Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 декември 2018 г.
Открито в 9,05 ч.
14/12/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум, откривам заседанието.
Процедура.
Имате думата, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, предлагам да довършим работата от вчерашния парламентарен ден и точка тринадесета от дневния ред да стане точка първа за днес, а точка единадесета, която беше точка първа, да е точка втора за днешния пленарен ден. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз.
Ако позволите, ще допълня – парламентарният контрол да започне след приключването на т. 1 и т. 2 от Програмата за днешното заседание, и в случай че това стане след 11,00 ч., да продължи според предвиденото в Правилника.
Обратно процедурно предложение.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва да се научим веднъж завинаги, когато има дневен ред, да се спазва. Когато е гласуван дневен ред в сряда, не считам, че е толкова трудно и сложно да се предвиди какво ще се случи в следващите два дни. Ако ние в парламента не можем за три дни да си направим план за работа, представям си какво е в останалите български институции, но всъщност българските граждани го виждат. Затова ние предлагаме да си остане дневният ред, който сме гласували от сряда. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Хамид Хамид.
Гласували 177 народни представители: за 123, против 46, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Колеги, бяха представени мотивите на вносителите и продължаваме с дебати.
Откривам разискванията по Проекта за решение.
Имате думата.
Заповядайте, уважаеми господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! По повод Проекта за решение, който е предложен на Народното събрание, предлагаме следната редакционна поправка в т. 3: Комисията се състои от 17 члена, пропорционално разделени между парламентарните групи, като това означава парламентарната група на ГЕРБ – 7 души, парламентарната група на „БСП за България“ – 5 души, „Обединени патриоти“ – 2, ДПС – 2, партия „Воля“ – 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е предложението, добре.
Други изказвания и предложения? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще прочета Проекта на решение за създаване на анкетната комисия.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проучване на всички данни и обстоятелства, изнесени в чуждестранни и български медии относно нарушение на процедурите, злоупотреба с власт и корупция при придобиване на българско гражданство от чужди граждани.
2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от 3 месеца и да представи доклад.
3. Комисията се състои от 10 члена, създава се на паритетен принцип, по двама народни представители от всяка парламентарна група.
4. Избира председател и един заместник-председател.“
Ще подложа на гласуване, първо, предложението на народния представител Юлиан Ангелов за промяна в състава на Комисията.
Гласували 166 народни представители: за 139, против 16, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване Решението за създаване на Комисията, с приетото вече процедурно предложение от народния представител Юлиан Ангелов.
Гласували 166 народни представители: за 161, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, парламентарните групи да направят предложение за състава на Комисията и за нейното ръководство.
Имате думата, уважаеми господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За членове на тази много важна и отговорна комисия предлагаме господин Красимир Богданов и господин Юлиан Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за предложение, уважаеми господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
От името на парламентарната група на ДПС за състава на Комисията предлагаме господин Йордан Цонев и господин Хамид Хамид, като господин Йордан Цонев – за председател на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Имате думата за предложение – заповядайте, уважаеми господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, ние от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за членове Иван Валентинов Иванов, Крум Зарков, Пенчо Милков, Таско Ерменков и Тодор Байчев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за предложение, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От парламентарната група на ГЕРБ предлагаме Маноил Манев, Десислава Костадинова-Гушева, Емилия Станева Милкова, Красен Кръстев, Тома Биков, Станислав Иванов и Александър Ненков, като Тома Биков го предлагаме за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Господин Нецов, имате думата за предложение.
СЛАВИ НЕЦОВ (Воля): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, от партия „Воля“ предлагаме Андон Дончев за член на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нецов.
Имате думата за процедура, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура, за да уточним Проекта за решение в частта за заместник-председател, тъй като не чухме добре дали в Проекта за решение прочетохте и заместник-председател, а ние направихме предложение за заместник-председател. Ако няма такова включено в Проекта, моля да се счита за предложение, направено сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Ще прочета само частта на Решението:
„1. Създава Временна анкетна комисия за проучване на всички данни и обстоятелства, изнесени в чуждестранни и български медии относно нарушение на процедурите, злоупотреба с власт и корупция при придобиване на българско гражданство от чужди граждани.
2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от 3 месеца и да представи доклад.
3. Комисията се състои от 10 члена – но приехме предложението от народния представител Юлиан Ангелов, създава се на паритетен принцип – тук отново се връщам към приетото предложение, по двама народни представители от всяка парламентарна група.
4. Избира председател и един заместник-председател.“
Така че предложението е в съответствие.
Уважаеми колеги, направените предложения за състава на групата съответстват на вече взетото решение.
Ще подложа на гласуване предложението за състава на групата – 17 народни представители.
Гласували 173 народни представители: за 170, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Ще подложа на гласуване предложението народният представител Йордан Цонев да бъде избран за председател на Комисията.
Гласували 158 народни представители: за 146, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението народният представител Тома Биков да бъде заместник-председател на Комисията.
Гласували 162 народни представители: за 148, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието, с което приключваме с първата точка за днес.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО. Вносител е Данаил Кирилов на 10 декември 2018 г.
Господин Данаил Кирилов ще представи Доклада на Комисията по правни въпроси.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10 декември 2018 г.
На свое заседание, проведено на 12 декември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10 декември 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Цецка Цачева – министър, и господин Евгени Стоянов – заместник-министър; от Министерството на вътрешните работи господин Младен Маринов – министър, и господин Красимир Ципов – заместник-министър; от Прокуратурата на Република България господин Сотир Цацаров – главен прокурор; от Върховния касационен съд съдия Борислав Белазелков; от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество господин Пламен Георгиев – председател, и госпожа Антоанета Цонкова – член.
Законопроектът беше представен от господин Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели обезпечаване на ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество. Той допълни, че предложенията отразяват действителната воля на законодателя към момента на приемането на Закона и уточни, че упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес. Господин Кирилов добави, че сравнително-правен анализ между разпоредбата на чл. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен) и чл. 153, ал. 5 от сега действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ясно разкрива смисъла и желанието на законодателя да създаде производствата, които се развиват независимо едно от друго.
В подкрепа на това съдържание на волята на законодателя, господин Кирилов направи съпоставка между уредбата на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен), действащ до 2012 г., и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен), действащ от 2012 г. до януари 2018 г. По първия Закон предпоставка за сезиране на гражданския съд е било установяването на престъпно обстоятелство с влязло в сила решение, докато в следващите два закона – от 2012 г. и сега действащият от 2018 г., такива изисквания няма.
Със Законопроекта се прецизират разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Предлага се неспазването на инструктивните срокове да не е основание за прекратяване на гражданското производство.
Проектът на Закон урежда действието на Закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация.
Председателят на Комисията – господин Георгиев, посочи, че постановеното тълкувателно решение на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд от 7 декември 2018 г. засяга 19 производства на Комисията за близо 22 млн. лв. Той добави, че на основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и Комисията има около 300 висящи съдебни производства. Господин Георгиев уточни, че постановеното тълкувателно решение е в противоречие с ясните мотиви на законодателя и с него се дописва и променя закона, което е правомощие на законодателя.
Госпожа Цачева акцентира върху разграничението между гражданската конфискация и наказателното производство и добави, че гражданската конфискация не представлява наказание.
Министърът на вътрешните работи – господин Маринов, изрази изцяло положително становище и отчете, че с приемането на Закона ще се защити държавният интерес.
Съдия Белазелков посочи, че Върховният касационен съд споделя необходимостта от отнемане на незаконно придобитото имущество. Той добави, че следва да се търси баланс и защита на интересите на страните, като същевременно се спази принципът на пропорционалност.
Господин Цацаров изрази подкрепата си към Законопроекта, като отбеляза, че тълкувателното решение не отговаря на волята на законодателя и изложи аргументите от конституционното решение № 13 от 2012 г., в което изрично е посочено, че гражданската конфискация не е обвързана от наказателното производство.
По Законопроекта са постъпили положителни становища от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи.
В обсъждането взеха участие народните представители Хамид Хамид, Христиан Митев, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Крум Зарков, Пенчо Милков и Филип Попов.
Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ посочиха, че спешното гласуване на Законопроекта не е обосновано и няма да го подкрепят. Господин Лазаров и господин Митев изразиха своята подкрепа към внесения законопроект.
Господин Хамид отбеляза, че ще подкрепи Проекта на закон, като между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете.
Господин Кирилов изложи аргументи в подкрепа на законодателната инициатива, като добави, че изцяло споделя изложените особени мнения на съдиите по постановеното Тълкувателно решение на Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд от 7 декември 2018 г. Той посочи, че с цел защита на обществения интерес и ефективността на работата на Комисията Законопроектът е внесен своевременно.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10 декември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Ячев, имате думата за представяне на Доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10 декември 2018 г.
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2018 г., разгледа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10 декември 2018 г.
На заседанието присъстваха: господин Данаил Кирилов – народен представител и вносител на Законопроекта, господин Пламен Георгиев – председател на КПКОНПИ, и госпожа Антоанета Цонкова – член на КПКОНПИ.
Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Данаил Кирилов. Той изтъкна, че близо една година след влизането в сила на ЗПКОНПИ възникна необходимостта от преодоляване на препятствия, за да бъде обезпечена ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Един от основните мотиви на Законопроекта е свързан с положителната оценка в докладите на Европейската комисия след 2012 г. по Механизма за сътрудничество и проверка за напредъка на България по отношение на законодателната регламентация на гражданската конфискация.
Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество напълно съответства на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на организираната престъпност, като се създава и възможност постигнатите резултати и утвърдените добри практики в областта на гражданската конфискация да бъдат запазени и развити. При изготвянето на Законопроекта е взет предвид фактът, че отнемането на придобитото имущество от незаконен източник по гражданскоправен ред представлява превенция, която има възпираща роля за членовете на демократичното общество и по този начин ще се възстанови справедливостта.
Предлаганите изменения, касаещи производството по гражданска конфискация, имат за цел да доразпишат някои основни моменти в Закона, като по този начин създадат необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси и отнемането на незаконно придобито имущество. Господин Кирилов подчерта, че волята на законодателя, изразена в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, е наказателният и гражданският процес да се развиват независимо един от друг, като съществуването на надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата не е предпоставено от абсолютна процесуална предпоставка – прекратяване на наказателното производство.
Уточнено беше също така, че предвиденият в Закона срок за извършване на проверката по силата на чл. 112, ал. 1 е препоръчителен – инструктивен, уреден от законодателя като средство с дисциплинираща цел, и неспазването му не опорочава съответното действие, а е основание за дисциплинарна отговорност и/или за търсене на обезщетение за вреди по специалните разпоредби на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Тези срокове целят ненакърняване на гражданските права на проверяваните лица извън необходимото и разумното, преди да бъде пристъпено към предявяване на исковете пред съда.
Със Законопроекта още се предлага недовършените проверки и производства пред съда по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество – отменен, да се приключат по новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, като изрично е предвидена възможността (относно надлежното упражняване на правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество и характера на сроковете), същите да влязат в сила от 23 януари 2018 г., като по този начин законодателят в пълна степен ще защити държавния интерес и ще обезпечи доказаната ефективност на гражданската конфискация.
В хода на разискванията беше изслушан и господин Пламен Георгиев, който изрази подкрепа за така представените предложения за изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
По Законопроекта взеха отношение народните представители Борис Ячев, Спас Гърневски, Симеон Найденов и Милко Недялков.
След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от господин Данаил Кирилов на 10 декември 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
Уважаеми господин Кирилов, имате думата за представяне на Законопроекта.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Накратко, тъй като голяма част от съдържанието на Законопроекта вече беше индикирано в представените доклади.
Законопроектът цели обезпечаване на ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него се отразява действителната воля на законодателя, възприета още със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – отменен, и продължена с приемането на действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно упражняването на право на иск за отнемане на незаконно придобито имущество да е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес.
При сравнително-правен анализ между разпоредбата на чл. 2 от отменения закон, действащ от 2012 г. до януари 2018 г., и аналогичната разпоредба на чл. 153, ал. 5 от действащия закон се проявява смисълът и съдържанието на разпоредбите, като се определят две производства, развиващи се независимо едно от друго. Наличието на висящо наказателно производство и съответно влизането в сила на осъдителната присъда не е предпоставка за провеждането на иск за отнемане, като това съдържание на уредбите се извежда и при съпоставка на двата нормативни акта – със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – отменен и действащ до 2012 г. До 2012 г. предпоставка за сезиране на гражданския съд е било установяването на престъпно обстоятелство с влязла в сила присъда или решение, докато Законът след 2012 г. и сега действащият закон в сила от 2018 г. допускат процедура по отнемане на имущество след провеждане от Комисията на специална административна процедура, без да е необходимо наличието на висящо наказателно производство и съответно влизането в сила на осъдителна присъда.
Със Законопроекта се прецизират разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка и за изготвяне на актовете от съответните длъжностни лица във фазата на специалното производство за гражданска конфискация и се регламентира, че неспазването на инструктивните срокове не се отразява на правомощията на Комисията.
Урежда се действието на Закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – отменен, и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като по този начин се цели в пълна степен защита на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Откривам дебатите.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи внесения Законопроект на народния представител Данаил Кирилов.
Поводът е това така наречено „тълкувателно решение“, което обаче стигна твърде далеч. Колеги, това решение стигна отвъд Конституцията на Република България. Някой, представляващ Върховния съд, стигна твърде далеч – наруши Конституцията на Република България и разделението на властите. И преди бяхме чували този „някой“ да се вживява като политик и от високата трибуна на Върховния съд да отправя политически тези. Тук обаче стигна твърде далеч – вече се вживя като законодател и тръгна да променя Закона с тълкувателно решение, и то не да допълва Закона, а да го променя на 180 градуса, на 360 градуса.
Ние и друг път сме казвали, че ако някой реши да се занимава с политическа дейност, да заповяда, да се яви на избори и да дойде в Народното събрание да законодателства. Няма как обаче да допуснем това да става през високата трибуна на Върховния съд.
Някой промени правилата на футболния мач, след като мачът беше започнал, мач, благодарение на който България получи най-добрия, най-положителния доклад от много време насам. Може да сте сигурни, че огромната заслуга за това е на дейността, на работата и на резултатите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сега с този законопроект вносителят предлага да възстановим правилата и футболният мач да продължи при същите правила, при които е започнал. Затова ние ще подкрепим Законопроекта с ясното съзнание, че няма как, когато има пълен консенсус в Народното събрание, в държавата да се борим с корупцията, някой да излиза срещу народа си, срещу правителството си, срещу парламента си и да променя правила! Няма как да допуснем това!
Предложенията, които ще внесем, ще бъдат технически. Ние ще предложим срокът за проверка и за произнасяне на Комисията и за внасяне на иск от името на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество тези срокове да се увеличат двойно, особено когато се налага правна поръчка в чужда държава с цел предоставяне на документи, защото много често тези документи се забавят и срокът изтича. За съжаление, много съдилища превръщат наложения в практиката инструктивен срок в преклузивен.
Затова, уважаеми народни представители, моля всички да изразим своята воля в подкрепа за борбата срещу корупцията и да отговорим подобаващо на опитите да се променя българското законодателство отвън, извън парламента. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „Движението за права и свободи“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля квесторите да поканят народните представители да влязат в залата. (Шум и реплики.)
Колеги, моля, заемете местата си.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 147 народни представители: за 116, против 6, въздържали се 25.
Предложението е прието.
Уважаеми господин Кирилов, имате думата за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предлагам срокът за предложения между първо и второ четене по този законопроект да бъде тридневен и да изтече в понеделник в 18,00 ч. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 151 народни представители: за 114, против 30, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, началото на парламентарния контрол е от 11,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, започваме.
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 7 – 13 декември 2018 г.:
Постъпило е питане от народните представители Анелия Клисарова, Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов, Илиян Тимчев към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ, предоставена от общопрактикуващи лекари. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 януари 2019 г.
Постъпили писмени отговори от:
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов, Станислав Владимиров и Любомир Бонев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министъра на околната среда и водите на въпрос на народния представител Стефан Бурджев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Иван Валентинов Иванов;
- заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народните представители Николай Цонков и Иван Валентинов Иванов;
- заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Йордан Младенов;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Мартин Тимчев, Васил Цветков и Валентин Милушев;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Адлен Шевкед.
Продължаваме с госпожа Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Теодора Халачева относно Националната стратегия за детето – готовност за приемане на новия стратегически документ.
Това е първото явяване на госпожа Николова. Нека да ѝ пожелаем успех оттук нататък при срещите ѝ с парламента и да бъдем добронамерени!
Имате думата, госпожо Халачева, за да зададете въпроса.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер! Благодаря Ви, че все пак ми позволихте да задам своя въпрос.
С Решение на Народното събрание на Република България от 31 януари 2008 г. е приета Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. Стратегическата цел на документа е, цитирам: „Осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване на качеството на живот на българските деца за свободно и пълноценно личностно развитие“, а оперативните цели са: „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; подобряване здравето на децата; насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности“.
Уважаема госпожо Вицепремиер по икономическата и социалната политика, няма да коментирам изпълнението на Стратегията и степента на постигнатите цели. Достатъчно е да бъдат посочени ежегодните бележници на Националната мрежа за децата, където има многократни поводи за критика към изпълнителната власт и ангажиментите на държавата по отношение на българските деца. По-важното е обаче, че Националната стратегия за детето за периода 2008 – 2018 г. променя нагласите на институциите, но най-вече на българските граждани към децата и политиките за развитието им.
Промените в позицията на българските деца като активно участващи в цялостната политика на Република България са много важни. Съзнавайки ролята на Стратегията за българското дете и нейното продължаване като стратегически документ, с колегата ми Петър Витанов отправихме питане на 9 февруари тази година към министър Бисер Петков с цел да подсетим правителството, че за новия период такава трябва да има.
Именно затова Ви питам: готово ли е правителството да внесе до края на годината в Народното събрание за обсъждане и приемане новия стратегически документ? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева.
Уважаема госпожо Вицепремиер, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯНА НИКОЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, само да направя едно уточнение, че съм вицепремиер по икономическата и демографската политика, не по социалната. Нали така е в решението?
На Вашия въпрос преди всичко бих искала да кажа: да, правителството е готово с новата Стратегия за детето 2019 – 2030 г. Националният съвет за закрила на детето, който се състои от представители на държавните институции, на местната власт и представители на граждански организации, които работят по проблемите на децата, със свое решение от 9 май тази година създаде Междуведомствена работна група за изработване на Националната стратегия. В тази работна група освен членове на Националния съвет, участват и видни представители на академичните среди, а също така и представители на международни организации като УНИЦЕФ и Световната банка.
С консенсус е определен подходът за изработване на стратегическия документ, като първо са дефинирани ключовите области и стратегическите и оперативните цели, формулирана е визията на документа, а именно: създаване на възможности всяко дете в България на всеки етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана, здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която да гарантира неговите права и благосъстояние при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите.
Тематичните сфери на въздействие, свързани с развитието на детето в Стратегията са, както следва: здраве и здравословен начин на живот, семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот, качествено образование за всички деца, сигурна среда и достъп до правосъдие, отдих и свободно време. Беше извършен задълбочен анализ на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. и задълбочен процес на обществени консултации, проведени са 45 обсъждания в различен формат на рамката на новия документ.
На 1 октомври тази година в Пловдив беше проведена Национална консултативна среща. В нея взеха участие широк кръг представители на държавни органи, академични среди, социални партньори, неправителствени организации. Изготвеният Проект на национална стратегия с включените в него многобройни предложения от обществените обсъждания беше дебатиран на заключително заседание на работната група на 30 ноември тази година. След заседанието беше даден и допълнителен тридневен срок за още предложения.
Проектът на стратегия ще бъде представен на заседание на Националния съвет за закрила на детето, който е насрочен за 19 декември тази година. След одобрението от Националния съвет ще последва съгласувателна процедура за внасяне в Министерския съвет.
След приемане с решение на Министерския съвет Националната стратегия за детето 2019 – 2030 г. ще бъде внесена за разглеждане в Народното събрание в рамките на първото тримесечие на 2019 г. в съответствие с предварително съставения график на Междуинституционалната работна група.
Следва да се има предвид, че при разработването на новата Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. е следвано виждането, според което се дава предимство на съдържателния пред формалния подход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова.
Реплика, уважаема госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Николова, от отговора Ви стана ясно едно, а именно, че до края на 2018 г. в Народното събрание няма да бъде внесена и приета новата Стратегия за детето. Но това да се нарушават законите, всъщност е практика на Вашето правителство.
Ще дам само един пример. Все още не е подписано споразумение между Държавната агенция за закрила на детето и Съвета за електронни медии за защита на децата от съдържание, което цитирам: „е неблагоприятно и създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено или социално развитие“. Законовият срок за приемане на такова споразумение е 31 март 2019 г. За жалост, днес сме 14 декември 2018 г., и такова споразумение липсва.
Относно Стратегията – в драфта на новия стратегически документ от 28 ноември 2018 г. е написано, цитирам: „Оценката на въздействието показва липса на институционална и информационна свързаност при планиране, реализация и оценка на извършените промени в политиките за детето“. Казано с други думи, липсва независим орган по политиките за децата в Република България.
Това е основна критика към България и от Комитета по наблюдение на правата на ООН. Липсва координация на различните секторни политики. Повече от 25 нормативни, поднормативни актове и стратегии регламентират хода на политиките за деца в страната, но не са интегрирани. Необходим е независим орган. Ето защо зададох писмен въпрос към Вашия предшественик господин Валери Симеонов, от отговора на който разбрах, че бюджета на Държавната агенция за закрила на детето за 2019 г. е увеличен само със 151 хил. лв. Знаете ли, че Главната дирекция „Контрол по правата на детето“ на Държавната агенция за закрила на детето има 31 щатни служители, които трябва да контролират над 23 529 обекта (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и че целият състав на Държавната агенция за закрила на детето е 66 служители, от които от началото на тази година 28 са напуснали.
Затова задавам един допълнителен въпрос към Вас: предвиждате ли Държавната агенция за закрила на детето да стане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и това да я направи независим орган и как ще повишите капацитета на Агенцията, за да се изпълнят целите на новата Стратегия за детето? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯНА НИКОЛОВА: Уважаема госпожо Халачева, въпрос на решение е дали ще бъде първостепенен разпоредител – аз споделям такова виждане. Въпрос на диалог и дискусия е, така че от тази гледна точка ще направя консултации с колегите по структурата на ДАЗД.
Що се отнася до щатната численост, категорично не е достатъчна. Въпрос на преценка и на бюджет е в момента как ще бъде повишен численият състав на една администрация, тъй като наистина знаете, че това става в рамките на предвидени бюджет и бюджетна прогноза.
По отношение на Вашето изложение искам да допълня, че от информацията, която Ви дадох до момента, става ясно за изключителната отговорност и задълбоченото внимание, с които е подходено към структурата на Държавната агенция за закрила на детето и към изготвянето на новия стратегически документ. Много пъти от тази зала са се чували бележки, че законодателните актове и стратегическите документи се внасят в Народното събрание без достатъчно обществено обсъждане от заинтересованите страни.
Постарах се да Ви информирам, че в процеса на подготовка на документа са включени широк кръг специалисти и представители на гражданско общество. Допълнителни въпроси и проблеми, които ще бъдат поставени, не са изключение, защото Вие знаете – и аз поддържам тезата, че здравето и животът на нашите деца са от първостепенно значение и това трябва да бъде целта на правителството.
Проведоха се десетки обществени обсъждания. Това придава сериозна тежест на новата Стратегия за закрила на детето. Мисля, че ако се внесе в Народното събрание в началото на следващата година, с нищо няма да се наруши успешното изпълнение в продължение на 11 години, какъвто е срокът на Стратегията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова.
Преминаваме към следващия въпрос към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Той е от народния представител Валентин Николов и е относно приетите изменения и допълнения на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Госпожо Министър, уважаеми колеги! Преди известно време приехме изменения в Стратегията на Република България до 2020 г., в която засегнахме газовата част от нашата енергетика къде да бъде входната точка на България. Знаем, че изграждайки нашия газов хъб „Балкан“, в предпроектното проучване, което беше финансирано, от част от Европейската комисия беше посочено, че да има такъв газов хъб „Балкан“ без ликвидността, гарантирана от руската газ, няма как да се случи. Но, разбира се, няма как да се случи, ако няма и други източници на газ. Знаем, че от Министерството е свършена много работа, респективно от „Булгартрансгаз“. Освен предпроектното проучване, бяха извършени, доколкото си спомням, два търга на така неречената „Опен сийзънс“, които са необвързващи. Очакваме нов търг след приемането на Стратегията. Разбира се, там също е засегната диверсификацията и като участие в терминала в град Александруполис, и така нататък, и така нататък.
За да не продължавам да повтарям това, което сме приели почти единодушно от Народното събрание, бих искал да Ви запитам, госпожо Министър: какъв е напредъкът по реализацията на заложените мерки, както и какви са дейностите, които предстоят? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Николов.
Заповядайте, госпожо Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Моля да ме извините, ако малко просроча времето, но темата наистина е важна и затова се извинявам предварително.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, въпросът, който поставяте, е много актуален и много важен, тъй като буквално преди броени дни беше направена актуализация на Енергийната стратегия на България – документ, който определя визията, който определя стъпките, които трябва да извървим, за да постигнем нашите заложени цели в областта на енергетиката. И съвсем резонен е въпросът: какво предстои да бъде направено и какво до момента сме направили, тъй като в актуализацията на Стратегията залегнаха такива дейности, които трябва да бъдат изпълнени до края на тази година? Затова аз сега ще Ви запозная с предприетите действия и всички мерки, които сме предприели в тази посока, и това, което предстои по отношение на решението в Стратегията „Булгартрансгаз“ да предприеме действия за реализация на Проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турска граница до българо-сръбска граница, и да бъдат стартирани обществени поръчки за изграждане на допълнителна газопреносна инфраструктура на територията на Република България.
От страна на „Булгартрансгаз“ се подготвя проектна документация за обществена поръчка във връзка с доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбска граница етап „Линейна част“.
В рамките на следващата седмица документацията ще бъде изпратена до Агенцията по обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност съгласно изискванията на чл. 232 от Закона за обществените поръчки. След приключване на процедурата по контрол дружеството ще обяви обществената поръчка чрез публикуване на обявление в официален вестник на Европейския съюз и публикуване на решението за откриване на процедурата, и обявлението в регистъра на обществените поръчки. В документацията на поръчката ще бъде предвидено договорът за възлагане на обществената поръчка да бъде сключен под условие по смисъла на чл. 114 от Закона за обществените поръчки поради обстоятелството, че към датата на подписването му не е осигурено пълно финансиране за неговото изпълнение. Договорът ще влезе в сила, в случай че възложителят изпрати възлагателно писмо до изпълнителя за изпълнение на дейностите по предмета на договора, считано от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо на възложителя. Възлагателното писмо ще бъде изпратено, в случай че в резултат на проведената Фаза-3 от процедурата „Открит сезон“ бъдат сключени обвързващи договори за резервиране на капацитет и бъде взето окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта.
„Булгартрансгаз“ е в процес на провеждане на процедурна оценка на търсенето и разпределението на добавен капацитет, като предстои провеждането на Фаза-3 на процедурата „Открит сезон“, в която се извършва ангажиращо предлагане на капацитет на участниците. Вчера – 13 декември, Комисията за енергийно и водно регулиране публикува доклад, съдържащ подробно описание на процедурата и насрочи открито заседание за обсъждане на доклада и документацията за провеждане на ангажиращата Фаза-3 от процедурата „Открит сезон“ за Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“. Това открито заседание ще се проведе на 19 декември 2018 г. Съгласно нормативно определените срокове се очаква КЕВР да излезе с решение до 21 декември 2018 г., след вземане предвид целесъобразните становища на заинтересованите страни. В тази връзка се предвижда от 21 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. „Булгартрансгаз“ да проведе Фаза-3 от процедурата „Открит сезон“. Паралелно с това – на 21 декември 2018 г., възнамерявам да обявим и обществената поръчка за реализация на Проекта. Това се прави с цел да можем да реализираме заложените в актуализацията на Стратегията срокове и цели, които сме си поставили.
По отношение на решението „Булгартрансгаз“ да предприеме действия за създаване на газова борса, Ви информирам, че създаването на дъщерната компания на „Булгартрансгаз“, която ще оперира с газовата борса за осигуряване на подходяща пазарна среда за осъществяване на газов хъб „Балкан“, е в напреднал етап и предстои да стане факт до края на 2018 г. С оглед осигуряване на функционирането и ликвидността на газовата борса, се предвижда подписване на споразумение с Централноевропейския газов хъб – компания, която оперира с борсите за търговия с природен газ в Австрия и в Чехия в периода между 17 и 21 декември. Тоест следващата седмица предвиждаме официално подписване на този меморандум за сътрудничество. Той е в няколко посоки от гледна точка на правна рамка, от гледна точка на регулаторна рамка, от гледна точка на обмяна на опит, обучение на персонал. Смятам, че това ще бъде много полезно.
По отношение на придобиването на акционерно участие в изграждането на LNG терминала на Александруполис са предприети необходимите действия. „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акционерния капитал в съвместното акционерно дружество. „Газтрейд“ беше стартирал първа необвързваща фаза на пазарния тест и „Булгартрансгаз“ заяви капацитет в този проект. Така че смятам, че това е един добър знак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека остане за другия път.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Относно преструктурирането на договора с „Газпромекспорт“ – както и в Стратегията стана ясно, този процес е в пряка зависимост от изхода на пазарния тест, на третата фаза на пазарния тест, и съответно резервирането на капацитета. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Ще имате възможност в дупликата.
Заповядайте за реплика, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господи Председател.
Уважаема госпожо Министър, лично аз съм много удовлетворен от Вашия отговор, виждайки че даже не Ви стигна времето, за да продължите. Най-важното в случая е да защитим интереса на България. Това е най-важното, а не да мине една или друга газ през България, и тя да е такава, че да може да гарантира енергийната ѝ и национална сигурност. Разбира се, Проектът да има и финансови измерения.
Радвам се, че толкова бързо са направени и заложени мероприятията по третия търг, който е обвързващият. Очакваме, дай боже, да се резервира целият капацитет на тръбата, така че да сме сигурни, че тя ще минава през България. В медиите много циркулира, а и някои експерти казват, че едва ли не ще купуваме турска газ. Всъщност това не е вярно. Ние ще купуваме руска газ от „Газпромекспорт“, нали така, госпожо Министър? Реално погледнато те просто ще си платят транзитните такси през Турция, както и през България, ако сърбите купуват пак от „Газпромекспорт“.
Ако в дупликата продължите отговора си, ще бъда още по удовлетворен, защото това е проект, който от много години се осъществява в България и вече се виждат перспективите за него в областта на енергетиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Николов.
Заповядайте, госпожо Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господни Николов, през последните дни се върши изключително важна работа и в много интензивни срокове, тъй като сами знаете, че в Стратегията, която всички Вие подкрепихте – и за което наистина благодаря, защото това е важно за България – са поставени конкретни срокове и целият този процес е пряко свързан с това да бъде изградена тази част от липсващата инфраструктура, и то до края на 2019 г. Поради тази причина всичко това, което правим, всичко това, което предприемаме като действия, съобразявайки се – държа да подчертая, изцяло с националното законодателство и със законодателството на Европейския съюз, го правим, така че да можем да влезем в тези срокове. Още следващата седмица, паралелно със стартирането на третата фаза на пазарния тест, възнамеряваме да дадем старта и да обявим обществената поръчка за избор на изпълнител, защото това ще бъде може би един от най важните процеси към реализация на нашата цел, заложена в Стратегията. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър, за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова.
Първият от тях е от народния представител Кристина Сидорова и се отнася до ремонт на републикански път III-609 на територията на град Плачковци.
Имате думата, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, републикански път III-609, преминаващ през територията на град Плачковци от километър 38,3 до километър 41,1, е третокласен, част от републиканската пътна мрежа на България. Пътят не е ремонтиран от много години и състоянието му е повече от критично.
Град Плачковци е второто по големина населено място в община Трявна, а жителите на града пътуват всеки ден дотам. Преминаването през пътя, който е централен път на град Плачковци, е повече от неприятно, затруднено и дупките наистина са огромни.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: ще бъде ли рехабилитиран и кога пътният участък от километър 38,3 до километър 41,1, преминаващ през град Плачковци, част от републиканския път? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Сидорова.
Заповядайте, госпожо Министър. Имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Сидорова, уважаеми дами и господа народни представители! Републиканският път – ІІІ-609 Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново е единственият транспортен достъп до редица малки населени места в кметство Плачковци и се ползва целогодишно. Затова и през 2008 г. е извършен основен ремонт на участъка от км 39 до км 45, включващ цялостно преасфалтиране и подобряване на отводняването, и в момента състоянието му е добро. Това е отсечката между градовете Плачковци и Трявна.
През 2017 г. съгласно подписан Споразумителен протокол с кмета на община Трявна, текущо поддържане на участъка с дължина около километър и триста – между 38-ми и 39-ти км, в урбанизираната територия на град Плачковци, границата на населеното място, се извършваше от общината.
През 2018 г. между общината и Агенция „Пътна инфраструктура“ Споразумителен протокол не е подписван и затова текущото поддържане се осъществява от Областното пътно управление – Габрово. Ремонтни дейности по настилката обаче не са извършвани предвид ограничения финансов ресурс. Извършен е оглед от екип специалисти от Областно пътно управление – Габрово, като при проверката е установено, че голяма част от проблемните участъци са улягания, образувани след извършени ремонтни дейности по отстраняване на ВиК аварии.
При направения оглед на състоянието на участъка е констатирано, че няма дълбоки дупки, които създават опасност от пътно-транспортни произшествия. За подобряване качеството на участъка е необходимо да се извърши цялостно преасфалтиране, като предварително са направят локални ремонти на пътната настилка, да се подменят ограничителните бордюри и се ремонтират и подменят отводнителните решетки и шахти. По експертна оценка тези дейности ще струват около 730 хил. лв. с ДДС. Преди това обаче е необходимо и е препоръчително да се предприемат ремонтни дейности за подмяна на инженерните съоръжения по пътната настилка, подземните инженерни мрежи. За тези констатации Областно пътно управление – Габрово, е уведомило с писмо кмета на град Плачковци. Директорът на Областно пътно управление – Габрово, се ангажира да проведе такава среща с кмета на община Трявна, но не може да прогнозираме резултатите от нея – дали община Трявна ще се съгласи да отпусне тези средства за Плачковци, за да могат да бъдат подменени подземните съоръжения и да може съответно Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме действия за цялостно преасфалтиране на този участък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Заповядайте, госпожо Сидорова, за реплика.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател!
Уважаема госпожо Министър, благодаря за отговора. Искрено се надявам да се постигне разбирателство между Областното пътно управление и община Трявна, защото жителите на град Плачковци заслужават да имат качествен път, и то в центъра на града.
Надявам се, че мерките, които сте предприели, ще бъдат реализирани през идната година и догодина по същото време няма да задавам същия въпрос за състоянието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към следващото питане от народните представители Любомир Бонев, Николай Цонков, Николай Иванов и Манол Генов. То е относно политиката в областта на кадастъра – създаване и поддържане, обслужване на граждани.
Заповядайте, господин Бонев, да развиете питането.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Агенцията по геодезия, картография и кадастър е единственият държавен орган с отговорност по създаването и поддържането на регистъра на географските имена в Република България, създаването и поддържането на информационните системи към тях, както и постановяване транскрипцията на чуждите географски имена. Географските имена са важна част от общия обем геопространствена информация.
Агенцията по геодезия, картография и кадастър организира и поддържа Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд – тъй наречения „Геокартфонд“, който е част от Националния архив.
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е със седалище в град София и включва 28 служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове. След създаването на кадастъра за цялата територия на страната ще бъде единственият орган, който осигурява на гражданите от едно място кадастрална информация за недвижимите имоти както в населените места, така и в земеделските земи, гори и други видове територии.
В тази връзка: каква е политиката в областта на кадастъра, която повереното Ви ведомство ще провежда, по-конкретно – какви действия ще предприемете относно подобряване на административното и електронно обслужване на гражданите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър? Какви мерки ще предприемете за усъвършенстване на административната и законова уредба, отнасяща се към Кадастъра и Имотния регистър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър. Имате на разположение пет минути, съгласно процедурата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бонев, господин Цонков, господин Иванов, господин Генов! Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган със законово определени правомощия за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни, скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастрални регистри, предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд и от регистрите на правоспособните лица, както и поддържане и актуализация на Регистъра на географските имена в Република България. Електронното обслужване на гражданите е заложено като концепция на цифровия кадастър и представлява процес на създаване и надграждане.
През 2014 г. в пълна степен започна да функционира нова Кадастрално-административна информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която се дава възможност всички услуги, предоставени от Агенцията, да бъдат реализирани в електронен вид.
Предоставя се възможност на всички клиенти да подават заявления по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да получават официални документи от и във всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.
За да отговаря на постоянно променящите се условия, среда и нарастващи нужди на потребителите, Агенцията непрекъснато усъвършенства Интегрираната информационна система за кадастър и Имотния регистър. Това е важно и във връзка с изискванията, свързани с приоритетите на правителството за внедряване на електронното управление и оперативната съвместимост. Системата трябва да бъде надградена и приведена в съответствие с новата нормативна уредба в сферата на кадастъра, предоставянето на услуги и електронно управление.
В тази връзка Агенцията по геодезия, картография и кадастър е стартирала проект по Оперативна програма „Добро управление“ с предмет „Усъвършенстване на работните процеси“ за предоставяне на електронни и административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Стартирането е в голяма забава поради обективни причини, свързани с поредица от процедури по обжалване на обявената открита процедура. В момента са налице две висящи дела във Върховния административен съд.
Реализирането на Проекта има ключово значение за развитието на електронните услуги. Той предвижда разширяване на възможностите на кадастралните системи чрез внедряване на технология с отворен код, привеждане на процесите в тях съгласно изискванията на Закона за електронното управление и промените в специализираното законодателство.
Паралелно с това за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги, ведомства, общини, граждани и юридически лица, всички целеви групи на кадастъра, Агенцията предприема и промени в законодателната среда, отговарящи и отразяващи динамиката на процесите. За да се оптимизира работата по услугите, да се намали времето за тяхното предоставяне, тази година Агенцията инициира система от законодателни промени, имащи за цел облекчаване на реда за заявяване и получаване на административни услуги.
Във връзка с постъпили сигнали на потребители за неспазени срокове на изпълнение новото ръководство на Агенцията детайлно разгледа и анализира работата на регионалните служби по отношение качеството и сроковете на предоставените услуги. Заради това в процес на изработване е нова концепция за обслужване на потребителите с кадастрална информация, в която, освен експертно кадрово обезпечаване, се предвиждат тристепенна система на контрол и съответно на санкции, вътрешен в съответното звено контрол и проверка на сигналите срещу незаконни и неправилни действия или бездействия на служители, извършвани от съответното звено от централната администрация на Агенцията.
Тук е важно да се отбележи, че всеки случай е конкретен и това, което потребителите често отчитат като закъснение, в общия случай е прилагане на законови разпоредби, изискващи процедури по уведомяване на заинтересовани лица, които по наредба не се включват в обявения срок за изпълнение.
Основните очаквания и резултати от проекта по Оперативна програма „Добро управление“ с предмет „Усъвършенстване на работните процеси“ са следните: постигане на надеждна работоспособност на Централизираната национална информационна система при многократно нарастване обема от данни, централната база данни, значително увеличаване на онлайн заявките към нея и постигане на оперативна съвместимост, като се спазват и изискванията, заложени в Закона за електронното управление, анализ и оценка на съществуващата информация и административни услуги, реализиране на нови вътрешноадминистративни услуги за нуждите на други администрации и нови електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, свързани с предоставяне на актуални исторически и проектни кадастрални данни.
С приетите през 2016 г. изменения и допълнения в Закона за кадастъра и Имотния регистър бе създадена законова възможност службите по кадастър да бъдат подпомагани при административното обслужване от общинските служби по земеделие и общинските администрации. С това са спестени време и разходи на потребителите за достъп до приемните, в които могат да получат исканата услуга, тъй като приемните на общинските служби „Земеделие“ и на общинските администрации са разположени в общинските центрове, за разлика от тези на Службата по геодезия, кадастър и картография, които са в областните центрове.
Броят на общинските администрации, с които Агенцията има сключени вече споразумения за подпомагане на административното обслужване, е над 80 от всичките 265 общини. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ще довърша отговора си в…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви за разбирането. Наистина ще имате тази възможност.
Кой от вносителите ще вземе отношение и ще ползва възможността за допълни въпроси?
Заповядайте, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Няма как да сме удовлетворени от отговора, който дадохте, защото виждаме как постоянно говорите за нормативни промени, които да реорганизират процесите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да подобрят работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в крайна сметка виждаме, че едни и същи проблеми остават нерешени в последните години, а именно сериозно забавяне в преписките, административното обслужване на гражданите, затрудняване на връзката между гражданите и Министерството в лицето на Агенцията по кадастър, и съответно издаваните различни видове документи.
Това виждаме и във Вашия писмен отговор, който получихме с колегите миналата седмица, от който е видно, че постоянно се увеличават заявленията, които се подават към различните териториални структури на Агенцията по кадастър, а всъщност не се вземат адекватните мерки за решаване как при по голямо натоварване и обем информация, която постъпва, да няма големи забавяния в сроковете за предоставяне на административните услуги. Това идва да рече, че всъщност Вие нямате стратегическо виждане как да се развива този важен ресор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отсъствие на визия за дългосрочното развитие – очевидно, Вие постоянно говорите и за законови промени. Кажете какви точно са тези промени? Има явно стратегически проблеми, които трябва да бъдат решени.
Давам Ви един пример само – забавянето средно в Агенцията по кадастър е от порядъка на шест месеца. Шест месеца! Не говорим за един месец, за два месеца, за три месеца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Цонков.
Госпожо Министър, заповядайте. Имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Цонков, ако през 2014 г. покритието на страната с кадастрална карта е било 18%, към настоящия момент то е 70,86%, тоест увеличението е три пъти.
В град София месечно постъпват около 7000 заявления от потребители, като от тях 560 са удостоверения за приемане на Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сами знаете, че всяко искане за изменение на кадастралната карта засяга права и законни интереси на определен кръг заинтересовани лица, които трябва и следва да бъдат уведомени по съответния ред. Изпълнението на това законово задължение в много случаи се оказва трудно изпълнимо, предвид липсата на еднозначна информация за статуса на самото лице, на неговите евентуални наследници, техния настоящ или постоянен адрес, на който да бъдат уведомени.
Това е едно от обстоятелствата, които се явяват като определящи за крайния срок за изпълнение на услугата, а всъщност е изпълнение на законови разпоредби.
В новия закон, който ще бъде иницииран през януари месец 2019 г., с цел облекчаване на процеса се предлага създаване на правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по кадастър пред административното обслужване, като издават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверение за наличие или липса на данни. Документите ще се изработват автоматично от информационната система, до която правоспособните лица ще имат право на достъп. Дейността на правоспособните лица ще се контролира от Агенцията, като детайлната уредба на реда и условията за осъществяване на тази дейност ще бъдат регламентирани с наредба.
Разширяването на кръга от органи, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от кадастъра чрез информационната система, всъщност ще облекчи процесът. Знаете, че от 2014 г. законово е дадена възможност и общините, и нотариусите да могат да получават чрез информационната системата на кадастъра скици и схеми, които са необходими за нотариалните производства. По този начин всъщност отпадна и необходимостта собственикът, който ще извършва разпоредителна сделка, да се снабдява със скици или схеми на хартия.
Аз и колегите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър смятаме, че с възможността и общините да предприемат действия по издаване на такива скици, както вече има опит в голяма част от общините в България, ще облекчим този процес, както и в службите по земеделие, както и с инициираните законодателни промени да дадем възможност на правоспособните лица и ще се облекчи значително процесът. А всъщност законовите изисквания за уведомяване на всички заинтересовани лица, които забавят процеса, няма как да бъдат избегнати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Имате възможност за отношение към отговора, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, изнесените факти със сигурност са абсолютно точни – 70,76% от територията на страната.
За състоянието на административната и законова уредба, отнасяща се към кадастъра и Имотния регистър, ще си позволя да говоря с факти. Фактите са изцяло взети от писмени отговори на предшестващия Ви министър.
Съгласно писмен отговор от 9 октомври 2018 г. имотни регистри имат пет съдебни района от 28 на територията на Република България. От писмен отговор от 27 юни 2018 г. от вече бившия министър Нанков относно изпълнението по създаването на специализирани кадастрални карти, а именно карти с нанесени подземни комуникации, са изготвени, както следва: областни градове – пълни или частични, 9 от 265 за цялата страна; и населени места – 24 броя от приблизително 5000 населени места. Подчертавам: 24 от 5000 и 9 от 265.
От писмен отговор от 10 октомври 2018 г. от Вас е видно, че въпреки липсата на нормативна уредба, вменена Ви със закон, и към настоящия момент Наредбата за двустранна връзка за обмен на данни между кадастъра и Имотния регистър – тоест между Агенцията по кадастъра и Агенцията по вписванията, не съществува. Въпреки липсата на наредбата, връзката обаче съществува физически.
Оттук произтичат няколко основни въпроса. Първо, как се осъществява тази връзка и на каква база? Второ, как се гарантира сигурността на данните при обмена между двете агенции? Трето, кой носи отговорността за процеса за обмен на данни? Да се надяваме, че няма да се повтори ситуацията с Търговския регистър.
На портала за обществени консултации са публикувани две наредби към Закона за кадастъра и Имотния регистър за увеличаване сроковете за подготовка на информационните системи на кадастъра и привеждането им в съответствие с нормативната уредба – това са факти. Факти, които показват невъзможност или липса на административен капацитет за справяне с актуалните проблеми, свързани с кадастъра и Имотния регистър.
Госпожо Министър, необходимо е в спешен порядък да се осигури адекватно отношение от Министерството към Агенцията по кадастъра и имотния регистър, да осигурите обезпечаването на материалната база, работните заплати, да създадете необходимите условия за работа с цел облекчаване реда за заявяване и получаване на административни услуги от българските граждани. Крайно време е държавата и Министерството да вземат адекватно отношение по проблемите в сектора, защото неработещият закон и приложението му ще засегне всеки един български гражданин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
За декларация от името на парламентарна група думата има господин Кутев.
Заповядайте, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изразходването на публични средства е ключова част от политическия живот в страната и е кондензиран израз на политиката. Именно затова законът изисква всички публични разходи да се правят на конкурсен принцип, което ни задължава респективно да осигурим прозрачност и ефективност на изразходването на средствата. Именно затова Законът за бюджета, като най-важният закон за годината, се приема от Народното събрание, което гарантира прозрачното и справедливо изразходване на парите на българина. В духа на закона, а и демократичните принципи изискват да се гарантира, че всеки лев, събран от българските граждани, трябва да бъде изразходван с максималните прозрачност и ефективност. Всеки лев!
Какво се получава обаче на практика? Видно от ситуацията до момента на база на предварителни оценки на Министерството на финансите се очаква салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително – в размер на 2 млрд. 812 млн. лв. Казано на прост човешки език, годината ще завърши с 2 млрд. 800 млн. лв. излишък. Това са повече от 10% над заложените приходи в приходната част на бюджета. Огромни пари, изкарвани с тежък труд от българите, платени на държавата със скърцане на зъби в условията на масов недоимък.
Управляващите казвате, че сте свършили много добра работа и затова сте събрали толкова много пари над предвиденото в бюджета. Това, както всички знаем, си е лъжа, защото при обсъждането на Бюджет 2018 преди една година БСП многократно прогнозира, че през 2018 г. държавата ще събере поне 2 млрд. 134 млн. лв. – толкова бяхме направили в предложенията си, но поне толкова повече пари, отколкото са предвидени в бюджета. Тогава Ви казахме, че умишлено подценявате приходната част на бюджета с една доста непочтена цел – да дадете възможност на Борисов да преразпредели еднолично два или три милиарда от паричките на българските граждани, заобикаляйки законите на страната, пренебрегвайки духа на закона, без никаква конкуренция и прозрачност.
Както виждате това, което БСП Ви говореше преди една година, сега се случва точно така. Събрахте почти 3 милиарда повече, но не ги вкарахте в бюджета умишлено, умишлено намалихте рамката на бюджета и сега харчите тези пари по най-непрозрачен начин и мога смело да твърдя: в интерес не на българските граждани, а на двама или трима човека, които ще станат неприлично богати в резултат на тези действия.
Какво имам предвид? Преди година Вие отхвърлихте всички предложения на БСП по бюджета под предлог, че няма финансов ресурс да бъдат изпълнени, а всички наши предложения заедно, както вече казах, струваха 2 млрд. 134 млн. лв. Бюджетът е преизпълнен с почти 3 милиарда, както Ви казахме още тогава. Ако Вие бяхте приели предложенията на БСП за Бюджет 2018, днес над 1 млн. 600 хиляди пенсионери щяха да получават осъвременяване на пенсиите си и пенсиите щяха да се увеличат между 20 и 30%.
Ние предложихме това осъвременяване на база 2013 г. и това щеше да струва 810 млн. лв. на бюджета, 38 000 майки можеха да получат увеличаване на размера на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, което сега е 300 и няколко лева, ние предлагахме да е 460 лева – това са 55 милиона в бюджета.
Можеше да се разшири обхватът на помощта от 250 лева в началото на учебната година за децата не само от І, но за децата от ІІ, ІІІ и ІV клас тази мярка щеше да обхване родителите на още около 120 хиляди деца и щеше да струва 30 милиона на бюджета.
Работещите родители можеха да приспаднат до 50 лв. на дете месечно от дължимия данък общ доход, което щеше да струва 290 млн. лв. на бюджета.
Малките и средните земеделски производители можеха да получат допълнително национално субсидиране в размер на 100 млн. лв., вместо да им намаляваме праговете на задължителното осигуряване.
Държавните болници можеха да не бъдат търговски дружества и дълговете им от 500 милиона към декември 2017 г. можеха да бъдат платени.
Можеше да започне строителството на нова детска педиатрична болница за 50 млн. лв., вместо да закриваме и преустрояваме съществуващата болница – проблемът на днешния ден и на последната седмица.
Болниците в труднодостъпните райони можеха да получат живителна субсидия за капиталови разходи и издръжка в размер на 31 млн. лв., вместо да бъдат закривани общински болници.
Можеха да бъдат платени и дълговете на НЗОК към чуждестранните здравноосигурителни каси, които към 31 декември 2017 г. възлизаха на 260 млн. лв.
Всичко това бяха нашите предложения и те всички заедно струваха 2 млрд. 134 млн. лв. Всичко това не се случи през тази година, защото, драги колеги от мнозинството, от пенсиите на пенсионерите не може да се краде. Социалните разходи, които ние Ви предлагахме, не са по душата на Борисов, защото пенсионерите комисиони не плащат. И пряко доказателство за това, че именно комисионите са мотивацията Ви за действие е начинът, по който през тази седмица харчите парите на българските граждани.
Вместо да повишите пенсиите на пенсионерите, правителството вчера реши да изхарчи 1 млрд. 350 млн. лв. от въпросния излишък за строителството на магистрала „Хемус“. Защо именно за магистрала се дават тези пари? По много проста причина – тези милиард и половина лева ще бъдат изхарчени без никакви, без никакви обществени поръчки! Те ще бъдат възложени на държавната фирма „Автомагистрали“, която, както всички знаем, няма никакъв капацитет да изпълни подобно строителство. Тоест тя няма машините, няма персонала, няма материалите, тя няма нищо. Тоест тази фирма просто ще препоръча дейностите по строежа на други частни фирми.
Дами и господа от мнозинството, както добре знаете, ще стане, както вече казах, без никакви обществени поръчки, без конкуренция на цени и качество, без никаква прозрачност. Двама или трима човека в тази държава ще решат на кои фирми да платят милиард и половина лева – изцяло в разрез с духа както на закона, така и на демокрацията. С това тези хора ще станат неприлично богати, въпреки че вероятно те вече са такива, защото не им е за първи път да изразходват подобни средства. Аз знам името поне на един от тези хора. (Реплика: „Кажете го!“)
Казвате да го кажа?! Може ли някой в държавата да си представи, че разпределянето на милиард и половина лева за строителство може да се случи без пряката намеса на Борисов?! Според Вас, драги български граждани, кой ще разпредели тези поръчки и кому ще бъдат дадени комисионите? От милиард и половина поръчки колко ще бъдат комисионите, драги зрители?! (Реплики, оживление.)
Господа управляващи – Вие, тези, дето сте в залата, или поне огромната част от Вас, няма да получите и стотинка от тези пари аз пък да Ви кажа. (Шум и реплики.) Вие сте само гуменият печат, който през това време подпечатва цялото това безобразие в рамките на цялата минала година, защото този процес започна оттогава. Защото парите ще бъдат преразпределени някъде и Вие няма да участвате, и слава богу, но се замислете за ролята, която имате в рамките на този парламент, и за местата, които заемате. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
А, за да сте съвсем сигурни затова, че именно Вие сте тези, които давате възможност да се получат комисиони от стотици милиони в този конкретен случай, въпреки че те са много случаите, но в конкретния случай сега, искам да Ви кажа, че за да не се случи подобно разпределение на средствата, ние още преди два месеца внесохме Законопроект, който трябваше да поправи Закона за публичните финанси.
Всичко това преразпределяне на средствата по този начин става на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Още преди два месеца от БСП внесохме предложение, с което предлагаме промяна в този чл. 109, така че да бъде ограничена възможността за преразпределяне на средства само в рамките на 1% от приходната част на бюджета. Както казахме, средствата, които сега разпределяте в момента, са 10% от приходната част на бюджета, тоест, ако този законопроект, който два месеца Вие нямате време да вкарате в залата, за да се разгледа, ако той беше разгледан и приет, сега цялото това нещо нямаше да е възможно.
Аз мога само едно да Ви кажа: това преразпределяне ще бъде наречено и ще остане в историята като „Кражбата на годината“. Лично аз не казвам, че е „Кражбата на века“, защото в началото на следващата година предстои разпределянето на 10 милиарда, така че „Кражбата на века“ предстои. Това е „Кражбата на годината“ и Вие, господа от мнозинството, със собствените си пръстчета, с пръстовия отпечатък, с който гласувате, носите тази отговорност! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кутев.
Господин Гърневски. (Шум и реплики от „БСП за България“, възгласи: „Еее!“)
Господин Гърневски – декларация от името на парламентарна група.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми български достойни министри, уважаеми колеги, уважаеми млади хора! (Обръща се към гостите на балкона.) Популистите така правят – станат на трибуната, изплюят си по нея отровата и бягат! (Народни представители от „БСП за България“ напускат пленарната зала.)
Ами, стойте да чуете, ако сте демократи! Къде бягате? (Шум и реплики.)
Говорите за „Кражба на годината“. Кражбата на века стана много по-рано – от 1989 г., когато се пребоядисахте, 20 години разграбвахте държавата! (Реплика от „БСП за България“: „Това е миналият век бе, Гърневски! Миналият век е!“)
Имаше, уважаеми дами и господа, две истини в тази декларация, която прочетохте. Едната е: признахте, че българското правителство работи великолепно и е направило 2 милиарда излишък! Откъде? От борба с корупцията и сивата икономика, това, което при Вас не става никога! (Шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Второ, тези пари, които харчи българското правителство, тук е дългогодишен министър и управленец в областта на финансите (обръща се към министър Кирил Ананиев) и ще Ви каже, че се харчат абсолютно законосъобразно и досега никой не е обвинил българското правителство за харчене по този начин, а то е съгласно законите на страната.
Трето, тези пари отиват за политики, секторни – за учители, полиция, за социално слаби хора. По-късно ще Ви прочета цифри, за да се уверите. Те са за инфраструктурни проекти, които цялата страна чака, защото, ако няма инфраструктура, няма бизнес, няма икономика, няма пари за нови социални дейности, така че благодаря, че отчетохте тези постижения на правителството.
То не ги раздаде персонално на Драгомир Стойнев, на Весела Лечева, на Антон Кутев, на Корнелия Нинова под формата на лични приходи, под формата на вътрешно- и външнотърговски дружества. То ги дава за българския народ и за български политики.
И сега – миналият петък в „Панорама“…
Още нещо казахте за трима богати хора. Да Ви ги припомня. Ами, че цяла България ги видя: фамилията Баневи, фамилията Арабаджиеви, Бенчеви, Стайкови! Ето ги несметните, необяснимите несметни богатства! И всички тези висши олигарси – до един, произтичат от Българската комунистическа партия и Държавна сигурност! Прави сте, че има четири души богати, в момента – осветлени, и те са тези хора. Вие не посочихте име.
Миналия петък президентът започна интервю в „Панорама“. Когато слушах неговите високопарни, иначе добре наизустени фрази, в мислите ми изплува един спомен от далечната 1992 г., когато първият демократичен български президент Филип Димитров беше решил да започне решителни реформи срещу комунистическата номенклатура и беше пометен от власт.
На власт дойде правителство, съставено от днешната опозиция, и 20 години по-късно всички наблюдатели са единодушни, че това е правителството, създало българската мафия, която чрез банковата система и чрез масова и касова приватизация разграбиха държавата! Всичко онова, което беше създал българският народ – да го запомните Вие, млади хора! (Обръща се към гостите на балкона.)
Днес, 26 години по-късно, когато правителството на ГЕРБ с партньорите си вече трети мандат получава доверие от народа да лекува страната от раните ѝ от цели 64 години явни и прикрити управления на БКП-БСП, когато демократичните реформи дават видими резултати, когато България с успешното си Европредседателство и с други инициативи натрупа безспорен международен авторитет, когато вътрешния ни икономически статус показва стабилен растеж, когато доходите на хората стават все по-високи, с по-високи стъпки растат в сравнение с управлението на демагогски кресливата и арогантна опозиция, когато вече година и половина онези, на които народът за трети пореден път отказа да повери власт, Вие обикаляте народа и го подстрекавате срещу легитимното правителство.
В „Панорама“ миналия петък се появи президентът с кристално чиста бяла мантия и с вождистки блясък в очите оглави похода на всички, които отдавна копнеят да заличат постиженията на днешните управляващи. В разрез с конституционните му правомощия на обединител, още с първите си слова с остър и арогантен тон започна да насажда внушения и недоверие, да чертае разделителни линии спрямо управляващите.
Беше се вживял във все по-неприкритата роля на опозиционен лидер, устремен с хищнически нагон към власт и влияние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Гърневски!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Всяко трето изречение започваше с „корупция“. Разбира се, и той като Вас днес, не посочи нито едно име.
Господин Радев, с какви очи, популистки, манипулирайки народа ни, Вие, самозваният борец срещу корупцията подминавате и факта, че за първи път от тези 30 години на прехода, вече година у нас действа мащабен Закон за борба с корупцията. Този закон бе приет с волята на хуления от Вас ГЕРБ и останалите партии в парламента, след широко обществено обсъждане и подкрепа. Единствената партия, която гласува „против“ този закон, бе Вашата БСП, която Ви подкрепи за президент.
Нещо повече, Вие – президентът, който показно жонглира системата за корупцията, наложихте вето точно на този закон, защото с партията Ви отлично знаехте кои ще попаднат под неговите удари.
Ето, днес цяла България е онемяла пред колосалните богатства на тези четирима олигарси, арестувани, други ги издирват, свързани с номенклатурата на БКП, бившата Държавната сигурност и разграбването на българските богатства.
Може би, когато говорим за програми, за числа и за стъпките, с които растат доходите на българските граждани, трябва да Ви припомня: при Орешарски в 2013 – 2014 г. минимална заплата – 310 лв., средна – 600; в 2019 г. при ГЕРБ с Борисов минимална заплата – 560 лв., средна – 1200 лв.; 2021 г. съгласно Програмата – 650 лв. минимална, средна – 1500 лв. Тези разчети са на база 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Още догодина те ще бъдат постигнати, което значи, че в четвъртата година – 2021 г., ще бъде по-висок този продукт. Тогава всички тези числа, които Ви чета, ще бъдат естествено и по-високи.
Може ли по-рано да скочат всички доходи в България – питате Вие, господин Радев. Разбира се, че може. Ако всички криминално разграбили държавата и основно свързани с Вашата БСП, върнат една трета от присвоеното, всички доходи в страната ще станат три пъти по-високи от най-ниската пенсия до самата президентска заплата. Само че на подобна възможност Вие и партията Ви слагате вето.
В петък заявихте, че не Ви интересува Програмата на правителството, а Визията на опозицията, с която се прокламира смяна на системата. Коя система, господин Президент? Тази на очевидния растеж днес или онази от криминалния преход, чиито сценаристи, режисьори, за трети път го казвам, изпълнители на главните роли в разграбването на България са днешните автори на новата визия?
Господин Радев, уважавайки родните институции, си позволявам да Ви дам един съвет – прочетете лично Вие Конституцията, а не интерпретирайте през очите на некомпетентни съветници! Влезте в ролята си на обединител на нацията и излезте от тази на генератор на напрежение, конфронтация и хаос в страната в момент, в който тя действително показва все по-уверени стъпки в своето развитие.
Дистанцирайте се решително от политиката на двойния аршин, с която се фиксирате в сламката в окото на опонента, а не виждате гредата в своето! (Шум и реплики отляво.)
Благодаря, че искате да ме чуете! (Оживление, смях.)
Разберете най-после, че не Ви влиза в задълженията да сеете интриги в законодателната, изпълнителната и съдебната власти. Монтескьо е дефинирал отлично тяхната независимост. Президентството е нова, демократична институция и трябва да пазите авторитета ѝ, като фокусирате отговорности върху дадените Ви от Конституцията на България правомощия.
И още нещо е добре да не забравяте: ако някой си позволи да превърне Президентството в семейна хасиенда, няма как, рано или късно, да не приключи в насрещното движение! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Радев, през 1992 г., като възторжени наивници и опиянени от долетялата демокрация, въобще не разбрахме как рутинирани ченгета с помощта на рафинирани предатели свалиха първото демократично правителство. Запомнете, че днес обаче тези комунистически номера никога не могат да минат повече! Народната поговорка гласи: „Парен – каша духа!“.
Днес България се управлява все по-отговорно с премиер, доказал се като истински реформатор, и отговорно мнозинство – мнозинство, на което народът три пъти подред поверява кормилото на държавата.
Не само този пълен мандат, но и поне още два ще са необходими, за да се излекуват пораженията, нанесени през всичките години от бездарното управление и превъплъщенията на безродната червена двуличница! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи от ГЕРБ и „БСП за България“: „Браво! Браво!“) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Гърневски.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър…
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Имаше пълен консенсус в залата по изнесените от мен факти и аз Ви благодаря, приятели!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Гърневски, благодаря Ви.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Нали чухте, млади хора? (Обръща се към гостите на балкона.) Всички са съгласни с това, включително и партията. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Каква процедура? (Реплики от „БСП за България“.)
Процедура по парламентарния контрол.
Заповядайте. (Реплики отдясно.)
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Въведете ред! Някои колеги се поотпуснаха нещо под емоцията на господин Гърневски. Нека да спазват дисциплината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Госпожо Председател, по начина на водене бяхте длъжна да кажете една неистина, която беше изречена преди малко. (Шум и реплики.)
Господин Филип Димитров сам си иска вот на доверие и си го смениха неговите сини, червени и не знам какви мравки… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Генов!
МАНОЛ ГЕНОВ: И трябваше да обясните на тези млади хора да не ги заблуждават, че някоя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Генов, по начина на водене – към мен трябва да се обърнете!
МАНОЛ ГЕНОВ: …нечиста сила е свалила Филип Димитров. Той сам си иска вот на недоверие и сам си отиде. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Генов, процедурата по начина на водене предполага да се обърнете към водещия заседанието. Нарушихте го. Злоупотребихте с тази процедура.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Въпрос от народните представители Димитър Данчев и Любомир Бонев относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община.
Заповядайте, за да зададете въпроса. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Приетите текстове на Закона за устройство и застрояване на Столична община са в сила от 10 април тази година и имаха за цел, или поне така бе записано в мотивите към Закона на вносителите от управляващото мнозинство, следното: промени в характера на застрояване и другите устройствени показатели на значителна територия, създаването на нов вид виза за проектиране без изменение на подробен устройствен план, прие се различен режим на застрояване на ъглови парцели, различен режим за промяна предназначението на зелените системи, различен режим за предназначението на земеделските земи, различен режим за допускане на временни строежи и много други.
Предвиждаха се и два подзаконови нормативни акта, а именно наредба за градската среда с правила и облик на градските пространства, сгради и архитектурни ансамбли, тоест наредба, уреждаща единен облик на сградите на територията на Столична община; наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване във връзка с гарантиране на възможността за осигуряване на необходимия брой паркоместа за намаляване на транспортния трафик, ограничаване на тапите в София.
Повече от шест месеца от влизане в сила на Закона, все още чакаме тези наредби. Няма ги.
Госпожо Министър, предвид закъснението в приемането на подзаконовите нормативни актове към Закона за застрояване на Столична община, въпросът ми към Вас е: има ли проблеми и обезпечено ли е прилагането, изпълнението на нормативната уредба, касаеща устройството и застрояването на Столична община, приета и в сила от 10 април тази година? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Госпожо Министър, заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Бонев и господин Данчев, Вашият въпрос е свързан с прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, в който са определени специфични правила и нормативи за устройството и застрояването на нейната територия, предвид закъснението в приемането на подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона.
В Закона е предвидено за прилагане на отделни негови разпоредби да се издадат наредби, които се приемат от Столичния общински съвет. Така например на основание чл. 5, ал. 3 е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на Общия устройствен план с Решение № 950 на Столичния общински съвет по Протокол № 120 от 11 октомври 2007 г.
На основание чл. 5, ал. 4 е приета Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община за определяне на заинтересованите общности за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултати от него – Решение № 661 на Столичния общински съвет, Протокол № 41 от 12 октомври 2017 г.
На основание чл. 19 е приета Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община – Решение № 950 на Столичния общински съвет, Протокол № 120 от 11 октомври 2007 г.
В изпълнение на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 г., Столичният общински съвет трябва да приеме следните наредби:
- на основание чл. 16д, ал. 2 Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване, което се изисква за одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на общественообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 хил. кв. м и/или височина над 50 м;
- на основание чл. 17б, ал. 1 и 2 наредба за специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.
Съгласно § 30 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, посочените наредби по чл. 16д и чл. 17б се приемат от Столичния общински съвет в 6-месечен срок от влизането му в сила. Изработването на наредбите е в правомощията на общинската администрация и съответно приемането им е изцяло в правомощията на Столичния общински съвет.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е постъпвала информация за затруднения относно изработването на наредбите, както и информация за затруднения и забавяне на инвестиционния процес, свързани със закъснението в приемането на подзаконовите нормативни актове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Заповядайте, господин Данчев – възможност за реплика.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, донякъде Вашият отговор си беше откровено формален. Вие ни изчетохте какви наредби предвижда Законът да бъдат приети, кои от тях са били приети от Столичния общински съвет и кои не са били приети. Факт е, че накрая посочихте, че срокът за приемането на всички наредби все пак е изтекъл, и то отдавна – преди повече от два месеца.
Защо обаче именно тези две наредби, които посочихте, които касаят транспортно-комуникационното обслужване на новостроящи се големи сгради, които Вие посочихте – над 20 хил. кв. м, над 50 м височина, и тази, която касае градската среда, правилата и облика на градските пространства, съответните архитектурни оформления и ансамбли? На мен ми се струва, че тези две наредби са именно ключови за този законопроект, който касае устройството и застрояването на Столична община. Именно в тези наредби всъщност се крие разковничето на законовите промени.
Съгласете се, че един от най големите проблеми на Столична община е именно транспортната достъпност на отделните райони. Няма вече почти столичен район, особено в периферните части на града, които са близки до централната градска част, които да не се оплакват от изключителна затормозеност на трафика около тях, и в същото време именно тази наредба е пропусната. Според мен това е отворена врата към корупция.
Как в момента става даването на разрешение за строеж при липса на нормативна уредба за тези именно транспортни въпроси и обслужването на големите сгради? Защо Вие като вносител, тук виждам и колегата Ненков, като вносители на Законопроекта за устройството и застрояването на Столична община не предвидихте именно уредба на преходния период до приемането на наредбата от Столична община? За мен това създава сериозни съмнения по отношение на работата на Закона и на Столичната община. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Министър Аврамова, заповядайте да отговорите на репликата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Бонев, господин Данчев! В края на моето изказване аз подчертах, че Министерството на регионалното развитие няма информация за затруднения, ако такива изпитва Столичният общински съвет да приеме такава наредба. Аз нямам информация има ли затруднения Столичната община, Столичният общински съвет и защо има забавяне в приемането на този подзаконов нормативен акт.
Факт е, че има такова изменение в Закона, факт е, че Столичната община е работила и преди изменението в Закона. Можете да поискате информация от Столичната община, от Столичния общински съвет докъде е стигнало приемането на тази наредба, на нейното изработване. Министерството няма такава информация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Продължаваме с въпрос от народния представител Боряна Георгиева относно ограничение на автомагистрала „Тракия“.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от 24 септември тази година на автомагистрала „Тракия“ в цялата отсечка от Чирпан до Стара Загора е въведено ограничение от 90 км в час, за което ни беше обяснено от медиите, че то се въвежда заради неравностите по пътя.
Неравностите по магистралата от Пловдив към Стара Загора са видими, но, забележете, ограничението за движение с 90 км важи само за 40 км от трасето – от 168 км, който започва малко след отбивката за магистрала „Марица“, и продължава до 208 км, и това е в двете посоки. Табелите, указващи, че трябва да се намали скоростта до 90 км в час, са разположени на всеки два километра от ограничения участък. Вследствие на бездействието по казуса от страна на Министерството на транспорта и Агенция „Пътища“ в социалните мрежи започва да се надига вълна от сериозно недоволство и неодобрение.
И още нещо, с мен разговаряха представители от бизнеса, които изразиха мнение, че проблемът не се решава с ограничение, а е необходим спешен ремонт преди въвеждането на тол такси. Хората смятат, че трябва да плащат за качествени пътища и магистрали, а не за топографски знаци на пътищата.
Вероятно сте запозната, че неспазващите ограничението от 90 км на така наречената „магистрала“ ги чакат глоби от служителите на КАТ, които вече снимат в участъка с модерната си техника. Така у хората остава усещането, че това е направено умишлено от двете министерства – на транспорта и вътрешните работи, с цел събиране на пари.
В тази връзка моят въпрос е: на коя дата ограничението ще бъде отменено и това трасе ще функционира като магистрала? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Георгиева, за абсолютно точното спазване на времето.
Заповядайте, уважаема министър Аврамова.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Георгиева, дами и господа! Госпожо Георгиева, Вие сте абсолютно права във всички констатации, които направихте току-що в изложението във Вашия въпрос относно тази отсечка от автомагистрала „Тракия“. Ние отчитаме неудобствата, които създава за пътуващите всяка една промяна в организацията на движение и ограничение на скоростта по републиканските пътища за определен период от време. Всички предприети мерки са с една единствена цел – да намалим скоростта и да осигурим безопасно пътуване.
Ограничението на скоростта от 90 км в час по автомагистрала „Тракия“, ляво и дясно платно, както казахте, е в участъка от км 168 до км 208, или това е между Чирпан и Стара Загора. Дължината е около 40 км. Мярката е предприета поради неравности и образували се коловози по пътната настилка. Въведената временна организация на движение е съгласно Заповед от 27 септември 2018 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласувана с Главна дирекция „Национална полиция“. Срокът на действието на тази заповед е до 20 декември тази година.
От датата на въвеждане на временната организация се наблюдава чувствително намаляване на броя на регистрираните пътнотранспортни произшествия. Поради тази причина и предвид зимния сезон експертите са на мнение, че е целесъобразно да удължим действието на заповедта и скоростта да продължи да бъде ограничена до 30 март 2019 г. В тази връзка експертите ще направят предложение до ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ за удължаване на действието.
Агенция „Пътна инфраструктура“ отчита необходимостта от ремонт на автомагистрала „Тракия“ в участъка Чирпан – Стара Загора. Този обект е въведен в експлоатация 2011 г. и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи гаранционният срок на тази отсечка е изтекъл. Той е бил петгодишен. В периода на гаранция изпълнителят на строителството е отстранявал за своя сметка появили се дефекти. Към момента този гаранционен период е изтекъл и Агенция „Пътна инфраструктура“ всъщност се грижи за текущия ремонт и поддържане. През месец ноември тази година с цел подобряване на пътната настилка са направени локални ремонти за 682 800 лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ има готовност да стартира превантивен ремонт на участъка, но за изпълнението му е необходим сериозен финансов ресурс, с който към момента Агенцията не разполага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Госпожо Георгиева, заповядайте за реплика.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Аврамова, благодаря Ви за отговора, но от него аз не разбирам кога се очаква да бъде ремонтирано трасето между отсечката Чирпан и Стара Загора. Наистина има такава необходимост и решението не е да се удължава срокът – от 20 декември да го правим 20 март и после да го удължим отново, а да се ремонтира и да започне да функционира като магистрала.
Моля да обърнете сериозно внимание, защото това трасе е изключително опасно и ако хора, които спазват ограничението от 90 км, го правят, има много такива, които не го спазват, и това трасе става изключително рисково. Предполагам сте запозната, че дясната лента е с много неравности по пътя. Когато се доближи някой към Вас с много висока скорост, Вие трябва бързо да се преместите, което вече води до предпоставки за пътнотранспортно произшествие. Ще се радваме скоро този участък да функционира като магистрала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Георгиева, както вече в своя отговор казах, имаме готовност незабавно да започнем строителните дейности при осигуряване на ресурс около 60 млн. лв., който е индикативната стойност за извършване на ремонта на пътя.
Съобразно възможностите на Бюджет 2019 или с целево финансиране Агенцията ще предприеме действия по възстановяване на пътната настилка и експлоатационните качества на компрометирания участък. Знаем, че това е участък с интензивен трафик. Ние апелираме към шофьорите да се съобразяват с ограничението на скоростта. Не е липса на желание, липса на капацитет, липса на възможности за организация за такъв ремонт. По-скоро в 2019 г. при разчета на средствата, с които ще разполага Агенция „Пътна инфраструктура“ в бюджета си, ще направим разчет, за да можем да направим ремонт на този участък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Приключихме процедурата по отговорите на госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Благодарим ѝ за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването. Той ще отговори първо на въпрос от народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков относно „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД, прекратено чрез ликвидация.
Заповядайте, генерал Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Във връзка с неприключилия процес по ликвидацията и необходимостта от решаване на казуса със сградния фонд на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД, отправяме към Вас следния въпрос: какви мерки сте предприели за бързото разрешаване на проблема за приключване на ликвидацията и какви са намеренията Ви за възстановяване на сградния фонд и терена около него? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте, уважаеми министър Ананиев, да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми преди да отговоря на конкретния въпрос в рамките на времето, което днес имам по трите въпроса, да кажа няколко изречения по въпроса, който постави господин Кутев.
Като бивш министър и заместник-министър на финансите Ви уверявам, че решението на правителството, което беше взето в четвъртък, не противоречи нито на Закона за бюджета за 2018 г., нито на Закона за публичните финанси. Това решение е в рамките, а допълнителните разходи, които бяха направени, са в рамките на параметрите на бюджета за 2018 по приходите, разходите и дефицита.
Вие знаете много добре, че Законът за публичните финанси изрично забранява на правителството да разходва преизпълнението на приходите, които са реализирани през съответната година. Това може да стане само тук, в пленарната зала, с Вашето участие. А това, че има преизпълнение на приходите и то се дължи на подобрената дейност по отношение на корупционните практики в нашата страна, води до намаляване на планирания дефицит по бюджета за 2018 г. От 1% дефицит, предвиден със Закона за бюджета, той ще бъде с малък излишък за 2018 г.
Така че нека да не манипулираме хората, а за това, за което бяха дадени тези средства – аз мисля, че никой от Вас не се съмнява – това са приоритетите на българското правителство и на българския народ, защото наистина трябва да възродим Северна България и да бъде изградена северната магистрала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: А сега по същество!
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: По отношение на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ерменков! С Решение от 2010 г. на едноличния собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД, дружеството е прекратено чрез ликвидация. Определени са трима ликвидатори: доктор Митко Баев – освободен и заместен от доктор Георги Георгиев, Милена Мангинова и Веселка Цонева, което е в съответствие с тогава действащата разпоредба на чл. 55, ал. 3, която е отменена от Закона за лечебните заведения.
До крайният срок, определен за приключване на ликвидацията – април 2012 г., не са изпълнени задълженията на ликвидаторите. За целия период от откриване на процедурата по ликвидация, тези ликвидатори системно не са изпълнявали задълженията си по договора, без да са посочени обективни причини за това, въпреки многократното им сезиране от страна на Министерството на здравеопазването.
Разпоредбата на чл. 55, ал. 1, отменена от Закона за лечебните заведения, не позволяваше срокът за ликвидацията да бъде отново удължаван, като максималният срок беше 18 месеца. След отмяната на тази разпоредба горепосочените лица са освободени като ликвидатори, броят им е редуциран от трима на един и за ликвидатор е определен Мариан Момиров, като срокът на ликвидацията е удължен. Настоящият ликвидатор на дружеството е установил, че счетоводната и друга документация е оставена на територията на болничния комплекс, но в същото време е разграбена. Дружеството е без свободни парични средства, което затруднява процеса на приключване на ликвидацията.
Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е предприело действия по удължаване срока на ликвидационната процедура и е осигурило финансиране за необходимите действия за довършването ѝ, като очакванията са процедурата да бъде финализирана в началото на 2019 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Кой ще отправи репликата?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще репликирам по всичко, което каза министърът, след като той си позволи да говори по всички теми. Искам да му обърна внимание, че той не е разбрал какво сме му казали в нашата декларация. Той не е разбрал, че става въпрос за това, че се изразходваха над милиард лева накрая с решение на Министерския съвет, които не минаха през бюджета и не бяха заложени в бюджета за 2018 г. Това беше нашият протест, защото това е публичен ресурс и най-нормалният начин да бъде разходван е с решение на Народното събрание. Затова бяхме внесли оня законопроект, в който само 1% от излишъка може да се разходва с решение на Министерския съвет, но видимо това да разходваш средства с постановление на Министерски съвет е добър начин за купуване на политическо спокойствие.
И не съм убеден, че това са приоритетите на България – да построиш нова магистрала „Хемус“ за един милиард и нещо, да дадеш пари за нея и да забравиш да дадеш 60 милиона за автомагистрала „Тракия“, за което си говорихме точно преди малко с министър Аврамова – нещо, което е изключително важно, та поне една от нашите магистрали да бъде като магистрала.
Колкото по въпроса и отговора, който получихме, господин Министър, означава ли – очаквам да ми отговорите в дупликата – че в началото на 2019 г. проблемът с болницата, така наречения „Тубдиспансер“, както е известен в Сливен, ще бъде решен и тази язва ще изчезне от центъра на Сливен най-малкото като място, където се събират наркомани? Да не говоря, че там по земята продължава да има разпилени и химикали, и документи, които са свързани с лични данни – цялата картотека. Аз съм го виждал, имам и снимки, които мога да Ви покажа.
Означава ли от Вашия отговор, че в 2019 г. това ще бъде решено, няма да има руини, всичко ще бъде така, както би трябвало да изглежда в един нормален цивилизован град, какъвто е Сливен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Заповядайте за дуплика, уважаеми министър Ананиев.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо да се извиня на господин Милев, че не се обърнах към него, а той зададе въпроса.
Но отговорът на въпроса на господин Ерменков – категорично да! И то не в 2019-а, а в началото на 2019-а!
А по отношение на бюджета, Вие знаете, че законът се приема тук…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Ананиев, бях толерантна, но този разговор трябва да продължи извън процедурата на парламентарен контрол.
Благодаря Ви, макар и с критика за това, че си позволихте отново да върнете темата.
Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Гьоков относно лечението на заболяването синдром на Силвър-Ръсел.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин министър, повод за въпроса ми към Вас е проблемът на едно обикновено българско семейство от Стара Загора, чието дете – дъщеря, е диагностицирано със заболяването синдром на Силвър-Ръсел – заболяване, което се изразява в забавяне на растежа, поради което е назначено лечение с хормона на растежа генотропин – медикамент, който по правило се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Обаче семейството с изненада установява, че точно за тяхното дете, точно за неговото заболяване, този хормон не се приема от Здравната каса. И след като лекуващите лекари са го насочили към Център „Фонд за лечение на деца“ и са одобрили финансирането за провеждане на ДНК-изследвания, което се осъществява в Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“, диагнозата на детето се потвърждава. То наистина страда от синдром на Силвър-Ръсел – има забавяне в растежа и е нужно да се предприеме лечение с хормон на растежа.
Медикаментът е изключително скъп, но не се поема от Здравната каса за това заболяване. Това кара родителите да се обърнат за помощ и подкрепа към ежегодната благотворителна инициатива на Президента на Република България – „Българската Коледа“, защото финансирането на такова лечение не е във възможностите на семейството. Оттам одобряват и отпускат необходимото количество хормони за растежа – генотропин, за осем месеца. По една или друга причина прилагането на хормона се отлага за неопределено време, което налага и води до това, че те трябва да дарят отпуснатите от „Българската Коледа“ хормони, понеже срокът им на годност може да изтече, докато се наложи да ги ползват. Няма гаранции, че ще бъдат одобрени втори път и дали ще бъдат одобрявани всеки път години наред, ако се наложи да се ползва това лечение. Нямам представа колко са децата в страната със същата диагноза. Сигурен съм, че и Вие нямате представа или поне до момента не сте имали представа, но съм сигурен, че проблемът и притесненията на тези семейства и на децата, които евентуално ще бъдат лекувани от това заболяване, са аналогични.
Въпросът към Вас, господин Министър, е: каква е причината включеният в позитивния списък хормон на растежа генотропин да не се отпуска безплатно за заболяването синдром на Силвър-Ръсел и ще бъде ли допълнено това заболяване в позитивния списък? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Ананиев.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Заболяването синдром на Силвър-Ръсел е рядко наследствено заболяване, спадащо по МКБ-10 към рубриката КП № 81.1 – синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст.
По данни на базата данни „Орфанет“, популяризирана с Директива № 2011/24 ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, честотата на заболяването е от 1 до 30 на 100 хиляди население. За нашата страна по информация на медицинските специалисти, обслужващи деца с този синдром, около 20 деца са диагностицирани с това заболяване.
С цел осигуряване на диагностика и болнично лечение на децата с този синдром, заболяването е включено в обхвата на клинична пътека № 12 – Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии.
Съгласно Закона за здравното осигуряване НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение за заболявания, които са включени в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.
Списъкът на заболяванията се определя с решение на Надзорния съвет на НЗОК съобразно критериите, определени с Наредба № 7 от 2015 г. С цел осигуряване на възможност на пациентите с редки заболявания да получават лекарствени продукти за домашно лечение, реимбурсирани от НЗОК, в Наредба № 7 е разписан отделен ред и критерии за редките заболявания, съобразен с тяхната специфика. Като основен критерий е заложено съответното рядко заболяване да фигурира в списъка на редките заболявания, установени в Република България, което се утвърждава от министъра на здравеопазването по реда на Наредба № 16 от 2014 г. – „За условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания“.
Посочената Наредба № 16 регламентира включване в списъка на редките заболявания след подадено до министъра на здравеопазването заявление с искане за включване на съответното заболяване. До настоящия момент в Министерството на здравеопазването няма постъпило искане за включване синдрома на Силвър-Ръсел в списъка на редките заболявания, установени в Република България по реда на Наредба № 16.
Във връзка с това ще информирам националния консултант по детска ендокринология за необходимостта в кратък срок да подготви изискуемата по Наредба № 16 информация за синдрома на Силвър-Ръсел с цел взимане на обосновано и мотивирано решение относно възможността за включване на заболяването в списъка на редките заболявания по тази наредба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаеми министър Ананиев.
Заповядайте, господин Гьоков, да отправите реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, Вие сте наясно защо задавам въпроса. Задавам го точно, за да направим сигнал. Щях да Ви питам на кого трябва да направя това искане, но Вие ми обяснихте, че сте сигнализирали, където трябва. Силно се надявам решението да бъде положително, защото когато се касае за 20 български деца, които имат проблем – те и цялото им семейство, защото разбрах, че лечението е от порядъка на 4 – 5 хил. лв. годишно, което е не по силите за повечето български семейства, така ще го кажа.
Благодаря за статистиката, която ни съобщихте, защото аз наистина, още повече че не съм медицинско лице и не знам за това заболяване, но стана ясно, че 20 са децата в България. Дайте да решим проблема, защото се срещнах с тези хора, написаха Ви и писмо, което е чисто човешко. Те дори не претендират, не обвиняват никого, просто искат по някакъв начин да им се решат проблемите.
Нещо, което може би е малко извън темата, но точно по въпроса за синдрома на Силвър-Ръсел, имам усещането, може и да не съм прав, че в България към хората с редки заболявания няма достатъчно внимание, в смисъл да им се предоставят безплатни лекарства. В повечето случаи тяхното лечение е доста скъпо, тъй като са специфични и слабо разпространени, и медикаментите са скъпи и остават извън полезрението на масовото отпускане на безплатни медикаменти, клинични пътеки и така нататък. Тези хора не се нуждаят по-малко от всички останали от внимание, отношение и така нататък. Може би в бъдеще трябва да се обръща малко повече внимание на тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Гьоков.
Господин Министър, не желаете дуплика.
Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно съставяне регистри на пациентите с различни заболявания в България.
Заповядайте, уважаеми професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Този парламентарен контрол е на път да стане уникален с изказвания, които не са свързани с конкретния въпрос. Сега ще си позволя, защото, както казаха вчера, идва един гъдел.
Много е страшно, когато две немедицински лица се сблъскат по проблемите на редките заболявания. Искам да Ви помоля понеже сте много прецизен човек да посъветвате Вашите сътрудници да не Ви дават такива цифри, защото ако наистина е от 1 до 30 на сто хиляди, Силвър-Ръсел нямаше да бъде рядко заболяване. То е от 1 на 50 хиляди, до 1 на сто хиляди и затова има критерии за рядко заболяване. Когато се изричат такива неща в ефир, може да се предизвика много сериозна тревога сред хората.
Сега да минем конкретно на въпроса, който е свързан с предишния въпрос.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Това е европейски регламент.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Не е европейски регламент! Вие казвате каква е честотата на Силвър-Ръсел в света. От 1 до 30 не отговаря на истината, просто защото нямаше да бъде рядко заболяване – нека да не спорим по този въпрос, и като член на Комисията по редки заболявания толкова години.
Въпросът, който си позволявам да Ви отправя – ние сме го дискутирали с Вас не малко пъти, е проблемът за регистрите на болните по отделните групи заболявания – нозологичните единици, както ние ги наричаме, които стоят в основата не само на реимбурсирането, не само на оценка на здравни технологии и таргетните групи болни, но стоят в основата на цялостната здравна политика, необходимостта от технологичен ресурс, кадрови ресурс, разпределение на болнични легла, специфични за отделните заболявания. За съжаление, проблемът с регистрите все още стои по много сериозен начин в България. Аз не искам да влизам в детайли и развивайки въпроса, ще си позволя да говоря по този проблем.
Интересува ме Вие, като принципал на Министерството на здравеопазването, какви мерки сте предприели за структурирането на тези регистри? Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте, уважаеми министър Ананиев да отговорите отново на въпроса за регистрите и само на въпроса.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, интеграцията между системите и регистрите на основните участници в системата на здравеопазването и обвързаността между тях е от изключителна важност за подобряване дейностите по организацията, контрола, планирането и прогнозирането на процесите в здравеопазването. Чрез създаването на Единна интеграционна информационна система ще се осигури събиране на достоверна и всеобхватна статистическа и оперативна информация, която ще подпомогне всички процеси по управление и вземане на оперативни и стратегически решения. Системата ще спомогне за реализирането и осъществяването и на процесите по оценка на здравните технологии, и за проследяване на ефекта от проведената терапия при пациентите.
С Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. са извършени промени в редица законови разпоредби в областта на здравеопазването с цел постигане на финансова и организационна ефективност.
С въведения с тези промени чл. 28 от Закона за здравето се създава Национална здравна информационна система, която се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването и в която ще се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис за всеки гражданин.
Информационната система ще включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебните и здравните заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от Раздел II, б. „а“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховане.
За създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите лечебните и здравните заведения ще подават информация в Министерството на здравеопазването, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за предоставянето и регистрирането, информационните бази от данни и системи, включени в националната здравноосигурителна система, ще бъдат определени с наредба на министъра на здравеопазването. Право на безвъзмезден достъп до националната здравна информационна система ще имат гражданите – до информацията в електронния здравен запис, лечебните и здравните заведения и Националната здравноосигурителна каса при и по повод осъществяване на функциите си, трето, посочените вече застрахователни дружества и, четвърто, държавните органи, на които със закон е предвиден достъп до регистри с национално значение.
В изпълнение на националните здравни цели – развитието на електронното здравеопазване и електронното управление в Република България, Министерството на здравеопазването стартира проект, Вие много добре го знаете – за доизграждане на националната здравна информационна система – първи и втори етап, със срок на изпълнение на дейностите до 28 декември 2019 г.
В рамките на Проекта ще бъде изградена национална здравна информационна система, която ще постави основите за развитие на електронното здравеопазване. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Отговорът ще дам в правото ми на дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Ще продължите в дупликата.
Заповядайте, уважаеми професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Внимателно изслушах отговора Ви. Действително той е свързан с чл. 28 от Преходните и заключителните разпоредби, но искам да Ви предпазя от възможността да си представите, надявам се, че това не е така, че създаването на софтуерен продукт, какъвто ще бъде създаден, автоматично ще инкорпорира в себе си данните, които са необходими за конструирането на различните регистри.
Имайте предвид, че при различните заболявания, степента на разширяване на един регистър е съвсем различен, тъй като това се определя от биологичната агресия на заболяването, неговата честота, неговата клинична еволюция. Затова моят настойчив съвет към Вас е, ако си позволя да го дам като лекар с повече от 30 години практика: обърнете се към научните дружества в съответните специалности, тъй като ще се окаже, че дори при най-перфектно проведени процедури и създаване на този софтуерен продукт, когато той трябва да се напълни – ние имаме горчив опит в това отношение – тогава ще възникнат много, много въпроси. По моя представа като професионалист този регистър трябва да е централен, трябва да бъде под контрола на Министерството на здравеопазването и с много сериозна хардуерна защита, тъй като това са данни, които са изключително лични и са много сериозни.
За да може обаче това да стане, и то в рамките на обозримото бъдеще – не искам да цитирам уважаваната от мен доктор Джафер, която вчера Ви постави тези въпроси по време на блиц контрола – това трябва да се предхожда от една много задълбочена, много сериозна и тежка работа на специализираните научни дружества по определените специалности. Това ще донесе успех на цялата дейност, иначе нещата ще останат само на висящ софтуер, който не е пълен с данни. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Господин Министър, имате възможност да допълните информацията, която представихте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Професор Михайлов, ще използвам Вашия съвет, така че наистина крайният продукт да бъде качествен и да изпълнява функциите, които ние му възлагаме.
На 12 октомври 2018 г. с мое решение е обявена обществена поръчка с предмет: избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми на три от дейностите, включени в Проекта, включващи три обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител на Дейност 5 – Разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнение на националната здравна информационна система.“ В изпълнение на дейността трябва да бъдат разработени и внедрени, надградени или интегрирани с националната здравна информационна система минимум 35 национални електронни регистри, а вчера на Комисията Вие разбрахте, че те са много повече – около 100.
В изпълнение на дейността ще бъде разработена и внедрена адаптивна, уеб базирана информационна система със среда за самостоятелно създаване и управление на регистри от възложителя или упълномощено от него лице в сектор „Здравеопазване“.
Обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител на Дейност 6 – Разработване на подсистема за електронни административни услуги“, и Обособена позиция № 3 „Избор на изпълнител на Дейност 8 – изграждане на здравен информационен портал“.
На 21 ноември 2018 г. е публикувано съобщение за спиране на процедурата във връзка с образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията. Надяваме се, компетентните по спора органи да го разрешат при спазване на законовите срокове за това, което да ни даде възможност, при благоприятно за Министерството на здравеопазването решение, да продължим и да финализираме успешно обявената обществена поръчка, която ще осигури съществена част от изграждането на националната здравна информационна система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Ананиев.
Позволете ми да благодаря на господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, за участието му в днешния парламентарен контрол и отговорите, които той даде.
Продължаваме с въпроси към господин Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите.
Той първо ще отговори на въпрос от народния представител Велислава Кръстева относно спешни мерки за решаване на проблем със запушен дренажен канал в град Койнаре, община Червен бряг, довел до наводняване на домовете на живущи в квартал „Вапцаров“.
Заповядайте, уважаема госпожо Кръстева.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, като народен представител от Плевенски избирателен район към мен се обърнаха жители на град Койнаре, община Червен бряг, с молба да бъдат взети спешни мерки във връзка със заливане на домовете им от вода, идваща от дренажния канал, който се намира в квартал „Вапцаров“.
На 8 май тази година те са изпратили подписка до кмета на град Койнаре, община Червен бряг, и до областния управител на Плевенска област с молба да се вземат спешни мерки.
Със заповед на кмета на Червен бряг е била съставена комисия със задача да се извърши проверка на място и по документи относно проблема със запушения дренажен канал.
В последвала преписка между институциите първоначално се твърди, че запушеният канал е собственост на МОСВ, след което обаче на 22 юни преписката, изпратена до МОСВ, получава отговор, че каналът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия.
На 11 юли тази година кметът на Община Червен бряг със заповед назначава комисия, която да извърши оглед на щетите, нанесени на общински пътища и жилищни домове, както и в селата Ракита, Радомирци, Телиш, Брестне и сигнал на телефон 112 от Койнаре във връзка с паднали проливни дъждове, които са били на 7, 8 и 9 юли. Комисията констатира следното: наводнени са четири жилищни домове на улица „Дружба“ и пет жилищни домове на улица „Капитан Петко Войвода“.
В тази връзка, на 31 юли 2018 г. кметът на Община Червен бряг изпраща до областния управител писмо с информация за бедствените събития и необходимостта от възстановяване на инфраструктурата, засегната от бедствията.
На 27 юли кметът на Община Червен бряг изпраща до управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия, преписка с подписите на жителите от квартал „Вапцаров“, село Койнаре, по компетентност, към която се прилага снимков материал, както и всички преписки и кореспонденция с ведомствата по случая.
Така или иначе, към датата на задаване на моя въпрос не са предприети никакви мерки. Прави неприятно впечатление системното прехвърляне на проблема от институция в институция, както и отказът от воля за разрешаването му, а рискът при обилни валежи под вода да останат повече от 200 къщи остава реален.
Подобна немарливост и неотзивчивост на чиновниците и институциите представлява проблем, който засяга всички слоеве на нашето общество и затова, когато се случват подобни неблагоприятни събития, но, за съжаление, после възниква въпросът за отговорността. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви мерки и кога ще бъдат предприети за решаване на проблема със запушения канал в град Койнаре, община Червен бряг, който наводнява домовете на живущите в квартал „Вапцаров“? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева.
Уважаеми господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Кръстева, на територията на община Червен бряг има изградени обекти за предпазване от вредното въздействие на водите с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите и за експлоатация на „Напоителни системи“ – клон Мизия, а именно: открит отводнителен канал ЕС3 в землището на село Бреница с дължина близо 2 км, открит отводнителен канал МС1 в землището на село Глава с дължина 6800 м.
Отводнителните канали са част от напоителната система на Бяла Слатина. Същите изпълняват предназначението си като и в най-влажните и дъждовни сезони са относително празни.
След направената проверка на място от представители на „Напоителни системи“ – клон Мизия, каналът, описан във Вашия въпрос, не се явява част от напоителната система на Бяла Слатина.
На север от град Койнаре е разположено Енишко дере, в което се вливат скатните и дъждовни води от прилежащите територии по протежението му, като ги отвежда в река Искър.
Наводнените домове на гражданите в квартал „Вапцаров“ на град Койнаре се намират в североизточната част на града. Между Енишко дере и домовете на гражданите в квартал „Вапцаров“ няма отводнителна мрежа или канали, собственост на Министерството, експлоатирани от „Напоителни системи“. В този участък е установен, формирал се във времето воден обект, който не е водно стопанско съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите. Обектът се самозавирява от повърхностни води и е безотточен, което довежда до филтрация и наводнения на домовете и мазетата в близките къщи.
Публична държавна собственост са системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства – защитни диги, корекции на реки и отводнителни системи, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
Видно от констатациите от извършената проверка обектът не е публична държавна собственост и не е включен в капитала на Министерството и не се експлоатира от „Напоителни системи“. Въпреки това и благодарение на Вашия сигнал и на преписката, която имахме, след разговор с жителите от град Койнаре, които са потърпевши от това дере, и в присъствието на служител от техническата служба на кметството „Напоителни системи“ – клон Мизия, са предприели мерки за облекчаване на оттока по дерето.
В протежение на около 500 метра Енишко дере е почистено от растителност и наноси с багер. Извършени са изкопни дейности при дерето с ширина между 2 и 4 метра и дължина 500 метра. Направен е водосток за преминаване на животни и техника през дерето.
С наличната техника „Напоителни системи“ – клон Мизия, са извършили гореописаните дейности, бих казал на добра воля, за да се осигури проводимост на дерето като елемент от защита на вредното въздействие на водите, въпреки че, както казах, обектът не се стопанисва от нас.
Още веднъж искам да заключа, че може би с това, което беше предприето с този изкопан канал, в момента вече няма завиряване.
Отново искам да благодаря и за Вашата намеса на място, така че да се предприемат тези действия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Кръстева, относно град Койнаре.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА (ДПС): Благодаря за толеранса, който ми дадохте като време. Сега няма да се възползвам от цялото време.
Господин Министър, ще изразя благодарността си за адекватната реакция, защото именно това действие доказва, че е въпрос на политическа воля и на отговорност да се решават подобни належащи проблеми отвъд бюрокрацията, която затруднява тяхното решаване. Пак Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева.
Дуплика, господин Министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Порожанов. Той е от народния представител Надя Клисурска относно сектор „Пчеларство“ – наложителни мерки за подкрепа и защита. Имате думата да зададете въпроса, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Считам, че въпросът ми е изключително важен, актуален и наболял.
На среща преди месец с членовете на Съюза на българските пчелари от област Пазарджик беше изразена позиция за много проблеми в сектор „Пчеларство“, които изискват отношение и неотложни мерки. Това го показа и протестът през миналата седмица – над 13 000 пчелари изразиха позиция по тези проблеми.
Пчелите са основни опрашители в природата. Над 80% от ентомофилните растения се опрашват и над 70% от ежедневната ни храна също зависи от тях. През последните години пчелните семейства постоянно намаляват. Причините са много, но има една причина, която не се изтъква, а това са пчеларите. Деветдесет и девет процента от пчелите се отглеждат от пчелари и само 1% пчели живеят свободно. Ако няма пчелари, няма и пчели. Ако няма пчели, човечеството ще изчезне – това го казва и Айнщайн. Болшинството пчелари са на възраст и оглеждат по 10, 20, 30 пчелни семейства. Много малко пчелари имат по 100, 150 и повече кошери, като само те участват по програмите и получават средства. Един пчелин опрашва растения в радиус от три километра или около 28 квадратни метра.
Кое е по-важно тогава – един пчелин с 200 кошера или 10 пчелина по 20 кошера през 5 – 6 километра, които ще опрашват стотици квадратни километри?
Пчеларите с малко кошери не се регистрират като земеделски стопани, защото имат още допълнителни разходи, които са непосилни за тях. Не искам да споменавам за промените, които бяха направени в бюджета на ДОО и осигурителната тежест върху земеделските производители през 2019 г.
От доста години много голяма част пчелари не получават никакви средства – тези малките пчелари, за услугата „опрашване“. От услугата „опрашване“ държавата получава повече от 1 млрд. лв. приходи. Без пчели не бихме имали плодове, зеленчуци, маслодайни растения, ядки.
На споменатата в началото среща на Съюза на българските пчелари като най-неотложни и от изключителна важност мерки бяха определени: осигуряването на достойно заплащане за всяко пчелно семейство за услугата „опрашване“, за опазване на биоразнообразието, регистрацията на пчелите по места и контрола за регистрация на пчелините като животновъдни обекти.
В тази връзка въпросът ми, господин Министър, е: каква е Вашата позиция по тези три неотложни мерки, планира ли Министерството на земеделието, храните и горите действия за тяхното реализиране, какви с днешна дата са първите предстоящи стъпки от политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за подпомагане, защита и развитие на сектор „Пчеларство“ и още повече, няколко проблема, които бяха по време на протестите, свързани с доста големия брой отровени пчели, ниските добиви на мед през тази година и както споменах, осигурителната тежест?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Жекова, безспорно темата за пчеларството е много голяма и много широка тема, която с тези близо три минути, които имаме и аз, и Вие, не може да бъде обхваната.
Политиката на Министерството на земеделието, храните и горите като цяло е в съответствие с политиката на Европейския съюз в сектор „Пчеларство“.
Към 1 октомври 2017 г. пчелните семейства в страната са около 766 000 или с 1,5% повече спрямо 2016 г. Данните за 2018 г. също показват, че нямаме намаление на броя на пчелните семейства. В момента върви статистическото преброяване.
Произведеният мед е 12 000 тона, което е с 15,6% повече от предходната година. Това са данните за 2017 – 2016 г.
Отделно по Мярка 11 „Биологично земеделие“ в кампания 2017 г. са оторизирани 961 заявления и са подпомогнати 134 000 пчелни семейства, на стойност близо 6,5 милиона.
До момента пчеларството се подпомага по всички възможни от европейското и българското законодателство начини. На базата на Закона за животновъдството, Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за пчеларството, където пчелите се третират като селскостопански животни, отглеждани за получаване на определен вид животинска продукция, ние не сме достигнали до нивото да третираме пчелите като опрашители, а не като производители на продукт.
В сектора на земеделието опрашването е особен вид екосистемна услуга, при която реално ползите за културните растения, там, където се извършва такава, се получават от лицата, които отглеждат тези култури.
В тази връзка в чл. 17 от Закона за пчеларството за опрашване на земеделските култури е предвидено земеделският производител да заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.
Към настоящия момент у нас тази услуга не е развита – това е безспорно. Производителите на растениевъдна продукция не търсят пчеларите за опрашване на отглежданите от тях култури.
Друга мярка, в която Министерството стимулира и подпомага подвижното пчеларство и в частност пчелоопрашването, е прилагането на схема за държавна помощ, а именно помощ под формата на отстъпка на стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, като намалената акцизна ставка за газьола, възлиза на 2,36 лв. на пчелно семейство за 2017 г. и 2,28 лв. за 2018 г.
Регистрационният режим във връзка с отглеждането на пчели и пчелни семейства се осъществява по реда и условията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и по реда на чл. 8 от Закона за пчеларството чрез вписване в специален регистър на пчелините и пчелните семейства към съответното кметство.
Конкретните изисквания към пчелините са разписани в Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.
Съгласно чл. 2 от Наредбата регистрацията на животновъдните обекти, в които се отглеждат пчели, се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а идентификацията на кошерите с пчелни семейства от собствениците и ползвателите на пчелините. Регистрацията на пчелините и идентификацията на кошерите имат съответните цели – гарантиране здравословното състояние на пчелните семейства, ограничаване разпространението на заразни заболявания по пчелите и успешно провеждане на държавната профилактична програма и гарантиране на качеството и безвредността на пчелните семейства. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Контролът по регистрацията на пчелините като животновъдни обекти се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, като проверките се извършват при подадено заявление за регистрация, постъпила жалба-сигнал и планирано на база на оценка на риска.
Имам още какво да Ви кажа, може би в дупликата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! От отговора на министъра на земеделието, храните и горите не чухме какво е виждането на Министерството по отношение на услугата „опрашване“. Това че Вие констатирате, че в момента няма фокус върху тази екологична услуга, не означава, че Министерството не трябва да предприеме някакви адекватни мерки по заплащането на тази услуга.
В момента, към март 2019 г., трябва да бъде изработена новата Национална програма, която е в сектор „Пчеларство“. Смятам, че българската позиция по отношение на тази екологична услуга трябва да бъде изключително настоятелна към новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз. България като отговорна страна по отношение на пчелите и това, което искаме да се развива в сектор „Пчеларство“, би трябвало да настоява сега пред Европейския съюз за услугата „опрашване“, която да бъде заплащана на пчеларите.
Не чух отговор на конкретния ми въпрос, който е свързан с големия брой отровени пчели. Докладът, който Вие посочвате и който е към месец октомври 2018 г., съм го прочела във Ваш отговор през месец октомври на поставен парламентарен въпрос, но най-вероятно има някакво разминаване, защото тези 13 хиляди пчелари, които протестираха миналата седмица, казват друго, а докладът на „Агростатистика“ през месец март 2018 г. показва, че действително отровените пчели на територията на България са доста над 22 хиляди пчелни семейства. Лошите климатични условия през тази година – и пчеларите го казват, също допринасят до голяма степен за намалените добиви от мед.
Искам в отговора си да дадете малко по-голяма яснота и за контрола, който осъществява Агенцията по храните, по отношение на качествения мед, по отношение на това българският мед да не бъде смесван с други продукти – какъв контрол се осъществява? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Другият ми въпрос е свързан с лабораторията, за която всички говорят. По някакъв начин, първо, трябва да се криминализира отравянето на пчелите, което е вследствие на нерегламентираните пестициди, които се използват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Само да довърша.
Миналата седмица, когато заместник-министърът говори с пчеларите, каза, че има проблеми с тези лаборатории, има проблеми с нормативната база. Така че желая да получа отговор на всички тези въпроси във Вашата дуплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Съжалявам, че не можах да запомня тези между 20 и 30 въпроса, които зададохте. Не съм казал, че няма проблеми в пчеларството. Пчеларството в момента се подпомага по най-различни начини. Да, не се подпомага услугата „опрашване“. Доста деликатна тема. Тя и в Европейския съюз никъде не се подпомага като такава. Подобно нещо има в Съединените американски щати. Миналата година дадохме де минимис два милиона и половина, тази година три милиона и половина, като направихме анализ на база на добивите, които са направени. Четири цяло и седем милиона е пчеларската програма. Знаете, че там са пет направления, включително за болестите и имунопрофилактичната програма, която е безплатна, включително за всяко едно пчелно семейство, което се заплаща на частно практикуващите лекари. От гледна точка на статистиката пчелните семейства, които годишно измират по една или друга причина, е изкривена, защото самите пчелари – тези, които са регистрирани, получават помощи, но понякога не ги обявяват с определена цел. Защо не се регистрират по-малките? Аз не съм съгласен, че са много тежки разходите за това нещо. (Реплика от народния представител Надя Клисурска.)
Не. Има двадесет лева за първоначална регистрация в Агенцията по храните и след това по двадесет стотинки на пчелно семейство. Регистрите в общините работят, за да може кметовете да знаят къде има определени локирани пчелини, включително и регистърът в Агенцията по храните. Не ме карайте в момента да Ви кажа, че услугата „опрашване“ ще бъде приоритетна и ще може да бъде направена. В момента Законът третира пчеларството като производство на конкретни продукти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Румен Георгиев относно Национален стратегически план на България съгласно новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз, визия и готовност на Министерството на земеделието, храните и горите.
Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Съжалявам, че такава важна тема трябва да бъде обсъдена в рамките на две до четири минути. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През месец ноември – на 22 и 23 ноември, с колегата Бюрхан Абазов бяхме в Хърватия на Междупарламентарна конференция за „Ролята на парламентите за оформянето на бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Предполагам, че тази информация, която сега ще изнеса, Вие, господин Министър, добре я знаете. Очаква се през юли месец 2019 г. да има обща рамка на новата Обща селскостопанска политика.
Какво ще бъде бъдещето на новата Обща селскостопанска политика зависи от Многогодишната финансова рамка. Тук е ясно, че трябва да се съобразим и с глобалните проблеми, като изменението в климата и природата, Брекзит, емигрантите. Тези 12 милиона европейски фермери са много важни за изхранването и развитието на Европейския съюз. Затова е важно в новата Обща селскостопанска политика – това, което беше поставено на тази конференция, специално и от Фил Хоган – еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони, е опростяването на новата Обща селскостопанска политика да бъде сърцевината на политиката; целите, които ще залегнат за постигането, да бъдат разбираеми и осъществими – по-малко бюрокрация, намаляване на административната тежест, гъвкавост и ефективност.
Беше споменато лично от Фил Хоган, че административната тежест в новата Обща селскостопанска политика ще бъде намалена с 50%, а от 200 регламентите ще бъдат намалени на 40. Фил Хоган подчерта, че трябва да се вдигне имиджът на новата Обща селскостопанска политика и призна, че има изкривяване във философията и целите на досегашната.
Най-важното е, че новата Обща селскостопанска политика поставя фермера в центъра на новата политика – самият земеделски производител, който пряко се занимава със земеделието. Защото досега една от грешките беше в администрацията – че не поставяха земеделския производител в центъра и нещата бяха изкривени. В новата Обща селскостопанска политика се поставят девет цели, чрез които трябва да бъдат постигнати девет резултата, разделени на три плюс три плюс три – това са три икономически резултата, три екологични и три социални.
Уважаеми господин Министър, каква е визията и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите за изработването на Националния стратегически план на България? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Георгиев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, законодателните предложения на Европейската комисия за бъдещата Обща селскостопанска политика, публикувани на 1 юни тази година, предвиждат изцяло нов модел на нейното прилагане в периода 2021 – 2027 г. Настоящите три законодателни предложения, по които усилено се работи към момента в Съвета по селско стопанство и рибарство са: Регламентът относно стратегическите планове на Общата селскостопанска политика, Регламентът относно Единната обща организация на пазарите и Хоризонталният регламент относно финансирането, управлението и мониторингът на Общата селскостопанска политика.
В тази връзка са сформирани постоянни работни групи към Съвета, където регулярно се обсъждат измененията в проекторегламентите на Европейската комисия от представителите на компетентните институции от страните членки. Позицията на България по предложените регламенти се защитава в рамките на тези работни групи, където се поддържат основните приоритети на страната по отношение на директните плащания, секторните интервенции и развитието на селските райони, одобрени от Министерския съвет в рамкова позиция на страната. На държавите членки се възлага водеща роля за установяване на Национална правна рамка за подпомагане под формата на стратегически план – това е новият елемент, който Вие много правилно отбелязвате. Това ще бъде основата на прилагането на селскостопанската политика във всяка една страна членка.
В този контекст през следващия програмен период България ще има възможността да използва по-ефективно предоставения финансов ресурс за стимулиране развитието на по-балансиран и конкурентоспособен аграрен отрасъл и за подобряване на условията за живот в селските райони. Ето защо Министерството на земеделието, храните и горите подхожда отговорно и с изключително внимание към процеса на разработване на Националния стратегически план за подпомагане на Общата селскостопанска политика.
Въпреки че все още има значителни неясноти по текстовете на законодателните предложения на Европейската комисия, Министерството вече започна работа по подготовката на един от основните елементи, а именно въпросният SWOT анализ, който трябва да направи анализ на целия земеделски сектор, който ще бъде елемент по принцип и оттам да се изведат приоритетите и целите, които ще бъдат елемент на финансиране. Анализът ще представи задълбочено настоящото състояние на секторите и териториите в обхвата на стратегическия план. Той ще включва информация, която ще позволи да бъдат изведени специфичните потребности на страната в средносрочен план по всяка една от деветте специфични цели, заложени в Проекта на регламент за стратегическите планове. Ще бъдат отчетени и поуките, извлечени от досегашния опит при прилагането на инструментите и механизмите на политиката.
Към момента се извършва подготвителна работа, касаеща изготвянето на анализа, уточнява се какви данни ще бъдат необходими и източниците за тяхното осигуряване, какви ще бъдат структурата и обхватът на документа. Стратегическият план ще бъде съобразен с основните цели на политиката и ще бъде изготвен в партньорство с компетентните публични органи, научните институти и целия земеделски сектор.
Във връзка с идентифицираните национални потребности в земеделието и селските райони за следващия програмен период, базирани на SWOT анализа, ще бъде изготвен и друг основен елемент на стратегическия план, а именно Стратегията за интервенция. В нея ще бъдат приоритизирани областите и механизмите на въздействие, ще бъдат описани предвижданите интервенции и ще бъдат заложени националните целеви стойности на показателите, свързани с постигането на общите и специфичните цели на Общата селскостопанска политика за периода 2021 – 2027 г. След приключване на работата по изготвяне на анализа и стратегията за интервенция двата документа ще бъдат представени отново за публично обсъждане. Темата е много дълга.
В момента сме подготвили заданието, в заключителен етап е въпросният SWOT анализ. Това е най-важният документ, върху който ще се базира стратегическият план. Ще се постараем да го направим със самостоятелни усилия на научните институти и звена към Министерството, както и с капацитета на Министерството, с минимално превъзлагане на външни звена. Не за друго, но ако съм един икономист и изведа как определени сектори на животновъдството, защото са неефективни, нерентабилни и биха били много разходоемки, мога да направя един такъв анализ, с който да затворим една част от земеделския сектор. Да, по земеделския сектор трябва да има балансиран подход и в интервенциите, и в подпомагането.
В момента приключваме заданието по SWOT анализа и от началото на следващата година започваме да работим по него. В момента, в който той е готов, слагаме го на публично обсъждане. Надяваме се да има повече яснота по приключването на дебата по регламентите. Оптимистично е и се радвам, ако стане, регламентите да бъдат приети в рамките на този Европейски парламент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Искам категорично да подчертая, че на тази конференция, пак ще повторя, лично Фил Хоган каза, че новото в новата Обща селскостопанска политика е именно приемането на националните стратегически планове, които е задължително да бъдат обсъдени в националните парламенти. Това е новото, което се поставя. Затова всяка държава трябва да извлече максимална полза за себе си.
Цитирам точно думите на Фил Хоган по отношение на новата Обща селскостопанска политика: „Дава се свобода и гъвкавост на всяка държава, като националните парламенти да са с водеща роля при обсъждането на националните стратегически планове“, тоест политически трябва да бъде обсъден този документ.
Националният стратегически план трябва да преразгледа и цялата хранителна верига на практика, и плана за дистрибуция. Не на последно място, което е изключително важно за раздела, няма да бъде одобрен нито един национален стратегически план, предполагам и Вие го знаете, господин Министър, без раздел за обновяване на поколението. Изключително важна е темата, която се повдигна на тази конференция, тъй като се цитираха данни, че само 1,5% са фермерите до 30 години в Европейския съюз.
Това е изключително важен проблем, господин Министър, и само три неща искам да спомена. За България е изключително важно концепцията – ролята и мястото на българската земя да изхранва българското население, да залегне като наша цел. Все пак това беше постигнато преди 1989 г. и България на 100% се изхранваше и задоволяваше, плюс износ. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, господин Председател, имам една минута. На второ място е преформатирането на аграрната политика от конвенционална, от монокултурна към така нареченото „производство с висока добавена стойност“ на продоволствената политика. Изключително важно е по втория стълб за Програмата за развитие на селските райони да се създаде държавна програма за възстановяване и развитие на селата и малките населени места в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря.
Искам да изразя пълно съгласие с това, което каза господин Георгиев. Безспорна е ролята на националните парламенти, разбира се, и ролята на Земеделската комисия в обсъждането, в анализа – като една база за стратегическия план, не само че няма да бъде подценена, а трябва да бъде водеща. Много други неща, които Вие не споменавате и са много важни не само за обновяването на поколенията, но и за дигитализацията, и други неща, трябва непременно да намерят място в този документ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол.
Преминаваме към следващия въпрос към министъра на околната среда и водите – господин Нено Димов, от народния представител Георги Йорданов относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици в град Пловдив, и последиците от това.
Имате думата, доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! България е в челото на класацията за най-замърсените държави от страните членки според Европейската агенция по околната среда по отношение на фини прахови частици, следвана от Полша и Словакия.
Причините за това са битовите, транспортните и промишлените дейности, както замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказват неблагоприятните климатични условия в страната като ниската скорост на вятъра и продължителните засушавания. Най-замърсените градове в България по отношение на брой превишения на база средноденонощна норма на фини прахови частици 10 са: Перник, Димитровград, Видин и Пловдив. От особено значение е град Пловдив, защото там живеят над 500 хиляди души постоянно и процента на населението, изложено на наднормени нива на фини прахови частици, е значително над средния за Европа.
Замърсяването на въздуха е критичен рисков фактор, като причинява около една четвърт от смъртните случаи при възрастните хора – 24% са вследствие на сърдечни заболявания, 25% – от инсултите, 43% – хроничните обструктивни белодробни заболявания, 29% – рак на белите дробове.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: каква е стратегията на оглавяваното от Вас Министерство на околната среда и водите по отношение на преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици и последиците от това по отношение на територията на град Пловдив?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Йорданов.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Наднорменото замърсяване с фини прахови частици е най-сериозният проблем по отношение качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив, както и основен проблем на национално ниво.
Основната роля за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух – в съответствие с изискванията на законодателството, е отредено на общинските власти. Кметовете на общините с наднормено замърсяване са длъжни да разработят и изпълняват програми за подобряване качеството на въздуха за достигане на установените норми на тяхната територия.
Министерството на околната среда и водите предприема мерки на национално ниво по отношение на двата сектора с най-голям принос към замърсяване на въздуха – битовото отопление и автомобилния транспорт, като битовото отопление средно за страната има принос с над 50% от общото замърсяване с фини прахови частици. Мерките имат за цел да подпомогнат общинските власти – в частност тези на община Пловдив, в изпълнението на задълженията им за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух. Всъщност Народното събрание вече прие на първо гласуване в пленарната зала, а и на второ гласуване в Комисията по околната среда Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата от атмосферния въздух. Там целим ограничаване употребата на нискокачествени въглища и брикети за битовото отопление и се дава законово основание за разработване на наредба за изискванията за дървесината, която се използва за битово отопление.
Експертите на Световната банка разработиха Проект и Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за 2018 – 2024 г. Програмата е в процес на съгласуване със заинтересованите ведомства и страни, а след като приключи този процес, ще бъде представен за гласуване в Министерския съвет.
През 2020 г. се предвижда въвеждане на изискванията на Регламент 2015/1185 за битово отоплителни уреди на твърдо гориво с цел подпомагане на процеса на подмяна на тези уреди с такива, които са с по-ниски емисии на вредни вещества. От страна на компетентните органи се предприемат мерки за повишаване на качеството и ефективността на периодичните технически годишни прегледи. Въведохме допълнителни ограничения за изкупуването на катализатори от моторни превозни средства в пунктовете за приемане на отпадъци чрез прилагане на строг контрол и санкции.
Парламентът гласува промени в Закона за местните данъци и такси, които целят да стимулират употребата на автомобили, водещо до по-ниски нива на замърсяване. В рамките на процедурата за разработване, актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ се изпълняват 11 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1,5 млн. лв. Община Пловдив е един от бенефициентите и актуализирала общинската си програма със средства по тази процедура.
По Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е предвиден ресурс от 111 млн. лв. за общините с нарушено качество на въздуха за финансиране на инвестиционни мерки, насочени към намаляване на емисиите от определения за основен източник на замърсяването – битовото отопление. Процедурата за директно предоставяне на финансова помощ на бенефициентите е обявена на 5 декември тази година. Община Пловдив е допустим бенефициент и се очаква да получим предложение в размер на до 14 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Безспорно темата, която коментираме с Вас, е важна, но ми прави впечатление, че някак си хаотично се поставят мерките, без да са част от един комплексен план. Както искате да има стандарт за дървесината, използвана за отопление, да има стандарт, който касае общините, където има определена степен на наднормена замърсеност с фини прахови частици.
Специално за община Пловдив трябва да обърнете внимание защо не се използва екологичен обществен транспорт. Това е една от малкото общини, където нямаме електротранспорт или друг транспорт, който да предизвиква замърсяване с фини прахови частици, и оттук да тръгнем надолу, така че да стимулираме хората, които в момента се отопляват на твърди горива – въглища и дървесина, да предпочитат по-екологичното, електрическото отопление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми доцент Йорданов.
Дуплика – министър Димов.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Йорданов, няма как да кажа на кмета на Пловдив и на общинските съветници. Сигурен съм, че имате своите представители в Общинския съвет и може да повдигнете въпроса, свързан с начина на превоз.
Просто искам да Ви дам малко статистика, която показва как се развива ситуацията в Пловдив специално за последните пет години – от 2013 до 2017 г., а за 2018 г. нямаме финализирани данни. В станциите, които мерят, превишението в едната е почти два пъти – 173 средноденонощни превишения за 2013 г., а стават 85 през 2017 г. – два пъти.
Имайте предвид, че преместванията – не знам кога се случват, но рязко намаляват и всяка година падат надолу, а що се отнася до другата станция – от 107 са 71. Да, едната е преместена, защото всеки град диша, развива се и трябва да я има, а другата не е преместена и там всъщност падат със същия процент. Надали преместването се е отразило на тази, която е останала на същото място. Очевидно е, мерки се вземат. Но все още за двете са високи и са над тези, които трябва да бъдат.
Съгласен съм с Вас, че мерките трябва да продължат и затова възложихме на експертите на Световната банка да направят цялостна национална програма за координация, която според Вас все още липсва. Може би е нормално и не сте имали възможност да се запознаете по време на общественото обсъждане и тези 30 дни достъп, но там са систематизирани всичките мерки, които трябва да се приемат, включително и финансовият ресурс, който е необходим за тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес.
Уважаеми колеги, следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 19 декември 2018 г.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,41 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания