Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 20 декември, 2017 г.
Открито в 9,12 ч.
20/12/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Жаблянов

Секретари: Александър Ненков и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми колеги, добър ден! (Звъни.)
Има кворум, откривам заседанието.
Ще Ви прочета Програмата за работата на Народното събрание за 20 и 21 декември 2017 г.:
1. Прекратяване на пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Ивайло Константинов на 19 декември 2017 г.
2. Проекти на решения за промени в постоянните делегации. Вносител е Цветан Цветанов на 14 декември 2017 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител е Министерският съвет на 10 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители са Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 1 декември 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г.
6. Второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Министерският съвет на 6 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 25 октомври 2017 г. – продължение.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. – точка първа за четвъртък. Тази точка беше включена в Програмата за работата на Народното събрание от Председателския съвет, където беше подкрепена с подписите на председателите на парламентарни групи, за да се разгледа като първа точка за четвъртък.
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки. Вносител е Министерският съвет на 9 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017. – точка втора за четвъртък.
9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител е Министерският съвет на 25 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017 г. – трета точка за четвъртък.
10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Вносител е Министерският съвет на 31 октомври 2017 г. – точка четвърта за четвъртък.
11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Вносител е Министерският съвет на 27 ноември 2017 г.
12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители са Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители са Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 29 ноември 2017 г.
Колеги, подлагам на гласуване прочетения дневен ред за работата на Народното събрание на 20 и 21 декември.
Гласували 197 народни представители: за 173, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
Колеги, постъпили са законопроекти и проекторешения от периода 13 декември 2017 г. до 19 декември 2017 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител е Христиан Митев. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси.
Законопроект за доброволчеството. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Проект на решение за промяна на състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Вносител е Цветан Цветанов.
Проект за решение за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Вносител е Цветан Цветанов.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносители са Димитър Лазаров и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Законопроект за изменение допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители са Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България. Вносители са Вежди Рашидов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 754 05-56/22 ноември 2017 г. от народните представители Димитър Данчев и група народни представители. Вносители са Димитър Данчев и група народни представители. Питането е към министър-председателя Томислав Дончев относно политиката за изграждане на електронното управление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса от госпожа Корнелия Нинова. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси. Този Законопроект ще бъде оттеглен и ще бъде разгледан утре като първа точка, както Ви казах преди малко, със съгласието на всички председатели на парламентарни групи, които са сложили подписа си под този Законопроект.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2017 г. до 20 декември 2017 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
В съобщение от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за ноември 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Има подадено заявление от Ивайло Любенов Константинов, народен представител от Десети избирателен район – Кюстендилски:
„Уважаема госпожо Председател,
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени правомощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.
С уважение: Ивайло Любенов Константинов“
Има ли изказвания? Не виждам.
Предлагам на Вашето внимание:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ивайло Любенов Константинов като народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 173 народни представители: за 156, против 6, въздържали се 11.
Предложението е прието.
С това господин Константинов е освободен по негово желание като народен представител. Да му благодарим за участието в Четиридесет и четвъртото народно събрание. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ.
Вносител е Цветан Цветанов на 14 декември 2017 г.:
„Уважаема госпожо Председател! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
Моля Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.“
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна на ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Борисов Главчев като ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
2. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като заместник ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
3. Избира Цвета Вълчева Караянчева за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
4. Избира Димитър Борисов Главчев за заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.“
Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 160, против 2, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Постъпило е и второ предложение:
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
Моля, Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Борисов Главчев като ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
2. Избира Цвета Вълчева Караянчева за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 157 народни представители: за 142, против 1, въздържали се 14.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!
„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702 01-28, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
Наименование на нормативния акт:
„Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 142 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 1 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 141 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и параграфи от 2 до 8 включително.
Гласували 139 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети, а с това са приети наименованието на подразделението и параграфи от 2 до 8 включително.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, като предлага следната редакция:
„§ 9. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Изискването за липса на осъждане при назначаване на длъжност в администрацията се установява служебно от органа по назначаването.“
2. В чл. 19 се създава ал. 10:
„(10) Изискването за липса на осъждане при избирането или назначаването на органите на изпълнителната власт и техните заместници, се установява служебно от органа по назначаването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 9 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. …) в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обстоятелството по чл. 11, ал. 1, т. 5 се установява служебно от Народното събрание.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи от 10 до 14 включително и § 15 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, като думите „с еквивалентен“ се заменят с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, като в т. 2 думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, като навсякъде думите „съответно с еквивалентен“ се заменят с „или аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, като думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 със съответните редакции, които са направени, на § 17, 19, 20 и 23.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, но тъй като той се съдържа в Закона за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, предлага § 27 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 27.
Гласували 119 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 29.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 30:
„§ 30. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43в:
а) в ал. 2:
аа) точки 1 и 2 се отменят;
бб) в т. 4 думата „лицето“ се заменя с „чуждите граждани“, след думите „а за“ се добавя „чуждите“ и думата „юридическите“ се заменя с „юридически“.
б) Създава се ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани и юридически лица се установяват служебно от Държавната агенция за закрила на детето.“
2. В чл. 43ж:
а) в ал. 2 думите „ал. 2, т. 1-4“ се заменят с „ал. 2, т. 3-4“;
б) в ал. 3 думите „документите по чл. 43в, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „декларацията по чл. 43в, ал. 2, т. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 28, който става § 27; съответно § 29, който става § 28; § 30, който става § 29; и § 31, който става § 30 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 35, като думите „съдебният им статус“ се заменят с „съдимостта им“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 36, като навсякъде думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване от § 32, който става с нова номерация § 31 до § 35 с нова номерация § 34 включително.
Гласували 136 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 36, който става § 35; § 37, който става § 36, със съответната редакционна поправка.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 37:
„§ 37. В Закона за Комисията за финансов надзор в чл. 4, досегашната ал. 4 става ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 38, който става § 37 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 38, като навсякъде думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 39, който става с нова номерация § 38, който Комисията подкрепя, със съответната редакционна поправка.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 40 има предложение от народния представител Данаил Кирилов, по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 39:
„§ 39. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 121, ал. 1 се създава изречение второ: „Концедентът няма право да изисква представянето на доказателства за факти и обстоятелства по изречение първо:
1. които са достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър, или
2. когато информацията, съответно достъпът до тази информация за тях се предоставя от съответния компетентен орган на концедента служебно.“
2. В § 41 от Преходните и заключителните разпоредби се създава т. 3:
„3. параграф 34, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! Този параграф е по-различен от параграфите, които до момента подложихте на гласуване и ние подкрепихме, поради това си позволявам да взема думата и да Ви запозная с нашето становище.
Параграф 40 се отнася до промени в Закона за концесиите и в първия си вариант той не беше нищо по-различно от предишните параграфи и също щеше да бъде подкрепен от нас, а именно: съвсем нормално в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, предвид принципа за комплексното административно обслужване и намаляване на тази тежест, следваше административните органи служебно да събират всяка необходима информация в процедурите.
Обратно на всичко това, с предлаганите промени точно в Закона за концесиите, който се прие, беше обнародван и влиза в сила от началото на следващата година, се предвижда обратно на всичко, което до момента гласувате, обратно на принципа за комплексното административно обслужване, запазване на работата на администрацията, така да се каже на хартия. Обръща се принципът на обратно. В точно определени случаи административният орган ще събира точно определена информация служебно, като във всички останали случаи участниците в процедурите ще трябва да я представят на хартия.
Само в два изключителни случая те ще бъдат събирани от административния орган, поради това ние няма да подкрепим предложението за § 40.
Уточнявам, че ако той беше съхранен в първия му вариант, а именно: администрацията служебно да събира информация, щяхме да подкрепим и него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще взема отношение по следващата точка от предложения параграф.
В т. 2 ни се предлага § 34 от току-що гласувания Закон за концесиите, влизането му в сила да бъде отложено към 1 януари 2019 г.
Уважаеми дами и господа, за какво става дума? Става дума за концесията на морски плажове. По време на обсъждането на Закона за концесиите в Правната комисия и след това до известна степен в залата се проведе спор. Този път спорът не беше между управляващи и опозиция. Спорът беше между двама представители на правителството – Министерството на туризма, от една страна, ресорният вицепремиер Валери Симеонов, от друга.
Вицепремиерът Симеонов настояваше концесии на морски плажове да се дават по новия ред – по Закона за концесиите, докато Министерството на туризма доста аргументирано трябва да кажа, настояваше това да се случва по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както е и към момента.
БСП беше направило предложение именно в тази посока – да остане специален режим за подаването на концесии на този специален вид обекти.
В крайна сметка мнозинството реши: плажове ще се дават на концесии по Закона за концесиите, по една доста различна, може да се каже по-тежка, но според някои по-прозрачна процедура.
Със сегашното предложение обаче правим така, че точно този текст ще влезе в сила чак след една година. Само по себе си това не е спорна законодателна техника, само че става дума за висящи концесии, които ще бъдат отдадени за срокове до 20 години. Всъщност ние отлагаме новия режим на концесии на морските плажове с една година, екслеге, но практически най-вероятно с 20 години.
Това какво ни казва? От една страна, по същество – ясно е, че повечето плажове ще се отдадат по стария ред на концесия, но, от друга страна, по идеята за политика мисля, че това е ясно доказателство, че управляващото мнозинство съвсем няма стабилна визия за това как и по кой ред иска да управлява този национален ресурс, който са българските плажове. Един ден, когато надделее единият, се гласува едно. След това в някакви дискусии, които не са много ясни и видими, явно надделява друго. И така ние променяме закони в деня или точно след като са обнародвани. Това не е устойчива политика, а когато говорим за морски плажове и за опазване на околната среда и концесии, устойчивостта е може би най-важното, по-важно дори от самото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики?
Господин Кирилов, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Зарков, аз съм съгласен с Вашето коректно изложение по отношение на споровете в Правната комисия. Няма да влизам в пространното тяхно преразказване.
Не съм съгласен с изводите, които правите и в политически план, както и изчисленията по години.
За да няма спор, а напротив – да има яснота – към момента имаме пет производства по процедури, които са в съдебна фаза на спор. По отношение на тях е редно да се запази конкретният режим.
По отношение на изтичащи и предстоящи процедури, там числата се различават, като, общо взето, както Вие казахте, двете страни посочват различни числа, като вероятно се касае за не повече от 10 до 20 такива процедури. Пак казвам – има спор в числата. Но тези процедури, отнесени към общия брой на плажове, които по принцип са в концесионен режим, а те са над 300, е незначителна част.
Не мога да подкрепя Вашата теза и разбиране, че нещо се отлагало с 20 години. Просто с оглед стабилност, яснота и предвидимост на процедурите в този бранш на услуги и за да не се саботира следващият туристически сезон, ние предлагаме тази експлицитност, яснота за времето до 1 януари 2019 г.
Уточнявам също така, че както и да интерпретираме приложението на Закона, ако концесията на съответния плаж попада в категорията „трансгранична концесия“, тоест голяма концесия със значим интерес, то безспорно, че се прилага Законът за концесиите, а не Законът за Черноморското крайбрежие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Дуплика ще има ли, господин Зарков? Не.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, ние продължаваме все пак да поддържаме тезата, която поддържахме и по време на второто четене на Закона за концесиите, и която поддържахме при разглеждането на това предложение в Закона за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Смятаме, че отлагането няма да засегне само и единствено, както каза колегата Кирилов, заварените случаи. На практика отлагането на действията на § 34 ще се отнася и до предоставянето на нови концесии. Няма друга логика и друг начин на тълкуване на записа, който е направен в тази т. 2 към § 40.
В тази връзка, тъй като ние нямаме възражения по отношение на т. 1, аз предлагам разделно гласуване на т. 1 и 2 от предложението на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Митев за разделно гласуване на т. 1 и т. 2 на § 40, който става § 39.
Гласували 144 народни представители: за 129, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване т. 1 на § 40 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Точки 1 и 2 заедно, т. 3 отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точки 1 и 2 заедно, т. 3 – отделно.
Още един път ще повторя: подлагам на гласуване § 40 в редакция на Комисията, т. 1 и 2, съгласно доклада.
Гласували 145 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 40 в редакция на Комисията, съгласно доклада, т. 3.
Гласували 143 народни представители: за 100, против 6, въздържали се 37.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 41, като думите „със съответен“ се заменят със „с аналогичен”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 42, като думата „съответните“ се заменя с „аналогичните“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 43, като навсякъде думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 44, като навсякъде думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 46:
„§ 46. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 129, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. за чуждестранните граждани, представляващи лицето по ал. 1 – аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, а за българските граждани това обстоятелство се установява служебно;”.
2. В чл. 155 се създава ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 се установяват служебно от органа по назначаване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 41 до § 47, който става § 46 с редакцията на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 13.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 48, като думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Има ли изказвания по параграфите, които бяха предложени? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на предложенията от § 48 до § 54, който става § 53.
Гласували 110 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 55 има предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 55 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 54, като думите „с еквивалентен“ се заменят с „аналогичен“.
По параграф 57 има предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 56, който става § 54.
Гласували 108 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев за отпадане на § 57, подкрепен от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 55, като думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 57, като думите „съответен на него“ се заменят с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 58.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 59:
„§ 59. В Закона за специалните разузнавателни средства се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 19в се създава ал. 10:
„(10) Обстоятелството по ал. 4, т. 4 се установява служебно от назначаващия орган.“
2. В чл. 34г:
а) в ал. 1 думите „свидетелство за съдимост“ се заличават;
б) в ал. 2, изречение първо накрая се добавя „включително относно съдимостта“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване от § 58, който става § 55, до § 62, който става § 59 в редакцията на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 61.
Уважаеми господин Председател, искам думата за изказване по § 64, за да мога да направя редакционно предложение.
На основание чл. 84, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя редакционна поправка:
„I. В т. 1 на § 64 по вносител:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5“;
2. Създава се буква „в“:
„в) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.“
Мотиви: тъй като досегашните ал. 5 и 6 на чл. 19, които стават съответно ал. 6 и 7, препращат към ал. 3, която става ал. 4, следва в посочените алинеи да се съдържа правилната препратка към ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Подлагам на гласуване § 64, който става § 61 с редакционната поправка, която беше направена.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 62, като думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 63, като думите „съдебния статус“ се заменят със „съдимостта“, а думата „еквивалентен“ се заменя с „аналогичен“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 64.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване текстовете по параграфите от § 65, който става § 62, до § 68, който става § 65.
Гласували 108 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колегите уточняват, че в това гласуване сме изпуснали да посочим § 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛАНОВ: Подлагам на гласуване § 69, който става § 66.
Гласували 107 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 67:
„§ 67. В Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител в § 52 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „1 октомври 2019 г.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Няма как да се не се отбележи, че с този параграф, променяйки просто една дата – от 1 януари 2018 г. на 1 октомври 2019 г., всъщност ще направим нещо изключително съществено.
В Закона за държавния служител беше въведен един много добър принцип: всички хора, които ще бъдат държавни служители, да бъдат централизирано подбирани именно с централизиран конкурс, както биват подбирани и магистратите. Тези промени от 2016 г. заслужават одобрение.
С промяната на този текст ние отлагаме с близо две години – в края на 2019 г., да влязат в действие тези добри принципи. Това означава всяка една администрация да продължи да прави самостоятелно конкурси и сама да назначава държавни служители, което е предпоставка за други практики, така че ние няма да подкрепим този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложения от Комисията нов
§ 67.
Гласували 107 народни представители: за 67, против 8, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 70 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 70.
Гласували 104 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 71 има предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника на организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 68:
„§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване § 71, който става § 68.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ.
Заповядайте, госпожо Дариткова, да представите доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в пленарната зала господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля, режим на гласуване за допускане в залата на заместник-министъра на икономиката господин Лъчезар Борисов.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Моля, поканете господин Борисов в залата.
Госпожо Дариткова, заповядайте за доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание доклад за второ гласуване.
Уважаеми господин Председател, от правно-техническа гледна точка е по-коректно да бъдат докладвани, обсъдени и подложени на гласуване текстовете на предлаганите разпоредби на § 1, 2 и 3, и след това да се докладва и подложи на гласуване наименованието на Закона, тъй като това зависи от гласуването в пленарната зала.
Във връзка с изложените аргументи предлагам, първо, да се докладват, обсъдят и гласуват въпросните параграфи, и след това да се върнем на наименованието на Закона.
По § 1 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„§ 1 се изменя така:
„§ 1. Създават се чл. 5а и 5б:
„Чл. 5а. Смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 могат да бъдат използвани в производствени процеси при условия, изисквания и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.
Чл. 5б. (1) Внос и вътреобщностни доставки на територията на Република България на смеси по чл. 5а може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.
(2) Вносът и доставките по ал. 1, както и използването на смесите в производствения процес, се извършва след разрешение от министъра на икономиката, издавано по ред и образец, определени в наредбата по чл. 5а.
(3) При вноса и вътреобщностната доставка на смеси по чл. 5а митническите органи изискват представянето на разрешението по ал. 2 и извършват последващ митнически контрол.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Създават се чл. 5а, 5б и 5в:
„Чл. 5а. (1) Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 може да се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, при спазване на следните изисквания:
1. количеството на наркотичното вещество да не надвишава определеното в наредбата процентно съдържание от съответните смеси;
2. наркотичното вещество да не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства.
(2) В наредбата по ал. 1 се посочват и наименованията на наркотичните вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, които могат да се съдържат в смеси, предназначени за промишлеността.
Чл. 5б. (1) Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.
(2) Лицата по ал. 1 могат да извършват внос и износ на смеси по смисъла на този закон, и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а след подаване на уведомление до Министерството на икономиката. Редът за подаване и образецът на уведомлението се определят от министъра на икономиката в наредбата по чл. 5а, ал. 1.
Чл. 5в. (1) Уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се подава до министъра на икономиката и съдържа следните данни:
1. При внос и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а:
а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
б) местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършва производственият процес със смеси по чл. 5а;
в) видът и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
г) видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква „в“;
д) държавата, от която ще се извършва внос.
2. При износ на смеси по чл. 5а:
а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
б) видът и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
в) видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква „б“;
г) държавата, в която ще се извършва износ.
(2) Към уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи данните по ал. 1, т. 1 или т. 2, като съдържанието, формата и изискванията към съответните документи се определят в наредбата по чл. 5а, ал. 1.
(3) Министерството на икономиката създава и поддържа актуален списък на подадените уведомления по чл. 5б, ал. 2, в който се съдържат и данните по ал. 1, т. 1 и 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Михайлов – имате думата.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние имахме достатъчно задълбочена дискусия в Комисията по здравеопазването и поддържаме нашето предложение по следните причини: смятаме, че проблемът за контрола на вноса, производството на съответната продукция и контролът върху отпадните продукти представляват изключително сериозен интерес от гледна точка на Закона за контрол на наркотичните вещества и перкурсорите.
Предложението, което направихме, е наредбата да бъде изготвена от Министерския съвет с участието на Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването. Това, на което държим, е контрол при влизането на суровината на територията на Република България, контрол по транспорта на суровината от границата до мястото на производство, и контрол върху отпадните продукти. В този смисъл, тъй като материята е доста специфична, доктор Дариткова много внимателно изчете всички алинеи, но човек, който не е запознат с нея, трудно може да се ориентира.
Смятаме, че и в предложението на колегите също има голяма доза основание. Разликите са в някои нюанси, но ние държим на нашето предложение и ще се опитаме и по-нататък да го аргументираме, ако е необходимо. Благодаря Ви за вниманието, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте за изказване, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Общо е мнението и сме се обединили около идеята възможността за инвестиционни намерения, които преминават през използването на смеси, съдържащи наркотични вещества, по никакъв начин да не дава шансове за застрашаване на живота на гражданите.
Затова и предложението, което сме направили, е изключително обстойно и касае всички процеси на навлизане на тези вещества. В текста, който прочетох, смятам, че сте убедени, че няма момент от присъствието на тези вещества – от навлизането им в територията на нашата страна до използването им в съответното предприятие, който да не е обхванат от нашето предложение. Двете съществени разлики между това, което бяха предложили колегите, са основно в посока на това, че те изискват разрешителен режим за въвеждане на изискванията и това са допълнителни задължения към митническите органи.
Разрешителният режим е нова процедура, ние сме въвели уведомителен. Това изисква задължително нотификация на текстовете, а нотификацията предполага забавяне с около шест месеца, защото това е срокът, в който Европейската комисия отговаря. В този смисъл смятам, че уведомителният режим и наредбата, която ще издава Министерството, дава достатъчно гаранции за това, че ще имаме прозрачност и контрол над фирмите, които осъществяват тези процедури. Затова смятам, че нашето предложение е в контекста на съществуващото европейко право и гарантира това, което искаме – и Вие, и ние, да се осигури като възможности за контрол на процесите.
Другият текст, който съществено различава Вашето и нашето предложение, е по отношение на наредбата. Според нас наредбата би следвало да бъде само от Министерството на икономиката, защото Министерството на здравеопазването няма компетенции в сферата на промишлеността. В този смисъл наредбите по принцип се издават от ресорните министерства. Както Министерството на икономиката няма компетенции по отношение на контрола върху наркотичните лекарствени продукти, в този смисъл и когато става въпрос за смеси за промишлеността, логично е само Министерството на икономиката да се произнася. Това са съществените разлики.
Аз смятам, че в хода на дискусията – с всички съображения, с органите и министерствата, които ще бъдат ангажирани, сме дали възможност за едно предложение, което гарантира всички наши намерения в посоките му, от една страна – за реализиране на инвестиционните намерения, а в друга посока – за охрана на общественото здраве.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Имате думата за реплики.
Заповядайте, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаема д-р Дариткова, Вие подчертахте къде се намират разликите в нашите предложения. Аз искам да обърна внимание на почитаемите колеги, че Законът за контрол върху наркотичните вещества се екзекутира предимно и най-вече от Министерство на здравеопазването. Тук става дума за част от суровината, която представлява наркотично вещество, и няма как само Министерство на икономиката, по нашето професионално мнение, да има отношение както към изготвяне на Наредбата, така и към нейното прилагане след това в практиката.
На второ място, бих искал да спомена още веднъж, по време на първото обсъждане Ви обърнах внимание, уважаеми колеги, че има два текста, които сега зачете уважаемата д-р Дариткова, които за мен, като професионалист, звучат твърде общо. Единият е, че става дума за процентно съдържание на наркотичното вещество от суровината, а от гледна точка на съвременните възможности на синтеза, аз си позволих да Ви споделя, че е възможно да бъдат извлечени – при такива големи количества, които ще бъдат използвани в производството, значими количества, с възможностите на синтеза, при които процентното съдържание няма сериозна стойност като изява на законодателя във вписване, като текст в Закона.
На второ място, твърде общо звучи и втората точка, която зачете уважаемата д-р Дариткова – извличане с икономически изгодни средства. Това е една твърде обща формулировка. Ние обърнахме внимание в дискусията в Комисията, че това са привнесени от съществуващи, но твърде остарели вече, законодателни форми, които би трябвало да бъдат прецизирани на нивото на 2017 г. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Дуплика искате ли?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми колеги, смисълът и духът на предложенията от първо четене са спазени, като са прецизирани. Разбира се, всеки има възможност да се бори до последно за своите предложения, но, първо, когато използваме термини в новите членове 5 „а“, „б“, „в“ и, които създаваме, ние използваме текста от действащия чл. 5, а в него именно се определя точно този термин, че могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол. Точно там съществува темата да бъдат усвоени с лесни средства. Извинявам се, сега ще прочета точно как беше текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Икономически изгодни.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: В този смисъл аз искам да конкретизирам, че когато правим промяна, касаеща съвсем нова тематика – използването на смеси, съдържащи наркотични вещества за промишлеността, ние ползваме действащите официални термини. В същото време, залагайки и въвеждайки тази терминология, искам да подчертая, че Министерството на здравеопазването – да, има приложно поле по отношение на Закона, но само в текстовете, които касаят лекарствените продукти. Текстовете за промишлеността за първи път се въвеждат като възможности за използване.
Аз не мисля, че във Вашето предложение сте били достатъчно изчерпателни, когато не пишете процентно съдържание за смесите, защото Вие точно това сте написали. Най-общо сте написали „смеси“. Нали това е по-прецизно? Или са по-прецизни текстовете, които ние сега Ви предложихме?
За другите две съществени разлики. Аз искам отново да подчертая пред колегите, че те ще забавят въвеждането на Закона, ако ние трябва да проведем нотификация по отношение на разрешителния режим.
Затова да не изпадаме в лична индивидуална амбиция да решим проблемите на съществуващите законодателни дефицити и да дадем възможност Министерството на икономиката да реализира наредбата, която ще може да контролираме впоследствие и контролирайки процесите, може да реагираме според изменението на обществените отношения, които ще последват от въвеждането на този Закон, но на този етап сме се съобразили изцяло със становищата на Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването, Агенция „Митници“, които подкрепят нашите предложения, а не Вашите, професор Михайлов, и които са в съответствие на духа на Закона, предложен на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Преди да дам думата за следващи изказвания, искам да Ви предложа, уважаеми колеги, да поздравим кметовете и общинските съветници от община Руен, които са на гости в Народното събрание. (Ръкопляскания.)
Продължаваме с изказванията.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна внимание, че за пореден път ни се внушава, че трябва да бързаме да приемем един закон, който сами сме го бавили толкова време – не знам защо досега е трябвало да се бавим да го приемем и след това, евентуално, ако се наложи, пак да го променяме. Нали разбирате, че това е несериозна работа в законодателната дейност, когато оправданието да не въведем разрешителен режим, е забавянето с шест месеца на това действие.
На всички ни е ясно, че проблемът е чисто инвестиционен интерес, на всички ни е ясно, че до края на годината, ако не приемем този Закон и не бъдат приети съответните разпоредби, няма да има тази инвестиция в България. Ние всички ще подкрепим да има тази инвестиция, защото става въпрос за работни места, и то в един регион, в който тези места са кът, но все пак нека да се отнасяме сериозно към законодателните ни действия.
Когато ние говорехме за разрешителен режим, имахме предвид наистина тази тънкост, че става въпрос за наркотични вещества, вярно в Списък № 3, вярно – не тежки, но въпреки всичко такива, които биха могли да бъдат използвани, биха могли да бъдат извлечени и след това разпространени на пазара. С всичките последствия тук, д-р Дариткова, да не Ви обяснявам на Вас какво означава „наркотици на пазара“. Вие го знаете по-добре от мен. Имам предвид чисто професионално, а не нещо друго.
Когато ние предложихме този режим, имахме предвид, че трябва по най-строгия начин да се контролира вносът на такива суровини. Нещо повече, това, което предлагаме, особено за последващия митнически контрол, под никаква форма не противоречи на европейското законодателство, защото това означава, че по всяко време ще се следи от компетентните органи по внос или по вътреобщностна доставка, за да поставим двете неща на една плоскост. Те не са приравнени, те са различни, но ги поставяме в контрола, за да може да се знае във всеки един момент къде, какво и как се случва. Ако се интересувате повече, може да отворите Закона за митниците и да видите какво означава „последващ митнически контрол“ – точно това, което ние се стремим да постигнем.
Не мога да разбера защо се повеждаме по акъла на едно ведомство, което му е по-интересно да не се занимава с една допълнителна работа – не искам да правя инсинуации, от която няма да има допълнителни доходи. Става въпрос за нещо, което е изключително важно. Тази суровина трябва да пресече границата, тя трябва да бъде контролирана до мястото, където ще отиде, трябва да бъде контролирана как ще се използва до последния грам, за да нямаме съмнения после, че е имало злоупотреба с нея.
Ние няма да оттеглим нашето предложение, макар че разбирам какви са предложенията. Аз съм убеден, че в началото на следващата година, или в първите шест месеца от нея, ние този Закон пак ще го променяме. Но това, на което искам още веднъж да обърна внимание – все пак нека тази Наредба да бъде издавана от Министерския съвет, защото в крайна сметка има три ведомства, които участват и са заинтересовани във вноса: Министерство на икономиката - заради това, че това са суровини за производство, Министерство на здравеопазването, защото вътре има все пак субстанции, за които Министерството на икономиката не е наясно – ние не правим Закон само за една субстанция, а правим един генерален Закон и Министерството на здравеопазването също трябва да има някакъв принос към това нещо, и митниците, които са на подчинение на Министерството на финансите, тоест Министерският съвет е този, който може да приеме една наредба, която да обхваща всички задължения на отделните ведомства при изпълнението на тази задача.
Още веднъж казвам, че ние ще подкрепим, така или иначе, това предложение, този Законопроект, защото не сме против работните места. Напротив, винаги сме се стремили да помагаме на българските предприемачи и на чужди такива, които създават работни места, които създават икономически благоприятен климат, но Ви моля, следващия път, когато обсъждаме този Закон, да си спомните какво съм Ви казал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Имате думата за реплики към изказването. Няма реплики.
Други изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 1.
Гласуваме предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители за изменение в § 1. Предложението не е подкрепено от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 45, против 10, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на § 1 с направената от Комисията редакция.
Гласували 120 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2.
Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. Министърът на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол върху вноса, износа, превозването, преработването, съхраняването, влагането и използването на смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, както и контрол при спазване на изискванията по чл. 5а“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на текста по § 2.
Гласували 121 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители.
„Създава се § 1а:
„§ 1а. Създава се чл. 100а, който не спазва изискванията по чл. 5а или чл. 5б се наказва с глоба от 50 хил. лв. до 100 хил. лв., а при повторно нарушение с глоба от 100 хил. лв. до 150 хил. лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 3:
„§ 3. Създава се чл. 100а, който не спазва изискванията на чл. 5а, както и изискванията на чл. 5б или ал. 2, се наказва с глоба от 5000 до 10 хил. лв., а при повторно нарушение с глоба от 10 хил. лв. до 15 хил. лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Михайлов.
Гласували 113 народни представители: за 39, против 39, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за § 3, подкрепено от Комисията.
Гласували 116, народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Връщаме се към заглавието, във връзка с протеклите гласувания по параграфи 1, 2 и 3.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите“.
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона:
„Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказвания има ли? Няма.
Гласуваме направеното предложение за заглавието на Закона.
Гласували 111, народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за „Заключителна разпоредба“.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Гласуваме наименованието „Заключителна разпоредба“.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Наредбата по чл. 5а се издава в срок от един месец от влизане в сила на Закона“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
„§ 4. В срок до 2 месеца от влизането в сила на този Закон, министърът на икономиката издава наредбата по чл. 5а, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, взимам думата на последния параграф, за да изкажа своите благодарности: към колегите, към колегата д-р Михайлов, към д-р Дариткова за това, че те работиха много усилено в посока затвърждаване на контрола и усъвършенстване на контрола в настоящия Законопроект.
Към колегите от БСП за това, че показват, както и колегите от управляващите, че когато се стигне до позиция за развитие на инвестициите, ние сме единни. На господин Цветанов, затова, че спомогна и помагаше Законът да върви най-безпрепятствено, както и към ръководството на Народното събрание и към председателя на Икономическата комисия, който, макар и на рождения си ден, е тук, за да подкрепи насърчаването на инвестициите. Благодаря на всички. (Ръкопляскания от всички парламентарни групи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: След тези благодарности преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 31, против 10, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 4 в редакция на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
Параграф 4 от „Заключителна разпоредба“ е приет, а с това и Законът.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември
2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г.
На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването господин Кирил Ананиев, заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – господин Георги Колев. Той информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели отпадане на съществуващата към момента абсолютна забрана членовете на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.
С предлаганите нормативни промени ще се създаде възможност при извършване на медицинската експертиза в съставите на ТЕЛК и НЕЛК да могат да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност, като се предвиждат ограничения единствено по отношение на участието в състава на комисиите на лекар, който е свързан с конкретно освидетелствано лице по един от посочените в Законопроекта начини. В тези случаи лекарите ще са длъжни да си направят отвод от участие в конкретното заседание на съответната експертна лекарска комисия.
С предложения Законопроект се цели да се създадат условия за преодоляване на липсата на специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза, като ще се даде възможност да се привличат и квалифицирани медицински специалисти, които извършват лечебна и диагностична дейност.
Господин Колев изтъкна, че една от основните причини за липсата на специалисти, които да са мотивирани да работят в системата на медицинската експертиза към настоящия момент, наред с ниското заплащане, е именно действащата забрана за упражняване на дейности, които подлежат на техен контрол и за извършване на консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, и експертизата за временна и трайно намалена работоспособност.
Приемането на нормативните промени ще допринесе за създаване на възможност за попълване съставите на ТЕЛК с достатъчно и квалифицирани медицински специалисти, което от своя страна ще съкрати сроковете на тяхната работа и ще подобри значително достъпа на пациентите до органите на медицинската експертиза.
Със Законопроекта се предлага и отпадане на изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар – представител на Националния осигурителен институт (НОИ). Участието на представители на НОИ в специализираните лекарски състави на НЕЛК не е необходимо, предвид функциите и дейността на медицинските комисии на НОИ по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, като с предложението се цели да се избегне дублирането на дейността на тези експерти.
В качеството си на заместник-министър на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова изрази подкрепа за предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето, с цел регламентиране на възможността членовете на ТЕЛК и НЕЛК да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.
В писменото становище на Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт се изразява принципна подкрепа за разглеждания Законопроект, като се предлага при второто гласуване на Законопроекта да се обсъди и преосмисли предлаганото отпадане на изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар – представител на НОИ. Според двете институции не би могло да се приеме твърдението, че има дублиране на функции, тъй като дейността на медицинските комисии към НОИ има други цели и задачи и се осъществява като етап от производството по отпускане на пенсиите за инвалидност и на добавката за чужда помощ. Поради изложените аргументи участието на експерти на НОИ при издаване на решенията за определяне на трайно намалена работоспособност – вида и степента на увреждане, причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и чуждата помощ, е обосновано и необходимо.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за предлагания Законопроект и се обединиха около становището, че за подобряване дейността на медицинската експертиза е необходимо да се извърши цялостен преглед на нормативната уредба в тази област и да се предприемат комплексни мерки, които да доведат до трайното решаване на натрупалите се в годините проблеми и предизвикателства в системата.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 12 гласа, без „против“ и 6 „въздържали се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Мотивите на вносителя ще бъдат ли представени? Не виждам да има подготовка в тази посока.
Преминаваме към обсъждане на внесения Законопроект.
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. (Реплики.)
Заповядайте.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По време на обсъждането в Комисията по здравеопазването направих някои забележки по отношение на внесения Законопроект, но сега мисля, че тези неща трябва да дойдат между първо и второ гласуване. Смятам, че това, което бе внесено, има отношение и към някои други членове в Закона за здравето – нещата са взаимно свързани. Ще запазя правото си между първо и второ четене да внеса тези изменения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Други изказвания има ли?
Господин Адемов, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Моето изказване ще бъде много кратко – по-скоро искам да задам няколко въпроса на вносителите, тъй като по начина, по който е внесен Проектът, няма отговор на въпросите, които искам да задам в момента.
На първо място, с предложените промени се цели да се укрепят съставите на ТЕЛК, тъй като медицинската експертиза на работоспособността е изключително затруднена в настоящия момент – това предложение е съвършено ясно. Но не става въпрос по какъв начин ще бъдат финансирани новите длъжности, защото в приетия бюджет на държавата и на Националната здравноосигурителна каса няма предвидени допълнителни средства за допълнителните незнайно колко бройки към новите ТЕЛК-ове. Това ще създаде изключително сериозен проблем, защото, ако примерно приемем, че във всеки от 28-те ТЕЛК-а в страната влязат по 5, 10 или незнайно колко – на този етап няма такава яснота, не е ясно колко ще струва това на бюджета.
На следващо място, уважаеми дами и господа, министърът на труда и социалната политика в края на миналия месец внесе в Народното събрание Концепция за реформа, общо казано, на ТЕЛК. В тази Концепция има няколко виждания, които са съгласувани с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Не става ясно по какъв начин тези предложения се вписват в новата Концепция за реформа на ТЕЛК.
Може ли в един момент да се окаже, че приетите или текстовете, които ще бъдат приети сега като промени в Закона за здравето, ще влязат в противоречие с идеята на работната група, която работи от няколко месеца към министъра на труда и социалната политика?
Искам да чуя отговори на тези въпроси, защото очевидно е, че има нужда от укрепване на съставите на ТЕЛК. Ясно е, че хората, които работят там, в момента са с ниски възнаграждения. Ако целта е по някакъв начин лекарското съсловие да увеличава своите възнаграждения с работа един път в лечебното заведение, един път в ТЕЛК към него, защото ТЕЛК е структура на лечебното заведение, и втори път в извънболничната помощ – ако това е начинът да увеличаваме дохода на медицинските специалисти, аз категорично не съм съгласен.
От тази гледна точка възниква и другият въпрос: на какви трудови договори ще бъдат лекарите, които ще работят в ТЕЛК?
Всички тези въпроси чакат своите отговори. Докато няма яснота, няма как едно такова предложение да бъде подкрепено, още повече че това предложение не може да изпълни предизборните очаквания на колегите от „Обединените патриоти“ за ревизия на ТЕЛК-овите решения. Колкото и повече специалисти да има в ТЕЛК, няма как да се справят с тази непосилна задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Имате думата за реплики към изказването. Не виждам желаещи.
За следващо изказване думата има господин Йорданов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да взема отношение по второто направено предложение – експерти на Националния осигурителен институт да не вземат участие в трудово-експертните лекарски комисии. За какво става дума? Става дума за участие на експертите на НОИ в момента, когато се прави първата експертиза на инвалидното състояние на съответния инвалидизиран пациент.
При сегашното положение експертите на НОИ не участват в тези комисии. Когато не са съгласни с решението на ТЕЛК, те обжалват това решение в Централната трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК). В този период обаче се натрупват задължения, тоест човекът си взема пенсията и ако не е потвърдено това експертно решение, експертите от ТЕЛК трябва да връщат от собствените си заплати така наречената „причинена вреда“.
За експертите от петте ТЕЛК-а в Пловдив миналата година тази сума е някъде около 56 хил. лв. Тази година тя е към 45 хил. лв.
Мисля, че трябва да се върне старото положение – експертите на НОИ участват, когато се взема решението за инвалидност, защото тогава те могат да кажат своите претенции и съответно това решение да не се обжалва. Тогава ние ще запазим възможността човекът да си взема пенсията при нормална експертиза и няма да имаме ситуация, в която членовете на ТЕЛК-овете да връщат от заплатите си „причинената вреда“. Затова ние гласувахме с „въздържал се“ при обсъждането в Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Имате думата за реплики към изказването. Няма реплики.
Имате думата за следващи изказвания. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Дариткова. (Оживление.)
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Малко търпение за една последна процедура.
На основание чл. 83, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение срокът за писмени предложения по току-що приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., да бъде 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение за срока между двете четения.
Гласували 90 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
Продължаваме с чл. 50 от Законопроекта.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текстовете за чл. 50 и чл. 51.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Председател, извинявам се, моля да отменим гласуването – налага се да направя редакционно предложение за чл. 49, ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Отменете гласуването.
Заповядайте, направете редакционното предложение.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Правя редакционно предложение: в чл. 49, ал. 3, която след преномерирането става ал. 2, думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
Мотивите са: изменението се налага поради приемане на предложението на Христиан Митев и група народни представители за отпадане на ал. 1 в чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение за изменение в чл. 49.
Гласували 84 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложенията за чл. 50 и чл. 51, подкрепени от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 17.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Глава осма – Конфликт на интереси“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
„Раздел I – Дефиниции“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Продължаваме с този важен законопроект, в съществена негова част, а именно конфликтът на интереси. Трябва да кажем, че този законопроект отменя досега действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и, както стана ясно тук миналата седмица, преобладаващата част от разбирането е, че той се отменя не за добро, а по-скоро за лошо. В тази материя ние правим крачка назад.
Конкретно по текстовете. Обръщам внимание, че конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична дейност, има частен интерес, който може да повлияе на безпристрастното му взимане на решение. Не става дума за повлияване, а евентуалност, която може да повлияе. Такъв е текстът и досега практиката позволи да го изчисти, но струва ми се, че след като така и така пренаписваме един законопроект, можеше да се възползваме от факта и да подобрим някои текстове. Още повече, че следващият текст говори за частен интерес, който води до облага, не който може да доведе, както е предишният текст.
Това бяха текстове, събрани в един член. Сега са разделени в три различни разпоредби, но по същество законодателят и вносителят на Законопроекта не са се възползвали от факта, че така и така го поставят на масата, да допринесе до каквото и да било по-добро. Това е поредната демонстрация на това какво наистина се прави в този законопроект, а именно правим закон, за да има закон, и единствено затова.
Обръщам внимание на чл. 54, която е дефинитивна норма. Норма, която съдържа в себе си дефиниция, а нейното систематично място би трябвало да бъде в „Допълнителните разпоредби“, както се опитах да убедя и Правната комисия – неуспешно, за съжаление. Това не е просто приумица, а ще помогне за тълкуването на целия Закон, тъй като думата „облага“ се среща и в следващите текстове в частта „Отнемане на имуществото“. Очевидно е, че ако под „облага” се разбира едно и също нещо в този закон, то тогава тя трябва да бъде при дефинициите на Закона. Ако се разбират различни неща, както ще говорим може би по-късно днес, под думата „облага“ според това дали сме в материята „конфликт на интереси“, или в материята „отнемане на имущество“, то това би било допълнителен аргумент от факта, че събирането на едно място на тези материи е просто систематично, а няма никаква вътрешна логика. (Ръкопляскания от ПГ на „БСП за България”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Има ли реплики към изказването на господин Зарков? Не виждам.
Други изказвания има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава осма, на наименованието на Раздел I, както и на текстовете за членове 52, 53 и 54.
Гласували 88 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 14.
Предложенията са приети.
Уважаеми господин Кирилов, тъй като времето за почивка настъпи, искам преди да я обявя да Ви поканя на представление на ансамбъл „Българе“ във връзка с предстоящите коледни празници в Северното фоайе, където ще бъде открита и изложба на известния български художник Георги Трифонов.
Всички народни представители са поканени, заповядайте.
Почивка до 12,03 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата, ако не искат, поканете коледарите. Убеден съм, че те ще тръгнат след тях.
Уважаеми народни представители, продължаваме работата.
Уважаеми господин Кирилов, имате думата за представяне на текста на Законопроекта по Раздел II.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Раздел II – Забрани и ограничения, свързани с изпълнението на висша публична длъжност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания по наименованието на Раздел II и чл. 55 до чл. 62 включително? Няма изказвания.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел II и текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията от членове 55 до 62, включително.
Гласували 81 народни представители: за 66, против 2, въздържали се 13.
Предложенията се приемат.
Преди да Ви дам думата, господин Кирилов, нека да поздравим коледарите, днес, и господин Димитров.
Благодарим Ви! (Ръкопляскания.)
Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми гости от ансамбъл „Българе“!
„Раздел III – Действия за предотвратяване на конфликт на интереси“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел III и членове от 63 до 66. Комисията подкрепя текстовете на вносителите.
Гласували 92 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 18.
Предложенията се приемат.
Моля продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Раздел IV – Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV.
По чл. 67 има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67:
„Чл. 67. Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси или съответно нарушение на чл. 68 или 69, няма право в продължение на една година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема публична длъжност.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
Уважаеми господин Председател, правя искане за изказване за да направя редакционно предложение.
В чл. 68, ал. 1 думите „освобождаването си“ да се заменят с „освобождаването му“.
Това е по мотиви, касаещи правно-техническа редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV, чл. 67 в редакцията представена от Комисията, чл. 68 с редакцията, предложена от народния представител Данаил Кирилов, и чл. 69, и чл. 70 като текстовете на двата члена също се подкрепят от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 17.
Предложенията се приемат.
Моля продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Раздел V – Установяване конфликт на интереси“.
Има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел V: „Раздел V – Установяване на конфликт на интереси“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме текста на вносителя с редакцията, която беше представена от господин Кирилов, и текста на вносителя по чл. 71 до 79, подкрепен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 22.
Приема се предложението и за наименованието, напомням, на Раздел V – Установяване на конфликт на интереси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел VI – Последици при установяване на конфликт на интереси“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване Раздел VI – текст на вносителя за наименованието, и членове от 80 до 81, включително.
Гласували 105 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 23.
Предложенията се приемат.
Моля продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Глава девета – Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“.
Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители да отпадне цялата Глава девета с членове от 82 до 106.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, по така предложения Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Глава девет е тази, която със сигурност, първо, създава хаос в нормативната уредба, и, второ, е признание по предложените текстове от мнозинството, че има проблем в сектор „Сигурност“, че има проблем в Министерството на вътрешните работи, където е началната фаза на всяко разследване, превенция и противодействие.
Така както е записано, съгласно чл. 82 от Глава девет „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“, новият орган – Комисията, трябва да извършва дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за проява на корупция на лица. Всичко това до този момент е вменено като ангажимент и на органите от Министерството на вътрешните работи, тоест, първо, ще се дублира дейността на Министерството на вътрешните работи, и, второ, ще има и ясни действия от страна на Комисията, които по нормативна уредба са в силовото ведомство.
На тази комисия се вменява и възможността да извършва оперативно-издирвателна дейност, да събира информация, да анализира и да предоставя – на кого, на разследващите органи и на Прокуратурата. В същото време на Комисията се възлага да извършва проверки, възложени от Прокуратурата по реда на Закона за съдебната власт.
Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, „БСП за България“ е била против предложените текстове и предложения Законопроект именно заради недомислиците, които има в така предложените текстове.
Разбирам желанието Ви до края на годината да има приет такъв закон, с който да убеждавате българските граждани, че имате желание и прилагате всички мерки за борба с корупцията, но големият въпрос е: „Защо до този момент не е ефективна борбата с корупцията?“
При изслушване на Бюрото за контрол на службите стана ясно, че исканията за прилагане на специални разузнавателни средства с основание, мотиви – пресичане на корупция или разследване на корупция, са пренебрежимо малки, тоест с тези текстове и особено с Глава девет Вие се опитвате да опаковате пред обществото Вашия недостиг на капацитет, липса на желание за борба с корупцията и престъпленията, свързани с корупция.
Смятате, че след като предложите и приемете Законопроекта, ще имате основание да твърдите, че като изпълнителна власт, като мнозинство ще преборите корупцията. Аз Ви заявявам, че това, което генерира корупция, е Вашето отношение към властта и към българските граждани, към администрацията, липсата на желание Вие да въведете електронно правителство.
Сами знаете, че преди шест месеца отново стартирате, давате начало на изграждането на система за електронно правителство, а това, което дразни българските граждани, е именно корупцията на чиновника, корупцията и във висшите етажи на властта, която с нормативна уредба, със закон не се бори. Пресичане, борба с корупцията става с желание и воля – политическа воля, която Вие нямате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Реплики?
Заповядайте за реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Аз не мога да си представя този апломб, този назидателен тон, като че ли Вие не сте били във властта и не сте управлявали половината от времето на прехода.
Значи, тук се клеймят институции, клеймят се управляващи, клеймят се други политически сили, като че ли Вие падате от небето като ангели небесни в бели дрехи и държите сметка на цялата българска политическа класа и на всички до този момент – други, които са управлявали, за това, че има корупция в България.
Ние сме по-скромни. Ние не Ви обвиняваме Вас, като например за управлението на Орешарски, което беше съвсем скоро и което управление падна точно за това – за корупция, не за друго, и това беше Ваше управление.
Що се касае до причините – те са много по-дълбоки, и те не са въпрос на една или друга политическа сила. Причините за корупцията са фундаментални. Те са заложени в модела, както много пъти съм Ви говорил за модела. Моделът е такъв, моделът е либерален, моделът предполага корупция, защото така, както са създадени институциите като политическа система, такава, каквато е икономическата схема в държавата, такъв, какъвто е психологическият модел в съзнанието, мисленето на хората, предполагат в крайна сметка корупция.
Затова много пъти съм бил и мил към Вас, и съм се опитвал да Ви защитавам, и съм пледирал за това мнозинството да Ви премира с гласуване на определени Ваши закони, да се държим като хора, изпратени тук да се борим и с корупцията, а по-снизходително! Затова не се опитвайте да правите от това политически дивиденти.
Пак Ви казвам, отново Ви го заявявам, макар и под формата на реплика: ами, хайде всички ние да се обединим и да се борим против корупцията, но така както сте тръгнали да правите обструкции и да атакувате този Закон, от който, надявам се, нещо дано поне малко добро да произтече, нещата няма да станат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Други реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нямах намерение да се изказвам по този Закон, но понеже тук продължават да се правят внушения, съм длъжен все пак да обърна внимание на колегите.
Компетенциите, които са предвидени в тези текстове, са същите, каквито са на Дирекцията за борба с корупцията в ДАНС, уважаеми колеги. Този Закон беше приет по време на управлението на тройната коалиция, компетенциите бяха същите, в 2013 г., лятото, беше изменян този Закон, беше добавено разследване в ДАНС, но компетенциите останаха същите, така че, хайде да говорим професионално, а не да говорим политически.
Разбирам желанието, намерението да се правят политически внушения – това, първо.
Второ, беше споменато, че исканията и разрешенията за специални разузнавателни средства за корупционни престъпления били много малко.
Уважаеми колеги, докладите са публични. Хайде, вземете ги прочетете. Престанете да правите внушения. Продължавате да правите внушения и говорите неистини. Ами, вземете и съберете престъпленията, то не е едно, те са посочени в цифри, макар и не всичките: акцизни стоки, контрабанда, 282, подкуп, и ще видите, че са над 770. И това е трайна тенденция, а вземайки едно по едно, е нещо друго.
Продължавате да правите внушения за неистини, продължавате да всявате съмнения в компетенциите на службите, дестабилизирате службите. Е, кажете го, че това желаете! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Трета реплика има ли? Не.
Господин Янков – право на отговор.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Шопов, с изненада установих, че Вие се припознахте като част от решаващото мнозинство. Очаквах от малкия партньор в голямата коалиция да бъде по-прозорлив и да не се ангажира с недъзите на управлението, защото според мен основна вина има стълбът на това управление – партията на Бойко Борисов.
Към господин Лазаров: след като правомощията на Дирекцията от ДАНС се прехвърлят в новия орган, защо се приема този Закон и се структурира този орган? Тоест Вие доказвате точно тезата, която изразих. До този момент Вие не можете да ръководите сектор „Сигурност“ и звената, които да са ефективни – по противодействие и пресичане на такъв вид престъпност. Смятате ли, че със същите правомощия нов орган ще бъде по-ефективен, ще има разкрития?
А иначе, аз цитирах думи на Бойко Рашков при изслушването в Народното събрание по отношение на прилагането на специалните разузнавателни средства. И ако в докладите Вие имате друг поглед по отношение на казаното при изслушването и числата в докладите, то трябваше да вземете отношение.
От репликите, които бяха направени на изказването, което имах, става ясно, че до този момент няма политическа воля за справянето с корупцията в България. България е на последно място в Общността по корупция и по усещане от страна на гражданите за корупция на всички етажи. И цитираните успехи не касаят представители във висшия ешелон на властта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Има ли изказвания?
Заповядайте, имате думата.
ИХСАН ХАККЪ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението на „Движението за права и свободи“ е Глава девета да отпадне изцяло.
Съществуването на Дирекцията по чл. 16, ал. 2 към централната администрация е неоправдано. Създаването и издръжката на такъв орган в органа, както казваме ние – един мини-ДАНС, на пръв поглед изглежда добре, но всъщност е напълно безцелно.
Обгрижването на инспекторите с многобройни правомощия, привилегии и допълнителни почивки и отпуски, високи заплати, допълнителни парични възнаграждения, доволствия и други материални стимули, категоризирането на труда им от първа категория, специални обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение, право на безплатно пътуване, тяхното въоръжаване и специално обучение и накрая – използването на специални разузнавателни средства, всичко това ги приравнява като агенти на ДАНС по Закона за ДАНС.
Срещу целия този човешки, финансов и материален ресурс следва да очакваме реципрочен резултат. Законът обаче ни казва друго – цялата сложна, скъпа, трудоемка и времеемка оперативно-издирвателна дейност накрая завършва с изготвянето ни съхранението на веществени доказателствени средства и тяхното предоставяне на съответните органи на съдебната власт.
Остава неясно защо и на какво основание Законът назовава тези събрани материали „веществени доказателствени средства“. Ясно е, че никое от тях не може да послужи като такова в каквото и да било производство – нито по Наказателно-процесуалния кодекс, нито по който и да е друг процесуален закон, просто защото не е събрано по установения за това от съответния процесуален закон ред.
От друга страна, никъде в Закона не е предвидено тези веществени доказателствени средства да се използват от самата Комисия за реализирането на някакъв конкретен правен резултат например административен наказателен акт, принудителни наказателни мерки, отнемане на имущество или други действия с конкретно правно значение.
В крайна сметка действията и разходите на инспекторите-разузнавачи на Комисията създават едно правно нищо, което никой орган не може да използва директно. Ако се довери на събраната информация и направи изводи, сезираният орган следва да извърши наново всички процесуални действия по своя Закон, за да им придаде доказателствена стойност. Надали е оправдано за такъв резултат да се пилее такъв ресурс.
Законът предвижда тази дирекция да се изгради чрез преместване на съответната специализирана дирекция от ДАНС. Може с голяма достоверност да се предположи, че такова преместване ще бъде доста болезнено и ще разстрои работата на звеното. Вероятно то ще бъде сравнимо с преместването на ГДБОП от МВР в ДАНС.
В крайна сметка преместването ще отслаби ресурса на ДАНС и с нищо няма да се увеличи потенциалът на предложената по чл. 16, ал. 2 Комисия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хаккъ.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Прекратяваме дебатите и преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители да отпадне цялата Глава девета – Комисията не подкрепя направеното предложение.
Гласували 115 народни представители: за 11, против 54, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване текста на вносителя с наименованието на Глава девета и текста на вносителя от чл. 82 до чл. 93 включително, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 75, против 4, въздържали се 21.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 94 има предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94:
„Чл. 94. (1) Служителите по чл. 16, ал. 2 получават основно месечно възнаграждение съобразно заеманата от тях длъжност по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби.
(2) Към основното месечно възнаграждение на служителите по чл. 16, ал. 2 се изплащат допълнителни възнаграждения в размер не по-малък от определения по чл. 72, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя с редакцията на Комисията на чл. 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 103 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
По чл. 96 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96:
„Чл. 96. Задължителното здравно и социално осигуряване на служителите по чл. 16, ал. 2, ползването на лечебни заведения, както и на почивни бази, санаториални и профилактични заведения се осъществяват съгласно чл. 77 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 95, който Комисията подкрепя, и чл. 96 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 15.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 97 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 97, който е отразен в чл. 22, ал. 3, и предлага следната редакция на чл. 97:
„Чл. 97. Служителите по чл. 16, ал. 2 задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на държавния бюджет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 97 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 98 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 98, който е отразен в чл. 22, ал. 4, и предлага следната редакция на чл. 98:
„Чл. 98. За прекратяване на служебното правоотношение на служителите по чл. 16, ал. 2 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 110-116 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 98 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 99 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 99, който е отразен в чл. 98, и предлага следната редакция на чл. 99:
„Чл. 99. На служителите по чл. 16, ал. 2 се изплащат обезщетения, като за определяне на техния вид и размер се прилагат съответно разпоредбите на чл. 117-122 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 99 в редакция на Комисията съгласно доклада. (Шум и реплики.)
Гласували 91 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ. Уважаема госпожо Председател, моля за процедура по прегласуване. Има негласували колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Някои колеги не успяха да гласуват. Моля да повторим гласуването.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Моля да поздравим нашите гости от град Банско, които днес са на балкона. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми гости от Банско, уважаеми колеги! По чл. 100 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 100, който е отразен в чл. 99, и предлага следната редакция на чл. 100:
„Чл. 100. За изпълнение на възложените й със закона правомощия Комисията създава, поддържа и ползва информационни фондове.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 100 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 98 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 101 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
„Чл. 101. (1) За организацията на информационната дейност на Комисията, органите за нейното управление и контрол, както и за ползването на информацията се прилагат съответно разпоредбите на чл. 29-31 и чл. 34-36 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) При осъществяване на контрола върху информационната дейност се спазват правилата за защита на класифицираната информация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 101 по редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 102 има предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102:
„Чл. 102. (1) Оперативно-издирвателната дейност има за цел:
1. превенция, предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лицата, заемащи висши публични длъжности;
2. придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция, и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт, както и на разследващите органи;
3. изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт;
4. установяване на незаконно придобито имущество.
(2) Оперативно-издирвателната дейност се осъществява от органите по чл. 16, ал. 2 чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им при условия и по ред, определени с този Закон и с наредба, приета от Комисията.
(3) Оперативно-издирвателните действия се извършват при зачитане и гарантиране на достойнството, правата и основните свободи на гражданите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 102 в редакция на Комисията, съгласно доклада.
Гласували 88 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
По чл. 104 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – в чл. 104, ал. 1 т. 5 отпада.
Това е предложение, ако остане Глава девета. Тя остана.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков, за чл. 103 и чл. 104.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Преди да започна изказването си по чл. 104, бих искал да отправя едно предизвикателство към народните представители в тази зала. Ако някой от тях може да даде пример за друга институция – в България, в Европа или в света, която да разполага с оперативно-издирвателни правомощия и да не е в общата система на органите, които се занимават с наказателно преследване, ако някой даде такъв пример, ще съм му благодарен.
По същество, член 104 в ал. 3 предвижда Комисията да може да прави искане за използване на специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства. Нека щом цитираме този Закон, да видим какво пише в него, за да разберем колко абсурдни са тези правомощия, още повече тези специални правомощия.
Според чл. 2 на Закона за специалните разузнавателни средства те се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства. Какви веществени доказателствени средства ще прави тази Комисия? Никакви! Тя няма такива правомощия.
Съгласно чл. 3 на Закона за специалните разузнавателни средства те се използват за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления. Този Закон, който ние гласуваме, не се занимава – и това беше предмет на дебата ни на първо четене – с предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления. В него престъпленията се появяват само в един списък, който има съвсем друго значение.
И чудно ми е, когато тази Комисия чрез СРС-та събере определени данни и ги заключи в информационните фондове, които създадохме преди малко, какво може да прави тя с данните от СРС-та, съгласно този Закон?
Това е следващият текст, но за да не взимам втори път думата, ще продължа изказването си, ако позволите. Значи, тя не може да извърши разследване, евентуално разбира, че има някакви данни за престъпление, праща ги на прокуратурата, където, естествено, това няма никаква стойност и прокуратурата ще го възложи на друг орган, за да се изготвят ВДС-тата, както спомена и колегата преди малко, или го използва в рамките на процедурата за отнемане на имущество като една от предпоставките за започване на тази процедура. Проблем – тази процедура се развива в гражданския съд, по Гражданския процесуален кодекс, където тези доказателства, тези документи няма да бъдат допустими. Няма да бъдат допуснати.
Следователно ние даваме възможност на една Комисия да събира информация, от която по закон не може да се ползва. Ако не може да се ползва по Закон, уважаеми дами и господа, тя ще се използва от нея извън закона. И това е големият проблем на тези текстове и на цялата Глава „Оперативно-издирвателни дейности“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, госпожо Министър! С нежелание вземам реплика по изказването на колегата Крум Зарков, защото той отново спекулира и манипулира, за да създаде една определена невярна нагласа в публиката по интерпретация на специалните разузнавателни средства.
Колега Зарков, Вие би следвало да знаете, като сте чели Закона за специалните разузнавателни средства, че с оглед на проведеното, да кажем в конкретния случай – подслушване, се изготвя протокол, изготвя се стенограма, която всъщност удостоверява казаното. Това е доказателственото средство с оглед съдбата на самия материален носител, който е записал самия разговор. Така че при всички положения създаването на ВДС е присъща и неотменима последица от прилагането на специалното разузнавателно средство.
Манипулирате и с това – то нямало значение по НПК. Защо да няма значение по НПК? Има значение и по двата закона съобразно фактите и обстоятелствата, които удостоверява.
И не мога да разбера защо продължавате да внушавате, че ако това средство е събрано по този Закон, то не би могло да се използва в една наказателна процедура или в разследването по наказателен ред? Защо да не може да се използва?! И защо трябва да заблуждаваме хората в това? То удостоверява факт, който се е случил. И ако това е престъпният факт, то е едно от доказателствата, които установяват фактическия състав на престъпното деяние.
Нямам време, за да обясня всички манипулации по отношение на Вашата интерпретация в другите производства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Кирилов! В моето изказване аз споменах няколко текста на Закона, Вие споменахте няколко пъти думата „манипулация“. На какво основание… (Реплика на народния представител Данаил Кирилов.)
Оставам това на Вашата съвест на парламентарист.
На какво основание директорът на Специалната дирекция ще поиска от съдията разрешаване на специално разузнавателно средство? Основанията са в Специалния закон – те са данни за извършено престъпление. Ако в тази агенция, в този орган има данни за извършено престъпление, те трябва да сигнализират прокуратурата, която да го възложи на разследващ орган. Този орган не се занимава с разкриването и разследването на престъпления – това е в концепцията, която е залегнала в мотивите през цялото време. След като не се занимава с разкриване и разследване на престъпления, тя няма общо с наказателното преследване. Нямайки общо с наказателното преследване, няма какво да иска от наказателния съдия специални разузнавателни средства.
А когато започнете проверка по установяване на имуществото и в началото на тази проверка, да кажем, се установи разлика, тя отива в гражданския съд, в производство между Комисията и съответния ответник – граждански процес. В този граждански процес ответникът ще иска да види в началото дали тази проверка е била законосъобразна. Тогава Комисията ще трябва да се обоснове със СРС-тата. Е, СРС-та в гражданския съд, аз не мога да си представя как се показват. И ако Вие ми го обясните, аз ще оттегля всичките си манипулации.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ти манипулираш в момента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, не влизайте в диалог.
КРУМ ЗАРКОВ: И не вземайте реплика с нежелание, вземете я с желание, защитете Законопроекта си, но той е незащитим и оттам идва Вашето нежелание, а не от моите, така наречени „манипулации“.
Очевидна е за всички кръпката „Оперативно-издирвателна дейност“. Тя се познава, обаче не може да я махнете по простата причина, че махнете ли тази част от Закона, тогава неговото заглавие „Противодействие срещу корупцията“ съвсем увисва. Това е! (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо, ще гласуваме неподкрепеното предложение в чл. 104 на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 20, против 35, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 103 и чл. 104, които Комисията подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 71, против 6, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105.
По чл. 106 – предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106:
„Чл. 106. (1) Оперативно-издирвателната дейност завършва с доклад от директора по чл. 16, ал. 2 до Комисията за извършените дейности за противодействие на корупцията на базата на събраните, анализирани и проверени сведения при или по повод на постъпилата информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.
(2) Въз основа на доклада по ал. 1 Комисията приема решение за:
1. оперативно взаимодействие с прокуратурата и разследващите органи;
2. започване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество по Глава десета, когато е установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв.;
3. прекратяване на проверката.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 105, който Комисията подкрепя, и чл. 106 в редакция на Комисията съгласно доклада.
Гласували 96 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава десета – Установяване на незаконно придобито имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета.
По чл. 107 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Изказването ми е във връзка с чл. 107, ал. 2 – втората част на изречението, в която се казва, че „Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице“.
Тук, в самия член, не е дадена дефиниция на „значително несъответствие“, което може да доведе до едно превратно тълкуване на тази норма на текста. Затова е добре, според мен, вносителите и от управляващото мнозинство все пак да обосноват какво имат предвид под „Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице“, за да не се стигне до спекулация с този текст и до необосновано на практика започване на процедурата по тази глава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Ще има ли обосноваване? Не виждам желаещи.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава десета, подкрепено от Комисията, и чл. 107, който също е подкрепен от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 72, против 6, въздържали се 18.
Предложенията са приети.
Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на пленарното време до приемане с гласуване на настоящия Законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направеното предложение.
Гласували 92 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Продължете, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 108 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108, като в ал. 5 след думите „чл. 46, ал. 4“ се добавя „и 5 и чл. 106, ал. 2, т. 2“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да направим едно уточнение.
Предложението на господин Карадайъ е оттеглено?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, оттеглено е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги народни представители! В чл. 108 от настоящия Законопроект има пропуск какъв точно е статутът и правното естество на актовете на органа на Комисията в хода на проверката по чл. 108. Какви са правата на лицата, чиито права пряко или косвено са засегнати от подобна оперативно-издирвателна, информационна и аналитична дейност и наблюдение, и контрол на лицата, и обекти и дейности, пред кой се защитават и чрез какви законови средства могат да се защитават?
Обикновено по реда на Административнопроцесуалния кодекс или на Наказателно-процесуалния кодекс това се извършва пред по-висшестоящи органи, но тук няма пред кого да се обжалва. Не е упоменато и по този начин се загубва състезателното начало в процеса. Дава се едно предимство на Комисията пред разследвания и това служебно предимство, което му се дава, може да бъде пагубно за него в изхода на процеса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байчев.
Има ли реплики? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текста на чл. 108 с така направените редакционни поправки.
Гласували 90 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 109 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – в чл. 109, ал. 1 числото „50 000“ се заменя със „100 000“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ.
Гласували 86 народни представители: за 9, против 39, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепеният от Комисията чл. 109.
Гласували 84 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 111.
По чл. 112 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев:
В чл. 112 се създава ал. 4:
„(4) Извършването на проверките се възлага на екип, включващ задължително един служител с юридическо и един служител с икономическо образование. Екипът представя на директора на съответната териториална дирекция доклад за резултатите от проверката. Неразделна част от доклада са икономически анализ за установяване на съответствие или несъответствие и оценки на имуществото по чл. 148, ал. 2.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър! Уважаеми народни представители, мотивите, които стоят зад това предложение, са следните. Законопроектът третира само сроковете и започването на проверките. С оглед на правомощията на органите следва да се предвидят и действията, които трябва да бъдат извършени. Съществува празнота по отношение на въпроса въз основа на какво директорът ще прецени какви са резултатите от проверката, за да издаде акт в хипотезата на чл. 113?
Въпросът е от съществено значение и поради това следва да намери законодателно решение, което да изисква обективирането на установеното при проверките в определена форма. Това е и същността на нашето предложение.
Във връзка и с извършването на качествени проверки сме предложили екип, който да включва един служител с юридическо и един служител с икономическо образование, което смятаме, че ще подпомогне извършването на тези проверки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам желаещи.
Други изказвания? Не виждам.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Митев и група народни представители по чл. 112.
Гласували 104 народни представители: за 21, против 18, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове 110, 111, 112 и 113, които Комисията подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 23.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Глава единадесета - Правомощия на органите на комисията при извършване на проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава единадесета.
По чл. 114 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията по т. 1, а по т. 2 е оттеглено:
„В чл. 114 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. действителната придобивна стойност на имуществото, като се отчита и състоянието, в което е било към този момент;“.“
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 114, като в ал. 2, т. 1 думите „да изискват обяснения“ се заменят с „да предоставят възможност за обяснения и възражения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи за изказвания.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение по т. 1 на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 105 народни представители: за 8, против 49, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава единадесета и чл. 114 със съответните редакции, който Комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 115.
„Глава дванадесета – Обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава дванадесета.
„Раздел I – Обезпечителни мерки“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
По чл. 116 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 116, ал. 5 след думата „данни“ се добавя „ако не са изтекли сроковете по чл. 112, ал. 1 и 2“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 117.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 119.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 122.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 124.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 131
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 132
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 133.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 134.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 135.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за чл. 116.
Гласували 94 народни представители: за 11, против 41, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 115, наименование на Глава дванадесета, наименование на Раздел I, чл. 116 до чл. 135 включително, които Комисията подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 18.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел II – Действия след налагането на обезпечителните мерки“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
По чл. 136 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 6:
„6. салдо на налични парични средства към началната дата на проверявания период;“.
2. Алинея 2 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 136.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ.
Гласували 95 народни представители: за 6, против 51, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II и чл.136, които Комисията подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 12.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 137.
По чл. 138 има предложение от народния представител Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев:
„В чл. 138, ал. 2 се създава изречение второ: „Едномесечният срок по предходното изречение започва да тече от момента на получаване на уведомлението от проверяваното лице.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 139.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 140.
„Раздел III – Предмет на отнемане“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, по отношение на нашето предложение за допълнение на ал. 2 на чл. 138 мотивите ни са следните.
В рамките на тримесечния срок, установен с разпоредбата, съществуват едномесечен срок за проверяваното лице и едномесечен срок за директора на териториалната дирекция, но заедно с това и административен срок за изпращане и получаване на доклада на директора от Комисията и анализирането му за вземане на решение за предявяване на бъдещ иск, както и технологичен срок от вземането на решение за образуване на производството и налагане на обезпечителни мерки до уведомяването на проверяваното лице и явяването му за запознаване с материалите.
Практически проверяваните лица използват всички законови възможности да отложат явяването си, да удължат запознаването с материалите с дни и да представят възражения възможно най-късно, така че да не оставят реална възможност на органите на Комисията да проверяват твърденията им в представените доказателства.
С дисциплинирането на проверяваните лица сегашното положение това да става в рамките на един-два дни ще бъде променено. Ето защо логично е текстът на разпоредбата да се промени така, че срокът за подаване на възражение и представяне на доказателството в тази фаза на производството да стане преклузивен. В против случай практиката да се представят от проверяваните лица в последните дни от тримесечния срок, така че да бъдат приети или отхвърлени без проверка, или с формално извършена такава, ще продължи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение във връзка с чл. 137.
Предлагам в чл. 137, т. 1 думите „третите лица“ се заменят с „лицата“. Мотивите са ни правно-техническа редакция на чл. 137 и всъщност т. 1 да стане „лицата по чл. 143, 144, 145“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, други изказвания? Не виждам други изказвания.
Подлагам на гласуване редакционната поправка за чл. 137, направена току-що от госпожа Александрова: в чл. 137, в т. 1 да отпадне „третите“ и да остане само „лицата по чл. 143, 144 и 145“.
Гласували 93 народни представители: за 72, против 5, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Гласували 91 народни представители: за 11, против 10, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията членове от 137 до 140 включително, наименованието на Раздел трети и членове 141 и 142.
Гласували 101 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По чл. 143 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 143, т. 2 думите „или са могли да предполагат“ се заличават“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144.
По чл. 145 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 145, ал. 1 думите „или от обстоятелствата са могли да предположат“ се заличават“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 146.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 150.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151.
По чл. 152 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 152 ал. 3 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 152.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания. Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители в чл. 143.
Гласували101 народни представители: за 6, против 45, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Гласуваме неподкрепеното предложение от Комисията на народния представител Мустафа Карадайъ в чл. 145.
Гласували 100 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за чл. 152.
Гласували 104 народни представители: за 7, против 45, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията членове от 143 до 152 включително.
Гласували 100 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 19.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел IV – Производство пред съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV.
По чл. 153 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
В чл. 153 се правят следните изменения:
„1. В ал. 1 думите: „от последния акт по налагане на обезпечителните мерки“ се заличават.
2. Алинея 5 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153.
По чл. 154 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев:
„В чл. 154, ал. 1 думата „предявява“ се заменя с „предявяват“ и след нея се добавя „конститутивен и“ и се създава изречение второ: „Исковете по предходното изречение се предявяват и разглеждат в рамките на едно производство“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155.
По чл. 156 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
„В чл. 156 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 4 думите: „или са могли да предполагат“ се заличават“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато законните срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация по чл. 38, ал. 1 от ДОПК са изтекли, обстоятелствата по тях се доказват от ищеца“.
3. Алинея 6 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 156.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 157.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 158.
Комисията подкрепа текста на вносителя за чл. 159.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Нашето предложение по чл. 154, ал. 1 е мотивирано от следното: с предлаганата промяна ще се избегне съществуващото положение да се иска отнемане на имущество с осъдителен иск. Няма пречка за предявяване на обективно съединени искове. С осъдителен иск Комисията ще може да претендира не само налично или преобразувано имущество – отнемане с конститутивен иск, но и парични средства, получени без основание, тоест получени без основание от трети лица по банкови сметки или внесени по банкови сметки от проверяваните лица и в последствие изтеглени.
Към настоящия момент този вид имущество попада извън обхвата на Закона, тъй като по-голямата част от съдилищата го третират като неналично и непреобразувано, поради което и не го присъждат на държавата.
Доколкото е на лице разпоредбата на чл. 151, то тя е недостатъчна поради константната съдебна практика, че не може да се отнема парична равностойност на пари. С оглед целта на новия Закон да се противодейства на корупцията от съществено значение е дали държавата ще бъде снабдена с правно основание да претендира такива суми, тъй като на практика това са средства, получени като подкуп или от незаконна дейност. Разбира се, налице са и други хипотези: държавата не може да отнеме доходите на наркодилърите, чиито клиенти са им превеждали или внасяли пари по банковата сметка, тъй като те са ги изтеглили и съдилищата приемат тези суми като неналични. Ако успоредно с един изрично посочен конститутивен иск държавата е снабдена и с правото да иска от съда да осъди ответниците да заплатят съответната парична сума в равностойностна, получени без правно основание доходи, то това може да даде и ще даде инструмент на новия антикорупционен орган, с който да се противодейства, особено в случаите, когато проверяваните лица са реализирали по същество едно успешно вещно укривателство. В този случай укритото няма да бъде възможно да им се отнеме, но те вече ще могат да бъдат осъждани за неговата равностойност и ще бъдат длъжници в изпълнителното производство.
Предложено е допълнение, че исковете се предявяват от Комисията и се разглеждат от съда в едно производство, за да се предотврати възможността от разделянето на исковете и разглеждането им поотделно или последователно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители в чл. 153.
Гласували 98 народни представители: за 11, против 44, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Християн Митев в чл. 154.
Гласували 98 народни представители: за 14, против 18, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители в чл. 156.
Гласували 115 народни представители: за 15, против 43, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията наименования на Раздел IV и от чл. 153 до чл. 159, включително.
Гласували 110 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Глава тринадесета – Управление на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки. Управление на отнетото имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава тринадесета.
„Раздел I – Управление на обезпеченото имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване наименованието на Глава тринадесета, наименованието на Раздел I, както и текстовете на чл. 160, чл. 161, чл. 162, чл. 163, чл. 164.
Гласували 112 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Раздел II – Управление на отнетото имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168.
„Глава четиринадесета – Електронни регистри“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четиринадесета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 169.
По чл. 170 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В чл. 170, ал. 2 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 170.
Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
Създава се нова Глава петнадесета със заглавие: „Отговорност“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„1. Създава се нов чл. 171:
„Чл. 171. Всяко лице, претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по този закон, извършени при или по повод на правомощията или службата им, може да предяви иск за обезщетение срещу държавата при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“
2. Следващите глави и членове се преномерират.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изказване ли имате?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да.
Правя редакционно предложение, уважаеми господин Председател.
В чл. 168, ал. 5 думите „подзаконов нормативен“ се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ: в чл. 170 ал. 2 отпада – предложението не е подкрепено от Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 11 против 39, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за създаване на нова Глава петнадесета със заглавие „Отговорност“.
Гласували 109 народни представители: за 25, против 37, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за създаване на нов чл. 171.
Гласували 103 народни представители: за 12, против 15, въздържали се 76.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка в чл. 168 така, както е направена.
Гласували 107 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 24.
Редакционната поправка в чл. 168 е приета.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II, чл. 165, чл. 166, чл. 167.
Гласували 103 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Гласуваме чл. 168 с редакционната поправка.
Гласували 105 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Глава четиринадесета, с наименованието на Главата, чл. 169 и чл. 170.
Гласували 98 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, господин Председател.
„Глава петнадесета – Административнонаказателни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава петнадесета.
По чл. 171 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Янев, Емил Димитров и Явор Нотев. (Реплики: „Оттегляме го.“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Оттеглено ли е предложението? Да. (Реплики.)
Текстовете са оттеглени.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 171.
По чл. 172 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев, оттеглено преди малко.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 172.
По чл. 173 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Янев, Емил Димитров и Явор Нотев, оттеглено преди малко.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173.
По чл. 174 има предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174:
„Чл. 174. (1) Лице, заемащо висша публична длъжност, което не декларира или невярно декларира обстоятелство, което е длъжно да декларира по този закон, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв., освен ако не е предвидено по-тежко наказание.
(2) За нарушението по ал. 1 лицата по § 2, ал. 1 се наказват с глоба в размер от 300 до 1 000 лв.
(3) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а за лицата по § 2, ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 2000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: До тук, ако обичате.
Гласуваме Глава петнадесета, наименованието на Глава петнадесета и чл. 171, чл. 172, чл. 173, чл. 174 по редакция на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, господин Председател.
По чл. 175 има предложение от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители – в чл. 175, ал. 1 и 2 отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 175.
По чл. 176 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 176 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177, който става чл. 176.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 178, който става чл. 177.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 179, който става чл. 178.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля, направете редакционното предложение.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, правя редакционно предложение:
„В чл. 177 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.“
Мотивите ни за това редакционно предложение са във връзка с изменението, което се налага, поради приемане на предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за отпадане на ал. 1 в чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното в чл. 175 предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Предложението е в чл. 175 ал.1 и 2 да отпаднат.
Гласували 98 народни представители: за 13, против 43, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, направена в чл. 177, който става чл. 176.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ за отпадане на чл. 176; чл. 177, който става чл. 176, с редакционната поправка; чл. 178, който става чл. 177; и чл. 179, който става чл. 178.
Гласували 90 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Правя редакционно предложение в чл. 179, който току-що гласувахме: след думата „глобите“ да се добавят „и имуществените санкции“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение за чл. 179, който току-що приехме.
Гласували 97 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 19.
Редакционната поправка в чл. 179, който става чл. 178, е приета.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„Допълнителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 1 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 2 навсякъде думите „за придобиването на които е установен законен източник“ се заличават.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Имущество“ са пари и всички парично оценими права върху материални и нематериални активи по смисъла на Закона за счетоводството.“
3. В т. 13 накрая се добавя „при стриктно спазване правото на защита на засегнатите лица и недопускане на риск от несправедливост, като се прилагат такива принудителни мерки, които засягат в най-малка степен правата на лицата, ако и така се постигат целите на закона“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
По § 2 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев:
„Параграф 2 отпада, като номерацията на параграфите се променя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Направете редакционното предложение за § 2.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, правя редакционно предложение: в § 2, ал. 10 думите „чл. 177“ да се заменят с „чл. 176“.
Правя това редакционно предложение, поради отхвърлянето на чл. 176 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители за § 1.
Гласували 101 народни представители: за 7, против 49, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев...
И двете предложения ли са оттеглени? Да.
Подлагам на гласуване направената редакционна поправка в § 2, ал. 10.
Гласували 100 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване названието на подразделението „Допълнителни разпоредби“; § 1; и § 2 с направената редакционна поправка в ал. 10.
Гласували 97 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
По § 6 има предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
По § 7 – предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев – оттеглиха го току-що.
Предложение от народния представител Иван Валентинов Иванов:
„В § 7 се създава ал. 6:
„(6) В срок до три месеца от датата на попълване на състава на Комисията, председателят на Комисията да предприеме действия за провеждане на конкурс за избор на главен секретар.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване предложение на народния представител Иван Валентинов Иванов – в § 7 да се създаде ал. 6.
Гласували 101 народни представители: за 13, против 49, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, а също така § 3, § 4, § 5, § 6 и § 7.
Гласували 100 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: До тук.
Моля, направете редакционната поправка за § 15, доколкото разбрах. Нали така?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение:
„В § 15 накрая думите „и директорите на териториални дирекции“ да се заличат.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване направената редакционна поправка за § 15.
Гласували 98 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Гласували 98 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Параграф 21. Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: До тук да гласуваме.
Имате редакционна поправка – заповядайте, направете поправката.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя редакционна поправка:
„В § 20 да се направят следните изменения и допълнения:
Да се създаде нова т. 1:
„1. В чл. 36, ал. 6, т. 5 думите: „Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. точка 1 става т. 2 и в нея буква „б“ думите „по реда на“ се заменят с „по реда, определени в“;
3. точка 2 става т. 3;
4. създава се т. 4:
„4. в чл. 226, ал. 1, т. 14 думите „Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“
5. точка 3 става т. 5 и се изменя така:
„5. В § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „§ 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Подлагам на гласуване току-що направената редакционна поправка и допълнение в § 20.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 16.
Редакционната поправка в § 20 е приета.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 19, 20, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30.
Гласували 101 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
Параграф 38.
Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: До тук да гласуваме, предлагам.
Имате изказване ли?
Имате думата за изказване, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам само да обърна внимание на § 38, който предвижда промени в Закона за специалните разузнавателни средства. По-рано днес говорихме по този въпрос защо и как ще се ползват. Тук е уредено кой ще може да прави искането. Обръщам внимание, че така, както ни е предложен Законът, искане за ползване на специални разузнавателни средства, както и за боравенето на събраните чрез тях данни няма да се прави от Комисията, нито от председателя й, а от специалната дирекция по прословутата вече Глава девета. Тоест тази дирекция, която ще може да иска това нещо и да се ползва от него, се явява като абсолютен самостоятелен орган, тъй като нито правомощията на Комисията, нито в правомощията на председателя на Комисията е предвидено какъвто и да е начин на контрол върху това действие и в задачата се пита: кога тази дирекция ще информира съответно колегиалния орган или председателя на Комисията за това че е използвала или е поискала да ползва специални разузнавателни средства, кой ще решава спрямо кого да се поиска това нещо и спрямо кого – не? Всички гаранции, които иначе Законът се е опитал да създаде за някаква публичност на процедурата, за някаква колегиалност в органа, за да се избегне едноличието, всъщност по отношение на специалните разузнавателни средства няма да имат никаква стойност, тъй като директорът на дирекцията ще действа в доста широка оперативна самостоятелност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! Моята реплика е в следното. А сега тази дирекция може ли да бъде заявител по смисъла на Закона за специалните разузнавателни средства според Вас? При всички положения на въпроса: „Кой ще наблюдава, контролира и разрешава?“, моля да съобразявате, че това е съдът. Съдът разрешава използването на специални разузнавателни средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Искате ли дуплика, господин Зарков?
Заповядайте!
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, благодаря за репликата. Не според мен, а според Закона териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавната агенция „Национална сигурност“ могат да правят такова искане.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Могат! Могат!
КРУМ ЗАРКОВ: Само че те работят друга работа.
В т. 4, която ние отменяме, на чл. 2 на Закона за ДАНС е записано, че те противодействат на корупцията и участват в наказателното преследване, ако не се лъжа.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): И сега участват.
КРУМ ЗАРКОВ: Не, сега няма да участват – това е голямата разлика.
Спомняте си, ние също бяхме представили законопроект. Ние там бяхме предвидили такива правомощия, но в коренно различна логика. Тези правомощия имат смисъл, когато са в наказателното преследване и никакъв смисъл извън него.
Освен това въпросът тук е друг. Естествено, че съдът ще разреши дали ще има, или не, но кога и срещу кого да се поиска – ако ще правим колегиален орган, най-логично би било този колегиален орган да има думата. Опитвам се да демонстрирам и чрез този текст, че това е орган в органа – самостоятелна дирекция, която ще гони собствената си писта така, както ще се гони направлението конфликт на интереси и отнемане на имущество. Нищо единно няма в този единен орган. А пък тук става и опасно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Зарков.
Други изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.
Гласували 107 народни представители: за 80, против 13, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
По § 47 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56:
„§ 56. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. …) в § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61.
По § 62 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.
По § 65 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.
По § 67 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя редакционни предложения:
Първо, в § 57 думата „установяване“ да се замени с „разкриване“.
В § 59 навсякъде думата „установяване“ да се замени с „разкриване“.
В § 60 се правят следните изменения и допълнения:
„1. създава се нова т. 1:
1. В чл. 29в, ал. 2, думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
2. Досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.
3. Създава се т. 4:
4. Навсякъде в Закона думите „чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.“
В § 65 да се създаде т. 5 със следното съдържание:
„5. В чл. 411а, ал. 1, т. 4, б. „е“ думите „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Прекратяваме разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текстът на § 56, предложен от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 24.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване редакционните поправки на параграфи 57, 59, 60 и 65, представени от госпожа Александрова в нейното изказване.
Гласували 114 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 22.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текстът на параграфи 39 до 67 включително с текста на приетите току-що редакционни поправки.
Гласували 111 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 22.
Предложението се приема.
Процедура?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря на всички народни представители за това, че днес приехме антикорупционното законодателство, което беше един от ангажиментите както на българското правителство, така също и на парламента, за да може действително да отговорим на очакванията и на препоръките на Европейската комисия.
Въпреки различията и сблъсъка, който имахме по време на целия дебат, искам да благодаря и на колегите от БСП, които участваха в дебата. Разбира се, приехме текстове, които ще могат да дадат по-голяма ефективност в борбата срещу корупцията. Смятам, че това ще бъде част от изпълването на нашето законодателство със съдържание, което съответства на потребностите и желанието на българските избиратели, и същевременно на Европейската комисия.
Благодаря Ви и се надявам, че това беше един много ясен знак, че изпълняваме препоръките и сроковете – до края на годината да имаме антикорупционно законодателство. Благодаря Ви, колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Процедура – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ползвам подобна процедура.
Имахме различия, но Законът е приет. Хубаво е, че ще се изпълняват препоръки, но е време за резултати и ние ще сме тук след няколко месеца, за да Ви попитаме: къде са тези резултати? Ако тях ги няма, това ще е и заради този Закон. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Колеги, с това завършваме работата си за днес.
Следващото заседание е от 9,00 ч. на 21 декември 2017 г.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,50 ч.)Председател:
Цвета Караянчева
Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери Жаблянов
Секретари:
Александър Ненков
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ