Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 21 ноември 2018 г.
Открито в 9,04 ч.
21/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Веселин Марешки
Секретари: Николай Александров и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Колеги, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за периода от 21 до 23 ноември 2018 г.:
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител: министър-председателят на Република България.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител: Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 24 октомври 2018 г.
4. Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос. Вносител: Министерският съвет.
5. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно представяне на информация във връзка с Процедура по избор на стратегически инвеститор/и за изграждането на АЕЦ „Белене“ и възможности за структуриране на Проекта. Вносител е народният представител Делян Добрев.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 25 октомври 2018 г. – точка първа за четвъртък, 22 ноември 2018 г.
7. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 13 ноември 2018 г. на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка втора за четвъртък, 22 ноември 2018 г.
8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: народният представител Боряна Георгиева и група народни представители; Министерският съвет; и народният представител Станислав Иванов и група народни представители – точка първа за петък, 23 ноември 2018 г.
9. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване Проекта за програма за работата на Народното събрание.
Гласували 178 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Предложение за включване в дневния ред по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложението е от народния представител Делян Добрев:
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се проведе изслушване на министъра на енергетиката относно представяне на информация във връзка с процедура по избор на стратегически инвеститор/и за изграждане на АЕЦ „Белене“ и възможности за структуриране на Проекта.“
Предложението е включено в Програмата, която гласувахме.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 14 до 20 ноември 2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител е народният представител Станислав Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
- Проект на решение за обявяване на град Сливница за „град на българската бойна слава“. Вносители са народният представител Васил Цветков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по отбрана.
- Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов. Водеща е Комисията по правни въпроси.
- Законопроект за изменение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносители са народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Емил Димитров. Водеща е Комисията по културата и медиите. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Предстои разпределение.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител е Министерският съвет.
- Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет. Вносител е Министерският съвет.
Имаме постъпили общо седем документа.
Следващо съобщение:
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил удължаване на срока за преминаване през териториалното море на Република България, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води и посещение на пристанище Бургас на кораби от състава на военноморските сили на Федерална република Германия, Република Турция, Кралство Испания, Румъния и Република Гърция до 18 ноември 2018 г. включително. Посещението е във връзка с участието им в българо-румънското противоминно учение. Удължаването на срока се налага поради влошени метеорологични условия. Уведомлението е постъпило на 19 ноември 2018 г. с вх. № 803-09-65 и е предоставено на Комисията по отбрана.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 20 ноември 2018 г. до 28 февруари 2019 г. включително ще се проведе съвместна българо-американска подготовка в района на съвместното българо американско съоръжение Учебен полигон „Ново село“. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2018 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. В съвместната подготовка ще вземе участие подразделение от въоръжените сили на Съединените щати в състав: военнослужещи с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, военни въздухоплавателни средства и спомагателна и ремонтна техника. Уведомлението е постъпило на 20 ноември 2018 г. с входящ № 803 09-66 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Уважаеми народни представители, продължаваме с разглеждането на първа точка от приетата Програма за работата на Народното събрание:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител: министър-председателят на Република България.
Във връзка с Проекта на решение предлагам да бъде допусната в залата госпожа Марияна Петкова Николова, предложена за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 172 народни представители: за 144, против 3, въздържали се 25.
Предложението се приема.
Моля, поканете госпожа Николова в залата.
Заповядайте, госпожо Николова.
След завършване на разискванията ще Ви дам думата да отговорите на поставени към Вас въпроси, ако решите.
Процедура?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Парламентарната група на „Българската социалистическа партия“ настоява министър-председателят да дойде в залата, защото министър-председателят отговаря за всички действия на правителството, министър председателят предлага неговия състав по Конституция. Няма нищо по-естествено от това да предложи промените в Министерския съвет, особено когато става дума за заместник министър-председател. Мотивите за освобождаването на Валери Симеонов трябва да станат ясни от устата на министър председателя, защото ние така и не разбрахме по какъв повод господин Валери Симеонов си тръгва. Тъй като в началото той поднесе своето извинение, след това стана ясно, че няма нужда да прави извинение, след това стана ясно, че се е извинил и накрая не разбрахме за какво е оставката на господин Валери Симеонов. (Шум и реплики.)
Считаме, че най-достоверният източник за мотивите на тази оставка е господин министър-председателят и го каним настоятелно да дойде в залата. Не смятаме за нормално заместник министър председателят да представя предложения за промени в Министерския съвет.
Оставяме настрана практиката на премиера да не присъства в залата, когато има вотове на недоверие. Сегашното действие го разглеждаме като неуважение към Конституцията, неуважение към българското общество, неуважение към всички онези обществени и политически слоеве, които смятат, че демокрацията в България, отговорността на изпълнителната власт пред парламента са онези стълбове, върху които се крепи нашата политическа система.
Настояваме премиерът да дойде в залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Ще бъде уведомен.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Господин Председател, процедурата не е от група. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Давам думата на заместник министър-председателя господин Красимир Каракачанов.
Заповядайте, господин Вицепремиер, да представите кандидата и Проекта за решение.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов и поиска да бъде освободен като член на правителството.
Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България от името на министър председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов и за избиране на госпожа Марияна Николова за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика.
Госпожа Марияна Николова е родена на 16 септември 1975 г. Завършва университета „Св. Климент Охридски“ – специалност „Право“, и „Публична администрация и административни практики“.
Практикувала е като адвокат към Софийска адвокатска колегия. Заема длъжността „юрисконсулт“ в „Топлофикация София“ ЕАД, както и различни експертни длъжности в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Работи като директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“ в Министерството на земеделието и храните.
От средата на 2015 г. до месец май 2017 г. ръководи отдел „Договорно-правен и правна защита“ в „Националната електрическа компания“ ЕАД.
Професионалната ѝ кариера я отвежда и в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор към Министерството на икономиката. Преподавател е в Института по публична администрация към Министерския съвет.
От месец май 2017 г. до момента е началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика господин Валери Симеонов. Владее английски и френски език.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, във връзка с това предлагам:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г., публикувано в (ДВ, бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г., (ДВ, бр. 91 от 2017 г.) и Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Симеонов Симеонов като заместник министър-председател по икономическата и демографска политика.
2. Избира Марияна Петкова Николова за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика.“
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Процедура.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Наистина не разбирам защо министър-председателят продължава да упорства и не присъства днес в залата, за да представи промяната в кабинета. Недопустимо е малкият коалиционен партньор да си представя промените в големия кабинет. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ. Реплика от народния представител Цветан Цветанов.)
Не знам с чий мандат се управлява, господин Цветанов, може би искате да ни обясните? С мандата на ГЕРБ ли се управлява държавата, или с мандата на „Обединени патриоти“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедурата, господин Иванов. Направете предложение.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Така че бъдете така добри, заповядайте да представите промените в кабинета именно от тези, които носят отговорност за случващото се в държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Вече обясних – ще бъде уведомен министър-председателят.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): От ГЕРБ няма ли да подкрепите новата кандидатура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, заповядайте. (Реплики от ГЕРБ, шум.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Съвсем нормално е политическа партия ГЕРБ да подкрепи госпожа Николова, но явно тръгваме с фалстарт.
Моят съвет е, госпожо Николова, просто да се откажете от този пост, защото Вие няма да имате (силен шум, реплики, възгласи от ГЕРБ) тази подкрепа.
Днес оставката на Валери Симеонов, който също не е в залата, стигна до Народното събрание. Симеонов си отива официално след една дълга и срамна за политическата система игра с обществото. От властта трябва да си тръгне цялото правителство! (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Личността на Валери Симеонов, усилията му да остане вкопчен в стола си, увъртанията на премиера около това какво може и не може да иска от патриотичната патерица на властта са срамна, но и ярка картина на това управление. Че сега управляващата коалиция е един от най-нестабилните проекти на премиера Борисов и ГЕРБ, бе ясно от самото начало. Няма да коментирам патриотичните драми, на които сме свидетели. Никога не е имало толкова силна девалвация на политическото у нас.
Поредната оставка на член на кабинета не е излизане от кризата, а задълбочаване на кризата. Смяната на отделни персони не означава смяна на политиката, смяна на философията на управление, нито решителност за реформи. Симеонов си отива, но и остава – на негово място идва поредният заместител.
Третото правителство на Борисов, освен че работи в непрекъснат скандал и кризисност, не е и в състояние да управлява. Това вече, уважаеми дами и господа, е опасно за държавата. Самото общество го показва недвусмислено. Мнозинството, повтарям: мнозинството във властта се оказва малцинство в голямата картина на случващото се в България. Мнозинството във властта не се занимава с истинските проблеми на българите – доходи и сигурност в икономическата, обществената и социалната сфера. То не води, а следва обстоятелствата.
За обществото Валери Симеонов отдавна е извън управлението. От властта го изхвърлиха още преди седмица майките в черно, които още са на улицата. За обществото и правителството е извън управлението. Въпрос на време е кога политическият механизъм ще започне да работи в ритъма на обществената воля. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. (Реплики от „БСП за България“.)
Извинявайте, колеги, но това вече е несериозно. (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Закривам разискванията. (Силен шум, реплики от „БСП за България“.)
Преминаваме към следваща точка.
Уважаема, госпожо Николова! (Продължителни шум и реплики от „БСП за България“.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Това е безумие!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Прекъсвате изказванията. Това е скандално! Недопустимо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаема, госпожо Николова! (Силен шум, реплики от „БСП за България“.)
Процедура. (Продължителни шум и реплики от „БСП за България“.)
Имате думата за процедура, господин Летифов.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Вдигнах ръка за изказване. (Шум, реплики от ГЕРБ.)
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Господин Председател, правя предложение за разделно гласуване на предложението за освобождаване и за избиране на вицепремиер. Благодаря. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура. Ако е обратно предложение, имате думата господин Кирилов. (Народният представител Георги Свиленски иска думата по начина на водене.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изчакайте да мине процедурното предложение.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Вземам обратно становище във връзка с предложението на колегата за разделно гласуване. Обосновавам необходимостта от гласуване на двата диспозитива в Проекта на решението, тъй като иде реч за персонална промяна, а не за промяна в структурата на Министерския съвет, и като освободим един титуляр, би следвало да гласуваме и предложен кандидат за заемане на позицията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. (Народният представител Георги Свиленски иска думата по начина на водене и приближава трибуната.) По начина на водене – след гласуването. (Реплика от народния представител Георги Сливенски.)
Не. Изчакайте. По начина на водене ще Ви дам думата, господин Свиленски. Нека да гласуваме… (Уточнения между председателя и народния представител Георги Свиленски встрани от микрофоните.)
Добре, вече беше изразено. Един е народният представител… В момента аз нарушавам Правилника. Един е народният представител, който може да изрази обратно становище и аз вече дадох думата на господин Кирилов.
Моля Ви, след гласуването, ако искате, ще Ви дам думата.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Халил... (Народният представител Данаил Кирилов иска думата. Силен шум, реплики, възгласи от „БСП за България“.)
Имаше обратно предложение, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Различна процедура, господин Председател. Ако подлагате на гласуване, искам поименна проверка, ако ще гласувате това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е нещо различно.
Колеги, в момента е нещо различно. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Имате думата, господин Кирилов. (Силен шум.)
Във връзка с предстоящо гласуване е.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, не стана ясно дали ще подложите на гласуване предложението на колегата Летифов.
Ако го подлагате на гласуване, правя искане от името на парламентарна група за поименна проверка. Благодаря Ви. (Шум и възгласи от „БСП за България“. Народният представител Иван Валентинов Иванов иска думата по начина на водене и приближава трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Списъците, моля.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, това, което правите в момента, е грубо потъпкване на Правилника на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аргументирайте се.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Отнемате думата на представител на левицата за сметка на управляващите. Защо не позволихте на Георги Свиленски да направи процедурата, която искаше да коментира?
На всичко отгоре имаме заявка от председателя на групата за изказване, а Вие не ѝ давате думата. Искате да правите поименна проверка. Какво искате да направите? И без това, така или иначе този кабинет е потънал, Вие го забивате още по-надолу. По-добре днес да подаде оставка целият кабинет и да решаваме проблема изцяло. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Ще Ви отговоря. (Народният представител Корнелия Нинова иска думата.)
Госпожо Нинова, ще Ви дам думата – процедурата е по начина на водене.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател! Добронамерено предупреждавам! (Силен шум, възгласи от ГЕРБ: „Ааа“.)
Недейте с процедурни хватки да ми отнемате възможността да говоря като председател на опозиционна партия. (Продължителен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако си представяте, че заради процедурните хватки, които разигравате, след това няма да ми дадете думата да говоря, си мислете за господин Главчев. Не искам да се случва втори път. (Силен шум, реплики, възгласи от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“. Народният председател Джейхан Ибрямов иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отново ли има процедура? По начина на водене.
Първо, да отговоря на госпожа Нинова.
Госпожо Нинова, имах намерение да Ви дам думата след гласуването на предложението. Дадох си сметка, че не съм Ви забелязал, действително. Имах намерение.
Не се страхувам обаче от това какво се е случило със стоящите преди мен. Аз мога да понеса отговорността във всеки един момент за своите действия и за решенията, които вземам. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, колеги министри, колеги народни представители!
Процедура по начина на водене. Първо изслушахме колегата Летифов, който поиска разделно гласуване на внесената точка за смяна на вицепремиер в правителството на Борисов 3.
Имаше обратно предложение от колегата Кирилов. Вие изрекохте от трибуната „подлагам на гласуване искането на колегата Летифов“. След това, нарушавайки Правилника, позволявате на колегата Кирилов да иска поименна проверка.
Разбираме, че в последните няколко седмици – месец, два, господин Кирилов допуска тези грешки, като нарушава Правилника на Народното събрание, и Вие, като председателстващ, позволявате това да се случи.
Процедурата ми е към Вас – да подложите на гласуване искането на колегата Летифов за разделно гласуване на внесената точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще бъде подложено на гласуване.
Колеги, продължаваме с поименната проверка.
Лично обяснение – господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господа вицепремиери, госпожо Вицепремиер, министри, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Нинова, не знам какво точно ми се е случило, за да плашите (ръкопляскания от ГЕРБ), само че аз си подадох оставката, ако не Ви работи услужливо паметта. Аз си подадох оставката, така че няма нищо страшно. Вие обаче си правете простата аритметика, че няма как да поискате оставка, тъй като сте 79 вече. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
Продължаваме с проверката.
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - тук
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - тук
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - тук
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - тук
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Миглена Дойкова Александрова -отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милко Недялков Недялков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - тук
Николай Димитров Пенев - тук
Николай Иванов Цонков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Пенчо Пламенов Милков - тук
Петър Бойков Витанов - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, до момента с последните шестима са 141 народни представители. Имаме кворум.
Продължаваме работа. Моля Ви, заемете местата си.
Ще поставя на гласуване предложението на народния представител Халил Летифов за разделно гласуване.
Гласували 176 народни представители: за 67, против 65, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Колеги, както вече казах, аз действително не забелязах или по-скоро забелязах в последния момент, когато вече прекратявах гласуването, вдигнатата ръка на госпожа Корнелия Нинова.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Няма такова нещо! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Няколко пъти Вие, господин Председател, се обърнахте: „Има ли желаещи за изказвания?“. Нямаше нито един, който да вдигне ръка! (Реплики от „БСП за България“.) След като закрихте дебата, тогава беше вдигната ръката и тогава стана тази процедура.
Моля Ви, бъдете принципен, защото и от нашата парламентарна група някои можеха да кажат, че искат да се изказват. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Защитете си вицепремиера, чакаме Ви!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Няколко пъти питаше председателят!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, правя справка в момента – действително бях закрил дебатите. (Силен шум от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Като си закрил дебатите, защо гласувахме предложението на Халил Летифов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, това беше процедурно предложение.
Госпожо Нинова, ако е процедура, имате думата.
Аз действително бях закрил дебатите.
В процедура можете да говорите.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Стойте с тежестта си на председател на мястото, което заемате. Не може – само преди три минутки казахте, че сте видели госпожа Нинова малко късно, малко рано, ще ѝ дадете думата. Става един народен представител, накарва Ви се тук публично – пред всички, и Вие започвате да се гънете. Бъдете председател на българското Народно събрание! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Парламентарната група „БСП за България“ има време по Правилник 26 минути, което не е изразходено! Трима души вдигаха ръце! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Недейте да се поддавате! Не Ви зависи столът от господин Цветанов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че, дайте думата на всички депутати, които искат да се изкажат, и недейте да нарушавате Правилника. (Реплика от народния представител Цветан Цветанов.)
Понеже съм взел думата по начина на водене, колеги, само ще Ви кажа, че преди един месец, когато сменяхме тримата министри, по Ваше предложение гласувахме разделно текстовете. Обяснете ми какво се промени оттогава, че сега ги гласуваме заедно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, това няма връзка, господин Свиленски.
Процедура ли е? Изказване.
Госпожо Нинова, Вие сте права – може да сте вдигнали ръка, но аз действително съм закрил. Ето господин Марешки, който трябва да ми… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не се излагайте, престанете бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Затова аз за себе си не мога да дам дума за изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура по начина на водене мога да дам.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател (силен шум и реплики), за да си спазите партийната лоялност, моля Ви, отстъпете място на господин Марешки – той да даде думата на госпожа Нинова и дебатът да продължи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, продължаваме работа.
Госпожо Нинова, мога да дам думата за процедура, но Ви моля да ме разберете – можем да видим след това и записа, можете да процедирате както намерите за добре. Ще проверим записа. Аз действително в момента обявих прекратяване на дебатите, след което видях вдигнатата Ви ръка. (Народният представител Валери Жаблянов иска думата.)
Ако е процедура, господин Жаблянов.
Процедура – заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа вицепремиери! Господин Председател, днес се правят промени в Министерския съвет и се избира нов заместник министър-председател. Не е от полза за българския парламентаризъм, за правителството и за управляващото мнозинство, позовавайки се на Правилника, който Вие ползвате така, както намерите за добре, да не давате думата на опозицията. (Смях и възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ и ОП.) Опозицията има какво да каже на управлението и мисля, че това, което ще кажем ние, го мислят една голяма част от българските граждани.
Ако Вие сте решили, че с Правилника на Народното събрание можете да се налагате над свободата на словото, защото това не Ви е за първи път, давате лош пример на цялото българско общество, а Вие не сте затова на това място! Така че, прегледайте си отново записа, намерете онази буква в Правилника, която Ви дава разрешение да дадете думата на опозицията и ни дайте думата, за да не я вземем от друго място! (Силен шум, подсвирване, възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Жаблянов.
Колеги, запазете тишина.
По начина на водене – господин Марешки.
Ще Ви дам думата, господин Гьоков.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми вицепремиери! Уважаеми господин Председател, приканвам Ви да не се поддавате на натиска да нарушаваме законите в Република България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) В крайна сметка ние сме гласували този правилник.
Имаше достатъчно време – няколко пъти подканихте всеки желаещ да се изкаже, направихте закриване и след това наистина имаше няколко вдигнати ръце от БСП. (Реплики от народния представител Иван Ченчев.)
Вижте, колеги, аз не исках да вземам думата, но ще Ви повторя – точно срещу този двоен стандарт протестират всички български граждани; срещу това, когато сте управляващи, да казвате, че тези, които не се регистрират, са втородивизионен отбор (шум и реплики от „БСП за България“), че са решили да продължат да се излагат, а в момента казвате да нарушаваме отново… Тоест това, което Ви е изгодно – Вие си четете Правилника и законите в държавата, както дяволът – Евангелието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Ние сме абсолютно съгласни, че имате право да се изказвате и искаме да се изказвате.
Вие, господин Стойнев, направихте много силно изказване. Сигурен съм, че Вашите колеги ще го повторят с различни думи, но смисълът е този – ние го чухме и подкрепяме голяма част, между другото, от казаното от Вас.
Но все пак правилата са такива, каквито са, и аз призовавам председателят да не се поддава на натиск и да спази закона. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Процедура – господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми народни представители! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене и се обръщам към Вас – не падайте на такова ниско ниво. Познаваме се от доста дълго време. Смятах Ви за принципен човек, но в момента нарушавате всякаква принципност.
Мога да Ви кажа, че лично Вие, а и госпожа Цвета Караянчева, като председател на Народното събрание и като водещ заседанията, е давала минимум десет пъти думата на господин Цветанов, след като са закрити дебатите. Ако смятате да проверявате някакви записи, върнете се назад във времето и проверете записите, когато е давана думата на господин Цветанов за изказване, след като са закрити дебатите.
Господин Председател, ако Вие не може да водите заседанието на Народното събрание, отстъпете мястото на друг, защото не е нормално демонстративно да не гледате към лявата страна и да закривате дебатите. Все пак не решаваме някой махленски проблем, а решаваме много важен проблем за държавата. Цялата държава се тресе от протести, а Вие наливате допълнително масло в огъня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гьоков, процедурата – към мен.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Това е процедура към Вас, господин Председател – да не прекалявате с правомощията, които са Ви дадени, и да не забравяте, че сте един от всички 240 народни представители. Това, което правите, е недопустимо, господин Председател. Ако искате, може да ми отговорите след това – ако искате, може да дадете думата на господин Кирилов да каже някой каламбур...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гьоков, към мен.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …за да забърка още повече нещата.
Та, господин Председател, или напуснете мястото, което заемате в момента, или дайте думата на председателя на най-голямата опозиционна партия. В противен случай оттук нататък ще считам, че отношението към опозицията е точно такова, каквото го демонстрирате – ще предприемем съответните действия и ние. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Процедура – господин Кирилов, после процедура – господин Стойнев.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми народни представители! Аз Ви моля, уважаеми господин Председател, стриктно да се придържате към разпоредбата на чл. 61 от нашия правилник, която изрично установява кога и как се прекратяват разискванията. Ще я прочета за колегите, които не искат или не могат да я възпроизведат в момента: „След като списъкът на изказващите се е изчерпан или са се изказали представителите на всички парламентарни групи съгласно разпределението на времето за изказване по чл. 58 и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява разискванията за приключени“. (Провиквания, силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Господин Председател, не знам Вие накъде гледахте, но аз гледах наляво (силен шум от „БСП за България“), когато трикратно попитахте: „Има ли други изказвания?“!
Колегите отляво изчакаха да затворите изказванията и трима колеги вдигнаха механично ръка! След това при тях настана паника – кой от тримата, защото Вие можехте да посочите. И госпожа Нинова Ви спаси!
Точно това направихте, колеги – направихте артистичен мним жест след закриването на дебата.
Смятам, че действахте абсолютно правилно и съобразно Правилника. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, Вие имахте заявление за процедура.
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, няколко пъти от тази трибуна съм Ви призовавал да не слушате Дани Кирилов – сега не разбра, че, гледайки наляво, той гледа Патриотите. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Ние сме от дясната страна, господин Кирилов. (Смях от „БСП за България“.)
Гледайки наляво, няма как да видите госпожа Нинова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен, господин Свиленски. Направете процедурата по същество.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че, моля Ви се, гледайте надясно, за да видите парламентарната група „БСП за България“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Следващата процедура – господин Аталай. След това – господин Стойнев.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, нека да сме на висотата на Народното събрание. Колеги от управляващото мнозинство, политика с емоции и на инат няма да Ви заведе до онази цел, към която сте тръгнали! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това не е изказване, каква е процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Опитва се по процедурата, да…
РАМАДАН АТАЛАЙ: Тази процедура, която днес ни предлагате – смяна на един вицепремиер с друг вицепремиер без присъствието на премиера, е процедура с цел всяка политическа формация да излезе на трибуната да си изкаже своето политическо виждане. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин Председател, поканете ГЕРБ, поканете Националистите да излязат на трибуната да си кажат тяхното мнение, за да ни чуят хората – обществото да чуе за какво сме се събрали днес.
Колеги, това, което правите в момента, не е във Ваша полза!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Аталай, моля Ви към мен, все пак е процедура по начина на водене.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин Председател, това, което правите, особено пък Вие, изобщо не е във Ваша полза, а общо взето не е в полза и на Народното събрание. Дайте възможност на народните представители да се изкажат по процедурата за смяна на вицепремиера и назначаването на следващия вицепремиер. За да се случи това нещо, ни трябва малко спокойствие. Виждам, че ГЕРБ вече пърхат – летят…
Предложението ми е за 15 минути почивка, да се съберете председателите на групи на Председателски съвет, да решите съдбата на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Цветанов, искахте процедура. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Имаше предложение за почивка!“)
Това ли беше процедурата? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Обявявам 15 минути прекъсване на работата на Народното събрание.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме работата си.
Уважаеми колеги, на Председателски съвет единодушно беше взето решение да продължим с разискванията.
Уважаема госпожо Нинова, имате думата за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, днес получихте още едно доказателство за Вашата правота, когато искате оставката на цялото правителство и смяната на този модел на управление. Получихте това доказателство тук, в най-важната институция на България – българския парламент. Ето как – за пореден път министър-председателят унижи българската институция Народно събрание! Десет години в управлението той налага този стил – няма държавност, няма институции – един човек решава еднолично въпросите! Днес получихте доказателство, че управляващото мнозинство изтри думата „морал“ от българския език. Вицепремиер, върху който тежат съмнения за търговия с българско гражданство (шум и реплики от ОП: „Алоо!“), е дошъл да представя оставката на вицепремиер, който посегна на най-святото – майчинството и болните деца! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Днес получихте и доказателство за Вашата сила – те са уплашени от Вас! Мнозинство, което мълчи в тази политическа криза, е объркано и страхливо мнозинство – нито едно изказване от страна на първата политическа партия в коалицията, нито едно представяне от страна на първата политическа партия на новия кандидат за вицепремиер. Какво говори това? Обърканост и страх от Вас, защото сте прави в исканията си за промяна на този модел и оставки. Тази оставка е поредната, но тя е следствие, тя няма да реши нищо, защото не отстранява причините за състоянието, в което се намира държавата след 10 години управление на Бойко Борисов.
Тази коалиция между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ е обречена от самото начало. Преди година и половина оттук сме казали, че това не е коалиция за политики, а за власт, пари и постове – и времето го доказа! Две години скандали и нестабилност в управлението, които доведоха до нестабилност в държавата. Вие помните ли за нещо друго коалиционните партньори и министрите да са спорили две години, освен за това – кой какъв пост да заеме; кой министър за кого лобира – в туризма, в икономиката; кой чии интереси представлява тук, като внася законопроекти в полза на олигарси. За нещо друго да сте чули да спорят?
Уважаеми управляващи, вчера шест часа сте разговаряли! Може ли някой от Вас да ни каже поне пет минути от тези шест часа бяха ли разговор как да стане минималната пенсия 300 лева, а минималната заплата хиляда? Едва ли – били са караници за постове, за влияние, за власт и за пари. Затова преди година и половина Ви казахме, че коалицията е зачената грешно, ще доведе до нестабилност и ето го резултата след година и половина.
Втората причина – провежданата политика на тази коалиция през цялото време е в полза на големите и на богатите. Твърдите, че въпреки скандалите правителството има програма, която изпълнява.
Уважаеми управляващи, Вие не си изпълнявате програмата! В нея пише: „Няма да вдигаме данъци“ – не само че вдигате стари, ами измислихте и нови. В нея пише, че ще увеличите доходите с определени суми – не го правите. (Шум и реплики от ОП и ГЕРБ.) В нея пише, че ще се борите с корупцията, а предизвикахте най големите корупционни скандали, които сложиха петно върху България – и навън, и в Европа. Вие не си изпълнявате програмата!
Третата причина, за да се стигне дотук, е Вашата арогантност, високомерие и неглижиране на обществено мнение, на предложение на опозицията, на различно от Вашето мнение. Живеете в паралелен свят. Всеки ден говорите на обществото какъв голям икономически растеж, каква стабилност, какво богатство се лее в българската земя и не виждате действителната картина, че загиваме като народ поради демографска катастрофа, че обедняваме, че неравенствата растат, че здравеопазването е в колапс, че образованието произвежда неграмотни деца. (Шум и реплики от ОП.) Във Вашата представа всичко е прекрасно – два различни паралелни свята – Вашият, и на този, на действителността.
Ето защо по тези три причини: коалиция за власт, политика за богатите и срещу бедните и средната класа, и високомерие и арогантност, стигнахме дотук – хиляди хора да са на улиците в страната. Вижте те за какво протестират: за доходи, срещу несправедливостта, срещу неравенството и разслоенията, срещу корупцията и искат смяна на модела и на системата дори! Каква смяна да стане? Как да променим модела? Кой модел? Поне от две години Ви говорим как виждаме промяната в модела и кой е този модел – моделът, в който политици и олигарси, независимо кой управлява България, се сговарят помежду си и работят за собствените си интереси и срещу интересите на народа! Вие дадохте ярки примери за този модел като внесохте законопроект, с който да опростите задължения на един олигарх към държавата, и няколко закона, с които да съдерете три кожи от народа с нови данъци – дори и върху старите коли. Това е моделът, в който политиците, когато седнат тук, забравят за какво са изпратени, сговарят се помежду си за собственото си благо и срещу благото на народа.
Няма да отварям темата за заплатите – отделно ще я поставя, защото тези дни дадохте още примери за това, когато хиляди хора са на улицата и протестират за доходи и заради бедността си – тази политическа класа си вдига заплатите в този момент. (Шум и реплики от ОП и ГЕРБ.) С какво лице? Ето това също е модел – модел на неравенство, модел на политическо високомерие, модел на пренебрежение на това как живее народът Ви/народът ни! Това задкулисие, градено години наред – знам, колеги, сега ще върнете какво е било преди 1989 г. при Тодор Живков, при хан Аспарух (шум и реплики от ОП и ГЕРБ), не сега! Сега и в последните 10 години никой не Ви е виновен – управлявате 10 години! Вие сте част от този модел! Вие сте най-яркият израз на този модел – днес, в съвременни условия. Време е на този модел да се сложи край и да се мисли за бъдещето, защото паралелната държава днес краде 10 млрд. лв.! Вашата – официалната – тази на растежа и на цъфтежа, подхвърля 50 милиона за коледни надбавки – 10 милиарда се крадат, 50 милиона коледни надбавки! Ето, това са два паралелни свята! Това е моделът, който трябва да се промени!
Ние искаме да го променим, но тази оставка ще го направи ли? Не, няма да го направи! Тази оставка просто сменя един човек с друг. Тази оставка ще доведе ли до това – да си оттеглите предложението за данъка върху старите коли? Ще намалите ли ДДС то на храните и на лекарствата? Ще дадете ли пари на младите семейства? Ще скъсате ли с този модел на политическо олигархична зависимост, където обществени поръчки раздавате не за качество на работа, а за количество на комисиони? Ще скъсате ли с този модел с тази оставка? Не, всичко ще продължи постарому, а то е да раждате все повече и повече нестабилност, несигурност, да не давате перспектива на народа и бъдеще на държавата!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Къде е бъдещето?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Има изход от тази ситуация и ние го виждаме само по един начин – оставка на цялото правителство; демократични, правови и конституционни механизми за излизане на държавата от това състояние и на народа от тази бедност и несправедливост. Тези принципи са: оставка, предсрочни избори и каквото народът реши! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Реплики? Не виждам.
Продължаваме със следващото изказване.
Господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, вицепремиери!
Госпожо Нинова, Вие днес имате темата олигарси и политики.
Два мандата бях министър. На доста олигарси, които идваха да им сменям статута на паметници на културата, аз не го смених. Още седи кино „Георги Димитров“ – мисля, че Вие ги познавате добре.
За каква олигархия говорите на това управление, а пропускате услужливо някои други, за които май други лобират? Николай Банев – не е ли Ваш комсомолец? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ветко Арабаджиев – не е ли Ваш? Мъжът Ви къде работи? Това не е ли Ваше? В какво ги обвинявате тези наши министри? Били са ми колеги – не е честно така да говорите популистки.
Първо, си приехте разни секти, сега хвърляте всички олигарси върху гърба на ГЕРБ. Кажете поне едно име. Защо не боравите с факти, а с популизъм? Що не кажете поне един? Аз не съм лобирал за никой. Не е честно, не Ви прави чест! Поне в името на моите колеги станах да се изкажа по този въпрос. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители!? Хвърляме си олигарси един върху друг, което е признание, че олигарси има, а олигарх е човек, който е свързан с властта – не с опозицията, а с властта и ако има олигарси (ръкопляскания от „БСП за България“), те са тук, защото управлението го позволява. Забравихме точката, за която говорим. Сменяме вицепремиер…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Кой създаде олигарсите? Кой ги създаде? Питам!
КРУМ ЗАРКОВ: Господин Кирилов, чухме Ви от трибуната – благодаря.
Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет. Защо се стигна до него? Защо? Не е само заради изпусната фраза. Стигна се до него, защото има протести, има недоволство – под най-различни форми и с най-различни искания при всеки протест в демократично общество, властта е длъжна да направи три неща – да го чуе, да го разбере и да му отговори. Вместо това от години правителствата, доминирани от ГЕРБ, функционират с протестите по друг начин.
Първият е, викат ги в кабинета и им дават това, което искат, без значение каква е предварителната програма на правителството, без значение каква е общата политика на държавата, без значение дали това искане отговаря на искане на други групи хора. Милиарди лева всяка година са заделени в бюджета, за да може да се успокояват различни протести. Така е и в този бюджет. Резултатът от това е, че хората разбраха, научиха се, че ако искат да постигнат нещо, то става с натиск – брутален, често уличен натиск. Това е най-сигурната диагноза за състоянието на българските институции, включително парламентът. Народът е абдикирал от нас, а когато народът абдикира от парламента, парламентът няма смисъл да съществува – разберете го! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Вторият подход е, когато не може да се отговори на исканията на протеста, защото милиардите са свършили и защото тоя не ни е от симпатичните протести, не ни заплашва чак толкова, няма да докара тракторите, както е например с майките на деца с увреждания, няма да направи голяма беля и тогава протестът бива обиждан, заклеймяван, етикетиран, че се организира от мутри, той е на БСП – все едно тези хора там нямат собствено мнение и съзнание, и могат да бъдат водени в една или друга посока. Резултатът тогава е, че ги вбесявате, уважаеми дами и господа! Докато те протестират, че не им стига, Вие им казвате, че има много – това е лудост!
Днес сменяме вицепремиер, а утре ще сменяме министър или премиер, няма значение, защото всеки следващ ще бъде по-слаб, защото с всеки ден на това управление става ясно едно – властта е в хората с пари, а не в парламента, а опозицията все по-често ще е на улицата! Свиквайте! Свиквайте с това нещо! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Ако не свикнете и не може да свикнете, приемете го най-накрая – това е демократична държава! Демократична държава! Не може председателят на парламента да казва едно, някой друг да му казва друго и той да си обръща мнението! В демократична държава трябва да се обяснява и да се говори с хората, а не да се обиждат и да се купуват. Алтернативата е само една – нови избори и хора, които да вдъхнат живот на българските демократични институции, иначе всички ние бутаме страната ни към гибел. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Реплика – господин Рашидов.
Втора реплика – господин Марешки.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Господин Зарков, с безкрайно уважение към Вас, но само да Ви кажа, че преди малко пак казахте нещо – какво е олигархия – дефиницията, че e всички богати хора, свързани с властта.
Аз ще тръгна по обратния ред. Кажете един олигарх, който е свързан с ГЕРБ? Но, аз бях приятел на Илия Павлов и пред очите ми минаха много интересни неща. Познавах и Луканов. Преди малко Ви говорих за Баневи, говорих Ви и за Миню, говорих Ви за… Кой ги създаде? Кога ги създадохме? Кои бяха на софрите им? Кои висяха по цял ден в Боровец? Ако напиша книга, ще Ви стане лошо. Молете се да не живея дълго, защото съм решил и аз да напиша книга като Бербатов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Не сте прави! Спрете с тази тема! Тя не е добрата тема и не Ви обслужва добре. Олигархията се създаде още от времето на Беров. Аз помня и проектите „Бургас – Александруполис“ – битките за тях, и винаги са били свързани с властта, защото властта ги създаде. Това е положението. Тази тема я спрете, тя работи против Вас. Аз искам да Ви помогна само. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Рашидов.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Частично господин Рашидов каза някои от нещата, които исках да кажа – всъщност олигарсите не са тук, заради това управление, те са тук, защото предишни управления са ги създали. Да, може би упреците са, че сега не са направили така, че да си отидат, но със сигурност те не са създадени през последните години.
Второто нещо – справедливите искания на протестиращите български граждани, те не са насочени към едната част от залата. Някой да не си мисли, може би ще e нескромно да го кажа за нашата група, защото не сме участвали в управлението, но някои от другите части от залата да не си мислят, че това не е насочено срещу тях. Протестите са срещу цялата политическа класа, срещу целия преход, срещу всички, които са управлявали през тези години, защото ситуацията в държавата е такава не заради последните години управление, а заради целия период. Тези протести са и срещу президента. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“, от ГЕРБ и ОП.)
В крайна сметка тези определения, които казвате в момента, те се случват по време на управлението на президента Радев, те не се случват, когато той е бил летец. В момента президентът Радев е президент на България и Вие давате описание, че България е съсипана. Е, той не носи ли отговорност? Нали това, което Вие обяснявате, то не изчиства Вас или него? Всички носят отговорност и затова наистина малко по смирено, всеки да си носи неговата политическа отговорност и от празните думи полза няма.
Аз мога да Ви дам от последните дни само един пример за несправедливост, бих казал дори и цинизъм, една дума само – това е за заплатите. Вие казвате да ги увеличим с 90 лв. – това е ритуално самоубийство. Аз казвам да ги замразим на 3500 лв. – ритуално самоубийство. Как ще го обясните на хората? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Трябва да ги върнем на нивото примерно на средната работна заплата на България, за да може всеки един да почувства как живеят българските граждани – такова предложение ние бихме подкрепили. Но да казвате да ги замразим на 3500, а не на 3590 – това е политически цинизъм. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Времето Ви отдавна изтече!
Трета реплика – господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, колеги депутати! Колеги от БСП, голяма част от Вас Ви познавам лично. Много от Вас са нови народни представители и може би това, което ще кажа, е – нямате вина за това, което се е случвало, но все пак трябва да бъдем паметливи, особено, когато говорим за политика.
Това правителство – хубаво, лошо, въпрос на гледна точка, в края на краищата, колеги, никога досега не е поставяло метални съоръжения край българския парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Вие четири пъти управлявахте държавата. Колеги, това са фактите, Вие четири пъти управлявахте държавата и в тези четири пъти превръщахте българския парламент в крепост – в крепост, метални съоръжения, метални огради. И аз твърдя, че през тези четири пъти управление българският парламент приличаше на втори „Царевец“ в центъра на София, тоест укрепена крепост. Това са фактите, истината – старите депутати го помнят.
Аз съм минавал през хиляди проверки, за да вляза в парламента – три проверки имаше, за да бъда допуснат до парламента, а все пак – кмет на Пловдив. (Реплики от „БСП за България“.)
Така е, факти са, така че, колеги, пак с библейски израз ще кажа – преди да погледнете треската в окото на колегата си, вижте гредата в своето. Благодаря. (Смях, шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми репликиращи, благодаря Ви за репликите. Всяка една от тях има своите основания. Тя е за миналото. Аз и много от моите колеги сме се ангажирали с политика, за да говорим за бъдещето.
Хората, за които говорите, господин Рашидов, аз не ги познавам, не мога да говоря за тях с малки имена, не мога да кажа нито добро, нито лошо. За много от тях съм чел. Израснал съм през 90-те години, когато се говореше за политика чрез прякори на криминални герои, които бяха много по-известни сред моите връстници. Резултатът на това е, че от випуска ми във Френската гимназия 90% заминаха в чужбина – повечето от тях още са там. И утре ли ще е така? Това е големият въпрос.
Господин Марешки казва: исканията на гражданите. Много от тях са икономически и социални, ясно предвидими, ясно изчислими даже ние сме ги внесли в бюджет, но има едно специфично искане – за смяна на системата, и сега започва дебат, ама какво искат да кажат хората, коя система, какво не им харесва, а Конституцията ли?
Не, уважаеми дами и господа, те искат да сменят истинската система на управление, а истинската система на управление не е тук – нито при президента, нито при която и да е институция. Тя е заключена в малък кръг хора, които решават, докато ние тук правим шум. И хората може би не могат да го изкажат, но го чувстват с цялото си същество и тази система искат да сменят. Те не искат да променят това или онова, те искат едно просто нещо – честност и почтеност. Способни ли сте да ги дадете? (Възгласи: „Еее!“ и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Дано! Ако не сте способни, то тогава, уважаеми господин Атанасов, спомените Ви от предишни събрания ще Ви се виждат розови спрямо това, което предстои тук. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Другия изказвания?
Господин Биков.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Искам лично обяснение да направя.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Рашидов, имате думата за лично обяснение. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Изчакайте, моля, господин Биков.
Господин Рашидов, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Рашидов, заповядайте.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Зарков, Вие не сте виновен, че сте млад и това е прекрасно, че сте млад – това е много хубаво.
Младите хора, поне бъдете любознателни, питайте бащите си. Четох едно интервю от Ваш колега, които вкъщи са си говорили само за политика, ами питайте как се е градила държавата във времето. Това е хубаво да знаете, защото Вие днес сте млади хора, директно от люлката идвате в парламента, само че аз вече съм на 67 години и минах всичко в този живот – от сиропиталището, през „Строителни войски“ в Правец – направихме град от Правец, и така много късно дойдох в парламента. (Реплики от „БСП за България“.)
Вие много бързо влизате в политиката, поне някои малко тухли да прехвърлят от „Строителни войски“, постройте едно градче, така че питайте и знайте повече! Не е въпрос на оправдание, а въпрос на незнание. Имате тук и по-стари колеги, питайте какво е било, защо е било, кой ги е създал, защо ги е създал? Да, аз ги познавам, аз съм по-възрастен човек. Даже и до днес нося прозвището „мултак“ без да съм работил пет секунди при Илия, беше ми приятел, работеше в Министерството на културата, пет минутки не съм работил. И сега ще осъдя един, който непрекъснато ми казва, то не е обидна дума, „мултак“, защото никой не е осъдил „Мултигруп“. Но това, което мина пред очите ми, не е много добро. Някои хора – даже може да ги има и в залата, минаваха през тези ясли, така че недейте младостта да е оправдание. В политиката няма млади и стари. Има или правда, или неправда – ползвайте тези неща. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
По начина на водене – господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, само за протокола – отново нарушихте Правилника. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Изказа се Крум Зарков, прави му реплика Вежди Рашидов. Крум Зарков отговаря на репликата, в дупликата естествено, че ще го спомене щом му е правил реплика и Вие давате на господин Рашидов право на лично обяснение. Не знам за какво става въпрос? Но прочетете отново Правилника и вижте, че пак объркахте работата. Когато в една дуплика е споменат репликиращият, няма как да се дава лично обяснение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Почувствал се е засегнат господин Рашидов.
Господин Кутев и Вие искахте процедура. (Шум и реплики.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, по същата логика господин Рашидов се е почувствал засегнат, но като нарушавате Правилника по този начин Вие всъщност създавате следващия прецедент. Защото всичко, което наговори с менторски тон господин Рашидов, едва ли не обвинявайки колегата в непознаване, в незнание, аз лично нямам усещането, че Крум Зарков е по-малко образован от господин Рашидов. Само че по начина, по който го направихте, всъщност нямаме начин да отговорим на това.
Процедурата ми към Вас е ясна, нарушавайки Правилника, Вие поставяте в ситуация един народен представител да наговори куп нелепости и да се окаже, че никой друг не може да му отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, моля Ви!
АНТОН КУТЕВ: И че в момента, в който някой тръгне да му отговаря, някакъв безименен човек отзад започва да крещи. Това не е най-доброто лице на Народното събрание. А специално Вие носите отговорност за това, защото днес Ви се случва за пети път. Разбирате ли? Ако не можете да водите Народното събрание – заемете се с нещо друго. Не знам в кое ще сте по-добър, но в това не сте! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ, от място): Ти си най добрият!
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Господин Председател!
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): По начина на водене, това е процедура.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Кутев… (шум и реплики), лично обяснение имам, спомена ми името. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене, господин Рашидов. (Шум и реплики.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Добре, господин Председател. Вие не виждате ли, когато господин Кутев вече толкова време като солист на ансамбъл „Филип Кутев“, каквото стане и той излезе – солистът пее. На всичко отгоре позволявате да кажа „нелепости“, когато казвам, че всичките олигарси ги създадоха те. (Шум и реплики.) Кое е нелепост в това? (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) А това, че съм казал, че Зарков е млад – не съм казал, че е необразован. Сравненията не бива да се правят на този принцип, а на други принципи – на доказването. Така че аз не отричам нито образованието на това младо момче, нито уважението ми към него…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Така че, моля, вкарайте малко ред! Господин Кутев да престане да сее нелепости – вече години наред мен да ме упреква за нелепости.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Приемам това, което казвате. Благодаря Ви.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Адски е нелепо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Биков, заповядайте, имате думата за изказване.
Заповядайте. (Шум и реплики.) Ще имате право след това за каквото решите.
Говорете, господин Биков.
Колеги, моля Ви! Изпадате в друга хипотеза, за която току-що говори господин Кутев. Недейте!
Слушаме Ви, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да чуете един опит…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви – влизаме там, откъдето трудно ще излезем! (Шум и реплики от „БСП за България.)
ТОМА БИКОВ: Добре, разбрах, чух Ви. Приемам бележката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Нека да продължим работата. Благодаря Ви. (Реплики от „БСП за България“.)
ТОМА БИКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не мислех да се изказвам, но бях провокиран от Вашите изказвания. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Прави ми впечатление, че в анализа си на политическото положение пропускате редица факти, които са основополагащи, за да бъде правилен анализът Ви и после да можете да вземете правилните решения.
На първо място пропускате факта, че преди година и половина имаше парламентарни избори, които бяха предсрочни и проведени от служебното правителство на Вашия президент – господин Румен Радев. Вие признахте тези избори. (Шум и реплики от „БСП за България“.) На тези избори един милион и половина български граждани – почти един милион и половина, дадоха мандат на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“ да съставят коалиционно правителство между първата и третата политическа сила в страната. Не между втората и третата, както Вие се опитахте веднъж – нелегитимно и срещу волята на народа да съставите кабинет.
Този кабинет е легитимен, той е избран от народа! Не е избран, не е паднал от небето, не е назначен от някого, не е служебен! Той не е служебен, той е легитимен кабинет, който има право и който има и на всичкото отгоре и парламентарно мнозинство, както се уверихте през последните няколко седмици. Това е много важен факт. (Реплики.)
Какво изправяте срещу този важен факт? Казвате: „Българският народ иска да си ходите, да има предсрочни избори“, респективно да има служебен кабинет, който може би пък служебен кабинет ще вземе и някакви легитимни решения, както веднъж го направи. Една седмица преди встъпването в длъжност на сегашното правителство служебният кабинет взе решение за закупуване на самолети за един милиард и 800 млн. лв. Нелегитимно решение, абсолютно незаконно! Абсолютно незаконно, защото един служебен кабинет няма право да взима такива решения.
Вие казвате: „Българският народ иска да си ходите“. На коя база? Тези милион и половина души, които стоят и до момента зад това правителство, искат ли? Те част ли са от българския народ според Вас? Защото стигаме до положение, в което трябва да водим този основополагащ разговор. Кой е българският народ? Кой е част от него? Хората, които са гласували за ГЕРБ и за „Обединените патриоти“, част ли са от българския народ? Защото ние тук не сме някакви хора, дошли сами по себе си. Ние представляваме тези милион и половина. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И точно затова ние няма да подадем оставка! Няма да подадем оставка, защото сме поели ангажимент към тези хора. И между другото, в последните седмици ние се опитваме да им обясним, че излизането на улицата не е решение на проблема, защото те също имат такъв потенциал – част от тях. Те също искат да излязат на протест, за да може да им се чуе гласът. Ние обясняваме, че ние сме тези, които би трябвало да им представляваме гласа, техният глас да се чува през нас. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Затова се опитваме да оставим политиката в рамките на тази зала, а не на улицата, както се опитвате да го направите Вие. Ние не сме революционно мнозинство, но ние можем и сме длъжни да спираме всеки опит за създаване на неконституционни механизми за идване на власт, каквито Вие сте привидели като единствен начин да се върнете във властта, не за да промените системата, колеги. (Реплики от народните представители Георги Свиленски, Филип Попов и Милко Недялков.)
Много е смешно, когато Вие говорите за промяна на модела, смяна на модела без изобщо да дефинирате какъв ще бъде моделът. Защото и тук днес аз не чух какъв точно ще бъде този велик модел, който Вие сте измислили пак. Веднъж измислихте модела през 1987 – 1988 г., осъществихте го до 1997 г. без да направите една реформа, фалирахте държавата. Да, част от миналото е това.
Но благодарение на това минало, когато днес увеличаваме и се опитваме да увеличим доходите, базата е ниска и трудно се усеща. Тази ниска база не се е случила преди две години. Тя е въпрос на натрупване, тя е въпрос на три фалита по време на комунизма, на два фалита след 1990 г. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ами каква база искате да имаме? Искате да получаваме по 5 хиляди евро заплата ли? (Реплики.) Нормално е. Ние се опитваме през еволюция, не през революция. Революцията не е хубаво нещо. Революцията е тогава, когато пяната изплува на повърхността и започне да се нарича елит. Революция е имало и никога революцията не е била добра за никоя държава. За никоя, не само за България! За съжаление, и в България е имало такива моменти.
Надявам се, че ще се върнете в залата не като присъствие, но ще се опитаме всички заедно да върнем политиката тук. Защото мястото на демократичната политика е в парламента! Не е на улицата и не е през нарушаване на конституционните права на огромна част от българските граждани, които имат право да пътуват и да се приберат при семействата си навреме след работа. Това е тяхно конституционно право – на тези един милион и половина души, които ни избраха да управляваме страната до 2021 г., и ние ще изпълним ангажиментите си към тях! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Три реплики има: на господин Попов, на господин Свиленски и на господин Недялков, по реда на заявленията.
Имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Биков, когато парламентът мълчи и бездейства, тогава говори улицата. И Вие сте свидетел какво се случва днес.
Второ, понеже твърдите, че добре познавате Конституцията – всеки един народен представител, господин Биков, е представител на цяла България, не на половин, един, три или пет милиона български души, а на всички български граждани.
И тук е трудно да говорите точно Вие от тяхно име. Защото, уважаеми господин Биков... (Реплики от ГЕРБ.)
Да, да, ние говорим, колеги, и то говорим много истини, които Вас очевидно Ви болят.
Та, уважаеми господин Биков, поне изразете някакво чувство на срам, изразете някакво чувство на морал! А недейте оттук да раздавате оценки какво е било преди 1989-а, по времето на хан Аспарух, цар Борис и така нататък. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Недейте да изразявате такива оценки и да се опитвате да изместите дебата. Факт е, че с това легитимно според Вас правителство съвсем легитимно цялата българска държава е блокирана от българските граждани, защото Ви е легитимно управлението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Моля да удължите времето на парламентарната група.
Уважаеми колеги народни представители! Господин Биков, конкретно по Вашето изказване. Вие казвате: „Мястото на политиката е тук, в парламента“. Къде са политиците? Къде са?
Премиерът го е страх да дойде, вицепремиерите избягаха, а гледаме проект за решение на Министерския съвет. Тук няма един човек! Поне министъра на спорта да бяхте оставили. (Реплики от ГЕРБ.) Няма никой, вижте! Къде е премиерът? Къде са вицепремиерите? Кандидатът все още не е избягал. Гледам, има още кураж, стои и чака отзад. Вероятно до края на дебата ще си тръгне.
Казвате, че си изпълнявате предизборните обещания и в това име искате да управлявате и хората Ви подкрепят. Точно затова не Ви подкрепят – 300 лева минимална пенсия е записано в тяхната програма. Няма го! Двойно вдигане на данъците на автомобилите. Къде го записахте? В коя програма? Затова хората не Ви искат. Кога казахте, че ще вдигнете гражданската отговорност двойно, тройно? Написано ли е в програмата Ви? Ако сте го написали окей, изпълнявайте я, но вие лъжете Вашите избиратели! А нашите избиратели страдат покрай Вашите, защото сте обещали едно, а не го изпълнявате и правите друго. И затова трябва да си платите цената.
И накрая казвате: „Служебният кабинет няма право да взема решения“. Четете Конституцията – там ясно е написано служебното правителство какви правомощия има. (Реплики от ГЕРБ.) Там ясно е написано колко е легитимно това управление. Вие оспорвате Конституцията, когато казвате, че един служебен кабинет е нелегитимен и че призоваваме към хаос. Не, ние призоваваме да се изпълнява Конституцията такава, каквато е. А хаосът е тук, в тази зала, за съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето изтече, благодаря Ви, господин Свиленски.
Господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, наистина мястото за дебат е тук, в парламента. И добре, че нашата парламентарна група поиска продължаване на дебата, за да можете и Вие да вземете отношение. Само че във Вашето изказване усетих голям страх от пяната. Тази пяна, която прави революциите.
Искам да Ви кажа, че ако не разберете пяната и се върнем към точката, която обсъждаме в дневния ред, Вие може ли да обясните защо гледаме тази точка?
И другото много съществено – Вие питате: какво е за нас смяната на системата? Това, което Вие го определяте от едната страна за пяната, а от другата – елитът, към който се причислихте и Вие. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Господин Биков, заповядайте.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Вашите изказвания и реплики аз мисля да ги обединя, защото бяха в една посока. Ще започна отзад напред.
Към господин Недялков. Когато говоря за пяната, ще бъда още по-радикален – за утайката ще говоря. И тук не говоря за народа, говоря за онези тарикати, онези безскрупулни хора от мащаба – като започнете от Робеспиер, през Ленин и стигнете до нашия преход, които на гърба и въпреки волята на мнозинството, чрез насилие вземаха властта и заради тях загинаха милиони хора. За тази утайка говоря, а не за широките народни маси, които никой не ги е питал, когато става революция. Никой не пита народа по време на революция!
Към господин Попов. Естествено, че всички сме народни представители на целия български народ и аз се отнасям с огромно уважение към Вашите избиратели. И Ви призовавам Вие да се отнасяте с уважение към нашите. Това е важно! Защото на моменти започваме да се гледаме като врагове, а ние сме опоненти и трябва да останем такива, за да могат хората да бъдат спокойни.
Господин Свиленски, искате да предизвикате хаос – това се вижда. Естествено, че е в нашите ръце да не Ви позволим. Това е нашата отговорност. Друг е въпросът, че трябва да обясните как хаосът – защото хаосът е безвластието – ще помогне на народа, за който говорите. Как точно хаосът ще спомогне за икономическия растеж? (Реплики.)
Предсрочните парламентарни избори, колеги, са инструмент за разрешаване на политически кризи. Предсрочните парламентарни избори не са инструмент за предизвикване на политически кризи или поне не бива да бъдат. А това е Вашето желание. Нямаме политическа криза в момента – по всички показатели! Нямаме политическа криза, нямаме икономическа криза, нямаме финансова криза! (Шум и реплики.) Това се вижда в статистиката!
Вие искате да изградите една Ваша представа и да я превърнете в реалност. Това е Ваше право, но все повече се отдалечавате от политическите реалности. И ще плащате висока цена за това не защото ние ще сме Ви сърдити, а защото Вашите избиратели ще спрат да Ви вярват. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Когато непрестанно говорите неистини и бягате от истината, съзнателно или не, рано или късно хората ще спрат да Ви вярват, и то Вашите хора! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
По начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, тъй като тук след няколко дни ще дойде френска делегация. Преди няколко дни имаше българска делегация във Франция.
Току-що господин Биков – рискувате Вие, но не му направихте никаква забележка – обяви Робеспиер, как беше, за утайка или какво беше? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Утайка, пяна и така нататък. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не го приех лично към него.
ФИЛИП ПОПОВ: Това е дипломатически скандал. Поне направете забележка на господин Биков. Той обяви Френската революция и Робеспиер, който е с прякор Неподкупния, за утайка. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Идва френска делегация. Уважаеми господин Председател, направете забележка на господин Биков, той току-що предизвика дипломатически скандал. (Възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Не приех по този начин изказването на господин Биков, затова не се намесих.
Лично обяснение?
Заповядайте, господин Биков. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Има право на лично обяснение.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, понеже името ми беше споменато в контекст, в който предизвиквам дипломатически скандал, да Ви кажа, че аз базирам отношението си към Робеспиер на базата на разсъжденията на големия английски философ и основател на консерватизма Едмънд Бърк, който използва тежки думи не само срещу Робеспиер, но и срещу всички тези, които са избили над 1 милион души в рамките на четири-пет години. Това беше логиката на моето изказване. Господин Бърк, предполагам, че също е предизвикал някакъв скандал между Англия и Франция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
По начина на водене – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Вицепремиер! Уважаеми господин Председател, господин Попов каза, че след няколко дни очаква делегация от Франция.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Не аз, а в парламента.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Да, в парламента.
Ще Ви помоля да му отбележите, че преди няколко дни имаше делегация от Франция, лично водена от втория на последните президентски избори госпожа Льо Пен, която беше на гости на нашата парламентарна група (шум и оживление), и е най-вероятно бъдещият президент на Франция след провала на поредните такива, които се качват на власт, без да се интересуват от интересите на собствените си народи. Та затова ще Ви помоля в интерес на правдата да отбелязвате тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Марешки, прав сте.
Госпожо Таскова, имате думата за изказване.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, ако бях на театър, щях да пляскам силно – заучени фрази, изключително повтаряни, 30 години едни и същи думи. Вие явно не чувате, не разбирате, че цената на този театър, който тук, в момента, се разиграва (ръкопляскания), наистина изкара тези хора на улицата за пореден път. Не разбирате, че цената – това са човешки съдби, и не искате да коментирате реалните проблеми.
Два часа и тридесет минути, колеги, слушаме кой е по-лош от Вас. Ама ние това го знаем! Знаем, че няма кой тук да се справи с проблемите на хората. Кажете ми сега, като излезете от тази зала, кой точно интерес защитихте, на кой точно човек? Кое точно искане от протестите обсъдихте? Как ще погледнете избирателите си, какво ще им кажете? Два часа и половина спорим кой е по-лош. Да Ви кажа: затова хората искат промяна на системата. Те вече не вярват на сълзи. Толкова много всички са „за“ народа и в крайна сметка – нищо. Дела трябват, колеги, а не думи!
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Правилно.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Моля Ви, прекратете този театър, цирк или както искате го наречете, концентрирайте се към точката, която обсъждаме днес и която трябва да гласуваме. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Реплики?
Реплика – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Таскова, след като и Вие ще излезете от тази зала, а надявам се, че искате по-бързо да излезете от нея, за да удовлетворите искането на народа, както Вие казвате, как ще гласувате по тази точка? Искам да ми кажете тук: ще крепите ли правителството, или наистина ще подкрепите хората, които искат промяна? Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Втора реплика има ли? Няма.
Госпожо Таскова, имате думата за дуплика. Отказвате се.
Имате думата, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми управляващи, видяхте ли, че няма нищо страшно да се води дебат, защото парламентът е мястото, където трябва да се кажат онези неща, които интересуват обществото. Разбира се, основното нещо е: не трябва да забравяме за какво сме се събрали днес, защото темите станаха няколко. Темата стана: необходима ли Ви е еволюция, колеги? Някои от Вас достатъчно мимикрират. Ще кажа няколко думи и по темата за еволюцията.
Повдигнахте още една тема за основополагащ разговор за изборите – за онези милион и половина, които са гласували за Вас. Ще се опитам да кажа няколко думи и за това, но основната тема днес, колеги, е оставката на вицепремиера.
Тук искам да задам един въпрос към управляващите: Вие доволни ли сте от Вашето управление, колеги? Вие от малката коалиция, доволни ли сте от всичко това, което направихте за година и половина? Няколко акцента: скандали всяка сутрин, а същевременно вече виждам, че на премиера не му е удобно да дойде тук, да седне до Вас, господин Каракачанов. Докато Вие със синята каска се опитвате да примирите, да угодите на онези, които си търсят личния интерес в това управление, нищо друго, премиерът се чуди по какъв начин и как да събере Балканите, как и по какъв начин да направи така, че обществото да е доволно от това, което нищо не се случва в техен интерес.
Няколко думи за оставката, колеги. Нещо нормално, нещо обикновено, но преди оставката от „Движението за права и свободи“ няколко пъти Ви казахме: колеги, порочно заченато управление! Колеги от ГЕРБ, Вие сте пионерите за съставяне на правителство с националисти и станахте пример за Европа. Не може да се гордеете с това нещо и няма как да сте доволни, затова Ви зададох въпроса: доволни ли сте от това, което правите? Няма как едни крайни националисти, които нямат визия, идея за развитие, само с едни популистични идеи, които дойдоха и се закачиха на Вашия врат, господа от ГЕРБ, и Ви дърпат всеки изминат ден, колкото се може по-дълбоко, Вие да сте доволни от Вашето управление.
Оставката на вицепремиера беше в джоба му в деня, в който премиерът му закачи нашивката „ефрейтор“. Оставката обаче, колеги, беше не само необходима, оставката беше задължителна. Тя толкова закъсня, че дори в този момент, когато сме в това събрание, нито един от нас няма идея как и по какъв начин ще се измъкнем от всичко това, което е създадено в обществото, с протестиращите, с бунтуващите се, с това, че премиерът не идва в парламента, с това, че премиерът не иска да поеме ангажимент как и по какъв начин да даде идея и визия да се излезе от тази ситуация. Това исках да чуя днес. Това искахме ние от „Движението за права и свободи“ да чуем днес – как всяка политическа сила ще оцени оставката.
Обаче от управляващите очаквахме да кажат – променят ли политиката, какво променят? Ако не променят нищо, ще продължават ли със скандалите? Ще продължи ли сутрин господин Волен Сидеров да иска оставката на господин Каракачанов, вечер да излезе доволен от премиера, че всичко е нормално, няма нищо, което да се е случило? Ни лук ял, ни лук мирисал!
Колеги, не се радваме и не стреляме фойерверки, че един вицепремиер си подаде оставката. Ние гледаме със загриженост на всичко това, което се случва и в опозицията, и в управляващите. Затова еволюцията Ви е необходима, колега. Особено на този, който еволюира постоянно. Мисля, че смени няколко политически формации.
Затова, колеги, време е да седнем и да обсъдим онзи, основополагащ разговор наистина за изборите, принципите и методите на изборите, които се правят, за да нямаме подаване на оставка на онези, които никога не би трябвало да имат място в политиката. Нашето уважение към тези, които са гласували за тях.
Вие, колеги от ГЕРБ, харесвахте ли терминологията, изказа, езика на тъй наречения „вицепремиер“? Харесвахте ли неговите изявления, като почнете от шума до това да изисква 58 милиона от бизнесмените, и бизнесменът след това да застане зад него да го подкрепи, заедно със синдикалистите? Вие, ако сте доволни от всичко това… Убеден съм, че сред Вас има хора, които не са доволни. Може да има някои, които са доволни. Моите уважения и към тези, които все пак не са доволни, но ги приканвам вече да излязат да го изкажат на глас, а не само да си премълчават. Мълчанието е лош признак.
Колеги, имате време да управлявате, не да властвате. Гледам Ви днес доволно, предоволно сте стигнали чак до онези олигарси, които кой по какъв начин бил създал. Наистина тези, които по една или друга причина управляваме държавата, имаме достатъчно грешки, но днес всеки един от Вас трябваше да каже становището си за случващото се в това управление. Да каже защо, поради каква причина, след като Валери Симеонов си отива от порочно заченатото управление, предлагаме началник-кабинета за вицепремиер? Да бяхме водили един разговор каква политика ще води следващият вицепремиер по ресора, който ще приеме.
Колеги, темите са много, но днешната тема, днешният разговор е за всичко това, което се случва в Народното събрание. Нашето уважение, че ГЕРБ разбрахте, че трябва да се водят дебати тук, но трябва да кажете: оставате ли Вие под натиска на националистите, уважаеми от ГЕРБ? Докога ще продължите да угаждате на техните лични интереси?
Един пример: на 22 май, когато Ви казахме: не променяйте Закона за адресната регистрация за Кюстендил и за Благоевград, защото там имаме определени съмнения, днес по телевизията чуваме, че по 100 евро е за регистрация на жители от Молдова, за да станат български граждани.
Това ли е политиката, уважаеми от ГЕРБ, която търпите от националистите? С оставката на Валери Симеонов не променяте нищо, виждам, че нямате и нагласа. Искрено съжаляваме за всичко това, което се случва днес в Народното събрание. Очакваме все пак разумно решение. Очакваме все пак управляващите да седнат и в това Народно събрание да се яви премиерът, да обясни политиката, която оттук нататък ще водите, дали ще е в интерес на обществото, или в интерес на националистите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплика – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Вицепремиер! Уважаеми господин Аталай, благодаря Ви, че се опитахте да върнете дебата в смисъла, в който трябваше да се води. Но Вие казахте: „Не е страшно, колеги“. Да, наистина не е страшно да се води този дебат и не виждам уплаха в нито една част от залата да се води този дебат. Въпросът е, че не се води по същество.
Но както ние, от „Воля“, предупреждавахме, не е въпросът дали е страшен, а какъв е смисълът, и както се доказва от досегашните два часа и колко загубени, той е абсолютно безсмислен.
Частично Вие сега се опитахте да вкарате дебата в някакви релси и да го насочите в някаква по-правилна посока, но това е един малък лъч спрямо всичко това, което се случи последните два часа.
И в този смисъл, понеже Вие правилно задавате въпроса към управляващите – дали са доволни от управлението, аз пък Ви задавам въпроса: Вие доволни ли сте от дебата? Надявам се всеки да си даде смислен отговор на този въпрос и ако ще го продължаваме, наистина да има смисъл от това нещо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Други реплики? Не виждам.
Уважаеми господин Аталай, имате думата за дуплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми колеги, дебатът е такъв, какъвто ние го провеждаме тук. Господин Марешки, аз чух и изказването на Вашата парламентарна група, което не беше по същество, и опитите Ви да се дистанцирате от това управление няма как да се случи, защото Вашият пръст ще се окаже „златният пръст“, следващият.
Като съм взел думата, още няколко думи, колеги. Нито Народното събрание, нито управляващите, нито премиерът, нито вицепремиерите сте взели някаква поука от това, което се случва на страната, от това, което ще се случи впоследствие. Нямате визия, нямате поглед – как, по какъв начин и в какви релси ще се движи държавата. Това е основният проблем, колеги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Вицепремиер! Явно дебатът няма да тръгне по същество. Явно след два часа и половина – правилно съм разбрал, че е време за реклама. Само че ние от „Воля“ няма как да си правим реклама, като казваме, че сме крали по малко, когато сме управлявали, по принцип, защото никога не сме управлявали, още по-малко пък сме крали.
Има обаче с какво да се похвалим, с което, за съжаление, аз не се радвам, че ще се похваля. Три милиона и няколко стотин хиляди български граждани са клиенти на нашите аптеки и на нашите бензиностанции. Защо обаче аз не искам те да са клиенти на мои аптеки и на мои бензиностанции? Защото през целия преход хората са поставени на колене и нямат възможност да посрещат най важните неща от живота си. Единствените места, където хората в момента не протестират, са пред нашите аптеки и пред нашите бензиностанции и се молят всеки ден и в други градове да има аптеки и бензиностанции. Включително Ваши колеги – и отляво, и отдясно, почти всеки ден ми се обаждат за някой град, където техни симпатизанти са помолили да отидем и да отворим аптека и бензиностанция. Постоянно в кулоарите хората ме срещат и ми говорят това нещо. (Оживление в залата.)
Колеги, най-вече от БСП, знаете ли кое е най-лошото? Че от тези 3 милиона и няколко стотин хиляди българи, които всеки месец си купуват лекарства от нашите аптеки, и няколко стотин хиляди, които си зареждат от нашите бензиностанции, част от тях го правят от родолюбие – не не са за десетте, двадесетте, тридесетте стотинки разлика, не са за двата или трите лева разлика – като борба срещу системата, която е създадена, същата система, за която всички говорите – системата, която е създадена през годините.
Но има една част, оставена от всички Вас – от прехода, която, ако ги няма нашите аптеки, няма да живеят, защото за тях не е въпрос да спестят няколко лева. Те не могат да си купят лекарствата. Те са оставени в такова състояние, през всичките Ваши управления, с всичките пенсии – по 3 долара пенсия, по 100 лв. пенсия, оставени са на такова ниво, че ако не са отстъпките в рамките на 30%, 50% до 70% за някои лекарства, те не могат да си ги позволят и умират. Това е голата истина!
И затова този дебат аз искам да се води на тази основа: ние можем ли да създадем такова управление, което да осигури безплатни лекарства за всеки нуждаещ се български гражданин, но не да осигурим на поредния партиен олигарх, без значение как е оцветен, някаква далавера? Можем ли да осигурим безплатни лекарства на българските граждани? Можем ли да осигурим достойни пенсии на нашите родители, които са създали това, което толкова време още не може да се окраде?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, моля Ви мъничко да се отдалечите от темата за лекарствата и бензиностанциите.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Да, отдалечих се вече, минах на пенсиите. (Смях и оживление в залата.)
Можем ли да създадем условия да бъде пречупен гръбнакът на картела в горивата? Защото аз последните дни…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: И оттам да се отдалечим, господин Марешки, моля Ви! (Оживление.)
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Вчера чувах къде не работи мъжът на Корнелия Нинова. Разбрах – не работи тук, не се занимава с това, не прави онова, не прави трето. Само че не разбрах къде работи. Какво толкова страшно имаше в това да се каже: „Той работи на тази позиция, отговаря за това и това, за това и това“? А трябваше да казваме: „Това е фалшива новина“. Ами, като я няма истинската новина, изказана от самия човек, естествено, че се раждат фалшиви новини, ако са фалшиви.
Уважаеми дами и господа народни представители! Както няколко пъти се спомена, всички са народни представители на всички български граждани. Дайте да направим така, че не да стане ситуацията „стани да седна“ и да продължи по същия начин – това, което го гледаме 30 години, а как да направим така, че правителството да тръгне по-сериозно в изпълнение на програмата, която има, опозицията да бъде коректив, който да го бута да си изпълнява програмата, а не да се опитва да го свали, за да седне на неговото място и да продължи същият грабеж на българския народ. Нека да бъдем конструктивни, да даваме идеи, не да си замразим заплатите на 3 500 лв., а да ги намалим на нормалното ниво, което е средното за страната – около 1000 лв., и да ги замразим там, докато целият български народ не благоденства. Това са правилните неща. Всичко друго е, както беше даден пример… то отдавна сте си сложили възела, да излезете на площада и да си направите ритуално самоубийство. Никой няма полза от ритуални самоубийства, никой няма полза от смяната на Валери Симеонов с неговия началник кабинет, ако това не доведе до нищо добро за българските граждани, ако утре не се усети минимално подобрение в начина на живот на българите, в съществуването и работата на държавата.
Какъв е смисълът да сменяме един вицепремиер с друг?! Какъв е смисълът да сменяме една партия с друга?! И не е вярно, че няма алтернатива. И с поведението си в парламента Политическа партия „Воля“ го доказа. Няма нито един депутат от нашата парламентарна група, който да си е позволил да се държи по този начин, по който – правилно господин Кутев отбелязва, че някой анонимник го репликирал, сяда си, излиза господин Рашидов, говори и други анонимници почват да го репликират. Този двоен стандарт, колеги, не го ли промените, Вие сте лоши, ние сме по-малко лоши. Не, станете по-добри, за да Ви харесат българските граждани! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“ и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Има ли реплики към господин Марешки? Няма.
Процедура? Имате думата за процедура.
Заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря.
Господин Председател, уважаеми колеги, мисля, че тази несигурност трябва да продължи възможно най-кратко. Не можем да държим държавата с вицепремиер в оставка толкова дълго, затова предлагам почивката да бъде дадена след като приключи работата по тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
По Правилник се обявява прекъсване и то се обявява по решение на председателя. Така че ще продължим работата. Но Ви благодаря, това подкрепя собствените ми мисли и намерения.
Други изказвания, колеги?
Господин Цветанов – имате думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, искам да приветствам тези млади хора, които са горе на балкона и наблюдават този дебат. Убеден съм, че си правят правилните изводи какво е то популизъм и какво са реални политики, които могат да бъдат представени от народните представители към българското общество.
Този дебат трябваше да бъде много по-продуктивен. Този дебат трябваше да бъде действително сблъсък на политики, а не на популизъм и на това, което са свикнали да правят от Българската социалистическа партия. За голямо съжаление, тези, които смятаха, че ще бъде отнет гласът на опозицията – радвам се, че госпожа Корнелия Нинова се върна отново в пленарна зала, защото тя досега отсъстваше от този дебат, който те настояваха да се проведе точно тук, по това време.
Когато говорим за политики, нека все пак да казваме какви са параметрите днес и когато са имали възможност да управляват дадени политически сили, са могли да го реализират и да го направят. Защото темата, която провокира сериозно обществено неодобрение, беше изказване на вицепремиера Валери Симеонов. Да, действително, както премиерът, така и той, така също и всеки един от нас, казваме, че българските политици не трябва да си позволяват подобни изпуснати думи. И той ще понесе своята отговорност с волеизявлението за това да се оттегли от вицепремиерския пост. Той го прави само и единствено воден от националния интерес и от обществения интерес, за да можем да намалим това напрежение, което го има днес в обществото, което създава допълнителна хранителна среда за опозицията, за да се възползва от подобни неща.
Но не мога да разбера кога колегите от БСП са искрени и кога не са. Защото, колеги от БСП, аз си спомням думите, които бяха казани от Ваш депутат, и то в предизборна кампания: „С друга група ченгета от Държавна сигурност крояхме планове как да измъчим нечий дядо“. Това го казва този млад депутат, който днес излезе и каза, че няма нищо общо с миналото и няма защо да носи тази отговорност.
Но призивът, който беше тук днес, в пленарната зала, е да прочетем историята. Защото, когато четем историята, можем действително да си вадим поуки и да не допускаме такива грешки. Той понесе ли отговорност за тези думи?! Той накърни много български граждани, които бяха потърпевши от режима на Държавна сигурност и от тоталитаризма, който ние всички искаме да не се връща.
Това, което направи депутат от левицата – да обиди всички български граждани и да каже, че 80% от тях са дебили, искам да попитам: този народен представител понесе ли някаква отговорност? Излезе ли, каза ли и извини ли се на българските граждани? Не се извини!
Искам да попитам народния представител, който излезе тук, от трибуната на българския парламент, и нарече всички депутати „убийци“? Някой понесе ли отговорност за това, или е много добре да се скрием зад дадена тема, която е изгодна за опозицията, да можем да си я правим като опорна точка и да атакуваме управляващите днес?!
Някой каза ли за всички тези неща? Нормално ли е човек, който в момента се разследва за пране на пари в особено големи размери и по-точно за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от вложителите в КТБ… Тук единственият човек, който може да излезе и да вземе отношение, е Вежди Рашидов, защото той имаше доходи, платил си е данъците за тях и си е внесъл тези пари в банка, за да може да разчита в бъдещи години да си ги харчи и да се радва на това, което е успял да произведе през всичките тези години. Но този народен представител се възползва точно от тези вложители, от тези български граждани… И в момента БСП излизат и казват: „Ама, кои сте Вие, за да давате морални оценки за поведението на БСП?! Ние искаме да сменим системата.“ Коя система – която Вие създадохте, която Вие използвахте, която все още Вие консумирате, защото това са реалните действия, които има днес българската правоохранителна и правораздавателна система, за да може действително да се търсят правата и да се защитят свободите на българските граждани?!
Уважаеми колеги отляво, това не е политика и не са политически тези, които можете да използвате от пленарната трибуна. Това, което можем да ползваме от пленарната трибуна, е когато говорим с факти за днешното управление и за това, което прави днешното мнозинство, заедно с „Обединени патриоти“. Няма да скрия от Вас, че имаме и различия. Няма да скрия от Вас, че на моменти емоцията е много по-голяма в тези отношения помежду ни. Но нека да кажем, че имаме четиригодишна управленска програма и ние не сме направили нито едно отстъпление от поетите ангажименти към българските избиратели и това, което правим ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и годишно.
Уважаеми колеги, по темата за хората с увреждания, майките и техните деца, нека да си припомним какво направихте Вие докато имахте възможност да управлявате. Какво направи този народен представител, който днес се заиграва със страховете на тези хора и спекулира в публичното пространство, когато 2013 – 2014 г. беше председател на Социалната комисия? Какво направи като предложение този народен представител, който днес взима и назидава всички останали?
Нека да си припомним какви бяха цифрите към този момент за хората с увреждания, които осигуряваше републиканският бюджет – 189 млн. лв. Сто осемдесет и девет милиона лева!
В 2018 г. точно това правителство и точно тази управленска програма дадоха възможност тези пари да бъдат 263 млн. лв., които са към настоящата година. И това, което прави това правителство с това парламентарно мнозинство, с този Министерски съвет, е тези пари за следващата година да бъдат плюс 150 млн. лв. Уважаеми колеги, това е плюс 55% увеличение за 2019 г. Това ли е лошата политика, която трябва да правим? Това ли е спорът, който трябва да водим и това ли е дебатът, който трябва да водим точно тук, в пленарна зала?
Нека да погледнем какви бяха заплатите, какви бяха пенсиите не в десетилетия назад, говорим за 2013 – 2014 г., и нека да казваме истината за всичко това, което правихте в предизборния период 2013 г., защото Вие казвахте, че ще спрете пенсионната реформа. Вие бяхте против тази пенсионна реформа и когато имахте възможност да управлявате, Вие излязохте и казахте: извинявайте, това беше за предизборния период, сега вече ние управляваме и само ще я замразим с една година, но няма да я променяме. И това, което направихте 2013 – 2014 г., в 2014 г. пенсиите бяха вдигнати с 2,7%. Само да напомня, че за 2019 г. това увеличение ще бъде 5,8%. (Реплики от „БСП за България“.)
Уважаеми колеги от БСП, минималната пенсия колко лева беше?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): 76 лв.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не, 154 лв.
Сто шестдесет и един лева беше пенсията в началото на управленския мандат на сегашното правителство и това, което ние договорихме с „Обединени патриоти“ при подписването на коалиционното ни споразумение, е да има първи задължителни стъпки, за да можем действително да дадем някакъв тренд за увеличаване доходите на най-ниските пенсии, които получават българските пенсионери. Нека да кажем, че още първия месец това увеличение беше от 161 лв. на 180 лв., втората стъпка беше на 200 лв., която получават за 2018 г., а от 2019 г. тя ще бъде 207 – 217 лв., след увеличението, което се очаква да стане в средата на годината.
Уважаеми колеги от БСП, нека да говорим колко беше минималната заплата във Вашия управленски мандат само преди две-три години. Знаем, че 2014 г. Вие имахте възможност да увеличите минималната заплата от 310 на 340 лв. Говорим за увеличение с 30 лв. Нека да припомним какъв е ангажиментът на днешното правителство и на днешното парламентарно мнозинство, по което нямаме никакви различия с „Обединени патриоти“ – това е да увеличаваме ежегодно минималната работна заплата и, разбира се, от добрите политики, които правим в секторите, да увеличаваме и средната работна заплата. Това, което направихме, е да може днес да говорим за 510 лв. минимална заплата, за 2019 г. да бъде 550 лв., а в края на управленския ни мандат тя да стане 650 лв.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): 660.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: 650.
Ето това са поети ангажименти, които са разписани в управленската програма и по тези пунктове можем да спорим постоянно с Вас, колеги от БСП.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Защо тогава хората са на улицата?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Имаме средна работна заплата 2014 г. 828 лв., имаме средна работна заплата към настоящия момент – 1117 лв., имаме поет ангажимент в края на управленския мандат тя да стане 1500 лв.
Благодаря на всички тези, които в пленарна зала участват активно в дебата, участват активно в дебатите, които водим по всеки един законопроект. Тук, разбира се, от всички, които днес са в пленарната зала, които не са участвали в управлението, това е политическа сила „Воля“. Точно затова те имат и своята принципна позиция (смях и реплики в „БСП за България“), някой път имат различия с управляващото мнозинство по секторни политики, но показват много ясно политическия си ангажимент към техните избиратели, че интересите на страната, защитата на обществените интереси, на националните интереси са по-важни, отколкото междуличностните пристрастия на всеки един от тях. (Реплики от „БСП за България“.)
Това, което мога да Ви кажа, уважаеми колеги, е, че с днешния дебат Вие не спечелихте нищо. И това, че искахте да отсъствате от него при призива, който направи председателят на парламента, дали някой иска да се изказва, имаше пълно мълчание и никой не искаше да вземе думата. Когато обаче беше изчерпан дебатът, защото имаше само изказване на един народен представител от левицата, тогава всъщност единственото, което можеше да направите и което правите перфектно и брилянтно, е да предизвиквате конфликти, да предизвиквате и да търсите скандали. Това е единственото, което може да Ви крепи на повърхността. Не! Това ще Ви срине в следващия момент, когато отидете на избори, защото имаме европейски избори, имаме местни избори през 2019 г. и тогава ще видим каква ще бъде оценката на българските избиратели по реално свършените политики и обещанията, които са давани в предизборния период.
Политическа партия ГЕРБ е може би единствената, която е участвала в управление през всички тези 29 години и е защитавала интересите на българските граждани, и е говорила за стабилност. Това ще покажем и с приемането на бюджета за 2019 г., защото ще увеличим разходите с 5,5 млрд. лв., за да можем да дадем повече пари за образование, защото българските учители се нуждаят от по-достойно заплащане и ние правим тази политика, защото тя е разписана точно в управленската ни програма. За 2019 г. увеличението в сферата на образованието ще бъде 20%, в сферата на останалите бюджетни сектори ще бъде 10%.
Уважаеми колеги, това е, което правим и го правим не, за да увеличим дефицита на страната, а да запазим дефицита 0,5%, което дава стабилност, и да имаме резерв в хазната, за да можем да се подготвяме и за трудни времена, ако идва криза в световен и европейски мащаб.
Колеги, когато имаме важни политически решения, които трябва да се взимат в българския парламент и когато имахме възможността да имаме служебно правителство, което е в едноличното управление на президента Радев, ние видяхме какво може да прави той – да отидем в една спирала на нестабилност, спирала за взимане на еднолични политически решения и за определянето на определени конкурси с определени изпълнители, елиминирайки всички останали.
Какво направи българският парламент? Какво направихме всички ние, които участвахме в този дебат за инвестиционния разход и начина, по който трябва да бъдат направени всички тези процедури? Направихме го по начин, както подобава на всяка една демократична държава, на всяка една правова държава и на всеки един Министерски съвет, който не взима еднолично решение, а взема решение на база заложените параметри от българския парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ, оживление и възгласи от „БСП за България“.) Това е, към което се стремим, защото парламентаризмът е силен и може да бъде много по-силен, когато има реален дебат. А това, че Вие отсъствате от този дебат – това е Ваш проблем. Виждам, че дори се притеснихте днес, че трябва да поработите малко повече, защото имахме половин час почивка, която беше поискана от „Движение за права и свободи“, съобразихме се с всички тези доводи, след като заявихте на Председателския съвет, че ще участвате в дебата, разбира се, че за нас е добре да чуем Вашите аргументи, а Вие нямате никакви смислени аргументи, защото цифрите, които изброих, показват реалните резултати от политиките, които прави едно правителство и парламентарно мнозинство.
Разбира се, всеки има право на мнение и трябва да го защитава тук, но когато решите да не участвате в парламентарния дебат и да отсъствате от заседанията, това по никакъв начин не Ви дава право да бъдете ментори и да бъдете морален съдник.
Уважаеми колеги отляво, Вие сте се показали и сте доказали, че едно говорите по време на кампания, друго вършите по време на управленски мандат, а всеки един мандат, приключил от Вас, особено в 2014 г. доведохте до фалита на КТБ, доведохте до увеличаване на дефицита. И сега разбирам защо имате тази политика и оформянето на тези опорни точки – за да може да защитите тези, които по всяка вероятност може би са извършили и някакви неморални процедури и са ощетили много от българските граждани, ползвайки техните пари, източвайки ги през офшорни кампании и правейки, разбира се, предавания, които може би под една или друга форма (ръкопляскания от ГЕРБ) са били, за да покажем новото лице или новата визия на България. Искаме този дебат да се води тук.
И понеже днес беше поставена темата за министър-председателя, мога да Ви кажа следното: с министър-председателя на България имахме едно изключително успешно Председателство благодарение на подкрепата, която получиха от парламента и дейността, която извършиха всички министри по Българското председателство. Това много Ви заболя, защото Вие нямахте силата и достойнството да признаете безспорните успехи, които постигнахме с Българското председателство, и това, че Западните Балкани вече са част от тази свързаност, която трябва да има, и сигурността, която можем да гарантираме.
Уважаеми колеги отляво, когато излизате да говорите, когато излизате да се изказвате, погледнете първо Вашите си действия по време на управленските Ви мандати и дали някой от Вас, който се изказва, не е участвал в нещо, което може би днес го давате, че е укоримо, а пък преди сте го правили с изключително голямо сърце и с голяма отдаденост.
Уважаеми колеги, само ще Ви кажа следното: от парламентарната група на ГЕРБ, доколкото знам и „Обединени патриоти“…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): И „Воля“.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …нито един човек не е участвал в никакви приватизационни сделки, нито един човек не се е възползвал или няма олигархичен кръг. Кажете един човек, както направи призив Вежди Рашидов, един човек, който ние сме създали като олигарх, или това са исторически факти, които Вие от време на време припомняте – за олигархията и за това, което създадохте в годините от началото на прехода.
Искам да подкрепя това, което се предлага от министър-председателя, защото знаем, че е въпрос на чест и въпрос, който трябва всички ние да вземем като решение днес, защото това, което направи вицепремиерът Краси Каракачанов, той е вицепремиер на Република България и никъде в Конституцията не е разписано за квоти, които да бъдат на коалиционно равнище.
Затова вицепремиерът Красимир Каракачанов днес беше тук.
Разбрах обаче защо толкова силно и умело започнахте да го атакувате. Защото в момента предстои финализирането. (Реплики от „БСП за България“: „Воля“, „Воля“! Не сме ние!“) Предстои!
В днешното изказване на един народен представител от левицата първото изречение беше упрек към Красимир Каракачанов (шум и реплики от „БСП за България“) и вменяване на вина, и създаване на поредната фалшива новина, която искате да бъде тиражирана. Нека обаче да припомним, че Красимир Каракачанов и Министерството на отбраната получават пълната подкрепа на българския парламент за приключване процедурата за модернизация на Българската армия, колкото и да не Ви се харесва, за тази обективност и тази прозрачност, която имаме в тези процедури. Ние знаем къде искате да ни заведете. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ние знаем какъв е Вашият път, но този път, към който сте тръгнали – ние отдавна сме направили своето решение, и политиците, които са били пред нас, са взели най-правилното решение: Европа, Европейския съюз и НАТО. Ако искате някаква друга орбита, ако искате някакъв друг съюз, го направете, защото там Ви е мястото и това Ви е най-силната страна! Бъдете обективни обаче, когато се изказвате, защото нарушавате всякакви етични норми и рушите авторитета на българския парламент!
Радваме се, че днес – оставката на вицепремиера Валери Симеонов, която ще гледаме и ще може да направим съответните гласувания, Вие присъствате в залата, защото това е малко от времето, в което присъствате в пленарната зала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Благодаря Ви за днешния законодателен ден, но само да Ви припомня, че днес не сме гласували нито един законопроект, а може би след като приключи гласуването на Валери Симеонов, Вие отново ще напуснете залата и ще оставите парламента да работи така, както работи през цялото това време! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум, реплики и подвиквания: „Още! Още! Още!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Колеги, излишно е!
Реплики?
Реплика – господин Рашидов (шум, реплики и възгласи: „Еее!“ от „БСП за България“), реплика – госпожа Нинова, реплика – господин Веселинов. (Гостите от балкона си тръгват.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, колеги! (Реплики от „БСП за България“: „Изгонихте хората бе, Цветанов!“)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Свърши и си тръгват!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Репликирам изказването на Цветан Цветанов... (Шум и реплики.) Малко спокойствие и тишина, да репликирам лидера на партия ГЕРБ!
Господин Цветанов, вижте! Темата КТБ няма да утихне скоро. Хващам се за тази тема. Тя е свързана основно с управлението на тази част в лицето на Орешарски и завинаги това ще бъде една емблема!
КТБ е доста болезнена тема. Правилно казахте: преди да стана министър и да вляза във властта, аз декларирах своите средства, проверени от НАП. За съжаление, на никого на челото не пише, че това е една пирамида. По-късно всички започнаха да обясняват пирамидата, но тя беше поредната от 24-те законно, легитимно регистрирани банки в България.
Аз няколко пъти съм Ви давал списък кои са били най-честите посетители на господин Цветан Василев. Вие това забравихте да кажете! Пропуснахте също да кажете къде са отивали спонсорските пари на хората, които са си влагали парите? Аз не съм кредитополучател, аз съм вложител на банката! Какво е финансирано с тях – какви телевизии, какви програми? Дори няма да забравя с каква охота госпожа Чакърдъкова, която е една прекрасна певица, плачеше и възхваляваше, че този добър човек – Цветан Василев, когото не съм и виждал, как бил добър да спонсорира с парите не на кой да е, а на вложителите – да Ви напомня и това, да спонсорира концерти с охота на Чакърдъка – ще познаете къде!
Вие, как смятате, че аз бих гледал на тези неща? Споменавайте ги! Казвайте кого са спонсорирали (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и защо никога тази част не споменава името на този невъзвращенец Цветан Василев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето изтече, уважаеми господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Защо не се споменава? Няма ли да дойде той тук да отговаря за банката си? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Реплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Цветанов, в името на европейското развитие на България, на което всички държим, Ви питам: подкрепяте ли политиката на правителството на Бойко Борисов, чрез която се издават фалшиви документи за европейско гражданство (възгласи „Еее!“ от ГЕРБ) и се нанася удар по европейската сигурност? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Какво ще направите като член на Управителния съвет на Европол, за да информирате европейските страни за пробива в европейската сигурност, който допуска правителството на Бойко Борисов, и вицепремиера и председател на една от партиите в коалицията, който носи отговорност за този сектор, в името на бъдещото европейско развитие на България? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Господин Веселинов – трета реплика, имате думата.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Цветанов, Вие благодарихте на БСП, че днес са в залата. Наистина, това е рядко и щастливо изключение за всички нас! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Би трябвало обаче да поискате и от тях благодарност, защото те продължават да получават депутатските си възнаграждения, въпреки че не идват на работа! (Шум и реплики от „БСП за България“.) Ние изработваме законите, които те не гласуват. Всъщност ние им изкарваме заплатите – тези, които стоим в залата. Хубаво е да получим благодарност и от другата страна, а не само клевети и лъжи, защото е ясно, че всичко, което говорят, е лъжа, включително и тези две години управление, които отчитат, защото – нека да сметнат – има ли две години? Дори и срокът, който се опитаха да анализират, им беше сбъркан, какво да говорим за останалото. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Уважаеми господин Цветанов, имате думата за дуплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, които направихте реплика!
Госпожо Нинова, силата на днешното управление е, че има политическата воля да се бори срещу корупцията и всяко едно явление, което действително уронва авторитета на институцията. Силата обаче и на всяка една политическа партия е да прави разграничаване от народни представители, към които има повдигнати обвинения, и то за (реплики от народния представител Корнелия Нинова: „За паспортите! За паспортите!“) финансови злоупотреби, за роднини, които са за рекет, изнудване и в момента, доколкото знам, се издирват с Европол и с Интерпол бюлетина.
Това, което е изключително важно да знаете – когато има политическа воля, разбира се, тогава са най-много и атаките!
Аз ще Ви припомня един случай, който наскоро беше припомнен и в медиите, за едно известно лице, така нареченият „Фози“ – митничар (реплика от народния представител Георги Гьоков: „Кажи за паспортите!“), който знаем как беше защитаван точно от Вас – парламентарната Ви група, или от колеги депутати. Нека да Ви припомня, че когато беше направена контролирана доставка – и тогава службите работеха активно, се установи, че тя влезе на територията на Благоевград с помощта на неговото съдействие, тази контрабандна стока се придвижи до Варна, там се направи среща с един млад бизнесмен – Манджуков, който впоследствие – 2016 г., беше убит, но той самият беше финансирал точно младежкото БСП. Доколкото знам, това беше изказване на Петър Димитров, който беше ръководител на организация. А, забележете! Цигарите бяха закарани в склад, който се стопанисваше от един функционер на БСП, наречен Гуцанов, който го беше преотстъпил на друг ползвател. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Кой го осъди?“) Аз само казвам какви са фактите, изнесени в медиите, за осъдителната присъда и за Фози, че в момента излежава присъдата си, която беше резултат на работата, която направихме точно с правителството на ГЕРБ.
Що се касае до изказването на колегата Вежди Рашидов. (Шум, реплики и възгласи от „БСП за България“: „Еее!”)
Колега Рашидов, за голямо съжаление ние не чухме отговор от колегите от БСП за това, как Вашите пари са ползвани както за президентската институция, така и за кампанията – защото знаем, че един от тези депутати беше и част от екипа, и медийният PR на президента Радев като кандидат. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) След това, поради конфликтите, които възникнаха, единственото спасение беше да намерим добра, подходяща работа и това беше да станем депутати. Когато стана депутат този народен представител, когато вече има разследване за изнесени факти, които – тук не казваме, че е виновен даденият човек – нека да приключи разследването, нека да приключи делото (възгласи от „БСП за България“: „Ааа!“), но знаем, какви са изнесените факти към настоящия момент. Вашата защитна теза винаги е: да атакуваме, защото знаем, че това е най-добрата защита, която можем да си организираме!
Що се касае до процедурите.
Госпожо Нинова, само да припомня, че процедурата за българско гражданство приключва с Указ на президентската институция. Може би искате оставката на Илиана Йотова? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Недейте, защото тя се появи като потенциален кандидат за председателския пост на БСП! Благодаря Ви. (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Процедура – господин Кутев. (Шум и реплики.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас. Тази форма на лъжи – ще го кажа меко, не бива да бъде допускана!
Съвсем кратко. Като човекът, който водеше медийната кампания на президента Радев, искам да Ви кажа, че такъв човек в медийния екип не е имало!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това е лично обяснение!
АНТОН КУТЕВ: Това, което казахте, е лъжа. Тежка лъжа! Не мога да Ви съдя за нея, защото общо взето, дето се вика, не знам защо я правите, но това е, което имаме като Цветанов в момента. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Кутев. Не беше съвсем по начина на водене!
Господин Аталай, заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря.
Колеги, огорчен съм от всичко това, което се случва.
Господин Цветанов, аз разбрах, че нищо не сте разбрали!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Репликите свършиха!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Не, не. По начина на водене. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Към мен?
РАМАДАН АТАЛАЙ: Да, да, към Вас. Вие, ако (шум и реплики от ГЕРБ) бяхте разбрали днес за какво сме се събрали тук, нямаше да оставите господин Емил Христов да се чуди по какъв начин да Ви спре! Разбрах, че разбирате, знаете за КТБ, знаете за Фози, знаете за Мози, обаче знаете ли, че по време на изборите в Суходол (шум и реплики от ГЕРБ) ММА-бойци участваха в изборите? Това не го знаете! И сега ни принуждавате, наново по Вашия силов метод, ние да гласуваме не разделно – за първа точка, за оставката на Валери Симеонов, и втора точка – против назначаването на новата прелест във Вашето управление (шум и реплики от ГЕРБ), а сте излезли тук, на тази трибуна, със задоволство проявявате Вашия силов метод и сте доволни от всичко това, което става в държавата?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моето уважение към Вас! Съжалявам, че наистина не разбирате за какво става въпрос. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Аталай.
Процедура, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, моля да упражните текстовете на Правилника и да помолите господин Цветанов да ми отговори на репликата, тъй като не го направи. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тя беше въпрос: подкрепя ли правителството политика, в която се продават паспорти и българско гражданство и се нанася удар по европейската сигурност? Европейският човек Цветанов ще информира ли Европол за това, което се случва в България? Ще понесете ли отговорност пред европейските ни партньори? Ще изтриете ли това петно от лицето на България и каква отговорност ще понесе малкият Ви коалиционен партньор, който е продавал едно от най-светите неща за всеки народ – неговата националност и гражданство, срещу 5 хиляди евро? (Шум, реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин Цветанов не ми отговори! Искам отговор от уж европейската партия…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля, запазете малко тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …за удара, който нанесохте по европейската сигурност, и петното, което поставихте на България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Лично обяснение – господин Цветанов.
Първо, аз да кажа, госпожо Нинова. Няма текст в Правилника, който ми дава основание да задължа когото и да било да направи каквото и да било изказване.
Имате думата за лично обяснение, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги! Нека да цитираме Конституцията на Република България, чл. 98, т. 9 – единствената институция, която може да даде българско гражданство, това е президентската институция. Това е отговорът, който мога да Ви дам. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И всяка една институция, която има отношение, извършва съответните проверки, а днешното управление има политическа воля да се бори с всякакви корупционни схеми, когато те бъдат изнесени и когато има достатъчно доказателства да бъдат образувани досъдебни производства. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Други изказвания?
Господин Божанков. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес управляващите целенасочено изместват темата на дебата, защото темата е отговорността на правителството.
Искам да Ви кажа, че Валери Симеонов не говори от името на Валери Симеонов, той говори от името на управляващите. Когато обиди майките на децата с увреждания – управляващите нанесоха тази обида, а когато го помолиха за извинение, той каза: „Няма за какво да се извинявам. Съжалявам, но истината боли“.
Под натиска и посредством страха, той се извини и по същите съображения днес подава оставка. Това е инстинкт за самосъхранение, това не е поемане на отговорност. Отговорността се поема по друг начин, господа управляващи! Лошата новина днес за Вас е, че няма кого да излъжете повече и единственият изход пред Вас е оставка на цялото правителство (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“), защото правителството носи отговорност за тези действия.
Припомням Ви инцидента в Своге, когато направихте министър – заместник-министър, припомням Ви намеренията да лишите онкоболните от лекарства, от които намерения се отказахте, само и единствено под натиска на улицата. Така не може да продължавате и единственото решение пред Вас е да върнете властта на народа. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Силен шум. Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Реплика – господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Божанков, уважаеми колеги народни представители! Само да припомня, че в моето изказване казах, че премиерът се извини лично. Валери Симеонов се извини и няма народен представител, който би повторил подобни думи, защото знаем, че това беше грешка. (Силен шум.) Знаем, че това беше грешка.
Господин Божанков, това, което казвате, не отговаря на истината. Премиерът лично пое моралната отговорност, извинявайки се два часа, след като тази реплика беше казана.
Аз искам да Ви попитам и да отговорите тук на дуплика: бихте ли казали колко са парите, които се осигуряват за хората с увреждания и какви са законопроектите, които ще приеме това Народно събрание, и работните групи, които работеха по законопроектите? Важно е какви са реалните резултати, а не това, което на Вас Ви харесва или не. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Записал съм три реплики – втората е на народния представител Александър Ненков, трета е на народния представител Александър Иванов. (Силен шум и реплики.)
Зная, че има други. Това беше по реда. (Реплика от народния представител Филип Попов.)
Изказванията са така.
Господин Попов, за репликите няма ред. (Реплика от народния представител Филип Попов. Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Добре, ще Ви дам думата по начина на водене, но това бяха заявените реплики.
Имате думата, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Разбира се, че всеки народен представител и всеки уважаващ себе си политик трябва да носи отговорност за думите, които говори.
Колега Божанков, тъй като няколко пъти бяха отправени призиви към Вашата парламентарна група – да посочите един олигарх, който е създаден от управлението на ГЕРБ, а Вие не го направихте, сега Ви моля – понеже говорите за отговорност, но според мен тази дума Ви е доста чужда – бихте ли ми казали, сега, като излезете за дуплика, един Ваш колега, по Ваш спомен, който да е поел отговорност за някакво негово изказване, някаква негова дума, някаква негова постъпка? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Посочете ми един и аз ще изляза публично, и ще Ви се извиня. Аз мога да Ви посоча много такива мои колеги, които – къде с вина, къде някой път и не с такава вина, къде от морални съображения, са подали своите оставки и са понесли своя морален акт. Искам Вие да излезете и честно да ми кажете едно име. Едно! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Господин Иванов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божанков, взимам тази реплика, тъй като не можах да се сдържа и ще продължа размисъла на колегата Ненков. Аз ще бъда по-ретроспективен и ще Ви попитам: припомнете ми кога Вашият политически лидер е излязъл един път и е поел отговорност за изказване на депутати от Вашата парламентарна група? Да припомним още веднъж, че има колега от БСП, който нарече 80% от българските граждани дебили. Има такъв, който каза на софиянци и разпространяваше в социалните мрежи, че водата в София, която пият майките и децата, е отровна. Къде излезе да се извини Вашият политически лидер или този колега?!
Най-вече дължите обяснението, което е най-голямото престъпление срещу демокрацията и Конституцията, че имате колега, който е с повдигнато обвинение за подмяна на вота на гражданите, тоест за купуване на гласове. Къде излязохте Вие и къде се извинихте на българите, колеги, че има избран колега сред Вас с такива гласове?! Чакам да чуя това обяснение на дуплика. (Шум. Реплики от ГЕРБ: „За убийците…“)
За убийците няма да коментирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Божанков, имате думата за дуплика.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми репликиращи, когато хората са на пътя, когато казват: „Оставка!“, когато Ви викат: „Мафия!“, какво им казвате Вие? (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи от ГЕРБ: „Отговори!“) Какво им отговаряте? (Силен шум.)
Нека да поговорим за хан Крум. А какво стана в голямата зима на 63-та година?! (Силен шум.)
Така ли отговаряте на очакванията на българските граждани?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля, запазете тишина!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Така ли поемате отговорност?!
Това е трайна тенденция. Не само че след извинението не спряхте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божанков!
ЯВОР БОЖАНКОВ: След извинението Ваши депутати продължиха с обидите към майките на деца с увреждания. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божанков, благодаря Ви.
По начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Процедурата ми е към Вас – по начина на водене. Моля да накарате народния представител Александър Иванов да дойде и да се извини от тази трибуна на колегата Таско Ерменков, защото, благодарение на техния донос с господин Биков, вчера Софийска градска прокуратура е отказала да образува производство по техния донос срещу Таско Ерменков. Ако сега те го карат да се извинява, нека да дойдат тук и да се…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …извинят на колега народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, няма донос. Сезирана е прокуратурата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защото от тази трибуна не може да се хвърлят обвинения срещу колеги народни представители, от която и да е партия. Няма да посочвам народните представители от ГЕРБ със свалени имунитети. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене беше. Благодаря Ви, господин Свиленски. (Силен шум и реплики.)
Беше споменато името… (Силен шум.)
Един по един, моля. (Силен шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за лично обяснение, защото колегата Свиленски цитира материал, който е до прокуратурата, който е връчен на мен.
Господин Свиленски, аз съм единственият, който във вчерашния ден имам правото да получа това постановление на първата прокуратура – Софийска градска прокуратура. Това е първата прокуратура, господин Свиленски. В три, от общо седемте страници, се обяснява какво напрежение и страх е породило невярното и лъжливо изказване на господин Ерменков. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Ама не било подадено през сигнализационната система на Гражданска отбрана. Да, ние не сме твърдели, че е през сигнализационната система на Гражданска отбрана. През социалната мрежа е. Подчертавам, че това постановление на първия прокурор, господин Свиленски, подлежи на обжалване по реда на чл. 213 от Наказателно-процесуалния кодекс пред Софийска апелативна прокуратура. Така че не искайте от неверни хора извинение. Ако ще искате извинение, ако приключи това производство – накрая да видим как ще приключи, ще имате и моето становище като адресат на това постановление. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Процедура – господин Ненков. (Силен шум и реплики.)
Лично обяснение, господин Иванов? (Силен шум и реплики.)
Да, но след господин Иванов.
Господин Свиленски, след господин Иванов и след господин Ненков ще Ви дам думата.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател! Излизам на трибуната на Народното събрание, първо, да обявя, че бях призован неправилно, защото аз не съм вносител и никакво такова искане, писано от мен, не е влизало до Районната и Столичната прокуратура.
Но да кажем друго, явно лъжата се разпространява доста сериозно като зараза в групата на БСП, защото излизат и лъжат тук колеги народни представители и вменяват неща на мен, от които се чувствам лично засегнат и затова искам това лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Използвайте други епитети.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Господин Свиленски, моля Ви, проверявайте си фактите другия път, когато обвинявате народни представители. Аз очаквам сега контраизвинение от Ваша страна от тази трибуна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Ненков, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, тъй като няма как да направя реплика на преждеговорившия колега от БСП, искам да му припомня, че има голяма разлика между наказателна отговорност и морална отговорност!
Днес гласуваме оставката на един вицепремиер за това, че си е позволил да изпусне една реплика, която наистина буквално обиди немалка част от българското общество. Той не носи наказателна отговорност за своите думи, а понася морална отговорност. Това, че колегата, който е заплашил софиянци и е дал информация – дали съдът ще постанови, че той е извършил някакво наказателно престъпление и подлежи на санкции, не го оневинява за това, че предоставя такава информация и плаши хората.
Моля, господин Председател, да обясните на господин Свиленски, че има огромна разлика между наказателна и морална отговорност. Нали днес за това говорите?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Господин Свиленски, имате думата за процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, най-после наистина една процедура по начина на водене.
Кажете ми, в последните три изказвания под формата на реплики, има ли нещо общо с темата, по която сме се събрали? И Вие водите това заседание! (Силен шум.) Стигнахме до водата, стигнахме до Таско Ерменков… (Силен шум и реплики.) Господин Данаил Кирилов – помолих Ви за десети път: не му давайте думата по процедурни въпроси! Защо му давате думата за лично обяснение, когато не му е споменато името, обяснете ми?! Без да съм му казал името, той излиза оттук и се обяснява.
Господин Кирилов, не трябва винаги, когато излезе някой депутат, Вие след него да искате процедура. Не познавате Правилника! Стойте и учете Правилника и след това вземайте отношение!
Господин Иванов, ако съм Ви обидил за това, че съм казал, че сте вносител – извинявам Ви се, но Вие трябваше да се извините за това, че от тази трибуна обвинихте господин Ерменков в някакви престъпления, а няма такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Господин Цонев, заявили сте изказване.
Имате думата.
Надявам се да върнем дебата там, където трябва да бъде. (Шум и реплики.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Според мен има още няколко човека, които не са взели процедура.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Дебатът за оставката на вицепремиера, който взриви обществото – и то не от днес, не от вчера, не от един месец, а още с появата си на политическата сцена, ние от ДПС мислехме, че ще има друг характер. Тъй като тази оставка не е победа нито на „Движението за права и свободи“, нито на БСП, нито на никоя политическа партия, макар че ДПС иска тази оставка от първия ден, тя е победа на поруганото достойнство на най-достойните членове на нашето общество – майките, които се грижат с толкова любов и толкова много труд за своите болни деца. Ние от ДПС бяхме решили да не вземаме участие в този дебат, а само да отдадем заслуженото на тези майки, които успяха да наложат своето мнение, защото става въпрос за тяхното достойнство и за достойнството на нацията.
Дебатът днес ни показа друго и затова решихме да участваме. Затова сега вземам думата в края, защото този дебат показва, че кризата не само че не е отминала, не само че кризата не е в този проблем, а че управляващите изобщо нямат визия за това, което се случва.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, днешният дебат и словото на председателя на парламентарната група показва: Вие не разбирате, че не може да управлявате повече в този формат с този коалиционен партньор. Вчерашният ден същото го показа. Показа и още нещо, колеги от ГЕРБ: Вие не разбирате, че Вашият прочит на успехите не е прочитът на опозицията, но най-лошото е, че не е прочитът на обществото. Каквито и успехи да виждате в това управление, по-важно е не какво Вие виждате – и това го казвам като човек с опит, който е правил същите грешки – да си мисли, че управлявайки, успехите са такива, каквито той ги вижда – не, успехите или неуспехите са такива, каквито ги вижда обществото. А то не ги вижда, както Вие ги виждате!
Припомням тези неща, защото те са отправна точка за това, което ще се случи, а това, което ще се случи няма да е това, което искате. Никой няма да даде кредит на доверие и презареждане на тази коалиция. Вие я съставихте в името на стабилността на страната. Има ли един, който може да си вдигне ръката и да потвърди, че страната е стабилна в момента в тази коалиция? Има ли един от управляващите? (Реплика от ГЕРБ.) Сигурен сте в това? Дано не Ви видят избирателите в Хасково. (Смях и ръкопляскания.) Защото не аз, а те блокират границата край Хасково. (Реплики от ГЕРБ.)
Почитаеми колеги, аз говоря добронамерено. Господин Ненков, така говорех и аз, когато обсаждаха парламента. Вие видяхте ли какви мутри обсаждат? Да, да, да. С Вашите камъни по Вашата глава! Четете! Четете историята, гледайте я, анализирайте я. Това, което се случва, не е изолирано, не се случва за първи път. В последните 10 години няма изкаран един цял мандат и всеки мандат завършва с протести – независимо кой управлява.
Затова не Ви ли свети някаква лампа, че всички тук трябва нещо да променим и че този прочит, който направихте днес не е нито в полза на ГЕРБ, нито на дясната, нито на лявата, нито на средната част на залата, а че трябва да се покаже на българските граждани, че ние четем какво те искат? А те не искат това! Каква стабилност е от сутрин до вечер управлението да се занимава със себе си – някого вчера да заключват в премиерския кабинет, условно „заключват“, за да се разберат помежду си, да не се карат, да е нямало крамоли. За какво са караниците – за програма ли? Не, не са за програма, нали така? (Реплика от „БСП за България“: „За кокала!“) Е добре!
От днешния дебат това разбрахме – че има някакъв рестарт. Няма никакъв рестарт, държа да Ви кажа от името на цялата парламентарна група на „Движение за права и свободи“. Няма рестарт и изобщо нещата няма да се случат по начина, по който ни се иска, или Ви се иска. Нещата ще се случат по онзи начин, по който се случват в последните 10 години, ако не се променят кардинално някои неща, ако страната не бъде ориентирана, ако няма минимум съгласие между политическите сили – накъде върви страната, ако не бъдат изкоренени негативни явления.
Тук говорим за една реплика, тук говорим за извинение, господин Цветанов, а кой ще се извини за хилядите други неща, които се казаха с един много лош език, за който Съветът на Европа посочи част от тези партии като фашистки организации? Не ние. Многократно сме цитирали това мнение на Съвета на Европа.
Кой го наложи този език, защо, кому е нужно това? Е да, но когато легитимираш – вдигате рамене, господин Цветанов. Когато легитимираш този език с вицепремиерски постове и с участие във властта, нещата стоят така. Какво се промени днес с оставката, като я гласуваме? Същият човек ще говори от тази трибуна същите неща – той ги е говорил от тази трибуна, какво се промени? Нищо не се е променило и нищо няма да се промени, уви! Иска се промяна, но промяна, която да бъде осмислена, да бъде с насоченост, да бъде такава, на каквато все пак българските граждани да дадат някакъв рестарт на политическата система, защото цялата се нуждае от този рестарт.
Изобщо не мога да разбера – с това завършвам – как опитни политици се плашат от избори? Изборите са най-демократичният инструмент на демокрацията, изборите са онзи инструмент, с който се рестартира, презарежда се системата и Вие сте го правили няколко пъти – стигате до минимума на доверие, отивате на избори и Ви избират, побеждавате. Получавате ново доверие – това е нов рестарт. И какво се случва? Какво се случва, като сме отишли на предсрочни избори? Къде страната е била в хаос, кой е загубил време един месец, или два месеца, кой говори за загубено политическо време? Не е ли загубено това политическо време, в което няма реформи, с което тук се хвалим сега, че изливаме нови 5 милиарда в системи, които не са реформирани? Колко специалисти Ви казаха и колко политици от опозицията, и не от опозицията, че наливането, че разходите в този бюджет не са хвалба, а са критика. Критика са, защото не отиват там, където трябва да отиват, защото не се повишава ефективността на публичните разходи.
Изобщо този дебат трябва да го водим не по повод на оставки, не с този тон, с който в залата няма дебат по същество, а има процедурни хватки, с който се връщаме в миналото, за да не гледаме настоящето и за да не посочваме бъдещето, защото не можем да го посочим, а дебатът трябва да се води с един спокоен тон – накъде върви страната? Може ли да върви в такъв политически формат? Има ли нужното доверие в обществото? Е какво, като имаме 123, 125 или 130? Какво от това?
Нашият извод е следният: от днешния дебат ние разбрахме, че управляващите не разбират същността на проблема, уви! Много се говори последната седмица какво ще бъде поведението на ДПС и как ДПС е щяло да реагира и направи по тази оставка. Аз смятам, че тези въпроси са абсолютно излишни с оглед на днешния дебат.
ДПС има от първия ден искане и то е националистите да не бъдат във властта! Най-естественото нещо, което може да очаквате от нас, е от същото в по-големи дози. Ние ще продължим да се борим срещу този модел и формат на управление с всички демократични, политически и парламентарни средства, като, разбира се, бъдем както и досега – конструктивни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонев, времето Ви изтече.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Доста по-щедър сте към говорящите от ГЕРБ, господин Председател. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Напротив. Дадох Ви достатъчно възможност, господин Цонев.
Реплики? Не виждам реплики.
Господин Попов, имате думата за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Вие тук говорите за морал, говорите за парламентаризъм, говорите за това, че рушим парламентаризма и други епитети използвате по наш адрес, говорите, разбира се, и за олигархия, уважаеми господин Рашидов. Нека да Ви питам: къде беше Вашият морал, как така въздигнахте парламентаризма, когато Вие – управляващите, изработихте, внесохте и гласувахте нарочен закон за специален човек, за олигарх, с който закон Вие му опростихте 60 млн. лв.? Къде бяхте тогава, къде беше Вашият морал, къде беше Вашият държавнически подход и парламентаризъм? Шейсет милиона опростихте ли? Опростихте! Вие ли го изработихте и го внесохте? Да, така беше, понеже се връщате към историята.
Аз ще Ви припомня, че емпирично в науката се доказва някаква теория с опит. Три пъти Вие се опитвате да управлявате България и трите пъти безуспешно. Вие, уважаеми дами и господа, научно доказано е с опита по емпиричен път, че сте негодни да управлявате България. Маските паднаха, завесите се спуснаха, поклонете се и си тръгвайте от управлението! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Имате ли изказване?
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика към изказването на господин Попов.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Нали казахте изказване?
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател! Колега, аз не знам за какви 60 милиона ми говорите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика. Реплика.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председател, да направя едно обяснение. Аз не знам какви 60 милиона съм опростил на някого, но аз по-скоро бих попитал, понеже ние нищо не сме направили, ами да се обърнем от 1990 г. досега, да си вземете произволно когото си поискате министър на културата, пожелайте да видите нещо, което стърчи и е видимо. Защо не си го пожелаете? Защото го няма. Вие сега ме упреквате за някакви си 60 милиона. Не ги знам. Вие сигурно по-добре знаете как се трансферират пари, кой ги опрощава и на кого се дават.
Бих дал един пример, ама не е хубаво днес да го правим. Така че по-добре Вие кажете какво сте направили и ми покажете поне едно направено нещо. Аз поне ще остана във времето с един хубав български музей на европейско ниво, едно прекрасно Ларго, още много ремонтирани театри и археологии. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Господин Попов, ще използвате ли дуплика? Ако се двоумите, може би е по-добре да …
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Наистина се двоумя: това, че господин Рашидов не знае какво е гласувал, си е негов проблем, не е мой. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Давам думата на вицепремиера господин Каракачанов за изказване.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност днес нямаше абсолютно никакъв дебат по темата: оставка на вицепремиера Валери Симеонов, а за мое най-голямо учудване – нямаше и нито един въпрос към госпожа Николова, която е предложена да заеме неговия пост. Нито един въпрос!
Това оттук нататък показва само едно: целта на целия този театър, който направихте от БСП, не беше да се направи обсъждане кой е новият човек, който идва, защото, ако бях на Ваше място, бих задал три, четири, пет конкретни въпроса по политиките, по които госпожа Николова като вицепремиер, ако бъде прието това предложение от залата, ще работи. За сметка на това направихте опит да обърнете целия този дебат като вот на недоверие към правителството.
Аз няма да повтарям фактите и данните, които господин Цветанов – председателят на парламентарната група на ГЕРБ, Ви изнесе. Не Ви харесват, но те са факт. Факт е, че доходите на българските граждани се вдигат. Вдигат се според възможностите на бюджета – 10% на държавните служители с новия бюджет; от миналата година заплатите на военните, на учителите, на полицаите; средства за модернизация на българската армия, средства за нови превозни средства на българската полиция.
Когато говорихте за престъпността, да, тя е факт, пропуснахте да кажете и факта, че тези над 1000 души нови полицаи, които бяха назначени през тази година, със своята работа и най-вече с мобилните участъци, които бяха създадени като практика, доведоха до резултати в борбата с битовата престъпност. Да, не резултатите, които всички ние очакваме, защото няма как за една или половин година да решиш всички проблеми, но резултатите са видни.
Не може да отречете, че това правителство, колкото и да не го харесвате, направи всичко възможно, за да повишава доходите. Вие ми твърдите ехидно, Вашият лидер на опозицията, къде са 300-тата лева? Аз винаги Ви припомням един факт: когато в бюджета за 2017 г. ние, „Патриотичният фронт“ тогава, предложихме 300 лв. да се гласува в бюджета, Вие, уважаеми дами и господа, от така наречената сега „хард опозиция“ избягахте от залата и благодарение на Вас, на това, че Вас Ви нямаше в залата, с шест гласа не мина това предложение! Сега Вие ми говорите: къде са 300-тата лева?
Господин Цветанов Ви отговори – бяха вдигнати, първо, минималната заплата от 161 лв. на 180 лв. и в края на годината беше вдигната… Моля?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Пенсиите, пенсиите.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Пенсията, извинявам се, беше вдигната на 200, сега се вдигат приблизително с 6%.
До края на мандата, какъвто е нашият ангажимент, ние ще се постараем тази минимална пенсия да бъде 300 лв. Вие не го направихте. Защо не го направихте, когато Вие бяхте на власт?
Говорите за улицата. Аз няма да споря колко са били протестиращите – дали са били пет хиляди, две хиляди, 12 хиляди. Няма да го твърдя, макар че като силов вицепремиер знам кой стои зад тях, кой финансира част от агитките и момчетата с качулките, които скандират футболни лозунги. Няма да кажа или всъщност ще кажа, че именно Вие от БСП раздавахте миналата неделя в Стара Загора от един багажник листовки на протестиращите. (Шум и реплики.) Но, факт е, че в обществото има недоволство. Факт е, че в обществото има недоволство! Недоволството на част от обществото е може би заради темпа, с който се променят нещата.
Уважаеми колеги, всеки един трябва да бъде честен пред своите избиратели, защото всеки един от нас тук е избран от хората и да кажем: няма как да искаш германски заплати, а да работиш като в Анадола през миналия век. Няма как да стане при 400 хиляди души, работоспособни, които не желаят да работят – по гета, квартали, които бяха научени – не от това правителство или от предишното, да получават социални помощи, да си измислят фалшиви заболявания и да отказват работа. Има глад за работна ръка, а няма безработица в България.
Извинявам се, но ще Ви кажа и още нещо: Вие за пореден път (реплики от „БСП за България“)… Точно това обсъждаме, благодаря Ви, господин Стойнев, господин Валери Симеонов сам си подаде оставката. Никой не го е заключвал в никакъв кабинет, никой не го е принуждавал. Господин Симеонов прецени, че в тази ситуация е по-добре, за да не предизвиква допълнително общественото недоволство, да си подаде оставката. Това обсъждаме днес! И би следвало, пак казвам, да обсъдим и някои въпроси към кандидата за неговия пост, но Вие не го направихте. Това показва, че Вашата цел не е да се прави нещо конструктивно, а Вие гоните друга цел, и най-вече Вашият лидер.
Известно е, че дори ей тук, на банките, в момента има немалка група, която иска да сменя Вашия лидер – опитвате се, ескалирайки напрежението, да решавате вътрешнопартийните си проблеми, клатейки държавата. Това е истината! Това е истината! (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Ако бях на Ваше място, щеше да ме е срам да говоря за протести, защото, ако в новата история на България е имало протести, най-много, най-масови и най-озверели бяха хората, когато Вие сте управлявали държавата. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
Помня времето на Жан Виденов, когато парламентът беше обсаден, ама не от 300 човека, а беше обсаден сигурно от 30 хиляди човека и поне 30 искаха да влязат в парламента, се бяхте сгушили в кафенето и пеехте партизански песни. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Това го помня! Помня, че по време на правителството на Орешарски буквално на 10-ия или на 12-ия ден излезе масово народът, искаше да Ви махне и Ви махна накрая. Ако говорите за протести, недейте Вие – в къщата на обесения не се говори за въже. Недейте Вие! (Реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
Вие говорите, че сте били отговорни. Кога във Вашата история Вие сте били национално отговорни – никога? Ще премина към една друга тема след малко. Дори да не познавате историята – не помня кой беше – не Робеспиер, а Марат е неподкупният! Поне четете историята, като изучавате революцията. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Ние сме чели историята!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Робеспиер е известен с гилотината и с принципа, който и Вие използвате: „Който не е с мен, е против мен“. Това е неговият принцип. А нищо не казахте за онзи човек, който се върна със затворения вагон от Швейцария и изкла руския народ, или пък за неговия приемник – Сталин. Те също са велики революционери.
Беше прав колегата, когато Ви спомена, че революцията всъщност води само до подобни неща, в каквито Вие още се кълнете, че и в Ким Ир Сен.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Това, че Ким Ир Сен е революционер – не се излагайте. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Жаблянов, моля Ви!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Нашата организация, за разлика от Вас, е правила революция и не се е крила по мандрите. Но това е друга тема! (Смях, оживление, ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Не е обирала мандри! Понеже използвах думата „обирала“, Вашата лидерка три пъти се опита да направи внушение, използвайки една лъжа. Уж сте марксисти-ленинци, а използвате принципа на Гьобелс: „Една лъжа, казана хиляда пъти, дано стане истина“. Гьобелс, ако не знаете кой е, влезте, имате модерни телефони. Три пъти се опита оттук да внуши лъжата – тя не ми спомена името, защото щях да я съдя, ако беше го споменала, че аз съм продавал българско гражданство. Забележете, при положение че от преди една година има становище на ДАНС и само преди две седмици има становище, изразено от прокуратурата, че нито аз, нито формацията, която представлявам, се е занимавала с това – няма данни. Какво е това?
Ще Ви кажа друго обаче: къде започна проблемът – пак при Орешарски и при Вашето управление. Ще Ви кажа защо. Защото покойният министър на българите в чужбина Божидар Димитров беше успял като министър на българите в чужбина да направи процедурата за българите горе-долу една година – етническите българи, пак повтарям, а не чужденците. Но за Вашата партия българите нямат никакво значение, а за Вас сърпа, чука и червеното знаме винаги са били по-важни! (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
За българите говорим! За кои българи говорим? За онези българи, които Вие предадохте през 1946 г. и ги накарахте да се пишат македонци, и ги биехте, изселвахте и разстрелвахте! За тези българи става дума! (Реплики: „Браво!“ и бурни ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“) На мен ми се е налагало да обяснявам на Вашия премиер Орешарски – след малко ще дойде, защото му повтарям името – че това, което се случва, е безобразие, че днес твърденията Ви почиват на една жена, която отряза, унищожи 14 хиляди преписки на българи от Македония, четиринадесет хиляди съдби, и им загуби документите, което е нарушение на Закона за личните данни, а в същото време 1200 етнически турци – от изселническите спогодби, не говоря за Възродителния процес, които нямат право на българско гражданство, го получиха!
Това го обяснявах тогава и винаги съм казвал едно: ако искаме да няма корупция в тази система, защото не Агенцията за българите в чужбина издава българското гражданство – издава го Министерството на правосъдието, а Президентът като институция бие печата, ако искаме да няма съмнителни елементи, ние трябва да опростим процедурата за етническите българи, а не да ги мотаме години наред!
Знаете ли какво ми отговори един гений, който Вие бяхте назначили, един гений, който бяхте направили заместник-министър на правосъдието, когато поисках от Орешарски да ми организира среща с тогавашната министърка на правосъдието и да ѝ обясня, че така не става? Този гений, заместник-министър с едно такова спортно екшънско име – няма да му казвам прякора, ми каза: „Ами, господин Каракачанов, ама, какви българи са те? Вижте го, Иван Стояновски – дори не е на „ов“ и „ев“, и ми се наложи да напомням на човека как се казва този, където му е разписал заповедта за назначение – Орешарски! Ето такива некадърници слагахте там! (Възгласи: „Браво!“. Реплики и ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
По тази тема. В моя живот – казах го пред медиите, ще го кажа и от трибуната на Народното събрание: в моя живот може да съм правил компромиси в политиката, но по отношение на моята идеология и на моята вяра в това, че в Македония живее българско население, никога не съм си променял мнението и не съм бил предател като Вашите предшественици, първо.
Второ, потвърждавам това, което казах пред медиите: извадете едно доказателство, че аз и ВМРО сме получавали една стотинка, не пет хиляди евро, и разни глупости, които тук говори Вашата лидерка, и аз ще изпълня обещанието си, което казах, публично на площада.
Така че, много Ви моля: не правете българския парламент и българската нация заложник на Вашите вътрешнопартийни боричкания. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Недейте оцеляването на Вашия лидер да бъде за сметка на оцеляването на стабилността в държавата. Каквото имах да Ви кажа, Ви го казах, мога и още други работи.
Накрая, уважаеми колеги, предлагам да приемете и да подкрепите предложението, внесено от името на министър-председателя, което предложение аз имах честта да представя – за освобождаването на господин Валери Симеонов и за избора на нов вицепремиер на Република България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Уважаема госпожо Николова, както отбеляза вицепремиерът Каракачанов, към Вас нямаше отправени въпроси, но ако имате, желание… Не виждам. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Колеги, какво става?
В процедура на гласуване сме. Ще Ви дам думата, господин Иванов, веднага след гласуването. Веднага след гласуването, господин Иванов!
Решението беше представено пред народните представители от вицепремиера Каракачанов. Гласуваме текста, представен от вицепремиера Красимир Каракачанов.
Гласували 180 народни представители: за 116, против 63, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Има отрицателен вот – заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурата по прегласуване и на първо място да поканите частта от парламентарната група на „Обединени патриоти“, съдържаща депутати от „Атака“, да поканите и председателя на парламентарната група на „Обединени патриоти“ – Волен Сидеров, и да разберем защо те не гласуват тази промяна в правителството. (Шум и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Не сте длъжен да обяснявате и да ми давате указания, моля Ви!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Напротив, поканете ги да гласуват. Защо от „Атака“ не са в залата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласуваме Решението за персонални промени.
Гласували 178 народни представители: за 116, против 62, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Адемов, искахте отрицателен вот.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз и колегите от нашата парламентарна група гласувахме „против“ Решението за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Така е озаглавен Проектът за решение. И още нещо: гласуванията за персонален състав и структура на Министерския съвет, гласуванията по бюджетните закони са онези демаркационни линии, които разделят управлението от опозицията, и затова от нашата парламентарна група гласувахме „против“.
Уважаеми колеги, Вие силово наложихте гласуването в една точка. Нашата позиция – позицията на „Движението за права и свободи“, е ясна. От създаването на това управляващо мнозинство ние сме за оставката на вицепремиера Валери Симеонов и сме „против“ избора, назначението на госпожа Марияна Николова за вицепремиер. Вие се уплашихте, че ако има разделно гласуване, процедурата по избор на новия вицепремиер няма да мине заради Вашите вътрешнопартийни проблеми. Затова от нашата парламентарна група гласувахме „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
По отрицателен вот – имате думата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, първо, ние гласувахме „против“, защото ни предлагате още от същото, и то в големи дози – ще си позволя да цитирам господин Цонев.
Второ, гласувахме „против“, защото Вие отхвърлихте предложението за разделно гласуване, а на него ние, разбира се, че щяхме да гласуваме „против“ не само вицепремиера Валери Симеонов, а и за личността му, по отношение на моралните му качества, които той демонстрира със своето изказване. Това трябва да Ви стане ясно.
Много ми е интересно, след като тук ни казвате, че коалицията е стабилна и ни призовавате да гласуваме, къде е председателят на парламентарната група на „Обединени патриоти“, който е част от тази коалиция? Къде е и защо не гласува? Това обяснете на хората! Искрено се надявам този председател, защото бих попитал, както в една реклама беше: „А бе, къде е батко Волен!“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ченчев, обяснете отрицателния си вот, моля.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Надявам се, господин Председател, да не е заключен в нечий кабинет, докато беше гласуването тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, моля, заемете местата си! Преминаваме към полагане на клетва от госпожа Николова.
Госпожо Николова, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
МАРИЯНА НИКОЛОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, да пожелаем успех на госпожа Николова! (Шум и реплики.)
Обявявам 20 минути прекъсване в работата на Народното събрание.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.
Господин Летифов, бихте ли ни представили Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения?
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2018 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 14 ноември 2018 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2018 г.
На заседанието присъства господин Станимир Лешев – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, който представи и Законопроекта.
Господин Лешев заяви, че предлаганите изменения целят създаването на мерки по прилагане на европейските регламенти в областта на въздухоплаването, както и отстраняването на констатираните несъответствия от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.
Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета се предлагат текстове, с които се актуализират разпоредбите на Закона, съдържащи наименования и определения от отменените регламенти.
Със Законопроекта се предвижда главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да издава удостоверение за летателна годност на въздухоплавателните средства по смисъла на Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране на летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, въз основа на удостоверение за преглед на летателната годност, издадено от подходящо квалифициран персонал от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
С отделни текстове от Законопроекта се предлага изменение, свързано с разглеждането на постъпили заявления. Предвижда се при възникнала необходимост от събиране на допълнителни документи и/или доказателства определения срок за разглеждане на заявлението да спира да тече до представянето на изисканите документи/доказателства. Изменението е направено с цел преодоляване на несъответствие, установено при проведена проверка от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.
Въвеждат се и нови изисквания, свързани с декларирането на намерение за извършване на нетърговски полети, с издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции, както и с експлоатационните изисквания за извършването на специализирани търговски и нетърговски операции.
Също така се предвижда на авиационните оператори, които извършват специализирани операции, но експлоатират нетипово сертифицирани въздухоплавателни средства, да бъде издавано национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции.
Друга група изменения на Закона за гражданското въздухоплаване е свързана с прецизиране на текстове, касаещи необходимостта от съгласуване на терминология и функции съобразно приложимите понятия в други закони и документи по Международната конвенция за гражданско въздухоплаване.
Част от предлаганите текстове в Законопроекта се отнасят до прецизиране на съществуващите разпоредби в областта на авиационната сигурност, включително въвеждане на нови административнонаказателни разпоредби за нарушения, осъществявани в тази област.
Предвижда се и обединяване на Националната програма за обучение в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване с Националната програма за сертифициране на служители по сигурността, работещи на пунктовете за проверка в единен документ.
Предлага се създаването на Национална програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване. Подобна е практиката и в редица държави – членки на Европейския съюз, където обучението и сертифицирането са единен процес, например в Румъния, Полша, Гърция, Германия, скандинавските държави, Франция и други.
С § 7 от Законопроекта се изменя чл. 16о. Промяната произтича от обстоятелството, че терминът „гранична зона“ не е приложим съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 300/2008. Това от своя страна налага замяна на термина „гранична зона“ с термина „зони за сигурност“ на летището. Също така съгласно действащото законодателство, съгласуването на достъпа до тези зони се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“ и Главна дирекция „Гранична полиция“. Предлага се достъпът до зоните за сигурност на гражданските летища да се съгласува и с Главна дирекция „Гранична полиция“ по критерии, посочени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.
В допълнителните разпоредби на Законопроекта се дава легална дефиниция на безпилотно въздухоплавателно средство (дрон), която отговаря на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/1139. Създава се административнонаказателна отговорност за нарушения, извършвани от лица, допуснали да се извърши или извършили полет с безпилотно въздухоплавателно средство (дрон) във въздушното пространство на страната без съответното разрешение.
Участие в дискусията по Законопроекта взеха народните представители: Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Валентин Милушев.
След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за“ и 8 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2018 г.“ Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Може да направите предложението си.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Председател, позволете ми на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника да направя процедура за допуск в залата на господин Станимир Лешев – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, и на господин Занчев – заместник-министър на транспорта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в залата на народния представител Халил Летифов.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете допуснатите в залата.
Колеги, откривам разискванията по Законопроекта.
Имате думата за изказвания. (Шум и реплики.)
Има ли изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието – Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка от Програмата за работа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ.
Внесен е от Министерския съвет.
Кой ще прочете Доклада?
Госпожо Савеклиева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми господин Председател, правя първо процедура за допуск в залата на: господин Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Борис Михайлов – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката; Милена Танева – директор на дирекция „Правно обслужване“ в „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД, и Момчил Ройнев – прокурист в „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
Четири предложения, нали така – допуск за четирима?
Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в залата, направено от народния представител Даниела Савеклиева.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: „Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, № 802-01-37, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 24 октомври 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „свързани с“;
б) в т. 5 след думата „гаранции“ се добавя „и други преки и косвени гаранции“.
2. В ал. 2 думите „Междуведомствения съвет по експортно застраховане“ се заменят с „надзорния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 2.
Гласували 85 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „при застраховане на експортни кредити“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста – първият е редакцията, която Комисията предлага за текста на § 4, и текстът на вносителя за § 5, подкрепян от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: текстът на вносителя за § 6; текстът на вносителя за § 7 и текстът на вносителя за § 8. И трите текста се подкрепят от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният съвет“;
б) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ“ – ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика и я предлага на министъра на икономиката;
2. предлага на министъра на икономиката размера на средствата по чл. 9, ал. 1, които да бъдат включени в Проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;
3. ежегодно приема класификация на държавите по степен на риск и определя максималния размер на експозициите по държави;“
в) точка 4 се отменя;
г) точки 6 – 8 се изменят така:
„6. ежегодно одобрява методология за разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3;
7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на „БАЕЗ“ –ЕАД;
8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД, информация относно сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, размера на заявените кредитни лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния капацитет на „БАЕЗ“ – ЕАД, изплатените застрахователни обезщетения и предявените, но неизплатени застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;“
д) точка 9 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „Междуведомственият съвет“ се заменят с
„Министърът на икономиката“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста – първият е редакцията, която Комисията предлага за § 9, и текстът на вносителя за § 10, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет“ се заменят с „утвърдени от Надзорния съвет“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Застрахователните обезщетения по чл. 3, ал. 1 и 2 се изплащат от „БАЕЗ“ – ЕАД“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 4 думите „Междуведомствения съвет“ се заменят с „Надзорния съвет“.
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 17 думите „чл. 14, ал. 4, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 5, т. 3 и 4“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 9 и 10 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията на Комисията за § 11; текста на вносителя за § 12; предложението на Комисията за създаване на нов § 13 с текст съгласно предложението на Комисията и редакцията на § 13 по вносител, който става § 14.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми господин Председател, правя предложение за удължаване на времето до приключване на Законопроекта, тъй като остават само още три параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 14, който става § 15; текста на вносителя за § 15, който става § 16; и текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложенията се приемат.
Уважаеми народни представители, следващото редовно пленарно заседание е на 22 ноември 2018 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Веселин Марешки

Секретари:
Николай Александров
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания