Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 11 ноември 1997 г.
Открито в 14,02 ч.
11/11/1997
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров
  Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам извънредното заседание, което ще протече при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Законопроект за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, второ четене.
  Започваме с първа точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД.
  Преди това позволете ми да честитя рождения ден на народния представител господин Владислав Костов (ръкопляскания) и да му пожелаем здраве, успехи, радост и освен като на рожденик, като председател на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа да му дам думата за докладване на Законопроекта за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважеми колеги! Имам честта да ви представя доклада за второ четене на Законопроекта за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд N 02.01.35, внесен от Министерския съвет:
  Заглавие: "Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието няма желаещи.
  Моля, гласувайте заглавието на закона.
  Гласували 134 народни представители: 134 за, няма против и въздържали се.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 1. Текстът на вносителя гласи:
  "Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд."
  Има предложение от народния представител Владислав Костов. Комисията подкрепя предложението му и предлага следната редакция на чл. 1:
  "Чл.1. Този закон урежда възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 1 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 160 народни представители: 138 за, 2 против, 20 въздържали се.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 2. Текстът на вносителя гласи:
  "Чл. 2. (1) Възстановява се собствеността върху горите и земите, включени в държавния горски фонд, отнета по силата на Закона за трудовата поземлена собственост, в сила от 9 април 1946 г., чл. 7 от Конституцията на Народна република България от 4 декември 1947 г., Закона за стопанисване на горите, в сила от 27 март 1948 г., както и по силата на последвалите укази и актове на Министерския съвет.
  (2) Възстановява се правото на собственост и върху гори, изключени от държавния горски фонд за изкореняване, но неизкоренени.
  (3) Възстановяват се правата на собствениците върху гори и земи от горския фонд, конфискувани с присъди, които са отменени в частта им за конфискация."
  Има предложение на народния представител Владислав Костов, което допълва някои от актовете, което е прието от комисията, и предложение на Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов - да се уеднаквят текстовете в началото, че се възстановява правото на собственост, което комисията също подкрепя.
  В резултат на двете предложения комисията предлага следната редакция на чл. 2:
  "Чл. 2. (1) Възстановява се правото на собственост върху горите и земите, включени в държавния горски фонд, съгласно Закона за трудовата поземлена собственост (обн., ДВ, бр. 81 от 1946 г.), Закона за собствеността и стопанисването на частните гори (обн., ДВ, бр. 292 от 1947 г.), Закона за стопанисване и ползване на горите (обн., ДВ, бр. 71 от 1948 г.), Закона за горите (обн., Изв., бр. 89 от 1958 г.), както и по силата на последвалите закони, укази и актове на Министерския съвет, Държавния съвет и Президиума на Народното събрание.
  (2) Възстановява се правото на собственост и върху гори, изключени от държавния горски фонд за изкореняване, но неизкоренени.
  (3) Възстановява се правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, конфискувани с присъди, които са отменени в частта им за конфискация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 2 има думата народният представител Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Вземам думата по текста, свързан с чл. 2, ал. 2, тъй като по-нататък в чл. 6 аз имам направено предложение, което дава право да се възстанови собствеността и на тези, на които горите са изключени от горския фонд, но са изкоренени. И ако сега се приеме в чл. 2 това, което е записано в ал. 2, де факто предложението ми за чл. 6 просто ще стане безсмислено.
  И така, минавам директно на предложението. Този текст е свързан в голямата си част с това, което ще бъде възстановено като право на собственост на гори и земи, които в момента са като реалност, тоест в стари реални граници, но същевременно ще бъдат възстановени и горите и земите на собственици, които по различни причини са попаднали и са иззети заради законно строителство или са попаднали в зони, които са във владение на Министерството на вътрешните работи, или на отбраната, а също така са попаднали и са застроени от различни комплекси.
  На всички тези собственици, съответно от държавния горски фонд ще им бъде предоставена гора. Така е записано в чл. 6. Единствените собственици на гори, които няма да получат тези гори, а ще преминат към обезщетение с компенсационни бонове са тези, които са изкоренени.
  Така че считам, че това е една неравнопоставеност между всички български граждани, които ще получат ... тези категории граждани, на които земите са отнети за незаконно строителство или по други причини, а тези, които са изкоренени, отиват за обезщетение.
  Има един втори момент, който е много съществен. Бих препоръчал във връзка с чл. 19, който спира изсичането на горите, да дадем възможност и в тази връзка тази земя да стане държавна. И Горското да започне залесяването на гори, а собствениците да бъдат обезщетени с гори от държавния горски фонд.
  По този начин за всички собственици, аз имам предвид не само собственици физически лица, а всички, на които се възстановява правото, наистина ще се получи една справедливост. Иначе една част от гражданите, една част от юридическите лица просто ще останат за обезщетение с компенсационни бонове.
  Затова моята молба е в този текст да отпаднат тези, на които горите са изкоренени. Тоест, да отпаднат думите "възстановява се правото на собственост и върху гори", това да отпадне, "изключени от държавния горски фонд за изкореняване".
  Мисълта ми е, че трябва да запазим правото и на тези български граждани да получат своите гори и земи от горския фонд.
  Ако не сте съгласни, предлагам изцяло ал. 2 да отпадне и да го тълкуваме в чл. 6, където съм направил своето предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  Има думата господин Шопов.
  ДРАГОМИР ШОПОВ (ДЛ): Добър ден.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В закона, който сега започваме да разглеждаме на второ четене, според мен има известна едностранчивост. Имам предвид това, че ударението се слага главно и изключително върху частната собственост, като по този начин се пренебрегват основните шест вида собственост, които съществуват в горското стопанство. Имам предвид държавната собственост, която е била около 24 - 26 на сто общо залесена и незалесена площ, общинска - около 54 - 57 на сто, също общо залесена и незалесена, манастирска и църковна - около 1,5 - 2 на сто, училищна и читалищна - 0,8 - 0,9 на сто, кооперативна - 1 - 1,2 на сто, частна - 15 - 16 на сто.
  Необходимо е всеки притежател от тези видове собственост да бъде с еднакво защитени интереси. Това е необходимо да го имаме в нашия закон. В противен случай се създава една реална възможност да се допусне известно ощетяване на собствениците.
  Прави ми впечатление, че в проектозакона са подценени интересите на местното население от планинските райони. Голяма част от това население и сега изкарва прехраната си в горското стопанство, а безработицата там расте с доста усилени темпове. И когато се възстанови частната собственост на горите и земите от горския фонд, броят на безработните, сигурно, убеден съм, ще нарасне неколкократно.
  В закона това не е взето под внимание. Не се предвиждат никакви приоритетни ползвания в горите за това население...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Шопов, извинявайте, ние сме на второ четене. Вие нямате предложение за промяна на чл. 2. Можете да правите предложения само за отпадане на текст.
  ДРАГОМИР ШОПОВ: Зная. Зная това, уважаеми господин председател, но има някои неща, които, мисля, че могат да се съобразят...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не могат да се съобразят.
  ДРАГОМИР ШОПОВ: ... предвид на това, което говоря. Не, изобщо имам предвид...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма изобщо... Ние сега обсъждаме чл. 2 в редакцията.
  ДРАГОМИР ШОПОВ: Аз разбирам, че нарушавам в известна степен установения ред, но мисля, че това са важни неща. И все пак, благодаря ви за вниманието, с което ме изслушахте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шопов.
  Няма други желаещи да вземат думата.
  Заповядайте, господин Костов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз искам да се изкажа във връзка с бележката, която направи господин Моньо Христов.
  Господин Христов, възстановява се собствеността върху гори и земи от горския фонд, като онази част от горите, които фактически по една или друга причина, в резултат на лесоустройствени проекти и планове, е била предвидена за изкореняване. Тя вече е придобила статута си на земеделска земя. Тя е изключена от горския фонд. Ние сега не можем същата земя обратно да я включваме в горския фонд, защото това ще създаде невъобразими затруднения, в случая и по които вече може би и би трябвало да са протекли или да протичат процедури по отношение възстановяване на собствеността върху земеделските земи.
  Така че мисля, че в тези случаи съвсем основателно вносителят, и ние това го гледахме и в комисията, е предпочел тези случаи, които не са чак толкова много, те са фактически не чак толкова много, да бъдат компенсирани с поименни компенсационни бонове, за да се създаде и една равнопоставеност за възможността те да могат да ползват тази привилегия, която им се дава с тези бонове.
  Аз искам да се обърна и към господин Шопов, защото тази тема, която той засяга за равнопоставеност на отделните видове собственост, е залегнала още в чл. 2 и по-нататък в чл. 3, където се казва, че се възстановява на всички собственици, които са притежавали гори и земи от горския фонд. Тук в никакъв случай не може да се говори за някаква неравнопоставеност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
  Благодаря на господин Костов.
  Има думата господин Моньо Христо за дуплика.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги, колега Костов! Аз съм съгласен, но в процеса на времето до признаване на решенията и изчистването на землищата, кое е горски фонд, кое е земеделска земя, са се случили много неща. И в момента има съдилища, които са признали и са се произнесли, че това е гора. Тя се връща по друг закон. А същевременно то е земя. И се получава една голяма каша и като практическо прилагане на нещата.
  И от тази гледна точка дори ако не приемете това, аз ще моля и уважаемите колеги, накрая в Преходните и заключителни разпоредби просто да уеднаквим стандартите на двата закона. Да не се получи така, че на собственици, които са претендирали за земи, им е отказано, че са гори и то по решение на съд, със съдебно решение. И след това в момента те не могат да претендират, че това са гори, защото са изкоренени, защото са станали земи. Защото този процес е в продължение от 1991 г. до сега 1997 г. на различните места, в различен момент. И има много такива случаи, в които може да се стигне до парадокси и куриози в това отношение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Христов.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Моньо Христов ал. 2 на чл. 2 да отпадне.
  Гласували 184 народни представители: 28 за, 75 против, 81 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 178 народни представители: 134 за, 10 против, 34 въздържали се.
  Член 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 3, текстът на вносителя:
  "Чл. 3. (1) Правото на собственост върху гори и земи от горския фонд се възстановява на бившите им собственици: местни физически и юридически лица, общини, горовладелски и всестранни кооперации, манастири, църкви, джамии, читалища, училища и други.
                (2) Когато собственикът на гори и земи от горския фонд е починал, правото се възстановява на неговите наследници по закон. Възстановява се собствеността върху горите и земите от горския фонд и на наследниците по завещание, ако то е направено преди отчуждаването.
       (3) Правото на собственост на юридически лица се възстановява на техните правоприемници към датата на влизането в сила на този закон.
       (4) Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд на бившите горовладелски и всестранни кооперации се възстановява на бившите член-кооператори или на техните наследници съобразно ликвидационните квоти.
       (5) Възстановява се правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на горовладелски и всестранни кооперации, запазили своята правосубектност."
  Предложение на народния представител Валентин Симов. Оттеглено е.
  Предложението на народния представител Александър Хаджийски е прието, подкрепено е от комисията.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Хаджийски по чл. 3, ал. 2 комисията не подкрепя.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов по чл. 3, ал. 2 беше оттеглено.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров за чл. 3, ал. 2 комисията подкрепя по принцип.
  Предложение на народния представител Хаджийски по чл. 3, ал. 3. Комисията не го подкрепя.
  Предложението на Янкова и Трендафилов по чл. 3, ал. 3 беше оттеглено.
  Предложението на господин Христов и господин Чукаров по чл. 3, ал. 3 комисията не подкрепя.
  Предложение на народните представители Янкова и Трендафилов по чл. 3, ал. 4. Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Господин Валентин Симов оттегли предложението си по чл. 3, ал. 5.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров по чл. 3, ал. 5 комисията не подкрепя.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов по чл. 3, ал. 5 беше оттеглено.
  Въз основа на приетите текстове от народните представители, текстът на вносителя и подкрепените по принцип от комисията предложения, комисията предлага следната редакция на чл. 3:
  "Чл. 3. Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд по чл. 2 се възстановява на български физически и юридически лица, от които те са били отнети, или на техните наследници и правоприемници." Това обобщава цялата материя. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някои от народните представители, чиито предложения не са приети? Да, господин Александър Хаджийски.
  АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Чл. 3 е един от важните, основополагащи членове в този закон. Той определя на кого се възстановяват земите, субектите. Самият вносител е развил това право в пет алинеи. Аз със своите предложения се опитах да ги сведа до три. Благодаря на комисията, че приема моето предложение за първа алинея. Тя е направила, според мен, едно много стегнато и много добро предложение, като свежда всички предложения до един текст.
  В този смисъл искам да кажа, че оттеглям предложенията си по алинеи 2 и 3, тъй като комисията е намерила по-добро решение на въпроса. Благодаря ви, колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Хаджийски.
  Има думата господин Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги! Въпреки че председателят на комисията прочете, че комисията не подкрепя нашите предложения, де факто тя ги подкрепя, защото те бяха да отпаднат.
  Така че аз с колегата Чукаров също оттеглям нашите предложения и поддържаме този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Дължа обяснение, все пак, с две думи. Тъй като, господин Христов, Вие оттегляте една или две алинеи, а там фактически всичките се свеждат до една алинея, в този смисъл се оттегля. А иначе идеята е правилна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Подлагам на гласуване чл. 3 така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 170 народни представители: 161 за, 1 против, 8 въздържали се.
  Член 3 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Текстът на вносителя:
  "Чл. 4. (1) Правото на собственост върху гори и земи се възстановява в сегашното им състояние по място, площ и в граници към датата на отнемането им, ако границите на терена към датата на влизането в сила на този закон съществуват или са възстановими.
  (2) Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, чиито реални граници не могат да бъдат установени, се възстановява от държавния горски фонд в равни по площ гори и земи в землището на същото и/или на съседното населено място".
  Предложението на Владислав Костов е оттеглено.
  Предложението на Лъчезар Тошев по чл. 4, ал. 2 не се подкрепя от комисията.
  Комисията подкрепи текста на вносителя за чл. 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев - не го виждам в залата - в чл. 4, ал. 2 след текста "чиито реални граници не могат да бъдат възстановени" да се добави текст "и тези, които са изсечени или са новозалесени с насаждения на възраст под 10 години".
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 157 народни представители, 12 за, 81 против, 64 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Моля гласувайте чл. 4 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 158 народни представители, 145 за, няма против, 13 въздържали се.
  Чл. 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Текст на вносителя:
  "Чл. 5. (1) Не се възстановява правото на собственост на бивши собственици, получили обезщетение за своите имоти.
  (2) Не се възстановява правото на собственост на бивши собственици, които са изплатили свои задължения към държавата, предоставяйки й собствеността върху имота си.
  (3) Правото на собственост се възстановява в случаите по ал. 1 и 2, когато собствениците възстановят на държавата размера на обезщетенията или изплатят задълженията си".
  Предложението на народния представител Валентин Симов по ал. 1 не се подкрепя от комисията.
  Предложението на народния представител Валентин Симов по ал. 2 не се подкрепя от комисията.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов е в чл. 5 да се създаде нова ал. 2. То беше оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Валентин Симов ал. 3 да отпадне.
  Предложението на народния представител Владислав Костов за чл. 5, ал. 3 е подкрепено от комисията по принцип.
  Предложението на народните представители Такев и Божинов по чл. 5, ал. 3 не се подкрепи от комисията.
  Има предложение от народния представител Румен Такоров по чл. 5, ал. 3. Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Янкова и Трендафилов за чл. 5, ал. 3. Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Въз основа на приетите по принцип предложения комисията предлага следната редакция на чл. 5:
  "Чл. 5. (1) Възстановява се правото на собственост върху гори и земя от горския фонд на бивши собственици, които са получили обезщетение за своите имоти, както и на бивши собственици, които са изплатили свое задължение към държавата, предоставяйки собствеността върху имотите си, след като върнат на държавата полученото обезщетение или размера на обезщетеното задължение.
  (2) В случаите по ал. 1 редът, условията и преизчисляването на обезщетенията или задълженията се определят с наредба на Министерския съвет".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Валентин Симов има думата по неговите неприети предложения. Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин председател, използвам да взема сега думата и да кажа, че почти всички мои предложения до чл. 9 са инкорпорирани в текст, който предлага комисията. Това ме удовлетворява. Оттеглям останалите си предложения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
  Не е прието предложението на народните представители Ангел Такев и Георги Божинов.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Ангел Такев и Георги Божинов чл. 5, ал. 3 в края на изречението да се добави: "по ред, определен с Правилника за приложение на закона".
  Предложението не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 165 народни представители, 40 за, 100 против, 25 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Румен Такоров. Господин Такоров има думата.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Мисля, че моето предложение е по-рационално по отношение към текста, защото знаем, че всеки един закон, в който има повече поднормативни документи е по-слаб и затова мисля, че цената за действащите към момента по пазарна оценка е по-правилна, отколкото текста, въпреки че горе-долу съвпадат един с друг... Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Румен Такоров.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Гласували 163 народни представители: 52 за, 92 против, 19 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов е прието по принцип.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 5 така, както е предложен от комисията. Моля, гласувайте!
  Гласували 165 народни представители: 141 за, 12 против,
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 6 - текст на вносителя:
  "Чл. 6. Собствениците получават равни по площ земи и гори от държавния горски фонд, а при установими реални граници и еднакви по вид и произход гори - в случаите, когато в техните имоти или самите те са разположени или представляват:
  1. гори - изключителна държавна собственост;
  2. гори и земи от горския фонд, предоставени с нормативен акт на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на други ведомства за цели, свързани непосредствено с отбраната, гражданската защита и сигурността на страната;
  3. гори и земи от горския фонд, предоставени за строителство, минни и енергийни обекти, комуникационни съоръжения и прилежащите им сервитутни зони, минерални извори и отредените към тях терени, пещери и отредените към тях терени, открити мини и кариери и отредените към тях терени, сгради и друго законно строителство".
  Предложение на народния представител Григор Шишков към чл. 6, т. 3 - комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Валентин Симов - оттеглено от него.
  Предложение на народния представител Румен Такоров в чл. 6, т. 3 - комисията не подкрепи предложението.
  Предложение на народните представители Такев и Божинов - комисията не подкрепи предложението.
  Предложение на народните представители Христов и Чукаров - комисията не подкрепи предложението.
  Предложение на народните представители Янкова и Трендафилов за чл. 6 - предложението беше оттеглено, защото то се инкорпорира в текста на комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 6:
  "Чл. 6. Собствениците се обезщетяват при несъществуващи или невъзстановими стари реални граници с равни на отнетите им по площ гори и земи от държавния горски фонд, а при съществуващи или възстановими стари реални граници - и с еднакви по вид и произход гори, в случаите, когато в техните имоти или самите те са разположени или представляват:
  1. гори - изключителна държавна собственост;
  2. гори и земи от горския фонд, предоставени по нормативен акт на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на други ведомства за цели, свързани непосредствено с отбраната, гражданската защита и сигурността на страната;
  3. гори и земи от горския фонд, предоставени за строителство, минни и енергийни обекти, комуникационни съоръжения, минерални извори, пещери, открити мини, кариери, сгради и друго законно строителство, както и прилежащите към тях сервитутни зони и/или терени;
  4. гори и земи от горския фонд, предоставени на търговски дружества с държавно участие за осъществяване предмета им на дейност, и на ведомства, общини и обществени организации за нужди, свързани със социалния отдих и туризма".
  Този текст беше приет единодушно от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Предложение на народния представител Григор Шишков - към чл. 6, т. 3 след думите "и отредените към тях терени" да се добави думата "резервати".
  Заповядайте, господин Шишков.
  ГРИГОР ШИШКОВ (СДС): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Направих това предложение към чл. 6 по следните съображения. Първо, предполагам, че на всички вас ви е известно състоянието на българските резервати, а същевременно не е необходимо да ви казвам, че това е едно от най-големите национални богатства.
  Аз много съжалявам, че към думата "резервати" не прибавих и "и ловни и горски ловни стопанства". Искам да помоля господин министъра да вземе специално отношение по този въпрос, защото ще изтъкна пред вас следните съображения. Колкото повече в един закон нещата стоят точно, толкова законът е по-ефективен. А колкото повече в един закон нещата стоят неточно, толкова повече правилникът му е по-голям, и законът е почти неприложим. Нищо не пречеше на комисията, и аз моля преди да се натисне копчето внимателно да се помисли, да включи, след като са изброени в т. 3 на чл. 6 гори и земи от горския фонд, предоставени за строителство, минни и енергийни обекти, комуникационни съоръжения и прилежащите към тях сервитутни зони, минерални извори и отредените към тях терени, да се прибави резервати, ловни стопанства, пещери и отредените към тях терени, открити мини и кариери и отредените към тях терени, сгради и друго законно строителство. Ще се получи следното нещо. Хората имат много гори и земи в резерватите и в ловните стопанства. Когато, дай Боже, час по-скоро гласуваме Закон за резерватите и ловните стопанства, не може да има различна собственост в тях, защото те изискват едно специално природно състояние в тях, то не може да бъде с участието на човека. И при това положение ще правим поправка ли? Защо не включим още отсега, за да получат хората компенсация за земите и горите в резерватите и ловните стопанства и след това, като гласуваме специалния закон, той да ни бъде по-чист.
  Аз искам и настоявам министърът да вземе отношение по този въпрос. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин Шишков, това, което Вие казахте, е абсолютно точно и никой не го оспорва. Но в края на закона има една глава, която се казва "Допълнителни разпоредби", където е казано точно какво е гори - изключителна държавна собственост и където влизат именно тези територии, така наречените защитени територии, които са определени със закон. Този закон в момента е Законът за защита на природата, а се готви промяна на този закон - Закон за защитените територии, който, ако имаме късмет, да бъде подготвен в съответния срок до края на годината, може би някъде в пролетната сесия ще го приемем. Но тази материя е уредена и в сега действащия Закон за защита на природата.
  Така че в т. 1 на чл. 6, когато говорим за гори - изключителна държавна собственост, трябва да отгърнем веднага стр. 41 от § 1, т. 7, където пише що е гори - изключителна държавна собственост и където именно са поставени и горите в защитените територии.
  Всички текстове, които са употребени тук като терминология и които не са изяснени, отиват след това в заключителните разпоредби, където се доуточняват.
  ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС, от място): Но ловните стопанства не са защитени територии.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Не става въпрос за ловните стопанства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Григор Шишков.
  Гласували 157 народни представители: 80 за, 26 против, 51 въздържали се.
  Предложението се приема.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Господин председател, моля да се прегласува текстът. (Шум и неодобрителни реплики.)
  Уважаеми колеги, защо реагирате така? Не ви ли е срам? (Шум и неодобрителни реплики.) Тук става въпрос за нещо, на което аз моля да се обърне сериозно внимание и да се вникне в същината. В защитена територия гора, изключително държавна собственост, влизат защитените територии. Ако ние вземем един елемент от защитените територии, а не включим останалите елементи, тогава значи ние не правим нищо. Или трябва да изредим всички по Закона за защита на природата - всичко, що е защитено и буквално да го пресъздадем в тези текстове, или трябва да кажем, че "това е защитена територия, определена със закон".
  Естествено е, че са защитени територии такива обекти, за които говори господин Шишков. Но тогава трябва да отидем на пълно изреждане на всички обекти, които влизат в Закона за защита на природата. Иначе става нещо непълно, неточно и подвеждащо.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС, от място): В Закона за защита на природата ги няма тези ловни стопанства и прочие, и прочие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата срещу предложението за гласуване господин Шишков.
  ГРИГОР ШИШКОВ (СДС): Нищо не пречи на парламента да пише "и ловни стопанства", ако има това добро желание. А пък, ако искаме да се формализираме, няма да го впишем. Обаче аз искам пак да подчертая нещо.
  Не може да изброяваме къде ще дадем на хората компенсация, за кои зони - както преди малко ги прочетоха тук - а да не споменем нещо, което е много важно. Моля ви да го приемете присърце. Ако преди няколко дни бяхте прочели от научни институти, от научни работници какво е състоянието на дивеча в България, на защитените зони, на резерватите, на ловните стопанства, щяхте да се разплачете. Толкова е тежко състоянието.
  Аз предлагам нещо, което да излезе от формализма. Там хората имат гори, имат земи, имат и други природни дадености. Голяма част от тях са частна собственост. Сега, когато ние им дадем компенсация от държавната собственост, ние изчистваме всичките тези територии и един нов закон ще бъде направен много по-лесно. Ще възмездим справедливо хората с гори и земи от държавния фонд. Поне този закон за нас е много по-лесен, отколкото Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, защото държавата разполага с един по-голям фонд и можем да компенсираме хората по-пълноценно. Какво ще се получи сега?
  Аз не мога да разбера едно - какво пречи дори да включим... Моля парламентът да включим и ловните стопанства. Това можем да го направим и по този начин да създадем възможност хората да си получат компенсация, а на бъдещите законодатели - за ловните стопанства, резерватите, даже и новият Закон за лова. Дай Боже той да бъде един добър закон, а не като досегашният.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
  Има думата господин Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги! Първо, формалната страна - господин Шишков няма въобще включено предложение за ловните стопанства. Но това е формалната страна. Да видим по принцип как стоят нещата.
  По принцип ние гласувахме, че ще компенсираме тези, на които не може да им се възстанови собствеността в землището и/или съседното землище. Това означава, при наличието на едно решение, да включим вътре и ловните стопанства, и други от този род, невъзможност на голяма част в страната да се осъществи тази компенсация. Това е първото.
  Второто обаче, което е по-важното - ние създаваме един прецедент. Ловните стопанства, където има гори да не могат да се възстановят тези гори. Знаете ли, че е имало частни ловни стопанства отпреди 9 септември, които самите хора са си оформили и са ги направили? Защо да не ги възстановяваме? Ще ги държим държавна собственост ли?
  Аз считам, че тук се залита за запазване едва ли не като голяма необходимост на тези ловни стопанства. Те не са и толкова много горите в самите ловни стопанства - горите и земите. Благодаря ви.
  Подкрепям текста на комисията - да се отхвърли предложението на господин Шишков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Григор Шишков към чл. 6, т. 3 след думите " и отредените към тях терени", макар че в текста на т. 3 "отредените към тях терени" го има на три места, да се добави думата "резервати".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 191 народни представители: 108 за, 12 против, 71 въздържали се.
  Предложението е прието.
  Предложение от народния представител Румен Такоров.
  Заповядайте, господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Най-напред бих искал господин Костов да ми каже, тъй като не виждам в т. 7 "гори изключително държавна собственост", дали попадат горите, които са дадени на висшите учебни заведения за осъществяване на тяхната учебна и научноизследователска дейност". Ако попадат, аз ще оттегля предложението си. Но, ако - не, ще държа предложението ми да бъде гласувано.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Тези учебни заведения, които притежават собствена земя, естествено, че ще им бъде възстановена. А тези, които притежават ползване на земята, то ще бъде продължено.
  РУМЕН ТАКОРОВ: При това обяснение оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Народният представител Румен Такоров оттегля предложението си.
  Предложение от народните представители Ангел Такев и Георги Божинов в чл. 6 да се създаде т. 4, която гласи:
  "4. гори и земи от горския фонд, предоставени на висши учебни заведения за осъществяване на тяхната учебна и научноизследователска дейност."
  Моля, гласувайте за това предложение, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 174 народни представители: 58 за, 99 против, 17 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Предложение от народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС, от място): Оттегляме го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 164 народни представители: 138 за, 8 против, 18 въздържали се.
  Член 6 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чета ви текста на вносителя:
  "Чл. 7. (1) Лицата по чл. 3 изкупуват незаконно построените сгради (масивни и временни), намиращи се във възстановените им гори и земи от горския фонд при условия, по ред и цени, определени от Министерския съвет.
  (2) В случай по незаконно построените сгради не бъдат закупени, лицата по чл. 3 придобиват правата по чл. 6.
  (3) В случаите на ал. 2 държавата придобива собствеността върху горите и земите заедно с незаконното строителство върху тях."
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Владислав Костов беше оттеглено.
  Комисията не подкрепи предложението на народния представител Светослав Лучников.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 7.
  "Чл. 7. (1) Сгради, извън тези по чл. 6, ал. 3 и 4, неузаконени до влизането му в сила, предназначени за стопански и обслужващи дейности и които не са собственост или съсобственост на търговски дружества с държавно участие и не представляват сгради на ведомства, общини и обществени организации за нуждите, свързани със социалния отдих и туризма, могат да бъдат изкупени от лицата по чл. 3 на чиито земи се намират, ако са узаконими съгласно действащите разпоредби, правила и нормативи по ТСУ в срок от 6 месеца от възстановяването на собствеността им. Стойността се определя по текущи пазарни цени, определени с наредба, одобрена от Министерския съвет. Редът и начинът на оценката и заплащането се определят с правилника за прилагане на закона.
  (2) Ако сградите по ал. 1 не бъдат закупени от лицата по чл. 3, същите могат да бъдат закупени от държавата, а лицата по чл. 3 могат да придобият правата по чл. 6.
  (3) Когато сградите не бъдат закупени при условията и по реда на ал. 1 и 2 в срок от една година от възстановяването на собствеността, същите се изнасят на публична продан по реда на ГПК.
  (4) Гражданите, които са построили до 17 август 1990 г. сгради извън случаите по чл. 6 в горите и земите от горския фонд, предоставени им за ползване, не притежават друг вилен имот и тези сгради са предназначени само за задоволяване на лични битови нужди, имат право да придобият собствеността върху имота, като заплатят на държавата стойността на прилежащия терен в размер до 1 дка, ако сградите са узаконими съгласно действащите разпоредби, правила и нормативи по ТСУ. Стойността се определя по текущи пазарни цени, определени с наредба на Министерския съвет. Редът, начинът и сроковете за оценката и заплащането се определят с правилника за прилагане на закона. Лицата по чл. 3 по тяхно желание могат да получат стойността на прилежащия терен към сградата или да придобият правата по чл. 6.
  (5) Ако гражданите по ал. 4 не заплатят земята в тримесечен срок от получаването на оценката, то собственикът на земята придобива собствеността върху сградата, ако я заплати на гражданите, които са я построили, по цени, одобрени с наредба на Министерския съвет и по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
  (6) Когато стойностите на земята и сградата не бъдат заплатени, сградата и принадлежащия й терен до 1 дка се изнасят на публична продан по реда на ГПК.
  (7) За придобиване право на собственост при условията на ал. 4, лицата построили сградите подават заявление пред поземлената комисия по местонахождение на имота и общината в срок до 31 март 1998 г.
  (8) Лицата по чл. 3 изкупуват по цени, определени от Министерския съвет, законни или узаконими временни сгради за обслужващи дейности, намиращи се върху възстановените им гори и земи от горския фонд, при условие, че срокът за функционирането им може да бъде продължен до 3 години от датата на възстановяване на собствеността. Ако сградите не бъдат изкупени, лицата, които са ги построили или техните наследници, ги премахват в срок от 3 месеца от възстановяване на собствеността, а след изтичане на този срок от лицата по чл. 3." Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Господин Лучников оттегля неприетото предложение.
  В текста навсякъде трябва да се уеднакви изразът "правилник за прилагане на закона", а не "правилник за приложение на закона".
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Навсякъде в текстовете ще бъде "правилник за прилагане на закона".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията с направената корекция.
  Гласували 155 народни представители: 133 за, против няма, 22 въздържали се.
  Член 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чета текста на вносителя:
  "Чл. 8. (1) Чуждестранни физически и юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху гори и земи от горския фонд.
  (2) Чуждестранни физически лица, на които е възстановено при наследяване по закон правото на собственост върху земи и гори от горския фонд, са длъжни да го прехвърлят в тригодишен срок.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2 държавата придобива горите и земите от горския фонд по цени, определени с наредба на Министерския съвет."
  Предложение на Владислав Костов по чл. 8, ал. 1 - комисията подкрепя предложението.
  Народният представител Валентин Симов каза, че до чл. 9 оттегля предложенията си, значи го е оттеглил и по този член.
  Комисията подкрепя предложението на народния представител Владислав Костов ал. 1 да стане ал. 2.
  Предложение на народния представител Светослав Лучников - комисията приема по принцип предложението на господин Лучников.
  Предложение на народните представители Такев и Божинов за чл. 8, ал. 2 - комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на господин Симов е оттеглено.
  Предложение на народния представител Владислав Костов: в чл. 8 ал. 3 да придобие ново съдържание и ал. 3 да стане ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител господин Лучников ал. 3 в чл. 8 да се промени. Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 8:
  "Чл. 8. (1) Гори и земи от горския фонд могат да бъдат собственост на български физически и юридически лица, държавата и общините.
  (2) Чужди държави и чуждестранни юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху гори и земи от горския фонд.
  (3) Чужди граждани могат да придобиват гори и земи от горския фонд само чрез наследяване по закон. Те са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да ги прехвърлят на лицата по ал. 1.
  (4) След изтичане на срока по ал. 3 държавата придобива горите и земите от горския фонд по цени, определени с наредба на Министерския съвет."


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Неприетите предложения са:
  Предложение на народните представители Ангел Такев и Георги Божинов:
  "В чл. 8, ал. 2 думата "тригодишен" се заменя с "едногодишен".
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 161 народни представители: 53 за, 101 против, 7 въздържали се.
  Предложението не е прието.
  Следващото неприето предложение е на народния представител Светослав Лучников:
  В чл. 8, ал. 3 се променя така:
  "(3) След изтичане на срока по предходната алинея, непрехвърлените гори и земи от горския фонд се продават на търг."
  Господин Лучников има думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз поддържам непрехвърлените по доброволно съгласие земи в тригодишния срок да бъдат изнасяни на търг. Няма нужда непрекъснато да създаваме привилегия на държавата - тя да купува земите по някакви фиксирани цени. Нека да отидат на търг. Ако не се явят други купувачи, държавата ще ги получи срещу заплащане на цените. Но защо да не дадем възможност на други граждани да участват също в купуването на тези земи, което, първо, ще бъде в интерес на собственика, който може да получи по-голяма сума, и второ, ще бъде в полза и на самите лица, които желаят да се сдобият с тези земи.
  Аз моля да подкрепите моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Костов има думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз искам да разясня защо комисията отхвърли текста на господин Лучников. Вие знаете, че ние гласувахме, че земите от Държавния поземлен фонд и горите от Държавния горски фонд ще могат да бъдат продавани само на притежателите на поименни компенсационни бонове, т.е. на търговете на тези земи, за да има възможност действително да бъдат овеществени тези поименни компенсационни бонове. Именно затова ние предвидихме, че държавата ще ги изкупи по цени, а тя вече ще ги предоставя - разбира се, няма да ги държи при себе си, именно, за да могат тези притежатели на поименни компенсационни бонове да придобият определена реална собственост. И мисля, че това е справедливо и това беше водещото, което накара комисията да отхвърли предложението на господин Лучников. То пак ще отива на търг, но вече по реда, който сме го предвидили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за дуплика господин Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Това, което каза господин Костов, е един истински абсурд - ще участват хората, ще ги купи държавата, срещу какво, господин Костов? Срещу бонове. Е, какво ще прави този чужд гражданин, който ще получи тези поименни компенсационни бонове, щом като не може да ги използва за нищо?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (встрани от микрофоните): Не е така: Вие подменяте тезата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Е, как ще става? Хайде обяснете го.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (встрани от микрофоните): Вие подменяте тезата. Тя ще ги плати.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: А, с реални пари ще ги плати. Да, добре. Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегляте ли предложението си? Добре.
  Господин Лучников оттегля предложението си.
  Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 161 народни представители: 139 за, няма против, 22 въздържали се.
  Член 8 е приет.
  Моля, докладвайте чл. 9.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 9. Собствениците, чиито гори и земи от Горския фонд се възстановяват по реда на този закон, нямат право на обезщетение за пропуснати ползи."
  Предложение на народния представител Светослав Лучников: да се създаде нова ал. 2.
  Комисията не подкрепи предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Лучников по собственото си предложение - да се прибави нова ал. 2 към чл. 9.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Това е вече едно предложение, което аз в никакъв случай няма да оттегля и моля за малко повече внимание, защото се касае за един извънредно важен въпрос. На всички нас е известно, че в последните години се премина към една масова, гола сеч на гори, които подлежат на възстановяване на собствениците им. И сега тези гори, изсечени, ще се дадат на тези собственици, които, ако не бяха така безобразно разхитени, щяха да получат реална горска собственост. Това се правеше в повечето случаи съвсем съзнателно и умишлено. Хората със сълзи на очи наблюдаваха как горите, които те очакваха, че справедливо ще им бъдат възстановени, безжалостно се изсичат дори в нарушение на всякакви лесоустройствени и екологични съображения.
  Ние не искаме нищо особено. Ние искаме тези собственици да получат компесаторни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които все пак ще могат да бъдат ненапълно, но частично компенсирани за огромните загуби, които им се причиниха с изсичането на техните гори.
  Моля да разберете дълбокия социален смисъл на това предложение и да го подкрепите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Господин Моньо Христов има думата.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм напълно съгласен с господин Лучников, защото той отчасти засяга това, което бях предложил още в чл. 2, за да се получи една по-голяма компенсация на собственици, които няма да могат да получат гори.
  Разбира се, създава се един проблем, свързан с времето от 1990 до 1997 г., до влизането на закона в сила, за оценка на самия материал, който е добит. Но мисля, че в правилника този въпрос може да бъде уреден и съм съгласен, че една известна, по-голяма компенсация на тези собственици, ще е нормално да бъде възприета.
  Така че аз подкрепям тази ал. 2 на господин Лучников.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  Господин Костов има думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми колеги, с тази норма, която предлага господин Лучников и е подкрепена от господин Христов, ние казваме, че със задна дата изсечени гори, за които е фиксирано 1 януари 1990 г. - аз не зная, но аз мога да предложа примерно 1 януари 1985 г. или 1995 г.... Следователно, за тази дата за мен не е ясно на каква основа лежи - точно 1 януари 1990 г. Друг е въпросът, ако говорим за изсечени гори при влизането на този закон в сила. Тогава можем на нещо да се спрем.
  Второто нещо е, че това е било държавен горски фонд. Частен, общински и т.н. горски фонд не е съществувал. Кой ще е този орган, който ще установи на 1 януари 1990 г. какво е съществувало по вид, по възраст и т.н. в някаква земя, която ще се установява тепърва чия собственост е била и как е била?
  Този текст така, както е написан, защото ние разглеждахме много подробно, господин Лучников, мисля, че е, първо, трудно приложим, да не кажа неприложим, и второ, не може да създаде един обратен ред за срок, който поначало е доста сложен като идея - януари 1990 г., но той със същата сила може да се каже и януари 1991 г., както вече се спрях и го казах това нещо.
  А що се касае до обезщетяването на изсечени гори след влизането на този закон в сила, то в чл. 19 се предвижда залесяване на изсечената гора.
  И второто нещо, което е, че се забранява сечта върху подлежащите на възстановяване гори след влизането на този закон в сила, независимо от това, че господата от Националното управление по горите са разпоредили такава норма и трябва да следят за нея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Господин Лучников има думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Отговарям на двете възражения, които се направиха.
  Защо след 1 януари 1990 г.? Защото тогава задуха реституционният вятър и тогава тези, които използваха чуждата собственост, побързаха да я изсекат. Затова от 1 януари 1990 г.
  Ако ви се струва, че 1 януари 1990 г. е много рано, можем да го направим 1 януари 1991 г., но по-късно - не, защото точно в този период стана изсичането на горите и всички, които малко от малко познават този въпрос, знаят, че това е точно така. Изсякоха се малки гори, засадени гори, които чисто и просто трябваше да бъдат възстановени на собствениците им.
  Така че няма никаква опасност, господин Костов, и с това отговарям на втория Ви въпрос, да се възстанови какво е било положението при тези гори на 1 януари 1990 или 1991 г. Просто хората знаят кога са изсечени тези гори. Това е едно много близко време, което може да се установи съвсем документално дори, защото тези гори са изсечени въз основа на някакви решения, въз основа на някакви документи, които могат много лесно да се представят.
  За последен път апелирам: да дадем предимство на собствениците, на които имуществата бяха взети, а не на бюрокрацията, на която тези неща ще създадат някакви малки неудобства. Стига сме давали предимство на бюрокрацията, крайно време е да обезщетим собствениците.
  Вие казвате: техните гори ще се възстановят. На това народът отговаря: "Трай, коньо, за зелена трева!".
  Кога ще се възстановят? За колко време ще се възстановят? За колко време се възстановява една гора, господин Костов, за да стане стопански използваема?
  Това е абсолютно отлагане на нещата в едно неопределено време. Може да сме забранили сега, можете да забранявате сечта, но вие забранявате голата сеч, а една гора има нормално ползване, на етапна сеч, на прочистване, чисто и просто на подновяване. Защо сега ще се правим, че тези неща не ги знаем и когато сме лишили собствениците от тези възможности, ще продължаваме в упорството си да не ги обезщетим?
  Аз моля, господа, подкрепете предложението да създадем и тук справедливост за ощетените собственици. Благодаря. (Шум и реплики в блока на левицата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте, госпожа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да подкрепим предложението на вносителя.
  Какво имам предвид? През тези години, за които господин Лучников говори, действително е имало сеч, но тя е била съгласно лесоустройствените проекти. През тези години минаха няколко кабинета и те носеха отговорностите за работата на Комитета по горите. През тези години тези пари хранеха държавни служители и там, където е имало нарушители, те строго са били сезирани. Точно реституционният вятър даваше общественото настроение на гражданите, живеещи в планинските райони, особено в Смолянския регион, да бъдат много бдителни, лесоустройствените проекти да се спазват така, както са били утвърдени от Комитета по горите.
  Затова, ако ще приемаме по принцип да няма обезщетения, да ги приемем към датата на приемането на закона. Аз не бих искала да говорим, че за тези шест - седем години е настъпила анархията и унищожаването на българската гора. Затова моля народните представители да подкрепим предложението на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС, от място): Реплика може ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Господин председателю, уважаеми колеги! Аз също смятам, че възможността именно на базата на лесоустройствените проекти може да се установи какво от горите е изсечено, колко е и съответно с малко по-голямо затруднение да им се направи една пазарна оценка.
  Плюс това имайте предвид това, което казах преди малко. Единствено тези собственици остават само на обезщетение с компенсационни бонове. Поне да получат една нормална допълнителна стойност от компенсационни бонове, за да могат да ги реализират както трябва.
  Мисля, че трябва да подкрепим това предложение, господин Лучников, което частично наистина дава възможност тези хора да бъдат компенсирани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  Втора реплика ли искате?
  Има думата за дуплика госпожа Дора Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин Христов, Вие сигурно сте прав, но ние приехме и Закона за земята и за един дълъг период от време предполагаме, че моята гора е била някъде, и тъй като лесоустройственият проект се е движел в друга местност, значи ние ще направим щастливци тези хора, които в последните пет години се е правила сеч на територията на гората, а ще оставим тези, които четиридесет години примерно, пак по лесоустройствения проект сечта се е въртяла някъде.
  В този смисъл смятам, че справедливо е внушението на вносителя, тъй като ние поставяме в неравностойно положение бъдещите собственици спрямо десетгодишните лесоустройствени проекти, които са приемани през този период от време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  Има думата за изказване господин Владислав Костов.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз ви моля все пак да имаме предвид, че ние гласувахме в предишните текстове, че се възстановява собствеността върху земите, отнети с постановления, закони и т.н. на собствениците, като за тези, в които са установими границите и по вид, и по произход - такива, каквито са били отнети. Тоест да получават собствеността си с гората, независимо дали след това тя е била изсечена по някакви проекти или бракониерски, или т.н.
  Мен ме е страх, че приемайки един такъв неперфектен, според мен, текст, да ме извинят колегите, ние ще създадем възможност за двойно връщане на дадена собственост, вече като дървесина.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Тройно ще стане.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предлагам да се ограничим с текста на вносителя, но ваше е решението накрая.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников към чл. 9 да се прибави нова ал. 2 с посочения текст. Моля да гласувате.
  Гласували 179 народни представители: 93 за, 53 против, 33 въздържали се.
  Предложението се приема.
  Господин Трендафилов.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поисках обяснение на отрицателен вот само за да кажа пред вас, че това е единственият от реституционните закони, където ние приемаме норма за обезщетяване за пропуснати ползи. Ние върнахме едра градска собственост, предприятия, магазини, какво ли не още, и никъде не сме приели такава норма. Сега правим изключение. Не виждам защо трябваше да се направи това изключение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
  Има думата господин Божинов също за отрицателен вот.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Аз гласувах "против" не защото не съм за справедливостта, но ми се струва, че в рубриката за справедливостта вече се натвориха толкова неща, които ще поставят в кризисна ситуация правителството, мнозинството и икономиката на страната. Последствията могат да бъдат много големи.
  Слушах с интерес господин Лучников и се питах дали един път в тази рубрика за справедливостта няма да каже: когато се възстановява гора върху земя, която е включена в горския фонд и там е изградена 40 - 50-годишна гора, този, който я придобие, няма ли да я плати. Нали сме за симетричност.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Тя е върху неговата земя.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Върху неговата земя той получава едно богатство. А тук вие тройно обезщетявате хора, на които искате да обслужите икономическите интереси. Опасявам се, че правителството ще бъде изправено пред остра криза, мнозинството и икономиката на страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): От справедливост глава не боли.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ, от място): Искам процедура за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не мога да Ви дам думата. Няма процедура. Госпожа Янкова се изказа. Тя не може да говори за отрицателен вот, не може и прегласуване, защото прегласуването трябва да се поиска веднага. (Реплики от ДЛ.) Това е в правилника. Докога ще казваме, че правилникът трябва да се знае.
  Подлагам на гласуване чл. 9 с ал. 1 на вносителя и ал. 2 - предложението на народния представител Светослав Лучников. Моля да гласувате.
  Гласували 172 народни представители: 134 за, 37 против, 1 въздържал се.
  Член 9 е приет.
  За процедура господин Георги Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, от името на парламентарна група моля за 15-минутно прекъсване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: 15 минути почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието с чл. 10.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 10. Средства-та, необходими за изпълнението на този закон, се предоставят от държавния бюджет."
  Този текст предизвика разбира се много коментари и всички се обединиха да подкрепят текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 10 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте чл. 10, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 153 народни представители: 123 за, 28 против, 2 въздържали се.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 11. (1) Възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд се извършва от съответните поземлени комисии към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, в чийто състав се включва задължително инженер-лесовъд.
     (2) Поземлената комисия възстановява собствеността върху горите и земите по реда на този закон и извършва други дейности, определени с правилника за прилагане на закона."
  Предложение на народния представител Румен Такоров по чл. 11, ал. 1 - комисията не подкрепи предложението.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов по чл. 11, ал. 1 беше оттеглено.
  Второто предложение на народния представител Румен Такоров - по чл. 11, ал. 2 не беше подкрепено от комисията.
  По предложението на господин Валентин Симов - той го оттегли и се приобщи към предложения от комисията текст.
  Също така оттегли предложението си и народният представител Владислав Костов.
  При това положение комисията предлага следната редакция на чл. 11:
  "Чл. 11. (1) Възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд се извършва от съответните поземлени комисии към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, в чийто състав се включва задължително инженер по горско стопанство.
        (2) Поземлената комисия възстановява собствеността върху горите и земите от горския фонд по реда на този закон и извършва други дейности, определени с правилника за прилагане на закона.
         (3) В работата на поземлените комисии по възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд задължително участват и упълномощени представители на лесничействата, определени със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
          (4) Извършването на дейностите по изграждането и осъвременяването на кадастъра на горите и земите от горския фонд, чиято необходимост е възникнала в резултат от прилагането на закона, се възлага от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа на лицензирани изпълнители по ред и условия, определени с правилника за прилагане на този закон. Кадастърът на горите и земите от горския фонд за региона се съхранява и поддържа в регионалните управления на горите, а за цялата страна - в Националното управление по горите".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Господин Такоров има две предложения, които всъщност са идентични...
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложенията не са идентични и съжалявам, че министърът господин Върбанов отсъства от залата. Може би не съм бил разбран, защото не присъствах при разглеждането на този въпрос в комисията, тъй като не знаех, че се разглежда този закон.
  Господин председателю, обръщам се към Вас: нека в бъдеще хората, които не са членове на комисиите, пред които са правили предложения, да получават целия набор от документи. Аз не го получих и не знаех, че ще се разглежда този въпрос в комисията.
  Аз не искам само сменянето на думата "поземлени" с "гороразделителни". Аз не искам една и съща комисия да прави и поземлената реформа, и гороразделителната работа в българските гори. Защото поземлената комисия за седем години успя да възстанови само 62 на сто от земеделските земи, а господин Върбанов, за това съжалявам, че го няма - обеща, че до края на 1998 г. сто на сто от българската земя ще бъде възстановена.
  Колеги, представете си: за една година - 38 на сто плюс предаването на всички документи, които са необходими за връщането на земята, плюс - вие много добре знаете закона, който приехме или вие го гласувахте мога да кажа насилствено, за възстановяване на последната, деветнадесета поправка, с която може би над 80 на сто от влезлите в сила земеразделителни планове отново ще бъдат разработвани... И аз ви питам може ли поземлената комисия само с един инженер-лесовъд да се справи с тази задача? Абсолютно, категорично не.
  И второ, вие дори не си направихте сметката да видите колко инженер-лесовъди има в България и че във всяка една поземлена комисия трябва да има такъв по закон. Така ще се оголят горските лесничейства за сметка на това хората да бъдат преместени в поземлените комисии. Затова предложих "поземлените" да се замени с "гороразделителни", а изразът "в чийто състав се включва задължително инженер-лесовъд" да отпадне.
  Колеги, вие знаете, че всичкият кадастрален и картен материал в момента е в държавните лесничейства. Какво ще стане сега? Направа на нови материали, отново даване подложка на проектантите, които ще правят гороразделянето в цялата страна... Значи ние отново няма да можем да разберем къде ще седят документите, въпреки че в новата ал. 4 е написано, че всичко, което се отнася до кадастъра на горите и земите от горския фонд за региона се съхранява и поддържа в регионалните управления на горите. Всичкото това трябва да отиде отново в поземлените комисии. Затова аз поддържам своето предложение, господин председател.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров. Подлагам на гласуване тази част от неговото предложение - в чл. 11, ал. 1 да се заличат думите "в чийто състав се включва задължително инженер-лесовъд". Става дума за отпадане на текст. Моля, гласувайте.
  Гласували 171 народни представители: 54 за, 106 против, 11 въздържали се.
  Предложението за отпадане на думите "в чийто състав се включва задължително инженер-лесовъд" не се приема.
  Има предложение на същия народен представител - господин Румен Такоров, в чл. 11, ал. 1, както и в чл. 11, ал. 2, думата "поземлената" да се замени с думата "гороразделителната". Моля, гласувайте.
  Гласували 168 народни представители: 45 за, 114 против, 9 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Има думата господин Стефан Гайтанджиев.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Обяснение на отрицателен вот.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах против предложения текст за чл. 11. Това не е просто защото самото съдържание на този текст не ме удовлетворява. Принципно, уважаеми колеги, не приемам самия замисъл на закона, който е преди всичко...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Гайтанджиев, прощавайте...
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Обяснявам защо гласувах против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Чакайте, изобщо не сте гласували против.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Уважавам своите колеги, които се опитват да внесат някакъв разум.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Гайтанджиев, спрете за малко.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: ... и от Зелената партия, и от Съюза на демократичните сили...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Гайтанджиев, спрете за малко. Ще Ви прекъсна. Изобщо не сте гласували против, затова защото ние гласувахме досега предложението на народния представител Румен Такоров. Текстът на чл. 11 не е гласуван (шум в залата), за да можете да кажете, че сте гласували против.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Все едно, обяснявам гласуването си против.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не против. Няма нито един против от Демократичната левица гласувал.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Ето защо, уважаеми колеги, считам, че е безсмислено повече да участвам в обсъждането и приемането на този закон, който е едно престъпление спрямо страната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Нещо се объркахте, но нищо.
  Подлагам на гласуване чл. 11 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 170 народни представители: 125 за, 35 против, 10 въздържали се.
  Член 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 12. Министъ-рът на земеделието, горите и аграрната реформа издава правилник за организацията и структурите на поземлените комисии, извършващи възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд."
  Предложението на господин Румен Такоров думата "поземлените" да се замени с думата "гороразпределителните" не се подкрепя от комисията.
  Предложението на народните представители госпожа Дора Янкова и господин Кръстьо Трендафилов за чл. 12 беше оттеглено, защото то се инкорпорира в предложението на комисията.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров чл. 12 да отпадне не се подкрепя от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
  "Чл. 12. Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа определя организацията и структурите на поземлените комисии, извършващи възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението на господин Такоров няма смисъл да го гласуваме.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров за отпадането на чл. 12 не се подкрепя от комисията, но трябва да го гласуваме, защото не е оттеглено.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 12.
  Гласували 172 народни представители: 2 за, 137 против, 33 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 173 народни представители: 133 за, 33 против, 7 въздържали се.
  Член. 12 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 13. (1) Лицата по чл. 3 подават заявление за възстановяване правото си на собственост върху горите и земите от Горския фонд в едногодишен срок от влизането в сила на този закон при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на закона.
  (2) Лицата, пропуснали да подадат заявление в срока по ал. 1, установяват с иск срещу поземлената комисия правото да възстановят собствеността си върху горите и земите от Горския фонд. Въз основа на постановеното решение поземлената комисия при спазване изискванията на този закон определя земите и горите, върху които се възстановява правото на собственост.
  (3) Правото на собственост се доказва с: нотариални и крепостни актове, съдебни актове, емлячни и данъчни регистри, протоколи от комисиите по трудовата поземлена собственост и други писмени доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. При възможност заявлението се придружава и с описание на имота.
  (4) Собствениците на гори и земи от Горския фонд, правото на собственост на които се възстановява по този закон, едновременно с подаването на заявлението по ал. 1 декларират писмено пред поземлената комисия обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 2.
  (5) Поземлената комисия се произнася с решение за възстановяване на собствеността върху горите и земите от Горския фонд в 6-месечен срок от постъпване на заявлението, което се съобщава на заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (6) Решенията по ал. 5 и отказите се обжалват в 14-дневен срок чрез поземлената комисия при условията и по реда на Закона за административното производство. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ."
  Предложението на народния представител Валентин Симов за чл. 13, ал. 1 беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Владислав Костов по чл. 13, ал. 1 беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за чл. 13, ал. 1 беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Румен Такоров за чл. 13, ал. 2 комисията не подкрепи.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за чл. 13, ал. 2 беше подкрепено по принцип.
  Предложението на народния представител Валентин Симов беше оттеглено от същия.
  Предложението на народния представител Владислав Костов по чл. 13, ал. 3 комисията подкрепи.
  Предложението на народните представители Ангел Такев и Георги Божинов за чл. 13, ал. 3 комисията не подкрепи.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за чл. 13, ал. 3 комисията не подкрепи.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров по чл. 13, ал. 3 комисията не подкрепи.
  Господин Валентин Симов оттегли предложението си за чл. 13, ал. 5.
  Предложението на народния представител Владислав Костов за чл. 13, ал. 5 беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Орфей Дуевски по чл. 13, ал. 5 беше оттеглено от същия.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов по ал. 5 беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Емануил Йорданов по чл. 13, ал. 6 не беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Светослав Лучников в чл. 13, ал. 6 думите "14-дневен" да се заменят с "месечен" не беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов по чл. 13, ал. 6 не беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Владислав Костов в чл. 13, ал. 6 да се измени и да се създаде ал. 7, беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Румен Такоров за два нови члена след чл. 13, а именно чл. 13а и чл. 13б, не беше подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 13:
  "Чл. 13. (1) Лицата по чл. 3 подават заявление за възстановяване на правата си на собственост върху горите и земите от Горския фонд в поземленитне комисии по местонахождението им, при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на закона. Срокът за подаване на заявлениеята е 1 година от влизането в сила на този закон.
               (2) Лицата, пропуснали да подадат заявление в срока по ал. 1, установяват с иск срещу поземлената комисия правото да възстановят собствеността си върху горите и земите от Горския фонд. Въз основа на постановеното решение поземлената комисия, при спазване изискванията на този закон, определя земите и горите, върху които се възстановява правото на собственост. 
                (3) Правото на собственост се доказва с: нотариални и крепостни актове, съдебни актове, емлячни и данъчни регистри, протоколи от комисиите по трудовата поземлена собственост, нотариално заверени писмени договори, делбени протоколи, удостоверения за дялово участие в кооперации и други писмени доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. Само писмени декларации на заявителите не могат да бъдат основание за доказване правото на собственост. При възможност заявлението се придружава и с описание на имота.
                 (4) Собствениците на гори и земи от Горския фонд, правото на собственост на които се възстановява по този закон, едновременно с подаването на заявлението по ал. 1 декларират писмено пред поземлената комисия обстоятелствата по чл. 5, ал. 1.
                 (5) Поземлената комисия се произнася с решение за възстановяване на собствеността върху горите и земите от Горския фонд в 6-месечен срок от постъпване на заявлението, което се съобщава на заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс. В решението се описва землището, местността, границите, размера, вида и произхода на гората. Към решението се прилага и скица на възстановения имот.
                 (6) Решенията по ал. 5 и отказите могат да се обжалват в 14-дневен срок чрез поземлената комисия до съответния районен съд. Съдът решава спора по същество.
                 (7) Решенията на районния съд са окончателни. Срещу тях могат да се подават молби за преглед по реда на надзора пред окръжните съдилища."
  Това е по чл. 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Сега ще гласуваме първо предложенията по чл. 13, които не са приети, след това самия чл. 13 и след това предложението на народния представител Румен Такоров за два нови члена след чл. 13.
  Първо предложението на народния представител Румен Такоров - в чл. 13, ал. 2 думата "поземлената" да се замени с думата "гороразделителната", това няма да го поставям на гласуване. И след думите "от Горския фонд" да се постави запетая и да се допълни "не по-късно от 2 години от изтичането на срока по ал. 1".
  Има думата господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги!
  Мисля, че досега в българското законодателство всички реституционни закони са имали срок на действие. Но, както видяхме в този закон, вече стана и прецедент, че ще се изплащат и за пропуснати ползи. Нищо чудно няма и в този закон да няма срок на действието по чл. 13, ал. 2.
  И аз ще ви кажа следният казус. Един, който има перфектни документи за възстановяване на гората си, но вижда, че тя е всъщност изсечена и след това залесена на месец декември 1989 г., защото от 1 януари 1990 г. вече оправихме хората и тя не става за добиване на дървесина, той ще изчака 10 години, няма да плаща средства за охрана, за защита и след това ще си предяви документите чрез съда и ще я получи. А кой ще търси отговорност на този човек?
  Ето защо мисля, че двегодишният срок е напълно нормален, в който да ограничим времето, в което могат да се правят съдебни искове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Моля, гласувайте предложението на господин Такоров в чл. 13, ал. 2 след думите "от горския фонд" да се постави запетая и да се допълнят думите "не по-късно от 2 години от изтичането на срока по ал. 1."
  Гласували 191 народни представители: 59 за, 120 против, 12 въздържали се.
  Предложението не се приема. 
  Предложение на народните представители Ангел Такев и Георги Божинов - в чл. 13, ал. 3, във второто изречение думите "при възможност" да отпаднат.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 175 народни представители: 38 за, 125 против, 12 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов...
  Да, госпожа Дора Янкова има думата. Заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Текстът, който предлагаме, с крайната редакция се доближава, но държим на два текста. Настояваме да чуете нашите мотиви, а те са следните.
  За стопанските карти и списъците. Цяло едно селище Славейново, където има горско стопанство, в момента те не притежават никакви други документи, освен заверените 1941 г. от тогавашния министър-председател стопански карти и списъците към тях. Аз получих такова предложение, колегите депутати и комисията - също. Затова настоявам и държа да запишем този текст, тъй като тези хора в това землище няма с какво друго да докажат собствеността си.
  И не на последно място бих искала да обърнете внимание на една годишнина, която чествахме скоро. В 1912 г. границата в Родопите е била другаде за българската държава. Затова ние държим текстът, където е записано "и други писмени доказателства, издавани от българската държава, установяващи правото на собственост до национализацията на горите", да се предпазим от някои неща, които биха могли да се случат като документи за подаване на право на собственост, тъй като Родопите през един период от време, до 1912 г. са попадали на друга територия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  Господин Костов, ще вземете ли отношение?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз смятам, че ние можем да се съгласим с това - "стопански карти и списъците към тях" - но съм много предпазлив и не бих препоръчал да отидем и към другата част от текста. Затова, ако вие сте съгласни, да приемем тук или да предложа като председател на комисията "стопанските карти и списъците към тях", с това да приключим и смятам, че ще бъде коректно.
  Аз предлагам тогава текстът да се подложи на гласуване, но бих искал да кажа, че "стопански карти и списъците към тях" бихме могли да включим към изреждането на доказателствата в този член.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В окончателната редакция на чл. 13. Добре.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, да, в окончателната редакция да го включим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това ще го направим. То ще си дойде на мястото. Като гласуваме текста, аз ще посоча къде да бъде.
  Предложение на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров - в чл. 13, ал. 3, след думите "по трудова поземлена собственост протоколи и решения на поземлените комисии по закона...".
  Има нещо неясно. Заповядайте.
  КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин председател, колеги! Нашето предложение е в чл. 13, ал. 3, след думите "по трудова поземлена собственост" да се добави "протоколи и решения на поземлените комисии по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи". Разширили сме обхвата на документите, с които се признава тази собственост, имайки предвид, че същите поземлени комисии, които сега издават протоколи, решения за възстановяване на земите, ще се занимават и с възстановяването на горите. И след като веднъж им е отказано да бъде призната за земеделска земя, а се уточнява, че това са гори, тези протоколи да могат, без наново да се преразглеждат, веднага да важат за признаването на горите им. (Реплика от залата.) Тя е една комисия, но досега има отказ, че е земеделска земя и им е заявено, че това са гори. Следователно с тези протоколи да се препотвърди признаването им.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Костов...
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Господин Чукаров, не можем да доказваме пред една комисия, която е издала някакъв документ, с този документ да доказваме пред нея нещо друго. След като комисията има издадено някакво решение въз основа на някакви документи, тя ще ползва същите документи, за да издаде следващото решение за горите. Това не е коректен от правна гледна точка текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Още повече че това решение на поземлената комисия е, че отказва възстановяването. То не може да бъде ползвано след това направо. Просто трябва да бъде повторено.
  Да го гласуваме ли това?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Отказваме се.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Предложението се оттегля.
  Предложение на народния представител Емануил Йорданов - чл. 13, ал. 6 се изменя ...
  ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се.
  Предложение на народния представител Светослав Лучников - в чл. 13, ал. 6 думата "14-дневен" да се замени с "месечен". Става дума за срока.
  Не го оттегляте (обръща се към господин Светослав Лучников)? Добре.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников в чл. 13, ал. 6 думата "14-дневен" да се замени с "месечен".
  Гласували 172 народни представители: 55 за, 71 против, 46 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Последно предложение - на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов: в чл. 13 ал. 6 се изменя така:
  "(6) Решенията по ал. 1 се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд при условията и реда на Закона за административното производство."
  Оттегляте ли го?
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): В новия текст го има.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, оттегляте го.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 13 така, както е предложен от комисията, като в ал. 3 след думите "удостоверение за дялово участие в кооперации" се добавя запетая, "стопански карти и списъците към тях".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 171 народни представители: 163 за, 8 против, въздържали се няма.
  Член 13 е приет.
  Предложение на народния представител Румен Такоров за членове 13а и 13б...
  Заповядайте, господин Такоров.

  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, вече сме на път да допуснем същата грешка, каквато допуснахме в Закона за възстановяване на земеделските земи. И в него, и в този закон единствената цел е възстановяването на собствеността, без да се мисли за това, което ще стане с нея впоследствие. А всички знаем, че горите са национално богатство с изключително екологично значение. Грешка тук е недопустима.
  Какво ще правят собствениците на гори, които имат под 500 дка? Те не могат да започнат изготвянето на устройствените планове, което е основа за добиването на ползи от тези гори. То е изискване на устройствения Закон за горите.
  Какво ще правят собствениците на млади гори, които не могат в близките 10 - 15 години да добиват дървесина, откъде ще намерят средства за управление, охрана и т.н., както се изисква по устройствения закон?
  Какво ще правят собствениците на гори, ако е необходимо да образуват общ блок с общинска или държавна гора? Кой ще регулира този процес? Как ще се раздели собствеността на член-кооператорите или техните наследници? В закона е написано: "съобразно ликвидационните квоти". Това е добре, но кой ще определи точно мястото на дяловете на всеки един от член-кооператорите? Естествено, че всеки ще иска най-доброто парче от баницата. Или всеки може да се представи каква корупция ще се разпростре.
  Какво ще правят собствениците на гори, ако след възстановяването им попаднат в Закона за горите с национално значение, който предстои да бъде приет от Народното събрание? Мисля, че този закон би трябвало да мине преди Закона за възстановяване на горите и земите от горския фонд.
  Какво ще правят собствениците на гора, ако има един с 5 дка гора и тя се окаже решаваща за образуването на един блок, защото се намира в центъра на гората на група собственици и той не желае да бъде собственик с тях? Именно така се получи в Закона за възстановяване на земеделските земи и заради един, който се намира в средата на огромния блок и е пожелал сам да си работи земята, заради него се унищожават десетки декари земя, за да може да се прокара път именно до този негов малък имот.
  Всички сме свидетели на проблемите, които изникват при възстановяването на земеделските земи и все още излизат. А схемата за възстановяването на горите е същата. Защо трябва да прилагаме същия тормоз на собствениците на гори, а не създадем предпоставки за една по-цивилизована система за възстановяване, с което ще се гарантира съхраняването на българските гори като национално богатство и основен средообразуващ фактор.
  Смисълът и идеята на тези текстове, които аз предлагам, е да се премахне напрежението, което ще се получи при гороразделянето и ще реши в ход не само проблемите, които маркирах, а и други, които ще се появят.
  Какво по-добро от това, че собствениците на гори ще възстановят своите гори на базата на издаден нотариален акт за собственост, а им се дава и възможност да получават част от печалбата на лесничейството, пропорционално на гората, която предстои да му се възстанови. Получаването на този дивидент ще е предпоставка да се получи един стремеж и за по-бързо предоставяне на необходимите документи за възстановяване на горите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Думата има господин заместник-председателят Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! По-скоро ще задам въпрос към господин Такоров, отколкото да го репликирам или да правя изказване. Така, както е написан текстът и с господин Соколов го обсъждахме. Има нещо доста интересно, но като че ли не е докрай изяснено.
  Връща се гората. Той веднага не започва да я стопанисва и получава някакъв дивидент, докато тя се стопанисва по стария начин или пък след 2005-ата година, или как беше, след като излезе инструкция, получава...
  Аз ще моля господин Такоров малко по-простичко да го обясни за хората, които не сме специалисти в тази област. Нека да ни го разясни. Под формата на дуплика да ни го разясни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата е на господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Колеги, според изискванията на чл. 13, ал. 5 от този закон и в момента, в който го гласувахме, значи, че на практика всичките собственици на гори са направили своите предложения до поземлената комисия и след 6-месечен срок, както е записано, те получават документ, че им се признава определено количество гора, както беше именно точно, идентичното с възстановяване на земеделските земи.
  На базата на това решение на поземлената комисия той отива в държавното лесничейство, в което му се намира земята, и декларира, че на него реално ще му се възстановят, примерно 200 или 500 дка. От следващата година, от датата на издаването на решението от поземлената комисия или, както е записано тук в закона, че имат право да подават в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, значи до края на 1998 г., всички тези, които са подали документите и поземлената комисия им е признала правото на собственост върху определена количество гора, те отиват в определеното лесничейство и на база на пропорционално на количеството гора, което му се възстановява, на базата на общото количество гора, която е в лесничейството, той си взима необходимия дивидент или рента, както щем да го кажем.
  Значи, казвам, че до 2005-ата година, но защо до 2005-ата година? Защото мисля, че в това време именно държавните лесничейства на базата на изискванията на този закон ще направят устройствените планове по вид собственост и по вид собственици, или всичките тези работи, които ще излязат по време на гороразделянето, не трябва с тях да тормозим хората, а трябва заедно с хората от Народното събрание и от министерството да се подобри работата, защото аз от сега ви гарантирам, че този закон поне още два-три пъти ще влиза в тази зала за доработване.
  Другото, като елемент, което се постига с това мое предложение, е тези хора, които реално вече ще видят каква гора им се връща, ще преценят дали те ще могат сами да я експлоатират или дали ще могат след това самички да намерят средства за охрана, за защита на самата гора. Те ще си преценят дали да я дадат отново, както е по закона, на държавните лесничейства, за да извършват тези функции, а те да получават дивидент, или да вземат сами да си я стопанисват.
  Това е основното. Не знам дали ме разбрахте, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да. Благодаря на господин Такоров.
  Господин Костов има думата.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Искам да поясня защо комсията беше против приемането на тези предложения на господин Такоров.
  Уважаеми колеги, възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд се извършва по ред и начин, определен в този закон и до извършването на възстановяването се забранява сечта - ние приемаме и ние приехме това нещо. Следователно, не може да има сечи и стопанско ползване. Стопанско ползване в земите, подлежащи на възстановяване, се забранява. Точно така е. При това положение не може да има и стопански резултати, които да се разпределят между отделните собственици или държавата да ги дели с някои други.
  Тоест, при тази постановка на закона, ние считаме, че собственикът е защитен в случая, с изключение на санитарните сечи, които се извършват и следва да се извършват. Тоест, стопанският дърводобив няма да се осъществява върху горите, подлежащи на възстановяване. Имаме предвид защо е приет този текст. Защото, именно под благовидната форма на стопанска сеч - дърводобив, се доведе в някои случаи на масово изкористяване на това и получаване на това, че маса горски масиви бяха не така добре стопанисвани и изсечени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата за дуплика господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Господин Костов, аз не се противопоставям на това, което се прие - че няма да се извършва сеч, именно в тези 17%. Но горите в България само 17% са частни. Все пак, другите остават. Затова мисля, че държавните лесничейства, именно до 2005-ата година ще могат да упражняват дейността си, която упражняват досега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров за създаване на два нови члена 13а и 13б.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 198 народни представители: 64 за, 108 против, 26 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Искам само да поблагодаря на тези от Съюза на демократичните сили, които ме подкрепиха по време на разискванията в комисията и сега. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Половин час почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Продължаваме заседанието със същата точка от дневния ред.
  Член 14.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 14. Въводът във владение на собствениците се извършва от поземлената комисия в присъствието на представител на съответното горско стопанство в 3-месечен срок от влизането в сила на решението за възстановяване или на решението на съда."
  Предложение от народния представител Румен Такоров за изменение на чл. 14.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 14:
  "Чл. 14. Въводът във владение на собствениците се извършва от поземлената комисия в присъствието на представител на съответното горско стопанство в 3-месечен срок от влизането в сила на решението за възстановяване на правото на собственост или на решението на съда."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  Господин Такоров? Не го виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 178 народни представители: 54 за, 115 против, 9 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване чл. 14 така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 172 народни представители: 134 за, 24 против, 14 въздържали се.
  Член 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 15. Производствата по този Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд са безплатни."
  Предложението от госпожа Янкова и господин Трендафилов за изменение на чл. 15 е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте за чл. 15, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 177 народни представители: 162 за, 4 против, 11 въздържали се.
  Член 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 16. (1) Собствениците на гори и земи от горския фонд, чието право е възстановено по реда на този закон, могат да се снабдят с нотариални актове за собственост.
  (2) Нотариалното производство по ал. 1, както и доброволната делба на възстановените гори и земи се освобождават от такси за срок до 5 години от възстановяването."
  Предложението на народния представител Валентин Симов за чл. 16, ал. 1 се подкрепя от комисията по принцип.
  Предложението на народния представител Владислав Костов по чл. 16, ал. 1 се подкрепя от комисията.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за първото изречение се подкрепя. За второто изречение комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров се приема по принцип.
  Предложението на народния представител Владислав Костов за ал. 2 се преподкрепя от комисията.
  Предложението на народния представител Румен Такоров не беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов за чл. 16, ал. 2 - да се направи изменение, беше подкрепено по принцип.
  Предложението на народните представители Калчо Чукаров и Моньо Христов за изменението на чл. 16, ал. 2 се подкрепя по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 16.
  "Чл. 16. (1) По искане на собственика поземлената комисия изготвя проект за нотариален акт за собственост, който се заплаща по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Нотариалното производство по ал. 1, както и доброволната делба на възстановените гори и земи от горския фонд се освобождават от държавни и местни такси за срок пет години от възстановяването на правото на собственост."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
  От неприетите предложения е предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за второто изречение на ал. 1.
  Заповядайте, господин Трендафилов.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Предложението, което направихме имаше предвид да се регламентира редът, по който се издават тези актове. Но тъй като преди това приехме, че министърът на земеделието, горите и аграрната реформа ще регламентира дейността на комисиите, свързани с връщането на горите и земите от поземления фонд, аз оттеглям предложението ни за второто изречение.
  Бих искал да използвам случая, че съм на трибуната, ще ме извините, господин председател. Спорът в комисията, не само по този закон, а и преди, когато приемахме Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, беше по нотариалното производство.
  Ние тук приемаме, че освобождаваме от държавни и местни такси, но не можем да освободим хората от таксите за нотариалните услуги, които се правят. Вероятно трябва да помислим в парламента...
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС, от място): В закона за данъците ще го дадем.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Не, държавни и местни такси е друго. А за нотариалната...
  Аз казвам, че трябва да помислим как ще облекчим хората, защото там стойността на нотариалната услуга е твърде висока.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
  Има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Аз лично по същия въпрос, по който пледираше и господин Трендафилов, искам да обърна внимание на уважаемите колеги на правителствения вариант на чл. 16.
  Лично аз предлагам да го приемем във вида, в който той е внесен от правителството. Освен това, което той каза за снабдяването на собствениците с перфектни титули на собственост, освен собствеността като частна и неприкосновена, ще я превърне и в стабилна. Ще дава възможности и тази собственост да влезе в стопанския оборот, да се търгува. Така или иначе, ако този пазар трябва да има някакво окрупняване, някакво движение по него, ние трябва да мислим за снабдяването на тези хора с нотариални актове. В противен случай, рано или късно, по някакъв повод те пак ще трябва да ги извадят, а много хора може въобще да се спрат от изваждането на нотариални актове. Недвижимите имоти, титулът, това е нотариалният акт. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата господин Моньо Христов.

  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги! Вярно е, че в проекта на вносителя - Министерския съвет, е записано безплатно нотариално производство, т.е. изцяло безплатно извършване на услугата от държавата: от - до, до издаване на нотариален акт. Но в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се възприе принципът, че ще достигнем до самото съставяне на проект на нотариален акт и оттам нататък самите собственици да се явят пред нотариуса. Защо предприехме по този начин да се подхожда?
  Преди всичко служебното вписване, което беше записано в Закона за земята, в по-голямата си част, което трябваше да обслужва поземлените комисии и оттам служебно препращане и вписване в нотариата и връщане обратно, почти навсякъде този процес не се движеше или се движеше много мудно.
  Второ, трябва да ви посоча един много важен аргумент, като това, че в голямата си част самите собственици или наследниците на починалия собственик трябва да се явят пред нотариуса да се изповядат за получаване на този документ.
  Искам да посоча и един друг важен аргумент. Има много фалшиви документи при издаване на удостоверенията за наследници. Това създава вече голям проблем и особено при служебното отношение, което беше вписано досега в Закона за земята. И за да уеднаквим стандарта, тоест да няма двоен режим както по Закона за възстановяване на земеделските земи, така и по Закона за възстановяване на горите, затова и комисията по принцип се обедини около този текст. Друг е въпросът, че натовареността вече на всеки един собственик, във връзка с получаване на извършването на услугата в нотариата, е доста голяма, но там ние трябва да помислим именно сега, свързано със Закона за местните данъци и такси, където можем да запишем именно тарифи, които са свързани с възстановяване правото на собственост както на земя, така и на гори.
  Мисля, че в петък се прие този закон и сега в този срок, който го имаме, може да се направят необходимите корекции. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Янкова за реплика.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Аз искам да направя една реплика на господин Моньо Христов, тъй като той с голяма гордост заявява тук за поправките на Закона за земеделските земи, като едно голямо постижение, и в същото това време да споделя, че в избирателните райони хората са много притеснени, че реално няма да има пазар на земята. Тъй като те много трудно, с едни специални тарифи, обърнете внимание, ще бъдат регистрирани в нотариусите, а хората нямат средства да си заплатят тези нотариални услуги.
  Моля един юрист да се изкаже поне от Обединените демократични сили в този смисъл, да го чуем за или против е, за да можем да уредим нормално, в полза на хората, законовата база по този закон, тъй като доста станаха зооинженерите и специалистите, които правно ни съветват, за да не грешим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Миков за втора реплика.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз се страхувам, че тук се смесват две неща. Услугата е изработване на проект за нотариален акт, която може да я извърши и поземлената комисия, и всеки адвокат, пък и всеки сам, ако мисли, че ще му мине през нотариата, може да си напише проект на нотариален акт. Това е услуга.
  Другото, господин Христов, е такса. И именно аз пледирам за подкрепа на правителствения вариант, защото другото означава, че таксата винаги се изчислява върху някаква база, ерго, за да се изчисли таксата, първо, трябва да има оценка. Тази оценка някой трябва да я извърши. Дали собственикът, който ще си получи гората, дали комисия, дали някой, но някой ще трябва нещо да плати. Нека поне при това първично възстановяване да не товарим излишно процедурата: веднъж оценка, втори път - нотариална такса върху нея.
  Именно затова още веднъж ви приканвам да вникнете в правителствения вариант на чл. 16 и да го подкрепим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг някой? Колегата Юнишев.
  ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искахте да се изкаже юрист. Вижте сега, текстът, който са обособили комисията в чл. 16, ал. 1 и 2, е перфектен.
  Господин Миков, аз не зная защо се безпокоите толкова от това, че трябва да се заплаща тарифа. Тарифата самите вие знаете, че е въз основа на услугата, която се прави, да се заплатят консумативите и техническите действия, които извършва служителката в поземлената комисия. Нищо повече от това. По-нататък са освободени от държавни такси, местни и т.н. Следователно не трябва да се говори за никаква оценка на имота. Това е положението.
  Вие се обезпокоихте от това, че може би собственикът ще отиде при нотариус, който да направи проекта за нотариален акт. Това е право на избор от негова страна. Ами нека да отиде, както отива при лекаря на частна практика. Не виждам нищо обезпокояващо от това, от една страна.
  От друга страна, обърнете внимание на обстоятелството, че поземлените комисии са с ограничен персонал. Те не могат толкова бързо да направят всички проекти за нотариални актове. Ето защо ще се наложи да се досегнат и до колегите адвокати. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Юнишев.
  Господин Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Аз пак се извинявам, сигурно ставам досаден. Не става въпрос за услугата, изготвена на проект на нотариален акт, господин Юнишев. Ясно е и никак не ми се свиди, че моите колеги адвокати или нотариуси, или пр., ще вземат някой лев, даже ще се радвам да вземат някой лев. Въпросът е друг. Въпросът е за таксите. Дали всички такси - аз ви питам - от текста така, както е във варианта на комисията, се разбира? Дали всички? Защо бягате от правителствения вариант? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сега как да разбирам предложението, което се прави? За отпадане предложението на комисията? Вие искате гласуване на правителствения вариант ли?
  Добре, аз ще подложа на гласуване текста на чл. 16 така, както е предложен от вносителя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 187 народни представители: 65 за, 63 против, 59 въздържали се.
  Предложението на правителствения вариант не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 16.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 181 народни представители: 132 за, 25 против, 24 въздържали се.
  Член 16 е приет.
  Моля, докладвайте чл. 17.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 17. Лицата, които притежават информация и картен материал за землищата и за държавния горски фонд, включително и представляващите държавна тайна, са длъжни да ги представят при поискване от поземлената комисия безвъзмездно, като им се заплащат услугите по копирането, стойността на материалите, използвани при изработката им, и пощенските такси. Ползването на тези материали се извършва по законоустановения ред."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от комисията и от вносителя.
  Гласували 182 народни представители: 151 за, 8 против, 23 въздържали се.
  Член 17 е приет.
  Моля, докладвайте чл. 18.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 18. Собст-вениците, чието право на собственост върху горите и земите от горския фонд е възстановено, се задължават да ги регистрират и стопанисват съгласно Закона за горите, Закона за ловното стопанство и другото специално действащо законодателство."
  Предложението на народния представител Валентин Симов се подкрепя по принцип.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов беше оттеглено.
  Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров да отпаднат думите "и другото специално действащо законодателство" не бе подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
  "Чл. 18. Собствениците, чието право на собственост върху горите и земите от горския фонд е възстановено, се задължават да ги регистрират в съответните държавни лесничейства и стопанисват съгласно Закона за горите, Закона за ловното стопанство и другите специални закони."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението на Моньо Христов и Калчо Чукаров се оттегля.
  Моля, гласувайте чл. 18 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 172 народни представители: 139 за, 4 против, 29 въздържали се.
  Член 18 е приет.
  Моля, докладвайте чл. 19.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 19. (1) След влизането в сила на закона в горите, собствеността върху които подлежи на възстановяване, се забранява сечта, с изключение на санитарната.
  (2) Горското стопанство залесява изсечените площи до една година от въвода във владение."
  Комисията приема предложението на народния представител Симов.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за чл. 19, ал. 1 не се подкрепя.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов по чл. 19, ал. 2 не се подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по чл. 19, ал. 3, която да стане ал. 2.
  Въз основа на подкрепените предложения комисията предлага следната редакция на чл. 19:
  "Чл. 19. (1) След влизане на закона в сила се забранява сечта, с изключение на санитарната, в горите, правото на собственост върху които подлежи на възстановяване.
  (2) Държавните лесничейства залесяват изсечените гори, правото на собственост върху които се възстановява в срок до една година от въвода във владение на собствениците."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложенията на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за ал. 1 и ал. 2 давам думата на госпожа Янкова. Алинея 3 е приета.
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По чл. 19, ал. 1 нашето предложение е да има срок за забраната и затова ние предлагаме забраната да е до връчване на решението от поземлената комисия, тъй като ние сме свидетели как предишните народни събрания смятаха, че толкова бързо ще се възстанови земеделската земя и какъв беше дълъг периодът за възстановяването й.
  Имаме едно притеснение - лично аз и господин Трендафилов, че давайки така този текст - общо, без да има граница до кога, във времето може да се проточи тази процедура - съдебни преписки и други, това дава възможност и собствениците на земи, и наследниците да се мобилизират и предлагаме да се добави текстът:
  "Забраната е до връчването на решението от поземлената комисия."
  Ако позволите, господин председател, и по ал. 2.
  По ал. 2, правейки това предложение, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа в срок от три месеца да определи безспорните държавни гори, го правим само в полза на българското стопанство. Тъй като в тези земи, а те се знаят къде са частните и общинските земи, които ще се връщат от горския фонд, в тях ще може по-лесно да се върши стопанската дейност и всичко онова, което ще позволява Законът за горите, който следва да приемем. Затова ние си поддържаме предложенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за първите две алинеи на чл. 19.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 179 народни представители: 53 за, 118 против, 8 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Преди да подложа на гласуване чл. 19, както е предложен от комисията, ми се струва, че трябва стилно да се оправи първата алинея:
  "Чл. 19. (1) След влизане на закона в сила се забранява сечта, с изключение на санитарната, в горите правото на собственост, върху които подлежи на възстановяване".
  Аз бих предложил следния текст:
  "(1) След влизане на закона в сила, в горите, върху които подлежи на възстановяване правото на собственост, се забранява сечта, с изключение на санитарната".
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Мисля, че този текст господин председателят го каза много добре и той винаги казва добре нещата. (Смях и оживление в залата.)
  Сега, разбира се, вече сериозно. Това е много удачна поправка според мен, като председател на комисията. Ние я записахме и ако вие гласувате за нея, тя ще се приеме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 19 с направеното уточнение.
  Гласували 168 народни представители: 138 за, 5 против, 25 въздържали се.
  Член 19 е приет.
  Има няколко предложения за създаване на нови текстове.
  Първо, за създаване на чл. 20 - от народния представител Владислав Костов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложението на народния представител Владислав Костов е да се създаде чл. 20, което комисията подкрепя, и чл. 20 да има следния текст:
  "Чл. 20. По искане на собствениците, горите и земите от горския фонд с възстановено право на собственост, се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите, от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи".
  Този текст е възприет от приетия преди един месец закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Текстът е хубав, но поне четири запетайки липсват. Но това ще се поправи после.
  По това предложение някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте чл. 20.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, "върху които е възстановено правото на собственост". Той е точно преписан от приетия и там е грешката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 167 народни представители: 151 за, 5 против, 11 въздържали се.
  Член 20 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров да се създаде чл. 20 е във връзка със създаването на раздел "Административно-наказателни разпоредби".
  Комисията предлага да се създаде глава с наименование "Административно-наказателни разпоредби".
  В комисията възникна един спор: следва ли да се създава отделна глава - "Административно-наказателни разпоредби", или не следва?
  Моето лично мнение беше, и тогава го изразих в комисията, че никъде няма отделни глави в законопроекта и досега го приехме без глави. Би следвало и редно е да продължим сега с членове 21, 22, 23 и 24. Затова моето лично мнение е, и аз го изразявам и тук, изразих го и при гласуването, да не се подкрепя предложението на комисията за създаване на нова глава - "Административно-наказателни разпоредби", а да си следват текстовете по реда на членовете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението да се създаде глава с наименование "Административно-наказателни разпоредби".
  Гласували 152 народни представители: 42 за, 67 против, 43 въздържали се.
  Предложението за създаване на глава не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията подкрепя предложението на народния представител Владислав Костов за създаване на чл. 21 със следния текст:
  "Чл. 21. (1) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на опорната мрежа и границата на горския имот, се наказва с глоба от 250 000 лв. до 500 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от служител на юридическо лице, на неговия ръководител се налага глоба от 1 000 000 до 2 000 000 лв., а на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2 000 000 до 5 000 000 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този текст някой желае ли да вземе отношение?
  Моля, гласувайте предложения текст на чл. 21.
  Гласували 162 народни представители: 133 за, 8 против, 21 въздържали се.
  Член 21 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията приема предложението на народния представител Владислав Костов да се създаде чл. 22 със следното съдържание:
  "Чл. 22. Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 150 000 до 500 000 лв".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 22, както е предложен от комисията.
  Гласували 162 народни представители: 133 за, 6 против, 23 въздържали се.
  Член 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията подкрепя предложението на народния представител Владислав Костов за създаване на чл. 23 със следния текст:
  "Чл. 23. (1) Лице, което без правно основание ползва горски имот с възстановено право на собственост, се наказва с глоба от 200 000 до 1 000 000 лв.
  (2) Лице, което не изпълни заповедта за изземване на имота по чл. 20, се наказва с глоба от 200 000 до 1 000 000 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 23, както е предложен.
  Гласували 164 народни представители: 132 за, 10 против, 22 въздържали се.
  Член 23 е приет.
  Има думата господин Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря, господин председател.
  Аз поисках думата предварително, тъй като следващият текст, който е приет от комисията, вече урежда материята по кой начин стават наказателните постановления, къде отиват глобите, а моето предложение е също от административно-наказателен характер и ако беше гласуван този член, просто нямаше къде да бъде вместен.
  Досега, колеги, гласувахме текстове по отделни нарушения, които служители, длъжностни лица или граждани извършат, и не сме посочили точно по кои членове са тези нарушения. Аз имах конкретно предложение, но съм го оттеглил, за да може по общия ред да бъдат спазени така, както е предложил председателят на комисията господин Костов. Но за чл. 19, където става дума вече за запазване именно на горите, които подлежат на възстановяване от сеч, с изключение на санитарната, аз искам това да бъде определено с един отделен член, в който да посочим, че именно длъжностни лица, които допуснат нарушение на изпълнението на този закон, именно на чл. 19, да бъдат санкционирани. Казах, че това, което се гласува тук по чл. 21, е за знаци, това, което е по самия закон, които не изпълняват, това, което ръководител или юридическо лице е допуснало, също така за вземане на горски имот, но специално за чл. 19, за да предпазим ръководителите на горските стопанства, или вече лесничействата, както се наричат по новия устройствен Закон за горите, и същевременно да не стане така да се правят, че не знаят, че е извършено такова нарушение, тоест да го допускат неумишлено или умишлено, а да наблюдават това, предлагам ви този текст, който да бъде гласуван като чл. 24.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има предложение на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров да се създаде нов чл. 24:
  "Чл. 24. Длъжностно лице, което разпореди или допусне нарушение по изискванията на чл. 19, ал. 1, се глобява от 1 000 000 до 3 000 000 лв."
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров за чл. 24.
  Гласували 163 народни представители: 52 за, 50 против, 61 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Предложение на комисията за чл. 24.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията подкрепя предложението на народния представител Владислав Костов за създаване на чл. 24 със следната редакция:
  "Чл. 24. (1) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на длъжностни лица, определени от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Глобите се внасят по сметка на Национален фонд "Българска гора".
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  Моньо Христов и Калчо Чукаров оттеглят своето предложение по този член.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от комисията.
  Гласували 162 народни представители: 136 за, 4 против, 22 въздържали се.
  Член 24 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Допълнителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби".
  Гласували 160 народни представители: 151 за, 7 против, 2 въздържали се.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Параграф 1. По смисъла на този закон:
  1. "Горски фонд" е всяка територия извън чертите на населените места, предназначена основно за гори, независимо дали е залесена или незалесена, обхващаща гори, земи за залесяване, недървопроизводителни земи и горски пасища.
  2. Държавният горски фонд обхваща горите и земите от горския фонд, които са държавна собственост.
  3. "Гора" е всяка земя, която е обрасла с горскодървесна растителност.
  4. "Земя" е всяка площ от горския фонд, незаета от горскодървесна растителност.
  5. "Вид гора" е иглолистна и широколистна, а по произход - семенна и издънкова.
  6. "Маломерни гори" са горите с площ под 100 дка.
  7. "Горовладевски и всестранни кооперации" са кооперациите, регистрирани по действащото законодателство до национализиране на собствеността върху горите.
  8. "Гори - изключителна държавна собственост" са горите в защитените територии с международно и национално значение, определени по закон, и в 200-метровата ивица по границите на Република България, включително и островите по граничните реки, горските разсадници и полезащитните горски пояси".
  Народният представител Валентин Симов оттегли предложението си по § 1, т. 1.
  Владислав Костов оттегли предложението си по т. 1.
  Предложението на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов по т. 1 се подкрепя от комисията.
  Предложението на народния представител Валентин Симов по т. 2 не се подкрепя от комисията.
  Предложението т. 2 да отпадне на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов не се подкрепя от комисията.
  Предложението на народния представител Симов по т. 3 беше оттеглено от вносителя.
  Народният представител Владислав Костов също оттегли предложението си по т. 3.
  Народните представители Янкова и Трендафилов оттеглиха предложението си по т. 3.
  Народните представители Моньо Христов и Калчо Чукаров също оттеглиха предложенията си по т. 3.
  Предложението на народните представители Янкова и Трендафилов по т. 4 беше оттеглено.
  Предложението на народния представител Валентин Симов по т. 5 беше подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Владислав Костов по т. 6 комисията подкрепи по принцип.
  Предложението на народния представител Орфей Дуевски по т. 6 беше оттеглено от вносителя.
  По т. 8 народният представител Владислав Костов оттегли предложението си. Същото направиха и народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов.
  Предложението на народния представител Валентин Симов по т. 8 не бе подкрепено от комисията, а също и предложението му за създаване на нова т. 9.
  Въз основа на приетите по принцип и подкрепени предложения комисията предлага следната редакция на § 1:
  "§ 1. По смисъла на този закон:
  1. "Горски фонд" е всяка територия извън строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, предназначена основно за гори и обхваща: гори, храсти, земи за залесяване, недървопроизводителни земи, посочени в единния кадастър.
  2. Държавният горски фонд обхваща горите и земите от горския фонд, които са държавна собственост.
  3. "Гора" е всяка земя, която е обрасла с горскодървесна растителност.
  4. "Земя" е всяка площ от горския фонд, незаета от горскодървесна растителност.
  5. "Вид гора" е иглолистна, широколистна и смесена, а по произход - семенна и издънкова.
  6. "Недървопроизводителни земи" в горския фонд са: поляни, ливади, ниви, ерозирани почви, горски пътища и просеки, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, площи, заети от сгради в горите и дворни места, горски разсадници и други, както и водни течения и площи.
  7. "Гори - изключителна държавна собственост" са горите в защитените територии, определени със закон; горите в териториите от 200-метровата ивица покрай границите на Република България, включително и островите по граничните реки; гори в зоните за строга охрана на водата и водовземните съоръжения; полезащитните горски пояси; гори за защита на инженеро-технически съоръжения; семепроизводни градини, географски култури и дендариуми".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 1 неприетите от комисията предложения са: най-напред предложението на народния представител Валентин Симов по § 1, т. 2: да се добави изречението "то е част от целия единен горски фонд (ЕГФ) на страната".
  Господин Симов има думата.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Нашата добавка тук е в презумпцията на това, че след като има горски фонд и е казано, че държавният горски фонд обхваща горите, които са държавна собственост, априори ние днес с този закон казваме, че има горски фонд, който е общинска собственост, има горски фонд, който е частна собственост. Записахме, че в държавните лесничейства се регистрира собствеността. Следователно би следвало да има цял единен горски фонд, който във всяка една минута да даде възможност на законодателите или на изпълнителната власт да има поглед върху състоянието на горите и върху целия кадастър. Това е нашата мисъл и смятам, че тя е точно в духа на закона. Затова ще ви моля да подложите на гласуване моето предложение. Мисля, че то има резон.

  В противен случай може да се допусне, че в едно лесничейство може да се регистрира само едната собственост, а пък другата да се води на отчет в Националното управление по горите. В закона е казано, че регистрацията отива там. Много е сложно. А ако кажем, че има единен горски фонд, тогава е ясно, че има един кадастър, който ще се следи от всички заинтересовани лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов.
  Гласували 166 народни представители: 24 за, 102 против, 40 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народните представители Дора Янкова и Кръстьо Трендафилов за отпадане на т. 2 от § 1.
  Има думата господин Трендафилов.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като не приехте добавката, която се направи от господин Симов, аз предлагам въобще т. 2 да отпадне, така, както сме предложили първоначално, тъй като единствено за държавния горски фонд даваме определение и то забележете какво: "Държавният горски фонд обхваща горите и земите от горския фонд, които са държавна собственост". Просто се получава една тавтология.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение за отпадане на т. 2 от § 1.
  Гласували 171 народни представители: 77 за, 75 против, 19 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Има предложение на народния представител Валентин Симов за нов текст на т. 8 и за нова т. 9.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС, от място): Аз съм го оттеглил, господин председател, защото част от предложението е инкорпорирано в текста на комисията, а другото няма смисъл.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тук не е отбелязано.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Добре, господин Симов. Просто не сме го отбелязали.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване § 1 така, както го предлага комисията.
  Гласували 165 народни представители: 132 за, 2 против, 30 въздържали се.
  Параграф 1 е приет.
  Преминаваме към Преходните и заключителни разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване заглавието на главата "Преходни и заключителни разпоредби".
  Гласували 140 народни представители: 137 за, няма против, 3 въздържали се.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 2 (1) Прекратява се правото на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд, предоставено на физически лица по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет, от влизането в сила на решението за възстановяване собствеността на лицата по чл. 3.
  (2) Ползвателите по ал. 1, направили подобрения, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността.
  (3) Собствениците в случаите по ал. 1 могат да продадат възстановените им гори или земи, след като представят пред нотариуса писмени доказателства, че са предложили на ползвателите по ал. 1 да купят земите и горите при същите условия и декларират писмено пред него, че те не са приели това предложение.
  (4) Ако декларацията по ал. 3 е неистинска или ако трето лице купи земите и горите на собствениците при условия, уговорени привидно във вреда на ползвателя по ал. 1, той може да изкупи земите или горите при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.
  (5) Ако ползвателят по ал. 1 не плати дължимата поради изкупуването сума в едномесечен срок от влизането в сила на решението по ал. 4, то се счита обезсилено по право."
  Предложение на народния представител Светослав Лучников: ал. 3 да отпадне. Предложението се подкрепя по принцип.
  Предложение на народния представител Владислав Костов. Комисията не подкрепя предложението за § 2, ал. 4.
  Предложението на Светослав Лучников ал. 4 да отпадне се подкрепя по принцип.
  Предложението на Светослав Лучников ал. 5 да отпадне се подкрепя по принцип.
  Предложението на народния представител Владислав Костов за създаване на ал. 6 се подкрепя от комисията.
  При това положение комисията предлага следната редакция на § 2:
  "§ 2. (1) Прекратява се правото на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд, предоставено на физически лица по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет.
  (2) Физически лица, заварени при влизането в сила на този закон да ползват гори и/или земи от държавния, а след възстановяването на собствеността и в общинския горски фондове по силата на актове по § 2, ал. 1, могат да продължат ползването им срещу заплащане на такса, установена и внасяна по ред и начин, определени в правилника за прилагането на закона. В тези случаи размерът на ползваната гора и/или земя от горския фонд не може да надвишава един декар."
  Това е предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов. Всъщност има само едно неприето предложение, а то е Вашето.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз го оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не виждам други направени предложения, които не са приети от комисията. При това положение моля уважаемите колеги да гласуваме за направеното предложение от комисията за § 2.
  Гласували 167 народни представители: 136 за, 2 против, 29 въздържали се.
  Текстът на § 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 3. При разпореждане или делба на възстановени със съсобствени гори или земи от горския фонд реалните дялове не могат да бъдат по-малки от 1 декар."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук няма направени предложения. Не виждам желаещи да направят изказване.
  Поставям на гласуване предложеното съдържание на § 3.
  Гласували 155 народни представители: 136 за, 1 против, 18 въздържали се.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 4. Срокът по чл. 13, ал. 1 за собствениците или за техните наследници, чиито гори и земи от горския фонд са конфискувани с присъди, отменени в частта за конфискацията, тече от момента на влизане в сила на решението за отмяна, но не по-рано от влизането в сила на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 4 няма направени писмени предложения. Не виждам и желаещи за изказване.
  Поставям на гласуване § 4 в съдържанието, докладвано от председателя на комисията.
  Гласували 164 народни представители: 141 за, 1 против, 22 въздържали се.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 5. По реда на този закон не се възстановява вещното право на ползване върху горите и земите от горския фонд."
  Предложението на народния представител Светослав Лучников § 5 да отпадне комисията не подкрепя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Лучников, желаете думата. Заповядайте, имате я.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа! Аз просто не разбирам какво означава това разпореждане. Просто не мога да разбера какво е това предложение. Защо не възстановявате вещното право на ползване на горите? Вещното право на ползване на горите е едно право малко по-малко от правото на собственост, но е признато вещно право. Защо трябва да откажем възстановяването му? Просто не виждам смисъл, не виждам резон. По-голямото възстановяваме, по-малкото не възстановяваме. Просто не разбирам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Има думата господин Костов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми колеги и уважаеми господин Лучников! Това беше обяснено от специалистите, участвали в работата на комисията и от вносителя. Тъй като се възстановява собствеността върху горите и земите от горския фонд, а правото на ползване не може да се възстанови, защото много ползвания са осъществявани от разни укази още от царско време, което фактически не променя собствеността, а само се дава право на някакви си институции, училища или каквото и да било да ползват определена гора или земя от горския фонд, но не предоставя правото на собственост върху нея. Затова и те оспориха този факт.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
  Има думата господин Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Аз много уважавам господата - специалисти по горите. Но не мога да се съглася с известна правна неграмотност. Тук не става въпрос за някакво ползване, както се казва прекарно, което може да бъде отнето или дадено, тук се касае за вещно право. Вещното право не може да се установява с какъвто и да е акт, вещното право се установява само с нотариален акт. И ако някое лице наистина е получило вещно право с нотариален акт или по завещание... (Реплика от докладчика Владислав Костов.) Но вие отнемате и това вещно право.
  Така че според мен просто тук става въпрос за едно недоразумение, което трябва да се избегне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин Костов, желаете ли думата? Не.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Светослав Лучников за отпадане на § 5.
  Гласували 153 народни представители: 69 за, 29 против, 55 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложеното съдържание на § 5, докладвано от господин Костов.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 167 народни представители: 124 за, 31 против, 12 въздържали се.
  Параграф 5 е приет.
  Господин Костов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 6. Наследни-ците, на които се възстановява правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, се освобождават от данък върху наследството."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили предложения. Желаещи за изказване не виждам.
  Поставям на гласуване предложението за § 6.
  Гласували 158 народни представители: 139 за, 1 против, 18 въздържали се.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 7:
  "§ 7. Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа обявява в "Държавен вестник" землищата, в които възстановяването на собствеността върху двувластните земи по границите на Република България се отлага до уреждането на въпросите на междудържавно равнище."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили предложения. Няма желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване § 7 в съдържанието, докладвано от господин Костов.
  Извинявайте, отменям гласуването.
  Имате думата.
  ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, известно е на юристите, пък и на останалите вече, че не се "обявява" в "Държавен вестник", а се "обнародва".
  Предложението ми е на мястото на думата "обявява" да бъде "обнародва". Дали комисията ще го приеме? ... Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Действително предложението е правилно, то съответства на Конституцията.
  Поставям на гласуване докладвания от господин Костов § 7 с промяната - вместо "обявява в "Държавен вестник" да стане "обнародва в "Държавен вестник".
  Моля да гласуваме.
  Гласували 158 народни представители: 137 за, 3 против, 18 въздържали се.
  Параграф 17 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 8. Собствениците на гори, изключени от държавния горски фонд за изкореняване и изкоренени, се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета "Обезщетяване" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи."
  Предложенията на народните представители Янкова и Трендафилов са приети по принцип.
  Предложенията на господата Моньо Христов и Калчо Чукаров са приети по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 8:
  "§ 8. Собствениците на гори, изключени от държавния горски фонд за изкореняване и изкоренени и тези, чиято собственост не може да се възстанови с гори и земи от горския фонд, се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов. Тук нямаме предложения за гласуване.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложения от господин Костов текст.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 163 народни представители: 136 за, 3 против, 24 въздържали се.
  Текстът е приет.
  За процедура - имате думата, заповявайте.
  ПЕТЪР РАФАИЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателствуващ.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание чл. 34 от правилника и поради това, че останаха два параграфа да гласуваме до края на законопроекта, Народното събрание да вземе решение за удължаване на работното време до приключване на тази точка от дневния ред. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Рафаилов.
  Противно становище? Не виждам.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Рафаилов за удължаване на работното време до приключване на разглеждания законопроект.
  Моля да гласувате.
  Гласували 159 народни представители: 142 за, 14 против, 3 въздържали се.
  Гласувано е предложението за удължаване на работното време.
  Господин Костов, да продължим.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 9 (1) За запазване целостта на държавния и на общинския горски фонд, ако в него съществуват маломерни гори - собственост на физически или юридически лица, се извършва замяна между съответните собственици и държавата или общината.
  (2) С оглед на целта по ал. 1, ако не бъде извършена замяната, държавата или общините принудително отчуждават по предвидения за това ред съобразно действащите закони маломерните гори - собственост на физически или юридически лица.
  (3) Допуска се замяна между гори и земи от горския фонд и земи от поземления фонд след промяна на предназначението им при условия и по ред, определени в Закона за опазване на земеделските земи.
  (4) Условията и редът за извършване на замяната се определят с правилника за прилагане на закона."
  Владислав Костов оттегля и двете си предложения.
  Комисията приема по принцип предложението на господин Светослав Лучников.
  Господин Владислав Костов оттегля и третото си предложение.
  Комисията не подкрепя предложенията на Янкова и Трендафилов.
  Комисията предлага целият § 9 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин Трендафилов, желаете ли да вземете думата? Имате направено предложение с госпожа Янкова.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Тъй като то беше допълнение към текста, щом гласуваме да отпадне...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, няма да го поставям на гласуване.
  В такъв случай поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 9.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 170 народни представители: 151 за, против няма, 19 въздържали се.
  Прие се предложението на комисията § 9 да отпадне.
  При това положение вече ще следва и промяна в номерацията.
  Господин Костов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, това е вече технически въпрос. Ще я оправим.
  "§ 10. Министерският съвет издава правилник за прилагане на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По този текст предложения няма. Желаещи за изказване не виждам.
  Поставям на гласуване докладвания от председателя на комисията § 10, който ще стане § 9 поради отпадане на предишния текст.
  Прекратявам гласуването по искане на господин Костов и той има думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Това, което прочетох, беше текстът на вносителя.
  А комисията прие следната редакция на § 10, който става § 9: "Министерският съвет издава правилник за прилагане на закона в срок от един месец от влизането в сила на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С други думи, корекцията е тази.
  Чухте предложението на господин Костов.
  От мен едно предложение. Нека да унифицираме в закона думите "прилагане" и "приложение". Да се въведе един термин, защото на няколко места имаме "прилагане", "приложение". Моля, господин Костов, при уточняване на редакцията да го имате предвид.
  Поставям на гласуване предложеното съдържание на § 10, който, както казах преди малко, ще стане § 9.
  Гласували 159 народни представители, 145 за, 1 против, 13 въздържали се.
  Параграфът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение на народния представител Емануил Йорданов да се създаде нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби, което комисията не подкрепя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението е на господин Емануил Йорданов.
  ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте го. Благодаря, господин Йорданов.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложение на господин Светослав Лучников да се създаде нов параграф с текста: "Собствеността на гори в границите на селищните регулации и създадени върху земеделски земи, включително и самозалесили се, която не е възстановена досега по друг начин, се възстановяват по реда на този закон".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Лучников, имате думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Костов! Моля да отделите малко от умореното си внимание към моето предложение, защото то е много съществено.
  По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи беше записано, че земите, които са се самозалесили, земеделски земи, се възстановяват като земеделски земи. В постоянната практика на много поземлени комисии обаче се отказваше възстановяването на самозалесилите се земеделски земи, защото не били вече земеделски земи. И така те не се възстановяват по онзи закон, няма да се възстановят и по този закон и изобщо остават да висят във въздуха.
  Затова аз много ви моля да се приеме това предложение, което нищо не променя. Просто се казва, че собствеността, която не е възстановена досега по останалите закони и е собственост върху гори се възстановява по този закон. Нищо по-логично от това и нищо по-справедливо от него. Моля да го подкрепите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
  За противно становище имате думата.
  Господин Лучников, докато дойде следващият оратор ще Ви помоля само ... "в границите на селищните регулации", това го нямаме като понятие. Ние имаме понятие "в строителните граници на населените места". Позволявам си да направя тази корекция.
  Заповядайте, господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Господин Лучников, ако върнем тези земи само искам да ми отговорите какво оттук нататък остана още за реституция?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Заповядайте, господин Трендафилов, имате думата.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин Лучников, тъй като Вие говорите за строителните граници на населените места върху земеделски земи, включително и самозалесили се, които не са възстановени досега. Щом като са се самозалесили, значи върху тях не са извършени мероприятията по Закона за собствеността и те подлежат на връщане, така че няма нищо общо с този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Думата е на господин Моньо Христов.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми колеги, предложението на господин Лучников е това, за което аз говорих още в чл. 2. И това, което може да се случи е, че има съдебни решения и други, че земята се отказва поради това, че се връща по друг закон, а тя в същото време е станала земя или гора в разликата от тези години. Така че де факто това, което е записано допълва нещата и изчиства, че във всички случаи, ако не е признато, вече по този закон трябва да бъдат възстановени. Аз мисля, че трябва да го подкрепим, господин Костов, този текст. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
  Господин Костов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми колеги, аз искам все пак да кажа нещо по този предпоследен параграф.
  В чл. 10, ал. 5 изрично... (Шум и реплики в залата.)
  Моля, моля! Там изрично е посочено, че се възстановяват правата на собственици върху залесени или самозалесили се земеделски земи, включително и земеделските земи, за които собствениците са възмездени... и т.н. Тоест, ние сме създали една норма, която е още от 1992 г. От тогава е започнала да действа.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Но тя не се изпълнява!
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Това, че да кажем, някой не изпълнява този закон значи ли, че ние ще му отменим функциите и ще приемем нова норма, когато ни е казано в целия закон как се изпълнява, кой го изпълнява и какви са последиците от това.
  Аз моля все пак да се помисли и по това нещо.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Нищо лошо няма да стане. Нищо не пречи да се запише тестът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Костов.
  Сега ще поставя на гласуване предложението... (Силен шум в залата.)
  Колеги, моля ви! Моля ви, защото искам да уточня текста, разбира се, със съгласието на господин Лучников. Той е авторът.
  "§ 10. Собствеността върху гори, намиращи се в строителните граници на населените места - след това би трябвало да кажем - или създадени върху земеделски земи, включително и самозалесили се, която не е възстановена досега по друг начин се възстановява по реда на този закон".
  Благодаря още веднъж на господин Лучников.
  Поставям на гласуване предложения текст от господин Светослав Лучников. (Шум и реплики в залата.)
  Моля ви, изразете вашето отношение чрез гласуване!
  Гласували 200 народни представители, 112 за, 63 против, 25 въздържали се.
  Предложението на господин Лучников е прието.
  Имате думата по процедурен въпрос, господин Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, правя формално процедура за прегласуване... (Силен шум в залата, реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, моля!
  РУМЕН ТАКОРОВ: По смисъла на този закон в § 1, ал. 1 - все пак да уважаваме това, което сме гласували досега - пише: "горски фонд е всяка територия извън строителните граници на населените места". Сега какво гласувахме?! Дайте да си уважаваме това, което сме гласували.
  Правя формално предложение за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не давате основанието, господин Такоров. Поне обяснете защо предлагате това. Трябва да имате някакъв мотив.
  Господин Костов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Не, аз просто исках да кажа, че това се явява вече един нов § 11. Това е за протокола.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не допускам прегласуване. Аз го докладвах точно.
  Има ли още текстове, господин Костов?
  ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има още един текст и с това приключваме:
  "§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложение по текста няма.
  Моля да гласуваме за предложеното съдържание на § 11.
  Гласували 160 народни представители: 145 за, 13 против, 2 въздържали се.
  И последният текст е приет.
  Бих честитил на народните представители за така гласувания закон с благодарност към господин Костов, който на рождения си ден успя да докладва целия закон.


  Колеги, много моля, още малко, имаме няколко съобщения, които трябва да ви прочета:
  Комисията по правните въпроси ще има заседание на 12 ноември 1997 г., сряда, от 14.30 ч. в зала 356, като се допълва и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите.
  Комисията по икономическата политика ще заседава на 12 ноември, сряда, от 14.30 ч. в зала "Запад".
  Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовно заседание на 12 ноември, сряда, от 15.00 ч.
  Комисията по правните въпроси ще има заседание на 12 ноември, сряда, в зала 356.
  Същата комисия има заседание и на 13 ноември, четвъртък, от 14.30 ч. в зала 356.
  Временната комисия по проблемите на борбата с престъпността и корупцията има заседание в сряда, утре, от 18.00 ч. в зала 232.
  Временната комисия по проблемите на борбата с престъпността и корупцията има заседание в петък, 14.30 ч., в зала 126.
  Комисията по националната сигурност има заседание в сряда, 15.00 ч., в зала 232.
  Комисията по националната сигурност има заседание в четвъртък, 14.30 ч., в зала 232.
  Комисията по здравеопазването, младежта и спорта има заседание утре, 12 ноември, 15.00 ч., в зала 126.
  Следващото заседание е утре, сряда, 12 ноември 1997 г., в 9.00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 19.17 ч.)

  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председател:
  Александър Джеров

  Секретари:
  Виктория Василева

  Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ