Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 5 септември 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
05/09/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Колеги, след заседанието на Председателския съвет работната програма за днес е с точка единствена – Парламентарен контрол. Бях включила Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, но тъй като не постъпи доклад в Деловодството, предвид това, че докладът трябва да се обработи прецизно и има препратки към други закони, днес ще работим по точка единствена – Парламентарен контрол.
Добър ден, господин Вицепремиер! (Влиза заместник министър-председателят Красимир Каракачанов.)
Днес е първа сряда от месеца (шум в залата) – моля, запазете тишина – и е ред на парламентарните групи да направят предложения по реда на чл. 53, ал. 8 от Правилника. Няма постъпили такива.
Ще Ви запозная с няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 25 юли до 4 септември 2018 г.:
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образованието и науката и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата и медиите. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по правни въпроси.
Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката. Разпределен е на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Разпределен е на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Съобщение: в Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 30 юни 2018 г. на: Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, в резюме – в пълен обем отчетът се намира в регистратурата на националната класифицирана информация, отдел „Сигурност на информацията“, на пл. „Княз Александър І“, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция „Електронно управление“, Държавната агенция „Технически операции“ и Държавния фонд „Земеделие“. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Сега, колеги, преди следващото съобщение предлагам да гласуваме дневния ред с точка единствена.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 126, против 3, въздържали се 25.
Предложението е прието.
Продължаваме със съобщенията.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България е уведомил Народното събрание, че:
1. в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, че със свои заповеди е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна за периода от 16 до 18 август 2018 г. включително на кораби от състава на Военноморските сили на Украйна. Посещението е във връзка с провеждане на учебно плаване в акваторията на Черно море.
Включително по Програмата за обучение на кадетите от Академията за подготовка на офицерски кадри за Военноморските сили на Украйна в Одеса и за периода от 3 до 9 септември 2018 г. включително на кораб от състава на Военноморските сили на Република Турция. Посещението е във връзка с провеждане на учебно плаване в рамките на Програмата „Морски учения и усъвършенстване 2018 г.“;
2. в изпълнение на чл. 64, т. 2 и чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, че със свои заповеди е разрешил изпращането на формирование от въоръжените сили на Република България за участие в Съвместна ротационна подготовка на учебен полигон „Бабадаг“ – Република Румъния, за времето от 27 август до 8 септември 2018 г. В Съвместната подготовка ще вземе участие формирование от Сухопътните войски на Република България с личен състав от военнослужещи с щатно въоръжение, снаряжение и екипировка от Военно формирование – Плевен. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина за 2018 г. и е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и за извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили.
Изпращането на формирование от въоръжените сили на Република България е с личен състав военнослужещи с екипировка за участие в Съвместно многофункционално учение, което ще се проведе в Международния център за мироопазване и сигурност в полигона „Яворив“ – Република Украйна, за времето от 1 до 16 септември 2018 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили с входящи номера 803-09-42, 803-09-43, 803-09-46 и 803-09-49 и са предоставени на Комисията по отбрана.
Съобщение: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България е уведомил Народното събрание в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, че със свои заповеди е разрешил изпращането за участие на първия етап в учение с реални действия на местността на територията на Кралство Норвегия на формирования и отделни военнослужещи от въоръжените сили на Република България с общ личен състав и автомобилна техника, както следва:
- за периода от 22 септември до 9 декември 2018 г. – военнослужещи без въоръжение и бойни припаси, сили без автомобилна техника;
- за периода от 23 октомври до 9 ноември 2018 г. – военнослужещи без въоръжение и бойни припаси, военнослужещи с щатно въоръжение, без боеприпаси, с автомобилна техника.
Учението на НАТО ще се проведе в периода от 24 октомври до 24 ноември 2018 г. в два етапа, както следва: учение с реални действия на местността и двустепенно командно-щабно учение.
Второ, изпращането на формирование с личен състав военнослужещи с щатно въоръжение, снаряжение и екипировка и автомобили от Сухопътните войски за участие в Многонационално учение, което ще се проведе на военен полигон в Германия за времето от 11 септември до 1 октомври 2018 г.
Трето, изпращането на формирование от въоръжените сили на Република България със състав военнослужещи за участие в ротационна подготовка в Центъра за съвместна подготовка на силите на САЩ в Германия за времето от 11 до 30 септември 2018 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи.
Четвърто, в изпълнение на План за подготовка на Щаба на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2018 г. в периода от 25 до 28 септември 2018 г. на територията на Република България ще се проведе тренировка на сили и средства за противовъздушна отбрана – за работата в условия на радиоелектронни смущения. В тази връзка за периода от 24 до 28 септември 2018 г. е разрешено пребиваването на територията на Република България на военнослужещи от състава на Центъра на НАТО и товарни автомобили. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация военни сили. Уведомленията са постъпили с входящи номера 803-09-44, 803-09-45, 803-09-47 и 803-09-48 и са предоставени на Комисията по отбрана.
Съобщения:
- От Сметната палата в Народното събрание е постъпила Актуализираната програма за одитна дейност на Сметната палата за 2018 г. Програмата е внесена с писмо с вх. № 824-00-13 от председателя на Сметната палата, в което са посочени съответни промени в нея. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
- В Народното събрание са постъпили отчети на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 юни 2018 г. до 20 юли 2018 г. и 25 юли 2018 г. до 24 август 2018 г. и протоколи № 32 и № 36 от заседания на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведени съответно на 27 юли 2018 г. и на 28 август 2018 г., на което отчетите са разгледани и обсъдени.
С писмо на председателя на Народното събрание отчетите и протоколите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
- От Националния статистически институт е постъпила информация за: „Наблюдение на потребителите, юли 2018 г.“; „Индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през юни 2018 г.“; „Индекси на промишленото производство през юни 2018 г.“; „Индекси на строителната продукция през юни 2018 г.“; „Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г.“; „Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2018 г.“; „Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2018 г.“; „Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2018 г.“; „Експресни оценки“; „Стопанска конюнктура август 2018 г.“; „Индекс на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – юли 2018 г“.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Декларация от името на група – заповядайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да взема думата.
Радвам се, че групата на БСП са повече от 20 човека. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За съжаление, явно Вашата лидерка си чукна надницата и замина пак. Но въпреки всичко (ръкопляскания от ГЕРБ), от уважение към всички Вас, ще си позволя да прочета декларация.
Взимам думата по повод атаките срещу ГЕРБ, създаването на компромати, внушени от някои млади леви депутати и тяхната лидерка, които облъчват обществото с клевети. Мръснишки внушения, публични изцепки – едните за държавните пари…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Микрофоните дръпнете малко, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: …а другите – за шайката крадци.
Не крия, че в тази зала и извън нея има хора с леви убеждения, които аз безкрайно уважавам и ценя. Именно затова ще си позволя да бъда малко по-конкретен и затова ще се обърна към Вас като: „Госпожо председател на левицата, която в момента я няма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Рашидов, по-близо до микрофоните.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Основание да произнеса следващите думи са постоянните нелепи изцепки, и то точно по време на ваканцията. Не знам с какво право си позволявате да отправяте явни клевети и обиди. Дълбоко съм учуден от чия камбанария Вие линчувате греха?! Щях да подмина поредната Ви емоция, но няма да го направя, защото Вие публично заклеймихте управляващите от партия ГЕРБ с думите „шайка крадци“.
В крайна сметка, кои сте Вие да осъждате всички… (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Моля, тишина!
В крайна сметка, кои сте Вие да ни осъждате всичките на гражданска смърт?! Да вадите имената и да слагате публична дамга на челата на управляващите, както еврейските звезди на Хитлер, за да се знае кой е евреин и кой е арийски демократ.
Това е недопустима клевета, колеги. Лично аз – два мандата като министър на ГЕРБ, се чувствам засегнат. Именно затова ще си позволя да Ви прочета сведения и видими с просто око реални данни от дейността на работата на тази наречена от Вас „шайка“.
Аз, като част от това управление, Ви докладвам: направена е, колеги, театрална реформа. Докато при Вас имаше отлив на публика, днес залите са пълни.
Ремонтирани са: театърът в Пловдив, театърът във Варна, театърът в Бургас, Сатиричният театър, зала „България“, операта в Русе, операта в Бургас.
Ремонтирано е основно Филмотечно кино „Одеон“.
Ремонтирани и обновени са: Националната гимназия по полиграфия и фотография, Националната гимназия за древни езици и култури, Националното училище по танцово изкуство, Националната художествена гимназия в Сливен, Музикалното училище в Пловдив, Музикалното училище в Плевен, Музикалното училище в Бургас.
Спечелени бяха евросредства за Националното училище по изкуства във Варна и за Националното училище по фолклорно изкуство в Котел. Създадена е „Алея на творците“ в Централните софийски гробища.
Реставрирани, консервирани, експонирани са: Антична Сердика – Ларгото в центъра на София; Археологическите находки под базиликата „Света София“ в столицата; Червената църква в Перущица; Кръстатата казарма във Видин; Ески Джамия в Стара Загора; Трапезица във Велико Търново; църквата в село Таваличево; църквата „Свети Георги“; могилата Шушманец край Казанлък и Желязната църква „Света София“ в Истанбул, за която десетилетия наред само се водеха преговори, а при управлението на ГЕРБ храмът беше реставриран и сега грее с невиждан блясък на Златния рог; резерватът „Плиска“; древният град Акве Калиде край Бургас; римската крепост Сексагинта Приста.
Ремонтирана и обновена е и зала в сградата на Националната галерия – Двореца. Ремонтиран е и Националният политехнически музей. Ремонтирана е къщата на Яворов, колеги, която дълго време никой не беше пипнал години наред. Ремонтирана е и къщата музей на Иван Вазов.
Създадени са нови музеи, колеги: Национална галерия „Квадрат 500“; Музей на съвременното изкуство; Музей на социалистическото изкуство; музеят в Метоха в Истанбул.
Гордея се, че имам голяма лична заслуга България да си върне през 2011 г. екзархийските имоти в Турция – това беше мечтата на поколения българи, която реализирах.
Решихме дългогодишния проблем на българските художници, връщайки сградата на „Шипка“ № 6 на творците. Осигурени са над 5 млн. лв. повече за българското кино. Осигурени са близо 5 млн. лв. за българските читалища. Осигурени са повече от 2 млн. лв. за българските библиотеки.
И внимавайте, увеличени са средствата за сценичните изкуства – от 48 милиона на 80 милиона, колеги.
Подписани са две петгодишни споразумения за сътрудничество между България и световния музей Лувър. За първи път в историята си България бе представена в най-големия световен музей – Лувъра, с голямата изложба „Епопея на тракийските царе“ – над 2000 произведения. А в момента в същия музей е втората българска изложба „Преславското злато“, за което Вие не знаете. Хубаво е да отидете до Париж, да посетите българското изкуство, да го видите.
Шедьовърът на изложбата ни в Лувъра – Севт Трети, стана акцент в музея „Пол Гети“ в Съединените щати.
Договорената през 2016 г. изложба от български икони в момента популяризира националната ни култура в Третяковската галерия – четвъртият по големина музей в света.
Българската опера бе представена с голям успех на Вагнеровия фестивал във Фюсен, Германия, в Япония, Кипър и Болшой театър.
Подписани са споразумения за културно сътрудничество с Франция, Грузия, Армения, Китай, Турция, Русия и Чехия.
Подписани бяха споразумения за борба с нелегалния трафик на културни ценности с Италия и Турция. Върнати, колеги, бяха 21 000 български антики от Канада.
Подписани споразумения за филмови копродукции с Израел, Франция и Турция.
Открит е Регионален център на ЮНЕСКО, един от шестте в света се намира в България.
Открит е нов Български културен институт в Лондон. Обновен е Българският културен институт в Париж и други.
Осигурени са нови помещения на Българския културен институт в Москва и Българския културен институт в Скопие.
Всичко това, колеги, го направихме – екипът ми и аз, Вежди Рашидов, само за седем години. Само за седем години!
А Вие, госпожо, ходите като парламентарна манекенка да си правите фотосесии с мъките на хората. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Можехте да засадите поне едно дърво, което щеше да бъде по полезно за българската държава. Сигурен съм, че такъв отчет може да даде всеки един от моите колеги. И след всичко това Вие си позволявате да казвате „шайка крадци“?!
Да, уважаема госпожо, Вие в продължение на година и половина при Орешарски имахте министър на културата, който вместо да създава, ровеше непрекъснато в бумагите на Министерството да намери нещо, с което да ме уязви. Година и половина загубено време – и нищо налице.
Именно заради това човек трябва да си мери думите, защото вярвам, че в парламента има хора, за които личното достойнство е по-важно от всичко друго.
Но аз познавам една такава шайка, за която Вие говорите, която и поименно днес мога да Ви я кажа. Това е тази шайка, която участваше в бандитската приватизация и в РМД-тата. Това са хората, които ограбиха на безценица държавата и днес една част се изживяват като селски мадони, а други като провинциални светци. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Не аз съм се докопал до тази ясла, колеги, не аз.
Горд съм, че моето изкуство носи зад граница слава на моята държава, на която съм гражданин. Обещавам Ви, че от днес нататък няма да дам съгласието си чрез моето изкуство да се популяризира българската държава, за да предоставя на Вас и Вашите комсомолци тази възможност. Само се чудя с какво бихте се представили пред света. Страхотно се чудя. Какво точно умеете да правите?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Странно е обаче, колко ли струва на българския данъкоплатец снимка с Горан Брегович. Това е също много приятно и странно да се чуе. Но нейсе, да го отминем това. Явно досега не сте разбрали една простичка истина: че талант не се създава с пари, а човек или се ражда с него, или не. Колкото и да шлифоваме едно нищо, то няма как да стане диамант. То остава едно нищо. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Тъй като Вашата агресия деморализира обществото, унижава държавността, обижда човешкото достойнство, това ми напомня за разпада на една цивилизация (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и приключвам. Спомнете си за разрухата на Римската империя, за Нерон, който убива цвета на интелекта – учителя си Сенека. Запалва Рим, изпраща центуриони на Петроний, което е индиректна заповед за самоубийство. Петроний, наречен от съвременниците си „арбитер елеганцие“, свиква последен купон, на който присъства цветът на интелекта на Рим. Започва пир. Петроний и Бризеида си режат вените по време на купона и умират красиво и достойно. Петроний обаче пише писмо до Нерон: „Това, че уби майка си, не ме засяга, да тежи на твоята съвест. Това, че изнасили и уби сестра си, също не ме засяга – твоя е вината и отговорността. Това, че запали Рим и хвърли вината на християните също не ме засяга – властта е в ръцете ти и може да правиш каквото си искаш. Но това, което не мога да ти простя, са твоите бездарни стихове. Не пиши, моля те, ужасните ти песни, не пей! Напускам този свят отвратен от напъните ти в изкуството. Избирам смъртта – една зала, в която теб те няма.“
А Вашата госпожа – лидерката на левицата, върши нещо дори по-лошо от Нерон, тъй като не може да пее и да пише, наема…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: …певци и поети, по-бездарни от самата нея. (Възгласи и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Уважаема госпожо Председател, предоставям това, което прочетох – документи, за да не кажат, че това не е вярно. (Народният представител Вежди Рашидов предоставя материали на народния представител Корнелия Нинова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, госпожо Нинова, за изявление от името на парламентарна група.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тази декларация беше най-силното доказателство, че този парламент е изчерпал своята същност. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.) Каква политика имаше в тази декларация, какво решение на проблеми на българи, за което сме изпратени тук, имаше в тази декларация? Имаше омраза, лични нападки и квалификации към председателя на опозицията.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Срещу цялата опозиция ли?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми колеги, за пореден път Ви казвам: когато се изправихме не срещу Вас, а срещу системата, от която сте част – олигархично-политическата мафиотска система, сме си дали сметка какво ни чака. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: И за Вашите лични нападения, и за реакцията на тази мафия, и за онези 10 млрд. лв. – от които ще се почувствате засегнати – дали сме си сметка и сме поели този риск. (Реплики.) Няма да ни уплашите, нито ще ни спрете с подобни декларации. (Шум и реплики.)
Но сега конкретно. Уважаеми колеги, не разбирам защо се обиждате, когато цитираме един от Вас, при това лицето Ви – Антон Тодоров, който говори всеки ден от Ваше име. „Шайка“ на Антон Тодоров и ние я цитираме: „Бойко, Росен, Цецо и другите“! (Реплики от ГЕРБ.) Защо се обиждате от това? Потърсете при Вас проблема! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Един от Вас смята, че Вие сте шайка, и тук много хубаво Ви е описал. (Реплики от ГЕРБ.)
Второ, кои сте Вие, че да правите еди-какво си и да казвате еди-какво си?! Ние сме един милион българи. Аз не съм Корнелия Нинова тук...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...тези 79 души представляваме един милион българи. Това сме ние! (Реплики.) Така че спрете с разделението, с омразата и с противопоставянето на българи срещу българи, защото един милион се представлява от „БСП за България“, милион и сто – от ГЕРБ. Всеки тук представлява наши сънародници и това сме ние, това сте Вие. (Шум и реплики.)
Трето, снимките с животните на, как я нарекохте: „парламентарна манекенка“. Доказано е вече: убихте животните на хората без причина и това е престъпление. Ще Ви търсим отговорност докъдето и доколкото можем с всички законови средства. Направихме го в български съдилища и прокуратура, сега го правим и в европейски. Вие извършихте престъпление спрямо българските собственици на тези животни и Вашите нападки за снимки с тях няма да измият тази вина, това престъпление от Вашето лице. И Ви казвам, че от първия ден до последния ще стоим до тези хора. Ще им защитаваме правата с всички възможни законови средства и ще си получите отговорността за това действие не само тук, но и в Европа! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Уважаеми господин Рашидов, културата, образованието са в основата на всяка национална идентичност. Ако това не опазим за българския народ, значи нищо не сме свършили. Отнасяйте се с уважение към всички, които имат принос в това. Вие не сте единственият творец в България – те са хиляди, и няма значение дали е било по времето на Орешарски, дали по времето на Борисов, това са българи, които са дали образованието, труда си, живота си, професионализма си за най-святото на България – културата и националната идентичност. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Не делете и тези хора, защото ако нещо ще ни спаси, ще бъде трудът на тези хора, запазването на тази култура и духовна ценност на България, на която също посягате от време на време, ако трябва да си го кажем.
Кой Ви каза, че джендър идеологията и Истанбулската конвенция е част от българската култура и духовност например, та се опитахте да я подмените?! (Реплики.) Но да не влизаме в тези партийни нападки, защото и вчера Ви казах: грижата ни е за България. (Шум и реплики.) Говорим като представители на БСП, но говоря и като българка. И затова отиваме там, където Ви обявихме, защото това, което представлявате тук, това, което показахте и днес, е най-голямото доказателство защо не трябва да се стои тук. (Реплики от ГЕРБ.)
Защото днес, след хилядите Ви обещания, след Своге, трябваше тук да се гледа Законът за движението по пътищата. Ето това е политика.
Седемнадесет души убихте, днес трябваше да им решим проблема! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, моля Ви не отправяйте такива обвинения! (Възгласи: „Ууу!“, реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Няма Закон за движението по пътищата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Законът го няма днес! Защо? Вместо да решаваме проблема на хората…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, предупреждавам Ви!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …вместо да се борим с корупцията в пътното строителство…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата! (Реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …вместо това да е мястото, където се прави политика, днес чухме един апогей на един творец за личния му принос в развитието на България.
Ценим го, уважаваме го, но не е единственият и не тук е мястото това да се прави. Тук е мястото да се прави политика за хората!
И днес трябваше да решим проблема със Закона за движението по пътищата, за да няма още „Своге“. Вместо това – това?! (Размахва материалите, дадени от народния представител Вежди Рашидов.) Е, кажете този парламент и това мнозинство не е ли изчерпало своя капацитет да управлява България… (Силен шум и реплики, тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …да решава проблемите на хората и да стои тук в името на някакъв национален суверенитет и единство?! Очевидно го е изчерпал! Ето затова, уважаеми българи… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …ние идваме при Вас, за да търсим решението на Вашите проблеми, а не на личното его на един или друг депутат. Благодаря Ви за вниманието. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Ууу!“ Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, предвид изказването Ви – Вие отправихте обвинение към една цяла парламентарна група и милион и сто избиратели, затова съм принудена да Ви накажа по чл. 156, т. 2 със забележка. (Шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Лично обяснение или по начина на водене?
Заповядайте, господин Рашидов – по начина на водене.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не може лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене е! (Реплики.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, имах една забележка по начина на водене – да не се допуска в залата такъв тип поведение. Аз нямах това поведение. Аз само прочетох декларация какво сме направили по времето на едно управление и какво трябва да правят полезните хора, ако искат да бъдат градивни. Казах да посадят поне едно дърво и да престанат да дрънкат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Рашидов, към мен нека да е забележката!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Оттук се каза една тежка обида, обвини се една парламентарна група като убийци. Недопустимо е! Спрете да яхвате болките на хората. Спрете! Стига сте се снимали с болни и ощетени хора.
Кой в България не съжалява за смъртта на тези 17 души?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Рашидов!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Вие ли сте единствената, която жалее от сутрин до вечер?! (Реплики от „БСП за България“.) Всички страдаме – консолидирайте се и се обединете около това.
А колкото до това, че не съм единствен. Да, светът е пълен, това не е „Ролан Гарос“– първи и втори. Изкуството е място, където има плеяда, много големи и талантливи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Рашидов, забележката!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: За едно нещо искам да Ви направя забележка. Давайте примери, когато водите заседание. Много Ви моля, когато говорите за предишни. Сега разгледайте – не е обидно това, което Ви давам, а това, което съм направил аз като министър на ГЕРБ.
Разгледайте хубаво тези списания... (Показва ги.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, дайте го към мен. Да, благодаря. (Шум, смях и реплики.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Ще помоля и Вас, много Ви моля: направете една проверка от Георги Йорданов досега може ли да видите нещо направено от който и да е, да дойде да го декларира? Много Ви моля, дайте ми един пример на направеното и аз ще се съглася с Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Заповядайте и на Вас. (Връчва материали на председателя Цвета Караянчева. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Стойнев, по начина на водене.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Само да допълня: аз не съм убиец, госпожо Нинова, не съм и крадец! А Антон Тодоров е свободен човек и може да говори каквото си поиска, но Вие нямате право като лидер да говорите каквото си искате, а каквото трябва! (Шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Рашидов.
По начина на водене – господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, допуснахте безредие в залата, което показва, че Вие сте неспособна да водите това заседание. Считам, че най-малкото нещо е Вие самата да напуснете тази зала, защото де факто Вие предизвикахте хаос. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) В същото време не умеете да водите пленарно заседание.
Още повече, позволихте на един народен представител да изтъква тук своите постижения, които са не само негови постижения, а на абсолютно всички, така или иначе да говори единствено и само за себе си, защото явно ГЕРБ няма какво друго да покажат.
Но нека да не забравяме – всички тези проекти бяха свързани с много комисиони и неслучайно галерията протече! Неслучайно протече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Стойнев, по начина на водене! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Така че, когато няма контрол за начина, по който се слага асфалт, когато няма контрол, когато пропада и Търговският регистър, всичко това, уважаеми дами и господа, е свързано с липса на контрол, защото трябва да има нужните комисиони.
Вие, госпожо Председател, сте неспособна да водите това заседание, затова, моля Ви, напуснете! Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, нямаше как да знам какво има в декларацията, а декларацията е изявление от името на парламентарна група и аз няма как да противодействам на това. (Шум и реплики.) Всяка парламентарна група има право да изрази своето мнение в рамките на 10 минути.
Няма да напусна заседанието, ще продължа да водя! (Смях, оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Няма новопостъпили питания за периода 27 юли 2018 г. – 4 септември 2018 г.
Писмени отговори от:
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Милко Недялков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Георги Свиленски;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Таско Ерменков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Халил Летифов;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Георги Йорданов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Бюрхан Абазов;
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Иван Вълков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Димитър Лазаров и Запрян Янков;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Георги Йорданов, Валентина Найденова и Илиян Тимчев.
Колеги, преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първи ще отговоря Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори на въпрос от народния представител Петър Витанов относно подписване на Европейска инициатива за интервенция.
Заповядайте, господин Витанов, да развиете въпроса си.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми господин Вицепремиер, господин Министър, колеги! Още на 1 март 2017 г. председателят на Европейската комисия публикува и представи своята Бяла книга с пет варианта за бъдещето на Европейския съюз. Този документ беше последван, ако не се лъжа, на 7 юни от един документ, наречен Документ за размисъл за бъдещето на европейската отбрана, представен от Федерика Могерини, в който също се включваха три варианта за бъдещето на общата европейска отбрана.
В интерес на истината тези документи не предизвикаха чак такъв интерес от страна на управляващите. Не видяхме дебат и анализ по тях. Те трябваше да внесат яснота относно бъдещето на Европейския съюз, но сякаш дадоха тласък за задълбочаване на процесите по разделяне в Европа на така нареченото ядро и периферия. Точно в този контекст сякаш през месец юни 2018 г. по инициатива на френския президент Макрон беше създадена Европейска инициатива за интервенция, което представлява общ отбранителен проект между 10 европейски страни извън НАТО и общата политика по сигурност и отбрана на Европейския съюз. Тази френска инициатива предвижда създаването на постоянен секретариат под егидата на френските въоръжени сили, а целта на този съюз е изграждане на общи способности и формирования, които да действат съвместно при мисии, самостоятелно или в рамките на НАТО и Европейския съюз.
Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: счита ли Министерството на отбраната, че България има стратегически интерес от включването в инициативата и проявява ли проактивен подход по присъединяването й към нея? И, разбира се, ако да, по какъв начин ще се осъществява това взаимодействие между тази нова инициатива, тъй нареченото ПЕСКО и НАТО? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Витанов.
Уважаеми господин Вицепремиер, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов!
Първо, ми позволете в навечерието на един голям български национален празник да Ви поздравя с празника на Съединението и, мислейки си за Съединението, все пак е добре всеки един от нас да се замисли всъщност за това, което правим в Народното събрание и като политици – води ли към съединение на нацията, или води към разделение? Въпреки това обаче – честит предстоящ празник!
На Вашия въпрос, господин Витанов.
На 25 юни 2018 г. в Люксембург министрите на отбраната на Франция, Германия, Белгия, Великобритания, Дания, Холандия, Естония, Испания и Португалия подписаха писмо за намерение, с което стартира, както Вие споменахте, инициативата на френския президент Макрон – Европейска инициатива за интервенция, която предвижда създаването на европейски сили за интервенция. Това е една практическа стъпка от плана за реализиране на целите, набелязани в стратегическия преглед на отбраната за националната сигурност на Франция за 2017 г. Там обаче основен приоритет се дава на управлението на кризи и борбата с тероризма в страните в Северна и Северозападна Африка. Това е основният приоритет.
Искам да подчертая, че активното участие на България в системата за колективна отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз е въпрос от стратегическо значение за националната ни сигурност.
В тази връзка в чл. 159 на актуализираната Стратегия за национална сигурност България определя като свой основен приоритет в отбранителната политика изпълнението на приетите военни и граждански цели на способностите на НАТО и съответните проекти и инициативи за изграждане на отбранителни способности на Европейския съюз, включително и чрез постоянното структурно сътрудничество и Европейския фонд за отбрана. Споделяйки отговорността за общата сигурност в рамките на мисия в подкрепа на международния мир и сигурност въоръжените ни сили през 2017 г. участваха в осем мисии и операции зад граница с над 900 военнослужещи. Това в сравнение с предишната година е приблизително увеличение с 20% и представлява, тоест илюстрира нашата политика за участие в подобни инициативи.
Всичко това коства на страната ни сериозни усилия и ресурси. Поемането на допълнителни конкретни ангажименти, като инициативата за която Вие ме питате, би застрашило изпълнението на приоритетни за страната ни стратегически цели поради необходимостта от преразпределяне на и без това ограничените ни финансови ресурси за отбрана. Освен това основната част от формированията от въоръжените ни сили са вече декларирани към силите за отговор на НАТО, от бойните групи на Европейския съюз, готвят се за участие или са развърнати в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз зад граница. Поемането на прибързани ангажименти за присъединяване към тази или други подобни инициативи, отнасящи се до участие в операции и особено такива с експедиционен характер, без сериозен оперативен и ресурсен анализ, би нарушило основен принцип при планиране на отбраната – да не се допуска дублиране.
В заключение, като искам да обърна внимание, че Европейската инициатива за интервенция все още е само един политически форум, на който се обсъждат идеи, тепърва предстои тази инициатива да се развие и да придобие по-конкретни измерения.
Въпросите, които задавате, са наистина важни и интересни. Вие казвате, че не е имало сериозен дебат по тези инициативи – такъв дебат може да бъде иницииран и в Комисията по отбрана.
Аз мисля, че въпросът, който Вие ми задавате, изисква следния отговор: към момента България се въздържа от присъединяване към това намерение на тези няколко европейски страни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Имате думата за реплика, господин Витанов.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Вицепремиер! Господин Министър, благодаря Ви за конкретния отговор – в последното изречение той беше достатъчно съдържателен, но струва ми се някак несериозно липсата на ресурс да бъде основният аргумент в отказа на България да се присъедини към тази инициатива. По-скоро очаквах, господин Министър, да чуя някакъв анализ от Министерството на отбраната за ползите и потенциалните минуси от евентуалното наше участие в тази инициатива, защото нейното създаване само по себе си не е еднозначен акт.
Исках да разбера дали според Вас тази инициатива подпомага, или подкопава действията на НАТО? Дали това, че не е част от ПЕСКО е положително или отрицателно, защото между страните в тази инициатива също има разногласие по този въпрос? Например според Франция тази инициатива е полезна, защото ще съкрати времето за реакция, но Германия твърди, че тя ще наруши европейската политическа кохезия.
Смятам, че едно потенциално участие на България би следвало да се обсъди и би следвало да има по-сериозни аргументи за взимане на окончателното решение по този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Витанов, Вие сте абсолютно прав, но регламентът според Правилника е три минути за отговор. Недейте да очаквате и няма как да очаквате за три минути да Ви развия анализа, изготвен от дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на отбраната. Но пак казвам – казвам го ясно!
Първо, ние разглеждаме всички инициативи, свързани с инициативите на Европейския съюз с отбраната, като част и като допълнителни стъпки на НАТО, а не като нещо отделно.
Второ, изложих Ви аргументите, поради които ние все още се въздържаме да се присъединим или заемем една или друга официална позиция.
Трето, както Ви казах в началото – това е едно писмо за намерение. Вие много правилно отбелязахте – самите държави, които са подписали това писмо за намерение, имат различни мнения, тези, виждания. Нека тази идея да поузрее още малко! Това по никакъв начин не пречи този въпрос да се дискутира в Комисията по отбрана, където му е мястото. Той не е за пленарната зала, поне на този етап от своето развитие като европейска инициатива.
Заповядайте в Комисията по отбрана, нека Вашите колеги го инициират – този въпрос може да бъде разгледан, може да бъде обсъден и тогава ще има време да се запознаете и с анализа на нашата отбранителна политика, и да коментирате, и да давате предложения и може би пък това би формирало една по-бърза или по-категорична българска позиция. Благодаря Ви за вниманието.
Пожелавам на останалите колеги успешен ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер, за участието днес.
Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на въпрос от народния представител Жельо Бойчев относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива.
Имате думата, господин Бойчев, да изложите въпроса.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът, който имам към министър Горанов, е от 25 май – по различни обстоятелства в момента му дойде времето.
Искам да припомня няколко събития през тези месеци: един скандал с информационната система на Агенция „Митници“, едно дълго обсъждане на така наречения Закон за горивата в тази зала на Народното събрание. Всички тези въпроси и поредица журналистически разследвания в медиите относно търговията с горива ме накараха да задам този въпрос към министър Горанов.
Конкретните обстоятелства са следните: в края на миналата година Народното събрание приема промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с което в чл. 103в се въвежда едно ново изискване към всички лица, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат горива в енергийни продукти от пристанища и митнически складове да използват средства за измерване и контрол на вход и на изход. За да се приведе този законопроект в действие е било необходимо съответно министърът на финансите да актуализира Наредба № 1, в която да упомене конкретния начин, как и по какъв начин да бъдат разположени тези измервателни уреди и да стане връзването и отчитането със системата на Агенция „Митници“.
На 29 декември, Вие, господин министър Горанов, правите промени в тази наредба и за мен изненадващо е: давате гратисен период до 1 юни 2018 г. за въвеждането на тези измервателни уреди.
Считам, че по този начин Вие по същество суспендирате самия законопроект и затова моят въпрос към Вас е: какво накара и какво беше необходимо да бъде даден този гратисен период, защо беше даден този гратисен период и бих искал да разбера какви количества и от кои пристанища или в кои точки на България са внесени през този период, в който не са работели измервателни уреди за дистанционно отчитане, вързани с Агенция „Митници“? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Бойчев, ще започна оттам, че е пресилено да се твърди, че Законът е суспендиран. Най-малкото в него е предвиден този възможен краен срок за прилагане на изцяло автоматично контролиране на вноса.
От 1 януари 2018 г. до привеждането в съответствие с чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, но така както пише в него – не по-късно от 1 юни 2018 г., контролът при измерването на въведеното или изведеното количество енергийни продукти и течни горива в пристанищата в Русе, Варна и Бургас се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответните акредитации в присъствието на митнически и полицейски служители. Контролните дейности се извършват в следната последователност: преди пристигането на плавателния съд и при заявяване на входяща контрола за доставка се уведомяват органите на МВР. При входяща контрола на плавателни съдове, превозващи течни енергийни продукти, задължително се извършва пълен документален контрол на товарните корабни манифести и всички други документи, за да се установи количеството и вида на горивата в товарните резервоари – танкове. Капитанът на плавателния съд представя „карго-план“, който се сравнява в декларираните количества горива. Извършва се физическа проверка на всички товарни танкове и се осъществява „сървейски замер“ от независимата инспектираща организация в присъствието на митнически служител за установяване на наличните количества енергийни продукти в тях. На акцизните стоки в товарните танкове се прави измерване на плътността на място, като резултатите се сравняват с описаното в документите, като в допълнение се вземат и проби за лабораторен анализ от всеки резервоар.
След издаване на анализен сертификат от независимата инспектираща организация за стоката се приема митническа декларация и разтоварването на енергийните продукти започва след обезпечаване на вземанията за стоката. Наред с това капитанът декларира вида и наличностите в другите резервоари на кораба, различни от танковете за стоката, каквито са горивните танкове, баластните танкове, танковете за отпадни води и други, като се извършва физически контрол на всички резервоари. След приключване на разтоварването на плавателния съд се извършва повторна проверка от митническите служители и повторен „сървейски замер“, осъществен в присъствието на митнически служител.
Всички извършени контролни действия се документират с протоколи и се подписват от присъствалите при проверката лица, като се прилага и снимков материал от хода на съответните проверки.
Във връзка с гореизложеното Ви предоставям обобщена информация за въведените на територията на страната течни горива за периода от 1 януари 2018 г. до 28 август 2018 г. през пристанища, попадащи в обхвата на чл. 108в от Закона.
Терминал за базови масла на територията на митница Варна:
- Терминал за базови масла ПЧМВ, пристанище и митнически склад с реално разтоварени 57 040 тона газьол, 10 200 тона базово масло;
- На пристанище Варна – Запад са разтоварени 26 858 тона моноалкилни естери на мастни киселини – FAME – биодизел, опериращо до 1 юни 2018 г.;
- Пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“, на което са разтоварени 1877 тона базово масло.
На територията на митница Бургас:
- Пристанище Бургас – център с реално разтоварени 41 334 тона втечнен нефтен газ LPG и 167 604 тона газьол;
На Митница Русе:
- Пристанище – Порт Булмаркет, с реално разтоварени 12 598 тона втечнен нефтен газ LPG и 2009 тона газьол.
По отношение на поставения въпрос за причината за удължаване на срока в Наредба № Н-1 с шест месеца, следва да се има предвид, че съгласно § 11 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците е определено, че от 1 януари тази година, до датата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове подават данни за въведеното и изведеното количество акцизни стоки по ред, определен от министъра на финансите, съгласно чл. 2 и ал. 4 от чл. 103а на ЗАДС.
Както отбелязах и в началото, в съответствие със законовата делегация и разпоредбата на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № Н-1 предвижда от 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие, но не по-късно от 1 юни 2018 г., измерването на въведеното и изведеното количество акцизни стоки да се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.
В допълнение на изложеното, в хода на обществените консултации, проведени във връзка с коментираните промени в Наредба № Н-1, по категоричен начин се установи, че на лицата е необходим по-дълъг срок за привеждане в съответствие с изискванията на Закона. Това е видно от публикуваната справка от предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на Министерството на финансите.
За добро или лошо, към момента на отговора, който идва няколко месеца след задаването на въпроса, всичко вече е приведено в съответствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, радвам се от последното Ваше изречение, защото ако има смисъл от парламентарния контрол, а то разбира се, че има смисъл, е наистина да даваме отговор на такъв тип важни въпроси в обществото. Надявам се, тези Ваши думи да отразяват фактическото състояние и за работата на приходните агенции, че всичко вече е наред и разпоредбите на Закона са изпълнени.
Една от големите битки, които трябва да водим с контрабандата, започва още на входа на нашата страна – там трябва да се мерят всички количества, независимо пристанища, митнически складове, данъчни складове и така нататък.
Сега аз, разбира се, ще подложа на анализ след това данните, които изнесохте. В момента няма как да бъдат съпоставени с предходни периоди от време. Бих искал да си направя такъв анализ, за да видя от специално някои терминали – във Варна, в Бургас да видим какви са обемите, съпоставими с други периоди на годината, за да видим дали това изключение в Наредбата в крайна сметка не е помогнало на един или на друг оператор.
Моето разбиране е, че което и да е българско правителство трябва да води борба с контрабандата. Надявам се, Вие като министър и Вашето правителство да сте искрени в тази борба. Непрекъснато го декларирате, непрекъснато го заявявате. Сам разбирате, че контрабандата, че освен ощетяване на бюджета – приходната част на бюджета, тя влияе изключително негативно и в бизнес средата, защото дава предимство на едни субекти, на едни играчи, за сметка на други играчи. И понякога с такъв тип административни актове, с такъв тип управленски решения ние можем да пренаредим цял сектор. Много ми се иска и се надявам това да не се случва в нашата страна.
От нас може да очаквате, че ние ще следим този сектор изключително внимателно и всичко, което се случва, ще бъде поставено на масата, защото сме длъжни да го правим пред българските граждани, които са ни изпратили тук. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
Уважаеми господин Министър? Няма да използвате дуплика.
Благодаря Ви за участието в контрола днес.
Продължаваме с отговорите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Първият въпрос е от народния представител Донка Симеонова относно нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент – придружител на децата и учениците в образователните институции.
Госпожо Симеонова, заповядайте да зададете въпроса.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Вълчев! Законът за предучилищно и училищно образование предвижда допълнителната подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности да се осъществява от педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсен учител, социален работник, някъде и от помощник на учителя.
Напоследък все по-често излизат изследвания, които показват, че при определена персонална подкрепа за децата със специални образователни потребности те проявяват много по-добре умения, дори по-добре от тези на своите връстници. Затова все по-често родителите на децата със специални образователни потребности искат да има, така условно го наричаме, придружител или личен асистент на детето в самата образователна институция. Затова те търсят такъв човек и може би в някои образователни институции влизат самите родители или пък искат да влезе човек, посочен от тях, такъв, с който детето да има доверителна връзка с него и той да има определен авторитет. Само че те споделят, че когато намерят такъв човек, почват да търсят пък детска градина или училище, в което това да се допуска.
От друга страна има колеги учители и директори, които смятат също, че е необходимо при определени дечица със специални образователни потребности да има такъв придружител или личен асистент в училище. Тъй като обаче не е регламентирано влизането на такъв личен асистент или придружител в училище, се получават редица противоречия между родители, учители и други участници в образователния процес.
Затова, моля Ви да отговорите на въпроса: какво е становището на Министерството на образованието относно това да бъде регламентирана допълнителната подкрепа от личен асистент или придружител на деца със специални образователни потребности в образователните институции? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, приобщаващото образование е изведено като приоритет на образователната политика. Няма как да не се види този акцент в Закона.
Философията на приобщаващото образование дава възможност на образователните институции самостоятелно да поемат инициативата, отговорността и ръководството за неговото осъществяване. Това означава, че индивидуалната подкрепа е отговорност на детските градини и училищата и се осигурява не само за децата и учениците със специални образователни потребности, а за всички деца и ученици.
В Закона за предучилищното и училищното образование са регламентирани възможности за въвеждане и развитие на приобщаващото образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всички деца и ученици за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на тези със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик, като за реализиране на дейността за обща и допълнителна подкрепа в детските градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители, а също и други специалисти при необходимост.
В Закона е осигурен регламент за назначаване на помощник на учителя в детската градини и училището. Помощникът на учителя е лице, което не е педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, но преди да заеме длъжността преминава чрез обучение, организирано от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в областта, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Помощникът на учителя се осигурява при повече от три деца или ученици със специални образователни потребности в група в детската градина или в паралелка в училището и когато децата и учениците са с комплексни потребности вследствие с емоционално поведенческите проблеми при разстройство от аутистичния спектър или при друго увреждане. Директорът на детската градина или училището може да назначи помощник на учителя, когато това е определено в плана за подкрепа на детето или ученика по предложение на екипа за подкрепа на личностното развитие.
От друга страна, по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ от Министерството на труда и социалната политика може да се разкрие длъжност личен асистент. Програмата е разработена с цел да преодолее недостатъчното развитие на алтернативните услуги и грижи за деца с увреждания и за подпомагане на техните семейства. Много от децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование, имат лични асистенти, осигурени от тази програма.
Предвид посоченото в правомощията на директорите на образователни институции да сключат договори със специалисти, които са необходими за осигуряване подкрепяща среда за децата и учениците със специални образователни потребности, така че да бъдат спазени принципите за равен достъп до качествено образование за приобщаване на всяко дете и всеки ученик в неговия най-добър интерес.
Факт е, че тази концепция се реализира: и с приетия стандарт за приобщаващото образование; и с увеличаването на средствата за приобщаващото образование; и с бюджета за 2018 г. Тези средства бяха увеличени, като това трябва да бъде една продължаваща политика и през следващите години. Няма съмнение, че тези деца имат нужда от персонална подкрепа. Това, което разбирам от Вашия въпрос, е, че има дефицит относно уредба на външни придружители. Този въпрос досега не ни е поставян. Ако това действително е така, аз лично не виждам пречка това да бъде направено, да бъде допълнена нормативната уредба – по конкретно Наредбата за приобщаващото образование. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Благодаря за отговора, господин Министър. Поставих този въпрос след многобройни срещи с родители, учители и особено след като получих становището на Сдружение за защита на правата на хората с аутизъм в България относно необходимостта от промени в осигуряването на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Точно това е въпросът, че не е регламентирано по какъв начин личния – персоналния придружител на детето да влиза в училище. Колегите директори и учители се притесняват от това, защото все пак трябва да бъде регламентирано да има съответните отговорности и изисквания за този човек, който ще присъства и в учебните часове. Може би той трябва да бъде част от екипа за личностна подкрепа на детето, да има своите отговорности? Изискването на родителите е това, което са поставили и което аз ще Ви предоставя, дори те не искат заплащането да е от самото училище, но желанието е те да определят човека, който да извършва това. И все пак той трябва да отговаря на определени условия, за да влезе в училище, като идеята е той да помага и в часовете, освен това да помага, ако се налага, и при придвижването на детето, а детето да участва и в извънучилищни мероприятия, тоест, смята се, че ако има такава персонална подкрепа, това ще бъде в полза на децата и ние търсим начин да бъде регламентирана, за да бъде полезно за тях.
Тъй като те поставят много въпроси, аз си позволявам да Ви дам становището на Сдружението за защита на правата на хората с аутизъм в България, защото има много ценни предложения в тази насока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Уважаеми господин Министър? Няма да ползвате дуплика.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народните представители Веска Ненчева, Донка Симеонова, Ирена Анастасова и Стоян Мирчев относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Госпожо Симеонова, заповядайте да зададете въпроса.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Колеги, уважаеми господин Министър! По силата на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 265, ал. 1, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище, се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Обществените съвети функционират вече две години и съвсем нормално е да поставим въпроси.
В Закона за предучилищното и училищното образование, както и в Правилника за тяхното създаване, са им вписани много отговорности, а именно: приемат стратегия за развитието на училището; участват в работата на педагогическия съвет; предлагат политики и мерки за качеството на образованието; дават становище за разпределението на бюджета; съгласуват училищния учебен план; участват с представители при избора на директор и така нататък. Тоест отговорностите са изключително много.
Въпросите, които искаме да поставим сега и които ни се поставят на многобройните срещи, които имаме, са по отношение на: първо, няма ли опасност в тези обществени съвети на определени места да влязат хора, които не са достатъчно компетентни по отношение на образованието? Има ли възможност, особено в малките населени места, да има хора, които са с такава експертиза? Доколко се дублира общественият съвет с функциите, които има училищното настоятелство?
Нашият въпрос е: направен ли е анализ в Министерството на образованието и науката относно ефективността на дейността на обществените съвети? Предвиждат ли се промени в Закона за предучилищното и училищно образование в частта за обществените съвети, съответно в Правилника? В крайна сметка дали те изпълняват своята роля, или има опасност да се превърнат в едни хартиени структури, които просто отговарят на Закона, без да имат своето значение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Симеонова.
За отговор – министърът на образованието и науката господин Вълчев. Заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Симеонова! Министерството е в постоянно взаимодействие с институциите от системата на образованието, анализира постъпилите мнения и предложения на участници в образователния процес, както и на заинтересовани страни относно прилагането на нормативната уредба.
В Министерството беше сформирана работна група от експерти и представители на училища и детски градини от различни региони в страната, включително членове на обществените съвети, които да обсъдят функционирането им. Работната група работи по проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Част от промените бяха предложени от представители на обществените съвети във връзка с разпоредбите, които уреждат определянето на състава, дейността и организацията на работа на обществения съвет. Продължаването на дейността на групата е продиктувано от установената необходимост и за други промени с цел по-ефективното функциониране на обществените съвети.
Министерството на образованието и науката предприема горепосочените действия, водено от стремежа промените в нормативния акт да укажат положително въздействие относно развитието на детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищно образование, които ще могат ефективно да осъществят дейността си въз основа на принципа на автономия за провеждане на образователни политики.
По отношение на другите Ви конкретни въпроси, няма съмнение, че родителите са заинтересована страна – може би едни от най-заинтересованите заедно с учителите, за да бъдат направени децата знаещи, можещи, креативни, добри хора. Родителите и учителите са основните партньори в обучението и възпитанието на децата и те трябва да участват. Тяхното мнение трябва да бъде чуто. Да, факт е, че обществените съвети са нещо ново, факт е, че някъде те бяха посрещнати със съпротива, но факт е също така, че училищата, които най-добре работят с родителите, най-добре взаимодействат, постигат при равни условия по-добри образователни резултати. Това взаимодействие е задължително.
Факт е също така, че понякога техните интереси са противоречиви. Въпрос на баланс е да се намери, включително като се отчете тяхното мнение, правилното решение.
Ако погледнете в Правилника – чл. 269, ще видите, че почти няма правомощие, което да е изключително дадено единствено и само на обществените съвети. Те дават мнение, дават препоръки, съгласуват, без това да има формата на вето, което означава, че трябва да се отчете тяхното мнение, да се отчете мнението на родителите. Това е полезно и то предполага общността от заинтересовани лица да представлява собственика – обществото. Не училището е собственик, а обществото. То се представлява от педагогическата общност, представлява се от родителите, представлява се и от легитимно избраните институции – Министерството на образованието и науката с регионалните управления и общината. Това са общо взето основните заинтересовани страни и те са представени при избора на директори, те са представени и при атестацията.
Да, разбира се, винаги трябва да отчитаме и да подхождаме предпазливо, че това е непрофесионална заинтересована страна. Когато говорим за професионални въпроси – чисто педагогически въпроси по отношение на обществените съвети, те трябва да имат допълнително мнение, но основното мнение да бъде на педагогическата общност, на педагогическия съвет. Това отговарям на въпроса Ви.
Няма ли опасност да се включат некомпетентни хора? Да, има опасност. Фактът, че имаме родители, които не можем да ги накараме да упражнят задължението си на образование на децата, а пък да участват в обществените съвети е още по-трудно. Имаме училища и детски градини, където изцяло имаме концентрация на такива родители и там обществените съвети функционират много трудно. Това е факт! Така е и в по-малките училища, където по-малко родители имат допълнителна гражданска енергия, за да участват в обществения съвет на училището.
Дублира ли настоятелството? Не, защото настоятелството не е съставено на принципа на легитимно представителство на родителите. В едно селско училище видяхме, че настоятелство са бившият селски кмет, бивши родители, бившият директор. Нито един от тях в момента не представлява някой, свързан с училището. Настоятелство могат да бъдат пет души, които са избрани през хиляда деветстотин деветдесет и някоя си година, и затова не можем да искаме от тях да представляват родителите. Докато при обществените съвети имаме този принцип при избора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми министър Вълчев.
За реплика – госпожо Ненчева, заповядайте.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Госпожо Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Не сме удовлетворени от отговора, който дадохте. Вие самите знаете, че две години по силата на новия Закон, който беше въведен – за предучилищно и училищно образование, още в самото начало нито на педагогическите колективи, нито на директорите, нито на родителите беше ясна процедурата по избиране на обществени съвети. Затова много от процесите при избора бяха в пълен хаос в самото начало и бяха компрометирани. И досега много от родителите не знаят правомощията си, не знаят и задълженията си в обществените съвети, което не спомага за добрата работа в училищата.
По този повод, всички много добре знаете, че нашата парламентарна група месеци наред провеждаше срещи в районите с учителските колективи, директорите, родителите и представителите на обществените съвети. На една такава среща в община Карлово ни беше връчено становище на професионалната общност от Основно училище „Генерал Карцов“ – село Христо Даново, община Карлово, по въпроси и проблеми, свързани с нормативната уредба в системата на училищното и предучилищното образование. Длъжна съм да Ви връча това становище, защото на предстоящата Ви среща в Карлово на 7 септември Вие ще трябва да отговорите и на тези въпроси. Освен че ще чуете хвалебствията по Закона, съветвам Ви да се вслушате най-вече в тегобите и в мъките на учителското съсловие, те да бъдат чути от Вашите експерти, които работят по нормативната уредба, за да не затрудняваме процеса на образование, особено сега, в началото на новата учебна година.
Надявам се, че тази работна група, за която Вие споменахте, работеща по нормативната уредба, ще има крайни резултати съвсем скоро, защото остава въпросът колко време ще работи тази група и на кого помага това продължение на този процес в тази ситуация?
Връчвам Ви становището, надявам се да се подготвите по него. Благодаря Ви. (Връчва му становището.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ненчева.
За дуплика – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря за допълните въпроси, които поставихте.
По първия въпрос – трябва ли да ги има обществените съвети или да ги няма, трябва ли родителите да бъдат представени? Да, определено трябва да ги има. Ние имаме нужда от това взаимодействие, имаме нужда от участието на родителите във вземането на решенията на училищно ниво, имаме нужда да изградим ефективни общности около училищата.
По втория въпрос – как да подобрим тази организация? В Правилника за дейността на обществените съвети има задължение Правилникът да бъде публикуван, всички правила да бъдат публикувани, всички процедури предварително да бъдат публикувани, всички родители да бъдат уведомени за събранията, на които ще бъдат избрани техните представители. Разбира се, не можем да гарантираме, че във всички 4300 образователни институции с детските градини това ще се случи винаги по най-добрия начин, но, знаете, че всеки процес в началото е труден. Убеден съм, че с времето обществените съвети ще бъдат ефективно действащи органи във все повече училища.
Самият аз се старая да говоря с максимално повече представители на образователната общност. През миналата учебна година посетих 24 области и над 40 общини. Ще чуя и това, което е в Карлово. Срещите в никакъв случай не са били протоколни. Всяка една от тях беше работна, като по-важното е да чуем становището на тези, които казват. Не трябва да се изкушаваме да използваме линията на противопоставяне между родители и учителите, а по-скоро да говорим за партньорството между тях. Не трябва, разбира се, да предозираме и доверието си към обществените съвети, че могат по чисто професионалните въпроси да ни дадат най-доброто мнение, но участието на родителите е задължително, особено когато става въпрос за теми, свързани с организацията на учебния процес, организацията на времето и така нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Да благодарим на министъра образованието господин Вълчев за участието му в днешния парламентарен контрол.
Уважаеми колеги, министър Нено Димов малко ще закъснее. Той ще дойде след 11,00 ч. и ще отговори на въпросите. Затова продължаваме с министър Нанков. Когато дойде министър Нено Димов, ще прекъснем с въпросите към министър Нанков и след това ще продължим.
Първи въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък на път № III-7003.
Заповядате, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Хубаво ме подсети министърът, което до известна степен създава известни притеснения по отношение на отговора на въпроса, защото когато господин министърът е в оставка, после дали някой ще поеме ангажимента, който, най-вероятно, той ще поеме днес? А темата е изключително важна и е в унисон със случващото се изобщо по пътищата в България, а този участък е един от сериозните проблемните в региона. Имам предвид, че по време на приема ми от граждани ми бе поставен въпросът за сериозна опасност от пътнотранспортни произшествия в участъка от път № III-7003, преминаващ през село Златна нива.
През населеното място ежедневно преминават тежкотоварни автомобили с висока скорост и реално възниква риск както за живота и здравето на жителите на село Златна нива, така и за околните сгради от силни вибрации.
Уважаеми господин Министър, аз съм присъствал – там преминават тежки товарни автомобили, които превозват инертни маси от близки кариери, моторните превозни средства се движат с изключително висока скорост и не намаляват в центъра на селото.
Затова моля да ми отговорите: ще вземете ли мерки за ограничаване скоростта на преминаващите автомобили и всички останали мерки за избягване на произшествия, които са във Вашата компетентност – дали ще бъдат пътни полицаи, легнали полицаи или постоянен контрол на движението? Защото именно в такива участъци стават най-сериозните проблеми! Да не стане така, че в бъдеще село Златна нива да бъде арена, не дай боже, на кръвопролитие, заради това, че на някой камион не са му задържали спирачките или се е случило нещо друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, третокласният път III-7003 околовръстен път Дулово до околовръстен път Шумен – Пристое – Златна нива – Царев брод – околовръстен път Шумен, с обща дължина 48,7 км е част от републиканската пътна мрежа и преминава изцяло на територията на област Шумен. Пътят, който цитирах, в обхвата от км 35+7000 до км 36+942 е в чертите на село Златна нива, като при км 36+290 се пресича с третокласен път III-2007 Каспичан – Плиска – Златна нива. Крайната точка на третокласния път III-2007 е мястото на пресичането му с пътя, който визирахте във въпроса си, поради което кръстовището е триклонно.
За участъците от двата третокласни пътя, преминаващи през селото, е в сила допустимата максимална скорост на движение на пътни превозни средства в населени места, която се определя от поставените пътни знаци. Сигнализирано е с пътни знаци – номерата им са Д11 и Д12, съответно за начало и край на населеното място.
По данни на сектор „Пътна полиция“ отсечката от третокласния път III-7003 на територията на село Златна нива не е класифицирана като участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия.
По възлагане обаче от Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента се извършва превантивен ремонт на третокласния път от км 33+855 до км 49+140, в който обхват е и участъкът от третокласния път в чертите на село Златна нива, за който задавате въпроса. Ремонтът на участъка ще подобри неговите експлоатационни качества и ще осигури по-голяма безопасност при неговото използване, благодарение на мерките, заложени в техническия проект. Съгласно договора с фирмата изпълнител ремонтните дейности са на обща стойност малко над 8 млн. лв. с ДДС, като срокът на завършването им е 12 месеца, считано от датата на стартиране на работите на обекта, която е 3 октомври 2017 г. – една година срок за изпълнение.
При спазване на досегашния темп на работата се очертава обектът да бъде приключен преди определения срок. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в частност Агенция „Пътна инфраструктура“, предвижда въвеждането на по-строги мерки при приемането и пускането в експлоатация на готови пътища като качество, съответно работа на приемателни комисии.
Предприети са следните мерки за повишаване безопасността на движение: по възлагане на община Каспичан е изработен проект за постоянна организация на движението на двата третокласни пътя, които визирах в отговора си в чертите на село Златна нива, който е съгласуван със сектор „Пътна полиция“ на Областна дирекция на МВР – Шумен, и Агенция „Пътна инфраструктура“; паралелно с дейностите по превантивния ремонт ще бъде изпълнен и проектът за постоянна организация на движението, съгласно който ще бъдат изградени два броя изкуствени неравности – в отговор на Вашия въпрос. Те са предвидени по техническия проект и ще бъдат изпълнени след поставянето на последния, износващия слой от асфалтовата настилка.
Мога да цитирам при кои километри: км 36+463 в участъка на село Златна нива и на път III-2007 при км 10+630, пак в землището на село Златна нива, както и повдигната пешеходна пътека – трета мярка, свързана с неравност по пътя. Проектирана е и ще бъде изпълнена при км 36+222.
Няма да коментирам за проектите-наредби, които изготвихме и които в момента се съгласуват с компетентните институции, свързани с повишаване на пътната безопасност. Те също са част от цялостната политика, а ако бъдат приети и до крайния срок на изготвяне и приемане на обекта, ще бъдат извършени тези строително-ремонтни дейности и строителните работи ще бъдат съобразени с новите изисквания на новите нормативи, които, споменах, разработихме, и в момента са в процес на приемане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Отговорът, който дадохте, действително покрива до голяма степен изискванията, които живущите в село Златна нива поставиха по време на срещите и в приемните. Единственото, което очакваме от Вас, впоследствие по линия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тоест приемащата комисия да направи необходимото, за да бъде сигурно, че ремонтните дейности са извършени с необходимото качество. Да не изпаднем ситуацията, която се случи на пътя край Своге, защото, виждате, че там действително има съмнения. Вярвам, че тази комисия ще свърши добросъвестно своята работа, и се надявам наредбите, които цитирахте, да влязат в сила, за да може допълнителният контрол, който трябва да бъде осъществен, да бъде осъществен, и да предпазим хората от евентуални пътнотранспортни произшествия. Не знам дали сте минавали от там, но този път минава през центъра на селото, където е най-голямото движение. Там е читалището, там е кметството, там са децата, там всички се движат и камионите действително минават с изключително висока скорост.
Вярваме, че тези постоянни пътни елементи, които ще бъдат предвидени, ще бъдат с необходимото качество и ще възпират високата скорост на товарните автомобили, които преминават през населеното място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Дуплика, господин Министър? Няма да има.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Хайри Садъков относно ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на община Рудозем с влошено качество на настилките вследствие на строителството на язовир "Пловдивци".
Заповядайте, господин Садъков.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър!
През 2018 г. приключи по същество строителството на язовир "Пловдивци", чийто възложител е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Същият се финансира със заем от Световната банка.
В договора между Световната банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно, в договора между Министерството и фирмата изпълнител има залегнали клаузи за възстановяване на пътни настилки, повредени от тежкотоварния трафик в периода на строителството на съоръжението.
Три пътни отсечки на територията на община Рудозем на път III-8608 Рудозем – Елховец – Пловдивци, са силно повредени, а именно от км 00 до км 2+440 и от км 5+300 до км 6+100, и от км 7+200 до км 8+400. Също така централната улица на град Рудозем, която по същество е участък от път II-86 Асеновград – Смолян – Рудозем – ГКПП Елидже, е в много голяма степен с нарушена настилка вследствие на интензивния тежкотоварен трафик по време на строителството на язовир "Пловдивци", а и преди това.
Отделно от това въпросната пътна отсечка се явява и единствен възможен алтернативен маршрут – обходен, по който да се пренасочи тежкотоварният трафик по време на строителството на обходния път на град Рудозем по проект, за който има осигурено финансиране по ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., и за който в момента тече процедура по избор на строител и строителен надзор.
В същото време тази пътна отсечка е с изключително влошено качество и има необходимост от подмяна на улична настилка и преформатиране на кръгово кръстовище. Проектът е от км 132+962 до км 134+690 и за същия има възложен за изработване технологичен проект на пътно поддържащата фирма. Технологичният проект е изготвен и изпратен за съгласуване в Института по пътищата към Агенция „Пътна инфраструктура“.
В тази връзка, господин Министър, въпросът ми към Вас е: има ли предвидени средства в рамките на настоящата година за рехабилитация на тези две пътни отсечки, превантивен и текущ ремонт и ако няма, по какъв начин ще се извършат ремонтите? Каква част от тях може да бъде финансирана със средствата, предвидени за възстановяване на повредени пътни настилки в процеса на строителството на язовир "Пловдивци"? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Садъков
За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Заповядайте, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Садъков, въпросът Ви обхваща участъци от третокласния път III-8608 и второкласния път II-86 на територията на община Рудозем. Състоянието на пътя е в такъв вид, поради факта че на тези пътни отсечки не са изпълнявани ремонти от близо 30 години поради недостиг на финансов ресурс, а и от развития във Вашия въпрос аргумент – строителството на язовир "Пловдивци", амортизацията на пътя вследствие на тежката строителна техника, която преминаваше по пътя по време на строително-ремонтните и монтажни дейности. Извършени са само изкърпвания по настилката и неотложни ремонтни дейности за осигуряване на проходимост.
Становището на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ е, че за влошеното експлоатационно състояние на пътищата в тези участъци, паралелно освен недостига на средства, споменах, освен ремонтните дейности влияние оказват и други фактори, които ще Ви предложа в писмен вид в продължение на развития от мен отговор.
През пътните отсечки са преминали множество тежкотоварни автомобили и специализирана техника, необходима за изграждането на язовира. Ще Ви цитирам и точните бройки, за да видите, че наистина има обективни предпоставки, освен липсата на ремонт повече от 30 години и, разбира се, строителството на язовир "Пловдивци".
За осъществяване обаче на нормалното обществено ползване през месец май 2018 г. е извършен ремонт на настилките на двата републикански пътя, като е изпълнено студено изкърпване на пътни настилки с полимер-модифицирана битомна емулсия и фракции под налягане. Изпълнените дейности обаче не са достатъчни за трайното и цялостно подобряване състоянието на пътищата.
В бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2018 г. няма осигурен финансов ресурс – в отговор конкретно на Вашия въпрос, за цялостен ремонт на двата пътя поради ограничените финансови рамки на ремонтните програми и липса на проектна документация за обектите.
В средносрочен и дългосрочен план, благодарение на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и усилията, положени за въвеждането на ТОЛ системата ще позволят събирането на достатъчно средства за нормалното и адекватно поддържане на пътната инфраструктура, включая и двата пътя, които визирахте, които не са ремонтирани повече от 30 години.
Малко повече информация какво трябва и какво ще бъде предприето в следващите месеци, внесени от ръководството на Министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Пътят III-8006 Рудозем – Елховец – Пловдивци, с дължина 11,5 км, краят му е в рамките на Пловдивци и на обекта, който споменахте, финансиран със средства от Световната банка. Третокласният път свързва общинския център Рудозем със селата Войкова лъка, Бърчево – няма да изброявам всички села, габаритът на пътя Г8 – пътно платно 2 по 3,0 метра и два банкета по 1 м.
Състоянието на третокласния път, споменах, е изключително тежко. През последните години се полагат грижи за неговото поддържане, но ресурсът, който е необходим за цялостното му ремонтиране, е около 5 милиона лева.
Второкласният път II-86 с дължина 1,730 км е с влошени характеристики в рамките на град Рудозем. С цел възстановяване на експлоатационните му качества в края на 2016 г. Областно пътно управление – Смолян, възложи на фирмата изпълнител по договора за поддържане на републиканските пътища в областта изготвяне на технологични проекти за превантивен ремонт. Трасето на обекта е разделено на два участъка – да не изброявам цифрите, ще предоставя по-подробна информация. Необходимо е да се направи уточнението, че тъй като участъкът попада в урбанизираната територия на града, то превантивният ремонт включва изграждането на пътното платно и водещи бетонови бордюри, полагане на хоризонтална маркировка.
Към този момент фирмата все още не е завършила проектната документация за двата участъка и проектът не е съгласуван за пътища и мостове. След окончателното съгласуване на технологичните проекти от специалистите в Института, документацията ще бъде разгледана на Експертен съвет в АПИ и ще бъде включен в Програмата за поддържане на републиканските пътища.
Отделно от това за източник на финансиране ще бъде използвана и възможността – това сме го обсъждали и с Вас, между другото – от остатъка, който имаме, предвиден за изграждането на язовир "Пловдивци" по заем от Световната банка, имаме около милион лева остатък, които се предвидени специално и нарочно за подобряване на републиканската пътна мрежа, дефектирала вследствие на тежкотоварния трафик по нея при строенето на язовира, така че и този ресурс ще бъде включен към целевата бюджетна капиталова програма на АПИ за 2019 г., за да имаме пълно решаване на въпроса с рехабилитацията на двете пътни отсечки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Колеги, оставям министъра да говори малко повече, защото отговорите са по-дълги и е хубаво да получите максимална информация.
Заповядайте за реплика, господин Садъков.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за информацията, която получих по зададения въпрос.
Наистина времето за възстановяване, да не говорим дори за възстановяване, а за ремонтите на тези пътища, защото те не са ремонтирани много отдавна и там няма да търсим коя е причината – дали строителството на язовира, въобще това са пътища на държавата и те трябва да бъдат в нормално състояние и годно за ползване от населението. Особено след активните валежи в последните месеци, многото води в региона нарушиха изключително много още тази настилка и тя е в още по-окаяно състояние от времето, когато Ви зададох въпроса. Наистина се влоши още. Там би трябвало да очакваме по-бързи действия. Вярно, в рамките на Вашите възможности, на Министерството, на АПИ, но очаквам, че ще има по-бързи и по-конкретни действия и в центъра, и в посока язовир "Пловдивци", където са броженията на Елховец и на всички останали. Надявам се и вярвам, че ще поемете ангажимент от позицията, която заемате, отговорността и чувствителността Ви към намиране на решение в подобни ситуации и ще намерим по-бързи решения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Садъков.
Заповядайте, имате две минути, господин Министър.
Отговорите трябва да са по-дълги, за да може да се каже всичко.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Садъков, абсолютно сте прав за това, което казвате, само с една бележка, една сметка, едно но. Дейностите по строителството на язовира приключиха, но той не е въведен в експлоатация. Такива са условията по изискванията на Договора със Световната банка. Ако има теми, които трябва да се довършат до неговото въвеждане в експлоатация – знаете там проблемите с Енергостроителното дружество по захранването на пречиствателната станция. Тоест това трябва да приключи като обективна предпоставка, за да може да бъде осигурен ресурсът, за който споменах, по линия на остатъка от Договора със Световната банка за строителство, за да могат да бъдат насочени към рехабилитация на пътя.
Прав сте, че колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ преди началото на зимния сезон да положат максимални усилия, за да обезопасят веднъж и, второ, както се казва, с полимерно модифицирани битуми и със съответното ограничение на скоростта на движение да гарантират безопасността по преминаване. Но цялостното решение на пътя, колкото и да се забързат колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, в рамките на тази есен е невъзможно. Пролетта на 2019 г. е обективният срок и по двата начина на финансиране да бъде съответно рехабилитиран в цялост – говоря за двете пътни отсечки, първокласният и второкласният. Знаем по ΙΙ-86 – второкласният път, имаме и Проект на ИНТЕРРЕГ България – Гърция. За една немалка част от него довършваме с пълната рехабилитация заедно с гръцките партньори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Севим Али относно републикански път ΙΙΙ-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват – граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Заповядайте, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нанков, в рамките на една година за втори пореден път по настояване на жителите и ръководството на община Руен на Вашето внимание поставям изключително сериозен въпрос, касаещ републикански път ΙΙΙ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос, обслужващ както Бургаска, така и Варненска област, който е в много лошо експлоатационно състояние с мрежовидни пукнатини и деформации с многобройни пропаднали участъци от настилката.
Пътят, уважаеми господин Министър, е с много интензивно движение поради факта, че същият участък се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на община Руен и община Айтос, явяващ се като основен обслужващ и строителен персонал на хотели, почивни станции, увеселителни заведения по Черноморието.
Недостатъчната поддръжка през последните години от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на пътното платно и на прилежащи банкети и отводнителни канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглеждания пътен участък, което е предпоставка за ПТП с фатален край.
При 56-и километър на участък ΙΙΙ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос се намира скален тунел, който е много опасен и следва спешно да се подобри техническо експлоатационното състояние на съоръжението. Тунелът е изключително тесен и разминаването на превозни средства е невъзможно. Тунелът е 16 метра, изсечен е в скала преди близо век и никога не е бил ремонтиран основно досега. Съоръжението се намира между селата Билка и Добромир и местните жители, уважаеми господин Министър, са притеснени от моментното му незадоволително състояние.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: има ли предвидени средства през настоящата 2018 г. за извършване на основна рехабилитация на републиканския път ΙΙΙ-208 Провадия – Дъскотна – Айтос от км 51+130 до км 82+650 в териториален обхват граници на община Руен, област Бургас, както и средства за извършване ан основен ремонт на скален тунел, намиращ се на 56-и километър от този участък? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Али.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Али, сигурен съм, че това ще е последният път, не че нямате това право, в който задавате въпрос, тъй като в продължение на предходния отговор ще доразвия какво е предприела и направила Агенция „Пътна инфраструктура“, освен че е осигурила финансов ресурс, което е най-важното – докъде са стигнали процедурите за избор на изпълнител.
Както Ви информирах и в средата на миналата година, участъкът от третокласния път ΙΙΙ-208 беше включен в участъка от км 51+130 до км 82+650 в приоритизиран списък и бе финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Към онзи момент финансовият ресурс по оперативната програма беше изчерпан, но по време на предоговаряне на част от обектите и съответно намаляване на финансовия ресурс и провеждането на обществени поръчки, редуцирането му и освобождаването за нови отсечки се освободи финансов ресурс съответно и за участъка, който коментирате, от изключително важния път – връзката между Северна и Южна България в източната й част. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране за рехабилитация на третокласния път в двата участъка с дължина около 33,5 км – най-тежкият участък, да го наречем съответно Провадийският проход.
Участъците са разделени на 29-и и 30-и. В обхвата на ремонта е включен и скалният тунел, за който споменахте, при км 56+397. По проект имаме известно отклонение – от 56-и до 420-и километър.
След одобрение на проектното предложение ще бъде сключен и договор за безвъзмездна финансова помощ, но до този момент, докато стигнем до него – до одобрение за кандидатстване, ще Ви кажа какво е предприето като конкретни действия през тези три месеца.
С цел оптимизиране на процесите и най-вече навременност на ремонта, Агенцията подготви тръжната документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на двата участъка. Поръчката е обявена на 6 юли 2018 г. Срокът за подаване на оферти е 10 септември 2018 г. След 10 септември 2018 г. – работа на комисия, класиране. Максимално бързо трябва да приключи. За това ще настояваме всички ние, най вече Вие, а съответно и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Прогнозната стойност на 33-километровия участък е малко над 18 млн. лв.
Подготвена е и документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на строителния надзор. Знаете, че трябва да вървят паралелно.
Има изготвен технически проект, което ще позволи навременно и бързо стартиране на строително-монтажните работи на обекта след сключване на договори с избраните изпълнители. Дай боже, да няма жалби! Ако има жалби – ще се отложи, убеден съм, с няколко месеца.
Няма да навлизам в подробности по отношение на това какво е свършила Агенцията с палиативните мерки в рамките на тази година по отремонтиране частично на някои от участъците. Малка е стойността, която е вложена, но това са възможностите – малко над 50 хил. лв. за тези палиативни ремонти, но споменах и с това ще приключа: осигурен финансов ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“, европейски и национално съфинансиране; провеждат се обществените поръчки. Ако трябва да сме реалисти, 2019 г. пролетта съответно приключване на зимната поддръжка на участъка, ще стартират и реалните строително-ремонтни дейности, за да може изключително важният – аз също минавам много често по този път, пътувайки си за Варна, участъкът от републиканската пътна мрежа да бъде въведен в нормално състояние. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за отговора, господин Министър, но държа да отбележа, че въпросът, който поставям на Вашето внимание за втори пореден път в рамките на една година – в Деловодството на Народното събрание съм го входирал на 1 юни 2018 г., Вие ми давате отговор, днес сме 5 септември 2018 г., тоест минали са малко повече от три месеца от официалния отговор. Казвам „официален отговор“, тъй като такъв Вие ми дадохте още юни месец и имах Вашето уверение, че ще бъдат отпуснати средства за ремонт на този пътен участък, за което Ви благодаря от името на жителите на община Айтос и на община Руен. Пак казвам, удовлетворени сме от отговора, тъй като жителите на община Руен, които най-често ползват тази пътна отсечка, са коректни данъкоплатци спрямо държавата и очакват същото отношение на държавата спрямо тях.
Надяваме се и комуникацията между институциите, между министерствата, за която казахте, че е влошена, да бъде подобрена, най-вече комуникацията между изпълнител и надзорник на Проекта, за да се осъществи един хубав ремонт, който да отговаря на всички изисквания и стандарти, които са заложени в Проекта.
Относно скалния тунел между двете села Добромир и Билка, за който споменахме, той не е ремонтиран основно никога. Може би и Вие, както и ние получаваме постоянно сигнали, че има падащи камъни, не дай си боже, да падне камък върху преминаващ автомобил и да има изход с фатален край. Затова се надяваме да се вземат спешни мерки както за ремонтиране на пътната отсечка, което казахте, така и на скалния тунел, който е дълъг 16 м и се намира между двете населени места Билка и Добромир. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Али.
Господин Министър, преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Иван Иванов, относно отчет на Одитния комитет за 2017 г. за „ВиК – Шумен“ АД.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Очевидно темата за „ВиК – Шумен“ е доста интересна, поне за клиентите на „ВиК – Шумен“ и затова продължават въпросите. Това е един от поредицата въпроси, които Ви задавам, и очаквам, господин Министър – за съжаление, във връзка с това, че сте записан „в оставка“, какво ще произтече оттук нататък, как ще се случат нещата, защото констатациите, които не само аз правя, а и клиентите на дружеството, вече са направени от фирмата, която одитира ВиК дружеството.
В Одитният доклад за 2017 г. са направени изключително тежки констатации, от които на практика се вижда, че ВиК дружеството е декапитализирано, неговите пасиви са с 4 милиона повече от активите. Поне така е записано.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Така е.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Така е.
Другото, което ме притеснява, е, че ВиК дружеството е загубило делото по така наречения Договор за гарантиран резултат, което допълнително ще се отрази върху това ВиК дружество. Понеже не съм завършил „Счетоводство и контрол“, но с познанията по икономика, които съм получил по време на следването си като юрист, мога да преценя, че на практика това ВиК дружество вече е почти в неплатежоспособност. То трябва да навлезе в ликвидация.
Моят въпрос е: как ще се отрази тази фактическа декапитализация на „ВиК – Шумен“, видно от отчета на Одитния комитет за 2017 г., на възможността на дружеството да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и изобщо какво е Вашето становище и на ръководеното от Вас ведомство за направените констатации в отчета, защото те стават все по-тревожни и по-тревожни? За 2018 г. очаквам вече там да има ликвидатор, а не одитор, защото на практика с този отчет показва, че ВиК дружеството е във фактически фалит. Тук от няколко актуални въпроса вече Ви призовавам да вземете някакви мерки. Сега вече не знам какво ще се случва там?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, изключително сте прав, че всичко е тук. В момента Ви отговарям на въпросите с цялата условност като министър в оставка. Убеден съм, че ръководството на Министерството, както се казва, и след това ръководство няма да си позволи да стопира някои от политиките, които са и оптимални, които са и обществено значими, както беше и предишният отговор по въпроса за пътя. Едва ли би прекратило съответно обществена поръчка и осигурило при липсата на финансиране, така и би могло да оптимизира някои от политиките, свързани с някои от процесите, които и Вие визирате във Вашия въпрос.
Специално за дружеството ВиК – няма да чета отговора, който ми е подготвен, само ще спомена, че няма проблеми за кандидатстване. Ще спомена какви действия са предприети.
Специално за Шумен бих могъл да кажа, че сегашният мениджмънт на ръководството на ВиК дружеството не успя в пълнота да се справи с наследените проблеми. Знаете кога стартираха проблемите във финансово-счетоводен и специално финансово-икономически план на ВиК дружеството. Споменахте сам за договор с гарантиран резултат. Лично според мен трябваше да се положат още повече усилия, за да се преодолеят тези проблеми. Това е лично мое мнение – трябваше да се положат още повече усилия за преодоляване на тези проблеми, които са унаследени назад във времето. Към момента, за съжаление, не са решени в пълнота.
Но споменах, това няма да попречи за кандидатстване по линия на бъдеща Оперативна програма „Околна среда“ от страна на ВиК оператора. Знаете, имаме и подготвен бизнес план. Очаква се утвърдените и одобрените нови цени за регулаторния период да започнат да дават своето положително въздействие върху резултатите по дългосрочен план. Имаме подписан 15-годишен договор с Асоциацията по ВиК, заедно с конкретните ангажименти към ВиК оператора за инвестиции във ВиК инфраструктурата.
Отделно от това, с цел набавяне на паричен ресурс за погасяване на други просрочени задължения като тези за ел. енергия, дружеството е предприело действия и е в процедура за избор на банкова институция, с която да бъде сключен договор за банков кредит и издължаване към кредиторите. Все още на този етап е твърде рано, за да може да се направят категорични изводи за бъдещето на дружеството. Категорично дружеството не е във фалит! Категорично!
Има своя виталитет във финансово-икономически план и съм убеден, че с бъдещия проект, който ще се реализира в средносрочна перспектива, дружеството ще започне може би с наистина по-добър мениджмънт – отново отговарям коректно на Вашия въпрос, не просто да реализира една загуба на годишна база, знаем от колко, да не цитираме цифрите, но да започне да задържа своите финансови позиции. А в дългосрочен аспект да мине и на печалба, но това не е единствената цел пред един ВиК оператор. Основната цел е да предоставя по-добра и по-качествена услуга за потребителите на ВиК услугите на територията на област Шумен. Така че с по-добър мениджмънт, повтарям още веднъж, потретвам, защото има своята положителна перспектива за развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, господин Иванов, за реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Хубаво ги правите тези констатации, но аз да кажа, че задачата на едно ВиК дружество не е да фалира, не е да увеличава непрестанно цената на водата, на услугата, която предоставя на своите клиенти, защото нито качеството на водата, нито качеството на услугата са на необходимото ниво. За съжаление, месеци наред не бяха вземани никакви мерки. Аз лично се съмнявам и се чудя коя ще бъде тази финансова институция, която ще даде необходимия заем за съфинансиране на този изключително мащабен проект, а сумата за финансиране никак не е малка, при положение че ВиК дружеството има задължения повече, отколкото са му активите, при положение че то е осъдено вече и ще дължи още милиони левове за един договор, който разбрахме от предишен Ваш отговор, че е в прокуратурата.
Вие, наистина сте в оставка, но освен да поемете едно задължение тук, от трибуната – като си тръгнете, с големи букви, с черен флумастер или с някакъв цветен, да оставите на Вашия наследник едно писмо – „Незабавно сменете ръководството на ВиК – Шумен, на дружеството и вкарайте хора, които ще го изправят на крака“. В момента проблемите там вървят с главоломна скорост и не се поправят. Нищо не се случва, нито качеството на водата се променя, всяка зима там излиза вода, която не става и за миене, не става и за къпане, а казахте, че с повишението на цената на водата ще има необходимия ефект.
В самия бизнес план, в който е записано ВиК дружеството и е поискало повишение на цената на водата, ред не е написано, че това повишение ще отиде за инвестицията по този проект, който ще се реализира за пречиствателна станция за питейни води и подмяна на водопровода, ама ред не е записан.
В момента КЕВР е влязла на спешна проверка за тежки нарушения там, за измами с водомерите и така нататък. Не знам дали сте в течение. Не знам какво още трябва да се случи там, господин Министър. Моля Ви, действително когато се случва, ако се случва промяна, защото и това не е ясно – може да останете, не знам, не е ясно от Вашата парламентарна група какво ще се случи, но вземете спешни мерки и кажете, ако има наследник, „Веднага влезте там и оправете нещата“. Просто не търпи отлагане! Разберете! Казвам го от името на гражданите на Шумен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, само с нещо не мога да се съглася – думи като „нищо“, „никакви“ и така нататък, не са коректни. Вие много добре знаете какви мерки са предприемани и по предходни Ваши въпроси отговорите са били насочени именно към мерките, които аз чистосърдечно си признах, че може би не са били удачните мерки, може би към момента не са успели да допринесат за финансовото стабилизиране на дружеството.
Отново без да връщам времето, знаете кога се генерираха тези огромни задължения и откога бяха заложени предпоставките за 2012-а и 2013 г.
Отделно от това, по отношение на бъдещия проект, финансиран по линия на Оперативна програма „Околна среда“, също не мога да се съглася. Той ще реши голяма част от проблемите в технико-експлоатационното състояние, включително и с качеството на питейната вода – един от огромните проблеми на шуменци. Все пак говорим на нова пречиствателна станция за питейни води на язовир „Тича“, за подмяна на довеждащия водопровод и оттук нататък основната роля на ръководството на ВиК – Шумен, е да осигури финансовата стабилност на дружеството, не толкова технико-експлоатационната.
По отношение на темата със задължения спрямо налични активи, знаете кога и защо, без да имам някакви задни мисли, без да има никакъв проблем в това, ВиК дружествата като оператори, като търговски дружества грубо казано се „декапитализираха“, останаха без тази част от активите, тъй като с промените в Закона за водите нещо изключително важно и като европейски подход, а и като реформа във ВиК сектора, тези активи станаха публична собственост, бяха извадени от активите на търговските дружества на операторите и станаха публична държавна, знаете кои, и публична общинска собственост. Тоест още по-силна защита относно активите, след като дружествата са с публичен характер, нищо лошо няма в това активите да бъдат извадени от техните счетоводни баланси и бяха предадени на държавата. Това е логиката да бъдат съответно, казано в кавички – да бъдат декапитализирани и задълженията на някои дружества – не е единственото ВиК – Шумен, да не могат да бъдат покрити по линия на тяхната собственост, което не е проблем.
Имаме вече и практика, имаме и други видове залози към търговско-финансови институции – специално банкови такива, така че аз относно бъдещия кредит нямам толкова притеснения. Не винаги кредитите, когато са лишени от реформи и от начин на ново мислене на мениджмънта на ръководството на един подобен оператор са панацея, те решават всички проблеми, така че може би да ги степенуваме. По-добро ръководство, по-добър мениджмънт, разбира се, свежа финансова инжекция с необходимите реформи на дружеството и максимално бърза реализация на Проекта по оперативната програма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, процедура по начина на водене във връзка с получен писмен отговор от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Госпожо Председател, много Ви моля, връщам Ви този отговор, защото той не отговаря или това, което е написано в него, не отговаря на конкретните въпроси, които имаме отправени към министъра, който не знам сега в оставка ли е, в полуоставка ли е, какъв е, няма значение – това е въпрос, който Вие ще си решавате в парламентарната група и мнозинство. Примерно, ако на първия въпрос ни прехвърлят къде бихме могли да намерим информацията, вместо да ни отговорят, на втория въпрос някак си е отговорено, на трети, четвърти и пети въобще няма отговори. Ще Ви помоля да върнете този отговор в Министерството и който и да е министър да бъде титуляр в това министерство, да бъде така добър да отговаря на въпросите, а не да се опитва да шикалкави, защото тази информация е чувствителна – става въпрос за концесията на летище Пловдив и всяко нещо, което предизвиква съмнения в общественото мнение, трябва да получи своето разяснение, имайки предвид даже и предстоящата концесия и на летище София, е хубаво тези процеси да бъдат изяснявани и прозрачни.
Още веднъж Ви моля да върнете този отговор, за да бъде направен така, както се полага и да получи точно толкова конкретни отговори, колкото са конкретни въпросите, които сме отправили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Ще информирам министър Московски – министъра на транспорта, за това, че намирате отговора за непълен, и ще поискам да бъде отговорено както трябва на този въпрос в съответната пълнота. (Министър Нено Димов влиза в залата.)
Колеги, както обявих преди малко, при идването на министър Нено Димов ще прекъснем въпросите към министър Нанков и след това ще продължим.
Сега ще отговаря министър Нено Димов – министър на околната среда и водите на въпрос от народния представител Иван Иванов относно отсечени 44 броя орехови дървета в община Шумен.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днес, очевидно съм единственият, който задава въпроси, но въпросът никак не е маловажен, защото касае отсичането на един защитен вид.
Община Шумен със съгласието на РИОСВ – Шумен, отсича 44 броя орехови дървета, находящи се на пътя град Шумен – село Мараш.
В резултат на тези действия, уважаеми господин Министър, се породи силно обществено недоволство и последва обществена дискусия, която беше доста сериозна за законността и целесъобразността на действията на общинската администрация.
Моля да ми отговорите: спазени ли са всички законови изисквания по разрешаването от страна на РИОСВ – Шумен, за отсичането на дърветата и най-вече предвидената защита по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество? Това е един закон, който може би те не познават, но там е записано в особен ред за премахване, за изсичане на орехови дървета. Какъвто и да е този закон, той действа в Република България, трябва да се спазва и неговото нарушаване съответно трябва да доведе до необходимите санкции. Какви мотиви видяха тези хора да се позволи да се отсекат тези дървета? На кого пречеха тези дървета? Има ли някакви нарушения по издаването на това разрешително, защото ако това нещо стане традиция и някаква основа за бъдещо изсичане на дървета, защото оттук нататък всеки един може да се позовава на решението на РИОСВ – Шумен, и масово да се изсичат защитени видове? Това е най-притеснителното, защото може да се създаде една тенденция за в бъдеще да се използва това нещо, затова искам да чуя от Вас, направи ли се необходимата проверка? Има ли необходимите основания да бъде издадено такова разрешително и обществеността да знае в крайна сметка защо са изсичани тези дървета? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
За отговор – министърът на околната среда и водите господин Нено Димов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, с писмо на 26 юни 2018 г. кметът на община Шумен е изпратил становище до директора на РИОСВ – Шумен, относно необходимостта от ОВОС, като са представени: докладна записка на кмета на село Мараш, констативен протокол от извършен оглед на 2 април 2018 г. и оферта за премахване на дървета по главен път от град Шумен до село Мараш, в които фирмата, е предложила за своя сметка да извърши залесяване със 100 фиданки.
От представения констативен протокол от община Шумен става ясно, че Комисията по време на проверката е констатирала, че по главния път са наличните 46 броя, които са невъзстановимо увредени, създаващи предпоставки за инциденти по пътното платно, поради което е необходимо тяхното премахване.
Съгласно становището на Районната инспекция в Шумен от 27 юни 2018 г. дейността „първично залесяване и обезлесяване“ попада в Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда само ако е с цел промяна на предназначението на земята.
Съгласно представената документация от община Шумен премахването на ореховите дървета по главния път град Шумен – село Мараш и засаждането на фиданки не е свързано с промяна на предназначението на земята, поради което коректно директорът на РИОСВ – Шумен, е посочил, че няма основание за извършване на процедура по Глава шест от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Шумен, в свое становище се е произнесъл и по отношение на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. Посоченото местоположение на дърветата не засяга защитени зони от мрежата на „Натура 2000“ и защитени територии.
По главен път град Шумен – село Мараш няма обявени вековни или забележителни дървета, обявени по реда на Глава пета от Закона за биологичното разнообразие.
Във връзка с изложеното по-горе РИОСВ – Шумен, е спазил всички законови изисквания, които са от компетенцията на Инспекцията.
По отношение дали е спазена предвидената защита по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, Министерството на околната среда и водите не би могло да се произнесе, тъй като съгласно чл. 8 на този закон, ръководството и контролът са от компетенциите на Министерството на земеделието, храните и горите, на кметовете на общини, райони и на кметствата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз внимателно слушах Вашия отговор – очевидно са намерили всички начини да бъде изсмукано от пръстите едно подобно разрешение от Вашата подчинена структура в Шумен.
На първо място, това, което ми направи впечатление, е, че има предварително избран изпълнител и е решено да се изсекат тези дървета. В един момент Инспекцията решава, че това нещо не е проблем, и решава, че тези дървета са опасност за движението и са негодни. Вярвайте ми, аз минавам почти всеки ден от там, когато съм в района, и нито тези дървета са били увредени трайно, нито са създавали опасност за движението. Пътят е един прав участък в продължение на два или три километра, който, ако действително има опасност за движението, това трябва да е за някой нетрезвен водач, който не може да държи автомобила в пътя. Не виждам по какъв начин тези орехи създаваха опасност за движението. Тук някой си е изсмукал от пръстите някакво решение, за да могат да бъдат отсечени – Вие казахте не 44, а 46, защото моята информация, тази, която сме обсъждали е за 44 орехови дървета, които са защитен вид. Тоест не били еди-какви си, не били защитени дървета, не били в защитена зона. По Закона за биологичното разнообразие самите орехови дървета са защитен вид – нали така?
В момента Вие прочитате становище на Вашите подчинени, които казват: „Няма проблем да ги отсечем“. Затова казах, че подобно решение по-нататък ще отвори пътя, магистралата за изсичане на такива дървета, защото никой не знае каква е съдбата на тези дървета и от тук нататък какво се случва с тях. Тази дървесина е изключително ценна.
Очевидно кметът на Шумен прави каквото си иска. Той е обезлесил почти целия град. Не знам дали до Вас е стигнала тази информация, но в момента безконтролно се секат дървета в Шумен с мотива, че, видите ли, по Оперативна програма „Региони в растеж“ или по някоя друга оперативна програма, градът се обезлесява, а в един момент тръгнахме да изсичаме и дърветата извън града. Затова Ви моля да има по-голям и по-сериозен контрол, защото това е изключително тежък инцидент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, разбирам Вашето притеснение, но Вие като народен представител и въобще ние като представляващи държавна институция е добре да адресираме проблема там, където може да намери решение. Районната инспекция по околната среда и водите не отговаря за безопасността на движението по пътищата. Тя получава протокол и се доверява на тези, които правят този протокол. В случая, доколкото разбирам, това е предоставено от кмета на община Шумен.
Когато говорим за избирането предварително или постфактум, това не е работа на Районната инспекция по околната среда и водите. Тя е запитана от кмета, който е казал, че ще има изпълнител, който ще прави това. Не знам каква е процедурата, защото това е извън компетентностите на Районната инспекция по околната среда. Това, което е в компетенциите, е: първо, да провери по реда на Закона за опазване на околната среда дали трябва да се прави преценка за въздействие, или не попада в това нещо. Когато става дума за Закона за биологичното разнообразие и за „Натура“ – това е обхватът, в който аз дадох отговор. Включително, когато говорим за Закона за земеделските земи, който Вие съвсем правилно цитирахте, ние не сме компетентен орган, за да дам конкретен отговор. Аз бих могъл да направя предположение, но е добре тези въпроси да се отнасят към съответните компетентни органи. Аз обхванах само частта, която действително е в рамките на системата на Министерството на околната среда, респективно на Районната инспекция, а другите – кметът има своите отговорности като местна власт и тези, които са определили дърветата като опасни. Пак казвам, ние не можем да преценим, нямаме експертиза да преценим дали това е така, или не е така. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Да благодарим на министъра на околната среда и водите господин Нено Димов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с министър Николай Нанков и въпрос от народния представител Иван Иванов относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир „Тича“.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Очевидно темата за „ВиК – Шумен“ е доста интересна. Следващият въпрос пак е за „ВиК – Шумен“, господин Министър. Както знаете, Върховният административен съд отмени издадена заповед на министъра на околната среда и водите за създаване на санитарно-охранителна зона на язовир „Тича“ с всички последствия от това.
Въпросът ми е: как ще се отрази отменената заповед на министъра на околната среда и водите за санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“ на дейността по водоснабдяване, извършвана от „ВиК – Шумен“; ще се отрази ли отмяната на възможността дружеството да кандидатства за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“? Защото знаете, че отмяната на подобно изискване по сега действащия Закон за водите е свързано с комплексното разрешително за водоползване. На практика се оказва, че вече няма санитарно-охранителна зона, защото тази беше обжалвана.
Сагата е доста дълга. Последните промени в Закона за водите така и не влязоха в сила – за новия начин на сформиране на санитарно-охранителни зони, което до голяма степен поставя и основателните искания на шуменци да бъде преосмислена, преизчислена цената на водата, тъй като в момента те не получават питейна вода, а поливна вода.
Този язовир се стопанисва от „Напоителни системи“. ВиК дружеството плаща на „Напоителни системи“ и ние получаваме вода за напояване. Единственият ефект, който трябваше да има тази санитарно-охранителна зона, е да може да се спре изливането на отпадни води. Това е факт – няколко села изливат отпадните си води и това нещо трябваше да престане. Съдът го отмени. Какво се случва сега? Това няма ли да създаде трудности за комплексното разрешително, по някои въпроси по отношение на кандидатстването и така нататък? Моля да ни отговорите, за да чуят и гражданите на Шумен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
За отговор – министър Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, за обособената територия, в която ВиК услугите се предоставят от „ВиК – Шумен“ ООД, вече е изготвено регионално прединвестиционно проучване, с което са определени обектите, изграждането на които ще бъде финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Условията за финансиране по Програмата са посочени в изготвените от управляващия орган на ОПОС насоки за кандидатстване. Такива обекти са изграждане на Пречиствателна станция за питейни води – Шумен, споменах я в предишния си отговор, реконструкция на довеждащи магистрални водопроводи, реконструкция на канализационни колектори и клонове, изграждане на нови, изграждане на инсталация за обеззаразяване и оползотворяване на утайки на площадката на Пречиствателната станция за отпадни води – Шумен, подмяна на помпените станции и ред други дейности за град Шумен и град Нови пазар.
За Пречиствателната станция за питейни води – Шумен, към момента има изготвен и одобрен работен проект и за обекта е издадено разрешение за строеж. Той беше финансиран, знаете, със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 2016 – 2017 г. Обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи беше планирана да стартира през месец юли. Отново се забави ВиК-то, ще стартира през месец септември 2018 г. Изпълнението на строително-монтажните ремонтни дейности е възможно да започне през 2019 г., след всички процедури по провеждане на обществената поръчка, включително и бъдещи жалби.
Проектът за санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“ е възложен от „ВиК – Шумен“ ООД. Водоизточникът е собственост на Министерството на земеделието, храните и горите с предоставено право, Вие сам споменахте, на ползване от „Напоителни системи“ ЕАД. ВиК – Шумен, го използва за водоснабдяване и поради тази причина е титуляр на разрешително за водовземане и е възложил проекта по санитарно-охранителната зона. Отмяната на заповедта за одобрение на проекта на санитарно-охранителната зона е според Решение № 1434 от 31 януари 2018 г. на Върховния административен съд на Република България, Трето отделение, потвърдено с Решение № 7064 от 30 май 2018 г. на Върховния административен съд на Република България в петчленен състав, Първа колегия, която е за конкретно нарушение на административно-производствените правила, а не по същество, тоест процедурни нарушения. Такива са диспозитивите в Решението.
По отношение на инвестиционни обекти, определени с регионалното прединвестиционно проучване на обособената територия на ВиК – Шумен, които са свързани с изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения, не намираме нормативни ограничения за реализирането им, тоест проектът ще се реализира въпреки отменената заповед, която, отново повтарям, не е по същество, а е по административно-производствени правила и по процедурни нарушения.
В заключение, отбелязвам, че язовир „Тича“ от началото на 80 те години се използва за водоснабдяване на град Велики Преслав и град Шумен, област Шумен, и град Търговище, област Търговище, като за община Шумен се явява основен водоизточник. Предприетите действия от страна на МРРБ по отношение на изграждането на Пречиствателната станция за питейни води – Шумен, в това число за проектирането и финансирането на изграждането, ще осигури непрекъснато целогодишно подаване на питейна вода към населението, като ще бъде предотвратен рискът от повишена мътност.
До изграждането на Пречиствателна станция за питейни води – Шумен, има възможност проектът за санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“ да бъде изготвен съгласно изискванията на Наредбата за зоните за защита на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, както и в същия период да бъде учреден пояс I. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика, господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! За мен очевидно има проблем с отмяната на тази заповед, независимо от основанията, с които съдът я е отменил, защото тя на практика не съществува, вече не функционира. Имали сме възможност да разговаряме с министъра на околната среда по тази тема. Това, което в момента разбирам, е, че на практика няма такава санитарно-охранителна зона, включително и този пояс I.
Господин Министър, затова едната част от въпроса ми беше по отношение на водоподаването и комплексното разрешително за водоползване, което има ВиК – Шумен. Как ще се отрази това нещо, защото и към днешна дата във водите на този язовир, който захранва Шумен, Преслав и Търговище, се изливат отпадни води? Вие много добре знаете това нещо. Там са заустени канализациите на няколко села, което оказва допълнително отражение върху качеството на водата.
Надявам се този проблем да не окаже влияние върху оценяването на проекта, който ще направи друго министерство – не Вашето Министерство, разбира се, защото тези неща се гледат изключително стриктно и всякакви нарушения на законодателството оказват отражение върху изпълнението и реализирането на един отделен проект.
Какви действия ще се предприемат оттук нататък за обособяване на тази санитарно-охранителна зона поне на този първи пояс? Последните изменения на Закона за водите не влязоха в сила, ние не ги гласувахме тук, където трябваше да се гласува нова процедура за създаване на санитарно-охранителни зони, а Наредбата, която Вие цитирахте, е изключително стара и не отговаря на европейските изисквания. Затова да не се окаже, че влизаме в един параграф 22 по отношение на тази санитарно-охранителна зона и да станем печално известни с това, че от чешмите в Шумен тече, както казах, вода, която не става за пиене, но и вода, замърсена с биологични замърсители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господи Иванов.
Дуплика ще има ли, господин Министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Иванов, стара е Наредбата, но това е действащият в момента нормативен акт. За съжаление, Законът за водите не мина в тази му част. Аз отново ще припомня нещо, на което и друг път съм отговарял и сега в основния си отговор споменах. Повече от 30 години Велики Преслав, Шумен и голяма част от Търговище ги водоснабдяват от язовир „Тича“. Факт е, че имаме отменена санитарно-охранителна зона. Споменах, че е по административно-процедурни причини, но това не го казвам аз, това го казват двата състава на Върховния административен съд.
Не искам да политизирам, но факт е, че за цялостното решаване на този проблем, тоест санитарно-охранителната зона е част от проблема с питейната вода на Шумен, дори е малката част от проблема, голямата е, че нямаме пречиствателни съоръжения за питейните води и адекватен нормален водопровод, който да довежда без загуби водата до Шумен. Това го знаете.
След това има прединвестиционно проучване. Факт е, че още 2016 г. се даде публичен ресурс, тук не говорим за европейски, да се започне пилотно действие преди всички останали обособени територии, които ще кандидатстват по ОПОС, за да се реши този проблем, да се проектира, да се извади строително решение, да имаме работен проект, какъвто имаме в момента и да се възложи максимално бързо.
Споменах преди малко, че тук отново имаме забавяне. Месец юли бяха сроковете да се стартира обществената поръчка от ВиК. Твърдят, че месец септември ще я стартират. Два месеца се забавиха, но, както се казва, двата месеца да са. Осигурено е финансиране. През това време трябва, дай боже, да се актуализира и нормативната база специално по отношение на Наредбата в областта на санитарно-охранителните зони, а като цяло и безопасността на водите, които съответно се употребяват за питейно-битови нужди, но съответно ще се върви в процедура по съгласуване и, разбира се, по утвърждаване на нова санитарно-охранителна зона, паралелно с реализиране на дейностите по бъдещия проект, изграждането на пречиствателната станция за питейни води и довеждащия водопровод към град Шумен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към питане от народните представители Любомир Бонев и Николай Бошкилов относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.
Заповядайте, господин Бонев, да развиете питането в рамките на три минути.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Министър, питането ми ще започне по следния начин: Вие сте в оставка. Питам Ви, Вие ли ще бъдете министър и другата седмица или не? И това не е заяждане по никакъв начин. Трябва да знаем каква е тежестта на Вашия отговор, който ще дадете след малко.
Питането ни е относно експлоатационното състояние за осигуряване и поддържане на доброто състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа. Експлоатационното състояние е едно от най-важните и определящи елементи на всеки път, а именно възможността да бъде използван по предназначение в пълния си обем на неговите функции и достигнатото ниво и качество на състояние на пътната настилка, гарантираща безопасното му ползване. Това е нещо, което дефинира всеки конкретен път. Дефинира го по начин, че лошото качество на пътя на практика означава липса на път. В особена степен това важи за републиканската пътна мрежа предвид функциите и естеството на изграждащите я пътища – пътища, които осигуряват транспортните връзки от национално значение.
За съжаление и реалността е следната: България винаги е на едно от последните места по качество на пътища в която и да е класация, последната от които – Световният икономически форум. Индексът на глобалната конкурентоспособност 2017 – 2018 г. ни поставя на 93-то място от 137 страни и нека да знаем, че пред България са класирани държави като Танзания, Ботсвана, Хондурас, Замбия, Мали, Ямайка, Кабо Верде, Гана, Шри Ланка и други.
Въз основа на всичко това питането ни към Вас е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване и поддържане на качеството на пътищата от републиканската пътна мрежа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Заповядайте за отговор, министър Нанков. Имате пет минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев! Започвам с първия въпрос.
Вие сте интелигентен човек и трудно бих повярвал, че искате отговор на въпрос, който не зависи от мен. Аз в лично качество подадох своята оставка, в момента съм министър в оставка. В това качество отговарям и на Вашите въпроси. Ще изпълнявам и ангажиментите, и дейностите, докато оставката ми бъде приета от Народното събрание.
Отделно от това в отговор конкретно на Вашето питане, не виждам господин Бошкилов, качественото поддържане на републиканската пътна мрежа е една от най-важните приоритетни задачи стоящи пред МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ от десетки години насам. За осъществяване на политиката на Министерството в тази посока е важно не само осигуряване на необходимия финансов ресурс, който да се обезпечи краткосрочно, и дългосрочно планиране на ремонтни дейности за трайно подобряване експлоатационните характеристики на пътните участъци, но и полагане на грижа като добър стопанин – осигуряване на безопасност на пътищата и строг контрол, както по отношение на възлагането на дейностите, не както 2013 г., така и по отношение изпълнението на монтажни и ремонтни дейности.
Последната година и половина мога отговорно да заявя, че МРРБ полага изключителни усилия в посока реализация на високо качество в новоизградените и новоизграждащите и към момента пътни обекти, на тези, които са рехабилитират или ремонтират. Следва да се има предвид, че средствата от държавния бюджет са крайно недостатъчни и секторът е крайно недофинансиран, за да се отговори на изискванията на обществото за по-модерни, по комфортни, по-безопасни пътища. Независимо че през годините са отделяни значителни и допълнителни включително целеви средства от държавния бюджет, които правителствата да реализират и водят добра финансова политика, насочени именно за ремонтиране на пътища и съоръжения по републиканската пътна мрежа, голяма част от републиканските пътища остават в недобро състояние и причината за това е основно в недостига на финансов ресурс, а не в липсата на желание.
Критично важно в тази посока бе да се промени подходът и моделът на финансиране. МРРБ, заедно с АПИ предприеха конкретни стъпки в тази посока. В началото на годината се подписа Договор за проектиране и въвеждане електронната система за пътно таксуване, така наречената тол система. Целта е съществуващият модел да бъде заменен с такъв, при който тежкотоварните превозни средства в много по-голяма степен и по един справедлив начин да дават своя финансов принос за поддържането и развитието на пътната инфраструктура на принципа „Който амортизира пътната мрежа повече, той плаща и повече“. Този нов подход за финансиране на този сектор е изключително важен за развитието на икономиката и просперитета на страната като цяло.
Следва да се отбележи и напредъкът по отношение на политиката по търсене на реализация на приоритетния обект чрез концентрирани или други допустими законосъобразни форми на публично-частно концесиониране. Първите стъпки в тази посока вече са направени с подписаните споразумения на срещата „16+1“ тази година и се работи усилено за реализацията на такива обекти. Правителството в лицето на МРРБ води изключително последователна политика в областта на пътния сектор. За цялото ни общество е видно, че развитието на пътната инфраструктура в страната стартира още в първия кабинет на Борисов с мащабно строителство на нови магистрали, скоростни и обходни пътища, които да осигурят не само бързо и безопасно движение, но и да допринесат за икономическото развитие на регионите. Тази политика продължава и до днес. Всеки ден се работи усилено за подготовката и строителството на нови магистрални участия, хабилитират се регионални пътища, които осъществяват важни транспортни комуникации, ремонтират се съоръжения, модернизират се отсечки от първостепенно значение.
Политиката на правителството в областта на пътния сектор освен последователна е и трябва и занапред да бъде безкомпромисна. Поставят се срокове, в които визията ни е да бъде реализирана една цялостна, качествена и безопасна инфраструктура. Не работим на парче от днес за утре, а с категоричната увереност, че с добро планиране и максимална мобилизация на необходимия ресурс магистралният пръстен на България ще бъде завършен в обозрим срок от пет до шест години.
Безспорният напредък по отношение на по-добри пътища се потвърждава и от официалната статистика – 187 км изградени магистрали през първия кабинет Борисов; 135 км втория кабинет, Северна скоростна тангента, третото правителство от 4 май до момента като изпълни по-големи обекти, изграждането на второто платно на път I-9 Слънчев бряг – Бургас, отсечката между Ахелой и Поморие и на директното трасе над входния път на Ахелой, ремонтно-строителните дейности по тръбите в посока Варна в тунелите „Ечемишка“ и „Витиня“. В момента в строителство са обходният път на Габрово – над 23 км, автомагистрала „Хемус“ в участъка Ябланица – Боаза, автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътния възел Буховци до пътния възел Белокопитово, автомагистрала „Струма“ лот 3.1 Благоевград – Крупник, автомагистрала Струма лот 3.3, участъкът Кресна – Сандански, включително възлагането на всички към момента стартирали процедури по обществени поръчки за новите участъци от автомагистралния пръстен на България.
До въвеждането на националната система Агенция „Пътна инфраструктура“ планира и изпълнява значителен брой ремонти по републиканските пътища, финансирани не само от държавния бюджет, но и с европейски средства.
Не следва да се пренебрегват и въпросите, по които МРРБ отговорно провежда политиката на правителството, свързани с качественото изпълнение на инфраструктурни обекти, но непряко свързани с изграждането и строително-монтажните ремонтни дейности, а именно изменение в нормативната уредба, които да доведат до повишаване качеството и безопасността на пътната мрежа, структурни промени в Министерството и второстепенните структури с бюджет към него, АПИ и ДНСК, които и към момента са направени.
За пример – подготвен към момента и съгласуван е Проектът на Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България, минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности, направени са изменения в Наредбата за проектиране на пътищата, изпратена за публикуване в „Държавен вестник“, над 20 момента от изцяло новата наредба са изцяло и пряко насочени към подобряване на пътната безопасност.
За всички предстоящи за изпълнение обекти, независимо от източника на финансиране на обекта със средства от държавния бюджет или чрез европейско финансиране, МРРБ осъществява строг контрол, както върху документацията за обществените поръчки, техническо задание, изисквания към изпълнението, така и по време на изпълнението на договорите на строителство.
Предвижда се завишаване на осъществения по-строг контрол по време на строителството чрез проверки на място за начина на осъществяването на самото строителство и качеството на влаганите материали. При изпълнението на обекта се предвижда да се правят изпитания на качеството и плътността на асфалта – все теми като политика, като действия, които не просто са стартирали, които вече са финализирани в институционален, дори и в нормативен аспект.
Факт е, че плодовете от тях ще се берат следващата година, две, три, четири, но това е тема и на друг разговор. Може би в дупликата ще отговоря. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За два уточняващи въпроса – господин Бонев, заповядайте.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, господин Министър! Господин Министър, думите описват реалността, но думите не създават реалността. Реалността е съвсем друга, но за това ще говорим, както сам казахте, в отношението.
Аз ще продължа за състоянието на пътните настилки. Състоянието на пътните настилки се определя съгласно действащата методика за измерване и оценка на повредите по пътните настилки, като се отчита видът и количеството на съществуващите повреди, измерени и оценени спрямо общата повърхност на този път. Това състояние е както следва: МРРБ дели на три вида пътищата, според моментното им състояние – добри, средни и лоши. Добро състояние – това са пътища с повреди по настилката под 10%, средно състояние са до 30%, лошо състояние са над 30%.
Прегледът на данните, общодостъпните данни, за състоянието на пътните настилки, показва увеличаване на пътища в лошо състояние в сравнение с предишни години. За пътните съоръжения даже няма и да коментирам към настоящия момент, въпреки че това ще предизвика поредното питане. При тях необходимостта от възстановяване не е спешна, тя е критична. Тя е критична! Аз нееднократно от тази трибуна съм Ви питал най-малкото за два международни пътя, на единия от които мостовото съоръжение е в критично състояние, не се използва, подчертавам за международен път!
Изграждането на нови пътища, ремонт и рехабилитацията на старите за строителство е свързан със срокове и стойности на строително-монтажните работи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Въпросите, господин Бонев!
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Да, да след малко, защото мисля, че въпросът е от особено значение.
Скъсените срокове за строителство спомагат за некачественото и прибързаното строителство и за неспазване на технологичните процеси и изисквания. Някои строително-монтажни работи, господин Министър, се претупват, а други се пропускат и просто не се извършват и като резултат, като се отиде на място, изпълнените строително-монтажни работи не отговарят на техническите спецификации, дадени от възложителя. И това е така, независимо че документално всичко е наред. Появата на дупки и пукнатини, непочистени храсти и дървета, наноси върху банкетите и канавките, недобро отводняване, липсваща пътна сигнализация и маркировка, повредена или липсваща система са сигурност и други създават условия за бързото разрушаване на пътя, увеличаване опасността от възникване на пътнотранспортни произшествия и намаляват комфорта и условията за пътуване.
И накрая след всичко това: гаранционните срокове. Многократно от тази трибуна съм Ви питал в лично качество за моя район, за цялостната Ви политика относно предявените гаранционни срокове към строителните фирми. И в тази връзка допълнителните ми въпроси към Вас са следните: ще започне ли реално прилагане на гаранционните срокове с предявяване на претенции и търсене на отговорност от строителните фирми? Какво и кога ще направите и в какви срокове, че състоянието на пътната републиканска мрежа да се подобри, за да може да функционира нормално и изпълнява предназначението си и преди всичко да осигурява безопасното ѝ ползване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Бонев.
Господин Министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев! По тази тема много интересен е патосът, с който говорите, тъй като проблеми, замитани под килимчето и трупани повече от 30, да не казвам и 40 години, крайно време беше, а и към момента не просто е намерено решение, а това решение се изпълнява и аз споменах и в следващите години – 3 – 4 и в средносрочния аспект до шест години България не просто ще завърши своя автомагистрален пръстен, а ще успее с модела, който въведохме и по линия на тол таксуването, и на достатъчния бюджет, а и винаги съм твърдял от тази трибуна и не само в качеството си на министър, при по-ефективното разходване на този бюджет, по-ефективното влагане на публичния ресурс в по добро качество на пътната инфраструктура след 5 – 6 години ще имаме наистина една абсолютно отговаряща на всички европейски стандарти републиканска пътна мрежа. За общинската ще водим друг диалог, предполагам следващата седмица, когато коментираме и промените в Закона за пътищата.
Спекулации и неверни твърдения – откровено ще го кажа от тази висока трибуна, са изказаните констатации от Вас за мостови съоръжения, за маркировки и така нататък на пътища, които според Вас са строени преди месец, два, три. (Реплика от „БСП за България“.) Знаете, че само последните две години… Нови пътища споменахте, аз слушах много внимателно. Това са пътища неремонтирани, нерехабилитирани повече от 30 години, многоуважаеми господин Бонев!
От тези, които са рехабилитирани, които са новоизградени последната година и половина, които са приемани като обекти, които са възлагани, знам накъде биете и по реда на Закона за обществените поръчки, възлагани по реда на Закона за устройство на територията като одобряване на строителна документация, на проекти… Дали те са качествени или не… Тази година и половина, господин Бонев, всичко това е минавало през най-стриктния контрол, включително всяка една пътна отсечка новорехабилитирана, новопостроена възлагана или тази, която ще бъде възлагана оттук нататък, е минавала и ще минава под контрола на пътни одитори – одитори по пътна безопасност.
А не, както през 2007 г., уважаеми господин Бонев, за един път, който убеден съм, че ще визирате във Вашето отношение по темата – говоря за II-16. Интересна година е 2007 г., тогава е възлаган договорът с инвест инженера и 2008 г., когато е стартирало проектирането на пътя, но по тази тема няма да отварям дума. Все пак има министерства, та именно знам накъде ще заведете отношението.
Хубаво е, че наистина основите по темата „Пътища“ в безопасна, сигурна и наистина европейска пътна инфраструктура са положени не само в този мандат, но в този мандат всички нормативни промени, които бяха заложени, включая, живот и здраве, другата седмица по темата за Закона за пътищата ще водим дебат, ще дебатираме в едно или друго качество. Включая и наредбите, които приехме – споменах за Наредбата за проектиране на пътищата, 30 и кусур години, от съветско време не бяха променяни, не бяха актуализирани нормите за проектиране на пътищата. За Наредбата – специално в отговор на Вашия доуточняващ въпрос – за гаранционните срокове, март месец повдигахме тази тема. Да, Вие няколко пъти задавахте въпроса за отговорността. Наредбата в момента се съгласува – знаете, повече от месец, аз също съм я отварял, водил съм и неформални разговори с Вас и с Ваши колеги, тя се съгласува с компетентните ведомства.
Не само увеличаване на гаранционните срокове, господин Бонев, а и повече публични правомощия за възложителя – било то публична или държавна администрация, за да претендира своите гаранции. Гаранцията за добро изпълнение, гаранцията, която нормативно е установена в Наредбата за минимални гаранционни срокове и въвеждане на обекти в експлоатация.
Подходът, който стартирахме и подготвяме в момента обществените поръчки за новите магистрали, отсечките по новите магистрали, е именно строителят да заплаща след въвеждането на обектите в експлоатация, след Акт 16. Така че по тази тема наистина ще се води и професионална дискусия, и политическа оттук нататък, но призивът ми е и от тази висока трибуна, тя трябва да се води от експертите. Вие сте експертите по темата, а не експертите в кавички, които от сутрин до вечер са в сутрешните и във вечерните блокове и така нататък. Това е изключително важна тема за цялото ни общество и с общи усилия ще вървим напред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Бонев, заповядайте да вземете отношение по отговора на министъра, надявам се в рамките на 2 минутки.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател – силно се съмняваме.
Уважаеми народни представители! Господин Министър, моето питане е от месец май. Изобщо по никакъв начин не съм се опитвал да визирам каквото и да е. Този отговор го слушам вече година и половина. Съжалявам, че го казвам.
Но реалността е следната. Състоянието на републиканската пътна мрежа е следното – 46% от пътищата са в лошо състояние, тоест пътища, по които хората си трошат колите; 35% от пътните съоръжения имат необходимост от незабавни възстановителни дейности. Това са данни от приетата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Стратегия за развитие на пътната инфраструктура на Република България, 2016 – 2022 г., приета с Постановление № 726 от 2015 г. на Министерския съвет. Това са данните.
Състоянието на пътната настилка може да се характеризира и с факта, че жителите на много населени места стигнаха дотам да запълват дупките, инвестирайки в републиканската пътна мрежа.
При новоизградените пътища състоянието не е по-добро. Веднага Ви привеждам пример: лот 1 на магистрала „Струма“ е затворен от 21 до 28 юли във връзка с пропадане на мостово съоръжение, 10-годишен гаранционен обект.
Пътищата, изградени през последните 10 години, пак се повтарям, се рушат.
Магистрала „Люлин“ – обект за 400 милиона, гаранционен, само за лятно ползване, и то не през цялото лято, защото и в настоящия момент е затворен, и то поради две непочистени шахти, предизвикали свлачища.
Магистрала „Струма“ – след изграждане на лот 1 и лот 3 започваме възстановяване на лот 0, невъведен в експлоатация. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Скъсените срокове и нередностите при обществени поръчки спомагат за некачественото строителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заключение, господин Бонев! Очаквам заключение от Вас.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Неспазването на технологичната последователност, както и влагането на материали с ниско качество води след себе си поява на дупки и пукнатини, наноси върху банкета, недоброто отводняване, липсваща пътна сигнализация и маркировка, повреди и липсващи системи за сигурност, всичко това води до опасност от възникване на пътнотранспортни произшествия и застрашава живота на пътуващите.
Господин Министър, пътищата трябва да се строят, така че да не убиват. Да, всички сме съгласни, че пътища трябва да се строят, но не това трябва да бъде методът, господин Министър. Необходимо е да се дефинира нова визия и стратегия за рехабилитация на пътната инфраструктура. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо Председател, мисля, че въпросът е доста сериозен и прескачането на времето с една минута няма да е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дадох Ви доста аванс, господин Бонев. Надявам се вече да вървите към заключение на Вашето отношение.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Да, да, разбира се.
Нова визия и стратегия за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, посредством които да се постигне устойчиво състояние и развитие на цялата републиканска пътна мрежа, както и да се приеме нов механизъм и мерки за наблюдение и оценка за изпълнение на пътната инфраструктура и гаранционните срокове. Ако това не се случи, нито дългоочакваната тол система, нито средствата от държавния бюджет, нито европейските фондове ще помогнат. Те само ще продължават безрезултатно да наливат пари в дупките по българските пътища, без да подобряват качеството. Но ако усвояването на тези пари продължава да се случва по същия порочен начин, както досега, то ефектът ще бъде един и същ – нула!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бонев – дадох Ви достатъчно време.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Георги Янчев Гьоков относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, третокласен път ІІІ-5701, част от републиканската пътна мрежа на България.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Темата с пътищата, състоянието им и необходимостта от ремонти и качеството на ремонтите в последно време е изключително актуална, особено в контекста на случилото се край Своге. Аз въобще няма да правя аналогия с това, защото ще Ви говоря за един третокласен път в Старозагорска област.
Аз няколко пъти съм Ви задавал въпроси за такива пътища в Старозагорска област. Общо взето отговорите са били едни и същи. Аз се бях отказал да задавам такива въпроси, но тъй като направих приемна в едно от засегнатите там села и хората изключително много настояха този въпрос да Ви бъде зададен, още повече са водили кореспонденция с Агенция „Пътна инфраструктура“, с Министерството, включително до министър-председателя са писали. Включително назрява сериозно недоволство сред местните хора, събират подписка с искане за ремонт на пътя и има опасност и предупреждават за гражданско неподчинение. Излишно е да говоря повече в тази посока. Знаете, че всеки си иска неговото, въпреки че на общия фон на пътната мрежа в България не знам това най-важният проблем ли е.
Този третокласен път е в изключително лошо експлоатационно състояние, той е третокласен път III-5701. Особено лоша е частта му от село Пшеничево до село Хан Аспарухово. Пътят е строен през 1952 – 1954 г. и днес е трудно дори да се нарече път. Държа да отбележа, че преди 4 – 5 години през тази отсечка е преминавал целият поток от тежкотоварни автомобили с кариерни материали от кариерата в село Братя Кунчеви за строителството на автомагистрала „Тракия“. Местните жители твърдят, че при максимално допустим товар 12 тона са превозвани по 40 – 50 тона и аз нямам причина да не им вярвам, защото това е масова практика в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Въпросът, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: В село Хан Аспарухово камионите са преминавали през центъра на селото и са причинили напуквания дори на къщите, а тротоарите са се изравнили с пътното платно.
В тази връзка, господин Министър, какво е актуалното състояние на този третокласен път в момента и въпросът е: кога предвиждате да бъде извършен необходимият – казвам – неотложен основен ремонт на третокласен републикански път Ш-5701? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря.
Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, пореден въпрос за пътищата в Стара Загора, и не само – абсолютно сте прав. Ще започна от там, откъдето започнахте Вие – хората си искат своето, въпреки всичко останало. Хората са прави да искат своето. Хората искат, трябва и ще продължават да искат качествен асфалт – най-вече, а не като този, полаган през 2013 – 2014 г. Значи, това е много важно! Всички и към момента, и оттук нататък да отговарят как се полага, следят качеството, за да не се налага след година, две или три – Вие визирахте един път, аз преди малко – също, да се отремонтират пътища, които са рехабилитирани преди две-три години. А точно такива, за които в момента задавате въпрос, не са рехабилитирани по 30 – 40 години.
И тук наистина говорим за една по-глобална визия, без да препращам в отговора по отношение на предходния въпрос. Говорейки за визия, не само че трябва да говорим, а да водим и такива политики, както и това, че сме може би единственото ведомство, което стартира не само разговори, а реални действия по темата с Визия „нула“. Предполагам, че сте чували, специално от Ваши колеги за Визия „нула“, която е дългосрочната и устойчива европейска политика по отношение на пътната безопасност, която трябва да бъде приета и като норматив от законодателния орган и трябва да бъде изпълняван от всички компетентни ведомства, свързани с пътната безопасност.
Конкретно за третокласния път 5701 – Сърнево – Пшеничево – Хан Аспарухово, 35 години, споменахте и Вие, не е ремонтиран. Поради ограничените финансови средства изпълнението на основния ремонт на третокласния път не е заложен в Организационната програма на АПИ за 2018 г. Въпреки недостига на средства през настоящата финансова година Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в частност АПИ по линия на текущите ремонти и поддръжката ще предприемат преди началото на зимната поддръжка в края на септември и средата на октомври месец всички необходими мерки за осигуряване на пътната безопасност на пътя. Дай боже, хората, които са ми подготвили този отговор, да си изпълнят и ангажимента, защото в момента говоря с цялата условност на това, че съм министър в оставка.
За пътя няма проектна готовност, за съжаление, към момента. Съобразно бюджетната рамка на Агенцията за 2019 г. ще бъде извършено приоритизиране на обектите, за които е необходимо да се изработи технически проект, като ще се предприемат необходимите действия доколко е налице възможността за финансиране на третокласния път III-5701 и ще бъде включен в Програмата за проектиране на Агенцията, като се започнат процедури по възлагане за избор на изпълнител, който да изработи техническия проект за основен ремонт на участъка.
Тук по линия на текущите ремонти с поддръжката, както се казва, няма да се справим – изключително тежък е пътят, затова трябва инвестиционно проектиране и съответно трябва възлагане по линия на основна реконструкция и рехабилитация, а не по линия на текущия и превантивния ремонт.
Независимо от това за подобряване на състава и състоянието на отсечката с най-лошите характеристики, за които споменахте, между Сърнево и Хан Аспарухово за текущото поддържане е изготвена количествено-стойностна сметка за неотложните ремонтни работи. Това е за този, най-тежкия участък. Все пак там говорим не просто за влошения, а там говорим за трагични участъци от републиканския път. Възложена е количествено-стойностна сметка, чиято стойност възлиза на близо 2 млн. лв. Агенцията ще възложи на пътно-поддържащата фирма в областта изпълнение на тези ремонтни работи в участъка след тяхното финансово обезпечаване, но по линия на текущите ремонти само в този участък. За целия път трябва цялостен проект с основна рехабилитация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Гьоков, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Не съм очаквал друг отговор, въпреки че малко странно се опитахте да политизирате нещата, като намекнахте какъв асфалт е полаган 2013 – 2014 г. Трябва да Ви кажа, че през 2009 – 2013 г. и 2014 – 2017 г. няма особено разлика от полагания асфалт през 2013 – 2014 г. Предполагам, че няма и кой знае каква голяма разлика в комисионите, прибирани от полагания асфалт през тези години и през другите, които Ви цитирах.
Искам да Ви заявя най-сериозно, въпреки че няма отношение по въпроса, че докато не бъде спряно вземането на комисиони при строителството на пътищата от обществените поръчки – според мен по 30 – 40% комисиони, а според изкушени и занимаващи се хора в бранша по 60 – 70% – няма да имаме пътища в България, колкото и тол системи да въведем, колкото и да се бием в гърдите, че правим пътища или правим въобще нещо за държавата.
Този път наистина е в трагично състояние, Вие правилно го отбелязахте. Аз ще прегледам внимателно стенограмата какво е обещанието и, както се казва, ще стискаме палци да си изпълнят обещанието тези, които са го написали, но искам да Ви кажа, че този път наистина е в невъзможно състояние. Там не умират хора. Просто те няма как да развият такава скорост, че да се стигне до трагичен инцидент, но трябва да Ви кажа, че те ежедневно си трошат колите, отказват да им карат хляба, стоки и така нататък. Този път има отношение и към извозване на работната ръка към „Мини Марица- изток“.
И въпреки че ми свърши времето, искам само едно изречение да Ви кажа. Голяма вина за разрушаването на този път има пренасянето на материали, кариерни материали за строителство на магистралите. Трябва да престанем с това, че когато строим модерни пътища, да рушим малките пътища и след това да не ги възстановяваме. Недопустимо е това и трябва да прекратим практиката в България, пак извън въпроса, но на Вас като отговорен човек го казвам, с това да се лъже в тонажа на превозваните товари, защото основно това руши пътищата в България, освен интензивния трафик, разбира се. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Господин Гьоков, има разлика, повярвайте, в асфалта през годините има разлика, специално в пътя, който визираме всички от две седмици, има голяма разлика. Но аз – без по никакъв начин, нямам и моралното право, нямам и позицията да критикувам – как един народен представител държи от тази висока трибуна, това внушение, което направихте ми звучи като едно внушение, което един друг представителен орган на държавната власт направи преди една седмица, преди по-малко от седмица – комисиони, корупция и обвинявате отново цял бранш, който впрочем бранш излезе с декларация и очаква извинение от всички останали, които по този начин заклеймявате цял един бранш. И един съвет, по-малък съм от Вас, един съвет: ако имате информация, има компетентни органи в тази държава – подавайте сигнали, доказвайте своите твърдения, както ние сме правили между другото неколкократно и като изпълнителна власт, и като законодателна такава в това си качество. Всичко останало е грозна спекулация, отвратително внушение и заклеймяване на един наистина огромен бранш, който дава препитание на над 1,5 милиона български граждани – пряко и косвено, пряко и косвено, коментирайки темата с внушенията за комисиони, проценти и така нататък.
По отношение на пътя сте абсолютно прав. Трябва да следим как ще се изпълни и качеството, и да бъде осигурено финансиране, но бъдете убеден, че с политиката, която Вие много критикувахте, но пък като глобална тема никога не намерихте обективните критики за нея, именно тол системата, защото знаете, че всички бъдещи правителства и цялото ни общество ще получи заслужените си пътища след нейното въвеждане в рамките на един средносрочен период – 5, 6 години. Разбира се, при това, което винаги трябва да отчитаме, винаги съм твърдял, а и съм провеждал като политика, именно по-добрия контрол и по-ефективното разходване на ресурса, който в бъдеще ще бъде в пъти по-голям. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Следва въпрос от народните представители Донка Симеонова и Кристина Сидорова относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Заповядайте, госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, поставяме отново въпроса за тунела под връх Шипка не само защото на парламентарен контрол през месец юли 2017 г. Ви обещахме, че ние от парламентарната група на БСП ще следим за този проект, но и защото този проект има изключително важно значение за жителите на областите Габрово и Стара Загора. Той си има и своето национално значение, а като се има предвид факта, че той може да бъде част от трансевропейския Коридор № 9, значи има и своето европейско значение.
Припомням само, че този проект си има и своя исторически характер. Още Деветото народно събрание през 1897 г. взема решение да има тунел под връх Шипка, но тогава този тунел би трябвало да бъде железопътен. И тъй като този проект е план на не едно и две правителства, а вече и на трите кабинета на господин Борисов, и тъй като на 14 юли 2017 г. Вие отговорихте на този въпрос: „Да, тунел ще има под връх Шипка, но на този етап сме дали изграждането на идеен проект и търсим източници за финансиране.“
Затова питаме: на този етап как върви изграждането на тунела под връх Шипка, какви са сроковете и какви са източниците за финансиране? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Заповядайте, господин Министър, за отговор на така поставения въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господа народни представители, уважаема госпожо Симеонова, Сидорова! Нищо ново няма да кажа, а и убеден съм, Вие не очаквате да кажа нищо ново, тъй като в конкретика отговорът, който ми е подготвен от колегите от АПИ, не се различава по никакъв начин от отговора, който Ви дадох преди няколко месеца. Нека на всички да е ясно, че тунелът под Шипка – много правилно геополитически описахте ситуацията – не просто е проект за две области, свързващи Южна и Северна България, не с национален, дори не само с европейска, както казахте, с надевропейска. Все пак говорим за транспортния коридор, който продължава през Истанбул към Близкия изток.
Понеже има огромен проект, това ще бъде трасето на транспортен Коридор № 9. Ясно е, че ще минава през тунела под Шипка. Тук говорим за инфраструктура, която трябва да бъде изградена и в Южна България. Досега винаги се е коментирала темата само за Северна България, тунелът под Шипка, автомагистрала Русе – Велико Търново. От Велико Търново до Габрово и до тунела, а Южна България – връзката с автомагистрала „Тракия“, та да дадем ясен отговор на всички избиратели, на българското общество по темата с конкретика в две посоки?
Проектът е разделен на две части – без да връщам историята кога стартира едната като реално изпълнение, като финансиране: първата фаза, Фаза 1, е четири етапа – първи, втори, трети и четвърти, обход – да не споменавам всичките други теми, идейният проект, идейната разработка – за тунела под Шипка. Тази фаза с осигуреното финансиране, с реалното строителство и минаване на Експертен технически съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“ приключва в рамките на тази година. Тоест не само тунелът като тунел, имаме съответно и стъпката, и етапите, които се изпълняват по линия на Фаза 1.
Не по-малката част от самото съоръжение – по-лесната, говорим за мостови съоръжения, едни от най-дългите, строени понастоящем – първият, почти 600 метра на обхода на Габрово, приключва в края на тази година. Трябва да се разплатим, да се приеме, а през 2019 г. трябва да стартира строителството, по-скоро възлагането, защото ще бъде на инженерен – говорим за разширен идеен проект на самия тунел – 3,220 км.
Източници на финансиране – и с това приключвам – държавен бюджет или бъдещо публично-частно партньорство, бъдещи инвестиции, основната тема на проявения от китайска страна интерес, а и не само на китайски компании. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Сидорова, имате думата.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър в оставка, казахте нещо ново в сравнение с отговора миналата година. Миналата година заявихте, че обходът ще приключи септември, сега казвате в края на годината. Дано поне в началото на следващата да приключи.
Това, което искахме да научим с колежката Симеонова, и което Вие правилно загатнахте, какво става с пътя от Търново до Габрово? Защото много добре знаете, че трафикът минава през центъра на град Дряново. Там какви процедури ще бъдат извършени? Ще има ли обход на град Дряново? Какво става с южната страна, там където излиза тунелът преди град Шипка? Това не го казвате. Там извършени ли са отчуждителни процедури, има ли проект за пътя от там, който да се свърже с Южна България?
Иначе е факт, че тунелът под Шипка е жизнено важен и за Стара Загора, но най-вече и за област Габрово, тъй като това ще бъде най-пряката връзка между областта с Южна България. Това ще даде един нов живот на цялата област и възможности за инвестиции.
И още един въпрос, на който в продължение на няколко години чакаме отговор: по какъв начин ще бъде финансиран? Защото и миналата година, и тази – това е година и три месеца по-късно, Вие заявявате: „Търсим различни начини, като най-вероятно и последният вариант е публично-частно партньорство“. Публично-частно партньорство, бюджет на държавата, европейски средства – кажете. Очакваме отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Сидорова.
Това беше репликата на госпожа Сидорова.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господа народни представители! Уважаема госпожо Сидорова, интересен беше патосът, между другото, без да коментирам Вашата реакция.
По отношение на двата месеца забавяне въвеждането в експлоатация на участъка от обхода – предполагам, че Вие сте детайлно запозната със строителния и инвестиционния процес, и процедурите, както се казва, и по строителство, и по оформяне на документация, и по качествено приемане. Искате бързо да приемем обекта като други обекти, приемани бързо, предполагам, щом го задавате.
Да, септември беше срокът по договор. Да, ясно това отговорих отговорно от тази трибуна. Затова сега още по-отговорно заявявам: в края на годината, поради факта, целият обход ще бъде готов с изключение на най-високото мостово съоръжение, строено в България от повече от 30 години. Това забави като цяло изпълнението, но убеден съм, че Вие по-добре от мен и от строителите познавате спецификата на строителния процес и сте експерт по строителство на мостове, за да направите толкова важния коментар за двата месеца разминаване между отговора, проект, който реално се изпълнява повече от шест години, между другото, двата месеца, ако са проблем…
Видях, че от отговора на моя въпрос зачекнахте не само темата, както е заложена във Вашия въпрос, темата не само с тунела, а и с цялата съпътстваща инфраструктура към него, така нареченият хинтерланд, ако говорим с малко по-сложни термини, тоест връзките между бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, и съответно връзката в южната му част в Южна България – с автомагистрала „Тракия“. Това са въпроси, които стоят на дневен ред от тази година, от тази, а не от Деветото народно събрание, както госпожа Симеонова цитира. Така че и по тях се работи, но от тази година. От тази година! Затова не случайно ги поставих.
По отношение на конкретния доуточняващ въпрос за финансиране – не ме слушахте, предполагам, аз отговорих конкретно откъде. Изключихме европейското финансиране и споменах: от трите, изброени от Вас източника, два са обективни и реализируеми – публично-частно партньорство и на първо място, разбира се, държавен бюджет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Пристъпваме към следващия въпрос. Той е зададен от народния представител Манол Генов относно тежкото състояние на пътното платно след рехабилитацията на 20-ия километър отсечка, от път III-804 Поповица – Асеновград и мостово съоръжение при километър 0189.
Заповядайте, господин Генов, да зададете Вашия въпрос – имате думата.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър в оставка, изключително ми е неудобно за въпроса, който ще Ви задам в момента относно тежкото състояние на пътното платно след рехабилитация между Поповица и Асеновград, така нареченият път III-804, и по-специално за лошото състояние на мостовото съоръжение.
В момента сме в сезон на ускорен автомобилен трафик по пътищата на цялата страна. Рискът на пътуващите, както виждаме, е изключително голям по републиканската и общинска пътна мрежа. Преди по-малко от две години от тази трибуна алармирах за пренебрежителното отношение към части от републиканската пътна мрежа и откровено лишаване на българските данъкоплатци от достъп до нея.
Госпожа Павлова в предния мандат на два пъти откровено ме излъга за това съоръжение. Първо, щяхме да го правим наново. После се оказа, че конструктивната експертиза не отговаря, не може за бъде рехабилитиран, ще проектираме ново. Аз съжалявам, че така се получи и приемственост, и във Вашето управление именно за този участък.
Ако си спомняте, на 7 юли 2017 г., от тази трибуна аз зададох подобния въпрос. Вие тогава ми отговорихте, че имаме изготвен технически проект, цитирам стенограмата, като в бюджета на Програма „Ново строителство“ на АПИ са предвидени 600 хил. лв. и ме уверихте, не само мен, избирателите, хората, на които е необходим този мост и този участък, които минават по него, че до 25 дни ще бъде открита процедура – обществена поръчка.
Оттогава минават около 16 пъти по 25 дни. Така че отговорете на тези хора, на които им трябва, кога това нещо ще се случи? Защото, обикновено подценявайки такива моменти, ще вземе да падне някой рейс, не дай боже, и ще забраним на рейсовете да минават по мостовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Генов.
За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители. Уважаеми господин Генов, интересна аналогия за мост и рейс. Сигурно се сещате за 2006 г. и Бяла – мост и рейс. Сещате ли се за Бяла? Предполагам, че това визирахте.
Но, уважаеми господин Генов, не мога въобще да приема тезата, която развихте, за пренебрежително отношение към републиканските пътища. Тази тема или по-скоро теза, изречена от Вас, трудно бих могъл да приема, камо ли, че по настоящия обект, както и поехме ангажименти, те се реализират с изключение на факта – само с това ще отговоря на подготвения ми ресурс, като осигуряване на финансов ресурс, и като процедури. Последният ми отговор беше за процедурата по отстраняване на фактическа грешка със Земеделското министерство, тъй като през месец юли Областно пътно управление – Пловдив, това Ви отговорих и преди, иска от община Садово удостоверение, че имотът – трасе на път 3-VIII-804, не е общинска собственост. В отговор беше подадено заявление в Службата по геодезия, картография и кадастър за отстраняване на грешката, която в момента не е завършена. Това забавя нещата. (Реплика от „БСП за България“.)
Не искам да коментирам кмета или кой? Цитирам развитието от предишния ми отговор на въпроса дотук. Чак месец юли получаваме от община Садово удостоверение, че имотът не е общинска собственост. Обърнете се към кмета на Садово защо ни го даде чак юли месец. По никакъв начин не искам да се оправдавам. Всичко останало, което съм отговорил преди, мога да потвърдя и в момента, но да Ви изчитам отговора, мисля че е безсмислено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – господин Генов, заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Съжалявам, че не нося писмото, господин Нанков, със запитване на кмета, пратено от предишния началник на Областно пътно управление, който го пита какво ще се случва с моста и има ли някакви ангажименти. И той му отговаря, че в близко бъдеще въобще не се планират никакви мероприятия по ремонта на този мост. Имам го писмото, просто не искам да Ви развалям настроението да Ви го показвам. Този началник, доколкото знам, си отиде и има временно изпълняващ от няколко месеца. Не знам дали това е една от причините. Но нека, който е заинтересован това да стане – аз не мисля, че има кмет в България, на който си му пратил нещо, вдигнеш му един телефон или е отишло някъде в архива, да не го прави. Именно този кмет е един от най-заинтересованите това нещо да се случи, да стане, да бъде ремонтирано или изградено наново, защото кметът е изтривалката, хората всеки ден отиват и му пилят на главата за това какво ще се случи.
Сега от тази трибуна казвам, че Вие конкретно не ми отговорихте ще се случи ли нещо в близко бъдеще – месец, два, три? Миналия път минаха 16 по 25. Хайде, да не са 20 по 25, нека да е по скоро, защото това съоръжение трябва на хората, които минават оттам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Генов.
За дуплика – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател, господа народни представители!
Всичко, отговорено в предишния ми отговор по темата, мисля, че е преди около четири месеца, е актуално и към ден-днешен. Това съоръжение ще бъде оправено, ресурсът е осигурен, проектната му част е финализирана, просто трябва да бъде оправена фактическата грешка след уведомяване от общинската администрация в Садово – факт, който настъпи чак в края на юли месец. Никой не би си позволил, ако нещо е друга собственост, частна или общинска, да стартира каквато и да е било процедура.
Между другото, понастоящем след доклади от Областно пътно управление, знаете, че това съоръжение е забранено за преминаване, тоест тежкотоварното движение е спряно по него. Така че тази тема, с която стартирахте въпроса си, в случая не беше, убеден съм, особено удачна. Лошо е да се критикува, когато нещата се случват. Мисля, че всички процедури, които са ясно разписани в нормативната ни база, трябва да бъдат подобрени, но ние трябва да си ги спазваме и да си ги ускоряваме. Защото и аз мога да се върна в едно друго време, в едни други процедури, а едни други органи – към които призовах и господин Гьоков да се обърне, ако има сигнали, понастоящем проверяват една друга трагедия. Процедурите по едно друго време не са спазвани, така че не искайте от нас да не спазваме нормативните процедури. Отнемат време, а в случая кметът на община Садово е можел малко по-бързичко да ускори отговора на писмото – е ли е, или не е общинска собственост?
А относно ремонта на пътя бившият директор на Областно пътно управление не знам какво е докладвал, това писмо не е получавано от Министерството. Аз Ви уверявам, че това казах и в предишния си отговор, и сега е заложено, и трябва да се реализира. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Васил Антонов относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11 в участъка от село Милковица през село Долни Вит, село Сомовит до разклона на град Никопол при село Черковица, община Гулянци, област Плевен.
Заповядайте, господин Антонов.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, на 23 май 2018 г. отговорихте на мой въпрос относно тежкото състояние на път II-11 в участъка от село Милковица през Долни Вит, село Сомовит до разклона за град Никопол през село Черквица.
В своя енергичен отговор подчертахте, цитирам: „пътят е в трагично състояние и може би това е най-лошият не второкласен, а републикански път в страната.“ Ентусиазирано ни уверихте, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е осигурила в бюджета си за тази година 4 млн. 800 хил. лв. Актуализирала е техническия проект, изготвила е технологичен проект и в понеделник, 28 май, ще стартира цялостен ремонт на отсечката, чиито планирани ремонтни работи да бъдат изпълнени в рамките на три месеца – месеците юни, юли и август.
В резултат на Вашето обещание бяха прекратени стачните действия на гражданите от двете общини, а всъщност това се повтаря неколкократно през последните години и хората повярваха, че действително на 28-и ще стартира ремонтът. Към днешна дата обстановката е следната: в действителност на 28 май излязоха няколко работници и една-две пътни машини, поразходиха се за няколко дни и ремонтът внезапно приключи.
В тази връзка е въпросът ми към Вас, уважаеми господин Министър: къде изчезнаха осигурените средства, какво се случи с тях, и което е по-важно, какво ще се случи с участъка Милковица – Долни Вит – Сомовит, и с ремонта, със заявените от Вас средства за ремонт? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Антонов.
За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господа народни представители, уважаеми господин Антонов! Заставам отново зад думите си, че участъкът от път II-11 между населените места Милковица, Долни Вит, Сомовит ще се реализира в рамките на поетите ангажименти. На фирмата изпълнител по договора за поддържане и текущ ремонт е възложено изпълнението на ремонтните работи, предвидени в изготвения технологичен проект и включени в подготвеното от Областно пътно управление – Плевен, допълнително задание към договора. Агенция „Пътна инфраструктура“ стриктно ще следи ремонтът да се изпълнява съгласно изискванията на техническата спецификация на АПИ за 2014 г. и предписанията на технологичния проект.
Превантивният ремонт стартира в края на месец май, както Вие споменахте, с подготвителни дейности, но, за съжаление, метрологичните условия не позволиха да се продължи със строителните работи. През периода юни – юли в област Плевен имаше изключително интензивни по количество валежи, което създаде безпрецедентни проблеми по съществуващата инфраструктура: наводнения на населени места, залети улици и пътища, свличане на земни маси, пропадане на пътни участъци. Да не изброявам населените места не само в областта, но и в цяла Северна България, основно Северозапада.
Всички регионални пътни служби и пътно поддържащи фирми, в това число и в област Плевен, работеха по преодоляване на проблемите, свързани с усложнената пътна обстановка, и предотвратяване на щети и бедствия в авариен порядък в някои населени места, в които имаше тежки щети, причинени от обилните валежи. В конкретния случай за обект път II-11 Милковица – Сомовит в участъка от километър 196 до 147 на километър 206+838 ремонтните дейности са възобновени, като поради липсата на обходен маршрут в този участък ще се извършват без отбиване на движението.
В рамките на настоящата календарна година и какъвто ангажимент поеха колегите от АПИ в изготвения ни към момента отговор – тъй като моят ангажимент като министър в оставка е да предам тази информация към Вас, е, че в рамките на тази година пътят ще бъде реализиран в цялост. Такива ангажименти поехме и пред Вас, и пред гражданите на Плевенска област. Хубаво е, че в рамките на кабинета Борисов 3 и този републикански път – второкласен, в този участък ще бъде напълно рехабилитиран. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – господин Антонов, заповядайте.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, малко ме озадачавате с отговора си.
Първо, не чух категоричен срок, в който ще бъде извършен ремонтът. Това да се твърди, че юни, юли и август не е подходящо време за пътностроителни ремонти, не звучи сериозно, въпреки големите дъждове. Ще Ви дам пример, че само на 20 – 30 километра в областта, в която Вие сте избран – Ловешка област, метеорологичната обстановка не е по-различна, а там се извършват и не са спирали тези ремонти. Аз приемам, че е тежка ситуацията в сектора, особено в пътното строителство, както и приемам, че Вие сте човек на честта и поемате конкретно, че ще бъдат извършени пътните ремонти.
Две неща Ви моля да споменете във Вашата дуплика: първо, какъв е крайният срок за извършване на ремонта и как ще обезпечите завършването на ремонта, защото наистина Вие сте в оставка и вярваме, че ще издържите на думата си и до края ще защитите своята оставка? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Антонов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, благодаря за оценката – мъж на честта прозвуча в моите уши като добър комплимент. Относно оставката – аз си защитавам оставката, аз съм си подал оставката. По тази тема, ако прецените, че нещо друго трябва да направя, не само свързано с оставката, в личен план, да го направя. Мисля, че по тази тема… (Шум и реплики.)
Ще кажа за срока – лошо внушение за Ловешка и за Плевенска област. Ремонтите, които се извършват в продължение на второкласен път II-35, са единствените ремонтни дейности, които течаха през август месец в Ловешка област и в Плевенска област. Те са по договори, знаете по „Региони в растеж“ с фирми изпълнители, няма да цитирам имената, с конкретно наета техника, с конкретни ангажименти и отговорности по тези отсечки – второкласния път.
А по линията на „Текущи ремонти и поддръжка“ с избраните четиригодишни договори, техниката на фирмата, която извършва текущия ремонт и поддръжка в цяла Плевенска област – между другото тази основна фирма, водеща в консорциума, извършва текущи ремонти и поддръжка в една Северозападна друга област, понастоящем Враца, част от техниката беше мобилизирана за Мизия. Не искам да отговарям конкретно, но тази техника беше именно насочена – така твърдят колегите от АПИ, смея да им се доверя, към преодоляване на щети не само в Мизия, но и в останалите населени места, засегнати от валежите, и не само юни, юли, а и август, за който споменахте.
До края на годината ще бъде приключен ремонтът. Това е уверението, което ми дадоха. Аз ще следя в едно или друго качество за това, както и Вие споменахте. Убеден съм, че и Вие ще следите, а гражданите – по протежение на второкласния път, те го заслужват. Финансовият ресурс ще дойде отново от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Продължаваме с въпрос от народния представител Хайри Садъков относно предприети мерки по възстановяване на път ІІ-86 Соколовци – Смолян – Средногорци, и укрепване на възникналото срутище при село Тикале, община Смолян.
Заповядайте, господин Садъков.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! На 7 март 2018 г. по републикански път ІІ-86 Соколовци – Смолян – Средногорци, на територията на община Смолян, село Тикале поради преовлажняване на почвите в предходните дни се свлече огромна скална маса, която затрупа пътя. Срутището беше определено като най-масивното от блоков тип в България на републиканки път с големина от 25 дка, пукнатини с наклон 60 – 70 градуса и дълбочина от 5 – 6 м, с перспектива да се развие и нагоре по ската.
Според заявеното от инженер Дончо Атанасов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ тогава, към момента на задаване на въпроса, цитирам: „Философията на укрепването на срутището ще е за целия район. То касае далекопроводи ниско и високо напрежение, ВиК и оптика. Тежестта, свързана с проходимостта на републиканския път, е върху нас. Това е свързано с наредби и закони. Засегнати са всички институции. Всичко, което държавата трябва да направи в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството под пълния контрол на министър-председателя, се прави, за да се свали социалното напрежение, което беше доста високо при затварянето на пътя.
По мнение на някои експерти укрепването на срутището ще отнеме 7 – 8 месеца, докато други определиха сравнително по-кратки срокове. Необходими са ясно и единно експертно становище, бързи решения със срок на изпълнение, конкретни държавни институции, които да поемат отговорността и реализират укрепването на срутището и възстановяването на пътната връзка, и гарантиране на стабилността на електропроводите, ВиК инфраструктурата и другите комуникационни съоръжения“.
За всички хора в област Смолян крайният срок за възстановяване на движението по основната пътна артерия е наложително да е до 15 септември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Въпросът Ви, господин Садъков.
ХАЙРИ САДЪКОВ: Извинявам се, наистина е много важен въпросът. Моля за малък компромис с времето.
Ще прескоча част от въпроса си.
Този път е много важен. Той е основна пътна артерия за няколко общини в региона, за преминаващи от цялата страна и алтернативата му, създадена в момента, е доста трудна.
При бедствено положение от месец март кметовете на изолираните населени места тогава изпратиха писмо до премиера, омбудсмана и всички компетентни държавни институции с настояване да се предприемат спешни мерки за възстановяване на основната пътна артерия. Първоначалният стрес на населението в региона от случилото се беше временно овладян вследствие на бързите решения на институциите и предприетите действия за осигуряване на алтернативен път. Временната пътна връзка осигурява движението само за част от ползвателите, предвид параметрите на пътя, и то само при определени метеорологични условия, характерни за летния сезон.
С наближаването на зимата активните валежи и наводненията от последните дни на месец юни на територията на област Смолян, липсата на актуална конкретна информация и реални строително-възстановителни действия по срутището и основната пътна артерия възвърнаха социалното напрежение сред населението от региона, което според заявеното при срещите ми с хора от целия регион и представители на юридическите лица би довело до скорошни протести, което се и случи. Те не бяха провокирани от никого. Хората сами се организираха.
В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: ще поемете ли отговорността за възстановяването на пътя и укрепването на срутището? Ще успеете ли според поетия ангажимент от месец март да ликвидирате последиците и да възстановите движението по път ІІ-86 Соколовци – Смолян – Средногорци до 15 септември, защото такъв ангажимент беше поет? Благодаря Ви. (Говори встрани от микрофоните.) Много Ви благодаря за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Садъков.
Моля Ви, винаги, когато трябва да се изяснят важни за държавата въпроси.
Заповядайте, господин Министър. Ще удължа и Вашето време.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Садъков, във връзка с възникналите в началото на месец март – много точно споменахте каква е причината – преовлажнените почви, свлачищно-срутищни процеси, довели до пълното затваряне на републиканския път ІІ-86 Соколовци – Смолян – Средногорци, в участъка на км 109+450, до момента са предприети следните действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. За ангажиментите ще кажа после.
Агенцията съвместно с община Смолян изгради временен път от село Влахово до Тикалско дере за осигуряване на движението на леки автомобили и бусове. Стойността на изпълнените от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ дейности възлиза на малко над 2 млн. 500 хил. лв.
Направих си труда да мина по този път преди около 20 дни. Госпожа Дора Янкова, като народен представител от района, неколкократно ме е сезирала в качеството ми на министър, с факта, че този път няма да може да поеме тежкото движение в настъпващия есенно-зимен сезон, основно зимния сезон. Абсолютно права е. Тежкотоварният трафик е застрашен по тема „Безопасност“, а и не само за безопасност, а също и по развитите въпроси. Абсолютно права е.
Агенция „Пътна инфраструктура“ не само трябва, а и ще изпълни ангажиментите си. Ще чуете какви са те в отговора на Вашия въпрос. Още малко хронология.
Със заповед от 13 март 2018 г. председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – по това време Дончо Атанасов, бе назначена експертна работна група, която извърши обстоен оглед и картировка на участъка, въз основа на които на 19 март 2018 г. представи в Агенцията геотехническата експертиза с препоръки за изпълнението на неотложни аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка и подробна работна програма за обхвата на проучвателно-проектантските работи за радикално, глобално, дългосрочно, устойчиво решение на проблема, засегнал пътя.
Участъкът, засегнат от свлачищно-срутищните процеси, е вписан в регистъра на свлачищата в Република България, да не цитирам номера, от „Геозащита“ – Перник.
След проведена на 2 април 2018 г. работна среща с представители на всички заинтересовани институции бяха взети следните решения за справяне с проблема.
На първо място, изпълнение на неотложни аварийни мероприятия на републиканския път ІІ-86 при километър 109+650 по линия на текущото поддържане, за да стартират бързо аварийните действия, като на място при стартиране на дейностите същите да се изпълняват по указанията на назначената със заповед експертна работна група.
На второ място, стартиране на обществена поръчка, проведена по Закона за обществените поръчки, с директно възлагане – говорим за аварийни мероприятия, за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи, като те трябва да решат дългосрочно и устойчиво проблема.
Неотложните аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка са възложени на пътно-поддържаща фирма в област Смолян. До момента от възложените работи е извършено разчистване на терена от растителност и покриване на основната пукнатина по склона с геомембрана с дебелина 2 мм. В процес на изпълнение е укрепване с високоякостна мрежа с анкери, това е, знаете, мрежа, когато има обрушване на скатове и свлачищни процеси, с анкери в зоната между двата далекопровода, защото там минава високо напрежение от 20 киловолта, както и вертикално укрепване с високоякостна мрежа на площ около 500 кв. м с анкери в зоната над срутището. Там е и довеждащият водопровод.
Общата стойност на възложените неотложни аварийни мероприятия е 1 млн. 145 хил. 991 лв. с ДДС. Тяхното изпълнение следва да приключи до 15 септември тази година, каквито са и уверенията на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, какъвто ангажимент сме поемали още март месец, какъвто ангажимент сме заявявали, а мисля и Вие, като народни представители, и представители на местната и регионалната власт сте поемали при ежеседмичните срещи с населението. Ангажиментът за 15 септември е актуален и потвърден и още сутринта, когато се подготвях за парламентарния контрол, говорехме, че 15 септември е обозрима дата.
Между другото, минавайки оттам, не съм убеден за 15 септември – това го казвам в лично качество. Срокът обаче – 15 септември, ми е препотвърден сутринта от колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“. Те работят денонощно, както се казва.
Междувременно Агенцията предприе действия и по изпълнение на дълготрайните мерки по укрепване на участъка, за които споменах. Към момента ситуацията е следната.
През април 2018 г. АПИ стартира обществената поръчка по реда на Закона за обществените поръчки в изпълнение на т. 1 от плана, за който споменах – за избор на изпълнител на геолого-проучвателни работи и за изготвяне на технически проект за необходимите аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка.
Извинявайте, госпожо Председател, още два абзаца и няма да вземам думата за дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, да, продължете.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: За извършване на геолого-проучвателните дейности има налична ситуация с териториален обхват на провеждане на инженерно-геоложкото проучване на свлачището, нанесено върху извадката на кадастралната карта на град Смолян на „Геозащита“ ЕООД, гр. Перник. На 12 юли 2018 г. е сключен договор на стойност 35 хил. 760 лв. с ДДС с избраната фирма „Геотехника АБС“ ООД за извършване на геолого-проучвателните дейности. В съответствие с възложеното изпълнителят е представил факти и инженерно-геоложки доклад, проект за стабилизираща анкерна система със замрежване и проект за защита на пукнатините от инфилтрация на повърхностни води. След като разработката бъде приета с експертен акт без забележки, ще се пристъпи към подготовка на документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг, проектиране и строителство на база на разработката, който да изработи технически проект за трайното стабилизиране на свлачищно-срутищните процеси и да изпълни предвидените проектни строително-монтажни работи. Индикативен срок за стартиране на процедурата е октомври тази година.
Предвид факта, че Агенция „Пътна инфраструктура“ няма осигурено финансиране за краткосрочни неотложни дейности и трайни дейности, Агенцията ще кандидатства за осигуряване на необходимите средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
В резюме: в рамките на зимната поддръжка, която знаете, ще стартира от месец октомври, пътят ще бъде отворен минимум в една посока – това ми споменаха колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, и тежкотоварното движение ще минава с временна организация на движението през второкласния път, а не през изготвения алтернативен, където ще бъде пренасочвано частично само лекото движение.
Във връзка с всички сигнали, които ми дадохте, аз посетих – още веднъж повтарям – пътя на място. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Уважаеми господин Садъков – за реплика.
ХАЙРИ САДЪКОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Благодаря Ви за отговора, господин Министър.
Имаме още въпросителни. Проблемът е сериозен.
Временната мярка за преминаване е някакво решение, но не е това, което всички очакват. Наистина натоварен трафик, много важна пътна артерия.
Временната мярка сега с алтернативния път даде решение към този момент. Последващата временна мярка – с пропускателен режим, ще даде някакво решение, но ще е трудно решение, със сигурност ще е трудно решение. Много е важно да имаме ясни срокове за дългосрочното решение.
Комисията по възстановяване дали ще осигури средствата? По какъв начин ще се случат нещата с финансирането? Това са все актуални и много важни въпроси, на които очакваме министърът да даде по-ясен отговор. Ако трябва, ще Ви задам още веднъж въпросите. Искаме по-ясен отговор.
Много е важно. Не го искаме от политически или друг характер. Искаме го… (Реплики от министър Николай Нанков с искане за вземане на думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Садъков.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Само 40 секунди.
Извинявайте, че наруших обещанието да не вземам отношение с дуплика. Само 40 секунди, госпожо Председател.
Господин Садъков, абсолютно сте прав. Да разсъждаваме по темата „срокове“.
Октомври месец, 15 октомври, в отговора на въпроса Ви посочих средата на октомври, когато стартираме процедура за инженеринг. Дай боже да се разбързат колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и за 4 месеца, ако не е обжалвана, да има съответно избран изпълнител.
Два месеца трае средно проектирането на такъв сложен обект. Следват необходимите съгласувателни процедури с „Геозащита“ – Перник, сложната процедура по съгласуване с Министерството, защото говорим все пак за свлачищни процеси – още около месец.
Спокойно можем да говорим за май-юни следващата година да стартират реалните дългосрочни укрепителни мероприятия. Ако трябва да сме обективни, това са сроковете, с които трябва да се ангажира всеки отговорен представител на държавната власт по отношение на трайните укрепителни мероприятия.
По отношение на ремонтните дейности, които ще осигурят временното, краткосрочното решение, те трябва да приключат на 15 септември, за да може, когато започне зимният сезон, защото говорим за Родопите – област с тежки снегонавявания, с тежки валежи през зимните месеци, там трябва да има добра временна организация, за да може тежкотоварният, а и голяма част от лекотоварният трафик да минава по протежение на второкласния път, макар и в едно платно, с организация през зимните месеци на движението.
Колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ заедно с КАТ – „Пътна полиция“, трябва и са длъжни да забранят тежкотоварния трафик, тежкотоварното движение през обхода, който изградихме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Иванов относно изпълнение на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. от община Шумен.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Община Шумен е бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Съгласно Оперативната програма се изпълняват проектите за благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на Шумен. По време на изпълнението на отделните проекти се изсичат дървета с мотива за по-добро изпълнение на проектите. В същото време от общинската администрация излиза информация, че не е спазено изискването на Закона за устройство на територията да има изготвен регистър на дълготрайната растителност и че такива се изсичат само по изключение – само след санитарна експертиза.
В момента този дебат продължава, съпроводен с протест срещу изсичането на дърветата. Вече се изсякоха стотици дървета в града под този предлог. Въпросът, между другото, е зададен още юли месец.
Моля да ми отговорите: според условията на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ допустимо ли е изсичането на дълготрайна дървесна растителност? Подобно мероприятие залегнало ли е в одобрените проекти и изобщо Оперативната програма подкрепя ли действия, свързани с обезлесяването на градските територии? Това наистина се превърна в сериозен проблем и е основното оправдание на общинската администрация за изсичането на дърветата, а именно че трябва да се изпълнят проектите, или не можело да се изпълнят, ако не се изсекат дърветата, а това са стари дървета, на повече от 50 години.
Направи ми впечатление, че на места са засети нови, голяма част от които дори изсъхнаха, така че моля, господин Министър, да ми отговорите на въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, на 12 юли 2018 г. управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ е сключил два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Шумен по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, както следва: първият е „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен“ с размер на безвъзмездната финансова помощ от около 7,2 млн. лв. И вторият е: „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“ с размер на безвъзмездната финансова помощ от около 12,7 млн. лв.
В рамките на първия проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен“ са включени дейности, свързани с реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари; изграждане на велосипедни пътеки и пешеходни зони; обособяване на детски площадки; монтиране на паркова мебел; създаване на условия за достъп на хора с увреждания; въвеждане на енергоефективно осветление на паркове и междублокови пространства и други съпътстващи дейности.
Съгласно одобрените инвестиционни проекти, приложени към договора за безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган, за обекти зелена площ до „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, ул. „Стационна“ и ул. „Съединение“ е заложено засаждане на широколистна дървесна растителност, както и широколистна и иглолистна храстова растителност.
Във връзка с полученото запитване управляващият орган е извършил проверка на наличната документация и е установил, че инвестиционните проекти са съгласувани и одобрени съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, като за същите има издадени и влезли в сила разрешения за строеж, издадени от главния архитект на община Шумен.
В допълнение, преди изготвянето на инвестиционния проект общината е провела публично обсъждане, свързано с избора на идеята за най-доброто обемно пространствено решение за всеки един от обектите на интервенция по Проекта.
Следва да се има предвид, че съгласно Закона за устройство на територията при изпълнението на инвестиционен проект всеки възложител има възможност, при обоснована необходимост, да извършва дейности по премахване на дървесна растителност, като е длъжен, длъжен – подчертавам, да спазва съответните нормативни изисквания, съгласувателни процедури и съответните обсъждания.
Към настоящия момент в управляващия орган не са постъпвали сигнали във връзка с изпълнението на горецитирания проект, но следва да имате предвид, че разходването на средства по Оперативната програма се извършва при строг контрол и съблюдаване на европейските и национални правила за това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Доколкото разбирам от Вашия отговор, община Шумен не е съгласувала с Вас изсичането на тези дървета. Както казахте, при рехабилитацията на техническата инфраструктура са обновени редица тротоари, само че обновяването на тези тротоари беше съпътствано с изчезването на дългогодишни дървета. Просто ги няма. Там вече има плочки, защото по една или друга причина общинската администрация така е преценила – че не трябва да ги има, и то без необходимото обсъждане дори с гражданите или със специалисти по тази тема. Впоследствие се правиха такива протоколи.
Тъй като казахте, че към днешна дата управляващият орган не е сезиран, считайте моя въпрос за официално сезиране по тази тема и да направите необходимата проверка, защото в резултат на тези изсичания в града беше проведено и обществено обсъждане, на което имаше доста остри коментари, включително и, да не кажа, скандали между общинската администрация и шуменските граждани. Сесийната зала беше пълна, аз също присъствах.
Въпросът е изключително сериозен. Пак казвам, проверете това нещо, проверете как са извършени тези дейности и дали това отговаря на европейското законодателство, защото, пак Ви казвам, включително и там, където засяха нови дървета, изсъхнаха. Не знам как се направи това нещо, дали са подменени, но е факт, че дървета, които са посадени преди десетки години, тогава дендроничната характеристика на дърветата явно не е била обсъждана толкова сериозно. Садени са видове, които някой счита, че пречат – говоря за липи. Основно липи са изсекли в Шумен, които не виждам по какъв начин допринасят за влошаването на качеството на живота в града, така че, господин Министър, очаквам в най-скоро време управляващият орган да се произнесе в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
За дуплика, господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, естествено, че приемаме Вашия въпрос като сигнал. Още днес ще се сезира официално управляващият орган.
Колегите ми бяха подготвили малко допълнителна информация по темата. По информация на кмета на община Шумен дървета, засадени по тротоарите, така нареченото улично озеленяване, са на възраст 50 – 60 години. За повечето от тях това е пределна възраст, тоест те са достигнали максималния хабитус. На места тротоарите са със силно компрометирана настилка с неравности, повдигнати и разцепени тротоарни плочки и бордюри от мощната коренова система на дърветата и изцяло заети от корените им. Всичко това прави тротоарите абсолютно непроходими, а това от своя страна води до неспазване на изискванията за достъпна околна среда.
Високата и широка корона на дърветата създава проблеми поради близостта си с електрически проводници, фасади и покривни конструкции на близки сгради, проникване на корени в основите и подкопаването им, както и до напукване на прилежащите им стени.
Във връзка с чл. 62, ал. 10 от ЗУТ и съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Шумен са издадени заповеди за премахване на болни и сухи дървета, които застрашават живота и имуществото на гражданите на общината. Останалите заповеди за премахване на дървета са издадени съобразно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Шумен.
Със средства на общината са изградени паркоместа по различни улици. Съобразно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Шумен са издадени заповеди за премахване на дървета, които е било невъзможно да бъдат запазени.
Горепосочените проблеми със съществуващата дълготрайна растителност, която не е била поддържана и е в много лошо състояние, е довела според общината нуждата от рехабилитация и тяхната подмяна. Именно в тази насока е изпълнението на проекта, който цитирах в отговора си. Община Шумен е предвидила компенсаторно според тяхна информация озеленяване 1:2 – отсечени към залесени през есента на 2018 г. и пролетта на 2019 г. До момента са засадени според информация от общината 296 броя нови декоративни дървесни видове и над 2900 броя декоративно-храстова растителност. Предвидено е през есента на 2018 г. озеленяване с още декоративни дървесно-храстови видове в зелената система, междублокови пространства и паркове на град Шумен. Шуменската есен настъпва след около 18 дни.
Наистина, прав сте, приемаме Вашия въпрос като сигнал. Още днес ще сезирам и аз в качеството си на министър в оставка управляващият орган да започне проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към въпрос от народните представители Дора Янкова и Иван Димов Иванов относно водоснабдяването в община Аксаково, област Варна.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, въпросът, който поставяме пред Вас, беше поставен пред нас като членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление от представители на селищно образувание „Панорама“ I и II в община Аксаково и жители на село Кранево.
Колегата Иван Димов Иванов отсъства и ще се ползвам от възможността от наше име да поставя пред Вас въпроса. Самите собственици две години водят кореспонденция с държавната администрация, в това число и с ръководеното от Вас ведомство – министерство, и подопечните Ви институции – ВиК, „Пътища“, „Геозащита“. От две години вследствие на свлачища е спряна водата и те имат проблеми. Две години междуинституционално се води кореспонденция. Естествено, има натрупан гняв – смятат, че несправедливо за тези две години няма стъпки напред, и ни помолиха тук, в българския парламент, да поставим въпроса, да чуем Вас. Какво смятате и какви мерки ще се предприемат? Има ли надежда за някаква пътна карта или за някакво решение, или така междуинституционално ще се води една кореспонденция, с която разполагам и няма да Ви я връчвам, защото, надявам се, в Министерството имате такава? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! „ВиК – Варна“ ООД преустановява водоподаването през месец август към част от абонатите – около 50 броя, във вилна зона „Кранево“ и селищни образувания „Панорама“ I, II и III, разположени по протежение на международен път Е 87 (път I-9) в участъка между курортен комплекс „Златни пясъци“ и село Кранево, община Аксаково, област Варна, поради зачестилите аварийни ситуации във водопровода, по който е подавана вода до горепосочените селищни образувания, и активизирането на свлачищните процеси.
Отчитайки проблемите, свързани с неблагоприятните последици от активните свлачищни процеси, проявени в участъка, беше организирана междуведомствена работна среща с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, община Варна, община Аксаково, община Балчик, Областна администрация – Варна, ВиК – Варна, и „Геозащита“ ЕООД – Варна. Не за прехвърляне на топката, каквато теза аз усетих, а защото това са компетентните институции за решаването на проблема. Срещата беше проведена на 7 март 2018 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на нея бяха направени следните констатации – нещо като пътна карта, както зададохте въпроса си.
На първо място, към момента процесите, засягащи свлачищния циркус, са активни – 30 милиона тона земна маса са дестабилизирани и се движат към морето, което прави опасно каквото и да било влизане на хора, машини и съоръжения в свлачището.
На второ място, укрепването на свлачищата в посочената територия по традиционни инженерни методи е технически невъзможно и икономически необосновано поради активността на глобалните свлачищни процеси, засягащи огромна територия, опасността от увеличаване на скоростта на движение и риска от катастрофално проявление на свлачищните процеси в по-голяма територия от засегнатата към момента. Движенията на земните маси се следят периодично със специализирани инженерно-геоложки уреди.
На трето място, наличието на дълбоки отворени пукнатини прави опасно преминаването на хора и техника през засегнатата територия.
На четвърто място, в района на „Панорама“ I, II и III битовите води се изливат в септични ями.
Знаете какви промени и със съдействието на народните представители плюс ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството входирахме в ЗУТ – там, където нямаме изградена канализация – дъждовна и битова, в свлачищни райони да забраняваме строителство. Все пак говорим за наследени случаи.
Битовите води, повтарям, се изливат в септични ями, които не са водоплътни и не съответстват на действащото в момента законодателство.
Битовите канализационни води и водите от честите аварии по водопровода оводняват непрекъснато свлачищните терени, което допринася за още по-голямо активизиране и разрастване на свлачищните процеси в района. Водопроводът, захранващ „Панорама“ I, II и III, е етернитов (азбестоциментов), тоест изграден е през 60-те години на миналия век, по него има множество аварии и е компрометиран. Съгласно извършените мониторингови измервания през 2017 г., след спирането на водоподаването е отчетено, че скоростта на преместване на земните маси е почти три пъти по-ниска от тази, установена през 2016 г. Към настоящия момент водоподаването в района не може да бъде възстановено. Водопроводът не може да бъде възстановен по сегашното му трасе и изграждането на какъвто и да е нов водопровод без съпътстваща канализация би било неефективна мярка, което ще доведе до нова активизация на свлачищните процеси предвид изливането на битови води от домакинствата.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – промяната на чл. 17, ал. 1 от ЗУЧК, промяна на предназначението на земеделски земи, попадащи в зона „А“ и зона „Б“ – създаване или за разширяване на урбанизирани територии или застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава, само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план на съответната територия на общината и одобрен по реда на ЗУТ подробен устройствен план на община Аксаково. Община Аксаково е в процес на изработване на общ устройствен на общината, с който се предвижда включването на посочената територия на урбанизираната територия. След одобряването на ОУП-а на община Аксаково ще бъдат изработени ПУП-ове със съответните план-схеми за водоснабдяване и канализация, транспортна инфраструктура и прочие, както ще бъдат направени необходимите проучвания, анализи и изчисления. Предвид активността на свлачищните процеси на територията е възможно да се извършват единствено аварийни отводнителни мероприятия, при доказана необходимост, поради което предстои извършване на мониторингови измервания в изградената на територията на спирка „Фара“ контролно-измервателна система.
Ясно осъзнавайки сложността на ситуацията, през тази година МРРБ възложи изработването на инженерно-хидроложки доклад и подробно юридическо заснемане, които ще дадат изходни данни за последващо проектиране. Споменах – три, четири бяха изреченията – ще си запазя още и за дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Янкова, заповядайте за реплика.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Господин Министър, същият писмен въпрос, само че не от Вас лично, от Ваши подчинени имат тези хора. Ясно е, че в България има сериозни свлачищни проблеми. Доколкото знам в Министерството имате регистър на свлачищата. Преди малко говорихме за смолянското, варненското е не по-малко – едното е 25 хил. кубични метра, другото е 30 хиляди. Това са огромни свлачищни процеси. Когато приемахме тук Закона за бюджета, нашата парламентарна група предлагаше около 150 милиона повече за свлачища. Вие, като управляващо мнозинство, парламентарната Ви група и другите, които подкрепяха, бягат от такъв финансов ресурс да бъде мобилизиран и да се решат тези въпроси – което до какво води? Тук, разполагам с кореспонденция, в която гражданите казват: „Имаме чувство, че гражданите и чиновниците живеем във война, че за нас нищо не се прави и това са проблеми, които те ги знаят.“ Те настояват за един по-честен подход. През 2016 г. в едно писмо на тях им е написано, че през 2017 г. в бюджета ще има, ще се отделят средства за Проект за инженерно проучване и за инвестиционен проект. Сега Вие днес през 2018 г. казвате, че отново ще има такъв проект. Имате много хора на терен – областни управители, представители на ведомствата, които са Ви подчинени, пътно управление, геозащита във Варна в това число и ВиК, което е важен фактор.
Аз мисля, че с по-гъвкави съвременни форми, тези две години, тези хора с някакво временно решение можеха да имат водоподаване. И паралелно с това да се търси по-стратегическо решение за такъв инвестиционен проект.
Не съм доволна от отговора – казвам Ви, сигурно имате желание да мобилизирате ресурса, но извадете областния управител да отиде очи в очи да ги гледа тези хора, да се среща, да им казва. Отчитайте ги тези неща и не се оправдавайте, че междуинституционално това не се знае. В крайна сметка това е третото правителство на Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Дуплика, ще има ли господин Министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, да, трето правителство Борисов и в предходните две, и това, отговорно ще заявя, че по темата „Геозащита“ не само като финансов ресурс и предотвратяване на всички онези свлачищни абразионни процеси, а и като нормативни институционални действия е направило най-много. И ако говорим за правителства, аз искам Ви да попитам кога са строени и как са допуснати да се построят в свлачищен район тези сгради, как и кога без канализация, септични ями?
Основната наша цел, а и Ваша, убеден съм като нормотворец, е да запазим здравето и живота на хората. Знаете едно подобно свлачище неговата цялост и обхват – аз мога много информация да дам по отношение на свлачището и на свлачищата в целия регион. Вие също имате информация. (Председателят напомня, че времето е изтекло.) Аз свършвам. Не говорим за прехвърляне на отговорност между институции, да разпоредим на областния управител да се срещне – да. И аз също имам очи да се срещна с тези хора – шефа на ВиК, директора на ВиК – Варна, трябва също да се срещне с тези хора, за да обясним без политизиране, без спекулиране с темата какъв е наистина проблемът и какво би могло да се случи? А то ще се случи, Вие сте убедена – сигурен съм, ако в момента се водоподава. Отчетох и данните – три пъти по-бавно активизиране, бавно движение на свлачищните процеси на склона след преустановяване на водоподаването.
Не сме бездействали – тази критика не мога да приема. Споменах какви действия са направени като пътна карта и като конкретни възлагания на геоложкия анализ и на хидро-геоложките проучвания като основа на бъдещо проектиране и трайно укрепване. За финансовия ресурс сте много права – там, няма какво да кажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следва въпрос от народния представител Станислав Владимиров и народния представител Любомир Бонев, относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на град Перник в района на комуникационен възел „Марина бара“.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, изграждането на транспортна връзка между път I-6 и централна градска част на град Перник в района на комуникационен възел „Марина бара“ е заложен в плана за развитие на град Перник 2007 – 2013 г., актуализиран през 2012 г., като е предвидено изграждането на трасе с дължина 150 метра и кръгово движение.
Целта на проекта е да се повиши качеството на живот, да се оптимизира организацията на движението на град Перник и да се повиши достъпът и връзките в рамките на град Перник и неговите периферии. Заради изграждането на трасето е променен Планът за регулация и застрояване на град Перник 2013 г. с Решение на общинския съвет. В плана за развитие на община Перник за периода 2014 – 2020 г. и изграждането на транспортната връзка също е предвидена примерна индикативна стойност.
Уважаеми господин Министър, изграждането на транспортна връзка при комуникационен възел „Марина бара“ – град Перник, е възможно както за отпушване на трафика в тази част на града, така и за бързото и безопасно придвижване на всички участници в движението. Нашият въпрос към Вас е: предвиждат ли се средства за изграждане на връзката и в какви срокове ще бъде изградена връзката?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е запознато с актуализирания План за развитието на град Перник 2007 – 2013 г., в който се предвижда изграждане на трасе с дължина 150 метра и кръгово кръстовище в района на комуникационен възел „Марина бара“. Касае се за създаване на директна дясна пътна връзка на републикански път I-6 в посока от София към уличната мрежа на град Перник. Съществуващият пътен възел не включва тази връзка поради близко разположената жп линия София – Радомир, която се намира на по-малко от 15 метра от републиканския път.
С оглед на това, че участва в чертите на град Перник и с решение на Общинския съвет, е променен Планът за регулация и застрояване, с цел да се повишат достъпността и връзките в урбанизираната територия на града, включваща и неговите периферии. Реализацията на инвестиционното намерение е от компетентността на община Перник – Вие това добре го знаете. Въпреки това обаче МРРБ и в частност АПИ с цел осигуряване безопасността на движението и в рамките на водената от него политика по подобряване на пътната инфраструктура ще положи усилия, съвместно с общината, пак повтарям, отговорността в случая, без да я прехвърляме, Вие добре го знаете за конкретния участък и обекта на община Перник, АПИ ще положи усилия да подпомогне изпълнението на този изключително важен за общината проект включително и с финансови средства през следващата година, когато се очаква и приходите от тол таксуването реално да дадат възможности на АПИ да увеличи както обема, така и качеството на изпълняваните пътни обекти в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – господин Бонев, заповядайте.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Министър, изграждането на транспортната връзка при комуникационен възел „Марина бара“ е важен не само за живущите в централна градска част град Перник, но и на мнозинството от жителите в областта. Чрез него не само ще се осигури бърз достъп до предприятията в разширения център на областния град, но ще се отпуши и трафикът и към централната градска част. Ако тази 150-метрова отсечка беше построена, нямаше да бъде нужно голяма част от леките и тежкотоварните автомобили да преминават, наистина преминават към настоящия момент, буквално, през центъра на град Перник и да образуват колони по вече така или иначе неподдържаните улици на града.
Освен това, господин Министър, град Перник се е превърнал по един или друг начин място за живеене на много жители, перничани, които всеки ден пътуват до столицата за работа. В пиковите часове преминаването по новоизградените връзки, евентуално от Ваша страна, въпреки че поехте ангажимента, надяваме се догодина да се случи, при евентуалното приемане на тол системата.
Относно капацитета на община Перник даже няма да го коментираме през 2014 г. – да, позволявам си да го кажа, господин Министър, нееднократно сме Ви задавали въпроси за инфраструктурата на Пернишка област. Прехвърлянето на отговорността, визирам включително и този участък – може да го кажете в дупликата. Това са именно тези участъци от пътя, които се прехвърля отговорността относно чия собственост точно ще бъде – дали ще бъде на държавата, или ще бъде на общината?
Да, знам, че ясно е разписано в едно министерско постановление, че е в урбанизираната територия, но в случая общината прехвърля отговорността към АПИ. Поради това нашият въпрос е отправен точно към АПИ. Ние се надяваме, че с Ваша помощ и с помощта на АПИ и на Регионалното министерство ще се случат нещата в най-кратки срокове, като сам казахте – настоящата година, която идва да може да се изгради. Пак Ви казвам – този пътен възел е от жизнено значение, най-малкото ще намали вредните емисии в града и ще отпуши трафика. Перник е град, за който има само две отбивки, които в пиковите часове са почти недостъпни и има безкрайни задръствания. Така че се надяваме, поели сте ангажимента, да се случат нещата в рамките на следващата година. Ние пак ще Ви питаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Господин Министър, за дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, само едно нещо не мога да повярвам, че Вие ме обвинихте, че прехвърлям отговорността. (Реплики.)
Между другото сме водили разговори с Вас, с Красимир Велчев – народен представител също, и с ръководството на община Перник, че – да, при наличие на ресурс от 2019 г., споменах по каква линия ще съдействаме. Но какво ще каже Вашият колега Никола Динков, който след малко ще ме пита за осветление на републикански път и на пътен възел, или колегата Гьоков, или колегата Антонов – защо не даваме пари да си оправим републиканските пътища, а ги даваме на общини за общинските пътища и общинските отговорности. Все пак, както се казва с цялото ми уважение към Вас, благодаря Ви за въпроса, но Вие по-добре от всички осъзнавате кой каква отговорност има в случая. И поради тази причина сме провели необходимите срещи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Предпоследният въпрос за днес към Вас – въпрос от народния представител Никола Динков, относно осветлението на пътен възел „Пъстрогор“ за входа на град Свиленград на автомагистрала „Марица“.
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, виждам, че вече сте уморен, и е нормално, тъй като днес Вие поехте две трети от парламентарния контрол. Затова в задаването на въпроса ще бъда кратък, но пък се надявам на положителен отговор.
Въпросът ми към Вас е относно осветлението на пътен възел „Пъстрогор“ за входа на град Свиленград от автомагистрала „Марица“.
Уважаеми господин Министър, при изпълнението на автомагистрала „Марица“ не беше изпълнено осветлението на пътен възел „Пъстрогор“ на АМ „Марица“ за Свиленград.
Този възел е входът към Свиленград, по участъка на АМ „Марица“ до контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ всички пътни възли са осветени. Този възел е много важен от гледна точка на това, че Свиленград е входна врата на Европа и поради своето разположение е посещаван от изключително много чужденци.
В последните години в Свиленград се направиха много чуждестранни инвестиции в областта на развлекателния бизнес, хотелиерския, обслужващия, туристическия, историческия и е нормално това нещо да бъде свършено. Освен това когато гражданите влизат в Свиленград, маркировката за входа в града е изключително оскъдна.
Въпросът ми към Вас е: кога ще се изпълни осветлението на пътен възел „Пъстрогор“ – входа на град Свиленград, от автомагистрала „Марица“? Знам, че има изготвен проект – стойността му не е голяма, но този въпрос е изключително важен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков.
За отговор – господин Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, чудя се дали да чета това, което са ми подготвили колегите от АПИ – ще зачета част от него.
При строителството на автомагистрала „Марица“ от км 5+000 до км 70+620 и от км 111+980 до км 117+345 в периода 2011 – 2015 г., в съответствие с предписанията на техническия проект, е изградено улично осветление на пътните възли „Димитровград“, „Симеоновград“, „Тополовград“ и „Капитан Андреево“.
Няма изпълнено улично осветление на пътните възли „Любимец“, „Ново село“ и „Пъстрогор“ – Вие питате конкретно за „Пъстрогор“, тъй като в проектната документация не е било заложено такова предписание.
Една скоба ще отворя – не от подготвения ми отговор. Наредба № 1, за която коментирах в последната седмица, пък и две години се разработва – работна група от Министерството, за проектиране на пътища, задава задължението, строителното изискване пътни възли не само на магистрали, а и на първокласни и скоростни пътища да бъдат с изградено осветление. В тази стъпка са предприети нормативните – тези, които задължават. Тук споменах за трите пътни възела – не е предвидено още по проектна документация изграждането на осветление.
Практиката за осветяване на пътните възли по новоизградените отсечки от републиканската пътна мрежа с оглед подобряване на безопасността на движението е възприета през последните години, но когато нямаш задължението, защо пък да го включваш, както виждаме в случая? Вече има и нормативното задължение – до дни Наредба № 1 трябва да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
Конкретно по отношение на пътния възел „Пъстрогор“ – при пресичането на автомагистрала „Марица“ с първокласния път II-55, е взето становище на компетентни експерти, съгласно което изграждането на външно осветление в района на цитирания пътен възел значително ще подобри ориентацията на водачите на моторни превозни средства при идентифициране на особеностите на пътя и прилежащата инфраструктура и съответно ще повиши безопасността на движението през тъмната част на денонощието.
Пътният възел е ситуиран в непосредствена близост до регулационните граници на Свиленград и осигурява вливането и отливането от автомагистралата на интензивния регионален и транзитен трафик. Поради близостта до Свиленград съществува техническа възможност за включване на осветлението на пътния възел към градската електропреносна мрежа.
За 2018 г. нямаше предвидени средства, но понеже в момента готвим бюджета за 2019 – годишната прогноза, Ви заявявам категорично, че този участък ще бъде включен. Предполагам, че това ще стане още във времето на подаването на прогноза към Министерството на финансите и докато съм министър в оставка, ще бъде включено финансирането на изграждането на възела.
Има проект – прав сте, просто трябва да бъде възложено и през 2019 г. да бъде изпълнено. Радващото оттук нататък е, че всички подобни пътни възли ще се проектират със задължително осветление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Динков, заповядайте за реплика.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, учудващо е, че казвате, че нямало проект за осветлението. От надзора, който е работел по автомагистрала „Марица“, имах друга информация, но това не е толкова важно. По-важното е – към този въпрос ще добавя други два въпроса, които са много коментирани в общината, тъй като все пак ние сме на стратегическо място. Преди най-големия контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ не беше изпълнено това осветление, не беше изпълнена третата лента преди КПП „Капитан Андреево“, не беше изпълнена шумоизолиращата ограда за село Капитан Андреево – това са въпроси, които се поставят. Сигурно на някое от следващите заседания за парламентарен контрол те ще бъдат задавани, тъй като ми ги задават избирателите и аз съм длъжен да ги поставя пред Вас за решаване.
Благодаря Ви за отговора, за това, че за следващата година ще бъде включен и се надявам следващата година тези, които посещават Свиленград, а и гражданите на Свиленград да имат добре осветен вход на града. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Дуплика ще има ли, господин Министър? Не.
Продължаваме с последния въпрос – № 16.
Получихте и аплодисменти за днешната Ви работа в Народното събрание. (Реплика от „БСП за България“.)
Мислех, че са за господин Нанков – все пак и той заслужава аплодисменти.
Въпрос от народния представител Дора Янкова относно Националната програма за енергийна ефективност.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми министър Нанков, въпросът ми е за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради, която все още в нейното ехо е действаща, защото се изпълняват последните проекти – тези 2042, в този финансов ресурс – 2 млрд. лв., който парламентът санкционира два пъти.
Пред нас, като депутати, стоят обаче въпроси. В това число и сдружения, и кметове, и областни управители, които дори са от Политическа партия ГЕРБ, поставят следните въпроси. По тази програма, по нейните правила са се сдружили още 2000, близо 2500 сдружения, имат подписани договори с общините и областните управители, депозирани са в Българската банка за развитие и все още нямат отговор.
Моят въпрос е тук, от трибуната на парламента, да осветим, да кажем какво ще се прави с тези договори, които са депозирани в Българската банка за развитие – Сдружението на собствениците, кметовете и областните управители чакат отговор. И по-конкретно: колко са? Може би допълнително, ако прецените, в писмена форма другата седмица да ми кажете от отделните области колко са. Това е въпросът, който е важен. Той генерира дори напрежение – дано да го усещате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се изпълнява на основание Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. и протича на два етапа.
Първи етап – кандидатстване. Той включва регистриране на Сдружение на собствениците и подаване на заявление за интерес и финансова помощ. По смисъла на заявлението на този етап не възниква финансов ангажимент, а се установява допустимостта на кандидатстващата многофамилна жилищна сграда по критериите, посочени в Методическите указания за изпълнение на Програмата, и се цели правно да се ангажира Сдружението на собствениците, предвид разходването на публичен ресурс в негова полза, от една страна, а от друга – кметът на общината, като негов пълномощник – пълномощник на Сдружението, в процеса на енергийното обновяване на сградата. След извършване на комплексната оценка този етап приключва със сключване на договор между общината и Сдружението на собствениците.
Във връзка с поставения въпрос Ви информирам, че сключените договори между Сдружението на собствениците и общините в България са общо 5037 броя. Те се финансират в рамките на наличния ресурс, като съгласно Постановление на Министерския съвет № 18 и Методическите указания „Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличие на финансов ресурс“. Такива бяха не само дебатите, а и тезите, които се излагаха, когато Програмата стартира. Принципът „Първи по време – първи по право“ до изчерпване на разполагаемия ресурс, който може да бъде и увеличаван. Знаете, веднъж вече беше увеличаван – има втори милиард.
Вторият етап съдържа сключване на Договор за целево финансиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Договорът за целево финансиране се сключва между кмета на общината във функцията му на пълномощник на Сдружението на собствениците, областния управител и Българската банка за развитие. С подписването на Договора за целево финансиране възниква ангажимент за поемане на финансово задължение за окончателно завършване на всички дейности по енергийното обновяване на многофамилната жилищна сграда.
Към настоящия момент са сключени общо 2022 броя договори за целево финансиране, като за тези сгради е поет финансов ангажимент и осигурен финансов ресурс на обща стойност 2 млрд. лева. Предвид обстоятелството, че не всички дейности по сключените договори за целево финансиране с Българската банка за развитие са договорени и изпълнени, на този етап не може да се даде информация за свободен финансов ресурс до размера на общо предвидения. Разчетите показват, че с разполагаемия финансов ресурс ще бъдат обновени всички 2022 жилищни сгради, за които има сключени договори за целево финансиране с ББР.
В процес на обсъждане са варианти за продължаване на Програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд – не само по отношение на останалите 3015 сгради, за които има сключени договори с общините, а за всички нуждаещи се от обновяване. За целта е необходим изцяло нов, по-устойчив механизъм за финансиране обновяването на жилищата в България.
Новите условия за по-нататъшно продължаване на Програмата са предмет на широк обществен дебат, в който приветстваме всякакви конкретни предложения.
Права сте – ще Ви предоставя по-подробна информация не само за тези, които са сключили договор с общините, тези, които са подадени в ББР, тоест одобрени като допустимост и чакащи. Малко повече информация и статистика относно жилищния фонд, панелния, и не само, и нуждите му от енергийно обновяване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – госпожо Янкова, заповядайте.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господа министри! Министър Нанков, 2015 г. – на старта на Националната програма, ние предизвикахме един дебат и Ви казахме, че Програмата нито е национална, нито е солидарна. И точно това предложихме – широк дебат, пътна карта за жилищния фонд. За съжаление, три години след това дойдохте на нашето. Може би по-бавно се движат някои процеси в обществените настроения и Вашия възглед – не Вашия, а на правителството.
Сега стои следният въпрос – 2 милиарда за 2022 блока. Но, вижте, обществен ресурс, граждански ресурс се мобилизира. Административен, кметски ресурс и управленски областен е мобилизиран, за да отидат в Българската банка за развитие 5000, както казахте, около 5000 договора, от които 2022 са финансирани.
Това лошо планиране ли е? Да, първият по право… Можеше да се каже на тези хора: имаме 2 милиарда – толкова жилищни блока ще бъдат.
Какво казваме днес от тази трибуна на тези над 2500 жилищни сдружения, които са си направили труда, но по Националната програма?
Вижте какво пише Националното сдружение на общините до Вас – януари месец: „За още 2500 сгради общините имат сключени договори със сдруженията на собствениците и очакват финансиране. По отношение на тези сгради са създадени определени очаквания. Собствениците са се сдружавали при условията на настоящата програма и очакват сградите да бъдат финансирани при същите условия. Затова за пореден път се обръщаме към Вас – да положим усилия… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам.
…да се осигури необходимият ресурс за финансиране на тези сгради – 2500, които са депозирани“.
Тук Ви пише Даниел Панов: „По този начин ще отговорим на големия обществен интерес и натрупаното напрежение в нашите градове, породено от неяснотата относно изпълнението на тези вече одобрени договори.“
Тоест предстои Бюджет 2019 г. Каква е позицията на ръководеното от Вас Министерство и в дебата на Междуведомствената комисия ще има ли ресурс; как ще се финансират тези договори, ако ще продължи Програмата? Тъй като приключи общественото обсъждане на Националната стратегия за жилищна политика – тя е по принцип декларативна, и поведението на Министерството, но финансовият ресурс е друго нещо.
Настоявам сега след мен да се ангажирате с нещо пред тези хора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колега, дами и господа народни представители! Госпожо Янкова, знаете… да не си правя самооценки, но коректността в отношенията ни е била винаги взаимна и трудно бих могъл да се ангажирам, изхождайки от темата, че съм министър в оставка. Тъй като, ангажирайки се с каквото и да било към момента – поставям и условността при отговорите на други въпроси, би звучало даже несериозно, камо ли във Вашите очи, камо ли и на българското общество, тоест да резюмирам – не бих могъл да се ангажирам с всичко в момента. Няма да звучи сериозно, няма да има тежест.
Едно от Вашите съждения е абсолютно вярно. Програмата можеше и трябваше да се планира по друг начин. Можеше и трябваше да се планира! Многоаспектен е анализът как трябваше, какво трябваше да се направи – една от грешките. Защо говорихме само в сгради и продължаваме да говорим в брой сгради? Да, това са сдружения на собствениците – може от там да изходим, но много по обективните критерии, много по-обективните индикатори са в разгърната застроена площ, дори броят на домакинствата. Това са по обективните измерими индикатори. Броят сгради – знаете това бяха големите панелни сгради, 16% от живущите в панелния фонд са обитателите на тези 2022, които попаднаха в обхвата на настоящия финансов ресурс, но всичко с условността на едно голямо „но“.
Хубаво е, че имаме подобна позиция. Да, жилищната стратегия във вида, в който ще се приеме, трябва да се приеме в този вид. Добре знаете, че общественото обсъждане ще е рамката за един много по сериозен процес, не просто една друга или трета програма, като инструментариум за провеждане края на тази жилищна политика. Защото жилищната политика не се измерва само… много добре го осъзнавате и Вие – убеден съм, господин Ерменков, в енергийната ефективност на жилището. Темата е много по комплексна и по-глобална, затова е хубаво да имаме рамката – рамката като стратегия, не като поредния документ.
Между другото, тя е добре направена с много противоречиви обаче текстове в нея като политики. Там трябва да се постигне един по-сериозен консенсус, един баланс както в политическо, така и в обществено отношение, за да не трябва с тази стратегия държавата дългосрочно да регулира частната собственост. Това са все пак отношения и между сдруженията на собствениците, и между етажните собственици и между отделните съседи. Но доколко държавата трябва да се намесва и да регулира този процес – на база на нея се търсят дългосрочни и устойчиви – това държа да подчертая, инструменти за правене на тази жилищна политика, включително и инструменти за подобряване на енергийните характеристики на тези сгради, тъй като националната програма е само един от тези инструменти.
Имахме малко опити и с финансиране по ПРООН, като измерение, но с добри практики. Да, имаше съфинансиране, знаехме как стартира. Също трябва да отбележа, че Смолян бяха отличници навремето. Там отново стартира европейска програма, където имаха добри практики и сгради, изпълнени по първата програма по ПРООН програма. Вървеше безпроблемно, въпреки съфинансирането. Може би това да беше една от грешките? За мен лично, да – съфинансирането и стопроцентовият публичен ресурс в частна собственост. Но това са теми, които в дебат оттук нататък, включително и в бюджетните рамки, затова също сте права, но ако питате мен по настоящия ред, с цялата отговорност на думите, зад които заставам, не трябва да продължава програмата в този вид. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Да благодарим на министър Нанков за участието му в днешния парламентарен контрол. Получихте аплодисменти, господин Министър.
Последният въпрос за днешния парламентарен контрол е към Валентин Радев – министър на вътрешните работи.
Той ще отговори на въпрос от народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев и Пенчо Милков относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе – Бяла.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, многократно ставаме свидетели на тежки пътнотранспортни произшествия в участъка Русе – Бяла от пътя Русе – Велико Търново.
От години този участък Русе – Бяла е нарицателно име с печална слава за пътнотранспортни произшествия. Също това потвърдихте и Вие във Ваш отговор по време на парламентарен контрол на 13 юли 2018 г. Тогава даже ни призовахте защо не Ви задаваме въпрос за този участък?! При положение че превенцията на пътнотранспортните произшествия е един от приоритетите пред Министерството на вътрешните работи, нашият въпрос към Вас е: какви мерки е предприело Министерството на вътрешните работи за недопускане на пътнотранспортни произшествия в участъка Русе – Бяла от пътя Русе – Велико Търново? Само да отворя една скоба да Ви кажа, че тези мерки, които ги предложихте в предишен отговор на парламентарен въпрос, ще предприемете за участъка Видин – Монтана, не дават необходимия ефект. Пътно транспортните произшествия от ежеседмични станаха почти ежедневни. Така че, господин Министър, очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Топчиев.
За отговор – министърът на вътрешните работи, господин Радев.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Топчиев, Попов, Милков, както казват темата наистина е актуална, наистина е приоритет на правителството. Аз от тази трибуна, както споменахте, съм отговарял и друг път, а министър Нанков току-що.
Във Вашия въпрос Вие говорите за път. Ще се опитам да се огранича и така сте ми задали – поне така искам да разбера въпроса Ви, какво прави Министерството на вътрешните работи – една малка част, примерно по контрола, какво правим? В момента не говоря за пътя, за инфраструктура, за превозни средства, за водачи.
Конкретно на територията на Областна дирекция на МВР – Русе, и участъка Русе – Бяла от главен път I-5, са предприети следните мерки. Може да Ви звучи суховато, ще Ви цитирам дословно какво сме направили: осъществява се ежедневна превантивна дейност, като за целта се осигуряват полицейско присъствие на уязвимите места от пътната инфраструктура.
Второ, през почивните и натоварените работни дни от седмицата, освен служители на „Пътна полиция“, се включват и служители на „Охранителна полиция“ – специално го разрешиха с нормативен документ, имащи правомощия за работа с контрол на пътното движение.
Трето, при движение на автопатрулите по този път I-5 се осъществява контрол, като при забелязване на агресивни или с неадекватно поведение водачи на МПС, те се отклоняват отстрани, почват да се проверяват превантивно. За всички останали водачи по пътищата задължително това се прави.
Четвърто, засилен е контролът върху мотоциклетистите, като се акцентира върху правоспособността на водачите, регистрацията на мотоциклетите, състояние на табелите, регистрационните номера, използване на защитни каски и така нататък.
Пето, ежемесечно се изготвят часови графици и се осъществява пълен контрол от служителите на сектор „Пътна полиция“ – Русе, Бяла и Районното управление – Две могили, с цел насищане на пътя с полицейски служители за осъществяване на превантивна, контролна и наказателна дейност спрямо всички участници на пътното движение.
Патрулират три полицейски екипа през деня и един полицейски екип през нощта. Активизирана е работата на мобилните технически средства, инсталирани са полицейски автомобилни камери TFR1, един автопатрул от Районното управление в Бяла и един автопатрул от Районното управление – Две могили. От сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Русе се назначава наряд с техническо средство триногата – модерната камера КS1, за контрол на скоростта. Контролът се осъществява приоритетно в близост до рисковите участъци по главен път I-V Русе – Бяла, даже ще Ви ги кажа в района, и гражданите да ги знаят: 12-и и 13-и км, км 15+400, 17-и и 22-ри км. Там вече се използват и ново поколение стационарни и преносими радарни устройства. В режим 24 часа – седем дни в седмицата, работи стационарна камера за скорост Ci Trafik ERS 400, която осъществява контрол на скоростта в двете посоки на километър 26-и – и това Ви казвам.
През 2018 г. от Министерството на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Русе, Районно управление – Бяла и Две могили, са издадени над 10 сигнала до стопанина на пътя, като основните предписания са за състоянието на пътното платно, хоризонталната и вертикалната маркировка. Сигурна Ви е информацията, че в момента тече пълна рехабилитация на участъка на 11-и и 26-и км за подмяна на пътната настилка. Остава маркировката, току-що и министър Нанков ми каза за нея. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – господин Топчиев, заповядайте.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, трябва да Ви кажа, че сега ще Ви благодаря за този конкретен и изчерпателен отговор. Такъв не беше предишния, затова сега ще Ви благодаря и дано всички тези изброени мерки имат своя резултат да намалят пътно транспортните произшествия. Няма как да ги спрем – знам, защото това зависи от много фактори, но превенцията е много важна и затова още веднъж благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Топчиев.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Топчиев, радвам се, че Ви дадох конкретна информация, но понеже е много важно това, да кажа няколко думи: че темата е актуална, е ясно, че е приоритет на правителството – не само на нашето, но и назад, също е ясно. Всички виждаме какво става с тази война по пътищата.
Искам да Ви кажа много отговорно, че се полагат усилия, и аз ще кажа даже числата: 2017 г. имаме с 28 човешки живота по-малко – това са спасените. Тази година досега са спасени точно 25 човешки живота – спасените говоря, не искам да говоря за жертвите. Представете си още колко стотици тежко ранени, с потрошени ръце, крака и така нататък, всичко това е спасено. Това е надолу. Ние правим неща в правилната посока. От три години за първи път – 2016 г., 2017 г. и сега 2018 г., така сме затегнали нарушенията по пътищата – доколкото е възможно, казвам. Може би темпото не е добро, загиналите са надолу, по-малко са и аз казвам колко са спасените. Вглеждам се в обратното. Това прави правителството в момента и това е моят ангажимент като ръководител на Министерството на вътрешните работи.
И нещо много важно, с което искам да завърша и което го споменах няколко пъти: едва ли не е някаква малка революция – така да го приемем разделянето на този прословут Закон за движение по пътищата. Всички страдаме, аз също съм водач и се разхождам по пътищата, винаги внимавам и гледам да се кача на магистралата. Разделяме Закона на три: един Закон, който не знам дали има друг такъв – може би Кодексът на труда, толкова е променян през годините. Ние го правим сега, дано се продължи контролът в тази посока. Поне партията – предполагам моята, ще направи контролът да дойде в Министерството на вътрешните работи. Това е новият Закон за движение по пътищата – проект, който предварително обсъдихме в четири града, преди дори обсъжданията официалните да почнат. След това имаме един Закон за водачите и един Закон за транспортните средства.
Нанков Ви каза за пътищата – и там има промени. Ако направим това, съм сигурен – може да не постигнем тези успехи, но наполовина да намалим тези жертви, които са 682 за миналата година, както се стремим, да са 300 – 400, но със сигурност посоката е вярна. Всички – и ние, и Вие, предполагам и от всички парламентарни групи, сме готови и се надявам, че в парламента ще подкрепят тези промени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Това беше последният въпрос за днешния парламентарен контрол.
Да благодарим на министър Радев – министърът на вътрешните работи, за участието му днес.
Поради изчерпване на въпросите от парламентарния контрол закривам заседанието.
Редовно пленарно заседание – на 12 септември от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 13,42 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер


Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания