Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 21 декември 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
21/12/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро, колеги!
Имаме кворум – откривам заседанието. (Звъни.)
Колеги, съобщения.
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме внесения от нас на 19 декември 2017 г. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 754-01-89, внесен на 19 декември 2017 г. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители.“
В Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена с писмо с вх. № 724-00-17 от председателя на Сметната палата, в което са посочени съответни промени в нея. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с първа точка за днес:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г.
Имаме внесен Законопроект, подписан от председателите на всички парламентарни групи. Няма доклад.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря на всички председатели на парламентарни групи за вчерашния Председателски съвет, където се постигна политически консенсус за точката, която да разгледаме като първа в днешното заседание – отмяна на § 6.
Смятам, че ако продължим този политически консенсус, днес можем да направим и първо, и второ гласуване, и действително да успокоим и пациентските организации, и онкоболните, и ние политиците да бъдем доста по-смирени в една изключително чувствителна тема за обществото.
Благодаря на всички за разбирането, че днес като първа точка имаме гледането за отпадането на § 6 в Здравноосигурителната каса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Реплики към изказването на господин Цветанов? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожо Джафер, заповядайте.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На път сме да сложим край на една сага, която продължи близо два месеца. Приехме решение, което просъществува в публичното пространство един уикенд и предизвика много вълнения. На път сме да направим абсолютен прецедент с отмяна и актуализация на бюджет на Здравната каса на следващия ден след обнародването му в „Държавен вестник“ – безпрецедентно, с подписите на председателите на всички парламентарни групи.
Готови ли сме обаче да направим изводите от това, което ни се случи – всички заедно, във връзка с това решение?
Какво направихме ние? – Приехме противоконституционен текст. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Накарахме изпълнителната власт да пристъпи към действия, за да изпълни това решение, използвайки и прекрачвайки други законови текстове на действащото законодателство, защото нямаше как изпълнителната власт да изпълни това решение. Създавайки шест комисии, нямаше как да не престъпи действащото законодателство, защото трябваше да спази Закона за обществените поръчки, и в края на краищата цените, които трябваше да се плащат за така наречените „нови молекули“, щяха да бъдат много по-високи от тези, които биха били постигнати от Националната здравноосигурителна каса.
Чий интерес щяхме да защитим? Нямаше да защитим интереса на пациентите. Нямаше да постигнем никакви фискални резултати и щяхме да ощетим бюджета на Здравната каса и на публичните средства въобще.
Има обаче много важен момент, който Вие наистина пропуснахте, нищо, че няколко пъти споменахме от тази трибуна, че този проблем ще възникне. Сега възможността е от резерва на Касата да се финансират тези дейности, това плащане. Само че, помните ли, че резервът на Касата от 10% го направихте 3%? И не само че го направихте 3%, от там взехте още пари на второ четене и ги разпределихте от тези 3%, и там в момента има не повече от 80 милиона. Ако действително сумата, която трябва да се плати, е 50 милиона, ние имаме бюджет на Здравната каса за следващата година, без още да е влязъл в сила, който е на санитарния минимум. Отново ще поставим хората, които ще трябва да вземат и приложат това решение, в много трудна ситуация.
Народното събрание трябва да си дава сметка, че с всяко наше решение и гласуване ние задействаме механизъм – други институции, държавата да приложи тези действия, и винаги има ефект. В случая ефектът щеше да бъде директно върху живота и здравето на хората.
Дано Народното събрание, постигайки „консенсус“, да извлече поуки от това, което ни се случи на всички. Не можем да говорим за консенсус тогава, когато е допусната грешка и трябва да замажем последиците от тази грешка. Консенсусът трябва да се постига тогава, когато се вземат решенията, когато се обсъждат и когато преценяваме какъв ще бъде ефектът върху фиска и върху живота на хората.
С тези думи ще завърша своето изказване и ще призова за повече разум и за консенсус преди важните решения, защото е важно за всички ни – и за нас, като представители на политическите сили, и за хората, върху чийто живот пряко рефлектират нашите решения. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Джафер.
Реплики към изказването на госпожа Джафер?
Заповядайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги, госпожо Джафер! Миналия път си позволих да се обадя от позицията на пациента.
Много хубави християнски празници наближават и отново да се правят такива внушения, пак Ви казвам, не си играйте със здравето на хората! Идват хубави празници.
Разбира се, че всички тук са заинтересовани за живота и здравето на всички онкоболни. (Реплики от ДПС.) Спрете да правите преди Коледа политика от всичко, особено от болните хора! Не е християнско. Да, ще има пари за всички. Едно смирение е необходимо! Последния ден от парламента да си играете отново на политика, мисля, че минавате границите по празниците. Ще има пари за всички болни. Разбрахте го! Какво повече от това?! Ако е крачка напред, то е в името на хората, ако е крачка назад, пак е в името на хората. Какъв е проблемът днес да дебатирате отново преди празника, да има едва ли не политическа – да не казвам думата.
Хубав празник на всички! Да сте живи и здрави! Нека се помолим на празника за здравето на всички хора, които са хванали тази ужасна, неприятна болест! Дайте за здраве да говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Рашидов.
Втора реплика?
Дуплика ще има ли, госпожо Джафер? Не.
Изказване – заповядайте, проф. Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С основание се вълнувам от днешното решение, което ще вземем всички заедно. Искам да изразя от името – и своето лично, и на цялата ни парламентарна група, позитивно, рязко позитивно отношение към този консенсус, който се постигна.
Искам да Ви кажа като лекар, който е преживял целия си живот сред най-тежката патология – деца с онкологични заболявания, че тогава, когато започнах своята кариера, и влязох между тези деца с голи глави и майките като свещи изгаряха пред тях, тогава беше въпрос само на време да стигнем до фаталния край.
Само за 30 години световната медицина превърна това поле от поле на хора без всякаква надежда, в поле на хора, които могат да се върнат съвсем нормално в живота. И днес всички ние даваме този шанс в навечерието на най-светлия празник Коледа.
Предлагам всеки от нас да преосмисли своята визия и да се обърнем с лице към проблемите на българското здравеопазване, тъй като проблемите за иновативните лекарствени средства са само част от големия пъзел на здравеопазването. Ние оставаме с протегната ръка с нашето предложение за сериозна професионална дискусия, която би извела българското здравеопазване на необходимото за нашата държава ниво. Благодаря Ви, госпожо Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, проф. Михайлов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания има ли?
Госпожо Нинова, заповядайте за изказване. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви за тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбира се, благодаря на всички, които подписаха предложението, и на депутатите, които стоим зад това предложение, да бъде променено Решението на Народното събрание по отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Има обаче нещо, което ме безпокои, дори от изказването на Вежди Рашидов, че подхождате към тази промяна не като осъзнаване на направена грешка, а като на промяна, наложена под натиск от обществено мнение, от опозиция и така нататък.
Мисля, че правилното отношение би било – няма страшно в това, да се каже: „Да, направихме грешка, ще я коригираме“, вместо да продължаваме с обвиненията, че един или друг употребява хората, болестите им и така нататък.
Мисля, че днес е хубав ден, защото се възстановява една справедливост – всеки български гражданин да има достъп до здравеопазване.
Освен думата „справедливост“, която днес възстановяваме в парламента, мисля, че има и още една важна, която трябва да отбележим, и тя е „ред и правова държава“. Отвън изглежда, че и този път премиерът еднолично е решил въпроса. Много пъти от тази трибуна сме критикували премиера за това, че подценява парламента, че го обижда и нарушава принципите на парламентаризма и на парламентарната република – дори за такова изказване съм била гонена от залата. Но искам да Ви уверя, че в случая днес, освен за справедливостта, правим една положителна стъпка и към възстановяване на парламентаризма в България. Защото, когато разговаряхме с премиера, той имаше намерение да заобиколи Решението на парламента и да го реши еднолично с комисии, с допълнително финансиране от Министерския съвет, в противоречие със Закона за бюджета на Здравната каса.
Хубаво е, че в крайна сметка се стигна до решението въпросът да се върне там, откъдето е тръгнал и където трябва да се реши – в българския парламент, а не от изпълнителната власт и еднолично.
Затова смятам, че днес правим добра стъпка и към възстановяване на парламентаризма и правовата държава.
Има обаче и още една дума за днес освен „справедливост и ред“ и тя е „урок“. Урок за всички ни, но и най-вече за 126 души в тази зала, че не бива да се гласува механично нещо, което е спуснато отнякъде, че трябва да работим с аргументи, че трябва да чуваме тези групи хора, заради които решаваме проблеми и сме тук. Това е смисълът на днешното заседание.
Може отвън да ни обвиняват, може да изглежда нелогично, може да изглежда непоследвателно, но днес поправяме една грешка и думите за днешния ден, поне за мен, са: справедливост, ред и урок, да не правим подобни неща от тук нататък. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Нинова, в началото, когато взех думата, казах: „Нека всеки един от нас да бъде максимално смирен и нека в изказването да няма този политически заряд, който може пак да ни противопостави“. В момента Вие отново пак целите да се върнем в това поле, за което казахте, че трябва да излезем от него – полето на противопоставянето. Затова нека да не казваме, че е било взето едноличното решение от премиера, за да може да се направи нещо. Всички ние знаем, че има изтичане на средства по тема „Здравеопазване“ и всички ние знаем, че има корупция там, където има най-големите предизвикателства, където се разходват най-много средства на българските граждани. И точно затова ние бяхме предприели един подход, за да може действително със създаването на тези комисии, с подзаконовата нормативна уредба да дисциплинираме и да създадем по-добър ред, но в никакъв случай да не бъде за сметка на лечението на онкоболните или за всички тези, които се нуждаят от лечение. И това беше пълна гаранция, която беше дадена от министър Ананиев.
В момента обаче от всички тези разговори, които проведохме през последните няколко дни, единственото към което сме се стремели, е да постигнем този политически консенсус и нито една политическа сила да не се заиграва със страховете на хората. Повярвайте, много по-добре е да минем на гласуване и във времето ще имаме необходимия дебат, който ще трябва да се води между всички парламентарни групи и експертите, за да може действително да създадем тази среда и тази тема „Здравеопазване“ да бъде актуална за всички нас, политиците, и за всички тези, които имат пряко отношение като контролни функции в сферата на здравеопазването и за източването на средствата на българския данъкоплатец.
Затова, колеги, нека действително да прекратим този дебат и да минем към гласуване, защото от вчерашния политически консенсус бях изключително впечатлен от това, че всяка една парламентарна група, представлявайки се със своя председател на Председателския съвет, единодушно се подписахме под текстовете, за което благодаря и още веднъж го потвърждавам. (Реплики от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Нека да минем към гласуване и да можем действително да успокоим всички тези, на които под една или друга форма ние, политиците, им създадохме допълнителни страхове. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Какво учудващо има в това, че правя реплика на госпожа Нинова? Имам правото – правя я.
Преди всичко искам да кажа, че точно заради това, госпожо Нинова, че някой в залата не разбра, че Вие казахте следното: „Отвън изглежда, че премиерът е наредил“.
Благодаря ти, братко Вежди, за това, което направи за мен тази сутрин. (Реплики от ГЕРБ.)
Да, тя цитира господин Рашидов.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Къде е репликата? (Шум и реплики в ГЕРБ.)
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Господин Лазаров, моля Ви, нека да бъдем наистина смирени и възпитани преди празника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в диалог със залата, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Бих искал, уважаема госпожо Председател, да Ви запозная с едно писъмце на едно детенце, (шум и реплики в ГЕРБ) което е написало така, и да благодаря на всички от ляво и от дясно:
„Уважаеми господин Велков, аз съм Светлин Георгиев и имам аутизъм. Искам сам да мога да взимам решения за живота си. Моля, приемете закона, който ще ми позволи това.
Весели празници!“
Благодаря от името на Светлин Георгиев за това, че проявихте и Вие разбиране. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Не разбрах само кой беше употребен 21 Благодаря Ви, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков.
Трета реплика ще има ли?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, моята реплика към госпожа Нинова е в следното. Тъй като тя беше провокирала да си съревноваваме дипломите, искам да й поставя въпроса да направи сравнение между генерични лекарствени средства и непатентни международни наименования. Искам също така в това сравнение да опитате да дадете отговор защо непатентните лекарствени средства не са патентовани? Защо не е завършила процедурата по тях? (Реплика от народния представител Нигяр Джафер.)
Искам също така да поемете ангажимент да декларирате, че Вашата позиция е формирана свободно и изцяло съобразно аргументите, които сърцато тук защитавате, че няма никакво влияние от други интереси. Тоест провокирам Ви за декларация по чл. 137 от Правилника. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уви, за съжаление, не съм била права, че сме постигнали съгласие и не съм била за третата думичка – „урок“. Вие не сте си научили урока, колеги. Последното изказване ми дава основание да го кажа. Не сте научили урока, че сгрешихте, а отново говорите за употреба на страховете на хората, за конфликт на интереси – декларирам, че нямам такъв, разбира се, и че свободно съм взела решението, когато съм се обадила на премиера. Но това, че се държите по този начин, означава че при друга ситуация, ако няма натиск от обществото, ако няма натиск от опозицията, Вие отново ще вземете подобно грешно решение. Това бе безпокои. Очевидно това деклариране на национално съгласие, поне от Ваша страна, ми изглежда привидно.
Казвате, че сме употребили страховете на хората. Питам Ви бе, колеги в политиката, когато настоявахме да се платят заплатите на работници, на които работодателите не са плащали три месеца, употребявахме ли страховете на тези хора, че няма да си получат заплатите? Когато предлагахме преизчисляване на пенсиите, употребявахме ли пенсионерите за това, че искаме да имат адекватни пенсии на съвременните условия? Ами, ако давате тези аргументи в политиката, това означава да не представляваме никого в тази зала. Ако при всеки поставен проблем – на млади семейства, кажете: „Вие употребявате младите“; при болните – „Вие употребявате страховете им“, да ставаме и да си ходим.
Ако казвате, че в този парламент не трябва да се прави политика – ние затова сме тук, да правим политика. Всеки от нас представлява определени групи хора, които са го изпратили тук, защото са му повярвали в програмата, в ангажиментите, в обещанията.
Казали сме: „Ще защитаваме бедни, слаби, болни“. Ето, правим го. И аргументът: „Правите го, защото се заигравате със страховете“ е абсурден. Аргументът би трябвало да бъде, пак казвам: „Човешко е, сгрешили сте“. Да, сгрешили сме, осъзнаваме го, дайте да го поправим това национално съгласие.
Здравеопазването е тема, която изисква национално съгласие и имате нашето. От тук нататък говорим за нов модел на здравеопазване, защото очевидно този не работи. Колкото и пари да наливаме в него, той дава дефекти, не подобрява качеството на здравеопазването. Дайте да спрем с това противоборство, абсолютно неаргументирано по тази тема и да седнем заедно да изработим новия модел на здравна система в България с една-единствена цел – всеки българин да има достъп до бързо, качествено и ефективно здравеопазване. Толкова ли е сложно това? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, преди известно време една част от залата гласувахме, подкрепяйки едно решение, друга част от залата гласуваха, подкрепяйки друго решение. Моята мотивация за днешното ми гласуване бих искал да обясня накратко с един медицински пример.
Всички ние сме страдали от главоболие. Когато искаме да се освободим от главоболието, прибягваме към някакво хапче, което ни освобождава от главоболието. Това хапче има някаква съставка и тази съставка за това хапче е константа и никога не се променя. Само че на едни хора им минава главоболието от това хапче, на други хора не им минава. Понякога на тези, на които им минава главоболието от това хапче, им минава веднага, понякога – след няколко часа, понякога им е необходимо и второ хапче.
Какъв е изводът? Че не хапчето лекува главоболието. Има някаква друга тайнствена вътрешна съставка, която не произлиза от хапчето, а произлиза от онзи, който взема хапчето. Така че за мен е много важно каква е мотивацията на всеки един от нас, вярата, когато взимаме решение.
Аз гласувах предния път за мораториума, подкрепяйки го, защото вярвам, че това щеше да доведе до по-добро здраве за тези, които се нуждаят. Сега отново ще гласувам с вярата за здравето за хората и за това те да имат необходимите условия, за да постигнат здравето, което желаят, отхвърляйки мораториума. Няма значение какво е решението, важно е какво е намерението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сираков.
Реплики към изказването на господин Сираков? Няма реплики.
Други изказвания има ли? Не виждам други изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. – вносители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Албена Найденова и Волен Сидеров на 20 декември 2017 г.
Колеги, имаме проблеми със системата за гласуване.
Успяха ли всички да гласуват? Да.
Гласували 197 народни представители: за 197, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от ГЕРБ, „БСП за България“ и „Воля“.)
Заповядайте, господин Кирилов, за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение за процедура по чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника. Тъй като на първото обсъждане на този Законопроект не беше заявено, че ще се правят предложения за изменение или допълнение в приетия на първо четене текст, а и гласуването показа абсолютен консенсус, правя предложение за преминаване на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Гласуваме така направената процедура от господин Кирилов.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, ще прочета Законопроекта за второ четене.
„Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
§ 1. Параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба.
Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 192 народни представители: за 192, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ.
Вносител е Министерският съвет на 10 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.
Заповядайте. (Председателите се сменят.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, госпожо Станева.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ СТАНЕВА: Господин Председател, уважаеми колеги! Процедура на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – моля в залата да бъде допусната госпожа Амелия Гешева – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в залата.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля, поканете заместник-министъра.
Госпожо Станева, продължете с представянето на текста на Законопроекта, моля.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ СТАНЕВА: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“
„Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 има предложение на народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция в § 1:
„§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, определени с наредбата по ал. 1 относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.”
(3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона и текста по § 1, който беше представен като предложение на Комисията, в редакцията на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ СТАНЕВА: „Преходни разпоредби“.
Предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
„Заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на наименованието на подразделението, предложена от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ СТАНЕВА: По § 2 има предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този Закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста на § 2, предложен от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ СТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Имате думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да направя една редакционна промяна и § 3 да звучи така:
„§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този Закон Министерството на културата осигурява условия за приемане по електронен път на документите, които се изискват по чл. 10.“
Просто по „електронен път“ да мине отпред. Благодаря.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Не е лошо предложението. Това е добро предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики? Няма реплики.
Изказвания? Няма изказвания.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Недялков за промяна в текста на вносителя на § 3.
Гласували 92 народни представители: за 26, против 1, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя на § 3, който Комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Благодаря, госпожо Станева.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, № 702-01-36.
Внесен е от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. и приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.
Госпожо Атанасова, Вие ли ще представите?
Моля, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 23 ноември 2017 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като предлага следните редакции:
„1. В чл. 106, ал. 3 накрая се добавят думите „спрямо претърпяната вреда“.
2. В чл. 107, ал. 1 думите „на нарушителя“ се заличават.
3. В чл. 109, ал. 2, т. 2 думите „на ответника“ се заличават.
4. В чл. 111, ал. 2, изречение второ преди думата „Нова“ се добавя „По време на производство пред комисията давност не тече, като“.
5. Чл. 113 се изменя така:
„Определяне размера на вредите
Чл. 113. (1) По искане на съда комисията в рамките на своята компетентност му оказва съдействие във връзка с определяне размера на вредите, когато това е необходимо за защита интересите на увреденото лице.
я(2) До доказване на противното се предполага, че картелът причинява вреди.
(3) Ако се установи, че ищецът е претърпял вреди, съдът присъжда обезщетение по реда на чл. 162 от Гражданския процесуален кодекс, дори когато, въз основа на наличните доказателства, е невъзможно с точност да се определи размерът на причинените вреди.“
6. В чл. 115, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Без да се засяга правото на обезщетение в пълен размер, когато съизвършител е малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, то носи отговорност единствено пред своите преки и непреки купувачи или доставчици, когато:“
7. В чл. 117, ал. 2 думите „или категории от доказателства“ се заличават, а в ал. 6 думата „дава“ се заменя с „може да даде“.
8. В чл. 118, ал. 4 и 5 думата „категории“ се заличава, а ал. 8 отпада, като ал. 9 става ал. 8.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който Комисията подкрепя и текста на § 1, който беше представен като текст на Комисията в същата редакция.
Гласуваме и текста на вносителя по § 1, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 3 Комисията подкрепя текста на вносителя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще подложа отново на гласуване текста на § 2, който беше представен като предложение на текст на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, като в т. 1 буква „б“ отпада, а буква „в“ става буква „б“ и в нея в т. 32 преди думата „допустими“ се добавя „независимо от източника им“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 3, представен като текст на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
„Преходна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласуваме текста на вносителя за § 4, който Комисията подкрепя.
Гласуваме текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Приема се. С това завършваме.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ.
Разпределен е с разпореждане № 750-01-194 на председателя на Народното събрание от 31 октомври, обсъждан е за първо гласуване.
Господин Попов, моля заповядайте за представяне.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура в залата да бъде поканен заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов за тази и за следващата точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението за допускане в зала на заместник-министъра на отбраната.
Моля, квесторите, бихте ли помолили народните представители да влязат в залата!
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Може ли да помоля за прегласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отлагаме гласуването. Ще прегласуваме.
Моля, поканете народните представители да влязат в залата. Гласуваме отново.
Подлагам на гласуване предложението за допуск в зала на заместник-министъра на отбраната.
Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Моля, поканете заместник-министъра на отбраната.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.

„ДОКЛАД
на Комисията по отбраната относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, разпределен с разпореждане № 750-01-194 на председателят на Народното събрание от 31 октомври 2017 г.

На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2017 г., Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, внесен от Министерски съвет на 31 ноември 2017 г.
Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната. Основната цел според вносителите на проекта е да бъде регламентирана хипотезата на установяване в Република България на постоянни структури на НАТО, каквито вече съществуват у нас. За да се приложат международните договори в сила за Република България и страната да изпълнява точно задълженията си по тях, е необходимо да се предприемат нормативни мерки, а именно – изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, който урежда влизането и пребиваването на въоръжени сили на територията на страната, а също така и отговорностите на националните органи по тяхното осигуряване.
В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Спас Панчев, Кольо Милев, Георги Андреев и Константин Попов. В изказванията си те подкрепиха необходимостта от Законопроекта. Бяха зададени уточняващи въпроси във връзка с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село; „ще се издават ли идентификационни карти и за транзитно преминаващи през територията на Република България въоръжени сили?“; „къде ще бъдат упоменати зависимите лица?“.
От името на вносителите разяснения направи госпожа Милена Маринова – началник на отдел „Международно право“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на отбраната. По отношение на въпроса за връзката на проекта на Законопроекта с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село тя поясни, че статута на силите на САЩ на българска територия е уреден с отделен акт, а именно Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.
По отношение на издаване на идентификационни карти на транзитно преминаващи през територията на Република България въоръжени сили, госпожа Маринова поясни, че предлаганите изменения и допълнения се отнасят само за военнослужещи и членове на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО на наша територия, както и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова завърши като посочи, че в предлаганите промени с ал. 4 на чл. 39 е предвиден ред за информиране на страната ни за цивилния компонент и зависимите лица, които придружават пребиваващите на наша територия военнослужещи.
Членовете на Комисията по отбрана заявиха, че при необходимост ще предложат текстове, с които да прецизират въпросите, отнасящи се до освобождаване от данък добавена стойност и по отношение на медицинското осигуряване на военнослужещите, цивилния компонент и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова отговори, че по отношение на данъчните облекчения се предвижда създаване на съвместна работна група между Министерството на отбраната и Министерството на финансите като въпросът ще бъде регламентиран в последващи документи. По отношение на медицинското осигуряване, въпросът е регламентиран с предлаганите изменения на чл. 33, но заяви готовност, от страна на вносителите, да обсъдят предложенията.
В последвалото гласуване участваха 20 народни представители: с 14 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“, Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, разпределен с разпореждане № 750-01-194 от 31 октомври 2017 г. на председателя на Народното събрание, внесен от Министерски съвет на 31 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Кой ще представи Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред?
Заповядайте, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2017 г.

На редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на гореспоменатия закон.
На заседанието присъстваха от Министерство на отбраната: Милена Маринова – началник на отдел „Международно право“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Клементина Денева – директор на Дирекция „Правна“.
От името на вносителя Законопроектът бе представен от Милена Маринова. В изложението си отбеляза, че предложените промени в постоянния Закона се регламентира установяването на територията ни постоянна структура – Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО, създаден в съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж на 28 август 1952 г., ратифициран със закон, приет от 39-то Народно събрание на 14 юли 2004 г., както и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, който е със статут на „международна военна организация“. Предлаганият проект осигурява изпълнението на поетите в рамките на НАТО задължения като страна домакин на структури на Алианса. Предлаганите изменения и допълнения в действащата нормативна база създават национална правна рамка за стриктно изпълнение на действащите международни договори, касаещи членството на Република България в НАТО, и уреждащи статуса на тези структури и техните членове, докато са на територията на страната, както и задълженията и отговорностите на националните ни органи по тяхното осигуряване. Законопроектът се отнася само до военнослужещи и членове на цивилния компонент от съюзнически или чуждя въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, намираща се на наша територия, както и придружаващите ги членове на семействата.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с гласа 14 „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Колеги, откривам разискванията по внесения за първо разглеждане Законопроект.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2017 г.
Гласували 92 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ПО КАСЕТЪЧНИТЕ БОЕПРИПАСИ И КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАБРАНАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО, СКЛАДИРАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРАНСФЕРА НА ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ И ЗА ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ.
Господин Попов, заповядайте за представянето на доклада.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:

„ДОКЛАД
на Комисията по отбраната относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2017 г.

На редовно заседание, проведено на 7 декември 2017 г., Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание разгледа за първо гласуване горепосочения Законопроект, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2017 г., разпределен с разпореждане № 750-01-214 от 28 ноември 2017 г. на председателя на Народното събрание.
Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание и направи кратко резюме на предлаганите изменения и допълнения.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение беше представен от името на вносителите от господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната.
С предлагания Проект на закон за изменение и допълнение се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността по разпореждането с отпадъчните продукти – взривни вещества и метали, и опаковките, получени при унищожаването на касетъчните боеприпаси на Въоръжените сили извън територията на Република България.
Конвенцията по касетъчните боеприпаси е ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 10 февруари 2011 г. и е в сила за Република България от 1 октомври 2011 г. Съгласно чл. 3, т. 2 от Конвенцията всяка държава – страна по Конвенцията, се задължава да унищожи или да осигури унищожаването на всичките си касетъчни боеприпаси възможно най-скоро, но не по-късно от 8 години след влизането на Конвенцията в сила за тази държава. За Република България срокът е 1 октомври 2019 г.
Към настоящия момент е в ход проект за унищожаване на касетъчните боеприпаси на Българската армия чрез финансиране от американска страна и избор на изпълнител чрез Агенцията за поддръжка на НАТО. Възможно е реализирането на проекта за унищожаване на касетъчните боеприпаси да е извън територията на Република България. Нормативно регламентираното изискване за връщане на територията на Република България на празната опаковка и на отпадъчните взривни вещества и метали, получени в резултат на унищожаването, предвид текстове в Закона за държавната собственост, ще затрудни и на практика може да възпрепятства изпълнението на проекта.
Във връзка с изложеното е и изменението и допълнението на Закона, което дава възможност при унищожаването на касетъчните боеприпаси на въоръжените сили извън територията на Република България фирмата – изпълнител на проекта, да се разпорежда с празната опаковка и с отпадъчните продукти от процеса на унищожаване.
Съгласно чл. 9 от Конвенцията всяка държава – страна по Конвенцията, трябва да предприеме всички подходящи правни, административни и други мерки за изпълнението й.
Заместник-министър Запрянов посочи, че предлаганите изменения и допълнения няма да създадат прецедент и ще се отнасят само за касетъчните боеприпаси.
В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Владимир Тошев, Христо Гаджев, Кольо Милев и Симеон Симеонов. В изказванията си те се обединиха около необходимостта от Законопроекта и заявиха, че ще го подкрепят на първо гласуване в пленарна зала.
В последвалото гласуване участваха 18 народни представители: с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2017 г., разпределен с разпореждане № 750-01-214 от 28 ноември 2017 г. на председателя на Народното събрание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Изказвания?
Господин Симеонов, имате думата.
СИМЕОН СИМЕОНОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От ратификацията и влязлата в сила Конвенция по касетъчните боеприпаси на 1 октомври 2011 г. са изминали 6 години и 2 месеца, а до крайния срок остават 1 година и 10 месеца. Поради некомпетентност и непознаване на нормативната база на ръководния екип от Министерството на отбраната, подпомагащ Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване, проведената процедура и сключеният договор през 2013 г. е провален.
За решаване на възникналия проблем през 2015 г. Народното събрание е приело Закон за изпълнение на Конвенцията на касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини.
И през 2016 г. фирма „Експал“ е получила отказ от Междуведомствената комисия за издаване на разрешение за неунищожаване на касетъчните боеприпаси.
Какво говори това, уважаеми колеги? Народното събрание сега отново, за трети път, трябва да предприеме мерки, за да бъде решен най-накрая този проблем, за да бъдат унищожени тези боеприпаси и за да може да се използват средствата, получени от нашите американски съюзници за махане и унищожаване на тези касетъчни боеприпаси.
Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи този Законопроект, тъй като това е изключително важно за унищожаване на тези боеприпаси. Но искам да обърна на Вашето внимание, че през последните 20 години Българската армия – вследствие на реформи, се намали четири пъти и от над 100-хилядна армия стана около 25 хиляди.
Какви са обаче последствията? Това означава, че необходимият боен комплект в Българската армия, който беше на лице, е съкратен и по-скоро е намалял четири пъти, а ежегодно излизат значителни количества боеприпаси по срок на годност. Складовата база на Българската армия е препълнена, което изключително създава предпоставки от нежелателни събития, като тези, които се случиха преди време в Челопечене, Севлиево, Петолъчката, Стралджа и на други места. Средствата, които се отпускат за утилизация на боеприпаси, са изключително ограничени.
Уважаеми колеги, утилизацията не е само проблем на армията, тя е проблем на държавата. В лицето на правителството трябва да се намери правилният път и необходимите средства, за да бъде пълноценно организиран процесът на утилизация – в лицензиран завод, специализиран за тази вид дейност.
Това е изключително сериозен въпрос, за който обикновено се сещаме, когато се случи събитието. Тогава се търсят начини как да бъдат ограничени последствията или други мероприятия. Дано тези мерки, които трябва да се вземат, и опитът, който го показва – не само при нас в България, а в съседни нам държави, когато няма достатъчно добре извършена утилизация, ежегодно се случват събития, които са крайно нежелателни, включително с даването на човешки жертви.
Моят апел към отговорните органи, които се занимават с утилизацията, е: необходимите средства, които трябва да има Министерството на отбраната, да бъдат осигурявани и въпреки недоимъка, който го има, трябва да се отделят достатъчно средства, за да бъде завършен процесът на утилизация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Има ли реплики към господин Симеонов? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 702-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2017 г.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Приема се.
Процедура?
Заповядайте, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, колеги! Съгласно чл. 80, ал. 2 предлагам Законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване процедурата за второ гласуване.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Господин Попов, заповядайте за представяне на текста за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:

„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

Параграф единствен. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Досегашният текст става ал. 2.
2. Създава се ал. 2:
(2) При унищожаване на касетъчни боеприпаси на Въоръжените сили на Република България, което се извършва извън територията на Република България, отпадъчните взривни вещества, празни опаковки и метали преминават в собственост на лицето по чл. 8, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване“.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на §1 от Закона по доклада на вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Приема се.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 754-01-68.
Внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
Господин Иванов, кой ще го представи?
Господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Председател.
Позволете ми процедура за допускане на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля да бъдат допуснати в залата: господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, господин Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, господин Красимир Ципов – заместник-министър на МВР, и господин Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване процедурата за допускане в залата на предложените лица от председателя на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението за допускане в залата се приема.
Господин Летифов, моля, продължете с представянето на текста на Законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 116 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 24.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 1 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 100, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленото от него ремарке, се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Не съм си и представял, че може да завършим парламентарната година без поредната промяна в Закона за движението по пътищата. Това нямаше как да стане и затова съм щастлив, че в последния работен ден ще имате възможност да се занимавате за пореден път със Закона за движение по пътищата.
Сега по същество, колеги. Този Закон беше приет преди няколко месеца на първо гласуване, както всеки Закон със съответните параграфи, членове и предложения. В рамките между първо и второ гласуване една част от параграфите бяха оттеглени, защото бяха вкарани в друг Закон – Закона за МВР, а друга част бяха кардинално променени. Такъв е и този текст, който гледаме в момента.
В първата редакция на вносителите беше описано на кои директиви, на кои регламенти какво трябва да отговаря знакът за първоначален технически преглед. Колегите ни предлагат следния текст: „документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническа изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленото от него ремарке, се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване“.
Колеги, всички знаете, че има две места, където се извършват прегледи. Едното е първоначалният в КАТ, а другото са пунктовете за технически прегледи. Условията, при които се извършват тези прегледи на двете места, са коренно различни. В пунктовете на КАТ отговарят на пет изисквания за спирачна система примерно, а в пунктовете за годишни технически прегледи има 31 изисквания. С този текст ние приравняваме първоначалния преглед в пункт на КАТ с този в частните пунктове за годишни технически прегледи.
Това поражда съответните въпроси: с приемането на този текст МВР и пунктовете на КАТ ще си променят ли дейността? Ще започнат ли да извършват прегледите по регламента, по който го правят другите пунктове? Защото ние ги правим идентични.
Вторият въпрос, който се поражда тук, е следният. Казваме, че трябва да имат документ, удостоверяващ датата на следващ преглед. На всички ни е ясно, че датата е датата, преди която трябва да се отиде на преглед, а не датата на следващия преглед, което може би отново е грешка в текста. Надявам се вносителите да го коригират, защото ако ти е записано, че трябва да отидеш на преглед на 21 декември, мисля, че няма нищо лошо да отидеш на 17, 18, 19 декември, стига да е преди датата, когато ти изтича годишният технически преглед. Така записано в текста, излиза, че трябва да отидете точно на датата, на която Ви е перфорирано талончето.
Още един аргумент: сега имате стикер на стъклото и талонче на хартиен носител, на което е записано на коя дата сте на преглед. С така предложения текст е достатъчен само стикерът на стъклото, защото на него е записана годината, кога трябва да отидете на преглед и няма нужда да носите никакъв друг документ. Въпросът ми към вносителите е: така ли е на практика? Достатъчен ли е при проверка само стикерът, залепен на стъклото, за да бъдете редовен водач? (Шум и реплики от ДПС.) Въпросът е към господин Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Реплики? Няма реплики.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Аз поставих въпрос. Трябва да се даде отговор. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Няма реплики.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на § 1, предложен от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 69, против 4, въздържали се 51.
Предложението се приема.
Декларация от името на „Движението за права и свободи“.
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес, с приключването на настоящата сесия на Народно събрание, обръщаме поглед върху едно от най-важните събития за страната – Председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 г. Това е изключително важен момент за страната ни и за държавата – за нашето място в Европа днес и в бъдеще. (Шум и реплики от ОП.)
Ние, като общество, държава, институции, посрещаме Председателството разединени, конфронтирани, бедни, без изгледи за политическа нормалност и икономически растеж, компрометирана демокрация и ерозирала държавност.
Основната причина за това е днешната формула за управление. (Шум и реплики от ОП.) В началото на 44-ото народно събрание „Движението за права и свободи“ излезе с общ призив за обединение. Тезата за обединението беше в основата и на нашата предизборна политическа програма. Това бяха и основните ни политически послания – за обединителен патриотизъм пред лицето на опасността за общото. Това не бяха само декларации. Отчитайки реалностите, ДПС предупреди, че разделението в обществото, езикът на омразата, политиката на отхвърлянето, както и създаването на неясни мнозинства без ценностна основа трайно разрушават демокрацията, доверието в институциите и на държавността като цяло. Изразихме воля да подкрепим ясна програма за борба с бедността и демографската криза, програма, гарантираща европейското бъдеще на България, програма, която обаче не допуска крайни радикализми и национализми до властта. Обърнахме внимание, че в този стратегически важен за страната ни етап е необходимо да се положат усилия да се осигури успешно реализиране на Председателството на Съвета на Европейския съюз с подкрепата на всички национално отговорни политически формации и с отговорна работа на всички държавни органи и институции. Призовахме ясно да формулираме онези национални приоритети, които са условие за нашето бъдещо общо развитие, и да набележим конкретни мерки за тяхното постигане, да осъзнаем силата на обединението, необходимостта от обединение, да изоставим политическите и партийни сметки и да върнем нормалността в политиката и държавното управление, да защитим демокрацията, да осигурим мир и стабилност.
Какво ни предложи най-голямата политическа партия? ГЕРБ не успя да разчете правилно резултатите от изборите и политическите послания на избирателите и поради липса на воля да поемат и да понесат отговорно и достойно своята роля, отредена от избирателите, предложиха неудачна формула за управление, включваща, без да има нужда, националисти във властта, с което излъгаха избирателите си, излъгаха и цялото общество, отказаха се и от предизборната си програма за управление и поеха по инерция заедно с националистите. Вместо да се сложи край на разделението, на омразата, на деструктивното поведение като цяло, те загърбиха европейските ценности и изневериха на собствената си кауза, минираха Европредседателството, застрашиха стабилността, демокрацията и държавността. (Шум и реплики от ОП.)
Днес ситуацията е повече от тревожна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, моля Ви, колеги!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Властта не само не гарантира сигурност и стабилност, не предлага така необходимите реформи, не създава условия за икономически растеж и просперитет, но значително увеличава своя дан за отдалечаване от нормалността, както и за ерозирането на демокрацията и на държавността.
Няма да стигам до по-далеч, за да заявя, че управляващите нямат ясна визия за управлението и стратегия за това. Работи се на принципа проба – грешка, пак проба – грешка, и пак, и пак! Обясняват ни, че едните бързали, пък другите – не толкова, без да допускат, че това само разкрива безсилието на управлението. Така днес, вместо достижения на демокрацията, наблюдаваме омраза, агресия, разделение и противопоставяне, ерозия на държавността, на стабилността, ерозия на доверието към държавните органи и институции, свидетели сме на лоши послания от управляващите към обществото и към Европа.
Доказателство е и вчерашното решение за подмяна на демокрацията чрез настаняване на национализма в дома на символа на демокрацията на „Раковски“ 134. Каква държава искаме 28 години след падането на комунистическия режим? – държава на националисти, шовинисти, ксенофоби, държава на омразата, агресията, разделението, противопоставянето?! Или държава на обединителния патриотизъм в духа на заветите на Левски за чиста и свята република, в която всички са равни – и българи, и турци, и евреи, и така нататък?!
Ние от „Движението за права и свободи“ и нашите избиратели имаме ясен и категоричен отговор. Ние сме последователни за мир и просперитет в нашата родина, за обединителния патриотизъм, за всичко онова, което ни обединява и ни дава общи хоризонти. Като партия, чувствителна по теми, свързани с човешките права и свободи, с демокрацията и европейското бъдеще на страната, мира и стабилността в страната и в региона, „Движението за права и свободи“ реагира на всяка заплаха пред демокрацията и стабилността. Не може и да бъде другояче. И нека никой да не си прави илюзии да омаловажава ролята, мястото и действията на ДПС в името на държавността и на държавата ни! ДПС проповядва толерантност и заедност, но остро се противопоставя на рушителите на демокрацията и стабилността в страната! ДПС за тази своя идеология заплаща немалка цена, но няма да се откаже от тези ценности, които я правят евроатлантическа, демократична и национално отговорна партия.
ДПС най-добре от всички присъстващи тук оценява Председателството на Съвета на Европейския съюз. От своето създаване ДПС поставя акцент на евроатлантическата ориентация на България, допринесе изключително много за членството на страната ни в НАТО и Европейския съюз. ДПС остава в историята с българския етнически модел, който осигури и гарантира мирния преход. Във всички форуми, където участваме, на всички срещи с европейски лидери от либералното семейство ДПС има активна позиция по приоритетни за държавата въпроси, като Шенген, Западните Балкани, Балканите като цяло, Механизма за сътрудничество и проверка и така нататък.
Да, за нас Европредседателството е важно, но още по-важни са демокрацията и държавността, мирът и стабилността. Те са условие, без което не можем като граждани, общество и държава!
Грешка е включването на националисти във властта, грешка е при Председателството България да се представлява от националисти – тези, които печелят избори със заклеймяването на Европейския съюз и започват предизборната си кампания в Русия.
Днешните грешки могат да имат тежки последици за бъдещето на държавата ни. Отдалечаването от нормалността връща държавата и обществото назад и трупа негативен заряд. Демонстрираното упорито нежелание да се вслушате в гласа на разума, госпожи и господа от ГЕРБ, да проумеете отговорността, която носите пред бъдещите поколения, и да оцените сериозността на ситуацията, показва неспособността Ви да ръководите държавата. Това е доказателство за липса на стратегически цели и визия за тяхното постигане, доказателство за краткосрочни хоризонти за самите Вас.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Властта значи преди всичко отговорност и управляващите не могат да избягат от отговорността. В условията на демокрация политиците носят отговорността и не могат да се крият зад общи фрази. Демокрацията не е диктат на мнозинството, а баланс между институциите, така че никоя от тях да не обсеби цялата власт. Тя постига това чрез сложна система от баланси, при които власт власт възпира и всяка една институция е ограничена от други институции.
Както винаги, така и занапред ДПС ще продължи да работи в името на държавата и държавността, в името на мира и демокрацията, за икономически растеж и просперитет! ДПС ще работи за активно гражданско общество, съставено от свободни и активни граждани! Ние ще работим за това всеки активен гражданин и гражданското общество да са съучастници във формирането на решения и в реализирането на взетите решения.
И накрая, уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, се обръщам към всички Вас и към всички български граждани с пожелания за весели празници, за здраве и повече разум в името на цялото общество, за мир и просперитет! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Господин Летифов, моля, продължете с представянето на текста на Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага при възникване или констатиране на опасни неизправности.
Създава се ал. 4:
„(4) Неизправностите и техните класификации се определят с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Откривам разискванията.
Господин Сливенски, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Наистина хубаво би било, когато задаваме въпроси, представители на администрацията, виждам заместник-министър, не зная има ли от ИА „Автомобилна администрация“, да дават отговори на въпросите. Колеги, ще изпаднем в същата ситуация, при която бяхме по точка първа – само след няколко седмици ще трябва отново да гласуваме този Законопроект, поради причина че някои хора не искат да дадат отговори, а Вие се чувствате длъжни да подкрепите Закона, защото сте от мнозинството – обяснимо!
Сега ще Ви кажа тук за какво става въпрос: в момента чл. 101 гласи:
„Чл. 101. (1) При възникване по време на движение на повреда или неизправност в пътно превозно средство, която застрашава безопасността на движението, водачът е длъжен да спре и да вземе мерки за нейното отстраняване. В този случай, ако спряното пътно превозно средство се намира в обхвата на пътното платно, водачът, когато се намира извън превозното средство, трябва да е облечен със светлоотразителна жилетка.
(2) Когато отстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, водачът може да придвижи пътното превозно средство на собствен ход до място за тяхното отстраняване, но само след като вземе необходимите мерки за безопасност на движението.“
В сега съществуващата ал. 3 са изредени възможностите, при които това нещо не може да се случи, ако тази повреда Ви се случи на пътя.
Това, което се предлага в момента, е тази алинея да отпадне и да се направи с наредба съгласно чл. 147, ал. 1 – повредите, с които могат да се придвижват превозните средства, когато повредата се случи на пътя.
Проблемът, който се получава в момента, е, че тези, които в момента имаме, които Министерството на транспорта има, разписани в наредба, са 185 повреди, при които не може, съответно и други, при които може да се придвижи.
В предлаганото от колегите сега отпада забраната, примерно казвам, при снеговалеж или при дъжд, когато не Ви работят чистачките, в момента не можете да придвижите превозното си средство, защото няма как да го придвижите. В момента това нещо отпада, тоест при силен снеговалеж, при силен дъжд, ако колата Ви се повреди на пътя, без да Ви работят чистачките, може да карате до дадения сервиз, или по-лошото – през нощта, когато не Ви работят фаровете. В момента не можеш да придвижиш до сервиз автомобила през нощта, ако не ти работят фаровете.
Сега, като направим тази промяна, ще може с неработещи фарове през нощта да си пътувате до най-близкия сервиз за отстраняване на повредата. Това е, което се предлага, колеги.
Затова моля наистина представителите на администрацията да дават обяснение. Пак казвам, за пореден път тези поправки, които ги правим на парче преди Коледа, след Коледа, покрай Нова година, покрай други празници, водят до тези безумия, които приемаме, и което е по-лошо – обществото ни се смее. Доброто е, че не са толкова фатални за живота на гражданите в случая. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли реплики към изказването?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, ще бъда много кратък. По отношение на бройката на членовете, които са изброени в наредбата, няма да коментирам – не са 180, но няма значение бройката.
Защо се налага да ги запишем в наредба? Защото ако запишем в Закона всички изисквания, които са по Директива, Законът ще съдържа изключително много текстове, на които мястото им не е там. Затова казваме, че в наредба ще бъдат определени, както е по Директива. Всичките тези изисквания ще бъдат записани в наредбата, а не в Закона, защото в момента Законът е много общ. Законът не съдържа не половината – една десета от тези неща, които трябва да бъдат записани. За да не натоварваме толкова много Закона, ние ги записваме в наредба. Надявам се, че ме разбрахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Иванов, така е! Съгласен съм, че Законът може би ще стане много по-тежък, но, пак казвам, в момента наредбата на Министерството на транспорта касае 185, а Вие предлагате 147, тоест Вие не предлагате нещо по-добро. Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи, когато са писали наредбата, са имали предвид Директивата, която ще бъде приета, и са взели тези неща предвид. Вие сега, четейки тази Директива, предлагате те да бъдат ограничени.
Казах Ви два случая. Кажете ми какво правим в този случай: автомобилът аварира, не му работят фаровете, може ли да се придвижи през нощта? Това ги интересува хората. Или вали силен сняг – може ли да кара, като не му работят чистачките?! Това кажете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 2 в редакцията на Комисията по доклада на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 61, против 4, въздържали се 54.
Предложението е прието, но не е в съответствие с кворума.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, част от колегите не можаха да гласуват, затова моля за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля, режим на прегласуване.
Гласуваме § 2 в редакцията на Комисията по доклада на Комисията.
Необходимият кворум за текста е 66 народни представители.
Гласували 134 народни представители: за 73, против 12, въздържали се 49.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 102, т. 1 думите „неправоспособен водач“ се заменят с „лице, което не е правоспособен водач или не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която се отнася моторното превозно средство“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Халилов.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за нов § 3.
Гласували 124 народни представители: за 87, против 14, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 3 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 127 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на вътрешните работи, определя с наредба условията и реда за укрепване на превозваните товари.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Откривам разискванията.
Заповядайте за изказване, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, наистина Ви се извинявам за това, че почти по всеки параграф вземам отношение, но този параграф също е нов и няма нищо общо с това, което беше внесено на първо гласуване, в смисъл, е оптимизирано, че там бяха изредени едни стандарти.
Какво се предлага, колеги? Става въпрос за укрепването на товарите. В момента в чл. 127 е записано – като всеки шофьор Вие знаете:
„(1) Превозваните товари трябва да не създават опасност за участниците в движението.
(2) Да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя.“
Кратко, точно и ясно. Тази промяна се обяснява от колегите със синхронизация на Директива 2014/47/ЕС, която касае крайпътните проверки. Тази Директива обаче касае търговските превозни средства, тоест говорим за укрепване на товари на търговски превозни средства.
Ще Ви кажа какво е търговско превозно средство. Търговско средство означава моторно превозно средство и ремаркето или полуремаркето към него, предназначени за превоз на стоки или пътници с търговска цел, забележете, с търговска цел като превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, или превоз за собствена сметка, или друга професионална цел. Тук не става въпрос за масовия случай на водачи на пътни превозни средства. Колегите обаче са решили да транспонират Директивата 2014/47/ЕС в Закона за движение по пътищата вместо в Закона за автомобилните превози. Вие сега, като всеки един от Вас като водач, тръгвайки по празниците примерно да карате ски до Банско, затова че не сте си закрепили правилно ските, тоест не сте ги балансирали правилно на автомобила, подлежите на глоба 1500 лв., защото Директивата за търговски превозни средства не е само да бъде укрепен товарът, а има значение в коя част на автомобила, къде да бъде балансиран, как да бъде поставен. Сега поставяме всички български шофьори под ударите на този Закон – да бъдат глобявани от 500 до 1500 лв., защото примерно трима по-пълни пътници са седнали на задната седалка и от три по 150 кг – автомобилът на задната седалка е 450 кг, което не е правилно, но те ще подлежат на санкция по тази Директива и по този Закон.
Колеги, транспонирането на тази Директива не е в този Закон. Колегата от Министерството на транспорта може да Ви обясни в кой Закон трябва да се транспонира Законът, който отговаря за търговските превозни средства. Движението по пътищата обхваща всички превозни средства и Вие няма как да вмените на всеки български гражданин да знае правилата за укрепване, правилата за разполагане на товари. (Оживление.) Понеже гледам, че господин Манушев се смее, вероятно и за корабите има значение как се товари, господин Манушев, нали? (Реплика.) Точно така, защото може да се обърне. Ама, когато караме курсове, не ни учат как да укрепваме палета, нали така? Учат ни как да си укрепваме щайгите, ските, куфарите и така нататък. Така че това предложение също не е към този Закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте за изказване, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, Законът за автомобилните превози и Законът за движението по пътищата имат по принцип общ белег – това е, че те регулират движението на автомобилите по пътищата. В Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му са уредени редът и условията за извършване на обществен превоз и превози за собствена сметка, което каза и преждеговорившият господин Свиленски.
Предметът и регулирането е специфичен, като в по-голямата си част предвижда множество изисквания, които предхождат или следват по време фактическото осъществяване на превозите. Кръгът на задължените субекти също е значително по-тесен, спрямо този от Закона за движение по пътищата. Адресати на правните норми на Закона за автомобилните превози са превозвачите и водачите, които извършват обществен превоз на пътници, докато в обхвата на Закона за движение по пътищата влизат всички участници в движението. Тоест Законът за автомобилните превози детайлизира една дейност, която по същество си е търговска дейност, което спомена и господин Свиленски преди малко. Дотук нямаме различия, надявам се.
Укрепването на товарите, които се превозват с моторни превозни средства, е дейност – пряко свързана с безопасността на автомобилния транспорт, което предопределя и уреждането й в Закона за движение по пътищата.
Предметът на регулиране на този нормативен акт, както и целите, които се преследват с приемането му, са предвидени в чл. 1, разкриват законодателната воля, насочена към гарантиране на живота и здравето на участниците в движението. Укрепването на товарите е естествено продължение на уредбата за претоварването на моторните превозни средства, която също е предвидена в Закона за движение по пътищата. Това налага и систематическото място е укрепването на товарите в нормативен акт да бъде в същия раздел, в който са предвидени правилата за допустима максимална маса на моторните превозни средства.
Надявам се, господин Свиленски, че разбрахте какво исках да кажа – просто търговската дейност е нещо, което оставяме настрана. Тук говорим за укрепване на товари, максимално допустима маса – неща, които по принцип са записани в Закона за движение по пътищата. Не виждам какъв е проблемът да се направи това нещо в наредба и в тази наредба да се доразпишат изискванията, които са по директива.
Пак казвам: моля Ви, нека да спрем. Да говорим малко по-експертно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Иванов, аз нямам проблем да говоря малко по-експертно, но експертното говорене от цитирането на директиви, регламенти и така нататък никой няма да разбере за какво става въпрос. Вие не отговорихте на въпроса, който зададох – елементарно нещо, което касае всеки един български шофьор. Предлагате в наредба директива, която касае търговските превозни средства, да се синхронизира и да стане валидна за частните превозни средства. Това правите.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Кое не е вярно?
И Ви попитах: кажете ми един гражданин, български шофьор, който не си е разположил правилно товара върху автомобила, вследствие на тази Директива ще бъде ли санкциониран с 1500 лв.? Това ги интересува хората. А какво е написано точно в директивата, регламенти, букви – това няма абсолютно никакво значение. Практически как ще се отрази това на обществото? Защото ние сме орган, който урежда обществени отношения чрез тези закони, които приемаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли втора реплика?
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Само да призова господин Войновски, или господин Ципов, ако е тук, понеже текстът наистина поражда спорове, нека да вземат и те чисто експертно отношение, да кажат мнението и да кажат наистина какво ще се случи за хората, за да не остане съмнението точно какво гласуваме днес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: По същество това не беше реплика към господин Иванов, а призив за обяснение.
Заповядайте.
ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: Уважаема госпожо Председател, господа народни представители, казвам се Дамян Войновски от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Това, че с наредба определяме изискванията към укрепването на товарите, означава, че ще се отнася за абсолютно всеки товар, говорим за ски и за там подобни. Но ако действително товарът не е укрепен както трябва, ако нарушава баланса на автомобила и е опасен, естествено, че ще бъде санкциониран. Това, че не е комерсиално превозното средство, не означава, че то не може да създаде опасност за движението по пътищата и не означава, че то не трябва да бъде укрепено както трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Войновски.
Уважаеми господин Свиленски, позволих си да му дам думата, защото и Вие многократно призовахте за обяснение.
Сега Ви давам възможност за дуплика, господин Иванов. Няма да се възползвате.
По начина на водене – заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател, че призовахте и имаше отговор от господин Войновски.
Само, колеги, искам да Ви насоча вниманието за това, че от тази трибуна отговаря главният секретар на Агенция „Автомобилна администрация“. Нали всички сме наясно, че на главния секретар, на която и да е агенция, не му е работа да дава отговори от парламентарната трибуна. Ние сме политически орган. Аз разбирам, че в случая най-компетентният човек в „Автомобилна администрация“ е главният секретар. Тази агенция има председател, има заместник-началник. Къде са те? Защо ги няма? Има заместник-министър с ресор „Автомобилна администрация“. Къде е този заместник-министър?
Господин Занчев, моите уважения към Вас, но БДЖ ще гледаме другата година, сега сме на „Автомобилна администрация“.
Пак казвам: господин Войновски е най-подготвеният в тази зала и той сам каза, че това, което приемаме, ще важи и за ските, и за куфарите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме § 3, който става § 4 в редакцията на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 76, против 15, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Преди да продължим със следващия параграф, уважаеми народни представители, на балкона се намира група от Пловдив. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!“. (Ръкопляскания.)
Продължете, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 4 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 140, ал. 2 изречение второ се изменя така: „С наредбата се определят и случаите, в които на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета при първоначална регистрация се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното комплектоване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Откривам разискванията. Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски. (Оживление.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Колеги, още по два параграфа ще се изказвам и спирам.
Тук наистина е парадокс да видите до какво може да доведе законодателството, когато не се спазват правила. Това е пак предложение между първо и второ четене – отпадане на първия параграф и предложение на нов член.
И сега Ви чета това, което е гласувано на първо гласуване, с това, което ще гласуваме сега, а Вие си направете извода дали има нещо общо между двата текста.
Това, което е предложено на първо гласуване:
„В чл. 140, ал. 2 думите в скоби се изменят така:
„без новите пътни превозни средства и пътните превозни средства от категории М, N и О с регистрация в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които притежават документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3“.“
Става въпрос за признаване на прегледите.
Сега това, което прочете председателят на Комисията. Искам да чуете някъде Швейцария, Европейска икономическа общност дали ще го прочета:
„В чл. 140, ал. 2 в изречение първо след думите „теглени от тях“ – тук говорим вече за теглени превозни средства – „се поставя запетая и се добавя „моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, които подлежат на преглед за техническа изправност и комплектоване при първоначална регистрация“.
Изречение второ се изменя така: „С наредбата се определят и случаите, в които на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета при първоначална регистрация се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното комплектоване в специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.“
Кажете ми: чухте ли нещо общо между първия текст и този текст? Там говорихме за признаване на прегледи, тук говорим за теглените от тях средства и как трябва да минават на преглед тези средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кирилов – първа реплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Свиленски, аз по ските може да не съм компетентен и затова замълчах, но специално по правната техника ще си позволя да взема становище и то в следния смисъл.
Вие, като анализирате предложението на вносителя и виждате описание „думите в скоби се изменят така:“, искам да Ви попитам каква е тази законодателна техника, да не кажа тактика, в скоби да се поставят изключенията, по отношение на правилото? Виждам и д-р Милков също как се усмихва. В Закона за нормативните актове въобще не пише, че има такава законодателна тактика – хипотезата по изключване да бъде в скоби.
Защо смятам, че Комисията прави по-коректното предложение от правно-техническа страна? Очевидно е, че това е материя, която трябва да се регулира на законодателно ниво с един ранг по-надолу. Да, това е материя, в която трябва изчерпателно и казуистично точно в наредба да се изброят и посочат кои са страните от пространството, Конфедерация Швейцария, какъв да е техният документ, как да се прегледа този документ и каква да му е валидността.
Да, приемам, че правната логика, законодателната логика е такава. Това е по-динамична материя. Нека се прехвърли с един ранг по-надолу.
Както представихте проблема, мисля, че законодателното решение става по-прецизно, отколкото е било досега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Заповядайте за втора реплика, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, в допълнение на казаното от господин Кирилов искам да посоча следното. В Наредбата, която към момента съществува, са добавени Конфедерация Швейцария, страните и всички останали. Защо трябва да го записваме и в закона, след като и към момента го има в Наредбата? Запознайте се с подзаконовата нормативна рамка, господин Свиленски, и тогава взимайте участие. Помолих Ви за по-експертно отношение към Закона – не го правите. Но поне не губете времето на залата. Благодаря. Пак казвам – пише го в Наредбата и към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Иванов, с Вас ще започна – времето на залата губите не Вие, а не аз. В този Закон, този член, който прочетох, сте го писал Вие и сте го внесъл Вие на първо гласуване, а не Георги Свиленски. Не губи Георги Свиленски времето на залата.
Господин Кирилов, благодаря Ви, това ми беше целта – да дойдете малко да обясните. Затова го направих, защото исках да Ви провокирам и Вие се хванахте, за което Ви благодаря. За да видите какво законодателство предлагате.
Само преди два месеца или месец това нещо сте го внесли колеги от ГЕРБ, начело с господин Иванов. Той го е написал, не съм го написал аз. Ако кажете: Свиленски го е внесъл, и понеже правната рамка трябва да е в по-ниско, в по-високо ниво, това не е като ските, тогава щях да замълча, ама това го е писал господин Иванов. Критиките не към мен, разбирате ли? Защо не го написахте в първия вариант? Защо от 20 параграфа 15 отпадат, а 5 се сменят? Това ми обяснете.
И не аз губя времето, а Вие, господин Иванов, с Вашите 79 поправки на Движението по пътищата. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 4, който става § 5 в редакцията на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 79, против 11, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 5 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме следното предложение: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
Гласували 101 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 6 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6:
„§ 6. В чл. 143 следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 15а:
„(15а) Забранява се манипулацията на километропоказателя моторните превозни средства, с изключение на смяната на километропоказателя при установена повреда, което се удостоверява с декларация от извършилия ремонта, в която са посочени дата на ремонта, показанието на стария километропоказател и показанието на поставения километропоказател“.
2. В ал. 16 думите „технически данни“ се заменят с „данни“.
3. В ал. 20 думите „форматите“ се заменят с „вида и форматите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, гласуваме редакцията на Комисията за § 6.
Гласували 102 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 7 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме предложението на Комисията за отпадане на § 7.
Гласували 98 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕФИТОВ: По § 8 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 7:
„§ 7. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета и пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на Въоръжените сили, специалните пътни превозни средства предназначени за борба с пожарите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 км/ч и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на вътрешните работи“.
2. В ал. 2 след думата „трактори“ се добавя „с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 км/ч“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория M1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;
2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категория M2 и M3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категория N2, N3, O2, O3 и O4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
5. на всеки две години – превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) L1, L1e, L2, L2e, L6, L6e
6. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категорията О2, О3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 км/ч и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел – всяка година“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническа им изправност, като сроковете по ал. 3 не се прилагат при:
1. временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност, възникнала вследствие на произшествие и предизвикала някои от повредите и/или неизправностите по чл. 101, ал. 3 или при нарушаване на системата за активна или пасивна безопасност на превозното средство;
2. изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазването на околната среда, или промяна на категорията му“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата „среда“ се поставя запетая и се добавя „нивото на шума“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
8. Създават се ал. 10 – 14:
„(10) Издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства запазват валидността си при промяна на собственика на пътното превозно средство, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.
(11) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(12) В регистъра по ал. 11 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа;
3. лицето, представило превозното средство на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледа;
5. датата, на която е извършен прегледа;
6. председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия преглед;
10. издадените документи за техническа изправност на превозните средство.
(13) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, когато:
1. при проверка от контролните органи се установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите, определени с наредбата по ал. 1 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание.
2. при проверка на контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда, определен с наредбата по ал. 1;
б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията, определени с наредбата по ал. 1;
г) резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледа.
(14) Заповедта по ал. 13 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста, предложен от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 72, против 7, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Ученици от втори клас – възпитаници на Народно читалище „Отец Паисий 1930“, ще ни поздравят в Клуба на народния представител по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници. След това в Клуба ще се състои официалната церемония по връчване на удостоверенията на сътрудниците от Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание.
Всички народни представители са поканени да присъстват на тези събития.
Обявявам половин час почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля квесторите да призоват народните представители в залата, за да продължим заседанието.
Моля народните представители да заемат местата си, за да продължим работата.
Заповядайте, господин Летифов – продължаваме с § 9.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 9 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по току-що прочетения текст на параграфа? Не виждам заявени изказвания.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме § 9 – Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
Гласували 77 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 15.
Не се покрива изискването за кворум.
Процедура – заповядайте.
ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Понеже имаше движение в залата и някои колеги не успяха да гласуват, тъй като влизаха, ще се обърна към Вас с процедура да подложите на повторно гласуване този параграф. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има предложение за прегласуване.
Моля народните представители да бъдат поканени в залата.
Гласуваме § 9.
Гласували 92 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 10 има предложение от народните представители Иван Вълков, Борис Кърчев, Станислав Иванов, Александър Мацурев и Радостин Танев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 8:
„§ 8. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „колесните трактори и теглените от тях ремаркета“ се заменят със „самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h и ремаркетата, теглени от тях“.
2. В ал. 2 след думите „издава на“ се добавят „Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Технически операции“, Националната служба за охрана и учебни заведения, по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 думите „декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност, и“ се заличават.
4. В ал. 6, т. 4 накрая се добавя „или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание“.
5. В ал. 8 думата „технически“ се заменя с „контролно-технически“ и се създават изречение второ и трето: „Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължен с нови 5 години, ако лицето по ал. 2 е подало заявление за това преди изтичане на срока и отговаря на изискванията по ал. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице удължава срока на валидност на разрешението в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.“
6. В ал. 10:
а) в т. 4 накрая се добавя „или без да е извършен преглед по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1“;
б) в т. 5 след думата „изискването“ се добавя „председателят на комисията, извършваща прегледите или“;
в) в т. 6 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;
г) в т. 7 след думата „когато“ се добавя „председателят на комисията, извършваща прегледите или“;
д) създават се т. 9 и 10:
„9. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, въведе некоректни данни за идентификация на пътното превозно средство, представено на преглед в информационната система по чл. 147;
10. когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство от категория, за която контролно-техническият пункт няма издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.“
7. Създава се нова ал. 11:
„(11) Не се заличават от регистъра по ал. 9 председателят на комисията, извършваща прегледите и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от лицето, получило разрешение по ал. 2 или от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано производство за заличаване по реда на ал. 10, т. 3 – 10.“
8. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
9. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
10. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „т. 4 – 8“ се заменят с „т. 3 –10“.
11. Досегашната ал. 14 става ал. 15.
12. Създава се ал. 16:
„(16) В случаите на ал. 15, т. 4 преди прекратяване на правата, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на дейността на пункта. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението, по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за отнемане на разрешението и списъка към него по реда на чл. 148б.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, ще Ви представя накратко предложението, което сме направили с колегите от Политическа партия ГЕРБ относно един пропуск в нашето законодателство, който се отнася до пунктовете за годишен технически преглед, където вече са започнали комплексни проверки или проверки само по документи, или по някакъв друг сигнал.
След установяване на сериозни нарушения, които могат да доведат до спиране на работата на този пункт, има възможност в сегашното законодателство собственикът на пункта за годишен технически преглед да подаде заявление, с което да прекрати дейността на този пункт и да прекрати самата проверка, след което не могат да му бъдат наложени никакви административнонаказателни санкции, а след един или два месеца същият пункт отново да бъде отворен, със същия собственик, но с друга фирма.
За да прекратим тази порочна практика, която съществува от няколко години, сме направили съответното предложение, което беше подкрепено от по-голямата част от народните представители на второ четене в Комисията.
Призовавам всички народни представители да го подкрепят и смятам, че това е правилната позиция на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вълков.
Има ли реплики към неговото изказване?
Заповядайте за реплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Ще взема отношение под формата на реплика, госпожо Председател, но формално това е подкрепа към предложението на колегата Иван Вълков. Ще помоля и колегите народни представители от „БСП за България” да подкрепим тази алинея, но само тази.
Молбата ми към Вас е, госпожо Председател, ако има възможност, ал. 16 да бъде гласувана отделно, тъй като имаме волята и желанието да подкрепим този текст. Той е хубав, добър е, но в контекста на другите текстове няма как да го подкрепим в цялост.
Молбата ми е, и правя процедура, за разделно гласуване на ал. 16, за да бъде подкрепена и от нашата парламентарна група, ако може. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли други реплики към изказването на господин Вълков? Няма.
Дуплика желаете ли? Не желаете.
Други изказвания? (Шум и реплики.)
Припомням, че предложението е подкрепено от Комисията – конкретно за ал. 16, което влиза в предложението за § 10, който става § 8. (Шум и реплики.)
Не виждам пречка да гласуваме конкретно ал. 16, макар че в предложението, подкрепено от Комисията, това предложение е включено и съществува. Вие искате просто да демонстрирате своята подкрепа специално на тази алинея? (Шум и реплики от ПГ на „БСП за България”.) Няма пречка това да бъде подложено отделно на гласуване, макар че… (Шум и реплики.) Да, процедура.
Беше направена процедура за разделно гласуване.
Пристъпваме към гласуване на процедурата, направена от господин Свиленски за разделно гласуване, и специално гласуване на ал. 16 в § 10, който става § 8.
Гласуваме предложението за разделно гласуване, направено от господин Свиленски.
Гласували 105 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Гласуваме § 16, текста до § 16… (Следват уточнения.)
Гласуваме § 10, който става 8, до ал. 16.
Гласували 101 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Сега гласуваме ал. 16 в редакция на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 11, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 101 народни представители: за 81, против 9, въздържали се 11.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 10:
„§ 10. В чл. 148б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „извършват от” се добавя „председател на комисията, извършваща прегледите или”;
б) в т. 5 накрая се добавя „по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1”.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „предоставени на” се добавя „председателите на комисиите, извършващи прегледите и”;
б) в т. 3 думите „ал. 8” се заменят с „ал. 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в редакцията, която беше представена от председателя на Комисията – § 12, който става § 10.
Гласували 92 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 16.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. В чл. 150а, ал. 1 се изменя така:
„(1) За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, да не е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, както и свидетелството му за управление да е в срок на валидност, да не е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс и да не е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване по предложения от Комисията текст за създаване на § 11.
Гласували 97 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 18.
Приема се създаването на § 11 с предложения текст.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 13 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 13 да бъде отхвърлен и текста на вносителя за § 14, който става § 12, и е подкрепен от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 20.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 15 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията да отпадне § 15 от текста на вносителя, текста на вносителя за § 16, който става § 13, и текста на вносителя за § 17, който става § 14.
Гласували 96 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 19.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „ о“:
о) на собственик, който управлява моторно превозно средство със свидетелство за управление, което е с изтекла валидност или чието свидетелство за управление е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено, както и на собственик чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства - до представяне на валидно свидетелство за управление на управлявалия превозното средство, но за не повече от 12 месеца.“
2. Точка 2а се изменя така:
„2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство:
а) без да е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен и административен ред или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства – за срок от 6 месеца до една година;
б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, обещавам, че това ми е последното изказване за днес по този Закон и за тази година. (Частични ръкопляскания.)
Действително тук с тази поправка поправяме една несправедливост, която беше приета в началото на тази година, в случая казуса Каролев, ако мога така да го нарека, със сваляне на регистрацията на автомобили, чиито водачи са с изтекли свидетелства за управление.
В рамките на дискусията и в Комисията се постигна някакво съгласие как да бъде решен въпросът. От времето на Комисията до днес обаче установяваме, че и това, което се предлага в предложения текст, не е много коректно, затова си позволявам да направя… Сега в момента, колеги, се предлага, когато Ви е изтекло свидетелството за управление, не да се дерегистрира автомобилът, а да се спира от движение до издаване на свидетелство или за 12 месеца.
Това, което предлагам аз и правя предложение, е: в т. 2, буква „о“ да отпадне цялата точка, а именно тези водачи, които са с изтекло свидетелство, да си подлежат на санкциите по действащия преди месец януари Закон – именно финансова санкция от 100 до 300 лв. Тъй като и така предложеният текст отново ще създаде казуси и проблеми на водачите, затова моето предложение е да отпадне. По другите текстове няма проблем. Там вече е разпределено за всеки нарушител какви санкции има.
Тъй като казах, че е последното ми изказване, използвам възможността да Ви пожелая весели празници, щастлива Нова година! Да бъдем по-мъдри и през Новата година по-малко промени в Закона за движение по пътищата, господин Иванов! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Заповядайте за изказване, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, господин Председател.
Наистина в чл. 171 е голямото разковниче и ние на заседанието на Комисията взехме принципно решение да се намали тази тежест или да поправим една несправедливост, която беше несериозна. Това общо поставяне на всички нарушители под един знаменател с различна тежест на нарушенията не беше редно. Щях да предложа поне в този вариант да се подкрепи текстът, но това, което предложи всъщност и господин Свиленски, има своя резон да бъде подкрепено.
Искрено се надявам да се получи един дебат в залата, за да намерим най-доброто решение. Всички осъзнахме, че всъщност текстът поражда напрежение, че не е справедлив в този вид и всички с общи усилия тръгнахме да търсим решение на този казус на принципа „проба – грешка“. Затова ще помоля и гостите, които са тук, да се включат, да намерим доброто решение, за да не се налага да правим още една поправка точно на този текст в Закона за движение по пътищата.
Освен това ще предложа на вносителите в т. 2а, буква „а“, изречението „без да е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство за управление“ да отпадне думата „съответното“, защото това създава повече напрежение, отколкото да реши кой водач за какво отговаря и е нарушил.
Тази дума няма място там и така даваме повод на правораздавателните органи, как да кажа, да свалят всички тези наказателни постановления. Затова Ви моля да го обсъдим и да решим казуса. Да не започнем и следващата година с промени отново на Закона за движение по пътищата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Летифов.
Реплики към изказването има ли? Няма.
Имате думата, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, дебатът по този § 15 беше много сериозен на заседанието на Комисията. Чуха се различни мнения, различни становища, но не се стигна до единно решение, което да бъде подкрепено от Комисията. Затова предлагам да приемем предложението на господин Свиленски за отпадане на т. 2, буква „о“, за да може този текст да се преосмисли и да се въведе в новото законодателство, което в момента работят колегите от МВР. Мисля, че така е най-редно. Да не направим някоя допълнителна грешка. Да бъде прието предложението на господин Сливенски да отпадне тази част от параграфа, както предложението на господин Летифов за отпадането на „съответно“.
Искам да кажа още нещо. Ако се приеме предложението на господин Свиленски, трябва да отпадне и § 16, чл. 172, защото там добавяме буква „о“. Без нея ще отпадне целият параграф. Това е моето предложение. Благодаря за подкрепата. Весели празници на всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Други изказвания има ли?
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Това, което предложиха господин Иванов и господин Свиленски, коректно е да се каже: от предложението на Комисията да отпадне в § 15 т. 1, цялата т. 1, и корекцията в т. 2 – т. 2а да отпадне „съответното“. След „не притежава“ да отпадне „съответното“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря за уточнението. Беше важно да се чуе още веднъж, господин Летифов.
Други изказвания?
Ако няма, подлагаме на гласуване създаването на нов § 15, като от текста на Комисията ще отпадне т. 1 и от т. 2, буква „а“ отпада „съответното“. Нали правилно?
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики.)
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Ще подложа на гласуване текста на новосъздадения § 15, и отново напомням, че от него отпаднаха т. 1 и в т. 2, буква „а“ отпадна „съответното“.
Гласуваме текста на § 15.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Има още едно предложение от господин Иванов – § 16 да отпадне, защото при така направената промяна, това е логично да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отпадането на нов § 16.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, както и от участниците в пътнотранспортни произшествия“ се заменят с „концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства, трамваи или самоходни машини и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) По реда на Наредбата по ал. 4 се установява и концентрацията на алкохол в кръвта на участниците в пътнотранспортни произшествия и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за създаване на нов § 16, като текстът на новия параграф беше представен от господин Летифов.
Гласували 97 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 21.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: С новата номерация това става § 17.
Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17:
„§ 17. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1
а) точка 2 се изменя така:
„2. който управлява моторно превозно средство без да е правоспособен водач, без да притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или след като е загубил правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4, или след като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4, или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което:
а) не е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство или което е лишено от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4, или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или свидетелството му е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено;
б) е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотични вещества или техни аналози;“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Който управлява пътно превозно средство с неукрепен товар в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 127, ал. 4 се наказва с глоба от:
1. 500 лв. при констатирани незначителни неизправности при укрепването на товара;
2. 1000 лв. при констатирани значителни неизправности при укрепването на товара;
3. 1500 лв. при констатирани опасни неизправности при укрепването на товара.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания по текста на § 17?
Господин Летифов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тази промяна, която приеха и вносителите, и ние гласувахме, всъщност тук думата „съответното“ отново фигурира в чл. 177, в ал. 1, буква „а“, т. 2 се изменя така: „който управлява моторно превозно средство без да е правоспособен водач, без да притежава съответното“, моля думата „съответното“ да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други изказвания? Няма други изказвания.
Подлагам на гласуване отпадането на думата „съответното“ от чл. 177, ал. 1, т. 2.
Гласували 99 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 23.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми господин Председател, правя предложение за същото отпадане на думата „съответното“ от същия член, т. 3, буква „а“: „не е правоспособен водач, не притежава съответното свидетелство“ – „съответното“ да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Няма.
Ще подложа отново на гласуване отпадането на думата „съответното“ от § 17, чл. 177, т. 3, буква „а“: „притежава съответното“ – отпада.
Гласували 89 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 16.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 17, който беше изложен от председателя на Комисията, със съответните изменения, които вече бяха гласувани.
Гласували 98 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 24.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: С новата номерация това става § 18 – Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на § 18, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 14.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: С новата номерация това е § 19.
Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19:
„§ 19. В чл. 178а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 7:
а) в т. 6 думите „технически специалист“ се заменят с „председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“;
б) създава се т. 7:
„7. председател на комисия, извършваща прегледи, който не въведе в информационната система по чл. 147 точните показания на километропоказателя на моторно превозно средство.“
2. В ал. 9 думите „Технически специалист" се заменят с „Председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“.
3. Създава се ал. 11:
„(11) На лице, което извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства с уреди или техника, на които е нарушена маркировката или пломбата се налага глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 19, който беше представен от председателя на Комисията. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Председател, можете ли да отмените гласуването?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, отменете гласуването.
Имате думата за процедура, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Правя предложение, господин Председател, първо, чл. 178а, в буква „а“, т. 6 думите „технически специалист“ се заменят със „се добавя“. Това го има…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Тогава редакцията става: към думите „технически специалист“ се добавят и думите „председател на комисия, извършваща прегледи“. Нали така следва да бъде?
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да, да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Друга корекция имаме ли, господин Летифов?
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Летифов в § 19, в чл. 178а, ал. 7, буква „а“, в т. 6 към думите „технически специалист“ – „се добавят“, и следва текстът от предложението на Комисията.
Правилно ли го изчетох?
Моля, гласувайте поправката, предложена от господин Летифов.
Гласували 91 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 21.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на § 19 с направените изменения, които гласувахме току-що.
Ще напомня, че в ал. 7, точка „а“ към думите „технически специалист“ се добавя вместо се заменя – „председател на комисия, извършваща прегледи или технически специалист“. И до края текстът остава – текстът, който предлага Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 16.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: С новата номерация текстът става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
С новата номерация следващият параграф е § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
С новата номерация следващият текст става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за параграфи 20, 21 и 22, които Комисията подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 24.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: С новата номерация следващият текст е § 23.
Има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23:
„§ 23. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 6 се отменя.
2. В ал. 3 т. 7 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 23, който Комисията предлага и който беше представен.
Гласували 80 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 16.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Моля за прегласуване, тъй като някои колеги не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на повторно гласуване текста на § 23, който беше представен от председателя на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 77, против 8, въздържали се 13.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По новата номерация следващият текст ще бъде § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
„§ 24. В § 6 от Допълнителните разпоредби се създават точки 71, 72 и 73:
„71. „Значителни неизправности, включително по укрепването на товара“ са откритите по време на проверка неизправности, които са без значителни последствия за безопасността на превозното средство или без значително въздействие върху околната среда, както и други незначителни несъответствия.
72. „Значителни неизправности“, включително при укрепването на товара са откритите по времето на проверка неизправности, които могат да засегнат безопасността на превозното средство или да имат въздействие върху околната среда, или да породят риск за другите участници в движението по пътищата, както и други по значителни несъответствия.
73. „Опасни неизправности“, включително при укрепването на товара са открити по време на проверка неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението по пътищата или имат въздействие върху околната среда.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 24, който беше представен като текст на Комисията от господин Летифов.
Гласували 96 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 18.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
С новата номерация текстът на вносителя е за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията, и текстът на § 25.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „Заключителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“.
Гласували 99 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 18.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кирчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията – § 27 да бъде отхвърлен.
Гласували 100 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 18.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 28 има предложение от народните представители Станислав Иванов, Павел Христов, Клавдия Ганчева, Валентин Милушев, Борис Кърчев и Радостин Танев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията – § 28 да бъде отхвърлен.
Гласували 98 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 17.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 29 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който по новата номерация става § 26:
„§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, § 2, § 4, § 5, § 7, т. 1 и 2, т. 3 – относно ал. 3, т. 1-4, т. 5, буква „а“ и т. 6, т. 4-8, § 8, т. 1, 5 и 6, буква „в“, § 13, § 14 – и оттук нататък с нова номерация – § 17, т. 2-4, § 19 (с нова номерация), т. 1, буква „б“, § 20 (с нова номерация), § 21 (с нова номерация), § 22 (с нова номерация), § 23 и § 24 (с нова номерация), които влизат в сила от 20 май 2018 г.;
2. параграф 6, т. 2 и 3, които влизат в сила от 6 юни 2018 г.;
3. параграф 7, т. 3 – относно ал. 3, т. 5, буква „б“, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване текста на Комисията за § 26 с измененията на номерацията на параграфите, които бяха предложени от председателя на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Благодаря Ви за представянето на Закона.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря и аз, господин Председател.
Ако ми позволите, да поздравя и аз колегите и всички гости с наближаващите празници. Да Ви пожелая много здраве, много късмет и повече доброта. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов.
Забравихте да пожелаете през следващата година по-малко промени в този Закон или искате да имате много работа?
Колеги, имаме още една точка от дневния ред.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, № 754-01-79, внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Танева, за да представите Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, първо, моля за допуск в залата на д р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и Цветомира Стайкова – директор на Дирекция „Развитие на селските райони“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Танева.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в пленарната зала.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете допуснатите в залата лица.
Госпожо Танева, моля да представите текста.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-79, внесен от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители на 15 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2017 г. – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 1 т. 7 се изменя така:
„7. прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по чл. 21, параграф 1, букви „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (EC) № 1305/2013“, доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 2 има предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Член 9а се изменя така:
„Чл. 9а. Министърът на земеделието, храните и горите, след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства, издава:
1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания;
2. наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. по чл. 21, параграф 1, буква „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2;
4. наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на Комисията за § 2.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 3 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Станислава Стоянова и Димитър Гечев, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Създават се чл. 9б – 9з:
„Чл. 9б. За Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. производствата пред управляващия орган или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция се провеждат посредством:
1. Интегрираната система за администриране и контрол, по реда на Глава трета от този закон – за мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, букви „а“ и „б“, чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), по реда и при условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – за останалите мерки и подмерки.
Чл. 9в. (1) Предварителна оценка на проектните предложения за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 се извършва когато:
1. размерът на заявената финансова помощ по всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, и;
2. това е предвидено в условията за кандидатстване.
(2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1.
(3) В едномесечен срок след приключване на периода на прием комисията по ал. 2 оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“.
(4) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, в 14 дневен срок от публикуването на списъка по ал. 3.
(5) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 4. Комисията се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява съответната комисия по ал. 2.
(6) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 5, комисията по ал. 2 изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“ списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
2. всички проектни предложения, извън посочените в т. 1.
Чл. 9г. (1) Процедура чрез подбор на проектни предложения по реда на Глава трета, Раздел II от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се извършва за проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 до достигане на до 110 на сто от бюджета.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда в тримесечен срок от публикуване на списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 1.
(3) Проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 2 се оценяват до 110 на сто след оценяване на проектните предложения по ал. 1 и преди класирането им, и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто.
Чл. 9д. Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г.
Чл. 9е. След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от списъка по чл. 35, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които не е сключен договор.
Чл. 9ж. За предварителните дейности, които са допустими преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на Глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Чл. 9з. За администриране на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на Комисията за § 3.
Гласували 108 народни представители: за 80, против 28, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По параграфи 4, 5 и 6 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 4, 5 и 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 4, 5 и 6, като Комисията подкрепя текстовете на съответните параграфи.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 7, 8, 9 и 10:
„§ 7. В чл. 43, ал. 3 се създава т. 9:
„9. установи, че са създадени изкуствени условия за подпомагане.“
§ 8. В чл. 43а ал. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 43б ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 43в, ал. 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 7, 8, 9 и 10.
Гласували 115 народни представители: за 114, против 1, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване текста, който Комисията предлага в параграфи 7, 8, 9 и 10.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Може ли да взема думата за процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Правя процедурно предложение, уважаеми господин Председател, моля работното време да бъде удължено до приемането на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работното време за днес до приемане на Законопроекта.
Гласували 115 народни представители: за 85, против 25, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 11:
„§ 11. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 56 се изменя така:
„56. „Валидно заявление за подпомагане“ е заявление, което е получило уникален идентификационен номер, съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане и е преминало обработка и контрол от Държавен фонд „Земеделие“ – „Разплащателна агенция.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7, който става § 11 на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Параграф 8 е по вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 12:
„§ 12. (1) Започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се довършват по досегашния ред, до изтичане на периода на мониторинг.
(2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизането в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по същата мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2, при условия и по ред предвидени в насоките за кандидатстване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Танева.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на Комисията за § 8, който става § 12.
Гласували 125 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 28.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Параграф 9 е по вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 13:
„§ 13. Дейностите по чл. 9ж, които са договорени от бенефициентите преди влизането в сила на този закон без прилагане на специалните правила на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за определяне на изпълнител, са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване за съответната мярка или подмярка.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, предложения от Комисията текст за § 9, който става § 13.
Гласували 124 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 29.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Параграф 10 е по вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 10 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 10.
Гласували 118 народни представители: за 116, против 1, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 11 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 14.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 12 по вносител Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15:
„§ 15. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ бр. …) в § 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби думите „Безвъзмездна финансова помощ по програмата по ал. 1 се предоставя“ се заменят с „Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, както и плащанията, верифицирането или сертифицирането на разходите по програмата по ал. 1, се я извършват“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Танева.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста, който предлага Комисията за § 12, който става § 15.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има пост пило предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията не подкрепя, а именно:
„В Преходни и заключителни разпоредби се създава §13:
„§ 13. Законът влиза в сила след одобряването на нотификацията на промените на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейската комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, моля за още малко търпение.
С предлаганите в настоящия Законопроект промени в чл. 1, т. 7 и чл. 9а се предвиждат част от мерките и подмерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Приемането и разглеждането на проектни предложения с цел хармонизиране на предлаганите процедури със Закона за управление на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове да става чрез насоки за кандидатстване, вместо по досегашния ред – чрез наредби, издавани от министъра на земеделието, храните и горите. Такъв подход води до противоречие със самата Програма за развитието на селските райони.
В Раздел ХV.3 на Програмата – на стр. 787 от нея – е записан следният текст: „Управляващият орган е отговорен за информираността и запознаването на потенциалните бенефициенти и широката общественост с приоритетите, които ще се подпомагат по Програмата за развитието на селските райони и ролята на Европейския съюз за предоставената помощ. За всяка мярка от Програмата за развитието на селските райони ще бъде публикувана подробна наредба в „Държавен вестник“.
С други думи, за да се постигне желаната от вносителите в Законопроекта цел, ще бъде необходимо да се направи промяна в Програмата за развитие на селските райони, за което обаче е необходима нотификация от страна на Европейската комисия.
В § 8, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона, който гласуваме, се постановява, че кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизане в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2, при условие и ред предвидени в насоките за кандидатстване.
За част от инвестиционните подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 има издадени наредби за условията и реда за прилагането им. По тези подмерки има приключени приеми, както и стартирали, но недовършени към настоящия момент.
Започналите производства по одобряване и изплащане на финансовата помощ за проекти от първия пример ще продължи по реда на същата наредба, тоест в един програмен период Министерството на земеделието, храните и горите предлага да има и наредба, и условия за кандидатстване за една и съща подмярка (реплика от народния представител Десислава Танева).
И насоки. Благодаря Ви, госпожо Танева.
Не е изяснено какво налага това, при положение че в текстовете на Програмата за развитие на селските райони е записано, че добрите практики от предходния програмен период ще продължат.
Критики към наличието на подробни правила, уредени в наредби, не е имало до момента от нито един контролен орган на национално или европейско ниво. Точно обратното, чрез ЗУСЕСИФ в оперативните програми се въведоха добри практики от Програмата за развитие на селските райони, а именно наличието на административно производство, административен договор и така нататък.
Обръщам внимание, че тази година ще завърши без прием по Програмата за развитие на селските райони. Индикативният график беше променян три пъти през годината. Защо така, и за мен ще остане неясно. Опасявам се, че настоящите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители ще забавят и затруднят още повече този прием, тъй като за да се реализира тяхната идея, ще е необходимо да се направят промени, сигурен съм, и в други нормативни актове.
Затова моля да подкрепим направеното предложение по § 13, за да дадем възможност исканите промени в управлението на средствата по Програмата за развитие на селските райони да бъдат подготвени и изпипани така, че да гарантираме на нашите земеделски стопани безпроблемно и навременно финансиране на техните проекти. Благодаря Ви за търпението. Пожелавам на всички светли новогодишни празници, здраве и благополучие! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев.
Имате думата за изказване, госпожо Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, Министерството на земеделието, храните и горите проведе комуникация с Европейската комисия. Главна дирекция „Земеделие“ и Европейската комисия потвърдиха тяхното становище, че текстовете в Програмата могат да бъдат своевременно променени, актуализирани и, освен наредби, да бъдат добавени и насоки за кандидатстване. Това вече е комуникирано, одобрено е от тяхна страна, утре имаме насрочен Комитет по наблюдение на Програмата, в който те също ще вземат участие, ще предложим това предложение.
Важно е да се отбележи, че формата на документа, по който ще са определени условията за кандидатстване, е изцяло от пълномощията на страната членка и не представлява проблем.
В тази връзка предлагаме своевременно, заедно с промяната в Закона, да направим и промяна в Програмата, което е чисто формално. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър.
Заповядайте, господин Данчев. (Реплики: „Той вече се изказа!“.)
Имате право на процедура.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател, за дадената ми съвсем кратка процедура.
Наистина трябва да кажем, че нотификацията на Програмата за развитие на селските райони е необходима, тя не е толкова проста, колкото ни се представи. Пак казвам, дори и да мине сравнително бързо, има и други нормативни актове, които следва да бъдат променени. Затова нека да дадем възможност те да бъдат наистина подготвени, както трябва, и да не поставяме под съмнение възможността за успешно реализиране на Програмата и през 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Оформете това изказване като процедура. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Смятам, че ще бъдат забавени приемите, ако не се приеме нашето предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев.
Господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Усещам нетърпението, но въпросът наистина е процедурен, а и по същество касаещ обнародването на нормативните актове. Искам да кажа, във връзка с това предложение, че то няма как да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и няма как да бъде изпълнено, за съжаление, защото Законът за нормативните актове ясно предвижда как и кога те влизат в сила.
В конкретния случай не може да се обнародва акт с отлагателно условие нотификация и няма как след това да се обнародва нотификацията, за да се определи моментът, в който актът влиза в сила. Такъв вокацио легис няма като опция и като възможност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Вероятно и това е имала предвид Комисията като едно от условията, за да не подкрепи предложението. Така или иначе ще го подложим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 131 народни представители: за 46, против 70, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: С това приключихме доклада. Пожелавам здраве и успешна 2018 г. на всички (ръкопляскания)!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника Народното събрание е във ваканция от 22 декември до 10 януари включително.
Следващото редовно пленарно заседание – 11 януари 2018 г. от 9,00 ч.
Благодаря на всички, които се изказаха днес, и особено на тези, които не се изказаха.
Весели празници на всички!
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,59 ч.)Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Стоян Мирчев
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания