Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 8 март 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
08/03/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Николай Александров и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! Да си честитим празника и да благодарим на нашите мъже за многото поздравления, които получихме. Нали така, уважаеми дами? Нека да им благодарим! (Ръкопляскания.)
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.

Колеги, започваме с първа точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
След това ще преминем към втора точка – Проект на решение за приемане на процедурни правила.
Колеги, изслушването на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно напредъка по подобряване качеството на атмосферния въздух в България предлагам да започне от 11,00 ч., за което трябва да гласуваме.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
В Народното събрание са постъпили: Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 януари – 24 февруари 2019 г., и Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 27 февруари 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Колеги, кой ще ни запознае с Доклада?
Процедура – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, имам няколко процедури и те са наложителни.
Първо, вчера Комисията по вероизповеданията разгледа Законопроекта в 15,00 ч. Според нашия Правилник има изискване да не влизат за разглеждане законопроекти в пленарна зала, ако не са изминали поне 24 часа.
Второ, тук трябваше да бъде министърът на финансите, който следва да бъде главно действащо лице – касае се до опрощаване на пари в полза на държавната хазна. Как без министъра на финансите, който не си е казал мнението, да разглеждаме този законопроект, който е прецедент?! Оттук нататък се отваря възможност за кой ли не – всеки може да поиска такива опрощавки, защото в 1956 г. се е случвало такова нещо – една година, след като съм се родил. Тогава другарите решили да опростят вземанията на физически лица, задълженията на физически лица, произтичащи от данъци, защото в годините след 9 септември са натресли такива данъци, които да направят безсмислено правото на собственост и хората да се отказват от собствеността, но с Априлския пленум 1956 г. се е приело. Дайте да се успокои малко обстановката! И после – 2011 г., които бяхме тук, в тази зала…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедурата, господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: …направихме нещо подобно по отношение на задължения на майки, получавали неправомерно детски надбавки. И сега третият случай. Така че тук трябва да дойде министърът на финансите, който да каже своето мнение по този съдбоносен, бих казал, много важен финансов въпрос…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Председател…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …извинявайте, аз можех да ги взимам за по две минути всичките тези искания, защото всяко едно представлява отделно мое съображение. Тук водеща трябваше да бъде Комисията по бюджет и финанси, защото се касае до опрощаване на държавни вземания, даже не е Комисията по вероизповеданията. Не знам защо този въпрос беше натресен на Комисията по вероизповеданията като водеща? Комисията по бюджет и финанси не се произнесе, тя нищо не каза, тя изобщо не беше сезирана.
И още нещо. Не госпожа Нинова отвън оп, оп да приказва глупости за ужас за националната сигурност, а да дойде тук парламентарната група на БСП, да влезе в задълженията си и да участва в отхвърлянето на това безумие, което днес ни предстои. Не госпожа Нинова да говори за сделки. Нека да дойде! Ако има сделки, да каже какви са те и да ги докаже. Ние също бихме изказали съображения в тази насока, бихме я подкрепили. Аз също имам такива съмнения – да видим дали е така, или не е така!
Формално правя две предложения. Едното – да бъде отложено днешното гледане на Законопроекта. Нещата са в страшно суров вид. Липсва и дебат в обществото по този въпрос. Два-три дни горя огън, вдига се дим, вчера се разгоря пожарът и днес го вкарваме в пленарната зала…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, моля Ви, надскочихте времето на процедурата!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, затова е едното ми формално предложение. Ако то не бъде възприето, да бъде отложено разглеждането на Законопроекта и да бъде повикан министърът на финансите, за да получим малко от малко автентично мнение, становище и позиция от Министерството на финансите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Относно това защо го разглеждаме днес, имахме Председателски съвет, на който взехме решение, че независимо от това, че Комисията е в четвъртък, в петък ще се гледа като първа точка, и това беше консенсусно решение на Председателския съвет.
Виждам, че на заседанието на Комисията е присъствал заместник-министърът на финансите Росица Велкова.
Ще отправя покана към министъра на финансите да дойде в пленарната зала, а ще подложа на гласуване Вашето предложение за отлагане на точката.
Моля, режим на гласуване относно процедурата, която господин Шопов направи, за отлагане на точката.
Гласували 134 народни представители: за 27, против 25, въздържали се 82.
Предложението не е прието.
Госпожо Алексиева, продължаваме с четенето на Доклада – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31 януари 2019 г.
На заседание, проведено на 7 март 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закон за вероизповеданията, № 954 01 4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31 януари 2019 г.
На заседанието присъстваха от: Министерството на финансите – Росица Велкова – заместник-министър, Диана Драгнева – директор на Дирекция „Правна“, и Ивайло Танев – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“; Министерството на правосъдието – Любомир Талев – директор на Дирекция „Съвет по законодателство“, и Галина Димитрова – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“; Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) – Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – Главен секретар на Светия Синод, и доцент Мария Кьосева – юрист на Светия Синод; Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание – Николай Панков и Хасан Исмаилов; Обединени евангелски църкви – Грета Ганева; Обединени езически вероизповедания – Стефан Стойков.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, беше представен от народния представител Йордан Цонев.
Със Законопроекта се цели прецизиране на някои разпоредби в Закона в следните насоки:
- по отношение на възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква;
- по отношение на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции се конкретизира обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност „Образование“ по данни на Националния статистически институт;
- за осигуряване изпълнението на последните промени в Закона, влезли в сила след приемането на Закона за държавния бюджет, се предлага в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона Министерският съвет да определи за 2019 г. държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на Мюсюлманското вероизповедание – Главно мюфтийство;
- за изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените им публични задължения до 31 декември 2018 г.
Господин Цонев подчерта, че актът на опрощаване е въпрос на държавна финансова политика, не засяга религиозни права и не ощетява никое вероизповедание.
По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Мюсюлманското изповедание, Католическата църква, Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и Коалицията за свободата на вярата и словото.
В становището си Министерството на правосъдието посочва, че няма предложения по Законопроекта, а в това на Министерството на финансите се обръща внимание на необходимостта от редакционни корекции по отношение на § 4 от Законопроекта. В част от становищата на вероизповеданията се изразява несъгласие с предлаганите промени, а в друга се изтъква принципна подкрепа.
Присъствалите на заседанието представители на министерствата подкрепиха първоначално предоставените становища.
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отбеляза, че поради задълбочения интерес, отнасящ се до предложенията за общо опрощаване на определени задължения на вероизповеданията, БПЦ няма подобни и не вижда необходимост от подобен акт спрямо нея. Наред с отправените благодарности по отношение на работата по законопроектите, той подчерта, че БПЦ има въпроси, по които тепърва ще даде своите становища.
Представителят на Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание изрази опасения относно опрощаването на публични задължения, тъй като това би създало сериозен прецедент. Опрощаването на публичните вземания на едно вероизповедание би представлявало пряка държавна помощ и българската държава би влязла в изключително сериозна колизия. В заключение той определи предлаганата промяна за посочване на конкретен бенефициент на субсидията като противоконституционна.
Представителят на Обединените езически вероизповедания изтъкна, че не вижда необходимост от визирането в Закона за вероизповеданията на определено вероизповедание като конкретен бенефициент на субсидия.
Представителят на Обединени евангелски църкви изрази своето безпокойство относно липсата на гаранции за независимостта на вероизповеданията, както и че предлаганите изменения нарушават основния принцип на справедливостта.
В хода на дискусията участие взеха народните представители Красимир Велчев и Павел Шопов.
Народният представител Павел Шопов изрази опасения от предложението, свързано с опрощаването на задълженията, които не са прецизирани по размер и пера, и не е ясно как това би се отразило върху системата от правни норми.
Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека Красимир Велчев заяви, че е необходимо срокът между първо и второ гласуване да бъде удължен, за да има възможност всички – и вероизповедания, и неправителствени организации, да внесат своите предложения за промени.
След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Алексиева.
Господин Цонев, ще ни запознаете ли с мотивите?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мотивите към предложения законопроект бяха много обстойно изчетени в Доклада на Комисията, а и в дискусията в Комисията също стана въпрос за тези мотиви. Аз ще ги прочета така, както са дадени от вносителите.
„Предложените промени в Закона за вероизповеданията имат за цел прецизиране на някои разпоредби в Закона в следните насоки:
- по отношение възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква – Българска патриаршия, и за българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква;
- по отношение на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции – конкретизира се обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност „Образование“ по данни на Националния статистически институт.
За осигуряване на изпълнението през тази година на промените в Закона, които са влезли в сила след приемането на текущия закон за държавния бюджет, и предвид вече определените средства за държавна субсидия за вероизповеданията в него, се предлага уточняване в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на правомощията на Министерския съвет, като се предвижда за 2019 г. правителството да определи държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на Мюсюлманското вероизповедание – Главно мюфтийство.
За изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените публични задължения до 31 декември 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Съжалявам, но отново ние от „Обединените патриоти“ трябва да хвърлим камък явно в едно съдружие, което се е заформило днес, за поредното безчестие в българския парламент, за поредната безпринципност, която може да доведе до много неприятни последици. Чудя се: защо Ви е всичко това на Вас от ГЕРБ? Какво ще постигнете с нещо, което правите, но не се е случвало почти в българското законодателство?
Одеве в процедурата ми изложих два случая, два прецедента – единият е от 1956 г., другият е от 2011 г. Това ще бъде третият. Един такъв закон е противоконституционен, първо – с акт на Народното събрание да се опрощават такива вземания като тези.
Тези вземания впрочем не са и установени точно. И в Комисията, а и в раздадените ни материали не стана ясно какви са те по пера, какъв е точно техният произход. Постарах се за себе си да изясня – оказва се, че огромната част от тези вземания са парите, които се дължат на държавата за съдебни такси за онези дела, които Мюфтийството води преди няколко години. Спомняте си, че по време на управлението на ДПС и БСП, последното им съвместно управление, от ДПС бяха налегнати от тежък агалък, или, по-точно казано, от синдрома на управлението на Туна вилает и си позволиха да притискат българската съдебна власт, българските съдилища с онези 70 броя дела, от които всички ние луднахме – обикаляхме страната, но в крайна сметка българското общество се оказа на ниво, още повече българската съдебна система, и исковете бяха отхвърлени. Така че огромната част от тези пари са по този повод.
И сега ние да премираме Главното мюфтийство, разбирайте ДПС, защото това е едно и също, е, меко казано, несъстоятелно.
Тук има и други аспекти. Това, че според Присъединителния договор за влизането ни в Европейския съюз се касае за чисто държавна помощ, защото една от точките там е, че „помощ“ е опрощаването на вземания на определени лица, което не е допустимо. Значи това не може за БДЖ, не може по повод на задължения, свързани с пенсии на хората, със заплати на хората, но по отношение на ДПС, разбирайте Главното мюфтийство, може!
Тук ще скокнат и някои Ваши приятели – и Меглена Кунева, и Соломон Паси, и всички евроатлантици, евро- и Брюксел-бюрократи. Ще бъдат абсолютно прави. Не че ме е еня какво ще каже Брюксел, но тук ще бъдем подложени под тези удари, и с пълно основание. Не че ние ще пишем евродоноси и еврорапорти – няма да го направим, въпреки че някои Патриоти го правиха преди три-четири месеца. Ние от „Атака“ поне няма да го направим, но ще се намери кой да сезира съответните институции на съответното място и ще видите какви неприятности ще има държавата в тази връзка. Защото това е парекселанс, без никакво съмнение и без каквото и да е колебание.
Страшното е, че казусът се превръща в прецедент. Оттук нататък всеки ще иска, всеки ще се натиска, всеки ще има правото да претендира за такова опрощение, а такова опрощение, както Ви казах, в историята на последните 70 – 80 години е правено два пъти. И сега отново по този повод.
Тук се обръщам към БСП, които ги няма, но се надявам, че имат съгледвачи в Народното събрание и следят какво става тук. Това не е да говориш отвън глупости – за опасност за националната сигурност, и сега да си умираш от удоволствие да виждаш тук грешката, която ще направи твоят политически враг в лицето на ГЕРБ. Тук става въпрос за отговорност – за отговорността към обществото, за отговорността да си народен представител, да си на мястото си и да гласуваш. Това е едната от двете теми.
Другата тема, другият голям проблем тук е за изписването, което се иска с този законопроект, на така нареченото Мюфтийство, всъщност това как да го назова, да го нарека популярно, разбираемо – на ДПС. Тук става въпрос и за друг правен субект, затова съм взел – да не сгреша нещо: Мюсюлманското сунитско ханефитско вероизповедание, към което са се самоопределили огромният брой на мюсюлманите в България (реплика от народния представител Мустафа Карадайъ: „Кажете кои, колко!“), което е автентичното юридическо лице, на което трябва да бъдат превеждани парите по държавната субсидия за заплатите. Тук всъщност е другият голям конфликт, другият голям проблем.
Това, което става днес в пленарната зала, много ми прилича на онази целувка на Орлов мост. Ако преди няколко години, спомняме си, тя се състоя на Орлов мост, днес, хайде да не драматизирам толкова, се случва нещо по-малко – една братска прегръдка в тази пленарна зала.
Колеги от ГЕРБ, нови съюзници ли си търсите? Не знам, може би те не Ви трябват, защото българската политическа практика в действителност е показала, че който се е заиграл с ДДС (оживление, смях от ДПС), с ДПС – да, то е нещо подобно, много скоро е приключил курсът и си е отишъл от политическата сцена. Грешката е на езика, но твърде много ми прилича точно на това, за което се засмяхте.
Оттук нататък пледирам и отправям упрека си за това, което днес явно ще се случи, към БСП – да престанат с демагогията, защото ако те бяха в тази зала, днес щеше да се устои на този опит да се направи онова, което предстои. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Реплики? Не виждам.
Изказване – господин Веселинов, заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За втори път в рамките на два месеца гледаме Закона за вероизповеданията. И двата пъти сценарият е горе-долу един и същ – късни заседания на Комисията по вероизповедания и след това ранно гледане в залата, без да се чакат 24 часа, които се изискват от нашия Правилник, без да има публичност на дебата и без да има възможност народните представители подробно да се запознаят със стенограмата и със становищата съответно на вероизповеданията и на всички участници в процеса.
Следващата промяна, а може още в тази промяна между първо и второ четене, предлагам да допълним името на Закона и да го наречем Закон за вероизповеданията в полза на Главното мюфтийство. Мисля, че това ще е една добра илюстрация на това, което се върши днес в залата – нещо, което се реши в предишното заседание. Искам да припомня, че предишната доста мащабна промяна на Закона за вероизповеданията беше инициирана от нас, Патриотите, и след това последва друг законопроект от БСП, от ГЕРБ и от ДПС. Този друг законопроект се оказа основното, което се прие, но дори и там основните текстове, заради които започнахме тази промяна, а именно забраната за външно финансиране, която да гарантира националната сигурност, отпаднаха. Тогава госпожа Нинова и всички тук вляво мълчаливо натискаха зелените бутончета. Тези текстове, които днес гледаме и които бяха част от онзи закон, щяха да бъдат приети още тогава, ако не бяхме ние, Патриотите, с нашата активност и с начина, по който поставихме нещата.
Солидаризирам се тук със становището на господин Шопов. Днес, ако БСП бяха в залата, дебатът щеше да е друг и възможността тези промени да минат щеше да бъде съвсем различна. Имаме две части на Законопроекта – едната е чисто техническа, срещу която нямаме нищо против. Втората обаче, която създава отново привилегии за Главното мюфтийство, няма как да я приемем и всички ние от „Обединени патриоти“ ще гласуваме против този законопроект.
Не можем да въвеждаме презумпция, че всеки мюсюлманин е по същество поддръжник на Главното мюфтийство. Мюсюлмани са и шиити, и алевити и различни други деноминации, и това обобщаващо име „мюсюлманин“, под което са преброени те, няма как да го залепим на Главното мюфтийство и те да черпят от това права. Да припомним също, че те черпят правата в пълен размер, тоест десет лева на всеки, който е заявил, че е мюсюлманин, ще ги получават в Главното мюфтийство, а Българската православна църква ще получава едва една трета от полагаемото ѝ се – нещо, срещу което ние, Патриотите, пак припомняме, че възразихме сериозно. Но това нещо госпожа Нинова и нейните колеги от БСП го подкрепиха в залата тогава.
И, наистина, втората скандална част е опрощаването на задължения. Колеги, не се прави така. Ако това вероизповедание, на което ние даваме в пълен размер субсидията, която се полага, тоест то получава на глава най-много от всички вероизповедания, има задължения към държавата, ами има легитимни методи да си ги разсрочи, да си ги обслужва във времето. Ние им гарантираме 5 милиона всяка година приход. Да бъдат така добри, да се лишат от част от тези пари и да ги върнат на държавата, както всички останали са си плащали задълженията.
В края на краищата голяма част от тези пари, доколкото ни е известно, защото тази информация, разбира се, се крие, са осигуровки. Служителите на Главното мюфтийство ще получават пенсии, които ние в момента ще дотираме, защото те не са имали доблестта и нямат доблестта да си внесат осигуровките за тези техни служители.
Призовавам всички колеги от ГЕРБ да преосмислят подкрепата на този законопроект. Той е вреден и създава двоен стандарт, създава усещане, че едно вероизповедание в България е фаворитизирано и в края на краищата противопоставя българските граждани. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново сме поставени в ситуация Народното събрание да бъде рекетирано от една парламентарна група, в случая групата на ДПС.
За пореден път Народното събрание трябва да бъде поставено на колене. България трябва да бъде поставена на колене – в разрез със законите, в разрез с най-елементарна логика и норми. Защо е необходимо това? Нека да поразсъждаваме по този въпрос.
На първо място, въпросните 8 милиона са напълно във възможностите на ДПС и на кръговете от фирми да си ги осигурят и да си ги заплатят. Нека да не забравяме, че в изминалите 30 години от най-новата история на България партията, която в най-голяма степен осребри своето присъствие в политиката, беше ДПС.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Това ли е Вашето разбиране за политика?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Така беше и обявено от техния почетен председател Ахмед Доган, който открито пред цялата държава в телевизионно предаване разясни схемата на обръчите от фирми около всяка партия. В случая обаче говореше за неговата партия. (Реплики от ДПС: „По темата!“) Същият този Ахмед Доган, който си прибра милион и половина заради това, че има изключително сериозни хидротехнически познания, можеше да отдели от тези пари нещо сега да покрие тези 8 милиона. Същият този, който придоби ТЕЦ „Варна“ за 3500 лв. – активи на ТЕЦ „Варна“ между 85 и 200 милиона, неясно точно колко…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Симеонов, моля Ви, господин Доган не присъства!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз не съм сигурен, че не присъства. Той духовно се рее тук, между полилеите в Народното събрание. (Ръкопляскания от ДПС.) Видяхте ли?
ТЕЦ „Варна“ беше приватизирана и беше подарена на Ахмед Доган, който си закупи дяловете…
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: За оградата кажи!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: …закупи цялата ТЕЦ „Варна“ за 3500 лв., при активи, пак повтарям, между 85 и 200 милиона. Веднага след закупуването, а може би няколко месеца след това, държавата му подари студения резерв, който представлява…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Сега Ви моля да влезете в темата, уважаеми господин Симеонов!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, да, то е точно по темата, но малко по-обстоятелствено насочвам разсъжденията на народните представители. Казах, че сега ще обясня защо няма никаква логика в искането в Законопроекта, който Вие смятате да подкрепите. С ТЕЦ „Варна“ държавата извърши пак поредното залягане, полягане пред ДПС и пред Ахмед Доган, като им подари студения резерв на ТЕЦ „Марица изток 2“ в размер на 27 милиона плюс още 2 милиона, един преди това – около 30 милиона им подарихме, за да могат да оцелеят!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: За оградата кажи!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: ТЕЦ „Варна“ втора година вече е на сериозна печалба и си избива инвестициите. Но това не е ТЕЦ „Варна“, това е Ахмед Доган. Ахмед Доган можеше да бръкне и да ги даде тези 8 милиона.
Следователно в този ход на разсъждения, господин Христов, исках да убедя народните представители, че те пари имат. Те пари имат! Не става въпрос за тези 8 милиона. Става въпрос за нещо друго. Трябва да бъде показано на цялото Народно събрание, на цялото българско общество, че ДПС командва парада в България, че без ДПС нищо не става, че ДПС поставя условия, а всички останали трябва да ги изпълняваме! Ето това аз не мога да приема по никакъв начин, защото това знаете ли до какво води? Не е въпрос на повдигане самочувствието на членовете на ДПС, нито пък на мюсюлманското вероизповедание общо, защото много добре знаем какво представлява – набучени една сюрия, на техен език, джамии, в които никой не влиза, с пари на арабски фондации. Няма да ги направите мюсюлмани! Толкова са мюсюлмани, колкото са били в края на социализма по времето на Тодор Живков, толкова са, не са повече. Всичко останало са материални интереси.
Не, не е в това въпросът – въпросът е за пореден път да се забие клин в българското общество, то да се разцепи на мюсюлмани и немюсюлмани, за да се налива вода в мелницата на политическата игра и интрига на ДПС – разделяне на българското общество и дестабилизиране на българската държава!
Призовавам колегите от ГЕРБ да не се връзват на тази въдица. Това не бива да бъде правено даже и с дребните сметки за гарантиране на моментно временно гарантиране на мнозинство на кворума, защото утре ще има ново искане, вдругиден ще има друго изискване. Господин Цветанов, докога ще отстъпваме? Бъдете достоен наследник на великите българи. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте – имате думата, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Използвам случая да поздравя всички дами с празника 8-ми март! И малко да намалим напрежението, което виждаме, че започва да се генерира в българския парламент.
Уважаеми колеги, нека да не делим България на мюсюлмани и на християни или на всякаква друга религия! Това няма да доведе до нищо добро, а само може да ни отдалечи от това, което са завещали нашите деди. В момента България е ценна с това, че има едно многообразие от различни вероизповедания. България е ценна с това, че успя да запази етническия мир и всеки един, който участва в политическия живот на страната, е допринесъл за това. Не бих искал да казвам чия е по-голямата заслуга – било то на БСП, на ДПС, на ГЕРБ, на „Обединени патриоти“, на ВОЛЯ или на всички останали политически формации, които са били в годините на прехода, в това число и СДС, и ОДС.
Нека все пак да бъдем отговорни и да кажем какво направихме в края на 2018 г. Ние изпълнихме един политически ангажимент, който беше дискутиран, и който беше поет от всички политически сили на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Румен Радев.
Нека да си припомним Консултативния съвет май месец 2017 г.; нека да си припомним Консултативния съвет април месец 2018 г. и тогава имаше много ясно поет политически ангажимент от всички парламентарни сили, които участваха в този Консултативен съвет, и се съобразихме, и беше общо становището на президента, когато запозна медиите с целите и с това, което сме постигнали на Консултативния съвет.
Днес, разбира се, всеки може да интерпретира посвоему всичко това, което обсъждаме. Разбира се, че БСП, неприсъствайки в парламента, неидвайки на работа могат да интерпретират най-волно и най-свободно. Но аз искам просто да ги призова – нека да не се заиграваме с етническия мир, защото крайни изказвания по тази тема могат да доведат точно до едно противопоставяне, което ние смятаме, че като държава – членка на Европейския съюз, не бихме и не трябва да го допускаме.
Само да Ви кажа, уважаеми колеги от „Обединени патриоти“, които бяхте днес доста остри – аз, разбира се, приемам всяко едно различно мнение, но мога да Ви кажа, че откакто се занимавам с политика, никога по никакъв повод не съм делил българските граждани на етнически принцип.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): Той е религиозен, не етнически.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Добре – и религиозен. И винаги съм се отнасял към хората с необходимото уважение, защото това е тяхната религия и мога да Ви кажа, че силата на Политическа партия ГЕРБ е, че за тези години може би е единствената, която има представителност на всички вероизповедания, и това, което мога да Ви кажа – това са достойни българи. И само да Ви кажа, че на 1 март, когато бях в Кърджали, в по-голямата си част от хората, с които се срещах, бяха мюсюлмани. По никакъв начин те не са по-различни от всички останали.
А това, което правим днес, е да можем действително да дадем тази стабилност на държавата, на вероизповеданията и молбата ми е: нека да не влизаме в крайности, защото действително ще посегнем на нещо, за което самите ние след това ще съжаляваме. Аз мога да Ви уверя, че във всичко това, което правя в момента, защото аз съм съвносител заедно с Мустафа Карадайъ, никога по никакъв повод не е поставяно някакво условие, а просто сме си припомняли това, което е обсъждано на Консултативния съвет по национална сигурност. И тук, между другото, не прави чест на Българската социалистическа партия, защото те по принцип бяха „за“, но казаха, че просто няма да положат подписа си. Може би са имали предвид използването на тази тема, обслужвайки чисто политическите интереси на тяхната партия. Аз ще спра дотук, но мога да Ви кажа, че ще гласувам по съвест и никой по никакъв начин не е оказал някакъв рекет, за да сложа подписа си и да гласувам днес за Законопроекта за промяна на Закона за вероизповеданията.
Убеден съм, от това, което чухме и от Министерството на финансите, и от вчерашния дебат, който се е водел в Комисията по вероизповеданията, че трябва действително да гласуваме разумно, да бъдем достатъчно отговорни и по никакъв начин да не казваме, че когато има единомислие по един законопроект и гласуват различните политически сили, винаги да се казва, че има някакъв рекет или има някаква договорка. Аз го правя в интерес на България и мога да Ви кажа, че никога, по никакъв повод няма да си променя позицията и становището в тази посока – да защитавам националните интереси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Има ли реплики?
Заповядайте, професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Нямах намерение изобщо да се изказвам, но тук става нещо, което не е в ред и нарушава Конституцията, законодателството в България.
Първо, искам да кажа на господин Цветанов, че не „Обединени патриоти“, а самият дебат дели българските граждани на едни, на които могат да се опростят дългове, и на други, на които не могат да се опростят дългове. Това, първо.
Второ, господин Председателю, този дебат нарушава Конституцията, тъй като по Конституция единствената институция, която може да опрощава държавни задължения, задълженията към държавата, това е президентът.
Народното събрание не може да опрощава никакви дългове с никакви закони! Прочетете я тази Конституция и тогава вкарвайте такъв законопроект, тогава направете такъв дебат, иначе няма смисъл да се дебатира. Докога ще го правим това?! (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Станилов.
Други реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията. Не виждам други изказвания.
Закривам дебата, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ.
Гласували 138 народни представители: за 104, против 28, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Гласувах „против“ не защото съм против защитата на националните интереси, не защото съм против България да помага на всички вероизповедания и те да не се кланят на чужди държави, а защото го правим по грешен начин и настройваме хората един срещу друг – настройваме мюсюлмани срещу християни.
Какъв е проблемът, когато се отпусне на едно вероизповедание определена сума пари или се опростят, а другите вероизповедания по същия начин да бъдат компенсирани – да бъдат изградени примерно православните църкви, да ремонтират църкви, манастири и така нататък?! Тогава нямаше да има проблем. Защо трябва да е само за едното вероизповедание? Това дразни хората, това настройва хората. Затова казваме: това е грешният начин, това е грешният начин, това е грешният начин!
Отделно, колегите преди това от „Обединени патриоти“ казаха: парламентът отпусна близо 6 милиона на година субсидия на Главното мюфтийство, които пари също можеше да покриват тези задължения в годините.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Няма такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не репликирайте от залата!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Как да няма такова нещо, като сме го гласували?! Десет лева на преброен! (Реплики.) Точно така е!
Ние правим едното вероизповедание да има привилегии спрямо другите, което е погрешно. Това дразни хората и ние сме против това, не сме против защитата на националните интереси.
И ще дам още един пример. Сградата, където се намира Главното мюфтийство, пак по незаконен начин „Софийски имоти“ я дадоха на Главното мюфтийство. Тя е дарена от българина от Македония Димитър Станишев и неговата съпруга на Министерството на просвещението преди 9-ти септември в Благотворителен фонд за издръжката на българчета в Западни покрайнини и Македония, за стипендии. „Софийски имоти“ незаконно нарушиха волята на тези дарители и я дадоха на Главното мюфтийство. Това пак дразни хората и прави конфликти. Не можеше ли да бъде отпусната друга сграда?
Затова казвам, че това са стъпки през годините, които са погрешни и правят омраза. Не сме ние тези, които мразим и настройваме хората, а погрешните политически решения. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Първо, да честитим празника на нашите колеги, не само на всички жени в България, а и по света.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Оправи си възела на вратовръзката.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Тя е такава, господин Хамид – с по-нестандартен възел. Благодаря Ви, че забелязвате.
Колкото до това, аз гласувах „против“ чисто по икономически съображения. Надали в залата от колегите, които са икономисти, ще се намери някой, който може да обори тезата и да каже колко е необходимо ти да се откажеш от едни приходи в хазната и да създадеш прецедент. Защото ние направихме именно точно това нещо.
Гласувах „против“, защото убеждението ми е такова, че когато тръгнем да създаваме прецеденти и създаваме верига от прецеденти, накрая системата, в която създаваш тези прецеденти, умира, тоест тя се разрушава отвътре. Това представлява катастрофални явления за самата система. (Реплики.)
Няма как ние от групата на „Обединени патриоти“ да подкрепим едно такова нещо. Надали ще намерите финансов министър, който да Ви каже, че с лека ръка би подкрепил в хазната да не влязат пет лева и да опрости примерно пет лева. (Реплики.)
Това нещо може да го обрисувате по всякакъв начин, може да го облечете по всякакъв начин, но не това е начинът – по който Вие го направихте днес. По този начин няма да решите проблема и по този начин ще създадете допълнителни проблеми.
Гласувах „против“ и поради една друга причина. Госпожа Караянчева допусна една грешка, когато покани да се изчетат мотивите на вносителите. Двамата вносители – Мустафа Карадайъ и Цветан Цветанов, бяха в залата, но нито един от тях не ги изчете. Изчитането на мотивите става от друг народен представител, в случай че вносителите на Законопроекта не присъстват физически и не могат да защитят мотивите си пред залата. (Шум.)
Няма как да подкрепим такова нещо. Колеги, бъдете по-разумни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. (Оживление, шум и реплики.)
Господин Цветанов иска думата. (Реплики на народния представител Павел Шопов.)
Вижте, господин Шопов, аз не мога да знам, когато се вдига ръка, кой от народните представители с каква цел вдига ръка.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател!
Искам и правя процедура да направим прегласуване на Законопроекта, защото моят глас е отчетен като „против“, а аз съм гласувал „за“. (Оживление, шум и реплики.)
Има технически проблем с устройството – не само с моето, но и на господин Манушев, затова искам прегласуване. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Ще подложа отново на гласуване разглеждания законопроект. (Народният представител Николай Александров иска думата по начина на водене.)
Ще Ви дам думата по начина на водене, след като завършим гласуването. (Шум и реплики.)
Гласували 136 народни представители: за 109, против 24, въздържали се 3. (Шум, реплики и ръкопляскания.)
Предложението е прието.
Продължаваме, уважаеми колеги.
Процедура по начина на водене – имате думата, уважаеми господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, чрез Вас ще се обърна и към колегите.
Колеги, вижте, имаме някакви установени правила в процедурите и винаги сме имали такива. При процедура с отрицателен вот винаги се заключва гласуването, защото вече сме влезли в друга процедура. (Реплики от народния представител Данаил Кирилов.)
Аз се радвам, че господин Кирилов ще отговори. Знам, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание е специален закон, но той е със статут на закон. Не можем ние да го пренебрегваме, защото имало техническа неизправност.
И, господин Председател, в качеството Ви на водещ заседанието, проверете моля Ви всички пултове, защото това, ако е единичен случай, да го наречем изключение. Но ако е тенденция и се оказва, че гласуванията на народните представители могат да бъдат променяни в електронната система и човек, който казва: „Аз гласувах „за“, но гласът ми е „против“, поставя съвсем различни въпроси, на които Вие като председателстващ в момента заседанието трябва да дадете отговор.
И пак казвам, моят призив е: нека да спазваме Правилника такъв, какъвто е – той да бъде равен за всички. Не да бъде изключение за тези, които управляват, и да бъде в ущърб на тези, които са в опозиция.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Ти опозиция ли си?
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ Без значение – управляващият трябва да бъде и солидарен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Действително, ще помоля да бъде проверена системата за гласуване още веднъж.
Господин Петров, заповядайте, имате думата.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Уважаеми господин Председателстващ, има намеса на хакери и моят глас е отчетен „за“, а аз заявявам, че гласувах „против“. (Оживление, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Петров.
Има процедура, по която можем да вземем отношение.
Господин Атанасов, за отрицателен вот? Заповядайте. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата.)
Ще Ви дам думата, уважаеми господин Кирилов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
Ако ми видите житието и битието, най-малкото аз мога да бъда обвинен в липса на толерантност към религиозните вероизповедания в страната. Ще Ви припомня само, че като кмет на Пловдив точно по мое време с пари на община Пловдив и с помощ от община Истанбул се възстанови Паметникът на културата Джумая джамия от XIV век. Така че в това отношение никой не може да ме обвини, че не толерирам вероизповеданията.
Но това, което искам да кажа, колеги мюсюлмани – тъй като имам и приятели много сред точно такова население – това не помага точно на мюсюлманите, защото по този начин – толерирайки, опрощавайки дълговете на едно вероизповедание, правим наистина сериозен прецедент. И тук не става въпрос в никакъв случай за противопоставяне на българския народ. Напротив, точно с това решение го противопоставяме, защото утре-вдругиден тези дългове ще ги натрупа и Българската православна църква. И на тях тогава, щом сме направили прецедент, трябва да опростим дълговете?!
Това не е добре, разбирате ли? Утре-вдругиден и евангелистите ще дойдат и ще кажат: „Ами опростете и нашите дългове, защото опростихте на мюфтийството“. И ние какво ще станем тук? Извинявайте, но като една социална институция сме, това е парламент в края на краищата.
И затова Ви казвам: според мен днес решението не беше правилно, именно защото по този начин ние сякаш толерираме една религиозна общност пред другите религиозни общности. Това е мнението ми.
И категорично не съм съгласен, че едва ли не ние, Патриотите, противопоставяме едни на други, напротив!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Господин Кирилов, искахте думата по процедурен въпрос.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, поисках думата по процедурен въпрос след процедурата на колегата Александров, за да подчертая обратното мнение и разбиране съобразно чл. 71, ал. 2 от нашия Правилник, който гласи: „Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено“.
В конкретния случай, колеги, въпросът е: кога приключва гласуването, след като сме в хипотеза на отрицателен вот и след като гласуваме чрез електронната система за гласуване, което наложи проверка кои са гласовете в отклонение на действителната воля на народните представители?
В този случай, веднага след установяване на това отклонение, което се видя впрочем и при повторното гласуване, се поиска прегласуване, така че би следвало да приложим Правилника съобразно неговия смисъл и съдържание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.

Колеги, продължаваме с втора точка от Програмата за работа:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА КАНДИДАТ ЗА ПОДУПРАВИТЕЛ – РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТА В КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Кой ще представи Доклада на Комисията по бюджет и финанси?
Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат на подуправител, ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
На заседание, проведено на 7 март 2019 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка.
Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с избирането на нов подуправител на Българската народна банка. На 1 март 2019 г. в Деловодството на Народното събрание е постъпило писмо от господин Димитър Костов, с което подава оставка като подуправител, ръководещ Управление „Банков надзор“ в Българската народна банка. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка Народното събрание следва да избере нов подуправител.
След проведеното обсъждане в Комисията по бюджет и финанси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, и представяне на документите му
1. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, се внася в писмена форма от управителя на Българската народна банка до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 3-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската народна банка – Приложение № 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 3 към решението;
г) подробна автобиография;
д) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за завършено висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; документи за трудов и/или служебен стаж; удостоверения и/или сертификати за придобити квалификации; препоръки, свързани със заемани длъжности; придобити специализации в сферата на икономиката, финансите и банковото дело; други подобни).
3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 1 от Закона за Българската народна банка се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок, не по-късно от 8 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на имейла на Комисията по бюджет и финанси. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата
1. Преди да изслуша предложения кандидат Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до 10 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатът представя концепция за дейността му като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка – до 20 минути.
5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направеното предложение. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към кандидата от всички народни представители, кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидата. Към доклада се прилага проект на решение за избор на кандидата за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка.
11. Отказът на кандидата от участие в изслушването прекратява процедурата.
V. Избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.
3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка по образец съгласно Приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 подуправителят – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 5 към решението.“
Следват приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 съгласно текста на Проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване, но моля квесторите, нека поканят народните представители да влязат в пленарната зала.
Подлагам на гласуване Проекта на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, обявявам 45 минути прекъсване.
Начало на работа – 11,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с работата на днешния заседателен ден.
Декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Будинов.
ЕВГЕНИ БУДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Днес е Осми март – Международният ден на жената. Празник, колкото и натоварен с политически окраски, толкова и обичан, ден, в който отбелязваме уважението си към нежната половина от обществото ни, ден на почит към постиженията на жената – партньор, съпруга, майка, колега, разнолика и устремена, пазител на семейството, създателка на най-ценния дар – живота.
Преди 42 години 8 март е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН първоначално за международен ден на работещите жени, а впоследствие – за Международен ден на жената. Започнал като социалистическа проява през 1909 г. в САЩ, днес – 110 години по-късно, празникът се отбелязва официално в 30 държави, а в други се чества като Ден на майката. За мнозина е просто повод да подарят цвете и да покажат внимание и уважение към жените в живота си.
Осми март е не само празник, но и повод за равносметка за правата на жените в съвременния свят. Направихме ли достатъчно, за да бъдат те равни с нас, мъжете? В световен мащаб през 1995 г. е приета Пекинската декларация, с която се потвърждава, че правата на жените и момичетата са неразделна част от универсалните човешки права. В България през 2007 г. Четиридесетото народно събрание гласува декларация, с която се призовава да се спазва, особено към жената, върховният принцип за защита на личността, нейното достойнство и сигурност. В същото време в документа се припомня, че все още съществуват отношения, които пораждат тревога за сигурността и правата на жената. Днес – 12 години по късно, можем да отчетем, че в българското законодателство има внушителен пакет от нормативни документи, с които са уредени равните права на мъжете и жените. Сред тях са законите за защита от дискриминация и за равнопоставеност на жените и мъжете.
Четиридесет и четвъртото народно събрание също има принос в тази посока. С приемането на промените в Наказателния кодекс, внесени от нашия председател госпожа Цвета Караянчева и група народни представители, всички форми на домашно насилие вече са престъпления. Но тези административни стъпки, уважаеми колеги, не са достатъчни. Не са достатъчни, ако всички ние, без значение от политическите си пристрастия, не покажем личното си уважение и любов към обичаната жена, майката или колегата, с която работим. Да отдадем дължимото признание за изключителните постижения на жените учени, да оценим професионалните успехи на жените лидери в икономиката и политиката. И това няма да е достатъчно, ако всеки от нас не полага усилия за създаването на условия за равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот, както е записано в Управленската програма и правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. За равното третиране и недопускането на дискриминация не са необходими милиони от националния бюджет или по европейски програми, необходима е личната ангажираност на всеки български гражданин, на всеки един от нас.
Днес на Осми март, Международния ден на жената, нека пожелаем на нежната половина от българското общество здраве и щастие!
Скъпи дами, бъдете наша опора и закрила за дома и семейството! Бъдете активни и смели! И нека не забравяме, че зад всеки успял мъж стои една силна жена! Честит празник! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Будинов.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 113 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА ПО ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В БЪЛГАРИЯ.
Вносители са госпожа Ивелина Василева и група народни представители.
Въпросът ще развие господин Христо Грудев.
Заповядайте, господин Грудев.
ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Темата с качеството на атмосферния въздух става все по-чувствителна за нашето общество. Причините за това са различни – от една страна, хората имат право да дишат чист въздух и да искат високо качество на живот, а от друга – по темата има спекулативни изказвания и използване на неофициални данни от нелицензирани източници, вместо реалните, официални данни от Националната система за контрол, чрез която ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели.
Подобряването на качеството на атмосферния въздух в страната беше заложено като основен приоритет в областта на околната среда, в програмата на коалиционното правителство за управленския мандат. Към днешна дата България е изправена пред предизвикателството да постигне съответствие с изискванията на Директивата за по-чист въздух за Европа. Това трябва да стане чрез преустановяване превишаването на пределно допустимите стойности на замърсяване и постигане на целите по отношение на емисиите съгласно Директивата за националните тавани за емисии за 2030 г., разработена в контекста на пакета от политики на Европейския съюз за чист въздух от 2013 г.
Основен елемент в неспазването на нормите са фините прахови частици, поради което България е обект на процедура по нарушение пред Съда на Европейския съюз. По-специално това се отнася до 28 общини, в които се наблюдава неспазване на изисквания на Директивата за по чист въздух за Европа по отношение на фините прахови частици. Превишенията на средноденонощната норма се случват предимно през зимния период, въпреки че в някои общини се наблюдават отделни превишения и през другите сезони. В изразени от страна на Министерството на околната среда и водите становища по темата, както и от проекта на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, става ясно, че основни източници на емисии на първични прахови частици във всички общини са битовото отопление с използването на неефективни печки и котли на твърдо гориво и автомобилният транспорт, по специално автомобили на дизелово гориво, с екологична категория преди Евро 1.
Като представители на законодателния орган сме тясно ангажирани с проблема. В края на миналата година приехме промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който заложихме изисквания за качеството на твърдите битови горива. Ясно бяха разграничени отговорностите на отделните институции, които имат отношение към опазване на чистотата на въздуха – Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и общините.
Безспорно голяма част от мерките са в правомощията на местната власт. Със законодателните промени, по предложение на народните представители от ГЕРБ, дадохме възможност средствата от глобите за замърсяване да постъпват в общинските бюджети, за да се прилагат ефективни мерки за подобряване на въздуха в общините. Разшири се и механизмът за контрол, с което да се гарантира, че мерките няма да останат само на хартия, а ще имат реален резултат, към който се стремим и който е в полза на всички български граждани – по-чист въздух.
Като народни представители, запознати в детайли с проблемите на хората по места, считаме, че националната политика за подобряване качеството на въздуха, от една страна, следва да е съобразена с добрите примери и европейски практики, но, от друга – трябва да се вземат предвид конкретните специфики на отделните региони, както и икономическите възможности на хората. Всяко населено място има различен микс от източници на замърсяване, поради което и мерките трябва да бъдат конкретно съобразени с него, за да бъдат ефективни.
Предвид това, че темата е изключително важна и касае най ценното – здравето на хората, а Вие заложихте качеството на атмосферния въздух като основен приоритет на Министерството на околната среда и водите, предложихме това изслушване.
Бихме искали да ни представите повече информация по въпроса – какви политики и мерки предприемате за подобряване качеството на атмосферния въздух на национално ниво и как те кореспондират с политиките на местната власт? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Грудев.
В рамките на 10 минути министър Димов има възможност да ни информира по поставените от вносителите въпроси.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Постигането на нормите за качество на атмосферния въздух е предизвикателство за повечето държави в Европейския съюз. България не прави изключение в това отношение. Затова още в самото начало на мандата си като министър заложих политиката за подобряване качеството на атмосферния въздух като първи приоритет на Министерството на околната среда и водите с ясното съзнание, че е необходимо да се предприемат конкретни нови мерки, а започналите стъпки да бъдат ускорени.
Неслучайно поставихме тази тема и във фокуса на Българското председателство. Политиката ни е и част от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2007 – 2021 г.
Важно е да отбележим, че за да имаме по-чист въздух, е необходим политически консенсус и воля за предприемане на непопулярни мерки. Конкретни резултати могат да бъдат постигнати само със съдействието и действията на всички институции на национално и местно ниво и с активното разбиране и участие на гражданите. Замърсяването на въздуха е сериозен, не само екологичен, но и социален проблем, поставящ множество предизвикателства по отношение на управлението. В същото време той е пряко свързан с качеството на живот и здравето на хората.
За интегриране на политиките по опазване чистотата на атмосферния въздух в другите секторни политики вече работи Координационен съвет по опазване чистотата на атмосферния въздух, включващ представители на управленско ниво от всички компетентни институции, местната власт и работодателските организации. Провежданата политика е приоритетно насочена към намаляване и преустановяване на наднорменото замърсяване с фини прахови частици, което е най сериозният проблем по отношение качеството на въздуха на национално ниво и е предмет на процедура по нарушение пред Съда на Европейския съюз.
Същевременно не бива да забравяме, че общините са тези, които носят отговорността за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух. Благодарение на усилията ни местната власт все повече демонстрира, че припознава важността на проблема и необходимостта да го включи в дневния ред на местното самоуправление. Кметовете на общините, в които е регистрирано наднормено замърсяване, разработват и изпълняват програми за подобряване качеството на въздуха и достигане на установените норми на тяхната територия чрез изпълнението на предвидените за това цели, съгласно чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Поради различни специфични за отделните райони причини, местните политики все още не постигат желаните резултати. Част от причините произтичат от това, че замърсяването на въздуха има и своя социален аспект. Това обуславя трудността в прилагането на някои от необходимите мерки. Важно е те да бъдат приложени така, че дават устойчив резултат. Един пример. Наличието на газопреносна мрежа в някои общини, която, за съжаление, не се използва именно поради социални причини.
Във връзка с гореизложеното Министерството на околната среда и водите предприе действия на национално ниво, които да подпомогнат общинските власти. Те са насочени към намаляване на емисиите от два сектора, които са идентифицирани в общинските програми като имащи най-голям принос за замърсяването с фини прахови частици – битовото отопление и автомобилният транспорт.
Действията, които предприехме, са следните:
Приет бе Законът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Искам да подчертая, че той беше приет с широк политически консенсус, и да благодаря както на експертите, които работиха по него, така и на депутатите, които се включиха в Комисията по околната среда и водите, защото беше важно да имаме съгласие по мерките, които ще бъдат приемани, за да могат да бъдат устойчиви във времето.
С тази важна стъпка позволихме предприемането на конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха на някои ключови направления. Въвеждат се разпоредби за ограничаване на употребата на нискокачествени въглища и брикети за битово отопление. Държавната агенция за метрология и технически надзор е определена за орган по осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания. Създадено е законово основание за приемане на наредба за качеството на въглищата и брикетите за битово отопление. В момента в рамките на Междуведомствена работна група се разработва проект за наредба, която предстои да бъде приета с постановление на Министерския съвет.
С изменението на Закона се дава основание за разработване на Наредба за изискванията за дървесината, която се предоставя на населението за битово отопление. В момента от страна на Министерството на земеделието, храните и горите се сформира Междуведомствена група за разработване на нормативния документ.
В рамките на процедурата по приемане на Законопроекта местната власт ясно изрази подкрепа към посочените мерки за твърдите горива за битовото отопление.
С приетите изменения в Закона ясно се разграничават отговорностите по отношение управлението и контрола за качеството на атмосферния въздух между общинските власти, регионалните инспекции по околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи.
Измененията в Закона въвеждат изискване изпълнението на мерките от общинските програми да води до ежегодно намаляване на броя на превишенията на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсяване до постигането на законовите изисквания. Целта е постигане на конкретни резултати.
Разширява се санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Целта е отговорните институции да предприемат мерки, които водят до подобряване качеството на въздуха и спазване на изискванията на законодателството.
Второ, разработен е Проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. В процес е нейното съгласуване с компетентните ведомства, разглеждането и приемането ѝ от Министерския съвет.
Програмата предвижда изпълнение на мерки за посочените сектори – битово отопление и транспорт, като основната сред тях е поетапното извеждане от употреба на печки и котли на твърдо гориво в общините с нарушено качество на въздуха. Изпълнението на Програмата в посочения период ще бъде мащабен проект, който ще изисква усилията на всички заинтересовани страни – министерства, общини, бизнес, граждани.
За изпълнението на предвидените мерки ще е необходим значителен финансов ресурс, в зависимост от обхвата той е оценен между 475 и 879 млн. лв.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за качеството на атмосферния въздух се предвижда по-рано, през 2020 г., въвеждане на изискванията на Регламент 2015/1185 за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво с цел подпомагане процеса на подмяна на тези уреди с такива, които са с по-ниски емисии на вредни вещества.
В тази връзка се водят интензивни разговори с Министерството на икономиката. Предприехме и конкретни стъпки за финансиране на дейностите, които имат пряко отношение към подобряване качеството на въздуха. В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ са открити две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините.
Едната процедура е за финансиране на общинските власти за разработване или актуализация на техните програми за качеството на въздуха, като с това се цели подобряване на качеството на програмите и съответно предприемането на по-адекватни и ефикасни мерки и действия за постигане изискванията на законодателството.
В първия етап срокът за кандидатстване беше 31 януари 2017 г. По този етап бяха одобрени 11 общини. В момента се изпълнява вторият етап с краен срок за кандидатстване 31 януари 2019 г. До момента по него са подали заявление 8 общини. В момента се разглеждат входираните проектни предложения. Общата стойност на тези проекти е до 3 млн. лв.
Другата процедура е за финансиране на инвестиционни мерки, насочени към намаляване на емисиите от определени основни източници на замърсяване – битовото отопление. Допустимите бенефициенти по това са общините София, Пловдив, Бургас, Видин, Монтана, Димитровград и Смолян, като общият финансов ресурс е около 111 млн. лв.
Пето, в процес на разработване е Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха във връзка с изпълнение на изискванията на Директивата за намаляване на националните емисии от някои атмосферни замърсители. Приемането на изпълнител на тази програма ще доведе до намаляване на общите емисии на някои основни замърсители, което да допринесе за постигане на изискваното от законодателството качество. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам, но мерките са доста. Извинявайте, господин Председател.
По отношение емисиите на транспорта от страна на компетентните органи се предприемат мерки, включително промяна на законодателната рамка и подзаконовата нормативна уредба за повишаване качеството и ефективността на периодичните технически прегледи. Основен проблем е, че голяма част от автомобилите са с неизправни изпускателни системи.
Седмо, въведохме допълнителни ограничения за изкупуване на катализатори от моторни превозни средства в пунктовете за приемане на отпадъци чрез прилагане на строг контрол и санкции.
Осмо, приети са промени в Закона за местните данъци и такси, които целят да стимулират употребата на автомобили, водещи до по-ниски нива на замърсяване.
Девето, променихме екотаксите, стимулирайки по-новите моторни превозни средства, както и хибридите, и електромобилите.
И десето, на срещата на министрите по околна среда на 5 март тази година в рамките на позеленяване на Европейския семестър направих предложение, което ще развия и за което ще търся подкрепа от други страни – основно от Централна и Източна Европа, да се изгради фонд, който да бъде финансиран със средства от бюджета на Европейския съюз, от големи производители на електромобили, на енергийни компании, така че в Централна и Източна Европа да бъде подпомогнато разработването на инфраструктурата за движение на електромобили; на следващ етап подпомагане на градския транспорт и неговото електрифициране; и, накрая, подпомагане на физическите лица и на домакинствата за преминаване към този тип превоз.
Бих искал да Ви информирам също така, че към днешна дата резултатът от положените усилия от всички страни – държава, общини, индустрия, граждани, данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух за последните години показват постоянна положителна тенденция на намаляване замърсяването с фини прахови частици.
Ако преди пет години, към 2013 г., имаше само една община, в която качеството на въздуха отговаряше на изискванията на законодателството, то през 2017 г. вече е постигнато съответствие с нормите на шест общини. Става дума за Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Гълъбово и Стара Загора.
Съгласно наличните към момента, подчертавам, предварителни данни за 2018 г. се затвърждава постигането на нормите на тези общини, като съответствие е възможно да постигнат още три – Ловеч, Варна и Димитровград.
В заключение, бих искал да Ви уверя, че Министерството на околната среда и водите продължава да води активна и последователна политика за подобряване качеството на атмосферния въздух. За постигане на желаните резултати е необходимо партньорство между всички институции, общински власти, бизнес и граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Уважаеми народни представители, преминаваме към въпросите от всяка парламентарна група.
Припомням правилата, по които се провежда това изслушване: всяка от парламентарните групи има право на два въпроса в рамките на две минути, поставени пред министъра, който е поканен за изслушване.
Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите в рамките на пет минути след задаването на всички въпроси.
Започваме с въпрос от парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В Комисията по околната среда и водите имахме вече възможността да се запознаем и обсъдим Проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която е с хоризонт до 2024 г. Проектът е разработен с консултантската помощ на Световната банка и е изключително важен, защото дава ясна картина на национално ниво за основните източници на наднорменото замърсяване на въздуха с фини прахови частици, заради което страната ни е обект и на наказателна процедура.
Двата основни сектора, които емитират вредните емисии, са битовото отопление с твърди горива и пътният транспорт. В Проекта на Националната програма са препоръчани няколко мерки за намаляване на емисиите на фините прахови частици от сектора за битово отопление.
Ние като представители на законодателния орган вече заложихме някои от тях с приемането на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух например за въвеждането на стандарти за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление.
Друга предложена мярка е по-ранно въвеждане от Европейския парламент – от 1 януари 2020 г., на по-строги стандарти при проектирането на отоплителни топлоизточници. Важна мярка е и задължително поетапно изваждане от употреба на отоплителни уреди, печки и котли на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията на регламентите за екодизайн.
В тази връзка, това, което искам да Ви попитам, господин Министър, е следното: какво е предвидено в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, за реализиране на основната предложена мярка за поетапно изваждане от употреба на печки и котли на твърдо гориво и с какво ще бъдат заменени старите уреди на твърдо гориво? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова.
Господин Министър, заповядайте за отговор на въпроса от името на парламентарната група на ГЕРБ, зададен от народния представител Даниела Димитрова.
Имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димитрова, основното предложение в Националната програма е за задължително поетапно извеждане от употреба на печки и котли на твърдо гориво, които са източник на високи емисии на фини прахови частици.
Има няколко опции, които са предложени за реализиране на мярката. Първата е свързване, в частност и повторно свързване на домакинствата към газопреносната, газоразпределителна или топлофикационна мрежа, където, разбира се, това е налично и възможно. Само искам да кажа, че в доклада на Световната банка е посочено, че когато тази мрежа е изградена, очаква се това да бъде най-евтиният начин за преодоляване на замърсяването, а там, където не е изградена – най-скъпият.
Също така бих искал да кажа за всички, които ни слушат, че битовата газификация може да бъде подпомагана от държавата през Програма „Дезире“ на Министерството на икономиката, което вече реализира проекти, подпомагайки домакинствата, които искат да преминат на природен газ.
Втората разглеждана опция е възможността за преминаване на отопление с друг тип гориво – дали ще е електричество, термопомпи или друг подходящ източник, в зависимост от това, с което разполага като възможност конкретната община. При отсъствието на каквато и да е от горните възможности, остава последният вариант – подмяната на уредите с такива, които отново са на твърдо гориво, но отговарят на изискванията на Регламент 2015/2185 за битовите уреди на твърдо гориво, тоест с ниско емисионни и енергийно ефективни горивни устройства.
Тук бих искал да кажа, че разговорите, които водим с Министерството на икономиката, от една страна, ние трябва да се грижим за чистотата на атмосферния въздух, от друга страна, българските производители трябва да имат технологично време, за да могат да преминат към този стандарт. Проблемът не е малък и трябва да намерим баланс между тези два противоречащи си проблема.
В Проекта на програмата е предложено реализирането на мярката да включва два етапа. Първият етап е подготвителни и проучвателни дейности и, вторият, фактическо осъществяване на дейностите по подмяна на уредите в общините с нарушено качество на атмосферния въздух. Коя от посочените опции или каква комбинация от тях ще бъде предпочетена от дадена община, зависи от програмата на самата община. Затова важен елемент от промяната в Закона за чистотата на атмосферния въздух беше търсенето на конкретни резултати при прилагането на мерките. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Следващата по големина група – БСП, очевидно няма да се ползва от възможността да зададе въпрос към министъра.
Приканвам народен представител от групата на „Обединени патриоти“ да се възползва от тази възможност.
Господин Ячев, имате думата да зададете въпрос.
БОРИС ЯЧЕВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, Вие очертахте обстойно готвените промени в законодателната рамка и в подзаконовата нормативна уредба. За мен и, предполагам, за голяма част от българската общественост обаче е интересно да научим повече за конкретните мерки в областта на транспортния сектор, тъй като това е сектор, който касае голяма част от българското общество.
Въпросът ми е: какви са конкретните мерки, които следва да се предприемат и ще бъдат предприети в областта на транспортния сектор на базата на готвените промени в законодателната рамка? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ячев.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предвижда се засилване на контрола при първоначална регистрация на моторни превозни средства, като съгласно Закона за пътните превозни средства при първоначална регистрация на употребявани превозни средства ще се извършва проверка на техническата им изправност и данните за емисии от отработените газове ще се въвеждат в технически регистър на превозните средства на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Допълнително, с наредба за изменение и допълнение на Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се предвижда категоризация на пътните превозни средства от гледна точка съответствие на емисиите на вредни вещества в отработените газове на автомобила и екологичната категоризация на превозното средство, така наречените евростандарти.
Въвеждат се изисквания за категоризиране чрез поставянето на маркировъчен стикер на превозните средства в пет екологични групи в зависимост от степента на отрицателното въздействие. Изпълнението на мярката ще подпомогне онези общини, които ще трябва да създадат така наречените зони с ниски емисии, чрез които може да бъде осъществено ограничаване на движението на територията на общините с цел намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.
В допълнение на това, което споменах и при общото представяне, мислим във вариант, в който да се направи Европейски фонд, подпомагащ конкретно електромобилизацията и електромобилността в страните от Централна и Източна Европа. В момента обсъждаме и в следващата Оперативна програма да бъде заложено така, както са заложени, и в тази – подпомагане на общините в посока подмяна на битовото отопление, да има и друга линия, която е подмяна и подпомагане при замяната на автомобилите с електромобили. Така че това ще бъде и част от финансовия ресурс, който ще се опитаме да привлечем, за да може да бъде решен и проблемът с автомобилния транспорт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
От името на групата на „Движение за права и свободи“ – господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Господин Министър, чухме Вашето обширно изложение по отношение на това, което трябва да се направи относно качеството и чистотата на атмосферния въздух. Споделяме тези виждания, но трябва да се предприемат повече действия като конкретни мерки.
Аз, в качеството на лекар и на еколог, си позволявам да кажа, че съм изключително притеснен от статистиката, която има Световната здравна организация, относно замърсяването на въздуха като голям риск за здравето и в рамките на Европейския съюз, свързан с околната среда.
Само в държавите – членки на Съюза, замърсяването на въздуха води средно до над 1000 случая на преждевременна смърт всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни произшествия. България е първенец по критерия за загуба на години живот в добро здраве поради замърсяване на въздуха, като у нас той е 2,4 на сто жители. Безспорно е, че ние в България дишаме въздух, който е сред най-замърсените в Съюза, който дори е по-мръсен отколкото този в Китай. За съжаление, вместо да пишем, трябва да продължим да пишем и трябва да подходим към взимане конкретни мерки, както казах и преди малко.
Знаем констатациите на Европейската сметна палата, че трябва да има конкретна насоченост на мерките. Те трябва да бъдат по-ефективни, за да постигнем това качество. Сега вече имаме и Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в България, изменихме и Закона. Като цяло споделям, че го направихме с консенсус и трябва да отбележим, че и Вие, и управляващото мнозинство чухте нашите предложения и Законът беше подобрен до голяма степен с оглед на субектността. Но тук не трябва да подминем това, че субектността беше вменена основно на Държавната агенция по метрология и метрологичен надзор и на общините и трябва да бъде изпълнена със съдържание.
Затова бих искал да Ви попитам конкретно какви са реалните мерки и действия, които държавата предприема за справяне с проблема за качеството на атмосферния въздух? Работи ли се по стандартите за твърдите горива?
Междупрочем Вие посочихте в тази наредба, няма да изброявам конкретно, Министерството на земеделието, храните и горите ще направи ли необходимото относно стандартизиране на твърдите горива? Относно регистрацията на автомобилите все пак и там трябва да бъде засилен контролът и да се направят необходимите нормативни промени, уредбата трябва да бъде точна – за уреждане на обществените отношения, качеството на автомобилите, които замърсяват, особено в големите градове е много сериозен проблем.
Като трети въпрос си позволявам да Ви питам: от Оперативна програма „Околна среда“ само големите градове ли ще бъдат във фокуса на вниманието? Според мен таргетът би трябвало да бъде особено в малките градове, с оглед на социалния вектор за подобряване качеството на атмосферния въздух, с оглед и на възможностите, които има, с оглед разликата на качеството и стандарта на живот в съответните населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Господин Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
Останаха три въпроса в рамките на процедурата, но предвид връзката между тях, се надявам да съумеете да отговорите.
Имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря.
Първо, господин Чакъров, когато говорим за замърсяване на въздуха, съгласен съм, че България е с най-замърсен въздух, но само и единствено с фини прахови частици. Вие знаете, че освен това се наблюдават още около осем замърсителя, по които България изпълнява критериите. Тоест от тази гледна точка примерно Германия няма толкова голям проблем с фините прахови частици, но има с азотните окиси, така че не бих поставил България като най – тя е най само във фините прахови частици и отговаря на всички други критерии на практика по… (Реплика от народния представител Джевдет Чакъров.)
Що се отнася до Китай, мисля, че информацията не е също съвсем точна. Може би, ако гледате някоя планина в Китай и в София сте прав.
Конкретно по въпросните стандарти за твърдите горива аз ще ги разделя, защото Законът дава две различни компетенции. Едната е свързана с брикетите и въглищата за отопление, които трябва да бъдат наблюдавани от Държавната агенция по метрология и метрологичен надзор. В момента е изготвен Проект на наредба и е пуснат на всички заинтересовани ведомства в рамките на работната група, защото, както Вие самият казахте, когато всички страни го погледнат, реферирам Закона за чистотата на въздуха, той се подобрява. По същия начин използваме в момента всички заинтересовани да изразят своите мнения. По тази наредба сме в напреднала фаза и се надявам, че в скоро време ще отиде към междуведомствено съгласуване и, респективно, приемане.
Що се отнася до малко по-сложния проблем, който е към Министерството на земеделието, храните и горите, става дума за изискванията към дървесината, която се предлага на гражданите, те в момента са в процес на създаване на тази междуведомствена група. Ние самите получихме писмо, с което искат да изпратим наши представители, така че там е на малко по-заден етап. Това е информацията, която имам до този момент, за това.
Това е от гледна точка на стандартите на горивата.
Тук обаче е добре да добавя и това по-ранно въвеждане, за което говорих преди малко, на уредите за битово отопление, които да отговарят на новите изисквания – регламент, който ще влезе в сила от 2022 г. за всички страни членки. На практика още от този сезон се наблюдава много сериозна тенденция в някои от големите европейски страни, в смисъл самите клиенти, самите хора да не искат да купуват друг вид уреди. Така че това може би ще има изпреварващ ефект в някои държави.
Даваме си сметка, че вносителите може би сравнително лесно ще могат да внесат такива, които вече се произвеждат в Германия, Франция и други държави, но трябва да мислим и за българското производство, което да има необходимото време, за да може да пренастрои своите – първо, да има такъв дизайн, който да мине през съответните процедури, да се докаже. Това не е лесен процес. От тази гледна точка, мислейки за чистотата в атмосферния въздух, трябва да мислим и за икономиката, и да търсим баланса между двете. Това е нещо, което се опитвам да правя от първия ден в Министерството, защото само балансът между двете ще ни даде по-добро качество на живот.
Регистрацията на автомобилите. Всъщност в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията вече е започнала тази процедура. Доколкото знам, има изисквания при първа регистрация в София – Софийска община подари такива анализатори на КАТ. Тази година ще водим разговори и с Оперативната програма за преформулиране на някои от осите и ще търсим възможност през Оперативната програма да снабдим всички останали, които не могат да получат от общините, с такъв тип анализатори, за да покрием цялата страна.
Безспорно контролът при периодичния технически преглед е също изключително важен. Това, което зависеше от Министерството на околната среда и водите, го въведохме – нови изисквания при връщането на катализатори в пунктовете за вторични суровини. На практика ние искаме декларация от собственика или че колата е изведена от движение, прекратила е живота си, или че е сменен с нов. Ако на този пункт няма такава декларация за конкретния катализатор, ще има проверки и считаме, че това е подобряване към онзи проблем, който имаше с кражбите на катализатори, с който сме добре запознати.
Оперативната програма беше третата подточка на въпроса, който ми зададохте. В момента сме се фокусирали върху тези градове, които отговарят на шест критерия. Имал съм възможност да отговарям пред Народното събрание за тях, но още в този програмен период – това е моментът, в който ще търсим резерви от други оси, които потенциално могат да преминат към Ос „Въздух“, за да подпомогнем и други общини.
На този етап не мога да ги деля на големи и малки, делим ги на тези, които са в наказателната процедура, които са приоритетни, след което, разбира се, това ще е проблем, който трябва да се разшири и върху останалите, но тук е много аналогично и на пречиствателните станции за отпадни води. Започваме с тези над 10 000, след това от 2 до 10 000. Използвам случая да кажа, че от тази година ПУДООС промени правилата си и направи допустими и тези от 2 до 10 000 за еквивалент жители да могат да кандидатстват. Знаете много добре, че ресурсът е изключително ограничен. Все пак това са стъпки, с които ние отваряме вратата и към по-малките. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Уважаеми колеги от групата на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, имате възможност за въпрос. Заповядайте.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията от 24 април 2015 г. за изпълнение на Директива 2009/125 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво установява изисквания за екопроектиране във връзка с предлагането на пазара и въвеждането в експлоатация на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво – печки и камини, с номинална топлинна мощност от 50 киловата или по-малко. С такава мощност на практика са всички домашни отоплителни уреди. Тези изисквания следва да влязат в сила от 1 януари 2022 г.
В тази връзка е и въпросът ми към Вас: какви са причините Министерството на околната среда и водите да иска по-ранното въвеждане на изискванията на Регламента към Директивата за екодизайн и как това ще подпомогне постигането на изискванията за качество на атмосферния въздух? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, имате възможност да отговорите на въпроса на народния представител Елена Аксиева.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! По-ранното прилагане на изискванията на Регламента за битови отоплителни уреди и на твърдо гориво ще осигури пускане на пазара само на горивни инсталации за бита с ниски емисии на прахови частици. На практика това, което предвижда този Регламент, е намаляването на фините прахови частици да бъде с около 90% спрямо традиционните, които са в момента. Тоест виждате едно много сериозно намаляване, така че това безспорно ще допринесе със 70 – 90% намаляване на изпусканите в атмосферата фини прахови частици от отоплителните инсталации, които в момента се ползват, естествено, след като бъдат подменени.
Допълнително прилагането на тази мярка ще подпомогне съществено изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, в което основна мярка е подмяната на стари, неефективни, с високи нива на емисии горивни устройства.
Ако изискванията на Регламента не бъдат въведени по-рано, изпълнението на програмата до официалното му въвеждане ще бъде силно затруднено. Но тъй като преди малко имах възможността да кажа, че проблемът не е само от гледна точка на околната среда, той е и от гледна точка на българската икономика и българският бизнес, който трябва да се адаптира към тези нови изисквания, едно от нещата, които сме заложили в изискванията към общините, които са бенефициенти по Оперативната програма. Ако използват този трети вариант на подмяна на уреди с други, които ще са на твърдо гориво, то задължително тези уреди да отговарят на Регламента, който ще влезе в сила 2022 г., за да може ефективността действително да бъде такава, че да има реални резултати при подобряване на чистотата в атмосферния въздух. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Ще има ли въпрос от народни представители, нечленуващи в парламентарни групи? Не виждам такъв.
Преминаваме към вторите въпроси от името на парламентарни групи.
От името на ГЕРБ – заповядайте, госпожо Тодорова.
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за предоставената информация дотук. Вижда се, че както ние в законодателния орган, така и отговорната институция от изпълнителната власт полага усилия и прилага мерки с цел подобряване качеството на атмосферния въздух. За първи път по линия на европейската солидарност в настоящия програмен период бяха целево насочени средства за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха в нашата страна.
Всички знаем, че средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ не са достатъчни за решаването на проблема във всички общини с установени проблеми с качеството на въздуха, които са част от наказателната процедура. Нужна е и активност от страна на кметовете и техните екипи за преодоляване на проблема. В техните правомощия са много дейности, които могат да доведат до подобряване на качеството на въздуха – управление на трафика в градовете, подобряване на градския транспорт, изграждането на зелени пояси и системи в градовете, миенето на улици, обявяването на зони с ниски емисии.
От значение е и санирането на сгради, и прилагането на мерки за енергийна ефективност. За прилагането на комплекс от ефективни мерки, с които да бъде решен проблемът със замърсяването на въздуха в дадена община обаче, са нужни средства.
В тази връзка е и моят въпрос към Вас, а именно: предвижда ли се финансиране за останалите общини, извън посочените седем, които ще получат финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ и предвижда ли се финансиране и от други източници освен Оперативната програма „Околна среда“ за изпълнение на мерки за подобряването на качеството на въздуха? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Тодорова.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Още в текущата оперативна програма ще търсим резерви за финансиране и на други общини. Освен със средства по Оперативна програма „Околна среда“ правителството търси възможност за финансиране на мерки по подобряване качеството на въздуха и със средства от бюджета.
От друга страна, общините следва също да залагат средства в общинските си бюджети. Това ще показва нивото на тяхната заинтересованост за решаване на проблема. Нещо повече, за следващия програмен период може да се обсъжда въвеждането на критерии – принос на общинския бюджет на глава от населението, на който бъдещите бенефициенти следва да отговарят, за да получат финансиране за мерките, свързани с подобряване качеството на въздуха.
Извън Оперативната програма има възможност за допълнително финансиране на Програма LIFE на Европейската комисия, по която е допустимо финансирането на проекти в областта на подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите от фини прахови частици. Това е една от много малките програми на Европейската комисия, която за следващия период ще има силно увеличен бюджет от малко над 3 млрд. евро в текущия период, на близо 5,4 млрд. евро за следващия период. Така че това е един много сериозен ресурс. Тези милиарди са, разбира се, за целия Европейски съюз, а не само за България, но това е един много сериозен ресурс, към който общините могат да се насочат.
Между другото, вече е факт такъв интегриран проект, който обединява шест големи общини в България. Това са: София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Общият бюджет на техния интегриран проект е малко над 16 млн. лв., като около 10 млн. лв. от тях ще бъдат финансирани с европейски средства по Програма LIFE.
Отделно от положителния ефект върху качеството на въздуха ние разглеждаме изпълнението на мерките, свързани с Оперативната програма в споменатите седем общини като своеобразен пилотен проект, който ще ни даде възможност по-ефикасно и по-ефективно да защитим средства от европейските фондове за общините през следващия програмен период.
Имайки предвид на практика, че тези общини са може би с най-големия капацитет за усвояване на средства, ние ще можем да си изведем поука и от тази гледна точка, когато договаряме следващия програмен период, да имаме по-голяма яснота какви средства са необходими и по какъв начин могат да бъдат изразходвани. Министерството на околната среда и водите работи по осигуряването на тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
От името на групата на „Обединени патриоти“?
Заповядайте.
АТАНАС СТОЯНОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, във връзка с изнесената от Вас информация тук относно изключително важния въпрос, свързан със замърсяването на въздуха и по повод подготвената от Вас Национална програма относно контрола върху замърсяването, въпросът ми към Вас – всъщност до голяма степен Вие отговорихте на него, е: какви са конкретно параметрите, задачите, а и съответно ефектите от тази програма, които да доведат до по-голямото качество на атмосферния въздух преди всичко на национално ниво, но и в кореспонденция с местните политики в тази насока? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Стоянов.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разработването на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха е в изпълнение на изискванията на приетата през 2016 г. Директива за таваните на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Директивата е (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директивата 2003/35/ЕО и за отмяна на Директивата 2001/81/ЕО.
Тази директива, която има за основна цел общото намаляване на емисиите на някои основни замърсители в атмосферния въздух, установява задължения за всяка държава членка за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Задълженията са определени като процентно намаляване на общите национални емисии през 2020 г. и съответно 2030 г., спрямо базисната година – 2005 г.
Националните задължения за намаляване на емисиите са определени в резултат на интензивни преговори с Европейската комисия в процеса на изготвяне и приемане на Директивата, като за България за почти всички замърсители са около или под средните, определени на държавите – членки на Европейския съюз, разбира се, с изключение на фините прахови частици. Националните задължения за намаляване на емисиите отговарят на интересите и възможностите на страната.
След разработването и съгласуването на Националната програма, тя ще бъде приета от Министерския съвет. Не може да се очаква, че тази програма ще реши проблемите, които страната ни има със замърсяването от фини прахови частици, но чрез общото намаляване на замърсителите – прах и прекурсорите на фини прахови частици, тя при всички случаи ще допринесе за това.
Съгласно това, с което разполагам в момента, при изпълнение на Програмата, която предвижда мерки във всички по-значими сектори, включително селското стопанство, автомобилния транспорт, битовото отопление, България ще успее да постигне изискванията на Директивата за националните тавани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
От името на групата на „Движението за права и свободи“ – господин Чакъров? Няма да има въпрос.
От името на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – също няма да има въпрос от втория кръг.
С това приключихме възможността за задаване на въпроси.
Ще вземе ли отношение народен представител от името на парламентарна група към дадените отговори от изслушвания министър Димов?
Заповядайте, госпожо Василева – имате възможност да изразите отношение към чутото по повод на обсъжданата тема.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за предоставената информация.
Важно е, както ние, народните представители, така и гражданите да знаят какво е предприето и какъв е напредъкът по отношение подобряване качеството на атмосферния въздух.
Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме и насърчаваме усилията Ви, на Вашия екип и на Министерството на околната среда и водите, които се полагат за решаване на този толкова значим проблем. Знаем, че това не може да стане мигновено. Знаем, че процесът изисква ангажираност от всички заинтересовани страни, включително от всеки отделен гражданин. Докладите, както и колегите цитираха, на европейските и международните организации, които се занимават с тази тематика, са безкомпромисни в своите констатации.
Тази седмица беше представен Докладът от специалния докладчик на ООН за човешките права и околната среда Дейвид Бойд, според който замърсяването на въздуха води до 7 милиона случая на преждевременна смърт по света всяка година, включително на 600 хиляди сред децата. Този огромен брой на жертвите на мръсния въздух показва, че проблемът е глобален и трябва да се вземат решителни мерки за намаляването им. Тези данни доказват и че замърсяването на въздуха е един невидим убиец и трябва да се положат още повече усилия, да се вземат по-бързо ефективни мерки, които да доведат до намаляване на влиянието му върху здравето на хората.
Няма как да не отчетем това, че има устойчива положителна тенденция, която беше цитирана и от Вас. Стана ясно, че от 28-те града, които са в наказателната процедура, вече девет изпълняват изискванията в съответствие със заложените европейски норми.
През последните години в страната беше направено много от гледна точка на инвестиции и това също има своя принос. Бяха направени инвестиции за облагородяване на градската среда, за обновяване на автопарка на автобусния градски транспорт, за разширяване на мрежата на метрото в столицата, за закупуването на нови трамвайни мотриси и тролейбуси в големите градове на страната, изграждане на велоалеи и зелени улични площи, поддържане на зелените системи, въвеждане на енергийно ефективни системи за отопление на сградите и саниране, но предизвикателството продължава да стои пред нас и работата е в три основни насоки – законодателни мерки, контрол и конкретни действия и инвестиции за чист въздух.
Като представители на законодателя ние също сме ангажирани с въпроса и в края на миналата година приехме предложения от Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Ще следим за изпълнението на заложените срокове и мерки в него. Очакваме до края на месеца да бъде приета и от Министерския съвет Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Очакваме да бъде разработена и въведена в началото на следващия месец Наредбата за качеството на въглищата и брикетите, за реда и начина на контрол, опаковане и етикетиране, а до средата на годината, както е заложено в Закона, Министерството на земеделието, храните и горите трябва да разработи Наредба за изискванията и контрола върху дървесината за битово отопление. Ефективният контрол е най-важен и разчитаме, че контролните органи ще бъдат безкомпромисни, защото темата за въздуха е свързана с човешкото здраве.
Добра инициатива на Министерството на околната среда и водите е разработването на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха. Вярваме, че това ще подобри контрола, както и надграждането и развитието на системите за мониторинг. Ще продължаваме да изискваме, в съответствие с правомощията си, Министерството на околната среда и водите да следи всички промишлени предприятия и безкомпромисно да санкционира тези, които допускат нарушения и замърсяват въздуха. От тях трябва да се изисква да спазват най-високите европейски стандарти. Това силно вълнува хората, включително и в избирателния район, от който съм избрана и аз – Бургаският.
За постигане на общата цел – по-чист въздух за всички, е необходимо да се инвестира разумно и ефективно. Благодарим за усилията и разчитаме на това да продължи ускореното изпълнение на Оперативна програма „Околна среда“, с което да бъдат постигнати по-бързо и добри резултати. Максимално трябва да бъдат използвани от общините и програмите за подобряване на градската среда, за енергийна ефективност, разбира се, и възможностите, включително и по европейска линия, с програмите, които бяха цитирани и от Вас, директно финансирани от Европейската комисия. Затова всички общини трябва да бъдат активни.
В заключение, бих искала да подчертая важната роля на Министерството на околната среда и водите като координатор на усилията на всички останали институции и заинтересовани страни. Мисля, че само в близко партньорство с всички тях, особено с общините, може да бъде преодолян проблемът със замърсения въздух, а, разбира се, работа и по отношение на информационни кампании, подпомагане на гражданите за преминаване към незамърсяващи методи на отопление и придвижване. Благодаря Ви още веднъж.
Продължаваме да работим заедно за постигане на общата цел – по-чист въздух за българите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Продължаваме.
За съжаление, колегите от парламентарната група на Българската социалистическа партия отсъстват.
От групата на „Обединени патриоти“? Няма.
Господин Чакъров, заповядайте, за да изразите отношение.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, видно е, че се полагат не малко усилия в посоката, в която всички би следвало да работим – и Вие като министър на Министерството, което координира тези усилия и реални действия.
Безспорно е, че има направено много, но всъщност за мен още по-голямата част от реалните мерки и действия, които трябва да бъдат предприети, тепърва предстоят.
По отношение на големите градове – абстрахирам се от това, което бих могъл да кажа като констатация от страна на Европейската сметна палата. Бих искал да бъдем по-реалисти и прагматици и да посочим, най-общо казано, че има много компоненти, но за големите градове замърсителите са автомобилите и запрашеността.
По отношение на автомобилите, естествено, трябва да се промени качеството и стандартът на живот. За съжаление, ние сме страната с най-нисък брутен вътрешен продукт. Вашата идея и цел на всички ни – да се въведат електроавтомобили, е много добра, но едва ли това ще стане в много кратък период от време.
Първо, по отношение на стандарта, и второ, на инфраструктурата, която трябва да бъде изградена в страната. Да приемем, че тя би могла да бъде постигната, така че да се купуват повече и по-нови автомобили – да пожелаем това, да има по-добро качество и стандарт на живот!
Другото, което доскоро се правеше – специално в София няма как да не го посочим – миенето на улиците. Това е много важно. Би следвало да се предвиди в общинските програми и да бъде заложено – в Пловдив, в други градове сме го виждали. Да не е само инцидентно и кампанийно! Да бъде заложено и да се постигат съответните параметри.
По отношение на малките и средни населени места най-големият замърсител в зимния период се явява изгарянето на дървесина, която не отговаря на стандартите. С оглед на това правилно и колежката Ивелина Василева, и аз, във въпроси, които Ви зададох, попитах: какво прави Министерството на земеделието и храните? Там трябва да обърнем внимание – Вие правилно посочвате, че е добре да бъдат подменени отоплителните уреди, но трябва да бъдем и реалисти! Имайки предвид профила на социалната група, социалния вектор на тези хора, те едва ли имат възможност даже да подменят отоплителните си уреди по селата – като чуят това нещо, не искам да си представя какво напрежение бихме създали.
Второ, да приемем, че се намерят средства по различни фондови пера, оттам нататък – там, където има газифициране, безспорно най-евтиното гориво е отоплението чрез дървесина.
Всичко това трябва да бъде много правилно разчетено и размерено, да няма натоварване на гражданите, докато не можем да си позволим по-висок стандарт. А ние трябва да работим това да бъде постигнато от всички нас, така че аз в никакъв случай не бих искал да създадем всички ние като политици напрежение в малките и средните населени места.
Приветствам Вашия подход по отношение на това да се намерят за всички общини, които имат адекватни общински програми, след като има национална програма с адекватни действия, освен Оперативна програма „Околна среда“, съответното перо там, няма да изброявам подробно, да се намерят и бюджетни средства за реални и ефективни действия за подобряване на качеството на атмосферния въздух. В това отношение ще очакваме Вашите решения и положителни стъпки. Убеден съм, че всички народни представители, без оглед това да са управляващи или в момента опозиция, биха подкрепили Ваши инициативи.
Обръщам се към Вас – ресурсът в ПУДООС наистина е ограничен, но с оглед на потребностите и възможностите, които има, с оглед на излишък в бюджета, редно и нормално е за тези политики също да се отделят необходимите средства и Вие като министър да имате успешна реализация в името на по-добро качество и стандарт на живот за всички нас – както в големите, така и в малките и средните населени места.
Пожелаваме Ви успех! Ние заедно ще работим и ще следим за реализацията на тези политики. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров!
С това завършваме и изслушването на министър Димов.

Продължаваме с въпросите към министър Димов по следващата точка:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първият въпрос е от народния представител Джевдет Чакъров относно изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Заповядайте – имате думата, уважаеми господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Димов, съгласно информацията, която е достъпна, изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ преминава през много предизвикателства.
Договарянето на средствата по Програмата е малко над 51%, което е донякъде добре. Реално изплатените средства са към 16%. Като Програма, предвиждаща финансиране на инфраструктурни проекти, това е може би една от най-тежките програми, заедно с Програма „Транспорт“, и изисква сериозно време както във физическо отношение, така и за изпълнение като финансова рамка и параметри.
В рамките на парламентарния контрол съм задавал нееднократно въпроси и към Вас, и преди това към колегите министри на околната среда и водите, и не крия изключителната ни загриженост относно реализацията. Бихме искали да има успешна реализация на Оперативна програма „Околна среда“.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какво е изпълнението на Оперативната програма „Околна среда 2014 – 2020“ към този момент както като физически параметри, така и като финансови параметри, съществува ли опасност от загуба на средства – дано да няма такава опция в перспектива, и каква е оценката Ви за цялостното изпълнение на Оперативната програма към момента по всички оси? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отговорът е доста обемен и ще помоля за малко повече търпение, защото действително има много информация, а факт е, че от самото начало господин Чакъров чрез своите въпроси подпомага и посочва моменти, в които трябва да се вземат мерки, за да може Оперативната програма да върви по приемлив начин.
Относно финансовото изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ мога да кажа следното:
Първо, обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към момента са общо 36 за предоставяне финансиране на обща стойност 3,5 милиарда и това е около 103% от общия ресурс. Знаете много добре, че трябва определено наддоговаряне, тъй като при Закона за обществените поръчки винаги има намаляване на цените.
Договорените суми към момента в евро и национално финансиране възлизат на 1,76 млрд. лв. или това, което и Вие самият казахте – 51% от бюджета на Програмата. Изплатените суми – евро и национално съфинансиране на бенефициентите по Програмата, са 563,7 млн. лв. или около 16,3%. Верифицираните разходи, това са европейски и национални, към края на февруари 2019 г., възлизат на 464 млн. или 13,4% от бюджета.
Сертифицираните, тоест окончателно признатите за безвъзмездна финансова помощ пред Европейската комисия, само европейско съфинансиране към момента, е 461,4 млн. лв., което се равнява на 13,3% от бюджета.
Да подчертая за напредъка, че през месец май 2017 г. този показател беше малко над 1%. Сега вече е 13,3%, тоест, мисля, че има много съществен напредък въпреки малката цифра, която представлява 13, но това е над 10 пъти подобряване.
Основното физическо изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“: към момента в процес на изпълнение са общо 95 проекта, успешно са изпълнени 21 от тях. Основната част от изпълнението на проекти по Оперативната програма са насочени към изграждането на екологична инфраструктура, имаща за цел повишаване стандарта на живот на населението чрез инвестиции в опазването на околната среда.
По отношение на отделните оси:
1. Физически напредък по Ос „Води“.
В процес на изпълнение са 21 проекта, а изпълнените към момента са 6. Сред тях са инфраструктурните проекти на общините Банско, Раднево, Шумен и Тервел, както и проектите на Изпълнителната агенция по околна среда относно разработване и въвеждане на метод за анализ на води, седименти и биота, както и Проектът на дирекция „Управление на водите“ към Министерството за Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2021 г.
2. Физически напредък по Ос 2 „Отпадъци“. В процес на изпълнение са 34 проекта по тази ос.
3. Физически напредък по Ос 3 „Натура 2000 – биоразнообразие“ в рамките на Приоритетната ос се изпълняват общо 17 проекта. Успешно изпълнен досега е един проект, насочен към прилагането на управленския подход на „Натура 2000“. Той беше имплементиран и в Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Свърши общественото обсъждане, имаше кръгла маса, а сега предстои среща и със Съвета на учените към министъра, има и междуведомствено съгласуване. Предполагам, че в съвсем близко бъдеще ще влезе в Министерския съвет, а оттам ще дойде и при Вас за разглеждане.
4. Физически напредък по Ос 4 „Превенция и управление от риска на наводнение и свлачища“. В рамките на Приоритетната ос е договорено финансирането на 12 проекта, като в момента всички те са в процес на изпълнение.
5. Физически напредък по Ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. В рамките на Приоритетната ос до момента са договорени общо 12 проекта. В процес на изпълнение са 3, а останалите 9 – на общините Благоевград, Шумен, Гълъбово, Димитровград, Пловдив, Асеновград, Несебър, Монтана и Изпълнителната агенция по околна среда, са успешно завършени.
В резултат на това в общините бяха разработени или актуализирани програми за качеството на атмосферния въздух и Изпълнителната агенция създаде информационна система за докладване данните за качеството на въздуха като част от националната система за мониторинг в реално време. Имахме възможност в изслушването подробно да се спрем на този въпрос.
Във връзка с въпроса Ви относно загубата на средства.
За 2018 г. в началото беше идентифициран риск – още през 2017 г. на Ваше питане дадох този отговор – възлизаше на 57 милиона евро, от които 21 милиона от Кохезионен фонд и 36 милиона от Европейския фонд за регионално развитие.
В тази връзка от страна на Управляващия орган на Оперативната програма бяха извършени целенасочени действия за повишаване на ефективността и ускоряване работата по Програмата. В резултат на това към днешна дата можем да отчетем, че този риск е преодолян. На практика към 31 декември нямахме загуба.
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е Програмата, чието успешно изпълнение зависи в голяма степен от изпълнението на проектните дейности, водещи от своя страна до физическата реализация на приоритети в сектор „Околна среда“, и не на последно място, и до повишаване нивата на разплащане на сертифицираните средства по Фонда.
Управляващият орган полага максимални усилия за ускоряване изпълнението на Програмата. Предприети са редица мерки в посока подобряване подготовката на проектите от страна на бенефициентите по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Действията ни са свързани с организиране и провеждане на индивидуални консултации, активна комуникация и обучение на бенефициентите. Екипът на Управляващия орган провежда интензивна комуникация и с компетентните служби на Европейската комисия за бързо решаване на възникналите въпроси при всеки етап на програмния цикъл.
Въпреки трудностите обаче, данните с които Ви запознах, показват еднозначно, че 2018 г. е успешна от гледна точка на това, че се увеличи много усвояването на средства, включително сертифицирането, и бяха преодолени рисковете от загуба.
Естествено 2019 г. идва с ново предизвикателство и аз се надявам, че заедно с Управляващия орган ще направим всичко необходимо то да бъде преодоляно успешно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за въпрос, уважаеми господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Министър, от това, което чуваме за 2018 г. – имах информация, наистина е добре, поздравления към екипа на Министерството, че тези средства няма да бъдат загубени. Предлагам обаче да погледнем в макрорамка относно реализацията на цялостната Оперативна програма „Околна среда“.
Ще си позволя да изразя и кажа на езика на Брюксел – вече като европейци, че имаме всички основания да имаме сериозна загриженост, и Вие включително, господин Министър, и да положим необходимите усилия като страна – най-вече Вие като министър, Вашият екип, Управляващият орган, както Вие казахте, надявам се, че Управляващият орган има необходимия административен капацитет, с оглед на това, че вече сме 2019 г., а програмният период е 2014 – 2020 г.
Същевременно осъзнавам, че реализацията на Оперативната програма, особено в частта, която е най-тежка по Първа ос „Води“, произтича и от така наречената „реформа във водния сектор“ от създаването на водни асоциации и така нататък, там имаше и има сериозно закъснение. Надявам се, че вече има проекти, които да бъдат добре подготвени. След проучванията и генералните планове всякакъв вид средства се вложиха – огромни. Ние нямаме право да губим тези пари като страна. Ресурсът е ограничен, потребностите във водния сектор са огромни. Това ще бъде принос да не се увеличава и цената на водната услуга, да се подобри качеството и стандарта за всички нас. Не омаловажавам останалите оси, но тази ос е трудна, тежка за изпълнение, остава ни малко време, така че надявам се на пълна мобилизация от страна на всички ни, включително, ако е необходимо, и от законодателния орган в лицето на Комисията и Народното събрание. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател.
Ние бихме искали да има една успешна реализация в името на подобряване на качество и стандарт по отношение и на водния сектор, и на останалите оси целите да бъдат постигнати.
Пожелавам Ви успех, но ще продължим да следим този процес заедно и бихме искали наистина да има успешна реализация, господин Министър! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Прав сте, че Първа ос е една от най-трудните. Там има 14 асоциирани ВиК оператора, които трябва да подадат своите проекти. Към този момент с ВиК – Смолян, вече е сключен договорът, така че това беше първият, да го наречем „пилотен“. Буквално през последната седмица са подадени четири. Крайният срок за подаването на останалите е втората половина или третата третина на месец април – мисля, че беше около 20-и, надявам се, до тогава и останалите да могат да подадат. Действително е сложна. Вие самият знаете и го споменахте няколко пъти.
Извън тази информация, тук ще използвам само за яснота – когато говорихме за електрифицирането, идеята на този фонд, който искам да предложа и за който говорих на срещата на министрите за електромобилизацията, енергийната мобилност, е да може да има средства, които да я подпомагат и, на първо място, е изграждане на инфраструктура, защото без нея няма как да го направите; на второ място, да се подпомага градският транспорт във всичките градове, защото виждаме, че сега има такива, които имат повече възможности, а други са с по-малко; на трето място, ако има някой желание, както сега става дума подмяната на печките да се подпомага, няма да се задължава, защото това е твърде екстравагантно и не мисля в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преди да дам думата за следващия въпрос към министър Димов да съобщя, че няма новопостъпили питания за периода 1 – 7 март 2019 г., а писмените отговори до народните представители от Българската социалистическа партия, които отсъстват, допълнително ще бъдат връчени в тяхната парламентарна група.
Вторият въпрос към министър Димов е от народния представител Даниела Димитрова относно Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич.
Имате думата, уважаема госпожо Димитрова.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“.
Уважаеми господин Министър, в края на 2016 г. кметът на общината в град Добрич Йордан Йорданов и госпожа Ивелина Василева подписаха договора, а през лятото на 2017 г. Вие направихте първата копка на най-мащабния проект на община Добрич – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ на обща стойност от 112 млн. лв.
Проектът има повече от 10-годишна драматична история. През 2004 г. Европейската комисия се съгласява да започне подготовката и да се осигури финансиране по Програма ИСПА. Следва дълъг период на анализи и подготовка. През 2012 г. Проектът е представен в Европейската комисия. За жалост, през 2013 г. Оперативната програма „Околна среда“ е спряна, а през 2014 г. по време на правителството на Орешарски Европейската комисия отказва да го финансира. Правителството на премиера Борисов положи много усилия и успя да убеди Европейската комисия, че това трябва да е един от първите ранни проекти за вече настоящия нов програмен период. С изпълнението му се намаляват загубите на питейна вода, които достигаха стойности до близо 86%. В момента се рехабилитират 80 км водопроводи и се нормализира водоподаването в града.
В тази връзка и предвид значимостта на Проекта за жителите на град Добрич, моят въпрос към Вас, е: на какъв етап е изпълнението на дейностите по Проекта и очаквате ли завършването на строително-монтажните работи в срок? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димитрова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проектът „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ с бенефициент община Добрич се изпълнява чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ от 30 декември 2016 г. в размер на безвъзмездната помощ общо 86,2 млн. лв. без ДДС. Проектът ще допринесе за изграждането на макро…, ох, много стана говоренето днес, …на макрорегионалната Стратегия на Европейския съюз „Развитие на Дунавския регион“. Изпълнението на дейностите по Проекта ще допринесе за постигане на един от основните приоритети на Дунавската стратегия, а именно възстановяване и запазване на качеството на водите, поставен за цел в Стратегията на Дунавския регион.
С изпълнението на Проекта ще се постигнат основните цели, поставени в Рамковата директива за водите, както и Директивата относно пречистването на отпадните води от населените места и Директивата относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
В резултат на изпълнението на Проекта се очаква постигането на следните конкретни резултати: реконструкция, модернизация и разширяване на пречиствателната станция за отпадни води на град Добрич; осигурено пречистване на отпадните води и предотвратено замърсяване от приемника; реконструкция, рехабилитация на водопроводната и канализационните мрежи.
Основните етапи, както следват до момента:
Дейност първа – Инженеринг за реконструкция и разширяване на пречиствателната станция за отпадни води град Добрич. Сключено е договорно споразумение от 29 май 2017 г. на стойност 26,6 млн. лв. без ДДС. Строително-монтажните работи са стартирали на 21 март 2018 г. и са в напреднал стадий на изпълнение съгласно одобрения график. Очаква се СМР-то да приключи в предвидения договорен срок.
Дейност втора – Допълнително проектиране, авторски надзор, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на град Добрич. В изпълнението на дейностите са сключени следните договори:
1. Договор от 20 май 2017 г. на стойност 27,8 млн. лв. без ДДС. Строителните работи са стартирали през месец август 2017 г. и са в напреднал етап на изпълнение съгласно одобрения график.
2. Договор от 7 юли 2017 г. на стойност 13,6 млн. лв. без ДДС. Строителството е стартирало през месец юли 2017 г. и е в напреднал етап съгласно одобрения график.
Очаквам изпълнението на тези договори да бъде в рамките на предварително одобрените срокове по договора.
Дейност трета – Проектиране, строителство и авторски надзор на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата я водопроводна мрежа. Сключен е Договор на 4 юли 2018 г. на стойност 19,2 млн. лв. без ДДС. По договора е изпълнено проектирането. Проектът е съгласуван с институциите и се чака краен акт – становище на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места. Предстои да стартират строително-монтажните работи. Очакваме изпълнението да приключи в срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Димов, аз искам да Ви благодаря и наистина ще се надяваме Проектът по водния цикъл да приключи в срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, дуплика? Няма.
Благодаря Ви за участието. Днес проявихте завидна издръжливост и по време на изслушването, така че не само поздравления, още веднъж – благодарност! Приятен ден!
Продължаваме със следващите въпроси. Те са към министър Красен Кралев.
Въпрос от народния представител Валентин Милушев относно позицията на Министерството на младежта и спорта по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания.
Уважаеми господин Милушев, заповядайте – имате думата да зададете своя въпрос.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Питането ми е по отношение позицията на Министерството на младежта и спорта по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания.
Уважаеми господин Министър, медийните публикации през месец февруари напомниха отново за проблема с манипулирането на спортни състезания. Това е сериозен проблем в световен мащаб, който обхваща все повече спортове. Повечето международни спортни централи са разработили програми за мониторинг и превенция на манипулиране на спортните състезания, но въпреки това има достатъчно съмнителни сигнали в данните, които публикуват компаниите за мониторинг на залаганията на спортни събития.
Моят въпрос е: по какъв начин Министерството на младежта и спорта противодейства срещу този проблем и каква е позицията ни по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милушев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Милушев, запазването на изконните принципи на честната игра при равни условия за всички е една от целите, които моят екип в Министерството на младежта и спорта си е поставил. Две са основните причини да говорим за корупция в спорта в световен мащаб – употребата на допинг и манипулирането на спортни състезания, или така наречения мач-фиксинг.
От 18 септември 2014 г. България е страна, подписала Конвенцията на Съвета на Европа относно манипулирането на спортни състезания, или така наречената Конвенция от Маколин. Към момента Конвенцията неофициално е влязла в сила, тъй като за това е необходима ратификацията от страна на пет държави. До този момент Конвенцията е ратифицирана от три държави – Норвегия, Украйна и Португалия. Трябва да се има предвид, че Португалия е единствената държава – членка на Европейския съюз, която е ратифицирала Конвенцията.
Държавата е пристъпила към ратификация преди блокирането от страна на Съвета на Европейския съюз заради липса на единно мнение от всички държави членки. Както е известно, Малта се противопоставя на Конвенцията от Маколин, поради която тя не може да бъде приета от Европейския съюз. Швейцария и Молдова са другите две държави, в които предстои ратифициране в рамките на следващите няколко месеца, което ще направи възможно официалното влизане в сила на Конвенцията. Европейският съюз няма да бъде обаче страна по Конвенцията до приемането ѝ единодушно от трите стълба в структурата му.
Позицията на Министерството на младежта и спорта е, че за да работим за запазване на феърплея в спорта и да съхраним принципите му, е необходимо Европейският съюз да намери начин да мотивира държавите членки за единодушно решение в подкрепа на Конвенцията от Маколин.
Защитата на почтеността в спорта бе сред основните приоритети на Министерството на младежта и спорта по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Ние успяхме да върнем в дневния ред на Европейския съюз проблема с блокираното от подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз досие на Конвенцията от Маколин, след като организирахме три важни срещи в България с пряка насоченост към ранното изпълнение на Конвенцията от Маколин.
През месец април 2018 г. във Варна бяха организирани две оперативни експертни срещи, едната от които е съвместно организирана с Европейската комисия, на които основни теми бяха: мач-фиксингът, изграждането на национални платформи за борба с манипулиране на спортни състезания и изграждането на сътрудничество между заинтересованите държави – членки на Европейския съюз.
Дискусия на тема „Конвенцията от Маколин и влизането ѝ в сила“ бе залегнала в дневния ред на друго важно събитие, проведено в София, през месец юни 2018 г. – Срещата на генералните директори за спорта в Европейския съюз.
Министерството на младежта и спорта покани секретаря на Конвенцията на Съвета на Европа относно манипулиране на спортни състезания да присъства на срещата на генералните директори за спорта в ЕС с ясното намерение да се обединят усилията на всички институции, за да се намери решение за отключване на досието на Конвенцията в рамките на Съвета на ЕС и да се върне за обсъждане в работна група „Спорт“ на Съвета.
По време на Срещата на генералните директори за спорта в София държавите членки се обединиха около убеждението, че Конвенцията от Маколин трябва да влезе в сила възможно най-скоро, като единственият съществуващ правнообвързващ международен договор, който се противопоставя на уреждането на мачове, но пътят към това е постигането на консенсус на политическо ниво в Европейския съюз.
По тази изключително важна тема през 2018 г. взех участие в други две ключови срещи: работна среща на спортните министри, организирана в Москва, съвместно от Русия и Съвета на Европа във връзка с поемането на политическа и правна отговорност в борбата срещу манипулирането на спортни състезания в изпълнение на Конвенцията от Маколин, и среща на високо ниво в Европейския парламент в Брюксел на тема: „Време е да действаме за Европа срещу спортните манипулации“, организирана съвместно от Европейския парламент и Съвета на Европа.
През миналата година България се присъедини към Проекта „Задръжте престъпността извън спорта“ на Съвета на Европа. Проектът се основа на Конвенцията и предоставя техническа помощ на национално ниво за идентифициране и прилагане на ефективни и координирани мерки за борба с манипулиране на спортни състезания въз основа на принципите на Конвенцията.
Министерството на младежта и спорта бе координатор на българската делегация, която взе участие в Проекта през септември 2018 г. Делегацията бе сформирана от експерти на Министерството на младежта и спорта, Министерството на вътрешните работи, Българския футболен съюз и Държавната комисия по хазарта.
Смело мога да кажа, че с тези събития направихме важна стъпка напред и вече работим по създаването на българска национална платформа съгласно чл. 13 от Конвенцията под ръководството на ММС.
В рамките на една година сме провели множество срещи на национално ниво с представители на Специализираната прокуратура, МВР, Комисията по хазарта и Българския футболен съюз. Целта е координацията на бъдещата национална платформа да бъде поета от правоприлагащите органи, които безспорно играят най-съществена роля в борбата срещу манипулациите в спорта. По наше предвиждане България ще реализира своята национална платформа по Конвенцията до края на 2020 г., като в момента се финализира Споразумението между националните организации и тяхната роля в Националната платформа.
В заключение Ви уверявам, че както Министерството на младежта и спорта, така и останалите национални институции, включени в процеса по изпълнение на предписанията на Конвенцията от Маколин, подхождаме изключително сериозно към реализирането ѝ в България. Срещаме сериозно отношение и от страна на включените спортни федерации.
Видно е от данните, които Българският футболен съюз изнесе публично през февруари тази година, че от започване на работата на Системата за ранно оповестяване на УЕФА на съмнителни футболни мачове през 2012 г. до момента тенденцията е към намаляване на сигналите от първенства, които Футболният съюз администрира. През сезон 2012 – 2013 г. тези сигнали са били около 50, през изминалия сезон 2017 – 2018 г. са шест, а в настоящия сезон до момента са три. Вярвам, че бъдещите председателства на Съвета на Европейския съюз ще запазят подхода, който ние предприехме по отношение на Конвенцията, и ще постигнем реални резултати. Франция вече заяви силна подкрепа за влизането в сила на Конвенцията от Маколин по време на Френското председателство на Съвета на Европа през втория семестър на 2019 г. За да постигнем успех срещу негативните явления, са необходими както общите усилия на всички национални институции, за които работим усилено, така и на всички страни – членки на Европейския съюз.
Време е да се намери решение на ситуацията, в която е поставена Европа, и Конвенцията от Маколин да бъде ратифицирана, за да вървим напред в битката с измамите в спорта. Запазвайки спорта чист, ние можем да разчитаме не само на неговата здравословна роля, но и на голямата му обединителна и възпитателна сила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви за изчерпателния отговор, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Милушев.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми министри! Уважаеми министър Кралев, благодаря Ви за изчерпателния отговор и Ви пожелавам успех в борбата срещу феърплея в спорта и занапред да продължавате в същия дух! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милушев.
Дуплика, господин Министър? Не.
Следващият въпрос към министър Кралев е от народния представител Младен Шишков относно спорната инфраструктура за лека атлетика.
Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми министри, уважаеми колеги! Леката атлетика в България е един от спортовете с дълбоки традиции. Царицата на спортовете ни е донесла много радости през годините: пет златни олимпийски медала в различни дисциплини; няколко световни рекорда, сред които е и 209 см на скока на височина на Стефка Костадинова; 12,21 секунди на 100 метра с препятствия на Йорданка Донкова. Едва ли има българи, които не са чували имената на Йорданка Благоева, Христо Марков, Тереза Маринова, Ивет Лалова, Гинка Загорчева и много други.
На последните летни Олимпийски игри в Рио – 2018 г., леката атлетика отново ни донесе радост със сребърния медал на Мирела Демирева. Само преди няколко дни – навръх националния празник, Радослава Мавродиева стана европейска шампионка в тласкането на гюле. Имаме много млади перспективни състезатели в различните дисциплини. Едновременно с това за никого не е тайна, че голяма част от спортната инфраструктура в страната не е в добро състояние.
В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: какви действия е предприело Министерството на младежта и спорта за реновиране на спортната инфраструктура за лека атлетика и за осигуряване на нормалния тренировъчен процес на българските състезатели? Какви са бъдещите планове на Министерството в тази насока? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шишков, изграждането и реновирането на спортната инфраструктура както за спорт за високи постижения, така и за спорта за всички е основен приоритет за българското правителство и за Министерството на младежта и спорта. Както споменахте, леката атлетика е един от традиционно силните за страната ни спортове. В момента имаме няколко много перспективни състезатели като олимпийската медалистка на скока на височина Мирела Демирева, младежката олимпийска шампионка на троен скок от 2018 г. Александра Начева, актуалната европейска шампионка в тласкането на гюле в зала Радослава Мавродиева, на троен срок Габриела Петрова, сребърният медалист от Младежките олимпийски игри и Европейското първенство за юноши Валентин Андреев, Тихомир Иванов в скока на височина и други. Това е една от причините да обръщаме специално внимание на инфраструктурата, предназначена за лека атлетика.
От 2015 г. до момента по реда на Наредба № 2 – за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, Министерството на младежта и спорта е инвестирало близо 2,5 млн. лв. в подновяване на спортни съоръжения, предназначени за леката атлетика. Сред ремонтираните обекти са покритата лекоатлетическа писта в Сливен, на която беше изградена газова инсталация за отопление. Изгради се нова лекоатлетическа писта на стадиона в Хасково и нова лекоатлетическа писта на стадиона в Сандански, в момента приключва ремонтът на залата за лека атлетика в Спортен комплекс „Осогово“ в Кюстендил. Приключи ремонтът на залата по лека атлетика на „Ботев“ – Пловдив, както и ремонтът на залата на Спортен клуб по лека атлетика „Локомотив“ – Пловдив.
В средата на месец януари тази година дадох старт и на ремонтните дейности на лекоатлетическата зала в Добрич. Това е единствената кръгова писта в Източна България за лекоатлетически спортове на закрито и място с особено значение за българската лека атлетика. Стойността на ремонта е близо 370 хил. лв., строителните работи обхващат лекоатлетическа зала на площ от 3700 кв. м. На пистата, която е силно амортизирана, ще бъде положена нова настилка от полиуретан. В залата ще бъдат монтирани нови съоръжения за дълъг, троен и овчарски скок. Поетапно ще бъде ремонтирана и съблекалнята за спортисти, ще разполагат и с ново оборудване за тласкане на гюле.
Сериозни инвестиции в спортната инфраструктура, предназначена за леката атлетика, от 2015 г. насам са извършили търговските дружества, на които Министерството на младежта и спорта е принципал. Под управлението на „Академика – 2011“ се намират няколко големи лекоатлетически спортни обекта. Най-знаковият от тях е строящата се „Арена“ – Бургас, която след завършването ѝ ще бъде изключително функционално съоръжение от огромно значение за българския спорт. Залата е проектирана като многофункционален обект, предлагащ пространство за практикуване на широк диапазон от спортове. След завършването ѝ страната ще има възможност за провеждането на домакинства на международни лекоатлетически състезания в зала от най-висок ранг – европейско, световно първенство, което е невъзможно на този етап – за организиране на състезания по лека атлетика. Капацитетът на посетителите е 7200 места, а до този момент държавата е инвестирала в съоръжението 53 млн. 700 хил. лв.
През 2017 г. беше официално открита и обновена „Асикс Арена“ – бившата зала „Фестивална“, в чийто ремонт са инвестирани над 7 млн. лв. След ремонта капацитетът на залата беше увеличен на 2270 седящи места, бяха подменени всички седалки, инсталирано е най-модерно и качествено спортно оборудване, пълен комплект на пособия за лека атлетика, писта с четири коридора от реномирания производител „Мондо“, въведени са мерки за енергийната ефективност и изолация на стените и покрива. Освен основното си приложение за лека атлетика, залата е подходяща и за много други спортове като футзал, гимнастика, танци, аеробика, бойни спортове, фитнес и други.
Следващата наша цел е реконструкцията на стадион „Академик“. По този начин ще бъде осъществена идеята на екипът ми за обособяване на атлетически център между „Асикс Арена“ и стадион „Академик“, на който да се тренира и да се провеждат състезания по лека атлетика – и на открито, и в зала. Така българската атлетика ще се сдобие наистина с модерен и функционален дом.
В заключение, мога да Ви уверя, че усилията ни за реновиране и изграждане на нова спортна инфраструктура в страната както за леката атлетика, така и за другите спортове ще продължат, защото това е основата, на която можем да очакваме постижения от спортистите. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми министър Кралев, аз искам да Ви благодаря за изчерпателния отговор и да Ви поздравя за усилията, които полагате в насока за изграждане на инфраструктурата.
Защото всички знаем, че изграждането на бази не само в областните, но и в общинските центрове е единственият начин, по който бихме могли да развиваме масовия спорт и респективно да намираме таланти, които да се развиват за в бъдеще. Така че моите адмирации за това, което постигате и полагате като усилия, и Ви пожелавам успех за в бъдеще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Дуплика? Не.
Благодаря Ви, уважаеми господин министър Кралев, за участието в парламентарния контрол днес.
Продължаваме с министъра на финансите господин Владислав Горанов. Той ще отговори на три питания.
Първото питане е от народния представител Менда Стоянова относно направени изменения и допълнения на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Имате думата да развиете питането, уважаема госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, всички знаем, че един от основните приоритети на правителството на Република България е повишаването на бюджетните приходи чрез осъществяване на последователна и ефективна борба с отклонението от данъчното и митническото облагане. Мерките в тази насока включват работа и по усъвършенстване на нормативната уредба – законова, подзаконова, немалко законови промени тук в тази зала ние приехме именно в тази посока. За подобряване на отчетността на продажбите и усъвършенстване на контрола Министерството на финансите направи промяна в подзаконовата нормативна уредба, а именно в текстовете на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства за продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуера за управлението на продажбите и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Основните промени включват изпращането в реално време на данни в НАП от всички издадени фискални бонове, включват отпечатването на QR код за всеки фискален бон, което ще предостави възможност на всеки гражданин да провери неговата автентичност, въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите и въвеждане на изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.
Господин Министър, от представители на бизнеса се изразиха несъгласия с текстовете на Наредбата и притеснения относно сроковете за привеждане на системите в съответствие с нея, както и по отношение на сигурността на информационните системи.
В тази връзка моето питане към Вас е: какво именно показва анализът и оценката, която Министерството на финансите, респективно НАП, е направил по отношение на готовността на бизнеса да съобрази дейността си с новите правила и какви са очакванията Ви за ефектите от прилагането на промените в Наредбата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Нека, първо, да Ви поздравя с Празника на жената и майката – тези от Вас, които празнуват днес.
Иначе референцията към всички промени, които направихме през последните години за подобряване на събираемостта на данъчните приходи, най-лесно се измерва с петдесетпроцентното им увеличение спрямо края на 2014 г. или близо 14 милиарда повече – нещо, което далеч надхвърля темповете на нарастване на икономиката, и в този смисъл показва, че заедно с Вас сме успели да постигнем добри резултати. Тази реформа, която правим при отчитането на продажбите с измененията в Наредба № Н 18, е проект, който е сравнително амбициозен и стартира в средата на миналата година.
Ние извършихме допитване чрез Националната агенция за приходите до 16 браншови работодателски и професионални организации, имащи отношение към процесите, свързани с въвеждане в съответствие с изискванията на изменената наредба. Членовете на тези организации са търговци, извършващи продажби на близо 100 хиляди работни места и приблизително същия брой фискални устройства, чрез които се отчитат продажбите в търговските обекти. Проучването е проведено през месец февруари тази година с цел изследване готовността на бизнеса да изпълни в първоначално предвидения срок – края на месец март 2019 г., залегналите в Наредбата изисквания по отношение на фискалните устройства, софтуери за управление на продажбите в търговските обекти.
От получената информация може да се направи следното обобщение: 80% от анкетираните търговци използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
Над 90% от анкетираните посочват, че не могат да спазят предвидения в Наредбата срок – 31 март 2019 г., като най-често изтъкваните причини са: липса на пазара на достатъчно голям брой фискални устройства; липса на готовност на производителите и внедрителите на софтуер да разработят и доставят системи, отговарящи на новите изисквания; необходимост от комуникация с чуждестранни лица, разработчици на софтуер; необходимост от тестване и обучение на персонала и не на последно място недостиг на технологично време за внедряване на новия софтуер.
Редом с тези технико-технологически въпроси организациите на бизнеса поставят въпроси, най-общо свързани с гаранции за опазване на конфиденциалността на информацията от страна на Националната агенция за приходите, гаранции за непрекъсваемост на процеса заради евентуални затруднения в комуникацията със сървърите на приходната администрация, особено в чувствителни сфери, като здравеопазване и търговия с горива, специфики на дейността, осъществявана от електронни магазини, специфични случаи на софтуер за управление на продажби, части от който са произведени от мултинационални компании, и други.
След анализа, който направихме, сроковете, които предлагаме да се прилагат, са:
По отношение на лицата, регистрирани по Закона за данък добавена стойност, които не използват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, срокът остава непроменен и вече над 50 хиляди индивидуални касови апарати са подменени и отговарят на изискванията на наредбите. Срокът за тези компании остава краят на месец март.
По отношение на всички търговци, независимо дали са, или не са регистрирани по закона за ДДС, но използват софтуер за управление на продажбите, сме предложили удължаване на срока до 30 септември 2019 г. Дотогава те ще могат да продължат да ползват сегашните си фискални устройства и софтуер, но не по-късно от тази дата. Имахме многократни срещи с представители на бизнеса, където ги уверихме, че това е максималният срок, който можем да си позволим.
Търговците без регистрация по Закона за ДДС запазват изначално предвидения в измененията срок – 30 юни 2019 г.
Тези изменения, а и някои други сме качили на страницата на Министерството на финансите за обществено обсъждане с изменения в Наредбата.
Какви са очакванията на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите от тази промяна?
По съвсем консервативни оценки ежегодно се губи почти един милиард лева от некоректно отчитане на продажби и обороти. Над 330 млн. лв. от тях са от неплатени данъци и осигуровки в така наречените „кешови“ икономически сектори – заведения за обществено хранене, барове, дискотеки, търговци на дребно с храни и облекла, места за настаняване. Останалите над 160 млн. лв. са неплатени публични задължения от търговци, извършващи продажби през електронни магазини, така наречената „електронна търговия“.
Един от основните приоритети е повишаването на бюджетните приходи и намаляването на сивата икономика не само заради фискалните ефекти, а и заради подобряването на справедливостта в икономиката и намаляването на нелоялната конкуренция. В този смисъл изпълняваните мерки за осигуряване на стабилност в отношенията по регистрацията, отчитането и софтуерното управление на доставките и продажбите са част от последователната политика по отношение на борбата със сивата икономика в съответствие със заложената програма на правителството 2017 – 2021 г.
Мерките в тази насока включват и дейности по усъвършенстване на нормативната уредба и повишаване на ефективността на контрола по отношение на укриването на продажби, което е едно от проявленията на сивата икономика. За повишаване на бюджетните приходи и изсветляване на сенчестата икономика се реализират както законодателни промени, така и редица административни мерки. Конкретни стъпки в тази посока са направени и с промените в Наредба Н-18, изразяващи се в:
- изпращане в реално време на данни в Националната агенция за приходите за всички издадени фискални бонове, което ще осигури възможността за своевременен автоматизиран контрол върху отчитането на приходите в търговските обекти;
- отпечатване на QR код на всеки фискален бон, което ще предостави възможност всеки гражданин да провери неговата истинност и изпращането му към сървърите на Националната агенция за приходите. За целта отдавна е разработено и е достъпно безплатно мобилно приложение за смартфони, всеки може да го инсталира и да проверява всяка фискална касова бележка;
- въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти към техните производители и разпространители, както и към търговците, които ги използват в дейността си. Липсата на регулация в тази област беше използвана както от търговците, така и от производителите на софтуер, които в отговор на изискванията на пазара предоставяха допълнителна функционалност в софтуерите си, осигуряваща укриването на приходи от продажби. Съгласно новите изисквания софтуерите трябва да управляват всички фискални устройства в търговските обекти, като максимално се ограничава възможността за укриване на приходи от извършваните продажби предвид изискванията към функционалността на софтуерите. Тук най-малкият технически пример, който мога да дам, е, че се премахва възможността за издаване на така наречените „служебни бонове“, които досега маскираха и имитираха издаването на фискални касови бележки;
- въвеждане на изисквания към лицата, извършващи продажби чрез търговски обект – електронен магазин. Собствениците им следва да подадат в НАП определена информация за електронния магазин, част от която ще бъде публична. Националната агенция за приходите ще поддържа публичен електронен списък с електронни магазини. В случай че в електронния магазин се използва софтуер за управление на продажбите, той също трябва да отговаря на новите изисквания на Наредбата.
В заключение, следва да отбележа, че резултатите от извършваните текущи анализи и периодични оценки на предпоставките и индикаторите за проявление на сенчестата икономика и нейното въздействие върху размера на данъчните приходи в държавния бюджет показват устойчива тенденция на положителна промяна, но все още сме далеч от средните стойности в Европейския съюз. В този смисъл усилията трябва да продължат.
Неслучайно след срещата с бизнеса, на която анонсирахме продължаването на Наредба Н-18, можах да цитирам, че има курорти с целогодишно действие, в които средният осигурителен доход на 4- и 5-звездни места за настаняване, 4- и 5-звездни хотели е под 500 лв., което смятам за неадекватно на реалната пазарна ситуация и е очевидна индикация за укриване на обороти и поддържане на неформална икономика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за два въпроса, уважаема госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Министър, за изчерпателния отговор, даже извън рамките на времето, което Ви се полага, но това е важен въпрос, който засяга изключително голяма част от българския бизнес. Надявам се чрез Вашия отговор те наистина да са получили отговор на някои от своите въпроси.
Факт е, че Вие анонсирахте удължаване на срока и по медиите, и сега във Вашето изказване. Това е материализирано и чрез предложение за изменение на Наредба Н-18, качено на сайта за обществено обсъждане, само че в тази част, освен удължаване на срока, са записани и други промени.
Искам да отговорите какви са тези промени. Освен сега анонсираните промени на сайта ще има ли до окончателното въвеждане – Вие казахте октомври месец 2019 г., ще има ли и предвиждат ли се и други промени, които следва да се случат в Наредба Н-18?
Вторият ми въпрос към Вас касае опазването на тайната на бизнес данните на всички Ваши клиенти и клиенти на НАП. Чрез софтуера за управление на продажбите и изискванията към него Националната агенция за приходите ще има неограничен достъп до данни, касаещи не само конкретни продажби, но и целия бизнес на ония лица, които използват такъв софтуер. Това безпокои голяма част от бизнеса.
Искам тук, от тази трибуна, а може би и с някои допълнителни законови или подзаконови текстове да гарантираме, че наистина няма да се допускат злоупотреби с тази информация и че тя няма да бъде използвана за други цели освен за проверките и ревизиите на Националната агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Имате думата за отговор на поставените въпроси, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Стоянова! Предложените промени основно произтичат от въведената със Закона за данък върху добавената стойност възможност при извършване на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният бон, регистриращ продажбата, да се генерира и в електронен вид и да се предоставя на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен такъв – това са изменения в чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност. Във връзка с тази регламентация се предлага въвеждане на функционално изискване към фискалните устройства за генериране на фискален бон в електронен вид, който да може да се предостави на електронен адрес на лицето.
Промяната е възможност за задължените лица по техен избор да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител. Така, използвайки съвременните технологични възможности, свързани с начина на комуникация, лицата, осъществяващи дейност чрез електронен магазин, ще могат да предоставят на своите клиенти документ, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга, по електронен път.
В изпълнение на чл. 118, ал. 19 от Закона за данък върху добавената стойност се въвеждат и разпоредби, които регламентират реда за вписване и заличаване от публичния електронен регистър на електронните магазини, както и неговото съдържание.
С Проекта се предвиждат и предложения, чиято цел е прецизиране на действащи разпоредби, както и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване.
Друго предложение, качено за обществено обсъждане, е промяна и въвеждане на допълнителни образци на фискални служебни бонове с илюстративна цел, както и прецизиране на действащите.
С въвеждането на електронен фискален бон се цели облекчаване на дейността на икономическите оператори, извършващи търговска дейност в интернет, като им се предоставя възможност за автоматично генериране и изпращане на касовата бележка на електронен адрес на купувача.
Казвате, че едно от притесненията на бизнеса е свързано с гаранциите за опазване на конфиденциалността на информацията от страна на НАП.
Трябва да направим първата уговорка, че Националната агенция за приходите и понастоящем има неограничен достъп до информация за бизнес процесите при данъчно задължените лица и опасенията, че ще откраднем някоя гурме рецепта от ресторант са меко казано наивни. Те само показват притесненията и страха на тези оператори, които досега са си позволявали да спестяват част от това, което се полага на фиска.
Националната агенция за приходите, включително и за целите на обществения контрол за спазване на данъчно-осигурителното законодателство, обработва лични данни при съблюдаване на принципите за законосъобразност, пропорционалност на обработваните лични данни и за обработване на личните данни за конкретни, точно определени и законни цели.
По отношение на НАП, като администратор на лични данни, са налице основания за обработване на лични данни, предвидени по чл. 4 от Закона за защита на личните данни или респективно чл. 6 от Регламент 679 от 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета. Агенцията е предприела необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от неправомерен достъп или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Издадени са и се прилагат редица вътрешноведомствени актове, регламентиращи правила за работа със защитена информация и правила за достъп до информационните ресурси на Агенцията. Достъпът до информацията и системите на НАП се предоставя съгласно съответните правила, с цел допускане на потребителите за изпълнение само на необходимото им във връзка с техните служебни задължения. Всички служители на НАП, които имат достъп до конфиденциална информация, са длъжни да я използват само за целта, за която е събирана.
Осъществява се контрол за спазването на въведените специални изисквания и правила за достъп и работа със защитена информация, в това число и с лични данни. При констатиране на злоупотреби и/или нерегламентиран достъп, се предприемат действия за реализиране на отговорност – дисциплинарна, в това число и наказателна.
Не смятам, че обемът информация, с който сега борави Националната агенция за приходите, и това, което допълнително ще получава като данни за продажбите, ще направи така, че Националната агенция за приходите ще разполага с твърде много информация или ще създаде предпоставки за злоупотреба с нея. По-скоро обоснованото притеснение на икономическите оператори, които досега са се изкушавали да укриват обороти, е, че след прилагането на новата Наредба това вече ще е почти невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора.
Имате думата за изразяване на отношение към отговора, уважаема госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, благодаря за изчерпателните отговори.
Радвам се, че това, което е качено за обществено обсъждане като изменение на Наредбата, всъщност е усъвършенстване на механизма, по който ще работят занапред електронните магазини, а именно: издаването на електронна касова бележка. Надявам се, че на следващите стъпки електронната касова бележка като форма на удостоверяване на дадената продажба може и би трябвало да се разшири и за други видове бизнеси. За съжаление, това не е предвидено сега, но се надяваме, че в следващите изменения би могло да се разработи. Знам, че в момента има работна група от представители на фирми, разработващи софтуери за управление на продажбите, софтуери на касови апарати с Националната агенция за приходите, които също поставят този въпрос, и електронната касова бележка в електронните магазини може би ще бъде тестът за това как работи тази форма на регистриране на продажбите.
Колкото до отговора Ви по отношение на притесненията за опазване на търговските тайни, естествено, всички в тази зала знаят, че Националната агенция за приходите на практика и сега има неограничен достъп до всякакви видове данни от бизнеса и, досега поне, нямаме явни случаи на злоупотреба с това. Така че аз нямам съмнение, че това ще продължи и ще се случва и занапред. Тоест определени служители в Националната агенция за приходите ще имат оторизиран достъп за изпълнение на свои конкретни задачи – едни за анализ на риска, други за извършване на проверки или ревизии, което, разбира се, е добре да се популяризира като механизъм на работата, за да може да се успокои бизнесът в притесненията му и в тази част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Следващото питане към министър Горанов е от народния представител Александър Иванов относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове.
Имате думата, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми министър Горанов, отправям своето питане във връзка с дейността на създаденото през 2015 г. дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, в което държавата се представлява именно от Вас – министъра на финансите.
Фондът развива своята дейност вече няколко години, като първоначалната идея е била на пазара да съществува дългосрочен институционален инвеститор, който да консолидира финансовите инструменти от оперативните програми, да мултиплицира осигурения публичен ресурс чрез мобилизиране на частен такъв, и да спомага за включването на частния сектор с експертиза в инвестиционния процес. Този начин на управление на финансовите инструменти, който страната ни е приела, е регламентиран и в европейската, и в националната нормативна уредба.
Господин Министър, въпреки че има достатъчно публичност и темата за усвояването на европейските средства е приоритетна, в обществото все още преобладават нагласи, че средствата от Европейския съюз се предоставят под формата на безвъзмездна финансова помощ. Затова смятам, че е добре да отговорите на моето питане, а именно: в каква степен от началото на работата си досега дружеството „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ успя да развие национален капацитет и да повиши интереса за използване на финансовите инструменти? Също така моля да отговорите и на въпроса: каква част от възложените му за управление средства са договорени и са на разположение на крайни получатели?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, за България е важно да продължим успешно да прилагаме финансовите инструменти, като надграждаме националния капацитет и експертиза в тази област.
Както коректно цитирахте, през 2015 г. създадохме дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти“, чрез което финансовите инструменти се изпълняват посредством единен Фонд на фондовете. Той обхваща инвестициите, свързани с развитие на иновации и предприемачество, стартиращи, малки и средни предприятия, енергийна ефективност, околна среда, градско развитие и развитие на туризма, свързан с националното културно историческо наследство. Основно предимство на структурата е възможността да мултиплицира осигурения публичен ресурс чрез мобилизиране на частен капитал и допълнителна експертиза. При прилагане на финансовите инструменти търсим баланс и подходяща формула за съчетаване на предимствата им с тези на грантовете, където националните органи имат засилена роля.
Към този момент Фондът на фондовете е напълно работеща структура с изграден национален капацитет за управление на финансови инструменти. Предвидените средства за настоящия програмен период се възлагат в съответствие с целите на оперативните програми и бизнес плана на дружеството. Изграденият вече капацитет и натрупаният опит в тази област са от голяма важност и за следващия програмен период, когато финансовите инструменти ще заемат важна, още по-висока роля в бюджета на Европа.
Статус на финансовите инструменти. Фондът на фондовете управлява средства по четири оперативни програми на европейските структурни и инвестиционни фондове, възлизащи на 1 млрд. 234 млн. лв.: по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бюджетът е 70 млн. лв.; по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 459,6 млн. лв.; по Оперативна програма „Региони в растеж“ бюджетът е 369,8 млн. лв.; по Оперативна програма „Околна среда“ бюджетът е от 335,2 млн. лв. Отделно, през февруари 2018 г. Фондът на фондовете пое мандат за управление на средствата за реинвестиране по инициативата JESSICA от програмен период на стойност 57,8 млн. лв., с което общият ресурс отговорност на Фонда възлиза на 1 млрд. 292 млн. лв.
Към момента Фондът е договорил и предоставил на пазара 676,8 млн. лв. или над половината от средствата, които управлява. Към средата на тази година, което е практически средата на програмния период, заради правилото n+3, ще приключат процедури за възлагане на още близо 101 млн. лв., като така договорените средства от ресурса по мандата на Фонда ще надвишат 60%.
В подкрепа на микро- и социални предприятия в различни отрасли вече на пазара има достъпни 3,4 млн. лева. Средствата подпомагат създаването и развитието на стартиращи фирми, включително и такива, собственост на лица от уязвими групи.
Нов публичен ресурс от 26,4 млн. лв. по същата инициатива предстои да бъде отпуснат в рамките на второто тримесечие на годината.
Два важни инструмента, подпомагащи инфраструктурното развитие в България, също вече са достъпни до крайните получатели. Това са фондовете за градско развитие, които обхващат 39 области и пет пъти повече средства в сравнение с предния програмен период. Стойността на публичните средства е 353,3 млн. лв., а чрез мобилизираното частно финансиране до крайните получатели се очаква да достигнат 600 млн. лв. Инструментът обхваща два финансови продукта: финансиране със споделяне на риска и портфейлни гаранции. Получатели са публични и частни организации и публично-частни партньорства с проекти в сферата на градското развитие, енергийна ефективност и културно-историческо наследство.
Другият инфраструктурен финансов инструмент е насочен към водния сектор и е създаден с цел инвестиции във ВиК операторите в България. Той е на стойност 224,9 млн. лв. и мобилизира средства в същия размер от страна на избрания посредник. Подкрепата е под формата на дългосрочни заеми, както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити на ВиК дружества. Това финансиране има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от Оперативна програма „Околна среда“. Финансов посредник е Европейската банка за възстановяване и развитие като международна финансова институция с опит в инфраструктурните проекти. Средствата са на разположение на консолидираните към момента ВиК оператори – 16 на брой.
Фондът на фондовете подкрепя предприемачеството в България чрез инвестиционни фондове с общ публичен ресурс от 222,7 млн. лв. От него могат да се възползват иновативните и високотехнологичните компании в различни етапи на тяхното развитие. Средствата са предоставени във вид на дялово и квази дялово участие.
Вече са възложени три нови фонда за рискови инвестиции, които подкрепят развитието на иновативни компании. До края на тази година ще стартират още два фонда, отново насочени към фирми с голям потенциал на растеж.
Тези инвестиции отговарят на нуждите на предприемаческата общност в момент, в който тя има необходимост от нов ресурс за стимулиране на стартъп средата.
Освен изброеното до момента, през тази година предстои Фондът да стартира гаранционни продукти, Фонд за технологичен трансфер и финансов инструмент в сектор „Отпадъци“.
Към момента оценката ми за работата е повече от задоволителна, предвид високото ниво на сложност, разнообразната нормативна база и необходимостта от изграждане на по-висока национална финансова култура за ползване на инструментите като алтернатива на грантовете, предвид постигнатите резултати – ефективното управление на публичните средства, мобилизирането на значителен частен ресурс и изграждането на професионална експертиза на национално ниво.
Фондът работи активно по поставените цели – изграждат се партньорства и модели, които вече се дават като успешен пример на европейско ниво. През декември 2018 г. в Брюксел, на международно събитие на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, експерти от Фонда на фондовете представиха Фонда за градско развитие като пример за добра практика при структурирането на финансовите инструменти в Европа. През февруари 2019 г., отново в Брюксел, на форум за европейски инвестиции в инфраструктура бе отличено и сътрудничеството на Фонда на фондовете и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Интересът към обявените процедури.
Основна задача на Фонда на фондовете при структурирането на финансовите продукти е те максимално да отговарят на нуждите на пазара и заложените цели в оперативните програми. С оглед на това дружеството провежда пазарни тестове за всеки финансов инструмент, които включват широк кръг от заинтересовани лица, в това число банки, финансови институции, инвестиционни фондове, компании, общини, НПО, професионални организации, и други. До момента в тази връзка са проведени интервюта с повече от 200 професионалисти от над 100 организации, чиято обратна връзка е взета под внимание при дизайна на финансовите инструменти.
Процедурите за избор на финансови посредници се провеждат съгласно Закона за обществените поръчки и като такива те са достъпни за участие и прозрачни.
Интерес към обявените процедури има и от финансовите посредници, и от крайните получатели. Той се изразява в 59 на брой подадени заявления за участие в шестте обявени процедури до момента и е доказателство за пазарно ориентирания подход в работата на Фонд на фондовете. Кандидатите включват висококвалифицирани финансови посредници с богат местен и международен опит.
Същевременно инструментите, предлагани от Фонда, предизвикват засилен интерес от целевите групи крайни получатели. Например чрез продукта за микрокредитиране, фокусиран към стартиращи предприятия на лица от уязвими групи и социални предприятия, вече са подкрепени 73 проекта.
Тези факти, които изложих досега, показват ясно резултатите от работата на Фонда. С оглед на натрупания опит и изградената национална експертиза, структурата има капацитет да надгради постигнатото дотук и анализираме увеличаването на ролята на Фонда на фондовете за следващия програмен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаеми господин Иванов, имате думата за два въпроса.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин министър Горанов, благодаря Ви за изчерпателния отговор, но ще използвам правото си за допълнителен въпрос, а именно: какви усилия и влагат ли се такива за предпоставки за комбинирано използване на финансови схеми и инструменти, тоест комбинацията от финансови инструменти с други финансиращи схеми спрямо нуждите на самото дружество – Фонда, и съответно на ползвателите на тези средства? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Много интересен въпрос, господин Иванов.
Възможностите за комбинирано финансиране се очертават като нова практика на ниво Европейски съюз през сегашния програмен период 2014 – 2020 г. Комисията е разработила детайлни насоки относно прилагането на тази възможност, на база на които държавите членки изграждат капацитет и трупат опит. Прилага се принципно, когато ползите надвишават допълнителната сложност, която може да се създаде от гледна точка на крайните получатели.
Създаване на финансови инструменти и грантове. Фондът за градско развитие представлява инструмент, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, който дава възможност за комбиниране на грантове с финансов инструмент на проектен принцип. Чрез Фонда за градско развитие се предоставят дългосрочни, нисколихвени кредити с вградени гаранции за използването на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото градско развитие на местните общности и за инвестиции в обекти на недвижимо културно наследство от национално и световно значение.
Финансовият инструмент за развитие на водния сектор е финансиран по Приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“. Инструментът цели да допълни безвъзмездното финансиране от Програмата на допустими проекти във водния сектор, като осигури допълнителен финансов ресурс за инвестиции на консолидираните ВиК оператори.
Съчетаването на два типа финансови инструменти има следната история: на 13 декември 2016 г. в Люксембург Министерството на финансите, представлявайки Република България, подписва Меморандум за разбирателство с Европейска инвестиционна банка. Целта на Меморандума е да постави рамка за съвместното сътрудничество в областта на финансовите инструменти и национална подкрепа за осигуряването на информационни услуги и съвети на крайните получатели. Европейският консултантски център по инвестиционните въпроси е създаден в рамките на Инвестиционния план за Европа, за да допринесе за подобряването на техническия и финансовия капацитет на публичните институции и частните предприятия в държавите членки при идентифицирането, приоритизирането, структурирането, агрегирането и изпълнението на стратегически проекти.
Стартирането на сътрудничеството между Центъра и създаденото в рамките на Фонд на фондовете Звено за консултации в България цели да улесни достъпа до горните услуги и по този начин да допринесе за разширяването едновременно на набора от налични услуги и тяхното използване. В резултат на дейността на звеното се създават възможности за по-бързо и успешно реализиране на инвестиционни проекти в България, включително възможности за комбинирано финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции, по-известен като Плана Юнкер. Това звено изпълнява ролята на българска консултативна платформа с акцент развитие на капацитет на регионално и местно ниво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за изразяване на отношение към отговора, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Господин министър Горанов, благодаря Ви за изчерпателния отговор на въпроса, както и насоките, които дадохте, а именно как се използва комбинираното финансиране.
Искам да отбележа значимостта на Фонда в първата част на Вашия отговор, когато отбелязахте, че той разполага и разпределя средства в размер на 1 млрд. 236 млн. лв. Безсмислено е да казвам, че неговата значимост ще е още по-голяма и очаквам да разпределя по-големи средства в следващия програмен период, защото сега настоящият 2014 – 2020 г. бюджетът на България от Европейския съюз е 14,6 милиона. Както знаем, до следващият програмен период бюджетът на Европейския съюз спрямо България ще бъде 18 милиарда, така че наистина значението на средствата, които ще управлява дружеството, ще е още по-голямо. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
И третото питане към министър Горанов е от народния представител Евгения Ангелова относно изпълнението на намерението на Република България за едновременно присъединяване към Валутно-курсовия механизъм – ERM II, и към Банковия съюз.
Имате думата, уважаема госпожо Ангелова.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми министър Горанов, един от основните приоритети на правителството на Република България е присъединяването на страната към Валутния механизъм II и към Банковия съюз. Този ангажимент бе поет на 29 юни 2018 г. с Ваше съвместно писмо с господин Димитър Радев – управителя на Българската народна банка, в което се заяви намерението на страната за едновременно кандидатстване във Валутно-курсов механизъм и Банковия съюз, като последното се осъществява чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент № 1024 от 2013 г., с оглед участието на страна в Единния надзорен механизъм. Тези намерения са залегнали в одобрен от правителството План за действие, включващ мерки в области на политика, като банков и небанков финансов сектор, рамка на несъстоятелността и борба с изпирането на пари, и тази за управление на държавните предприятия. Българските институции следва да изпълнят мерките в тези области към края на месец юни 2019 г. с оглед изпълнение на ангажиментите си за едновременно присъединяване към Валутно-курсов механизъм – ERM II, и към Банковия съюз.
Господин Министър, във връзка с гореизложеното моля да предоставите информация за текущото изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие на правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Ангелова, както коректно отбелязахте, в края на месец юни 2018 г. след заявка още в първите дни на 2018 г. по повод на старта на Председателството на Съвета на Европейския съюз от страна на България Министерството на финансите и Българската народна банка изпратиха писмо до Еврогрупата, Европейската централна банка, държавите от еврозоната и Дания, и Европейската комисия, като в него ние заявихме намерението на страната за едновременно кандидатстване в ERM и Банковия съюз, като последното се осъществява чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка с оглед участието на страната в Единния надзорен механизъм.
В контекста на заявеното намерение правителството подготви и прие План за действие, включващ мерки по различните области на политики. Мерките обхващат хармонизиране на правната рамка за устройството и дейността на Българската народна банка с изискванията на законодателството на Европейския съюз, както и засилване на рамката на надзора в банковия и небанковия финансов сектор. Също така подобряване на макропруденциалната рамка и тази на несъстоятелността, засилване на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия, и не на последно място ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.
Какво постигнахме оттогава във връзка с поетите ангажименти.
По отношение на Мярка 1 – „Банков съюз“, то е свързано с промени в законодателството, в това число по отношение на правомощията на Европейската централна банка в периода на тясно сътрудничество.
На 13 декември 2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка. Измененията и допълненията постигнаха пълно хармонизиране на правната рамка за устройството и дейността на БНБ с изискванията на законодателството на Европейския съюз и по-конкретно: пълно съответствие по отношение на изискванията за институционална и функционална независимост на БНБ, пълно съответствие по отношение на изискванията за забрана за парично финансиране и привилегирован достъп, както и пълно съответствие по отношение на задължението за опазване на професионалната тайна.
Със същия законопроект бяха приети изменения и допълнения на Закона за БНБ, които уреждат ролята на Европейската централна банка в националната рамка по надзор на кредитните институции и правомощията ѝ в периода на тясно сътрудничество. Предвижда се, че считано от датата, от която стартира тясното сътрудничество, БНБ ще спазва насоките и изискванията, издадени от Европейската централна банка по Регламент (ЕС) № 1024/2013, в това число, като издава необходимите административни актове.
По отношение на подготовката за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране е изготвен Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който се въвеждат разпоредби за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране. Планира се да финализираме работата и да го одобрим от страна на Министерския съвет и да го предложим пред Вас около средата на този месец.
Към настоящия момент е в процес на извършване на цялостна оценка на шест български банки. Прегледът на качеството на активите и стрес тестът се основават на методологиите, които банковият надзор в Европейската централна банка прилага в редовните си цялостни оценки на банките с актуална класификация като значими или с възможност да станат значими. Тези резултати трябва да бъдат публикувани през юли 2019 г.
По отношение на „Макропруденциален надзор“ – втората от мерките, е изпълнена с приетите от Народното събрание в края на месец декември промени в Закона за кредитните институции. С тях се въведоха макропруденциални инструменти, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите.
По третата мярка – „Небанков надзор“, са изпълнени всички ангажименти и по-конкретно през ноември 2018 г. Комисията за финансов надзор прие изменения в Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
През 2018 г. се изготви и утвърди Наръчник за прилагане на надзор, основаващ се на риска върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове. Той съдържа няколко показателя и процедурите, свързани с модела на допълнително пенсионно осигуряване в Република България, които също се използват от Системата на критериите за категоризация на застрахователните компании според тяхното ниво на риск и систематично значение, както и от Насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно процеса на надзорен преглед, свързан с прилагането на Директивата „Solvency II“.
Във връзка с необходимостта от актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на застрахователния надзор през месец декември миналата година КФН прие допълнение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд във връзка с отчетността на застрахователите по Международни счетоводни стандарти за начина и реда за оценка на активите и пасивите на застрахователите и презастрахователите, като са доразвити изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи и се въвеждат изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от застрахователите и презастрахователите недвижими имоти, както и към методите, използвани за тяхната оценка.
Актуализирана е и Методологията за заверка на годишни количествени данни по Регламент № 35 от 2015 г. във връзка с отчетността на застрахователите по Директивата „Платежоспособност II“ с процедури, които одиторите ще трябва да извършат по отношение на оценката на трудноопределими активи при извършване на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите.
Четвъртата мярка – „Рамка по несъстоятелността“. Министерството на правосъдието изпълнява съвместен проект със Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия и Висшия съдебен съвет. Проектът се изпълнява съобразно планирания график и към момента в процес на подготовка е Рамков доклад относно несъстоятелността и стабилизацията с цел определяне на обхвата на интервенция във връзка със следващия Доклад с препоръки относно несъстоятелността и стабилизацията.
В допълнение към предвидените дейности по мярката „Обучения на обучители, на синдици и доверени лица“ Националният институт на правосъдието разработва самообучителен ресурс – „Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност“ под ръководството на съдии от Върховния касационен съд.
По отношение на „Рамка за борба с изпирането на пари“ – създадена е междуведомствена работна група за адресиране на потенциални проблеми при транспонирането на четвъртата Директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и петата директива в същата връзка. В средата на месец януари 2019 г. България изпрати коментари на Комисията в отговор на направената от нея оценка за съответствието, като в началото на месец февруари 2019 г. е предоставен отговор и на допълнителното мотивирано становище на Комисията, като България пое ангажимент за изпращане на допълнителна информация в края на март по същото мотивирано становище. Двата отговора съдържат конкретни ангажименти за извършване на законодателни промени във връзка с въвеждането на четвъртата директива за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
След получаване на отговори от страна на Комисията българските институции финализираха Законопроекта, с който е предоставен на депутати, които са ангажирани с материята, свързана с пране на пари, и се очаква в най-скоро време да стартираме процеса на разглеждане в Народното събрание.
Междувременно, напредък се наблюдава и по въвеждането на петата директива за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Законодателните текстове се съгласуват финално в рамките на междуведомствената работна група, като се работи и по актуализирането на таблицата на съответствие с правото на Европейския съюз в тази област. Предстои финализиране на цялостния законопроект и неговото изпращане за междуведомствено и обществено обсъждане.
Последната мярка – „Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики“. Изпълняваме съвместен проект със Службата за подкрепа на реформи и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за извършване на преглед и оценка на законодателната, регулаторната и функционална рамка. Този проект се движи съобразно сроковете, като шест от единадесет от заложените етапи са реализирани. Като краен резултат от Проекта се очаква да имаме изготвен Законопроект за управлението на държавните предприятия, съответстващ на добрите стандарти на ОИСР.
Формално Мярката „Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране“ е изпълнена, като Народното събрание е ратифицирало Споразумението през есента на 2018 г. и то ще се прилага след присъединяването на България към тясно сътрудничество с Европейската централна банка относно банковия надзор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за два уточняващи въпроса, уважаема госпожо Ангелова.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, министър Горанов, за ясния, конкретен, изчерпателен, внимателно казан отговор.
Във връзка с темата моите допълнителни въпроси са: готови ли сме за Еврозоната и как тя ще повлияе на конкурентоспособността и на българската икономика?
И на второ, но не на последно място: има ли изобщо някакво основателно, логично притеснение, очакване за покачване на инфлацията, каквито твърдения понякога се появяват в общественото пространство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз съм сигурен, че Вие знаете този отговор, но с оглед повишения обществен интерес смятам, че е добре да го коментираме.
Приемането на еврото не е едностранно желание на България, то е задължение на българската държава, произтичащо от Договора за присъединяване към Европейския съюз, като в правния акт няма предвиден конкретен срок за въвеждане. Все пак следва да се отчете, че влизането във валутния механизъм е политическо решение и зависи също от склонността на държавите членки за разширяване на еврозоната. Повече от 20 години сме в режим на постоянна готовност – с въвеждането на режима на Паричен съвет и фиксирането на валутния курс към еврото, тоест установяването на Валутния борд, икономиката ни абсорбира в голяма степен политиката на Европейската централна банка, както и позитивните и негативните ефекти от участието и бъдещо членство на България в Еврозоната.
За да стане част от Еврозоната, страната следва да покрие определени критерии, които са дефинирани в Договора от Маастрихт. От гледна точка на степента на готовност на страната ни за присъединяване към Еврозоната, ние покриваме четири от петте технически критерия: инфлация, бюджетен дефицит, държавен дълг и дългосрочен лихвен процент. Това е констатирано в докладите за конвергенция на Европейската централна банка и на Комисията от 2014 г., 2016 г. и 2018 г. С присъединяването към ERM II ще изпълним и петия критерий, който за България, имайки предвид механизма на функциониране на фиксиран валутен курс спрямо еврото, е по-скоро възприет като формален акт. Следва да се има предвид, че 22 години Паричният съвет у нас функционира успешно. Изпълнението на този критерий не би следвало да представлява проблем. В този смисъл правителството и Българската народна банка изразяват своята ангажираност до приемането на страната в Еврозоната режимът на фиксирания курс да не бъде променян и влизането на България в Еврозоната да стане с курс 1,95583 български лева за евро.
Българската икономика е по-конкурентноспособна след влизането си в Европейския съюз и по-интегрирана към медийния европейски пазар. В тези 12 години след присъединяването ни има ясно изразена тенденция на увеличение на българския износ във вноса на Европейския съюз, което е индикатор за повишаване на конкурентоспособността. Страната ни е много добре интегрирана по отношение на износа на стоки за Европейския съюз спрямо брутния вътрешен продукт. При износа на услуги към Европейския съюз делът отново е по-висок от този за Европейския съюз, средно.
Има и дългосрочен процес на конвергенция на доходите на глава от населението към средното ниво. Процесът е движен от по високите темпове на нарастване на производителността в България спрямо средния темп за Европейския съюз, като в България се забелязва както увеличение на производителността на труда, така и на общия фактор производителност. В резултат на процеса на интеграция българската икономика увеличи зависимостта от икономическото развитие на Съюза и Еврозоната по линия на външно търсене. Паричните преводи и компенсации с източник Европейския съюз, съставляват над 2% от БВП, което е индикатор, че голям брой българи работят в държавите от Европейския съюз. Очакванията са, че както присъединяването към Европейския съюз е повлияло положително на растежа, така и присъединяването към Еврозоната ще окаже въздействие за повишаване на конкурентоспособността.
Две думи за инфлацията. В страните, където са се присъединили в последните години, или изобщо не се отчита увеличение на инфлация от приемане на еврото, или инфлационният ефект е минимален и не надхвърля 0,3 процентни пункта, като основен принос за подобно увеличение на цените идва от закръгляването на цените от продавачите. Дори в най-лошия случай инфлацията, вследствие на прехода към еврото, е много под 1%. Все пак трябва да се има предвид, че повечето изследвания показват относително по-силен инфлационен ефект върху някои услуги: лични и битови услуги, заведения и други, което съответно означава, че домакинствата и индивидите, които ползват тези услуги, в по голяма степен могат индивидуално да почувстват инфлацията в по-голям размер.
Като цяло естествените процеси за увеличение благосъстоянието и доходите в икономиката неминуемо ще водят до увеличение и на цените. Защото, когато един работник в хлебопекарна получава не 300 лв., каквато беше минималната заплата в края на 2014 г., а получава 560 лв., нормално е тези по високи трудови разходи да бъдат пренесени в цената на крайния продукт и респективно да бъдат отнесени по цялата верига на себестойност. Така че, колкото по-богати ставаме, толкова повече ще растат цените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаема госпожо Ангелова, имате думата за изразяване на отношение по отговорите на министър Горанов.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Още веднъж благодаря за изчерпателните и точни отговори на въпросите.
Видно от тях е, че правителството работи активно и много последователно за спазване на ангажиментите си и за постигане на поставените цели и приоритети. Изключително важно е това, което казахте във Вашите отговори, защото българските граждани трябва да знаят точно как стоят нещата, за да не бъдат подвеждани от така наречените „фалшиви новини“, да имат пълната информация, да могат да бъдат спокойни в това, което предстои, а то е, че еврото е една доказана валута, една валута, която дори празнува юбилей тази година, валута, която е стабилна, и България, приемайки еврото, би трябвало да се развива все по-положително и да върви в правилната посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Благодаря Ви, министър Горанов, за участието в парламентарния контрол и за изключително подробните отговори.
Три питания към един министър в деня за парламентарен контрол не е често срещана практика днес. Вие бяхте изключително подробен. Още веднъж Ви благодаря.
Продължаваме с въпросите към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев – има четири въпроса към него.
Първият от тях е от народния представител Таня Петрова относно повишаване статуса на българския учител.
Уважаема госпожо Петрова, имате думата да зададете своя въпрос.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Темата за образованието е свързана с развитието, а следователно и с бъдещето. Всеки човек, минал през образованието и положил усилия да удвои знанията, получил подкрепата не само на училището, а и на своите родители, е успешният млад човек. Този успешен млад човек утре дава своя принос за развитие на икономиката, социалната сигурност, за повишаване на жизненото равнище и борбата с безработицата.
През последните десетилетия има промяна в очакванията какво може да даде българското училище. Децата на XXI век са по динамични, по-критични, по-директни да отстояват желанията си, самоконтролът е по-труден.
Семейството на XXI век пренарежда ценности, родителите са все по-тревожни и неподготвени да изпълняват своята възпитателна роля. Затова и ролята на учителите сега става все по-важна.
Уважаеми господин Министър, какви дейности и мерки предвижда и провежда Министерството на образованието и науката за повишаване статуса на българския учител в образователните институции на територията на страната ни?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, искам да използвам случая да честитя на всички жени празника!
По отношение на въпроса. Учителите са основният фактор в системата на образованието. Били са, са и ще продължат да бъдат основният фактор в системата на образованието. В най-голяма степен от учителите, мотивираните добри учители, зависи качеството на образованието. Най-добрите образователни системи са тези, които в най-голяма степен са инвестирали в учители, в страни, в които най-добрите ученици са се включили в педагогическо образование и след това в педагогическа професия.
Затова и ние взехме това положително бюджетно и политическо решение да инвестираме в учителите, да удвоим възнагражденията. Това, разбира се, е само една от мерките. Допълнителното увеличение през 2021 г. спрямо 2017 г. на средствата за възнаграждение на учителите – само за възнаграждение, ще бъде над 1 млрд. 370 млн. лв., а това е много голямо от гледна точка на периметъра на бюджетно преразпределение. Всеки един бюджет е до голяма степен детерминиран исторически, има относително малък периметър, в който могат да се увеличават разходите. От тази гледна точка това е много голям размер, като бюджетен ангажимент, а учителите, от друга страна са, пък най-голямата професионална група.
Доброто училище са най-вече добрите учители. Учителите са тези, на които разчитаме, както Вие казахте, не само за образованието, но и за възпитанието на децата. Днес на образователната система ние възлагаме много повече очаквания както по отношение на образованието, така и по отношение на възпитанието – предвид всичко това, което Вие изброихте.
Мотивацията, разбира се, не зависи само от възнагражденията. Те дългосрочно са много важен фактор. В момента можем да кажем, че имаме положителни сигнали, че се е повишила мотивацията както за хора, които са придобили учителска правоспособност, да се върнат в системата, така и за включване в педагогическо образование, в повишаване въобще на интереса към педагогическата професия. Важно е всеки един учител да бъде подкрепен – да почувства обществената подкрепа, подкрепата от системата, подкрепата в съответното училище.
В съответното училище водеща е ролята на директора. Важно е да има добра среда за работа, важно е да има наставничество, което също е една възможност за подпомагане на новопостъпилите учители и в същото време има възможност за споделяне на натрупания опит. По този начин можем да мотивираме професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
Важно е учителите да имат подкрепата от обществото, от родителите. Това, което ние правим като родители, е да оставим децата си на хора, които не познаваме. Оставяме най-ценното на тези хора и трябва да ги подкрепим. Най-голямата грешка е да кажем на децата, че не трябва да вярват на учителите. Ние трябва да сме партньори с учителите в тази важна мисия. Ако имаме това доверие между образователните институции и семействата, то и учителите ще се почувстват подкрепени. Това се опитваме да проведем като обществен разговор и затова използвам случая всеки един момент да апелирам. Разбира се, учителите трябва да положат максимум усилия, за да оправдаят това доверие. Те трябва да бъдат реактивни, трябва да бъдат комуникативни. Училищата трябва да предоставят цялата необходима информация на родителите и постоянно да печелят тяхното доверие. Необходимо е също така да имат възможности за кариерно развитие – нещо, което Законът за предучилищното и училищното образование и Наредбата за педагогическите специалисти като цяло осигуряват.
Много важна част от развитието е възможността за постоянна квалификация. Ние финансираме квалификация по няколко линии чрез бюджетите на образователните институции. Знаете 1,2% от средствата за възнаграждения ежегодно следва да се отделят от бюджетите на образователните институции за квалификация. Отделно от това имаме Проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в размер на 16 млн. лв. Ежегодно финансираме национална програма за квалификация, която през настоящата година е предложено да бъде на стойност 850 хил. лв. Стартираме също така и допълнителна национална програма, която се казва „Мотивирани учители“. Тя има за цел да осигури специалисти по дисциплините с най-голям очакван недостиг, включително и чрез финансиране на обучение за придобиване на педагогическа квалификация.
Също така има втори модул, чиято цел е да подготвим, да подберем най-добрите учители за работа в мултикултурната среда – работата в обособените квартали – там, където е най-трудно, срещу допълнително заплащане. Нещо като своеобразен корпус от учители, които трябва да се справят с тази най-трудна работа, най-значимо предизвикателство – децата в обособените квартали да бъдат ефективно включени в образователния процес. Там имаме най-голям проблем.
Третият модул е за действащи учители и създаване на условия за придобиване на допълнителна квалификация. Там, където децата са малко – най-вече в малките селски училища, не може да се направи норма за преподавателска работа, учителите да съвместяват различни дисциплини, разбира се, близки помежду си.
От гледна точка на оказването на подкрепа, въпреки че тази подкрепа много често е осигурена от регионалния център, когато става въпрос за ресурсна подкрепа, тя не е достатъчна като време, което трябва да се прекара с децата. Много често е необходимо учителят, който е в училището, да полага допълнителни усилия. Всичко това ще финансираме по тази допълнителна програма.
Дейности, насочени към педагогическите специалисти, ще има и в други програми. Програмата, която ще финансираме, е „Стажове на учителите в IT фирми“, също така Проекта „Образование на утрешния ден“, където ще финансираме квалификация, от една страна, за използване на информационни технологии в час, а, от друга страна, за създаване на електронни образователни ресурси и заплащане на учителите, които ги създават.
Най-важно е с подкрепата на системата да насърчим учителите да провокират интереса, да търсят методите, които в най голяма степен да провокират децата за учене. Затова трябва да се префокусира системата – контролът да не е толкова върху документа, върху това дали учителят е спазил строго тематичното разпределение, дали е минал през всичките теми, да не се чувства задължен, обвързан с учебника, а да има по-голяма свобода да постигне целите, които са заложени в учебната програма, по-голяма свобода по отношение на избора на методите за преподаване. Това предполага той да бъде подкрепен, тази култура да бъде повсеместна, да получи подкрепата от страна на директора, на служителите в регионалните управления, да го почувства като ясен сигнал от страна на Министерството на образованието. Така че и тази подкрепа от системата е много важна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Министър.
От Вашето изложение стана ясно, че са налице изключително добри практики и политики, които са насочени към създаване на обществена нагласа за уважение към българския учител. Безспорно трудът на учителя е най-значим в общественото пространство.
Ние знаем, че и в момента в много населени места и училища има недостиг на висококвалифицирани учители, на начални учители за ограмотяване на учениците, на учители в детските градини.
Аз съм убедена, че това, което Вие подробно изложихте като мерки, като политики на Министерството на образованието и науката, ще стимулира желанието и мотивацията на младите хора да станат учители в съвременно българско училище. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Следващият въпрос отново е от народния представител Таня Петрова към министър Вълчев и е относно финансиране на средното образование за 2020 – 2021 г.
Заповядайте отново, госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Преди да задам въпроса, ще ми позволите, тъй като той е свързан с финансова рамка на системата на образование за периода 2020 – 2021 г., да кажа, че образованието продължава да е водещ приоритет за правителството. Средствата за образование за тази година с източник държавния бюджет са близо 450 млн. лв. повече, отколкото предходната година. Изпълнява се политическият ангажимент за увеличение на възнагражденията на учителите, като от месец януари тази година заплатите са увеличени средно с 20% и стартовата заплата на учител вече е 920 лв.
За първи път в бюджета са предвидени – за тази година, 25 млн. лв. за финансиране на занимания по интереси, които са достъпни за над 700 хиляди ученици в българските училища. Повече са и средствата, отделени в бюджета – общо 30 млн. лв., за работа с деца и ученици от уязвимите групи.
За да се осигури качествено професионално образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда, 1,6 млн. лв. се отпускат за стипендии на учениците от професионалните училища и паралелки. За осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси, за тази година са предвидени над 43 млн. лв., което е с 4 млн. лв. повече спрямо предходната година.
Допълнителни 8 млн. лв. са осигурени за по-добро качество на закуските, предоставяни на децата в подготвителните групи и на най-малките ученици от І до ІV клас.
За стипендии за високи образователни резултати на училищата се предоставят 3 млн. лв. Около 90 млн. лв. са заложени в бюджета за реализиране на различни мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, осигуряване на съвременна образователна среда и достъп до информационни технологии, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучението на българите в чужбина.
По отношение на висшето образование – заради очаквания недостиг на специалисти в специалностите, които са по-непривлекателни до момента, е предвиждано освобождаване от заплащане на такси за обучението, като за тази мярка се отпускат 2 млн. лв.
Предвидени са допълнителни средства в размер на 39 млн. лв. за издръжка на обучението на студенти и докторанти. Продължава изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, като 23 млн. лв. са предвидени в бюджета за следващата година за финансиране на следващия етап на изпълнение на обектите, които са включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура.
Мога още да продължа списъка с тези числа за 2019 г., но предвид времето, искам да задам въпроса към господин Вълчев: кои са основните приоритети в бюджетната рамка за финансиране на средното образование за 2020 – 2021 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Петрова, Вие изброихте голяма част от дейностите, които получиха допълнително финансиране с бюджета за 2018 – 2019 г. По-късно ще допълня още някои. Може би това, което трябва да кажем и във връзка с предходния въпрос, е, че увеличението на тези средства е благодарение на положителната икономическа конюнктура и увеличената събираемост на постъпленията – 40% за последните пет години е ръстът на брутния вътрешен продукт, който позволява това да се случи. Макар и номинален ръст, това е съпроводено с ниска инфлация – ние имаме висок реален ръст.
От друга страна пък, приходите са се увеличили с 50%, което, освен от увеличената данъчно-осигурителна база, е в резултат на повишената събираемост. Всичко това позволява реализирането на тези политики.
Безспорно има един изведен приоритет – това са възнагражденията на учителите. Както казах преди малко, учителите са най-важни – те са най-важният фактор и в най-голяма степен с инвестиции в учители можем да разчитаме за подобряване на качеството на образованието.
Последните две години имаме 900 млн. лв. ръст на средствата за образование. Всяка година добавяме нещо. Преди 10 години финансирането на целодневната организация беше едва 36 милиона – днес даваме близо 170 милиона за целодневна организация на учебния ден. Започна финансирането на дейности по интереси, възстановихме финансирането на извънучилищни педагогически учреждения – сега центрове за подкрепа на личностното развитие.
Променихме формулата, като не допуснахме намаление, а само на принципа на увеличение, така че предоставихме допълнителни средства при равни други условия на по-малките училища и детски градини, на общините, които са по-малки и отдалечени – пък отделно, на училища и детски градини с концентрация на деца от уязвими групи, както Вие споменахте, което все има за цел да компенсира неравенствата в достъпа, неравенствата във възможността да привлекат добри учители.
Увеличаваме всяка година средствата, добавяме всяка година средства и за подкрепа. Миналата година – 7 милиона за психолози и педагогически съветници, тази година – близо 6,5 милиона допълнително са добавени. Два процента увеличихме, освен увеличението за възнагражденията, стандарта за гимназиален етап на образование, коригираме формулата. Общо взето, се опитваме да правим анализ постоянно, да видим къде е системният недостиг. Миналата година констатирахме, че имаме системен недостиг във финансирането на гимназиален етап и затова направихме това допълнително увеличение от 2%.
Сега правим анализи пак и във връзка с изпълнението на задължението за увеличаване на възнагражденията. Виждаме, че в детските градини е паднала средната пълняемост и това затруднява техните бюджети. Догодина ще се постараем да има допълнително увеличение на средствата за детските градини.
Може би с това трябваше да започна, че бюджетът за всяка една година се прави основно на два етапа: единият е средносрочна бюджетна прогноза, в която се отразяват основните политики; вторият етап е самият проектобюджет, когато се отразяват всички политики. На етап средносрочна бюджетна прогноза ние имаме заложена политиката за увеличение на възнагражденията, в това число за увеличение на общата минимална работна заплата, която в системата на образованието засяга непедагогическия персонал.
През есента, когато се прави бюджетът, при добра конюнктура, при възможност за предоставяне на допълнителни средства се надявам да можем да реализираме още няколко политики, включително и там, където сме констатирали, че има системни проблеми, както миналата година с гимназиалния етап. Сега може би ще е необходимо допълнително увеличение на стандартите за детските градини.
Намерението ни за следващата година е да финансираме в по-голяма степен и центровете за подкрепа на личностното развитие.
Много важен елемент, може би втори по важност след учителите, е материалната база. Ние имаме безпрецедентно голям обем на средствата за подобряване на материалната база. Само по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Програмата за развитие на селските райони имаме близо 700 милиона за близо 500 образователни институции. Това, разбира се, не е достатъчно – образователните институции са 4 хиляди и много повече училища и детски градини имат необходимост. Общинските бюджети също финансират голяма част от мерките за подобряване на материално-техническата база.
Ние сме извели като приоритет и преминаването към едносменен режим, така че се надяваме да имаме целеви средства, включително за дострояване или за строеж на нови училища.
Важно е това, което констатираме – училищата да имат и повече средства за модернизация, която не е задължително свързана с модернизация на материално-техническата база. Това може да бъде реализирането на иновация, може да бъде наемането на допълнителен специалист. Общо взето, такава модернизация, която е свързана с подобряване на методите на преподаване – методи, които в по-голяма степен провокират интереса за учене в децата, но в много случаи това е свързано с материалната база. Виждаме, че там, където има изградени стенд центрове, където има подобрени кабинети за обучение по математика и природни науки, силно се повишава интересът на учениците за учене. Надявам се, че около тази мярка през следващите години ще имаме консенсус, предвид и предизвикателството, че по математика и природни науки имаме най-проблемни резултати и в най-голяма степен трябва да провокираме интересите на децата с оглед обезпечаването на специалности в системата на професионалното, висшето образование, които изискват по-задълбочено изучаване на математика и природни науки.
Миналата година успяхме да финансираме всички училища за закупуване на ученически шкафчета за всички ученици от І до VІІ клас – още една мярка. Всички училища финансирахме за изграждането на Wi-Fi мрежи – все още не са ги изградили, но вероятно до края на годината ще го направят. Така че можем да кажем, че всички училища ще имат локални Wi-Fi мрежи – не просто Wi-Fi мрежи като мрежи от рутери, а със съответните защитни стени, мрежи със защитено интернет пространство. Надявам се да можем със средствата от Европейския съюз да реализираме – започнали сме с подготовката на проекта – платформата с електронно образователно съдържание и дейности по интереси в областта на компютърното моделиране от І клас.
Може би не успях да спомена всичко, но това са само част от мерките. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Благодаря на министър Вълчев – разбирам, че отговор на такъв обемен въпрос не може да бъде поместен в регламентираното време, но числата, които са важни и които отбелязвам – което Вие казахте, че благодарение на 40% ръст на брутния вътрешен продукт и 50% увеличение на приходите Министерството на образованието и науката, правителството на Република България всяка година добавя нещо към бюджета за образование и това е изключително добра новина в първата част на 2019 г.
Добре е, че се мисли за увеличаване на стандартите за детските градини.
В мои срещи с директори на математически гимназии те сочат като проблем и стандарта за профилираните училища – може би е добре да се помисли и в тази посока.
Всички съзнаваме, че преминаването към едносменен режим е дълъг процес, който има и своите финансови измерения. Надявам се, че във времето ще има средства за осъществяване на този преход.
Изключително важно е това, което прави Министерството за подобряване на физическата среда в българските училища, защото иновации и дигитализация на образование се прави само в една съвременна образователна среда, за каквато мечтаят и учителите, и родителите и учениците. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Продължаваме с въпрос към министър Вълчев от народния представител Елена Аксиева относно мерките на Министерството да пресече нахлуването на джендър идеологията в българските училища.
Имате да зададете въпроса, уважаема госпожо Аксиева.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Вълчев! Тези дни станахме свидетели на поредната анкета, попаднала сред българските ученици, която ги кара да определят пола. Децата и учителите им трябвало да попълнят въпрос за това какви са, като възможните отговори били четири – момиче, момче, друго или предпочитам да не казвам.
Сигналът за скандалното допитване дойде през медиите от директора на столичното 31 СУЧЕМ Надежда Николчева. Става въпрос за електронната анкета на Европейската комисия, която оценява дигиталните умения на ученици и учители. Програмата SELFIE (Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е стартирала в края на миналата година у нас.
И в тази връзка моите въпроси са: кой е отговорникът за допускането и разпространяването на тази анкета в българските училища и ще понесе ли отговорност? Какви мерки ще предприемете, за да предотвратите разпространяването на подобен тип материали в училищата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аксиева.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Аксиева, преди всичко искам да кажа, че с Вас принципно сме на едно и също мнение по темата. Съгласен съм, първо, че училището трябва да възпитава и трябва да бъде среда, която е относително защитена от неблагоприятни възпитателни въздействия и спорни възпитателни доктрини.
Второ, не трябва да допускаме проповядването или навлизането на каквато и да е форма на идеология, свързана със самоопределяне на пола. Казвал съм го много пъти преди, нито веднъж не съм казал обратното, гласувал или правил нещо друго. Още повече, както казахте, имаме и конституционно решение. Въздържам се да използвам термина „джендър“, тъй като той е свързан и с политиката за равнопоставеност на половете, която всички сме възприели и подкрепяме.
Трето, трябва да бъдем мнителни и предпазливи, тъй като опитите и формите за налагане на идеология, свързана с определението на пола, могат да бъдат най-разнообразни и неочаквани.
Това, с което не съм съгласен единствено, е да определяме SELFIE като инструмент, целящ да ни наложи джендър идеология. Това не е въпрос или анкета за самоопределяне, а въпросът ни за самооценка на дигиталната подготвеност на училищата. В него два от 90-те въпроса са статистически и за целите на анализа, останалите са технически. Това каза публично Европейската комисия – SELFIE, няма за цел самоопределяне на пола или налагането на доктрини, инструментът е с еднакви въпроси за всички страни членки и причината да има подобна опция са изключения в законодателствата на някои страни. В Германия например миналата година Бундестагът взема решение в документите за децата да има и друга опция, но не въз основа на самоопределяне, а на базата на освидетелствани медицински причини.
Подобни опции при регистрацията можете да видите в големите мейл сървъри, платформи или мрежи. Не казвам, че го приемам, но не съм склонен и да преувеличавам въздействието му върху ценностната система на децата.
В разговорите с хора от системата разбрахме, че по-скоро никой не му е обърнал внимание, а там, където са го забелязали, не е предизвикало особено въздействие върху психиката на учениците. Доказателство за това е и фактът, че в МОН не е постъпил нито един сигнал, в това число от госпожа Николчева.
Още веднъж подчертавам, че не приемам този възможен отговор, затова поискахме отпадането на въпроса за България и сме казали на училищата временно да не ползват инструмента.
За мен и за системата на образованието този случай е полезна възможност да говорим за възпитателната функция на образователните институции. Ако отговорът на въпроса SELFIE е привлякъл еднократно вниманието на относително малък брой деца за няколко секунди, то възпитанието в образователната система е ежедневна, ежечасна, ежеминутна дейност по отношение на всяко дете в продължение на много години. В общия случай поне 14 години – две години задължително предучилищно образование и 12 години училищно. Децата рано или късно ще разберат, че живеят в свят, в който има и други различни култури, отношения, правни системи и това как ще реагират на тях ще зависи не от това дали сме успели да ги забраним, а как сме ги възпитали да ги възприемат. Ние и не можем да ги забраним, това би означавало да цензурираме и да забраним интернет, медии, електронни игри и така нататък. Затова разработихме Проектна стратегия за възпитателната работа, чиято цел е да проведем дебат относно това на какво и как искаме да възпитаваме децата в училище и да идентифицираме мерките за подобряване на възпитателната функция.
И още нещо, в училища намират проекция всички негативни въздействия на обкръжаващата ни среда, но те не ги генерират, напротив, училищата са институции, които като цяло имат най ползотворно възпитателно въздействие и не следва да ги обвиняваме, нещо, което правим дори като насочваме вниманието или свързваме проблема единствено и само с тях. Същото е със системата за насилието – в училище децата са заедно, агресията се проявява, но източниците са други. Ако искаме да възпитаваме и морализаторстваме, нека да говорим за филмите, предаванията, сайтовете, електронните игри и така нататък.
Конкретно на Вашите въпроси за отговорността – една единствена служителка в Министерството е регистрирана в платформата и не е идентифицирала потенциалния проблем. По нейни обяснения не го е видяла, а предполагам, че и да го е видяла, не е допуснала, че това ще предизвика проблем. Въздържам се да я държа отговорна, поради факта че е специалист по информационни технологии и като цяло добър служител, че това не е въпрос на самоопределяне, заради това че по същото време я е сполетяла лична трагедия.
Относно мерките – инструктирали сме всички служители в Министерството, подготвили сме писмо до регионалните управления и образователните институции да реагират и да не допускат разпространението на материали и провеждането на дейности с негативно възпитателно влияние. Ще акцентираме на въпроси, свързани със самоопределянето на пола и неприлично сексуално съдържание, но също така и такива, които проповядват насилие, нетолерантност, рекламират пряко или косвено употреба на алкохол, опиати или тютюнопушене и така нататък.
Системата на образованието е голяма и както показва случая с брошурата, предназначена за кабинетите по анонимно консултиране, опитите за разпространение на материали могат да са и директно към училищата. Убеден съм, че и общественият дебат, който впрочем и с този въпрос в момента се води, също допринася да се развие тази чувствителност и реактивност на всички нива в системата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Аксиева.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Министър, първо, искам да кажа, че се радвам, че по основните теми сме на едно мнение. Колкото до конкретната анкета и това, което Вие казахте, че едва ли е предизвикала отрицателно влияние на децата, изобщо, че хората едва ли не не са я забелязали, не смятам, че е така. Самият факт, че заместник-министър Деница Сачева по медиите беше съобщила, че в много от отговорите децата са написали – куче, котка, марсианец и така нататък. Това означава, че те всъщност са забелязали този въпрос. Както Вие сам казахте, това не е анкета, в която трябва да се определя полът, а всъщност за дигиталните умения, която касае училищата и учениците, и точно поради тази причина не смятам, че подобен въпрос има място там.
Както Вие казахте, също всяка държава трябва сама да прецени дали да я допусне, или не спрямо нейното законодателство и, както ние знаем тук, в България, Конституционният съд отсъди, че всъщност не бива да бъде допускан подобен род идеология.
Предвид обществените нагласи, нашите български семейни традиции и ценности, смятам, че подобни пропуски са недопустими. Ние от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ настояваме за по-строг контрол и мониторинг върху всички материали, които се спускат към училищата.
Относно мерките, аз съм сигурна, че Вие ще предприемете такива. Като пример може да се прегледат проектите, които са спечелени от различните НПО-та или европейски програми, като предварително да се направи ревизия на материалите и съответно за бъдещите шест месеца, така че да не бъдат допускани подобни грешки.
Другото, което може да се направи, е семинари както за служителите, така и за директорите на училищата, на които да бъдат обучени съответно на какво да обръщат внимание при обработката на подобен род документи. Това също според нас би предотвратило такива пропуски. Нашето мнение е, че категорично не трябва да допускаме тайното навлизане на подобен род анкети, брошури и други материали, които – както за нас, така и за всички родители, предполагам и учители, са вредни за нашите деца и за тяхното психическо развитие.
Надявам се, че оттук нататък ще има този строг контрол върху материалите, които достигат до нашите деца, както и върху хората, които отговарят за тяхното одобрение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аксиева.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Вълчев. Той е от народния представител Кръстина Таскова и е относно закриването на паралелка във Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в град Добрич.
Имате думата, уважаема госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги Аксиева и Иванов – мога поименно да Ви назова, защото сме само трима в залата!
Уважаеми господин Министър, искам да обърна вниманието Ви на това, че от Регионално управление по образование – Добрич, е съобщено, че за новата учебна година – 2019 – 2020 г., се предвижда закриване на паралелката по митническа и данъчна администрация във Финансово-стопанска гимназия – град Добрич. Убедена съм, че това не се отнася само и единствено за град Добрич, но насочвам Вашето внимание към този казус, защото за нас са нелогични аргументите, които са изложили от Регионалното управление на образованието, че се очаквало по-малко деца да кандидатстват, или въобще като набор са по-малко тази година.
Смятам, че би следвало, първо, да се проведе приемът и да не бъдат изкуствено насочвани децата в други училища и, ако има кандидати, паралелката да не бъде закривана, а ако съответно няма, естествено, това е най-логичното решение. Държа обаче да подчертая пред Вас, че това е училище, което има много висок рейтинг в града и винаги прави 100% прием на своите паралелки. Едно подобно закриване на тази паралелка, според нас, лишава Добрич от висококвалифицирани кадри в областта на данъчната и митническа администрация.
Ще Ви обърна внимание на това, че за много кратко време има и организирана протестна подписка, в която към този момент са се подписали над 500 родители, ученици, учители и хора от обществеността в Добрич, които настояват и молят за Вашето решение да оставите паралелката по данъчна и митническа администрация. А както знаем, правителството, част от което сте и Вие, не веднъж се е съобразявало с исканията на хората и се надявам окончателното Ви решение да бъде такова, че да дадете шанс на децата в Добрич да избират сами къде да кандидатстват и да имат възможността да се обучават за специалисти в икономическите специалности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Таскова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Таскова, план-приемът е един от основните ни инструменти на политиката, той обаче не е централизиран, определя се на местно или регионално ниво.
Тук принципният въпрос, който Вие поставихте и предложихте, първо да се проведе приема и, ако няма желаещи, тогава да се закрие – да се съобразим с желанието на родителите, с търсенето на образование. Да, но ние, ако направим това, означава да се откажем от каквато и да е политика за обвързване на образованието с потребностите на пазара на труда и на обществото.
Ние имаме два пазара – единият е пазарът на образованието, другият е пазарът на труда, които обаче имат собствена логика и различно търсене. Нормално е родителят, който най-често ориентира детето си кариерно, подпомага го в решението къде да учи, да иска да даде най-доброто на детето си да го прати в най-доброто училище, много често с намерението то да продължи в системата на висшето образование.
Това, което се е случило в последните години при липса на ясно изразена политика за обвързване на образование с потребностите на пазара на труда, че са се закрили на практика техническите професионални гимназии. Винаги така се е случвало и приемът ни се попълва в техническите професионални гимназии. В езиковата гимназия в Добрич примерно се е запазил приемът, въпреки че децата са намалели значително. В тези гимназии, в които има търсене на образование, се е запазил приемът. Това обаче малко или много е довело до заличаване на техническите специалности, на техническите професионални направления в професионалните гимназии. Намаление имаме и в Добрич. През 2015 – 2016 г. учениците от VII клас са били 1497, а през тази учебна година – 1368, и имаме трайна тенденция за намаление, което означава, че или трябва да одобрим на всички желанията, или да предприемем някаква политика за предварително намаляване.
От друга страна пък, анализите ни показват, че ако приемът по този механизъм на обсъждане и съгласуване с работодателите и с областния съвет за развитие бъде уважен, в по-голяма степен се заложи на професионалното образование, в техническите професионални училища се задържат повече хора – и в страната, и в регионите. Факт е, че професионалното образование задържа повече хора в страната и в регионите.
Тук правя едно уточнение, че може би финансово-стопанските гимназии не са точен пример за това. Вероятно голяма част от тези ученици ще продължат след това да учат висше икономическо или друго образование.
Факторите са много. Вие казахте исканията на хората, но ние все пак трябва да отговаряме за колективния интерес. Гледайки от гледна точка на гимназията, прави сте, но ние трябва да гледаме не дървото, а гората. Колективният ни интерес е в по-голяма степен приемът да бъде обвързан с потребностите на икономиката, в това число на местната икономика, потребностите на обществото. Затова понякога са необходими такива решения. Все някъде, при намаление на учениците, една паралелка ще падне, въпросът е къде. В последните години тези училища, които Ви изброих, са били относително защитени. Тази година е предложено намаление в Езиковата гимназия, Средно училище „Пенчо Славейков“, Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост. Общият брой на предложените паралелки за Добрич е 36.
Трябва да имаме предвид и материалната база, която също е фактор във вземането на решения, политиката за преминаване към едносменен режим. В ограничения сграден фонд на училището, в което се обучават ученици, са разпределени 20 паралелки и 12 класни стаи, което също е било фактор за вземането на решение. Тоест наличната материална база не позволява реализирането на едносменен режим. Имаме констатации за пренасищане с икономически и юридически кадри на пазара на труда и липса на кадри от други професионални направления.
Не само аргументът на началника на регионалното управление трябва да се чуе, трябва да се чуят аргументите и на бизнеса, и на Областния съвет по заетост, който също дава становище по отношение на план-приема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
От Вашия отговор разбирам, че Вие явно сте категоричен, че ще закриете тази специалност, но аз съм убедена, че това е специалност, повече желана от жени като икономисти. Те няма как да се прехвърлят в някакви други училища, което очаквате да направят в Добрич, по-скоро ще изгубим тези деца и те ще отидат да учат в Шумен или във Варна, там, където им е най-близко. Това – от една страна.
Но, от друга страна, като цяло, подходът на забраняване и ограничаване, считам че е изключително некоректен, защото всеки има право на образование в България такова, каквото той реши и иска да се развива като умения. Направете така с Вашия колега – министърът на икономиката, че тези кадри, които бизнесът желае да произведе държавата за него, да направят атрактивни заплащания и самите деца да пожелаят да учат тези специалности, а не да ограничаваме в момента атрактивни специалности, които имат 100% прием, за да пренасочим деца, които искат да станат икономисти, да трябва да станат трактористи. Това е просто нелогично, няма никаква логика – или дори да станат технически образовани. Те може да нямат тези умения, ние трябва да им дадем шанс да се реализират, а вече във висшето образование нека държавата плати толкова бройки държавна поръчка на студенти, колкото са необходими за бизнеса и всички останали да бъдат платено образование.
Смятам, че е недопустимо, но отново разчитам, че това няма да е окончателното Ви решение. Вие преди малко в отговор до колегата Таня Петрова казахте, че трябва всички заедно да подкрепим учителя, обществото трябва да подкрепи учителя, учениците и родителите също трябва да подкрепят учителя за издигане на неговия престиж. Ето този казус е точно такъв – обществото подкрепя учителите, децата подкрепят учителите и родителите ги подкрепят. Остава, както Вие казахте, и системата трябва да ги подкрепи, а в случая системата сте Вие, да подкрепите тези учители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Това, което казахте за системата на висшето образование, е от 2016 г. Изменението на Закона за висшето образование дава възможност ние да правим прием и да провеждаме политика за обвързване на приема за висшите училища с преноса на пазара на труда.
Какво се случи през 2016 г.? През 2016 г. ние финансирахме търсенето на висше образование.
Какво доведе до това – липса на търсене в инженерно-технически специалности, очакван драматичен недостиг на инженерни кадри, включително и в сектори, в които ще бъде застрашена националната сигурност или други елементи на сигурността, примерно водни инженери по отношение на управлението на язовирите, енергетика и така нататък.
В същото време избуя нерационалното търсене на висше образование в професионалните направления от социалните, стопанските и правните науки. В резултат на провеждането на политиката към тази година можем да отчетем, че с близо 70% ще бъде намален приемът в професионално направление „Администрация“, намаление с 60% в професионално направление „Икономика“, „Психология“, политически науки, обществени комуникации. За „Право“ приемът също ще бъде намален в значителна степен.
Никой не очаква да отидат в техническа професионална гимназия, но също така има редица други профилирани гимназии и това, което ние се опитваме да направим в по-голяма степен, е да ги насочим към профили, свързани с математиката и природните науки и дори хуманитарни профили.
За съжаление, ние дори в хуманитарните науки – говоря за филология и история, имаме недостиг на студенти и специалисти. Най-вероятно това са ученици в тази гимназия, които ще продължат в системата на висшето образование.
Няма подход на забраняване. Изначалният проблем е намалението на учениците. Като има намаление на учениците, има намаление на паралелките. Все някъде ще има намаление на паралелки, все някъде ще има намаление на броя на учителите. Ако нямаме намаление на учениците, няма да имаме и този проблем. Там, където нямаме намаление на учениците, дори да има преструктуриране на приема, сме казали на началниците на регионалните управления да осигурят приоритет по места на учителите в другите училища, в които има увеличение на броя на паралелките.
Що се отнася до атрактивното заплащане, заплащането става атрактивно. В момента най-големият недостиг е там, където има най-малко търсене на образование. При най-големия недостиг на специалисти, съответно по чисто пазарното правило, имаме най-голям ръст на възнагражденията. В рейтинговата система може да се види, че тези професионални направления, които са свързани със задълбочено изучаване на математика и природни науки, са тези с най-голям ръст и с най-голям очакван ръст. Това са инженерно-техническите професионални направления, това са и медицинските, това са и компютърните науки. Не съм сигурен, че имаме от тази гледна точка достатъчно рационален избор.
Преди три години направихме едно проучване. То показа, че родителите не виждат достатъчно пълноценни възможности за житейска и трудова реализация само с професионално образование. Да, това е така. Същото можем да видим и в рейтинговата система, че общо взето учениците, които се включват в техническите и инженерните професионални направления, са относително с по-ниски резултати от външното оценяване, от изхода на гимназиален етап, което също говори за ниска атрактивност, от друга страна пък, имат най-високи доходи. Така че ние нямаме задължителна информационна връзка между двете неща.
Пак Ви казвам: някъде трябва да бъде намален приемът. В случая не смея и не защитавам решението на областно ниво, по-скоро го уважавам. Не казвам, че то е най-доброто, но все пак трябва да се съобрази и с местната специфика. В дългосрочен план, ако не направим така повече деца да останат в регионите, този проблем ще се мултиплицира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Благодаря и за участието в парламентарния контрол днес.
С това завършихме въпросите към министър Красимир Вълчев.
Следващото редовно пленарно заседание е на 13 март 2019 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,31 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Николай Александров
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания