Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 май 1998 г.
Открито в 9,05 ч.
06/05/1998
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
  Секретари: Калчо Чукаров и Иван Бойков  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 29 април до 5 май 1998 г.:
  Законопроект за преференциално кредитиране на студентите и докторантите. Вносители - народният представител Георги Първанов и група народни представители.
  Законопроект за политическите партии. Вносители - народните представители Красимир Каракачанов и Анатолий Величков.
  Законопроект за минималното заплащане на труда и индексация на доходите. Вносител - народният представител Александър Томов.
  Законопроект за занаятите. Вносители - народният представител Георги Михайлов и група народни представители.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител - народният представител Стоян Райчевски.
  Отчет на Българска народна банка за 1997 г. Вносител - Българска народна банка.
  Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Вносител - Министерският съвет.
  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Съединените американски щати и правителството на Република България. Вносител - Министерският съвет.
  Законопроект за ратифициране на Акта за изменение на Устава на Международната организация на труда, приет от Международната конференция на труда на 85-та сесия през юни 1997 г. Вносител - Министерският съвет.
  Проект за решение за вземане на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки на Международната организация на труда. Вносител - Министерският съвет.
  Законопроект за радиото и телевизията. Вносител - Министерският съвет.
  Законопроект за далекосъобщенията. Вносител - Министерският съвет.
  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за улесняване на международното морско търговско корабоплаване. Вносител - Министерският съвет.
  Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика. Вносител - народната представителка Светлана Дянкова.
  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител - народният представител Йордан Нихризов.
  Две съобщения.
  На основание чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от вносителите е оттеглен законопроектът за преференциално кредитиране на студентите и докторантите.
  Съобщение за промяна в ръководството на парламентарна група.
  "ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
  от АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ - председател на
  Парламентарната група на Евролевицата

  Уведомявам Ви, че на заседанието на Парламентарната група на Евролевицата бяха извършени следните промени в ръководството й: на мястото на господин Бойко Радоев за заместник-председател на парламентарната група бе избран господин Иван Бойков."
  По седмичната програма.
  Днес е първият пленарен ден на месеца и има две предложения от народния представител Александър Каракачанов - заместник-председател на Парламентарната група на Обединението за национално спасение, за включване в дневния ред на заседанието на Народното събрание на "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи N 54-01-122, внесен на 20 декември 1997 г."
  Така както е редактирано това предложение - на основание чл. 39, ал. 3 - вие правите предложението на общо основание, а нe използвайки си правото да посочвате законопроект в първия пленарен ден от месеца.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Вероятно е станала техническа грешка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Както предполагахме, всъщност това е техническа грешка. Желанието е тази точка да се включи на основание чл. 39, ал. 7 от правилника. По нея няма да се гласува.
  Има проект за програма, изготвен въз основа предложение на народната представителка Светлана Дянкова - заместник-председател на Парламентарната група на СДС.
  На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, искам да направя едно съобщение и едно предложение.
  На заседанието на Председателския съвет тази сутрин единодушно се съгласихме да бъде внесен законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с параграф единствен: "В чл. 154, ал. 1 след думите "Първи май - Ден на труда и на международната работническа солидарност", се добавят думите "6 май, Гергьовден - Ден на храбростта и Българската армия".
  На Председателския съвет проектозаконът е подписан от представителите на всички парламентарни групи и от председателя на Народното събрание. Разпределен е на водеща комисия, дори вече има становище.
  Така че моето предложение е, ако не възразявате от Парламентарната група на Обединението за национално спасение, тяхната точка днес да стане т. 2, а т. 1 да бъде "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда" за обявяване на 6 май за официален празник.
  Предлагаме седмичната програма да бъде:
  Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика.
   Второ четене на законопроекта за социално подпомагане.
   Второ четене на законопроекта за подпомагане на земеделските производители - продължение.
   Второ четене на законопроекта за здравното осигуряване.
   Парламентарен контрол.
  Предложения по дневния ред за отпадане или за разместване има ли? Няма.
  Моля, гласувайте предложената седмична програма.
  Гласували 198 народни представители: за 195, против 2, въздържал се 1.
  Седмичната програма е приета.
  Още едно съобщение: ще дадем почивка днес от 10 до 12 ч., за да могат народните представители да вземат участие и да присъстват на тържествения парад, а от 11,30 ч. - на полагането на венци пред Паметника на незнайния войн.
  От Парламентарната група на Обединението за национално спасение имате ли възражения да започнем със законопроекта за 6 май?
  КЕМАЛ ЕЮП (ОНС, от място): Нямаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преминаваме към разглеждането на:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
  Има думата председателката на водещата Комисия по труда и социалната политика госпожа Дянкова.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вие вече разбрахте, че сутринта на Председателския съвет беше взето това добро решение - 6 май да бъде обявен за официален празник, вследствие на което Комисията по труда и социалната политика се събра и реши да подкрепи този законопроект за промяна в чл. 154 на Кодекса на труда. Цялата комисия единодушно подкрепя законопроекта за допълнение на чл. 154, ал. 1 на Кодекса на труда, с който се обявява за официален празник 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
  Това е едно много кратко становище, но мисля, че е едно много дълбоко послание от името на комисията към целия български народ и към Българската армия, както и към всички други слоеве от населението, които празнуват днешния празник. Аз мисля, че по този начин комисията даде своя принос за националната гордост и за националното достойнство на българския народ. От догодина се надяваме, че този празник наистина ще бъде празнуван от всички хора в България. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Определям по 30 минути на парламентарна група.
  Някой желае ли да вземе отношение?
  ОБАЖДАТ СЕ: Не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда N 854-01-51.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 205 народни представители: за 203, против няма, въздържали се 2.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Госпожа Дянкова има думата за процедура.
  СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение да приемем и на второ четене това изменение на Кодекса на труда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? - Няма.
  Моля, гласувайте направеното предложение.
  Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Пристъпваме към второто четене на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието.
  Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Параграф единствен. В чл. 154, ал. 1 след думите "1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност" се добавят думите "6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграф единствен.
  Гласували 192 народни представители: за 191, против няма, въздържал се 1.
  Законът е приет и на второ четене.
  От догодина Гергьовден става официален празник на Република България. (Ръкопляскания.)
  Преминаваме към единствената точка, посочена по чл. 39, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, внесен от народния представител Александър Каракачанов.
  Първо има думата за становище водещата комисия -Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа.
  Не виждам председателя на комисията.
  Има думата заместник-председателят на комисията, господин Трендафилов, да изнесе становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
  "СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи N 5401122, внесен от Александър Панайотов Каракачанов на 20.12.1997 г.

  Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа на свое заседание, проведено на 28.01.1998 г. обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи N 5401122, внесен от народния представител Александър Панайотов Каракачанов на 20.12.1998 г.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие заместник-министърът на земеделието, горите и аграрната реформа господин Каркъмов и народният представител Александър Каракачанов.
  В хода на обсъждането народните представители, взели участие в дискусията подчертаха, че с предлагания проект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се прави опит да се урежда правна материя, която е предмет на Закона за арендата в земеделието и другите закони, които се отнасят до договорните задължения между лицата, отдаващи под наем или аренда недвижими имоти или вещи.
  С предлагания нов чл. 9, ал. 1 към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вносителят предлага договорът за аренда да се заверява от кмета на населеното място и екземпляр от договора да се съхранява в кметството.
  Така предложен, текстът влиза в коализия с разпоредбите на чл. 3 от Закона за арендата, където е прието договорите за аренда да бъдат с нотариална заверка на подписите, същите да бъдат придружени със скица и да се регистрират в поземлената комисия по местонахождението на имота.
  С новопредлагания чл. 9, ал. 2 вносителят предлага доходът, който ще получи собственикът на земя да се уговаря в пари или в натура, като той не може да бъде по-малък от 25 на сто от обичайните приходи или добиви, в зависимост от качеството и местоположението на имота.
  Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието арендната вноска се определя на базата на "обичайните добиви и приходи в зависимост от качеството и местоположението на арендувания имот".
  Народните представители, взели участие в дискусията, изразиха мнение, че предлаганият минимум за арендна вноска от 25 на сто е необходимо да бъде аргументиран и прецизиран, както и че същата е невъзможно да бъде приложена за всички райони в страната и видове култури, които биха се отглеждали там.
  С чл. 9, ал. 3 вносителят предлага заплащането на арендната вноска или предаването на добивите да става до 1 декември на съответната година, в която е реализиран доходът.
  Това предложение е в противоречие с разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието. Там е предвиден по-благоприятният срок за получаване на арендната вноска от арендодателя, а именно 1 октомври на съответната година.
  Със същата ал. 3 вносителят предлага при неспазване на срока за изплащане на арендната вноска, както и когато земята се ползва без правно основание, арендната вноска да бъде завишена двойно.
  По това предложение народните представители изразиха становище, че този въпрос е уреден с чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и е скрепен със санкция, съгласно чл. 40 от същия закон.
  Съгласно тези текстове земеделската земя, с възстановено право на собственост, се изземва от лицата, които я ползват без правно основание, със заповед на кмета на общината, а глобата е от 200 000 до 1 милион лева.
  След станалите разисквания, на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа прие следното

  "СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи N 5401122, внесен от народния представители Александър Панайотов Каракачанов на 20.12.1998 г.
  Това становище бе гласувано с 14 гласа "за", "против" няма и 1 "въздържал се"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
  Има думата вносителят на законопроекта господин Каракачанов. Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми колеги, становището на комисията би било напълно основание, ако тя знаеше едно обстоятелство, което, надявам се, че по-късно го е научила. А това обстоятелство е следното, че Законът за арендата е един хубав закон, добре написан, но един мъртъв закон. Той е закон, който не съществува в реалното пространство на България като икономически взаимоотношения. Той съществува само на книга тук, в Народното събрание. И много държа да подчертая този факт, да го имаме предвид, защото отрицателното становище на комисията се основава единствено на това, че всичко, което предлага моят законопроект, е решено в Закона за арендата. Да, така е, но този закон няма приложение в реалната практика, той не действа.
  И за да не се счита, че аз измислям този аргумент, пред мен е питането, което бях отправил към министър Върбанов на 13.02.1998 г., след като беше вече гледан в комисията моят законопроект, където аз му задавам въпроса: колко регистрирани договори за аренда има по Закона за арендата, което той е длъжен да знае, защото те се регистрират в поземлените комисии. Отговорът на господин Върбанов е, че досегашната практика показва, това е цитат, че предпочитаният начин за предоставяне на земя за обработване не е арендата, а отдаването й под наем. Нещо повече, господин Върбанов не можа да посочи нито един такъв сключен договор, подчертавам, нито един.
  И аз много бих се радвал да видя един такъв договор, за да го сложа в рамка и да го закача в моята стая, за да мога да го гледам, понеже това ще е нещо уникално.
  Казвам го пак като факт, който е реален факт. Защото няколко пъти съм приказвал по този въпрос и в моя избирателен район в Добрич, и където съм могъл, и твърдя, че проблемът е изключително болезнен за хората.
  Казвам това с желанието да се вслушат в моите думи и отляво, и от дясно. Защото в момента хората биват изнудвани и от кооперациите, и от псевдоарендатори. И това е масов случай. Човек, който има 10, 15, 20 декара земя или повече, но няма възможност да я обработва или не желае да я обработва, той е принуден да я отдава под аренда. Но в района обикновено има 1, 2 до 3 арендатори, 1-2, максимум 3 кооперации. Реален пазар в този смисъл няма. Хората просто биват изнудвани да сключват договори, които не съставляват и 1/10 от реалния приход, който се получава от арендатора или от кооперацията.
  Нещо повече, което е по-лошото. Примерно, те са сключили такива договори, но биват лъгани, защото повечето хора не са в течение на законодателството, което първо, се мени постоянно и второ, все пак докато стигне до село, е един дълъг път. И в много случаи при мен идват хора, а вярвам, че и при много от вас, които казват: "да, ние сключихме договор с еди-кой си, той сега не ни плаща нищо." Аз му казвам: "покажи договора". Той вади едно листче, което от юридическа гледна точка просто е несъстоятелно, което в много случаи даже не е подписано от този арендатор. А когато, между другото, даже е подписано и има някаква юридическа стойност, съответният арендатор просто отказва да му изплати, не му дава нищо по този договор. И практически да се направи нещо срещу този човек, е невъзможно.
  Затова това, което ние предлагаме тук, е именно санкции, които да принудят така наречените арендатори да са заинтересовани да сключват реални договори. И тези реални договори са във всички направления - и когато става дума за наем, и когато става дума за аренда. Нещо повече, законопроектът не влиза в колизия със Закона за арендата, защото е казано в ал. 4 на същия, че когато собственикът е сключил договор за аренда съгласно изискванията на Закона за арендата в земеделието, се прилагат разпоредбите на последния. Само се добавя, че арендната вноска не може да бъде по-малка от 25 на сто от добива.
  По въпроса за тези 25 на сто, естествено, може да се спори много, но искам да подчертая, че господин Каркъмов, който беше на това обсъждане в комисията, ако нещо той подкрепи категорично, беше именно тези 25 на сто, защото това е мнение и на министерството. Даже имаше едно съжаление, че съм бил изпреварил това предложение, тъй като министерството се кани да внесе подобно.
  Така че не е въпросът в тези 25 на сто. Въпросът е в това, че в момента обикновеният собственик на земя, дребният собственик на земя, за който ние казваме, че искаме да го защитаваме, реално няма никаква защита. Той бива лъган, мамен и никой фактически нито желае, нито може да го защити реално. Затова аз призовавам след тези обстоятелства, които изложих, и надявам се след тази допълнителна информация, които получиха и колегите от комисията, да гласуваме този закон, защото това ще е една реална защита за тези дребни собственици, които в момента буквално са мамени. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
  Определям по 30 минути на парламентарна група. Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
  Да, госпожа Татяна Дончева има думата.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз не съм специалист по земеделие и няма да си правя упражнения да продавам краставици на краставичари. Но тъй като законът има много сериозни правни последици, бих искала да заостря вниманието върху следния проблем, който витае в парламента може би от предишната легислатура на Народното събрание.
  Има режим на собственост, който е създаден от времето на Рим. Неслучайно Законът за задълженията и договорите у нас е от 1949 г. и в огромната си част договорната уредба преди 9-и и след 9 септември е една и съща. Защото правото се гради на принципи и закони също както физиката и математиката и нещата са много точни. Не можеш да строиш сграда, без да се съобразяваш със законите на физиката и без да познаваш технологията на строителството.
  Признаваме всички проблеми, за които говори господин Каракачанов, но те не могат да бъдат решени правно-технически така, независимо от добрите намерения. Затова ние няма да подкрепим закона, защото той просто не може да реши по никакъв начин онези проблеми, които иска да разреши, а създава други тридесет, за които вероятно неговият вносител не си дава сметка. Но разбираме идеите, които и предишното, и сегашното Народно събрание имаше мнозинството по отношение на законодателната комисия. Разбираме и желанието да няма една законодателна комисия, която като Горна камара да определя кои закони ще влязат в пленарна зала и в някаква степен да се явява излишна цедка. Но това, което върви - както преди, така и сега - при малкото количество юристи в българския политически живот, дава възможност, ако един такъв например закон, с много сериозни правни последици, не бъде гледан на правна комисия, да се появи в залата нещо, което е много далеч от истината.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
  За реплика има думата господин Каракачанов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Аз благодаря на госпожа Дончева, че като един голям специалист ни каза, че тук има проблеми, но може би трябваше да ни осветли за какви юридически проблеми става дума . Защото все пак нейният висок авторитет не е достатъчен тя да говори като оракул, който само загатва за нещо, но не казва подробностите. Защото аз бих попитал в крайна сметка: прекрасно е, че постоянно подчертаваме колко много някои хора знаят в тая държава, колко много разбират от законите, от икономическите проблеми и в крайна сметка да сме в едно и също затънало състояние и хората по един и същи начин да бъдат лъгани.
  Каква е ползата от Вашето изказване, госпожо Дончева, като то не довежда до нищо? Ами излезте и предложете какви промени да направим в този закон! Кажете как да го решим този проблем, защото хората продължават да бъдат лъгани. И аз питам тогава: може би проблемът е, че трябва да продължи тези хора да бъдат лъгани, да бъдат лъгани включително тези кооперации, които вие ги правите псевдокооперации и които не дават никакви доходи на хората, но им взимат земята, включително и тези арендатори, които не са никакви арендатори, а са просто едни изнудвачи и хора с дебели вратове. Омръзна ми да слушам в този парламент, в предния парламент и осем години подред, че имало какви ли не велики юридически проблеми, че имало какви ли не икономически знания, които ние тепърва ще ги предложим, а продължаваме да ходим все по-боси и все по-голи, и все по-гладни. Какъв е смисълът от вашите велики знания, като няма приложение към тях?
  Извинявам се, че бях толкова емоционален, но това е нещо, което ми е омръзнало да го слушам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
  За дуплика има думата госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Не бих искала две неща. Едното е групата юристи да се прави на ментори в парламента и да изнася правни лекции. Това са познания, които се добиват за пет години следване във факултета, една година стаж и други неща. Както няма нужда лекарите в тази залата да ни обясняват на нас. За това са учили и наша задача е да използваме познанията им, без да се мъчим и ние десет години да започваме отначало.
  Второто, което не искам, е да ме причислявате към популистите в залата. Аз мисля, че ако нещо е докарало България до дъното, това е огромният брой хора в политиката, които знаят така, въобще, по много въпроси имат отношение на вестникарско равнище и в никакъв случай в дълбочина.
  Има си земеделски специалисти, има си юристи на Министерството на земеделието, има си юристи от тази проблематика. Да правим импровизации тук, в пленарна зала, по въпроси, по които сме чували така, въобще! И каква е ползата от тия законопроекти?
  Аз не искам да бъда остра. Каква беше ползата от този списък с кредитни милионери? Шумотевица! Колко пари са върнати и за какво? За да си напишете един чист популизъм.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място, ръкопляскайки): Браво!
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Каква беше ролята на втория Ви законопроект, който мислехме, че ще внесете днес - за валутните задължения на банките, като те са длъжни да връщат валута независимо по какъв курс са я взели? Защо? За да си напишете някакъв гол популизъм, който не решава никакъв проблем.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място, ръкопляскайки): Браво!
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз не виждам никаква полза от това и моля Ви да не ме причислявате към това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
  За изказване има думата господин Моньо Христов.

  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! В днешния ден сме принудени да разглеждаме един закон свързан със земеделието. Казвам, че сме принудени, тъй като чухме становището на Комисията по земеделието, горите и аграрната реформа. Мисля, че още тогава доста народни представители от всички политически сили помолиха господин Каракачанов да оттегли този законопроект. Той не се съгласи и днес, отново ще повторя, сме принудени да участваме в една дискусия, от която наистина ми се струва, че няма нужда.
  Трябва да повторя някои думи от изказванията на народни представители от комисията, че този законопроект е преписан изцяло от Закона за арендата. Единственото, което е различно и което е ново, това са тези 25 на сто. Но дори и да преместим текстовете от Закона за арендата и да ги сложим в Закона за земята няма гаранция, че тези текстове ще работят. Защото не е въпрос само на самия закон, а е въпрос и на практика, която трябва да се наложи.
  В края на краищата Вие сте прав, господин Каракачанов, в това, че пледирате за това, че хора са ощетени, че не използват правните норми, които им дава законът, но от друга страна, където и да местим тези текстове, докато собственикът и арендаторът не започнат да влизат в договорни взаимоотношения ние от тази гледна точка трудно можем да направим нещо. Може би вече икономическите инструменти, които ще бъдат използвани в бъдеще, ще доведат до използване на този Закон за арендата в онази му светлина, в смисъл използването на земята за по-дългосрочен период. Говоря за икономическите инструменти. Именно отпускането на кредити, вземането на тези кредити ще задължава този, който иска да обработва земя, да влезе в едни по-дългосрочни взаимоотношения. А тези дългосрочни взаимоотношения са над четири години.
  Така че трябва да оставим нещата в този вид, който има Законът за арендата. Друг е въпросът да търсим в самия Закон за арендата някои изменения, които отчасти могат да тласнат неговото ползване в практиката.
  Що се отнася до това, което вие искате, земя, която не е възстановена, тоест за която няма необходимия документ да се арендова, това означава ние да отидем в нещо, което в момента примерно го има в Румъния. Там по същия начин невъзстановена земя е предоставена, до 10 хектара. В момента е трудно един собственик да предостави земята на друг собственик, защото няма документация.
  Така че това са проблеми, които ще заработят сега чрез фонд "Земеделие". Кредитирането на едни по-дългосрочни инвестиционни проекти така или иначе ще доведе до по-голямо заработване на Закона за арендата. Не сте прав, че няма такива договори. Напротив, има, по-редки случаи са, но там, където има собственици, които са истински собственици, там, където има арендатори, които са оформили едно нормално стопанство - аз не говоря за стопанства, които са на 30 хил., 50 хил. или 100 хил. дка, това не са нормални стопанства, - там наистина част от хората, отдавайки своята земя на даден арендатор, могат да бъдат излъгани. Но примерно, вие сте депутат от Добрички регион. Аз няколко пъти съм посетил Добричко, но не съм чул да има толкова много излъгани. Напротив, там те са собственици и много добре могат да използват възможностите на Закона за арендата. Докато има други региони, където все още това, че не е възстановена собствеността, не може да доведе до ползването на този закон.
  Мисля, че комисията правилно е решила този въпрос и предлагам колегите да не подкрепят закона на господин Каракачанов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Каракачанов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Искам да благодаря на господин Христов, че беше много по-конструктивен.
  Ще направя само една кратка реплика. Нали точно това е целта на този законопроект - да вкара отношенията в едни нормални законови взаимоотношения. В момента тях ги няма. Вие сами признахте, че Законът за арендата действа в едно много малко поле, ако въобще действа. А именно с този закон ние ще ускорим този процес и реално ще защитим хората. Защото това именно е причината ние да искаме всички договори, които касаят земята, да се регистрират при кмета, при една държавна структура, която може да помогне, да уреди тези взаимоотношения. Защото в момента хората са оставени на самотек. Знаете, че селското население няма време да следи законопроектите и едно 90 на сто от хората на село не знаят как трябва да се сключи договор. Това е големият проблем. И ако ние наистина искаме по-бързо да задейства Законът за арендата, ако вкараме този законопроект и принудим всички да влязат в една рамка, да сключват договори, по принцип да сключват договори, няма значение дали за наем или за нещо друго, тогава нещата ще се променят коренно. И тогава Министерството на земеделието ще може наистина да действа с някакви лостове. Защото огромният проблем в България в момента е, че какъвто и лост да дръпнеш от ръководството, включително на равнище министър-председател, той не действа, защото долу законите не действат.
  Този законопроект е във ваш интерес, на мнозинството. И аз съм учуден, че вие засега не искате да го приемете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Каракачанов. Не виждам други желаещи.
  Пристъпваме към първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Моля, гласувайте.
  Гласували 160 народни представители: за 14, против 123, въздържали се 23.
  Законопроектът не е приет на първо четене.
  Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Заседанието продължава.
  Преминаваме към първа точка от приетия дневен ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА.
  Вносител е госпожа Светлана Дянкова. Тя има думата.
  СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съм внесла проект за решение за промяна на състава на Комисията по икономическата политика.

  "Р Е Ш Е Н И Е
  за промяна в състава на
  Комисията по икономическата политика

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  Избира за членове на Комисията по икономическата политика:
  1. Георги Атанасов Шишков
  2. Илия Петров Петров и
  3. Пламен Димитров Стоилов".
  Колегите са от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
  Предложението за решение възникна поради различни причини. Ако вие всички си спомняте - някои от титулярите в тази комисия напуснаха парламента и заеха други държавни длъжности. Поради тази причина се освободиха тези три места в квотата на Съюза на демократичните сили. Всъщност квотата беше нарушена и това наложи комисията да бъде допълнена с тези трима народни представители. Колегите са Захари Желязков, господин Шиляшки и госпожа Василка Добрева Папломатас, които нормално подадоха оставките си и вече не са в състава на парламента. Това наложи да бъдат направени тези промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По проекта за решение някой иска ли да вземе отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте проект за решение за промени в състава на Комисията по икономическата политика:
  "Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  Избира за членове на Комисията по икономическата политика Георги Атанасов Шишков, Илия Петров Петров и Пламен Димитров Стоилов".
  Гласували 151 народни представители: за 132, против 1, въздържали се 18.
  Решението е прието.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
  Има думата председателката на Комисията по труда и социалната политика госпожа Светлана Дянкова да докладва предложенията.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, колеги! Искам първо да направя процедурно предложение в залата да бъде поканена заместник-министърката д-р Татяна Василева.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 116 народни представители: за 103, против 8, въздържали се 5.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят госпожа Татяна Василева.
  Имате думата, госпожо Дянкова.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Закон за социално подпомагане".
  Постъпило е предложение от народния представител Емилия Масларова по наименованието на закона - то да бъде "Закон за социално подпомагане и услуги".
  Комисията по труда и социалната политика не приема предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието госпожа Масларова има думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът е свързан с характеристиката на закона - социалното подпомагане не включва услугите. В закона се дава право чрез даване на лиценз не само на държавни институции, а и на други институции да оказват социални услуги. Ще имаме възможност чрез закона и чрез допълнителните разпоредби да извършваме услуги за пенсионери, да се извършват услуги за гледане на болни хора, да се извършват услуги, касаещи почасово гледане на малки деца и т.н., като всичко това е свързано със социалните дейности. Това не е социално подпомагане, това са чисти социални услуги и с оглед прецизирането на същността на закона е направено това мое предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Емилия Масларова заглавието на законопроекта да бъде: "Закон за социално подпомагане и услуги".
  Гласували 148 народни представители: за 61, против 79, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, както е предложено от вносителя.
  Гласували 135 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 24.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:
  "Глава първа
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България.
  (2) Законът цели да осигури достойно човешко съществуване на граждани, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои жизнени потребности, както и да укрепва и развива обществената солидарност в трудни житейски състояния."
  Предложение от народния представител Емилия Масларова - чл. 1, ал. 2 да отпадне.
  Комисията по труда и социалната политика не приема предложението.
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова - навсякъде в закона да се използва понятието "основни жизнени потребности".
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението.
  Предложение от народния представител Цоньо Ботев - в чл. 1 ал. 2 да добие следната редакция:
  "Чл. 1. (2) Законът цели да осигури човешко съществуване на граждани, които без помощта на държавата, общината или структури на гражданското общество не могат да посрещнат свои жизнени потребности, както и да укрепва и развива обществената солидарност в трудни житейски състояния."
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова - чл. 1, ал. 2 да се измени така:
  "(2) Социалното подпомагане цели да подпомогне със средства и да улесни съществуването на нуждаещите се, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои жизнени потребности, както и да укрепва и развива обществената солидарност в трудни житейски състояния."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - чл. 1, ал. 2 да се измени както следва:
  "Чл. 1. (2) Законът цели да подпомогне стремежа към живот с достойнство, независимост и цел на гражданите, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои основни жизнени потребности, както и да укрепва и развива обществената солидарност."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Руси Статков - чл. 1, ал. 2 да се измени както следва:
  "Чл. 1. (2) Законът цели да осигури човешко съществуване на граждани, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои минимални жизнени потребности, както и да укрепва и развива обществена солидарност в трудни житейски състояния."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение от народния представител Христо Иванов - чл. 1, ал. 2 да се измени както следва (предлага 4 варианта за ал. 2):
  1. "Ал. 2. Цел на закона е да осигури задоволяване на основните жизнени потребности на българските граждани, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои жизнени потребности, както и да създаде предпоставки за развитие и укрепване на обществената солидарност в социалното подпомагане на нуждаещите се граждани."
  2. "Ал. 2. Законът цели да се гарантира на българските граждани правото на социално подпомагане."
  3. "Ал. 2. Законът цели осигуряването на средства, които да допълват или заместват собствените доходи на българските граждани до гарантирания от държавата минимален месечен доход."
  4. "Ал. 2. Законът цели да допринесе за достойно човешко съществуване на българските граждани, които без помощта на другиго не могат да посрещнат своите жизнени потребности, както и да създаде предпоставки за развитие и укрепване на обществената солидарност в социалното подпомагане на нуждаещи се граждани."
  Комисията по труда и социалната политика приема по принцип първото и второто предложение.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова - да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  "(3) Социалното подпомагане се извършва така че да запазва човешкото достойнство на нуждаещите се."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика - чл. 1 се изменя както следва:
  "Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България.
  (2) Законът цели да подпомогне гражданите, които без помощта на другиго не могат да посрещнат свои основни жизнени потребности, както и да укрепва и да развива обществената солидарност в трудни житейски състояния.
  (3) Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Емилия Масларова за отпадане на ал. 2 - поддържате ли го, госпожа Масларова?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 141 народни представители: за 38, против 96, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Има предложения, приети по принцип от комисията и отразени в нейната редакция на текста, тях няма да ги гласуваме.
  Предложение на народния представител Руси Статков. Има думата господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги, господин министър! Ставам не толкова за да защитя предложението, тъй като според мен комисията в наше отсъствие е сгрешила, то е прието по принцип. Искам да поясня какво имам предвид, като казвам, че е прието по принцип. Моето предложение касае чл. 1, ал. 2. Аз се изказвах и при първото четене на законопроекта, аргументирайки това предложение. Ние трябва да бъдем реалисти, когато записваме в един такъв закон определени цели. Аз считам, че в условията, в които се намираме, не трябва да бъдем популисти. И ето затова съм предложил да се направи една по-друга редакция. Разбира се, отпадайки "достойно", както съм предложил и то е възприето от комисията, това не значи обаче че не трябва да има някаква цел минимум. И тази цел минимум е свързана с понятието за потребностите. Аз съм въвел минимални жизнени потребности, защото смятам, че отново трябва да сме реалисти, уважаеми колеги, съжалявам, че имате други ангажименти, които ви вълнуват в момента, но за мен това е принципен въпрос и затова си позволявам да ви отнемам от времето.
  Колежката Тоткова е предложила "основни потребности", което е в съответствие с европейското законодателство. И аз го възприемам. За мен обаче въпросът е, отново повтарям, принципен. И по същество, възприемайки това предложение на колежката Тоткова, искам да посоча и още нещо, уважаеми колеги, а именно, че ние се задължаваме с това европейско понятие да го изпълним със съдържание. Това съдържание включва в тълкуването в европейските документи жилище, храна и облекло.
  Позволих си да кажа тези неща, защото те са в съответствие с моето разбиране. Благодаря, че по принцип ме подкрепяте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков. Неговото предложение също няма да гласуваме.
  Има думата госпожа Дянкова.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз искам да внеса малко яснота по този текст, който предлага комисията, след като одобри по принцип повечето от предложенията, които бяха направени.
  Двата основни момента, които бяха изключително силно и много пъти дискутирани в комисията, бяха понятията "достойно човешко съществуване" и "основни жизнени потребности". Понятието "достойно човешко съществуване" не беше одобрено от членовете на комисията, защото според повечето от колегите това има многостранно и субективно тълкуване. Според нас достойнството е една морална категория и не винаги е във връзка със социалното положение на гражданите. Още повече, че Конституцията на Република България в чл. 51 гарантира правото на социално подпомагане. Затова решихме да предложим на Народното събрание една нова редакция, която, според нас е по-удачната и в която не е изпусната категорията за достойното човешко съществуване. Имали сме предвид и това, че категориите хора, които получават това социално подпомагане, трябва да бъдат обект на едно специално внимание и трябва тяхното достойно човешко съществуване да бъде и достойнство, да бъде зачетено и да бъде основният мотив, при който ще се ръководят всички хора, които на практика ще осъществяват това подпомагане. Тоест да не се допуска хората, които са социално подпомагани, да имат усещането, че това е нещо, което държавата и служителите на държавата правят между другото, правят някак си за отбиване на номер. Това сме имали предвид, когато сме направили тази нова редакция. И аз мисля, че всички колеги в залата би трябвало да я подкрепят.
  Това, което каза господин Статков, е точно така. Имаше много, много дебати за това коя категория да използваме като основна в този закон - дали това да бъдат основните жизнени потребности, дали това да бъдат минимални жизнени потребности или някаква друга категория. Тези, които са вътре в тази материя, знаят, че европейското право и европейската практика работи с много различни категории и почти всяка страна решава специфично за себе си коя да бъде категорията, която да използва в този тип нормативни документи или законодателни актове. Ние направихме точно това - съобразихме се с Международния пакт за икономически, социални и културни права, с неговия член 11, ал. 1, който на практика казва това: "Държавите, страните по този пакт, признават на всяко лице и семейството му правото на задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и жилище, както и на непрекъснато подобряване условията на живот".
  Затова, изхождайки от този международен документ, който е задължителен за всички европейски страни, които са го ратифицирали, се ориентирахме към понятието "основни жизнени потребности".
  Това всъщност бяха основните мотиви, които натежаха в комисията, за да се вземе това решение и да предложим на вас редакцията на чл. 1 с тези му три алинеи.
  По-нататък, искам само за яснота да кажа, че основните понятия, с които ще работи този закон, в случая за този член - за основни жизнени потребности, са изяснени в Допълнителните разпоредби. Затова трябва да се има предвид, че оттук нататък законът ще работи с тази категория. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Предложение на народния представител Христо Иванов, малко странна процедура - самият той предлага четири варианта. Двата са приети по принцип. Ще подложа на гласуване, понеже не го виждам в залата, неприетите му трети и четвърти вариант.
  Моля да гласувате за тях.
  Гласували 141 народни представители: за 6, против 62, въздържали се 73.
  Предложенията не се приемат.
  Моля, гласувайте за чл. 1 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 23.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 2. (1) Българските граждани и бежанците, законно пребиваващи в Република България, са длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности.
  (2) Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на материални помощи и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез работната им сила и притежаваното от тях имущество.
  (3) Право на социално подпомагане имат българските граждани, семейства и съвместно живеещи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини, не могат сами или с помощта на задължените да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на минималните си жизнени потребности.
  (4) От правата по ал. 3 се ползват и бежанците, законно пребиваващи в Република България, ако това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна."
  Предложение от народния представител Емилия Масларова - да се уеднаквят понятията в чл. 2 с "минимални жизнени потребности".
  Комисията по труда и социалната политика не приема предложението, тъй като в чл. 1 ясно започнахме да работим с "основни жизнени потребности".
  Предложение от народния представител Руси Статков - в чл. 2, ал. 2 да се измени, както следва:
  "(2) Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на материални помощи и оказване на услуги за задоволяване на минимални жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез работната им сила и притежаваното от тях имущество".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение от народния представител Иван Куртев - в чл. 2, ал. 2 преди думата "материални" да се добавят думите "финансови и". И ал. 2 добива следния вид:
  "(2) Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на финансови и материални помощи и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е възможно чрез работната им сила и притежаваното от тях имущество."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова - в чл. 2, ал. 3 "съвместно живеещи лица" да се замени със "съжителстващи лица".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Методи Андреев: в чл. 2, ал. 3 не става ясно кои са тези "задължени да ги издържат лица", водещата комисия да уточни по кой закон са задължени тези лица.
  Комисията по труда и социалната политика е приела по принцип това предложение, т. е. да се изясни кои са тези задължени лица.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 2 се създават нови ал. 4 и ал. 5, както следва:
  "(4) Всеки, получаващ социална помощ по този закон, се наблюдава с оглед да се премахнат причините, довели до нуждата от тази помощ. Социалната помощ се дава, докато са налице условията по ал. 3.
  (5) Получаването на социални помощи се обвързва с полагане на общественополезен труд, съобразен с възрастта, здравословното състояние и по възможност с образователното равнище на лицето."
  Останалите алинеи се преномерират.
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 2 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
  "(5) Социалното подпомагане по настоящия закон се осъществява, докато нуждаещият се придобие възможност и способност чрез собствен труд и средства да изкарва прехраната си".
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Христо Иванов:
  В чл. 2, ал. 5, в края да бъде добавен следният текст:
  "...освен в случаите на майчинство или ако здравословното състояние или възрастта не позволяват това".
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова:
  В чл. 2, ал. 6 да има съдържанието:
  "(6) Социалното подпомагане продължава, докато са налице основанията по ал. 3".
  Предложението на Комисията по труда и социалната политика е следното:
  Член 2 се изменя, както следва:
  "Чл. 2. (1) Българските граждани и бежанците, законно пребиваващи в Република България, са длъжни да полагат грижи за задоволяване на основните си жизнени потребности.
  (2) Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.
  (3) Право на социално подпомагане имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини, не могат сами или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.
  (4) От правото по ал. 3 се ползват и бежанците, законно пребиваващи в Република България, ако това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
  (5) Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, освен в случаите на майчинство или когато възрастта и/или здравословното състояние на лицето не позволяват това.
  (6) Социалното подпомагане продължава, докато са налице основанията по ал. 3".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Госпожа Масларова оттегля предложението си.
  Предложение на народния представител Руси Статков. Имате думата, господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Колеги, господин министър! Преценявам, че моята солидарност с колегата тогава, който протестира и напуснахме комисията, е настроила останалите членове и това предложение, което също според мен по принцип е възприето, е записано, че не е възприето. Значи, както и в първия случай, така и тук, ще го повторя, уважаеми колеги. Става дума за предложение да се въведе понятие за жизнените потребности и аз предложих "минимални" като включва същото съдържание, което е и на "основните". Така че няма да споря, нека да е "основни", но включва същото съдържание, което съм искал. Благодаря ви. Мисля, че е подкрепено по принцип.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Останалите предложения са приети по принцип.
  Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 4.
  Член 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 3. При осъществяване на социалното подпомагане не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, политическа или етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения и обществено положение."
  Няма постъпили предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 132 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 6.
  Член 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава втора - Управление на социалното подпомагане".
  Няма постъпили предложения по заглавието на главата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване заглавието на глава втора.
  Гласували 116 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 7.
  Заглавието на глава втора е прието.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 4. (1) Дейността по социалното подпомагане се ръководи, координира и контролира от Министерството на труда и социалната политика.
  (2) Държавната политика в социалното подпомагане се осъществява от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с общините и нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел.
  (3) Сътрудничеството по ал. 2 се осъществява чрез Съвета за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. В него с равен брой представители участват министерството и представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите.
  (4) Устройството и дейността на Съвета по социално подпомагане се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика."
  Предложение на народния представител Ваньо Цонев:
  В чл. 4 ал. 1 да бъде, както следва:
  "(1) Държавната политика в социалното подпомагане се определя от Министерския съвет".
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  Член 4 да се измени така:
  "Чл. 4. (1) Държавната политика в социалното подпомагане се ръководи, координира и контролира от Министерството на труда и социалната политика.
  (2) Диалогът между обществото и правителството по въпросите на социалното подпомагане се осъществява чрез Съвета за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Той е консултативен орган, в който участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините, Националната асоциация на неправителствените организации с благотворителна цел, Съюза на инвалидите в България, Българския червен кръст, признати религиозни общности, развиващи благотворителна дейност, и представителни на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите.

  (3) Съветът за социално подпомагане приема Правилник за устройството и дейността си.
  (4) Дейностите по социално подпомагане се осъществяват от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с общините и организациите, лицензирани за извършване на социални услуги."
  Комисията по труда и социалната политика приема по принцип предложението, като е имала предвид, че вносителите оттеглиха предложението си по ал. 2 в частта: "... Националната асоциация на неправителствените организации с благотворителна цел, Съюзът на инвалидите в България, Българският Червен кръст, признати религиозни общности, развиващи благотворителна дейност..."
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова:
  В чл. 4 нова ал. 2 да бъде, както следва:
  "(2) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на социалното подпомагане е Министерството на труда и социалната политика."
  Останалите алинеи да се преномерират.
  В чл. 4 ал. 3 да се замени "държавна политика в..." с думите "дейностите по...".
  Тези, които следят закона, да погледнат старата ал. 2.
  Комисията е приела това предложение.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 4, ал. 3, второто изречение да има следната редакция:
  "Чл. 3. (3) ... В него с равен брой представители участват министерството, Националното сдружение на общините в Република България и представители на неправителствени организации."
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В чл. 4 ал. 2, 3 и 4 се изменят, както следва:
  "(2) Държавната политика в социалното подпомагане се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и общините в сътрудничество с нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел.
   (3) Сътрудничеството по ал. 2 се осъществява чрез Съвета за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. В него с равен брой представители участват Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България, представителните на национално равнище организации на работодателите и работниците и служителите и на нестопански организации с благотворителна и друга хуманна цел.
   (4) Устройството и дейността на Съвета за социално подпомагане се урежда с наредба на Министерския съвет."
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 4 ал. 3 след последното изречение на ал. 3 да се добави:
  "... представители на неправителствени организации на пенсионери, жени, инвалиди и други организации с благотворителна и хуманна цел."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Христо Иванов:
  Член 4 да се измени, както следва:
  "Чл. 4. (1) Държавната политика се осъществява от Министерския съвет.
              (2) Дейностите по социалното подпомагане се ръководят, координират и контролират от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество...
              (3) За осъществяване на сътрудничеството по ал. 2 се създава Съвет за социално подпомагане като обществен консултативен орган към Министерството на труда и социалната политика. В него с равен брой представители участват министерството, от една страна, и от друга, представители на общините, на нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел, на национално представителните на републиканско равнище организации на работодателите и на работниците и служителите."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по ал. 2 и по ал. 3 по принцип.
  Предложение на народния представител Иван Куртев:
  В чл. 4 ал. 3 накрая да се добавят думите "и национално представените организации на и за инвалидите".
  Комисията по труда и социалната политика не приема предложението.
  Комисията по труда и социалната политика предлага чл. 4 да се измени, както следва:
  "Чл. 4. (1) Държавната политика в социалното подпомагане се опредeля от Министерския съвет.
             (2) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на социалното подпомагане е Министерството на труда и социалната политика.
             (3) Дейностите по социалната политика се осъществяват от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с общините и нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел.
             (4) За осъществяване на сътрудничеството по ал. 3 се създава Съвет за социално подпомагане, който е обществен консултативен орган към Министерството на труда и социалната политика. В него участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, представители на представените на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, както и на представители на нестопански организации с благотворителна и друга хуманна цел, работещи в сферата на социалното подпомагане.
            (5) Устройството и дейността на Съвета по социално подпомагане се регламентира с наредба на министъра на труда и социалната политика." 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Госпожо Масларова, другите предложения, преди Вашите, са приети от комисията. Има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми колеги, моето предложение е направено тогава, когато в първоначалния текст на ал. 3 от чл. 4 се казва, че се създава Съвет за социално подпомагане, в който се включват представители на Министерския съвет, на работодателите, на синдикатите и са изключени всички други организации, което по принцип дублира Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Тъй като тук има предложения на колеги, които са приети по принцип, а после не са отразени, ще ми позволите, господин председател, да кажа, че става въпрос все пак за съотношението на представителите в този Съвет за социално подпомагане. Този съвет е обществен консултативен съвет. След като е обществен консултативен, все пак би трябвало да бъдат равнопоставено представени различните институции - от една страна, на Министерството на труда и социалната политика и всички министерства, т.е. на Министерския съвет, от друга страна, Сдружението на общините, от трета страна, неправителствените и нестопанските организации, защото все пак този съвет нито е разпоредителен, нито е законодателен, той е един консултативен съвет. Би трябвало тук, госпожо Дянкова, след като по принцип сме приели предложения, където има равно представителство, но поставяйки въпроса за равно представителство, ми се струва, че равното представителство трябва да се отнася, от една страна, за Министерския съвет, и след това за другите представени организации, след като ние го наричаме съвет, който има статут на обществен консултативен съвет. В противен случай Министерският съвет ще налага своите решения. Виждате, че в ал. 5 на чл. 4, която се предлага от нашата комисия, устройството на съвета се регламентира с наредба на Министерството на труда и социалната политика.
  Няма нищо да загубим, напротив, бихме спечелили, ако чуем в този съвет повече становища, повече мнения, тъй като става въпрос за една огромна част от населението и за структури, които биха могли да помогнат със своята нестопанска благотворителна дейност в тази насока. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: А означава ли това, че оттегляте Вашето предложение?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Да, да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: То е инкорпорирано. Да.
  А по второто Ви предложение могат да вземат отношение авторите на такова предложение за равнопоставеност. Вие нямате право да искате то да бъде гласувано. Ако те настояват, тогава.
  Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Аз благодаря още веднъж и за това предложение, че е възприето по принцип, но настоявам равният брой представители на различните органи да бъде възприет, както е възприет по принцип, защото е пропуснат.
  С това не поставям в неудобно положение министерството, господин министър. Смятам, че Вие можете да работите с всички съвсем успешно и не бива по този начин да ги изолираме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков. Това означава, господин Статков, че искате Вашата ал. 3 да я поставя на гласуване. Така ли?
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
  Има ли други изказвания? Има думата госпожа Дянкова.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Искам да кажа, че това, което казаха колегите, е действително така. Струва ми се обаче, че би трябвало за това как ще работи този съвет, кои ще участват, ние всъщност да поставим рамката с този член, а в края на краищата с наредбата, която министърът на труда и социалната политика ще издаде за конструирането на този съвет и за работата му, да се запишат всичките тези подробности, за които ставаше дума тук.
  От друга страна искам да кажа, че това, което беше предложено - да се включат организации на пенсионери, инвалиди, жени и т.н., нека все пак тези, които правят предложения, да имат предвид, че става дума само за онези организации, които имат явно изразена социална дейност. Значи има други специализирани закони, където дейността на инвалидите се засяга, дейността на пенсионерите - също. Може би някога ще има и закон за неправителствените организации, където по принцип ще се разпишат нещата, но тук става дума само за онези организации, които желаят да извършват социално подпомагане като услуга. Става дума за дейността, отново казвам, и затова би трябвало тези разпоредби да влязат в наредбата, която ще издаде министърът на труда и социалната политика.
  А предложението на господин Иван Куртев не е прието  също.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Като дойде редът, аз ще кажа по моето предложение.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Да, добре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, поставям на гласуване Вашето предложение за ал. 3.
  Гласували 134 народни представители: за 51, против 55, въздържали се 28.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на господин Христо Иванов. От неговото предложение по принцип са приети предложенията му по ал. 2 и 3, но по ал. 1 не е. Не виждам господин Иванов в залата, затова поставям на гласуване неговото предложение - ал. 1 да гласи:
  "(1) Държавната политика се осъществява от Министерския съвет.".
  Гласували 117 народни представители: за 22, против 48, въздържали се 47.
  Предложението не се приема.
  И следващото предложение е това, което аз съм направил. За съжаление няма на кого да оставя председателското място и ще си позволя да кажа две думи оттук.
  Аз оттеглям предложението си, тъй като смятам, че то е инкорпорирано в новия текст на ал. 4. Само преди малко получих уверения от господин министъра, че и тези организации ще бъдат представени в този обществен консултативен съвет чрез наредбата.
  При това положение остава да гласуваме текста на чл. 4 така, както е предложен от Комисията по труда и социалната политика.

  Гласували 116 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 21.
  Член 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 5. (1) Специализиран орган по социалното подпомагане е Националната служба за социално подпомагане при Министерството на труда и социалната политика.
  (2) Националната служба за социално подпомагане е юридическо лице със седалище София.
  (3) Ръководителят на Националната служба за социално подпомагане се назначава от министъра на труда и социалната политика."
  Предложение на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - в чл. 5, ал. 2 се добавя ново изречение: "Нейната издръжка е от фонд "Социално подпомагане"."
  Вносителите са оттеглили предложението си впоследствие.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова - чл. 5 да бъде допълнен, както следва:
  "Чл. 5. (1) Специализиран орган на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалното подпомагане е Националната служба за социално подпомагане.
     (2) Националната служба за социално подпомагане е юридическо лице със седалище София със самостоятелен бюджет. Издръжката на Националната служба за социално подпомагане е от републиканския бюджет.
     (3) Ръководителят на Националната служба за социално подпомагане се назначава от министъра на труда и социалната политика.".
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев: да се включи текст, от който да е ясно, че областните служби също ще са на издръжка от бюджета.
  Комисията по труда и социалната политика по принцип е приела това предложение.
  Комисията предлага чл. 5 да се измени, както следва:
  "Чл.5. (1) Специализиран орган на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалното подпомагане е Националната служба за социално подпомагане.
     (2) Националната служба за социално подпомагане е юридическо лице със седалище София със самостоятелен бюджет. Издръжката на националната служба за социално подпомагане и на областните служби за социално подпомагане е за сметка на републиканския бюджет.
     (3) Ръководителят на Националната служба за социално подпомагане се назначава от министъра на труда и социалната политика.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Направените предложения са включени от комисията в окончателния текст на чл. 5.
  Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
  Член 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 6. (1) Националната служба за социално подпомагане:
  1. подготвя и предлага на компетентните органи проекти на нормативни актове по социално подпомагане;
  2. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на териториалните и общинските центрове за социално подпомагане;
  3. разработва и утвърждава нормативи за дейността по социално подпомагане;
  4. разрешава откриване и закриване на заведения за социални услуги;
  5. предоставя лицензи за извършване на социални услуги.
  (2) Условията и редът за даване на лиценз по ал. 1 се определят от министъра на труда и социалната политика."
   
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев - в целия закон "териториални" да се замени с "областни".
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова - навсякъде в закона "центрове" да бъдe заменено със "служби".
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 6, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  "2. ръководи и контролира всички структури за социално подпомагане в Република България."
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Методи Андреев:
  Член 6, ал. 1, т. 2 да стане така:
  "2. осъществява методическо ръководство на териториалните центрове за социално подпомагане."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В чл. 6, ал. 1, т. 2 да отпаднат думите "териториалните и".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 6, ал. 1, т. 5 вместо изразът "предоставя лицензи", да се запише "регистрира лицата".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова да се създаде нова т. 6 със следното съдържание:
  "6. разработва програми за квалификация и обучение на кадри от системата на социалното подпомагане и услуги."
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова към чл. 6 да се добави нова т. 7, както следва:
  "7. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за осъществените дейности по социалното подпомагане в страната, които представя на Съвета за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика."
  Комисията приема предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев - ал. 2 да отпадне.
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 6 ал. 2 да се измени така:
  "(2) Условията и редът за даване на лиценз по ал. 1, т. 5 се определят от Министерството на труда и социалната политика, съгласувано с Министерството на финансите."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  Член 6, ал. 2 се изменя и става:
  "(2) Условията и редът за даване на лиценз по ал. 1 се определят от наредба на министъра на труда и социалната политика."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на народния представител Христо Иванов:
  Член 6, ал. 2 да се измени, както следва:
  "(2) Условията и редът за даване на лиценз по ал. 1, т. 5 се определят с Правилника за приложение на закона."
  Комисията приема предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 6:
  Член 6 се изменя, както следва:
  "Чл. 6. (1) Националната служба за социално подпомагане:
  1. подготвя и предлага на компетентните органи проекти на нормативни актове по социално подпомагане;
  2. ръководи и контролира дейността на областните и общинските служби за социално подпомагане;
  3. разработва и утвърждава нормативи за дейността по социално подпомагане;
  4. разрешава откриване и закриване на заведения за социални услуги;
  5. предоставя лицензи за извършване на социални услуги;
  6. разработва програми и организира квалификацията и обучението на кадри от системата за социално подпомагане;
  7. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които предоставя на Съвета за социално подпомагане.
        (2) Условията и редът за даване на лиценз по ал. 1, т. 5 се определят с Правилника за приложение на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Андреев, Вашето предложение не е прието от комисията.
  МЕТОДИ АНДРЕЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Андреев оттегля предложението си.
  Господин Статков, имате думата по предложението Ви по ал. 1, т. 2.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Наистина човек като протестира в комисията го наказват. Смисълът на моето предложение беше да се изясни какво ще представляват тези териториални звена. Аз неслучайно съм написал - да отпаднат, след като няма изясняване.
  Предложението на господин Ботев, което е направено в мое отсъствие, води до същото - отпадане на "териториални" и въвеждане на новото звено - областни.
  По принцип предложението ми е възприето и аз не съм недоволен. (Весело оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ: Тъй като съм станал, а имам и още едно предложение по ал. 2, което също уж не е прието.
  Аз търсех документ, който да има стойност. Според мен това, че не е възприето като "наредба", а "с правилника", е по-добро.
  Подкрепям предложението, направено от господин Иванов, и си оттеглям второто предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
  Господин Цоньо Ботев има предложение по ал. 1, т. 5, което комисията не е приела.
  Моля, гласувайте за предложението на господин Ботев по ал. 1, т. 5, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 28, против 25, въздържали се 78.
  Предложението не се приема.
  Още едно предложение на господин Цоньо Ботев - за отпадане на ал. 2, което комисията не е подкрепила.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 126 народни представители: за 12, против 50, въздържали се 64.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение, което не е подкрепено от комисията е на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - за ал. 2.
  МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС, от място): Оттегляме предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегля се това предложение.
  Господин Руси Статков оттегли своето предложение.
  Поставям на гласуване чл. 6 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 127, против 1, въздържали се 2.
  Член 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 7. (1) Към Националната служба за социално подпомагане се създават териториални центрове. Разходите за тяхната издръжка са за сметка на Националната служба за социално подпомагане.
  (2) Ръководителите на териториалните центрове за социално подпомагане се назначават от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане.
  (3) Седалищата на териториалните центрове, както и наименованието и броят на центровете в общините, които имат райони, се определят от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане."
  Предложения от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 7 се правят следните изменения:
  "(1) Към Националната служба за социално подпомагане се създават териториални центрове. Техните седалища са в областните градове на страната. В общините, които имат райони, се създават центрове със статут на териториални.
  (2) Разходите за издръжка на териториалните центрове са за сметка на Националната служба за социално подпомагане."
  Досегашната ал. 2 да стане ал. 3.
  Досегашната ал. 3 да отпадне.
  Комисията приема предложенията по принцип.
  Предложения от народния представител Емилия Масларова: да се направи по-добра редакция на текста на чл. 7, ал. 3.
  комисията е приела това предложение.
  Предложение на народния представител Руси Статков: чл. 7 да отпадне.
  Комисията не приема предложението.
  Предложението на Комисията по труда и социалната политика е следното.
  Член 7 се изменя така:
  "Чл. 7. (1) Към Националната служба за социално подпомагане се създават областни служби за социално подпомагане. Разходите за тяхната издръжка са за сметка на Националната служба за социално подпомагане.
  (2) Ръководителите на областните служби за социално подпомагане се назначават от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, имате думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Ставам по този член и по чл. 8 няма да се изказвам, защото по същество предложението ми основно отново е прието. Отпаднало е това, което се предлагаше и се създава ново звено - областна служба, така че аз не възразявам. Вие приемате предложението ми.
  Няма да се изказвам и по чл. 8, защото съм направил същото предложение. Там също се създава ново звено - областна служба.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
  Госпожа Масларова има думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля да направим корекция, тъй като в комисията сме допуснали грешка. В чл. 7, ал. 1 да остане само първото изречение: "Към Националната служба за социално подпомагане се създават областни служби за социално подпомагане". Следващото изречение да отпадне, тъй като ние току-що приехме чл. 5, ал. 2, където се казва, че издръжката на Националната служба за социално подпомагане и на областните служби за социално подпомагане е за сметка на Републиканския бюджет. Моля това да бъде прието, тъй като сме направили пропуск.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова. Съвсем логично е предложението.
  Поставям на гласуване предложението, което и председателят на комисията приема - за отпадане на второто изречение от ал. 1 на чл. 7 в текста, който ни предлага комисията.
  Гласували 137 народни представители: за 130, против 4, въздържали се 3.
  Предложението е прието.
  Моля да гласувате чл. 7 така, както е предложен от комисията, с направената току-що от нас корекция в ал. 1.
  Гласували 132 народни представители: за 121, против 5, въздържали се 6.
  Член 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 8. Териториалните центрове за социално подпомагане:
  1. осъществяват методическо ръководство и контрол върху дейността на общинските центрове за социално подпомагане;
  2. изготвят предложения до Националната служба за социално подпомагане за откриване и закриване на заведения за социални услуги;
  3. предоставят на Националната служба за социално подпомагане информация за своята дейност и за дейността на общинските центрове."
  Предложение от народния представител Руси Статков...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Той го оттегли.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Емилия Масларова: в чл. 8 т. 1 да отпадне.
  Комисията не е приела предложението.
  Предложение на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 8 т. 3 се изменя така:
  "3. предоставят на Националната служба за социално подпомагане информация за своята дейност, за дейността на общинските центрове, както и за взаимодействието им с общините и лицензираните организации за социални услуги".
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  Чл. 8 се изменя, както следва:
  "Чл. 8. Областните служби за социално подпомагане:
  1. осъществяват методическо ръководство и контрол върху дейността на общинските служби за социално подпомагане;
  2. изготвят предложения до Националната служба за социално подпомагане за откриване и закриване на заведения за социални услуги;
  3. предоставят на Националната служба за социално подпомагане информация за своята дейност и за дейността на общинските служби."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Госпожа Масларова, имате думата.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение е свързано с цялостното устройство на дейността на социалното подпомагане и социалните услуги. Дотук логиката на закона дава преференции, дава доста големи правомощия на Националната служба за социално подпомагане като се създават и нови структури, които са опосредстващи звена между общините и на национално равнище. Категорично обаче не съм съгласна с това, че общинските служби за социално подпомагане и услуги трябва да бъдат контролирани и подчинени на териториалните служби. Първо, току-що гласувахме, че издръжката на Националната служба за социално подпомагане и на териториалните служби е от републиканския бюджет.
  Общинските служби обаче са на издръжка на общините. Няма никаква логика някой да плаща на някого, а друг да разпорежда и да го контролира. Струва ми се, че по този начин ние изцяло поставяме общините в една зависимост от институцията, каквато е не толкова Националната служба, колкото регионалните структури. За мен това не е в съответствие с цялостната политика до този момент за една по-голяма свобода на действие на местните структури на държавната изпълнителна власт и органите към нея.
  Категорично се противопоставям на предложението осъществяването на методическото ръководство и контрол върху дейността на общинските служби да бъде от областните служби за социално подпомагане, които са опосредстващи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител госпожа Емилия Масларова за отпадане на т. 1.
  Гласували 142 народни представители: за 49, против 82, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 129 народни представители: за 94, против 22, въздържали се 13.
  Член 8 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 9. Специализиран орган за социално подпомагане в общината е общинският център за социално подпомагане. Той е юридическо лице на издръжка от бюджета на общината."
  Предложение от народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 9 да отпадне "на издръжка от бюджета на общината".
  Текстът на чл. 9 става ал. 1.
  Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) Ръководителите на общинските центрове за социално подпомагане се назначават от ръководителя на областния център за социално подпомагане."
  Комисията по труда и социалната политика не е приела предложението.
  Предложение от народния представител Никола Николов:
  Към чл. 9 да се създаде ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) Ръководителят на общинския център за социално подпомагане се назначава от ръководителя на Националната служба по социално подпомагане по предложение на областния управител, съгласувано с кмета на общината."
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Димитър Димитров:
  Към чл. 9:
  "Ръководителят на общинския център за социално подпомагане се назначава от кмета на общината."
  Комисията по труда и социалната политика не е приела предложението.
  Предложение на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  Досегашният текст на чл. 9 става текст на ал. 1 на същия член.
  Създават се алинеи 2 и 3 със следното съдържание:
  "(2) В районите на общините с районно деление се създават центрове със статут на общински.
  (3) Ръководителите на общинските центрове се назначават от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане по предложение на ръководителя на съответния териториален център, съгласувано с кмета на общината."
  Комисията по труда и социалната политика е приела предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В чл. 9 сегашният текст да стане чл. 9, ал. 1 и се включи нова ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) Ръководителите на общинските центрове за социално подпомагане се назначават от кметовете на общините."
  Комисията по труда и социалната политика не приема предложението.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова:
  Чл. 9, нова ал. 3, да се създаде, както следва:
  "(3) В структурата на общинската служба се включват и домовете за социални грижи на територията на общината. Ръководителите им се назначават и са на подчинение на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане."
  Комисията по труда и социалната политика е приела предложението.
  Предложение от народния представител Ангел Балтаджиев:
  Към чл. 9 да се създаде нова ал. 5:
  "(5) Към общинската служба за социално подпомагане се създава извънбюджетна сметка, в която постъпват таксите от лицата, ползващи социални услуги. Тези такси да се разходват за издръжката на съответните социални заведения."
  Комисията по труда и социалната политика е приела предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 9:
  Чл. 9 се изменя, както следва:
  "Чл. 9. (1) Специализиран орган за социално подпомагане в общината е общинската служба за социално подпомагане. Тя е юридическо лице на издръжка от бюджета на общината.
     (2) В общините с районно деление се създават служби за социално подпомагане със статут на общински.
     (3) В структурата на общинската служба за социално подпомагане се включват и заведенията за предоставяне на социални услуги на територията на общината.
  Ръководителите им се назначават от ръководителя на общинската служба за социално подпомагане и са на негово подчинение.
      (4) Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане се назначава от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане по предложение на ръководителя на областната служба, съгласувано с кмета на общината.
     (5) Към общинската служба за социално подпомагане се създава извънбюджетна сметка, в която постъпват месечните такси от лицата, ползващи социални услуги. Постъпилите такси се разходват за издръжката на съответните социални заведения."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Господин Цоньо Ботев е направил предложение да отпаднат думите "на издръжка от бюджета на общината", което не е подкрепено от комисията и за създаване на нова ал. 2, което също не е подкрепено.
  Господин Ботев, държите ли да се гласува?
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Цоньо Ботев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 130 народни представители: за 43, против 13, въздържали се 74.
  Предложенията на господин Ботев не се приемат.
  Следващото предложение е на народния представител Димитър Димитров.
  Поставям на гласуване предложението от народния представител Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 125 народни представители: за 28, против 91, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Руси Статков.
  Господин Статков беше допреди малко в залата.
  Поставям на гласуване предложението за нова ал. 2, което е направил господин Статков. (В залата разговарят.)
  Политическите спорове ги оставете за после, в кулоарите. (Реплика от ДЛ.) Да, говорите всички, не само вие и малко се пречи на работата.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 110 народни представители: за 28, против 69, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Другите предложения са приети от комисията.
  Поставям на гласуване чл. 9 така, както е предложен от Комисията по труда и социалната политика.
  Моля, гласувайте. (Реплика от ДЛ.)
  Имате пълното право, след като гласувате отрицателно и то нееднократно, да вземете думата за обяснение на отрицателен вот. Няма никакъв проблем.
  Гласували 125 народни представители: за 92, против 29, въздържали се 4.
  Член 9 е приет.
  И ако искате отрицателен вот, сега е моментът да вземете думата. (Председателят се обръща към ДЛ.) Нямате желание.
  Член 9 е приет.


  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 10. (1) Общинският център за социално подпомагане:
  1. анализира потребноситте от социално подпомагане, като издирва и регистрира нуждаещите се от помощ и услуги лица и семейства;
  2. осъществява социалното подпомагане на територията на общината.
  (2) Общинският център за социално подпомагане работи в сътрудничество с нестопански организации с благотворителна и друга хуманна цел и насърчава дейността им."
  Предложение от народния представител Руси Статков:
  Член 10, ал. 1, т. 1 се изменя и става: "текущо набира информация и анализира потребностите от социално подпомагане, като проучва и регистрира нуждаещите се от помощ и услуги семейства;".
  Комисията по труда и социалната политика приема предложението по принцип.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 10, ал. 1 се създават нови точки 2 и 3:
  "2. проверява истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата и семействата, подали молби за социално подпомагане;
  3. осъществява социалното подпомагане на общината по чл. 16 от закона."
  Останалите точки да се преномерират.
  Комисията по труда и социалната политика е приела предложението по принцип.
  Предложение от народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 10, ал. 1 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
  "3. Полага грижи за всеки нуждаещ се, подпомаган по този закон, с цел да добие икономическа и морална самостоятелност.
  Работи индивидуално и консултира всеки нуждаещ се с цел неговата социална адаптация и интеграция."
  Предложението е прието по принцип от комисията.
  Предложение от народния представител Руси Статков:
  Член 10, ал. 2 се изменя и става:
  "(2) Общинският център за социално подпомагане осъществява държавна политика за социално подпомагане и работи в сътрудничество с държавни и нестопански организации с благотворителна и друга хуманна цел и насърчава дейността им."
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Христо Иванов:
  Член 10, ал. 1 да се измени, както следва:
  "Чл. 10. (1) Общинската служба за социално подпомагане:
  1. издирва и регистрира нуждаещите се от помощ и услуги лица и семейства;
  2. проверява истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата и семействата, подали молби за социално подпомагане;
  3. анализира и обобщава потребностите от социално подпомагане;
  4. осъществява социалното подпомагане;
  5. работи индивидуално, консултира..."
  Комисията по труда и социалната политика е приела това предложение.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Общинският център за социално подпомагане работи в сътрудничество с лицензираните за извършване на социални услуги организации с нестопанска цел, юридически и физически лица, както и с организациите с благотворителна и друга хуманна цел."
  Комисията приема предложението по принцип.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  "Член 10 се изменя, както следва:
  "Чл. 10. (1) Общинската служба за социално подпомагане:
  1. издирва и регистрира нуждаещите се от помощ и социални услуги лица и семейства;
  2. проверява истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата и семействата, подали молби за социално подпомагане;
  3. анилизира и обобщава потребностите от социално подпомагане;
  4. осъществява социалното подпомагане на територията на общината;
  5. консултира и работи индивидуално с всеки нуждаещ се с цел неговата социална адаптация и интеграция.
  (2) Общинската служба за социално подпомагане работи в сътрудничество с нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел, физически и юридически лица и насърчава дейността им в областта на социалното подпомагане."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Всички предложения, които са били направени, са приети от комисията и са отразени в текста, който ни предлага комисията.
  Поставям на гласуване чл. 10 така, както беше докладван от председателя на комисията госпожа Дянкова.
  Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
  Член 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава трета - Социални помощи".
  Има постъпило предложение от народния представител Емилия Масларова:
  Цялостното съдържание на тази глава е за поднормативен акт.
  Тук е мястото да се разпишат уредбите на критериите за достъп до социална помощ.
  Комисията не е приела предложението да отпадне тази глава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Госпожа Масларова оттегля предложението си.
  Поставям на гласуване заглавието на глава трета.
  Гласували 126 народни представители: за 120, против 5, въздържал се 1.
  Заглавието на глава трета е прието.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 11. (1) Социалните помощи са средства в пари или в натура от държавния или общинския бюджет, както и от фонд "Социално подпомагане", които допълват или заместват собствените доходи до гарантирания от държавата минимален месечен доход или задоволяват инцидентно възникнали материални потребности на подпомаганите лица и семейства.
  (2) Минималният месечен доход за страната се определя от Министерския съвет."
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 11, ал. 1 ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Дянкова, оттеглените предложения не е необходимо да ги четете. Това и следващото са оттеглени.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Да. Госпожа Росица Тоткова също е направила предложение, което впоследствие е оттеглила.
  Предложение от господин Руси Статков:
  В чл. 11 да присъства възприетото понятие "основни жизнени потребности" и средствата, които ще се дадат, да бъдат до размера, гарантиращ тези основни потребности.
  Комисията е приела това предложение.
  Предложение на народния представител Никола Койчев:
  В Правилника за прилагане на закона или в Преходните разпоредби да има определение за "базов минимален доход".
  Комисията не е приела това предложение.
  Предложение от народния представител Мира Радкова:
  Да отпадне ал. 2 на чл. 11.
  Комисията е приела предложението.
  Комисията предлага чл. 11 да се измени, както следва:
  "Чл. 11. Социалните помощи са средства в пари и/или в натура от държавния или общинския бюджет, както и от фонд "Социално подпомагане", които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности, или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Койчев, Вашето предложение няма как да го поставя на гласуване тук.
  Останалите предложения са приети от комисията.
  Поставям на гласуване чл. 11 така, както беше докладван от председателя на комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
  Член 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 12. Социалните помощи са:
  1. месечни;
  2. целеви;
  3. еднократни."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев, което е оттеглено впоследствие.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Видът на социалните помощи да се конкретизира в закона, а редът за предоставянето им да се определи в правилника за неговото прилагане.
  Член 12 да се промени, както следва:
  "Чл. 12. (1) Социалните помощи са месечни, целеви и еднократни.
  (2) Условията и редът за предоставянето на социалните помощи и прекратяването им се уреждат с правилника за приложението на този закон."
  Комисията е приела това предложение.
  И подобно предложение от народния представител Светлана Дянкова:
  В чл. 12 да се създаде нова ал. 2, както следва:
  "Чл. 12. (2) Условията и редът за предоставянето на социалните помощи и прекратяването им се уреждат с Правилника за приложение на този закон."
  Комисията е приела това предложение, което е същото като на госпожа Масларова.


  Предложението на Комисията по труда и социалната политика за чл. 12 е следното:
  "Чл. 12. (1) Социалните помощи са:
  1. месечни;
  2. целеви;
  3. еднократни.
  (2) Условията и редът за предоставянето на социалните помощи и прекратяването им се уреждат с правилника за приложение на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложенията, които са направени, са приети от комисията.
  Моля, гласувайте за чл. 12 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
  Член 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 13. (1) Социална помощ се отпуска от ръководителя на Общинския център за социално подпомагане въз основа на писмена молба от нуждаещия се.
  (2) Социална помощ се отпуска след преценка на:
  1. доходите на лицето или семейството;
  2. имущественото състояние;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. трудовата заетост.
  (3) Социална помощ се отпуска с решение на ръководителя на Общинския център за социално подпомагане. То може да бъде обжалвано по реда на Закон за административното производство пред ръководителя на Териториалния център за социално подпомагане."
  Предложение на народния представител Методи Андреев:
  В чл. 13, ал. 1 след "нуждаещия се" да се добави "или друго физическо или юридическо лице".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  В чл. 13, ал. 1 думите "от ръководителя" се заменят със "с решение на ръководителя".
  В чл. 13, ал. 2 да се добави нова т. 6:
  "6. възрастта."
  Комисията е приела предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Руси Статков с подобно съдържание:
  В член 13, ал. 2 се включва нова т. 6 със следното съдържание:
  "6. възраст."
  Комисията е приела предложението.
  Предложение от народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
  Член 13, ал. 3 добива следното съдържание:
  "(3) Решението на ръководителя на Общинския център за социално подпомагане може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство пред ръководителя на Териториалния център за социално подпомагане."
  Комисията е приела предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 13 ал. 3 да се измени по следния начин:
  "Чл. 13. (3) Решението за отпускане на социална помощ може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство пред ръководителя на Областния център за социално подпомагане."
  Комисията е приела предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова:
  Член 13, ал. 3 да се измени, както следва:
  "(3) Решението на ръководителя на Общинската служба за социално подпомагане се обжалва пред ръководителя на Областната служба за социално подпомагане. Решението на областната служба се обжалва по реда на Закона за административното производство."
  Предложението е прието от комисията.
  Предложение от народния представител Руси Статков:
  Член 13, ал. 3 се изменя, както следва:
  "(3) Социална помощ се отпуска с решение на ръководителя на Общинския център за социално подпомагане. То може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство пред кмета на общината."
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  "Чл. 13. (1) Социална помощ се отпуска от ръководителя на Общинската служба за социално подпомагане с писмено решение въз основа на подадена молба от нуждаещия се.
  (2) Социална помощ се отпуска след преценка на:
  1. доходите на лицето или семейството;
  2. имущественото състояние;
  3. семейното положение;
  4. здравословното състояние;
  5. трудовата заетост;
  6. възрастта.
  (3) Решението на ръководителя на Общинската служба за социално подпомагане се обжалва пред ръководителя на Областната служба за социално подпомагане. Решението на областната служба се обжалва по реда на Закона за административното производство."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Андреев, държите ли да се гласува Вашето предложение? Господин Андреев оттегля своето предложение.
  Следващото предложение е на господин Руси Статков за промяна в ал. 3.
  Моля, гласувайте за предложението на господин Статков.
  Гласували 114 народни представители: за 40, против 62, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за чл. 13 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 120 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 28.
  Член 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 14. За задоволяване на временни или инцидентно възникнали здравни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на нуждаещите се, могат да бъдат отпускани еднократни или целеви помощи."
  Предложението на народния представител Росица Тоткова е оттеглено.
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова:
  Предлагам чл. 14 да отпадне и следващите членове да се преномерират.
  Комисията е подкрепила това предложение за отпадане на чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на госпожа Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията, за отпадане на чл. 14.
  Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
  Предложението се приема и чл. 14 отпада.
  Госпожо Дянкова, Вие продължете да докладвате по старата номерация, а след това технически ще се направи промяната.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 15. (1) Социалните помощи се освобождават от данъци и държавни такси.
  (2) Правото на социална помощ е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.
  (3) От суми за социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за:
  1. надвзети суми за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка;
  2. запори за вземания за издръжка.
  (4) Недобросъвестно получени суми за социално подпомагане се възстановяват с лихвата и по реда за събиране на държавните вземания."
  Направено е предложение от група народни представители, които впоследствие са оттеглили това предложение.
  Предложение от народния представител Руси Статков:
  Член 15, ал. 2 се изменя и става така:
  "(2) Правото на социална помощ е лично."
  Комисията не е приела предложението.
  Предложение от народния представител Йордан Школагерски:
  Член 15, ал. 3, т. 2 да има следното съдържание:
  "2. запори за вземания за издръжка на деца."
  Комисията е приела предложението.
  Предложението на комисията за чл. 15 е:
  "Чл. 15. (1) Социалните помощи се освобождават от данъци и такси.
       (2) Правото на социална помощ е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му, са недействителни.
       (3) От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за:
  1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка;
  2. запори за вземания за издръжка на деца.
       (4) Недобросъвестно получени средства за социално подпомагане се възстановяват с лихвата и по реда за събиране на държавните вземания."
  Съответно това ще бъде новият чл. 14.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Руси Статков е направил предложение за изменение на ал. 2.
  Поставям на гласуване предложението на господин Статков.
  Гласували 122 народни представители: за 36, против 64, въздържали се 22.
  Предложението на господин Руси Статков не е прието.
  Моля, гласувайте за чл. 14 така, както е предложен от комисията. Пояснявам за протокола: в текста на вносителя това е чл. 15, оттук нататък става 14 и следващите членове ще ги приемаме с нова номерация.
  Гласували 112 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 4.
  Член 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 16. Условията и редът за предоставяне на месечни еднократни и целеви социални помощи се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика."
  Предложение на народния представител Светлана Дянкова - чл. 16 да отпадне и съответно следващите членове да се преномерират.
  Комисията е приела това предложение.
  Предложенията на народните представители Мира Радкова, Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев впоследствие са били оттеглени.
  Предложение от народния представител Руси Статков - чл. 16 се изменя и става:
  "Чл. 16. Условията и редът за предоставяне на месечни, еднократни и целеви помощи се уреждат с правилник на Министерския съвет."
  Комисията по труда и социалната политика не е приела предложението.
  Комисията по труда и социалната политика предлага да отпадне чл. 16. Съответно следващите членове ще се преномерират.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Съгласно правилника най-напред се гласува предложението за отпадане.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 16.
  Гласували 125 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 31.
  С това прекратяваме работата си по този закон. Ще продължим утре.
  Съобщения: Комисията по външна и интеграционна политика отменя заседанието си, насрочено за 7 май, утре.
  Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе на 7 май от 9.00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)  (Закрито в 14.00 ч.)


  Председател:
    Йордан Соколов

  Заместник-председател:
    Иван Куртев

  Секретари:
  Калчо Чукаров

  Иван Бойков
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на управител на НЗОК

   Последни заседания