Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 24 април 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
24/04/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
  Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

  Секретари: Станислав Иванов и Николай Александров

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
  Колеги, ще Ви предложа Програма за работа на Народното събрание за 24 и 25 април 2019 г.:
  „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9 октомври 2018 г.; Министерския съвет, 5 ноември 2018 г.
  2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител: Министерският съвет, 3 април 2019 г.
  3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Вносител: Министерският съвет, 27 март 2019 г. Приет на първо гласуване на 10 април 2019 г.
  4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23 април 2019 г. – точка първа за четвъртък, 25 април 2019 г.
  5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители: Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов, 22 април 2019 г. – точка втора за четвъртък, 25 април 2019 г.
  6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България. Вносител: Министерският съвет, 19 април 2019 г. – точка трета за четвъртък, 25 април 2019 г.
  7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Вносител: Министерският съвет, 29 март 2019 г. Приет на първо гласуване на 17 април 2019 г. – точка четвърта за четвъртък, 25 април 2019 г.
  8. Първо гласуване на Законопроекта за маслодайната роза. Вносител: Министерският съвет, 16 април 2019 г. – точка пета за четвъртък, 25 април 2019 г.“
  Моля, режим на гласуване.
  Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  Господин Симеонов, заповядайте – декларация от името на група.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На днешната дата преди 103 години беше извършено едно от най-чудовищните зверства в човешката история – беше проведен от Османската империя и от турската държава впоследствие геноцид спрямо арменския народ. В този злощастен период са загубили живота си над милион и половина арменци, прокудени извън границите са над милион. Част от тези „нещастници клети“, както ги нарича Яворов, намериха своя втори дом в България. Към настоящия момент тези хора са едни от най-лоялните български граждани.
  Считам, че на тази дата ние трябва да изразим преклонение и да уважим жертвите на абсолютно незаслужения геноцид. По-скоро той може да бъде приет като страница от готварска книга на канибали, а не като държавно действие – за съжаление, е такова.
  В момента изказваме тази декларация не само защото се чувстваме длъжници към всички тези жертви, не само защото се чувстваме длъжници и към живеещите на територията на България арменци – едни от най-добрите, както казах, български граждани, но и по причина на това, че на 24 април 2015 г. Четиридесет и третото народно събрание с огромно мнозинство, практически с гласовете на всички народни представители, с изключение на представителите на ДПС, прие решение на българското Народно събрание за осъждане на геноцида срещу арменците. Това решение има силата на закон. Така че ние сме длъжни и към нашето собствено решение – решението на най-висшия законодателен орган на Република България, да отбележим тази дата.
  Бих призовал за едноминутно мълчание, въпреки че административно е пропуснат срокът, тъй като трябваше да бъде представено вчера, но мисля, че жертвите на този геноцид го заслужават. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов, за декларацията.
  Вие правилно отбелязахте, че административно няма как да изпълним едноминутно мълчание, тъй като по чл. 53, ал. 7 до 18,00 ч. на предходния ден трябва да бъде заявено такова желание. Но ние всички прекланяме глава пред жертвите на арменския геноцид.
  Уважаеми колеги, продължаваме с постъпили законопроекти и проекторешения от 17 до 24 април 2019 г.:
  Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители – Младен Шишков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Вносител – Хамид Хамид. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
  Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазването и Комисията по образованието и науката.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители – Хамид Хамид и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители – Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.
  Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г. Вносител – председателят на Българската академия на науките. Разпределен е на Комисията по образованието и науката.
  Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2018 г. (секретен) и проект за решение. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
  Проект на решение. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика.
  Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Законопроект за трюфелите. Вносители – Александър Сабанов и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносители – Пламен Нунев и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
  Съобщение:
  Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в периода от 5 до 11 май 2019 г. включително на кораби от състава на Военноморските сили на Република Турция. Визитата на кораба е с невоенен характер и е свързана с реализацията на учебно плаване в рамките на Програмата „Морски учения и усъвършенстване 2019“, която ежегодно се организира и провежда от Висшето военноморско училище в Университета за национална отбрана на Република Турция. Уведомлението е постъпило на 23 април 2019 г. с входящ № 903-09-19 и е предоставено на Комисията по отбрана.

  Колеги, продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
  Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9 октомври 2018 г.; Министерския съвет, 5 ноември 2018 г.
  Кой ще ни запознава с Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред?
  Господин Нунев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Правя процедурно предложение, уважаеми колеги, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Иван Джерахов – инспектор в сектор КОС в Главна дирекция „Национална полиция“, и Ева Венева – главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение за допуск.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Моля, поканете гостите в залата.
  Заповядайте, господин Нунев.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Доклад относно общ законопроект на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от народния представител Александър Сиди и група народни представители на 9 октомври 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепени от Комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  a) в т. 1 след думите „Националната служба за охрана (НСО)“ се поставя запетая и се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
  б) в т. 2 пред думите „въоръжените сили“ се добавя „Министерството на отбраната и“.
  2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
  „(7) Не се изисква разрешение за дейностите по чл. 1, ал. 1 с оръжия, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.
  (8) Не се изисква разрешение за търговия при транспортиране от друга държава членка или при внос на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, а лицето, което извършва транспортирането или вносителят има индивидуално разрешение за внос или трансфер, издадено по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  (9) Не се изисква разрешение за търговия, когато търговец придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната при транспортиране до друга държава членка или при износ и има индивидуално разрешение за износ или трансфер, издадено по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 2 има предложение на народния представител Милен Михов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3 и не го подкрепя по т. 2:
  „2. Предлаганата промяна на чл. 4, ал. 2, т. 4 да отпадне, като се запази в досегашния вид.“
  Има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
  „В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1:
  а) създава се нова б. „а“:
  „а) в уводното изречение думите „може да бъде“ се заменят с „е“.
  б) сегашната б. „а“ става б. „б“.
  в) сегашната б. „б“ – отпада.
  2. т. 2 – отпада.
  3. т. 3 се изменя така:
  „3. В ал. 4 след думите „чл. 133“ се добавя „и маркиране“.“
  4. т. 4 – отпада.
  5. в т. 5 създаваната алинея става ал. 6.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думата „видоизменено“ се заменя с „преработено“;
  б) в т. 1 думата „части“ се заменя с „ компоненти“;
  в) в т. 3, в текста преди буква „а“ думите „преди 1 януари“ се заменят с „до 31 декември“;
  г) точка 4 се изменя така:
  „4. реплика на оръжие по т. 3, която има външен вид на огнестрелно оръжие, но е произведена по такъв начин, че не може да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.“
  2. В ал. 3 думата „видоизменен“ се заменя с „преработен“.
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Всяко устройство, което е проектирано за употреба само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и което е преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.
  (5) Огнестрелно оръжие е и копие на оръжие по ал. 2, т. 3.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „чл. 133“ се добавя „и маркиране“, а думите „на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“ се заличават.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думата „газови“ се заменя с „предупредителни“.
  6. Създава се ал. 8:
  „(8) Техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, с цел гарантиране, че същите не може да бъдат преработвани така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се определят с акт по чл. 10а, § 3 от Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ, L 137/22 от 24 май 2017 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2017/853“. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Милен Михов по т. 2.
  Процедура? Да, заповядайте.
  МИЛЕН МИХОВ (ОП, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Оттегляте го.
  Отменете гласуването – доцент Михов оттегля предложението си.
  Преминаваме към гласуване на неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов.
  Гласували 87 народни представители: за 6, против 54, въздържали се 27.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по Доклада на Комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
  „Параграф 3 – отпада.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, като в него думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов.
  Гласували 92 народни представители: за 6, против 59, въздържали се 27.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3 със съответната редакция, която е направена по Доклада на Комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 4 има предложение от народния представител Милен Михов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1, 2, 5 и 6 и не го подкрепя по точки 3 и 4:
  „3. В ал. 6, т. 2, буква „д“ да отпадне израза „в тази категория“ и текстът да придобие следната редакция: „Всяко огнестрелно оръжие от категория „А“, „В“ и „С“, което е било видоизменено в изстрелване на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие“.
  4. В ал. 6, т. 2, буква „е“ да отпадне.“
  Предложение на народния представител Спас Панчев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2 и не го подкрепя по т. 3:
  „3. В § 4, чл. 5, ал. 6, т. 2. подточка „е“ да отпадне.“
  Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
  „В §4 в новото съдържание на чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 2 накрая след думата „оръжия“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви“.
  б) т. 6 – отпада.
  в) сегашните „т. 7 – 9“стават съответно „т. 6 – 8“.
  2. В ал. 3 думите „и 7“ се заличават.
  3. В ал. 4 думите „т. 6,7 и 8“ се заменят с „т. 6и 7“.
  4. В ал. 5 думите „ 4 – 6 и 8“ се заменят с „4, 5 и 7“.
  5. В ал. 6:
  а) в уводното изречение думите „т. 1 – 6 и 8“ се заменят с „т. 1 – 5 и 7“.
  б) в т. 1:
  - в букви „д“ и „е“ думите „т. 7“ се заменят с „т. 6“;
  - в буква „и“ думите „т. 6, 7 и 8“ се заменят с „т. 6 и 7“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  „§ 4. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория „А“:
  1. бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им;
  2. автоматични огнестрелни оръжия;
  3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет;
  4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях;
  5. боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране;
  6. автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия;
  7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:
  а) късоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона;
  б) дългоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 10 патрона;
  8. дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, чиято дължина може да бъде сведена под 60 см без загуба на функционалност, чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти;
  9. всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.
  (2) Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория А може да се осъществяват за образователни, научно-изследователски, културни и исторически цели след получаване на разрешение по реда на този закон. Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория „А“, с изключение на тези по ал. 1, т. 1 може да се осъществяват за колекциониране след получаване на разрешение по реда на този закон.
  (3) Лица, практикуващи стрелкови спортове, може да осъществяват дейностите по ал. 1 с полуавтоматични огнестрелни оръжия по ал. 1, т. 6 и 7, след получаване на разрешение по реда на този закон.
  (4) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 6 и 8 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А може да се осъществяват само след получаване на разрешение по реда на този закон.
  (5) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 със следните видове огнестрелни оръжия от категории В и С, с изключение на тези по т. 2, буква „е“ може да се осъществяват след получаване на разрешение по реда на този закон:
  1. огнестрелни оръжия от категория В:
  а) многозарядни късоцевни огнестрелни оръжия;
  б) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с централно действие на ударника;
  в) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с периферно действие на ударника, с обща дължина под 28 см;
  г) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, зарядното устройство и патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона – за огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, и повече от три, но по-малко от дванадесет патрона – за огнестрелни оръжия с централно действие на ударника;
  д) късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в ал. 1, т. 7, буква „а“;
  е) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в ал. 1, т. 7, буква „б“, зарядното устройство и патронникът на които заедно не могат да поберат повече от три патрона, когато зарядното устройство е сменяемо, или за които не може да се гарантира, че оръжието не може да бъде преработено с помощта на обикновен инструментариум в оръжие, зарядното устройство и патронникът на което заедно могат да поберат повече от три патрона;
  ж) дългоцевни многозарядни и полуавтоматични огнестрелни
  оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 см;
  з) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било
  преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие;
  и) полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни от изброените в ал. 1, т. 6, 7 и 8;
  2. огнестрелни оръжия от категория С:
  а) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия, различни от изброените в т. 1, буква „ж“;
  б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с нарезна цев;
  в) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в т. 1 или ал. 1;
  г) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия, с периферно действие на ударника и с обща дължина, не по-малка от 28 см;
  д) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било
  преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие;
  е) огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, В или С, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;
  ж) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев.
  (6) Министерството на вътрешните работи уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, или държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария за обстоятелствата по ал. 2 – 5, съответно получава и разполага с аналогична информация за тези държави.
  (7) За участие във възстановки на исторически събития и за спортни цели с оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3 се уведомява началникът на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице и началникът на РУ на МВР, на чиято територия се провежда мероприятието.
  (8) Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, въз основа на уведомлението по ал. 7 издава разрешение за придобиване и съхранение на до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули за преднозарядни оръжия за участия във възстановки на исторически събития, както и за спортни цели.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нунев.
  Колеги, изказвания има ли? Не виждам.
  Доцент Михов заяви, че оттегля неподкрепеното предложение.
  Преминаваме към гласуване.
  Ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Спас Панчев по т. 3.
  Гласували 85 народни представители: за 14, против 23, въздържали се 48.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов.
  Гласували 83 народни представители: за 6, против 42, въздържали се 35.
  Предложението не е прието.
  И сега подлагам на гласуване редакцията на § 4 по Доклада на Комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
  „Създава се § 4а:
  „§ 4а. В чл. 6, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в уводното изречение след думата „ловни“ се поставя запетая и се добавя „културни“.
  2. създава се т. 3:
  „3. до 1000 грама димен барут за участие в културни мероприятия срещу уведомление, издадено от директора на ГДНП на МВР или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес за вида и броя на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 3, които ще се използват в културните мероприятия. След прекратяване на участието в културните мероприятия, уведомлението се връща на органа, който го е издал, като неговото действие се прекратява.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов за създаване на нов § 4а.
  Гласували 74 народни представители: за 13, против 44, въздържали се 17.
  Предложението не е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Има предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  „§ 5. В чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 съюзът „и“ преди думата „дългоцевни“ се заличава и накрая се добавя „и късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко оръжие“.
  2. Създава се т. 6:
  „6. огнестрелни оръжия за учебни цели – всички видове разрешени от закона късоцевни и дългоцевни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване на съответната учебна дейност.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване създаването на нов § 5.
  Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 5 има предложение на народния представител Александър Сабанов:
  „§ 5, чл. 9 ал. 1 т. 6 придобива следния вид:
  „6. трансферът, търговията и придобиването на предупредителните и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  „§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на взривни вещества за граждански цели, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;
  2. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;“
  б) в т. 4 думите „произведени след 28 юли 2010 г.“ и запетаята след тях се заличават;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и на взривни вещества, с изключение на взривните вещества за граждански цели, които не са произведени в съответствие с изискванията на чл. 25;“
  г) създава се т. 6:
  „6. търговията, транспортирането от и до територията на държава членка, придобиването и вносът на предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 8.“
  2. В ал. 3 думите „независима лаборатория с цел изпитване“ се заменят с „местата, на които ще се използват за изследване, разработване или изпитване, при условие че се придружават от документ, в който е описано тяхното несъответствие, вид, количество, целта и мястото на унищожаване, изследване, разработване или изпитване“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
  Заповядайте, господин Сабанов.
  АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Оттеглям всички предложения, които не са подкрепени от Комисията, с цел по-добра работа на заседанието на Народното събрание. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сабанов.
  Господин Нунев, тогава няма да четете предложенията на господин Сабанов по-нататък.
  Други изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 5, който става § 6 по Доклада на Комисията.
  Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 6 има предложение на народния представител Емил Тончев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  „§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2:
  а) в т. 6 думата „газовите“ се заменя с „предупредителните“;
  б) създава се т. 6а:
  „6а. данни за всички преработвания или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория;“
  в) създава се т. 12:
  „12. данни за лицата преминали курс и успешно положили изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, данни за номер, дата на издаденото удостоверение и издаващата структура.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Данните по ал. 2 относно взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра. Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за срок 30 години след датата на унищожаване на огнестрелните оръжия или основните компоненти.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти може да бъдат предоставени при поискване на митническите органи за срок до 10 години след датата на унищожаване на огнестрелното оръжие или на основните му компоненти, а на органите на наказателното производство – за срок до 30 години.“
  Комисията предлага да се създадат нови параграфи 8 и 9:
  „§ 8. В глава първа се създава чл. 12а:
  „Чл. 12а. При отсъствие на началника на РУ на МВР правомощията му по този закон се осъществяват от служител, оправомощен да го замества със заповед на директора на съответната областна дирекция на МВР.“
  § 9. В чл. 13, ал. 3 думата „видоизменяне“ се заменя с „преработване“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дотук, господин Нунев.
  Изказвания, колеги? Не виждам.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 6, който става § 7 по Доклада на Комисията, и създадените нови параграфи 8 и 9.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който става § 10 със съответната редакция, подкрепен от Комисията.
  Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става §11:
  „§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
  2. В ал. 2, изречение първо думите „6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“ и запетаята преди тях се заличават.“
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  „§ 12. В чл. 22 думата „видоизменяне“ се заменя с „преработване“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 8 по вносител, който става § 11.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 12 с текста на § 12 съгласно предложението на Комисията.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9, който става § 13 и се подкрепя от Комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 10 има предложение на народния представител Милен Михов:
  „В § 10, чл. 26, ал. 3 се създава изречение второ, което придобива следната редакция: „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят поне сериен номер и буквено-цифров или цифров код, ако това е технически възможно.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 14:
  „§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят уникална маркировка, която включва: името на производителя или марката, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и по възможност модела.“
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят най-малко сериен номер и буквено-цифров или цифров код.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване.
  Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Милен Михов.
  Гласували 82 народни представители: за 24, против 23, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Ще подложа на гласуване текста на вносителя в редакцията, която се предлага от Комисията за § 10, който става § 14.
  Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Процедура – доцент Михов, заповядайте.
  МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Нататък в Доклада има няколко мои предложения, които не са подкрепени. Процедурно предлагам те да не се гласуват – оттеглям ги.
  Аргументите ми за това са, че Комисията проведе много сериозна, много експертна и много публична работа по този законопроект. Мисля, че подготовката на Законопроекта може да се използва като образец на парламентарна работа, защото в нея бяха включени много фактори, бе използвана не само обществена енергия, но и обществена експертиза.
  Поздравявам колегите от Комисията – да се похвалим малко с това – за работата, а процедурата ми е: моите предложения, които не са подкрепени от Комисията, ги оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Михов.
  Вие знаете, че не мога да не подложа на гласуване предложението на Комисията, но моля народните представители да имат предвид, че доцент Михов би искал предложенията да бъдат оттеглени, или по-скоро неподкрепени. (Шум и реплики.)
  Моля, продължете, уважаеми господин Нунев.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 15, като в него думите „Директива 91/477/ЕИО“ се заменят с „Директива (ЕС) 2017/853“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 15, с редакционните поправки, предложени от Комисията.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 16:
  „§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думата „видоизменя“ се заменя с „преработва“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 12, който става § 16.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17, като в него след думите „ал. 2“ се добавя „в текста преди т. 1“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13, който става § 17, с допълненията, предложени от Комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който става § 18, подкрепен от Комисията, с редакционната поправка, предложена от Комисията.
  Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19:
  „§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2:
  а) в буква „а“ след думата „оръжия“ се добавя „включително оръжия по чл. 4, ал. 7“;
  б) буква „б“ се изменя така:
  „б) име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, включително оръжия по чл. 4, ал. 7, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, както и фойерверки от категории F2 и F3 в количества, ненадвишаващи тези по чл. 53;“
  в) в буква „в“ след думата „оръжията“ се добавя „включително оръжията по чл. 4, ал. 7“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия и взривните вещества за граждански цели.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 15, който става § 19.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 20:
  „§ 20. В чл. 50 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „категория 1“ се заменят с „категория F1“.
  2. Алинея 5 се отменя.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 16 по вносител, който става § 20.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 17 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 17 по вносител.
  Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 18 има предложение от народния представител Пламен Нунев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 21:
  „§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него има обвинение за такова престъпление; за български граждани тези обстоятелства се проверяват служебно;“;
  б) точки 6 и 7 се отменят;
  в) в т. 10 след думите „спортни цели“ се поставя запетая и се добавя „учебни цели“.
  2. В ал. 4 след думата „употреба“ се добавя „на сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория F4“, а думите „и при работа със сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4“ се заличават.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 18 по вносител, който става § 21.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 19 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители – § 19 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22:
  „§ 22. В чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на суппресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели“.
  2. Създава се т. 4а:
  „4а. придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3.“
  3. В т. 6 думите „категория 1“ се заменят с „категория F1“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
  Гласували 82 народни представители: за 13, против 57, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 19 по вносител, който става § 22.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
  „§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „категория 1“ се заменят с „категория F1“.
  2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и взривните вещества за граждански цели имат и нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29;“.
  3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
  „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
  Комисията предлага да се създаде нов § 24:
  „§ 24. В чл. 68, ал. 4 думите „т. 3, 6 и 7“ се заменят с „т. 3“, а думите „образувано досъдебно производство“ се заменят с „обвинение“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 20 по вносител, който става § 23.
  Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Сега ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 24 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 21 има предложение на народния представител Милен Михов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Стефан Апостолов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Спас Панчев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Александър Сабанов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 25:
  „§ 25. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и удостоверение от спортна организация по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – документ от официално призната организация по стрелкови спорт в съответната държава членка в легализиран превод на български език, че:
  1. членуват и практикуват стрелкови спортове в съответната организация, а когато лицата по ал. 1 кандидатстват за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по чл. 5, ал. 1, т. 6 и 7 – че минимум 12 месеца преди датата на подаване на заявлението, членуват и практикуват с цел участие или участват в състезания по стрелкови спортове;
  2. съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в стрелковия спорт, признати от международно утвърдена и официално призната федерация по стрелкови спорт.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели, физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на суппресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 21 по вносител, който става § 25.
  Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Имате думата за процедура, уважаема госпожо Стоянова.
  МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
  Моля за процедура – да предложите на залата да гласуваме една малка промяна в дневния ред, а именно: разместване на две точки – точка трета да стане точка втора, респективно точка втора да стане точка трета. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Обратно мнение – не виждам.
  Ще подложа на гласуване предложението да бъдат разменени точка втора и точка трета от Програмата за работа на Народното събрание.
  Моля, режим на гласуване.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема – за днес в Програмата на Народното събрание има промяна.
  Господин Нунев, моля да продължите.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 26:
  „§ 26. В чл. 78, ал. 1 след думите „както и“ се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и“.“
  Има предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  „§ 27. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „членка“ се поставя запетая и се добавя „спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) След получаване на разрешение по реда на ал. 3, спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта може да съхраняват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Първо ще подложа на гласуване редакцията на Комисията за текста на § 22 по вносител, който става § 26.
  Гласували 71 народни представители: за 70, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 27 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 28, като в ал. 1 думите „по линия на организирания“ се заменят с „при провеждането на организиран“, а в ал. 3 думите „по реда на“ се заменят със „съгласно“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Ще подложа на гласуване текста на вносителя за § 23, който става § 28, подкрепен от Комисията, и редакционните поправки, предложени от нея.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 24 има предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29:
  „§ 29. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Извън случаите по чл. 78, за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което отразяват информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или самоотбрана, или прилагат билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели. Към заявлението се прилагат:“.
  б) точка 1 се отменя.
  2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  „(4) Служителите с контролни функции в защитените територии – изключителна държавна собственост по чл. 69 от Закона за защитените територии, служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и служителите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и в териториалните ѝ звена по чл. 54 от Закона за рибарството и аквакултурите може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по постоянен адрес.
  (5) За получаването на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
  1. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
  2. съгласие на работодателя;
  3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.“
  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  „§ 30. В чл. 83, ал. 4 думите „т. 3, 6 и 7“ се заменят с „т. 3“, а думите „образувано досъдебно производство“ се заменят с „обвинение“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 24 по вносител, който става § 29.
  Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 30 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 25 има предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 31:
  „§ 31. В чл. 87, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „ал. 2 – 4“ се заменят с „ал. 2, 3, 5 и 6“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. документ от стрелбищен комплекс за проведени минимум веднъж за срока на действащото разрешително, учебни стрелби по програма, включваща не по-малко от 50 броя боеприпаси за всяко от огнестрелните оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1, вписани в разрешителното.“
  Комисията предлага да се създаде нов § 32:
  „§ 32. В чл. 91, ал. 3 след думата „обезопасяване“ се поставя запетая и се добавя „дезактивиране и маркиране“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 25, който става § 31.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 26 има предложение от народните представители Александър Иванов и Маноил Манев, което е подкрепено по принцип от Комисията. Отразено е на систематичното му място в нов § 35.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 35 и предлага следната редакция на § 26, който става § 33:
  „§ 33. В чл. 95 ал. 3 се отменя.“
  Комисията предлага да се създадат нови параграфи 34 и 35:
  „§ 34. В чл. 95а, ал. 2 след думите „т. 1 и 3“ съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и се добавя „данни за използваните огнестрелни оръжия и изстреляните“.
  § 35. В чл. 96 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“
  Предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
  Комисията предлага да се създаде нов § 36:
  „§ 36. В чл. 98, ал. 1 накрая се добавя „или настоящ адрес, за който е издадено удостоверение от съответната община“ и се създава изречение второ: „Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес, физическите лица подават заявление за уведомяване до съответния началник на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.“
  Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  „§ 37. В чл. 101 т. 3 се изменя така:
  „3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Първо ще подложа на гласуване редакцията, която предлага Комисията, за текста на § 26, който става § 33.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа – 34 и 35, с текст съгласно предложение на Комисията.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 36 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 37 с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 38.
  Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
  Комисията предлага да се създадат нови параграфи от 39 до 42:
  „§ 39. В чл. 112, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
  § 40. В чл. 113, ал. 2 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.
  § 41. В чл. 114, ал. 4 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.
  § 42. В чл. 115, ал. 4 думата „извършва“ се заменя с „организира извършването на“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 27, подкрепен от Комисията, който става § 38.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението са Комисията за създаване на нови параграфи от 39 до 42 включително с текст съгласно Доклада на Комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 43.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за § 28, който става § 43.
  Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 44.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 29, който става § 44.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 45:
  „§ 45. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категория C за ловни цели или за участие във възстановки на исторически събития или огнестрелно оръжие от категории „А“, „В“ и „C“ за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или с друг документ, удостоверяващ участие в спортното, ловното или културното мероприятие. Огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват при условията на чл. 98, ал. 1 – 3.“
  2. В ал. 3 думите „спортно или ловно“ се заменят със „спортно, ловно или културно“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
  Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за редакция на Комисията за § 30, който става § 45.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложеният текст е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 31 има предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 46:
  „§ 46. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“
  б) създава се т. 10а:
  „10а. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпаси са с нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27.“
  2. В ал. 5 думите „нямат нанесена „СЕ“ маркировка“ се заменят с „не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите“.
  3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
  „(7) При внос или трансфер на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, вносителят може да транспортира продуктите от ГКПП директно до складовете на крайния потребител.
  (8) При износ или трансфер, когато износителят придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната, той може да ги транспортира директно от складовете на продавача до съответното ГКПП.
  (9) Лице, което е получило разрешение за внос, не по-късно от три дни преди извършване на конкретно транспортиране представя на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите, заявление по образец, което съдържа име и адрес на управление на получателя, адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Нунев.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя и редакция на Комисията за § 31, който става § 46.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  „§ 47. В чл. 128, ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
  3. при автомобилни превози – декларация от превозвача, че водачите имат валидни ADR свидетелства, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.
  Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 48:
  „§ 48. В чл. 132, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „от лица, получили разрешение за производство на съответния вид боеприпаси“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. маркиране на основни компоненти по ред, посочен в наредбата по чл. 91, ал. 3.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 47 и предложение на Комисията за създаване на § 48 в редакция, докладвана от господин Нунев.
  Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ: По § 32 има предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 49:
  „§ 49. В чл. 133, ал. 1 се създава изречение второ: „Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 могат да извършват и спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които са получили разрешение за ремонтни дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма заявки за изказвания.
  Гласуваме предложението на Комисията за § 32, който става § 49 в редакция, предложена от Комисията.
  Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 50, като в него думата „гражданин“ се заменя с „граждани“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 51.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 52.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 53.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма заявки за изказване.
  Гласуваме предложението на Комисията за § 33, който става § 50; предложението за § 34, който става § 51; предложението за § 35, който става § 52; предложението за § 36, който става § 53.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Предложените текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ: Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 54:
  „§ 54. В чл. 148 ал. 2 след думата „мини“ се добавя „авиационни бомби, бойни части за ракети“ и се поставя запетая.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 55.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 56.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по докладваните текстове? Няма.
  Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията предложение на народния представител Маноил Манев; предложението на Комисията за създаване на § 54; предложението на Комисията в подкрепа текста на вносител за § 37, който става § 55, и предложения текст на Комисията по вносител за § 38, който става § 56.
  Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ: По § 39 има предложение на народния представител Александър Иванов и Маноил Манев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 57:
  „57. В чл. 190 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което пренася огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, в нарушение на изискванията на чл. 96, ал. 4, се наказва с глоба в размер 500 лв.“
  2. В ал. 2 думите „срок до“ се заменят със „срок от“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев и предложението на Комисията за редакция на § 39, който става § 57.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ: По § 40 има предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 58:
  „§ 58. Създава се чл. 190а:
  „Чл. 190а. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 95, ал. 1 за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни и учебни цели, се наказва с глоба в размер 500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.“
  Комисията предлага да се създаде § 59:
  „§ 59. В чл. 213, ал. 3 думите „е образувано наказателно производство“ се заменят с „има обвинение“.“
  По § 41 има предложение на народния представител Милен Михов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Спас Панчев.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1:
  „1. В § 41, т. 4 текстът на Директивата да се преведе от лицензиран преводач с необходимите технически познания и да се прецизират компонентите на огнестрелните оръжия както и други текстове.“
  Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Александър Сабанов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 60:
  „§ 60. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 думата „Видоизменяне“ се заменя с „Преработване“, а думите „компоненти и части“ се заменят с „компоненти, части и функции“.
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. „Предупредително и сигнално оръжие“ е устройство, което е проектирано само за употреба на халосни боеприпаси, на боеприпаси с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия и което не може да бъде преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.“
  3. Създава се т. 8а:
  „8а. „Салютно и акустично оръжие“ е огнестрелно оръжие, специално преработено единствено за използването му за употреба на халосни боеприпаси, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановки на исторически събития, шествия, спортни събития и обучения.“
  4. В т. 12 думата „пълнител“ се заменя със „зарядно устройство“.
  5. Точка 15 се изменя така:
  „15. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия“ са:
  а) типът, марката, моделът, калибърът и серийният номер на всяко огнестрелно оръжие, както и маркировката, нанесена върху неговата затворна рама или цевна кутия, като уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
  б) серийният номер или уникалната маркировка по чл. 26, нанесена върху основните компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната кутия на огнестрелното оръжие.“
  6. В т. 19 думите „части от огнестрелни оръжия и на основни компоненти“ се заменят с „основни компоненти на огнестрелни оръжия“.
  7. В т. 21 думата „пълнителя“ се заменя със „зарядното устройство“.
  8. Точка 22 се изменя така:
  „22. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, суппресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“
  9. Точка 33 се отменя.
  10. Точка 35 се изменя така:
  „35. „Част на огнестрелно оръжие“ е всяка част, различна от основен компонент, специално проектирана и изработена за огнестрелно оръжие и необходима за неговото функциониране, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.“
  11. Създават се т. 36, 37, 38 и 39:
  „36. „Боеприпас с експанзивно действие“ е боеприпас, който е снаряден с куршум, специално проектиран да се разширява или фрагментира при проникване, увеличавайки диаметъра си, за да ограничи проникването и/или да причинява рана с по-голям диаметър.
  37. „Стрелкови спортове“ са спортове, които в своята спортно-тренировъчна дейност използват огнестрелни оръжия, попадащи в обхвата на закона.
  38. „Зарядно устройство“ е устройство или механизъм предназначено за подаване на боеприпаси към патронника на оръжието. Зарядните устройства биват неразделна част от оръжието или отделяеми/заменяеми. Такива са пълнители, ленти, пачки, пластини, клипсове и други.
  39. „Суппресор“ е всяко устройство, предназначено за намаляване на звука от изстрел на дългоцевно нарезно оръжие, като намалението на звука е с не повече от 45 децибела, а също така може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление, различно от стрелящия.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по докладваните текстове – предложенията за параграфи 40, 41 и 59? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев за § 40, подкрепено от Комисията, и предложението за редакция на § 40, който става § 58 по Доклада на Комисията.
  Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
  Предложението за § 40 е прието.
  Пояснявам: подлагам на разделно гласуване, тъй като има предложение, неподкрепено от Комисията.
  Гласуваме отделно предложението на Комисията за § 59.
  Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване предложенията за § 41.
  Първо гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Спас Панчев. Той има предложения, които по т. 2 са подкрепени от Комисията, но по т. 1 от текста на § 41 не са подкрепени.
  Гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на господин Панчев.
  Гласували 67 народни представители: за 16, против 5, въздържали се 46.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване текста по вносител в редакция, предложена и подкрепена от Комисията, за § 41, който става § 60.
  Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
  Предложението за текст на § 41 е прието.
  Преди да прекъснем за 30 минути, ще Ви запозная с няколко съобщения.
  Уважаеми колеги, по повод на великденските празници в Народното събрание се провеждат благотворителни инициативи.
  В Източното фоайе ще бъде открита изложба-базар, организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
  В Северното фоайе Комисията по образованието и науката представя Великденски базар „Малкото е много“ на граждани и социални организации.
  В Северното фоайе ще бъде открита и изложба на ученици от Средно училище „Сава Доброплодни“ – град Шумен.
  В Клуба на народния представител ще стартира благотворителна инициатива „С приятели към върха“ в помощ на болни от детска церебрална парализа.
  Прекъсвам заседанието.
  Продължаваме в 12,00 ч.

  (След почивката.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Продължаваме с второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  С Доклада ще продължим с помощта на господин Нунев – председателя на Вътрешната комисия.
  Надявам се междувременно да са завършили многобройните мероприятия в сградата на парламента.
  Стигнахме до § 42.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 61:
  „§ 61. В § 4 от Допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „изискванията на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178/27 от 28 юни 2013 г.), изискванията на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (OB, L 96/1 от 29 март 2014 г.) и изискванията на Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (OB, L 137/22 от 24 май 2017 г.).“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваното предложение за редакция на § 42? Не виждам желаещи.
  Гласуваме предложената от Комисията редакция на § 42, който става § 61.
  Гласували 66 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 62.
  Комисията предлага да се създаде § 63:
  „§ 63. В Приложение № 3 към чл. 119, ал. 3, в т. 6 навсякъде думите „В, С и D“ се заменят с „А, В и С“, а думите „категории С и D“ се заменят с „категория С“.“
  Комисията предлага да се създаде наименование „Допълнителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 64:
  „§ 64. В останалите текстове на закона думите „категория 1“, „категория 2“, „категория 3“, „категория 4“ и „категории 2 и 3“ се заменят съответно с „категория F1“, „категория F2“, „категория F3“, „категория F4“ и „категории F2 и F3“.“
  По § 45 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 65:
  „§ 65. В останалите текстове на закона думите „газово“ и „газови“ се заменят съответно с „предупредително“ и „предупредителни“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Нунев.
  Има ли изказвания по докладваните текстове? Не виждам желаещи за изказване.
  Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносител за § 43, който става § 62; предложението на Комисията за създаване на § 63; предложението на Комисията за създаване на наименование „Допълнителни разпоредби“; предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя и редакция на Комисията за § 44, който става § 64, и предложението на Комисията в подкрепа на текст на вносител, предложена от Комисията редакция за § 45, който става § 65.
  Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
  Предложените текстове са приети.
  Продължаваме с Доклада – „Преходни и заключителни разпоредби“.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
  Комисията предлага да се създаде § 66:
  „§ 66. (1) Издадените до влизането в сила на този закон разрешения за осъществяване на дейности с огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1, т. 6, 7 и 8 запазват действието си до изтичането на срока им.
  (2) Физическите лица с издадени разрешения по ал. 1 след изтичане на срока им може да подават заявление за издаване на ново разрешение за осъществяване на дейности със същото огнестрелно оръжие по чл. 5, ал. 1, т. 6, 7 и 8 при условията и по реда на глава четвърта.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: По следващия параграф има неподкрепени от Комисията предложения.
  Нека да гласуваме дотук предложените текстове.
  Има ли изказвания по предложението за заглавие на подразделението и текст на § 66? Няма заявки.
  Гласуваме наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ на подразделението, предложението на Комисията за създаване на § 66.
  Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
  Предложенията са приети.
  Продължаваме с § 46.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 46 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
  „В Преходни и заключителни разпоредби в § 46 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Александър Сабанов.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 67:
  „§ 67. (1) Лицата, които до влизането в сила на този закон притежават регистрирани предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 8, може да ги съхраняват, носят и употребяват по досегашния ред, без да прехвърлят собствеността върху тях, освен при наследяване.
  (2) Търговците, които до влизането в сила на този закон притежават предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. 4, ал. 8, може да осъществяват търговска дейност с тях до 31 декември 2020 г.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека да гласуваме този текст. На първо място – неподкрепените от Комисията предложения.
  Има ли изказвания? Няма заявки за изказвания.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Иван Иванов, неподкрепено от Комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 5, против 55, въздържали се 20.
  Предложението не се приема.
  И сега гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносител и в редакция на Комисията за § 46, който става § 67.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията предлага да се създаде § 68:
  „§ 68. (1) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, уведомяват за това началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила.
  (2) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, може да участват с тези оръжия при възстановки на исторически събития и спортни мероприятия след получаване на разрешение за съхранение, носене и употреба за културни цели по реда на глава четвърта. В тези случаи лицата могат да придобиват до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по предложението на Комисията за създаване на § 68? Няма.
  Гласуваме предложението за създаване на § 68 с текст, докладван от господин Нунев.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Предложението на Комисията за създаване на § 68 с предложения в Доклада текст е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Валентин Николов – предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Спас Панчев – създаването на нов параграф:
  „§ …Амнистия до края на 2019 г. за притежаването на оръжие, произведено до края на Втората световна война – 1945 г., и можещо да се използва за колекциониране или исторически възстановки. Така обявеното оръжие да остане собственост на обявилото го лице (ако то изяви желание) при спазване изискванията на закона но само като „историческо за колекциониране“ или за „културни цели“ и бъде преведено в съответния вид и регистрирано според настоящия закон в КОС – МВР, или при отказ на предалия го да бъде оставено в разпореждане на МВР, но без санкция за предалия го.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
  Господин Манев, заповядайте за изказване по предложението на господин Спас Панчев, неподкрепено от Комисията.
  МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, това предложение не беше само на колегата Спас Панчев – имаше го в няколко варианта в Комисията и в работна група. В Комисията единодушно решихме да Ви съобщим какво мислим по него.
  По тази тема има много дебат и много възможности за дебат, и по принцип всеки един от членовете и на работната група, и на Комисията имаше готовност да дебатира, само че при условие че това бъде отделен законопроект.
  Нещата, които трябва да се случат по този текст, трябва да се случат в отделен законопроект. В Комисията постигнахме абсолютно съгласие и с представителите на всички организации, представени в работните групи, че по този текст можем да дебатираме и ще дебатираме в отделен законопроект. Затова го отхвърляме. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Манев.
  Има ли реплики? Не виждам.
  Гласуваме предложението на народния представител Спас Панчев, неподкрепено от Комисията.
  Гласували 81 народни представители: за 10, против 16, въздържали се 55.
  Предложението не е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 69:
  „§ 69. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. …) в чл. 19е се създават ал. 8 – 12:
  „(8) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители по ал. 1, т. 1 имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
  (9) Служителите по ал. 8 може да използват оръжие, само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие.
  (10) Служителите по ал. 8 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната ѝ цел.
  (11) При използване на оръжие служителите по ал. 8 са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
  (12) След използване на оръжие служителите по ал. 8 изготвят доклад.“
  Комисията предлага да се създаде § 70:
  „§ 70. В Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
  1. В чл. 11, ал. 1, т. 12 се изменя така:
  „12. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 8 няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“.
  2. В чл. 12:
  а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“
  б) в ал. 2 думите „т. 3, 6 и 7“ се заменят с „т. 3“, а думите „и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“ се заличават.
  Предложение от народния представител Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 71:
  „§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
  1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
  1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
  2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
  2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
  б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
  Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 69, създаване на § 70, предложението на народния представител Диана Саватева, подкрепено от Комисията, и предложението на Комисията за създаване на § 71.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народния представител Дилян Димитров, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 72:
  „§ 72. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. ….) в чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие за ловни цели. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина, с изключение на късите нарезни оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.
  (2) Ловно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел, с изключение на късоцевните нарезни оръжия за ловни цели. Всички ловни оръжия и оръжия за ловни цели трябва да отговарят на техническите изисквания за безопасност.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Подборното ловуване се извършва с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късоцевно нарезно оръжие за ловни цели или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.“
  3. Създава се ал. 9:
  „(9) При извършването на ловуване и подборно ловуване на дългоцевните нарезни ловни оръжия могат да бъдат монтирани и използвани суппресори.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 73:
  „§ 73. Параграфи 10, 11, 18, § 21, т. 1, буква „а“, § 23, т. 3, § 24, 30, 50, 59 и 70 влизат в сила от 1 юли 2019 г.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Делян Димитров, подкрепено от Комисията; предложението на Комисията за създаване на § 72; предложението на Комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя и предложена от нея редакция за § 47, който става § 73.
  Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети, а с това изцяло е приет на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия по общ проект от Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред, приет на първо гласуване на 12 декември 2018 г.
  Заповядайте, господин Нунев.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги, искам да благодаря на цялата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на всички колеги народни представители, които не са членове на Комисията, но участваха и се включиха много активно, да благодаря на всички експерти, които участваха в работните групи, да благодаря на представителите на Министерството на вътрешните работи, респективно дирекция на Националната полиция, служба „КОС“, за това, че успяхме всички заедно да приемем един добър закон, който удовлетворява всички страни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нунев.
  Виждам, че има народни представители, които трайно си харесаха местата на отсъстващите народни представители от опозицията. (Реплики.)
  По същата тема ли?
  Заповядайте, уважаеми господин Сабанов.
  АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също взимам думата, за да изкажа благодарност към Министерството на вътрешните работи, към председателя на Комисията – и сегашния, и бившия, към председателя на работната група – господин Манев, затова, че тръгнахме както се казва лошо, но стигнахме до един добър край, до закон, който ще бъде полезен на всички нас. Благодаря. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Сабанов.

  Уважаеми колеги, продължаваме с втора точка от Програмата за работа на Народното събрание:
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ.
  Вносител е Министерският съвет.
  Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3 и 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
  Ще подложа на гласуване последователно текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Ще подложа на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 1, 2, 3 и 4 включително, подкрепени от Комисията.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  „§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „задълженията им“ се заменят със „задълженията му“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Българската народна банка и Комисията в рамките на Единния механизъм за преструктуриране по Регламент (ЕС) № 806/2014 сътрудничат с ЕСП, с Европейската комисия, със Съвета на Европейския съюз, с ЕЦБ, с националните органи за преструктуриране и с националните компетентни органи.“
  3. Досегашните ал. 2 – 5 стават съответно ал. 3 – 6.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  „§ 6. В чл. 8, ал. 1 и 4 думите „нивото на предприятието“ се заменят с „ниво предприятие“.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
  Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 5 и § 6, и текста на вносителя за § 7, подкрепен от Комисията.
  Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  „§ 8. В чл. 16 се създава ал. 3:
  „(3) При спазване на изискванията на чл. 116 органът за преструктуриране по чл. 2, ал. 1 изпраща на ЕБО цялата необходима информация, получена в съответствие с ал. 1 във връзка с плана за преструктуриране по чл. 14.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 8 до 17 включително, които стават съответно параграфи от 9 до 18.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
  Ще подложа на гласуване текстовете, предложени от председателя на Комисията: първият текст е за създаването на нов § 8 съгласно Доклада и параграфи от 8 до 17 по вносител със съответната номерация.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Предложените текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  „§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „ФКИ“ се добавя „като акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност“;
  б) в т. 1 след думата „изцяло“ се добавя „или частично“, а след думите „средства от“ се добавя „ЕФП или от“;
  2. В ал. 2, т. 7 думите „органът по преструктуриране“ се заменят с „органът за преструктуриране“.
  3. В ал. 7 в текста преди т. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 1“.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  „§ 20. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „от ФГВБ, съответно от ФКИ“ се заменят с „като холдингово дружество по чл. 277 от Търговския закон“;
  б) в т. 1:
  аа) след думата „изцяло“ се добавя „или частично“;
  бб) думите „от ФПБ, съответно от ФПИП“ се заменят със „съответно от ЕФП, ФПБ или ФПИП“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 4 накрая се добавя „по предложение на управителния орган на мостовия финансов холдинг“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „при спазване на предвидените за това ред и изисквания“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Предложенията за издаване на одобрения по ал. 2, т. 1 – 3 се изготвят от звеното по чл. 2, ал. 2, съответно от ФКИ, и се представят на органа за преструктуриране за одобрение.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 20 до 32, които стават съответно параграфи от 21 до 39.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване редакциите, които Комисията предлага, на текстовете параграфи 18 и 19, които стават параграфи 19 и 20, и текстовете от параграфи 20 до 32 включително със съответното преномериране.
  Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
  „§ 34. В чл. 115, ал. 1 в текста преди т. 1 и в ал. 5 думите „ал. 1“ се заличават.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 34 до 39 включително, които стават съответно параграфи от 35 до 40 включително.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията на § 33, който става § 34, предложена от Комисията, и текста на вносителя за параграфи от 34 до 39 включително, подкрепени от Комисията, които приемат съответната нова номерация.
  Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
  Всички предложения са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 41:
  „§ 41. В чл. 135 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Създава се Фонд за преструктуриране на инвестиционните посредници, който се състои от отделни подфондове:
  1. подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон по отношение на инвестиционните посредници по чл. 1, ал. 1, т. 2, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014, и клоновете на инвестиционни посредници от трети държави по чл. 1, ал. 1, т. 6, и
  2. подфонд за набиране на вноски по членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и прехвърлянето им към ЕФП; подфондът се създава, в случай че инвестиционен посредник попадне в обхвата на чл. 2 от Регламент (ЕС) 806/2014.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 41 до 46, които стават съответно параграфи от 42 до 47.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 40, който става § 41, и съответно параграфите 41 до 46 по вносител, подкрепени от Комисията, които приемат съответна нова номерация.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Всички текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 48:
  „§ 48. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средства на ФПБ, съответно на ФПИП, могат да се използват за предоставяне на заеми на други механизми за финансиране на преструктурирането в Европейския съюз. Решение за предоставяне на такива заеми се взема от органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно от Управителния съвет на ФКИ, след одобрение от Министерството на финансите, а в случаите на предоставяне на заеми от ФПИП – и от органа за преструктуриране по чл. 3, и ако такива заеми са потърсени в резултат на аналогични на описаните в ал. 1 условия.“
  2. В ал. 3 думата „преструктурирането“ се заменя с „преструктуриране“, а думите „на ФГВБ, съответно“ се заличават.
  3. В ал. 4, изречение първо след думата „между“ се добавя „органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно“, а думите „ФГВБ, съответно на“ се заличават.
  4. В ал. 5, изречение първо след думите „договарят от“ се добавя „органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно от“, а думите „ФГВБ, съответно на“ се заличават.
  5. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При предоставяне на заем по ал. 2 сумата на отпуснатите средства не се намалява при отчитане на размера на събраните средства във ФПБ, съответно във ФПИП.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 49, като предлага в ал. 1 думите „предходното изречение“ да се заменят с „изречение първо“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 50.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на § 47, който става § 48; текста на вносителя за § 48, който става § 49 с предложените от Комисията редакционни поправки, и текста на вносителя за § 49, който става § 50.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 51:
  „§ 51. В допълнителните разпоредби се създава § 4а:
  „§ 4а. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (OB, L 225/1 от 30 юли 2014 г.).“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 52:
  „§ 52. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 6 се отменя.
  2. В § 18 т. 2 се отменя.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага § 51 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 50, който става § 52.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 53.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 51 с текст по предложение на Комисията; редакцията, която Комисията предлага за § 50, който става § 52, отхвърлянето на § 51 по вносител и текста на вносителя за § 52, който става § 53.
  Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителните разпоредби“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 53 до 55, които съответно стават по Доклада на Комисията параграфи от 54 до 56.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението и § от 53 до 55 включително, които приемат нова номерация.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 56 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 41.
  Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 57 и § 58.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Изказвания? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 56 по вносител и текстовете на вносителя за § 57 и 58.
  Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Продължаваме с Допълнителния доклад към Основния доклад.
  Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 59:
  „§ 59. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. ...), в чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти съставят следните предприятия:
  1. кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
  2. доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
  3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, начело на група, по смисъла на Кодекса за застраховането;
  4. пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване;
  5. инвестиционни посредници по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
  6. управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  7. лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  8. национални инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  9. предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз;
  10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
  11. централни депозитари на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и изменение на директиви 98/26 ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.).“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „Предприятията“ се добавя „по ал. 1“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.“
  Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83. ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 60:
  „§ 60. Предприятията по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 съставят финансовите си отчети за 2018 г. на базата на Международните счетоводни стандарти.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 59 с текст по Доклада на Комисията и създаването на нов § 60 с текст по Доклада на Комисията.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 61:
  „§ 61. В § 56 от „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. ...) думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.“
  Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 62:
  „§ 62. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм., бр. 17 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 67, ал. 5 се създава изречение второ: „С наредбата се определя редът за освобождаване на доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка, от задължението за поддържане на резервен механизъм и от задължението за прилагане на задълбочено установяване на идентичността на клиента съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация (OB, L 69/23 от 13 март 2018 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2018/389.“
  2. В чл. 184 след думите „чл. 43, ал. 3“ се добавя „и чл. 33, параграф 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2018/389“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
  Подлагам на гласуване предложените от госпожа Стоянова текстове.
  Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.
  ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Отново сме на Допълнителния доклад, господин Председател.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 63:
  „§ 63. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. …) в чл. 103, ал. 4 думите „освен ако съдът не реши друго“ се заличават.“
  По § 59 има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64:
  „§ 64. Законът влиза в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, с изключение на § 5, т. 1, § 6, § 7, т. 1, § 8, 9,10, 13,14, § 16, т. 2, § 17, § 18, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 19, § 20, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 21, т. 1, буква „а“, § 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 53, 54, 59, 60, 61, 62 и 63, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 63 с текст съгласно Доклада на Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 59 по вносител, който става § 64.
  Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
  Предложенията са приети.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме със следващата точка от седмичната Програма:
  ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  С Доклада на Комисията по отбрана ще ни запознае генерал Попов.
  Заповядайте, имате думата, господин Попов.
  ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура по допуск в залата на началника на отбраната генерал Андрей Боцев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Режим на гласуване – гласуваме предложение за допуск до залата на началника на отбраната.
  Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Заповядайте, господин Попов.
  ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:
  „ДОКЛАД
  на Комисията по отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  На заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командирът на бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев, заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев и други длъжностни лица от министерствата на отбраната и вътрешните работи.
  Присъства и народният представител и председател на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ Веселин Марешки.
  Мотивите към Законопроекта бяха представени от министър Красимир Каракачанов.
  В последвалата дискусия бяха разисквани предложените изменения и допълнения в Законопроекта, свързани с функции на въоръжените сили и организационната им структура, храненето на личния състав, социални въпроси, превенция и антикорупционни мерки и изменения в трудово-правните отношения.
  В изказването си народният представител Веселин Марешки изказа несъгласие и отхвърли предложението за изменение на чл. 57 за възлагане на допълнителни правомощия на въоръжените сили за оказване на помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението. Според него те са необосновани, защото не се посочва обхватът и липсва аргументация за необходимостта от въвеждането. Той се обяви и против предлаганите промени в чл. 224, с които се предлага, вместо сегашната правна норма, регламентираща задължението за осигуряване на безплатна храна на военнослужещите по време на лагери, учения и тренировки, да бъде въведена алтернатива за изплащане на нейната левова равностойност. Мотивът за изразеното мнение е, че ръководството на Министерството на отбраната, командирите и началниците не бива да абдикират от отговорности само поради факта, че определени длъжностни лица не са в състояние да се справят с регламентираните по закон задължения.
  Народният представител Валентин Радев изрази резерви по необходимостта от промяна на чл. 57 и посочи, че искането за допълнителните правомощия на въоръжените сили е необходимо да бъде още веднъж премислено. Несъгласие изрази и по исканите промени за храненето на личния състав с мотива, че аутсорсингът е наложен модел от години и причините не са в разпоредбите. Поиска се и по-ясен текст по измененията в чл. 188а и 225а, свързани с антикорупционните мерки.
  По посочените предложения за изменения и допълнения се изказаха и народните представители Владимир Тошев, Пламен Манушев, Джейхан Ибрямов, Симеон Симеонов и Слави Нецов, които също изразиха мнение за необходимостта от обмисляне на текста по чл. 57 за допълнителните задачи на въоръжените сили. Народният представител Владимир Тошев посочи, че повечето от предложенията в Законопроекта е наложително да бъдат приети, тъй като те са от съществено значение за по-доброто функциониране на Министерството на отбраната и въоръжените сили и изпълнението на задачите от Българската армия. В същото време той изтъкна необходимостта от по-задълбочено обсъждане на предложения текст между първо и второ гласуване по чл. 57, който така, както е предложен, налага усещането за връзка с предлаганото по чл. 60а създаване на Съвместно командване на силите за специални операции.
  Категорично становище против предложението по чл. 57 и силни резерви по чл. 224 бяха изразени от народния представител Джейхан Ибрямов. За него текстът за допълнителните правомощия на въоръжените сили не само е неясен по обхват и няма аргументи за въвеждането му, но е и на границата за разглеждането му като противоконституционен.
  Заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи – главен комисар Георги Арабаджиев, изрази резерви по предложенията по чл. 57, които според него са свързани с трудности на участието на въоръжените сили от правно-техническо естество по така формулираните задачи, възможности за появата на организационно-управленски трудности и некоординираност в действията с органите на МВР, както и опасения за противоречие с нормата по чл. 9 на Конституцията за функциите на въоръжените сили.
  Народният представител Христо Гаджев коментира предложението в Допълнителните разпоредби относно създаването на т. 34 по § 1, с което се дава определение на понятието „специални операции“ по отношение на субекта на действията, тоест от кого и по какъв способ се провеждат такъв тип операции. Същият е на мнение, че определението залага бъдещи противоречия по отношение на използването на специални формирования, които по щата са част от организационната структура на видовете въоръжени сили.
  По изразените мнения от народните представители министърът на отбраната Красимир Каракачанов изложи допълнителни мотиви, но се съгласи, че предложенията по чл. 57 не дават достатъчно яснота за обхвата и вида на понятието „високата степен на обществена опасност за населението“, което от своя страна определя опасенията за въвличане на въоръжените сили в неспецифични дейности за основателни.
  В заключение председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов благодари на участващите в заседанието за задълбочената дискусия, като отбеляза разбираемият стремеж на ръководството на Министерството на отбраната за подобряване на дейността и функционирането на системата за отбрана, израз на което са и предложенията по обсъждания законопроект. Той посочи, че работата продължава и намирането на решения по дискутираните текстове с общи усилия е задача между първо и второ гласуване на Законопроекта.
  След приключването на обсъждането беше проведено гласуване, в което участваха 11 народни представители. С 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Това беше Докладът на Водещата комисия.
  Постъпил е Доклад и от Комисията по правните въпроси.
  С Доклада ще ни запознае председателят на Комисията.
  Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
  „ДОКЛАД
  за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  На свое заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на отбраната: генерал Атанас Запрянов – заместник-министър, госпожа Нина Чебишева – началник отдел „Нормативно осигуряване на отбраната“ и госпожа Елена Маркова – държавен инспектор при Инспектората на Министерството на отбраната.
  От името на вносителя Законопроектът беше представен от генерал Атанас Запрянов, който посочи, че с него се предлага създаването на Съвместно командване на специалните операции с цел синхронизиране на системата за командване и управление на силите за специални операции на Република България с тази на страните – членки на НАТО. Предвижда се да се регламентират функциите на Съвместното командване на специалните операции по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на специални операции.
  Предлага се прецизиране на кръга от лица, задължени да подават декларации по чл. 35, aл. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в Министерството на отбраната.
  Със Законопроекта се създава възможност за изплащане на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери на военнослужещите при обективна невъзможност за осигуряването им.
  Предвижда се българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, да могат да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства.
  Със Законопроекта се предлага увеличаване на максималната продължителност на работната смяна до 24 часа за някои длъжности за цивилни лица в случаите, когато дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители.
  С Проекта на закон се осигурява възможност за работодателите във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, по отношение на личния състав по трудово правоотношение.
  Господин Запрянов подчерта, че с предлаганите промени в Кодекса за застраховането се цели отстраняване на несъответствие в правната уредба относно периода на задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация, установено в Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров и Десислава Атанасова, които изразиха подкрепата си за Законопроекта, като се обединиха около становището, че следва да се прецизират разпоредбите на параграф 1 и 6.
  В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Доклад за първо гласуване е постъпил и от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
  Кой от членовете на Комисията ще ни запознае с Доклада?
  Заповядайте, господин Гърневски.
  ДОКЛАДЧИК СПАС ГЪРНЕВСКИ:
  „ДОКЛАД
  за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на 11 април 2019 г., разгледа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на отбраната: господин Атанас Запрянов – заместник министър, господин Валентин Гагашев – главен инспектор на Инспектората на Министерството на отбраната, госпожа Елена Маркова – държавен инспектор, госпожа Нина Чебишева – началник отдел „Нормативно осигуряване на отбраната“.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов. Той изтъкна, че с предлагания законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се правят изменения, насочени в няколко направления, като едно от тях касае конкретно приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта му относно задължението за деклариране на имущество и интереси.
  С цел създаване на яснота относно кръга от лицата, за които възникват задължения за подаване на декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в сферата на отбраната, се предлага изменение, съгласно което задължени лица да бъдат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилага Законът за държавния служител и Кодексът на труда, както и военнослужещите и цивилните служители от звена и на длъжности, за които е установен завишен корупционен риск въз основа на методологията, изработена от КПКОНПИ.
  Господин Запрянов отбеляза, че основен аргумент за необходимостта от предлаганото изключване на военнослужещите и цивилните служители от Българската армия в цялост като задължени лица е обстоятелството, че числеността на Българската армия представлява държавна тайна. В този смисъл е и становището на Държавната комисия по сигурност на информацията, посочено в мотивите към Законопроекта, съгласно което информацията относно щатната и списъчната численост на личния състав в системата на отбраната е класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и не следва до същата да се предоставя свободен достъп. Предвид изложеното представлява невъзможност да се изпълни и задължението на органа по избор или назначаването да поддържа публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
  Уточнено също така беше, че с предлаганото изменение не се дерогира задължението военнослужещи да декларират имотните си състояния и доходите си, тъй като за всеки един от тях съществува задължение по чл. 148а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – при подписване на договор за военна служба, да подаде декларация за имотното си състояние и доходите си, като при промяна е длъжен в едномесечен срок от настъпването ѝ също да декларира това обстоятелство.
  В Законопроекта е предвидена и отмяна на действието на разпоредбата на чл. 331 от Закона за отбраната и въоръжените сили, поради факта че се дублира нейното съдържание с административно-наказателната разпоредба на чл. 173 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е налице несъответствие на административния наказващ орган за едно и също нарушение, както и предвидените размери на глобите по двата закона за едно и също нарушение. Целта на предлаганото изменение е по отношение на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. По този начин ще бъдат отстранени възникналите несъответствия между двата закона.
  По Законопроекта взеха отношение народните представители Борис Ячев и Симеон Симеонов, които изразиха подкрепа към така направените предложения.
  След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: със 7 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Постъпил е Доклад и на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  „ДОКЛАД
  относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902 01 16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  На заседанието присъства госпожа Елица Попова – директор Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, която представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжени сили на Република България.
  Тя посочи, че с предлагания законопроект се цели постигане на съответствие с поетите ангажименти към алианса на НАТО и е необходимо да бъдат изпълнени ангажиментите за развитие на българските сили за специални операции, съгласно които е предвидено създаване на Съвместно командване на специалните операции. С формирането на Съвместно командване на специалните операции ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на Република България с тази на страните – членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране към рязко променящата се военно-политическа обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства.
  Съвместното командване на специалните операции ще изпълнява задачи за постигане на стратегически и оперативни цели. Със Законопроекта се определя йерархически мястото на Съвместното командване на специалните операции на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната.
  Предлага се изменение на разпоредбата на чл. 188а и 285а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с цел прецизиране на кръга от задължените лица – военнослужещи и цивилни служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и отмяна на административнонаказателна разпоредба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, дублираща такава по чл. 173 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Цели се създаване на яснота относно кръга от лицата, за които възниква задължение за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – извън лицата, заемащи висши публични длъжности, във връзка с § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона се предлага в специалния Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България изрична уредба, съгласно която задължени лица да бъдат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, както и военнослужещите и цивилните служители от звена и на длъжности, за които е установен завишен корупционен риск, въз основа на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Госпожа Попова отбеляза, че с предлаганата промяна в чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата ѝ равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие в занятия, учения, тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна невъзможност да им се осигури храна в натура.
  С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще се създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно сътрудничество и взаимодействие.
  Целта на предлаганата промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение статута на работодател е да се осигури възможност работодателите, по смисъла на Кодекса на труда, във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение; както и синхронизиране на разпоредбата на чл. 60д, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните финанси в изпълнение на чл. 2 от този закон.
  Също така се разширява обхватът на правоимащите лица по чл. 226ж, ал. 3 и чл. 226з от ЗОВСРБ с включването на българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната с цел подобряване статуса им.
  В заключение госпожа Попова отбеляза, че целта на предлаганото изменение и допълнение в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е да се разшири кръгът на правоимащите лица по чл. 226г и чл. 226з, и по чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование с оглед осигуряване на равни права на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и тези, съответно назначени или командировани в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации, или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
  С предлаганата промяна в Кодекса за застраховането се урежда възможност за стриктното изпълнение на ратифицирания международен договор и осигуряване на престоя на изпратените в страната чужди служители.
  В последвалата дискусия народният представител Галя Желязкова от парламентарната група на ГЕРБ изрази становище, че подкрепя промените и смята, че Законопроектът ще улесни работата на служителите и Министерството на отбраната.
  Народният представител от парламентарната група „Обединени патриоти“ Калин Поповски отбеляза, че парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще подкрепи направените предложения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Народният представител от парламентарната група на ДПС изрази притеснението си, че се наблюдава сериозно отклонение от трудовото право относно сумарното работно време за цивилни служители.
  В отговор на поставения въпрос представителите на Министерството на отбраната посочиха, че по предложението е изразено и приложено към пакета документи становище от работна група 13 „Социална политика и заетост“ за съответствие с Директива 89/391/ЕИО и Директива 2003/88/ЕО.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 11 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.“ Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
  Това бяха постъпилите доклади на водещата и съпътстващите комисии по Законопроекта.
  Откривам разискванията.
  Заповядайте, господин Радев. Имате думата за изказване.
  ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Началник на отбраната – генерал Боцев! Първо искам да кажа, че внесеният ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е един сложен, голям закон – над 330 члена, е добре за Министерството на отбраната. Той се опитва – аз го казах и в Комисията, да подобри работата на Министерството и в този смисъл внася много други предложения.
  Ще се спра на три от тях, които са проблемни, но непременно искам да подчертая това, което беше прочетено и в докладите – там има много други решения, които са дадени, за подобряване работата в Министерството. Създава се, освен това, съвместно командване на Специалния отряд – преди това бригада „Специални сили“. Има много членове, свързани с ветераните от мисиите – една несправедливост, която се изправя сега от Министерството, и други добри неща.
  Така че поздравления за правителството, поздравления за екипа на Министерството на отбраната и за министъра, който дойде в Комисията лично да защитава тези предложения, че са посегнали такива злободневни проблеми – отново казвам: три от тях, на които ще се спра, да бъдат сложени в Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.
  Конкретно какво имам предвид, какви притеснения всъщност има в мен по чл. 57? Член 57, който имах честта да внеса – тогава заместник-министър Ципов помагаше. Добавихме в чл. 57 нещо, свързано с това как армията да помага по границата, най-общо казано, на Министерството на вътрешните работи.
  Сега в този член и след него – 60, 60а, 60б и 60в, се правят допълнителни промени, които не са съвсем ясни. Текстът, който се предлага – и в Комисията стана ясно, и в Доклада това е записано, не е много ясен, не е обосновано добре какво означават тези термини, тоест това подпомагане работата на МВР от Министерството на отбраната и в какви случаи.
  Няма да отивам в подробности да Ви чета текстовете, но молбата ми беше, и министърът се съгласи, или този член да отпадне между първо и второ четене – това предложение, или пък да бъде прецизирано и да е ясно каква точно помощ трябва да бъде оказана, за да не се получи така, че термините, като „други заплахи“ или „висока степен на обществена опасност“, които трябва да се добавят, да се тълкуват от МВР. Така ще подпомагат, че едва ли не ще има диктатура в държавата.
  Има един друг член – 52, ал. 2, където е казано, че на въоръжените сили в мирно време не могат да им се възлагат задачи от вътрешнополитически характер, тоест да подпомагат пряко работата на Министерството на вътрешните работи. Армията работи извън границата, МВР работи в границата, да. Такова смесване не е допустимо, или поне не е ясно в това предложение. Аз получих уверенията – надявам се, че или ще бъде оттеглен, или ще бъде видоизменен до второ четене.
  Друг проблемен член е чл. 178 – стана дума в докладите, кои точно да декларират – представители на Министерството на вътрешните работи, пред КПКОНПИ (Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) задълженията си, да пишат тези прословути декларации.
  Моят въпрос и репликата ми – сега вземам думата по този чл. 188, е: да, може и да сте прави, уважаеми колеги, които го внасяте, но направете така, че това да важи за целия сектор „Сигурност“. И от Министерството на отбраната обещаха да проверят това така ли е за МВР, така ли е за другите части от системата „Сигурност“. Ако това го направят и ни докажат, няма проблем и с този член. Там ставаше въпрос за сигурността, за това, че са по друг закон – в смисъл, че Министерството на вътрешните работи има тайни. Да де, но къде е границата? Другите служби в цялата система също имат тайни.
  И последният член – 224, проблемът с храната. Запознатите с темата са наясно. Тук отново ни се предлага решение няколко пъти, този път вече официално, как да се хранят войниците и да се допусне да им се дава левова равностойност. Моето мнение винаги е било, че това е работа на администрацията. Ако тя не може да се справи добре със законите, които регулират това, със Закона за обществените поръчки, да бъдат добри или да квалифицират администрацията, или да ни предложат промени в това законодателство (частични ръкопляскания от ДПС), а не да ни дават идеи как да го правим така, че да бъде по най-лесния начин, по най-малкото съпротивление.
  Това е моето възражение. Мисля, че има и други начини – дадох пример с чл. 13, с директно възлагане и така нататък, но там трябва отново грамотност. Администрацията трябва добре да обоснове защо пък ще го прави така. Но аз не съм съгласен в никакъв случай да променяме възприетия начин на хранене – не само у нас, даже попитах и за пример – има ли друга държава, която ще си позволи това.
  Дадох им за пример МВР. Не можах да го махна като министър, там има такъв член – при невъзможност в някои случаи да се дава левова равностойност. Да де, но тук те са упоменали кога точно да даваме – когато са на учение, когато са някъде навън. Ама то там лавка няма – като им дадеш парите, какво ще правят?! Идеята е фирми да отговарят за храната, те да я доставят и там, където и пари да им дадеш, няма какво да си купят. Така че тази колизия също трябва да бъде променена.
  Аз ще настоявам, доколкото е възможно, това да остане така, както е сега, а да дисциплинират администрацията и тя да се справи с тази задача. Или, както казах, да дадат промени в други закони – в Закона за обществените поръчки или някъде другаде. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Има ли реплики? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, господин Ибрямов.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Чухме някои аргументи от колегата Радев – не без основание, разбира се.
  Внесеният Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България буди някои съмнителни моменти като цяло.
  Ще се спра основно на § 1, чл. 57, в който се предлага да се възложат на въоръжените сили, както е дадено като изменение – „други заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението“. В Комисията по отбрана, която е водеща, без изключения, включително и от страна на Министерството на отбраната, от устата на министъра се изказаха съображения, че те не са наясно точно защо се правят тези изменения. Не получихме твърди аргументи, че точно тази промяна трябва да бъде факт.
  Дори нещо повече – представителят на Министерството на вътрешните работи, въпреки положителното становище, изразено от страна на Министерството, изрази дълбоки съмнения, че това нещо ще бъде действащ закон, дори каза, че е противоконституционно! Това го има в стенограмата от заседанието на Комисията по отбрана.
  Разбира се, колегите от парламентарните групи изразихме сериозни опасения в тази посока, защото, първо, ние не получаваме определение за понятието „други заплахи“ и, разбира се, не може да дадат точно обяснение – „висока степен на обществена опасност“.
  Това припокриване с действията от страна на МВР, които са им предоставени по съответния закон, води едва ли не до въвеждане на военно положение в страната.
  Тук ще Ви припомня, уважаеми колеги, думите на премиера на страната, който преди няколко седмици каза, че може би става дума за някаква пълзяща диктатура и впоследствие препрати към друг аспект – на военен преврат.
  И питам, колеги: да не става дума за някаква завера – впоследствие да се окажем във военен режим и да има военна диктатура в страната?! Дълбоко трябва да се замислим дали няма някаква дълбока завера в това нещо.
  Както и в Комисията изразих, мога да дам много основателни причини по кое време, в кои години е имала такива правомощия армията, до какво се е стигало, до какви режими са довеждали, до какво управление са довеждали именно тези правомощия, които се предоставят на въоръжените сили, на отбраната.
  Колегата преди мен много ясно и точно определи – това изменение няма основателен характер да се приеме, защото ние не сме получили ясна представа и доказателства, че то ще доведе именно до тези аргументи, които се излагат от Министерството на отбраната.
  Вижте, тук Министерският съвет също е вкаран в капан, защото Законът се крие зад Министерския съвет, а е изготвен от Министерството на отбраната, от ръководството на Министерството на отбраната!
  Затова ние от „Движението за права и свободи“ смятаме, докато не получим ясна и категорична представа защо се внасят тези промени, а на този етап няма такива основателни причини, да гласуваме „против“. За нас този законопроект трябва да бъде отхвърлен.
  Да се седне след това на експертно, професионално ниво, да се направят промените, които са необходими, свързани и с храненето, и с всички други изменения, защото по всеки един от тези членове и параграфи може да има забележки, и има такива забележки. И да не подлагаме демокрацията на стресови ситуации, и най-вече правата и свободите на българските граждани.
  В Комисията казах – ние сме парламентарна република. Искаме да се спазват законите – те са ясно, точно регламентирани за всяка една от институциите. И нещо повече – колегата, представител на Министерството на вътрешните работи, изрази опасения за нарушаване на Конституцията.
  Така че молбата ми към управляващите, най-вече към колегите от ГЕРБ, е да бъде отхвърлен този законопроект. Да седнат след това необходимите експерти с представителите на Министерството на отбраната и да си внесат съответните изменения, които касаят именно отбраната, без да има допълнителни правомощия, които трябва да се възлагат на въоръжените сили. В противен случай говорим за някакви политически действия, които са в презумпцията на някои политици. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ибрямов.
  Има ли реплики към изказването? Не виждам.
  Заповядайте за изказване, господин Тошев.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми колеги, господин Генерал! Умишлено взех изказване, а не реплика на колегата Ибрямов.
  Няма да ми стигнат две минути, но искам да кажа нещо важно, колеги. Не можем да отхвърлим Законопроекта, защото в него освен излизането на армията на улицата има и доста други важни неща, които чухте, и от докладите бяха подробно описани, бяха описани и от колегата Радев.
  Предлагам на колегите от ДПС, а и на колегите от ВОЛЯ – знам мнението от Комисията – нека да приемем Законопроекта на първо четене, а между първо и второ четене, ако го гласуваме сега, лично аз се ангажирам да стана веднага, да искам максимално удължаване на срока и да направим промените, включително и с отхвърляне на някои текстове, които притесняват не само колегите от ДПС, а и нас.
  Искам да спомена, че тези допълнителни правомощия на армията наистина не са изяснени и са опасни, защото всички помним, особено по-възрастните като мен, армията не е излизала на улицата нито 1984 – 1985 г., нито 1989 г. (Реплика от ДПС: „Излизала е!“.) Аз съм бил в армията и знам къде е излизала и какво е правила. Правиха мобилизация, не сме излизали. (Шум и реплики.) Не сме излизали на улицата! Нито 1990 – 1991 г., когато една шепа хора бяха блокирали София, пак не е излизала на улицата. Бил съм в армията тогава. Колеги, недейте така! (Шум и реплики.)
  Сега не трябва да допускаме…
  Жандармерия и вътрешни войски са различна работа! Сега говорим за армията, за българската армия, не говорим нито за жандармерията, нито за вътрешните войски.
  Искам да помоля да подкрепим Законопроекта на първо четене. Ще го изчистим – и не само този текст, и други текстове има за изчистване, защото, както е предложен сега, ще задължим и редниците, които управляват техника за няколко милиона лева, да попълват декларации пред Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) и така нататък.
  Друг важен въпрос, който виси с години – и колегата Радев го каза, не знам колко го разбрахте, е с храненето на войската по време на учение и на занятия. От години виси този въпрос и няма да го решим с този законопроект! Това е тема на друг законопроект – за обществените поръчки, въобще не можем да го изчистим тук. Така че има неща, които трябва да…
  Създаваме нещо, което – колегите, които са компетентни извън сферата на националната сигурност, трудно могат да направят разлика между операции, сили, формирования, подразделения, поделения и така нататък. Това трябва да го обясним на хората, защото не правим дублиране на структури, не правим нищо, правим полезни неща.
  Завършвам, за да имаме възможност да гласуваме в днешния ден. Важни са текстовете. Нека ги подкрепим на първо четене, ще ги изчистим на второ четене! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Тошев. (Частични ръкопляскания.)
  Има ли реплики? Не виждам.
  Изказвания по Законопроекта? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите – предстои гласуване.
  Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902 01 16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  Гласували 97 народни представители: за 83, против 13, въздържал се 1.
  Предложението е прието, а с това на първо гласуване и Законопроектът за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерския съвет на 3 април 2019 г.
  Уважаеми народни представители, с това изчерпахме дневната програма.
  Работата на парламента продължава утре – 25 април, четвъртък, от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,56 ч.)

  Председател:
  Цвета Караянчева

  Заместник-председатели:
  Емил Христов
  Явор Нотев

  Секретари:
  Станислав Иванов
  Николай Александров
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на член на Централната избирателна комисия

   Последни заседания