Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 28 февруари 2019 г.
Открито в 9,03 ч.
28/02/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Колеги, добър ден! Има кворум, откривам заседанието.

Започваме с първа точка от днешния дневен ред:
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2018 г.
Със становището ще ни запознае господин Цветанов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо Председател, преди да започна с Доклада, бих искал на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни, Цанко Цолов – член на Комисията за защита на личните данни, и Десислава Тошкова – главен секретар на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 137 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:
„СТАНОВИЩЕ
относно Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 г.
На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни: Цанко Цолов – член на КЗЛД, и госпожа Десислава Тошкова – главен секретар.
Отчетът бе представен от Цанко Цолов, който отбеляза, че 2018-а година се характеризира с две значими предизвикателства пред Комисията за защита на личните данни – първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз и стартът на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Регламентът).
С цел повишаване на информираността на обществото по ключови въпроси от Общия регламент относно защитата на данните на сайта на институцията е създаден специален раздел, посветен на Регламента, в който се публикуват разяснителни материали и препоръки относно неговото прилагане, в това число насоки на КЗЛД, на Европейската комисия и на Европейския комитет по защита на данните. В допълнение са изготвени и две информационни брошури, чиято цел е разясняване на ключови въпроси, които да подпомогнат прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.
В отчетния период КЗЛД съвместно с МВР стартира процесът по обществено обсъждане на Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за личните данни (ЗИДЗЗЛД) с цел въвеждане на мерки по изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 и транспонирането на Директива 2016/680 в българското законодателство.
С прилагането на Регламента отпада основанието за регистрация на администраторите на лични данни (АЛД). В тази връзка, считано от 25 май 2018 г., КЗЛД е прекратила всички образувани и незавършени производства по Глава трета от ЗЗЛД.
През отчетния период Комисията е сезирана с над 784 жалби, като най-висок е делът на жалбите, свързани с телекомуникациите – 135 жалби, следват жалбите за осъществяване на видеонаблюдение, банки и кредитни институции, изпълнителна власт, медии и други. Размерът на наложените имуществени санкции и глоби през отчетната година е за 246 хил. 500 лв.
Увеличен е броят на консултациите на граждани за предходната година, като се отчита, че те стават все по-активни в търсенето на съдействие и разясняване относно прилагането на новата правна рамка, въведена с Общия регламент, относно защита на данните, като за периода след 25 май постъпилите запитвания в КЗЛД са над 2000 броя.
През отчетния период пред КЗЛД са поставяни и редица въпроси относно предоставянето на лични данни (лична карта) и дали то представлява обработване на лични данни. Принципните отговори на Комисията са, че съгласно разпоредбите на Регламента обработването на лични данни е законосъобразно, когато е необходимо за спазване на законовото задължение, което се прилага спрямо администраторите на лични данни. В резултат на контролната дейност на Комисията са съставени 239 констативни акта, 4 задължителни предписания и 7 акта за установяване на административни нарушения. Размерът на наложените наказания от КЗЛД и постановените от нея за 2018 г. административни актове са в размер на 365 хил. 300 лв. Събраните през 2018 г. суми по постановени решения на КЗЛД са в размер на 165 хил. 200 лв., като 74 500 лв. от тях са събрани принудително от Националната агенция за приходите.
В изпълнение на задълженията си по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожаване на данните с оглед осъществяване на ефективен текущ и последващ контрол като броят на предприятията, които изпълняват задължението си за ежемесечно предоставяне на протоколи по ЗЕС за унищожените данни през отчетната година, е средно 66 на месец. Общият брой на исканията за достъп до трафични данни, постъпили в Комисията като надзорен орган, възлиза на 65 420, който е съизмерим с този за предходната година.
Накратко се представиха и целите, и приоритетите на КЗЛД за 2019 г., свързани с обезпечаване на дейностите на Комисията с необходимите човешки и технически ресурси, приемане на подзаконовата правна уредба в областта на защитата на личните данни, популяризиране на дейността на Европейския комитет по защита на данните, както и продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и Визовата информационна система на Европейския съюз, и други. Комисията е предвидила и засилване на международното сътрудничество във връзка с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните за „обслужване на едно гише“.
В резултат на обсъждането Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ подкрепи внесения Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 г. и предлага на Народното събрание следния Проект за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ:
за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – Цветан Цветанов.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Колеги, имате думата за изказвания.
Колеги, докато господин Караджов дойде, за да направи изложение, искам да Ви уведомя, че от 10,00 ч. до 10,40 ч. ще дам почивка по повод кончината на Красимир Узунов.
Поклонението ще започне в 10,00 ч. във Военния клуб, така че всички колеги, които искат да отдадат почит на господин Узунов, ще могат да отидат в този период.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, 2018 г. беше доста натоварена за Комисията за защита на личните данни, ако мога така да се изразя, защото освен Българското председателство, в което Комисията активно участва, предстоеше и се реализира промяната в законодателната уредба, а именно влизането в сила на Регламент № 679 за защита на личните данни, така наречения Общ регламент, който трябваше да намери приложение във всички 28 държави членки и практически се изискваше сериозна законодателна и организационна подготовка от страна на Комисията за защита на личните данни.
Както знаете, преди закриването на Регистъра на администраторите, в България имаше над 350 хиляди до 400 хиляди администратори, които са физически и юридически лица и обработват лични данни за бизнес цели. Това изискване на Регламента – да отпадне регистрацията, изискваше цялостно пренастройване на системата по обработване на личните данни в България, включително много сериозна разяснителна кампания какво трябва да направят регистрираните в България фирми и физически лица, така че да отговарят на новите завишени изисквания на Регламента.
Регламентът, между другото, действително предостави много правомощия на физическите лица да търсят своите права тогава, когато техните лични данни са обработени от фирми за конкретни бизнес цели и предоставяне на услуги. В това число още от 2002 г. като администратори са включени и публичните органи, включително и органите на местна власт и местно самоуправление. Там също възникна един много сериозен въпрос, който трябва тепърва да се обсъди и разреши чрез сериозен професионален дебат, а именно доколко общинските съвети са администратори, доколко общините извършват тази дейност за сметка на общинския съвет. Тъй като знаете, че общинските съвети имат собствена дейност и правомощия, в изпълнение на тези си дейности и правомощия те обработват и лични данни.
Аз ще се спра накратко върху основните предизвикателства, които бяха пред Комисията през 2018 г., а именно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защитата на личните данни. В рамките на Българското председателство Комисията за защита на личните данни пое Работна група ДАПИКС, тоест групата, която се занимава със защитата на личните данни и обмяната на информация в Европейския съюз. Основното предизвикателство беше да се отреагира политически спреният регламент за обработване на лични данни в европейските институции, който трябваше да влезе в сила едновременно с общия регламент, а именно на 25 май 2018 г.
В рамките на Естонското председателство обаче този регламент беше блокиран поради несъгласие на държави членки като Германия, Франция с предложенията на Европейския парламент, а именно създаване на допълнителна глава в него, която касае обработване на лични данни за оперативни цели, тоест за целите на органите на министерствата на вътрешните работи, отбраната, включително за целите на Европол, Фронтекс, Евроюст, поради което България в рамките на тези шест месеца трябваше да представи адекватна стратегия, за да може този политико-правен проблем, който беше възникнал, да намери своето разрешение. Както знаете, на 23 май 2018 г. в рамките на Българското председателство Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по въпроси, по които преди това нямаше дори и политическо разбиране. Това наистина беше резултат, който даде възможност и на Министерството на правосъдието да приключи регламента за Евроюст, включително да се предложат и промени, които касаят Европол и Фронтекс в областта на обработване на личните данни и по този начин в Европа да се създаде правна яснота относно начина, по който трябва да се събират, обработват и да се съхраняват данните не само за бизнес цели и институционални цели, но и за целите на разследването, включително в случай на трансгранични терористични действия.
Във връзка с прилагане на новата правна рамка, знаете, че Комисията за защита на личните данни заедно с Министерството на вътрешните работи повече от една година работи по създаването на Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни. Основната цел на този законопроект беше да събере на едно място Директива 680, която касае обработването на лични данни за целите на правосъдието и правоохранителната дейност, заедно с общия Регламент 679, който определя нормите за обработване на лични данни от бизнеса и държавните институции във връзка с защитата на физическите лица. Тези два документа, които Европейският парламент и Съветът приеха, трябваше да бъдат обединени в един закон с цел по-голяма яснота и хармонизация на вътрешно-правната уредба в България. За Комисията за защита на личните данни, заедно с Министерството, това беше наистина предизвикателство. В работната група, която създадохме, бяха включени и органите на Министерството на отбраната, на ДАНС, също така на Прокуратурата на Република България с цел да бъде изяснена необходимостта от хармонизация на уредбата при нейната цялостна промяна.
В последните няколко месеца и Вие бяхте свидетели, че много успешно успяхме да надградим съществуващата правна уредба от 2002 г. Мога да заявя пред Вас, че този закон, който беше изработен, действително е между едни от най-добрите закони за защита на физическите лица, включително за начина, по който бизнесът и публичните институции трябва да обработват лични данни. В този закон успя да се надгради не само базисната законодателна рамка, но и практиката на българските съдилища, на международните съдилища и на Комисията за защита на личните данни. Бих казал, че по този начин нашият закон действително отговаря на съвременните изисквания за обработка на лични данни и защитата на неприкосновеността на българските граждани.
Друго, което наистина заслужава Вашето внимание, е организирането на Международната конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността. Това е най-голямата конференция, която събира всички надзорни органи по цял свят, включително и бизнеса, на едно място, за да може да се изясни стратегически следващите пет години какви са очакванията от бизнеса, съответно и от надзорните органи, при прилагане на новите норми и законодателство.
Тази конференция в България досега не беше организирана. Ние я направихме съвместно с европейския надзорник по защита на данните. Това е органът, който наблюдава европейските институции как се обработват данните от всички европейски институции, включително и от службите на Европейския съюз като Европол, Евроюст. За България според мен беше наистина голяма чест, че европейският надзорник се съгласи да организира заедно с нас този голям форум, защото по този начин получихме не само шанс да видят възможностите на България и на Комисията за защита на личните данни, но също така и да влияем върху тези процеси, които бяха нови за Европа. Бих казал, че те касаят и цялостното обработване на личните данни за този мащаб.
В България в рамките на три дни повече от 250 професионалисти участваха от над 45 държави. Повече от 50 международни лектори участваха в дебатите. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля, за тишина!
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Това беше добра инициатива, която постигна своята цел.
Що се отнася до разглеждането на жалби от Комисията за защита на личните данни, вече беше споменато, че жалбите за миналата година са увеличени с повече от една трета. За разлика от миналата година, когато бяха 480, тази година те са вече 784, тоест към 800 жалби, които Комисията е разгледала. Тук следва да допълним, че освен жалби Комисията разглежда и сигнали. Те са в порядъка на около 2000 за миналата година. Това са сигналите, които гражданите отправят до Комисията, за проверка на незаконосъобразни действия. Комисията се произнася по друг ред, а не с решение по тези жалби. Физическите лица и техните права са гарантирани именно чрез тази дейност на Комисията за защита на личните данни.
Имаме сериозно повишаване на активността от страна на българските граждани в търсене на средства за защита на своите права. Считам, че част от този нов процес е именно и активността на Комисията за защита на личните данни по разяснение на новите правила. Те бяха доста комплексни и както изисква Регламентът, трябваше да бъдат обяснени, за да може да бъдат разбрани както от страна на бизнеса, така и от страна на българските граждани. Що се отнася до бизнеса, над 6000 администратори от публичния и от частния сектор участваха в разяснителната кампания на Комисията, която продължи в рамките на четири месеца миналата година, стартирайки още от февруари и приключвайки месец септември 2018 г.
Като цяло Комисията счита, че тази разяснителна кампания трябва да се превърне в постоянен инструмент за разяснение. Ние ще се насочим към секторните асоциации, тоест секторните представители на бизнеса, с цел да можем да достигнем до по-голям кръг от частно-правни субекти, тоест кръг от фирми, които обработват лични данни, тъй като ние разбираме, че 6000 участници макар и да не са много в сравнение с 400 хиляди, които обработват лични данни, то те покриват достатъчно широк спектър от този бизнес. Трябва да се стигне обаче и до малкия, и до средния бизнес – и на тях да се разясняват новите изисквания при обработката на личните данни.
В този аспект на моето изказване искам да подчертая, че Комисията предприе много активна дейност, насърчавайки секторните асоциации да разработват кодекси за поведение на членовете на своите асоциации, а именно да изработват, съобразно спецификите на своя бизнес, конкретните правила, които трябва да бъдат съобразени с общия регламент. Комисията за защита на личните данни, колкото и да има добри експерти в тази област, няма как да знае спецификите например на транспортния бизнес или на телекомуникационния бизнес. Там действително има множество проблеми. По-нататък ще Ви ги посоча. В транспортния бизнес сериозен проблем се появява с видеонаблюдението, а именно така наречените „видеорегистратори“, които се изисква да бъдат поставени на автомобилите. Тези видеорегистратори заснемат неограничено, без изобщо да има каквато и да е предварителна нагласа на физическите лица, всеки един, който е пред самия видеорегистратор. Транспортният бизнес иска тук да се направят ясни правила, така че да могат да събират тези данни, на кого да ги предоставят и в какви обеми.
Говорейки за видовете жалби, постъпили в Комисията, трябва да Ви кажа, че най-много са тези от телекомуникационния сектор, те са около 140 за миналата година. На второ място – веднага след тях идват жалбите за видеонаблюдението. Там жалбите вече достигат почти 100 и многократно надвишават миналогодишните бройки на постъпили жалби.
Завишават се също така и жалбите срещу банки и кредитни институции. Има и доста жалби срещу органите на публична власт – около 50, като миналата година постъпиха жалби срещу трудово-осигурителни услуги, образование, съдебна власт и медии.
Няма да се спирам на размера на наложените санкции. Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Цветанов вече спомена размерите на наложените и събраните от Комисията за защита на личните данни санкции. Искам само да подчертая, че действително в областта на телекомуникациите и видеонаблюдението през следващата година Комисията за защита на личните данни ще положи повече усилия за публичен дебат за изясняване обработването на лични данни, тъй като се оказа, че видеонаблюдението обхваща вече абсолютно всички сектори на живота не само на бизнеса. Чрез дигитализацията на услугите, които телекомуникациите предлагат, на практика обработват изключително голям обем от лични данни, включително и метаданни, касаещи местонахождението на физическото лице – с кого е разговаряло, в какви часови пояси, които операторите искат да обработват допълнително за свои цели, за да предлагат така наречената персонифицирана услуга на лицата и на фирмите.
Миналата година се въведоха нови изисквания към администраторите на лични данни, а именно да информират надзорните органи за настъпилите нарушения на сигурността за защита на личните данни. Това е ново задължение. Обикновено се реализира чрез подаване на информация в рамките на 72 часа след настъпването на нарушението. Трябва да Ви кажа, че преди нямаше такова задължение към администраторите и бяхме доста неприятно изненадани, че всъщност нарушенията се случват на ежедневна основа. Всички надзорни органи в Европа, направихме проучване – подадените такива заявления за нарушение на сигурността са 45 хиляди. Общо подадените жалби в целия Европейски съюз срещу администратори и обработващи лични данни надхвърлят 900 хиляди броя.
Следващата стъпка, която Комисията ще трябва да направи, може би тук трябва да включим и Агенцията за електронно управление, е да подготвим конкретни правила що се отнася до публичния сектор. Трябва да обсъдим също и въпроса за сигурността при обработване на лични данни, особено при електронното управление и дигитализацията на услугите. (Реплика от ДПС.)
Добре, аз тогава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, продължете изказването си.
Колеги, моля Ви!
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Ще приключа с това, което касае Комисията за защита на личните данни за 2019 г.
Усилията на Комисията ще бъдат насочени към обезпечаване дейностите на органа с необходимия човешки и технически ресурс в областта на защитата на личните данни, което касае приетото от Народното събрание ново задължение на Комисията за защита на личните данни да извършва сертифицирано обучение на служителите по защита на данните и изобщо на администраторите в областта на личните данни, което наистина е много добра възможност за повишаване на професионалния капацитет в областта на защитата на личните данни в частния и в публичния сектор.
Също така при нас, след приемането на Закона за защита на личните данни, предстои приемане и обсъждане на подзаконовата правна уредба в областта на защита на личните данни. Основното предизвикателство пред нас ще бъде новият фокус на контролната дейност, която Комисията за защита на личните данни ще трябва да осъществява. Общият регламент вече изисква при трансгранични случаи на обработване на лични данни – при обработване на повече от една държава членка, когато администратор предлага стоки и услуги и обработва лични данни на различни граждани на Европейския съюз, да се извършват съвместни проверки при нарушение, тъй като той може да определи вече водещ орган. Тоест, ако е определил водещ орган в Австрия, а пък нарушението е извършено в България, то българският надзорен орган ще се присъедини към това нарушение и може да участва в проверката на място – примерно в Австрия, да провери какви технически и организационни мерки са предприети от фирмата администратор за обработване на личните данни.
С това смятам да приключа. На разположение съм за въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Караджов.
Колеги, имате думата за изказване.
Заповядайте, господин Нунев, за изказване.
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Караджов, от Вашето изложение и от Доклада стана ясно, че жалбите, които са постъпили в Комисията, са се увеличили с една трета – тоест над 700. Направи ми впечатление, че завишението е най-вече в сектора на телекомуникациите и видеонаблюдението. Второто е особено чувствителна тема. Ако е възможно, да кажете в по-голяма конкретика: кои са причините за нарастването на този вид жалби, които са констатирани през отчетния период?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нунев.
Реплики на господин Нунев? Не виждам.
Да изчакаме, ако има и други въпроси.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте, господин Манев.
Господин Караджов, ако искате, седнете отзад и после ще дойдете, защото може би ще има още няколко въпроса.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги! Господин Караджов, от Доклада, с който ни запознахте, и от изказването Ви стана ясно, че имате и други проблеми – кадрови. Във връзка с тези проблеми, които според мен са дълбоко свързани с липсата на добри експерти и добри специалисти в момента на пазара на труда, ако можем така да кажем, които да обезпечават необходимостта от експерти в защита на личните данни, имате ли готовност да ми отговорите на въпроса: как смята Комисията да работи по темата с обучаването на такива кадри? Смятам, че обучението на специалисти и експерти по защита на личните данни е пътят, който може да реши както изтичането на подготвени специалисти от самата Комисия, така и да намери вариант да се справим с наболелия напоследък въпрос от, ще използвам кавички, „обучители на пазара“, които нямат никаква представа какви обучения водят, но събират огромни такси от бизнеса за това, че ги обучават в неща, които и те самите не разбират.
В тази връзка много Ви моля, ако имате възможност, запознайте народните представители, а чрез тях и обществото, как мислите да работите в тази посока – дали ще прави обучение самата Комисия, дали тези обучения ще бъдат за експерти, които да са на пазара, тоест на терен, или ще се търси вариантът, за който сме коментирали – да се обучават обучители, казано най-общо? Това е въпросът ми към Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Манев.
Други въпроси и изказвания? Не виждам.
Заповядайте, господин Караджов, да отговорите на господин Нунев и господин Манев.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Нунев, уважаеми господин Манев, що се отнася до видеонаблюдението и телекомуникациите, проблемите са в областта на обработването на личните данни, когато мобилните оператори тръгват да събират задълженията си за предоставяните услуги и когато сключват първоначални договори с физическите лица. Изискването на Регламента е тогава, когато мобилните оператори прехвърлят личните данни за последващо обработване, а не сами да събират тези задължения. Трябва да искат съгласието на физическите лица.
Също така, когато извършват допълнително рекламиране на своята дейност, това трябва да стане срещу доброволно дадено съгласие на физическото лице, а не срещу принуда или срещу прилагането на допълнителни бонуси от страна на мобилния оператор.
Сега да се спра на проблема с телекомуникациите. Основният брой от жалбите е свързан именно със събирането на вземания, и то на стари вземания, които мобилните оператори са наследили от фирми, които най-вероятно са ги закупили, слели са се с тях. Те обаче нямат договори за предоставяне на тези услуги и имат само информация в счетоводните си книги, че тези лица някога са плащали ползвани от тях услуги. В тези случаи мобилните оператори, притискани от акционерите си, започват да събират задълженията на физическите лица, които са се случили преди двайсетина години и не могат да докажат основанието, на което обработват лични данни, освен че преди 10 години това лице е било техен клиент. От този проблем се възползват и фирмите за събиране на вземания, тъй като те изкупуват задълженията на много ниски цени и започват да притесняват физическите лица с тяхното изплащане. Физическите лица търсят своята защита и я намират в Комисията за защита на личните данни чрез подаване на жалби, тъй като процедурата пред Комисията е безплатна и могат да разчитат на нас като административен орган за събиране на всички необходими факти и изясняване на обстоятелствата, които касаят обработването на лични данни.
Друг основен проблем с мобилните оператори е неспазване на задълженията за идентифициране на лицата, които закупуват предплатени карти. Знаете, че всъщност тези предплатени карти, когато се закупуват от физически лица в голяма степен, тогава се използват от така наречените телефонни измамници. Имаме такива случаи, установени от органите на Министерството на вътрешните работи в Петрич, в Русе, в Свищов, в Силистра, където ясно е показано, че лицето, срещу което е насочено изпълнението и се търсят задължения за плащане на сметки, всъщност никога не е подписвало такива договори. При това положение няма как операторът да има основание да обработва неговите лични данни и да търси заплащане от лицето, след като дори не е положил грижата да установи кой точно е подписал договора.
Що се отнася до видеонаблюдението, там темата е доста широкомащабна. Знаете, и в основното си изказване го подчертах, че видеонаблюдението вече не се използва само в бизнеса, но се използва и от физическите лица с цел личната защита на неприкосновеността им, на имота и на семейството им. Тук физическите лица вече, поради не така високите цени на тези устройства за видеонаблюдение, масово поставят камери. Камерите обаче заснемат публични места, имоти на други частни лица и оттам се появява много сериозен проблем особено в сградите, които са етажна собственост, когато етажната собственост изобщо не е взела решение за извършване на видеонаблюдение с цел охрана на имотите в нея.
Другият проблем е, когато частни лица поставят на личните си къщи камери, които обаче заснемат сериозна част от имота на съседите, улици, публични места, и твърдят, че правят това с цел охрана на собствените си автомобили или друго движимо имущество, паркирано пред самия имот. Само че Законът казва, че те могат да се използват за защита на физическите лица и техните семейства, а не на недвижимото имущество, което е пред самия имот. Оттам възникват проблемите.
Проблеми обаче възникват и от гледна точка на това, че бизнесът масово иска да използва видеонаблюдение – в офисите масово се използва видеонаблюдение. На някои места дори не се спазва изискването да няма видеонаблюдение в помещенията за почивка или примерно в санитарните помещения. Това са основни принципи, които казват, че личните данни трябва да се обработват в своя минимум, съобразно целта, която искат да постигнат. Целта е нормален работен процес и да се прекратят кражбите, а не да се наблюдава дали човекът е в тоалетната, или какво прави във времето си за почивка – това е неговото лично пространство и време.
Други проблеми са именно с видеорегистраторите в транспортния сектор. Действително там трябва да се намери решение, както и публичното заснемане в общини. Ние разбираме, че има обществен интерес и има превенция спрямо престъпленията, но трябва да има и ясен ред, който в момента не е разписан. Трябва да има публичен дебат и ясно национално решение по това как се прави това видеонаблюдение, какво може да се събира, на кои органи може да се предоставя тази информация, тъй като ние сме имали и жалби, когато се извършва видеонаблюдение и поради одраскана кола някой отстъпва информацията от това видеонаблюдение и не се знае как е използвана и в какви обеми тази информация е достъпна.
Вторият въпрос: как смята Комисията да реши проблема с липсата на кадри в частния сектор, що се отнася до защита на личните данни? Това наистина е много сериозен въпрос. Ние многократно сме предлагали решение за него, тъй като от момента, в който се разбра, че ще има нов закон, който ще може и ще оправомощи Комисията да налага санкции до 40 млн. лв., първо, имаше известна паника най-вече в частния сектор, и, второ, възползваха се, както и колегата народен представител Манев каза, започна се едно обучение, бих казал – на кило. Обучението на хора, които биха искали да се обучат в областта на защита на личните данни, беше стигнало средната си цена 165 лв. на час. Имайте предвид, че нивото на професионална експертиза и познание не беше изключително високо и няма как човек, който примерно се е занимавал цял живот с човешки ресурси и сега са го определили да бъде служител по защита на личните данни за три часа по 165 лв., да стане експерт в областта на защитата на личните данни, тъй като служителят по защита на данните – забележете – има същата функция в публичната администрация, като финансовия контрольор. Той трябва да може да даде становище и да посъветва съответния ръководител какво трябва да направи, за да може законосъобразно да бъдат обработени личните данни и тези големи санкции, за които говорим, да не се случат.
Ние считаме, че и двете форми на обучение трябва да се прилагат, а именно: и пряко обучение на експерти, както и обучение на обучители.
Аз съм изключително благодарен на решението, което прие Народното събрание, и даде възможност на Комисията за защита на личните данни да извършва сертифицирано обучение. То най-вероятно ще бъде тримесечно с неколкократно полагани тестове и финален тест, за да може да се установи дали лицето действително е придобило за тези три месеца необходимите професионални знания и умения, така че да съветва взимащите решения, а именно преките си ръководители, когато те предприемат определени бизнес дейности, свързани с обработване на лични данни.
Комисията вече е изработила стратегия във връзка с това ново задължение и работи върху техническите параметри на едно задание за онлайн система за обучение на тези лица, тъй като те са много. Преди това, по стария закон ги бяхме изчислили на 45 хиляди, но сега вече при новите правила, най-вероятно тяхната бройка ще падне наполовина. Въпреки всичко те са значителна бройка експерти, от които и публичният, и частният сектор имат нужда. В момента ние не виждаме сериозно обучение и изобщо сериозно внимание върху изграждане на експертизата на тези служители по защита на данните.
Другото, което е важно тук, е, че Комисията получи такава сграда за обучителен център, но на този етап, поради късното приемане на Закона за защита на личните данни, тази дейност е недофинансирана. Разбира се, след влизането в сила на Закона за защита на личните данни и приемането на задължението за сертифицирано обучение ние ще направим постъпки пред Министерството на финансите именно с цел тази сграда да стане действащ обучителен център и да можем да изпълним тези очаквани от нас задължения с приемане на Закона за защита на личните данни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Караджов.
Има ли други народни представители, които биха искали да вземат отношение към разглеждания доклад?
Ако няма желаещи, да преминем към гласуване.
Припомням текста на решението:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни
РЕШИ:
Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.“
Моля, гласувайте!
Гласували 97 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това и предложеното за разглеждане решение.
Уважаеми народни представители, прекъсваме до 10,40 ч. по причините, които обяви председателят на Събранието.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Продължаваме работата.
От името на парламентарна група – господин Марешки.
Имате думата, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Ние от ВОЛЯ не ревнуваме, даже се радваме (оживление), когато лансираме полезна за хората идея и някой опонент веднага се изпъчи и започне да се хвали: „Ама аз откога това съм го казал, откога съм го написал“, и така нататък. Нещо подобно се случва тези дни по повод на нашето предложение за финансови стимули за деца на образовани и пълнолетни родители. Става дума за борба с неграмотната и малолетна раждаемост.
Ще Ви припомня, че това е залегнало в нашата управленска програма, и още с влизането си в парламента през есента на 2017 г. сме внесли тази мярка за обсъждане. Така наречените Патриоти скочиха, че това било дискриминация, че нямало пари и така тази наша иначе добра идея не беше приета.
Нужно ли е да припомняме, че от ОП имат ресорен вицепремиер по демографската криза? За две години не видяхме никаква активност в тази посока. Отговорът на: „Свършили ли са нещо през тези две години?“ е: „Не!“. И сега изведнъж предизборно се събудиха.
Малко преди датата на изборите ВМРО е инструктирала общинските си съветници в някои градове да внасят подобни предложения, но с обидно ниски суми, примерно 200 лв. за първо дете на родител със средно образование.
Депутат от ВМРО, който по принцип е дежурен да следи моите и на ВОЛЯ изяви и да реагира, ако споменем името Каракачанов или партията им, вчера е започнал да обяснява, че, видите ли, той от далечната – бъдете много внимателни – от далечната 1999 г., от края на миналия век, работи по демографския проблем. Двадесет години този човек извършва къртовски труд, за да реши проблемите с демографската криза в България и тя само се задълбочава. По-добре да не беше работил!
И сега обаче – още по-внимателно – да видим как е работил. Организирал за 20 години десет конференции и е издал пет книжки. Страшна дейност! Сигурно младите семейства са усетили голямата полза от къртовския труд за тези 20 години, който е извършил този депутат от ВМРО, а и цялата им партийка. Хора с по няколко мандата, както казахме от 1999 г., а и отпреди това, излизат да ни обясняват колко много са направили.
От името на българския народ, който много добре знае каква е ситуацията в момента и фактът, че Вие самите казвате, че ще продължавате да работите, за да свършите нещо, Ви казваме: нищо не сте направили и това е истината! С празни приказки и голи обещания резултати няма.
Резултатът от този къртовски труд на писане на книжки и правене на конференции е, че през 2050 г. България ще бъде демографска пустиня, няма да има кой да живее в нашата иначе прекрасна родина.
Уважаеми колеги, когато аз с бизнеса си реших да помагам на хората в два от най-тежките сектора, не правех нито конференции, нито издавах книжки, действах всеки ден и постигнах реални за хората резултати – резултати, които всеки един българин усеща по джоба си. Това е смисълът на всички управленски предложения, които ВОЛЯ дава – бърз и ефективен резултат за подобряване на живота на българите. Така че тези напъни на ВМРО по общини да залъжат хората с тези смешни думи за деца е същата опашата лъжа, като обещанието им за 300 лв. минимална пенсия, за полицай във всяко село. В момента навън четирима пенсионери ме спряха да ме питат: какво става със снабдяването с лекарства по селата, какво става с повишаването на пенсиите? Излезте, те са навън до будката, проведете разговор, ако не Ви е срам.
С какви очи тези хора предлагат 200 лв. за българско дете, а гласуваха милиарди за излишни самолети? С това те дадоха ясен знак на хората кое им е по-ценно – децата на България или американските самолети? Да Ви припомня: 200 лв. за българско дете – 200 млн. лв. за американски самолет?! Нека българските граждани да си направят добре извода кой милее и с колко за тяхното благосъстояние, и как оценява живота, здравето, благосъстоянието и образованието на българските деца.
Да Ви припомня, колеги, две години Вашата партия е управляваща. Не друг, а лидерът Ви Каракачанов казва, че две години нищо не сте направили и крайно време е да започнете да работите, а не само да се карате. Това е може би единственото правилно нещо, което сме чували от вицепремиера Каракачанов като изказване и като оценка на Вашата дейност.
Така че внимавайте, като се биете в гърдите – какво сте направили, откога сте в политиката, да не вземе да дрънчи на кухо.
Общинският съветник от ВМРО (реплика от ОП: „Кой?“) тези дни казва, че така се ползват от услугите на личния лекар на маймуните в зоопарка. Явно това не е достатъчно. Може би трябва да се ползвате от услугите и на някой токсиколог, който да реши проблемите и с използването на прахообразните, повече със злоупотребата с прахообразните. Но това е по-малката беда, защото то си е лично за Вас – как се грижите за живота и здравето си.
Най-вероятно ще трябва да бъде назначен, ние всички, българите, да Ви назначим и личен прокурор, който да се занимава с далаверите, свързани със секторите, които управлява ВМРО – далаверата с продажбата на занижени цени на златен имот в Кранево от областен управител на ВМРО на общински съветник на ВМРО, като там са извършени безброй безобразия, вкарването му въобще в сделката между Коледа и Нова година и куп други неща. (Реплика от народния представител Хамид Хамид: „Мафия!“) Безобразията, свързани с паспортите – близкият на Каракачанов все още гние в ареста. Надяваме се, че и той ще пропее, както пропя бившият заместник-председател на ВМРО и определи Каракачанов като организатор на тази престъпна група и измислител на тази концепция за продажба на българско гражданство.
Вече хората се смеят, че всъщност нямаме бежанци, защото, като минат през дупката на оградата, Каракачанов ги чака с паспорта и ги прави български граждани. (Оживление.)
Уважаеми колеги, не е приятно въобще, но така наречените войводи, за съжаление повече заприличаха на най-обикновени айдуци.
Затова вземете мерки. Надявам се, че поне оставащата част от мандата ще използвате за нещо добро за българския народ, а не само за лично облагодетелстване. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Заповядайте – от името на група.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Изслушахме от името на група една декларация от човек, който твърди, че може да говори като най-моралния стожер в Република България. Човек, на когото му е снет имунитетът за рекет, изнудване, побои и всякакви други неща. Човек, който, заобикаляйки закона, прави бизнес в България. Човек, който на гърба на българския народ също изкарва пари, а твърди, че помагал на българския народ.
Не ние от ВМРО развиваме бизнес за милиарди като него, а той. Така че, когато говори за морални ценности, за морални неща в политиката и споменава ВМРО, първо трябва да погледне себе си. А гледайки себе си, ще забележи, че преди беше либерал и неговата партия беше либерална. Въобще не осъзнаваше, че можеше да бъде патриот, когато беше политик във Варна. Изведнъж, влизайки в парламента, стана патриот. Изведнъж, влизайки в парламента, промени своята политическа програма, която беше представил на всички български граждани, където ясно беше записано: за превъоръжаване на трите рода войски – това е в Програмата на ВОЛЯ. Може би това сме откраднали от тях.
А относно демографията – ВМРО наистина от 1999 г. е правила десетки предложения и инициативи във връзка с това демографската картина в България да бъде подобрена, но не сме участвали в управлението на държавата. Това е първият мандат, в който ВМРО участва в управлението на държавата. Нещата, които сме говорили, сме ги застъпили в управленската програма – днешната коалиция, днешното мнозинство. Бавно, но сигурно те ще се случат и това го виждат всички български граждани. Виждат го и българите в чужбина, защото в последните години се забелязва тенденция – повече от 20 хиляди българи от чужбина да се завръщат обратно за постоянно в България, което е статистически факт – всеки може да го провери.
Така че мерките, които се вземат – и с повишаването на доходите на населението, и в третата възраст, и в сектора на образованието, и в сектора на сигурността, включително в полицията и армията, които не се бяха случвали досега, са застанали зад тази програма и тези неща се случват.
Но явно на партия ВОЛЯ това не им харесва – че държавата върви напред, че българите в крайна сметка ще успеят и в собствената си държава, защото фактите са такива – бизнесът се развива, икономически растеж, повишаване на доходите. Това е факт! Няма как да го избегнеш.
Но излизайки и оплювайки непрекъснато, всеки ден ВМРО – явно това е целта на живота на господин Марешки. Може би е основната му цел, защото, виждайки какви са проучванията на общественото мнение, показвайки, че за евровота партия ВОЛЯ е равна почти на нула (показва лист с изписана „0“), той се мъчи да удвои техния резултат за евровота – иска да удвои тази нула.
Знаем, че в математиката по принцип няма как да се удвои нулата, но ние от ВМРО успяхме да я удвоим. И това ще бъде техният резултат на изборите – две нули! (Показа лист с две нули.) Всеки може да си направи извод какво представляват те.
И друго, което искам да им кажа. Наскоро те си смениха включително името на парламентарната група, но трябваше по-точно да го направят – не ВОЛЯ – партията на българските родолюбци, а просто да се кръстят партия „Пинокио“, защото всеки ден и Марешки, и неговите депутати тръбят лъжи и недоказани факти от трибуната на Народното събрание и по всички медии, без нито едно доказателство, само агитирайки и говорейки като жълт вестник! Така че им предлагам най-отговорно – могат да си сменят името на парламентарната група и тя да се казва „Пинокио“. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
По начина на водене – заповядайте, уважаеми господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Господин Председател, колеги народни представители! Взех думата по начина на водене, защото по принцип изказването от името на група е най-силното оръжие за една парламентарна група и според мен такива изявления трябва да се правят за важни, стратегически въпроси, свързани с държавата.
Лични нападки и от двете страни, както ги видяхме, само принизяват нашата роля – на парламента. Личните нападки водят всъщност до обратния ефект.
Само ще Ви припомня, че едно време един велик оратор – Демостен, изнася над 100 речи срещу Филип ІІ Македонски – влизат в историята като така наречените филипики. Резултатът нали знаете какъв е? Завладяване на цяла Гърция от Филип ІІ Македонски. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Процедура – заповядайте, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение по Програмата за работа на Народното събрание по отношение на точка седма – Проекти на решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, която беше приета като точка трета за четвъртък. Предлагам нейното отлагане за момент, в който ще сме готови с доклада по проектите за решения. Ние подготвяме доклада във формат като за второ четене, но Вие знаете, че Правилникът се приема на едно четене, така че ни е необходимо още техническо време за подготовката на доклада за нуждите на това обсъждане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Не виждам обратно мнение.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 90 народни представители: за 89, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка от приетата програма за работа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
Уважаема госпожо Танева, Вие ли ще представяте Доклада на Комисията по земеделието и храните?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля, първо, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание на господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Доклад относно Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., № 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари 2019 г.“
Проект за второ гласуване.
„Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава първа – Общи положения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 1 на вносител има постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. (1) Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., наричани по-нататък „преброяването“.
(2) Преброяването се извършва с цел:
1. изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства в страната, на производствените методи, на мерките и подмерките за развитие на селските райони и на агроекологичните показатели;
2. осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави – членки на Европейския съюз;
3. осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията;
4. актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика;
5. въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства;
(3) При преброяването се събират посочените по Приложение № 1 основни данни (променливи) за:
1. земеделското стопанството;
2. земеделския стопанин и управителя на земеделското стопанство;
3. ползваната земя;
4. отглеждани селскостопански животни;
5. ползваната земеделска техника;
6. работната сила и други доходоносни дейности в стопанството;
7. подпомагането по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони;
8. ползваните сгради за животни;
9. управлението на оборския тор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Имате думата, уважаема госпожо Димова.
ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взимам думата във връзка с предложението, направено от професор Светла Бъчварова и група народни представители към показателите, по които се събират данните за стопанството, които са групирани и посочени в Приложението, а именно: да бъде допълнително включено изследване за наличието на земеделска техника на разположение в стопанството.
Бих искала да отбележа, че още по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните народните представители от всички политически сили постигнахме съгласие, че е необходимо да се направи предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта, с което земеделската техника също да бъде показател, който да бъде включен за изследване, тъй като това е една съществена част от идентификацията на тези стопанства. Още по време на първото гласуване на Законопроекта имаше няколко изказвания в пленарната зала в този смисъл.
Искам да привлека Вашето внимание върху обстоятелството, че техниката, която се ползва от земеделските стопани, също трябва да бъде обект на разглеждане, тъй като наличието на тези данни за цялата страна ще позволи да бъде направен подробен анализ, който ще покаже нейното разпределение по сектори. Само по този начин ще се получи и по-пълна представа за степента на механизацията на земеделието в страната.
Информацията, която ще бъде събрана и по този показател, би могла да послужи и като важен елемент при вземането на определени управленски решения в бъдеще, включително ще може да се прецени в кои сектори има необходимост от допълнително подпомагане в следващия програмен период за закупуване на такава техника. По този начин бихме могли да стимулираме някои по-слабо развити сектори, за които като държава преценим, че е необходимо да развиваме. Всичко това обаче е въпрос на политика. Би могло да се прецени да става с оглед подпомагането на малките семейни стопанства например, с цел развитието на традиционни за страната ни сектори, или за развитието на по-слабо развити сектори без особено голяма възвръщаемост, но от своя страна да бъдат важни при осигуряването на поминъка на хората.
Колеги, ето защо предлагам да подкрепим това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димова.
Има ли реплики?
Други изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за чл. 1.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. Преброяването включва:
1. подготовка:
а) съставяне на списък на земеделските стопанства, които ще бъдат анкетирани;
б) разработване на инструментариум, организиране на обучения, отпечатване на материали, популяризиране и други;
в) провеждане на пробно преброяване по чл. 20;
2. анкетиране – събиране на информация на място или онлайн за всяко земеделско стопанство от списъка по т. 1, буква „а“ чрез попълване на статистически въпросник, включващ основните данни (променливи), посочени в приложение № 1;
3. обработка, съпоставяне на предоставени данни от административни източници, контрол, обобщаване и разпространение на резултатите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 2.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 3 на вносител има постъпило предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските стопанства започва в
8,00 часа на 1 септември 2020 г. и приключва в 20,00 часа на 18 декември 2020 г.;
(2) От 8,00 часа на 1 септември до 24,00 часа на 18 септември 2020 г. анкетирането се извършва онлайн чрез предоставяне на индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен статистически въпросник за земеделското стопанство.
(3) От 8,00 ч. на 19 септември до 20,00 ч. на 18 декември 2020 г. анкетирането се извършва от анкетьор чрез интервю със земеделския стопанин, управителя на стопанството или с упълномощени от тях лица и попълване на статистически въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.
(4) Когато по обективни причини анкетирането не може да приключи в срока по ал. 1, същият може бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с не повече от два месеца.
(5) Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането по ал. 1, съответно по ал. 4.
(6) Информация за основните данни (променливи), посочени в приложение № 1 се събира:
1. по т. 3 – 10, 12 и 14 – 16 – за период 12 месеца, приключващ на 31 август 2020 г.;
2. по т. 11 – към 31 август 2020 г.;
3. по т. 13 – за период три години, приключващ на 31 декември 2020 г.
(7) Министерството на земеделието, храните и горите осигурява единна входна точка за въвеждане на данни. Данните, събрани със статистически въпросник на хартиен носител, се въвеждат от оператори.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 3.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
„Чл. 4. Министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни съгласно чл. 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (OB, L 200/1 от 7 август 2018 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) 2018/1091“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 4.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава втора – Обект на наблюдение“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Глава втора – Обект на изследване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за наименованието на подразделението.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
„Чл. 5. Обект на изследване при преброяването са земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от критериите, посочени в приложение № 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 5.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
„Чл. 6. (1) Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите изготвя списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“.
(2) С цел идентифициране на земеделските стопанства и провеждане на преброяването Националният статистически институт предоставя на органа по ал. 1 информация от Регистъра на статистическите единици за икономическите субекти, извършващи селскостопанска дейност:
1. единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. наименование на субекта;
3. основна икономическа дейност;
4. информация за контакт – електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват.
(3) При поискване от органа по ал. 1 административните звена и структури на Министерството на земеделието, храните и горите, държавните органи и органите на местното самоуправление са длъжни по реда на чл. 20, ал. 6 от Закона за статистиката да предоставят безплатно информация и/или данни, включително лични, от регистрите и базите данни, които поддържат не по-късно от два месеца преди преброяването.
(4) Основните източници на административни данни за преброяването са:
1. интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OB, L 347/608 от 20 декември 2013 г.);
2. системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) №820/97 на Съвета (OB, L 204/1 от 11 август 2000 г.);
3. системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (OB, L 5/8 от 9 януари 2004 г.);
4. лозарският регистър, създаден в съответствие с чл. 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.);
5. регистърът за биологичното земеделие, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
6. административни източници, свързани с конкретни мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. (Оживление.)
Уважаеми народни представители, моля, запазете самообладание! Няма да обявя прекъсване в работата. Моля, не напускайте пленарната зала!
Имате думата за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 6.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Глава трета – Органи на преброяването“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено и от Комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 7 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 7, подкрепен от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 8 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 8, подкрепен от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
„Чл. 9. Министърът на земеделието, храните и горите:
1. одобрява Програма на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., наричана по-нататък „Програма на преброяването“;
2. одобрява статистическия въпросник по чл. 2, т. 2;
3. ръководи и осигурява популяризирането сред населението на целите и задачите на преброяването;
4. определя със заповед:
а) реда, начина и правилата за определяне на участниците в преброяването;
б) реда, начина и правилата за провеждане на обученията;
в) лицата, които обучават участниците в преброяването;
5. предоставя на Европейската комисия информация съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1091 за променливи със слабо или нулево присъствие в страната;
6. внася в Министерския съвет доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него в срок до 30 юни 2022 г.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на чл. 9 по вносител.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
„Чл. 10. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите:
1. координира и методически ръководи подготовката и провеждането на преброяването на територията на цялата страна;
2. разработва програма на преброяването в съответствие с българското законодателство и правото на Европейския съюз;
3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването;
4. представя образеца на статистическия въпросник за утвърждаване от председателя на Националния статистически институт на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката;
5. съставя списък на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“ за провеждане на преброяването;
6. изготвя методически указания и съдейства при райониране на страната на преброителни участъци и контролни райони;
7. организира и ръководи обучението на експерти, анкетьори, оператори, контрольори, придружители и други участници в преброяването;
8. определя земеделските стопанства, в които се упражнява контрол върху събраната информация;
9. изготвя доклада по чл. 9, т. 6;
10. обработва и разпространява резултатите от преброяването;
11. изготвя и предоставя на Евростат данните по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на чл. 10.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 11 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
„Чл. 11. (1) Областните дирекции „Земеделие“:
1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на територията на съответната административна област;
2. чрез общинските служби по земеделие участват във всички дейности по преброяването на територията на съответната община;
3. съвместно с областните комисии по преброяването актуализират списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“, включително чрез проверка на място;
4. съгласувано с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите районират съответната област на преброителни участъци и контролни райони;
5. разпределят по общински служби по земеделие и населени места материалите, необходими за преброяването;
6. организират съвместно с областните комисии по преброяването и с органите на местното самоуправление разяснителна кампания сред населението за целите и начина на провеждане на преброяването;
7. съвместно с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите организират и провеждат обучението на участниците в преброяването в областта, общините и населените места съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 9, т. 4;
8. проверяват работата на участниците в преброяването и извършват проверки на определените по реда на чл. 10, т. 8 земеделски стопанства;
9. приемат и проверяват събраните и приети от контрольорите статистически въпросници;
10. организират и контролират въвеждането в уеб-базираното приложение на индивидуалните данни, събрани със статистически въпросник на хартиен носител.
(2) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед конкретните участници в преброяването при спазване на изискванията на чл. 9, т. 4, буква „а“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на чл. 11.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 12 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
„Чл. 12. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, заместник-председател – представител на Националния статистически институт, секретар – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, и членове, които са представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени организации в земеделието и представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 1, определя със заповед поименния състав на Централната комисия по преброяването.
(3) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
(4) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и дава становища по програмата на преброяването и по другите документи за подготовката, организацията и провеждането на преброяването;
2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването;
3. приема и оценява резултатите от дейността на областните комисии по преброяването и оповестява приключването му;
4. до края на 2021 г. изготвя и представя на министъра на земеделието, храните и горите и на председателя на Националния статистически институт доклад за извършеното преброяване и за основните резултати от него, с което приключва дейността си.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на чл. 12.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 13 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
„Чл. 13. (1) В едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 12, ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите по предложение на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за определяне поименния състав на областните комисии по преброяването за всяка област.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се включват представители на областните дирекции „Земеделие“, областните дирекции по безопасност на храните, областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, териториалните статистически бюра, областните и общинските администрации, териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неправителствените организации в земеделието.
(3) Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 2 предлагат членовете на областната комисия по преброяването.
(4) Областната комисия по преброяването е временен орган и се състои от председател, секретар и от 7 до 9 членове.
(5) Председател на областната комисия по преброяването е директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, а секретар – експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.
(6) Дейността на областната комисия по преброяването се ръководи от нейния председател.
(7) Областната комисия по преброяването:
1. съдейства при актуализиране на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. следи за провеждане на преброяването в областта в съответствие с програмата на преброяването и при спазване на методическите указания;
3. по предложение на областната дирекция „Земеделие“ определя населени места, райони или квартали с особени местни условия, които анкетьорите да посещават с придружители;
4. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на участниците в преброяването в областта;
5. информира Министерството на земеделието, храните и горите за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
6. до 30 юни 2021 г. изготвя и представя на Централната комисия по преброяването доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва дейността си.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 13.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 14 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Чл. 14. За провеждане на преброяването министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице, както и директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, сключват договори с физически лица за извършване на дейностите по преброяването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 14.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 15 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
„Чл. 15. (1) Анкетьорът събира индивидуалните данни за земеделските стопанства и при техническа възможност ги въвежда онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10 или ги записва в статистическия въпросник на хартиен носител. При анкетирането анкетьорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическия въпросник, както и от указанията на контрольора и на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.
(2) При необходимост в населени места, райони или квартали по чл. 13, ал. 7, т. 3 анкетьорите посещават земеделските стопанства заедно с придружители.
(3) Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 15.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 16 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16:
„Чл. 16. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от съответния контролен район. Той отговаря за пълнотата и качеството на събраните и въведени данни.
(2) В своята дейност контрольорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическите въпросници и при необходимост търси съдействие по:
1. организационни въпроси – от председателя на областната комисия по преброяването;
2. методически въпроси – от отговорния експерт по агростатистика в съответната областна дирекция „Земеделие”.
(3) Контрольорът проверява въведените индивидуални данни от анкетьорите и по предварителен график, изготвен от областната дирекция „Земеделие“, представя на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“ обобщена справка за контролния район.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 16.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 17 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17 по неговата редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 17, подкрепен от Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава четвърта – Финансиране на преброяването“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепен от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 18 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 18, който Комисията подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава пета – Ред и начин на провеждане на преброяването“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания по наименованието? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 19 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
„Чл. 19. (1) При изготвяне на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“ органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите ползва всички налични административни източници. Списъкът се предоставя на областните дирекции „Земеделие“ за преглед и актуализиране.
(2) Областните дирекции „Земеделие” със съдействието на органите на местното самоуправление, областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ проверяват пълнотата на списъка по ал. 1, актуализират го и при необходимост го допълват със земеделски стопанства, които не са включени. Актуализацията на списъка може да бъде извършена след проверка на място. Ръководителите на съответните ведомства определят със заповед експертите, които участват в проверките на място.
(3) Областните дирекции „Земеделие” обучават лицата, които ще участват в проверката на място.
(4) При проверката на място се посещават земеделски стопанства, за които се попълва въпросник за уточняване на дейността им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 19 по Доклада на Комисията.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 20 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
„Чл. 20. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване на земеделски стопанства. Целта на пробното преброяване е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, след съгласуване с органите на местното самоуправление.
(3) Пробното преброяване се провежда в периода от 1 септември 2019 г. до 11 октомври 2019 г., като:
1. от 1 септември до 10 септември 2019 г. данните се въвеждат онлайн от земеделските стопани;
2. от 11 септември до 11 октомври 2019 г. данните се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.
(4) Резултатите и изводите от пробното преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на инструментариума на преброяването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 20 по Доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 21 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21:
„Чл. 21. (1) При преброяването анкетьорите сами или с придружители посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 ч. Анкетираният земеделски стопанин може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това.
(2) Земеделските стопани и управителите на земеделските стопанства са длъжни да осигурят на участниците в преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето по ал. 1.
(3) В съответствие с чл. 20, ал. 1 и 3 и чл. 21 от Закона за статистиката земеделските стопани и управителите на земеделски стопанства са длъжни да предоставят достоверни данни, включително лични данни, посочени в Приложение № 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 21 по Доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 22 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
„Чл. 22. Анкетьорите и контрольорите получават данни за земеделските стопанства от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 22 по Доклада на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 23 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. (1) На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта, съдържаща трите имена, снимка, номер и срок на валидност. Образецът на служебната карта се оповестява чрез средствата за масово осведомяване.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се легитимират със служебната си карта.
(3) След приключване на преброяването служебните карти по ал. 1 се връщат в областните дирекции „Земеделие“ заедно с материалите от преброяването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 23 по Доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 24 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. (1) Данните за земеделските стопанства по Приложение № 1 може да се предоставят онлайн в срока по чл. 3, ал. 2 чрез единна входна точка за въвеждане на данни от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.
(2) Събраните на хартиен носител индивидуални данни се въвеждат от оператори онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 24 по Доклада на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 25 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:
„Чл. 25. При извършване на контролни посещения се използват анкетни карти за проверка на:
1. пълнотата на списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. точността на регистрираните данни.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 25 по Доклада на Комисията.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 26 на вносител няма направени предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
„Чл. 26. След приключване на преброяването органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите обобщава индивидуалните данни, въведени в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10, изготвя и предоставя на Евростат валидираните данни по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091 в сроковете по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1091.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за чл. 26.
Гласували 70 народни представители: за 69, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 27 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
„Чл. 27. Резултатите от преброяването се публикуват в специални издания и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в статистическия годишник на Националния статистически институт или се оповестяват по друг подходящ начин.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за чл. 27 по Доклада.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава шеста – Поверителност на данните и опазване на тайната“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на подразделението? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 28 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28 по редакцията на вносителя.
По чл. 29 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29 по редакция на вносителя.
По чл. 30 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30 по редакция на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, текста на вносителя за чл. 29 и текста на вносителя за чл. 30.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 31 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
„Чл. 31. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване на статистическата тайна, в това число и изискване до работа с данните да бъдат допускани само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
(2) Анкетьорите, операторите, контрольорите и придружителите подписват клетвените декларации по ал. 1 при получаване на служебните си карти по чл. 23, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по чл. 31? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията по Доклада на Комисията за чл. 31.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 32 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
„Чл. 32. Разпоредбите на чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, не се прилагат за субекта, чиито лични данни са събирани и обработвани при преброяването на основание чл. 89 от Регламент (ЕС) 2016/679.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме редакцията на Комисията за чл. 32.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението за редакцията на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 33 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на Комисията за чл. 33.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Глава седма – Административнонаказателни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на подразделението? Няма желание за изказване.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 34 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
„Чл. 34. (1) Физическо лице, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави неверни данни, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за чл. 34.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 35 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35:
„Чл. 35. Анкетьор, оператор, контрольор или друг участник в преброяването, който не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя в редакция на Комисията за чл. 35.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 36 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36 в редакция на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 36. (Народният представител Даниела Дариткова иска думата за процедура.)
Сега ли желаете процедурата, доктор Дариткова?
След приключване на гласуването.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Ще Ви помоля да гласуваме един последен текст, за да приключим подразделението, след което ще Ви дам думата.
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 37 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37:
„Чл. 37. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на директорите на областните дирекции „Земеделие“.
(2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за чл. 37.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Благодаря Ви, госпожо Танева.
Давам думата за процедурно предложение на доктор Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля от името на парламентарна група на ГЕРБ за 20 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Следва 20-минутна почивка, след което ще продължим с работата по Законопроекта. Благодаря Ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с разглеждането на Законопроекта.
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Допълнителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 1 на вносител има постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Единна входна точка за въвеждане на данни“ е уеб-базирано приложение за въвеждане на данни при преброяването на земеделските стопанства.
2. „Животинска единица“ е стандартна мерна единица по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
3. „Земеделски стопанин“ или „стопанин“ е физическо или юридическо лице, от името на което и/или за сметка на което земеделското стопанство извършва дейността си, и което носи юридическата и икономическата отговорност за дейността на стопанството и поема стопанския риск.
4. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“ е отделна единица както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
5. „Идентификатор“ е индивидуален номер на всяко стопанство, в който се включва ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е стопанството.
6. „Използвана земеделска площ“ или „ИЗП“ е площта по смисъла на чл. 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
7. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително лични данни.
8. „Инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.
9. „Лични данни“ са данни по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни и на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
10. „Променлива“ е характеристика по смисъла на чл. 2, буква „к“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
11. „Резултати от преброяването“ е обобщената информация от обработените данни за земеделските стопанства и извършените въз основа на тях анализи.
12. „Семейна градина“ са площи по смисъла на чл. 2, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
13. „Управител на земеделско стопанство“ е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на земеделското стопанство.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, госпожо Димова.
ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, бих искала да взема отношение по повод предложението, направено от професор Светла Бъчварова и група народни представители, което те са внесли между първо и второ гласуване на Законопроекта за преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., свързано с определението на „Земеделски стопанин“.
Това беше другият основен елемент, около който се обединихме по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните, а именно да бъде прецизирана дефиницията за „Земеделски стопанин“ по смисъла на този закон.
Всички политически сили се присъединяваме и подкрепяме тази позиция, защото още при проведените обсъждания и коментари на заседанието се коментира, че има известно неразбиране на понятието. Бяха изказани опасения, че като е формулирано по този начин, то ще породи редица проблеми, свързани с попълването на анкетните карти, с които бяхте запознати.
Въпросите, които биха могли да възникнат по време на анкетирането, може да се отнасят и до това кой точно е обектът на изследване, което, от своя страна, може да доведе до нееднозначно разбиране на целта на дейността по преброяването.
Поради това, колеги, предлагам да подкрепим предложената редакция на Комисията. С изчистването и прецизирането на този текст ще бъде изключена възможността за нееднозначно тълкуване на понятието. Отново искам да насоча вниманието Ви към това, че като цяло, по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните, Законопроектът беше подкрепен от всички политически сили и на първо, и на второ гласуване в Комисията. А това е така, защото с приемането му ще се регламентират в детайли дейностите по преброяването, свързани както с подготовката, с извършването на пробното, така и с провеждането на същинското преброяване. С изпълнението на всички тези дейности ще се осигури обобщена и изчерпателна информация за състоянието на земеделските стопанства в страната.
Затова още веднъж Ви предлагам да подкрепим предложената редакция на Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Реплики има ли? Не виждам желаещи за реплики.
Други изказвания по обсъжданото предложение за § 1. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на подкрепения от Комисията текст на вносителя в редакция, предложена от Комисията, за § 1.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. С този закон се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма желаещи за изказване по обсъждания § 2.
Преминаваме към гласуването на параграфа в редакция, предложена от Комисията и в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 9, т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението на Комисията § 3 да бъде отхвърлен? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията § 3 да бъде отхвърлен тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 9, т. 5.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението:
„Заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението на Комисията за наименованието на подразделението? Няма заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението за наименованието на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
„§ 3. Министърът на земеделието, храните и горите издава заповедта по чл. 12, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладвания § 4, който става § 3? Няма заявки за изказвания.
Гласуваме подкрепения по принцип текст на вносител в редакция, предложена от Комисията за § 4, който става § 3.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 5 по вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става
§ 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на последния параграф от разглеждания законопроект – § 5, който става § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По Приложение 1 на вносител има постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на приложение № 1:
„Приложение № 1 към чл. 2, т. 2
Списък на основни данни (променливи), които ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
1. Административни и географски данни за земеделското стопанство:
а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите единици INSPIRE за общоевропейско ползване;
б) адрес за контакт и адрес на седалището на стопанството, електронен адрес и телефони за връзка;
в) единен граждански номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – за юридически лица и еднолични търговци;
г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена на стопанина за физическите лица;
д) юридически статут на стопанството;
е) способ на счетоводно записване;
ж) регистрационни номера на стопанството за регистрация в административни източници.
2. Данни за управителя на земеделското стопанство:
а) година на раждане и пол;
б) селскостопанска квалификация и професионално обучение;
в) година на класифициране като управител.
3. Използвана (стопанисвана) земеделска площ – вид на собствеността и начин на стопанисване.
4. Биологично земеделие – по направления.
5. Предназначение на продукцията на стопанството.
6. Разпределение на площите по култури:
а) зърнено-житни култури;
б) зърнено-бобови и протеинови култури;
в) технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки и други технически;
г) окопни фуражни култури;
д) фуражни култури;
е) картофи;
ж) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
з) цветя и декоративни растения;
и) семена и посадъчен материал;
к) угари;
л) постоянно затревени площи, включително поддържани в добро земеделско и екологично състояние;
м) трайни насаждения по видове;
н) семейни градини;
о) общо използвана земеделска площ на открито.
7. Използвана земеделска площ (ИЗП) под стъклено или високо достъпно покритие:
а) зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди;
б) цветя и декоративни растения;
в) трайни насаждения;
г) други.
8. Неизползвани земеделски земи, горски и други площи.
9. Площи за отглеждане на култивирани гъби.
10. Поливни площи.
11. Селскостопански животни и птици в стопанството по категории:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
ж) птици (бройлери, кокошки, пуйки, патици, гъски, щрауси и други);
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) животни, отглеждани за кожа;
м) други.
12. Ползвана земеделска техника по видове.
13. Принос за развитието на селските райони – стопанства, които са се възползвали по видовете мерки и подмерки за развитие на селските райони.
14. Сгради за животни и управление на оборския тор:
а) животинска паша;
б) сгради за животни;
в) управление на оборския тор;
г) съоръжения за съхранение и обработка на оборския тор;
д) наторена ИЗП.
15. Работна сила и други доходоносни дейности:
а) постоянно заети работници – семейна и несемейна работна ръка по пол;
б) работници – временно наети по пол;
в) изпълнители по договори;
г) мерки за безопасност на земеделското стопанство;
д) други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство;
е) други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство.
16. Застраховки и иновации.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да Ви направя разяснения относно направеното предложение от професор Светла Бъчварова и група народни представители, което те са внесли между първо и второ гласуване на Законопроекта за преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., за редакция в Приложението.
Това предложение отново е свързано с включването на земеделската техника в обхвата на изследваните при преброяването показатели. Както вече обясних по повод на предишното предложение по чл. 1, всички колеги от Комисията по земеделието и храните се обединихме и подкрепихме идеята за включване на земеделската техника като елемент, който да бъде наблюдаван и за който да бъде събирана информация от земеделските стопани по време на преброяването.
Вие всички подкрепихте направеното предложение за включването на ползваната земеделска техника в показателите. Това е така, защото всички сме убедени, че за целите на агростатистиката е важно да се разполага с информацията за наличната в стопанствата земеделска техника. Тъй като вече гласувахме и подкрепихме предложението на професор Бъчварова по чл. 1 – за добавянето на този показател в изследването, Ви предлагам да подкрепим и това предложение за конкретното му посочване в статистическия въпросник, както е направена редакцията на Комисията и е предложен текстът за Приложение № 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Димова.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Желаещи за други изказвания няма.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя в редакция, предложена от Комисията, в която е съобразено предложението на професор Бъчварова, което ни помоли да подкрепим народният представител госпожа Димова. (Шум и реплики.)
Гласуваме обсъжданото Приложение № 1.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По Приложение № 2 към чл. 5 на вносител, който е и последният текст на Законопроекта, няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2 към чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията по вносител за Приложение № 2 към чл. 5 на Законопроекта.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законопроектът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., вносител е Министерският съвет на 31 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари 2019 г. Благодаря Ви, госпожо Танева.
Уважаеми народни представители, трябва да преминем към следващата точка, която ще отнеме повече от оставащото до края на заседанието време, но не е разумно да разделяме четенето на докладите от обсъждането. (Шум и реплики.)
Сега ще Ви запозная със съобщенията за парламентарен контрол за 1 март 2019 г., петък:
1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на шест въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева; Стефан Апостолов и Даниела Савеклиева; Венка Стоянова; Александър Александров; Христо Грудев; и Даниела Дариткова.
2. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Вълков.
3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на шест въпроса от народните представители Атанас Стоянов; Христо Грудев; Димитър Александров; Валентин Милушев и Радослава Чеканска; Даниела Димитрова; и Александър Александров.
4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Клавдия Ганчева; и Димитър Гечев.
5. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на три въпроса от народните представители Анна Александрова; Иглика Събева; и Мария Илиева.
6. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Васил Цветков; и Ася Пеева.
7. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Радостин Танев.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- два въпроса от народните представители Диана Саватева; и Красимир Янков към министъра на културата Боил Банов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Поради участие в международна среща в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради изчерпване на дневната програма закривам пленарното заседание.
Следващото заседание е на 1 март 2019 г., петък, от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,48 ч.)Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер


Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ