Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 юни 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
14/06/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! (Звъни.)
Има кворум. Откривам заседанието.

Колеги, днес продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Внесен е от Министерския съвет на 28 май 2019 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2019 г.
Колеги, само да Ви информирам, че парламентарният контрол ще бъде веднага след тази точка с въпрос към министъра на правосъдието Данаил Кирилов, тъй като в 11,00 ч. той има ангажимент.
Господин Зарков, господин Кирилов ще дойде веднага след тази точка.
Преминаваме към четенето на Доклада.
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване за допуск в залата на госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и госпожа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 171 народни представители: за 165, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
„Закон за изменение на Закона за политическите партии“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 163 народни представители: за 163, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 1 има предложение на народния представител Пенчо Милков по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 1, 2, 3 и 4 и предлага следната редакция:
„§ 1. Член 25 се изменя така:
Чл. 25. (1) Държавна субсидия се предоставя на:
1. политическите партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс;
2. коалициите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.
(2) Държавната субсидия, предоставяна на всяка коалиция по ал. 1, т. 2, се разпределя между партиите, включени в състава на коалицията, според коалиционно споразумение, а при липса на такова, се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.
§ 2. Член 26 се изменя така:
Чл. 26. (1) Годишният размер на държавната субсидия на всяка политическа партия или коалиция по чл. 25, ал. 1 се определя, като действителните гласове, които е получила съответната партия или коалиция, се умножават по размера на държавната субсидия за един получен действителен глас. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.
(2) Министърът на финансите със заповед определя документите, които партиите и коалициите по чл. 25, ал. 1 трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите, при непълноти или нередности в тях държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно отстраняване.
(3) Държавната субсидия се предоставя ежегодно от централния бюджет на партиите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и на партиите, включени в състава на коалициите по чл. 25, ал. 1, т. 2, на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. Държавната субсидия се предоставя на равни части, освен в случаите по чл. 27. Министерството на финансите превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия по изречение първо.
(4) При промяна на обстоятелство по ал. 2, свързано с предоставянето на държавната субсидия, представителите на съответната партия или коалиция уведомяват Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
(5) В 7-дневен срок от предоставянето на съответната част от държавната субсидия Министерството на финансите публикува на интернет страницата си информация за предоставената субсидия по политически партии. Когато партиите са от състава на коалиция се публикува и общата сума, предоставена на коалицията.“
§ 3. Член 27 се изменя така:
Чл. 27. (1) Необходимите разходи за държавната субсидия по чл. 25 се планират по централния бюджет за съответната година. Планираните разходи са индикативни.
(2) В годината на произвеждане на избори за народни представители, както и когато въз основа на акт се налага годишният размер на държавната субсидия да бъде преизчислен за определен период, чл. 26 се прилага със следните изключения:
1. годишният размер на държавната субсидия за партиите и коалициите се определя по следната формула:
S = A х C х D / B,
където:
S е годишният размер на държавната субсидия за съответната партия или коалиция;
А е годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас;
В е броят на календарните дни в годината;
С е броят на дните от 1 януари на съответната година до деня преди изборния ден/деня преди влизането в сила на акта включително или от изборния ден*/деня на влизането в сила на акта до деня преди следващия изборен ден*/деня преди влизането в сила на акта включително или до 31 декември на съответната година;
D е броят на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция;
* при произвеждане на повече от едни избори за народни представители в съответната година;
2. държавната субсидия по т. 1 се предоставя в сроковете по чл. 26, ал. 3, а при обективна невъзможност – съответно в следващия определен в чл. 26, ал. 3 срок.
§ 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
(1) Централната избирателна комисия предоставя на Министерството на финансите данните по чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 1, 2, 3 и 4 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 170 народни представители: за 170, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение на народния представител Николай Александров:
„§ 1.1. В чл. 29 се създава нова ал. 2:
„(2) 1. По време на предизборната кампания Централната избирателна комисия поема разходите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, под формата на диспути, дебати и други форми с времетраене общо не по-малко от 340 минути.
Времето се разделя поравно между партиите, коалициите и инициативните комитети.“
2. Досегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно алинеи 3, 4 и 5.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, давам думата за изказвания. Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Николай Александров.
Гласували 164 народни представители: за 22, против 52, въздържали се 90.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Гласували 165 народни представители: за 163, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 2 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
„§ 5. (1) Годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон, се преизчислява по реда на чл. 26 и 27 от Министерството на финансите.
(2) Разликата между предоставените държавни субсидии за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на този закон и преизчисленият размер по ал. 1 се връща от политическите партии и от партиите от състава на съответните коалиции, които са ги получили, и се възстановява по централния бюджет. Средствата, които подлежат на връщане от партиите от състава на коалиция, се определят съгласно начина, по който държавните субсидии са били разпределени между тези партии при предоставянето им.
(3) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация за средствата, които подлежат на връщане, по политически партии. Когато партиите са от състава на коалиция, се публикува и общата сума, определена на коалицията.
(4) На политическа партия, включително от състава на коалиция, която получава държавна субсидия и не е върнала доброволно разликата по ал. 2 до предоставянето на втората част от субсидията за 2019 г., се предоставя субсидия в размер на:
1. седемдесет на сто от сумата, която трябва да ѝ бъде предоставена като втора част на субсидията за 2019 г.;
2. петдесет на сто от сумата, която трябва да ѝ бъде предоставена от всяка следваща част на субсидията в рамките до една година от влизането в сила на този закон.
(5) При недостиг на средства по ал. 4 или липса на следващи части от субсидията разликата, която не е върната от политическа партия, включително от състава на коалиция, се връща до 31 декември 2020 г.
(6) Политическа партия, включително от състава на коалиция, която не получава държавна субсидия, връща разликата по ал. 2 до 31 декември 2020 г.
(7) След изтичането на сроковете по ал. 5 и 6 средствата, които не са върнати, се събират по общия ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания, колеги?
Имате думата, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, моето изказване е във връзка с § 5, ал. 4, т. 1 и 2. Там е записано, че 70 на сто от сумата, която трябва да ѝ се предостави като втора част на субсидията за 2019 г. и 50 на сто, ако по предходната алинея партията не е върнала задълженията си – разликата от предоставената ѝ в повече субсидия.
Мисля, че тук следва това да не бъде като наказание на тези партии – да им се намалява субсидията, а разликата от тази намалена субсидия до 100% – първия път 70%, после 50, да отива на практика за покриването на дадената субсидия. Защото така поставяме в много тежко и неизгодно положение онези партии, които така или иначе вече са получили веднъж субсидия над 11 лв., тоест 13 и нещо, след това те, ако не върнат тази субсидия, не се знае дали имат такава възможност, особено тези, които не са в парламента или вече не са в коалиция – дали ще имат тази възможност да върнат наддадените пари. В същото време ние ги санкционираме със 70 на сто, 50 на сто. Нека да остане санкцията със 70 и 50 на сто, но разликата от тези 30, респективно 50% да отива за покриване на дадената субсидия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Попов, това да го приемем като редакционна поправка?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Бихте ли предоставили текст? Това не може да бъде просто ей така адхок направена редакционна поправка.
Други изказвания има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 2, който става § 5.
Гласували 165 народни представители: за 110, против 3, въздържали се 52.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. До представянето на актуално коалиционно споразумение за разпределение на държавната субсидия между партиите от състава на коалиция по чл. 25, ал. 1, т. 2 Министерството на финансите предоставя държавната субсидия на партиите от състава на съответната коалиция съгласно представеното от нея до влизането в сила на този закон коалиционно споразумение за разпределение на държавната субсидия, като суми, посочени в него, се намаляват пропорционално на определения нов размер на държавната субсидия по чл. 26, ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 6 с текст съгласно Доклада на Комисията и текста на вносителя за § 3, подкрепен от Комисията, който става § 7.
Гласували 161 народни представители: за 159, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 7 до 13 юни 2019 г.:
Постъпило е питане от народния представител Крум Зарков към Томислав Дончев – заместник министър-председател, относно икономическия модел, действащ в България, и необходимостта от неговата промяна. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни 2019 г.
Писмени отговори от:
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Даниела Дариткова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на два въпроса от народните представители Даниел Йорданов и Светла Бъчварова;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народните представители Георги Андреев и Димитър Стоянов;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Георги Андреев.
Започваме с въпрос към министъра на правосъдието господин Данаил Кирилов. Той ще отговори на въпроса от народния представител Крум Зарков относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков, да зададете въпроса.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, още през октомври 2016 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер увери в писмо министър-председателя, че планира приключване на Механизма за мониторинг и проверка до края на мандата на сегашната Европейска комисия.
Последният доклад на тази комисия излезе на 13 ноември 2018 г. и съдържаше констатации, които ни караха да мислим, че действително на този механизъм му се вижда краят.
Констатацията, за която говоря, е следната: „Комисията ще продължи да наблюдава и следи отблизо напредъка и възнамерява да направи отново оценка на постигнатия напредък преди края на настоящия си мандат. Комисията очаква, че с това процесът на мониторинг за сътрудничество и проверка за България ще бъде приключен.“
Ето защо доста изненадващо прозвучаха думите на комисаря по правосъдието госпожа Вера Йоурова, която през април тази година оповести обратно мнение! Според нея този процес не може да бъде завършен при тази комисия. Още повече, че тенденцията според нея не е дотам удовлетворителна, за да можем ясно да заявим, че Механизмът може да спре.
В тази връзка моля да ни информирате: какви действия предприе Министерството на правосъдието след изявлението на госпожа Йоурова по окончателното изпълнение на отправените препоръки и какви са Вашите виждания за бъдещото приложение на Механизма за сътрудничество спрямо Република България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Зарков, в последния доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, публикуван през ноември миналата година, е констатирано, че по отношение на показателите, свързани с независимост на съдебната система, правната рамка и организираната престъпност, България е изпълнила изискванията.
Във връзка с показателите, засягащи продължаването на съдебната реформа, борбата с корупция на високо ниво, местно ниво и по границите, Комисията счита, че е постигнат значителен напредък, като препоръките са близо до изпълнение.
Правителството продължава необратимо и с ускорени темпове да изпълнява своите задължения, свързани с показателите на МСО (Международни стандарти за оценяване), като поддържа активна комуникация с Европейската комисия.
Дадена е висока, положителна оценка по отношение работата на правителството, Народното събрание и пряко ангажираните институции в следните направления:
- по изготвяне на цялостната правна рамка за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, както и съпътстващите действия по отношение на законодателството, така и във връзка с гладкото сливане на отделни структури в новата комисия, и провеждането на прозрачна процедура за избор на ръководство;
- изготвяне на промени в НПК и НК с цел подобряване противодействието на организираната престъпност и корупцията;
- по установената практика на правителството по отношение на публикуването на регулярни доклади за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система от страна на Министерството на правосъдието;
- ключовата роля на Висшия съдебен съвет относно защитата на независимостта на съдебната власт и приетите в тази насока стандарти;
- по действията на прокуратурата за оптимизиране на районните структури;
- по предприетите мерки за регулиране натовареността на големите съдилища, които вече дават резултат.
Оценена е съществената роля на Националния съвет по антикорупционни политики, като основен форум за цялостен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.
Реализираните промени в Закона за администрацията, насочени към засилване ролята на инспекторатите в държавната администрация, и предотвратяването на корупционни практики в областта на обществените поръчки също получиха висока оценка.
През изминалата седмица в Люксембург се проведе Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“. В частта „Правосъдие“ имах възможността да проведа среща с комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете госпожа Вера Йоурова.
В хода на разговора ни бе отбелязано отличното сътрудничество и активната роля на България по актуалните досиета. Потвърдих твърдата ангажираност на правителството за изпълнение в кратък срок на оставащите мерки и препоръки от Механизма и запознах комисаря с текущите законодателни предложения, свързани с отговорността на тримата висши ръководители в съдебната система. Комисар Йоурова, от своя страна, заяви готовност за оказване на експертна подкрепа при необходимост от страна на Комисията в процеса на изпълнение на препоръките по Механизма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Зарков, заповядайте – имате думата за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Благодаря Ви за отговора, господин Министър, в който заявихте твърдата си ангажираност, но тя не личи от него. Ако така отговаряте и на Европейската комисия, този механизъм никога няма да падне, поради простата причина, че в отговора Ви липсва искреност. Обяснявате ни за мерки, които повтаряме от години и въртим на едно и също място, и избягвате да поставите честно и откровено, за да бъдат решени, онези въпроси, които са поставени в Механизма. Хубаво е, че казвате кои препоръки са изпълнени и къде има напредък, но трябва да кажете основно къде няма, за да можем да запълним тази дупка.
Ще Ви дам само няколко примера.
Непредсказуемостта на законодателния процес, който е отбелязан в този механизъм и по който не се наблюдава напредък, Вие защитавате яростно от критиките си като бивш председател на Правната комисия, независимо дали идват от опозицията, или от друго място, но е време не да защитавате бившия си пост, а да влезете в новия, защото като министър на правосъдието може да канализирате този процес, може да го направите по-добър и може от това да се възползват всички, включително нашата институция – Народното събрание.
Друг пример. В Доклада е отбелязано за трудния избор на председател на Софийския градски съд – знаете, и там има проблеми, Съдебната карта, за която се говори в докладите на ВСС и по която имаме стъпки напред, но променяйки процесуалните правила. Има още много да се направи.
Следващ пример. В Доклада е отбелязано, че се очаква интерес на Европейската комисия от външния преглед на функционирането на новата система за предварителна проверка на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Този преглед е трябвало, и е направен, със съдействието на Световната банка. Какви са резултатите от него? Какво ще последва от това? Какви проекти са ангажирани? По всичко това се работи, но Вие трябва да го оповестявате на народните представители, на експертите от Европейската комисия, а не да си заравяме непрекъснато главата в пясъка.
Отчетена е, и Вие отчитате, работата на Националния съвет по антикорупция. Честно да Ви кажа, не съм сигурен, че този национален съвет е работил кой знае колко, но след като го похвалихте, кажете защо тогава Министерският съвет е обявил само преди няколко дни за обществено обсъждане постановление, с което създава нов Съвет, който пак ще координира сътрудничеството между тези власти в тази област и който всъщност припокрива както пълномощията, така и състава на предишния? Няма нужда непрекъснато ние сами да си поставяме нови условия, да създаваме и закриваме органи, само за да имитираме някаква дейност! Много по-полезно ще е за всички да поставим въпросите, които излизат от Механизма, ясно да им отговорим, за да може той да превключи не само по волята на тази или онази комисия, а защото действително България е напреднала и това ще помогне на нейните граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Зарков, уважаеми народни представители! Първо искам да Ви благодаря, че поставихте този въпрос, защото той действително е изключително актуален. Смятам, че е поставен в точния момент. Предстоят ни сериозни действия, стъпки, в които, ако е възможно, призовавам да постигнем единодействие и принципност в полза на държавата, в полза на България, в полза на българското право!
Няма да мога за краткото време да отговоря на всичките въпроси, които поставихте. Ще започна отзад напред.
Днес, в 11,00 ч., дълго обсъжданите и представените от нас предложения за промени в статута на така наречените трима големи по отношение на тяхната отговорност ще бъдат представени пред двете работни групи, които работиха и приключиха работа в Министерството на правосъдието.
Излъчването ще бъде пряко със стрийминг по сайта на Министерството на правосъдието, така че каня всички заинтересовани да се присъединят и запознаят, включително и колегите юристи от парламента – винаги са поканени във всеки един формат, който обсъжда законопроекти в Министерството на правосъдието.
Националният съвет за антикорупция и новият съвет.
Подчертавам, че това е органът, който би наследил сегашния Съвет за съдебна реформа, ако отпадне Механизмът за сътрудничество и оценка, тоест, ако България встъпи в общия режим, който е за установяване и защита на върховенството на Закона в държавите членки. Това е проекцията. Ние даваме визията, какво ще стане, ако нашата цел за отпадане на Механизма се осъществи.
По този начин гледайте, дешифрирайте представянето на този съвет. Да, той съдържа почти същите органи и институции. Всички тези, които работихме и досега за постигане и осъществяване на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка, следва да продължим да ги съобразяваме и съответно да изпълняваме задачите по този механизъм.
По непредсказуемостта на законодателния процес.
Искам да припомня, че това не е израз от последния Доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Напротив, това е израз от пред-, предпоследния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Тази констатация вече не е актуална. Не е актуална с твърдението и приемането на екипа, който е подготвил последния доклад, че законовата рамка съответства на изискванията и че в законодателен план ние сме постигнали целите. В смисъл всички ние – и ние, и Вие, и всички институции, които участваха в законодателния процес. Сигурен съм, че Вие сте добросъвестен колега. Смятам, че ще продължите да работите всеотдайно и добросъвестно за подобряване на българското законодателство, което не е такова от вчера. С всяка една стъпка ние сме длъжни да подобрим това качество.
Няма да имам време да коментирам процедурата за избор на председател на СГС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Формално свърши времето.
МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Отдавна свърши.
Оставам на разположение да довърша този отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря на господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието, за негово участие в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към господин Младен Маринов – министър на вътрешните работи. Той ще отговори на въпрос от народните представители Антон Кутев и Стоян Мирчев относно инцидента с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от полицията и от община Силистра на 31 май 2019 г.
Заповядайте, господин Мирчев, да зададете въпроса.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос, както каза и председателстващата, е свързан с инцидент с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от полицията и община Силистра на 31 май 2019 г.
Ще започна с мнение, изказано от психолози, които се занимават с проблемите на децата: „Демонстрацията по залавяне на престъпник категорично не е подходяща за деца от детската градина. Тя би могла да се покаже на ученици от горните класове, но не и на толкова малки деца. По време на тази демонстрация има ярки сцени на насилие – удряне на глави, на паднал човек, куче, нападащо друг.
За деца от ниската възраст категорично е далеч възможността да възприемат правилно онова, което полицаите им показват. Нещо повече, ефектът може да бъде обратен. Да не се учудваме, ако утре чуем за същите сцени, повторени буквално в детските игри, в които насилие се упражнява върху друго дете, поставено в ролята на престъпник! Много от децата може да получат преживяване на негативни емоции в такава степен, че да изпаднат в негативни психически състояния.“
Тук говорим за възрастта на децата. Защо е позволено въобще такова обучение да се представя на толкова малки дечица?
Във връзка с инцидента с пострадали деца в град Силистра, за който говорим – от 31 май 2019 г., на мероприятието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано, пак повтарям, от полицията и община Силистра, нашият въпрос с колегата Кутев е: по какъв начин МВР оценява придобитата квалификация на полицаите за боравене с бойни средства, защо е допуснато използване на истински боеприпаси и кой от Областната дирекция на МВР – Силистра, е отговорен за мероприятието и обезпечаване сигурността на децата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин Мирчев, уважаеми господин Кутев, дами и господа народни представители! Позволете ми в началото още веднъж от тази трибуна да поднеса извиненията – и моите, и на институцията, която представлявам, на пострадалите деца и техните родители за причинените тревоги.
Във връзка с въпроса Ви за оценката на професионалната подготовка на полицейските служители Ви предоставям следната информация:
Редът на проверките за оценяване на професионалната подготовка на държаните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР е регламентиран в Наредба № 81-21-433 от 16 март 2017 г. Годишната проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка се провежда не по-късно от месец октомври на текущата година, като се предвиждат допълнителни дати за служителите, които са били възпрепятствани да се явят на предварително определените дати. Проверките се провеждат от комисии, определени със заповед на ръководителя на съответната структура от Министерството на вътрешните работи.
Годишната проверка на специализираната подготовка се извършва чрез писмен тест по направление на дейност. Тестът е разработен от обучителите и утвърден от ръководителя на съответната структура на МВР. В срок до 10 декември на текущата година ръководителите на структурите на Министерството на вътрешните работи утвърждават отчет за професионалното обучение по месторабота по видовете подготовка.
Що се отнася до конкретния случай в Силистра Ви предоставям следната информация:
На 30 май 2019 г. директорът на Областната дирекция на МВР – Силистра, е издал Заповед № 342з 483, с която е разпоредил на следващия ден – 31 май 2019 г., в зоната на стария стадион в Силистра да бъде проведена демонстрация на специализираното тактическо звено за бързи действия. Изготвен е план за провеждане на демонстрацията. С тези документи са определени организацията, видът на екипировката и въоръжението, които да бъдат използвани. Съгласно заповедта и плана в демонстрацията е предвидено да се използват само така наречените помощни средства с халосни боеприпаси и светлинно звукови устройства с отвличащо въздействие. Същите са регламентирани като такива в разпоредбите на чл. 85, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121 от 14 март 2017 г. Тези помощни средства не са токсични и не са предназначени за нанасяне на травми на лица, срещу които се използват.
Незабавно след инцидента разпоредих извършване на проверка на всички обстоятелства и факти относно издадената заповед и спазването на дадените указания за провеждане на демонстрацията. С моя заповед е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи срещу директора на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Силистра. В рамките на това производство същият е отстранен от длъжност с цел обективно извършване на проверката. Целта на своевременно предприетите мерки е да се установят всички факти и подробности в работата на полицейските служители, взели участие при организирането и провеждането на мероприятието. След края на проверката и в зависимост от нейните резултати виновните служители ще понесат своята дисциплинарна отговорност.
Незабавно по случая е уведомена и Районната прокуратура – Силистра. Образувано е следствено дело, което да търси евентуална наказателна отговорност за причинени вреди.
В заключение, искам да Ви уведомя, че с моя заповед от 31 май 2019 г. е забранена употребата на взривни вещества и пиротехнически изделия по време на провеждане на демонстрации на обществени места пред граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Следва реплика.
Заповядайте – имате думата, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за отговора, но той по-скоро описва събитията, отколкото да показва някакви извлечени изводи от цялата тази ситуация.
Единственото успокоително нещо в цялата история е, че учителката госпожа Иванова е спасила едно от децата, като го е измъкнала от пламъците. Всичко друго в тази история е нелепо и ще Ви кажа защо.
Самият факт, че има три ранени деца, едно от които – тежко, показва, че не са взети никакви адекватни мерки за предпазване живота и здравето на тези дечица от детската градина.
Аз лично разполагам със заповед на директора на полицията в Силистра, в която изрично пише, предполагам, че и Вие я имате тази заповед, че за целта на това мероприятие, ще цитирам: „за целта на демонстрацията да бъдат използвани халосни боеприпаси на въоръжение“, тоест никъде не става дума за светлинни звукови устройства. Трябва да се види кой е позволил въобще да се използват такива гранати.
Въпросите ми тук са: защо Вашето ведомство позволява въобще такъв тип инициатива пред тези дечица? Ще прекратите ли такъв тип инициативи пред такива деца? Може да се помисли за деца, които завършват училище, но за деца от детската градина наистина такъв тип събитие е напълно нелепо.
Второто, което искам да Ви попитам, е: има ли становище, стигнало до Вас, и то становище не непосредствено от самото събитие, а от няколко месеца преди това, че самите тези гранати са негодни и трябва да бъдат бракувани? И защо, ако има такова становище, те не са били бракувани в този момент – на събитието? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Министър Маринов, заповядайте за дуплика и допълнение към отговора.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Мирчев, ще допълня, естествено, без това да звучи като някакво оправдание, наистина не смятам, че този тип демонстрация е подходяща за деца от детската градина, но като цяло мероприятието, инициативата е насочена към деца от пети до седми клас, които са били поканени. Впоследствие, по желание на общината и на директорката са включени и тези деца, но наистина, пак казвам, и аз не одобрявам това, че на такива деца се прави такъв тип демонстрация. Именно затова съм забранил да продължи тази инициатива.
По отношение на тези становища – ще проверя и ще Ви отговоря в писмен вид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Продължаваме с въпрос от народния представител Михаил Христов относно зачестилите нападения с хладно оръжие от непълнолетни.
Заповядайте, господин Христов. Имате думата.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, през последните години зачестиха нападенията с така нареченото хладно оръжие, което включва боксове, палки, звезди и ножове с остриета над 6 см. Проблемът е, че тези нападения са извършвани от непълнолетни.
Въпросът ми към Вас е: какъв е броят на такива инциденти за 2018 г. и 2019 г.? Какви мерки взема Министерството на вътрешните работи? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Христов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Христов, дами и господа народни представители! В централната полицейска статистика се събират и обработват данни за престъпления от общ характер, систематизирани в унифициран вид при използване на единни критерии и показатели, съобразени с Наказателния кодекс.
През 2017 г. има регистрирани общо 33 престъпления, извършени с хладно оръжие от непълнолетни лица, като четири от тях са престъпления против личността, попадащи в чл. 115 и чл. 161 от Наказателния кодекс.
През 2018 г. са регистрирани 22 такива престъпления, извършени с хладно оръжие от непълнолетни, като отново четири са против личността.
За 2019 г. Министерството на вътрешните работи разполага със статистически данни до края на месец май. В сравнение със същия период на 2018 г. те са следните: 12 извършени такива престъпления за 2019 г. до края на месец май, от които две срещу личността и 15 престъпления, извършени от непълнолетни с хладно оръжие за 2018 г. до края на месец май, от които четири срещу личността.
Видно от така предоставената статистика, броят на нападенията, извършени от непълнолетни лица, няма увеличение, а можем да кажем, че има и леко намаление.
При конкретни прояви, свързани с насилие, се прилагат съответните норми от българското законодателство. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи една от основните дейности на служителите на МВР е превенцията.
Действията, които МВР предприема, е да осигурява присъствие на полицейски служители в определени часове от денонощието предимно около учебни заведения, интернет зали, клубове и места, които се посещават от непълнолетни и малолетни лица.
Единните разстановки за работа на полицейските патрули на съответното населено място се съобразяват с горепосочените места и при ежедневните инструктажи преди започване на работните смени се поставят задачи по засилване на вниманието на полицейските служители в тези райони.
В допълнение от страна на структурите на МВР се извършват и проверки в питейни и увеселителни заведения за спазване на Закона за закрила на детето.
По Националната програма „Работа на полицията в училищата“ има заложени теми относно правата и задълженията на непълнолетните, последиците от престъпленията и отговорно поведение в обществото.
Инспекторите от детските педагогически стаи изнасят лекции и беседи в училищата по предварително изготвени графици и програми. Осъществяват и индивидуална вторична превенция с деца, извършили или склонни към извършване на противообществена проява или престъпление.
Министерството на вътрешните работи осъществява бърз и навременен обмен на информация за такива случаи със служителите на институциите, имащи отношение към закрила на детето. Това са Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и общинските комисии за противодействие и борба с деянията, извършени от малолетни и непълнолетни лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Христов, заповядайте за реплика.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, неслучайно зададох този въпрос, защото реално погледнато в България притежанието и носенето на хладно оръжие на обществени места не е наказуемо, въпреки че от някои служители на реда се твърди това, но ситуацията не седи така в повечето от европейските страни, в които е забранено носенето на хладно оръжие на обществени места, защото принципно няма логика човек да се разхожда с нож по улицата с цел защита.
В такъв случай ние от парламентарната група на „БСП за България“ ще предприемем законодателна инициатива, с която това нещо да бъде променено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Позволете ми да благодаря на господин Младен Маринов – министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преди да пристъпим към отговорите от господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, ми позволете да изчета следното съобщение.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на три въпроса от народните представители Георги Вергиев; Иван Валентинов Иванов; и Десислав Чуколов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Любомир Бонев;
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Диана Саватева;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Тишев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на четиринадесет въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов, два въпроса; Георги Гьоков, единадесет въпроса; и Стефан Бурджев, един въпрос.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговорът на един въпрос от народния представител Стефан Бурджев към министъра на културата Боил Банов.
Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Продължаваме с отговорите на въпросите към господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Таня Петрова относно партньорство между университетите и регионите в изпълнение на регионалните планове за развитие.
Заповядайте, уважаема госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Моят въпрос е свързан именно с партньорството между университетите и регионите в изпълнение на регионалните планове за развитие.
Уважаеми господин Вълчев, как системата на висшето образование може да се използва за развитието на регионите, търсейки баланси в различието на различните професионални направления? Предвижда ли се промяна в модела на затворено академично самоуправление на висшите учебни заведения, която да позволи партньорство в стратегическото управление на системата между държавата и висшите училища? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, мрежата от държавни висши училища е създадена по замисъла си да бъде национална. Студентите са пълнолетни, могат да пътуват и да живеят на друго място. Не във всеки град, в който има потребности от специалисти, съответно пък трябва да има висши училища.
Ако мрежата от начални и основни училища е общинска, мрежата от професионални гимназии с регионално, малка част с национално значение, то мрежата от висши училища е предимно с национално значение. Това не означава, че висшите училища нямат значение за развитие на регионите. Напротив, имат и следва да имат все по-голямо значение за развитие на регионите. Това значение не следва да се гледа толкова и само като възможност да се задържат млади хора в съответния град. Сега в момента ще видите в много от общинските стратегии за развитие намерения за създаването на висши училища или на филиал с цел да се задържат младите хора.
Значението на висшите училища за развитието на регионите е много по-комплексно, и то е за цялостното образователно и технологично развитие. То е свързано с интелигентната специализация на регионите, свързано е с това висшите училища да участват във всички инициативи за развитието на регионите.
Ако един чуждестранен инвеститор иска да направи голяма инвестиция или да направи стартираща компания, един от първите основни въпроси е как ще участват висшите училища, независимо дали са в съответния град, или най-близките висши училища. В този смисъл е много важно за развитието на регионите точно това участие на висшите училища.
Имаме професионални направления, в които в по-голяма степен можем да кажем, че сме наситили мрежата с оглед да се обезпечат всички региони със съответните кадри – такъв е примерът с професионално направление „Здравни грижи“, по което се обучават и медицинските сестри. Там например имаме голям брой центрове, в които се извършва обучението по професионално направление „Здравни грижи“, но в други професионални направления нямаме нужда от уплътняване на мрежата примерно „политология“ или „психология“.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, който в момента е за обществено обсъждане и все още не е гласуван от Министерския съвет и предложен на Народното събрание, предлагаме няколко механизъма във връзка с това, което казвате.
Единият е Национална карта на висшето образование. Тази карта има за цел да определи профилната и териториалната структура на висшето образование. Имаме и професионални направления, в които мрежата е достигнала предела си на насищане, на фрагментация, имаме и други професионални направления, които могат да се открият, свързани със специализацията на регионите. Знаете, примерно в Казанлък колко концентрация на технологични предприятия има, но там нямаше висше училище. Най-близкото техническо училище беше в Сливен или в Габрово, но в самия Казанлък беше открит филиал и това надделя в случая връзката с икономиката на региона, потребностите на региона.
За да участват висшите училища във всички инициативи за развитие на интелигентна специализация на регионите, те трябва да са по-свързани, по-взаимодействащи, по-отворени за партньорство – това, което Вие казахте. Факт е, че имаме известен проблем със сегашния модел на академично самоуправление, който е крайна форма на затворен модел на академично самоуправление. На висшите училища не можем да им възложим задачи, не можем да им възложим изпълнението на обществени задачи. Единствената обществена задача, която можем да им възложим, е обучението на студенти по определени професионални направления чрез план-приема, но като цяло държавата има ограничени възможности да възложи на държавните висши училища изпълнението на обществени задачи, включването в определени инициативи и така нататък. Опитваме се да променим това с възможността държавата чрез Министерството на образованието и науката да има право да възлага определен брой стратегически цели и задачи на висшите училища, като по този начин идеята е не да се месим във финансовото, административното или чисто академичното управление, а да бъдем партньори в стратегическото управление на висшите училища. Висшите училища трябва да бъдат насърчени да участват в стартиращи кампании, трябва да бъдат насърчени да участват в различните технологични паркове, така че да осигурят развитие в съответствие с интелигентната специализация.
Предвиждаме също така и участие на общините в органите за академично самоуправление в Съвета на настоятелите, а чрез него и с право на съвещателен глас в Академичния съвет на висшето училище, така че в по-голяма степен да стимулираме партньорството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Петрова, имате отново думата за реплика.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Аз искам да благодаря на господин Вълчев за отговора.
Поставеният от мен въпрос и полученият отговор е началото на дебата, свързан с промените на Закона за висшето образование. В момента той се намира на страницата на Министерството на образованието и науката, предложен е за обществено обсъждане и много висши учебни заведения в момента правят именно това – разглеждат предложения законопроект, и могат да представят своите предложения до 28 юни. Добре е това, което там е разписано и което Вие в изказването си задълбочихте, а именно създаването на Национална университетска карта, защото този въпрос е свързан именно с развитието на регионите, разбира се, и с разбирането, че не всеки регион може да има висше учебно заведение. А по какъв начин регионът ще използва потенциала на близки и национално значими висши учебни заведения, е нещо, което Министерството в бъдеще може задълбочено да анализира и да предлага. Благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Само няколко допълнения във връзка с това, което казахте. Заради ограничената възможност да провокираме висшите училища да участват в инициативи, които са полезни за развитието на обществото и на съответните региони, ще предложим нормативно основание в Закона за висшето образование за финансирането на национални програми в системата на висшето образование. Такива имаме в системата на училищното образование. Целта не е да се финансират толкова определени дейности, колкото да бъдат провокирани висшите училища да развият определени политики и да участват в определени инициативи. За това, разбира се, може да се използват и средства от Европейския съюз, но общо взето целта на промените, които се предлагат, не е да се промени моделът на академично самоуправление, а в по-голяма степен да можем да разчитаме на висшите училища и да им възлагаме изпълнението на задачи, важни за развитието на обществото, а не те да са самодостатъчни, затворени и основната политика да бъде да пазят статуквото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Продължаваме с въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно резултати от национално външно оценяване на четвърти клас на територията на област Шумен.
Заповядайте, господин Иванов, имате думата да развиете Вашия въпрос.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Господин Министър, задавам настоящия въпрос, тъй като по закон – на основание чл. 251, Вие имате ангажимента да упражнявате контрол върху дейността на всички институции в системата на училищното и предучилищното образование и трябва да сте запознат със случващото се в тази начална степен на образование.
Аз също съм си направил своя справка, проверка за резултатите както от тази година, така и от миналата година, но все пак моля да ми отговорите от трибуната на какво ниво са резултатите от националното външно оценяване за четвърти клас, проведено през месец май 2019 г. на територията на област Шумен? Каква е отговорността на Регионалното управление на образованието – Шумен, за постигнатите резултати през тази година? Къде причислявате според Вас нивото на знания на учениците от област Шумен в четвърти клас, които тази година се явиха на това национално външно оценяване, спрямо всички останали в страната? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, на националното външно оценяване на учениците от четвърти клас, проведено в края на учебната 2018 – 2019 г., регион Шумен се класира на 26-а позиция със среден резултат 72,92 точки. Този резултат, макар и да подрежда област Шумен в последната тройка по успеваемост на регионите, е само с 5,9 точки по-нисък от средния за страната резултат – 78 точки.
Сравнението на класациите на регионите през последните две години показва придвижване на регион Шумен с една позиция напред, тъй като през предходната година е заемал предпоследно място.
Резултатите на четвъртокласниците като цяло са показателни за постигнати държавни образователни изисквания на учебното съдържание на начален етап на основното образование: по „Български език и литература“ със 72,82%, по „Математика“ – 69,68%, по „Човек и общество“ – 73,47%, по „Човекът и природата“ – 75,70%.
В регион Шумен, въпреки придвижването напред в класацията, се отчитат по-слаби резултати: „Математика“ – 2,1%, по „Човек и общество“ – 3,8%, „Човекът и природата“ – 0,87%, по „Български език и литература“ резултатът е повишен с 3,93%.
Не трябва механично да сравняваме резултатите, защото те са показатели само за изхода. Това, което е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, е да направим така наречената оценка на напредъка. Тя обаче се прави много трудно. При тази оценка трябва да се отчете и входното ниво. Когато обаче говорим за начален етап, е много трудно да се отчете входното ниво и какви са характеристиките на учениците, които постъпват. Едно е да обучавате – тук няма връзка с област Шумен, ще Ви дам два крайни примера: училището да приеме деца, чийто майчин език не е български, не са посещавали детска градина, да ги научи да четат, да пишат, да уважават учителите, да ходят редовно на училище. Въпреки че това училище може да е с ниски образователни резултати, то е направило своеобразно геройство по отношение на тези деца.
От друга страна, има училища, които приемат деца, чиито родители са отговорни за образованието им. От две, тригодишни ги пращат на курсове, учат английски, купуват им достатъчно книжки, осигуряват им по всякакъв начин обучение. Това училище може да не е положило достатъчно усилия, но да има много добри резултати на изхода след четвърти клас, така че тези контекстуални характеристики са важни. От година и половина работим по модела, който да отчита всички контекстуални характеристики, и то на училищно ниво, за съответните випуски деца, но той е много труден за извеждане. Защо? Защото, от една страна, трябва да бъде базиран на пълна, точна, проверяема информация. От друга страна, резултатите ни от външното оценяване трябва да са такива, че да имат нормално разпределение – това е статистически термин – който да ни гарантира, че можем да изведем такава оценка на добавената стойност. За съжаление, през предходните години нямахме такова разпределение на резултатите и не можем да направим за начален етап такава оценка на добавената стойност. Вероятно ще добавим първа такава за прогимназиален етап.
Що се отнася конкретно до област Шумен – всяка област трябва да положи максимум усилия да подобри резултатите. Много са политиките, факторите, инструментите, с които се подобряват тези резултати, но основните са няколко.
Първо, по отношение на децата, чиито майчин език не е български. Най-важното е те да бъдат обхванати в детска градина. Тези, които са обхванати в детска градина, имат много по-добри резултати, много по-лесно училището успява да компенсира дефицитите, защото детската градина си е свършила работата.
Второ, може би най-важният фактор, е факторът „учител“. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри образователни резултати и не само добри, но и мотивирани учители не само в големите градове, но и в най-малките отдалечени населени места не само в Шумен, но и в Никола Козлево трябва да има добри учители. Към това е насочена и политиката.
Третият, може би най-важен фактор, е да бъде оказвана максимална подкрепа на всяко едно дете. Максимална подкрепа означава повече работа с всяко едно дете, означава допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности. Такова сме организирали в системата на образованието – в детските градини и в училищата, и финансираме такова допълнително обучение, но е предпоставка детето, първо, да бъде записано, второ, да ходи редовно на училище. Имаме области, в които имаме голям процент деца, които определяме като рискови и които не посещават редовно училище, затова и работата по механизма е насочена – съвместната работа на институциите вече не е толкова първоначалното записване, колкото по осигуряването на ежедневната посещаемост.
Иначе мерките за подкрепа в системата са много, но, пак Ви казвам, основната работа трябва да я свърши учителят. Тя е многочасова, многодневна, многогодишна и не може резултатите да се видят от една или две години. Обикновено резултатите са проекция на натрупване на педагогически усилия от много години. Когато говорим за четвърти клас, шест години е задължителното обучение до 4 клас: четири години училищно плюс две години предучилищно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за възможност за реплика относно придвижването с едно място напред.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Ще Ви помоля и на мен да ми отпуснете малко повече време извън това по Правилника.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за откровеността! Меко казано, съм шокиран, че имаме възходяща градация от предпоследното място към пред-предпоследно място. Може би ще влезем в челните редици, може би в средата на следващото десетилетие с темпото, с което върви подготовката на учениците на територията на област Шумен.
За съжаление, това е тенденция, която се налага през последните години. Неслучайно започнах въпроса си с ангажиментите Ви по Закона за училищното и предучилищното образование, където Вие имате задължението да упражнявате контрол върху дейността на всички институции в системата на училищното и предучилищното образование.
Лично казано, и през годините, и в този мандат, когато Вие сте министър, няколко пъти сме си говорили на трибуната и съм поставял въпроса за проблемите на образователната система на област Шумен и не виждам нещо да се случва в тази посока.
Не знам защо не ми отговорихте на втората част от въпроса: каква е отговорността на Регионалното управление на образованието – Шумен, за постигнатите резултати, а тя е очевидна. Мога да Ви кажа отсега, и Вие много добре го знаете, господин Министър, че Регионалното управление на образованието – Шумен, е превърнало образованието на територията на област Шумен в изграден олигархично-политически модел. Знаете, че по Закона за училищното и предучилищно образование най-вече директорите на общински училища се назначават от директора на Регионалното управление на образованието.
Тук сме си говорили за кадровата политика на РУО – Шумен. Вие обърнахте внимание на някои от общините, казахте примерно Никола Козлево. Там е типичният пример за това как се сраства една партия с образователния модел, как учениците затъват, защото един си провежда собствената, персонална и фирмена политика на гърба на учениците и на техните родители. Защо това нещо се случва във всички общини на територията на община Шумен?
Отново Ви питам, отговорете ми: какъв е ангажиментът и каква отговорност ще понесе директорът на РУО – Шумен, защото той и по закон е длъжен да осъществява методическа подкрепа и назначава директорите? Всичко това, което се случва, е в резултат на една некомпетентност, която е изначално заложена още с директорите и с целия педагогически състав, който те назначават след себе си и всичко, което това води.
Всичко се води в една посока – политизиране, защото там се назначават политически лица, които са лоялни към съответния директор, който е лоялен към съответния директор на РУО, който е лоялен към съответния кмет на общината и нагоре. Да не давам по-тежка квалификация на случващото се в системата на образованието в Шумен.
Следващата година няма да съм изненадан, ако четвъртокласниците са вече на последно място, защото Вие казвате, че много трудно по различни критерии може да се определи на кого му е мястото в четвърти клас и как ще се развие по-нататък. Тези деца се вливат в образователната система вече на средното образование оттам нататък, те ще дадат своя принос за резултатите на територията на област Шумен на по-следващи етапи – в седми клас на външното оценяване и след това в края на средното образование. Това е едно убийство на подготовката на децата за следващите години, защото област Шумен е на 10-о място по брой на население в страната, а се оказва на предпоследно място по образователен ценз на тези деца.
Гледах резултатите и на тези, които са завършили средно образование, но те са минали през един по-ранен етап, когато тези процеси не бяха толкова изявени в сферата на образованието. Тук е моят апел към Вас – да влезете в ролята си на министър, да изпълните ангажиментите си по закон, да направите необходимите проверки и да наложите необходимите санкции, включително, ако трябва, да освободите виновните лица за тези резултати, защото това нещо ще се пренесе автоматично. И не да правите заключения тук, че тъй като едните говорели на един език, другите говорели на друг език.
Извинявам се много, но област Шумен е на територията на Република България, а не се намира в някоя друга държава на Балканския полуостров, с извинение. Това е ангажимент на Вашето Министерство и на Вашите служители – да подобряват качеството на образованието в определени области, и това е Ваш персонален ангажимент.
Имам апел към Вас, господин Министър, да направите необходимото това нещо следващата година да не се повтаря и тук да не си четем пак, че от предпоследно място сме минали на пред-предпоследно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Аз се опитах да Ви кажа, че има много ясна характеристика, може би не го казах достатъчно ясно. Има много ясна зависимост между контекстуалните характеристики и образователните резултати. Тези образователни резултати не са от една, не са от три, не са от пет години. Ако погледнете от самото въвеждане на Националното външно оценяване преди повече от 10 години, тези резултати са били подобни.
Имаме много ясна зависимост между това какъв е процентът на децата, чийто майчин език не е българският в съответната област, и нивото на средните образователни резултати. Това не означава, че образователната система не е направила усилия да компенсира този дефицит, не е направила усилия да ги научи на български език, да усвоят... (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов.) Ако кажем, че не е направила усилия, това означава ние да обидим всички учители в областта.
Дали има някакви политически фактори, аз не съм склонен като Вас да преувеличавам значението им. Това, което ще Ви кажа: дайте конкретен сигнал. Реагирали сме на всеки един сигнал, всяка една област, въпреки че контролният капацитет на Централното управление на Министерството, не на регионалните управления, е ограничен, ние не можем да осъществим повсеместен, тотален контрол. Готов съм при всеки конкретен сигнал да направим внезапен контрол, без да има информация в регионалното управление. Това е, което мога да се ангажирам с Вас, това е, което правим, и Ви уверявам, че не сме правили компромиси с началници на регионални управления, с директори, когато сме констатирали непосещаемост, когато сме констатирали липса на достатъчно положени усилия в една или в друга дейност. Не можем да правим пряка връзка между това, че Шумен е на пред-предпоследно място и работата на регионалното управление. Благодаря. (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Следва въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Антон Кутев относно Национална програма „Работа на полицията в училищата“.
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Преди малко имах възможността да задам същия въпрос на Вашия колега – министъра на вътрешните работи, но тъй като Вие не бяхте в залата, ще си позволя да започна с мнение на психолози, които се занимават с деца.
Ще повторя, което казах и на колегата Ви – министъра на вътрешните работи. Демонстрацията по залавяне на престъпник категорично не е подходяща за деца в детските градини. Тя би могла да се покаже на ученици в горните класове, но не и на толкова малки деца. В отговора стана ясно, че, за да бъдат толкова малки деца на конкретното събитие, за това носи отговорност общината. По време на тази демонстрация има ярки сцени на насилие, удряне на глава на паднал човек, куче, нападащо друг, изстрели. За деца от ниската възраст категорично е далече възможността да приемат правилно онова, което полицията им показва.
Тук ефектът при тези малки деца може да бъде обратен, включително и същия тип насилие те да го провеждат помежду си в училище.
Във връзка с инцидента с пострадали деца от град Силистра на 31 май 2019 г. на мероприятието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ – инициатива на Национална програма „Работа на полицията в училищата“, организирано от полицията и, пак казвам, от община Силистра и демонстрация на залавяне на престъпник, нашият въпрос с колегата Кутев е: как преценявате възпитателното въздействие на въпросната проява, предвид нещата, които Ви казах за възрастта на тези деца и на агресивната същност на тази проява? Как и кой в МОН е отговорен и поема отговорността заради произшествията? Тъй като отговорността не е само на МВР и на обезпечаване на безопасността, в отговорността има значение и роля и Вашето Министерство, тъй като Вие също сте част от органите, които са позволили въобще да има такова събитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Уважаеми министър Вълчев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев! Министър Маринов даде подробна информация в началото на парламентарния контрол по темата.
Вие знаете, че Националната програма „Работа на полицията в училищата“ е на Министерството на вътрешните работи, като основната идея е превантивна. Възможно е да преповторя някои от нещата, които вече чухте. Както знаете, организатори на събитието са били община Силистра, областната дирекция на МВР и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Министерството на образованието и науката, както и Регионалното управление на образованието – Силистра, не са участвали в мероприятието, нито в организирането му. Събитието не фигурира и в информацията за занимания на лицата и учениците през лятната ваканция на сайта на Министерството.
През тази година за първи път са били поканени да участват и детски градини. В разпространените плакати в градините е било упоменато, че става въпрос за организиране на викторини, състезателни игри и демонстрация по залавянето на престъпник.
Децата са били изведени от детска градина „Иглика“ до стадион „Доростол“ с информирано съгласие на родителите, които са били придружени от учители по групи, помощник-възпитатели, медицинската сестра на градината и част от родителите. Още в деня на инцидента с децата от детската градина, присъствали на събитието, е започнала работа с психолога на детската градина. Била е организирана и родителска среща, за да се потърси съдействие от страна на родителите.
По отношение на конкретно поставените въпроси моето мнение е, че участието на децата в това събитие не е било подходящо от гледна точка на възпитателния ефект, който споменахте. Не е било съобразено с възрастта на децата. Ние, от една страна, искаме да разширим образователната среда на децата и учениците, те трябва да участват в повече мероприятия, да посещават повече институции, да имат възможност да се запознаят с работата на повече професии. От друга страна, водещ трябва да бъде принципът на предпазливост.
Също така сме водили и дебата, че трябва да облекчим административната тежест. Всяко едно извеждане от училището или от детската градина в града да не изисква задължително съгласуване с регионалните управления. Такова в случая не се е изисквало и не е направено съгласуване с Регионалното управление точно в тази посока за облекчаване на административната тежест.
От друга страна, пак е принципът на предпазливост, който, ако повече институции съгласуват, има малко по-голяма вероятност той да надделее. Все пак най-отговорни са родителите. Родителите са дали съгласието, очевидно е липсвала и точна информация в случая.
Не мога да държа отговорно Регионалното управление, тъй като не е участвало, кмета също не мога да го държа отговорен. Директорът на детската градина е взел решението, заедно с общината, за извеждането на децата. Директорите на детските градини са в правоотношение с общината.
Изводите са, че хората в системата са склонни понякога да пренебрегнат принципа на предпазливост. Това е изводът, а съответно действията, които ще предприемем, са да инструктираме регионалните управления да обърнат внимание още веднъж на училищата и детските градини и да съгласуват извежданията от училища. На съответната директорка на детската градина да бъдат дадени конкретни указания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше отговорът на министър Вълчев.
Заповядайте, господин Мирчев, за реплика.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, аз разбирам, че и Вие не сте съгласен пред толкова малки деца да се правят такива демонстрации. Приемам това Ваше мнение.
Не искам тежестта да пада и върху директора на детската градина поради простата причина, че в това събитие основна тежест в неговата организация от страна на училищната система има общината и нейният заместник-кмет, който отговаря по тази тема. Въпреки всичко като участващи децата, учениците от детските градини или от училище, това директно свързва Вашето Министерство поради простата причина, че контролът за дейността в системата на предучилищното и училищното образование, както е записано в Закона, пада на Вас и на Вашето Министерство.
Тук искам да отворя една скоба за заместник-кметицата, която отговаря по тези въпроси. Приемете го и като сезиране към Вас. По-скоро е морален моментът, но мисля, че Вие може да вземете и пряко отношение към въпроса. Тя спечели конкурс за директор на училище лятото на миналата година и към края на годината излезе в неплатен отпуск и се върна като заместник-кмет в общината. В момента това място на директор на училището се изпълнява от неин заместник, което според мен не е морално – да си запазиш едно работно място, да се върнеш на старото си и, като ти свърши мандатът като заместник-кмет, да се върнеш като директор. Мисля, че може да вземете директно отношение, тъй като виждате какъв хаос и какъв проблем тя създаде с действията си като отговаряща за образованието.
Все пак искам да задам и два доуточняващи въпроса: според Вас укрепи ли тази проява доверието на децата, учениците и родителите в институциите – както в МВР, така и в институцията Министерство на образованието? Какви са изискванията на МОН във връзка с програмите на МВР за работа сред деца и ученици и как се контролира това взаимодействие от страна на МОН? Благодаря Ви.
Пак казвам, приемете това за отпуската, което казах да заместник-кметицата, като сезиране към Вас, да погледнете този въпрос и поне от морална гледна точка да реагирате, ако не можете от законова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
В системата на образованието се провеждат голям брой извънкласни и извънучилищни дейности, дейности по интереси. Да, сигурно някои от тях ни подкрепят, но болшинството са насочени към разширяването на образователната среда на децата и учениците, развитието на способностите и интересите им и те не бива да бъдат зачерквани заради един инцидент.
Какви са изискванията на Министерството на образованието? Това са всички изисквания, които са за организация на учебния процес и за работа с деца и ученици било в часа от учебния план, било в дейности по интереси, било в извънучилищни дейности. Отговорността е на всички длъжностни лица в случая. Пак Ви казвам, няма лице, което да е отговорно в случая, което да е в правоотношение с Министерството. Ние можем да осъществяваме контрол по отношение на детските градини, но не можем да търсим отговорност на директора на детската градина.
Що се отнася до заместник-кмета по образованието, приемам тази информация, която ми дадохте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Позволете ми да благодаря на господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, за участието му в днешния парламентарен контрол.
С това приключихме работата по седмичната ни програма.
Следващото редовно заседание е на 19 юни 2019 г.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 10,30 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания