в района след редуциране на приема в Основно училище „Захари Стоянов“ и Основно училище „Георги Сава Раковски“. Основно училище „Антон Страшимиров“, по декларирана позиция на директора, може да си осигури целодневна организация чрез оптимизация на наличната материална база, както и на приема в училище. Основно училище „Иван Вазов“, независимо че съвместява обща сграда с друго училище, разполага със свободни класни стаи и препоръката към директора е да повиши качеството на образователния процес, да привлече доверието на родителите, които да запишат децата си в училище. Това ще облекчи потока на желаещите родители към намиращите се в близост училища. На всички директори са направени препоръки за вътрешна реорганизация на приема, за да се уплътни наличният свободен сграден фонд в останалите училища.
Община Варна е извършила оглед на свободни терени в кварталите „Аспарухово“ и „Възраждане“ за бъдещо изграждане на учебни сгради при необходимост.
Накратко, това което правим като мерки спрямо всички общини, а не само спрямо община Варна – правим анализ на училищната инфраструктура с акцент върху най-големите градове, там, където има и най-много училища на двусменен режим. Част от училищата ще преминат на едносменен режим, като намалят приема си. На ниво община в общия случай има достатъчно места. В конкретни училища няма такива. Отделно от това през следващите години ще бъдат построени определен брой училищни сгради. Всъщност такива са построени и през последните години в няколко общини. Ако през последните години акцентът на разговора беше върху строежа на нови детски гради, то през следващите години ще бъде върху строежа на училища в най-големите градове, така че да бъде разширена базата. Несъмнено във всеки един град има възможност от оптимизация – това, което изложих и за община Варна: оптимизация както между неспециализираните училища, така и по отношение на материалната база на професионалните гимназии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Министър,
за отговора.
Реплика?
Заповядайте, госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Министър.
Моят въпрос беше „конкретни мерки” и Вие съвсем конкретно очертахте какво ще се случи в следващите години в община Варна. Използвахте израза „оптимизация на план-приема“, целесъобразно е към него да прибавим и оптимизация на училищната инфраструктура в града, защото освен Математическата гимназия, Природо-математическата гимназия и другите професионални училища, които имат обща сграда с основни училища, в едно бъдеще да се радват на самостоятелни сгради. Благодаря за отговора още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Дуплика? Нямате.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Петър Бойков Витанов относно назначаването на училищни психолози.
Заповядайте, господин Витанов, да поставите въпроса.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Министър, колеги, уважаеми господин Вълчев! На 16 октомври 2017 г. се проведе Конференция на тема: „Партньорство, училище, родители“. В отразяването на работата на конференцията в средствата за масова информация бе акцентирано върху предложението от следващата учебна година във всички училища с над 400 ученици да бъдат осигурени психолози.
Считам, че тази инициатива е правилна. Това е една отговорна дейност, но внимателно трябва да се направи подходяща подготовка на тези психолози.
Като подкрепям тази инициатива, моля, господин Вълчев, да ми отговорите на въпроса: в колко от българските училища с над 400 ученици липсват училищни психолози; кои институции и по какви учебни планове и програми ще подготвят тези психолози; как ще бъдат мотивирани, за да започнат работа в училище? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Витанов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов! В Закона за предучилищното и училищното образование, както казах, един от водещите акценти е политиката за приобщаващо образование. Тя предполага всяко дете и ученик да развие своя потенциал, съобразно неговите силни страни и да постигне личностно развитие, което най-пълноценно да отговаря на неговите потребности – за да бъде изпълнена ролята на педагогическите специалисти, осъществяващи подкрепа за приобщаването на децата и учениците, придобива все по-голямо значение.
Министерството на образованието и науката е насочило усилията си по посока стимулиране на директорите на детски градини и училища да назначават такива педагогически специалисти. За да се постигне това, от една страна, трябва да се осигурят финансови средства, а от друга, да се подобрят условията на труд, което включва въвеждането на кариерно развитие, уточняването на техния професионален статут и оценяване на труда им в съответствие със спецификите на специфичните дейности, които изпълняват. По този начин допълваме и част от отговора, който не дадох на госпожа Симеонова.
Има нарастване на броя на назначените психолози и педагогически съветници в детските градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование. През последната година в 988 училища има назначени 1529 психолози и педагогически съветници, които при необходимост оказват съдействие на учениците.
За допълнително предоставените 7 милиона на училищата за обезпечаване психолози и педагогически съветници ние ще изискаме и всички училища с над 400 ученици, както Вие споменахте, да назначат такива специалисти. Това не означава, че само те ще получат средства. Всички училища ще получат средства в зависимост от броя на учениците, но в тези училища ще има задължителното изискване да бъде назначен поне един училищен психолог или педагогически съветник, а за училища с повече ученици, и повече от един. През следващите години тези средства трябва да се увеличават и тази граница да пада.
Това, което говорихме във връзка с въпроса на госпожа Симеонова, е да търсим и в малките населени места, по-малките периферни общини, осигуряване на тази помощ от общински центрове за личностна подкрепа, което се надяваме да стане и с разширяването на финансирането.
Дейността на психолозите в образователните институции включва предоставянето на обща и допълнителна подкрепа. Техните задължения, както и условията за назначаването им, са регламентирани в Наредба № 12, в „Статута и професионалното развитие на учителите”. В момента се подготвят изменения и допълнения в Наредба № 12, които са насочени към определяне на кариерно развитие на психолозите, педагогическите съветници и другите педагогически специалисти, за които до момента не е предвидено такова.
Министерският съвет прие нова наредба за приобщаващото образование, която създава по-благоприятни условия за провеждане политиките за приобщаващо образование и предоставяне подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от педагогически специалисти.
На конкретните Ви въпроси: кой ще провежда обучението?
Психолозите се подготвят във висшите училища, в професионално направление „Психология“. Това, което можем да кажем за анализа на приема в последната и предходните години, имаме добро търсене, или достатъчно търсене на висше образование по това професионално направление.
Кой ще ги мотивира да се включат като психолози в образователните институции?
Надяваме се възнаграждението, тъй като те са част от педагогическия колектив, също са педагогически специалисти. Ще бъдат засегнати, в положителния смисъл на думата, от увеличението на възнагражденията в сектора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, господин Витанов, за реплика.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, другарю Председател!
Уважаеми господин Министър, колеги! От отговора Ви става ясно, че все още има недостиг на училищни психолози в България. Това е една психологическа професия и практика с голямо значение за благополучието на децата и цялото общество. Успешната работа на училищния психолог изисква специална подготовка, преподготовка и тренинг на професионалните умения.
У нас, за съжаление, психологията не е регулирана професия и това дава възможност и на специалисти с бакалавърска степен да работят като училищни психолози. Може би затова в Закона за предучилищното и училищното образование училищните психолози бяха преименувани на педагогически специалисти.
Ето защо Ви предлагам, господин Министър, ръководеното от Вас Министерство да подходи отговорно към подготовката на предвидените за назначаване училищни психолози, тъй като през 80 те години имаше такъв трагичен опит за ударно изпълнение на нормативи за наличие на училищни психолози без съответната квалификация и това нанесе трайни щети на професията и на качеството на българското образование.
Съзнавайки важността на решенията, които Ви предстои да вземете и собствената си отговорност като народен представител и баща, Ви предоставям информация за две следдипломни квалификации в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ по педагогическа психология и по кризисна психологическа интервенция, провеждани във Философския факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика. Мисля, че Министерство на образованието и науката може да организира обучението на бъдещите училищни психолози в тези следдипломни квалификации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Витанов.
Имате ли дуплика, господин Министър, към репликата на господин Витанов, или нямате?!
Това беше последният въпрос към министър Вълчев, тъй като на другите два въпроса, записани в днешния парламентарен контрол, е отговорено писмено.
Преминаваме към въпроси и питания, отправени към господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика.
Господин Петков, към Вас започваме с питане от народните представители Георги Йончев Гьоков, Виолета Русева Желева, Дора Илиева Янкова и Надя Спасова Клисурска-Жекова относно политиката на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Заповядайте, госпожо Желева, да поставите въпроса.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Колеги! Уважаеми господин Министър, грижата и подкрепата към най-уязвимата група от обществото – хората с увреждания, децата в риск, възрастните хора в трудна житейска ситуация и всички останали в нужда, и отговорността е в компетенцията Министерството на труда и социалната политика. Отговорност, чрез която страната ни ще се определи като социална държава, която защитава основните човешки принципи и права.
Всеки втори или трети български гражданин – над три милиона души, се нуждае от социална закрила и помощ за социално включване. През последните години броят на тези хора продължава и ще продължава да расте. Това поставя социалната политика сред една от няколко държавни политики, които засягат почти всяко българско семейство. Тази политика Вие формирате и изпълнявате чрез специалистите в управляваното от Вас Министерство и в специалните агенции и служби към него. От тези експерти, заети в социалната сфера, Вие изисквате, а обществото с основание очаква познания и компетентност в широк спектър от области.
Добрата социална политика се нуждае и се постига от специалисти-експерти, притежаващи особена мотивация. И не че оставени сами със себе си, заетите в социалната сфера не се справят. Напротив, те полагат много усилия, за да се справят в тази сложна ситуация. Това не е обаче държавнически подход.
Социалните работници за пореден път се обединиха около редица искания в петицията си, подписана от 2348 души, която подкрепих и аз. Исканията им са за справедливо увеличаване на работната им заплата, а не нищожното, което предвиждате, което няма да компенсира дори покачването на минималната работна заплата. Но също така и много важно тяхно искане е подобряване на условията на труд.
Уважаеми господин Министър, нашето питане към Вас е: каква политика и конкретни действия на Министерството на труда и социалната политика и съответно от Вас ще търсите за решаване на проблемите на хората, работещи в социалната сфера?
Също така искам да Ви дам лично петицията на социалните работници, защото връщайки се назад виждам, че всяка година те остават с празни обещания. Затова държа да Ви я предам и след време да видим дали техните проблеми ще бъдат решени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Желева.
След като предадете петицията, министърът има пет минути за отговор, така че заповядайте, господин Петков.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, Министерството на труда и социалната политика полага усилия в рамките на своята компетентност за укрепване на капацитета и повишаване на статуса както на служителите в неговите териториални структури, така и на специалистите и екипите в социалните услуги.
Както Вие отбелязахте, работата на социалните работници е една от най-трудните, тъй като те ежедневно се сблъскват с най-тежките проблеми на хората. Същевременно служителите в Агенцията за социално подпомагане и териториалните инструктори работят с много разнообразна нормативна уредба, с цел гарантиране на социалните права на гражданите. Именно поради това усилията ни приоритетно са насочени към осигуряване на обучение, допълнителна подкрепа и непрекъснато повишаване квалификацията на служителите в системата.
По отношение на социалните услуги е важно да се уточни, че общините в качеството им на доставчици на услуги имат нормативно определен ангажимент за осигуряване на обучение и възможности за развитие на персонала чрез използване както на собствени, така и на външни ресурси.
В контекста на провежданата целенасочена политика за укрепване на капацитета на системата, в Актуализирания план за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приета през 2016 г., са предвидени редица мерки за специалистите, работещи с деца и младежи, като специализирани програми за обучение, квалификация и супервизия на служителите в социалните услуги за деца.
В Проекта на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа също се залагат дейности за повишаване на компетентностите и професионалните качества на специалистите и екипите, които работят с пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора.
В подкрепа на тези мерки Агенцията за социално подпомагане изпълнява Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ Една от целите на проекта е да подпомогне изграждането и надграждането на капацитета на провеждането на ключови реформи в социалния сектор. Проектът е с продължителност до края на 2019 г. и е с бюджет от 28 млн. лв.
Центърът за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи към Министерството на труда и социалната политика също ежегодно предоставя възможности за обучение по различни теми на служителите от централната и местната администрация, работещи в сферата на социалните политики, и представители на социалните партньори, общините и неправителствените организации и подкрепя ресурсно провеждането на регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит и други практики.
За втора поредна година, с цел запазване на административния капацитет и осигуряване на адекватно възнаграждение на служителите в Агенцията за социално подпомагане и другите агенции към министъра на труда и социалната политика, е предвидено увеличение на средствата за персонала.
В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са заложени допълнителни средства в размер на 9 млн. 400 хил. лв., което ще осигури възможност за средно нарастване на работната заплата до 10%, като това ще е приоритетно за Агенцията за социално подпомагане. Ежегодно се повишават и стандартите за социалните услуги в делегирани от държавата дейности, които включват и средства за възнаграждение на персонала в тях.
За 2018 г. средствата за финансиране и социалните услуги се предвижда да бъдат увеличени с 19 млн. 500 хил. лв. спрямо тези за 2017 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате възможност за два уточняващи въпроса в рамките на две минути.
Заповядайте, госпожо Жекова.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, от това, което чухме в отговора Ви, става ясно, че са предвидени средства по няколко проекта, свързани с квалификацията и супервизията на работещите в социалната сфера.
Има един съществен проблем, на който не чухме отговор на въпроса, и той е свързан с управлението на човешкия ресурс, задържането на кадрите на фона на системния стрес и риска, честите случаи на работа в извънработно време, денонощното разположение за спешни случаи.
Искам да се спра на няколко много съществени неща, които коренно трябва да променят политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на социалната работа, защото тя е подпомагаща, консултираща, нормативна, свързана с огромен обем бумащина. Съвместяването на всичко това предполага неговата интердисциплинарна подготовка.
В тази връзка според нас е необходимо неотложно разработване на национална политика за развитието на професията „социален работник“. Да бъдат изработени такива трудови стандарти – квалификационни скали за персонала и критерии за валидизиране на професионалните компетенции на служителите в системата на социалното подпомагане. Нужно е да се промени подходът на оценяване на персонала, да се увеличи размерът на техните възнаграждения, защото ако тръгнем и видим – в момента увеличението на минималната работна заплата е от порядъка на 11%, а Вие говорите за увеличение от порядъка на 10%. Та техните възнаграждения, основно на служителите в тази сфера, са близки до минималната работна заплата! Това ли е оценката за техния труд?! Според нас коренно трябва да бъде променена визията и подкрепата на Министерството на труда и социалната политика.
В тази връзка какви са допълнителните мерки извън преквалификацията и извън заплащането? Защото смятаме, че условията на труд и самите компетентности, които те трябва да изпълняват, не са равнопоставени на това, което получават от Министерството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Жекова.
Имате думата, господин Министър, за отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Жекова, благодаря Ви, че поставихте акценти върху този важен аспект – статутът на професията на социалния работник. Аз съм убеден, че с това, което Вие предлагате, съответно ще работим и ще търсим решения.
Наистина казах вече, ще го повторя и в дупликата, че ценим статуса на социалния работник и правим възможното за повишаване не само на неговата квалификация, но и на неговото професионално самочувствие.
Нека да направя едно уточнение: сумата, която посочих за увеличение размера на разходите на персонала на Министерството на труда и социалната политика, е извън увеличението, което е предвидено за увеличаване на минималната работна заплата и съответно личните осигурителни вноски, които също нарастват с един процентен пункт от следващата година. Така че тези 9 млн. 400 хиляди са за увеличение на средната работна заплата и за постигане на определена диференциация, защото Вие сте права, че голяма част от заплатите на работещите са близки до минималната работна заплата.
Така че, за да бъдат задържани, за да бъдат мотивирани, за да изпълняват нарастващите функции, защото тук ще посоча, че социалните работници се включиха активно в екипите, които обхващат децата в училище и съответно работят за тяхното задържане, непрекъснато и нови задачи съответно се поставят към тази система.
Аз в качеството на министър ще продължавам да поставям този въпрос – те да получат своята справедлива оценка за работата, която извършват. По отношение на предложението Ви за статута на социалния работник ще продължава да се работи.
Надявам се, че тенденцията от миналата и тази година за увеличаване на заплатите на работещите в агенциите към Министерството – защото аз не искам да подценявам труда и на другите – на трудовите инспектори, на другите работещи в системата на Министерството на труда и социалната политика, ще продължи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Сега имате думата за отношение към отговора на министъра.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми министър Петков, ние питаме за държавна политика в държавната сфера и за качеството на социалната политика.
Спор няма, че за нас, а предполагам, че и за Вас, тя касае повече от 15 500 човека, които са ангажирани. Общият извод е, Вие знаете, Вие сте и ръководител на това Министерство, идвате от Тристранен съвет, че средната заплата по места се доближава до минималната. Спрямо всички сектори, хората, заети в социалната сфера, са с най-ниските заплати.
Паралелно с това аз си направих труда, Вие го знаете, в специализираните институции от 460 лв. до 620 лв., медицинска сестра – от 480 лв. до 580 лв., лекари – от 600 до 680 лв., психолози и педагози – от 520 до 600 лв., санитарките и хигиенистките – 460, минималната – 480 лв. Именно тези ниски заплати налагат поглед, фокус за по-голямо увеличение.
Запознах се преди малко с качения на сайта на Сдружението на общините Протокол за разногласие и там видях – да, 19,5 милиона е увеличението, от 5 до 10, има на едно място 13%, диференцирано. За 2017 г. изводът е, че социалните работници останаха бедни, най-бедните и с най-ниските заплати. За 2018 г. средната заплата Вие я обявихте – 510 лв. Средната заплата ще се доближи до минималната. Да, ще се увеличи и с малко ще нарасне средната.
Необходимо е и потърсете резерви до бюджета, ние ще бъдем изключително настоятелни в зала и ще предлагаме увеличение повече от 25%. Поговорете, Вие ръководите този сектор, в социалната сфера работниците, които предлагат социалните услуги, да – ние ги разглеждаме и като качество, и като квалификация, но там работят живи хора. И тези живи хора имат нужда от достойнство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
С отношението към отговора на министъра приключи питането, така както беше поставено.
Преминаваме към въпрос от народния представител Теодора Атанасова Халачева и Михаил Ивайлов Христов относно инвалидните пенсии на работещи граждани с увреждания.
Заповядайте, госпожице Халачева, да представите въпроса.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Петков, нашият въпрос е относно инвалидните пенсии на работещите граждани с увреждания.
Към мен и господин Христов се обърнаха обезпокоени граждани във връзка с подготвяната от Вас реформа в медицинската експертиза на трудоспособността и инвалидните пенсии. Източник на напрежение е изтеклата по медиите разнопосочна информация, а именно, че се подготвят текстове, с които част от хората на практика ще бъдат лишени от своите инвалидни пенсии. Те ще бъдат насочени към бюрата по труда, но без гаранция за осигурената им заетост.
Друга причина за тревогата на гражданите е идеята да се отнеме инвалидната пенсия на работещите хора с увреждания. Според юристи подобна мярка противоречи на Конституцията на Република България, където правото на обществено осигуряване е отделно конституционно право от правото на труд. Упражняването никъде не е поставено в зависимост едно от друго.
Господин Министър, нашите въпроси към Вас са: каква гаранция ще дадете на хората с намалена работоспособност, че ще им осигурите заетост, без да ги лишите от техните инвалидни пенсии? И също: как ще постъпите с работещите хора с увреждания, без да нарушите основни български закони, в това число и Конституцията на Република България? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожице Халачева.
Заповядайте, господин Министър. Имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, през месец август тази година в Министерството на труда и социалната политика беше сформирана междуведомствена работна група с участието на експерти от Националния осигурителен институт, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията по заетостта, както и представители на национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите.
Задачата на работната група беше да изготви проект на концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността. Проектът на концепция е обсъден и в работната група към министъра на здравеопазването, която имаше задача да изготви предложения за промяна на съществуващата организация на медицинската експертиза.
Изготвеният проект за концепция беше обсъден и в Националния съвет за медицинска експертиза на 25 октомври и в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни ще бъде представен в Народното събрание.
Съгласно концепцията реформата на експертизата на работоспособността предвижда изграждане на нова система, която ще се обособи от действащия в момента модел на медицинска експертиза. С медицинската експертиза ще се определя степента на увреждане и функционалния дефицит на органите и системите, а с експертизата на работоспособността, съответно възможността лицата в работоспособна възраст и с установени степен на увреждане и функционален дефицит на органите и системите, да работят.
В тази връзка е необходимо и двете експертизи да се извършват по методики, базирани на принципите и критериите за оценка на здравословното състояние и уврежданията, определени с Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Целта е чрез нов подход да се оценят способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване на пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит.
Това не означава обаче, че лице, което работи и което получава пенсия за инвалидност, ще бъде лишено от възможността да я получава. Аз не зная откъде всъщност Вие имате информация за тези идеи, но в документите, които са официални и са предоставени на членовете на работната група, няма такива предложения. Напротив, целта на реформата е да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставените средства и услуги с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, включително и на пенсията.
Важно условие за ефективността на предлаганите изменения на системата за експертиза на работоспособността е синхронизацията с предвижданите промени в другите системи. В тази връзка следва да се има предвид, че в концепцията е планирано необходимото време за сформиране и изграждане капацитета на новите комисии за експертиза на работоспособността. През това време ще бъдат приети всички необходими промени в законодателството, ще бъдат разработени новите методики за работа на комисиите, ще бъдат обучени и специалисти за работа по тези методики.
До тогава е необходимо организацията и управлението на дейностите по експертиза на степен на трайно намалена работоспособност да се осъществяват от комисиите за медицинска експертиза към Министерството на здравеопазването по установения досега ред. Този ред следва да остане в сила и до реалното стартиране на комисиите за експертиза на работоспособността, за да не се реализират несъответствия и пропуски в гарантиране правата на хората с увреждания и нарушаване на взаимодействията между различните системи, свързани с тяхното обслужване. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика.
Заповядайте, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, министър Петков, колеги народни представители! Ние сме изключително успокоени и удовлетворени от отговора, тъй като въпреки че е възможно информацията да не е била точна, създаде обществен страх, особено у хората с увреждания, които са засегнати от подобна тема.
Не за първи път изразявам положителна оценка към Вашата работа. Въпреки че сме в опозиция, изразявам своето лично мнение. За мен Вие наистина се опитвате да направите някаква промяна в Социалното министерство, и в социалната сфера като цяло. Все пак ние като общество и за нас е важна социалната кохезия и солидарността в обществото.
Преди да завърша, бих добавил нещо – за хората с увреждания не е важно само държавата да ги подкрепя и да им дава тази пенсия, като обезщетение, но реално да се случва интеграция на тези хора с увреждания. Както знаем, брутният вътрешен продукт се базира и на работната ръка. Аз съм абсолютно убеден, че голяма част от хората с увреждания, въпреки тяхната нетрудоспособност, имат възможност да намерят реализация на пазара на труда. Благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Христов.
Имате право на дуплика. Ще се възползвате ли, господин Министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Янчев Гьоков относно ежегодното осъвременяване на пенсиите и хилядите ощетени пенсионери.
Заповядайте, господин Гьоков, да поставите въпроса.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е относно това, че хиляди пенсионери не получиха обещаната индексация на пенсиите от 2,4% от 1 юли.
В отговор в Комисията по труда и социалната политика по време на блицконтрола дадохте някакви…, признахте за проблема, но не дадохте подробности какви и колко пенсии са засегнати. Впоследствие на пресконференция обявихте някакви данни, разпространени от медиите, от които не става съвсем ясно какво е довело до тази ситуация, какви са размерите и последствията от нея.
Както ще да Ви прозвучи, но аз ще определя тази ситуация като грандиозен гаф и това просто е абсурд! Защо? Защото ще Ви цитирам вицепремиерите на управляващата Ви коалиция. Те казват: „Искам да поздравя онези 800 хиляди български граждани, които от утре ще получат своето увеличение на пенсията“, „От 1 октомври минималната пенсия е 200 лв.“. И още казват: „От много време подчертавам факта, че една от най-онеправданите групи в България – българските пенсионери, е поставена в недопустими социални условия“. И споменават нещо като „дългогодишната ни битка за правата на нашите майки и бащи, които сега изведнъж ще почувстват реално промяната в своя жизнен стандарт“.
Ами, господин Министър, има такива пенсионери, които са дали принос на осигурителната система доста повече от тези, на които увеличихте пенсиите им с 20-ина процента, а на тях не им дадохте и мизерните 2,4%. Те не заслужават ли да водите, цитирам: „битка за правата им“? Те не са ли, пак цитирам: „нашите майки и бащи“?
Още по-цинично е и, че отхвърлихте нашето предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на всички пенсии на база на среден осигурителен доход за 2013 г. под предлог, че ще увеличите минималните пенсии на всички останали с 2,4% и дори, господин Министър, ще Ви припомня, че Вие бяхте подписали становището на Министерството на труда и социалната политика, с което отхвърлихте това наше предложение под предлог, че ще увеличите на всички с 2,4%.
И, господин Министър, въпросите: моля, отговорете защо хиляди пенсионери не получиха полагащата им се според Кодекса за социално осигуряване индексация на пенсиите с 2,4% от 1 юли? Какъв е техният брой на засегнатите? Колко струва компенсирането на пенсиите на тези пенсионери? Имате ли намерение да компенсирате ощетените пенсионери и как?
И само казвам, че в случая очевидно не става въпрос за грешка на НОИ, а за проблем, който не е идентифициран своевременно. Кой и как ще поеме отговорността за това? Въпроси, господин Министър, които чакат своя отговор и Вие го дължите не само на тях, а на цялото общество. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин Министър, имате думата за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, преизчисляването на пенсиите на основание § 53, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване от 2015 г., който се приложи за първи път на 1 юли 2017 г., за разлика от осъвременяването по Швейцарското правило по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, не представлява увеличаване стария размер на пенсиите с точно определен процент. Той е ново изчисляване на първоначално определения размер на пенсията с по-висока тежест на годините и месеците, зачетени за осигурителен стаж, за 2017 г., знаете, че е 1,126 на сто, върху който след това се начисляват всички други осъвременявания и преизчислявания от датата на отпускане на пенсията до настоящия момент.
Поради това част от преизчислените пенсии за трудова дейност на 1 юли 2017 г. не са увеличени с един и същи процент, а има и случаи, в които те изобщо не са увеличени.
По данни на Националния осигурителен институт, които вече бяха оповестени, броят на пенсионерите, които не са получили увеличение на размера на получаваните от тях пенсии, е 4900. Допълнителната информация, която изискахме от Националния осигурителен институт показва, че броят на личните пенсии, които при преизчисляването са получили увеличение, но то е било по-малко от 2,36 на сто, колкото е всъщност действителното увеличение чрез преизчисляване с коефициент 1,126, е 260 900. Почти при 200 хиляди от тях разликата е под 10 стотинки. Останалите милион 877 хиляди и 900 пенсии са получили увеличение от 2,36 на сто или повече, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше увеличена от 1 юли с 11,5 на сто – от 161,38 лв. на 180 лв.
Тук ще помоля да не смесваме двата случая, защото става дума за преизчисляване на пенсиите, което съвпадна по време с увеличение – първото увеличение на минималния размер на пенсиите.
Причините, довели до липса на увеличение, или до по-ниско увеличение на размера на тези пенсии, са различни, като най-общо групите засегнати лица са:
Първо, пенсионери, чиито пенсии през различните периоди от време са били еднократно индексирани или са били преизчислявани на основание различни нормативни актове. При спазване на действащите правила и ограничения част от тях са оставали в запазен размер.
Второ, пенсионери, които не са получавали увеличение и при предишни преизчисления, тъй като изчисленият размер на пенсията им е бил по-неблагоприятен. След преизчисляването от 1 юли 2017 г. е надхвърлен получаваният преди това размер, но с процент по-нисък от 2,36 на сто. Тоест това са лица, които вече получават действителния размер на пенсиите, който спрямо получавания през месец юни е увеличен с процент по-нисък от 2,36 на сто.
Трето, съществен е и броят на пенсионерите с действителен размер на пенсиите над максималния – около 48 хиляди, но това не е нов проблем, защото при всяко преизчисляване, индексиране на пенсиите и преди хората, които имат пенсии в действителен размер над максималния, но изплащан в размер на максималния, реално не получават индексация.
И четвъртата група са пенсионери с така наречения „бонус за отложено пенсиониране“ – около 65 800, на които всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото на пенсия, ако такава не им е отпусната, носи 3 или 4 на сто в пенсионната формула, който процент не подлежи на увеличение съгласно § 53, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване от 2015 г.
Следва да се отбележи, че от посочените 4900 пенсии, които не са получили увеличение при преизчисляването през месец юли, около 1600 са получили увеличение в размер от 1 октомври 2017 г. заради повишението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст като втора стъпка от 180 на 200 лв.
За да бъдат отстранени негативните ефекти от действащия към момента начин за преизчисляване на пенсиите, със Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. е предложена промяна в разпоредбата на § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО, която да гарантира увеличение на размера на пенсията с не по-малко от предвиденото увеличение на тежестта на осигурителния стаж, а именно с 3,8 за 2018 г. Така, ако пенсията след преизчисляването е с по-нисък размер от този, който би се получил при увеличението й с процента по чл. 100 от КСО, на пенсионера ще се изплаща по-високата по размер пенсия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата, господин Гьоков, за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, Вие ми отговорихте перфектно от техническа гледна точка кой, какво, защо. Само че, господин Министър, трябва незабавно да възложите на НОИ да обезщетите тези хора и да им преизчислите пенсиите, и да им се извините най-важно. А правителството да не се прави все едно, че нищо не се е случило и нелепо да се оправдава.
Виждате ли, че тези хора нямат никаква вина, че едно време е имало еди-какво си постановление, пък сега някой не го е видял и за сметка на това не им е увеличена пенсията. Защото скандалът е огромен, а разрешаването му даже не е сложно. Вие не ми отговорихте: колко средства са необходими? И на другия въпрос: кой ще поеме вината, не отговорихте? Но не бива да упорствате, че грешка няма, че правителството не смята да обезщети тези хора, които останаха без записаното в Закона увеличение на пенсиите и че няма основания за такава стъпка, защото в случая всичко, видите ли, е законно и няма виновен за това. Трябва да Ви кажа, че така сривате и малкото останала надежда за справедливост в България и в пенсионната система. Всичко това прави скандала още по-огромен и по грандиозен.
Намерете механизъм да компенсирате хората и по мирно, по живо, по здраво, продължавайте напред да не правите нищо съществено за пенсионерите, да ги сугестирате и да им внушавате да си траят, че с калпави реформи и със сладки приказки към 2050 – 2060 г. ще получат може би размер на пенсията по-голям от този в Румъния, Македония и Албания, но само при условие че те пък си замразят пенсиите. Само че тогава вече няма да ги има тези пенсионери. Сигурен съм, че и ГЕРБ, и „Обединените патриоти“ няма да ги има тогава. Сериозно Ви уверявам, че не може да затворите този случай така и трябва да вземете мерки.
И само последно изречение. На фона на тази нерадостна картина и с това неувеличение на пенсионерите, пък дойде решението на Министерския съвет за увеличаване на заплатите на заместник-министри, началници на политически кабинети и на кой ли още не, и то със суми от порядъка на 600 до 2000 лв. Сигурно е популистко това, което казвам, но защото са малко хората, на които са увеличени заплатите по този начин, е цинично за едни да има с шепите, а пък за другите да няма трохи.
Между другото, пенсионерите ще правят протест на 3 ноември. Чуйте ги, господин Министър. Хубаво е да се вслушва човек в гласа на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Имате думата за дуплика. Ще ползвате ли? Не.
Това беше последният въпрос от днешния парламентарен контрол.
Следващото заседание на Народното събрание е на 1 ноември 2017 г., сряда, от 9,00 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,06 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Валери Жаблянов
Нигяр Джафер

Секретари:
Александър Ненков
Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ