Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 14 февруари 2019 г.
9,10 ч.
14/02/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Моля да се регистрираме.
Колеги, моля, регистрирайте се.
Отменете регистрацията!
Следваща регистрация след 10 минути.

Открито в 9,27 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си. Ще направим втори опит за регистрация.
Моля, режим на регистрация. (Звъни.)
Имаме кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, по време на пленарното заседание, проведено вчера, на 13 февруари 2019 г., на второ гласуване е докладван и гласуван Законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.
След запознаване със стенографския протокол от пленарното заседание и изслушване на звукозаписа от него остават съмнения, че на второ гласуване не са подложени на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“ и текстът на параграф единствен.
Във връзка с гореизложеното, подлагам на второ гласуване следните текстове от Законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.:
„Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Прегласуваме заключителната разпоредба на ратификацията от вчера.
Моля да гласуваме.
Гласували 177 народни представители: за 129, против 44, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Общ Проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 г. законопроекти с вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, на 23 февруари 2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, на 16 ноември 2018 г.
С Доклада ще ни запознае господин Кирилов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание е Доклад относно Общ законопроект № 853-03-91 от 19 декември 2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов на 16 ноември 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
„Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата за изказване по наименованието на Закона, тъй като никой от Вас, нито ние сме имали време да прочетем нещо повече от Доклада, който ни е представен.
Питам Ви честно: кой от Вас имаше време да се запознае с Доклада между 9,00 и 6,00 часа, когато беше раздаден, и 9,30 часа, когато го гледаме днес?
Предлага ни се да гласуваме на тъмно. Вие гласувате на тъмно. Гласувате неща, които не познавате. Не знаете нито защо се правят, нито до какво ще доведат. Гласувате ги по инерция и сте принудени да го направите. Дори ние, които участвахме в Правната комисия вчера до посред нощите, след полунощ, не знаем какво пише в Доклада, тъй като много от текстовете, които сега ще разглеждаме, бяха взети по принцип и за дообработка. Естествено, Правилникът не познава приемане по принцип на закони на второ четене, където се гледа текст по текст, раздел по раздел, но в Правната комисия Правилникът не се спазва. Повече от една трета в този закон са предложения по чл. 83 на Правилника, който позволява да се правят предложения на място от народните представители, когато става дума за редакционни и дребни поправки, които се правят в заседанието в работен режим. Начинът, по който се употребява тази процедура обаче, напълно обезсмисля разпоредбата в Правилника, според която има срок за предложения между първо и второ четене, който може да е най-малко седем, най-много двадесет и един дни и който има за цел всеки да направи своето предложение мотивирано и писмено, за да може то да бъде обсъдено тук, в залата, извън залата.
Предложенията, които са представени за разглеждане пред Вас, нямат елементарна оценка от експерти. Вчера на Правната комисия бяха поканени представители на Върховния административен съд, но ги нямаше членовете на Централната избирателна комисия – онези членове, които сезираха председателя на Правната комисия и по тяхно давление той започна тази лудост. След като Ви натиснаха да започнете този процес, след като той излезе от контрол, те вчера не дойдоха да кажат как това ще се отрази практически на изборния процес.
Уважаеми дами и господа народни представители, многократно сме критикували начина на работа на Народното събрание, начинът на работа на Правната комисия, начина, по който се взимат решения, но това, което се случи снощи и се случва днес, минава извън всякакви граници.
Не Ви ли прави впечатление, че от 00,30 от вчера, когато завършихме заседанието, днес вече само няколко часа по късно, има хора, които са готови да протестират? Не Ви прави впечатление, че се отнемат права на граждани? И дори, сигурен съм, по-голямата част от Вас не могат да си отговорят на въпроса защо, с каква цел?
Имах най-искреното чувство и надежда, че в края на миналата година, когато законодателният процес на 44-то Народно събрание беше обект на големи критики не само от опозицията, че това ще Ви подейства отрезвително, като шамар. Какво повече трябва да се случи от група адвокати, които заплашват, че ще си поставят дипломите в знак на протест тук, отпред, защото, казват те: „Правото, което Вие правите и което гласувате, не е правото, което сме учили“? Какво повече трябва да се случи, за да се събудим, когато председателят на Консултативния съвет по законодателство към Върховния административен съд, госпожо Председател, казва: „Разпуснете ни, няма смисъл!“ Какво трябва да се случи повече, когато най-видните ни юристи казват: „Махнете ни от сайта, не искаме имената ни да бъдат свързвани с това, което правите.“? Какво трябва да се случи, за да се разбере, че законодателният процес на правилата, по които се изграждат законите, имат смисъл, не са просто формални?
Вчера прекъснахме заседанието в 00,30 ч., но през тези десет часа, в които разсъждавахме, не се прие нито един аргумент, не се чу нито едно обратно мнение. И днес много от Вас ще натискате копчета, без да знаете какво правите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Приключвам, уважаема госпожо Председател.
Утре Вие и още тази вечер ще отидете по телевизии и по медии, за да разказвате за решения, които днес, сега, в този момент не знаете и няма как да знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приключвайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Приключвам със следното. Този парламент има 8% рейтинг и единственото учудващо в това е, че все още има 8%, които вярват. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики? Не виждам желаещи за реплики.
Заповядайте за изказване, господин Кирилов.
Колеги, моля да спазвате времето за изказване. Днес ще бъда стриктна, за да може всеки да се изкаже, защото дебатите ще бъдат дълги.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! За съжаление, в днешния ден очевидно ще продължим с истеричния патос, който слушахме снощи до 00,16 часа.
Искам да подчертая, че в това 10-часово заседание на Комисията по правни въпроси опозицията не беше прекъсната, не беше осуетена по никакъв начин възможността да изразява становища. Плюс това, казах го и в Комисията, ще го кажа и сега, не сме мерили времето на изказвания, както е съобразно Правилника, защото за нас в този дебат беше важно да чуем и гласовете на опозицията, и гласовете на българите в чужбина, и гласовете на извънпарламентарната опозиция.
Колегата Зарков за пореден път опитва да манипулира Вашето мнение. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.)
Той ще ми направи реплика. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, не влизайте в пререкания със залата.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Имало било приети на второ четене правила по принцип. Истината е, че точно тези правила, тези предложения, които бяха на българите в чужбина, бяха оттеглени от мен след това възражение на колегата Зарков. Тази сутрин ми се обадиха българи от чужбина и казаха: „Ние качихме Вашия дебат, за да видят всички защо нашите предложения не бяха приети.“
Спекулира се също и с формулировката, че се искало приемане по принцип. Предложенията бяха дефинирани конкретно, бяха представени на вниманието на Комисията, но, видите ли, двамата колеги от БСП – не си мислете, че пълният състав на членовете на Правната комисия от БСП участваше в този дебат. Даже се радвам, че до края на дебата останаха двама от Вашите общо шест представители в Комисията по правни въпроси.
Останаха, но, уви, за съжаление, очевидно неработоспособни, очевидно целейки да създават, бих казал, обществен продукт за извънправната работа на Комисията. Веднага потекоха видеоматериали (викове от „БСП за България“: „Ааа!“) по социалните медии, при положение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …че специално това заседание, и благодаря за усилията на ръководството на Народното събрание и на Българската национална телевизия, се излъчваше непрекъснато, включително до последната минута на вечерта в 00,16 ч. (Реплика от „БСП за България“.) Още тогава потекоха в социалните мрежи клетви, заклеймяване – ще излязат на протести, на стачка. Да, мисля, че има пет човека Ваши симпатизанти отвън, които горещо разкъсват ризи, те не знаят действително за какво – колегите не са разбрали и не са успели да им кажат за какво точно.
По твърденията, които повтарят – колегата ги формулира, мислех, че през месец декември Вие си взехте поука. Да, през месец декември, а преди това, а и сега има атака от четири правни кантори, една от които обслужва БСП и написа техния законопроект за корупцията по отношение на организирана критика на законодателния процес.
Уви, и снощи, но се въздържах…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, приключвайте, ако обичате!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …ако давахме време на опозицията, аз гледах да се въздържам в този дебат и снощи щях да чета от извадките от труда на този доктор за законодателния процес, за да видите какво е положението през 39-ото и 40-ото народно събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Не виждам реплики.
За изказване – господин Божанков, заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, което се случи снощи в Правната комисия, беше шамар в лицето на българския народ и тежък удар по демократичния процес. (Оживление, викове от ГЕРБ: „Еее!“, и реплики от ДПС: „Хайде, сега!“) Нищо по-малко, колкото и да твърдите обратното. Ще Ви кажа защо. Вие поставихте на тест българското общество и го предизвикахте да покаже има ли то съпротивителни сили да се надигне срещу тиранията, или е поставено тотално на колене. В 00,00 ч. през нощта председателят на Правната комисия Данаил Кирилов на коляно преценява кои актове в изборния процес българските граждани ще могат да обжалват и кои няма. От 48 акта останаха 11 и тогава господин Кирилов, полузаспал…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Ти спеше!
ЯВОР БОЖАНКОВ: …започна да преценява кои са важни и кои не са важни. Започна: „Този на мен ми се вижда важен, този не е много важен.“ Попитах: „Господин Кирилов, чл. 26а, който касае обжалването на изборите от чужбина, важен ли Ви се вижда?“ Някой каза: „Важен ми се вижда, да вземем и него да включим.“ Ето така се пишат закони, ето така се отнемат демократични права пред затворените очи на българския народ в 00,00 ч. през нощта.
Ритуално, господин Кирилов, заклахте преференциалния вот по предложението на „Движението за права и свободи“ с Вашите гласове…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По заглавието, господин Божанков!
ЯВОР БОЖАНКОВ: …и благата подкрепа на Патриотите! (Шум и реплики от център и дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще има възможност по членовете да се изказвате. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ЯВОР БОЖАНКОВ: След вчерашния ден „Патриотите“ нямат право да носят това име, защото или си патриот и си с българския народ, или си предател и си против него. Средно положение няма! (Бурни ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.) Или сте във властта, или сте извън нея! (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България: „Браво, браво!“)
Намалихте квотата за взимане на решение на 50%...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Божанков, моля по първа точка.
ЯВОР БОЖАНКОВ: …за да може да възпроизведете…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, по заглавието на…
ЯВОР БОЖАНКОВ: …тази уродлива власт в управлението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …Закона да бъде Вашето изказване, а не по същество по членовете.
ЯВОР БОЖАНКОВ: Госпожо Председател, това, което казвам, е само и единствено истината. Вчера от Правната комисия излязох изтощен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, че може да казвате истината, но по заглавието!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Изтощен и обезверен от това, което се случи! Защото, госпожо Председател, нямах вяра в демокрацията и демократичния процес в държавата. Единственото, което ми даваше надежда, е, че историята ще съди всички ни сурово и справедливо. Днес мога да прибавя, че няма да оставим българското общество на историята и на произвола на една шайка, а ще…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Божанков, правя Ви забележка!
ЯВОР БОЖАНКОВ: …произнесем тази присъда, която българите съвсем скоро ще изрекат срещу Вас! (Бурни и продължителни ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво!“, викове от ОП: „Ууу!“, шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина! Моля за тишина в залата!
Реплики? (Народни представители от „БСП за България“ искат думата.) След малко!
Реплика ли имате?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател! Господин Божанков, така патетичното слово, което държахте, малко е странно, защото „Обединени патриоти“ по Изборния кодекс имаме различни позиции от трите партии. Когато някой човек иска да излезе и компетентно да се изкаже, трябва да каже тези неща, а не да обобщава. Това е все едно аз да кажа, че Вие не сте социалисти, а сте капиталисти. (Реплика от ГЕРБ: "Вярно е!") Защото имате бизнес примерно.
Другото – най-малко Вие можете да бъдете моралният стожер на „Обединени патриоти“, защото преди две години и нещо в Горна Оряховица Радан Кънев Ви представяше като новия десен лидер в Горна Оряховица (силен шум, смях и оживление в ГЕРБ), а днес сте депутат от БСП!? И Вие ще говорите за морал – кой имал право, кой нямал право!? Човек трябва да има малко срам и да се съобразява. Благодаря. (Викове от ГЕРБ: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Втора реплика?
Господин Кирилов, заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С уговорката, че народният представител не заслужава реплика в този случай, аз ще кажа следното.
Божанков, има запис! По този запис ще видиш – ще видите! – че дебатът по отношение на предложенията, касаещи оспорванията, тоест тези, които наричаме предложенията за подсъдността на административните актове в изборния процес, започна преди 18,00 ч. Това, което се опитвате да опишете в някакъв такъв стил, не отговаря на истината. А когато има доказателства, без значение юрист ли сте, или не сте, все пак следва да се съобразяваме с фактите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика – господин Рашидов, заповядайте.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги!
Абе, младеж, комсомолец! (Силен шум, реплики и викове от „БСП за България“: "Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Рашидов, моля! Моля да се обърнете подобаващо към народния представител! (Силен шум и викове от „БСП за България“.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Не си ли много малък да ми викаш „шайка“, бе?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина! Колеги!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: На кое си ми, че ще ми викаш ти „шайка“? (Реплика от „БСП за България“: „Може ли такова нещо!“)
Млъкни, много викаш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Рашидов, моля Ви! (Реплики от „БСП за България“.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (към народните представители от „БСП за България“): Не заеквай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Може ли това да позволявате? (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, изчакайте! Колеги!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, в този парламент децата „шайка“ на мен на тези години не могат да ми викат! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Рашидов, изчакайте малко! (Народният представител говори на изключени микрофони. Реплики от „БСП за България“.) Изчакайте малко, господин Рашидов! (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Моля, успокойте се в залата! (Народни представители от „БСП за България“ стоят прави на пътеката към трибуната, реплики.) Както виждате, отнела съм думата на господин Рашидов в момента. Моля, заемете местата си! (Народният представител Вежди Рашидов говори на изключени микрофони. Реплики от „БСП за България“: „Процедура!")
Моля за тишина в залата!
Ще Ви дам думата, господин Рашидов – моля почтително да се отнасяте към народните представители! Обърнете се „на Вие“, както е необходимо и както изисква протоколът. (Реплика на народния представител Вежди Рашидов на изключени микрофони.)
Моля, заемете местата си!
Заповядайте, господин Рашидов!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Не съм живял 68 години едно младо дете, което не е било още във войската, да ми вика „шайка“ на мен! (Силен шум и викове от „БСП за България“.) Въведете ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина!
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Това не е митинг!
Нито един човек, който е дошъл тук, не заслужава такава обида. Нито един! Откъде накъде аз седя и Ви гледам – вчерашно момченце, ще ми викаш „шайка“. Това не ти е комсомолска организация! (Силен шум и викове от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Рашидов, благодаря.
Дуплика – господин Божанков, заповядайте да завършим процедурата. (Народният представител Антон Кутев иска процедура.)
Да, ще има и по начина на водене.
Господин Божанков – дуплика, заповядайте.
Колеги, моля заемете местата си!
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашидов, поднасям своето извинение към Вас, тъй като използвах речник, който не е мой, който е на Ваш колега. Отсега нататък Ви обещавам, че ще използвам мои думи. В моя речник дума като „шайка“ няма. Други я използват, други са дали тази квалификация.
Що се отнася до Патриотите. Колеги, Вие се казвате „Обединени патриоти“, а не „разединени патриоти“. Снощи ритуалното заколване на преференциалния вот мина с гласовете на „Обединени патриоти“ и там няма значение кой кой е. Две от трите партии във Вашето обединение гласуваха така, подкрепиха ДПС, и това не може да остане вечно скрито за Вашите избиратели. Те ще разберат в каква колаборация сте с „Движението за права и свободи“ и с чии гласове мина това гласуване. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кутев поиска първо по начина на водене. Първо той.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Отпреди, по време на Вежди Рашидов вдигнах ръка! Моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кутев, господин Цонев казва, че първи е поискал по начина на водене.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Цонев. (Реплики на народния представител Йордан Цонев: „Аз затова толкова рано вдигах ръка“.) Да, добре, разбрах.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Правя процедура по начина на водене, защото изпускате заседанието, а го изпускате, защото разрешавате извън Правилника и процедурата – когато става въпрос за заглавието на Закона, да се правят изказвания по други теми, по общи тези за законодателството, по това кой какво е заклал и по това кой с какво лишава българските граждани от права. Ако трябваше да бъдете обективна, трябваше да спрете тук изказващия се господин Зарков – първо него, защото веднага ще го запитам: кой лишава българските граждани от права? Този, който гласува „против“ уседналостта, или този, който гласува „за“ уседналостта? Колко стотин хиляди български граждани, господин Зарков, Вашата партия лишава, като подкрепя уседналостта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Цонев – към мене да бъде Вашата забележка.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: По начина на водене е! Да, към Вас е забележката. Вие трябваше да го кажете това. Сега аз казвам на Вас какво трябваше да му кажете и да го спрете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз ще му предам.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да.
Защото Венецианската комисия е препоръчала и за езика, и за уседналостта, и други неща. И понеже сте много „за“ качество в законодателството, нито дума – партията Ви „закла“ българските граждани, които искат да гласуват…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Цонев!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: …и които имат право да гласуват.
Затова внимавайте кои думи използвате от тук и по адрес на ДПС, и по адрес на законодателния процес, и по адрес на това кой лишава българските граждани от избирателни права. (Ръкопляскания от ДПС. Реплика от „БСП за България“: „Къде е процедурата тук?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Господин Кутев, заповядайте по начина на водене. Нека да бъде към мен забележката, ако може, а не към колегите в залата, тъй като е такава процедурата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, изцяло към Вас ще е забележката.
Очевидно днес ще бъде дълъг ден, казахте го още в самото начало, и труден. Именно затова процедурата ми по начина на водене към Вас е да осъзнаете положението и нивото, на което се намирате. Вие сте председател на Народното събрание и над Вас по нашата Конституция няма никой. Това е, защото се счита, че за председател на Народното събрание се избира човек измежду нас, който достатъчно ясно може да гарантира диалога и дебата в Народното събрание, който всъщност е основата на демократичния диалог в държавата.
Тоест Вие в момента не сте просто един депутат от ГЕРБ, не сте един издигнал се или издигнат депутат от ГЕРБ, Вие сте човек с особени функции, особено в ден като днешния. Защото дебатът за Изборния кодек е един от най-преките дебати за демокрацията и в момента Вие сте човекът, който трябва да представлява тази демокрация на този терен.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Къде е процедурата тук?
АНТОН КУТЕВ: Господин Кирилов, например, да допуснете, който…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов!
АНТОН КУТЕВ: В момента крещи оттам – общо взето, не е симпатично това, което прави, но аз приемам, че това е негов начин на изразяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Хайде, процедурата, господин Кутев. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Ето, процедурата ми е, че ако не водите добре това заседание – това, което обяснявах досега, е Вашата отговорност, ако не водите добре това заседание, ще бъде възможно господин Кирилов или някой друг да крещи отдолу, Вие ще изпуснете заседанието, а това е проблем на демокрацията. Този проблем на демокрацията ще бъде Ваша отговорност днес.
Вие позволихте от самото начало на няколко човека от различни политически групи да говорят не по заглавието. Само че се сетихте да протестирате за това едва когато дойде опозицията.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно! А господин Зарков?
АНТОН КУТЕВ: Преди това примерно господин Кирилов можеше да говори каквото поиска, Вие не го спряхте. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А Зарков?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, запазете тишина!
АНТОН КУТЕВ: А когато започна да говори Явор Божанков, изведнъж се сетихте, че не е по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, тишина, колеги!
АНТОН КУТЕВ: Между другото, мен лично Вие сте ме наказвали за думи, доста по-простички от тези, които господин Рашидов днес изговори, но Вие не го наказахте!
Връщам се обратно към това, което е …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето изтече, господин Кутев!
АНТОН КУТЕВ: …Вашата отговорност днес.
Приключвам, госпожо Председател.
Вашата отговорност днес ще бъде да запазите рамките на демокрацията. Дали сте дораснали до нея – аз се надявам, че сте, защото сте избрана на този пост, но в края на деня мога да Ви кажа, дали сте. Засега не съм сигурен! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кутев.
Мисля, че съм изключително стриктна в спазването на Правилника, защото първото изказване беше на господин Зарков – дадох му възможност да говори пет минути общо по темата за Изборния кодекс, след това се включи господин Кирилов.
Моля Ви, не злоупотребявайте с процедурата „по начина на водене“! (Шум и реплики от народния представител Йордан Цонев.)
Вие също бъдете стриктни! Аз давам думата на всеки, който иска да се изкаже и да каже каквото иска (шум и реплики от народния представител Драгомир Стойнев), но трябва да бъдем много внимателни, защото в момента говорихме за заглавието, а господин Божанков си позволи да говори по точки, които предстои да разглеждаме в следващите няколко часа.
Ще държа да се изказвате точно по члена, който разискваме в момента! Благодаря Ви много.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): За това беше думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме нататък.
Други изказвания?
Господин Ерменков, за изказване ли?
Заповядайте. (Шум и реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Демокрацията изисква всички да се изкажат, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По заглавието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кой по каквото иска. Да видим какво ще каже по заглавието господин Ерменков.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): По заглавието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той може да каже нещо важно по заглавието, господин Цонев.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Приключихте ли с диалога, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, господин Ерменков. Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Значи, мога да пристъпя към изказването си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, с удоволствие ще Ви изслушаме.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам отношение по заглавието, което гласи: „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.
Едно заглавие по същество трябва да отговаря на съдържанието. Едно заглавие, което ние сега ще гласуваме, трябва да бъде еманация на това, което сме написали, и то трябва още от самото начало да дава представа за това какво предстои оттук нататък.
Напомням Ви, че Изборният кодекс, защото Законът е за изменение и допълнение на Изборния кодекс, е нещо, което – според него, в самия него е записано, в чл. 3, ал. 1: „е призван да осигурява свободно изразяване на волята на избирателя“.
Това, което Вие оттук нататък ни предлагате като съдържание и което под никаква форма не съответства на заглавието, за да можем да го приемем като заглавие, е точно обратното. Прави се всичко възможно свободната воля, или свободното изразяване на волята, да бъде замазано с административни и всякакви други методи, по които българският народ накрая да остане убеден, че, изразявайки своята воля, някой не е прочел правилно, не е отчел правилно, и е получил служебното положение да спечели едни избори, защото така си ги е нагласил.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс по-добре да го бяхте кръстили „Закон за изпразване на Изборния кодекс от неговото основно съдържание, осигуряване свободното изразяване на волята на хората“.
Искам да напомня – все в тази връзка, че ако Темида е богинята на правосъдието и на закона, не забравяйте, че тя е облечена, с превръзка на очите и не я превръщайте в леко момиче по бельо! Това, което Вие правите в този закон. Защото начинът по който се отнасяте към Закона, е все едно, че се отнасяте – извинявам се за израза, като към проститутка, която трябва да Ви обслужва Вас…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, моля Ви!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: …по начина, по който на Вас Ви е удобен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не използвайте такива думи!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Затова този закон, това заглавие не отговаря на това, което ние ще приемем.
Аз ще гласувам против него. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Моля да се въздържате от използване на такива изрази!
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам. (Шум, реплики, коментари от народния представител Данаил Кирилов.)
Господин Кирилов, какво се вълнувате? (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 176 народни представители: за 120, против 56, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте да докладвате, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
„Създава се нов § …
„§ ... Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън страната
Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
3. в местата, в които, на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
4. извън местата по т. 1-3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Предлагаме на Вашето внимание ред за откриване на секционни избирателни комисии извън граница и в дипломатическите представителства на Република България. Ред, който съществуваше преди да бъде въведен така нареченият „лимит“ за откриване на брой секции в една страна извън територията на Република България и Европейския съюз. Лимит, който фактически води до лишаване от право да гласуваш – може би подобен лимит и подобно ограничаване на права, лишаване от права, има моя скъп приятел Крум Зарков. Може би затова говори за лишаване от права. Аз с интерес ще гледам той как ще гласува по това предложение.
Уважаеми колеги, за огромно съжаление на всички, всеки ден България напускат десетки, стотици и хиляди граждани. Българската диаспора извън страната вече надвишава два милиона, може би два милиона и половина.
Има държави, в които има концентрация на български граждани и някои от тези държави са извън територията на Европейския съюз. Други такива държави, колеги, ще бъдат извън пределите на Европейския съюз на 30 март – на 29 март Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Една от държавите, в които българските граждани ще бъдат засегнати от този лимит, е Обединеното кралство. Другата такава държава с огромна българска диаспора, повтарям – българска диаспора, е Република Турция. Трета такава държава с огромна българска диаспора са Съединените американски щати.
Още една диаспора да Ви кажа. Благодарение на активната дейност на Държавната агенция за българите в чужбина такива държави са и Македония, и Молдова! Те също са извън пределите на Европейския съюз – засега. Надявам се скоро да приемем и тях в Европейския съюз!
Моля да подкрепите това предложение, за да не се стигне до лимитиране на правата на българските граждани! И, разбира се, специална молба към моя скъп приятел Крум Зарков – той също да подкрепи това предложение! (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики?
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хамид, аз взимам реплика по отношение на Вашия апел към колегата Зарков. Трябваше да заемете правилната поза, за да апелирате пред него.
Взимам думата и затова, защото с Вашето изказване Вие имахте желание, очевидно, да въведете дебата, който аз повдигнах с моето предложение във второто четене на Комисията, с предложението ми в ал. 2, след думите „държави – членки на Европейския съюз“ да добавим и „Обединено кралство Великобритания“.
С оглед обстоятелството, че Обединено кралство Великобритания е досегашен, и към момента все още член на Европейския съюз, и с оглед обстоятелството, че там живеят много български граждани – българската диаспора там е една от най-многобройните спрямо другите държави, по тази причина аз направих предложение, което не виждате в Доклада и което – приемам обстоятелството, че не беше гласувано, защото нямаше да получи подкрепа от колегите в Правната комисия.
Взех думата обаче, за да посоча на Вашето внимание, че действително, без оглед на развитието на преговорите и на преговорния процес по прекратяване членството на Обединеното кралство, този проблем ще стои и не сме го решили в това изменение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, народни представители! Уважаеми господин Кирилов, благодаря Ви за съвета за позата, която трябва да заема, когато се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, уважаеми господин Кирилов! Това изключение, това деление на българските граждани на живущи на територията на Европейския съюз и на българските граждани, живущи извън Европейския съюз, го направихте Вие. Направихте го заедно с Вашите умни и красиви приятели от „Реформаторския блок“, към които правехте далеч по-сериозни пози, отколкото аз се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков.
Стигна се дотам, че правейки изключението, Вие вчера предложихте изключение на изключението специално за българските граждани, които живеят на територията на Великобритания, да направим още едно изключение – тоест делим вече българските граждани не на две, а на три! Аз неслучайно тогава Ви направих предложението да запишем не „живущи на територията на Европейския съюз и извън“, а „живущи на територията на страните – членки на Обединените нации и извън тях“. Мисля, че така е много по-справедливо!
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ, от място): Кои са извън тях?
ХАМИД ХАМИД: Нека да спрем да делим българските граждани по това къде живеят! По нашата Конституция те имат едни и същи права – права като Вас, права като мен и права като моя скъп приятел Крум Зарков!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Толкова обяснения от парламентарната трибуна?! (Шум и реплики: „Днес е 14 февруари!“)
А, днес е 14 февруари – може би затова господин Хамид има толкова обяснения? (Шум, ръкопляскания, реплики и смях.)
Колеги, други изказвания?
Заповядайте, господин Жаблянов за изказване. (Шум и реплики.) Малко да се пошегуваме.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, честит 14 февруари!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми колеги народни представители! Поправката, която разискваме под една или друга форма като съдържание, е разисквана много пъти в Избирателния кодекс и едва ли ние ще намерим идеалния вариант, в който гражданите на България, които живеят временно или за постоянно извън границите на държавата да имат същото удобство да упражнят правото си на глас по същия начин, така както имат гражданите на територията на държавата. Не заради друго, а заради чисто техническите аспекти на организацията на гласуването.
Аз смятам, че всеки от нас, ако се обърне към здравия разум, ще ни стане ясно, че няма как секциите, които се организират в Холандия, Франция, Германия, Турция, в други държави да бъдат организирани по същия начин, със същата степен на удобство, на представителство, така както се организират на територията на държавата. Това е нещо напълно нормално и естествено и, струва ми се, по аналогия могат да се намерят стотици примери как държавите по света – не говорим само за Европейския съюз, организират гласуване за своите граждани извън тяхната територия. В много европейски държави, на мен ми се струва, че в това отношение България даже е водеща. Ние правим всичко възможно българските граждани – дори и там, където не живеят на големи компактни групи, да упражнят правото си на глас.
Разбира се, тук има един доста сериозен лимит и той е свързан с ресурсите, с възможностите. Няма някой, който да не е запознат как се организира гласуването от българската държава в чужбина и да не е наясно, че това е свързано с огромни средства, пари, свръхнатоварване на нашите представителства, на дипломатическите служби. Добре е някой път, когато се правят такива предложения, да се поиска и мнението на институции като Външно министерство и като всички онези, които организират гласуването в чужбина – до съвсем скоро нямахме и списъци на гласуващите в чужбина.
В такъв случай гражданите, които гласуват в България, и българските граждани, които гласуват извън територията на страната, при еднакви условя ли гласуват? Ясно е, че това е невъзможно да се случи не заради друго, а защото е невъзможно една малка държава като България да организира планетарно гласуване. И когато ние все повече сме наясно с този въпрос, струва ми се, предлагам да приключат спекулациите по този тип изменения. Ние правим всичко възможно – особено за съседни държави, особено за Република Турция, където е ясно, че ние имаме много наши сънародници по икономически, по други – културни, религиозни причини, които са напуснали България, но в крайна сметка правим всичко възможно те да упражнят правото си на глас.
Затова предлагам да не превръщаме тази част от дебата – в дебат за правата на гражданите, защото никой никога не е искал чрез подобни изменения, струва ми се, да ограничава права на българските граждани. Единственото нещо, от което мисля, че сме се ръководили като народни представители, винаги е било да направим максимума за нашите съграждани в чужбина и под различна форма – Народното събрание с международни, с чужди делегации, срещи със земляческите общности, винаги сме правили всичко възможно. Предлагам точно тази част от дебата да не я поставяме на тази плоскост, защото тя не касае умишлен опит за ограничаване на права на български граждани. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Реплики?
Реплика – господин Летифов, заповядайте.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Жаблянов, правя реплика. Ще се съглася с голяма част от Вашето изказване, но с две неща няма да се съглася, ако ми позволите.
Първо, това е дебат за правата на гражданите и не може да бъде друго. В българската Конституция е записано, че всички български граждани имат равни права. Там не се уточнява кой къде живее.
От друга страна, да, съгласен съм с Вас, че изборният процес сам по себе си е скъпо занимание, скъпо мероприятие, което ние сме длъжни да организираме, и да Ви запитам: не са ли най-големите инвеститори в България точно българите, които работят в чужбина; не внасят ли те годишно в хазната няколко милиарда; не заплащат ли те данъци за своите имоти и собственост в държавата, включително задълженията по българското законодателство? Въпросът е: те не са ли платили правото си да упражнят правото си на глас? Точно те са платили! Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Втора реплика – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Жаблянов, трябва да призная, че във Ваше лице наистина считам, че във Вашата група има един сериозен, постоянен и последователен борец за правата на всички български граждани, независимо от това къде живеят.
Благодаря Ви за изказването, в което в прав текст споделихте с българските народни представители същността и смисъла на въведения лимит. Стана ясно, че това ограничение е въведено не спрямо всички български граждани, живеещи в чужбина, а към тези наши съграждани, които живеят в Република Турция.
Колеги, минаха 30 години от едни събития, в които стотици хиляди български граждани бяха изгонени от Република България. Не продължавайте това отношение към тези български граждани! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Жаблянов, дуплика ще има ли?
Заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, по реда на репликите.
Уважаеми господин Летифов, правата на гражданите не произтичат от това дали са си платили данъците и къде си ги плащат. Има много чужди граждани, които правят инвестиции в България, но не се ползват с правата на български граждани. Тоест от това дали аз си плащам данъците, не произтичат моите граждански права – поне в континенталните конституционни и правни системи е така, сигурно има и някакви други. Затова предполагам, че по някакъв начин сте се подвели.
Репликата на господин Хамид – макар и да минава времето, въпросът е много болезнен за българския народ в неговата цялост и ми се струва, че с разум и взаимно разбиране, с обща гаранция за правата на всички български граждани – не само избирателните, и за социалните права става въпрос, и за пенсиите, и за правото на здравеопазване, и за ползването на социално-осигурителните системи на българската държава – тук говоря за целия обем от права на българските граждани. Моето изказване беше в смисъл на това, че не искам дебатът за правата на гражданите да се смесва до това колко избирателни секции са открити в град Измир, град Бурса, Хамбург или Ротердам. Струва ми се, че не бива дебатът да го сваляме до това ниво.
От свое лично име гарантирам, и мое лично убеждение е в случая, че всеки български гражданин независимо къде се намира, трябва да може да упражни правото си на глас, но казвам, че наистина няма как да сравним условията за гласуване в една държава с големи разстояния – например Испания, или Съединените щати, нормално е, че ще се открият. В такива големи държави, извън Европейския съюз четири, пет, десет секции – да се открият. Няма да може да се удовлетворят потребностите или да се осигури удобството. Това не означава, че с разкриването на една секция в един град на 1000 км, естествено е, че затруднението е много по-голямо, отколкото, ако ще гласувате в София в съседното училище. Правото на човека, който ще отиде да гласува, не е отнето в резултат на това. Разбира се, той е затруднен да го упражни, но не му е отнето правото. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Гласували 152 народни представители: за 26, против 41, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
Господин Кирилов, продължаваме със следващите предложения.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § ...:
„§ ... Член 36, ал. 2 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Предложението ни касае така наречената „уседналост“ при местни избори – избори за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства. Алинея 2 регламентира срока, в който тези лица преди провеждане на изборите, трябва да имат постоянен и настоящ адрес в мястото, където следва да гласуват. Така изписан текстът, колеги, не регламентира уседналост, а дава възможност на едни граждани да гласуват и лишава, лишава от правото да гласуват, господин Зарков, лишава от право да гласуват!
„Уседналостта“ е друг инструмент, колеги. „Уседналостта“ казва: тук не можеш да гласуваш, но можеш да гласуваш на друго място.
„Уседналост“ в истинския смисъл на думата имаше преди да бъде въведен този текст. Трябва ли да има уседналост? Трябва. Не може една седмица преди местните избори някой да се впише в една нова община и да гласува – това не е правилно, но уседналостта в автентичния ѝ смисъл беше регламентирана по следния начин: който към датата на издаване на указ за насрочване на съответния вид избори, в случая местни, има регистрация по постоянен адрес в община Хикс, гласува там. След това не може да гласува на друго място.
Обикновено Указът на Президента на Републиката се издава около три месеца преди изборите, може и малко по-рано, така че уседналост в рамките на три, четири месеца е нещо нормално във варианта, в който президентът го прави със своя указ. Тогава всяко лице има постоянен адрес на територията на някоя община и има право да гласува там – за разлика от този текст, който само казва къде нямаш право, но не казва къде имаш право да гласуваш. Защото дори и да не направи сега господин Жаблянов изказване и да не каже точно за какво иде реч пак, естествено е, че се касае за нашите съграждани, които живеят в Република Турция – нашите съграждани от Република Турция, които имат постоянен адрес в някоя община в Република България, имат къщичка в някое село, плащат данък в това село, плащат такса смет – таксата не е данък, без да ползват тази услуга и имат право да гласуват за съветниците, които определят тази такса. Моля да подкрепите нашето предложение. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване обсъжданото предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, неподкрепено от Комисията.
Гласували 153 народни представители: за 25, против 41, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Моля, продължете, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § …:
„§… В чл. 38, ал. 2, т. 7 и 8 – да отпаднат.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Изказвания? Имате ли заявка? (Шум и реплики.)
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, ето какво правим с този закон: когато недоуреждаме реда как българските граждани да влизат в избирателните списъци и в кои избирателни списъци да бъдат, а ние уреждаме ред как да изкараме българските граждани от избирателните списъци и да ги включваме в забранителните списъци, но Конституцията на Република България говори нещо друго.
Член 4, ал. 3 от Конституцията казва, че: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз“.
Член 5, ал. 1 казва, че: „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.“ С това предложение ние точно това правим – тези текстове, които противоречат на други текстове от Конституцията, да ги уредим. В смисъл, че чл. 10 от Конституцията казва: „Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.“
Член 42 също урежда този въпрос и казва кои граждани имат право да гласуват и кои нямат право да гласуват. Ще Ви го напомня: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“ Ето на този текст противоречат и в момента тези забранителни списъци, които ги правим, а те противоречат и на Конституцията. Така че апелирам да подкрепите нашите предложения. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване обсъжданото предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, неподкрепено от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 151 народни представители: за 25, против 46, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Кристина Сидорова:
„Създава се нов § …:
„§… Член 41 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание предложението за отпадане на чл. 41 от Изборния кодекс. Какво касае чл. 41? Това е предварително обявяване на видно място на предварителния избирателен списък. Към днешна дата в повечето случаи този член не се спазва поради липсата на място, където да бъде обявен този избирателен списък.
Представете си едно училище, в което има 15 секции. Как ще разлепите по стените тези списъци, за да може да бъдат достъпни за гражданите 40 дни по-рано? Още повече че чл. 42 дава достатъчно много възможности на гражданина, който е решил, да провери къде ще гласува и дали има право на глас, да провери мястото на своята секция чрез интернет страницата на общината, чрез телефонно обаждане, чрез... Това, което в момента е записано в Изборния кодекс, е стара норма, която в повечето случаи не работи и създава страшно много затруднения на общинските администрации.
Попитайте секретаря на Вашата община как и къде обявяват тези списъци, които освен всичко съдържат три имена, адрес и лични данни. Как се опазват тези списъци от вандализъм, от метрологичните условия и дали реално някой ходи, за да види къде ще гласува? В момента, в който отидеш до секцията, за да видиш къде ще гласуваш, ти вече реално знаеш коя е твоята секция. Абсолютно ненужен член е, който създава много повече затруднения за организирането на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова.
Реплики?
Реплика от господин Кирилов, а после – господин Хамид.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема колега Сидорова, аз бих казал, че във вчерашния ден не влязохме в подробен дебат за Вашето предложение. Вашите колеги представиха предложението, но заявиха, че днес ще го защитавате в пленарната зала. За пръв път чувам аргументите Ви и по тази причина ще взема отношение.
Смятам, че ако стоим в рамките на чисто правните аргументи, предложението Ви е обосновано и логично, и действително ще стане по-нататък в предложенията и в дебата, а първо го обсъждаме. И понастоящем има публичен регистър, който е на страницата на Централната избирателна комисия и може да се извърши тази проверка. Спорим с Вашата парламентарна група по това какъв точно е този публичен регистър и бих казал, че във вчерашния ден, въпреки времето – радвам се, че и ГРАО присъстваха, обясниха по убедителен начин за колегите да разберат какъв е действащият регистър на сайта на Централната избирателна комисия. Казвам го без предубеждение и общо-взето, според мен, по този въпрос колегите трябва да разсъждават по-скоро организационно, отколкото да виждат някакъв политически контекст в нещата. Ако търсехме такъв контекст, аз щях да Ви обвиня директно, че налагате липсата на прозрачност и хората няма да могат да извършат тази справка. Но е вярно, че трябва да вървим към технологизация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика – господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Сидорова, няма нужда да звъня на кмета и да го питам къде поставя тези неща, защото в моята община и в моето населено място знам къде са списъците. Повярвайте ми, има много граждани в много общини, в много райони на България, които ходят и проверяват дали са в списъците, а ако установят, че ги няма, после звънят в ГРАО да питат защо ги няма. Не може там, където има някакви нарушения и нормата не се спазва, оттам да извличаме извод, че нормата трябва да бъде отменена. Примерът, който давам по повод на други текстове, е това, че шофьорите нарушават и карат с превишена скорост – да отменим ли ограничението в Закона за движение по пътищата, защото се нарушава? Има много български граждани, които проверяват списъците, гледат.
Аз разбирам Вашето предложение, а искате да кажете, че то е остаряло и ще минем към технологични решения, както каза господин Кирилов, но има малки населени места където по-възрастните хора нямат тази технологична възможност – вместо да събират пари за компютри, събират пари за един хляб, а някой път и това не могат да правят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Трета реплика? Не виждам.
За дуплика, госпожо Сидорова? Няма да има дуплика.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Сидорова за създаване на нов параграф – чл. 41 се отменя.
Гласували 122 народни представители: за 45, против 24, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Кристина Сидорова:
„Създава се нов § ...:
„§ ... В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден. При избора за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част втора на избирателните списъци се публикува не по-късно от 25 дни преди изборния ден.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това предложение беше свързано с предложението да отпадне чл. 41. Все още имате възможност да преосмислите Вашето решение и да подкрепите отпадането на обявяването на хартиените списъци по витрини на магазини, по училища, по спирки и както каза господин Кирилов, нека да вървим към дигитализацията. Телефонен разговор може всеки да проведе или да провери в общината в малките населени места, господин Хамид, сигурна съм в това. А особено в малките населени места хората отдавна знаят къде гласуват. Винаги гласуват на едно и също място.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Десет човека трябва да назначим да отговарят на обажданията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Сидорова.
Гласували 125 народни представители: за 51, против 19, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й.“
2. Досегашните алинеи 5 до 10 стават съответно алинеи 6 до 11.“
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С този текст започва една плеяда от норми, за която колегите в началото на заседанието говориха.
Централната избирателна комисия взема решенията си с две трети от своите гласове и това не е изненада. Защо? Това гарантира в крайна сметка представителността, легитимността и възможността в България да действа демокрацията. Защото тези две трети на Централната избирателна комисия, като постоянно действащ орган, разглеждаща най-важните решения в изборите, гарантират най-малкото, че една политическа сила или в колаборация с друга, няма да се самовъзпроизвежда чрез тези решения.
И какво става с този текст? Когато решението е оспорено и Върховният съд го върне в Централната избирателна комисия, тя вече взема новото си решение с една втора от гласовете, което на практика ще позволи много бързо да се преминава към едно утвърждаване, угодно за управляващите.
Възражението, което ще слушате може би след малко, ако не, аз ще Ви кажа какво ни казват, е, че Централната избирателна комисия, виждате ли, не изпълнява решенията на Върховния административен съд. Ами не е това начинът. Ако това е начинът, във всички материални закони Вие трябва сега да приемете текстове, в които, когато колективен орган не изпълни решението на Върховния съд, дайте да намалим мнозинствата, с които се взема решението и в крайна сметка да може да го направи. Това не е правнотехническо средство, това е политически текст, който Вие предлагате и ще си приемете най-вероятно за утвърждаване на това управление, за неговото бетониране. И когато говорим за служебни победи, това е първият ясен текст, а те ще бъдат много отсега нататък, с който Вие искате да си гарантирате служебните победи. С мъничко, достатъчно мъничко обаче да си вземете угодните решения. Мерси. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Кирилов, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Много продължително дебатирахме по тези предложения. Ще представя на Вашето внимание следното: действително предложението е направено от колегата Анна Александрова. Аз се присъединявам към нейното предложение, което не можах да подпиша чисто физически в момента, в който то беше направено.
Тези предложения следват логиката на изменението на Административнопроцесуалния кодекс. Казвам го, за да не го повтарям още пет или шест пъти: те съответстват на становището на Пленума на Върховния административен съд и на тяхната практика. Смятам, че по процесуалната логика на тези предложения никой от колегите няма съмнение с оглед едногодишния дебат във връзка изменението на Административнопроцесуалния кодекс.
И във вчерашния дебат, който бих казал, че беше по същество и съществен, поставих въпроса не на председателя на Върховния административен съд, а на председателя на Четвърто отделение – съдия Хинова. Поставих въпроса кои са най-типичните случаи, които описват хипотезата, която дискутирахме тогава и в момента. Съдията посочи следния пример: отказ от регистрация на ЦИК. Обжалва се пред Върховния административен съд. Върховният административен съд казва: налице са основания за регистрация, изискванията на Закона са изпълнени. Връща повторно преписката на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия обаче пак не приема решение за регистрация на този кандидат. Кандидатът остава нерегистриран, колеги. Моля колегите правозащитници да ме чуят: кандидатът остава нерегистриран. Нарушено е неговото пасивно избирателно право. Той вече няма процесуален способ за защита и ние казваме: нищо повече не може да се направи.
Съдия Хитова в този случай ми напомни, че ние сме осъждани, България е осъждана в Европейския съд на правата на човека. Не сме дискутирали и не сме изследвали кое длъжностно лице или кое друго лице е виновно. Каква е неговата отговорност – дали е по Закона за държавния служител, или е по друг закон, но България е осъдена.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Кой?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, интересен е казусът – при това бездействие на ЦИК кой носи отговорност.
Уважаеми колеги, за такива случаи иде реч, те в никакъв случай не са мнозинство, нито преобладават, това са частни случаи. Нашето предложение е в рамките на добросъвестния дебат, защото все пак ясно ще видите в движението на отделните параграфи кога сме имали нормален дебат, кога сме имали не особено конструктивен такъв дебат.
Ние направихме предложение: нека и тук да предвидим специален кворум. Текстът, предложен на Вашето внимание, е с мнозинство повече от половината от всички членове на Комисията.
Времето ми изтича, но бих обсъждал подробно и ако имам възможност за това и становището на Венецианската комисия в тази връзка. „По-добре е – казва Венецианската комисия – да има изрично решение, отколкото да няма никакво решение.“ Забележете, че тук имаме вече решение на най-висшия ни съд – на Върховния административен съд, който е дал конкретни указания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Реплика – господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Кирилов, Вие засегнахте, за съжаление, много слабо в изказването си становището на Венецианската комисия, тъй като стана честа практика от началото на тези дебати да се цитира. Аз също ще Ви цитирам Венецианската комисия, която точно по този повод казва следното: „Тъй като членовете на избирателните комисии се назначават от политически партии, съществува риск от поляризиране, ако не политизиране на обсъжданията в Избирателната комисия, като е възможно вземането на важни решения да бъде блокирано. Препоръчва се преоценка на изисканото мнозинство от две трети в светлината на придобития на следващите избори опит.“ Край на цитата.
Ясно е, че Венецианската комисия – Комисията за демокрация чрез право, както е официалното ѝ наименование, ни препоръчва досегашната редакция на текста да претърпи корекция. Тази корекция е направена и смятам, че в Правна комисия стигнахме до най-доброто възможно разрешение, а именно, като предвидихме кворумът да бъде квалифициран – той да бъде 50 плюс един не от присъстващите, каквото беше първоначалното предложение на вносителя, а 50 плюс един от всички членове на Комисията, с което, от една страна, се осигурява квалифицирано мнозинство, а от друга страна, се постига и изискването, препоръчано в Доклада на Комисията за демокрация чрез право, известна като Венецианска комисия.
Вие дадохте, колега Кирилов, пример с блокиране на регистрацията на кандидат, но това може да се случи с всяко едно друго решение, като по този начин на практика Централната избирателна комисия не отговаря на основните изисквания на Закона – да взема решения, които да са законосъобразни, съответно да изпълняват решенията на съда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика, господин Кирилов, ще има ли? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Текстът е изключително важен за изборния процес и дебатите по него преминаха интересно. Основният мотив, за да се разбере и от не-юристи, е, че когато едно решение на Комисията стигне до съд, той го отмени и даде задължителни указания, и се върне обратно в тази Комисия, тя не може да вземе решение с две трети. Тоест, тук говорим за неспазване на съдебно решение. И вместо да принудим субекта да спазва решенията и да възтържествува върховенството на закона, ние заобикаляме този закон и сваляме кворума, с който се взима решение – 50%. А тези 50% реално възпроизвеждат въобще баланса на представителството, възпроизвеждат и баланса между политическите сили в пленарната зала. Тоест, управляващите ще имат това мнозинство. Оттам ще се хвърли и сянка върху изборния процес, че управляващите искат еднолично и без да се съобразяват с малките партии или с опозицията, да вземат решение. Това от своя страна ще породи напрежение и недоверие в изборния процес, от който ще загубят всички в тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, тук сме изправени пред демонстрация на това как се използва един проблем, между другото незначителен, за да се прокарат политически изгодни тези. Проблемът е, че се случва и се е случвало 13 пъти. Не е някаква масова практика, но се случва Върховният административен съд да реши, че дадено решение на колегиалния орган е взето в нарушение на Закона, да даде задължителни указания за това как то трябва да бъде взето правилно, но въпреки това органът, който трябва да изпълни това решение, да не го направи. То се връща в Административния съд и се създава въртележка. Както казах, това не се случва често, но се случва – това е проблемът.
Предлагат ни се решения, които не само че не се мерят точно там, където е проблемът, но и не го решават. Защо не се мерят точно – защото очевидно е, че решения трябва да се търсят при този, които не изпълнява Закона, а не той да се нагласи. Иначе, какво означава това?
Представете си, че ние вземаме решение, Конституционният съд казва, че това решение е неконституционосъобразно – и това се е случвало, дава указания какво трябва да се направи, което се е случвало по-рядко, за да е изпълнена Конституцията, и ние вместо да спазим конституционното решение, да тръгнем да променяме кворумите, по които се взима. И каква е логиката, когато един орган отказва да вземе правилното решение, ние да направим вземането на това решение по-лесно? Естествено е, че няма логика. Нещо повече, правилното решение би било да се намерят механизми – ако щете с административнонаказателни процедури, ако щете с начина на търсене на дисциплинарна отговорност от онези, които не решават да спазят Закона.
Уважаема госпожо Председател, миналата седмица говорихме по Вашия законопроект за Наказателния кодекс, Ваша инициатива. Един от проблемите беше, че някои от насилниците не спазват заповедта за ограничение, която им е издадена от съда. Какво направихме? Направихме така, че да има много по-сериозни санкции за тези нарушители, а не направихме така, че да им е по-лесно да нарушат разпореждането на съда. Сбъркана логика!
И още нещо, нищо няма да променим, защото онази ЦИК, която е решила да не изпълни решението, тя може да не го изпълни и с по-малко мнозинство. Проблемът на въртележката ще остане същият – вместо да се качи с две трети, ще се качи с 50 плюс 1. Тоест проблемът въобще няма да се реши – тези 13 случая ще останат 13. Всъщност дали ще останат 13, или ще се качат, или ще намалеят зависи от хората, които изпращаме в ЦИК – друг въпрос.
И накрая, причината да има две трети мнозинство е много важна. Причината е да не се гарантира директно автоматично превъзходство на една политическа сила или политическа конфигурация над другите, което да ù позволи по политически причини да не спазва Кодекса. Тоест причината е точно обратната на това, което ни се предлага, и ние вървим в грешната посока.
Моля Ви, приемете най-чистосърдечно нашите аргументи, съобразете се с причините, поради които квалифицираните мнозинства са изградени на първо четене, и ако искате, да се концентрираме върху проблема там, където съществува, а не вместо да решаваме този, да създаваме други, между другото далеч по тежки, защото засягат демокрацията и установяват режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги?
Господин Попов, заповядайте за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Сам по себе си новият текст, това предложение в § 1, чл. 53 абсолютно противоречи на всякаква логика, дори не само правна, която създава определени мнозинства за приемане на решения. В настоящия Изборен кодекс има такова квалифицирано специфично мнозинство от две трети, когато се касае за върнато решение от Върховния административен съд. Компетентността на комисията, тогава, когато се касае за едно наистина тежко решение, сериозно и важно решение, трябва да е две трети. Така е навсякъде по света. Никъде проблем не се разрешава с отмяна на двете трети мнозинство, защото на практика Вие тук предлагате това – предложили сте повече от половината от присъстващите членове.
Ами, дори да е повече от половината от членовете на Централната избирателна комисия, в същия чл. 53, ал. 3 пише, че ЦИК заседава, когато присъстват повече от половината ù членове. На практика Вие тук сте направили предложение – не сте го съобразили изобщо с ал. 3, че дори извън заседания ЦИК може да вземе такова решение, за което са били необходими две трети мнозинство, с повече от половината от присъстващите, които могат да са и трима човека, което е абсурдно. Ето защо, ние няма как да подкрепим този текст. Не го подкрепяме!
Против сме, защото с този текст, ако се проследи по внимателно и малко по-надолу в предложенията и преди това, тук наистина се въвежда еднопартийна диктатура. Решенията в ЦИК и изобщо в органите, които следят за изборите, да могат да се вземат еднопартийно – това е целта! Това е целта, за да не се съобразяват с квотите на останалите парламентарно представени партии или тези в Европейския съюз, които имат свои членове в Централната избирателна комисия, и мнозинството да може да си взема самό всякакви решения по всяко време – всъщност това е целта на този текст и на промяната. Нищо повече, нищо по-малко! Ето защо, ние няма как да го подкрепим.
Освен това, в § 1 предложението изобщо излиза извън рамките на обхвата на текста на Закона на първо четене. Тук се предлага нещо съвсем друго, съвсем различно от първо четене, което беше първоначалното предложение, касаещо на практика отмяната на машинното гласуване. Това е нещо съвсем друго и мисля, че е недопустимо, уважаема госпожо Председател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията предложение на Анна Александрова, Данаил Кирилов и група народни представители за създаване на нов § 1.
Гласували 127 народни представители: за 75, против 45, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Господин Недялков, заповядайте за отрицателен вот.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За празника го имайте предвид, защото празниците днес са най-малко два.
Искам да заявя защо гласувах отрицателно, защо гласувах „против“. Нямаше как да гласувам не само заради принципа, за който се води спора. Гласувах „против“ и заради неточния доклад на Правната комисия. В предложението на госпожа Александрова има текст, който въобще не се засегна в така представения доклад – за отпадането на изречение второ на ал. 4 на въпросния чл. 53. Той също е принципен и много основен въпрос: когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване. (Реплика от ДПС: „Картата.“) Картата ми е тук.
Тук в становището на Комисията трябваше да бъде, че по принцип се подкрепя предложението само по следващата т. 2, а не и по т. 1. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Уважаема госпожо Александрова, продължете.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § ...:
„§ … В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. създава и поддържа публичен регистър на избирателите, които се вписват с име, единен граждански номер (личен номер), постоянен и настоящ адрес; за целта Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението;“
2. Създава се т. 9а:
„9а. осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9 по единен граждански номер (личен номер).“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, продължете със следващото предложение – то е към същия параграф.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Но друга точка, господин Председател. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, държите да бъде разделно? Добре, благодаря.
Преминаваме към изказвания.
Имате думата, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря за разбирането.
Двете предложения засягат различни теми и са от различни автори, така че заслужават да бъдат обсъдени отделно с цел да запознаем народните представители с въпросите, които се поставят пред тях. Тъй като, както стана ясно, те нямаха много време да ги прегледат предварително.
По същество: от 2014 г. насам съществува задължение за Централната избирателна комисия да води Публичен регистър на избирателите. Тоест не регистър на хората, имащи право на глас, а регистър на хората, упражнили гласа си. Тази идея навремето е заложена като въвеждане на така наречената „активна регистрация“ и е вървяла със съответната процедура в Преходните разпоредби. Подобна идея предлагаме и ние днес, така че това е първата част от едно общо предложение.
По политически и конституционни причини, поради санкции, които бяха предвидени за негласуване, активната регистрация отпадна от крайния вариант на Кодекса, но остана задължението на ЦИК да води Публичен регистър на избирателите. Такъв регистър, за такива цели пет години по-късно, няма! Не е създаден! С нашето предложение целим да го създадем.
Правим и друго предложение: искаме ЦИК да има право на директен достъп до базата данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, за да може да актуализира този списък, защото с течение на времето, и ще стане ясно как може да стане, когато разглеждаме Преходните и заключителни разпоредби, този списък би бил много по-адекватен, да служи за база, за начало, по което се изготвят избирателните списъци.
Само миналия месец разбрахме, че между данните, които се съдържат в ГРАО и които служат за база на избирателните списъци, и данните на Националния статистически институт за хората, живеещи в България, разликата е от милион и половина души – един милион и половина!
И когато говорим за мъртви души, не говорим толкова за хора, които са починали и са упражнили правото си на глас – не че не се случва, но не това е основният проблем. Основният проблем е хората, многото хора, които са напуснали страната, естествено, без да сменят своите регистрации, и които се водят по адреси, появяват се по адреси, но практически не са там. И това се знае от всички. Преди почти 30 години – в 1991 г., тук, от тази трибуна, след първите свободни избори в България, се води спор между тогавашните загубили и тогавашните победители. Тогавашните победители са от БСП. Загубилите обвиняват победителите, че са използвали 550 хиляди мъртви души. Дали са били прави или не, аз не мога да кажа днес. Мога да кажа обаче, че от 1991 г. до 2019 г. държавата ни не намира начин да се противопостави на този проблем, на това съмнение, ако щете. Така че този публичен регистър на избирателите е необходим. Има голяма разлика дали започвате да градите избирателния списък от три милиона и половина души, колкото са гласували на последните избори например, или от осем милиона, колкото се появяват в „Гражданска регистрация и административно обслужване“.
Това е стъпка напред. Това е нашето предложение. И моля Ви, ако решите и продължавате да го отхвърляте, кажете поне как решаваме този въпрос.
Има и нещо друго, което също е свързано. Да приемем, че няма как да се направи мащабна реформа в гражданската регистрация от днес до европейските избори. Тежка е – разбираемо. Но можем да направим сравнително лесно така, че хората да проверят дали са гласували. Казвам: можем да направим така, че да има достъп до този публичен регистър на избирателите, така че наш съгражданин или съгражданка, която живее в Мелбърн от три години, да провери дали вчера не е гласувала в Търговище. Можем да го направим. И това е дало резултат. Помните ли, преди време имаше проблем с фалшиви подписи по подписките, които партиите събират за различни избори? Имаше проблем, че се попълваха от партийни функционери накуп. Този проблем се реши, когато се създаде начин да се прави справка в ЦИК дали някой не се е подписал от Ваше име. Това се направи с поправки в закона и проблемът до голяма степен се реши.
С това предложение предлагаме две неща. Първо, да започнем най-накрая да изчистваме избирателните списъци, и, второ, да дадем възможност на хората да контролират дали някой не злоупотребява с данните им. Благодаря. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател! Господин Зарков, с Вас сме имали възможността да спорим по тази тема. Това, което предлагате Вие, няма по никакъв начин да промени нещата от гледна точка на крайния изборен резултат. Тези хора, които казвате, че живеят в чужбина, а са регистрирани някъде, не са мъртви души, те са реални хора, които съществуват. Те могат да живеят зад граница, могат да живеят в друга община и така нататък, те не са мъртви души. Това няма да промени крайния резултат.
Ние също сме предлагали активната регистрация с оглед на това гражданското общество да се регистрира и тези, които са се регистрирали, да гласуват, за да има оптимален резултат, но в крайна сметка това, което предлагате, просто няма да промени нищо.
Това, за което говорите, и давате примери от мрачното минало на първите години на демокрацията, е факт. Тогава наистина имаше гласуване на мъртви души, защото тогава все още партийното многообразие в държавата не беше разпространено. Във всички комисии нямаше представители на различни политически партии и в малки секцийки и в секцийки, където дадена партия е имала надмощие и е избрала или назначила членовете на комисиите, се случваха тези неща – хората, които ги няма там, да ги отбележат, че са гласували и да пуснат бюлетина от тяхно име. Това го имаше и е факт.
Сега обаче живеем в други времена. В България има сигурно сто политически партии. Най-малко 60 участват на избори. Всяка от тях, които са парламентарно представени, имат членове на комисиите, и то някои от партиите по няколко човека. Всяка от партиите или от кандидатите изпраща застъпници. Отделно има неправителствени организации, които изпращат наблюдатели. Тоест този процес, за да се случи, е много трудно някъде да бъде направена такава измама. По-скоро, ако има измама, тя може да е при броенето на бюлетините или при пренасянето на бюлетините, а не толкова при гласуването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Втора реплика?
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам реплика, за да Ви уверя в следното.
Аз бях склонен да подкрепя това предложение на опозицията, защото то съответства напълно на сегашния текст на т. 9 в ал. 1 на чл. 57. Изключително полезно обаче беше уточнението, което направи директорът на ГРАО. Радвам се, за втори път казвам това, че директорът на ГРАО подробно обясни технологията на изпълнение на сегашното задължение по закон и на администрирането и оперирането с настоящия регистър. Това беше и нашият аргумент в дебатите досега, че всъщност колегите от опозицията не са разбрали съдържанието, действието на един регистър, който го има и е публично достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
По отношение проверката с ЕГН, както е написано тук, за да няма емоции, няма да ескалирам кой какви текстове пише и доколко ги разбира, но ще се позова на решение на Комисията за защита на личните данни, която изрично задължава всички администрации на лични данни, да предоставят справка по повече от един идентификационен критерий. Това не е съобразено и по никакъв начин не е решено с това предложение.
И сега, уважаеми колеги, може да се извърши проверка по обстоятелството гласувало ли е, или не е гласувало определено лице. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Зарков, имате право на дуплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, позволете ми да благодаря на репликиращите и да се опитам да им отговоря.
Господин Ангелов, не съм твърдял, че мъртвите души са починали хора. Напротив, опитвах се да обясня, че под този общ термин се обяснява фактът, че очевидно в избирателните списъци – такива и по начина, по който се печатат днес, има много повече хора от тези, които упражняват правото си на глас в пъти. Пак казвам: над осем милиона са данните в момента. За съжаление, ние не сме толкова. Повече от два милиона души – сигурен съм, че и специалистите от ГРАО ще потвърдят, че те нямат начин как да следят миграциите на българи в различните краища на света. Тоест проблем съществува.
Защо това е проблем? Защото това създава резерв на гласове, тоест хора, които имат право да гласуват, за които се знае, че няма да гласуват, тъй като кметът или местните хора там знаят, че от години не живеят на съответния адрес и това може да допринесе за допълване на бюлетината или за нагласяне на резултатите. И това се случва днес. Днес! Не Ви връщам назад във времето, макар че някои предложения от тук ни връщат във времето от преди 1991 г.
По отношение на това, което каза господин Кирилов. Вижте, справки могат да се правят по всякакъв начин – не Ви харесва с ЕГН, да измислим ПИК, може да провери всеки един от Вас в детската градина, къде ли не, начини има. Много е важно да се създаде тази възможност и към момента аз твърдя, че я няма. Твърдя, че този публичен регистър на избирателя, какъвто е замислен и какъвто е трябвало да бъде по т. 9 на Закона, не е създаден и искам той да бъде създаден. Искам той да бъде разработен така, че ако не на тези избори, на следващите да имаме ясна база данни, от която да започнем да градим списъците.
Иначе колкото и да ми обяснявате, че всичко е наред, НСИ казва, че тук има шест милиона, а ГРАО ни обяснява, че има осем милиона избиратели. Това здравият разум не го приема.
Ние предлагаме решение. Вие го отхвърляте, не предлагате нищо, вдигате рамене и казвате: „В крайна сметка така си е добре.“ Не, не е добре. Не е добре! Създава предпоставки за измами, които, дори ако не се случат, делегитимират изборния процес и с това делегитимират всички нас тук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Други изказвания?
Имате думата, уважаеми господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, с риск да повторя част от доводите на колегата Зарков, мисля, че голямата част от нас в залата, независимо от кой регион са избрани, са се сблъсквали с това несъответствие в избирателните списъци. Дълги години подред, между другото, си спомням, че несъответствието в избирателните списъци, раздутите избирателни списъци са били едно от основните неща, които публично се обсъждаха по отношение на това как би могло да се въздейства върху изборния процес. Аз не вярвам да има депутат, а не вярвам да има и гражданин в България, който да не е наясно, че това е ключов проблем за избирателната ни система. Механизмът, по който винаги се решават подобни неща, тоест се отхвърлят и не се решават, е винаги този.
Аз не съм участвал в самата изработка на текстовете, но внимателно наблюдавах, докато това се правеше. Знам, че колегите бяха абсолютно задълбочени в това да намерят начина, по който да решим един траен проблем на избирателната система. Те предлагат едно решение. Добре, приемам, че имаме забележки към решението, въпреки че от 1991 г. насам избирателите списъци не се актуализират по същия начин. Това не е първото предложение за решаване на подобен проблем и всеки път това се прави по един и същи начин: Вие не сте дали най-доброто решение, но няма друго. Това, което аз видях с очите си, е, че ние се опитахме да разработим решение, което в една или друга степен да работи. Добре де, аз разбирам, ако насреща стоеше предложение, което да дава отговор и което да решава проблема – нямам съмнение, че всеки от Вас този проблем го е срещал в избирателните си райони, тогава разбирам съпротивата. Но когато тази съпротива идва, без да има решение на очевиден проблем, това, колеги, е същото, което се случва 28 години.
Това всъщност е причината за 8-те процента рейтинг на Народното събрание, това всъщност е причината за отдалечаването на гражданите от така наречените „елити“, това е причината, поради която на нас гледат като на абсолютно безсмислени хора в тази зала, защото 28 години нямаме решение на този проблем.
Аз бих подкрепил всяко решение, което дадете. Господа от Патриотите, дайте решение! Защото в края на краищата, извинявам се на колегите от ДПС, но основните подозрения за използване на излишните хора в избирателните списъци, падат към тях. И сега изведнъж се оказва, че Вие защитавате позицията, и аз даже не разбирам защо! Все пак съм бил депутат пет години и половина в смесен район и знам, че там нееднократно е имало подозрения в село еди-кое си как се гласува и кои в крайна сметка са в списъците. Това не Ви ли интересува? Не е ли Ваша тема? Защо не дадете решение? Отговорът, че това решение, приемам, сигурно не е най-съвършеното, въпреки че ние не измислихме друго, дайте Вашето решение. Защото в противен случай, господа Патриоти, независимо че сте първи мандат тук, Вие ставате част от всички онези 28 години, в които по същия начин се отхвърляха решенията. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Реплики? Не виждам.
За изказване – господин Ангелов, имате думата.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Не смятах да вземам думата за изказване, все пак не съм и специалист по Изборния кодекс, но съм длъжен да направя няколко уточнения.
Когато говорим за решаване на проблеми и когато говорим за това как да намерим оптималния вариант, трябва да предлагаме наистина оптимален вариант. Ако, примерно, БСП искаха да направят такъв вариант и тези хора, които живеят трайно извън населените места, предложете тогава за всеки един избор да има уседналост. И тогава се решава проблемът. Сега имаме уседналост за местни избори и за евроизбори. Предложете и за парламентарни, и за президентски, тогава тези хора, които не живеят по населените места, ще бъдат извадени от списъците и ще има актуален списък. Ето го решението на проблема. Явно Вие може би не смеете да предложите нещо подобно, защото на парламентарни и на президентски избори и Вашата партия зависи от гласуването на тези хора.
Другото, като ги извадим от списъците и човекът дойде, върнал се отнякъде, и няма принцип на уседналост, например за парламентарни избори, с личната си карта, където пише постоянния адрес и секцията, в която трябва да гласува, кой ще го спре да гласува?! Той има право да гласува. Какво решавате тогава? Как ще спрете екскурзията, например, която твърдите, че ДПС правят?! Не може да я спрете по този начин. Идват си хората, няма принцип на уседналост и си гласуват в секцията. Това е факт! Не може да го спреш за това, че го няма в избирателния списък, например, защото е отсъствал дълго време. Няма принцип на уседналост – постоянен адрес, идва в секцията, дописват го в списъка и гласува. Затова казвам, че това, което предлагате, може да е в правилната посока, да се търси вариант, но няма да реши нищо. Това е истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Реплика?
Заповядайте, господин Кутев. (Народният представител Антон Кутев от „БСП за България“ се отказва от вземането на думата в полза на народния представител Данаил Кирилов от ГЕРБ.)
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря, колега Кутев.
Уважаеми колеги, не видях, иначе щях да предпочета втора реплика. Колега Ангелов, Вие във Вашето изказване не казахте нещо съществено. Не затова, че „Обединени патриоти“ не е за първи път в българския парламент, а това, че в миналия парламент „Обединени патриоти“ бяха инициатори и през 2016 г. ние дълго дебатирахме дефиницията „гласуването е задължително“ и какви биха били последиците при неизпълняване на това? (Реплики от ОП.) Казахме: задължение, което е граждански дълг на всеки избирател! Тогава това също ни го припомнихте. Ние предвидихме такъв механизъм. Този механизъм беше: ако в два поредни избора от едни и същ вид едно лице не е участвало, то тогава да отпада от списъка, но да може, ако се яви, и откъдето се появи, да може по най-бърз начин да се впише в избирателните списъци.
Какво стана, колеги? Омбудсманът на България провидя в това пак противоконституционност. Конституционният съд отмени нашата квазиактивна регистрация, която всъщност беше единствената последица от думата „задължително гласуване“. Така Патриотите, които тогава не бяха „Обединени“, но бяха в парламента, и ГЕРБ решихме този казус. Дали сме решение. Вие в текста не давате никакво решение, никакъв механизъм. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Господин Председател, за втори път, на пет секунди преди изтичането на двете минути, пускате звънеца. Моля на втората минута да ме санкционирате за просрочване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Кирилов, ако сте обърнали внимание, всички предупреждавам пет секунди преди, за да могат да завършат мисълта си точно във времето.
Господин Кутев – отстъпвате?
Господин Проданов, имате думата.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Ангелов, опитвате се да дадете някаква рецепта за решаване на проблема с мъртвите души в изборните списъци с тезата за отседналостта. Още върви скандалът с паспортите за българското гражданство, което издавате. Знаете ли, че в София, само в София има 10 секции с по над 1500 избиратели, точно регистрирани от такива граждани, с такива издадени български паспорти? В крайна сметка те имат тази уседналост, с която Вие предлагате да се реши проблемът. Те не живеят в България, не упражняват изборните си права и нямат никакво желание и намерение да го правят. Лошото е, че тези списъци и хора се използват доста често точно за манипулиране на вота в дадени райони и в дадени населени места. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Проданов.
Господин Кутев – имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Господин Ангелов, аз лично не я разбирам тази позиция – позицията, в която депутат от управляващото мнозинство казва: „Ами, Вие, ако искахте да решите този проблем, щяхте да направите еди-какво си“, затова взимам и репликата.
Ние сме от опозицията, а Вие сте от управлението. А Вие, ако искахте да го решите, как щяхте да направите?! Защото всичките тези неща – дали уседналостта е пътят към това, е друг разговор. И дали изобщо нашата точка има общо с уседналостта – това също е друг разговор. Но въпросът е, че в момента отговорността за всички решения е на мнозинството, което управлява и от което Вие сте част, а ми обяснявате, че ако БСП е искало да реши, е трябвало да го направи. А Вие къде сте в тази схема?! Вие не сте ли депутат от управляващото мнозинство, който би трябвало да предложи верните решения, съгласявайки се, че такъв проблем има? Поне аз това разбрах досега. Така че застанете си на висотата на депутат от управляващото мнозинство и дайте предложенията, които аз тук не виждам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател! Господин Кирилов, прав сте, не дадох примера, но разказах какво се случва по принцип, когато един човек е изваден от списъка и винаги може да отиде да гласува.
Относно репликиращите господа от БСП. Съвсем целенасочено, вземайки думата вече няколко пъти, не съм си позволил да се заяждам на политическа тема, да правя политическо изказване, а да говорим конкретно за ситуацията. На мен наистина ми е неприятно, че и господин Проданов, и господин Кутев изкараха разговора в момента по тази тема чисто като политически, което не е нормално, нали? Няма връзка с това кой има българско гражданство и кой няма българско гражданство. Това са български граждани! Това са българи! Те могат да се регистрират навсякъде, където си пожелаят, защото това е тяхната държава.
Оттук насетне, когато давате примери къде се било манипулирало, излезте и кажете: ето тук, тези хора са манипулирали изборите. Тук тези хора са манипулирали изборите! Защото, като говорим, едно общо изказване, без никакви факти и доказателства вътре, правим политическо изказване, а не решаваме проблемите, за които говорим в момента. Това е моята молба. По тази тема по никакъв начин не си позволих политическо изказване, напротив – да обсъдим каква е ситуацията, какво се случва с това наше предложение или без него. А Вие правите политически изказвания, което за мен не е добре, но това си е Ваш избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Имате думата, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Изказването ми ще бъде много кратко и няма да е политическо. В крайна сметка, господин Ангелов, във Вашата дуплика Вие правите такива заключения, че ние имаме политически изказвания. Каня Ви, ако искате, след заседанието, да Ви дам пример с 10 секции по 1500 избиратели – това са 15 хиляди избиратели, с резултатите, които се получават там, с хора, които са фиктивно на тези адреси, за да могат да получат българско гражданство. Петнадесет хиляди избиратели е голям проблем, защото това наистина изкривява вота. Така че не го приемайте като политически, а като реален проблем, който дебатираме и се опитваме да намерим решение на него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Проданов.
Реплики? Не виждам.
Следващо изказване – имате думата, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Очевидно е, че има проблем със самия вот в България, с отразяването му, с изборния резултат, изобщо с целия процес по гласуване. Той не е отминал или застинал в миналото. Той е сега – в настоящето, ще бъде и в бъдещето.
Какъв е проблемът? Ще се опитам да го обясня възможно най разбираемо. Една секция – малка секционна избирателна комисия, в малко населено място, с еди-колко си броя членове на секционната комисия – хората се познават. Става обяд, бай Иван е решил да обядва, остават n брой членове в СИК и те решават, че еди-кой си няма да дойде – знаят, че не е в съответното село, подписват го и гласуват вместо него. След това се отразява в изборния протокол: гласували еди-колко си, еди-как си. Това става, разбира се, и в по големи секционни избирателни комисии. Всички Вие сте били свидетели, били сте запознавани с този проблем – и цялата българска общественост, но не искате да го разрешите по никакъв начин.
Тук не става въпрос за някакви противоконституционни предложения, каквото беше задължителното гласуване. Това е задължително право, малко като дървено желязо. Аз и тогава съм го казвал. Става въпрос за един наистина сериозен проблем и тук може да се въведат и други данни, да кажем: лична карта, номер на паспорт, ПИК, както каза колегата Зарков.
Какво предлагаме ние? Да се създаде един регистър и след това всеки един български гражданин да може да провери в този регистър, с този код или ЕГН, или някакви комбинации от код и ЕГН, дали е гласувал, или някой го е подписал, фалшифицирал му е подписа и е гласувал вместо него, след което да може да сезира компетентните органи. Да каже: „Ей, аз в този ден не съм си бил вкъщи – бях на море, например, и не съм гласувал, но там съм отразен, че съм гласувал.“ Независимо за кого и как. Затова ние предлагаме това нещо да се изчисти. Вие какво предлагате?
Първо, отмяна на практика на машинното гласуване.
Второ, въвеждане на диктатура в изборната администрация. Мнозинство ли?! Какво беше това нещо мнозинство?! Квалифицирани две трети. Откъде накъде?! Какво беше това нещо демокрация?! Няма смисъл от нея! Ние да си разрешаваме. Предлагаме някакво разрешение – да има прозрачност, да има регистър, хората да могат да проверят дали са гласували. Откъде накъде?! Не може! И то без никакви доводи. Разбира се, доводите са едни и същи от години насетне. И когато сме го предлагали, и сега, като го предлагаме, не може да стане, сакън, видите ли, защото това ще наруши на някои от партиите изборната процедура, купуването и продаването на гласове, което е престъпление, уважаеми народни представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
За всички, които очакваха, че ще има прекъсване – няма да има, продължаваме да работим. Моля народните представители да се запасят с търпение.
Моля, продължете, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да върна дебата към неговата същност, а именно това, което ние предлагаме, е заложено в самия Закон, в Избирателния кодекс – Централната избирателна комисия да създаде Публичен регистър на избирателя.
Няма да се връщам на мотивите, които моите колеги представиха в своите изказвания. Само ще добавя, че съм изцяло съгласен с тях и ги подкрепям. Ще се върна малко по-назад, тъй като съм задавал въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството – тогава беше господин Нанков, и водихме този дебат с него. В един частен разговор, ей там отстрани, господин Нанков каза, че съм прав и ми стиска палци. Само че, колеги, това нещо със стискане на палци или кълки няма да стане, да си го кажем.
Ние правим предложение, независимо дали на Вас Ви харесва или не. Ние го правим, защото сме убедени, че това е начинът, по който могат да бъдат изчистени избирателните списъци. Ако Вие имате по добро предложение, направете го. Нека да го обсъдим. Така или иначе, считам, че за момента, колкото и да не Ви се иска да го признаете, това е най-доброто предложение.
От друга страна, изчистването на списъците ще може да ни покаже и каква е тежестта на мандата във всеки един избирателен район, което мисля, че е от полза за всяка една партия, за да може да види своята представителност.
Отново се връщам на нашето предложение, колеги. Нашето предложение е за спазване на Закона. Ако няма да го спазваме – кажете. Ако спазването на Закона пречи на изборния процес, също го кажете, но нека да бъде ясно заявено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми колеги, всъщност предложението на колегите от БСП и сега съществува като т. 9. Действащата т. 9 я има, там е предвиден този регистър, като в случая се допълва какви данни ще се вписват в регистъра.
Проблемът обаче е, че в предложението за този параграф не е посочено, че всъщност това е регистър само на гласувалите избиратели. И това се вижда, като погледнете края на Доклада и предлагания § 22а, където се предвижда да се вземат данните от последните парламентарни избори и на тази база да се правят избирателните списъци.
Аз не мога да разбера, не виждам и не мога да проумея каква е идеята на този регистър, след като няма да бъдат вписани всички избиратели. Може би след това поредната атака от страна на опозицията ще е: „Вие лишавате гражданите от право на глас. Не всички избиратели са вписани в избирателния списък.“
Ако ще има такъв регистър, то трябва да е на всички граждани с избирателни права. И тук напомням за решението на Конституционния съд от 2017 г., когато беше направен опит за въвеждане на активна регистрация. Това предложение, което предлагате, не е ново, то е правено вече при приемането на Изборния кодекс през 2014 г. и е отпаднало поради мотиви за противоконституционност.
Ако идеята е да има Регистър, за да се проверява ЕГН, и който иска да провери дали не е подписан в списък, когато не е гласувал, по подобие на проверките на списъците и подписките за регистрация, тази идея обаче не фигурира в това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики?
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Митев! Ще се опитам репликата ми да бъде кратка. Вие бяхте абсолютно прав, но не припомнихте на колегите не само че тяхното предложение не става, но не им припомнихте техните пледоарии през 2016 г. за това как по този начин се отнема правото на лицата, как може да се заличават лица от списъците… пледоарии в тази посока. Няма да обявявам, че те са били свързани с инициативата на омбудсмана да постави този въпрос пред Конституционния съд.
Искам дебело да подчертая, защото сега по тази тема се изказват колеги, които дебютират, които въобще не си направиха труда да бъдат вчера на Правната комисия. Да, двама колеги стояха може би почти 10 часа, но други колеги експериментират в изложенията си, все едно за първи път ги четат. Може би и за първи път ги разбират.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, от място): Нали правиш реплика на господин Митев?!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, и сега може спокойно да се провери дали аз съм гласувал, или не съм гласувал. Въпросът е избирателят да си упражни правата и да поиска да види източника – да види списъка от изборния ден, да види подписан ли е, или не е подписан. Проверката е проста. И има право след това да иска поправка. Въобще все едно няма никакъв режим за отстраняване на обстоятелства по избирателните списъци. Моля Ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Завършихте пет секунди по-рано.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Това не беше точно реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика – имате думата, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колега! Ние сме го предложили. Това предложение се съдържа в т. 9а – осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9. А този регистър е публичен и той е централен. От всяка една точка по интернет човек може да провери гласувал ли е, или не е гласувал. Аз не виждам какво толкова се плашите от това нещо. Вие сега имате една такава отговорност – да кажем коалиционна ли е, трапезна ли е към ГЕРБ, няма да влизам в подробности, Вие си знаете, но утре това нещо, което сега гласувате, ще се обърне включително и срещу Вас. Включително, защото Ваши избиратели, които ще гласуват за „Обединени патриоти“, могат да бъдат подписани там, които няма да могат да гласуват на практика и да упражнят свободно и лично своето право на глас.
Бях провокиран, уважаеми господин Председател – моля, когато председателят на Правната комисия морализира тук, от тази трибуна, кой е бил и кой не е бил на Правна комисия…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Ама ти броихме гласа, нали?!
ФИЛИП ПОПОВ: Да, аз дойдох и бях на друга комисия, уважаеми господин Председател, след като ме визирате мен, в съседната стая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Попов! Ако имате реплика…
ФИЛИП ПОПОВ: Защото комисиите се правят по едно и също време, уважаеми господин Председател на Правната комисия. И аз съм заявил как ще гласувам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Можете да вземете думата по начина на водене, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Заявил съм как ще гласувам по всеки един от текстовете. И не значи, че не съм ги чел, господин Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, не влизайте в разправа. Вземете думата по друг повод.
ФИЛИП ПОПОВ: Да, и в темата на лично обяснение, защото очевидно, че мен председателят Кирилов ме визира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, не бяхте споменат поименно.
ФИЛИП ПОПОВ: Да кажем, че когато ние гласувахме тези текстове, нямаше нищо такова, което Вие визирахте тук, току-що от тази трибуна, което говорихте. Абсолютно не се е говорело. Извадете си стенограмите и вижте какво сме говорили. Тогава се говореше за задължителното гласуване, а не за избирателните списъци…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: …и правото да бъдеш вписан или съответно отписан. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика?
Имате думата за трета реплика, уважаеми господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Митев, обръщам се към Вас като направил изказване с много кратък въпрос: в България има ли изборни манипулации, в България използват ли се мъртвите души, за да се самовъзпроизвежда една власт в управлението? Вие сега ще станете и ще ми отговорите.
Има ли в България използване на списъците с хора, които не са в страната? Станете и кажете. Защото това е нашето решение на този проблем, който ние виждаме.
Вие виждате ли проблем? Защото вчера аз бях в Правната комисия и отговорите бяха, че срокът в „Преходните и заключителните разпоредби“ бил кратък. Ами, предложете го за есента за изборите.
А на господин Кирилов ще кажа едно: господин Кирилов, няма нормални хора, които да приемат Изборен кодекс в европейска държава, в Правна комисия до 00,30 ч., за да можете Вие да броите от коя политическа сила колко човека стоят до 00,30 ч. с Вас, за да си говорят остроумици. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Милков, поставихте под въпрос нещо.
Уважаеми господин Митев, имате думата за дуплика.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря и на репликиращите, отзад напред.
Уважаеми колега Милков, аз не съм съд и нямам намерение да произнасям тук решения по отношение на това дали има, или няма манипулации. Факт е, че до този момент има едно-единствено решение на Конституционния съд за касиране на един мандат. Това е по отношение на Вашия въпрос.
Смятам обаче друго, смятам, че ако бъде прието в този вид Вашето предложение, особено с тази добавка на финала на доклада на Правната комисия по този законопроект, ще отворим вратата към невероятно много дописвания на списъците, тъй като много хора няма да попаднат в тези списъци – някои по субективни, други обаче по обективни причини. Вместо да решим проблем, създаваме нов. Не това е начинът за изчистване на така наречените „мъртви души“.
Ние предложихме вариант. Колегата Кирилов е прав, предложихме вариант в миналия парламент. Омбудсманът на републиката госпожа Манолова тогава атакува тези текстове, Конституционният съд се произнесе. Не мога да разбера Вашето упорство по отношение на предлагане на текстове, които влизат в разрез с Конституцията, отхвърлени са при гласуването на Кодекса от Вашето мнозинство тогава, 2014 г., и повторно Конституционният съд се е произнесъл, че не това е правилното правно решение от 2017 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Господин Ерменков, заповядайте, имате думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще напомня какво пише в чл. 57, т. 9 в сегашния Кодекс: „Води публичен Регистър на избирателите, осигурява възможност всеки избирател да може да прави справки в регистъра по единен граждански номер (личен номер).“ Между другото, второто изречение от това, което е написано в сегашния Кодекс, го има и в нашето предложение, като: „Създава се т. 9а“, тъй като ние изменяме т. 9. Така че върху втората част няма да се спирам. Тя и сега съществува.
Искам да обърна внимание обаче за Публичния регистър. Няколко пъти колегите, които от нашата партия и от нашата коалиция излязоха и защитаваха тезата, казаха, че е крайно време да направим така, че Законът да отговоря на действителността и този регистър, който е на избирателите, все пак да бъде регистър – максимално близък до хората, които имат право да гласуват, към онези, които са живи, към онези, които съществуват тук, и към онези, които проявяват желанието да гласуват. Защото колкото по-далеч е този списък и този публичен регистър от избирателите, колкото повече имена има в този списък, част от които, както вече казахме, са с числа до един милион девиация от реално гласуващи и реално съществуващи в списъка, толкова по-ощетени са малките партии.
Съвсем сериозно Ви го казвам, нищо, че това е може би в ущърб на двете големи партии тук. Колкото по-голяма е базата, върху която се изчислява прагът, толкова по-малка и нищожна е вероятността малки партии да влязат в парламента. Съществуването на нереални списъци създава проблем на демокрацията в държавата, създава проблем на демократичната представителност в държавата. Затова много от хората, които са навън, не се чувстват парламентарно представени. И това е една от причините, за да се чувстват така тези хора – голям брой уж избиратели като база, върху която се изчисляват процентът и прагът за влизане в парламента, и реалният брой на такива избиратели. И да не се чудят някои от сегашните партии, които са тук в момента и които няма да подкрепят нашите предложения – защо в един следващ парламент няма да влязат. Именно поради тази причина – голям брой, голяма база, голям праг, нереален, за съжаление, и направен специално така. Може би тенденцията е някога в бъдеще да станем една двупартийна система, в която две големи партии да си разпределят баницата в държавата. Демокрацията тогава къде отива?!
Спомнете си какво Ви казах в началото за Закона и за неговото наименование и ще видите, че съм бил прав, в това число и по този текст.
Много Ви моля, подкрепете го в интерес на хората, в интерес на по-голямата демокрация, в интерес на по-голямата представителност на хората в този парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Личното ми наблюдение показва, че от всеки 10 българи девет смятат, че изборите в България са съпътствани с изборни измами. Може би пресилвам нещата, но няма как да се отрече, че поне всеки втори българин мисли като мен – че изборите в България са съпътствани с изборни измами. Тези изборни измами, без значение какви са изборите – дали са европейски, дали са местни или национални, за парламент на републиката, ги има. Те са най разнообразни, като започнете от подмяна на протоколи, фалшификация на протоколите, подмяна на резултатите в тези протоколи, отчитане на гласовете на хора, които не са гласували, присъствие на хора в списъците, които са починали.
Днес ние правим едно предложение, което не решава 100%, не предотвратява на 100% изборните измами, но поне дава някакви решения срещу част от тях – да се избегнат или поне тези практики да станат по-трудни за реализиране, а именно да се отчитат гласове на хора, които не са гласували, или пък да се отчитат гласовете на хора, които са в списъците, но са починали преди известно време.
Аз мисля, че има неразбиране на нашето предложение. Нашето предложение не е заяждане, то не усложнява по никакъв начин изборния процес, то не дава лекарство срещу изборните измами, но в очите на хората прави изборния процес малко по-честен. Какво лошо има в това всеки българин да може да провери в един регистър дали той е упражнил гласа си или ако не, дали някой от негово име не е упражнил този глас, защото изборното право е лично в случая?!
Аз мисля, че ако днес Вие не приемете нашето предложение, още на 26 май може да се случи една такава интересна случка, която ще се опитам да Ви разкажа, тя ще звучи като виц.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: С параграфа какво общо има?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ами точно по параграфа е, за Регистъра, в който може да проверите дали сте гласували или не. Ако искате може да ми направите реплика, ще Ви отговоря за какво става въпрос.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Какво общо има? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, колеги, не се обаждайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Може ли да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължавайте, аз не Ви прекъсвам, слушам Ви много внимателно, не Ви прекъсвам.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Разбира се, но ме прекъсват от друго място. Както и да е.
Та случката е следната. Отива съвестен български гражданин да гласува, упражнява правото си на глас и на излизане пита член на секционната комисия: „А моята съпруга дали гласува?“ Членът на комисията проверява и казва: „Да, тя гласува преди два часа.“ И този съвестен български гражданин натъжен и разплакан казва: „Ех, ако бях дошъл два часа по-рано, щях да я видя.“ Служителят или членът на СИК го пита: „Ама, Вие не живеете ли заедно?“, той казва: „Не, тя преди 10 години почина.“ (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не че тази случка не се е случвала и преди и няма да се случи и на други избори, но ако има един такъв регистър, всеки би могъл да проучи или да получи информация дали за починалия му роднина не е отчетен глас или пък за този, който е приятел или роднина в чужбина или самият той да е упражнил правото на глас от негово име. Не знам какво толкова възмутително казах, но ние предлагаме точно това да не става възможно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплика?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Господин Гьоков, от това, което казвате – или не сте влизали никога в секция, или не знаете как става гласуването.
Първо се подава на председателя личната карта. С Вашата лична карта гледа в списъка дали Ви има… (Шум и реплики от „БСП за България“: „В кой век?“)
В кой век ли? Аз съм правил избори, а ти не си влизал в секция, господине. (Шум и реплики от „БСП за България“: „На Женския пазар ли си? Къде се намираш?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Николов, обърнете се учтиво.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Комисията се състои от членове от всички партии, така че Вие не може да кажете, че някой е починал и Вие из един път виждате в списъка, че той фигурира там – Вашата съпруга, или искате, най-вероятно, да следите жена Ви дали е гласувала, това е друга тема, да, разбирам, но тя трябва да е жива. С това, което казвате, създавате впечатление, или сте го прочели като виц някъде, или се опитвате да заблудите хора, които никога не са гласували. Това, аз Ви казвам най-отговорно, правил съм избори от 2007 г., досега всичките пъти съм участвал, не може да се случи! Не може да се случи! Когато има хора от различни партии, знаете, че като почине човек, личната карта се взима и се връща. Как така из един път е написан номерът и се подписал и кой се подписал вътре? Тогава може да питате председателя кой човек се е подписал за този човек, който е починал, списъкът не е предаден на Прокуратурата и той не си е свършил работата, как е станало това нещо? Аз Ви казвам, че това, което Вие давате като някаква теза или развивате тук от трибуната, не може да стане, просто се опитвате да симулирате и да защитите някакво предложение в тази част, по този начин изказана от Вас, което не може да стане. Може да има други вероятности и възможности, но точно по този начин – някой починал да е подписан и да е гласувал, е почти невъзможно. Трябва да е подкупена цялата комисия – цялата комисия от всички партии, някой да ги е подкупил, за да може този човек да гласува, което за мен е невъзможно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Друга реплика?
Имате думата за втора реплика, уважаема госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Подкрепям изцяло предложението, което внася нашата парламентарна група и бих поканила опонентите на това да извадят сайта на ГРАО и да ми покажат къде го има Публичния регистър.
Уважаеми колеги, в сайта на ГРАО има таблиците с населението. Опитайте се в момента, всеки от Вас, докато водим този дебат, да си запишете ЕГН-то и да видите, че Вие никъде няма да можете да се видите. Публичен регистър в момента няма. Може да има някъде на книга, регистър, в самото ГРАО, но в Публичен регистър българските граждани да могат да се видят и да бъде съобразен със Закона за защитената информация или класифицираната, няма такъв. И тук не иронизирайте господин Гьоков, твърде опасно е всичко това. Аз съм чувала чудеса с Изборния кодекс.
Вие чували ли сте за печатане на лични карти с лица, които живеят в чужбина? (Реплики от ГЕРБ.) И кой трябва да бъде проверяван? Трябва да бъде проверявано МВР, нали? (Реплики от ГЕРБ.)
Така че всичко това, което е българско и не само българско изобретение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Янкова, придържайте се, моля, към съдържанието на репликата като такова.
ДОРА ЯНКОВА: …всичко това, когато хора гласуват по няколко пъти.
Господин Гьоков, Вие сте абсолютно прав, изнервихте опозицията, но аз с репликата си подкрепям неговото предложение и настоявам за публичен... (Реплики от ГЕРБ.) И ако има достойнството един от Вас да донесе, да отвори ГРАО и да покаже регистъра къде е, ще ме убеди! Извадете Регистъра на ГРАО и го покажете. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Трета реплика – имате думата, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Гьоков, аз взимам тази реплика, подбуден от Вашето изказване от трибуната, което направихте във връзка с Вашето предложение. Приказки „една жена казала на пазара“, са най-малко неоснователни от трибуната на Народното събрание.
Преждеговорившата госпожа Янкова също така възбуди една теза. Господа и дами от опозицията, имате участващи членове от Вашата политическа сила във всички избори. Моля, не омаловажавайте техния труд. Всяка една политическа сила има представители в секционната избирателна комисия. Когато има такива, дори внушения, защото аз приемам това като внушение – примерът, който даде господин Гьоков, съм сигурен, че не е от реално събитие и провеждане на изборите, но тогава има органи, които да се сезират. Не омаловажавайте труда на членовете на Вашите секционни избирателни комисии, защото тук влизаме в една огромна тема. Опитвайки се да защитите Вашата теза, се опитвате да заблудите българските граждани, че едва ли не изборите се провеждат от едни или други хора. Не, изборите се провеждат от седем човека в секционната избирателна комисия, които са от всички политически сили. Всеки може да защитава своята кауза, теза и така нататък и точно това е принципът за провеждането на честни избори, защото след това всички тези хора се подписват на този протокол, който е достъпен, видим, публикуван, сканиран на сайта на ЦИК. Затова предната реплика на моя колега, която направи, е абсолютно правилна и уместна към Вас. Не може да давате пример, пак го подчертавам – една жена казала на пазара. Покажете го къде се случва това, кажете в коя секционна избирателна комисия, да видим кои Ваши членове на БСП, които участват в провеждането на тези избори, са участвали в тази манипулация, за която Вие твърдите. Иначе всичко друго е едно внушение, което не подлежи на истината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Дуплика, уважаеми господин Гьоков, и процедура, уважаеми господин Кирилов, след дупликата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Първо, щом има толкова реплики, значи има нещо, което Ви притеснява, и което съм казал, е истина. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин Николов, аз не знам Вие колко сте участвали в избори и кой е стъпвал в секция и кой не е стъпвал, но аз съм бил от 1990 г. до първата си кандидатура за общински съветник, член на комисия, председател на комисия, заместник-председател на комисия. (Реплики от ГЕРБ.) От 1990 г. до момента, господин Николов! Така че аз много добре познавам изборния процес. Аз не знам и Вие как сте били участник през цялото време във всички комисии, след като сте били кандидат за нещо, но това е друг въпрос.
Аз не знам от какво се страхувате. Щом казвате, че няма такива нарушения, които цитирам и са невъзможни, защо да го няма този регистър? Какъв Ви е проблемът? Още повече, че стои в Закона и там го има. Не мога да разбера какво Ви притеснява? Вие, като казвате, че тези неща са невъзможни да се случат, господин Николов, господин Иванов, гарант ли сте за това, защото хората мислят по друг начин?! Аз Ви казах още в началото, че всеки девет от десет човека смятат, че в България изборният процес е съпътстван от изборни манипулации, или Вие не ходите сред хората, ами си седите тук и си приказвате помежду си, без да разбирате за какво става въпрос при хората. (Реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Янкова, аз Ви благодаря, че обърнахте внимание на един проблем, с който аз съм запознат, с това, че се печатат фалшиви лични карти, и не ми казвайте, че няма такива неща, защото хората установиха, че Вие дори фалшиви паспорти издавате, пък камо ли за лични карти да говорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не се отклонявайте, господин Гьоков, моля Ви.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Какво прави например този, когато всичко е предопределено или, както се казва, наблюдават всички седем човека, или девет човека, или единайсет, колкото е броят на комисиите? Какво правят тези хора, ако дойдат с такава напечатана фалшива карта на човек, който е починал, и човек, който е в чужбина? Това не ми казвате.
Последно питам: какво лошо има в това един човек, който има съмнение дали някой не е гласувал от негово име, защото той не желае да гласува, да си провери дали някой не е упражнил правото на глас от негово име и да си търси правата по този начин от членовете на секционните комисии? Не смятате ли, че така ще внесем и малко по-голяма отговорност в членовете на секционните комисии, на тези, които отиват там само за заплащането, а не да търсят някаква справедливост и да участват в изборния процес по нормален начин?
Казвате, че заблуждавам хората с това изказване. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Аз не знам дали заблуждавам хората, защото сега се изказвам от трибуната. Преди това Ви казах, че хората са убедени, че има такива аномалии…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Каквото и да кажете оттук нататък, не приемете ли този текст, Вие влизате в…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете изказването си.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …хипотезата, че търсите изборната измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за процедура, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е следната. Тя е искане, първо, за отлагане на гласуването по този параграф, второ, за обявяване на прекъсване – за даване на почивка – за прекъсване на пленарното заседание за половин час, през който правя предложение за свикване за извънредно заседание на Комисията по правни въпроси със следните аргументи, уважаеми колеги.
Ако спорим по този въпрос и този дебат продължи толкова дълго, няма да се връщам към дебата от вчера, но в частта втора точка от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, тоест механизъм за проверка и този механизъм го прилагахме в Закона за прякото участие на гражданите в държавното управление и местната власт. Имаме такава разработка за проверка на подписките. Този режим няма да можем директно да го имплантираме, за да замести лаконичната и неотносима уредба на т. 9а, но ще призовем и експертите от дирекция „Законодателство“, за да направим в допълнителен доклад ново предложение за механизъм за проверка на списъците.
Пак повтарям: и сега има възможност да се провери „гласувал съм“ или „не съм гласувал“, но, за съжаление, за краткото време няма да можем да извикаме директора на ГРАО, който има полезни знания.
Предложението ми е следното, почивка половин час, извънредно заседание на Комисията по правни въпроси в зала „Запад“ за допълнителен доклад по този въпрос, плюс, обявявам, ще поставя и въпроса за разширяване използването на машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Колеги, ще подложа на гласуване първото предложение – да отложим гласуването. (Реплики.)
Прекъсвам заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля заемете местата си! Пристъпваме към работа. Продължаваме с дебата по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
По начина на водене, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, аз искам да Ви попитам Вас, а и колегите тук: Вие знаете ли изобщо къде се намираме в момента? (Реплики от „Обединени патриоти“: „Не, не!“) Явно не знаете! Да Ви кажа: в Народното събрание, което, уважаеми господин Председател, работи по правилата от Правилника.
Само че те за ГЕРБ изобщо не се спазват, те за ГЕРБ нямат абсолютно никакво значение.
Може ли да се прекъсне пленарно заседание, да се свика Правната комисия, да се хвърлят едни текстове, които са уж обсъждани и сега се обсъждат наново без абсолютно да сме запознати с тях, без да имаме възможност да реагираме, без ей така, просто се хвърлят и ние сега тук трябва да ги обсъждаме наново, и трябва да вземем информирано решение, и да ги приемем за пет минути горе в Правната комисия?
Извинявайте, това не е нормално в една парламентарна република, но очевидно, ние не сме парламентарна република, а сме нещо много по-далече от това.
Всичките текстове, които Вие тук предлагате и нашето предложение на парламентарната група бяха обсъдени, обсъждат се сега и председателят на Правна комисия…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов…
ФИЛИП ПОПОВ: …иска да обсъдим нещо съвсем друго. Нещо, което веднъж е било обсъждано, и то в деня на...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Правилно бяхте започнали да ми се карате. Пак към мен, моля!
ФИЛИП ПОПОВ: Точно така. Аз Ви се карам изобщо да не допускате тези предложения, които бяха направени горе на Правната комисия, защото те са в абсолютен разрез с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Вие като председател следва да следите за неговото прилагане. Защото ето така се руши доверието в парламентаризма и в парламента в Република България. Защото за Вас Правилникът не значи абсолютно нищо.
С оглед това да наложите тази диктатура и в секционните избирателни комисии, и в ЦИК – изобщо в изборния процес, защото Ви е страх какво ще се случи на тези избори. Може ли да идват парламентарни избори, Вие да си правите договорки тук цял ден, да искате да махнете квотите на тези, които са европейски…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, благодаря. (Шум и реплики.)
ФИЛИП ПОПОВ: …представители в Европейския парламент. Вие в каква държава изобщо живеете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Продължаваме с изказванията.
По начина на водене – заповядайте, господин Свиленски. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, народни представители! Господин Председател, беше Ви направена процедура по начина на водене, забележка по начина, по който работи Народното събрание.
Госпожа Караянчева много така предпазливо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не към нея, към мен, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, да, аз към Вас говоря... е седнала на първия ред, защото и нея може би ще я бъде срам да води това заседание.
Кажете ми в каква процедура сме в момента по гледането на Доклада на Правна комисия? Това, между другото, не се случва за първи път на тази Правна комисия, с председател Данаил Кирилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Пак към мен, господин Свиленски, моля Ви.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Винаги първо гласуване, второ гласуване, сега трето гласуване – кажете, господин Председател, как взимаме решения в това Народно събрание, как ще искаме тези закони и изборни кодекси да се изпълняват от българските граждани? Как ще искаме да има авторитет Централната избирателна комисия, народните представители, избраните следствие на тези избори кандидати? Някой дава ли си сметка в тази зала какво правим? (Частични ръкопляскания от „БСП за България“. Шум и реплики.)
Има Правилник, за пореден път казвам, който господин Кирилов вероятно много добре познава, който е приет от това Народно събрание и той е закон в държавата. И Вие искате отново да покажете и, между другото, това се случва само когато Вие водите заседание, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да си дойдем на думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Никога не се случва, когато води примерно госпожа Караянчева. Не знам защо Вас Ви слагат на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не ме слагат, явно имаме взаимни симпатии с Вашата група, затова така се получава.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: С нашата група имате симпатии –важното е да имате симпатии с българските граждани, да ги уважавате, защото те са ни изпратили тук и ние трябва да защитаваме законите, поне тези, които ние приемаме. А когато Правилникът сме го приели ние и там е казано как се приемат закони, на колко четения, в колко комисии, през какъв период може да се внася Докладът в комисията, нека да спазваме поне тези неща.
Кажете ми, Вие чувствате ли се…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски – времето!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …запознат с това, което ще гласувате след малко?
Моля Ви да вземете отношение както по предната процедура, така и по моята, защото това е процедура по начина на водене…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е право, не задължение. Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …да вземете отношение. Разбира се, но Вие нали имате симпатии към нашата група?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбира се, изразявал съм ги многократно.
По начина на водене – заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми… нямам право да се обръщам само към председателя.
И ние тук сме по волята на българските избиратели, но те не са ни пратили тук да слушаме глупости и неспазване на закона с изречението: „Вие не спазвате закона!“, защото тук нямаше нищо от това, което е по начина на водене. И затова аз призовавам, господин Председател, когато за пореден път някой се опитва тук да си прави изказвания под формата на грубо нарушаване на нашия Правилник, говорейки, че трябва да спазваме Правилника, да му взимате думата и да му спирате микрофона. Благодаря Ви. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Процедура – по начина на водене, заповядайте. (Реплики между народни представители от „БСП за България“ и Веселин Марешки.)
Моля Ви, господин Марешки.
Продължете, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас по начина на водене.
Това трети доклад ли е в момента? Какво е това, господин Марешки?
„Някой“ съм аз и съм член на Правната комисия – това е Правилникът, и искам Вие или председателят, сигурно го имате и Вие, да прочетете въз основа на коя точка точно се предлага това решение. Да ставаш и да ми говориш, че някой твърди, че се нарушава Правилникът, ние не сме „някой“ и си имаме лица.
Станахме преди малко от Правната комисия и си тръгнахме, защото след пълното безумие в 00,30 ч. да гледаме втория текст…
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки... (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Това е третият. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Колеги, момент! Законодателният процес се ръководи от нашето ръководство на Народното събрание и затова се обръщам към него. Правната комисия дали се състои, какво тя представя, кой текст ще се докладва се решава от ръководството – от Вас, господин Председател, и от Вас, господин Заместник-председател. Така че, ангро да се говори, че някой нарушава…
В момента се нарушава драстично не законът, нарушава се цялото право и това е поредният момент, в който бавно и последователно вървим към тирания. (Реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Еее!“)
ПЕНЧО МИЛКОВ: Няма „Еее“!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете спокойствие.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Посочете точката от Правилника, въз основа, на която работим – няма такава.
Какво е това нещо в момента? На кое четене се намираме? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Представянето на Доклада на Правната комисия се извършва от председателя на Комисията, аз нямам в случая...
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Къде е Докладът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кирилов ще отговори.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По процедура Доклад до председателя.
Уважаеми господин Председател, тъй като Вие допуснахте поне четири (Реплика от „БСП за България“: „Три.“), ми се струва, три изказвания по процедура във връзка с прекъсването, докладвам на Вашето внимание следните обстоятелства: проведохме извънредно заседание на Комисията по правни въпроси. Гласувахме по всичките четири въпроса, които бяха поставени на обсъждане. (Реплики от „БСП за България“: „Кога?“) Докладът ще бъде готов след 15 минути.
Сега ще Ви кажа какво правим, тъй като представителите на „БСП за България“ напуснаха Комисията, явно, господин Председател, трябва и на Вас да Ви кажа какво правим – те не участваха в дебата по точка първа по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за промени в чл. 57, ал. 1, т. 9 и 9а.
Въпреки че колегите напуснаха, аз направих предложение, което произхождаше от директора на дирекция ГРАО и обсъдихме… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Слушаме Ви.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Няма какво да се обяснявате.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не, искам да кажа, че въпреки гласуването, не беше подкрепено по никакъв начин Вашето предложение при обсъждането от Правната комисия, така че в Доклада допълнителен, тук уточнявам за господин Милков, че съгласно и парламентарната практика, и Правилника на Народното събрание при извънредно заседание имаме право (реплики от „БСП за България“), имаме право да направим допълнителен доклад, така както господин Свиленски добре знае, че Транспортната комисия често изпада в тази практика… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …и състояния да има допълнителен доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Можем, господин Председател, да пристъпим към обсъждане, тоест да продължим обсъждането оттам, където спрях. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Процедура, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене.
Трябваше да припомните и може би не е късно да го направите на народните представители, които възразяват срещу това, че има допълнителен доклад, срещу това, че той не е готов, и така нататък – допълнително проведено заседание.
Първо, че провеждане на допълнителни извънредни заседания на комисиите, когато в хода на второ четене възникнат проблеми, са практика в работата на българския парламент, при това многократна практика.
Второ, когато Докладът не е готов, точката, за която се отнасят споровете и за която се отнася допълнителният доклад се отлага и тя се гледа, когато докладът е готов, както се прави и извънредното заседание по точки, по които е имало спорове и са отложени, така че няма нищо неизвънредно.
Много Ви моля да не допускате да се истеризира, няма да работим три дни само по процедурни въпроси, особено когато те нямат основание. Когато имат е друго нещо.
Докладът, когато бъде готов, ще бъде гледана съответната точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Госпожа Янкова – по процедура.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на парламента!
Господин Председател, моята процедура е по начина на организацията и дейността на Народното събрание. В Правната комисия може да имат докладите, но ние – членовете, нямаме нищо пред себе си. В момента е 13,40 ч., споделихте, че след 15 минути ще имаме възможност да имаме нещо в ръцете си в работен режим. Тъй като виждам напрегнати членовете на Правната комисия, поради физическата изтощеност и невъзможност да работят, след 15 минути е 13,55 ч., за да не изнасилваме и за да не изпадаме в неприятна ситуация, аз предлагам да отложим днешното гледане на изменението и допълнението на Законопроекта. (Шум и реплики.)Да, това.
Уважаеми колеги, изборите какво означават? Доверие и добри правила. Доверието на гражданите още сега да го истеризираме с изкривени правила, това няма да говори добре за нас – членовете на парламента.
Хайде да прекратим заседанието! Да отиде Правната комисия да поспи, след това да направи нормален доклад за второ четене, ако има нещо друго да ни предложи. Това не е полезно за доверието на българските граждани и за самия Изборен кодекс, който гледаме.
Правя предложение, господин Председател, заседанието да бъде прекратено в частта за Изборния кодекс, докато ние имаме възможности да бъдем с добри документи, с добри доклади, които да можем да гласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Преди да Ви дам думата, ще подложа на гласуване процедурното…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място:) Да подложим на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Иванов, добре. Ще го направя. Това е моето намерение – да се подложи на гласуване процедурното предложение на госпожа Янкова.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място:) Преди това има процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, така е, така е. Оставете ме и аз да кажа нещо.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Дора Янкова.
Докато изчакваме – процедурно предложение господин Иванов, след което господин… (Реплики от „БСП за България“.)
Тук няма да се съглася с Вас, защото зная кого съм видял преди това.
Гласували 169 народни представители: за 49, против 89, въздържали се 31.
Предложението не се приема. (Шум и реплики.)
Само прегласуване? (Народният представител Филип Попов иска думата.)
Моля, кратко и ясно, без обяснения.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, аз да се мотивирам първо защо искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не е необходимо съгласно Правилника, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Може да проверите в стенограмата дали лично аз успях да гласувам, защото не успях да гласувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, ще подложа на повторно гласуване.
ФИЛИП ПОПОВ: Ето защо моля за прегласуване…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще подложа.
ФИЛИП ПОПОВ: …и преди прегласуването искам поименна проверка. Благодаря Ви, от името на парламентарна група. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, заемете местата си!
Адлен Шукри Шевкед - тук
Албена Владимирова Найденова - тук
(Шум и реплики от „БСП за България“)
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - отсъства
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - отсъства
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - тук
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - тук
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дора Стоянова Христова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - отсъства
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лиляна Павлова Павлова - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Милен Василев Михов - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Севим Исмаил Али - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Симеон Георгиев Найденов - отсъства
Симеон Христов Симеонов - тук
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Иванов Попов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - отсъства

Има кворум – 127.
Преминаваме към прегласуване на процедурата.
Гласували 113 народни представители: за 10, против 85, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Процедура – господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на работното време на днешното заседание до приключване на разискванията и гласуванията по предвидените точки първа и втора за днешното заседание: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс и Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Обратно предложение – заповядайте за обратно предложение, господин Генов. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Обратна процедура има право да направи господин Генов. (Шум, реплики, възгласи от ГЕРБ.)
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Колеги, успокойте се! Недейте да нервничите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето тече, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Госпожо Председател, имам обратно предложение. Вие много сте се загрижили за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: За Вашето време – имате две минути.
МАНОЛ ГЕНОВ: Имам обратно предложение – точка 2 да стане точка 1, която предлагате, а точка 1 да стане точка 2. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов за удължаване на работното време. (Народният представител Георги Свиленски иска думата за декларация от името на група.)
Ще Ви дам думата, нека да свършим с процедурата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това беше обратно предложение.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Това беше предложение за смяна на точките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, това беше обратно предложение. (Силен шум, реплики и възгласи от „БСП за България“.)
Подлагам на гласуване, първо, предложението на господин Иванов. (Народният представител Георги Свиленски иска думата за обратно предложение.)
Обратно предложение направи господин Генов.
Колеги, гласуваме предложението на господин Иванов.
Гласували 159 народни представители: за 115, против 40, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Свиленски – прегласуване.
Може да направите и друго предложение.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, в момента сме в процедура за прегласуване и аз не мога да направя друго предложение. Вие не допуснахте обратно становище на групата на БСП, с което нарушавате Правилника. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Генов предложи точка 1 да стане точка 2, а не е казал, че е против това предложение и Вие не дадохте думата на парламентарната група да направи обратно предложение. Не знам защо искате непрекъснато да се нарушава Правилникът.
Кажете ми какво Ви пречи да дадете думата за обратно предложение, да го подложите на гласуване и след това предложението на господин Генов да стане между първо и второ гласуване? Не мога да разбера защо днес Председателството, начело с господин Марешки, непрекъснато се опитвате да нарушавате Правилника и да вменявате на БСП, че нарушава Правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не мога да разбера защо го правите?!
Предложението ми в момента е за прегласуване на предложението на господин Станислав Иванов, тъй като аз не можах да гласувам, незнаейки какво Вие подлагате на гласуване. В рамките на пет минути Вие не можахте да обясните какво се случва.
Моля за прегласуване в следващите няколко минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се, господин Свиленски, давам процедура по прегласуване.
Явно не сте разбрали, затова сега ще Ви се изясни ситуацията.
Моля, режим на прегласуване, а после ще обясним и на господин Генов какво точно направи като предложение. (Реплики от ГЕРБ.) Предложението на господин Генов не беше обратна процедура, беше съвсем ново предложение.
Вие дойдохте с предложение за обратна процедура. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласуваме.
Гласували 164 народни представители: за 115, против 48, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Продължаваме, колеги.
По начина на водене – заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, по начина на водене. Не трябваше да приемате предложението на господин Генов, защото е неправилно направено. Когато тече дебат по една точка, не може да се предлага смяна реда на точките.
Акуратното и точно предложение е: моля да бъде подложено на гласуване прекратяване на дебата по тази точка и след това пренареждане на точките, така че може да считате, че това предложение не е направено. Това обаче трябваше Вие да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз така го счетох, господин Цонев, и затова не го подложих на гласуване. То беше заявено като обратно предложение, обратна процедура. (Народният представител Манол Генов иска думата по начина на водене.)
По начина на водене? Нямате основание. Към мен ли имате някаква забележка? Нямате никакво основание за забележка към мен, защото бяхте некоректен.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Имам основание, госпожо Председател, защото аз се занимавах с Вашите функции – да успокоявам залата и колегите. Затова, признавам си, сгреших, не можах да формулирам предложението както трябва. Така че използвам момента да го направя наново по начина, който господин Цонев даде своя съвет, за което му благодаря. Моля, формулирайте правилно предложението. (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не мога да го формулирам. Вие ще го формулирате. (Оживление.)
Господин Генов, това е несериозно и няма да го формулирам аз! (Силен шум, реплики, оживление. Народният представител Филип Попов иска думата.)
Господин Попов, нека да бъдем сериозни! Това, което заявявате от парламентарната трибуна, не е сериозно. Моля Ви, нека да бъдем сериозни и да се върнем към процедурите.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Точно така, абсолютно сериозно, уважаема госпожо Председател! Вие заявихте да продължим с второто четене. Няма как да продължим с второто четене, когато нямаме доклад. Нито един от колегите няма доклад пред себе си на Правната комисия.
Това, което Правната комисия направи горе, не бяха редакционни поправки, уважаеми господин Цонев. Това са все нови текстове и по Правилника те трябваше да се публикуват на сайта на Правната комисия един ден след изтичането на срока за предложения. Не са публикувани. Целта на това публикуване е именно да се запознаят хората, колегите с тези предложения. В момента нито един от колегите няма доклада за второ четене. Няма как да продължим.
Затова колегата Манол Генов направи предложение да прекратим дебата по първа точка от днешната програма и да преминем на втора точка. Поне да се раздадат докладите, ако не друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, ние сме в процедура по второ четене на Доклада.
Преминаваме към следващите точки, а след като дойде Докладът, ще се върнем на тази точка.
Заповядайте, госпожо Александрова, да продължим нататък.
Докато изчакаме идването на допълнителния доклад, ще продължим с останалите членове по второ четене на Изборния кодекс.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Георги Свиленски и група народни представители:
„Създава се § ...:
„§ … В чл. 57, ал. 1 в т. 21 запетаята след думата „България“ се заменя със съюза „и“, а думите „и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Нали претендираме да сме сериозни?! Не сме гледали първото предложение, госпожо Председател.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Нали го отложихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нали го отложихме. Изчакваме доклада, господин Зарков. (Шум и реплики. Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Да, разбира се, но в момента нямаме доклада. След като дойде докладът, ще се върнем на този член.
Изказвания по предложението на господин Свиленски и група народни представители? (Народният представител Таско Ерменков иска думата по начина на водене.)
Заповядайте, господин Ерменков, по начина на водене.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Госпожо Председател, само напомням как приключихме заседанието на Народното събрание преди почивката. Приключихме заседанието с думите: „Обявявам почивка от половин час и свиквам извънредно заседание на Комисията по правни въпроси.“ В нито един от изразите, които направихте, нямаше изявление от ръководството, че ще прекратим разискванията по тази точка и че трябва да гласуваме това прекратяване и тогава да преминем към следващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах, господин Ерменков. Коректна е Вашата забележка.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Иначе продължавате да доказвате това, което Ви казах сутринта: как се отнасяте със Закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков, за забележката. Приемам я.
Трябва да продължим дебатите по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Понеже сега започнах да водя и съм пропуснала това.
Продължаваме дебатите по тази точка.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): По коя точка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Предложение за създаване на нов параграф в чл. 57, ал. 1 – това, по което е имало дебат и по което сме прекратили дебата. Дебатът по тази точка не е приключил.
Заповядайте по дебата.
Заповядайте, господин Кирилов, да изясните нещата, защото явно говорим на различни езици. Изяснете точно ситуацията.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Затова се въздържам да взимам думата. Опитах с доклад до председателя, когато председателстваше заместник-председателят. Уточних, че на извънредното заседание на Комисията обсъдихме предложението на Корнелия Нинова, което и по основния доклад, и по допълнителния доклад не се приема. Това няма връзка с резистентността и неучастието на членовете от БСП в извънредното заседание на Комисията по правни въпроси.
Уточних, че въпреки това сме разисквали добросъвестно това предложение. Не намерихме решение и по тази причина имаме два варианта: единият вариант е да повторим дебатите от Правната комисия тук и да завършим гласуването, другият вариант, впрочем ще Ви посъветвам към това – вторият вариант е да отложим гласуването по това предложение, като, пак казвам, в доклада, който ще подпиша, по това предложение нямаме подкрепа от Комисията: 10 гласа бяха „против“, без „за“ и „въздържал се“. Нямаше ги на заседанието колегите от БСП и коалиция.
Както Вие казвате, третият вариант е да прекратим дебатите, ако никой не желае да се изказва повече, защото ние бяхме изчерпателни в Комисията, въпреки че заседанието беше извънредно, и да пристъпим към гласуване.
Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, а когато възобновим дебата, ако имаме обсъждане, ще заявя подробно защо не може да бъде подкрепено и ще гласувам „против“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кирилов, уважаеми колеги! Вие предложихте да преминем към гласуване, така ли? Какво предложихте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие не слушахте, господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, аз слушах. В момента сме в процедура, в хипотеза на обсъждане на предложението. Вие трябва или да прекратите обсъжданията…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Той ги прекрати.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, той иска да продължат обсъжданията. Аз знам какво искам. Точно това предложи: три неща.
В момента сме в хипотеза на обсъждане по внесения доклад, който от 9,30 ч. ни стои на банките. Това обсъждаме. Кажете как сега, в 14,10 ч. ще сменим двата доклада и ще започнем да обсъждаме, по средата ще започнем да обсъждаме втория доклад?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Казах, че този доклад ще бъде представен допълнително.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Кирилов, елате и обяснете от тук какво трябва да правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: А колко пъти да го обяснява?! Аз няма да дам думата на господин Кирилов повече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: В момента има процедура по обсъждане на предложението по чл. 57 и това трябва да се обсъжда в момента. Няма значение какви заседания сте провеждали в почивката, какво сте се договаряли, какво сте се разбирали. Това са Ваши вътрешнокоалиционни споразумения. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, имаме ли предложение от Вас да продължим дебатите? (Реплика от народния представител Георги Свиленски.) Аз казах: продължаваме дебатите. Ето, имате думата за изказване. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Процедура – заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, аз в предната процедура Ви обясних кой е редът, по който трябва да се движим, при положение че има прекъсване на заседанието, свикване на извънредно заседание на Комисия, изготвяне на нов доклад. И този ред е: трябваше да се направи, и аз сега правя това предложение процедурно за отлагане разискванията и гласуването по предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители относно създаване на нов параграф, който касае чл. 57 и така нататък. Отлагане до внасяне на допълнителния доклад. Когато допълнителният доклад влезе и народните представители се запознаят, започваме пак дебата и тогава е гласуването.
Процедурата ми е: отлагане на дебатите и гласуването по този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев – това, което беше и моето предложение, и затова продължихме да четем с предложението на господин Свиленски. Подлагам го на гласуване в момента.
Ще Ви помоля, колеги, да внимавате повече какво се говори от парламентарната трибуна.
Гласували 135 народни представители: за 98, против 36, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Тъй като госпожа Александрова прочете предложението на господин Свиленски и група народни представители, което Комисията не подкрепя, продължаваме с дебатите по този нов параграф, който предлагат народните представители.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители.
Гласували 133 народни представители: за 48, против 55, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Анна Александрова за създаването на нов § 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 58, ал. 1 след думите „Решенията на Централната избирателна комисия“ се добавя „по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги?
Господин Милков, имате думата.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много от предложенията, направени между първо и второ четене от колежката Александрова, според мен попадат в една хипотеза на нашия Правилник, а именно: предложения, които противоречат на принципите и обхвата на законопроект, приет на първо четене, не се разглеждат и не се гласуват. Безспорен пример е този текст. Никъде в първо четене на Законопроекта Народното събрание не се е произнасяло да се ограничава възможността за обжалване актовете на Централната избирателна комисия. Към момента в действащия Закон съществува обща възможност, че актовете на Централната избирателна комисия подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
Какво виждаме в момента? Едно предложение между първо и второ четене на колежката, която от 48 точки – актове на Централната избирателна комисия, е подбрала 11 и казва: ще може да се обжалва по тези 11. И по-интересното стана вчера в Правната комисия. Първо, липсват мотиви защо тези 11? Но вчера в Правната комисия бяхме свидетели за това, което говори и колегата Божанков. Седейки, гледайки и говорейки, аргументите на колегите, които разшириха от 11 до 18 да бъдат тези точки, бяха: да, това е важно, това не е важно.
Колеги, става дума за легитимността на всеки един избор – как хората го възприемат. Възможността да обжалваш акт на Централната избирателна комисия и да получиш правосъдие от Върховния административен съд легитимира изборите или не. Когато ти от 48 точки ограничиш възможността на хората да оспорват до 11 или съответно до 18, това по никакъв начин не помага хората да ни възприемат като легитимни народни представители, а Вас като легитимни управляващи.
Твърдо сме против този текст и, пак казвам, господин Председател, този текст противоречи на принципите и обхвата на Законопроекта, приет на първо четене. Кой е отговорен за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 2 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 70, против 42, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „§ 1. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Параграф 1 по вносител?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По вносител, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 1 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 111 народни представители: за 109, против 1, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „§ 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
2. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Господин Кирилов, заповядайте, имате думата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, започвам с предложение по процедура за разделно гласуване на т. 1 и т. 2 от § 2 – текст на вносител.
По отношение на предложението в т. 1, изразявам подкрепа за това предложение и смятам, че действително всяка една парламентарно представена партия, тоест партия, която е преминала 4-процентовата граница при изборите за народни представители в българския парламент, следва да има възможност да има поне по един член в избирателните комисии.
Изразявам резерва по отношение на т. 2, която е по отношение на представителството в избирателните комисии, тук конкретно в тази разпоредба на районните избирателни комисии, на представители на тези партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България. Действително с оглед и конкретната ситуация, преди предстоящи избори за представители в Европейския парламент, не е уместно да дискутираме този въпрос.
Подчертавам иначе, че подкрепям предложението на колегите от Политическа партия „Воля“ за т. 1. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, Централната избирателна комисия няма ли отношение към евроизборите, за да няма представители на партии, които имат представители в Европарламента – да имат правото да имат представител в тази комисия? Или понеже имате необходимостта да си търсите допълнителни договорки за прокарване на някакви текстове, правите компромиси със себе си, за да прокарвате текстове, които самият сте убеден, че са неправилни? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Други реплики? Няма.
Дуплика?
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Тасков! (Шум, реплики и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ерменков.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ерменков. (Реплика: „Риза!“)
Това го разбрах за ризата, ще Ви компенсирам за грешката във фамилията.
Но, за съжаление, пак не сте разбрали – Вие повторихте всъщност това, което аз казах. Първо, не иде реч за ЦИК, нормата е за районните избирателни комисии.
Второ, в районните комисии, казах по тази причина със съжаление не мога да подкрепя предложението на колегите от ВОЛЯ, но не е уместно да изключим алинеи 6, 7 и 8, за да могат представители на партии, които са спечелили евроизбори, да имат такива представители, тоест да участват в районните избирателни комисии.
Аз и колегите от нашата парламентарна група вчера в гласуването в Правната комисия подкрепихме изцяло предложението на колегите от „Воля“ за т. 1. Това е: „Всяка – и най-малката – парламентарна група в българския парламент да има право на поне един член – в конкретния случай тук – в районните избирателни комисии.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други изказвания? Не виждам.
Ще подложа на разделно гласуване т. 1 и т. 2 от § 2.
Подлагам на гласуване т. 1 от § 2.
Гласували 145 народни представители: за 92, против 31, въздържали се 22.
Предложението е прието.
А сега подлагам т. 2 на гласуване от същия § 2.
Гласували 138 народни представители: за 28, против 29, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й.“
2. Досегашните ал. 5 – 9 стават съответно ал. 6 – 10.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги?
Господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Задавам въпрос към Комисията, която е гласувала изречението „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Кодекса.“ И това ли по принцип сте подкрепили? Питам Ви, защото това е интересно изречение. Ако и това сте подкрепили по принцип, значи Вие въвеждате в българското право освен това, за което ние отдавна се борим – за мълчаливото съгласие, Вие в момента въвеждате новия принцип „мълчалив отказ“.
Много ми е интересно как го правите това нещо, когато сте съгласни по принцип. Може би в доклада трябваше да запишете, че по принцип приемате, но не сте съгласни с еди-кое си изречение, защото иначе става много интересно. Имате право като Комисия да го правите.
Иначе това, което предлагате – когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на Кодекса – това означава, че когато няма мнозинство, решението задължително е „отхвърляне“ и Вие сте съгласни с това по принцип. Благодаря Ви, направо сте герои в българското право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Господин Ерменков, аз не откривам изречението, което цитирахте, в текста, предложен от Комисията. (Уточнения.)
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 3 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 91, против 34, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Гергана Стефанова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението за създаване на нов параграф: „В чл. 72, т. 27 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители.
Гласували 134 народни представители: за 33, против 33, въздържали се 68.
Не се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения второ и трето: „Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
2. В ал. 2 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Имате думата за изказване, уважаеми господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашите възражения в този текст са свързани с това, че провеждането на избори е процес от национално значение, най-важният за целия демократичен процес. И когато говорим за толкова важни дела, естествено Върховният съд трябва да ги разглежда. Те не са толкова много на брой. Замяната му със „съответния съд“ за нас крие рискове. Имаме притеснения и съмнения да няма познанства и някакви обвързаности в по-малките области, които да хвърлят съмнения върху изборния процес. Смятаме, че Върховният административен съд трябва да остане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаем колеги! Според нас отново между първо и второ четене се предложи този текст. Правя уговорката, че това е недопустимо по нашия Правилник. Говорим за избори на народни представители. Районната избирателна комисия има някакво решение. То се оспорва, но, да кажем, че Централната избирателна комисия го потвърждава. Жалбата срещу това до момента отива във Върховния административен съд. Защо? Защото Народното събрание е централен орган, заседава в София и въпреки че изборите се провеждат по места, този народен представител е член на това Народно събрание, което заседава тук. Така че е логично Върховният административен съд да разглежда жалбите във връзка с тези оспорвания.
Обратно на това, в момента се предлага, когато Централната избирателна комисия потвърди решението на РИК, ние да го върнем обратно в региона, който е създал в оспорващия вярата, че нещо е нередно. Аз не твърдя, че е нередно или не – има жалба. И връщаме решението да се постанови обратно в региона, който е създал спор. И стигаме отново до легитимността на властта и как хората, които обжалват даден избор или решение на РИК, биха приели решение на Върховния административен съд – пак казвам, става дума за Народно събрание – и каква би била Вашата легитимация? Това е съдът по мястото на РИК, която е създала спора.
Затова този текст не трябва да се приема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, репликата ми е следната: изненадах се от твърдението на колегата Милков, че при оспорване на избор на народен представител спорът е подсъден на административните съдилища. При тези спорове колегата Милков би следвало да знае, че обжалването е пред Конституционния съд на Република България, както и при изборите за президент и вицепрезидент.
Пояснявам, че тези промени са резултат от цялостната реформа, която направихме в Административнопроцесуалния кодекс. Както при всички други обжалвания, следва се подсъдността по органа.
Имаме решение на Общинската избирателна комисия или на РИК. Това решение е прегледано от Централната избирателна комисия. Напълно е логично подсъдността му да бъде по основен орган, тоест да бъде на нивото на районните избирателни комисии и на общинската избирателна комисия, тоест в района на действие на съответния административен съд.
Подчертавам и сигурно забелязвате, че в тези случаи сме дали особена компетентност на малките административни съдилища, особен състав. Дали сме, по изключение, състав от трима административни съдии.
Подчертавам също така, че това – кои права са отнети – е първоинстанционното съдебно решение, тоест касацията на това съдебно решение пак ще бъде във Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, Вие имахте реплика. Отказвате се.
Друга реплика? Няма.
Господин Милков – дуплика.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Ще бъда много кратък.
С промените в Административнопроцесуалния кодекс ние сме въвели подсъдността да се обжалват актовете по седалището на органа. Така че няма как да си приписвате авторството. Това е основен принцип изобщо на административното право. Смятам, че бях ясен. А дали е правилно и дали са сбъркали законодателите преди нас, когато са казали, че спорът на Районната избирателна комисия е решението, макар и по общите административни принципи да трябва това решение да се оспорва пред съответния административен съд – тук е прав колегата, но това какво е?
Ние провеждаме избори и Районната избирателна комисия приема плеяда от решения във връзка с тях. За да се осигури легитимността на тези избори и хората да ги приемат, споровете, които не са и толкова много на брой, се решават от Върховния административен съд.
Аз Ви говорих за това, че спирайки този процес в момента, връщайки ги обратно в региона, в който се е създал спорът, Вие ще загубите вярата на хората, че този избор е легитимен. Това е основният ми аргумент, а не че административните съдии са нещо счупени или че априори не трябва да се вярва. Въпросът е отношението на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Други изказвания? Не виждам. (Реплика от народния представител Десислава Танева.)
Процедура?
Имате думата за процедура, уважаема госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде удължен срокът с две седмици между първо и второ четене на приетия Закон за водите на първо четене на 8 февруари 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Десислава Танева.
Гласували 118 народни представители: за 117, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Продължаваме с разискванията.
Ако няма, прекратяваме разискванията и преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 4 с текст, съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 76, против 32, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 3 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпване към гласуване на предложението на Комисията за отхвърляне на § 3 по Доклада на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 4 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със същите мотиви, с които малко по-рано гласувахме аналогичен текст, правя предложение трите точки да бъдат гласувани поотделно, защото не считам, че ако някой – както сега виждам, че има опити да се защитават интересите на хора, които имат европредставители – има един европредставител, може да има представители във всяка една комисия, а парламентарно представена партия, получила доверието на българските граждани, няма такова право. Затова предлагам трите точки да бъдат гласувани поотделно.
Призовавам Ви да подкрепите точката, касаеща правото на всяка една българска парламентарно представена партия да има минимум по един представител в избирателните комисии. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да разбирам ли, че правите предложение за разделно гласуване? (Реплика от народния представител Веселин Марешки: „Да.“)
Добре, благодаря Ви.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на гласуване, първо, т. 1 на § 4, който не се подкрепя от Комисията. (Шум и реплики.)
За тези, които не са били достатъчно внимателни и не са разбрали, обсъждаме и гласуваме § 4 в Доклада на Комисията, който е представен. Предложението на Комисията е този текст да не се подкрепя, а предложението на господин Марешки беше за разделно гласуване на трите точки в параграфа.
В момента гласуваме т. 1 на § 4 по Основния доклад на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 75, против 10, въздържали се 19.
Предложението е прието.
Сега гласуваме т. 2 по Доклада на Комисията. Предложението на Комисията е да не се подкрепя предложението в т. 2.
Гласували 106 народни представители: за 76, против 10, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Сега ще гласуваме т. 3 – предложение за § 4. Припомням, че Комисията предлага да не се подкрепя текстът на вносителя и целият параграф да бъде отхвърлен, включително т. 3, която гласуваме сега по предложението за разделно гласуване на господин Марешки.
Гласували 109 народни представители: за 34, против 22, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й.“
2. Досегашните ал. 5 – 9 стават съответно ал. 6 – 10.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 5.
Гласували 103 народни представители: за 77, против 26, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители:
„Създава се § 4а:
„§ 4а. В чл. 87, ал. 1 се създава т. 10:
„10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по предложението на народните представители Георги Свиленски и група народни представители, неподкрепено от Комисията? Няма изказвания.
Гласуваме предложението на народните представители Свиленски и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 26, против 11, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители:
„Създава се § ...:
„§ ... В чл. 87, ал. 1, т. 33 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, гласуваме предложението на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 28, против 18, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Анна Александрова, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 88, ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения второ и трето: “Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, разбирам, че обърквацията е голяма, но това не е § 6.
Спомнете си, че това трябва да бъде вече § 7.
Моля Ви, вижте го отново. Недейте да приемаме закони в тази какафония. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля да се чете „параграф 7“. Колегата е прав. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 7 – преномерован.
Гласували 104 народни представители: за 81, против 23, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 5 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 6 по вносител има предложение от народния представител Гергана Стефанова и група народни представители:
„В § 6 се добавя точка 2:
„2. В чл. 92 ал. 7, 8 и 9 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме предложението от народния представител Гергана Стефанова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 44, против 4, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 6 по вносител.
Гласували 103 народни представители: за 69, против 11, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля за прегласуване, тъй като не можах да гласувам, а освен това мисля, че колегите не успяха да разберат така поставеното за гласуване предложение.
Вие поставихте на гласуване, както е по Правилник – „Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен“.
Моята воля по това гласуване, ако можех да гласувам във времето за гласуване, щеше да бъде „против“.
Подкрепям текста на вносителя за ал. 6 на чл. 92. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Подкрепяте текста на вносителя и най-вероятно предлагате прегласуване?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, защото не гласувах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с процедура по начина на водене, защото позволихте на господин Кирилов не да направи процедура за прегласуване, а да обоснове, макар и неразбираемо, своята воля. Тази воля е отразена по един начин в Доклада. Той каза втори, дава сигнал да гласуват по трети. Разбира се, това не е Ваша грешка, а грешка на метода на работа, но не му позволявайте да злоупотребява с процедура, в която просто трябваше да каже, че не е успял да гласува. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Зарков, прав сте донякъде. Но нека все пак да не предпоставяме това, че волята на господин Кирилов е воля и на цялата Комисия.
Ето защо, понеже все пак се аргументира, че не е успял да гласува, подлагам на прегласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 по Доклада да бъде отхвърлен.
Режим на гласуване.
Гласували 132 народни представители: за 45, против 59, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се § 6а:
„§ 6а. В чл. 95 съюзът „и“ след думата „избор“ се заменя със запетая, а накрая на изречението се добавя „и имат придобито средно образование“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Ще обоснова с няколко думи предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, което е за въвеждане на образователен ценз на членовете на секционните избирателни комисии. Ценз има за районните, за общинските, разбира се, за Централната избирателна комисия и считаме, че минимален такъв ценз, който може да е придобитото средно образование, трябва да има и за членове на секционните избирателни комисии. Това се подразбира от простия факт, че тези хора броят, пишат протоколи, но и чл. 100 на Изборния кодекс предвижда сериозни правомощия по осъществяване дейностите при прилагане на Кодекса и свързаните с него нормативни актове.
Струва ми се, че минималното изискване на средно образование е минимумът човек да разбере този Кодекс, още повече с издевателствата, които му се случват и днес.
Напълно логично предлагаме да въведем този минимален образователен ценз за членовете на секционни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Зарков.
Има ли реплики? Няма желаещи за реплики.
Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 43, против 62 въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова за създаване на нов § 7, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 по Доклада да бъде отхвърлен.
Гласували 121 народни представители: за 117, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 8 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за не-подкрепа на текста на вносителя и отпадане на § 8 по доклада на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 9 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по § 9 по отношение на чл. 107, ал. 5, за да заявя, че подкрепям текста на вносителя. При гласуването в Комисията по правни въпроси се постигна резултат: „за“ – 9, „против“ – 5, „въздържал се“ – 4.
Досега в съставите на всички други комисии ЦИК, РИК и ОИК възприехме този принцип по отношение на всяка парламентарно представена партия и коалиция. По тази причина предлагам да бъдем последователни, в този случай да следваме този принцип. Аз ще гласувам срещу решението на Комисията, което пак казвам беше – девет на девет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше изказване.
Благодаря, господин Кирилов.
Има ли реплики към изказването и позицията на господин Кирилов? (Размяна на реплики между народни представители от „БСП за България“ и народния представител Данаил Кирилов.)
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Господин Кирилов, много Ви моля, така или иначе, пристъпваме към гласуване, мисля, че е по-важно да обясните на парламентарната група на ГЕРБ в момента как да гласуват, отколкото на госпожа Корнелия Нинова.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
Гласували 127 народни представители: за 62, против 16, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители:
„Създава се нов параграф:
„В чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“
Комисията не подкрепя предложението.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Ние нямаме такъв доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това е основният доклад – докладът, който Ви е раздаден тази сутрин, на страница 10.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Приехме последно текста на § 9. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Отхвърлихме го, да, но исках да кажа, че го гласувахме. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да, гласувахме предложението на Комисията по Доклада на Комисията. Коя парламентарна група как е гласувала, това е решение на самата група.
Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Обръщам се към Вас – не съм чул как ме напътвате на коя парламентарна група какво да обяснявам, но заявявам следното.
При положение че гласуването в залата отхвърля предложението на Комисията по отношение на основния текст, би следвало да подложите на гласуване основния текст, за да бъде приет. (Реплики от „БСП за България“: „Ааа!“) Съгласни сте? Съгласни сте!
Това ми е бележката по този параграф и по предходния, когато също обосновах различно гласуване с оглед решението на Комисията. Благодаря Ви. (Народният представител Данаил Кирилов и председателят правят уточнения встрани от микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, поради промяна по основния доклад – имам предвид доклада, раздаден тази сутрин, и отхвърляне на предложения на Комисията, сега ще подложа на гласуване § 9 по вносител по доклада, за който говорим.
Гласуваме § 9 по вносител – основния текст, поради това, че беше отхвърлено предложението на Комисията за неприемане на текста.
Гласували 135 народни представители: за 90, против 41, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Така е и за § 6 – текст на вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме и § 6 по текст на вносител, след което ще се върнем към разискванията на предложението на госпожа Гергана Стефанова.
Гласуваме § 6 по вносител.
Гласували 140 народни представители: за 95, против 41, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители:
„Създава се нов параграф:
„В чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 145 народни представители: за 139, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов параграф:
„В чл. 181, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, взимам думата относно предложението на парламентарната група на „Движението за права и свободи“, което касае чл. 181, ал. 2, където предлагаме да се добави изречение второ със следното съдържание: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
Макар че България е пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., уважаеми колеги, днес, дванадесет години по-късно, има рестриктивни текстове, които ограничават правата на стотици хиляди български граждани, а именно по време на предизборна кампания да се води кампания на език, различен от български език.
Ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че майчиният език е свещено право на всеки един български гражданин от своето раждане. Това право не бива и не може да се оспорва или поставя под съмнение. За нас няма нищо по-естествено да се отправят политически послания на езика, който хората по-добре разбират, в която и да е страна в света, включително и в нашата родина България.
Уважаеми колеги, само след една седмица – на 21 февруари, ще честваме Международния ден на майчиния език, който е обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г. и се чества всяка година от 2000-та година насам и има една единствена цел, а именно насърчаване на езиковото и културно многообразие. Освен това, уважаеми колеги, има резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно многоезичието като преимущество за Европа и обща отговорност на всички страни членки на Общността – Европейска резолюция, която утвърждава спазването на принципа на езиковата равнопоставеност между хората.
Затова ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че с основното човешко право за агитация на майчин език по време на предизборна кампания и колегите от ГЕРБ, и колегите от БСП, разбира се, по-лесно биха могли да разяснят и да представят своите предизборни програми, приоритети и платформи, с които се явяват на избори, именно за това считаме, че с правото за разясняване на майчин език се улеснява изборът на всеки един български гражданин за това как да упражни своя вот. Не приемаме, разбира се, с нормативни антиконституционни актове да се забранява на избирателя да се възползва от своето право да може свободно да прецени коя политическа сила отговаря на неговия мироглед и свободно възприятие. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Али.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Пак искам да обърна внимание на текстовете на нашата Конституция, да изходим от Конституцията и да спазваме Конституцията, както сме се клели тук в тази зала. В чл. 3 от Конституцията е казано, че официалният език в Република България е българският, но не единственият – не единственият, официалният. (Реплики.)
В чл. 4, ал. 3, уважаеми колеги, от нашата Конституция е записано: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.“
Уважаеми колеги, в чл. 5, ал. 1 е написано: „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.“ Веднага след това в ал. 4 обаче е написано: „Международни договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство“.
Уважаеми народни представители, заедно с Договора за присъединяването ни в Европейския съюз, който е ратифициран, ние сме се съгласили да правим общи избори в Европейския съюз, съгласно Директива 109, където е казано, че за местни власти в изборите европейските граждани могат да гласуват там, където им е адресната регистрация, независимо дали са граждани, или не, на съответната държава. Освен че могат да гласуват, те могат да бъдат и кандидати, тоест в българските избори за местна власт могат да участват небългарски граждани, граждани от Европейския съюз. Ние ги задължаваме да говорят единствено и само на български език по време на кампания.
Следващото нещо, което е казано в Директивата, също е интересно. В изборите за членове на Европейския парламент от съответните държави могат да участват и не-граждани на тези държави. Пример давам с ГЕРБ. Да речем, в листата за евроизбори водач на листата – като пример го давам и соча, господин Вебер е водачът на листата на ГЕРБ и Вие задължавате той да води кампания на български език. В Директивата е казано, че не е задължително да са български граждани, достатъчно е да имат адрес и българските граждани, които живеят в Европейския съюз, имат това право да избират. Неслучайно ще видим и в други текстове – подават декларации, че участват само веднъж на съответните избори, могат да избират, да речем, членове за Европейския парламент от Германия или членове за Европейския парламент от България. Имат това право.
Уважаеми колеги, аз Ви призовавам не с емоция, а с разум да подкрепим направеното предложение от „Движението за права и свободи“, което гласи, че когато се говори на друг език, освен българския, да има превод. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, което Комисията не подкрепя.
Гласували 152 народни представители: за 24, против 98, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, някои колеги са прави в залата и не успяха да гласуват, затова искам прегласуване. Моля тези колеги да не забравят, както и всички останали, че това е гореща препоръка на Съвета на Европа и не се учудвайте, ако не отпадне Механизмът за постмониторинг тази година. (Смях. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Подлагам на прегласуване предложението.
Гласували 154 народни представители: за 26, против 102, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Продължете, уважаема госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него в изречение второ думите „с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58“ се заличават и се създават изречения трето и четвърто: „Решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При обжалване на решенията на районната или общинската избирателна комисия пред съответния съд се прилага чл. 58.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Това е § 10, нали така?
По стария протокол е § 7, но с нова номерация § 10.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 10 с текст, съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 85, против 47, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да помоля да бъдат преномерирани съответните параграфи, защото може да се получи объркване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Този, който гласувахме, беше § 10.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, но занапред.
Бих искала да докладвам на Вашето внимание: „Допълнителен доклад към доклад с вх. № 953-03-6 от 14 февруари 2019 г. за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19 декември 2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23 февруари 2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16 ноември 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“.
Предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители:
„Създава се нов § 10:
„§ 10. В чл. 204 ал. 3 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да мотивирам накратко нашето предложение.
Предложението да отпадне забраната за публикуване и огласяване на социологически проучвания и допитвания в деня за размисъл и в самия изборен ден е продиктувано от една категорична тенденция, която се забелязва през последните години – това е нарастващото влияние на социалните мрежи. Социалните мрежи се явяват една паралелна платформа за огласяване на информация, която не попада в регулация така, както попадат електронните медии, сайтовете, радиата, телевизиите.
Вие много добре знаете, че през последните години, когато има избори, ние ставаме свидетели на следния парадокс. В отделни сайтове, както в радиата и телевизиите, не се обявяват директно резултати от допитвания и проучвания, като се използват иносказателни изрази и алегории, докато в социалните мрежи – в България е популярен Фейсбук, се появяват резултатите, както се казва „едно към едно“, имам предвид резултатите от тези социологически проучвания.
Този въпрос беше широко дискутиран в Комисията. Той наистина е доста дискусионен. Изразиха се много мнения „за” и „против“. Като вносители сме убедени, че нашите аргументи са сериозни, защото логиката на Закона е да следва тенденциите в действителността такива, каквито са. Тук не става въпрос за заобикаляне на Закона, не става въпрос за закононарушение, а става въпрос за фактическа обстановка, която не може да се промени от сега съществуващата нормативна и законова база.
Посочвам този аргумент на първо място, но ще посоча и втори аргумент, че идеята за тази промяна дойде от самите медии, от една основна медия, подкрепена от още 14, тоест ние като вносители сме се вслушали в гласа на една професионална общност, която работи на терен и най-добре познава тези отношения и която и на тези избори, ако нашето предложение не се приеме, ще бъде принудена отново да изпада в почти комични ситуации и да лицемерничи, когато обявява социологически проучвания.
Приемайки това предложение, припознавайки го, ние направихме съответните консултации с юристи и със социолози и една голяма част от тях, включително и социолозите, намериха нашето предложение за доста разумно и за доста честно по отношение на самите избиратели, защото самите избиратели имат право да получават информацията такава, каквато е, а не да я получават по някакви сиви пътеки. В крайна сметка, колкото е по-голямо пространството за коректната, за проверената, за вярната информация, толкова по-малко остава пространството за информацията, която има неясен източник, както често се случва в изборния ден, вече Ви дадох примери.
И на трето място, постарахме се да проучим каква е международната практика. Тя е доста разнообразна, но мога да Ви кажа, че сред европейските страни има доста държави, които нямат ограничение за огласяване на социологически проучвания, както в деня на избори, така и в деня за размисъл. Това са Нидерландия, Финландия, Белгия, Австрия, Словения.
Няма значение какво ще бъде гласуването, защото за мен като вносител е важно, и за моите колеги, надявам се, че дебатът по една остра тема беше вдигнат, така да се каже, на парламентарно ниво и този въпрос беше поставен и се обсъжда в пленарната зала. Аз съм убедена, че това е стъпка към едно друго мислене и към узряване на общото мнение тази социология в крайна сметка да бъде нормално огласена в изборния ден. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
Реплика – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Една кратка реплика, въпреки че то тук пише: „Допълнителен доклад“ и той май не е допълнителен, а съвсем нов си е, както и да е.
Уважаеми вносители на това предложение, след като сте направили предложение да се оповестяват резултатите от изборите и социологическите проучвания в изборния ден, трябваше да направите според мен и предложение да отпадне и денят за размисъл. То просто няма нужда от него. За какво ни е този ден за размисъл?
Този ден за размисъл се дава на всеки един гражданин, на всеки един, имащ право на глас, за да може свободно, спокойно да помисли за кого и как да гласува, а Вие с разкриването, с даването на възможност за социологически проучвания в медиите, естествено, че медиите ще са „за“! Естествено, че социолозите ще са „за“! Медиите ще имат гледаемост, социолозите ще имат работа и в изборния ден, но ние въведохме това ограничение именно с оглед да не се влияе в изборния процес, и то в изборния ден, защото това пряко влияе върху изборния процес.
Знаете, че има конформистки нагласи, конформистки вот и затова се правят и тези социологически проучвания. Затова и преди самите избори се правят много социологически проучвания с различни резултати, според това кой е заплатил на съответната агенция, естествено агенцията дава в големи проценти над реалния резултат, който биха получили съответната партия или коалиция.
Ето защо ние въведохме в настоящия Изборен кодекс забрана поне в деня за гласуване да не се обявяват тези социологически проучвания и резултати и това е нещо съвсем нормално. Иначе, останалото би означавало в деня на гласуване, да се провежда на практика предизборна агитация и Вие това искате. Естествено, не знам коя медия Ви е дала тази идея. Сигурно тя също е „за“, те ще имат гледаемост, социолозите пък ще имат работа, но това не е с оглед добрата практика и процедура в самия изборен ден и това категорично ще наруши изборния процес…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: …в самия изборен ден, както и изборния резултат и то ще бъде в ущърб на по-малките партии и коалиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, времето изтече. Благодаря Ви.
Реплика?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Саватева, проблемът, който Вие поставихте, нито е така остър, както твърдите, нито е актуален.
Другото, което мен ме смущава, е Вашето изказване, че в изборния ден медиите са търсели други начини да подскажат, хайде така да го наречем, изборния резултат, което мен ме навява на една друга мисъл, че Вие всъщност от трибуната на Народното събрание, заедно с тези, които сте осъждали, търсите други начини да нарушите закона. И за да не Ви се налага повече да го нарушавате този закон, искате да го облечете в една законова норма, в правна норма и ние да Ви улесним и да не Ви се налага да мислите за други начини.
От друга страна, както каза господин Попов, в деня на изборите да се съобщава изборният резултат е начин за формиране на обществен натиск, че определена политическа сила вече печели изборите. Това какво означава – другите да се мобилизират, или да се предават? Особено мобилизиращо ще действа по отношение на работодатели и на други хора, които са в някаква зависимост от съответната управляваща сила.
Считам, че не е редно българският парламент да търси начини и възможности на определени хора да им се дава възможност да заобикалят закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Трета реплика има ли? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, уважаема госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Попов, по отношение на деня за размисъл и това дали могат да бъдат оповестявани социологически проучвания – Вие всъщност насочвате вниманието към един много съществен въпрос: какво е социологията? Дали става въпрос за наука, която безпристрастно трябва да направи проучванията и да даде едни резултати, или става въпрос за агитация?
Ако приемем, че социологията е наука, тогава не става въпрос за агитация в деня за размисъл, а що се отнася до обявяването, че се търсят някакви междинни варианти, това е факт. Ние не се опитваме да го правим, просто се върнете години назад и вижте какво се случва, когато има избори. Не зависи от моето и Вашето желание. То се случва.
Нашата единствена цел е да официализираме това, което се случва, защото оповестяването е факт и сега, когато има създаден регламент и това се официализира, агенциите ще излизат с имената си и ще носят отговорност за това, което съобщават. Когато този регламент не е изчистен, възможността за дезинформация е много по-голяма.
По отношение на господин Байчев – няма да коментирам това, че въпросът не е нито остър, нито актуален. Според мен това е нелепо. Не си струва да се коментира. Самият факт, че сега сме тук и дискутираме в рамките на дебатите за Изборния кодекс въпроса за социологията, опровергава неговото твърдение.
Ще повторя това, което казах и в изложението си: целта на предложението е да се елиминира една неравнопоставеност между социалните мрежи и между традиционните медии. Имаше реплики по време на обсъждането, че всъщност регулаторните органи не си вършат работата. Фейсбук не е медийна услуга и не подлежи на такава регулация, тоест един официален сайт може в самата си платформа да не публикува нищо или да пусне червено трабантче и син мерцедес, но в профила си във Фейсбук може да пусне резултатите едно към едно и това не е закононарушение. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
За изказване – заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Във връзка с така предложените промени в Изборния кодекс от уважаемата госпожа Саватева и група народни представители – остро възразявам по начина и подхода, по който са направени тези предложения, тъй като те са направени в 12 без пет, метафорично казано.
Едва ли имате основание да говорите от името и на агенции, които правят социологически проучвания, и на медиите. Ако искахте да направите тези проучвания с широка обществена подкрепа, то щяхте да го обявите много по-рано, може би в предложението, което се направи на първо четене. Сега говорите от името, имагинерно, разбира се, на общности.
Ще проличи дали това е политическо решение на ръководството на Политическа партия ГЕРБ, маскирано, както между другото, и много от другите Ви предложения, като предложение на народни представители. Явно след националното съвещание на ГЕРБ и речта на господин Цветанов, ръководството на ГЕРБ всъщност осъзна, че предстоящата кампания за представители, за членове на Европейския парламент е твърде кратка. Има празници, има много почивни дни и искате да компенсирате възможността за агитация, възможността за манипулация на общественото мнение.
С какво досега действащите текстове Ви накараха да направите предложение за изменението им? Говорите за социология. Всъщност става въпрос за проучвания. Говорите за отговорност. Кой носи отговорност, когато представя на обществеността проучвания? И последните социологически проучвания показаха много голяма разлика в нагласите и в зависимост от това кой е възложител на проучванията или се притеснихте, че българските граждани в деня за размисъл, и в деня, в който гласуват, може да направят своя избор, който не Ви устройва?
Това, че предлагате социологически проучвания да бъдат обявявани в последния момент, в последните часове, в които се гласува, мисля, че е укоримо, и ще доведе до изкривяване по отношение на информацията към тези, които свободно трябва да направят своя избор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Недялков, заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем кратко изказване.
До известна степен разбирам мотивите на вносителите. Като човек, който винаги е бил сторонник на свободата на словото, на свободата на изразяването, бих подкрепил едни такива текстове, ако те касаят наистина медиите.
Аз мисля, че тук в двата текста, които се предлагат, в двете предложения на колежката Саватева, те не касаят медиите. Те касаят нещо съвсем друго – социологията в изборния ден, а така въобще – социологическите изследвания.
Разбирам и ситуацията, която е от няколко години назад, когато оповестяване на резултати от социологически агенции от допитвания се изразяват по една или друга не много акуратна и дори смешна форма. И това е разбираемо.
Тук именно след време ще гледаме едно съотношение между личните данни, накърнимостта на личното пространство и свободата на словото, и свободата на изразяване. Тогава се питам: каква позиция бихме заели, ако тук приемем позицията на пълна свобода на словото, на публикуване и без никакви ограничения на социологически изследвания, не говоря дали те са манипулирани или не? Това не е въпрос на дискусията, затова може би трябва да подходим по-внимателно на този етап от тази публикация.
Всяко едно оповестяване на социологически изследвания би довело до нарушаване на личното пространство на хората, както биха заявили те след време, при гледането на една друга точка, но да не влизам там.
И нещо друго, вижте първо чл. 204. Ако се отмени алинея 3, членът добива една такава форма, която може да се каже, че анкетьорите, които са пред секциите, могат да обявяват резултатите, които те придобиват във всяка една секция, ако го няма този член. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Недялков.
Реплики?
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, много накратко аз ще потвърдя нещо: тук не става въпрос за оповестяване и неоповестяване на социологически проучвания и допитвания. Те в момента също са факт – и сега го има. Въпросът е за официално и нелегално оповестяване. Идеята е това, което в момента нелегално се оповестява, да се оповестява официално и да има тежест.
Що се отнася дали предложението е на медиите, или е някакво скрито предложение (показва), това е писмото, което аз получих на 19 април 2017 г., и то е подписано от 15 медии. Това писмо получиха поне още десетима народни представители. Просто го съхраних и когато беше отворен Изборният кодекс, консултирахме се с юристи и направихме съответните предложения за промени. Те абсолютно съвпадат с направените от колегите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
Втора реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Саватева! Съвсем кратко: тук наистина трябва да се търси някакъв баланс. Голяма част от медиите също така искат да спечелят повече медийно пространство, използвайки една от най-щекотливите теми, каквито са изборите. Борбата там е също за пазарен дял и за постигане на резултати, които ще бъдат, така да се каже, осребрени от медиите по-късно, в последствие. Това именно е една от причините – не исках да го казвам в изказването, постига се в други страни именно поради този начин – за съживяване на медийното пространство, притиснато от интернет, от Фейсбук, и от други форми на общуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване представеното Ви предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители. (Уточнения между председателя Емил Христов, експерта от Комисията по правни въпроси и народни представители.)
Моля, отменете гласуването.
Отново подлагам на гласуване представеното Ви предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 132 народни представители: за 6, против 62, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Моля, продължете с представянето на текстовете, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, продължаваме по Допълнителния доклад с предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители:
„Създава се нов § 11:
„§ 11. В чл. 205 ал. 5 се отменя.“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване представеното предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 5, против 56, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: От основния доклад, уважаеми господин Председател, Комисията предлага да се създаде нов § 10.
Тук правя уточнението, че следвам номерацията, така както е отразена по основния, или по допълнителния доклад, като моля това съответно да се съобрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: С нова номерация.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: С нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, това е 11.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, § 11, тоест § 10, който става § 11:
„§ 11. В чл. 206, ал. 1 накрая се добавя „ако секцията е определена за машинно гласуване“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Имате думата за изказване, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани! (Смях и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Обръщам се към Вас, както е традиционно в последните няколко месеца, защото с управляващото мнозинство няма никакъв диалог и никакво разбирателство и няма смисъл да се говори с хора, които днес Ви дадоха няколко драстични примера за това какво не е български парламент, как не се погазва, не трябва да се погазва българското законодателство. Така че и днес традиционно обръщението ми е към Вас, а не към тях.
Този текст, който сега ще обсъждаме и гласуваме, е първият от няколко, които касаят машинното гласуване. Припомням, че през 2014 г. беше въведено машинното гласуване в Изборния кодекс – с пътна карта през 2019 г., тоест сега да имаме напълно осигурено такова във всяка изборна секция в България. Вместо да се случи, днес сме свидетели на опит това модерно и съвременно постижение на българското изборно законодателство да бъде редуцирано или отменено.
Питаме се защо, след като по уверение от председателя на Бюджетната комисия има пари в бюджета за машини, след като има технически възможности за тях, защо пет години ги няма? Защото управляващите от ГЕРБ искат да Ви подменят гласа; защото машинното гласуване е гаранция за честен вот, а те не искат такъв; защото ГЕРБ се готвят да фалшифицират изборите през 2019 г.! (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Какъв е начинът да се постигне това? (Шум, възгласи и тропане по банките от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не правете внушения, моля Ви!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Един е изходът: като се наруши законът, приет през 2014 г., или поне като не се изпълни, или се редуцира по начин, който ще видите след това.
За съжаление, днес не само тук и сега в този текст, няколко пъти управляващите драстично нарушиха законите и Конституцията на Република България: вече не може да обжалвате решението на ЦИК с касационна жалба пред Върховен административен съд – основно право и човешко, и конституционно; отказаха се да изчистят мъртвите души в списъците, като отхвърлиха нашите предложения; намалиха кворума в комисиите, за да може управляващата партия да си взима сама решенията; няма да има машинно гласуване, за да купят и променят вота; няма да имате и преференции, както ще видите по-късно, една макар и малка стъпка, да избирате мажоритарни личности, а не така омръзналите Ви партии – и това право ще Ви отнемат; естествено, за да Ви манипулират – току-що разрешиха и да се оповестяват резултати в деня на изборите. (Бурни реплики и възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
Уважаеми български граждани! Теоретично законите се приемат, за да бъдат трайни не за едно мнозинство и не за един парламент, законът важи за всички и теоретично би трябвало да е дълготраен, а не да го сменя всяка партия, когато дойде на власт. Днес управляващи от ГЕРБ променят законодателството, но докога ще управляват те? Утре ще дойдат БСП на власт например. (Възгласи и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Един закон трябва да има трайност в българския правен мир и в обществените отношения. Този закон обслужва партията, която е на власт, за да се задържи там, като фалшифицира изборите. Това е днешният Изборен кодекс.
Нашата битка днес не е за БСП и не е конюнктурна. Ако следваме само партийния си интерес, ние бихме подкрепили такова нещо, защото днес управляват те, утре ние, ще се възползваме от това. Не, не ни е това целта и не е битката на БСП!
Битката ни днес е за базисни ценности в България и в българското общество – свободен избор, прозрачност, публичност, върховенство на закона, свободна воля. Тази битка няма да я спрем дотук в залата. Ако всичко днес завърши с приемане на тези поправки, които ГЕРБ внасят, всичко това внасяме във Венецианската комисия, всичко това представяме пред европейските посланици в България, за да се знае как ще се проведат европейски избори за европейски депутати в Европейския съюз. Нека посланиците да знаят отсега какви избори се готвят – фалшифицирани!
Освен това се обръщаме към омбудсмана, която вече изрази позиция, към президента, който днес също е изразил позиция: господин Президент, наложете вето, а ние от парламентарната група ще внесем това в Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Още едно изречение, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си, моля, накратко.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Обръщаме се към всеки българин, който иска да бъде свободен, към всички свободомислещи – леви, десни, центристи: ние сме различни идеологически, можем да спорим колкото искате по данъчна реформа и по здравна реформа, но нека всички се обединим днес, защото имаме кауза за обединение и тя е – да спрем диктатурата на режима Борисов днес и всяка диктатура на която и да е партия утре. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Реплики?
Реплика – господин Биков. (Възгласи „Еее!“ от „БСП за България“ и реплики: „Къде е Спас Гърневски?“)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, че госпожа Нинова има право на своето мнение по различните текстове, това е нормално – опозиция, управляващи и всяка политическа сила да изразява своето мнение и концепция по различните въпроси.
Това, което е притеснително, и то не само в това изказване, е внушението, че изборите ще бъдат фалшифицирани. Те не са минали в залата, ние трябва да бъдем много отговорни към този процес, към изборния процес.
Когато доверието в изборите бива нарушавано, тогава демокрацията изчезва, институциите са нелегитимни и обществото изпада в хаос и всички тези български граждани, на които говорите, започват да живеят зле. Това, което Вие правите – без никакви доказателства, защото изборите не са минали, то няма как да имате доказателства, че са фалшифицирани, че са опорочени, почти граничи с атака срещу демократичния ред на страната. Това е основата на демокрацията.
Демокрацията е изключително крехко нещо, тя може да приключи за няколко часа буквално. Виждали сме такива случаи, и то не в далечното минало, а съвсем наскоро – не в България, слава богу! Но демокрацията може да приключи много бързо, когато изборите станат нелегитимни. Няма значение дали в изборите е имало фалшификации, или не е имало фалшификации, ние ще направим кампанията си върху това, че те ще бъдат фалшифицирани. Защо? Защото знаем, че ще ги загубим. Това може да върши работа на Вашия конгрес, когато излезете след изборите, само че това е удар срещу демократичните устои на българската държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Господин Ненков, а господин Кирилов е след него. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Искаме думата.“)
Репликите са само три, за съжаление.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Госпожо Нинова, ще започна оттам, откъдето свърши колегата Биков – за легитимността на едни избори. Безспорно, изборите са великото достижение на цивилизования свят, за това да си избира своите управляващи по легитимен път, през определен период от време, без да се стига до някакви противопоставяния в обществото и по други начини да се свалят правителствата на тези държави.
Това, което Вие правите, е много грозно и ще Ви кажа защо. Защото, за да бъдат изборите наистина легитимни, трябва да имаш два основни фактора, които трябва да са изпълнени.
Първо, изборите да бъдат проведени по съответния закон и да се спазва такъв, какъвто е, такъв, какъвто мнозинството го е приело независимо дали ми харесва, или не, мнозинството е това, което определя какви ще бъдат правилата.
Второ, всяка една от политическите партии да признаят тези избори. Ако сте забелязали, в други държави, много по развити от нас като демократични – аз не си спомням или ако ме лъже паметта, Вие ме поправете, да видя във Франция и в Германия някой да е излязъл и да казва „ето, изборите са фалшифицирани“, не признаваме изборите.
Аз си спомням, когато ГЕРБ загуби президентските избори, това, което ние направихме, и това, което нашият лидер направи, е, че призна изборите, призна загубата и никога не сме поставяли под съмнение избора на Вашия президент по Вашия кодекс, приет с Ваше мнозинство в Централната избирателна комисия (шум и реплики от „БСП за България“), и не си спомням някой от нашите колеги, включително и аз, да сме казали: изборите са фалшифицирани, ние не признаваме тези избори. И това е второто много важно условие: каквито и изборни правила да има, в крайна сметка всяка политическа партия трябва да е на висотата на това, че хората са я избрали…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: …да признае всеки един победител или загубил, така че Ви моля да не преминавате тази граница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, уважаеми господин Кирилов. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Еее! Гледате само надясно, гледайте и наляво! Това демокрация ли е?“)
Обявил съм решение, запазете спокойствие. Колеги, има ред, по който се вдига ръка. Така съм забелязал, такова решение съм взел, не отнемам думата на никого. Господин Ненков и господин Кирилов вдигнаха ръка почти едновременно, след което... Съжалявам.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова, уважаеми граждани на България, наши избиратели, наши слушатели!
Уважаема госпожо Нинова, събитието от последните две седмици дойде от ЦИК. Ето този доклад, така ще Ви го представя, моля да го погледнете. Не иска да го погледне госпожа Нинова. Това е доклад на „Сова Харис“, на „Сова 5“ АД, изпълнител на обществена поръчка – „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозна цена…“, и така нататък. Дълго е наименованието. Този доклад е от 30 януари до ЦИК. ЦИК е възложител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По-сбито, господин Кирилов, моля Ви.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: На 71 страница пише следното: „Венецуела. След като е доставчик на 14 последователни избора във Венецуела, от 2018 г. „Смарт матик“ прекратява дейността си в тази страна.“ Основната причина е, че на последните избори са фалшифицирани над 1 милион гласа, като преценката за това е на самата компания „Смарт матик“.
Уважаема госпожо Нинова, с тези милион и половина фалшиви гласове чрез машини е избран Вашият партньор и идейно близкият до Вас Мадуро. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Уважаема госпожо Нинова, имате думата за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Кирилов, здравият разум, ако го имате, би трябвало да Ви диктува тия дни да мълчите за Венецуела, поне докато не установите как са пристигнали петродоларите тук, по чия сметка и по време на чие управление! Така че за Венецуела по-добре замълчете. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
По другите въпроси. Уважаеми български граждани, не ние, а 81% от Вас – според „Евробарометър“, смятат, че в България се купуват гласове. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Еее! Това е абсурд!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: А 72% от Вас са на мнение, че на изборите хората са принуждавани да гласуват по определен начин.
За нас, уважаеми български граждани, Вашето мнение е много по-меродавно от това на ГЕРБ или на когото и да било, лично като депутат.
Следващо, във Франция и в Германия не оспорвали изборите. Уважаеми колеги, да сте чули някога, откакто съществуват тези държави, депутат от парламента да е носил чували в нощта на изборния ден, за да се оспорват избори? Когато на тези хора им говориш за това – купуването на гласове, подмяната на протоколи, те те гледат като извънземен, на тях това не им е разбираемо какво е и как може да се случи. Какво очаквате – във Франция да се обжалват избори?! Казвам Ви, там никой депутат не носи нощем чували напред-назад, и то от управляващото мнозинство.
Що се отнася до атаката срещу демократичния ред. Няколко години подред изваждането на корупция в управлението на ГЕРБ беше определяно като подронване на държавността и заради това даже вкарахте оградата в списък за национална сигурност, за да не излезе истината за кражбите там. Защитата на животните на онези хора от Странджа, които още са живи, не са умрели, го определихте като държавен преврат.
Посочването на противоконституционното Ви поведение от наша страна сега определяте като атака срещу демократичния ред – абсолютно сбъркана подмяна на истината и на фактите в българския политически живот! Е, с тази подмяна ще се борим, не само сега и тук, и не само по повод на Изборния кодекс, защото току-що борците срещу фалшивите новини родихте няколко. Например, че БСП има мнозинство в Централната избирателна комисия. Главния борец срещу фалшивите новини го няма – Цветанов, за да му кажа в очите: с какви фалшиви новини се бориш, като ти ги пускаш най-много? (Шум и реплики от ГЕРБ: „Еее! Това е абсурд!“)
Вчера съобщавате, че БСП е била назначила ЦИК. Ама ЦИК е избрана от Народното събрание и не е назначена, а е избрана. Уважаеми българи, ГЕРБ има в ЦИК седем души, а БСП има шест. Да не изреждам колко имат всички други партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова...
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Спрете с фалшивите новини, с подмяната на фактите. Това, което Вие правите вече 10 години, а не няколко, е наистина убийството на правовата държава, убийството на демокрацията, краят на Конституцията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …и на това може да се сложи край, само ако свободомислещите българи се обединят срещу диктатурата и режима Борисов. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други изказвания, колеги?
Господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, за разлика от Вас, аз съм бил наблюдател на изборите във Венецуела и мога да Ви кажа механизма, по който се гласува във Венецуела, и няма теоретична възможност да бъдат фалшифицирани, защото там има машинно гласуване, в което даже не се използват електронни машини, за да бъдат хакнати.
Отиваш в секцията с личната си карта, проверяват те в списъка и отиваш при една маса, където има малко параванче с обикновен касов апарат – каквито ги има в бакалниците, механичен. Отсреща имаш написани партиите: ГЕРБ – 01, БСП – 02, ДПС – 03, гласуваш със съответния вот, който влиза в паметта на машината, излиза малка касова бележка, която е като бюлетина, взимаш я и я пускаш в урната, а преди да излезеш, с неизтриваемо мастило, с което си нацапах пръста, пет дни не можах да го изтрия – значи, да не гласуваш по два пъти. Когато дойде 19,00 ч., удряш тотала и получаваш една табулограма, където излиза резултатът: ГЕРБ – 2000, БСП – 1000, ДПС – 500, (реплики от ГЕРБ), вижте, че Ви правя четки. Отваряш урната, сортираш бюлетините и почваш да ги сравняваш с табулограмата, която се е получила от машината. Една бюлетина не може да мръдне и тогава секционните комисии, които са гнездата на фалшификациите, имат само регистративни функции, защото има и наблюдатели, а бюлетините съответно с резултата от табулограмата на тази машина отиват в съответната районна избирателна комисия. Не може и един глас да бъде фалшифициран, защото, пак казвам, машината е механична и няма как да я хакнеш, така че това, което пишат тези уважаеми господа, съм го виждал с очите си.
Как се гласува? Вярно е, че малко по-дълго е гласуването, имаше опашки, но не може в никакъв случай да се фалшифицират изборите. Нека да достигнем дотам с машинното гласуване, за да имат всички доверие от резултата и никой да не го оспорва. Предполагам, че това време скоро ще дойде, обаче когато дойдем ние на власт. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Паунов.
Има ли реплики?
Други изказвания?
Добре, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Ще Ви прочета нещо: „Предлагаме въвеждане на машинно гласуване, чрез което да бъде ограничено контролирането на вота и изборните фалшификации. Машинното гласуване ще спомогне да бъде преодолян субективизмът при работата на секционните избирателни комисии, така че хората да са сигурни, че гласовете им ще бъдат отчетени правилно.“ Това са част от мотивите от 2014 г., с които ние предложихме въвеждането на машинно гласуване.
Какво се е променило оттогава досега? Абсолютно нищо в тази насока и затова над 80% от българските граждани смятат, че изборните резултати са манипулирани, че им е оказан натиск за кого и как да гласуват.
Тук ми се дадоха някакви примери с Франция и с Германия. Хубаво, само че не знам дали този, който дава примерите, знае, че една промяна в техните изборни правила трае 2 – 3 години, а не както тук, на Правната комисия, за 10 – 15 минути. Там 2 – 3 години се прави една промяна. И ако тази гавра, която Вие сътворихте днес в парламента с Изборния кодекс, се случи там, не жълти жилетки, а сини каски няма да им помогнат. Само че тя се случва тук под Вашата диктатура.
Затова аз Ви предлагам да се прекрати с тази агония и да се въведе един член първи в Изборния кодекс. Нататък можете да пишете, разбира се, каквото искате, и той да звучи по следния начин: „Всички видове избори са недействителни, ако ГЕРБ не ги спечели.“ Просто няма смисъл тук да се терзаете, да се борите, нещо да говорите, някакви факти, които нямат нищо общо с действителността. Направете този член първи: „Всички видове избори са недействителни, ако ГЕРБ не ги спечели“, решете си проблема и бъдете щастливи! Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Няма.
Господин Свиленски, имате думата. След него – господин Гьоков, след него – господин Божанков.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, съжалявам, че господин Кирилов напусна залата, но все ми се струва, че водихме този дебат, когато приемахме бюджета на държавата. И тогава точно толкова дълго време и може би точно със същите аргументи спорехме дали едни 50 милиона да бъдат включени в бюджета, или не трябва. И след дълъг дебат, пак извънредни комисии, почивки, ако си спомняте, не го приехте, след което се оказа, че го имало записано някъде в бюджета и че парите за това машинно гласуване са осигурени.
Аз и тогава, и сега ще поставя въпроса: някой в тази зала съмнява ли се, че машинното гласуване е пречка за купуване на гласове и че е най-точният начин за отчитане на резултатите? И ако има такъв от останалите народни представители, моля да си вдигне ръката. Някой да има съмнения към машинното гласуване? Ето, колегите от „ВОЛЯ – Български Родолюбци“, двама вече вдигат ръка. И когато вече всички сме убедени, че трябва да има машинно гласуване, става председателят на Правна комисия, изважда един доклад, който още стои отпред на банката, и казва как във Венецуела машините били компрометирали вота и как ние това не трябва да го правим.
Хайде да излезем от това раздвоение на личността. Искаме или не искаме машинно гласуване? Ако сме наясно, че искаме машинно, тогава да говорим по другата тема: може ли да се въведат, не може ли, 1000, 2000, 5000? Тук се замеряме с аргументи с това дали е честен вотът при машинното гласуване и когато стане наложително да се въвежда, казвате, че вотът не е честен, те могат да бъдат манипулирани.
Няма как хората да ни повярват, че машинното гласуване е честно, ако ние от тази трибуна казваме, че могат да се манипулират. И когато всички, само двама човека вдигнаха ръка, че не вярват на машинното гласуване, тоест би трябвало 238 народни представители да вярват, хайде сега да видим защо не щем да го въведем?! Защото се притеснявате от това да има честен вот! Пари има – 50 милиона има, заложени има за всяка секция.
Всички сме съгласни, че това е най-честният вот…
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …обаче не искате да го въведете. Някой от управляващото мнозинство да стане и да каже защо не искате. Единственият аргумент може да бъде, че времето до европейските избори вече се скъсява, но за местните избори какво Ви пречи – осем месеца? Не 9000 машини, 99 000 машини могат да бъдат произведени и да бъдат купени, стига да има воля, че изборите трябва да бъдат честни. Но когато искате да ги опорочите, когато искате да ги фалшифицирате, това са Ви част от стъпките.
И когато господин Биков казва: „Дайте да видим, да минат изборите и тогава да видим дали са фалшиви!“, не бе, господин Биков, Вие го залагате в Закона стъпка по стъпка, член по член Вие залагате фалшификацията и манипулацията в Закона, както направихте в Закона за обществените поръчки Закон за корупцията, така тук в Закона за изборите правите Закон на манипулацията. Българските граждани не можете да ги лъжете, те го виждат, те го осъзнават и няма как да Ви вярват.
Така че нека отсега нататък, понеже има още няколко текста по машинното гласуване, ако някой излиза и казва, че не може да се въведе, да каже защо не може. Пак казвам, като се разграничат двете тези – за това, че вотът няма да е честен и за това, че не могат да бъдат.
Пак казвам: има пари, заложени в бюджета; има желание у 238 народни представители, поне заявено, но при гласуването изведнъж сработва Вашият механизъм за самосъхранение във властта, за да има още време за разпределение на поръчки, постове. Ама направете го по честен начин! Защо Ви е страх? Кажете какво страшно има от явен, честен, прозрачен вот!
Направете си програма, изкарайте кандидати, явете се на избори, убедете хората, спечелете ги честно! Защо трябва да ги лъжете непрекъснато? Благодаря Ви. (Реплика от ГЕРБ: „Президентските честно ли спечелихте?!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика – господин Проданов, господин Биков, господин Попов. (Шум и реплики.)
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, Вие тук говорите искаме или не искаме машинно гласуване. Аз не съм съгласен с Вас, защото не трябва да искаме или да не искаме. В сега действащия Закон през 2019 г. във всичките секции трябваше да се проведе машинно гласуване. Ако един български гражданин не изпълнява действащия закон, какво следва за него? Санкции, наказателно преследване, глоби, затвор. Ако на един гражданин от ГЕРБ, който е народен представител, законът нещо не му харесва, вместо да го изпълнява, го променя.
Затова въпросът не е дали искаме, или не искаме. Тук въпросът е за демокрацията. Когато говорим за режим, имаме предвид точно това. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Проданов.
Господин Биков, след това – господин Кутев. (Шум и реплики.)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, аз съжалявам, че може би предварително трябва да Ви съобщя новина, но предстои да се гласува тази точка, в която поетапно ще въведем 3000 машини най-малко на евроизборите (шум и реплики), 6000 най-малко на местните избори, те могат да бъдат и повече, което показва, че не ни е чак толкова страх от това машинно гласуване.
Друг е въпросът във Вашия критерий за фалшифицирането на избори, който чухме от господин Паунов. Според него венецуелският модел очевидно е далеч по-добър от българския. Във Венецуела няма никакви съмнения за фалшификации, а в България се фалшифицират избори! Само не знам защо тук няма Мадуро и Гуайдо (шум и реплики), а има там! (Реплики от „БСП за България“: „Как да няма?! Има!“)
Съжалявам, станах, за да кажа, че машинното гласуване ще бъде въведено поетапно, и то на доста бързи етапи, а не се отлага. Натам вървят нещата. Не знам защо е този дебат, защо е този патос, при положение че след малко ще се гледа тази точка, а не сега?! (Шум и реплики.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Свиленски, Вие казахте, че може би единствената хипотеза, за да не се въведе машинното гласуване, била, че предстоят непосредствено европейските избори.
Не е вярно. От 2014 г. е въведено машинното гласуване в Изборния кодекс. Досега вече всичките 12 000 секции трябваше да бъдат с машинно гласуване. Какво правихте тук от 2014-а до 2019 г., та не го въведохте, защото Вие управлявате?! Вие – Министерският съвет е Ваш. (Шум и реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Него ли го питаш?
ФИЛИП ПОПОВ: Аз не съм съгласен за това с господин Свиленски. Той каза, че единствено… (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Елате тук и ми кажете от трибуната какво съм искал да кажа и какво не съм искал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не влизайте в спор със залата.
ФИЛИП ПОПОВ: Освен това, машинно гласуване – не! Обжалване пред Върховният административен съд – не, няма нужда. Решения с обикновено мнозинство в ЦИК, СИК, РИК, навсякъде, където ГЕРБ и още някоя близичка партия, трапезна партньорка, ще може да си направите всички решения – това е Вашият Изборен кодекс! (Шум и реплики от ГЕРБ: „Ние сме виновни.“) Това е Вашият изборен кодекс. И то си личи, защото от 2014 г. сме въвели това нещо при изборите. И вместо Вие да спазите Закона така, както трябва да спазите Закона и за нов ЦИК, Вие нищо не правите, а напротив – променяте го така, че на Вас да Ви е угодно и да имате служебни победи. (Шум и реплики.)
Затова Ви казах: напишете си член първи: „Всички избори са недействителни, ако ГЕРБ не ги спечели“ и си решете проблемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Господин Свиленски, имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Попов, аз Ви благодаря за репликата. Съгласен съм с всички тези неща. Наистина пропуснах да ги кажа, да. Законът е действащ от 2014 г., има пътна карта и сега през 2019 г. трябваше да има 12 000 машини.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не са 12 000.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така е, господин Биков, прехвърлям към Вас репликата – 12 000 машини.
Хайде обаче да си спомним и да се върнем 7-8 часа назад, в 9,00 часа. Вие с какво предложение влязохте в залата, спомняте ли си? (Шум и реплики.) Спомняте ли си с какво предложение влязохте ГЕРБ в залата и с какво предложение влезе в Комисията? С 1000 секции.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ, от място): А сега с какво предложение?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сега сте с 3000, но за това кой Ви вярва? Някой вярва ли Ви? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Някой вярва ли Ви, когато си променяте мнението час по час?!
Кажете ми: 30% ли искате да бъдат честни изборите? Защото не искате да бъдат 100% честни?! – от 12 000 машини да има 12 000 машини, а искате 3000?! Защото да пробвате така – как ще стане?! „С 30% още може да издържим.“ Пак няма да издържите.
Когато говорите, че искате честни избори, мислете дългосрочно. Заложете си, пак казвам: парите ги има, секциите, сега променяме Закона, променете го така, че да се изпълнява действащия закон във всяка секция. Защото господин Проданов е прав: всеки български гражданин, когато наруши закона, го гонят до дупка, обаче депутатите от ГЕРБ могат да си го нарушават когато си искат и по колкото пъти си искат! (Шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Кой го нарушава?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, да, тук, в Народното събрание. Точно така, днес го нарушихме десетки пъти. И никой няма да понесе отговорност.
Така че сериозно погледнете на този въпрос, защото това са важните неща: избирателните списъци, където тези два милиона след това ги налива… Съжалявам, че го няма специалиста по избори тук, да си водя с него този дебат. Защото много е лесно да ти се сложи емблемата за големия специалист по избори, когато си направил Закона такъв, че навсякъде да го шиканираш.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ама Законът е на Мая Манолова.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Много лесно е направено така: два милиона повече избиратели, бюлетини, фалшиви протоколи колкото искаш и печелите изборите! Така може да ги печелите още 25 години, само че хората няма да Ви го позволят повече, защото хората разбраха как печелите изборите, с какви манипулации, а Вие сега го показвате със страха си да въведете машинното гласуване. И ако не Ви е страх, и ако сте сигурни в политиката, която водите, трябва да има 12 000 секции с истински бюлетини, с истински протоколи и с истински избирателни списъци! Това показва силата на една партия. За съжаление, Вие днес този изпит не го издържахте, колеги. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене.
Ще започна с това, че аз съм трети мандат депутат. Тук виждам от управляващите хора, които са пети и шести според мен. (Смях, оживление в ГЕРБ.) Мисля, че има, не знам. Лъчо Иванов не го виждам, не знам кой мандат е, май шести, така че има.
Въпросът обаче е, че за моята кратка депутатска практика не ми се е случвало докладване по този начин – да има основен доклад, след което да има временен доклад. Ние в момента какво правим? В момента гледахме една точка от временния Доклад, минахме за известно време към основния Доклад, ще караме известно време по него, после ще се върнем пак на временния, но само за две точки, за да се върнем пак към основния.
Отгоре на всичко текстовете в двата доклада са практически до голяма степен идентични, с тази разлика, че срещу един и същи текст в единия доклад пише, че Комисията го подкрепя, в другия доклад пише, че Комисията не го подкрепя.
Това нещо е пример как не може да работи Народното събрание и как не бива да се управлява.
Затова процедурата ми по начина на водене е към Вас. Този начин на управление не може да доведе до ефективно законодателство. Между другото, той не може да доведе дори до ефективно управление на лек автомобил, ако тези принципи се приложат към някаква друга професия. Ако с това трябва да се управляват елементарни процеси в шивашко производство, Ви казвам, че ризите ще излязат без ръкави.
Във връзка с това Ви предлагам следното. Затова взех думата сега. Очевидно точката за машинното гласуване ще е дълга. Очевидно рано или късно ще трябва да дадете почивка, защото такъв е Правилникът на Народно събрание. Много моля да направите така, щото веднага в Комисията на господин Кирилов да се задейства администрацията и до края на почивката да обедини двата доклада в един, което е най-малкото, което може да направи, за да систематизира по някакъв начин този диалог, защото току-що стана дума, че в единия документ пише 1000, в другия документ пише 3000. Разбирате ли, тук не става дума за формални разминавания?! Става дума за абсолютно безобразен начин на работа, който показва ниска квалификация.
Затова моля да предприемете необходимите мерки, така щото тези два доклада след почивката да се върнат обединени, за да знаем какво гласуваме. Извинявам се: за да знаете какво гласувате. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Изслушах Ви внимателно. Да разбирам ли, че предлагате от името на парламентарна група прекъсване?
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Не. Предлагам обединяване на двата материала, както трябваше да бъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако нямате такова предложение, продължаваме напред.
Други изказвания, колеги?
Господин Христов, извинявам се, господин Гьоков беше преди Вас, после е господин Божанков. (Реплики от „БСП за България“.) Господин Гьоков е преди господин Божанков и след това е господин Христов.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Включвам се в дебата за машинното гласуване, защото съм привърженик на това машинно гласуване. Ще Ви кажа защо съм привърженик – защото присъствах на едни избори като наблюдател, заедно с около 1500 други наблюдатели, където се извършваше машинно гласуване. Оттогава, ако мога да употребя тази дума, съм фен на машинното гласуване, защото смятам, че то предполага към едни абсолютно честни изборни резултати и при него е невъзможно манипулирането на изборите.
Сега господин Кирилов и господин Биков обясняват тук как можело да се манипулират някакви машинни резултати. Аз не видях там как може да се случи това. При пълно съдействие на всички политически сили и защото в тази страна нямаше да има опозиция, ако имаше възможност да се фалшифицират машинните избори.
Аз ще стигна и до една друга страна – тя е България. България, която от 30 години твърди, че е демократична страна и демокрацията е установена у нас, а пък населението ѝ, за пореден път имам възможност от тази трибуна да го кажа: ако не цялото население, то поне 90% от него смятат, че изборите в България се манипулират. Сигурно в тази зала процентът на тези, които смятат обратното, ще бъде по-малък, но аз съм сигурен, че българският народ смята, че поголовно се фалшифицират изборите в България.
Сега България е член на Европейския съюз от 2007 г., тоест вече 10 – 12 години ще станат, сме членове на Европейския съюз и в такава европейска държава наистина, както каза и госпожа Нинова, предизвикваме недоумение в хората, когато говорим, че в България се купуват гласове, че се фалшифицират протоколи и така нататък. За чувалите няма да говоря – кой ги носи и кой не ги носи.
В Закона, в Изборния кодекс и към момента е записано, че от 2019 г. гласуването трябва да е машинно и във всички, около 12 000 секции, трябва да има машини. В бюджета има отделени пари за тези машини – стана ясно от изказването на министъра на финансите. Допреди известно време се говореше как няма кой да достави машините. Мисля, че това също не е проблем, защото само да бъде обявена обществена поръчка, и най-много до месец в България ще има 12 000 машини – не само под наем, ако щете, да ги закупим и така нататък, каквото щеш. Така че и този проблем отпада.
По-голяма част от българите искат машинно гласуване, за да се сведат до минимум изборните манипулации. Всички сме убедени, че машинното гласуване води до обективни резултати и тогава вече стигаме до въпроса: какви са тогава истинските мотиви мнозинството да не иска машинно гласуване? Или пък сега ние да си осигурим служебна победа, като не въвеждаме машинното гласуване на няколкото предстоящи избора, а по-нататък ще го мислим и пак ще поправяме Изборния кодекс. Дали ще бъдат 3000, догодина 5000 или 10 000 е под въпрос, защото аз не Ви вярвам. Ако можеше да Ви се вярва на Вас като мнозинство и като партия, Вие щяхте да спазвате Изборния кодекс и сега трябваше да имаме машини. Това че сега ще обещавате, че след години ще има 12 000, а сега само 3000, не е за вярване. Ако някой тук се изправи и каже каква е истинската причина да не въвеждаме машинното гласуване, може би ще се съглася и ще размисля по въпроса. Ще си помисля дори и как да гласувам, но не видях някакъв аргумент, освен някакви доклади тук, които господин Кирилов цитира, с незнайно откъде взети данни.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Обясних откъде.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Може да сте обяснили, господин Кирилов, но аз не Ви вярвам, защото… (Реплики от народния представител Данаил Кирилов.) Няма да влизам в диалог. Ако искате, елате и обяснете пак откъде ги взимате тези данни.
Докато не изкарате някакъв мотив, който да е против машинното гласуване, или някакво препятствие за въвеждането на машинното гласуване, ще считам, че истинските Ви цели са други – тоест да манипулирате изборните резултати. Засега Ви благодаря. Ако имате реплики, ще Ви отговоря господин Кирилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплика, уважаеми господин Кирилов?
Други реплики има ли?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Гьоков, пак казвам, този доклад по никакъв начин не ни беше известен. Ето, показвам Ви доклада. (Показва документа.) Ето! Може да го показвам страница по страница, със снимки. Мога да Ви цитирам всички компании, описани от изследователя, който е правил изследването за Централната избирателна комисия. Това е резултат от възлагане от Централната избирателна комисия. Този доклад от 150 страници е качен на сайта на Централната избирателна комисия. Не искам да правя, тоест да не се приема като реклама това за „Сова Харис“. Не искам да прозвучава по такъв начин, но моето впечатление от тези 150 страници е, че те са положили старание да изследват обективно – първо пазара, второ проблемите, трето историята на ползването на машини и да стигнат до един обективен анализ на преимуществата и недостатъците.
Умишлено не Ви цитирам цените на доставка на отделните доставчици, не Ви цитирам също определените продукти на няколкото производителя в света на такива машини, но ако отделите време и се запознаете, макар и частично, с този доклад, ще видите, че този метод на гласуване извън България печели все по-малко доверие, напротив дискредитира се.
Ако говорим за машини и машинно гласуване и говорим за нова тенденция в тази насока, това са машините за сканиране на бюлетини и те се въвеждат в някои от Американските щати. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Друга реплика? Не виждам.
Господин Гьоков, имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кирилов, да, хубаво – доклад от 150 страници! И какво пише в този доклад? Аз не видях, че машинното гласуване е много лошо. Ако е много лошо, господин Кирилов, защо ще въвеждате 3000 машини? Кажете на българския народ: отлагаме машинното гласуване – никакви 3000, никакви 12 000 няма да има, защото в световен мащаб има настроения срещу машинното гласуване.
Господин Кирилов, първо, ще Ви кажа, че не знам в световен мащаб дали има настроения срещу машинното гласуване, по-скоро има срещу електронното. Има разлика, ако не знаете, да Ви кажа.
Второ, Вие цитирате доклад от 150 страници, поръчан от един орган – Централната избирателна комисия. Да Ви кажа ли какво каза говорителят на Централната избирателна комисия? Каза: ние не искаме машинно гласуване, защото е невъзможно да доставим машини. Даже ще цитирам: „Ние може да искаме да хвръкнем в Космоса, ама не можем.“ Нали си спомняте тези изказвания? Сега как да вярвам в обективността на доклад от хора, които като състав са против машинното гласуване, които са поръчали доклад, за който са платили и че този доклад е обективен? И ми казвате: запознайте се с доклада. Кога да се запозная, господин Кирилов? Вие тези работи ги трупате, заседавате снощи до 12 часа, Вие страдате от липса на сън. (Реплики от народния представител Данаил Кирилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кирилов, моля Ви седнете на мястото си! Не влизайте в диалог с господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Нали ми направи реплика и аз се обръщам към него.
Страдате от недостиг на сън и говорите някакви небивалици, защото излизате… (Реплики от ГЕРБ.) Може да сте възмутени, но излизате, заседавате за 15 минути, връщате се тук и всички трябва да четат и да се подготвят за 15 минути по нещата, които сте направили и които имате в главата си и си мислите, че всички са длъжни да се съобразяват с Вашите хрумвания. Няма как да осигурите изборна победа! Вървите надолу. Тези факти ще Ви задържат един-два избора, няма стане повече – трябва да сте сигурни в това! И колкото да го отлагате, каквото и да правите, машинното гласуване е път за отстраняването на ГЕРБ от власт, защото иначе не знам как ще Ви махнат с манипулациите, които правите по изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
По начина на водене, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля, да обръщате внимание на ораторите от тази трибуна, когато се опитват да интерпретират и да възпроизвеждат лични данни, без оглед на това верни или неверни са.
Освен това, мисля, че освен мен бяха засегнати и колегите от Комисията по правни въпроси, с които действително добросъвестно снощи до късно обсъждахме.
Въпреки това, в тази връзка ще добавя два факта: господин Председател, на мен не ми е пречело по никакъв начин да се запозная с този доклад. Този доклад е официален. Този доклад е достъпен, виждам, че колегите са технически съоръжени и могат да го ползват и в момента.
Освен това, уважаеми господин Председател…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате основание, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, и вървим към електронно управление и сайта на Народното събрание.
Искам да кажа, че друг по-млад от мен колега снощи, когато му казах: „Успокой се“, ми отговори: „Ама много ми се спи, Дани!“ И това не беше председателят…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Божанков?
Господин Мирчев? Добре, заповядайте.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Спомням си тук в тази зала, в края на миналата година, когато приемахме бюджета на Република България, как от парламентарната група на ГЕРБ изкараха от над сто кладенеца вода, за да обяснят как не трябват машини, как машини не можем да имаме за следващите избори, как трябва въобще да се откажем от машините, но поради големия обществен натиск формално оставиха едни 1000 бройки.
Спомням си тогава, господин Биков беше голям защитник на тезата, че машини не трябват, и си помислих, че го прави с една единствена цел – от колегиалност към своя колега Светослав Иванов, който много трудно ще носи машини в изборния ден, а много по-лесно е да носи чували (ръкопляскания от „БСП за България“), тъй като знаем как ГЕРБ правят избори – техните депутати носят добре подготвените протоколи и бюлетини към секциите. Помним също и хаоса в Арена „Армеец“, който помогна всички тези чували, които тежаха на господин Иванов, по-лесно да могат да влязат в употреба. Тук ще отворя една скоба: Вашият най голям изборджия и манипулатор на изборния процес господин Цветан Цветанов скоро се върна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинявайте, господин Мирчев, не може да говорите така! Особено при отсъствие на народни представители!
СТОЯН МИРЧЕВ: Мога да говоря. Работата му е да седи тук, а не да отсъства. Върна се от една чужда държава, от едни закуски и говореше за кибератаки. Тук ще Ви цитирам какво каза господин Тома Биков от ГЕРБ по времето, когато гледахме бюджета относно машинното гласуване: че бил привърженик на машинното гласуване, но си променил мнението, защото имало кибератаки.
Господин Биков, след като се върна Вашият изборджия господин Цветанов и каза, че ще има кибератаки, би трябвало да сте още по-голям враг на това да се въвеждат машини, но Вие за пореден път си променихте мнението, това при Вас е нормално. Спомням си времето, когато щяхте да вкарвате Цветан Цветанов и Бойко Борисов в затвора, когато се въртяхте около госпожа Кунева. В медицината това се казва шизофрения. При Вас не е това, не е заболяване, за което се радвам – при Вас е липсата на всякакъв морал. В ГЕРБ липсва всякакъв морал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Мирчев, моля Ви! Моля Ви! Не можете да се отнасяте така и да се обръщате така от трибуната!
СТОЯН МИРЧЕВ: И това, на което сме свидетели в момента, е нищо повече от политическа сделка с ДПС, защото денят започна с хиляда машини и без кворум, в момента говорим за три до шест хиляди машини, но имаме кворум и след малко ще видим как ще падне преференцията – една голяма болка на ДПС. Това е Вашата аморална сделка с ДПС, защото Вие управлявате с тях, защото искате да манипулирате изборите, да ги фалшифицирате и да откраднете демокрацията в комбина с ДПС. Такива сте Вие, господин Биков! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Мирчев.
Лично обяснение – господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Мирчев, още веднъж си промених мнението, за да мога да Ви видя физиономията, след като въведем машинно гласуване и като Ви победим и с него. Тогава да видим какво ще говорите?! Ще въведем тези три хиляди машини на евроизборите, ще видим резултатите в тези три хиляди секции и тогава ще Ви натяквам за тези резултати до края на мандата на този парламент, защото той ще е пълен.
Колкото до моралните квалификации, отдавна съм казал, че с Вас и с представители на Вашата партия не обсъждам морални въпроси, защото не сте ми критерий. (Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“) Просто не ме интересува какво мислите по този въпрос! Как да Ви го кажа по друг начин?! Обяснявал съм Ви тези неща.
Ще Ви кажа обаче и нещо друго. Ако помните 2016 г. – есента, по времето на управлението на този авторитарен режим Вашата партия успя да спечели президентски избори. Какъв е този авторитаризъм, който позволява на опозицията да спечели президентски избори?
Знайте едно нещо, питайте и хора, които Ви съветват: никога в последните 30 години, по-скоро винаги в последните 30 години българският народ е имал възможност да свали някого от власт. Винаги! Няма случай, в който българският народ да е искал да свали някого от власт и да не го е направил през демократични избори през последните 30 години, не през последните десет дори.
Когато говорите за фалшификации, за манипулации и така нататък, трябва да си дадете сметка, че Вие сте на път да прекъснете тази демократична традиция, която е много крехка. И да дойде наистина авторитаризъм, независимо от коя част от политическото пространство – дали от лявата, или от дясната. Но на мястото на демокрацията наистина идва диктатура. И ако продължите по този начин, дотам ще я докараме! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това беше лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, беше лично обяснение и затова питам за реплики. Не виждам реплики.
Уважаеми господин Христов, заповядайте.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както обикновено, ние от „Воля“ ще дадем малко по-различен поглед. Някак си ми омръзна вече да започвам всичките си изказвания по този начин, но на Вас явно не Ви омръзна да ги чувате по този начин.
Тук спорът е дали да има, дали да няма, дали да бъдат 12 хиляди, дали 1200, дали 3000 и така нататък. Нещо, което обаче някак си по-подхождаше да започнем с него, е дали като цяло самото машинно гласуване е, как да кажа, модерна идея, тоест дали е съвременна идея. Господин Свиленски много хубаво зададе конкретен въпрос към всички народни представители, само ние с колежката Таскова вдигнахме ръка.
Ще си позволя да последвам примера на господин Свиленски и да Ви попитам: колко от Вас в момента разполагат с мобилен телефон, който е по-стар от четири години? (Реплики.) Двама човека вдигнаха ръка. В тази връзка искам да попитам чисто прагматично, в момента не нападам никого и така нататък, просто разсъждавам на глас и имам честта да го правя във Ваше присъствие: какви ще бъдат тези машини, които колкото и да са модерни сега, след четири години ще бъдат модерни или поне достатъчно работещи и като софтуер, и като хардуер? Никакъв шанс.
Сега ще похарчим едни пари, които рискуваме, голям процент от тях да изчезнат при закупуването на тези машини. Ще си ги купим и след четири години няма да можем да ги ползваме. Започнаха да ни обикалят тук някакви фирми – занаятчийски, които произвеждат някакви машини, и ние сега се чудим дали да не си купим 12 хиляди такива машини. Не съм IТ специалист, обаче съм сигурен, че и Вие, всички тук присъстващи или ако не всички, то голяма част от Вас, са запознати със съвременните технологии и водим този спор само защото Вие трябва да водите този спор, защото нашите зрители по телевизиите ще видят как се води един спор – дали ще изпълним законовата разпоредба и пътната карта от 2014 г., или ще се противопоставим на нея, за да имаме политически доводи да се нападаме по медиите след това.
Да, със сигурност ние трябва да изпълним тази законова пътна карта и трябва да въведем машинно гласуване. Защо обаче то да не е електронно гласуване? Да, сега ще кажете: то може да бъде манипулирано, може как ли не.
Задавам Ви въпроса: когато извадим флашката от машината в избирателната секция, тази флашка става някак си въображаема, тя става виртуална? Тя стои в ръцете на същите тези хора, които могат да манипулират протоколи, бюлетини и така нататък.
В работата си съм имал възможност да работя и да разработвам или поне да възлагам разработването на различни проекти, които да обработват бази данни. Всички големи банки съхраняват базите си данни в международни дейта центрове, които са лицензирани. Какъв е проблемът при едно електронно гласуване базите данни да отиват в един такъв лицензиран център, който няма да позволи да бъдат манипулирани впоследствие?
Това е практичното мислене, уважаеми колеги! Това е практичното мислене и всичко останало е политическо говорене, което, пак казвам, разбирам защо се прави, но то не е прагматично. Ще се похарчат едни пари, които, знаем, че голяма част от тях ще изчезнат.
Лично мен, ако ме питате, ние не трябва да гласуваме не 1200, не 3000, не 1000 и колкото да са били брой секции, а нула. Нула такива и да тръгнем в истинското говорене, прагматично говорене, а именно за въвеждане на електронното гласуване, а не на машинното такова.
Призовавам Ви да спрем понеже всички изказали се преди мен вече повтаряме една и съща теза, всички чухме тази теза. Имаме още доста работа по този законопроект, така че предлагам да спрем да говорим и в края на краищата да преминем към гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Реплики?
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, явно не сте разбрали каква е разликата между машинното и електронното гласуване. При машинното гласуване, както одеве Ви казах, това е обикновена машина, която е механична, няма флашка, няма как да я хакнеш. (Реплики от ОП.) Има четири действия – събиране, изваждане, деление и умножение. Освен това няма хардуер, няма софтуер, той не остарява. Тази машина, след като се закупи, може многократно да се използва – сега през месец май за европейските избори, през месец октомври за местните. Освен това се икономисват милиони бюлетини. Знаете как е в закона – за всяка една партия, която участва в изборите, трябва да се отпечатат толкова бюлетини, колкото са избирателите. В механичната машина има една ролка и икономията е огромна – не се печатат бюлетини, многократно се използва. Няма флашка, няма как да се хакне, но няма как да се фалшифицира – там е проблемът, че при тази механична машина няма никаква възможност да се променя резултатът. В 19,00 ч. излиза табулограмата, имаш резултата, самите секционни комисии, където са гнезда на фалшификации на протоколите и правене на фалшиви бюлетини са изолирани, само с регистративни функции. Това е опасно на машинното гласуване. И не 3 хиляди, трябва да са 12 хиляди. Това не е никакъв разход, защото многократно можете да използвате тази машина.
Направете още веднъж разлика между машинно и електронно. Електронното може да се хакне. Освен това, както казват колегите от ГЕРБ, моят приятел Цветан Цветанов го няма тук, давате възможност за хибридни атаки. Не позволявайте, както стана в Щатите – да изберат Тръмп с помощта на Путин и Русия. Затова: за механичното гласуване, а против електронното. Благодаря Ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, моята реплика е съвсем кратка и се базира на нещо коренно противоположно на това, което размахва в залата председателят на Правната комисия – колегата Кирилов. Днес излезе становище на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. (Реплики от ГЕРБ.)
Точно към господин Христов – Общественият съвет, който все пак разбира от това какво са избори и как те се правят, излиза с положително становище за машинното гласуване, в което казва: „Ще позволи да се покаже потенциалът на машинното гласуване за ограничаване на субективния фактор при отчитане на резултатите и намаляване броя на недействителните гласове. Машинното гласуване би оптимизирало работата на изборната администрация“, за която така се безпокоим, „по време на процеса на гласуване и би минимизирало грешките при отчитането на резултатите“. Както виждате, това не е свързано с нищо друго, а с един изключително прогресивен процес по време на изборния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Христов.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Паунов, с цялото ми уважение към Вас, механична е пишещата машина, на която може би Вие можете да работите, аз не мога. (Оживление, частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Всички други устройства, ако мога така общо да ги нарека, с които ще се извършва машинното гласуване, са дигитални средства, било те свързани с интернет или не.
Всички Вие присъствахте на демонстрация на една машинка, позволих си да я нарека занаятчийска изработка, на която Вие разполагате с един тъчскрийн. Няма как той да бъде механичен. Нека да не се залъгваме, че тези машини могат да бъдат по-сигурни, когато ги произвежда някой някъде тук в България. Този човек, който е произвел тази машина, може и да си проникне в нея когато и както поиска.
Пак да се върна към електронното гласуване. Тогава, когато базата данни се съхранява в един международен дейта център, където си съхраняват данните и банките, тогава вече не може да проникне никой друг, освен самият дейта център. Повярвайте ми, лицензиите и имиджът, който имат тези дейта центрове, им е много по-важен, отколкото кой е спечелил изборите в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Господин Стойнев, имате думата. Заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На всички е ясно, че ако искаме един прозрачен вот, истински вот без съмнения за фалшификации, трябва да въведем машинното гласуване. Това е ясно на абсолютно всички и това беше ясно преди няколко години, когато гласувахме закона. Проблемът в момента е, че ГЕРБ и управляващите Патриоти не желаят изборите да бъдат прозрачни и сега се опитваме по някакъв начин да отложим във времето този проблем.
Самият факт, уважаеми дами и господа, е, че за 2017 г. имаме 294 хиляди невалидни бюлетини. Искаме ли тази бройка да я сведем до нула? Ако искаме да я сведем до нула, то тогава наистина трябва да въведем машинното гласуване, защото, уверявам Ви и сами разбирате, че когато е машинното гласуване, няма как бюлетината да бъде невалидна, защото химикалката е излязла от квадратчето, защото било човка или хиксче, а човекът е направил друго, или пък комисията съответно надрасква бюлетините, за да бъдат невалидни. Става въпрос за приблизително 300 хиляди невалидни бюлетини за 2017 г.
Считам, че е съвсем нормално, ако искаме да има един истински вот, да приемем машинното гласуване. Не разбирам защо е това отлагане – пари в бюджета има. Неслучайно имахме голям дебат, неслучайно от ГЕРБ увериха, че парите са най-малкият проблем, защото и те се борят. Или уж имат евроатлантически ценности, а се оказва, че не е така?! Ами, колеги, оказва се, че не е така!
В същото време ни се предлага някаква сделка. Предлага ни се сделка, която от „Движението за права и свободи“ я предлагат на ГЕРБ, и, разбира се, ГЕРБ я приемат. Патриотите, не знам дали ме чухте, „Движението за права и свободи“ отново казва какъв е дневният ред – три хиляди гласа, три хиляди машини, след което шест хиляди машини. „Патриотите“ къде са, не знам дали някой ми обръща внимание?! Те самите се забавляват, но „Движението за права и свободи“ предлага три хиляди машини и тези три хиляди машини, благодарение на „Движението за права и свободи“ най вероятно ще бъдат гласувани и одобрени. Тоест може би държавата се управлява от ГЕРБ и от „Движението за права и свободи“. Патриотите отново седят и си разговорят, разбира се. Раздават си с постановления милиони за общини. За Патриотите не знам какво остава, но в същото време ни се предлага една сделка и ГЕРБ са съгласни на тази сделка. Защо не ги направим още отсега?! Проблемът е, че Вие не искате. Знаете, че манипулирате изборите, и тук няма какво да ни се сърдите, защото самите български граждани смятат, че изборите в България се манипулират.
И аз не разбирам защо тогава да не приемем тези машини. Всички знаем, че те могат много бързо да бъдат изработени. Три хиляди машини – сделката между ГЕРБ и ДПС. Хайде да видим къде ще бъдат поставени тези три хиляди машини?! (Реплики от ДПС.) В големите градове – да, ако може в цяла област Стара Загора. Аз съм привърженик на това. В големите градове ли ще бъдат?! За мен лично далаверата става в по-малките градове, където по-лесно се манипулират комисиите и ще настояваме да бъдат в малките градове и малките населени места. След това ще има шест хиляди. Тези шест хиляди къде ще бъдат?! Не знам защо Патриотите не предложат 6500 или 6200?! Само че тук този парламент се управлява от „Движението за права и свободи“ и от ГЕРБ.
Колеги Патриоти, аз не знам Вие за какво сте, освен може би да консумирате тази власт. В крайна сметка това е истината и Вие трябва по някакъв начин да реагирате, защото едни хора си прокарват законите, докато Вас въобще Ви няма. След това ще бъде отменено може би и преференциалното гласуване – Вас пак няма да Ви има. Затова ние от „БСП за България“ настояваме да се опомним и още отсега да въведем изцяло машинното гласуване.
Колеги, това е най-прозрачният начин, за да няма недействителни бюлетини. Знаем как се манипулират и как се правят недействителните бюлетини от колегите от ГЕРБ. Триста хиляди са недействителните бюлетини, които бяха регистрирани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не правете подобни внушения.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Завършвам, уважаеми господин Председател.
…на последните избори и считам, че това е срамно за една държава, която е европейска, евроатлантическа и в XXI в. Съвсем нормално е, колеги, дори и да отхвърлим предложението на ДПС и ГЕРБ, по-скоро да се обединим около предложението на БСП. Нека във всички секции на сто процента да има машини. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплика?
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател! Господин Стойнев, аз съм много притеснен. Бяхте министър на ДПС и ако някой е управлявал с ДПС, това бяхте Вие, и не знам какво морално право имате да бъдете съдник на нас – Патриотите?! Ние не сме знаели къде се намираме – Вие не знаете! Вашите депутати говорят тук за механична машина със зъбно колело и манивела, и с масльонка. (Смях и оживление.) Вие не знаете къде се намирате! Ама Вие не знаете! Това е истината и Вие ще излизате да ни държите морално право – машините! Защо спечелихте президентските избори – Биков го каза? Кое Ви попречи – че нямаше машини ли Ви попречи?!
Моето притеснение, господин Стойнев, е, че Вие така се държите като опозиция – определени хора – не всички, с арогантно, надменно държание, нарушавайки непрекъснато Правилника. Пази боже, ако дойдете на власт, какво чудо ще видят българите! (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, изцяло не съм съгласен с Вашето изказване и с Вашия призив да бъдат въведени машините, надявайки се, че ще Ви разберат. Няма да Ви разберат, господин Стойнев, защото, ако сега приемат машините да бъдат 12 хиляди, това означава, че целият труд, който досега положиха, обсъждайки измененията в Изборния кодекс, в това число с какъв кворум се вземат решения, дали трябва да се въвеждат публични регистри, дали може да се обжалва, или не може да се обжалва, ще стане безсмислен. Ще има правила, които биха могли да фалшифицират едни избори – да нямаш право да ги обжалваш, и да имаш решение с обикновено мнозинство, което е на управляващите. Машините няма да им позволят този механизъм да влезе в сила. Затова не ги искат, господин Стойнев, затова, а не за друго! Напразно си губите усилията да убеждавате хората за въвеждане на машини – това е против техния интерес. Това е против тяхната психика, това е против техния манталитет на поведение, който манталитет е единствено и само в полза на това как да се спечелят едни избори и как да се разпредели една баница, а не как да се защитават интересите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Трета реплика, уважаеми господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, понеже повторихте на няколко пъти, че правим сделки, приемаме предложения на ДПС– ами, ние явно и с Вас сме направили сделка, защото приехме да отпадне вторият протокол. Това сделка ли беше?! Къде се видяхме с Вас? Вие в управлението ли сте? Защото явно и Вие сте в управлението. По тази логика управлението е на БСП, ДПС, „Обединени патриоти“ и ГЕРБ, и на „Воля“, най-вероятно, защото и на тях им приехме някакви предложения. Понеже ни наричате „авторитарен режим“, ние сме толкова авторитарен режим, че имаме 95 депутати от 240 – даже нямаме пълно мнозинство. Къде го видяхте този авторитарен режим с президент – опозиционер, с лидер на опозицията, който от парламентарната трибуна казва, че ще фалшифицираме изборите?! В кой авторитарен режим го има това – в Тридесет и четвъртото народно събрание или в Тридесет и петото народно събрание, защото някои сме живели в тези времена?! Бил съм малък, но съм сигурен, че е така. Едва ли е имало такъв силен опозиционер, като госпожа Нинова, да излезе тук и да каже на Тодор Живков: „Абе Вие ще фалшифицирате изборите, защото ги печелите с 99,9%.“ Това е диктатура, колеги! Ако наричате сделка приемането на някакви предложения на ДПС, трябва да наречете и приемането на предложения на БСП пак сделка с нас – авторитаристите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за дуплика, уважаеми господин Стойнев.
Изказване?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Започвам отзад напред.
Уважаеми господин Биков, за авторитарния режим – съгласете се, че Вие печелите във всички цигански секции, ГЕРБ печелят във всички цигански секции и може би това е единствената причина Вие да не искате машинното гласуване. И това е ясно! Това е факт! (Шум и реплики.)
Второ, към господин Ангелов – вижте, БСП управлява открито с „Движението за права и свободи“ и не виждам нищо лошо в това, още повече че постигнахме едни изключителни резултати. Във Вашето управление, господа Патриоти, които ръкопляскате, когато „Движението за права и свободи“ получава милиони за техните общини, и кметовете на БСП напускат Сдружението на общините, някои от Вас откриват тоалетни по границите. И това е разликата между нас и Вас.
Искам да завърша със следния призив: най-хубавото нещо е този законопроект да се отложи, да се успокоят страстите, да се изчака вторник – ако трябва на извънредно заседание, защото начинът, по който работи Правната комисия, е изцяло неприемлив, не отговаря на духа на парламентаризма и считам, че от това никой не печели. Така или иначе, рано или късно машинното гласуване, прозрачността ще види бял ден и това няма да бъде в полза на Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, доколкото виждам около десет часа работим по един закон, който е много значим. Защо е значим? Защото всяка година, когато има избори, управляващите се опитват по един или друг начин да направят изборен закон и в тези изборни правила да се въведат онези техни желания и щения.
Колеги, днес се опитваме с изменението и допълнението на Изборния кодекс да променим онези пропуски, онези неща, които сме видели от предишните избори, които по една или друга причина пречат на демократизирането на изборния процес. Това е идеята, колеги. Страхът, който Ви е завладял – освен ДПС, е да направим така, че да не дадем възможност на всички български граждани, независимо дали живеят в България, дали живеят в Силистра, дали живеят в Англия – по една или друга причина, изгонени от тази политическа маса, дали живеят в Америка, Вие – от ГЕРБ, ОП и БСП, се обединихте и не дадохте възможност да демократизираме изборните правила в тази част.
Другото, върху което се обединихте – за сделки, като господин Стойнев няма да говоря, е онзи страх. Вас Ви е страх от малцинствата. Дясната страна я е страх от ромите, лявата страна разбрах, че ги е страх от циганите, на средата – онова малцинство, което и днес се опитваме по една или друга причина да дадем възможност на всеки гражданин, който се е родил в тази държава, да може да агитира на майчиния си език. Обединихте ли се против нас? Тогава защо някой не излезе да каже, че имаше сделка между Вас?! Обединихте ли се с БСП, ОП и ГЕРБ? Ние с наведени глави тридесет години, спазвайки демократичните правила, не можем да агитираме. Да сме Ви казали нещо?! Как видяхте Вие, че само общините на ДПС и ГЕРБ получават тези средства от ПМС? Аз видях, че и общини на БСП получават. Страхът Ви не е в това, колеги, страхът Ви е, че ако евентуално направим така, че въведем поетапно машинното гласуване и там излезе наяве, че дотук – чрез страх, чрез натиск, и ако някой се е опитвал да отива да манипулира гласоподавателя, да отменим, да не дадем възможност на секционните комисии да боравят с химикалките, ако искате, Вие боравете с такаламитите и с гресьорките, Вие пък, ако искате, действайте с електронната си система, но въпросът е всички граждани да са убедени, че гласът им, който са дали за БСП, за ДПС и за ГЕРБ, е опазен и е отишъл точно там.
Това е демократичният процес, колеги, за това се борим днес! Не се борим за чисто българския израз „гьонсурат“, както казва господин Валери Симеонов.
Не се борим за тези пари, за които виждам, че много милеете и искате да ги вземете, господин Стойнев, защото и Вие бяхте министър на „Движението за права и свободи“ (ръкопляскания от ОП), и в момента това, което Вие се опитвате – да насочите стрелите, омразата, да нажежите цялата общественост срещу „Движението за права и свободи“, за да извлечете някакъв минимален дивидент, от който няма да имате никаква полза за обществото, за единението на нацията, за демократизирането на изборния процес, за направата на онзи Изборен кодекс, за който всички да излезем оттук с гордо вдигнати глави. И ако има някой друг отвън, който се опитва да протестира, да му обясним защо го правим в момента така.
Тръгнали сте и всявате пак онзи страх, който всявате по време на избори. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Затова сме тук ние – „Движението за права и свободи“, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Време е да завършвате, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви, господин Христов.
Не сме тук център, накъдето Вие да си насочите омразата и да изчиствате сметките помежду си, когато не може да си правите сделките! Ние сме за демократичните изборни процеси, които трябва да въведем днес в този кодекс. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Аталай, Вие говорите за демократични процеси. Изборите през 2017 г. за Народно събрание, последните избори – четирите процента, бариерата от 3 милиона 420 хиляди 524 гласували е 136 хиляди 820 човека! Вие сте получили 316 хиляди гласа, ОП – 318, ВОЛЯ – 145 хиляди гласа, малко над бариерата.
А знаете ли колко са недействителните гласове? 169 хиляди и 9 недействителни гласа в България. Над 4%, над бариерата, и то с 30 хиляди гласа над допустимата бариера за влизане в Народното събрание. Това е всичко друго, но не и демокрация.
Когато има машинно гласуване, голяма част от тези недействителни гласове няма да бъдат недействителни, защото председателят на ГЕРБ или който е там председател, обикновено е на ГЕРБ, в последните избори при преброяването няма да казва, че хиксчето е било изкривено лекичко и да го зачита за недействителен глас; или че е леко излязло от квадратчето, но не е навлязло в друго – отново недействителен глас. (Оживление, реплики от ГЕРБ.)
Машината не позволява такова субективно третиране – от това тях ги е страх! Аз се надявах Вие да ни подкрепите в това наше предложение за машинно гласуване, но навсякъде, а не само трите хиляди машини в големите секции – там, където и без друго трудно се правят фалшификации. Най-големите фалшификации са в малките населени места, в малките общини – там, където има голямо влияние на така наречените „местни феодали“ върху избирателя. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Господин Стойнев, реплика ли имате?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Аталай, да, наистина бяха времена, когато „Движението за права и свободи“ не подкрепяше ядрената енергетика, пък в същото време бяхте радетели за VІІ блок. Ние пък искахме да отменим плоския данък, но заради Вас не го отменихме – просто такива са коалиционните политики и всеки трябва да се съобразява. Но всичко беше ясно, прозрачно и пред хората! Докато тук в момента е нещо коренно различно – за това говорим ние.
Не мога да приема да се сърдите, когато от трибуната се показват факти, да го приемате като някаква агресия и било то заплаха към „Движението за права и свободи“! Това не е, това е по-скоро към коалиционните Ви партньори, които са тук – от тази страна на залата, на които ГЕРБ не им обръщат никакво внимание, съобразяват се с това, което Вие предлагате. И не знам защо се обиждате, че тук говорим за сделка!
Аз казвам: защо не са 3500 тези машини, защо да не бъдат 6500? Защо точно 3006, как се стигна дотук? Някой трябва да ни обясни! В рамките на колко минути се взе това решение?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Я пак се извини на ДПС!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Това вече трябва да се знае. Но колегите Патриоти по този проблем мълчат – ще видим как ще гласуват. Повтарям, нашето предложение, на БСП – веднага, на всяка цена да има изцяло машинно гласуване във всички секции!
Знам, че не Ви харесва, колеги, защото това ще предотврати именно тези недействителни бюлетини, с които Вие де факто си играете и вземате гласовете на хората, и се печелят избори. Не казвам, че е масово, не казвам, че е навсякъде (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), но този феномен го има и веднъж завинаги той трябва да бъде изкоренен от нашата избирателна система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Заповядайте, господин Свиленски.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Той се изказва днес три пъти по този текст!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Аталай, моята реплика е наистина да стане ясно – понеже и Вие, и господин Биков, а и от Патриотите говорите и говорим за пазарлъци, да кажем кое е пазарлък.
Пазарлък е, когато сутринта заседанието не може да започне, защото има 110 народни представители от ГЕРБ и от Патриотите, а другите ги няма. Конструкцията на управлението е на три крака – няма я, тя е нестабилна.
Изведнъж в 9,30 ч. вече са 121 гласа – ето това е пазарлъкът.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Когато Вие правите кворума, не е ли пазарлък? (Реплика от народния представител Йордан Цонев.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, регистрирахте се, господин Цонев.
Това е пазарлък. И тогава ние питаме: срещу какво? Как влязоха с доклад за 1000 машини и след два часа дойде доклад за 3000 машини? Ние, затова че сте приели предложението да отпадне протоколът, както виждате, и първия, и втория, и третия път не сме дали кворум за това заседание.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Голяма сделка е това.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защото това Народно събрание с всеки един час работа работи срещу интересите на българските граждани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Свиленски, в момента внушавате на българските граждани нещо, което е недопустимо.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И никой няма интерес този работен ден да продължава, и въобще да…
Господин Председател, все още мога да говоря това, което мисля, а дали ми вярват българските граждани, е тема на друг разговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това беше необходимо.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че недейте да ме поправяте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Господин Аталай, имате думата за дуплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Колеги, благодаря за репликите.
В енергетиката има един израз „отместена фаза на мислене“. Аз говорих за демократизация на изборния процес – Вие ми говорите за пазарлъци. Когато разберете какво казах от тази трибуна, след като си отместите фазата, по всяка вероятност може да е, след като прекратим тези дебати. И да разсъждавате, и да стигнете до онзи извод, който Ви казах, а той беше: да работим, да демократизираме изборните процеси, да направим така, че хората да отидат да гласуват свободно, спокойно, без страх. Защото всеки, който падне в опозиция, обвинява управляващите, че всяват страх, а когато сте на власт и се опрете до рамото на „Движението за права и свободи“, тогава виждате, че Движението не е като хората, които правят пазарлъци, а като онези, които стабилизират държавата.
Колеги, „Движението за права и свободи“ ако сутринта първия път не се е регистрирало, втория път се е регистрирало, е изхождало не от презумпцията за пазарлък, а от презумпцията, че сме избрани народни представители и като народни представители, избрани от народа, да сътворим онези закони, които ще са в тяхна полза. Иначе е най-лесно.
Приветствам Ви Визията, приветствам Ви посещенията, ще видите и нашата програма. Дано в края на краищата да дооформим една обща визия за България, а да не разчитаме на концепцията на Красимир Каракачанов за част от малцинствата, наречени така. (Оживление.)
Колеги, да се върнем към дебата.
Господин Христов, предлагам да прекратим разискванията точно по този текст и да преминем към следващите текстове, защото след шест-седем параграфа идва предложението, което смятам, че ще бъде полезно за България да бъде прието, свързано пак с машинното гласуване, и който иска тогава, нека пак да вземе думата. Мисля, че вече изказванията от страна на опозицията, особено пък от страна на управляващите – днес не се спирате. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Добре, че господин Кирилов го няма в залата, та дебатите и гласуването вървят добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Не го допускайте в залата – ще направи поредната грешка. Благодаря Ви. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви.
Ако ми позволите, господин Аталай, ще приема за сведение това.
Колеги, има ли други желаещи за изказвания?
Господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Важен е чисто юридическият момент. Тук пише: „Ако секцията, определена за машинно гласуване“ – въпросът е: кой определя? Не определя законодателят, не определя Народното събрание. В тази хипотеза българските граждани са оставени на произвола на администрацията – тя ще каже кой, макар по закон всеки да има право да гласува с машина. Администрацията ще реши кой ще има този късмет наистина да гласува с машина и кой не.
Тъй като дебатът протече в духа на делегитимацията на изборния процес, във взаимни обвинения кой е по-виновен за тази делегитимация, колеги, поставете се на наше място. Преди малко говорехте за Франция – как във Франция хората правели това и онова. Като юрист Ви казвам и като човек, който е живял в друга държава – такъв законопроект се приема с години, такива промени са плод на години обсъждания и труд от страна на експертите.
В България това се направи за една вечер. Макар Кодексът да е приет преди години, чак снощи вечерта експертите умуваха къде щели да приберат 12 000 машини.
Кажете с ръка на сърцето: професионално и отговорно ли Ви се вижда за изборния процес да се мисли вчера, до през нощта, къде сме щели да прибираме изборните машини?
И помислете си: ако такива промени и отмяна на демократични права, отмяна на преференциален вот, отмяна на актове, които стават необжалваеми, ако това се беше случило във Франция, и то гласувано на комисия от пет души, полузаспали през нощта, пет души, които на коляно решават кое да бъде и да не бъде, как биха реагирали френските граждани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Понеже пак на едро се заговори – преди няколко изказващи се господин Стойнев ни обвини, че – защото като обвинение прозвуча, че във всички цигански секции ние печелим. Не че чак толкова ни заболя от това изказване, но то е симптом за това как ги карате нещата на едро и как ги генерализирате, без те да са верни.
И ще Ви дам примери.
Президентските избори през 2016 г., които според Вас са единствените честни избори в последните десет години, проведени по времето на управлението на ГЕРБ, в Самоков, в ромската махала – 47 гласа за кандидата на авторитаристите от ГЕРБ Цецка Цачева, и 1411 гласа (шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Еее!“ и „Браво!“) за нашия многоуважаем господин президент Радев.
Хиляда четиристотин и единадесет гласа! Купени ли са тези гласове? Чули ли сте ГЕРБ да излезе три дни след изборите и да каже: те купиха циганските гласове в Самоков. Не сте чули, защото никой не го е казал. Никой не го е казал! Напротив, ние три дни след изборите вече казахме: поздравяваме новоизбрания господин президент и се надяваме той да бъде обединител на нацията.
През 2017 г. – организирани избори по време на служебното управление: Самоков – 136 гласа за ГЕРБ, 654 гласа за БСП; в Асеновград са 518 за БСП и 28 за ГЕРБ. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Браво!“) След това обвинения за господин Генов за купуване на гласове! (Шум и реплики.)
И тогава не сме казали, че сте купили тези гласове, защото не сме имали доказателство за това. Но и не сме плакали, че някой ни е фалшифицирал изборите! Напротив, излязохме и казахме: през 2016 г. ние сме виновни за това, че загубихме, ние не сме разбрали нещо. Нещо не сме усетили в българското общество. И затова спечелихме 2017 г., не заради фалшификациите. Защото, ако говорите, че тогава е имало фалшификации, обърнете се към господин Радев, той беше тогава управляващ тази държава и той имаше контрол върху секциите, на всичкото отгоре с Централна избирателна комисия, избрана по време на Ваше управление.
Затова още един път ще Ви призова да бъдем по-умерени поне в този дебат, когато става въпрос за Изборен кодекс и за избори. Да бъдем поне по-точни! Няма лошо да подлагаме на критика всеки текст, няма лошо да изразяваме позиция, но да кажеш, че наличието на машини или неналичието им вече е фалшификация – има държави, в които няма машинно гласуване и не става въпрос за фалшификация. Това не е фалшификация само по себе си, това е технически метод. Да, той може да бъде добър, може да има някакви рискове, недостатъци, плюсове, минуси и така нататък, но това е технологичен процес. Това не е политически въпрос сам по себе си. А тук се правят политически изказвания и се оспорва легитимността на изборния процес – нещо, което наистина стига безпрецедентни нива. Лошото е, че това е част от Вашата предизборна кампания, което ще продължи до европейските избори. Това е по-лошото! И след това ще продължи, когато ще обяснявате как сте загубили изборите, защото са фалшифицирани. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Откъде знаеш?“)
И пак няма да разберете защо сте ги загубили! Просто защото не Ви харесват бе. Не Ви харесват! Не заради машините. (Ръкопляскания и викове от ГЕРБ: „Браво!“) Защото хората не искат фанатици във властта. Те не искат да ги управляват скандални хора. Те искат спокойствие. Това искат хората. Искат стабилност, искат предвидимост, а не люшкане от едната страна в другата, революционери, Мадуризация, както казаха някои. (Шум, реплики, смях.) Не искат Мадуризация! Не искат избори, както господин Паунов предлага да ги правим като във Венецуела. Ами не искат това! Искат, като отидат, ако не харесват управлението, да гласуват против него. Случвало се е в къде-къде даже по-стабилни мнозинства. В 2001 г. управлението на СДС – пълно мнозинство, 137 депутати в парламента, съдебна власт, какво ли не, и накрая НДСВ с мнозинство в парламента! Кой спря тогава българския народ? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Биков.
Първа реплика на господин Попов, втора реплика на господин Кутев (шум, реплики, подсвирквания) и господин Иванов.
Аз съм ги записал. Така бяха обявени. (Шум и реплики.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Биков, съжалявам, че ще вляза в това, ама аз напоследък имам един навик с всички хора, с които си говоря за политика, когато кажат: „Абе ние правим това, Вие правите това!“, аз питам: „Кои сме ние?“ Честно казано, моят личен политически опит показва, че включително в системни партии като БСП често пъти не е много лесно да определиш кои сме ние.
Обаче пък точно Вие да ми раздавате правосъдие по този начин, да кажете: „Ние печелим, Вие загубихте!“, аз искам пък да Ви питам: а Вие като спечелихте през 2017 г., Вие ли спечелихте през 2014 г.? Вие! Къде бяхте 2014 г., къде бяхте преди това? Не сте там! А кои сме ние, кои сте Вие? Вие всъщност кои сте точно, Вие лично? Вие участвахте ли 2014 г. – от коя страна на изборите? Е, тогава как ми говорите за непоследователността на БСП? (Шум и реплики.) Аз съм участвал в последните над десет избора като член на щаба, много избори съм го правил.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Той не е говорил такива неща.
АНТОН КУТЕВ: Не се обаждайте, господин Иванов! Ако искате, вземете думата.
Много избори съм правил. През това време ние, поне част от нас, сме били винаги от едната страна на барикадата. Винаги сме говорили едни неща, губили сме избори, печелили сме избори. Вие специално от коя страна на барикадата бяхте през 2017 г. и през 2014 г., че раздавате правосъдие и морални оценки? Кои сме ние и кои сте Вие? Да не напомням конкретни изказвания. Както виждате, съм достатъчно толерантен да не го направя! Предполагам, че имате отговор на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Втора реплика по начина на водене. (Шум и реплики.)
Заповядайте. Имате думата, господин Аталай. (Шум и реплики.)
Има реплика? Извинявам се.
И за мен започна да става трудно. Добре.
Господин Попов, господин Иванов – реплики, дуплика на господин Биков и по начина на водене господин Аталай. (Шум и реплики.) И лично обяснение.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Биков! В 2017 г. разликата между ГЕРБ и БСП е 150 хиляди гласа, на президентските е над един милион. Дотук с купуването на гласове. Вие преценете – кой е купил един милион и кой е купил 150 хиляди? Или поне да бяхте дали пари на тези хора все пак за изборите, а Вие искате така, служебно, да си ги спечелите, пишейки си Кодекс! Това правите в момента. Недейте да съпоставяте президентските с парламентарните избори!
И да, има държави, където има хартиено гласуване, но там хората вярват в политиците си. В една къща кога се слагат решетки на прозорците? Когато има крадци отвън. Ние затова Ви предлагаме машинно гласуване. Това са тези, образно казано, решетки срещу този вот, който Вие предричате тук и който ще стане в Изборния кодекс. Абсолютна липса на всякакви правила! Абсолютна липса! И Вие ще имате служебна победа. Това Ви е целта! Това Ви е целта и си го правите – всеки ден, постоянно, във всички закони и сега, последно, в Изборния кодекс.
А по отношение на циганските гласове – тези две секции, където ги цитирахте, сигурно много Ви боли, че там сте загубили. Явно, не са Ви излезли точни сметките! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Господин Иванов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател! Колега Биков, взех тази реплика, подбуден от Вашето изказване, а именно какво искат хората. Ами, хората го показват от толкова много години – демократични избори!
Каква система ще изберем и каква подмяна и в какъв етап ще подменим машините – ще се види, че резултатът ще е пак трагикомичен за партията отляво. Не знам защо тук излизат и се обясняват ръководителите на щаба на тази партия? Толкова ли нямат доверие в своя предизборен щаб, че искат да заклеймят изборите отсега като предизвестени? Явно такова доверие и самочувствие имат като ръководители и организатори на изборния процес!
Едно друго нещо обаче пак ме връща към Вашето изказване, а именно: какво искат хората? Искат стабилност! Искат една предвидимост! (Шум и реплики.) И това го искат хората, за да им се повишават доходите, както се повишават в последните години. Защото виждаме инвеститорите, които идват в България, виждаме международните институции и рейтингови агенции, които в последните две години на три пъти повишиха кредитния рейтинг на България – от перспективен в положителен, и той именно идва от това, че не е стабилна само икономическата среда, ами и политическата такава.
Затова колегите отляво, които Ви репликираха одеве, не можаха да се изразят и да кажат, наистина да отговорят, защо тази разлика – аз пак ще Ви попитам, защото не можах да чуя добре разликата – от 20 на 1000 гласа ли беше, и там тези граждани, които са гласували, толкова демократично ли са били настроени по убеждения към представителя на БСП, който те бяха издигнали за президент, или поради някакви други убеждения? Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми граждани! (Шум и реплики.)
Господин Кутев, това е основополагащ въпрос – кои сме ние, кои сте Вие? На първо място, смятам, че всички сме българи, така че деленето на „ние“ и „Вие“ е по принуда на демократичната система – в различни партии сме.
Ако въпросът Ви е къде съм бил – както беше и въпросът, от 1996 г., когато са съзнателните ми години, тогава бях на 16 години, аз съм бил винаги част от десницата. Винаги! (Шум и реплики.) Винаги!
Между другото, една от причините е Вашата партия, защото тогава моето семейство, което е обикновено семейство, живееше с десетина долара на месец. Така живеехме. И оттогава аз винаги съм бил част от десницата. След това съм бил с консервативни убеждения. Моята десница спря да бъде и десница, и да бъде и консервативна! Изчезна! И сега има десница. Отново. И това е ГЕРБ. Аз пак съм в десницата, не съм в БСП.
Може би и госпожа Нинова 1996 г. е била в десницата, сега е в левицата. Аз приемам и това. И Чърчил е бил така! Той е бил и либерал, и консерватор. Аз съм бил само в десницата. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Чърчил е друго!“) Е!
За служебната победа и репликата на господин Попов – още данни.
Във „Факултета“ – 3 секции печели ГЕРБ, 13 секции печели БСП. Купени ли са, не са ли купени?! Пак казвам, няма да обсъждаме това, не е в това въпросът. (Шум и реплики.) Не е в това въпросът. Ще видим и на машинно гласуване – дано и там да сложим машини – да видим кой печели, кой губи.
Призивът ми към Вас – и не искам да се заяждам, защото наистина този дебат е друг. Не е въпрос да си правим шеги и закачки, кой бил – оставете ме и мен. Знам, че не ме обичате. А и не държа на това. (Шум и реплики.) Важното е все пак да имаме едни червени линии, които да не прекосяваме. А започваме да ги пресичаме не само по отношение на Изборния кодекс. Пресичаме линии почти всеки ден вече и това няма да доведе до добро нито Вас, нито нас, и най-вече българските граждани. Това е проблемът. Какво говорим тук – едва ли има и чак такова голямо значение.
За господин Иванов ще кажа, че както винаги, е обективен. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Биков. (Шум и реплики.)
Преди да дам думата за лично обяснение, господин Стойнев, преди да дам думата и на господин Аталай, ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол за 15 февруари 2019 г., петък.
І. Разисквания по питане
Разисквания по питането на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки.
ІІ. Отговори на въпроси и питания:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на 5 въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; Стефан Бурджев; Станислав Владимиров; Веска Ненчева; и Севим Али;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Йорданов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Донка Симеона, два въпроса; и Ирена Анастасова и на едно питане от народния представител Таня Петрова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на един въпрос от народния представител Васил Антонов; и на 27 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Димитър Данчев; и на едно питане от народните представители Драгомир Стойнев и Димитър Данчев;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев; и Милена Дамянова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватев; Георги Михайлов и Илиян Тимчев; и Иван Ченчев, и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова, Виолета Желева и Георги Гьоков; Михаил Христов и Теодора Халачева, и Валентина Найденова; и на едно питане от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на туризма Николина Ангелкова на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев;
- министърът на земеделието и храните Румен Порожанов на три въпроса от народните представители Румен Георгиев, Светла Бъчварова, Николай Иванов, Иван Генов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева;
- министърът на културата Боил Банов – на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Красимир Янков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на един въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Цецка Цачева.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Продължаваме, уважаеми колеги. (Шум и реплики.)
Заповядайте, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Аз не можах да разбера – закривате ли заседанието, че прочетохте толкова имена…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Признавам, искаше ми се много.
РАМАДАН АТАЛАЙ: И ми стана неудобно и аз слязох от трибуната, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, просто трябва да прочета въпросите за парламентарен контрол преди 18,00 ч.
РАМАДАН АТАЛАЙ: По начина на водене. Господин Председател, аз имам особено уважение към Вас. Знам, че сте много сериозен, че сте стриктен човек, но когато е предложено прекратяване на дебатите по тази точка и Вие след това да започнете да четете съобщенията за другия ден, останаха хората с впечатление, че ще закриваме заседанието.
Моята молба е да не давате повече думата, докато не подложите на гласуване процедурното ми предложение, защото някои хора вече се взеха... къде остана господин Чърчил тук?
Господин Чърчил, аз съм Ви виждал, че Вие бяхте и либерал. (Оживление.) Често посещавахте ДПС, на Касим Дал, дълго време му носехте чантата. (Оживление.) Ще Ви помоля…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Аталай, моля Ви!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ще Ви помоля да не седнете на мястото на господин Кирилов – към Вас, господин Председател, още веднъж – много сериозно.
Колеги, ако искате да сме сериозни, дайте да спазваме правилата на Народното събрание. Подложете на гласуване моето предложение, моята процедура, ако не мине, тогава нека да излязат, ако искате не Чърчил, ако искате и Де Гол да излезе, който иска да излезе. Нека се представят от тази трибуна – имат такава възможност. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Ще Ви дам думата със сигурност, господин Стойнев, за лично обяснение, след гласуването.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Рамадан Аталай.
Гласували 151 народни представители: за 101, против 47, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Имате думата за лично обяснение, уважаеми господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
За съжаление, не виждам уважавания от мен господин Биков, защото той каза една статистика, от ГЕРБ му ръкопляскаха, но наистина това е може би изключението от общите правила и принципи, защото в две секции БСП са били преди Вас. Явно много, много Ви е заболяло.
Но когато гледам особено и господин Христов знае, надявам се, че и господин Биков от краткия си скромен, творчески опит, пребивавайки в Стара Загора знае, че в Лозенец примерно има около…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Сто тридесет и шеста, седма и осма секции, в които Вие печелите винаги.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …седем секции. И във всичките тези седем секции на последните избори ГЕРБ са първа политическа сила, при положение че ГЕРБ де факто им срутиха къщите, но ромите прогледнаха и повярваха в евроатлантическите ценности на Политическа партия ГЕРБ. Нали така, колеги?
Затова наистина са обясними тези резултати.
Сега, колеги, ако искате българският народ да иска стабилност и да вярва, най-вече това е да повярва в тези партии, които спазват законите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Лично обяснение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Това е лично обяснение. Защото най важното е да се спазват законите. Когато имаш закон, който повелява, че трябва да имаш машинно гласуване, то трябва да го има. Когато има закон, който повелява, че трябва да има смяна на Централната избирателна комисия, трябва да я има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, моля Ви, влезте в лично обяснение към господин Биков.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Всичко друго, уважаеми колеги от ГЕРБ, са изцяло свободни съчинения, от които Вие въобще не печелите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
По начина на водене, господин Манев, заповядайте. (Шум и реплики.)
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): По начина на водене, господин Председател.
Господин Председател, личното обяснение е за мен, а и по Правилника в този парламент, едва ли се включва ръсенето на лъжи от тази трибуна. (Шум и реплики.) Едва ли личното обяснение е параванът за правене на внушения от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Използвайте други думи, моля Ви, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Така че вземете отношение при такива нарушения – груби и търсещи единствено и само провокацията в изказването на нашите колеги, господин Председател, особено когато се отнася до Вашия град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Както можахте да чуете, аз реагирах, защото…
Лично обяснение и Вие – заповядайте, господин Паунов. (Реплики между народния представител Маноил Манев и народни представители от „БСП за България“.)
Господин Манев, моля Ви седнете! Моля Ви, господин Манев, седнете и не влизайте в пререкания!
Слушаме Ви, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Чърчил, не Ви виждам. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинявайте, господин Паунов, ако така ще се обръщате в личното си обяснение.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Той самият каза, че е българският Чърчил, защото си сменява партиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това не Ви дава основание…
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Господин Биков, не сте българският Чърчил, защото Вие сте един политически пумпал. (Оживление.) Въртите се в „Да, България“, бяхте при Касим Дал. Сега не знаете къде сте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Паунов, моля Ви…
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Викате „ние“, ама, Вие не сте ГЕРБ, Вие сте гражданска квота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Личното обяснение не бива да включва обиди, епитети и квалификации.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Освен това искам да Ви кажа, че нямате информация. Машинното гласуване във Венецуела е въведено от Уго Чавес и аз съм бил тогава наблюдател на избори. Уго Чавес спечели изборите със 78% и никой не протестира.
Миналата година през месец май Мадуро печели изборите и когато…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Паунов, много сте далече от личното обяснение…
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: …Тръмп реши, че трябва да го свали, проблемът е, че има много нефт във Венецуела – оттам е цялата работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отнемам Ви думата, уважаеми господин Паунов. Изобщо не сте в темата.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Така че можем да продължим с Вас, господин Чърчил. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Паунов, седнете!
Колеги, закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за създаване на нов параграф, който ще бъде с номер 11, с текст, съгласно предложението на Комисията.
Гласували 128 народни представители за 77, против 32, въздържали се 19.
Предложението е прието.
Господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): По кой Доклад работим? И ако работим по този доклад, имаме едно предложение, на госпожа Нинова, което отпада и Комисията не подкрепя предложението, и едва след това вървим – Комисията подкрепя, не подкрепя и създава нов 11.
Това не сме го гласували още горе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Един момент само. (Уточнения между председателя и докладчика Данаил Кирилов.)
Господин Ерменков, правилно сме постъпили.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Господин Председател, много Ви моля за прегласуване, като още един път искам да обясните на народните представители по кой Доклад какво гласуваме, за да стане ясно къде сме, защо сме, тъй като от тези спорове, които водихме досега, от този начин на правене на доклади с допълнителни странички и качени от един на друг, загубихме ориентация. Затова Ви моля още един път – нека да прегласуваме, но да знаем какво и Вие да обясните, ако не можете Вие, поне господин Кирилов да го направи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Господин Кирилов – за обяснение ли? Но ние вече работим по основния доклад.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз това го казах, още като докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Прегласуване на предложението на Комисията за създаване на нов § 11 с текст съгласно основния доклад на Комисията.
Гласували 153 народни представители за 100, против 51, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Процедура, уважаеми господин Кутев. (Председателите се сменят.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, аз още преди 40 – 50 минути направих процедурата, която е свързана точно с това, което се случва в момента. Никога не съм виждал досега такова гласуване с двата доклада.
Тогава Ви предложих, не исках почивка за групата. Това, което исках тогава, е сътрудниците на Комисията да вземат да обобщят двата доклада в един. За мен за тези 40 минути можеха да бъдат събрани двата доклада и в момента да работим по един. Това прехвърляне на текстове от едното на другото, пак Ви го казвам, срещу един и същ текст в единия доклад пише, че Комисията го подкрепя, в другия пише, че Комисията не го подкрепя. Срещу един и същ текст тук на едното място пише, че искате хиляда, а на другото, че искате три хиляди машини. Не може да се работи така. Никога това Народно събрание не е работило по този начин. Това е абсолютна обида за начина, по който работи Народното събрание. Накарайте, дали с почивка или без почивка, най-накрая Правната комисия да направи един смислен доклад, по който да работим, и стига сме прехвърляли текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Аз ще съобщавам дали работим по основния, или по допълнителния доклад.
Господин Кирилов, заповядайте да продължите четенето по основния доклад.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Току-що приключи гласуването по параграф, номериран с 10, който става 11, по отношение на чл. 206, ал. 1 от основния доклад, колеги.
Преминаваме към чл. 212. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако запазите тишина, ще можем да се ориентираме.
Колеги, много е шумно в залата. Следете какво говори докладчикът и мисля, че нещата ще се подредят. Нека да бъдем по спокойни!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 10 по допълнителния доклад, колеги, по отношение на чл. 212 – имаме текст на вносител.
Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Параграф 10 отпада“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл.212 се създава ал. 5:
„(5) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам. (Реплики.)
Процедура?
Заповядайте за процедура, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Днес все пак е Свети Валентин, Трифон Зарезан – стана 18,00 ч., лозята не зарязахме заради тези дискусии днес. Чудя се хора ли сме, нямаме ли жени, съответно мъже?! Тази вечер все пак е празник. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина колеги!
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Нищо не налага това издевателство, което сами си причиняваме днес. От името на нашата парламентарна група предлагам да бъде прекратено заседанието, да продължим утре или на извънредно заседание във вторник. Това, което правим, е напълно излишно в момента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
Ще подложа на гласуване Вашето предложение.
Моля, режим на гласуване по предложението, което направи господин Вигенин.
Гласували 149 народни представители: за 63, против 58, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Изказвания?
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Сутринта излизах с два доклада в ръцете. Третият, който дойде, вече нямам с коя ръка да го хвана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега работим по допълнителния доклад.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Няма основен, няма допълнителен текст – ние работим на второ четене по Законопроекта за изменение на Изборния кодекс.
Повярвайте ми, на цялата парламентарна група, която стои зад мен, ми е много трудно да обясня кой текст в момента гласуваме и постоянно да шарят погледите от единия протокол, който беше завършен снощи в 12,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Милков, моля Ви, по същество! Тази тема вече я чухме няколко пъти от Вашите колеги в процедура по начина на водене.
Заповядайте по същество за § 10.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Моля Ви, да не ми суфлирате по време на изказването ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Просто Ви насочвам да бъдете конкретен.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Благодаря, че ме насочвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Иначе ще има процедура по начина на водене, ако не бъда толкова прецизна.
ПЕНЧО МИЛКОВ: В момента тече моето време за изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Една минута ще Ви дам повече. Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми колеги! При многото изказвания преди малко по отношение на машинното гласуване чухме за личния живот на някои колеги, за партийните сделки на други, емоции – много интересни неща.
Ще Ви обърна внимание на едно нещо. Пари в бюджета за машинно гласуване има! Факт, който се научи няколко пъти, първо при гласуването на бюджета. Сега ние разбираме, че е възможно още пролетта, за първите избори да имаме 3000 броя, което означава, че е възможно те да бъдат изработени. Остава абсолютно неразбрано защо отменяте принципа, който действа в момента в Закона, а именно повсеместно, във всяка секция да има машина и както предлагат колегите – да е само машината. Защото, когато има лист и химикал, правите фокусите. Когато няма лист и химикал, има машина, фокуси няма. (Реплики.)
Сто, 110 и 120 пъти ще Ви го кажа с надеждата, че най-накрая ще дадете някакъв логичен отговор: защо пролетта може да има 3000 машини, а има пари за 12 400 и не са 12 400? Защо приемаме текстове на час по лъжичка? Приемането на 3000, 6000 – това е пазарлък. Пари има за 12 – хората казаха ясно вчера, че могат да произведат 12, стига навреме да им го кажем. И ние – на час по лъжичка! (Шум и реплики.)
Така че, машинно гласуване във всяка секция, махане на листа и химикалката и това ще бъде елемент от честните избори в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания.
Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 137 народни представители: за 42, против 62, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 10, който става § 12.
Гласували 136 народни представители: за 97, против 39, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Кирилов, заповядайте да продължите.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: От кой доклад?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов ще Ви информира. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, по основния доклад! Моля, по основния доклад! (Единични ръкопляскания.)
Това е § 11 по отношение на чл. 213 – имаме текст на вносител, имаме предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Извинявам се, госпожо Председател, но аз имам въпрос към господин Кирилов.
Наистина не разбирам, сигурно аз съм се объркал, обаче ние току-що гласувахме § 12 и сега пак сме на § 11?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е стара номерация, ще бъде преномерирано.
АНТОН КУТЕВ: Тъй де, тя е стара и как правим и едната, и другата?
Аз Ви казвам, че Вие като сваляте протоколите, нищичко не можете да извадите! Това цялото заседание ще трябва да го правим наново.
Това нещо влиза в съда одма и там пада, без да съм юрист Ви го казвам. Господин Кирилов, не знам как ги бъркате тези работи – спрете се и си изчистете текстове, защото по този начин това заседание ще трябва да се прави наново и ще Ви го върне не президентът, дето се вика, ако народът не Ви го върне, пак е добре. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 11 от Основния доклад. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Гласували 116 народни представители: за 114, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура – господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Доколкото възникват въпроси все пак: от кой текст, от кой доклад, бих искал да помоля председателя на Комисията, който докладва – той правилно съобщава по Основния или по Допълнителния доклад, да съобщава параграфите както е редно – по вносител, с предложенията.
На новите параграфи не се съобщава номерацията. Съобщава се: „Ще бъде преномериран след приемането на Закона.“ Това е работа на тези, които оформят закона, след като бъде приет.
Няма как в хода на приемане на Закона кой параграф става с два напред или с два назад, защото в хода на Закона непрекъснато отпадат или се появяват нови текстове.
Предложението ми е такова: за да няма неяснота, „новият параграф ще бъде номериран както следва“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Продължаваме нататък.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Във връзка с процедурата на господин Цонев подчертавам, че винаги се стремя да следвам сигнатурата по доклада, както е по вносител, за да може, първо, да следваме парламентарната практика, второ – да имаме достатъчно данни, за да се ориентираме по отношение на конкретните текстове.
Продължаваме към следващата разпоредба, в която да подкрепим предложението на госпожа Корнелия Нинова по основния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 12 ли трябва да гледаме?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, господин Ерменков не слуша.
По основния доклад, колеги, § 11 по Основния доклад по отношение на чл. 213. Забелязвате, че винаги привързвам и параграфите към членовете от Закона. (Реплика.)
Извинявайте, § 12 от Основния доклад по отношение на чл. 214 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 12 по основния доклад.
Гласували 115 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – по основния доклад.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13 или със съответната преномерация:
„§ 13. В чл. 215, ал. 1, т. 7 се изменя така:
„7. формуляр на протокол на секционната избирателна комисия; фабричният номер на протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва; формулярът на протокола се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия и се разпечатва след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата на протокола;“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Гласуваме създаването на нов § 12, който Комисията предлага, по Основния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, уважаеми господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, тъй като сме в пленарна зала вече може би повече от пет часа, предлагам от името на парламентарната група на „БСП за България“ 30 минути почивка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Втора процедура.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, за пореден път, свързано с почивката, предлагам нещо, което е ясно. Току-що докладчикът прочете § 13, а госпожа Караянчева прочете § 12. Това е абсолютно недопустимо в залата!
Разберете, че всичкото това има някакъв смисъл. За този половин час, докато почиваме, дайте на Правната комисия да си оправи и да излезе с един обобщен протокол.
Това, което правите, е отвъд всякакъв парламентаризъм. И е важно! Разбирате ли? Казах Ви и преди това: ако гражданите си вършеха работата така, както я правим ние в момента, тази държава щеше да затвори след два дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Обявявам прекъсване на работата за 15 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Квесторите, моля, поканете народните представители в залата, за да продължим с работата.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров – създава се нов параграф:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Александрова, само да кажем, че това е по основния доклад.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Преди да го прочете, само да кажа, че Комисията предлага нов параграф, който да се преномерира. Оттук насетне молим параграфите да се преномерират.
„Създава се нов § ...:
„§ ... В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При изборите за народни представители пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената на кандидатите на партиите по районните кандидатски листи. Листите са подредени според подредбата им в бюлетината. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия се поставя кръгче, в което е вписан поредният номер на кандидата, с който той е регистриран от съответната избирателна комисия в съответната районна кандидатска листа.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При изборите за членове на Европейския парламент пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което са изписани имената на кандидатите на партиите и коалициите по кандидатски листи. След името на всеки кандидат от кандидатска листа на коалиция се посочва наименованието на предложилата го партия от състава на съответната коалиция. Имената на кандидатите, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за регистрацията им за кандидати. Таблото по настоящата алинея е със съдържание и във вид според предвиденото в ал. 4.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепените предложения на народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 65 народни представители: за 8, против 9, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид по Основния доклад за създаване на нов параграф:
„Създава се нов § ...:
„§ … Създава се чл. 218а:
„Чл. 218а (1) В помещенията на всяка секционна избирателна комисия се поставят по две камери за он лайн наблюдение, като първата от тях покрива входа на помещението, а втората покрива работното място на членовете на секционната комисия.
(2) Разполагането на камерите е по начин, който не нарушава тайната на вота и обхватът им не покрива кабините за гласуване.
(3) Централната избирателна комисия осигурява и обезпечава технически он лайн наблюдение през целия изборен ден включително изброяване на бюлетините и оформяне на съответните протоколи.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Гласували 102 народни представители: за 12, против 8, въздържали се 82.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 13 по основния доклад на Комисията.
Текст на вносител.
Предложение от народния представител Гергана Стефанова и група народни представители:
„Параграф 13 се изменя така:
„§ 13. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всяка избирателна секция се оборудва с видеозаснемане. Видеозаснемането се включва в края на изборния ден по чл. 220 и се изключва след преброяване на гласовете, изготвяне на протокола и опаковане на изборните книжа и материали от секционната избирателна комисия. Видеозаснемането се излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия, съответно на общинската избирателна комисия. Видеокамерите трябва да бъдат насочени по начин, който да обхваща работата на всички членове на избирателната секция във всяко едно време. Записите се съхраняват за срок от четири години, а при възникнали спорове – до решаването им.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Гергана Стефанова и група народни представители.
Гласували 113 народни представители: за 41, против 7, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 13.
Гласували 110 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова по Основния доклад на Комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2 и 3 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 13, предложен от Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 89, против 31, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, сега преминаваме към Допълнителния доклад на Комисията, която предлага да се създаде нов § 14, но предлагам те да се преномерират, тъй като се застъпват:
„§ 14. В чл. 250, ал. 1 думите „чл. 247, т. 1“ се заменят с „чл. 247, ал. 1, т. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 14, който ще бъде преномериран.
Гласували 117 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 42.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Сега се връщаме отново към Основния доклад.
Параграф 15, текст на вносител – предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 15. (Шум и реплики.)
Отменяме гласуването, колеги.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, моля да ме извините и да гласуваме § 14 по основния доклад, който ще докладвам, тъй като, без да искам, го пропуснах.
Параграф 14, текст на вносител – предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. В чл. 261, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „който може да е до 100“.
2. В т. 4 накрая се добавя „с добавено число 100 пред него“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков, за изказване.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Докладчик, нормално е да се обърквате. Просто нечовешко дълго време се работи, а и Вие бяхте една от тези, която седя вчера до среднощ.
По същество. Една от заявките, които бяха направени от вносителите, когато предложиха в средата на декември промени в Изборния кодекс, беше да се противопоставят на това, което те наричат в мотивите „феномена 15/15“, или грешката, за която на всички Ви е известно. След това още в деня, в който предлагаха своето решение, което в началото беше да се махне номерът на партията и да останат само номера за преференциите, започнаха да предлагат други алтернативни варианти. Минаха два месеца, не се направи нито едно предложение писмено, докато вчера на Комисията, или днес по-скоро на Комисията народният представител Хамид припомни на господин Кирилов за неговото обещание и той на крак направи това предложение. Предложението гласи, че до 100 ще са партиите, над 100, тоест с единица пред номерата, ще са преференциите.
Защо според мен това е грешно? Първо, така наречената „грешка 15/15“ се случи за първи път преди пет години, когато за първи път се въведе преференциалното гласуване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не е за първи път. Четете бе, момчета.
КРУМ ЗАРКОВ: Оттогава гласувания имаше…
Господин Лазаров, тук е трибуната, от която се говори.
Госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, колеги, не репликирайте изказващия се.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви.
Тогава се получи тази грешка. С времето хората, които имаха същия номер като този, който се е паднал на своята партия, правеха кампания и върху това, което прави абсолютно невъзможно да кажете дали за някого е грешка, или просто резултат на кампанията – едно. Второ и основно, за всяко едно такова правило трябва време и хората се научават да гласуват с него. Започват да се научават както гласоподавателите, така и участниците в изборите, тоест ние. Това време Вие не го давате на хората, а напротив.
Но нещо по-лошо – да кажем, че такъв проблем съществува и може да търсим неговото решение. Защо това не е правилно решение? Защото то не взима предвид един от големите проблеми на нашия изборен процес, а именно големият брой недействителни бюлетини. Колкото повече се усложнява бюлетината, толкова повече най-вероятно ще има грешки.
Голямото ми притеснение, уважаеми колеги, които предлагате това предложение, е, че ще предотвратим една грешка, за да създадем друг вид грешка, която днес надали можем да предвидим, но която най-вероятно ще се случи.
И трето, което ме кара да не подкрепям това предложение – то като че ли беше първата стъпка, която предпоставяше едно специфично отношение към преференциалния вот, който трябва да се направи възможно най-сложен, възможно най-неатрактивен, възможно с най-малко смисъл, както ще видим малко по-нататък в Изборния кодекс.
Поради всички тези причини ние от БСП ще подкрепим предложението на Йордан Цонев и Хамид Хамид текстът по вносител да отпадне, и няма да подкрепим предложението на Комисията да се създадат на крак, адхок правила, които утре допълнително ще усложнят бюлетината и, повтарям, ще създадат нови грешки, нови феномени, с които ще се занимават, сигурен съм, нови народни събрания, тъй като това няма бъдеще. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики?
Господин Карадайъ, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Зарков, с предложения текст именно се решава един такъв проблем, който Вие визирахте – става въпрос за недействителните гласове. Когато се прави кампания с номера, съответстващи на номерата на партиите, тези, които търсят преференцията – избирателят примерно избира партия № 2 и кандидат № 8, обаче отбелязва „2“ и „8“ в номерата на партиите, защото така е правена кампанията. Това е основната грешка, основната статистика при недействителните гласове.
Моделът, който е предложен от господин Цонев и господин Хамид, мисля, че именно решава този въпрос във връзка с минимизирането на недействителните гласове. Наистина сте прав, че във връзка с преференциите се увеличиха в пъти недействителните гласове, които ги произвеждаме. Именно с такава цел се правят и тези предложения и считам, че те ще решат до голяма степен този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Карадайъ, благодаря Ви за репликата. Вие сте човек, който познава много добре изборния процес и Изборния кодекс във връзка не само с политическото Ви битие, а с това, че сте бил и член на тази комисия, и то в по-добри нейни времена, бих могъл да кажа. (Смях и оживление в ГЕРБ и ОП.)
Не мога да отрека, че има логика в това, което казвате, но струва ми се, че големият брой недействителни гласове идваше от факта, и щеше да бъде подсилен от факта, че първоначалното предложение да отпадне номерът пред партиите щеше да доведе до това, че много хора щяха да гласуват само с преференция, поради простата причина че те са свикнали да гласуват с номера. А и номера ще има, цифри ще се появяват не само заради жребия, а и заради кампаниите, по които се води.
Притеснява ме обаче фактът, че това сто и нещо няма да има време да се наложи. Няма да се наложи в практиката на изборния процес и ще доведе до отлив от преференция, до по-трудни преференции, но това е дебат, който ще водим след малко – дали е добре или зле. Според мен имаме достатъчно обективни предпоставки да считаме, че това е добре. За съжаление, не бяхме поставени в условията да проведем сериозно този дебат. Ние сме поставени в условия да го разискваме в 19,15 ч., след 40 часа интензивна работа. Резултат от това е, че в българския изборен процес бюлетините бяха всякакви – от цветни, безцветни, с квадратчета, с ромбчета, с чавки и без чавки, а проблемите на изборния процес остават същите. Затова аз апелирам за трайност на законодателството. След като нямаме откровено по-добро решение, нека дадем време на тези, които не са перфектни, с практиката да се изчистят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Добронамерено питам вносителите: ако аз съм десети в листата на определена партия, преференциалният ми номер кой ще бъде – 110 ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: 110.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Точно така.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Напротив – Вие сте записали, че преференциалният ми номер ще бъде 10 010.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Така ли сме го направили?
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Извинявайте, така сте го направили. Пак сте бързали. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Недялков.
Реплики? Не виждам.
Изказвания?
Господин Веселинов, заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да напомня, че първоначалният замисъл на § 14 беше не само да реши проблема 15/15, както стана популярен, но да реши и един друг проблем, свързан с това избирателите да гласуват не за номерца, а да гласуват за партии, за идеи, за личности – нещо, което, за съжаление, вече изключително перфидната технология на купуване и мотивиране по втория начин на гласове поставя често под съмнение.
Ние, „Обединените патриоти“, подписахме първоначалния Проект на закона с тази идея и държим именно на нея, поради което призоваваме народните представители да отхвърлят както предложението на господин Цонев и господин Хамид, така и предложението за корекция, и да гласуваме първоначалния вариант, който не само решава проблема 15/15, но и създава една по-благоприятна обстановка за борба с купения и свързания вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата точно по тази точка, защото, ако вносителите са имали предвид това, че преференциите почват от 101, все пак да не забравят, че в България има доста партии. Представете си, ако се регистрират 101 партии, какво става тогава, както е записано в момента? Има достатъчно регистрирани партии, нали така? Много добре трябва да се направи сметка този текст ли да гласуваме, да остане старият, или да приемете нашето предложение, което е да отпадне номерът. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сабанов.
Реплики?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Сабанов, аз все се надявам, че няма да се върнат времената с над 100 партии, които да се кандидатират, въпреки че може би сте прав по принцип. Използвам формата на реплика, за да предложа решение на проблема, който постави Милко Недялков. Според мен той наистина е реален и може да се реши просто, като вместо „с добавено число 100 пред него“ пишете „с добавена цифра едно“. А вече друг е въпросът, че може да сменим тази цифра да не е едно, ако държите на нещо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Втора реплика?
Господин Иванов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Аз към редакцията на колегата Сабанов предлагам следното: т. 2 да се чете така: „в т. 4 накрая се добавя прибавено число 100 към него“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Дуплика, господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, именно поради тази причина предлагаме отпадането на номерата, за да не стават толкова объркани всичките сметки от всеки – различни цифри и различни номера. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сабанов.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! Аз ще бъда кратък. Този текст имаше смисъл сутринта, когато принципът на вносителите беше, че машинното гласуване няма да се прилага като принцип, а ще се прилага само в 1000 секции. Секциите са 12 400 и затова за другите трябваше да уредим книжно – как да не бъркат хората. Ние възприехме през деня, Вие го възприехте – прогресивно, и то бързо въвеждане на машинното гласуване, недостатъчно бързо, колкото ние считаме, достатъчно бързо, колкото Вие, но то е бързо – 3000, 6000 още тази година.
Защо трябва да се пипат правила, които години се прилагат, казваме ние по принципа на трайността на законодателството. Хората не са глупави. Говорим за приложение на още два избора, ако Вие сте прави, че на третия след това всички секции ще бъдат само с машини. Защо да пипаме правилото, което да важи само за тази година, при положение че на хората непрестанно им се показваше как да гласуват правилно? Затова на принципа на трайността на законодателството, на промяната във Вашето отношение към машинното гласуване, предлагам текстът да отпадне и да не пипаме правилата, които действат към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Заповядайте за реплика, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Милков, само да Ви помоля да допълните още един аргумент към това – защо да отпадне това, което се предлага от Комисията, защото след малко ще отидем на § 17 по стария доклад, където преференциите стават така, че за да може да е валидна, кандидатът трябва да е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота, тоест един мандат. Така или иначе, каквото и да запишете тук, каквито и преференции после да се пишат, те няма да имат никаква стойност, така че както и да остане текста – и да отпадне, и да се запише, и хиляда и сто да запишете отпред, и едно и едно да запишете, резултатът ще бъде един и същ – преференции няма да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Други реплики? Няма.
Дуплика? Няма да има.
Други изказвания? Не виждам.
Сега ще изчета редакцията на господин Иванов. Тя беше:
„2. В т. 4 накрая се добавя „прибавено число 100 към него“.“
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, аз ще направя предложение да отложим този текст в момента, да продължим малко нататък по Кодекса, а да се доработи точно предложението. Това е документът, който гражданите виждат – бюлетината. Прибавено числото 100. Господин Иванов събира числа с поредни номера. Как точно събирате първи, втори, трети, четвърти, пети с 90, 100, 200, 30? Това са да събираш ябълки и круши. Едното са числа, другото са поредни номера. Какво събирате? Нека да го отложим, да се види как точно трябва да бъде текстът и след това да го гласуваме. Мисля, че не е проблем. Правим важно законодателство, а това е най-важното нещо, което ще го видят гражданите – бюлетината, която ще бъде залепена. Ако сбъркаме там – жалко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, има предложение от господин Свиленски – да отложим за малко текста, да продължим нататък, за да можем да изясним точно как да бъде формулирано изречението.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата само за да кажа какво беше оригиналното гласуване по този текст във вчерашния ден: по т. 4 накрая да се добави „плюс 100“, като упълномощихме референтните да намерят най-прецизния спрямо законодателния изказ текст. Колегите референти са предложили този текст. Приемам, че с оглед на тълкуването на колегата Недялков би могло прочитът да бъде така, както той го направи.
Затова, аз правя следното предложение: „така, както го гласува Правната комисия, плюс 100“.
Поредният номер е число, колега Свиленски. Плюс 100 пак се получава число.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, формулирайте изречението.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Точка 2. В т. 4 накрая се добавя „плюс 100“. Това е най-краткият израз според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов, Вие оттегляте ли Вашата редакция? Благодаря Ви.
Колеги, други изказвания имаме ли? Не.
Подлагам на гласуване редакционната поправка на господин Кирилов:
„§ 14. Точка 2 да стане: „в т. 4 накрая се добавя „плюс 100“.“
Гласуваме редакционната поправка, която току-що господин Кирилов направи, а господин Иванов оттегли своята поправка.
Гласували 149 народни представители: за 95, против 43, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 14 по Доклада на Комисията, с направената редакция в т. 2.
Гласували 132 народни представители: за 91, против 41, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, благодаря Ви, че ми давате думата за отрицателен вот.
Навярно всички в тази зала имате на разположение Избирателния кодекс и може би добавяте това, което приемаме в момента.
Точка 4 би звучала така: „Номерът, изписан във всяко отделно кръгче, означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа на партия или коалиция плюс 100“. Благодаря Ви за вниманието. (Смях и ръкопляскания в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 15, който госпожа Александрова прочете преди малко, от основния доклад.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 15, колеги.
Гласували 147 народни представители: за 128, против 12, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители от основния доклад на Комисията.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф, преномериран, записан е § 15:
„§ 15. В чл. 274 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис „сгрешен“ и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 15.
Гласували 147 народни представители: за 147, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 285, ал. 1 изречение второ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 16, който Комисията предлага.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид по Основния доклад на Комисията, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Смятам, че в тази ситуация трябва да имате смелост да се изправите пред избирателите и да им кажете истината, защото не им казвате, че отнемате правото им да гласуват за личности, а чрез технически способи обезсмисляте преференциалния вот. Обезсмисляте всъщност вота на два милиона и половина българи, които ясно изразиха на референдум, че искат да гласуват за личности. Ако погледнете статистиката, ще видите, че между един и два милиона души ползват преференциалния вот, той е доказал, че работи, и това е единственият мажоритарен елемент в системата в момента.
Съжалявам, колеги от ГЕРБ, но и тези малко хора в България, които са останали и вярват, че Вие сте някаква европейска и демократична партия, и те ще се откажат от Вас с това отнемане на правата на гражданите.
Това, което предлагате, е тотално обезсмисляне на преференцията.
Давам Ви пример: ако досега в област Велико Търново на един кандидат са били нужни около 2 – 3 хиляди преференции, което изобщо не е малко, за да местиш с преференции, сега биха били нужни 15 хиляди преференции, а за евродепутат, според тези предложения, над 150 хиляди преференции. По този критерий нито един човек нямаше да влезе в българския парламент или в Европарламента с преференция. Това е отмяната на правото на гражданите да гласуват за личности и нищо по-малко от това, колеги.
Имайте смелост, изправете се и го кажете. Защото това е предложението на „Движението за права и свободи“, но не зная защо ГЕРБ го подкрепя, още по-малко не зная защо колегите, така наречени „патриоти“, подкрепят това предложение на ДПС и най-накрая трябва да стане ясно на техните избиратели, че те са едно цяло. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков.
Заповядайте за реплика, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Божанков, понеже зададохте въпрос по съществото на предложението, колегите от ДПС, предполагам, ще отговорят, ще Ви разяснят.
Уважаеми господин Божанков, ама предните две гласувания бяха по Ваши предложения, които ние подкрепихме. Защо не зададохте тогава въпрос: ама защо ГЕРБ подкрепи нашите предложения? Ама защо Патриотите подкрепиха нашите предложения? Ама защо ДПС подкрепиха нашите предложения?
Извинявайте, популизмът все пак трябва да има някаква граница!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Лазаров.
Заповядайте за втора реплика, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преференцията се доказа не като гласуване за личности, а като най-ярката форма на контролиран и корпоративен вот и това го има не в един доклад. Има го и в практиката, и в коментарите на абсолютно всички наблюдатели.
Аз искам да запитам преждеговорившия, на когото правя реплика, чувства ли се в конфликт на интереси в този корпоративен вот? (Реплики.)
Щом ще се нападаме, щом ще си говорим така, аз Ви казвам директно и в прав текст: това е корпоративен вот! Така правят собствениците на големи компании, така правят тези, които искат да купуват и контролират вота.
ДПС от първия ден на въвеждане на преференцията беше против. При всяко гласуване и изменение на Изборния кодекс сме внасяли предложения да отпадне изцяло преференцията. Ние сме последователни и нямаме никакъв проблем с нашите избиратели. Ние сме последователни и всяка преференция, която беше реализирана по корпоративен и родов признак при нас, ние я отхвърлихме, като отстранихме депутатите от нашата парламентарна група, които са били избрани по този корпоративен, родов или друг признак, който опорочава честността на вота.
Затова се изправяме пред Вас – в никаква сделка с ГЕРБ, най малко с националистите, да Ви кажем, че от първия ден сме против тази практика и ще бъдем против нея, докато тя бъде ликвидирана, защото това не е гласуване за личности.
В листите на всяка партия всеки човек е личност и той е подреден там, съобразно всички правила и изисквания не само на партията, на демокрацията, съобразно нуждите на една парламентарна група от колко юристи има нужда, от колко икономисти, от колко специалисти в други области.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Така че, моля Ви, нека ДПС да не Ви е дъвка в устата, защото ще получавате абсолютно на всяко изказване, в което се опитвате да нападате последователната и принципна позиция на ДПС, ще получавате точно такъв тип отпор. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Заповядайте за трета реплика, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Божанков, във Вашето изказване се опитахте да ни подведете с идеята, че защитавате правата на гражданите, и то с един такъв патос, който би било добре да го има от тази трибуна, когато наистина става въпрос за правата на българските граждани. Но когато бяха текстовете в този Изборен кодекс само преди един-два часа на дневен ред, нито този патос видяхме персонално във Вас, нито в БСП като цяло, нито в ГЕРБ като цяло, нито в кои да е други. Когато се нарушават конституционните права на българските граждани, Вас там Ви няма. Тоест Вие нарушавате конституционни права. А сега, в момента, за да говорите, че някой гласува за личности, нима във Вашите листи няма личности?
Всяка една от партиите и всяка една листа се състои от личности, включително, по моето разбиране, и листите и на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ, и на всички партии. За личности също може да се гласува. Изборният кодекс дава тази възможност. Нека тези личности, които ще имат достатъчно гласове и не искат да бъдат обвързани с партиите, да убедят българските граждани и те наистина да гласуват за мажоритарни кандидати – независимите кандидати са такива, има такава възможност да се явят и ще получат достатъчното доверие на българските граждани, за да бъдат тук, в Народното събрание, избрани като независими, а алтернативният вариант – отговорността на партиите, които подреждат пропорционалните листи и правят пропорционалния вот, не бива да бъде елиминиран, защото преподреждането на листите видяхме, че понякога се случва на местни избори със седем-осем гласа, а на националните избори със стотина гласа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Заповядайте за дуплика, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги репликиращи! Несъмнено с всяко право може да има и има злоупотреби, но това не означава, че трябва да отменим самото право. (Шум и реплики.)
Ако едрият капитал не купува места с преференции, той може да купи места с листа. Това на теория може да стане – в един местен вот да купи определени хора и да си купи мястото в листата. И това се е случвало още преди да ги има преференциите. (Шум и реплики.)
Отговарям Ви по същество. Моля Ви, не ме репликирайте от място.
Не отричам експертния потенциал на политическите партии. Не отричам тяхното право да формират едно ядро от експерти. Вашата парламентарна група е една от най-експертните и това също не отричам. Но това право е защитено от водача на листи, защото той взима всички гласове, които не са отбелязали преференция. Тоест партията може винаги да си гарантира водачите на листи, съответно ядрото, съответно „партийния елит“.
Нашият призив е: оставете от второ място нататък трохите за хората, та да си избират и те някой. Нали не е твърде много? Защото, колеги, на практика отменяме преференциите. Тук не говорим за нищо друго и моля да сме ясни в това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
Господин Веселинов има думата за изказване.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Действително може би това е гвоздеят на днешната програма – темата с преференциите. Чуваме, че едрият капитал може да си купи място в листите, то едрият капитал може да си купи и партия. Примерно чувам, че БСП е партия на едрия капитал. Но в случая има една друга логика и затова ние, Патриотите от ВМРО, няма да подкрепим това практическо отменяне на преференциите. Всички ние като политици се сблъскваме с лошия имидж на политика изобщо, но целта на текстовете за преференциите е в това гражданинът да се отъждествява с конкретен народен представител.
Действително имаше референдум, имаше заявка за мажоритарно начало в изборите. Това е единствената наша форма на мажоритарност. Всъщност българският гражданин основно е отвратен от това, че партиите избират своите депутати често на принципа на послушание, след това избраните избират тези, които са ги избрали, за министри и прочие, и всъщност принципът на контрол на власт от власт до голяма степен се размива.
Идеята да се избират личности е идея тези хора да имат отговорност пред гражданите, а не пред партиите – първо. Разбира се, на теория и ние трябва да имаме избрани по старата система, както се казва, същите отговорности, но далеч по-плътна е връзката, когато човек получава прекия граждански вот.
Между другото, няма да декларирам конфликт на интереси, защото въпреки че през цялата кампания повтарях, че не трябва да се гласува преференциално, за да не се създават невалидни бюлетини, защото наистина това е проблемът, в края на краищата имах достатъчно преференции да се прередя, ако бях на по-следващо място, но не това е въпросът.
Според мен всички ние трябва да осъзнаем своята отговорност в това да вдъхнем отново доверие в политическия процес, тоест гражданите да вярват в този политически процес. Вместо да дискутираме отпадането на свещената крава на първия, да речем, в листите за народни представители или общински съветници, всъщност ние дискутираме как по никакъв начин никой не може да бъде разместен.
Заявявам, че всички ние, народните представители от ВМРО, ще гласуваме против направените предложения. Нещо повече, ако тези предложения все пак минат, силно се надявам някакъв блясък на разум и последователност в поведението да отклони колегите от ГЕРБ от този според мен изключително погрешен ход, ще започнем дебат за промяна по принцип на начина на избиране на народни представители, съответно – на общински съветници, така че мажоритарното начало да бъде водещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Ерменков, господин Симов, господин Гьоков и господин Вигенин, господин Милков, господин Зарков, господин Свиленски и господин Кутев.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Връщам Ви в началото на нашата дискусия при обсъждането на заглавието на този закон. Когато Ви напомних, че в чл. 3, ал. 1 от сега действащия Кодекс е написано, че този кодекс трябва да осигурява свободно изразяване на волята на гражданите и да гарантира това свободно изразяване и когато обсъждахте какво да пише отпред – дали да е плюс сто, хиляда или едно, Ви обърнах внимание, че се занимаваме с безсмислен труд, имайки предвид точно този параграф, който сега обсъждаме – § 17, който предлага в чл. 298, ал. 2 да се напишат такива условия, които правят преференциалния вот невъзможен.
Разбирам колегите от ДПС – наистина това е тяхна последователна политика, която винаги са водили срещу преференциалния вот като такъв, смятайки, че той не отразява волята на ръководството на партията, което трябва да бъде водещо при формирането на листите. Тяхно мнение, не им го оспорвам, всяка партия има право да си прави подхода.
Учудвам се обаче на колегите от ГЕРБ, които една година ни занимаваха с това как те искали да има абсолютно мажоритарен вот, всичките депутати в Народното събрание да бъдат избирани мажоритарно и тук се клеха, че ще правят внасяне на предложения за мажоритарен вот. Господин Кирилов ходи по студия на телевизии да обяснява как ГЕРБ са за чисто мажоритарния вот, но никой друг не ги бил разбрал и не ги бил подкрепил. Сега изведнъж ни се предлага текст, подкрепен от тях, в който мажоритарният вот се унищожава, няма го. Няма го и няма как да бъде, защото не може и няма как в една листа от шест човека, мажоритарно един от тях да бъде толкова добър, че да получи гласове, които ще бъдат равни на гласовете, с които влиза независим кандидат.
Абсурдно е! Абсурдно е! Това нещо искам всички да си го признаете. Пак казвам, ДПС имат правото. Те последователно си водят политиката. На тях няма човек право да им се сърди или да им обръща внимание, това е тяхно разбиране.
Питам колегите от ГЕРБ: това ли е европейското Ви разбиране за демокрация? Това ли е, с което се опитвате да разширите тази демокрация и да дадете правото на обикновения човек, който гласува, освен да подкрепи листата на партията с гласуване за листата, да подкрепи и онзи, който на него му се струва по-добрият. Това ли Ви е начинът, по който искате да стимулирате увеличаване на активността за гласоподаване? Нали това беше една от причините да въведем мажоритарност в листите? Да има повече заинтересованост хората да излизат повече да гласуват, да бъдат онези хора, които са ни изпратили тук – числото им да е по-голямо от това което е сега, за да може всеки един български гражданин да се чувства парламентарно представен и неговият глас да бъде чут. В това число и личностите, които влизат в парламента.
Малко ли Ви бяха протестите отвън, които твърдяха, че в парламента има кукли, които седят и само натискат копчета? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не го казвам аз, отвън хората го казват. Вие с тази отмяна на преференциите само задълбавате това впечатление, че в парламента се изпращат партийно послушни хора, само те могат да бъдат тези, които ще са в листите и хората, избирателите нямат право на никакво преподреждане.
Ако това е Вашият принцип за демокрация, извинявайте, много сте сбъркали! Няма как, не може и няма да подкрепим никога такъв текст. Напротив, би трябвало да се стараем така да направим, че от една страна преференциите наистина да бъдат стимул за повече граждани да гласуват, преференциите да бъдат стимул за обиране на онзи отрицателен вот, чрез възможността да гласуват за човека, който е в листите, но според тях не е на първо място, а е на трето или на пето и иска да влезе в парламента, и тогава хората ще бъдат сигурни, че пратениците, които са в този парламент, са техни, а не на партиите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Реплики ще има ли?
Реплика – господин Карадайъ, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, поздравявам Ви за патоса за защита на правата на българските граждани, но в духа на зададените от Вас въпроси бих искал да продължа и да задавам въпросите – същите въпроси към Вас персонално и към БСП.
Това ли е Вашето разбирате за защита на правата на българските граждани? Това ли е Вашият принцип и разбиране за демокрация? Гласувайки в чл. 38, ал. 2, точки 7 и 8, без да има конституционно основание, а само на принципа на някакъв си адрес да отнемете правото изобщо да гласува българският гражданин и той изобщо да не може да гласува – като сте му ограничили правата да гласува, да се борите тука за някакви преференции? Та Вие му ограничихте правото изобщо да гласува. За какви преференции говорите?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Карадайъ, не сме забранили на никого да гласува. (Силен шум и реплики от ДПС.)
Не сме забранили на никого да гласува! Който има желание, ще намери и възможността да отиде до съответната изборна секция и да гласува там. Не сме ограничили на никого правото да изразява своята воля по време на избори, да изказва своето мнение и да изразява своето становище на официалния български език (реплика от ДПС: „Демагог!“), който е български език, на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид, моля Ви.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много Ви моля, когато говорим на темата „преференциален вот“, да не намесваме онези тънки национални разлики (силен шум и реплики от ДПС, възгласи: „Еее!“), които могат не да поправят нещата, а могат да задълбаят проблемите, които съществуват и ние трябва да сме слепи, за да не ги виждаме.
Нека да се съсредоточим върху това, което се нарича „преференциален вот“. Всяко друго нещо, което се опитвате да вкарате тук, едва ли не като лишаване от права, е демагогия (силен шум и реплики от ДПС), опит за яхване на една определена част от избирателите, които и без това може би са леко разочаровани от Вашето ръководство. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Обръщам се към Вас. Направете нужното господин Ерменков – и не само той, а всички други народни представители, да разберат веднъж завинаги, че ние, патриотите от „Движението за права и свободи“ (силен шум, възгласи: „Еее!“), аз, Мустафа Карадайъ – патриотът… (Силен шум. Тропане по банките. Възгласи от ОП. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина. (Силен шум.)
Колеги, моля Ви!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Ние сме част от българската нация! Част сме от българската нация! Добре би било да го разберете! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Господин Симов, заповядайте за изказване.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В момента най-много съжалявам, че трябва да водим този дебат пред полупразна зала. Тя е ясно доказателство в какъв рязък контраст се намира парламентът с това, което вълнува хората навън. Има хора, които протестират точно срещу посегателството за преференциите – социалните мрежи се вълнуват, хората протестират, а тук моите колеги от ГЕРБ са си намерили други по-интересни занимания. Както и да е, това е тяхно право, само че се чудя кой образ на ГЕРБ е автентичен.
През 2017 г. аз, подобно на Таско Ерменков, си спомням каква красива, романтична любов течеше между Слави Трифонов и партия ГЕРБ. Слави Трифонов гледаше нежно, представителите на ГЕРБ гледаха мъдро и се разбрахме, че те всички са за мажоритарно гласуване. Днес две години по-късно с най-голямо удоволствие, с юридически касаплък, невиждан в тази част на България, сега посичате всичко мажоритарно в тази листа. Не преференцията е проблем на избирателната система, не преференцията е това, което отвращава или прави корпоративния вот – непредставителността е това, което дразни хората! Хората се чувстват непредставени и преференцията е начин да заобиколят онова, което те намират като диктат на партийните елити. Хората не искат да гласуват за посочени костюмари, искат да се идентифицират с някой човек и Вие им отнемате това право! Днес просто ги лишавате от правото да посочат своя избор! И какво се оказва, че партийните елити носят някаква много по-висша мъдрост от гласа на хората, които са в основата на демокрация.
Посегателството срещу преференцията е политическо престъпление! Вместо да я разширяваме, вместо да мислим как да я задълбочим, в момента ние я отстраняваме, правим я недостъпна и, повярвайте ми, това ще избухне в лицата на тези, които се занимават с този политически експеримент!
Градската десница е събрала 90 души. Утре ще са повече! Ще излязат много повече хора, за да заявят своя глас. Не е далече времето, когато това ще бъде оценено като една огромна политическа грешка, защото всичко, което върви срещу интересите на хората, срещу техния опит да покажат, че имат право на глас и искат този глас да бъде чут, дори и когато е в противоречие с партийните елити, сега им се отнема! И това просто никога няма да го забравят!
Ние трябва да направим всичко възможно да оставим тази преференция. Това е изходът да накараме хората да продължат да гласуват. Всичко останало ще доказва за пореден път на онези гневните отвън, че в този парламент ние не само не правим политика, а правим всичко възможно да вървим срещу техния интерес! Това, ако не го предотвратим, то политическото бедствие, което ще дойде, не е необходимо да си Ванга, за да го видиш! Преференцията работи, хората я използват!
Между другото, когато водим дискусиите за плоския данък много често чувам, дори и от представители на ДПС, че един път дадено едно право не можеш да си го вземеш обратно. Същото е и с преференцията! Ние накарахме хората да видят какво е политическа свобода, свобода на избор, а сега искаме да им хлопнем политическите решетки. Това няма да ни бъде простено! И това трябва да бъде прекратено в тази зала!
Най-накрая искам да се обърна към представителите на ГЕРБ в тази зала, колкото и да са малко. Вашата най-голяма парламентарна звезда е преференциален кандидат – говорим за Спас Гърневски. Ако прецакате него, кой всеки петък ще чете декларация срещу безбожните комунисти?! Мислили ли сте за това?! (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: За реплика – заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Симов, от Вашето патетично изказване – смесване, намесване на дясно, ляво, останах с впечатлението, че Вие си решихте проблема с водача на листата за предстоящия евровот, който беше горе-долу преди пет години. 15/15 – него ли ще направите водача?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Той събра преференции и стана евродепутат. Ето, поздравявам Ви, Вие си решихте проблема, направете си го водач! (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
Втора реплика – господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симов, със сигурност бих могъл със същия патос да разоблича аргументите Ви, но ще се опитам да е по-спокойно, за да можем някак си да влезем в един по-спокоен тон при обсъждане на тази тема.
Мажоритарен елемент – нямаме нищо против. Мажоритарен избор – също нямаме нищо против. И сме го казвали много пъти, само че демагогия е! Преференцията е демагогия и ще Ви кажа защо.
Политическите партии, господин Симов, представляват политически брандове, както в бизнеса има брандове. Има „Кока- Кола“, има „Пепси Кола“, има „Адидас“ и така нататък. Този бранд е изпълнен със съдържание, традиция, програми и така нататък, и така нататък.
Каква мажоритарност има в това да се брандираш с този бранд, който стотици хиляди, милиони дори при Вас и при ГЕРБ следват и с една малка част – корпоративна в 99 на сто от случаите, клиентелистка в 100 на сто от случаите, бих казал, брандиран с марката „БСП“, 120-годишна партия, ами да излезе мажоритарно и да каже: „Аз съм Александър Симов, аз съм личността Симов“, „Аз съм личността Цонев“, „Аз Ви предлагам да защитавам Вашите интереси като личност и няма да бъда зависим от партия, и няма да бъда зависим от елити, и няма да бъда зависим от никой!“.
Стотици хора се трудиха да направят Вашата програма „Визия за България“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: И с тази програма някой ще излезе с 5 хиляди гласа да става депутат?! Моля Ви, не демагогствайте! Аргументът за мажоритарност на преференциите е чиста демагогия! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Трета реплика – господин Божанков. (Шум и реплики.)
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Симов! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Вярно е, че всяка партия има различно отношение и има право на това. Както казаха колегите от „Движението за права и свободи“, те имат колеги, които са изключили и са седнали отзад. Очевидно и ГЕРБ има такъв проблем. Явно и част от Патриотите.
В БСП дадоха пример с 15/15, но аз ще кажа нещо, което вътре в БСП знаем. Момчил Неков е един успешен, популярен депутат, който върши чудесно своята работа (силен шум, реплики), защото е отговорност на партиите да включват хора, които, ако бъдат избрани, няма да са срам за тази политическа сила. Как попадат те в тази листа? Не свише, не от Марс! Нали минават в крайна сметка през събрания, нали ги избират?
Ако партиите вкарват в листите си хора, които не трябва да бъдат в парламента и са срам за някого, то би трябвало това да бъде въпрос на вътрешна дисциплина и правила при подбора на кадрите в една партия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков.
За дуплика заповядайте, господин Симов. (Шум, реплики, провиквания.)
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Господин Лазаров, всъщност това, което каза колегата Божанков, е отговор на Вашия въпрос.
Кой ще е водач на листата на БСП зависи само от БСП и БСП няма да се срамува, ако това е Момчил Неков, тъй като проблем 15/15 няма и никога не е имало. Всеки участник в листата на БСП е достоен да я поведе. Ако при Вас е различно, това е Ваш проблем! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Господин Цонев, може би сте прав! Не мога да не се вълнувам! За мен преференцията е въпрос на лична кауза, тъй като аз дълбоко не вярвам в това, че някакъв партиен апарат може и има последната дума, когато трябва да се реди една листа и нищо корпоративно няма замесено тук. Ако нещо се използва нечестно, това не означава, че моделът е сбъркан. Просто трябва да се направи така, че да не бъде използвано за корпоративни цели. Да, но Вие не правите това. Вие правите преференцията недостъпна! Вие лишавате хората от нея! Вдигате прага по такъв начин, че да може да остане онова, което е посочило партийното Ви ръководство.
И ето тук трябва да Ви репликирам – да, БСП е бренд, бранд… БСП е марка – марка, с която все повече хора се идентифицират. И знаете ли какво? БСП като марка може да каже: „Само ние в този парламент защитаваме преференцията, само ние сме гласът на гневните хора, само БСП ги разбира.“ Ако Вие искате да сте онези, които ги потискате, това е Ваш проблем! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симов.
По начина на водене – заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, да – Вие давате възможност всеки колега депутат да се изказва кой по-малко емоционално, кой малко по-шумно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ама, разбира се.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това е правото на депутата, разбира се не може да следите, но вземайте все пак на моменти някакви мерки, щото някои колеги в превъзбудата си, в чувствителността си взеха да бъркат „бренд“, „бенч“, „Бентли“… Малко натам отидоха. (Оживление, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров. Ще си взема бележка.
Господин Гьоков, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз си признавам, че доскоро не бях привърженик на преференциалния вот най-малкото защото той създава напрежение в партийните редици. Това го показват и всички с изказванията си, които правите тук, в подкрепа на това предложение, което, доколкото разбирам, излиза от „Движението за права и свободи“.
Един внимателен прочит на възможността на хората от партията да влияят върху процеса на избиране на хората ме накара да се замисля. Хората и вътре в партийните редици, и отвън партиите, искат да имат и те възможност да влияят на това кой да решава съдбата им, затова считам, че завишаването на квотите за размерите на преференциалния вот е по своята същност антидемократично.
То обезсмисля правото на мажоритарен избор. Сега сигурно господин Цонев ще ми направи реплика, че няма нищо мажоритарно в преференциалния вот. Аз не съм съгласен с това.
Това лишава гражданите от възможността да разместват листите, да придвижат напред тези, които харесват, които смятат, че са по-достойни кандидати.
Спомняте ли си референдума, иницииран от Слави Трифонов? Предполагам, че си го спомняте, защото, колкото и да е къса паметта, той не беше кой знае колко отдавна. Тогава всички партии се кълняха в мажоритарния вот, доколкото си спомням. Само БСП подходи много внимателно по въпроса и предложи една смесена система, която, разбира се, по никой начин не се прие от мнозинството. То нямаше инициирани от мнозинството някакви промени в Изборния кодекс, за да дойдем до днес, когато с едно предложение искаме да премахнем от Изборния кодекс и малкото мажоритарност, която има в него, защото завишаването на квотата за преференциален избор е на практика, отново пак казвам, подигравка с желанието на 2,5 – 3 милиона българи, които на последните избори гласуваха преференциално.
Говорите тук за феномен – не знам си какъв, или грешка – 15/15, което се оказа впоследствие, първо, че не е грешка. И, второ, това беше началото на преференциалния вот и тогава беше нормално хората да се объркат. Сега в момента все повече хора осъзнават силата на преференциалния вот и го използват като лост да придвижват напред хората, които смятат, че ще вършат работа в Европейския, в нашия парламент, в общинските съвети, затова гласуват преференциално все повече хора.
Аз искам преференциите да работят на практика, защото с това предложение, което правите, колеги от ДПС, аз не искам да обсъждам мотивите, с които го правите, защото много голяма част от мотивите ги приемам за това, което предлагате. Само че как с един неработещ механизъм за преференциите ще накарате хората да гласуват и да привличате повече избиратели, които да участват в изборите?
Аз си мисля, че Вие не чувате и гласа на хората отвън, като аз смятам, че те никак не са леви, тези хора, а пък аз се смятам за ляв човек, но мисля в случая като тях. Те са се събрали отвън под надслова: „Да спасим преференциите.“ Не чувате ли, че те викат: „Оставка!“, колеги от ГЕРБ? Не Ви ли стигат другите беди, ами си навличате и тази беда с това гласуване срещу преференциалния вот, да настроите и останалите малко десни хора срещу Вас?
Между другото, сигурно разчитате, че днес е празник и всички празнуват и някак си не обръщат внимание, че ние заседаваме посред нощите и ще можем да приемем глупости каквито си искаме. Разчитате, че никой няма да прочете Изборния кодекс и ще имаме един Изборен кодекс, в който ще има едни преференции като възможност, като елемент, и ще го развяваме като някакъв демократичен знак, като мажоритарен избор, ще се хвалим пред чужденците, ако щете, с него, а в същия момент той няма да работи.
Аз искам да Ви кажа, че ние нямаме притеснение от преференциите в БСП, колкото и да си мислите Вие обратното, защото в нашите листи попадат хора заради демократичността на партията ни, на БСП, която аз твърдя, че е най-демократичната партия в най-новата ни история.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приключвайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Мисля, че в нашите листи попадат само кандидати, които са достойни да представляват себе си и партията и да работят за хората, които са им гласували доверие, така че в преференциите няма нищо лошо и това, че искате да ги отнемете не е никак добре за демокрацията в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
Реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гьоков, аз не знам. Имам Ви за интелигентен човек, но когато един народен представител е предложил някакви текстове и Вие наричате това „глупости“, аз съм длъжен да Ви кажа, че всичко това, което говорите от тази трибуна, са пълни глупости!
Първо, никой не отнема никакви преференции.
Второ, това е европейска практика на изчисляване на преференциите. Ще Ви цитирам две държави – Холандия и Австрия. Проверете! Там това е квотата.
Следващото – когато в сегашния Изборен кодекс имаме истински мажоритарен елемент, като независимия кандидат, той и към сегашния текст в Изборния кодекс, преференцията, гласуването, резултата му се изчислява с тази квота, без да е преференциален, той работи по тази квота.
Защо тогава единият мажоритарен елемент, истинският, независимият кандидат ще е със съответната изборна квота, а този, който е попаднал в бранда, в партийната листа е със 7%, забележете, от гласовете на партията, не от някакъв процент дори от цената на мандата? Защо?
Не мислите ли, че тези 7% от всички гласове от тази партия са обидни спрямо 93% от гласовете на същата партия? Това противопоставяне не Ви ли говори нещо?
И казвате, че когато попаднат при Вас, са ярки личности и сигурно пак не ни е къса паметта, че когато имахме истински мажоритарен избор за народни представители, имахме 27 депутати – ГЕРБ, 5 – ДПС, и нула – БСП! Имахме истински мажоритарни избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
За втора реплика – заповядайте, господин Летифов. (Шум, реплики и провиквания отляво.)
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Ще се въздържа да отговоря на намека и ироничното подмятане на господин Мирчев и ще се придържам към репликата, която съм заявил да направя.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, все пак ние сме земляци с Вас и с изключително уважение ще повторя част от аргументите на колегата, но и да Ви запитам нещо.
Говорим за преференцията като за една манна небесна, която, видиш ли, ще реши всички проблеми, ако тя остане или ако ние решим, че този казус е така, както го предлагате. Обаче да Ви припомня нещо, което всъщност Вие казвате и Вие правите.
Вие оспорвате това Народно събрание и неговата легитимност, и неговата професионалност, и неговата моралност, а това Народно събрание е избрано с преференции! Е, тогава какво трябва да стане ясно, ако направим едно сравнение с няколко народни събрания назад? Оказва се, че там, където не е имало никакъв мажоритарен елемент, никакви преференции, има далеч по-висок рейтинг и доверие от обществото.
Тогава въпрос е: кое всъщност кара българските граждани да ни имат доверие – самата преференция или изпълнените наши ангажименти и морално поведение тук. Оспорваме Народното събрание, оспорваме тази власт, но всъщност се оказва, че те са избрани преференциално. Нали така?
Трябва в един момент да решим къде точно сме се запътили, защото няма нито цели, няма нито приоритети, но демагогстваме, за да може поредният скандал да замете поредния скандал. Това не е дневният ред на обществото! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, тъй като колегата Хамид в своята реплика каза, че говорите глупости, а за мен е недопустимо така да се обръщаме към колеги, защото всеки има собствено мнение, дали Вие мислите, че са глупости, или не, няма значение. Той има собствено мнение по въпроса. Понеже Вие казахте… (Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
Да, да, аз искам да се обоснова, за да му задам въпрос.
И понеже, господин Хамид, Вие казахте, че реално не махаме преференциите, но вдигаме прага толкова, че напълно ги обезсмисляме, господин Гьоков, моят въпрос към Вас е: щом според ДПС не махаме преференциите, но реално ги обезсмисляме, какво мислите по темата да направим прага за влизане в парламента 10% и следващия път да си махаме с ДПС от двете страни на сградата? (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, ще започна отзад напред.
Между другото, господин Мирчев, няма да Ви казвам какво мисля за прага за влизане в парламента. Това мисли всеки един българин, че прагът трябва да е доста по-височък от това, което е в момента, за да влизат по-малко хора в парламента, по-малко партии, за да няма случайни партии, които се прилепят към някого и по този начин да паразитират, да вегетират върху основните организми. Толкова по този въпрос. Какво мисля по въпроса, не е много важно. За съжаление, на българския народ му е отнета възможността да каже какво мисли по този въпрос, който Вие ми задавате на мен.
Към господин Хамид: господин Хамид, в никакъв случай не съм окачествявал като глупости предложенията на ДПС. Казах, че правим глупости тази вечер с пет доклада, с 10 доклада, а хората отвън протестират – това имам предвид. Ако Вие сте се засегнали от това, че съм казал „глупости“, отсега Ви уверявам, че не се отнася за Вашите предложения.
В момента предложението, което правите за преференциалния вот, на практика го премахвате. Защо не предложихте като партия да премахнем мажоритарния вот в преференциалния вот, за да го няма, ами правите така, че той да бъде невъзможен за достигане? Нали сте сигурни, убедени сте в това, което предлагате, че няма да има такъв кандидат, който да премине тези бариери и граници, за които говорите? Затова казвам, че не смятам Вашето предложение за глупости. Аз бих подкрепил, ако то беше завишено в разумни граници.
Не си спомням дали Вие сте били инициатор, но си спомням, че Данчо Цонев беше инициатор на тези 7%, когато приемахме Изборния кодекс. Много добре си го спомням, защото Изборния кодекс съм гласувал в това Народното събрание. Така че не знам в какво сте еволюирали оттогава, но така стои въпросът.
Мажоритарният кандидат дали да е независим? Партията е спечелила там двайсето, трийсето, или петте процента и е влязла в парламента. В рамките на тези 5% няма нищо лошо някой от кандидатите да се е преборил със 7%. Не искам да развивам тази теория, още повече че свършва времето.
На господин Летифов ще кажа: чистият мажоритарен избор, господин Летифов, аз не го смятам за удачен и за добър, но трябва да има елементи на мажоритарност, на преференциален вот и хората да знаят, че от тях зависи нещо, не зависи само от партията, която подрежда листата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Спирам дотук, тъй като ми свърши времето, но това е една тема, която е много дълга и…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Спрете.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …ние сега се опитваме да я решим с бързи действия, без да имало необходимите дебати в Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Лично обяснение – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Гьоков, приемам Вашето извинение, предлагам същото към Вас. Щом Вие не сте казали за моето предложение, че не е глупости, аз оттеглям моите думи към Вас –Вие не сте казали, и аз не съм казал.
Първо, обаче, трябва да спрем да манипулираме, защото още с въвеждането на преференциите сме били изрично против. Не само че не сме предлагали праг, бяхме против от първия ден. Отворете стенограмите. Най-малко пък може да набедите господин Цонев, че е внасял праг. Отворете стенограмите. Ние бяхме против приемането.
Защо казвам „това е европейска практика“. Този праг…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Хамид, моля Ви, към личното обяснение.
ХАМИД ХАМИД: …ако има личност, този праг е напълно реален и достижим. Обаче, ако има такива…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ХАМИД ХАМИД: …ако има такива, бащата на които е някой олигарх…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Хамид, нека да се придържаме към личното обяснение.
ХАМИД ХАМИД: …някой дерибей в някое малко селце, и осигури покупката на гласовете, и с 2000 гласа стане депутат, питайте колегите от Благоевград – там кмет на село не може да стане с 2000 гласа, а те са станали депутати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ХАМИД ХАМИД: Господин Мирчев, не се притеснявайте за унищожаването на ДПС и дали то ще влезе в парламента. (Председателят Емил Христов изключва микрофоните. Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
По начина на водене.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас по начина на водене.
Първо, на моята реплика давате лично обяснение, а аз как да се обърна към този, който ми прави реплика, освен поименно?
Второ, на практика изказването беше изказване, и то беше реплика на моята реплика. Аз сега трябва да поискам от Вас да ми дадете дуплика…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Преценете.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Няма да се възползвам от това, но моля Ви, не ги правете тези работи, че се прехвърлиха и върху Стоян Мирчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Преценил е господин Хамид, че може би се е почувствал засегнат.
По начина на водене – господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Господин Председател, разбирам притеснението на господин Гьоков, но трябваше да направите забележка на репликиращия, който правеше реплика на репликите на господин Хамид и който по същество на текста не каза нищо, но правеше някакви критики на свои блянове какво е щяло да се случи с ДПС. Това, което не позволихте на колегата да каже, че това са му генетически опити на него. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Господин Сабанов, имате думата за изказване.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбирам тезата на ДПС и няма нищо лошо да си защитавате тезата. Откакто сте в парламента, откакто има мажоритарен вот, и преференциален вот, Вие защитавате една теза. Не мога да разбера обаче колегите от ГЕРБ – колегите от ГЕРБ, които толкова много преференции донесоха не само за влизането на част от депутатите им, но и към самата партия се добавиха много гласове, които може би нямаше да гласуват, и към всяка една партия – не говорим дали е ГЕРБ, „Обединени патриоти“, БСП или е ДПС. Когато има мажоритарен или преференциален вот, тогава хората си избират някой, може би не биха гласували за партията, а гласуват точно за този човек.
Нали не се съмнявате, че когато, ако отпадне преференциалният вот, процентът на гласуващи в изборите, дори на местните избори ще бъде по-нисък, отколкото е на последните избори, защото, знаете, че в една листа няма как всички да са първи и втори? В един многомандатен район като Силистра примерно, от който съм, са четири, четирима народни представители могат да влязат. Не всеки от всяка партия може да бъде първи. Това е единственият начин, по който хората могат да изберат да изместят това, което партийната централа им е казала, или да покажат най-малкото на партийната централа, че е сбъркала, а не да се карат или това, което БСП е прокламирала, как партийните централи не дават избор на хората? Напротив, хората, които са убедени – примерно поддръжниците на ГЕРБ, на БСП, по този начин показват на партийното ръководство, че е сбъркало и му дават шанс на следващите избори евентуално да се поправи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Сабанов.
Реплики? Не виждам.
Имате думата, уважаеми господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Слушах много внимателно дебата и връщайки се назад във времето, ще Ви кажа нещо: винаги когато се правят промени в Изборния кодекс, хората, които правят промените в него в повечето случаи правят едни сметки, но те никога не излизат така, както се правят при промяната му.
Имам предвид следния пример: през 2008 г. – тук има колеги, които присъстваха, вдъхновител да бъде променен Изборният кодекс беше господин Първанов. Тъй като ГЕРБ настъпваше и в предстоящите избори всички знаеха, че ГЕРБ ще победи, решиха да вкарат мажоритарния вот. Тогава госпожа Мая Манолова защитаваше блестящо тази теза. Речено-сторено. Изборният кодекс беше променен, но през 2009 г. се получи така, че 27 мажоритарно избрани кандидати бяха от ГЕРБ. Колеги, от БСП, знаете ли колко бяха? Нула!
Пример: в град Пловдив господин Данаилов играеше срещу госпожа Менда Стоянова. Познайте кой победи? Казах „нула“ за БСП, така че е ясно, че не е победил господин Стефан Данаилов – с уважение и респект към него.
Какво се случи по-нататък? Когато дойдоха местните избори, отново с опит да победят Политическа партия ГЕРБ, решиха да променят избора на районните кметове – да не бъде мажоритарен. Да сменим, да опитаме. БСП – окей. Променихме и пак загубихте – говоря за София, Пловдив, Варна, говоря конкретно за избора.
Когато асоциирахме това Народно събрание, предложихме на Вас, на целия парламент мажоритарен избор. Искам да попитам: как гласува Вашата политическа партия? Скрихте се, няма Ви. Сега тук чуваме тиради, патос.
Днес, адмирации към господин Цонев, мисля, че много добре изказа тезата, защото една политическа партия, която има платформа, която провежда политика, тя трябва да излиза пред своите избиратели, за да защитава своята политика. Когато един независим иска да се разграничи от политическата партия, може да излезе и да се кандидатира като един независим депутат в Народното събрание. Това също е вот на демокрация – висша форма.
Но питам аз: когато тук влязат трима, четирима примерно корпоративни народни представители, чия политическа платформа ще защитават? Говоря примерно за хора от бизнеса, които могат и биха могли да си позволят с корпоративен вот да влязат.
Така че, когато говорим за демокрация, висшата форма на демокрация, това е изборът и възможността да избираш, избираш платформа и личност. Аз предлагам действително с такива гръмки фрази тук и да демагогстваме от трибуната, мисля, че всички тук мислим и сме участвали в правене на изборен процес, всеки един от нас да се замисли за това докъде и до кога можем да продължим да заблуждаваме нашите избиратели. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Реплики има ли?
Реплика – господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми доцент Иванов! Следих с голямо внимание Вашето изказване. То беше построено на следната теза: Вие припомнихте случаи от миналото в парламентарната практика, когато всяка една рязка промяна или промяна в Избирателния кодекс е наказвала тези, които са я правили. Сега сме точно на дебата на ограничаването на преференциалния вот. Моят въпрос към Вас, е: смятате ли, че точно ограничаването на преференциалния вот ще изиграе лоша шега на тези, които го предлагат и подкрепят? Защото, ако ме попитате, мога да посоча примери и в тази зала, където преференциалният вот е довел до избор на някакви личности, с които поне аз не съм съгласен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Господин Кутев, ще Ви дам думата след господин Веселинов.
Господин Веселинов, заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Иванов, аз имам две основни несъгласия с Вас. Първото е свързано с Вашата аналогия между преференциалния вот и мажоритарния. Това може би беше ретроспекция, но във всеки случай преференциалният вот е по-добър от мажоритарния в това, че действително гласуваш за кауза, гласуваш за листа, на която партията вече е дала доверие, за хора, които би трябвало вече да са проверени. Единственото, което обаче остава на гражданина, е да избере личности от тези хора. Затова, първо, когато Вие предлагахте изцяло мажоритарно гласуване, ние бяхме против това – от ВМРО говоря, не говоря за всички колеги от парламентарната група, но сме абсолютно за преференциалното начало като форма на мажоритарност.
Второто, на което искам да Ви обърна внимание, е за всички исторически примери, които дадохте, за промяна на изборните правила с цел на някаква партийна облага, които се обръщат срещу техните инициатори. В момента Вие влизате в капана на ДПС по същия начин, по който БСП се опитваше да променя правила и губеше от това. В момента Вие губите от това, размислете! Не е късно да промените мнението си и да оставите преференциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Уважаеми господин Кутев, трета реплика.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Иванов, истината е, че БСП също винаги е била напълно последователна по отношение на така наречения „мажоритарен елемент“, независимо от това какво е мнението – дали преференциите спадат към мажоритарни елементи, в каква степен, или не.
Лично аз смятам, че те са част или са форма на мажоритарни елементи, затова изцяло ги подкрепям. Така го е правила БСП винаги, включително и тогава, както сам отбелязахте, когато ние сме губели от това и в това няма нищо лошо, напротив, то показва принципа, дори тогава, защото аз бях член на Бюрото. Когато се взимаха тези решения, си спомням как лично на Бюро съм чул Митко Дъбов, който казваше: няма да имаме нито един. Не че не сме си давали сметка, че няма да имаме нито един, тогава ние взимахме решенията, които считахме, че са отговорни за държавата.
Но по-скоро не това исках да Ви кажа. Аз по-скоро исках да кажа няколко думи за опита да се обяви цялата тази работа за демагогия. Не, не е демагогия! Имаме рязко разминаване между така наречените „политически елити“ и това, което хората отвън гледат. Това е огромен проблем за партийната система, който се пренася върху политическата система. Това са напрежения, които са характерни не само за България, те са характерни за цяла Европа, сигурно и за други части на света. Това е задачата пред тази политическа класа, ако изобщо има такова понятие, защото политиците не са класа или поне не би трябвало да бъдат, но тази задача трябва да бъде решена от това Народно събрание или от всяко следващо, ако това не го реши.
Но този разрив, ако продължим да позволяваме да се увеличава, това нещо ще доведе до тежки последствия, както казах, за всички партийни системи. Опитвайки се да запазим партийните системи, което правите в момента под въздействието на ДПС, ние накрая ще ги обезглавим. Това е пътят! (Председателят дава знак, че времето е изтекло.) Извинявам се, приключвам, господин Председател.
Това е пътят и да наричате това демагогия, извинете ме, но е форма, да го кажа меко, на политическа недалновидност, която ще свърши много скоро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Имате думата за дуплика, уважаеми доцент Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Аз ще започна с това, че без партии няма демокрация. Не е измислено нищо друго, така че ако ние отричаме и искаме по някакъв начин да намалим политическото влияние и да няма партии, тогава според мен ще имаме огромна грешка и огромен проблем.
Ерозирането на доверието на партиите, а партиите имат свое ръководство, без коментар какво е то, но бих казал, че по този начин, рушейки доверието в партиите, ние ще рушим и демокрацията. Ще кажа още едно изречение по повод на това по какъв начин ние искаме да спечелим избирателите си. Според мен е с това ние да представляваме техните проблеми, а не да има избор от хора, които имат интерес да променят системата лично за своя облага. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Иванов.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, първо да се обърна към колегите от ГЕРБ. Не знам кой Ви вкара в това, което правите в момента – промените в Изборния кодекс буквално 100 дни преди изборите, не знам кой Ви вкара в тази колаборация с ДПС и специално по този въпрос. Имаме чувството, че това в края на краищата е една сделка. Вие бяхте хората, които само преди две години настоявахте за мажоритарен избор, сега стоите отдясно, мълчите, защото няма какво да кажете реално, след малко ще натиснете копчетата, за да подкрепите това предложение, с което обезсмисляте изцяло преференциалното гласуване, и плюете на това, което сте правили досега. Не ви разбирам наистина, защото от всичко това ще загубите Вие. Лесно е, разбира се, може да стоим. Понеже не обичате патетичните изказвания, ще се опитам спокойно да го кажа: от това губите само и единствено Вие! Би трябвало да злорадстваме ние отляво, обаче това, което в момента се случва, ще има своите отражения върху страната. Защо?
Преди мен говореше господин Иванов – човек, който отдавна е в Парламентарната асамблея на ОСС. Какво правите сега? Променяте значително съдържанието на Изборния кодекс. Процедурата Ви е абсурдна: заседание по нощите на Комисия, заседания по нощите на парламента. Правите съществени промени, които са изцяло несъгласувани в ротационна среда с опозицията. След малко ще гласувате и против това да се избере нова Централна избирателна комисия, въпреки закона.
Когато ние като страна – член на Европейския съюз, наблюдаваме избори в други държави, ако това нещо се случи, светва червената лампа, че се готвят нечестни, недемократични и несвободни избори. Би трябвало, стоейки в тази зала, да си давате сметка и за това, защото светът не е само тук, има хора отвън, които ще Ви питат защо променяте позициите си по преференциалното гласуване, а партньорите Ви ще попитат какво се случва в България, че се прави всичко това. Дано си давате сметка, но се опасявам, че не си давате сметка, и го казвам наистина със загриженост. Що се отнася до преференциалното гласуване, да, БСП е партията, която не подкрепи изцяло мажоритарния вот, но ние подкрепихме системата, в която остава 50% мажоритарен вот, 50% – преференциално гласуване. Тогава Вие решихте, че това не е достатъчно, и не ни подкрепихте.
Сега с убеденост трябва да кажем, че предавате два милиона и половина български граждани, които искаха мажоритарно гласуване. Преференцията е начин да се даде шанс на хората все пак да изкажат своите предпочитания, да не им налагат партийните елити подредени листи, в които първият е първи, вторият е втори, а третият няма никакъв шанс и затова не си дава труда да води кампания. Не е вярно това с корпоративния вот. Вие слагате ли във Вашите листи хора, които са корпоративни храненици? Сигурно не! Сигурно не! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
От моя личен опит хората в кампаниите, в които досега съм участвал с преференциално гласуване, опитът е положителен. Да, това е неудобно за партийните елити – и местните, и националните, но това дава шанс на хората да кажат мнението си. Откъсването на този парламент, особено на десницата в момента, на ГЕРБ от хората е толкова голямо, че дори не си давате сметка какво правите в момента. Недейте да подкрепяте тази промяна! Тя е съществена, тя обезсмисля всичко, което сме правили в последните няколко години. Тя обезсмисля шанса и свободата, която давахме на хората, а сега с Вашите гласове Вие ще я отнемете. Хората няма да приемат това, поемате огромен риск. Направете го, разбира се, това е добре за нас, но не е добре за политическата система в България, не е добре от гледна точка на откъсването на този елит тук, който има доверие от 8%, и хората, които утре ще трябва да се явят на избори и да гласуват. Не се страхувайте от хората и от преподреждането в тези листи! Недейте да давате цялата власт на човека от Банкя, на човека от Сараите да Ви редят листите и да Ви пращат тук, в парламента. И това има своя смисъл, но оставете хората да имат шанса, да имат свободата да изберат тези, които смятат, че трябва да бъдат в този парламент. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
Реплики? Не виждам.
Следващият за изказване е господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, започвам своето изказване и ще взема предвид всичко, което се каза.
Позицията на ДПС е ясна. Ние я разбираме, но не я споделяме, аз не я споделям и това право трябва да се даде на всеки народен представител. Разбирам я, уважавам я, чух я, слушах Ви много внимателно, но не съм на същото мнение. Ще се опитам аргументирано да обясня защо. Подготвяйки се за днешния дебат, поисках справка от Централната избирателна комисия, която в спешен порядък ми беше направена – почти 58% от хората са гласували преференциално.
Искам да Ви попитам: 58% от хората, гласували преференциално, са корпоративен вот ли? Ако нямах тази справка, предвид Вашия опит най-малкото щях да замълча и да се замисля. Но когато 58% са гласували преференциално, господа, тези хора са гласували, защото, първо, правилото е действало достатъчно време, разбрали са и от листата отборът, който партията е събрала, и са били удовлетворени да изберат своя кандидат. Това е психологически ефект, който се вижда и в спорта, и във всяко мероприятие. Групата е избрана и подредена по критериите, които Вие изтъквате, че са добри. Минавайки от справката, която за мен е много важна, ще предопредели моето решение, опитвам се да предопредели и Вашето, но почти 60 на сто от хората са гласували преференциално.
Минавам на следващия етап по отношение на анонимните и непартийните хора в Народното събрание. Аз съм влязъл с преференции, а не като 10/10 и не съм корпоративен вот, така че мога да говоря абсолютно от личен опит как това стана възможно и колко далечно изглеждаше, когато Ви гледах само по телевизора.
В момента аз стоя на метър от Вас и Ви слушам на живо, говоря и мога да уверя всеки един гражданин, че той може да направи това. Участието в партия, разбира се, позволява на личността, използвайки партийните механизми, да реализира своите идеи за подобряване на обществото. Личността – сама, за къде е? Няма да Ви разказвам вицове. Личността, сама измежду 240, няма да може да използва мощта на партията като организация. Затова съм бил член на листата на Българската социалистическа партия, но изключително със срещите с обикновени хора съм влязъл като преференциален депутат. Това безспорно създава вътрешнопартийни въпроси за решаване, но нека те да останат вътрешнопартийни.
И накрая: в България има ексцес на недоверие в Народното представителство. Тези 8% всеки един ги споменава. Хората имат желание да участват пряко в трудни моменти, хората вдигат на щит един човек и го казват години. В определени моменти те имат нужда да участват в избора. Не ни сравнявайте с обществата на Холандия, обществата на Холандия и другите държави, които цитирате, нямат тези вътрешни проблеми. Според историческия момент, в който се намираме днес, е добре хората да правят избор преференциално.
Това предложение, което колегите дават, де факто макар и номинално да пише все още в закона, че има преференции, те ще станат недостъпни. И това е след първия избор, в който хората не ни слушат в момента, не четат Изборния кодекс, но гласувайки за кандидати и не можейки да ги разместят, ще се обезсмисли целият процес и това ще е негативно. Няма как да подкрепя това предложение. Надявам се, че бях достатъчно аргументиран: шестдесет на сто от хората не са корпоративен вот!
Последна дума: надявам се в дебата в крайна сметка да чуем и становището на управляващата партия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики? Няма.
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Действително дебатът се развива между ДПС и БСП – две партии, които ясно заявиха какво мислят и спорят. Това е парламентарен дебат. Мълчанието на тези, от които зависи крайното решение, не искам да го квалифицирам, късно е. (Шум и реплики.)
Някой от колегите ми от ДПС каза, че преференцията не е манна небесна. Прав е, тя не решава всички проблеми, не решава може би и половината, но привлича огромно внимание. Ще Ви кажа защо според мен. Защото всички партии тук се оказахме неспособни да разчетем в последните години ясните знаци, които българското общество дава по отношение на цялата ни политическа система, основна част от които е начинът, по който тя се секретира, по който се избира. Най-различни неща направихме, които бяха грешка.
Първо, подминахме онзи референдум, подминахме го, не участвахме в него, не казахме какво може да се случи с мажоритарното, кои са плюсовете, кои са минусите.
Второ, след като референдумът категорично каза какво искат гражданите, и то може би не е ясно точно какво искат, но какво не искат – не искат системата такава, каквато е. Тя е делегитимирана! И оттам нататък всяко нещо, което я пропуква, събира надежда и събира одобрение.
След това продължихме с тези игрички, все едно никой не ни разбира. Предложихте закон, който не искахте да бъде приет. Говорихме всички, че подкрепяме нещо, което не внесохме. Това е общ грях!
И сега, вместо да търсим как да изкупим този грях, бъркаме с пръст в отворената рана, бъркате с пръст в отворената рана! Не съм сигурен, че си давате сметка за това, което ще се случи оттук нататък.
Но по същество, защото дебатът си заслужава. Какво ни се предлага? Ще се опитам да бъда съвсем образен. Вие сте предложили нещо, което дълбоко не разбирам. Една трета от хората гласуват с преференции 2013-а и 2017 г. за парламентарните избори. Близо една трета от депутатите, избрани тук, са били избрани преференциално. Ако към 2017 г. се прилагаха критериите, предложени сега, тук нямаше да има нито един преференциално избран депутат – нула! Това е предложението – нула!
Самата аналогия с така наречения „чист мажоритарен кандидат“, който съществува, показва невъзможността това предложение да бъде реализирано. Чистият мажоритарен кандидат го има само между кориците на Изборния кодекс, никой не го е виждал на живо, защото не е възможно да се случи. Но към преференциите има критики. Нека да погледнем тези критики и да видим дали те не са в крайна сметка достатъчно силни, за да ги преодолеем. Аз мисля, че не са.
Корпоративен вот е преференцията. Може би, но листите не са имунизирани от корпоративен вот. Начинът, по който се редят листите, и партиите не са имунизирани от такъв тип намеса. Но има и обратното. Преференцията, възможността, че дадена личност може да се окаже в парламента, дори без преди това партийното ръководство да го е предвидило, може и ще дисциплинира това партийно ръководство. То ще гледа много по-внимателно към хората, които реди в листите.
Аз не съм привърженик на идеята да казваме, че всички партии са лоши и всички ръководства са лоши, но политиката е нещо сложно, с много хора, с много интереси. Отсяването им може да се остави в ръцете на гражданите.
Несправедливо е, казват, 7% към 93%, тоест 7% казват за един човек, другите 93% не са казали и това би наклонило везните. Само че никой не пречи на първия, втория, третия да събират преференции.
Говорихме за трайност на правилата. С времето, с еднаквите правила ще организираме еднаквото и справедливо състезание. Тогава всеки, който е в листата, ще знае, че не е гарантиран. Това ще доведе до състезание както между нас, така и вътре. И това няма да е нещо лошо, напротив, защо не?!
Аз бях водач на листа. Колегата ми Пенчо, който говори преди мен, прави преференциална кампания. Той прави честно неговата преференциална кампания, аз правих честно моята партийна. Помогнахме си, имахме голям резултат, всички могат да имат интерес в това нещо.
Защото, уважаеми господин Цонев, брандът без съмнение дава шанс, но и брандът има нужда от личности, за да го подхранват и да бъде непрекъснато търсен. Процесът е двояк.
В заключение, уважаеми господин Председател! (Шум и реплика от ГЕРБ: „От София го свалят в Русе.“ Смях, оживление.)
В заключение, това, което рискуваме днес, е допълнително да засилим напрежението срещу една система. Само част от нея е изборна, но под опасност е парламентарната такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете вече мисълта си.
КРУМ ЗАРКОВ: И ако ние продължаваме да не чуваме сигналите на хората и да не пускаме свеж въздух в тази система, тя е заплашена, а това е заплаха за свободата на хората и те с право ще протестират за нея. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Господин Кутев. (Шум и реплики.)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук чух доста неща, които, честно казано, до голяма степен ме изумяват. Едно от тях беше, че така нареченият вот, за който сега говорим, и начинът на преференциалния вот опорочавал честността на вота. Това според мен не може да бъде истина.
Извинявам се, но не може да бъде истина и твърдението, че видите ли, преференциалният вот бил корпоративен вот, защото, извинете ме, господа от ДПС, но в този парламент има един човек, който очевидно има корпоративен вот и той не е преференциален, той е партиен. Има един, за който сега, без да му кажа името, всички знаем кой е, дето е тук, но го няма, но той е партиен. Между другото, същият той, можеше, ако иска, да бъде и преференциален, той можеше да влезе и през преференция, ако иска, не защото е най-добрият депутат, не защото е любимият представител на народа, не защото има любовта и уважението на този народ, а защото има определени възможности в определени среди. (Реплика от ДПС: „В кои среди?“) В много среди, различни. Искам да кажа, че това е типичният пример за корпоративен вот.
И сега, господа от ГЕРБ, малко останали тук. Аз знам защо сте малко. Сега ще Ви кажа защо. Първо, защото имате разлика в интересите с ДПС. ДПС имат свой начин на функциониране на партията. Той е достатъчно успешен за тях вече достатъчно години. Те много добре знаят къде е техният интерес и те работят по него в момента. Само че Вашият интерес и техният интерес не съвпадат. Най-малкото интересът на онези, не знам колко са във Вашата група, но 20 или 25 човека, които са избрани сега с преференции, ще ми е много интересно защо не ги чухме тях, ще се радвам да ги чуем, между другото, защото дебатът е за тях. И не само за тези, които са избрани тук чрез преференции. Този дебат е и за тези, които са гласували за тях, те са Вашите избиратели. Този механизъм, който избира партиите, включително и БСП, и ГЕРБ, този механизъм си има други интереси, не са тези. Той не е същият, както този на ДПС. По друг начин се мотивират избирателите. И Вие нямате никакъв интерес от тази поддръжка, както вече Ви казахме нееднократно.
Аз пак Ви призовавам: дайте тези Ваши хора с преференциите, дето са влезли тук, да излязат и да разкажат как това не си струва и дайте да го спрем. Защо ги няма? То Вас Ви няма по принцип в разговора. И знам защо, разбирам Ви.
Вижте, за мен проблемът, който решаваме в момента – отказът от преференции, това, което предлагат колеги от ДПС, безспорно е отказ от преференции, няма съмнение в това, отказът от преференции е груба политическа грешка. Готов съм да отстоявам това нещо докрай. Груба политическа грешка е, защото тя довежда до тежкия проблем, в който се намира цялата ни партийна система, респективно и в начина, по който функционира парламентът. Ние имаме огромен проблем с разминаването между елитите и гражданите, огромен проблем. И с всички тези действия ние задълбочаваме този проблем.
Затова казвам на колегите от ГЕРБ, че при Вас, при ДПС начинът на гласуване и на мотивиране на Вашите избиратели е такъв, че на Вас това очевидно не Ви пречи. Това обаче е, защото Вие играете на доста по различен, с извинение за израза, политически пазар от онзи, по който играят другите партии. Убеден съм, че ако нещо не достига в нашата демокрация, това е онова вслушване в момента в хората и в онова, което те искат. Може хората да искат неща, които на нас не ни харесват. Може често пъти да не са прави. Това обаче не означава, че не трябва да следваме онова, което те искат.
Сигурно управляващите във Великобритания знаеха докъде ще доведе Брекзит, но когато референдумът каза Брекзит, стана Брекзит. Затова там имат многовековна политическа традиция, която върви и се спазва. Защото това е пътят към реалната демокрация. Това е път, който ние не сме извървели. Нямаме право в момента да се връщаме назад по този път, защото нашите избиратели, пак се обръщам към колегите от ГЕРБ, избирателите, на които ние разчитаме, защото играем на реалните избиратели, защото играем на реално убеждаване, защото от това, което правим и гласуваме тук, зависи кой ще ни подкрепи. Това е истинският въпрос на демокрацията в момента. Това е нещо, от което зависи всеки един от нас. И колкото повече компромиси правим сега, толкова повече гражданите отвън ще ни гледат и ще ни смятат за онези излишъци, които всъщност си представят, че ние сме. (Шум и реплики.) Затова Ви казвам, че е голяма грешка. Голяма грешка е за всички нас, които играем на реален политически пазар и се опитваме да предложим на гражданите реални политически идеи, като се опитваме да придвижим по някакъв начин каручката на държавата във вярната посока. Не правете този компромис, защото той ще се отрази еднакво зле и на Вас, и на нас, и на всички – на целия политически спектър! Това е груба политическа грешка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Реплики? Няма.
Изказване на господин Свиленски.
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Разискваме отново много важен въпрос от Изборния кодекс и както всичко важно в тази държава – бюджет и Изборен кодекс, за управляващите е най-лесно да го правим вечер, по тъмно, хората да не ни гледат. Само че хората са тук, до парламента, и ни слушат. Няма ли ги вече, тръгнаха ли си? Еми това ще Ви спаси временно. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Позицията на колегите от ДПС е последователна и аз я уважавам, защото те имат последователна позиция, защитават си я, направили са съответните промени в Изборния кодекс, внесли са ги и днес ги защитават.
Не мога обаче да разбера позицията на ГЕРБ. До момента се изказа само един народен представител. Господин Лазаров се опита да прави разни остроумни реплики от трибуната. Според него се получиха, според нас – не. Но по същество – нищо!
Колеги от ГЕРБ, колегите от ДПС са 25 човека. За да се вземе това решение, трябват още поне 50 – 60 гласа. Кажете ще ги дадете ли, или не. И като ги давате, Вие последователни ли сте за това, което ни говорехте само преди няколко месеца, че не сме чули 2 милиона 500 хиляди български граждани, за това, че не сме се съобразили с вота на хората, които са гласували на референдума. Кажете защо мълчите, няма Ви?! Или пак ще натиснете тихомълком бутона? Но всичко е ясно за българските граждани – как предавате интересите.
А дали трябва да има, или не преференция, изборите вече го доказаха няколко пъти – и местни, и парламентарни.
Да, ДПС имат проблем вероятно с преференциалните кандидати. Защо? Защото Вие им ги купувате след това. Те напускат и сядат на последния ред. И от първия ден гласуват с Вас. И те имат причина защо да го правят. Защото Вие, освен че ходите по секциите, освен че сменяте протоколите, освен че сменяте бюлетините…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, моля Ви.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Какво, ако искате факти да кажа, господин Председател?! Арена „Армеец“, хей така – същото нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Най-малкото не е в съответствие с темата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Работа 24 часа и 90% грешни протоколи, подменени.
По същия начин искате да правите и с народните представители. Да, някъде успявате, но не винаги. И сега искате това нещо да го направите вече през закон, искате да го заложите като норма. Така че преференциите са хубаво нещо. Ако сте докрай против преференциите, махнете ги, но недейте да лъжете как да бъде – дали плюс 100 в бюлетината, а в същото време да сте направили плюс 1000 трудности, за да може да бъде избран един депутат преференциално!
Допреди малко гледахме как да изглежда бюлетината за изборите. Нали, така? Там говорихме как преференциално да се гласува. За какво да гласуваш, като то е невъзможно да се случи? Кой ще вземе 150 хиляди гласа, за да стане преференциален евродепутат? Някой, задава ли си този въпрос? Тук сме на хипотезата като с машинното гласуване. Искате или не искате мажоритарен елемент, и ако не го искате, елате от тази трибуна и някой да го каже.
Надявам се, че господин Цветанов вече е пристигнал там, закъдето пътува и може поне по телефона да Ви каже какво му е мнението. Защото иначе ние оставаме в един диалог с колегите от ДПС, спорим си, обществото остава с впечатление, че тази борба е между нас и тях. Не, борбата е принципна и искаме управляващите да кажат. ВМРО се заявиха. Другите – част от патриотите мълчат и те – за ли са, против ли са, не се знае. Нека управляващите да дойдат и да кажат, за да могат българските граждани да знаят, че управляващото мнозинство не се интересува от техния глас и че трябва само каквато е подредена партийната листа, такава да влезе тук, без да е важен гласът на всеки един български избирател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Реплики? Няма.
Беше заявено изказване на господин Ченчев.
Господин Ченчев, заповядайте за изказване.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В 21,00 ч. плюс 100 ще Ви кажа обратно на твърденията, че преференциалният вот е грешка, един факт: в партийна листа двама кандидати, през преференциален вот, са членове на Четиридесет и четвъртото народно събрание, пренареждайки листата. За мен това е информиран вот. От 2014 г. насам хората имаха достатъчно време да се информират какво е преференциален вот и неслучайно го искат.
От ДПС преди около час казаха, че нямат проблеми –предложението, което са направили, кореспондира с техните избиратели. Добре, приемаме го. Само че това предложение не кореспондира с избирателите, с останалите или по-голямата част от останалите български граждани. Това е така и Вие, много добре го знаете.
Не виждам смисъл тук да си кривим душата. Неслучайно още сутринта ни посрещнаха пред парламента български граждани – не някакви други. Неслучайно още от вчера – след продължилото до среднощ заседание на Комисията, в социалните мрежи вече вреше и кипеше. И това са български граждани. Не вярвам тук някой от нас да го отрече. Една политическа сила, парламентарно представена, прави свое предложение въз основа на това, че няма проблем със своите избиратели. Добре, приемаме го. Само че не приемаме това, че нашите избиратели, Вашите избиратели и по голяма част от българите искат преференциален вот, защото през преференциалния вот виждат изказа на своето разбиране за политиката и затова да посочат вече някой, посочен от партийна листа, класиран там, и благодарение на това, че в партиите ръководствата се съобразяват с това, какви хора да са в листата – доктори, архитекти, инженери и така нататък, в което няма нищо лошо. Само че и хората, всъщност тези, които ни изпращат тук, имат право на своето мнение. Вдигайки прага, това става невъзможно. Няма нищо лошо в това, че не само сме радетели на тази, бих казал, политическа кауза, защото всъщност това е искането на населението, а и че го защитаваме тук от трибуната. Хубаво, това е демократичен процес – да се води този дебат. Друг е въпросът, че той се води по това време, в този ден. Това са важни неща.
Последното, с което искам да приключа, господин Председател, всеки в тази зала знае, че преференциалният вот носи добавената стойност към общо получените гласове на партиите. Това е така и никой не може да го отрече. Ще Ви призова, съобразете се с това хора от управляващото мнозинство, уважаеми народни представители, и не подкрепяйте предложението! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Има ли реплики?
Господин Цонев – заповядайте, за изказване.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Получи се дебат. Искам да поздравя колегата Зарков и колегата Милков, защото това са аргументи – истински аргументи, казани по начин, по който трябва да говорим в тази зала.
Бях се подготвил по друг начин да изложа тезата на партията ми и моята теза по отношение на преференциалния вот, но ме изкушихте с един общ знаменател в изказването, обръщам се към колегите от БСП, и затова промених това, което мислех да кажа. Общият знаменател е: има криза в обществото, има криза на доверие към партиите, има криза на доверие към институциите. Не го правете – ще платят всички, ще платят институциите, не го правете, това е начин да влезе свежа кръв, и така нататък, да не цитирам по памет всичко.
Колеги, има такава криза. Има и тя е много тежка. Моето твърдение е, че не е това лекарството. Много бъркате. Ако смятате, че изобщо мажоритарността е лекарство за решаване на кризата на доверие към политическите елити в Европа, в света, и в частност България, тотално бъркате.
Един пример ще Ви дам, защото минутите текат, а са само пет. Франция – 100% мажоритарен избор, от много години – тежка криза, жълтите жилетки. Да говорим ли повече? При това мажоритарно избран президент със страхотно доверие, представител на ню уейв в политиката, старите политически класи, игнорирани на последните избори, тежко игнорирани, и Франция в най-тежката криза на доверие поне като проява. И Вие искате да лекуваме нашата демокрация с това, с което не може да се излекува най-старата и най-голяма демокрация в Европа? Не, колеги. Много бъркате. Диагнозата е правилна, лекарството е тотално сбъркано.
А че преференциалният вот изобщо не е мажоритарен и в него няма никакъв, или да не кажа почти никакъв елемент, това няма смисъл да си губим времето да си го обясняваме. Истинската мажоритарност е да излезеш, без бранда, с името си, със своите думи, със своето послание, със своята програма, със своето обещание, със своята лоялност и честност. А това, че партията ти е направила, както Вие направихте „Визия за България“, целият актив на партията, и ние сега правим нашата програма – това, че тази програма ще я харесат един или два милиона избиратели и някой да се качи върху нея и със 7% да направи, какво? Да Ви вкара свежа кръв? Не, това е измама. Това е демагогия, хайде да не е измама. Това е демагогия.
По тази причина ние смятаме, че и атаката Ви към ГЕРБ, без да съм им адвокат, атаката Ви през цялото време към ГЕРБ, тя впрочем почна и към нас, но слава богу, че се коригирахте и започнахте да говорите, че от първия момент, ние имаме последователна позиция по отношение на преференциите.
Атаката Ви към ГЕРБ – ами те имат интерес от мажоритарния вот, подкрепиха Референдума, искат 240 мажоритарно избрани депутати и ще имат 160 депутати, да Ви кажа, и Вие знаете прекрасно това.
Примерът, съжалявам, че ми взеха този хубав пример, че каква по-голяма обичана личност в България от нашия любимец Стефан Данаилов? И какво? Никому неизвестната тогава, моите уважения за моя приятел и колега Менда Стоянова, кой гласува мажоритарно? Кой избра личността Стефан Данаилов – никой?! Избраха бранда ГЕРБ, който обеща нещо, друг е въпросът дали го изпълни, и затова гласуваха за никому неизвестния неин кандидат. И сега сме застъпници на демокрацията.
Не бих искал да отговарям на господин Кутев, защото ще вляза в неговата дъвка. Каква демокрация, какво спасение на демокрацията, какви неща говорите тук, от тази трибуна? Да, има криза на доверието и в цялата система. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам. В началото ми взехте минута, докато правите изказването, все пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, не сме.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Кризата на доверие ще се реши с работа в полза на хората, не с такива дебати като днешния, като изключим тази точка. По тази точка дебатът беше смислен. По другите точки бяха пълни глупости, отврат за хората, простете ми, нямам такъв език. Приносът, точно Вие, които се борихте, искате да кажете, че се борите за доверието на хората, не беше малък в този опошлен дебат днес по тези проблеми. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Цонев, Вие сте един от малкото хора, защото тук приетото обръщение е „уважаеми господин“, та господин Цонев, Вие сте един от малкото хора, на които аз винаги го казвам с истинското съдържание на това, защото винаги съм Ви уважавал като парламентарист и човек, който мисли и отстоява позиции.
Тук обаче, по отношение на демократичната система, на състоянието на обществото, на кризата на тази система и на елитите като цяло, включително не само политическите, ние с Вас просто се разминаваме диаметрално. Не вярвам, че ние можем да намерим някакъв общ език там.
Между другото, радвам се, че този дебат се получи, защото той показва това диаметрално разминаване, а отгоре на всичко то всъщност би трябвало да е нормално, най-малко съдейки по принадлежността на партиите. В края на краищата Вие принадлежите на либерална партия, аз – на социалистическа, така че, ако нямахме това разминаване, сигурно даже щеше да бъде страшно.
Така че с цялото ми уважение към Вас, искам все пак да върна темата към кризата на демокрацията, която в нито един момент не смятам за глупава, за наивна или за несъстоятелна. Напротив, това е нещо, това е предизвикателство, кой ще е пътят – дали този, който Вие предлагате, или този, за който говоря аз – ще покаже бъдещето. Дълбоко вярвам, че пътят на опитите на партийната система по някакъв начин да включи недоволството на гражданите, да го осмисли, да го пречупи през себе си с различни механизми, е верният път. Това е демократичен път, това е европейски път и в това аз дълбоко вярвам.
Този спор ще завърши, някъде в бъдещето. Предполагам, че няма да е в тази зала. Нормално е да го има между Вас, но смятам, че… Затова казах: механизмите, с които работи ДПС, са едни, механизмите, с които работим другите, са други, така че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Ебатин, и след Вас за трета реплика господин Жаблянов. (Реплики от ДПС.)
Да, има реплика. Извинявайте господин Цонев.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Цонев! Ние сутринта проведохме заседание на парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Ако си спомняте, и на Вас, и на господин Хамид казах, че по отношение на този текст ДПС ще се превърне в гръмоотвод спрямо своето предложение, колкото и да сме прави от законова гледна точка и от гледна точка на справедливостта. Така ли беше, господин Цонев? Защото ДПС е особена партия – ние сме добри, когато трябва да ни използват по отношение на законопроекти, които са от национална значимост, когато обаче се отстояват неща, които касаят справедливостта на политическата система, ние се превръщаме в онзи политически субект, към който се пришива друг политически субект, с оглед той да бъде очернен и да бъде етнизиран и по отношение на ДПС. Тоест ние цяла нощ тук гледаме как този дебат се превръща в дебат по отношение на „Движението за права и свободи“.
Колкото до Вас, колеги от БСП, много аргументи изказахте по отношение на преференциалния вот. Ние от ДПС не отменяме преференциалния вот. Ние сме против този несправедлив праг от 7% и отстояваме своята позиция, която е съгласувана с нашия избирател. Обаче Вие, които сте прекалено замислени, имаше дори хора, които се изказват, едва ли не се намират в Лайпцигския процес и са новият Георги Димитров, Вие, които сте толкова замислени по отношение на този преференциален вот, нито един от Вас не предложи по-различно предложение, по-различен праг, което показва, че Вие нямате никакво сериозно отношение към него, а единствено искате да се възползвате от популизма. И ако бяхте толкова искрени по отношение на Вашите демократични виждания, защо не реагирахте, когато става въпрос за отнемане на право на глас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ебатин.
ЕРДЖАН ЕБАТИН: Там въобще не Ви чухме гласа. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, господин Жаблянов. Имате думата за реплика.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Цонев, уважаеми колеги народни представители, кризата на доверието в политическите системи е факт и съм напълно съгласен с Вас, че с технологията може да се въздейства ограничено относно този процес. Разбира се, преференцията е допълнителна възможност за изява волята на гражданите и затова ние се стремим да я защитаваме, отчитайки необходимостта от нейното балансирано присъствие в един като цяло пропорционален вот.
Това, което ми се струва, че е важно да се отбележи и да го имаме предвид като политически сили за времената, които ни предстоят, е, че кризата не е на избирателната система, кризата е на либералната демокрация, господин Цонев, и възможността за нейното преодоляване има една посока, която се нарича социална демокрация. Движейки се към социалната демокрация, комбинирайки социалните права и социалните перспективи пред гражданите с възможността да изявят политически себе си и култивирайки усещането за социална солидарност, тази пропаст, както сега някои смятат, че съществува между управляващите слоеве и гражданството, би следвало лека-полека да започне да се запълва.
Какво означава това? Това означава политическото ръководство на държавата да започне да управлява икономиката, и то заедно ние с Вас, чрез законодателния процес от името на народа и в полза на широките обществени слоеве. Прегледайте законодателството, уважаеми колеги! Това законодателство е от името на народа и в полза на една много тясна прослойка от граждани с добър имуществен статус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Времето изтече.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Причината за кризата на доверието е тази. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Вече имате думата за дуплика, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, първо, да върна добрите думи на уважение към господин Кутев. Взаимно е, господин Кутев. Уважавам всички колеги в тази зала, така че благодаря Ви за топлите думи.
Ако Ви разбрах правилно, Вие твърдите, че аз омаловажавам кризата на доверие, която има, и пропастта, която е изградена между политическите елити, между политиците, между управляващите и управляваните. Не, изобщо не я омаловажавам. Напротив – смятам, че пропастта е критично голяма и така смята цялата ни партия. И ще видите в нашата програма, която скоро ще излезе, много ясни и точни анализи на тази тема и предложения. Така че ние нямаме разминаване в това.
Ще Ви кажа къде е разминаването ни. Вие смятате, че ние правим това предложение от гледна точка на политическия пазар, от гледна точка на нашия терен, на който работим. Не! Ние нямаме проблем с преференцията, господин Кутев, колеги. Както и когато обсъждахме в Комисията предложението за електронно дистанционно гласуване, аз казах на колегите: ДПС има интерес от въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Сега за нас гласуват десетки хиляди от стотици хиляди български граждани в Турция. Тогава ще гласуват стотици хиляди. Бъдете сигурни! Но ние защитаваме принципната позиция, че няма гаранции за този вот и в случая с преференцията правим същото не от партийна гледна точка, а от гледна точка, че това не е лекарство, от гледна точка на това, че това е демагогия. Ще се съглася, че не е само корпоративен вот, най-малкото господин Милков е доказателство за това и други колеги, но е инструмент, път, през който да се осъществява това.
Мисля, че много ясно разграничихме нашите позиции с това уточнение, че нашата позиция не е с оглед на нашия терен и на нашите тясно партийни интереси.
Господин Жаблянов, нямам какво да добавя, ние сме на едно мнение – има нужда от социална политика, тя може да бъде осъществена от либерална икономика. Ние сме показвали много пъти това и в нашата нова програма ще го видите – социални политики през либерална икономика и през пазар.
Скъпи приятелю Ебатин, много беше хубава твоята реплика и това, което каза сутринта. Да, така е – ДПС много често се използва за гръмоотвод и срещу нас има недоволство. Но аз ще завърша с една източна поговорка, която ти прекрасно знаеш: „Никой не хвърля камъни по дърво, което не дава плодове.“ (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Господин Мирчев, имате думата за изказване.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа защо е това заседание посред нощ, изморени, когато включително и журналистите вече не са в такъв състав, какъвто през деня. Това се случва поради една проста причина и това е точно премахването на преференциите. Чу се, че тази поправка не е премахване на преференциите. В момента прагът е 7%, тази поправка ги превръща в 101%. Това е пълно унищожаване на преференциите, защото управляващото мнозинство от ГЕРБ и ДПС ги е страх от протестите. Отвън вече има протестиращи хора, не е ясно утре колко ще бъдат. И се надявате, че когато посред нощ се приемат тези поправки, протест няма да има.
Наистина ДПС са последователни, те не харесват преференциите. Колеги, нещата, които ще кажа в следващите изречения, не ги казвам със злоба или за да Ви обидя. Вашата партия е такава структура и Вие така сте си избрали, това е Вашето решение, не мога да Ви критикувам за него, но Вие не харесвате преференциите, защото сте военизирана структура. Вие си имате партийния елит, а преференциите заплашват партийния елит. Проблемът е, че политиките, които Вие прилагате, са свързани с това, че елитът, когато е застрашен, може цялата Ви структура да се срути. Затова и в миналото Народно събрание двамата колеги от Вашата партия, които бяха с преференции, бяха изгонени на последния ред. Затова се случиха по същия начин нещата и с колегата от това Народно събрание. Вас Ви е страх елитът да не загуби, защото вече няма да може да управлява собствената си партия. Затова и така седите на амбразурата като Матросов и защитавате тази поправка, защото Ви е страх за самите Вас. Това е Вашата партия, Вие така сте я създали, може да си я управлявате с Вашето искане. Просто е важно обществото да знае тези неща и да знае защо наистина сте срещу преференциите.
От друга страна имаме ГЕРБ. ГЕРБ е европейската партия, евроатлантическата партия, защитаваща европейските принципи, а в Европа мажоритарният елемент е залегнал в редица държави, включително в една част от тях е много по-развит, отколкото при нас. Те са защитавали този мажоритарен елемент – дали от популизъм, дали от това, че се правят на европейска партия, не знам, но днес те напълно са обърнали своето мнение на 180%. Това, което правите Вие, колеги от ГЕРБ, е унищожаване на едно демократично постижение, а именно преференцията. Въпросът остава: на каква база е тази завера между Вас и между ДПС?
И понеже съм напълно съгласен с уважавания от мен господин Цонев, наистина имаме криза и в обществото, имаме и политическа криза. Тази криза се дължи на две неща, господин Цонев. Едната е политиките, които произвеждаме тук. Другото е, че хората не виждат своята представителност в тази зала. На втория проблем решението беше именно преференции. Хората, когато припознаят една политическа платформа, да припознаят и лицата, които искат тази платформа и програма да бъде прилагана от тях, към които могат да отидат и са преценили, че могат да се свържат с тях и да изразяват своята позиция и своето мнение. Точно тази криза на липсата на представителност се разрешава чрез преференциите.
Политическата криза се появява точно от политиките, които ние произвеждаме тук. И точно днешният ден показва, че ние въобще не разбираме и не чуваме българското население. Ние създаваме политики, които са срещу това, което искат българските граждани, защото вече явно в България няма политика, а както казва колегата Вигенин, имаме една завера между Банкя и барбекюто в Бояна.
Колеги от ГЕРБ, ДПС няма да платят цената. Както казах – те са по-специфична партия и по този начин са силни, но Вие ще загубите много, защото не разбирате колко сте се откъснали от интересите на хората и от това, което те искат. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Реплика – заповядайте, уважаеми господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Мирчев, речникът Ви само – страх, военизирана структура!? Вие си мечтаете за това, господин Мирчев. Ние не сме имали страх и преди 1989 г., господин Мирчев. И тогава не сме имали страх. И тогава не можахте да смачкате демократичното население на България. Запомнете го това, господин Мирчев!
А тук, що се отнася до борбата на елитите, не, ДПС не се страхува като политически елит от своите избиратели, но 29 години се грижим за интересите на всички български граждани. И това разберете – не ги делим на принцип, какъвто и да е бил той: етнически, религиозен и всякакъв друг. Запомнете го това, господин Мирчев! Ако това Ви е генетически обременено, ние нямаме такива проблеми. Гарантирам Ви! На нас демокрацията ни е генетическа обремененост. Демокрацията! (Единични ръкопляскания от ДПС.) Разберете го това нещо, господин Мирчев.
Коя цена ще плати ДПС? Трябва да Ви кажа, че от 29 години, а може би и повече, всички политически партии, провалили се на политическия терен и пазар, както Вие използвате, след това се оправдават с „Движение за права и свободи“. И някак си не им се получава 29 години. Ние не носим отговорност за политическата немощ, на която и да е друга политическа партия. Носим нашата. И това не го забравяме, господин Мирчев. Не го забравяме и пред нашите избиратели. Работата на терен за нас всички е задължителна. Всички! И това не забравяме, господин Мирчев!
Но думи като „страх“, „военизирана структура“ не съществуват в нашия речник. И това разберете, господин Мирчев! За нас това е диаметрално разминаване. Не е ценност. Ако говорите за ценности, ще ги намерите тук. Те са човешки и европейски. А Вашите комплекси за европейските ценности не са наши. Ние ги носим генетически, господин Мирчев. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Друга реплика има ли?
Имате думата, уважаеми господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Мирчев, аз също ще се съглася с това, че има криза на доверието, също ще се съглася, че това не е някакъв български и уникален случай. Кризата на доверието не е заради една или друга изборна технология, за нейното присъствие или нейното отсъствие от определен изборен кодекс. Кризата на доверието е заради това, че много често политическите елити отказват да носят отговорност, защото те затова са елити – за да носят отговорност. Това е основната функция на един политически елит.
Разтоварването от отговорност – и тук говоря по принцип, даже не за конкретния казус – през привидни демократични инструменти, и стоварването на политическата отговорност върху избирателите – защото те така са решили, води до криза на доверието. Защото демокрацията е представителна, избирателите избират свои представители, за да могат те да взимат решенията и следователно да носят отговорността. Там, където има проблеми, проблемите са в това, че понякога едни взимат решенията, а други носят отговорността.
Колкото до Вашата загриженост за това, че ГЕРБ ще се провали заради едно или друго предложение на ДПС. Ако ГЕРБ се провали, ще се провали заради свои решения, не заради ДПС, нито заради БСП. През последните години, в които по един или друг начин участвам в партийния живот на ГЕРБ, съм видял, че там търсим отговорността и вината, за който и да е било провал, вътре в себе си, а не извън нас, и ще продължим по този път. Но не създавайте илюзията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
ТОМА БИКОВ: …че едно или друго техническо решение ще реши някаква криза на доверието, а между другото, като мой последовател, който…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Биков.
ТОМА БИКОВ: …се занимава с творчество и може да прочетете моя статия по тази тема – за преференцията, от 2014 г. Търсете я. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, господин Мирчев, заповядайте, имате думата за дуплика.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Летифов, не сте ме разбрали, не съм казал, че сте провалена партия. Много партии покрай Вас се провалят и явно е дошъл редът на ГЕРБ.
За страха не мога да се съглася с Вас. Вашата партия държи електорат Ви чрез страх – чрез страх, че всички са срещу тях, че никой не защитава техните интереси. Затова в един момент придобихте и парламентарната група на „Атака“, за да може да си намерите боксьор от другата страна на политическия терен и да си държите хората си в страх. Вашата партия винаги е обичала да дели гражданите. Правила го е дипломатично, но това е в основата на политиката Ви.
На господин Биков ще кажа: господин Биков, точно преференцията изгражда по-силна връзка между избирател и самия избраник. И пак ще повторя това, което казах и в изказването си: тези подмолни игри и договорки, които играете с ДПС, водят до едни политики, които работят точно срещу гражданите и затова винаги, докато Вие сте в тази договорка, ще имаме криза и в политиката, и в обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Други изказвания?
Господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, мина преди малко господин Стойнев и вика: „Айде бе, дай да чуем нещо.“ Така ли беше? (Реплики от „БСП за България“.)
Ние от ГЕРБ не лъжем, казваме си истината. (Реплики от „БСП за България“.)
Благодаря. Запишете ми пет минути и за тяхна сметка. (Смях и оживление.)
Някой каза делигитимирани системи или система на управление. И на Вас благодаря, господин Симов, за чудесната реклама, нали сме си от Пловдив. Няма делигитимирана система, има делигитимирани партии. Когато слушах и десет-единадесет часа мълчах, нямах никакво намерение да се изказвам, благодарение на господин Стойнев. Всичките Ви изказвания звучат по Вашата логика. Вие сте наследници на централизирана партия – още от пеленките, отгоре до долу се раждат децата и още в пеленките – в мерцедесите, предопределени са къде ще учат, къде, какво ще работят. Вие не знаете какво е… (Реплики от „БСП за България“.)
Работили сте в условия на демокрация, но да ползвате демократични принципи и да видите какъв е животът на демократични партии, затова разсъждавате така. Вие няма как да разсъждавате иначе. Човек ще се учуди, ако разсъждавате иначе. Вие отгоре до долу сте издялани като правоъгълно, квадратно мислене и така ще си мислите, докато я има тази партия на този свят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Преференциите, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Когато говорим за… (Реплики от „БСП за България“.)
Точно за преференциите говорим. Аз два пъти съм избиран в моя град с преференции. Трябва да Ви кажа, че когато една демократична партия, а не комунистическа, избира с преференции, тези, които гласуват за теб, не гласуват само за теб, те гласуват и за това в коя листа си сложен ти – дали отговаря на техните ценности, на техните битки, на тяхното демократично мислене, и тогава ще подкрепят. Защото аз, ако стана преференциален кандидат във Вашата партия, няма кой да гласува за мен в Пловдив. (Реплики от „БСП за България“.) Мога да бъда в среда, която ще следва линията, пътя, идеите на тази партия, в която ти влизаш – в нейната квота. (Реплики от „БСП за България“.)
Това няма никакво значение. Аз за каквото съм се явил в Пловдив, за всичко съм бил избиран, за Вас се съмнявам. Така че когато говорите за проблемите на елита, демократичните партии нямат тези проблеми. Първо, там изборът започва от долу нагоре през най-ниските организации и започват да предлагат дори кой да бъде гражданската квота, и то е преценено съобразно философията на тази партия. Тогава една демократична партия, с демократично ръководство, преценява дали даденият кандидат ще бъде полезен, вкарва го в гражданската си квота, подрежда го в мястото си и той, като стане депутат, съветник от гражданската квота на тази партия, не може да прави селски номера в нея, а ще се съобразява с линията – с тази, за която са го предложили и са го избрали.
Когато говорите за проблеми на елита. Проблемът на елита го има в комунистическата пребоядисана Социалистическа партия, защото ръководството ѝ и всички началници са милионери, а онези хора са бедни и социално слаби. Ето там е проблемът на елита. Прав беше господин Цонев днес, като каза, че една партия, когато ще отива в местната, в централната власт, трябва да си програмира и кадрите, защото тук, във всяка една от комисиите, във всяка една от областите трябва да има достойни, квалифицирани хора, които да водят дебатите, да правят закони.
Така че спрете го този дебат, смешен плач е за Вас. Вие си имате друга философия, Вие сте расли по други закони и по онези закони ще Ви загине партията. Оставете демокрацията да се развива. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гърневски.
Реплики?
По начина на водене – господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, под Ваше ръководство този парламент постигна нещо уникално. Наскоро прочетох една книга на Дъглас Адамс – „Пътеводител на галактическия стопаджия“ – в която има една специална раса „вогони“. Оказва се, че вогоните не са литературни герои, те са тук сред нас.
Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Когато видите вогон на трибуната, моля Ви, отнемете му думата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Радвам се, че четете книги, уважаеми господин Божанков. Радвам се. Четете книги!
Заповядайте, уважаеми господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Да се върнем към дебата и по-точно към преференцията.
Преференциите все пак са едно мажоритарно начало в нашия изборен процес, колкото и да не се харесва това на дадени политици или партии. При това се доказа, че системата на преференциите, начинът работи – работи, и то безотказно. Както каза колегата Милков, от това са се възползвали 58% от гласоподавателите на последните избори. С това обаче какво ни се предлага? Предлага ни се на предни позиции да излязат любимците на ръководството на партията, като не се дава възможност на избирателите, на членовете на партиите, на симпатизантите, да направят едно своеобразно пренареждане на листата.
Тук получихме и някои критики, че не сме предлагали друг процент или нещо друго – друга избирателна система. Колеги, няма как да предлагаме 10 или 5%, нас ни удовлетворява сегашния избирателен процес, сегашната избирателна система и седемте процента.
Другото, което искам да кажа. Благодарение на това, че има система, която работи и действа, се увеличи и процентът на гласуващите. По този начин представителство получават и малките партии в парламента. Има по-широк кръг от представени хора и най важното, колеги, премахнем ли го това нещо, изкуствено ще се завиши тежестта на партии, които са с нисък процент на електорат. По този начин – обръщам се особено към колегите от ГЕРБ, ще се налага да сключите политически бракове, като винаги ще бъдете от страната на булката.
В тази връзка искам да се обърна към вносителите – към госпожа Александрова и към господин Кирилов, да кажат как кореспондира това предложение със Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, което те правят? Предполагам, че господин Кирилов като джентълмен ще излезе и ще каже подкрепя ли това предложение? Ние искаме да знаем дали ГЕРБ подкрепя това предложение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в пленарна зала.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация и текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 157 народни представители: за 99, против 58, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (ОП): Уважаеми колеги! Аз и моите колеги – Патриотите от ВМРО, гласувахме „против“, защото смятаме, че преференциалното гласуване е едно от добрите постижения в нашата изборна система.
Какво направихте днес, колеги? На референдум 2 милиона души гласуваха „за“ мажоритарен вот, но днес Вие им отнехте възможността за такъв. Оставихте партиите да определят точно кой да влезе в тази сграда. Отнехте възможността и мотивацията на хората, сложени по-назад в листата, да работят активно за себе си и за партията си.
Не съм вярвал, че ние – Патриотите от ВМРО, част от управляващото мнозинство, ще призовем президентът да наложи вето на приетите текстове днес и Ви заявявам, че аз и моите колеги – Патриотите от ВМРО, ще подкрепим ветото, ако има такова. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Сиди.
Продължаваме, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По Доклада на Комисията – предложение от народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и 2 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 18.
Гласували 99 народни представители: за 80, против 13, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 16 по основния доклад на Комисията.
Предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 16.
Гласували 105 народни представители: за 94, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 17.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 17.
Гласували 101 народни представители: за 86, против 4, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § …:
„§ … В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! С това предложение предлагаме уседналостта на избори за Европейски парламент да отпадне. Знаете, че това е наше старо предложение, но тук имаме нови аргументи.
2018 г. – Европейският парламент с огромно мнозинство прие резолюция, и тук трябва да благодаря на евродепутатите от Политическа партия ГЕРБ, че всички подкрепиха тази резолюция – всички са гласували „за“.
Надявам се да имате едни и същи разбирания по този въпрос, защото в тази резолюция, колеги, в т. 12 Европейският парламент казва: „Предлага всички граждани на Съюза, включително онези, които пребивават в трета държава, да получат право да гласуват в изборите за Европейски парламент. Счита, че това в крайна сметка ще даде на всички граждани на Съюза еднакво право да гласуват в европейските избори при едни и същи условия, независимо от тяхното пребиваване или тяхното гражданство.“
Резолюция на Европейския парламент, колеги, с огромно мнозинство, подкрепена от всички евродепутати на ГЕРБ. Благодаря Ви за подкрепата предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Карадайъ, заповядайте за изказване.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Разбирам, че има разбиране по предложените текстове от господин Цонев и господин Хамид и затова може би няма желание за изказвания, но все пак още веднъж да напомним, че, колеги, този патос, който беше по предишния параграф във връзка с преференциите – само искам да Ви обърна внимание, че основно колегите се опитваха да внушават, че преференцията се маха. Не, тя не се махаше – там ставаше въпрос да има един нормален праг на преференциите, които да произведат ефект.
Но тук вече, уважаеми дами и господа народни представители, става въпрос за спазване на Конституцията на Република България, която в чл. 42, ал. 1 казва кои български граждани имат правото да гласуват, както и Конституцията казва – в чл. 5, ал. 1, че законите не могат да ѝ противоречат.
В този Изборен кодекс обаче има едни текстове, които противоречат на Конституцията и отнемат изобщо правото на българския гражданин да може да гласува. И Вие говорите за преференции – да, уважаеми колеги, борите се за ниски, високи прагове или какви ли не преференции, обаче на кои? Отнемайки правото изобщо българският гражданин да може да гласува, абсолютна демагогия е да се борим за някакви преференции. Първо да дадем възможност на българските граждани да могат да гласуват, да упражнят правото си на глас, да могат да бъдат кандидати и след това вече остават като производна на тази тема всички технически въпроси, на които мястото им е да се уредят в закон, защото не са уредени в Конституцията.
Затова аз наистина оставам с убеждението, че има яснота в народните представители по конкретния текст, който сме предложили, и ще бъде подкрепен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Гласували 103 народни представители: за 24, против 32, въздържали се 47.
Предложението не е прието. (Шум, реплики и ръкопляскания от ДПС.)
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Анна Александрова за създаване на нов § 18.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и 4 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 19.
Гласували 103 народни представители: за 67, против 15, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § …:
„§ … Член 360 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Разбрахме и видяхме с току-що направеното гласуване как радетелите на демокрацията забраняват на българските граждани да могат да упражнят правото си на глас, което е гарантирано по Конституция, изписано е в директивите, които определят реда и начина за гласуване в Европейския съюз.
Нещо повече, има изрична резолюция на Европейския парламент, където българските евродепутати гласуват „за“, но като дойдем в България, техните партии вършат точно обратното. Европейските граждани за развитието на България развиват България по този начин, както и Социалистическата партия със своите гласувания и със своето поведение. На тази демагогия днес цял ден сме свидетели!
Нещо повече, ето, в момента те ще гласуват за един текст, който е забранителен списък!
Уважаеми дами и господа народни представители! Нека да направим Изборен кодекс – закон за гласуване, а не закон за забрана на избирателите да могат да гласуват.
Най-малкото, което е, това нещо да направим, това да постигнем. Всичко останало е демагогия! Европейци в Брюксел – точно обратни действия в България!
Нещо повече, уважаеми дами и господа, това го правим цял ден – радетели за правата на българските граждани, които слушахме в последния час – час и половина с много различни аргументи, но в различна теза, че ДПС сме искали с онези предложения да се премахнат преференциите – не, това беше демагогия и Ваши внушения!
ДПС предлага един по-справедлив праг за ефект от преференциите, но в конкретния случай при ограничаването на правата на българските граждани нито виждаме този патос, нито онази загриженост за правата на българските граждани, дадени им по Конституция.
Такива са и гласуванията сутринта в 10,21 ч.
Не виждам нито европейските граждани за развитието на България – гражданите за европейско развитие на България, нито БСП виждам да са подкрепили правата на българските граждани да могат да упражнят конституционното си право.
Нещо повече! Веднага след това в 10,27 ч., уважаеми колеги, виждам един от БСП, подкрепил конституционното право на българските граждани. И аз съм убеден, че той е бил убеден в своето гласуване, защото така пише и в Конституцията, обаче, веднага след това – в 10,31 ч., аз си мисля, че този народен представител от БСП вече не е бил в залата, защото той вече е бил убеден, че е положил клетва и трябва да спазва и Конституцията на България, освен да ръси популизъм и да прави демагогия от трибуната на Народното събрание.
Сега в момента обаче, след целия този дебат, който слушахме, всички народни представители, загрижени за правата на българските граждани, които не са уредени в Конституция и по закон, трябва да определят реда и начина – там бяха много загрижени за правата, обаче гарантираните права по Конституция сте готови да ги нарушите, както го направихте и в предишното гласуване. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Сега в момента имате шанса и възможността с гласуване да докажете, че наистина сте загрижени за правата на българските граждани, за конституционния ред, за европейското развитие на България и да бъдем горди и достойни европейски граждани, а не с едно поведение в Брюксел, с обратни действия в България! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф – чл. 360.
Гласували 109 народни представители: за 26, против 42, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Хамид, за процедура.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Не успях да гласувам и моля за процедура за прегласуване.
Не успях да гласувам, докато си мислех кое от двете условия – досега в забранителен списък се вкарваха тези, които имат присъда за извършено престъпление, и тези, които съдът е поставил под запрещение, тоест луди със съдебно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид!
ХАМИД ХАМИД: На кое от тези две условия отговарят два милиона български граждани? Кажете ми!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид, моля Ви! Разбрахме Вашата процедура.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 55, въздържали се 35.
Предложението не е прието. (Единични ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
„Създава се нов § …:
„§ ... В член 365, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в точка 1 думите „или коалицията“ се заличават;
2. Създава се нова точка 1a със следното съдържание:
„1а. предложение от коалицията, подписано от лицето/ата, представляващо/и коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а и съдържащо, освен реквизитите по т. 1, и посочване на това кой кандидат от коя партия от състава на коалицията е предложен;“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 108 народни представители: за 5, против 38, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 18 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20 – съответно преномериран:
„§ 20. В чл. 371, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „който може да е до 100“.
2. В т. 4 накрая се добавя „с добавено число 100 пред него“.“ (Шум и реплики.)
Плюс сто, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Плюс 100.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Като тук правя предложение със съответното симетрично – гласувания вече чл. 261.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 18, който става § 20.
Гласували 94 народни представители: за 75, против 17, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
„Създава се нов § …:
„§ ... В чл. 385 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя;
2. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 105 народни представители: за 3, против 51, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 386 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новия § 21.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 17, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § …:
„§ …В чл. 396, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И следващото, което е идентично.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Само че с друг член, касае чл. 397.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид:
„Създава се нов § …:
„§ ...В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първото неподкрепено предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, което касае чл. 396.
Гласували 114 народни представители: за 20, против 57, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване второто предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид, което Комисията не подкрепя. То е във връзка с чл. 397.
Гласували 113 народни представители: за 20, против 52, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова за създаване на нов § 19.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 22:
„§ 22. В чл. 402 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 5 може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новия § 22.
Гласували 100 народни представители: за 78, против 21, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 19 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 23:
„§ 23. В чл. 421, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „който може да е до 100“.
2. В т. 5 накрая се добавя „плюс 100“.“
Да е симетрично на останалите членове, които приехме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 19.
Гласували 105 народни представители: за 91, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 19, който става § 23.
Гласували 95 народни представители: за 62, против 26, въздържали се 7. “
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 20 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 20.
Гласували 101 народни представители: за 88, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Създава се § 20а:
„§ 20а. В чл. 423 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява с решение от общинската избирателна комисия по реда на чл. 87, ал. 2.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи за всички видове избори на територията на общината, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Георги Свиленски и група народни представители.
Гласували 101 народни представители: за 24, против 55, въздържали се 22.
Предложените не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 24:
„§ 24. В чл. 433 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Кирилов, заповядайте. Нещо редакционно ли е?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по тази разпоредба, която е третият случай, в който ще подкрепим предложение на опозицията, на Корнелия Нинова и група народни представители, във връзка с премахване на така наречения „втори оригинален протокол“.
Дебатирахме много сериозно този въпрос. Имаме опасения във връзка с това, че липсата на алтернативна възможност да се реагира веднага на сгрешен оригинален протокол би могло да забави изборния процес в конкретни секционни избирателни секции, но подкрепихме това предложение последователно – тук за трети път, за да подчертаем, че подкрепяме тенденцията да се дисциплинира секционната избирателна комисия – да не бърза при оформянето на протокола, да използва черновите и да се постигне по-точен и по-стриктен удостоверяващ ефект и последица в този документ на изборния процес, което всъщност, е най-важният документ в процеса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 24.
Гласували 110 народни представители: за 108, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 25:
„§ 25. В чл. 444, ал. 1 изречение второ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължете и с 26-и – предложението от Йордан Цонев.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 26:
„§ 26. В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новите членове 25 и 26.
Отменете гласуването.
Първо, гласуваме новосъздадения § 25.
Гласували 96 народни представители: за 94, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване създаване на § 26.
Гласували 116 народни представители: за 76, против 35, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 27:
„§ 27. В чл. 459 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс за отстраняване на нередовности на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Съдът може да определи срок за извършване на процесуално действие, който не може да е по-кратък от един ден и по-дълъг от три дни.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал. 1.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Решенията и определенията на съда по производствата може да бъдат оспорени пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.“
4. В ал. 10, изречение второ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „грешка в пресмятането“ се добавя „или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции)“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 27.
Гласували 97 народни представители: за 75, против 20, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 28:
„§ 28. В чл. 462 се създава ал. 4:
„(4) Когато съдът е отменил решението на общинската избирателна комисия поради неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), общинската избирателна комисия определя резултатите от гласуването по реда на чл. 453 и 454.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 28.
Гласували 107 народни представители: за 79, против 28, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, преминаваме към Допълнителния доклад.
Предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители:
„Създава се нов § 21:
„§ 21. Член 475 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предложението е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Диана Саватева и група народни представители.
Гласували 108 народни представители: за 6, против 47, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Връщаме се към основния доклад.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 30:
„§ 30. В чл. 496, ал. 3, изречение първо накрая се добавя „с изключение на нарушенията по чл. 474, 475, 480 и 484, при които наказанието се налага с решение на Централната избирателна комисия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 30.
Гласували 125 народни представители: за 94, против 28, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
„Създава се нов § ...:
„§ ... В параграф 1 от Допълнителните разпоредби точка 12 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Това е по основния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 122 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 31:
„§ 31. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 15, изречение трето след думите „личните блогове“ се добавя „с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви „а“ и „б“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 31.
Гласували 124 народни представители: за 96, против 26, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, преминавам към Допълнителния доклад на Комисията по правни въпроси.
По текста на вносителя за § 21 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„§ 21 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 37.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 127 народни представители: за 39, против 65, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване отхвърлянето на § 37, тъй като е отразен на систематичното му място.
Гласували 116 народни представители: за 93, против 20, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: От допълнителния доклад – по § 22 има предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 33:
„§ 33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават и в изречение второ думите „последователно произведени“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за експерименталното дистанционно гласуване и определя реда за произвеждането му.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 13 в началото на изречение първо се добавя „до 31 юли 2019 г.“.
5. В ал. 14, т. 29 думите „ал. 27“ се заменят с „т. 27“.
6. В ал. 22 думите „в закон“ се заменят с „от Централната избирателна комисия“. Създава се ново изречение второ: „Допуска се използването на квалифициран електронен подпис или идентификация въз основа на данни, съхранявани в информационни фондове.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
7. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Няма как да не взема изказване по този параграф. Ще бъде изключително кратко това изказване, но смятам, че то би следвало да бъде достатъчно убедително за всички колеги и граждани, които следят развитието на процеса на електронното дистанционно гласуване.
Подчертавам, че не се отменя свършената досега работа по електронното дистанционно гласуване, а че тя продължава. Това сме посочили изрично, като сме вменили задължения за Централната избирателна комисия да приеме пътна карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване и да определи реда за провеждането му, като свърши това със срок до 31 март 2020 г.
Освен това сме предвидили алтернативи в ал. 22, където се предвижда възможност за идентификация не само с електронна идентификация чрез личните документи, но и за други алтернативни способи за това. Подчертавам, че тези предложения бяха направени в хода на обсъжданията от представители на българите в чужбина и ще цитирам конкретно името на инженер Стефан Манов от Тулуза, Франция.
Смятам, че макар да се отлага до доказване на изпълнение на законовата цел – сигурност на вота, сигурност на системата и защита на тайната на вота, смятам, че нашите усилия по развитие на този способ за гласуване ще продължат в успешна посока.
Освен това пред Вас ще споделя, че по покана на формация от извънпарламентарната опозиция бях поканен в електронно дистанционно гласуване за вътрешни избори, за избор за кандидати за депутати в Европейския парламент.
Поздравявам тези колеги! Поздравявам Иво Мирчев, който очевидно е един от най-дейните администратори на тази система, която е изработена с доброволните усилия на ентусиазирани членове и симпатизанти на тази формация. Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Заповядайте за техническа редакция, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: В § 33 от допълнителния доклад, който докладвах преди малко, сме изпуснали: „в § 145“.
И всъщност текстът става: „В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс в § 145 се правят следните изменения и допълнения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Първо да гласуваме редакционната поправка, която направи госпожа Александрова току-що.
Гласували 119 народни представители: за 78, против 18, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 22, който става § 33, със съответната редакционна поправка.
Гласували 122 народни представители: за 64, против 31, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С риск да бъда обвинен, че губя времето на залата, съм длъжен да обърна внимание чрез отрицателния си вот на позицията на парламентарната група на ДПС по тази тема: дистанционно електронно гласуване.
Казах в предното си изказване, че ако подхождаме от тясно партийна гледна точка, ДПС има интерес от въвеждане на електронно дистанционно гласуване.
Но ние сме „против“, били сме „против“ и ще продължаваме да бъдем „против“ това гласуване, защото там стоят множество въпроси, на които няма отговори. Не е вярно, че основният проблем е в това дали може да бъде сигурна самата мрежа, дали може да бъде хакната системата на езика на IT специалистите, или не. Основният проблем е кой стои зад IP адреса с подписа, как ще установи изборната администрация или секционната комисия, или който контролира този вот, кой стои там? Там стои притежателят на подписа и е самият той или някой, на когото го е дал – някой координатор, и така нататък.
Нашата позиция по този въпрос е принципна и не изхожда от партийния ни интерес. Не очаквайте ДПС да подкрепи дистанционно електронно гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Продължаваме с Основния доклад, нали така, госпожо Александрова?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Точно така, уважаема госпожо Председател.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 34:
„§ 34. В Приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създадения нов § 34.
Гласували 123 народни представители: за 85, против 38, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 35:
„§ 35. В Приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3 се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 35.
Гласували 116 народни представители: за 79, против 37, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
„Създава се нов § …:
§ … Приложение № 3 към чл. 355 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 355
МЕТОДИКА
за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България
I. Общи положения
1.1. Методиката определя изчислителните процедури, по които между партиите и инициативните комитети се разпределят мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България.
1.2. Централната избирателна комисия извърша окончателното разпределение на мандатите за членове на Европейския парламент от Република България.
II. Определяне на изборната квота
2.1. От общия брой на подадените действителни гласове в страната и извън страната се изважда общият брой на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6.
2.2. Разликата по т. 2.1 се дели на броя на членовете на Европейския парламент от Република България. Полученото частно се закръгля нагоре до първото цяло число. Полученото цяло число е изборната квота.
III. Разпределяне на мандатите по партии, коалиции и инициативни комитети
3.1. Получените действителни гласове от всяка партия, коалиция и инициативен комитет се делят на изборната квота.
3.2. Независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, получили действителни гласове не по-малко от изборната квота, са избрани за членове на Европейския парламент. Тези инициативни комитети не участват по-нататък в определянето на резултатите от изборите.
3.3. Всяка партия и всяка коалиция получава първоначално толкова мандати, колкото е цялото число на частното, получено от делението по т. 3.1. Десетичната част на частното представлява десетичен остатък, който не се взема предвид на този етап.
IV. Разпределяне на допълнителни мандати
4.1. От общия брой на членовете на Европейския парламент от Република България се изважда сборът от:
а) общия брой на избраните независими кандидати и
б) общият брой на мандатите, разпределени по т. 3.3.
4.2. Ако разликата по т. 4.1 е равна на нула, допълнителни мандати не се разпределят и разпределението на мандатите приключва.
4.3.1. Ако разликата по т. 4.1 е повече от нула, на партиите, на коалициите и на инициативните комитети, освен инициативните комитети по т. 3.2, се разпределя по един допълнителен мандат, като се започва от партията или от коалицията, или от инициативния комитет с най-голям десетичен остатък от делението по т. 3.1 и се продължава със следващите по големина десетични остатъци – до изчерпване на останалите неразпределени мандати.
4.3.2. Ако един или повече изборни субекти (партии, коалиции, инициативни комитети) имат еднакви десетични остатъци и оставащите неразпределени мандати са по-малко от броя на изборните субекти с еднакви остатъци, изборният/изборните субект(и), който/които получава(т) допълнителен мандат се определя(т) от Централната избирателна комисия с жребий, проведен публично.
4.4. Общият брой на мандатите, получени от всяка партия и всяка коалиция е резултатът по т.3.3, увеличен с допълнителния мандат по т. 4.3, ако съответната партия или коалиция получава такъв допълнителен мандат.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 104 народни представители: за 9, против 35, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 36:
„§ 36. В Приложение № 5 към чл. 453 ал. 1, т. 5.2 се изменя така:
„5.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме новия § 36.
Гласували 115 народни представители: за 76, против 38, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с § 22а:
„Заключителна разпоредба
§ 22а (1) В срок до 28 февруари 2019 г. общинските администрации предават на Централната избирателна комисия избирателните списъци с гражданите, упражнили своето право на глас в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съхранявани от тях съгласно чл. 287, ал. 8.
(2) В срок до 20 март 2019 г. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в списъците по ал. 1 с данните в регистъра на населението и ги актуализира.
(3) Въз основа на списъците по ал. 1 и след проверката по ал. 2 Централната избирателна комисия създава публичния регистър на избирателите по чл. 57, ал. 1, т. 9 в срок до 31 март 2019 г.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Най-вероятно вече докладчиците заспиват на трибуната. Не зная защо в момента гледаме до безкрайно време Кодекса, но, уважаема госпожо докладчик, в момента предлагате предложението, което е по Заключителната разпоредба, без да сме гласували чл. 57. Както си спомняте, днес го отложихме, а той е свързан със Заключителната разпоредба и няма как в момента да разглеждаме нея, без да сме минали през чл. 57, който отложихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.
Къде се връщаме, госпожо Александрова?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Тъкмо щяхме да предложим и гласуването на чл. 57, който отложихме. Те са свързани.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Да, но го бяхте забравили, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчетете го.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Създава се нов § …:
„§ … В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. създава и поддържа публичен регистър на избирателите, които се вписват с име, единен граждански номер (личен номер), постоянен и настоящ адрес; за целта Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението;“.
2. Създава се т. 9а:
„9а. осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9 по единен граждански номер (личен номер);“.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: За изказване – заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Най-вероятно искахте да избегнем разглеждането на нашето предложение по чл. 57 и да избегнем дебата по стряскащите цифри на ГРАО, които излязоха в края на миналата година.
Отварям статистиката и според ГРАО у нас живеят 8 милиона 382 хиляди 894 души, а според Националния статистически институт – 7 милиона 50 хиляди и 34 души. Разликата е 1 милион 300 хиляди души! Къде са тези мъртви души, уважаеми дами и господа, които в момента фигурират в избирателните списъци? Разликата е 578 хиляди души, а пълнолетните са около 480. С това предложение, което ние правим по чл. 57 и в Преходни и заключителни разпоредби, въведени с § 22а, все пак правим опит да се актуализират тези избирателни списъци и всички гласували да влязат в регистър, който да се обновява и на всеки вид избор да се покаже реалната картина на гласоподавателите. Най-вероятно никой от Вас не иска и Ви е супер изгодно, независимо че в момента чл. 57, ал. 1, т. 9 казва: Централната избирателна комисия води регистър и го има като задължение.
Уважаеми дами и господа, отворете си всички телефоните, влезте на сайта на ЦИК, вижте регистрите. Вижте в регистри 2017 г. този регистър има ли го? Няма го, уважаеми дами и господа! ЦИК до момента не изпълняват това свое пълномощие, по което е задължена да поддържа този регистър. Именно в тази връзка е нашето предложение по чл. 57 за този регистър. В крайна сметка избирателните списъци да бъдат актуализирани, защото мъртвите души са много и аз смятам, че ако се сетите за разследването, което беше направено от bTV в трънските села ще си спомните, че тогава нямаше данни от ГРАО за хората, които са над 110 години.
Именно в тази връзка призовавам всички Вас в тази зала да преразгледате това предложение и да го подкрепите, защото то е в полза на българските избиратели, в полза на българските граждани и за изсветляване на българските списъци. Благодаря. (Силен шум и реплики, ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска!
Успяхте да разсъните залата и да вдигнете градуса на настроението.
Реплики има ли?
Господин Карадайъ, заповядайте за реплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Искаме да я върнем на бис!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате ли букет? Бисовете обикновено приключват с букет.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Да не забравям 14 февруари – честит празник! (Оживление.)
Имам реплика към госпожа Клисурска.
Уважаеми дами и господа, в предложения текст четем, че се създава публичен регистър на избирателите, само че в този Изборен кодекс и това, което се случва цял ден, у нас остава един въпрос: на кои граждани? Защото съгласно чл. 42 гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.
Въпросът ми към госпожа Клисурска е много кратък, точен и ясен: тъй като държа разпечатки от гласуванията днес, различни гласувания, за избирателни списъци, в които забранителни списъци включихте български граждани, които са навършили 18-годишна възраст, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, за кои български граждани става въпрос тук – за тези под 18-годишна възраст и тези, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, или са поставени под запрещение, или за онези други български граждани, които с Вашето гласуване Вие ги включвахте в забранителните списъци цял ден? Този въпрос се отнася и за Вас, уважаеми дами и господа националисти, и за Вас, уважаеми дами и господа граждани за европейско развитие на България. Очаквам да получа този отговор. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Втора реплика ще има ли?
За дуплика – госпожо Клисурска, заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Карадайъ, аз няма да вляза по същество в отговор на Вашия въпрос. Този дебат премина по време на днешното гласуване. Вие видяхте какво е отношението на залата, аз няма да го коментирам. Ще коментирам това, което е регламентирано в момента в Изборния кодекс – чл. 57, ал. 1, т. 9, в която законодателно е въведено да го има този регистър. И в тази т. 9 пише: „води публичен регистър на избирателите“. Къде е този публичен регистър? Това питам.
И нашето предложение кореспондира с това, което е въведено в Закона, както и в Преходната и заключителна разпоредба даваме възможност да се актуализират избирателните списъци на база на тези, които са гласували на предходните избори за парламент.
Така че, уважаеми господин Карадайъ, в крайна сметка този дебат ние го проведохме и по същество на Вашия въпрос аз няма да влизам в отговор. (Шум и реплики, частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Клисурска.
Други изказвания имаме ли? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, касаещо чл. 57, което не е подкрепено.
Гласували 131 народни представители: за 39, против 68, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Процедура по прегласуване е поискана.
Моля за прегласуване.
Гласували 135 народни представители: за 45, против 70, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас да напомните на госпожа Клисурска и на всички народни представители клетвата съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България, която всички ние сме положили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Надявам се госпожа Клисурска да изчете това, което Вие ѝ препоръчахте.
Сега да гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за § 22а, което Комисията не подкрепя.
Гласували 136 народни представители: за 44, против 72, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, правя процедура за прегласуване на чл. 108 в основния доклад на Комисията на страница 10. Налага се прегласуване, тъй като сме отхвърлили навсякъде всичко, свързано с видеозаснемането. Тук сме гласували по по-различен начин, следва да гласуваме отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е предложението на народния представител Гергана Стефанова на страница 10. Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
Отменете гласуването.
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Александрова, този текст е гласуван и приет на второ четене днес по-рано през деня. Така че по повод на кой текст точно ще се върнем отново да го прегласуваме? Правя процедура по начина на водене. Няма как, този текст е гласуван. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тъй като навсякъде в основния текст, господин Милков, е отхвърлено видеонаблюдението (реплика от народния представител Корнелия Нинова), а този текст в момента остава непоправен, остава висящ във въздуха. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Той е гласуван само веднъж.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Аз искам процедура по прегласуване, имам право. Гласуван е веднъж. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Не сме го гласували трети път, ние сме го гласували веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, колеги, продължаваме нататък. Няма да го прегласуваме. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители:
„Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с § 22а:
„Заключителна разпоредба
§ 22а. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. …) в чл. 16 в т. 1 числото „350“ се заменя със „150“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпреки късния час смятам, че това е едно предложение, което трябва да обмислим много сериозно. Депутатите от ВМРО ще подкрепят сваляне на тази граница на 150 жители по постоянен адрес на съответните села.
Презумпцията е следната: 350 жители по постоянен адрес става една много висока граница, особено за селата в Северна България, която е доста по-сериозно обезлюдена от Южна България. Знаете, поради това че през годините инвестициите са по-малко, магистрала нямаше и така нататък, да не се връщам на тези инфраструктурни проблеми. Ако остане тази граница от 350 жители по постоянен адрес, не по-малко от половината села в Северна България ще останат без кмет на населеното място.
Смятаме, че това е неправилно, и тази граница е разумно да бъде подкрепена за 150 жители, което е направил Георги Свиленски. Депутатите от ВМРО ще подкрепят това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Поповски.
Реплики? Не виждам.
Изказване?
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, благодаря за подкрепата на колегите от „Патриотичния фронт“. Надявам се и колегите от ГЕРБ да подкрепят това предложение.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): На нас не се ли надяваш?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие го подкрепяте, нали така? Аз така разбрах.
На пръв поглед само се намалява – числото „350“ да стане „150“. Но това засяга съдбата на много малки населени места и хората искат да си избират кметовете, а и Вие, а и всички ние казваме, че сме за децентрализация на местната власт, за сближаване на дистанцията между властта и хората и в същия момент казваме, че те не могат да си определят кой да им бъде кмет. Вече веднъж им отнехте правото на преференция.
Нека сега да чуем аргументи защо не искате? Защо не искате в тези населени места хората да си избират сами кмета на населеното място – човекът, който пряко отговаря за всички ангажименти, свързани с управлението на населеното място? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Проданов.
Колеги, моля заемете местата си!
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Специално и към колегите от ДПС се обръщам тук, защото няколко пъти излизахте на трибуната и говорихте за отнемане на права.
В момента с това предложение… (Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
После ще имате възможност да се изкажете от трибуната, господин Хамид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в пререкания. Господин Хамид, моля Ви!
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Ако съм на Ваше място, ще вкарам някакъв ред в залата в крайна сметка. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си в залата!
Продължавайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Принципно това звучи малко като някакъв незначителен проблем, но в крайна сметка всичките населени места, които подлагаме на този режим, са с около 500 хиляди български граждани, на които отменяме правото да избират кмет, и правим така, че да им бъде натрапен и назначен. Така че Ви призовавам да подкрепите това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Проданов.
Реплики? Не виждам.
Господин Гьоков, после госпожа Янкова.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Това е един от въпросите, който изключително много дразни хората, които живеят в малките населени места и на които Вие по някакъв начин не разрешавате да си кажат мнението кой искат да бъде кмет на населеното място.
Ще Ви дам пример със Стара Загора. Тя е община с 51 села. Ако остане границата, както е сега, от 350 човека, ще има избори в 17 села от тези 51. Кажете ми сега къде е справедливостта за останалите до 51? Колко са, не ми се смята в момента. Само че трябва да отговорите на въпроса. Тъй като това не струва никакви финанси на бюджета, Комисията е съставена, тя ще избира общинския кмет, така че никакъв проблем няма да се организират и изборите за например до 100 – 150 човека, както сме предложили в случая. Мисля, че ще бъде съвсем честно към тези хора.
Хората по селата хептен ги неглижирахме. Всичките пари по европроекти, по постановления на Министерския съвет ги струпвате в големите градове. В тези села пътищата са разрушени, тънат в кал, нямат лечебни заведения. На всичкото отгоре не давате на тези хора да си изберат и кмета, който да кметува в тяхното село. Не знам защо го правите?! Всъщност знам защо го правите – защото смятате, че ще вземете по-големите градове и общинските центрове, а в останалите малки села ще назначавате кметовете. Това не е демократично, а пък иначе говорите за демокрация, говорите за права на хората. Тези хора по тези села нямат ли права?!
Аз Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, за да може и те да се почувстват равноправни български граждани. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
Госпожо Янкова, заповядайте за изказване.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина в залата!
ДОРА ЯНКОВА: Вземам думата, за да подкрепя предложението на Георги Свиленски и група народни представители гражданите, живеещи в населени места до 150 жители, да избират кметове. Ще споделя своите мотиви.
Колеги, Вие си спомняте ноември месец кметовете на населени места обявиха, че ще протестират. В момента те са около 3150. Тогава премиерът Борисов ги покани, заедно с група министри. Естествено, по всички обещания, които им се предложиха, бяха излъгани. Излъгаха ги, че в реквизитите на бюджетите ще има средства за населените места и паралелно с това едно от техните искания беше хората до 150 жители да си избират кмета. И ще Ви кажа защо.
Аз също съм била кмет на община и знам какво е изкушението да си назначиш администратор, който да ти е верен и да ти администрира, но той не е човекът, който е довереното лице, което е овластено от хората, за да може да намери в селото, където няма средства, граждански ресурс. Защото в тези населени места няма финансов ресурс и ако няма лице, което буди доверие, да ги мобилизира, да ги обедини, с доброволна дейност да може да води селището, селището остава пусто. Както казват в Родопите: без пастир. Сега искам да се обърна към Вас. 5025 населени места има в България.
Ще дам лоша практика от община Смолян. Колегата Мелемов съкрати 14 кметски наместника. Възложи ги на изборни кметове. Знаете ли, в село Турен стана тежко убийство след пиянска свада? В селото няма поща. В селото няма лекар. То е с пет махали. Имаше кметски наместник. В момента то е на племенна самоорганизация. В село Киселчово умряха двама възрастни. Тогава настръхнах и ми стана много тежко от студ. Болният им син беше стоял цяла седмица в къщата с мъртвите си баща и майка. Ако имаше кметски наместник, така ли щеше да бъде? Ако си спомняте мандата, в който започнахте, Вие обещахте във всяко населено място – полицай.
Хайде поне да направим така, да подкрепите нашето предложение – в населените места до 150 жители хората да си избират човека, на който имат доверие.
Ще посоча още веднъж мотивите си. Когато нямаш нищо, когато нямаш бюджет, когато нямаш лекар, когато нямаш полицай, когато нямаш икономическа единица, ти имаш възможността да ползваш доверието на гражданите, което е безценно. Това е гражданският ресурс – да ги сплотиш и да ги водиш. Затова нашето предложение е безкрайно важно за местната демокрация, затова хората да се чувстват обединени и да се развиват. Нека да им дадем това право. Нека не се чувстваме отгоре властнически и силни – каквото сме решили и как сме го решили.
Това е нашето предложение. Обръщам се към всички. Преодолейте партийните си решения, които сте взели досега, и подкрепете това, което Ви предлагаме. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Има ли реплики?
Господин Лазаров, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Янкова, с цялото ми уважение към Вашето изказване, но има един проблем, който Вие много добре го знаете. Предложете решение. Ще Ви кажа: има населени места, и то в Южна България, има едно село Трепетлика, да речем: 350 са по постоянен адрес, но тъй като принципът за уседналост, който Вие гласувахте… Ние сме последователни в тази политика от 2011 г. с принципа за уседналост. Произнесъл се е Конституционният съд. Както ДПС са последователни в едни свои виждания, така и ние сме последователни в тази политика. Тогава Вие един път сезирахте Конституционния съд, сега го гласувате.
Госпожо Янкова, там гласуват 20 човека. Толкова имат право да гласуват. Триста и петдесет са по постоянен адрес, имат право и по сега действащия Кодекс да избират, но гласуват двама човека.
Спомням си, имаше едно предаване по телевизията – двама човека бяха останали да гласуват за кмет. Имаха право – мъж и жена. Кажете как да решим този проблем?! Той не се поставя за първи път сега в тази зала. Той беше поставен и предния път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Лазаров.
Втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Няма да казвам колко ще гласуват. И двамата да гласуват, ще направят избор. Това е лошо. Ние, партиите, трябва да предложим на хората или те да си направят инициативен комитет, да си излъчат хора. Но нека да им дадем право да избират!
Казвам Ви, че например в Смилянския район – Горово, Вълчан, Чеплят, Букаците, Киселчово, Буката, не може кметът на Могилица да е един! С малките пари, без кола – пеша. И джипито, което е в Смилян, да е едно. Това е България. Това са реалностите на нашата страна. В община Баните, Давидково, кметът трябва да обслужва Босилково, Вълчан, Треве и да обслужва в тежката зима, когато няма телефонна връзка, няма нищо, няма никаква взаимопомощ! А ние да сме изоставили хора…
Хайде да вземем решение. Предлагам Ви: вземете информирано решение. Не да назначаваме хора, а хората да си изберат водача, който да е овластен и по Закона за местното самоуправление да има права.
Неслучайно започнах с това, че кметовете протестираха. Има проблем с българското село. Изоставили сме го всички. Има проблем с местната демокрация. Големите кметове, пак Ви казах, се изкушават да се държат високомерно към кметските наместници и изборните кметове. Да им дадем право да си изберат кмета, да се обединят около личност, която да търси решение. А тази личност трябва да бъде обществено значима. Ние да намерим политическите лица или пък те да си излъчат хора, които да изберат.
Изключително справедливо е днес за местната демокрация, за местното самоуправление този въпрос да не го неглижираме. Обръщам се към всички Вас – голяма част от Вас сте били общински кметове и съветници – подкрепете това предложение! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Заповядайте за изказване, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим направеното предложение. Имаме няколко въпроса.
Първият ни въпрос е: кой ще ги избира тези кметове, онези български граждани, които са над 18 години, не са поставени под запрещение, не са лишени от свобода, но им е ограничено конституционното право да гласуват? За Вас се отнася същото. Или тези български граждани, на които по Конституция им е гарантирано правото да гласуват, и законите не могат да нарушават Конституцията, въпреки Вашето поведение и днес?!
Да, господин Лазаров, гледате към мен и казвате: „Вие сте последователни, и ДПС е последователно“, само не казвате в какво. Ще Ви кажа. „Движението за права и свободи“ е последователно в отстояването на Конституцията, демокрацията и държавността. Безспорно при Вас – и в БСП, и в ГЕРБ, това не са ценности. Напротив, Вие се правите на демократи в Брюксел, но в България днес доказвате за пореден път, че вършите точно обратните действия.
Нещо повече, уважаеми дами и господа! Ще задам и още един въпрос. В населените места Ломци – община Попово, Паламарца – община Попово, Костанденец – община Цар Калоян, и ред други населени места в България, в които живеят английски граждани, граждани на Великобритания – ние добре знаем, че те не знаят български, но ние покрай тях се учим на английски – те имат правото да бъдат кандидати за кметове на тези населени места. На какъв език ще правят те кампания, след като Вие им забранявате на този език, на който ще уведомят своите съседи, да направят информиран избор да могат да правят кампания?! Защото ние покрай тях се учим на английски.
Да, господин Адмирал, така е. Питайте Вашите колеги от тези избирателни райони. Това са факти. Не са измислици. Идете и Вие, обикаляйте малко из страната. Вижте реалния живот на хората. Влезте в населените места. Не е страшно. Бъдете по-близо до хората. Ние сме близо до хората. Тези неща ги знаем. С тези хора се виждаме. Тези граждани на Европейския съюз също имат тези права, съгласно директивите на Европейския съюз, които са задължителни за нас. Защото ние ратифицирахме Договора за членството на България в Европейския съюз. Съгласно нашата Конституция те имат по-висок приоритет от нашите закони. Тогава се пита в задачата: защо за пореден път поставяте в деликатна ситуация родината ни, държавата ни? Излагаме се за пореден път. Едни европейци сте в Брюксел, с обратни действия в България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски.
Гласували 154 народни представители: за 77, против 48, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Прегласуване. Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Обръщам се към колегите от ГЕРБ. Уважаеми членове на парламента от ГЕРБ, на 12 ноември министър-председателят прие малките кметове и обеща…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не обяснявайте, госпожо Янкова. Поискайте процедурата.
ДОРА ЯНКОВА: …че до 150 човека ще подкрепите избирането на кметовете. Хайде, да кажем, бюджет не им дадохте. Поне, ако в момента го няма господин Цветанов и министър-председателят не Ви е казал…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Янкова, моля Ви!
ДОРА ЯНКОВА: Госпожо Председател на Народното събрание, съобразете се с политическата воля на хората, които искат да си избират кметове. Да направим местна демокрация.
Правя предложение за прегласуване. Опитвам се да Ви кажа и да Ви агитирам още един път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Янкова.
Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Янкова.
Гласували 161 народни представители: за 80, против 61, въздържали се 20.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Продължете, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Продължаваме по допълнителния доклад на Комисията по правни въпроси.
Представям на Вашето внимание предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага преди § 23 по вносител да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 37:
„§ 37. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 3000 избирателни секции, а при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции.
(2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции по ал. 1, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 12 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III.
(3) На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и не се допуска гласуване с хартиени бюлетини, освен в случаите по чл. 212, ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 27 с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 136 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 40.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 23. „Законът влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 38, съответно преномериран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепеният текст на вносител за § 23, който става § 38, който ще се преномерира.
Гласували 139 народни представители: за 99, против 17, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Витанов.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Бих искал да направя процедурно предложение – да разгледаме следващата точка от дневния ред: т. 5 от седмичната програма на Народното събрание – Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, утре, тъй като, считам, че нищо не налага да посрещнем изгрева в тази зала.
Още повече, считам, ще се съгласите, че определено издевателстваме над някои наши колеги от Правната комисия, които два последователни дни заседават по повече от 15 часа. Утре дневният ред предполага една пълноценна дискусия по тази точка.
Моля тази точка да бъде разгледана утре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Витанов.
Подлагам на гласуване предложението на господин Витанов точка втора за днес, да се гледа утре.
Гласували 148 народни представители: за 48, против 82, въздържали се 18.
Предложението не е прието.

Преминаваме към втора точка за днес:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Давам думата на Комисията по правни въпроси.
Госпожо Илиева, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная със:
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси относно Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 г.
На свое заседание, проведено на 13 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 г.
Проектът на решение беше представен от народния представител Явор Божанков, който посочи, че с него се предлага Комисията по правни въпроси в двудневен срок да одобри и внесе за разглеждане Проект на процедурни правила за предложения за състав, изслушване на кандидати и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
Той уточни, че мандатът на състава на Централната избирателна комисия е 5-годишен и изтича на 21 март 2019 г., като съгласно Изборния кодекс процедурата по избор на нов състав следва да приключи до 21 февруари 2019 г.
Господин Божанков посочи, че неспазването на тези срокове би било изключително лош знак и пример за своеволие на законодателния орган и добави, че парламентарната група „БСП за България“ настоява за приемането в най-кратък срок на процедурни правила за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Крум Зарков.
Господин Димитров посочи, че изборът на състава на Централната избирателна комисия е важен за българското общество и добави, че той трябва да бъде предхождан от широко обществено обсъждане на кандидатурите, като се осигури достатъчен срок за тяхното представяне. Той предложи с цел спазване на публичността на кандидатурите гласуването на процедурните правила да се осъществи до 1 юли.
Господин Зарков посочи, че неприемането на процедурните правила и отлагането на избора за нов състав на Централната избирателна комисия противоречи на разпоредбите на Изборния кодекс, тъй като липсва обективна причина за това. Той добави, че най-голямата гаранция за независимостта на членовете на Централната избирателна комисия е техният мандат и забавянето на избора на нов състав няма да повиши доверието в изборния процес.
Господин Димитров отбеляза, че настоящият състав на Централната избирателна комисия показва висок професионализъм и компетентност, като изрази опасение, че смяната му сега ще доведе до затруднения в предстоящите избори.
Господин Кирилов изложи становище, че Проектът на решение е недопустим и необоснован, като подчерта, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не допуска Народното събрание с решение в пленарната зала да задължи Комисията да приеме правила.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да не подкрепи Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Илиева.
Господин Зарков, имате думата да представите мотивите на Проекта на решение.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители – тези, които са останали в залата! Съгласно чл. 51 от Изборния кодекс членовете на Централната избирателна комисия се избират и с мандат от 5 години. Новият състав на Комисията следва да се формира не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащия.
Мандата на настоящата Централна избирателна комисия изтича на 21 март 2019 г., следователно, ако приложим Закона, процедурата за избор на нов състав на специализирания орган, следва да приключи най-късно на 21 февруари тази година. Всъщност повече мотиви от това не би трябвало да са нужни. Всъщност цялата тази процедура не би трябвало да е нужна, защото в Закона ясно е записано какво трябва да направи Народното събрание.
Казвам Ви най-честно, когато решихме да повдигнем въпроса, бях убеден, че отговорът ще бъде: „Добре, щом повдигате въпроса, ще го направим, разбира се.“ Мислех си, че сте забравили за тази процедура или че се ослушвате, за да видите какви са позициите на другите политически сили. Но в момента, в който бъдете изправени пред своята отговорност, няма как мнозинството просто да откаже да спазва закона.
Бях изумен, когато от другата страна, от ГЕРБ повдигнаха рамене и казаха: „Няма смисъл!“ И друг път се е случвало, уважаеми дами и господа, по-опитните от Вас знаят, Народното събрание да не успее да излъчи навреме кандидат. Но винаги е имало някаква причина за това: политическа – има неразбирателство на голямо мнозинство; фактическа – не може да се намери правилният кандидат; нещо действително се случва чрезвичайно. Да се каже обаче, че няма смисъл да изпълним закона, такова чудо не е било. Не е било!
Още по-чудесни са обясненията за това поведение. Казаха ни: „Добре, защо искате да сменяте ЦИК? Сега имате шест човека, утре ще имате шест човека. Какъв е смисълът?“ Смисълът е най-малко двоен.
Първият е законът. Той би трябвало да бъде достатъчен.
Вторият е, че веднъж завинаги трябва да разберете, че дори номинациите да са партийни, дори процедурата за издигане и за назначаване да е свързана с политически партии и сили, хората в държавната администрация не вършат партийна работа. Хората в ЦИК, номинирани от която й да е квота, имат еднакви задачи. Те не са, за да пазят интереса на БСП или интереса на ГЕРБ, или на ДПС, а да следят за спазването на Изборния кодекс. Затова администрацията се казва „професионална“, а партиите се намесват, за да я конструират така, че тя да отговаря на политическата ситуация в страната. Политическата ситуация се изменя и затова съставът се сменя на пет години.
Толкова ли е трудно да се разбере? И какво въобще има да се разсъждава?
Казах ни: „Вие сте ги избрали, Вие ги избрахте“. Да, избрахме ги, когато имахме мнозинство, спазвайки този закон и спазвайки този закон искаме днес този мандат да приключи и да започне друг. Толкова ли е трудно?!
Казват: ще се създаде хаос. Този ми е любимият аргумент – ще се създаде хаос, защото идват избори. Само да Ви кажа, ако сте забравили, идва серия от избори. Най-малко две. За да не създаваме хаос, може този петгодишен мандат да стане шест, шест и половина.
Няма обаче да стане хаос най-малко поради три причини. Първо, в ЦИК освен комисари, които са доста на брой, има и администратори, администрация, която работи.
Второ, дали ще стане хаос, зависи и от хората, които ние ще излъчим за новия ЦИК. Може да излъчим хора, които имат опит, които няма да се чувстват за първи път там, за да се учат.
Трето, нищо не пречеше, щом считаме, че тези хора, или ако считате, или всяка партия, изправена пред своите отговорности счита, че тези хора трябва да останат, да бъдат същите, да ги преназначим. Да започнат нов мандат, на чисто. Това щеше да е добре и за тях.
Няма да влизам в излишна теоретизация, но мандатът има за цел именно това: да осигури независимост на органа. Той трябва да бъде сигурен, че е избран за един период от време и в този период от време никой не може да го смени. Когато изтече този период от време, тази сигурност си отива, тези хора остават висящи, те стават зависими от волята, особено ако някои от тях имат амбиции да продължат мандата си. Тогава те не са защитени от абсолютно никаква сигурност и ще бъдат готови съвсем естествено да изпълняват задачи, които са различни от Изборния кодекс.
Естествено е също така, между другото, от гледна точка на хаоса: Централната избирателна комисия невинаги е бил постоянно действащ орган. ЦИК е била и непостоянно действащ орган, избиран точно преди избори, непосредствено преди избори, за да организира изборите, след което се е разпускал.
Идеята да стане постоянен орган е той да стане професионален орган, тоест да се отдели от партиите. Дали и как е постигната, може да разсъждаваме и по-нататък, но сега трябва да кажем само едно: неспазването на закона от Народното събрание е въпрос в пъти по-страшен от несмяната на Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия да остане или да не остане, е въпрос, който може да бъде преодолян. Прецедентът обаче, който се създава тук, е изключително опасен. Той е опасен, защото показва, че така нареченото „върховенство на закона“ всъщност стига до тази сграда и не важи тук, първо.
Второ, оттук нататък всеки мандатен орган може да започне да лобира, да работи и да прави със съответното мнозинство, за да си измисля причини да остане още месец, два, три, година – защо не?!
Уважаеми дами и господа народни представители, всъщност Вие нямате избор. Тук не става дума за решение, което е дискреционно. Ние действаме в условията на обвързана компетентност и единствената цел на това решение беше да Ви изправим пред нея.
Нормалната процедура би била още вчера на онази безконечна Правна комисия председателят на Комисията или мнозинството, което представлява, да каже: добре, разбрахме знака, ето процедурните правила, това решение е безпредметно. Вместо това той започна да обяснява как не можело залата да наложи на Комисията по правни въпроси да прави каквото и да е.
Ами, уважаеми дами и господа народни представители, ако пленарната зала не може да възложи на Комисията по правни въпроси да си свърши работата, ако законът не може да си свърши работата, кой може на тази Комисия по правни въпроси да каже каквото и да било?
Уважаеми дами и господа народни представители, аз все пак съм уверен, че разумът и чувството на законност ще надделеят…
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Няма ги в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: …и тези от Вас, които са останали дотук поне, така и така сме останали до късно, нека да постъпим достойно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми колеги, откривам разискванията, имате думата за изказвания.
Заповядайте, по начина на водене.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, наистина се обръщам към Вас, защото е срамно, когато става въпрос за една толкова важна точка, колегите Патриоти, ГЕРБ, ВОЛЯ, ДПС – да няма почти никой, при положение че тук става въпрос спазва ли се законът в България, или не се спазва? Това е дебатът.
Хубаво е Вие да пуснете звънците да дойдат хората и да чуят какво правим в тази държава. Защото не е нормално – тук се обясняваше как хората трябва да ни вярват. Така ли е бе, Биков? Нали хората трябваше да ни вярват? Къде сте? Хората ще вярват, ако се спазва законът. Точно в момента е дебатът за закона, а не за общи приказки. Само че Вас Ви няма. Вие, така или иначе, сте пустош. Вие никога няма да спазвате закона, защото това не идва от Вас.
Затова, господин Председател, пуснете звънците хората да дойдат в залата, защото дебатът е наистина много, много сериозен.
Тук въпросът е БСП срещу останалите. Ние искаме да се спазва законът, докато Вие не желаете да спазвате закона. Поне нека да се определим, поне имайте тази сила да дойдете всички тук, в залата, и да защитавате идеи, тези, виждания. Няма нищо лошо в това, но нека да има дебат. Но когато се водят дебати, когато има реч и когато се изказват мотиви, най-малкото е да има нужното уважение. Ако не можете да се съберете, ако сте толкова уморени, дайте почивка, но след 15 минути нека да бъдем в залата. Но това ясно говори, че става въпрос за едно нещо – да се спазва законът, колеги. Тук дебатът е да се спазва законът. Единствената партия, която иска да се спазва законът, това е БСП. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Народните представители сами решават кога да бъдат в залата и кога да участват в дебатите.
Продължаваме с разискванията. Имате думата. (Реплики от народния представител Драгомир Стойнев.)
Отговорих Ви вече, господин Стойнев.
Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Точно така! Уважаеми български граждани, колкото и да се опитват да заглушат дебатите и истината през нощта управляващите знам, че това, което днес ще кажем тук, ще стигне до Вас.
Днес управляващото мнозинство от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ Ви отнеха правото да гласувате с преференция, да гласувате машинно, да обжалвате решенията пред Върховния административен съд и да не изреждам още колко права Ви отнеха и залата беше пълна. Гласуваха всички по няколко пъти. Сега обаче, когато трябва да се дебатира въпросът ще има ли върховенство на закона в България, тях ги няма. Разбира се, традиционно.
Днес аз няма да Ви убеждавам колко е важно и съществено да се спазва законът. Ще Ви кажа колко са несъстоятелни техните аргументи да не се отвори процедура за избор на Централна избирателна комисия (ЦИК).
Първият аргумент, такъв избор не се прави непосредствено преди предстоящи избори, защото ще създаде хаос.
Уважаеми народни представители от управляващите няколко души, тази сега действаща Комисия е избрана от Народното събрание на 20 март 2014 г. Първите избори, които са провели, са на 25 май 2014 г. – два месеца по-късно, и нямаше хаос, и си ги проведоха добре. Избрани са два месеца преди изборите. Тогава пак са били избори за Европейски парламент.
В същата година, през месец октомври 2014 г., тази Избирателна комисия е провела и парламентарни избори и не сме чули за хаос. Така че аргументът: два месеца преди избори не се прави избор на Централна избирателна комисия, го отпишете.
Вторият аргумент, ами тази Комисия е назначена от БСП, защо БСП искат да я сменят?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Факт! Защо?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: В това изречение, в този факт, колега, има две фалшиви новини. Първата, че Комисията е назначена. Комисията се избира от Народното събрание и от президента, а не се назначава от една партия.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По времето на Мая Манолова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Второ, дали е от БСП… (Реплики от ГЕРБ.)
Някой направи ли си труда да види Вие какво сте направили през 2014 г., когато е гласувана тази Комисия? Знаете ли кой я е избрал? Как сте гласували Вие, уважаеми? Помните ли? Разбира се, защо да помните. Но аз ще припомня малко факти, за да видите кой и как назначава Централна избирателна комисия и кой има мнозинство вътре.
ГЕРБ в сегашната Комисия имат 7 души; БСП имат 6; ДПС – 3; НДСВ – 1; Реформаторски блок – 1; Бареков – 1; АБВ – 1; „Воля“ – 1 и „Обединени патриоти“ – 3.
Къде видяхте тук мнозинство на БСП? Ами, ако Ви съберем сега управляващите, Вие си имате почти абсолютно мнозинство.
Кажете го на господин Цветанов, борецът срещу фалшиви новини. Всъщност, този човек защо днес не е на работа, когато обсъждаме такива важни неща? Та, кажете му на него, че е главен автор на най-фалшивите новини в държавата, когато лъже, че тази Комисия е назначена от БСП и се доминира от БСП.
Ние щяхме да се радваме, ако е така, защото с днешното си поведение щяхме да Ви докажем, че борбата ни не е за партийния ни интерес, а е за върховенството на закона. Не 6, от тези 18 да имахме 16, пак щяхме да искаме да се спазва законът.
Третият Ви аргумент – тази Комисия се била сработила, свикнали са вече помежду си и няма нужда да рискуваме с екип, който не се е сработил и може би не се познава. Дайте по тази логика да спрем да избираме нов Висш съдебен съвет например, защото старият се е сработил, или нов Конституционен съд. А защо да правим парламентарни избори, като Вие много добре се сработвате – ГЕРБ, Патриоти, че понякога и с ДПС. Защо са ни парламентарни избори? Що за логика е това бе, уважаеми колеги? Това вече, с този аргумент, е посегателство върху държавността, защото Вие оспорвате мандатността като основен принцип, залегнал и в Конституцията, и в редица закони на държавата. Това е най-опасното – посегателство върху функционирането на институциите и върху държавността.
Разбира се, от гласуването ще видим дали думите ни ще се потвърдят, а те са, че Вие газите законите, разрушавате държавността, не уважавате институциите в името на една цел – фалшифициране на изборите и налагане на диктатурата на режима Борисов. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Да напомня, че има взето решение да се работи до приемането на втора точка от дневния ред.
Имате думата за реплики. Не виждам желаещи за реплики.
Изказвания?
Заповядайте, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, още не са изтекли двата хубави празника от днес, но парламентът доказа, че българският народ днес празнува два хубави празника, а българските парламентаристи работят в името на народа и посред нощите. (Възгласи:“Еее!“ от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ и „БСП за България“.)
Не знам къде е била цял ден госпожа Нинова, кой от двата празника е празнувала. (Смях.) Дано да й е било добре и приятно, но трябва да й припомня, че господин Цветанов е на Мюнхенската конференция по сигурност и основен докладчик там, и това е чест за България и за българския парламент. (Възгласи от „БСП за България: „Браво! Браво!“ Ръкопляскания от ГЕРБ и „БСП за България“.)
И когато говорим за избор на нов състав на ЦИК към днешна дата, госпожо Нинова, нещата могат да звучат по различен начин, но към 2014 г., когато е избиран този състав на Централната избирателна комисия, БСП, ДПС, НДСВ са имали изключително мнозинство в нея и това не може да го отречете.
Проведени са няколко избора през тези години: Евроизбори през 2014 г. при този състав на тази Централна избирателна комисия. Както знаете вероятно, печели ГЕРБ. 2015 г. – местни избори. Вероятно, както знаете, и тогава, и както ще научите и есента, тези избори пак ги печели и ще ги спечели ГЕРБ. 2016 г. президентски избори – същата тази Централна избирателна комисия, в същия този състав – печели ги президента Радев, подкрепен от Българската социалистическа партия. Ето, виждате как действа в България демокрацията.
Избрахме президентът слънце, светлина за Кремъл, светлина за Вашите души. Ето, това е факт и не може да го оспорите.
Избори 2017 г. Веднага след тези спечелени избори, при този състав на Централната избирателна комисия 2017 г. черната кобила дава на заден ход, вдига краката, ездачката пада от кобилата и добре, че има каска на главата си, та няма нанесени щети. Напролет на червената кобила ще й се случи същото, а есента ще се качите на бялата кобила и това ще е финалът. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Всъщност искането Ви днес за нов състав на Централната избирателна комисия не е нищо друго освен поредната Ваша провокация към демокрацията на България. (Смях в блока на ГЕРБ.) Нищо друго освен провокация!
Защото сега искате да мине този ден, тази нощ ще гласуваме и ако има нова Централна избирателна комисия, на следващия ден и в следващите три месеца ще говорите: ето ги тези управляващи си избраха своя Централна избирателна комисия, за да фалшифицират изборите, да ги спечелят, за да правят манипулации. А ние искаме да се явим при Вашата Избирателна комисия – госпожа Манолова, начело, когато сте избирали.
Това че имате да си уреждате някакви вътрешни сметки, това си е Ваш проблем, но не може да уреждате тези сметки за сметка на демокрацията и да подготвяте тази провокация тип „Костинброд“. Тя е абсолютно същата, като Костинброд – да направим така, че да заблудим народа – колко лоши са тези от ГЕРБ, така фалшифицират, че печелят тези избори като топъл хляб. (Шум и реплики.)
Законът си е закон и затова според Закона тази вечер ще се вземе решение. Законът не противоречи на това тази комисия да продължи своята работа.
Понеже днес поставихте тук още няколко въпроса, пак предвид Вашите манипулации. Казвате машинното гласуване – 1000 машини, 3000, 6000 машини.
Абе, уважаеми другарки и другари, на Вас не Ви трябват въобще 3000 машини, на Вас Ви трябва една-единствена машина – да я вземете, да я дадете на Вашия спец по купуване на гласове – господин Манол Генов, да мине през ромските махали, да види дали могат ромите да се научат да гласуват на тази машина, пък тогава искайте повече машини, защото, ако не се научат, нищо няма да излезе от тях. (Частични ръкопляскания, провиквания. Силен шум от „БСП за България“.)
Когато днес цял ден говорите за купуване на избори, а пък единственият в този парламент депутат е от Вашата партия обвиняем – за такова нещо, малко срам!
Един пита къде ще приберем тези 12 хиляди машини?
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Кой пита?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Ами някой от Вашата група пита. (Шум и реплики.) Ами имаше къде да ги приберем. (Силен смях.) Ако госпожа Корнелия Нинова, като бивш заместник-министър на икономиката, не беше продала „Булгартабак“ – празни складове на „Булгартабак“ колкото искате. Там щяхме да ги приберем.
Ами, ако другарката Нинова като заместник-министър на икономиката не беше продала с един подпис Пловдивския панаир за 1 млрд. лв., в едно хале щяхме да ги съберем всички тези машини и щеше да има място и за нашите избиратели в тях. (Силен шум, реплики. Смях.)
Те не са и повече. (Силен шум. Реплики: „Ами „Техноимпекс“…?“)
„Техноимпекс“ щеше да финансира охраната на тези машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, влезте в темата, моля Ви. (Силен шум, реплики и възгласи.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Даже можеше да ги пазим и със СРС-та, за да не изчезнат, ама те всичките СРС-та по времето на госпожа Нинова, държавата ги…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, близо до темата, моля Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …по нейни записи в намеса на съдебната система – над 200 СРС-та.
Аз съм по темата.
Когато отивате и искате да правите тази провокация срещу българската демокрация, трябва да знаете, че ГЕРБ не са толкова глупави и техните партньори да Ви го позволят. Ще отидете с Вашата комисия на избори, която сте избрали, ще ядете за пореден път боя с Вашата Комисия, за да няма с кой да се оправдавате. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво!“)
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гърневски.
Не мога да се ориентирам кой е първи.
Господин Милков, господин Божанков. Добре, всички един по един.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Господин Христов, обръщам се лично към Вас, не по начина на водене, обръщам се към…(Силен шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене? Дадох думата за реплика, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Не, вижте, процедура правя по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Останах с впечатление, че е реплика.
Първо, репликите, моля.
Лично обяснение и процедура след зададени реплики и след дуплика.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, човек не може да не се трогне от този поетичен патос. Респект към Вашето огнено слово! Няма как! Просто човек възторгва се от тези неща.
Имам обаче само един въпрос. Понеже като тънка червена нишка в речите на депутатите от ГЕРБ днес се прокарва голямата заплаха – провокация към българската демокрация. Вие го казахте няколко пъти, Тома Биков го спомена, някой друг също тръгна да го разказва като голяма заплаха – БСП прави провокации към българската демокрация, защото, видите ли, всява съмнение, че изборите ще бъдат фалшифицирани.
Искам да ми обясните, когато днешният докладчик на Мюнхенската конференция Цветан Цветанов само преди два дни или три в една телевизия каза, че руснаците ще фалшифицират изборите тук – това не беше ли провокация към българската демокрация, или това беше някаква висша евроатлантическа ценност?
Истинската провокация към демокрацията я направихте днес в тази зала – осакатихте преференциите, опитвате се да унищожите демокрацията, така че Вие сте последният човек, който може да говори за демокрация. Демокрацията може да съществува в някои от Вашите стихотворения, но тук, Вие сте убийците ѝ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Симов.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, Вие, който сте големият радетел за демокрация, моля да ми коментирате конституционното решение от 2010 г., което казва, че мандатността е защитен механизъм на демокрацията, установен от Конституцията или от закон за демократично конституирано устройство и функциониране на държавните органи, чрез предоставянето на определени правомощия за определен период от време.
Фактът, че Народното събрание не провежда процедурите за избор в срок, най-вероятно, уважаеми господин Гърневски, е защото не сте си намерили удобните хора. Затова ли го правите?
Аз Ви призовавам да си спазваме закона и ако не си го спазваме, защо не го правим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Има ли трета реплика? Не виждам.
Господин Гърневски, заповядайте, имате думата за дуплика.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Госпожо Клисурска, ще започна с Вас. Разбира се, че демокрацията ще бъде спазена, съгласно решението на Народното събрание. Ако някой отмени решението, което ще вземем тази вечер, тогава не е спазена демокрацията. Ако не го отмени, тоест никой не го отмени, значи демокрацията е спазена. Но какъв по-голям морален жест на управляващото мнозинство, което хулите в манипулация – като минем през Костинброд, през всичките Ви тези две години на фалшиви новини? Веднъж дори си позволих в началото на мандата, може би от неопитност, да Ви пращам някъде в Северна Корея, а пък госпожа Йончева каза: „Как? Аз имам черен печат, мен не ме пускат в Корея“. Толкова сте фалшиви, че и в Северна Корея вече не Ви пускат. (Смях. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Демокрацията ще бъде спазена с решение на Народното събрание, но няма по-голям морален жест на управляващото мнозинство, да Ви позволи за пореден път да отидете с Ваша Централна избирателна комисия, избрана от Вас, на избори. За нас ще бъде удоволствието, че пак ще ги загубите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Симов, когато говорим за демокрацията, за това, което правите Вие и за външните намеси, за които сподели господин Цветанов, цяла България, цяла Европа са наясно какво се случва. Нека Вашата председателка да обясни за срещата си с генерал Решетников, с когото избрахте този президент, за Вашите директиви, равносилни на национално предателство спрямо демокрацията в България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гърневски.
Госпожо Нинова, заповядайте за лично обяснение.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги, много отдавна спрях да обръщам внимание на лъжите, които съчинявате по мой адрес, защото са под равнището ми да ги коментирам. Но тази вечер ме развеселихте, господин Гърневски, надминахте себе си със следното, че Корнелия Нинова като заместник-министър е продала „Булгартабак“. Да Ви приличам по нещо на Бойко Борисов така, като ме гледате? „Булгартабак“ беше продаден от Бойко Борисов на цена, по-ниска само от машините, които имаше в предприятието, а да не говорим за всички други активи. Когато това стана, Корнелия Нинова написа в един плик предварително името на този, който ще го купи. И той го купи. Резултатът от тази престъпна продажба на Бойко Борисов на „Булгартабак“ е, че най-печелившото предприятие в България, най-големият данъкоплатец в България днес приключи. Миналата седмица закрихте печелившата фабрика в Благоевград и оставихте три хиляди души на улицата – Вие, защото премиерът Бойко Борисов по престъпен начин продаде на цена под елементарна базисна стойност най-печелившото предприятие на „Булгартабак“. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Вие знаете на кого и знаете какви са последствията от това не само за хазната, не само за държавата, но и за джоба на тези двама души. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Генов – лично обяснение.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за Българ