Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 4 май 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
04/05/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Добър ден, колеги!
Има кворум. Откривам заседанието.
Ще Ви прочета едно съобщение ¬преди да започнем:
На 3 май 2018 г., вх. № 820-00-13, в изпълнение на разпоредбата на чл. 261а, ал. 5 от Закона за електронните съобщения Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения, януари – декември 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Имаме становище на Комисията по правни въпроси.
Кой ще ни го представи?
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание е:
„СТАНОВИЩЕ
относно Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2018 г.
На свое заседание, проведено на 25 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2018 г.
Проектът за решение беше представен от господин Крум Зарков, който посочи, че начинът на формиране на основното месечно възнаграждение на народните представители трябва да бъде променен и не трябва да се преизчислява на всеки три месеца. С Проекта се предлага възнаграждението на народните представители да бъде фиксиран размер от 2976 лв., което представлява възнаграждение от края на 43-тото народно събрание, и да не подлежи на преизчисляване до края на 44-тото народно събрание.
Господин Зарков отбеляза, че народният представител няма право на неплатен отпуск, но за сметка на това ваканциите са много по-продължителни от официалните почивни дни. Поради това се предлага ваканцията на Народното събрание да бъде от 1 до 31 август, а по коледните и великденски празници народните представители да почиват толкова, колкото са официалните неработни дни.
В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров, Крум Зарков, Симеон Найденов, Пенчо Милков и Данаил Кирилов.
Народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров и Симеон Найденов изразиха отрицателното си становище към Проекта на решение.
В хода на дискусията господин Кирилов предложи нова редакция на § 3, като чл. 5 се измени както следва: „Народните представители получават месечно възнаграждение на база от 2976 лв., умножени по коефициент на участие, който се формира от броя на гласуванията на народния представител спрямо всички гласувания за отчетния период.”
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за“, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да не приеме Проекта на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-20, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
За мотивите на вносителя – господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко повече от година Четиридесет и четвъртото народно събрание започна своята работа с основно възнаграждение на народните представители от 3210 лв. Това представляваше с близо 300 лв. повече, отколкото колегите, завършили работата на предишното Четиридесет и трето народно събрание.
За изминалите 12 месеца възнаграждението ни бе преизчислявано няколко пъти, като днес то е 3540 лв. Практически няма сфера в държавата, дори в частния или в публичния сектор, в която възнагражденията на служителите да растат с такава скорост.
Ето защо предлагаме основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде определено на точно 2976 лв., с колкото са приключили предишните народни представители, и това възнаграждение да не подлежи на преизчисляване до края на легислатурата ни.
Освен това предлагаме народните представители да продължат да нямат право на неплатен отпуск, но техните ваканции да бъдат такива, каквито са за останалите български граждани. Предлагаме затова в основните коледни и великденски празници да почиват толкова, колкото са официалните. Единствената ваканция на парламента да бъде от 1 до 31 август.
Уважаеми колеги, в допълнение към тези мотиви искам да доведа до Вашето съзнание и три аргумента. Първият е финансов. Предлагаме заплатата на народните представители да се намали с около 600 лв. месечно. За 240 народни представители това прави около 144 хил. лв. на месец. Остават 36 месеца до края на тази легислатура, което прави 5 млн. 200 хил. лв. – спестени за държавния бюджет.
Освен това трябва да имаме предвид, че още около 200 лица – служители на висшата администрация, членове на комисии, избирани от този парламент, министри и други висши длъжностни лица са обвързани с нашата заплата. Ако предложението ни бъде прието, то ще бъдат спестени за следващите 3 години около 15 млн. лв. Сигурен съм, че всеки от Вас има кауза, която може да бъде подкрепена с тези 15 млн. лв. и да бъде много по-близка до гражданите, отколкото нашето възнаграждение.
Вторият ми аргумент е от етичен характер, той е свързан с идеята за солидарност. От отговор на министъра на финансите на питане, отправено от нашия колега – народният представител Лало Кирилов, преди месец, е видно, че близо 30% от българите през миналата година са декларирали доход под 250 лв., повече от 1 милион са декларирали доход между 250 и 600 лв. А онзи ден по време на 1 май от синдикатите ни припомниха, че 80% от българските граждани работят за заплата, по-ниска от средната месечна. Съгласете се, че не е нормално голямата част от нашите сънародници да работят за заплата под средната месечна, а ние да работим за три средни месечни.
Някои ще нарекат това популизъм (викове от ГЕРБ: „Не, не, не!“, смях, шум и реплики), но точната дума, уважаеми колеги, е солидарност. (Реплики.)
Подвикванията ми доказват, че трябва да издам и третия ми аргумент, той е имиджов, репутационен. (Реплики на народния представител Вежди Рашидов.)
Уважаеми господин министър на културата Рашидов, с тези 15 милиона бихме могли да подпомогнем (реплики от народния представител Вежди Рашидов) например Програмата за културен чек, която отказахте, защото няма пари!
Репутационен! Доверието в парламента! Естествено в нашата институция, най-висшата такава в държавата, се отразява общото недоверие към всички институции и ние сме длъжни да го имаме предвид.
Мислите ли, че ни помага онази новина, която на всеки 3 месеца излиза по телевизия и вестници, че депутатите отново са си повишили заплатите?
Мислите ли, че ни помага да изглеждаме по-добре в очите на гражданите онези репортажи всеки път преди Коледа и Великден, когато се казва, че ние ще почиваме 10 или 12 дни повече от останалите?
Имахме ли отговор по време на нашите обиколки сега, по време на ваканцията, на въпроса: „Защо почивате повече?“ Нямахме такъв отговор! (Реплики и подвиквания от дясно. Реплики на народния представител Красимир Велчев. Реплика: „Кой е почивал повече?!“)
Уважаеми дами и господа, естествено, надали с това решение просто ще преодолеем пропастта, която ни разделя от българските граждани и подвикванията Ви, включително от първия ред от многоуважавани хора, показва, че има много да се работи по този повод.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти какво си работил, откакто си тук?
КРУМ ЗАРКОВ: Но разберете! Време е да се променим и това може да започне отсега! Защото повече зависи от ефективността на нашата работа, но зависи и от начина, по който си говорим тук, зависи от начина, по който ще променим този дебат. От този начин ще зависи и как хората ще приемат нашата работа, защото, повярвайте ми, в момента хората възприемат еднозначно нашата работа и недобре.
Затова моля да оставим подмятанията настрана и да се заемем сериозно с един въпрос, който може на Вас да не Ви се струва сериозен, но периодично е обект на обсъждания както в медиите, така и от гражданите. Моля Ви за сериозно отношение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Откривам разискванията, колеги – имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа!“
Познати ли са Ви тези думи, колеги? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Всеки един от нас ги е произнасял, когато е започвала работата на парламента.
Да видим сега в какво сме се клели! В Конституцията: „Всички хора се раждат равни по права“, „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви привилегии, основани на“ – и се изрежда – „раса, народност, обществено положение“, и така нататък. (Реплики.)
В това сме се клели! (Викове от ГЕРБ.) Това само думи ли са, или ние влагаме в тях съдържание за равни права на всички български граждани? Това Народно събрание, което приема закони и ги изпълнява ли е, или е Народно събрание, което приема закони и ги нарушава?
Законите, в които сме се клели, че ще спазваме, освен Конституцията, са: Кодекс на труда, в който се казва, че отпуските на работещите са 20 дни и официалните празници. (Реплики на народния представител Димитър Лазаров.) На хората по трудово и служебно правоотношение. На всички българи, освен на парламента и структурите около нас, отпуската е 20 дни и празниците. (Шум и реплики.)
По Закона за държавния служител, в който също сме се клели, че ще изпълняваме – 20 работни дни и официалните празници. По Правилника за работа на Народното събрание – 31 дни през август; от 22 до 10 януари – за Коледа; 10 дни за Великден плюс официалните празници – общо 67 дни.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Защо лъжете?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Къде отива принципът за равни права? Защо се дават отпуски и защо се плащат заплати, уважаеми колеги? В Кодекса на труда пише: отпуски – за да се възстанови човек от труда си, а заплати – за положен труд.
С какво един друг българин извън парламента е различен от нас, че са му необходими 20 дни, за да се възстанови от труда си, а на нас 67? (Шум. Реплика от ГЕРБ: „Ние нямаме 67 дни отпуска!“)
С какво един човек, който полага труд навън, идентичен на нашия, получава и заслужава 800 лв., а ние 3500 лв.? На кое основание – за равните права ли и за уважението към законите ли, Ви питам?!
Ще Ви цитирам част от Вашите предизборни обещания, програми и речи: „Основна част от нашите политики ще бъде насочена към преодоляване на неравенството“ и Ви питам как точно го преодолявате? Много хубави думи!
Ето как: увеличихте минималната работна заплата на 400 000 българи с 50 лв., а депутатските – с 560 лв. Десет пъти е разликата! Така ли се преодолява неравенството, или така то се задълбочава?! Увеличи се средната със 100 лв., а депутатската с 560 лв. Пет пъти! Така ли се преодолява неравенство?! Не! То така се задълбочава.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Защо лъжете?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ще имате право да се изкажете, да ме апострофирате и всичко останало. Чух всички тези аргументи, господин Рашидов.
Било популизъм да изпълняваш Конституцията и законите на страната. Да спазваш равенството на хората пред законите не е популизъм, а е законност и ред. (Шум и реплики.)
Били сме работили в събота и неделя и по районите денонощно сме се скъсали от работа. Ами, законите предвиждат за това нещо какво да се случи: за работа извън работно време – до 12 дни допълнителна отпуска, но не 67. Пак не спазвате законите!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Лъжете! Аз ако имам 67 дни отпуска...
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вие не знаете ли, че почивате 67 дни? Ами, прочетете си Правилника: 67 дни.
Третият аргумент, който чух, ние трябва да имаме високи заплати, за да не се изкушаваме да крадем, казвате Вие, разбира се. А високите заплати спряха ли суджука и Суджукгейт? Високата заплата спря ли Хасковогейт? Високата заплата спря ли кмета на Септември? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, ей в тези закони (показва Кодекса на труда) на България – Кодекс на труда се казва, ако не сте го чели, въпреки че и Вие сте го приемали, пише за какво се дава заплата и никъде не пише, че в България и по света се дава заплата, за да не се краде – заплата се дава за положен труд.
Тук имам още един аргумент: има месеци, в които приемаме по 10 закона, има такива, в които не приемаме нито един. Как заплатата се съотнася към резултата от труда ни? Не само че не се съотнася, а има месеци, в които не приемаме нито един закон, а заплатата ни расте на тримесечие и стигна 3500 лв. Къде е принципът „пари срещу труд“? Няма такъв. Тук, в най-важната сграда, в която се приемат закони и трябва да се изпълняват, този принцип го няма.
Последно, за несправедливостта. Клетвата ни, която прочетох в началото, завършва: „И във всичките си действия ще се ръководя от интересите на народа.“ Понеже говорите за демагогия, колеги, за популизъм, имам към Вас един въпрос: Вие тук кого представлявате – себе си или българския народ? По Конституция представляваме народа, но нека да се ограничим и всеки да представлява хората, които са го избрали и са го изпратили тук.
Искам един от Вас да излезе ей тук, един от всички и да каже три имена само на реални българи – не измислени, които, когато гласуваха за Вас или сега, когато се срещате с тях, Ви поръчаха: идете в парламента и независимо от качеството на законите, които правите, независимо от количеството на труда, който полагате, си увеличавайте заплатите на всеки три месеца с ръста на средната заплата. Хайде, кажете ми трима такива българи, които Вие представлявате тук. (Шум и реплики.)
Не, уважаеми колеги, зад всички тези думи за популизъм, за демагогия стои това, че Вие не представлявате интересите на народа, в които интереси се клехте, Вие си пазите парите и благините! Ако и днес не го приемете, в което съм сигурна, защото очевидно политическата класа на България се съпротивлява срещу това –доброволно да се откаже от привилегии в полза на народа си, няма да го приемете. Но рано или късно това ще стане – аз съм гарант за това. (Шум и реплики.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Никога няма да го реши!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Когато народът реши БСП да има мнозинство в този парламент, когато народът го реши, а не Вие, ние от „БСП за България“ сме гарант, че това ще бъде първият акт на онова Народно събрание, в което ще имаме мнозинство. Първият акт ще бъде нов Правилник за работата на парламента: без привилегии в отпуските, без заплати, които растат без основание, без безплатни карти за градския транспорт и без всички други бонуси, благинки и привилегии, с които е обрасла политическата класа на България. Обещавам Ви го! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Реплика?
Заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с това, което ми прави впечатление, че такива предложения винаги, ама винаги през тези двадесет и повече години на демократичен парламент се правят винаги когато една партия е в опозиция.
Ще се обърна към колегите от БСП: четири пъти управлявахте държавата през този период и нито един път, когато бяхте на власт, не направихте такова предложение. Това първо.
Второ, цитирам моя съгражданин Георги Гергов, който казва следното: „Мога с часове да изброявам червените бизнесмени в нашата партия – милионери.“ Аз предлагам контра предложение. Като имаме толкова много милионери, не говоря само за БСП, но в БСП са най-много, доказано е, аз предлагам следното: дайте, всички тези, които са милионери, за ползу роду изобщо да не получават заплата. Ето, контра предложение. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
И трето, госпожо Нинова, кълнете се, че ако един ден дойдете на власт, това ще бъде първото, което ще направите, само че досега фактите показват друго – досега не сте го правили в продължение на двадесет и кусур години.
Ще цитирам римския сенат, който казва един много интересен принцип: „Senatores boni viri, senatos mala bestia“. Преведено значи: „Сенаторите поотделно са добри хора, но сенатът е див звяр“. Като влезем в тази свещена зала, ние сякаш обезумяваме и започваме да правим понякога абсурдни предложения, а в края на краищата ние сме парламентарна република.
Като бъдем наистина справедливи, хайде, госпожо Нинова, вижте заплатите на шефовете на агенциите, които ние в парламента гласуваме. Ние сме им работодатели, а те получават два пъти по-високи заплати от всеки един народен представител. Дайте да променим тогава този принцип. Така ли е? Колегите, шефовете на агенциите взимат по над 10 хил. лв. заплата, вижте разчетите. Ние взимаме много по-малко от тях. Повтарям, ние сме парламентарна република, не сме станали президентска, не сме станали монархическа власт, а в момента това Народно събрание – хубаво или лошо, е лицето на цялата държава. Казвам хубаво или лошо, не коментирам как ни оценяват. Това е факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Атанасов, времето Ви свърши.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: И така, изтече ми времето.
Това предложение, ако бъде направено от управляващата партия, когато е на власт, ще приема наистина, че е искрено. В момента се нарича див популизъм това, което става тук. (Ръкопляскания от ГЕРБ И ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
Втора реплика има ли? Господин Рашидов, изчакайте само да приключим с дупликата.
Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Атанасов, ама четете ги тези закони, бе хора, преди да излизате да ги коментирате. Четете ги тези закони!
Тези агенции, за които споменавате, че взимат такива високи заплати, са производни от заплатата на народните представители. В Законопроектът, който Ви предлагаме и който явно изобщо не сте чели, Вие го отхвърляте априори, не искате да се откажете от заплатите, пише: „Като се намалят заплатите на депутатите, се намаляват съответно на всички тези агенции, на които сме работодатели: Комисия за финансов надзор, КЕВР, КРС, КЗК, всичко отива надолу. Четете ги тези работи! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Ние четем законите!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Премиер, министри, президент, омбудсман, всички заплати отиват надолу, защото са производни от нашите, процент от нашите. Така че аргументът Ви – дайте да намалим на агенциите, а нашите да не си ги пипаме не само показва непознаване на Закона, но е и безсмислен, защото, като пипнем нашите, отиват и техните.
Второ, съгласна съм, че като влезем тук, обезумяваме. Питам Ви: кой от Вас е обещал в предизборната кампания на хората, които е агитирал, да го подкрепят: подкрепете ни, Вашите заплати ще ги вдигнем с 50 лв., а своите с 500? До вратата на парламента всички сте говорили обратното: ние ще се грижим за Вас, ще увеличим доходите, ние ще бъдем скромни, ние ще мислим за народа. Прекрачвате вратата и казвате: за народа – 50 лв., а на нас – 600 лв. Ами, това е обезумяване, Вие сте прав.
Що се отнася до милионерите, олигарсите и как 20 години различни мнозинства на БСП и различни правителства на БСП не са предлагали такива мерки. Уважаеми колеги, ако и това не помните, но не Ви е работа да го помните, ние го помним, преди две години Българската социалистическа партия си избра ново ръководство и то има право на нова политика. (Шум и реплики.)
Не само че има право, когато са избирали това ръководство и тази група, те са заявявали каква ще е новата политика. Ако отворите страниците на партийните ни документи и стенограмите на този парламент от първия ни ден, ще видите, че това е заявено. Не само че е заявено, но първият акт, който направи групата и това ръководство в този парламент, е да внесе това предложение преди една година. И това ли сте забравили, или просто Ви е удобно да го споменете?
Така че днес изпитанието за всички ни е, защото знам какво сте подготвили, цялата Ви стратегия ни е ясна, кой колко пъти е гласувал, колко пъти – не.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Какъв е смисълът?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ние можем да извадим това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Нинова, приключвайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не е в това смисълът, колеги. (Шум и реплики.) Народът не прави разлика между леви и десни в този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: За хората народният представител е едно и също, от която и партия да е, и е въпрос на съзнание да го разберете…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова, времето Ви за дуплика изтече.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …И че това днешно гласуване е начин да започнем да чистим…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Изказвания?
Господин Кирилов, заповядайте за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Поисках изказване, и то в началото, за да може действително да установим и да базираме този дебат на конкретни факти, за да не се спекулира, да не се манипулира, да не се изкривяват фактите и обстоятелствата.
Първо ще започна с това, че да, действително не за първи път през последната около година дебатираме този въпрос. Очевидно част от вносителите използват тази тема с други цели. Няма да квалифицирам целите, за да не каже някой, че това са едни или други интерпретации, но това е третото обсъждане на тази тема. Последно обсъждахме този въпрос с приемането на държавния бюджет на Република България за
2018 г.
Аз ще припомня, бих искал да припомня, без да цитирам, лесни са цитатите, изказването тогава на финансовия министър Владислав Горанов, който според мен каза нещо принципно и съществено: уви, възнагражденията на народните представители са обвързани с определянето на възнагражденията на множество висши и невисши държавни служители в структурата на държавното управление. Не толкова на комисиите или агенциите, не. Готов съм с примери да покажа, че в комисиите и агенциите имаме доста значими и съществени разлики с нашите възнаграждения, но пак казвам, че не бих искал да спекулирам с това.
Като сравняваме, трябва да се сравняваме правилно. Аз няма да поставям въпроса за това дали са 20 работни дни, дали са 20 календарни дни, как да изчисляваме дните, дали прекъсването между сесии е ваканция, или както дори с колегите в доклада сме записали „почивката на депутатите“.
Ваш, и то бих казал много престижен колега юрист казваше навремето, затова ще се позова на него: българският парламент има най-много парламентарни заседания спрямо всичките 28 парламента в Европейския съюз. Ние проверихме с колегите и установихме, че това е така.
Показвам Ви графика на Бундестага и Бундесрата. (Показва.) разпечатката е черно-бяла, не виждате, но има цели седмици, даже и месеци, в които не се заседава. Например за януари тази година има заседания от 15 до 19 януари и заседания на 29 и 30 януари. Сметнете ги – пет или шест дни. На февруари датите са сходни – 19 февруари до 23 февруари, 26 февруари до 2 март. Тоест европейските парламенти заседават пленарно по друг начин и много по-малко, тоест европейските народни представители имат много повече време за комуникация с избирателите си, защото, ако ние седим по 24 часа ежедневно тук, нашите избиратели ще ни виждат само по телевизията. Но и това е друга тема, друг проблем и друг въпрос, който не бих искал да ескалирам и да продължавам в този дебат.
Връщам се на справедливостта, връщам се на това справедливо ли е критерият за определяне на едно възнаграждение да бъде фиксиран, да бъде статичен, да бъде неопределяем от конкретни показатели? Няма справедлива система за определяне на възнаграждението, в която да нямаме елемент на оценка. Преди 25 години така сте решили, колеги, че средната брутна работна заплата в публичния сектор може да бъде критерий, че тя отразява ръста на икономиката. Това Ви го каза и министър Горанов. Да, ако не искате да използвате този критерий, дайте да сменим модела, но трябва да изчисляваме, да вземем вярно и правилно един обективен критерий и съответно всички тези възнаграждения на всички тези длъжности да ги привържем към един обективен критерий.
Вие не предлагате критерий, Вие предлагате един фикс. Така се постъпи и с възнагражденията на общинските съветници, ако не се лъжа, преди 10 или 12 години. Общинските съветници получаваха дълго време възнаграждения от 108, 123, 127 лв.
Докъде стигаме? Пак стигаме до справедливостта. Аз не съм бил на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, но Вие сте били, там сте обсъждали как на религиозните формирования да се дава държавна субсидия. Защо да се давала държавна субсидия на религиите? - за да бъдат независими от външни плащания – тема, която този парламент също дебатира по отношение на NGO-тата.
За да има прозрачност на възнаграждението, за да има яснота кой плаща и кой поръчва, трябва възнагражденията да са ясни и да е ясно кой плаща това възнаграждение. Затова очевидно и при президента сте разсъждавали в тази посока.
Ние не спекулираме и не питаме защо някой летец взима за един летателен час бонус над възнаграждението 2100 лв. Госпожо Нинова, 2100 лв. за летателен час! Господин Велчев, Вие взимате ли 2100 лв. за летателен час? Вероятно не взимате.
Слушахме за възнагражденията в енергетиката. Служителите в енергетиката не искали да бъдат по такова правоотношение, каквото пишело в закона, който госпожа Нинова познава, а искат да бъдат по онакова възнаграждение, за да имали средните за сектора заплати, а те били над 3500 лв.
Аз бих казал и следното: този парламент, а и миналият имаше трайна тенденция да увеличава възнагражденията на магистратите на няколко пъти. Магистратите, включително младите в момента някои от тях, ако имат втория ранг в йерархията, получават по високо възнаграждение от народните представители. И затова разчитаме те да бъдат независими.
Ако ще спекулираме и ще манипулираме, аз направих предложение в Комисията по правни въпроси и бих го поддържал: нека да сложим тук критерий коефициент на участие. Има народни представители, които се появяват за няколко минути в пленарната зала и изчезват. (Шум и реплики.)
Ето това е разпечатката на Народното събрание за 1000 гласувания, които обхващат периода 1 февруари – 31 март. Хиляда гласувания, госпожа Корнелия Нинова е участвала в 37 от тях (продължителни ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ), тоест коефициентът на участие на госпожа Нинова е 3,7%, което означава, че ако наложим този коефициент по отношение на базовото възнаграждение (силен шум и реплики)…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …което предлагате, нейното възнаграждение трябва да е 110 лв. и 20 ст. (единични ръкопляскания от ГЕРБ), което би означавало, че всичко над 111 лв. е недобросъвестно получено по смисъла на Кодекса на труда, госпожо Нинова! (Продължителни ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.) Когато имате очи да говорите това на избирателите си, казвайте цялата истина. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Господин Попов, заповядайте за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Ние сме се били преработили спрямо Бундестага, уважаеми колега Кирилов. Защо не показахте обаче графика между доходите на българските граждани и на германците? Излезте тук и я покажете, да видим и там каква е разликата. Покажете графика и направете сравнение между средната заплата в Германия и средната в България, нека да видим. (Шум и реплики.) Не в Германия, колега Кирилов, в Кипър, народните представители там, в Кипър, получават около три пъти повече над минималната заплата. Знаете ли Вие колко получавате над минималната? – 7 8 пъти!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ако не беше Орешарски и тук щяхме да ги взимаме.
ФИЛИП ПОПОВ: Освен това аз и вчера казах: жалко е, че разбирате по този начин законодателната дейност, защото Народното събрание има поне три функции – законодателна, контрол върху изпълнителната власт и форум, който формира общественото мнение. Какво обществено мнение формирате Вие тук, когато казвате, че сте се преработили и получавате осем пъти над минималната работна заплата? Това ли е формирането на общественото мнение? Да, така го формирате. Жалко е, че свеждате работата на народните представители единствено и само до гласуването. Това показва Вашето отношение към целия законодателен процес.
Аз разбирам, че Вие сте гумен печат на Министерския съвет, идвате тук и си гласувате, но законодателният процес е нещо много повече и се изразява и във внасяне на законопроекти. Да Ви питам колко законопроекта внесохте Вие от управляващите и колко внесохме ние? И не ги приемате, защото сте гуменият печат и работите за Министерския съвет – това правите. (Шум и реплики от ГЕРБ. Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика – господин Митев, заповядайте. Следват реплика на господин Зарков и лично обяснение на госпожа Нинова, като свършим.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Кирилов, аз очаквах, като председател на Правната комисия, да направите подробен анализ на нормите от Кодекса на труда, за който говори госпожа Нинова.
В Кодекса на труда са предвидени освен 20 дни платен годишен отпуск и до 60 дни неплатен годишен отпуск на всеки работник или служител. Освен това очаквам от Вас да направите и един интересен анализ по отношение на дисциплинарните наказания, които се налагат, и специално на дисциплинарното наказание уволнение за неявяване на работа три последователни дни. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Трета реплика – господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, ще разделя репликата си към Вас на две, тъй като Вашето изказване беше в две посоки.
За първата част Ви поздравявам, защото Вие подходихте сериозно към въпроса и с необходимата подготовка. Обръщам Ви внимание на факта как онази част от залата (сочи лявата част) слушаше Вашите аргументи, за да ги обори, да, но ги слушаше. И Ви обръщам внимание на факта как тази част на залата (сочи дясната част) посреща нашите аргументи.
Споменахте финансовия министър, той беше народен представител, когато обсъждахме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, където предложихме замразяване на преизчисляването, по същество същото. Предложихме го като временна мярка, за да изработим по-добър, по-справедлив начин на изчисляване на заплатите. Тогава и той, и голяма част от мнозинството признахме, обединихме се, че не е добър този начин на изчисляване, не е добър по много критерии, които изредихме и в мотивите.
За съжаление, оттогава нищо не се случи, няма предложения. Ако Вие имате по-добро, моля, направете го, но направете го сериозно и кажете: „Това предлагам.“ И не е въпросът за госпожа Нинова или за господин Кирилов, или за който искате. Ваши са мотивите, Ваше е правото и кажете: „Аз предлагам този коефициент.“ Ние ще се съберем, ще го обмислим и ще го гласуваме, и защо да не го приемем, тъй като прав сте, едно от нещата, които дразнят хората, е празната зала.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): А Вие къде сте?
КРУМ ЗАРКОВ: Ако имате коефициент, предложение, начин, по който да направим така, че да има по-добра дисциплина и да има по-съразмерно заплащане, дайте го, но го дайте истински. Не го давайте като някаква провокация или като някакъв вид спекулация по Вашите думи.
И на втората Ви част, която вече влезе в нормалния тон, който доведе рейтинга на парламента до 7%, а именно – виждате ли, ние сме намерили онзи показател, който ще злепостави Нинова. Но показателят за работата на парламента не са гласуванията на Нинова, а е качеството на законодателството и това качество е лошо – и не го казвам аз, а го казват най-големите юристи на тази страна. А за това качество, като шеф на Правната комисия, отговаряте Вие. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Господин Кирилов – дуплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, които репликирахте! Важно е с какво се сравняваме. Ако се сравняваме, образно казано – неправилно, никога не можем да стигнем до верни изводи и резултати. Няма да споря дали трябва да се сравняваме с европейските колеги. Няма да споря дали трябва да се сравняваме с президента, премиера и с техните възнаграждения. Ще кажа нещо от моите спомени.
Аз бях 3 години и 9 месеца областен управител на София с възнаграждение 1206 лв. по времето на правителството Борисов 1. Веднага след това, при следващото правителство на Орешарски, това възнаграждение скочи почти два пъти и половина, тоест моят наследник вече работеше за едно сериозно достойно възнаграждение. Тогава премиерът Борисов казваше на областните управители: „Вие работите за кауза, не работите за 1000 или за 1206 лв.“
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): И ние това Ви казваме.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Сега как е?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Сега пак е така.
Колеги коментираха и обясняваха – сега на милионерите може да им е много 3000 лв. възнаграждение. Може въобще да не им е интересно такова възнаграждение. Може да са склонни въобще да го даряват и нека го правят. Ние имахме един достоен народен представител в Общинския съвет преди време – професор Божидар Димитров, който си даряваше заплатата на общински съветник през…
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Той никога не е бил народен представител.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Общински съветник.
Който смята, че получава възнаграждението си незаслужено, има много възможности за реализация на правното дарствено основание. Може да дарява, може да подпомага – явно или скрито, може и възмездно също така да отпуска стипендии или помощи под едни или други условия.
На господин Зарков няма да отговоря на провокацията, защото той е колега, който е ценен в дебата на Комисията по правни въпроси, и не бих искал да се сочим с пръст и да казваме: ти отговаряш, ти не отговаряш, аз съм невинен, ти си виновен. Аз смятам, че всички, не само юристите, отговаряме за качеството на законодателството в този парламент. Качеството на законодателството, колеги, също не зависи от медийните манипулации, както и от воя на засегнатите лица. Не, не зависи. Ако претендирате, направете прецизен анализ, сравнителен анализ, върнете колкото искате парламента назад и ще видите, че по едни или други причини, аз не твърдя, че това са непременно усилията на Кирилов или на Зарков, но ние подобряваме в голяма част законодателните решения, допускаме все по-малко грешки. Да, Вие казвате: действате бързо. Понякога действително действаме бързо, което означава, че можем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Лично обяснение – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги, изкушихте се отново накрая да влезете в тона, което обикновено е присъщо на управляващите – когато нямате аргументи срещу идеята, да нападате носителя на идеята лично.
Аз съм се подготвила за това, разбира се. Когато съм предложила тези неща, съм се подготвила за всичко, което ще ми се случи. Знам за съпротивата на системата, знам какво ще измисли, знам какво ще изсипе лично върху главата ми. Понеже нямате истински аргументи срещу това, което предлагам, дайте да унижаваме Нинова, за да обезсмислим идеята й.
Знаете ли защо няма как да стане? Ще приема всичко, ще понеса Вашите нападки. Като съм тръгнала, знам къде отивам. Но знаете ли защо няма да успеете? Защото по едно проучване от миналата седмица, което мисля, че Вие поръчахте, 91% от българските граждани подкрепят предложението на БСП за заплати и отпуски на депутатите. Ето това не можете да компрометирате и да злепоставите. (Реплики от ГЕРБ.) Колкото и да биете по мен персонално, това мнение на 91% от българите няма как да компрометирате, злепоставите и отмените.
И най-лошото е, че като казвате „да се сравняваме“, нито един път във Ваши изказвания не се сравнихте с тези хора. Сравнихте се с депутатите в Германия, с милионерите, но нито веднъж с българите, които живеят по различен начин, не се сравнихте.
Най-учудващото за мен, което казахте, вероятно сгрешихте – при първия мандат на Борисов работехме за кауза. С аргумент за противното – има едно такова нещо в правото, господин Кирилов, знаете – в третия мандат работите за друго нещо, но не за кауза! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Колеги, на посещение в Народното събрание са група ученици от Професионална търговска гимназия в град Бургас. Нека да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
Да продължим с изказванията.
Господин Марков.
Сега виждам, господин Николов, че сте записан. Извинявам се. След господин Марков ще Ви дам думата.
ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз се отнасям с уважение към Българската социалистическа партия, в това число и към госпожа Нинова – втора политическа сила. Ваше право е да повдигате въпроси каквито намерите за добре.
Аз ще гласувам „против“ и считам за принципно погрешно да се занимаваме със статута на народните представители. Статут на народните представители се прави от учредително събрание. Ние не сме учредително. Не сме на тридесетия ден от промените в България, а на тридесетата година!
Тук, в тази зала, Велико народно събрание, избрано от 92% от българските граждани, дълго дебатира какъв да бъде статутът на българския депутат и реши той да бъде такъв, какъвто е сега, включително и относно заплащането – троен размер на средната заплата.
България избра парламентарната демокрация, както сполучливо един ден тук в един от парламентите госпожа Нора Ананиева – видна социалистка, колежка, каза: „Скъпо нещо е демокрацията!“ Ние може и да махнем заплатите на депутатите, а накрая можем да закрием и парламента.
В 1990 г. имаше такива приказки: да си дойде царят, да отиде в гората, хем си има имоти, и да караме само с него. Реши се да сме парламентарна демокрация. Реши сме да сме постоянно действащ парламент. Постоянно действащ!
Не искам да давам примери с Германия и с други демокрации, но мога да дам пример с една бивша социалистическа страна, с по-малка територия от нашата, с малко по-голямо население. Тя се казва Унгария. Страна – отличник на прехода, както я наричаше навремето президентът Стоянов. Давам пример с нея, защото сега имаше избори. Знаете – шеметна победа на Виктор Орбан, трета по ред с две трети. И сега, във вторник, се учредява поредният нов унгарски парламент. Как приключи старият? С каква заплата бяха депутатите? Направих справка – 750 хиляди форинта са получавали в предишния парламент, което прави 2500 евро, и толкова за сътрудници, 100 евро за мобифон и така нататък. Вчера излезе в сайта на унгарския парламент, че новоизбраните унгарски депутати – 199, от тях 106 мажоритарно, ще получават един милион форинта заплата, което прави в български пари 3300 евро. Скача заплатата на депутатите в Унгария със 700 – 800 евро поради добрата Орбан-икономика и скачане общо на средната заплата в Унгария, която към момента отива към 1000 евро.
Интересно е да Ви обърна внимание, че унгарският парламент след Конституцията 2012 г. не е постоянно действащ. Те се събират сега на 8-и, избират си ръководство, до края на месеца избират Орбан за трети пореден и общо четвърти път. И юни – забележете, това е традиция в последните години в Унгария – си приемат бюджета за следващата година. Юли, август и така нататък си отиват при избиратели, правят политики.
Вчера например аз бях в Тетевен, изпълнявайки конституционното си задължение да съм депутат на всички български граждани, не само на софиянци. Отидох, срещнах се с кметицата, с 30 души съветници, поговорих. Имаше левскари, за мача ме питат и така нататък. (Оживление.)
Ние трябва да се съгласим, че за да повдигаме авторитета на парламента, трябва да подобрим безспорно работата си – законите, Конституцията, ако ще променяме в хипотезата, когато не е от компетентност на Велико народно събрание, правителството как го избираме, как го контролираме, а не по пътя на сваляне на заплатите. Следващата крачка е да ги махнем въобще и накрая да закрием парламента. Все пак сме парламентарна страна. Ние определяме дневния ред в България. Имаме пряко избран държавен глава. Уважавам господин Радев – два милиона души са зад него. Но това е парламентът, който носи отговорност за състоянието на страната. Заплатата ни се мери с отговорността, която носим. И това е абсолютно вярно.
Ако трябва да се прави някаква рестрикция в държавния сектор, би могло, според мен да е в това, че за 30 години демокрация направихме над сто комитета, комисии, агенции. Аз вече не знам колко са. Като отворите Конституцията, четете, че вътрешната и външна политика в тази страна се прави от правителството. Е, има конституционен текст, че могат да се правят и други държавни органи, ама ние направихме над сто агенции, комитети, комисии, които – ако погледнете – дублират дейността на министерствата, носят полуотговорност. Някои идват тук, четат доклади – хванаха ни за слушатели. Един човек тук чете час и половина. В днешно време нещата трябва да се казват кратко и ясно. Не сме дебили, народни представители сме. Трябва да вървим по пътя на преосмисляне на това, че вътрешната и външна политика се прави от министрите и Министерския съвет. Те отговарят пред нас. Агенции, комитети и така нататък – малко да посвием тази работа.
Затова мисля, че следващите избори трябва да бъдат проведени по нов Избирателен закон. ГЕРБ още в първите дни на новия парламент се съобрази с вота на българските граждани и внесохме мажоритарен избирателен закон. Беше отхвърлен.
Сега обаче аз чух – уважавам Вашето право – искате на 1 май оставка на правителството. Представете си я даде и отиваме на избори! Въпросът е следващите избори – предсрочни или редовни, по кой избирателен закон ще ги проведем? По пропорционалния? Извинявайте, колеги, 500 хиляди души едвам подкрепиха на референдум сегашния закон. 500 хиляди!
Съгласен съм, че трябва нов закон. Вие направихте обещание тук публично, че ще внесете смесена избирателна система. Даже нарекохте, че може би е немска, аз репликирах тогава, че си имаме българска и така нататък. Внесете го този закон за смесената избирателна система, да вървим към освежаване на парламента, на изборното законодателство и към формиране на стабилни парламентарни мнозинства. Трябва парламентите в България, както в Унгария – нито един път предсрочни избори, да си изкарват мандатите, за да не харчим излишно пари и да утвърждаваме парламентарната демокрация, да не отиваме към анарходемокрация. Мерси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Марков.
Реплики? Съжалявам, няма реплики към Вас, господин Марков. (Оживление.)
Господин Николов, още веднъж се извинявам, че Ви пропуснах.
Заповядайте, имате думата.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Аз мисля, че тази тема наистина е важна. Гледам я обаче по-концептуално от гледна точка на имиджа на Народното събрание и съответно на нашия имидж като народни представители. Лично аз си мисля, че ние доста унизително разсъждаваме, че получаваме заплати във връзка със свършена работа, защото аз лично не съм станал народен представител или не съм искал да стана, за да получавам тук заплата. Понеже, ако исках да бъда възнаграждаван по някакъв начин за труда си, бих тръгнал по друго поприще. Мисля, че тези възнаграждения, които получаваме, са във връзка със задоволяване по някакъв начин на нашия стандарт от гледна точка на семейството, от гледна точка на нас, така че да обезпечим това, ние да можем да отделим цялото си време върху това, на което сме се отдали, върху политиките, които сме защитавали.
Неслучайно, когато сме отивали при избирателите и сме защитавали политики, не сме казвали: „Ние идваме тук, за да получаваме пет лева заплата. Изберете ни! Ние ще получаваме нула лева заплата.” Между другото, това е било правилно, когато са били Рим, Ефес – градове-държави. Първенците наистина не са получавали възнаграждения, но те са имали бизнес. Може би концепцията тук би била правилна – ако имаше Закон за лобизма, ние бихме имали право на бизнес, а сега нямаме право да имаме, в управителен и в надзорен съвет не може да бъде депутатът и по този начин ние да знаем кой лобира за нас, по какъв начин получаваме своите доходи и не бихме получавали никакви възнаграждения като народни представители. Ако получаваме заплати, то в този случай ние трябва да стоим достатъчно време тук, за да ни виждат избирателите, можем да не правим никакви закони или по някакъв начин трябва нашето качество на работа да бъде оценявано. Тоест, някои народни представители, които са дали повече закони, трябва да получават повече от други, които са дали по-малко закони, или по-качествени. Тоест, ако заплатата по някакъв начин наистина е заплата, тя трябва да бъде оценка на база качество. А ние всички получаваме еднакви възнаграждения, независимо кой по какъв начин дава своя дан тук или на своето родно място, или на своите избиратели, или в законодателната си дейност.
Затова аз лично си мисля, че това наистина е голям популизъм.
Защо? Защото, ако питаме намеренията на хората спрямо нас дали искаме да получаваме три работни заплати – 2 хил. 970 лв., или нула лева, според Вас колко ще кажат те, че трябва да получаваме? Разбира се, че нула лева. Ами ако се движим от тези интереси, нека да бъде от нула лева! Защо 2 хил. 970 лв.? Как така ги избрахме, не можах да разбера?
Едно време, когато се е ситуирало Великото народно събрание и са решили по този начин, те са решили да не би всеки път народните представители сами да оценяват колко да бъдат техните възнаграждения. Затова са казали „три средни работни заплати“. Толкова! Нито повече, нито по-малко! Тоест не трябва да се оценяваме сами колко да получаваме. Аз затова пак казвам: това не е оценка за нашия труд. Това е някакъв начин ние да можем да се абстрахираме от битовизмите, за да може да се отдадем на това, което фактически представляваме. Ако наистина се движехме от интересите на народа, тогава трябваше да намалим партийните субсидии, както ГЕРБ се озова на този повик и предложи законопроект, но той не беше приет. Не беше приет! Защо? Нали се движим от интересите на народа?
А дали това е лицемерие? Абсолютно! Никога хората няма да се подведат от лицемерно предложение. Ако минехте по домовете на всеки един ляв избирател, щеше да видите една свещичка и всеки се молеше да не би да се подведе по този популизъм и наистина да им намалим възнагражденията на тях. Защото те не са убедени, че това е заплата за техния труд.
Категорично мисля, че ние трябва да се противопоставим на такива неща. А е вярно следното: никой избирател не би искал да плаща за скандалите, които се възпроизвеждат тук. Никога! Никой не би искал това самоунижение – да не започвам със стола ли, ресторанта ли, как да го нарека тук, и всякакви други самоунижения, които правим, за да могат да ни вдигнат рейтинга.
И последно, искам да кажа, че в Четиридесет и първото събрание ние бяхме замразили заплатите. Нищо не се промени, нищо! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Николов – стандартът на семейството Ви? Прекрасно! Всеки има семейство, но на тези над два милиона българи – какъв е техният стандарт, господин Николов? Те нямат ли право на един нормален стандарт на техните семейства? Голяма е разликата! Това се опитваме да Ви кажем. Не е справедливо! Отворена е много ножицата между политическия елит и хората в България, които работят в частния сектор, които получават минимална работна заплата. Огромна е разликата в качеството, в стандарта на живот. И е несправедливо. И създава у хората усещане за несправедливост! Това се опитваме да Ви кажем.
И понеже говорите за средни заплати. Нали знаете какво е усреднено нещо – когато един яде зеле, друг яде пиле, средното е пиле със зеле, ама за Вас остава пилето, за два милиона зелето. (Възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Друга реплика?
Господин Николов – дуплика. (Шум и реплики.)
Ще Ви дам думата. Има ред на изказванията, господин Петров, съжалявам.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Попов, разбира се, продължава популизмът. Това е важна тема, а ние затова сме тук – не да спестим 15 милиона, а да вдигнем достатъчно стандарта на хората. Бих Ви питал Вас лично следното: Вие имате ли възможност – понеже сте юрист, знам – имате ли възможност като адвокат, въпреки че сте народен представител, да вземате допълнително доходи от друга дейност, въпреки че работата трябва да Ви е съсредоточена единствено в Народното събрание? (Шум и реплики.) Имате. Защо не се самоограничите? Защо не ограничите доходите, допълнителните, на абсолютно всички народни представители? Защо? (Шум и реплики.) Не, казвам по принцип. Имате ли право? Имате право. Защо не ограничите тогава? Защо не ограничите доходите на всички народни представители да са съсредоточени само и единствено в Народното събрание? Ами, тогава да помислим за различните доходи. А другите, които нямат възможност, които нямат възможност да получават такива доходи, те какво биха направили? По какъв начин те биха отишли, ако примерно не си е платил тока, или еди-какво си, при своите избраници? Няма как да отиде. Той трябва да е задоволил някакъв екзистенц минимум, няма значение, така е решило Великото народно събрание едно време, за да може да й отдаде цялото си време. А дали го отдава? Това вече избирателят ще реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Петров, имате думата за изказване. (Шум, реплики и ръкопляскания.)
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Както обикновено, при изказването си ще се опитам да разведря обстановката, защото не бива да забравяме, че сме Народно събрание. Не бива да се превръщаме в нещо, което наподобява на – казват бабите по селата – „дернек”. (Шум и реплики.)
Искам да подкрепя преди всичко този въпрос, който повдигат от опозицията, защото мисля, че ние от управляващата коалиция имаме малка вина в това, тъй като веднъж госпожа Нинова като постави този въпрос в началото на работата на Народното събрание, трябваше да му обърнем внимание и той да бъде поставен от управляващите за разглеждане и за намиране на една по-справедлива форма, която би могла да бъде намерена със съответните специалисти – проучване, как е в другите страни.
Между другото, господин Попов, аз Ви уважавам като народен представител, активен сте, но не сте направил справка, важна по Вашето изказване, за парламента в Германия, пък аз я бях направил, като идвам тук да се изказвам. Тя е, че от месец юли миналата година средната заплата на един депутат в Бундестага е 9 хил. 541 евро на месец. Средната заплата е 3 хил. 307 евро на месец в Германия. (Шум и реплики.) Без коментари, нали?
Искам друго да Ви кажа. Аз като дойдох в това Народно събрание, за разлика, изглежда, от много от депутатите на БСП, получавах заплата, доход – не казвам заплата, защото работата ми беше такава, аз бях консултант на 23-ма средни и по-малки земеделски фермери. Аз работих по европейски проекти, в които сам си кандидатствах, сам участвах. И смятам, че доходът, който започнах да получавам тук, е по-малък, отколкото беше. Не знам как ще ми отговорите на този въпрос: защо съм тук аз, като получавам по-малко пари?! (Шум, реплики, смях и ръкопляскания.)
На Вас Ви е смешно, обаче аз ще Ви кажа защо съм тук, защото на Вас Ви звучи смешно. Аз съм тук, защото не съм дошъл за заплата. Хайде сега, смейте се! (Смях и ръкопляскания.)
Направих една справка какво получават депутатите около нас.
В македонския парламент заплатата е 1500 евро. След малко на госпожа Нинова също ще й стане доста смешно. (Смях.) Там е 1500 евро, заплатата в румънския парламент е 2 хил. 200 евро, а в албанския парламент е 3 хил. 200 евро. За унгарския парламент мога да допълня уважавания бивш конституционен съдия господин Марков, че в Унгария освен тези 3 хил. 500 евро, които казахте, за офис – това може да го проверите на страницата на унгарския парламент, за офис-разходи получават 100 хил. евро годишно. Мълчите. Хайде, смейте се де! (Смях.)
Продължавам по-нататък. Подкрепям, представете си, подкрепям предложението, което госпожа Нинова направи, а то е за една по-справедлива оценка на труда на народните представители, като този труд бива оценяван в началото на всяка следваща година на базата на изпълнението на съответно програмите на работата, която е свършило Народното събрание за предната година. А работата му се измерва с икономически показатели и мисля, че Народното събрание в бюджета си трябва да слага това увеличение веднъж годишно, ако е нужно. Ако е намаление също да го вложи, но веднъж годишно, да не става на всеки три месеца. И в това отношение госпожа Нинова е права – на никого не увеличават заплатата на три месеца. Нека да помислим за това.
Другото, което искам да Ви кажа и да Ви покажа е, че като човек, който се е занимавал в частния бизнес, аз съм имал по пет-шест дни годишно почивни. Така е. Мога да Ви кажа и ако някой каже, че Петров лъже сега, ще си има работа в съда, че толкова ми са почивните дни и в момента като народен представител, като изключа лятната отпуска. Аз нямам почивни дни и това може да бъде проверено. Така е. Нямам! Може да се провери. Нека някой да каже сега, че лъжа. Хайде, смейте се пак!
Като частен бизнесмен обаче ще Ви кажа, че Кодексът на труда задължава съответния служител или работник да си бъде на работното място. Къде е работното място на народните представители три дни в седмицата? За какво са се клели? Какво да правят? Те трябва да бъдат хората, които да изработват законите! Къде се изработват законите? В някакви агенции там, в някакви служби, в някакви сгради, или се изработват в залата на Народното събрание? Къде става това? В залата на Народното събрание, разбира се.
И в тази връзка, сега вече най-смешният момент – за разлика от господин Кирилов, аз направих една справка за това морално ли е някой, който не си изпълнява задълженията по клетвата за Народното събрание – да работим за изработването на закони, защото те се изработват тук, морално ли е това някой да иска да му се замрази заплатата, неговата заплата, след като той е работил много, много под нивото на средния народен представител?
В някои от групите има приети правила и ако някой народен представител не е гласувал в 50 на сто от времето от гласуванията, да му бъде намалявана заплатата. В нашата група също го има това нещо.
Ето, госпожа Нинова през месец февруари е участвала в гласувания цели 1,5%! (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“.)
Тя е гласувала от 412 пъти гласувания в Народното събрания през месец март, 15 пъти! През април е гласувала шест пъти! И знаете ли какво значи това гласуване? Знаете ли? Аз проверих – от общо 40 дни, в които в Народното събрание са се обсъждали и приемали закони, госпожа Нинова е присъствала 25 дни! И в тези 25 дни, в 18 дни тя е гласувала само веднъж, в самото начало, когато се регистрират народните представители, и си е заминавала.
Питам накрая: морално ли е ние да търпим това нещо – някой народен представител, който не спазва основните правила за работа в Народното събрание, да твори, да прави закони, тук, в тази зала се правят, те се подготвят другаде, но тук се правят законите, тук се приемат. (Реплики, провиквания от „БСП за България“.)
Възможно ли е? Гласуването идва след дебати. (Шум и реплики.)
Смейте се, бе, че гласуването идва след дебати! Добре, добре!
Морално ли е това? Морално ли е такъв народен представител да морализаторства и да ни казва на нас – на останалите, които сме си съвсем съвестни, дали да получаваме заплати, дали да ни се замразяват заплатите? (Реплики, провиквания от „БСП за България“.)
А 90 на сто от българите защо не гласуват за Вас, като го казвате? С това завършвам. (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Моля Ви, без обидни квалификации от залата!
Благодаря, уважаеми господин Петров.
Реплики към изказването на господин Петров?
Господин Велков, заповядайте за реплика.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя реплика на господин Петров, тъй като очевидно от неговото изказване – квалификацията за среден депутат, се оказа, че все пак размерът има значение. (Шум и реплики.)
И да помоля председателя на Народното събрание, в случая госпожа Караянчева, да предостави и на нас тези данни, които колегите цитират – за присъствия на заседания, кой месец кой колко е отсъствал. Аз за себе си имам чувството, че съм активен участник в заседанията, закусвам тук – в България, моля се в храма отсреща, така че присъствам. Ако съм на молитвена закуска във Вашингтон – ще отсъствам. Нали така?
И ако тогава видим, който е бил някъде в командировка, което е съвсем законно, от партията или от парламента, че отсъства, ние можем да кажем, че е гласувал нула пъти! Така че, господин Петров, моля Ви, не бъдете демагози! Благодаря. (Шум и реплики. Провиквания: „Ееее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Втора реплика има ли? Не виждам.
За дуплика, господин Петров? Няма да има дуплика.
Други изказвания?
Госпожа Таскова е заявила изказване. (Шум и реплики.)
Заповядайте, госпожо Таскова.
Колеги, моля Ви за тишина.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, няма да коментирам това предложение по съществото му, защото ние от „Воля“ многократно сме заявявали преди влизането си в Народното събрание, че не влизаме заради заплати, а за това че искаме моделът да се промени и държавата ни да започне да се развива.
Ще коментирам обаче цинизма, с който е внесено и с който се защитава то от тази трибуна. И защото вече наистина знаем сценария, аз призовавам всички от залата да излезем при гласуването, да останат само БСП, та да видим тогава какъв цирк ще разиграят, защото те вътре в себе си са убедени, че не желаят това предложение да мине. (Ръкопляскания от „Воля“.) Защото по много законопроекти, които те внасят, сме свидетели, че при гласуването им остават двадесетина човека да гласуват.
Така че, колеги, ако говорим за частния бизнес, нека да поговорим наистина за ефективност, рентабилност. Това са думи, които се чуват в частния бизнес, които са посочени и в мотивите на колегите. Тук, от тази трибуна, никога не съм чувала някой да използва тези думи, никога не съм чувала някой да държи на тези критерии за оценка на работата си.
Ние от „Воля“ ще Ви напомним, особено на Вас, колеги, защото Вие сте от Столетницата. Нормално е да носите най-голямата отговорност за състоянието на държавата. Вие сте партията-майка – Вие от БСП (шум и реплики) сте отговорни за състоянието на държавата, такава каквато е днес, като най-корумпирана и най-бедна държава. И нека гласуваме, и ние от „Воля“ веднага ще Ви подкрепим – не просто да намаляваме заплатите Ви днес, а да върнете всичко от прехода, което сте получили, дори и да полагате обществено полезен труд! (Ръкопляскания от дясно.)
Единственото, което не можете да върнете, е загубеното време на хората! Нека да гледаме наистина към бъдещето и не гледайте съчките в чуждите очи, а вижте гредата в своите най-накрая! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Велчев, заповядайте за изказване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този дебат започна с цитат или по-скоро напомняне на нашата клетва.
Аз като все още председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, защото, както знаете, от ДПС ми искат оставката, бих започнал с две от десетте Божи заповеди: „Не кради!“ и „Не лъжи!“ Защо го казвам?
Ще Ви кажа фактите. Отпуската на народните представители е 32 или 33 работни дни, в зависимост от това колко дни има месец август в съответната година.
Второто – отпуската ни е фиксирана. Ние не можем да избираме кога да излизаме отпуска, това са определени дни, тя е фиксирана. Защото говориха и за права, че трябва да сме с равни права. Ето, тук ние не сме с равни права.
Другото – нямаме право на неплатен отпуск, което също противоречи на това, за което някои хора претендират.
Бих напомнил на хората, които не помнят или не присъстват, всяка година имаме минимум десетина извънредни заседания, да не говорим, че се работи и до среднощ, което също пак противоречи на Кодекса, но ние не сме назначени по Кодекса.
Затова казвам, че се спекулира и има такъв популизъм, чрез което искат да се направят на интересни някои парламентарни групи. Нека да си припомнят тези неща и да не уронват авторитета на народния представител, като лъжат, че имаме някакви права или че отпуската ни е много голяма.
Ще кажа нещо друго, защото тук се говореше за това какво работим и за какви заплати.
На 9 март 1989 г. група приятели създадохме една от първите частни фирми. От тук, от тази трибуна декларирам, че тя не е участвала никога в приватизационни сделки, в приватизация, нито в обществени поръчки.
Второто – всеки един лев, който сме получили, е деклариран, включително и когато влязох в 2009 г. в парламента, продадох бизнеса си и може да се види. Всеки един от Вас може да провери, че това, което съм декларирал за 2009 г., защото точно по средата на годината влязохме в парламента, моите доходи намаляха два пъти! Точно два пъти. И когато говорим за това, говоря за кауза. Да, кауза е това нещо!
Ще напомня един друг факт на хората, които не бяха тук през първия наш мандат – в Четиридесет и първото народно събрание. В 2011 г. тук се постави въпросът от нас – да се обложат лихвите на вложителите с данък. От тази трибуна, както и сега, станах и декларирах – да, всичките пари от продажбата на бизнеса си ги декларирах, платих данък на държавата и тогава бях ги внесъл в банки, така че аз имах най-малък интерес тези лихви да се облагат.
Но от лявата страна популизмът беше същият, както и сега – искали сме с този закон да ограбим бедните хора, въпреки данните, които изнесохме, че от това най-много ще са ощетени богатите, с големите вноски.
Тогава поисках от тук, от тази трибуна, който става, да декларира конфликт на интереси, да обявява колко пари има в банка. Тогава един депутат от БСП заяви, че има 3600 лв. в банка, но нищо не спомена за „Техноимпекс“! (Шум и реплики, ръкопляскания от дясно.)
Предложих тогава от тази трибуна за тези депутати да направим фонд, чрез който да им помагаме, защото с толкова малко пари няма как те да участват в управлението на държавата. Един от основните закони на политиката е, че не можеш да управляваш държавата, ако не можеш да си платиш данъка или наема.
Така че, колеги, не е хубаво, когато има популизъм. Да, него го има, но и когато се лъже! Да, всеки един от нас би се отказал от заплатата, ако беше получил по едно предприятие в 90-те години по време на приватизацията! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се отнася до това колко да получаваме. Колеги, много добре знаете, че ние също всеки месец отделяме пари от доходите си и помагаме както на деца и болни, така и където е необходимо. Мисля, не забравяте, че в районите, които пострадаха от наводнения и земетресения, ние построихме и къщи. Ако Вие искате наистина и сте честни, събирайте, ако искате и по хиляда лева на месец от заплатите си и правете това добро. Правете това добро, а не искайте тук, от тази трибуна хората да мислят наистина, че ние нищо не работим, че ние само почиваме!
Само за едно участие в медиите, не знам при Вас как е, но аз лично, може би защото съм по-неподготвен, ми трябват около два часа, за да се подготвя за всяко едно предаване. Това е от уважение към медиите, към водещите. И след това отиваш на това предаване, което може да е и в събота, в неделя. Питам: това за работно време ли ни се води на нас, или ние пак бездействаме?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велчев.
Реплики към изказването?
Заповядайте, господин Байчев.
Междувременно, колеги, нека да поздравим нашите гости днес – младежи от област Кърджали. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, слушах внимателно изказванията на всички. Цитатите явно са на мода. Не знам защо всеки, като се започне от госпожа Нинова, господин Велчев, господин Петров пък не знаеше защо е тук, както вероятно и много от присъстващите. На тях бих казал следното: всеки, който не знае накъде е тръгнал, пристига на грешното място!
Що се отнася до възнагражденията – да, вярно е, че възнагражденията са толкова високи или толкова ниски, колкото ние сами си ги заработваме обаче.
Аз съм бил адвокат досега. Не съм бил никога на държавна или общинска работа. Преди това бях юрисконсулт. Винаги съм договарял с моя шеф, сега и с моите клиенти, възнаграждението, което желая, но някак си така просто да сравняваме сумите с Германия, Македония, Холандия или която и да е друга държава… Аз бих Ви посъветвал да сравняваме и средата на живот, защото средата на живот в Германия и другите държави не е същата.
Другото, с което вече не съм съгласен, господин Велчев, е приватизацията и „Техноимпекс“. Пришки ми излязоха на ушите да слушам за тази приватизация. (Възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ.) Точно така.
Господин Кирилов като председател на Комисията може да внесе един законопроект с ретроактивно действие. Господин Кирилов, както беше Законът за КТБ. Обявете тази сделка и въобще цялата приватизация за незаконна – да Ви видя, (шум и реплики от ГЕРБ) и най-накрая всеки един, който е извършвал приватизация, да влезе в затвора. Накрая излиза, че приватизацията си е съвсем законна и всичко е наред. Просто се използва като „дъвка“ за пред избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев.
Втора реплика?
Господин Рашидов ще има изказване.
Втора реплика – господин Попов, заповядайте.
След като приключим дупликата, ще дам лично обяснение на господин Петров.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Велчев, като Ви слушам, живи да ни оплачат хората. Ама, то е голяма трагедия – нямаме права, продали сте си фирмата, работите денонощно. Тя работата в ползу роду обаче изисква тези големи жертви – да получавате много над минималната работна заплата. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) И Вие сте склонен на тези жертви, другото било популизъм, другото било демагогия, било несправедливо.
Кое е несправедливо, господин Велчев? Това, че за четири дни работа в седмицата, която се води тук, в Народното събрание, получавате осем пъти над минималната работна заплата?! Това ли е несправедливото?! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Точно това е несправедливото, уважаеми господин Велчев, но Вие не можете да го осъзнаете. Лошото е, че не го ли осъзнаете скоро, народът ще Ви го покаже много ясно. Той вече Ви го показва – този ярък червен картон, защото Вие живеете в един собствен свят, измислен свят, в който всичко е цветя и рози. Вие знаете „Приказка за стълбата“ на Смирненски. Точно там се намирате. Качили сте се горе и не слушате какво се случва долу при народа.
По отношение на стандарта на живот, вдигнали са се сигурно заплатите в публичната сфера, затова са се вдигнали и на депутатите. Ами, ще се вдигнат, с 16 милиарда заеми. Обаче всичките тези 2 милиона ще връщат тези заеми – 27 милиарда с лихвите. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това ще направите и си увеличавате заплатите. Чудесно, обаче друг ще ги връща! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Велчев, заповядайте за дуплика.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байчев, на Вас пришки са Ви излезли от „Техноимпекс“, а на мен пришки ми бяха излезли като човек от бизнеса да виждам как се граби държавата с тези предприятия. Наистина трябва да ни излязат пришки, докато някой не стане и ни обясни. Защото на Вас пришки, но ние говорим, излизат пришки, но никой не обяснява какво е станало и как е станало.
Заплащане – много сте прав. Като човек от бизнеса винаги съм твърдял, че проблемът е в това: разликата между политиката и бизнеса е, че в бизнеса има ясни критерии за свършена работа. Това са сметките ти в банката. Намалеят ли, значи не работиш добре. В политиката няма такива критерии, но единствено за заплатите на народните представители има критерий, който ясно е казал: „Ако държавата върви добре и се развива, а не както 1995 – 1996 г., тогава нашите заплати ще растат.“ Ако започнем и ние като Вас да направим 3 долара заплата, значи и при нас ще бъдат много ниски заплатите. Ние ще се стремим чрез това заплащане, чрез тези критерии да направим живота по-добър и по този начин това е единственият стимул. А не някой да дойде с плика, да ти го остави и да каже: гласувай еди-какво си, защото…
Нали ще се съгласите, че единственият начин да направим една още по-благоприятна среда за корупцията е намаляване на доходите. Тогава корупцията ще цъфти и от друг ще получаваме заплатите, което аз не желая, и няма да го допусна.
Господин Попов, наистина не знам пришки ли да излизат и на нас от глупостите, които слушаме?! Какви четири работни дни? За какво говорите Вие? Това значи да заявите сега оттук, че в българските медии има хора, журналисти, които получават 5 хил. лв. за това, че имат един час на седмица работа. Но това не е вярно, защото за този един час тези хора цяла седмица работят. За да се направи един законопроект, има толкова срещи с хора, с неправителствени организации, кръгли маси, на които Вие явно не присъствате.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ама те не се срещат.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: По отношение на заемите, как не Ви е срам да го кажете?! От толкова години за първи път нашето правителство намалява дълговете. За какви заеми говорите? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Явно четете тези неща, но както дяволът чете евангелието.
И на последно място ще Ви кажа за червения картон. Ама на Вас 10 години Ви го показват, откакто ние сме на власт. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Спрете да мечтаете за този червен картон. Той няма да дойде при нас, защото хората виждат, че работим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велчев.
Лично обяснение на господин Петров и после изказване на господин Рашидов.
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Искам да се обърна към моя земляк господин Байчев с едно мое желание – той да бъде по-съсредоточен следващия път, когато някой говори от тази трибуна, защото аз не съм казал, че не зная защо съм дошъл в Народното събрание. Ако той иска да се изживява като „господар на ефира“, е друг въпрос. То си е негова воля, той е народен представител. Но ако и като адвокат така си е вършил работата – да преиначава, да вади от контекста думи на хората… Напротив, аз казах защо съм тук и никой от Вас не се смя, нали? (Шум и реплики.) Така че искам да бъдем точни, да бъдем, както казваше един Ваш водач, екзактни в изказванията си и да носим отговорност, когато дойдем на тази висока трибуна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Петров.
Изказване, господин Рашидов, ще има ли? Заповядайте.
Може би трябва да поискате удължаване на времето на групата.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Да удължим времето, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Удължете времето на групите.
Заповядайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо Председател, колеги! Не смятах да се изказвам, но първо да поздравя моите млади съграждани от Кърджали. Да сте живи и здрави! (Ръкопляскания.)
Де да знам защо ми се дощя да стана. Може би затова, че днес отново с доста голяма глупост, аз бих казал популизъм, но това, което тук се върши, е пълна глупост. Съсипахме един цял ден, в който можехме да свършим нещо много полезно именно за тези хора, които са горе.
Унижението на българския депутат не е вече унижение – тотално сриване на авторитета на българския депутат. Май че сте позабравили, че България е парламентарна република – най-висшият орган в държавата. Аз съм бил 10 години министър, за 10 години се научих да нося отговорности. Днес в най-отговорния институт Вие се държите безотговорно. Това ли е забавлението, че едни водещи, няма да кажа на кои предавания, които вече обичат народа, а мразят българските депутати, получават 15 хил. лв.? И Вие се занимавате с най-ниските заплати в Европа на българските депутати.
Ще Ви напомня нещо. Ще си позволя да го кажа. Вие не се сетихте един лев да дадете, когото Велко Кънев умираше от рак. Аз си давах заплатата. Когато Гого от „Тоника“ трябваше да се лекува в Израел, Вие не се сетихте. Аз си давах заплатата. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Малко тишина! Тук малко ще Ви притисна. Да, когато Петър Гюзелев от „Щурците“ трябваше да отиде в Америка, аз си давах заплатата. Когато Николай Петев, Ваш симпатизант, трябваше да замине за Америка да се лекува от рак, аз отново му помогнах.
Ще Ви дам един пример. Колеги, като толкова са Ви големи заплатите, ги раздавайте на по-бедните или се освобождавайте от тях, но не унижавайте българския депутат, като сте толкова благородни.
Отидох на гости да видя един комунист – прекрасен поет, голям! Респект и уважение имам пред него! Забравен от Вас! Поседях малко. Нямаше пари да си оперира пердето на очите, както и на жена му. Помолих ги единият да си пише на старини, а другият да рисува – имат с какво да умрат: с четка в ръка, с перо в ръка. Така умираме ние, творците. Не се пенсионираме, до статива умираме. Разплаках се, оставих 3 – 4000 лв., и си тръгнах. На вратата само се обърнах да попитам: „Това ли беше миналото ни и това ли очаква и бъдещето ни?“ Няма да му кажа името, защото е безкрайно голям.
Какво дебатирате днес? По корем ли искате да лазим? Тогава аз много ще Ви помоля, като искате да се изравним, да сме равни, приберете си децата от училищата по Америка и ги докарайте да берем тютюн в Кърджали. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Как не Ви е срам? Демокрация! Да ходим и на бригади?! Брал съм домати по Юпер и ябълки в Долно и Горно Уйно. (Оживление и шум.) Абе хора, Вие чувате ли се какво правите в този парламент?! Започва наистина да ме е срам и много да се замислям за куп неща. Това ли Ви е работата?! Това ли е основното занимание на българския депутат?! Не само ще ни мразят вече – ненавиждат ни. Всеки ден подривате устоите на българската държава в лицето на българския парламент – най-висшия държавен орган, и го правите умишлено от тази трибуна, а колегите снимат. С много високи заплати, вече не ни обичат.
И за КТБ. Преди да стана министър, като единствения честен човек, където от Сметната палата ми изкараха доходите, проверени през НАП… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Моля да мълчите! Ще Ви изкарам списъка, където сте ходили при Цветан Василев. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Моля Ви точно за честност да не ми говорите!
Обявих си доходите, платих си парите на българската държава, платих си данъците. Не плосък, който Вие вкарахте. Платих прогресивен, колеги, 40 години, и всяка стотинка ми е кристално чиста и е доказана.
Колко човека казаха дали са си плащали данъците върху гарантирания влог? Част от Вас имаха гарантиран влог. Колко от Вас присъстваха при Цветан Василев за преференциални лихви? Нямах и такива, договорите са у мен, мога да Ви ги покажа. (Шум и реплики от „БСП за България“.) И днес Вие да ми говорите, по-скоро събирайте пари, помагайте на по-бедните, защото не може социализмът да се върне обратно. Пикасо не е равен нито на мен, нито на Вас. Голям! Не сте Ал Пачино. Вие какво искате: всички да сме еднакви? Не, има и големи български творци, и те са по-големи от Вас. Мерси. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Рашидов.
Реплики?
Господин Велков, после господин Попов.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Репликата ми не е провокирана от това, което казва господин Рашидов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тогава вземете изказване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Напротив – голяма част от това, което той каза, аз го споделям. Голяма част!
Използвам репликата, госпожо Председател, да запозная парламента с нещо съвсем кратко, и ще Ви го връча, по повод… (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Направете реплика към господин Рашидов.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, ето репликата до господин Рашидов, а той да предаде на господин Цветанов, който е до него. Господин Рашидов, моля Ви, предайте, че от януари до април 2018 г. госпожа Нинова има осем неофициални отсъствия, а господин Цветанов има 16 неофициални отсъствия. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако тя е заработила 120 лв., той е заработил 60 лв. Благодаря Ви. Това ми беше репликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Правя Ви забележка, че това не беше реплика, господин Велков.
Процедура – Таско Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Рашидов, доживяхме парламентарната група на ГЕРБ да поиска удължаване на времето за обсъждане – за първи път от една година! (Шум и възгласи от ГЕРБ.) Господа, ако със същия плам искате и удължаване на Вашето време за обсъждане на социалните закони, на законите, които защитават бедните, онези, които са неоправдани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е репликата, господин Ерменков? Ще Ви отнема думата!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Това е реплика към господин Рашидов за поисканото удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, по изказването на господин Рашидов!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Поради тази причина, господа, Ви поздравявам! Вие наистина днес направихте премиера и всички я видяха. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не правете внушение от трибуната!
Трета реплика – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Рашидов, репликата ми е провокирана не от несъгласие с това, което казвате, а от несъгласие с начина, по който мислите. Благотворителността е нещо ценно и важно. Тя е добър знак за Вас като човек, но е лош знак за нас като държава. Онези големи творци, за които казвате, че си отиват в мизерия, не могат да зависят от добрата воля на един депутат. Не може краят на дните на тези, които са създавали културата на страната ни, да зависи от това дали някой ще се счете за достатъчно благороден, за да им помогне. Това е големият въпрос. И именно защото не можем да решим този въпрос, хората считат, че не заслужаваме нашите заплати. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
Споменахте големи творци, споменахте и нашия симпатизант и бивш депутат Петев, който се борѝ тук за закон за българския език. Такъв закон обаче още няма. И именно защото няма, хората считат, че ние не заслужаваме нашите заплати.
Споменахте децата, които са в Америка. Да, има деца на наши и Ваши депутати, които учат в чужбина, но не само в Америка. Това само по себе си не е лошо, но въпросът е защо са там?! Аз имам син на пет години и отсега трябва да мисля къде трябва да учи. Знам, че няма да може да учи тук, защото образованието не е същото и защото нямам отговор на въпроса защо образованието тук не е като навън. Затова хората считат, че не заслужавам своята заплата. (Реплика на народния представител Милена Дамянова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Дуплика – господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги! Това, което Ви казвах – че аз имах желанието, но рядко го казвам, защото това се прави с личен избор, с лично желание – ако нещо Ви е много, помагайте на събратята си.
А онова, което ми казвате – че творците… (Реплика от „БСП за България“.)
Да, колега. Докато аз бях министър първия мандат, всички български творци получаваха по 200 лв. пенсия. Всички мизерстваха. Големи артисти и творци караха унизителни старини. Аз бях човекът, който с министър Тотю Младенов направихме пожизнени награди, за да не унижаваме тези хора като кумири на българския народ – да получават тези 700 лв. И тях ги нямаше.
Колеги, недейте! Уязвими сте! А защо Вие не сте го направили толкова години – от 1990 г.?! Бяхте много пъти на власт! Защо не го направихте? Аз го направих! В това ли ще ме упрекнете – че не съм се грижил за това?!
Днес казвам: не унижавайте българския парламент. Срам ме е, че съм депутат. Казвам Ви го откровено! Какъвто и да съм, аз съм отговорен човек и не искам утре хора с по-големи заплати да ме плюят за 3500 лв. Това ли заслужих с отговорността си – по цял ден всички ние да бъдем плюти, унижавани и обиждани?! Как искате да вдигнем този авторитет?! Това ли е целият проблем – че сме най-ниско платените депутати?! И аз да нося отговорност пред цял народ! Да ядем жабите, както казва българският народ.
Много Ви моля, хубаво е да се прекрати този срамен дебат, защото дебатите станаха ненужни. Отивайте на избори с достойнство. Ако човек е танкист, няма нужда да ходи с валяк на война. Въоръжете се всички с партийните си идеологии, аз съм безпартиен, и излезте на избори! Аз отивах с ГЕРБ на избори и ги спечелих! В четири парламента съм ставал депутат, колеги, на майтап и на шега! (Реплика от „БСП за България“.)
Не ми викайте „хайде“. Там, където съм ходил, не е расъл Ваш човек. В Кърджали много искахте да печелите, но останахте с пет хиляди гласа! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Рашидов.
По начина на водене – заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Вземам процедура по начина на водене, защото възразявам да се дават реплики за препредаване на послания – не към оратора с основното изказване. Беше недопустимо колегата Велков да използва репликата срещу академик Рашидов, за да се препредават съобщения на господин Цветанов. Тъй като господин Велков, макар дълги години кадрови разузнавач, не може да разчете правилно справката за присъствието, за регистрациите и за отсъствията, аз подчертавам следното: господин Цветанов е участвал точно в 300 гласувания, тоест десет пъти повече от госпожа Корнелия Нинова. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Кирилов!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уточнявам също, защото се въздържах да направя лично обяснение на нападението срещу мен от колегата Байчев, който ми препоръча да внеса закон за отмяна на приватизацията на „Техноимпекс“ със задна дата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Кирилов! Слушам Ви.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, уточнете, че българският народ много иска да се подходи наравно по отношение на приватизацията. Тъй като господин Байчев и аз не сме купили никакъв „импекс“, действително българският народ има мотиви да изравнява и да изследва исторически назад във времето. (Реплики на народните представители Филип Попов и Георги Гьоков.)
Впрочем повтарям, че господин Цветанов даде мотивите на нашето конституционно предложение на госпожа Нинова, за да се присъедини…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това не е по начина на водене, господин Кирилов! Правя Ви забележка. (Народният представител Тодор Байчев иска думата за лично обяснение.)
Това беше процедура по начина на водене. Няма лично обяснение при процедура по начина на водене.
Каква е Вашата процедура, по начина на водене? Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Да, процедурата ми е по начина на водене – да не оставяте господин Кирилов да манипулира обществеността и Народното събрание относно законопроектите, които са внасяни. Аз изрично подчертах, че ако той желае, както Вие от ГЕРБ подкрепихте ДПС по отношение на ретроактивността, надявам се ДПС да Ви върнат жеста и да подкрепят една ретроактивност по отношение на „Техноимпекс“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: С господин Кирилов си говорете на тази тема извън залата! (Народният представител Славчо Велков иска думата за процедура по начина на водене.)
Господин Велков, стига вече по начина на водене! (Народният представител Славчо Велков отново настоява за процедура по начина на водене.)
Добре, хайде да Ви чуем. Хайде да чуем и Вашето остроумие!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател, за благосклонното отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Винаги към Вас, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря.
Нямам нищо против това, което казвате Вие и господин Кирилов, но съм учуден, че Вие позволявате да се внушават неверни твърдения. Моите данни не били верни! Ето, връчвам Ви, госпожо Председател, официални данни от сайта на Народното събрание, където пише: „Справка за отсъствалите от заседания януари, февруари, март и април“. Заповядайте. (Връчва ѝ справката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По уважителни причини. Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам дебатите.
Ще подложа на гласуване Проекта за решение. Тъй като не е изчетен, ще Ви го прочета:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:

§ 1. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „две“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Народното събрание е във ваканция от 1 до 31 август ежегодно.“
3. В ал. 3 думата „ваканциите“ се заменя с „ваканцията“.
4. В ал. 4 думите „парламентарните ваканции“ се заменят с „парламентарната ваканция“.
§ 2. В чл. 135, ал. 1 думата „ваканциите“ се заменя с „ваканцията“.
§ 3. Във „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“, чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. Народните представители получават месечно възнаграждение в размер на 2 976 лв.“
Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 167 народни представители: за 66, против 42, въздържали се 59.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, искам процедура по прегласуване, тъй като има още колеги, които не са успели да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по прегласуване.
Гласували 168 народни представители: за 65, против 48, въздържали се 55.
Предложението не се приема.
Отрицателен вот – господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, мога да говоря и пред движещи се, и пред празна зала.
Гласувах „против“, защото смятам, че по никакъв начин не бива да бъде подкрепяно това самоунижение, което днес си устроихме в тази зала. Дори мотивите на вносителите бяха за ниското качество на законодателството – един от основните мотиви, и поради тази причина трябвало заплатите и всички останали неща да бъдат приравнени на ниското качество. Ако има ниско качество в законодателството, наш дълг е да го повишим, а не обратно – това, първо.
Второ, една голяма част от мотивите бяха откровено неверни и вносителите прекрасно знаят това, а още по-прекрасно го знае госпожа Нинова. Госпожа Нинова, която, следейки партийните й изяви, не е почивала нито една събота и неделя, би следвало да смята, че и други нейни колеги постъпват така. От БСП би следвало да знаят, че ние не почиваме събота и неделя, а се срещаме с избирателите и вършим онази част от работата, за която сме избрани. Не бива българският народ да бъде въвеждан в заблуждение, защото и без това достатъчно е въвеждан в заблуждение по отношение на нашата работа.
Не казвам, че нямаме кусури, не казвам, че всичко е наред, не казвам, че ниският рейтинг на парламента не се дължи и на наши грешки. Но този подход категорично не работи в тази посока. Аз не мога да се съглася с това! Когато един народен представител иска да работи и работи, е унижение да говорим за привилегии. Къде и кой е почивал 70 дни в годината?! Я ми го посочете!
Това, което днес устроихте, е процедура по самоунижение, която ще даде много съществен принос за понижаване на рейтинга и за това хората да мислят, че ние наистина не работим. Категорично не съм съгласен с тази тенденция и с това твърдение.
Хайде да изнесем данните, да видим кой колко законопроекта е внесъл, кой колко предложения е направил, какво приложение и какъв ефект имат те? Чухме ли днес това? Не чухме това. Чухме само нихилизъм. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Категорично не съм съгласен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Писмени отговори от:
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Александър Сабанов;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Донка Симеонова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на културата Боил Банов на два въпроса от народния представител Любомир Бонев;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Богдан Боцев;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Младен Шишков;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Филип Попов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народните представители Любомир Бонев и Иван Валентинов Иванов;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Славчо Велков;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Георги Динев, Александър Мацурев, Стефан Апостолов и Даниела Савеклиева;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Михаил Христов.
За периода 27 април – 3 май 2018 г., няма постъпили нови питания.
Първи в парламентарния контрол ще отговаря Владислав Горанов – министър на финансите. Той ще отговори на питане от народните представители Даниела Владимирова Савеклиева, Красен Георгиев Кръстев, Димитър Главчев и Евгения Ангелова относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.
Заповядайте, господин Кръстев, да развиете питането.
КРАСЕН КРЪСТЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, осигуряването на качествено обслужване и улесняването на гражданите при изпълнението на задълженията са водещи приоритети на българското правителство, включително на Министерството на финансите.
Популяризирането на електронните услуги сред бизнеса и гражданите води до значително увеличаване на използването им, като съществено намаляват разходите както на клиентите, така и на администрацията. Всичко това повишава качеството на обслужването, стимулира доброволното изпълнение и увеличава събираемостта на данъците и осигурителните вноски.
Уважаеми господин Министър, моля да отговорите на следните въпроси: каква е политиката на Министерството на финансите за разширяване обхвата на услугите по електронен път? Какви нови електронни услуги предлага и планира да въведе Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на финансите в контекста на прилагането на комплексното административно обслужване на българските граждани и бизнеса? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кръстев.
За отговор – министърът на финансите Владислав Горанов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Кръстев, колеги, напълно приемам Вашата теза, че качествено обслужване на гражданите и бизнеса може да се постигне само с разширяването на обхвата на услугите по електронен път. Това правим, мисля, успешно в Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на финансите, и то не само от началото на мандата на това правителство. Мерките, които предприемаме, са комплексни и целенасочени. Ще се опитам в рамките на ограниченото време да Ви запозная с постигнатото до момента.
В рамките на правомощията на министъра на финансите бяха предложени и приети от Народното събрание нормативни промени, насочени към разширяване на обхвата на услуги, предоставяни по електронен път.
С приетите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11, с която е регламентирано, че за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция по приходите, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата. С инициираната промяна в Закона за местните данъци и такси при извършване на периодични прегледи за техническа изправност на моторните превозни средства се регламентира възможността за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация.
Министерството на финансите е в процес на реализация на допълване на услугата на МВР за обмен на данни с нотариусите с възможност за автоматична проверка за платен местен данък при извършване на сделка за превозно средство.
С промени в Закона за данък върху добавената стойност е предвидено заявяване на доброволна регистрация по ДДС през Агенцията по вписванията едновременно със заявяването за вписване на първоначална регистрация в Търговския регистър. Предвижда се услугата да се предоставя и по електронен път и отпада изискването, когато заявлението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност се подава от адвокат, той да представя нотариално заверено пълномощно.
С промени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, на Държавната комисия по хазарта е възложено да събира по служебен път информация от други институции във връзка с искането за издаване на лиценз и/или промени в обстоятелствата по вече издаден лиценз.
Приходните администрации и Националната агенция по приходите постоянно увеличават и усъвършенстват електронните си услуги. Те са достъпни, с персонален идентификационен код, издаван безплатно от Националната агенция по приходите, с квалифициран електронен подпис и със свободен достъп. От 1 януари 2018 г. в Националната агенция по приходите са внедрени 5 нови електронни услуги, като до края на годината се очаква да бъдат реализирани и внедрени още 15. От 1 февруари 2018 г. в Националната агенция по приходите стартира прием и на плащания с дебитни и кредитни карти за публични задължения през физически и виртуален пос терминал. За направените картови плащания гражданите и представителите на бизнеса не дължат такси за превод и след трансакцията могат да получат непосредствено информация за актуалния размер на задълженията им, както и удостоверение за липса на такива.
Увеличава се и броят на общините, които се присъединяват към възможността за електронното подаване на декларациите по Закона за местните данъци и такси за притежавано МПС през електронния портал на Националната агенция по приходите.
Националната агенция по приходите си взаимодейства и с другите държавни институции, като обменя информацията с тях електронно. Предоставя възможност за достъп до регистрите на административните органи чрез присъединените регистри: регистър на задължените лица със справка за наличие или липса на задължения и регистър на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател със справка за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател. До момента, на база подадени заявления за включване до регистри, администрирани от Националната агенция по приходите, е предоставен достъп на 30 държавни и общински структури. Същевременно върви процес на разработване на нови електронни услуги, предназначени за другите администрации, и се сключват нови двустранни споразумения с тях за достъп до е-услуги, които се предоставят чрез персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите. Например Централен депозитар чрез персонален идентификационен код предоставя на физическите лица справка за собственост на акции, включително придобити в резултат на масовата приватизация.
В Агенция „Митници“ се разширява обхватът на услугите по електронен път, които са разписани в секторна Стратегия за развитие на електронното управление и Пътна карта за изпълнението й. Към настоящия момент се изпълнява Проект „Българска интегрирана митническа информационна система 2020“, който ще приключи в края на 2018 г. – първа фаза. След успешното приключване на Проекта ще бъдат реализирани и усъвършенствани услуги и регистри, които ще намалят административната тежест и улеснят правенето на бизнес.
Към момента са усъвършенствани: Регистър „Единна регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и Европейската комисия“, Регистър „Митническо представителство, както и Регистър „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“; регистрите „Транзит“, „Внасяне“, „Временно складиране“ и „Вземане под отчет на митническите задължения“; разработени са 3 нови регистъра – „Обезпечения“; „Документи, които се обработват на хартиен носител“ и „Разпореждане със стоки“.
Също така Агенция „Митници“ разработи редица електронни административни услуги, които са в трансакционен режим, тоест системите си комуникират и не се изисква издаване на административен акт, както и не се изисква плащане за това.
Ще спомена някои от тях: регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и Европейската комисия; регистриране и управление на митническото представителство; актуализация на данните, послужили за издаване на EORI номер при промяна на обстоятелствата; предоставяне на данни от регистър „Транзит“; от регистър „Внасяне“; от регистър „Временно складиране“; предоставяне на данни от регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител“; предоставяне на данни от регистър „Разпореждане със стоки“.
Агенцията по обществени поръчки изгражда в момента Национална електронна уеб-базирана платформа. Централизираната автоматизирана електронна система ще предоставя три електронни административни услуги: публикуване на обявления, изготвени съгласно утвърдени образци; служебно препращане на обявления, създадени чрез система за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз чрез услугата „електронен подател”; подаване на електронна оферта чрез системата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Очаква се до края месец октомври 2018 г. да бъдат реализирани функционалностите, предвидени за първия етап от изграждането.
Централен депозитар – електронни услуги за емитенти:
Чрез електронната платформа на Депозитаря дружествата подават: документи за регистрация на емисии без налични финансови инструменти; документи за регистрация на промени в капитала; регистрация на апорт на ценни книжа, преобразувания на дружества и други корпоративни действия; получават извлечения от акционерните книги за общи събрания и други справки от регистъра.
Чрез платформата на Централния депозитар се извършва и изплащане на дивиденти и плащания на лихви и главници по облигационни емисии и ликвидационни дялове. Централният депозитар предоставя и електронна платформа за провеждане на общи събрания, както и редица електронни услуги за инвестиционни посредници, достъпни чрез съобщения.
За ограниченото време се опитах максимално да Ви дам информация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Два уточняващи въпроса – заповядайте господин Кръстев.
КРАСЕН КРЪСТЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, доволен съм от отговора на поставеното питане от нас.
За конкретика ще задам следния въпрос: колко точно услуги са отпаднали от подопечните Ви разпоредители с бюджет в услуга на обществото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кръстев.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Точна бройка не мога да Ви цитирам. Мога да кажа, че няма услуги, които не са достъпни електронно.
Примерът, който мога да дам в тази посока, е издаването и то безплатно само за последната година и половина на 500 хиляди броя персонални идентификационни кодове, издадени в полза на физически и юридически лица, с които те достъпват информационните системи на Националната агенция по приходите, подават декларации. Например половината декларации за данък върху доходи на физическите лица бяха подадени електронно, преобладаващо с персонален идентификационен код.
Друг пример, който мога да дам, е изключително успешното стартиране на механизма за плащане през виртуални и физически пос терминали. Докато още беше в тестов период, в 04,00 ч. сутринта първата трансакция беше извършена от български гражданин, който си плати задълженията през виртуален пост.
Заедно с Българската народна банка създадохме нов механизъм на разплащания, който ще позволи и на други администрации, които събират вземания от бизнеса и гражданите, да могат да се включат към този, условно казано, платежен канал, така че напълно безплатно и максимално бързо да се отразяват трансакциите и то по безкасов път, без това да включва никакъв ангажимент за данъкоплатеца или длъжника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За отношение – господин Кръстев.
КРАСЕН КРЪСТЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, доволен съм от допълнителния отговор. Смятам, че от самото начало работите правилно и всичко е в полза на обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кръстев.
Декларация от името на група – господин Карадайъ, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Една година на правителството е добър повод за оценка и основни изводи, както и за поглед напред.
Обикновено първата година е показател за спазването на предизборните обещания и изпълнението на политическите програми, с които политическите субекти печелят избори. Ако беше нормално, можехме да проследим изпълнението и да направим съответната равносметка, но в случая по-скоро имаме правителство на обезсмисляне на предизборните обещания и такава равносметка е невъзможна.
От първия ден предупредихме основния политически субект ГЕРБ за грешната формула на управление. Мантрата „така пожела народът“ отдавна загуби смисъла си и повторението няма да върне значението й, тъй като изначално беше построена върху измамни тези. Така имаме налице сбор от празни обещания и чист популизъм, съчетан с език на омразата и противопоставянето.
Предупрежденията ни от първия момент са към основния политически субект за тяхната отговорност за управлението на страната и положението на българските граждани. Нито една реформа не се случи и няма идея да се случи при такава нужда от реформиране във всички сектори – в социалната сфера, здравеопазването, образованието, науката, икономиката и така нататък. Нито предизборните обещания се случват, нито необходимите реформи, нито подобряването на качеството на живот на българските граждани.
Като опозиция можехме да наблюдаваме и да правим оценки, но отговорността, която носим пред всички български граждани, ни задължава да бъдем активни и да противодействаме на всяко бездействие, на всеки опит за подмяна на важните за българското общество теми, както и на всеки опит за дискредитиране на демокрацията и отклоняване от евроатлантическата ориентация на страната.
ГЕРБ не променя, а подменя, ГЕРБ въвежда двойните стандарти, ГЕРБ се опитва да легитимира популизма и ксенофобията, да ги прави част от държавната политика. Тези характеристики се проектират най-силно в коалиционната им политика. Само преди няколко дни в Прищина премиерът заяви, че „Европейският съюз ще гледа на региона с различни очи, ако сами решаваме проблемите си“. Докато ГЕРБ адвокатства на коалиционните си партньори, поставя под риск демокрацията и европейските ценности, както и позициите на лоялен партньор в евроатлантическите съюзи, в които членуваме.
Тази позиция на премиера е препотвърдена и на срещата на председателя на Европейския съвет с лидерите на страните от Процеса „Бърдо-Бриони“ в Скопие. Министър-председателят призова хората, които живеят в региона и техните лидери, да не се подвеждат по популисти и националисти – абсолютен двоен аршин. В Западните Балкани не може, в България – може.
Ние казваме: никъде не може да има мир и просперитет, ако хората и техните лидери се подвеждат по популисти и националисти и призоваваме и премиера, и ГЕРБ, и БСП, и всички национално отговорни партии да не се подвеждат от популизъм и национализъм.
Българският етнически модел е този, който в България гарантира мирния преход, това е моделът, който можем да предложим на Балканите, а по оценката си за Балканите, всички сме категорични – без стабилни Балкани няма стабилност и сигурност в Европа. Тази теза изисква и адекватно поведение.
В доклада на Държавния департамент за България за предходни години, както и в докладите на ОССЕ от наблюдение на избори има предупреждение за „език на омразата“, за прояви на расистки и ксенофобски възгледи, сочат се и носителите им, но същите политици най-безотговорно бяха включени в управлението. Няма по-ясно предупреждение от това за използване на език на омразата особено – цитирам: „По време на избори, като се е превърнало във всеобща форма на изразяване не само сред ксенофобски настроените политици, но и сред коментаторите в медиите и в социалните мрежи“. Цитат от доклада на Държавния департамент за 2016 г. Затова и няма как докладът за 2017 г. да не съдържа съответните оценъчни моменти, защото всяко предупреждение би трябвало да е повод да се търсят и намират решения. Независимо от всичко, ДПС като либерална партия в нито един момент не забрави своята отговорност за мира и бъдещето на страната и остава гарант за успешното реализиране на приоритетни за обществото и държавата въпроси. Несъмнено най-значимото политическо събитие в този период е Председателството на Съвета на Европейския съюз. Съзнавайки, че това е шанс да сме проактивни за по-добра Европа – обединена, по-силна, по-сигурна, ДПС продължава активно да се включва в този процес, включително чрез всички либерални партии в Европейския съюз и извън него, така и чрез техните представители в ръководствата на държавите и европейските институции. Изминаха две трети от периода на Председателството, но липсват очакваните резултати.
Тук е мястото да подчертаем, че парламентарното измерение постигна един такъв резултат в сектор „Сигурност и отбрана“, но това не е достатъчно. Все още има време не просто организационно-технически страната ни да се справя с Председателството, а да направи успешно Председателството по същество, за да не се окаже, че то е било възможно не заради, а въпреки правителството.
Не само за Европредседателството е относима тази констатация. Управляващите не могат да покажат реални резултати и управленска визия, затова и традиционно използват антидемократични мерки, институционална конфронтация и личностни нападки. Не сме привърженици на лозунга „Кой е виновен“ и на позицията на безпомощни наблюдатели, защото сме стъпили на тезата „какво да се прави, кога и как“, изработваме политики, програми и стратегии, изграждаме капацитет.
Наши съмишленици в този процес са и активните, и свободни граждани, които имат знанията и волята да участват във формирането на управленски решения и при тяхното реализиране. Работим активно за нови модели, за утвърждаване на европейските ценности и за необратимост на демократичните процеси и евроатлантическата ориентация на страната ни.
ДПС използва всяка възможност, за да се реализират важните за страната приоритети. Съвсем скоро в България посрещнахме около 300 делегати, членове на 63 либерални партии, начело с президентите на ALDE и Либералния интернационал. На този висок форум европейското либерално семейство даде категоричната си подкрепа по най-важните теми за България и ДПС получи висока оценка за това, което прави за демокрацията и за България, и Европа.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Усилията на която и да е отделна партия не са достатъчни без обединение на всички системни партии с обща цел – да превърнем региона в сигурна зона, свободна от националисти и популисти, за необратимост на демократичните процеси, за стабилност и сигурност, за икономически растеж, за гарантиране на човешкото достойнство, правата и свободите на европейските граждани. Ние няма да пестим усилия за по-добра и просперираща, силна и обединена, мирна Европа. За същото призоваваме всички национално отговорни партии и правителството на България. Никога не е късно човек да се върне в пътя. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително днес имаме една година от управлението на кабинета Борисов 3. Всеки един може да направи своята равносметка както с парламентарно измерение, така също и с ангажимента по изпълнение на предизборни обещания, които са давани в предизборния период, преди провеждането на предсрочните парламентарни избори, които бяха проведени на 26 март 2017 г.
За мен е изключително важно, че постигнатият парламентарен консенсус по важни национални теми може да бъде поощрен от всички парламентарни групи, но тук, разбира се, трябва да направим и равносметка, че в немалко от случаите се търсеше умисъл, за да се дескридитира както страната ни, така също и от управлението на кабинета Борисов 3.
Аз искам да заявя категорично, че от името на парламентарната група на ГЕРБ ние подкрепяме и ще продължим да подкрепяме парламентарното мнозинство, което изпълнява ангажимента си по утвърдената управленска програма за четиригодишния управленски мандат. И днес можем да отчетем резултати, свързани с поетите ангажименти, които са записани и са одобрени от Коалиционния съвет и, разбира се, от парламентарното мнозинство по изпълнението на секторните политики.
Тук, разбира се, трябва да отчетем това, което поехме като ангажимент и това, което реално беше изпълнено още в първата половин година на сегашния управленски мандат: увеличение на пенсиите с две стъпки – от 160 на 180 и на 200 лв. за минималната пенсия, като смятаме, че към настоящия момент това не е справедливо, защото не са преизчислени и останалите пенсии на българските пенсионери, но това са възможностите и това са реалните стъпки, които действително може да изпълни днешният управленски мандат.
Това, което е изключително важно да се знае, е, че сложихме един сериозен акцент върху образованието, защото знаем, че днес, когато ежемесечно се отчита намаляване на безработицата в страната, която вече е под 6,2%, означава, че имаме недостиг на квалифицирана работна ръка и действително трябва да повишаваме професионализма на всички тези подрастващи.
Това, което е изключително важно и беше поето като ангажимент от правителството, е да може в сектор „Образование“ да заложим повече финансови параметри, които да могат действително да доведат както до увеличаване на възнагражденията на българските учители за първата година със 17%, но също така да изпълним ангажимента си в четиригодишния управленски мандат за двойното увеличение на заплатите към момента на управленския мандат, който започна преди една година.
Тук трябва да кажем, че с политиката, която се направи от правителството, и с ангажимента на всички институции за първи път имаме механизъм, който координира абсолютно всички институции, които имат отношение за това децата да бъдат върнати в образователната система – тези, които преди години под една или друга форма не намираха своето място в училищата.
Тук специално искам да благодаря и на двамата министри, които присъстват на днешния парламентарен контрол, защото една немалка част от политиките, които са изпълнени до настоящия момент, минават точно през ведомствата, за които отговарят. Нека да си припомним, че това, което беше поето като ангажимент, ние го изпълняваме на база на икономически растеж, който беше отчетен за 2017 г. – 3,9%, а виждаме какви са оценките и на Европейската комисия за прогнозата за 2018 г. и 2019 г., което, разбира се, дава възможност правителството да увеличава разходите, които да прави по политики, които да доведат до увеличаването на брутния вътрешен продукт на страната.
Нека да припомним, че бюджетът тази година е формиран на база 100 милиарда от брутния вътрешен продукт, което е една голяма заслуга на усилията на всички институции и на всички парламентарни групи, които са участвали в този процес.
Тук, разбира се, трябва все пак да отчетем и това, което пое страната ни като предизвикателство, на база решението на Великобритания за излизане от Европейския съюз – всички ние станахме свидетели, че трябваше в много по-кратки срокове да създадем по-добри условия за провеждането за първи път, след приемането ни в Европейския съюз, на Председателството на Европейския съюз. Нека да бъдем обективни, защото аз смятам, че Председателството е не само оценка, която може да бъде давана от опозицията в лицето на българската левица, но Председателството е оценка, която се получава както от българското общество, а така също и от държавите – членки на Европейския съюз.
Нека да си припомним какви са оценките на всички европейски политически семейства – и на европейските социалисти, и на АЛДЕ, също така и на Европейската народна партия. Всички участници в мероприятията досега дават изключително висока оценка за продуктивността и за целите, които се изпълняват в това 6-месечно председателство.
Нека все пак да отбележим, че в парламентарното измерение, както беше отчетено и от председателя на „Движението за права и свободи“, действително в България бяха приети процедурните правила за създаването на съвместната група за парламентарен контрол върху Европол. Само да припомня, че днес имаше Управителен съвет на Европол, на който имаше възможност за първи път да участва представител на новата Съвместна парламентарна група за контрол и да можем да изградим технологията и механизма за парламентарния контрол, който трябва да бъде осъществяван. Смятам, че това е заслуга на всички народни представители от България, които участваха. Тук, разбира се, имаше представител от левицата, от „Движението за права и свободи“, председателят на Комисията за контрол над службите и аз, като председател на Вътрешната комисия. Благодаря, колеги, за това, което постигнахме, защото в днешното заседание на Управителния съвет се говореше за процедурните правила, които са приети в София през март месец 2018 г.
Разбира се, че Председателството ни даде възможност да изведем един друг акцент, който е изключително важен за страната ни – това са Западните Балкани. Това, което направихме в българския парламент, и това, което направи правителството, е действително да се подобри комуникацията и политическия диалог между Македония и България. Всеки един от нас знае, че в момента най-голямото предизвикателство за Председателството във втората си част, това е предстоящата среща на върха на 17 май.
Аз съм убеден, че оценката, която ще бъде дадена от европейските лидери, от всичките политически семейства, които управляват съответните държави членки, ще могат действително да са солидарни с това, което говорим днес, и с това, което свършиха колегите до настоящия момент.
Имахме възможност през изминалата седмица да чуем за напредъка и междинния доклад по Европредседателството от министър Лиляна Павлова. Искам да споделя пред Вас, че много сме впечатлени от вчерашното изслушване на министър Нанков, който даде възможност да се говори за обективните резултати, които се постигат от управленския мандат, а не да залагаме на фалшивите новини, на популизма, които наблюдаваме ежедневно.
Можем да отчетем като добър резултат и създадената Анкетна комисия за самолетите в българския парламент, защото знаем, че служебният кабинет взе едно решение, с което искаше да задължи всички следващи правителства да изпълняват един ангажимент, което не смятахме, че беше правилно и не беше обективно взето като оценка. Точно това показа, че парламентаризмът е по-силен и действително Република България е парламентарна държава.
Всички ние трябва да работим за тази прозрачност и за това, което обществото иска от нас. Ние успяхме да извадим цялата истина за процедурите, които са вървели до настоящия момент, и да можем да върнем нещата в изпълнителната власт, която отново ще ни запознае с всички детайли по превъоръжаването и решението, което трябва да вземе българският парламент, за да можем да знаем, че превъоръжаването ще съответства на ангажиментите на страната ни като страна – членка в НАТО.
Много са темите. И това, което беше констатирано тук от колегата Карадайъ, затова че някои от коалиционните ни партньори имат позиция, която действително не кореспондира с външната политика на страната и на правителството. Тук искам да отчета много ясно, че имаме коалиционно споразумение, имаме утвърдена управленска програма, която се изпълнява, и там нямаме абсолютно никакъв дебат с нашите коалиционни партньори. Разбира се, че нещата, които не са записани в коалиционното споразумение, си остават като възможност коалиционни партньори да имат своята политика и своето изказване. Но тук искам специално да подчертая, че колегата Волен Сидеров, който изрази позиция за Европейския съюз и за начина, по който трябва да се работи, е, че той не е изразител на външната политика на правителството. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Тук мога да кажа категорично, че изразител на външна политика е президентът на страната, който много ясно в някои от посланията си позиционира страната ни в друга орбита.
Тук нека да подчертаем и неговото изказване на Нова година в обръщение към нацията, когато нито за момент не каза за предстоящото Председателство и за силния и обединен Европейски съюз.
Нека да си припомним неговата вчерашна пресконференция с австрийския президент, където видяхте, че се обърна повече внимание на предстоящото му посещение в Русия, но не се говореше за напредъка и за резултатите, които са постигнати в Българското председателство от правителството на Бойко Борисов, от министрите на кабинета Борисов 3 и всичко това, което ние правим ежедневно като усилия, за да можем да покажем, че страната ни е истински евроатлантически партньор и ние ще останем и в НАТО, и в Европейския съюз. Колегите от БСП, разбира се, имат своето право. Всеки има право на различно мнение, но понеже виждам, че в последните няколко дни и те изразяват категоричната си подкрепа, че за тях НАТО и Европейският съюз не стоят на дневен ред, защото те са направили своя избор, искам да ги помоля просто да утвърждават тези решения, които са взимани от предишните им ръководства в БСП, и решенията, които са взимали на ръководно ниво в управлението на държавата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Шум и реплики от „БСП за България“.)
Пожелавам успех на правителството, пожелавам успех на министрите! Убеден съм, че това, което отчете финансовият министър за намаляване на държавния дълг от 29% на 25% – това, което е поето като ангажимент, е, че към края на управленския мандат този държавен дълг може да бъде 20%. Това е икономически растеж и това са реални политики, които стигат до хората, и действително да развиваме страната ни като пълноправен член на Европейския съюз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Госпожо Нинова, за декларация ли?
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Една година на правителството Борисов 3. Безспорно един от най-важните приоритети е Председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Оценката за това председателство ние ще даваме след негово приключване, защото предстоят едни от най-важните срещи и най-важните решения.
За нас управлението на кабинета Борисов 3 през тази година има няколко образа.
Първо, нестабилност на управляващата коалиция. Преди една година казахме, че това правителство не е коалиция за политики, а е група по интереси. Ето как за една година доказахте това.
Още през месец септември 2017 г. Валери Симеонов заяви: „Назначенията по места са партизански. ГЕРБ ни притиска да назначаваме калинки във властта“, или за министър Ангелкова: „Покровителства мутрите в туризма“ – цитирам вицепремиер на това правителство.
Господин Сидеров за господин Цветанов: „Законът за българския език, промените в КЕВР не са важни за председателя на парламентарна група на ГЕРБ, той отклонява важните теми.“
„Ние сме във властта не за да решаваме проблемите на някой олигарх. Много обичам бивши комунисти от МВР да разсъждават за комунизъма“ – думи на господин Сидеров.
Съответно господин Цветанов: „Разграничаваме се от позицията на Волен Сидеров за Крим. Той не изразява политиката на управляващото мнозинство.“ И още, и още мога да привеждам такива примери, но те доказват едно – сериозни различия в управляващата коалиция по сериозни теми и политики, касаещи България, Европа и света. Между другото, най-често сте отговаряли за тази една година – над сто пъти, на въпроса: „Стабилна ли е коалицията“, което само по себе си показва, че не е стабилна, след като този въпрос се задава толкова често.
На второ място, по-опасното – нестабилност в политиките. Ще започна и с това, което преди малко много коментирахте. Цялата Ви идея за преглед на прехода приключи с „Техноимпекс“ с една-единствена цел – да употребите желанието на хората за справедливост и възмездие, насочвайки го към лидера на опозицията, но в момента, в който чухте, че искаме преглед на прехода – на „Сибанк“ и Цветелина Бориславова, на БТК, на „Кремиковци“, когато произнесохме изречението: „Мутрите, които са били в групировките – вън от съвременната власт сега“ и преходът приключи. Толкова с последователната Ви политика за справедливост и възмездие.
Четири пъти гласувахте да не се отпускат средства за нови формули за онкоболни и на петия – по нареждане, гласувахте обратно. Последователно, нали?!
Два месеца ни убеждавахте, че Истанбулската конвенция е най-европейският акт в света. Взехте, че го оттеглихте, а сутринта с потрес чух от господин Борисов, че всъщност проблемът не е в съдържанието, а в лошото му обяснение, тоест да очакваме, че скоро пак ще го вкарате. Последователно, нали?!
Гласувахте против парите за БАН, против парите за полицаите, против парите за учители, хора с увреждания – след това ги осигурихте, но не по законния начин през бюджета, а по личната воля на премиера. Също последователно, нали?!
Мога да продължа с много такива примери, няма да ми стигне времето, но така, уважаеми колеги управляващи, се ражда несигурност у хора, у бизнеса, у инвеститорите с тази политика една крачка напред две назад, в която всъщност няма политика. Там се действа адхок и под натиска на общественото напрежение.
Само няколко примера ще дам в онзи стил, който харесвам, на програмата Ви: „обещано – изпълнено“, защото също няма време за цялата.
Обещано: ограничаване на негативните демографски тенденции и намаляване на броя на населението. Какво е изпълнено? За една година, по данни на НСИ, при управлението на ГЕРБ и патриоти, 31 586 български граждани са се изселили от страната. Пишѐте го в графа „неизпълнено“.
Следващо. Устойчиво повишаване доходите на пенсионерите, пак по НСИ – 60% от пенсионерите за тази една година получават доходи под линията на бедност. Гарантиране правата на децата, гарантиране правата на хората с увреждания и обещаните, но невнесени и неприети Закон за детето и семейството, усъвършенстване на системите за медицинска експертиза на работоспособността, Закон за социалните услуги. Вместо това обещание в програмата – хора с колички и с патерици, които стоят пред парламента и нямат право да влязат тук. Също неизпълнено.
Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт. За тази една година – пак официална статистика, всеки ден работещите бедни се увеличават с 97 души, или за тази една година с 35 405 души. Ето така трайно се увеличават доходите на хората и се избягва бедността.
Разбира се, мога да продължа с тези оценки, но най-добре е, мисля и господин Цветанов го каза, да видим оценките отвън – на трети и независими институции, на тази ситуация. А те са: Държавният департамент на Съединените американски щати: корупция, отнемане на човешки права, липса на свобода на словото, „между 10 и 16% от гласовете на последните европейски избори са купени или манипулирани“. Представете си на европейски колко купувате и манипулирате, а какво ли ще е на национални?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Тогава Вие управлявахте!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Държавния департамент на САЩ цитирам!
„Гардиън“: „България е най-бедната и корумпирана страна в Европейския съюз.“
„Ди цайт“: „На страната най-много й вреди корупцията и слабостта на правовата държава“ и така нататък.
Може би най-важното – докладът на Европейската комисия за оценката на България за тази една година. И тя е: „Нивата на бедност и неравенство остават изключително високи. Системата за социална защита е недостатъчна да се справи с острите социални проблеми. Процентът на населението, живеещо в бедност и социално изключване, е сред най-високите в Европейския съюз. Гарантираният минимален доход е най-ниският в Европейския съюз.“ И така нататък, и така нататък. „Демографската криза предизвиква проблеми, а ефективни управленски решения няма.“
Ето това е независимата външна оценка на авторитетни европейски и международни институции и издания.
Следващото, което смятаме, че е емблема на това управление за годината, е омразата и агресията – „всичко, което не е ГЕРБ, е лошо“. Тя се изрази, включително и преди малко, в агресия срещу президента Радев, която мина границите – в директно обвинение в измяна, предателство и шпионаж, с изречението, да го цитирам точно: „Румен Радев определено обслужва чужди интереси, но не защитава национални.“, от тук произнесено многократно. Това е война на институции, уважаеми колеги!
Омразата беше и срещу опозицията – „Отивайте в Сибир“ – оттук казано – защото не сте ГЕРБ и сте различни.
Най-лошото обаче беше омразата и агресията, която изсипахте върху протестиращите българи. Пак цитати на депутати на ГЕРБ: „Протестите за главен път Е-79 са манипулирани.“
Другите протести, на пенсионерите: „Това са платени протести.“
Другите – на майките с увреждания: „Карат ги с автобуси.“ За да се стигне отново до циничното, което споменах, стоене пред парламента.
Между другото, за тази година – над 35 различни протеста за 12 месеца. Това не Ви ли говори нещо?! На различни съсловия – учители, лекари, пожарникари, полицаи – всичко. Лекари – ври в здравеопазването. От това трябва да Ви свети лампа как обществото Ви оценява за тази една година.
Следващият емблематичен образ за това управление за тази година са кражбите. Започна се със скандала в НДК, Хасковогейт, Кумгейт, кметове, заместник-министър на транспорта с обвинение, прокурорски разследвания за оградата, прехвърляне на фирми за неплащане на ДДС от депутати на ГЕРБ, ЧЕЗ – много случаи, няма нужда да ги изброявам – бягството от затвора, минаването на летището – все случаи, които също дават характеристика за това какво представлява за тази една година управлението на ГЕРБ.
И така, можеше ли да е различно? Ние от „БСП за България“ имахме избор, уважаеми колеги и български граждани, и Вие го знаете много добре. Имахме избор – или да бъдем част от това управление, или да се опитаме да предложим алтернатива. Да, и скоро дори имаше потвърждение от премиера за предложението към нас. Избрахме да бъдем алтернатива.
Моля да ми позволите увеличението, което и господин Цветанов ползва – с три минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще го…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: И тази алтернатива, колкото и да твърдите, че я нямаше през тази година, я имаше, и ако бяхте чули гласа на опозицията и приели това, което предлагаме, тя щеше да изглежда така: осъвременяване на основното месечно възнаграждение на най-ниската длъжност за служителите в сигурността от 380 на 420; погасяване дълговете на държавни общински болници; увеличаване капацитета на Българската агенция за застраховане; въвеждане на 50 лв. на дете месечно от дължимия данък – намаляван на семейство, за да помогнем на работещите родители; приспадане на лихви от кредити на млади хора и студенти; разширяване на помощта за децата, вместо само за първи – за втори, трети и четвърти клас; разширяване на енергийните помощи; осъвременяване на всички пенсии; намаляване на разликата между старите и новоотпуснатите и редица мерки в икономиката, които щяха да осигурят средства за това.
Уважаеми колеги, щеше да ни струва 1 млрд. 600 млн. тази програма на БСП, която представлява 31 законопроекта, внесени от 80 души депутати от БСП. Ако бяхте чули и определени групи хора в България, днес щяха да изглеждат по различен начин и щяха да се чувстват и да живеят по различен начин.
Казвам 1 млрд. 600 лв., защото ни нападахте, че ще издъним бюджета, ако направим всичко това. Да Ви обърна внимание, че, господин Горанов е тук, правителството за миналата година изхарчи извън бюджета, който ние сме гласували, почти толкова – милиард и половина. Някой да усети къде отиде този милиард и половина?!
Това бяха истински политики, обърнати към хората, с които щяхме да им помогнем. Колкото и да твърдите и Вие, и политолози, и социолози, и говорители, че няма алтернатива – алтернатива има. Вие не я оценихте за тази една година. Остава да разчитаме на българските граждани, че те ще я оценят, когато му дойде времето. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарен контрол.
Въпрос от народните представители Менда Стоянова, Евгения Ангелова и Димитър Главчев към Владислав Горанов, министър на финансите, относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
Госпожо Ангелова, Вие ли ще зададете въпроса? Имате думата.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, господа министри! Господин министър Горанов, бих искала да поставя на Вашето внимание въпрос относно параметрите по текущото изпълнение на бюджета към първото тримесечие на 2018 г. Моят въпрос е продиктуван от продължаващото силно фискално представяне на България през 2017 г., когато отново бе отчетено положително бюджетно салдо по консолидираната финансова програма за годината.
Благодарение на предложените развития по основни макроикономически индикатори, солидната фискална позиция и оценявайки изпълнението на специфични препоръки в областите с дисбаланси, в началото на март Европейската комисия извади България от групата на страните с прекомерни макроикономически дисбаланси. Силното фискално представяне на България бе оценено и в редовните доклади на рейтинговите агенции, като две от тях повишиха дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута на страната.
Всички тези положителни следствия от водената фискална политика поставят въпроса за текущите параметри по изпълнението на бюджета. В тази връзка е и моят въпрос към Вас. Моля да представите накратко текущите параметри по изпълнението на бюджета към първото тримесечие на 2018 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, госпожи и господа народни представители! Уважаеми госпожи Стоянова и Ангелова, господин Главчев, постъпилите приходи и помощи по контролираната фискална програма за първите три месеца на 2018 г. са в размер на 9 милиарда 219 милиона, което представлява 24,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621 милиона или 7,3 процента, докато постъпленията от помощи са по-ниски.
Параметрите по изпълнението на основните данъци и осигурителни вноски са добри, като прогнозите към момента дават основание да се очаква, че заложените в разчета за годината параметри в частта на данъчните приходи могат да бъдат постигнати.
При допускане на запазване на положителните тенденции от изминалите няколко месеца може да се очаква и неголямо превишение на годишните цели.
За отчетените добри параметри по изпълнение на данъчните и осигурителни приходи към момента основен принос има и постигнатият устойчив икономически растеж през последните две години, както и положителните резултати от изпълнението на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, намаляване на сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството.
Фискалните ефекти от тези мерки ясно се виждат в параметрите по изпълнението на приходите. Поради тази причина е от изключителна важност тези мерки да продължат да се прилагат системно и да се доразвиват, което оказва дисциплиниращ ефект и запазва положителните тенденции от последните две години в средносрочен хоризонт.
Разходите по Консолидираната фискална програма за същия период са в размер на 8 милиарда 626 милиона, което представлява 21,9 на сто от годишните разчети.
Изпълнението на разходите към момента се развива съобразно разчетите за периода, като разходите през първата половина на годината традиционно са по-ниски от тези за втората половина поради строителния сезон и концентрирането на значителен по размер капиталов разход в последните две тримесечия. От друга страна, съпоставено с предходната година, се отчита ръст при някои елементи на разходите, основно в инвестиционните разходи, социалните разходи, разходите за персонал.
Положителното е, че за разлика от предходната година, когато капиталовите разходи и капиталовите трансфери за първото тримесечие бяха ниски, през настоящата година се отчита значителен растеж на този показател от 64 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г.
При разходите за персонал се наблюдава нарастване основно във връзка с изпълнението на приоритета на правителствената програма за поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, както и поради предвиденото увеличение на заплати в други сектори и системи, заложено в закона.
При социалните разходи най-голям ръст спрямо предходната година се отчита при разходите за пенсии поради базов ефект от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през юли и октомври 2017 г. на размера на минималната пенсия.
Салдото по Консолидираната фискална програма на касова основа към края на месец март е положително – в размер на 592,7 милиона, или около 0,6 на сто от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Формира се от излишък по националния бюджет в размер на 880 милиона и дефицит по европейските средства в размер на 287,6 милиона.
Предвид спецификата на данъчния календар, както и изместване на част от приходите в частта на корпоративните данъци от месец март и месец април, тъй като последният срок за плащане на корпоративния данък се падна в месец април, предварителните прогнози към април показват, че салдото по КФП продължава да отчита подобрения, като за първите четири месеца на годината се очаква превишение на приходите над разходите в размер на около 1,3 милиарда, представляващ 1,3 на сто от прогнозния вътрешен продукт.
В обобщение на изложеното дотук ще посоча, че изпълнението на бюджета за първото тримесечния на 2018 г. дава увереност, че заложените фискални цели за годината са постижими.
Друг важен елемент на водената фискална политика е последователното намаляване на държавния дълг. Постигнатото подобрение на бюджетната позиция и отчетеното превишение на приходите над разходите за последните две години позволява държавният дълг да намалее номинално с около 2,2 милиарда и към края на 2017 г. Консолидираният дълг на сектор „Държавно управление“ възлиза на 25,4 на сто от БВП при 29 на сто в края на 2016 г.
Въз основа на предварителните оценки за динамиката на нивото на консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“ през 2018 – 2021 г. се очаква делът му спрямо БВП да намалява при всяка една от годините, като в края на 2021 г. да възлезе на около 19,4 на сто от БВП.
Няма да ползвам дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Затова Ви оставих, господин Министър, да довършите отговора.
Реплика? Заповядайте госпожо Ангелова.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, министър Горанов, за изключително изчерпателния и подробен отговор – поредният позитивен знак от всичко, което Вие изтъкнахте като данни за доброто развитие, добрия и устойчив икономически растеж, както Вие отбелязахте, очакваното повишение на годишните цели, някакво повишение, подобрената събираемост на приходните агенции и увереността, която изразихте в постигането на заложените фискални цели. Благодаря още веднъж за Вашия отговор. Той показва, че действително Вашата администрация се справя изключително добре. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Владислав Горанов, той е от народния представител Димитър Данчев и е относно налагането на обезпечителни мерки по реда на чл. 121а от ДОПК от органите, управляващи фискален контрол към Централното управление на Националната агенция за приходите.
Имате думата, за да зададете въпроса, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! По моя информация към момента съществува практика на органите, упражняващи фискален контрол, към Централно управление на НАП за издаване на протоколи, с които се „изземват“, пристигащите в България стоки с висок фискален риск под предлог, че се „обезпечават“ доказателства. Собствениците на „иззетите“ стоки биват уведомявани, че ако не платят 30% от стойността им като обезпечение, същите ще бъдат конфискувани в полза на държавата. Съгласно недвусмислената разпоредба на чл. 121а от ДОПК подобни действия са изцяло от компетентността на публичните изпълнители към съответните териториални дирекции на НАП, а органите, упражняващи фискален контрол, са длъжни да поискат налагането на обезпечителните мерки от тях. По този начин тълкуват законовата разпоредба и административните съдилища в цялата страна.
В практиката на НАП прави впечатление, че се налагат необосновано обезпечителни мерки и на дружества, коректни данъкоплатци с утвърдени позиции на пазара и разполагащи със значително имущество. Така действията на органите, упражняващи фискален контрол, изразяващи се в събирането на суми от бизнеса под формата на обезпечения, често се отменят от съдилищата като незаконосъобразни. В резултат на това НАП многократно е осъждана да заплаща и разноските, направени от засегнатите лица по заведените дела.
В тази връзка моля да ми отговорите:
В случай че дадено лице отмени по съдебен ред действията на органите, упражняващи фискален контрол, продължават ли на същото това лице да му се налагат обезпечителни мерки в разрез със съдебното определение? Намирате ли подобна практика за нормална? Защо органите, упражняващи фискален контрол, игнорират множеството осъдителни определения на административните съдилища и продължават самостоятелно, без да уведомят публичен изпълнител, да налагат обезпечителни мерки по реда на чл. 121а от ДОПК?
Какъв е размерът към настоящия момент на събраните от НАП парични обезпечения по реда на чл. 121а от ДОПК? Каква част от събраните от НАП парични обезпечения по реда на чл. 121а от ДОПК впоследствие се връщат на данъкоплатците и в какъв срок средно се случва това? Има ли законова процедура, по която се връщат въпросните обезпечения, или това се случва по субективна преценка на органите по приходите? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Данчев, няколко пъти цитирахте чл. 121а като норма от ДОПК, но той има различни алинеи и именно за това в момента ще говорим.
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2, т. 9 от ДОПК орган по приходите, който е оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, освен правомощията по чл. 12, ал. 1, има и правомощието да изисква обезпечение при условията, посочени в Кодекса.
И сега за чл. 121а. В ал. 1 при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в изрично изброените случаи в ДОПК – чл. 121а, ал. 1 и ал. 2.
Наред с това си правомощие обаче, на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК органът по приходите предприема и действия по чл. 40 от Кодекса за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за нея се изземват. В този случай стоката се освобождава след предоставено обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малко от 6 месеца в размер на 30 на сто от пазарната й стойност и след заплащане на разноските по изземването и съхранението.
Видно от посочените разпоредби, налагането на предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител не е задължително действие, а може да бъде извършено след искане на органа по приходите при осъществяване на фискален контрол при наличие на мотивирана оценка относно необходимостта от обезпечителната нужда.
Основното при тази преценка е да не се възпрепятства неоснователно търговската дейност на лицето, като същевременно се създават необходимите гаранции за събиране на публични задължения. В закона, в случая – в ДОПК, е предвиден ред за обжалване на актовете пред териториалния директор, който се произнася с мотивирано решение в еднодневен срок от постъпването на жалбата. Решението на териториалния директор подлежи на обжалване пред административния съд, който се произнася с определение, което е окончателно. В случай че съдът отмени действията по обезпечаване на доказателствата или действията по определяне на обезпечение в пари или неотменяема банкова гаранция, териториалният директор организира незабавно изпращане по електронен път на сканирано копие от решението или определението на административния съд на съответния компетентен орган за изпълнение на съдебния акт, който възстановява сумата на лицето, предоставено от него като обезпечение.
Незаконосъобразно би било и ако имате данни за подобна практика ни сезирайте, органите на НАП да не изпълнят влязъл в сила съдебен акт. След извършен анализ на съдебната практика по тълкуването на чл. 121а от ДОПК от страна на НАП е направено предложение до министъра на финансите и смятаме да инициираме законодателна промяна в чл. 121а, ал. 5 за допълване с оглед още по-категорично да става ясно, че имаме две различни хипотези и две различни правомощия на органите по приходите. Наложените обезпечения в резултат от контролните действия на органите по приходите от Главна дирекция „Фискален контрол“ от началото на нейното съществуване – от 2014 г. до настоящия момент, са в размер на 42 млн. 510 хил. 155 лв., от които към момента са възстановени и/или прихванати 28 млн. 811 хил. 128 лв. Средният период на възстановяване на наложените обезпечения е 52 дни от датата на тяхното налагане. Надявам се, че покрих голяма част от въпросите, които бяха засегнати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Данчев, имате думата за реплика.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! От Вашия отговор оставам с убеждение, че намирате практиката за нормална. Затова такъв беше един от въпросите, който поставих към Вас. Бих си позволил да Ви помоля все пак да коментирате резултатите от съдебната практика, наложила се по въпроса. Към настоящия момент смятам, че се е натрупала наистина солидна съдебна практика, в която се приема, че въпросните протоколи, с които се изземват стоките, са издадени от некомпетентен орган и поради това са нищожни административните актове. Това е съществено разминаване между духа и смисъла на закона и неговото прилагане на практика. Да, говоря за чл. 121а, ал. 1 от ДОПК. Няма да е пресилено да се каже, че неправилното тълкуване и прилагане на въпросната разпоредба на чл. 121а, ал. 1 оказва сериозно негативно влияние върху бизнес климата като цяло.
Особено в съчетание с излезлите наскоро в телевизионни репортажи разкрития за мащабна схема за изнудване и корупция от високопоставени служители на НАП, както и в съчетание със станалата известна в края на миналата година практика на НАП да се налагат данъчни ревизии на счетоводни къщи, адвокати и адвокатски дружества, предоставяли правни услуги на санкционирани дружества и дори на съдии, които са отменяли заповеди на данъчни органи. Административните съдилища в цялата страна са се произнесли стотици пъти как трябва да се тълкува и съответно прилага посочената разпоредба на чл. 121а, ал. 1 от ДОПК. Въпреки това данъчната администрация демонстративно продължава да игнорира съдебната практика.
За да аргументират риск от последващо несъбиране на данъчни задължения, приходните органи прибягват до така наречените „единни критерии“ за риск, отнесени към данъчно-осигурителна информация за конкретно дружество, подлежащо на фискален контрол. Те са разработени от самата приходна администрация, забележете, за нейни вътрешноведомствени цели, без да са нормативно регламентирани в някакъв акт, документ или оповестени публично, за да е ясно на бизнеса какво може да очаква.
Такива критерии чувам, че са например търгуването с рискови контрагенти, декларирането на ДДС за внасяне, несъответстващ на размера на оборотите и други. Във всички определения на административните съдилища категорично се застъпва становището, че въпросните критерии за риск не установяват по никакъв начин опасност от затруднено събиране на бъдещи данъчни задължения с оглед извършването на конкретна сделка. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Питам: защо тези критерии не са публично известни, ясни и не се ли създава с тяхното използване по този непрозрачен начин предпоставка за субективизъм в работата на приходните органи? Не трябва ли най-после да се изясни спрямо какъв тип дружества могат да се налагат въпросните обезпечителни мерки? Какви обезпечителни нужди например налагат принудителното изземване на оборотни средства от дружества, които притежават достатъчно активи и имущество в балансите си и които във всеки момент могат да гарантират вземанията на децата за данъци и осигуровки? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев.
Заповядайте, имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Несъмнено и безспорно Конституцията ни задължава да спазваме решенията на съда или поне принципа на правовата държава.
Несъмнено и безспорно правомощията по ал. 3 на чл. 121а от ДОПК дават възможност на служителите от „Фискален контрол“ да предприемат съответните обезпечителни мерки със самостоятелна, необвързана от други органи на приходите компетентност. Затова коментирахме, че ако има неяснота или независимият български административен съд така чете закона, изпълнителната власт ще предложи на законодателната власт попълване на закона, така че той да се чете еднозначно, какъвто му е смисълът.
Не споделям, че приходните администрации влошават бизнес климата. Когато делът на сивата икономика в България стане подобен на този в Германия, мисля, че бизнес климатът ще се подобри и няма да се влоши. В този смисъл ще продължавам да подкрепям контролните действия на НАП и нека всеки, който е изряден данъкоплатец, да се оплаче от некоректните действия. Призовавам!
Неслучайно предприехме такива сериозни промени в структурата на Националната агенция за приходите от последните седмици, защото, като всяка една голяма администрация, въпреки огромните усилия, които полагат и добрите резултати, които отчитат, има и служители, които не отговарят на нравствените стандарти на тази администрация. Надявам се това да се подобрява с всеки ден, усилията на ръководството на НАП са именно в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Горанов е от народния представител Иван Валентинов Иванов и е относно дейността на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.
Имате думата, за да зададете въпроса, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, задавам настоящия въпрос към Вас, тъй като по своя устройствен правилник и начин на функциониране цитираният фонд е под шапката на Министерството на финансите, което до голяма степен за мен създава опасност за размиване на отговорност, тъй като голяма част от разходването на средствата по европейските фондове е в ресора на вицепремиера Дончев, но в случая Вие сте отговорен за този така наречен „Фонд на фондовете“.
В частност това, което извадих като цели, които си е поставил Фондът – от неговата страница и от документите, с които е създаден, са осигуряване на възможност за подобряване на достъпа до финансов ресурс чрез ефективно използване на финансови инструменти с оглед насърчаване на растежа и заетостта и осигуряване на по-благоприятна среда за постигане на целите на оперативните програми; осъществяване на ефективно управление на средства, формиращи Фонда на фондовете, и оползотворяване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на допълнителен частен капитал; осигуряване на устойчивост за управлението на финансовите инструменти, отговарящо на изискванията за добро корпоративно управление и консервативен подход с оглед присъщите рискове; изграждане на капацитет за управление на финансовите инструменти на национално ниво, като по този начин бъде преодоляна зависимостта на България от външната експертиза в тази връзка и така нататък. Доста е дълго.
В тази връзка моля да ми отговорите: постига ли според Вас, ако сте направили препоръка, разбира се, поставените цели създаденият „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, и в частност тук именно управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, като „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Околна среда“, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., както е записано в документите на Фонда?
Най-вече моля да ми отговорите: каква част от генерираните средства във Фонда са стигнали да крайни бенефициенти? Какви договори са сключени и изобщо сключени ли са с инвестиционни посредници, които трябва на практика да предадат тези средства до крайния бенефициент – говоря за частни в случая, защото по отчетите в системата ИСУН се вижда, че в тази част оперативните програми са достигнали максимума на своето изпълнение? По тази причина искаме да разберем действително какво се случва във Фонда на фондовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Ще започна с това, че тези дни ще има изслушване на ръководството на Фонда на фондовете в ресорната комисия, отговаряща за европейските фондове в българския парламент, и там ще можете още по-детайлно да зададете всички въпроси, които са свързани с дейността на Фонда.
Финансовите инструменти са катализатор на растежа и заетостта безспорно. Те са идентифицирани като един от важните инструменти за постигане на целите, заложени в програмата на правителството. Предвид представената визия за ролята на инструментите са дефинирани и конкретните цели на Фонда на фондовете, част от които и Вие цитирахте: подобряване на достъпа до финансиране на крайните получатели, което според общото разбиране ще насърчи икономическия растеж и заетост; постигане на устойчиво управление на финансовите инструменти; мобилизиране на частен капитал за постигане на целите на оперативните програми; изграждане на капацитет за управление на финансовите инструменти на национално ниво за преодоляване зависимостта на България от външна експертиза.
В периода 2016 – 2017 г. Фондът изгради своята организационна рамка и управленски професионален капацитет, спазвайки европейските изисквания, успешно бяха договорени и сключени финансови споразумения за прилагане на инструментите по четири оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси и региони в растеж“, „Околна среда“, „Иновации“ и „Конкурентоспособност“. От февруари тази година дружеството вече влезе и в ролята на холдингов фонд по Програмата „Джесика“ от предходния програмен период, като пое управлението на средства от Европейската инвестиционна банка. Сключено бе и споразумение с управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда“ за управление на инструментите, насочени към мерките за управление на отпадъците.
В обобщение на това, Фондът на фондовете вече е приел и управлява ресурс, надвишаващ 1 млрд. лв. – 1 млрд. 11 млн. 335 хил. и 600 лв. Екипът на Фонда е изградил стратегия за прилагане на финансовите инструменти, чиято стойност надвишава 90% от общия ресурс, който управлява, и е провел пазарни консултации за инструменти за близо 740 млн. лв.
В края на миналата година дружеството успешно подписа споразумения с първите избрани финансови посредници за предоставяне на микрокредити за стартиращи компании на предприемачи от уязвими групи и вече 3,4 милиона са на разположение на крайните получатели. Във връзка с Програмата „Джесика“ вече са инвестирани близо 60 милиона в рамките на програмния период и в монета се реинвестират със същите цели.
До началото на есента се очаква Фондът на фондовете да подпише още шест споразумения с посредници за финансови инструменти с ресурс по програмите „Региони в растеж“, „Иновации“ и „Конкурентоспособност“ с обща стойност на ресурса за инвестиции от близо 454 млн. лв. Процедурите по избор на тези инструменти стартираха още през миналата година и се развиват съгласно заложените оперативни графици, при достатъчен интерес от страна на частния сектор.
Следващите месеци Фондът ще осигури достъп до финансиране за български предприятия и общини в размер на приблизително 513 милиона, които възлизат на над половината от управлявания от Фонда ресурс. Мобилизираните частни инвестиции и самоучастие на финансовите посредници вероятно ще достигнат 190 млн. лв. предвид заложената структура на инструментите.
Предвид постигнатите резултати, въпреки липсата на директен аналог и пример за работещ сходен модел в рамките на целия Европейски съюз, смятам, че Фондът постига успешно представените пред дружеството цели и гради практики, които вече се дават като успешен пример на европейско ниво.
Следващата седмица предстои, както цитирах, изслушване на ръководния екип в Комисията по европейски въпроси и там може да се доразвие темата.
Завършвам с това, че безспорно от стартирането на сегашния програмен период единият подход беше да предоставим целия този ресурс да се управлява извън страната и да не изграждаме подобен капацитет в рамките на българската държавна машина. Решението да го изградим според мен продължава да бъде правилно. Темповете, с които се движим, са задоволителни, въпреки че можеха да бъдат по-добри. Примерно, обжалват се обществени поръчки, което си е в рамките на Закона и на правилата, но считам, че сме постигнали добър напредък и добро темпо и 2018 г. ще бъде най-успешната година за Фонда. Спирам дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Иванов, имате възможност за реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Горанов, честно казано, аз изпитвам доза изненада от оптимизма, с който Вие твърдите, че има сериозен напредък в работата на Фонда на фондовете, защото въпросът ми неслучайно е породен да се зададе преди заседанието на Комисията, тъй като исках да получа становището и на ресорния министър. Този въпрос беше продиктуван от разговори с български фирми – бенефициенти, които биха желали, а нямат никакъв достъп до тези средства към днешна дата.
Моето заключение се базира и на единствения официален документ към днешна дата. Това е един междинен финансов отчет на страницата на Фонда на фондовете – неодитиран, в който се вижда – от миналата година е – 30 септември, а след това нищо не е публикувано, че буквално там не се върши никаква работа, генерират се само разходи по издръжката на персонала и други административни разходи.
Споделяте – сега е средата на 2018 г., че темповете, с които там се разходват тези средства и стигат до бенефициентите, са крайно ниски, изключително ниски към днешна дата. Това нещо поставя под угроза функционалността на Фонда и ефективността от изразходването на тези средства, и това е един сигнал към Вас, за да може действително да погледнете какво се случва и да упражните необходимия контрол, за да заработи Фондът на фондовете. Защото към днешна дата по никакъв начин той не удовлетворява записаното и целите, които са поставени още в началото на неговото създаване, а там е генериран изключително висок финансов ресурс. Вие казахте – близо 1 млрд. 11 млн. и 200 хил. лв. Да, това е изключително сериозна сума, която стои там и никой не знае защо.
Ние ще зададем въпроса си, който Вие казахте, но ситуацията е повече от тревожна – 2018 г. сме. Програмният период е 2014 – 2020 г., господин Министър, а апелът от българския бизнес е да направите достъпен този ресурс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, няма да ползвате възможността.
Благодаря Ви за участието, господин Министър.
Да, заповядайте за процедура.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Аз взимам процедура по начина на водене само да Ви призова да известите колегите, които са в Народното събрание, но не са тук вътре в залата, с пускането на звънеца – може би не са разбрали, че те трябва да заработят своите заплати. Точно днес е денят, когато трябва да упражнят парламентарен контрол, известен като Денят на опозицията, в който те да упражнят контрол върху изпълнителната власт, вносителите и вносителката на Законопроекта за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Народното събрание днес не са в залата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Ще изпълня Вашето предложение.
Моля, квесторите да поканят народните представители, които са в кулоарите или по стаите на парламентарните групи, да заповядат в пленарната зала.
Уважаеми народни представители, продължаваме с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството – господин Нанков. Към него има множество въпроси. Първият от тях е от народния представител Джевдет Чакъров и народния представител Хайри Садъков относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път Юговски разклон – Лъки/ III–861 – Югово – Лъки – Джурково – местност Здравец – местност Момина вода – местност Рожен в община Лъки, област Пловдив, до границата с област Смолян. Така е уточнен участъкът, който се нуждае от ремонт.
Кой ще развие въпроса?
Господин Садъков, заповядайте.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Задаваме въпроса с колегата доцент Чакъров предвид важността не само на този участък от цялото трасе, а важността на цялото трасе, което в последствие ще стане ясно. То свързва двете области и магистрала „Тракия“ с две много изолирани общини и област Смолян.
Казвам това нещо, защото тази отсечка е една голяма алтернатива от целия път, който би трябвало да се построи, за да свърже пътят Асеновград – Смолян през Чепеларе с Лъки и Баните, където можем да развиваме минна промишленост, промишленост на основата на подземни и други богатства, туризъм, връх Свобода, цялата община Баните са изолирани и това много им пречи.
В тази връзка, уважаеми господин Нанков, се обръщаме към Вас за изключително лошото състояние на третокласен път Юговски разклон – Лъки, и всички съставни населени места по трасето в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян. Вие сте поредният министър на регионалното развитие и благоустройството, на когото се задава този въпрос. Когато се започна с питането за този път, състоянието му беше лошо, а сега, за съжаление, състоянието му вече изисква предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация.
Като всеки високопроходим път, който е разположен на голяма надморска височина и върху силно пресечена планинска верига, този път е труден и опасен за преминаване. Обилните снеговалежи през зимния период, свличането и срутването на огромни количества земни маси върху пътя и вследствие на топенето на снеговете през пролетния сезон, сезонното рушене на пътната настилка поради голямото натоварване създават почти ежегодни, ежедневни критични ситуации и застрашават безопасността на лицата, ползващи пътя. Правените през годините малки частични ремонти са крайно недостатъчни за осигуряването на безопасността на движение и за оширяването на пътното платно.
В тази връзка нашият въпрос към Вас е: предвижда ли се извършването на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път Юговски разклон – Лъки/III–861 (Бачково-Хвойна) – Югово – Лъки – Джурково – местност Здравец – местност Момина вода – местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян и, ако такъв се предвижда, кога, ще има ли средства за това, а ако не се предвижда, какви са причините хората в община Лъки да бъдат лишени от нормална пътна комуникация, и да бъдат изложени на висок риск от пътно-транспортни произшествия, на каква проектна готовност сме и кога очакваме стартирането на ремонтите? Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Садъков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Садъков, разбира се, и господин Чакъров, като съвносител! Третокласният път III–861 – Бачково – Хвойна – Югово – Лъки – Джурково – местност Здравец – местност Момина вода – местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) е с дължина 42 км и 271 м е част от републиканската пътна мрежа на територията на две области: Пловдив от км 0 до км 31 плюс 40, а в област Смолян от км 31 плюс 40 до км 42 плюс 971.
Пътят е типично високопланински с трасе „скален профил“, като в изкоп е с високи скални откоси, а от страна въздух – с незадържащи насипни откоси. Тази характеристика определя големия брой хоризонтални криви с малки радиуси и серпентини, без предвидени уширения. Габаритът е променлив като на места е много под стандарта за път от трети клас.
За участието на територията на област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2016 г. е проведена обществена поръчка за възлагане на проектиране за основен ремонт и частична реконструкция, след което Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор с избрания изпълнител с предмет на изработване на технически проект за основен ремонт, рехабилитация и частична реконструкция на обект път III–861 – Югово – Лъки – Здравец от км 0 до км 31 плюс 40, тоест участъкът на територията на област Пловдив, и упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове.
Целта на проекта е превеждането на пътя към подходящ габарит, тоест ще имаме оширяване, осигурено отводняване и укрепване на откосите на пътя. Тези дейности ще се наложат от осигуряване на допълнителен терен – извън съществуващия обхват на пътя, за което ще се изработи и процедура, и ще се разработи подробен устройствен парцеларен план. Както за всяко инвестиционно намерение, така и за този проект, след неговото изработване Министерството на околната среда и водите ще се произнесе относно необходимостта от провеждане на процедура по оценка на въздействието на околната среда, тоест преценка за необходимостта от ОВОС.
Техническият проект ще се разработи на два етапа. Проектодокументацията за първия междинен етап е предоставена на възложителя и предстои да се разгледа на Експертно-технически икономически съвет. Предложението на проектанта включва няколко варианта за постигане на по-широк габарит и подобряване на експлоатационното състояние на пътя, за които са разработени количествено-стойностни сметки. По предварителни данни от изчисленията на проектанта стойността на строително-монтажните работи за различните варианти е между 39 и 43 млн. лв. за цялостна реконструкция плюс разширяване, за което ще е необходимо, разбира се, и отчуждаване.
Вторият етап представлява разработването на същинския технически проект за реконструкция и рехабилитация, който включва изготвянето на подробен устройствен план, парцеларен план. След окончателното приемане на техническия проект от възложителя и одобряването на ПУП-а от компетентния орган съгласно искането на Закона за устройство на територията ще се изработи комплексен доклад за оценка на съответствие на съществените изисквания към строежите, включително и технически проект по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
След приключване на всички тези процедури – убеден съм в рамките на тази година, ще се разгледат възможностите за включване на обекта в строителната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. Няма да Ви изчитам и споменавам какви дейности и ремонти са извършени назад в годините, както зададохте и Вашия въпрос – те са палиативни, частични, не решават в цялост проекта. Аз съм оптимист за това, че тъкмо ще приключим нормативно установените процедури по екологичното и по устройственото законодателство, за които споменах, и с влизането на тол системата от средата на следващата година ще има и финансов ресурс за включването на пътя в инвестиционната програма през 2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Чакъров ще използва възможността за отношение към отговора.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС) Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, донякъде сме удовлетворени от отговора, който получаваме, с оглед на това, което бихме искали да се реализира най-вече от страна на живеещите и в община Лъки, и в съседните общини. Както колегата Садъков представи тук, този път е важен не само за община Лъки, но и за община Баните, и за Смолян. Освен всички други съображения, които бяха представени, този път би се явил в случай на необходимост като алтернатива на основния път Асеновград – Смолян. Вярно е, че има и друг път през Девин, но той е доста по-заобиколен, така че това е една реална алтернатива, която дано да не се налага да изпълнява и такива функции.
Вие знаете много добре, че този път е строен през 50-те години на миналия век. Вие сам посочихте, че той не отговаря на съвременните стандарти, въобще на стандартите за третокласен път, пътна мрежа. Вярно е, че от 1988 г. насам се извършват частични ремонти, защото познавам реално ситуацията там, от този регион съм и съм започнал лекарската си дейност и практика именно в тази община, беше стартирала рехабилитация, но, за съжаление, след това не знам точно по какви причини, най-вече финансови, тази рехабилитация и реконструкция беше спряна.
Пътят е натоварен, освен това има и сериозна бизнес дейност в тази община, най-вече в Лъки, но това би могло да се разшири с оглед на комуникацията за община Баните с другите съседни общини за туризъм и за инвестиционна дейност. Тук има структуроопределящи предприятия като „Лъки Инвест“ АД – миннодобивна дейност, има трикотажна фабрика, има доста сериозна бизнес дейност, която също подкрепя и има потребност пътят да бъде реконструиран.
Освен това през летните месеци пътуващи към местността „Кръстова гора“ богомолци и туристи са изложени на огромен риск, защото точно в този период наистина се увеличава пътникопотокът и движението към тези региони.
Аз се надявам – за трети път задавам този въпрос – имам предвид в трето Народно събрание, господин Министър, че програмата, която представихте, ще има по-голяма конкретика. Надяваме се да има и пътна карта, която да успокои и живеещите в този регион. Няма как да не приветстваме и община Лъки, която е в непрекъсната кореспонденция с компетентните институции, за да бъде решен този много сериозен, важен за тях и за страната ни въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Чакъров.
Министър Нанков, заповядайте, ще ползвате възможността да допълните отговора.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Аз оставам с убеждението и с увереността по-скоро, че наистина това ще е последният път и последното народно представителство, в което Вие задавате въпрос. Има два подхода пред нас и аз мисля, че в отговора си успях, макар и малко по-косвено, да засегна същината на въпроса и това как подхождаме лично според мен – държавнически прогнозируемо и планомерно.
Между другото, вчера бях обвинен от Ваш колега по време на изслушването, че ние водим хаотична, непланова и непланомерна политика, не следваме някакви приоритети. Ще обясня точно какво имам предвид, използвайки конкретния случай.
Единият вариант е, както досега, палиативно да кърпим и да извършваме частични ремонти. Мисля, че тази практика нито аз, нито Вие бихме могли да споделим. Другият подход – точно планомерният, точно устойчивият, дългосрочният, ефективният, а и вече реалистичен, както виждам и от отговора, пък и от нашите конкретни действия с помощта на община Лъки, които ни съдействат за всички устройствени процедури, е именно този: стартираме с работното проектиране, говорим за разширяване на габарита до нормативно установените изисквания и използваме периода, докато въведем тол системата, да получим всички устройствени процедури, включително процедурите по отчуждаване. През 2019 г. с въвеждането на тол системата включваме пътя в инвестиционната ни програма и започва неговата реализация. Споменах: ресурсът е огромен, но пък имаме увереността, че в рамките на две години от два бюджета 2019 и 2020 на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключвайки всички започнати в момента процедури, ние ще успеем да го завършим и да осъществим адекватната връзка не само между двете общини – много правилно споменахте, а между двете области. Добре осъзнаваме и факта, че той ще се ползва и за добро, и за лошо като алтернатива на второкласния път, свързващ Пловдивска и Смолянска област. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос е зададен от народния представител Георги Търновалийски. Той се отнася за ремонта на пътя град Пловдив – село Скутаре, община Марица.
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! На моя приемна в село Скутаре, община Марица бе поставен въпросът за състоянието на пътя Пловдив – село Скутаре. Състоянието му е лошо, асфалт почти няма, липсват маркировка и осветление. Множеството дупки и неравности, някои от които с внушителни размери, са проблем на ежедневното преминаване на жителите на селата от община Марица, както и на жителите на град Пловдив, които работят в индустриалната зона на града. От години не е правен ремонт. Въпросът за това кой трябва да го направи се прехвърля между администрациите на община Пловдив и община Марица.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: чия собственост е пътят? Кой е отговорен за неговата поддръжка и ремонт и, ако това е Агенция „Пътна инфраструктура“, предвижда ли се ремонт и кога?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, въпросът Ви касае пътна отсечка, която наистина е републикански път – отговарям конкретно на Вашия въпрос, и съответно не се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Участъкът – така нареченото „Рогошко шосе“, се стопанисва от община Пловдив и община Марица. След пресичане с второкласния път II-56 достигането до село Скутаре е по републикански път – третокласния път III-65 Скутаре – Маноле, който е в много добро транспортно експлоатационно състояние след изпълнението на рехабилитация през 2010 – 2011 г., финансирана по старата европейска оперативна програма към МРРБ – Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. Отсечката до село Скутаре е с дължина около 4 км, като 800 м от нея се пада в община Марица. Тя е в добро състояние. В лошо състояние е участъкът с дължина около 3 км на територията на община Пловдив, район Северен. По отношение на този участък няма да бъдат ефективни действията по текущо поддържане. Необходимо е цялостно преасфалтиране. Говорим за основен ремонт, а не за текущ ремонт и превантивен такъв.
Становището на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“, съпоставяйки с ремонта на републиканската пътна мрежа – не че е тяхна работа, но в отговор на Вашия въпрос си направихме усилието – колегите изследваха участъка и тяхното експертно становище е, че ще бъдат необходими приблизително около милион и 200 хил. лв. за изпълнението на ремонтите – основния ремонт на тези 3 км, които наистина са в компрометирано, тежко състояние, но са част от общинската пътна мрежа на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте, господин Търновалийски, за отношение към отговора.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за отговора, благодаря и за усилията от страна на служителите на Агенцията и за оценката, която са направили на нужния ремонт. Това е една отсечка, която свързва Пловдив с околовръстното шосе на Пловдив и автомагистрала „Тракия“, разбира се. Това е един път, през който ще преминават и гостите на град Пловдив като европейска столица на културата 2019.
Аз се обръщам към Вас, защото и недоволството на работещите и преминаващите по този път е много голямо, то беше излъчено и по медиите, но явно нужен е и Вашият авторитет, за да подкрепите и да настоявате пред общинските власти, ако е нужно, и подкрепа за финансиране на този път. Той е много важен, защото наистина 30 години този път е в такова състояние – не знам дали сте минавали. Смятам, че на град като Пловдив не прилича да има такива входни артерии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Няма да вземете отношение?
Народният представител Георги Търновалийски е поставил още един въпрос към министър Нанков и той е относно преустройството на съществуващо кръстовище в кръгово на път II-64 при километър 48+728 и път III-606.
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Благодаря отново, господин Председател.
Господин Министър, колеги, отново на моя приемна, само че в село Труд, община Марица бе поставен въпрос за преустройство на съществуващо кръстовище на път II-64 Карлово – Баня – Долна Махала – Труд, пътен възел Труд – Пловдив при километър 48+728 и път III-606 Голям Чардак – Малък Чардак – Строево, това е пътят Труд – Пловдив, което към момента осигурява обслужване на превозни средства само за посоката Карлово – Пловдив.
Искането на жителите на село Труд и на населените места в посоката село Строево и другите по посочения път е то да бъде преобразувано в кръгово с цел осигуряване обслужването на всички направления при съответните условия за безопасност на движението. Създаването на кръгово кръстовище на пътя между селата Строево и Труд ще подпомогне превенцията на пътнотранспортни произшествия и ще улесни движението, имайки предвид, че в момента през село Труд преминават и тежкотоварни автомобили, обслужващи източната индустриална зона на община Марица.
По информация на община Марица, на чиято територия се намира кръстовището, към края на 2016 г. има готов проект и са приключили всички отчуждителни процедури. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и неговото преустройство е изцяло в правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“. Въпреки всички дадени обещания до този момент – вече две години, реконструкцията не е вписана приоритетно.
Моят въпрос към Вас е: кога от Агенция „Пътна инфраструктура“ предвиждат реконструкция на пътя и има ли предвидени средства за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, заповядайте, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, изграждането на кръгово кръстовище на път II-64 от Карлово – Баня – Долна Махала – Труд, пътен възел Труд до Пловдив през километър 48+278 и път III-606 Голям Чардак – Малък Чардак – Строево – Труд – Пловдив е заложено в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2018 г., тоест осигурено е финансирането за изграждането на това кръгово кръстовище.
През 2015 г. в реализацията на обекта е сключено споразумение между АПИ и община Марица, съгласно което общината следва да изготви проектната документация и да обезпечи терен на обекта, а АПИ да организира и финансира извършването на всички необходими работи за строителството на кръстовището. Директорът на Областно пътно управление – Пловдив, е упълномощен от председателя на Управителния съвет на АПИ да утвърди изготвената от общината пътна документация за обекта – стандартна наша процедура.
През есента на 2017 г. община Марица е изпълнила своите ангажименти по споразумението, като е представила в Агенцията утвърдена пътна документация, подробен устройствен план, парцеларен план, комплексен доклад за оценка на съответствието и договор за дарение на следните части от общинските имоти.
През декември 2017 г. АПИ внесе в МРРБ проектна документация за издаване на разрешение за строеж на обекта. Междувременно Агенцията подготви, вече в минало време, обявяването на тръжни процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и, разбира се, на строителния надзор на обекта. Планира се процедурите да стартират до края на месец май тази година. В случай че решенията за избор на изпълнител не бъдат обжалвани, се очаква изграждането на кръговото кръстовище да започне още през настоящата година, даже не казвам края на май, веднага ще обявим обществената поръчка, подготвена като документация – вторник, сряда, на 9 май след празниците.
Средства за реализацията на обекта са осигурени, както споменах, от бюджета, предвидени са милион и 100 хил. лв., което е прогнозната стойност по дарения ни от община Марица инвестиционен проект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Търновалийски, имате думата за отношение към отговора.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Господин Министър, щях да си оттегля въпроса, ако в момента Вие прочетохте това, което сте отговорили на колегите Лазаров и Попов. Единствената разлика във Вашия отговор е в срока, в който ще бъде възложена обществената поръчка. В техния отговор казвате: април. Сега на мен отговаряте: май. Именно това кара жителите и ползващите това кръстовище да са неспокойни, защото усещат, че нещо не се случва така, както се обещава. Вашият отговор до колегите Лазаров и Попов беше шумно отразен в медиите, с огромни благодарности от кмета и от жителите за това, че те са свършили много работа, а всъщност това е задължение на държавата, но това е друга тема.
Това, което притеснява и мен, и хората, които са ми поставили този въпрос, е, че отново срокът се променя и аз разчитам, че от моя страна няма да има втори въпрос към Вас по тази тема. Когато отговаряме, нека да бъдем точни и коректни към нашите съграждани, разбира се, към всички български граждани, особено Вие, като министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Търновалийски.
Господин Министър, вероятно ще допълните отговора с оглед направеното уточнение. Имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, изключително прав сте в случая, но аз Ви уверявам в конкретния срок – на 9 май ще стартира обществената поръчка. И се ангажирам заради този месец забавяне, по-скоро не месец – споменах „края на месец април“, между края на месец април и 9 май можем да приемем, че има около 15 – 20 дни забавяне, ще изискам със заповедта за назначаване на Комисията, която ще разглежда подадените оферти, да бъде наваксан този срок с по-акуратна, по-бърза и по-ефективна работа на тръжната комисия, за да не остават гражданите специално на селото с убеждението, че ще забавим нещата.
Мисля, че след неколкократно задавани въпроси не само от Вашите колеги, а и в предходни народни събрания, ангажиментът, който има държавата, както споменахте – изпълнителната власт, в рамките на този мандат ще бъде свършен. Осигурен е финансовият ресурс, ще стартира изграждането, за няколко месеца ще го приключим. Дай боже, ако няма обжалване на тръжната процедура, да бъде и в рамките на тази година. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Нанков. Въпросът е от народния представител Севим Исмаил Али относно рехабилитация на републикански път I-7, км 189+300, до път III 7006, км 202+290, от разклона за Садово и Везенково, в посока Върбица.
Заповядайте, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, през територията на община Сунгурларе преминава първокласен републикански път I-7, преминаващ през територията на пет области: Силистренска, Шуменска, Бургаска, Сливенска и Ямболска.
В отсечката от път I-7, км 189+300, до път III-7006, км 202+290, пътят е затворен с бариера и забранителен пътен знак „Влизането забранено“, тъй като състояние на пътната отсечка е със силно разрушена асфалтова настилка и на места само с трошено-каменна настилка. Нужният ремонт на първокласен републикански път I-7, който преминава през територията на община Сунгурларе се отнася за близо 13 километра от разклона за Садово и Везенково в посока община Върбица.
Неподдържането на гореописаната пътна отсечка през последните над 10 години от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на пътното платно, прилежащи банкети и отводнителни канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглеждания пътен участък.
Пътят започва от границата с Румъния при ГКПП Силистра –Кълъраш, и достига до границата с Република Турция при ГКПП Лесово – Хамзабейли, и се явява най-пряката връзка между Северна и Южна България.
С ремонтирането на главен път I-7 на територията на община Сунгурларе, ще се създадат условия за икономическо развитие както за община Сунгурларе, така и за най-малко пет други области в Република България и общините намиращи се в обхвата им. Подобряването на транспортната достъпност ще осигури мобилност на работната сила, привлекателна бизнес среда за местни предприемачи и привличането на чуждестранни инвеститори.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е следният: има ли предвидени средства в бюджета на ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството през настоящата 2018 г. за извършване на основна рехабилитация или частичен ремонт на: републикански път I-7, км 189+300, до път III-7006, км 202+290, от разклона за село Садово и село Везенково в посока Върбица, който е с дължина точно 12,99 км? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Али.
Господин Министър, имате думата за отговор на въпроса на народния представител Севим Али.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Али, първокласен път I-7 „Граница Румъния – околовръстен път Силистра – околовръстен път Дулово – околовръстен път Шумен – околовръстен път Преслав – Върбица –Бероново – околовръстен път Ямбол – околовръстен път Елхово – Гранитово – Лесово – граница Република Турция“, с дължина 326 км 700 м, е част от републиканската пътна мрежа на територията на пет области – Силистра, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.
През периода 2013 – 2016 г., в рамките на лот 4 и лот 5 от Проект „Транзитни пътища V“, се извърши рехабилитация на участъци с обща дължина 173 км 700 м от визирания от мен път на територията на Северна България, както следва:
- от км 0+180 в рамките на град Силистра до км 108+540 –връзката с път I-2 „Русе – Варна“, и
- от км 115+000 – връзката с път I-2 „Русе – Варна“ до км 180+232 – до края на изградения път след село Върбица.
С рехабилитацията се постигна трайно подобрение на транспортно-експлоатационните характеристики на пътя и безопасни условия на движение.
Неремонтирана е отсечката от км 180+232 на път I-7 – приблизително след град Върбица, и кръстовището на първокласния път с път II-48 „Омуртаг – Котел“ към Мокренски проход. В този обхват предполагам е визираният от Вас участък на път I-7, от км 189+300 до км 202+290, а именно до пресичане с път III-7006 – разклон за Садово и Везенково, който представлява Върбишкия проход.
Габаритът и техническите елементи на цитирания участък не отговарят на нормативните изисквания за първокласен път. За привеждането на параметрите на пътя в тази му част в съответствие със стандартните за I клас път ще се наложи изместване на съществуващото трасе по нова следа, което означава, че освен изработването на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Технически“, ще трябва да се проведат процедури по Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка на съвместимостта, предвид преминаването през защитени зони от Натура 2000, изработване на подробен устройствен план – парцеларен план, и придобиване на земя за държавна нужда, тоест отчуждителни процедури. Необходимо е да се спазят и изискванията на Закона за културното наследство – извършване на предварителни археологически проучвания.
Всички тези дейности са свързани с осигуряване на необходимия финансов ресурс и съответното планиране на обекта в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. На този етап поради ограничена финансова рамка, за която на всеки парламентарен контрол, за съжаление, съм говорил, убеден съм, че в следващата година няма да говорим за ограничена финансова рамка след въвеждане на тол системата, в бюджета обаче на Агенцията към момента не са предвидени средства за основен ремонт и реконструкция на републикански път I-7, в участъка от км 189+300 до км 202+290, именно Върбишкият проход. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Али, имате думата за реплика. Заповядайте.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, първо, искам да ви благодаря за отговора, но няма как да бъда доволен от отговора, който ми дадохте, тъй като, доколкото разбрах, няма предвидени средства за настоящата 2018 г. за рехабилитация или ремонт на разглеждания пътен участък.
Моят въпрос към Вас беше продиктуван от мои срещи, които съм провел с жителите на община Сунгурларе. Там повдигнаха въпроса именно за важността на тази пътна отсечка. Въпросът беше повдигнат също и от ръководството на община Сунгурларе. Доколкото знам миналата година те са изпратили писмо до Министерството, което Вие ръководите. Ако тази пътна отсечка бъде ремонтирана и бъде пусната за движение на автомобили, първо, ще допринесе допълнително за развитие на този регион, и, второ, това е най-пряката връзка между Северна и Южна България в този район и ще спестим много средства и време на пътуващите именно по тази пътна отсечка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, ще допълните ли отговора?
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Али, аз също благодаря за коректността в подхода и в задаването на въпроса. Наистина като Вас аз също съм недоволен от отговора, който давам, но знаете по какви обективни причини давам подобни отговори. Ако трябваше да отговарям положително на всички Ваши въпроси бюджетът на Министерството, включително на Агенция „Пътна инфраструктура“ нямаше да е около 450 млн. лв., а трябваше да е 6 млрд. лв., за да отговарям положително и удовлетворяващо всички Ваши въпроси по темата. Вие сте интелигентен човек и разбирате моето съждение.
Наистина хората не само от Сунгурларе, а и от съседните села, не само от Южна и от Северна България по протежение на Върбишкия проход осъзнават важността. Ние също оценяваме важността. От 2012 г. след писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласувано с Главна дирекция „Национална полиция“ проходът е затворен. Знаем за целогодишно недвижение на моторни превозни средства именно поради причините, които Вие резюмирахте във въпроса, а аз – в първоначалния си отговор.
За да осигурим нормалното преминаване, макар не толкова приятно, и адекватна транспортна връзка на гражданите със северната и южната част на страната в тази част на Стара планина, имаме алтернативни републикански пътища. Целогодишно са отворени Ришкият проход, рехабилитиран с публичен ресурс преди повече вече от пет години, в добро състояние – това е републикански път II-73 „Шумен – Смядово“, както и Котленският проход – път II-48 „Омуртаг – Котел“.
Също не е задоволство от моя страна, отговаряйки по този начин, но никак не би било и акуратно, и удачно, а и честно към Вас и към Вашите избиратели, избирателите на всички Ваши колеги от района, да Ви дам нереалистични очаквания и съответно да Ви манипулирам или подведа от тази висока трибуна. Напротив, затова работим системно по въвеждане на тол системата, за да имаме в максимално големи обеми ресурс, за който споменавам винаги, който ще ни даде възможност – не на нас като правителство, а на всички бъдещи правителства, да водят една наистина независима и финансово устойчива политика по поддържане на пътната инфраструктура в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Преди да преминем към следващия въпрос на гости ни е една красива група млади хора с още по-красиви униформи. Да ги поздравим с „Добре дошли!“ тук. (Ръкопляскания.)
Да продължим нашата работа.
Следващият въпрос е от народния представител Филип Попов и от народния представител Цветан Топчиев относно изграждане на обходен път на град Брегово.
Господин Топчиев ще развие въпроса.
Заповядайте, имате думата.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Господин Министър, ГКПП Брегово се намира на територията на град Брегово и целият пътникопоток преминава през град Брегово. В последните години зачести преминаването на цистерни, които се оказаха, че превозват сярна киселина. Гражданите на град Брегово, притеснени от факта, че преминават опасни товари – тези цистерни са около 30 – 40 на ден, създадоха Инициативен комитет, подписка, изпратиха я до Вас. Аз имах среща с Вас по този въпрос, за да се реши проблемът с преминаването на тези опасни товари през територията на град Брегово. С колегата Попов обсъдихме въпроса и смятаме, че изграждането на един обходен път, който е възможен, ще реши този проблем.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: предвиждате ли и кога изграждането на обходен път на град Брегово, чрез който да бъде преустановено преминаването през града на пътни превозни средства, превозващи опасни товари?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Топчиев.
Господин Министър, заповядайте за отговор, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев, господин Попов също като съвносител! Превози на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава – член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни, се извършва при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), съгласно Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите. Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ осъществява контрол и регулация на автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства и други, свързани с темата „Опасни товари и аспекти”.
Контролно-пропускателен пункт „Брегово” се намира в чертите на града. Транзитният трафик от България за Сърбия и обратно се провежда при републикански път II-12, околовръстен път Видин – Иново – Брегово – граница Сърбия. През граничния пункт преминават основно тежкотоварни превозни средства от и към Европа, като маршрутът е предпочитан от превозвачите като най-кратък до град Неготин, Република Сърбия.
Действително през територията на град Брегово преминават тежкотоварни моторни превозни средства, които превозват опасни товари, но понастоящем движението по републиканските и общинските пътища към граничния пункт се провеждат по съществуващата пътна инфраструктура през самия град. Пренасочване на трафика по алтернативни маршрути, например по второкласния път II-14 Видин – Кула – Връшка чука – граница Сърбия, няма да реши проблема, тъй като отново ще бъдат засегнати други населени места. Няма да е Брегово. Там, между другото, укрепваме, със знаци маркираме свлачището, избрахме изпълнител, какъвто ангажимент поех отново след Ваш въпрос от тази трибуна.
Републикански път II-12, околовръстен път Видин – Иново – Брегово – граница с Република Сърбия е с обща дължина 26 км. Пътят обслужва не само прилежащите населени места – село Иново към община Видин, село Гъмзово и град Брегово към община Брегово, село Гъмзово от общината към общинския център град Брегово, но и осъществява транспортни връзки с общинската републиканска пътна мрежа.
Технико-експлоатационното състояние на път II-12 е средно към добро. В някои отсечки наистина е с по-влошени експлоатационни характеристики, но нямаме лоши участъци от трасето. През изминалата година са извършени ремонтни дейности по поддържането му на стойност малко под 400 хил. лв. Дейностите включват: ръчно и машинно изкърпване на дупките и деформации на пътната настилка, обработване пукнатини и фуги в настилката – да не изброявам всички от тях, десетки дейности за тези 400 хил. лв. по направление на трасето.
На този етап в инвестиционната програма на АПИ не е включено строителството на обходен път. За да се реализира това инвестиционно намерение, е необходимо да се изработи технически проект, да се извършат отчуждителни процедури, да се проведат обществени поръчки за възлагане на строителството и строителен надзор, като всичко това изисква значителен финансов ресурс, който към момента АПИ не е предвидила в бюджетната си програма през 2018 г., поради ограничените си лимити. Отговорих и на предишния въпрос поради какви други причини.
Въпреки всичко, изложено по-горе, Агенцията предприема мерки за решаване на проблемите на населението в град Брегово. Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” проведе среща с Инициативния комитет по Ваше настояване и протестиращите в града, вследствие на което бе решено и към настоящия момент скоростта за преминаване през населеното място е намалена от 50 км на 40 км. Водят се разговори с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за ограничаване на рисковете от преминаването на тежкотоварни автомобили с опасни товари, за да бъде в максимална степен гарантирана сигурността на живущите в град Брегово по действащите нормативи, касаещи казуса „Превозване на опасни товари”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Министър, благодаря, за отговора.
Господин Попов, вероятно ще използва правото на реплика?
Заповядайте, господин Попов – имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! От Вашия отговор на практика се разбра, че обходен път при Брегово няма да има, въпреки че съществува такъв проект, той е от преди доста години и се касае за около 2 – 3 км път.
Уважаеми господин Министър, аз се надявам, че тъй като в правителствената програма – поне така твърдите, в Северозапада е основно фокусирано правителството по отношение на инфраструктурата, изграждането там на инфраструктура, и по-скоро догонването на Северозапада към останалата част на България по отношение на инфраструктурата, ръководеното от Вас Министерство ще съумее да направи такъв проект, да реализира такъв проект, ако не в тази бюджетна година, то поне в следващата.
Уважаеми господин Министър, наистина там минават опасни товари, много цистерни на ден, както Ви каза и колегата Топчиев. Тези цистерни, независимо от регулацията, независимо от превенцията, за да не се случи най-лошото, никой не може да бъде застрахован и да се гарантира, че тази цистерна, минавайки покрай училището в град Брегово, покрай детската градина, защото те от там минават, няма да се случи някакво пътно транспортно произшествие с изключително тежки последици. Те превозват висока концентрация на сярна киселина с над 90%. Може да се получи Хитрино 2, съжалявам, че го употребявам в репликата си към Вас.
Моля, поемете ангажимент да се насочат ресурсите, усилията на Министерството наистина за изграждане на обходен път в Брегово, за да се успокоят там хората. Знаете – инициативен комитет, подписки, протести. Хората все са притеснени там, а сега предполагам още повече, след като разбраха, че за тази година нищо не е предвидено и няма да бъде предвидено във връзка с изграждането на обходен път. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Попов.
Господин Министър, за дуплика, в допълнение на Вашия отговор.
Имате думата, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Господа и дами народни представители! Уважаеми господин Попов, аз наистина разбирам Вашето притеснение, моето притеснение и, разбира се, на всички граждани. Ще направя няколко кратки вметки, може би удовлетворяващи и Вашия допълнителен въпрос. Ще започна оттам: 2 – 3 км, както го наричате, е път. Дали е 20 – 30, или 2 – 3 км, Вие сте нормотворец, законодател от дълги години, знаете какви са процедурите, 2 – 3 км път не се строи от днес за вчера или от вчера за днес.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място.): Да се стартира процедура!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Точно така. Да се стартира процедура. Иначе като народни представители може да съкратите тези процедури, за които ние ще сме изключително благодарни. Ние сме внесли подобни нормативни предложения.
Отделно от това, относно регулацията за превозване на опасни товари, отново тази регулация, освен че, знаете, има Европейски регламент и директиви по темата, също подлежи на нормативни промени, тъй като тези опасни товари не минават само – в случая сярната киселина по второкласния път, който цитираме, е в рамките на град Брегово, а и в други населени места. Ако смятаме, че регулацията и контролът, ако Вие искате да изкажете такова съждение, не са достатъчно добри и контролните органи не си вършат работата, да Ви препоръчам да създадем регулация обща – да не минават въобще през населените места тези опасни товари. Тъй като лошата и порочна практика назад в годините, ако се върнем назад, беше пътищата – републиканските, първокласни, второкласни, да преминават през центровете на населените места. Така се строяха пътища 60-те, 70-те години. Съвременната практика е точно тази: пътищата да бъдат изваждани от централните части и от рамките на населените места, от техните урбанизирани територии, да се изграждат магистрали, да се изграждат околовръстни такива. Поетапно мислим, че това в последните 10 – 12 години, видно за всички български граждани е, че походът, логиката е правилна и ние изваждаме в максимална степен трафиците и ще продължим да го правим от рамките, от чертите на градовете.
Така че прав сте! Не искам да звучи като заяждане с Вас, напротив. Трябва да мислим по темата, ако единичен случай в град Брегово би ни накарал да изградим околовръстно шосе, защо не разсъждаваме по хипотезата да подобрим контрола, ако според Вас той не е добър и съществува реална опасност за това население, или да променим регулациите по случая. Пак казвам, опасни товари изцяло контролирани и регулирани от контролните български институции минават не само в рамките на град Брегово. Нормална практика е не само в България, а и във всички европейски страни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Танер Али относно състояние на път III-4082 Капище – Банковец, по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната отсечка.
Заповядайте, господин Али.
ТАНЕР АЛИ (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! През територията на община Антоново, област Търговище преминава републикански път III-4082 Капище – Банковец, който свързва две общини и е в изключително лошо експлоатационно състояние, за което имам готовност да Ви предоставя и снимков материал, и подписка от жителите на селата Банковец, Суботица, Капище, Малка Черковна и Стара Речка.
Поради недостатъчна техническо експлоатационна поддръжка през последните над 10 години от страна на Агенция „Пътна инфраструктура” на пътното платно и прилежащи банкети и отводнителни канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглеждания пътен участък, което от своя страна е предпоставка за пътно-транспортно произшествие.
От проливните дъждове, паднали през последните дни, на територията на община Антоново по пътя са се образували дълбоки мрежовидни коловози, които затрудняват движението на превозните средства. Автобусът, извозващ учениците на населените места Банковец, Суботица, Капище и Стара Речка през горепосочената пътна отсечка, отказва да се движи по-разбираеми съображения за сигурността на децата. По този начин живущите в тези четири населени места се обричат на пълна изолация.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: има ли предвидени средства в бюджета на ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството през настоящата 2018 г. за извършване на основна рехабилитация или частичен ремонт на път III-4082 Капище – Банковец, по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на пътната отсечка? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Али.
Заповядайте, господин министър, за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Али! Третокласен път III-4082 (Илийно – Стеврек) Глашатай – Капище – Банковец – Жлъчка поляна – Чешмек – Кесарево – гара Кесарево – (Велико Търново – Омуртаг), с дължина общо 40,446 км е част от републиканската пътна мрежа на територията на две области, като в област Търговище е от км 0+000 до км 23+300, в област Велико Търново – от км 23+300 до км 40+446.
През 1999 г. пътят е прекласиран от четвъртокласен, тоест общински, в третокласен, но техническите му параметри не съответстват на стандартните изисквания на третокласен път. Няма да връщам времето назад – дали е трябвало, дали не е трябвало, не отговаряйки дори на изискванията.
В участъка от км 0+000 до км 11+300, включващ и визираната от Вас отсечка „Капище – Банковец”, е въведено ограничение за движение на моторни превозни средства с тежест над 3,5 тона.
През последните години ежегодно – пролет и есен, а при необходимост и след проливни дъждове, се прави ремонт на участъка със средства по линия на „Текущ ремонт и поддържане”, знаете за тези ремонти, които вече отричаме. Дай Боже, догодина да прекратим тези палиативни ремонти за студена смес. Между другото, не костват почти нищо на бюджета, но те са палиативни – както се казва от дъжд до дъжд, като се възстановяват пораженията от повърхностните води и извличането на трошенокаменната настилка, за които поражения споменахте и понастоящем са налични на терена на трасето.
Последният ремонт е извършен през месец март тази година, веднага след приключване на зимното поддържане, като пътят е насипан с фрезован материал и е валиран, банкетите са профилирани, отводнителните съоръжения, канавки и водостоци са почистени. Един от големите водостоци на км 7+202 е ремонтиран, предстои ремонт и на втория голям водосток от км 11+105, за който имаше забавяне поради лошото време.
За трайно решаване на проблема е необходим основен ремонт и реконструкция на третокласния път от км 0+000 до км 11+300, с изграждане на ново пътно тяло, полагане на два пласта асфалтобетон и изграждане на нови стоманобетонни съоръжения, които да отговарят на нормите за проектиране на пътища от ІІІ клас, на каквито понастоящем пътят не отговаря.
По предварителна експертна оценка, по ориентировъчната сума за основен ремонт на участъка ще бъде в размер на минимум 11 млн. лв. с ДДС. Влагането на тези средства би имало смисъл, ако се извърши ремонт на пътя на територията на област Велико Търново от км 23+300 до км 40+446. Има изготвен проект за участъка от 2008 г. за основен ремонт, който е необходимо да бъде актуализиран. Приблизителната стойност за основен ремонт на този участък поради не толкова влошените му характеристики възлиза на около 10 млн. лв. с ДДС. За да може пътят в неговата цялост от км 0+000 до км 40+446 да бъде рехабилитиран, да се изпълнява пълноценно предназначението му и да е удобна връзка между областите Търговище – Велико Търново, са необходими сумарно около 21 млн. лв. с ДДС за основен ремонт. Поради ограничената финансова рамка на Агенция „Пътна инфраструктура” към момента второкласният път не е включен в рамките на ремонтната програма през 2018 г.
Не Ви отговарям положително, но ще търся възможност за осигуряване на такъв ресурс през 2019 г., включително – ставам наистина банален с темата „тол система”, но поради и Вашите усилия с тези въпроси във всеки петъчен контрол, първите ни стъпки бяха именно към въвеждането на тол системата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Али.
ТАНЕР АЛИ (ДПС): Господин Министър, очаквах този отговор.
От 2005 г. досега са пращани до Пътната агенция или до Пътно управление – Търговище, от всички директори, които са работили досега там, над 37 писма за искане на средства от Министерството, за да може, поне частично…
Аз знам, че финансите са ограничени, че е трудно да се заложат средства. Знам и страничните отговори, че все пак там населението е малко и има по-приоритетни пътища, но това няма как да стане, при условие че все пак там живеят хора, има ученици, има автобуси.
Аз съм бил в тази община дълги години, дори съм предприел мерки и разговори и с областните управители, и с директорите на пътни управления в област Търговище, да го направим отново общински, за да можем да кандидатстваме по програми, наистина за да се случи нещо. Защото по този начин затрудняваме веднъж, че не отговаря на условията за републиканска пътна мрежа, и веднъж – на стандартите, които трябва да бъдат приложени спрямо тези проекти, които Вие финансирате.
Като говоря за частичен ремонт – да има достъп до населеното място, защото работен проект има. И аз, доколкото знам за 11-километровата отсечка, която е необходима спешно, работният проект е някъде на стойност около 6 млн. лв. с ДДС. Поне така съм уведомен. Може и да бъркам. (Реплика на министър Николай Нанков.)
Да, може и да сте прав, но нека, ако тази година – не, да го поддържаме на това ниво, на което се поддържа досега минимум, за да може поне от догодина, при въвеждането на тол системата, за която толкова много говорихме вчера, да се отделят поне година за година, частично да бъде направен и затова Ви благодаря за отговора. Вярвам, че ще успеем в тази насока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Али.
Дуплика – господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Али, аз винаги съм се опитвал, не винаги успявам, например вчера, да сме коректни, когато водим подобен дебат, тъй като – убеден съм, Вие си давате ясна сметка, затова няма да бъда некоректен.
Споменахте 2005 г. Наистина тези 11 километра от пътя са в трагично състояние. Това е стойността – ремонтът не е 6, а 11 млн. лв. Трябва да подменяме абсолютно всичко, с два пласта асфалтобетон, в трагично състояние е. (Реплики.)
Няма да влизам в диалог със залата, прощавайте.
Изпадаме в хипотеза, че 2005 - 2006 г. всичко беше чудно, прекрасно в пътния сектор. Тогава стартира концепцията за въвеждане на тол системата или не е тол системата. Хайде, да не я наричаме тол система. Ако тогава беше стартирала тази концепция, бяха направени първи стъпки, бяха, не че тогава е, тогава ако бяха направени, нямаше да коментираме този път наистина.
Прав сте, че не можем за една година да решим пък всички проблеми, като въведем тол системата, а трябва поетапно, отново по приоритизация, както и към момента, да работим по темата „Рехабилитация на второкласни и третокласни пътища“, но със скромния бюджет, с който АПИ и Министерството разполагат, включително и европейските програми, които реализираме – ОПРР (Оперативна програма „Развитие на регионите“), около 300 км пътища за една сериозна сума.
Търговище – Разград довършваме, например в Търговищка област. От скромния бюджет, с който разполагаме, миналата година започнахме, тази година ще довършим ремонта в Търговищка област на третокласния път 5102 Мировец – Буховци – Острец. Говорим за стойност от почти 10 млн. лв. Пак казвам: от скромния бюджет, с който разполагаме.
Отделно от това на територията на областта – третокласният път ІІІ-202 Опака – Попово, 7 млн. 900 хил. лв.
Ако ги сметнем дори процентно, не е малък ресурсът, който Агенцията възнамерява и тази година да инвестира по линия на основния ремонт в Търговищка област.
Наистина правим максимално обективна, и се опитваме поне, не твърдя, че сме изцяло прави, максимално обективна приоритизация на пътните отсечки по трафик, по брой обслужвано население от населените места, но наистина търсим системното и глобално решаване на този проблем.
Убеден съм, че и след нас ще има живот, ще дойдат и други управляващи, които ще се възползват от стъпките, които наистина предприехме в началото на този мандат – да въведем тол системата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народните представители Надя Клисурска и Манол Генов и е относно проблемите по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 от 23 януари 2018 г. на Министерския съвет.
Имате думата, за да зададете въпроса, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, по време на приемна в община Ракитово, местното население, ВиК операторът и общинската власт поставиха въпроса, свързан с нормалното функциониране на ВиК оператора с оглед на това, че с приетата Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, с Постановление № 11 от 23 януари 2018 г. се поставят непосилни изисквания и критерии за част от ВиК операторите, в частност ВиК оператора на община Ракитово.
От една страна има изисквания за корпорирано задължение те да притежават определена техника, от друга – изисквания за съответния квалифициран персонал, което е непосилно финансово и ще доведе до невъзможност на дружеството да изпълнява дейността си. Това ще повиши рязко и цената на водата.
За по-голяма яснота – водата в Ракитово се добива гравитачно и част от техниката, регламентирана като минимално изискване по Наредбата, както и съответният квалифициран персонал, който изисква, не са необходими. А с документалното внедряване на системи за качеството едва ли ще се отговори на повишаването на качеството на предоставените ВиК услуги на потребителите с оглед на това, че сте го заложили в мотивите към Наредбата.
В тази връзка въпросът ни е с оглед на горните предпоставки: как ВиК Ракитово и другите подобни населени места ще изпълняват дейността си, съобразно българското законодателство, с оглед на критериите и изискванията, за които се изисква значителен финансов ресурс?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Клисурска, уважаеми дами и господа народни представители, господин Председател!
В Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им се регламентират изискванията и критериите, на които трябва да отговарят ВиК операторите, за да извършват дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.
С прилагането на Наредбата се цели да се повишава квалификацията на персонала на ВиК операторите, необходима за експлоатацията и поддръжката на ВиК инфраструктурата, свързана с използването на нови технологии, материали и системи за управление, оптимизират се дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води, няма значение дали по гравитачен или по помпажен метод. Всичко това следва да доведе до подобряване на качеството на предоставените ВиК услуги.
Регламентираните изисквания и критерии също така са съобразени с документите – указания, правила, решения, на Комисията за енергийно и водно регулиране за прилагане на нормативната уредба за регулаторния период 2017 – 2021 г. Обръщам внимание, че съгласно разпоредбите на § 4, ал. 1 от Наредбата, която цитирахме и двамата, отлагателният срок, в който ВиК операторите следва да изпълнят изискванията, е 31 декември 2019 г.
Една от причините за ниската ефективност в отрасъл ВиК е твърде малкият размер на част от ВиК дружествата, който не само не им позволява да реализират икономии от мащаба при предоставяне на ВиК услугите и да извършват необходимите инвестиции във ВиК инфраструктурата, но и ограничава възможностите им за задържане на квалифицирани служители и за развитие на административния и технически капацитет на кадрите.
Намаляването на населението, от една страна, необходимите средства за поддръжката на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, както и подобряване качеството на услугата, от друга страна, поставят постоянни предизвикателства пред ВиК дружествата, които изискват от тях да бъдат ефективни, но и рентабилни и устойчиви, с добър мениджмънт.
Един от начините да се постигне икономическа рентабилност в условията на регулирана цена е да се разшири обхватът на предоставянето на услугите, тоест да се предоставят услуги на повече потребители. Това би позволило генерирането на необходимия ресурс за осигуряване на устойчиво поддържане на системите. В този смисъл, естествената тенденция в световен мащаб е за окрупняване на операторите, така че да могат да осигурят достатъчно финансови средства за инвестиции, за оперативни дейности и за развитие на персонала.
Във връзка с изложеното препоръчвахме, с оглед предоставянето на качествени ВиК услуги – непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, на социално поносими цени за потребителите, община Ракитово, като добър стопанин, да разгледа и анализира възможността за присъединяване към областната асоциация по ВиК.
С консолидирането на общините на територията на област Пазарджик в рамките на един ВиК оператор биха се създали условия за оптимизиране на разходите на регионално ниво, планиране на дългосрочни инвестиции и осигуряване на възможности за кандидатстване за национално и европейско финансиране.
В тази връзка на 23 април 2018 г. заместник-министър Крумова участва в работна среща в град Пазарджик, с участието на областния управител на Пазарджик и кметове на седем общини –Велинград, Сърница, Ракитово, Брацигово, Пещера, Белово и Батак. На срещата те са декларирали готовността си за консолидация на ВиК операторите в нова асоциация по ВиК, с един ВиК оператор. Знаете, че предстои преструктуриране на държавното дружество, което е в ликвидация.
Към настоящия момент Областна администрация е поела ангажимент да разработи, съгласувано с МРРБ, насоки към общините за бъдещото им обединяване в асоциация по ВиК, в изпълнение на Закона за водите.
Аз споменах, че отлагателният срок за действието на Наредбата за общинските ВиК дружества, които не могат към момента да се справят с тези изисквания, е 31 декември
2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Имате думата за реплика, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, с оглед на отговора, който ни дадохте, а то става ясно и с приетата с Постановление № 11 нова Наредба, става ясно, че това е един скрит начин да подтикнете всички ВиК оператори да станат членове на областните асоциации.
За Вас е ясно, а и за всички малки ВиК оператори, че това присъединяване към областните ВиК асоциации ще рефлектира най-вече не върху качеството на предоставената услуга, така както сте го регламентирали в Наредбата, а ще рефлектира върху цената на водата.
При присъединяването на тези общини, които Вие споменахте, седем общини, които добиват вода гравитачно, на територията на област Пазарджик, цената на водата ще скочи не два пъти, а ще скочи три пъти, което ще е непосилно за тези малки общини. И в тази връзка наистина алтернативният подход за създаването на една нова алтернативна ВиК асоциация може би е по-добро решение на този въпрос.
В тази връзка молбата ни е Министерството на регионалното развитие и благоустройството да съдейства на тези общини за създаване на алтернативна ВиК асоциация както с експертността си, така и с необходимата техническа подкрепа и с оглед на това, че голяма част от специалистите, и аз го подчертавам, които са регламентирани в Наредбата като изисквания, не са необходими, когато водата се добива гравитачно, както и необходимата техника.
Обръщам Ви внимание, че е важно да се преразгледат така наложените минимални изисквания по Наредбата с оглед на това, че има отлагателен срок до 31 декември 2019 г., с оглед да бъдат преразгледани тези критерии, за да могат всички ВиК оператори на територията на област Пазарджик, а и на територията на страната, да отговарят на минималните стандарти за качество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Дуплика, господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, няма различия и разминавания по темата. Наистина част от препоръките бяха много удачни.
Само една бележка от моя страна – Наредбата не цели да окрупни сектора, напротив – тя цели да създаде капацитет във ВиК дружествата, а и тези, които не отговарят на изискванията, които наистина са минимални, с някои изключения. Ще погледна и ще прецизираме евентуално с юристи, с ВиК инженери темата за гравитачната вода. Ако има подобни изисквания, пак казвам, много удачна бележка, ще прецизираме текстовете, но не от Наредбата следва този подход, за който казвате. Напротив – подходът и в световната, и в европейската практика, споменах, е към окрупняване, към отказ от концесии, разбира се, и към осигуряване на ефективност в сектора – не само от социална, не само от технологична и от финансова гледна точка. Нормално е секторите, които имат освен социалната среда, тъй като ВиК секторите са социално най-ангажираните, да работят на пазарен принцип. Това е услуга. Водата, да, тя е безплатна, както се казва, тя е изключителна държавна собственост. ВиК дружеството извършва услуга – купува водата, плащайки такса водоползване, от принципала на държавните води – Министерството на околната среда и водите, и извършва услуга. Доставя я в необходимите количества и с необходимото качество до нашите домове, отвежда я там, където има пречиствателни станции, и я пречиства – говорим вече за отпадните води. Така че тази услуга освен на социалната си компонента, която в момента е изключително силна, трябва да се развива и на пазарен принцип.
С това ще завърша, в отговора си дадох това предложение, което виждам, че Вие подкрепяте – за създаването на нова асоциация по ВиК, с нов оператор. Ние ще съдействаме, както винаги сме съдействали и на местните, и на регионалните власти в този процес, както и в случая с областния управител на Пазарджик и съответно ръководствата на седемте общини. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Дора Янкова относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе като част от второкласния път Асеновград – Смолян.
Уважаема госпожо Янкова, имате думата да зададете въпроса.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе като част от второкласния път Асеновград – Смолян.
Господин Министър, Вие знаете, че повече от 10 години се говори за този околовръстен път от почти всички правителства преди това. На 3 април 2014 г. дори имаше първа копка с избран изпълнител – тогава Сдружение „Родопи-86“, пътен надзор „Пътинвест“. Бяха отделени средства – 10,5 млн. евро в рамките на „Транзитни пътища V“, за да може да се реализира. Тогава ангажиментът беше, че в рамките на една година това би могло да се случи.
Впоследствие проектът беше спрян с мотиви, че местната власт тогава не се е справила с отчуждителните процедури. Този отговор получих на 26 юни 2015 г. от министър Лиляна Павлова, с причини че къс е срокът за „Транзитни пътища“, няма да може да бъде усвоен ресурсът, да върви паралелно отчуждителната процедура, но тогава, в края на въпроса, министър Павлова сподели, че в целенасочената програма за Родопите би могло да се търсят – и аз настоявах за други финансови инструменти.
Сега в Чепеларе като един модерен град за туризъм, един добър планински град, който слага за себе си акцента за туризъм, за да се изведе автомобилният транспорт и поток извън центъра, а Вие знаете, че по второкласния път върви всичко – там са товарите, там са автомобилите, подкрепата на държавата към този град е именно този околовръстен път.
Моят въпрос е: има ли предвиждане в ръководеното от Вас Министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ това нещо да се случи и кога във времето? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Съгласно Договор C-№ 88, сключен на 19 юли 2000 г. между община Чепеларе и тогавашното Главно управление на пътищата, чийто правоприемник е Агенция „Пътна инфраструктура“, с предмет „Съвместно финансиране на завършването и въвеждане в експлоатация на обект II-86 – Главна пътна комуникация град Чепеларе“, обходът на града с обща дължина от почти 4 километра – 3,996 км, се разделя на следните четири участъка: подучастък I – от км 0 до км 0+646; подучастък II – от км 0+646 до км 1+527; подучастък III – от км 1+527 до км 2+198; подучастък IV – от км 2+198 до км 3+997.
Съгласно договора пътната администрация има ангажимент за изработването на технически проекти за съответните четири подучастъка и за финансирането и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Отчуждителните процедури, както и изплащането на обезщетенията на собствениците на отчуждените имоти са задължение на общината.
През 2001 г. са изработени технически проекти за четирите подучастъка. Вследствие на възникнала техническа необходимост, през 2012 г. АПИ възложи актуализация и допълване на техническия проект за подучастък III от км – да не изброявам пак километрите, споменах кои са на подучастък III, като същият бе приет от Експертен технико-икономически съвет на Агенцията. Следващата процедура е Оценка на съответствието с изискванията на действащата нормативна уредба.
За участъци I, II и IV също е необходима актуализация чрез ревизиране и допълване на проектните разработки, предвид настъпилите промени в нормативната уредба в областта на пътищата – най-вече относно ограничителните системи за пътища, пътната маркировка, полимермодифицираните битуми, въвеждането на Еврокод. Това са основните, които налагат актуализация и на тези три части, която в рамките на тази година ще бъде извършена.
Необходимите средства за реализацията на обекта се формират от следните компоненти: разходи за актуализация, които споменах, тази година ще бъдат извършени на трите части с неактуализирани проекти; разходи за финализиране на процедурата по отчуждаване на имоти и, разбира се, разходите за самото строителство и за строителния надзор.
По отношение на размера на необходимите средства за изпълнение на дейностите от компетентността на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се произнесем след актуализацията. Такъв ангажимент да поема от тази трибуна – тъй като следим вече до дни, не до месеци, до седмици, в края на годината ще сме готови с актуализацията. В края на годината ще поема ангажимент от тази трибуна – октомври месец сме готови с актуализацията на трите части. Тогава ще имаме пълната яснота за необходимия ресурс, който Агенцията трябва да сложи в строително-монтажните дейности и в строителния надзор. Дотогава обаче се надявам – и с наша помощ, разбира се – община Чепеларе да успее да приключи отчуждителната процедура за 15-те засегнати от проекта имоти.
При пълната проектна готовност за обекта и след приключване на отчуждителната процедура, успявайки да актуализираме и проектните разработки в рамките на тази година – октомври месец, ние трябва да процедираме, знаете много добре, строителното разрешение и да възложим паралелно с това – за мен е редно още в рамките на тази година – поръчката, тръжната процедура за строително-монтажни ремонтни дейности, паралелно със строителния надзор.
Като времеви график може би трябва да стиковаме малко по-добре нещата с община Чепеларе. Техният график за отчуждаване да върви паралелно с нашия график по актуализация на процедурата, тъй като това са необходими условия, за да издадем строително разрешение, да стартираме с реалното изпълнение на проекта и с провеждания търг.
Пресрочих времето, но няма да вземам правото си на дуплика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Реплика – имате думата, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! Господин Министър, зададох въпроса и благодаря за отговора, и за ангажимента по следната причина. Община Чепеларе води дебат с общинския съвет и с Министерството на финансите и те казват: „Каква ни е гаранцията и сигурността, че пътят ще бъде финансиран?“ Паралелно с това Агенция „Пътна инфраструктура“ и Вие с основание казвате: „Вие не сте отчуждили“, и се въртеше този дебат от пусто в празно.
Сега в момента жителите на Чепеларе и институциите трябва да знаят, че Вие, като български министър, тук поехте ангажимент и препотвърждавате това, което споделихте февруари месец в Смолян, че околовръстният път на Чепеларе ще бъде приблизително 17 милиона без ДДС, ще бъде на три фази, ще се направи актуализацията и сте споделили, че има проблем, да, с превеждането на едни 450 хил. лв., но се надявате да подкрепите общината и с това да се приключи.
Тук вече по въпроса за община Чепеларе, мисля, че с Вашия колега министър Горанов ще проведете разговор, могат да предвидят тези 450 хиляди сериозно. Аз се надявам, че при подготовката на бюджета за следващата година Вие ще предвидите финансирането на самия път. Това е политиката на държавата – да подкрепи едно модерно туристическо селище в неговото развитие. То действително се развива: зимен туризъм, „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“, готви се връзката с Пампорово. Това за нас в Родопите е стопанство, а държавата като е подкрепила, означава партньорство и сигурност. Благодаря за отговора. Вече на ход са тези делови разговори, които трябва да стиковат изпълнението на Проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Няма да имате дуплика, господин Министър, разбирам. Благодаря Ви.
Следващият въпрос отново е от народния представител Дора Янкова и е относно укрепването на свлачището по пътя Смолян – Мадан.
Заповядайте, госпожо Янкова, да зададете въпроса.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! Проблемът по този държавен път, който е от Пловдив – Чепеларе – Смолян към Мадан, е същият. Второкласният път е основната пътна инфраструктура. Около 7 март 2018 г. едно свлачище спря пътя между Смолян и Мадан. Възникнаха много въпроси, много посещения на място имаше.
Първо, селищата в обхвата на община Смолян, които отиват ежедневно, в ежедневната си трудова миграция, на работа. Там частично решихте въпроса с един път, който дано да е по всички правила, тъй като има наклон 17 до 24 градуса, които са недопустими, но все пак се реши въпросът за бърз достъп на хората, които да отиват на работа.
Там моето притеснение, господин Министър, и Вие го проверете като хора, които са във властта, е дали трябва да минават товарни коли, които в момента са започнали от горските власти, и дали трябва да вървят автобуси с хора, дори 12 или 16-местни.
Но стои другият въпрос – вече втори месец се води дебат има ли проект, няма ли проект, какво се прави с голямото свлачище? Създава се огромен дискомфорт, пътят е основен за връзката и с Гърция. Идва лятото, много хора пътуват. Паралелно с това за товарните превози знам, че има обходен път. Но искам от тази трибуна да поемете ангажимент и да информирате родопчани какво се случва, тъй като се получи едно различно говорене: кметът говори едно, заместник областният управител – трето, Вие правихте ангажименти, изпращате Ваш заместник-министър, също поема ангажименти. Мисля, че тук от трибуната Вие като министър, отговарящ за тази политика, ще информирате родопчани какви последващи мерки ще има и какво ще се прави с това свлачище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, мисля не е поемал ангажименти, мина от там. Друга командировка беше, но мина все пак да направи доклад докъде са стигнали дейностите.
Основните причини за възникналото и струтищно-свлачищния процес при км 109+450 на път ІІ-86 Смолян – Средногорци са свързани със структурата на масива над пътя. Неговата степен на ерозия и особеностите му на геоложкия строеж, които благоприятстват, за съжаление, за срутващите се процеси. Така е строено навремето, без да се отчитат тези фактори.
Продължителните интензивни валежи от сняг от периода 25 февруари 2018 г. до 28 февруари 2018 г. и последвалото рязко повишение на температурите доведоха до преовлажняване на склона на пътя и активиране на 6 март 2018 г. на срутищно-свлачищен процес в участъка. Събитието е настъпило внезапно. Своевременно е извършено разчистване и е отворена едната лента за движение.
На 7 март, следващият ден, поради ново срутване на скални маси в участъка и строгото пазене здравето и живота на пътуващите, пътят е затворен за движение за всички пътно-превозни средства. Първоначално е въведен обходен маршрут град Смолян – село Фатово – град Рудозем, село Средногорци, който към онзи момент е единственият възможен обход, тъй като другата алтернатива е третокласният път ІІІ-8681 Рудозем – Смилян, на 4 март 2018 г. затворeн за движение, поради активизиране на стабилизационни процеси в участъка от км 6+150 до км 8+300 и натрупване на земни скални маси по цялото пътно платно. На 12 март 2018 г. третокласният път ІІІ-8681 е отворен за движение. Въведен е нов обходен маршрут град Смолян – село Чокманово – село Смилян – град Рудозем – село Средногорци и обратно, разбира се. По него е пренасочен тежкотоварният трафик. На 9 март 2018 г. бе извършен първоначален оглед на склона при км 109+450 от специалисти геолози. При огледа бе констатирано наличие на обхватен срутищно-свлачищен процес, който все още не е затихнал, в резултат на което е взето решение за преустановяване на дейностите по разчистване на трасето.
Специално внимание ще обърна, Вие споменахте, че за осигуряване на движението на леки автомобили и бусове бе изграден временен обход от село Влахово до Тикалско дере. Отсечката беше от дължина 1,450 км, а удължава пътя на шофьорите с около 600 до 800 метра.
Ще направя проверка именно затова, за което ми споменахте, за големите наклони, дали е удачно тежкотоварните автомобили да минават от там. Междувременно е извършено и обследване на състоянието на водопровода и на 110-киловолтовия далекопровод, преминаващи на 200 м над самото срутище. Знаете, засегна само пътната част, пътното тяло и потенциално би могло да засегне частично електропровода ниско напрежение – 20-киловолтовия, а потенциално довеждащия водопровод и 110-киловолтовия далекопровод. За наше щастие те не бяха засегнати и функционират нормално. Това не е гаранция, че в бъдещо евентуално активизиране на свлачището няма да бъдат засегнати.
На 14 март 2018 г. е направен нов оглед на мястото от експертна група, сформирана със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ. Задачата на експертите бе да извършват подробен оглед и картировка, да изготвят становище за механизма и динамиката на срутищно-свлачищен процес и да дадат препоръки за изпълнението на неотложните аварийни дейности. Докладът от експертите от огледа е представен в АПИ на 19 март – съкращавам си отговора, тъй като просрочвам времето. Експертите препоръчват да се извърши запушване на образуваните пукнатини на склона със специално фолио, да се тампонират дупките в зоната на водопровода, който преминава по склона на пътя, да се ограничи въздействието на повърхностните води.
От своя страна АПИ, като стопанин на републиканския път, планира стартирането на дейности по извършването на детайлни геоложки, инженерно-геоложки и хидрогоеложки проучвания.
Към момента предстои подписване на договор за проектиране, имаме избран проектант, след което до края на месец май следва да се представи техническият проект в Агенция „Пътна инфраструктура“, което да се съгласува от АПИ и от Министерството и да бъдат стартирани процедурите за избор на изпълнител за СМР и на надзор, най-вероятно по линия на аварийните ремонти. Индикативният срок за стартиране на тези процедури е месец юни през настоящата година. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Реплика, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Господин Министър и от медиите и от дебата в Смолян и в областта е видимо, че проблемът е на фокуса на властта като ангажимент.
Първо, искам няколко неща да Ви помоля. Минах през този път със собствената си кола и действително чух експертите, които са се произнесли по неговото приемане, точно един километър е, аз го засякох, от разклона до новата отсечка – 1,400 км, самата нова отсечка е един километър и след това в село Влахово е така, благодатно променена средата, поне те са спечелили от модернизиране и инфраструктура. Но 17 градуса до 24 градуса наклон, това е опасно. Шестнадесет човека, а сега в медиите пролича, че си позволяват вече и товарни коли, които могат да запушат и да предизвикат проблем. Намесете се и, ако трябва, там оставете да вървят само леките автомобили на хора, които отиват на работа!
Второ, искам да Ви помоля, 57-ми ден е вече, напрегнете администрацията, води се много дебат, действително е комплициран случаят, има първи етап, който в момента едните пукнатини да ги покрие, но възниква следният проблем: фирмата, която ще изберете, не е ли фирма, която в момента има много работа в цялата страна и поради тази причина бави? Това трябва да го разсеете като проблем, тъй като другите специалисти и експерти смятат, че би могло по-динамично и по-бързо. Но все пак споделихте – има проект, ще има и изпълнител.
Още един въпрос искам да поставя от името на моите избиратели. Пътят Рудозем – връх Средногорец – Фатово, отклонението за Смилян до Смолян е компрометирано. В този период има възможности да се направи проект и той да бъде рехабилитиран, добре рехабилитиран, защото в крайна сметка виждаме, че има необходимост от успоредни пътища, а това също е държавен път и по Програмата за поддръжка там би могло да се случи, защото другата отсечка при Смилян по транзитни пътища, която я има, само до Смилян е добра. И отново пътят от Смилян до Смолян е в тази част за рехабилитация.
Това са моите молби: да следите отблизо процесите, които вървят, и максимално бързо, ако трябва на две смени, както се изпълни този път, който е обходен, да се отвори пътят, защото действително това е основният път за товаропотоците, човешкия поток, за туризма и за развитието на района. Неслучайно това е най-важният ни път. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, започвам от контрола по протежение на новоизградения участък и рехабилитирания такъв по съществуващия път през село Тикале. По спомен, колегите току-що ми отговориха, тежкотоварното движение по този участък е ограничено. Аз споменах, през Чокманово, третокласният път остана тежкотоварен, основният тежкотоварен трафик идва от Рудозем. Знаете дори и за писмата и недоволството от собствениците на няколко от локализираните компании в Рудозем. Напротив, през Чокманово – третокласният път, дори нямаме заобикаляне, имаме заобикаляне около 1,5 км – 2, той е в сравнително добро експлоатационно състояние и оттам трябва да бъде локализиран, да бъде пренасочен, както и понастоящем тежкотоварният трафик. Ще направя много бърза проверка затова защо, ако наистина са верни Вашите съждения, минават тежкотоварни автомобили, и с колегите от КАТ – Пътна полиция, ще направим по-добра организация. Това, което казвате, е вярно – да ограничим тежкотоварния трафик.
На второ място, относно скоростта и относно действията на държавата. Аз на четвъртия ден лично, в лично качество, посетих проблемния участък. Между другото, получих благодарствени писма от всички 11 кметове на кметства и населени места за бързата адекватна реакция на държавата както за предотвратяване на първоначалните щети от срутището, така и за недопускане на неговото разрастване да бъдат компрометирани и високото напрежение на далекопровода, водопровода и да се увреди още повече пътното тяло, а и заради бързото, благодарствените им реакции бяха взети за бързото отваряне и изграждане на пътя по обходния маршрут.
Отделно от това съмненията, които имате, веднага ги разсейвам, тъй като договорът с проектанта споменах, ще бъде подписан в рамките на следващата седмица и до края на месец май, в рамките на не повече от 20 дни ще бъде представен техническият проект, разработката – от него такива са изискванията по договора, да може още месец юни да стартираме с избора на изпълнител, който да извърши цялостното укрепване на склона, тъй като не искаме да вършим палиативни действия.
Аз споменах, не остана време в конкретния отговор на въпроса, тъй като пресрочих времето да спомена, че проектните решения следва да предвиждат цялостното укрепване, както на активната струтищно-свлачищна зона, така и на участъка източно от нея до разклона на село Тикале, тъй като не бихме си позволили да направим нещо палеативно, което след година-две ще даде възможност отново от тази трибуна, да сме живи и здрави, нас или други да отговарят на същите въпроси. Тоест да решим цялостно, устойчиво и дългосрочно проблема със свлачището. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Атанас Стоянов относно откриването на ГКПП „Клепало“ между Република България и Република Македония.
Заповядайте, имате думата за задаване на въпроса, господин Стоянов.
АТАНАС СТОЯНОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър Нанков, реализацията на проекти, свързани с гранични контролно пропускателни пунктове с наши съседни държави, е един от инструментите за подобряване на междусъседските ни отношения, повишаване на търговско-икономическите връзки и развиване на културния обмен между нашите съседни държави, а пък особено важно, ценно и целесъобразно е тогава, когато става въпрос за гранично контролен пропускателен пункт, свързан с братска Македония.
Откриването на такъв пункт с име „Клепало“ съответно между общините Берово, от страна на Република Македония, и община Струмяни, от наша страна, е въпрос, който е дебатиран в много държавни институции през годините, включително и многократно тук, в Народното събрание. Република Македония от своя страна е изпълнила своите технически ангажименти относно необходимата инфраструктура, относно изграждането на този пункт, а от наша страна, за жалост, все още няма, или доскоро нямаше по-скоро конкретни действия за изграждането на тази необходима инфраструктура. Вероятно въпросът беше раздвижен изключително сериозно, когато бе подписан и Договорът за добросъседство и приятелство и сътрудничество между Република Македония и България през месец август миналата година
В тази връзка моят въпрос към Вас е: има ли, убеден съм, че вече има, защото ние сме водили разговор в тази насока с Вас, какви са вече конкретните мерки – фактическите, техническите действия от страна на българското правителство и от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно максимално бързата реализация на този граничен пункт и евентуално какви срокове предвиждате за неговото окончателно изграждане и завършване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стоянов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоянов, транспортната връзка с планирания за изграждане ГКПП „Клепало“ на границата с Република Македония се осъществява чрез републикански път III-1008 Струмяни – Раздол – границата с Република Македония, което е с обща дължина около 30 км. От изграждането си преди повече от 30 години пътят не е ремонтиран основно, поредният такъв между другото. Извършвани са само частични изкърпвания и полагания на баластра. За осигуряване на транспортния достъп до ГКПП „Клепало“, АПИ възложи за пътна поддържаща фирма в област Благоевград изработването на технологичен проект за превантивен ремонт на първите 16 км от пътя – отсечката от км 0 до км 15+798. Проектът ще включва ремонт на пътната настилка, построяване на банкети и окопи и почистване на отводнителните съоръжения, изрязване на храсти, полагане на хоризонтална маркировка при необходимост, разбира се, възстановяване на вертикалната сигнализация и ограничителни системи.
По прогнозна оценка индикативната стойност на ремонта възлиза на около 10 млн. лв. Конкретно, нека да стане готов технологичният проект и ще дам точна цифра за необходимата сума за ремонта. Ремонтът на участъка се планира да стартира през настоящата година, какъвто ангажимент съм поемал вече, включително на двустранната среща през месец ноември 2017 г. между правителството на Република България и Република Македония в Струмица, така че през 2018 г. не само ще стартира, убеден съм, че с акуратни и ефективни действия на пътна поддържаща фирма ще завърши ремонта на тези почти 16 км от съществуващото трасе.
За оставащата част от трасето до границата с Република Македония от км 15+798 до км 30+198 се предвижда частична реконструкция и ново строителство – имаме участък без трасе на асфалтова настилка.
Към днешна дата изработената за тази отсечка през 2000 та година проектна документация не е актуална, необходимо е изготвянето на нов проект.
В тази връзка Агенция „Пътна инфраструктура“ планира през 2019 г. да включи в Програмата за проектиране изработването на технически проект за обекта. За неговата реализация е необходимо да се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител на проектирането, както и провеждане на процедури при изработването и приемането на ПУП – парцеларен план и процедура по реда на Закона за опазването на околната среда – преценка на необходимостта от ОВОС.
След изготвянето на актуален проект, с изработването на план за ПУП за обекта и доклада по ОВОС ще може да бъде посочена конкретната стойност за строителството на тази отсечка. При финализиране на процедурите по проектното и теренното обезпечаване на обекта ще се пристъпи към провеждане на обществените поръчки за избор на строител за строително монтажните работи, респективно и строителния надзор на обекта. По линия на поддържането са вложени смешните 13 хил. лв. назад във времето.
Ангажиментът по целия необходим път, който трябва да извървим, е за края на 2020 г., наред с проектирането на новия участък, теренното му обезпечаване, да има завършен път до граничния контролно-пропускателен пункт с Република Македония. От тяхна страна пътят е готов. Нуждае се от рехабилитация. Имаме поети ангажименти от македонска страна пътят да бъде рехабилитиран, така че в началото на 2021 г. да имаме открит нов четвърти ГКПП за връзка с Република Македония. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Стоянов.
АТАНАС СТОЯНОВ (ОП): Уважаеми господин Министър, благодаря за предоставената информация. Тя е важна и полезна относно сегашното фактическо положение и относно бъдещите конкретни действия от Ваша страна и от страна на българското правителство като цяло. Този ГКПП изглежда регионален – югозападен, но по същество той има национално измерение.
Макар повдиган многократно на различни нива, включително и в тази зала, за пръв път не се дава половинчат и чисто чиновнически отговор на въпроса. За първи път Вие тук от високата трибуна на Народното събрание изнасяте точна информация, експертно издържана, с цифри, със срокове. Адмирации за всичко това! Това означава, че МРРБ има конкретни и ясни ангажименти, конкретна визия, ясно изразена пътна карта със срокове, с необходимите технически параметри. Убеден съм, че онова, което декларирахте тук, в края на 2020 г. този толкова важен ГКПП ще бъде факт. Той е важен не само за малките населени места в община Струмяни, които за жалост са със затихващи функции, но е пряко и косвено важен за всички общини в Югозападна България, за Пиринска Македония, по поречието на река Струма.
Тук има и психологически момент. След като този пункт е с братска Македония, той има своето историческо, житейско и хуманно битово изражение за всички онези, които живеят в този регион. Оставаме с благодарност към онова, което изразихте като готовност и ангажимент за последващи действия, които, убеден съм ще бъдат облечени в конкретни действия и по този начин ще се изпълни със съдържание изпълнението на този чакан от всички нас Договор за добросъседство и приятелство с Република Македония.
Още веднъж – благодарност за предоставената информация!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Стоянов.
Дуплика. Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители, за благодарностите няма какво да кажа, не знам доколко са заслужени, но с ангажиментите започнахме реални действия. Като последваща стъпка Договорът за добросъседство с Македония вече е ратифициран от Народното събрание. Беше подписан миналата година, а през януари тази година беше ратифициран от двете правителства на Република България и Република Македония.
Още две думи в унисон с Вашия въпрос. На север е граничният ни пункт с Македония – Гюешево. Той свързва София и Кюстендил със Северна Македония – Крива Паланка, Куманово, Скопие. Около 35 – 40 км на юг – от Благоевград през Станке Лисичково или Логодаж – Делчево – Централна Македония. Чак на 100 км на юг е връзката Петрич – Златарево – Ново село, за Южна Македония – Струмица, Радовиш, Прилеп, Битоля и така нататък. Имаме 100 км без ГКПП.
Няма да връщаме историята назад във времето. Вие по-добре я познавате. Македонското правителство изпълни своя ангажимент, а нашето правителство от 2007 – 2008 г. не успя да изпълни своя ангажимент, може би по субективни причини – имаше осигурено финансиране по ФАР, договорите бяха прекратени, нямаше финансиране. Сега осигурихме и 2020 г. ще имаме завършен път. Дай Боже, бързо да приключим с процедурата по отварянето на ГКПП-то, за да имаме адекватна връзка с Централна Македония – Щип, Велес. Това е най-близкият път за нашия курорт – Банско.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно актуалното състояние по изпълнението на Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на град Шумен по договор за гарантиран резултат от 8 януари 2013 г. със страна по договора „ВиК – Шумен“.
Имате думата, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, на дневен ред за парламентарен контрол отново е темата за ВиК – Шумен, която дълго време разискваме тук, но, за съжаление, нито гражданите, нито аз като народен представител виждаме някакво развитие, а състоянието на ВиК дружеството се влошава.
Една вметка. Днес има официален отговор от директора на ВиК дружеството, че несъбраните задължения към днешна дата към дружеството са в размер на 5 млн. 400 хил. лв. Предполагам, че сте запознат с това нещо. Ако не, сега го чувате, за да си направите сверка.
Конкретният въпрос е свързан с договор от 8 март 2013 г. за изпълнение на рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на град Шумен, който е договор с гарантиран резултат, който се финансираше от японска банка. Изпълняваше го търговско дружество. Няма да цитирам имената. Като страна по договора е ВиК – Шумен.
В тази връзка моля да ми отговорите: има ли заведени дела по цитирания договор, какво е отражението от изпълнението му върху финансовото състояние на дружеството, което и към днешна дата никак не е цветущо? Има ли данни за извършени престъпления по изпълнението на договора и сезирани ли са компетентните органи? Какво е отношението на ръководеното от Вас ведомство по тази тема?
Господин Министър, очаквам да отговорите изчерпателно, тъй като гражданите и абонатите на ВиК – Шумен, са изключително разтревожени по тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, във връзка с рехабилитация на водопроводи, собственост на „ВиК – Шумен“ ООД, са подписани два договора с гарантиран резултат. Първият е от 8 октомври 2012 г., а вторият – от 8 януари 2013 г. Първоначално е била обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 3 млн. лв., за която документация са закупили девет дружества. В определения срок не е била подадена нито една оферта. Тази процедура е прекратена, след което е открита нова процедура на договаряне без обявление. От поканените трима участника е постъпила само една оферта – от обединение „СМ СЕКИСУИ Европа“, което е избрано за изпълнител. Водещ партньор в обединението е „Строителна механизация“ АД, град Казанлък.
След стартиране на дейността се е стигнало до подписване на втори договор с обща стойност от 5 млн. 57 хил. лв. без ДДС, който заменя първия. В него са били променени част от параметрите, определящи вида, местонахождението и дължината на водопроводите. По същество с този договор е изменен първият.
Обектът е изпълняван на два етапа. Първият етап за обследване, изработване на проекти и извършване на СМР е завършен. Същият е включвал и осигуряване на финансирането на цялата дейност от страна на изпълнителя, което е отразено в договора съгласно погасителен план. По този план се предвиждат 84 равни месечни погасителни вноски в размер на 60 хил. лв. без ДДС.
Вторият етап включва дейности за мониторинг, систематизиране и отчитане на резултатите, съпоставени с гарантираните, и изплащане от възложителя на извършената инвестиция.
Към момента е установено, че разписаните в договора критерии не са коректно заложени и в процеса на експлоатация разчетената икономия съществено се разминава от отчетения фактически резултат в дружеството. Вследствие непостигане на проектните параметри, дружеството е спряло разплащането към фирмата изпълнител. Като резултат от възникналия търговски спор изпълнителят е завел частичен съдебен иск в размер на 993 хил. лв. По делото са проведени три съдебни заседания, назначени са различни експертизи и е насрочено четвърто съдебно заседание за 25 май тази година.
„ВиК – Шумен“ ООД като ответник по делото, представлявано от настоящия управител, е оспорило изцяло съдебния иск по основание и по размер. Отделно от това ВиК операторът е изразил позиция, че делото следва да бъде спряно. Част от мотивите са свързани с инициирана от дружеството прокурорска проверка по отношение на проведената обществена поръчка и сключените въз основа на нея договори. Като основание са послужили констатациите и заключенията от извършена в Дружеството през 2015 г. инспекция от органите на АДФИ.
Към настоящия момент се води досъдебно производство, изпратено за разследване от Националната следствена служба.
Задължението по договора се отразява негативно върху финансовото състояние и отчетността на „ВиК – Шумен“, тъй като завишава размера на пасивите в неговия баланс. По данни от дружеството реалните парични ресурси, дължащи се на реализираната инвестиция, са в пъти по-малко от заложените, поради което изплащане на инвестицията не се постига.
Следва да се отбележи, че към момента ВиК операторът е изплатил дължимото по сделката ДДС в размер на 1 млн. 11 хил. лв. Предвид факта, че все още се води съдебно дело, изразяване на окончателна позиция е възможно след произнасянето на съда, включително и от моя страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, чутото от Вас е изключително тревожно, защото ВиК дружеството е в режим на декапитализация със сумите, които цитирахте преди малко, за несъбраните задължения и счетоводната загуба, която е генерирало за предходен отчетен период. Това поставя под въпрос не само бъдещите доставки и качеството на питейната вода, но по моя и на специалисти преценка поставя под въпрос и бъдещото финансиране по оперативни програми, което се очаква да се случи до края на годината. Вие сте принципал на дружеството. Мисля, че и Вие трудно бихте оспорили, че към момента мениджмънтът на това дружество куца.
Ще направя една вметка. Днес държавата в друго дружество – Областната болница на Шумен, смени ръководството. От името на гражданите на област Шумен Ви призовавам да направите това в най-кратък срок, защото под угрозата цената на водата да расте без определени причини за това и угрозата да се загубят средства от европейско финансиране, разбирате какъв ще бъде резултатът за гражданите и за Вас като принципал. Очаквам да вземете категорични мерки в тази посока и дейността на дружеството под ръководството на Министерството да бъде въведена в посока подобряване качеството на водата. Хората вече всеки месец получават вода, която не става по данни от РЗИ, а плащат по 3,60 лв. на кубик, което е изключително висока цена и не отговаря на качествата на водата, която трябва да се получава.
По моя информация голяма част от средствата, които не са разплатени от гражданите към ВиК дружеството, е поради факта, че качеството на услугата не отговаря на изписаната в договора точка. Надявам се този въпрос още веднъж да заостри Вашето внимание и да вземете необходимите мерки в посока, че да се подобри работата на ВиК дружеството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз обективно съм признавал пред Вас за някои проблеми относно мениджмънта на дружеството. Те не са съизмерими. Ще дам аргументация защо не са съизмерими. Старото ръководство е сключило неизгоден договор с гарантиран резултат. За това не можем да обвиняваме сегашния мениджмънт.
Относно качеството на водата ръководството на Министерството предприе изключително бързи и спешни действия за бързо проектиране извън рамките на прединвестиционното проучване на Пречиствателната станция за питейни води към язовир „Тича“ и извеждащия водопровод, за да може преди всички други проекти, финансирани от Европа, да стартира проектът в Шумен, за да могат шуменци в обозримо бъдеще през настоящата година да пият вода с необходимите характеристики, каквато вода заслужават.
По данни на ВиК – Шумен, ще спомена какви са проблемите, свързани с конкретния договор.
На първо място, в хода на провеждането на обществената поръчката при прогнозна стойност 3 млн. лв. е сключен договор с изпълнителя за стойност над 5 млн. лв. Това е значително по-високо от очакванията.
На второ място, по време на отчитане на строителството общата дължина на рехабилитираните участъци – водопроводи, в случая е променяна така, че се стига до общо намаляване – по-скъп договор с по-малко линейни метри. Единичните цени на СМР при това положение се увеличават, като промените са извършвани по неясен начин.
На трето място, собствено проучване на настоящия управител на дружеството чрез справки от сходни поръчки, обявявани чрез Агенцията по обществени поръчки, показва, че реалните цени за изпълнение на подобни обекти са значително по-ниски от договорените с изпълнителя по това време.
След приключване на строителните дейности, в хода на доказване на ефекта от инвестицията, възложителят поставя на четвърто място като проблем – смята, че критериите за установяване на ефекта за дружеството не са коректно изложени в договора. Разчетените парични постъпления съществено се различават и са много по-малко от проектните, тоест не се постигат. Именно тази икономия е следвало да бъде източник на средства за ВиК оператора за разплащане с изпълнителя, а не средства от оперативните разходи, които към момента трябва да бъдат насочени към съвсем други дейности, не към подобряване на ВиК системите в рамките на обслужваната от ВиК оператора територия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Валентин Ламбев относно нерешен проблем с осигуряване на безопасността на път I – 4 в участъка, преминаващ през сeло Шереметя, община Велико Търново.
Имате думата да зададете въпроса, господин Ламбев.
ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът го поставям за втори път, министър Нанков. През месец ноември Вие поехте ангажимент чрез мен към жителите на село Шереметя, община Велико Търново при подходящи, разбира се, метеорологични условия до края на месец януари тази година да бъде осигурена безопасността на пешеходците при пресичане на преминаващия през селото републикански път I – 4, като конкретният ангажимент бе поставяне на пешеходен светофар и шумяща маркировка.
Въпросът ми към Вас е: какви са причините с днешна дата така поетият от Вас ангажимент все още да не е реализиран и кога в крайна сметка ще бъде осигурена безопасността на жителите на селото? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ламбев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ламбев, ангажиментът, поет от Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъде изпълнен от мен лично. Ще обясня какви са причините и съм убеден, че ще се съгласите с тях.
Съществуващата организация на движение в участъка от път I – 4 в село Шереметя, въведена при извършената през 2013 г. рехабилитация, ще бъде допълнена, като преди пешеходната пътека ще бъде положена напречна шумяща маркировка, която да засили вниманието на водачите и да намали скоростта на движение.
Към момента в участъка от републиканския път се извършват неотложни ремонтни дейности поради нарушени експлоатационни качества на пътя – Вие сте свидетел на тях. След зимния период, вследствие на ниските температури, по пътната настилка се появиха множество локални нарушения, които влошиха състоянието на участъка.
Ремонтните работи стартираха в началото на месец април. Ремонтират се всички видове повреди и разрушения, извършва се фрезоване по цялата ширина на пътя и отстраняване на деформациите по покритието. Следва полагане на изравнителен пласт, полагане на нов износващ пласт с плътен асфалтобетон. За ремонта от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ са заделени 1 млн. лв. Срокът за изпълнение на ремонта е до края на месец май. Аз поне си мисля, Вие може да ми дадете друга технология, че не е възможно да положим шумяща маркировка преди да извършим дейностите по полагане на нова асфалтова настилка.
След приключване на ремонтните дейности ще се пристъпи към възстановяване на хоризонталната маркировка, включително ще бъде подновена и пешеходната пътека на път I – 4 в село Шереметя. При стриктно спазване на Наредбата, която има касателство към случая, за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта, се планира полагане на напречна шумяща маркировка, както споменах, преди пешеходната пътека. Тази допълнителна мярка към съществуващата организация на движение ще бъде одобрена с констативен протокол при приемането й от комисия, в състава на която ще има представители от „Пътна полиция“.
Бих искал да припомня също, че цитираният участък попада в урбанизирана територия и всички действия по въвеждане на допълнителни мерки за обезопасяване на участъци от републиканския път следва да се извършват със съвместните действия на Областно пътно управление – Велико Търново, община Велико Търново, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Велико Търново, съобразно компетентностите, произтичащи от действащата нормативна уредба на всяка компетентна институция. Още една вметка: споменахме, при подходящи атмосферни условия, че ще започне през месец януари, а не ще започне януари месец при всички условия. Излагам мотивите, поради които все още не сме положили маркировката.
Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за пътищата изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоари, велосипедни алеи, паркинги, пешеходни подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.
Съгласно чл. 48, т. 1б от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, организирането на дейностите по поддържане на пътищата са задължение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за платното или за платната за движение на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 000 души. Затова изготвянето на проект за монтиране на пешеходен светофар, цитирайки тези нормативи, е ангажимент на община Велико Търново и въпросът следва да се отправи към нея. Аз ще го отправя лично от Ваше име.
Областно пътно управление – Велико Търново, като териториален представител на Агенция „Пътна инфраструктура“, ще продължи да полага грижи за състоянието на участъка и ще предприеме всички необходими мерки, осигуряващи безопасността на движение по републиканския път. Тоест, след като извършим ремонта на не малка стойност, с наистина отложен характер в края на месец май, веднага след това в рамките на три дни ще положим и шумящата маркировка. Още днес ще се обърна към кмета на Велико Търново за организиране поставянето на светофара, както сме поели ангажимент към Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаеми господин Ламбев, имате думата за реплика.
ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, благодаря за този отговор, тъй като проблемът е належащ. Решаването му изисква Вашето съдействие и искам да апелирам чрез Вас да помолите и кмета на община Велико Търново да съдейства за поставянето на този пешеходен светофар, тъй като и жителите, а и специалисти по пътна безопасност считат, че е необходимо комплекс от мерки, които включват и шумящата маркировка, и пешеходния светофар, за да можем да обезопасим придвижването и преминаването през пътното платно на жителите на селото. Ще следим развитието на въпроса. Благодаря Ви за съдействието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ламбев.
Ще ползвате ли дуплика, господин Министър? Няма.
Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Николай Тишев относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г.
Заповядайте, господин Тишев, да зададете въпроса.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в свое интервю от 16 април тази година Деница Николова, която е Ваш заместник-министър, заяви следното: „Балансирано развитие на цялата територия на страната е целта на новото регионално деление, което трябва да бъде готово до средата на годината – повтарям – до средата на годината. От трите предлагани варианта за ново райониране с шест, пет и четири района, преобладава консенсус около разделението на страната на четири региона: Дунавски, Западен, Черноморски и Тракийско-Родопски.
Няколко дни пък преди това Стоян Пасев, който е областен управител на Варненска област, след заседание с участието и на други областни управители пред БНР Варна съобщава: „Четири района ще бъдат обособени в рамките на новото статистическо райониране на страната – Централен, Дунавски, Черноморски и Западен. Варна ще бъде център на Черноморския район“.
На 17 април 2018 г., след като от БСП – Бургас, повдигнахме темата в Бургас, Димитър Николов, който е кмет на Бургас, направи следния коментар: сериозен експертен и обществен дебат върху предстоящото ново райониране на държавата за нуждите на еврофондовете и статистиката след 2020 г. все още няма и предлаганите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството варианти са на твърде ранен етап. В един момент са на твърде ранен етап, пък Вашият заместник казва, че след два месеца буквално, тоест до средата на годината трябва да приключи прерайонирането.
„Нито съм получавал писмо, нито някъде и някога са канени кметовете от Югоизточния район за мнение, за коментар, за дискусия „за“ или „против“, за да реагираме и да кажем официално позицията на региона. Областната управа също е толкова наясно, колкото община Бургас. Нищо не сме пропуснали, защото нищо съществено не се случва и няма как да се случва“ – така завършва Димитър Николов.
Във връзка с горепосоченото задавам следните два въпроса към Вас: първо, кога, къде и между кого се е постигнал този преобладаващ „консенсус“, за който говори Вашият заместник госпожа Деница Николова?
Второ, проведени ли са разговори и дискусии с кметове, областни управители, регионални структури и така нататък на шестте действащи в момента района и в частност с представители на Югоизточния район? Кой е дал уверение на варненския областен управител, че ще бъде създаден Черноморски район за планиране, включващ Бургас и Варна с център Варна, при положение че неговото изказване и това на представителя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството звучат идентично? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тишев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тишев, съгласно Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели , така наречената nut система са въведени критерии за допустимия брой на населението на териториалните единици на всяко ниво. Минималният брой население за район от ниво nut система 2 е 800 000 души, а максималният е 3 000 000 души.
В периода от последното преброяване през 2011 г. до 2016 г. се наблюдава намаляване на населението на всички райони от ниво 2 в България по официални данни на Националния статистически институт, но процесът е особено силно изразен по отношение на Северозападен, Северен и Централен район, като за Северозападния още през 2014 г. са достигнати стойности под минималния праг – от 800 хиляди души по данни на Националния статистически институт, за 2017 г. броят на населението на Северен централен район също вече е под минималния праг.
През 2017 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството сформира междуведомствена работна група, която след проведените заседания, консенсусно определи три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2, с четири, пет и шест района от предложените над десет подобни варианта. Работната група с експерти от академичната общност, от компетентни министерства, агенции, включително Националният статистически институт, президентството на Република България определи като приоритетни три варианта – с четири, пет и шест района.
През месец януари 2018 г. Министерският съвет одобри доклад, с който ми бе даден мандат за представяне на трите определени варианта за широко публично обсъждане на национално и регионално ниво. Веднага след това представихме пред широката общественост предложенията за ново райониране и стартира публична кампания.
Към момента вариантите са представени на заседания на Регионалните съвети за развитие в шестте района от ниво 2, като органи за провеждане на политиката за регионално развитие на регионално ниво.
В допълнение на 25 април 2018 г. трите варианта, предложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и пет допълнително получени предложения в процеса на обществени консултации, бяха представени и дискутирани на кръгла маса с участието на работодателските и работническите организации на национално ниво, неправителствени организации и академични и университетски институции, като предстои те да бъдат обсъдени и на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На 10 април 2018 г. на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено в град Стара Загора, госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, е представила трите предложения за ново райониране пред членовете на съвета. В състава на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район са определени представители на общините от всяка област, включена в района на всяка една община. Въпреки това, на цитираното заседание в град Стара Загора не са присъствали някои от общините в Бургаска област и не са взели участие в проведената дискусия.
В допълнение следва да се има предвид, че на проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район на 12 април 2018 г. в град Варна точката за обсъждане на новите предложения за нов териториален обхват на районите от ниво 2 на бъдещите райони е отпаднала от дневния ред поради обективна невъзможност на заместник-министъра Деница Николова да участва в заседанието и да ги представи.
В тази връзка на заседанието никой не е давал увереност на областния управител, визирам господин Пасев, не е имало представител на Министерството, че е избран вариант с четири района, както и че град Варна ще бъде център на Черноморския район. Предложенията за новия териториален обхват на районите от ниво 2 са обсъдени две седмици по-късно на заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район, проведено в град Добрич не във Варна на 26 април
2018 г.
Какъв е широкият кръг на заинтересовани страни и организации? При инициираните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството дискусии – може да видите на нашия сайт, мога да Ви дам публичен списък на всички поканени по темата, тъй като по Закона за регионалното развитие имаме задължение тесен кръг от институции да бъдат поканени, ние сме го разширили в пъти и като представителност, и като поле на действие на академични, неправителствени организации и други среди.
В заключение следва да се отбележи, че на този етап вариантите не съдържат предложения за определяне на центрове и наименования на районите. Те не предвиждат промени на границите на административните области и общини или смяна на административни им центрове. Една спекулация, която беше направена именно сред бургаската общественост и не само, тази седмица и в Бургас, и от тази трибуна заявявам: Варна – това, което Вие визирахте и цитирахте като опасение и притеснение на бургаската общественост и бургаското население – няма да дърпа конците на Бургас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Доста обтекаем отговор. Хубаво е, че заявявате, че Варна няма да дърпа конците на Бургас. Не дадохте отговор на въпроса, в крайна сметка: кой вариант от тия три, които разглежда Министерството на регионалното развитие, ще бъде избран? Имайте предвид, че ние направихме една среща по наша инициатива тук, в Народното събрание и Вие там доста дълго време застъпвахте тезата, че най-добър е вариантът от четирите района. Тоест трябва да има Черноморски регион, това е Ваша специалност, Вие сте изследвали въпроса и по всички канони на теорията и практиката Бургас и Варна трябва да са в един регион. Сега, като видяхте консолидираната позиция на всичките народни представители от Бургас, станахте малко по-гъвкав и заявихте, че може да говорим по темата.
Имайте предвид още нещо от днес – вече има изготвена позиция, която Вие ще получите на народни представители от Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, в която се казва следното: „Уважаеми господин Министър, ние народните представители от Бургаски, Ямболски, Сливенски и Старозагорски многомандатни избирателни райони, настояваме да бъде запазен настоящият териториален обхват на Югоизточен район за планиране така, както е предложен и в разработените от Министерството на регионалното развитие варианти 1 и 3.“
Категорично отхвърляме Вариант № 2. Искам това да е ясно, за да не бъда многословен и продължителен, да не отнемам от времето на другите колеги, които имат въпроси. Все пак моето желание е следното: искам от тази висока трибуна на Народното събрание да станете сега в дупликата и да заявите, че Югоизточният регион за развитие ще бъде запазен такъв, какъвто е: тоест на Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора Бургас ще им остане центърът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Дуплика, господин Министър? Имате правото на дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тишев, на първо място, не е инициирана от Вас, защото Вие казахте „нас“. Инициирана е от Ивелина Василева. В лично качество ще кажа: когато бях поканен и аз, предполагам и Вие на среща, ами аз така бях уведомен.
На второ място, за разлика от много други, назад във времето може би не само министри, а в едни други исторически периоди на България в управлението се взимаха еднолични решения – еднолични решения! Като прагматик Вие цитирахте теория 5. Не като прагматик, а като биологичен човек, винаги съм се вслушвал в гласа и на обществото, и на експертите по темата, разбира се, и когато е наложително и във Вашия глас – на народните представители, когато има необходимост от това, в случая нямате нормативните правомощия по темата. Вслушах се във Вашия глас – казах веднага след срещата, ако си спомняте, че ще бъдат взети тези Ваши аргументи под внимание.
Не искайте от мен да си прескачам и да си надвишавам правомощията, да отговарям именно от тази висока трибуна. Това обезсмисля всичкия процес на обществени обсъждания и консултации, които ще продължат в рамките на следващите два до три месеца, включително и в Бургас. Да не обезсмисляме тях с едно мое еднолично – тъй като решението не е мое, не е и Ваше, разбира се, то ще бъде взето и от Министерския съвет, а и от Вас, народните представители, през една промяна в Закона за регионалното развитие, която е наложителна.
Всички аргументи, не само поставените от Вас – чух и много, опасявам се, че не подхождат на председатели на комисии в сегашното Народно събрание, тъй като председателят на Икономическата комисия например все още бърка район за развитие, а район от ниво NUTS 2 са икономическа зона. (Реплика.) Не, нямат сходство, могат да са взаимозависими един от друг, но нямат нищо общо като нормативна уредба, а и като логиката, и като изпълнение със съдържание на тези – дори в терминологичен и в практичен разрез, различни структури.
Да, тази среща помогна и на мен много – казвам го абсолютно откровено. Убеден съм и на колегите, от които ще зависи бъдещото териториално деление за статистически нужди от ниво NUTS 2 – тоест бъдещите райони на страната. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Любомир Бонев и е относно укрепване на свлачище и срутище, намиращи се на път II-63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник, с цел недопускане на риск за хора и нестопански обекти.
Имате думата, господин Бонев, да зададете въпроса.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Републикански път II-63 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Перник. Общата дължина е 68 км.
Републикански път II-63, свързва общините Брезник, Трън и населените места към тях с областния център – град Перник, като осигурява и основния достъп от цялата страна към гранично-контролно пропускателен пункт „Стрезимировци“ на българо-сръбската граница.
От регистрираните свлачища на територията на област Перник и засягащи пътищата от републиканската пътна мрежа, свлачищата, намиращи се на II-63 са от километър 7+000 до километър 7+620 село Мещица и на километър 22+900 край Брезник и създават сериозна опасност за движещите се МПС-та. Същите свлачища не са регистрирани, господин Министър.
Въпросът ми към Вас е: предвид значението на трасето, предвижда ли се и кога укрепване на свлачищата на път II-63, от километър 7+000 до километър 7+620 село Мещица, община Перник и на километър 22+900 край град Брезник? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, по повод предходното Ваше запитване относно колко и кои са свлачищата, намиращи се в непосредствена близост до и на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник, Ви уведомих, че в Регистъра на свлачищните райони няма регистрирани други свлачища, засягащи републикански път, освен това на път I-6 „Кюстендил – Перник – София“ при км 72+300. За него подробно Ви информирах в писмен отговор, включващ освен описание на участъка и свлачищните процеси, а също така и мерките, които АПИ е предприела за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на обекта.
Предвид гореизложеното, обръщам внимание, че по път II-63 „Перник – Брезник“ от км 7+000 до км 22+900 няма регистрирани свлачищни процеси.
Второкласният път е основна пътна артерия, свързваща общините Брезник и Трън с областния център – град Перник, и се явява част от пътната връзка с Република Сърбия – така наречените Западни покрайнини.
В периода 2010 – 2011 г. отсечката от км 7+620 до км 19+720 е рехабилитирана и се намира в добро експлоатационно състояние. Към момента в отделни малки участъци се наблюдават деформации, които се ремонтират по програма „Текущ ремонт и поддържане“ на АПИ. Обектът е част от лот 14, изпълнен със средства по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Стойност на строително-монтажните работи е малко над 6 млн. лв.
Участъкът от км 4+700 до км 7+620 е ремонтиран преди повече от 40 г., а в подучастъка от км 7+000 до км 7+620 има пропадане на дясната лента.
Периодично през годините са извършвани ремонтни дейности със средства от бюджета за поддържане на републиканските пътища в област Перник на стойност 35 000 лв. с ДДС: изпълнен е локален ремонт в участъка от км 5+000 до км 7+000; ремонтиран е тръбен водосток с разместени тръби. С извършения ремонт е възстановена целостта на съоръжението.
Въпреки положените усилия отново се наблюдава пропадане на пътното платно. Необходимо е изпълнението на цялостен ремонт.
В участъците – при км 23+000 в дясно платно и км 24+200 в ляво платно, път II-63 е изцяло във висок насип, който се преовлажнява от близките дерета.
През 2015 г. в отсечките са изпълни укрепване с пилотно-анкерна система. Средствата, вложени за изпълнение на ремонтните дейности, са на обща стойност почти триста хиляди лева с ДДС, са осигурени от бюджета на АПИ по линия на програмата за текущо поддържане.
При ежедневните обходи, извършвани от специалистите на Областно пътно управление – Перник, са установени нови пропадания на пътното платно в участъци непосредствено преди и след посочените по-горе километрични положения, включително и на цитирания във Вашия въпрос – км 22+900 край Брезник. Тези деформации на пътното платно са в резултат не само на преовлажнен терен, но и на интензивен трафик на тежкотоварни камиони, превозващи дървен материал и автовози от Сърбия.
С цел ограничаване на повредите по платното за движение и осигуряване на проходимост по републикански път II-63, експерти на АПИ съвместно с представители на Института по пътища и мостове в кратък срок ще извършат – до края на месеца, да не сме толкова витиевати, оглед на компрометираните участъци, за да се прецени какви мерки следва да се предприемат за заздравяване на пътната настилка. В зависимост от констатациите и необходимия финансов ресурс, АПИ ще включи обектите в своя ремонтна програма през 2019 г., но, да – факт е, не са констатирани като свлачища, регистрирани в Регистрите на свлачищата в Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, всичко, което казахте относно данните и цифрите за път II-63, отговарят на истината, като особено около Брезник пътят е укрепван в дясната част на платното. В момента е пропаднал в лявата част и е редно тези пропадания, включително и на Мещица на км 7+600 и на Брезник 20+900 да бъдат регистрирани като свлачища, за да не се налага всяка година да го плащаме през „Текущи ремонти“, защото това няма по никакъв начин да реши проблемите на пътя.
За пътя II-63 многократно съм Ви задавал въпроси от тази трибуна, включително и в писмен вид – състоянието на пътя е отчайващо, бих казал, катастрофално. Отдавна са изтекли експлоатационните срокове, преди близо 40 години. Да, има два лота, които са направени, но те представляват под 25% от общата дължина на трасето, все пак това е международен път. Трябва да се вземат спешни и неотложни мерки за пропаданията, които сами по себе си са свлачища, да се регистрират и да се укрепят, за да гарантираме безопасното движение на хората, пътуващи по път II 63. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, още един ангажимент ще поема вследствие на Вашия въпрос. Вече сключихме новите договори, знаете, с геозащитните дружества. Тази дейност е крайно недофинансирана. Ангажирам се заедно с колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и колегите от Института за пътища и мостове, съвместно да изпратим колегите от Геозащита – Перник, за да преценят отново. Те са посещавали обекта и тяхното експертно становище е, че не говорим за свлачище. Свлачищен процес е – да, но не е свлачище. За да удовлетворя това Ваше притеснение, ако наистина трябва да бъдат вписани и регистрирани като такива, да ги включим в Регистъра по свлачища, ще наблегна именно на това. Ще се разпоредя още другата седмица да бъде извършен мониторинг и проверка.
Знам за натовареността и наистина с моята лична благодарност за коректността на отправения въпрос и на репликата – да, пътят е натоварен и ще бъде осигурен финансов ресурс за най-критичната му част, но наистина в рамките на бюджета за 2019 г. Вие осъзнавате какви са нашите възможности в рамките на настоящата бюджетна такава, те няма да бъдат водещи и в началото на 2019 г., но се надяваме с внедряването на тол системата да имаме по-сериозни приходи.
Отделно от това само като добра новина – вече две от свлачищата, финансирани по програма „Околна среда“, като човек, интересуващ се от геозащитна дейност за това си позволявам да допълня отговора си в дупликата, вече са одобрени, тоест имаме наличен финансов ресурс. В Северозападна България са и двете, остават още шест по републикански пътища, знаете, аз съм ги докладвал и в Регионалната комисия кои са те, да бъдат въведени като апликационни форми. Недостатъчен ресурс, но все пак успяхме в предходния мандат да се преборим за 62 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда“, именно за укрепване на свлачища, а и нашето министерство е бенефициент по програмата и за извършването на мониторинг – изграждане на нови КИС-ове, на някои от наистина значимите и активни свлачища. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народните представители Любомир Бонев и Димитър Данчев, относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Заповядайте, господин Данчев, за да зададете въпроса.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, господин Министър, за проявеното търпение да зададем днес и този въпрос към Вас.
Уважаеми колеги народни представители! В парламентарната група на „БСП за България“ са получени множество сигнали за проблеми в административното обслужване на граждани и фирми от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързани с много неточности в кадастралните карти и неспазване на установените срокове за административно обслужване.
Позволете ми да дам и конкретен пример. Клиент на Агенцията плаща двойна такса за експресна услуга, но въпреки това срокът за експресната услуга не е спазен с обяснението, че експертите са претрупани от работа и преписки. В случаите, за които получихме информация, се касае за елементарни казуси и отсъствие на вина от страна на заявителя, която да забави предоставянето на заявената към Агенцията услуга. В резултат на подобни действия на администрацията на софийската служба на Агенцията, граждани ни информираха за нанесени им значителни щети и пропуснати ползи, в резултат на провалени сделки с имоти поради забавяне издаването на документи от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Интересно тук би било да се направи проверка за броя на забавените специално в софийското поделение на Агенцията преписки.
Чухме, че онзи ден Министерският съвет е одобрил промени в устройствения правилник на Агенцията, с цел да повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса. От мотивите към решението разбираме, че за да се отговори на нарасналите потребности числеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се увеличава с 20 щатни бройки и става 417 броя. Увеличението е за сметка на числеността на Дирекцията за национален и строителен контрол. Редно е да кажа, че прехвърлянето на бройки не осигурява автоматично подготвени хора. Остава проблемът и със заплащането на експертите и тяхното стимулиране, което да е адекватно на тяхното натоварване и отговорност, която носят.
Прави впечатление, че в мотивите към решението на Министерския съвет не се споменава дума и за друга причина, довела до запушване на работата на Агенцията, а именно за качеството на създадените кадастрални карти и кадастрални регистри за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картите на възстановената собственост и за качеството на създадените кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираната територия. Съдържащите се в тях безкрайни неточности и явни фактически грешки създават огромен брой проблемни преписки, които водят до посочените по-горе проблеми в обслужването на граждани и фирми.
В тази връзка моля да ми отговорите: информиран ли сте за проблемите в работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, какво е естеството на най-често срещаните проблеми и какви мерки ще предприемете за тяхното санкциониране и преодоляване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Данчев, господин Бонев! Само една фактологическа неточност – експресна услуга в кадастъра вече няма повече от една година, така че не е точна информацията. Бърза – да, но експресна – не.
До края на 2016 г. систематичното създаване на кадастралната карта покриваше 22% от територията на страната. Значителното забавяне на процеса по създаване на кадастър и имотен регистър доведе до разработване и приемане през 2015 г. на „Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър“ от Министерския съвет.
За изпълнение на тази дейност в Агенцията се прехвърлиха 52 щатни бройки от Министерството на земеделието и храните. Тези бройки се използват предимно за дейностите по преобразуване на данните от кадастралната картата на възстановената собственост, тоест не по обслужване и по издаване на съответните документи, което е услуга, която предоставя Агенцията към потребителя на тази услуга – българските граждани и бизнеса.
В изпълнение на заложените цели в концепцията към днешна дата, обхватът на територията с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри е 52%, включително за територията на цялата Столична община. Знаете, „Лозенец“ остана последният район, в който ще се приема кадастрална карта.
До края на 2018 г. се очаква нарастването на териториите с одобрена кадастрална карта да се увеличи, като покритието ще достигне над 90%. Увеличението на територии от страната с кадастрална карта с още 30% само за две години доведе до значително нарастване на обема от работа във всички служби, най-вече в софийската такава, тъй като в София за последните четири години имаме 45% нарастване на обема на работа, вследствие на приетите нови райони с кадастрална карта.
Освен дейностите, свързани с нанасяне на нови обекти, отстраняване на грешки и предоставяне на услуги, служителите са ангажирани с контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Предприетите мерки за подобряване качеството на данните в кадастъра. Ще кажа какви са те в последните няколко месеца.
Административното обслужване обхваща както поддържането на кадастрална карта и кадастрален регистър в актуално състояние, включително отстраняването на грешки в кадастралната карта и въвеждане на нови данни, така и издаване на официалните удостоверителни документи.
Искам да обърна внимание, че качеството на данните в кадастралната карта е обусловено от качеството на първичните източници за нейното създаване – карта на възстановената собственост и предходни кадастрални планове. За отстраняването на грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри е налична нормативно определена процедура, която опростихме, благодарение на Вас като народни представители, с нормативни промени – по наше предложение и по предложение на Министерския съвет, която процедура обезпечава участие на собствениците на засегнатите имоти, което от своя страна изисква определено технологично време, тъй като говорим все пак и за вещни права.
С измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г., които промени споменах, е създадена възможност за провеждане на процедури за решаване на проблемите при несъответствия между урбанизираната и неурбанизираната територия и при констатиране на явни фактически грешки в неурбанизираната територия. Регламентирана е нова процедура за отстраняване на констатираните явни фактически грешки в неурбанизираната територия, доста по-бърза и като срокове.
Създадена е възможност за отстраняване на явната фактическа грешка, чрез възлагане на тези дейности от страна на Агенцията със средства от държавния бюджет. За собствениците на имоти, чиито граници са неточно определени при възстановяването им, отстраняването на грешките ще се извършва безвъзмездно, именно с тези нормативни промени и се извършва безвъзмездно.
Да не изброявам всички останали административни нормативни промени, които предприехме, тъй като напредваме с времето. Само ще спомена в допълнение новия устройствен план, за който Вие споменахте. Да, механичното прехвърляне, но не говорим за механично. Имаме някъде свободен щат, който е неокомплектован. Към момента, не че ДНСК са останали с по-малко функции или с много хора, просто незаетите щатни бройки заради неотложните дейности, които трябва да бъдат извършени основно в софийската служба, успяхме с промените в Правилника от сряда съответно да обезпечим с щат. Ще ги запълним максимално бързо и с хора с необходимата експертиза.
Отделно от това в София, освен в централната сграда на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, работят още осем изнесени офиса. Това са служители от Агенцията. Разкрихме два нови офиса, в останалите шест работят служители на Столична община.
На трето място, като неотложна спешна мярка, от началото на месец май се прилага предвидената възможност в Закона за кадастъра и имотния регистър, а именно общинските служби по земеделието и горите да подпомагат Агенцията в административното обслужване за неурбанизираните територии, в случаите извън София, тоест да могат да издават официалните удостоверителни документи на заинтересованите лица. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Бонев, имате думата за реплика.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, правната рамка, очертаваща работата на Агенцията по кадастъра, това са Законът за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд, Законът за собствеността, Законът за кадастъра и имотния регистър, Законът за общинската собственост, Законът за държавната собственост, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и това е само малка част от нормативната рамка. Относно преобразуването на Картата на възстановената собственост в кадастрални карти – и до настоящия момент очаквам от Вас методологията, която лично Вие ми обещахте да предоставите, защото преобразуването ѝ до настоящия момент е по неясни правила извън обхвата на нормативната уредба.
С преобразуването на Картата на възстановената собственост в кадастрални карти повтаряме и мултиплицираме грешките още при възстановяване на имотите в началото на 90-те години, които, за жалост, се оказват прекалено голям процент от действащите към настоящия момент планове за земеразделяне и така наречени карти за възстановена собственост. Защото, господин Министър, аз не знам кой гарантира точността и качеството на новите кадастрални карти, имайки предвид че това се прави от Агенцията по кадастъра и тя сама си ги одобрява.
Как се гарантира и коректното отразяване на собствеността на имотите, защото това засяга всеки един български гражданин? Как ще бъдат отразени и вярно нанесени линейните и площните обекти в новообразуваните кадастрални карти, като механичното преобразуване е върху грешна или непълна основа?
Кога, господин Министър, най-накрая ще се спази Законът за кадастъра и имотния регистър в обхвата на чл. 10, ал. 3, а именно – за извършване на административно обслужване? Службите по геодезия, картография и кадастър създават структури, подразделения в седалищата на районните съдилища и в други населени места, тоест във всеки административен район с районен съд би следвало да има Служба по кадастъра!
В заключение, господин Министър, бих казал, че всичко това води до пропуски и грешки, които се отстраняват с прекалено бавни процедури и изцяло за сметка на собствениците. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, за едно сте прав – методологията, по която се преобразува КВС в ангажимент. Другата седмица в сряда Ви е работен ден – в сряда получавате методологията, за да знаете по какви правила. Тя не е тайна, между другото, за което наистина се извинявам.
Останалите констатации бяха по-скоро абсолютизиране на някои – да не ги наричам политически, защото Вие смесихте политиката с експертизата, но, да кажете, че изцяло, за сметка – не. Обратно, с нормативните промени, с административната практика – точно обратните процеси от две години, а особено в последната година успяваме не само да ръководим, а да осъществяваме по линия на безвъзмездното за собствениците отстраняване на неточности по ускорена процедура от страна на колегите от Агенцията.
Отделно от това, Вие знаете, че някои от проблемите не зависят от кадастъра. Кадастърът не е съд, за да казва чия е собствеността, тъй като понякога имаме общинска неотписана собственост, а имаме и частна такава. В Агенцията при създаване на кадастрална карта, или преобразуване, се представят два акта за собственост. Знаете как се решават подобни спорове – по съдебен ред. В Студентски град имаме и случаи с три вида собственост на имот. Това са съдебни спорове. Относно ускореното създаване на кадастрална карта и грешките в КВС, аз съм убеден, че с методологията, пък и не само, а с контрола, който е създаден по тази методология, точно обратното – КВС-та ще станат доста по-акуратни в бъдещото си транспониране и имплементиране в кадастралната карта.
На трето място, големият проблем, глобалният проблем на кадастъра какъв е? Той е изготвен, между другото, по холандски тертип, такава беше логиката на Световната банка, когато 2001 г. създавахме Агенцията. Когато се създаваше Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изконно логиката беше тя да е несъвършена – не несъвършена, да е неточна, но много бърза, тъй като много добре знаем как се възстановяваше земята в реални граници след края на онзи режим. Така че логиката в момента и на закона, и на процедурите са изключително коректни и акуратни, без да нарушават вещните права на хората – бързо отстраняване на грешки, бързо, по служебен ред, разбира се, след доказателствен материал от страна на засегнатия собственик, за сметка на държавния орган.
Големият, глобален проблем в Агенцията какъв е? Все повече покритие на страната, все повече услуги, все повече на брой заявления, специално в София – същият щат. Тук говорим за екстензивна работа. Затова премахваме и експресната услуга, за която колегата Данчев спомена, защото за три дни няма как да бъде заявено искането за елементарен документ. Скица например да бъде проверена, както се казва, от шест очи – и от юрист, и от компетентни инженери геодезисти, и да бъде предоставена услугата, защото все пак говорим за защита на вещните, а и не само на вещните права на българските граждани. Проблемът ще става все по-голям.
Затова кадастърът е все по-голям бъдещ приходоизточник за държавния бюджет – горе-долу съотношението приходи-разходи е два пъти повече в полза на приходите на Агенцията. Тук е и моята битка с Финансовото министерство – да убедя колегите от Финансово министерство, че Агенцията трябва да има повече хора, тъй като има повече дейности. Тя е екстензивна. Не зависи от капацитета и това какво има в главата конкретният специалист. Напротив, тук говорим за обслужване на гише, там където все още се обслужва. (Реплики.)
Всички знаете, услугите са цифровизирани и има възможност в кадастъра да стане – за предоставяне по електронен път, с електронен подпис и дори с електронни заявки. Толкова сме опростили и облекчили процедурата, всички бюрократщини и административни такива. Дори гражданинът от София има право да заяви получаването на скицата в Бургас след три дни с електронна заявка. Тридесет процента дори е по-евтина услугата. Колко са заявките в София? Седем процента! (Реплики.)
Седем процента по електронен път. (Реплики.) Да, рекламна кампания – помагайте ни и Вие. Колкото повече са електронните заявки по електронен път, толкова по-лесно, по-бързо и по-акуратно ще се обслужват гражданите.
За всички останали проблеми, които има в Агенцията – прав сте, има проблеми. Не съм убеден, че те са, как да кажа, от недобросъвестност, недобри помисли и намерения на ръководството на Агенцията. Ако е необходимо и там ще предприема конкретните действия, било то в софийската служба или в други.
Може би системата се нуждае от малко по-сериозно приоритизиране като национална политика. Това е лично мое мнение и проблемът, който споменах – с хората, тъй като ефектът е лавинообразен, когато с 40 души обслужваш 30% от територията на София и с 40 души обслужваш 100% от територията на София, няма как да стане. В София последните няколко месеца имаме текучество със седем човека напуснали, на останалите тридесет и трима работата е в пъти повече. Сами си даваме ясна сметка откъде идва проблемът. Така че предприемаме мерки. Тези 20 бройки отиват в София с по-добри заплати, с по-високо възнаграждение, за да можем да решим, както се казва, палиативно към момента, но концептуално, устойчиво, дългосрочно трябва да подходим и по малко по-прагматичен начин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това беше последният въпрос за днес към министър Нанков.
Благодаря Ви, господин Министър, за участието в парламентарния контрол. Днес Вие проявихте физическа издръжливост, психическа устойчивост и успяхте да отговорите на всички зададени въпроси.
Уважаеми народни представители, следващо пленарно редовно заседание – 9 май, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,00 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ