Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 12 ноември 1997 г.
Открито в 9,02 ч.
12/11/1997
  Председателствал: председателят Йордан Соколов
  Секретари: Анелия Тошкова и Свилен Димитров

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 5 ноември до 11 ноември:
  - проект за решение за даване на разрешение за участие на военнослужещи от Българската армия в многонационалното сухопътно учение "Прометеас'97" (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за облагане доходите на физическите лица (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (вносител: народният представител Моньо Христов);
  - законопроект за ратифициране на Конвенцията относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "Еврофима" (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за ратифициране на Мeждународната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за ратифициране на Изменение на споразумението между страните-членки на ЕАСТ и Република България (вносител: Министерският съвет);
  - законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (вносител: народният представител Калчо Чукаров);
  - законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите (вносители: Димитър Арабаджиев и Емануил Йорданов);
  - законопроект за социална стабилизация (вносител: народният представител Юнал Лютфи);
  - законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители).
  Въз основа на направени предложения за седмичната програма от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е изготвен проект за програма за работата на Народното събрание от 12 до 14 ноември 1997 г.:
  1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България - продължение.
  2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  3. Проект за решение за даване на разрешение за участие на военнослужещи от Българската армия в Многонационалното сухопътно учение "Прометеас'97".
  4. Второ четене на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи - продължение.
  5. Законопроект за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-Изток 2 - Оми блок".
  6. Първо четене на законопроекта за облагане доходите на физическите лица.
  7. Второ четене на законопроекта за производството пред Върховния административен съд.
  8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
  9. Парламентарен контрол.
  По проекта за програмата някой желае ли да вземе отношение? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложената програма.
  Гласували 178 народни представители: за 160 за, против 4, въздържали се 14.
  Седмичната програма е приета.

  Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред...
  РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Декларация от името на парламентарна група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте от името на парламентарна група.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Демократичната левица многократно е заявявала и последователно е отстоявала своята позиция за справедливо обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Ние категорично отхвърляме примитивната законодателна логика на Обединените демократични сили, чиито основни стълбове са поголовната и често извършвана под тезгяха приватизация и безогледна реституция.
  Приетият Закон за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти с абсурдните си решения не прави разлика между тези, които трябва да бъдат обезщетени, и тези, които са натрупали богатствата си чрез спекула и неплатени данъци. Снощи мнозинството отново демонстрира реституционния си екстремизъм, подкрепяйки предложението на народния представител Светослав Лучников по чл. 9 от Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд. Част от бившите собственици с тази поправка, подкрепена от Обединените демократични сили, ще получат и гора, и земя, и обезщетение по пазарни цени към днешна дата след 1 януари 1990 г. за дървесината, получена дори от законната досега сеч.
  Това на практика не прави ясна реституционната ви философия, уважаеми колеги. За първи път с този закон се реституира и обезщетява за пропуснати ползи едновременно. Давате ли си сметка как с обезщетението затруднявате българското стопанство, българското общество, Министерския съвет.
  Подкрепяйки това предложение на народния представител Лучников, вие раздавате народното богатство под знак първосигнално и чувайки само думата "реституция". (Шум и реплики от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
  ДОРА ЯНКОВА: Ние, депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица, представяйки отговорно избирателните си райони, с много предложения и ефективна законотворческа дейност, съдействаме за ефективно законотворчество в Народното събрание. Но сега, в случая и по този член вие, колеги от управляващото мнозинство, поемете цялата си отговорност за безумното си решение, което подкрепихте снощи. По този начин вие постоянно залагате социални противоречия. Това лишава българската икономика от добри перспективи и умножава бедността на хората.
  Нашият отговор ще бъде: да се обезщетят стотиците хиляди, а може би милиони български граждани, дали безвъзмездно своя труд за изграждане на стопанската база на страната.

  Уважаеми госпожи и господа, от Обединените демократични сили, с почти всеки закон вие нарушавате конституционните принципи. Спрете! (Ръкопляскания от опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.

  Има думата председателят на Комисията по национална сигурност господин Христо Бисеров с доклада си по първа точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, уважаеми колеги, дами и господа!
  Господин председател, най-напред бих искал да направя едно процедурно предложение от името на парламентарната група - в залата при обсъждане на законопроекта да бъдат допуснати полк. Арнаудов, заместник-началник на управление "Личен състав" на Генералния щаб, госпожа Първанова - началник на управление "Правно" към Министерството на отбраната и госпожа Желева - юридически съветник на началника на Генералния щаб.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Има ли изказване срещу това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 154 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 9.
  Предложението се приема.
  Квесторите да поканят полк. Арнаудов, госпожа Първанова и госпожа Желева в залата.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, уважаеми колеги.
  Докладвам продължението на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
  Комисията по национална сигурност продължи обсъждането на законопроекта на свое заседание на 5 ноември 1997 г. Комисията, отчитайки предложението на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов към § 18, Решение N 6 на Конституционния съд от 1994 г. за тълкуване на чл. 84, т. 11 от Конституцията относно органите, компетентни да разрешат пребиваване на чужди войски на територията на Република България или преминаването им през нея и Решение N 23 на Конституционния съд от 1995 г. за тълкуване на чл. 84, т. 11 от Конституцията относно органите, компетентни да разрешат изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, комисията предлага да се създадат нови § 7а и § 7б със следното съдържание:
  "§ 7а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън територията на страната, когато изпълняват задачи с военен или военнополитически характер;"
  2. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
  "3. разрешава пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея, когато изпълняват задачи с военен или с военнополитически характер;"
  3. Точки от 3 до 11 стават съответно точки от 4 до 12".
  "§ 7б. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови точки 2, 3, 4 и 5 със следното съдържание:
  "2. разрешава изпращането и използването на български войскови единици извън територията на страната за изпълнение на хуманитарни, природозащитни, образователни, спортни и други задачи с мирен (невоенен) характер, без оръжие;
  3. разрешава изпращането и използването на отделни невъоръжени военнослужещи извън територията на страната за изпълнение на официални или представителни задачи, произтичащи от международни договорености на Република България;
  4. разрешава изпращането и използването на военна техника и екипировка извън територията на страната;
  5. разрешава пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея, когато изпълняват задачи с мирен (невоенен) характер, освен ако в закона е предвидено друго;"
  2. Досегашните точки от 2 до 17 стават съответно точки от 6 до 21".
  Приетият на заседанието на Народното събрание на 29 октомври 1997 г. § 7а, с който се създава чл. 32а в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България става § 7в в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
  Това е становището на комисията. То е съгласувано с вносителя на законопроекта. Прието е с консенсус.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  По предлаганите § 7а и § 7б някой желае ли да се изкаже? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте § 7а.
  Гласували 175 народни представители: за 157, против 1, въздържали се 17.
  Параграф 7а е приет.
  Моля, гласувайте § 7б.
  Гласували 158 народни представители: за 122, въздържали се 35.
  Параграф 7б е приет.
  Моля, гласувайте досегашния § 7а да стане § 7в.
  Гласували 165 народни представители: за 136, против, въздържали се 28.
  Досегашният § 7а става § 7в.
  Преминаваме към § 23.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 23 има няколко предложения - едното е на господин Бехар. Той го оттегли. Има още три предложения - едното е на госпожа Шопова и господин Драганов, второто е на господин Осман и третото е на колегите Добрев, Божков и Найденов.
  Комисията не приема и трите предложения.

  Комисията разгледа нова редакция на текста, съгласувано с вносителя на законопроекта, и ви докладвам редакцията на § 23 такъв, какъвто ви го предлага комисията.
  "§ 23. Член 75 се изменя така:
  "Чл. 75. (1) Началникът на Генералния щаб на Българската армия се назначава от президента на Република България по предложение на Министерския съвет за срок от три години.
  (2) Длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия се заема на ротационен принцип измежду първия заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия и началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили на Българската армия. Новоназначеният началник на Генералния щаб на Българската армия трябва да е служил в друг вид въоръжени сили на Българската армия от предшественика си.
  (3) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен до две години."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първото предложение е на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов: във връзка с чл. 75, ал. 2 да отпаднат думите "последователно: от сухопътните войски, от военновъздушните сили и от военноморските сили".
  Предложението се оттегля.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Искам да допълня, господин председателю, че текста, който Ви докладвах, беше приет с консенсус в комисията. Но все пак има още две предложения, които не са оттеглени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложение на народните представители Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на § 23. Някой от предложителите ще се изкаже ли? Не.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 23.
  Гласували 178 народни представители: за 64, против 9, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народния представител Ремзи Осман се оттегля.
  Моля, гласувайте § 23 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 173 народни представители: за 143, против, въздържали се 28.
  Параграф 23 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 24. Член 76 се изменя така:
  "Чл. 76. Началникът на Генералния щаб на Българската армия приподписва заповедите на министъра на отбраната относно:
  1. организационното изграждане, подготовката, планирането и поддържането на бойната и мобилизационната готовност на Българската армия;
  2. подготовката и извършването на мобилизацията на въоръжените сили;
  3. участието на войскови единици от Българската армия в ликвидирането на последиците от бедствия и аварии;
  4. участието на войскови единици от Българската армия в умиротворителни операции, в хуманитарни, спасителни и други мисии извън територията на Република България."
  Има две предложения: едното е на народния представител Руси Статков, а другото е на колегите Добрев, Божков и Найденов.
  Комисията не приема предложенията на народните представители.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо предложението на народните представители Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на § 24.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 170 народни представители: за 57, против 104, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Руси Статков: в § 24 да се обособят две алинеи, като досегашният текст на предлагания чл. 76 да стане ал. 1, а ал. 2 да придобие следния вид:
  "(2) Когато не се постигне съгласие между министъра на отбраната и началника на Генералния щаб, министърът на отбраната внася акта по ал. 1 за разглеждане и решение от Министерския съвет."
  Не виждам господин Статков в залата.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
  Гласували 167 народни представители: за 48, против 101, въздържали се 18.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 24 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 172 народни представители: за 125, против 37, въздържали се 10.
  Параграф 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 25. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а/ т. 6 се изменя така:
  "6. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване щатовете на Генералния щаб на Българската армия и съгласува щатовете за военно време на Министерството на отбраната и на другите формирования на въоръжените сили;"
  б/ създава се нова т. 7:
  "7. утвърждава щатовете на Българската армия без тези на Генералния щаб;"
  в/ досегашната т. 7 става т. 8;
  г/ досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
  "9. ръководи военното разузнаване;"
  д/ досегашните точки 9, 10 и 11 стават съответно точки 10, 11 и 12;
  е/ досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
  "13. ръководи бойната подготовка и разместването на военните кадри в българската армия;"
  ж/ създава се нова т. 14:
  "14. Прави предложения на министъра на отбраната за подготовката и квалификацията на личния състав на Българската армия в граждански училища в страната или в граждански и военни училища в чужбина;"
  з/ досегашните точки 13 - 17 стават съответно точки 15 - 19.
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Началникът на Генералния щаб получава пряко цялата информация относно Българската армия, добита от военната полиция и от военното контраразузнаване."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  По този текст има предложение на колегите Шопова и Драганов за неговото отпадане. То беше оттеглено.
  Същото предложение е направено от колегите Добрев, Божков и Найденов, което не е оттеглено.
  Комисията не приема предложението за отпадане на текста.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народните представители Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на § 25 има ли желаещи да се изкажат?
  Думата има господин Ангел Найденов.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Нашето предложение е продиктувано от загрижеността, която изпитваме, с оглед на продължаващото ограничаване в текстовете, които гласуваме, на правомощията на началника на Генералния щаб.
  Ние и при първото четене, и при дискусията в комисията нееднократно подчертаваме, че не намираме абсолютно никаква логика в това, след като началникът на Генералния щаб има към себе си генерален щаб, който го подпомага, да прави предложения, а да няма възможност сам да утвърждава щатовете на Генералния щаб или пък да съгласува щатовете за Министерството на отбраната за военно време.
  Следва да имаме предвид и още нещо. Началникът на Генералния щаб във военно време е главнокомандуващ и е пряко подчинен на върховния главнокомандващ, т.е. президента на републиката. В случая с измененията, които се правят и, подчертавам още веднъж, с преподчиняването на Контраразузнаването и на Военната полиция на министъра на отбраната, и текстът на ал. 2, с която се закрепва правото да получава информацията, но, забележете, само за Българската армия, а не за целите Въоръжени сили, ние на практика считаме, че се нарушават основни правомощия, които би следвало да залегнат в правомощия на началника на Генералния щаб.
  Ето защо и нашето предложение е съвсем радикално за отпадане на предложенията, които се правят за изменение на чл. 78.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Найденов.
  Има думата господин Жорж Ганчев.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател. Още на Консултативния съвет по национална сигурност аз казах на господин президента, че господин Иван Костов му изземва правата на върховен главнокомандващ, поставяйки в джоба си чрез своя министър юрисдикцията върху Военно контраразузнаване и Военна полиция. В цял свят военната полиция може да бъде командвана само в Н-ското поделение от шефа на гарнизона. Шефът на съседния гарнизон няма право на юрисдикция на съседния. Оттук нататък, обединят ли се само един или два окръга става Гестапо. Организира ли се цялата страна, Военната полиция - под един човек, като военния министър, става вафен СС. Ние не желаем да живеем в такава държава. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
  Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 25.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 177 народни представители: 63 за, 105 против, 9 въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 25, както е предложен от вносителя и приет от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 169 народни представители: 121 за, 39 против, 9 въздържали се.
  Параграф 25 е приет.
  Има думата господин Стефан Гайтанджиев за обяснение на отрицателен вот.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Господин председателю, уважаеми колеги! Гласувах против, защото смятам, че повечето от вас сте наясно, че тук не е проблемът, както защитниците на тези изменения твърдят, че шефът на Генералния щаб щял да получава цялата информация от Контраразузнаването. Това действително е така. Началникът на Генералния щаб обаче трябва не просто да получава цялата информация от Контраразузнаването, но и да ръководи Контраразузнаването, да му поставя задачи. Да сменя кадрите, ако те действително не изпълняват определена линия. Това са чисто професионални задължения, които цивилните министри, президенти и министър-председатели няма да могат да изпълнят на нужното професионално ниво.
  Ето защо смятам, че действително по този начин още веднъж се дават едни големи правомощия на политическото ръководство на армията, в лицето на министъра и по този начин действително се дава възможност министърът на войната да извърши преврат. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В България няма министър на войната, има министър на отбраната.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 26. Чл. 79 се изменя така:
  "Чл. 79. (1) Към началника на Генералния щаб се създава Съвет на началник-щабовете като съвещателен орган.
  (2) Членове на Съвета на началник-щабовете са първият заместник-началник на Генералния щаб и началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили в Българската армия. В заседанията на Съвета по решение на началника на Генералния щаб могат да участват и други длъжностни лица."
  По този текст има предложение на колегите Добрев, Божков и Найденов за неговото отпадане.
  Комисията не приема тяхното предложение.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по предложението за отпадане на § 26? Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 171 народни представители: за 56, против 102, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 154 народни представители: за 115, против 32, въздържали се 7.
  Параграф 26 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 27. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "съответни командващи" се заменят със "съответните началници на главните щабове".
  2. В ал. 2 думата "командващите" се заменя с "началниците на главните щабове".
  3. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Към началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили в Българската армия се създават военни съвети като съвещателни органи. Членове на военните съвети са първият заместник-началник на Главния щаб и командирите на корпуси (съединения). В заседанията на съвета по решение на началника на Главния щаб могат да участват и други длъжностни лица."
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата "командващите" се заменя с "началниците на главните щабове"."
  Колегите Добрев, Божков и Найденов предлагат да отпадне целия § 27.
  Комисията не приема тяхното предложение.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 27 някой желае ли да вземе отношение? Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 156 народни представители: за 46, против 100, въздържали се 10.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 153 народни представители: за 122, против 11, въздържали се 20.
  Параграф 27 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва предложение на господин Иван Глушков за промени в чл. 82.
  Комисията приема предложението на господин Глушков и предлага да се създаде нов § 27а със следното съдържание:
  "§ 27а. В чл. 82 след израза "служба в запаса" се добавя "служба в резерва".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение? Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте предложения § 27а.
  Гласували 157 народни представители: за 138, против, въздържали се 18.
  Параграф 27а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 28. В чл. 83 ал. 2 се отменя."
  Към този текст има три предложения. Те са еднакви - за отпадане на § 28.
  Комисията не приема тези предложения.
  Комисията предлага § 28 да добие следната редакция:
  "§ 28.  В чл. 83 ал. 2 се отменя. Досегашната ал. 3 става ал. 2."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 28? Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 163 народни представители: за 58, против 101, въздържали се 4.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 28 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 158 народни представители: за 117, против 27, въздържали се 14.
  Параграф 28 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 29. В чл. 90, ал. 2 думата "колежи" се заличава."
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 29, както е предложен.
  Гласували 165 народни представители: за 160, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 29 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 30. Чл. 96 се изменя така:
  "Чл. 96. (1) Наборната военна служба е задължителна и се изпълнява в Министерството на отбрана, в Министерството на вътрешните работи и във Въоръжените сили при условия и по ред, определени в Конституцията на Република България, в този закон, в Закона за Министерството на вътрешните работи и в уставите на Въоръжените сили.
               (2) Специфичните правомощия на военнослужещите на наборна военна служба като органи по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи се определят от министъра на вътрешните работи."
  По този текст има три идентични предложения за неговото отпадане.
  Комисията не приема тези предложения. Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 30? Няма желаещи да вземат думата.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 162 народни представители: за 44, против 107, въздържали се 11.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 30, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 109, против 6, въздържали се 30.
  Параграф 30 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 31. В чл. 98 думите "18 месеца" се заменят с "12 месеца", а думите "12 месеца" с "9 месеца".
  Има две предложения. Едното е на господин Осман, а другото е на колегите Добрев, Божков и Найденов.
  Комисията не ги приема. Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народните представители Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на § 31?
  Господин Найденов, имате думата.

  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Веднага бих искал да заявя, че аз лично съм за намаляване срока на военната служба. Направеното предложение за отпадане на предложението за промяната в чл. 98 по-скоро беше от гледна точка на липсата на достатъчно аргументи дотолкова, доколкото ние смятаме, че едно подобно предложение, което без съмнение засяга числеността в Българската армия, на практика намаляващо я с около 1/3 или 1/4 - с намаляването на срока на военната служба, би следвало да бъде свързано с едно цялостно предложение за концепцията за национална сигурност, за военната доктрина и яснотата, която трябва да имат всички народни представители по отношение на плана за структурата, числеността и организационното изграждане на Българската армия.
  Ние не смятаме, че подобни същностни изменения, каквото на практика представлява едно едностранно намаляване състава на Въоръжените сили на Република България, могат да бъдат правени само във връзка с предлагани изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.
  Ето защо и беше направено предложението за отпадане на предложението за промяна от 18 на 12 месеца и съответно от 12 на 9.
  Но пак заявявам, че включително и след известни дискусии в Комисията по национална сигурност, аз лично съм за намаляване срока на военната служба. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А поддържате ли предложението си за отпадане?
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (встрани от микрофоните): Аз обяснявам какви са мотивите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Гайтанджиев.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз лично по съвест не съм от тези, които биха пледирали за намаляване срока на военната служба, тъй като по принцип това е нещо, което намалява боеспособността на нашата армия.
  Но с оглед действително ситуацията в страната в момента - главно икономическите възможности на нашата страна да издържа една боеспособна армия, а също така и да обезпечи пълноценно обучение през целия този 18-месечен период, като вземем предвид и намалената застрашеност на страната от някакви външни сили, смятам, че в настоящата ситуация може би действително 12-те месеца се явяват един удобен срок и затова ще подкрепя това предложение, като приемам, че то е временно.
  Същевременно бих желал да възразя на предложението на господин Ремзи Осман за намаляване службата за тези, които са завършили висше образование от 9 на 7 месеца. Седем месеца са крайно малък срок и дори и с висше образование един боец няма да усвои нито тактиката, нито материалната част. Смятам изобщо, че образованието не трябва да поражда привилегии в срока на военната служба. Даже лично аз бих приел принципа 12 месеца за всички, но тъй като не съм направил такова писмено предложение, няма да го отстоявам. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гайтанджиев.
  Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 31.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 6, против 107, въздържали се 19.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Предложение на народния представител Ремзи Осман:
  В чл. 98 думите "9 месеца" се заменят със "7 месеца".
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 144 народни представители: за 16, против 105, въздържали се 23.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 31, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 152 народни представители: за 150, няма против, въздържали се 2.
  Параграф 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 32. Чл. 100 се отменя."
  Има две предложения за отпадане на параграфа.
  Комисията не ги приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 32 има ли желаещи да се изкажат? Няма.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 138 народни представители: за 31, против 95, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 32, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 114, няма против, въздържали се 31.
  Параграф 32 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 33. Чл. 105 се изменя така:
  "Чл. 105. (1) При смърт на военнослужещ по време или по повод на изпълнение на наборна военна служба братята му, които отбиват наборна военна служба, се уволняват по тяхна молба.
                 (2) От наборна военна служба се уволняват по тяхна молба военнослужещи, определени за придружители в семейства, в които останалите членове са категоризирани пожизнено като инвалиди първа група с придружител."
  Комисията приема текста на вносителя. Няма предложения за промени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 33.
  Гласували 149 народни представители: 148 за, против няма, 1 въздържал се.
  Параграф 33 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 34. По този параграф има едно предложение - за неговото цялостно отпадане. Комисията не го приема.
  Комисията предлага § 34 да придобие следната редакция:
  "§ 34. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите "когато обучението се финансира от държавата или от съответния чуждестранен университет" се заличават, а изразът "на 26 години" се заменя с израза "на 27 години".
  2. В ал. 1, т. 5 изразът "на 26 години" се заменя с израза "на 27 години".
  3. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Лицата, отложени от наборна военна служба на основание ал. 1, т. 3 и приети за редовно обучение във висши училища, създадени по законоустановения в страната ред, или в приравнените към тях чуждестранни висши училища, се отлагат от наборна военна служба до завършване на образованието си, но не по-късно от навършване на 27 години."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, по предложението за отпадане на § 34.
  Господин Найденов има думата.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Нашето предложение, уважаеми колеги, е насочено не толкова против съществото на предлаганите изменения, колкото към желание за възстановяване на стария текст на чл. 106.
  Забележете, с предложението се прави едно допълнение, което включва и платеното обучение. Според нас това не би следвало да бъде мотив за отлагане от военна служба.
  В стария текст в т. 2 на ал. 1 е записано: "във висши училища, когато обучението се финансира от държавата", и ние смятаме, че това следва да бъде единственият мотив за отлагане от военна служба.
  На практика сами разбирате, че с текста, който се залага за платено обучение, се създава една възможност за получаване по нерегламентиран път или фалшифицирани документи за отлагане от военна служба, което в срока на повикването на военна служба е трудно установимо като законосъобразност на издаваните документи.
  Ето защо ние предлагаме отпадане на този текст, като поддържаме предложението, което се прави за увеличаване на възрастта до 27 години, с оглед възможността на български граждани, приети за обучение в чуждестранни университети и по принцип висши училища, да завършат пълния курс на своето обучение в двете степени - бакалавър и магистър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Найденов.
  Господин Глушков има думата.
  ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че ние трябва да подкрепим направеното предложение от вносителя и от комисията, тъй като в случая става въпрос за нещо изключително важно. Не виждам никакви причини студeнтите, които са приети за обучение във висшите учебни заведения с платено обучение да бъдат дискриминирани и да не могат да се ползват от правата на студентите, които са приети редовно обучение.
  Освен това в предложената поправка се прави едно важно изменение, което засяга и българските студенти, приети за обучение във висши учебни заведения в чужбина. Все повече български младежи полагат успешно изпити и ги приемат за студенти, и то стипендианти, на чуждестранни висши учебни заведения. Именно тук, с тази промяна, те също ще се ползват от възможността да завършат своето висше образование в чужбина и след това да отслужат военната си служба.
  Така че аз ви призовавам да подкрепим тази промяна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Глушков.
  Други желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 34.
  Гласували 147 народни представители: за 37, против 94, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 34 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 149 народни представители: за 121, против, въздържали се 20.
  Параграф 34 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 35. В чл. 107, т. 4 думите "при или по повод изпълнение на воинските си задължения" се заменят с "по време или по повод на изпълнение на наборната военна служба".
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 35, както е предложен.
  Гласували 148 народни представители: за 147, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 35 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 36. В чл. 120, ал. 3 думите "18 месеца" се заменят с "12 месеца"."
  Има предложение за отпадане на параграфа. Комисията не го прима.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 36? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 11, против 103, въздържали се 33.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 36, както е предложен.
  Гласували 151 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 7.
  Параграф 36 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 37. Създава се чл. 124а:
  "Чл. 124а. Приемането на кадрова военна служба и присвояването на първо военно звание се извършва от министъра на отбраната или от ръководителя на друго ведомство при условия и по ред, определени в този закон и в Правилника за кадрова военна служба".
  Има предложение за преномериране на текста и второ предложение - за неговото отпадане. Комисията не приема и двете предложения.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 37 има ли бележки? Няма.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 137 народни представители: за 11, против 100, въздържали се 26.
  Предложението за отпадане не се приема.
  По предложението за преномериране на чл. 124а като чл. 120а желае ли някой да вземе думата? Няма.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 143 народни представители: за 22, против 53, въздържали се 68.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 37 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 143 народни представители: за 138, няма против, въздържали се 5.
  Параграф 37 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 38. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. на останалите офицери - със заповед на министъра на отбраната или на ръководителя на друго ведомство или на упълномощени от тях длъжностни лица;"
  2. Създава се т. 3:
  "3. на сержантите, а за Военноморските сили - на старшините, както и на войниците - със заповед на длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната или от ръководителя на друго ведомство".
  Има две предложения: едното е за отпадане на целия параграф, а другото е за отпадане на т. 1 от § 38. Комисията не ги приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 38 желае ли някой думата? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 132 народни представители: за 15, против 95, въздържали се 22.
  Предложението за отпадане на целия § 38 не се приема.
  Предложение за отпадане на т.1 в § 38.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 140 народни представители: за 24, против 86, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 38, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 134, няма против, въздържали се 5.
  Параграф 38 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 39. Чл. 128 се изменя така:
  "Чл. 128. Договорът за кадрова военна служба се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 30-дневен срок. Ако тя не направи това, счита се, че предложението не е прието;
  2. с изтичане на уговорения срок;
  3. при навършване на пределна възраст на кадровия военнослужещ;
  4. при настъпила негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи;
  5. при преминаване на платена изборна длъжност, с изключение на случаите по чл. 199, ал. 3;
  6. със смъртта на кадровия военнослужещ".

  Има предложение за отпадане на целия параграф. Комисията не го приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на § 39? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 143 народни представители: за 12, против 99, въздържали се 32.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 39 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 136, няма против, въздържали се 5.
  Параграф 39 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 40. Създават се чл. 128а, чл. 128б, чл. 128в, чл. 128г и чл. 128д:
  "Чл. 128а. (1) Договорът за кадрова военна служба се прекратява с писмено предизвестие на кадровия военнослужещ до министъра на отбраната или до ръководителя на друго ведомство.
                   (2) Срокът на предизвестието е 6 месеца и започва да тече от следващия ден на завеждането на рапорта. Предизвестието може да бъде оттеглено до изтичането му със съгласието на министъра на отбраната или на ръководителя на друго ведомство.
                   (3) Кадровите войници не могат да прекратяват първия договор за кадрова военна служба с предизвестие.
  Чл. 128б.  (1) Министърът на отбраната или ръководителят на друго ведомство може да прекрати договора за кадрова военна служба, като е длъжен да отправи до кадровия военнослужещ 6-месечно предизвестие в следните случаи:
  1. при несъответствие с изискванията за заеманата длъжност, установено по реда на Правилника за кадрова военна служба;
  2. при организационно-щатни промени, при пълна или частична ликвидация или при съкращаване числеността на Въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание, освен ако в това решение е опредeлен друг срок на предизвестие;
  3. при промяна в изискванията за заемане на длъжността, ако кадровият военнослужещ не отговаря на тях.
                   (2) Договорът за кадрова военна служба в случаите по ал. 1 се прекратява, ако на кадровия военнослужещ не може да бъде предложена друга длъжност, съответстваща на притежаваните от него военно звание и професионална квалификация.
  Чл. 128в. Министърът на отбраната или ръководителят на друго ведомство прекратява договора за кадрова военна служба без задължение за предизвестие:
  1. при отпадане на някое от основанията за приемане на кадрова военна служба по чл. 116, ал. 1, т. 5 и 7;
  2. при налагане на дисциплинарно наказание "уволнение";
  3. при издигане на кандидатурата на кадровия военнослужещ от политическа партия или коалация в избори за президент или вицепрезидент на Република България, за народни представители, за общински или районни съветници и кметове;
  4. при изтичане на срока по чл. 136.
  Чл. 128г. (1) При организационно-щатни промени, при пълна или частична ликвидация или при съкращаване числеността на Въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание министърът на отбраната или ръководителят на друго ведомство има право на подбор между кадровите военнослужещи, заемащи длъжности, съответстващи на едно и също военно звание, за да останат на военна служба тези, които имат по-висока квалификация и по-висока атестационна оценка.
                  (2) При подбора кадровите военнослужещи, които са придобили право на пълна пенсия, се освобождават от кадрова военна служба преди всички останали.
  Чл. 128д. Страната, която има право да прекрати договора за кадрова военна служба с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното месечно възнаграждение за неспазения срок на предизвестието."
  Има няколко предложения по този параграф: едното е за цялостното му отпадане, а другите няколко са за промени в отделни текстове. Комисията не приема тези предложения.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, предложението на народните представители Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на целия § 40.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 135 народни представители: за 23, против 99, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов в чл. 128б, ал. 1, т. 2 да отпаднат думите "при организацинно-щатни промени", както и думите "освен ако в това решение е определен друг срок на предизвестие".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 126 народни представители: за 26, против 83, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Руси Статков в чл. 128б, ал. 1, т. 2 да отпаднат думите "при организационно-щатни промени".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 127 народни представители: за 24, против 95, въздържали се 8.
  Предложението не се приема. 
  Предложение на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов.
  В чл. 128б, ал. 2 да се добави "в тези случаи се дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение до изтичане срока на договора".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 136 народни представители: за 29, против 92, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов.
  В чл. 128г, ал. 1 да отпаднат думите "има право на подбор между кадровите военнослужещи, заемащи длъжности, съответстващи на едно и също военно звание, за да".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 132 народни представители: за 12, против 86, въздържали се 34.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Руси Статков.
  В чл. 128г, ал. 1 да отпадне "при организационно-щатни промени".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 133 народни представители: за 31, против 100, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 40, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 10.
  Параграф 40 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 41. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) т. 1 се изменя така:
  "1. уволнените от наборна военна служба и получили военно звание в запаса;"
  б) създава се нова т. 2:
  "2. уволнените от кадрова военна служба, както и уволнените офицери и сержанти по Закона за Министерството на вътрешните работи;"
  в) досегашните т. 2 и т. 3 стават съответно т. 3 и т. 4.
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Званията в запаса на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи се приравняват към военните звания по този закон с акт на Министерския съвет."
  3. Досегашните ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 3 и ал. 4.
  Има предложения за отпадане на целия параграф. Комисията не го приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте по предложението за отпадане на § 41.
  Гласували 125 народни представители: за 24, против 101, въздържали се няма.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 41 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Прекратете гласуването... Гласуването продължава.
  Моля да се прегласува § 41.
  Гласували 137 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 6.
  Параграф 41 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва предложение на господин Иван Глушков за създаване на нов параграф, с който да се създаде нов раздел IV в част втора, глава VIII на закона.
  Комисията приема предложението на господин Иван Глушков с консенсус.
  Чета ви текста на § 41а, който ви предлагаме да приемем в залата:
  "§ 41а. 1. След раздел IV в част втора, глава VIII, се създава нов раздел V с наименование "Служба в резерва" със следното съдържание:
  "Чл. 150а. Службата в резерва се изпълнява с цел осигуряване на окомплектоването на Въоръжените сили с висококвалифициран личен състав за попълване на военновременни, а при необходимост и мирновременни основни командни, междинни и приравнени длъжности.
  Чл. 150б. (1) На служба в резерва се приемат български граждани, освободени от кадрова военна служба, които отговарят на следните изисквания:
  1. да са годни за военна служба в мирно време;
  2. да не са навършили пределна възраст за служба в запаса;
  3. да отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1, точки 1, 2, 5, 6 и 7 от този закон;
  4. да са прослужили не по-малко от 10 години във Въоръжените сили;
  5. да са заемали основни, междинни и приравнени командни длъжности.
          (2) Гражданите, освободени от кадрова военна служба поради налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", не могат да бъдат приемани на служба в резерва.
          (3) Работата по трудово правоотношение не е пречка за сключване на договор за служба в резерва.
  Чл. 150в. (1) Службата в резерва се упражнява като професия по ред, определен в този закон и подписания договор.
          (2) Службата в резерва включва задължения по активно изпълнение на договора и задължения да бъде на разположение за активно изпълнение на договора.
          (3) По време на активното изпълнение на договора за служба в резерва гражданите имат статут на кадрови военнослужещи.
          (4) За времето на разположение за активно изпълнение на договора за служба в резерва гражданите имат статут на запасни.
  Чл. 150г. (1) С договора за служба в резерва се определят срокът на договора, мястото на службата, обхватът на основните, междинните и приравнените длъжности, които лицето може да изпълнява, правата и задълженията на страните по договора и последиците от неизпълнение на договора.
         (2) Срокът на договора за служба в резерва е до три години. Действието на договора може да бъде продължено по взаимно съгласие на страните, но не по-късно от навършване на пределна възраст за служба в запаса за съответното военно звание.
         (3) Договорът за служба в резерва се сключва с министъра на отбраната или с ръководителя на друго ведомство, или с упълномощени от тях лица.
  Чл. 150д. (1) Гражданите, подписали договора за служба в резерва, могат да бъдат повиквани за активно изпълнение на договора:
  1. по два дни месечно - за подготовка за изпълнение на задълженията на длъжност, в рамките на договорения обхват на длъжностите;
  2. по един път годишно за срок от две седмици - за повишаване на квалификацията;
  3. до 30 дни годишно - за изпълнение на задълженията на длъжността по мобилизационното му назначение;
  4. до една година - при заместване на отсъстващ кадрови военнослужещ - титуляр на длъжност, за която е сключен договорът.
         (2) Длъжностите по ал. 1, т. 4 се определят със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство.
         (3) Повикването за активно изпълнение на договора за служба в резерва се извършва с повиквателна заповед, издадена от началника на Военното окръжие по местоживеене на лицето, в която се определят мястото и срокът за явяване за изпълнение на службата.
         (4) При повикване за активно изпълнение на договора за служба в резерва гражданите са длъжни да се явят на определеното в повиквателната заповед място и срок.
         (5) Разходите по пътуване на гражданите до мястото за активно изпълнение на договора за служба в резерва и обратно са за сметка на държавния бюджет чрез бюджета на съответното ведомство.
  Чл. 150е. (1) По време на активно изпълнение на службата в резерва гражданите имат право на основно месечно възнаграждение, което включва възнаграждение за съответната длъжност на кадрови военнослужещ и възнаграждение за притежаването военно звание.
         (2) За срока на договора, когато гражданите са на разположение за активно изпълнение на договора за служба в резерва, те получават месечно възнаграждение в размер на 20 на сто от основното месечно възнаграждение, което включва възнаграждение за длъжността по мобилизационното му назначение и за притежаваното военно звание.
  Чл. 150ж. (1) При повикване за активно изпълнение на договора за служба в резерва гражданите, които работят по трудово правоотношение, имат право на служебен отпуск при условията на чл. 158 от Кодекса на труда.
         (2) Работодателят няма право да прекратява трудовия договор с работници или служители по време, когато изпълняват активна служба в резерва.
  Чл. 150з. Времето, през което гражданите изпълняват активна служба в резерва, се зачита за трудов стаж от първа категория.
  Чл. 150и. Договорът за служба в резерва се прекратява:
  1. при изтичане на срока на договора;
  2. преди изтичане на срока на договора - по взаимно съгласие на страните;
  3. при настъпила негодност за военна служба в мирно време;
  4. при отпадане на някое от основанията за сключване на договор за служба в резерва;
  5. при нарушаване на задълженията, свързани със статута на кадрови военнослужещ."
  2. Раздели V, VI и VII от част II, глава VIII стават съответно раздели VI, VII и VIII."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 41а?
  Моля, гласувайте така, както е предложен.
  Гласували 152 народни представители: за 148, против няма, въздържали се 4.
  Параграф 41а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва предложение на колегите Петя Шопова и Драгомир Драганов за създаване на нов параграф, който те са номерирали § 41а, но очевидно е, че ако той се приеме, ще има друга номерация.
  Комисията не приема това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако се приеме предложението на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов за нов § 41, ще бъде 41б.
  Госпожа Шопова има думата.
   
            
  ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! В изменението на Закона за отбраната и Въоръжените сили има няколко принципни въпроса. Както виждате, по някои от нашите предложения, ние не пледирахме в пленарна зала, тъй като сме го направили в комисията. В голяма степен се съобразихме с мнението на вносителите, а по някои наши предложения вносителите се съгласиха с нашата теза.
  Има обаче няколко принципни въпроса, единият от които е създаването на военна професионална организация и възможността за създаването на такава. Причината текстът да не ни харесва е формулировката на чл.198 така както беше приета в миналото Народно събрание. Смятаме, че този текст фактически унищожава възможността да бъде създавана военна професионална организация.
  На практика текстовете, които гласят, че тези дейности трябва да стават в извънслужебно време, забележете, извън поделенията и да засягат въпроси, които са извън служебните задължения, фактически обезсмислят създаването на военна професионална организация.
  Ако погледнем Закона за Министерството на вътрешните работи ще видим, че там нещата стоят по съвършено друг начин и ние скоро, и в стария закон го бяхме регламентирали, и на второ четене ще приемем другите текстове.
  Представители на Европейския полицейски синдикат дори възразяваха за новите позиции по закона за МВР. Там се дава много сериозна възможност за професионална дейност.
  В Закона за отбраната и Въоръжените сили ние отнемаме възможността за създаването на военна професионална организация. Аз не разбирам защо се прави това, още повече, че преди разглеждането в Комисията по национална сигурност имахме едно експертно мнение, че текстът така, както го предлагаме е коректен и възможен, защото става дума за мирно време, за военна професионална организация, така че да не се нарушават забраните по чл.195 и чл.197, а това е за политическа дейност и за синдикална дейност.
  Освен това ние предлагаме акта за учредяване на сдружението, който се обявява със заповед на министъра, да не бъде записан в абстрактен текст, а да има задължение за министъра той да се произнесе в определен срок, тъй като практиката показва, че когато няма срок, може да бъде безсрочно.
  И третото предложение, което направихме - ръководителите на тази военна професионална организация или ръководителя, да бъде в безсрочен, неплатен отпуск, така както е по Закона за МВР. Смятам, че не е редно по една и съща материя, която гледаме успоредно, за едната система, в която отидоха част от въоръжените сили да предвиждаме едно, а за другата система да предвиждаме друго.
  Според мен основната причина е липсата на обществена дискусия и липсата на възможността самите военнослужещи да защитават своите интереси. Ние с господин Драганов го правим и оставаме на пленарна зала и на съвестта на народните представители да решат въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
  По това предложение някой друг желае ли думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 22, против 52, въздържали се 74.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§42. В чл. 213, ал.2 думите "военни академии и военни училища" се заменят с "военни и граждански академии и училища".
  Има предложение за отпадането на текста.
  Комисията не приема предложението.
  Комисията предлага §42 да добие следната редакция:
  "§42. 1. В чл.213, ал.2 думите "военни академии и военни училища" се заменят с "военни и граждански академии и училища".
  2. В чл.213, ал.3 думата "колежи" се заличава".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте §42, както се предлага от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 138, няма против, въздържали се 3.
  Параграф 42 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§43. В чл.226, ал.1 думите "по ред, определен" се заменят с "по ред и в размери, определени".
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте §43.
  Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
  Параграф 43 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва предложение на господин Нансен Бехар, който предлага да се създаде нов §43а.
  Комисията приема предложението на господин Бехар и предлага следния текст на §43а:
  "§43а. В чл. 237, ал.6 да се промени така:
  "(6) Ал.1 и ал.5 не се прилагат при дисциплинарно уволнение, както и спрямо кадрови военнослужещи, осъдени за умишлено престъпление от общ характер"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте §43а така както е предложен.
  Гласували 141 народни представители: за 140, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 43а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§44. Наименованието на Глава десета се изменя така: "Военни служители и работници".
  Комисията приема текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте §44, така както е предложен.
  Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
  Параграф 44 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 45. В чл. 269 думите "В системата на Министерството на отбраната" се заменят с "В Министерството на отбраната и във въоръжените сили".
  Има предложение за промяна в редакцията. Комисията не го приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е на народните представители Петя Шопова и Драгомир Драганов: в чл. 269 да отпаднат думите "В Министерството на отбраната".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 139 народни представители: за 13, против 89, въздържали се 39.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 45 както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 138, няма против, въздържал се 1.
  Параграф 45 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 46. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2). Длъжностите, които се заемат от военни служители във въоръжените сили, се определят по предложение на техните ръководители от ръководителя на другото ведомство, в състава на което е съответното въоръжено формирование."
  Докладвам и следващия § 47:
  "§ 47. В чл. 271 ал. 2 се изменя така:
  "(2). Трудовите договори в Министерството на отбраната и във въоръжените сили се сключват от министъра на отбраната или от ръководителя на друго ведомство, или от упълномощени от тях лица."
  И по двата параграфа няма предложения за промени.
  Комисията приема и двата параграфа във вида, в който са предложени от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 46 и § 47 така, както са предложени от вносителя и подкрепени от комисията.
  Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
  Параграфи 46 и 47 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: § 48 - към този параграф има предложение на господин Нансен Бехар.
  Комисията приема идеята на това предложение и предлага следната редакция на § 48:
  "§ 48. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думите "Министерството на отбраната" се добавя "и във въоръжените сили";
  б) създава се ново изречение:
  "Това не се отнася за работниците, на които размерът на трудовите възнаграждения се определя според изработеното."
  2. Създават се нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание:
  "(2). В случаите, когато военни служители и кадрови военнослужещи заемат длъжности с еднакви функционални или образователно-квалификационни изисквания, заплатите им за длъжност са равни.
  (3).  Министърът на отбраната или ръководителят на друго ведомство определят длъжностите, за които се прилага ал. 2."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и след думите "министъра на отбраната" се добавя "или от ръководителя на друго ведомство".
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 48 така, както е предложен от комисията, някой желае ли да вземе отношение? Не виждам господин Бехар в залата.
  Моля, гласувайте § 48 както е предложен от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
  Параграф 48 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 49. В чл. 276, ал. 1 и 2, след думите "министъра на отбраната" се добавя "или от ръководителя на друго ведомство".
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 49.
  Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
  Параграф 49 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 50. В чл. 278 след думите "чл. 240" думите "ал. 5" се заличават.
  Има две предложения за отпадане на параграфа. Комисията не ги приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, по предложението за отпадане на § 50.
  Едното предложение се оттегля.
  Остава предложението на господин Руси Статков.
  Моля, гласувайте за отпадане на § 50 - предложение на народния представител Руси Статков, което комисията не приема.
  Гласували 124 народни представители: за 6, против 102, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 50, както се предлага от вносителя и от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Параграф 50 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 51. Чл. 281 се изменя така:
  "Чл. 281. Видовете нарушения на военната дисциплина са:
  1. нарушаване на правилата за опазване на държавната и служебната тайна;
  2. нарушаване на правилата за подчинеността;
  3. нарушаване на правилата за военната вежливост и отдаване на чест;
  4. нарушаване на правилата на войсковия ред, както и на обществения ред в гарнизона;
  5. злоупотреба със служебното положение;
  6. кражба, присвояване или увреждане на имущество - държавна собственост, разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  7. превишаване на предоставената дисциплинарна власт;
  8. неизпълнение на задължение по военната служба;
  9. отказ от изпълнение на задължение по военната служба;
  10. неточно или след заповядания срок изпълнение на задължение по военната служба;
  11. самоволно отклонение от военна служба;
  12. нарушаване на правилата на международното право;
  13. нарушаване на задълженията или неспазване на ограниченията на правата на военнослужещите съгласно техния статут;
  14. всяко друго нарушение, свързано с неизпълнение на правила, установени с наредби, правилници, инструкции и заповеди на министъра на отбраната или на ръководителя на друго ведомство, както и със заповеди или разпореждания на командирите (началниците)."
  Има предложения за отпадане на параграфа. Комисията не ги приема.
  Комисията приема текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложенията на народните представители Петя Шопова, Драгомир Драганов, Николай Добрев, Любомир Божков и Ангел Найденов за отпадане на § 51 някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте предложението за отпадане.
  Гласували 127 народни представители: за 27, против 94, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 51 така, както е предложен от вносителя и от комисията.
  Гласували 138 народни представители: за 116, против 2, въздържали се 20.
  Параграф 51 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 52. В чл. 282, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква "ж" накрая се добавя "за срок от шест месеца до една година;"
  2. В буква "з" накрая се добавя "за срок от шест месеца до една година.".
  § 53. Член 283 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Дисциплинарно наказание уволнение може да се налага и при други тежки нарушения на военната дисциплина, посочени в уставите на въоръжените сили."
  § 54. В чл. 284 се създават ал. 3 и ал. 4:
  "(3) Когато началникът не е изслушал нарушителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя наложеното дисциплинарно наказание уволнение, без да разглежда спора по същество.
  (4) Разпоредбите на ал. 3 не се прилагат, когато обясненията на кадровия военнослужещ не са били изслушани или дадени по негова вина."
  По тези три параграфа няма предложения за промени.
  Комисията ги приема във вида, в който са предложени от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 52, 53 и 54, както са предложени от вносителя и от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
  Параграфи 52, 53 и 54 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва предложение на господин Иван Глушков за създаване на два нови параграфа.
  Комисията приема с консенсус предложението на господин Глушков и ви предлага следната редакция:
  "§ 54а. В чл. 287, ал. 2 да добие следната редакция:
  "(2) Другите дисциплинарни наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението."
  § 54б. В чл. 307 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и ал. 2 изразът "се наказва с глоба от 1 до 5 минимални работни заплати" се заменя със "се наказва с глоба от 5 до 10 минимални работни заплати".
  2. В ал. 3 изразът "се наказва с глоба от 5 до 10 минимални работни заплати" се заменя с "се наказва с глоба от 10 до 15 минимални работни заплати". "
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложените от народния представител Иван Глушков и приети от комисията така, както са формулирани от нея, параграфи 54а и 54б.
  Гласували 136 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 12.
  Параграфи 54а и 54б са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 55. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите "министърът на вътрешните работи" се заличават.
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Създават се точки 13 и 14:
  "13. "Войскова единица" е всяко отделение, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион, ескадрила, полк, бригада, база, дивизия или корпус от въоръжените сили.
  14. Централната администрация на Министерството на отбраната включва управленските звена на Министерството на отбраната, които подготвят, контролират и организират изпълнението на решенията и актовете на министъра на отбраната."
  § 56. Навсякъде в закона думите "системата на Министерството на отбраната" се заменят с "Министерството на отбраната", думите "Министерството на науката, образованието и технологиите" се заменят с "Министерството на образованието и науката", думите "министърът на образованието, науката и технологиите" се заменят с "министърът на образованието и науката", думите "Министерството на земеделието и хранителната промишленост" се заменят с "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", думите "министърът на правосъдието" се заменят с "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и думите "министърът на териториалното развитие и строителството" се заменят с "министърът на регионалното развитие и благоустройството"."
  По тези два параграфа няма предложение за промени.
  Комисията приема текстовете на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 55 и 56, както са предложени от вносителя и комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
  Параграфи 55 и 56 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, колеги, господин министър! С това докладът на комисията за днес по този закон приключва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министърът на отбраната господин Георги Ананиев.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ АНАНИЕВ: Господин председател, уважаеми народни представители! Искам да ви благодаря за конструктивния дух, който имаше днес, във връзка с приемането на текстовете от Закона за отбраната и въоръжените сили. Благодаря ви, наистина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министъра. (Ръкопляскания.)
  Аз смятам, че конструктивен дух има винаги в нашето Народно събрание.
  Преди почивката ще направя едно съобщение.
  Парламентарната група за приятелство с Китай ще проведе заседание по време на почивката в зала "Изток".
  Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, искам да направя процедурно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Във връзка с второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност моля да бъдат поканени в залата госпожа Дора Андреева - заместник-министър на финансите, и госпожица Росена Гаджева - главен данъчен експерт в отдел "Косвени данъци" при Главно управление "Данъчна администрация".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? Няма.
  Моля, гласувайте направеното предложение.
  Гласували 138 народни представители: за 124, против 5, въздържали се 9.
  Предложението е прието.
  Квесторите да поканят госпожа Дора Андреева и госпожица Росена Гаджева.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 90 от 1993 г.; изм. и доп. бр. 57 от 1995 г., бр. 16, 56 и 104 от 1996 г. и бр. 51 и 86 от 1997 г.)"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието има ли предложения? Няма.
  Моля, гласувайте заглавието.
  Гласували 136 народни представители: за 131, няма против, въздържали се 5.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният чл. 2 става ал. 1 и в нея текстът след думата "услуги" се заличава.
  2. Създава се ал. 2:
  "Ал. 2. Не е сделка по смисъла на този закон:
  1. учредяването на залог или ипотека;
  2. извършването от държавни и общински органи на действия, за които са установени такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси, както и действия, осъществени в рамките на определените им функции, които не се извършват от търговец;
  3. предоставянето от работодател на работници и служители на стоки и услуги по глава четиринадесета от Кодекса на труда по цени по-ниски или равни на фактическите разходи;
  4. безвъзмездното разпореждане с дълготрайни активи, включени в капитала на регистрирани юридически лица, чийто едноличен собственик е държавата или общините, по установения за това ред;
  5. разпореждането от държавен или общински орган с отнети от него в полза на държавата стоки"."
  Предложение на народния представител Валентин Симов:
  В предлаганата нова ал. 2 се правят следните изменения:
  1. в т. 3 след думите "услуги" се добавя "реда на";
  2. в т. 4 след думите "регистрирани" се добавя "по този закон".
  Предложение на комисията:
  Предложението по т. 1 не се приема.
  Предложението по т. 2 се приема.
  Предложение на народния представител Захари Желязков:
  В чл. 2, ал. 2 се създава т. 5:
  "5. Разпореждане с дълготрайни активи, включени в капитала на регистрирани юридически лица, чийто едноличен собственик на капитала е държавата или общините, по установения ред в полза на: други такива юридически лица, държавата, общините или организации на бюджетна издръжка."
  Предложение на комисията:
  Предложението не се подкрепя, защото то се съдържа частично в предложението по § 1 от проекта, касаещо чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.
  Предложение на Йордан Цонев:
  В чл. 2, ал. 2 се създава т. 6:
  "6. Продажбата на таксови марки."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за § 1:
  Подкрепя текста на вносителя с направените предложения за промяна в т. 4 и нова т. 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Първо, предложенията на господин Валентин Симов. Едното е прието, а другото - не. Искате ли думата?
  Господин Симов има думата.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз мисля, че по т. 1 съм имал предвид чисто от юридическа гледна точка - по реда на глава еди коя си.
  Ако подкрепите това предложение, ще се радвам, а ако не, нека бъде така, както е предложено от комисията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентин Симов, засягащо т. 3 - след думите "услуги" се добавя "реда на".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 142 народни представители: за 29, против 78, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Захари Желязков. Поддържа ли се от него? Не го виждам.
  Подлагам на гласуване това предложение за създаване на т. 5 в чл. 2, ал. 2.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 145 народни представители: за 15, против 69, въздържали се 61.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията с корекциите в т. 4 и нова т. 6.
  Гласували 152 народни представители: за 140, няма против, въздържали се 12.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. Член 3 се изменя така:
  "Чл. 3. Този закон се прилага за всички сделки, извършвани по занятие и с цел приход в рамките на независима икономическа дейност, вклчително търговските сделки по смисъла на чл. 286 от Търговския закон и сделките, осъществявани от лица със свободни професии, чието място на изпълнение е на територията на страната, когато се извършват от:
  1. юридически или физически лица;
  2. държавни или местни органи;
  3. клонове на чуждестранни лица, както и клонове на дружества, които не са юридически лица, но са търговци по националното си законодателство."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
  Моля, гласувайте § 2, както е предложен от вносителя и от комисията.
  Гласували 157 народни представители: за 149, против 1, въздържали се 7.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 4 след думите "при наемане на стока" се добавя "с изключение на транспортно средство" и думите "с изключение на наема на транспортни средства" се заличават.
  2. В ал. 2, т. 5, буква "а" думата "обект" се заменя с "предмет на индустриални или".
  3. В ал. 2, т. 5, буква "в" думите "консултантско бюро" се заменят с "юридическо лице-консултант".
  4. В ал. 3 думите "своята стопанска дейност" се заменят със "сделки по смисъла на чл. 3".
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В § 3, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията по § 3:
  Подкрепя предложението на вносителя по т. 1, 3 и 4 и предложението на народния представител Йордан Цонев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 154 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 17.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите "е за периодично" се добавя "или непрекъснато".
  2. В ал. 3 след думите "фактура не се издава" се добавя "или не е издадена" и се създава изречение второ: "За плащане се счита и всяка авансово получена сума, пряко свързана със сделката".
  Предложение на народния представител Валентин Симов:
  В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
  "(2) Когато сделката е за периодично или продължавано изпълнение и плащането се извършва разсрочено на вноски, всяко плащане за съответния период се смята за плащане, извършено по отделна сделка."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Тук смятахме, че ал. 2, както е в действащия закон, с това изменение, което се прави, е по-стегната редакционно, отколкото предложението на колегата Симов.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС, от място): Съгласен съм, оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е оттеглено.
  Моля, гласувайте § 4, както е предложен от вносителя и от комисията.
  Гласували 154 народни представители: за 145, против 1, въздържали се 8.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Стойността на сделката за целите на този закон е сумата, дължима на изпълнителя от получателя по сделката или от трето лице, определена в левове, без данъка по този закон, и включва и:
  1. всички данъци и такси, в това число акцизи, когато такива са дължими за сделката, и
  2. всички получени от изпълнителя субсидии и финансирания, свързани със сделката, и
  3. всички получени от изпълнителя лихви и неустойки по сделката."
  2. Алинея 7 се изменя така:
  "(7) Когато се прехвърля собственост върху сграда или част от сграда или транспортно средство, данъкът се начислява върху по-високата между определената от страните и пазарната им цена."
  3. Създава се ал. 8:
  "(8) Стойността на сделката по чл. 33, ал. 1 е равна на размера на възнаграждението за получената от местното лице услуга."
  Предложение на народния представител Валентин Симов:
  В чл. 6, ал. 7 думите "пазарната им цена" да се заменят със "застрахователната стойност - за транспортните средства и данъчната или балансовата оценка - за сградите".
  Предложение на комисията:
  Подкрепя предложението по принцип, като предлага следната редакция на ал. 7:
  "(7) Когато се прехвърля собственост върху сграда или част от сграда или транспортно средство, данъкът се начислява върху по-високата между определената от страните и: за транспортните средства - застрахователната им стойност, а за сградата или частите от нея - данъчната основа, определена съгласно Закона за местните данъци и такси."

  Предложение на народния представител Димитър Луджев по § 5, относно чл. 6.
  1. В ал. 1, т. 3 текстът се заличава.
  2. В ал. 7 - да се запази досегашният текст.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - в § 5 се създава т. 4:
  "4. Създава се ал. 9:
  (9) Когато стоката е обратно изкупена от първоначалния прехвърлител и той я прехвърли на трето нерегистрирано лице, облагаемата стойност е реализираната между покупната и продажната стойност по последните две сделки."
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков по § 5:
  1. В т. 1 - в предложеното изменение на ал. 1 да отпаднат думите "или от трето лице".
  2. В т. 2 предлаганата ал. 7 се изменя така:
  "(7) Когато се прехвърля собственост върху сграда, транспортно средство или част от сграда, данъкът се начислява върху по-високата от двете стойности, определена между страните или пазарната им цена."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за § 5.
  "§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Стойността на сделката за целите на този закон е сумата, дължима на изпълнителя от получателя по сделката или от трето лице, определена в левове, без данъка по този закон, и включва и:
  1. всички данъци или такси, в това число акцизи, когато такива са дължими за сделката, и
  2. всички получени от изпълнителя субсидии и финансирания, свързани със сделката и
  3. всички получени от изпълнителя лихви и неустойки по сделката."
  2. Алинея 7 се изменя така:
  "(7) Когато се прехвърля собственост върху сграда или част от сграда или транспортно средство, данъкът се начислява върху по-високата между определената от страните и: за транспортните средства - застрахователната им стойност, а за сградата или частите от нея - данъчната основа, определена съгласно Закона за местните данъци и такси".
  3. Създава се ал. 8:
  "(8) Стойността на сделката по чл. 33, ал. 1 е равна на размера на възнаграждението за получената от местното лице услуга".
  4. Създава се ал. 9:
  "(9) Когато стоката е обратно изкупена от първоначалния прехвърлител и той я прехвърли на трето нерегистрирано лице, облагаемата стойност е реализираната между покупната и продажната стойност по последните две сделки".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, по предложението на народния представител Валентин Симов.
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС, от място): Подкрепям текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  Предложение на народния представител Димитър Луджев. Няма го.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 144 народни представители: за 21, против 106, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение, което не е прието от комисията, е на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков.
  Господин Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Тъй като част от предложението е възприето, мисля, че ние с професор Стоилов няма да имаме възражения по другата част, която не е приета, така че подкрепяме предложението на комисията с това уточнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Подлагам на гласуване § 5 така, както е предложен от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 137, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКАЛДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 6. В чл. 7 след думите "всички сделки" се добавя "по чл. 3"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6, както е предложен.
  Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите "континенталния шелф и изключителната икономическа зона" се заменят с "както и снабдяването с горива, храни и напитки на чуждестранни плавателни съдове и въздухоплавателни средства".
  2. Точка 2 се отменя.
  3. В т. 3 накрая се добавя "когато се извършва от лицето, на чието име е учреден временният внос;".
  4. Точка 4 се заличава.
  5. В т. 5 накрая се добавя: "както и превозът от място извън страната до място на територията на страната".
  6. В т. 6 накрая се добавя "и се извършва от лицето, което осъществява международния превоз".
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - предложението по т. 2, относно т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - в § 7 т. 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Никола Николов - в чл. 8 се създава т. 7:
  "7. превозът от място в страната до безмитната зона."
  Предложение на комисията: предложението се приема по принцип, но то се съдържа в чл. 8, т. 5 на сега действащия закон във връзка с предложения в проекта § 3 от Допълнителните разпоредби.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков - в § 7, т. 5 да се добави: "и се извършва от лицето, което осъществява международния транспорт".
  Предложението не се подкрепя от комисията.
  Предложение на комисията за § 7: подкрепя текста на вносителя и предложението на народния представител Йордан Цонев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцеслав Димитров - т. 2 от § 7 да отпадне.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 27, против 107, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.


  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков за добавка в § 7, т. 5.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 141 народни представители: за 27, против 109, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 7, както е предложен от вносителя, с корекцията, извършена от комисията - отпадане на т. 6.
  Гласували 134 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 18.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 8. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите "и учредяване на ограничени вещни права върху земя, с изключение на правото на строеж;" се заличават.
  2. В т. 4 думите "изрично заяви, че сделката следва да се третира като облагаема;" се заменят с "ги отдава под наем за търговски или индустриални цели;".
  3. Точка 7 се отменя.
  4. Точка 9 се изменя така:
  "9. прехвърлянето на предприятие като цяло по чл. 15 от Търговския закон, както и сделките, извършвани по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с изключение на тези по § 10;".
  5. В т. 11 думите "циркови спектакли" се заменят с "циркови и музикални спектакли и концерти".
  6. В т. 12 думата "собствена" се заличава и след думата "земя" се поставя запетая и се добавя "собственост".
  7. Създават се т. 15 и 16:
  "15. внасянето на непарична вноска в капитала на търговско дружество или внасянето на дял или встъпителна непарична вноска в кооперация;
  16. дарението, извършено: в полза на учебни и здравни заведения на бюджетна издръжка, на научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка, Съюза на слепите, Съюза на глухите, Съюза на инвалидите; за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии, на Българския Червен кръст; за националната сигурност и отбраната; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, както и на домове за тях, когато са на бюджетна издръжка; на домове за стари хора на бюджетна издръжка; на държавата и общините;".
  Предложение на народния представител Валентин Симов: в § 8, т. 5 да се допълни с израза: "с изключение на продажбата на входни билети за барове, вариетета и еротични спектакли".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров: в чл. 9:
  1. Точка 7 да не се отменя.
  2. В т. 11 се добавя "и спортни състезания".
  3. В т. 16 текстът да е идентичен с текстовете на сега действащите Закон за данък върху печалбата и Закон за данък върху общия доход.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2. Предложението по т. 3 не се подкрепя.
  Предложение на народния представител Димитър Луджев: в § 8, т. 16 се изменя така:
  "16. дарението, извършено: в полза на учебни и здравни заведения, на научни, културни, просветни, социални и други организации, Съюза на слепите, Съюза на глухите, Съюза на инвалидите; за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии; на БЧК; за националната сигурност и отбраната; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, както и на домовете за тях; на домовете за стари хора; фондациите с културни, просветни и здравни цели; на държавата и общините".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев: в § 8:
  1. В чл. 9, ал. 1, т. 1 думите "с изключение правото на строеж" се заличават.
  2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  "4. отдаване под наем на земя, както и сгради или части от тях за жилища;"
  3. В т. 11 се добавя "и спортни състезания;".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков: в § 8, т. 7 в новосъздадената т. 15 да се направи следното допълнение: "като и внасянето на непарична вноска в уставния капитал на новосъздаденото търговско дружество".
  Комисията подкрепя предложението по принцип - то се съдържа в § 8, т. 7 от проекта: това е чл. 9, т. 15 от Закона за данъка върху добавената стойност.
  Предложение на комисията за § 8:
  "§ 8. В чл.9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите "с изключение на правото на строеж;" се заличават.
  2. Точка 4 се изменя така:
  "4. отдаване под наем на земя, както и сгради или части от тях за жилища;".
  3. Точка 9 се изменя така:
  "9. прехвърлянето на предприятие като цяло по чл. 15 от Търговския закон, както и сделките, извършвани по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с изключение на тези по § 10;".
  4. В т. 11 думите "циркови спектакли" се заменят с "циркови и музикални спектакли и концерти и спортни състезания", а накрая се добавя "с изключение на продажбата на входни билети за барове, вариетета и еротични спектакли".
  5. В т. 12 думата "собствена" се заличава и след думата "земя" се поставя запетая и се добавя "собственост".
  6. Създават се т. 15 и 16:
  "15. внасянето на непарична вноска в капитала на търговско дружество или внасянето на дял или встъпителна непарична вноска в кооперация;
  16. дарението, извършено: в полза на учебни и здравни заведения, които не разпределят печалба; на научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка; Съюза на слепите, Съюза на глухите, Съюза на инвалидите; за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии; на Българския Червен кръст; за националната сигурност и отбраната; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, както и на домове за тях; на домове за стари хора; на държавата и общините".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцеслав Димитров в частта, в която не е прието от комисията, а именно в т. 16 текстът да е идентичен с текстовете на сега действащите Закон за данък върху печалбата и Закон за данък върху общия доход. Това е т. 3 от предложението на господин Димитров.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 143 народни представители: за 31, против 101, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Всички останали предложения са приети и съобразени от комисията.
  Думата има господин Зеленогорски.
  НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз имам предложение по следващия чл. 10 и сега правя ново предложение в чл. 9 да се създаде т. 17, в която да се включи като текст: "предоставяне на пощенски услуги по приемане и доставка на писмовни пратки от държавни и обществени оператори".


  Смятам, че е по-логично този текст да бъде в чл. 9, а не в чл. 10. Мотивацията ми е, че съгласно Всемирната пощенска конвенция всички пощенски администрации в почти целия свят са членове на Всемирния пощенски съюз. В почти всички страни тези услуги не се облагат с данък добавена стойност и като цяло те се водят за обществени услуги, които са със социална насоченост.
  Освен това ние смятаме, че ще бъде неприложимо от техническо естество, няма да може да се упражнява контрол върху сделките с обикновени писмовни пратки, които се предават от физически и юридически лица чрез обществените пощенски кутии.
  Имайки предвид този социален характер на тази услуга, ние предлагаме тя да бъде освободена и да влезе като т. 17 в чл. 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Смятам, че няма процедурна пречка предложението на господин Найден Зеленогорски, направено към чл. 10, да се премести като т. 17 към чл. 9, така както той сега предлага.
  Има думата господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз искам да изкажа подкрепа на предложението на господин Зеленогорски в процедурния смисъл за прехвърлянето му и в съдържателен - в новата редакция, тъй като предишната редакция не беше най-точна. Действително това, което в международен план го има, засилено със състоянието на българските пощи, налага едно такова решение и моля всички колеги да го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям отделно на гласуване предложението на народния представител господин Найден Зеленогорски за т. 17 към чл. 9 така, както беше формулирана от комисията.
  Гласували 160 народни представители: за 149, няма против, въздържали се 11.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията, с добавената т. 17 към чл. 9.
  Гласували 161 народни представители: за 161, против и въздържали се няма.
  Параграф 8 е приет.
  За процедура има думата господин Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, колеги! Съгласно правилника, от името на нашата парламентарна група искам да ни дадете половин час почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Продължаваме нашата работа.
  Има думата господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 9. В чл.10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата "кредит" се заменя с "паричен заем (кредит)".
  2. Точка 5 се изменя така:
  "5. сделки с акции, дялове, облигации или други ценни книжа, но без управление и отговорно пазене".
  3. В т. 6 думите "пощенски марки, използвани за пощенски услуги, и с" се заличават.
  4. Създават се т. 8 и 9:
  "8. поемането и встъпването в дълг, както и прехвърлянето на правото на вземане, в случай, че вземането или дългът са парични;
  9. други, изрично посочени в приложение към Правилника за прилагане на този закон;".
  Предложение на народния представител Валентин Симов:
  В чл. 10, ал. 1:
  1. Точка 8 се изменя така:
  "8. поемането или вземането, или встъпването в дълг, както и прехвърлянето на вземане, в случай, че вземането или дългът са парични."
  2. Предлаганата т. 9 да отпадне.
  Предложение на комисията:
  Предложението по т. 1 не се подкрепя. Предложението по т. 2 се подкрепя.
  Предложение на Венцеслав Димитров:
  В чл. 10, ал. 1, т. 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В § 9:
  1. Точка 3 се изменя така:
  "3. В чл. 10, ал. 1, т. 6 се заличава."
  2. По т. 4, в чл. 10, ал. 1, предлаганата т. 9 да отпадне.
  3. Създава се нова т. 5:
  "5. В чл. 10, ал. 2 се заличава."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложението на Найден Зеленогорски няма да чета, защото то намери място в чл. 9.
  Предложение на народния представител Никола Николов:
  В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  - т. 5 се изменя така:
  "5. сделки с дружествени дялове и ценни книжа;"
  - т. 7 се изменя така:
  "7. управление на инвестиционни дружества;"
  - Създават се нови т. 8, 9 и 10:
  "8. поемането и встъпването в дълг, както и прехвърлянето на правото на вземане, в случай, че вземането или дългът са парични;
  9. брокерски услуги във връзка с ценни книжа;
  10. други, изрично посочени в приложение към Правилника за прилагане на този закон."
  2. В ал. 2:
  - В т. 10 думите "и акции" се заличават.
  - Създава се нова т. 11:
  "11. Управление и отговорно пазене на ценни книжа."
  Комисията не подкрепя предложението по т. 5, 7, 9, 10 и ал. 2 на чл. 10, а по т. 8, ал. 1 на чл. 10 се подкрепя по принцип, защото съвпада с предложението на вносителя.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков:
  В § 9, т. 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за § 9:
  "§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1 думата "кредит" се заменя с "паричен заем (кредит)".
  б) т. 5 се изменя така:
  "5. сделки с акции, дялове, облигации или други ценни книжа, но без управление и отговорно пазене".
  в) т. 6 се отменя;"
  г) създава се т. 8:
  "8. поемането или встъпването в дълг, както и прехвърлянето на вземане, в случай, че вземането или дългът са парични."
  2. Алинея 2 се отменя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, по предложението на народния представител Валентин Симов т. 1 комисията не подкрепя.
  Поддържате ли предложението си?
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС, от място): Оттеглям го, тъй като точката е приета. Инкорпориран е текстът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров.
  Точка 9 да отпадне.
  Предложението е прието.
  От предложението на народния представител Никола Николов т. 5, 7, 9 и 10 и ал. 2 на чл. 10 не са приети.
  Има думата народният представител Никола Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз искам да защитя предложението в т. 5, където става дума за сделки с дружествени дялове и ценни книжа.
  Предложението на вносителя е "сделки с акции, дялове, облигации и други ценни книжа". Мисля, че по-общата и точна формулировка е "сделки с дружествени дялове и ценни книжа". Това преди малко го обсъждахме и мисля, че е нормално да се приеме това мое предложение. Разбира се, като добавим "но без управление и отговорно пазене", което се съдържа в предложението ми по ал. 2 на същия член, където за нефинансова услуга съм предложил да се счита управлението и отговорното пазене на ценни книжа.
  В този смисъл аз оттеглям предложението си по ал. 2.
  Оттеглям предложението си и по т. 9 на ал. 1.
  Точка 8 и 10 са приети.
  По отношение на "управление на инвестиционни дружества" смятам, че в стария закон е записано "управление на специални инвестиционни фондове". От това, което проведох като разговор със специалисти от Министерството на финансите мисля, че се влиза в една хипотеза да считаме за финансови услуги, сиреч освободени от данък добавена стойност само управлението на специални инвестиционни фондове. Мисля, че те точно от това искат да се предпазят. Затова аз съм предложил "управление на инвестиционни дружества".
  Но сега, понеже не съм съвсем убеден във фактологията колко от тези инвестиционни фондове са регистрирани като специални инвестиционни фондове и колко са като инвестиционни дружества, оттеглям своето предложение, за да остане чистото предложение на Министерството на финансите, така както то е направено. Обаче ми се струва, че на това трябва да се обърне сериозно внимание, като се съберат достатъчно факти в тази посока. Значи колко от тези инвестиционни дружества, от които вие искате да се предпазите, са регистрирани точно по този ред или са регистрирани по реда, по който аз съм предложил.
  Така че тук ми предстои някаква работа. Аз оттеглям и това си предложение. Сиреч, настоявам за предложението си по т. 5, добавено с това, което вносителите са направили, да не се счита за финансова услуга управлението и отговорното пазене на ценни книжа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нека да Ви чуем и ще го формулираме.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз също смятам, че това, което направи колегата Николов като текст на т. 5 "сделки с дружествени дялове, ценни книжа", е по-краткият и по-пълният изказ на тази точка, защото така, както ние ги изброяваме "облигации и други ценни книжа", "акции", и акциите и облигациите са ценни книжа. Затова най-общото понятие е "ценни книжа", "сделки с дружествени дялове и ценни книжа", но без управление и отговорно пазене, това е редакцията на та. 5 в чл. 10 на предложението на комисията за § 9.
  Така че § 9 предлагам да бъде в тази редакция, която е дадена от комисията, с направеното предложение от колегата Никола Николов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Подлагам на гласуване § 9 така, както е предложен от комисията, като буква "б", т. 5 се изменя така: "сделки с дружествени дялове и ценни книжа, но без управление и отговорно пазене".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 157 народни представители: за 130, против 3, въздържали се 24.
  Параграф 9 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 10. В чл. 11, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 след думите "висши училища" се поставя запетая и се добавя "учредени съгласно предвидения в Закона за висшето образование ред".
  2. В т. 3 накрая се добавя "когато се извършват от институциите по т. 1 и 2"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 10, както е предложен.
  Гласували 160 народни представители: за 144, против 2, въздържали се 14.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 11. Създава се чл. 12б:
  "Чл. 12б.  Когато в закон или в друг нормативен акт е предвидено задължение за изпълнителя на сделка за износ по чл. 8 или на освободена сделка по чл. 9 или по § 14 от Преходните и заключителни разпоредби да притежава лиценз или друг документ, легализиращ правото му да извършва свързаната със сделката дейност, и лицето няма такъв документ, изпълнената от него сделка се третира като облагаема и за нея не възниква правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл. 24 и 25."
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков - в § 11 да се добави:
  "Да се създаде приложение към закона, в което да се изреждат подробно дейностите, за които по закон или друг нормативен документ е предвидено задължение за изпълнителите по сделки да притежават лиценз или друг документ, легализиращ правото му да извършва свързаната със сделката дейност."
  Комисията подкрепя предложението като ал. 2 на чл. 12б със следната редакция:
  "(2) Дейностите по ал. 1 се изписват в приложение към правилника за прилагане на този закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя като ал. 1 и предлага следния окончателен текст на § 11:
  "§ 11. Създава се чл. 12б:
  "Чл. 12б. (1) Когато в закон или в друг нормативен акт е предвидено задължение за изпълнителя на сделка за износ по чл. 8 или на освободена сделка по чл. 9 или по § 14 от Преходните и заключителни разпоредби да притежава лиценз или друг документ, легализиращ правото му да извършва свързаната със сделката дейност, и лицето няма такъв документ, изпълнената от него сделка се третира като облагаема и за нея не възниква правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл. 24 и чл. 25.
                 (2) Дейностите по ал. 1 се изписват в приложение към правилника за прилагане на този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11, както е предложен от комисията.
  Гласували 161 народни представители: за 160, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя "по Закона за данъчното производство.".
  2. В ал. 3 думите "през последните" се заменят със "за период не по-дълъг от".
  3. Създава се ал. 4:
  "(4)  При определяне на облагаемия оборот се изхожда от данъчния режим на сделките към датата, на която те са изпълнени."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12, както е предложен.
  Гласували 160 народни представители: за 159, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 13. В чл. 14, т. 1, думите "чийто облагаем оборот е до 75 млн. лева, ако" се заменят с "което" и в края на изречението думата "сделки" се заменя с "на стойност повече от 75 млн.лв."
  Предложение на народния представител Александър Каракачанов - § 13 се изменя така:
  "§ 13. В чл. 14, т. 1 се изменя така:
  "1. Може да се регистрира и лице, чийто облагаем оборот за 12 месеца е до 75 млн.лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  "1. Да се запази досегашният текст на т. 1.
  2. Създава сe т. 2:
  "2. Лице с облагаем оборот от 30 до 75 млн.лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Луджев - в чл. 14, т.1, думите "на стойност повече от 75 млн.лв." се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - § 13 се изменя така:
  "§ 13. В чл. 14, т. 1, в края на изречението думата "сделки" се заменя с "на стойност повече от 50 млн.лв."."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Никола Николов - в чл. 14, т. 1, думите "75 млн.лв." се заменят с "20 млн.лв.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 14 се изменя така:
  "Чл. 14. Може да поиска да бъде регистрирано по този закон и всяко лице, чийто облагаем доход по чл. 13, ал. 3 е под 75 млн.лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Стефан Личев - в чл. 14 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  "(2) Лицата с годишен оборот от 40 млн. лв. до 75 млн. лв. по тяхно искане."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов и Руси Статков - чл. 14 се изменя така:
  "Чл. 14. Може да се регистрират и малки производители на стоки и услуги с оборот под 75 млн.лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, предложение на народния представител Александър Каракачанов, неподкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 164 народни представители: за 54, против 107, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров, което също не се подкрепя от комисията. Моля, гласувайте!
  Гласували 156 народни представители: за 38, против 107, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Димитър Луджев, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте!
  Гласували 153 народни представители: за 50, против 103, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Никола Николов, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте!
  Гласували 160 народни представители: за 55, против 34, въздържали се 71.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Светослав Лучников, неподкрепено от комисията.
  Господин Лучников, имате думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Изправяме се пред един от тези тихи текстове, които не разкриват своята истинска същност. Ще кажете: какво голямо чудо, че тези, които имат оборот по-малък от 75 млн. лв. няма да се регистрират данъчно.
  Има огромно значение, защото всички дребни производители, малките и средни предприятия, които ние непрекъснато спрягаме от двете страни на залата, че защитаваме, по този начин се осъждат на смърт. Потребителите на техните услуги не могат да прихващат начисления от тях данък добавена стойност. Това оскъпява тези услуги и ги прави неприемливи за потребителите.
  От друга страна този текст не създава никаква облага за фиска, никакви допълнителни постъпления. Напротив, той ги намалява, защото щом като услугите на тези малки производители няма да бъдат потребими, те няма да начисляват и данък добавена стойност, следователно фискът ще получи по-малко постъпления.
  Защо се прави това, аз просто не мога да си обясня, освен с някои улеснения, които данъчната администрация иска да си създаде по този начин без изобщо да засяга постъпленията на фиска. А от друга страна, пак ви казвам, и това е капанът на този текст, за тихата вода на едно обезличено разпореждане, в което се крие и гроба, в който ще паднат нашите малки и средни предприятия.
  Аз много ви моля да подкрепим малките и средни предприятия и да приемете моя текст, който създава алтернатива за предприятията с оборот по-малък от 75 млн. лв., ако те желаят да се регистрират и тогава всеки от тях ще си направи сметка дали да приеме по-тежкия режим на регистрация, защото без това не може да оживее икономически, или да не приеме този режим. Но нека да дадем тази възможност на хората, за да не отсичаме клона, на който седим, за да не пресичаме развитието на малкия и среден бизнес в България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Думата има господин Александър Йорданов.
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, вземам думата, за да подкрепя предложението на господин Светослав Лучников, тъй като в него има много логика.
  Приемайки неговите аргументи искам да добавя и тези, свързани с грижата ни за развитие на тези малки фирми, които са главно в сферата на издателската, книгоразпространителската, вестникарската дейност. Практически по този начин ние оскъпяваме, обричаме на изчезване тези издания в сферата на културата, на литературата и други, които просто трябва да начисляват данък добавена стойност в своята дейност.
  Не става дума само за произведения на художествената литература, за книги, романи, стихотворения и пр., а става дума за изданията, които публикуват такива произведения и без които една култура просто не може да се развива.
  Опасенията, че чрез въвеждането на тази висока данъчна летва от 75 млн. лв. ще се пресекат определени спекулации в сферата на работата с данък добавена стойност означава публичното ни признание, че данъчната система в България не може да се справи, не може да си събира данъците, не може да сложи ред в собствения си двор.
  И като подкрепям това предложение на господин Лучников искам да се обърна и към председателя на комисията, когато тук в пленарна зала пред всички народни представители се представя решението на комисията, нека то да се аргументира, защото не всички народни представители имат възможност да участват в работата на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, поради причини не че не желаят, а че по това време има заседания на други комисии. И е добре, когато тук се казва, например, комисията не приема предложението, да се изтъкнат пред всички народни представители онези аргументи, които карат комисията да не приема предложението.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ (от място): И това за всички текстове?!
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ако тези аргументи са ясни, прости така, както две и две - четири, както трябва да бъде в една Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол, то веднага всички ще ги приемем. В противен случай остава определено съмнение.
  В мен, например, остава съмнението, че Международният валутен фонд, понеже е казал така, ние трябва да кажем: добре.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
  Последното беше само пожелание.
  Господин Цонев иска думата. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Никога не съм отказвал да кажа аргументите и на комисията, и моите аргументи като председател, а и като депутат. Тогава обаче, когато те са поискани, защото, съгласете се, че за всеки отказ на комисията, за всяко неподкрепено предложение, ако трябва да казваме аргументи, няма да ни стигне мандатът да приемем и пет закона.

  Но тъй като сега са поискани тези аргументи, аз ще ги кажа. Те не са тайна. От два месеца ние говорим само за това. Достатъчно е човек да пусне радиото или да отвори вестника, или да застане близо до нас и щеше да ги чуе. Аргументите са не за това, че данъчната администрация не може да се справи, което, господин Йорданов, не означава, че данъчната администрация няма своите проблеми или пък, че тя действа ефективно. Не е този аргументът тук, за да бъде приет този праг. Не е аргумент и това, че имаме подписан меморандум с Международния валутен фонд и че сме се съгласили с едно такова тяхно искане за това условие.
  Аргументите тук са други.
  На първо място това е фактът, че обслужването, администрирането на този данък изключително много се оскъпява тогава, когато над 57 на сто от участващите в системата са под този праг и ползват много повече данъчен кредит, отколкото носят приходи, с което изключително много се оскъпява администрирането на този данък. Това е единият аргумент.
  Вторият аргумент е - така, както ги градирам, разбира се, това не е по тяхната значимост, - че този данък отдавна е превърнат в разграден двор. Той отдавна не е приходоизточник за държавния бюджет такъв, какъвто трябва да бъде, а се е превърнал в източник на приходи за малки, хитри фирми, които са намерили дупките в закона и ги използват перфектно и които не могат да бъдат запълнени само и единствено с ефективност на данъчната администрация.
  Така че с това, което правим, ние, първо, ще намалим разходите по администрирането на този данък, второ, ще дадем възможност данъкът да изпълнява своите функции и, трето, тези малки фирми ще престанат да крият оборотите си, а ще ги изкарат на бял свят - това, което правят в момента. Искам да ви кажа, че по данни на Министерството на финансите в последните два месеца оборотите на малките фирми са скочили 4-5 пъти. Четири-пет пъти, защото досега нямаше праг и можеха да ги крият, за да избягат от данък печалба. Сега, за да останат в тази система, престават да ги крият. И ще ви кажа, че много малко фирми ще останат извън прага, колкото и да ви звучи странно. Двеста хиляди лева оборот на ден трябва да имаш, за да си в системата. Двеста хиляди на ден са колко хляба? Не искам да ги смятам.
  Не приемам квалификациите, които направи господин Лучников. Приемам неговото право да прави предложения. Но аз съм бил, господин Лучников, собственик на малка фирма и Ви уверявам, че имам достатъчно опит, за да Ви кажа, че "гробове", "гробокопачи", "смърт", "разстрел" и т.н. не са термини, които можете да употребите. Казвам Ви го от позицията на човек, който е бил там и знае за какво става въпрос. Ако Вие сте имали малка фирма и имате опит, кажете тук, за да съпоставим опита си. Няма такова нещо. Не са верни тези квалификации.
  Аз смятам, че въвеждането на този праг ще повиши и събираемостта на данъка, ще направи по-компактна системата, ще облекчи данъкоплатците и данъчната администрация в техните взаимоотношения и, не на последно място, ще стимулира малките фирми да престанат да си крият оборотите за целите на данъка върху печалбата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Лучников има думата за реплика.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! От изказването на господин Цонев още веднъж абсолютно се убедих, че моите аргументи са особено основателни. Аз не чух от него никакви икономически аргументи, не чух никакъв икономически анализ, не чух никакво разсъждение върху това какъв ефект ще има това законодателно ограничение върху стопанския живот в страната. Чух само, че по този начин ще се облекчи фискът, ще се облекчи техниката на облагане. Съображения, които най-малко могат да ни ръководят нас, които преди всичко се грижим за създаване на условия за по-добро развитие на бизнеса в България, на производството. Тук става дума за производството на малки услуги, на дребни услуги, обикновено от ежедневен характер, обикновено от интелектуален характер. Ние нямаме право да убием - пак казвам - предприемачите, които са вложили в тази насока своите усилия. Ние сме длъжни да ги подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще продължим само до гласуване на § 13.
  Заповядайте, господин Стоилов.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност аз ще се опитам да продължа хода на мисли и аргументите, изложени от господин Лучников и отчасти от господин Александър Йорданов, който днес направи едно изключение, за което го поздравявам - няма предаване, а той се изказа. Така трябва да бъде. (Ръкопляскания от левицата.)
  Има поне още три силни аргумента в полза на това, което защитава предложенията на Руси Статков и Стефан Стоилов, на господин Лучников и някои други колеги.
  Първо, борбата срещу акулите, един образ, който се използваше много често, и бих казал сполучлив образ, през тези два месеца на пропагандиране на този закон, борбата срещу акулите, които източват милиарди чрез механизма на данъчния кредит 99 на сто не зависи от решението, което ни се предлага. Дали ще бъдат уловени, в каква степен и колко зависи от работата на данъчната администрация - дали тя е гарантирана законово и от качеството на работа на данъчната администрация. Ако там има неудачни решения, ако има дупки, дайте да ги запушим и да коригираме някои от нормите.
  Второ, това решение, съгласете се, ни отдалечава от преобладаващата европейска практика. Ние непрекъснато се кълнем, че стъпка по стъпка се опитваме да се придвижим към тази практика. Невинаги ни се отдава поради конкретните обстоятелства в България и други. И много често аз се съгласявам с такова отклонение от този магистрален път. Но в случая ние правим пак едно отклонение, което не може да бъде защитено, не може да бъде оправдано. Това има предвид господин Лучников.
  Трето, каквото и да се приказва, за да бъде защитен проекта на вносителя, това решение влошава позициите на дребния производител. Аз съзнателно говоря за производител, тъй като и нашето предложение е компромисно, малко специфицирано. И ако не можем да го решим в крайния вариант, който предлагат няколко колеги, за всички фирми да важи възможността за регистрация, то поне да важи за тези - обърнете внимание, в това, което говореше господин Йорданов, ставаше дума за производители на книги и пр., - да отидем към едно решение, което да позволи право на регистрация за тези, които произвеждат стоки и услуги. Това според мен решава 90 на сто претенциите на колегите, които подкрепят такъв един режим.
  Разбира се, аз бих подкрепил тези предложения, които пледират за един режим, даващ на всички фирми възможност да се регистрират, но в краен случай нека да дадем тази възможност за производителите на стоки и услуги.

  Ако беше употребен изразът разстрел от господин Лучников, той не каза нищо повече от това, което се съдържаше в изявления на представители на Министерството на финансите в последния месец, месец и нещо. Наистина, съзнава се, че в много голяма степен ефектът е ефект на разстрелване на дребния производител, но се търсят аргументи да бъде оправдано едно такова решение.
  Неубедителни са аргументите, уважаеми колеги, които защитават това решение. В някаква степен облекчават данъчната администрация, но цената за облекчаване на данъчната администрация се превръща в много висока цена с оглед на отрицателния ефект, който ще се постигне с въвеждането на тази норма. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
  Има думата господин Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз също съм направил предложение и искам да го защитя. Право да си кажа колеги, по ми е на сърце предложението на господин Лучников. Но моето предложение е компромисно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вашето предложение свърши. Ние го гласувахме вече. Сега обсъждаме предложението на господин Лучников.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно така, сега обсъждаме предложението на господин Лучников, доколкото разбрах. Искам да добавя нещо. Има конкурентни предложения - едното е предложението, прието от комисията. То е предложение на господин Цонев, обаче то е само за тези, които извършват сделки за износ, на тях да им дадем възможност да се регистрират. Аз съжалявам, че господин министъра пак го няма и той прави лоша услуга на хората, които са го избрали, включително и на мен, защото би трябвало да дойде и недвусмислено да каже какъв е проблемът на Министерството на финансите. Доколкото разбрах в комисията, тук виждам заместник-министър госпожа Андреева, проблемът е, че има хора, които изнасят незначителни количества в чужбина, използват фактурите, окрупняват сумите, поправят ги и т.н. и вземат неправомерно данъчен кредит.
  Така че, ако трябва да се прави нещо, трябва да се затвори кранчето за тези, които изнасят и за тях да се сложи 75 млн. Господин Цонев направи хубаво предложение за 50 млн. и аз го подкрепям. Даже бих казал 30 млн. Кой изнася нещо, което е 50 000 марки? Това са 2-3 ТИР-а с една по-обикновена стока, нещо, което струва едно кило една марка.
  По-важно е за нас да защитим дребните производители, не да защитим износителите, които фалшифицират фактури, а други, които не изнасят нищо.
  Затова подкрепям предложението на господин Лучников. Даже бях направил компромисно предложение с надеждата, че Министерството на финансите ще откликне. Обаче то не откликна. То откликна в другата посока - на тези, които фалшифицират, на тях да им дадем нещо, а не на тези, които се занимават с дейност само вътре в страната. Защо? Аз не знам. Значи от тези, които фалшифицират, най-малките ще махнем, а другите, малко по-големи, ще ги оставим от 50 до 75. А тези, които наистина съществуват с приспадането на ДДС, които могат да се регистрират или могат да не се регистрират, тях да ги отхвърлим.
  Затова, колеги, аз ви призовавам да подкрепим предложението на господин Лучников. И се обръщам към парламентарната група на мнозинството: колеги, и сред вас има хора, които мислят като господин Лучников. Госпожо Михайлова, Вие сте председател на групата, аз призовавам, ако не сте решили досега този въпрос, нека да го отложим малко, докато вземете решение.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Вече сме извън парламентарно време и мисля, че не е редно да правим това.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, ясно. Но ако може това нещо да стане, наистина проблемът е извънредно сериозен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може, може. Утрото е по-мъдро от вечерта.
  Прекратяваме разискванията поради изтичане на времето.
  Комисията по културата и медиите ще проведе заседание на 13 ноември, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
  Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 12 ноември, сряда, от 15,00 ч. в зала 142.
  Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и Комисията по икономическата политика ще проведат съвместно заседание на 13 ноември, четвъртък, от 15,00 ч. в зала "Запад" - по бюджета.
  Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала 138.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,10 ч.)

  Председател:
  Йордан Соколов

  Секретари:
           Анелия Тошкова

           Свилен Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания