Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 февруари 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
23/02/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум, откривам заседанието.
Процедура и после още една процедура.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Предлагам точките от днешния дневен ред – точка първа и втора, да бъдат пряко излъчвани по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Надявам се колегите от управляващото мнозинство няма от какво да се срамуват и какво да скрият, затова нека да подкрепят това мое предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за пряко излъчване на точка първа и втора от днешния дневен ред.
Гласували 159 народни представители: за 76, против 28, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Заповядайте, за втора процедура.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване на приетия вчера, 22 февруари 2018 г., Проект за решение № 854-02-11 за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2018 г.
Прегласуването се налага поради явна техническа грешка – несъответствие между наименованието на решението и неговия диспозитив, а именно началната дата на периода на проверката. Вместо вярната дата в заглавието „1 януари 2017 г.“ погрешно е било разписано „10 май 2017 г.“
Затова Ви моля да бъде прегласувано заглавието на Решението, а именно: „Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.“
Госпожо Председател, моля да подложите гласуването на предложения текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за прегласуване от господин Иванов.
Гласували 162 народни представители: за 157, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.
Вносители: народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19 февруари 2018 г.
Заповядайте за доклада, господин Кирилов, на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!

„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19 февруари 2018 г.

На свое заседание, проведено на 21 февруари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19 февруари 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – господин Пламен Георгиев – председател; от Национално сдружение на общините в Република България – господин Благой Станчев – парламентарен секретар.
Законопроектът беше представен от Данаил Кирилов, който посочи, че след влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се предвидиха нови изисквания за общинските съветници, свързани с института на несъвместимостта. Вследствие на промените общинските съветници не могат по време на мандата да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие и с общински предприятия.
Със Законопроекта се цели осигуряването на достатъчен период от време, в който общинските съветници за мандат 2019 – 2023 г. да съобразят нововъведените изисквания със заеманата от тях изборна длъжност.
Господин Пламен Георгиев и господин Благой Станчев изразиха подкрепата си към Законопроекта.
В обсъждането взеха участие народните представители Явор Божанков, Христиан Митев, Филип Попов и Данаил Кирилов.
Господин Попов и господин Божанков изразиха отрицателните си становища към Законопроекта и посочиха, че няма да го подкрепят.
В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“, без „въздържали се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19 февруари 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Сега още един доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, госпожо Аврамова.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев

На редовно заседание, проведено на 22 февруари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19 февруари 2018 г.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Христиан Митев.
Със Законопроекта се предлага да се отложи действието на разпоредбата на § 19, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за следващия мандат на общинските съвети. С визираната норма бе направено изменение на чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като т. 3 от същата предвижда, че общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. Тези ограничения създават проблеми в практиката, тъй като при влизане в сила на промените една немалка част от общинските съветници, на различни правни основания и в различно качество, се явяват в договорни отношения с общината. Това налага да се отложи действието на нормата, като при следващите местни избори кандидатите за общински съветници ще бъдат наясно с ограниченията и ще могат да направят преценка и да изберат дали да се кандидатират или да запазят договорните си отношения с общината.
В хода на дискусията представителите на общините подкрепиха предложената промяна. Изказалите се народни представители изразиха различни позиции – както за, така и против предложената промяна, като несъгласните с предложението се мотивираха с необходимостта и от други промени, които ще се наложи да бъдат направени в Закона.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“, без „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова.
Мотиви на вносител ще ни представите ли, колеги?
Заповядайте, господин Кирилов, Вие ли ще ни ги представите?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Накратко ще представя мотивите за внесения законопроект. Иде реч за това, че по отношение на статута на общинските съветници предвидихме нови радикални, по тежки изисквания относно техния статут и свързани с несъвместимостта.
Това стана през времето на третата година от техния мандат, когато те вече са изпълнили един път изискванията за заемане на длъжността, за което съответно са декларирали надлежните обстоятелства и като кандидати за общински съветници, и веднага след избирането им, и преди полагане на клетва.
Получи се реакция от всички общински съветници, без значение от тяхната политическа принадлежност. Очевидно е, че времето, за да приведат общинските съветници статута си спрямо тези изисквания, ще изисква известен период от време.
Едновременно с това обсъждахме и в Комисията по правните въпроси – получи се писмо с въпроси от Националното сдружение на общините в Република България, като основният от тях беше свързан с това: възможно ли е, редно ли е по време на текущия мандат да се поставят нови по-тежки изисквания спрямо статута и длъжността на общинските съветници?
По тази причина и в днешния ден, а днешният ден е 23 февруари, който при най-стриктното тълкуване на Закона, всъщност представлява последният ден от едномесечния срок, в който общинските съветници биха били задължени да подадат нова декларация за несъвместимост, ако ние не разгледаме и не приемем настоящото предложение. Няма да влизам в подробности на тълкуванията на изискванията за декларации и по отношение на органите, които одобряват декларациите. Смятаме, че тук режимът, който предвидихме, беше в полза на общинските съветници, за да имат поне два алтернативни варианта по отношение на органите, които да одобрят образеца за тези декларации.
Едновременно с това би следвало да подчертая и становището на новата Комисия за преодоляване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, която да помни, че без оглед на процедурата по одобряване на образците за декларации и съобразно съдебната практика, липсата на одобрен образец на тези декларации не освобождава задължените лица да декларират тези обстоятелства.
Смятаме, че с този законопроект, който предложихме на Вашето внимание, се опитахме в краткия срок, който е за повече от 6000 общински съветници, да реагираме адекватно, така че да предложим отлагането на влизане в действие на това изискване поне за началото на следващия мандат, за да може в следващата изборна процедура кандидатите вече да знаят и да са наясно, че има нови по-стриктни изисквания, с които те следва да се съобразят.
Едновременно с това ще си позволя да направя заявка за следното. Това отлагане би ни дало възможност да прецизираме новите изисквания, така че да отделим случаите, в които имаме битови основания за колизия, за това, че общинският съветник, по един или друг начин, използва такова имущество под една или друга форма – да кажем, като лекар, наемател на кабинет в общинско лечебно заведение, и да отделим тези, условно казано, битови, естествени, обичайни случаи от тези случаи, където наистина има корупционен риск, където следва радикално да се преодолее връзката и възможността общинският съветник да повлиява на едни или други решения по отношение на управлението и разпореждането с общинското имущество.
Затова, колеги, апелирам към всички Вас, не за политизиране на дебата, а за подкрепа на това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Откривам разискванията, давам думата за изказвания.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще поправяме Закона на законите! Законът, който трябваше да пребори корупцията, който обсъждахме шест месеца, ще бъде поправян преди въобще да е влязъл в сила.
Предупреждавахме многократно, че този закон е недомислен, че той ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Беше ни отговаряно: „Нямате право да казвате просто така – той няма да проработи“. Ето това е първият случай, в който е ясно, че той няма да проработи, че е недомислен. Но да беше само това! Къде е днес Министерството на правосъдието – вносителят на този закон, първоначално? Защо отново народни представители оправят неразбориите, създадени по този начин? Защо сега се сетихме, че –променяйки един куп закони, просто така, само за да попълним някоя препоръка, няма да направим нищо добро? Къде е Националното сдружение на общините на Република България, което вдигна врява, но след като беше приет Законът? Защо не изразиха своето становище и опасение тогава, когато го обсъждахме?
Аз имам възможен отговор. Защото сблъсъкът беше силно политически, имахме две различни концепции за борбата с корупцията и всеки един – дори тези, които виждаха, че правим недомислици, не смееха да се обявят, за да не бъдат обвинени, че видите ли, че подкрепят опозицията. Не, понякога опозицията казва нещо и то е просто вярно, и трябва да бъде подкрепено, защото последствията са много тежки.
Какво стана ясно обаче, откакто се разгоря този дебат? Той сега идва в залата, но от няколко месеца се води по телефонни номера, по телефона и по кулоарите на парламента. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Зарков, само за момент.
Колеги, моля Ви, заемете местата си, нека да е по-тихо в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, именно защото не се слушаме, поправяме едни и същи закони през две седмици. Но ако народните представители тук не слушат, бъдете сигурни, че слушат нашите граждани и хората, които са заинтересовани – най-малко 6-те хиляди общински съветници, които рискуват, ако не подадат навреме тази декларация, да бъдат поставени на цялостна имуществена проверка за десет години назад. Това е, което може би ще им се случи. Това само по себе си не би било лошо.
Представете си само, че новосъздаденият орган, който вече дава становища, но още не сме му избрали председател и който е в процедура за председател, когато при него пристигат 6000 преписки за проверка на 6000 човека за имуществото за 10 години назад, този орган ще приключи работата си преди да е започнал. Чисто административно той няма да успее да обработи тази база данни. Но какво ни интересува – нали изпратихме Закона в Брюксел, а от тук нататък да става каквото искаме?!
Отговорен фактор в Националното сдружение на общините обяви онзи ден: ако го направите това, България ще остане без общински съветници. Какво значи това, уважаеми дами и господа народни представители? Дайте тогава да се запитаме, така и така сме отворили дебата, кой, как и защо става общински съветник? Наистина ли, ако забраним общинския съветник да е в търговски взаимоотношения с общинския съвет, в който работи, ще останем без общински съветници? Вие разбирате ли какво значи това?! Затова ние настояваме сега и в близките дни да бъде предоставена информация за всички общински съветници в търговски или други взаимоотношения с общините, в които работят.
Защото много е хубав примерът, който се дава в мотивите и много често е цитиран – за лекаря, който е общински съветник, и има кабинет в общината, тъй като в малките населени места няма къде другаде да има кабинет. Този пример е истина на много места, но 265 са тези лекари. Във всеки общински съвет да има по един такъв, те са 265 човека, дайте за тях да направим изключение. Защото се сещам и за други примери, а не само за лекаря, който има кабинет в общината, но и за арендатора, който работи общински земи, и е общински съветник. Сещам се за охранителя, който има частни охранителни фирми, и е общински съветник. Сещам се още за десетки случаи.
И изправени пред този проблем, който, както виждате, е многопластов, какво предлагат вносителите – да го отложим с две години?! Просто да го отложим с две години! Няма да решим проблема, защото проблемът е в нефелната редакция – извинете ме за израза, на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Няма да решим проблема, но ще го отложим с две години, за да видят, видите ли, да знаят хората, които кандидатстват за общински съветници, на какъв огън ще бъдат готвени. Само че най-вероятно ще се случи друго. През тези две години същите общински съветници, които са сега, и, видите ли, ще загубим, просто ще си нагласят работата, ще си прехвърлят бизнесите, ще си наредят така нещата, че хем да могат да останат общински съветници, хем да си запазят бизнеса с общините. С две думи: дръж се корупция, ГЕРБ те гази! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването на господин Зарков? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, когато тук в тази зала и в Комисията, както на първо, така и на второ четене говорихме какви вредни последици ще произведе този закон на практика, тогава никой не се обаждаше, напротив тезите на управляващото мнозинство бяха, видите ли, че БСП не е против корупцията. Ето сега се оказва, няма и месец след приемането на този закон, че започнахме с кръпките на този закон. Те няма да са нито първите, нито последните, защото в него има множество вътрешни противоречия. В него инструментариума за борба срещу корупцията на практика е сведен до минимум.
Този закон няма как технически дори да проработи в параметрите и в сроковете, които сте му задали – вносители на този законопроект, и които го подкрепихте. Сега с това изменение не решавате по никакъв начин проблема, а просто го отлагате във времето, замитате го под килима.
Междувременно, до 2019 г. ще се направят още множество поправки на този закон, защото, както той е зададен в момента, просто няма как да се случат нещата, няма как да проработи. Но когато ние говорехме, че този закон е калпав, тогава всички включително и Сдружението на общините, нямаха никакви предложения. Всичко беше цветя и рози, а сега изведнъж става шок и ужас!
Днес общинските съветници трябва да подадат декларацията, предвидена в този закон. В същото време администрацията, така наречената „окрупнена администрация“, тя все още не е сформирана на практика, тя все още не е започнала реално да работи с всичките си структури. И сега правите тези промени, и отлагате влизането на действието на този параграф от Закона по отношение на декларациите. Ще има още множество промени и този закон на практика, само месец след неговото приемане, доказа своята нефелност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тъй като многократно се постави въпросът къде са били общинските съветници и кметовете, вчера в Комисията попитах Сдружението – Националната асоциация на председателите на общини: „Вие защо не реагирахте?“, тъй като Законът безспорно касае и тях като изборни лица?
Не знам за господин Кирилов, но изпълнителният директор сподели, че в процеса на дебата Правната комисия е била информирана и част от вносителите срамежливо споделиха, че много трудно е могло всичко, което не е било добре предложено от Министерството на правосъдието, да бъде подобрено в процеса на самото законотворчество.
Това отлагане с две години на проблема нищо няма да реши. Аз смятам, че дори ако започнем да го прилагаме, така както е в момента, има дълги листи. Те неслучайно са по две. Тъкмо ще освежим, ще пренаредим общинските съвети – ще изтеглим тези, които са в конфликт на интереси, ако те преценят да не бъдат проверявани, да си подадат оставки и ще дойдат други. Тоест, две години ще сме имали едни общински съветници, а вместо тези, които са в укорими отношения по възгледа на управляващото мнозинство, могат да дойдат нови, не е проблем.
Но тук възниква нов въпрос в Закона – за наемните отношения на общинските съветници с общината. В предишния закон имаше „членове на управителни съвети, на надзорни съвети, контрольори“. В предишния закон имаше също член за несъвместимост на общинския съветник с други позиции.
Вкарването на наемните отношения и шумът, който се получи, колеги, изсветли един порочен проблем, който съм убедена, че до 2019 г. или ще го оставите така, ако все още управляващото мнозинство е такова в парламента, или то ще трябва да търси решение. Може би между първо и второ четене да предложим да се направи публичен регистър на всички наемни отношения, който публичен регистър да бъде видим чрез председателя на общинския съвет и в органа, който ще се създаде може би до една седмица, за да знаят гражданите общинските съветници в какви наемни отношения са, да ги контролират и да могат да си формират отношение.
Поради тази причина смятам, че единият вариант е да отложите проблема, но проблемът щe си стои.
Вторият въпрос е да кажете: „Да, ние сега на първа стъпка –това, а ще има още възможности да работим, докато решим какво ще правим действително с наемните отношения“. Ние имаме много отношения, които са свързани – лекарите, стоматолозите, арендаторите на земи, ползвателите на общински гори – фирмите. Особено в малките селища ще стои под въпрос с какъв статут са читалищата и в отношенията на тези дейци докъде са, общинските болници с общинско участие? Има възможност през този закон, така както излезе от обществения дебат, който беше много динамичен, и може би аз се радвам, че именно Вашите общински съветници бяха много категорични, тъй като тези органи Вие в момента ги владеете и имате по-скоро мнозинство на базата на избора, който имате, в тази ситуация проблемът с поставения въпрос за конфликт на интереси ще си остане, той ще бъде нерешен. Ние само ще го отложим във времето, но означава, че сме осветили един проблем, върху който сега стоим, търпим и чакаме да видим какво ще се случи, а не искаме като законодател да го решим. Ако искате да го решаваме и имате воля, дайте между първо и второ четене да направим нещо. Ако ще го заметете, ще го отложите във времето и ще заметете един проблем, който е доста укорим и който обществото само ще чуе „Аха“. То си знае, но няма да го види, а по-добре е да го изсветлим и да го покажем. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Реплики?
Господин Кирилов – първа реплика, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Не ми се искаше да взимам реплика и да влизам в този дебат и, респективно, да го удължавам, защото всъщност госпожа Янкова говори по теми и проблеми, които бяха в моето представяне на Законопроекта. Ще посоча обаче следното.
Уважаема госпожо Янкова, този текст е предложен в най, най-ранното, в първата процедура, в най-ранните текстове на законопроектите за създаване на новия антикорупционен орган. Това е преди четири законопроекта, преди четири години. И тук и аз се питам къде беше Националното сдружение на общините. Не е вярно, че имаме такова становище. Всички становища са на сайта на Народното събрание, сами може да установите това.
Искам да кажа следното. Ако има конфликт на интереси – Вие казвате „укоримо поведение“, и по стария, по отменения Закон, това поведение се санкционираше и се санкционираше по жалба на всяко заинтересовано лице, което получаваше законовата защита. Така че моето дълбоко убеждение е, особено в тези колективни, политически органи, ако е имало такива фрапантни случаи, те вече би следвало да бъдат разгледани, обсъдени, преценени от бившата вече вляла се в новия единен антикорупционен орган – Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). Може да гледаме по техните решения, те също са публични.
Моят апел е за следното. Тук решаваме въпрос за срока. Нека да го решим днес. Аз обещавам и сме поели ангажимента – нашата група – в рамките до един месец, не в рамките на няколко дни, да направим прецизен анализ на евентуалния критерий за разграничаване и да предприемем отделна законодателна инициатива за това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Госпожо Янкова, за дуплика – заповядайте.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател!
Господин Кирилов, няма спор, че по двата члена, които и преди бяха, имаше Комисия по конфликт на интереси и тя е действала. Сега говорим за там, където ги убива обувката общинските съветници – за наемните отношения. Там казвам, че има проблем.
Знаете ли, явно ние ще бъдем в една щастлива ситуация – ще чакаме да внесете и следващата промяна. Проблемът обаче е следният. Да, жалко е, че един закон, който беше много силно рекламиран, на който много му се радвахте и си ръкопляскахте, на втората, третата седмица му правим промяна. Господин Кирилов ще даде промяна и до един месец ще водите хорото, а пък ние ще имаме възможности да Ви казваме, че в тази ситуация законите не се правят по този начин.
Проблемът с наемните отношения, ако Вие сте решили, че това е конфликт и е укоримо, а Вие го предлагахте, и ако отдолу се получи шум, значи има шум, който сега ще се замете за две години или ще чакаме да направите предложение. Не се притеснявайте, ще ви оставим Вие да направите предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Следващо изказване?
Само секунда, господин Божанков, да погледна от другите парламентарни групи, понеже искам да редувам изказванията. Няма заявено изказване.
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Започнахме и този дебат с „Да дадем шанс на закона“. Това е един от малкото нови текстове в корпуса на Закона, който получи своя шанс – един месец.
Ние продължаваме да държим на своята теза, че корупцията е системен, дълбоко вкоренен проблем и всяко вмешателство предизвиква трус в основите на системата. Тук не става въпрос за някаква техническа промяна в Закона. Тук става въпрос за това как се управляват българските общини и как функционира местната власт и отговорът го дава българското общество, дават го медиите, за съжаление чуждите – корумпирано! Ако смятате, че някой демонизира местната власт, ако смятате, че някой отива твърде далеч с това твърдение, нека Ви прочета няколко думи, изказани от Националното сдружение на общините в България на Правна комисия: „Напрежение и тревога, брожение сред общинските съветници, ще се оголят съветите и ще се блокира дейността им. Отиваме на предсрочни избори една година преди местните избори. Създаде се напрежение в множество от съветници“.
Каква апокалиптична картина, ако това са изолирани случаи, ако това не е практика, и това не е принципът, на който функционира местната власт?! Защо самият Антикорупционен орган изказва становище, че трудно би се справил с подобен обем работа? И това ли ще кажем на българите: „Нямаме капацитет да извършим съответните проверки“.
Като юристи можем да говорим красноречиво и многословно, но нека го кажем направо и нека го кажем ясно – това, което вършим днес, е следното, и българите трябва да го разберат, и ние сме отговорни да им го кажем просто, а то може да бъде казано с едно изречение: „Даваме време на политическите си приятели да приведат далаверите си в ред и да продължим по същия начин“. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
Реплика – господин Христов, заповядайте.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Божанков, за втори път в тази зала чувам нещо, което силно ме безпокои, защото тук сред нас има бивши кметове, има бивши председатели на общински съвети, има хора, които са работили в управляващи органи към Сдружението на общините. Не можем и не би трябвало точно ние от тук да генерализираме и да казваме, че видите ли управлението в българските общини в най-общ план било корумпирано.
Никой не отрича, че има проблеми в управлението на българските общини, никой не отрича, че има проблеми, никой не отрича, че в общинските съвети не всичко е най-чисто, но не можем да говорим от тази трибуна, че в общинските съвети работят само хора, които са корумпирани и които нищо друго не правят, освен да се обогатяват.
Относно позицията на Националното сдружение на общините, която беше изказана ясно. Те не защитават корупцията. Те защитават нормалното функциониране на общинските съвети. В общинските съвети няма само представители на ГЕРБ. Не само представители на управляващата партия се намират в някакви отношения. Знаете отлично, че в по-малките общини най-вече в отношения с общината са общински съветници от всички партии. Позицията на Сдружението на общините отразяваше най-вече тяхното безпокойство от това, което би могло да се случи в общинските съвети, от това, което ще има като последствия.
Ние не сме против работата на общинските съвети да продължи по нови правила, напротив. В общинските съвети и най-вече в техните комисии, които работят добре – имам предвид комисиите за конфликт на интереси, много често има сблъсъци, много често има спорове, но там всички се обединяват. Нека от тази трибуна да не даваме възможност и да не даваме храна за разговори на тема „Всички са корумпирани“. Да, има проблеми, но има много честни хора в общинските съвети, които работят добре и работят добре заедно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Втора реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Божанков, за дуплика.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Христов, направих това изказване и на база, и най-вече заради констатациите на Сдружението на общините. Може би съм сгрешил, може би не съм дотам обективен. Затова е добре да дадем шанс, както се изразяват колегите, на Закона да проработи и да докажем, че това са единични случаи. Всъщност няма да отидем на нови избори, няма да се блокира работата на общинските съвети и няма 6000 декларации да влязат и всъщност 6000 да имат проблем.
Ако направим обаче обратното и отложим Закона с две години – тоест до следващите избори, точно това ще бъде сигналът, който ще изпратим на българското общество и ще затвърдим това съмнение. Затова нека изчистим имиджа на местната власт и да оставим Законът да проработи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
Други изказвания?
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, първо, бих искал удължаване времето на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Удължете времето на групите.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Колеги народни представители, конфликтът на интереси в държавната и общинската администрация се проявява в пресечната точка между обществения и частния интерес, а именно, когато лице заемащо публична длъжност има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и на задълженията му по служба, какъвто явно се явява случаят с общинските съветници, които са действащи към момента.
Един месец след като новият законопроект, който беше широко рекламиран, включително и от вносителите на сегашните промени, беше обнародван и трябва да влезе в действие – вече ни се предлагат поредните промени, и то от същите хора, които пламенно го защитаваха и сега още по-пламенно от трибуната твърдят, че грешките ще бъдат поправени. Още тогава беше ясно, че той няма да сработи и не е синхронизиран с останалата част от нашето законодателство.
Поправката реално ще затвърди шуробаджанащината в местната власт и потвърждава нашата теза, че има срастване между бизнес и политическа власт. Предупрежденията на БСП, че Антикорупционният закон е пълен с недостатъци се доказаха, но вносителите бързат да внесат промени, за да ги заметат под килима.
Подходът за декларирането на конфликт на интереси и за административнонаказателната отговорност да се прилага съответно и за лицата, които не заемат висши публични длъжности, сега поражда доста сериозни проблеми, и то, като слушам, най-вече в редиците на вносителите.
Проблемът се състои в това, че се налага на всички общински съветници в страната в един кратък период от обнародването на Закона да подадат отново декларация за несъвместимост, но вече по новите условия. Тоест хората, които са избрани преди една година и повече по други правила, сега се налага отново да декларират наличие на несъвместимост. На общинските съветници се забрани да бъдат еднолични търговци, съдружници, членове на управителни и надзорни съвети на дружества, които имат отношения с общините, като срокът, който се предлага – да се отложи действието на Закона, е 1 декември 2019 г. По този начин не се ли дава един толеранс, един сигнал за възможно разграбване на общините и преразпределение на имуществото на общините, като крайният срок е закован на 1 декември 2019 г.?
Много пъти в тази зала са се променяли законите, като обхватът на действието им е бил насочен към далеч по-многобройни групи от хора. Дори в момента в комисиите се дискутира законопроект, в който се обсъжда предложение за смяна на касовите апарати, което ще обхване далеч – далеч повече юридически лица, отколкото тези, които са общински съветници. Чудя се дали на тези хора ще им се предложи същият толеранс от време да въведат новите касови апарати, например също от 1 декември 2019 г.? Не разбирам защо, за пореден път, ние поставяме политиците в по-изгодно положение? Нима създаваме нова, висша политическа каста, към която ние се причисляваме априори?
Искам да попитам и още нещо вносителите: кога ще бъде следващия законопроект за допълнение и изменение на Закона за противодействие на корупцията, за да можем все пак психически да се подготвим, а и останалата част от обществото също?
Господин Кирилов правилно поиска един месец за анализ, но не можем да кажем след един месец какви ще бъдат изводите от този анализ. Ами, ако преценят, че всичко вече е наред и няма нужда от промени, след три месеца какво ще правим? Дали няма да им дойде нещо друго на ума? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания, колеги?
Господин Кирилов, заповядайте за изказване, после господин Сираков.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам изказване, с което се надявам да не прекалявам и да не претоварвам дебата.
Не бих искал да се връщам на всички мними аргументи, които бяха наведени от опозицията. Молбата ми в тази посока е следната: нека да не спекулираме и нека да не хиперболизираме! Някой друг път ще си позволя да разкажа случая на общинския съветник Хипербол от Атина.
Вижте, няма как зад едно техническо решение, в което, признавам, не ние виждаме справедливост, а организацията на общинските съветници и кметове настояват за тази справедливост, няма как това решение да го натоварваме с тези политически изводи.
Колеги, очевидно е, че Законът действа. Очевидно е! В предишните Ви изказвания имаше огромно противоречие – Законът не действал, но възникнал голям страх. Законът действа, само че когато се предприема едно такова сериозно, мащабно, преструктуриране на органи, промяна в законодателството, е нормално и обяснимо да има необходимост от прецизиране на някои от организационно-техническите последици. И аз имам реплики към решенията, взети в работната група в Министерството на правосъдието, която заседава доста месеци. Пак припомням – това беше третият, четвъртият, етап на обсъждане на този законопроект. А тези предложения са още от най-първият законопроект, така нареченият „Законопроект Кунева“ – и общинските съветници, и обществото, и ние знаехме. Тук много мога да споря по това, кой – какво е проспал. Ако Националното сдружение на общините в България беше реагирало в който и да беше от моментите на публично обсъждане или дебат в комисии по този законопроект, щяхме да сме обсъдили този въпрос и вероятно щяхме да сме взели едно предварително решение. Но ние имаме категоричност и убеденост, че не само по отношение на наемите на общинските съветници, но и по отношение на всякакви други договори следва да се приложи един прецизен контрол. Плюс това следва да има максимална и пределна публичност за това.
Пак казвам, времето, което е до финала на този мандат, на тези общински съветници, не е блокирано, не е сложено във фризера, за да не може да се осъществява контрол по отношение на свързаности или на конфликт на интереси, или на корупционен риск.
Гледайте! И ние гледаме! Няма да споря тук кои са Вашите общински съветници – кои са нашите общински съветници. Предложили сме равно решение за всички общински съветници, без значение от коя политическа партия и с коя политическа сила са участвали в изборите.
Не мисля, че това отлагане би се възприело като недисциплинираща мярка. Напротив! Смятам, че това време би следвало да се използва, но да се използва точно, за да може и публиката, и политическите опоненти, и самите общински съветници да законосъобразят, да вземат предвид новите по-тежки правила, които ще се прилагат, и съответно да направят избор – да си прекратяват взаимоотношенията с общината или да не бъдат повече общински съветници. Този избор трябва да се направи! Вярно, при това тълкуване на Закона, времето от един месец очевидно е кратко.
Апелирам към Вас, да разгледаме този законопроект в рамките на две четения, за да можем да отговорим законодателно на възникналия проблем. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Има ли реплики?
Господин Милков, заповядайте за реплика.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Кирилов, използвам правото си на реплика – няма да Ви давам оценка нито на законодателната работа, нито на текста на закона.
Ще започна репликата си и се надявам тези думи наистина да ги възприемат всички наши колеги. На Закона не може да му се дава шанс! Това ще го повтарям всеки път. Не може да се дава шанс на Закона. Законът е система от правила, която ако бъде правилно написана, ако бъдат съобразени обществените отношения, ние тук трябва само да натиснем стартовия бутон и той да проработи. Господин Кирилов, казахте: справедливост, и това ме инициира да Ви направя реплика. С този законопроект ние не даваме справедливост. Справедливостта е оценка, справедливостта е решение. В момента ние не даваме решение, ние в момента отлагаме решението, ние в момента даваме приспивателно или обезболяващо. Замитаме един въпрос под килима за две години.
Текстът по начина, по който е формулиран, по който беше приет, съдържа, това го казах и в Правната комисия, съществени проблеми, които дори да заметем сега за определен срок, те остават.
В текста, уважаеми колеги, не сте предвидили, защото не съм гласувал за него, общинските съветници да нямат договори с общината, в която работят като общински съветници. Вижте т. 3! Става дума, че те не трябва да имат договори с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия на територията на цялата страна. Текстът изобщо е недобре изготвен. Дали ще го отложим, или няма да го отложим, това стои като свършена работа. Дали текстът е предходен – създаден четири мандата преди нас с четири проекта на този закон, (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), свършвам, госпожо Председател, отговорността не е на Националното сдружение на общините в Република България. Отговорността е на Народното събрание. В частност отговорността е на управляващото мнозинство и за абсолютна яснота – в частност тя е на Правната комисия. Дали някой го е забелязал, дали не го е забелязал, дали е сигнализирал – Законопроектът беше докладван, приет и аплодиран. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Втора реплика – господин Попов, трета реплика – господин Божанков.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колега Кирилов, казахте, че Законът работел. Как ще работи като се налагат поправки две седмици след приемането му? Това означава, че Законът не работи, че не е добър, след като се налагат поправки внезапно и много скоропостижно след неговото приемане. Не са дали становище общините – вярно е, но е Ваша работа, като управляващи, като вносители на този законопроект, да внесете такъв, който да работи – не да чакате становището от сдружението на общините, а и да се вслушвате повече в гласа на опозицията. Защото когато говорехме, Вие не ни чувахте – напротив – сипехте обвинения срещу нас. Ето сега, две-три седмици след неговото приемане, се оказа, че сме били прави.
Наистина общините не са дали своето становище, но те не са законодателен орган. В момента Вие сте мнозинството – в Народното събрание, в частност Вие от управляващото мнозинство, и следваше да изпипате този закон до съвършенство. Сигурен съм, че това няма да са нито първите, нито последните поправки на този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Господин Божанков, имате думата за реплика.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Кирилов, аргументът, който наистина трябва да бъде уважен и взет под внимание, е, че отношенията се променят в движение, тоест хората са станали съветници при едни условия, ние ги променяме в движение.
Този принцип, който Вие защитавате в момента – че това не е редно и аз го споделям, Ви моля да го защитавате винаги и по отношение на другите субекти в държавата – на българските граждани. Защото мога да Ви дам десетки, ако не и стотици, примери как това Народно събрание променяше правилата и малкият, и средният бизнес, е взел кредити за десетилетия напред и е почнал при едни условия – но те радикално се промениха в движение, техните права никой не ги затича. Тогава никой не взе под внимание техните становища. Това налага извода, че в България трябва да си политик, да имаш политическо лоби и политически приятели, за да получиш отлагане или законът да бъде променен, така както на теб ти е удобно.
Тук се връщам на тема, която много пъти сме обсъждали – оценката на въздействие. Ако не я правехме формално, ако действително оценявахме как всеки текст би засегнал всяка целева група, ние това щяхме да го предвидим. Това не е работа на Сдружението на общините и дори никой да не даде Становище, ние можехме да го предвидим. Но, за съжаление, изработихме в България нова – не само за страната, но и за света, методика, в българското Народно събрание оценката на въздействие да идва на крака при народните представители, натоварена на гърба си с въздействието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Заповядайте, господин Кирилов, за дуплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, които направихте реплики! Аз може би ще започна отзад напред. Оценката за въздействие на нормативния акт е сравнително нов инструмент, който беше приет от предното Народно събрание и беше приет пак с укора, че ние въвеждаме един проблематичен, спорен институт, че ще затрудним законодателната инициатива. И пак колеги от Вашата група се кълняха – и на всичкото това нещо е Вие го правите противоконституционно.
В този Законопроект, особено последният – този, който в крайна сметка стана нормативен акт, имаше 70 страници анализ и оценка на въздействието. Няма да коментирам, пак казвам – не искам да говорим и не искам да приемате моите думи като укор по какъвто и да е начин по отношение на Националното сдружение на общините.
Госпожа Дора Янкова от Вашата група много добре каза: „Не сме един и двама, които сме работили за общините и сме работили не малко години по един или друг начин“. Така че аз уважавам – уважавам и местната власт, уважавам и общинските съветници и всички представители на местната власт. На мен ми е ясно защо през този 2-годишен период не е имало адекватна реакция.
Ще премина и към отговор на репликата на колегата Милков. Вие добре искате да вмените на управляващите отговорността, отговорността си е наша. Аз не бягам от нея, но не искам да очерняте Правна комисия, защото и Вие сте член на Комисията по правни въпроси. Вярно, Вие бяхте единственият, който коментира не този въпрос, а въпроса с образците за декларации, но след като го приехме – вече актът, законът, беше приет. И аз Ви благодаря за този коментар. Благодаря за това, че потърсихте начин да се видим и да кажете: „Тук ще има проблем с образците на декларации“.
Колеги, не искам да теоретизирам, но в демокрацията не са само управляващите, а и опозицията. И Вие мълчахте! И специалистите по местно самоуправление – две години и Вие мълчахте! Сега общинските съветници от БСП в София казват: „Ние подкрепяме тази промяна“, ами, казвам: „Кажете си го на депутатите тогава, като подкрепяте тази промяна“. (Оживление и възгласи от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други изказвания?
Господин Сираков, заповядайте.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Извинявам се, не съм юрист. Видях, че дебатът е предимно между юристи, но така или иначе съм в местното самоуправление в последните седем – осем години.
Всеки вижда в една ситуация това, която иска да види. Вие виждате, че този закон не работи. Аз бих казал, че точно този казус доказва, че Законът работи. Защо? Защото той, както каза госпожа Дора Янкова, осветли един проблем. Този проблем аз ще го разделя на две. От една страна, това, което казва новият закон, е за взаимоотношенията на общинските съветници с общината, с общинските дружества, с участието на общината в дружества и така нататък. Всички сме съгласни, че това не бива да е така и е порочна практика. Затова имаме този текст в новия Закон, който предотвратява тези взаимоотношения.
От друга страна, както каза и господин Божанков, и аз съм съгласен с това, при заварено положение година и половина преди изтичането на мандата, тези общински съветници в момента, когато са били кандидат-общински съветници, са станали такива при определени условия, различни от сегашните. Затова тази поправка в момента просто отлага във времето, решава точно тази страна на проблема.
Другата страна, което е доказателство, че Законът работи, са договорните отношения,. Да, установихме, че там има проблем, който до момента не сме считали като такъв. Може би обществото ни в момента стана много по-чувствителен за него – дали един доктор, примерно, трябва да наема помещение в общинското ДКЦ и ако е така, как да променим Закона, за да могат да го правят, както и за земите? Господин Кирилов каза, че в рамките на един месец ще имаме предложение по този казус, така че да се изчисти този проблем.
В заключение бих искал само да кажа, че управляващите според мен се делят на две: на управляващи и на опозиция. Всички ние сме управляващи. Ако Сдружението на общините не е казало нищо по този текст, аз не знам какво конкретно Вие казахте по него? Това не го казвам като обвинение, просто го давам като пример, че понякога е необходимо нещо да стартира, да работи, за да му се направят фините настройки и за мен точно този казус не е кръпка на Закона, а е фина настройка. Вие сте юристи и много добре знаете, че имаме процедура за изменение и допълнение на Закона, което показва, че това е практика и че това е възможно да става. Дали този закон ще се променя? Да, ще се променя тепърва, защото трябва да му се донаправят фините настройки, за да работи.
На мен много ми се иска всички ние – и управляващите, и опозицията, всички ние като управляващи, да останем чувствителни към тази тема и да направим тези поправки, че Законът наистина да работи. Защото във Вселената всичко е циклично. Ще дойде време, когато сигурно Вие ще сте управляващи, ние ще сме опозиция, и Законът ще продължи да съществува. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Сираков.
Реплики?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Съвсем кратка реплика, уважаеми господин Председател! Уважаеми колега, за какви фини настройки говорите? Ние не сме били говорили конкретно по този текст. На нас ни се изприщиха езиците – и на първо, и на второ четене, да говорим по отношение на Законопроекта. И не сме направили предложение между първо и второ, защото образно казано няма как да санираш една съборетина, защото вътре във всеки един законов текст има логическа последователност и свързаност на текстовете. Когато в този Законопроект липсва и такава дори и когато, от друга страна, има част от някаква логика и последователност в него, ако се бръкне в една точка от този Законопроект, то неминуемо води до преразглеждане на всички останали точки, членове и алинеи в Законопроекта.
Няма как ние да направим нашите предложения, при положение че този закон на практика не подлежи на санировка! Това е. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сираков, взимам думата за реплика, иницииран от следните Ви думи: „всички сме управляващи“. Ние всички сме дотолкова управляващи, доколкото всички тук сме юристи. Не може да се делим на юристи и на неюристи, и дали въпросът е юридически или не е юридически. Вие дадохте добър пример как днес взехте отношение в проблематиката.
Няма фини настройки. Процедурата за изменение и допълнение се прилага, когато се изменят обществените отношения, когато извън Закона се промени, тогава се променят Законът. Разберете нещо, ние законодателстваме, ние създаваме механизми, за които трябва да имаме отговорността да са толкова добри и да им отделим толкова време, че да станат добри, преди да натиснем зеления бутон. И фини настройки няма. Фините настройки са на гърба на хората. Те показват, че софтуерната програма, която сме създали, не е достатъчно добра. Това възбужда нашето говорене днес. Благодаря Ви за другите хубави думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Милков.
Трета реплика?
Заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сираков, разбира се, един Законопроект може да бъде променян, изменян и допълван. Това е съвсем нормално – не е нормално да е един месец, след като е бил дълбоко обсъждан. Това, едно.
Второ, за какво става дума тук? Ние не променяме нищо. Ние отлагаме с близо две години един проблем, а самият проблем какъв е? Направихме разпоредба в специален Закон за местното самоуправление, която, едно, че забранява на един общински съветник да бъде в някакви отношения със своята община, но, второ, забранява на този общински съветник да бъде в каквито и да е отношения с всички други общини. Защото това е също едно от разковничетата на проблема.
Защо не става дума за фина настройка, а за една цяла логика? Защото Законът е построен така, че неспазването на едно задължение, неподаването на декларация, отключва задължително най-различни процедури, включително проверки на имуществото назад, тоест всяко действие в този закон е свързано с други действия – на административния орган, който създадохме – това от една страна.
В частния случай на общинския съветник ние създадохме една абсурдна конструкция на конфликт на интереси, в който общинският съветник, който евентуално е в отношение с този общински съвет, ще бъде съден дали е в конфликт на интереси от същия този общински съвет. Не става дума за фина настройка. Става дума за дълбоко объркване в идеята на целия Законопроект. И когато председателят на Правната комисия с право казва: „Те и сега съществуват тези хора. Защо Комисията за конфликт на интереси досега не го е констатирала или не го е санкционирала?“. Този въпрос е напълно легитимен. Само че вместо да вземем проблема на конфликта на интереси и да го развием и отстраним, ние го направихме абсолютно неприложим. Това е големият проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Дуплика – господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ (ГЕРБ): Малко ми е неудобно да влизам дебат с уважаван от мен юрист със стаж. Наистина не смятам, че промяната в Закона в момента отлага решаването на проблема. Първо, защото тези взаимоотношения ще започнат да важат на един по-късен етап. Ние не казваме, че те отпадат да важат. Те остават. А там, където установихме в момента, че има проблем, ние поехме ангажимента да го отстраним.
Второ, искам правилно да се изразя и да ме разберете. Вие наистина нямате предложение точно по тези текстове. С това искам да кажа следното. Всъщност не е в състояние за такъв голям Закон, нов Закон, с толкова много подробности да се вникне в него преди той да е започнал да работи! Виждате, че самото Сдружение на общините, което обединява общински съветници и кметове от всички партии, открива проблема не когато Законът е приет, а отрива проблема чак, когато вече трябва да го приложи.
Ние коментираме в момента конкретен текст, конкретен казус. Единственото, което не мога да приема е да се говори на едро, че по принцип нещо не е добро. Може и да не е добро. Нека да изчакаме и да видим дали наистина не е добро. Към момента това е само хипотеза. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Сираков.
Процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на времето за законодателната част в днешното заседание до изчерпване на дебатите и гласуването по т. 1 от дневния ни ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Обратно мнение – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Правя предложение за удължаване на законодателното време до изчерпване на дебатите и гласуването както по т. 1, така и по т. 2 от дневния ни ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов. По същество Вие искате удължаване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за удължаване на времето до приключване на законодателната част по т. 1.
Гласували 133 народни представители: за 101, против 5, въздържали се 27.
Предложението се приема.
Продължаваме с изказвания.
Заповядайте.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искрено се зарадвах, когато господин Кирилов излезе да прави процедура и се надявах, че той ще предложи да прекратим този безсмислен дебат и да минем към гласуване. За съжаление, направи точно обратното.
Ние вече два часа слушаме едно и също изказване от страна на колегите от „БСП за България“, което започва с думите: „Това е Закон, който е неработещ и който само две седмици, след като е факт, трябва да ремонтираме“.
Хубаво, бе, колеги, но Законът вече е факт. Така или иначе има един проблем, който се ражда в момента. Тази малка промяна по същество е голяма, но в същото време е поправка, която решава конкретен проблем в този закон. Дали с поправката, която предлагат от ГЕРБ и са си посипали главата с пепел, че са сгрешили, правейки това нещо в Закона, ще решим проблема, или ще го отложим? Този проблем в момента е много сериозен и неотложен. Ние трябва да направим нещо.
Не чух Вие да казвате, че предложената поправка в момента не трябва да бъде гласувана – през цялото време критикувате Закона като цяло. И слушаме едно и също: „Ние казахме ли Ви?“ Да, Вие им казахте и ние им казахме, че Законът има проблеми. Но той е факт и трябва да започваме да го ремонтираме. Това е първата стъпка и предлагам да не си губим времето да повтаряме едно и също, защото всичките Ви изказвания са едни и същи, а да минем на първо четене тази поправка. Ако Вие предложите по-разумния й вариант между двете четения, аз съм сигурен, че всички тук заедно ще го обсъждаме – може пък да се окажете по-далновидни и да предложите нещо по-добро. До момента това не е факт.
Апелирам – няма такава процедура да прекратим дебатите – да минем по-нататък, към следващата точка от дневния ред, а да не си губим времето да повтаряме едно и също. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, ще се вслушам във Вашия апел и ще говоря кратко, макар да не мисля, че това е, за да си губим времето. Ако се вслушвахме по-добре в тези „общи приказки“, нямаше да са конкретните проблеми, а малкият конкретен проблем, за който говорите, този малък конкретен проблем показа, че в България ако забраниш на общинските съветници да са в търговски отношения с общината, в която работят, ще останеш без общински съветници. Ако това е малък проблем, здраве му кажи!
Другото, което показа, е, че за тези две години, които оставяме – уж да оправим проблема, ние имаме конкретни предложения по ЗМСМА (Закона за местното самоуправление и местната администрация). Ако искате, ще Ви запозная с тях, когато решите. Двете години, които ние даваме, за да оправим проблема, ще оправят точно тези – не лекарите, които имат кабинети в ДКЦ-то, защото за тях има начин, ще оправим другите общински съветници. Вие знаете за кои говорим. Те ще имат тези две години да си оправят нещата – това не е малък проблем. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Година и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Дуплика – господин Христов, заповядайте.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, не знам къде чухте в моите думи, че проблемът е малък. Изрично подчертах, че по същество проблемът е голям, но предложението, което в момента се обсъжда, за да бъде решен или отложен този проблем, е работещо и то може много бързо да даде реални резултати – да го реши или да го отложи.
Моята идея беше, че ако Вие не предлагате нещо конкретно сега, и сто пъти да повторите, че Законът е неработещ, че той трябва да се ремонтира, на принципа „Ние казахме ли Ви?“ – да, бе, казахте им, но дайте да започнем да правим нещо. Ще го ремонтираме. Няма как сега с всичките тези изказвания да кажем: „Законът е лош, махаме го, няма го, не съществува“. Той съществува. Дори и хиляда поправки да трябва да му направим, ще трябва да ги правим, за съжаление. Така че нека да направим първата стъпка и да започнем да го ремонтираме, ако трябва, всеки ден. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Други изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев.
Гласували 145 народни представители: за 108, против 30, въздържали се 7.
Предложението е прието. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Господин Кирилов, процедура ли имате?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да преминем към второ гласуване на току-що приетия на първо гласуване Законопроект, тъй като по време на обсъждането не бяха направени предложения за неговото изменение или допълнение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Обратно предложение – заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, моля да не подлагате на гласуване това предложение, защото от нашата парламентарна група имаме желанието да направим предложения между първо и второ четене по този законопроект. (Оживление в ГЕРБ.) Предлагам 3-дневен срок, в който да бъдат внесени предложенията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Спазвайки Правилника, подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов за преминаване към второ гласуване на Законопроекта. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Вие изразихте обратно мнение.
Заповядайте. (Реплики между народните представители Данаил Кирилов и Иван Валентинов Иванов. Шум и реплики.)
Процедура!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас: кое Ви дава право да лишавате народните представители от законодателна инициатива? Защо лишавате от възможността опозицията – защо не да намерят по-добро решение от управляващите по този законопроект с предложения между първо и второ гласуване и осмисляне на текстовете?
Ако подложите това предложение на гласуване, грубо нарушавате Правилника. И не казвайте: „както пише в Правилника“, защото трябва да прочетете какво пише в Правилника, за да разберем наистина ли сте прав, или не сте – според мен не сте прав.
Не лишавайте народните представители от възможността за законодателна инициатива. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
И все пак съгласно Правилника аз съм длъжен да поставя на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
По начина на водене – заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато, уважаеми господин Председател, има направено предложение и заявено такова от народни представители от парламентарна група, че ще бъдат правени предложения между първо и второ четене… (Силен шум и реплики от ГЕРБ: „Защо не го каза това?“.)
Сега го заявяваме от трибуната – излязох специално да го заявя! Преди малко като обратно предложение… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете самообладание, ако обичате.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, от нашата парламентарна група ще правим предложения между първо и второ четене. Когато има заявено такова, по нашия Правилник не може незабавно да се преминава към второ гласуване в залата.
Още веднъж предлагам 3-дневен срок за внасяне на предложения между първо и второ четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Нова процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Процедура по начина на водене, господин Председател.
Искам специално да прочета изречение второ на ал. 2 на чл. 80 от Правилника: „Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на Законопроекта“. По време на обсъждането не бяха направени такива предложения.
Предлагам Ви следния изход, уважаеми господин Председател, при това положение. Моля да поставите на гласуване първо обратното предложение – спекулативното на колегата Иванов. Ако то събере подкрепа, тогава моето предложение по чл. 80, ал. 2 да не бъде подлагано на гласуване. И ще има 3-дневен срок за предложения.
Нека тогава господин Иванов да обясни на 6 хиляди общински съветници (силен шум и реплики от „БСП за България“) защо заради спекулации и манипулации сме изпуснали срока – 23-ти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Искам само да Ви напомня, че и това, което Вие предложихте, не мога да го направя – да подложа на гласуване предложение, което е направено след Вашето. Аз съм длъжен да поставя на гласуване първо Вашето предложение съгласно Правилника.
Нова процедура – господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене, защото тук председателят на Комисията се опитва да манипулира Народното събрание и Вие му разрешавате да го прави. (Шум и реплики.) В Правилника е написано, че ако има изявена воля за правене на предложение между първо и второ четене, а не направени предложения между първо и второ четене, не се допуска приемането на Закона на второ четене.
Много Ви моля, спазвайте Правилника! Стига вече сте си правили упражнения с това как се нарушава Правилникът!
Господин Председател, влезте си в ролята! Ако искате, поискайте почивка. Погледнете, прочетете Правилника! Прочетете Правилника какво пише в него и тогава преминавайте към нарушаване на този Правилник! Защото наистина започваме да приличаме на парламент, в който управляващото мнозинство ползва Правилника преди всичко да се подпира при сън. (Шум в залата.) Недейте така! Спазвайте Правилника, бъдете законотворци! Да, шест хиляди човека може би ще пострадат, но те ще пострадат от Вашето прибързано решение, а не от това, че сега пак прибързано сменяте нещата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да, то е към Вас, и Вие допускате това нещо да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Пак ли процедура – по начина на водене?
Заповядайте, господин Гьоков. (Шум и реплики.)
Моля, колеги, запазете самообладание!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, допускате председателят на Комисията по правните въпроси, който докладва по Законопроекта, да внушава на народните представители и на хората, че едва ли не господин Иванов или някой от групата на „БСП за България“, има вина за тази бъркотия, която се получи с бързите Ви и необмислени действия по приемането на този закон, и че господин Иванов трябвало да обяснява на шест хиляди общински съветници какво ставало.
Според мен, господин Председател, господин Данаил Кирилов трябва да обясни на шест хиляди…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гьоков, към мен и не правете анализ на изказалите се народни представители!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ама, няма как да не правя, защото Вие допускате такива внушения – господин Данаил Кирилов да внушава, че някой трябва да обяснява на тези шест хиляди. Освен него и групата на ГЕРБ, които приеха този законопроект толкова скоростно и бързо, няма кой друг да обяснява на общинските съветници защо забъркаха тази каша и защо сега с нарушения на Правилника и да се обяснява как е трябвало да бъде направено в дебата по първо гласуване предложение между първо и второ гласуване. Кога е било това така? (Реплики и махане с ръце от групата на ГЕРБ. )И да ми махате оттам, и да не ми махате с ръце, и да ми се карате, няма да стане тази работа! Просто не става така – с нарушаване на Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гьоков, отново Ви моля, към мен!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Господин Председател, не нарушавайте Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Отново процедура?
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Наистина правете забележка на господин Кирилов, когато дава квалификации кой трябва да обяснява на шест хиляди съветници, че ще бъдат потърпевши от Закона! По-добре да обясни на шест хиляди бизнесмена – общински съветници, как трябва да си прекратят конфликта на интереси, а не, че ще пострадат като общински съветници. Може би ще пострада бизнесът им, господин Кирилов, но в крайна сметка борбата Ви е за изсветляване, за борба с корупцията и недейте да изнудвате Народното събрание…(Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен, господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Недейте изнудва Народното събрание...
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място.): Нашата борба е права.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …в петък да правим такива порочни действия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, двамата, не влизайте в диалог! Благодаря.
Отново процедура, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам процедура не, за да отговарям по какъвто и да е начин на колегата Свиленски, а за да посоча следното: Освен че в нашия Правилник изрично е казано, че искането за предложения трябва да е направено по време на обсъждането, в този смисъл имаме подробен анализ на тази разпоредба от нашия Правилник в Решение № 8 от 27 май 2010 г. по Конституционно дело № 2 от 2010 г.
В мотивите на това конституционно решение, пак изрично се приема, че заявлението за предложения между първо и второ четене трябва да бъде направено по време на дебата, по време на обсъждането, а не след това.
Но какво казва Конституционният съд? И тук ще се съглася и с колегите. Ако се допусне такова второ обсъждане и има желание за предложения, в самото второ четене трябва да се даде възможност на тези предложения да бъдат обсъдени.
Затова аз правя следната покана – ако влезем на второ четене, имам редакционно предложение, тъй като целият закон е в едно кратко изречение – тук нямаме кой знае каква предварителна подготовка. Имахте цяла седмица, ако имате желание в това изречение, в което има една дата и една разпоредба, можехте да се подготвите. И сега можете да се подготвите – да направите предложения. И Ви каня да направим това – да допуснем второ четене. Отсега заявявам, също като Иван Иванов, че влезем ли на второ четене в това изречение на § 1 аз ще направя предложение. Ако той е готов и желае, също ще има тази възможност. Така смятам, че категорично изпълняваме изискването на Решение № 8 по Конституционно дело № 2 от 2010 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Отново процедура?
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отново чухме неверни данни и опит на господин Кирилов да манипулира Народното събрание. Не знам за коя една седмица говори той, но Законопроектът беше разгледан в сряда. Вчера беше гласуван и влязъл като извънредна точка. За коя една седмица точно говорим, че сме имали на разположение? (Шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: (ГЕРБ, от място.): От сряда до петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Друга процедура има ли? Няма вече процедури.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов за преминаване към второ четене на Законопроекта.
Гласували 165 народни представители: за 112, против 48, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Пристъпваме към второ гласуване на Законопроекта.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наименование на нормативния акт:
„Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на нормативния акт.
Гласували 161 народни представители: за 117, против 38, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„§ 1. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 68:
„§ 68. Параграф 19, т. 2 влиза в сила от 1 декември 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Както многократно и досега имах възможност да заявя пред уважаваните народни представители, взимам думата, за да направя редакционно предложение по отношение на текста на предложения § 68.
Предлагам той да бъде следният:
„§ 68. Параграф 4, ал. 1 относно общинските съветници и § 19, т. 2 влизат в сила от 1 декември 2019 г.“
Уточнявам и обяснявам. В текста включваме и § 4, ал. 1. Това е задължението за подаване на декларация за имущество и интереси, в която предлагам също да бъде отложено действието на изпълнението на това задължение за общинските съветници за 1 декември 2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики, изказвания? Няма.
При това положение подлагам на гласуване текста на § 1, така както беше направен като изменение, предложено в представения текст от господин Кирилов.
Гласували 161 народни представители: за 113, против 43, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Наименование на подразделение „Заключителна разпоредба“.
„§ 2. Законът влиза в сила на 23 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на разпоредбата „Заключителна разпоредба“ и текста, предложен от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 159 народни представители: за 117, против 41, въздържал се 1.
Предложението се приема.
С това завършихме и с второто гласуване на Закона.
Уважаеми народни представители, парламентарният контрол ще започне в 11,00 ч. Благодаря Ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители!

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Има новопостъпили питания за периода от 16 до 22 февруари 2018 г.:
- постъпило е питане от народния представител Красимир Янков към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, относно политиката на доходите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 март 2018 г.
- постъпило е питане от народния представител Дора Янкова към Николина Ангелкова – министър на туризма, относно бизнес средата в сектор „туризъм“. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 март 2018 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Дора Янкова;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Йорданов;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Иван Вълков;
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народните представители Надя Клисурска и Димитър Георгиев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Лало Кирилов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Тодор Байчев;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев;
- писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на два въпроса от народния представител Красимир Янков;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Николай Иванов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Борис Ячев.
Декларация – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми десетина депутати от ГЕРБ и почти никой от „Обединени патриоти“, и уважаеми български граждани! Вчера излезе информация, че фирма „Интерком груп“ купува „ЧЕЗ България“. Гинка от Пазарджик е регистрирала тази фирма през месец септември 2017 г., тоест преди няколко месеца, с капитал от 50 хил. лв. И Гинка от Пазарджик плаща 320 милиона евро за бизнес, който прави оборот над 1,5 млрд. лв. и засяга над 2 милиона български граждани и семейства!
Вярно е, че живеем в пазарна икономика и всеки може да продава и да купува активи, но не живеем в дивашка държава. Не живеем в дивашка, но може би живеем в онази паралелна държава, за която от „БСП за България“ говорим вече година и половина и питаме: има ли истинска държава и ще мълчим ли и сега?!
Когато царят продаде 67% от електроразпределителното дружество мълчахме и не реагирахте на нашите аргументи, че това не е добре. Когато Бойко Борисов продаде 33%, отново не чухте БСП. И сега ли ще мълчим?!
Господин Сидеров, къде сте? Вие сте партньори в това правителство и не бих искала да споменавам какво сте говорили Патриотите от тази трибуна за ЧЕЗ, защото беше изключително крайно и минаваше всякакви граници. Но все пак Ваши са думите, че „с едни добри адвокати“ ще изгоните ЧЕЗ от България. Не одобрявахме тези крайности, но Ви ги припомням просто, защото отсъстващите патриоти днес сте част от това решение.
Толкова ли държавата няма 320 милиона, за да си върне контрола върху националната сигурност – защото става въпрос и за национална сигурност?! Не ми казвайте, че това не е модерно, че не е европейско, че това, което предлагаме от много време – държавата да стане собственик на ЧЕЗ, било антиевропейско, защото Франция, Белгия, Гърция, Чехия са европейски държави. И там собствеността е държавна, защото е въпрос на национална сигурност и на грижа за техните граждани; въпрос е на държавническо отношение.
Уважаваме усилията на премиера Бойко Борисов да приобщим Западните Балкани към Европейския съюз. Подкрепяме го и както знаете всички работим заедно за приоритетите на Председателството, но настояваме категорично между две вечери да дойде в българския парламент и да дава отговори, а те са възможни два, на въпроса: има ли правителството информация за тази сделка и какво е отношението му към нея? Не му завиждам на отговорите и в двата случая. Ако има информация и мълчи, значи освен паралелна държава, имаме паралелно правителство и паралелен министър-председател. Ако няма представа за тази сделка, това означава, че задкулисието отдавна е превзело държавата и правителството няма никакво значение за него. По-лошо е, че чешкото правителството по този начин демонстрира отношение към българското и към българския министър-председател, който в момента е и начело на Европейския съюз.
Затова от „БСП за България“ призоваваме омбудсмана на Републиката да заеме позиция как ще защитим правата на два милиона български потребители!
Призовавам президента Радев: уважаеми господин Президент, става въпрос за национална сигурност – енергийната мрежа, енергийната сигурност е част от националната сигурност и във Вашите правомощия е темата „национална сигурност“. Моля да вземете позиция по този въпрос!
Призовавам гражданското общество и всички български граждани – става дума за над два милиона български граждани, семейства и потребители. Сигурно част от тези хора харесват ГЕРБ, колеги, сигурно част от тях са наши последователи или на Патриотите, или на ДПС, но преди всичко това са бъл-га-ри! Тук няма никакъв оглед политическата им принадлежност, пристрастия или нашите партийни ежби! Става въпрос за бъдещето на тези два милиона българи, на тези семейства, които ще трябва да плащат някой ден сметките си за ток с въпроса: в чии джобове ще отидат тези пари, източени от българския народ?
Призоваваме всички институции и гражданското общество като един да застанем този път, отново казвам, без оглед на политическите си пристрастия, и да кажем: не си даваме държавата, господин Борисов, нито на Гинка от Пазарджик, нито на който и да е този, който стои зад нея! И Вие, господин Борисов, носите персонална отговорност за бъдещето на тази сделка!
Ние ще бъдем „против“ с всички юридически и политически средства. С помощта на гражданското общество и институциите ще се противопоставим на този най-ярък пример на паралелната държава в България! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Декларация от името на група – заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Няма нужда да драматизираме, госпожо Нинова – аз също изразих опасения, зададох въпроси, в крайна сметка обаче в България си има институции и няма нужда Вие да ги призовавате, за да си свършат те работата. Много добре знаете – въпреки че от ЧЕЗ са избрали да преговарят единствено с българската група „Интерком“, тази сделка ще мине през най-щателна проверка от КЗК и КЕВР, и не само – и от други институции. Така че няма нужда да ги призовавате, защото те ще си свършат работата.
Няма нужда да омаловажавате срещите на премиера Борисов, защото те не са просто „някакви вечери“, за които Вие говорите. На въпросната вечеря в Белгия с премиера на Белгия са присъствали 12 лидери от Европейския съюз. Забележете, не 28 – 12 лидери от Европейския съюз! Единственият лидер от Балканския полуостров е Бойко Борисов и Вие трябва да се радвате за това или поне да не го омаловажавате по начина, по който го правите! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не виждам защо трябва да се драматизира с една тема, която всички поставихме на дневен ред?!
Ние от тази част на залата изобщо не възприемаме Вашия подход да одържавяваме това или онова, защото сме го виждали в миналото и знаем докъде води. Знаем как преди три-четири години имахме дефицит в енергетиката от 800 млн. лв. – тарифен годишен дефицит! Всяка година енергетиката губеше 800 млн. лв. и със съвместни усилия, както правим в енергетиката, с подкрепата на всички парламентарни групи решихме този въпрос в енергетиката. Нека не се опитваме от енергетиката да правим политика! Нека не омаловажаваме успехите на премиера на тези високи форуми.
Пак повтарям: 12 премиери присъстват на вечерята, един от които е нашият премиер – господин Бойко Борисов! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Продължаваме с парламентарния контрол.
Започваме с питане от народния представител Дора Янкова относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.
Не виждам госпожа Янкова в залата.
Вторият въпрос е зададен от народните представители Ахмед Реджебов Ахмедов и Ихсан Халил Хаккъ относно рехабилитация на път ІІІ-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих от км 2+000 до км 22+125.
Заповядайте, господин Халил. Имате думата, за да зададете Вашия въпрос.
ИХСАН ХАЛИЛ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, във връзка с наши проведени срещи с жители на община Исперих остро се постави въпросът за рехабилитацията на път ІІІ-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих от км 2+000 до км 22+125, обслужващ общините Исперих и Каолиново, като част от цялостната пътна мрежа в Североизточна България.
В тази връзка нашите въпроси към Вас са следните: предвидени ли са средства за цялото ремонтиране на горепосочения участък и какви действия е предприело Министерството на регионалното развитие и благоустройството?
Във връзка с чл. 96 от нашия правилник сме приложили и подписка от петте населени места и очакванията на нашите избиратели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Това беше народният представител Ихсан Халил.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Халил, по път IIІ-702, всички ние знаем, преминава интензивен трафик на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали, земеделска продукция и материали за завода за фаянс и теракота в град Исперих. Изключително натоварен е не само от лекия трафик, образно казано, но и от тежкотоварни автомобили. Въпреки инвестираните ресурси и всички предприети действия, съществуващата конструкция не е в състояние да поеме тежкото движение, за което коментирахме, което води до силно компрометиране на асфалтовата настилка.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, полагат усилия за подобряване цялостното състояние на участъка от път III-702 Пристое – Подайва – Исперих на територията на област Разград, като Пътната агенция е предприела конкретни действия в тази посока и в отговор на поставения от Вас въпрос, ще отговоря конкретно какви са те.
Към момента фирмата изпълнител по договора за поддържане на републиканските пътища в областта, така наречените „договори за ТРП (текущ ремонт и поддръжка)“, изготвя технологичен проект за превантивен ремонт на участъка, който е с дължина 20 км – от км 2+000 до км 22+125. Ще бъде изготвен до средата на април месец технологичният проект, за който споменах.
Експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са изготвили задание за проектиране на стойност 80 хил. лв. Готовият технологичен проект и готовата количествено-стойностна сметка към него ще покажат точната стойност на превантивния ремонт. По експертна оценка – предварителна, в анонс ще отговоря, стойността на видовете работи ще възлезе на около 10 млн. лв. с ДДС, в зависимост от това каква технология ще се предвиди. Технологията ще се зададе от разработвания понастоящем технологичен проект, за който споменах.
След като проектът бъде одобрен от експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“, Института по пътища и мостове и от Областна дирекция на МВР – Разград, с оглед въвеждането на временна организация на движение при извършване на текущите ремонтни дейности в участъка, ще се пристъпи незабавно, още в рамките на тази календарна година, към осигуряване на необходимите средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по договора за текущ ремонт и поддръжка пътят ще бъде основно рехабилитиран в рамките на 2018 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Нанков.
Заповядайте за реплика, господин Халил.
ИХСАН ХАЛИЛ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, аз благодаря за стъпките, които е направило Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Да се надяваме, че в рамките на тази година, извън това, което трябва да се направи в рамките на технологичния проект, ние да намерим тази възможност, в лятото най-късно, защото хората очакват това, което трябва да се случи. Пътят не е ремонтиран от 50 години. А трафикът, за който казахте, наистина е такъв – суровините, които идват от пристанището до нашите предприятия, в същото време върви в обратната посока – готовата продукция, към пристанище Варна. Същото е и със земеделската продукция, защото Вие знаете, че в региона е развито силно земеделието и както вървят торове с големи камиони, така върви обратно и готова продукция, земеделска продукция.
Аз ще Ви бъда много благодарен и от името на всички населени места, които обслужва пътят, ако бъдем готови. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Халил.
Заповядайте за дуплика, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Халил, аз използвам правото на дуплика не да противореча на това, което казахте, а напротив, да потвърдя, че именно фактите, които изнесохте, са предпоставка ние толкова сериозно да се отнесем към въпроса.
Дори не лятото, аз съм убеден, че април месец ще са готови колегите от АПИ с технологичния проект и да можем още в началото на месеца да стартираме с ремонтни дейности.
Споменах осигурено финансиране от бюджета на Агенцията. Тук нямаме обществена поръчка. Използваме Договора за текущ ремонт и поддръжка.
Само още малко допълнителна информация за област Разград: знаете, понастоящем път ІІ-49 Търговище – Разград, пълна рехабилитация по „Региони в растеж“, над 15 млн. лв. се влагат в този път. Преди години беше направена частта от област Търговище, тази година завършваме и частта в Разградска област.
Превантивният ремонт на път ІІ-51 Лозница – І-2, Разград – Варна. Миналата година – пълна рехабилитация за почти 1 млн. лв. Знаете, малък е участъкът, от 4,5 км.
Разград – Кубрат – Тутракан – стартирахме миналата година с превантивните ремонти, тази година ще завърши пълната рехабилитация на отсечката.
В област Разград виждаме четири, остава и Кубрат – Разград, стартираме тази година лятото, те са 11,7 км, за да може в 2019 г., най-късно пролетта, да завършим и с тази отсечка и от Тутракан до Разград да имаме абсолютно, напълно завършен… (Реплики от ДПС.)
Затова ги казвам, именно да ни следите и да си изпълняваме тук ангажиментите, и ІІ-49 да бъде напълно завършен от Тутракан до Разград. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков. Добри бяха новините.
Следва въпрос от народния представител Любомир Бонев относно път III-623 Извор – Лобош – Земен.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Министър, път III-623 Извор – Лобош – Земен е с дължина 17 км и не е рехабилитиран от 1981 г. Многократно е подаван от Областно пътно управление – Перник, за рехабилитация, също така е подаван и по Програма „Региони в растеж“, но до този момент няма извършена такава.
Трасето е от изключително важно значение, свързвайки територията на две съседни общини – Земен и Ковачевци, на територията на Пернишка област.
Пътният участък е част от обходната пътна мрежа на Радомирска, Ковачевска, Земенска община и област Перник и служи за превоз на хора и товари, осигурява връзка на град София и град Перник с туристически и отдихни дестинации – язовир Лобуш, Земенски манастир и поречието на река Струма.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: предвижда ли се основен ремонт и рехабилитация на път III-623 Извор – Лобош – Земен? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев.
Заповядайте за отговор, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, не винаги мога само добри новини да поднасям, за съжаление, не че не искам. Тук ще бъда малко негативен в отговора си най-вероятно.
За изпълнението на основен ремонт на третокласният път, за който зададохте въпрос, III-623 Граница – Кюстендил – Жедна – Извор – Земен – Враня стена – Граница на област Кюстендил на територията на област Перник, е необходим значителен финансов ресурс, поради голямата дължина на участъка, над 45 км. Абсолютно сте прав, десетилетия не е ремонтиран основно пътят – кърпежи, палиативни ремонти.
Агенция „Пътна инфраструктура“ не успя да включи в инвестиционната си програма не само този, но и редица други обекти на територията и на област Перник, и на цялата страна, поради дългогодишното, дългосрочното недофинансиране на пътния сектор, на националната пътна система. Понастоящем приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а още по-малко – за бъдещи инвестиции.
До изграждане и въвеждане на тол системата пътната администрация ще продължи да планира ремонтните дейности на републиканската пътна мрежа в условията на ограничени бюджетни средства и ще прави приоритизация както по интензивността и натовареност на пътните участъци, така и по тяхната категоризация – ремонти по първокласни, по второкласни и третокласните, на трето място, за съжаление.
Тази година приоритетен обект на територията на област Перник ще бъде ремонтът на път I-1, в участъка от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, поради високата интензивност на движение. Аз съм говорил от тази парламентарна трибуна по темата, за високата интензивност не само в пиковите часове, но и в празничните дни, уикендите и образуването на задръствания.
Ремонтните дейности ще включват освен подобряване състоянието на отсечката, имаме да довършваме ремонт, който започнахме миналата година в участъка на София област по протежение на път І-1, това е изходът през Владая за Парник, за пътен възел Даскалово.
Също така, освен ремонтните дейности, ще изпълним и реверсивно движение чрез светофарни уредби за облекчаване именно на трафика в пиковите часове и в почивните и празнични дни.
В момента се провежда и процедура по Закона за обществените поръчки. Надявам се в рамките на 15-20 дни да приключим с тази процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътя ІІІ-1003 Рударци – Кладница с дължина от около 9,5 км. Обектът е част от програмата „Основен ремонт“ на Агенцията, с малко над 7 млн. лв.
Тези два пътя основно сме включили в ремонтната си програма за област Перник. При възможности на бюджета, ще разширим инвестиционната си програма с нови отсечки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Думата за реплика има народният представител Любомир Бонев.
Заповядайте.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Министър, наистина новините не са добри.
Както в изложението казах, експлоатационните срокове на пътя са изтекли през далечната 1981 г.
Видно от Ваш писмен отговор от 08.08.2017 г. за път III-623 са извършени следните ремонтни работи: ремонт на слаби места на основата – 70 кв. м, изкърпване на повредени площи – 1100 кв. м. Повтарям: 1100 кв. м. Това изцяло доказва, че пътят в момента е в много лошо състояние и непрекъснато се правят частични ремонти, ремонти на парче.
Господин Министър, републиканската пътна мрежа на територията на Пернишка област, тоест пътища първи, втори, трети клас, е с дължина 574 км. Рехабилитираните пътища от тази мрежа са приблизително 47 км, тоест 10% от общата пътна мрежа. В този случай не е ли редно ползващите републиканската пътна мрежа на територията на Пернишка област да плащат 10% от цената на винетката? Това ми е въпросът.
Господин Министър, иска ми се да вярвам във Вашето отговорно отношение, загриженост и съпричастност към проблемите на жителите на тези изключително малки общини – Земен и Ковачевци, и съм убеден във Вашата готовност и възможност да извършите необходимото за подобряване на пътната инфраструктура в двете общини. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев.
Заповядайте за дуплика, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, да, съгласявам се с всичко, което изложихте и като фактология, и като проблеми. Знам, че абсолютно добронамерено и искрено задавате въпроса и с надеждата да намерим решение, но не така само републиканската пътна мрежа на територията на двете общини.
На територията на 265 общини в Република България, републиканската пътна мрежа страда и Вие сам споменахте – 1981 г. експлоатационният период на пътя е изтекъл. Оттогава нямаме основен ремонт, тоест ние страдаме от системен проблем в пътния сектор – системно недофинансиране, и не само за конкретния участък. След малко ще отговоря и на госпожа Сидорова за републикански третокласен път в област Габрово. Десетки, стотици са тези участъци в недобро, да не казвам – в трагично състояние.
Именно поради факта, че имаме системен проблем в пътния сектор, ние търсим и намираме системното решение с въвеждането на тол таксите и електронните винетки, тъй като повече от 30 години имаме огромен, тежък проблем като дефицит на финансов ресурс. Назад във времето, а може би според Вас и понастоящем, поради недоброто планиране на ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа, това може да е вторичен проблем, но хроничният недостатък на финансов ресурс е системният проблем, който ще решим и му намираме системното решение.
Това не е само за рамките на настоящия мандат, а на следващия и в дългосрочен план ще решим хроничния проблем с недостига на средства в пътния сектор. Убеден съм, че в средносрочен план – след четири, пет, шест години темата за състоянието на второкласните, третокласните републикански пътища няма да стои на дневен ред на жителите, които провокират Вас, народните им представители, да задават тези въпроси. Тогава ще говорим за други приоритети. Ще гледаме на тол системата не като панацея, а като на изключително важен и адекватен инструмент, който ще даде необходимия ресурс, за да си поддържаме републиканските пътища в бъдещ период в добро, в европейско състояние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, министър Нанков.
Следва въпрос от народния представител Никола Динков относно ремонт на републики път I-8 в участъка от километър 371+680 до километър 372+240 в района на Свиленград към село Капитан Андреево.
Заповядайте, уважаеми господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ми е: републиканският път I-8 в участъка от километър 371+680 до километър 372+240 в района от Свиленград към Капитан Андреево е затворен от няколко години заради свлачищни процеси. Преди две години община Свиленград направи дублиращо трасе с основа от трошен камък на базата на съществуващото платно от стария път I-8. Движението обаче е изключително затруднено. Налага се да се направи профилиране, асфалтиране и отводняване. Този път свързва три села с общинския център Свиленград и е единственият алтернативен път за преминаване на моторни превозни средства, ако бъде затворена Автомагистрала „Марица“ в участъка от Свиленград до Граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево. Освен това той се ползва от изключително много хора, които се занимават с лозарство и селскостопанска дейност, от спедиторски фирми и от тези, които от селата работят в общинския център.
Въпросът ми към Вас, уважаеми господин Министър, е: ще се ремонтира ли и асфалтира през 2018 г. трасето на път I-8 в участъка от километър 371+680 до километър 372+240 в района на град Свиленград до село Капитан Андреево?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Динков.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, аз редувам новините. Сега е положителната новина на този въпрос.
При извършен оглед на място на 9 април 2015 г. от дружество „Геозащита“ ЕООД – Перник, което осъществява защитата от свлачищни процеси на територията основно на Южна и Югозападна България, е констатиран свлачищен процес, засягащ републикански път I-8 Хасково – Свиленград в участък с дължина 200 м. Основните причини за свлачищния процес са критичното водонасищане на терените и основата на пътния насип от падналите обилни валежи, геоложкият строеж и специфичните геоморфоложки условия, характерни за коритото на река Марица, както и интензивността на движение в участъка на тежкотоварни превозни средства, както споменахте във въпроса си. В резултат на свлачищните процеси пътното платно е нагънато и пътят в цитираната отсечка е прекъснат. Участъкът е вписан в регистъра на свлачищата в Република България, преминал е през процедура за приоритизиране на свлачищата в страната и съгласно утвърдената методика за оценка е включен под № 1 като приоритетност в списъка на приоритизираните свлачища, изготвен във връзка с процедурата за финансиране на свлачищни дейности по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Процедурата е „превенция и противодействие на свлачищните процеси, ограничаване на риска от тях“. Процедурата е 65 милиона за свлачища в България. Ресурсът не е достатъчен, но под № 1 е класиран участъкът, който коментираме. Тоест за него има вече осигурено финансиране. Приоритетната ос е отворена за кандидатстване с проектни предложения от края на 2017 г., като Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела действия по осигуряване на необходимото финансиране за укрепване на засегнатия пътен участък и от началото на септември 2017 г. стартира тръжна процедура за избор на изпълнител, извършване на проучвателни проектантски работи и упражняване на авторски надзор за укрепване на участъка 200 м от пътя I-8. В случай че решението за избор на изпълнител не бъде ожалвано, най-късно до началото на април тази година ще бъде сключен договор с избрания проектант. Срокът за изпълнение на поръчката е 40 календарни дни от датата на сключване на договора. След приемането на работата, веднага след това стартираме с избор на изпълнител, тоест на строител. Отново възлагаме тръжна процедура. Надявам се това да стане още в края на месец май, ако няма обжалване по процедурата за проектиране и авторски надзор. Точните параметри на строително-монтажните и ремонтни работи, както и дължината на пътния участък, в който те ще се извършват, ще бъдат ясни с приемането на проекта на Експертния технико-икономически съвет в Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за подаване на проектното предложение по Оперативната програма е до 28 юни 2018 г., тоест в рамките на тази календарна година ще имаме финансиране и ще възложим. Ако няма обжалване, ще стартираме и ще завършим реалното строителство по укрепването на свлачището. Индикативната стойност е 6,5 млн. лв. с ДДС. Конкретната ще стане ясна след изготвянето на проекта, за който споменах. Междувременно Агенцията ще подготви процедурата по ЗОП.
До изпълнението на укрепването пътуващите по път I-8 от Свиленград до Капитан Андреево могат да използват двата алтернативни маршрута, за които Вие сам споменахте – от град Свиленград по път I-8 чрез етапна връзка да се включат в Автомагистрала „Марица“ при километър 106 и следвайки трасето на магистралата да стигнат до пътен възел Капитан Андреево. Вторият е да използват временен обходен път, за който също споменах – следват старото трасе на път I-8 с дължина около 600 м.
Отговорът ми е: да, има осигурено финансиране, провеждане на процедура по ЗОП след одобряването на проекта и стартиране укрепването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Благодаря на господин Нанков за изчерпателния отговор. Разбирам, че ще бъде ремонтирано трасето на път I-8, а не дублиращото трасе. Надявам се това да стане поне до началото на зимния период 2018 г., защото за всяко село, за да бъде живо то, са необходими навременни услуги – както в здравеопазването, така и в социалната сфера. Важно е и за хората от тези села, които работят в общинския център. Надявам се това да стане до зимния период на 2018 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Желаете ли дуплика, господин Нанков? Не.
Продължаваме с въпрос от народния представител Кристина Сидорова относно ремонт на републикански път III-403, участъка от село Агатово до село Крамолин, община Севлиево, област Габрово.
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми министър Нанков, състоянието на републикански път III-403 в участъка от Село Агатово – село Крамолин е повече от лошо. Пътната отсечка не е ремонтирана повече от 30 г. Преди 4 г. беше извършен частичен ремонт на довеждащия път до село Агатово. Оттам нататък дупките или по-точно – кратерите, защото това даже не са дупки, а кратери, останаха. Отсечката е част от обходен път Севлиево – Крамолин и е единствената за населените места в района. А те хич не са малко. Пътят води до туристическите забележителности „Крушунски водопади“ и няколко пещери. В село Крамолин се намира и средищно училище, както и детска градина, което се посещава от децата от околните населени места. Всеки ден тези деца минават през подобието на път, защото това не прилича на път.
В тази връзка Ви моля за отговор: какви са най-кратките срокове, в които може да започне ремонт на визирания пътен участък? Има ли предвидени средства за рехабилитация и ремонт на пътния участък между село Агатово и село Крамолин, община Севлиево, област Габрово? Надявам се, че няма да ми отговорите отново за тол таксите, защото това ще бъде n-тия път, който ще оправяме с тол такси. Ако пък това е панацеята, то в момента, в който се въведат тол таксите, ще очаквам първите пътища, които ще ремонтирате, да са в нашия регион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, госпожо Сидорова.
Господин Министър, моля да отговорите на очакванията на госпожа Сидорова и да кажете с какви средства ще оправите пътя.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Сидорова, ще се разберете с Гьоков – обещали сме първо да започнем със Стара Загора, или пък с Петър Кънев – в Бургас. Но това е друга тема – с кои ще започнем първо след въвеждането на тол таксите.
Няма да коментираме пак тол системата, но Вие сте интелигентна жена, разбирате много добре за системния проблем в пътния сектор, за който винаги говорим. И недейте да говорите иронично за тол системата и за новата политика, която наистина ще ни реши на 90% проблема с недофинансирането на сектора. Точно тези пътища, които коментираме, ще намерят своето решение и своята рехабилитация след решаването на проблема с внедряването на тол таксите.
Пътният участък между село Агатово и село Крамолин, за който коментирахте, който е част от републиканския път III-403, не е част от инвестиционната програма на Агенцията за 2018 г. Част от инвестиционната програмата на Агенцията за тази година в област Габрово са десетки обекти. Няма да ги изчитам. Само ще се спра на най-големите от тях по Оперативна програма „Региони в растеж“: 14,6 км път от Севлиево за Велико Търново – Севлиево – Драгановци. Стойността на пътя е над 12 млн. лв., почти 13 млн. лв. с ДДС; път II-44 Деляновци – Габрово от километър 14,600 до километър 24, дължина 12,6 км – нови 11 млн. лв. За обхода на Габрово с всички тежки съоръжения, които в момента изграждаме – като мостове, един от най-дългите тунели в България – 560 м, както и всички други рехабилитации, които в момента извършваме, включвайки второкласния път между Севлиево и Габрово, няма да спомена, тъй като това са ремонтни дейности, които стартирахме миналата година и ще продължим да извършваме и през 2018 г.
За пътя III-403 няма осигурен финансов ресурс. Миналата година с палиативни ремонтни дейности под 30 хил. лв. сме ремонтирали най-тежките участъци. Тази година отново по линия на текущия ремонт и поддържката, за което имаме малко над 1 млн. лв. за цялата област и за всички републикански пътища с дължина над 500 км, – за да съм акуратен – 503 км е републиканската пътна мрежа в област Габрово – ще я ремонтираме, когато ни позволят силите, в най-тежките пътни участъци, включая и път III-403, особено на входа на село Крамолин. Пътят е в изключително тежко състояние. Знам за какво иде реч.
За „Крушунските водопади“ не се безпокойте, има алтернативен маршрут в две посоки – през Ловешка област: пътят Ловеч – Лестница. Това е осигурен алтернативен маршрут. Има алтернативен път, ако толкова много сме се загрижили за туризъм. Имаме ежегоден ръст на туристите на „Крушунските водопади“. Този път, който ще е предпоставка за още по-голям ръст на туристите за „Крушунските водопади“, но да сме живи и здрави и през 2019 г. дано да успеем да реализираме тол системата. Процедурата да започне, да намерим приходите, които очакваме.
Тогава ще се разберете с колегите откъде да започнем, но ще имаме достатъчен ресурс за абсолютно всички области, а не да правим на годишна база по един – два третокласни пътя, рехабилитация, и то не винаги пълна, а частична, а да правим по седем – осем и в рамките на четири – пет години да имаме републиканска пътна мрежа от втори и трети клас с високи експлоатационни характеристики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, госпожо Сидорова.


КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, алтернативни пътища винаги има, само че говорим за село, в което, пак казвам, учат деца от седем населени места и всеки ден пътуват по този път, който наистина не прилича на път.
Радвам се, че сте запознати с входа на селото – какви кратери са, но през целия път между Агатово и Крамолин са такива. Става дума за няколко километра, не са десетки километрите. Можехте и вярвам, че ще си удържите на думата поне ремонтните дейности, включени в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“, да включват и този пътен участък. Нека да се запълнят – не говорим за цялостен ремонт и пълна рехабилитация на пътя, но поне да бъде достъпен.
Да говорим за туризъм и обходни пътища – вярвам, че това беше в сферата на шегата и няма да обърна внимание на тази Ваша реплика.
Относно тол системата – предполагам, че в момента, в който заработи, ще бъдат генерирани толкова много средства, че всички пътища едновременно ще започнат да се ремонтират; ще има работа и за бизнеса, и пътищата ще бъдат ремонтирани, и областите. Няма да се караме, а всички ще бъдем с хубави пътища. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, госпожо Сидорова.
Желаете ли дуплика, господин Министър?
Благодаря за Вашето участие в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос към Владислав Горанов – министър на финансите, който ще отговори на въпрос от народния представител Жельо Бойчев относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива.
Заповядайте, господин Бойчев, да зададете Вашия въпрос.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър!
Една от най-шумно прокламираните тези и успехи, които заявява Вашето правителство, господин Горанов, е противодействието на контрабандата и борбата със сивата икономика.
Знаете, че парламентарната група на БСП настоя докладът на ДАНС относно извършената проверка как функционира информационната система, която трябва да следи търговията с горива в България, да бъде разсекретен. Получихме това съгласие. Знаете, проведе се дебат в залата. Само искам да припомня какви бяха изводите от доклада на ДАНС на база извършената от тях проверка.
Информационната система на Агенция „Митници“ е уязвима към въздействие. След анализ на хард диска на операторската машина се констатираха значителни технически проблеми, които поставят под съмнение достоверността и точността на данните. Признаците, че съдържанието, съхранявано на магнитен носител, е изтрито, съществува заплаха за финансовата и икономическата сигурност на страната. Налице са признаци, че служители на Агенция „Митници“ са изменили съдържанието с цел прикриване на извършвани манипулации в системата. Всичко това, господин Министър, не го твърди БСП. Всичко това са цитирани изводи от доклада на Държавна агенция „Национална сигурност“.
На проведеното изслушване, което стана в Народното събрание, се опитахте да ни убедите, че това са технически проблеми. Аз не приемам това. Контрабандата не може да бъде технически проблем. Контрабанда има само, когато е налице покровителство от най-високи административни и политически нива.
Господин Министър, важното във въпроса ми е: защо докладът на ДАНС от 12 юли 2016 г. – там са изводите и препоръките, от писмото, което Вие сте предоставили на 3 януари 2018 г., разбираме, че редица от най-основните препоръки и изводи от доклада на ДАНС продължават да не бъдат изпълнявани? Едва ли може да има по-значим въпрос от този, който гарантира приходната част на бюджета. Знаете, че приходите от акцизи са над 5 милиарда за тази година. Недоумявам защо не са предприети мерки и защо към момента продължава да има неизпълнени предписания от този доклад?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Горанов.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев! Колегите от Министерството са ми подготвили отговор, но съм провокиран от репликата, че темата не е техническа и политическа, и ще използвам времето за по-различен стил на отговор.
Безспорно, ако говорим за политика, свързана с намаляване на сивия сектор и борбата с контрабандата, израз на подобна политическа воля е самото съществуване на системата БАЦИС.
Макар през последните две години да са констатирани някои уязвимости, които дават потенциална възможност за нестабилна работа на системата, тя е единственият ресурс, който дава възможност да се намали корупционният натиск върху системата без човешка намеса. Тя беше изградена именно по времето на управлението на правителството на ГЕРБ, като ясно желание да се създаде всичкият възможен инструментариум за намаляване на възможностите за контрабанда на горива или по-скоро избягване възможността за плащане на акциз, в резултат на което и на ДДС.
Ще Ви прочета предприетите мерки във връзка с деветте бележки, които бяха дадени от Държавна агенция „Национална сигурност“. Между другото, в хода на съвместната работа през 2016 г. с Държавна агенция „Национална сигурност“, пропуснахте да отбележите – чу се и на дебата на 22 януари, че всъщност експерти на Агенция „Митници“ са търсили помощ от Държавна агенция „Национална сигурност“ много преди да излезе докладът, който е поръчан от прокуратурата по образувана проверка.
В резултат на направените анализи на възникнали технически проблеми и на база полученото в Агенция „Митници“ становище от експерти на ДАНС, включващо анализа на администрирането и работата на интегрирани комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК), и начина за предоставяне на данни от тях към модул „Измервателни устройства“ в периода на експлоатация на БАЦИС от митническата администрация са предприети следните мерки: внедрена е в експлоатация система за наблюдение на работата на отделните сървъри, която изпраща нотификация до определени служители при възникване на технически проблеми; изпълнен е поетият ангажимент към бизнеса, в лицето на Българската петролна и газова асоциация, като 99,92% от подадените документи се обработват до 30 секунди; спрени са установените излишни процеси на ИКУНК-сървърите, които не се използват, но създават възможност за отдалечен достъп; изградена е система за мониторинг с цел да се наблюдава наличието на мрежова свързаност и състоянието на оперативната система на всеки ИКУНК; подобрен е механизмът за контрол на инсталираните версии на всеки ИКУНК; подменени са всички станции, които са с операционна система Windows XP, създаваща предпоставки за несанкциониран достъп; премахнати са приложенията за комуникация на работните станции, от които се осъществява отдалечен достъп до ИКУНК; внедрено е техническо решение за достъп до всеки отделен ИКУНК с различна автентификация, в което паролите са заменени със сертификати за достъп; оптимизирана е оперативната база на модул „Измервателни устройства“ в БАЦИС, а данните са прехвърлени в хранилище за данни data warehouse; изработени са 14 нови макети на справки в Data Warehouse по отношение на данните, постъпващи от измервателните уреди. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Няма да ползвам дуплика, госпожо Председател.
Предефинирани са редица функциониращи справки с цел привеждането им в съответствие с акцизното законодателство; регламентиран е ред, начин и форма на изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103, ал. 1 от Закона за акцизните и данъчни складове; актуализирани са алгоритмите, по които сработват идентифицирани рискови събития, свързани с данните в този модул; извършена е миграция на модулите на БАЦИС към новите версии на сървъра на приложението JBoss Application Server, версия 7, сървъра на базата данни и Informix Dynamic Server, версия 12 и Java 1.7. В рамките на проекта беше извършено обновяване на всички ИКУНК и реализиране на миграция към JBoss 7; изготвени са информационни табла с диаграми за управленски нужди и средства на IBM Cognos; реализирана е и интегрирана в БАЦИС система за мониторинг Zabbix, чрез която се следи работоспособността на сървърите на БАЦИС и на ИКУНК; извършен е одит за състоянието на информационната сигурност от експерти на Майкрософт. Направените препоръки се изпълняват съгласно плана, изработен от същите експерти; въведен е механизъм за достъп до работната станция на служителите единствено чрез електронен подпис чрез инструментите на MS Active Directory; наложени са политики за контрол на работните места, до които има достъп определен служител; наложени са политики за ограничаване и използване на софтуер, до единствено необходимия такъв; наложени са политики за ограничаване на достъпа до интернет на служителите; преконфигурирана е инфраструктурата на Агенция „Митници“ по начин, неразрешаващ тунелирането на зловреден трафик през деня; въведена е система за наблюдение на трафика, идентифицираща заплахи и зловреден код; въведени са политики за използване на некомпрометирани и сигурни криптографски средства при използване на уеб услуги и уеб системи на Агенция „Митници“ от външни потребители – икономически оператори и граждани; в изпълнение е и Проект за изграждане и централизиране на единна система за идентификация, оторизация и контрол на достъпа на вътрешни и външни потребители на информационната система на Агенция „Митници“; проведена е обществена поръчка и е сключен договор за изграждане на цялостна интегрирана система за защита от зловреден код и пробив в инфраструктурата на Агенция „Митници“. Изграждането на тази система трябва да завърши до края на месец април 2018 г.
Междувременно „Информационно обслужване“ от лятото на миналата година е поело техническата поддръжка на БАЦИС и се надявам, че с тяхната експертиза ще допринесат допълнително за стабилизиране на тази изключително сложна и многомодулна система, която позволява до голяма степен контрол върху движението на горивата и на всички акцизни стоки в режим на отложено плащане на акциз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Горанов.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, ясно е, че електронните информационни системи са прегради или препятствия, или би трябвало да бъдат такива, срещу контрабандата и злоупотребата в дадения случай – търговията с акцизни стоки.
Големият проблем обаче, който се явява след изводите от проверката на ДАНС и остава за всички народни представители и за българското общество, е, че когато изграждаш информационна система, когато внедряваш тази информационна система, става ясно, че има манипулации в нея и тя позволява да има манипулации, от определено може би най-високо административно ниво на опериране на тази информационна система, единственият извод, който мога да направя, е, че целта не е борба с контрабандата и корупцията. Единственият извод, господин Министър, и това е много сериозно, който аз правя, е, че целта е контрабандата и корупцията да бъдат организирани и централизирани. Това ще означава, че само тези, които имат достъп до системата, на най-високо ниво, ще могат да казват кой или на кои – било цистерни, тирове, камиони да преминават. Това е големият въпрос, който всички ние трябва да решим – гарантиране приходите в бюджета.
Съжалявам, но от Вашия отговор не стана ясно, от писмото – Вие казвате, че една от най-важните препоръки, свързана с повишаване сигурността на предаваните данни от тези изнесени точки, за да се гарантира постоянният обем, Вие казвате, че използването на един и същи потребител с най-високи права, с една и съща парола за отдалечен достъп, от тези 340 точки към 3 януари 2018 г. само 47 са извършили необходимите препоръки. Нали разбирате, че дори само една да има, съмненията, че системата позволява да бъде манипулирана ще стоят. Това е голямата отговорност.
Позволявам си най-коректно да кажа, господин Министър – това го разбирам или като провокация към Вас, защото нямам друго обяснение толкова време да има пороци в тази система и да не бъдат отстранени от 2016 г., или другото – не ми се иска да го приема – че Вие сте знаели за това и става с Ваше съгласие. Няма друго обяснение защо една от най-важните информационни системи, която трябва да гарантира търговията с акцизни стоки и приходите в бюджета от 2016 г., когато са констатирани тези проблеми, до момента те не са решени. За мен лично не би трябвало държавата да има друга, по-важна задача от това.
Надявам се това, което изразихте от трибуната, да го изразите и да убедите Вашите колеги от парламентарното мнозинство да подкрепят нашето предложение за анкетна комисия, която да изясни всички тези въпроси и от внедряването, и цялостното функциониране на тази система. Мисля, че дължим всичко това на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Да благодарим на министъра на финансите господин Владислав Горанов за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите и питанията към Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Тя ще отговори, първо, на питане от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов относно политиката в областта на ядрената енергетика.
Заповядайте, господин Генов, да развиете питането.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Развивайки въпроса ще направя кратка ретроспекция на събитията от последните няколко години, които, смело мога да кажа, че коренно променят тенденциите и позицията на световната общност в областта не само на енергетиката, но и на индустрията като цяло с цел съхраняването на нашата природа.
Първо, решение на Парижката конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН от месец септември 2015 г. – решение за ожесточаване на мерките за замърсяване на околната среда в борбата срещу климатичните промени. Това решение е взето от 195 страни. На 28 април 2017 г. Европейският съюз, страните членки с 20 гласа „за“ и 8 „против“ вземат решение за изпълнение на решението от Парижката конференция. Това води и до разработване на пътна карта за извеждане от експлоатация на топлоцентралите, работещи на въглища не на българските, а на европейските, което трябва да започне в 2021 г. и да завърши в 2030 г.
Разбира се, този въпрос вече го дискутирахме. Ще положим всички усилия за получаване възможност за дерогация, тоест отлагане на извеждането на нашите топлоцентрали, но едно са нашите желания, друго са резултатите, които може да се постигнат. Защото тук става въпрос за някаква злонамерена атака срещу българските топлоцентрали, тук става въпрос за световен процес.
На трето място, след решението на Арбитража, преди повече от година ние вече сме платили основното оборудване с дълъг срок на експлоатация два комплекта за два хиляда мегаватови блока. Това оборудване вече стои на площадката на „Белене“ и чака нашето решение за неговата реализация.
Излезе Докладът на Българската академия на науките (БАН). Въпреки многото излишна информация – не бих я категоризирал по-грубо, там има и ясни сигнали кой е изгодният вариант за България за изграждане на нови мощности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: Има и още един елемент, който засега не получава гласност, но през следващите 20 – 30 години неминуемо ще се случи – преминаване на автомобили с електрозахранване и спиране на производството на автомобили с вътрешно горене. Проста сметка: 500 хиляди автомобила при нормален преход означава необходимостта от един хиляда мегаватов блок. Това трябва да се има предвид. Всички мълчат. Това са елементарни сметки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов, ще има възможност за уточняващи въпроси и за изразяване на отношение.
ИВАН ГЕНОВ: Така или иначе алтернатива на атомната енергетика в тези условия, при тези промени във виждането на човечеството няма.
Нашият въпрос е: каква е политиката на Вашето министерство в областта на атомната енергетика?
Молбата ми е да заявите ясна политика с ясни срокове в обозримо бъдеще – близките два-три месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: Обратното броене започна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Започваме да го отчитаме.
Давам възможност първо на министър Теменужка Петкова.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Антонов, в управленската програма ясно са очертани приоритетите в сектор „Енергетика“, в това число и целите и мерките, касаещи запазването и развитието на ядрената енергетика.
Едни от основните цели, заложени в програмата, са удължаване срока на експлоатация на V и VΙ блок на АЕЦ „Козлодуй“, както и повишаване на мощността на V и VΙ блок на 104%. Както знаете, дейностите на АЕЦ „Козлодуй“ по продължаване на срока на експлоатация на V и VΙ блок са разчетени в два основни етапа.
Първият етап е комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове V и VΙ на АЕЦ „Козлодуй“. Този етап е реализиран в периода 2012 – 2014 г.
Вторият етап е изпълнение на програмата за подготовка за продължаване срока на експлоатация на V и VΙ блок. Вследствие на изпълнение на тези дейности в срок и пълнота, на 3 ноември 2017 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране връчи лицензията за удължаване на експлоатацията на V блок за нов 10-годишен период.
Изводите от направените анализи сочат, че няма ограничения за безопасната работа на блока за период до 2047 г. С даването на лицензията се дава право на АЕЦ „Козлодуй“ да експлоатира V блок 10 години – максималният срок съгласно националното законодателство. До 2047 г. предстои Атомната централа да кандидатства още два пъти за следващи лицензии.
По отношение на VΙ блок на АЕЦ „Козлодуй“ всички дейности по втория етап се изпълняват съгласно сроковете, заложени във времевия график на проекта. До края на 2018 г. ще бъдат предадени на Агенцията за ядрено регулиране всички необходими документи за удължаване на лицензията му за експлоатация.
Проектът за повишаване на мощността на реактора до 104% се изпълнява успешно като през месец ноември 2017 г. беше завършен етап от плановите изпитания за работа на повишена мощност.
На V блок предстои реконструкция на цилиндър високо налягане на турбината, като е планирано дейностите по повишаване на мощността да завършат през 2019 година.
Друг основен приоритет в енергийната политика по отношение на ядрената енергетика е безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, в това число изграждането на национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци.. В тази връзка на 29 август 2017 г. държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ официално стартира изграждането на националното хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци. Изграждането на националното хранилище е залегнало и в Актуализираната национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.
Международен фонд „Козлодуй“ финансира безвъзмездно проекта чрез Европейската банка за възстановяване и развитие, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 млн. 820 хил. евро. Строителните работи по първия етап се очаква да приключат през 2021 г.
Управленската програма на нашето правителство в областта на ядрената енергетика е заложена и още една цел, а именно анализ на възможностите за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на Атомната електроцентрала на площадка „Белене“.
Както знаете, такъв анализ беше възложен на Българската академия на науките. Считано от месец ноември 2017 г. този анализ вече е факт и е публично достъпен.
Вие споменахте, уважаеми господин Генов, че този анализ е много обширен, включва анализ на проекта от всички гледни точки, от всички посоки, но това, което смятам и което визията и на правителството, е, че този доклад е една много добра база, една много добра отправна точка за стартиране на дебат, за стартиране на дискусия, свързана с наистина най-рационалното и най-оптималното и защитаващо в максимална степен интересите на България – развитие на този проект. Смятам, че парламентът е мястото, от което този дебат трябва да бъде стартиран. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Антонов.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаема госпожо Петкова, това, което чухме, в известна степен е твърде смущаващо. Наистина времето е недостатъчно в едно питане да съберем цялата информация какво става с българската енергетика, но реално времето, което коментираме по отношение на АЕЦ „Белене“, е твърде малко и обезпокоително.
Първо, колегата даде ясна картина, но ние имаме няколко притеснителни неща. В Комисията по енергетика господин Валери Николов коментира, че нямаме ядрена стратегия и доклада, който е даден за АЕЦ „Белене“, всъщност касае само АЕЦ „Белене“, а не касае ядрената стратегия. Така че е наложително да бъдат направени такива разисквания в залата и то конкретно по отношение на АЕЦ „Белене“. Централата „Белене“ започва 1980 – 1981 г. със съответните решения, 1987 г. започва голямото строителство. Спира 1990 г.
Имаме аналогичен случай със сега – доставен реактор, който, в резултат на спирането на работата, след това е продаден на изключително ниска цена. Да не кажа на цената на скрап, но на изключително ниска цена.
Днес имаме подобен вариант, само че случаят е такъв, че имаме два реактора, имаме готова площадка в голяма степен и, продължавам, Решение на БАН, което е за нас най-авторитетното, което е правено от тези специалисти и експерти. Така че в тази посока са и моите уточняващи въпроси.
Какво правим? Трябва ясна концепция. Докладът на БАН казва, че Проектът „Белене“ е ефективен проект и трябва да бъде довършен при съответните пазарни условия.
Второто нещо, на площадката „Белене“ имаме два реактора. Как ги съхраняваме и какво правим с тези реактори докато бъдат монтирани съответно на площадката в Белене? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Заповядайте, министър Петкова, за отговор на уточняващите въпроси, които господин Антонов зададе.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, два много важни уточняващи въпроса. Мисля, че ние и друг път сме имали възможност в тази зала да дебатираме темата, свързана с Проекта „Белене“, с неговото минало, настояще и, надявам се, бъдеще. Както и Вие отбелязахте, тук става въпрос за един проект, който повече от 30 години стои в публичното пространство и остава нерешен, на практиката каква ще бъде неговата съдба?
Правилно отбелязахте, че този проект се развива още през 80-те години. Проектът е спрян 1990 г. при наличие на изградена площадка, при наличие на доставено оборудване, при наличие на всички лицензионни процедури, които е трябвало да бъдат извършени. Впоследствие това оборудване, както всички знаем, беше продадено за жълти стотинки обратно. Смятам, че тази грешка от миналото не бива да я допускаме и всички, с общи усилия трябва да направим така, че това наистина да не се случи.
Освен, че в своя доклад Българската академия на науките прави анализ и разглежда различни сценарии по отношение на това как по най-добрия начин да се използва оборудването за АЕЦ „Белене“, как по най-добрия начин да се оползотворят тези активи и разходи, които са парите на българските данъкоплатци, които са направени до този момент, Българската академия на науките прави един извод, който считам за абсолютно резонен. Българската академия на науките казва, че „най-лошият сценарий е да не се предприема нищо в тази посока“.
Споделям този извод и наистина смятам, че това е най-лошият сценарий. Все пак не бива да забравяме, че за да стигнем до плащането на оборудването в края на 2016 г., българската държава, бюджетът предостави безлихвен кредит на Министерството на енергетиката през бюджета на Министерството на енергетиката да може НЕК да плати тази част от задължението, за което бяхме осъдени от Международния търговски арбитраж. Този заем е безлихвен, но не значи, че не трябва да се връща. Той трябва да се върне най-късно до 2023 г.
Националната електрическа компания няма как да върне този заем до тогава, ако няма известно развитие на този проект или поне да се знае каква е посоката.
Пак ще си позволя да апелирам и към Вас, и към всички компетентни хора в областта на ядрената енергетика в България: с общи усилия да направим наистина един много смислен дебат. Дебат, от който да стане ясно какви са плюсовете, какви са минусите, какви са рисковете и за енергийната ни система, какви са възможните негативни сценарии и в едната, и в другата посока, и възможните позитивни сценарии, за да можем да вземем наистина едно решение с консенсус. Смятам, че един такъв проект може да се реализира единствено и само на базата на широк консенсус.
Затова смятам, че когато става въпрос за важни неща в българската енергетика, Вие вече сте го доказвали, успяваме да намерим общия език, успяваме да намерим добрия тон и разумните решения. Сигурна съм, че и по повод на този проект ще бъде така. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Заповядайте да изразите отношение, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, няма как да бъдем доволни от отговорите на питането, макар че Вие се постарахте да вземете отношение по него, защото в крайна сметка това, което чухме, повече бяха организационни мероприятия, които са предприети, но не и визия, политика, която трябва да бъде проведена от Вас, което е и Вашето задължение по чл. 4, ал. 1 от Закона за енергетиката.
Адмирираме Вашето желание за провеждане на широка дискусия по темата „Ядрена енергетика“ в парламента и смятаме, че наистина е хубаво тук, в тази зала, да се постигне консенсус за бъдещето на ядрената енергетика в България, което включва и V, и VΙ блок „Козлодуй“, включва и АЕЦ „Белене“, но включва и бъдеще, което не приключва през 2047 г., а продължава и след това, тоест трябва да мислим какво правим със заместващи блокове в „Козлодуй“, когато му дойде времето. Какви са възможностите за изпълнение на изискванията на Европейската комисия по отношение на нисковъглеродната – те вече се борят и за беземисионна енергетика? Вие много добре знаете, че единствената алтернатива за момента, при наличието на съвременните технологии, е ядрената енергетика, защото няма друга базова беземисионна енергетика в момента.
В тази връзка, госпожо Министър, ние от парламентарната група на „БСП за България“ внасяме в Народното събрание искане за провеждане на разискване по това питане с проект за решение.
Ето, заповядайте, госпожо Председател. (Подава документите на председателя.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Надяваме се именно по време на това разискване и приемането на решението, което предполага и някаква предварителна работа, която трябва да бъде свършена от правителството. Ние тук можем да формираме мнения, можем да приемаме решения, но политиката я провеждате Вие и тази работа трябва да бъде свършена от Вас, да постигнем този консенсус, за който се борим и в крайна сметка, използвайки актуалността на момента, ако все пак няма какво да правим това оборудване, нека да го предложим на Гинка от Требич, може да има пари да го купи и него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Във връзка с предходното питане, писмо № 854-00-18 от 23 февруари 2018 г., внесено днес в 12,07 ч., е постъпило Искане за провеждане на разисквания по питане № 854-05-4 от 31 януари 2018 г. и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика.
Предложението и Проектът са подписани от 68 народни представители, изпълнено е изискването на чл. 105, ал. 1 от Правилника, повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането.
На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.
Благодаря Ви, госпожо Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Ще Ви очакваме другата седмица за разискванията.
Продължаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи – господин Валентин Радев. Първият въпрос е от народния представител Румен Гечев относно ДДС измами, установени от Министерството на вътрешните работи.
Заповядайте, уважаеми господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми колега Радев! Моят въпрос е следният: колко са установените от МВР измами с данък добавена стойност в особено големи размери, извършени от юридически лица за периода 2012 – 2017 г., като посочите кои са конкретно тези лица и на какъв етап е работата по установените закононарушения? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гечев.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Радев.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев! В резултат от работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ през 2012 г. имаме 24 досъдебни производства, тук включваме и разследвания по чл. 321 от Наказателния кодекс; 2015 г. – 14; 2016 г. – 14; и 2017 г. – 12.
За периода от месец юни 2013 г. до месец февруари 2015 г. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ не може да предостави информация, тъй като не е била в структурата на МВР. С влизане в сила за изменение на Закона за ДАНС – Държавната агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е извадена от структурите, както знаете на Министерството на вътрешните работи и присъединена към Държавната агенция. След това с изменение на Закона за МВР, февруари месец 2015 г. отново е в структурите на МВР.
Посочените досъдебни производства са по чл. 321 за организирана престъпна група и във връзка с чл. 225 и чл. 226 от Наказателния кодекс. Това е от Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Главна дирекция „Национална полиция“ – установеният брой регистрирани случаи в резултат на нейната работа само по чл. 225, става въпрос за суми в особено големи размери в Наказателния кодекс.
В Главната дирекция „Национална полиция“ и Столичната дирекция на МВР, и областните дирекции на Министерството в страната са регистрирани следните случаи: за 2012 г. – 67 случая; за 2013 г. – 99 случая; за 2014 г. – 124 случая; за 2015 г. – 138 случая; 2016 г.– 131 случая; и 2017 г. – 132.
Информацията включва, както регистрирани случаи за престъпления, така и образувани досъдебни производства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гечев, заповядайте за реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми министър Радев, много неочакван е Вашият отговор. Аз Ви попитах съвсем конкретно: кои са юридическите лица, при които българската държава е довела до край цялата процедура? Министерството на вътрешните работи не може само да отчита някакви бройки, които се увеличават последните години. Ще Ви препоръчам, вероятно ще има следващи въпроси, какво прави държавата, в това число Министерството на вътрешните работи Вие следите ли тези процедури, които отиват по-нататък в съдебната система и какви са резултатите? Защото резултати няма!
Отговорни международни институции, в това число „Transparency International“ вчера ни класира не първи в Европейския съюз, ужасяващо е, а първи в целия европейски континент по корупция, а корупцията включва точно кражба на ДДС и неплащане на акцизи, което също е индиректна кражба.
Вие въобще не отговорихте конкретно на моите въпроси и не посочихте нито едно юридическо лице. Затова ще Ви дам един пример. Примерът е следният: главен секретар на МВР – 2013 г., ще Ви дам случая и ще Ви помоля да проверите, прави следния извод – МВР и НАП четири години покривали група за ДДС измами. Става дума за фирми в Пловдив, създаден според главния секретар на МВР „институционален чадър“ за 10 млн. лв. и издирват още 30 млн. лв. – става дума за 40 млн. лв. Тъй като е конкретен случай, ще Ви помоля да проверите и да ни докладвате тези юнаци в кавички от МВР и от НАП на какъв етап на съдебни процедури се намират, какви дисциплинарни мерки са приети срещу тях, след като тогавашният главен секретар на МВР казва, че МВР и НАП четири години са прикривали източване на ДДС в десетки милиони?
Ще намерим друг начин да попитаме, да направим и разисквания в пленарната зала, но очевидно това е сериозен проблем на българската държава, който вероятно не е от вчера. Една институция въобще не я интересува как вървят проучванията и какви наказания получават наглеците, които крадат от българските данъкоплатци и българския народ десетки милиони левове. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Въобще не съм доволен от отговора. Няма никаква конкретика, ще последват най-вероятно множество други въпроси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гечев.
Господин Министър – дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гечев, аз съвсем умишлено Ви отговорих по този начин и Вие справедливо питате, на втората част от въпроса кой ще Ви отговори – само че, въпросът не е към мен и ще Ви кажа защо, ако искате. Аз мисля, че знаете.
Информацията е водена за досъдебни производства и какво се случва от там нататък се предоставя единствено и само с разрешение на прокуратурата. Аз няма как да Ви кажа какво се е случило по тези измами, само изброих отговорността на Министерството и какво се е случило в статистиката.
Вие сте абсолютно прав, че тези „наглеци“, както ги нарекохте, и другите и защото, аз като Вас също знам, че това са, по памет, може да не съм прав, но около половината от приходите са от ДДС в бюджета, така че това е огромен проблем и, ако го има и съществува, аз Ви изцитирах само това, което… и случаите, до които ние стигаме, какво се случва натам в държавата, моля Ви попитайте прокуратурата.
Подготвил съм се да Ви отговоря защо не мога да назова и лицата, за които Вие питате. Там във въпроса пише: юридическите лица да ги назова. Няма да го направя, защото Законът не ми позволява.
Ако искате, мога да Ви дам точно защо, но не мисля да губя времето да обяснявам защо не мога аз да Ви отговоря, трябва да попитате когото трябва. Вие сте народни представители и имате тази възможност. Попитайте тези, които държат тази информация. (Реплики от „БСП за България“.)
Моята възможност е дотук. Това, което отговаря Министерството на вътрешните работи, аз Ви отговорих.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Според кой закон не можете да кажете?
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: В чл. 26, ал. 1 от Закона за МВР там е казано каква информация ние имаме право да даваме и Ви цитирах чл. 198, ако не го споменах преди, казвам Ви го пак – чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Съжалявам, не искайте това от мен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Теодора Халачева и е относно мерките на Министерството на вътрешните работи във връзка с нарастване на броя на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни.
Заповядайте, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Последните години наблюдаваме драстични прояви на детска престъпност.
От 2017 г. имаме 6033 извършени противообществени прояви и престъпления от деца, а 2749 са новозаведените на отчет в Детска педагогическа стая.
От началото на 2018 г. бяха извършени две немотивирани убийства от деца във Варна и Айтос. Ежедневно от медиите научаваме за насилие между деца, сред деца в училище, а също и на улицата. Насилието и насилническото поведение се възприемат от все повече български деца като норма на поведение, за жалост.
Все по-често сред подрастващите се наблюдава срив в нервната система, в ценностната система, незачитане на закона и най-ценното – незачитане на човешкия живот. Това говори за спешна нужда от ръководеното от Вас министерство и за незабавни действия. В тази посока въпросът ми е: има ли извънредни мерки на Министерството на вътрешните работи на Република България за превенция и противодействие на престъпленията, извършени от деца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Халачева! Специализираните служители и които се занимават с тази специализирана тематика по детска престъпност в МВР работят по превенцията и противодействието на детската престъпност на основание Закона за МВР, Закона за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни, и редица национални, международни актове, касаещи работата с деца, по които България е страна. Това е рамката.
Двете основни превантивни програми за превенция, насочени към обща превенция на деца за националната програма, така се наричат, „Работа на полицията в училищата“ от 2000 г. и „Детско полицейско управление“, която стартира през 2016 г.
Първата програма – целите, заложени в тази „Работа на полиция в училищата“ – така се казва Програмата, за генерална превенция по отношение на деца в училищна възраст, заедно с това, което върши тази програма, е например изграждане на модели за безопасно поведение на подрастващите, създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност и запознаване на учениците, съобразно възрастта им съответно, с първоначалните, елементарни понятия, в това число и отговорности, които носят при извършване евентуално престъпление. През 2017 г. по Програмата са изнесени над 8195 лекции в детски градини и учебни заведения.
Втората програма – по тази програма има разкрити 202 „Детски полицейски управления“, така се казва и програмата, към всички райони управления и областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, в които се обучават 4393 деца на възраст между 8 и 12 години.
С обучението по Програмата се цели да се опази животът, здравето, правата, имуществото на децата, да се формират умения и навици за правилно поведение в различни ситуации – нетърпимост към престъпни посегателства. Крайната цел е понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване доверието към институциите в България.
Това беше по двете програми.
Заедно с това Главната дирекция „Национална полиция“ администрира специализиран уебсайт „Детска сигурност“ – се казва, за превенция на насилието срещу деца. Превенция, превенция, превенция – няколко пъти го казах, и противодействие на детската престъпност! Основната цел на този сайт е да запознае децата с техните права и задължения, с основни правила за безопасност, с модели на поведение в конфликтни ситуации, както и да предостави достъпна, полезна и актуална информация на специалистите, работещи с деца.
През 2017 г. с цел подобряване информационната закрила на децата и превенция, отново казвам, на детската престъпност са изработени, отпечатани и разпространени 400 хиляди брошури с различна превантивна насоченост. Информационните материали са за превенция от употреба на наркотици, тютюн, алкохол и така нататък.
На 15 септември 2017 г. на всички първокласници на територията на страната са раздадени информационни брошури, свързани с тяхната безопасност. За обезпечаване безопасността и сигурността на децата и с цел ограничаване на престъпните посегателства срещу и от тях ежемесечно се провеждат полицейски операции – пак превенция, в районите на учебните заведения и обществени места. През 2017 г. са извършени такива 9211 проверки.
В заключение Ви информирам, че няма рязко нарастване на престъпността, извършена от деца. Вие сте получили подробна статистическа информация от Министерството на вътрешните работи, в писмен отговор до Вас на парламентарен въпрос относно извършените престъпления от деца през периода 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Госпожо Халачева, заповядайте, имате думата за реплика.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, за жалост не мога да дам задоволителна оценка на Вашия отговор. Не мога да се съглася с това, че с брошури, лекции, програми и полицейско присъствие, което е засилено около училищата, ще решим проблема с нарастващата според мен престъпност.
Давам само два примера от писмения отговор, който получих от Вашето Министерство, а именно: за последните три години нараства броя на новозаведени случаи в Детската педагогическа стая, от 2497 през 2015 г. на 2749 през 2017 г. Това говори за 300 нови случая. Ненамаляващите прояви на детска престъпност при намаляващия абсолютен брой раждания на децата в страната говорят за липсата на политика на държавата за овладяване на проблема с нарастващата детска престъпност при малолетни и непълнолетни в страната.
Ще Ви дам само един пример от вчера от моя избирателен район 16 – Пловдив, 15-годишен с 51 полицейски регистрации във Вашата система. Само вчера лицето, което е на 15 години, извърши две кражби за един ден, обръщам внимание! Това е недопустимо! Считам това за нещо абсурдно. Считам, че това говори за липсата на политика от страна на МВР. Тук, от тази трибуна освен за превенция, трябва да говорим и за ангажираност на МВР за решаване на проблема с детската престъпност, защото е сериозен, а конкретни ангажименти не чух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Заповядайте, господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Халачева, не знам какво не чухте, но аз Ви изчетох подробно какви са нормативните документи, какво сме правили по толкова програми и, включително, брошурите, към които не знам защо така подигравателно се отнасяте. Това прави Министерството на вътрешните работи. От тази висока трибуна, както Вие казахте, вземете попитайте и други, които са отговорни за детската престъпност. Това, което ми казвате, че с 300 души, забележете, Вие го казахте, в информацията, която сме Ви дали, прочетете я пак, там пише „заведени повече – 300“. Това не означава, че детската престъпност е увеличена. Може би се работи по-добре и се завеждат, преди това да не са били завеждани – кой знае, там трябва да се направи анализ. Искам да Ви кажа, че правопропорционално на това, което ми казвате, не означава, че има по-голяма престъпност. (Реплики от „БСП за България“.)
Завършвам с това, че отговорността за детската престъпност, особено пък за нея, Вие я стоварихте изцяло на Министерството на вътрешните работи. Не бягам от това и затова подробно Ви разказах какво правим ние, какви програми има. Огледайте се, попитайте и други колеги в други министерства, помислете и назад – не само министерствата, не тези, които са на власт – без значение дали сме ние, или други: кой друг е отговорен за децата – училища, родители, семейство и така нататък? И накрая ние идваме и контролираме, правим едва ли не невъзможното и започваме с брошури, това, което трябва да е направено в училище, което трябва да е направено в семейството, ние се опитваме накрая, въпреки че контролираме това, да го направим. Мисля, че даже минаваме границата. Не казвам, че сме направили всичко, но сравнявайки с другите държави, които правят нещо в тази област, моята оценката и това, което съм наблюдавал в Министерството, е добра. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Красимир Янков и е относно анализът на дейността на МВР.
Заповядайте – имате думата, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Министър, при първата среща на политическото ръководство и синдикатите в Министерството на вътрешните работи обявихте, че е необходим функционален анализ на Министерството. От Ваше изявление по време на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разбрахме, че до няколко месеца ще има анализ за дейността на Министерството на вътрешните работи.
Конкретният въпрос: на кого е възложен анализът? От този анализ ли се очаква да се даде насока за преценката Ви за размера на възнаграждението на служителите в системата на МВР; за какви структурни и функционални промени ще даде насока въпросният възложен анализ? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, на основание чл. 20, ал. 4 в Закона за обществените поръчки между Министерството на вътрешните работи и колектив от учени от Университета за национално и световно стопанство е сключен договор за консултантска услуга с предмет „Усъвършенстване модела на управление на Министерството на вътрешните работи (дейности и структури)“. Като резултат от изпълнението на Договора, очакваме да бъдат идентифицирани структурни управленски проблеми, свързани с усъвършенстване модела на управление. Това е професионален управленски мониторинг на системата в преход и адаптация.
В резултат от анализа ще произтекат вътрешноструктурни, както Вие казахте, промени, целящи подобряване на общата координация и повишаване ефективността от управлението и дейността на Министерството на вътрешните работи.
Изпълнителят следва да представи доклада си в срок до 23.03 тази година. Подготвя се провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да е свързана с реинженеринг. Накратко казано, на системата, чрез която да се изследват и усъвършенстват работните процеси и системи до ниво изпълнителска длъжност. Възможно е това да допринесе за промяна в системата на възнаграждението, но няма пряка връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Янков, заповядайте – имате думата за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър! Характерът на работата на Министерството на вътрешните работи протича с динамика и специфика, която до голяма степен не е видима за външно око. Ако Вие година след като работите, прибягвате до външна експертиза, това подлага под съмнение ефективността на екипа Ви. Ако за всичко в Министерството на вътрешните работи прибягвате до похвати като броене на кутии по кофите от представители на друга структура за констатиране на процент контрабанда, а не разкриване на дистрибуционни мрежи и складове за цигари без бандерол, еднозначно оценката ми е, че не се справяте.
Показвате схемите и диаграмите за разкриваемостта, но не обяснявате защо стават все по-малко и все по-ниски са нивата на заявителските материали? Защо хората не Ви вярват и смятат, че жалбите им са безсмислени?
Ентусиазмът, с който говорите за успеха в работата си, в никакъв случай не произтича и от атмосферата на несигурност в малките населени места, отговорността за обгрижването, които прехвърлихте на частния охранителен бизнес. Явно идеята на Вашето управление е: все по-малко обезпечаване от бюджета на важни функции за държавата и извънпопулистко запушване на кризисни ситуации с раздаване на суми, извънбюджетно планирани по модела – 100-те милиона на Бойко Борисов за МВР. Не можете да управлявате и подопечната Ви система не функционира нормално!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Заповядайте, имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, Вие изпадате в някакво състояние като застанете тук и ми задавате въпроси, които нямат нищо общо в случая с въпроса, който ми задавате. (Реплика от народния представител Красимир Янков: „Той е за дейността.“)
Извинявайте, но аз се старая да Ви отговоря конкретно на въпроса, да Ви дам данни. Ще допълня информацията по въпроса или ако искате, ще Ви го прочета. Тук въобще никой не говори за такива неща, които Вие говорите. Във въпроса Вие питате за структурния и функционалния модел, за промените, които предстоят, и ги връзвате с възнагражденията. Къде отивате и какви въпроси ми задавате – кой ни вярва, кой не ни вярва?! Извинявайте, но такъв популизъм... (Реплика от народния представител Красимир Янков: „Не разбирате…?!“)
И да Ви отговоря конкретно.
Този модел, за който аз Ви говорих, чинно и почтено като пред народни представители да Ви разкажа кратко какво правим, ще Ви разкажа още, продължавайки по въпроса, за да знаете, защото имате право да питате, без да Ви отговарям на политическите закачки.
Министерството на отбраната, и аз лично дали знам, и какво знам, има кой да ни оцени. Не сте Вие! Вие не сте ме избирали лично. Вие имате право да ме питате и аз Ви отговарям, а там оценките ги дават други.
Заедно с тези други, включително със синдикатите, както добре споменахте в началото, поне беше вярно, ние седнахме и помислихме какво да направим. Ние имаме идеи какво да направим, но няма да го направим както други, които са го правили на парче. Те казаха: „Браво, да, добре. Най-накрая някой ще погледне в бъдещето“ – новото политическо ръководство имам предвид, затова сключихме този договор, затова чакаме и Световната банка – и тя да ни помогне. И ще го направим в периода до лятото. Казали сме, че март месец ще бъде първият драфт и черновата на този договор, след това ще има още продължение до лятото. И тогава, когато огледаме цялата система – бавно, внимателно, защото тя е променяна много пъти досега, и твърдят самите служители – несполучливо или не дотам сполучливо, ще вземем своето решение.
Не че ние не знаем, ние знаем и сега какво да направим в някои части, но не можем да знаем всичко. Мисля, че така се прави – с учени. Не всеки разбира от всичко, включително всеки един служител. Ние ще вземем и тяхната експертиза, която е вътре, ще вземем и тази на учените. Има си правила. Тогава ще кажем какво трябва да се реформира там, включително, ако трябва, да се променят възнагражденията, макар че аз отново Ви казвам, не виждам никаква пряка връзка между това.
Всъщност това е отговорът на Вашия въпрос и Вие това ме питате. За останалото ще си спестя и няма да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Въпрос от народния представител Лало Кирилов относно резултатите от мерките срещу контрабандата през 2017 г.
Заповядайте, господин Кирилов – имате думата да зададете въпроса.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, по време на среща, организирана от инициатива „Срещу незаконната търговия“, министър-председателят Бойко Борисов посочи, че България е за пример в борбата с контрабандата на цигари в целия Европейски съюз. Премиерът обяви, че се отчита най-ниското ниво контрабанда при цигарите – 6%, и тенденцията за намаляване е трайна. Ето справка от Министерството на финансите (дава справката на министър Валентин Радев), която показва, че през 2008 г. са обложени 22 милиарда къса цигари, а през 2017 г. – 13 милиарда къса цигари. Според нея за девет години пушачите са намалели наполовина.
Във връзка с това моля да ми отговорите: колко са разследванията за контрабанда, от тях колко повдигнати обвинения има и колко са установените щети за държавния бюджет?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, в резултат на доброто взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ за 2017 г. са иззети 50 млн. 759 хил. 888 къса цигари, което представлява около пет, пет и половина ТИР-а; 48 тона, закръглям, нарязан тютюн, което е около шест ТИР-а – образно, за да стане ясно; 193 хиляди литра алкохол – закръглям, приравнени към сто градуса и 260 хиляди, отново закръглям, газьоли. Предотвратените щети за бюджета възлизат на 18 милиона лева.
В структурите на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. са образувани общо 1457 досъдебни производства по чл. 242 от Наказателния кодекс и чл. 234. Като обвиняеми, са привлечени 996 лица. За 2017 г. са проведени 19 специализирани операции по линия на контрабанда, три от тях – с чужди партньорски служби.
През 2017 г. от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрола на движението на рискови стоки и товари към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е осъществена ефективна координация и тясно оперативно сътрудничество с компетентни държавни институции с цел осигуряване на ефективна защита на вътрешните фискални интереси. Извършени са общо 308 – 391 проверки на транспортни средства на фискалните пунктове на територията на граничните контролнопропускателни пунктове и са поставени 92 316 технически средства за контрол.
От мобилните екипи във вътрешността на страната са извършени 59 195 проверки на стоки и товари с висок фискален риск. Наложени са 1477 обезпечения на рискови търговски дружества на стойност 13 млн. 294 хил. 561 лв. или с над 17% увеличение спрямо предходната година.
Вдигнатите обезпечения са 1467. Изоставена стока в полза на държавата е на обща стойност 77 хил. 823 лв.
Съставени са 874 акта за установяване на административни нарушения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Кирилов, заповядайте – реплика.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, не съм доволен от отговора, защото видно, както издадоха и от статистиката, за девет години само обложените къси цигари са намалели наполовина. Вие ми цитирате тук данни, че за 2017 г. сте хванали пет ТИР-а нарязан тютюн и шест ТИР-а, ако не греша, с 53 милиона къса цигари. Пак повтарям, обложените къса цигари са с 10 милиарда по-малко. И затова ще уточня, такъв резултат се постига само с постоянна работа и ефективен контрол за някакъв период на време, който да доведе структурите занимаващи се с контрабанда, до огромни за тях щети и липса на възможност да осъществяват своята дейност. Това би трябвало да има своя израз в цифрови показатели. Борбата с контрабандата е обхватна и контролът върху тази контрабанда няма как да бъде осъществяван само върху един конкретен продукт, а върху всички стоки – предмет на контрабандна дейност.
В този смисъл е моето питане: за какви видове стоки и количествени измерения има отчетени резултати за разкриваемост и какъв е броят на съответните произтичащи производства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Дуплика, господин Министър. Имате думата.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, и аз бях народен представител и никога не съм си позволявал да задам толкова въпроси след това. Как очаквате да Ви отговоря с числа и цифри, както сте попитали в началото, като ми зададохте куп нови въпроси? Аз Ви отговорих конкретно, старал съм се, взел съм цялата информация, която може да бъде извадена конкретно по Вашия въпрос. От уважение към Вас няма да Ви го прочета отново. И не за пет години, за една година са тези пет ТИР а, които Ви казах – 50 милиона къса цигари и 48… И така нататък. Не ми давайте графики, които ме карате да тълкувам сега. От уважение към Вас няма да го направя, защото мога и аз да сбъркам даже.
Моля Ви се, задайте ми конкретен въпрос, идвам и Ви отговарям на конкретен въпрос.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България, от място): Аз го зададох.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: И аз Ви отговорих. Ако искате нещо разширение или извън това…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви!
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: …и числа, моля Ви се, задавайте конкретен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Министър, господин Кирилов, не влизайте в диалог по този начин. Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Радослав Стойчев и е относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на МВР за отстраняване на констатираните недостатъци. Заповядайте, господин Стойчев.
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Поводът за поставения от мен въпрос е, че напоследък все по-често се наблюдават проблемни и конфликтни участъци по цялата пътна инфраструктурна мрежа на територията на страната. Същите тези участъци водят до пътнотранспортни произшествия, които в не малко случаи имат и фатален край. На служителите на МВР от Пътен контрол са им вменени функции и отговорности съгласно Инструкция № 8121з-749 от 2014 г.
Цитирам чл. 80, ал. 2 от тази Инструкция, където пише, че: „Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, е длъжен да:
8. следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализацията, и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване констатираните нередности;
9. следи за спазването на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи по пътищата и улиците и да не допуска поставянето на препятствия върху платното, които затрудняват движението на пътни превозни средства;
10. следи за своевременното и качествено почистване и обработване на пътищата при зимни условия.“
В тази връзка Ви питам следното: как МВР изпълнява задачите си по контрол на състоянието на пътните условия при организация и контрол на движението по пътищата и какъв е механизмът за подаване на сигнал за отстраняване на констатираните недостатъци? Колко сигнала от МВР са подадени за 2017 г. и какъв е последвалият контрол? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Стойчев.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойчев, съгласно чл. 165, ал. 1, т. 3, Глава пета „Права и задължения на службите за контрол“ от Закона за движение по пътищата министърът на вътрешните работи определя службите, които следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности. Същите издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или администрацията, управляващи пътя, или фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване и установяване на неизправностите по тях. Това е нормативната уредба.
Ежедневно при провеждане на инструкциите на служителите, застъпващи на смяна, се поставят задачи за контрол на състоянието на пътната настилка – хоризонтална, вертикална, пътна сигнализация включително.
При обход на маршрутите и констатирани нередности своевременно се докладва на оперативните дежурни части по територия и се изготвят сигнални писма до стопаните на пътя, които ги изброих.
След получените сигнали от гражданите, полицейските служители обезопасяват пътния участък и предприемат действия за уведомяване на компетентните служби. Това е технологията, за която питахте.
Служителите на Министерството извършват контрол на участъци от пътната мрежа там, където има въведена временна организация на движението. При внезапно появила се опасност за движението, аварийно възстановяване на препятствия на пътя – заснежаване, заледяване или пътнотранспортни произшествия, може да се въведе временна промяна в организацията на движението, като незабавно се уведомява собственикът или администрацията, управляваща пътя.
Съгласно чл. 66, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи след като са уведомени писмено компетентните органи или организации са длъжни да вземат мерки за отстраняване и установяване неизправностите и в едномесечен срок да уведомят полицейските органи за предприетите марки.
Втората част от въпроса Ви. През 2017 г. служителите на Министерството на вътрешните работи са изготвили 2390 писмени предписания, около 40 – 50 се получават на седмица, писмени предписания за отстраняване на установените неизправности по републиканската и общински пътни мрежи, които са адресирани до собствениците или администрацията, която администрира, управлява пътя. Половината от тях са изпълнени незабавно – в срока, който е посочен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Стойчев, имате думата за реплика.
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Министър, МВР прави периодични отчети за проведените мероприятия в областните дирекции на МВР, но тези отчети не стават достояние за обществото. Няма публичност на тези отчети и евентуално констатациите, които са в тях. Следователно и обществото, след като няма тази информация за дейността на службите по контрола на дейността и движението по пътищата, спада и доверието към тези органи. Надявам се и считам, че с Ваше съдействие ще бъде засилен този контрол на състоянието на пътната инфраструктурна мрежа в страната с цел повишаване на безопасността, а оттам и подобряване и засилване доверието на органите и на институцията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойчев.
Господин Министър, дуплика? Имате думата.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойчев! Тук сте напълно прав, аз даже поисках останалата част, които не знаем дали са изпълнени или не са, да ми направят справка за тях.
Но съм съгласен напълно с тази публичност. Досега не е правено това, предполагам щом и Вие сте свидетел на това. Аз не съм го проверил, но, ако няма такава публичност, съгласен съм, добре е да има, въпреки, че тя касае и други ведомства, но поне тази част – предписания и докъде са изпълнени, това е със сигурност много полезно за отделните общини, населени места – те да знаят какво е изпълнено.
Съгласен съм, приемам го, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Цветан Топчиев и е относно противодействието и превенцията на конвенционалната престъпност.
Заповядайте, имате думата, господин Топчиев, да зададете въпроса.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! В Програмата на правителството в Приоритет 17 е записано: „Подобрено координирано противодействие и превенция на конвенционалната престъпност“. Конвенционалната или битовата престъпност е бич за малките и средно големи населени места и в тази връзка, господин Министър, моят въпрос към Вас е: преразпределен ли е кадрови ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места? Колко и в какви населени места? Има ли постоянно покритие по общини с видеонаблюдение на основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии и предписания от МВР? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Топчиев.
Имате думата за отговор, господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев! В изпълнение на моя заповед от шести месец 2017 г. са утвърдени Правила за организация по опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие, какъвто е и Вашият интерес. С въвеждането на тези правила се създава организация за ефективно опазване на обществения ред и противодействие на тази престъпност. С цел увеличаване присъствието на полицейския състав в малките населени места директорите на Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи ежемесечно извършват анализ на състоянието на оперативната обстановка, състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността на всяко едно районно управление.
На база направените изводи и при констатиране на влошаване на състоянието на оперативната обстановка и нейните показатели за дадено населено място се разработват планове и се провеждат специални полицейски операции. При провеждането на тези специални полицейски операции директорите и на Столичната, и на областните дирекции на МВР преразпределят силите и средствата на „Охранителна“, „Пътна“, „Криминална полиция“ и ги пренасочват там, където има повече нужда от тях и обстановката е променена. Когато има недостиг на сили и средства в дадена областна дирекция на МВР, се оказва съдействие от дирекция „Жандармерия“.
Във връзка с изграждането на системи за видеонаблюдение в населени места с министерска заповед от април месец 2016 г. са утвърдени насоки, както казахте, за определяне местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални технически изисквания към системите. Тези насоки, този документ, има за цел да създаде организация и определяне на места за разполагане на системите, като се определят „фокусни“, така наречени точки, които, по смисъла на тези насоки, на този документ, се явяват уязвими обществени места и съоръжения, места за наличие на повишена криминогенна обстановка – кръстовища, пътни артерии със завишен пътникопоток и концентрация на пътнотранспортни произшествия, и други.
Министерството на вътрешните работи е отправило писмено предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството насоките в този документ да се използват като изисквания и критерии за оценяване на проектите на общините. В изпълнение на утвърдените насоки на този документ са проведени срещи между представителите на областните дирекции на МВР и общините. В страната на територията на структурите на МВР в хода на своята дейност са изразявани становища и са давани препоръки и предписания за използване на тези системи за видеонаблюдение с цел осигуряване превенция най-вече на престъпността.
От представената информация от регионалните структури на Министерството на вътрешните работи се установи, че в 165 общини в Република България има изградени системи за видеонаблюдение, обхващащи входно-изходните артерии, кръстовища, основни пътни артерии, места с повишена криминогенна обстановка. Системите са изграждани в различен период от време, като за някои от тях е предвидено обновяване и разширяване на обхвата. Допълнително в 18 общини на различен етап се реализират проекти в момента, за видеонаблюдение.
Между структурите на Министерството и общините в Република България на база на сключени споразумения за сътрудничество и взаимодействие се предоставя свързаност на някои от тези изградени системи за видеонаблюдение с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, обезпечаване сигурността на гражданите на територията, на която живеят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Топчиев.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, няма как да съм доволен от Вашия отговор. Вие за пореден път абдикирате от Вашите ангажименти чрез този отговор, който ми дадохте.
В приоритет 17, дял 50, мярка 192 е записано: „При разпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване на поне 1000 униформени служители в полиция и жандармерия“.
Във Вашата предизборна кампания обещахте във всяко населено място да има полицейски служител точно с тази цел – превенция и противодействие на конвенционалната престъпност. Абдикирахте от това, а след това ще назначите постови патрули, за които няма бензин, и след това чрез Закона за частната охранителна дейност прехвърляте всичко това на частните охранители. За пореден път казвате, че абдикирате от Вашите обещания. Това нашите избиратели го виждат и със сигурност те ще кажат своята дума при следващите избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Топчиев.
Дуплика, господин Министър – имате думата.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев! Този път ще Ви прочета въпросите. Първо, задали сте ми два въпроса. Аз избрах за времето, което сте ми дали, да отговоря на един от тях.
Първият въпрос е: „Преразпределен ли е кадровият ресурс с цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места, колко и какви населени места?“ Първи въпрос.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България, от място): Нищо не ни казахте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: На втория въпрос: „Има ли постигнато покритие по общини с видеонаблюдение и основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии, и предприятия на МВР?“ Ви отговорих дословно, и какво има, къде и какво е направено.
По първия въпрос в това време ще се опитам да Ви отговоря, но Ви моля да задавате по един въпрос. Всъщност това е въпрос на Председателството, а не е Ваш. Благодаря Ви за възможността да Ви прочета какво е написано в програмата, защото много се злоупотребява с това.
„Полицейско присъствие във всяко населено място“ – цитирам дословно програмата на правителството и означава: „Териториално преразпределение на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав, преразпределен в малки и средно големи населени места, чрез назначаване на поне 1000 униформени служители от полицията или жандармерията“. До момента са назначени 1342-ма!
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Лъжете! Лъжете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Янков, не отправяйте обиди към Министъра!
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: От тях са напуснали може би около 300. Аз отговарям само за времето от 5 май до Нова година, не по-малко, а ние сме назначили повече. Това е справката и това е истината, и аз Ви отговарям на този въпрос.
На частта от въпроса: „Къде са разпределените?“, разпределени са, в тези насоки е написано, и неслучайно има такава моя заповед, какво да се прави. Има мобилни групи, те се движат, така че да покрият всичките 5256 населени места, толкова са населените места, от които 4999 са селата. Това правим, така е написано в Програмата. Аз твърдя пред Вас от тази трибуна, че това е изпълнено по този начин, който Ви докладвам – 1342 души са назначени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Радев е от народните представители Лало Кирилов и Радослав Стойчев относно РПУ – Ботевград.
Заповядайте, господин Стойчев.
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин Радев! След среща с кмета на община Ботевград господин Гавалюгов, с мой колега бяхме запознати с проблемите, свързани с Районното управление на полицията – Ботевград, а именно сериозното намаляване на числения състав в структурата на Районното управление на полицията в Ботевград през последните няколко години от около 120 служителя на 60 – 65 към момента.
Територията на община Ботевград, която включва града и още 13 населени места, се покрива през светлата част на денонощието от две патрулни двойки, а през тъмната от една-единствена, която трябва да покрива освен територията на града, и всички селища от общината. Близостта на общината до столицата налага по време на големи мероприятия и значими събития да се командироват допълнително служители от състава на Районното управление на полицията в Ботевград, което води и до допълнително оголване на силите за сигурност в общината.
След напускането, пенсионирането, а така също прехвърлянето и командироването на служителите от състава на полицейското управление в Ботевград в други райони на страната, техните щатове са закривани и съкращавани. Всички тези констатации по отношение на структурата и състава на служителите в Районното управление на полицията в Ботевград водят до притеснителна тенденция по отношение на сигурността и противодействието на престъпността на територията на община Ботевград.
Във връзка с така изложената информация Ви питаме следното: какво наложи поетапното редуциране на щатния състав на Районното управление на полицията в Ботевград чрез закриване на бройките за лица, напуснали и преминали в пенсия, при очевидно недостатъчния брой за изпълнение на задачите по охрана на обществения ред и другите задължения, произтичащи от Закона на МВР? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойчев.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойчев, съгласно министерска заповед за утвърждаване щата на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в София от месец февруари 2015 г. и след това изменена, в щата на Районното управление на МВР – Ботевград, се включват 64 щатни бройки, от които 20 щатни бройки са за държавни служители с висше образование, 39 щатни бройки за държавни служители със средно образование и 5 щатни бройки за лица по трудово правоотношение.
Към 30 януари 2018 г. вакантните щатни бройки в Районното управление в Ботевград са 15, като шест щатни бройки са вакантни повече от шест месеца. Щатното разписание на Районното управление – Ботевград, през 2010 г. е включвало 90 щатни бройки, както казахте, а след промените с оптимизирането на щатната численост през 2013 г. в щата му вече са 75 щатни бройки. През периода 2015 г. – 2017 г. вече са 64, с още малко по-надолу.
В изпълнение на изискванията за провеждане на щатната численост на МВР, съгласно Правилника за устройството на дейността на Министерството, от 2013 г. до 2015 г. от щата на Районното управление в Ботевград са съкратени следните щатни бройки: 2013 г. – 4, описано е точно какви; 2014 г. – 2, и 2015 г. – още 6.
През 2014 г. са прекратени служебните правоотношения на основание чл. 245, ал. 1, т. 13 от Закона за МВР при придобиване, както казах, правото на пенсия – при условията на чл. 69 от Кодекса за социалното осигуряване и по инициатива на органа, за назначаване на 5 служителя допълнително през 2014 г. През 2015 г. още 8 служители са пенсионирани по същия начин.
През 2015 г. не са извършвани промени по щатната численост на Районното управление в Ботевград и не са съкращавани щатни бройки. През следващите три години се проведоха два конкурса и бяха назначени трима служители на младши изпълнителски длъжности – полицаи. В настоящия момент също тече конкурсна процедура, в която за Районното управление в Ботевград се класира един участник, и дотам е стигнала процедурата.
Ръководството на Областната дирекция на МВР – София, към която спада и Ботевград, предприема необходимите мерки за гарантиране сигурността на гражданите в областта на община Ботевград. Създадена е и организация за командироване на служители от близките районни управления, а при възникване на необходимост се търси съдействието на жандармерията включително и на Национална полиция, и на Столичната дирекция, ако се наложи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Кирилов, имате думата за реплика.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, без всякакво основание след влизането ни в Европейския съюз редуцирахте броя на граничните полицаи от 10 хиляди наполовина. По същия модел закривате бройки и редуцирате щатния състав във всички структури на МВР, а освен това поддържате и висока норма „недокомплект“.
По този начин намалявате капацитета на МВР и се достига до настоящото състояние на липса на възможност да се овладее битовата престъпност, да се гарантира сигурността на гражданите и тяхното имущество.
Примерът с Ботевград и липса на недостатъчен брой полицейски служители не е изолиран. Призовавам Ви бързо да организирате работата в МВР, да бъде обезпечен нужният брой униформени полицаи, така че МВР да изпълнява задълженията си по Закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Ще ползвате ли правото на дуплика?
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов! Това е въпросът и от двама Ви с господин Стойчев. Не знам защо отидохте в „Гранична полиция“ и направихте такова обобщение? Внимателно и много политически дистанцирано аз обявих кога са намалявани тези бройки. Ако искате, ще Ви подчертая кой е бил тогава на власт, кой е министър, кое е правителството, защо тогава са съкратени. Питайте ги тях, те са от Вас. Не ме принуждавайте да минавам политическата част. Задавате ми конкретен въпрос – отговарям. Ако не чухте – 2013 г. и 2014 г. (шум и реплика), ако не чухте това, тогава са направени. До Вас седи господин Янков, питайте го кога са направени големите съкращения…
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Лъжете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Бих искал да не влизате в диалог.
Моля Ви, господин Министър, господин Янков!
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: …в Министерството на вътрешните работи.
Моля Ви, ако искате такава информация, ще Ви я дам. Недейте да правите такива политически обобщения! Въобще не е вярно това, което казвате. Какъв недокомплект има в момента, знаете ли? Аз току-що докладвах по друг въпрос, че сме назначили – запомнете числото 1342. Кога е ставало това?
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Лъжете!
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Пет хиляди в момента е недокомплекта. Колко е бил, знаете ли, преди година, преди две, преди три, по Вашето управление? Справете се с тази информация и не ме принуждавайте да говоря политически. Отговарям Ви, опитвам се да бъда коректен и да Ви отговоря конкретно на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Питането към министър Радев е от народния представител Красимир Янков и е относно организацията на дейността на МВР по териториално обслужване на населението.
Заповядайте, господин Янков – имате думата.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, както Ви е известно редът за осъществяване на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението от полицейските органи, от териториалната полиция в Областната дирекция на МВР, се определя с инструкция. В нея са разписани задачите на полицейските и младшите полицейски инспектори, организацията на работата им, ръководството и контролът на дейността и как се отчита дейността им.
Директорите на областните дирекции на МВР или техните заместници определят районите и микрорайоните за обслужване от полицейските и младшите полицейски инспектори.
Какъв е анализът за 2017 г. във връзка с работата на районните инспектори и младши районните инспектори? Каква ще е политиката за 2018 г. на Министерството на вътрешните работи по отношение на териториалното обслужване на населението от полицейските органи? Смятате ли, че е необходима промяна в организацията на работата на полицейските и младшите полицейски инспектори, като задачи, отчетност, контрол и райониране?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Янков.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, полицейските и младши полицейските инспектори са ориентирани към нуждите на гражданите. Това им предоставя огромни възможности в опазването на обществения ред и противодействие на престъпността, тъй като имат всекидневен контакт с обществото. Те са най-близко до него.
В основата на функционалните им задължения е познаването на спецификата на обслужвания район, проблемите, касаещи обществения ред, населеното място, уязвимите места за извършване на престъпления, включително демографската структура на населението и ред други.
Дейността на полицейските органи на териториалната полиция е обвързана с множество законови и подзаконови нормативни актове. Определени са различни инструкции, които споменахте. Определени са различни контролни правомощия, както и оказване на съдействие на други държавни органи, организации и граждани при упражняването на техните права и законови интереси.
Като цел на опазването на обществения ред може да се посочи овладяването и ограничаването на престъпността, повишаване на личната сигурност, опазване на личното, частното и държавното имущество, защита на законовите права и интереси на гражданите, предприемане на превантивни мерки спрямо уязвимите за обществения ред места и рисковите социални групи от обществото.
Полицейските и младшите полицейски инспектори са най-близко до нуждите на населението. Изключително добре познават оперативната обстановка и практически представляват Министерството на вътрешните работи в районите или микрорайоните, които обслужват. Ето защо подходящата разстановка на силите и средствата, както и ефективният контрол на дейността им, обуславя в значителна степен общата работа на органите на полицията и са в унисон с промените, които настъпват в тази среда. Променя се средата, променяме и това, което питате. Ако се е променило, тогава обаче променяме.
Политиката на Министерство на вътрешните работи по отношение на териториалното обслужване на населението от полицейските органи през 2018 г., за която питате, ще бъде насочено основно към опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, както и в изпълнение на целите на Министерството на вътрешните работи през 2018 г.
Смятам, че към настоящия момент не е необходима промяна в организацията на работата – съществена промяна, да подчертая, в организацията на работата на полицейските и младшите полицейски инспектори по отношение на нормативните разпоредби, касаещи териториалното обслужване на населението, на полицейските органи на териториалната полиция и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
Други промени ще има и те ще следват промените в средата на сигурност, демографските промени и други промени в районите на страната, ако такива са настъпили досега, или ще настъпят през 2018 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за задаване на два уточняващи въпроса.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър! На срещата, която проведохме с Вас и главния прокурор в Комисията, когато повдигнах темата за районните инспектори и въобще за полицейското присъствие в малките населени места, бях париран с аргумента за все по-нарастваща роля на жандармерията в обезпечаването на сигурността в населените места. Вие не взехте отношение и вероятно това е и Ваша концепция.
Реакция на произшествия, а не системна работа по превенция и неутрализиране на криминогенни процеси с изпреварващи действия.
Първи уточняващ въпрос. Затова ли функцията и наличието на фигурата на районния инспектор не е съществена структурна единица в системата на МВР според политическото ръководство в момента? Затова ли той – районният инспектор или младшият инспектор, по-скоро връчва призовки или реагира на жалби и е превърнат в пощенска и координационна служба?
Българският модел отново не е водещ във Вашите структурни модели, но това едва ли е достигнало до необходимата дълбочина на анализа поради скорошното навлизане в работата на повереното Ви ведомство.
Ниското ниво на престъпност преди 30 и повече години не е само в резултат на обществената система, но е и на организацията в работата на МВР, където особено съществена е функцията на кварталния отговорник. Дори и в самото наименование се съдържат длъжностните му характеристики.
Затова е вторият уточняващ въпрос: кой сега отговаря за квартала? Има ли го сегашния районен инспектор в духа на традициите на работата на МВР като отговарящ за територията, която обслужва? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Господин Министър, заповядайте за отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, първо, аз не съм бил в Комисията, когато е бил главният прокурор. Предполагам са били мои колеги, бъркате ме. Не съм Ви отговарял така на такъв въпрос.
Районния инспектор. Не знам защо споменахте преди 30 години и ни връщате толкова назад, и каква носталгия Ви тресе в момента? Не съм съгласен, че тогава престъпността е била по-малка. Въобще не искам да влизам в такива разсъждения. Ако имате някакви носталгии, че нещо трябва да се връща, връщайте го.
В момента с Ваш глас ние сме членове на Европейския съюз, от 2004 г. България е член на НАТО, имаме евроатлантически ценности. Тук в момента няма социализъм, няма комунизъм, няма такива неща, които сте виждали преди 30 години за районните инспектори. Казах Ви какви са длъжностите в момента и Ви ги прочетох. (Реплики от народния представител Красимир Янков.) Това правим и се сравняваме с европейските държави. Не ме връщайте назад. Аз няма да мога да Ви отговоря, като правя сравнение какво е било преди 30 години.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Проучете материалите и ще разберете защо Ви питам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Янков, имате думата за отношение по поставеното питане.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, поинтересувайте се!
Провалът на реформата в МВР започна още при министър Вучков. Като резултат – демотивация на състава, рязък спад на авторитета на професията. Полицейската професия вече не е престижна. МВР трябва да се конкурира с бизнеса за кадри. Спад на авторитета и липса на доверие у населението. Хората не подават сигнали и изявления за престъпления, не виждат смисъл, няма резултат. Липса на реакция при подаден сигнал.
Провалът на реформата е съпроводен с липса на виждане за развитие на тази част от сектор „Сигурност“.
За капак – министърът не си харесва служителите или с военни понятия: военачалникът не си харесва армията.
Разбира се, не атакувам полицията. Служителите в Министерството са изпълнители. Вината е на ръководството на Министерство на вътрешните работи.
За превенцията в МВР, която трябва да е приоритет – хаос, много програми, национална – с повече от 100 мерки, формални договори с общините, приказки, приказки, отчети за свършена работа без никакъв резултат.
Основата на пирамидата е районният инспектор, но на него са му вменени – по информация от самите служители, господин Министър, обръщам Ви внимание, над 300, даже повече от 312 задачи. При това положение няма смисъл да се напряга, дори и да има желание.
В миналото – и затова Ви призовавам да проучите как е работило МВР, имаше инструкция на министър: един районен инспектор да обслужва 5000 души и са му определени изпълними задачи. Иначе ще има още случаи с шест или повече убити и извършител, живеещ полулегално, защото се крие, а никой не го търси.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Имаше 32 отвлечени по Ваше време.
КРАСИМИР ЯНКОВ: В момента районът, за който отговаря районният инспектор, не се познава – не се познават рисковите групи – кои са излезли от затвора, кои са за влизане в затвора, кои са безработни по професия и т.н. Всичко, което Вие обяснявате, не се изпълнява. Пише го в инструкциите, пише го в програмните документи, но не се изпълнява. Районните инспектори са превърнати в чиновници – от преписки и обработка на документи не вдигат глава от бюрото.
Трябва да се преразгледат районите.
Призовавам Ви и няма да спра да Ви призовавам, ако трябва ежегодно и по-често, и с оглед промени в средата за сигурност, да се направят промени в обслужването на обезлюдените територии и т.н.
За всичко това – за естеството на работата, трябва разбиране. Вие, господин Министър, не отговаряте на изискването за компетентност за заеманата длъжност и Ви го казвам най-отговорно. Това е преодолим проблем, обаче…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Янков, не давайте оценка от тази трибуна.
КРАСИМИР ЯНКОВ: …подавайки оставка и избирането на професионалист е решение. Призовавам Ви: не чакайте скандал, като Ваши колеги! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за участието в днешния контрол.
Въпрос към господин Боил Банов – министър на културата, от народния представител Веска Ненчева относно читалищната дейност в село Каравелово, община Карлово.
Моля, заповядайте да зададете въпроса.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Господин Председател, колеги! Господин Министър, читалищната дейност е неповторима и уникална в света българска форма на социално общуване и културен обмен. Особено добре развита и дългогодишна е тя в карловския край. Дейността на хората от село Каравелово е един от примерите за това.
Традициите и отношението към дейността се предават от поколение на поколение. Селото разполага с една от най-добрите за страната ни читалищни бази – това е Културен дом, село Каравелово. За съжаление, тя не се използва пълноценно. При среща с жители на селото за пореден път беше поставен въпросът за това, че сградата на читалището и библиотеката са постоянно затворени, достъпът е възпрепятстван и не се извършва дейност.
Въпросът ми към Вас е: какви са причините сградата на читалището да не функционира пълноценно и адекватно на предназначението си? Вписаните в публичния регистър към Министерството на културата читалища в село Каравелово извършват ли дейност и какво е нейното актуално състояние? Кога ще бъдат възстановени условията за нормален ритъм на читалищната дейност в селото? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ненчева.
Имате думата за отговор, господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ненчева, в отговор на Ваш въпрос Ви информирам за следното.
От направената справка в публичния Регистър на народните читалища е видно, че на територията на село Каравелово, община Карлово, са регистрирани две читалища: народно читалище „Пробуда“ – 1899, и народно читалище „Пробуда“ – 1997. По данни от същия регистър функционира само едно от тях – читалище „Пробуда“ – 1899. Читалището разполага с база, предоставена от общината. Базата е публична общинска собственост, което предполага общината да проявява грижи за нейната поддръжка. Към читалището работят: група за автентичен фолклор, група за народни обичаи, детска вокална група за народни песни и група за стари градски песни. Читалището активно се включва в организирането на празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, различни селищни инициативи и спортни занимания. Съществуващата библиотечна колекция не е вписана в Регистъра на обществените библиотеки.
Необходимо е да отбележим, че съгласно действащото законодателство народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, юридически лица с нестопанска цел със свои органи за управление и контрол. Министерството на културата няма правомощия пряко да се намесва в техния вътрешен и организационен живот. Това е от компетентността единствено на общото събрание, в което членуват жители на населеното място, съпричастни към дейността и функционирането на читалището.
Към настоящия момент в Министерството на културата не е постъпвало писмо относно проблеми, водещи до непълноценно функциониране на читалището.
Предвид изказаните от Ваша страна притеснения Министерството на културата има готовност съобразно своите правомощия и в случай на постъпил сигнал да направи проверка на причините, довели до нарушаване на ритъма на културен живот в село Каравелово. Законът дава право на кметовете на общини да наблюдават дейността на народните читалища. На това основание сигналите за извършване на проверка се насочват към съответните общини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Ненчева.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Госпожо Председател, колеги! Господин министър, очаквах да чуя такъв отговор. Подобен отговор очакваха и хората, които са пряко засегнати от невъзможността да влизат в сградата на читалището в село Каравелово. За всички е ясно, че справката е видима в Регистъра. За всички е ясна дейността, която може да се наблюдава като извършвана от читалищната общност.
Предполагах ще ми кажете, че общината отговаря за всичко това и носи голяма отговорност.
След като обаче има притеснения от страна на хората – споменах, че в поредни срещи споделят невъзможността да посещават и да влизат в сградата на читалището и това наложи питането ми, ми се иска да се позовем на Закона за народните читалища, в който чл. 4б гласи, че: „Министърът на културата съдейства за развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, като предоставя методическа помощ по тяхната дейност, анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации“. По-нататък в Закона четем неща, които Вие също знаете – че министърът на културата евентуално регистрира нарушения и това, което трябва да извършва като дейност, е, че ежегодно обобщава тази информация и подпомага дейността на читалищата.
Ако смятате, че е необходим конкретен сигнал, сега, в момента мога да Ви го предоставя, за да се обърне внимание за методическа подкрепа на хората в читалището. Вече споменах, че имат много добре развита дейност. Нека започнем с посещение на едно от мероприятията, които вършат. Можете да имате отправена покана, за да им помогнете методически за решаването на този проблем, за което предварително Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ненчева.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, министър Банов.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ненчева, ще Ви помоля, ако имате сигнал, да ми го предоставите. В рамките на нашите правомощия ще направим всичко необходимо за установяване на съответното положение и за вземане на мерки, ако има проблем, да се реши – уверявам Ви в това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря на министър Боил Банов – министър на културата, за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Пристъпваме към въпросите, зададени към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Първият въпрос е зададен от народния представител Георги Гьоков относно препоръката на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г. в частта „Висок дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване“.
Заповядайте, господин Гьоков, имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми господин Министър, надявам се да не спорим с Вас относно това дали страната ни оглавява негативните класации на Европейския съюз по дял на хората, живеещи в риск от бедност и социално изключване, както и на хората, изпитващи остри материални лишения, защото това е неоспорим факт. Няма как да си затваряме очите и да не виждаме, че неравенствата водят до огромни проблеми в цялото общество – маргинализация, екстремизъм. Цели слоеве от населението биват изтласквани на ръба на обществото и по този начин вземат по-малко участие в икономическия и в социалния живот.
В развитите страни, при които съществува и функционира сериозна система за социална сигурност, последиците от неравенствата и маргинализацията не са така ярко изразени, но в много страни от Третия свят завършва за засегнатите с болест или гладна смърт.
Ние в кой свят обаче живеем, не е ясно. Не е ясно, но Коефициентът на Джини, който се използва за илюстриране на подоходното неравенство, ясно показва покачване от 33,2% през 2010 г. до 37,7% през 2016 г.
Накратко. През последните 10 години има ръст в подоходното неравенство на бедността и на риска от бедност, и видите ли, ние тези работи не ги знаем и Европа констатира, че България все още е най-бедната държава в Европейския съюз, като групите в неравностойно положение, например ромите, децата, възрастните хора и живеещи в селските райони са засегнати несъразмерно от бедността, че равнището на риска от изпадане в бедност за възрастните хора се е влошил значително през последните години, неравенството в доходите представлява значителен и нарастващ проблем, че съотношението между доходите на най-богатите 20% от домакинствата и най-бедните 20% се е увеличил от 6,1 през 2012 г., до 7,1 през 2015 г. и е сред най-големите в Европейския съюз, че в България разликата между неравенството в доходите, преди и след данъчното облагане и социалните трансфери, е сред най-малките в Европейския съюз, че равнището на гарантирания минимален доход не е актуализиран от 2009 г. и макар че се вдигна от 65 лв. на 75 лв. все още е на изключително ниски нива, които не гарантират на никого нищо и не съществува прозрачен механизъм за определянето и коригирането му, и ни препоръчва да ги оправим тези неща. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Въпросът е: по какъв начин тези препоръки са отразени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и считате ли, че предвидената минимална промяна в гарантирания доход ще има какъвто и да бил осезаем ефект? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Заповядайте, министър Петков, за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Основен приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика е прилагането на последователен подход в разработване и реализиране на мерки и политики с гарантирана устойчивост, насочени към увеличаване на основните и постоянни доходи на българските граждани. В този смисъл увеличението с над 15% на гарантирания минимален доход през 2018 г. спрямо 2017 г. – както Вие отбелязахте, той не е променян от 2008 г., е важна стъпка за постигане на целите на тези политики.
Гарантираният минимален доход е важен разчетен показател, който представлява ключов елемент на системата за социално подпомагане. Той е в основата на определяне на границата за достъп. От него също така зависи размерът на различни социални помощи, в това число и на месечните социални помощи, интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, помощите по Закона за закрила на детето, социалните пенсии.
С реализиране на тази мярка се очаква при равни и други условия да се разшири обхватът и да се увеличи размерът на помощите. Това е и в изпълнение на дадената препоръка от Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли, в частта на високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване. Следва да се отбележи, че макар и да изглежда не толкова значително в номинално изражение, това увеличение е икономически обосновано и финансово осигурено. Бих казал, че то е значително, но, разбира се, че не е достатъчно.
Все пак това относително увеличение в сравнение с нарастването на минималната работна заплата и пенсиите е изпреварващо, като така се минимизира рискът от отпадане от системата на подпомагане на лица, чието материално състояние не позволява все още извеждането им от рисковите групи.
В резултат на тази мярка при равни други условия се очакват и всъщност настъпват следните положителни ефекти: увеличение с над 15% на размера на месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с увреждания и помощите по Закона за закрила на детето; увеличаване на размера на месечните социални помощи в зависимост от конкретната конфигурация на бенефициента, което също може да достигне 15%; увеличаване на еднократната социална помощ с над 15%, както и на помощта за издаване на лична карта с над 15% по реда на Закона за социално подпомагане; разширяване с над 5% на обхвата на подпомаганите с месечни социални помощи, целеви помощи за отопление, целеви помощи за наем на общинско жилище, разширява се и достъпът до социални пенсии.
От друга страна, линията на бедност представлява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности, като калориен прием и структура на потребление на хранителни и нехранителни стоки и услуги. През 2018 г. тя нарасна с 2,2% от 3,14 до 321 лв. – размерът, който беше през 2017 г.
Също така размерът на линията на бедност гарантира, че бедните домакинства ще са в състояние да задоволяват минимални жизнени потребности, а актуализацията й служи всяка година за по-добро целеполагане, формулиране на социалните политики, тяхното прилагане, както и оценка на резултата в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората.
Важно е да се отбележи, че когато се оценява минималният доход, оценката се прави през призмата на ефектите върху бедността. Обективна оценка може да се получи само въз основа на комплексен анализ на помощите, които хората получават по всички закони – имам предвид и Закона за семейните помощи за деца, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хората с увреждания, както и на социалните услуги, обезщетения и други, които в своята съвкупност отразяват съответствието с принципа на минималния доход. Благодаря за вниманието. Съжалявам за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: В дуплика ще имате възможност да продължите. Благодаря Ви, министър Петков.
Заповядайте, господин Гьоков – имате възможност да направите реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за отговора. Не искам да съм на Ваше място, защото не е лесно да сте министър на труда и социалната политика в дясно правителство, провеждащо неолиберална политика.
А сега ще Ви кажа точно какво ни препоръчва Европа – текст по текст. Препоръчва на България да предприеме следните действия през 2017 и 2018 г.: „Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение; да увеличи предоставянето на качествено общо образование – по-специално за ромите; да увеличи покритието на здравното осигуряване и да намали преките плащания от страна на пациентите и да се справи с недостига на здравни специалисти; в консултация със социалните партньори да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата; да подобри обхвата, адекватността на гарантирания минимален доход.“
Сега, господин Министър, ще започна едно по едно. Как например насочихме активните политики по заетостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби, като в Националния план за действие по заетостта през последните – колко – 10 години, хайде, не са толкова много, 7 – 8 години, парите са едни и същи, повишава се минималната работна заплата, тоест намаляват се хората, поскъпват образователните и квалификационните курсове, а парите за тези неща са едни и същи, тоест намаляваме хората, които можем да включваме в заетост или в обучение?
Да увеличи предоставянето на качествено общо образование – по-специално за ромите. Тук Вие нямате вина, въпреки че този механизъм беше междуинституционален. Той е насилствен, за да върнем децата ги посещаваме в къщи, за да ги връщаме в училище. Няма да върнем с полиция децата в училищата, а ще ги върнем само, ако предоставим на семействата им адекватно подпомагане за тази цел.
Аз виждам, че времето ми свършва и няма да продължавам нататък – например за минималната работна заплата, която Вие обещахте и аз имах такъв въпрос в началото на мандата – да постигнете със социалните партньори договорка за механизъм. Не виждам такъв механизъм.
За адекватността на минималния доход, господин Министър, Ви благодаря за отговора, защото по-голямата част от него беше свързан с този гарантиран минимален доход. Но, ако мислите, че със 75 лв. не сме смешни в очите на хората, не е така. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Заповядайте за дуплика, министър Петков.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, Вие разширихте всъщност въпроса, като изброихте всички специфични препоръки в Доклада, които България получи и част от тях не са в компетентността на Министерството на труда и социалната политика и предполагам, че не очаквате аз да взема отношение.
Позволих си да поискам това право, за да уточня, че моят отговор беше само с препоръката, свързана с разширяване на обхвата на гарантирания минимален доход – на минималния доход за населението.
По отношение на другите неща, които изброихте, бих искал да посоча, че освен междуведомствения механизъм за връщане на децата в училище и тяхното задържане, за който и от тази трибуна са изнасяни конкретни резултати, в този механизъм, както Ви е известно, са обхванати и социалните работници, които заедно със служители от системата на образованието посещават домовете на децата и съответно ги мотивират да се върнат в училище. Не мисля, че тук водещото е насилието – това, което Вие отбелязахте, като същевременно със законови промени в наредбите, в подзаконовите нормативни актове беше обвързано получаването на много социални помощи с посещение на училището. Това също е част от механизма.
Съвсем накратко, по отношение на първата препоръка, свързана с пазара на труда, Вие много добре знаете, че в системата на Министерството на труда и социалното подпомагане има 73 центрове, в които се оказват съвместно услуги по заетостта и услуги по социално подпомагане, в които са ангажирани служители на двете водещи агенции: Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Петков.
Продължаваме с питане към Вас от народните представители – Теодора Халачева и Петър Витанов относно изпълнение на Националната стратегия за детето, 2008 – 2018 г.
Заповядайте, госпожо Халачева, да отправите питането.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! С Решение на Народното събрание от 31 януари 2008 г. е приета Национална стратегия за детето за периода 2008 – 2018 г.
Стратегията е естествено продължение на реформата в грижата за децата в Република България, започнала с ратификацията на Конвенцията за правата на детето, приета с Решение на Великото Народно събрание от 11 април 1991 г., преминала през приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г. и създаването на Държавната агенция за закрила на детето.
В разработването на Стратегията се включиха държавни органи и институции, академична общност, представители на гражданското общество – в лицето на многобройните неправителствени организации работещи, по проблемите на децата в страната. В резултат на техните компетентни усилия бе изработен стратегически документ, получил висока оценка както в страната, така и от нашите партньори в Европа, а и в целия свят.
На много високи международни форуми Стратегията беше давана като добър пример за интегриран подход в политиките за децата. Тя дава обективна картина за условията за развитие на децата в България към момента на приемането й, както и за качеството на живот и възможностите за личностното им развитие. Набелязва конкретни политики и индикативни показатели за тяхното изпълнение в периода 2008 – 2018 г.
Ще припомня на уважаемите народни представители само оперативните цели на документа, приет от предшествениците ни, защото смятам, че по темата за развитието на нашите деца трябва да има приемственост. Целите са следните: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; подобряване на здравето на децата; насърчаване на участието им при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности; наблюдението и анализът на изпълнението на Стратегията е поверено на Държавната Агенция за закрила на детето. На третата, шестата и десетата година в изпълнението й трябва да се изготвят доклади за анализи на постигнатите резултати по заложените цели, затова питането към Вас, господин Петков, е за политиката по наблюдение изпълнението на Националната стратегия за защита на детето, 2008 – 2018 г., на какви етапи е и с какви документи е отчитано изпълнението й? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Министър Петков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, съгласно Закона за закрила на детето държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание Национална стратегия за детето.
Настоящата Стратегия е приета с Решение на Народното събрание от 31 януари 2008 г., както Вие посочихте, и определя приоритетните направления и действия за подобряване на благосъстоянието на децата в България за период от десет години. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
На национално ниво цялостният процес, свързан с разработването, изпълнението и отчитането на Стратегията, се ръководи от председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето към Министерския съвет. Министърът на труда и социалната политика е един от органите за закрила на детето и участва в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето в рамките на своята компетентност.
По отношение конкретно на поставения от Вас въпрос за изпълнението и отчитането на Стратегията, следва да се има предвид, че съгласно Закона за закрила на детето дейностите по изпълнението на Стратегията се планират в ежегодно приеманите от Министерския съвет национални програми за закрила на детето. Програмите са оперативен документ, в който се планират задълженията на всички държавни институции, отговарящи за закрила на правата на децата в Република България, и в съответствие с техния най-добър интерес.
Оценката от изпълнението на всяка национална програма се осъществява също ежегодно, като отчитането на постигнатите резултати е под формата на доклад, който се приема от Министерския съвет.
Координацията по разработването и отчитането на националните програми също се осъществява от Държавна агенция за закрила на детето. По информация именно на Държавна агенция за закрила на детето, са извършени две междинни оценки на изпълнението на Стратегията – през 2011 г. и през 2015 г. Докладите са представени за обсъждане в Националния съвет за закрила на детето към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
През 2018 г. предстои изготвянето на цялостна оценка на изпълнението на Стратегията в рамките на Проект „Развитие на ефективни политики за спазване на правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“. Този проект е на Държавната агенция за закрила на детето и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В заключение бих искал да отбележа, че Министерството на труда и социалната политика в рамките на своята компетентност изпълнява всички ангажименти, произтичащи от стратегическите документи в областта на закрилата на децата във връзка с деинституционализацията на грижата за деца, осигуряването на мрежа от нови социални услуги, развитие на услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда, както и услуги за ранно детско развитие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте. Имате възможност за два уточняващи въпроса.
Госпожо Халачева – имате думата.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Господин Министър, въпреки наличието на Стратегията и редица програми и документи, свързани с децата, факт е, че в България липсва целенасочена политика за инвестиране в нашите деца, а също и в техните родители. Редица изследвания в страната сочат, че инвестициите в деца, особено в ранно детско развитие, са с много по-висока обществена възвращаемост от инвестициите във всички други сфери. Липсата на адекватна политика за семейството се свързва с лошите за жалост в страната ни здравни и образователни показатели – с високия риск от поведенчески и емоционални проблеми, със злоупотребата с вещества, с престъпността, а също носи и сериозни обществени последици. Институциите трудно реализират задълженията си в ключови области, а без управленска воля българското дете не може да стане център на политики с устойчиви резултати.
За жалост, проблемите са много и сериозни. Давам само част от тях. През 2016 г. по данни на Националния статистически институт 31% от децата на възраст между нула и седемнадесет години в Република България живеят в бедност. Това са 385 хиляди деца – най-високият дял на бедни деца, отчитан през последните 9 години. Увеличението на показателя спрямо предходната година е с 6,5 пункта, или близо 80 хиляди деца. Страната ни е сред държавите с висока детска смъртност в Европа, българските юноши са на първите места по ежеседмична употреба на алкохол и цигари. Това са стряскащи данни, а реалността всеки ден ги потвърждава, поради което намесата на държавата е спешна и необходима.
Разбира се, има и положителни резултати от изпълнението на Стратегията и те трябва също да се отчитат. Например, смятам деинституционализацията за процес, който успяхте да доведете до положителни резултати. Но за жалост…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА:… приключвам, индикативните показатели на Стратегията в сферата на образованието, свободното време, развитието на способностите на детето, определям като нищожни.
Затова моят уточняващ въпрос е: тъй като Стратегията изтича през 2018 г., работи ли се по разработване на нова обща Стратегия за детето в периода 2018 г. и нататък?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, споделям тревогата Ви от високото ниво на бедност сред децата, което изисква интегрирани мерки за инвестиции в ранно детско развитие, подкрепа на детето в най-ранната му детска възраст и на неговото семейство, с оглед на превенция на рисковете за развитието му.
Това, което бих споделил като комплексни мерки, които вече се предприемат в тази насока, са създаването и развитието на нови социални услуги като делегирани от държавата дейност. Това са центрове за обществена подкрепа, за настаняване от семеен тип, преходни жилища – това, което се извърши и продължава да се прави по линия на деинституционализацията на грижата за деца. Съответно нови услуги за деца, които се лицензират в Държавна агенция за закрила на детето, нови иновативни услуги за деца, които също се развиват, и мерките, насочени към децата и родителите в най-ранна възраст като продължение на проекта на Световна банка по социално включване, който също смятам, че може да бъде отчетен като успешен проект.
Конкретно на въпроса, който зададохте. През 2018 г. изтича срокът на 10-годишната Национална стратегия за грижата за децата. Аз смятам, че трябва да има подготовка за нова стратегия и през тази година една от задачите, която ще поставя на вниманието на Националния съвет за закрила на детето, който е координиращият орган в политиките, в които са ангажирани много институции, е да подготви наред с отчета и анализа на постигнатото в изпълнение на действащата Национална стратегия, да подготви и такъв стратегически документ за следващ период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петков.
Моля да изразите Вашето отношение към отговора на министър Бисер Петков.
Заповядайте, господин Витанов.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми господин Министър, колеги! Споделям разбирането Ви, че правителството планира разработка на продължение на Националната стратегия за детето. Основният проблем на изпълнението на Стратегията през периода 2008 – 2018 г. е може би липсата на координация на различните секторни политики. Повече от 20 нормативни, поднормативни актове и стратегии регламентират подкрепата за децата и семейството, но те не са интегрирани.
Помислете, може би новата стратегия да е стратегия както за детето, така и за семейството, и да бъде за период от 5 години, тъй като динамиката на социалните условия е много голяма и такъв времеви хоризонт предполага ефективни промени в Стратегията. А защо за детето и семейството? Защото семейната среда е тази, която дава най-пълноценни условия за детското личностно развитие и всяка грижа и подкрепа за деца, извън семейната среда, е просто компенсаторна.
Изследване, проведено от Института за изследване на населението и човека през 2015 г., показва, че 91% от българските родители смятат, че политиката за подкрепа на семействата не е ефективна. Липсват качествени услуги за деца и достатъчно ресурси, отделени от държавата, за подкрепа на семейството – нещо, което бе заложено във философията на Националната стратегия за детето от 2008 г. до настоящата 2018 г. Ако се спазваха сроковете за нейното етапно отчитане, то щяхме да разберем, че има пряка връзка между тези близо над 250 хиляди деца с наднормено тегло, и липсата на условия за спорт в училище, например, или пък връзката между съдържанието на предаванията в медиите и детската агресия.
Къде е заложената в Стратегията една четвърт предавания за децата и семейството в обществените медии? Защо те, които се финансират от държавния бюджет, не изпълняват решения на Народното събрание?
Бих могъл да продължавам с примерите, но искам да отбележа най-важният проблем пред българските деца и семейства – то беше засегнато от колежката Халачева, а именно тяхното благосъстояние. Ако то не се подобри, всички други усилия са обречени на неуспех.
Затова и моят апел е да работим всички в тази посока, защото тя е единствено вярната за страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов.
Пристъпваме към последното питане за днес, а то е от народния представител Георги Гьоков относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на препоръка на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.
Заповядайте, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, дългосрочната безработица или така наречените „продължително безработни“, какъвто е терминът в българското законодателство, представлява един от най-сериозните проблеми на пазара на труда.
В Европейския съюз като цяло броят на хората – безработни хора повече от една година, се е увеличил над два пъти от 2007 г. насам и продължително безработните лица са вече половината от всички безработни лица в Европейския съюз, което е проблем със сериозни икономически и социални последствия.
За съжаление, България не прави изключение. Въпреки сериозните различия по този показател между отделните държави членки, ние не сме от добрите примери. За нас продължително безработните са сериозно предизвикателство пред икономическия растеж. Тяхното намаляване и обратно – интегриране на пазара на труда, трябва да е първостепенна задача, защото дългосрочната безработица е проблем не само за самите безработни, тя е проблем и предизвикателство при икономическия растеж. Вследствие от нея високият риск на социално изключване е бедност, а това води до значително увеличаване на социалните разходи и до проблеми за цялото общество.
В България относителният дял на бедните в групата на заетите е 11,4%, докато при безработните този дял достига до 54,6%. Това означава, че рискът от бедност при безработните е близо пет пъти по-голям от този при заетите.
Затова Съветът на Европа излезе с препоръка относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, която задава рамка за действие в подкрепа на трайно безработните лица, и предлага решение и стъпки за персонализирана подкрепа, чиято цел е трайно безработните лица да се върнат на пазара на труда. Можем да я разглеждаме и като част от разработването на Европейския стълб за социалните права. Препоръката не може да бъде заместител на националните икономически и социални политики, имащи за цел да създават нови работни места в държавите членки, без които търсещите работа лица не могат да бъдат реинтегрирани, но е полезен акт и е стъпка за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“, и за намаляване на безработицата като цяло.
Затова е важно: какви действия са предприети от българските институции предвид високия дял на продължително безработните лица у нас, и по-конкретно въведени ли са в практиката споразуменията за интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Думата за отговор има министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, политиката за намаляване на продължителната безработица е приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика. Спецификите на мнозинството от продължително безработните лица ги превръща в една от най-уязвимите групи безработни лица. Това налага прилагане на последователна политика, насочена към активирането им, включително посредством подпомагането им да преодоляват проблемите, препятстващи ги да работят.
В тази връзка България изпълнява Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда, приета на 15 февруари 2016 г. За подобряване достъпа до пазара на труда на продължително безработните се предоставят адаптирани към техните потребности услуги за мотивиране за активно поведение, включване в обучение на възрастни, информиране и насочване към свободни работни места. Целта е предоставяне на качествени услуги за устройване на работа и съкращаване на продължителността на безработицата. При предоставянето на услугите за активиране на продължително безработни в Агенцията по заетостта се прилага подход, при който се отчитат индивидуалните потребности на лицата.
През 2017 г. са актуализирани индивидуалните планове за действие на повече от 87 хиляди продължително безработни лица. На основата на анализ на причините за дългия период на безработица и личните потребности на лицето се предлагат съответните подходящи услуги. При необходимост те се включват индивидуално или групово в психологическо подпомагане за придобиване на умения за търсене на работа, повишаване на самооценката и преодоляване на личностните бариери.
Продължително безработните лица могат да развиват уменията си за представяне пред работодател чрез включване в ателиета за търсене на работа. Когато индивидуалната подкрепа е насочена към разрешаване на специфичен конкретен случай, кейс мениджър извършва координация между различните институции. Продължително безработните лица се насочват към заетост по всички програми и мерки, подходящи за тях. В резултат на това през 2017 г. 37 017 продължително безработни са започнали работа, а 3700 от тях са придобили ключови компетентности или квалификация по професии, търсени от работодателите.
В резултат от изпълняваната целенасочена политика за трудова интеграция на продължително безработните лица през последните две години е налице трайна тенденция на намаляване дела на регистрираните продължително безработни – от 44,3% през 2015 до 37,4% през 2017 г. Намалява и абсолютният им брой – през декември 2017 г. те са 74 117 при 139 130 през декември 2015 г.
В изпълнение на Препоръката за интегриране на продължително безработните лица приложихме пилотен модел за съвместно обслужване от екипи на Агенцията по заетостта и Агенцията „Социално подпомагане“ на представители от уязвими групи, включително продължително безработни.
По Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица се предоставят специализирани посреднически услуги, обучение и заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца. По насърчителна мярка от Закона за насърчаване на заетостта работодателите се стимулират да наемат на работа продължително безработни за срок до една година. По проектите, изпълнявани съвместно със социалните партньори, се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучение и заетост.
През 2017 г. пилотно се изпълняваше и програма „Работа“, по която безработни лица от общини с високо равнище на безработица възстановяват или придобиват трудови умения.
През настоящата година дейностите ще се реализират в цялата страна, в 193 общини с равнище на безработица над средното по Националната схема „Работа“.
Всичко посочено недвусмислено показва, че България изпълнява Препоръката за трудова интеграция на дълготрайно безработните лица. Не на последно място са промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, с които бе регламентирано споразумението за интеграция в заетост, като част от индивидуалния план за действие на безработно лице. Споразумението включва предложението от Бюрото по труда към продължително безработно лице за ползване на конкретни посреднически услуги и за насочване към услуги, предоставяни от други институции, с цел преодоляване на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда.
Работна група изготви Проект на споразумение, който беше утвърден с моя заповед и вече се използва от трудовите посредници в работата им с продължително безработни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петков.
Господин Гьоков, имате думата в рамките на две минути.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора – той е доста задълбочен. Може би ще трябва да прегледам стенограмата, тъй като за това малко време трудно се осмисля онова, което казвате. Внимателно слушайки Ви, тези мерки, за които говорихте, аз детайлно ги познавам.
Въпросът ми беше насочен повече към споразумението за работната интеграция. Изключвам формалното отношение към споразумението за тази работна интеграция, което е писмено споразумение между регистрираното дълготрайно безработно лице и Единното звено за контакт с цел улесняване прехода на това лице към заетост на пазара на труда.
Искам много дебело да подчертая – преките изпълнители, трудовите посредници, доколкото можем да ги наричаме Единно звено за контакт, не носят абсолютно никаква вина и отговорност за тази формалност. Колко възможности са разработени за ползване от посредниците за оказване на подкрепа на продължително безработни?
Обяснете ми тогава: какво да бъде включено в това споразумение за работна интеграция, в пакета от индивидуални мерки, като целият арсенал от мерки за подкрепа се изчерпва в ограничени рамки и има силно ограничени средства? Посредниците създават и поддържат тесни връзки с работодателите, какво обаче прави държавата? Държавата казва на работодателите: „Държавните служби по заетостта не са важни. Даже не сте длъжни по никакъв начин да се съобразявате с тях. Може и да не обявявате свободните си работни места там, дори и когато се прави пазарен тест“. А работодателите казват: „Защо да се обръщаме към бюрата, като няма качествена работна ръка?“. Реакцията на работната ръка: „В бюрата няма качествени работни места, защо да се регистрираме там?“.
Държавата с всичките си действия и политики по заетостта и безработицата си затваря очите, когато работодателите не искат да дават нормални заплати, с които да привличат работна ръка, не искат да влагат средства за квалификация и преквалификация. Всички тези действия правят възможно навлизането на нископлатена чуждестранна работна ръка, дори да не е квалифицирана.
Колко средства има в Националния план за действие по заетостта за квалификация и преквалификация за заетост? До колко продължително безработни ще стигнат и на колко от тях ще помогнат да се реализират трайно на пазара на труда, извън субсидираната заетост? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, не бих влизал в полемика с Вас по отношение на въпросите и конкретните процедури, свързани с прилагане на нормативни документи в сферата на заетостта, защото Вие сте част от тази система и сте ги прилагали дълги години. Отново подчертавам, споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни лица е утвърдено и вече се прилага в практиката. Това беше част от Вашия въпрос. Разбира се, че, като нововъведение, ще бъде направен анализ от неговото прилагане и ако е необходимо, ще се предприемат мерки за усъвършенстване.
Вие зададохте много въпроси, на които няма да ми стигне времето да отговоря. В рамките на Националния план за действие по заетостта – програми на стойност 73 млн. лв., размерът на субсидията на работодателите за обучение и наемане на дълготрайно безработни лица е завишен. Тоест направен е опит в размера на тази сума, която не е променяна в последните години, да се поставят конкретни приоритети, а водещият приоритет на тазгодишния Национален план за действие по заетостта е инвестиране в обучение, в квалификация с цел повишаване на качеството на човешкия капитал. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петков.
Заповядайте, господин Гьоков – имате последната дума за отношение и за деня, и за седмицата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря Ви и за този отговор. Да, споразумението е факт и се работи по него, прилага се в практиката. Обаче проблемът с дългосрочно безработните лица си остава тревожен. На фона на неблагоприятната демографска ситуация, на фона на застаряващото ни общество с намаляваща работна ръка е затруднено осигуряването на социално подпомагане и пенсия. Престъпление е да си позволим като държава на пазара на труда да стои армия от продължително безработни.
Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилност на работната сила, която да отговаря на най-новите предизвикателства в търсенето на труда.
Въпросът ми към Вас, господин Министър, имаше за цел да изясним: работи ли България по изпълнението на специфичните препоръки на Европейската комисия към страната ни, с които ни се препоръчва в областта на пазара на труда да подсилим и интегрираме социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват под никаква форма на заетост, образование или обучение на пазара на труда.
Не мога да кажа, че не се работи по специфичните препоръки. Много ми се ще да кажа, че те дават резултат и че в отговора Ви виждам реални практически решения за реализиране на пазара на труда на продължително безработните лица в България, но не мога да го кажа най-малкото защото броят на продължително безработните не намалява, а Препоръката е от 2015 г. Тези механизми, които сме изработили в нейна подкрепа и реализация, ги прилагаме вече втора или трета година.
На преден план за мен излиза участието на работодателите в процеса на интеграция. Споменах Ви за Националния план за действие по заетостта и за необходимостта от целенасочени финансови стимули.
Отново виждам, че ми свършва времето и си мисля, че този въпрос излиза на преден план и покрай желанието за облекчаване на режима за внасяне на чуждестранна работна ръка. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може би ние, като отговорни политици, и Вие, като изпълнителна власт, трябва да организираме специален разговор под каквато и да е форма – как можем да върнем продължително безработните лица по най-краткия път на пазара на труда, за да можем да ползваме техния потенциал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков. Специални разговори може да има винаги.
Да благодарим на господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол, с което приключваме работата за тази седмица.
Следващото заседание ще бъде в сряда, 28 февруари 2018 г., от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,11 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания