Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 21 февруари 2020 г.
Открито в 9,01 ч.
21/02/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.

Колеги, първа точка за днес е:
ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Процедурата по избора е съгласно Правилата, приети с Решение на Народното събрание от 12 декември 2019 г.
Ще Ви запозная с Правилата за избор:
„Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно заместник-председателя и двамата членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
9. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.
10. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.“
Колеги, давам думата на председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да ни запознае с Доклада.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ако ми позволите, най-напред процедура за допуск на петимата кандидати в пленарната зала – госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова, госпожа Анна Хаджиева, госпожа Деница Златева, господин Ердинч Хайрула и господин Пеньо Пенев.
Моля да бъдат допуснати в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за така направената процедура по допуск на кандидатите.
Гласували 196 народни представители: за 191, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете кандидатите в залата.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
„ДОКЛАД
относно Изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание
На свое заседание, проведено на 5 февруари 2020 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения изслуша кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от квотата на Народното събрание.
На заседанието присъстваха: господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността „директор“ на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; представители на неправителствени организации в областта на електронните съобщения, и на синдикатите.
Изслушването се проведе по реда на Раздел IV от приетите на 12 декември 2019 г. от Народното събрание Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Председателят на Комисията господин Халил Летифов обяви, че са постъпили следните предложения за:
1. Кандидат за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията – госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова, предложена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
2. Кандидати за членове на КРС:
а) госпожа Анна Вълчева Хаджиева, предложена от народните представители Вежди Рашидов, Евгени Будинов, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Менда Стоянова, Гергана Стефанова, Димитър Лазаров, Слави Нецов, Боряна Георгиева и Елена Пешева;
б) госпожа Деница Златкова Златева, предложена от парламентарната група на „БСП за България“;
в) господин Ердинч Исмаил Хайрула, предложен от парламентарната група на „Движението за права и свободи“;
г) господин Пеньо Атанасов Пенев, предложен от народните представители Валери Симеонов и Искрен Веселинов.
Към предложенията, които са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание, са приложени всички изискуеми документи съгласно Закона за електронните съобщения и приетите процедурни правила.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила е извършена проверка, в резултат на която за кандидатите не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към „Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Господин Летифов съобщи, че в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения не са постъпвали въпроси към кандидатите от страна на юридически лица с нестопанска цел, професионални организации или от средствата за масова информация.
Постъпило е писмо от Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори в подкрепа на кандидатурата на госпожа Кристина Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
Народният представител Атанас Ташков представи кандидатурата на Кристина Андонова-Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
Госпожа Хитрова има повече от 21 години професионален опит в държавната администрация. Започва професионалното си развитие през 1998 г. като експерт в Министерството на промишлеността, трансформирано по-късно в Министерство на икономиката. През 2009 г. тя постъпва в администрацията на Министерския съвет, в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международни финансови институции“. През 2017 г. заема длъжността „главен секретар“ в Агенцията по обществени поръчки като осъществява административното ръководство на Агенцията за изпълнението на нормативните и поднормативните актове, вътрешните правила и разпореждания, както и организира изпълнението на задачите между административните звена. От 2018 г. до сега госпожа Хитрова заема длъжността „главен секретар“ на КРС. Господин Ташков изтъкна, че госпожа Хитрова дава значителен принос за подобряване на взаимодействието със заинтересованите страни с цел публичност и прозрачност на дейността на регулатора и участва активно в международната дейност на Комисията за регулиране на съобщенията.
Изслушването на кандидатите за двама членове на КРС се проведе по азбучен ред на собствените им имена.
Народният представител Евгени Будинов представи кандидатурата на Анна Хаджиева.
Професионалното развитие на госпожа Хаджиева е свързано със създаването и регулирането на медийно съдържание. В периода 2002 – 2004 г. като член на Съвета за електронни медии участва в изработването на Стратегия за развитие на медийната среда, активно съдейства в медиацията за разработване на сигнализация за защита на децата от вредно съдържание, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията работи по проблемите на трансграничното замърсяване на радио ефира.
Като член на СЕМ в периода 2009 – 2016 г. е активен участник…“ (Шум, реплика от „БСП за България“: „И тук нищо не се чува!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно в залата и затова също не чувате.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „…и в платформата на европейските регулаторни органи, която подпомага работата на националните регулатори в новата конвергентна медийна среда. Темите, пряко свързани с дейността на Анна Хаджиева в СЕМ, са за създаване на прозрачни, устойчиви и предвидими правила на конкурсите за радио дейност; привеждане на лицензните на радио операторите в съответствие с реално излъчваните програми и собственост.
Народният представител Георги Свиленски представи кандидатурата на Деница Златева.
Госпожа Златева има над 24 години професионален опит в областта на корпоративното управление, координацията на европейски въпроси и политики, управлението на европейски проекти, международното сътрудничество. Работила е като сътрудник на ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. В Четиридесет и второто народно събрание е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на средствата от Европейския съюз и член на Комисията по външна политика. През 2017 г. поема поста на служебен вицепремиер, отговорен за подготовката на първото Българско европредседателство на Съвета на Европейския съюз, и работи в тясно сътрудничество със службите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и Постоянното представителство на Република България в Брюксел. Господин Свиленски изтъкна, че в годините Деница Златева е придобила сериозен вътрешен и международен авторитет, запозната е в детайли с процесите на подготовка и съгласуване на европейското законодателство, отстояването и защитата на националната позиция при неговото приемане, както има и солиден опит в двустранното и многостранното сътрудничество.
Народният представител Халил Летифов представи кандидатурата на Ердинч Хайрула.“ (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно. Моля Ви!
Господин Летифов, а Вие по-близо до микрофоните.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да.
„Господин Хайрула е инженер по автоматика, компютърни техники и технологии. Притежава богат административен и управленски опит. Бил е председател на Комисията по „Приватизация, следприватизационен контрол, транспорт, енергетика и комуникации“ в Общинския съвет на Момчилград, както и кмет на община Момчилград. Господин Хайрула е бил заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Четиридесет и второто народно събрание и народен представител в Четиридесет и третото народно събрание. Ердинч Хайрула притежава дългогодишен опит в сферата на далекосъобщенията, работил е в системата на БТК и други свързани дружества.
Народният представител Борис Ячев представи кандидатурата на Пеньо Пенев.
Господин Пенев е магистър, специалност „Право“. Професионалния си опит започва преди 18 години като юрисконсулт в „Кремиковци“ АД, където осъществява процесуално представителство на дружеството.
Трудовият му път в държавната администрация започва в Агенция „Пътна инфраструктура“, преминава през Министерство на правосъдието и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“. Към настоящия момент господин Пенев работи като главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на КРС, като работата му е свързана с регулацията на пощенския сектор и мобилните предприятия.
След представянето им на кандидатите бе дадена възможност да допълнят данни от професионалната си биография и да изложат мотивацията си за заемане на съответната длъжност.
От името на членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Летифов зададе въпрос към всички кандидати относно визията им за работата на Комисията за регулиране на съобщенията при формирането на политиката в областта на пощенските услуги и електронните съобщения и каква следва да е ролята на регулатора при внедряване на мрежите от пето поколение.
След приключване на изслушването господин Летифов заяви, че ще бъде изготвен доклад, към който ще се приложи списък на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията и проекти на решения за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването.
Предложение 1 – Списък на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
I. Кандидат за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията – Кристина Георгиева Андонова-Хитрова.
II. Кандидати за двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията по азбучен ред на собствените им имена:
1. Анна Вълчева Хаджиева;
2. Деница Златкова Златева;
3. Ердинч Исмаил Хайрула;
4. Пеньо Атанасов Пенев.“
Приложени са пет решения за избор от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви. Решенията ще ги изчитаме, когато гласуваме, господин Летифов.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Надявам се, че всички парламентарни групи ще се изкажат днес и ще кажат кого ще подкрепят, защото е важно да се знае кой за кого ще гласува. Важно е да разберем Политическа партия ГЕРБ кои кандидати ще подкрепи – дали ще подкрепи кандидата на ДПС, или ще подкрепи кандидата на „Обединени патриоти“? Важно е да разберем Политическа партия ВОЛЯ и тяхната парламентарна група, която се е кръстила „ВОЛЯ –Българските Родолюбци“, за кого ще гласува – за кандидата на ДПС или за другите кандидати?
Според нас днес ще се види едно задкулисие. В това задкулисие от „Обединени патриоти“ няма да участваме, няма да носим отговорност за чужди грешки и чужди решения. Няма да носим отговорност за управлението, при положение че има уговорки кандидатът на ДПС да бъде подкрепен, включително от партия ГЕРБ, и ние се питаме: кое е управляващото мнозинство – ДПС и ГЕРБ ли са, или „Обединени патриоти“ и ГЕРБ? При положение че двете парламентарни групи са мнозинство в парламента, как така ГЕРБ ще подкрепят кандидата на ДПС? Това ни е интересно да разберем. Ако не е така и сме сгрешили, нека колегите от ГЕРБ да излязат и да ме опровергаят, да кажат: не е така, ние ще подкрепим Вашия кандидат – господин Пенев, ще подкрепим нашите кандидати, които сме издигнали от ГЕРБ. Защо „Обединени патриоти“ трябва да носят отговорност после за избора на представител на ДПС? Откъде накъде или може би се формира някаква нова политика в България, или някакво ново управление?!
Искам да попитам редовите членове от парламентарната група на ГЕРБ съгласни ли са с това, защото виждаме в страната на много места, където ГЕРБ и ДПС заедно управляват общините, където ДПС имат заместник-кметове в общините, където ГЕРБ управлява. За нас това не е нормално! Ще Ви дам примери. Може да видите община Горна Оряховица, може да видите община Казанлък, може да видите Костинброд и много, много други, където ДПС се явяваха не от самата регистрация на ДПС – това никоя медия не го написа, много интересно как стана това, а се явяваха през регистрацията на ВОЛЯ, явяваха се през регистрацията на МИР, които ги видяхме какви борци са за машинното гласуване, явяваха се при всякакви други регистрации активистите и ръководството на ГЕРБ по общините. Не е ли така?!
Днес вече виждаме в определени общини, че има нови коалиции, при положение че там „Обединени патриоти“ също имат представители, но се управлява с ДПС. Ако колегите от ГЕРБ са съгласни да управляват с ДПС, ние нямаме нищо против. Всеки си носи кръста в политиката, но от „Обединени патриоти“ – ВМРО и НФСБ, не сме съгласни да носим негативите на управление, което включва ДПС във властта и на всякакви позиции. Ние наистина държим и БСП, и ВОЛЯ, и независимите народни представители, и партия ГЕРБ да излязат и да кажат кого ще подкрепят, какви са мотивите и какви са доводите им. С кое е по-голям специалист кандидатът на ДПС за КРС? С това, че е от ДПС? Това ли е достатъчно?
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Стига! Не се излагай, Ангелов!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Ако имате нещо да кажете, има процедура по начина на водене, аз не съм Ви прекъсвал, докато сте чели Доклада, нали така?
Така че призовавам всички парламентарни групи да направят изказвания и да кажат ясно и категорично зад кого ще застанат днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ангелов.
Реплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, този път съм абсолютно съгласен с Вас, но имам един въпрос. Вие казвате, че не искате да носите отговорност за това, което се случва, и за това, което ще се случи. Защо стоите в управлението? Защо носите тази отговорност три години?
Напуснете управлението и ще падне голяма тежест от раменете Ви! Това правителство ще падне и това мнозинство ще си отиде, а този избор, за който говорите, няма да се случи. Тук, от тази трибуна, е лесно да се раздават квалификации, но е важно какво се случва с натискането на бутоните. Вие го направихте миналата седмица, като подкрепихте правителството; преди два месеца, когато гласувахте бюджета и всеки път доказвате, че на приказки се разграничавате, а на практика подкрепяте управлението. Това, което пък правят колегите от ДПС – натискайки бутоните, винаги са „против“, но си го подкрепят, когато трябва, така че нека да го няма това раздвоение. (Оживление.)
Станете и кажете: ще напуснете ли управлението, при положение че това нещо се случи? Защото това са 121 гласа и те стават благодарение на Вашите гласове, а не стават благодарение на гласовете на БСП. Вие и колегите от ВОЛЯ заедно подкрепяте това управление, но имате възможност да се разграничите. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Ангелов, почти никога на Ваше изказване не реагираме, защото почти никога не са по съществото на дебата, но в този случай зададохте изключително важен въпрос. С кого наистина управлява ГЕРБ – дали с „Обединени патриоти“ или с ДПС? Този въпрос вълнува не само нас, а вълнува цялата българска общественост. Тъй като наблюдаваме много пъти, че Вие вземате решения под влияние на ДПС, всъщност излиза така, че ДПС управлява Вас, то действително с кого тогава управлява ГЕРБ? Дали Вие не сте откритото лице на ДПС в този парламент? (Реплики и смях. Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика?
Дуплика – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Хубаво е, че има смях в залата и това е полезно.
Госпожо Таскова, аз не знам какви очи имате от партия ВОЛЯ да коментирате въобще ДПС, при положение че си продадохте регистрацията по време на местните избори и техните активисти излязоха от Вашата регистрация, включително в Костинброд! Отворете и вижте справката – председателят на ДПС, активистите и членовете на ДПС са излезли от името на партия ВОЛЯ на местните избори, и не само там, така че точно ВОЛЯ да говори за ДПС?! Може да го проверите. Има ги имената, избраните общински съветници ги има, а на страницата на ДПС може да видите кои са областните лидери, общинските лидери, как се казват и дали са във Вашите листи – на ВОЛЯ. Вие нямате право да говорите за това, защото Вие подарявахте и продавахте Вашата регистрация на ДПС по места – там, където живее основно българско население, за да могат от ДПС да се прикрият и по този начин да спечелят по-голяма позиция в съответните общини! Това е истината.
Господин Свиленски, една от причините, за да сме влезли в това управление, беше да не се допусне ДПС във властта и затова, когато виждаме, че ДПС започва някъде да прокарва своите интереси, ние реагираме. Ние не сме съгласни точно Вие да ни критикувате, при положение че два пъти управлявахте с тях! Два пъти управлявахте с тях и българските избиратели Ви наказаха за това. Ние не сме участвали в управлението с ДПС никога досега. (Реплики от ДПС: „Еее!“)
Другото, което ще Ви кажа – като говорим за задкулисие, ДПС негласно подкрепиха на втория тур Вашия президент Радев. Вие поискахте да е негласно, защото хората нямаше да гласуват за него и може да се провери по всички секции – на първия тур как са гласували ДПС и на втория тур как са гласували ДПС. Те подкрепиха Вашия президент, и то задкулисно! Може и официално да е, не съм чул. Така че, когато говорите за това как трябва някой да се разграничава от ДПС, първо Вие трябва да го направите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Процедура – господин Попов.
Колеги, само да напомня, че темата е друга. (Оживление.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, очевидно е, че днес заседанието в парламента тръгна с висок старт. За да може обществото да направи свои собствени изводи – не само да слуша частични изявления от трибуната за това кой с кого, кой е откритото или скритото лице на една или друга политическа партия, предлагам прякото излъчване на дебатите и гласуването по тази точка от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Друго мнение има ли?
Ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 194 народни представители: за 83, против 14, въздържали се 97.
Предложението не е прието.
Господин Попов, моля, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това гласуване показа, че колегите от ГЕРБ, а мисля, че и от ДПС, които гласуваха против него, наистина искат да премине тайно и задкулисно.
Моля за процедура по прегласуване. Имате възможност да поправите тази грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, благодаря Ви.
Прегласуваме предложението. (Реплика от народния представител Станислав Иванов: „Системата не работи.“)
Моля, отменете това гласуване.
Моля, режим на гласуване, прегласуваме предложението.
Моля, отменете и това гласуване, защото отново има проблем.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 197 народни представители: за 87, против 35, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Моля само да не ме прекъсвате, господин Председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, ще Ви прекъсна, когато нарушите Правилника.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз никога не нарушавам Правилника, господин Председател, защото прекрасно го зная.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вие почти винаги сте на ръба на Правилника, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Чудя се защо не допуснахте пряко предаване по Българската национална телевизия, защото тук става въпрос за резили? Кадрови резили! Думата „резил“, казана на майчин език, нали. (Шум и реплики.) Тук, понеже стана въпрос за тези, които говорят на майчин език. (Шум и реплики.) Ами тези, които повдигнаха въпроса за ДПС и участието му в управлението в този по-късен етап от мандата, са виновни ГЕРБ – все по-често да прибягват до услугите на ДПС, защото тези така наречени патриоти, а всъщност лъжепатриоти, докараха до там да бъде разбита управляващата коалиция. (Реплики от ОП.) И оттук нататък аз ще припомням точно думата „резили“ – „кадрови резили“.
Тук, под това предложение за Пеньо Пенев са се подписали Валери Симеонов и Искрен Веселинов. Същите тези, които до този момент ни натресоха – спомняте си, началото на мандата започна с хитлеристки поздрав. Един министър беше министър три-четири дни. Кадър на кой? На НФСБ. Минаха не минаха няколко дни и отново беше вдигната гордо глава пред един танк в Националния исторически музей, отново с хитлеристки поздрав. Този път кадър на ВМРО. Първият беше заместник-министър Павел Тенев, вторият беше Иво Антонов, който и в момента е действащ шеф на дирекция в Министерството на отбраната. Първия го извадиха, но вторият стар кадър беше устискан и продължава да бъде там.
Златен кадър на Симеонов от Костинброд – участничка в трафик на бежанци. Мисля, че се казваше Анелия Велева с наказателно производство. Замлъкна се и никой повече не чу какво се случи.
А какво става, скъпи колеги, знаете ли с кой? Чудим се, след като се съобщи за едни 600 хил. лв. за гаранция, никой повече не чу какво става, и ще попитам Каракачанов и Искрен Веселинов: какво става с Бате Харо? (Шум и реплики.) Вие задавате ли си въпроса?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ето първия случай, господин Шопов, когато ще Ви напомня затова, че се движите по ръба на чл. 57 и на чл. 157.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, по ръба, но няма да прекрача ръба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Бъдете внимателен и се върнете обратно на темата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Бате Харо се казваше лицето. (Шум и реплики.) Тоест ВМРО хванато на калъп, но ВМРО казва: не е това, което виждате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, ще ме принудите настина да реагирам и да Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: А какво е? Не е това, което виждате. Какво е – питаме Ви от ВМРО? Не било това, което виждаме! Какво е то с Бате Харо? (Шум и реплики.)
В Комисията за защита от дискриминация представител на „Атака“ беше заменен с бурен натиск отново със златен кадър на Симеонов. Толкова златен кадър, че когато го попитахме: какво става там – ела, кажи: една зала е наименувана „Кемал Еюп“. Жив човек! Аз тогава се уплаших за човека. Обикновено този „хаир“, казано на майчин език, се прави на починали люде, а той човекът е жив – успокоих се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, на основание чл. 57 от Правилника Ви напомням и ако не се включите в темата, ще се приложи чл. 57 в пълния му текст.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Отново този човек е гласувал за това. Овикахме го. Скандал вътре в „Обединени патриоти“… (Шум и реплики.) Какво казвам – обосновавам се за кадровата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз просто изпълнявам изискванията на Правилника – чл. 57. Искате ли да Ви го дам да го видите?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Добре.
После започвам със заместник министри: заместник министър Ангел Попов – скандали, помните ли, устискаха го от ВМРО; заместник-министър Николай Проданов от ВМРО – скандали в Министерството на правосъдието; Султанка Петрова – имаше смъртен случай при ремонта на Партийния дом, там се споменаваше фирмата на мъжа ѝ – потъпка се.
Аз говоря за кадровата мощ на ВМРО и НФСБ – за това!
Продължавам. Вижте какво невероятно постижение – първият министър арестуван и е в ареста. Това го постигна ВМРО!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, имате право на петминутно изказване. (Шум и реплики.) Превишихте времето, господин Шопов, моля завършете мисълта си.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Валери Симеонов – провал пълен. И говоря: това са кадровите провали на тези, които отново предлагат, отново искат техен кадър да бъде назначен някъде. Партизанлък, колеги! Жесток, див, такъв партизанлък имаше само по времето на Костов. Тези обаче ги бият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: А сега Ви моля, господин Шопов, обърнете ми внимание! Моля Ви, обърнете ми внимание! Благодаря Ви.
Господин Михов, имате думата за процедура.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Аз лично настоявам за наказание на господин Шопов.
За втори път настоявам за негово наказание! Не е почтено. Непочтителна и унизителна към цялото Народно събрание е подобна реч, която дамгосва, обвинява и раздава квалификации на хора – почтени български граждани!
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ, встрани от микрофоните): Ето снимките. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, моля Ви! Господин Шопов, моля Ви!
МИЛЕН МИХОВ: Моля, въведете ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, дайте ги на мен и Ви моля, седнете на мястото си. Благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ, встрани от микрофоните): Ето снимките да си ги гледат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, нарушавате жестоко Правилника. (Силен шум и възгласи.)
МИЛЕН МИХОВ: Моля, въведете ред! (Реплика от народния представител Павел Шопов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов!
Моля, квесторите, намесете се в случая. Моля Ви! (Шум и реплики.)
Господин Ангелов, разбирам Ви.
МИЛЕН МИХОВ: Настоявам незабавно да бъде отстранен господин Шопов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, моля Ви, седнете на мястото си. Моля Ви, седнете на мястото си! Ще разгледаме въпроса.
МИЛЕН МИХОВ: Настоявам за наказание.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ, встрани от микрофоните): Аз настоявам за наказание на Юлиан, защото ме нарече…
МИЛЕН МИХОВ: Господин Председател, моля Ви да въдворите ред, защото, ако се върнем към нашите традиции, ние можем да въведем ред! (Възгласи от „БСП за България“ и ДПС: „Еее!“)
Само ще спомена това, което беше казано онзи ден пред паметника на Апостола от една българска писателка, която я четат по целия свят: „Да сравниш предателя с кал е обида за калта!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Михов.
Колеги, имаше явно нарушение на Правилника в няколко члена. В съответствие с моите разбирания за прилагането на наказателната му част на следващия Председателски съвет ще поставя въпроса и ще обсъдим мерките, които ще бъдат взети. В момента няма да реагирам по обясними причини. (Реплики от народния представител Павел Шопов.)
Господин Шопов, убеден съм, че Председателският съвет ще Ви даде възможност и ще вземе правилно решение. Моля Ви, седнете на мястото си. Нека да продължим по темата. Отклонихме много нещата. Във Ваш интерес е, господин Шопов, просто седнете.
Нека да продължим дебата по темата. (Шум и реплики.)
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не мога да Ви откажа думата по начина на водене.
Заповядайте, но личната ми молба към Вас е: бъдете внимателен, нека да не преминаваме границата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Господин Председател, Вие бяхте свидетел тук, лицето Юлиан, забравих му второто или третото. Как се казваше Юлиан? (Шум и реплики.) Направен съответно от Волен Сидеров депутат, но той Сидеров затова ще си носи последиците. (Възгласи от ОП: „Стига бе, ей!“) Тук пред Вас и Вие го чухте добре – поне три пъти ме нарече… Как ме нарече – чухте. Затова настоявам той също да си понесе последиците.
Вие ме прекъснахте точно тогава, когато аз започнах с най големите кадрови провали на Симеонов. (Шум и реплики.) Най големият провал на български политик, който е бил в правителство до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Шопов, обръщам Ви внимание, че процедурата е по начина на водене.
Разбрах какво искате да ми кажете. Ще се съобразя с Вашето мнение. Благодаря Ви.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, встрани от микрофоните): Имам право на лично обяснение, тъй като беше споменато името ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това беше процедура, господин Ангелов. Моля Ви не злоупотребявайте с Правилника.
Не, няма да Ви дам думата, защото нямате основание. Аз вече… (Шум и реплики.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, встрани от микрофоните): Имам право за лично обяснение. (Шум и реплики.) Искам лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Нечленуващ в ПГ): Благодаря Ви, господин Председател. (Шум и реплики.)
Ако искате, мога да изчакам да се поуталожи малко настроението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е процедура, така ли да разбирам?
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: По начина на водене, господин Председател.
Обръщам се към Вас, ако може да погледнете точно стенограмата, защото поне на мен ми се чуха думите на доцент Михов, който каза: ако ние се върнем към нашите исторически корени, знаем как да се справим с проблема, как да го уредим. Това тук трябва да има пояснение какво визира доцент Михов, към кои исторически корени и как ще се уредят? Какво точно се визира в това нещо, защото то може да бъде разтълкувано като заплаха, включително заплаха за живота на народен представител, изречено от трибуната. Това нещо трябва да има обяснение и това също трябва да бъде подложено на Председателски съвет – да бъде разгледано много внимателно. Може би голяма част от залата изпуснаха това нещо, докато се говореше, но това е много съществено. Не може ние по повод на емоциите си да изказваме такива слова оттук. Не приляга на тази трибуна, на историята на тази трибуна ние да го правим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Може да има различен прочит на изказването на доцент Михов. Моят прочит изключва заплаха (шум и реплики), но Вие имате право – Вие също, колеги, на Председателски съвет да разгледате този въпрос, така че нека да продължим с изказванията.
Колеги, има ли други изказвания?
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати за заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията! Съжалявам, че в такава важна дискусия, в такъв важен избор, се стига до този дебат, който може би беше правилно българските граждани да не го виждат, защото свалихме още няколко процента от нашия рейтинг. За съжаление, това го направиха всички участници в управлението на държавата.
Господин Ангелов, когато Ви направих реплика, че Вие сте част от управлението, имах предвид партията Ви, не Ви казах да се разграничите от ДПС, а Ви казах да се разграничите от ГЕРБ, но Вие не разбрахте това. Участието Ви в това управление води до тези неща. Така се управлява държавата – със скандали, с пазарлъци с обиди. Това излиза и навън на улицата, така обществото възприема парламентаризма. За съжаление, голямата вина и голямата отговорност е на всички нас тук, но повече на тази част от залата, защото, както видяхте, колегите отляво стояхме и Ви гледахме с голям интерес.
Сега по темата. На пръв поглед една прозрачна процедура за избор на всички органи, въведена отпреди едно или две събрания, на практика беше опорочена. И от Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения…
Вие тук сте 240 народни представители, не знам дали разбрахте кой кандидат какво каза, кой кандидат какво предложи, кой кандидат каква програма, визия и идеи има за развитие на КРС, за регулиране на сектора. Това е независим регулатор, който трябва всеки един от Вас, когато гласува за всеки един от тях, да знае какви идеи има.
Ние в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения го разбрахме. Ние в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ги изслушахме, имаме мнение за всеки един от кандидатите. За съжаление, останалите 218 или 220 депутати няма как да знаят, защото процедурата е такава, но после ще кажете: „Процедурата беше прозрачна – изслушване в комисия, парламентът гласувал, парламентът разбрал.“ Разбра се, уважаеми колеги, че решенията в тази зала само се легитимират с натискане на бутона, че решенията се вземат някъде другаде. Това проличава в изказванията и на Патриотите, и на колегите от „Атака“, а сега ще проличи и в моето изказване.
Господин Ангелов призова всяка парламентарна група да каже за кого ще гласува. Аз ще стигна по-далече, господин Ангелов. Освен това, че нашата парламентарна група ще подкрепи единствено кандидатурата на госпожа Деница Златева, ще дам на председателя и резултата от гласуването. (Показва запечатан плик.) Ще го дам сега и ще помоля журналистите след това да поискат този списък от председателя и да видят дали този парламент взема решения, или решенията се вземат някъде другаде, а тук се изпълняват.
Заповядайте, господин Председател. (Подава запечатан плик на председателя.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, не използвайте фигурата на председателя. Не мога да взема това и не се ангажирам по такъв начин.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: За информация на журналистите, аз съм снимал с телефона си с час, когато съм запечатал този плик, и мога да им го покажа после, за да не кажете, че съм…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, вземете го, след това можете да го покажете.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Както искате постъпете. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Както искате постъпете с него, господин Председател. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вътре са написани тримата избрани кандидати.
Само след няколко минути, уважаеми колеги… Господин Председател, ако претендирате за прозрачност, прочетете ги, за да стане ясно и на гостите отгоре как в българското Народно събрание се вземат решения, как се спускат решения и как се изпълняват от парламентарните групи, и как се управлява България. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, не може да продължаваме така! Предстоят избори на много други органи и по този начин държавата няма да стигне доникъде.
Ще очаквам адмирал Манушев един ден да дойде и да каже: „Колеги, държавата потъна!“ Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ, от място): Няма да потъне България – 1300 години не е потънала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Реплики?
Госпожо Таскова, заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, поздравявам Ви за прозрението, до което сте стигнали, но защо чак сега – три години по-късно? Ние, без да даваме плик, обявихме гласуването за членовете на Висш съдебен съвет, когато това беше факт. Или просто когато няма да бъдат избрани членове на БСП, е голям проблем за държавата, а когато точно ние предрекохме какъв ще бъде резултатът от гласуването на членовете на Висш съдебен съвет, е проблем за държавата.
За тази прозрачност и за това да няма задкулисие в българското Народно събрание, и за това да бъде ясно демонстрирано поведението на всяка политическа партия и тя да носи отговорност за действията си пред българските граждани, ние апелираме от първия ден, от който сме в Народното събрание.
Ако Вие достигате до извода, че има задкулисие три години по-късно само защото БСП явно не участва в него, това наистина е пак за поздравления, но е разочароващо. Ние от ВОЛЯ не участваме в никакво задкулисие (шум и реплики от „БСП за България“: „Еее!“), подписали сме кандидатурата за председател, който ще подкрепим, и ще застанем зад него там, както сме застанали и с подписа си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Таскова.
Господин Летифов, заповядайте – имате думата за реплика.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Свиленски, много ми е трудно да Ви направя реплика, но само ще припомня, че процедурата по изслушване е гласувана от Народното събрание. Всички парламентарни групи имат представители в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заседанието и изслушването се предадоха онлайн – не 240 да могат да го гледат, а всеки, който има желание, може да влезе да ги слуша и да гледа всичко, което изложиха нашите кандидати. Те се представиха достойно, затова и всички са допуснати до това.
Натискането на копчето всъщност е изборът на народните представители. Това натискане на копчето променя закони, променя партийната субсидия, променя кадровите решения или избира кадровите решения, така че натискането на копчето всъщност е волята на народните представители. Не мога да се съглася, че, видиш ли, тук има крайна или различна договорка.
Що се отнася до това кой ще бъде избран и как ще бъде избран – ние чухме колегите – едните няма да подкрепят еди-кой си кандидат, БСП казаха, че ще подкрепят техния. Мисля, че е много лесна аритметиката, не само за журналистите и за народните представители, а и за цяла България. В този филм – да се омаскарят кандидатите, които се представиха достойно, ние няма да участваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Летифов.
Трета реплика има ли? Не.
Господин Свиленски, имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Летифов, както на Вас Ви беше трудно да ми направите реплика, така на мен ми е още по-трудно да Ви направя дуплика, защото сте прав. Формално – да, Комисия, изслушване, интернет. Питам колегите: колко от колегите гледаха по интернет или се запознаха с кандидатите?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това няма никакво значение.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сигурен съм, че… (Шум и реплики от ГЕРБ). Колко въпроса бяха постъпили в Комисията?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Нито един.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нито един!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защо?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тоест… (Шум и реплики.)
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): За това няма вина Народното събрание.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: А, не – точно Народното събрание има вина, защото то определя правилата, по които се вземат решенията.
Репликата ми е основно към госпожа Таскова. Госпожо Таскова, Вие преди няколко минути тук, в тази зала, гласувахте да не се излъчва заседанието пред българските граждани. Защо Ви е страх да видят българските граждани как Вие подкрепяте мнозинството?
Госпожо Таскова, само да Ви напомня, понеже казвате кога е прозрението. Първо, аз Ви благодаря, че заявихте и от Вашата парламентарна група – приемам го за становище на цялата група, че БСП не е участвала в задкулисието в държавата. Благодаря за което! Благодаря. (Шум.)
Ние ясно заявихме кого ще подкрепим. По-притеснителното е, че Вие ясно заявихте, че знаете резултата, както и аз, между другото, го знам. Само че аз го знам на база на това, което се случи, а Вие го знаете на база задкулисието, което Ви е казало какво да правите. Това ще излезе сега на таблото – като излязат резултатите, ще видите там ВОЛЯ колко гласа има и за кого.
Призовавам, ако има дебати с изказвания по темата, да ги направим и да минем към по-интересната част – гласуването, и още по-интересната, господин Председател, ако, разбира се, позволите, пък и на гостите ще им е интересно да покажете какво Ви е дал в пликчето Георги Свиленски. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията.
Има ли други изказвания, колеги?
Госпожо Таскова, заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, винаги от парламентарната група на ВОЛЯ сме следвали поведение, което да издига авторитета и имиджа на народните представители в България пред очите на българските граждани. Когато от трибуната се изричат ясни лъжи и когато има некомпетентност, ние няма как да не реагираме и да не искаме да търсим справедливостта.
Предизвикана съм, естествено, от дупликата на господин Свиленски да отговоря за БСП – когато те участват, има задкулисие, когато не участват, това е парламентарен живот. Същото е и с корупцията – когато те участват, е просто другарско разпределение на средствата на българските граждани, когато не участват, обаче е корупция. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз няма да си позволя да Ви казвам дали имате право да ми говорите така, или нямате право да ми говорите по този начин. Това, което Вие си позволихте – Вие си имате Вашето политическо поведение, Ваш образ пред Вашите избиратели, имате право да ми говорите така, както прецените, но не подценявайте хората, които ни гледат, независимо дали се излъчва пряко по БНТ или в момента по Канал 3, защото те могат да си направят изводите – има ли задкулисие и кога БСП участва.
Искате ли да Ви припомня и случая със субсидиите? Искате ли да Ви припомня, че тогава ВОЛЯ гласува „против“ всички предложения и подкрепи само и единствено волята на българските избиратели – за един лев. На това как му казваме? Или просто нека да не говорим за това, където БСП участва?! Благодаря на всички и дано да бъдат избрани най-достойните кандидати. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Реплики?
Имате думата за реплика, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Таскова, няколко пъти вече взимате думата от трибуната и така и не разбрахме ВОЛЯ – Вашата парламентарна група, кого ще подкрепи. (Шум и реплики: „Те имат техен кандидат.“)
Кандидат ясно, че имат, въпросът е: кого ще подкрепят от другите кандидати? (Реплика: „Само ти не си разбрал.“) Как да не съм разбрал? За кого ще гласувате? Кажете: „Ние ще подкрепим този и този или ще подкрепим само нашия кандидат.“ Кажете кого подкрепяте?! Това е важно! Ще подкрепите ли кандидата на ДПС? Ще подкрепите ли на ГЕРБ? Ще подкрепите ли на „Обединените патриоти“ или на БСП? Кажете кого подкрепяте?! То е ясно, че ще се види при гласуването. Въпросът е обаче… Излезте и кажете – нали сте много морални и честни, отговорни и винаги говорите от името на българския народ. Кажете: „Ние, ВОЛЯ – Българските еди какви си – ще гласуваме за този и този, защото ги считаме, че са най-достойни и ще защитават интересите на народа.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Втора реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Таскова – имате думата.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Господин Ангелов, аз съм убедена, че няма някой в залата, който да не е разбрал кого подкрепяме ние от ВОЛЯ. Ще подкрепим кандидата, който сме предложили, и предложението, под което сме се подписали. Нека да стане ясно за всички, които не са разбрали, ако това е най-важното. Не че аз разбрах Вие дали ще подкрепите кандидата на ВОЛЯ, но аз никога не съм се вълнувала от това какво правите Вие, защото то никога не води България към нещо добро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Таскова.
Продължаваме с разискванията.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Попов, имате думата за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Във връзка с предишното изказване, да внесем едно уточнение. Госпожо Таскова, Вашата кандидатура, под която сте се подписали, не сте ли се подписали общо с ГЕРБ? Така ли беше, или не е? Елате и кажете, за да знаем.
Понеже говорите за задкулисието, понеже говорите за липсата на прозрачност, гласувате по един начин, говорите по друг. Елате, заявете с кого подписахте Вашата кандидатура, с кои партии как се договорихте, кога, къде. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики?
Реплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, много правилно Ви беше изказването, ама кажете го точно и ясно: ВОЛЯ, заедно с ГЕРБ и с „Обединените патриоти“ са подписали една и съща кандидатура – заедно, не участвайки в управлението, но участвайки в кадруването! Не участвайки в управлението пред медиите, но участвайки в управлението на практика – и при гласуването на вота на недоверие, и при гласуването на бюджета, и днес също ще видите как се подкрепя управлението. Нека не се спекулира! Българските граждани са умни хора и знаят как се изразява подкрепа. Когато се подписваш заедно, когато гласуваш заедно, значи споделяш политиката на управление на правителството, която се изпълнява.
Това, уважаеми колеги, в случая с ВОЛЯ… (Реплики от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
Да, точно така.
…е лицемерие, защото пред целия български народ обясняват как не участват в управлението, а тук идват и участват в него. В това е разликата! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплика – имате думата.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя реплика на колегата Филип Попов. Той може би пропусна един съществен момент спрямо моралните стожери от партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
Бихме искали колежката Таскова да обясни при гласуването на председателя на КПКОНПИ, когато изкарахте Ваш кандидат в лицето на достойния Симеон Найденов, защо гласувахте за него и после гласувахте за Сотир Цацаров? Нали сте морални стожери?! (Реплики от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията, колеги.
Процедура – имате думата за процедура, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): От името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ искаме 30 минути почивка. (Оживление и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прекъсване на работата за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с разискванията.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Процедура – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! От нашата парламентарна група искаме преди гласуването да има поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, списъците за поименна проверка.
Адлен Шукри Шевкед - тук
Албена Владимирова Найденова - тук Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - отсъства Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства Алтимир Емилов Адамов - тук
Анастас Маринов Попдимитров - тук Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анна Василева Александрова - тук
Анна Николаева Славова - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - тук
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - тук
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - тук
Георги Колев Колев - тук
Георги Николов Вергиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Данка Евстатиева Зидарова-Люртова - тук
Деан Стоянов Станчев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Петров Тасков - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - отсъства Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - тук
Димитър Иванов Аврамов - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Евдокия Славчова Асенова - тук
Елена Стефанова Пешева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - тук
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лиляна Друмева Радева - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мария Йорданова Цветкова - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук

Към момента имаме 125.
Продължаваме работа.
Процедура – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение да удължим работното време до приключване на гласуването по тази точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате предвид законодателната част – контролът да започне след приключване на законодателната част. Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 192 народни представители: за 134, против 18, въздържали се 40.
Предложението е прието.
Парламентарният контрол ще започне веднага след приключване на гласуването по точката.
Има ли желание за изказване от кандидатите за Комисията? (Шум и реплики.) Колеги, длъжен съм да попитам – не реагирайте така остро. Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще Ви прочета проекта за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Кристина Георгиева Андонова-Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 202 народни представители: за 119, против 73, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Ще Ви запозная със следващото предложение за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Анна Вълчева Хаджиева за член на Комисията за регулиране на съобщенията.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 197 народни представители: за 119, против 67, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Представям Ви следващото предложение за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Деница Златкова Златева за член на Комисията за регулиране на съобщенията.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 193 народни представители: за 83, против 47, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Представям Ви следващия проект за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Ердинч Исмаил Хайрула за член на Комисията за регулиране на съобщенията.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 197 народни представители: за 109, против 70, въздържали се 18.
Предложението е прието. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ОП. Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Ще Ви запозная със следващото предложение за:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията“
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Закъсняхте, господин Ангелов – иска се веднага. Аз обясних и започнах следващото решение. (Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.)
Запазете тишина – нямате основание да протестирате. Следете реда за развитието в залата. (Шум и реплики от ОП.)
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения
РЕШИ:
Избира Пеньо Атанасов Пенев за член на Комисията за регулиране на съобщенията.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 188 народни представители: за 16, против 56, въздържали се 116.
Предложението не се приема.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Процедура!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Сега вече може – заповядайте, уважаеми господин Ангелов.
Изчакайте, има отрицателен вот. Ако искате прегласуване – да.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, встрани от микрофоните): Искам процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре.
Отрицателен вот.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Е, станахме свидетели на това, за което говорих. Гласувах „против“ кандидатурата на последния кандидат не защото имам нещо против човека – той се изказа пред Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, защити достойно и името си, и знанията си, и авторитета си, а всички Вие го наказахте с 16 гласа.
Гласувах „против“, защото в тази зала лъсна задкулисието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски…
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Имаше изказване по същество! (Уточнения между председателя Емил Христов и народния представител Георги Свиленски.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми господин Председател, понеже виждам, че има колизия дали съм се изказал или не и да не прехвърляме процедурите, единственото, за което Ви призовавам, е в името на истината, в името на това да се знае как работи Народното събрание, в името на всички тези камери, които стоят отсреща – снимат и предават на българските граждани, да отворите плика и да покажете какво бях заградил преди половин час в тази зала. Ако не, Ви моля да ми дадете аз да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ето Ви плика – той стои.
Не! Не от трибуната, господин Свиленски, това не може да бъде!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защо? (Отваря плика и показва лист.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отнемам Ви думата. (Силен шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (встрани от микрофоните): Аз няма да говоря – само ще покажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това нещо, господин Свиленски, вече е нарушение и Ви моля – напуснете трибуната. (Силен шум и реплики.)
Напуснете, моля, трибуната. (Реплики между народния представител Георги Свиленски и председателя Емил Христов встрани от микрофоните. Силен шум и реплики.)
Господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. На днешното заседание, както и преди малко, няколко пъти беше нарушен Правилникът, включително и с преждеговорившия, който нямаше право да има отрицателен вот, при положение че се е изказвал в дебата. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Преди това аз поисках прегласуване и понеже Вие никога не гледате към тази страна на залата (сочи десния блок, където са местата на ОП) – не знам по каква причина, ми отказахте правото да поискам прегласуване! И съм го поискал, защото считам, че залата трябваше да покаже наново – имаше хора, които не са гласували, особено представителите на „Атака“, които се объркаха и гласуваха за ДПС! Гласуваха за представителя на ДПС! (Ръкопляскания от ОП.)
Исках да дам възможност на представителите на „Атака“ да променят своя вот и да не подкрепят кандидата на ДПС, а Вие ми отнехте това право, господин Председател! Явно грешката е вярна! (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България, до банките): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отрицателните вотове минаха. Вече са други процедурите. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Извинете, госпожо Нинова, когато дадох думата за отрицателен вот, беше моментът, в който да искате. Ние вече продължаваме – развитие. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
По начина на водене ли, господин Свиленски?
ХРИСТО ПРОДАНОВ (до банките):- Имаме право на три!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, имате три и те трябва да бъдат в съответното място.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, до банките): Вие диктувате нещата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз диктувам, защото имаше само един желаещ.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (до банките): Не е вярно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Само един желаещ имаше.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (до банките): Не е вярно!
ХРИСТО ПРОДАНОВ (до банките): По начина на водене може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (до банките): После ще взема по начина на водене!
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, вземам думата по начина на водене, защото не съм съгласен с това да отнемате правото ми на отрицателен вот, да обясня защо съм гласувал отрицателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, дадох Ви думата за отрицателен вот.
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Ами допреди малко спорехте, че няма да ми дадете думата по тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, нека това да бъде моя грешка.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, гласувах „против“, защото ние отляво сме против задкулисието, в което участва това Народно събрание, против тройната коалиция между ДПС, ВОЛЯ и ГЕРБ, която за пореден път се потвърждава с гласуванията и работата на това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. (Шум и реплики от „БСП за България“. Народният представител Таско Ерменков иска думата.)
За отрицателен вот ли, господин Ерменков?
Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах отрицателно, защото смятам, че тази процедура, която в момента протече за избор на изключително важни членове на Комисия, която ще се занимава с ресурс на държавата, който в скоро време, имайки предвид неговата ограниченост, ще има цената на златото, беше опорочена още от самото начало.
От самото начало, когато се направиха тези задкулисни договорки, когато стана ясно, че изборът е предрешен, а ние ще бъдем поредният нотариален печат на едно решение, Вие не позволихте това да стане ясно на всички, които гледат, на всички, които се интересуват от този проблем. Нещата оттук нататък са ясни за всички други комисии, които ще избираме – предварително трябва да бъдат съгласувани, добре уточнени и много удобни хората, за да могат те да бъдат гласувани от Народното събрание.
Господин Председател, Вие не допуснахте освен всичко друго...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отрицателен вот и моля, не ми правете анализ! В друга процедура ще Ви дам възможност да говорите.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Председател, прекъсвате ме! Това е елемент от отрицателния ми вот, защото Вие не дадохте в самото начало възможност да станете част от прозрачността на този процес, когато отказахте да приемете нещо, което колегата Свиленски Ви даде, за да стане ясно на всички, че Вие сте безпристрастен. Напротив, Вие проявихте своето пристрастие и това беше още една причина да гласувам отрицателно. (Шум и реплики.)
В общи линии тази процедура ще влезе в срамните анали на това Народно събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене – процедура.
Господин Летифов, заповядайте.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Процедурата ми е по начина на водене. Ще се съглася с господин Ангелов, че Правилникът трябва да се спазва. Ако спазвахте Правилника, трябваше да накажете него няколко пъти на принципа и правилата на Правилника за работата на Народното събрание, но Вие не го направихте.
Следващият момент – това е една процедура, която ние трябва да извървим. Правилата ясно казват: „Трябва да бъде избран заместник-председател на КРС и двама членове.“ От тези петима кандидати, от които всички бяха достойни – трябва да кажа, че съм възхитен и се гордея с кандидатите, които бяха подали всички парламентарни групи и народни представители, но Вие допуснахте Народното събрание да се превърне във вендета срещу тези достойни кандидати.
В крайна сметка трябва да бъдат избрани! Наистина пристрастието и гласуването на народните представители в една или друга степен определя двамата членове, в случая и заместник-председателя на КРС. Невладеенето на заседанието всъщност постави под съмнение качествата на тези достойни кандидати, а изборът беше за достойни кандидати – заместник-председател и двама членове, които според мен трябва да поздравим отново, а и всички участници. Със своите качества, със своята биография те не бяха длъжни да изтърпят това, на което днес ги подложи Народното събрание. Затова честитя на избраните и на тези, които имаха достойнството да участват в тази процедура, и Ви моля да спазвате Правилника, за да защитим тяхната биография и тяхното лично достойнство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Само искам да Ви кажа, че водещият заседанието, който и да е той, не е част от този процес – той ръководи процеса. А в какво се превръща Народното събрание зависи от Вас – от народните представители, които сте в залата. Вие задавате тона, Вие участвате, всичко е на Вашата отговорност, а председателят просто ръководи Събранието. (Шум и реплики.)
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Господин Председател, провокиран съм от това, което казахте сега, като обяснявахте на господин Летифов, че председателят не е част от този процес.
След като председателят на Народното събрание не е част от този процес, кажете кой го ръководи и организира този протест?! Защото ние Ви казваме хиляди пъти, че наистина Народното събрание се използва за гумен печат и решенията не се вземат тук. Това имаме предвид ние, като Ви правим забележка и като запечатихме този плик! Това беше идеята – да Ви покажем, че всичко е предрешено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, процедурата ми е отново по начина на водене. И тя е за това, че Вие не допуснахте, отнехте думата на колегата Георги Свиленски, който искаше тук, от трибуната, да покаже не какво да е, а решението на Народното събрание и Доклада. Това е, което се съдържаше в плика.
Разбира се, срамното за Вас в случая е, че той беше оградил предварително тези, които ще бъдат избрани. Ето това е, което искаше да покаже тук, от трибуната на Народното събрание. Вие не го допуснахте, разбирам Ви защо не го допуснахте. Очевидно се срамувате от тези действия, които току-що бяха извършени тук, в Народното събрание, от управляващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Направете справка – господин Свиленски вече се беше изказал. Благодаря му, независимо от моята грешка, че му дадох думата, а Вие тук не зная какво защитавате в момента. Той се съобрази с моята забележка, че е изразил отрицателен вот, и затова прекрати изказването си от трибуната. Благодаря.
Отново по начина на водене – имате думата, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, водите заседанието от сутринта, почти от самото му начало. Току-що заблудихте залата, защото, когато прекъснахте по време на отрицателния вот господин Свиленски, Вие го прекъснахте, защото той е участвал в дебата с изказване, което беше правилно. Но Вие заблудихте залата, защото точно Вие отказахте да приемете плика от господин Свиленски и след това този плик да бъде показан от трибуната малко по-рано. Така че не въвеждайте залата в заблуждение.
Второ, нещо, което искам да направя чрез Вас до титулярния председател на българското Народно събрание – четиридесет и четвъртото. Нека – защото и вчера в моя процедура Ви казах, уважавам Ви като личност не само заради позицията Ви, но нека председателят госпожа Караянчева на всички важни гласувания да бъде тук, а не да бяга от отговорност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не мисля, че бяга госпожа Караянчева.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: …и да си поеме тежестта на гласуването и функциите на председател на Народното събрание. Защото, ако извадим видеосправка, ще видите, че на много от важните гласувания госпожа Караянчева не е тук.
И нещо важно, което искам да кажа на нея, съжалявам, че я няма в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: В залата е. (Госпожа Караянчева дава знак, че е в залата.)
ИВАН ЧЕНЧЕВ: И понеже говоря…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Но Вие в момента имате процедура по начина на водене към мен. Това, което говорите в момента, господин Ченчев, няма връзка с моето водене.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Щом тук е титулярният председател на Четиридесет и четвъртото народно събрание, уважаеми господин Христов, аз бих казал следното, след като в едно свое интервю, което днес прочетох, госпожа Караянчева казва, че президентът на Републиката трябва да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ченчев, това, което вече говорите, няма нищо общо с моето водене.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Това е във връзка с обосноваване на процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтича, завършете процедурата си.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Сега ще завърша.
След като тя казва, че трябва президентът да бъде президент, забележете, дори и на нея, аз я призовавам да бъде председател на Народното събрание дори и на мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Относно твърдението, че съм заблудил. Ще Ви предложа – направете справка – както в протокола, така и в Правилника, и ще разберете защо не съм допуснал господин Свиленски да покаже това, което е написал, от трибуната.

Колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Ще Ви запозная с новопостъпилите питания за периода от 14 до 20 февруари от:
- народните представители Драгомир Стойнев и Таско Ерменков към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно политиката на правителството в областта на гарантиране на газовите доставки на България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 февруари 2020 г.;
- народните представители Елена Пешева и Кръстина Таскова към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно строежа на Национална детска болница в София. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 февруари 2020 г.
Ще Ви предоставя писмените отговори от:
- министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на околната среда и водите Емил Димитров на пет въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Весела Лечева;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Весела Лечева;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Георги Гьоков, Александър Паунов, Дора Янкова, Иван Ченчев, Манол Генов, Румен Георгиев и Николай Александров;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Любомир Бонев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народите представители Георги Свиленски и Иван Валентинов Иванов;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Николай Иванов;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Таня Петрова;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Евдокия Асенова;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Смиляна Нитова;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Александър Мацурев;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Димитър Бойчев.
Продължаваме с въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов към Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
Въпросът е относно участието на Министерството на отбраната като организатор в Дискусионната научна кръгла маса на тема: „Еврейска трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“.
Имате думата, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председателстващ, господин Вицепремиер, господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми към министър Каракачанов е относно участието на Министерството на отбраната като съорганизатор в Дискусионна научна кръгла маса на тема: „Еврейска трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“.
На 17 януари тази година в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса на тема: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“. Основният доклад във форума беше изнесен от професор Димитър Недялков от Военна академия „Георги Сава Раковски“. Натрапва се становището и изводът, че трудовите войски са инструментът, чрез който българските евреи са се спасили от депортация. Главните изводи от така наречената кръгла маса доведоха до възмущението не само на еврейското общество, но и на видни български историци от поредния опит за исторически инженеринг и преиначаване на исторически факти и събития.
В тази връзка отправих към Вас въпрос по време на изслушването Ви в Комисията по отбраната, но Вие бяхте категоричен, че не е имало дискриминация нито в армията – това е цитат – нито в държавата и че не трябва да се концентрираме само върху евреите, които са били там в един определен период от време.
За съжаление, този тъй наречен от Вас определен период съвпада с времевия интервал между приемането на Закона за защита на нацията, обнародван на 23 януари 1941 г., който дава правното основание за създаване на еврейските трудови групи, касаещи всички мъже от 18 до 46 години, привиквани от 1 май до 30 октомври и работещи 12 часа без заплащане.
С този закон се отнемат всички граждански, политически и икономически права на евреите и това продължава до втората половина на 1944 г., тоест до тяхното освобождаване от служба. Период, през който са изселвани, унижавани и мобилизирани да работят при изключително тежки условия на държавни, общински или обществени строежи безплатно само срещу котлова храна, без възможност да осигурят най-необходимото за своите семейства и без да им се осигури работно облекло.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: каква е Вашата позиция с оглед на участието на повереното Ви Министерство като съорганизатор на подобна дискусионна научна кръгла маса, която вреди както на реномето на Министерството на отбраната, така и на страната ни, която е горд член на Международния съюз за почит към жертвите на Холокоста?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ибрямов.
Господин Министър, заповядайте да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Ибрямов, това, което чух, беше един тюрлюгювеч от неверни неща.
Първо, Министерството на отбраната не е съорганизатор. Министерството на отбраната в лицето на Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е предоставило залата – след малко ще Ви кажа кои са организаторите, тоест не е организатор. Ако бяха ме поканили, и аз щях да отида като историк, защото темата е интересна и важна. Задавам си обаче въпроса кому е нужно народен представител, избран в Република България, да се опитва да прави внушения в обществото по тема, която ще се чуе и във външния свят, че България едва ли не, защото това твърдите Вие, участва в геноцид спрямо евреите, Холокоста и така нататък?
Известно е, че България е единствената европейска държава – и това Ви казах и на въпроса, който ми зададохте, България е единствената европейска държава, която не допуска българските граждани от еврейски произход да бъдат депортирани. И Вие, и въобще всички като българи да се гордеем с този факт, Вие се опитвате това да го омаловажите, да го отречете и не знам какъв дивидент очаквате да получите и откъде? Не мога да бъда неемоционален, защото това, което правите, е клевета спрямо българската държава и Българската армия. Тогава Ви отговорих много ясно, има ги и протоколите. Вие твърдите, че редица български учени се били възмутили. Избройте ми ги тези редица, избройте ми ги тези редица български учени. Напротив, точно обратното е. Тази кръгла маса е организирана от редица видни български учени.
На 2 януари в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е постъпило писмо от директора на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките за ползване на зала в Централния военен клуб на 17 януари за представяне на резултатите от мащабно документално изследване, проведено в партньорство с Независимо историческо дружество, Великотърновския университет, Военноисторическия архив, Централен държавен архив, Военна академия на тема: „Спасяването на българските евреи през Втората световна война“. Това е Кръглата маса и това са организаторите. Къде видяхте някакъв антисемитизъм или някакви организации, които могат да бъдат оприличени като такива? Това са редицата български учени – университети, БАН, Институтът по история, Държавен архив и така нататък.
На тази кръгла маса са присъствали: заместник-министърът на културата, заместник-министърът на образованието, народни представители, директорът на офиса на Американския еврейски комитет в България, представители на Организацията „Шалом“, на Българо-еврейския научен институт и други обществени и научни организации. Въз основа на публикувани и неизползвани до този момент документи и фотоси от български и чужди архиви е била аргументирана тезата, че трудова повинност, включително за български граждани – защото, забележете, трудовата повинност е за всички български граждани, включително и за тези от еврейски произход, се е изграждала изцяло не по законите, които Вие цитирахте за защита на държавата, а по Наредбата-закон за временната трудова повинност от 1938 г., а не Законът за защита на държавата, и Законът за въоръжените сили от 1940 г., като на последните, от всички, които подлежат на трудовата повинност, са уредени условия на живот и труд, отнасящи се до всички, които са били повикани на такава трудова повинност.
Аз и на Комисията Ви казах, само че Вие не сте си направили труда да попрочетете и да понаучите нещо от историята на държавата, в която сте народен представител, че трудовата повинност е въведена като практика в България през 1920 г. от едно правителство, което може да бъде наречено всякак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Правителството на Стамболийски и на БЗНС, но не може да бъде наречено нито дясно, нито прогерманско, нито профашистко.
През тази трудова повинност в период от 1920 г. до 1945 г. са преминали над половин милион български граждани, а до 2000 г. са преминали над милион и двеста хиляди български граждани, но тъй като говорим за периода до Втората световна война, условията по този закон са били еднакви за всички.
Затова задавам въпроса: кому е необходимо от трибуната на Народното събрание да се търси начинът, по който да бъде хвърлено петно върху България? Пак казвам, тогава българската държава защити своите евреи и не допусна те да бъдат депортирани. Една от формите е и това, защото по Закона за трудовата повинност и по Закона за войската, ако ти си мобилизиран, не подлежиш на депортация. Всички тогава защитиха българските евреи. България е единствената страна в Европа.
От Вашия въпрос лъха един опит да се вмени вина на България за нещо, което тя го няма. Тъй като времето ми изтече, ще се възползвам след това от дупликата, за да довърша аргументите, които имам. Благодаря. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Каракачанов.
За реплика – заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, господин Вицепремиер, господин Министър! За четящите възможности на всеки един български гражданин няма да обърна внимание, но Вие сте длъжен да ми отговорите като министър на отбраната, а не като историк.
Знаете ли, че в периода на встъпването Ви на длъжност като министър на отбраната се случват интересни неща в това министерство, под егидата на това министерство? Във всички публикации, изнесени в сайтове, в медии, е посочено, че Вие сте съорганизатор, повереното Ви Министерство е съорганизатор на това мероприятие.
Откакто сте в това министерство първият случай, който показва, че се случва нещо лошо, е деянието, което извърши Иван Донов – директор „Социални дейности“, с хитлеристкия поздрав. Трябваше да бъде освободен – Вие го запазихте. Наградихте Дянко Марков, който от трибуната на Тридесет и седмото народно събрание каза за евреите в Западните покрайнини „враждебно настроено население“. Кръглата маса доказва същото, но ще стигна и по-далеч. Вашият заместник лично каза, че ще се ангажира с Луковмарш.
Всички тези неща, господин Министър, водят до едно: Вие ли нареждате всичко това да се случва, има ли някаква връзка – Вие сте партиен лидер, с оглавяваната от Вас организация и с БНС? (Реплики от ОП.) Дали сте запознат като историк…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: …с т. 4 от Парижкия мирен договор, господин Министър? Разбира се, искам да чуя дали одобрявате и позицията на Дянко Марков, изнесена от това Народно събрание? (Реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, колеги!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Така че преди да завърша, ще Ви кажа: има книга, която е на база Сборник от нормативни актове. Това е антиеврейско законодателство в периода 1942 – 1945 г. (показва), 33-та страница – може да прочетете, Глава втора „Ограничения“: „Лицата от еврейски произход не могат да бъдат приемани за български поданици, да бъдат избиратели и избираеми, да заемат държавни, общински или други служби, да се откупуват от военна служба, да членуват в организации… (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: …които се намират под надзора на Министерството на войната“ и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Господин Министър, никой не омаловажава ролята на България, на българското общество и на тези, които са помогнали на евреите, живеещи тук. Но с подобен род деяния (реплика от ОП: „Времето!“), Вие като министър на отбраната и като съуправляващ в коалиционно управление с ГЕРБ унижавате държавата България. (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ибрямов.
Колеги, моля да запазите тишина!
Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Успокоих се, господин Ибрямов. Аз мислех, че Вие искате да наклепате България, а всъщност Вие искате да наклепате мен. Това е по-добре, защото ние можем да се караме, но държавата не трябва да я излагаме. Всъщност изрекохте още един тюрлюгювеч, този път от лъжи – ще го кажа, може да ме съдите, ако искате. Тюрлюгювеч от лъжи изрекохте тук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Внимавайте с изказа си, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Не, аз слушах, но когато някой от трибуната на Народното събрание се опитва да приписва на някой деяния, които не са верни, това е лъжа. Българската дума е „лъжа“, не знам как е на турски, но на български е „лъжа“.
Първо, да Ви поправя. Тази тирада не е от Западните покрайнини, там не е имало проблем със законодателството по отношение на българските евреи, вероятно искате да кажете Западна Тракия. Но това пак показва кой чете, кой е чел и кой не е чел. Няма да влизам в цитатите, които Вие ми цитирате от книгите, сега тук не е научна конференция, а парламентарен контрол.
Иво Андонов. Ами той беше служител на това министерство и снимката е от времето, когато Вие имахте заместник-министър в това министерство. Апропо, ако не ме лъже мисълта, май го бяха засекли в един хотел на една среща с едни служби на една съседна държава или бъркам? Май бъркам нещо! Ама ако върнем времето назад, Иво Андонов е служител от това време, ама не съм Ви чул тогава нещо да говорите.
Не се опитвайте да използвате картата антисемитизъм във вътрешнополитически план в България. В България няма подобно явление, не го е имало в онези времена, когато България е била зависима от Третия райх, няма го и сега. Не знам за какъв заместник говорите – на Министерството на отбраната ли, на Червения кръст ли, на някоя партия ли, който бил организирал Луковмарш? Кога го е организирал? Затова казах, че един тюрлюгювеч от лъжи изрекохте.
По отношение на това, което казахте, ще Ви прочета. Командирът на Трудови войски се казва генерал Антон Ганев. И когато го съди Народният съд след 9 септември, в негова защита отиват много евреи да го защитят, защото точно той се е опитал с поведението си като командир на Трудови войски да ги спаси от депортация и те го защитават. Благодарение на тяхната защита отървава въжето, както се казва.
Ето заповед на същия този Антон Ганев по отношение на работниците, ама Вие не слушате, тъй като не слушате, няма и да научите, защото и не четете. И като не слушате, как да коментираме после?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Каракачанов, времето.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: По отношение на дискриминацията, за която казвате, нямало заплащане. Ами то не е имало заплащане в Трудови войски на нито един гражданин. Мисля, че сте достатъчно възрастен и помните в казармата преди 10 ноември, пък и след 10 ноември, също нямаше заплащане. Това е повинност, а не наемна работа, но Вие ги бъркате тези работи.
Второ, заповед на същия този генерал Антон Ганев, касаеща специално работниците от еврейски произход, да се изискват следните условия с аргумента, че това е градско население, което градско население не е свикнало на физически труд. Вижте какво заповядва този мракобесник според Вас: „В първата работна седмица да се изисква от работниците от еврейски произход – 50% от минималната норма; втората седмица – 66%; третата седмица – 75%, а от четвъртата седмица вече да се търси пълната норма, която е и за всички останали, без значение дали са българи, арменци, турци, цигани и така нататък.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приключвайте, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тоест, вижда се, че държавата тогава, която е имала политиката да спаси евреите, включително в Трудови войски, го е използвала като начин, за да ги защити, защото, пак Ви го казах, човек, който е мобилизиран, не подлежи на депортация. И това е била една от формите наред с православната църква, апелът на тогавашния екзарх и така нататък, царят и другите, за да се спасят българските евреи. Не знам само главният мюфтия тогава дали се е изказал по темата? Мисля, че не. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вицепремиер.
Благодаря, господин Каракачанов, за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпрос към министъра на здравеопазването – господин Кирил Ананиев. Въпросът ще зададе народният представител Теодора Халачева относно изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Заповядайте, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! С Решение на Народното събрание на Република България от 31 януари 2008 г. е приета Национална стратегия за детето за периода 2008 – 2018 г.
В Част втора „Стратегическа цел, оперативни цели и мерки за тяхното изпълнение“, Раздел „Дейности и мерки за изпълнение на оперативните цели по приоритетни области“, в подраздел „Здравни грижи и обслужване“ като Мярка 5 е записано: „Повишаване на физическата активност на децата с особен акцент към деца в училищна възраст“.
Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: какво е направено от ръководеното от Вас Министерство за изпълнението на тази мярка? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, дейностите и мерките за постигане на оперативните цели в приоритетни области на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., включително и тези, за които Министерството на здравеопазването е водещ, отговорен изпълнител или партнираща институция, се планират ежегодно в Националната програма за закрила на детето, която се приема от Министерския съвет.
Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предоставя на Държавната агенция за закрила на детето отчет за изпълнението на тези дейности за съответната година за изготвяне на обобщения доклад.
Представям на вниманието Ви някои от основните дейности, осъществявани от Министерството, респективно от Националния център по обществено здраве и анализи и регионалните здравни инспекции, свързани с изпълнението на посочената във Вашия въпрос мярка.
През 2010 – 2011 г. във връзка с предстоящото въвеждане на задължителната целодневна форма на обучение от първи клас е проведено изследване на въздействието й върху здравето на децата. Изследването обхваща 789 ученици от първи клас. На базата на получените резултати е изготвен доклад с препоръки за оптимална организация на целодневното обучение.
Анализът на здравното състояние на децата и учениците, публикуван ежегодно в Доклада за здравето на гражданите, очертава като тенденция водещото място на гръбначните изкривявания в структурата на заболеваемостта при учениците, наред със зрителните аномалии и затлъстяването.
Поради значимостта на проблема, през 2011 и 2012 г. е проведено проучване за набелязване на мерки за профилактика на гръбначните изкривявания при децата в начална училищна възраст.
На базата на получените данни са изготвени препоръки за осигуряване на нормално физическо развитие, превенция на наднорменото тегло и затлъстяването и подобряване на училищната среда и особено на спортна база в училищата. Разработени са и информационни материали по темата.
През 2012-а и 2013 г. Националният център по обществено здраве и анализи провежда проучване за влиянието на виртуалната среда върху здравето на децата, включително и обездвижването в резултат на продължителния престой пред екраните. Разработен е и информационен материал с препоръки.
През 2013 г. екип от Националния център по обществено здраве и анализи съвместно с Националната спортна академия разработва и апробира Програма за превенция на гръбначните деформации в началната училищна възраст. Единадесет училища в страната – осем в град София и по едно в град Плевен, Велинград и Стара Загора, са оборудвани със спортни комплекси за провеждане на часове по изправителна гимнастика. Реализираните дейности доказват, че въвеждането й в училищата е ефективна мярка за превенция на гръбначните изкривявания.
За подобряване на физическата активност в училищата през 2013 г. Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи провеждат анкетно проучване на тема „Състояние на спортната база в училищата в страната и възможностите за повишаване на двигателната активност при учениците“. Обхванати са 2000 училища в цялата страна. Направени са препоръки за подобряване базата за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в училищата.
Има и още доста мерки, ще трябва да продължа може би след малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, като дуплика ще продължите.
Заповядайте за реплика, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, въпреки посоченото от Вас като направено от ръководеното от Вас Министерство няма как да съм доволна от отговора, защото данните за здравето на българските деца стават все по-стряскащи всяка година.
Според Глобален доклад за хранене на ООН за последните 15 години у нас процентът на затлъстели деца расте, и то почти двойно. В основата на затлъстяването са лошите хранителни навици, както и липсата на редовна физическа активност.
По отношение на включването на българските деца в здравословна физическа активност смея да твърдя, че правителствата на ГЕРБ през последните десет години се провалиха тотално. Един от начините да поправите тази грешка, смятам, е, като започнете до края на мандата да взимате все повече мерки за подобряване на физическата активност на българските деца, а не да отделяте по 2 лв. за дете от детска градина и 3 лв. за ученик за спорт годишно, а също може да вкарате в залата за обсъждане и Националната стратегия за детето за периода 2019 – 2030 г., защото България е единствената страна в Европейския съюз, която в момента е без действащ стратегически документ за децата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Халачева.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Халачева, по-нататък в изложението ми може би ще намерите отговор на част от въпросите, които поставихте.
В Националната програма за закрила на детето са включени и дейности, планирани и изпълнявани в рамките на Националната програма за превенция на хроничните заболявания 2014 – 2020 г., насочени към повишаване на физическата активност на населението в страната, включително и на децата.
През 2014 г. е проведено национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението на Република България, включващо децата на възраст между 10 и 19 години.
Резултатите показват, че почти всеки ден през свободното време физически активни са 36,5% от учениците, два-три пъти в седмицата спортуват 33,8%, а всеки трети ученик спортува веднъж седмично, по-рядко или въобще не се занимава със спорт.
За преодоляване на установените негативни тенденции са реализирани редица здравно-промоционални дейности. Значителна част от дейностите за подобряване на физическата активност на децата и учениците са насочени при изграждане на капацитет у медицинските специалисти, включително и от здравните кабинети в училищата и детските градини. Проведени са обучителни курсове и семинари, конференции, работни срещи и кръгли маси за обмяна на опит и запознаване с иновациите в областта на промоцията на физическата активност. Разработено е и ръководство за добра практика на медицинските специалисти.
Ежегодно Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България организира национален ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът е посветен на превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене, и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. По фактор „Физическа активност“ са проведени 2788 спортни прояви, 1706 туристически похода.
Докладът за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2014 – 2020 ежегодно включват анализ на здравното състояние на децата и учениците с оценка на физическата дееспособност при тях и анализ на рисковите фактори, свързани с начина на живот.
Освен основен изпълнител, Министерството е и партньор в реализирането на дейности по мярката за повишаване на фактическата активност в Стратегията с отговорен изпълнител Министерството на младежта и спорта и общините, съвместно с Министерството на образованието и науката и спортните федерации участва в изпълнението на Програмата „Спорт за деца с увреждания и деца в риск“, по която са финансирани 52 проекта, като в спортни занимания са обхванати 1810 деца.
В заключение бих желал да Ви информирам, че подробна информация за реализираните дейности е предоставена от Националния център по обществено здраве и анализи и Министерството на здравеопазването в отчетите за изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. и е публикувана в докладите за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за съответната година за този период на сайта на Държавната агенция за закрила на детето. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Мехмед, заповядайте да направите декларация от името на група.
ЕРОЛ МЕХМЕД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Днешният ден е изключително важен – международен празник е на майчиния език.
Днес много етнически и езикови общности по света ще отбележат деня на родното, майчиното слово и ще заявят на целия свят, че езиковото многообразие е неизмеримо духовно богатство.
В съвременния свят почти няма еднонационални държави, в които да се говори само на един език. В многомилионна стара Европа езиците са над 170, а живите езици по света са между 6 и 7 хиляди. Европейският парламент прие резолюция за защита на езиковото многообразие и с гласовете на българските евродепутати.
Може ли държавата да забрани определен език? Да, ако основната етническа група налага своя език на всички други. България е пример за това. Лошото е, че не говорим за тоталитарна България, която провеждаше асимилационна политика спрямо малцинствата, а за съвременната, европейската, демократичната, толерантната наша държава, която и през 2020 г. чрез закони, които се приемат и в тази зала, забранява майчиното слово на част от нашите сънародници.
Езикът, уважаеми колеги, е средство за общуване и в същото време идентификационен код. Езикът е духовната ни същност. В този смисъл забраната за употребата на майчиния език е абсурдна и неадекватна за времето ни политика.
Тази забрана не е цивилизационна мярка, не е демократичен акт, не е европейска норма, а е абсурден остатък от престъпно време и продължение на възродителния процес.
Надали в представите на Апостола на свободата и в неговата „чиста и свята Република“, в която всички ще са равни, има забрана на езика на комшията, а в днешния глобален свят, в условията на европейска демокрация ограничаването на употребата на даден език е изключително антихуманна политика.
Ние следим реакцията на Външно министерство, когато стане въпрос за български културни празници, за българската история или за проблеми при изучаването на майчин български език за нашите малцинства в съседните държави. В този смисъл двойните стандарти са много видими и много впечатляващи.
Тук е мястото да кажем, че не е нормално „Движението за права и свободи“ като политическа партия да финансира издаването на учебници по майчин турски език.
Да, след 27 години, изгубени в демократичния преход, имаме официално утвърдени учебници. Усещате ли абсурда, колеги? Абсурдно е, защото всички ние сме пълноправни български граждани и заедно градим общата ни Родина. Свещеният език на дедите ни ни приобщава към родната земя и към хилядолетната ни история и култура. За нас езиковото многообразие е достигнато ниво на европейска цивилизация, а културното различие е национално богатство. Езикът е средство за общуване, а за Вас, скъпи колеги, нима езикът е средство за дискриминация?
Изучаването на майчин език е изключително важна мярка и за преодоляване на неграмотността, но ние отчитаме и една друга пропаст в сегашния модел на обучение – задълбочаваща се липса на квалифицирани и добре подготвени преподаватели. Вместо да се съкращават специалности в различни университети, трябва да се увеличи приемът на студенти по съответния майчин език – турски, ромски, иврит и арменски.
Във връзка с новите изменения и допълнения в Закона за висшето образование и възможността за регулация и провеждане на държавна политика в тази сфера „Движението за права и свободи“ наблюдава и следи този процес.
Уважаеми дами и господа, ние чувстваме днешния Ден на майчиния език като празник, изпълнен с дълбок смисъл. Поздравяваме всички учители по майчин език за тяхната любов, всеотдайност и нелека мисия – да обучават деца билингви! Високо ценим техния труд в името на това всички ние да пазим връзката с корените ни. Ценим родолюбието им.
От тази трибуна поздравяваме и родителите, които осъзнават значението на това детето, наравно с официалния, да знае и своя майчин език.
Поздравяваме всички творци и културни дейци, които пазят изконните традиции на общността!
Съдбата ни е отредила тази земя, която е свещена и обща за всички ни, и ние живеем в това мирно време, носейки своята отговорност пред род и Родина. Честит празник! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Мехмед.
Декларация от името на група.
Заповядайте, господин Гечев, от името на парламентарната група на „БСП за България“.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На 27 декември 2019 г. господин Горанов – министър на финансите, заяви, че икономическият растеж на България за 2019 г. е един от най-високите в Европа. На 30 октомври 2019 г. господин Горанов заяви по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че очакваният икономически растеж за следващите три години е 3,3% за всяка година. Той подчерта, че по думите му растежът ще бъде леко по нисък от очаквания, тоест към 3,3 – 3,4%. За следващите години кабинетът Борисов 3 заложи растеж на брутния вътрешен продукт – 3,4% за 2020 г., за 2021 г. – 134,9 млрд. лв., за 2022 г. – 143,3 млрд. лв.
На 5 септември 2019 г. премиерът Борисов заяви: „Сезонните данни на НСИ показват растеж 3,5% на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. Ние като управляващи – каза господин Борисов – непрекъснато полагаме усилия животът на хората в България да става по-добър. Призовавам и другите политици да не бъдат толкова черногледи, а да се опитат да допринесат за растежа на българската икономика. Имаме 3,5% растеж на БВП. По-малко черногледство!“
Да обаче наскоро мнозинството прие решение за влизане в чакалнята на Еврозоната през месец април. И изведнъж – о, небеса! – на 20 февруари вицепрезидентът на Европейския съюз Валдис Домбровскис пише: „Следим развоя в България. Засега не съм имал възможност да обсъдя въпроса с премиера Бойко Борисов. Владислав Горанов ме увери, че всичко продължава и страната се подготвя за влизане в ERM-II, тоест в чакалнята, може би не с първоначално поставената цел – края на април, а няколко месеца по-късно.“ От думите на еврокомисаря – реално, казва той, няма причина за отлагане. А ние казваме: наистина ли няма причина за отлагане? Не е ли станало нещо в последните дни, което налага причина за отлагане? И причината, дами и господа, ние твърдим, е: манипулация на статистически данни с цел заблуда на българския народ и заблуда на Европейския съюз и неговите институции.
За какво става дума?
Януари-ноември 2018 г. износът е 25 млрд. 653 млн. лв. Закръглявам с десети. Януари-ноември 2019 г. – 26 млрд. 678 млн. лв. Това прави увеличение 4,6% спрямо 2018 г. За сравнение периодът януари-ноември 2018 г. спрямо януари-ноември 2017 г. – предната, растежът на износа е бил с 3,2%. Тоест износът увеличава динамиката си с 1,4%. Това е много добре.
Много интересно стоят обаче нещата с вноса, дами и господа. За периода януари-ноември 2018 г. вносът е бил в размер на 27 млрд. 294 млн. евро, а през същия период на 2019 г. той намалява до 26 млрд. 678 млрд. лв. – с 2,3%. Това е изключително странно.
Следвайки подхода на сравненията с износа, тук се натъкваме на първата трудна за обяснение логическа и макроикономическа странност, защото януари-ноември 2018 г. вносът е бил с цели 8,2% по-висок от същия период на 2017 г. Значи в 2017 г. расте 8,2%, а в 2019 г., уж при растеж, той намалява. Бих казал: Алиса в страната на чудесата!
В аналитичното представяне на текущата сметка на БНБ вносът на стоки и услуги за януари-ноември 2019 г. е 31 млрд. 389 млн. евро, а за януари-ноември 2018 г. – 32 млрд. 397,4 млн. евро, или с 1 млрд. евро по-малко. Излиза, че само за две години официалните данни на НСИ и БНБ носят драматичен обрат в тенденцията на вноса, като махалото на динамиката на вноса фактически бележи величина от минус 10,5%. Ще кажете, че увеличението на износа, комбинирано с намалението на вноса, е чудесна комбинация. А дано, както се казва, но не е така! Това е мечта за всеки макроикономист, ако беше вярно, но, за съжаление, такъв хепиенд се оказва вероятно по-скоро недоразумение, или нещо по-лошо – манипулативни данни, като се имат предвид озадачаващите официални данни на НСИ и БНБ.
Определено смущаващи са данните, че докато износът расте и вносът намалява, крайното потребление – общо фирми и домакинства, расте.
Да обясня и за неикономисти. Значи расте средно с 5% и нещо на година вътрешното потребление в страната, и то с еднаква динамика на фирмите и на домакинствата. Расте износът, а вносът намалява. Извинете, ако расте вътрешното потребление и намалява вносът, трябваше да намали износът, за да има какво да се потребява. Ама няма. Тук и студентите от първи курс си задават въпроса: за какво става дума, тъй като, както казах, няма как с логиката на макроикономиката да се обяснят тези противоречия.
Нашите подозрения за малко вероятно, но възможно неволно пропускане на данни за милиарди, или твърде вероятно умишлено манипулиране, се задълбочиха, след като видяхме следната официална информация на статистиката на БНБ. Ако влезете в прессъобщението на БНБ от онзи ден за платежния баланс на 19 февруари 2020 г., в 12,00 ч. на страница 3 в последния параграф: „Статия грешки и пропуски нето“ пише: „По предварителни данни за януари-декември 2019 г. статията е отрицателна в размер на 3 млрд. 345 млн. евро.“ БНБ пише, че те допускат статистическа грешка от 3 млрд. 345 млн. евро! Давате ли си сметка за какво става дума? Това е 6 – 7% от брутния вътрешен продукт. Предната година тази статистическа грешка е била само 359 млн. евро. Тоест БНБ пише, че грешката е 10 пъти по-голяма. Или колегите от БНБ не са забелязали тази грешка, или тя идва от погрешна информация от митниците и от Министерството на финансите, защото, първо, по наши разчети във вноса не са отчетени поне около 2 млрд. евро, или около 4 млрд. лв. По наша информация това е основно поради неотчетени, най-вероятно умишлено, внесени петролни продукти за тази сума, която Ви казах, от 4 млрд. лв. И като преоценим, на второ място, растежа, който декларира правителството Борисов от 3,3% с тези минус 4 млрд. лв., растежът фактически е 0,8 – 0,9%. Даже и да се опитат да намерят компенсации със запаси в икономиката, които няма как да бъдат такава величина, растежът фактически е в пъти по-нисък от това, което се декларира.
И оттук възниква въпросът: защо правителството на господин Борисов крие информация за вноса? Защо е подадена фалшива на практика информация към НСИ и към БНБ, така че да се изкара по висок растеж, отколкото е фактическият? Защото ние въобще не сме сред първите страни на Европейския съюз. Ние лазим по дъното на Европейския съюз.
Ще завършим с това: Вие давате ли си сметка какво ще стане в Европейската комисия, в Евростат и в Европейската централна банка? Затова се дава заден за чакалнята, защото растежът не е 3,3%, чуждите инвестиции не са толкова, вътрешните запаси не са такива, вносът е коренно различен. Кого лъжете Вие? Не само българите, а лъжете и европейските институции.
Ние искаме незабавно, след часове, да излязат съответните държавни институции и да кажат каква е истината с вноса и респективно с икономическия растеж и другите показатели. Известно е на колегите, че в средата на април правителството трябва да предостави статистическите данни по Конвергентната програма, задължително всяка година. И да Ви информирам: тези данни отиват при отличните експерти на Евростат, при експертите на Европейската централна банка. Те се качват на сайта и всички експерти от другите страни членки преизчисляват информацията.
Излиза, че май, опирайки се на това, което каза господин Борисов онзи ден във връзка с АПИ, някои хора ще трябва да вземат – той и министърът на финансите – по един мегафон и да отидат в градовете на България, а сега виждам, че от днес е добре да отидат и до Барселона, ще бъде много интересно, и до Брюксел и да обявят как са манипулирали данните и защо се получават такива резултати.
Поради което от името на парламентарната група на БСП заради това манипулиране на данни ние искаме незабавно оставката на премиера Борисов и на цялото правителство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И аз благодаря, господин Гечев.
Продължаваме с въпросите към министър Ананиев.
Въпрос от народния представител Георги Михайлов относно заплащането на предсрочно изпълнени хематологични клинични пътеки в Националния рамков договор 2020 и изследването на пациенти чрез технология РЕТ-СТ.
Заповядайте, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! И двата въпроса са ми предоставени като информация от колегите от здравната мрежа. Позволих си да направя справка дори и преди да започне парламентарният контрол. Въпросите са ми съвсем резонни, просто бих искал да чуя Вашето мнение.
Първият въпрос Вие вече сте го прочели, имали сте възможност да съберете информация: в чл. 338 има неща, които, меко казано, за мен като професионалист не са обясними. Това е, че някои клинични пътеки при предсрочно прекъсване се заплащат на 60%, други се заплащат с целия си обем. Не искам да коментирам кои са тези клинични пътеки, каква е тяхната финансоемкост – това са много сериозни въпроси.
Искам да разбера: онкохематологичните и онкологичните пътеки, които са оценени по този начин при предсрочното им завършване, какво е Вашето мнение за регулирането на този проблем, така да го наречем най-елегантно?
Вторият въпрос е свързан с АПр № 36 (Амбулаторна процедура № 36) – лимитирането с два PET скенера, на конструирането и контролът на терапевтичната стратегия при пациенти с много сериозни заболявания – не искам в ефир да ги споменавам, защото не е етично – се ограничава, при положение че има стандарт, който не е български, не е на Националната здравноосигурителна каса, нито на Лекарския съюз, те са световни стандарти, които искат четири проследявания с PET скенера годишно.
Това са моите първи въпроси, господин Министър, и ще си доразвия тезата във възможността, която ми предоставя процедурата. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Михайлов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов!
Във връзка с поставения въпрос относно определения в Националния рамков договор за медицински дейности 2020 – 2022 г. процент на заплащане на хематологичните клинични пътеки в случаите, когато същите са отчетени като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по съответната клинична пътека и включеното в АПр № 36 „Позитронно-емисионна томография (РЕТ скенер) ограничение, че Националната здравноосигурителна каса заплаща до две изследвания на здравноосигурено лице с РЕТ скенер годишно, Ви информирам, че поставените въпроси бяха обсъдени в хода на преговорите по анекса към Националния рамков договор 2020 – 2022 г.
В хода на обсъжданията на тези въпроси съвместно с Българския лекарски съюз се реши и се включи в анекса следното.
Първо, отпада ограничението за АПр № 36 Националната здравноосигурителна каса да заплаща до две изследвания на здравноосигурено лице годишно. Мисля, че това е директен отговор на Вашия въпрос.
Второ, Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз се съгласиха с принципа, че не е задължително във всеки случай на хематологично заболяване всяко здравноосигурено лице да бъде отчитано по клинична пътека с посочения минимален престой, а е възможно този престой на болнично лечение да бъде по-кратък, при осигуряване на необходимите медицински процедури от диагностично-лечебния алгоритъм.
Вместо една клинична пътека да се отчита с предсрочно изпълнение в областта на медицинската онкология и хематология са разработени амбулаторни процедури, които не изискват болничен престой с преспиване и техният алгоритъм се изпълнява в рамките на няколко часа. В тези случаи, по преценка на лекуващото лечебно заведение, пациентът може да се отчете по АПр № 6, АПр № 7 или АПр № 8, които осигуряват необходимите изследвания и терапевтични дейности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Михайлов, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не знам дали съзнателно разменихте, но първата част на Вашия отговор е действително много удовлетворителна.
По отношение обаче на втората сме имали много разговори с Вас и с Ваши предшественици. Вие твърдите, че анексът е написан и е подписан. Искам да Ви призова, тъй като вероятно през 2021 г. ще има допълнително обсъждане на проблеми около Националния рамков договор – онкохематологичните пътеки и свързаните с тях пациенти са изключително сложна динамика. Няма как да познавате тази динамика като принципал, не сте и длъжен, но не може с лека ръка човек от клинична пътека да отиде в процедура. Това го вършат само хора, които са поставили в своето верую не грижите за болния, а финансирането на лечебното заведение. Много са ниски параметрите на финансиране на тези пътеки – имам предвид онкологични и онкохематологични. Ако може да си представите, че в немалко от тях – ние сме говорили с Вас по този повод, понеже имаше идея за създаването на свръхфинансоемка клинична пътека, тоест цялото финансиране на онкология и хематология трябва сериозно да се преосмисли заедно с лекарствата. Позволявам си тук да кажа: и Европейският съвет, и на много наши срещи и Вие сте отчитали проблема, че има изключително нарастване на разходите за лекарства. Вие обаче, разбира се, и това не сте длъжен да знаете като принципал, но има специалисти, които го знаят. Има много специфични индикации.
Ако отидете на един форум, какъвто е „Аско“ – на американските онколози, който се провежда всяка година, се вижда, че за приложението на високофинансоемка химиотерапия са необходими определени изисквания за пациента. Какво се случва обаче в Република България? Не искам да Ви споделям! Вие като финансист само търпите последствията от това – от лавинообразното нарастване на случаи, които нямат строги клинични индикации. Тоест цялото преосмисляне на финансирането на онкологията следва да бъде сериозно дискутирано, дискутирано консенсусно, за да може да не се стига до неудовлетворителни сигнали на колегите, които ги карат да се чудят как да могат ефективно да провеждат лечебната доктрина при такива тежки пациенти. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов.
Господин Министър, ще вземете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми професор Михайлов, в моето изказване казах, че всичко, което сме говорили по Националния рамков договор 2020 – 2022 г., е станало съвместно с Българския лекарски съюз.
Приемаме, че за тази година в частта на Националния рамков договор това са възможностите, които ни предоставя Националната здравноосигурителна каса като бюджет.
В следващите месеци започва бюджетната процедура за 2021 г. и тригодишната бюджетна прогноза, като паралелно с бюджетния процес ще върви и разработването на съответния анекс на Рамковия договор, който е тригодишен. Така че, Вие хубаво казахте, можем да търсим консенсус, анализ на ситуацията и ако наистина има възможности за подобряване на този процес, аз съм готов да вървим в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос е отново от народния представител Георги Михайлов относно проблеми с лимитиране на плащането на остатъчни количества медикаменти, възникнали след подписване на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за периода 2020 – 2022 г.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Този въпрос също ми е поставен от ръководител на една от най-големите клиники по онкология в България и е изключително сериозен. Той няколко пъти се поставяше в Здравната комисия, поставяше се на общественото внимание. Вие също имахте разговори с нас по него, но, за съжаление, това, което се случва, изключително много тревожи специалистите по онкология.
Няма да влизам в подробности. Процедурата ми дава възможност по-късно да доразвия своята теза, но ще кажа само няколко неща.
Принципът на формирането на доктрина при лечението на онкологично болен не търпи никакви отклонения, тъй като това поставя на карта успеха на доктрината. Не стига, че там използваме огромен финансов потенциал, огромен, който България, за нейна гордост, се е опитала да осигури на българските пациенти, но разрушаването на тази доктрина, един от постаментите ѝ е плътност на терапията. Поставянето на изискване за групиране на пациенти в съответни дни с едни и същи мерни единици, за да се прави съответната молекула и да се изразходва максимално, е неуместно. Това донякъде се изпълнява с хиляди усилия, с ужасяващи организационни усилия на специалистите в определените лечебни заведения – според мен – против интересите на пациента.
Тук обаче стигаме до един абсурд. Вие, винаги го повтарям, не сте длъжен да знаете като принципал. Това са експертни въпроси. Биологичните лекарства, господин Министър, не могат да бъдат по никой начин смесвани! Това са сложни биологични молекули. В два флакона няма еднаква, не са еднакви… Те имат еднакво биологично въздействие върху организма, но в никой случай, и това го пише в характеристиката на молекулата, те не могат да се смесват от един пациент към друг. Реакциите, които могат да се получат, не искам да ги коментирам тук, в залата.
Моят въпрос е: след като се запознахте с въпроса, който сме Ви представили, какво е Вашето отношение към решаването му в реално време на територията на онкологичните лечебни заведения в Република България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов! Проблемът със заплащането на неизползваеми остатъчни количества от лекарствени продукти беше обсъждан при преговорите на Националната здравноосигурителна каса с Българския лекарски съюз за Националния рамков договор 2020 – 2022 г.
В чл. 333, ал. 1 се договори противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, да се прилагат по назначените схеми, като пациентите се приемат във времеви график, който гарантира най-малък излишък на формите за инфузия. Този график се утвърждава от завеждащия клиниката/отделението, където се осъществява терапията с инфузиционни противотуморни лекарствени продукти.
Лечебното заведение следва да разполага на територията си с аптека за задоволяване нуждите на лечебното заведение с лекарствени продукти, които Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на клиничната пътека и/или амбулаторната процедура. Лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно приложение на пациента съгласно чл. 37а, ал. 1 и 2 от Наредба № 28 от 2008 г. и правилата за добра фармацевтична практика в онкологията.
Болничната аптека води журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно Приложение № 8д от Наредба № 4 от 2008 г., в който данните се регистрират ежедневно. В случай че след приготвяне на индивидуалните дози на здравноосигурени лица от количеството за деня се формира остатък от даден лекарствен продукт, който не може да бъде приложен в срока му на годност, посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт, и са използвани всички възможности за съхранението му чрез системи за съхранение или други технически средства, остатъкът се отразява в опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно Приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г.
Лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания, които формират остатък, са тези, чиято първична опаковка съдържа доза от активното вещество, която не осигурява предписаната индивидуална терапевтична доза по протокол, съобразно дозировката по утвърдената кратка характеристика на продукта.
В тази връзка Националната здравноосигурителна каса e изготвила Списък на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по протокол, заплащани извън стойността на оказваните медицински услуги, при които е допустимо формиране на остатък, който е публикуван на електронната страница на Националната здравноосигурителна каса.
За съжаление, това, което най-много Ви интересуваше, трябва да го кажа, след като вземете Вие думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! За мен остава тайна. Вие сте форчън телър, щом може да кажете какво искам да чуя и ще го чуя след малко.
Дълбоко съзнавам, че Вие сте принципал на Министерството на здравеопазването и не сте длъжен да познавате в детайли. За съжаление, отговорът Ви е написан от чиновници, които са много далеч от клиничното състояние в онкологията и необходимостите, които там са налице.
Ще Ви кажа само няколко неща, които съм ги казвал много пъти и Вие сте ми отговаряли. Надявам се този път да ми отговорите по начин, който би ме удовлетворил.
Първото нещо, което е, Вие говорите за аптека. Нали си спомняте кои бяха пионерите в разтварянето? Това беше болницата по хематология в България. Обаче се оказа – аз Ви го казах на едно съвещание и си спомням Вашия отговор, че на България ѝ липсват болничните опаковки. Всички машини се чупят, когато работят с индивидуалните опаковки, с които ние сега разполагаме. Тогава отговорът на Министерството, който са Ви го завещали от години, е, че ние не можем да принудим разполагащите с разрешение за употреба и дистрибуторите да внасят болнични опаковки. Това е отговор, който нито един деец в здравеопазването не може да го удовлетвори, тъй като в 90% от страните в Европейския съюз тези болнични опаковки са налице и те ще решат проблема за така наречените прости молекули, за които Вие говорите, за антитуморно лечение, но за сложните, господин Министър, това са медикаменти, които се разтварят до леглото на болния. Да не дава господ, аз съм го преживявал, да видите алергична реакция на пациент – да го разтворите долу в аптеката и да чакате да се пренесе от там. Това са неща, които са не само финансоемки, но и времеемки. Това не може да стане и не влиза в характеристиката на продукта, тоест трябва да се намери решение между Асоциацията по онкология, в лицето на професорите, колегите, които ми дадоха този въпрос да го развия пред Вас, и Националната здравноосигурителна каса.
Тук ще отворя една скоба. Аз мисля, че сега при предстоящия избор на управител трябва да решим този въпрос с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ние задаваме въпроси, които в 90% са от компетентността на Касата. Тя дирижира 90% от бюджета за здравеопазване, а отговаряте Вие. Не сте длъжен да отговаряте Вие! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Благодаря Ви, госпожо Председател, приключвам.
Трябва да отговаря управителят на Касата, той е оперативният ръководител на Касата. Затова се получава малко като в кулата на Вавилон – ние говорим за едно, Вие не сте длъжен да сте вътре в тези проблеми, но ефектът за решението все още не е налице.
Затова Ви моля, независимо от това, което ще кажете и което искам да чуя сега, да се направи тази връзка между онколозите и Националната здравноосигурителна каса, за да може да се постигне желаният от тях ефект, който е в интерес на болните от онкологични заболявания в страната. Благодаря Ви, госпожо Председател, че ме изслушахте до край.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов, това е важна тема.
Заповядайте, господин Министър, и Вас ще изслушаме.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми професор Михайлов, сигурно 100% няма да Ви удовлетвори, но все пак направихме една сериозна крачка с новия рамков договор. Националната здравноосигурителна каса заплаща неизползваеми остатъчни количества от лекарствените продукти, които са отразени в Приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г., в размер до 5% от приложеното на всички здравноосигурени лица от изпълнителя общо количество активно вещество за дадените лекарствени продукти по АТС код на съответния месец, тоест вече сме приели една норма, която считаме, че е допустима да заплати Касата и че това количество много е трудно да се качи над тези 5%. Това беше договорено и с Българския лекарски съюз. Заплащането се извършва при задължително подаване на информация за елементите на верификационния код, а именно – продуктов код, партиден номер, срок на годност, сериен номер, към приложените лекарствени продукти и формираните, използвани или неизползвани остатъци от лекарствени продукти.
Важно е да се отбележи, че в кратката характеристика на лекарствените продукти е посочен срокът на доказаната химична и физична стабилност на лекарствените продукти при конкретните условия на съхранение, посочени от производителя. Стабилността на остатъчните количества неизползван продукт от микробиологична гледна точка е в пряка връзка от условията за работа с него. Работата в контролирана и валидирана асептична среда, отговаряща на изискванията на добрата фармацевтична практика, запазва микробиологичната стабилност на остатъчните количества лекарствени продукти и осигурява безопасното им прилагане в терапията на пациентите.
В заключение, считам, че изразените от Вас опасения за създаване на възможности за занижаване на дозата и промяна на интервала на приложение на лекарствените продукти са неоснователни, предвид факта че всички заложени в Националния рамков договор текстове са обсъждани с представителите на Българския лекарски съюз, Експертния съвет по дейности организация и икономика, технология на лекарствата и болнична формация и Професионалната организация на болничните фармацевти в България, както и са съобразени с Правилата за добра фармацевтична практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Валентина Найденова относно политиката на Министерството на здравеопазването за ефективно управление и контрол на дейностите в здравните кабинети в детските заведения и училищата, финансирани с публични финансови ресурси, определени с държавния и общинските бюджети – делегирани от държавата дейности, и необходимост от осъвременяване на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, издадена от министъра на здравеопазването.
Заповядайте, госпожо Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Много интересни са чл. 21 и чл. 26 от Закона за здравето. Съгласно чл. 21 от Закона за здравето здравните заведения са структури на националната система за здравеопазване, в които медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите. Пак в същия член здравните кабинети се създават в детските градини и училищата, а със Закона за държавния бюджет – чл. 26, ал. 3 на Република България, ежегодно се определя финансирането от държавата и общините на здравните дейности за деца и ученици и на оборудването, консумативите и изпълнението на дейностите също за съответната година в тези здравни кабинети, открити по реда на Закона.
Съгласно чл. 26 изискванията към устройството и дейността на здравните кабинети, редът за откриването им, както и документацията, която водят, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и министъра на младежта и спорта.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: каква е политиката на Министерството на здравеопазването за ефективно управление и контрол на дейностите в здравните кабинети в детските заведения и училищата, финансирани с публични финансови ресурси, определени с държавния и общинските бюджети – делегирани от държавата дейности, и ще осъвремените ли Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, здравните кабинети са обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето и като такива подлежат на държавен здравен контрол от териториалните структури на Министерство на здравеопазването, а това са Регионалните здравни инспекции.
По отношение на конкретно поставения въпрос относно осъвременяване на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата Министерството на здравеопазването разработи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който се предвиждат промени в нормативната уредба на здравните кабинети в следните насоки, касаещи разпоредбите на чл. 26 и чл. 120 от Закона за здравето:
На първо място, предлага се систематизиране и прецизиране на разпоредбите, регламентиращи изискванията към здравните кабинети, в това число и прецизиране на предмета на наредбата за здравните кабинети;
На второ място, отстраняват се съществуващи противоречия и дублиране в правната регламентация на дейностите, които се извършват в здравните кабинети, и механизма за финансирането на дейностите на здравните кабинети в общинските и държавните детски градини, в общинските и държавните училища и социални услуги;
На трето място, по предложение на Министерството на образованието и науката се предвижда възможност дейностите, осъществявани в здравните кабинети, да се извършват и от лечебни заведения по договор с общините, съответно с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга, а не както е в момента – само от физически лица – лекари и/или други медицински специалисти. Взаимодействието между специалистите от здравните кабинети и други специалисти от извънболничната и болничната помощ, особено в случаите на деца с хронични заболявания, ще доведе до по-достъпна, интегрирана и координирана грижа.
Министерството на здравеопазването работи активно за финализиране изготвянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. След приемането на предложените изменения в Закона за здравето, свързани с регламентиране на изискванията към здравните кабинети, се планира разработването в кратки срокове на проект на изцяло нова наредба за здравните кабинети.
В допълнение Ви информирам, че дейностите, които извършват лекарите и другите медицински специалисти в здравните кабинети в детските градини и училищата, са регламентирани на законово ниво – чл. 120, ал. 1 от Закона за здравето, и в тази връзка не е налице риск за живота и здравето на лицата, които се обслужват в здравните кабинети.
В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването ще предприеме всички необходими действия да гарантира здравето на подрастващите, водено от убеждението, че инвестицията в създаването на условия за израстване на едно физически и психически здраво младо поколение е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на народа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Госпожо Найденова, заповядайте за реплика.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора, но тъй като имаме един друг въпрос, който ще излезе малко по-късно, пак е по отношение на актуализация на Наредба № 3, така и на Наредба № 26, аз искам да споделя с Вас следното. Може би днешният въпрос, колкото и да изглежда неглиже на пръв поглед, аз изпитвам най-голямото удоволствие от тези въпроси, които съм Ви задала за всичкото това време, откакто сме в парламента. Причината е следната.
Националната здравна система досега беше в изключително тежко състояние и всички ние знаем какви са последствията, като че ли за цялото това време, откакто Вие сте министър, а ние, народните представители, непрекъснато се занимавахме с част от нея. Това бяха лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, това са лекарствените продукти в хуманната медицина и като че ли този елемент по сегашното определение, съгласно Закона за здравето за национална здравна система, ние изпускахме точно здравните кабинети, регистрирани по Закона за здравето и по-специално точно детските градини, детските ясли, здравните кабинети в училищата, където има, щях да кажа, наши хора в кавички. Това са медицински специалисти – нещо, за което Вие също отговаряте, а ние – като народни представители, също трябва да се погрижим за тях.
Жалко, че с протестите тези медицински специалисти напомниха за себе си, но ние си направихме извода, че трябва да надникнем там какво става. Защото досега, пак казвам, ние се занимавахме с националната здравна система чисто в лечебния ѝ ефект – бързият, спешният, който касае живота и здравето на хората, но там, където касае промоции, единствено се задоволихме с детско и майчино здравеопазване, но този обект, за който става дума сега в моя въпрос, се припокрива и е по-специфичен с други системи. В случая се припокрива с Министерството на образованието, но здравната система се припокрива и с други системи – по Закона за младежта и спорта със съответното министерство, със Социалното министерство, което ние пак ще продължим да гледаме.
Защо Ви го казвам? Защото, когато се разровихме в този въпрос, винаги следваме парите – Вие сте специалист в тази област, и открих, че в Наредба № 3, ал. 7 се казва, че финансирането на здравните кабинети се осигурява в рамките на общия бюджет на детското заведение или училището. Накратко, делегираните бюджети са в ръцете на директорите. Те могат да определят и дейности – аз се натъкнах в своята работата като народен представител, които са извън задължителните дейности на медицинските специалисти, те изпълняват и други – като детегледачки, та дори и някои задължения на педагозите – нещо, което ще го обсъдя може би по-нататък.
Мисля, че няма да оттегля следващия въпрос, който ще дойде може би след една седмица, за да можем да поговорим още по-сериозно върху този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема доктор Найденова! Аз не искам да коментирам дали много сме го забавили този процес. Но факт е, че той е вече приоритетен проект за Министерството на здравеопазването. Този Проект на закона се намира вече във финална фаза, имаме пълна готовност за бърза промяна точно в тези параметри и насоки, за които Вие говорите, изменението на Наредба 3.
Освен това понеже споменахме и професионалистите по здравни грижи, Вие знаете, че по мое настояване в Националния рамков договор се опитахме да регламентираме механизъм, по който да гарантираме един механизъм за постигане на достойни заплати. Разбира се, това не може да стане отведнъж. Но когато има механизъм, когато има една дългосрочна перспектива на неговото прилагане, тоест устойчивост на този механизъм, аз мисля, че ще дойдем до момент, в който наистина, както при учителите, успяхме да обърнем нещата и виждате, че интересът вече към учителската професия е много, много по-голям, дай боже, да стигнем до този момент и в областта на медицината и, както, разбира се, за професионалистите по здравни грижи – нека да не забравяме и за българските лекари, и въобще за всички, които работят в лечебните заведения в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към втория въпрос от госпожа Найденова относно прилагането на регламентите за координиране на системите за социална сигурност ЕО № 883 от 2004 г. и ЕО № 987 от 2009 г. за българските граждани след излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.
Заповядайте, госпожо Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, след 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия вече не е член на Европейския съюз. Съгласно информация от посолството на Република България в Лондон за придобиване право по схемата на уседналост във Великобритания заявление са подали над 140 хил. български граждани, като това не е крайната цифра на пребиваващи в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия български граждани. Съгласно регламентите за координиране на системите за социална сигурност, съответно с номера 883, 987, българските граждани, пребиваващи в европейските държави членове на Европейския съюз и в държави по действащи двустранни спогодби за социално осигуряване, имат права при трансгранично здравно обслужване и непарично обезщетение в натура в трансгранични ситуации.
Моля да ми отговорите на следния въпрос: какви действия е предприело Министерството на здравеопазването за защита правата на българските граждани, пребиваващи в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в сферата на непаричните обезщетения в натура съгласно посочените регламенти след оттегляне на Обединеното кралство и Северна Ирландия от Европейския съюз, и какви законодателни мерки ще бъдат предприети по придобиване и/или възстановяване на здравно-осигурителните права на българските граждани, които са пребивавали до 1 февруари 2020 г. съгласно чл. 129 от Закона за здравното осигуряване, и такива, които продължават да пребивават в Обединеното кралство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, Министерството на здравеопазването участва в дейността на междуведомствената работна група „Брекзит“ към Министерството на външните работи, в рамките на която се изпълнява Планът за действие на България за прилагане Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.
С подписаното и ратифицирано през 2020 г. Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз беше постигнато гарантиране на правата на гражданите на Европейския съюз, в същото време, разбира се, и на Обединеното кралство в областта на свободното движение и координация на системите за социална сигурност през преходния период до 31 декември 2020 г. До края на този период няма да настъпят промени, свързани с достъпа до здравеопазване на българските граждани, пребиваващи в Обединеното кралство, тъй като координационните механизми ще продължат да се прилагат до 31 декември тази година.
С влизането в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, считано от 1 февруари 2020 г., британските европейски здравноосигурителни карти и всички останали формуляри за тристранна медицинска помощ и непарични обезщетения в натура, в трансгранична ситуации съгласно Регламент ЕО № 83204 и Регламент ЕО № 987209 остават приложими до края на преходния период, предвиден в Споразумението, а именно до 31 декември 2020 г. Това означава, че от 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2020 г. европейските, респективно българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, ще продължат да ползват същия обем и обхват в достъпа си до здравни грижи, като при временен престой е запазена и възможността за използване на Европейска здравноосигурителна карта при необходимост от спешна и неотложна помощ.
Гражданите на Обединеното кралство също така ще продължат свободно да използват в Република България посочените документи до края на настоящия период. Националната здравноосигурителна каса ще продължи да изпълнява финансовите си ангажименти към Обединеното кралство по повод прилагането на разпоредбите на регламентите, с което ще се гарантират правата на българските граждани по време на пребиваването им в Обединеното кралство. След изтичане на преходния период на Споразумението в отношенията между държавите членки и Обединеното кралство няма да бъдат приложими правилата за координация на системата за социална сигурност.
По тази причина към момента държавите членки и Европейската комисия обсъждат възможностите за сключване на споразумение с Обединеното кралство. Водещи при преговорите ще бъдат принципите на недискриминация и реципрочност, които следва да се прилагат като основа за движението на физически лица.
При евентуалното договаряне на нови правила по време на преходния период българските компетентни институции, в това число Националната здравноосигурителна каса, ще имат готовност за своевременно вземане на мерки по тяхното прилагане. Към настоящия момент е изготвена и приета рамкова позиция на Република България, в която са очертани отделните специфични сфери, в които България следва да работи за постигане на възможно най-всеобхватно и тясно сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство след оттеглянето.
По отношение на здравеопазването България ще настоява в бъдещото споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство да бъде включен целият материален обхват на координационните регламенти, включително и в частта относно здравните грижи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Благодаря, господин Министър.
Мисля, че не само аз, но и колегите сме доволни от отговора. Хубаво би било и българските граждани да бъдат запознати с това и ще прави чест на Министерството на здравеопазването, колкото и малко да е това Министерство, да има на сайта му съответната информация, която всеки български гражданин ще може да получи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря и аз. Господин Министър?
Продължаваме с питане от народния представител Дора Янкова относно подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа.
Заповядайте, госпожо Янкова, да развиете въпроса си.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е относно подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа – един ангажимент, който беше разписан в Програмата на правителството, третото правителство на Бойко Борисов, като ангажимент.
Тъй като следя внимателно изпълнението на тази програма, в цел 121 е записано, че правителството поема ангажимент да реализира политика за подобряване достъпа до аптеки и повишаване качеството на фармацевтичната грижа. И тук с няколко мерки – 455, се поема ангажимент да се създаде Национална аптечна карта, с която да се определят и планират потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигуряване на аптеки като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси. С Мярка 456 правителството е поело ангажимент да въведе мерки и стимули на действащите аптеки да разширят дейността си в населените места, в които има недостиг на аптеки, и с Мярка 457 да се въведат стимули за осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти на гражданите в областите, в които има недостиг на аптеки с денонощен режим на работа, поне в административния център на областта. И тъй като си давам сметка, господин Министър, че проблемът, който поставям, не е от сега, той стои с години в дневния ред на българската държава, на българските правителства, и особено с бедността, с демографските проблеми, с обезлюдяването на населените места, и особено с хората, които стават все по-бедни, особено в тези малките населени места, където няма икономическо развитие, той сега е с много по-остро звучене.
Самият въпрос засяга около 2 милиона български граждани. Те живеят именно в населени места, където няма аптеки. Заедно с това, аз си давам сметка и от други изводи, които струят от Вашите изказвания, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на глава от населението в Европа, и това е добре, не бих искала тук да се препречва, този процес се е реализирал в по-големите градове. Но по-тежкият извод е, че сме на едно от последните места по достъп до фармацевтични услуги именно на тези 2 млн. български граждани.
Започнахте първите стъпки, моят въпрос е като политика, като питане: какво смятате да направите? Какво прави правителството, макар и в последната си година, за изпълнение на програмата на правителството и ангажимента към българските граждани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, във връзка със заложените в програмата за управление на правителството политики за подобряване на достъпа до аптеки и повишаване качеството на фармацевтичната грижа Министерството на здравеопазването изготви, правителството прие Проект на закон за изменение и допълнение Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който в момента е в Народното събрание. В него се предвижда пакет от нормативни промени, които следва да доведат до по-оптимален достъп на гражданите до лекарствени продукти чрез създаване на Национална аптечна карта. Основната цел на реализирането ѝ е да се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, и да се идентифицират областите, общините, населените места с недостиг от аптеки.
С изготвянето на Националната аптечна карта, вземайки предвид териториалното разпределение на аптеките в страната, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват, ще се даде възможност да се онагледи наличният към настоящия момент достъп до фармацевтични грижи и да се идентифицират областите, в които тази грижа е недостатъчна. Наред с това ще се извърши оценка и на потребностите от магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които работят в аптеките, и съпоставка с наличните медицински специалисти в тази област.
Когато въз основа на Националната аптечна карта се установи недостиг от аптеки и дейности, които те извършват, ще се прилагат мерки за стимулиране на осигуряването на лекарствени продукти, като в такива населени места ще може да се осъществява дейност на втори или следващ адрес на аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Целта на предложението е да се стимулират действащите аптеки да разширяват своята дейност в населените места, в които има недостиг от аптеки, като най-често това са малките населени места, в които няма аптека. Разкриването на втори и следващ адрес на аптека ще изисква по-малки инвестиции и по-малко разходи за аптеките, тъй като административната процедура за разкриването им е максимално улеснена – разходите на администрацията са много ниски, съответно и таксите за услугата ще бъдат минимални. Няма да се изисква на втория/следващ адрес да работят магистър фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 чáса.
Предложените законови промени, свързани с оценката на потребностите на населението от достъп до аптеките и описаните мерки за подобряване на достъпа на гражданите до лекарствени продукти, ще имат за резултат ясно дефиниране на минималните потребности от дейности, осигурявани от аптеки, и стимулиране на приближаването на аптеките до пациентите в малките населени места.
Предложените със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина промени не водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която осъществяват дейността си аптеките, и не създават административни ограничения. Тяхната цел е да оптимизират достъпа на гражданите до лекарствени продукти и да намалят административната тежест върху търговията на дребно с лекарствени продукти.
Изготвеният от Министерството на здравеопазването Законопроект за изменение и допълнение беше публикуван за обществено обсъждане в периода 20 август – 18 септември 2019 г. С Решение № 7 от 9 януари 2020 г. Министерският съвет го одобри и внесе за разглеждане и приемане в Народното събрание. На 13 февруари 2020 г., след дискусия, същият бе приет на първо гласуване в Комисията по здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Госпожо Янкова, заповядайте за два уточняващи въпроса.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Аз си давам сметка, че моето питане от месец ноември миналата година върви успоредно с тези решения, които вземаше досега Министерският съвет. Да, в края на миналата година взехте решение за Националната аптечна карта, но мен ме интересува: кога сте си поставили за цел да финализирате тази национална аптечна карта като документ? Защото си спомням колко години върви Националната здравна карта и все не се приема.
Паралелно с това се отвори тази дискусия – следя я внимателно. И Сдружението на собствениците на аптеки, и Фармацевтичният съюз, и гражданите, и кметовете имат много идеи, които не са само идеи, свързани с втори и следващ адрес, а има много неща, които са гъвкави и се предлагат.
Тук първият ми въпрос във връзка с тази политика е: кога, като хронология, как сте си разписали времето, че ще бъде приета Националната аптечна карта?
За изключително много хора от областните градове, в това число и в областта Смолян, която представлявам, има недостиг на аптеки с денонощен режим. В политиката на правителството също сте поели такъв ангажимент – не ми отговорихте, затова вторият ми въпрос е: какви стимули, какви мерки и какво ще се направят, така че поне в областния град да има денонощна аптека? Постоянно се сблъсквам с хора след 22,00 – 22,30 ч., които се лутат или отиват, застават там, където има многопрофилна болница, пред входа на отделението и търсят лекарство. Няма ги! Сигурно има гъвкави форми.
Тези въпроси ме вълнуват като уточняващи и моля да ги поемете, защото си спомням, че Вашият предшественик пое ангажимент тук, в залата преди две години, и ние очаквахме по средата на кабинета да се случи нещо. Не се случи! Надявам се Вие да започнете този процес и той да е полезен за българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Янкова, очаквани два въпроса – честно казано. Ние не чакаме окончателното приемане на Закона в Народното събрание. И в момента работим по създаването на Аптечната карта, така че възможно най-бързо след приемането на Закона ще финализираме и тази дейност.
По отношение на денонощните аптеки. В интерес на истината и на мен ми се наложи в последните две седмици да обикалям из София – това не е никак приятно, но искам да Ви кажа, че в процеса на подготовката и съгласуването на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина влязохме в много сериозни разговори със съсловната организация на фармацевтите. Те изразиха много сериозни притеснения, и то най-вече от гледна точка на човешкия ресурс, за да може да се създаде някаква организация за денонощна дейност.
Аз имам обаче известни резерви спрямо това тяхно крайно становище и си мисля, че трябва да се възползваме между първо и второ четене този дебат да продължи, за да можем да намерим някакъв изход и на този въпрос.
Неслучайно в първоначалното изказване не Ви отговорих, защото нямаме финален резултат или финално предложение. Предстои ни дебат и аз ще помоля всички парламентарни групи в парламента да вземат активно участие точно в тази част и не само в нея, разбира се, но точно в тази част на Законопроекта. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Госпожо Янкова – за отношение.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Министър Ананиев, иска ми се да бъда оптимист – познавам деловите Ви качества като административен ръководител, сега и като политик министър. Започнати са първите стъпки – два милиона български граждани, Вие знаете, животът им е по-скъп. Аз виждам хора, тръгвайки от Смолян до община Баните – 15 населени места нямат аптека, и започвам: Бостина, Ливочево, Хасовица, Писаница, Момчиловци, Кутела, Виево, Малка Арда, Оряховец, Катраница, Давидково, много са населените места, и това са 30 км! Тези хора вземат автобуса – там, да има двама до трима семейни лекари, тези хора един път с автобус отиват на семеен лекар до Смолян или до Баните, втори път, отиват на аптека. При тях публичните услуги в здравеопазването стават по-скъпи – смятала съм го, от 4 до 16 лв. на месец. А те са пенсионери, те са бедни хора. Ние не можем все още да направим това – да повишим качеството им на живота, поради което това е една изключително отговорна задача към 2 милиона български граждани.
Надявам се заедно с тази дискусия сега, за втори и следващ адрес – да, в Баните ще се получи, в Златоград – ще се получи, в Девин – ще се получи. Но има големи общини като Смолян, Кърджали и Търговище, където селищата са от 40 до 80, и ще бъде също трудно. Може би в самия закон – ние също като членове на парламента ще се ползваме да предложим и други гъвкави форми, но в крайна сметка Вие ръководите този цялостен политически процес. Не ми се иска да бъде пилотно въвеждането, а по-смело!
И второ, на което искам да се спра. Фармацевтичният съюз е организация в обществена полза. Наскоро слушах новоизбраната председателка, която каза, че аптеката има и социална роля. Иска ми се това да го разберат, защото, когато търсим денонощната аптека – да, то е много по-скъпоструващо, но има някаква вътрешна солидарност, която би трябвало те да разпишат помежду си и да поемат като ангажимент към гражданите на тези градове, където няма денонощни аптеки.
И много настоявам: направете една публична интернет платформа – дали Изпълнителната агенция по лекарствата или самото Министерството ще я гарантира, но да има публичност къде се намира аптеката, адресът ѝ, кога работи тя и ако ще се въртят в областния град, хората да знаят къде е денонощната. И на мен ми се е случвало тук, в центъра на София, да търся аптека – и от целия център трябва да се отиде някъде в района на ул. „Черковна“ и ул. „Оборище“, за да се намери денонощна аптека. Тази публичност за град София също я няма.
Проблемите са много, хванете ги отговорно и сериозно като ангажимент. Това е почти една трета от българските граждани, които чакат справедливо управленско решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Следва въпрос от народния представител Кольо Милев относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен.
Заповядайте, господин Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Моят въпрос към министър Ананиев е относно проблемите с ликвидацията на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен.
Уважаеми господин министър Ананиев, във връзка с неприключилия процес по ликвидация и необходимостта от решаване на казуса със сградния фонд на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен, моля за Вашия отговор на въпроса: докъде стигна процедурата за решаване на проблема с приключване на ликвидацията и какви са намеренията Ви за възстановяване на сградния фонд и терена около него? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Минев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Милев! С решение на едноличния собственик на капитала на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен, от 2010 г. дружеството е прекратено чрез ликвидация. Процесът на ликвидационната процедура е затруднен по няколко причини: липса на парични средства на дружеството, безстопанствено отношение към имуществото и документацията на дружеството от страна на първоначално определените лица за ликвидатори и липсата на активни действия от тяхна страна за довършване на процеса на ликвидационната процедура.
За тези обстоятелства е подаден сигнал в Прокуратурата от ликвидатора, който е назначен след освобождаването на предходните лица, и е образувана прокурорска преписка на Районната прокуратура в Сливен във връзка с неправомерни действия по ликвидационната процедура.
Преписката е приключила с постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Министерството на здравеопазването е предприело действия за смяна и избор на нов ликвидатор, с цел ускоряване и успешно довършване на ликвидационния процес. Новият ликвидатор е вписан по партидата на дружеството в Търговския регистър на 29 януари 2020 г.
Болницата е собственик на 38 броя сгради. Налице са действия от страна на община Сливен по обследване и издаване на предписания за сградите, тъй като същите са в лошо състояние поради липсата на средства в дружеството за стопанисването им и поради това, че процесът на ликвидацията продължава в един значителен период.
Предписани са и действия за консервиране за основната болнична сграда, която има статут на недвижима културна ценност. За възстановяване и укрепване на сградата са необходими значителни средства. Министерството на здравеопазването не предоставя целеви капиталови средства по смисъла на чл. 100 от Закона за лечебните заведения на дружества, които не осъществяват лечебна дейност. Поради това остава като възможност дружеството да се разпореди с основната болнична сграда чрез допустимите форми на прехвърляне на собствеността върху нея на друг субект. Същата е културна ценност от местно значение и поддържането ѝ като такава не е във възможностите на лечебното заведение.
Теренът, върху който са разположени сградите на лечебното заведение, не е собственост на дружеството, а е държавна собственост и се управлява от областния управител на Сливен. Последният е предприел действия за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – плана за регулация.
Проектът за изменение е с цел разделянето на имота, обособяването на по-голям брой урегулирани поземлени имоти и смяна на предназначението им от „за болничен комплекс“ в по-общо отреждане, позволяващо обществено обслужващи дейности и жилищно строителство. При проверката на РЗИ – Сливен, е установено, че в дворното място, прилежащо към територията на болницата, са налични множество ями с неизвестна форма, конструкция и използвани материали за изграждането им, в които в миналото са загробвани опасни отпадъци, биологични материали и други.
В тази връзка преди стартиране на процедура по изменение на действащия подробен устройствен план е необходимо да се извършат следните дейности:
- експертна оценка на състоянието на терена и оценка на риска за хората и околната среда при извършване на дейности на посочения терен;
- безопасното събиране и третиране на загробените опасни отпадъци при стриктно спазване на действащите към момента изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни документи към него;
- последващо третиране и обеззаразяване на използваните за загробване на опасни отпадъци терени.
Министерството на здравеопазването писмено е информирало областния управител на Сливен за посочените обстоятелства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Милев, заповядайте за реплика.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за подробния отговор, но все пак тази сага продължава. Тя е от 10 години – 2010 – 2020 г., и, както виждате, възникват много проблеми даже и във връзка с други министерства. Аз моля най-настоятелно от името на всички граждани и гости на Сливен този въпрос да се реши най-после, тъй като самият район е в такова неугледно състояние, че не възпитава, и създава много условия, както Вие казахте, и за нещастни случаи, и за безстопанственост, които могат да бъдат свързани след време и с наказателни действия. Така че вярвам във Вашето отношение по въпроса и най-после той да се реши. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милев.
Няма да има дуплика, господин Министър.
Въпрос от народния представител Спас Панчев относно линейки и коли, предлагащи транспорт при медицински нужди.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (Нечленуващ в ПГ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, драги колеги, уважаеми господа министри! Бих желал да кажа няколко добри думи за спешната помощ. Това, което държавата прави, Вие – Министерството, подкрепяте, е една добра услуга за българските граждани и в голямата си част, макар че недотам са добри автомобилите с добрите екипи, които има, помощта, която се указва на българските граждани, е на добро ниво.
За съжаление, заедно с това бих искал да споделя с Вас и неща, които забелязвам в ежедневието и чувам от български граждани като оплакване от това, че много частни фирми имат дейност, сходна с дейността на Спешна медицинска помощ, и предлагат автомобили, екипи за медицински транспорт на нуждаещи се граждани с едни автомобили, които не са оборудвани добре, без нужните екипи, без лекари, най-често с хора, които са изкарали тримесечни курсове и благодарение на това се опитват да предложат медицинска помощ. Дори такъв случай, какъвто преди известно време имаше във Военна болница, една линейка докарва болен, който по пътя умира. Те изхвърлят трупа пред спешната помощ и си заминават. Службите успяват по номера на колата да намерят къде е регистрирана. Оказва се, че е регистрирана в един ромски квартал, но не успяват да открият или може би по-късно е открит този, който е извършвал дейността.
Допускат се коли, които не са добре оборудвани, без необходимата дезинфекция, без съблюдаване на изискванията за оказване на медицинска помощ, да извършват такава помощ. Ако погледнете в сайтовете в интернет, има стотици такива фирми, във всяка болница може да видите визитни картички на десетки фирми, които предлагат такава помощ.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: какъв е контролът, който Вие – Министерството на здравеопазването, оказвате в тази връзка, за да запазим необходимите изисквания за такава дейност и, второ, предвижда ли Министерството някаква законодателна промяна за решаване на тези въпроси? Защото на мен не ми е известно да има такава законодателна рамка, която да регламентира дейността на колите за медицинска помощ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Панчев, разпоредби относно регистрацията, използването, осъществяването на дейност с линейки и движението им по пътищата се съдържат в Закона за движението по пътищата. Това са членове 91, 92, 140 и други членове от него; Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, издадени от министъра на вътрешните работи; Закона за здравето, Закона за лечебните заведения; Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ; Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ и Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.
Знам, че изброих много нормативни актове, но го направих умишлено, защото във Вашето изказване Вие поставихте под съмнение, че няма нормативна регламентация на тази дейност. Всички тези документи в една или друга степен засягат проблемите, които Вие преди малко споделихте.
Министерството на здравеопазването изцяло контролира линейките на системата за спешна медицинска помощ, които са със специфична окраска: основен цвят на автомобила – бял; допълнителен цвят – оранжев; оранжева светлоотразяваща лента с ширина 40 см, опасваща целия автомобил на височината на дръжките на страничните врати; надпис „Спешна медицинска помощ“ от двете страни на линейката; специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи, сини сигнални фарове и сирена; графично и цветно изображение на отличителния знак на Единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни. Линейки с посочения с този стандарт външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци ползват само центровете за спешна медицинска помощ и се използват за обслужване на спешни случаи от мобилните екипи на центровете за спешна медицинска помощ.
Линейките на системата за спешна медицинска помощ се регистрират съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба № I-141 от 2002 г. за условията и реда, при който се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, и са автомобили, ползващи специален режим на движение.
Друга част автомобили, регистрирани като превозни средства, предназначени за превоз на болни – линейка, са тези, собственост на лечебните заведения – болници, медицински центрове и други, регистрирани или получили разрешение за дейност по Закона за лечебните заведения. Използват се за извършване на специфични за лечебното заведение дейности, включително медицински, свързани с транспорт на болни – за превеждане в друго лечебно заведение; транспорт при необходимост от извършване на изследвания и други.
Изброените лечебни заведения – центрове за спешна медицинска помощ, болници, лечебни заведения за извънболнична помощ и други, регистрирани или получили разрешение за осъществяване на определени медицински дейности съгласно Закона за лечебните заведения, могат да изпълняват тези медицински дейности и в собствените си специализирани превозни средства.
Останалата част от автомобилите, регистрирани като автомобили със специално предназначение за превоз на болни, притежавани и експлоатирани от еднолични търговци и юридически лица, различни от лечебни заведения, и използвани само с цел транспортиране на болни или трудноподвижни лица съгласно § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, представляват обекти с обществено предназначение и като такива подлежат на регистрация и в Регионалните здравни инспекции при условията и по реда на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.
В допълнение следва да отбележа, че Законът за лечебните заведения и останалите нормативни актове по прилагането му регламентират субектите, извършващи медицински дейности и оказването на медицинска помощ. За нарушението на тези разпоредби са предвидени и санкции, като нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Въпросите са важни и винаги даваме малко повече време на отговарящия.
Имате думата, уважаеми господин Панчев, за реплика.
СПАС ПАНЧЕВ (Нечленуващ в ПГ): Благодаря Ви, господин Министър.
Истина е, че в Закона за движението по пътищата има регламентация. За мен и за болните по-важното беше контролът, който Министерството, служителите от Министерството, съответният Инспекторат прави, от това доколко тези, които изпълняват такава дейност, имат възможността и правото да я изпълняват. Защото хората, като видят, че има линейка или спешна помощ, те считат, че това са подготвени хора и екип от лекари, които могат да окажат помощ, доверяват се и тръгват с тях. Това, което се случва, е най-често срещаното, че няма лекар, че няма сестра, а има един човек, който казва, че има медицинско образование, а реално е завършил някакъв курс, който не може да окаже при необходимост – при движението на автомобила, нужната помощ.
Не един и два са случаите, в които с такива коли се карат болни до чужбина. Не говоря за това, че един такъв курс струва на болните между две и десет хиляди лева, за да бъдат закарани, но това се прави с необорудвани автомобили и без персонал в колата, който може при необходимост да окаже помощ.
Не коментирам това, че в някои от автомобилите, които извършват такава помощ – и добре е, че министърът на вътрешните работи е тук, такива сигнали има, не се върши само такава дейност, а и се продават наркотици, разпространяват се наркотици, возят се емигранти – все неща, които реално трябва да бъдат контролирани, за да се избегнат нещастни случаи. Благодаря Ви за това, което Вие отговорихте, но мисля, че има доста неща, които Министерството трябва да направи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Панчев.
Дуплика, господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Панчев, неслучайно в началото на моето изказване дадох пълна характеристика на това, какво представлява линейката в центровете за спешна медицинска помощ. Там мога да Ви гарантирам на 100%, че всички необходими изисквания както като апаратура, техника и персонал, така и като отношение, с някои редки изключения, разбира се, е налице.
Що се отнася до другите превозни средства, за които Вие споменахте, аз дадох отговор в моя въпрос. Тъй като там има една Наредба № I-141, която определя реда и условията за регистрация и даване на специален режим на работа, тя наистина е на моя колега –министърът на вътрешните работи, където са определени всички изисквания и за тези автомобили. Така че, ако те са регистрирани и в съответствие с тази наредба, не би трябвало да има някакъв проблем.
Както казах в моето изказване, освен че минава по реда на тази наредба, те се регистрират и от нашите териториални органи – регионалните здравни инспекции. Всичко друго, което е извън регламентираното, извън закона, е може би някакъв черен бизнес. Само така бих го приел. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Ананиев е от народния представител Любомир Бонев относно състояние, материална база и условия за работа на лекарите в Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник.
Имате думата, уважаеми господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Господин Министър, това е третият ми въпрос към Вас. На територията на област Перник функционират пет центъра за спешна помощ в общините Перник, Радомир, Трън, Земен и Брезник. Въпреки множеството въпроси към Вас за състоянието им, те продължават да разполагат с остаряла апаратура, която освен това е крайно недостатъчна. Има недостиг на линейки и специалисти, пробойните на Спешните центрове в малките общини се задълбочават. Центърът за спешна медицинска помощ в Перник работи нормално единствено поради факта, че се намира в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“. В Спешните центрове в Трън, Земен, Брезник и Радомир има лекари, които не са мобилни, когато линейката е на адрес. Поради това достъпът на жителите на малките общини – не само до болнична, но и до спешна помощ, е изключително затруднен. Въпреки всички заявки за подобряване на нивото на спешната помощ от Ваша страна и от директора на Центъра за спешна медицинска помощ в област Перник хората често не могат да получат адекватна помощ.
В тази връзка, господин Министър, моят въпрос към Вас е: какви мерки са предприети за подобряване на материалната база и условията за работа на лекарите в Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бонев! Център за спешна медицинска помощ – Перник, е създаден през 1995 г. с Постановление № 195. Центърът е структуриран с пет филиала, както казахте, за спешна медицинска помощ, разкрити в градовете Перник, Радомир, Земен, Брезник и Трън. За осигуряване на спешна медицинска помощ в Центъра са структурирани осем мобилни медицински екипи, един транспортен домедицински екип и четири стационарни екипи, разкрити във филиалите, в които няма лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения.
За осъществяване на дейността ЦСМП – Перник, е оборудван с 21 броя линейки: 10 от тях са основни, с които мобилните екипи изпълняват ежедневните си дежурства, и 11 са резервни. 13 от линейките са закупени през 2007 – 2009 г., две са закупени през 2015 г., две през 2019 г. и четири през 2020 г. Ръководството на Центъра е разпределило наличните линейки съобразно теренните условия за всеки един филиал за спешна медицинска помощ. Разпределението от по две линейки за всеки филиал извън град Перник позволява осигуряването на адекватна спешна медицинска помощ на обслужваното население по всяко време на денонощието. Наличното медицинско оборудване в линейките и стационарните екипи е достатъчно за диагностични и реанимационни действия. Във всяка линейка е наличен ЕКГ апарат, дефибрилатор, апарат за механична вентилация, аспиратор, реанимационна чанта, кислородна инсталация, глюкомер, пулсоксиметър. Създадено е погрешно впечатление, че наличното медицинско оборудване е старо и амортизирано, но поради ниската натовареност във филиали от типа на тези в област Перник то е напълно годно и използваемо.
Анализирайки състоянието на материалната база и човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ, от страна на Министерството на здравеопазването се предприеха конкретни мерки. В изпълнение на целите, заложени в Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ и в Националната здравна стратегия, за преодоляване на кадровия дефицит в системата ежегодно се увеличават средствата за персонал в Центровете за спешна медицинска помощ, като за периода 2015 – 2018 г. увеличението достигна 66% спрямо 2014 г. С отпуснатите средства за 2019 г. бюджетът за възнаграждение беше увеличен с още 17%.
През 2020 г. тенденцията е увеличението на възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ да достигне 100% спрямо 2014 г., с което ще бъде постигната целта на Концепцията. В резултат на предприетите мерки за чувствително подобряване на заплащането се наблюдава положителна тенденция за увеличаване на броя на постъпилите на работа в Центровете за спешна медицинска помощ. През 2019 г. в Центъра за спешна медицинска помощ – Перник, са назначени на трудов договор седем лекари, 10 специалисти по здравни грижи и трима шофьори.
За подобряване на условията за лечение на спешните състояния по Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ ще се извърши обучение по най-съвременните принципи на лечение на спешните състояния на медицинския персонал и шофьори в цялата система за спешна медицинска помощ. Към момента са преминали обучение 1160 медицински специалисти и шофьори, в това число от Центъра за спешна медицинска помощ – Перник, четирима лекари, трима специалисти по здравни грижи и четирима шофьори.
За подобряване на материалната база по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ ще се осъществи изграждане на нови, обновяване и реконструкция на стари сгради, в които са разположени Центровете за спешна медицинска помощ, и цялостна подмяна на автопарка и медицинското обслужване в него. По Проекта ЦСМП – Перник, е получил четири нови напълно оборудвани линейки, предстои до края на месец март да се получат още две. Предвидено е изграждането на нова сграда в двора на областната болница, в която ще се разположи администрацията на Центъра и филиалът за спешна медицинска помощ – Перник. За останалите филиали в градовете Радомир, Земен, Брезник и Трън е предвидено преустройство и реконструкция на съществуващите сгради.
Към днешна дата Министерството на здравеопазването провежда процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на строителните дейности и строителен надзор за обектите, попадащи в обхвата на Проекта. Конкретно за област Перник е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности за структурата на Центъра за спешна медицинска помощ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Господин Министър, в началото при задаването на въпроса Ви казах, че това е третият ми въпрос. За трети път получаваме сравнително формален отговор, като този път разбрахме, че са увеличили броя на линейките с два броя. Това е от 2018 г. досега. Няма да вкарвам кризата в Перник в контекста на въпроса ми. Просто Ви питам за Медицинския център, защото виждам, че поне се опитвате да положите някакви усилия от страна на Министерството. Явно проблемът се корени някъде другаде, господин Министър.
Още през 2018 г. от тази трибуна сме поискали проверка на шефа на Спешния център в град Перник, поискали сме, но такава проверка не е направена. В местните медии излязоха изказвания и публикации от доктори – аз не се съмнявам, че докторите в Спешната помощ са прекрасни. Тук визираме следното: от една страна, имаме опит от Министерството да се помогне на Спешния център в Перник и изобщо на всички спешни центрове в областта, което е похвално, Вие сте от този район и би трябвало поне да милеете за него, така че пак Ви обръщам внимание – когато проблемът не е в Министерството или когато Вие се опитвате да направите нещо за тази област, а в Спешния център в Перник нещата явно не се случват, в крайна сметка ние сме длъжни да гарантираме обслужването на всички граждани на територията на Пернишка област и на всички български граждани.
Пак се връщам към това – от 2018 г. и до настоящия момент ние очакваме проверка. Защо се случват така нещата и защо има едно такова недоволство сред персонала спрямо шефа? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Бонев.
Дуплика – господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Поемам ангажимента, сигурно сред многото работа по всяка вероятност този момент съм го изпуснал. Ще проверя дали има някакви кадрови проблеми, някакви управленски и административни проблеми, ще изпратя проверка и след това ще Ви запозная с резултатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Последният въпрос към министър Ананиев е от народните представители Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Весела Лечева, Крум Зарков и Стоян Мирчев относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Имате думата, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Въпросът ни е за един такъв проблем: всяка година – кога в по-висока степен, кога в по-ниска степен, проблемът с комарите и другите насекоми, пренасящи вируси, които могат да повлияят на здравето на хората и животните и тяхната популация в трансграничните райони между България и Румъния, проблемът е сериозен. Много са причините за проблема, в това число и липсата на координация при третирането против насекоми, от една страна, между България и Румъния, тоест от двете страни на река Дунав, а от друга страна, между дунавските общини. До момента няма устойчиво решение на проблема. Некоординираните действия са неефективни, а това създава сериозен риск пред общественото здраве в общините по поречието на река Дунав, а също и проблеми за бизнеса в тези общини – туризъм, селско стопанство и така нататък. Проблеми се създават и в здравеопазването.
В същото време общините срещат затруднения да осигурят средства от общинските бюджети за осъществяване на дейности за масирано третиране против насекоми, а това води до невъзможност да се координират съвместните действия за справяне с проблема, а също и до неефективно изразходване на финансовите ресурси. Нуждаем се от оптимизация на дезинфекционния процес, за да може с по-ниски разходи да се повиши ефектът.
Тук аз трябва да направя едно отклонение, за да Ви кажа, господин Министър, че този проблем се поставя почти всяка година от народните представители от дунавските общини. Тази година решихме всички колеги да се включим в този въпрос и дано той да намери някакво решение.
Преди да зададем въпроса, ние мислехме към кого да го зададем. Може би Вие първи ще отговорите на този въпрос, защото сме го задали към още двама министри – финансовия министър и министъра на регионалното развитие. Задаваме въпроса към Вас от гледна точка на здравеопазването на хората в тези дунавски области и затова, че е крайно време да направим някаква координация, защото се харчат някакви пари, а пък ефектът е никакъв.
Въпросът може би формално да го формулираме: какви действия ще предприемете за изработване на трансграничен българо-румънски механизъм за съвместно институционално партньорство за управление на риска от прекомерната популация на насекоми и на механизъм за съвместни действия между всички дунавски общини за преодоляване на риска, разбира се, от гледна точка на опазване на здравето на хората в тези райони? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Имате думата, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Наистина проблемът с третирането на насекомите по дунавските общини е много сериозен и той засяга дейността на няколко министерства и техните регионални структури. Бих казал даже, че това не е проблем само на Дунавския регион, защото като завъртим и през Добруджа надолу, също има сериозни опасности, а пък и в някои градове в централните части на страната също имат такива проблеми. Тоест тук трябва да се разработи една обща методика, организация и функциониране на дейностите в този сезон, в който започва популацията на тези насекоми.
Сега ще взема отношение по моята част и по отношение на здравните мерки, които трябва да се предприемат.
Предвид сериозността на проблема, свързан с развитието и разпространението на комари на територията на страната, през 2020 г. Министерството на здравеопазването ще извърши анализ на риска във всяка област на страната с цел прилагане на максимално ефективни мерки за борба с комарите.
Във връзка със заложените дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Плана за контрол, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., приет с Решение № 43 от 24 януари 2020 г. на Министерския съвет, през месец януари тази година Министерството на здравеопазването предостави на Министерството на земеделието, храните и горите, Асоциацията на дунавските общини и Българската агенция по безопасност на храните препоръки относно провеждането на координирана дезинсекционна обработка на границата с Република Румъния, като чрез своите структури – Националния център по заразни и паразитни болести и регионалните здравни инспекции, Министерството оказва непрекъснато експертно съдействие и обучения, включително и на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, по отношение на правилното провеждане на дезинсекционни обработки, определяне на рисковите места за обработка, подбора на препаратите, начините и сроковете за обработка на площите, осъществяване контрол на развъдните биотопи на вектори, в това число и на комарите, контрол върху качеството и ефективността на извършваните от общинските власти дезинсекционни мероприятия.
Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ работи в сътрудничество с Националния център по заразни и паразитни болести при организиране на обучения на заинтересованите страни, отнасящи се до добри практики в дезинсекцията срещу комарите.
Уверявам Ви, че Министерството на здравеопазването в рамките на своите нормативно определени правомощия ще съдейства за постигането на съвременен и интегриран подход и координиране на действията между заинтересованите страни за опазване на общественото здраве. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика?
Господин Антонов, имате думата за реплика.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги народни представители, дами и господа министри! Уважаеми господин министър Ананиев, по Вашия отговор разбираме, че сме още в сферата на анализа. Ние нашия въпрос с колегите от дунавските общини и, разбира се, с колегата Гьоков от старозагорския район го поставяме точно в най удачния момент, когато трябва да го решим, и в голяма степен Ви помагаме, доколкото Вие фактически сте ръководител на Националната система за здравеопазване. Вие сте отговорен и Вие сте човекът, който трябва да предложи схемата, по която трябва да се реши въпросът, и има един механизъм – не бива да се разпиляват средствата. Трябва да се изгради трансграничен механизъм –дунавските общини и тези, които са от другата страната на Дунава, румънските общини. Впрочем, ако се върнете назад около седем- осем години, ние сме правили подобна обработка за комари. Тази система не е толкова трудна, но сега е моментът Вие да я придвижите, а ние до голяма степен Ви подкрепяме, защото с въпрос към министъра на финансите, към другите министри много лесно може да бъде обезпечен този случай.
Ще продължим да задаваме този въпрос, защото ние нямаме време, Вие нямате време. По-сериозните кметове от дунавските общини стартираха процедура, съответно за действия за пръскане в техните общини, но Вие трябва да изградите Националната стратегия и нямате време. Още на следващо, на по-следващо заседание трябва да я вкарате, да я предложите на Министерския съвет, да се отделят съответно средствата и бързо да се действа по тази процедура. Иначе всичко ще стане както миналата година, а то беше равносилно на пандемия. За какъв туризъм говорим по тези дунавски общини, когато хората след работа на прибежки се прибираха в къщите – не можеха да излязат в нито едно населено място? И това наистина не беше само в дунавските общини. Това достигна дълбоко навътре в страната до Предбалкана, а също и в морските райони – Добрич и надолу, имаше и други райони, където се случи така.
Имате нашата подкрепа, обаче разчитаме на сериозно, оперативно отношение.
Вие говорите за анализ. Анализът е ясен – всичко ще се повтори както миналата година – ще ги изядат хората комарите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Антонов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Антонов, няма място и за чакане. Това, че правим анализ, не значи, че ние не сме на финала на този анализ. Много добре зная, че ако нещо не се направи най-късно през месец март, нещата после стават много по-трудно овладяеми.
Различното от това, което Министерството на здравеопазването счита, че трябва да се направи от това, което се прави досега, е да започнем с третирането на огнищата преди да е започнала популацията на комарите и другите летящи животни, които разнасят зарази.
Ние считаме, че е по-добре превантивно да се справим, а не когато вече мине популацията и да харчим многократно повече пари за пръскането и унищожаването. Съвместните дейности с румънското правителство и румънските власти е по-добре да се правят в ранния етап, когато тази популация не е извършена. Но така или иначе правителството наистина в най скоро време ще приеме мерки за справяне с тези проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, и за последния десети въпрос. Благодаря Ви за днес. Проявихте стоицизъм.
Продължаваме с два въпроса към министъра на вътрешните работи Младен Маринов.
Първият е от народния представител Таня Петрова относно подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност у нас.
Имате думата да зададете въпроса, госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, уважаеми народни представители! Формалният повод за задаване на този въпрос е, че преди няколко дни на обиколка из варненския регион с министъра на образованието и науката в община Дългопол присъствахме на занятие на деца, които са в начална училищна степен, в така наречения проект „Детско полицейско управление“.
Интересът към тези инициативи на Министерството на вътрешните работи е голям и осъзнавайки, че отношението към децата е споделена грижа и дълг на обществото, на гражданските институции и компетентните органи, задавам този въпрос: как МВР организира и участва в инициативи, свързани с превенция на всички форми на насилие срещу и от деца, защото безспорно ранната превенция на противообществени прояви сред подрастващите, възпитанието им в дух на отговорност и развитие на гражданска култура са изключително важни? Анализът на дейностите в училищата показва ли намаляване на броя на децата, пострадали и извършители на престъпления?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петрова, уважаеми дами и господа народни представители! Специализираните служители за работа с деца в Министерството на вътрешните работи работят по превенция и противодействие на детската престъпност на основание Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни и редица национални международни актове, касаещи работата с деца, по които Република България е страна.
В сферата на превенция на противоправните деяния, извършени от малолетни и непълнолетни, МВР работи по две национални програми за превенция в ранна училищна възраст.
През 2000 г. стартира Националната програма „Работа на полицията в училищата“, а през 2016 г. – Програмата „Детско полицейско управление“. Целите, които са заложени в Програмата „Работа на полицията в училищата“, са генерална превенция по отношение на децата в училищна възраст, изграждане на модели за безопасно поведение у подрастващите, създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност у децата и запознаване на учениците, съобразно възрастта им, с първоначални елементарни правни понятия, в това число и с отговорността, която носят при извършване на престъпления.
По Националната програма „Работа на полицията в училищата“ през учебната 2018 – 2019 г. са изнесени 8713 лекции и беседи в 1519 училища в страната. В Програмата са взели участие общо 763 полицейски служители, от тях 228 инспектори на детска педагогическа стая, които са провели занятия в 7913 паралелки от 1 ви до 12-и клас в общински и държавни училища в страната. В областните дирекции на Министерството на вътрешните работи някои от лекциите и беседите по Програмата са проведени в синхрон с местни мероприятия, инициативи и проекти по проблемите на децата.
Програмата „Работа на полицията в училищата“ като цяло изпълнява основните си цели по превенция на противоправното поведение на деца и създаване на модели за безопасно поведение.
През месеците май и юни 2019 г. на територията на цялата страна са проведени 28 заключителни мероприятия по Програмата с участието на деца от 5-и и 6-и клас.
По Програмата „Детско полицейско управление“ има разкрити 163 детски полицейски управления към всички районни управления на областните дирекции на МВР в страната, в които се обучават общо 3699 деца на възраст от осем до дванадесет години. Програмата цели да се опазят животът, здравето, правата и имуществото на децата, да се формират умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, нетърпимост към престъпните посегателства, понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване на доверието към институциите в Република България.
За успешното реализиране на Програмата има сключени споразумения между Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на правосъдието, Българския червен кръст, Българския туристически съюз, Българската православна църква и Националното сдружение на общините в Република България, като идеята на МВР е повече институции да обединят усилията си в работата по превенция и в името на децата.
Програмата има отделен модул „Социални умения“, в който обучителните теми, разработени от психолози от Института по психология на МВР, са насочени изцяло към намаляване на агресията сред подрастващите. Темите са съобразени с възрастовите особености на децата и целят намаляване на насилието срещу и от деца.
Уважаема госпожо Петрова, тъй като темата наистина е много важна, ще продължа с информацията в дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Имате думата за реплика, госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Министър, наистина информацията, която изнасяте, е много подробна и числата, които аз очаквах да чуя, ни убеждават, че МВР съвместно с институциите, които изредихте, работи много активно по отношение на темата, която поставям.
Аз само ще добавя, че училищната възраст като период от живота на човека се характеризира със своеобразие и неповторимост по отношение на натрупването на познания и опит със значителен темп. Тази ученическа възраст е богата и на сензитивни точки и ако ние ги познаваме, можем да ги използваме за реализиране на превенции, които са свързани с евентуалното рисково поведение на детето в бъдеще. Тоест в следващите етапи от неговото развитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петрова, дами и господа народни представители! Ще продължа с информация по отношение на Програмата „Детско полицейско управление“, тъй като анализът показва, че тя е изключително интересна, важна и най-вече дава резултат. С децата от „Детско полицейско управление“ в три последователни години се провеждат национални конкурси за детска рисунка, а през месец юни 2020 г. предстои провеждане на Второ национално спортно състезание.
В рамките на Програмата през 2019 г. в пет областни дирекции на Министерството на вътрешните работи – Русе, Монтана, Ловеч, Пазарджик и Перник, доброволците от „Детско полицейско управление“ участваха в кампания „Не продаваме алкохол на непълнолетни“, като популяризираха и разпространиха печатни материали в търговските обекти в близост до училищата и детските градини, в които се предлагат алкохолни напитки. Същността на инициативата е да бъдат убедени собствениците и служителите в тези търговски обекти на дребно, че бъдещето на децата зависи от тяхното лично отношение и желание за спазване на Закона за закрила на детето и Закона за здравето.
Министерството на вътрешните работи организира и други инициативи и кампании с деца от различни училища в страната като кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Инициативата цели чрез спорт да намалее агресивното поведение сред децата в училище.
Главна дирекция „Национална полиция“ администрира специализиран уебсайт „Детска сигурност“ за превенция на насилието срещу деца и противодействие на детската престъпност. Основната цел на сайта е да се запознаят децата с техните права и задължения, с основните правила за лична безопасност, с модели на поведение в конфликтни ситуации, както и да предостави достъпна, полезна и актуална информация на специалистите, работещи с деца.
Във връзка с откриването на всяка учебна година между Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката е постигната договореност за разпространение на информационни материали, включващи правила за безопасно поведение на децата и съвети към родителите. Същите могат да бъдат намерени в интернет страницата http://detskasigurnost.bg.
За обезпечаване безопасността и сигурността на децата и с цел ограничаване на престъпните посегателства от и срещу тях ежемесечно се провеждат полицейски операции в районите на учебни заведения и на обществени места, които се посещават от деца. През 2019 г. са извършени общо 10 570 проверки на обекти и места, посещавани от подрастващи.
По отношение на втория поставен въпрос Ви информирам, че няма нарастване на противоправните деяния, извършени от деца в училище. Данните сочат намаляване на броя на установените извършители на престъпления в училищата. В 2018 г. противоправните деяния, извършени от деца, са общо 457, като от тях извършени от малолетни – 214 деяния, и 243 са извършени от непълнолетни лица. В 2019 г. противоправните деяния, извършени от деца, са 375, като съответно от тях извършени от малолетни – 165 деяния, и 210 извършени от непълнолетни лица.
Следва да се има предвид, че според разпоредбите на Наказателния кодекс – чл. 31, ал. 2, наказателноотговорни са непълнолетните лица, които са навършили 14 години, но не са навършили 18 години, само ако са могли да разбират свойството, значението на деянието и да ръководят постъпките си. Според чл. 32, ал. 1 от НК не са наказателноотговорни малолетни лица, ненавършили 14-годишна възраст. Тези деца са извършители на противообществени прояви, а не на престъпления и с тях работят инспекторите от Детска педагогическа стая. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Маринов е от народния представител Джейхан Ибрямов относно самоубийството в сградата на ДАНС на член на Управителния съвет на Българския национален съюз.
Имате думата, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Господин Министър, госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Въпросът ми е относно самоубийството в сградата на ДАНС на Емил Крумов – член на Управителния съвет на Българския национален съюз.
Преди няколко дни станахме свидетели на един доста странен инцидент, при който мъж се самоуби в сградата на ДАНС със самоделка, върху тялото на който са били открити пистолет със заличени номера и два пълнителя. Лицето е идентифицирано като Емил Крумов – дългогодишен служител на БДЖ, с криминално досие за отвличане на самолет, и не на последно място, същият е член на Управителния съвет на Български национален съюз – тази организация, която е основният организатор на неонацистката проява Луковмарш и се намира в тясно сътрудничество както с международната неонацистка политическа мрежа „Кръв и чест“, така и с Вътрешномакедонската революционна организация.
Съгласно публично изнесената информация, лицето Крумов не е криел неонацистката си принадлежност. Бил е в затруднено финансово положение, но в направеното претърсване в дома му е открит богат арсенал от оръжия, за които е нужно сериозно финансиране.
Изключително много съм обезпокоен от факта, че лице с такива неонацистки възгледи е в състояние да придобие и да укрие цял боен арсенал, с който бил в състояние да извърши масово клане по подобие на норвежкия масов убиец Брайвик. Темата е изключително сериозна с оглед и на присъствието в управлението на Република България на политически партии, които често си служат с ксенофобски възгледи и езика на омразата, като това е един вид легитимация на подобен вид поведение пред българското общество.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: установени ли са мотивите за този инцидент и дали повереното Ви министерство смята за резонно да започне по обстойно разследване срещу лица и организации, принадлежащи към неофашисткия контингент и открито застрашаващи националната сигурност на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Ибрямов, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно чл. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарната безопасност и защита на населението. В рамките на функционалната си компетентност органите на МВР предприемат всички необходими мерки и действия за обезпечаване на вътрешната сигурност и обществения ред. Министерството на вътрешните работи активно сътрудничи с други структури, осъществяващи дейност, свързана с националната сигурност, каквато е Държавна агенция „Национална сигурност“.
По отношение на конкретния Ви въпрос относно самоубийството пред сградата на Държавна агенция „Национална сигурност“ Ви информирам, че по случая в Столична дирекция на вътрешните работи е образувано досъдебно производство № 21 от 2020 г. Тъй като разследването по делото все още не е приключило и материалите по разследването не могат да се разгласяват, съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс нямам право да предоставя информация без разрешение от страна на наблюдаващия прокурор при Софийска районна прокуратура.
По отношение на Вашия въпрос, свързан с въпросната организация, знаете, че Прокуратурата на Република България предприе по компетентност мерки с искане за нейното заличаване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председателстващ, господин Министър, госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разбира се, че съм запознат, както и всички колеги, с действията на Специализираната прокуратура. Очакваме действията и на Специализирания съд, да видим какво ще е решението.
Господин Министър, това е мое трето или четвърто питане. Първо, имаше отговор, че не се води статистика в МВР дали има такива организации и дали се следи тяхната дейност. Второ, имаше един ужасен инцидент с учител в българско училище – крайнодесен, който си служеше с неонацистки жестове в училище и преби учителката. Става ясно от този факт, че когато Ваши предшественици са изнасяли информацията, те са били неверни или са криели информация.
Сега да си отговорим на следните въпроси: кои са тези организации, които финансират дейността на подобен род неофашистки организации като БНС, кой ги финансира и кой им дава политически гръб? Открити бяха, както казах, богат арсенал от оръжия. За кого са били предназначени тези оръжия, господин Министър? Същите тези хора организират Луковмарш. С голям интерес ще проследим дали утре ще бъде проведено това мероприятие.
Аз Ви призовавам, като министър на вътрешните работи, не да охранявате тези хора, за да не създават безредици, а изобщо да не се допуска провеждането на такова мероприятие.
Две новини, които са изключително важни. Снощи представители на Българския национален съюз, от същата тази организация, която трябва да бъде заличена, са нахлули в мероприятие на Софийския университет и създавали безредици. Намесата на полицията довежда до прекратяване на ексцесиите. Днес новина – в Дортмунд е спрян директен полет за България, защото има съмнения, че в този полет има крайнодесни, които идват специално за Луковмарш. И в момента полицията в Германия се чуди как да спре тяхното пристигане в България.
Това са изключително притеснителни факти, господин Министър, и трябва час по-скоро правораздавателните органи в България хомогенно да вземат отношение по тези неофашистки прояви.
Разбира се, преди да завърша, ще си позволя да Ви подаря една книжка, в която ясно личи политически лидер на снимка с представители на БНС, което е не по-малко доказателство, че в България има политически партии, които са гръб на подобен род неофашистки организации. Благодаря. (Дава книга на министър Младен Маринов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Дуплика, господин Министър. Имате думата.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Ибрямов, дами и господа народни представители! Ще допълня, че една от основните цели на Министерството на вътрешните работи е да разкрива престъпления и съвместно с прокуратурата да работи по тяхното документиране. Естествено, във всички случаи, когато деянията отговарят на съставите в Наказателния кодекс, ние сме длъжни и предприемаме действия. В този обхват попадат и престъпленията, извършени от омраза, и престъпленията, свързани с изповядване на неофашистка идеология.
По отношение на това кои партии извършват такава идеология, знаете, че има и други институции в държавата, в случая Държавна агенция „Национална сигурност“, които имат компетенции в тази посока. Както казах, на база на тази работа и сезирането на прокуратурата са предприети съответните действия при наличие на конкретни доказателства.
По отношение на мероприятието, което Вие посочихте – Луковмарш, искам да Ви запозная с хронологията.
Знаете, че това мероприятие се провежда от много години в България и се правят опити да се провежда. Има години, в които то е забранявано със заповед на кмета на Столична община. Има случаи, когато е прекратявано неговото провеждане също със заповед на кмета на Столична община. Аз, като бивш директор на Столична дирекция на вътрешните работи, винаги сме се противопоставяли, когато в такива мероприятия се извършват нарушения на обществен ред и се проповядва насилствена идеология.
В конкретния случай за предстоящото провеждане на това мероприятие в Столична община с уведомление от организатора, в случая „БНС – Еделвайс“, това уведомление е внесено на 25 април 2019 г., е заявено мероприятие Луковмарш, което е планирано да се проведе на 22 февруари 2020 г. за времето от 17,00 ч. до 21,00 ч. със сборен пункт на участниците пред НДК. Предвидено е шествието да премине по централни софийски улици – бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Георги Сава Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“ и да завърши на улица „Тракия“ № 1 пред дома на генерал Христо Луков, където ще се проведе кратка церемония.
Във връзка с постъпилото уведомление в Столична община от страна на Столична дирекция на вътрешните работи е изготвено писмено становище, че мероприятието следва да се проведе само в частта си на ул. „Тракия“ № 1, без заявеното шествие. От Столична община е издадена заповед от 25 април 2019 г., с която се забранява провеждането на заявеното от „Български национален съюз – Еделвайс“ траурно факелно шествие в памет на генерал Христо Луков на 22 февруари 2020 г. по заявения маршрут.
Вследствие на предприетите обжалвания от страна на организатора в Административен съд София-град е образувано производство по реда на чл. 12, ал. 4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите във връзка с постъпила жалба срещу заповедта на столичния кмет за забрана на заявеното мероприятие. Административен съд София-град отменя заповедта на кмета на Столична община и връща преписката на Столична община за ново произнасяне по уведомлението на „Български национален съюз – Еделвайс“.
От страна на Столична община е издадена нова заповед с дата 13 август 2019 г., с която се променя заявеното с уведомлението от „Български национален съюз – Еделвайс“ траурно факелно шествие по централните софийски улици и церемония по полагане на венци в памет на генерал Христо Луков на 22 февруари 2020 г. пред дома на ул. „Тракия“, като Столична община променя това уведомление и разрешава провеждане само поднасяне на венци на ул. „Тракия“.
В тази връзка искам да Ви уверя, че органите на МВР ще направят всичко възможно за спазване на издадената от столичния кмет заповед, тъй като по Закона за събранията, митингите и манифестациите ние сме длъжни да осигурим спазването на тази заповед. Така че ние предприемаме мерки и действия да не допуснем нарушаване на обществения ред.
По отношение на присъствие на чуждестранни лица, които участват в това мероприятие, ние също имаме информация и всяка година предприемаме съответните компетентни действия, когато това е в разрез със закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Благодаря и за участието в контрола днес.
Продължаваме с два въпроса към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката.
Двата въпроса са по една и съща тема, затова ще спазим процедурата по чл. 106, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Първият въпрос е от народния представител Николай Иванов относно прекъсване на електрозахранването в област Враца. Вторият е от народния представител Валентина Найденова и народния представител Милко Недялков относно политиката на Министерството на енергетиката по контрол на инвестиционната дейност и ремонтните работи на дружество „ЧЕЗ България“ АД.
Уважаеми господин Иванов, имате думата да зададете въпроса.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! Уважаема госпожо Министър, в началото на месец февруари след първия по-сериозен снеговалеж на територията на област Враца, както ще чуете и на територията на други области, възникна много тежка обстановка. Специално в област Враца в три общини – Враца, Мездра и Роман, над 30 населени места останаха без електрозахранване. Вследствие на това голяма част от тези населени места бяха и без водоснабдяване, голяма част от домакинствата в тези населени места загубиха продуктите, които съхраняваха в електроуреди. Стигна се до голямо гражданско напрежение, стигна се до протести, които бяха отразени в медиите. Местната власт, особено кметовете на кметства и кметовете на общини изпитваха невъзможността да координират възстановяването на нормалната обстановка в населените си места поради недобра комуникация с електроразпределителното дружество.
Тъй като все пак снеговалежът не беше нито изненадващ, нито толкова голям и не представляваше бедствие, а се стигна до такава тежка обстановка, моят въпрос към Вас е: какви са възможностите на Министерството на енергетиката в такава обстановка, а и не само, както ще чуете и от допълнителния втори въпрос на моята колежка, да осигурява контрол и въздействие върху действията за отстраняване на причините за прекъсване на електроснабдяването, да осигурява връзката и комуникацията между електроразпределителното дружество и местната власт и като цяло да контролира реално електроразпределителните дружества, извършващи необходимите инвестиции, така че при една съвсем нормална, в случая зимна обстановка, да не се стига до такива бедствени ситуации?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Госпожо Найденова, имате думата да зададете и Вашия въпрос.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, за съжаление, проблемът беше изключително сериозен, тежък и в Ловешка област, където много населени места – това са близо осем общини, 41 села, също останаха без ток само в рамките на три дни.
Причините са много, причините са ясни – обилният снеговалеж, вледеняване на проводниците, счупване на стълбове. Изключително тежка ситуация, която постави на много сериозни изпитания не само „ЧЕЗ Разпределение България“, но и кметовете на общини, които трябваше да положат неимоверни усилия, за да може по някакъв начин да се възстанови нормалният живот в общините.
Безспорно това напрежение бе насочено и към ЧЕЗ, и към кметовете. Мисля, че донякъде е несправедливо това да гледаме отстрани и да казваме: „Да, виждаш, че дружеството е частно.“ И нещата спират дотам.
Ще задам и своя въпрос: каква е политиката на Министерството на енергетиката да не се изчаква да се случват такива неща, а самото дружество да инвестира съответно в своите съоръжения, за да може да бъде то подготвено да посрещне всякакви условия, включително и зимни?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, уважаема госпожо Найденова, уважаеми господин Недялков, съгласно чл. 75, ал. 1 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката провежда предварителен текущ и последващ контрол за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти.
Във връзка с регистрираните аварии и прекъсвания на електрозахранването, свързани с усложнената метеорологична обстановка на 5 и 6 февруари тази година, на лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение“ с моя заповед разпоредих извършването на извънредна проверка относно техническото състояние на енергийните обекти на електроразпределителното дружество в оперативни центрове Мездра и Враца.
При извършената проверка бяха обхванати качеството на техническата експлоатация на съоръженията в съответствие с действащата нормативна уредба. Установено е, че на територията на общините Враца, Мездра и Роман вследствие на мокрия сняг са счупени, наклонени, усукани и изкривени 22 броя стоманено решетъчни стълбове от мрежа средно напрежение и 113 броя стоманено-бетонни стълбове от мрежа ниско напрежение. Има и скъсани въздушни електропроводи.
На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за енергетиката за резултатите от проверката на контролните органи ще бъде съставен констативен протокол. На основание чл. 80, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката на „ЧЕЗ Разпределение“ ще бъдат дадени задължителни предписания със срок за изпълнение и отстраняване на констатираните нередности по електроразпределителната мрежа – ниско и средно напрежение.
Използвам случая да Ви информирам, че следващата седмица на основание чл. 75, ал. 1 от Закона за енергетиката такава извънредна проверка ще бъде извършена относно техническото състояние на енергийните обекти на „ЧЕЗ Разпределение“ в Оперативен център – Троян, и Оперативен център – Ловеч. Поемам ангажимента след приключването на двете проверки да запозная народните представители с резултатите от тях.
Следва да се отбележи, че по отношение на прекъсванията в област Враца с цел ускоряване на процеса по възстановяване на електроснабдяването бяха предприети мерки и колегите от Електроенергийния системен оператор оказаха съдействие на територията на област Враца. Шест екипа на Електроенергийния системен оператор помагаха на колегите от „ЧЕЗ Разпределение“, като целта беше част по-скоро да бъде възстановено захранването в населените места.
По отношение на Вашите въпроси, свързани с политиката на Министерството на енергетиката по контрола на инвестиционната дейност на електроразпределителните дружества, в това число и на „ЧЕЗ Разпределение България“, следва да се има предвид, че съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране контролира съответствието на извършените лицензионни дейности с условията на издадените лицензии на електроразпределителните дружества.
КЕВР утвърждава размера на инвестициите за регулаторния период, които електроразпределителните дружества следва да изпълнят. Инвестициите за подобряване на качеството на електрическата енергия, сигурността и безопасността на електроразпределителната мрежа са наложителни от гледна точка на изпълнение на лицензионните и договорните задължения на дружествата.
За целите на настоящия отговор беше изискано от страна на Министерството на енергетиката информация от „ЧЕЗ Разпределение“ за стойността на реализираните инвестиции в разпределителната мрежа през последните три години на територията на областите Враца и Ловеч. Общата стойност на преките инвестиции в двете области по информация от „ЧЕЗ Разпределение“ възлиза на 30 млн. 235 хил. лв., в това число – 17 млн. 630 хил. лв. са инвестициите, направени на територията на област Враца, и 12 млн. 605 хил. лв. на територията на област Ловеч.
Очевидно с тези аварии, които бяха регистрирани, и дискомфорта, който беше създаден по отношение на гражданите, които живеят на територията на тези населени места, може би ще бъде добре електроразпределителните дружества, в конкретния случай „ЧЕЗ Разпределение“, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране с оглед предстоящия нов регулаторен период, да обсъдят възможността за увеличаване размера на инвестициите именно в тези райони, така че тази инфраструктура да бъде обновена, поддържана и по този начин да се гарантира сигурността на доставките и качеството на захранването с електрическа енергия.
Може би е важно да кажа и това, че от 2015 г. Министерството на енергетиката извършва периодични проверки във връзка с предстоящите есенно-зимни сезони. Всяка година се правят проверки на трите електроразпределителни дружества и на Електроенергийния системен оператор, като се обхващат териториите на съответните лицензианти на териториите на отделни общини.
Така че Министерството изпълнява своите функции по закон да осъществява такъв предварителен, текущ, и, разбира се, последващ контрол. Проверките са ни два вида, които са: планови и извънредни проверки, каквато е тази, която сега е на своя финал – проверката на територията на област Враца, и такава проверка, която ще извършим другата седмица на територията на област Ловеч. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Реплика, господин Иванов, имате думата.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Постарала сте се не само да съберете информация, но и да извършите проверка. Нямам представа какво е констатирала тя. Не мога да приема, че след 17 милиона инвестиции на територията на област Враца един 3-сантиметров снеговалеж ще доведе до такива тежки последици. Както чухме, десетки стълбове средно напрежение и стотици стълбове и проводници в населените места са били огънати, прекъснати, разрушени, което показва, че цялата мрежа е в едно много тежко състояние.
Конкретно например за община Роман мога да Ви кажа, че от няколко години чакаме една инвестиция от порядъка на около 2 – 3 млн. лв., която ще осигури наистина постоянно, тъй като в община Роман това е проблем от години, нормално електрозахранване на населените места в общината и част от община Мездра по поречието на река Искър. Това все не се случва. Все се намират причини, които водят до забавяне на тази инвестиция.
Според мен държавата в лицето на Министерството на енергетиката, разбира се, с подкрепата на всички институции, трябва да има възможността за много по-реален и действен контрол за това наистина ли тези инвестиции водят до осигуряването на една нормална услуга за населението.
Ситуацията беше изключително тежка. Областна администрация се опита да бъде медиатор между местната власт, хората и „ЧЕЗ Разпределение“. Изключително напрегнати срещи, на които кметовете на общини и кметовете на населени места ясно показаха, че дори липсва и нормална комуникация между хората през кметствата, общините и електроразпределителното дружество. Дори допреди няколко дни все още имаше помпени станции на ВиК – Враца, които не работеха, поради това че бяха аварирали вследствие на прекъсване на електроснабдяването.
В момента все още има проблеми със захранването с вода, водоснабдяването, и то почти месец след, повтарям, съвсем нормален за този сезон на годината снеговалеж. Така че молбата ми е тези проверки да бъдат по-чести, не инцидентни. Надяваме се, че вследствие на сега извършените проверки и констатациите ще има сериозна намеса от Министерството на енергетиката и отговорните институции и че наистина ще има един по-действен контрол на това реално ли тези инвестиции са извършени на териториите на двете области и не само. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Имате думата за реплика, госпожо Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Министър, понеже темата е инвестиции, безспорно тяхната роля е превантивният характер. Затова, когато се извършва тази предстояща проверка в Ловешка област, особено в община Троян, която беше най-засегната, много Ви моля, нека да се обърне внимание на това къде са насочени тези инвестиции. Защото едно е инвестиции долу в равнината, друго е в Предбалкана, където районът е изключително тежък, където има толкова неокастрени дървета, които падат върху самите жици. Дори има и една снимка – по-късно след приключване, когато предполагам, че ще се запознаем и ние с резултата от тази проверка, ще Ви покажа как в едно населено място, което се казва село Белиш, към момента, за да се спаси ситуацията, просто има един дървен стълб, на който е окачено захранването.
Така че ще наблюдаваме внимателно за следващия период какво ще препоръча КЕВР, какво ще подпише, къде ще бъдат насочени тези инвестиции, защото безспорно в Предбалкана се изисква много повече, отколкото в равнинните части. Освен това трябва да знаем и реално какво е моментното състояние, дори каква е и консумацията. Безспорно има много неща, които трябва да се съобразят. Знам, че беше тежко. Знам!
Да благодарим на всички, включително и на хората, и от ЧЕЗ, които зимуваха и все пак успяха да се справят, колкото и тежко да се преглътна това състояние, на кметовете и най-вече на кризисните щабове – както на общинско, така и на областно ниво.
Благодаря, че Вие приемате присърце този много сериозен проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Госпожо Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз също бих искала да благодаря на свой ред за това, че поставяте тези актуални въпроси.
Използвам случая да Ви уверя, че Министерството на енергетиката, правителството прави всичко необходимо, така че да се гарантира сигурността на доставките и комфорта на живот на хората. Но конкретната ситуация беше свързана с обилните снеговалежи – мокър сняг, който доведе до проблеми със захранването с електрическа енергия на територията на тези общини.
За съжаление, на територията на област Враца повредите бяха в много високи местности – труднодостъпни, и това наложи цялата необходима техника, за да може да се отстрани аварията, да бъде изнесена на ръка буквално. Колегите от ЧЕЗ бяха мобилизирали всички свои екипи – от съседни области, от съседни региони, така че да могат максимално бързо да отстранят всички тези повреди.
Използвам случая да Ви уверя, че Министерството ще продължи да изпълнява своите функции, така както предвижда Законът. Що се отнася до инвестициите – ние ще изпратим резултатите от нашите доклади, от нашите проверки на Комисията за енергийно и водно регулиране, която всъщност е компетентният орган, който може да прецени дали направените инвестиции реално са довели до този очакван резултат от тях. И ако това не е така, може би при разговори със съответното електроразпределително дружество да могат да бъдат мотивирани и насочени към това тези инвестиции да отидат в места, където са необходими, както беше пояснено преди малко.
Благодаря Ви още веднъж и обещавам веднага след приключване на проверките да Ви запозная с резултатите от тях. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Благодаря и за участието в парламентарния контрол днес.
Уважаеми колеги, следващото редовно пленарно заседание ще бъде на 26 февруари 2020 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,17 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председател:
Емил Христов


Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания