Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 10 април 1998 г.
Открито в 9,10 ч.
10/04/1998
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев, Благовест Сендов и Петя Шопова
  Секретари: Калчо Чукаров и Иван Бойков

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Днес рожден ден имат колегите Михаил Михайлов и Петър Мутафчиев. Да им е честито! (Ръкопляскания.) Да им пожелаем всичко най-хубаво!

  На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам първа точка от днешния дневен ред да бъде:
  РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ПОДАДЕНD ОСТАВКА.
  Има ли някой срещу това предложение?
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 168 народни представители: за 159, против няма, въздържали се 9.
  Предложението е прието.
  "Заявление от Захари Нанев Желязков, народен представител в Тридесет и осмото Народно събрание.
  Уважаеми господин председател, във връзка с избирането ми за изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и на основание чл. 68, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България заявявам, че подавам оставка и моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като народен представител."
  "Проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител.
  Народното събрание, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България
  Р Е Ш И:
  Прекратява пълномощията на Захари Нанев Желязков, народен представител от 29. многомандатен избирателен район, Хасковски."
  По този проект за решение желае ли някой думата?
  Моля, гласувайте проекта за решение.
  Гласували 170 народни представители: за 153, против 6, въздържали се 11.
  Решението е прието.

  Преминаваме към:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпили питания в периода от 3 до 9 април 1998 г.:
  - Питане от народния представител Иван Костадинов Иванов към Александър Божков, заместник министър-председател и министър на промишлеността, относно участието на държавен служител в управлението на фирми. Следва да се отговори на 17 април.
  - Постъпило е питане от народния представител Александър Томов към Иван Костов, министър-председател на Република България, относно политиката на доходи на правителството. Следва да се отговори на 17 април.
  - Писмени отговори от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
  - Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев, на актуален въпрос от народния представител Тодор Костадинов.
  - Писмен отговор от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов, на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков.
  (Народният представител Михаил Миков излиза пред трибуната и председателят Йордан Соколов му връчва писмения отговор.)
  - Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков, на питане от народните представители Георги Агафонов и Веселин Бончев.
  (Народният представител Веселин Бончев излиза пред трибуната и председателят Йордан Соколов му връчва писмения отговор.)
  - Писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Бояджиев, на актуален въпрос от народния представител Петя Шопова.
  Започваме с отговори от господин Иван Костов, министър-председател на Република България.
  Има думата народната представителка госпожа Емилия Масларова, да развие своя актуален въпрос относно критериите, въз основа на които се назначават кадрите във висшия ешелон на властта. Заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Благодаря.
  Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър-председател! Уважаеми колеги! Известно е, че всяка една политическа власт, когато дойде и вземе властта, политическа сила, тя има свои критерии, за да определи ръководния екип, с когото ще работи. Разбира се, прави се и ревизия на кадровия потенциал, който се наследява и на тази база се назначават нови хора.
  В един сив, и бих казала, смислово доста семпъл писмен отговор, и формален, който ми даде министър Нейков е посочено, че на 9 февруари Министерският съвет е приел стратегия за изграждане на модерна административна система в България.
  Като имам предвид, че над 3800 ръководни кадри в различни сфери и области бяха освободени, след като СДС и коалиционните партньори на СДС дойдоха на власт, моят въпрос към Вас, господин Костов, е: освен образователните и квалификационни качества на кадрите, които Вие сте назначили, в което аз не се съмнявам, разбира се и политическата лоялност или принадлежност към коалицията, която управлява, има ли и други критерии, на базата на които се назначават хора във висшия ешелон на властта? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Успоредно с това използвам случая, господин Костов, да Ви предам протестната декларация, тъй като става дума за кадрови въпрос, на общинските съветници, кмета на община Ценово и кметовете на кметствата в община Ценово, относно едно назначение, за което аз много пъти сезирах министъра на земеделието, но тъй като писмото е до Вас, заповядайте. (Народната представителка Емилия Масларова връчва писмото на господин Иван Костов.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо Масларова! Уважаеми колеги! В своя актуален въпрос, госпожо Масларова, Вие отбелязвате без коментар обстоятелството, че всяка политическа сила, която поема властта, прави ревизия на кадровия потенциал, който наследява и разработва свои критерии за ръководните си екипи в министерствата и централните ведомства.
  Изглежда намирате това положение за нормално. Интересувате се освен компетентност и образователен ценз, политическата принадлежност и лоялност към управляващите, дали има и други критерии, въз основа на които правителството формира управляващия елит на страната. Следователно, намирате политическата принадлежност за неоспорим критерий.

  Заявка за намеренията на българското правителство да извърши административна реформа дадох още в речта си при избирането ми за министър-председател. Тогава казах, че най-напред трябва да оправим нещата в собствения си двор. Резултатът от досегашната ни работа по този сложен и мащабен въпрос е депозираният на 25 март 1998 г. в Народното събрание законопроект за администрацията. Ако погледнете текста в чл. 1 на законопроекта, ще се уверите, че една от целите му е да уреди длъжностите в администрацията и основните изисквания за заемането им.
  Аз не намирам за нормално, госпожо Масларова, всяка политическа сила с идването си на власт да прави ревизия на кадровия потенциал. (Шумна реакция в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Нашето намерение е да създадем трайна администрация, чийто персонален състав да не се влияе от политическите промени. Ето защо посоченият от Вас критерий "политическа принадлежност", който Вие очевидно схващате като напълно приемлив, не е сред критериите, записани в законопроекта. Нещо повече, скоро правителството ще депозира в парламента и законопроект за държавния служител, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Конституцията, където ясно е казано, че държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията и при изпълнение на своята служба са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.
  Разбира се, в администрацията ще работят и хора на трудов договор. Но изричен текст изключва възможността те да осъществяват ръководна длъжност. Тяхно поле за изява ще бъдат експертните и технически длъжности. Например трудовите правоотношения на експертите и техническите сътрудници в предвидените от законопроекта политически кабинети на членовете на правителството се прекратяват с прекратяването на мандата на техните работодатели. Идеята е констатираната от Вас ревизия на кадровия потенциал да засяга само политически оцветените помощници, за да има съобразяване с вота на избирателите. Министърът идва в министерството със своите сътрудници, подбирани лично от него, и щом той си отиде, отиват си и те. Но държавните служители в това министерство остават, защото работят за държавата, а не за конкретна личност или за конкретна политическа сила от парламентарното мнозинство. Така че тези два законопроекта, които, надявам се, и с вашите усилия ще се превърнат в закони, уреждат ясно и категорично материята, като фиксират критериите за заемане на длъжностите в администрацията и за професионална кариера на държавните служители - професионална квалификация, включваща степен на завършено образование, общ и специален трудов стаж.
  Що се отнася до уволнените, искам да кажа, че над 2800 членове на Съюза на демократичните сили бяха уволнени в тези 11 месеца, откакто Съюзът на демократичните сили е на власт. И това стана преди всичко поради обстоятелството, че общинските администрации и държавните органи по места трябваше да извършат 10-процентно съкращение на щата.
  Всички плащаме мизерията, до която ни доведе управлението на БСП, госпожо Масларова. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
  За реплика има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин Костов, вярвам, че сте убеден, че моето обръщение към Вас "уважаеми", не е протоколно. И тъй като това, което Вие казахте, е далеч от това, с което аз разполагам като факти, считам за необходимо да Ви информирам, че Вашият отговор и това, което реално става в управленските структури на висшия държавен ешелон, не е едно и също. Напоследък се забелязва една тенденция на твърде много хора, свързани с ръководния екип на СДС по права и съребрена линия, които са назначени във висшия ешелон на властта. Ще цитирам някои от тях.
  Заместник-министърката на вътрешната търговия и туризма госпожа Минева е съпруга на заместник-министъра на финансите и началник на Главно управление на митниците.
  Началник на Управление "Професионално образование" в Министерството на културата госпожа Краус е съпруга на министъра на транспорта господин Краус. (Шум в блока на ДЛ.)
  Тук отварям една скоба, господин Костов, и ще Ви моля да проверите доколко сключените договори за хигиенизиране на БДЖ и вагоните, както и ресторантът, който е на Министерството на транспорта, са свързани със съпругата и сина на господин Краус.
  Председателят на Държавния застрахователен институт е брат на госпожица Михайлова - шеф на Парламентарната група на СДС.
  Началникът на Пресцентъра на Министерството на културата е съпруга на господин Сунгарски - депутат на СДС. (Единични ръкопляскания от ДЛ.)
  Директорът на Държавна фирма "Универс" е брат на господин Агов - депутат от СДС.
  Началникът на Главна инспекция по труда господин Тотков е съпруг на госпожа Тоткова - депутат от СДС.
  Госпожа Йонова, началник на Митница - Видин, е съпруга на депутата от СДС господин Йонов.
  Господин Валентин Димитров - шеф на Борда на директорите на "Прециз - Монтана" е брат на министър Марио Тагарински.
  Много интересно как изведнъж съпругата на областния управител на Монтана става началник на филиала на Агенция за чуждестранни инвестиции в Монтана. (Шум и реплики в залата.)
  Господин Костов, тук списъкът е много дълъг. Не искам да отивам към зетьове, към снахи, към кумци, кумове и секретарки...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Така че, имайки предвид всичко това, аз мисля, че трябва да бъдем по-прецизни и да знаем, че става въпрос вече не за приятелски кръгове, а за нещо много-опасно и вярвам, че Вие ще вземете доста сериозни мерки в това отношение. Благодаря. (Шум и реплики в залата. Единични ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Иван Костов.
  Министър-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Госпожо Масларова, чух Вашата пледоария, но искам да Ви обърна внимание на това, че ние живеем в малка страна. (Смях в блока на ДЛ.) В малката страна не всички посочени от Вас лица могат да станат работници на доброволни начала във Фондация "Бъдеще за България", където моята жена работи (единични ръкопляскания в блока на СДС),за да не влиза в пледоарии от този тип, които Вие изнесохте. За справка и за доказателство прочетете завчерашния брой на в. "Труд", за да видите кумците, шуретата и пр. на Минчо Коралски къде работят, бившия ваш министър. (Смях в залата.) Но никой от нас този въпрос не го е поставял по този начин.
  Така че много Ви моля, не е възможно на всички тези хора, които се намират в политическия орган тук на Съюза на демократичните сили - нашата парламентарна група, да облечат някакви изпокъсани парцали и да тръгнат по улицата с камшици и да се самобичуват, защото вие страшно тъгувате за загубената власт. Просто това не е възможно да стане! Тези хора са заели длъжности, защото имат качества. (Шумна реакция в блока на ДЛ. Ръкопляскания от мнозинството.) И аз Ви казах на какви критерии отговарят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Имат думата народните представители Велко Вълканов и Драгомир Шопов да развият своя актуален въпрос към министър-председателя относно изчезнал заем от 150 млн. долара, предоставен на Република България от Световната банка.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Господин министър-председателю, неотдавна в печата се появиха съобщения за изчезналия заем от 150 млн. долара, предоставен от Световната банка на България. (Шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Това е времето, когато Вие сте министър на финансите. Средствата са били предоставени на различни фирми. Вие сте били гарант на тези фирми за връщането на отпусканите средства. Но всички тези отпуснати средства след това не са били възстановени в Държавния фонд за развитие и реконструкция, за който фонд отново Вие като министър на финансите сте отговаряли.
  Този случай не за първи път се поставя на вниманието на нашата общественост, но и досега той не е получил достатъчно ясен отговор на въпросите, които се поставят във връзка с него.
  Искам да попитам, господин министър-председателю:
  1. Наистина такава сума била ли е отпусната от Световната банка?
  2. Какви фирми са получили суми от този заем на Световната банка?
  3. Какво отношение имате Вие към управлението на заема, отпуснат от Световната банка?
  4. Носите ли самият Вие в частност отговорност за това, че предоставените кредити не са възстановени?
  5. Смятате ли, накрая питам, че е възможно съвместяването на високите функции на министър-председател на България с отправените към Вас тежки обвинения, по които Вие досега не сте дали ясен отговор?
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.

  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми господин Вълканов, ще прочета старите вестници заради вас, въпреки че вестниците в последните десетина дни ги препрочетоха, за да освежат Вашата памет.
  Още в самата формулировка на въпроса Ви се откриват съществени неточности, които се дължат на недостатъчната осведоменост, и аз бих казал учудващо непознаване на правото в страната, основаващи се единствено на публикации в печата, въпреки многократно предоставените данни относно заема в Народното събрание, в Националната следствена служба и други компетентни органи.
  Първо, общата сума на заема САЛ от Световната банка, подписан на 27.VIII.1991 г., не е 150 млн. щатски долара, а 250 млн. щатски долара. Съгласувано със Световната банка 148 млн. 150 хил. 497 щатски долара са оформени като стоков заем за закупуване на петролни продукти, от които парализираната по това време от недостиг на горива икономика изпитва огромна нужда.
  Второ, неточно е определението на заема като изчезнал. Не може да изчезне заем, тъй като от датата на подписването му той е под непрекъснат контрол както от страна на самия кредитор, Световната банка - впрочем мнението на пълномощника на Световната банка госпожа Илейн Патерсън може да прочетете във вестника, - така и от страна на всички ведомствени институции, ангажирани с обслужването му - Министерския съвет, Министерството на финансите и Държавния фонд за реконструкция и развитие.
  Трето, по-голямата част от средствата по стоковия заем са възстановени по сметките на Държавния фонд за реконструкция и развитие, а останалите се издължават в съответствие със сключените договори и действащите погасителни планове.
  Тук ще ви оставя един конкретен отговор къде точно и как се издължават, но тъй като съм убеден, че не това Ви интересува, а преследвате други цели, няма да го изчитам, тъй като мисля, че това са незначителни подробности. Заповядайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
  Думата за реплика има господин Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Костов! Аз допускам наистина в някои пунктове да не съм съвсем добре осведомен, затова и питам. Но бих искал да кажа, че опит да даде точна информация по този въпрос направи господин Соколов на една пресконференция преди две седмици. И тогава господин Соколов съвършено ясно заяви, че тази сума от 150 млн. долара наистина я няма, не е върната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не съм заявил такова нещо.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Моля Ви, аз Ви попитах изрично и Вие заявихте: "Да, парите ги няма."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не съм заявил такова нещо!
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: И аз питам сега, защото не получих ясен отговор на този въпрос, който поставих към Вас: сте ли Вие отговорен като министър на финансите за възстановяването на тази сума? Вие сте министър на финансите, Вие отговаряте за фиска. Вие сте финансовият стопанин на държавата и Вие нямате право да не съберете тази сума, която е предоставена на разни фирми. И аз намирам, че в този случай Вие, господин Костов, сте проявили истинска безстопанственост. Мисля, че би трябвало в тази обстановка, в която се намираме всички, буквално да треперим за всеки лев, който се намира в управлението на държавата. А 150 млн. долара се раздават и след това не са възстановени в Държавния фонд за реконструкция и развитие. И Вие смятате, че нямате отговорност за това. Точно обратното. Би трябвало да се заинтересоват и други органи освен народните представители.
  Съвършено незадоволителен е Вашият отговор и аз смятам да го поставя по друг начин на други органи. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
  За дуплика има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Като си прочетете текста, уважаеми господин Вълканов, ще се ориентирате по-добре в отговора, тъй като в третата част на това, което Ви отговорих, аз Ви казах, че заемът е издължен в голямата си част и продължава да се издължава. Издължен, господин Вълканов и продължава да се издължава!
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Каква част е върната?
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Преобладаващата част, около две трети от заема е върнат. Прочетете и ще видите. И продължава да се издължава.
  Освен това е направена проверка от органите, за които споменахте тук, много отдавна, има и заключение. Можете да се заинтересувате. Ще прочетете и него. В това заключение въобще не се споменава моето име.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата народният представител Веселин Бончев да развие своя актуален въпрос относно компенсациите на Република България за понесените загуби от наложеното й ембарго срещу Ирак и Югославия.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! От ембаргото, което беше наложено на България срещу Ирак и Югославия, държавата понесе загуба от над 8 млрд. долара. Вие като министър-председател на България се срещахте с тези институции, които наложиха ембаргото.
  Уважаеми господин министър-председател, моля да ми отговорите какво е Вашето становище относно компенсациите на България за понесените загуби от наложеното й ембарго срещу Ирак и Югославия, тъй като сега на България са нужни тези средства, за да бъдат завършени реформите в стопанския живот? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Бончев, дами и господа народни представители! Зададеният по този начин Ваш актуален въпрос се нуждае от някои съществени уточнения. До днес на България не са налагани никакви икономически санкции, слава на Бога, от ембарго. Очевидно Вие сте имали предвид наложените от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации санкции в периода 1990 - 1992 г. срещу Ирак и Югославия.
  Съгласно Устава на Организацията на обединените нации резолюциите на Съвета за сигурност за налагане на принудителни или превантивни мерки целящи възстановяване или укрепването на мира и сигурността, са задължителни за изпълнение от всички страни, членки на световната организация. Ако ние не изпълняваме тези санкции, тогава бихме изпаднали в най-сериозна международна изолация. Ако ние не спазваме санкциите, Съветът за сигурност би могъл да обсъди и да наложи санкции вече срещу самата България.
  В резултат на стриктното спазване на санкциите и по силата на географското ни разположение в Югоизточна Европа България понесе и понася значителни загуби, които, изчислени както по методологии на Международния валутен фонд и Програмата на ООН за развитие, така и от съответните компетентни правителствени органи, за съжаление надхвърлят многократно посочената сума и са съпоставими с размера на външния дълг на страната към търговските банки-кредиторки.
  В качеството си на министър-председател до момента не съм се срещал с "международните институции". Сложил съм понятието в кавички, защото Вие вероятно имате предвид Съвета за сигурност, а аз не съм виждал никого от Съвета за сигурност. Тези институции всъщност наложиха санкциите срещу Ирак и Югославия. По време на моите, и на министъра на външните работи, срещи с ръководители на страните, членки на Съвета за сигурност, и на други влиятелни държави е отстоявана позицията, че България следва да получи под една или друга форма адекватни компенсации.
  Господин Бончев, от Устава на Организацията на обединените нации отсъства механизъм за пряко компенсиране на засегнати от спазване на санкциите трети страни, тоест страни, които не са обект на санкции, каквато е България. Същевременно в чл. 50 на Устава се признава правото на тези страни да се консултират със Съвета за сигурност във връзка с решаване на специалните икономически проблеми, възникнали пред тях като резултат от прилагането на санкциите. Това беше своевременно направено от наша страна както по отношение на Ирак, така и на Югославия и съответните органи на Организацията на обединените нации приеха препоръки към страните, членки на международните финансови институции, за подпомагане на България.
  Единственият съществуващ засега механизъм за компенсации е по силата на Резолюция 687 на Съвета за сигурност от 1991 г., която учреди Компенсационна комисия за изплащане на обезщетения на физически и юридически лица, понесли щети в резултат на иракската агресия срещу Кувейт и операция "Пустинна буря". За целта беше създаден и специален фонд, средствата в който се набират като преки задължителни отчисления от разрешения износ на иракски петрол, т.е. компенсациите се плащат на практика от Ирак, а не от Организацията на обединените нации. По този механизъм са одобрени 947 иска на български граждани на обща сума около, за съжаление, само 4,5 млн. долара, като част от тези граждани вече са получили първоначалните плащания.
  Представени са и искове от български фирми, които са в процес на разглеждане от Компенсационната комисия.
  Изплащането на компенсациите е в пряка зависимост от сумите, които се натрупват в компенсационния фонд. По наша информация към дадения момент наличните във фонда средства не са достатъчни за удовлетворяване на всички одобрени искове.
  По наша инициатива в дневния ред на редовните заседания на Общото събрание на Организацията на обединените нации бе включена отделна точка за оказване на специална икономическа помощ на трети страни, засегнати от спазването на наложените от Съвета за сигурност санкции срещу Югославия. На 48, 49, 50 и 51 сесия на Общото събрание по предложение на България и с наше активно участие бяха приети съответни резолюции, призоваващи да бъдат подпомогнати държавите, понесли загуби в резултат на прилагането на тези санкции. На 52 сесия, която тече в момента, станахме съавтор на нова резолюция. Според нея генералният секретар на ООН ще представи през есента на тази година доклад, съдържащ анализ на ситуацията и оценка на изпълнението на приетите по наша инициатива предишни резолюции. С приемането с консенсус на тези резолюции, чиито съавтори са всички постоянни членове на Съвета за сигурност, Европейският съюз и страните от региона, международната общност фактически призна проблемите за българската икономика от стриктното спазване на санкциите.
  Същевременно България предприе инициатива за създаване на механизъм за компенсиране на загубите от санкциите. Приета бе резолюция относно ефективното прилагане на чл. 50 от Устава на ООН, който предвижда през 1998 г. група от експерти да разработи методология за оценка на загубите, понасяни от трети страни в резултат от спазването на санкциите, както и да проучи мерки за оказване на помощ на тези страни.
  Бих искал да отбележа също така, че с решение 177 от 11 май 1993 г. е създадена правителствена Комисия по изпълнение резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, налагащи търговско-икономически санкции на други държави и преодоляване на неблагоприятните последици за народното стопанство с цел да се координира дейността на централните ведомства по спазването на санкциите и да подпомага правителството по установяване на общия размер на щетите и за предприемане на мерки за тяхното преодоляване. В резултат на тези действия бяха постигнати и конкретни резултати. Загубите, понесени от България в резултат от прилагането на санкциите, бяха отчетени от Международния валутен фонд и Световната банка при оценката на изпълнението от наша страна на предварително договорените макроикономически показатели с цел отпускане на заеми за подкрепа на платежния баланс.
  Фондът и Банката оказаха съдействие на българското правителство за получаване през 1994 г. на допълнителен заем от Г-24 в размер на 280 млн. долара, необходим за осъществяване на сделките с Лондонския клуб. Оказана бе подкрепа за разработка и изграждане на алтернативни транспортни артерии и съоръжения с цел облекчаване на трудностите, възникнали в резултат на прекъснатите комуникационни връзки на България с Централна и Западна Европа.
  Следва обаче да подчертая, че макар като цяло загубите за българската икономика да бяха признати от страна на международната общност, което доведе до предоставяне на известни облекчения от международните институции при отпускането на кредити, България не получи компенсации, съизмерими с понесените значителни преки и косвени загуби. Този факт продължава да оказва влияние върху националната икономика и днес. Точно заради това българското правителство предприе много активни усилия, за да има позиция, която да спомогне да не се стигне до ново налагане на югосанкции, което ще бъде наистина изключително тежък удар за българската икономика. Става въпрос за нашата активност по решаването на конфликта в Косово. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата за реплика господин Бончев.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин министър-председател, благодаря за Вашето експозе, но аз не искам да се връщам 7-8 години назад да цитирам, когато беше обявено ембаргото срещу България, какво казаха тези институции, които го наложиха. Така че аз също не мога да благодаря на Международния валутен фонд и Световната банка, че вместо компенсации ни дават заеми, които трябва да връщаме. Вие знаете много добре, че за реформите в България ни трябват пари и то много пари, както гласувахме и последния заем за реформата в социалната сфера. Тези реформи, ако ги направим, ще доведат България до една икономическа и политическа стабилност. Но парите трябва да дойдат от компенсации за ембаргото. Тези реформи ще спрат и демографския срив в България, както беше отчетено на съвещанието при президента.
  Забавянето на реформите, уважаеми господин министър-председател, ще ни отдалечи от НАТО и Европейския съюз. Ние всички знаем, че това го каза и господин Солана, който беше на посещение в България миналата седмица. Той говори за реформите. Ако направим реформите, шансът ни за НАТО е много по-добър. На втория ден господин Солана се поразтича малко из Боянските ливади, замина си, без да каже дума за компенсациите на България от ембаргото.
  Уважаеми господин министър-председател, настоявам пред Вас и ръководеното от Вас правителство активно да се застъпите пред тези институции, които наложиха ембаргото на България, за да може страната да си получи компенсациите от загубите, да може да направи реформите, а не да вземаме кредит след кредит за реформите и на бъдещите поколения да оставим една държава, затънала в дългове пред целия свят. Благодаря ви много.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
  Има думата народният представител Румен Овчаров да развие своя актуален въпрос относно подписан протокол от Евгений Бакърджиев, заместник министър-председател.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председател, колеги! Съжалявам, че нямахме възможност да дискутираме тази тема миналата седмица. Затова сега ви предлагам да съсредоточим нашата дискусия върху втората част от моя въпрос, която касае какви са реалните договорености в Москва, а не съдържанието на този протокол. Тъй като този протокол стана вече ясен, ясно е, че няма фалшиви протоколи, той е един единствен и достатъчно добре са изразени ангажиментите на двете страни в него.
  Това, което бих искал да изясня, е какви са реалните договорености. Защото мненията, които се чуват и интерпретират в медийното пространство, са абсолютно различни. Например Вие, господин Костов, казвате, че вследствие на протокола транзитната такса за количествата газ през страната ще бъде увеличена и ще бъде увеличена до такава степен, че "Булгаргаз" ще може да инвестира в новите газопроводи. Имам предвид интервюто Ви от миналата седмица. Антоан Николов, новата звезда на българския газов небосклон, твърди точно обратното - че вследствие на този протокол транзитната такса ще бъде намалена, за да се възстанови доверието и "Газпром" да инвестира в България.
  Тези и други подобни мнения ме карат все пак да Ви помоля тук, от тази трибуна да изясните какви са реалните резултати по тези приоритети, които Вие тук сте обявявали като национални: първо, цената на газа, второ, количествата, транзитирани през България, транзитните такси и, трето, бартеризацията.
  И една лична молба: ако може да ни обясните какви бяха епичните битки, които господин Бакърджиев води там? Какви бяха нашите предложения в тази дискусия? Кои от тези предложения бяха защитени и кои национални интереси бяха защитени по такъв начин, че предизвикаха тази бурна радост в страната след неговото завръщане? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.

  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз се питам, господин Румен Овчаров, Вие зарадвахте ли се като се развърза този диалог? (Весело оживление.) По усмивката Ви аз виждам, че сте се зарадвали, но нещо вътре Ви кара да се съмнявате в собствената си радост. Аз мисля, че ще Ви успокоя.
  По отношение на доставките. Гарантират се всички количества, необходими за страната в период до 2010 г., а не само до 3 млрд. 340 млн. куб. м. Гарантирано е цялото захранване на икономиката и то при постоянни във времето условия. Това е един добър резултат.
  Аз си спомням колко страхове имаше от лявата страна на залата, колко много мастило се изписа по вестниците - "Няма да има газ". Спомням си и заплахите от най-различни страни за това как нямало да има газ за България.
  Доставките са директно от "Газпром". Контрагент по договора е 100-процентово дружество на "Газпром" - "Топенерджи", една от 22-те дъщерни фирми, с които "Газпром" осъществява доставки. При каквато и да е промяна на собствеността в "Топенерджи" неговите права и задължения автоматично се поемат от друго 100-процентово дружество на "Газпром" - "Газекспорт".
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Къде е тази гаранция?
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Нали питате какви тайни клаузи има зад протокола. Ето, това е една тайна клауза. Ще я видите в споразумението.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Няма я записана.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Няма я, но я има тайно договорена. (Весело оживление.) Нали това питате?
  Доставките се предават на Исакча, тоест, украино-румънската граница. Оттам собственик на руския газ за България е "Булгаргаз", който осигурява и транспорта на газа през румънска и през българска територия до крайните потребители. Тоест, всички страхове на левия преден ъгъл тук, в парламента, че вместо едни посредници ще се появят други посредници и че вместо тия посредници и между посредниците, и между "Газпром" и потребителите ще има посредници и т.н., се оказаха напразни. Още една причина за искрена радост.
  Трето, достъпът до крайните потребители в България. Докато в страната ни се доставя само руски природен газ от "Газпром", доставките до крайни потребители ще се извършват 100% от "Булгаргаз". Записано е и като намерение, че при промяна на тези условия, при подписване на Европейската енергийна харта, което означава либерализация на подаването на тръбата - всеки ще може да продава газ, стига да е транспортиран по съответната тръба. При положение, че на Исакча се появят многобройни продавачи на газ, така че да може да се реализира търг от купувачите в България, тогава и ние ще либерализираме условията. Тогава руската страна дава на България възможност, аз мисля, че това не е кой знае каква привилегия, да се бартеризира, както Вие се изразихте, част от доставките. Тоест, ако се стигне до крайния потребител, ще има и заплащане на това, което купува "Булгаргаз" с помощта на доставка на стоки или строителни услуги.
  Впрочем, искам да ви кажа, че този фетишизиран бартер в миналото, след въвеждането на валутен борд е абсолютно безпредметен. Ако помислите малко и направите справка с вашите икономисти, ще разберете защо е така. Няма никакво значение плащането при положение, че могат да се купят произволно количество валута в банката и да се плати с пари, вместо да се правят тези примитивни социалистически форми на търговия.
  Още по-лошо е, че при тези бартери, аз никога не съм си обяснявал кой понася плащането на изключително високите руски мита и акцизи. Кой ги плаща, действително, на чия сметка се пишат? Сещам се за един друг такъв бартер-нефтопродукти срещу пшеница, който се оказа много лоша сделка. Не правя никакви напомняния, само ви обръщам внимание до какво може да се стигне, когато се фетишизира една форма на търговия. Собствеността върху газопроводите - един много пъти дискутиран между мен и вас проблем.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): И него го няма в протокола.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Ето, разкривам ви още една тайна - остава изцяло български. Собственост на 100% на държавната фирма "Булгаргаз" и то не само върху старите, но и върху новостроящите се газопроводи или разширения. "Булгаргаз" сам ще проектира, финансира, изгражда и оперира със собствените си газопроводи.
  Увеличаване на транзита. Удвояване на транзита също е един проблем, по който много пъти сме говорили. Удвояване на транзита само за една календарна година. През 1999 г. ние ще транзитираме два пъти повече руски газ за трети страни отколкото през миналата година. В края на периода - 2010 г., се предвижда да се утрои количеството пренасян през България газ. Спомням си вашите страхове, че България няма да може да вземе своето от транзита на руския газ. И с тези страхове е приключено.
  "Газпром" гарантира целия заявен транзит. За първи път в българо-руските газови отношения собственик на газа "Газпром" гарантира, че през изградените от "Булгаргаз" тръби ще преминат заявените количества. Тоест, "Газпром" гарантира, че страната ни ще получи планираните транзитни такси, с които не само ще се възстановят инвестираните от "Булгаргаз" средства, но ще се гарантират и предвидените в държавния бюджет постъпления.
  Накрая, що се отнася до транзитната такса - много лоша интерпретация на журналисти. Напротив, аз казах, че е възможно известно понижаване на цената и на транзитната такса. Аз вярвам, че ще има понижаване на цената на доставното количество газ, което ще бъде напълно удовлетворително за българския газов пазар. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата за реплика господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин Костов, Вие неслучайно не казахте абсолютно нищо за това какви са реалните резултати, битките и победите, които господин Бакърджиев постигна в Москва. Не казахте, защото такива победи просто няма. Защото господин Бакърджиев в Москва подписа това, което му беше дадено от руската страна. Това на езика на военните се казва пълна и безусловна капитулация. И тази пълна и безусловна капитулация аз ще ви я докажа по един елементарен начин. Нали имате протоколът, който е подписан на руски език? Много ви моля да погледнете датата, на която той е парафиран от руска страна. Датата е 19 март. Господин Бакърджиев подписа протокола в Москва на 20 март. Тоест, господин Бакърджиев е подписал това, което му е сложено на масата, абсолютно продавайки националните интереси на страната за сметка на собственото си политическо бъдеще. (Шум, неодобрителни реплики от СДС.)
  А сега да си поговорим малко за тези успехи, които Вие описахте тук пред нас. Аз много се радвам като опозиция, че вие започвате да чувате това, което ви казваме. Чули сте за посредниците и вече единият посредник ще го елиминирате. Чули сте за директните доставки и вземате мерки и в това направление. Въобще по междудържавните отношения трябва да има баланс. Този протокол е абсолютен дисбаланс между държавните отношения и това, което става сега, е в положителна посока - започва да се балансира.
  Въпросът обаче все пак е - отново отварям една скоба - добре е да чуете опозицията, особено, когато знае малко повече от вас. Добре е, че не си го признавате. (Смях, весело оживление и реплики от СДС.)
  Аз, разбира се, не очаквам да кажете: "Браво на опозицията, че ни критикува", но все пак е много добре, че започвате да ни чувате. Колкото по-често го правите, толкова по-добре.
  Но да се върнем на въпроса все пак кой носи отговорност за всичко това, което става.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може да се върнете, защото времето Ви изтече. (Ръкопляскания от СДС.)
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Да, завършвам.
  Всичките тези приказки за транзитите, за доставките сме ги чували много пъти, но договори няма, господин Костов. Всичко това е отново в сферата на медийните интерпретации. Няма подписано нищо черно на бяло. Ние сме реагирали на това, че няма договори. Няма ги и сега.
  Затова аз Ви поставям един такъв много интересен въпрос и ако можете се опитайте да ми отговорите - кой все пак носи тази отговорност? И ако трябва да перефразираме този стародавен въпрос "за кого бият камбаните", добре е да ми отговорите за кого свириха фанфарите на аерогара "София"? Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
  Има думата за дуплика министър-председателят господин Иван Костов.

  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Вие набирате силна преднина за 1 май, господин Овчаров. (Ръкопляскания и смях от блока на СДС.) Това ще впечатли конгреса. Аз лично Ви пожелавам успех. Ще се радвам такъв млад, динамичен човек като Вас да стане лидер на Българската социалистическа партия.
  Но що се отнася до това да взимаме акъл от Вас, от Вашата политика, опазил ни Господ, аз ще си плюя три пъти в пазвата. Защото Вие се опитахте да подарите българската газопреносна мрежа на "Топенерджи".
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Това е лъжа.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Ами лъжа е, но сте приели съответните правителствени постановления, подписали сте съответните споразумения и сте се съгласили да го направите.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Няма такова нещо.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: След като тези неща са абсолютно известни на обществото, опазил ни Господ да взимаме Вашия пример и да вървим по Вашия път. Напротив, това, което стана, беше отказ от подписаните от Вас споразумения, отказ, категоричен, който издържа времето, беше защитен убедително пред руската страна и това, че е парафирано споразумението по време на присъствието на господин Бакърджиев там, не е дори цялата истина. Истината е, че споразумението се договаряше между нас преди господин Бакърджиев да замине там. И аз бях известен напълно с текста на последните договорености. Имаше последни стъпки на българската страна. За да се сближат двете позиции - нещо, което Вие никога не сте умеели да правите, двете страни трябва да извървят своя път към мястото на споразумението.
  Така че ние извървяхме този път напълно разумно, напълно в защита на българските интереси и Вие сега освен да правите тези декларации, с които сигурно ще впечатлите някой човек от делегатите на конгреса или някоя група, която напълно не разбира от тези въпроси, аз не виждам нито едно убедително доказателство с изключение на разяждащото Ви съмнение, че все още няма подписани споразумения. А ако прочетете внимателно самия протокол на руски, аз не знам защо Вие точно на руски го четете, няма значение, ще разберете точно кога влизат новите спогодби в сила. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
  Следващото питане е от народните представители Дора Янкова и Петър Мутафчиев относно перспективите за развитие на родопския регион и миннодобивното дружество ГОРУБСО - ЕАД. Има думата госпожа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашето питане е относно перспективите за развитие на родопския регион и миннодобивното дружество Горубсо. Известно ви е, че в Родопите Смолянският район се намира в социално-икономическа безизходица - безработицата непрекъснато расте, а в някои общини тя има нетърпими граници.
  Миннодобивното дружество Горубсо е едно от основните предприятия в България за добив и преработка на оловно-цинкова руда. То осигурява около 80 на сто от тази суровина, добивана в страната. Рудниците и обогатителните фабрики на дружеството са разположени, както знаете, на териториите на общините Мадан, Рудозем, Златоград, Лъки и Кърджали. Пряко или косвено своята съдба са свързали повече от 40 хил. човека, живеещи в региона, и повече от 200 хил. по веригата рудодобив - металургия - машиностроене.
  С това искаме да подчертаем изключително важното му значение, което има за населението от районите, които представляваме, и за страната, за развитието на рудодобивната промишленост. При това нека не забравяме никога, че освен работа и живот за хората, Горубсо е крепост на българщината в Родопите. Гражданското неподчинение на миньорите в Горубсо започна с искане за по-високи заплати и завършва с изненадващото споразумение на господин Радев за раздробяването на дружеството. Този акт възбуди отново обществеността с нелогичността и преднамереността. Новата икономическа политика и отдръпването на държавата от управлението на бранша, синдикалната активност, активната политизация, сривът на цените на металите на борсата поставиха Горубсо на изпитание и жестока борба за оцеляване. Спряна бе напълно инвестиционната дейност през този период, закриха се във времето над 30 неефективни рудника и участъка, с което се освободиха около 4 хил. души. През този период бяха сменени пет управленски екипа, три сериозни стачки разтресоха дружеството. Резултатът днес е задължение над 10 млрд. лева, липса на минни специалисти, липса на ясна перспектива за бъдещето на Горубсо и района.
  Необмисленото решение за раздробяване на дружеството създаде нов много по-тежък проблем. Той се корени в силната многогодишна централизирана структура на Горубсо, което прави разделението на активите и задълженията почти невъзможно, но пък създава условия за тотално разграбване на онова, което е останало. Нито един клон сега не притежава достатъчно качествени суровини, технически и материални, пък и кадрови ресурси, за ефективна самостоятелна работа. Това неминуемо ще доведе до бързо фалиране и закриване. И вероятно, може би, това е целта на авторите на решението за раздробяването на Горубсо.
  Парадокс е също това, че две трети от задълженията на Горубсо са към НЕК, а Горубсо на практика осигурява електроснабдяването и поддържането на цялата енергийна система в района без компенсации за това.
  Известно Ви е, господин министър-председател, че в Родопите след 1992 г. бе закрит уранодобивът. Земеделието в района не може да бъде алтернатива за производство. Средно на семейство се падат 2 - 3 дка земеделска земя, която не е плодородна, разкъсана е и не подлежи на механизирана обработка, сеят се само картофи и тютюн. Знаете проблемите с изкупуването на картофите. То е натурално стопанство и около 80 на сто е реална търговия чрез бартер. С намаляване цените на "Джебел" тютюна родопчани са смутени какво да предприемат. Животновъдството е нерентабилно, пашата е малка поради залесяване на част от площите и фуражът е скъп поради транспортните разходи.
  С приемането на Закона за възстановяването на горите и земите от горския фонд и практическата неготовност да се подходи към реституция е блокиран дърводобивът в бъдещите частни гори, а в Родопите те са най-много. Гурбетчийството и напускането на Родопите за родопчани са вече факт, поради липса на поминък.
  Уважаеми господин Костов, това са само част от елементите, характеризиращи социално-икономическото състояние на родопския регион около Смолян. Утежнената социално-икономическа ситуация налага ежедневно спешни мерки, предприемани от общинските администрации. В някои от тях съществуват програми и дружества за заетост, но те не са насочени към трайно решаване на поминъка.
  Надявам се, че Вие като министър-председател, че вашето правителство ще спази чл. 20 на Конституцията, където изрично е записано: "Държавата създава условия за балансирано развитие на районите чрез финансова, кредитна и инвестиционна политика". Моля да изложите позицията на Министерския съвет за развитието на родопския район и за бъдещето на миннодобивното дружество, като определящо социално-икономическото състояние на района.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  Има думата министър-председателят Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю!
  Уважаема госпожо Янкова, аз съм съгласен с всички констатации, които Вие правите за положението на хората там. Вие сте от региона и го познавате достатъчно добре. Аз също имам своите многобройни впечатления от ходенията ми там и не мога да не се съглася с това описано положение за битността, за поминъка, за препитанията на родопското население. Това е една постоянна грижа на сегашното правителство и уверявам Ви, че усилията ни са много искрени, много сериозни, съобразени и с националните интереси на страната. Разбираме цялата сложна комплексност на проблема, който съществува в Източни Родопи.
  Но не мога да се съглася с Вас и считам за изкуствен патоса, с който говорите за ЕАД Горубсо. Като че ли падате от небето, като че ли идвате сега, като че ли не сте видели тази мъка от 1991 г. насам, като че ли не сте изживели трагедиите на миньорите и сега изведнъж се сблъсквате с тях. За съжаление фалирате в мисленето си, проявявате пълно безсилие, когато трябва да се подходи позитивно и практично, защото този въпрос, тази язва трябва по някакъв начин да бъде излекувана.

  Знаете много добре какво е положението на ГОРУБСО, да не ви го описвам. Тук са ми го описали. Ако искате, ще ви оставя описанието. Знаете, че това дружество в момента при сегашната конюнктура, а и при другата, отиваше непрекъснато към загуби. Знаете, че то е в списъка на безнадеждните длъжници. Знаете, че трябва да проведе драстична програма по оздравяване. Знаете и съдържанието на подписаното споразумение за прекратяване на стачката. Знаете, че целта на преструктурирането на търговското дружество е ефективна управленческа структура, тоест рационализация на администрацията на ГОРУБСО. Знаете какви са пропорциите вътре между заети и администрация, между заети под земята и надземни работници и т.н. Знаете, че трябва да има оптимизиране на числеността на персонала, за да се запазят ефективните работни места, за да не бъде ГОРУБСО прикрито заведение за социално подпомагане. Знаете, че в споразумението са поети ангажименти за намаляване на разходите за дейността и привеждането им в съответствие с изискванията на вътрешния и международния пазар, за да бъде конкурентен добивът на руден концентрат в ГОРУБСО. Знаете и за обособяването на ефективни самоиздържащи се производствени единици, които цели това споразумение, защото друг начин за оцеляване, за запазване на част от работните места няма. След установяване на тази оптимална структура за ГОРУБСО, при отчитане на изискванията на пазара, може да се премине към създаване на холдингова структура за извършване на обща търговска дейност.
  Тези мерки се осъществяват съвместно с приватизационния посредник на ГОРУБСО. Вие знаете и това, че ГОРУБСО е обявен и за приватизация и е открита тази процедура, че има посредник, че агент по продажбата е "Райфайзен инвестмънт".
  Бъдещето на ГОРУБСО е в приватизацията на предприятието и намирането на стратегически инвеститор, който ще осигури средства за съществуващите и развитието на нови миннодобивни мощности.
  И нека бъдем единни в провеждането на тази политика. Тук просто е недопустимо да се манипулира и да се злоупотребява с трагедията на хората. Ние много пъти ви призовавахме към такова поведение.
  Що се отнася до другите големи проекти, с които правителството ще се стреми да създаде постоянна алтернативна заетост, за да се справи с тежкия проблем на структурна безработица в Родопския край, имаме много идеи и аз искам да ги изброя. Някои от тях вече са в ход, например проект за водоснабдяване на гр. Мадан и гр. Рудозем, като за започването на проекта има заделени средства от държавния бюджет; ремонт и на пътната мрежа на територията на общините, на които е разположено ГОРУБСО ЕАД, като изграждането на пътна мрежа четвърти клас ще се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заделени са около милиард и половина средства; реализация на проекта за строителство на каскада "Горна Арда", като ще бъде потърсено участие на инвеститори отвсякъде, включително и от Турция, водени са разговори и е заявена готовност; строителство на екологични обекти, надстрояване на хвостохранилищата в Златоград и Лъки, като средства за тези проекти ще бъдат осигурени от Министерството на околната среда и водите; разработка на програми за развитие на земеделието в региона, финансирани чрез подходящи облекчения, необходимите средства ще се осигурят от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Министерството на труда и социалната политика; дадените привилегии чрез включването на повечето, всъщност на почти всички, родопски общини в списъка на привилегированите общини по Закона за чуждестранните инвестиции, което гарантира на инвеститорите, че ще получат облекчения при данъчното облагане.
  Освен това се обръщам към всички народни представители от този регион с молба активно да участват в разработването и предлагането на проекти за създаване на заетост. Правителството ще направи всичко, за да задели и да намери средства за тези проекти. Въпросът е обаче да имаме качествени проекти. За съжаление в региона има много малко конкурентни обекти поради недостатъчно познаване на материята, недостатъчно познаване на модерните изисквания за обосноваване на един сериозен инвестиционен проект.
  Аз се обръщам към всички депутати от региона с декларацията, че ще срещнат пълната подкрепа на правителството както за предлагане на такива проекти, така и за тяхното извеждане до успешен край. Още сега сме в състояние да финансираме разработването на тези проекти. Нека със съвместните си усилия да разрешим проблемите на заетостта в региона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  За два уточняващи въпроса има думата госпожа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин Костов! Аз се радвам на отговора, който Вие дадохте като познаване на проблематиката, но може би и Вие, и вашите министри имате един стил - отговаряйки, да правите квалификации за поведението на депутатите. Мисля, че това трябва да го избегнем в залата, защото в духа на коректността и на добрия тон в полза на България не са редни такива.
  Искам да кажа няколко уточняващи неща. Имайки предвид, че родопският регион е една неделима част от националната територия, както ние с вас говорим сега, редно е да я разглеждаме като част от нея. Без национална солидарност не може да има просперитет в планинските и гранични райони - това е известно на всички ни. Щетите, които понася населението от планинския ни граничен район от непригодните условия на живот, се различават съществено от условията на живот в останалата територия на страната ни. И тук е нужна действително национална солидарност, грижа и отговорност.
  Моите два уточняващи въпроса са следните.
  По отношение на развитието на рудодобива. Не считате ли за правилно и необходимо правителството да има цялостна дългосрочна програма в областта на рудните и нерудните материални суровини? Защото национална стратегия за рудодобива липсва, а природният ни ресурс, според мен, трябва еднакво да го ценим всички.
  Моля за Вашата позиция в случая и за ангажиментите Ви.
  И второ, отново ще се позова на Конституцията - чл. 20. Вие тук споделихте за грижата и ангажимента на кабинета и ни призовахте за активност - и това ще го имате, където държавата трябва да създаде условия за балансирано развитие на районите чрез финансова, кредитна и инвестиционна политика. Държавата трябва да каже има ли някакви ангажименти. Вие до известна степен дадохте набор от такива и реално подхождате държавнически и конкретно, но бих искала да Ви запитам следното. Вие имате ли готовност като министър-председател правителството да има програма за развитието на Родопите? Защото в крайна сметка сега говорим за четири общини, но около 600 миньорски семейства са от Неделино, част са от Смолян и аз бих искала да видим проблема в неговото единство.
  Затова Ви моля да ми отговорите - тъй като смятам, че Вие като държавник желаете устойчивото развитие на България, ще се ангажирате ли с такава конкретна програма на правителството за развитието на Родопите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  За отговор има думата министър-председателят господин Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: На първия Ви уточняващ въпрос отговорът е положителен. Правителството не само че има стратегия и програма, правителството вече, изпълнявайки тази програма, внесе законопроекта за природните подземни богатства. Всъщност това е законът, който ние очакваме, и чрез него вие ще се запознаете какво правителството има предвид в политиката си по разработката, проучването и оползотворяването на природните богатства на страната. Аз се надявам, че вие активно ще участвате в обсъждането и при приемането на този закон.
  Що се отнася до втория въпрос, всъщност в края на своя отговор аз частично засегнах проблема. Разбира се, че може да се помисли и за специална програма за развитието на Родопите, която да бъде направена със съвместните усилия на Съвета по структурна политика и Съвета по инфраструктурата в Министерския съвет. В Съвета по структурна политика вече е обсъден този въпрос и е излъчена една комисия, която ще положи усилия, за да подготви такава. Аз пак ще повторя обаче, че изискването е много категорично - конкурентни проекти за инвестиране, защото районът не може да привлече проекти само затова, защото е в трудно положение. Районът трябва да привлече добре разработени, добре мотивирани и доказани проекти. Аз ви гарантирам, че правителството ще отговори напълно положително и ще отдели тези средства, които може да отдели, за разработването и прилагането на такава специална програма за родопския регион. Отново напомням това важно обстоятелство, че ние схващаме родопския регион като стратегически важна част от територията на страната, важна от гледна точка за националната сигурност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Накрая, има думата госпожа Янкова да изрази отношение.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, считам, че бе нужна дискусията, която започнахме, за анализиране на реалните измерения в Родопите и тяхната тежка социална цена. Подходящо беше днес да експонираме алтернативите. Но мисля, че е нужно още по-активно ръководеният от Вас Министерски съвет да се ангажира с устойчивото развитие на родопския регион, защото политически национално отговорно е да я има тази програма, за която ние ще следим, ще се интересуваме като депутати от региона и ще искаме тя да стане реалност. Защото безработните в региона са около 17 000 и повече от 10 000 са напуснали Родопите.
  Факт е също така и ние го споделихме сега, че се задълбочава неравномерното развитие на отделните региони. И колкото по-устойчиво е то, колкото по е визирано в националната ви политика като изпълнителна власт, ние ще имаме възможности да се отнесем положително към родопския регион.
  Ние, от Парламентарната група на Демократичната левица, ще използваме законодателната си инициатива да партнираме в законите и да предложим също законови решения за част от проблемите, по които говорих. Ще използваме също така и правото си по Конституция постоянно да настояваме и да следим вашите ангажименти, свързани с Родопите, с южната граница, с българщината, за развитието на родопския регион. Не се изненадвайте, че в Смолян има инициативен комитет за Смолянска област. Защото може би и вашият областен управител не се стреми да провежда политиката на Вашето правителство в областта, защото може би е забравил, че съществува Смолянски регион. Затова и тук ще ви помолим да видите вашите кадри по места, защото неслучайно родопчани искат област, защото смятат, че са забравени от областния управител, който в момента провежда държавната политика в областта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  Има думата народният представител Жорж Ганчев да развие своето питане относно медийната политика на правителството.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, питането ми е много късо, ясно и стегнато. Трябва ми на всяка цена днес Вашият компетентен отговор за медийната политика на ръководеното от Вас правителство. Никога, даже и в най-черната доба на комунизма и на вероломството на режима на господин Живков, един гражданин, един народен представител, един човек с 24% от българския вот (оживление и шум в блока на мнозинството), една партия, избрана от народа ни да присъства в парламента вече втори път, във втори парламент, ние не сме видели такава манипулация, такава цензура, такъв слугинаж и в радиото, и в телевизията, и в много покорени вече от Вас и от Вашата партия вестници.
  Вчера, когато аз Ви зададох парливите въпроси първи на заседание на двете комисии - Комисията по външна и интеграционна политика и Комисията по националната сигурност, единственият човек, непоказан снощи, че присъства, бях аз. Ето Ви монтажа на Вашите хора. Това продължава вече една година, докато Вие използвахте на вашите митинги и във всички медии да ме наричате кафяв и фашист, преди това червен, преди това еди какъв си. А се оказа, че аз съм си аз. Един народен трибун в центъра на политическия живот. Благодаря. (Шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Жорж Ганчев.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ганчев, сигурно имате проблеми с изразните средства. По това, което е медийна политика на правителството, аз ще Ви отговоря на въпроса така, както е зададен.
  Медийната политика на ръководеното от мен правителство, доколкото става дума за политика, се основава на един-единствен пункт - конституционното право на гражданите да бъдат информирани за дейността на правителствените институции. В тази връзка е и решението на правителството да започне работа по закон за достъп до информацията, заявено в декларацията, с която е приета стратегията за изграждане на модерна административна система в Република България. В тази стратегия са представени основните насоки за увеличаване ефективността на информационната политика, преминаване от реагираща към проактивна информационна политика, преминаване от информиране към комуникация, въвличане в диалог на гражданите, заинтересованите публики и обществото като цяло; изграждане на специализирани звена за информация и връзки с обществеността към съответните органи на държавната власт, статут, който позволява ефективно изпълнение на поставените задачи; създаване на механизъм за координация на информационната политика както в рамките на системата на изпълнителната власт, така и с останалите органи на държавната власт и местното самоуправление; разработване на нормативна уредба за достъп до информация в съответствие с конституционното право на гражданите да бъдат информирани; създаване на процедура за ефективна подготовка на ясна, точна и конкретна информация за целите на правителствената комуникация с използване на експертния потенциал на държавната администрация; разработване на системи за вътрешна комуникация, за формиране на нова административна култура; ефективно използване на съвременните информационни технологии за обработка и разпространение на информацията.
  Със своята законодателна инициатива правителството се задължава да гарантира и другите предвидени в Конституцията права, в това число свободата на словото и средствата за масова информация.
  През изминалата седмица правителството работи по нов закон за електронните медии. Целта е както да се уреди цялостно радио- и телевизионната дейност в съответствие с изискванията на европейското медийно право, така и дейността по преноса, далекосъобщенията.
  Приоритет имат следните принципи: равнопоставеност без оглед формата на собственост с цел бързо развитие на либерален медиен пазар; независимост на медиите; свобода на медиите в радио- и телевизионната дейност; гарантиране на правото на информация на гражданите.
  Правителството работи открито и уважава журналистическия труд. Това е и първото управление, при което достъпът на журналистите до Министерския съвет не е ограничен със специални акредитации. Ние винаги сме разчитали и занапред ще разчитаме на компетентността и активността на медиите да информират обществото за това, което се случва, и сме им благодарни за навреме отправените към нас критики.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов. Има думата за два уточняващи въпроса господин Жорж Ганчев.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател. Ще изчакам господин Йорданов да свърши разговора си с министър-председателя, тъй като желая цялото му внимание... Това е парламентарна Република, не министър-председателска. Господин шефът на Народното събрание и заместник-председателят вероятно са най-важните хора в държавата според Конституцията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не са, не са. Има и по-важни.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Затова желая, когато народните представители питат, да има нужната атмосфера на внимание.
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Не ти преча. Говори, ама кажи нещо умно. (Смях, веселост в блока на мнозинството.)
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Сладур, ти си цвят за живота ми! Цвят за живота ми.(Смях в блока на мнозинството.)
  По сериозната част. Господин министър-председател, цялата тази абсолютно комунистическа демагогия, която чух от Вас, съм я чел в "Работническо дело" и съм я чул по радиото през 1956 г., да кажем.Същият монолог. Нищо различно.
  Два уточняващи въпроса, за да не ми губите времето, тъй като Вие уязвявате моята интелигентност. (Смях в блока на мнозинството).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да чуем въпросите.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Как радиото и господин Велев могат да откажат на един гражданин, на един депутат, на един председател на парламентарно представена партия девет пъти поред да реагира срещу вероломните изказвания на едно момченце - играчка на една световна верига в България, което подстрекаваше България да се включи в евентуална война срещу Република Ирак, която ни дължи 2 млрд. долара? Питам! Това е вашето радио, това е вашият слугинаж там!... (Оживление.)
  Второ, как "Панорама", "Отзвук", "Открито", "По света и у нас" нито един път не допуснаха наши коментари, наши определения, наша реакция по въпроси, касаещи не само бъдещето на България, а оцеляването на нашето население, което е на биологическата граница? Как така? Питам как така, ако вие наистина не командвате от горе до долу всичко в медийната политика? Имам предвид вашата партия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Вие уязвявате интелекта на всички народни представители. Радиото и телевизията си имат ръководство. Ръководствата са избрани от Националния съвет за радио и телевизия, който е гласуван от Народното събрание. Хората, които бяха предложени от Народното събрание и от президента, на практика са избрали тези ръководства. Ако имате някакви проблеми с ръководствата, трябва да ги отнесете към тях, а не към мен.
  Аз съм Ваш конкурент в предлагането на информация на Българското радио и телевизия. Разбира се, правителството следва да претендира за значително повече място в националните медии. В това Народно събрание има пълно съгласие за това що е реформа и защо тя е необходима на България. Така че ние сме в правото си да изискваме да се разясняват действията и реформаторските усилия на правителството, тъй като това е стопроцентовата воля на българския избирател.
  Но аз пак повтарям, че по отношение на всички останали субекти на гражданското общество ние сме само един конкурент в подаването на информацията. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
  Господин Жорж Ганчев има думата да изрази отношение към отговора.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Господин председател, господин министър-председател, Вие току-що признахте в тази зала, че Вие сте конкурент. Да, аз съм Вашият конкурент в политиката и всички тук го знаят. (Силен смях в залата.) Затова мен ме няма в политическото пространство. Затова разбихте парламентарната ни група. Затова разбихте половината от партията ни. Затова ми готвят чрез службите постоянни разследвания ката ден!...
  И Ви казвам: Вие назначихте в радиото един човек, на когото първо му смачкахте фасона, за да се самоцензурира на всяка крачка - господин Велев.
  Второ, Вие назначихте в телевизията един човек, чиято жена е опасно болна и който не е способен да мениджира не Българската телевизия, а не е способен да мениджира и частна компания. Добър човек, но нула мениджър. За да може Вие да контролирате абсолютно всичко в държавата. Ще се борим докрай срещу Вашия напълно тоталитарен олигархичен контрол. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
  Последното питане - има думата народният представител Румен Овчаров да развие своето питане относно отношението на министър-председателя по отказа на министри да отговарят по същество на 18 актуални въпроса, поставени от народни представители от Демократичната левица.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Господин Костов, тъй като чувам, че отново ме поднасяте за финалната права, се питам с какво ще се оправдавате след 1 май? (Оживление.) Една година се оправдавахте с правителството на Жан Виденов. Сега четири месеца се оправдавате с предстоящия конгрес на Българската социалистическа партия. Интересно ми е с какво ще измислите да се оправдавате след 3 май. Трябва да помислите сериозно. Време е вече да давате сериозни отговори на въпросите, които обществото ви задава... (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Овчаров, моля развивайте питането си. Имате думата за това.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Това си е моето време, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не е Вашето време, защото трябва да говорите по темата.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: По зададения въпрос:
  Господин министър-председател, преди около един месец 18 депутати от Демократичната левица зададоха въпроси към министрите от вашето правителство. Въпросите бяха абсолютно ясни и конкретни. Те касаеха необходимостта от информация за това каква кадрова политика се провежда от вашето правителство в централните ведомства, какви и колко хора са уволнени, какви и колко хора са назначени, какви са критериите за тези промени.
  Отговорите, които получихме, са меко казано учудващи:
  Ние питаме какви са измененията в числения състав на персонала, господин Бакърджиев ни отговаря, че в "Програма 2001" има раздел "Институциите на демократична България"...
  Ние питаме кои са назначените, господин Ананиев отговаря, че данни за това има в статистиката, като че ли статистиката уволнява и назначава в министерството.
  Ние питаме какви са критериите за назначенията, а господин Краус отговаря, че структурната реформа е процес, а не еднократен акт.
  Всички министри ни съветват да провеждаме задълбочен парламентарен контрол, за който съвет ние силно им благодарим. (Оживление.)
  Но все пак, господин Костов, в Конституцията на Народна република България...
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Не е народна република...
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Благодаря. В Конституцията на Република България има и един чл. 90, който казва: министрите са длъжни да отговарят на въпросите на депутатите.
  Питам Ви, господин министър-председател, такова ли е Вашето и на правителството виждане за задълбочен парламентарен контрол? Как се отнасяте към посочените факти и какви конкретни мерки ще предприемете?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Господин Овчаров, този път ми зададохте лесен въпрос. Аз съм за задълбочения парламентарен контрол и първо условие да има задълбочен парламентарен контрол е да има задълбочени въпроси. Вашите въпроси бяха извадени на ксерокс и бяха разпратени на министрите. Затова отговорът е много прост: каквото повикало, такова се обадило. (Ръкопляскания от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
  За два уточняващи въпроса има думата господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): С Вашия отговор до известна степен отговаряте на въпроса, който исках да Ви задам, но все пак е добре да го кажете оттук:
  Подготвяни ли са указания от Вас или от Ваши министри до останалите министри, които са били не само използвани, но просто преписани от останалите им колеги? И отново питам: това ли е Вашето разбиране за парламентарен контрол?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
  Има думата господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Не, господин Овчаров, не са подготвени, тъй като това не е въпрос, с който си заслужава да се занимава министър-председателят. Но господин Марио Тагарински подготви типовите отговори. (Смях сред мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
  Има думата господин Румен Овчаров да изрази отношението си към отговора.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Благодаря Ви за признанието, защото елементарният анализ показа, че точно така е направено от всички министри. Девет от тях просто са преписали това, което господин Тагарински им е представил. Четирима са си направили труда да направят известни собствени интерпретации върху тази тема, докато трима просто изглежда не са разбрали за какво става дума и са дали информацията, която е искана. Интересно защо?
  В крайна сметка обаче, господин министър-председател, трябва да сме напълно наясно. С това Вие нарушавате чл. 90 от Конституцията на Република България. Там ясно е казано: депутатите имат право да питат и министрите са длъжни да отговарят. Длъжни, господин министър-председател, а не да ксерографират отговори. (Неразбираема реплика на министър-председателя.)
  Искам да Ви обърна внимание на това, че изисквания към въпросите в Конституцията няма, макар че господин председателят си позволява да цензурира и народните представители.
  Искам да Ви обърна внимание, господин министър-председател, че цензурата върху народните представители е нещо ново в българската политическа практика. Нито в едно Народно събрание досега тя не е провеждана от 1989 г. насам.
  РЕПЛИКА ОТ СДС: А преди?
  РУМЕН ОВЧАРОВ: До момента господин председателят на Народното събрание е върнал 39 въпроса и питания на представители от Парламентарната група на Демократичната левица плюс още 10 от други парламентарни групи. Той си позволява да редактира, да коригира, да анализира, да актуализира и каквото щете още.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Както ме задължава правилникът. (Силен шум и реплики.)
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Нищо подобно! Нищо подобно не Ви задължава, нито правилникът, нито пък Конституцията Ви дава право, т.е. цензурата първо я провеждате формално - чрез председателя, второ я провеждате по същество - чрез вашите министри, които не отговарят на въпросите, които им се задават. Отново Ви повтарям: такава практика не е имало нито в Тридесет и шестото, нито в Тридесет и седмото, нито във Великото Народно събрание. (Реплики от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Овчаров, прощавайте, че Ви прекъсвам, но подценявате господин заместник-председателя Сендов, който също връщаше и с основание въпроси.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Господин Сендов е до Вас, питайте го дали е връщал нещо и не спекулирайте. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: И накрая, ако ми позволите да завърша, господин председател. Може ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Разбира се.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Благодаря Ви, господин председател, че все пак ми давате възможност да завърша.
  Искам само да Ви напомня, че пътя, който сте възприели за цензуриране не само на обществеността, не само на медиите, но и на народните представители, е път, който води за никъде. По-скоро е път, който води към тези общества, с които Вие твърдите, че нямате нищо общо.
  Много Ви моля да преоцените политиката си. Конституцията на Република България е основният и единствен обществен договор в страната. Други обществени договори нито по площадите, нито по улиците, нито могат да бъдат сключвани, нито са сключвани. Много Ви моля да помните това. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Щом използвате вълшебната думичка, добре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
  Утре е Лазаровден и каним всички народни представители в Клуба на народния представител, където деца ще лазаруват.
  Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Има думата господин Георги Божинов от името на парламентарна група.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги народни представители! Възложено ми е от Парламентарната група на Демократичната левица да направя пред вас следната декларация:
  "Декларация на Парламентарната група на Демократичната левица

  Преди няколко дни стана известно, че министър Методиев се е договорил със своя турски колега да се пишат съвместно учебници по история. (Шум в залата. Глас от мнозинството: "Стига, бе!")
  Парламентарната група на Демократичната левица очакваше министърът на образованието и науката да даде смислено обяснение пред българското общество за това свое решение. Но сигурно такова смислено обяснение няма и не може да има.
  Днес ние, народните представители от Парламентарната група на Демократичната левица, питаме чия поръчка изпълнява господин Методиев? Кой е заинтересован по такъв безпрецедентен начин да се руши националното самочувствие и българската ни държавност? Какъв смисъл има тогава предлаганата от Министерския съвет Концепция за национална сигурност? За коя нация ще се отнася тя, след като министърът на образованието съзнателно и целенасочено иска да изтрие от страниците на историята националните ни борби за свобода и независимост? България ще има ли национални герои? Ще учат ли бъдещите поколения за Паисий, Левски, Ботев и Вазов? ".
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ (от място): Не говори глупости!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: "Пак ли ще се редактира "Епопея на забравените", за да няма българският народ своя героична епопея и тя да бъде окончателно изтрита от съзнанието на нашите деца?
  Нищо добро не може да се очаква от новаторството на министър Методиев. То има за цел да насади национален нихилизъм, историческа безпаметност и отцеругателство в учебниците, да погази националния идеал на българина. То има за цел бъдещите граждани на Република България да бъдат лишени от чувство за принадлежност към българския род, към българската държава, към нашата родина.
  Уважаеми колеги, всички ние искаме да бъдем в Европа, Европа на обединени нации, но нации със своя история, култура и самобитност. Нека не оставяме на други да пренаписват и преподреждат националната ни идентичност." (Ръкопляскания в ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Велислав Величков за процедура.
  ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! На основание чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение Народното събрание да проведе извънредно заседание на 14 април 1998 г., вторник, от 15,00 ч., при следния дневен ред:
  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, внесен от народния представител Светослав Лучников - второ четене.
  2. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с вносител Министерският съвет - първо четене.
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Величков.
  Има ли срещу това предложение?
  Моля, гласувайте направеното предложение.
  Гласували 173 народни представители: за 122, против 34, въздържали се 17.
  Предложението е прието.
  От името на парламентарна група има думата господин Стефан Савов. Заповядайте.
  СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди малко чухме господин Божинов с това, което говори от името на Парламентарната група на Демократичната левица. Вчера четохме във вестника на господин Драгомир Драганов, който зная, че изпитва особени симпатии към господин Методиев. (Неразбираема реплика от залата.) Подобно нещо.
  Аз мисля, че е правилно, когато се поставя един такъв безспорно важен въпрос и мисля, че ние не по-малко от господин Божинов и от всичките вляво сме държали на всичко това, което той говори, така че мисля, че беше правилно да бъде запитан господин Методиев, да бъде поискано той да присъства тук, да изясни нещата.
  Вие, господин Божинов, сигурен ли сте, че има такава уговорка с турски историци? (Неразбираема реплика на господин Георги Божинов.) Защото аз не съм сигурен.
  Разбира се, не съм аз човекът, който ще казва дали е така или не е така. Ще каже господин Методиев. (Глас от ДЛ: Това е цитат.) Той отговаря за учебниците. Обаче да се правят такива инсинуации, бих казал, че не е коректно, в никой случай. И то "коректно" е най-слабата дума.
  Мисля, че вие трябваше да имате един отговор от страна на господин Методиев. Трябваше да помолите господин Методиев да дойде тук, когато имате намерение да прави такава една декларация.
  Тъй като от доста отдавна зная и политическия живот на страната, мога да кажа, господин Божинов, и Вие го знаете много добре, че не вие, младите, както би казала госпожа Дончева сега, вярно, обаче тези, които вие ги заместихте, те бяха тези, които, бих казал, не признаваха това, което е направено за България. Най-малкото, бих казал, сте вие, които можете в това отношение да повдигате въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата.
  СТЕФАН САВОВ: Но да нямаме безсмислени спорове, мисля, че е правилно господин Методиев да бъде помолен да дойде, което предполагам, че той ще направи. Днес едва ли ще може, но е необходима една декларация, която да успокои обществото.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Така може, приемам.
  СТЕФАН САВОВ: Аз говоря като човек, който е от семейство, дало много жертви именно против турското, османското и не знам какво си робство. Благодаря ви. (Оживление в залата. Ръкопляскания в СДС.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Приемам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Савов.
  Преминаваме към отговори на заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков.
  Има думата народният представител Иван Бойков да развие своя актуален въпрос относно състоянието на фирма "Пресков" ЕАД - град Стара Загора. Заповядайте.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Божков! Моят въпрос е относно състоянието на фирма "Пресков" ЕАД - град Стара Загора. С докладна записка от 28 януари 1998 г. председателят на Съвета на директорите на "Пресков" ЕАД - Стара Загора, Ви докладва за нередности и злоупотреби, извършени от изпълнителния директор на дружеството инженер Караиванов. Сериозно е влошено икономическото състояние на горепосочената фирма вследствие на некомпетентното ръководство на изпълнителния директор. От 50 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 1997 г. фирмата регистрира 150 млн. загуба до края на годината. Налице са и финансови нарушения, посочени в докладната записка на бившия главен счетоводител на фирмата.
  Всичко това предизвиква сериозно социално недоволство и сред работещите във фирмата.
  Въпреки че Вие с горепосочената докладна записка сте бил запознат с фактите по случая от председателя на Съвета на директорите инженер Иванов, а може би и поради това, сте го освободили от борда.
  Моят актуален въпрос към Вас, господин Божков, е следният:
  Какви мерки ще вземете за стабилизиране на фирмата? Ако сте направили проверка на фактите по докладната записка на председателя на Съвета на директорите на "Пресков" ЕАД, какви са били основанията Ви за освобождаване на същия и оставането на изпълнителния директор? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
  Има думата господин Александър Божков.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народните представители! Уважаеми господин Бойков, преди да започна да отговарям на въпросите Ви, ще Ви кажа, че очевидно източникът на Вашата информация не е бил особено акуратен. Факт е дори, че във въпроса си Вие сте сгрешили и името на освободения от мен председател на Съвета на директорите. И като почнем оттам, оттам нататък и по-голямата част от информацията не отговаря на истината.
  Икономическото състояние на "Пресков" ЕАД - Стара Загора, към 30 юни 1997 г. наистина беше сериозно влошено. Но това не може да бъде, очевидно, в резултат на некомпетентно ръководство на новия изпълнителен директор Васко Кабаиванов. Инженер Кабаиванов е назначен в Съвета на директорите на "Пресков" с моя заповед от 23 юни 1997 г., а е избран за изпълнителен директор на 7 август 1997 г. Сам разбирате, че инженер Кабаиванов по никакъв начин не е имал възможност да повлияе върху финансово-икономическите резултати - добри или лоши - на "Пресков" към 30 юни 1997 г. Заслугата за тях е на предишното ръководство на дружеството.
  Ето какво наследява господин Кабаиванов: задължения към бюджета - 24 млн. лв.; задължения към Районно управление "Социално осигуряване" - 36 млн. лв.; задължения към персонала - 56 млн. лв.; задължения към доставчици - 385 млн. лв.; други задължения - 28 млн. лв.
  В същото време наличните средства по сметки на дружеството - колко мислите, че са наброявали? Наброявали са цифром и словом 11 млн. лв.
  Към неприятните числа със знак минус трябва да се прибавят и още над 300 млн. лв. Това е размерът на официалния иск към "Пресков" ЕАД от две италиански фирми - "ELD" и "TIL" - за произведена и експедирана бракова продукция за периода 1991-1997 г., при това със заплахата всички банкови сметки на "Пресков" ЕАД да бъдат блокирани.
  Между другото, експортните договори с двете италиански фирми, както и с германската "Вили Вадер", са били заробващи за "Пресков" и назначеният от мен инженер Кабаиванов е направил необходимото за прекратяването на тези договори.
  Аз не знам защо приписвате стари грехове на новия изпълнителен директор. Не знам и откъде Ви е информацията, че в края на миналата година е отчетена загуба от 150 млн. лв. и че вината за това е на инженер Кабаиванов. Истината е, че за по-малко от шест месеца с новия си изпълнителен директор "Пресков" приключва 1997 г. с положителен финансов резултат от 116 млн. и 500 хил. лв. Също към 31 декември 1997 г. са погасени задълженията на дружеството, както следва: задължения към бюджета - 50 млн. лв.; задължения към доставчици - 289 млн. лв.; към персонала и Районно управление "Социално осигуряване" - 79 млн. лв.
  Докато през първото шестмесечие средната работна заплата в "Пресков" ЕАД е била 120 хил. лв., за периода 30 юни 1997 г. - 30 март 1998 г. има повишение с 50,7% и средната заплата е вече 179 хил. лв., нещо, за което пък може би би трябвало аз да се поразсърдя малко на господин Кабаиванов. Може би малко е прекалил с увеличението на заплатите.
  Разширен е обемът на експортната продукция с над 120%. Сключени са изгодни договори за над 1800 тона ковашко-пресови изделия. Въведено е ново производство за изработване и механично обработване на едрогабаритни детайли за над 950 т продукция.
  От изложеното дотук стават ясни две неща: първо, че аз нямам основание да съм недоволен от изпълнителния директор, дори напротив, и второ, че фактите във Вашия актуален въпрос просто не отговарят на истината и както Ви казах, господин Бойков, Вас са Ви подвели.
  Въпросният инженер Николай Иванов Иванов, който беше председател на Съвета на директорите, когото освободих, доста се е потрудил да пречи на работата на дружеството и на изпълнителния директор за подобряване на финансовото и икономическото състояние на "Пресков". В докладна записка изпълнителният директор ми се оплаква, че Иванов го е притискал да закупува стоманен прокат от приятелски фирми на неизгодни за дружеството цени, но срещу добри персонални комисионни. Председателят на борда е опорочил и провалил търг за продажба на стари и ненужни дълготрайни материални активи.
  След като инженер Кабаиванов отказва да се включи в играта на посредници и комисионни, господин Иванов - председателят на Съвета на директорите, решава да го отстрани. На две последователни заседания на Съвета на директорите председателят на борда се опитва да направи преврат и да прокара решение за освобождаване на инженер Кабаиванов от поста изпълнителен директор. Номерът, разбира се, не минава.
  Председателят на Съвета на директорите, вместо да си гледа работата, се отдава на агитационна дейност. Успява да подведе част от колектива и да организира протестни събрания с искане за оставка на изпълнителния директор. При това положение на мен не ми остана нищо друго, освен да освободя от Съвета на директорите господин Иванов, за да престане да пречи на нормалната работа на предприятието и на изпълнителния директор, което и направих със заповед N РД 18-57 от 28 януари 1998 г.
  Във Вашия въпрос се съдържа, като последно, и едно твърдение, че налице са и финансови нарушения, посочени в докладната записка на бившия главен счетоводител на фирмата. Да, има такава докладна записка. Беше направена проверка и се оказа нещо много странно. Бившият главен счетоводител на фирмата, в опита си да намери "под вола теле", както се казва, и да обвини в нещо новия директор, го обвинява, че е надвишил разходите за представителни цели, които са в разпореждане на изпълнителния директор на дружеството, и подава една информация, в която в представителните разходи на директора, освен очевидните разходи, които му се полагат, като посрещане на гости, служебен обяд и то в стола на предприятието за гости от чужбина, той вкарва и един обяд за всички работници в Деня на машиностроителя, който е даден в стола, разбира се, и който е платен от предприятието и няма нищо общо с представителните разходи. Вкарва и всички разходи за участието на предприятието в Пловдивския панаир, при което, разбира се, разходите, както са посочени от бившия главен счетоводител, естествено надвишават много лимита. А действителните разходи всъщност са поне два пъти по-малки.
  Бившият главен счетоводител е цитирал стойност 1 млн. 544 хил. 269 лв., а след направената проверка, която носи подписите на всички длъжностни лица от дружеството, се оказва, че всъщност действителните разходи за представителни цели за 5 месеца са 762 хил. 251 лв. Така че очевидно няма никакъв преразход.
  Аз уважавам Вашето желание да следите въпросите за управлението на държавната собственост, но ще Ви помоля, господин Бойков, нашите отношения с Вас винаги са били много добри, преди да задавате такива въпроси, попитайте ме, аз ще Ви кажа истината, за да не губим времето и на народните представители, и ефирно време на Националното радио и Националната телевизия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божков.
  Има думата за реплика господин Иван Бойков.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Божков! Не е губивреме питането на народните представители. Аз боравя със същите източници, с които боравите и Вие. Пред мен е целият материал - докладна записка, само че Вие четете само някои факти от нея, а други прескачате. При мен има копие-фактура от това как едноличната фирма на Вашия многоуважаван колега изпълнителен директор си е купил мобифон, а го е платил заводът. Имам копие от сметка на мобифона, който му плаща заводът, а той го ползва в личната си фирма. Само за това е достатъчно да го изгоните, за нищо друго.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Само че не е вярно!
  ИВАН БОЙКОВ: Може да не е вярно, но не го казахте. Ето Ви, тук при мен са документите, и Вие ги имате.
  Освен това това, което казахте за това, че този председател на Съвета на директорите е пречел на търга, не е вярно. На търга е попречил районният прокурор по докладна записка на този председател на Съвета на директорите, защото търгът е бил не по закон. Това не може да е пречка. Нали сте съгласен с мен, че не е пречка?
  Аз, уважаеми господин Божков, понеже се познаваме много отдавна и смятам, че сте многоуважаван колега, ако ми разрешите, бих Ви предложил следния вариант в такива случаи: аз мисля, че е удачно и целият Управителен съвет да се махне. Не познавам нито господин Иванов, нито господин Кабаиванов, но виждам какво става във фирмата. Така че нещата не са чисти, от която и страна да ги погледнете.
  И не смятам, че това е губене на време. Напротив, в Стара Загора в момента вървят съкращения на много места, създава се социално недоволство и мисля, че тези неща трябва да ги изчистваме предварително. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
  Има думата за дуплика господин министър Божков.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Напълно съм съгласен с Вас, господин Бойков, хубаво е обаче и Вие да си проверявате данните. Вие се облягате изцяло на една докладна записка, аз се облягам на документи.
  В това, което казахте току-що, има няколко факта, за които трябваше да ме попитате, щях да Ви отговоря, за да не Ви ги казвам сега.
  По въпроса за мобифона, този прочут мобифон, за който се пише цяла докладна записка, има специално извинително писмо на фирмата-продавач на мобифона, фирма "Тотал", която се извинява за грешно адресираната фактура, тъй като изобщо такъв мобифон няма. (Смях от левицата.) Ето, тя е тук и аз ще Ви дам и писмото, и фактурата.
  Второ, Вие говорите за частната фирма на господин Кабаиванов, а аз имам тук решението на съда от 11 юни 1996 г., господин Бойков, с което господин Кабаиванов е напуснал тази фирма, за която Вие твърдите, че е негова. Ето го документът, съдебното решение. Аз боравя с документи, а не боравя с докладни записки на уволнени хора.
  По отношение на това, че районният прокурор е спрял търга, ако аз бях районен прокурор, след като получа докладната от председателя на Съвета на директорите, мое задължение е да спра търга, разбира се. Само че въпросът е защо председателят на Съвета на директорите сезира районния прокурор и защо блокира търга по този начин. И това е истината всъщност. Районният прокурор си е гледал работата, разбира се, спрял е търга, след което се е оказало, че няма за какво да бъде спрян. Но работата вече е свършена.
  Освен това разполагам и с одиторския доклад на дипломираните експерт-счетоводители, който показва, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа, достоверно представяне на всички съществени аспекти на имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 1997 г., както и полученият финансов резултат за годината, с подписи и печат на одитора. Така че всички данни, които Ви износох тук за състоянието на дружеството, са подкрепени с одиторския доклад.
  Оттук става ясно, че Вие се облягате единствено и само на една докладна записка на един човек, който е уволнен. Ако мен ме уволнят и ако аз съм набрал злоба и обида, кой знае какви неща ще напиша. Не че съм такъв човек, но този човек очевидно е такъв. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Божков.
  Има думата народният представител Кънчо Марангозов да развие своя актуален въпрос относно определяне на представител на държавата в Общото събрание на акционерите на "Резистори" АД, град Айтос.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господа министри, уважаеми господин Божков! "Резистори" АД, град Айтос е основан през 1961 г. като Завод за съпротивления и технически въглени с численост на персонала 30 души. Основното производство е било постоянни и променливи резистори, четки за автомобилни генератори и стартери, контактни табла от сребро и сребърен метален окис. През 1968 г. четките и среброто се изнасят в град Каблешково като Завод за технически въглени.
  Заводът в град Айтос е единствен в страната за резистори. В резултат на намерени външни и вътрешни пазари заводът увеличава продукцията и персонала и в края на 80-те години в него работят 1600 човека, в това число 60 с висше образование, над 200 със средно-специално и останалите със средно. Внедрени са модерни технологии и оборудване. Всеки четвърти работоспособен жител на града работеше в завода. Заводът печели златни медали от Международния панаир в град Пловдив.
  След 1991 г. поради грешна национална политика и загуби на външни пазари заводът запада. В него в момента работят около 100 човека. Предполагам, че Вашето правителство ще положи усилия за укрепване на производството.
  С Ваша Заповед N РД 18-02 от 9 януари 1998 г. определяте за представител на държавата в Общото събрание на акционерите "Резистори", град Айтос госпожа Студи Иванова Димова с произтичащите от това права и задължения.
  Моят актуален въпрос е: кои са Вашите основания, господин министър, да определите госпожа Студи Иванова Димова за представител на държавата в Общото събрание на акционерите на "Резистори" АД, град Айтос?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин заместник министър-председателю, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Марангозов! Похвална е Вашата грижа за предприятието "Резистори" АД и за неговото бъдеще. Искам само да Ви обърна внимание на нещо, което вероятно сте пропуснал да забележите, че държавното участие в това предприятие е 10 на сто. То е 90 на сто частно. Така че едва ли чрез участието на държавата в него значително ще може да се промени нещо в това предприятие.
  Каква е историята около освобождаването на предишния представител на държавата и назначаването на госпожа Студи Иванова Димова? Преди госпожа Димова участник, упълномощен със заповед от 13 ноември 1997 г., т.е. от мен през ноември месец 1997 г., представител на Министерството на промишлеността е господин Васил Станев Янев с 10-те процента на държавата. По време на Общо събрание на акционерите, проведено на 14 ноември, се получава един доста странен и бих казал ненормален факт. Господин Янев е упълномощен, от една страна, от правителството и от Министерството на промишлеността да гласува от името на 10-те процента на държавата, а отделно е упълномощен от индивидуални акционери да гласува в размер на 21 на сто от акциите, което е често срещан случай по принцип, но в конкретния случай по няколко точки от Общото събрание той гласува "за" като представител на правителството и "против" като представител на акционерите, "против" като представител на правителството и "за" като представител на акционерите. Очевидно е, че такава ситуация просто не може да продължава и затова взехме решение да изберем нов представител на министерството в предприятието "Резистори".


  При 10-те процента държавно участие ние не очаквахме изобщо, че държавният представител ще влезе в Съвета на директорите, тъй като при такова малко участие приватизационните фондове и индивидуалните акционери очевидно щяха да имат мнозинство. Затова решихме да изпратим там местен човек от Айтос, който да може да представлява държавата от общо събрание на общо събрание. Спряхме се на госпожа Студи Иванова Димова, която е с икономическо образование, завършила е икономика на туризма, член е на Икономическата комисия на Общинския съвет в Айтос и по тази причина смятаме, че е изключително подходяща да представлява държавата 1-2 пъти в годината, когато се провеждат общи събрания.
  За да не се притеснявате и ме питате допълнително, госпожа Студи Иванова е и председател на Общинския съвет на СДС в Айтос. Казвам го, защото не е тайна и в Айтос хората го знаят, те ни слушат в момента и знаят коя е госпожа Студи Иванова Димова.
  Какво става оттук нататък обаче? Участва госпожа Димова в новото общо събрание, проведено на 12 януари 1998 г. в Айтос. Пак ви повтарям, че държавата има 10% участие в това предприятие, 90% са частни акционери. На това събрание е издигната кандидатурата на госпожа Студи Иванова Димова за член на Съвета на директорите и частните собственици с 69,44 на сто от акциите, значи близо 70 на сто от акционерите, гласуват за това тя да стане член на Съвета на директорите. В това явно няма нищо лошо, хората на място я харесват и искат тя да бъде член на Съвета на директорите. И госпожа Студи Иванова Димова е и представител на 10-те процента на държавата, и член на Съвета на директорите. Това е истината. Нищо друго няма в този случай. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
  Господин Марангозов, имате думата за реплика.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин Божков, аз не оспорвам решението да смените представителя на държавата. Но госпожа Студи Иванова има полувисше образование по икономика на туризма. Всяка професия е достойна и има своето място в обществото. Нейната професия е сервитьорство. (Ръкопляскания в Демократичната левица.) Госпожа Студи Иванова може би щеше да бъде много по-подходяща да бъде в борда на "Балкантурист" или на "Слънчев бряг". Може би щеше да бъде по-добре там, за да може да организира по-добре сервирането ви, когато ходите там, за да се чувствате добре.
  И още нещо. Да, тя е председател на СДС в Айтос, но е и заместник-председател на регионалното ръководство на СДС в Айтос. Има си и магазинче на магистралата между Айтос и Бургас и вероятно там сега ще продава пластмасовите аксесоари, които произвежда заводът, защото той вече произвежда пластмасови кутийки, а не произвежда резистори поради грешната политика на Филип Димитров в 1991 г., когато и един друг ваш външен министър каза, че ще съди Съветския съюз.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: Това пък какво общо има?
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Е, много общо има, защото оттогава заводът започна да запада.
  Още нещо. Госпожа Студи Иванова непрекъснато говори, че е в роднински отношения с Богомил Бонев, с Иван Костов, Петър Стоянов, наричайки ги с гальовни имена. И в това няма нищо лошо, щом им е роднина, щом им е близка. И прави Ви чест, че сега Вие тук признахте, че това е политическо назначение. Вторият, който го призна тук, е Панчо Панайотов. Време е някой да признае обаче, че освен политически назначенията са и роднинско-приятелски. Крайно време е и този факт да бъде признат и тогава вече сигурно ние ще Ви питаме, макар и за малки професионални качества, които имат тези хора, все пак 10% не е малко, господин министър, без да съм икономист, в едно такова малко предприятие, от което зависи икономиката на един град. Едно време имаше един закон на Паркинсон: когато един роднина е някъде в някакво производство някакъв началник, а пък ако никъде не е бил, пак по мотиви на Паркинсон, да го направим главен началник. (Ръкопляскания в Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Марангозов.
  Имате думата, господин заместник министър-председател.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: Аз много съжалявам, господин Марангозов, че изобщо трябва да Ви отговарям. Вие изглежда не слушате какво Ви говоря. Аз наистина не мога да разбера нещо толкова елементарно. Неслучайно Ви повторих няколко пъти колко е размерът на държавното участие. Неслучайно Ви обясних, че дружеството е частно. Ако пък Вие не разбирате какво е частна собственост, аз напълно добре разбирам защо никога не можахте да направите нищо в приватизацията. Вие си мислите, че държавата управлява частните предприятия. Ако си искат акционерите, които и да са те, частните акционери на едно предприятие, те си избират в това предприятие когото си искат. Те са си избрали госпожа Димова да бъде член на Съвета на директорите и аз нито мога да се бъркам, нито мога да им кажа да не я избират. Това е просто и ясно.
  Второто нещо, което Вие казахте тук, мисля, че показва нещо важно. Госпожа Студи Иванова Димова освен че е председател на СДС в Айтос, който е един малък град, който общо взето винаги се е славел с едно силно присъствие на БСП, е избрана и за заместник-председател на Регионалния съвет на СДС в Бургас, което означава, че тя е човек с много достойнства, човек с високи морални и професионални качества, за да може Регионалният съвет в Бургас да я избере за свой заместник-председател. Аз мисля, че когато СДС управлява добре, то представителите на СДС са хора, които се ползват с уважение. И ето чудесен повод един представител на СДС, който освен това, както Вие казахте, си има магазин, има си и ресторант, т.е. не зависи финансово от това дружество, а е един независим човек, който е член на Съвета на директорите на едно частно предприятие. Ако Вие това не разбирате, господин Марангозов, ако Вашата парламентарна група с реакцията си в момента показва, че изобщо не разбирате какво е пазарна икономика, това си остава за ваша сметка. Затова ще си загинете и ще си останете извън властта завинаги. ("Браво!", ръкопляскания в Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божков.
  Актуален въпрос от народния представител Арлин Антонов относно ликвидацията на "Океански риболов" - Бургас, към заместник министър-председателя и министър на промишлеността господин Александър Божков.
  АРЛИН АНТОНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, господин министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е следният. Във връзка с публикацията в печата, че България е допуснала да изгуби собствения си търговски риболовен флот и не е приела оздравителната програма, предложена от българските специалисти, моят въпрос към Вас е: има ли опасност България да загуби флота си и да се наложи да внасяме риба и рибни продукти отвън от чужди фирми, с което ще се затрудни изхранването на нацията вследствие на очаквано повишаване на тези цени? Моля, пояснете ми има ли правителството програма по този въпрос? Предварително Ви благодаря за отговора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Антонов.
  Господин вицепремиер, имате думата.

  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, Вашият въпрос, има ли опасност България да загуби риболовния си флот, е най-малкото закъснял. Този въпрос е трябвало да бъде зададен на господин Любен Беров през 1994 г., когато "Океански риболов" ЕООД е обявен в ликвидация. Причините за ликвидацията, които са посочени от тогавашния министър, са негативен резултат от стопанската дейност и висока кредитна и обща фирмена задлъжнялост. Това са само видимите, повърхностни причини. А истината е, че "Океански риболов" ЕООД беше една от многото държавни фирми, която последователно и целенасочено беше ограбвана от стопанската номенклатура в продължение на години.
  За размера на кражбите, присвояванията и безстопанствените действия на редица ръководители, а след това и на ликвидатори на "Океански риболов" се писа много. С въпроса се занимават и следствието, и прокуратурата, или поне се занимаваше, но както и в много други случаи все още никой не е осъден.
  В периода 1994 - 1996 г. са продадени общо 13 броя риболовни траулера. Полицейските сводки и пресата от това време са пълни със съобщения за груби нарушения при продажбите, но министрите Чичибаба, Шиваров и Трендафилов не взеха никакво отношение за това, което става в подопечното им дружество. Много въпроси повдигна и продажбата на пет риболовни кораба като скрап. На тези въпроси ние все още очакваме отговор от следствието и прокуратурата.
  Каква беше картината, когато Министерството на промишлеността пое отново "Океански риболов" ЕООД в ликвидация през 1997 г.? Към тази дата България - в отговор на Вашия въпрос - вече нямаше търговски риболовен флот. "Океански риболов" разполагаше само с шест броя транспортно-хладилни кораби, които бяха в много лошо състояние. Голяма част от тези кораби са силно амортизирани. Задълженията на дружеството възлизаха на 6,5 млн. долара и 873 млн. лв. От тези задължения 4,8 млн. долара са към бившите моряци и служители на "Океански риболов". Това са пари, изработени от българските моряци в изключително тежки условия на труд. Една от целите на ликвидацията е именно да се изплатят дължимите заплати на бившите моряци и служители.
  "Океански риболов" ЕООД е едно от 64-те предприятия от списъка за ликвидация на Разпореждане на Министерския съвет N 480 от 1996 г. - прочутият списък на Виденов, който той така и не можа да изпълни и това беше една от причините за провала на правителството на Жан Виденов. България е поела неотменим ангажимент да прекрати дейността на тези дружества и трупането на загуби от тях.
  Ние поехме това задължение. За нас обаче ликвидацията на 64-те дружества в никакъв случай не означава унищожаване на активите на тези предприятия. Напротив, активите на 31 от тези 64 предприятия вече са собственост на нови частни собственици, с което се създадоха нови работни места и се произвежда нова продукция.
  В Министерството на промишлеността се занимахме дълго и обстойно със случая с "Океански риболов" и стигнахме до един извод - че ликвидаторите, трима на брой, начело със станалия известен с публикацията си в пресата капитан Патранесков, не се справят добре с поставената им задача. Обявихме официален конкурс за ликвидатор - юридическо лице, което да предложи нова концепция за ликвидацията на "Океански риболов". Конкурсът беше спечелен от международната одиторска и консултантска къща "Ърнст енд Янг", която има много голям и богат опит в международното морско право.
  Преди три дни аз подписах договора с "Ърнс енд Янг" и освободих тримата досегашни ликвидатори. Днес, в някакъв вестник, пишело, че те си били подали оставката, което общо-взето не съответства на истината, тъй като аз съм ги уволнил преди те да решат да си подадат оставката.
  Концепцията на новите ликвидатори от "Ърнст енд Янг" е, първо, да се проучат всички сериозни потенциални купувачи на "Океански риболов" като цяло предприятие и само след това да се пристъпи евентуално към разпродажба на парче. Приоритет на новите ликвидатори е изплащането на заплатите на бившите моряци и служители от постъпилите средства.
  Но искам да ви успокоя. Независимо какви варианти ще се приложат в процеса на ликвидацията, България няма да остане без риба и рибни продукти. Поради ликвидацията и фактическото нефункциониране на "Океански риболов" в момента над десет частни фирми извършват внос на океанска риба. Годишният внос е около 45 хил. тона. От тези количества се реекспортират 20 до 25 хил. тона. Цените на вносната риба днес са под цените на рибата, която в миналото предлагаше "Океански риболов", тъй като продукцията на държавната фирма имаше много висока себестойност. Предвид стабилността на цените на световния рибен пазар и наличието на достатъчни количества не съществува, господин Антонов, никаква опасност за изхранването на българската нация с риба. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин вицепремиера.
  Господин Антонов, имате право на реплика.
  АРЛИН АНТОНОВ (ОНС): Уважаеми господин министър, нямам възможност да питам господин Беров. През неговото време е тръгнала ликвидацията, прехвърляне от едното министерство - на земеделието, в това на промишлеността и обратно "Океански риболов". Но аз не разбрах Вие, когато станахте министър и поехте това министерство, сезирахте ли Вие лично прокуратурата за нарушения преди Вас? Лично Вие?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Те вече бяха сезирани.
  АРЛИН АНТОНОВ: И второ, не разбрах има ли правителствена програма или не. Това, че има десет или двадесет фирми, които внасят, реекспортират и внасят, то си е фирмена политика, но тя не е национална. Интересува ме имаме ли национална политика как да осигурим в тази бедна страна част от изхранването на нацията именно с риба. Ако е възможно, го пояснете. Ако нямаме такава програма, то нека да направи министерството, за да може нацията да знае как ще се изхранва, защото частните фирми може и да фалират до утре. Те не са поели ангажимент към нацията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Антонов.
  Господин заместник министър-председател, имате думата за дуплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Господин Антонов, по първата част от Вашата реплика искам да Ви кажа, че това, за което са били информирани преди това прокуратурата и следствието се надявам да отговорят първо на това. Сега, след влизането на новия ликвидатор, предполагам, че ще се намерят и нови данни от последните ликвидатори, които също ще бъдат изпратени където трябва.
  По отношение на снабдяването на България с риба и дали има правителствена политика. Правителствената политика е съвсем ясна. Ние неслучайно проведохме международен конкурс за ликвидатор на "Океански риболов", за да намерим този, който ще се опита да запази това предприятие, ако има такава възможност.
  Но понеже тук е господин Василев, като министър на търговията и туризма, аз пред него не се чувствам компетентен да говоря. Но той знае достатъчно добре и Вие би трябвало да знаете достатъчно добре, четейки "Държавен вестник" и решенията, и постановленията на Министерския съвет, относно търговския режим, че България все повече непрекъснато либерализира вносно-износния си режим. Няма никаква опасност, ако една или друга фирма фалира, в България да няма доставка на риба. Има ли търсене, ще има и предлагане, защото пазарът диктува това. А България по отношение на рибата се е отворила достатъчно добре за влизане и излизане на риби в България и хората ще имат да ядат достатъчно риба. Не се безпокойте. Аз още един път Ви успокоявам - ако някой път отидете в магазин за риба и не намерите, обадете ми се по телефона, ще Ви кажа в кой магазин има, ако този е бил затворен.
  Снощи ядох, по-точно не ядох, но гледах, защото в момента постя, но гледах как хората около мен ядат 8-килограмов шаран, който си бяха купили жив от магазина вчера. Така че не се безпокойте, риба има. (Весело оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин заместник министър-председателя.
  Питане от народния представител госпожа Елена Поптодорова към господин Муравей Радев - министър на финансите, относно обработване на данъчните декларации от данъчната администрация в указания от закона срок.
  Заповядайте, госпожа Поптодорова.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Причината да задам този въпрос е, защото темата за данъчните декларации беше много широко обсъждана в печата, а и в интерес на истината, тя е тема на разговори във всеки български дом. Иска ми се обаче преди да минем към същността на данъчните декларации, да кажа няколко думи в защита на онези, които бяха подложени на най-тежко напрежение в тези два месеца, а именно, данъчните служители.
  Условията им на работа са далеч от нормативни изисквания, които са стандарти навсякъде по света. Средната им заплата варира от 130 до 160 хил. лева, като дори нямат право на служебна карта за градската мрежа и сами заплащат транспорта си до обектите, които проверяват. В по-голямата част от тези служби нито има компютърна техника, а в много случаи даже нямат бюра, няма места, на които да седят работниците, които работят там, данъчните служители, и да работят в прилична работна среда.
  Истината е, че не е гарантирана и тяхната трудова сигурност. След като дълго им бяха отказвани безсрочни договори, най-сетне се прие наистина подписването на безсрочен договор, но съответно пак със срок, т. е. до атестирането на тези служители, което го прави автоматично срочен.
  Аз си мисля, че особено за данъчната администрация стабилността е особено нужна в този много интензивен период, който изисква спокойствие и пълно съсредоточаване на данъчните служители. А истината е, че те не знаят докога ще са на работа, при положение че само миналата година имаше три предложения за преструктуриране на тези служби.
  По мнение на работещите в службите въведената ротационна система, при това на изпълнителско равнище, т. е. на ниво началници, в много случаи не само не подпомага, а и смущава работата. Аз признавам, че не зная за такъв модел на ротация, повтарям, на равнище среден началник. Надолу - да, разбирам, че на гише трябва да има ротация, но на равнище отговорен среден състав мисля, че това е неприемливо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Поптодорова, извинявайте, че Ви прекъсвам, но до момента дума не сте казали по актуалния си въпрос. Извадихте си картата, но времето Ви тече. Затова Ви моля да си зададете въпроса, а не говорете по въпрос, който не сте поставили на министъра. (Реплики от левицата.) Времето е за актуален въпрос, който предварително е писмен.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Питане е, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, питане е, не се безпокойте за времето си, няма никакъв проблем. Искам да го чуе цялата зала: ще успее ли Министерството на финансите и данъчната администрация да обработи данъчните декларации на гражданите в указания срок. А в момента говорим за трамваи и т. н. - неща, които нямат нищо общо към питането. И това не е цензура, а това е задължение на председателя да връща оратора към темата, за която е излязъл на трибуната.
  Извинявайте, продължете. (Възгласи на неодобрение от Евролевицата.)
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: В тези условия на труд, въпреки едни сериозни мерки, които бяха взети от Министерство на финансите за извънреден незаплатен допълнително труд и за откриване на допълнителни пунктове за подаване на декларации, по сведение в печата до 31 март са подадени 25 на сто от тези декларации. Според указания в закона срок остават още точно толкова - два месеца за оставащите 75 на сто. Не зная дали намерението на министерството е да продължи с този извънреден режим на работа в съответните служби. Но дори и това да е така, не съм сигурна, че оставащият по закона срок ще даде възможност да бъдат обработени данъчните декларации така, както това е предвидено. Това ще доведе до конкретни последици и за самите граждани, и за данъчните администрации, но за тях ще говоря в правото си на допълнителен въпрос, след като, разбира се, чуя отговора на господин министъра.
  Така че няма да повтарям въпроса, който беше любезно изчетен от председателя и който е известен на господин министъра, просто очаквам с интерес неговия отговор. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Поптодорова! Това, което казахте, наистина не е съвсем коректно, но ми дава възможност да отговоря и на него, защото вероятно интересът не е малък. Вие не ме питахте това. Аз Ви отговорих писмено миналия път. Вие зададохте един страничен въпрос, в който проличаха много истини, не по-малко полуистини и също толкова откровени неистини. Какво е истинското в това, което питате и което констатирате?
  Условията на работа не са добри. Истина е. И те не са добри от вчера и от завчера, особено в данъчните служби, особено при хората, които трябва много да внимават какво вършат, какво пишат и какви констатации дават. И това е една неотклонна грижа на цялото ръководство на министерството от момента, в който съм станал министър, ежедневна грижа е тази. И ако Вие се поинтересувате малко от по-голям кръг данъчни служители, сигурно ще го разберете. Това добре знаете, че е свързано с много средства и време. И средства, и време ние сме готови да отделяме, правим го и ще го правим, и най-вече с тази информационна система, която е на прага на завършването и която ще реши изключително важен въпрос преди всичко с информационното обезпечаване на данъчната администрация в страната като цяло.
  Вярно е, че заплащането не е високо. Къде ли в България някой може да каже, че заплащането е достатъчно високо? Но това са днешните дадености и обективни възможности.
  По отношение на това - откровените неистини, госпожо Поптодорова, че техните безсрочни договори, които бяха, са преиначени в срочни. Вероятно информацията Ви е много закъсняла. Съвсем не е така. Всички договори на данъчните служители в България, не говоря за техните ръководители, на данъчните служители са безсрочни, при което има една клауза, че ако те не издържат необходимия квалификационен минимум, който тази есен може би предстои да положат като изпити, като квалификация, като нещо, на което трябва да се отговори във връзка с новите данъчни закони, които действат, във връзка с новата реформа в цялостната данъчна администрация дори, ако щете, та този, който не покрие този задължителен квалификационен минимум, естествено е, че ще бъде освободен от работа. И това е изискване на работодателя, категорично изискване, това е изискване и на данъкоплатеца, защото онзи, който е квалифициран данъчен служител, той никога няма да сгреши. Той много лесно ще обслужи съответния данъкоплатец и това е в интерес както на държавата, така и на данъкоплатеца в крайна сметка, а и това е един от основните начини да възстановим доброто име на данъчния служител, на професията данъчен инспектор, която съвсем не е тайна, че напоследък много често и от много места е охулвана и едва ли не е сравнявана с някакъв рекетьор. Това не е така. Аз съм убеден в него и един от начините, по който ще го докажем, е именно полагането на този квалификационен минимум.
  По отношение на това, че данъчните служители били полагали извънреден незаплатен труд - това е втората откровена неистина, госпожо Поптодорова.
  Имаше удължено работно време от 7 до 19,30 ч., но разпокъсано и плаващо, на първа и втора смяна. Така че работният ден сам по себе си за всеки един данъчен служител не е бил увеличаван извън установените по закона рамки на продължителност. Вярно е, че се работеше и в събота, и в неделя, но изцяло в съответствие с действащия Кодекс на труда, като са давани винаги два почивни дни за една седмица, при това единият е бил или събота, или неделя.
  Така че може би във Вашето амплоа на синдикален израз на загриженост, който чувствам, че проявявате, много добре е, доволен съм да го чувствам и по-нататък, но много Ви моля искам да боравите с точни данни и с истински величини.
  Вие използвахте един въпрос, на който много хора наистина трябва да знаят отговора - какво всъщност се случи?
  За тази така силно атакувана данъчна декларация от кого ли не много пъти, вече може би четвърти или пети път от тази трибуна заявявам, че това е един гигантски труд, това е едно огромно усилие, национално усилие за създаване на един имуществен кадастър в България - нещо, което повече от 40 години в България липсва или е правено тогава, преди повече от 40 години, и е крайно необходимо да стане в страната.

  Такова едно усилие естествено, че е съпроводено с много труд, с много грижи, ако щете - с пропуски, ако щете - с усилия на много хора. И аз използвам точно тази трибуна и Вашия въпрос, за да благодаря точно на тези хора, които положиха този труд, които успешно положиха този труд, и също така на техните ръководители .
  Колкото до ротацията, госпожо Поптодорова, ротацията засяга само висшите ръководители на данъчните служби и абсолютно правилно е да има такава ротация предвид именно на тази идея - най-после данъчната служба, данъчният служител да се очисти от съмненията за корумпираност, от съмненията, че той по един или друг начин е свързан с едни или други групировки, обслужва нечии интереси. Тази ротация на практика е един изключително обективен начин да се докаже, че няма връзка между един ръководител на едно място с онези данъчни субекти и фирми, които се обслужват от същото това място. Това е смисълът и аз съм убеден, че не само е много правилно, но и резултатите от него няма да закъснеят. В най-скоро време вие ще се убедите, че по този начин съмненията върху ръководителите на данъчните служби ще започнат да изчезват и ние ще можем с гордост да се върнем отново към понятието. Истинският държавен чиновник е честният, неподкупен, добре подготвен, добре квалифициран, добре вършещ работата си данъчен служител.
  Колкото до тази огромна кампания, ние се постарахме да разкрием още достатъчно много други пунктове извън звената на данъчната администрация. Бяха използвани училища, клубове, заведения и т.н. Ние си позволихме да привлечем като консултанти и помощници и доста хора, преди всичко студенти, някъде и пенсионери, които бяха обучени по тази нелека материя, по тази значително обемна справка. На някои неща, в някои моменти, в някои части наистина бяха необходими известни разяснения. Така че тези пунктове, които работиха в София и в големите градове на страната, до голяма степен успяха да поемат онзи наплив на българския данъкоплатец, който за жалост винаги се е чувствал в последните няколко дни. Аз трябва да ви кажа, че през месец март, когато всъщност беше основният период, в който трябваше да се представят тези декларации, беше много свободно в тези пунктове и в последните две седмици напливът беше невероятен. Тогава се създадоха големите опашки, тогава се създаде известно напрежение и у хората, които искаха да поднесат тези декларации, и в онези, които трябваше да ги приемат и да проверят дали са правилни, защото искаме винаги в последния момент да стане това.
  Какво е предимството на внасянето на декларацията до 31 март? Това е, че има известен отбив от сумата, която по-нататък те ще платят. Вижте сега колко е важно по-нататък. Това, което следва оттук нататък, е много важно. До края на месец май всички притежатели на недвижими имоти трябва да ги декларират с тези декларации, т.е. след 31 март остават още 2 месеца. В момента ситуацията в страната е изключително спокойна и бих казал, дори неочаквано липсва онзи интерес, който беше до края на месец март. Аз се опасявам, че към края на май отново ще има такова стълпотворение и това не само че е лошо за самите данъчни служби, но и за самите данъкоплатци също така, които отново ще създадат едно задръстване и затормозване на работата. Но има един друг елемент, който е много важен, а той е следният. Тези декларации, ако постъпват ритмично, тогава те могат по-лесно да бъдат обработени вече и това обработване в "Информационно обслужване" би могло да стане навреме, т.е. до края на месец май голямата част да бъде обработена. Знаете ли тогава какво следва? Какво е предимството? Това, че всъщност този път, за първи път, данъкоплатецът ще получи писмено известие от съответната данъчна служба за точния размер на полагащия му се данък. Когато той получи това съобщение, той може да избере една от трите възможности. Едната е да плати цялата сума до края на месец юни и ако той направи това плащане до края на месец юни, тогава ще има нови 5 на сто отбив от величината, която му е определена за имуществен данък. Повтарям, до края на месец юни. Но за да стане това и да могат да бъдат обработени навреме огромните масиви от информация и да могат да бъдат изпратени обратно известията за размера на данъка, не е възможно в последната седмица на месец май, ако се струпат около 3 млн. данъчни декларации - а трябва да ви кажа, че до 31 март са постъпили почти 3 млн. данъчни декларации и почти 3 млн. допълнения към тях, малко под 3 млн., това е около 45 на сто от очакваното постъпление за цялата страна от общия размер на тези, които предполагаме, че ще подадат декларация. Това е много голяма величина. Не са 25 на сто, това е много повече от онова, което обичайно в тези години назад е ставало. Така че в този смисъл аз съм доволен от тази активност. Но оттук нататък нея я няма. И пак казвам, ако до края на месец юни цялата сума бъде платена, още 5 на сто отбив има от величината. Плащането може да бъде по три различни начина. Данъкоплатецът може да отиде и да плати сумата си директно в съответното бюро или съответната данъчна служба, където се води. Той обаче може да не ходи там. Той може да изпрати сумата с пощенски запис, също така и по банков път. Така че по този въпрос според мен, проблем не съществува. Проблемът е в ритмичното подаване на данъчните декларации, за да може онзи, който иска до края на месец юни, да си плати цялата сума. А иначе по закон той е задължен наистина до 30 юни да плати половината от цялата сума, след това трябва да плати до края на месец септември едната четвърт и до края на ноември - другата четвърт. Това е по закон. Лошото е обаче, ако той не подаде до 31 май декларацията си. Тогава има сериозни санкции и те са в няколко посоки. Той може да е подал невярна декларация, той може да не подаде изобщо декларация, може и да спести нещо от нея. Тогава глобата е от 10 000 до 400 000 лв. според размера на нарушението, което е извършил.
  Така че аз призовавам всички онези граждани, които имат собственост на свое име и които до този момент не са попълнили тези декларации, да не изчакват втората половина на месец май, а тогава, когато са готови - сега няма никакви опашки, няма никакво напрежение, да отидат и да подадат данъчните си декларации. И ако могат, до края на месец юни да си изплатят цялата сума, за да получат съответното намаление на полагащия им се данък. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Имате право на два уточняващи въпроса, госпожо Поптодорова.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз само бих помолила господин министъра да не ми преразказва закона, защото той е приеман в тази зала. Смисълът на моето питане е да разбера очаква ли Министерството на финансите той да бъде спазен. И отново изразявам опасението си, че според мен той няма да бъде спазен по съвършено технически затруднения, поради което аз искам да изразя тук тревога, че реално ще бъдат ощетени, разбира се, гражданите, общините заради намалени постъпления поради промените в патентен данък и поначало свитото изплащане на местни данъци в първата част на годината, както и самите данъчни администрации.
  Тук беше споменат срок 30 юни, до който ще могат да се ползват 5-те на сто отстъпка и същевременно е задължителен срок за изплащане на първата половина от дължимите суми. А ако не бъдат готови - това е смисълът на моето питане, за обработката на данъчните декларации сумите, които трябва всеки от нас да заплати и ние не бъдем уведомени навреме, това означава, че на практика всеки български гражданин ще бъде лишен от своето право на разсрочено плащане. Това означава, че при един среден бюджет, от който 54 на сто отиват за храна, отделният гражданин ще трябва да заплати едва ли не наведнъж едни суми, които в никакъв случай не са пренебрежими - пак ще кажа, от гледна точка на средния семеен бюджет.
  От друга страна, известен е проблемът с оценките на недвижими имоти, които по доказана статистика сега са с около 40 на сто по-високи от тяхната реална пазарна цена. Известно е предложението на Националното сдружение за недвижими имоти за ново райониране. Така че като допълнителен въпрос, бройте ги един или два, аз имам да направя четири предложения към министъра и бих искала да чуя дали той ги приема. Това са предложения на Евролевицата. Готови сме да внесем и съответните проектозакони за изменение.
  Първо, предлагаме да се увеличи тази една дванадесета част първоначално изплащане на общините, за да могат те да посрещнат по-леко разходите си в този период от време, когато техните местни постъпления ще бъдат намалени.
  Второ, предлагаме с цел икономия на средства от това предложение за ново райониране, сегашните оценки да се намалят наполовина и върху тази сума да се начисляват данъците, като впоследствие при едно по-спокойно, а не форсирано прилагане на данъчната реформа, бъдат извършени и реалните оценки на имотите.
  Трето, предлагаме от 1 май да се даде възможност на гражданите да започнат изплащане на минимални вноски. Примерно по 5 хиляди лева, за да могат да започнат едно покриване на едни задължения, които в никакъв случай няма да бъдат леки за по-голямата част от българските граждани. Да не забравяме и това, за което предупреди и самият господин министър, че може да има оспорване на оценки, което, естествено ще удължи срока на окончателното определяне на съответните дължими от гражданите суми.
  Последно, предлагаме второто намаление от 5 на сто да се ползва от гражданите, които изплащат цялата сума не до 30 юни, а с един удължен срок.
  Господин министър, обръщам се към Вас Вие да предложите този срок, за да се окаже, че Народното събрание работи в синхрон с изпълнителната власт. Вие кажете 30 юни да бъде 30 септември, 30 октомври. Но така, че всички ние със съвместните усилия и на законодателната, и на изпълнителната власт да облекчим всеки един гражданин на държавата.
  Очаквам да чуя Вашия коментар по тези предложения, които, пак повтарям, са в интерес на всеки отделен данъкоплатец и на общините. Напомням Ви и за своето първо предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ:Благодаря на госпожа Поптодорова. Очевидно не съвсем правилно разбираме парламентарния контрол.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ, от място): Така се прави в Англия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Как се прави в Англия не зная, но начинът, по който става сега с предложение министърът да отговаря на тези предложения, ще лишим голяма част от народните представители да получат отговор на своите въпроси, защото провеждаме неограничени във времето дебати и лишаваме останалите министри да отговарят на въпроси.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ, от място): Той е благодарен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Той е благодарен, защото може да обясни политиката на правителството пред камерите на телевизията. Разбира се, че ще бъде благодарен.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Не мога да се отклоня от въпросите на госпожа Поптодорова, които имат такъв конструктивен заряд, но се връщам към първоначалната си констатация, че информацията й съвсем не е пълна. Бих предложил на народните представители, когато разглеждат такива сериозни въпроси, ако нямат достатъчен обем информация, да се обърнат към Министерство на финансите или някъде другаде, но да получат автентични данни и величини и върху тях да градят своите хипотези, върху тях да правят своите предложения.
  Какво имам предвид? За общините. Госпожо Поптодорова, там проблем няма и тази информация е отпреди два дни, когато за пореден път, поне веднъж месечно се срещаме с ръководството на Асоциацията на общините в България. Техните приходи са значително преизпълнени. Включително, госпожо Поптодорова, се преизпълняват и очакваните заложени постъпления от имуществените данъци. Това обяснявам два пъти в Народното събрание, обаче народните представители вероятно не са чули добре.
  Пак ще повторя: само 25 на сто от размера на имуществените данъци е с постъпления от граждани. Всичко друго е от предприятия. Вие знаете, че тази година за първи път има ревалоризация на активите и на пасивите в предприятията, което означава доста голямо увеличение на стойността на всички недвижими имущества между 25 и 30 пъти. Оттам нараства и този данък върху недвижимата собственост на предприятията. И тази величина е толкова голяма, че тя многократно прехвърля онази 25-процентна величина, която тези общини не са загубили, но ще получат по-късно. Така че при равни други условия тази година и миналата година, ако нямаше ревалоризация, вероятно щеше да съществува този проблем, който поставяте. Фактът, че има ревалоризация, прави този проблем измислен. И това самите общини го знаят чудесно.
  Аз ви казвам, контактувам непрекъснато с общините. И не само това, почти на ежедневен контрол са онези от тях, които си позволяват да отклоняват както бюджетни, така и собствени средства, извън законовата регламентация за приоритета на тези разходи. Всичко се знае в държавата.
  За районирането. Вие казвате, че с тези 40 процента сме били над пазарната оценка. Това е следващият блъф. И това стана много ясно, веднага след като няколко вестници го бяха написали. Ако бяхте попитали, аз щях да Ви обясня и сигурно нямаше да задавате такъв въпрос.
  За какво става дума? В момента в България в големите градове има две системи на райониране. Едната е общинската, която действаше и преди, и е свързана с данните, които има общината. И втората е по-съвременна, по-пазарна, по-вярна и по-правилна. И тя е райониране на тази Асоциация за недвижими имоти. Данъчната администрация е приела по-съвременната. Къде се получава колизията? Само там, където един район не съвпада в общината и в тази асоциация. И то само там, където те не се припокриват, а има изместени контури. Само в тези ивички е възможно да има разлика в оценката между общинската и тази на асоциацията като параметър. Но този параметър може да бъде и към центъра, и извън центъра. Тоест, той има две посоки. Както може да е над оценката, така може да е и под оценката.
  Пак ви казвам, това е нещо, което, ако вие го анализирате и изчислите, ще видите, че бяха празни приказки за това увеличение над 100 процента. Още повече, че цената за данъка, пазарната цена е взета 50 на сто от нейната пазарна стойност. Така че дори и в някакъв малък отрязък да се получи такъв парадокс, за който говорите, в никакъв случай той не може да надхвърли 100-те процента от истинската пазарна цена. Това е по втория въпрос.
  Казвате от 1 май да се плащат минимални вноски. Не зная дали това би било най-доброто за самите данъкоплатци, а и за данъчните служби, защото едно отиване, после второ отиване, после един аванс, после додаване до крайната сума. Това е един административен цикъл, губене на време на хората. Мисля, че не е най-доброто решение. По-доброто решение е, ако можем да осигурим ритмично подаване на тези декларации и тогава последният Ви въпрос може да стане излишен. Ако хората ритмично си подават декларациите, то тогава тяхното обработване ще бъде много по-ритмично и по-нормално. И тогава със сигурност преди първата половина на месец юни хората ще имат писмени съобщения за размера на своите данъци. И тогава по един от тези три начина, които казах - по банков път, по пощенски път или в брой на ръка в самата служба, те могат да платят до 30 юни своя данък и да получат полагащата им се отстъпка.
  Разбира се, че ако нещо стане до края на месеца и по някаква причина било от тази неритмичност, било поради някаква друга причина се стигне до невъзможност навреме данъчните служби да изпратят тези съобщения и ние дадем една обективна невъзможност на хората да ползват тези пет на сто отстъпка, когато се убедим, че това става през месец юни, едва тогава нищо не ни пречи да кажем: да, поради тези и тези причини предлагаме срокът от еди-какъв си да стане еди-какъв си. Но само, ако са налице обективни причини и по никакъв друг начин.
  Така беше и през месец март. Видяхте, че 45 на сто си дадоха декларациите. Дано така да стане и сега и всичко да приключи успешно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Много благодаря, господин министър.
  Госпожа Поптодорова има възможността да изрази отношение към отговора на министъра.
  ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Мисля, че господин министърът си дава сметка, че за да говаря толкова подробно по темата, сигурно съм получила информация и тревожни сигнали от заинтересованите страни. Така че нашата работа тук с Вас, господин министър, е ние да дадем отговор на тези, които ни слушат. И това не е разговор между двама ни. Така че няма смисъл от това да се персонализират питанията и актуалните въпроси, които отправят народните представители.
  Мисля си обаче, че предвид досегашния опит, беше много разумно да бъдат консултирани данъчните администрации относно данъчната реформа не като политическа цел, не като законов замисъл, а по-скоро като технология на изпълнението. И тогава тесните места щяха да бъдат избегнати. И смисълът на моите предложения е именно в това - да се избегнат евентуални следващи затруднения. Защото, ако дотук затрудненията на гражданите бяха от техническо естество по отношение на попълване и на подаване на декларациите, нека не забравяме, че оттук нататък вече ще говорим за финансови затруднения. Мисля си, че самото правителство няма интерес да позволи да настъпи такова финансово напрежение между гражданите и за отделния данъкоплатец.
  Отново бих настояла, господин министър, да вземете предвид тези предложения и да внесете по-голямо спокойствие в начина на изплащането на данъците, за да не стигнем пак до тези ситуации в самите данъчни служби, които се превръщаха в своеобразни митинги на разтревожени граждани.Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Много благодаря на госпожа Поптодорова.
  Благодаря на министър Муравей Радев - с това приключихме питанията и актуалните въпроси към него.
  Преминаваме към актуални въпроси, зададени към министъра на търговията и туризма господин Валентин Василев.
  Давам думата за актуален въпрос на народния представител Калчо Чукаров относно мерки за отстраняване на затрудненията на производителите на птиче месо и яйца.
  КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Почти половин година вече птицевъдите в България са подложени на убийствена нелоялна конкуренция, от което ще последва катастрофа за птицевъдството в страната. Разходите за производство на 1 кг птиче месо са почти 3200 лв. или по-точно 3185 лв., без да се слага печалба.
  Поради безогледния внос на големи легални плюс нелегални количества птиче месо от САЩ, Холандия, Турция и Гърция, цената на птичето месо по магазините падна до 2900 лв., което води до чиста загуба от 300 000 лв. на тон. Това доведе до непродаваемост на нашата стока и в момента по складовете има повече от 3000 т птиче месо, което принуждава птицевъдите да намаляват или да се отказват от отглеждането на птици.
  Съгласно сега действащите митнически тарифи и нормален внос на разфасовано месо от САЩ при цена там 670 долара за тон плюс разходите за доставка, които са около 300 долара за тон, цената тук би била от порядъка на 3500-3700 лв. за килограм, както преди малко споменах, в момента месото се продава по 2900 лв.
  Голямото питане, господин министър, е кой в България може да си позволи да продава кон за кокошка?
  Въпреки че питам, аз ще отговоря: това е така, защото има много нелегален внос, за което вие не отговаряте, но това е и защото различните позиции на митническата тарифа, съчетани с корумпираността на митничари и чиновници, позволяват драстичните нарушения.
  Пример: при две различни позиции на една и съща стока, а стоката е пилета оскубани, изкормени, без глави и без стъпала, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички - в единия случай митническата ставка е 74 на сто, а в другия - 35 на сто. Зная, че възраженията ще са: в единия случай стоката е дълбоко замразена, а в другия е само охладена. Да, така е, но докато тези, на които е поверено да пазят порталите на държавата ни, се знае за какво са поставени там, птицевъдството в България ще загине.
  Моят въпрос е следният: не считате ли за необходимо да се уеднаквят тарифните ставки на различните позиции, с което ще се пресече възможността за заобикалянето им, а с това и ограничаването на нелоялната конкуренция?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, моля да спазвате регламента.
  Господин министър Василев, имате думата.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чукаров! Голяма част от данните, които изнесохте, не са точни. Вие отправихте много упреци, които можехте да отправите към господин Муравей Радев, но аз не споделям тези упреци.
  Светът върви към глобална интеграция и либерализация на търговията. България дълги години беше затворена страна и това даваше възможност на търговците, като изчислят при огромните мита колко ще струва стоката от внос, да я продават с 5 лв. по-ниско. Пример в това отношение, където няма корупция и не стоят такива въпроси е Европа, която вдигна границите изобщо. Там вече стоките свободно вървят. Има свободно движение на стоки, капитали и хора.
  България е тръгнала по този път. Ние сме член на Световната търговска организация и не можем да вдигаме произволно митата в България. Имаме международни ангажименти.
  Второ, ние сме асоцииран член на Европейския съюз и трябва добре да знаете, че до 2001 г. пазарът ще бъде свободен в двете посоки.
  С други думи, ние трябва да се подготвим и да се учим да бъдем конкурентоспособни. Аз съзнавам важността на проблема и именно затова при всички преговори точно тези стоки, за които Вие питате - пилета, кокошки и яйца, са едни от най-защитените във фактическо отношение стоки в България. И аз ще кажа конкретно следното:
  Митото е 74 на сто или минимум 300 екю или минимум 600 лв. на кг отгоре. Второ, вие забравяте, че има още една такса по вноса - 4 на сто, която България поддържа и още не е отменена. Освен това има и транспортни разходи и разходи по сделката. Следователно от това по-голяма защита по отношение на митнически и външнотърговски режим, аз просто не виждам.
  Имаше опасения, че замразени пилета се внасят като охладени и се плаща по-ниско мито. Ние имахме тази възможност, тъй като нямаше ограничения от Световната търговска организация и от 1 януари увеличихме и тези мита и следователно ги приравнихме, за да няма, както казвате, някакви опити за недобросъвестно минаване през границата.
  Фактите обаче сочат друго. Фактите сочат, че на световния пазар килограмът е 70 цента. На борсите е 75-76 цента килограмът, което значи 1400-1440 лв. за кг. На българския пазар средната цена е 3400 лв. Тук-там някъде е стигнало до 2900 лв., но за некачествено месо. Данните, които аз събирам всеки ден от страната показват, че месото средно струва 3400 лв.
  Но аз ще ви кажа, че 92 на сто от хората в България, тъй като ние правихме изследвания, желаят тази либерализация и не желаят спекуланти да им съдират кожата от гърба и да се плащат по-високи цени, отколкото в други европейски страни. Следователно тук има конфликт на интереси. Ние трябва да балансираме между тези интереси. Не трябва да мислим само за някои производители, които купиха големи птицеферми - вие много добре знаете кои са тези хора. Те трябва да гледат пилетата ефективно, защото българският народ категорично казва в тези изследвания, че не желае да бъде рекетиран по отношение на цената. Трябва да се получи баланс. За мен този баланс е намерен.
  Господин Чукаров, аз ще Ви прочета писмото, което е подписано от всички производители на срещата. Те казват, че българските производители на птиче месо не желаят промени в действащите митнически тарифи, стандарти и БДС, а молят да се спазва стриктно контролът на границата. Това е тяхното писмо, подписано от всички, които се събраха. Те имат опасения, че по границата не се прави контрол. Моите впечатления са, че на границата се прави изключително голям контрол. Но фактът, че на международните борси цената е 1400 лв. означава, че не е нужно да се прави някаква контрабанда, за да стига до пазара с цена 3200 - 3300 лв.
  Има още нещо, което правителството е направило. Предвиден е безмитен внос на всякакъв вид петли, кокошки за разплод и така нататък. Тези животни могат да се внасят без никакви мита в страната. Също са вдигнати и митата за различни видове фураж.
  Това е моят отговор. Ние нямаме право да вдигнем повече тези мита.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на министър Василев. Народният представител Калчо Чукаров има право на две минути да изрази отношението си към отговора.
  КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин министър, моите упреци - аз това казах и в изложението си - в голямата си част не бяха към Вас. Наистина по въпроса за митниците Вие нямате касателство и не отговаряте. Но за това, което Вие изтъкнахте тук, че данните, с които аз разполагам и които съобщих, не отговарят на истината, аз се позовавам на този документ, който ми е предоставен от Съюза на птицевъдите. И това, което Вие посочихте като митнически тарифи, показва освен тези 4 на сто, за които аз не споменах, че цената би трябвало да бъде над 3500 лв., а тя в момента е 2800 лв. Това означава, че има нещо. И конкретният въпрос към Вас беше по отношение уеднаквяване на митническите тарифи, на позициите в митническата тарифа. Поне в "Норма" в компютрите не е посочено това, което Вие току-що съобщихте - че от началото на януари е премахната тази разлика от 35 на сто и 74 на сто. Затова тук има някакво разминаване. (Неразбираеми реплики в блока на Демократичната левица.) За безмитния внос на яйца не говоря, а само за пилетата. Наистина това, което Вие споменахте, ние го поддържаме. Стремежът ни да влезем в Европа - да, но не и на всяка цена и да унищожим нашите производители.
  Следващият ми въпрос няма да бъде към Вас, а ще бъде към министър Муравей Радев, защото на митниците има неща, които също трябва да се уеднаквят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Преминаваме към питането на народния представител Яшо Минков. Моля народните представители да не разговарят с министрите, които са на разположение на Народното събрание.
  ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е следният.
  Уважаеми господин министър, до края на 1994 г. всички земи в западната част на комплекс "Слънчев бряг" - ЕАД, са възстановени на законните им собственици - около 5000 души, с нотариални актове, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Въпреки това на 24 август 1995 г. в свое писмо тогавашният изпълняващ длъжността председател на Комитета по туризма господин Васил Велев до изпълнителния директор на "Слънчев бряг" ЕАД и до председателя на съвета на директорите на "Слънчев бряг" ЕАД разпорежда най-късно до 15 септември 1995 г. лицензиран оценител да извърши преоценка на същите тези частни вече земи, за да бъдат включени в капитала на това държавно дружество. На 10 февруари 1997 г се провежда среща между Съюза на собствениците на земи, председателя на Борда на директорите на "Слънчев бряг" ЕАД и заместник-кмета на община "Несебър" относно това искане за оценка на земите в "Слънчев бряг" - Запад, на която господин Ради Апостолов, председател на борда, декларира, че дружеството няма такова намерение да иска оценки и съответно тези земи да бъдат включени в капитала на дружеството. Въпреки това оценка се иска с писмо от 14 януари 1997 г., но общината с основание отказва да издаде такава поради разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и наличието на нотариални актове за собственост.
  На 24 септември 1997 г. има подписан протокол между председателя на Управителния съвет на Съюза на собствениците на земи и изпълнителния директор на "Слънчев бряг" ЕАД, където в т. 3 последният се задължава да представи събраните материали по вписването на частна земя в капитала на дружеството и да окаже пълно съдействие на собствениците пред Министерството на търговията и туризма за тяхното отписване. Но на общо събрание на 8 октомври 1997 г. собствениците и техни представители въобще не са поканени.
  Към днешна дата обаче в меморандума за приватизация към агенцията за "Слънчев бряг" ЕАД са включени всички частни и общински земи - справка "Държавен вестник" бр. 20.III.1998 г., където се казва "4310 декара". За всичко това е сезирана и прокуратурата.
  Уважаеми господин министър, моят въпрос е следният: има ли законови нарушения в цялата тази одисея, има ли национализация на частни и общински земи и мислите ли да предприемете някакви мерки по този въпрос?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на господин Минков. Има думата министър Василев.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин Минков, наистина има голяма бъркотия и тя е сътворена през 1993, 1994, 1995 и 1996 г. от правителствата на господин Беров и на господин Виденов. Национализация в България е извършвала друга партия, Вие много добре знаете това. Ние сме партията, която връща земите на хората.
  Какво е станало през този период? Вие питате има ли законови нарушения. Аз имам мнение, но не мога да Ви отговоря, тъй като единствено съдът може да се произнесе по това дали има такива закононарушения. Обаче там са станали някои неща, които не би трябвало да стават. Първо, през 1993 г. поземлената комисия връща земи, но оттогава досега не е ясно къде са тези земи. Няма застроителен план.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Вие такъв закон приехте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Вижте, аз само ви изнасям фактите. В чл. 2, т. 3 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се казва, че това са земи, предназначени за земеделско ползване и не са застроени със сгради на промишлени или други стопански предприятия, почивни и здравни заведения. Значи, земите са върнати по някакъв начин. Аз не коментирам изнасяни факти. През 1994 г. Агенцията по приватизация обявява процедура там. Но оттогава досега не е извършена никаква приватизация поради ред причини, една от които е точно тази - неуредената собственост на "Слънчев бряг". Вие изложихте фактите. Искано е вписване, отказано е, но по-късно това вписване е направено. На 7 октомври 1996 г. е отказано вписване в капитала, но малко по-късно - на 29 октомври 1996 г., три месеца преди падането на правителството на Виденов, тези земи са вписани в капитала.
  Какво е моето становище по въпроса и това, което аз мога да направя? Ясно е, че в този случай "Слънчев бряг" не може да бъде продаван като цяло, каквато беше процедурата, тъй като ще бъдат ощетени собствениците.
  Ние поискахме преди месец и половина разрешение на агенцията да предостави приватизацията на Министерството на търговията и туризма. А едва вчера ние получихме това разрешение. Досега ние не сме се занимавали с приватизация на "Слънчев бряг".
  Междувременно в 1996 г. по много интересен начин правителството е приватизирало 17 обекта на "Слънчев бряг", което аз не коментирам, не влиза в рамките на този въпрос. Това, което мога да кажа е, че след измененията в Закона за приватизация и след получаване правото министерството да извърши тази приватизация, аз категорично заявявам, че в тази част на тези обекти няма да се извършва приватизация на обособени части, докато не бъде решен въпросът, за да не бъдат ощетени собствениците. Значи ние ще предлагаме само обекти, които са чисти по отношение на собствеността и не са в западната част, а в предната част на "Слънчев бряг".
  Второ, ние желаем общината и дружеството по-бързо да завършат този план, да се види на кого точно къде му попада собствеността.
  И трето, разпоредил съм да се създаде една специална комисия, която започва заседания, тъй като ние до вчера нямахме никакви правомощия по отношение на приватизацията, която заедно с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, и може би ще търсим и областния управител, и Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа, за да видим точно как да разрешим въпроса на тази западна територия. Там, където върху земите няма застроени сгради, е по-лесно. Разбирате, че по отношение на земите, върху които има застроени сгради, влизаме в колизия с двата закона - единият, който казва, че такива земи не могат да се връщат и всеки, който оспори решението на комисията, много лесно може да го събори, защото текстът е категоричен. И другият закон, който казва, че вече върху земя, върху която има построено нещо, знаете.
  Така че, ние ще решим много внимателно този въпрос, за да не ощетим по никакъв начин собствениците. И този начин на приватизация на обособени части дава тази възможност. Няма да се закачат тези части, докато излезе застроителен план, докато не се види точно кой какво притежава, няма да се пипа. Но пак казвам, ние няма да нарушим по никакъв начин интересите на собствениците. Интересите можеха да бъдат нарушени, ако наистина комплексът се продаваше нацяло, с капитала на тези земи вътре в самия комплекс.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Василев.
  Има думата народният представител Яшо Минков, да зададе два допълнителни въпроса в рамките на 2 минути.
  ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, аз съм съгласен с Вас, че поне декларирано, партия СДС и вашето правителство не извършва национализация. За мен обаче е смущаващ фактът, че все пак тази, казвам още един път, върната със закон, добър или лош, но със закон, който е приет - Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, обекти, терени с нотариални актове, вече са собственост на частни физически лица. Говоря за терени. Става въпрос за 2160 дка, които са върнати. Въпреки това, тези 2160 дка са включени в меморандума на Агенцията за приватизацията на комплекс "Слънчев бряг".
  Аз също съм съгласен с Вас, че не бива да се правят от страна на изпълнителната власт коментари за законосъобразността на даден акт. Но именно пък точно заради това не бива и Вие да позволявате върната със законов акт земя, да бъде включена в един обект, който ще се приватизира.
  И мисля, че както Вие като министър, така и кабинетът, и мнозинството могат да направят много неща и най-вече да се разпореди на Агенцията по приватизация, просто тези спорни терени земя да бъдат изключени от актива на дружеството, което е обявено като цяло за приватизация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Минков, моля да формулирате двата въпроса ясно.
  ЯШО МИНКОВ: И просто не разбрах какво мислите да предприемете, ще бъдат ли извадени наистина от актива на дружеството тези спорни терени?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Има думата министър Василев.
  Народните представители днес се увличат да дават съвети на министрите. Времето е да се питат министрите, а те да отговарят.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин Минков, аз точно това се опитвах през цялото време да Ви обясня и сега ще го повторя съвсем бавно, кратко и ясно. Такава опасност съществуваше, когато е подготвен общ меморандум за продажбата на "Слънчев бряг". От вчера агенцията е упълномощила министерството да продава обособени части.
  И аз заявявам още веднъж, че няма да се продават обособени части, под които има реституирани земи. Такова нещо няма да стане. Казвам го за втори път. Друг е въпросът точно как ще бъде уреден този спор. Няма да се продават реституирани земи.Това можеше да стане, ако беше приложена приватизация нацяло, т.е. с включените активи вътре, ако някой купи целия пакет акции.
  Така че, бъдете спокойни. В това отношение Вие ще имате възможност да следите. В "Държавен вестник" ние ще публикуваме, както е по закон, обособените части, които ще се продават. Дори продажбите, които извършваме на "Златни пясъци", са без земя, само с право на строеж. Няма да се продава земя, която е върната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Народният представител Яшо Минков има право на две минути, да изрази отношението си към отговорите.
  ЯШО МИНКОВ (независим): Аз Ви благодаря, господин министър, за това уточнение, което го нямаше в първата част на Вашия отговор. Радвам се и се надявам това наистина да е така. Защото в случая, както Вие знаете много добре, става въпрос за 2 хил. собственици и за 2160 дка частна земя и общинска. И мисля, че всички тези хора, които са собственици на тези терени, ще повярват във Вашите думи и ще видят следствията и действията, които Вие ще предприемете, наистина да не бъдат ощетени. Защото, може би сте запознати, че вече мина едно дело, именно в тази връзка, когато върху върната земя има построен обект и ищецът, този, на когото е върната земята, е осъдил дружеството да му плаща наем и т.н. Мисля, че знаете за този случай. И да не стане така, че 2000 и повече дела да се водят. Мисля, че може да се избегне цялата тази история. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Благодаря на министър Василев.
  Има думата за процедура госпожа Виктория Василева.
  ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 34, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам заседанието да бъде удължено с 2 часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли против тази процедура?
  Правилната формулировка на предложението е "до 2 часа", или до изчерпване на точката от дневния ред - парламентарен контрол.
  Моля да гласувате.
  Гласували 136 народни представители: за 130, против 3, въздържали се 3.
  Предложението се приема. Работното време се удължава до 2 часа, за парламентарен контрол.

  Преминаваме към актуалния въпрос, зададен от Петко Проданов.
  Заповядайте, господин Проданов.
  Въпросът е към министър Гоцев. Моля за тишина в залата!
  ПЕТКО ПРОДАНОВ (СДС): Господин председателстващ, господин министър! От месец декември миналата година обществеността в град Ямбол се вълнува и следи със загриженост и тревога съдебните перипетии относно собствеността на най-големия на Балканите Завод за малц в град Ямбол. Това е така, защото неговият капацитет от около 60 хил. т малц годишно са в състояние да променят структурата на земеделието не само в земеделски регион като нашия, но и в съседни региони. Обяснима и справедлива е тревогата на съгражданите ни, когато за пореден път се прави опит от фирма на "Мултигруп" - "Бартекс" АД, да се придобие чрез съмнителни механизми държавно имущество за милиони долари, ставайки собственост на фирма "Бартекс" АД на повече от десетократно по-ниска цена.
  За какво всъщност става дума? Започналият да се изгражда през 1989 г. завод за малц преминава в новосъздадената държавна фирма "Пивоимпексинженеринг" ЕАД по силата на разделителен протокол с бившето СО "Българско пиво" в началото на 1991 г.
  Кредитиращата Ямболска търговска банка АД спира финансирането на обекта на 1 януари 1992 г. поради липса на кредитен ресурс. Липсата на кредитен ресурс пък е поради задействалият се с бясна скорост създаден, от тогавашната комунистическа власт, "механизъм за източване на банки". Ямболската търговска банка се оказва рекордьор в това отношение. Тя създава немалък брой кредитни милионери, бързо се освобождава от парите си и фалира. В резултат на това изграждането на завода е спряно на етап около 80% в строително отношение и около 20% монтаж на оборудване - местно и внос от Германия, на стойност над 22 млн. долара, закупено с валутен кредит, който е преобразуван в държавен дълг. Като последица от това се натрупват и други задължения на "Пивоимпексинженеринг" ЕАД и поради тази причина това дружество е в процедура по несъстоятелност, започнала през месец юли 1992 г. Впоследствие е открита за това дружество процедура за приватизация от Агенцията за приватизация.
  Намерение за приватизация заявява и фирма "Бартекс" АД през месец юни 1994 г., но Надзорният съвет на Агенцията й отказва през месец юли 1997 г. поради недоказани финансови възможности, както и недоказан произход и източник на средства, с които да погаси дълга си към основния кредитор - държавата.
  Независимо от това "Бартекс" АД става кредитор на "Пивоимпексинженеринг" на основание на цесионен договор от 22 април 1997 г., сключен с квесторите на Ямболската търговска банка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да зададете въпроса си, защото времето изтича.
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Бързам, да.
  Възползвайки се от този договор за цесия, "Бартекс" АД се сдобива с изпълнителен лист от Ямболския районен съд, без съдът да се убеди в основателността на договора.
  В учудващо кратки срокове е образувано изпълнително дело N 179 от 1997 г. на Ямболския районен съд и насрочена публична продан от съдия-изпълнителя Симеон Монев, течаща от 3 ноември до 3 декември 1997 г. През това време изпълнителното дело трябва да е на разположение на интересуващите се от проданта. То обаче е заключено, скрито и никой не може да се информира как и какво ще се продава. Денят, господин министър, е 3 декември.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече. Моля да приключвате!
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Само секунда, господин председателстващ.
  Денят е 3 декември. Продава се имущество за 3 млн. долара ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ако бяхте от левицата, щях да Ви спра. (Оживление.)
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Стойността му е 300 хил. долара ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ами, 3 минути е времето, стана 4 минути. Уважавайте...
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Стигам до най-интересното и Ви моля да ми позволите да завърша.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Абе, всичко е интересно, но трябва да бъде кратко. Въпросът!
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Така. От 8,00 сутринта до 12,00 часа на обяд участниците в този мистериозен търг трябва да подават оферти в кабинета на съдия-изпълнителя. Вратата обаче е заключена. Отваря се в 60-та секунда...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ама това са истории! Въпросът!
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Да, това е история. Продадено е имущество за около 3 млн. долара на стойност за около 582 млн. лв., от които не се знае и точно колко са платени. И в момента охраната на "Мултигруп" и фирма "Бартекс" се разпореждат в неправомерни отношения...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Проданов, моля! ...
  ПЕТКО ПРОДАНОВ: Затова въпросите ми към господин министъра са:
  В състояние ли е съдебната система (смях в блока на ДЛ) със сегашното си устройство да гарантира ефикасност и справедливост... Не се смейте, това са чисто ваши креатури. В състояние ли е съдебната система със сегашното си устройство да гарантира ефикасност и справедливост и в състояние ли е да бъде една от преградите срещу престъпността във всичките й разновидности и в частност след съдебно-процесуалната акробатика в Завода за малц в Ямбол?
  Чий е Заводът за малц - на държавата или купен за жълти стотинки от познати играчи?
  Ако Заводът за малц е на държавата, кой и кога ще разпореди фирма "Бартекс" АД да напусне пределите на завода?
  Доколко съдебната власт или личното вмешателство на съдебните органи създаде малцовия екшън в Ямбол? Благодаря Ви, господин председател. (Шум и ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Проданов, правя Ви бележка за неспазване на никакъв регламент. Вие изразходвахте повече от 5 минути и по този начин намалихте ефекта от Вашия въпрос.
  Има думата министър Васил Гоцев. Вярвам, че той няма да бъде толкова пространен.
  МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък и ще отговоря следното.
  Чий е заводът - не мога да кажа, защото просто не съм проверявал, пък и не е в правомощията на Министерството на правосъдието да прави това.
  По другия въпрос - в състояние ли е съдебната... - аз го разбирам съдебната система, макар че Министерството на правосъдието не е съдебната система, то е мостът между съдебната система и изпълнителната власт и едва ли трябва аз да правя преценка за съдебната система. Аз мога да кажа, че Министерството на правосъдието изпълнява много енергично всички свои задължения и осъществява не по-малко енергично всички свои права, които има във връзка с контрола върху образуването и движението на делата. Това е единственото, което действащият Закон за съдебната власт може да ни даде.
  В изпълнение на тези мои правомощия проверих случая. Съдията-изпълнител Манев е нарушил своите съдебни задължения и го уволних. Друго едва ли има какво да кажа. Той е уволнен заради всички тези неща, които се сочат в актуалния въпрос. И проверихме. Видяхме, че наистина не е изпълнявал задълженията си. И поради това, че съдията-изпълнител е подчинен на министъра на правосъдието, използвах това правомощие и беше уволнен. Но всъщност беше започнала процедурата при неговото уволнение преди актуалния въпрос. Процедурата е доста дълга и съвпадна с актуалния въпрос.
  Това е, което мога да ви кажа...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: ... и че всеки, който не си гледа работата и е под правомощията на Министерството на правосъдието, ще подходим по същия начин. Това са съдиите-изпълнители, нотариусите. Те са, върху които имаме право да направим това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
  За реплика, господин Проданов, имате думата.
  ПЕТКО ПРОДАНОВ (СДС): Аз Ви благодаря, господин министър, че така бързо сте взели мерки по отношение на съдия-изпълнителя. Но моят въпрос имаше един такъв подтекст: кой ще вземе мерки, когато съдебната система не си върши работата (шумна реакция в блока на ДЛ) и когато все още съдбата на Завода за малц е неизяснена и фирма "Бартекс" - структура на "Мултигруп", се разпорежда в него и злоупотребява с държавно имущество? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Искате ли дуплика, господин министър?
  Имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Когато съдебната система не си върши работата, трябва да върши своята работа Висшият съдебен съвет и да приложи санкциите, които в закона ги има. Вие знаете моето мнение по повод на законопроекта, който във вторник ще разгледате, че там нещата трябва да бъдат подобрени и вие сте тези, които ще кажете дали може или не може да има такова подобряване. Оттам нататък по икономическите въпроси - аз, откровено казано, и Вие го знаете, от икономика не разбирам, но мисля, че министрите, които се занимават с икономика, много енергично си вършат своята работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министър Гоцев.
  Актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов към госпожа Емма Москова - министър на културата, относно прехвърлянето на търговски дружества от Министерство на културата към Министерство на промишлеността.
  ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаема госпожо министър! От това подреждане на столовете не можем да се виждаме, но нека не критикувам на всяко излизане председателя Соколов.
  Уважаема госпожо министър, моят актуален въпрос е във връзка с прехвърлянето на, мисля, 52 търговски дружества от системата на Министерството на културата към Министерството на промишлеността. С каква цел се прави това? Защо? Очевидно е, че целта е тези дружества да бъдат приватизирани. Но моето смущение идва от някои факти, които бяха изложени тук, в тази зала, в рамките на днешния парламентарен контрол. Как ще стане тази приватизация, когато министър Божков заяви, че 10% вече са малко? И на кого ще се продадат тези предприятия, след като министър-председателят каза, че България е малка и че когото и да назначава, все му се оказва роднина - или негов, или на някой от неговите министри?
  Така че загрижеността ми за тези търговски дружества е особено силна.
  Освен това, основното в подготвяния от вас законопроект за закрила на културата е създаването на Национален фонд "Култура". В него се предвижда да се набират средства по няколко линии, най-важните от които са приходите от приватизация съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
  Между другото, какъв е механизмът, по който вие ще научавате колко пари са влезли от приватизацията във ведомството на господин Божков или в Агенцията по приватизация, за да можете вие да отчислявате съответния процент за Министерството на културата или за Националния фонд "Култура"? Има ли правилник, в който да е уреден този въпрос, или засега сме само със законовата норма? Как Александър Божков ще ви казва колко милиарда са постъпили, за да знаете вие какъв процент от това да поискате за Министерството на културата?
  Другият основен приходоизточник е 10 на сто от приходите от наеми, получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата. Добре, но вие тези търговски дружества ги давате на министерството на Александър Божков, Министерството на промишлеността. То ще ги приватизира. Откъде тогава ще идват постъпленията в Националния фонд "Култура", за който се предвижда да бъде създаден с новия закон? И няма ли това да се отрази пагубно върху функционирането на българската култура? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
  Имате думата, госпожо министър.
  МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Позволявам си да мисля, че общественият дебат за принципната необходимост от приватизация едва ли е вече актуален по принцип. Разбира се, в публичното пространство на България има различни сфери и в тях този процес има и ще има свои специфични измерения по време, по обхват, по сложност. Сферата на културата е една от тях, но тя безспорно и органично принадлежи на икономическото, социалното и политическо пространство на страната и без да губи спецификата и предназначението си следва адекватно да се впише в променената действителност, нещо повече, сама да участва и да стимулира промяната, в това число и разумната степен на приватизация. Иначе тя би се изолирала, а това е началото на нейната пълна гибел.
  И тези действия всъщност, приватизационни, са започнали години преди днешния ден, т. е. преди сегашния екип на Министерството на културата. Надявам се, че имате тези сведения. Аз само ще припомня, че са приватизирани например книжарници - 38 на брой, като части от съответни дружества, издателства и други търговски дружества, т. е. това е процес, който отдавна е започнал, но за мен е изненада, че точно сега ожесточението е такова. Нямам предвид Вас.
  Какво всъщност се е случило? Отново търговски дружества, само търговски дружества, по собствена, на Министерството на културата програма, базираща се също на собствена, а не продиктувана от някого или отнякъде оценка за състояние, икономическа и културна целесъобразност програма, са предложени за приватизация. Без да имам възможност поради ограниченото време, с което разполагам, конкретно и пълно да обясня посочената целесъобразност, ще ви посоча само, че 72 на сто от въпросните търговски дружества са завършили 9-месечието на 1997 г. с отрицателни финансови резултати. Състоянието на материалната им база, особено в дружествата на кинопоказа, е катастрофално. Значителна част от дружествата не разполагат и с дълготрайни материални активи и т. н. В скоба ще кажа, помпозно звучащото название "Културинвест", което се дава за приватизация, това са трима души, които работят в сградата на самото Министерство на културата.
  И така, нямам възможност в момента да изчерпя нещата, но в този смисъл документите за това са при мен и аз ще Ви ги предоставя, ако Вие имате желание за това. Анализът е безпощаден и аналитичните материали, от които той произтича, са налице.
  Може би тук бихте ми позволили гласно да задам поне някои от моите също тревожни въпроси. Защо своевременно не е уловена тенденцията на влошаване, а тя е започнала преди няколко години, аналитичните материали го доказват? Защо всъщност не са направени оздравителни действия в целия спектър, в който те могат да бъдат направени? Защо своевременно държавата в лицето на Министерството на културата, което представлява държавата в този сектор - а веднага ще кажа, че държавата, и всички го знаем, далеч не е най-добрия стопанин, - защо именно държавата не е променила формулата, по която работят тези дружества? Защо, ако е нямало, а такива възможности е имало за времето, за което говоря, не е както сега, защо не са инвестирани средства в тези предприятия в едни оздравителни програми, търговски дружества да ги наречем? Или защо не е направена приватизацията навреме, преди стотици кина например да се затворят или частично да работят като кафетерии или бингозали? Въпроси безспорно с нееднозначен отговор, но във всички случаи тези дружества, за които става дума - веднага в скоба ще кажа, че има и определен брой, видяхте съотношението в проценти, разбира се, и изключения, дружества, за които икономическата характеристика е сравнително задоволителна или задоволителна, и, слава Богу, че ги има, - а очевидно не тези дружества са истинската и още по-малко пълноценна база за културна дейност, господин Атанасов.
  Извън тях остават и не са включени в приватизационната програма фактически голямата материална база на културата - театрите, концертните зали, оперите, училищата по изкуства, аудиовизуалните центрове, част от които са търговски дружества, "Бояна филм", представете си и търговските дружества ЕАД "София филм" и "Пловдив филм". Следователно преценката е точна и обективна. Там, където не е възможно друго, дано приватизацията, безкрайно закъснялата, помогне.
  И ако се върнем към това, което говорим всъщност, групата търговски дружества, които се предават за приватизация, то очевидно е, че бързо следва да се намерят източници за финансиране, да се намерят истински заинтересовани и предприемчиви стопани, които да ги стабилизират и модернизират. Те трябва очевидно бързо да се приватизират. Няколко пъти повторих думата "бързо" и вие разбирате защо. Ние сме закъснели. А това може да стане, ако процедурите по приватизация, те не са малко и не са леки, рязко се ускорят, за което е необходим достатъчен ресурс, който Министерството на културата не притежава, а и не би могло да притежава, защото не е министерство в стопанската сфера.

  И тук е отговорът на втората част от, позволете ми да кажа, мнимата тревога в медии и в отделни позиции. Програмата за приватизация на тези дружества предаваме на Министерството на промишлеността, където именно има този ресурс от специалисти, специализирана широка информация, възможност за богат сравнителен анализ и така нататък, нещо, което е необходимо при този род дейност. Впрочем, и други министерства са прехвърляли тези процедури в Министерството на приватизацията. Прехвърля се не дейността, а дейността по приватизацията.
  Министерството на културата предава тази си програма заедно с писменото си становище за запазване предмета на дейност, заедно с изисквания за професионални изисквания към купувачите, за намиране и даване точни предложения, за най-подходящи форми приватизация съобразно характеристиката на дружествата, включително, разбира се, и работническо-мениджърска, където това е възможно. Законът за приватизация е един и е еднакъв, независимо къде се прилага действието. Той осигурява достатъчна публичност, тоест възможност и за обществен контрол, включително и ваш контрол. Затова за мен действително беше изненада ожесточението проявено към тази стъпка, която е логична и която е продиктувана от почти безнадеждна необходимост. Очевидно някои стереотипи, сега вече започвам да мисля така, ще се разкъсат, някои намерения ще трябва да бъдат променени. Не изключвам в тези намерения и участие на мои сътрудници. Затова може би и в този аспект стъпката е оздравителна. Медиите леко повдигнаха завесата. Аз няма да отделя нито време, нито ресурс на министерството, за да търся пълната истина в тях, но вероятно някъде там съществуват интереси, несъвместими с онова, което българската култура изисква.
  Относно Вашите допълнителни въпроси за изясняване, 6-те процента от приватизацията - това е от приватизацията въобще. Така че механизмът е друг. И сега средствата от приватизация, макар и в културата, не идват в Министерството на културата. Не те идват, това е друга позиция на отчисление. И, слава Богу, в бюджета на министерството вече има отделен ред за постъпване на точно тези 6%, за които имам пореден повод да благодаря на всички депутати.
  В Закона за културата аз се надявам, че сега този въпрос не може да бъде разискван, предстоят дни може би, в които това с подробности ще бъде разисквано, наистина има и приход, но във всички случаи там има поредица от приходи, които отиват във Фонд "Култура" и това, особено за тези дружества, които още веднъж със съжаление ще припомня, ако не се приватизират, дано не е безкрайно късно, те просто се самоликвидират или ще бъдем принудени да ги ликвидираме.
  Наемите. Аз споменах, че част от тях изобщо нямат свои трайни и дълготрайни материални активи. Това са книжарници в София, прочутата "Софкнига". Те плащат наем на общината. Така е и не само там. Тоест картината не е еднозначна. Това няма да се отрази, господин Атанасов, казвам го с увереност, на онези средства, които с усилия, и аз се надявам, с общи усилия, ще търсим, за да се акумулират в този фонд, който ние с убеденост предлагаме в Закона за закрила на културата.
  Накрая бих искала да кажа, дано съм успяла да Ви отговоря, че Министерството на културата и това е също мотив за онова, което е извършено, ще съсредоточи своите усилия върху същинските проблеми на културата, където има компетентност и ресурси, а тези проблеми са много и чакат своето решение. Дано успеем!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Господин Атанасов имате право на дуплика.
  ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаема госпожо министър, аз уважавам Вашето право да търсите отговор на въпроса години назад. Позволете и на мен един такъв подход. Ние имахме една много високо организирана култура от 400 фондации, интегрирани към ЮНЕСКО, двете български бяха за пример. Сега държавата не може да поддържа своите кина, театри, музеи, галерии и други културни институти. Не е ли това едно косвено признание от Ваша страна, че за условията на България социализмът беше по-прогресивен строй от капитализма? Ако това е Вашата мисъл, аз Ви поздравявам за нея. А сигурно е така, защото сега, в условията на капитализма, за да постигнем това равнище на здравеопазване, на образование, на социално дело, на икономика, на земеделие, което имахме през 1989 г., най-лошата година от социализма, ще трява да дойде 2015 - 2020 г.
  Така че благодаря ви за това косвено признание за по-големите възможности, които социализмът даваше в България за всестранно развитие на обществото.
  Това, което ме притеснява е, че министерството се разтоварва от дейности и от обекти. Прехвърлят се дейности на общините, без да се осигуряват ресурсно. Прехвърлят се дружества на други министерства. Боя се, че ще се стигне до един ден, в който няма да има нужда от Министерство на културата. Аз искрено не Ви пожелавам това да стане по Ваше време. (Ръкопляскания от Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
  Имате думата за дуплика, госпожо министър.
  МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Дали ще има Министерство на културата или не, това е въпросът, който звучи не само в България, а навсякъде в света. Само че министерствата все повече се множат в западните страни точно в културата, а не намаляват. Всяка страна ще го реши за себе си. Но дълбоко не ме вълнува този въпрос, особено свързан с моето присъствие.
  Вижте, господин Атанасов, аз ще се резервирам от един анализ доколко инфраструктурата, за нея говорим, на културата, е била най-адекватна към нуждите на България. Няма да говоря за кампанийните изграждания на мегаломански обекти в сферата на културата, които сега създават една трудно поддържаща се материална база, и въпреки това много коректно обясних какво остава като материална база в Министерството на културата и в сферата на културата изобщо. Тоест става дума за 56 дружества, които аз обясних какво означават те за самата култура, в какво състояние са доведени. По времето, в което са доведени до това състояние, вие също сте имали управление в културата. Всичко това нямаше да го кажа, ако Вие не отправихте обвинението. Нямате основание за това. Ние заварваме тази ситуация. Изходът за момента е този, но голямата база, истинската база, тя е още тук. Питам се и не споделям онова, което се казва: вие прехвърляте, от години, от десетилетия се говори да децентрализация на културата. За първи път има реални стъпки в действителното децентрализиране към общините, тези, които са истинските ядра в регионалните култури, в местните култури, а националната култура не е централизирано управление на едно министерство. То е мозайка точно от местните култури. Затова тя е голяма, българската култура! Затова тя е ценна и ние се опитваме да върнем и авторитета, и престижа, и задълженията на общините - онези безспорни ядра в България.
  Затова децентрализацията е нещо за което и вашата политическа сила години наред е настоявала, за това има документи, но не го е направила. Сега се правят тези стъпки. Това не е прехвърляне на отговорност, това е търсене на адекватно решение за бъдещото развитие на тази култура, за поддържане на българската национална културна идентичност, която се ражда точно там, в общините, в малките селища, там, където дори някои забравиха, че има нужда от култура. Сигурно моята реч би могла да бъде и още по-горчива и още по-критична. Няма да го направя, защото още вярвам. Вярвам, че за българската култура трябва да се мисли не с партийни пристрастия, не с икономически интереси. Дано тази мисъл не се окаже илюзия! (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Москова.
  Следват отговори на актуални въпроси от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, господин Венцислав Върбанов.
  Първият актуален въпрос е от народния представител Красимир Каракачанов относно състоянието и перспективите на Национален хиподрум - Банкя.
  Заповядайте, господин Каракачанов.
  КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (СДС): Уважаеми господин министър, вече няколко години пред очите ни се руши, разгражда и ограбва Националният хиподрум край град Банкя, който с площта си от близо 600 дка е най-големият на Балканския полуостров. Факт е, че в конюшните на хиподрума няма коне, собственост на конезаводите от системата на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, и че жребците и кобилите, които се отглеждат там, са на частни собственици. Последните не плащат никакъв наем, нито се грижат за поддържането на сградния фонд, помпите, поливните съоръжения и тревните площи. По понятни причини те осигуряват единствено охрана на конюшните, в които се намират техните коне. Като цяло хиподрумът е запустял, крадат се тръбите за оросяване, инструменти от сервизните помещения, а в жилищната кооперация, с малки изключения, живеят самонастанили се граждани, които също не плащат наем. Единствено работещ и печеливш е бившият стол на хиподрума, превърнат в атрактивен американски салон-ресторант.
  През 1994 г. е създадено акционерно дружество между Централен хиподрум и "Мултимекс-инвест" на основата на равнопоставено 50 на сто участие.
  Господин министър, моите въпроси към Вас са следните:
  Вярно ли е, че апортната вноска за 548 дка земя, сграден фонд, конюшни, писти за езда, езеро, воднооросителна инсталация за тревните насаждения е оценена на скромната сума от 89 млн.лв.? Кои са авторите на тази оценка и кои са нейните одобрители?
  Кога, в коя банка и по каква сметка е внесена равностойността на апортната вноска от страна на съдружника "Мултимекс-инвест" и известна ли е тя въобще?
  Има ли в новосъздаденото акционерно дружество приемателна и разплащателна сметка и по какъв начин е заплащано на щатните и наемните служители на хиподрума?
  Има ли вина за разрухата съдружната фирма "Мултимекс-инвест", след като за около 4 години Националният хиподрум се намира в това окаяно състояние?
  С каква цел и по чие нареждане, заповед или решение тъй нареченото акционерно дружество "Национален хиподрум" е увеличил първоначалния си капитал със 100 млн.лв. чрез издаване на 10 000 нови поименни акции? Защо тогавашното Министерство на земеделието и хранителната промишленост се е отказало да купи акции от новата емисия, давайки по този начин възможност на своя партньор да увеличи почти 2 пъти своя капитал?
  Има ли като резултат от това някакви реални инвестиции в дружеството от страна на тази фирма-съдружник?
  Има ли още служители по веригата на Национална служба за селекция и репродукция и чиновници от настоящето министерство, които участват в Борда на директорите на "Национален хиподрум" АД?
  Има ли лица от ръководството на съдружната акционерна фирма "Мултимекс", които са били следствени, задържани и осъждани след създаването на националното дружество?
  Има ли административни основания и министерско самочувствие да се намесите по един решителен начин срещу така очевидното разграждане, заграбване, унищожаване на Националния хиподрум, за да бъде приватизиран той по другата процедура, и парцелиран за луксозни вили и къщи на така наречените новобогаташи?
  Господин министър, очаквам Вашия отговор, а също така и Вашите компетентни и навременни решителни действия по този въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Каракачанов.
  Има думата министър Венцислав Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Каракачанов, знам, че Вие сте народен представител от този район и от актуалния Ви въпрос разбирам, че имате известна информация относно състоянието на Националния хиподрум - град Банкя. Наистина, той е най-големият на Балканския полуостров, но Ви предлагам да видим как стоят фактите.
  Със заповед на тогавашния министър на земеделието и хранителната промишленост Георги Танев от 28 юли 1994 г. е създадено акционерно дружество "Национален хиподрум" между "Мултимекс-инвест" - град София, представляван от една страна от Велин Иванов Китов, бивш директор на "Капитално строителство" в Министерството на земеделието и бивш началник на отдел "Инвестиционна политика" в Централния комитет на Българската комунистическа партия. От друга страна дружеството е представено от Власаки Кръстев - ръководител на Националната служба за селекция и развитие на животновъдството към Министерството на земеделието.
  Тук е мястото да кажем, че частната фирма-партньор в акционерното ни дружество е избрана без конкурс с предварително споразумение, вероятно на четири очи. Нашето ведомство участва с непарична, апортна вноска, от 89 млн. 840 хил.лв., представляваща цената на 548 дка земя, сграден фонд, конюшни, писти за езда, езеро, водни помпи, оросителна инсталация за тревните насаждения. Една проста сметка може да покаже, че само земята в този курортен район на София е оценена на квадратен метър толкова, колкото струва квадратен метър вносен мокет. В архива на министерството не се намериха сведения кои са авторите на тази оценка, но се намери Решение N 29 на Колегиума, което приема докладната записка относно образуването на това дружество, внесена от заместник-министър Юрий Петров.
  Ще припомня и предмета на дейност на дружеството - обучение в областта на коневъдството и конния спорт; осигуряване условия за тренировка на коне на частни и държавни собственици; организиране на регионални, национални и международни конни състезания; подготовка и продажба на коне; ветеринарномедицински услуги; заведения за хранене, отдих, забава и развлечения; хотелиерство; специализирана маркетингова дейност.
  Кога и в коя банка, по каква сметка е внесена равностойната на апортната вноска сума от страна на съдружника ни "Мултимекс-инвест" и внесена ли е тя въобще, ще Ви отговоря с цитат от ревизионния акт на финансовата ревизия, завършила на 10 март т.г.
  "Паричната вноска в размер на 89 млн. 840 хил.лв. не е внесена и зарегистрирана. В акционерното дружество са създадени документи с невярно съдържание, поради което ревизията счита, че със случая следва да бъдат запознати компетентните органи, които да предприемат съответните действия".
  Основание за тази констатация в ревизионния акт дават и синдиците на "Бизнесбанк" в несъстоятелност Иван Панчев и Марин Христов, които с писмото си до Министерството на финансите уведомяват, че набирателната сметка на "Национален хиподрум" АД не съществува в счетоводната система и архива на банката. Парите не са внесени, но е депозирано някакво временно удостоверение от управителя на "Мултимекс-инвест" Велин Китов, издадено от "Бизнесбанк" АД - град Петрич, и подписано, забележете, от управителя на банката Иван Велинов - сиреч от сина му.
  Документът-менте е адресиран до Фирмено отделение на Софийски градски съд и то удостоверява, че по сметка уж е депозирана сумата от 89 млн. 840 хил.лв., представляващо 50 на сто от уставния капитал на Националния хиподрум. Набирателната сметка, естествено, е открита пак в синовната на Велин Китов "Бизнесбанк" АД - град Петрич. Разплащателната сметка, по която сумата 89 млн. 840 хил.лв. да бъде прехвърлена, съгласно договора за създаване на акционерното дружество просто не е разкрита. Независимо от това е извършено заплащане на щатните и наемните служители с фактури или срещу подпис във ведомост.
  По т. 2 на ревизионния акт четем за още една прелюбопитна подробност.
  На 16 август 1994 г. между "Национален хиподрум" АД - доверителят и финансова къща "ИАЛ" ЕООД - довереникът, е сключен договор за управление на средствата в размер на 89 млн. 840 хил.лв. за срок от една година. В свое писмо-обяснение главният счетоводител на дружеството Димитър Истеров твърди, че никога не са му представяни платежни документи за превеждането на тези суми от набирателната сметка на дружеството в сметката на "ИАЛ" ЕООД и че никога доверителят не е превеждал живи пари на довереника.
  При проверка на Данъчната служба - град Банкя, се установи, че на адреса, посочен като седалище на финансовата къща, няма регистрация на тази къща. Такава регистрация, забележете, има, но тя е в Данъчна служба "Възраждане" - София, и досега пред никого не е отчитала своята дейност. По наше сведение представител на тази финансова къща-фантом е някой си господин Леворчарски, който всъщност е собственик само на малък павилион за продажба на вафли и фъстъци.
  Пак, според главния счетоводител, фактът, че капиталът не е внесен от страна на акционера Велин Китов, е бил известен на всички членове на Съвета на директорите от страна на Министерството на земеделието, но те от своя страна не са приели никакви действия за отстраняването от акционерното дружество на тази толкова очевидна финансова пирамида, каквато е "Мултимекс-инвест". Нещо повече, със своето явно бездействие те са обслужвали напълно интересите на частната фирма, с което по този начин са работили в ущърб на държавата.
  От създаването си досега "Национален хиподрум" АД не е реализирал нито една от инвестициите от страна на фирмата-съдружник, с изключение на стола на хиподрума, който е преоборудван в модерен американски салон-ресторант. Имаме сведение, че и този обект е даден на дъщерна фирма на партньора ни "Мултимекс-инвест".
  Пак през този период от време нищо друго от предмета на дейност на дружеството не е направено. Не се провеждат тренинг на конете от държавните конезаводи, нито пък международни състезания. Не са развити нито вътрешният, нито международният туризъм, както е записано в предмета на дейност, при учредяването на дружеството. За сметка на това пък се реализира една нова, но едностранно изгодна инициатива - увеличаване капитала на дружеството с още 100 млн.лв., чрез издаване на 10 000 нови обикновени поименни акции по реда на чл. 196 от Търговския закон и съгласно чл. 5, ал. 5 от Устава на дружеството.
  Тогавашният министър на земеделието и хранителната промишленост господин Трендафилов не само не е изразил несъгласие с увеличаването на капитала, но, обърнете внимание, е подписал документ, с който министерството отказва да закупи от новите акции. По този начин "Мултимекс-инвест" автоматично едностранно е увеличил само своя собствен фирмен капитал за сметка на значителното намаляване капитала на държавата.
  Лицата от ръководството на съдружната фирма "Мултимекс-инвест", които в момента са следствени: Велин Китов - задържан и освободен; Иван Китов - син - задържан, след това е пуснат под гаранция за 150 млн.лв. и Иван Леворчарски, който също е следствен.
  Уважаеми господин Каракачанов, в края на Вашия актуален въпрос Вие ме питате: ще се намеся ли по един решителен и категоричен начин срещу така очебийното разграждане на Националния хиподрум?
  В министерството има сигнали, че умишлено с мълчаливото или дирижирано съгласие на борда на директорите от двете страни се е готвило ново увеличаване на уставния капитал. Целта навярно е била окончателно заграбване и унищожаване на Националния хиподрум от фирмата-съдружник и разпродажбата на земята във вид на парцели за луксозни вили и малки хотели. За това говори и фактът, че наскоро фирмата "Мултимекс инвест", представяна все още от господин Китов, наричана за краткост "Продавач", прехвърлила с договор собственост върху дяловете на стойност точно 89 млн. 840 хил. лева във вид на 8984 бр. поименни акции с номинална стойност по 10 хил. лева едната на купувач "А. Рунге" ООД с търговски регистър София, ул. "Раковска" N 149, представлявано от Аксеото Валтер, като последният се задължава да изплати изцяло на продавача акциите. Продавачът пък от своя страна се задължава да прехвърли на купувача и правото върху своята част от увеличението на капитала на дружеството, което, както вече ви казах, е прието на Общо събрание на акционерите на 30.Х.1996 г. По този начин собствеността на придобиваните нови дялове, представляващи още 100 млн. лева по набирателна сметка на Националния хиподрум АД, съгласно този договор, премина у купувача в момента на подписването на договор и на джиросването на временните удостоверения на продавача.
  От казаното досега става ясно, че германският съдружник на господата Китови явно е подведен и е получил в собственост само хартия, като срещу тази хартия реално е заплатил стотици милиони левове. Явно господата Китови вече са му предложили да пие една хем доста гореща и хем доста солена минерална вода от изворите на Банкя. Не е изключено обаче този договор да е менте, тъй като под него стоят подписите на господата Китов и господин Рунге, без да има печати на техните фирми.
  Във връзка с изнесеното дотук аз издадох заповед РД-09-561 от 23 март т.г., с която на основание чл. 61 и чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон нареждам: Националната служба по селекция и репродукция да осъществи предвидената в закона процедура за изключване на неизправния акционер "Мултимекс инвест". След изтичане на отправеното писмено едномесечно предизвестие в "Държавен вестник" акционерът "Мултимекс инвест" да се смята за изключен, тъй като самият факт, че той не е внесъл първоначалната сума, го прави нелегитимен като съдружник. На мястото на обезсилените акции на дружеството, което може би ще премине под непосредственото ръководство на министерството, ще се открие процедура за търсене на друг почтен и лоялен, и финансово стабилен съдружник.
  Това са фактите, уважаеми господин Каракачанов. Всичко останало е в ръцете на следствието и прокуратурата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Господин Каракачанов, имате право на реплика.
  КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (СДС): Уважаеми господин министър! Доволен съм от отговора, защото това беше действително една от големите фамозни далавери, които са осъществявани в България през последните години. Надявам се, че този парадокс, който съществува, защото аз не знам някъде в света да има губещ хиподрум или хиподрум, който да не печели, и единственият и най-голям на Балканския полуостров е този в Банкя, един път завинаги да приключи този фарс и държавата да защити достойно своите интереси.
  Благодаря още един път за отговора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Следва актуалният въпрос на народния представител Георги Манов относно проблеми на производството на птиче месо и яйца.
  Заповядайте, господин Манов.
  ГЕОРГИ МАНОВ (НС): Уважаеми господин министър, госпожо председател! Проблемът не е нов, преди около 40 дни бяха внесени два актуални въпроса с близко съдържание. Тогава единият беше на народния представител Венко Вълчев от Евролевицата и тогава министър Върбанов отговори на този въпрос. А при отговора на този въпрос естествено аз изтеглих моя въпрос, отложих го за по-нататък, тъй като бяха предприети действия, които да стабилизират пазара в това отношение. След като изтече обаче известно време, продължаваме да констатираме, че в магазините за хранителни стоки се продава пилешко месо, което не отговаря на действащите български държавни стандарти. Ще си позволя да цитирам Български държавен стандарт 359 от 1983 г. и 12180 от 1974 г., които казват, че пилетата - грил и разфасовките се продават само опаковани с полиетиленови пликове, като на тях задължително се маркират наименованието на предприятието-производител, датата на производство, срокът на годност и някои други елементи.
  Решаването на проблема очевидно изисква съвместни действия между Министерството на финансите, в което е Главно управление "Митници", Министерството на търговията по отношение на действащата митническа тарифа, както и Министерството на земеделието, в чиято система се намира Държавният ветеринарно-санитарен контрол. Ако се упражнява ефективен контрол от съответните органи, е очевидно, че в нашите магазини няма да може да бъде продаден нито 1 кг разфасовка или пиле, внесени от чужбина при едни условия, бих казал, на контрабанден внос, тъй като цените, на които те се предлагат, са значително по-ниски от цените, на които би трябвало да се предлагат, изхождайки от действащите в момента цени на борсите в Европа и Щатите.
  Затова моля господин министъра нека да отговори на въпроса: след издадената от него специална заповед за засилването на ветеринарно-санитарния контрол на разфасовките и на пилешкото месо, какви резултати са се получили и оттук нататък какво ще бъде предприето?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Манов.
  Думата има министър Венцислав Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Манов! За втори път в пленарно заседание се разглежда този въпрос, свързан с възникналите проблеми при производство и реализацията на птиче месо и яйца, на базата на възникналата нелоялна конкуренция от страна на вносители и нарушители на действащата нормативна уредба у нас.
  Внесените количества птиче месо, предимно под формата на разфасовки, през последните два месеца наистина създаде проблеми на родните производители. Това наложи в складовете да бъдат концентрирани около 3 хил. тона птиче месо, чиято реализация фактически беше затруднена.
  Действащата митническа тарифа - съставки от 74 на сто минимум 300 екю за пиле грил и 74 на сто от разфасовано замразено птиче месо е достатъчна защитна бариера за такава конкуренция.
  Определените тарифни квоти за внос с намалено мито на 55 на сто на стойност 650 щатски долара за тон - Приложение N 6 към т. 13.1 от Митническата тарифа, практически дадоха възможност и вратичка за спекулативен внос поради занижения митнически контрол. Вместо да бъде подпомогнато колбасарското производство към птицекланиците, от това главно се облагодетелстваха самите търговци.
  Критичната ситуация, пред която беше поставено българското птицевъдство, наложи вземането на спешни мерки от страна на министерството.
  Първо, бяха направени срещи с Министерство на здравеопазването и Националната ветеринарномедицинска служба. Със заповед на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа от 25 февруари беше разпоредено Националната ветеринарномедицинска служба да започне масирани проверки в магазинната мрежа, в складовете на едро и в птицекланиците по отношение на произхода и качеството на наличното птиче месо както за неговия срок на годност, така и за всички останали качества. Забрани се допускането на внос на птиче месо, неотговарящо на Българския държавен стандарт. В докладна записка беше сезиран министърът на финансите и Главно управление "Митници" за неефективния митнически контрол и неспазването на митническите разпоредби. Изпратено е писмо до министъра на вътрешните работи с молба органите на Министерство на вътрешните работи да започнат съвместни проверки с цел по-бързо решаване на възникналия проблем. Ще бъде наложен контрол и при използването на български опаковки за вносните разфасовки, за което ще бъдат налагани санкции, защото вече имаме информация, че тези разфасовки се пакетират вече в България.
  Аналогичен е проблемът с яйцата за консумация. Разрешен е безмитен внос през м. август 1997 г. от 40 млн. яйца и на 1 млн. и 500 т яйца за консумация. С митническия режим от 1998 г. се дава възможност българският пазар да се залее с вносни, предимно дребни яйца. В повечето страни-износителки яйцата се продават и купуват на килограм яйчена маса. В нашата страна, всички знаете, че продажбата е на брой. При това условие вносителите имат възможност да продават тези яйца на по-ниска цена от нашите и по този начин правят една нелоялна конкуренция.
  Във връзка с това министерството е направило мотивирано предложение в докладна записка до министъра на търговията и туризма да отпадне контингентът за безмитния внос на яйца. В момента страната ни разполага с достатъчно разплодни и стокови стада за производство на яйца и птиче месо. Това налага взетите мерки от страна на министерството да бъдат подкрепени от съответните министерства и ведомства, имащи отношение към вносно-износния режим, контрола и качеството, както и годността на тези продукти.
  Надявам се, че след всичките взети мерки този проблем ще бъде решен. За резултатите от проверките, за които Вие ме попитахте, в момента не мога да Ви направя точна справка, но факт е, че на доста места бяха затворени складове и бяха конфискувани както яйца, така и разфасовани пилешки продукти. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Господин Манов, заповядайте за реплика.
  ГЕОРГИ МАНОВ (НС): Благодаря. Ще използвам правото си на реплика не толкова, за да репликирам министър Върбанов, колкото да кажа, че усилията, които се полагат, за да спре този безконтролен и незаконен внос, са нещо определено положително.
  В същия аспект искам да пожелая тези усилия да продължат до пълното решаване на проблема или до свеждането му до състояние, в което няма да представлява реална заплаха за българското птицепроизводство.
  Също така ще си позволя да препоръчам Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа да направи една проверка в единственото предприятие в страната, което произвежда пликове за опаковка на пилешки разфасовки - това е завод "Асенова крепост" в Асеновград. Съвсем естествено по този начин ще се стигне до имената на някои от нарушителите, тъй като не виждам фирми, които не са производители и не са птицекланици за какво ще купуват пликове за разфасовки на пилешко месо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Манов.
  Желаете ли дуплика, господин министър? Не.
  Следващият актуален въпрос е на народния представител Кирил Йорданов относно приватизацията на СУК - Слънчево, ЕАД.
  Заповядайте, господин Йорданов.
  КИРИЛ ЙОРДАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин министър, през 1997 г., след актуването на недвижимите имоти, установяване на собствеността върху земята, изготвянето на правен анализ и оценка за 700 млн. лева, Вашият предшественик в служебното правителство господин Румен Христов обяви Свинеугоителния комплекс - Слънчево, за 100-процентова приватизация. През м. юни 1997 г. Вие спряхте приватизационния процес. През м. септември с. г. обявихте процедура за приватизацията на обекта, преговори с потенциален купувач и определихте 17 октомври като краен срок за предоставяне на необходимите документи и 56 млн. лв. внесен депозит за допускане до участие на потенциалните купувачи. Документи за участие бяха подадени от Свинеугоителния комплекс "97" АД, т. е. трудовия колектив, "Мелинвест", както и едноличен търговец "Манасиев". Впоследствие стана ясно, че 80 на сто от комплекса са приватизирани от едноличен търговец "Манасиев", а 20 на сто са оставени за изкупуване от колектива по преференциални цени.
  Ето защо Ви моля да отговорите при какви обстоятелства беше осъществена сделката, както и да посочите изгодата за държавата в резултат на същата.
  Коректно ще бъде, ако предварително Ви обясня моите притеснения, а оттук - и мотив да Ви питам за бъдещето на свинекомплекса, който през 1990 г. имаше 1200 служители и 200 хил. животни, трудно обяснимите кадрови промени, липсата на прозрачност при извършване на приватизационната сделка в нарушение на Вашата собствена заповед за провеждане на преговори в два и три тура с потенциален купувач, настъпилите в резултат на това щети за другите участници в търга, както и отговорността за тях.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Йорданов.
  Думата има министър Венцислав Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов! Аз съм много доволен, че ми давате възможност да отговоря именно за една такава приватизационна сделка, за която, ако внимавате много добре, ще видите, че явно, че винаги при една приватизация, когато се явява повече от един купувач, ще има засегнати интереси, защото всички искат да закупят предприятието. Но все пак продажбата на тези предприятия става по някакви правила, и все пак това става срещу пари, а не само срещу добре написани оферти.
  Със Заповед N РД 42-879 от 9 септември 1997 г. са определени за продажба 80 на сто от капитала на СУК - Слънчево, ЕАД, чрез преговори с потенциален купувач. Заповедта за начина на продажба и условията за водене на преговорите са публикувани в "Държавен вестник", бр. 83 от 1997 г., а обяви с подобна информация за сроковете и условията за подаване на оферти са публикувани в два ежедневника - във в. "Пари" на 25 септември и във в. "Континент" на 26 септември, а също така и в един местен вестник - "Народно дело", като срокът за подаване на офертите беше 24 дни от публикуване на заповедта в "Държавен вестник".
  В посочения срок се явиха четирима кандидати. Това говори за абсолютна прозрачност. В 5-дневен срок след подаване на офертите комисията по водене на преговорите за продажбата отваря подадените оферти, извършва класация на съответните фирми по правилата, които са утвърдени в министерството за водене на преговори с потенциални купувачи. Критериите при класиране на кандидатите са цена, срокове на плащане, начин на плащане на предложената цена, инвестиции, бизнеспрограма за развитие на приватизираното предприятие, както и изисквания за запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места.
  На първо място е класирана офертата на ЕТ "Манев" - Наско Манасиев от гр. Варна, която най-пълно удовлетворява изискванията за покупко-продажба на СУК - Слънчево. При начална оферта 560 млн. лева за 80 на сто от капитала на дружеството купувачът е предложил 1 млрд. 510 млн. лева, като 800 млн. лева, в това число и внесеният депозит от 56 млн. лева, се плащат в 14-дневен срок от подписване на договора по банкова сметка на министерството. Останалите 710 млн. лв. се плащат в 45-дневен срок след подписването и прехвърлянето на предприятието.
  Имам информация, че тези пари са преведени в съответните срокове. Инвестициите са в размер на 1 млрд. и 400 млн. лева за срок от 5 години, в това число за опазване на околната среда. Всичко това дава една възможност за ефективно функциониране на приватизираното дружество, като новите работни места ще бъдат завишени с още 60.

  Договорът е сключен на 23 декември 1997 г. Данните - предмет на сделката, са изпратени и публикувани в "Държавен вестник".
  Класираният на второ място кандидат СУК-97 АД - Слънчево, предлага за покупка на предприятието 1,1 млрд.лв., което е с 410 млн.лв. по-малко от класирания на първо място, като заплаща 110 млн.лв. веднага, а останалите пари - за четири години на равни вноски. Комисията явно е предпочела кандидата, който е предложил по-голямата покупна цена и който е предложил да плати в брой.
  Министерството счита, че извършената продажба е в съответствие с действащото законодателство, а схемата, по която се е развила приватизационната сделка - напълно законосъобразна. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Господин Йорданов, заповядайте за реплика.
  КИРИЛ ЙОРДАНОВ (ДЛ): Благодаря, госпожо председател! За съжаление, господин министър, Вашият отговор не разсея моите начални съмнения, които вече ми се струват и основателни. В отношението си към Вашия отговор аз ще се позова само на цифри и факти.
  Това, че изброихте условията на процедурата и че сте я спазили, включително с публикацията във вестниците, все още не означава прозрачност около самата сделка.
  Първо, към момента на изготвяне на оценката на обекта в него е имало 17 хил.животни. Към момента на Вашето посещение в с. Слънчево - 21 хил., а към момента на приватизацията - 24 хил. Тоест, оценено живото тегло при финализиране на сделката, е било 1000 тона, което с платен данък добавена стойност възлиза на 2,5 млрд.лв. Към тях следва да прибавим сграден фонд и 347 дка земя за 1,5 млрд.лв. Или оценката на целия обект е била общо 4 млрд.лв. Получихме вече отговор какво е влязло в държавния бюджет.
  Следва да се има предвид, че след приватизацията и издължаването към държавата, свинеугоителният комплекс - Слънчево, приключи годината с 1 млрд.лв. печалба.
  На второ място, не съм убеден, че Вие проведохте реално преговори с потенциалните купувачи - в два и три тура, съобразно собствената си заповед. Вие не отговорихте на техните питания защо стана така. Вярно е, че имате право на избор, но липсата на реални преговори - повтарям, на реални - сочи на нежелание от Ваша страна за постигане на по-изгодната цена. Още повече, че в офертите е записано, че предложената цена може да се вдигне по желание на продавача.
  Трето, защо след като един от потенциалните купувачи стана реален собственик, не си направихте труда да уведомите другите, и внесените 56 млн. лв. депозит по сметка на вашето министерство до 15 януари 1998 г. бяха използвани за други цели? Кой друг, ако не държавата ще заплати щетите в размер на 2,5 млн.лв., представляващи лихви по обслужването на тегления кредит в размер на 56 млн. лв. за депозит, изплащани през периода 15 октомври 1997 - 15 януари 1998 г.?
  В какво състояние е сега трудовият колектив, господин министър, питате ли се, особено след като е доказал своя професионализъм и грижа на добър стопанин?
  На 7 юли 1997 г. Вие посещавате СУК - Слънчево, и официално заявявате, цитирам дословно: "Никъде в страната, както тук, не са запазили това ниво на производство. Освен че е погасило всичките си задължения, ръководството е инвестирало в собствена колбасарница и малък фуражен цех". И по-нататък подчертавате, че повод за кадрови промени няма.
  За съжаление, в нарушение на казаното от Вас, със заповед РД-60-702, Вие прекратявате договора на Дочо Тодоров за възлагане управлението на Съвета на директорите и назначавате Володя Дамянов. Кой е той? Собственик на десет фирми, регистрирани във Варненския окръжен съд и осъществяващ конкурентна дейност, както и кредитен милионер за 300 хиляди долара. Знаели сте, че с назначението сте в противоречие с чл. 24 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост върху държавните предприятия. На това закононарушение беше сложен край от Варненския окръжен съд, който въпреки попълнената декларация с невярно съдържание, тъкмо по тези съображения отказа пререгистрация на новоназначения член. Едва след този отказ Вие назначихте друг член на борда, на него беше възложено управлението, проведохте приватизационната сделка без реални преговори и потенциален купувач, с което оставихте сериозни съмнения за ефективността на сделката за държавата с най-печелившия свинекомплекс в страната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Йорданов.
  За дуплика думата има министър Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Йорданов! Не знам на Вас доколко Ви стана ясно как е проведена сделката, но на мен вече ми става ясно за какво пледирате. Вие искате да защитите интересите на бившия директор и на работническо-мениджърския екип, който в крайна сметка не е дал добра оферта. След като са дали с 460 млн.лв. по-малко, какво решение да вземем ние? Още повече, че едната фирма дава парите в брой веднага, а другата иска пет години на разсрочено плащане.
  По другите въпроси, които Вие тук засегнахте: оценката не е направена от министъра и ако имате някакви съмнения, има органи, които се занимават с тези неща. Същото е положението за това, че някой си е попълнил фалшива декларация и ме бил подвел. Точно за това има съд и прокуратура, за да се занимаят с тези неща.
  Ако имате някакви съмнения, има ред, по който се търси възмездие или справедливост, а не сега тук да заблуждаваме народните представители и да говорим случки кой къде е ходил и с кого се е срещал... Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Искам да напомня на колегите, че репликата е от 2 минути, дупликата - също 2 минути. Знам, че не е достатъчно, но трябва да изменим правилника.
  Следва питане от народната представителка Дора Янкова относно производството на тютюн в родопския регион. Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моето питане е относно производството на тютюн в родопския регион.
  Уважаеми господин Върбанов, основен поминък в част от родопските общини е производството на тютюн. С тревога жителите на общините Неделино, Баните, Мадан, Рудозем, Златоград и други споделят, че имат големи количества неизкупен тютюн, произведен през 1997 г. Вече изтичаше месец март, когато поставих питането и Вие сте в срока, а сега сме април, но нямаше сключени договори за изкупуване на тютюн към 15 март, когато бях на обиколка в тези общини. Нямаше сключени договори както от държавни, така и от частни фирми за реколтата, която ще се произведе през 1998 г. Става дума за 15 март 1998 г.
  Министерският съвет утвърди изкупните цени, както е по Закона за тютюна, като тази за сорта "Джебел" се намали, а Вие знаете, че самият сорт "Джебел" е основен за тези общини, имайки предвид природо-климатичните особеност в родопския регион и имайки предвид, че за крумовградския сорт е нужна много вода, а в Родопите няма вода, самият терен е такъв, че дори и да се опитат да отглеждат "Крумовград", това не е възможно и това означава, че за нашия регион основен остава сортът "Джебел".
  В момента е в ход сеитбата на тютюневия разсад и тютюнопроизводителите от тези общини бяха силно притеснени при очерталата се липса на пазар и тези неясноти, свързани с всичко това. При тях е предизвикано сериозно напрежение. Допълнително напрежение се създаде с многото публикации и материали за джебелската фирма, която има множество договори в този регион и която не е изтеглила количествата, които е договорила. Паралелно с това предполагам Ви е известна и пловдивска фирма фантом. В тоя смисъл хората са силно притеснени.
  Ще дам само един пример: в община Неделино 44 на сто е безработицата. 4600 жители на тази община изхранват семействата си с доходите, които имат от тютюна.
  Имайки предвид всичко това, моля господин Върбанов, да отговорите как ще приключи изкупуването на тютюна, произведен през 1997 г.? Каква ще бъде политиката за реколтата за 1998 г. и кое наложи, имайки предвид това Ваше право в Закона за тютюна, да намалите цената на "Джебел"-тютюна? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Янкова.
  Министър Върбанов има думата.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Производството и изкупуването на тютюна винаги е било обект на особено внимание от страна на министерството, тъй като за някои райони на страната той е основен поминък за населението, какъвто е случаят в района на Смолян и Кърджали.
  По данни на общините в района, за 1997 г. в Смолян е произведен 2047 т тютюн, в това число 1574 т произход Джебел и 500 т произход Неврокоп, което е с около 580 т над определената за района квота за 1997 г. При сключени договори от страна на Смолян - Булгартабак, за 650 т тютюн произход Джебел, е изкупен и изплатен 830 т тютюн, а от произход Неврокоп е купен 459 т тютюн. Частната фирма "Джебел басма сервиз 4Ю" - гр. Джебел е изкупила около 200 т тютюн от произход Джебел, който все още не е изплатила.
  По предварителни данни в общините на района ще остане неизкупен приблизително 558 т тютюн от произход Джебел.
  В района на гр. Кърджали произведеният тютюн по произход Джебел е 3840 т, а по произход Неврокоп - 13 хил. 150 т. Изкупен и изплатен от Кърджали - Булгартабак, е 1760 т от произход Джебел и 5500 т от произход Крумовград. В района изкупува и частната фирма "Дайманд - България" ООД, но досега нямаме сведения за проблеми с нея. Очаква се да останат неизкупени около 150 т произход Крумовград и 450 т произход Джебел.
  Съгласно чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия недоговореният и неизкупеният тютюн, произведен при спазване изискванията на закона, ще бъде изкупен след 31 март от Фонд "Тютюн" по определените минимални изкупни цени за реколта '97. Със Заповед N РД-09-165 от 17 февруари 1998 г. на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за районите на Смолян и Кърджали са определени следните количества тютюн по произходи:
  Произход Неврокоп - 450 т;
  Произход Джебел - 4028 т;
  Произход Крумовград - 12 хил. 691 т.
  Квотата за реколта '98 е определена въз основа на заявките на купувачите на тютюн и на тютюнопроизводителите по общини. Това означава, че купувачите, заявили определени количества тютюн за изкупуване, са задължени съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия да сключат договори с тютюнопроизводителите. Макар и със закъснение, договорите за 1998 г. започнаха да се сключват. Министерството държи да бъдат спазени изискванията на закона. На купувачи, които не спазват това изискване, има възможност да бъде отнет лицензът за изкупуване и промишлена преработка на тютюн. Такова решение вече е взето на управителен съвет на Фонд "Тютюн".
  С министерско постановление N 60 от 11 март 1998 г. са определени минималните изкупни цени за реколта '98. Цените на отделните типове и произходи тютюн са разработени от междуведомствена работна група. В работната група са взели участие и представители на тютюнопроизводителите.
  Работната група определи по-ниска себестойност за произхода Джебел. Причината е достигната висока изкупна цена през 1997 г., която се оказа пречка за изкупуването и реализирането му както на вътрешния, така и на международния пазар.
  Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, минималните изкупни цени за ориенталски тютюни се индексират към 15 октомври в зависимост от официално обявените проценти на инфлация за страната.
  От тази трибуна искам да уверя всички тютюнопроизводители, че задълженията, които има Фонд "Тютюн" - да изкупи неизкупените количества тютюни след 31 март, ще бъдат изпълнени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Госпожо Янкова, имате право на два уточняващи въпроса.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин министър, сутринта в свое питане с министър-председателя стигнахме до общ извод за тежкото социално-икономическо положение на родопския регион. Аз бих искала, когато се подхожда към основен поминък в Родопите, държавнически и отговорно, наред с това, че ние сме в рамките на закона, да се мисли по някакъв начин и за населението в този регион. Имайте предвид, че в Неделино безработицата е над 40 на сто, в Баните - над 26 на сто, в община Мадан - над 19 на сто, в община Рудозем - над 15 на сто, и в община Златоград - над 19 на сто към 1 февруари 1998 г. Имайки предвид вашия ресурс съгласно държавния бюджет, че Фонд "Тютюн" според мен е крайно недостатъчен, то моят уточняващ първи въпрос е следния:
  Мислите ли, че през юли, когато ще имате възможност да индексирате цената на тютюна, ако се даде едно социално разслояване спрямо другите сортове и цени и отчитайки доходите на родопското население, ще може да се намери начин за компенсиране и тяхното равнопоставяне като тютюнопроизводители спрямо другите територии на страната? Това като първи въпрос.
  И втори въпрос: аз разбирам, че Вие сте завишили процента за сорт "Крумовград" във Вашия отговор за договарянето за 1998 г. Аз ще Ви помоля да разсеете една информация, която се появи в регионалния вестник "Марица" от 8.04.1998 г. Там е записано, че американският концерн "Сокотаб" отказва да поднови договорите за изкупуване на реколтата с Булгартабак - Смолян, която пласираше 1348 т "Джебел", каквато е държавната квота за 1998 г., и всичко това е под въпрос, поради което не се сключват договори с тютюнопроизводителите. От три години мощният концерн финансира авансово тютюневите кампании. Ще ви дам тази публикация, тъй като и тази публикация, и проблемите в смолянския регион притесняват хората. Предполагам, че и Вие, и аз не искаме повече да има отлив от Родопите и там да създадем условия, за да могат родопските семейства да съхраняват българщината и да живеят в Родопите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Янкова.
  Думата има министър Венцислав Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо Янкова, в нашето ведомство, както и в правителството мислим за развитието на родопския край и живеем с проблемите на хората там, така че на първия Ви въпрос искам да кажа, че даже следобед, в 15 ч. имам среща с тютюнопроизводителите. Ние обсъждаме варианти, за да може наистина да се премират по някакъв начин количествата тютюн и да можем да компенсираме районите, където производството на тази суровина е много по-трудно. Но всички вие добре разбирате, че това зависи и от финансовите възможности на фонда, тъй като те не са неограничени. Ние ще потърсим начини за увеличаване на финансовите възможности на Фонд "Тютюн".
  Що се отнася до публикациите в пресата, аз не мога да нося отговорност за неща, които не зависят от мен. Ангажирам се обаче да проверя как точно стои случаят със "Сокотаб" и ако трябва, да се срещнем и отново да разговаряме по този проблем.
  Искам да Ви уверя, че Държавната фирма "Булгартабак холдинг" има желание и търси възможности за реализация на всичкия произведен в България тютюн, затова се надявам, че проблемът е решен. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
  Госпожа Янкова ще изрази своето отношение.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин Върбанов, мисля, че този диалог, който започнахме за тютюнопроизводството, е постоянно интересуващ родопчани и той ще продължи, тъй като министър-председателят от тази трибуна се ангажира, че може би кабинетът ще излезе с дългосрочна правителствена програма за развитието на родопския регион.
  Бих искала вашето ведомство да намери полагащото се място в тази програма в смисъл за планинското земеделие и планинското животновъдство, а дори и за тютюна, за да могат родопчани да останат там и да бъдат действително спокойни, да обработват собствената си земя, която вече са получили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  Благодаря и на министър Върбанов - приключихме с актуалните въпроси и питанията към него.
  Следват актуални въпроси към господин Иван Нейков - министър на труда и социалната политика.
  Първият актуален въпрос е от народната представителка Емилия Масларова и е относно условията и критериите, въз основа на които се извършват уволненията и новоназначенията в Главна инспекция по труда и регионалните й структури. Заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В началото на тази година Главна инспекция по труда се пое от нов началник и един месец след това започнаха уволнения в регионалните инспекции по труда:
  На 6 февруари беше уволнена по чл. 328, т. 5 госпожа Гинка Нейкова - началник на Регионалната инспекция по труда в гр. Шумен. Заповедта за уволнението й и трудовата книжка са връчени от непознатия социолог господин Свежан Богданов - новоназначения началник на инспекцията.
  По същия начин беше освободена и инж. Величкова - началник на Регионалната инспекция по труда в Перник, като и там отива абсолютно непозната за системата инж. Соколова, която по неизвестни причини е освободена от Химическата лаборатория на "Кристал" в Перник.

  По същия начин са освободени още доста началници на регионалните инспекции по труда, включително и този на Русе - господин Владимир Цанев, когото Вие добре познавате, господин Нейков. Тъй като от доста време е поставен моят актуален въпрос, мина близо месец, аз просто няма да цитирам някои от данните, които са тук. Но искам да поставя следния въпрос. Имайки предвид, че Главна инспекция по труда и регионалните инспекции по труда са всъщност представителите на единствения държавен национален орган за цялостен контрол в областта на трудовото законодателство, а всички ние сме свидетели на доста протестни акции напоследък по нарушаване на трудовото законодателство, кой и по какъв критерий, господин Нейков, оцени качествата на тези хора, които аз споменах? Освен това искам да зная има ли длъжностна характеристика за началник Регионална инспекция по труда, кой и кога е оценил също така и новоназначените. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Масларова. Има думата за отговор министър Иван Нейков.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Масларова! Кодексът на труда възлага цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли на Главна инспекция по труда заедно с нейните териториални структури. Едновременно с това Законът за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд предвиди и възложи на Инспекцията по труда осъществяването на интегрирания контрол върху условията на труд. Това е нов, неприлаган досега тип на контролна дейност. Това изисква многократно да бъде засилена превенцията при осъществяването на контрола, самият контрол да стане много по-ефективен, да се търси много по-сериозна отговорност от нарушителите, непрекъснато да се актуализират обектите за контрол, да се разшири рязко контролната дейност в частния сектор. Тази промяна, която се извършва в превантивната и контролна дейност на Главната инспекция и на нейните регионални поделения, се базира и на Програма 2001 на правителството, свързана с хармонизацията на нашето законодателство със законодателството на Европейския съюз.
  За тази цел са разработени стратегия на Главната инспекция по труда и програма за разработване на законовата и подзаконова нормативна уредба, в това число нов устройствен правилник на Главната инспекция, структурната реформа на инспекцията, програмата за финансиране на обучението на инспектори с помощта на международни организации.
  Важен момент в работата на новото ръководство на инспекцията е обновлението на кадровия състав. Ключово място в отговорността за извършване на тези промени, които споделих, заемат ръководителите на районните инспекции по труда. В тази връзка и във връзка с констатирани слабости в работата са освободени седем началници на регионални инспекции, един е преназначен, а двама началници са пенсионирани.
  До началото на 1998 г. длъжностна характеристика на длъжността "началник регионална инспекция" не е имало. Сега вече има и това е първият случай, в който има такава длъжностна характеристика. Включително по този начин ние отстраняваме една празнота, която е съществувала в инспекцията и тогава, когато министър на труда и социалните грижи е била госпожа Масларова.
  Друг характерен белег за този период, за който се констатират слабостите в работата на отделни служители на регионалните инспекции, това е заниженият контрол вътре в системата върху работата на инспекторите, върху работата на техните началници. Прави впечатление, че през всичките тези години не е имало нито едно наказание на служебно лице, въпреки че е имало нарушения.
  При кадровите промени се спазват изискванията на Правилника за устройството и дейността на Главната инспекция и самата длъжностна характеристика. Началникът на Главната инспекция провежда беседа с всеки кандидат и след неговата преценка се извършва назначение с изпитателен срок, за да се провери дали човекът, който заема длъжността, отговаря на изискванията на работата. Резултатите вече не закъсняват. Увеличава се броят на проверките, определя се по-точно обемът на контролираните обекти, провежда се по-широка превенция на условията на труд и трудовите правоотношения, като се използват по-добре възможностите на медиите, въвежда се отчетност на инспекторите за извършената работа.
  Конкретно за освобождаването на госпожа Нейкова и госпожа Величкова, началници на регионалните инспекции по труда в Шумен и Перник, ще ви информирам следното. Уважавайки труда на колегите, работещи в регионалните инспекции, искам да споделя само част от причините за кадровите промени, специално в Шумен и Перник. Основната причина аз я споменах преди малко - това са констатирани слабости в работата и недостатъчно ефикасен контрол.
  Един пример искам да дам. Госпожа Гинка Нейкова от януари 1997 г. има качествата на титуляр на длъжността началник инспекция, преди това е изпълнявала временно тази длъжност. За цялата 1997 г. на един инспектор в Шуменската инспекция се падат 1,3 проверки на седмица, като 80 на сто от проверките са еднодневни. Изводът е, че не е създадена добра организация за контролната дейност. Подобен е и случаят в Перник. Там е провеждан контрол на обекти, които не съществуват, което се вижда от плануваните проверки. За 1997 г. са отчетени 14 проверки на земеделски кооперации, които обаче не са извършени. За цялата 1997 г. Регионалната инспекция в Перник е съставила само 10 акта за нарушение и са издадени 10 наказателни постановления, а за месец януари и февруари 1998 г. в Пернишката инспекция са извършени само по 6 проверки от един инспектор, което показва крайно незадоволителна ангажираност с работата.
  Колкото до новите хора, които вие споменахте, смятам, че трябва да се отнасяме с уважение към всеки един, който поема отговорност да работи в тази сложна сфера. Бих споделил, че назначеният началник на Регионалната инспекция в Шумен господин Свежин Богданов е завършил социология на труда в Университета "Климент Охридски", държал е изпити по трудово право, трудова инженерна психология, икономика, организация и управление на предприятието. Всичко това е обект и на контрол. Господин Богданов е работил като организатор по труда в завод "Мадара", а после като специалист в бюрото по труда в Шумен. Колкото до началника на Регионалната инспекция в Перник, госпожа Анастасия Соколова е инженер-химик с продължителен трудов стаж в циментовата промишленост. Работила е на длъжност технолог и заместник-началник цех в "Гранатоид" - Батановци и в "Кристал" - Перник.
  Накрая искам да ви кажа, че кадровите промени в системата на Инспекцията по труда ще продължават с една-единствена цел - контролът върху трудовото законодателство и условията на труд да се активизира и да стане максимално ефикасен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков. Госпожа Масларова, заповядайте за реплика.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Съжалявам, че времето не ми дава възможност и аз да прочета справките за това, което е извършено от колегите, които Вие сте освободили. Но това не значи, че все пак не мога да кажа основните неща.
  Искам все пак да задам въпроса, господин Нейков, как така утвърдени специалисти, с по 20, 30, 15 години трудов стаж в системата, изведнъж започнаха да губят качествата си след Нова година. И изведнъж как така тези висококвалифицирани специалисти, които са отлично запознати с нормативната база, която не е променена, защото това, което ми казахте за законите, аз го зная, тъй като ние сме законотворци и знаем законите, които са извършили достатъчно брой проверки... Не само това, но Вие казахте, че имат нарушения. Напротив, нямат никакви наказания, никакви забележки. Някои от тях са получили в началото на годината увеличение на работната заплата, което е един от факторите, който показва отношение към свършената от тях работа.
  Но кои са новоназначените? Аз уважавам всички, които могат да работят в тази трудна система, защото тя действително е много трудна и много отговорна. Но това са непознати за системата и непознаващи системата хора. Това, че някой е държал изпит по трудово право, нищо не значи все още.
  Вие казахте, господин Нейков, че с всички е разговаряно. Но на мен много ми се иска заедно с длъжностната характеристика да ми дадете и молбата на господин Васил Чобанов от Благоевград, който е записал: "Заявявам, че мога да бъда началник на Регионалната инспекция по труда".
  Искам да Ви попитам и нещо друго. След като говорите за висококвалифицирани кадри и хора, които ще спазват трудовото законодателство, Вие ще санкционирате ли господин Тотков, новия началник на Главна инспекция по труда, който нарушава чл. 350 от Кодекса на труда, като предоставя трудовата книжка на хората, които директно са подчинени на него, на непознати за тях лица, които да я предадат, което е в противоречие с Кодекса на труда?
  И ще ви предоставя една заповед, която е подписана от господин Тотков, в която се казва: "Нареждам господин еди-кой си, началник РИТ, град Бургас, след приключване на отпуската по болест да се яви при мен.".
  Това е, така, един добре подготвен документ на специалисти по трудово право.
  Господин Нейков, считам определено, че за да влезем в обединена Европа, трябва да влезем с една добра, функционираща система, контролираща охраната на труда и трудовото законодателство. В противен случай с тези кадри, които не познават достатъчно системата, ще дадем шанса тя да бъде дестабилизирана и да се превърнем в обслужващ персонал на бъдеща обединена Европа.
  (Госпожа Емилия Масларова връчва цитирания документ на министър Иван Нейков.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бойков, ако беше от десницата, щях да я прекъсна, но тя е от левицата. Връщам жеста на господин Сендов.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Благодаря, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата за дуплика, господин министър.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Госпожо Масларова, аз се радвам, че Вие казахте, че познавате законите. И би трябвало тогава да знаете, че ако някой смята уволнението за неправилно, има ред, по който ще го обжалва. А колкото до това - познати или непознати...
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Този параграф не може да се обжалва.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: ... и Вие бяхте непозната в парламентарния свят, но сега сте много позната. Така че и изводи да се правят за качествата на хората, в зависимост от това дали Вие или аз ги познаваме или не, не е коректно към самите хора. Всеки един, който докаже, че може да работи в тази система, той има място за работа в нея. И както досега промените са били свързани единствено с проявените резултати от работата, по същия начин ще продължаваме и за в бъдеще.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Актуален въпрос към министър Иван Нейков от народния представител Иван Цонев, относно задоволяването на гражданите с твърдо гориво, съгласно чл. 9 от Правилника за социално подпомагане.
  ИВАН ЦОНЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин министър, колеги. Съгласно чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България, внасям актуален въпрос относно задоволяването на гражданите с твърдо гориво, съгласно чл. 9 от Правилника за социално подпомагане.
  Уважаеми господин Нейков, при Вашето посещение в Бяла Слатина и Оряхово Вие обещахте, че през тази зима правителството "не на думи, а реално ще подпомогне бедните хора с въглища и всеки, не на думи, както при правителството на Демократичната левица, а наистина ще получи по 2 тона въглища" (край на цитата).
  Вероятно Ви е известно, че в град Оряхово броят на одобрените молби за задоволяване с твърдо гориво, съгласно чл. 9 от Правилника за социално подпомагане е 2809. Броят на семействата и лицата, получили по 2 тона въглища до края на м. февруари т.г., е едва 454 броя, т.е. едва 16 на сто от одобрените молби са удовлетворени. Основната причина за недоставените въглища е неритмичното и недостатъчно снабдяване с въглища в "Топливо", град Оряхово.
  Въпреки многократните разговори с ръководството на "Топливо" в Регионалния център, Враца, доставката на въглища не само че не се подобри, нещо повече, стана ясно, че затруднението при осигуряването на въглища се отнася за целия Врачански регион.
  Елементарните пресмятания показват, че ако с този темп продължат да се доставят въглищата по чл. 9 от Правилника за социално подпомагане, последните в списъка правоимащи могат да очакват да получат полагащите им се по 2 тона въглища едва в началото на следващото хилядолетие.
  Вече стана ясно, че ситуацията с осигуряването на въглища по чл. 9 е аналогична и за останалите общини на Врачански регион. Така е в общините Мездра, Мизия, Хайредин. Ако се запази този темп за доставка на въглища, последните от списъка в община Криводол ще получат така очакваното гориво някъде през 2005 г. А дотогава? Оказа се, че и тази зима Вие осигурихте на бедните напразни надежди, вместо необходимите им въглища.
  Моят въпрос е: ще получат ли останалите 2355 лица и семейства в община Оряхово въглища до края на отоплителния сезон - 30 април? Какво ще стане с тези, които явно няма да могат да се снабдят? Ще загубят ли те правото си на полагащите им се количества въглища?
  Моля Ви, господин министър, лично да се ангажирате с този проблем и от трибуната на Народното събрание да ми посочите причините, поради които хората няма да получат нито въглища, нито парична компенсация, както лично Вие обещахте на срещите в Оряхово и Бяла Слатина. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цонев, уважаеми народни представители! В чл. 9 на Правилника за социално подпомагане се предвижда целево енергийно подпомагане с топлоенергия и въглища на социално слаби семейства през отоплителния сезон - 1997-1998 г. Полагащите се брикети в размер на 2 тона, на стойност 76 162 хил. лева са осигурени и като нормативен акт, и като финансов ресурс. Общата енергийна програма на държавата за тази социална помощ е в размер на 72 млрд. лева, което, пак повтарям, изцяло е осигурено.
  За изпълнението на тази програма Министерството на труда и социалната политика и Националният център за социални грижи сключи договор с единствената фирма с национални структури, които осъществяват подобна дейност, това е фирмата "Топливо", за доставяне на необходимите количества по районите на страната, съгласно изготвени списъци от общинските центрове за социални грижи. Всички центрове за социални грижи предоставиха на клоновете на "Топливо" тези списъци на семействата, които имат право на подпомагане с брикети своевременно.
  Средствата от Министерството на труда и социалната политика се превеждат ритмично на "Топливо", съгласно представените от "Топливо" протоколи за извозените количества. До момента договорът с "Топливо" е изпълнен стойностно, както следва: Изплатени средства на "Топливо" за извозени въглища до м. април в размер на 14 млрд. 144 млн. 753 хил. 262 лв., а данните за левовата равностойност на извозени количества въглища, и това са данни на центровете за социални грижи, са 11 млрд. 115 млн. 22 хил. 397 лв.
  Държа да отбележа, че "Топливо" ЕАД е частно акционерно дружество, с което Министерството на труда урежда отношенията си с търговски договор.
  От края на м. февруари и до момента в Министерството на труда постъпват оплаквания от общини, от центрове за социални грижи, от отделни граждани за неизпълнение на доставките по заявените количества от страна на "Топливо", какъвто е случаят с град Оряхово.
  Причините за неполучаване на въглищата, необходими за социално слабите са, както и самият Вие посочвате, неритмичните доставки в клоновете на "Топливо". На второ място, констатирахме наличието на транспортни фирми, намиращи се в договорни отношения с клоновете на "Топливо", които принуждават гражданите да ползват само техните услуги на твърде висока цена. А в този случай на граждани, които имат собствен транспорт, им се отказва правото да закупуват въглища. Едновременно с това в отделни клонове бяха увеличени надценките за товаро-разтоварните и други услуги.
  Предвид всичко изложено дотук, Министерството на труда и социалната политика, желаейки да изпълни енергийната си програма, още повече че ние разполагаме с всички необходими средства за това, предприехме мерки за съдействие на общините да сключват директни собствени договори с мините. Един от примерите, който бих посочил, е мина "Чукурово", като Министерството на труда и социалните грижи има готовност и това нещо се прави, ние превеждаме директно необходимите средства на мината, по искане на общината.
  Така се реши проблемът в Медковец, в Бов, Лакатник, Сталийска махала.
  Това, обаче, уважаеми господин Цонев, зависи и от активността на съответната общинска администрация, от желанието й да съдейства за осигуряването на въглища на социално слабите граждани.
  За съжаление до момента от община Оряхово, нямаме проявен такъв интерес. Искам да Ви уверя, че ако от община Оряхово получим предложение да им помогнем по този начин, както помогнахме на Медковец и на другите общини, ние ще го направим.
  Междупрочем има и известно положително развитие вече на ситуацията в Оряхово. Вие посочвате в края на февруари, че 454 души са получили въглища, в началото на април те са вече 860 човека. И всеки ден нови и нови хора получават своите въглища.
  Искам още веднъж да подчертая, че Министерството на труда и социалната политика категорично ще изпълни своята програма. И за разлика от предишното правителство, което въобще не осигури средствата за тази програма, ние ще подпомогнем социално слабите граждани. Хората продължават да си получават брикетите. И министерството е осигурило всички необходими средства, за да покрие нуждите на хората. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Цонев, имате право на реплика.

  ИВАН ЦОНЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин министър Нейков, за това, че макар и с голямо закъснение отговорихте на въпроса ми.
  Естествено, не мога да бъда доволен. Ако отговорът беше забавен с още няколко месеца и температурите навън се установят трайно 30 градуса, изобщо може би нямаше да има смисъл да обсъждаме този въпрос. (Неразбираема реплика от блока на СДС.)
  Да, те и сега са почти такива.
  За съжаление, той не се изчерпва само със затоплянето на времето, защото данните от актуалния въпрос са от месец февруари, а през март нищо съществено не се е променило. Например в края на февруари доставките за община Оряхово са 16 на сто, а в края на март те са едва на 24 на сто. Към 31 март в община Криводол от 2266 правоимащи гориво са получили само 409 семейства, тоест едва 18 на сто. За община Козлодуй вместо 4382 тона са доставени едва 975 тона, тоест едва 22 на сто. За Бяла Слатина изпълнението е 30 на сто, за Мездра - 31 на сто, за Роман към 3 април - 34 на сто. Така е и в общините Хайредин, Враца, Мездра, Кнежа, Борован.
  От Вашия отговор не стана ясно ще получат ли останалите правоимащи семейства полагащото им се гориво. Не се изясни какво ще стане с тези, които явно няма да могат да го получат. Ще загубят ли те правото си?
  Вероятно Ви е известно, господин Нейков, и това, че на 3 април в клоновете на "Топливо" се получиха телеграми, с които се разпорежда да се преустановят доставките на гориво по чл. 9. Кой изпрати този факс? Вие знаете ли за това, господин Нейков?
  Така си и представях, господин Нейков, Вашия отговор - тихо, простичко и този път да ни доказвате, че правите всичко възможно. В този дух бяха и отговорите на стачкуващите от "Горубсо", "Оптикоелектрон", "Плама".
  Вярно е това, че на въпроса за въглищата отговор даде лично министърът и то не откъде да е, а от парламентарна трибуна в пряко предаване по телевизията. Дано това да е стоплило нашите сънародници. И все пак въпросите остават и ние очакваме Вашата намеса за тяхното решаване, още повече, че в Бяла Слатина и Оряхово Вие се ангажирахте лично.
  От Вашия отговор стана ясно, че, в кавички, не на думи, а реално подпомогнахте бедните. Явно доставените от Вас въглища отидоха преди всичко за свирката и за вдигане на шум около дейността на министерството, а не за реална дейност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И аз Ви благодаря.
  Господин министър, имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин Цонев, извинявайте за усмивката. Да, винаги ми е много интересно как знаете какво ще Ви отговоря, преди това сте си написали отговора. Както и да е.
  Значи има някакво недоразумение. Изглежда нещо във Вашата информация куца. Вие твърдите за закъснял отговор. Ето го Вашето питане и Вашият подпис. Задавате ми въпроса на 24 март. Аз Ви отговарям във възможно максималния срок. За никакъв февруари не говорим.
  Така че нека да бъдем... (Неразбираема реплика от Иван Цонев.)
  Моля Ви се, това е Вашият подпис! Ето го, 24 март, вижте го!
  Значи, не прехвърляйте от болната на здравата глава. От първия ден на отоплителния сезон всеки един лев беше осигурен. И точно така тихо и простичко, няма нужда от много емоции, хората от това не се впечатляват, ние стъпка по стъпка осигурихме парите за парното, парите за тока, парите за въглищата.
  Има трудности и тези трудности... Министерството на труда не е "Топливо". Само че много по-некоректно беше да им се раздават ваучери, които и до ден днешен стискат. И това стана символът на правителството на Виденов - "Правителството на ваучерите". И до ден днешен нищо не получиха.
  Значи това, което и преди малко казах, това, което казвам и сега: хората, които имат право, продължават да получават и ще си получат въглищата. Парите са осигурени.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: В 2005-а година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Статков, моля Ви!
  Актуален въпрос от народния представител Бойко Великов към господин министър Нейков относно бъдещето на Дома за мъже с тежка и дълбока умствена изостаналост в с. Присово, Великотърновска община.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
  Уважаеми господин министър, обръщам се към Вас с този въпрос, защото съм сериозно обезпокоен от опитите да се премести или закрие Дома за мъже с тежка и дълбока умствена изостаналост в с. Присово, община Велико Търново. Този социален дом е създаден преди 90 години - през 1908 г., от Светата Великотърновска митрополия като старопиталище на манастира "Свети Арахангел Михаил".
  Въпреки че домът е бил одържавен през 1948 г. и преминава под юрисдикцията на Министерството на труда и социалните грижи, той се запазва и развива несъобразно предоставените възможности през годините. Този социален дом е един от малкото на територията на Великотърновска община, който си осигурява почти пълна издръжка от собствено спомагателно трудово-лечебно помощно стопанство.
  Надявам се, господин министър, че Вие добре разбирате колко нелепо и погрешно ще бъде да се закрие или премести, а преместването ще бъде стъпка към закриването, на този социален дом, защото сте имали възможност да се запознаете на място с проблема. Предполагам, че сте се запознали и с изпратените до Вас писма от Регионалния център за социални грижи, от Дома за мъже с умствена изостаналост, от Светата Великотърновска митрополия.
  Евентуалното закриване или тъй нареченото "преместване" ще доведе до изхвърляне на улицата на тези 55 беззащитни психично болни мъже и до увеличаване на безработните с още 24 човека, които са служители на дома.
  Има и още един проблем. Той е свързан със собствеността на социалния дом.
  Великотърновската митрополия е подала всички необходими документи за връщане на собствеността върху земята и сградите. Но заедно с това е заявила в писмо до кмета на общината и до Вас, господин министър, че след връщането на собствеността не само ще запази статута на социалния дом, но и ще помогне за обгрижването на тези нещастни хора.
  Идеята да се премести социалният дом, за да се ползва неговият сграден фонд от 7-8-годишни деца ученици от богословско училище, което тепърва ще се изгражда във Велико Търново, е най-малко спекулативна. Зад нея се крият лични амбиции да се присвои, под благовиден предлог, добре развитото помощно стопанство и то да се превърне в собствено, в лично стопанство.
  Аз се надявам, че Вие, господин министър, разбирате истинския смисъл на подобни действия и ще пресечете егоистичните намерения и грубото отношение на самозабравилия се местен лидер от Обединените демократични сили. От писмата, изпратени до Вас, и от разговорите с представителите на местната власт и от посещението Ви на място във Велико Търново и Присово Вие добре знаете, че това не е само мое лично мнение. Това е категоричната позиция на всички инстанции и на всички работещи в социалния дом.
  Надявам се, господин министър, на държавнически, а не на политически подход, продиктуван от упражнения върху Вас евентуално политически натиск. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Великов.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Великов, уважаеми народни представители!
  Господин Великов, исках да Ви попитам преди това Вие ходили ли сте в дома?
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ, от място): Ходих.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Успяхте ли да стигнете до дома? Това има значение, за да мога да обясня своя отговор по-добре. Ако не сте ходили, добре е да отидете да го видите.
  Действително постъпиха предложения за преместване на Дома за мъже с тежка и дълбока умствена изостаналост. По този повод аз посетих лично дома, за да се запозная на място с условията.
  Какви са фактите? Домът е разположен в много стара сграда. Сградата наистина е от началото на века. В тази сграда, въпреки усилията на персонала, не може да се осигурят достатъчно подходящи условия за живот и за медицински грижи. Едновременно с това в момента не е окончателно решен въпросът със собствеността на сградите и на земята. Има документи както за одържавяването на имота, така и данни за реституционните претенции на Великотърновската митрополия.
  Моето заключение е, че в интерес на болните е те да бъдат настанени в по-подходяща сграда, където да живеят при по-добри условия. Разбира се, че подобни стъпки ще бъдат предприети след внимателна преценка на всички въпроси, свързани със собствеността и издръжката на евентуални нови сгради.
  Искам да Ви кажа, че аз изцяло подкрепям идеята да бъдат създавани училища за сираци в страната, включително и богословски училища. Но искам да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика няма да допусне каквито и да било действия, които да накърнят интересите на пациентите на дома. За нас това е водещото, а не къде точно ще бъдат едни или други работни места, къде точно ще бъдат лекувани те. Важно е условията, в които живеят и се грижат за тях, да бъдат по-добри. И това нещо, пак повтарям, всяка такава стъпка ще бъде предприета само в интерес на болните. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Великов, имате думата.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Господин министър, аз не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото Вие си отваряте сериозна врата за преместване на дома. А аз изложих всички аргументи тук, затова че едно преместване на дома ще бъде стъпка и към неговото закриване.
  Колкото до Вашите аргументи за това, че трябва да се създадат по-добри условия, аз съм напълно съгласен. Такива условия могат да се създадат и там, ако се направи необходимото инвестиране в този дом, който е създаден, както казах, от десетилетия.
  Аз лично считам, господин министър, че Вашият отговор е продиктуван все пак под натиска, който Ви е упражнен през този период, защото аз също не съм против създаването на такова училище за сираци - училище по богословие, но считате ли, че ще бъде уместно тези деца от това училище, което тепърва ще се създаде, да бъдат карани, транспортирани, всеки ден до въпросния дом, който не става, според Вашите думи, като условия за хора с дълбока умствена изостаналост, а ще бъде подходящ за деца, които там ще се наложи евентуално да работят и то да работят в името на личните амбиции, на личния интерес, както още веднъж повтарям, на самозабравили се лидери от БЗНС във Велико Търново? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойко Великов.
  Дуплика на господин министъра.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин Великов, хубаво е като задавате въпросите да чувате и какво Ви казвам - да съм казал нещо, че ще бъде направено, така че да бъдат ощетени болните? Що за извод е това, че ако се наложи преместването им, ще бъде закрит домът? Само вчера Министерството на труда разкри три нови дома за болни от социални болести хора - два дома за деца, страдащи от психически заболявания и дом за възрастни хора.
  Едновременно с това, разбира се, че местим домове от едно на друго място - там, където условията са неподходящи. По моему е абсолютно неоснователен изводът, че ако един дом бъде преместен, той е закрит. Обратно. Може би си спомняте и къде е домът - изваден извън селото, скрит от погледите на хората. Това според нас е целенасочена политика, която е довела до откъсване на тези хора от обществото. Това, което искаме сега да направим е социалните домове да бъдат върнати обратно в обществото. И това ще бъде единственият ни аргумент тогава когато преценяваме условията къде да бъде разположен един дом.
  Колкото до вашето твърдение, че някой е оказвал натиск точно в тази посока - да загърбим интересите на болните, то няма никакво основание за това нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Актуален въпрос от народния представител Иван Бойков към министър Нейков относно трудовото договаряне съгласно Кодекса на труда.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Нейков! Напоследък масова практика в Република България е трудовите договори на работещите да се преоформят от безсрочни на срочни такива. Тази масова практика е съпроводена със заплахи и шантаж, намаляване на доходите на работещите и прикрита форма на освобождаване по ред и начин и в нарушение на духа на Кодекса на труда.
  При оплаквания към Инспекцията по труда към повереното Ви министерство отговорът е често: "Нищо не можем да направим".
  Практиката в развитите страни е да се започва работа на срочен договор, който след определено време става безсрочен. Такива са и преобладаващите трудови договори в тези страни в разрез с условията в България.
  Моят актуален въпрос към Вас, господин Нейков, е следният: какви мерки взема повереното Ви министерство по спазване изискванията на Кодекса на труда за трудовото договаряне? Смятате ли, че сега действащият Кодекс на труда създава условия за равнопоставено договаряне на трудовите взаимоотношения и какви инициативи бихте предприели в това отношение? Имате ли данни какво е процентното съотношение на срочни към безсрочни трудови договори в страната? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
  Господин министър Нейков, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бойков, уважаеми народни представители!
  Българското трудово законодателство познава двата основни типа трудови договори - безсрочен и срочен трудов договор. Този елемент от условията на трудовия договор - неговият срок - се договаря между страните по трудовия договор, - между работодателя и работника.
  Действително, в последно време зачестиха случаите, при които трудови договори, сключени за неопределено време се променят в срочни договори. Такива изменения са допустими от Кодекса на труда и са в съответствие с договорната природа на самия трудов договор. Това, което страните са създали и уговорили помежду си могат във всеки един момент да променят по свое съгласие. Самото изменение по взаимно съгласие представлява също договор между тези две страни, поради което то изцяло е в унисон със закон.
  В този смисъл бих искал да Ви уверя, че Кодексът на труда съдържа достатъчно разпоредби, осигуряващи правната равнопоставеност при сключването на трудовите договори, независимо от това дали те са индивидуални или колективни.
  Наред с абсолютната забрана за едностранно изменение на съдържанието на трудовото правоотношение, независимо от основанието за неговото възникване, в Кодекса на труда са предвидени редът и начинът, по който се осъществяват промените в самия трудов договор. Независимо от тази подробна правна уредба, обаче в редица жалби на работници, на служители, както и по време на редица мои срещи с представители на синдикални организации в страната, се сочат случаи, при които доброволността на извършените промени в съдържанието на трудовите договори е нарушена или че трудовите договори са изменени едностранно от работодателя. В тези случаи точно, когато се твърди, че има изменение едностранно от работодателя, Инспекцията по труда към министерството винаги реагира, тъй като това е грубо нарушение на една императивна разпоредба на закона.
  За съжаление, много често проверките показват, че договорите вече са изменени и под тях стои подписа на служителя.
  Много е трудно за контролните органи да установят упражняването на някакъв натиск в този случай от страна на работника. Много често и в мои срещи с хората, когато им поставя въпроса защо в края на краищата е подписал, самият той казва, че е било или въпрос на слабост, или въпрос на решение, за което след това той съжалява.
  Независимо от аргументите на работодателя, с които той е успял да склони работника или служителя да подпише такова допълнително споразумение, изменението на самото споразумение вече е факт и дали е била налице свободна воля при неговото подписване, това вече може да бъде оспорвано единствено пред съда. Това обаче в никакъв случай, моето категорично мнение е, че не оправдава подобно поведение от страна на работодателя.
  По време на тези срещи, за които ви споменах, редовно се поставя и едно общо предложение за изменение на Кодекса на труда. Макар и в различна форма направено, то съдържа в себе си една идея да бъдат забранени срочните трудови договори. Този въпрос не е никак лесен, защото срочните договори невинаги са само в интерес на работодателя. Има много случаи, когато те са и в интерес на работника, за по-гъвкаво работно време или по някакви други причини. Още повече, че една такава забрана би означавала намеса от страна на държавата, макар и под формата на закон, в една сфера, каквато са индустриалните отношения, а там ролята на свободната воля на работодателя и работника е от огромно значение.
  В много случаи подобен административен подход, какъвто е бил прилаган в миналото в трудовото право в България е водил до някаква друга реакция, неочаквана понякога, само и само да бъде заобиколена самата административна забрана. Особеният характер на индустриалните отношения и на трудовите правоотношения е, че те са един баланс на интересите на работодателя и работника и в момента пък позициите на работодателите са, че Кодексът на труда не е балансиран, че той в определени свои пунктове дава приоритет на отделния работник спрямо възможностите на работодателя и затова пък има контрапредложение от страна на работодателите за една много по-голяма либерализация на Кодекса на труда, която да им дава право да прекратяват абсолютно без основание трудовия договор.
  Аз смятам, че започналите разговори в Министерството на труда заедно със социалните партньори да се търсят възможности за изменение на трудовото законодателство в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда могат да дадат добър резултат, за да се получи точно баланса между интересите. А ако работодателят иска по-бързо да прекрати своя трудов договор, той трябва да плати на работника, той трябва да обезщети работника. А ако работникът иска да има едно по-трайно правоотношение, той би трябвало да приеме едно или друго условие на работодателя, тоест това е именно баланс на интересите. Затова не смятам, че забраната на срочните договори автоматично ще реши проблемът.
  Колкото до Вашия последен въпрос - води ли се статистика на срочни и безсрочни договори - такава статистика никога не се е водила, защото срочните договори не са нарушение на Кодекса на труда, за да могат да бъдат отчитани. Те са предмет на волята на работодателя и на работника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Иван Бойков има думата за реплика.

  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! В първата част се съгласихте с моя въпрос, но във втората не ми отговорихте, а това, че не е водена статистика именно показва това, което аз имам като информация, че балансът е нарушен. Нарушен е драстично с оглед стабилитета на трудово-правните отношения. Вие сам казвате, че има Международна конвенция на труда, която ние не сме подписали. Това е Конвенция N 158, която касае именно тези трудово-правни взаимоотношения. Няма нужда да измисляме нещо ново. И в Кодекса на труда развитието на този тип взаимоотношения, и в Европа, и в света, е стигнало до някакво решение. Много ми е чудно защо ние не се присъединяваме. Затова моят подвъпрос беше каква инициатива ще има министерството от гледна точка на това да се присъединим ние към тази конвенция. Ето, въпросите са решени. Ние не трябва да измисляме нищо. Аз съм също против забраните, но тук ясно и категорично е казано по какъв начин и как става прехвърлянето от един срочен договор в безсрочен, както и обратното. Така е, само че ние нямаме равнопоставеност на волеизявленията на работодателя и на работника в случая.
  Живеем в едно много сложно време, в което работодателят може да използва други лостове. И ние сме длъжни да защитим другата част, за да има баланс. Пак за баланс говорим. И този баланс трябва да го постигнете вие. Така че пак за баланса става въпрос.
  Има решение на въпроса и то международно. То отговаря на нашите искания да се интегрираме с европейската система, с европейските ценности. Въпросът е, че трябва да го направим и трябва да го направим колкото е възможно по-бързо, тъй като времената, в които живеем, създават дисбаланс.
  С моя актуален въпрос аз исках точно нататък да Ви насоча. Той е както актуален въпрос, така и една може би молба за по-голяма инициативност в това отношение. Вижте, един човек, който е на срочен договор, той губи много други привилегии. Той, например, не може да вземе заем, той губи други социални придобивки и никой сам по собствена инициатива не минава на срочен трудов договор. Няма такъв работник, който иска от безсрочен да мине на срочен трудов договор. Аз имам безброй много случаи, в които хора, които са отказали именно по силата на Кодекса на труда да минат от безсрочен в срочен трудов договор, не им се повишава заплатата. В едно и също предприятие работят, едни и същи длъжности заемат - на тези, които минават на срочни трудови договори им вдигат заплатите, на другите не им вдигат заплатите! Има много лостове, начини и механизми, на които Кодекса на труда не може да отговори в момента, не може да отговори на реалния живот! Налага се според мен спешно работа по решаване на тези въпроси законово. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
  Дуплика на господин министъра.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Аз не можах да разбера откъде направихте своя извод за драстично нарушение на баланса, след като никъде не се води статистика и не може да бъде водена статистика за съотношението на срочни и безсрочни договори. И това, че един договор е срочен или безсрочен не го прави, как да кажа, по-малко трудов договор или повече трудов договор.
  Във Вашето изказване отново имаше някакъв стремеж да бъде забранен един легитимен договор. Срочният договор не може да бъде забранен. Не може автоматично да бъде преобразуван от срочен в безсрочен този договор без волята на страните. (Шум и реплики на недоволство от опозицията.)
  Знаете ли какво ми казват работодателите, ако нещо подобно стане. Тяхната позиция е следната: това означава, че вие ще ни накарате тотално - повтарям, тотално, да сключваме само срочни договори и тъй като вие говорите и затова два пъти да не може да бъде направен един договор срочен, а след това да прерасне в безсрочен, просто ще прекратяваме договорите, ще вземаме за малък период други хора на срочни договори и така ще въртим хората. Разбирате ли, че индустриалните отношения не подлежат на административен натиск така както е било? Не става дума за държавна икономика! Трябва да има зачитане на интересите на двете страни - и на работодателя, и на работника.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А в парламента 90 на сто от договорите на служителите са срочни!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За парламента аз ще Ви отговоря, господин Божинов, а не министърът!
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Хората в България работят на над 3 милиона работни места!
  РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Как е в Европа? Кажете!
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: В Европа по-добре е малко по-добре да се вникне в техния модел, защото навсякъде, повтарям, навсякъде, гъвкавостта на трудовите правоотношения е приоритет на всички трудови законодателства, докато нашите трудови правоотношения страдат според мнението на работодателите от липса на гъвкавост.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Вие подлудихте и служителите в Народното събрание с тези договори! Хората не можеха да работят нормално. Шофьорите, останалите...
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Моето мнение и това, което ще споделя с Вас, ако един ден стигнем до един нов Кодекс на труда, е да се създаде баланс между интересите - така, както в икономиката не може да има печеливша сделка, само ако бъдат защитавани интересите на едната страна, няма да има и спокойствие в индустриалните отношения, ако бъдат защитавани интересите само на едната страна по трудовия договор! Трябва да се отчитат интересите и на двете страни!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Това е абсолютна гавра с работниците! ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преди да дам думата на господин Марангозов, все пак във връзка с репликите на господин Божинов, едно пояснение. Такива са условията за работа в парламента и нито един от работещите досега не е казал: аз си отивам, защото тези условия не ме устройват!
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (встрани от микрофоните): Как ще го каже?! Как ще го каже, като ще остане без работа!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов към господин Петър Бояджиев, министър на здравеопазването, относно финансови проблеми на специализиращите лекари.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господа министри, уважаеми господин Бояджиев!
  Известно е ниското заплащане на лекарите в Република България, особено на младите специалисти. Вземането на медицинска специалност със цел професионалната им реализация все повече се превръща в тежък финансов проблем за тях.
  За първи път през тази година не са осигурени дневни във вид на командировъчни. Със специални писма, подписани от заместник-декана на Медицинския факултет проф. Цанков, специализиращите лекари са уведомени, че ще се изплащат само квартирни на тези, които са настанени в общежитието на Медицинска академия за следдипломна квалификация. С писмо от 27 февруари 1998 г. деканът на Медицинския факултет проф. Иван Смилов уведомява шефа на общежитието за следдипломна квалификация, че считано от 16 март 1998 г. се преустановява заплащането на квартирни пари на настанените в общежитието специализиращи лекари по девет специалности. Заповедта я притежавам.
  Господин министър, моят актуален въпрос е какво е отношението ви по този проблем и ще предприемете ли мерки за осигуряване на финансови средства за изплащане на квартирни пари на вашите и моите колеги, стараещи се да повишат професионалната си квалификация?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин министър Бояджиев има думата.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Марангозов!
  Финансовите проблеми за специализиращите лекари не възникват сега - през 1998 г., а от далечната 1995 г., когато започна управлението на вашата политическа сила.
  Още тогава и до 1998 г. включително бюджетната субсидия, с която да се заплащат дневните и квартирни разходи за специализиращите лекари, е недостатъчна. Това произлиза от рамката, която се определя от Закона за устройството на държавния бюджет. Освен това становището ми като министър на здравеопазването е, че при наличието на над 60 на сто лекари с призната специалност в страната, при значително по-ниски потребности от такива, не считам за целесъобразно само държавата да се нагърбва с финансовата тежест за битовите проблеми на специализантите - за заплащане в пълен размер на квартирата и тяхната храна.
  Искам също така да ви припомня, че медицинските университети не са под разпоредителните функции на министъра на здравеопазването и тяхното финансиране се извършва директно в самостоятелен раздел по Закона за устройството на държавния бюджет от Министерството на финансите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
  Господин Марангозов, имате право на реплика.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Аз очаквах, господин министър, точно този отговор от Вас.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Защо ме питахте тогава.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: За да чуят моите колеги от страната, че Вие не желаете те да повишават своята квалификация. Защото сега в момента се организират курсове и вие смятате, че за 45 дни те ще могат да повишат своята квалификация по обща медицина например и са готови фамилни лекари. Едва ли, господин министър, за 45 дни може да се подготви един общо практикуващ фамилен лекар, такъв, какъвто желаем ние да бъде и който ще може наистина да изпълнява отговорните функции, които му предстоят във връзка със здравната реформа. Още повече, че се касае за млади колеги. А пък вашата политическа сила, така наречените Обединени демократични сили казаха, че имат нов обществен договор с младите хора. А сега дори едни квартирни в общежитие, което е собственост на университета, са точно толкова, колкото може да покрие една лекарска заплата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Марангозов.
  Искате ли думата за дуплика, господин министър?
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Слава Богу, че вече сте в опозиция, д-р Марангозов, за да можем да чуем вопли за младите лекари и за малките им заплати. Искам да ви кажа, че никъде не се е чуло и видяло на някого да се заплаща за това, че той се учи.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): При социализма беше така!
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Не, не се е заплащало при социализма. На никого не се е заплащало, за да се учи.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Били ли сте аспирант?
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Не, и знаете ли колко беше заплатата на един аспирант? 80 лева.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Достатъчно.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Не е достатъчна. Хич не ми обяснявайте Вие на мен колко е била заплатата. Не знам на какви постове сте били. Аз съм бил от 1962 г. досега на лекарска заплата. Така че недейте Вие за заплати да ми говорите!
  Но просто няма възможност при това състояние на университетските болници, на самите университети, без да е направена реформа в тях, без да са намерени някакви резерви в това отношение, е невъзможно да се заплащат тези разноски на специализиращите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Актуален въпрос от господин Кънчо Марангозов към министър Петър Бояджиев относно уволнение на директора на Обединена районна болница - Видин.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз само ще вметна една приказка. Дълго време съм бил директор на голямо здравно заведение и от 350 лекари, които имах удоволствието да ръководя и се гордея, че съм бил ръководител на такова заведение, годишно изпращах за сметка на държавата на специализация и квалификация средно по 100 лекари.
  И така, със Заповед N 04-13 от 12 януари 1998 г. директорът на Районният център по здравеопазване в град Видин д-р Емил Лилов е прекратил трудовото правоотношение с д-р Марко Башлийски, директор на Обединена районна болница - Видин, на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 188, точки 7, 8, 10, чл. 188, т. 3, чл. 190, точки 2 и 6 и чл. 335, т. 3 от Кодекса на труда.
  Заповедта е придружена от 4 страници мотиви за нарушение на трудовите задължения.
  Моят актуален въпрос, господин министър е: приемате ли за основателни всички мотиви за прекратяване на трудовото правоотношение с д-р Башлийски като директор на Обединена районна болница - Видин, и отговаря ли уволнението на провежданата кадрова политика от Министерството на здравеопазването?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин министър Бояджиев, имате думата.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Марангозов! Аз не съм специалист по трудовоправните отношения, за да Ви кажа дали тези 4 страници мотиви са законосъобразни или не. Вие изброявате много от тях, но има още няколко члена от Кодекса на труда, които са били нарушени, и това е отразено. Този колега е освободен между другото и заради неизпълнение на трудовите задължения, поети по чл. 5, раздел V, от колективния трудов договор, и неспазване на изискванията на чл. 37 от Кодекса на труда за задължително приканване на синдикатите в разработване на правилника за вътрешния трудов ред и неспазване на одобрената процедура за подбор... (Смях в Демократичната левица.) За подбор на кадрите при съкращения, извършени съгласно Постановление N 124 на Министерския съвет. Съкращенията са извършени недобросъвестно, без съгласуване със синдикатите. С това е нанесена и финансова щета на Обединена районна болница - Видин, защото е изплатена голяма сума парични средства на възстановените на работа незаконно уволнени работници и служители. Констатирани са конкретно цитирани седем нови назначения на здравни работници, някои от тях на вече съкратени щатни длъжности, което е грубо и наказуемо своеволие.
  Констатирано е виновно и недобросъвестно изпълнение на заповед на ръководителя на Районния център по здравеопазване - Видин, в частта й за забрана на назначения на нови длъжности. Без надлежно разрешение и съгласие на работодателя директорът на болницата във Видин отсъства от работа за времето от 10 ноември до 14 ноември 1997 г., включително, пет последователни работни дни.
  Вместо да изпълнява своите задължения за контрол съгласно чл. 34 от Инструкция 6500, това се отнася до болничните листове, самият той издава или нарежда да се издадат незаконни болнични листове. Констатирани са нарушения на законните изисквания при издаване на няколко заповеди, с което по същество се определят незаконосъобразни цени на медицинските услуги под формата на дарения, незаконосъобразно се злоупотребява с чл. 8 от Правилника за образуване на цените на медицинските услуги, при които са сключени договори със специалисти на частна практика и частни кооперативни здравни заведения.
  И понеже ме питате дали това отговаря на нашата политика, да, това отговаря на нашата политика. И аз ще ви добавя извън Кодекса на труда нещо. Същият този главен лекар в най-тежките моменти на миналата пролет, когато болницата, както и всички други болници, изнемогваше и нямаше никакви средства за лечение на болните, същият този главен лекар или директор отказваше хуманитарна помощ, само защото господин Владимир Василев я беше осигурил от Германия. Благодаря.
  ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ, от място): Ами ако е била с изтекъл срок, господин министър? Защо ще приемаме боклуци? И аз съм отказвал такава помощ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Марангозов, имате право на реплика.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър, аз предполагам, че този отговор вероятно са го писали в Правното управление на Министерството на здравеопазването. Това Правно управление беше и по време на нашето правителство. То е мярка за юридическа неграмотност.
  Всичко това, което изброихте и което го има в тази заповед е фон на нещо друго. Защото такива административни нарушения вероятно има и в сградата на министерството. Аз ще ви прочета само стр. 2, т. 4 от мотивите: "Констатирано е явно неправомерно издаване на заповеди (цитират се заповедите, но нямаме време), с които противозаконно се разрешава неплатен отпуск на д-р Мими Виткова". Вместо да прекрати трудовото правоотношение с д-р Виткова поради изискванията на чл. 93 от Закона за народното здраве - прекъсване на упражняване на професията над 5 години и не положен изпит пред комисия и програма, определена от Министерството на здравеопазването, д-р Башлийски дори разрешава ползването на неплатен отпуск на незаконно основание.
  За мен ето това е причината да бъде уволнен д-р Башлийски. Аз искам да Ви попитам. Тук има колеги в парламента, а тя е бивш депутат, основно тогава е било времето, когато не е упражнявала професията, които са втори мандат в Народното събрание, подготвени ли са заповедите за лишаване от медицинска практика вече - и от едната, и от другата страна има такива колеги, на които трябва да им се прекъсне след известно време, като свърши парламента, правото да упражняват своята практика?
  Известно е по закон, че лекар, който е в парламента и за всеки друг работата в парламента се признава за стаж по специалността. Пояснете го на вашия политически ръководител във Видин, защото основното е това - политическа репресия срещу политическия опонент, когато не можеш с друго да го обориш. (Ръкопляскания в Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос от народния представител д-р Илия Баташки, относно назначението на д-р Атанас Дончев за директор на Районния център по здравеопазване - Пазарджик, и някои административни действия във връзка с уволнението на д-р Иван Вачев - директор на Обединена районна болница - Пазарджик, към министър Петър Бояджиев.
  ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател, за това, че прочетохте въпроса ми и ще се възползвам от Вашата услуга, за да не го зачитам отново.
  Уважаеми колежки и колеги, уважаеми господин Бояджиев! Вие вече неведнъж демонстрирате твърдата си решимост да проведете реформата в управлявания от Вас сектор. След серията административно слаби разпоредби, които след обнародване създадоха определено напрежение в здравната система, на 19.02.1998 г. Вие сключвате срочен трудов договор с д-рАтанас Дончев за длъжността директор на Районен център по здравеопазване - Пазарджик. В Правилника за устройството и дейността на районните центрове по здравеопазване, раздел III, чл. 9, т. 1 гласи:
  "Кандидатите да имат най-малко 10 години трудов стаж по специалността "Медицина", призната медицинска специалност, призната специалност по социална медицина и обществено здравеопазване, призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт".
  Въпросният правилник е публикуван в бр. 65 на "Държавен вестник".
  Тъй като в множеството въпроси, които съм Ви задавал, аз се убеждавам, че ръководената от Вас администрация, меко казано, Ви подвежда при вземането на важни административни решения, искам да Ви сезирам, че въпросният д-р Дончев не отговаря на 90 на сто от условията, необходими за заемането на тази длъжност. И ако не знаете, Ви припомням, че трудовият стаж на колегата е 9 години, 2 месеца и 7 дни в момента на подписването на трудовия договор.
  Веднага след назначаването си д-р Дончев се заема да "оздрави" административно занемарената ОРБ - Пазарджик, като веднага изисква съгласие от директора на болницата д-р Ванчев за освобождаването му и след отказа му започва масирана, тотална административна атака, чрез различни заповеди и искания за запознаване с действителното състояние на болницата.
  Без да се съобрази, че в момента ОРБ - Пазарджик, е в предстояща акредитация, която под ръководството на директора е била разработена и готова, д-р Дончев умишлено е задържал комплекта от документи, които е изпратило Министерството на здравеопазването до РЦЗ - Пазарджик, и по този начин е затруднил изключително работата на ръководството на болницата.
  В тая връзка, господин министър, кое наложи подмяната на директора на Районния център по здравеопазване - Пазарджик, с неотговарящо на законовите условия лице и не смятате ли, че неговите действия уронват престижа на министерството, което ръководите? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Баташки.
  Има думата господин министър Бояджиев.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Баташки, аз Ви благодаря за Вашата загриженост за серията административни слаби разпоредби, както се изразявате, но те създадоха напрежение в здравната система, въпреки че Вие и Ваши колеги положихте доста усилия, за да създадете това напрежение.
  Персоналните промени, които Ви вълнуват, неизвестно по какви мотиви, произтичат от това, че всяка администрация има правото или задължението да търси и използва по най-добрия начин качествата на ръководителите на своите териториални органи. Това са основанията за промяната в ръководството на РЦЗ - Пазарджик. Това, че не отговаря на всичките условия и поради това, че липсва такъв, който да отговаря на всички условия, ми е дало основание да го назнача с временен трудов договор, като временно изпълняващ длъжността.
  Що се отнася до въпроса Ви дали действията на новия директор уронват престижа на министерството, считам, че досега действия от такъв характер не са извършени, и използвам Вашия израз, "се оздравява административно занемарената ОРБ - Пазарджик".
  Процесът на акредитация е обективен процес, който се основава на информационни аргументи и не е свързан с качествата или недостатъците на директора на болницата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Баташки, имате право на реплика.
  ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Господин министър, може би в средите на СДС няма такъв човек, който да заеме длъжността директор на РЦЗ и Вие прибягнахте точно към тази личност. Но с какво д-р Лупов, лекар с близо 30 години стаж и богат административен опит, в никакъв случай не с червена оцветка, е по-лош от протежето на господин Ляхов - д-р Дончев?
  Честата смяна на Вашето настроение, може би, или безсилието да се противопоставите на политическия натиск Ви тласка към смешни, пародийни решения, които откъдето и да се погледнат, в никакъв случай не подобряват и без това едва забележимия ви министерски имидж.
  Погазването на всички законови норми Вие и Вашият екип демонстрирате ежедневно. Склонен съм да отдам всички Ваши неадекватни решения на разсеяност и недоглеждане. Но явно административно-професионалното късогледство се превръща в неизлечимо страдание, което не се съмнявам, Ви измъчва жестоко.
  Нелегитимният директор на Районния център - Пазарджик, д-р Дончев извършва ежедневни велики подвизи, като още в първия ден се заема да анулира вече обявени конкурси в ОРБ - Пазарджик. Грубо се намесва и след отказа на д-р Ванчев последва уволнение "поради липса на качества". Да, д-р Дончев, на д-р Ванчев му липсват качества, които Вие искате да притежава, но всички завеждащ отделения в болницата са на противно мнение.
  Господин министър, може би Вашият подчинен д-р Дончев е искал да пласира закъснели бели лястовички, за да им се отблагодари. Не бързайте, господин Дончев! Вашият покровител ще Ви осигури постоянен трудов договор, който едва ли ще продължи дълго.
  Надявам се, че ако не виждате, то поне чувате, господин министър. Затова Ви моля, коригирайте поредната си грешка, за да не я коригират други компетентни институции! Иначе в България здравният министър и неговите заместници не могат да заемат длъжността директор на районен център, защото нямат ценз за това, но имат право да ги назначават. Това е свещено творение и бъдещите сини министри ще Ви бъдат много благодарни и признателни.
  И така, господин Бояджиев, желая Ви бързо и качествено оздравяване, отваряне на очичките, което ще позволи да се радвате и Вие на красотата на заобикалящата Ви здравна, фатална за Вас реалност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на д-р Баташки и го поздравявам, че успя да вмести писаната реч в двете минути на репликата.
  ИЛИЯ БАТАШКИ: Благодаря, господин председател! Благодаря Ви, тя затова се прави.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Браво, това е добре.
  Има думата за дуплика господин министър Бояджиев.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин Баташки, съжалявам, че моята медицинска специалност не е в една друга област, но искрено Ви казвам, че не схванах никаква мисъл в това, което ми казахте. Не можах да схвана и освен някакви думи, нищо реално, никакви факти. Ето защо оставям Вашето "поетично творение" без коментар.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Актуален въпрос към министър Петър Бояджиев от народните представители Петър Мутафчиев и Асен Гагаузов относно приватизацията на "Аптечно - Сливен" ЕАД.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, на зададен от нас въпрос на 6 март 1998 г. във връзка с приетото решение за приватизация на държавните аптечни предприятия и опасенията ни, че в тези оценки за приватизация могат да бъдат включени и предоставените за безвъзмездно ползване аптеки на образуваните по Постановление на Министерския съвет N 82 от 1996 г. общински аптечни дружества, Вие ни отговорихте:
  "Съгласно Програмата за приватизация на Министерството на здравеопазването се продават само пакети от акции и дялове от търговски дружества, а не аптеките, предадени на общините за безвъзмездно ползване. В министерството не се обсъжда вариант предадените на общините аптеки да са предмет на приватизационна сделка".
  А също така:
  "Обезателно ще се съобразим със становището на Сдружението на общините в България. Така че поне засега считам, че няма място за безпокойство".
  За голямо наше учудване преди две седмици разбрахме, че в изпълнение на Ваша заповед N РД-16-46 от 27 февруари 1998 г. започва продажба на тръжната документация за приватизация на "Аптечно - Сливен" ЕАД, в чийто правен анализ и оценка са включени и аптеките, ползвани от общинските аптечни дружества в градовете Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.
  Въпросът ни към Вас, господин министър, е - защо не изпълнихте ангажиментите си, поети от трибуната на Народното събрание на 6 март т. г.? Уведомихте ли общините, че следва да освободят заеманите от тях аптеки?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
  Господин министър, имате думата.

  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Ще започна с това, че всичко, което съм казал на 6 март, е вярно и го потвърждавам с днешна дата. "Аптечно - Сливен" ЕАД е включено в приватизационната програма на Министерството на здравеопазването и наред с няколко други аптечни дружества е в открита процедура за приватизация от края на миналата година.
  В съответствие с изискванията на закона, след изготвяне и приемане на приватизационна оценка на "Аптечно - Сливен" ЕАД е определен със заповед РД 16-46 от 27 февруари приватизационният способ - продажба до 80 на сто от акциите на дружеството чрез преговори с потенциален купувач.
  На 6 март т.г. с отговора си на актуалния въпрос, за който споменавате, Ви уведомих относно бъдещето на общинските аптечни дружества. Министерството е предприело действия за продажба само на пакети от акции и респективно дялове от капитала на държавните аптечни дружества и, пак повтарям, не обсъжда вариант в момента за предмет на приватизационна сделка да бъде аптека или аптеки, предадени за безвъзмездно ползване на общините. Целта е да се приватизират декапитализираните държавни аптечни дружества, тъй като аптеките не би следвало да бъдат продавани, защото в момента съществуват правни противоречия. Имам предвид следното. Да, те са наша собственост, но и със закон са предоставени на общините да ги ползват. Ние можем да ги продадем като собственици, но този, който ги закупи, не може да придобие правото на ползване, което е предоставено на друг и то със закон.
  Ето затова ние не продаваме аптеки, които са предадени на общините.
  Продажбите на акциите на "Аптечно - Сливен" ЕАД няма да попречи на съответните общински аптечни дружества, като "Фарма Сливен", например, да продължат да работят. Това, че в обявата е сложено цялото аптечно предприятие, това значи, че ние разкриваме процедура, за да почнат и да се направят оценки както правни, така и финансови.
  Съответните служители на министерството са провели няколко срещи с представители на съответните общински власти, като точно тези въпроси са коментирани. Министерството ще информира своевременно общинските власти за резултатите от преговорите за продажбата на акциите на дружеството.
  Между другото, не знам, сигурно е възпрепятстван, но другият вносител на питането господин Гагаузов посети министерството и му бяха дадени подробни обяснения по този въпрос и той ми заяви, че е удовлетворен от ситуацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Мутафчиев, имате думата за реплика.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Господин министър, не знам защо така, но струва ми се, че с Вас говорим на различни езици. Лично аз съм притеснен от самия факт, че в оценката, която е обявена за приватизацията, са включени и сумите на аптеките, които се ползват от общинските дружества. Това означава, че бъдещият собственик, който участва в приватизацията и ще закупи тези дялове, той ще стане и собственик на определени дялове от тези аптеки. Това безспорно ще доведе, и Вие сте много прав, с това съм съгласен с Вас, до проблеми по отношение бъдещата дейност на общинските аптечни дружества.
  Аз се надявам, господин министър, че Вие наистина ще вземете сериозни мерки. Днес, доколкото знам, има заседание на Националното сдружение на общините и една от точките, която там ще се разглежда, ще бъде и този въпрос. Надявам се, че с тях ще постигнете консенсус и няма да се налага трети път от тази трибуна да говорим по този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
  Питане към господин министър Бояджиев от народния представител Кънчо Марангозов относно здравни проекти, финансирани чрез заем от Световната банка.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бояджиев! Правителството на Демократичната левица чрез Министерството на здравеопазването осигури заем от Световната банка за преструктуриране на основни направления в системата на здравеопазването. Споразумението е подписано в края на 1995 г. в размер на около 40 млн. долара, малко повече. Имам информация от Министерството на здравеопазването, че това споразумение не се изпълнява съобразно клаузите и сроковете. Неудовлетворителни са оценките на екипите на банката от септември и декември 1997 г., с които Вие разполагате и които в парламента косвено или директно съм Ви питал, цитирам: "Рейтинг по изпълнението на проекта в светлината на продължаващото неразрешаване на въпросите по управлението на проекта, персоналът и специалната сметка, мисията е информирала Министерството на здравеопазването, че оценките на изпълнението на проекта е занижено до неудовлетворително", край на цитата, написано на стр. 5, т. 17 от Меморандума на мисията на Световната банка от месец декември 1997 г.
  Това показва възможност за преустановяването на финансирането на проектите и прехвърлянето на средствата в други направления извън здравеопазването. Известно е, че всяко забавяне на проекта води до начисляване на по-високи лихви допълнително, безпричинно натоварване на българския данъкоплатец, поради бездействие на ръководството на Министерството на здравеопазването. За разлика от средствата, отпускани по Програма ФАР , заемите от Световната банка натоварват общия дълг на държавата.
  Планираните инвестиционни средства правилно са насочени към три основни структуроопределящи направления: спешна медицинска помощ, първична здравна помощ, кръвнопреливна политика.
  За съжаление, поради ниската компетентност, довела до пълно бездействие, проектите са замразени във вида, наследен от правителството на Демократичната левица. Специалната сметка на фонда за развитие на Съвета на Европа, доколкото ми е известно, все още не е разкрита, а с парите трябваше да се извършат ремонти и строителни дейности, предшестващи същностните дейности по проекта. Говори се, че върху Вас е оказван натиск по време на търга за линейки с оглед избора на "подходяща" фирма. Аз предполагам и съм убеден в това, че Вашата съвест като председател на тръжната комисия е чиста, а това е един малък елемент от реализирането на проектите, защото предстоят други търгове за строителство и ремонт на здравни заведения, за закупуване на скъпо струваща апаратура и други.
  Ето защо във връзка с предстоящото посещение на Мисията на Световната банка през този месец и нашата загриженост по изпълнението на проекта Ви отправям, господин министър, следното питане: какво е извършено досега по проектите, финансирани чрез заем от Световната банка? Какви средства са разходвани, тъй като е известно, че специалната сметка, повтарям, по този проект на Световната банка, е разкрита през март 1998 г.? Как в бъдеще ще се развиват проектите и какви са очакваните от Вас резултати? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Марангозов! Това е един действително интересен въпрос, по който си заслужава да говорим.
  В един от предишните си отговори на Ваше питане си позволих да Ви обърна внимание, че изглежда основавате питанията си на откъслечна и понякога непроверена информация. Така е и в този случай за съжаление. Очевидно е, че трябва да видя и да накажа хората, които Ви дават лоша информация от Министерството на здравеопазването.
  По отношение на заема за преструктуриране на здравеопазването, сключен със Световната банка, Вие сте прав само в едно. Наистина правителството на Демократичната левица сключи този заем, но това беше и единственото нещо, което то направи по отношение на този проект. Много преди заемното споразумение да стане факт - още от 1993 г., започна провеждането на редица консултации и срещи, които подготвиха сключването на заема. Заемът е сключен на 9 май 1996 г. Оттогава до края на управлението на Демократичната левица по този заем не е направено почти нищо за осъществяване на дейностите, които са договорени с банката по различни компоненти. Съвсем логично беше и становището на банката по време на три последователни мисии, че изпълнението на проекта като цяло е незадоволително, въпреки че по един от компонентите - спешната помощ, беше направено твърде много и това се отчиташе в техните меморандуми.
  Заедно с това, забележете, господин Марангозов, защото четете меморандума, екипите от мисиите на банката изразяваха своето задоволство, че в лицето на новия екип в министерството виждат надежда този проект да започне да се развива успешно. В последните дни от представители на банката научихме, че в момента се намираме в процес на изваждане на целия проект от оценка "незадоволителен", каквато той досега получаваше, което смятам, че ви радва.
  Но нека бъда съвсем конкретен. Няколко месеца след като новият екип на министерството пое своите задължения, беше направена сериозна преценка на работата по проекта на Световната банка както по отделните компоненти, така и по проекта като цяло. Независимо от огромната текуща, законодателна и друга дейност екипът успя да преодолее оставеното тежко наследство, а именно неразкриване на специална сметка в продължение на повече от година, което се оказа действително една много голяма пречка. Впрочем, за Ваше сведение тази специална сметка - мисля, че нея Вие споменавате, не обслужва заема. Тя е с определен лимит и служи за малки, текущи плащания с цел улеснение на администрацията във Вашингтон, докато основните средства се превеждат директно оттам. Забавянето на разкриването на тази сметка беше нещо като индикатор за мисиите на банката по отношение експедитивността на българската страна.
  През есента на 1997 г. бяха проведени преговори с Фонда за социално развитие към Европейския съюз, в резултат на които се сключи допълнително споразумение към основния договор. В това допълнително споразумение, за разлика от първоначалния текст на договора, се дават най-добри условия за нашата страна, което е почти прецедент в практиката на фонда. Предстои ратификацията на споразумението от страна на парламента.
  Звеното за управление на проекта трябваше също така да бъде укрепено, което в момента министерството е на път да осъществи. Някои от компонентите по този проект, като преструктуриране на първичната помощ например, въобще не бяха раздвижени до този момент именно поради липса на желание от страна на предишното ръководство. До този момент от 26 млн.долара заем от Световната банка са изхарчени 3 млн. 159 хил. 612 долара и 62 цента и са договорирани други 2 млн. 297 хил. 427 долара, които предстоят да бъдат непосредствено усвоени. Средствата, които остават да се усвоят по този заем, са в размер на 20 млн. и нещо долара, което включва оборудване на хемотрансфузионни центрове, първични здравни центрове и центрове за спешна медицинска помощ в страната. Предстои закупуване на оборудване в размер на около 8 млн.долара за първични здравни центрове. Предстои разкриване на втора специална сметка по заема с Фонда за социално развитие, със средствата по който ще започнат строителни и ремонтни работи по отделните компоненти. Мога да Ви уверя, че е създадена организация така, че до края на тази година поне 40 на сто от тези средства да бъдат усвоени.
  В заключение, отново искам да подчертая, че именно благодарение на усилията на много хора от сегашния екип проектът навлиза в решителна фаза и това ще стане ясно от предстоящата мисия на банката, на която се надявам, че заключението ще е различно от досегашното. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Марангозов, имате право на два уточняващи въпроса.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин министър, Вие казахте, че правителството на Демократичната левица не е направило по проектите нищо съществено, освен сключването на заема. Това е въпрос на друг дебат - дали е направило или не. И понеже казвате, че не е направило, аз Ви питам като уточняващ въпрос следното. Докъде е стигнал проектът за преструктуриране на първичната здравна помощ и какви са перспективите по-нататък за тази помощ?
  И вторият ми уточняващ въпрос е докъде е стигнал проектът за кръвопреливната мрежа в България?
  Тези два въпроса имам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Доктор Марангозов, аз Ви каня на 24 април да присъствате на конференцията, на която ще получите пълен отчет по всички проекти и ще придобиете пълна представа за цялостния ход на реформата по различните й компоненти, част от които са и тези, за които сега говорим, и ще придобиете и представа за тяхното стиковане и осъществяване във времето.
  Мисля, че така ще бъде по-полезно. Иначе ако Ви кажа, че са задвижени действията, че сега е пуснат конкурс за ремонта на тези 4 хемотрансфузиологични центрове, че се подготвя търга за доставка на оборудването за тях, мисля, че ще бъде недостатъчно. С подробности това може да научите само след десетина дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Марангозов, имате думата да изразите отношение към отговора.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин министър, аз знам за тази конференция. Но аз не искам аз да науча. Аз ще намеря начин - на конференцията ли, по друг начин ли - ще се запозная с това, което там ще отчетете. Мен ме интересува да научи българският народ какво става, защото първичната здравна помощ е тази, с която се слага началото на реформата в здравеопазването в България. Смятам, че всички в това сме убедени - какво е нейното огромно значение за здравеопазването в страната.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Нямаме различия по това.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Нямаме! Е, как ще имаме различия, когато ние по време на нашето правителство писахме програмата за първичната здравна помощ и Вие работите с тази програма и продължавате да осъществявате този проект, макар че според мен той е стопиран, защото нищо не е направено досега в общините по оборудването, да кажем, на кабинетите, на центровете - как ще ги наречем, вече е въпрос допълнителен, поликлиники ли ще останат...
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Сключени са договорите с общините.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Сключени са договори! Само това? Ами Майчин дом, който стои толкова време неремонтиран, а там ще се прави кръвопреливен център? И това ли?
  Така че цяла година, господин министър, повече от година измина и аз смятам, че по тези проекти трябваше да се осъществи нещо.
  А това, че само 3 млн. от тези 47 млн., които - да, точно така е, са отишли за разходи, които не са свързани с обзавеждане, с ремонт, а с административно обслужване на проектите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Народният представител Михаил Миков е помолил да бъде отложен отговора на неговия въпрос или той да бъде заменен с писмен отговор от господин министъра - за господин министър Краус става въпрос.
  Следва актуален въпрос от народния представител Иван Босиров Цонев относно спиране на влакове в направлението София-Видин-Лом към господин Вилхелм Краус, министър на транспорта.
  ИВАН ЦОНЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин министър, колеги! Моят актуален въпрос е относно спиране на влаковете в направление София - Видин - Лом.
  Уважаеми господин министър, от трибуната на Народното събрание си позволявам да изразя тревогата на голяма част от населението на Северозападна България във връзка със съобщението от седмицата 16-20 март 1998 г. за преждевременно спиране, разреждане, намаляване и т.н. на влакове от 23 март. Като причина за спиране на влаковете се посочва намаляване обема на пътниците, липсата на персонал, трупането на загуби. В някои от вестниците беше съобщено, че броят на спрените влакове е 90, в други се казва, че спрените влакове са 75. Поради напредналото време, ще спестя част от актуалния въпрос.
  Само за Северозападна България, бившите окръзи Враца, Михайловград и Видин, спрените влакове са 18. Имам точния списък на влаковете. Това е много, господин Краус, 18 влака да бъдат спрени за Северозападна България. Аз приемам, че има проблеми в Националната компания "БДЖ", че трябва да се реагира, т.е. трябва да бъдат спрени някои от влаковете, но спрените в Северозападна България са прекалено много. И аз ще се спра по-специално на влакове 730-731: София - Лом - София, за който причината се посочва намален пътникопоток. От години наред пътувам с този влак и мога категорично да заявя, че това просто не е вярно. И някои от съображенията ми: първо, това е единственият влак, с който може жителите на Лом рано сутрин да тръгнат от крайдунавския град, да си свършат работата в София и късно вечер да се приберат в Лом. Второ, с този влак ежедневно от крайдунавския край - Криводол, Ракево и други гари стотици работници и служители сутрин отиват на работа в Бели Извор и Враца, и вечер пак с този влак се връщат по родните места. Той е удобен, защото сутрин стига във Враца в 7,19 ч., а вечер тръгва от Враца в 17,40 ч. Ежеседмично в петък от гара София този влак тръгва за Лом претъпкан. Трудно се намира място дори и за правостоящи, все едно дали става дума за първа или втора класа. С този влак всеки петък на гара Враца буквално се изсипват стотици пътници. И четвърто, практически това е единственият влак, все едно пътнически или бърз, в който има директни вагони от областния център Монтана до София и обратно.
  Това беше моят актуален въпрос. Междувременно с Окръжно N 494 от 27 март 1998 г. на заместник-генералния директор на БДЖ инж. Данчев влак 730-731: София - Лом - София беше възстановен. От името на пътниците аз Ви благодаря, господин министър Краус, за това, че беше реагирано бързо и макар и малка част от спрените влакове отново бяха пуснати. От тази гледна точка би могло да се каже, че моят въпрос вече не е актуален. Аз обаче не мисля така и си позволявам днес да задам въпроса по друг начин: възможно ли е за спирането и за възстановяването на бърз влак София - Лом - София причината да бъде една и съща - и за спирането намален обем пътници, и за възстановяването поради голям брой пътници? Спирането на влаковете е от 23 март, телеграмата за възстановяването е от 27 март. Не е възможно така рязко да се намали, а само след 4 дни да се увеличи пътникопотокът. Това просто не е вярно. Приемате ли, че действително има нещо недоогледано и прибързано? Какви са гаранциите, че няма да имаме отново такива случаи? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ВИЛХЕЛМ КРАУС: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонев! Съвсем накратко. Спирането на бързите влакове 731 София - Лом и 730 Лом - София е категорично неправилно. Резултат на неточна преценка на експертите на компанията. Влаковете са възстановени, както Вие сте забелязал. За останалите отменени влакове в участъка София - Видин проучванията, според експертите на БДЖ, показват едно натоварване от 18 до 24 на сто и на този етап нашата оценка е, че са крайно неефективни и няма условия да бъдат възстановени. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министър Краус.
  Имате думата за реплика, господин Цонев.
  ИВАН ЦОНЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин министър.
  Преди няколко месеца имахме с Вас среща по повод изграждането на мост на река Дунав на територията на Северозападна България. Тогава Вие с присъщата за един държавник загриженост ми отговорихте, че поради създалата се обстановка на Балканите и преди всичко поради това, че Румъния има отрицателно становище, този въпрос не е актуален. Отговорът Ви беше отрицателен, но аз Ви благодарих за това, че ми отговорихте аргументирано и убедително. Сега отговорът на моя въпрос е положителен и аз отново Ви благодаря.
  И все пак, за това, че машинистите си позволиха да стачкуват през март тази година, те бяха сурово наказани. За това, че със спирането на влаковете се създадоха безкрайни затруднения на хиляди пътници, вероятно също има виновни. Моят въпрос е ще поемат ли своята отговорност? Да, Вие възстановихте бърз влак 730 и 731 София - Лом - София, но в участъка Берковица - Бойчиновци влаковете са все още силно разредени. Там пътната обстановка все още не е нормална.
  Вярно е това, че Вашите служители - началник-влакове, ръководители-движение, началник-гари и т.н. сега работят с повишено старание. Внимателно и търпеливо те обясняват на пътниците коригираните разписания, но това не решава проблемите. Всяко закъснение на влаковете от Варна и Русе до гара Мездра след това се мултиплицира. На Мездра влаковете за Лом и Видин изчакват влаковете от Русе и Варна. Освен че са разредени в участъка Берковица - Бойчиновци, те се движат и с голямо закъснение. За тях местните хора често казват: "Тръгват, когато искат, стигат, когато могат". Разбира се, вината за това не е в работниците и служителите от БДЖ. Основната причина е, че влаковете там са силно разредени, изчакват се и закъсненията стават неизбежни. Добре ще бъде, господин министър, ако още веднъж се прегледа разписанието на влаковете в участъка Берковица - Бойчиновци и ако не веднага, то поне с новото разписание евентуално от 24 май се направи опит да се нормализира и там пътно-транспортната обстановка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
  За разлика от господин Баташки, Вие не успяхте да вместите писаното слово в рамките на 2-те минути.
  За съжаление, остана един въпрос на господин Цонев към господин министър Краус, на който днес няма да може да се отговори, защото оттук нататък, за да има удължаване на заседанието, процедурата е само една - извънредно заседание. А няма кой да гласува за такова извънредно заседание.
  Ето защо аз се извинявам на господин министър Краус и на господин Цонев, но няма как да чуем отговора на последния актуален въпрос.
  Съобщения:
  Комисията по национална сигурност ще проведе заседание в понеделник от 14,00 ч. в зала 238.
  Комисията по външна и интеграционна политика ще проведе съвместна среща с Комисията по национална сигурност във вторник от 16,30 ч. в зала "Запад" с външния министър на Република Гърция господин Теодорос Пангалос.
  Комисията по национална сигурност ще проведе заседание в сряда от 15,00 ч. в зала 232.
  Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовно заседание на 15 април, сряда, от 15,00 ч. в зала 356.
  Комисията по енергетика и енергийните ресурси ще има редовно заседание в сряда, 15 април, от 16,00 ч. в зала 134.
  Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание на 15 април, сряда, от 15,00 ч. в зала 130.
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание на 15 април, сряда, от 15,00 ч. в зала 238.
  Следващото извънредно заседание на Народното събрание ще бъде на 14 април, вторник, от 15,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 16,03 ч.)

  Председател:
    Йордан Соколов

  Заместник-председатели:
     Иван Куртев

    Благовест Сендов

   Петя Шопова

  Секретари:
           Калчо Чукаров

          Иван Бойков
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ