Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 27 ноември 2018 г.
Открито в 13,01 ч.
27/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Колеги, миналата седмица сме приели Програма за извънредно заседание със съответния дневен ред. Първа точка – Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Внесен е от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г., приет на първо гласуване на 6 ноември 2018 г. Така че това ще бъде първа точка днес.
Преди това – едно съобщение: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява, че за участие в ротационна подготовка в тренировъчния център на Силите на САЩ в Хохенфелс, Германия, за времето от 25 ноември до 15 декември 2018 г. със своя заповед е разрешил изпращането на военнослужещи от въоръжените сили на Република България със снаряжение и екипировка. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 26 ноември 2018 г. с входящ номер 803-09-68 и предоставено на Комисията по отбрана.

Преминаваме към първа точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.
Кой ще ни го представя?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Моля за процедура – в пленарната зала да бъдат допуснати: госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, доктор Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването и член на Надзорния съвет на Касата, и доктор Дечо Дечев – управител на Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за така направената процедура.
Гласували 173 народни представители: за 160, против 5, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 170 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 1 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„І. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) в уводното изречение числото „4 299 603,0“ се заменя с „4 444 203,0“;
б) таблицата се изменя така:“ – Имате таблица по Доклада. –

2. в ал. 2:
а) в уводното изречение числото „4 350 003,0“ се заменя с „4 494 603,0“;
б) в таблицата се правят следните изменения:
- на ред ІІ. „Разходи и трансфери – всичко“ числото „4 350 003,0“ се заменя с „4 494 603,0“;
- на ред 1. „Разходи“ числото „4 344 945,0“ се заменя с „4 489 545,0“;
- на ред 1.1. „Текущи разходи“ числото „4 212 839,7“ се заменя с „4 353 165,0“;
- на ред 1.1.3. „Здравноосигурителни плащания“ числото „4 116 396,2“ се заменя с „4 256 721,5“;
- на ред 1.1.3.2. „здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) числото „250 700,0“ се заменя с „334 895,2“;
- на ред 1.1.3.4. „здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност числото „90 000,0“ се заменя със „146 130,1“.
- на ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ числото „127 105,3“ се заменя със „131 380,0“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Слави Нецов:
„В чл. 1, ал. 2 от Законопроекта да бъде извършена следната промяна: Прехвърляне на средства към §§ 39-05, т. 1.1.3.5.2., в това число за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги от §§ 39-05, т. 1.1.3.5.1., в това число лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната и от т. 1.1.3.5.1.1., в това число лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извършва експертиза в общ размер на 60 милиона лева.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашето предложение е вследствие на предложението за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2019 г. на 640 лв., както и увеличаването на максималния осигурителен доход на 3900 лв. Ние планираме приходната част от осигурителни вноски в бюджета да бъде в повече със 144 млн. 600 хил. лв. С тези средства предлагаме да бъде увеличен бюджетът за:
- специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение с 84 млн. 195 хил. лв.;
- медико-диагностична дейност с 56 млн. 130 хил. лв.;
- резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи – 4 млн. 274 хил. лв.
Ние предлагаме най-после да се създаде фонд „Осигуровки за сметка на държавния бюджет“, като на два отделни реда се изведат трансферите по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8, и ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, съответно пенсионери и социални, да влязат като 1.2.1. и трансферите по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – деца, ученици и студенти, съответно 1.2.2.
Предлагаме създаването на фонд за здравно неосигурени лица, като първоначално знаково в него бъдат съсредоточени средствата за дейности за здравно неосигурени лица, които и сега фигурират в бюджета – те включват интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания. Както знаем, те са в размер на 2 млн. 109 хил. лв., както и дейностите за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 в размер на 4 млн. 280 хил. лв. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми доцент Йорданов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
В началото на нашия дебат се обръщам към всички колеги, към господин министъра, господата заместник-министри и господин управителя на Националната здравноосигурителна каса с надеждата, че независимо от гласуването, този дебат, който урежда 90% от средствата за здравеопазване в Република България и който представлява по своята същност един от най-големите бюджети по направления на страната, действително ще се превърне не в сухо четене на цифри, а в аргументация за това кое как се случва в държавата, какви са аргументите на държавата. Да чуем не само мнението на опозицията, а и мнението на управляващите, които са структурирали този бюджет.
В този смисъл искам първо да подкрепя конкретните предложения, които изказа вече от името на нашата група доцент Йорданов, и да ги обясня с няколко изречения.
Първото от тях е, че ние държим много в следващата финансова година да бъдат изсветлени по всякакъв начин разходите за не-здравноосигурените пациенти в България, тъй като това ще помогне и на Националната здравноосигурителна каса, и на българския парламент, респективно на Министерството на здравеопазването, да могат да определят своята политика към изсветляване на доходите изобщо, за да се намалят тези разходи, които са много сериозни, тъй като броят на здравно неосигурените в България е някъде над 700 хиляди.
На второ място, в нашите конкретни предложения е заложена и идеята да бъде осветлено изцяло участието на държавата в заплащането на здравното осигуряване на най-уязвимите части от населението на страната – това са пенсионерите и децата. Ние много държим, както и Лекарският съюз, между другото, в цялата минала календарна година тези разходи да бъдат много точно интерминирани, да бъдат определени по групи и да могат да се следят от държавата, тоест от парламента, който е върховенството на законодателното управление на държавата – какво е участието, какви са разходите през годината, които държавата може да уреди в това направление.
На следващо място, по отношение на разходите – още в края на миналата година, когато Вие бяхте съвсем млад министър (реплика от министър Кирил Ананиев), ако си спомняте това време, когато обсъждахме в същата тази зала същия този бюджет – за 2018 г. (реплика от народния представител Даниела Дариткова) – хубаво е човек да е млад министър, доктор Дариткова, хубаво е, тогава Вие заявихте, че все още нямате ясно дефинирано отношение към проблемите на Националната здравноосигурителна каса, към разходите в здравеопазването. Малко по-късно заявихте, че системата е болна.
Но в този бюджет, господин Ананиев, няма никаква нова философия и това беше заявено неколкократно при първото обсъждане в трите комисии, когато то се състоя. Няма нито промяна в цялостния обем и неговото съотношение към другите обеми, който касае разходите за болнична дейност, няма промяна в съотношението между разходите за лекарства и болнична дейност, както и според Организацията на общопрактикуващите лекари, изписано в тяхно мнение до Вас, най-любезно предоставено на Вас – на ръководството на Министерството, няма промяна в разходите за доболнично здравеопазване, въпреки че те са увеличени. Но тенденцията в процентите, която те искат – тенденция, която се препоръчва от Световната банка и от Световната здравна организация, не е налице в този бюджет. Именно затова аз Ви призовавам да погледнете сериозно на нашите предложения, да ги обмислите и да гласувате в тяхна полза. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги?
Доктор Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За съжаление, виждам абсолютно грешна дефиниция в отношението на колегите от БСП към разпределението на средствата на бюджета и философията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Тук не става въпрос за здравнонеосигурени граждани, а за това как ще се разпределят осигуровките на осигурените български граждани, защото наш ангажимент е всички да спазват законите и да се осигуряват. Ангажимент към здравнонеосигурените граждани с осигуровки на българските граждани не бива да се поема!
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Не е вярно!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Той се поема през бюджета на Министерството на здравеопазването и ясно са разписани дейностите, но Вие в тях нищо не сте добавили за това кои дейности за здравнонеосигурени граждани ще могат да бъдат заплащани. Става въпрос за такива дейности, които касаят ражданията при жени, които не са здравноосигурени, за дейностите по интензивно лечение на здравнонеосигурени граждани, защото ние не можем да ги оставим в дефицит на медицинска помощ – тежки ситуации, става въпрос за лечението на пациенти с психиатрични заболявания в амбулаторното им проследяване и такива с кожно-венерически заболявания. Във всички останали случаи разпределението на средствата по бюджета са такива, каквито са отчетени като тенденции през тази година.
Увеличението на средствата в този бюджет е факт и той отчита, че през тази година, на този етап, за първична извънболнична медицинска помощ към края на 31 октомври изпълнението, което се реализира, е 82% от първоначално заложените средства без тези допълнителни седем милиона, които ние гарантирахме, че ще се разпределят за първичната извънболнична медицинска помощ, ако се наложи да се допълват плащания в тази сфера.
Освен това ние говорим тук само за глобално разпределение на плащанията, отделните видове медицинска дейност, начините по които се финансира тя. Изпълнителите на медицинска помощ са обект на договаряне между съсловната организация и Националната здравноосигурителна каса, респективно Министерството на здравеопазването.
От тази гледна точка аз подкрепям първоначалното разпределение на средствата в бюджета, които гарантират увеличение именно в дейностите, които тази година реализират дефицит. Има увеличение и за първичната извънболнична медицинска помощ в размер на 17,8 милиона, 28,4 милиона са увеличенията за специализирана извънболнична медицинска помощ… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: …10 милиона повече даваме за дентална помощ и медико-диагностична дейност. Предвиждат се 117,8 милиона повече за плащания за лекарствени продукти. Най-голямото увеличение, разбира се, е за болничната медицинска помощ, където непрекъснато твърдите, че дейностите са недофинансирани – там увеличението е 176,9 млн. лв.
Смятам, че този бюджет е разумно и адекватно разпределен. Ако Вие подкрепите и следващите законодателни промени, следващата година ще имаме нов облик на медицинската помощ, която ще бъде в полза на българските граждани.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): И миналата година така казахте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Реплики?
Заповядайте, професор Михайлов, за реплика.
Господин Тимчев – втора реплика.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Като виждам каква е активността, има надежда сега да се получи истински дебат.
Доктор Дариткова, като професионалист, клиницистите нека да не бъркаме общите формулировки с реалностите! Попитайте всеки директор на болница какво се случва в отделението по интензивни грижи и в кабинетите, които приемат спешно болни пациенти, които на практика се обръщат в кабинети за болни, които са неосигурени, и през тях минава, през тази дейност минава огромен процент от помощта, медицинската помощ. Това, което Вие изброихте – раждания, психични, кожно-венерически заболявания и интензивни грижи далеч не изчерпва задълженията по закон, които лечебните заведения трябва да отвърнат към нуждите на гражданите, когато те се нуждаят по определени социално значими заболявания от медицинска помощ.
Нашите усилия – отново се обръщам към уважаемите колеги вдясно от залата, е да се изсветли тази част на бюджета! Тук при първо четене чух едни апокалиптични думи – слава богу, че сега си ги спестихте – че ще рухне бюджетът, ако това се направи. Нищо няма да рухне! Напротив, ще се изясни много ясно какви средства отиват, но наистина какви средства отиват, не някакви пет-десет милиона, които Вие тук ни цитирате по отделни параграфи, а наистина какви сериозни средства отиват за тази огромна група от 700 хиляди души неосигурени граждани.
Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Господин Тимчев – втора реплика.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Доктор Дариткова, винаги сте говорили от тази трибуна за прозрачност на бюджета на Касата. Това са публични ресурси. Ние предлагаме да се създаде този фонд за здравно неосигурените и да минава през Касата, именно за да се изсветли.
Вие знаете ли колко средства се превеждат от държавата въобще за здравно неосигурените, които са минали на болнично лечение през текущата година? (Реплика от народния представител Даниела Дариткова.) Няма конкретна информация за това. Това е публичен ресурс и той трябва да бъде ясен!
Във Вашия бюджет отново казвате, че запазвате статуквото. Във Вашата програма казвате, че ще насочите усилията към извънболничната помощ, към профилактиката и така нататък. Отново само увеличавате средствата за лекарства и за болнична помощ, а за тази достъпност и качеството на медицинска помощ, която винаги твърдите, че я има, не се случва! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тимчев.
Трета реплика ще има ли? Не виждам.
Дуплика?
Доктор Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, аз виждам, че се опитвате през този бюджет да реализирате визия за България, в която сте предвидили специален пакет за здравно неосигурените. Само че тук, с Вашето предложение, ползвате здравните осигуровки на българските гражданите, защото не казвате тези средства откъде идват. Подозирам, че идеята Ви е здравни осигуровки да ползвате за здравно неосигурени, което е абсолютен нонсенс.
Колеги, спешната помощ се плаща от държавата! Няма български гражданин, който заради осигурителния си статус да бъде лишен от спешна медицинска помощ. Това трябва да го знаят всички! Категорично държавата плаща за спешна помощ, само че това ще го видите в големия бюджет, където са плащанията на Министерството на здравеопазването. Жалко е, ако не сте го разгледали внимателно и не сте видели с колко се финансира спешната помощ, не сте видели новите моменти в този бюджет, в който се разширява наистина помощта за здравно неосигурените. Смятам обаче, че наше общо задължение е наистина да поддържаме здравноосигурителния модел и здравноосигурителната система, защото само чрез солидарност може да гарантираме достъп до медицинска помощ на всички български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Дариткова.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 155 народни представители: за 53, против 67, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 150 народни представители: за 11, против 59, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 1, подкрепен от Комисията.
Гласували 154 народни представители: за 91, против 51, въздържали се 12.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – заповядайте, доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Защо гласувах „против“?
Уважаеми колеги, Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. е разработен на основа на актуализираната средносрочна прогноза за периода 2019 – 2020 г. Тази прогноза е развита при следните показатели: първо, брутен вътрешен продукт – 116 млрд. 412 млн. лв.; второ, преразпределение на разходите на публичния финансов ресурс – 38,2% от брутния вътрешен продукт при средно такъв за Европейския съюз 47%; трето, общи разходи за функция „здравеопазване“ като процент от брутния вътрешен продукт – 4,5%. Следователно продължаваме да се придържаме към англосаксонския фискален модел, определящ преразпределение до 40% от брутния вътрешен продукт, за разлика от повечето страни в Европейския съюз с континентален фискален модел 45 – 47% преразпределение. Този консервативен сюжет на реализация на брутния вътрешен продукт дава отражение и върху приходната част в Проектобюджета на НЗОК за 2019 г.
По този повод парламентарната група на „БСП за България“ предложи между първо и второ гласуване завишение в приходи в трансфери общо със 144 млн. и 600 хил. лв. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Предложихме фонд за здравно неосигурени лица, като смело променихме вида на таблицата в чл. 1, ал. 1, напомняйки на специалистите в бюджетната сфера, че ако беше записано в закон, че НЗОК работи на фондови принцип…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Найденова!
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …то много отдавна всеки здравноосигурен щеше да има своя партида в общия фонд така, за да могат да се натрупват финансови средства.
И да завърша.
Имам едно питане към управителя на НЗОК. (Шум и реплики.) С малкото средства, които са заложени за Касата, как смята, че всичките тези нормативни актове, на които трябва да отговаря Касата оттук нататък…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Доктор Найденова!
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …може да отговори с този потенциал, с който разполага самата тя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: Парите няма да им достигнат!
Благодаря Ви за разбирането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Продължаваме нататък.
Госпожо Стоянова!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Член 3.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 3 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл. 55а от 3акона за здравното осигуряване и на анекса към Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – на Решението по чл. 54, ал. 9 от 3акона за здравното осигуряване, НЗОК утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извън болнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от 3акона за здравното осигуряване;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от 3акона за здравното осигуряване.
(2) Директорите на РЗОК, в рамките на броя и стойностите по ал. 1:
1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал. 1 по изпълнители на извън болнична първична и на извън болнична специализирана медицинска помощ за съответната РЗОК;
2. закупуват от изпълнителите на специализирана извън болнична медицинска помощ обеми в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на медико-диагностична дейност – обеми в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4;
3. анализират и отчитат тримесечно пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си по т. 1 и 2.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл. 55а от 3акона за здравното осигуряване и на стойностите по ал. 1 се определят с анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – с Решението по чл. 54, ал. 9 от 3акона за здравното осигуряване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нататък, госпожо Стоянова – чл. 4.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 4 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
„Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – на Решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване:
1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;
б) утвърждава стойности на разходите по буква „а“ и по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци;
в) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а“ на тримесечие;
2. директорите на РЗОК:
а) предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез управителя на НЗОК стойностите на разходите по т. 1, букви „а“ и „б“, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ за съответната РЗОК, и наблюдават разходването на утвърдените стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и „б“ по месеци и на тримесечие;
б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ обем здравни дейности от пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване в рамките на стойностите по т. 1, буква „а“;
в) анализират и отчитат на тримесечие пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си по букви „а“ и „б“.
(2) Надзорният съвет на НЗОК анализира и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква „а“ на тримесечие.
(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква „б“ на тримесечие.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1, 2 и 3.
(5) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на стойностите по ал. 1 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят с анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – с Решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.“
„Преходни и заключителни разпоредби“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 1 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал.5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК, по решение на Надзорния съвет на НЗОК.
(2) Неусвоените средства до 30 септември 2019 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности по същите редове при условия и по ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК, и Управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз.“
По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в ал. 1 и 5 думите „по бюджета на НЗОК“ се заличават.
По параграфи 3, 4, 5 и 6 по вносител Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 7 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на приходите по § 1, ал. 1, намален с допълнителните здравноосигурителни плащания по същия параграф, превишава приходите по ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
По § 9 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания от 1 април 2019 г.“
По § 10 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10:
„§ 10. (1) Лечебните заведения, които от 1 януари 2019 г. са регистрирани за първи път или са получили за първи път разрешение за дейност по реда на Закона за лечебните заведения, не може през 2019 г. да сключват договори с НЗОК за оказване на болнична помощ.
(2) Лечебните заведения, сключили договор при условията и по реда на НРД за медицинските дейности за 2018 г., не може през 2019 г. да сключват с НЗОК договори или допълнителни споразумения за дейности по нови клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури спрямо договореното от съответното лечебно заведение през 2018 г., освен когато тези клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК.
(3) Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на ал. 2 е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ и не може да ограничава достъпа на здравноосигурените лица до медицинска помощ спрямо осигурената медицинска помощ през 2018 г. за съответната РЗОК.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук, госпожо Стоянова.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): По начина на водене имам забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене има забележка.
ФИЛИП ПОПОВ: (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Нека да не се претупва по този начин бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Чете се по Правилник, знаете, а и по Закона за нормативните актове и по Конституция на второ четене сме – текст по текст, параграф по параграф. Това е Закон, не е някаква скоропоговорка. Сега, ако питам тук колегите, нито знаят на кой параграф сме, нито какво се гласува.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Ние знаем
ФИЛИП ПОПОВ: Не, голямата част. Вие, ако знаете, Вие предварително сте репетирали тези скоропоговорки, за мен е ясно. Но попитайте назад, попитайте зрителите, в крайна сметка, защото това е публично обсъждане на бюджет на второ четене. Знам, че се опитвате много набързо да го отмахнете с ръка, да Ви минат гласуванията, но, уважаема госпожо Председател, прекъсвайте или заменете госпожа Мента Стоянова с някой друг, който да чете текст по текст, параграф по параграф. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Правилникът не забранява да се чете по този начин. Сега ще дам думата за изказвания.
Имате думата за изказвания, колеги, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място.) По кой параграф?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кой по който параграф иска, който е следил, заповядайте.
Доцент Йорданов, заповядайте. (Реплики.)
Нали ще ги гласуваме поотделно. (Реплики.) Няма предложение. (Реплики.) Добре.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, още в началото на това, което госпожа Стоянова прочете, има един от основните спорни моменти в българската система на здравеопазване. Това касае лимитите при изпълнение на медицинска дейност, съответно в чл. 3 за изпълнителите на извънболнична помощ и медико-диагностичните лаборатории и последните четири за болничните. Тук трябва ясно и категорично да заявим пред българските граждани дали приемаме лимитирането на дейността, когато те се нуждаят от медицинска помощ и отидат при изпълнителите в обема на извънболничната помощ. Тоест това касае чл. 3.2.1, което разпределя утвърдения брой и стойности на дейностите по изпълнителя на извънболнична първична и специализирана медицинска помощ и чл. 3.2.2, което касае вече закупуване от изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ обеми в рамките на стойностите по предишния член.
Аз мисля, че няма нормален човек, който да се съгласи да има лимит на това, което прави лекарят, когато нуждаещият се пациент отиде при него и има нужда от лечение, има нужда от диагностика. Не можем да бъдем съгласни, категорично сме против, но това е знаково гласуване. То определя нашето отношение към потребностите на българските граждани и аз Ви призовавам да не подкрепим лимитирането на медицинската дейност в извънболничната медицинска помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Йорданов.
Има ли реплики? Няма реплики.
Заповядайте, доктор Найденова. След това изказване на професор Михайлов и на доктор Адемов.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Изразявам общо несъгласие с така формулираната от Комисията редакция на § 1 и ще Ви го зачета: „Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери от бюджета на НЗОК“ – забележете – „по решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.“
Аз не питам досега всичките години назад от създаването на Касата, безспорно е имало повече приходи, имало е преизпълнение, но тези приходи винаги са оставали в централния бюджет. И Народното събрание, както и Касата са се ръководели от макрорамката на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Аз не питам колко пари има там – има ли ги, няма ли ги?
Второ, не съм съгласна Надзорният съвет да решава съдбата на тези пари, слава богу, дано бъдат и да ги има, и да са в повече. Тъй като Народното събрание е органът, който трябва да направи актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по нейно искане, ако има необходимост от това, да може да се насочат за дейности, където Националната каса да ги оползотвори.
Пак казвам, смятам, че това не е редно. Тук има специалисти, нека да се изкажат по този въпрос и затова предлагам след думите „по бюджета на НЗОК“ в § 1, ал. 1 да се постави точка, и да отпадне текстът „по решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Редакционна поправка – благодаря Ви, доктор Найденова.
Реплики? Няма.
За изказване, първо, професор Михайлов, след това доктор Адемов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
За щастие тази скоропоговорка, за която говори колегата, ще спре оттук нататък, тъй като навсякъде по-надолу вече има конкретни други предложения.
Аз ще взема отношение към коментирания и миналата година § 10, който за мен е изключително странен – странен е като философия на ръководството на Министерството на здравеопазването, странен е като философия на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Колегите, които се интересуват от здравеопазване, са го прочели внимателно. Той ми прилича, че ние вече влизаме 24-ти месец в един стоп кадър. Болници, които са сключили договор след 1 януари на съответната календарна година, няма да получат договор с Националната здравна каса, което противоречи на конкурентни закони, на какво ли не, на всякаква идея за създаване на нов вид дейност, на който и да било.
Второто, което е още по-неприятно и за което говорих с Вас в личен разговор и Ви го споделих – дадох Ви примера с Търново – има отделение по „Уши, нос, гърло“, това отделение работи. Директорът на областната болница в Търново иска да си възстанови дейността по „Уши, нос и гърло“, не му се разрешава по този параграф, ал. 2, понеже на място на РЗОК има разкрита дейност.
Това са нонсенси! Това е администриране в здравеопазването! Това не е поглед върху Здравната каса, за която си спомняте какви дискусии имахме в остро негативен план – как беше съставена, как бяха взети под внимание мненията на районните лекарски колегии при структурирането на Касата. Върху какво беше сложен акцентът? Върху леглата, което беше най-малкото нещо, върху което трябваше да се сложи акцентът. И сега отново!
Аз нямам нищо против, господин Ананиев. Вярно е, че болниците в България са над 360 и в сравнение с други държави със сходен човешки контингент, те са безкрайно много, но по този административен начин да спираме тяхното развитие, да не говорим за това какви глупости бяха написани по-късно! Доктор Джафер ги определи като такива при първо четене, и те са вярно такива –Народното събрание да открива болници, Министерският съвет да открива лечебни дейности в лечебни заведения! Всичко това заедно с § 10 на мен ми прилича, че не е излязло от Вас, като човек, който години наред е в Надзорния съвет на Касата, но откъде излиза и как влиза в тази свята парламентарна зала, аз не зная!
Това нещо трябва да се прекрати, трябва да се преустанови и да се търси наистина оптимално отношение към броя на лечебните заведения, брой на леглата в Република България. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Доктор Адемов, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър, господин Заместник-министър, колеги! Моето предложение е по чл. 4. Откакто има чл. 4, той почти винаги при последните бюджети е чл. 4, текстът е за така наречените „лимити в болничната помощ“ или както сега се наричат „годишна обща стойност на разходите“.
Уважаеми колеги, тази регулация аз я наричам „свръхрегулация“. Защо? Защото регулацията е до ниво легло на болния в лечебните заведения. Какъв е проблемът, след като на три месеца Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прави анализ и разчети и ако има увеличение на обемите, да намали цените?
Вие много добре знаете, че обемът означава достъп, обемът означава, ако щете, и политика. Цената е съвсем друго нещо, което може да се договори в Националния рамков договор. Увеличават се обемите в първото тримесечие, например. По същите клинични пътеки за следващото тримесечие намаляваме цените на клиничните пътеки, за да компенсираме и да се включим в предварително зададените разходи. Разбирам, че най-големият страх, най-голямата опасност за всеки един директор на Националната здравноосигурителна каса, и за всеки министър, е да влезе с предложение за актуализация на бюджета. За да не се случи това, ето я регулацията: увеличават се обемите, намаляват се цените, за да можеш да се включиш в рамката. Това може да бъде договорено и ще видите тогава как няма да се увеличават обеми при намалените цени.
На следващо място – уважаеми колеги, министърът на здравеопазването дава разрешение за едно лечебно заведение, примерно, за сто легла. На 101-вия пациент, който е влязъл днес в лечебното заведение, информационната система отказва да го включи, отказва да плати. Само че какво правят директорите на лечебните заведения, да са живи и здрави, за техния „тарикатлък“, с извинение?! Какво правят?
Ако има разрешение за 20 хирургични легла, 10 – за неврологични, и така нататък – до 100, тези 20 легла, знаете, че там трябва да има 2% за спешни случаи, тези 20 легла моментално ги качват на 25 за сметка на други, по-нископлатени клинични пътеки от другите звена, и стоте легла остават. Това е нещо, което може да бъде направено и ако имаш за 20 легла разрешение, за 20-те легла в края на деня, за 21-вия човек Касата няма да плати, да го отхвърли, а не за цялата дейност на болницата като цяло. Това е!
Ако не можете да го направите в този бюджет, молбата ми е в Рамковия договор, в следващите бюджети да го направите, защото това е разумният начин. Разберете, че тези лимити дразнят всички лечебни заведения! Разберете, че тези лимити вече, независимо от това кога са въведени, защото сега ще чуя аргументи за това кога са въведени, трябва да отпаднат. На всеки един бюджет аз съм предлагал този текст да отпадне. Предлагам и сега този член да отпадне с тези аргументи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Целият чл. 4 предлагате да отпадне? Добре, доктор Адемов. Благодаря Ви.
Реплики?
Заповядайте за реплика, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Доктор Адемов, Вие сте абсолютно прав и аз не мога да не се съглася с Вас, но ако сте прочели в мотивите за внасянето на този закон за бюджета, там пише, че сега здравните финансисти, които практически са изработили бюджета, работят върху два милиона хоспитализации. Публична тайна е, че към момента ние гоним три милиона, даже някои казват, доктор Дечев вероятно знае, че надхвърляме три милиона хоспитализации, тоест обемът, който предстои да бъде разпределен по изпълнители на болнична помощ, ще бъде с една трета по-малък от този, който е предишният – бюджетът за 2018 г. Тук вече това е нонсенс, защото, ако така приемем Закона, логически следва, че ние намаляваме сегашните лимити, за да разберат колегите, с една трета от 2018 г., което ще предизвика сериозна вълна на недоволство както сред лекарите, така и сред пациентите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Йорданов.
За втора реплика, професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми доктор Адемов, това, което казахте, трябваше да направи силно впечатление на уважаемите колеги от залата: или да се увеличат обемите и да се намали цената, или да се увеличат цените и да се намалят обемите.
Какво представлява това по своята същност? Това са счетоводни каламбури и цялата история с тези лимити, със съдебните процеси, които водят болниците, господин Министър, знаете, че днес – вчера, Плевенската университетска болница, тук е колегата Поповски, спечели поредното си дело срещу Касата. Докога ще играем този зловещ гамбит с лимити на дейности, с неизчислени истински стойности на дейностите? Това го говорим вече две години! Като глас в пустиня е! Нищо не се случва! Продължават да доминират пътеки. Някой от Вас ще се представи, като излезе по медиите, и ще каже: ще имаме възможност сега да увеличим с тези няколкостотин милиона лева цените на най-лошо финансираните клинични пътеки! Ама тук не става дума за най-лошо финансиране. Тук става дума за реална оценка на пътеки и затова, доктор Адемов, наистина, докато има тези каламбури, нищо реално няма да се случи в нашето здравеопазване. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Трета реплика ще има ли?
Заповядайте, професор Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми доктор Адемов, абсолютно категорично – лимити трябва да няма нито в доболничната, извънболничната, както я казваме, и в никакъв случай в болничната помощ! Регулацията трябва да бъде извършена чрез – първо, по отношение извънболнична – болнична помощ. Ако няма лимити в извън болничната помощ, голяма част от изследванията ще бъдат извършени преди влизане в болница и в болница ще се влезе само тогава, когато е необходимо. Това е начинът за намаляване на многото хоспитализации.
Второ, реалната оценка на клиничните пътеки. Абсолютно сте прав. Няма как когато една пътека е с висока оценка, тя да не бъде и с по-голям лимит, защото болниците настояват за това. Затова трябва сериозно да помислим за настъпилия дисбаланс и да наложим необходимата регулация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Клисарова.
Заповядайте, доктор Адемов, за дуплика.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Благодаря на колегите за репликите, но те по същество подкрепят моето предложение за отпадане на така наречените „лимити“.
Професор Клисарова, в извънболничната помощ има така наречените „регулативни стандарти“, а не лимити, което е малко по-различно, но това е друга тема.
Уважаеми господин Йорданов, за следващата година са предвидени над 2 млрд. лв. за болнична помощ. Никога за болнична помощ не е имало такава сума! Тази сума е била преди десетина – петнадесет години цялата сума изобщо за сектор „Здравеопазване“. При положение че гражданите в Република България намаляват по различни причини; при положение че се увеличава бюджетът за болнична помощ, няма как да има причина за това, за което Вие се опасявате. Няма как да се случи това нещо!
Няма как да има през следващата година при тази свръхрегулация – три милиона хоспитализации, бъдете сигурен в това! Оттам нататък, точно тези каламбури, за които говори професор Михайлов, са причината за моето предложение да отпаднат лимитите. За да няма такива неща, за да няма такова приспособяване, ето, господин Министър, виждате как скачат съсловията, когато става въпрос за намаляване на цени. Само че, ако това се случи, заедно с Лекарския съюз, заедно с Управителния съвет на Лекарския съюз и надзора на Касата, тогава ще се прецени къде е най-високо преизпълнението, ако мога така да кажа, на лимита по отделните клинични пътеки и само там ще се намалят цените, а не навсякъде, което ще доведе до една коректна регулация.
Тази тема сме я дискутирали много пъти, Вие сте запознат. Ако не може в този бюджет това да се случи, молбата ми е тези аргументи да ги имате предвид при следващите бюджети, за да не се налага пак да правим предложения за отпадане на тези членове 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доктор Адемов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Тимчев, за изказване.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Убеден съм, че за повечето в залата въобще не е ясно за какво става въпрос при това скорострелно изчитане на десет параграфа от общо четиридесет и няколко, за които нашето становище е, че въобще не им е мястото тук, в този закон. Това е едно на ръка.
Още когато коментирахме на първо четене Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, тогава, господин Министър, Ви зададох въпрос: какво е Вашето отношение за лимитите? Вие тогава не ми отговорихте, но ето сега, още в това начало ни подготвяте, с първите точки, че лимитите се запазват. Напротив, даже и надлимитната дейност няма да се запазва… Тоест, запазва се статуквото.
И както миналата година бяха пред фалит областни болници, сега, тази година, въпреки че увеличавате бюджета, болниците няма да се справят. Това Ви го казах.
Другото, подготвяте ни вече, че се премахва и договорното начало. Напротив, с думите, които ни подготвяте, е, че ако не се състои такъв договор за 2018 г., се продължава в еди-какво си и по-назад ще чуем, че договор за 2019 г. – Национален рамков договор, няма да има, тоест ще премахнете и част от съсловната организация, която участва в разпределението на публичния ресурс.
Сега по параграфите, които се изчетоха и така нататък, не можах да се включа в § 5. Ние предлагаме числото „21“ да се замени с „19“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 5 ли?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: В § 5, да! Числото „21“ се заменя с „19“. Това е по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. Алинеята 21 да се замени с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, не! Не сме стигнали дотам! Не сме стигнали дотам!
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Как? Прочетохме го.
Ние прочетохме и десети параграф…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, не! До § 10 сме.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: И десети параграф. Ние сега се изказваме…
Аз защо Ви казвам, че хората ще се объркат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 10 – до там сме стигнали!
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Ами, да. И изказванията… Пети мина, и аз Ви казвам какво…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Къде е Вашата редакционна поправка?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: …е в параграф пети, а по отношение на § 10 искам, господин Министър…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прощавайте, че Ви прекъсвам. На § 5 какво предлагате да се редактира?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Тук в предложението, което е по Доклада, пише така: „§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10 и 21 от Закона за здравното осигуряване…“, цифрата „21“ да е „19“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вместо „ал. 21“ да стане „ал. 19“, така ли?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да бъде „ал. 19“ – това го отбелязах.
Следващото Ви предложение в § 9.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: В § 9 думите „чл. 55, ал. 10“ се заменят с „чл. 54, ал. 9“. Това е техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2…“.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Всъщност текстът е в чл. 54, ал. 9, а не в чл. 55, ал. 10, както е по Доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не сме стигнали до там още, господин Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Е как, нали прочетохте § 9 и § 10?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: На страница 15?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Там текстът е: „Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“…
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: „§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2…“, и се стига до: за денталните дейности за 2019 г., а когато не са приети такива…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: То има редакция на Комисията. Четете редакцията на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тепърва § 11 ще гледаме, да. (Реплики.) Тук ги няма в Доклада.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Такъв доклад, с толкова много параграфи и промени в толкова много закони, това е абсурд. За мен това, между другото, се прави умишлено. Както и да е. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Тимчев!
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Законът за здравето и така нататък са най-променяните закони, то затова и състоянието на здравеопазването…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето! Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Първо да кажа по § 10. Тези три алинеи ми звучат много декларативно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вижте, много Ви моля, нека да направим така. Сега ще има още изказвания по този параграф. Уточнете си редакционната поправка, извънредно ще Ви дам думата да ми кажете по параграфи 9 и 10 какво предлагате да гласуваме. (Реплика от докладчик Менда Стоянова.)
Пети го уточнихме какво има предвид господин Тимчев.
В девети и десети?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Приемам ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма да има корекция, добре. Благодаря Ви, господин Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Но по ал. 2 от § 10 (частични ръкопляскания от ГЕРБ) не сме съгласни да не се разкриват дейности на болници. Не може един болен с остър…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, времето! Много продължи времето, господин Тимчев. Благодаря Ви.
Дадох Ви минута и половина отгоре.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля.
Реплика? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги, господин Министър! По въпроса за лимитите. Едва ли има някой в залата, който да не е съгласен, че думата „лимит“ е вредна за системата на здравеопазването.
Искам да кажа и нещо друго. Похвално е, че има повече пари за здраве. Има повече пари и за болничната помощ. Съгласете се, че във всяка развита европейска здравна система парите са предимно за доболнична помощ, за първична помощ, а не предимно за лекарствена политика и за болници.
А при нас каква е тенденцията? Тъй като искам да съм конкретен: 2017 г. – 6,5% от бюджета на Касата за първична помощ, 2018 г. – 5,8%, 2019 г. – 5,4%. Тоест парите за първична, за доболнична помощ процентно намаляват. За нас това не е нормално и не е добра тенденция. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ибришимов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Доктор Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С риск и аз да се включа в общия подем на пледоариите, които най-вероятно са специално поръчани, искам да поясня някои неща.
Колеги, моля Ви, следете внимателно текстовете. Първо е изключително некоректно, че по тези параграфи Вие не сте направили предложения, за разлика от предложенията Ви по другите параграфи. Тоест можеше отговорно да се отнесете и да направите корекции още във времето между първо и второ четене, защото аз даже удължих срока, с възможност всеки народен представител да се произнесе.
Искам да опровергая някои от драматичните твърдения за нарушения, като се започне с това, че Надзорният съвет няма право да преразпределя допълнителните приходи от здравноосигурителни вноски – нещо, което категорично досега е фигурирало и което е в полза на здравноосигурителните плащания, защото в противен случай трябва да се актуализира бюджетът на Касата. Как насъбраните осигуровки, които понякога са в размер около 50 млн. лв., както се очаква тази година, няма да отидат за здравноосигурителни плащания, ако я няма тази клауза в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Изключително важно и полезно е това да остане и аз смятам, че то подпомага изпълнението на бюджета на Касата.
И нещо, което макар и да е за първо четене, но Вие тук направихте подобни изказвания и аз ще си позволя също да го подчертая отново. За първи път този бюджет е с отрицателно бюджетно салдо, защото насъбраните средства, които са били досега в бюджета на Касата и не са използвани, за първи път тази година се дава възможност да бъдат ползвани за здравноосигурителни плащания. Тоест това потвърждава тезата, че Националната здравноосигурителна каса има една бюджетна сметка, която е отделена от бюджета на държавата, и тези средства се използват само за здравноосигурителни плащания.
Искам да подчертая, че в тези параграфи ние сме се съобразили с искането на Българския лекарски съюз и сме направили предложение, което да гарантира, че средствата, които са разпределени в отделните параметри на бюджета, примерно за първична извънболнична медицинска помощ, за специализирана, за дентална, болнична и така нататък, ще могат да се разпределят с решение на Надзорния съвет на Касата само чрез съгласуване със съсловните организации – Управителния съвет на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Смятам, че в това отношение сме изпълнили исканията на съсловието.
Всички останали редакционни предложения, които се направиха, за съжаление, са некоректни, защото те не кореспондират с новото разпределение на алинеите, с които ще бъдат променени впоследствие някои от основните закони, а именно и Законът за здравното осигуряване, така че умолявам залата да не ги подкрепя, защото това ще промени структурата на Закона за бюджета и ще го направи неточен и некоректен.
Моля всички да се отнесат сериозно, отговорно, да следят текстовете. Наистина е сложен Законът за бюджета на Касата тази година, но внимателното му и конструктивно дебатиране ще бъде от полза на системата и в никакъв случай няма да доведе до по-лоша здравна система следващата година. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Реплики?
Професор Михайлов, после доктор Найденова.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри и заместник-министри! Уважаема доктор Дариткова, този закон, който ни предлагате, действително е сложен. Той не е сложен, а е абсолютно неправомерен, но за това тепърва предстои да говорим доста. В него се променят над 16 закона. В Закон, който е временен по своята същност, който е бюджетен закон и което по никакъв начин не издържа на правните норми на Република България, така че не бива да се извинявате пред нас, че Законът е сложен и трябва да се следи.
Още повече, начинът, по който уважаемата госпожа Стоянова го четеше, и Наполеон да слушаше този закон, нямаше да може да се ориентира. (Смях и оживление.) Това се случи и на второ четене в Бюджетната комисия, така че този метод ни е познат.
Искам да Ви обърна внимание на нещо, за да бъдем коректни. В първата редакция на Вашето предложение, за което ни се обади Лекарският съюз, Вие действително бяхте написали тази витиевата фраза: преразпределение, съгласувано. Както го и казахте от трибуната току-що, има стенограма с Лекарския съюз. Благодарение на Вашата колежка от парламентарната група на ГЕРБ, която беше повлияна от острото изявление на Лекарския съюз, сега се редактира вече „заедно с Лекарския съюз“
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Съвместно.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Съвместно, добре.
Защото „съгласувано“, много неща ги съгласуваме тук, в пленарната зала, и накрая с валяка на мнозинството те отиват в неправилна посока, така че две неща мога да Ви кажа като реплика.
Първо, Законът е усложнен от Вас. В този закон се пипат закони, които до ужас нямат нищо общо с Националната здравноосигурителна каса – ама до ужас, за които ще говорим само след малко, и ще видите какви са безумията, които са предложени тук.
А второто нещо – че лимитите наистина са нещо, против което хората протестират – и то професионалната гилдия протестира, и пациентите протестират. Това продължаване във времето, независимо какви са уговорките – с възможности за преразпределение, няма да реши въпросите, които сме си поставили като законотворци. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Втора реплика – доктор Найденова, заповядайте.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги! Уважаема доктор Дариткова, аз говорих за приходите и трансфери общо. Никой не говори за приходите, които ще постъпят в Касата по други пера, нито за неусвоените средства по § 1, чл. 2.
Здравноосигурителните вноски – на първата страничка от бюджета на Касата, таблица 1.1. определено е казано: 2 842 254,2. Имаме ли в повече, то трябва да бъде разпределено от Народното събрание.
И второто, неданъчните приходи – в таблицата изрично е упомената цифрата, иначе нямаше изобщо да има нужда от този ред – 19 759,8.
Много Ви моля, специалистите бюджетари в тази зала, както и юристите, нека да се произнесат специално по § 1, ал. 1 от този проектозакон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Найденова.
Дуплика ще има ли, доктор Дариткова?
Заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, много съжалявам, че сме Ви създали затруднение с разбирането на Закона и следенето на текстовете, но смятам, че трябва да бъдем конструктивни, и това, което отново чувам, е тотално неразбиране. Досега винаги в годините приходите, допълнително събрани от здравноосигурителни вноски, са разпределяни от Надзорния съвет с негово решение, защото той носи своите отговорности по Закона за здравното осигуряване и не бива да използваме сложната парламентарна процедура „актуализация на бюджета“ през Касата. Категорично смятам, че това няма да бъде полезно за здравноосигурителната система, защото няма да позволи оперативно тези средства в рамките на годината да бъдат използвани за здравноосигурителни плащания.
Не мога да разбера и колегите, които се връщат ту на § 1, който вече е гласуван, ту минават към следващите текстове от Закона. Съгласна съм, че наистина лимитирането не е най-добрата форма за гъвкавост на оказване на медицинската помощ. Но ако махнем само чл. 4, ще премахнем лимитирането в болничната помощ. Остава лимитирането в извънболничната помощ. Отново ще бъдат нарушени взаимоотношенията. Смятам, че трябва да се мисли в посока да се търсят други механизми и пътят според мен е изграждането на единна Национална здравна информационна система, която ще позволи едно адекватно, прозрачно изпълнение на бюджета на Касата и наблюдение на изпълнението на медицинската помощ във всичките ѝ нива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване чл. 2 и чл. 3 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 80, против 43, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване предложението на доктор Адемов за отпадането на чл. 4.
Гласували 143 народни представители: за 64, против 25, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 141 народни представители: за 90, против 44, въздържали се 7.
Предложението е прието
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, подкрепено от Комисията.
Гласували 136 народни представители: за 94, против 40, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 1 – редакционната поправка на доктор Найденова: в ал. 1 да отпадне „по решение на Надзорния съвет на НЗОК“, последният абзац.
Гласували 144 народни представители: за 49, против 63, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
Гласували 144 народни представители: за 131, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване параграфи 2, 3 и 4 по Доклада на Комисията. (Реплики от „БСП за България“.) Няма предложения.
Винаги сме гласували така, колеги, моля Ви – когато няма предложения, ги гласуваме общо. Три параграфа са.
Гласували 141 народни представители: за 88, против 48, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване предложението на господин Тимчев: в § 5, ал. 21 да се замени с ал. 19.
Гласували 150 народни представители: за 55, против 68, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5 по Доклада на Комисията.
Гласували 151 народни представители: за 104, против 46, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, редакцията на § 7 по Доклада на Комисията, текста на вносителя за § 8, редакцията на § 9 по Доклада на Комисията и редакцията на § 10 по Доклада на Комисията.
Гласували 156 народни представители: за 98, против 50, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 11 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър – за момента той отсъства, уважаеми доктор Дечев – виждам, че само Вие сте в залата, уважаеми колеги! Идеята за изравняването на Националния рамков договор с бюджетните закони беше наша идея, която споделихме с предишното ръководство на Лекарския съюз и затова ние принципно подкрепяме такова синхронизиране.
Не подкрепяме обаче това, че то се извършва в условията на една неправомерно висока скорост, без да бъдат извършени действия по остойностяване на медицинските дейности, на труда на медицинските специалисти. На практика всичко това, което сега ще се разгърне в рамките на около 30, 40 дни… (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако някой не разбира, ще трябва по-дълбоко да влезе в тематиката, вместо да коментира. Така съветвам уважаемите колеги от залата!
Ние смятаме, че този срок по принцип е правилен – трябва да се синхронизират Националният рамков договор и бюджетът. Начинът обаче, по който той се извършва тази година, не е благоприятен за професионалната гилдия, не е благоприятен и за пациентите. Затова ние няма как да подкрепим този параграф. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин министърът го няма.
Сега се обръщам към колегите, защото те ще ме разберат, за другите ще е малко сложно. За първи път с този § 11 се прави предложение Националният рамков договор – в частта извън обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ, да е отделен от останалата част, като се прави предложението практически да има два вида дейности.
Първият, да се приема всяка година и то касае договаряне на обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ – за медицинска и дентална, а другата част, да бъде на три години веднъж. Тоест разделяме Националния рамков договор. Това обаче не е отразено в Закона за здравното осигуряване.
На всичко отгоре в чл. 22 от Закона за здравното осигуряване се казва: бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства за задължителното здравно осигуряване. Той е отделен от държавния бюджет, но се съобразява с държавния бюджет за всяка година.
Тук питам: как ще имаме Национален рамков договор, който да се приема на три години веднъж, когато всяка година трябва да се съобразим с държавния бюджет?
Въпрос: защо се разделят обемите, цените и методиките за остойностяване на медицинска помощ, които влизат от 1 януари 2019 г. и за дентална помощ, които влизат от 31 януари. Тук влизаме в колизия и по-нататък ще видите, че имаме текст, в който се казва, че и денталната помощ трябва да влезе от 1 януари 2019 г.
Уважаеми колеги, не може да се съгласим с формулирането на този параграф по този начин, но сме съгласни, пак повтарям, че обемите, цените и методиките за остойностяване трябва да влизат от 1 януари на всяка година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Йорданов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, тук трябваше да бъде министърът, за да чуе. Всъщност това е параграфът, в който казвате, че вече няма да има Национален рамков договор. Само се договарят цени и обеми. Тоест запазвате си статуквото и се нарушават договорните страни между съсловието и Министерството на здравеопазването. Така че ние предлагаме този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Тимчев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 11, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 30.
Гласували 124 народни представители: за 120, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Предложението е прието по принцип, но е отразено в новия § 30, а не тук.
Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – § 12 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Даниела Дариткова и група.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
„§ 11. (1) През 2019 г. НЗОК може да проведе процедури извън нормативно определените срокове за определяне на стойността, до която заплаща за групи медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба за медицинските дейности по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, както и за отстъпки за съответните медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба.
(2) Националната здравноосигурителна каса определя стойност на заплащане 100 на сто за медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба за медицинските дейности по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, но не по-висока от заплащаната през 2018 г. за изделие/апарат/уред със същите технически характеристики.
(3) От 1 януари 2019 г. НЗОК определя стойност на заплащане 100 на сто за медицински изделия, заплащани по досегашния ред по Закона за лечебните заведения, но не по-висока от заплащаната през 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, доктор Йорданов – имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук играем хазартно, защото определяме цената – тези, които се занимават с търговия знаят – на едно изделие и казваме, че ние не може да го купим през 2019 г. на цена, по-висока от тази, която то е струвало 2018 г. Според мен това е принос към световната капиталистическа система, доколкото България е в капитализъм. Не можем да искаме в един продължителен период цената на изделието да бъде една и съща. Веднага – вариант: ами, ако никой търговец не иска да продаде изделието на цена, по-ниска от тази или равна на цената през предходната година, какво става? Няма да ги снабдяваме, а в същото време ние сме приели, че са задължителни, реимбурсираме сто на сто процента цената на това медицинско изделие.
Мисля, че това ограничение по-добре може да бъде основано защо не трябва да го има, от тези, които се занимават с икономика и с търговия. Пак повтарям, тук рискуваме изключително много да лишим от съответната медицинска помощ един голям контингент от български граждани – пациенти, деца включително, които се нуждаят животоспасяващо от тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Йорданов.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, доктор Тимчев.
Имате думата за изказване.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, от този параграф натам ние предлагаме всички параграфи да отпаднат. (Оживление.)
Слушайте какво пише в този § 12, още в ал. 1: „През 2019 г. Националната здравноосигурителна каса може да проведе процедури извън нормативно определените.“ Ами ако не ги проведе? Може, ама може и да не ги проведе и доплащането на медицинските изделия трябва да е 100%, но не по-високо от 2018 г. Как ще гарантирате сигурност, че тези медицински изделия ще бъдат осигурени за следващата година? Ние предлагаме този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на доктор Дариткова за нов § 12, подкрепен от Комисията и текста на § 12…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не, не предложението на доктор Дариткова няма да го гласуваме, защото ще го гледаме в новия § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за корекцията. Той е отразен на систематичното място в § 30.
Уважаеми колеги, първо, гласуваме предложението на Корнелия Нинова за отпадане на § 12, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 44, против 53, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на редакцията на § 12 по Комисия, който става § 11.
Гласували 121 народни представители: за 75, против 40, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 13 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в Проекта на Закон за хората с увреждания, приет на второ гласуване в Комисията по труда, социалната и демографската политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията § 13 да бъде отхвърлен.
Гласували 128 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 14 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група – § 14 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12:
„§ 12. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие в срок до 31 март 2019 г.
(2) До приемането, съответно издаването и привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на съответния закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 14 да отпадне.
Гласували 130 народни представители: за 49, против 60, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията в редакция на Комисията за § 14, който става § 12.
Гласували 133 народни представители: за 87, против 43, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 15 по вносител има предложение на Корнелия Нинова и група – § 15 да отпадне.
Предложението не е подкрепено.
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:
„§ 13. (1) Създаденият с Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. …) център „Фонд за лечение на деца“ се закрива в срок до 31 март 2019 г.
(2) В срока по ал. 1 се разглеждат по досегашния ред:
1. процедурите по заявленията за заплащане за медицински и други дейности от Център „Фонд за лечение на деца“;
2. процедурите по заявленията за лечение в чужбина – от компетентността на министъра на здравеопазването.
(3) Неприключилите до 31 март 2019 г. процедури по ал. 2 се довършват по новия ред от НЗОК.
(4) Трудовото правоотношение с директора на центъра по ал. 1 се урежда при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, а правоотношенията със служителите от центъра по ал. 1 – при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител, съответно по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: За изказване – заповядайте професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри и Управител на НЗОК, уважаеми колеги! Тук вече опираме до проблемите, които предлага този проектозакон и които касаят изключително невралгични моменти на българското здравеопазване.
Аз съм един от хората, които са създали този фонд още през далечната 2005 – 2006 г., когато с много мои колеги обикаляхме страните в света, за да търсим болници, в които българските деца да могат да се лекуват, при положение че тогава не съществуваха условия в България, по цяла редица от заболявания нашите деца да намерят адекватна и модерна медицинска помощ. (Шум. Народните представители разговарят помежду си.)
Съжалявам, че вниманието в залата не е сериозно към проблема за лечението на деца, но това е за сметка на колегите, които не се интересуват от този проблем.
Дейността на Фонда мина през много проблеми. Неговите директори се сменяха изключително бързо, особено от един период нататък във времето, но това не прави неговата значимост по-малка. За мен като лекар при осъществяването на дейността му имаше една уникална симбиоза – между обществено начало, обществен контрол, господин Ананиев, и мнението на професионалистите и на администрацията в лицето на Министерството на здравеопазването.
Затова, когато идеята се роди в тази зала и се предложи в началото на годината, аз много внимателно и съвестно Ви помолих сериозно да си помислите дали този фонд трябва да бъде закриван и дали изобщо той трябва да бъде местен. Повярвайте ми, последствията ще бъдат много сериозни в рамките на Националната здравносигурителна каса, защото целта на този фонд не е – както виждам в някои от таблиците, които сте ни предложили вече в другия Закон за бюджета – броят на децата, които ще се лекуват в чужбина, да продължи да се увеличава, напротив, целта на Фонда беше с течение на времето този брой да се стеснява и майка България да може да предлага на своите деца адекватно и модерно лечение.
Сега, покривайки всичко под шапката на Националната здравноосигурителна каса, където не е ясно – това Ви го казах още при първото четене – как тя ще бъде съдник на дейност, която или не може да осигури, или осигурява при неадекватни условия, да изпрати съответния пациент в чужбина.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Това не е вярно.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Абсолютно е вярно.
Това го казах навремето и на Вашия колега министър Нанев, когато имаше и такъв фонд за възрастни в България.
Че кой родител ще се съгласи, при положение че Касата му предлага лечение, което е…?! Това се чу в много мнения на родители, които изказаха по медиите във връзка с един от последните сериозни случаи на Фонда за трансплантацията на бъбрек на едно момченце, което беше в болница „Лозенец“. Спомняте си този случай много добре. Тогава родителите казаха, че не искат да доверят своето дете на екип, който би трябвало да извърши тази трансплантация – дали беше за бъбрек, дали за друг орган, не искам сега да влизам в детайлите. Важното е това, че авторитетът на Министерството, на неговите специалисти, които бяха привлечени в ролята на национални консултанти към Фонда за лечение, на Обществения съвет към Фонда, който правеше прозрачно всяко негово решение и то ставаше достояние на цялата българска нация, защото това са неща, за които всеки българин го боли – за болест, която не може да се лекува в България. Да не дава Господ на никой от нас, неговото дете, да не може да се лекува тук и да се налага да ходи в чужбина. Аз съм ги видял тези работи 30 години и много добре знам какви трагедии предизвикват те във всяко семейство.
Затова ние няма как да подкрепим преместването на Фонда. Категорично сме против, ще бъдем винаги против това, ще бъдем за запазването на Фонда в неговото сега съществуващо единство и цялост – Обществен съвет плюс професионално ръководство, за да може българският народ да бъде спокоен, че неговите деца могат да бъдат адекватно лекувани, когато това се наложи. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Има ли реплики? Не виждам реплики.
Доктор Йорданов – за изказване.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Аз не мога да не се съглася с професор Михайлов, но има един много важен момент, който не засегна в изказването си. Той касае закриването на една структура, наречена Обществен съвет към Фонда за лечение на деца, която е изключително важна, защото закриването на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца я превръщаме в една непрозрачна структура, а Вие, знаете, че когато се касае само за икономически и за финансови параметри, това не трябва да бъде така. Тази структура беше създадена неслучайно, защото всяко дете, което не може да бъде лекувано в България, може да потърси помощ в чужбина, преценява се неговото състояние и се взема съответното решение. Аз не искам решението за лечението на едно дете в чужбина да бъде взето само от финансисти, колкото и да е моето уважение към тях.
Затова ние сме дълбоко несъгласни и не можем да не подкрепим родителите на тези деца, които всеки ден умират и се възраждат с надеждата за живота на своите деца. Общественият съвет към Фонда трябва да съществува, независимо къде е този Фонд, но мястото му – тъй като там не се финансира със средства от здравноосигурителната система – не е в Националната здравноосигурителна каса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Йорданов.
Има ли реплики? Няма реплики.
Господин Гьоков – за изказване, след това професор Клисарова.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри и Управител на Здравната каса, уважаеми народни представители! Аз се присъединявам към всичко, което казаха колегите, но няма как в началото да не отбележа едно абсолютно несъгласие с подхода, при който с Преходните и заключителните разпоредби на бюджета се правят значими промени в редица други закони. Това в случая засяга сериозни промени в системата на здравеопазването при лечението на деца в чужбина, пък по-нататък и въобще лечението в чужбина.
Вие от § 10 до § 46 правите промени на 140, 150 страници и затова набъбна толкова много бюджета на Националната здравноосигурителна каса – в ТЕЛК-ове, в медицински одит, в медицински пособия, в трансплантации и така нататък. Това означава, че важни за здравето и живота на хората промени се претупват и не се спазват в пълна степен разпоредбите на Закона за нормативните актове. Липсва обществено обсъждане, липсват експертни оценки и становища по промените, липсват вижданията, желанията и опита на засегнатите от промените, на тези, които отлично познават системата на здравеопазването, а това са работещите в системата и техните организации, пациентите и техните организации и така нататък. Аз не видях такава подкрепа за това, което искате да направите, а то в случая е – администрирането на дейностите и осъществяване към настоящия момент от Центъра на „Фонда за лечение на деца“ и от Комисията за лечение в чужбина, да преминат към Здравната каса. Министърът твърди, че финансовите средства ще се осигуряват в Министерството на здравеопазването чрез трансфер и този трансфер няма да бъде по-малък от тази година, тоест няма да се отнемат съществуващи права на нуждаещи се пациенти за достъп от лечение.
Аз имам доста въпроси, първият от които е: как се гарантират тези права с пари колкото миналата година? В социалната политика, в здравната система, ако не се предвиждат всяка година повече пари за една дейност, то значи, че замразяваме тази дейност, а не я надграждаме по някакъв начин. За мен запазването на средствата въобще не решава проблема.
Ще подобрявате процедурите по одобряване и отпускане на средствата. Какво ще правите със заварените случаи? Аз много внимателно четох Вашето предложение. Там няма никакво решение по въпроса, добре че е предложението на доктор Дариткова и групата народни представители, което да внася малко ред в заварените случаи, защото хората остават с впечатление, че техните проблеми ще бъдат затлачени и няма как да бъдат решени, а всички от тях са животоспасяващи или е животозастрашаваща липсата на действие по техните случаи.
Сериозно ме притеснява липсата на Обществен съвет като този досегашния, който да контролира лечението на децата в чужбина. Как без професионално ръководство Фондът ще действа нататък? Вие казвате, че целта на това преструктуриране е уеднаквяване на процедурите и финансирането, независимо от възрастта на пациентите, чрез осигуряване на една контактна точка, която да администрира и финансира лечението. По тази логика: защо делим здравеопазването на детско здравеопазване, майчино здравеопазване и така нататък? Дайте да ги слеем в едно и всички да са равни. Аз мисля, че детското здравеопазване изисква доста по-сериозна грижа и по-сериозно внимание. Така че един обществен съвет и едно професионално ръководство ще липсва много в новата ситуация от 1 януари 2019 г., защото съм сигурен, че това, което сте намислили, ще го приемете, но е хубаво да се вслушате какво Ви се говори от опозицията, защото след това ще си трием сол на главата, както се казва. У хората остава натрапчиво усещане, че с това сливане, с това закриване се цели не подобряване на лечението на децата, а пестене на средства за тяхна сметка. Ако пестенето на средства не е самоцел, а в полза на цялата дейност по лечението на децата, аз бих го приел на драго сърце, но у мен също остава впечатлението, че това е просто и само за да се спестят едни пари. Помислете по въпроса преди да гласувате, уважаеми народни представители, защото това е здравето на българските деца! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви господин Гьоков.
Има ли реплики? Не виждам.
Следващо изказване – професор Клисарова.
Заповядайте.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Не мога да не взема отношение по този въпрос, защото е изключително сериозен и занимава цялата българска общественост. Защо? Защото грижата за децата винаги е била на първо място за нашите семейства, за нас като родители, като баби и е задължително ние да мислим за развитието и здравето на нашите деца. За съжаление, не всички болести могат да бъдат лекувани в нашата страна. Налага се да има такъв фонд за лечение на деца в чужбина.
Не мога да разбера кое налага преместването на Фонда от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса? Средствата за този фонд идват от държавния бюджет. Разпоредител в това звено е Министерството на здравеопазването. Как ще подобрим работата на Фонда, като я преместим от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса? Ще закрием Обществения съвет?! Не мислите ли, че той е необходим? Не мислите ли, че Общественият съвет осигурява тази прозрачност, която искаме всички, за да бъде ясно, прозрачно как са разходвани тези средства?
Неслучайно в този обществен съвет има икономисти, журналисти, родители и специалисти. Затова нека подобрим работата на Фонда, нека подобрим неговата администрация, което не може да се случи от едно преместване от едно място на друго. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, професор Клисарова.
Има ли реплики? Няма.
Министър Ананиев поиска думата.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви уверя, че не се отменят никакви съществуващи права на нашите деца като пациенти за лечение в чужбина.
На второ място, беше казано, че ние преследваме преструктурирането с цел уеднаквяване процедурите по финансирането и структурирането на тази дейност, независимо от това дали са малки или големи хора, чрез осигуряване на една контактна точка – Националната здравноосигурителна каса, която ще издава единствено формуляр S2.
Много важен въпрос е, че предтрансплантационната и следтрансплантационната дейност се финансира от Националната здравноосигурителна каса. Ние изваждаме един елемент, а по-тежките моменти са може би след трансплантацията, когато трябва да се грижим за тези деца. Освен това Националната здравноосигурителна каса има много по-голям капацитет в тази област. За миналата година те са направили разходи за трансплантации на големи, възрастни хора и на малки деца за 80 млн. лв., докато Фондът за лечение на деца в чужбина е само 12 млн. лв. Кой има по-голям опит от двете институции?!
На следващо място, има много по-голяма прозрачност, защото Националната здравноосигурителна каса взима решенията по определени медицински показатели. Тя спазва европейски директиви и правила, които се прилагат в цяла Европа за лечение на чужди граждани – деца и възрастни хора в чужбина. Няма нито едно оплакване в Националната здравноосигурителна каса от трансплантациите, която тя е финансирала.
Фондът за лечение на деца не прави политика, политиката се прави от медицинските специалисти, така че решението отново ще се взима от тези медицински специалисти, които ще преценят какво е състоянието на детето. Парите наистина ще бъдат чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса. Това гарантира, че тези пари няма да отидат за нищо друго, те са строго целеви и ще се използват за трансплантация на българските деца.
За капацитета, който има в Националната здравноосигурителна каса. Там ще създадем специален отдел към дирекция „Европейски въпроси“ и ще използваме капацитета, който в момента го има във Фонда за лечение на деца.
Кажете с какво влошаваме възможността българските деца да се лекуват в чужбина? Един аргумент ми измислете, за да мога да се съглася с Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Има ли други изказвания по обсъждания § 15?
Заповядайте, доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Ние не се притесняваме от това, пари за децата ще се намерят. Българинът дава мило и драго за това.
Тревожи ни друго – че Фондът се закрива, колеги, закрива се, той не се преструктурира, не се слива, той просто се закрива. Ние не знаем по какви правила ще се изгради този отдел, не знаем ще има ли необходимата медицинска експертиза там от хора, които да работят? Това ни е тревогата. Не може с лека ръка изведнъж да вземем такова решение, което с този фонд – не говоря, че сме свикнали от 2004 г. – но нямаме тази сигурност, защото прозрачността на взимане на решение, за което професор Клисарова каза, е под въпрос. Опитайте се Вие сега – аз знам как когато Касата тръгна, правеше първите крачки, прохождаше в здравеопазването, спокойно влизахме в Националната здравноосигурителна каса – опитайте се сега Вие да влезете и да не сте депутати!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Найденова.
Има ли реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на § 15.
Гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 15.
Гласували 122 народни представители: за 53, против 53, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за текст и редакция на § 15, който става § 13.
Гласували 124 народни представители: за 76, против 39, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители § 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 14:
„§ 14. (1) До 31 март 2019 г. процедурите по издаване на документи, необходими съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по Закона за здравното осигуряване, се разглеждат по досегашния ред.
(2) Неприключилите до 31 март 2019 г. процедури по ал. 2 се довършват по новия ред от НЗОК.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по предложенията за § 16? Не виждам желаещи за изказване.
Гласуваме предложението за отпадане на § 16 на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители неподкрепено от Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 50, против 58, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията, с което се подкрепя текстът на вносителя и се предлага редакция на § 16, който става § 14.
Гласували 130 народни представители: за 88, против 41, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители § 17 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 15:
„§ 15. (1) До 31 март 2019 г. министърът на здравеопазването определя експертните съвети по медицински специалности по Закона за здравето.
(2) В срока по ал. 1 националните консултанти, определени по Закона за здравето до влизането в сила на този закон, продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте, имате думата.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, господа заместник-министри, господин Управител на НЗОК, уважаеми колеги? Тук вече навлизаме в дълбочина на „Заключителните разпоредби“ и се вижда от мен, пък и от всички, които внимателно следят текста, че по своята същност това представлява една микстура – има един хубав български израз „тюрлю гювеч“ – от промяна в закони, които като параграфи един след друг нито следват някаква последователност, нито може да видим в тях логика. Сега ще видим следващия, там ще имаме също изказвания по това защо отпада, защо беше предложен, като сега консенсусно отпада? Но да Ви кажа нещо, понеже съм бил 11 години, и то назначаван все от Ваши министри за национален консултант по хематология.
Тази идея да се размие отговорността, да направите експертни съвети, за да може ръководството на Министерството да влияе, това е за мен целта на премахването на националните консултанти, върху всяко решение – въпреки че нас почти за нищо не ни питат, когато се вършат безумия в Министерството на здравеопазването, а винаги носим отговорност, когато сме заели позиция. Но аз Ви моля да обмислите това решение. Това е вменяване на лична отговорност на един човек, който Вие решавате, че е представител на направление в клиничната медицина, който може да Ви бъде полезен за взимането на едно или друго решение. Започне ли това размиване на отговорността с експертни съвети – то е същото, като да направите комисия. Искаме един проблем да се провали в тази зала, правим комисия за него и виждате как свършва комисията. Това е практика, която действа от 30 години, доколкото знам, в Министерството на здравеопазването. Сега внезапно, както много други неща внезапно, не знам кой Ви е давал тези идеи, Вие ги променяте. Не са удачни, казвам Ви го като човек, който е носил тази отговорност 11 години, знам каква е тя, сериозна е, много е неприятна понякога. Но молбата ми, колеги, е да преосмислите всички тези текстове, които следват. Вие ще видите много „интересни“ неща, много „интересни“ неща. Това са действия, които са като някой влязъл в една много сложна дейност, с една много бърза неосмислена идея да промени хиляда неща. От тези промени на хиляда неща, образно казано, нищо няма да произлезе, ще произлязат само проблеми, които някой друг след това ще трябва да решава. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, доктор Йорданов, имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Тук вече влизаме в един проблем, който касае доколко това, което разглеждаме и се предлага, е конституционно, защото предложението за това, което гледаме, е направено от Надзорния съвет, който го е внесъл в Министерския съвет.
Управителят на НЗОК, съгласно Закона за здравното осигуряване изготвя Проект на Закон за годишния бюджет на Касата и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването, след това той внася проекта на закона заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от Надзорния съвет.
И тук се пита: откъде накъде Надзорният съвет ще се занимава с проблемите на експертизата в медицината, в здравеопазването или с дейността на републиканските консултанти, които имат задачи, които са съвсем, съвсем различни от това нещо, наречено „бюджет на Здравната каса“? Значи тук идваме на факта, че със Закона за бюджета на Здравната каса за 2019 г. се прави опит да се премине с ботуши през ред закони – 16, само че органът, който го предлага, няма това право да го прави и ние ще го оспорваме там, където трябва.
Мисля, че тук колегата, който се изказа преди мен – професор Михайлов – беше абсолютно прав, не е работа на Здравната каса да се меси в институцията на републиканските консултанти и експертизата – отново повтарям. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Йорданов.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на § 17.
Първо, предложението на Корнелия Нинова и група народни представители § 17 да отпадне.
Гласували 130 народни представители: за 47, против 65, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението за текста на § 17 на Комисията в редакция, предложена от Комисията – параграфът става § 15.
Гласували 133 народни представители: за 91, против 36, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 18 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – § 18 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители – § 18 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри и управител на НЗОК, уважаеми колеги! Сега тук стигаме до другия парадокс, който се повтори няколко пъти в залата. Откъде накъде се появиха предложения, които консенсусно ще бъдат отхвърлени с гласуването на всички парламентарни групи? Значи, това са откровено неправилни – за да не кажа друга дума, абсолютно непрофесионални предложения.
За конкретното – че противоречи на европейска директива, че сакадира и без това много сложната дейност на националните трансфузионни центрове в страната по места, че проблемът с добиването на кръвни продукти е в трагично състояние, независимо от бодряшките приказки, които доскоро се говориха по медиите. Всичко това на мен не ми кореспондира с това как се предлага текст, който е много сериозен. Колегите дойдоха на първо четене в Комисията, искаха участие, искаха отпадане, а сега ние гласуваме, всички вкупом грешни, че този текст, видите ли, изчезва! Нека да не предлагаме такива текстове тогава. Както онзи, който предлагаше Народното събрание да открива и закрива болници. Много моля това да имате предвид при цялостното следващо гласуване на тези Преходни и заключителни разпоредби. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Има ли реплики? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, подкрепено от Комисията за отпадане на § 18, предложението на доктор Дариткова и група народни представители за отпадане на § 18 и предложението на Комисията за отпадане на § 18 – всички предложения са в една посока.
Гласували 134 народни представители: за 128, против 1, въздържали се 5.
Предложението за отпадане на § 18 е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 19 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – § 19 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 16:
„§ 16. (1) До 31 март 2019 г. оценката на здравните технологии на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се извършва по досегашния ред.
(2) В срока по ал. 1 подадените жалби пред Комисията по прозрачност по чл. 266, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се разглеждат по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Професор Михайлов поиска думата.
Заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри и Управител на НЗОК, уважаеми колеги! Тук стигаме до поредния нонсенс в тези Преходни разпоредби. Ние един път вече коментирахме този въпрос при първото четене, въпреки че не получихме никакъв удовлетворителен отговор.
Сега да се слее Комисия по цени и реимбурсиране с Комисия по оценка на здравни технологии е все едно да слеете бирника с длъжника – единият дава представата дали тази технология е медицински издържана, ефективна и дали може да се предлага на територията на страната, а другият държи финансовите средства за запазването и даването на разрешение за финансиране и тези две функции, при положение че толкова усилия положихме – толкова усилия положихме години наред! – да убеждаваме държавата, Министерството на здравеопазването, че трябва да има Комисия по оценка на здравните технологии. Тя просъществува малко под две години и ето го резултата – тя се закрива, всичко отива в Комисията по цени и реимбурсиране, а там лично на мен много добре ми е известно как вървят нещата по вкарването на един или друг продукт и той не е толкова зависим, повярвайте, господин Ананиев, от оценката на здравните технологии, а от много други параметри. Това е и нормално, обаче оценката на технологията е един изключително сериозен въпрос, на който са обърнали внимание всички държави – членки на Европейския съюз, а ние сега го замитаме отново, както след малко и други неща, вкарваме го в една друга институция, която отдавна си функционира с всичките й грешки, пропуски, да не говоря за други практики. Е, как ще си решим въпросите тогава на едно нормално европейско ниво? Няма да можем да ги решим. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма реплики към изказването.
Други изказвания по обсъждания параграф? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението за § 19.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група – § 19 да отпадне, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 49, против 58, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя и предложена от Комисията редакция за § 19, който става § 16.
Гласували 137 народни представители: за 98, против 33, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 20 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – § 20 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 17:
„§ 17. (1) До 31 март 2019 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти утвърждава фармако-терапевтичните ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2) До 31 март 2019 г. се прилагат действащите фармако-терапевтични ръководства.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Професор Клисарова поиска думата.
Заповядайте за изказване.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Параграф 20, който е предложен да стане § 17, е свързан с предходния § 19, а именно, че Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще утвърди тези фармако-терапевтични ръководства по смисъла на чл. 259, ал. 1, т. 4 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Не може – след като нашето предложение да отпадне § 19 – много добре формулирано и подкрепено с мнението на професор Михайлов, който каза преди малко, че не бива да поставяме нещата на едно ниво – този, който изготвя самите становища и фармако-терапевтичните процедури, които са необходими, на по-високо ниво да бъдат цените. Тогава казваме така, че по-ниската цена ще бъде с по-добри фармако-терапевтични показатели. Така излиза за реимбурсирането на цените и ще бъде избрано това ръководство, което е по-ефективно, но не за здравето, а ще бъде избрано ръководството, което е по-ефективно от ценова гледна точка. Мисля, че този параграф трябва да отпадне, за да не се случи това и да не бъде прието от нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми колеги! Искам да се обърна към цялата зала и да се опитам да концентрирам вниманието й върху този толкова важен въпрос, който се засяга в този параграф. Защото той касае всеки от Вас и Вашите семейства.
Предписването на медикаменти за лечението на едно или друго заболяване в ХХI век е един изключително сложен процес и висока лична отговорност на лекаря и лекарския екип, провеждащ лечението. Съществуват хиляди медикаменти, които имат официално едни индикации, но се използват за много повече заболявания. Това е решено на базата на натрупани основателни доказателства, които са класирани от световната научна общност и много добре познати на нея и признати и от FDA и от ЕМА. Този въпрос ни беше предложен по сегашния неправилен начин на решение преди 3 години. Тогава написах едно писмо на тогавашния министър, като човек, на който беше възложено – този път не на Комисията по цени и реимбурсиране, а на националния консултант да направи такова ръководство, но Вие излизате с такива показатели, да не казвам какви – как да се формира това ръководство, както преди малко го спомена професор Клисарова. Това писмо стигна до ръководството на Министерството, спряха се тези попълзновения, да ги наречем, сега отново се стига до идеята да се направи, както казва нашият народ, джаста-праста, едни ръководства, които по кратка характеристика на продукта, бързичко ще формират възможността, и то много осакатена, много ограничена, да бъдат лекувани българските пациенти по начин, който не е адекватен на съвременния. Пак повтарям, това касае всеки от Вас и всеки от Вашите семейства. Аз съм бил свидетел на много такива случаи.
Затова кажете ми как да се съгласим ние, а иначе редица писма от гилдиите, които и на тукашната среща – уважаемата доктор Дариткова не ме слуша в момента, но тя си спомня за тази среща, посветена на проблемите на онкохематологията. Тогава уважаеми професори казаха, че отнемането от ръцете им писането на фармако-терапевтични и вменяването в правата на Комисията по цени и реимбурсиране е абсолютно неприемливо за тях и ще доведе до много сериозни конфликти.
Затова Ви моля да се вслушате в нашата забележка и този параграф да отпадне. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Професор.
Реплики към професор Михайлов? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията за § 20.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група – § 20 да отпадне, Комисията не го подкрепя.
Гласували 137 народни представители: за 42, против 71, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, господин Председател на НЗОК! На основание чл. 52, ал. 3 от Правилника и от името на парламентарна група правя искане за поименна проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, списъка.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към поименна проверка.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Отзад напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Отзад напред?
Предложението се приема.

Явор Руменов Божанков - отсъства
Явор Божилов Нотев - отсъства
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Юлиан Кръстев Ангелов - отсъства
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Христо Танчев Проданов - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христиан Радев Митев - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Хамид Бари Хамид - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Тома Николов Томов - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Танер Мехмед Али - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Иванов Попов - тук
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Спас Янев Панчев - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Севим Исмаил Али - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Румен Петров Генов - тук
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Василев Гечев - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Радостин Радославов Танев - тук
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Петър Христов Петров - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Асенов Тишев - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Милко Недялков Недялков - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Мария Йорданова Илиева - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Калин Николов Поповски - тук
Калин Димитров Василев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Ерол Осман Мехмед - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елена Николова Йончева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Диана Димова Саватева - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Георги Янчев Гьоков - отсъства Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Галя Стоянова Желязкова - тук
Галя Енева Захариева - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Владислав Тошков Николов - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Виолета Русева Желева - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Весела Николаева Лечева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Ася Атанасова Пеева - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Анна Василева Александрова - отсъства
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Андон Димов Дончев - отсъства
Ангел Илиев Исаев - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Адлен Шукри Шевкед - тук

Присъстват 134 народни представители на поименната проверка. Имаме кворум.
Продължаваме заседанието с гласуване на предложението на Комисията за текста и редакцията на § 20, подкрепени от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 106 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 21 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 24, който става § 19.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Процедура, господин Ерменков – по начина на водене.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За пореден път в парламента се случват странни миграции. При поименна проверка се оказва, че има 134 човека кворум, а веднага при следващото гласуване, което е може би няма и половин минута след като е направена поименната проверка, гласуват 99 човека и някъде около 38 човека пропадат в пространството.
Моля Ви, като сте тук – гласувайте, или ако Ви няма, правете поименната проверка като хората, защото за пореден път се създава впечатлението, че кворумът се наглася, за да минават едни закони, които не знам защо се опитвате да ги правите след това нелегитимни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков, нямате основание за подозрение.
Процедура – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, очевидно е, че по време и след поименната проверка тук се случват странни неща. Едни хора, които ги няма на поименната проверка, непосредствено след нея идват и започват да се изказват. То бива, бива призраци, ама тези призраци не бродят из Европа. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Не е онзи призрак, който бродеше из Европа. Този, който го нямаше на поименната проверка, веднага, непосредствено след това се появи отнякъде, изказа се, а сега пак го няма.
Уважаеми господин Председател, не знам, вземете някакви мерки – духове ли, призраци ли, но това е признак за хората, които са с раздвоено съзнание, които не желаят да работят. Та, по поименната проверка – достатъчно е кворумът да бъде 121, няма да се уморявам да го казвам. Това не е поименно преброяване, както някои колеги, които не познават Правилника, искат да го изкарат. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Господин Кирилов – процедура ли е?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, макар че това Вас не Ви касае, тъй като е процедурен въпрос, но във връзка с процедурата по поименна проверка, която беше по мое искане и във връзка с предходния ни дебат, и във връзка с насроченото за четвъртък заседание на Комисията по правни въпроси, на което ще се обсъжда предложението на Корнелия Нинова и група народни представители – за изменение в Правилника, заявявам още отсега: вторник, 15,55 ч. и при всички положения задължително ще направя предложение, че при дебат в Правна комисия неизвиненото отсъствие, необоснованото отсъствие от процедура по поименна проверка да се наказва като нарушение с глоба от 750 лв. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Господин Шопов, имате думата за процедура.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Отново припламват искри и не по същество, не за дебат, а за процедури. Господин Кирилов, аз не съм съгласен с това, с такива санкции, а и да правим адхок изменения в Правилника.
Суверенно право на всеки народен представител е да се държи, както намери за добре – да участва в заседание, да не участва в заседание. Стига сме корили колегите от БСП за това, че не участват в заседанията – да се регистрират, да не се регистрират – стига сме ги корили за това, че те не се регистрират, че някой гласува или не гласува. Стига сме се корили, колеги от БСП, защото и участието в заседанието, и неучастието в заседанието, и гласуването, и негласуването, и участието в събирането на кворума е политическо поведение и нищо друго. Това също е политическа позиция и тя е конституционна, и е съобразно Правилника.
Явно е, че от БСП са силно разочаровани, че номерът с кворума не минава. Явно е, че те са лоши ученици. Явно е, че не могат да повторят онова, което ГЕРБ правиха по времето на управлението на правителството на Орешарски. Тогава ГЕРБ го правеха успешно и тогава предадоха неповторими уроци, но явно от БСП не са ги овладели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, моля Ви, към мен е тази процедура. Нали тя е по начина на водене?
ПАВЕЛ ШОПОВ: От тази гледна точка нека да не се дразним, нека да не се обвиняваме, нека да не се корим за неща по процедурата и да ставаме още по-смешни, да променяме цял Правилник, да си налагаме санкции, като децата от детската градина или пионерчетата – тук визирам БСП, или от ниските класове на основното образование.
Призовавам към спокойствие и да продължим работата си без такива фойерверки и изпълнения каквито се опитват някои хора да направят в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Продължаваме с дебата, колеги.
Изказвания? Не виждам.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 144 народни представители: за 34, против 74, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на текста на § 21 по вносител.
Гласували 144 народни представители: за 100, против 35, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 22 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група § 22 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 18:
„§ 18. (1) Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация се преобразуват чрез сливане в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 1 април 2019 г.
(2) Министърът на здравеопазването съгласувано с министър-председателя назначава изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, считано от 1 април 2019 г.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на Изпълнителната агенция по трансплантация.
(4) Трудовите правоотношения с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация се прекратяват при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, считано от 1 април 2019 г.
(5) Трудовите и служебните правоотношения със служителите в Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и в Изпълнителната агенция по трансплантация се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител, считано от 1 април 2019 г.
(6) До 31 март 2019 г. Министерският съвет приема устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
(7) Неприключилите до 31 март 2019 г. производства от Изпълнителната агенция „Медицински одит", съответно от Изпълнителната агенция по трансплантация, се довършват по новия ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Виждам Ви – заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, господа заместник-министри и господин Управител на Националната каса, уважаеми колеги! Тук за пореден път стигаме до темата за тази абсолютно непрофесионална микстура, или както я нарекохме преди няколко минути тюрлю гювеч, в Преходните и заключителни разпоредби.
За всеки, който се занимава с администрация в медицината, за всеки, който се занимава с клинична медицина, господин Министър, е абсолютно кристално ясно, че Агенцията по медицински одит, лицензирането на лечебните заведения, проблемите на трансплантациите, смесени в една мегаагенция, ще се превърнат не в решаване на проблема, а в нерешим проблем по всички тези направления, които са визирали този параграф, сливането му със следващия § 23 и още много, много промени в законите, които Вие правите в Преходните и заключителни разпоредби.
И понеже времето и Правилникът ми позволяват, аз ще Ви попитам няколко неща: Вие един път си позволихте и това беше изключително приятно за мен да отговорите на нашите мнения по отношение на Фонда за лечение на деца в чужбина, а сега ще ми е много интересно какво бихте могли или искате ли да ни кажете нещо по този въпрос? Как стои проблемът с трансплантациите?
Тук преди няколко минути казахте една цифра, която ме уплаши, че, видите ли, Националната здравноосигурителна каса е поела задължения, а тя не ги е платила – сигурен съм, поела е задължения да плати 80 милиона за трансплантации извън България. Аз много добре познавам цифрите, с които Министерството на здравеопазването финансира българските трансплантации. Това говори, че за 22 години трансплантационна дейност понякога от органите имаме 30-годишна дейност, а ние не сме мръднали и крачка напред.
Няма да Ви припомням трагедиите с белодробните трансплантации, че не ми е удобно от българските граждани тук да повдигам тази болезнена тема, а на всичкото отгоре Вие закривате тази агенция, пъхате я като една дирекция в Агенцията за медицински надзор, отгоре слагате една тапа, която ще изхвърча всеки път, а този път няма да изхвърча министърът. Като стане някаква беля в здравеопазването и ето кой ще изхвърча – ще изхвръчи директорът на Агенцията за медицински надзор. Той ще е виновен за всичко: за лошите трансплантации, за лошите болници, понеже са лицензирани и не отговарят на условията, за всичко, за грешките в тях, за одита – понеже е закрит.
Е, бога ми, господин Ананиев, на кой предлагате тези идеи? Всичко това ще свърши, този театър рано или късно ще свърши! Аз съм преживял много театри! Аз съм на 60 години и съм видял много театри от кого ли не. Всички тези театри свършваха, а кой плащаше сметката после – българският гражданин?! Това е: българският гражданин плащаше сметката! Тази Агенция за медицински одит абсолютно е нито обмислена, нито ще...
Когато говорихме с Лекарския съюз, те буквално казаха следното: „Като наковете нови табели по вратите в Министерството или където и да е, в която и да е сграда, мислите ли, че ще смените дейността?“ Няма да се смени, нищо няма да се смени. Дейността се върши от хора, а по този начин, по който го прави Агенцията, на тях ще им се пречи.
Моля, всички от залата да помислят по тези въпроси и да не подкрепят създаването на тази структура, която само ще допринесе за още по-голямо забъркване на проблеми в българската медицина.
Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Михайлов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Дечев, искам да попитам къде в правомощията на директора на Националната здравноосигурителна каса влизат отношения с Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и дейността по трансплантация? Откъде накъде Надзорният съвет, който сте подвели, трябва да вземе отношение по тези две важни неща – контрола в системата на здравеопазването и трансплантациите?! Какво общо има Националната здравноосигурителна каса с тях? „Нерде Ямбол, нерде Стамбул!“ Имате ли право да го правите? Аз твърдя, че по Конституция Вие нямате право да правите промяна в Закона за здравеопазването. Нямате право да го правите! Защо го правите?! И тук по закон не го прави министърът, правите го Вие, доктор Дечев.
Второ, защо, доктор Дечев, считате, че има нещо общо между контрола в здравеопазването, регистрационната дейност и трансплантациите? Ами, човек от улицата да хванем, ще разбере, че няма нищо общо. Защо трябва да се съвместяват тези две дейности? Какво постигаме? Тук законодателят е предвидил, че трябва да имаме мотиви за всяко действие при предлагането на всяка промяна в Закона. Тъй като обаче прескачаме нормалния законосъобразен ред, няма нито мотиви, нито финансовите задължения, които настъпват от тази дейност.
Тук виждам колежката от Районната здравна каса. Този нов орган не отнема ли правомощията на районните здравни инспекции? Мисля, че ги отнема.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Чети бе, колега!
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Тук ми е много интересно какви са бъдещите взаимоотношения между районните здравни инспекции, структура в Република България, която си е обхванала района, ръководи го и го контролира…
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Ще работят съвместно.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: …и сега над главата ѝ има друга агенция. Кой е пò, баш от двете, защото това ще предизвика проблеми в съда, когато започнат да се обжалват нещата.
Не може контролът в страната да пренебрегне районните здравни инспекции, които са основата на пирамидата, по която той се извършва. Много ми е интересно, че колеги, които са се занимавали с тази дейност, са готови. На мен ми се обадиха директорки от районни здравни инспекции и казаха: „Това не може! Ние какво ще правим с тази нова мегаинституция, която някой си измислил?!“ Тук единственият мотив, за който мисля, е наистина бягането от отговорност на Министерство на здравеопазването. Аз не виждам никакъв друг мотив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доцент Йорданов.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Господин Кутев, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, обръщам се главно към Вас по тази точка, защото според мен тези камъни са във Вашата градина в крайна сметка.
Първо, да оставим настрани въпроса защо през Преходните и заключителните разпоредби, защо през бюджета се променят тези неща. Със сигурност не за първи път се случва, но според мен със сигурност това е лош вариант да се направи по няколко причини.
Едната е, разбира се, че когато променяш през бюджета структурни неща в Министерския съвет и в случая разваляш една агенция и правиш друга, дебатът, който водим в момента, не може да бъде по същество. Той много трудно би могъл да каже какво ще се случи или какво няма да се случи. По този начин всъщност цялата отговорност, поне моралната, ако не юридическата, пада върху Вас. А ако беше направено по друг механизъм, тогава Народното събрание можеше по някакъв начин все пак да коригира недостатъците, да изкаже мнение, тоест да свърши това, което му е функционално работата. В този случай това не може да стане. Аз съм принципно против това да влиза по този начин.
Имам и няколко по-конкретни неща, поради които съм „против“.
Едното от тях е проблемът с трансплантациите. Както знаете, не се занимавам с другите, но по стечение на обстоятелствата с темата с белодробните трансплантации се занимавам отдавна. Проблемът там всъщност е следният. Вие сам знаете, че Инспекторатът на Министерство на здравеопазването поиска и доколкото ми е известно, с Ваше разрешение или със сигурност на министъра, е правена проверка на дейността на Изпълнителната агенция по трансплантации за периода от последните няколко години. От доклада от проверката много ясно се вижда, поне за мен, къде точно спират трансплантациите през 2017 г. Там е много ясно, че през цялото време има един кръг, който се състои от заместник-министър, той се споменава само като „заместник-министър“ без име в документа, директор на дирекция НРОПЗ, каквото и да значи това, и директор на дирекция „Медицински дейности“. С първото писмо от 4 май 2017 г. Мариана Симеонова, като шеф на Агенцията, казва, че спира сътрудничеството с Центъра във Виена и трансплантациите и до месец март 2018 г., тоест почти година, тези три отдела в Министерството си разменят писма помежду си.
Днес Ви изпратих писмо, с което искам съдържанието на писмата, а не само тълкуванието им, което вече имам. Съдържанието на писмата показва, че тези хора съвсем целенасочено, особено директорът на дирекция „Медицински дейности“ изпращат цялата дейност по белодробните трансплантации в глуха линия. Това, което той прави, според мен е криминално. Честно Ви казвам, до момента не знам кой е този директор. В интерес на истината, в писмото, което днес Ви писах, искам да разбера кои са били директори по това време, защото това е важно.
Аз не издавам присъди и не казвам, че той е виновен. Сега взех думата не за това. Казвам обаче, че проблемите със спрените трансплантации са вътре в Министерството. Те не са в Агенцията. Това поне разчитам аз в този доклад.
И сега, когато всъщност променяте цялата дейност на Агенцията, правите друга агенция, Вие всъщност няма да решите проблема от моята гледна точка, без да искам да влизам във Вашата риза, защото Вие си знаете хората. Може би тези директори на дирекции вече са сменени, Вие си ги знаете. Аз казвам, че не им знам имената.
Факт е, че проблемът, до който с моите усилия успях да стигна, недвусмислено се намира в Министерството. Има данни за хора вътре в Министерството, които по една или друга причина – Вие трябва да кажете каква, трябва да кажат защо се е получило така, че спряха трансплантациите. Те знаят, те са го правили.
Оттук нататък искам само да Ви уверя, че този разговор няма да приключи до тук. Въпросът и за миналото, и за бъдещето на трансплантациите тепърва предстои. Аз ще направя всичко възможно да го довършим. Знаете, че аз никога не съм използвал агресивно отношение към Вас и уважавам усилията Ви. Тук става въпрос за абсолютния интерес на хората, които чакат трансплантации, първо; и за тези, които са направили грешки, а тези грешки струват човешки животи – няколко вече налични, тези хора са с имена, тези хора според мен трябва да бъдат наказани спрямо българския закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Реплики? Не виждам.
Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Господин Министър, имате право да вземате думата по всяко време, дори при закрити изказвания.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Михайлов, само че май го няма! Аз няма да избягам от неговия въпрос и няма да се скрия, защото искам да кажа моите мотиви, поради които предвидихме закриването на Изпълнителната агенция по трансплантации и нейното включване в новата агенция.
Какво извършваше до този момент Изпълнителната агенция по трансплантации? Тя извършва административна дейност по регистриране и лицензиране на лечебните заведения, в които се извършват трансплантации – административна дейност.
Какво предвиждаме да извършва новата агенция? Тя ще поеме административните производства по регистриране на дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ и даване на разрешително или така нареченото „лицензиране“ на лечебните заведения за болнична помощ.
Е, кажете сега: трансплантациите не са ли една част от дейността на даденото лечебно заведение, тоест ние ще лицензираме едно лечебно заведение за всичката останала дейност и ще го лицензираме отделно за дейностите по трансплантацията? Има ли логика в това, първо?
Второ, процесът на провеждане на трансплантация може да доведе до необходимостта да се използват другите медицински дейности, които се извършват в даденото лечебно заведение, тоест не само не влошаваме, а подобряваме нещата, защото на това лице ще му бъде предоставена комплексна медицинска услуга, в случай че се случи нещо нередно, неприятно или някакъв лош резултат по време на трансплантацията.
Освен това трябва да се има предвид, че нито Изпълнителната агенция по трансплантации, нито новата агенция не дават медицинско становище. Те извършват административна дейност.
Най-накрая, новата агенция, която създаваме, ще изпълнява функциите на компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантациите в Република България, в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Кажете, пак Ви моля, както при предишния въпрос, станете след тези мотиви и кажете: „Не сте прав, господин Ананиев!“ Станете, станете!
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България, от място): Нямаме право.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Нека да Ви даде право председателят, за да кажете една причина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 49, против 55, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Искаме прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура по прегласуване.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Бих искал да направя процедура по прегласуване, тъй като аз персонално и още няколко души не успяхме да гласуваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще подложа на повторно гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 135 народни представители: за 57, против 59, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за текста на § 22, който става § 18.
Гласували 139 народни представители: за 81, против 51, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 23 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 23 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 22, който става § 18.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 143 народни представители: за 58, против 67, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията да бъде отхвърлен § 23 по вносител, тъй като е отразен на систематичното му място в § 18.
Гласували 138 народни представители: за 91, против 41, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 24 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 19:
„§ 19. (1) До 31 март 2019 г. процедурите за регистрация по Закона за лечебните заведения на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, за издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, за центровете за психично здраве, за центровете за кожно-венерически заболявания, за комплексните онкологични центрове, за домовете за медико-социални грижи, за диализните центрове и тъканните банки, както и за регистрация за извършване на лечебна дейност по чл. 2а от същия закон, се довършват по досегашния ред.
(2) Неприключилите в срока по ал. 1 процедури се довършват по новия ред.
(3) След 1 април 2019 г. регионалните здравни инспекции предоставят на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ с приемо-предавателен протокол документите по процедурите по ал. 1, регистъра по чл. 41 от Закона за лечебните заведения, както и архива на приключилите процедури.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 148 народни представители: за 51, против 71, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 24, който става § 19.
Гласували 144 народни представители: за 95, против 46, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 25 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 20:
„§ 20. Разрешенията за извършване на асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, издадени по Закона за здравето до 31 март 2019 г., запазват действието си при установяване на съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и със здравните изисквания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Доцент Йорданов, имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо, ще използвам случая да споделя моето становище с министъра на здравеопазването.
Господин Министър, дейностите по трансплантация са много малка част от общия обем на здравеопазването в България.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това не е по темата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Да не е, но ще използвам случая да отговоря.
В България заведенията, които извършват трансплантации, са по-малко от пръстите на едната ми ръка. Вие не можете да кажете, че това е една дейност, която, видите ли, е толкова всеобхватна, че трябвало постоянно да се извършва нейното регулиране. Трансплантациите на българските граждани, както добре знаете, за съжаление се извършват в чужбина.
Сега по същество. Кой извършва контрола на дейностите, които са споменати в този член, защото се създава впечатление, че един и същ орган едновременно издава разрешения за дейността и прави контрол върху нея? Това е нонсенс! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Йорданов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 143 народни представители: за 53, против 68, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 25, който става § 20.
Гласували 139 народни представители: за 92, против 42, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 26 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 26, който става § 21:
„§ 21. Разрешенията, издадени по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки до 31 март 2019 г., запазват действието си при установяване на съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и със здравните изисквания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 141 народни представители: за 50, против 73, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за § 26, който става § 21.
Гласували 133 народни представители: за 94, против 37, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 27 има предложение на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 22:
„§ 22. (1) Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с новите медицински стандарти по Закона за лечебните заведения в срок до 6 месеца от утвърждаването им, но не по-късно от 31 декември 2019 г.
(2) Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва по утвърден график проверка за съответствието на дейността на лечебното заведение с изискванията на Закона за лечебните заведения и със здравните изисквания. Извън графика проверка може да се извърши и по искане на министъра на здравеопазването.
(3) При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ определя срок за отстраняването им. Когато в определения срок несъответствията не са отстранени, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“:
1. отказва да пререгистрира лечебното заведение по чл. 39, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и заличава регистрацията на лечебното заведение, или
2. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и за заличаване на регистрацията на лечебното заведение, или
3. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения в частта му, в която е установено нарушение на изискванията по ал. 2.
(4) Регистрацията се заличава, съответно разрешението се отнема, с писмена мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, съответно на министъра на здравеопазването, като в случаите по ал. 3, т. 1 и 2 се посочва датата, от която се прекратява дейността.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В срока по ал. 1 първостепенните разпоредители с бюджет, към които директорите на съответните лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения са второстепенни разпоредители с бюджет, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на ал. 2.
(7) При установяване на съответствие с изискванията по ал. 2 разрешенията за осъществяване на лечебна дейност и удостоверенията за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, издадени по Закона за лечебните заведения до 31 март 2019 г., запазват действието си.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри и Управител на НЗОК, уважаеми колеги! Изправяме се пред поредната неразбория. Независимо от редакцията на група народни представители, тя е пък още по-парадоксална, че вместо да се даде една година срок на болничните заведения да приведат своите действия, съобразно стандартите, които в момента се преработват и не се знае кога ще свърши тяхната преработка, този срок се скъсява на шест месеца, те няма да подават документи за лицензиране, Агенцията ще започне да ги проверява, като нямат условия за лицензиране ще им даде срок… Изобщо над 14 хиляди практики и 360 лечебни заведения Вие, ни предлагате тук разумни хора да приемем, че за една година ще ги превъртите през Министерството като лицензиране, ще разберете кои са за лицензиране, кои не са за лицензиране. Всичко това е толкова нереално! Като човек, който е правил медицински стандарти, знам с колко подводни камъка се сблъскват те и колко проблеми съществуват при тяхното утвърждаване, при тяхното свързване едни с други. Тук чухме едни парадоксални приказки за унифициране. Медицинският стандарт не е подстрижка – да унифицираш първи и втори номер и да се подстрижем всички по еднакъв начин. Това са високоспециализирани медицински дейности, които са много противоречиви понякога в своите условия, много често взаимодействащи си, обаче с неясен ефект на взаимодействието. Затова този срок от една година, който сте сложили в този параграф, е абсолютно нереален. Просто едни халосни патрони ще се стрелят. (Реплики от министър Кирил Ананиев.)
Оставете го нашето и Вашето време. Вие сте с мен в това здравеопазване. Колкото съм аз, толкова и Вие като председател на Надзора на Касата. Недейте да ми вменявате на мен, че аз съм 30 години в тази медицина, а Вие не сте били в нея и в управлението й. Моля Ви! Вие сте в управителното тяло на Надзора вече 20 години, нали? Моля Ви, оставете ги тези работи. Видяхме Касата докъде е стигнала през тези 20 години, така че недейте да ме репликирате. Ако искате да кажете нещо, застанете тук – на трибуната, и достойно го кажете!
Споделяме Ви, че тези срокове са нереални, независимо че Вие се провиквате от Вашето място, че са реални, и че няма да бъдат изпълнени. Още повече че, ако бъдат изпълнени за някои лечебни заведения, няма да бъдат в реалните необходими за това параметри. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Реплики? Не виждам.
Изказвания?
Доктор Джафер, имате думата.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа заместник-министри, уважаеми господин Управител на Здравната каса, уважаеми колеги! Ние предложихме да отпадне § 27. Макар че формално Вие сте отхвърлили това предложение, ние смятаме, че се съобразихте с него. Ще Ви кажа защо, господин Министър!
Няма да кажа това, което каза професор Михайлов, че безумни хора предложиха безумната идея да се прелицензират над 14 хиляди лечебни заведения. Аз отдавам това на некомпетентност. Просто имаше хора, които предложиха този текст и не знаят, че освен болниците, наричаме „лечебни заведения“ и други структури, които функционират в здравната система.
Въпреки всичко по същество Вие приехте нашето предложение – един параграф, който предизвика изключително сериозни дискусии на първо четене по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Приехте, но не признавате своята грешка. В края на краищата всичко е добре, щом свършва добре.
Това, което прави доктор Дариткова, е да предложи всъщност преформатиране на критериите, по които ще прелицензирате, тоест ще преоценявате тези лечебни заведения. През медицинските стандарти, през правилата за добра медицинска практика, които, за съжаление, още не са факт, има начин да бъде оценена дейността и компетентността на различните лечебни заведения. Надяваме се да го направите обективно. Имаме сериозни притеснения по отношение на компетентностите на тази мегаструктура, която създавате, и се надяваме да го направите с мисъл за това, че всички граждани на територията на страната имат конституционно гарантираното право на достъп до здравни грижи.
Благодаря Ви за вниманието. Това беше моят опит да изложа нашите аргументи, които внесохме по § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Джафер.
Реплики? Не виждам.
Изказвания?
Доктор Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, ще кажа как аз виждам и разбирам този параграф. Фактът, че три пъти му се сменят сроковете, говори, че не медицинските заведения не са готови и да им увеличаваме срока, за да се нагодят спрямо стандартите, които липсват, а Министерството на здравеопазването не е готово, защото, първо, няма стандарти, те са отменени. Над 29 стандарта отпаднаха. Не са създадени критериите за добра медицинска практика.
Кога ще сколасате, господин Министър, да направите всички тези изисквания, които касаят Вас?
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Има срокове.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: За мен постоянно увеличавате тези срокове и в крайна сметка това ще води до правомощията да лицензирате медицинските заведения, които и в момента без стандарти, без критерии лекуват населението на България?
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Как лекуват без стандарти?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Така че предлагам този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Тимчев.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Прекратявам разискванията, преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 52, против 68, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Следващото гласуване е по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 45, против 71, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 27 по вносител, който става § 22.
Гласували 129 народни представители: за 86, против 38, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 28 има предложение на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 23:
„§ 23. (1) До 30 юни 2019 г.:
1. Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, приема правила за добра медицинска практика и ги предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването;
2. Българският фармацевтичен съюз приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването;
3. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги предлагат за утвърждаване на министъра на здравеопазването.
(2) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ предлага за утвърждаване на министъра на здравеопазването правилата за добра медицинска практика на съответната съсловна организация, която до 30 юни 2019 г. не ги е предложила за утвърждаване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Добре че в последния момент доктор Дариткова се сети, че преди няколко месеца създадохме организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и те са включени в този ред.
Господин Министър, не мога да приема правилата за добра медицинска практика на българските лекари, под които стои подписът на председателя на Българския лекарски съюз, и до него да не стои подписът на министъра на здравеопазването!? Има йерархия. Това е значимо. Не може да стои изпълнителният директор на Агенция „Медицински надзор“. Това е техническо лице в крайна сметка. Той не е име. В йерархията един председател на Българския лекарски съюз стои до министъра на здравеопазването. Тогава е значим подписът. Тогава правилата за добра медицинска практика са значими и ще ни уважават не само в България, а и в чужбина.
Затова моля да приемете, че тези правила трябва да бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доцент Йорданов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 119 народни представители: за 38, против 61, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 28, който става § 23.
Гласували 121 народни представители: за 80, против 36, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 29 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 29 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 24:
„§ 24. (1) До 31 март 2019 г. оценката на възможностите на лечебните заведения за обучение на студенти и специализанти по Закона за лечебните заведения се извършва по досегашния ред.
(2) Лечебните заведения, които до 31 март 2019 г. имат определени със заповед на министъра на здравеопазването акредитационни оценки за обучение на студенти и специализанти, се ползват с правата по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения за срока на акредитационната им оценка.
(3) Неприключилите в срока по ал. 1 процедури по оценка на възможностите на лечебните заведения за обучение на студенти и специализанти се прекратяват, а заплатените държавни такси се възстановяват на заявителите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, професор Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Взимам отношение по този въпрос, защото той е свързан с обучението на студенти и специализанти.
Искам да подчертая, че основно обучението на студентите, вече и на специализантите, е към Министерството на образованието и науката и е подчинен на Закона за висшето образование. Разбира се, практическите занятия на нашите студенти по здравни грижи, лекари и всички останали, се извършват в лечебните заведения. Но не мога да разбера как мястото на този параграф е в бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Не, че не трябва да има промени в акредитационните оценки, но след това ще минем на страница 105 и ще видим промени в Закона за лечебните заведения.
Ще видим, че глава „Акредитация“ отпада. Искаме да облекчим процедурата, в което няма лошо. Искаме да повишим качеството на практическите упражнения – също е изключително полезно и важно. Трябва да променим и Наредбата за специализациите до Нова година, нали – която кара голяма част от младите хора да отиват в чужбина. Но защо и как това попада в бюджета на Националната здравноосигурителна каса мисля, че е доста трудно обяснимо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема професор Клисарова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Аз мисля, че през изминалите години една от мярката, с която се опитахме да задържим младите лекари в общинските болници, в периферните болници, беше да им осигурим възможност за практическо обучение в тях и теоретично обучение в медицинските университети.
Сега с тази мярка – аз съм съгласен, че броят на университетските болници е голям за нашата страна, но ние рестриктивно ограничаваме и възможностите за специализации в болниците за практическо обучение. Тук вече не правим добро. Не правим добро, защото младите лекари няма да останат в малките болници, за да се учат на занаят. Те ще отидат в тези големи университетски болници и отново това, което го говорихме, няма да се осъществи, както и много, много други неща.
Тук прилагаме финансов инструмент, който е спорно даже дали е финансов, а в същото време правим нещо, с което отново хвърляме под напрежение общинските болници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доцент Йорданов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 41, против 60, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя в редакция на Комисията за § 29, който става § 24.
Гласували 115 народни представители: за 74, против 36, въздържали се 5.
Предложението е прието, с което и параграфът.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 30 има предложение на народния представител Корнелия Нинова – § 30 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 25:
„§ 25. В Закона за Българския Червен кръст (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 9 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Нарушенията по ал. 1 – 4 се установяват с актове, които се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Българския Червен кръст.
(6) Наказателните постановления се издават от председателя на българския Червен кръст."
2. В § 6 от заключителните разпоредби думите „министъра на финансите и на“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Доцент Йорданов, заповядайте – имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Ще спестя обръщението, за да бъда кратък.
Колеги, как Ви звучи: Законът за бюджета на Здравната каса прави промяна в Закона за Червения кръст? Мислете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доцент Йорданов.
Оставихте залата в размисъл.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 41, против 57, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакция на Комисията за § 30, който става § 25.
Гласували 120 народни представители: за 77, против 39, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 31 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 31 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 125 народни представители: за 43, против 67, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 31, който става § 26 в редакция на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 85, против 35, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 32 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 127 народни представители: за 48, против 64, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 32, който става § 27.
Гласували 133 народни представители: за 80, против 47, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 33 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители § 33 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 28:
„§ 28. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6а:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на здравеопазването определя със заповед:
1. експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности;
2. републикански консултанти по медицински специалности.
(2) Експертните съвети по ал. 1, т. 1 се състоят от медицински специалисти в съответните области на медицината и/или в системата на здравеопазването и дават консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси.“;
б) в ал. 5 думите „националните и“ се заменят с „експертните съвети и на“.
2. В глава първа се създава раздел VI с чл. 28г и 28д:
„Раздел VI
Национална здравноинформационна система
Чл. 28г. (1) Създава се Национална здравноинформационна система, която се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването.
(2) Създаването и поддържането на Националната здравноинформационна система се извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност на предоставените и съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран достъп до данните в електронната информационна система при спазване изискванията на закона;
4. осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност.
(3) В Националната здравноинформационна система се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и
поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин.
(4) Информационната система по ал. 1 включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които
е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от
Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от Раздел II, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(5) За нуждите на информационната система по ал. 1 се предоставят безвъзмездно данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, относно гражданската регистрация на лицата по реда на Закона за гражданската регистрация.
(6) За създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите лечебните и здравните заведения подават информация в Министерството на здравеопазването, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за предоставянето й се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(7) С наредбата по ал. 6 се определят и условията и редът за водене на регистрите, информационните бази от данни и системи, включени в Националната здравноинформационна система.
Чл. 28д. (1) Право на безвъзмезден достъп до Националната здравноинформационна система имат:
1. гражданинът – до информацията в неговия електронен здравен запис;
2. лечебните и здравните заведения, и Националната здравноосигурителна каса при и по повод осъществяване на функциите си;
3. застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
4. държавни органи, за които е предвиден в закон достъп до регистри с национално значение.
(2) Предоставянето на достъп до информацията в електронния здравен запис на гражданите и на лицата по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се извършва само след изрично писмено съгласие при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 28г, ал. 6.“
3. В чл. 79:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Изискването по ал. 1 относно осъществяването на медицинската помощ се прилага и за осъществяваните по отношение на българските граждани медицински дейности в чужбина по чл. 82, ал. 1а.“
4. В чл. 82:
а) в ал. 1:
аа) създава се т. 1а:
„1а. интензивно лечение на здравно неосигурени лица;“
бб) създават се т. За и 3б:
„За. комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно неосигурени лица с психични заболявания;
3б. лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;“
вв) създават се т. 6а, 6б и 6в:
„6а. осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6б. комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно неосигурени лица с кожно-венерически заболявания;
6в. осигуряване на медицински дейности при пациенти с неспецифични белодробни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването;“
гг) в т. 8 думите „по ред, определен“ се заменят с „при условия и по ред, определени“;
дд) точка 9 се изменя така:
„9. осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и специализираните грижи, предоставяни на определени лица в изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването;“
б) създава се ал. 1а:
„(1а) Извън медицинските услуги по ал. 1, българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната, след предварително одобрение.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1а лицата до 18-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която включва и заплащане със средства от държавния бюджет на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за специални медицински цели, лекарствени продукти, които не са включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“;
г) в ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя „1а“;
д) създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Обхватът на медицинските и други услуги по ал. 1а и 3, включително извършването им в страната или в чужбина, и прилагането на лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, заболяванията на лицата, за които се заплащат, както и условията и редът, по които се одобряват и заплащат, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(7) Заплащане за извършването на медицински и други дейности по ал. 1а и 3 в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, която не се прилага в държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при прилагането й по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на пациентите.
(8) Не се заплащат със средства от държавния бюджет медицински и други дейности, които са в обхвата на медицинската помощ по чл. 45, ал. 1, т. 1 – 14 от Закона за здравното осигуряване, независимо дали са заявени за извършване в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.“
5. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Националната експертна лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.
(2) Информационната база данни по ал. 1 съдържа:
1. документ за насочване за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане (медицински протокол/медицинско направление);
2. експертно решение;
3. диагноза на водещото заболяване;
4. диагнози на придружаващите заболявания;
5. всички извършени медико-диагностични дейности, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
6. извършените прегледи от лекар, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
7. други данни от значение за трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.
(3) Информационната база данни по ал. 1 има за цел събиране, обработване, съхранение и анализ на данните за лицата по ал. 1, които да се използват за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите им от образование, медицинска и социална рехабилитация, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза.
(4) Териториалните експертни лекарски комисии, регионалните картотеки на медицинските експертизи и Националната здравноосигурителна каса предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
(5) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за целите по ал. 3.
(6) Право на достъп до базата данни имат Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на образованието и науката, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националният статистически институт, Националният център по обществено здраве и анализи, Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване“ и други органи, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания.
(7) Условията и редът за воденето и поддържането на базата данни по ал. 1, както и видът на информацията се определят с правилника по чл. 109.“
6. В глава трета Раздел VI „Контрол върху медицинското обслужване" с чл. 116а – 116е се отменя.
7. В чл. 130, ал. 6 думите „ал. 11“ се заменя с „ал. 7“, а думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
8. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. (1) Асистираната репродукция, както и осигуряването, използването и съхраняването на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се извършват от:
1. лечебни заведения за болнична помощ, получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в което изрично са посочени съответните дейности;
2. лечебни заведения за извънболнична помощ, регистрирани по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения, в чието удостоверение за регистрация са посочени съответните дейности;
3. лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията след получаване на удостоверение от министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, че лечебното заведение отговаря на изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция, в което изрично са посочени съответните дейности.
(2) Министърът на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, може със заповед да спре извършването на дейност по асистирана репродукция за срок до 6 месеца, ако лечебното заведение не спазва изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция.
(3) Когато след изтичане на срока по ал. 2 лечебното заведение продължи да не спазва изискванията на медицинския стандарт за асистирана репродукция, министърът на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, може със заповед да:
1. отнеме разрешението за лечебна дейност, в частта относно осъществяването на асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи – за лечебните заведения по ал. 1, т. 1;
2. заличи от регистрацията на лечебните заведения по ал. 1, т. 2 дейностите по осъществяване на асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи;
3. отнеме удостоверението на лечебните заведения по ал. 1, т. 3, като уведоми за това съответния първостепенен разпоредител с бюджет, към когото директорът на лечебното заведение е второстепенен разпоредител с бюджет.
(4) Министърът на здравеопазването може със заповед да приложи мерките по ал. 3 и когато лечебното заведение осъществява дейност в нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му или извършва дейности по асистирана репродукция извън тези, за които е издадено разрешението, съответно удостоверението.
(5) Заповедите по ал. 2, 3 и 4 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Лечебните заведения извършват всички медицински дейности, свързани с изследване, подготовка и продължително наблюдение на лицата, при които се извършва асистирана репродукция, както и контролират здравословното им състояние до раждането на плода.
(7) Условията и редът за вземане, поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи за нуждите на асистираната репродукция, както и на влизащите в контакт с тях материали и продукти и на тяхното проследяване от донора до реципиента, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и се контролират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор.“
9. В чл. 131а:
а) в ал. 1 думите „ал. 11 Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „ал. 7 Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 и 3 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
10.В чл. 132, ал. 4 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 7“.
11.В чл. 132а, ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
12.В чл. 132б, ал. 2 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 7“.
13.В чл. 180, ал. 2, т. 2 думите „положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти“ се заменят с „одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“.
14. Член 228б се отменя.
15. Член 229а се изменя така:
„Чл. 229а. Нарушенията по чл. 223, ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. “
16. Член 229б се изменя така:
„Чл. 229б. Нарушенията по чл. 223, ал. 3 се установяват с актове, съставени от митническите органи или от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници“ или от определени от него длъжностни лица, съответно от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
17. Член 233а се изменя така:
„Чл. 233а. Нарушенията по чл. 220, 221, 224, 226 и 228а се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
18. В чл. 234а навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
19. В чл. 235 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Има ли изказвания?
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми малко депутати от управляващото мнозинство ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и „Воля“! С този текст променяте поредния закон чрез Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ако не сте ги преброили – 18! Променяте 18 закона, през Преходни и заключителни разпоредби на специален закон, какъвто е бюджетът на Здравната каса. И ако в някои от тези промени просто сменяте имената на агенции, то с този текст правите коренна промяна в системата чрез промените в Закона за здравето.
Но по-интересно е, че чрез Преходните и заключителните разпоредби на бюджета на Касата променяте Изборния кодекс, Закона за обществените поръчки, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за закрила на детето, даже и контрола върху прекурсорите. И така – 18 закона. Това е звучен шамар върху българското право. Това е тежък удар по българския законодателен процес и петно върху лицето на българския парламент. Ето защо, считайте, че на основание Закона за нормативните актове, Правилникът за неговото приложение и Конституцията на Република България „БСП за България“ внасяме Закона за бюджета на Здравната каса в Конституционния съд – това, що се отнася по формата. По съдържанието на това, което предлагате, уважаеми управляващи... (В залата влизат народни представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Да Ви изчакам ли да се посъберете? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Колеги, моля за тишина в залата. Моля тези, които са на крак да седнат по местата си.
Продължете, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: И така по съдържанието в програмите на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“ и на „Воля“ и в Програмата на правителството пише, че здравеопазването е от приоритетите номер едно. Ето как се пази приоритет номер едно от правителството на Бойко Борисов – четири часа дебати, едно изказване от ГЕРБ, нула от „Обединени патриоти“, нула от „Воля“. Представям си, ако не Ви беше приоритет, какъв дебат щеше да се води тук.
Второ твърдение на управляващите – няма алтернатива. Четиридесет и едно алтернативни предложения имате в този закон от „БСП за България“. (Шум и реплики.) Четиридесет и едно алтернативни предложения, които представляват предложения за промяна на модела.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: (ГЕРБ, от място): За запазване на статуквото.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Защото това, което правите днес, е от същото, но в повече – по-лошо здравеопазване, по-недостъпно и по-скъпо.
Имам простички въпроси. Добре, че спорихте професионално, но имам простички въпроси, на които сигурно нашите зрители и слушатели очакват да чуят отговори. С какво този бюджет им помага да стигнат по-лесно до болница, която в някои случаи е на 150 км от населеното им място? Как решавате този проблем с достъпа до здравеопазване или с това, че личен лекар няма в цели райони и територии от по 80, 100 и повече километра? Как с този бюджет отговаряте на хората?
Второ, как с този бюджет правите лекарствата по-достъпни и ограничавате произвола на фармацевтичната мафия? Стават ли им по-евтини лекарствата и по-достъпни? Не, разбира се! Как с този бюджет им казвате: ние ще възстановим Конституцията на Република България, в която пише, че всеки здравноосигурен ще се ползва от безплатно лечение, установено чрез закон. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Колеги, моля за тишина в залата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Казвате ли на хората – всички, които се осигуряват оттук нататък, ето с този бюджет ще имате конституционна защита и няма да си доплащате. И това не им казвате!
Следващият въпрос е: гарантирате ли, че ще има повече лекари, които няма да напускат страната и медицински сестри там, където ги няма?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не сме на първо четене.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не, уважаеми български зрители, слушатели, граждани, с този закон за бюджета не се решава нито един от досегашните Ви проблеми. Напротив, те се задълбочават. А истината чухме от единственото изказване от ГЕРБ. То звучеше така: този Закон за бюджета няма да направи по-лошо състоянието в здравеопазването. Това е висока цел, това е амбициозна цел. Не да помогнете, не да подобрите състоянието, а да не стане по-лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВ: Уви, то ще стане, с това, което правите днес, то ще стане! Хубавото е, че има алтернатива, че българските граждани я чуха – изборът е техен. (Възгласи и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Има ли реплики към изказването на госпожа Нинова? Няма.
Изказания?
Доктор Дариткова, заповядайте. (Шум и реплики.)
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да се върна към конкретния текст, който обсъждаме в момента (ръкопляскания от ГЕРБ), защото е непочтено и некоректно да се нарушава Правилникът на Народното събрание и на второ четене, при условие че колегите често отсъстваха от пленарната зала, може би някои от тях не са били и на първо четене и не са могли да си кажат тезите, се правят изказвания глобални като за първо четене. Аз гарантирам, че именно с тези текстове ние реализираме Програмата на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, защото за първи път тук, в тези текстове, законово се регламентира изграждането на Национална здравна информационна система. Това е ключов приоритет на Политическа партия ГЕРБ.
Съжалявам, че не сте го забелязали. Съжалявам, че се опитвате с общи приказки и манипулации да кажете, че имате алтернатива, а Вие не сте внесли едно смислено предложение, освен да запазвате статуквото, като слагате (ръкопляскания от ГЕРБ) предложения за отпадане.
Не Ви разбирам! От една страна, наскоро твърдяхте, че правим бавно реформи, че състоянието на здравеопазването е лошо и сега, когато се предлагат много алтернативни предложения, Вие не искате конструктивно да влезете в дебат и да кажете кое в тях Ви харесва и кое не. Вие просто предлагате да се запази статуквото. Статуквото устройва ли Ви? Вероятно има представители от Вас, които статуквото ги устройва, защото са работили в различните сфери (ръкопляскания от ГЕРБ), като национални консултанти, като директори на лечебни заведения, възползвали са се от статуквото.
Аз наистина смятам, че има. Именно тук, в този текст, ние правим добри неща. От една страна, регламентираме създаването на Националната здравна информационна система, което е изключително полезно с оглед на това, че тече процедура по изграждането ѝ, финансирано с европейски средства. От друга страна, разписваме детайлно кои са функциите, които Националната здравноосигурителна каса трябва да изпълнява по отношение на ангажиментите, които ще поеме с лечението на деца в чужбина. Тук много внимателно са разписани всички тези дейности. Ние стриктно сме направили в нашето предложение съобразяване с досегашните дейности на Фонда, за да не остане нито една дейност, нито по заплащане на лечение извън препаратите, които са налични на територията на страната, нито по заплащане на медицински изделия или медицинска помощ, без да може да бъде осигурена на нуждаещите се български деца. Освен това ние тук регламентираме и кои са дейностите, които се плащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, защото, подчертавам, че ние отново разширяваме достъпа на гражданите, които са здравно неосигурени, но чрез плащане от бюджета на държавата, за да може да имаме гарантирана медицинска помощ, като в нормална европейска държава, само за случаите, когато става въпрос за интензивно лечение на тези пациенти или за грижи за родилки, които са неосигурени, за такива пациенти за диспансерно наблюдение с психиатрични или кожно-венерически заболявания, както и при възможност от възникване на епидемии.
Смятам, че това е отговорното и медицински целесъобразното поведение, а не създаването на Фонд за неосигурени, от който да се ползват всички и да разрушим здравното осигуряване. Това са конкретните текстове, моля Ви, да ги подкрепите. Всички останали изказвания бяха за пред медиите. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви доктор Дариткова. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Първа реплика – заявена от господин Филип Попов, заповядайте.
Втора реплика от групата на „Обединени патриоти“.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема колежке Дариткова, Вие тук казахте от тази трибуна, че ние не сме били на първо четене на тези закони. Не – всички, цялата зала не е била на първо четене, защото просто не е имало първо четене, защото през Преходните и заключителните разпоредби, избягвайки първо четене, правите промени в 18 закона – чисто нови закони – 18. По реда е да се направят промени в съответния закон – 18 закона, за да има първо четене, за да има предложения между първо и второ четене и да има второ четене. Вие го избягвате така през задния вход да направите промените в тези 18 закона. Това не се е случвало никога – през Преходни и заключителни разпоредби 18 закона да промените. Естествено, резултатът ще го усетят всички български граждани… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина! Който иска нещо да заяви, да заповяда на трибуната.
ФИЛИП ПОПОВ: …дали ще имат достъп до здравеопазване и на каква цена? И то ще го видят още от месец януари – от 1 януари 2019 г. Така не се прави – през Преходни и заключителни – 18 закона! Никой не е присъствал на първо четене от тази зала и Вие затова така го направихте – никой и Вие не сте присъствали, защото просто не е имало първо четене. Благодаря. (Реплики.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ( ГЕРБ, от място): Те не присъстваха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика – господин Александров, заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема доктор Дариткова, аз не съм съгласен с Вашето изказване, може би без последното му изречение. Действително, изказването на госпожа Нинова е само заради медиите. Вие трябваше това да обясните и трябваше може би повече да го развиете. Тъй като часът е близо 17.30 ч., ясно беше на всички, че понеже трябва да влезе в новинарските емисии и поради тази причина, се направи изказване като на първо четене. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Оттам насетне, ако продължаваме и ако действително трябва да спазваме призива за един ползотворен дебат, трябва да излезем извън тази тактика, която колегите от БСП изпращат. Тя е много проста при корабните лодки – адмирал Манушев може би ще обясни – един кораб, който върви по средата именно във Ваше изказване и отстрани да Ви се вклиняват двама разрушители, които да могат да тъпчат Вашето изказване, за да няма какво да покажат медиите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
Оттам насетне, доктор Дариткова, аз не съм съгласен и с нещо друго. Може би трябваше да призовете колегите да аргументират всяко едно от четирийсет и едното си обяснения, които гласят едно и също изречение – параграф еди-кой си се отменя. Ако това представлява алтернатива да дойдат да обяснят четирийсет и едната различни алтернативи (ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“), защото не може с една ръка да внесеш вот на недоверие в сферата на здравеопазването в таза зала, срещу този министър и това правителство и да внесеш четирийсет и едно предложения, които да те оставят на същия хал, който ти си критикувал с вота си на недоверие. Няма как? Затова нещо или ще водим тогава дебата политически, ще го говорим политически, или ще го говорим принципно, и ще го говорим както трябва.
Затова, доктор Дариткова, моля Ви, бъдете по-конкретна другия път. Действайте по същия начин, който те действат към нас, иначе няма как да излезем на глава. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви господин Александров.
Трета реплика – професор Михайлов, заповядайте.
Съжалявам, доктор Найденова, няма възможност за четвърта реплика. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата, уважаеми колеги!
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
В една реплика не могат да се кажат толкова много неща, които каза доктор Дариткова, но две или три само. Най-непочтеното и некоректното е, доктор Дариткова, в Преходни и заключителни разпоредби на един закон да променяте фундаментални закони, касаещи българското здравеопазване, без да са минали през комисии, без да са минали на първо четене, без да има предложения за второ четене, без те да бъдат гласувани. Това, което правите в момента, ми прилича, честно казано, на влизане на слон в лаборатория, който маха с опашка и с хобот, движи се из тази лаборатория и ефектите ще бъдат видяни от българските граждани съвсем скоро.
Второто нещо – това, че Вие правите такива предложения в Преходни и заключителни разпоредби (реплика), не казвам Вие, а законодателят, който е внесъл тези предложения, не означава изобщо, че халът на здравеопазването се променя, изобщо не означава това. Напротив, според нас и обясненията, които Ви даваме вече четири часа, този хал ще бъде още повече влошен от тяхната нецелесъобразност, липса на оптималност и субективизъм.
Трето, нека да престанем като Мирча Кришан и историята на краставицата, да говорим непрекъснато за информационната система. Непрекъснато – две години говорим за нея и тя не се случва, ами на всичкото отгоре тръжните процедури по формирането на тази система боксуват и боксуват, и боксуват! Половината мандат мина. Всеки политик знае, че реформи се правят в първата година от мандата. Вече сме почти на половината мандат, само си говорим за едно или друго и нищо не се променя. Тоест недейте да прехвърляте статуквото, което се защитава буквално чрез…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето Ви, професор Михайлов, съжалявам.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …тези Заключителни разпоредби – от болната на здравата глава. Благодаря. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Доктор Дариткова, заповядайте – имате възможност да направите дуплика на трите реплики.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По-скоро виждам тенденция в тази зала колегите отляво също като в този виц за краставицата да повтарят едно и също, защото знаем, че ще дадат текста на Конституционния съд. Разбирам, че се готвите за това и във всяко второ изказване репликата е противоконституционна.
За съжаление, искам да подчертая, че склерозата и амнезията за скорошни събития е признак на ранна деменция, което е рисково за Вашата столетна партия. (Смях и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
На 6 ноември сме гледали на първо четене в пленарната зала този законопроект. Той мина през Здравната комисия, мина през останалите комисии, на които беше разпределен.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Всички ли 18?
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Всичко мина през Министерския съвет – този закон беше внесен от Министерския съвет. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Между първо и второ четене удължихме срока и аз подчертавам, че се вслушах във всички разумни предложения. Резултат на това е сложната работа, която реализирахме с моите колеги и сме внесли предложения за корекции, които даже в някои случаи кореспондират с Вашите за отпадане. В този смисъл ние сме се потрудили сериозно, защото наистина се отнасяме отговорно, а не искаме да печелим евтини политически дивиденти от сектор „Здравеопазване“, още повече като непрекъснато капитализираме такива от страховете на хората. Престанете да манипулирате и да плашите българските граждани! (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Ще имаме повече средства за здравеопазване, ще имаме нов ред и механизми, които наистина смятам, че следващата година ще направят системата по-ефективна, по-прозрачна и по-достъпна за българските граждани. Защото съм сигурна, че и госпожа Нинова не знае как да осигури лекари в най-отдалечените населени места, въпреки че ги обикаля, тя по-скоро се занимава с фауната, отколкото с проблемите на хората в сектор „Здравеопазване“. (Смях и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, наистина смятам, че ако искаме да сме конструктивни, експертни и полезни, трябва да обсъждаме проблемите на здравеопазването по същество и да се стараем да бъдем консенсусни и там, където можем да помогнем на българските граждани и на българската система на здравеопазването. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Има ли други изказвания?
Доцент Йорданов, заповядайте – имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаема доктор Дариткова, като Ви слушам, единственото хубаво е, че България е съществувала преди ГЕРБ, България е оцеляла при ГЕРБ и България ще съществува и след ГЕРБ! Това трябва да го знаете. (Оживление, ръкопляскания от „БСП за България“.)
А сега – за професионализма. Вие имате навика да упреквате хората от другите политически групи, че не са професионалисти и Вие сте единственият професионалист в тази зала. (Реплики от ГЕРБ.)
Не, не Ви репликирам! Да, споменавам. После – направете си лично обяснение, защото тонът, с който говорите, е обида към медицинската общност в страната. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
И тогава… Не само към Вас. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, които направихте това недоносче, наречено „Закон за бюджета на Здравната каса“. Вие правите ли разлика между здравноосигурителна информационна система и национална здравна информационна система, защото днес ние трябваше да говорим за здравноосигурителна информационна система, а Вие ни хвърляте една претопляна манджа, която от години се опитвате с едни европари да направите национална здравна информационна система и да кажете, че това е точно тази система, която трябва на Здравната каса? Не, това не е тази система, която трябва на Здравната каса, защото министърът каза, че обсъждат вариант да влезе не само Националната здравноосигурителна каса, а и още други приватни каси, частни каси, а те как ще се намерят в това, което Вие предлагате?
Разберете, Законът за здравеопазването в България, за здравето, е огромен закон! Той не една седмица, месец трябва да се обсъжда, а Вие искате да премачкате и на всичко отгоре на човека, който не разбира какво прави, е много лесно да кажем: ама, Вие не разбирате! Не, Вие не разбирате какво става! И Вие ще направите неща, за които съм сигурен после, че ще съжалявате. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доцент Йорданов.
Има ли реплики?
За процедура – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура за удължаване на работното време до 20,00 ч. днес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване на работното време до 20,00 ч.
Гласували 155 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 54.
Предложението е прието.
За изказване – доктор Найденова, заповядайте. Имате думата.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще обърна внимание върху две неща.
Първото, аз не виждам защо колегите вдясно са така недоволни от изказването на госпожа Корнелия Нинова. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Параграф 33 касае Закона за здравето, който е основополагащ в здравеопазването. Нещо повече, дори бих го нарекла, че е конституцията в нашето здравеопазване. Това, че някой народен представител не усеща, че е удовлетворен от това, което се предлага в него, безспорно той има право да го каже и го каза по един много категоричен начин.
Сега другото – ние говорихме при обсъждане на Закона за хората с увреждания за това, че ще бъде направена оценка на тяхната работоспособност, вид и степен на увреждане, както и индивидуална оценка на техните потребности. До тук – добре, но нашето предложение вече е съвсем делово.
Към чл. 108а, ал. 3 думите „задоволяване на потребностите им“ да се заменят с думите „задоволяване на индивидуалните им потребности“, което върви в унисон с това, което ще обсъждаме много скоро. Благодаря.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Нали сте дали предложение за отпадане? Сега друго предложение?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Я кажете какво точно искате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Найденова.
Има ли реплики към нейното изказване? Няма реплики.
Доктор Тимчев, заповядайте. Имате думата за изказване.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С параграфите 31, 32 и 33 окончателно затворихте Фонда за лечение на деца в чужбина, а сега и променихте четири – пет закона, и само в чл. 79, ето сега още едно абсурдно нещо!
С наредба ще опишете абсолютно всички заболявания, които ще касаят обхвата на медицинските дейности за хората, както възрастни, така и деца, в чужбина. Ами, ако включим и техните усложнения, които всъщност налагат лечението на хората в чужбина? Как така ще го решите с една наредба, с едно мигване ще решите целия проблем в чл. 79? Като твърдите, че това е закон и така нататък, и правите реформа, къде е оценката на въздействието след това предложение?
Предлагам § 33 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Тимчев.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване, уважаеми народни представители.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на доктор Найденова, която предложи в параграфа, който обсъждаме, в чл. 108а, ал. 3 – „задоволяване на потребностите им“ да се замени със „задоволяване на индивидуалните им потребности“.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 49, против 79, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Пристъпваме към гласуване на предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 47, против 82, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя в редакция на Комисията, по Доклада, за § 33, който става § 28.
Гласували 146 народни представители: за 99, против 41, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 34 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 29:
„§ 29. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1:
а) създава се нова т. 13:
„13. приема решение за сключване на договори по чл. 59, ал. 12а, по предложение на директорите на РЗОК;“
б) в т. 14 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
2. В чл. 19, ал. 7:
а) създава се нова т. 13:
„13. внася в Надзорния съвет за утвърждаване стойности на разходите по чл. 15, ал. 1, т. 5а, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, предложени от директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;“
б) в т. 18 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.“
3. В чл. 19а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „който се назначава от управителя“.
4. В чл. 20, ал. 1, т. 5 думите „ал. 15“ се заменят е „ал. 17“.
5. В чл. 23:
а) в ал. 1, т. 11 думите „т. 2 и ал. 2, т. 3“ се заменят с „т. 1а, 2, За, 6б, ал. 1а, ал. 2, т. 3, ал. 3 и 6“, а накрая се добавя „и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания“;
б) създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Трансферите за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето за съответната година включват и разходи за осъществени през предходни години дейности.
(4) Министърът на здравеопазването и управителят на НЗОК след одобряване от Надзорния съвет на НЗОК утвърждават условията и реда за определяне и предоставяне на трансфери за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.
(5) При отправяне на искане от НЗОК към Министерството на здравеопазването за предоставяне на трансфер за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето НЗОК посочва отделно по пациенти и видове, и стойността на разрешените от нея в рамките на същите случаи дейности по правилата за координация на системите за социална сигурност.“
6. В чл. 29, ал. 3, т. 7 накрая се добавя „и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването“.
7. В чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ след думите „т. 1“ се добавя „и 2а“.
8. В чл. 40б, ал. 1 думата „предварително“ се заличава.
9. В чл. 45:
а) в ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. медицински дейности, лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, За, 6б и ал. 1а и 3 от Закона за здравето, както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година;“
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) Условията, редът, механизмът и критериите за заплащане на съответните лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба по ал. 1, т. 11, 12 и 15 се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването по предложение на Надзорния съвет на НЗОК.“;
в) алинея 10 се изменя така:
„(10) За лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и за тези с ново международно непатентно наименование, включени или за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно провеждат задължително централизирано договаряне на отстъпки, с изключение на генеричните лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на лекарствените продукти по чл. 29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Видовете отстъпки, условията и редът за тяхното договаряне и заплащане, както и механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, се определят с наредбата по ал. 9.“;
г) алинея 14 се изменя така:
„(14) За медицинските изделия, включени в списъка по чл. 30а от Закона за медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания НЗОК договаря с производителите или с търговците на едро с медицински изделия и/или с техните упълномощени представители, както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, отстъпки от стойността за съответната група медицински изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания при условия, по критерии и по ред, определени с наредбата по чл. 30а, ал. 3 от Закона за медицинските изделия. Заплащаната от НЗОК стойност на високоспециализираните апарати/уреди не може да е по-висока от заплащаната цена през предходната календарна година за високоспециализиран апарат/уред със същите технически характеристики.“;
д) създават се нови ал. 15 и 16:
„(15) Националната здравноосигурителна каса заплаща:
1. за медицинските изделия, предназначени за домашно лечение – на притежатели на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;
2. за медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – на изпълнители на болничната медицинска помощ, на производители или търговци на едро с медицински изделия/техни упълномощени представители;
3. за медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания – на лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.
(16) Условията и редът за заплащане и за сключване на индивидуални договори с производители или с търговци на едро с медицински изделия/техни упълномощени представители за доставка и заплащане на медицински изделия, приложими в болничната медицинска помощ, както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания – за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, се определят е наредбата по ал. 9.“;
е) досегашните ал. 15 – 17 стават съответно ал. 17 – 19;
ж) досегашната ал. 18 става ал. 20 и в нея накрая се добавя „и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии“;
з) досегашната ал. 19 става ал. 21 и се изменя така:
„(21) За лекарствените продукти по ал. 20, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, включени или за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно провеждат задължително централизирано договаряне на отстъпки, с изключение на генеричните лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на лекарствените продукти по чл. 29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Видовете отстъпки, условията и редът за тяхното договаряне и заплащане, както и механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, се определят с наредбата по ал. 9.“;
и) досегашната ал. 20 става ал. 22 и в нея думите „ал. 19“ се заменя с „ал. 21“;
к) досегашната ал. 21 става ал. 23 и се изменя така:
„(23) Националната здравноосигурителна каса може да договори заплащане след отчитане на резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване на ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 9.“;
л) създават се ал. 24, 25 и 26:
„(24) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 30 септември на текущата година, за които за първи път ще се заплаща от бюджета на НЗОК, разглеждането на предложенията и договарянето на отстъпки по ал. 10 и 21 се извършва от началото на следващата календарна година.
(25) Притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, са длъжни при поискване от НЗОК да предоставят своевременно информация, свързана със заплащането и договарянето на отстъпки на съответните лекарствени продукти.
(26) Лекарствени продукти, за които съгласно наредбата по ал. 9 е предвидено провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки, но такива не са договорени, не се заплащат от НЗОК.“;
м) досегашната ал. 22 става ал. 27 и в нея думите „ал. 19“ се заменя с „ал. 21“;
н) досегашната ал. 23 става ал. 28 и навсякъде в нея думите „ал. 19“ се заменят с „ал. 21“.
10. В чл. 45а ал. 1 се изменя така:
„(1) Административният договор с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва, изменя и прекратява съгласно закона, националните рамкови договори и анексите към тях, приети по реда на този закон, а за договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 17.“
11. В чл. 46:
а) в ал. 2 думата „националните“ се заменя с „утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“;
б) алинея 3 се отменя.
12. В чл. 52 накрая се добавя „с изключение на предоставяните медицински и други услуги по чл. 82 от Закона за здравето“.
13. В чл. 53:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националните рамкови договори по ал. 1 се приемат за срок от три години, като при необходимост или по искане на всяка една от страните се актуализират по реда на приемането им по чл. 54.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Ежегодно Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, предоговарят чрез подписване на анекс съответния Национален рамков договор в частта по чл. 55, ал. 2, т. 3а и 6б, а в останалата част Националните рамкови договори се предоговарят при необходимост или по искане на всяка една от страните в срока по ал. 2.“
14. В чл. 54:
а) в ал. 1 и 2 думите „след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата година за разглеждане от Народното събрание“ се заменят с „в сроковете по приемане на средносрочната бюджетна прогноза съгласно Закона за публичните финанси“;
б) в ал. 3 думата „изработването“ се заменя с „изготвянето“;
в) създава се ал. 5а:
„(5а) Предоговарянето с анекси по чл. 53, ал. 3 се извършва по реда на ал. 1 – 5.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1, съответно анексите по чл. 53, ал. 3 се приемат не по-късно от последния работен ден на съответната текуща година и влизат в сила от 1 януари на съответната следваща календарна година и трябва да са съобразени с бюджета на НЗОК за годината, за която се отнасят.“;
д) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на здравеопазването съгласува приетите по реда на ал. 1 – 5 национални рамкови договори, съответно анексите към тях в 14-дневен срок от представянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“, като приложенията към НРД, когато е предвидено в договора, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“.“;
е) алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато Националният рамков договор за медицинските, съответно за денталните дейности и анексите към тях не бъдат приети при условията, по реда и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента в НРД и анекси към тях.“;
ж) в ал. 9 след думите „ал. 2“ се добавя „съответно на анексите по чл. 53, ал. 3“;
з) създава се нова ал. 10:
„(10) Националните рамкови договори, съответно анексите към тях се актуализират при необходимост или по искане на всяка една от страните.“
15. В чл. 55:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приетите по реда на чл. 54 национални рамкови договори, съответно анексите към тях влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.“;
б) в ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Националните рамкови договори не могат да съдържат изисквания, които са уредени с медицинските, здравноинформационните и стандартите за финансова дейност по чл. 6 от Закона за лечебните заведения и с правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.
(5) Промените в НРД по чл. 53, ал. 3 и чл. 54, ал. 10 се извършват с анекси към тях, приети по реда на приемането на НРД по чл. 54.“
16. В чл. 55а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности.“
17. В чл. 56:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ, предписват при спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на задължително осигурените лица за напълно или частично заплащане от НЗОК:
1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за домашно лечение на територията на страната – за заболявания от списъка по чл. 45, ал. 4;
2. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии – в условията на болничната медицинска помощ от пакета по чл. 45, ал. 2;“
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят по дентална медицина може да предписва лекарствения продукт/терапевтичния курс съобразно неговата разходна ефективност, когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи, лекарствените продукти имат доказана сходна терапевтична ефикасност и безопасност за лечение на заболяването на задължително осигуреното лице, с подобно клинично протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/продуктите. Условията, редът и принципите, по които се предписват лекарствени продукти, съобразно тяхната разходна ефективност, се определят с наредбата по чл. 221, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманата медицина.“;
в) досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в нея думите „Изпълнителите на медицинска помощ“ се заменят с „Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ“ и се поставя запетая.
18. В чл. 59:
а) в ал. 1 след абревиатурата „НРД“ се добавя „с анексите към тях“;
б) алинея 1а се изменя така:
„(1а) Договори по ал. 1 не могат да се сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани от лечебни заведения за болнична помощ, ако в процедурата по чл. 37а или чл. 376 от Закона за лечебните заведения лечебното заведение е предоставило информация, че няма да ползва средства на НЗОК като източник на финансиране на дейността си или НЗОК е дала становище за невъзможност за финансиране на съответните дейности. Забраната не се прилага при нововъзникнали обстоятелства, които налагат осигуряване на съответната медицинска помощ съобразно потребностите на населението към момента на подаване на заявление за сключване на договор по чл. 59а, ал. 1.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма за срока на действие на анекса към Националния рамков договор по чл. 54, ал. 6 и са в сила до приемането на нов НРД, съответно на анекс към него или при промяна на действащия НРД, съответно на анекса към него. В случаите по чл. 54, ал. 9, както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите по ал. 1 се прекратяват.“;
г) създава се ал. 10а:
„(10а) Не се допуска заплащане на дейност за оказване на болнична медицинска помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора по ал. 1 като специалист на основен трудов договор, с изключение на случаите по ал. 12 и 12а.“
д) в ал. 12 думата „условията“ се заменя с „изискването“;
е) създава се ал. 12а:
„(12а) По изключение, лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на изискването по ал. 10, може да сключат договор по ал. 1 по решение на надзорния съвет на НЗОК след отправяне на мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК в случаите, когато достъпът до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен, поради недостиг на съответни медицински специалисти, съобразно потребностите на населението към момента на подаване на заявлението за сключване на договора по ал. 1.“;
ж) в ал. 14 думата „основния пакет“ се заменят с „пакета“.
19. В чл. 59а, ал. 1 след абревиатурата „НРД“ се добавя „съответно на анекса по чл. 53, ал. 3 към НРД“.
20. В чл. 59б, ал. 6 след абревиатурата „НРД“ се добавя „в частта по чл. 55, ал. 2, т. 3а“.
21. В чл. 59в се създава т. 1а:
„1а. спазване на изискването по чл. 59, ал. 10, освен в случаите по чл. 59, ал. 12 и 12а;“.
22. В чл. 64, ал. 2, т. 2 думите „акредитационна оценка“ и запетаята пред тях се заличават.
23. В чл. 64а:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „и нейната цена, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето“;
б) в ал. 2 се създава второ изречение: „Информация по ал. 1 се публикува и на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Лечебните заведения по ал. 1 са длъжни да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми във връзка с обслужването им.
24. В чл. 72, ал. 9 след думата „страната“ се добавя „както и на високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба“, а думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
25. В чл. 73:
а) в ал. 1 се създават т. 11, 12 и 13:
„11. да проверяват издаването от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ на пациентите на финансови документи за всички заплатени от пациента суми във връзка с оказаната им медицинска помощ;
12. да извършват проверки за съответствието на структурата и дейността на лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ, и на организацията на медицинската помощ в тях с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им по повод извършена от съответните лечебни заведения конкретна дейност по договор с РЗОК;
13. да извършват проверки за спазване на изискванията при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, високоспециализирани уреди и апарати за индивидуална употреба, заплащани от НЗОК, включително и на утвърдените фармако-терапевтични ръководства.“;
б) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, търговците на едро и на дребно с лекарствени продукти и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, са длъжни да осигурят достъп на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 до помещенията, в които се изпълнява дейността по сключения договор, съответно се съхраняват документи, лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и/или високоспециализирани уреди/апарати за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания при спазване на здравните изисквания.
(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да представят на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 исканите от тях описи, справки, сведения, декларации, обяснения, рекапитулации и други документи и информация, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.“
26. В чл. 74, ал. 4 след абревиатурата „РЗОК“ се поставя запетая и се добавя „с когото е сключило договор“.
27. В чл. 75, ал. 5 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
28. В чл. 76:
а) създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) В случай че арбитражната комисия не се произнесе с решение в срока по чл. 75, ал. 7 или е налице равен брой гласове, поради което не е налице прието решение, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите.
(4) В случай че, съответните районни колегии на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, на съответните регионални колегии на съсловните организации на магистър-фармацевтите или на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти не са посочили свои представители в сроковете по чл. 75, ал. 6 за създаване на арбитражна комисия, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите, без да е необходимо становището по чл. 74, ал. 4 да бъде разглеждано от такава комисия.”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 5.
29. Член 76в се изменя така:
„Чл. 76в. Протоколите по чл. 74, ал. 3 и чл. 76а, ал. 2 и протоколите в случаите на констатирано нарушение с получаване на суми без правно основание по чл. 76б се връчват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
30. В чл. 80а:
а) в ал. 1 думите „и Министерството на здравеопазването издават“ се заменят с „издава“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Документи по ал. 1 се издават и в случаите по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.“
31. В чл. 101 думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
32. В чл. 102 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
33. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
„(5) Нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
34. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 19 и 19а думите „НРД и на решенията по чл. 54, ал. 9 и 10“ се заменят с “договора по чл. 59, ал. 1“;
б) създава се т. 28:
„28. „Разходна ефективност на лекарствен продукт/терапевтичен курс“ е съотношението между постигане на терапевтичен резултат от прилагане на лекарствен продукт/лекарствена терапия и разходване на средства от бюджета на НЗОК за същия продукт/терапия, при съпоставянето му с друг/други лекарствен/лекарствени продукт/продукти или лекарствени терапии, представляващи терапевтични алтернативи и заплащани напълно или частично от НЗОК.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 110 народни представители: за 30, против 64, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 34, който става § 29.
Гласували 125 народни представители: за 86, против 32, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30 (1) Национални рамкови договори за 2019 г. не се приемат.
(2) За 2019 г. се прилага Националният рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., съответно Националният рамков договор за денталните дейности за 2018 г.
(3) Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз до 31 декември 2018 г. подписват анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., съответно Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз до 31 януари 2019 г. подписват анекс към Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. по реда на чл. 54 от Закона за здравното осигуряване. Анексите влизат в сила от 1 януари 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 30 с текст съгласно текста на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 88, против 33, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 35 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 35 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който става § 31:
„§ 31. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. …) в чл. 86, ал. 3 думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
По § 36 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 135 народни представители: за 40, против 75, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 35, който става § 31.
Гласували 129 народни представители: за 87, против 36, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване следващото предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители относно § 36, което не се приема от Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 43, против 73, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който става § 32 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 136 народни представители: за 93, против 38, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 37 има предложение на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители.
Параграф 37 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението по т. 8 и го подкрепя в останалата му част.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 37 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението по т. 8 и го подкрепя в останалата му част.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – § 37 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението по т. 8 и го подкрепя в останалата му част.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 33:
„§ 33. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. …) чл. 21 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, господа заместник-министри, управител на Касата, уважаеми колеги! Този параграф е свързан с предишен отменен параграф, който предлагаше едно абсолютно неразумно действие – обединяването на центровете по трансфузионна хематология. Както и колегите, които предлагат отпадане, но така и ние смятаме, че този параграф трябва да отпадне в неговата цялост, тъй като той не решава по никакъв начин проблемите на трансфузионната медицина в България. Необходимо е много бързо създаване на Национална програма по трансфузионна хематология, която да отговаря на съвременните изисквания за развитието на тази толкова важна за националната сигурност дисциплина в България. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Доктор Найденова, заповядайте.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя една редакционна поправка. По начина, по който работната група е формулирала своя текст в § 33, в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането – след затваряне на скобата и бр. 77 от 2018 г., е записано – чл. 21. Аз предлагам той да отпадне. Мисля, че има техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване редакционната поправка, предложена от доктор Найденова.
Гласували 142 народни представители: за 46, против 67, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители в неподкрепената от Комисията част.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 74, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители в неподкрепената му част от Комисията.
Гласували 148 народни представители: за 44, против 79, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители в неподкрепената от Комисията част.
Гласували 138 народни представители: за 3, против 77, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 37, който става § 33.
Гласували 148 народни представители: за 101, против 42, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 38 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 38 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 34:
„§ 34. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 259:
а) в ал. 1:
„аа) точка 4 се изменя така:
„4. утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти;“
бб) създава се нова т. 6:
„6. извършва оценка на здравните технологии на лекарствени продукти;“
вв) досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8;
гг) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „ал. 19“ се заменя с „ал. 21“;
дд) създават се т. 10 и 11:
„10. определя лекарствените продукти, за които се проследява ефектът от терапията, срокът, както и лечебните заведения, в които се извършва, при условия, по ред и критерии, определени в наредбата по чл. 261а, ал. 5;
11. извършва информационна, издателска и изследователско-научна дейност, свързана с ценообразуването, реимбурсирането и лекарствената политика.“;
б) в ал. 5 се създава т. 3:
„3. оценка на здравните технологии.“
2. В чл. 259а:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) На заседанията на съвета задължително присъстват представител/представители на НЗОК, Министерството на здравеопазването и ИАЛ, когато се извършва оценка на здравните технологии.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 259б, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. сто и осемдесет дни, когато е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък на лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование, подлежащо на оценка на здравните технологии;“
б) създават се т. 8 и 9:
„8. деветдесет дни, когато е подадено заявление за разширяване на показания на включен в Позитивния лекарствен списък продукт, за който до момента не е заплащано;
9. деветдесет дни, когато е подадено заявление за оценка на здравните технологии.“
4. В Глава дванадесета в наименованието на Раздел II се създава изречение трето: „Оценка на здравните технологии.“
5. В чл. 262:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, класифицирани по фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-химичната класификация, със съответните международни непатентни наименования, принадлежащите към тях наименования, със съответната дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, цена по чл. 261а, ал. 1, пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, референтна стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, стойност на опаковката, изчислена на базата на референтна стойност/терапевтичен курс за дефинирана дневна доза, ниво на заплащане, терапевтични показания и международен код на заболяванията (МКБ). За лекарствените продукти референтната стойност се определя на базата на определена дефинирана дневна доза или терапевтичен курс, или концентрация или обем.
(3) В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, на които международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания поне в пет държави, посочени в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“;
б) в ал. 4, изречение второ думите „наредба на министъра на здравеопазването“ се заменят с „наредбата по чл. 261а, ал. 5“;
в) в ал. 5 думите „с изключение на лекарствените продукти по чл. 29“ се заличават;
г) в ал. 10 думите „ал. 19“ се заменя с „ал. 21“;
д) в ал. 11 думите „259, ал. 1, т. 7“ се заменят с „259, ал. 1, т. 8“;
е) алинея 12 се изменя така:
„(12) Министерството на здравеопазването заплаща лекарствените продукти по ал. 6, т. 3 с ново международно непатентно наименование, ако преди включването им в Позитивния лекарствен списък е сключено предварително рамково споразумение между Министерството на здравеопазването и притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител относно максималната стойност, до която съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки. Споразумението е задължително за страните по него. Споразуменията постъпват в съвета по ред, определен с наредбата по чл. 261а, ал. 5.“;
ж) създава се ал. 13:
„(13) Лекарствените продукти по ал. 6, т. 3 с ново международно непатентно наименование, за които не е сключено предварително рамково споразумение по ал. 12, не се включват в Позитивния лекарствен списък.“
6. Създава се нов чл. 262а:
„Чл. 262а. (1) Оценка на здравните технологии по чл. 262, ал. 4 не се извършва за генерични лекарствени продукти и за лекарствени продукти, които съдържат активно/активни вещество/вещества с добре установена употреба в медицинската практика.
(2) За лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, се извършва оценка на здравните технологии, когато е заявено разширяване на терапевтичните показания, за които до момента не е заплащано с публични средства, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5.
(3) Министерството на здравеопазването и НЗОК може мотивирано да поискат извършване на оценка на здравните технологии на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5.“
7. Създават се чл. 262б и 262в:
„Чл. 262б. (1) Оценката на здравните технологии включва:
1. анализ на здравния проблем;
2. сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и безопасност на лекарствения продукт;
3. анализ на фармако-икономическите показатели;
4. анализ на бюджетното въздействие.
(2) Оценката на здравните технологии се извършва по следните критерии:
1. наличие или липса на алтернативно лечение на заболяването;
2. наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на заболяването;
3. ефикасност и терапевтична ефективност на лечението – оценка на терапевтичната полза, удължаване продължителността на живота и подобряване качеството на живот, намаляване на усложненията от основното заболяване;
4. брой на потенциалните пациенти;
5. безопасност на лекарствения продукт – честота и сериозност на нежеланите реакции, нужда от прилагане на допълнителни профилактични или терапевтични мерки за предотвратяване на нежелани реакции;
6. фармако-икономически показатели – разходи за терапия с лекарствения продукт и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, съотношение разход – резултат, икономическа оценка на допълнителните ползи;
7. ползи от здравната технология, представени чрез спечелена година живот (LYG), година живот, съобразена с качеството (QALY), или при липса на данни за крайни резултати – чрез предоставяне на междинни такива;
8. анализ на бюджетното въздействие на базата на очакван брой пациенти;
9. оценка на разходите на публични средства за петгодишен период;
10. анализ на здравната перспективата за институцията, която заплаща съответното лечение с публични средства или обществената перспектива.
11. морални и етични съображения (при специфични групи заболявания).
Чл. 262в. (1) Проследяването на ефекта от терапията по чл. 259, ал. 1, т. 10 се извършва от лечебни заведения, определени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
(2) Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването извършват анализ на събраната от лечебните заведения информация по ал. 1 при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 261а, ал. 5.
8. В чл. 266а, ал. 2 думите „национален консултант по профила на заболяването“ се заменят с „експертен съвет по съответната медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
9. В чл. 267а думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
10. В чл. 268:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Регионалните здравни инспекции упражняват контрол:
1. върху помещенията, съоръженията, условията за съхранение и търговия с лекарствени продукти;
2. върху дейността на търговците на едро, аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област;
3. за спазването на утвърдените цени, пределните цени, регистрираните цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно от аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Съветът по чл. 258, ал. 1 упражнява контрол:
1. за спазването на утвърдените цени, пределните цени и регистрираните цени на лекарствените продукти при продажбата им от търговците на едро с лекарствени продукти;
2. върху дейността на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти относно спазването на задълженията им, определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
11. В чл. 289:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Който продава лекарствени продукти без образувана или регистрирана цена или по цени, различни от образуваните по реда на този закон, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2500 до 4000 лв.“;
б) алинея 3 се отменя.
12. В чл. 289а:
а) в ал. 1 думите „ефикасността на“ се заменят с „резултата от“;
б) в ал. 2 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
13. В чл. 295:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица по чл. 267, ал. 3;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването, от главния държавен здравен инспектор, от председателя на съвета по чл. 258, ал. 1, от изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата и от директорите на РЗИ в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението;
г) създава се ал. 4:
„(4) Наказателните постановления може да се издават и от други длъжностни лица, оправомощени от лицата по ал. 3, като председателят на съвета по чл. 258, ал. 1 може да оправомощи друг член на комисията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата, доктор Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение за редакционно допълнение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, прочетеният § 34, чл. 259, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
Смятам, че наистина е важно фармакотерапевтичните ръководства да бъдат съобразени с водещите специалисти в съответната област. В случая те ще представляват именно такъв експертен съвет, определян от министъра на здравеопазването, както смятам, че е полезно това да не е по волята на един човек –отменените национални консултанти, а да има колективна отговорност за правените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Дариткова.
Други изказвания?
За изказване – професор Михайлов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми заместник-министри, Управител на НЗОК, колеги! Аз няма да се спирам вече на това, което говорихме, че на този твърде важен Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина не му е мястото тук да го променяме толкова съществено, без той да е внимателно разгледан и в Комисията по здравеопазване и от съответните експерти, а да бъде предлаган, независимо от така прокламираното удължаване на срока, в един много кратък срок, в който много въпроси могат да бъдат пропуснати.
Тук ще се спра на един проблем, който си позволих да споделя с Вас, и който за мен е изключително важен и може да създаде проблеми. Независимо от вашите обяснения няма да влизаме сега в тези наши лични разговори. Това е цената на референтната стойност, като дефинирана дневна доза. Имайте предвид, че вече година и половина ние Ви споделяме непрекъснато за необходимостта, уважаеми господин Министър, от въвеждането на болнични опаковки, тъй като ние не можем изобщо да предложим промяна на цената на базата нито на дневния курс, нито както Вие сте тук записали – на базата на концентрация, обем или общ терапевтичен курс.
Това е опресия върху производителите, която те няма да приемат. По този начин независимо, че ще бъдат създадени, както Вие ми споделихте, реферативни центрове основната възможност тук, която отново се отлага и отново се измества встрани и остава за неопределеното бъдеще, е проблемът, който трябваше да бъде решен – за автоматичното разтваряне на опаковките. В това отношение болничните опаковки, които тук изобщо не фигурират като проблем, който съществува от десетилетия в Република България, не се отбелязва и така, по този начин дефиниран, въпросът няма да бъде решен оптимално. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.
Реплики?
Реплика – доцент Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Михайлов! Аз искам да Ви попитам като специалист: какъв е Вашият финансов анализ за въвеждането на този тип опаковки и за така наречените автоматични системи?
Другото, което според мен трябва да знаят нашите колеги: с въвеждането затворените системи ще пестят изключително много средства на всички онези лечебни заведения, които провеждат специфичната химиотерапия. Така че, когато говорите от тази трибуна, трябва да кажете какъв ще е икономическият ефект за въвеждането на така наречените „помпи“, които се използват, и освен това редът и начинът, по който пациентите трябва да бъдат подбрани, за да може в един ден при слагането на тези болнични опаковки, които са огромни, ние трябва да можем да предвидим броя на хората, за да бъдат извършени и да бъде този флакон действително оползотворен по най-добрия начин.
Още един въпрос към Вас. Когато говорихме за паралелната търговия и в Закона, който ние внесохме, как и по какъв начин Вие и Вашата парламентарна група го подкрепихте? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Иванов.
Друга реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми доктор Иванов! Въпросът, който ми задавате, е изключително важен, и по него ние сме взимали отношение в Здравната комисия, когато сме го обсъждали, но той остава и до ден днешен нерешен – нито по отношение на автоматичното разтваряне, нито по отношение на затворените системи.
По отношение на автоматичното разтваряне отдавна се вижда в света какви са възможностите му. Там съществуват две технологични възможности – полуавтоматична и автоматична. Автоматичната система, по моя преценка като професионалист, не е подходяща за въвеждане, но полуавтоматичната е много подходяща. Имаше сериозни предложения за обединяване на аптечните звена на повече лечебни заведения с оглед това, което Вие говорите. Но всичко това за момента не е решено.
Колкото до затворените системи, там съществува един друг конфликт, който Вие много добре знаете. Това е конфликтът кои затворени системи ще бъдат доминиращите в системата за разтваряне и съхранение и този конфликт също пречи на решаването на този проблем. В Комисията сме споделяли, за да приключа, че от това, че неефективно се разтварят лекарствените средства, държавата губи около 25 –30 милиона лева годишно. Това е достатъчно сериозен въпрос, за да му обърнем внимание и да го предложим за решаване и в документите, които обсъждаме в момента. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване редакционните поправки, които предложи доктор Дариткова.
Гласували 152 народни представители: за 99, против 43, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 151 народни представители: за 47, против 82, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на гласувания текст.
Гласували 150 народни представители: за 98, против 47, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 39 има предложение на народния представител Нигяр Джафер и група:
„Параграф 39, „Глава първа „а“ Регулиране и контрол на медицинските дейности.
8. Чл. 37а, ал. 1 – 7 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група – § 39 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Кръстина Таскова и група.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 35:
„§ 35. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1, изречение второ думата „наредби“ се заменя с „наредба“;
б) създава се ал. 4а:
„(4а) С наредбата по ал. 3 се определят и медико-статистически и финансови показатели за лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, и които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие. Националната здравноосигурителна каса предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по съответните показатели от нейната компетентност.“;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове прилагат и стандарти за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „1 и 2“ се заменят с „1, 2 и 6“.
2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.
(2) Медицинските стандарти съдържат:
1. основна характеристика на медицинската специалност/медицинската дейност;
2. изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по медицинската специалност/медицинската дейност;
3. изисквания за осъществяване на дейностите по медицинската специалност/медицинската дейност в структури на извънболничната и болничната помощ и в лечебните заведения по чл. 10;
4. критерии за качество на изпълняваните дейности по медицинската специалност/медицинската дейност.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 2 – 4 се определят по нива на компетентност.
(4) Медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 се актуализират при необходимост по реда на утвърждаването им.“
3. В част първа се създава глава първа „а“ с чл. 7а – 7ж:
„Глава първа „а“
Контрол на лечебните заведения и на медицинските дейности
Чл. 7а. (1) Контролът върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към министъра на здравеопазването.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава по реда на Закона за администрацията.
(4) Дейността, структурата и организацията на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 7б. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:
1. регистрира, отказва да регистрира, променя и заличава регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите;
2. регистрира, отказва да регистрира, променя и заличава регистрация за извършване на лечебна дейност по чл. 2а;
3. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за издаване, за отказ за издаване, за промяна и отнемане на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;
4. изпълнява функциите на компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. дава становище по изпратените от съответната съсловна организация правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра фармацевтична практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област, както и осъществява контрол по спазването им съвместно със съсловните организации;
6. проверява съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения с изискванията на този закон, Закона за здравето, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
7. проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
8. проверява спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения;
9. осъществява контрол върху качеството на оказаната медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
10. проверява спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения по чл. 6, ал. 6;
11. проверява спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и лечебните заведения при осъществяване на дейностите по чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
12. осъществява медицински контрол по реда на глава четвърта от Закона за здравното осигуряване;
13. извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с оказваната медицинска помощ;
14. осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения при извършване на медицинска експертиза по реда на Закона за здравето;
15. извършва проверки на лечебните заведения за разходването на средства от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето и чл. 106а, ал. 6;
16. извършва проверки за съответствие на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейности по обучение на студенти, докторанти и/или специализанти, с критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3;
17. прави мотивирани предложения до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директор на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1;
18. прави мотивирани предложения до съответните ръководители на лечебни заведения за налагане на дисциплинарни наказания;
19. прави предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;
20. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания в случаите, определени в закон;
21. представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на агенцията;
22. осъществява други дейности, възложени със закон.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност на труда, органите на държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за предприемане на необходимите мерки в случите, когато установи условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите.
Чл. 7в. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва планови и извънредни проверки на лечебните заведения.
(2) Планови проверки се извършват на всеки две години на лечебните заведения за болнична помощ и лечебните заведения по чл. 10 за съответствие на дейността им с изискванията на този закон и на утвърдените медицински стандарти.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ има право да проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на този закон, на Закона за здравето и на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(4) Условията и редът за извършване на проверките по ал. 1 – 3 и за осъществяване на медицинския контрол по глава четвърта от Закона за здравното осигуряване се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(5) В изпълнение на своите правомощия министърът на здравеопазването може да възложи извършването на проверка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
(6) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва съвместно с регионалните здравни инспекции проверки по ал. 1 при условия и ред, определени с наредбата по ал. 4.
Чл. 7г. (1) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ при осъществяване на правомощия им.
(2) При осъществяване на правомощията си служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ имат право:
1. да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и писмени обяснения, свързани с контролираната дейност, включително право на свободен достъп до служебните помещения на лечебните заведения и на лицата по чл. 7в, ал. 3;
2. на достъп до медицинската документация, водена от лечебните заведения и от лицата по чл. 7в, ал. 3;
3. да дават задължителни предписания с определен срок и да следят за изпълнението им.
Чл. 7д. (1) Служителите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон.
(2) Във връзка със задълженията си по ал. 1 лицата подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 7е. (1) Дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(2) Бюджетните средства се осигуряват от субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е администратор на приходите от собствена дейност, които се формират от:
1. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, постъпили по сметката й;
2. други източници.
Чл. 7ж. Финансовите средства по чл. 7е, ал. 3 се разходват за дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
4. В чл. 19:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се добавя „правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.“;
бб) създава се т. 4:
„4. в съответствие с утвърдените стандарти за финансова дейност – в случаите по чл. 6, ал. 6;“
б) алинея 4 се отменя.
5. В чл. 32, ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
6. В чл. 35:
а) в ал. 5 думите „инспекция от Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „проверка от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, издаването на правилника по ал. 3 се извършва и след проверка от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и издадено удостоверение по чл. 131, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето.”;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. В чл. 36а, ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „този закон“.
8. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ се създават след одобрение на Министерския съвет въз основа на комплексна оценка на:
1. потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта;
2. документите и информацията по ал. 2.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 се подава заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат:
1. проект, включващ информация за вида на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, етапи и срок за реализация на проекта;
2. тригодишен бизнес план за развитие на лечебното заведение, включително финансова обосновка и източници за финансиране на дейността на лечебното заведение;
3. декларация за произход на паричните средства за реализиране на проекта по т. 1;
4. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз на територията на областта, в която се създава или преобразува лечебното заведение.
(3) Когато в документите по ал. 2 е посочено, че лечебното заведение ще се финансира със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице служебно изисква становище от Националната здравноосигурителна каса, в т. ч. за възможностите за финансиране от Националната здравноосигурителна каса на съответните дейности, като становището се предоставя в срок до един месец от искането.
(4) При необходимост от допълнителна информация и/или документи министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя да представи в 7-дневен срок съответните документи и/или информация. До отстраняване на непълнотите срокът по ал. 6 спира да тече.
(5) Оценката по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в срок до 45 дни от подаване на заявлението по ал. 2.
(6) В двумесечен срок от получаване на заявлението по ал. 2 и/или допълнителната информация, и/или документите по ал. 4 по предложение на министъра на здравеопазването Министерският съвет приема решение, с което одобрява създаването или отказва да одобри създаването на лечебно заведение за болнична помощ.
(7) С решението на Министерския съвет по ал. 1, с което се одобрява създаването на лечебно заведение за болнична помощ, се определят:
1. видът на лечебното заведение за болнична помощ;
2. структурата и предвижданият брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури;
3. срокът за реализиране на проекта, до който може да се подаде заявление за издаване на разрешение по чл. 47.
(8) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
9. Член 37б се изменя така:
„Чл. 37б. (1) Извършването на нови медицински дейности от лечебни заведения за болнична помощ се разрешава със заповед на министъра на здравеопазването въз основа на комплексна оценка на:
1. потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта;
2. документите и информацията по ал. 2.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 се подава заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат:
1. проект, включващ информация за вида на новите медицински дейности; структурите, в които ще се осъществяват; предвиждания брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури; етапи и срок за реализация на проекта;
2. тригодишен бизнес план за развитие на лечебното заведение във връзка с извършването на новите медицински дейности, включително финансова обосновка и източниците за финансиране на новите дейности;
3. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз.
(3) Когато в документите по ал. 2 е посочено, че новите медицински дейности ще се финансират със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице служебно изисква становище от Националната здравноосигурителна каса, в т. ч. за възможностите за финансиране от Националната здравноосигурителна каса на съответните дейности, като становището се предоставя в срок до един месец от искането.
(4) При необходимост от допълнителна информация и/или документи министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя да представи в 7-дневен срок съответните документи и информация. До отстраняване на непълнотите срокът по ал. 6 спира да тече.
(5) Оценката по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в срок до 45 дни от подаване на заявлението по ал. 2.
(6) В двумесечен срок от получаване на заявлението по ал. 2 или допълнителната информация, и/или документите по ал. 4 министърът на здравеопазването издава заповед, с която разрешава или отказва да разреши извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ.
(7) В заповедта по ал. 1, с която се разрешава извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ се определят:
1. вида на новите медицински дейности; структурите, в които ще се осъществяват; предвиждания брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури;
2. срока за реализиране на проекта, до който лечебното заведение може да подаде заявление за промяна на разрешението по чл. 47.
(8) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
10. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Регистрацията се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ въз основа на заявление, в което се посочва единният идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, и към което се прилагат:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
4. диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
5. документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
6. разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
7. документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалната здравна инспекция.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински надзор" установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата - членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(4) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение и издава удостоверение. Когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
(6) Регистрацията на лечебната дейност по чл. 2а се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор" въз основа на заявление от ректора на висшето училище, към което се прилагат:
1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;
2. дипломи за завършено висше образование и документи за призната специалност, при наличие на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите – преподаватели, и лекарите – преподаватели по дентална медицина, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научната дейност;
3. разрешение от компетентния държавен орган, когато при извършване на дейността по чл. 2а се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
4. решение за институционална акредитация на висшето училище и документ за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
5. информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2;
6. документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4.
(7) Заявлението и документите по ал. 6 се подават до регионалната здравна инспекция, на територията на която се намира висшето училище.
(8) В тридневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 директорът на регионалната здравна инспекция изпраща на Изпълнителната агенция „Медицински надзор" документите по ал. 1, 4 и 5, съответно по ал. 6.
(9) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в 10-дневен срок от постъпване на документите по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебното заведение. Когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(10) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, в 10-дневен срок от постъпване на документите по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебното заведение. В случаите, когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(11) При непълноти на представените документи по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в 10-дневен срок уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите срокът по ал. 13 спира да тече.
(12) При необходимост и в срока по ал. 13 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да извърши самостоятелна проверка относно спазването на изискванията по ал. 4.
(13) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а или мотивирано отказва да регистрира лечебното заведение или лечебната дейност по чл. 2а.“
11. В чл. 41:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1, изречение първо думите „регионалната здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2, т. 4 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 6“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение, удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2а и за използване на регистъра се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“;
г) алинея 5 се отменя.
12. В чл. 42 думите „регионалната здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
13. В чл. 43 думите „съответната регионална здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
14. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ прави мотивиран отказ за регистрация:
1. при непълноти на представените документи по чл. 40 и неотстраняването им в срока, определен по реда на чл. 40, ал. 11;
2. когато лице, представляващо лечебното заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано, или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност;
3. когато регионалната здравна инспекция констатира неспазване на здравните изисквания, които не са отстранени в определения от нея срок;
4. когато се констатират несъответствия с утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция, които не са отстранени в определения за това срок;
5. когато лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри и акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а, не са вписани в регистъра на съответната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
15. В чл. 45:
а) в ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. при установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни изисквания;"
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедите по ал. 1, т. 1 – 6 и ал. 2, т. 4 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
16. В чл. 46:
а) в ал. 1 думите „и диализните центрове“ се заменят с „диализните центрове и тъканните банки“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения по ал. 1 се издава от министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
в) създава се ал. 4:
„(4) Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ се дава след решение на Министерския съвет по реда на чл. 37а.“
17. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност, лечебните заведения по чл. 46, ал. 1 подават заявление до министъра на здравеопазването, в което посочват единният идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, и към което се прилагат:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1, съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
4. данните от документа за самоличност – за членовете на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
5. разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
6. стандартните оперативни процедури, които съдържат подробни писмени описания на последователността и начина на извършване на дейностите по трансплантация за всеки специфичен процес, материалите и методите, които ще се използват, и очаквания резултат-за тъканните банки;
7. документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 5 и по чл. 46 от Закона за здравето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалната здравна инспекция.
(3) Агенцията за медицински надзор установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата – членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(4) В 20-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на този закон, наредбата по чл. 46, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти и издава удостоверение, а при установени несъответствия – дава предписания и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на управителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
(6) В едноседмичен срок от изтичането на срока по ал. 4 регионалната здравна инспекция изпраща на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ документите по ал. 1, 4 и 5.
(7) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и при заявление за получаване на разрешение за тъканна банка, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в 20-дневен срок от постъпване на документите по ал. 6 извършва проверка за спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебното заведение. Когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(8) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, в 20-дневен срок от постъпване на документите по ал. 6 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебното заведение. Когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(9) При непълноти на представените документи по ал. 6 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в 20-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите срокът по чл. 48, ал. 1 спира да тече.
(10) При необходимост и в срока по чл. 48, ал. 1 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да извърши самостоятелна проверка относно спазването на изискванията по ал. 4.“
18. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) В тридневен срок от получаване на документите и извършване на проверките по чл. 47 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изпраща на министъра на здравеопазването заявлението за издаване на разрешение за лечебна дейност заедно с всички документи по чл. 47.
(2) При констатиране на непълноти или неточности в документите по ал. 1 министърът на здравеопазването ги връща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ с конкретни указания и срок за тяхното актуализиране. До отстраняване на непълнотите и неточностите срокът по чл. 48, ал. 3 спира да тече.
(3) В 75-дневен срок от подаване на документите по чл. 47 министърът на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, издава разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение или прави мотивиран отказ за издаването му. В разрешението за осъществяване на лечебна дейност се вписват:
1. пълното наименование на лечебното заведение по търговска регистрация – за търговските дружества и кооперации;
2. единният идентификационен код на лечебното заведение (за търговските дружества и кооперации) и единен регистрационен номер;
3. дейностите съответно по чл. 19, чл. 20, ал. 2 и 3, чл. 26, 26а, 26б, 27, 28а, 28б и по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
4. нивото на компетентност на съответните структури;
5. медицинските специалности, по които лечебното заведение осъществява дейност;
6. клиниките и отделенията, в които се осъществява дейността, както и клинико-диагностичните структури, с техните нива на компетентност;
7. адресът, на който се осъществява дейността.
(4) Министърът на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, издава мотивиран отказ:
1. когато е прието решение на Министерския съвет за отказ по чл. 37а, съответно е издадена заповед за отказ от министъра на здравеопазването по чл. 37б;
2. при непълноти на представените документи по чл. 47 и неотстраняването им в определения по реда на чл. 47, ал. 9 срок;
3. когато лице, представляващо лечебното заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано, или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност;
4. когато се констатират несъответствия с изискванията на този закон, със здравните изисквания, утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 и наредбата по чл. 46, ал. 3, които не са отстранени в срока по чл. 47, ал. 4, 7 или 8;
5. когато лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят лечебното заведение, не са вписани в регистъра на съответната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
19. В чл. 49:
а) в ал. 2 изречение първо се заличава;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) За издаване на разрешението за осъществяване на лечебна дейност и за използване на регистъра се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“;
г) алинея 6 се отменя.
20. В чл. 50:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Промени в разрешението за осъществяване на лечебна дейност чрез вписване на нови медицински дейности се извършват само след издадена заповед на министъра на здравеопазването по реда на чл. 37б.”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
в) досегашната ал. 4 се отменя.
21. В чл. 51:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да отнеме разрешението за осъществяване на лечебна дейност, когато:
1. разрешението е издадено въз основа на неверни данни, установени по съответния ред след неговото издаване;
2. се извършват лечебни дейности извън тези, за които е издадено разрешението;
3. се нарушава глава трета, раздели I, II и III и глава четвърта, раздели III и IV от Закона за здравето;
4. е установено повторно нарушение на изискванията на този закон и/или повторно нарушение на утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1;
5. не е започнало или е спряно извършването на лечебна дейност в продължение на 6 месеца;
6. е постъпило искане от лечебното заведение за преустановяване на лечебната дейност, към което е приложено решение на неговия собственик.“;
б) в ал. 2 думите „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“ се заменят с „по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
22. Член 51а се отменя.
23. В чл. 62, ал. 2 думите „чл. 90, ал. 2, за срока на акредитационната им оценка“ се заменят с „чл. 90, ал. 4, за срока на одобрението по чл. 91, ал. 10“.
24. В чл. 63, ал. 2 се създава второ изречение: „Съветът на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима души.“
25. В чл. 73, изречение първо думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, а в изречение второ думите „и чл. 49 от Закона за висшето образование“ се заличават.
26. Глава девета с чл. 86 – 89б се отменя.
27. В чл. 90:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Лечебните заведения могат да провеждат дейности и по:“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите по ал. 1 могат да се провеждат от лечебни заведения, които са получили одобрение от министъра на здравеопазването.
(3) Критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по ал. 1, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка“ се заменят с „одобрение от министъра на здравеопазването“, а думите „акредитационната оценка“ се заменят с „одобрението“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „акредитационната оценка“ се заменят с „одобрението по ал. 2“;
д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8;
е) създава се ал. 9:
„(9) Критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники или отделения по ал. 1, за да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения, се определят с наредба на Министерския съвет.“
28. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) За получаване на одобрение по чл. 90, ал. 2 ръководителят на лечебното заведение подава до министъра на здравеопазването заявление, към което прилага:
1. обосновка за съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3;
2. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 41, ал. 4.
(2) Проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3 се извършва от експертна комисия, определена от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 90, ал. 3.
(3) В случай на непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър писмено уведомява за това заявителя и определя 7-дневен срок за отстраняването им.
(4) Резултатите от проверката по ал. 2 се разглеждат от консултативен съвет, който предоставя на министъра на здравеопазването становище за одобряване или за отказ да бъде одобрено лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1. Редът за предоставяне на становището и организацията на работа на съвета се определят с наредбата по чл. 90, ал. 3.
(5) Съветът по ал. 4 се създава със заповед на министъра на здравеопазването и се състои от представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите.
(6) В двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по ал. 3 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед, с която одобрява или мотивирано отказва да одобри лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1.
(7) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър мотивирано отказва да одобри лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1:
1. при непълноти на представените документи и неотстраняването им в срока по ал. 3;
2. когато при проверката по ал. 2 е установено несъответствие с критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3.
(8) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(9) В заповедта, с която се одобрява лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1, се посочват видът на обучението и специалностите, по които лечебното заведение ще извършва обучение на студенти или специализанти.
(10) Одобрението за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 е за срок пет години.
(11) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице може да отнеме правото на лечебното заведение да извършва дейностите по чл. 90, ал. 1 и преди изтичане на срока по ал. 10, ако се установи, че лечебното заведение не отговаря на критериите и условията на наредбата по чл. 90, ал. 3.“
29. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1. В регистъра се вписват:
1. номерът и датата на заповедта за одобрение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1;
2. наименованието на лечебното заведение;
3. видът на обучението и специалностите, по които лечебното заведение ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление, и се описват броят и видът на приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.
(3) Условията и редът за водене на регистъра се определят с наредбата по чл. 90, ал. 3.“
30. Член 93 се отменя.
31. В глава единадесета се създава чл. 95а:
„Чл. 95а. (1) Лечебните заведения могат да създават и да участват в системи за самооценка и рейтингови системи за оценка на качеството на осъществяваните от тях медицински и организационни дейности и за дейностите по финансово и административно управление.
(2) За целите на ал. 1 лечебните заведения могат да взаимодействат помежду си и със съсловни и пациентски организации, както и да се организират и сдружават, без да извършват търговски сделки.
(3) Участието в системите по ал. 1 е доброволно.
(4) Критериите за участие в системите по ал. 1, начинът на тяхното функциониране, както и елементите на осигуряваната чрез тях оценка се определят от лицата по ал. 2.
(5) Лечебните заведения по ал. 2 са длъжни да оповестят въведените системи по ал. 1 и да поддържат актуална информация за тяхното функциониране в интернет с оглед на информираност на пациентите и на другите заинтересовани лица.
(6) Лечебните заведения – участници в системите по ал. 1, публикуват информация за оценките, които системата дава по съответни показатели, на своите интернет страници.“
32. В чл. 98:
а) в ал. 1 след думата „каса“ се добавя „и не се предоставят по реда на чл. 82 от Закона за здравето“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и за начина на заплащането им. Информацията се публикува и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин, както и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването;
(4) Лечебните заведения са длъжни да издават на пациентите финансов документ за всички заплатени от тях суми във връзка с обслужването им.“
33. В чл. 105 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 паричните постъпления се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, и за удовлетворяване интересите на кредиторите след разрешение на собственика на капитала.“
34. В чл. 106:
a) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавата може да предоставя субсидии на учредени от общините и/или държавата лечебни заведения за болнична помощ за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година. Субсидирането на учредени от общините лечебни заведения за болнична помощ се осъществява по предложение на Националното сдружение на общините в Република България. Критериите и редът за определяне на лечебните заведения и за предоставяне на субсидиите се определят с наредбата по чл. 106а, ал. 6.“
35. Член 106а се изменя така:
„Чл. 106а. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала за дейностите по чл. 82, ал. 1, т. 6а, 6в и 9 от Закона за здравето.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения по ал. 1 и за дейности по поддържане на медицински регистри и дейности по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, определени от министъра на здравеопазването с наредбата по ал. 6.
(3) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за дейностите по чл. 82, ал. 1, т. 3 и 3б от Закона за здравето, както и за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(4) Министерството на здравеопазването може да субсидира за дейности по ал. 1, 2 и 3 и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(5) Извън случаите по ал. 1 – 4 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.
(6) Субсидирането по ал. 1 – 5 се извършва по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи.
(7) С наредбата по ал. 6 се определят и критериите и редът за финансиране на държавни и общински лечебни заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение, предвидено в нормативен акт.“
36. Създава се чл. 116г:
„Чл. 116г. Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебно заведение по чл. 6, ал. 6, който извършва дейност в нарушение на утвърдените стандарти за финансова дейност, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.“
37. Създава се чл. 116д:
„Чл. 116д. Който извършва дейност в нарушение на утвърдените правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра фармацевтична практика или правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответните професионални области, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.“
38. Създава се чл. 116е:
„Чл. 116е. Длъжностно лице, което не окаже съдействие на служителите на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ при осъществяване на техните правомощия, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение с глоба в размер от 4000 до 8000 лв.“
39. Създава се чл. 116ж:
„Чл. 116ж. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 7г, ал. 2, т. 3, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение с имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв.“
40. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Нарушенията по чл. 115 – 116ж се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги?
Заповядайте, доктор Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В § 39 правите пълна разфасовка на целия Закон за лечебните заведения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 39?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Да. Дори само това е мотив да отпадне целият текст от Допълнителните разпоредби на Закон, който ще трае само една година. Вие променяте целия закон за лечебните заведения с нови постановки и така нататък. С наредба вкарвате допълнително медицинските заведения в медико-статистически и финансови рамки – оставете допълнителните лимити, които им налагате. Как ще се развива здравеопазването в България? Как ще запазите общинското здравеопазване?
Няма го министъра тук, но аз много пъти в свои изказвания съм казвал, че капацитетът на неговата администрация не е достатъчен, нито има способността да ръководи здравеопазването в България.
В предварителното предложение в чл. 37а голямата лудост е – след решение на Народното събрание да се разкриват и да се закриват медицински заведения. Хубаво стана, че правите предложение то сега да се взима от Министерския съвет.
Казвате, че много работите, доктор Дариткова, ама Вие работихте да промените целия закон на Вашето правителство и да им изправите кривините. (Министър Кирил Ананиев влиза в залата.)
Ама то, егати грешките, господин Министър! (Смях.)
В чл. 50 отменяте и акредитациите на болниците с лицензиране. Мястото на целия този закон не е в Преходните и заключителни разпоредби. Ето защо ние предлагаме целия § 39 да отпадне. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Целият параграф предлагате да отпадне?
ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Абсолютно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, ще го подложа на гласуване.
Има ли реплики или изказвания?
Има процедура преди това.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля за процедура – да подложите на гласуване удължаване на работното време до приемане на дневния ред за днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: На дневния ред?
Подлагам на гласуване така направената процедура от госпожа Стоянова – до приключване на дневния ред за днес. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Вече имам процедура по гласуване, господин Свиленски. Обявих процедура по гласуване. Гласуваме – до приключване на дневния ред – и първа, и втора точка.
Гласували 141 народни представители: за 92, против 25, въздържали се 24.
Предложението е прието.
Продължаваме с изказванията.
Доцент Йорданов, заповядайте.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Искам да обърна внимание само на чл. 37а и чл. 37б – промяната в Закона за лечебните заведения. Нещо много интересно. Разкриването на ново лечебно заведение за болнична помощ става все едно, че вземате кредит от банката – трябва да имате бизнес план, проучване на пазара, декларация за произход на средствата.
Смятам, че болниците не са точно търговски дружества в общоприетото понятие. Какво искам да кажа, господин Министър – предвидено е разкриване на нови лечебни заведения, но не е предвиден редът за тяхното закриване. Предвидено е разкриването на нови дейности, но не е предвидено закриване на дейности от съществуващи лечебни заведения – поне не го пише. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Приключваме разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Нигяр Джафер и група народни представители.
Гласували 152 народни представители: за 30, против 77, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 149 народни представители: за 45, против 79, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията по Доклада на Комисията за § 39, който става § 35.
Гласували 151 народни представители: за 98, против 44, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 40 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 40 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 150 народни представители: за 49, против 78, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40, който става § 36, който Комисията подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 92, против 38, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 41 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група – § 41 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 37:
„§ 37. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 14 ал. 8 се изменя така:
„(8) Законът не се прилага за:
1. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване;
2. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса за заплащане и за договаряне на отстъпки на:
а) лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба;
б) помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 147 народни представители: за 49, против, 77 въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста Комисията за § 41, който става § 37, по Доклада на Комисията.
Гласували 150 народни представители: за 99, против 43, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 42 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кръстина Таскова – § 42 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 38:
„§ 38. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думите „включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1“ се заличават.
2. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с държавно участие в капитала се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и може да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, и/или за удовлетворяване на вземанията на кредиторите им след съгласуване с министъра на финансите и разрешение на собственика на капитала.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепените предложения на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители и госпожа Таскова, тъй като са еднакви.
Гласували 144 народни представители: за 129, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието. (Оживление и реплики от ГЕРБ: „От БСП гласуват „против“.)
Кажете, господин Гьоков?
Параграф 42 отпада и продължаваме нататък.
Процедура ли имате, господин Гьоков?
Заповядайте, за процедура.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, моята процедура е по начина на водене. Да изненадам колегите тук дето страдат много от…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, по начина на водене, към Вас. Вие направо след госпожа Менда Стоянова, която тук говори нещо и не се чува нищо (оживление), направо казвате: да гласуваме еди-какво си, да гласуваме. Няма ли да давате думата да се изказват хората?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не сте ме слушали, господин Гьоков. Дадох думата за изказване. Нямаше заявено желание за изказване.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Може ли да погледнем стенограмата? Аз твърдя, че не сте дали думата, но… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще се разследваме ли пак сега? Винаги давам думата.
Продължаваме нататък.
Прегласуване? Вие гласували ли сте?
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, процедура по прегласуване. Имаше колеги, които не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие гласувахте ли?
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (встрани от микрофоните): Аз да, но колеги не успяха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по прегласуване.
(В залата влиза народният представител Корнелия Нинова, посрещната с оживление, ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ.)
Колеги, моля за ред в залата.
Гласували 145 народни представители: за 108, против 30, въздържали се 7. (Ръкопляскания и смях в ГЕРБ, реплики: „Пак са „против“.)
Моля за ред в залата, продължаваме с § 43.
Колеги, моля Ви!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 43 има предложение на народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители – § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 43, който става § 38:
„§ 38. В Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 5а:
„5а. изпращат приетите правила за добра медицинска практика по здравни грижи по т. 5 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 представляват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник- фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка.
(3) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 в срок до 1 месец от предоставянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“.“
2. В чл. 16, т. 3 думите „чл. 8, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
3. В чл. 20:
а) в т. 2 думите „чл. 8, т. 3“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 3“.
б) в т. 3 думата „изработва“ се заменя с „изготвя“.
4. В чл. 21а се създава ал. 5:
„(5) Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ изготвя правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област при упражняване на професията от зъботехниците, съответно от помощник-фармацевтите.“
5. В чл. 29 думите „чл. 8, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
6. В чл. 32, ал. 2 думите „чл. 8, т. 4“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 4“.
7. В чл. 37, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 8, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
8. В чл. 39а думите „чл. 8, т. 5“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 5“.
9. В чл. 40:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с БАПЗГ, БАЗ и БАПФ.
10. В чл. 41 в текста преди т. 1 след думите „чл. 40“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
11. В чл. 42 след думите „чл. 40“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
12. В чл. 43, ал. 1 след думите „чл. 40“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
13. В чл. 45, ал. 2 след думите „чл. 40“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
14. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите „чл. 8, т. 3“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Искам да направя само едно кратко изказване в случая за това, защото…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да не се объркате като преди малко.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Аз не съм се объркала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов, моля Ви.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: И не искам реплики отсреща ми. Това не е възпитано.
Говоря за това, че за добрата медицинска практика говорим от 30 години и такава практика трябва да има както за здравни грижи, така и за лекарите, което е следващият параграф. За да гарантираме качество такива практики трябва да има – трябва да отговарят на стандартите и да има контрол спазва ли се добрата медицинска практика, но както сме записали и както е предложено, че „изготвя правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област при упражняване на професията от зъботехниците, съответно от помощник-фармацевтите“, отново нямаме контрол. Докога ще се изработват тези правила? Те се предлагат, изготвя ги съсловната организация и ги предлага на Агенцията, но няма контрол. Като влязат в Агенцията до един месец трябва да бъдат одобрени или неодобрени от Агенцията, но никъде не е написано кога ще влязат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема професор Клисарова.
Реплики? Не виждам.
Процедура – заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, правя процедура по начина на водене. Моля да осигурите нормалното протичане на работния процес в пленарната зала, тъй като заради шума в пленарната зала колегите не разбират кой текст от Законопроекта се обсъжда и гласува. И тъй като предстои важно гласуване по следващия текст, особено на колегите от БСП да им укажете да заемат местата си, като господин Ерменков например (реплики от „БСП за България“), тъй като се оказа, че по текста, внесен от лидера на Българската социалистическа партия – госпожа Нинова, в § 42, касаещ приватизацията на обособени части от лечебни заведения, групата на БСП масово гласува против собствения си лидер. (Реплики от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.) Отдавам го на неразбиране, колеги, а не в липса на подкрепа. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Атанасова.
Гласуването е личен акт, така че няма как да коментираме.
Колеги, имаме ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 139 народни представители: за 43, против 77, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 43, който става § 38.
Гласували 142 народни представители: за 99, против 40, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 44 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 44 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 39:
„§ 39. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика, съответно Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването след становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 4а:
„4а. изпращат приетите правила за добра медицинска практика по т. 4 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“
вв) точка 7 се изменя така:
„7. организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото медицинско обучение на лекарите и на лекарите по дентална медицина при условия и по ред, определени в договори с висшите училища и Военномедицинска академия;“
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 включват:
1. система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите и лекарите по дентална медицина може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка – общи правила;
2. медицински практики, клинични насоки, консенсуси, основани на доказателства, препоръки и правила за профилактика, диагностика и лечение, които създават условия за възможно най-добър изход от заболяването – специални правила.
(3) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 в срок до 1 месец от предоставянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 3 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 6“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет на Българския лекарски съюз, съответно управителният съвет на Българския зъболекарски съюз, определя от състава си представители – 10 за Българския лекарски съюз и 9 за Българския зъболекарски съюз, за участие в изготвянето, приемането и подписването на Национален рамков договор за медицинските дейности, съответно Национален рамков договор за денталните дейности по чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, както и в предоговарянето и подписването на анекси по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.“
3. В чл. 16, ал. 2 т. 1 се отменя.
4. В чл. 24, т. 2 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 6“.
5. В чл. 34, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 6“.
6. В чл. 36, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 4“;
7. В чл. 36а накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 4“.
8. В чл. 37:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 4;“
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4 се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. ”
9. В чл. 38:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“;
б) в т. 2 думите „за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати – за нарушения по чл. 37, т. 2“ се заличават;
в) в т. 3 думите „за нарушения по чл. 37, т. 1, съответно, за срок от 6 месеца до две години – за нарушения по чл. 37, т. 2“ се заличават.
10. В чл. 39 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
11. В чл. 40, ал. 1 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
12. В чл. 42 навсякъде след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 133 народни представители: за 40, против 71, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 44, който става § 39 по Доклада на Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 93, против 38, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 40:
„§ 40. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) т. 3 се изменя така:
„3. приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 3а:
„3а. изпращат приетите правила за добра фармацевтична практика по т. 3 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;“.
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 представляват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които магистър-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка.
(3) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 в срок до 1 месец от предоставянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“.
2. В чл. 12, т. 4 думите „чл. 5, т. 4“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4“.
3. В чл. 16, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. изготвя правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3;
4. В чл. 25, т. 2 думите „чл. 5, т. 4“ се заменят с чл. 5, ал. 1, т. 4“.
5. В чл. 28, ал. 4 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1“.
6. В чл. 33, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 5, т. 4“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4“.
7. В чл. 37
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 3“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3 се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българския фармацевтичен съюз. ”
8. В чл. 38 в текста преди т. 1 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
9. В чл. 39, ал. 1 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
10. В чл. 41, ал. 2 след думите „чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на новия § 40, подкрепен от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 90, против 33, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 45 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 45 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 41:
§ 41. В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 10а, ал. 2, т. 3 се отменя.
2. В чл. 11:
а) алинеи 1, 2 и 3 се отменят;
б) в ал. 4 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
в) в ал. 5:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така: “Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
бб) в т. 5а думите „Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, относно извършване на дейностите по трансплантация и асистирана репродукция“ се заличават;
г) в ал. 6 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. Член 11а се отменя.
4. В чл. 18, ал. 2, изречение второ думите „директора на Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
5. В чл. 20:
а) ал. 3 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“
б) в ал. 5, в изречение първо и второ думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
в) в ал. 6 думите „директора на изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
г) в ал. 7 „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
6. В чл. 39а:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация извършва инспекции“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверки“;
б) в ал. 2 думата „Инспекции“ се заменя с „Проверки“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от квалифицирани служители на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 7в, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.“
7. В чл. 42:
а) в ал. 1 думите „в Изпълнителната агенция по трансплантация, определени от нейния директор“ се заменят с „определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 думите „министъра на здравеопазването или от оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
8. В чл. 43:
а) в ал. 1 думите „в Изпълнителната агенция по трансплантация, определени от нейния директор“ се заменят с „определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 думите „министъра на здравеопазването или от оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
9. В чл. 46:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За лечебните заведения по чл. 13, ал. 3 копие от заповедта за спиране по ал. 1 се изпраща на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, към когото директорът на лечебното заведения е второстепенен разпоредител с бюджет;“
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
бб) в т. 1 думите „предложи на министъра на здравеопазването да“ се заличават;
вв) в т. 2 думите „предложи на директора на съответната регионална здравна инспекция да“ се заличават;
гг) в т. 3 думите „издаде заповед, с която да“ се заличават и накрая се добавя „като уведоми за това съответния първостепенен разпоредител с бюджет, към когото директорът на лечебното заведение е второстепенен разпоредител с бюджет“;
10. В останалите текстове на закона думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми колеги! Аз мисля в началото на моето изказване, без процедурно предложение, да споделя, че това, което се предложи само преди малко – да бъде изпълнен целият дневен ред, при умората, която е настъпила в залата и невъзможността вече всеки от нас да осъзнае сериозно какво в момента дискутираме, то е ясно – след осемчасови гласувания, че това е невъзможно. Превръща това просто в машина за гласуване, което е абсолютно принизяващо значение на българския парламент. Но Вие сте председател, Вие преценявате дали това ще продължи по този начин – до два-три часа през нощта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако залата прецени.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Залата е преценила. Вие имате своите механизми да преосмислите цялото това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Но сега навлизаме в конкретния параграф.
Господин Министър, проблемите на трансплантацията на органи, тъкани и клетки в България е изключително сериозен проблем, който българските трансплантолози се опитват да решат от 20 години и повече насам, за съжаление, без да получат сериозната помощ на държавата.
Няма да цитирам тук какви глупави закони за трансплантация в началото бяха приети с решение за декларирана готовност за дарение на органи, които блокираха дейността на дарителство на органи години наред.
Няма да цитирам и това, което знае цялата нация в момента колко са сериозни проблемите пред някои отделни клонове на органи и трансплантации.
Няма да цитирам и това, което се тиражира в медиите, и то съвсем откровено, от представители на професионалната сфера в областта на трансплантациите, че свеждането на проблема до една дирекция в Агенция „Медицински надзор“ в никой случай няма да реши проблемите на трансплантациите в България.
Вие цитирахте цифри преди около 2 – 3 часа, които подсказват, че една идея, която изобщо не е благоприятна за България – този проблем да се изнесе извън страната като решаване и да не се решава тук, само ще понижи нивото на българското здравеопазване, тъй като трансплантацията е технология, която изтегля изцяло здравеопазването нагоре.
Няма да цитирам и това, че преди 2 – 3 години беше представена на Вашия предшественик цяла програма за реновиране на определени трансплантационни центрове на много сериозна сума, която е абсолютно необходима програма с оглед на това, че в Европа вече се въвеждат изисквания за лицензиране на трансплантационните центрове, на които българските центрове не могат да отговорят, и това ще ги постави в условия, както вече ги е поставило при органните трансплантации – да не получават органи, да не участват в обмен на органи. Всичко това ще затрудни битието на хората, които се нуждаят от трансплантации.
Моля, колегите от залата да преосмислят всичко това и да подкрепят нашето предложение тази агенция да не бъде закривана. Тя имаше своите сериозни функции и своите сериозни проблеми, но с нейното закриване няма … (Реплики от народния представител Станислав Иванов.) Повтаряме го за Вас, колега, за да може да го осмислите. Няма да се решат тези проблеми, а ще се задълбочат! Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 126 народни представители: за 41, против 73, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 45, който става § 41.
Гласували 126 народни представители: за 88, против 38, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 43 има предложение на народния представител Данаил Кирилов, подкрепено от Комисията.
Предложение на Корнелия Нинова § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 42:
„Параграф 42 се изменя така:
„§ 42. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 131, ал. 1 думите „Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването“ се заменят с „Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването“.
2. В § 8 от допълнителните разпоредби в т. 3 накрая се добавя „и осигурява прилагането на Решение 2018/994 на Съвета от 13 юли 2018 г. за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 126 народни представители: за 42, против 76, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 46, който става § 42 по Доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 86, против 32, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 47 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
В § 47 се правят следните изменения:
„1. ал.1 става текст на § 47.
2. ал. 2 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Даниела Дариткова и група народни представители, подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 47, който става § 43:
„§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква „б“, т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 28, т. 6 – 12 и т. 14 – 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4…“
Госпожо Председател, тук правя предложение да се добави „и чл. 7в, ал. 4“, т. 5 и 6, т. 8 – 22 и т. 36 – 40, § 41, т. 2 – 8, т. 9, букви „а“ и „в“ и т. 10, които влизат в сила от 1 април 2019 г.“;
3. параграф 29, т. 5, буква „а“ относно думите „и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания“, т. 9, буква „а“ относно думите „както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“, т. 9, буква „г“ относно думите „и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания“ и относно думите „както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ и т. 9, буква „д“ относно ал. 15, т. 3 и ал. 16 относно думите „както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания“, т. 25, буква „а“ – ал. 1, т. 13 относно думите „помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“ и т. 25, буква „б“ относно ал. 4 относно думите „и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ и „и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“, § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква „б“, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 130 народни представители: за 42, против 75, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи госпожа Стоянова, „и чл. 7в, ал. 4“.
Гласували 132 народни представители: за 93, против 39, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, моля, за протокола – Финални текстове да проверят още един път преномерацията и препратките и при необходимост да се направят технически корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 47, който става § 43 по Доклада на Комисията, с редакционната поправка, която беше направена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласували 134 народни представители: за 97, против 37, въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и целият Законопроект. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Министър, за благодарствени слова, най-вероятно.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за доверието и подкрепата по пътя на реализиране на здравната реформа.
Днес с Вашето гласуване българските граждани имат вече своя здравен бюджет за следващата година, който е много по-добър от настоящия бюджет. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Какво постигнахме с този бюджет?
Първо, осигуряваме достъпно и качествено здравно обслужване на българските граждани. Това се постига не само с допълнителните 400 млн. лв. Това ще се постигне чрез въвеждане на новите медицински стандарти, несъществуващите до този момент правила за добра медицинска практика, нови фармакотерапевтични ръководства. Всички те задават европейски норми и стандарти за лечение на нашите граждани. Крайно време беше да създадем и приложим, и то не едностранно и частично, а в обхвата на всички медицински дейности и специалности.
Второ, създаване предпоставки за по-добър и ефективен контрол в системата на здравеопазването, контрол върху качеството на лечението на пациентите, контрол върху разходването на финансовите средства в системата. Това се постига чрез въвеждане на общи правила за изграждане на Националната здравна информационна система, на системата, уреждаща медицинските дейности, свързани с хората с увреждания, и то на ниво закон. Допълнително ясно се регламентират контролните правомощия на институциите за последващ контрол. Въвеждат се общи правила и принципи за наблюдение върху информацията и реализирането на дейностите в системата. Въвеждат се ясни принципи и правила за създаване, преобразуване, регистрация на лечебни заведения на основата на прозрачни принципи и комплексни критерии.
Трето, обвързваме договорния процес със съсловните организации, с процеса на бюджетиране на дейностите и въвеждане правила и принципи за финансово управление на системата на ниво нормативна уредба.
Това ще гарантира стабилност и предвидимост в здравната система. Въвеждаме постоянна част в рамковите договори, която е предпоставка за сигурност в действията на институциите.
Четвърто, поставяме ясни правила и принципи на функциониране на системата, така че да подготвим плавен преход към преструктуриране на здравноосигурителния модел с цел елиминиране и преодоляване на настоящите му недостатъци. Защото, какъвто и модел да изберем, настоящите институции и дейности трябва да работят ефективно и ефикасно.
Уважаеми дами и господа народни представители, чрез гласуваните от Вас текстове и промени с общи усилия и ангажираност от моя страна следва да постигнем прозрачност на плащанията в здравната система и по-качествено лечение на българските граждани.
И накрая, уважаеми дами и господа, убеден съм, че времето на безвремието в здравеопазването приключи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Ананиев.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
Вносител е Министерският съвет на 29 октомври 2018 г. – приет на първо гласуване на 6 ноември 2018 г.
Заповядайте, имате думата, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, моля за процедура.
В залата от страна на Националния осигурителен институт да бъдат допуснати: господин Ивайло Иванов – управител, госпожа Весела Караиванова – подуправител, и господин Драгомир Драганов – директор дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ в НОИ; и от страна на Министерството на труда и социалната политика госпожа Петя Малакова – началник отдел дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Гласуваме процедурата за допуск в залата.
Гласували 114 народни представители: за 94, против 9, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Моля, квесторите да поканят допуснатите в залата.
Процедура – господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Аз предлагам, след като приключим чл. 1 от Закона за държавния бюджет да приключим заседанието и да го продължим на следващия ден. Ще се мотивирам защо предлагам това. Защото по стара гербаджийска традиция искате да претупате всичко в тъмни доби, както винаги сте го правили при бюджета. Мисля, че това ... (Шум и реплики.)
Да, бюджетът на държавното обществено осигуряване, да до чл. 1 на бюджета за държавното обществено осигуряване. Искате да заблудите тук и опозицията, да не чуваме какво гласуваме, да мърморим от трибуната. След осем часа работа нали не очаквате тези хора да вземат адекватни решения. На Вас Ви е лесно, че Вие не мислите, просто натискате предложенията „за“ и дотам. (Шум и реплики.)
Моето желание и предложение към Вас е да гласуваме прекратяване на заседанието, след като приключим с чл. 1. Следващото ми предложение – при условие че не приемете това предложение, съм упълномощен от ръководството на групата да поискам половин час почивка след гласуването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Обратно предложение – заповядайте, господин Ангелов. (Шум и реплики.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа, правя обратното предложение. Ние знаем, че БСП винаги ги е интересувало само от чл. 1 по принцип. (Смях, шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“), но мисля, че всички членове са важни, не само чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Пристъпваме към гласуване.
Направено е процедурно предложение за прекратяване на заседанието след гласуването на чл. 1.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 135 народни представители: за 45, против 86, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Нали след чл. 1?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: След чл. 1.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Сега.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Сега, като иска сега, сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Добре, разбрахме се, имаме консенсус между опозиция и управляващи – 15-минутна почивка, уважаеми колеги.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля, квесторите да поканят народните представители в залата.
Госпожо Стоянова, заповядайте на трибуната.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
„Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва съгласно таблица. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „11 759 728,0 хил. лв.“ да се замени с числото „11 909 728,0 хил. лв.“
2. В чл. 1, ал. 1 1.1 числото „7 473 161,9 хил. лв.“ да се замени с числото „7 623 161,9 хил. лв.“
3. В чл. 1, ал. 2 числото „11 759 728,0 хил. лв.“ да се замени с числото „11 909 728,0 хил. лв.“
4. В чл. 1, ал. 2 1.1 числото „9 989 655,3 хил. лв.“ да се замени с числото „1 039 655,3 хил. лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
І. В чл. 1 се правят следните изменения:
„1. в ал. 1:
а) в уводното изречение числото „11 759 728,0“ се заменя с „12 710 728,0“.
б) на ред I. „Приходи и трансфери – всичко“ числото
„11 759 728,0“ се заменя с „12 710 728,0“.
в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „7 473 161,9“ се заменя със „7 861 661,9“.
г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „7 473 161,9“ се заменя със „7 861 661,9“.
д) на ред 5. „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „3 934 100,8“ се заменя с „4 496 600,8“.
2. в ал. 2:
а) в уводното изречение числото „11 759 728,0“ се заменя с „12 710 728,0“.
б) на ред I. „Разходи и трансфери – всичко“ числото „11 759 728,0“ се заменя с „12 710 728,0“.
в) на ред 1. „Разходи“ числото „11 752 328,0“ се заменя с „12 703 328,0“.
г) на ред 1.1. „Пенсии“ числото „9 989 655,3“ се заменя с „10 839 655,3“.
д) на ред 1.2. „Социални помощи и обезщетения“ числото „1 639 795,1“ се заменя с „1 740 795,1“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Доктор Адемов, заповядайте. След него господин Гьоков.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ето едно предложение, което е свързано с разговор за политики. Уважаеми колеги от ГЕРБ, нали искате разговор за политики? Ето едно предложение, което е свързано точно с реализирането на политики.
Предложението, което правим, е, да увеличим приходната част със 150 милиона. Виждам, че предложението, което е направено в Проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване е приходите да бъдат увеличени със 732 милиона спрямо изпълнението, което се очаква за тази година – това е похвална мярка. Но, така или иначе, аз съм убеден, че както всяка година, така и през следващата година, ще има увеличение на приходите в повече, отколкото са заложени в приходната част на бюджета.
Защо казвам това? Защото за 2018 г., миналата година, предложих увеличение отново със 150 милиона на приходите. Тогава отхвърлихте това предложение.
Вижте каква е обаче равносметката. Към месец септември очакваното преизпълнение на приходите е с 232 милиона – 224 милиона. А до края на годината вероятно ще бъдат и повече.
Бизнесът казва, че през следващата година ще увеличат заплатите с двуцифрено число – официална информация след среща с господин премиера, заедно със синдикатите.
Бизнесът казва, че са ни необходими 500 хиляди нови работници с различна квалификация. Вие предлагате обаче броят на осигурените през следващата година да бъде увеличен само с две хиляди. Ето един огромен резерв, откъдето могат да дойдат тези 150 милиона.
За какво предлагаме да бъдат използвани тези допълнителни 150 милиона? Нашето предложение е с тези пари да бъдат увеличени пенсиите с 5,7% не от 1 юли, както Вие предлагате, а от 1 април. Защо от 1 април? Защото една голяма част от пенсионерите не са получили и няма да получат тази коледна надбавка. Една голяма част от пенсионерите, особено тези с по-висок размер на пенсиите, са извън схемата на енергийното подпомагане, което означава, че те ще бъдат затруднени да поемат сметките си от зимния период. Затова аз предлагам това увеличение да бъде изтеглено с три месеца напред само за тази година.
Вие дадохте 52 милиона за така наречените „коледни надбавки“ за една част от пенсионерите и ги противопоставихте на другата част. Тези 52 милиона и още 80 милиона щяха да дадат възможност на всички пенсионери да получат от 1 април увеличението на пенсиите, а не от 1 юли, както Вие предлагате.
Това са мотивите да направя това предложение. Разочарован съм от това, че за поредна година работната група не приема това предложение. Аз не чувам сериозни аргументи, с които отхвърляте това предложение. Да излезе един на трибуната и да каже защо не приемате тези предложения.
Догодина пак ще се окаже, че има преизпълнение на приходите. Очакваме ръст от 3,7%, нищо че Международният валутен фонд предлага малко по-нисък ръст. Очакваме ръст, очакваме повече работни места, очакваме по-високи доходи. Защо бягаме от увеличението на пенсиите от 1 април? Не ми е ясно. Защото аз ли го предлагам? Предложете го Вие, ще го подкрепим! (Ръкопляскания от ДПС. Възгласи: „Браво! Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Има ли реплики? Няма реплики.
Продължаваме с изказванията.
Господин Гьоков, заповядайте – имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Ангелов, дойде ред на чл. 1. Много е важен, да си знаете!
Въпреки че бюджетът за 2019 г. бе натрапчиво обявяван за социален, още с внимателното преглеждане на предложенията по бюджета за държавното обществено осигуряване, става ясно, че това не е така.
Бюджетът на държавното обществено осигуряване като всеки един бюджет е инструмент за реализиране на определен тип политики. За съжаление, уязвимите социални групи отново не намират подкрепа чрез този бюджет, тоест този бюджет не способства за повишаване на социалната закрила на българските граждани и няма как да бъде наричан „социален“.
Сега – по същество. Предлагаме в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите числото на общата сума 11 млрд. 759 млн. 728 хил. лв. да се замени с 12 млрд. 710 млн. 728 хил. лв., тоест приемаме, че приходите могат да бъдат увеличени с 951 млн. лв. Тези средства в повече ще дойдат както следва.
На първо място – от увеличаване на осигурителните приходи от осигурителни вноски с 388,5 млн. лв., които ще дойдат от увеличаването от 1 януари 2019 г. на минималната работна заплата от 510 лв. на 640 лв. и на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3900 лв.
На второ място – от увеличаване на получените трансфери от централния бюджет към държавното обществено осигуряване с 562,5 млн. лв.
Политиките по приходите и разходите на проекта на бюджет на ДОО за 2019 г. на управляващите, предполагат средствата, необходими за покриване на недостига в консолидирания бюджет да възлизат на 3 млрд. 934 млн. лв., като с това се цели да можете да се похвалите, че дефицитът в системата намалява и за първи път слиза под 4 млрд. лв., което само по себе си би било положителен ефект, ако е резултат на повишаване на доходите, което влияе на приходите от вноски, а също и на подобрена събираемост и по-ефективен контрол върху разходите.
Безспорно доходите и събираемостта нарастват, но не с темповете, които очакваме, и не с такива темпове, че да падне толкова много дефицитът. Намаляването на дефицита е изцяло за сметка на разходната част от бюджета и на ползвателите на осигурителната, и в най-голяма степен – на пенсионната система, пенсионерите.
Налице са замразяване на всички изплащания на нивата от миналата година, няколко години наред, при което можем да твърдим, че са налице рестриктивни мерки за всички осигурителни права, като минималният размер на среднодневното обезщетение за безработица, обезщетението за отглеждане на малко дете и така нататък.
За пореден път обяснявам, че когато относително финансово стабилизиране на една социална система става изцяло за сметка на ползвателя на системата, на осигуреното лице, на българския гражданин, на най-уязвимите групи, трябва да буди притеснение, а не да е повод за хвалба, защото, ако въобще има някакви идеи в посока на подобрение на приходите, то е за сметка на осигурителните права на отделните групи осигурени лица.
Това увеличение в приходната част, което се предлага от нас, е необходимо, за да се гарантират по-адекватно осигурителните права на осигурените лица и в по-голяма степен да се гарантира балансът в осигурителните фондове. С така предвиденото и предложено, и съответно много аргументирано обосновано от нас, завишаване на приходите с 951 милиона, ще се финансират предлаганите от нас алтернативни политики по разходите, като например за преизчисляването на пенсиите, където ще са необходими допълнително около 800 милиона и още 50 милиона допълнителни разходи за предвиждания от нас нов размер на максималната пенсия, която предвиждаме в алтернативния проект. И още 73 милиона за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете от една до две години, и 28 милиона за увеличаване на обезщетението за безработица.
Затова отправям апел да подкрепите предлаганите от нас промени на целия чл. 1, защото това е напълно възможно и защото това ще даде възможност за глътка въздух на българите и най-вече на уязвимите групи – пенсионери, майки с деца, безработни и така нататък.
Аз ще ставам да обяснявам на всеки следващ член промените, които предлагаме да се направят в бюджетите на отделните фондове по приходите, разходите и трансферите, защото тези промени са свързани с философията на нашите предложения от алтернативния бюджет, който обясних, и отразяват предложените промени в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите, разходите и трансферите по отделните фондове – фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии на лицата по чл. 69“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“ и фонд „Безработица“.
Започваме, разбира се, от чл. 1, който определя приходите и разходите и както каза и господин доктор Адемов, Вие постоянно подценявате приходната част на бюджета и винаги накрая има едно преизпълнение с 4 – 5%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Така ще бъде и тази година и дори нашите предложения да не се изпълнят в пълна степен като приходи и разходи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Завършете мисълта си! Времето изтече!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …ще има възможност да бъдат повишени пенсиите с това 4 – 5-процентно преизпълнение на приходите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Има ли реплики? Няма реплики.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! С риск да повторя до голяма степен казаното…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ами, не го повтаряй!
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Ще го повторя, защото, уважаеми колеги от дясно, това, което правите с бюджета на държавното обществено осигуряване в никакъв случай не можете да кажете, че променяте нещо, въпреки че декларирате, че чрез него се цели повишаването на доходите на хората.
Да погледнем приходната част – не дадохте нито в комисии, нито на първо четене, не дадохте ясен отговор защо увеличавате само с 2000 души броя на осигурените лица, след като в момента виждаме крещящата необходимост на работодателите, които постоянно това говорят, от работна ръка? Защо давате тези цифри?
Другият ми въпрос, на който не получихме отговор, е свързан с това администриране на минималните доходи по икономически дейности. Това е порочна практика и за голямо мое съжаление, ако погледнем 85-те позиции, които са дадени в Приложение 1, 729 икономически дейности се доближават до минималната работна заплата.
Не искам да говоря още по отношение на приходната част на бюджета, но погледнете нашето предложение. То е изключително разумно и е базирано не само на икономическата основа, на която в момента се развива икономиката, а е базирано на бюджета на европейските нива.
Бюджетът е инструментът, с който трябва да се реализира догонващата политика по доходите спрямо средноевропейските нива. В този контекст е наложителен ускорен растеж на минималната работна заплата. Защо, извинете, повишавате минималната работна заплата само с 40 лева, след като минималната работна заплата, нормално е, във всички европейски страни е така, е 60% от средната работна заплата?
В тази връзка ние правим нашето предложение. В тази връзка е и увеличената приходна част в чл. 1, който е основополагащ. В тази връзка смятаме, че плахото увеличаване на максималния осигурителен доход едва с 400 лв. по никакъв начин не показва солидарността, справедливостта и равнопоставеността – такива, каквито са заложени в осигурителната система на България.
Според нас максималният осигурителен доход трябва да е значително по-висок, затова ние предлагаме едно увеличение на 3900 лв., което също намира отражение в приходната част на бюджета. Тези 951 млн. лв., които генерират приходната част на бюджета по § 1, са необходими за крайно наложителното преизчисление на пенсиите, обвързването на обезщетенията за безработица, краткосрочните обезщетения с ръста на минималната работна заплата, защото това е нормалното и справедливото, както и увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от една до две години.
Тези предложения намират отражение в следващите членове, но основополагащ е този чл. 1 и в крайна сметка призовавам всички отдясно: разумно погледнете приходната част, такава каквато Ви се предлага. Не е разумно това, което Ви се предлага. Променете мнението си и гласувайте нашето предложение. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, госпожо Клисурска.
Има ли реплики? Няма реплики.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев, имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко колегата Адемов призова за разговор относно политики. От управляващите не желаят да разговарят по тази тема, защото Вас просто Ви е страх! Вие сте просто едни страхливци, които отидохте на избори и не казахте на хората, че ще увеличите максималния осигурителен доход.
БСП, за разлика от Вас, отиде на избори и обяснихме на хората, че ние ще вдигнем максималния осигурителен доход. Защо го правите сега? Някой да излезе и да обясни защо го вдигате на 3 хил. лв., освен че Вие просто сте едни страхливци, повтарям, и не желаете да кажете истината на българските граждани.
Разбира се, че максималният осигурителен доход трябва да бъде вдигнат! И ние от БСП предлагаме да бъде 3900 лв. Разбира се, че това е изключително важно, защото в крайна сметка, ако има динамика, то тя тогава трябва да се следва и в приходната част, но големият въпрос е: Вие смятате ли, примерно, да бъдете коректни към хората и да преизчислите всички пенсии? Защо не говорите и за това?
Това не е правено от далечната 2008 г. по време на Тройната коалиция. А междувпрочем в 2008 г. всички пенсионери получиха по 150 лв. коледни добавки. Така ли беше, господин Министър? Така ли беше? Така беше, само че Вие в момента, дори едва ли не по някакъв подоходен критерий давате, така че лишавате голяма част от хората от нещо, което им се полага.
Само че в БСП не сме като Вас страхливци и отиваме на избори наистина подготвени и казваме истината на хората. Вие обаче не желаете и затова стоим тук по тъмно, да кажете истината на хората и затова се криете от дебатите и това трябва да е ясно на абсолютно всички български граждани.
БСП предлага наистина преизчисляването на пенсиите – нещо, за което в бюджета има ли пари? Разбира се, че има. Разбира се, че има – ние имаме 2 милиарда, които се разпределят на тъмно от министър-председателя. И Вие седите и гласувате това нещо на тъмно. И Вие не желаете българските граждани да знаят каква е истината. Защо не излезете и да дебатираме наистина това, което смятате, и Вие да защитите Вашето предложение?
Не Ви ли е срам – нито един народен представител да не излезе на трибуната и да защити Вашите предложения? В крайна сметка тук имаме и министър. Мисля, че е крайно време, когато искате дебати, да дойдете тук и да защитите Вашите предложения. Един по един да дойдете, да ги защитите, защото Вас Ви е страх. Страх Ви е от това, което предлагате на гражданите, и винаги сте го правили по този начин. Елате и защитете!
Ние сме горди с това, което предлагаме. Да, ние предлагаме минималната работна заплата да бъде 60% от средната за предходната година. В България минималната работна заплата как се определя, колеги? Гледа се таванът и се определя. Вие ще предложите ли някакъв механизъм за определяне на минималната работна заплата, управляващите от ГЕРБ, които не желаят да се изкажат? Няма да предложите.
Ние искаме и затова считаме, че това, което предлагаме и в приходната част, е наистина ключовото, което ще доведе до реални политики. Затова силно се надявам да излезете и да отговорите на българските граждани: защо коледните добавки са толкова ниски, при положение че има възможност; защо не преизчислявате пенсиите; защо не увеличавате пенсиите от 1 януари; защо само с 3 хил. лв. увеличавате максималния осигурителен доход и бяхте нечестни към българските избиратели? Ето това са поводи за дебати, а това Ваше мълчание тук, с апатията, която имате, показва отношението Ви към българските граждани. Неслучайно скоро Ви се вижда и краят.
А, между другото, в чл. 10 силно се надявам Патриотите да подкрепят предложението за 300 лв. минимална пенсия. (Реплики от ОП.) Защо да го няма? Вие можете да го направите сега, ако Ви стиска, но, разбира се, и при Вас лъжата е водеща. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Господин Стойнев, цял министър бяхте, спряхте цял „Южен поток“ Вие лично (реплики от „БСП за България“), но искам да Ви направя една забележка. Не може да правите такива елементарни пропуски и грешки – междувпрочем не се казва. Два съюза не се употребяват заедно, така че имайте го предвид. (Възгласи „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Реплика?
Заповядайте, господин Тошев – втора реплика.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги и уважаема госпожо Председател! Господин Стойнев, сега ще Ви прочета числа. (Реплика: „Цифри!“) Числа, числа, цифрите са за трети клас: 2009 г. – минимална заплата 240 лв.; 2018 г. – 510 лв. – увеличение 212%. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Средна заплата 570 лв. – 2009 г.; 2018 г. – 1135 лв. – 199% увеличение. Минимална пенсия 2009 г. – 67,50; 2018 г. – 207,60 лв. 307% увеличение. Средна пенсия 2009 г. – 138,40 лв.; 2018 г. – 349,70 лв. – 251% увеличение.
Да ми отговорите как ги тълкувате Вие тези числа?
Мога да продължа, имам време, да Ви кажа 1996 г. средна заплата – 12,50 лв. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тошев.
Трета реплика – госпожо Желева, заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Стойнев, хубаво припомнихте на колегите управляващи какво сме правили преди години и какво не свършихте Вие и тази година с този бюджет.
Искам да допълня, че хубаво би било да попитате министъра, да попитате и управляващите, защото министърът в свое интервю при въпрос защо се отпускат 40 лв. само на част от пенсионерите, заявява, че това не се е случвало преди. Нищо подобно! Случваше се, и то 100 – 150 лв. на всички пенсионери. Припомнете си това!
Припомнете си и 2008 г. – единственото преизчисляване на пенсиите от БСП. Десет години вече се минаха, колеги, десет години се минаха и те продължават да мизерстват. Благодаря Ви. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Заповядайте за дуплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря.
Първо, на колегата от „Атака“. Явно той няма и грам някакво разбиране към социалната политика, затова се впуска в теми, които пък въобще не разбира. В крайна сметка аз не знам, съжалявам, но от това, че Борисов се хвали, че е спрял три руски проекта, от това, че Плевнелиев излезе и каза, че не е Борисов, а той бил спрял „Южен поток“, то за нас не остана място да кажем и ние. Но мога да Ви уверя следното: ние направихме всичко възможно и някои хора много добре знаят какво се е случило. Жалко, че сте, както винаги, толкова неподготвен.
Относно колегата Тошев. Вижте, господин Тошев, то остава да бъде и по-зле, нали? След 10 години управление на ГЕРБ, остава да бъде и по-зле. В крайна сметка може би трябва да гледаме колко беше населението 2009 г., колко е сега? Колко хора напуснаха страната, и колко сега? Колко българчета се раждаха 2009 г. , и сега хората дали въобще имат желание да сбъдват мечтите си тук, в скъпата ни родина? Ето това е жалкото – че младите хора наистина напускат страната.
Вие можете да излизате с много факти, с много неща, но в крайна сметка това е нормалният ритъм, а то оставаше да бъде и по-зле. Не стига, че сега има протести, представям си тогава какво щеше да има. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, да. Защо? Протестите, нещо дразни ли Ви? Напротив, мисля, че това е нещото, от което трябва се чувствате много по-загрижени (шум и реплики от ГЕРБ), ако въобще смятате за интересно да чувате проблемите на българските граждани.
Разбира се, за коледните добавки може би министърът трябва да се запознае, че наистина имаше и такива периоди, когато Коледната добавка беше по 150 лв. Но, както се казва, скъпи колеги, това се случва единствено и само, когато БСП управлява. А това ще бъде скоро! Благодаря Ви. (Смях и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Има ли други изказвания?
Държите на процедурата си – заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми гости от Националния осигурителен институт! Госпожо Председател, взимам думата по процедура, тъй като беше нарушен редът и Правилникът за провеждане на заседанието. Предният оратор на три пъти нарече парламентарната ни група, първо: страхливци, второ: като страхливци, трети път: криете се като страхливци. (Смях и оживление.) По тази причина смятам, че е осъществен съставът на чл. 158 от Правилника и че следва да наложите дължимото наказание на колегата.
По отношение на твърдението и емоцията, която влага, съм длъжен да заявя следното: кое ни е страхливото? Че досега девет часа слушаме само Ваши оратори, които повтарят едно и също, извън контекста?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедурата е към мен, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Нищо страхливо и нищо на тъмно не виждам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Към мен! Процедурата към мен, моля, насочете я. Разбрах идеята.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е, госпожо Председател.
Пожелавам Ви да имате кураж и да спазите Правилника, така както трябва. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Обещавам, че ще имам такъв кураж и ще преосмисля поведението си спрямо някои.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! В предходните изказвания на няколко пъти забелязахме как определена част от парламента са загрижени за хората от третата възраст, как 2008 г. са направили чудеса от храброст. Много интересно защо 2009 г. не Ви избраха, тогава не спечелихте изборите? Явно нещо не е било наред?
Няма да се уморя да повтарям от тази трибуна защо за хората в България от третата възраст още през 2016 г., когато гласувахме за бюджета през 2017 г., не се случи така – минималната пенсия още тогава да е 300 лв. и индексация на всички останали пенсии с коефициент от 2013 г. Ще го припомням всеки път, защото двуличието в политиката трябва да престане. (Шум и реплики от „БСП за България“.) И ще го повторя: защото тогава парламентарната група на БСП заяви, че ще подкрепи нашето предложение, на Патриотите, а госпожа Нинова накара част от нейната група да излезе от залата и не мина за пет гласа. А в приходната му част само четири човека от БСП гласуваха. И това е факт – от 39 души гласуваха 20. Нали сте загрижени за хората от третата възраст?! (Шум и реплики от „БСП за България“.) Защо не го направихте?
Но ние направихме друго, защото не сме по празните приказки. Минималната пенсия догодина, в рамките на две години на това управление, ще бъде покачена с близо 40%, което Вие никога не сте правили. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е истината – догодина всички пенсии ще бъдат индексирани с близо 6%, минималната пенсия ще стане 220 лв., а беше 160 лв. Това е истината! Когато си играете на популизъм и на двуличие, просто не Ви отива, защото Вие сте тези, които провалихте живота на хората от третата възраст през този преход. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Реплики?
Господин Свиленски, заповядайте – първа реплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, това че една лъжа ще я повторите десет пъти от тази трибуна, тя няма да стане истина. (Шум и реплики.) Тази лъжа я повтаря и вицепремиерът Каракачанов.
Сега ще Ви припомня за онзи ден в Четиридесет и третото народно събрание, за който казвате. Когато парламентарната група на БСП беше 39 човека и беше в опозиция, тогава 20 човека подкрепиха. Вашата група от „Патриотичния фронт“, които бяхте 17 човека, 4 човека подкрепиха. Не търсете тези 5 човека в БСП! (Шум и реплики от ОП. Ръкопляскания от „БСП за България“.) И това трябва да стане ясно и за медиите, защото Вие тогава само 4 човека стояхте там, отгоре, и само 4 човека… (Шум и реплики от ОП.)
Изкарайте си стенограмите и вижте колко човека. Не търсете в БСП! 20 човека, 50% от групата, никой не е изкарвал депутатите, всичките си бяха тук, а Вие бяхте 4 човека, които гласувахте, за да може да се закрепи тогавашното Ви управление с Реформаторите и ГЕРБ, така че не бъдете толкова страхливи, както каза и колегата Стойнев, а и Дани Кирилов цитира тази дума.
Господин Кирилов, това не е обидна дума, това е състояние.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Оскърбителна дума.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Страхът е състояние, а не оскърбление. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Втора реплика? Отказвате се.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Има стенограми, така че там може да прочетете всичко.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Аз съм го прочел.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Дали сме били 4 човека в залата, трябва да се види колко сме гласували. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) А тогава срещнах Ваши депутати, които…
Не, може да сме били 4 човека, когато сме дебатирали, но при гласуване не сме били 4. Това може да го проверите. Те са няколко пъти, няколко текста, така че недейте си измисля. (Шум и реплики от „БСП за България“.) По-добре да сме страхливи, отколкото двулични, аз така мисля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: По-добре е от двуличието, по-добре е!
Ще припомня, че тогава депутати от Вашата парламентарна група, които бяха извадени в кулоарите, дойдоха и ми казаха лично на мен: „Тя ни разпореди да излезем, за да не мине!“ (Тропане по банките от ГЕРБ и ДПС. Силен шум и реплики от „БСП за България“ и ръкопляскания от ГЕРБ.) И това е факт! И това е факт!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: По начина на водене – заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, когато от тази трибуна се хвърлят клевети срещу цяла парламентарна група (силен шум и възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ), Вие сте длъжна този народен представител да каже или кои са били народните представители, които са споделили с него, или да не произнася лъжи от парламентарната трибуна, иначе няма смисъл да водим какъвто и да е дебат. Аз сега мога да си говоря, че от ГЕРБ са ми казали да си измисля какви ли не глупости тук. Или въведете ред в залата, или пожелайте лека нощ на Народното събрание и да отиваме да спим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Няма как водещият да проверява фактите в момента колко души са гласували преди няколко години. Може да го направите Вие в една по-спокойна обстановка.
Заповядайте – по начина на водене.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, аз наистина предлагам, за да не се лъже от тази трибуна, ръководството на Народното събрание да сложи един лъжомер тук и да видим тогава колко народни представители от БСП ще се изкажат. (Смях, оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Има ли други изказвания?
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, явно парламентарното мнозинство в лицето на ГЕРБ, Патриотите и „Воля“ не искат да си защитят бюджета. Направете го поне Вие – излезте на тази трибуна и обяснете на българските граждани какво предлагате. Виждам, че от парламентарното мнозинство никой не иска да излезе и да каже в чл. 1 какво се предлага, колко ще се увеличат пенсиите, кога ще се преизчислят, колко ще е максималният осигурителен доход? Тук е мястото, на тази трибуна.
Ако те не искат, Вие явно сте загубил тяхната подкрепа, но станете Вие като представител на Министерския съвет и защитете чл. 1 от предложения бюджет. Иначе кажете какво правим в тази зала всички? Вървят едни обсъждания посред нощ, колегите стоят и гледат и никой не казва за какво става въпрос. Вие като министър на социалната политика елате тук и защитете чл. 1. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Свиленски.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Честно казано, изненадан съм от посоката, която управляващото мнозинство заема, касаеща чл. 1, защото това е есенцията, същността на Закона, който днес приемаме. Тук са приходите, тук са и средствата, които ще бъдат разпределени по-нататък.
Ние не можем да разберем каква е Вашата философия. Нашата философия е ясна – предлагаме 951 милиона, които допълнително ще влязат в бюджета на Националния осигурителен институт. Тези средства ще бъдат разпределени, за да бъде подобрен животът на българските граждани, тези средства ще бъдат разпределени в посока да бъдат посрещнати именно разходите, които Вие им налагате допълнително със закони, които тук гласувате.
Само ще Ви припомня миналата седмица Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предложихте и на база на който ще се вдигнат разходите за отопление на тези граждани. Никакъв социален пакет, никакви компенсации за тези български граждани. Единственото нещо, което искаме днес да направим, е да Ви убедим, а Вие не вземате никакво отношение.
Очакваме министърът да каже каква е политиката, каква е философията на Закона, който тази вечер трябва да гласуваме, защото след чл. 1 всичко става безсмислено. Дебатите, които в момента избягвате – ще ни вкарате във Вашите предложения, които вече не можем да ги променяме.
Да Ви припомня миналата година – как променяхме този закон. Впоследствие правихте процедури тук, за да отмените гласувания, които на практика промениха философията на Закона. Сега е моментът да направим това нещо. 951 млн. лв. са реалната основа за правене на политика. Това е истината.
Ако Вие днес ни дадете някакво основание защо примерно няма да ги подкрепите или защо подкрепяте Вашите разчети в този закон, можем да започнем дебати по следващи текстове. В противен случай, става мълчанието на групата на ГЕРБ или на групата на Патриотите. И без това страхът вече си намери лице в някои колеги, които си признаха, че има някакъв страх. Не се страхувайте, колеги! Излезте и кажете: „Нашият бюджет е слаб, нашият бюджет не става, нашият бюджет не може да покрие очакванията на българските граждани. Бюджетът на БСП покрива тези очаквания – в този бюджет, в който Вие предлагате тези приходи, колеги от БСП.“ Кажете го! (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.) В противен случай, мълчанието Ви означава съгласие с нас. И ни подкрепете. ДПС са скромни – 150 милиона. Ние обаче искаме солидно увеличение на този бюджет, солидно увеличение на приходите, което да отговори на очакванията, защото всеки ден тук идват български граждани и казват: искаме да ни се увеличат доходите.
Само преди една седмица внесохме 30 хиляди подписа с искане да бъдат увеличени пенсиите. Къде са тези подписи? Защо не обръщате внимание? Стигнаха ли до министъра?! До председателя на Социалната комисия стигнаха ли?! Той разпредели ли ги на управляващите? Това е истината – зад тези 30 хиляди подписи стоят милион и триста хиляди български пенсионери, които очакват тази държава и този парламент да се отнесат с тях с отношението, което те заслужават, а не като с хора, които са второ или трето качество.
В резултат на политиката, която водите, българските граждани ще намаляват. Вчера слушах една статистика, че през 1956 г. се раждали три пъти повече деца отколкото през 2017 г. Накъде отиваме?!
Дебатирахте Пакта за миграция на ООН. Там стана ясно, че през последните десет години се създава диаспора от 2 милиона български граждани в чужбина. Тази година искате да им дадете още по-силен старт да се увеличат? Може би затова Вашите очаквания са толкова ниски за приходи в бюджета, защото просто няма да има кой да плаща осигуровки. Вижте каква е истината и се блъснете с нея, а не да мълчите в залата и да не чуваме нищо от Вас, освен да ни обяснявате какъв бил ръстът на пенсиите и на осигуровките. Да, ръстът на пенсиите беше по времето на Тройната коалиция. След това мъртвило. Това какво отношение е към българските граждани, към българските пенсионери?! (Реплики от ГЕРБ.)
Тези 910 милиона са началото на промяната, която може да се направи, да се обърнете с лице към българските граждани и да кажете: да, държавата е Ваш партньор. А не държавата иска да Ви изгони. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. (Народният представител Павел Шопов иска думата за процедура.) Нека да приключим първо с процедурите по реплики и дуплики.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Михов. (Възгласи и реплики от „БСП за България“.)
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, тъй като се говори често за раждаемост и тъй като демографията е наука…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Михов, да уточним…
МИЛЕН МИХОВ: Да, реплика правя. Ще кажа само две числа: 1997 г. население… (Реплики.) Хората се раждат на 20-годишен цикъл, уважаеми! От петгодишни не се раждат. (Силен шум и реплики.) Моля Ви за търпение, това са точни неща, говорим за научни неща!
1997 г. – 8 283 000 население. Осем милиона двеста осемдесет и три хиляди – 64 125 родени деца. Помните я тази 1997 г. Аз също я помня!
2017 г. населението е 7 млн. и 50 хил. – 63 955 деца. (Реплики и възгласи. Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Михов.
Има ли други реплики?
Заповядайте за реплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Не се учудвайте, че от тази страна на залата никой не излиза да говори. Те няма какво да кажат. Няма 300 лв. пенсия вече втора година! Няма 1000 лв. минимална заплата! Какво да ни кажат? Какво?! Освен да излязат и да кажат: ние сме едни лъжци. Това трябва да кажат, защото излъгаха 300 хиляди избиратели! Триста хиляди избиратели гласуваха за 300 лв. пенсия, само че получиха 200 лв. пенсия. И на изборите ще получат 20 хиляди гласа. Това ще стане! Така че не се учудвайте за липсата на говорители.
Наистина се надявам господин министърът да излезе и да говори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Михов, очевидно времето си оказа влияние върху работата Ви и върху това, което искахте да кажете. Защото това, което разбрах, че може би стартиралата приватизация по времето на Иван Костов е редуцирала раждаемостта в България. (Силен шум и реплики от ОП.) Може би това искахте да кажете.
Днес обаче Ви е шансът. Между другото, днес Ви е шансът да подкрепите БСП с нашето предложение за 300 лв. пенсия, защото може би само месец след това няма да имате никакъв шанс, защото няма да сте тук. Сега направете това нещо, за да може да се оправдаете пред Вашите избиратели. Да кажете: „Да, ние бяхме за малко, но направихме нещо за Вас.“ Днес е денят!
Господин Свиленски, Вие наистина сте прав, това е истината. Затова и аз се обръщам, подадох репликата си към Патриотите, защото днес е уникалният шанс действително да изпълнят техните предизборни обещания, за да нямат не 20 хиляди, да не се окаже, че в крайна сметка имат 20 избиратели. Благодаря. (Силен шум и реплики от ОП. Реплика от народния представител Павел Шопов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедура – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаеми колеги от мнозинството, да влезем в ролята си на управляващи и да употребим правата, които имаме, за да сложим край на тази мръсна демагогия и пропаганда, която е насочена в утрешния ден, защото това, което се говорѝ някъде до 17,00 – 18,00 ч., беше употребено – гледах някои телевизии, разбира се.
Моето процедурно предложение е да прекратим дебата по чл. 1. (Продължителен силен шум, реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Първо, да попитам има ли обратно предложение?
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение. Дебатът стана много интересен, съдържателен и мисля, че оттук нататък ще трябва да поговорим и за тази система като система на справедливостта.
Правя обратно предложение – да продължим дебата по чл. 1.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Има заявени изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заявено е изказване на госпожа Желева.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Има процедура! (Продължителен силен шум и реплики от ОП и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Момент! Бих искала да Ви уведомя за това… (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Подлагам на гласуване процедурното предложение. Мнозинството явно иска прекратяване на дебата. (Силен шум, реплики от „БСП за България“. Реплика от народния представител Таско Ерменков. Народният представител Корнелия Нинова иска думата за процедура.)
Процедура – заповядайте, госпожо Нинова. (Силен шум, размяна на реплики между народни представители от „БСП за България“, ОП и ГЕРБ.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Има процедура, подложете я на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Един момент, ще я подложа на гласуване. Само да чуем процедурата на госпожа Нинова. (Продължителен шум и реплики от ОП.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Спокойно, колеги патриоти! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Заредените пистолети на летището можете да ги разнасяте, не тук! Спокойно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Нинова, процедурата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Разбира се, че е право на мнозинството да реши при това гласуване дали да продължат дебатите, или не.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Нали сме страхливци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Кирилов, моля Ви! Господин Кирилов!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Точно заради това ще решите да го прекратите. Защото сте страхливци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да овладеете емоциите.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря, че го потвърждавате.
Под формата на процедура, колеги, се обръщам към Вас. Един от най-важните текстове по един от най-важните закони – не се опитвайте за пореден път да отнемете думата на опозицията. Работи срещу Вас! (Силен шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: С отнемане на микрофони, със сваляне на говорители, по всички начини… Не го правете! Отнемането на думата на опозицията, натискът, полицейщината, към която прибягвате в последните месеци, работи срещу Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Нинова, каква е процедурата Ви?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Това е моят призив към управляващото мнозинство – не си позволявайте това за пореден път! Винаги Ви е носело минуси, ще го направи и сега!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Чухме процедурата на госпожа Нинова.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Проданов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Има процедура за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изчакайте, моля, търпеливо.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, искам да Ви обърна внимание да не допускате тези опити за отнемане думата на опозицията и замъгляване на дебата. Ще Ви обясня защо, уважаеми колеги!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Защо на нас, обърни се към председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да, обръща се към мен. Процедурата е към мен.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Точно така! Първо, колеги, не е нормално този закон да се гледа в 10,00 – 11,00 ч. през нощта. Аз обаче оправдавам Вашата реакция и ще Ви кажа защо я оправдавам. Защото говорехме за пенсиите и за тези 300 лв., които Вие обещавахте и ги лъжехте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Към мен, господин Проданов.
Процедурата към мен, моля Ви.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Утре тези пенсионери ще са тук, пред Народното събрание и ще Ви чакат. И Вие точно заради това искате през нощта да претупате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Проданов, към мен процедурата!
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …нещата и нищо да не се чуе от тези, които са засегнати от това.
Уважаема госпожо Председател… (Народният представител Георги Свиленски иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Свиленски, моля, не злоупотребявайте с процедурите.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Така че, уважаема госпожо Председател, Ви моля – това е в интерес и на без това ниския рейтинг на институцията, която в момента Вие управлявате, не допускайте да се спират дебатите по чл. 1
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ от място): Иди си вкъщи да спиш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Кирилов, моля Ви се!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Накажете ме! Да си отива да спи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Не се обаждайте, наистина ще Ви накажа! Моля Ви, не нарушавайте добрия тон.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Госпожо Председател, това е моята молба и тя е в интерес на българските граждани, в интерес на повишаване рейтинга на институцията Народно събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедурата Ви е молба. Разбрах Ви. (Размяна на реплики между народния представител Данаил Кирилов и народни представители от „БСП за България“.)
Господин Свиленски, заповядайте за процедура към мен, напомням Ви, по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, няма да мога да се обърна към Вас физически, но обръщението ми ще бъде изцяло към Вас.
Наистина отговорността да въведете ред в залата е изцяло Ваша, да има дух за работа, защото наистина дебатите трябва да продължат. За да продължат обаче, трябва да започнат, а за да започнат, трябва да има две говорещи страни. Дотук говорим само едната страна, няма колеги от управляващите, няма от Патриотите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Свиленски, никой не може да накара някой насила да се изкаже по даден въпрос.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Моля Ви, призовете със силата на опита, който имате като народен представител…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Не злоупотребявайте с процедурата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …да призовете хората и депутатите да се изкажат от тази трибуна и не допускайте до гласуване това предложение, защото то не е в интерес на българските избиратели, не на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Разбрах, господин Свиленски. Благодаря Ви.
Господин Летифов – процедура по начина на водене.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Госпожо Председател, благодаря.
Правя предложение от името на парламентарната група за 15 минути почивка, за да се върне разумът в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Петнадесетминутна почивка, след което, моля представителите на… (Продължителен силен шум и реплики.)
Петнадесетминутна почивка, след което ще преценим дали продължаваме с изказванията или процедурата. (Силен шум, размяна на реплики между народните представители от ГЕРБ, ОП и „БСП за България“.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, има още две записани изказвания – на госпожа Желева и на господин Недялков. След това ще подложа на гласуване процедурата за прекъсване на дебатите по чл. 1.
Заповядайте, госпожо Желева, за изказване. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Ние не можем да накараме никой да се изказва насила.
Заповядайте, госпожо Желева. (Силен шум и реплики.)
Давам думата на госпожа Желева, за да се изкаже.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, дано да сте се успокоили вече и да продължим дебата разумно (силен шум), защото Вие поискахте тази вечер да разглеждаме бюджета на държавното обществено осигуряване. Затова нека да участвате в дебата и той да бъде конструктивен.
Да се върнем на темата. Преди малко един колега от Патриотите каза, че ние много често сме защитавали правата на възрастните хора. Да, така е. Ще Ви дадем възможност и Вие да го докажете след това в нашата редакционна промяна, която ще направим в чл. 10, за да видим кой в случая е популист и кой не.
Преди мен говорещите споменаха за преизчисляване на пенсиите. Да, казахме го няколко пъти, но аз искам да обърна внимание на тридесетте хиляди подписа, които тук спомена моя колега Иван Иванов, и да разясним малко повече какво се случи с тези подписи.
Обърнаха се възрастни хора от Хасково с това, че са направили инициатива и са събрали тридесет хиляди подписа за преизчисляване на пенсиите. Те предлагат това да бъде към осигурителния доход за 2017 г. Естествено, ние ги подкрепяме. Предложението ни, според направените наши разчети, е, то да бъде към средноосигурителния доход за 2013 г. Тези хора се обърнаха към нас, защото това за тях е единствената надежда. Няколко протеста, никаква чуваемост! Възрастните хора не могат да стоят всеки ден на улицата и да протестират, за да получат това, което искат. Събраха подписите и ги внесохме заедно с тях в Деловодството на Народното събрание и съответно към Бюджетната комисия. Какво се случи? Няколко седмици нямаше никакъв отговор. И вместо сега госпожа Менда Стоянова да ме гледа, нека да ме чуе какво й говоря, защото с това Вие, управляващи, показвате отношението към тях. И не само, че не им помагате, а ги унижавате, защото те чакаха отговор от Вас, а не получиха такъв. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
За реплики? Не виждам.
Господин Недялков, заповядайте за изказване.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам думата, за да обърна внимание на нашите предложения от една друга гледна точка. Сами разбрахте каква е същността на тези предложения, защо се иска бюджетът на Националния осигурителен институт да нарасне и за какво да бъдат рационално използвани средствата от това нарастване.
Сами разбирате, че със системата на общественото осигуряване до голяма степен се решава един от основните проблеми на сегашното общество. Това, което хората заявяват от последните социологически изследвания, а и не само в тях, е липсата на справедливост. Увеличеният бюджет в нашето предложение решава именно една от най-големите несправедливости на осигурителната система – това е конфликтът между старите и новите пенсии. Това е отразено не само от социологията, това е отразено и в науката. Ако Вие сте се запознали с актюерския доклад на Националния осигурителен институт – там този проблем е изведен и казва, че той е един от най-чувствителните в осигурителната система. Именно чрез така наречената „актуализация“ – осъвременяване на пенсиите, може да се избегне тази несправедливост и това усещане за несправедливост, което съществува в една от най-уязвимите български групи, а това са пенсионерите.
Защо? Защото хората усещат много, те дори усещат, както обичаме да се изразяваме ние журналистите – с кожата си, това че обещаното 5,7-процентно увеличение на пенсиите от средата на годината не гарантира дори и покриването на очаквания – пак според изказванията на управляващите, коефициент на инфлацията от 3%.
Бих Ви казал защо това е така, за да не се развява това като някакво знаме и да се парадира с тези близо 6% – ами това е увеличение от средата на годината. Затова има смисъл и в предложението, което направи господин Адемов, а има и най-голям смисъл в предложението, което правим ние за увеличаването на пенсиите. Това ще реши до известна степен проблемът с усещането за липса на справедливост, особено в тази социална група. Така че подкрепете предложението на Коалиция „БСП за България“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Реплики?
Реплика – заповядайте, госпожо Лечева.
Няма да има повече изказвания.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Защо да няма повече изказвания?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, имаме процедура. Като седнах тук, заявих. (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Заповядайте за реплика, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Недялков, Вие тук, от тази трибуна, призовавате за подкрепа, призовавате за справедливост. Правилно, само че Вие пропускате един съществен факт и той е казан в тази мъдра мисъл, че в къщата на обесения не се говори за въже.
Въжето, уважаеми колега Недялков, тук в дясната част на залата, е именно това тяхно обещание, което те не изпълниха и не изпълняват към настоящия момент – от което те, от този основен лайтмотив, особено на колегите от „Обединени патриоти“, беше увеличаването на пенсиите. Те направиха компромис по отношение на това – сърцевината на тяхната предизборна кампания, а Вие тук призовавате за разумност, призовавате да подкрепят нашето предложение.
За съжаление, колега Недялков, няма да бъдете чут и да бъдем чути ние, въпреки че тези предложения наистина са съществени, наистина са разумни и са справедливи. Но както казах, в къщата на обесения за въже не се говори. И затова може би и господин Шопов, който е опитен политик, иска така тънко, в десет часа, тайничко да мине чл. 1. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика?
Заповядайте за втора реплика.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, мисля, че нещата даже са малко по-сложни от неизпълнените обещания. Ако реално погледнем нещата, аз говорих за справедливост между старите и новите пенсии. Обикновено старите пенсии се получават от хора, които са много възрастни. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Да, те получават старите пенсии. Получават ги хора, които отдавна са се пенсионирали. (Силен шум.) И не се смейте, защото мога да Ви отговоря с един въпрос: какво чакате с тези възрастни хора, че да намалее техният дял в получаването на пенсиите? Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Недялков.
Процедура?
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, специално по чл. 1 от нашата група има заявени още не повече от две изказвания. (Силен шум.)
Предлагам, ако искате, да чуем колегите. (Силен шум. Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Предлагам да не изостряме обстановката. Има едно-две изказвания по чл. 1. Нека да ги чуем и след това да продължим. Призовавам Ви да не подлагате на гласуване това… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е само процедура по начина на водене.
Колеги, ще се позова на чл. 62, ал. 1: „Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един народен представител, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Подлагам на гласуване предложението… (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Възгласи: „Не, не, не!“)
По начина на водене.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Първо, моля да се опитате да въведете ред. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си! Успокойте се и заемете местата си. (Силен шум.)
Колеги, когато имате желание да се изказвате, хайде да пишем заявки за изказване, а да не подканям залата непрекъснато за някой да се изказва. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Тогава оттук нататък ще направим такава практика.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги отляво! Уважаема госпожо Председател, Вие бяхте тогава народен представител. През 2009 г. в Правилника – Четиридесет и първото народно събрание, ние премахнахме тази процедура, така наречената „парламентарна гилотина“. Счетохме, че това е по-демократично. (Реплики от „БСП за България“.)
Не се връщам 2008 г., а ако искам да се върна и 2008 г., ще Ви кажа, че към 2009 – 2010 г. не си бяхте платили още за ланшния сняг зимното почистване. Хайде да не се връщаме назад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да се върнем на процедурата.
Бяхме премахнали тази процедура. Счетохме, че е по-демократично. Кои смели хора – Четиридесет и второто събрание, при правителството на Орешарски, отново я въведоха? И тя сега действа, и сега искат отново да се позовават на нещо, което те самите въведоха за прекратяване на дебатите. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Напомнете им го, госпожо Председател. Между колегите вляво имаше и тогава депутати. И Вие бяхте. Хайде стига вече лицемерие! (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
По начина на водене.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Току-що тук, от тази трибуна, Вашият и мой колега господин Лазаров призна, че се касае за парламентарна гилотина, която Вие искате да приложите в момента!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Вие я въведохте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз прилагам Правилника, господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: Точно така и по Правилник, когато има записани изказвания, трябва да дадете думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Обаче няма записани, господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: Имаше вдигнати ръце – Ваша работа е да ги запишете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожа Нигяр Джафер е при мен и няма отбелязани в списъка.
ФИЛИП ПОПОВ: Работа на водещия е да ги запише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нямаме отбелязани в списъка имена на колеги.
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаема госпожо Председател, чуйте ме и след това ще ми отговорите. Имаше вдигнати ръце от нашата парламентарна група. Работа е на председателя да ги запише. Става въпрос за две изказвания, очевидно е, че Вие не искате да слушате по този проблем дори и две изказвания.
Искате да наложите така наречената дори и от Вас „парламентарна гилотина“ и да запушите устата на опозицията. Това искате. (Шум, викове и реплики.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Вие я въведохте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, колеги.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прилагам Правилника, господин Иванов.
Дадох достатъчно по начина на водене. Вие може цялата група да се изредите по начина на водене. (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване…
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Моля Ви се, по…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не съм Ви дала думата, господин Иванов, моля Ви.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): По начина на водене, не знаете ли какъв е редът? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов, моля Ви.
Колеги, сега измислихте тези две…(Шум и реплики.) Да, защото подканяме непрекъснато да има изказвания.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Ето Ви списък на цялата група, всеки член иска!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Както решите – имате право да се изказвате. Имате право да се изказвате. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Добре, за чл. 2 ще се изказвате.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Ето, две изказвания има!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Следващият път ще има изказване. (Реплики.)
Моля, заемете местата си! Моля, заемете местата си! Моля, заемете местата си! (Реплики, шум и викове от залата.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Ще има изказвания!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си!
Колеги, моля заемете местата си! Колеги не ме карайте да прилагам административни мерки, моля Ви! (Шум и реплики.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Докато не дадете думата на Весела Лечева, при положение че има заявено изказване, няма да мръднем оттук!... Нямате право да вземате думата на народен представител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, няма заявено изказване! Тук няма записано! (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.) Няма записано изказване!
Моля, въведете ред в залата! Моля, въведе ред в залата!
Подлагам на гласуване процедурата на господин Шопов за спиране на дебатите. За прекратяване на дебатите. (Силен шум и реплики.)
Колеги, има процедура. Позовавам се на Правилника. (Силен шум и реплики.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Вие не се изказвате, процедура?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По-спокойно, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Има още един народен представител да се изкаже!
Имате записан народен представил, който да се изкаже!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прочетох Ви…
Госпожо Джафер, има ли такъв списък? ( Шум и реплики от „БСП за България“: „Има, има!“)
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Какъв е проблемът да се изкаже Весела Лечева, аз не мога да разбера?! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 114 народни представители: за 102, против 12, въздържали се няма. (Ръкопляскания от ОП.)
Предложението е прието.
Процедура.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, понеже не успяха всички народни представители да гласуват, предлагам прегласуване. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Какво прегласуване?!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За прекратяване на дебата.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, от място): Ама ние не сме гласували!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, процедура по прегласуване. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: След малко. В процес на гласуване сме. Обявила съм гласуване. (Шум и реплики.)
Колеги, имате пултове за гласуване. (Реплики.)
Господин Ченчев, на никого не отнемам думата, моля Ви.
Дадох думата на двама народни представители и заявих изрично, че ще гласуваме след това процедурата на господин Шопов! (Реплики.) Успокойте се и заемете местата си!
Гласували 138 народни представители: за 104, против 33, въздържал се 1.
Предложението е прието.
По начина на водене – господин Свиленски. После господин Иванов.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
С поведението си току-що…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, изчакайте за секунда да помоля колегите да заемат местата си.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …колегите няма да заемат местата си. (Възгласи „Еее!“ и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Защо така?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ами защото това направихте, защото това направихте! (Възгласи „Ууу!“ и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Квесторите! Моля за тишина в залата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …Защото това направихте, госпожо Председател! Вместо да дадете думата на двама народни представители, ето какво получавате отсреща! (Тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина, колеги!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нали виждате какво получавате! Ето това е благодарността към Вашия допуск за гласуване. (Реплики от ГЕРБ.) Аз не знам какво трябва да се случи в тази зала, за да дадете думата на опозицията да говори и тези народни представители, които могат само да натискат бутоните, да станат и да си защитят този бюджет. Не знам какво трябва да се случи още в 23,00 ч.!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Господин Иванов, по начина на водене.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, с Вашето поведение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: …и с поведението на Вашата парламентарна група потъпкахте правовия ред в държавата! (Смях от ГЕРБ.) Вие потъпкахте конституционните права на народните представители! Демократичният ред в държавата е потъпкан! Не стига, че по тъмна доба се приема бюджетът на държавното обществено осигуряване, за да не могат българските граждани да бъдат свидетели на това, което се случва в залата, не стига, че искате да мине без дебати, абсолютно на чухме нито едно становище от страна на управляващите по това, което те внасят, нито на министъра, и в крайна сметка закрихте дебатите, потъпквайки грубо правата на народните представители, които са представители на целия български народ! Това е унижаване на институцията! Затова тази институция няма да има доверие, защото именно подобно поведение ни смачква и ни тласка към дъното.
Моля, върнете начина, по който досега се развиваше дебатът, за да могат народните представители да се изказват. Това беше абсолютно безобразие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Стойнев, заповядайте по начина на водене.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, доста срамно и предполагам, че и Вас Ви би било срам да продължите да водите именно днешния дебат, при положение че има народни представители, които желаят да се изкажат, при положение, колеги отдясно, че Вие не желаете да защитите бюджета, който се предлага от Министерския съвет.
Виждам, че нямате желание да се изкажете. Ние имаме желание да се изказваме – по чл. 2 има списък на цялата парламентарна група на „БСП за България“ да се изкажат! (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Браво! Ето, сега като има списък, ще дам шанс на всички. По чл. 2.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Така ще бъде по всички членове до края! До края цялата парламентарна група по всеки един член – имате списък и искаме да се изказваме! (Бурни ръкопляскания и силни викове „Браво!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, запазете тишина. Сега трябва да гласуваме. (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Гласували 175 народни представители: за 160, против 11, въздържали се 4.
Предложението е прието. (Шум и реплики от „БСП за България.)
В момента гласуваме – нека да приключим процедурата.
За прегласуване – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Госпожо Председател, тъй като не давате думата на колегите, някои не можаха и да гласуват, затова правя процедура по прегласуване на заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласуваме заглавието.
Подлагам на прегласуване наименованието на Закона.
Гласували 172 народни представители: за 155, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение… (Реплики от „БСП за България“: „Отрицателен вот!“)
Хайде да Ви чуя какво ще кажете за отрицателен вот на заглавието! Заповядайте. Три отрицателни вота.
По списък искате ли?
Ще проверя, господин Ерменков, дали сте гласували против.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Проверете, ако искате. Ето, аз ще изчакам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, имате думата за отрицателен вот.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, гласувах против заглавието, защото заглавието трябва да съответства на съдържанието на Закона и понеже това заглавие не съответства на съдържанието – нито е държавен, нито е осигурителен, защото с тези пари, с това, което Вие в момента предлагате в цялото това съдържание (ръкопляскания от „БСП за България“), Вие обричате българите, които зависят от този закон, на нищета! И няма как това да бъде подкрепено като заглавие! Наречете си го „Нашата си разработка върху това как да изхарчим едни пари, които да не отидат при хората“! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Продължаваме с гласуването.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 174 народни представители: за 67, против 57, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Председател, тъй като не спазихте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедурата каква е?
СТОЯН МИРЧЕВ: …не спазихте времето от една минута за гласуване и не успях да гласувам, Моля, за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нямаме такова време. Ще има прегласуване, но няма такава процедура за една минута.
Прегласуване на неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 169 народни представители: за 64, против 67, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 176 народни представители: за 70, против 84, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Процедура по прегласуване.
Гласували 171 народни представители: за 67, против 85, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на вносителя за чл. 1, който Комисията подкрепя.
Гласували 173 народни представители: за 107, против 53, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Отрицателен вот – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах отрицателно по две причини. Едната е формалната и това е за опита, с който Вие налагате цензура на нашите изказвания, за начина, по който се опитвате да смачкате един дебат, който е важен за българите, които са социално уязвими, социално чувствителни – онези, на които обществото дължи солидарност. Но думата „солидарност“ за Вас е чужда. Вие няма как да я приемете и във Вашите числа, които сте написали в чл. 1, това си личи. Това е пък моята причина да гласувам „против“ по същество, защото, когато солидарната чувствителност липсва в залата, тя се проявява на улицата като социално недоволство и не се учудвайте, че тези протести ще растат. Не се учудвайте, че утре, благодарение на Вашето гласуване, много хора ще бъдат още по-бедни, още по-нещастни, още по-озлобени и още по-решени да Ви изметат от политическия живот на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Гласувах против чл. 1 на настоящия закон, защото с него Вие обричате на бедност, на нищета майките, бащите, бабите и дядовците – тези социални групи, които са в по-неблагоприятно положение, бедните хора, българския пенсионер. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Веднъж Вие от управляващите – Вашият лидер ги нарече, тук от тази трибуна дори ми е неудобно да кажа, всички знаете как ги нарече – какъв материал, а сега Вие се държите към тях като към такъв материал, за съжаление, с този чл. 1. Няма как да приемем такъв закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Госпожо Лечева, заповядайте за трети отрицателен вот.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми управляващи! Гласувах против, защото тази вечер показахме най-лошото лице на българския парламент. (Реплики от ОП.) Това е, срещу което всяка вечер българските граждани протестират. (Реплики отдясно.) И за това сте виновни Вие, управляващите (шум и реплики от ГЕРБ и ОП), защото Вие предлагате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Лечева, по темата. По темата!
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: …дебат а ла ГЕРБ – дебат, в който няма разисквания, няма дискусия. За съжаление, уважаеми управляващи, демокрацията е процедура и дебат. (Реплики от ГЕРБ и ОП.)
Това, което очакват българските граждани, са решения – решения за техния най-голям проблем. Не знам, тук някой от Вашите депутати каза цифри за увеличение на заплати през последните 10 години. През последните 10 години Вашите решения доведоха българските граждани до дъното на таблицата по доходи от всички европейски страни, на дистанция от предпоследните. Ето, това е политиката, която Вие предлагате! (Реплики от ОП. Изказването на народния представител Весела Лечева продължава пи постоянни шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Знаете ли, само да Ви задам един въпрос – колко е излишъкът тази година? Ще Ви помогна – близо 2 млрд. лв., а може би малко повече. Ние искахме пред българските граждани да покажете как ще разходите тези 2 млрд. лв. Искам в утрешния ден в българския парламент да покажете как ще изхарчите тези пари. Защото нашите предложения по чл. 1 са за малко под 1 млрд. лв., но касаеха най-уязвимите – онези, под прага на бедността, онези, които Вие обричате през последните 10 години на бедност.
Още един много стряскащ факт. Младите хора излизат от България, напускат България, само защото не виждат решения за по-добър живот тук, в България, благодарение на Вашето демократично управление, в което няма дебат и няма аргументи, а има само подвиквания. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Лечева.
Преминаваме към чл. 2.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 2 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„1. В чл. 2, ал. 1 числото „5 134 099,7 хил. лв.“ да се замени с числото „5 284 099,7 хил. лв.“
2. В чл. 2, ал. 1 1.1 числото „5 107 449,7 хил. лв.“ да се замени с числото „5 257 449,7 хил. лв.“
3. В чл. 2, ал. 2 числото „8 855 442,7 хил. лв.“ да се замени с числото „9 005 442,7 хил. лв.“
4. В чл. 2, ал. 2 1.1 числото „8 854 825,6 хил. лв.“ да се замени с числото „9 004 825,6 хил. лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група:
„ІІ. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. в ал. 1:
а) в уводното изречение числото „5 134 099,7“ се заменя с „5 441 799,7“.
б) на ред I. „Приходи и трансфери – всичко“ числото „5 134 099,7“ се заменя с „5 441 799,7“.
в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „5 107 449,6“ се заменя с „5 415 149,6“.
г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „5 107 449,6“ се заменя с „5 495 949,6“.
2. в ал. 2:
а) в уводното изречение числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
б) на ред І. „Разходи и трансфери – всичко“ числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
в) на ред 1. „Разходи“ числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
г) на ред 1.1. „Пенсии“ числото „8 854 825,6“ се заменя с „9 704 825,6“.
д) на ред 1.1.1. „Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „8 853 325,6“ се заменя с „9 703 325,6“.
3. в ал. 3 числото „-3 721 343,0“ се заменя с „-4 263 643,0“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По списъка, по списъка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Така са записани! (Шум и реплики.)
Александър Паунов! (Силен шум и реплики от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
Как да ги карам?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Да, да, по списъка! (Реплики.)
Александър Паунов? Няма да се изказва.
Александър Симов. Няма да се изказва.
Анелия Клисарова? Антон Кутев? Атанас Костадинов? (Шум и реплики.) Имат заявени изказвания. (Народният представител Атанас Костадинов тръгва към трибуната.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Само по темата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само по темата, разбира се – по чл. 2.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Смисълът на нашето предложение в чл. 2, ал. 1, т. 1, уводното изречение е да бъде променено числото 5 млрд. 134 млн. 99 лв. с близо 300 милиона. То може да Ви изглежда на пръв поглед незначително, но ние сме категорично убедени, че можем да покажем алтернативен бюджет, в който бюджетът на Фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите да бъде на обща сума, като тотал, значително по-голяма. Ние искаме това и правим алтернативно предложение, защото смятаме, че дебалансирането на сегашния бюджет трябва да бъде преодоляно именно чрез по-голям ресурс, по-точно с 300 милиона, за преодоляване на несправедливото, неравнопоставено отношение към различните социални групи.
Искам още да отбележа, че в т. „в“ на ред 1 – по отношение на осигурителните приходи увеличението също е с 300 милиона, което идва да покаже, че можем да предложим алтернатива, в която с по-високи осигурителни приходи и чрез по-добро разпределение в значително по-голяма степен, да преодолеем тези неравенства, за които твърдим. Смятам, че ще подкрепите нашето предложение. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Много кратко? Само минута и половина!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Костадинов.
Имаме ли реплики? Не виждам реплики.
Богдан Боцев?
Имате изказване ли, господин Адемов?
Заповядайте за изказване! (Реплики.)
Ще ги редуваме, ще ги редуваме! (Реплики от „БСП за България“.)
Редуваме изказванията на парламентарните групи. (Реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте, доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Колеги, тази разгорещена дискусия заслужава да завърши поне с приемане на едно разумно предложение, за да можем да изтрием срама на това, което направихме дотук. Предложението е следното, казах Ви го преди малко. Пенсиите, които в Проекта се предлага да бъдат увеличени с 5,7% от 1 юли 2019 г., ние предлагаме да бъдат увеличени от 1 април 2019 г. Това струва точно 138 млн. лв. – нито по-малко, нито повече! Няма смисъл да Ви казвам аргументи защо това трябва да се случи.
Вижте, говорим за Фонд „Пенсии“ в момента на държавното обществено осигуряване и за нищо друго. На тези, които искат да се изкажат от тук нататък, искам да припомня, че това е чл. 2, който се отнася единствено и само за Фонд „Пенсии“. Това е фондът с най-голям дефицит в бюджета на ДОО. Ако искате, мога да Ви го кажа – дефицитът е 3 млрд. 721 млн. лв. На този фон 138 милиона не представляват проблем за бюджета на ДОО. Разберете това нещо, дами и господа от управляващото мнозинство!
Искам още веднъж да Ви помоля да помислите, защото това е предложение, което по никакъв начин няма да навреди на бюджета на държавното обществено осигуряване, а тъкмо обратното – ще подпомогне хората да си платят високите сметки от зимния период в началото на месец април, когато получат това увеличение. Макар и малко те ще си помогнат, за да си платят сметките от зимния период. Затова още веднъж Ви приканвам да подкрепите това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Адемов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания – Богдан Боцев, Валентин Ламбев, Валентина Найденова, Валери Жаблянов?
Валентина Найденова има изказване.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Аз не знам какъв е бил съставът на работната група (шум и реплики от ГЕРБ: „Каква работна група?“), която с лека ръка не подкрепя предложението, което прави „БСП за България“. Лично аз изразявам съмнение в така изчисления дефицит в § 3. Мисля, че цифрата, която ние посочваме от близо 4 милиарда 263 милиона 643 хиляди е много по-реална от това, което ни се предлага да гласуваме тази вечер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина!
Благодаря, уважаема госпожо Найденова.
По начина на водене – заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Скъпа, госпожо Председател, обръщам се към Вас, за да Ви похваля!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Боже, някой ще ме похвали! Ще се разплача!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Да, госпожо Председател, напук на това, което се случи преди петнайсет минути, Вие стоически устояхте, поне 12 колеги успях да преброя от колегите от „БСП за България“ – господин Попов, не е смешно, които да седят да агресират спрямо Вас. Вие устояхте, защото спазихте един основен принцип – това, което е записано в Правилника, което би трябвало да е със статут на закон и всички трябва да го знаем. Недейте обаче в момента да изпадате в това лоно да четем и да призоваваме някои, които не искат само защото някой е решил напук да го подаде, да прави изказване. Не е добра атестация към абсолютно никой от нас, колеги, които направихте това нещо преди малко. Не знам дали съзнавате, заради късния час или под някакво друго въздействие, не е редно Народното събрание да изглежда по този начин.
Ако някой от нас, поглеждайки се в огледалото, си зададе въпроса: той така ли разбира себе си, възприема себе си, по същия начин, нападайки една дама, независимо че тя е председател на Народното събрание, това ли заслужавате? Защото ние всички сме част от Народното събрание. Това е атестация, която самите ние правим сами за себе си. (Реплика от „БСП за България“: „Предлагате дебат.“)
Има невероятно разумни хора от колегите, госпожо Председател, не мога да разбера тяхното поведение. По-доброто, което може да направите Вие, е действително да продължавате в същия дух, спазвайки законността, обръщайте се към колегите да спазват Правилника. Защото това съответства на всички нас като народни представители. Ако ние нямаме обаче аргументи, с които действително да проведем какъвто и да е дебат от тази трибуна, аргументът не е насилието – било то физическо или словесно.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Или вербално.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Тук може би колегите от ДПС се държаха изключително разумно в тази ситуация. Погледнете, вгледайте се в това! Недейте да подхождате по този начин, госпожо Председател, още веднъж, продължавайте да се държите на ниво! Не изпадайте в това говорене. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Александров.
Заповядайте, ако ще ме похвалите, ще Ви дам думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, аз ще Ви похваля, ако припомните в залата мотивите, с които беше поискано прекратяването на дебатите по чл. 1. Можете ли да ги припомните? И за да не Ви затруднявам, аз ще ги припомня. Мотивите бяха: ние мнозинството трябва да си влезем в ролята! Затова не може тук да бъде говорено за никакви морални съображения и за начин на поведение след изричането на тези думи.
Процедурата ми по начина на воденето е: нека не стигаме до ситуацията, когато отново да бъдат повторени тези мотиви. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Недялков.
Процедура по воденето ли?
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, преди гласуването на чл. 1 аз най-добронамерено излязох и казах, че от опозицията имахме две изказвания. Ако бях на Ваше място, щях да допусна тези две изказвания, за да не допускаме после да се получава тази обстановка и да изпускате заседанието.
В тази връзка за мен разумното предложение сега е: тъй като вече е късно – говорим за сериозни теми и за сериозни числа, предлагам да прекратим дискусията по чл. 2 и да продължим утре, като всеки си изкаже нормално аргументите, така че да могат да бъдат чути от всички български граждани. В крайна сметка от това зависи до голяма степен животът им през следващата година. Така че, нека да не се подиграваме по този начин с бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не процедура по начина на водене, а е процедура.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие предлагате да прекратим дебатите.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Точно така. Утре да започнем в нормално време… да може всеки…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да отложим разискванията, да прекратим заседанието. Ще подложа на гласуване да прекратим заседанието. Това е Вашето предложение.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …За да може утре в нормално време да се проведе дебатът, защото наистина… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Искате да прекратим заседанието? Разбрах.
Подлагам на гласуване процедурата, която направи господин Проданов.
Гласували 157 народни представители: за 62, против 84, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Продължаваме с дебатите по тази точка.
Колеги, по списъка ли да карам, или да направим списък със заявки?
Валери Жаблянов, Васил Антонов, Весела Лечева, Веска Маринова Ненчева, Виолета Желева са заявили изказване.
Виолета Желева, заповядайте.
Моля за тишина в залата! Моля за тишина!
Думата има госпожа Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Министър, проблемът е тежък. (Смях и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Смешно Ви е, да! Смешно Ви е и ще Ви е и по-нататък: Вие така процедирате, Вие така подхождате и към хората – със смях и подигравки. На нас може и да ни се смеете, може и да ни се подигравате…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не им обръщай внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, по темата, госпожо Желева.
Моля Ви, колеги, тишина в залата!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: …това го правите и към хората (шум и реплики от ГЕРБ), защото – връщам се пак – да, проблемът е тежък, говорим за фонд „Пенсии“. Смешно Ви е, още един път Ви го казвам, но изобщо не е смешно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата.
Моля Ви, колеги, за тишина в залата!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: По темата говоря и ще продължа да говоря, ако в залата колегите се държат разумно или им липсват първите седем години, защото само подвикват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви! Моля Ви, госпожо Желева!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Всеки път е това.
Моля, вършете си работата, госпожо Председател. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Преизчислението на пенсиите е сериозен и тежък проблем (смях от ГЕРБ и „Обединени патриоти“) за една голяма част от хората.
В чл. 2 разискваме фонд „Пенсии“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви!
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Кое не разбирате и кое Ви е толкова смешно? Не знам как ще предложите по-добър живот на хората с Вашата индексация, която предлагате, или осъвременяване с 5,7%. Това няма как да подобри живота на хората, защото – казах Ви и преди при първото четене, че е нищожно. Четиринадесет лева средно е едно увеличение на средната пенсия на един пенсионер. Предлагате минималното увеличение от 12 лв. на минималната пенсия. Това ли ще увеличи, или ще подобри по-скоро, живота на хората? Не, няма как да се случи. Няма как да се случи и за пореден път с този дебат и с начина, по който подхождате, Вие показвате отношението си към една много голяма част от нашите български граждани и отношението си към тях, което е цинично. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
Госпожа Лечева не е заявила изказване.
По начина на водене.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с процедура по начина на водене. Когато колежката говори за сериозни неща, като недостига за нормален живот, както е при пенсионерите с ниски доходи (шум и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“), Вие позволявате едни безименни хора от задните редове, които не са виждали трибуната от тази страна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Мирчев, изчакайте малко, изчакайте малко.
СТОЯН МИРЧЕВ: Ами, да има музика! Те са на купон тези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По-спокойно всички и ми обяснете какво става? Спокойно.
Моля за тишина в залата, колеги!
СТОЯН МИРЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, тези безименни хора, които не са виждали трибуната от тази страна и в обществото ги наричат „неми риби“, защото те нямат мнение, моля, поне ги помолете, когато имат някакви изблици на емоция, да ги употребяват извън залата и да оставят хората да се изразяват за темите, които ги вълнуват.
Другото нещо, за което ще Ви помоля, виждам, че пак в коалицията има проблеми и че има някакъв Коалиционен съвет, нека тези неща да си правят извън залата, тъй като все пак…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Къде е това в процедурата, господин Мирчев?
СТОЯН МИРЧЕВ: Ето тук се бяха събрали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене е и коалицията това непрекъснато прави.
СТОЯН МИРЧЕВ: Госпожо Председател, ето там имат заседание, отзад някакви хора слушат музика, там някакви „неми риби“ седят и нещо възклицават… (възгласи и шум от „Обединени патриоти“), вкарайте малко ред в тази зала. Така не може да продължава.
И още нещо последно да Ви помоля: моля Ви, в лавката да заредят лед, защото Патриотите… (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, господин Мирчев, да си седнете на мястото.
Заповядайте, по начина на водене.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, приканвам Ви за пореден път, нека да бъде спазван Правилника, наистина има Правилник. Колегите от БСП трябва да научат този правилник и да знаят какво е процедура, дали може да правиш изказване по време на процедура или трябва да се обърнеш към председателя по начина на водене, както е.
По същата логика, визирайки нас – ние се събрахме коалиционно, за да обсъдим всички тези мъдри слова на госпожа Желева. Какво лошо има в това? Нещо лошо ли сме направили? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин…
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Също така обсъдихме, госпожо Председател, и мъдрите слова на господин Мирчев. Защо, лошо ли е да обсъждаме това, което говори опозицията? (Шум и възгласи от „БСП за България“.) Не е лошо. От това ли се оплаква опозицията, че обсъждаме техните мъдри слова? Призовавам Ви наистина да се спазва Правилникът. БСП може да са опозиция, може да искат всичко, но Народното събрание има Правилник. Ако те имат претенции, че искат да управляват тази държава, ще се научат да спазват и закона на Народното събрание – Правилника. Иначе не могат да имат претенции да управляват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Колеги, предлагам Ви конструктивно решение: обявете колко човека ще се изкажат по чл. 2.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, вземам думата, за да Ви направя предложение като председател. Нямам право да го отправя директно към колегата от опозицията. Моля да поканите колегата Стойнев да си оттегли предложението, така както го беше направил, … (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчакайте да видим какво предлага господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …по отношение на списъка, защото се вижда, че неговото предложение е във фалит, неговото предложение не се подкрепя от членовете на парламентарната група. Членовете на парламентарната група не се изказват. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Ако следваме стриктно Правилника, всеки един от тези колеги би следвало най-малко да дойде до трибуната и да каже: „Аз нямам какво да кажа по тази тема.“ И тогава ще се разкрие истината колко безименни или анонимни хора има и във Вашата парламентарна група. Ако не излезе този човек, нека ни е открита възможността да направим процедура за прекратяване на разискванията. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
В този ред, в този списък…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека да се изслушваме.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …някои се отказват. Значи, някой е направил необмислено предложение. Вие досега от 20 човека имахте само трима, които Ви спасиха имиджа и горе-долу знаеха за какво иде реч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Нека да спазваме Правилника и да спрем с манипулациите и със спекулациите. Ние сме готови да Ви изслушаме всички по списъка на колегата Драгомир Стойнев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов, за заявеното желание.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (встрани от микрофоните): Оттегли го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене – господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, който скучаете и слушате всичко друго, но не и за държавното обществено осигуряване! Госпожо Председател, всичко вървеше нормално до един момент. Не знам защо Ви трябваше това да го правите. Направихте го, сега ще си носите последствията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Така е.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Госпожо Председател, господин Кирилов за пореден път показа, че нито познава Правилника – язък, че е председател на Правната комисия, защото измисля нови правилници.
Ние сме заявили изказвания. Всеки следващ от списъка може да е преценил, че преждеговорившият е казал това, което той е искал или е трябвало да каже и ще си спести изказването. Не е длъжен въобще да излиза на трибуната, да говори каквото и да било. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Така че господин Кирилов, като измисля тези правилници, да ги напише, да ги обсъди в Правната комисия, да ги предложи в Народното събрание и когато ги приемем, тогава ще действат.
А сега карайте по списъка и нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще караме по списъка, щом така искате.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ако смятате така да я карате, аз ще Ви кажа само една българска поговорка: „Каквото повикало, такова се обадило.“ (Шум, реплики и единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Гьоков, само да кажа…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Не по списък, в колонка ще се изказвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Искам да кажа, че аз заявих преди гласуването… (Шум и реплики.)
Моля, чуйте ме, господин Гьоков. Преди гласуването имахте заявени две изказвания и аз коректно казах, че ще пусна тези две изказвания и ще гласувам процедурата. След това Вие посочихте още двама човека. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Ако трябва да бъдем коректни, можем да се запознаем и със стенограмата. Аз казах това нещо, а след това Вие решихте, че трябва да се изкажат още двама човека извън това, което бях заявила.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, аз предлагам да приемете предложението на господин Гьоков – по прочетения списък всеки да стане и да каже: „Аз нямам какво да кажа. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Преждеговорившият се изказа и аз нямам какво да добавя“, за да е ясно дали… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Господин Гьоков, слушах Ви внимателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ама чакайте да видите аз какво ще реша, стига сте ми давали акъл!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Аз подкрепям Вашето предложение, за да е ясно кой има свободна воля или кой няма свободна воля.
Предлагам да подложите на гласуване предложението на господин Гьоков всеки от списъка да става и да казва: „Преждеговорившият каза каквото имах аз да кажа.“
Формално правя процедура да подложите на гласуване предложението на господин Гьоков. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Не съм казал такова нещо.
Уважаема госпожо Председател, пак по начина на водене. Не слушайте господин Лазаров. Аз въобще не съм казал такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз чух какво ми казахте. Нека аз да…
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Може да сте го чули, но той предложи и десет пъти ми спомена името, че аз съм го предложил. А това го предложи господин Кирилов, нали? (Шум и реплики.)
Тъй и тъй съм взел думата, да Ви кажа, че не става въпрос за последното изказване, а за това, че Вие нарушихте правилото след като в днешния ден беше предвидено тази точка да бъде първа в дневния ред…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колега, разбрах какво Ви е предложението.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …Вие насилствено, мнозинството, с високомерието на мнозинството я наложихте, сега ще си носите последствията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, ще си ги нося.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да караме по списъка и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Последна процедура – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, мисля, че тук не трябва да правите забележка на господин Гьоков, тъй като ние просто Ви нямаме доверие и е съвсем нормално народният представител Георги Гьоков да изразява съмнение относно Ваши бъдещи действия, тъй като досега Вие не се показахте като председател, който наистина да чува мнението на опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Така ли?!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Ние сме заявили чрез списък, както Вие пожелахте, народни представители да се изказват. Дали обаче в този момент те ще имат или не желанието да се изкажат, това вече е тяхно право. Съжалявам, но Вие сте длъжна да дадете думата на народните представители. В крайна сметка трябва да уважаваме, как беше, господин Цветанов, евроатлантическите ценности, защото Вие сте техен радетел. Ако там видят как Вие вземате думата като народен представител и как мачкате един дебат и как със сила се опитвате, защото, ако Вие имахте желание да говорите, сега щяхме да водим един разумен дебат. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие просто нямате никакво желание да говорите по една-единствена причина, че просто Ви е страх от този дебат. Вие не можете нищо да предложите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, към мен, към мен!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Затова, моля, продължете по списъка и вече народните представители ще преценят кога да говорят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се.
Още някой ще ми дава ли акъл?
Колеги, продължавам по списъка. (Шум и реплики.)
По начина на водене.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз пак призовавам за благоразумие, защото не мисля, че това е най-правилният начин.
Аз ще кажа и моето мнение, без да съм юрист, може колегите от всички групи да се консултират, но продължаването по списък, в който не всеки народен представител е дал волеизлиянието си, по Наказателния кодекс, ако не се лъжа, е принуда (смях, оживление и единични ръкопляскания от „БСП за България“), защото някой друг е взел решението вместо мен да се изкажа. Народното събрание не бива да се превръща в това. Народното събрание не е това и не това е начинът да се управлява! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина, колеги!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Господин Ерменков, не е това начинът! И също така да викате от място! За всяко едно нещо си има процедура, има си дебат. Вие давате заявка, че искате сериозно да управлявате, дръжте се сериозно!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Ти ли ще ни даваш акъл как да се управлява?
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Господин Стойнев, лошото е, че точно аз Ви давам акъл. Това е лошото, разберете!
Госпожо Председател, към Вас: помислете отново дали това не е състав по Наказателния кодекс, без да пледирам, че съм най-компетентният. Това представлява принуда. Можете да прочетете много ясно какво представлява самата принуда и какво представлява изказването на народния представител. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Александров.
Продължаваме с изказванията.
Заявил е изказване господин Георги Михайлов.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Весела Лечева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, Весела Лечева.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Тя си пропусна реда и дори не беше в залата.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Бях в залата.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги управляващи! Искам да Ви кажа, че нищо не налагаше в тези късни часове да заседаваме по най-важния закон, който очакват българските граждани. Нищо не налагаше тези късни дебати, всъщност липса на дебати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека по темата, госпожо Лечева. Заповядайте по темата.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: По темата е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не е по темата.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Не исках да вземам думата, защото това, което ще чуете, няма да Ви хареса. Искам да задам един въпрос. Тази вечер вече три часа разсъждаваме върху бюджета за държавното обществено осигуряване и нито веднъж не чухме министърът да си защити предложенията. Ясно е, че управляващите явно бламират министъра, но нека той да си каже неговата позиция, неговите аргументи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Да си защити бюджета, който предлага.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): За фонд „Пенсии“.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Да, за фонд „Пенсии“ искам да попитам и министъра, и тези, които заседаваха преди малко, да им задам въпроса по колко стотинки се полагат на пенсионер при 5,7% увеличение на пенсията? Вие увеличихте с две кутии цигари данъците на старите коли и затова искам да Ви попитам с колко стотинки се пада увеличението от 5,7% на най-малките пенсии. Ще видите, че няма и стотинка, а на по-големите – направете това изчисление, имате калкулатори. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Лечева.
Има ли реплики?
Има реплика господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Лечева, по данни от медиите и по споменавания в медиите Вие сте собственик на комплекс в съседната на нас държава Гърция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Кирилов, репликата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Въпросът ми е следният: Вие какво направихте за пенсионерите и за социално слабите? Какви условия и какви услуги предоставяте за пенсионерите? Колко пенсионери ще почиват във Вашия комплекс сега…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, нека репликата да е по чл. 2.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …през ноември месец и през април месец? Благодаря Ви. (Оживление и единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Следваща реплика?
Заповядайте, господин Попов. (Шум и реплики.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, то е във връзка с тази допустима реплика към настоящия момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Направих забележка.
ФИЛИП ПОПОВ: Аз се радвам, че направихте забележка, но когато правите забележка на всички народни представители да се изказват по темата, е добре да прекъснете и този, който прави реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Хайде да минем към репликата.
ФИЛИП ПОПОВ: Аз по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплика съм обявила. Аз разбрах, че е реплика. Нека тогава да мине дупликата.
Заповядайте за дуплика, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Председател!
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: С Вашите тарикатлъци докарахте българските граждани до дъното на таблицата! И с този дебат нищо добро няма да направите за българските граждани!
Само да кажа нещо, което смятам, че е най-важно, което се опитахте да скриете от българските граждани – нашето предложение да преизчислим 12 години по-късно пенсиите на всички български пенсионери – онова справедливо решение, което очакват от години.
А по отношение на собственост, ще кажа, държа го под наем, плащам си чинно наема на този имот, нямам забрана, за разлика от Вас, които не си плащате наемите. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене.
Господин Гьоков започна по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Нищо, ще довърши после.
Благодаря, госпожо Председател. Вземам процедура по начина на водене.
Наистина Ви умолявам за следното. В задната част, там, вдясно, слушат музика. Това е български парламент, не е нощно заведение, не сме длъжни да слушаме чалга музика. Ако на някого му се слуша чалга музика, да отиде, има достатъчно гласове да се приемат текстовете.
Разбирам, че българският народ очаква от нас да приемаме законите. Недейте да превръщате парламента в зрелища и хляб, защото зрелището го правим, но хляба не можем да го осигурим на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Не съм чула да има музика в залата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И ако смятате, че в 11,30 ч. ще слушаме музика в българския парламент, това ние, като народни представители, няма да го допуснем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Не съм чула да има музика в залата, господин Свиленски.
Господин Попов – по начина на водене ли и Вие?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Да, точно така, уважаема госпожо Председател. Когато един народен представител, и то от управляващото мнозинство, се обръща в недопустима реплика към друг народен представител, който преди всичко е гражданин, с въпрос: защо този гражданин не е поел функциите на държавата, това, уважаема госпожо Председател, показва отговорността на Вас, управляващите, по отношение на хората и на българските граждани. Държавата я няма, а Вие като председател на Народното събрание – най-висшата институция, би следвало да защитите държавността и да му отнемете думата, а не плахо – забележка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Продължаваме с дебатите по чл. 2 по списък. Георги Михайлов?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За немалко от нас е много лесно да повторят в разумен вид малкото казани сериозни предложения в момента, които бяха направени по т. 2.
Връщам се на едно разумно предложение, което беше изказано вече, и Правилникът позволява да се повтаря непрекъснато. Този дебат се превръща в една карикатура, която не дава никаква възможност ние сериозно да обменим идеи и твърдения, които биха помогнали за оптималното решаване на този толкова важен закон за българските граждани.
Моля Ви като председател, моля и председателите на парламентарните групи – нека прекратим това заседание, нека съберем своите разумни сили, своите доводи утре да продължим! Нищо не налага, нищо не налага, тези среднощни препускания, лични нападки, емоционални изкази, които просто унищожават и без това несериозното отношение, което ние представяме към този толкова важен закон, унищожава и малкото останало от доверието на българските граждани към нас. Благодаря Ви, госпожо Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Подлагам на гласуване предложението на професор Михайлов за прекратяване работата на заседанието за днешния ден.
Гласували 156 народни представители: за 65, против 86, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, процедурата ми е по прегласуване. От Вас зависи дали утре със свежи сили ще продължим от чл. 4 утре в 9,00 ч., или сега, оставайки, ще продължим с чл. 4 от настоящия закон.
Знам, че искате да скриете дебата, но от Вас зависи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Моля, прегласуване.
Гласували 160 народни представители: за 67, против 88, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
За изказване, господин Стоилов, заповядайте.
Колеги моля, запазете тишина и заемете местата си в залата!
Отбележете времето на господин Стоилов, понеже си е забравил картата.
Георги Стоилов.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги, от 1 юни пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г., се увеличават 5,7%. От 1 юни минималната пенсия става от 207 лв. 60 ст. …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето засечете.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ: …на 219 лв. 43 ст. Социалната от 125 лв. 58 ст. на 132 лв. 74 ст.
Вие се шегувате наистина! Вие се шегувате с пенсионерите в България! Вие направо се подигравате с тях – засрамете се!
Нито един от управляващите, даже и министър, на стана да защити тези предложения. Вие нямате срам.
И утре, моля Ви, излезте (шум и реплики), поне някой от Вас да излезе да обясни на пенсионерите с колко им увеличавате пенсиите. Както казаха колегите: „С колко стотинки увеличавате пенсиите?“ Къде останаха дръзките Ви обещания за големи пенсии? Защо не чухте и предложенията на бизнеса? За пореден път показахте, че сте страхливци и отново бягате от дебата. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики? Не виждам.
Заявил е изказване господин Георги Андреев.
Господин Георги Йорданов? Заповядайте, господин Йорданов. Отказа се от изказването. (Реплики от „БСП за България“.)
Колегата Стоилов е казал каквото има да каже и той.
Моля, запазете тишина!
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Не знам дали има български политик, който се е срещал с пенсионери и има сърце да подкрепи предлагания чл. 2.
Ние сме в Европейския съюз. Ние виждаме какви са нивата на пенсиите не само в страните в Европейския съюз. Стигаме дотам, че в съседни Македония и Албания пенсионерите се радват на социални помощи доста по-добри отколкото в България.
Аз имам някои трагични случки. Трябва да Ви кажа, че човек настръхва, когато жена с инсулт, пенсионерка на село казва: „Аз нямам пари да отида в болницата и ще си умра вкъщи.“ Ние сме в дълг към тези хора.
Много хора казват: „Да, ама, виждате ли, Вие нямате принос във Фонда за пенсиите.“ Не е така, защото тези хора построиха Димитровград, Прохода на републиката, те дадоха своя дан и ние днес им дължим нашата почит и възможността за нормално социално съществуване. Затова аз не мога да подкрепя така направеното с чл. 2 предложение. Предлагам то да се преосмисли и да имаме… А това ще се отрази на всички нас, които ще агитираме хората да гласуват на евроизборите. Защото в крайна сметка защо му са на българския пенсионер евроизбори, когато неговата пенсия не е като за Европа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Йорданов.
Реплики? Не виждам.
Реплика ли имате господин Кирилов? Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин доцент Йорданов, Вие споменахте моя роден град, не знам защо в контекста специално на пенсиите и пенсионното осигуряване, но това неминуемо ме кара да реагирам на Вашето изказване по следния начин. (Реплика от „БСП за България“.) Никога не ме е срам, с удоволствие ходя тогава, когато мога да ходя. Но сега ще обясня защо и на господин Гьоков, който се присъединява към логиката на Вашето изказване.
Питам се, господин доцент Йорданов, кой открадна пенсиите на тези хора, които строиха Димитровград, Хаинбоаз? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Какво стана с Пенсионния фонд 1989 – 1990 г.? Как стартира българската демокрация, с какви пенсионно-осигурителни ресурси, активи стартира?
Чудя се защо понастоящем, аз да кажем, който съм в трудоспособна възраст, и отнасям моите разсъждения към моите родители, които също получават пенсии, и то не високи пенсии, работили са, строили са Димитровград. Питам се следното: защо и понастоящем Фонд „Пенсии“ се субсидира, казвам го в кавички, повече от 50% от държавния бюджет, тоест от приходите на всички, които допринасяме във фиска? Защо? Как възникнаха тези дефицити 1991 г., 1992 г., 1995 г., 1996 г., 1997 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Втора реплика, господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми доцент Йорданов, никога не е имало излишъци в системата, защото тя е била разходно-покривна. Това е една от най-големите лъжи на прехода, че едва ли не е имало натрупване и тези пари са изчезнали. По една проста причина, че са били разходно-покривни – никога не е имало натрупване. Съжалявам, колеги, че сте толкова невежи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие не отговаряте, господин Стойнев... Господин Стойнев…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …и, разбира се, господин Йорданов. Вие трябва да знаете, че всеки един колега, който говори подобни лъжи, е невеж. Да отиде на последния ред при НОИ и при колегите. Моля Ви да не отговаряте на такива глупости и да не се унижавате, защото никога не е имало натрупване по една проста причина, че тези, които сега работят, те де факто са плащали пенсиите. И Вие това трябва много добре да го знаете. Затова, уважаеми доцент Йорданов, не се подвеждайте по един от най-големите лаладжии на прехода. Просто това не е истина и никога не е било истина! Това е. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, доцент Йорданов за дуплика. (Шум и реплики.)
Колеги, моля за ред в залата!
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Наистина една от големите мантри на прехода е, че има откраднати пари от Фонда. Това не е така, защото парите до 1989 г. са инвестирани в промишлеността на България, това, което правят днес инвестиционните фондове. Но аз питам: имаше ли един финансов министър, който искаше да посегне на Сребърния фонд? Имаше ли? Отговорете си на този въпрос. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доцент Йорданов.
Господин Свиленски?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми представители на НОИ! Ще взема отношение по чл. 2. Това е предложението, направено от народните представители от „БСП за България“. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Лазаров, моля Ви.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И тъй като до момента никой не го представи, аз ще използвам възможността да представя предложението. (Ръкопляскания и реплики от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожа Стоянова ни го представи, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, нашето предложение не го представи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчете го много старателно.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: „В чл. 2, ал. 1:
а) в уводното изречение числото „5 млрд. 134 млн. 99 хил. 700“ се заменя с „5 млрд. 441 млн. 799 хил. 700“. Това е с 300 млн. лв. увеличение.
б) на ред I. „Приходи и трансфери – всичко“ числото „5 млрд. 134 млн. 99 хил.“ се заменя с „5 млрд. 441 млн. 799 хил.“.
в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „5 млрд. 107 млн. 449 хил. 600“ се заменя с „5 млрд. 415 млн. 149 хил.“.
г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „5 млрд. 107 млн. 449 хил. 600“ се заменя с „5 млрд. 495 млн. 949 хил.“.“
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, никой в тази зала до момента не се замисли какво се крие зад тези числа? Защо искаме да се увеличат тези числа и тези…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Средства.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Милиарди.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тези милиарди – точно така. Защото зад тези милиарди се крият човешки съдби. Зад тези милиони се крият парите на нашите родители, на нашите баби и дядовци, които стоят и чакат сега от Вас и от нас да повишим техните пенсии. Защото тези 5,7%, много правилно тук колегата Лечева постави въпроса, хайде да ги разхвърляме на стотинки на месеци, както ни ги разхвърляхте преди една седмица за данъците, да видим с по колко стотинки се подигравате на месец с тези възрастни хора? Ще излезе ли някой от Вас да го каже това нещо от тази трибуна, както тогава излизахте да ми говорите за данъците, или господин министърът, или някой от управляващото мнозинство?
От кога не са преизчислявани българските пенсии, госпожо Стоянова, клатейки глава? И по време на Вашето управление ще посмеете ли веднъж да ги преизчислите? Само веднъж, без значение кога. Дайте да е тази година, защото от 2008 г. не сте си мръднали пръста за тази категория български граждани.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Вие ги преизчислете.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, ние ще ги преизчислим много скоро. Много скоро ще го направим, но защо Вие не направите нещо добро?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Вие ги преизчислявате, ние ги изплащаме.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Това, което предлагаме ние, е преизчисляване на всички пенсии на всички български пенсионери, за да могат тези български граждани да усетят отговорността и отношението на държавата към тях.
Няма да продължавам да Ви чета другите числа, цифри и милиони, които за Вас нямат никакво значение, но на българските граждани това им е животът. За съжаление, Вас те не Ви интересуват. Единственото, което Ви интересува, е да събирате техните данъци и да разпределяте след това тези средства по непрозрачен начин. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Реплика ли имате, господин Лазаров?
Заповядайте – първа реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Свиленски, Вие повдигнахте темата, но на този дебат, когато говорихте за данъците върху старите коли, Вие говорихте в проценти, а сега не говорите за проценти, сега говорите за стотинки. Е, определете си сега критерия, нека да Ви бъде еднакъв! Нали Вие повдигнахте тази тема? Или когато Ви отърва, е така, когато не Ви отърва е обратното?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
Втора реплика ще има ли? Не виждам.
За дуплика – господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Лазаров, и тогава говорих с числа. Казах: 9 лв. данък става 32 лв., 22 лв. данък става 42 лв. И за да ме разберете, Вие понеже обичате в проценти, Ви го обръщах и в проценти. И в числа, и в пъти всичко е: от 9 лв. станаха 32 лв. данъците на обикновените български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега сме на чл. 2.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: За пенсиите – както и да ги въртим 5,7%, няма и 5 стотинки на ден, господин Лазаров.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): А на час колко е? Дайте на час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Господин Търновалийски.
Господин Гьоков, Вие сте. (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Може и „Ура!“ да викате от първия ред. Разрешено е. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Очаквам след изказването на господин Гьоков да има и цветя, щом има толкова радост.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Нашето предложение по чл. 2, който дебатираме в момента, е ясно. Ние смятаме и приемаме, че приходите във фонд „Пенсии“ могат да бъдат увеличени с 850 милиона и казвам откъде ще дойдат парите.
Първо, от осигурителните вноски.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Това го каза по чл. 1, сега сме на чл. 2.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Не е по чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в разговор със залата, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Това е по чл. 2 – фонд „Пенсии“. Там също влизат пари от осигуровките на хората, които се осигуряват в тази държава, и тези осигуровки ще бъдат върху по-висока минимална работна заплата, която предлагаме ние – 640 лв., първо. И, второ, ще бъдат от по-висок осигурителен доход. Забележете – осигурителен доход. Те отиват във фонд „Пенсии“. От 2600 лв. Вие предлагате 3000 лв., ние предлагаме 3900 лв. Не сте пипали 2600 от сума ти години.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Прочети каквото си си написал.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ще си прочета и каквото съм написал, ама по-късно. Сега ще слушате каквото Ви говоря, защото ми е дошъл редът по списъка. (Смях и ръкопляскания в ГЕРБ.) И ще аплодирате отсреща.
850 млн. лв. повече предвиждаме като приходи във фонд „Пенсии“, за да можем да реализираме политиките. Ето сега ще прочета какво съм си написал: Бюджетът на държавното обществено осигуряване и всеки един бюджет в него, е инструмент за реализиране на определен тип политики. С фонд „Пенсии“ ние искаме да реализираме такива политики, които Вие не правите, защото сте оперирани от социална чувствителност, защото толкова години, откакто сте на власт, нищо повече в последните години от 5%.
Първо ще Ви кажа, че в нарушение на българското законодателство в първия мандат на ГЕРБ 2009 – 2013 г., четири години с финансовия министър Симеон Дянков с бюджетите на държавното обществено осигуряване не осъвременяваше пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социалното осигуряване. Сигурно тук колегите от Националния осигурителен институт могат да потвърдят това, което казвам аз. По този начин те лишиха българските граждани от 20%, тоест на всеки български пенсионер ГЕРБ му е бръкнал в джоба с 20%. Това, разбира се, е типична за ГЕРБ политика и сега продължавате по същия начин.
Като се срещам с много хора по въпросите за пенсиите, напоследък дори в Комисията по труда, социалната и демографската политика изслушахме група пенсионери, които представиха петиция, подписана от 5000 граждани, в която се иска като първа точка преизчисляване на всички пенсии със средноосигурителния доход от 2017 г. Миналата седмица в Народното събрание хората, които се обърнаха към нас – пенсионерска организация от Хасково, връчиха една подписка в Деловодството, в която сами са събрали 30 хиляди подписа в подкрепа на преизчисляването на пенсиите със средноосигурителния доход за 2017 г.
И за да Ви кажа, че ние сме отговорни и в момента сигурно много сериозно се дразните от това, че ние предлагаме алтернативен бюджет, но ние точно затова го правим, за да не можете да кажете, че ние искаме само да харчим, без да кажем откъде ще дойдат парите. Парите ще дойдат именно оттам, където Ви казах преди малко, и ще бъдат използвани за преизчисляване на тези пенсии.
Само че със средноосигурителния доход за 2013 г., тъй като ако се преизчислят пенсиите със средноосигурителния доход за 2017 г., каквото е желанието на хората, разходите за фонд „Пенсии“ ще бъдат прекалено много и непоносими за бюджета – около един милиард и осемстотин хиляди за годината. Това ни накара да се върнем към 2013 г. – една абсолютно поносима цифра за бюджета от 850 милиона, като в тях влизат и 50 милиона за изплащане на увеличения таван на пенсиите.
Не знам в случая защо се инатите и не приемате предложението, след като…
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Времето!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Времето ще свърши, ама след малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, вече свърши.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Не знам защо не приемате нашето предложение, като то е толкова реално и защо държите толкова хора на границата на бедността, или по-скоро под границата на бедността?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Вземете се в ръце и помислете за тези хора, които са Ви избрали да управлявате. Крайно време е за това. Те няма да Ви търпят повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да видя има ли реплики? Няма.
За процедура – господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, имах възможността да направя разговори с всички представители на парламентарните групи и правя предложение след гласуване на чл. 2 да прекратим заседанието за днес. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Цветанов – след приключване на дебатите и гласуване на чл. 2 да прекратим заседанието за днес.
Това значи ли, че продължаваме по списъка или да заявят изказвания?
Колеги, заявете изказвания, за да Ви запиша.
Гласували 146 народни представители: за 141, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заявките за изказвания?
Кристина Сидорова, заповядайте.
Следващият кой ще бъде? Господин Недялков, Вие се изказахте, според мен.
Проверете господин Недялков изказал ли се е по чл. 2.
Други заявки за изказване?
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Това, което предлагате в чл. 2 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, потвърждава опасенията на стотици хиляди български граждани, че 2019 г. ще бъде за тях година на бедност и на мизерия.
Знаете ли колко е увеличението, което реално ще получат милион и четиристотин български граждани? 14 лева. Знаете ли колко се пада на ден? Има по-малко от една трета за хляб – 40 стотинки на ден. Кой български гражданин живее с 40 стотинки или с лев и четиридесет? Как се оцелява така? Вие можете ли да оцелявате така? Не можете, сигурна съм! Срещате ли се с българските пенсионери, питате ли ги как живеят? Не, по-лесно е тук в 12 часа да ги обречете на бедност и мизерия.
Благодаря за предложението да прекратим този срамен за българските пенсионери дебат.
Подкрепете нашето предложение, защото сигурна съм, че не 30 хиляди, а 300 хиляди, милион и триста хиляди български пенсионери искат преизчисление на техните пенсии. Това са хора, работили по 40 години, които живеят с 240 лв. Обидно е, унизително е. Не ги обричайте на бедност! (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова.
Реплики има ли? Не виждам.
Господин Недялков, имате право, изказвали сте се по чл. 1.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): За чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега по чл. 2 ще се изказвате, но сте се изказали по чл. 1. Затова имате право.
Нямам заявени други изказвания след господин Недялков.
Последно изказване, заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Трябва да знаете, че най-големият дял от разходите на Държавното обществено осигуряване са точно във Фонд „Пенсии“. През различните години, той се движи от 78 до 85% и наистина е много важно, когато в този Фонд има принципи, за които говорих при обсъждането на чл. 1 – за ролята на социалната справедливост, за ролята на тези, които чакат – и подписката го показа, преизчисление на пенсиите. Затова нашето предложени тук е точно за това. Ние се надяваме да го подкрепите, защото сме последователни в своето предложение, и ще го направим, независимо кога ще се случи това, защото то е за справедливост.
Искам да кажа, че част от пенсиите бяха така наречените „инвалидни пенсии“, за които някои преди да влезем в парламента твърдяха, че ще бъдат спрени, намалени, че ще бъдат иззети и с тях ще бъдат вдигнати пенсиите. Който го е забравил това, особено в тази зала, се излага наистина на една сериозна критика от общественото мнение. Такова нещо няма. Смея да твърдя, че за година и половина няма нито една разобличена пенсия или разобличена далавера с така наречените „инвалидни пенсии“. Това е едно неизпълнение на предизборните обещания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Недялков.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 168 народни представители: за 67, против 71, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 171 народни представители: за 68, против 88, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 171 народни представители: за 105, против 52, въздържали се 14.
Предложението е прието.
С това приключваме заседанието за днес.
Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 23,54 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер
Явор Нотев


Секретари:
Станислав Иванов
Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания