Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, понеделник, 20 декември 1999 г.
Открито в 16,19 ч.
20/12/1999
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров
  Секретари: Васил Клявков и Атанас Мерджанов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам извънредното заседание.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2000 Г.
  Продължаваме разискванията по чл. 9.
  Има думата господин Йордан Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вземам думата да разясня мотивите за нашето предложение в бюджета за 2000 г. в частта му за вътрешното преразпределение на субсидиите в Пловдивска област. Аз мисля, че като колеги всеки би трябвало и трябва да си защитава собствените предложения, а не да прави оценка на предложенията на колегите си. Сега ще ви кажа защо не се прие предложението на колегите. В действителност в основата си те са може да се каже почти идентични. Но най-големият проблем в предложението на нашите колеги е, че правят преразпределението от община, която е във финансов колапс. При правенето на нашето предложение ние се базираме на коефициента С-1 при изчисляване на методиката. Аз искам да ви го прочета. Коефициентът С-1 е 20 на сто от размера на съпоставимия към 30 септември 1999 г. уточнен годишен план на общата субсидия за общините от републиканския бюджет по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г.
  Нашето предложение е:
  Преразпределя се част от субсидията на община Стамболийски и община Перущица. Тук няма абсолютно никакъв политически мотив, мотивът е един-единствен - тези две общини са нови общини, от миналата година са, така да се каже, на половин бюджет, в резултат на което Териториално управление "Данъци" в община Пловдив просто няма възможност да направи точна преценка на собствените приходи. Предполагам, че и колегата знае, че бюджетът се състои от собствени приходи и от субсидии, особено общинските. В тази връзка съм изискал една справка от ТУДА - Пловдив, която казва: община Стамболийски - очаквано изпълнение 135,45% собствени приходи; община Перущица - 258,56%. Виждате каква е голямата разлика от това, което е прогнозирано миналата година, и това, което ще се събере тази година като собствени приходи.
  В резултат на това тези две общини имат едно предимство пред всички останали с коефициента С-1, а не с коефициента С-4. Ето защо се налага техните субсидии да бъдат преразпределени.
  Има и една друга справка - за съотношението на фонд "Работна заплата" и осигурителните вноски към бюджета на тези общини. Тоест ако погледнем този коефициент, а той е един от може би най-важните, се вижда, че община Стамболийски има 43 на сто свободен ресурс за следващата година, а община Перущица - 58%. Така че нашето предложение е напълно обосновано.
  Община "Родопи". По справката на Териториално данъчно управление - Пловдив, в процентно очаквано изпълнение на собствените приходи в община "Родопи" е 69,69 на сто. Тоест те имат необвръзка 30% от собствени приходи. Отделно община "Родопи" дължи на община Стамболийски 200 хил. нови лева от 1998 г., които господин Москов изобщо не ги е дал, а ги има като задължение. И сега новият кмет просто трябва да се издължи към община Стамболийски, защото има съдебен процес. Тоест и от предложението на господин Мутафчиев и неговите колеги се вижда, че община "Родопи" просто ще изпадне в едно много трудно положение. Действително предложенията са идентични, но много е важно откъде се вземат парите за преразпределение.
  Друго. Сравнението между община Първомай и община "Родопи". От гледна точка на население община "Родопи" и община Първомай са горе-долу наравно. Но от икономическа гледна точка погледнато, община "Родопи" няма икономика. Действително КЦМ е в община "Родопи", но, господин Мутафчиев, Вие сигурно не знаете, че до октомври месец цените на цинка на международния пазар бяха паднали много, в резултат на което...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ: Аз мисля, че моите колеги ще допълнят това, което трябваше да се каже, но вашето предложение така или иначе е прието по принцип. И вашият проблем е точно този. Вие просто не сте заели правилното място. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакалов.
  За реплика има думата господин Пламен Славов.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители, господин Бакалов, господин министър! Аз не мога да се съглася с Вашата аргументация и обосновка, защото, ако подходим обективно и безпристрастно, в този случай би трябвало в по-голяма степен да се доверяваме на това, което казва министърът на финансите, отколкото на това, което Вие и останалите колеги, които са направили съвсем целенасочено предложението и са успели да го реализират, получавайки подкрепа в Комисията по бюджет и финанси.
  Истината е, че в момента на всички общини в страната е трудно и на всички общини в Пловдивска област. И истината е, че вие сте подходили по един определено избирателен начин, защото, ако направите сравнение за това по какъв начин се реализират собствените приходи и се направи един анализ на изпълнението за 1999 г. и планираното за 2000 г., не може да не отбележите, че проблемите за общините са еднакви и че така, както те са сериозни за община Асеновград, са не по-малко сериозни и за община Карлово.
  Господин Бакалов, знаете ли, че големият данъкоплатец Вазовски машиностроителни заводи дължи на общинския бюджет, на община Карлово 5 млн. 200 хил. нови лева? Защо в този анализ на приходите, който правите Вие, изпускате големите данъкоплатци за някои от общините в Пловдивска област? Използвам случая, че тук е министър Радев, за да му напомня за обещанията, които той е дал в края на по-миналата седмица пред общинското ръководство на община Карлово и които, ако трябва да бъдат реализирани, трябваше да бъдат реализирани въз основа на една подкрепа и от страна на Комисията по бюджет и финанси за предложението, което сме направили с господин Мутафчиев, господин Шопов и госпожа Дончева. Тоест в случая критерият не е обективен, подходът не е обективен, а е пристрастен и избирателен в полза на определени общини, на които начело са сини кметове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За втора реплика има думата господин Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Господин Бакалов, по принцип аз съм доволен от това, което чух, което Вие казахте от тази трибуна. И ще Ви кажа защо. Защото Вие потвърдихте моите думи още от петък, че субсидиите от бюджета за област Пловдив не са обективно определени. Самият факт, че Вие предлагате едно по-добро разпределение означава, че Министерството на финансите и лично вашият министър Муравей Радев не си е свършил работата. Така че аз Ви благодаря за подкрепата с това предложение, което сте направили.
  Второ. Искам да Ви репликирам и за това: нека да не говорим за икономиката в Първомай, Асеновград и община "Родопи". Защото, ако погледнете местните приходи, господин Бакалов, в община "Родопи" са 4 млрд. 700, в община Първомай са 1 млрд. 600. Това не става, господин Бакалов, от местни данъци и такси. И Муравей Радев може да ви го каже. Не става от такса "Смет", не става от такива дребни приходи. Вие сте бюджетар, погледнете разпределението на местните приходи и ще видите кое как тежи. И най-вече тежи данък общ доход. А зад това, че в Първомай затъва икономиката, честно да Ви кажа, и в Асеновград, до известна степен носите лична вина и Вие, и господин Бакалов, и господин Иван Николов, тъй като пряко се намесвахте в това какви кадрови промени да стават, по какъв начин да върви приватизацията. Вина безспорно носи и това правителство, което слушаше вашите съвети. Така че, ако има някой виновен за това какви са местните приходи, това сте в определена степен Вие и вашето правителството, което подкрепяте. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
  За дуплика има думата господин Йордан Бакалов.  ЙОРДАН БАКАЛОВ (СДС): Благодаря.
  На първата реплика - на господин Славов.
  Господин Славов, Вие сте от Карлово, аз съм от Асеновград, наистина е така. Но мога да Ви кажа един коефициент, който за мен действително тежи най-много. Аз го цитирах, но ще го цитирам и за община Карлово. Фонд "Работна заплата" и осигуровка към бюджета за община Карлово имате свободен ресурс 34 на сто. Той изобщо не е малък. Ето го разпределението.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ, от място): ВМЗ въобще не работят.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ: Вие като говорехте, аз не съм Ви прекъсвал, нали? Така че вижте си собствените ресурси. (Реплики от ДЛ.)
  На репликата на господин Мутафчиев. Аз така и не разбрах откъде идва Вашата злоба. Явно се оформя един дебат в пловдивската група между сини и червени, след като Вие така ги делите. Но така или иначе аз не виждам защо трябва да се сърдите за община "Родопи" пък Вие като сте гробокопач на община "Родопи", след като ще си обръщаме така внимание.
  За община Първомай субсидии към собствени приходи е горе-долу 50:50, а за община "Родопи" - субсидии към собствени приходи е някъде около 30 на сто.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Това говори, че икономиката работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Мутафчиев, моля Ви!
  ЙОРДАН БАКАЛОВ: Проблемът си е Ваш. Вие така или иначе в община Първомай имате ръст от 102,4 на сто собствени приходи. Стегнете си господин кмета да пусне осветлението на хората, та да виждат нощно време. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакалов.
  Друг желае ли да се изкаже?
  Господин Михаил Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Изслушахме спора на пловдивчани. Искам да ви обърна внимание отново на Видинския край. Видинския край, в който вие постигнахте сериозни успехи, според нашия бъдещ колега народния представител Евгений Бакърджиев.
  Вие спечелихте изборите в големите общини - Видин, Кула и Белоградчик с големи обещания за големи субсидии. Именно тези три общини са на първо място в моето предложение със съвсем сериозния мотив, че там се намират болничните заведения в региона. И въпреки хубавите приказки, че от юни догодина здравната каса ще поеме здравеопазването, върху общините тежи сериозното бреме тези 6 месеца да покриват разходите и не само да покриват разходите, а да осигуряват минимум здравеопазване в този регион, в който живеят най-бедните хора в България, в който безработицата е най-висока, в който обещанията от предизборната кампания вече се усещат от кожата на всеки човек. Тези искания са съвсем скромни и те почиват върху цифри.
  Във Видин - става въпрос за едно завишение, което да може да покрие разходите за такива дейности, такива сфери, с които общината се е заела, които определят облика на Видин. Става въпрос за ансамбъл "Дунав", за филхармонията, театъра. Вашата министърка вече се произнесе по отношение на него.
  Що се касае до другите две населени места - Грамада и Ново село - това са единствените места, където има червено местно самоуправление от тези пет, за които съм поискал увеличение. Така че никой не може да ме обвини в пристрастност сини - червени. Нещо повече, най-големите проблеми ще бъдат във Видин, защото там беше затворен "Видахим". И съответно тези собствени приходи, които са предписани на град Видин, на община Видин от 1 млрд. 100 млн. 800 хил. са абсолютно нереални като изпълнение.
  В този смисъл още веднъж апелирам най-вече към народните представители от мнозинството да си спомнят какво обещаваха по изборите. И едва ли, това е по-скоро политически аргумент. Да разберете, че и там живеят хора, защото те вече напускат Видин, тръгват към София, тръгват към Пловдив. София е милион и половина и ще расте, а Видин от 70 000 души вече е 35 000 души. Един такъв подход, който всяка година се налага тук, и миналата година с тази методика, води до небалансирано развитие на страната. Небалансирано развитие, което в перспектива ще създаде проблеми и на глезените бюджетни деца каквито са големите градове - София, Пловдив, господин министър, Варна, Русе. С моите уважения към тези наши големи градове, но когато не се мисли за провинцията, проблемите ще се изпитват в столицата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
  Господин Румен Такоров има думата.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър, колеги! Въпреки че и на мен ми се искаше да приказвам тук за синьо и червено, но просто на територията на Търговищка област няма сини общини и ще се спра по проблемите на всички общини в Търговищка област.
  Предложеният проект за бюджет на общината в Търговище за 2000 г. представлява 86,4 на сто от този на 1999 г. Идентични са случаите в Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. Взаимоотношенията на Търговище с Републиканския бюджет по проекта за 2000 г. са общо 67,4 на сто от същия за 1999 г., като субсидията за 1999 г. е била 7 млн. 1555 лв., а тази, отпусната по Закона за Републиканския бюджет за 2000 г., е 4 млн. 715 хил. 600 лв. В това число компенсираният трансфер субсидия е едва 56,7 от същия за 1999 г. Обемът на собствените приходи на данъчни и неданъчни по разчета на ТУДА в общината в максимален размер за 2000 г. е 8 млн. 313 400 хил., което представлява 10,8 на сто ръст спрямо този на 1999 г.
  Но аз бих се спрял главно на тези неща, които спомагат именно средствата, които са отпуснати, да не позволят на нито една община да си върже бюджета за 2000 г.
  На първо място бих поставил проблема с големия брой населени места във всяка една от общините на Търговищка област, които оказват много голямо негативно влияние върху финансирането на системата на образованието, здравеопазването, учебните и детски заведения, които са разпръснати в много на брой населени места. Например в община Антоново те са 60, в Търговище - 42, в Попово - 35, в Омуртаг - 44 на брой, въпреки че общинските съвети през изминалите 3 - 4 години взеха решение да се намалят бройките на училищата, но това доведе до нови по-големи разходи поради простата причина, че транспортните разходи за возенето на деца и на учители станаха неимоверно много.
  Аз съм доволен от разговора, който проведох днес и с господин Радев, по отношение на методиката за определяне на субсидиите на общинския бюджет.
  През 1997 г. декември месец, когато приемахме бюджета за 1998 г., казах, че именно такива малки общини и по-малки областни центрове сега са неоправдани по отношение на отоплението именно на този голям брой населени места, поради простата причина, че в тях няма търговски дружества, които да са в системата на НЕК и те да се субсидират от държавата. Или така на практика големите центрове се субсидират скрито, а всички тези малки си плащат топлоенергията на действителна цена.
  Аз съм съгласен с това, което каза и господин Муравей Радев, още от м. май следващата година съвместно да мислим по една нова методика. Но аз все пак искам да попитам: защо в този двегодишен период нищо не се направи по този проблем, тъй като това са едни огромни разходи?
  И накрая, бих казал, че направих лично за себе си една съпоставка на средствата, които се отпускат за тези общини за тази година и ще ви кажа, че за община Търговище средствата, които са отпуснати, дори не стигат само за образованието, за здравеопазването и за социалните помощи, като от тях съм приспаднал това, което ще бъде намалено от намалението на средствата на доболничната помощ от второто полугодие на 2000 г., 10-те на сто съкращение на персонала и съм прибавил скромните 5 на сто увеличение на фонд "Работна заплата". За Търговище този недостиг е в рамките на 2 млн. 300 хил. лв., а за Попово около 1 млн. и половина.
  Като процедурно предложение, господин председател, когато се гласуват предложенията за Търговишка област, искам да подложите на гласувате предложението ми за изменението на капиталните вложения в рамките на 300 хил. лв., които са крайно необходими за преобразуването на едно училище в поликлиника, тъй като чрез умната заповед на областния управител се отмени решението на общинския съвет и сега в момента именно хората, които трябва да правят доболничната помощ, няма къде да се настанят.
  Затова още веднъж ви казвам нека тези 300 хил. да ги гласуваме отделно от обратните, въпреки че знам, че и те няма да минат. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Има думата господин Венко Вълчев.
  ВЕНКО ВЪЛЧЕВ (ЕЛ): Уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя предложението на народните представители Петър Димитров и Меглена Плугчиева за отпадане на предвидената вноска за община Варна в бюджета. Аналогично предложение е направил и господин Венцеслав Димитров, аналогично предложение имах и аз и господин Александър Томов, и колеги от СДС, но не знам защо тук не го виждам. Всъщност, практически почти всички народни представители от Варна са на едно и също мнение по този въпрос. Предполагам, че вече е взимана думата по тази точка. Наистина това е нещо, което вълнува изключително много и управленския екип на Варна, и широката общественост на Варна.
  Варна, която от години по традиция е на субсидия в държавния бюджет, сега за първи път се явява с една предвидена вноска и то една вноска, която е съизмерима с един такъв традиционен и голям вносител в бюджета, каквато е, да кажем, една Девня от Варненския регион. Не можем да сравним огромният потенциал на Девня, сравнен със сравнително скромните потребности на община Девня, и тази вноска, сравнена с огромните потребности на Варна, и сравнително скромните възможности на Варна да генерират доходи.
  Аз знам аргументите защо се е стигнало до този запис. В комисията се изтъкна, че информацията, която е поднесена от специализираните служби от Варна, показва, че като го сметнем по този коефициент цифрите излизат така и така трябва да бъдат поднесени. Но аз не мога, да приема заради такива книжни формални аргументи, че цифрите излизат така, да се вземе едно такова политическо решение - една община като Варна да бъде натоварена и поставена в едно дискриминационно състояние.
  Мисля, че за всички е ясно - София, Пловдив, Варна - това са общини, които не могат да бъдат вносители на бюджета. И докато за София и Пловдив това нещо се отстоява, тук няколко пъти се взема отношение, аз не искам да подхвърлям, че може би решението за Варна опира на някакви други причини, които не са чисто икономически, не искам да смятам, че е така, но сумата не е кой знае колко голяма в сравнение с възможностите на бюджета. Дайте да видим наистина дали не може да падне тази вноска.
  Не знам, господин Радев, може би живеете с представата за варненската икономика от времето, когато бяхме състуденти във ВИНС, но разликата е колосална. До миналата година варненската икономика работеше, но от тази година нещата са коренно различни - срутени са основни структуроопределящи предприятия. Няма как да се получи. Знам, че група специалисти от Варна е идвала в министерството, знам, че е понадута цифрата на дефицита от 20 и няколко милиона, но и половината да е, разбирате, че тези 3 и половина милиона допълнително утежнява съществено финансовото състояние на общината. Дайте да проявим разум и да падне наистина тази вноска.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълчев.
  Господин Руси Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Отношенията републикански бюджет - бюджет на общините, за мен са едни от най-съществените, които трябва действително много отговорно днес да обсъдим. Това е така, защото няколко години не може да се намери решение на проблеми, които се натрупват. И ако в предходните две години в някои от тези проблеми накрая се изсипаха средства и се решаваха, както беше социалното подпомагане, то от миналата година се видя, че това не може да стане и се пренесоха задължения по същество на държавата за права на хората в социалното подпомагане в тази година.
  Натрупванията, които се осъществиха и то независимо от общинските администрации, независимо от общинските съвети, въпреки опитът на Министерството на финансите да бъде прехвърлена вината там, са огромни. Незаконното, бих казал и против Хартата за местно самоуправление, решение да се ангажира Асоциацията на общините, за да се изчистят с някакви ангажименти тази година, също не е изход, господин министър. Ние трябва да намерим решение, обсъждайки бюджет 2000, за да се пресекат, бих казал, опасни напрежения.
  В този смисъл аз съм направил едно предложение за допълнителна субсидия, въобще поемане от страна на републиканския бюджет на целевата социална помощ. Защото не е в състояние, която и да е община, да реализира нарастващото напрежение във връзка с безработицата, която за съжаление и през тези месеци като цяло за страната се увеличава и оттам тези плащания, които трябва да бъдат реализирани следващата година, специално по този въпрос, а има и по няколко други въпроси, които са изключително важни.
  Така че явно се нуждаем от други решения. За съжаление това не е заложено в сегашния бюджет. Моето предложение в тази посока е едно от възможните и добри решения.
  На следващо място, направил съм предложения, свързани с общините от област Монтана. С изключение на Лом всички десет общини са във все по-влошаващо се и бих казал, изключително тежко положение. Ако видим последните данни отново за безработицата, месец ноември безработицата като цяло в областта е нараснала с 4 на сто. Това са 20 и няколко хиляди, които допълнително се вливат в онези безнадеждни вече от година и повече възможности за собствени доходи хора. Поотделно по общини положението е следното: 6 на сто е за Берковица, 3,4 на сто - Лом, 311 на сто - Монтана. А има и рекордьори. Чипровци е с над 52 на сто и то официално регистрирани, Якимово - 34.2 на сто, Вълчедръм - 31.5 на сто. И ако се съпостави, господин министър, това, което се предвижда в проекта за бюджета за 2000 г., например за целевото социално подпомагане Вълчедръм има само 4 млн. увеличение, при положение, че той няма почти никакви собствени приходи. Само 4 млн.! Или пък да вземем другите.
  Ние още отсега обричаме и бих казал, отново противопоставяме хората, които са там в управлението. Те, разбира се, не са от БСП в тези общини, които ги изброих, но това няма значение. След като тези хора са избрани, ние не трябва да ги обричаме, бих казал, на пълен провал. Защото за мен е най-лесно да кажа, че нищо не се прави от ваша страна тук, но това, повтарям, е изключително тежко като отговорност пред хората. И ако съм направил тези предложения и съм ги прецизирал, посочил съм източници на средства, то не е за да загубя парламентарно време, а за да търсим решение.
  Уважаеми дами и господа, мисля, че не се налага допълнително да давам аргументи, но бих продължил в тази насока за общините, за които споменах. В Чипровци от година и четири месеца 300 човека чакат обезщетенията поради ликвидация, нещо, което е нарушение на два закона, господин Радев. Никой не им обръща внимание. В момента една част от хората са под земята в знак на протест. 150 човека не получават никакви заплати. Това са 450 човека, които, здрави и прави, са зависими от основния поминък. Другото предприятие, което е към ПИМА, е в ликвидация. Как тогава тази община без собствени средства ще може да функционира, да реализира каквато и да е дейност? Или да вземем община Якимово - нарастваща безработица. Селското стопанство въобще не се развива, защото нямат възможност хората да взимат кредити. Няма какво да заложат.
  Или да вземем това, за което стана дума в изказванията на колеги - основните общини, в които се реализира здравеопазване: Монтана, Берковица. Там са орязани средствата за здравеопазване.
  При мен постъпват жалби и непрекъснато идват хора да се жалват за това, защото безплатните лекарства не им се изплащат. Няма откъде.
  Ето затова съм направил тези предложения, а също ще направя и процедурно предложение за гласуване специално за Чипровци отделно, господин председател. Поне по този ангажимент и Вие бихте ме подкрепили, защото от миньорите има и писмо до Вас. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Има думата господин Панайот Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм направил едно предложение, което не променя рамката на бюджета и засяга субсидията на две общини от Пазарджишка област - Панагюрище и Пазарджик.
  За мен е необяснимо как една община, която има пет пъти по-малко население и четири пъти по-малко населени места, има по-голяма субсидия от община Пазарджик.
  Аз прегледах внимателно всички общини в Пазарджишка област. Всъщност няма увеличение на целевите капитални разходи, целевите социални помощи и частта от бюджета, това е общата субсидия, която се изчислява по прословутата формула:
  С = С-1 + С-2 + С-3 + С-4 + С-5 + С-6 + С-7 + С-8.
  Логиката, която ми обясниха някои от членовете на Комисията по икономическата политика, е, че поради здравните вноски - тъй като има най-много лица, които ще бъдат обслужени от здравноосигурителната каса в Пазарджишка област - това водело до намаление на бюджета на община Пазарджик. Аз приемам тази логика, но не знам защо не е намален бюджетът на община Панагюрище по същия начин, а бюджетът на община Панагюрище е с 900 млн. - близо 1 млрд. - по-голям отколкото бюджета на община Пазарджик.
  Преглеждайки отделните части на формулата, аз не виждам в кой от коефициентите община Панагюрище може да получи по-голяма тежест и оттам тази част на субсидията и общата субсидия да бъде по-голяма, отколкото на община Пазарджик, особено е коефициентът С-2, където влизат брой, преминали в Обединена районна болница, където са всички регионални структури, където е размерът на територията на общината, където е броят на жилищата, броят на населението, където са социалните домове, тубдиспансери, ученици, брой на ученици в общежития, деца в обединени детски заведения и т.н.
  За мен коефициентът и общата субсидия на двете общини или са изчислени неправилно, или са изчислени субективно.
  Затова аз моля заместник-министър Ананиев да ми отговори на какво се дължи тази разлика, още повече, че кметът на община Панагюрище - независимият член на БСП - господин Мечев, има шест акта за финансови нарушения. Три от тези актове са изпратени на Главно управление Държавен и финансов контрол още на 26 октомври. Те са за нарушение на Закона за възлагане на договори за държавни и обществени поръчки. Досега не са подписани, доколкото имам информация, върнати са отново в Държавен и финансов контрол - Пазарджик, а другите актове за нарушения са на Закона за държавен и финансов контрол - 1108, 1109 и 1107 от 24 октомври и те са изпратени на окръжна прокуратура. Това също по някакъв начин ме навежда на мисълта, че господин Мечев има някакво лоби в Министерство на финансите, което може би му е отпуснало и по-голяма субсидия.
  Аз смятам, че не може, както вече казах, община, която има четири пъти повече населени места и пет пъти повече население, която има много регионални структури, да има по-малка субсидия за 2000 г. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ляков.
  За реплика има думата господин Башикаров.
  ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вземам думата по повод предложението на народния представител Панайот Ляков, което чухте преди малко, по чл. 9, ал. 1, с което господин Ляков предлага завишение на бюджета на община Пазарджик за сметка на намаляване бюджета на община Панагюрище.
  Мисля, че Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол съвсем основателно е отхвърлила това авантюристично предложение.
  Мисля също така, че това предложение е в най-остро противоречие с принципа на местното - общинско самоуправление, което шумно се афишира в тази зала, но очевидно не намира достатъчно място в нашите практически действия.
  Господин Ляков предлага намаление на бюджета на община Панагюрище, един умерен, бих казал оскъден бюджет, в който на базата на утвърдената методика, която е еднаква за всички общини, са защитени минималните потребности на хората и дейностите в общината за образование, за социални помощи, за здравеопазване, безплатни лекарства, заплати на лекари и учители и др.
  Няма съмнение, че Пазарджик има нужди. Но тези нужди не могат да се задоволяват за сметка на една съседна община, чиито пък потребности са доказани от органите на изпълнителната власт.
  Със съжаление трябва да констатирам, че това предложение е построено на известния, националноунизителен и негативен принцип: "Нане не иска на него да му е по-добре, а на Вуте да му е по-зле".
  И се питам още защо господин Ляков не предлага завишението на бюджета на община Пазарджик да стане от други източници или за сметка на други области, например София.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Башикаров.
  ПЕТЪР БАШИКАРОВ: Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Ляков.

  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Благодаря, господин председател! Само искам да допълня моето изказване с това, че прегледах също обектите с регионално и местно значение, които са предвидени за строителство и екологичните обекти, предвидени за строителство за 2000 г. Там също не фигурира обект в община Панагюрище. Това също показва, че начинът, по който е изчислена субсидията, е или субективен, или неправилен. И мога да ви кажа, че не съм поискал примерно от друга община в Пазарджик, защото следващата по големина община е Велинград. А тя има драстично по-малък бюджет, въпреки че е по-голяма от Панагюрище. И вероятно има много по-голяма нужда, защото там има един район на много голяма територия, отдалечени махали. Неговата субсидия също е драстично намалена за сметка на Панагюрище. И това още един път поражда в мен съмнението, че субсидията на Панагюрище не е определена както трябва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ляков.
  Има думата господин Петър Башикаров.
  ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Мисля, че всяко предложение за промяна на бюджета на общината, което не е мотивирано и не е обосновано от гледна точка на методиката, има политически характер. Неслучайно преди малко в предложението за промяна бюджетите на Пазарджик и на Панагюрище беше споменато и кой кмет с каква бюлетина е избран. Мисля, че като народни представители в своята дейност ние трябва да изхождаме само от нуждите на хората, които са ни избрали, без оглед на тяхната политическа и партийна принадлежност. Мисля също, че е недопустимо да вкарваме общините в нови проблеми, в зависимост от това кметът с каква бюлетина е избран.
  А от моя страна бих искал и от името на всички избиратели от Пазарджишкия избирателен район, които вярвам, че ще ме подкрепят да кажа, моля ви, господа народни представители, да гласувате "против" това предложение, което, повярвайте ми, не решава проблемите на Пазарджик, но създава нови проблеми на община Панагюрище, създава социално напрежение и ги поставя пред нови неразрешими проблеми. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Башикаров.
  Има думата господин Иво Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председателю! Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министре! Аз призовавам колегите да подкрепят моите предложения на 45-а страница. Предлагам всички общини от моя регион - 10. Кюстендилски, или да го наречем област с административен център Кюстендил, субсидиите на всяка община и съответно разходите да се увеличат с 31% спрямо тазгодишните. Защо с 31%? Защото точно с толкова процента се завишава субсидията на Министерския съвет спрямо тази година. Не говоря за това, че субсидията на Министерския съвет за 1999 г. спрямо 1998 г. скочи 5-6 пъти. Не говоря изобщо за това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие вече говорихте!
  ИВО АТАНАСОВ: Да, затова сега не говоря! Нека да вземем този процент - 31%, срещу който господин Радев не можа да възрази нищо при предишните ми изказвания. Смятам, че това е един железен принцип, от който, ако има изключения, ще бъдат вече в нарушение на справедливостта.
  За община Кюстендил например нуждата за 1999 г. само за минималните разходи за елементарните жизнени функции на общината беше от 17 млрд. стари лева. Правителството отпусна субсидия в размер на 5 млрд. 350 млн., а за догодина предвижда още по-малко - 3 млрд. 518 млн., говоря в стари лева. Как, как при това положение ще функционира една община като Кюстендил и не само тя?
  Господин Муравей Радев е принципал на всички предприятия, които са в ликвидация. Нали така? Той ликвидира предприятията, създава безработица в общините, а те трябва да търсят пари, за да посрещат разходите на хората, които остават без работа. Ето, сега ще се ликвидират рудниците "Миньор" и "Мламолово" и безработните, които няма да бъдат само в Бобов дол, но ще бъдат и в Кюстендил, и в Дупница, общините трябва да търсят пари за нещо, което господин Радев е направил. Това е вашето разбиране за нормална държава? Преди малко колегата Такоров говори за община Търговище, в която приоритетните разходи за образование, здравеопазване и социално подпомагане не могат да се покрият даже с държавната субсидия. Така е в много общини в страната, включително и в моя регион. Как тогава да се поемат тези разходи, откъде? От една страна господин Радев ликвидира предприятията. Възможностите за собствени приходи намаляват. От друга страна общините се принуждават да правят големи съкращения. Тук не става дума само за това, че правителството е добро, а общините са лоши. Хората схванаха кой е виновен и реагираха правилно на изборите. Но тук се получава една невъзможност общините да реализират своите минимални функции.
  Бъдещият министър на вътрешните работи господин Емануил Йорданов, който беше председател на конкурентния предизборен щаб в Кюстендил, почти през цялата кампания като единствен довод казваше, че при червения кмет градът е мръсен, улиците са разкопани, тротоарите - разкъртени и т.н., и т.н. Ето сега една възможност и за него, той все още има право да гласува, и за господин Юрий Юнишев, който е другият депутат от Кюстендил, ако искат градът наистина да бъде чист и приветлив, с добри улици, с поддържани тротоари и т.н., нека да гласуват моето предложение за една субсидия, която е с 1/3 по-голяма от тази, която беше отпусната през 1999 г.
  По наше време, когато управляваше нашето правителство, в бюджета на Кюстендил 2/3 бяха от държавата, от държавната субсидия и 1/3 от собствени приходи. Сега, господин Радев, е точно обратното - 1/3 идва от държавата и 2/3 от общината. Аз питам къде е отишла държавата за времето на вашето управление. Очевидно държавата се е оттеглила. Но тогава намалява и нуждата от Министерски съвет. Но вместо да преобразувате Министерския съвет в агенция, както правите с други дейности, вие му завишавате субсидията. Смятам, че подходът ви е коренно различен към вас самите, към министерствата, към правителството, в сравнение с подхода към общините.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  ИВО АТАНАСОВ: Затова настоявам и моля колегите да подкрепят моето предложение по отношение на общините от областта с административен център - Кюстендил. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
  За реплика има думата господин Юрий Юнишев.
  ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колега Атанасов! Бих искал тук да отговорите само на три кратки въпросчета. Първият от тях е: в какво финансово състояние остави общината бившият червен кмет? Вторият ми въпрос е: вярно ли е, че по признанията и на новия червен кмет, и на началник отдел "Бюджет", че всички субсидии от страна на нашето правителство са изпълнени в срок и по обем? И третият ми въпрос: защо червеният кмет си приписа свои активи, при положение че всички големи инвестиции за извършеното съответно строителство в Кюстендилска община са направени преди всичко и най-вече от правителството? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Юнишев.
  За втора реплика има думата господин Велислав Величков.

  ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Вземам думата, за да направя една реплика на господин Атанасов, тъй като много ми е интересна логиката на неговите разсъждения, логично тече мисълта му. Преди, когато е управлявало правителството на господин Виденов, субсидията е била две трети, собствените приходи - една трета. Господин Атанасов, сигурно има едни години около 1960 и 1970, когато сто процента е била държавната субсидия за общините и се е знаело кой назначава кметовете. Явно така, както Вашата логика изисква, местно управление въобще да не съществува. Дайте цялата субсидия да е от държавата, да няма въобще собствени приходи, Министерският съвет тогава да си назначи кметовете и да говорим за местно самоуправление.
  И към тези въпроси, които Ви зададе господин Юнишев, аз бих прибавил следния - да ми цитирате в коя европейска страна, към където в крайна сметка ние се стремим, държавната субсидия се явява две трети от бюджета на съответната община. И за какво местно самоуправление можем да говорим тогава? Друг е въпросът, ако кметът на общината не знае как да си осигури собствените приходи, седи в кабинета и чака държавата да му изсипе парите. Тогава няма нужда от такъв кмет, господин Атанасов, Вие сте прав. Благодаря. (Реплики от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За трета реплика има думата господин Емануил Йорданов.
  ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Сега е моментът да припомня на колегата Атанасов, че новоизбраният кюстендилски кмет, който беше избран без да иска, в началото на мандата си обяви, че ще обяви всички длъжници на община Кюстендил. До ден днешен не съм чул една дума да бъде казана за това нещо. Нашият кандидат за кмет съвсем ясно беше казал, че...
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Какво общо има субсидията?
  ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Общото е собствените приходи и финансовото състояние на общината. Тоест, ако новият кмет събере всички дългове, които имат отделни бизнесмени към общината, които са направени по време на предишния ви кмет, нещата ще бъдат много по-различни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За дуплика има думата господин Иво Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря.
  Аз благодаря за всички реплики. На господин Величков ще отговоря, когато си направи дипломната работа, защото на него морето още му е до колене и не му е ясно,...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това не е отговор, господин Атанасов. Вие сте си я направили и е редно да отговорите.
  ИВО АТАНАСОВ: ...че един кмет просто няма откъде да събира собствени приходи.
  Впечатляват ме въпросите на господин Юнишев и на господин Йорданов. Аз обещавам да им дам въпросите пред местните медии утре, когато отида в Кюстендил.
  Господин Юнишев, пак ще повторя. Седемнадесет милиарда лева имаше нужда община Кюстендил за тази година. Правителството отпусна 5,5 млрд. Кажете ми при това положение кой ще бъде този кмет, който няма да влезе в дългове? Няма такъв кмет. Така че причината е в господин Радев, който отпуска съвсем минимална субсидия.
  Що се отнася до това, че червеният кмет - не зная дали това е въпрос за днешното заседание - но Вие зададохте актуален въпрос към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, че си приписвал заслуги за дейности, които са били извършени от правителството. Вие много добре знаете, че, примерно, за да се направи обходният път на с. Коняво, за да се избегне завоят-убиец или за да се прокара коридор № 8, трябва да се отчуждят най-малкото стотици имоти. Вашият кмет Георгинчев не си мръдна пръста, за да направи това нещо. Червеният кмет задвижи процедурата. Всички тези имоти бяха отчуждени и да, сега ще се строи обходният път, ще се строи и коридор № 8 с парите на правителството и с парите по различни международни програми. Но строителството ще стане възможно благодарение на това, че червеният кмет е извършил всички дейности, предхождащи самото строителство. Така че нека не превръщаме трибуната в един предизборен митинг.
  Господин Йорданов, смятам, че за разлика от кмета, Вие от утре, като министър на вътрешните работи, ще имате много по-голяма възможност да се справите с всички онези, които нарушават закона и то не само в община Кюстендил. Желая Ви успех в това отношение и ще Ви оказвам пълно съдействие. (Весело оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
  Започваме гласуванията по чл. 9.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Ахмед Юсеин.
  Гласували 171 народни представители: за 53, против 111, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Има предложения, които са във връзка с изменение на чл. 1, който ние вече гласувахме и приехме, че няма да се изменя. Така че аз ви предлагам тези предложения, които са във връзка с чл. 1, да не се гласуват.
  Има и някои предложения, в които не се посочва източникът на средства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
  Има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Аз възразявам срещу предложението на господин Цонев, тъй като той може да използва като аргумент обстоятелството, че не са приети предложенията за завишаване на приходната част и това да бъде основният мотив той, като председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, да настоява да бъде възприет от мнозинството и да отхвърли другите предложения. Но няма такава автоматична зависимост между сега обсъждания текст и предложенията за увеличаване на разходите на някои от общините с преди това гласуваните текстове.
  Освен това вторият ми мотив да настоявам да се гласуват отделно тези предложения, е да се даде възможност на народните представители от различните избирателни райони да проявят поне елементарното, което могат да направят - солидарност с финансовите проблеми на общините и областите, които представляват. Това няма да накърни вашето мнозинство, но дава възможност на хората да направят някакво гласуване по съвест и да решат, че за някои от общините има убедителни аргументи да се възприемат част от направените предложения. С едно гласуване ан блок вие всъщност им отказвате дори и тази минимална възможност да се върнат в своите избирателни райони и да кажат: макар и в рамките на тази политика, ние направихме това, което зависи от нас, за да потърсим по-доброто решение.
  Това са моите мотиви, за да не се възприеме направеното предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стоилов, практиката при всяко гласуване на бюджета вече много години наред е първо при всяко завишение да се посочи източникът. Не може да се каже: тази сума да се завиши - и толкова. Откъде да се завиши?
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това е желателно и са го направили много от колегите, както и аз, но не може да се отклонят другите предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е желателно. Член 1 и чл. 4 са гласувани и няма откъде да се вземат пари, освен по пътя на вътрешно преразпределение или ако кажете къде да се намали сумата и да се увеличи тук. Но навсякъде да се казва само: да се увеличи...
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това е аргумент по същество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е по същество. Това е процедура. Как ще е по същество?
  Господин Нешев иска думата.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Аз Ви благодаря, господин председателю.
  Господин министър, уважаеми колеги! Ние действително в предходните членове показахме изменения както в приходната част, така и в разходната част, свързани с промяна на субсидията на общините. Така че мотивацията на председателя на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол намирам за неоснователна. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Къде? Това изобщо не е така, господин Нешев. Къде досега са гласувани суми, откъдето може да се вземе това увеличение по чл. 9?
  СТЕФАН НЕШЕВ: Ние направихме предложенията - да ги бяхте приели.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Имаше направени предложения, които са гласувани и не са приети. Сега няма откъде да се вземат сумите.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Ще се върнем да гласуваме отново. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще се върнем, но първо, отиваме нататък. (Смее се.)
  От всичко това, което гледам тук, на стр. 38 има предложение на народните представители Васил Козалиев и Ангел Найденов и то в частта ал. 2 и 3 да отпаднат. Това можем да гласуваме. (Шум и реплики.)
  За процедура има думата господин Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! С опита на седми или осми бюджет, който приемаме, искам да посоча, че никога в тази зала при нито едно правителство и при нито едно приемане на бюджета не е гласувано предложение, което да посочва откъде да се вземат средствата. Ако приемем да гласуваме по този начин, означава да действаме и против Устройствения закон за държавния бюджет. Спор по това нещо мисля, че не може да има.
  Всички останали предложения, които ни препращат към чл. 1 и чл. 4 - към макрорамката на бюджета, която сме приели, също е невъзможно да се приемат, тъй като нарушават макрорамката. Това също не е нещо ново. Винаги, когато е приеман бюджетът, е приеман по този начин. Следователно нито нарушаваме правилника, нито процедурата, ако продължим да работим точно по този начин: предложения, които са направени по чл. 1 и са били свързани с чл. 9, нямаме право да гласуваме; предложения, които са направени, без да е посочен източникът, също нямаме право да гласуваме. В конкретния случай наистина можем да гласуваме предложението на господин Козалиев и господин Найденов само в частта, която предлага отпадането на ал. 2 и 3.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Никога не е било да се гласуват ан блок предложенията по разпределението на бюджета.
  ИВАН КУРТЕВ: Това не е ан блок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това не е ан блок. По чл. 1 ние гласувахме конкретни предложения.
  Да чуем сега господин Руси Статков също за процедура.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Искам да ви призова към благоразумие и добър тон. Миналата и по-миналата година гласувахме всяко едно предложение и не е нужно да ходя да ви нося стенограмите от Библиотеката. Господин Цонев, миналата и по-миналата година не е имало друга процедура. Независимо от това, че не са приети източниците в чл. 1, ние гласувахме всяко предложение, както е по правилника. Така са нещата и в стенограмите. Правил съм справка и затова застанах на тази трибуна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Какво ще се получи, господин Статков, ако ги гласуваме?
  РУСИ СТАТКОВ: Ако някъде се гласува, това е решение на парламента и ще се търсят допълнително източници на средства, разбира се. Нали по правилника се гласува всеки член?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласува се всеки член, но има членове, които дават макрорамката.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ, от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  Започваме гласуването.
  Предложението на народния представител Бойко Великов е свързано с чл. 1 и не се гласува.
  Предложението на народните представители Васил Козалиев и Ангел Найденов е ал. 2 и 3 да отпаднат.
  Моля, гласувайте ал. 2 и 3 да отпаднат.
  Гласували 181 народни представители: за 59, против 121, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Колеги, съвсем случайно имам експресна стенограма от приемането на бюджета за 1998 г. Тогава аз пак направих същото предложение. Сега ще ви го зачета: "Ще Ви помоля, господин председател, да отделим гласуването за община Търговище за целевите субсидии, което е последна точка, и където искам с 248 млн. лв. да се завиши. Двеста милиона"... и т. н.
  "Председател Иван Куртев: Благодаря на господин Такоров.
  Най-напред ще гласуваме неговото предложение по ал. 1 за общините Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище без последния ред - предложението за Търговище, което се отнася за целевите субсидии и което ще гласуваме отделно.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 160 народни представители"... и т. н.
  "Поставям на гласуване предложението за хирургическия блок"...
  Така че това, което го говорите, въобще не отговаря на истината.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Кое?
  РУМЕН ТАКОРОВ: Ами че, не може, което е свързано с чл. 1, да се подлага на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама, ние гласували ли сме макрорамката?
  РУМЕН ТАКОРОВ: Тук е гласувана макрорамката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Откъде ще вземем пари, когато вече сме гласували общия бюджет?
  РУМЕН ТАКОРОВ: Затова сме народно представителство, ще решим, стига да се гласува това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Как ще решим? Нали сега решавате. И вече сме го решили. Ние няма всеки път да решаваме чл. 1 при всяко гласуване.
  РУМЕН ТАКОРОВ: Но аз ви го чета...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие четете...
  РУМЕН ТАКОРОВ: Чета експресна стенограма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Експресната стенограма е с председател Иван Куртев. Сега аз председателствам! И се съветвам и с господин Сендов. Ако искате, и той може да Ви обясни.
  РУМЕН ТАКОРОВ: Така не сме процедирали, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо, сега така процедираме!
  Нататък: предложение на народните представители Георги Пирински и Андон Данаилов, свързано с чл. 1.
  Следващото предложение е на народните представители Георги Първанов, Кънчо Марангозов, Любомир Пантелеев. То пак е с чл. 1.
  Предложение на народния представител Гиньо Ганев. Пак не е посочен източник.
  Следващото предложение е на народния представител Гиньо Ганев, Стефан Нинов и Георги Михайлов. Това са завишения, във връзка с чл. 1.
  РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Досега щяхме да го изгласуваме! Кога сме гласували за цяла България наведнъж? Защо се изказваме тогава?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е по чл. 1 и той е гласуван.
  Господин Мутафчиев има думата за процедурно предложение.
  Господин Мутафчиев има думата за процедура.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Правя следното процедурно предложение - нека да преминем към гласуване на всеки един текст поотделно. Виждаме, че объркването става голямо, можем да допуснем грешка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, няма никакво объркване!
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Имайки предвид това, че за всеки един текст по 5 минути председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол с председателя на Народното събрание се консултират. През това време ще гласуваме поне две от предложенията.
  Много Ви моля, господин Цонев, ако не се приеме, Вие да оттеглите Вашето предложение за процедурата...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Мутафчиев, ние това не го правим с оглед пестене на време, правим го принципно.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Но, няма да има проблеми, то няма да се приеме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Дали ще има или няма да има...
  Господин Йордан Цонев има думата, за да обясни.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, нещата са съвсем, съвсем простички, само ме изслушайте! (Шум и реплики в залата.)
  Първо, съвсем обикновени са нещата, но вие просто не искате да слушате. И освен това и не сте искрени. Станете, от трибуната кажете, че всъщност много добре знаете, че такава е процедурата, всичко ви е ясно, но искате да имате една разпечатка, в която всеки народен представител от региона да е видно как е гласувал за предложението - вие сте "за", те - "против". И, за да ви успокоя, ще ви го кажа - когато гласувахме предложенията по чл. 1, където предложенията ви, вашите и на другите колеги, се състоят от две части - първата част е: да се увеличат приходите от акцизи, еди-какво си, еди-какво си и получената сума да се разпредели еди-къде си - в чл. 9...
  В доклада, ако забелязвате, предложенията ви са разделени точно по членове - чл. 1, който касае - пише, примерно, предложение на Кънчо Марангозов относно чл. 1. И после пише: относно чл. 9. Когато вие сте дали предложенията си за чл. 1 аз като народен представител от Бургас съм гласувал "против". Ето ти я разпечатката - носиш я из Бургас и я показваш. Или я носиш из Търговище, ако това ви е дерта! Ако това ви е дерта, имате го вече! Това - първо.
  И, второ. Искате ли да ви кажа, че действително една година го гласувахме текст по текст за всяка община, но тогава един от вас стана и направи процедурно предложение чл. 1 да не бъде гласуван, да бъде отложен, да се гледат всички предложения по чл. 9 и едва след това гласувахме чл. 1. А вие сега: гласувахме чл. 1, дайте сега още един път да го изгласуваме. Просто няма как да стане!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Правилно. Нещата са съвсем ясни. (Шум и реплики от залата.)
  Реплика не може да има процедурно предложение.
  Предложение на Гюнер Тахир. Тук вече има вътрешно разпределение.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Гюнер Тахир.
  Гласували 136 народни представители: за 10, против 57, въздържали се 69.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народната представителка Емилия Масларова пак е по чл. 1.
  Предложението на народните представители Иван Бойков и Димо Димов също е по чл. 1, гласувано е.
  Предложението на народния представител Иван Бойков също е по чл. 1.
  Предложението на народните представители Иван Бойков и Господин Тонев: вместо "вноска" да стане "субсидия", откъде да се вземе субсидията не е посочено.
  В предложението на народния представител Иван Костадинов Иванов - само предложението да отпадне ал. 2 на чл. 9.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 168 народни представители: за 50, против 115, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.

  В предложението на народния представител Иво Атанасов не е посочен източникът. (Неразбираема реплика от Иво Атанасов.) Ако бяхте казали да вземем от Министерския съвет, щяхме да го гласуваме. (Смях.) Като не казвате?!
  Предложение на народните представители Йордан Бакалов и Васил Клявков. То е подкрепено, това е вътрешно. Добре.
  Предложение на народния представител Любомир Божков - чл. 1.
  Предложение на народния представител Михаил Миков - също няма посочен източник.
  Предложение на народния представител Панайот Ляков. Това е вътрешно разпределение, трябва да се гласува.
  Предложението се оттегля.
  Предложение от народните представители Петър Димитров и Меглена Плугчиева. Не е посочен източникът на предлаганата субсидия.
  За процедура има думата господин Пламен Славов.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател. Госпожи и господа народни представители, тъй като сега ще бъде предложено за гласуване предложението, направено от господин Петър Мутафчиев, господин Драгомир Шопов, госпожа Дончева и мен, аз, господин председател, макар че в момента отсъства министърът на финансите, бих желал още веднъж по тези принципни различия, които бяха изложени от нас и за които стана ясно и в изказванията и репликите, които бяха направени по повод предложенията на господата Бакалов, Клявков, Андреев и Николов, заместник-министърът на финансите да заяви в края на краищата дали господин Муравей Радев, когато в петък, в рамките на парламентарния контрол, каза, че методиката е обективна, тя е точна. И че това, което е предложено на първо четене от вносителя, от Министерския съвет за бюджета на общините, отговаря на обективни критерии и показатели или това, което сега на практика се признава, че не е така, след като се е приело принципно и е подкрепено предложението от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Става дума за принципни неща.
  И аз в случая бих желал да чуя мнението на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Славов, не може да задължите да чуете мнението на когото и да било. Има становище на парламентарен контрол на министъра, има решение на комисията. Вие сега с едното искате да обясните другото.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Не, не, господин председател. Става въпрос за принципни неща и изявления.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Как не. Какво значи принципни неща? Комисията конкретно е решила нещо.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Или в петък господин министърът на финансите каза истината и беше абсолютно прав, или с тази подкрепа, която се прави от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, на практика се отричат принципите и методиката, която той отстояваше.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, на следващия парламентарен контрол ще изясните това на господин министъра.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Става дума за принципи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защо да се отрича, когато комисията го е решила, не го е решил министърът. Как не можете да направите разликата.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Аз правя разлика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не я правите, изглежда.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: И тъй като става дума за предложение на комисията, за мен и за моите колеги не е маловажно какво ще бъде мнението от страна на вносителите. Ако го няма господин Муравей Радев, някой от заместник-министрите да вземе отношение по въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всеки един от тях ще вземе думата, ако желае. Не може да задължим никого да вземе отношение. (Неразбираема реплика от Петър Мутафчиев.)
  Какво искате Вие сега? Никога не сме гласували приети от комисията предложения, гласува се с основния текст. Това е заместващ текст.
  Господин Мутафчиев, обяснете, добре. Ако смятате, че тригодишна практика на Народното събрание ще променим сега...
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Не е въпросът до променяне на тригодишната практика, господин председател. Тук става дума, че когато се гласува крайното предложение, това е за всички общини в цяла България. В един момент, примерно, аз ако съм против предложеното решение за промяна само на една цифра в една община от господин Бакалов, аз трябва да гласувам против целия чл. 9. А смятам, че това не е нормално. Най-напред трябва да гласуваме предложението, което е и включено в доклада на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол за второ четене на проектозакона за бюджета.
  Така че, много Ви моля, нека да се гласува процедурно предложението, което е направено от колегите Бакалов, Андреев и Клявков и след това вече да се гласува и крайният текст. Аз смятам, че няма никакво нарушение нито на практика, нито на правилника. И това е нормалното. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, приемам. Благодаря.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Йордан Бакалов, Васил Клявков, Методи Андреев и Иван Николов, прието от комисията.
  Гласували 180 народни представители: за 127, против 51, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Донка Дончева, Драгомир Шопов и Пламен Славов, което е прието частично.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ, от място): Не е прието от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Грешка на комисията е, господин председател. Отхвърлено е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Отхвърлено. (Шум и реплики.)
  Значи, това предложение трябва да се гласува, защото е вътрешно преразпределение.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 182 народни представители: за 68, против 107, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народната представителка Росица Тоткова - не е посочен източникът.
  РОСИЦА ТОТКОВА (СДС, от място): Как не е? Има заместване! (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма заместване!
  РОСИЦА ТОТКОВА (СДС, от място): Има, има.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е, чакайте, какво значи "има"? И за Благоевград, и за Разлог предвиждате увеличение. (Шум и реплики в залата.) Значи, първото е вноска.
  Моля, гласувайте предложението на народната представителка Росица Тоткова.
  Гласували 167 народни представители: за 38, против 65, въздържали се 64.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Румен Такоров ал. 2 и 3 да отпаднат. Ние вече го гласувахме.
  Предложение на народния представител Руси Статков - чл. 1.
  Предложението на народния представител Стефан Нешев е оттеглено.
  Предложение на народния представител Стефан Нинов - чл. 1.
  Предложение на народните представители Стефан Нинов и Георги Михайлов - пак чл. 1.
  Предложение на народния представител Стефан Стоилов - чл. 1.
  Предложение на народния представител Теодосий Симеонов - чл. 1.
  Предложение на народния представител Тодор Костадинов - няма източник.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Има нова алинея, която трябва да се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама, откъде идва тая сума по новата алинея?
  РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Идва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Как идва? Откъде идва? То че идва - идва, ама откъде идва? Вие искате по ал. 1а, нова, да се разпредели сумата 486 хил. Откъде идва тази сума?
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Тази сума вече е гласувана.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложението буквално гласи следното:
  "Да се създаде нова ал. 1а със следното съдържание:
  "(1а) Сумата 486 000 млн. лв., в това число целеви социални помощи 63 485 млн. лв., се разпределят по общини след първото полугодие на 2000 г. по методиката съобразно изпълнението на приходите и реалните разходи."
  Много конкретно предложение, нали, и ясно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо, ще го гласуваме. Конкретно, неконкретно....
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов, без т. 4, която е гласувана.
  Гласували 170 народни представители: за 61, против 109, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Янаки Стоилов - също по чл. 1.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 9 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 180 народни представители: за 117, против 62, въздържал се 1.
  Член 9 е приет.
  Преминаваме към чл. 10.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 10 има направени 7 предложения. Първото е на народния представител Ангел Малинов.
  АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Михаил Миков, не е подкрепено; на народния представител Румен Такоров, също не е подкрепено; на народния представител Татяна Дончева, подкрепено; същото предложение съм направил и аз, тъй като тя ме беше известила и просто дублирахме предложението; на народния представител Тодор Костадинов, не е подкрепено; на народния представител Стефан Нешев - също.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 10:
  "Чл. 10. (1) Министърът на финансите утвърждава разпределението на капиталовите разходи, включително по именните списъци на обектите за строителство, основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спецификациите на безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучване и проектиране, както и разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 9, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в Приложение № 4 и обекти с регионално и местно значение в Приложение № 5 в размер не по-малък от посочения в приложенията.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи в групата и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии по Приложение № 4 и Приложение № 5.
   (3) Министърът на финансите по предложение на общините може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи в обща, с изключение на целевата субсидия за обекти по Приложение № 4 и Приложение № 5.
   (4) Процентът на разходите, извършвани за финансирането на определените в Приложение № 4 обекти към 31 декември 2000 г., не може да бъде по-малък от средния процент на капиталовите разходи по другите отрасли.
   (5) След осигуряване на обектите по Приложение № 4 и Приложение № 5 средствата за капиталови разходи се разпределят в съответствие с приоритетите на областните планове за регионално развитие."
  Към стенограмата прилагам Приложение № 4 и Приложение № 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 10 има думата господин Румен Такоров.
  РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател, въпреки че присъстваме на един фарс в пленарната зала, който разигравате много добре.
  Предложението ми по чл. 10 е ал. 3 да отпадне, защото през последните години управляващите винаги са твърдели, че всички бюджети, които предлагат, са бюджети на благоденствието. И аз не мога да се съглася да остане да съществува един такъв текст, който принуждава кметовете на общини да не правят капитални разходи и да пазят средствата, за да могат в края на годината да раздават заплати и да ги трансформират от целева в обща субсидия.
  Затова предлагам и нещо друго - ал. 3 да придобие вида, че средствата за капиталови разходи от целева субсидия се разпределят за финансиране през първите три тримесечия.
  Тези оскъдни средства, които са давани за капитални вложения, в момента могат да се изпълнят в рамките на 2-3 месеца. Спомняте си, че основните доводи на господин Радев, когато бяха проверките от Сметната палата, бяха, че е бъркано в други сметки, за да се изплатят именно договорите, сключени за строителство в продължение на 1-2 месеца, с оскъдните средства, които са предоставени на общините.
  Затова аз предлагам всички средства за капитални вложения да се дават само първите три тримесечия, за да може тези средства да се усвояват наистина в активния строителен сезон. Питам ви аз през четвъртото тримесечие може ли да се полага асфалт, може ли да се излива бетон? И като премахнем 10-те процента, които влизат от точките, да не може да се даде 100% субсидията, помислете си какво остава за общините в този раздел. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
  Друг желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков.
  Гласували 157 народни представители: за 56, против 98, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Румен Такоров.
  Гласували 155 народни представители: за 53, против 95, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов.
  Гласували 141 народни представители: за 51, против 90, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Стефан Нешев.
  Гласували 159 народни представители: за 54, против 105, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията, заедно с Приложение № 4 и Приложение № 5.
  Гласували 154 народни представители: за 111, против 41, въздържали се 2.
  Член 10 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 11 има направени три предложения. Първото е на народния представител Валентин Симов, не е подкрепено от комисията; второто е на народния представител Тодор Костадинов, също не е подкрепено от комисията; третото е на народния представител Йордан Цонев, подкрепено от комисията.
  Ще ви прочета предложението на комисията за окончателен текст на чл. 11:
  "Чл. 11. (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
  (2) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите приходи, като спазва следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт;
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
  1. заплати, вноски за осигурителни плащания, медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, обезщетения и помощи и стипендии;
  2. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;
  3. капиталови разходи за обектите, поименно указани в Средносрочната програма за публични инвестиции на Република България за периода 1998-2001 г. и в Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г., финансирани от източниците, включени в консолидираната бюджетна програма, както и обектите, за които е осигурено външно финансиране и е необходимо национално съфинансиране, включително проектите по програма САПАРД.
  (4) Министърът на финансите намалява месечните трансфери до отстраняване на нарушенията на определените с чл. 9, ал. 1 субсидии за общините, без целевата субсидия за социални помощи, както следва:
  1. при нарушаване на приоритетния ред на разходите по ал. 3 - не повече от 80 на сто;
  2. при всички останали случаи на нарушаване на финансовата дисциплина - не повече от 50 на сто;
  3. при констатирани нарушения и по двете предходни точки 1 и 2 се прилага чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  (5) Органите на съдебната власт, министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища, БАН и кметовете, могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 2, ал. 2, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 2, чл. 9, ал. 2."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 11 някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов.
  Гласували 130 народни представители: за 17, против 107, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов.
  Гласували 151 народни представители: за 46, против 103, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 11 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 106, против. 41, въздържал се 1.
  Член 11 е приет.
  За обяснение на отрицателен вот има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Гласувах против чл. 11, защото, първо, той не решава проблемите на общинските бюджети и поставя в изключително трудно положение всички общински съвети и администрации как да направят бюджета така, че да може да им стигне за всички приоритети; второ, отново дава право на министъра, който доказа през тази година, че може да действа субективно и да намира всякакви поводи, а тук в случая се предлагат санкции, които естествено ще бъдат против общините с червени кметове. Мога още отсега да го предскажа. Затова гласувах против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  За процедура има думата господин Стефан Стоилов.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като, първо, бяха допуснати някои нарушения на процедурата и, второ, което е особено важно, тъй като не се приемат никакви предложения на опозицията, аз смятам, че е целесъобразно с едно гласуване да приемете бюджета за 2000 г. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
  Дори е да ни се иска, не можем да го направим, защото противоречи на правилника.
  Преминаваме към чл. 12.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 12 има направени шест предложения - на народните представители Васил Козалиев и Ангел Найденов, на народния представител Венцеслав Димитров, на народния представител Иван Костадинов Иванов, на народния представител Любомир Божков и на народния представител Тодор Костадинов.
  Тези предложения не са подкрепени от комисията.
  Има предложение и на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 12:
  "Чл. 12. (1) Бюджетните средства се изразходват от общините при съблюдаване на приоритетите, определени с чл. 11, ал. 3, като капиталовите разходи, разпределени по реда на чл. 10, се изразходват за обекти с най-близък срок за въвеждане в експлоатация.
  (2) От общинските бюджети, след възстановяване на установените надвнесени авансови вноски по данъка върху печалбата за общините, могат да се извършват допълнителни капиталови разходи над определените с този закон с източник собствени приходи и банкови кредити в размер до 5 на сто от годишния размер на собствените приходи. Ограничението може да бъде превишено от Столичната община с до 60 млн. лв., представляващи остатъкът за 2000 г. от Еврооблигационния заем за изграждане и модернизация на пътната инфраструктура на гр. София.
  (3) В случаите, в които допълнителният размер на капиталовите разходи по ал. 2 бъде превишен, със сумата на превишението се намалява субсидията от републиканския бюджет или се увеличава вноската в него.
  (4) Министърът на финансите по предложение на общините през месец декември 2000 г. може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи в обща субсидия."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 12?
  Господин Руси Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Така наречените "дисциплиниращи мерки", както господин Цонев ги назова в комисията, противоречат на всякаква възможност за това общините да развият някаква дейност. Защото ограниченията, които досега ги нямаше, въвеждането на числото 5 на сто, според мен са една бариера, която, господин Цонев, ще спре проекти, които са на кофинансиране. И ако ние търсим дисциплиниращи мерки, това е най-малко дисциплиниращата мярка. Защото тя действително ще ограничи и ще занули всякаква възможност пред общините. Ако търсим решение, нека да го търсим по друг начин.
  Но аз се обръщам специално към Вас, господин Цонев, не бива по този начин да спираме общините. Затова подкрепям и предложението на колегите, което е свързано с промяната на числото "5" с "10". Но по принцип не би трябвало да има никакво ограничение. Даже бих направил предложение, което по правилника е съвместимо, господин председател, да отпадне числото, което ограничава възможностите на общините. И го правя в момента. По-точно да отпадне цялата алинея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Васил Козалиев и Ангел Найденов и аналогичните предложения на народния представител Любомир Божков и народния представител Тодор Костадинов.
  Гласували 147 народни представители: за 47, против 98, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Гласували 125 народни представители: за 30, против 95, няма въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Костадинов Иванов за отпадане на алинеи 2 и 3.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Всъщност това е коректното предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 133 народни представители: за 28, против 105, няма въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 12, както е предложен от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 94, против 31, въздържали се 2.
  Член 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 13. (1) При съставянето на общинските бюджети за 2000 г. размерът на средствата за социални помощи по Закона за социално подпомагане и Указа за насърчаване на раждаемостта не може да бъде по-малък от удвоения размер на предвидените с чл. 9, ал. 1 целеви субсидии за социални помощи.
  (2) Преведените целеви субсидии за социални помощи на общините се предоставят на общинските служби за социално подпомагане в срок до три дни от датата на постъпването им по сметката в банката.
  (3) Неусвоените средства по целевите субсидии за социални помощи през месец декември по предложение на министъра на труда и социалната политика могат да се прехвърлят от една община в друга.
  Чл. 14. Органите на данъчната администрация в срок до 14 дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2000 г. предоставят прогнозата за собствените приходи на съответната община.
  Чл. 15. Отсрочените вноски за Централния републикански бюджет по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г. на общините на вноска в размер общо на 17 млн. 691 хил. и 34 лв. се отписват като задължение към републиканския бюджет, както следва: (Има таблица, която се прилага към стенограмата.)"
  За членове 13, 14 и 15 няма постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже?
  Господин Руси Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Предложеният чл. 13, ал. 1 и 2 и по-конкретно ал. 1 според мен е неизпълнима.
  Всъщност текстът е: "При съставянето на общинските бюджети за 2000 г. размерът на средствата за социални помощи по Закона за социално подпомагане и Указа за насърчаване на раждаемостта не могат да бъдат по-малко от удвоения размер на предвидените с чл. 9, ал. 1 целеви субсидии за социални помощи."
  Защо е неизпълнима? Защото досегашната практика показа, че това, което общините могат със собствени средства, е несъпоставимо с 50-те на сто, имам предвид тази година, които се предоставят от републиканския бюджет като субсидия. Още повече, на фона на увеличаващата се безработица, липсата на заетост и доходи става по-невъзможно през тази година да се реализира подобна постановка. Методиката, в която се предоставят допълнително средства, не покрива сто на сто възможността да се реализира подобен подход, защото освен 10 или 15 на сто допълнително, останалите 35 или 40 на сто общините не могат да ги осигурят.
  Аз смятам, уважаеми дами и господа отдясно, че подобен член, или по-скоро тази ал. 1 е безмислена, защото при съставянето на бюджетите и тези общини, в които имате кметове и общински съвети ще стигнат до същия извод, когато трябва да разпределят средства за приоритетите и когато трябва да покрият и това изискване. Защото приоритетът "социална помощ" е на 4-5 място, а на първо място са медикаменти, заплати и т.н. И ако гледаме собствените приходи на голяма част от малките общини и това, което получават по методиката, те няма да стигнат за заплати, няма да стигнат за медикаменти, камо ли да се направи подобно разпределение.
  Затова искам да не правим глупости, а да решим законодателно нещо, което може да бъде решено.
  В тази връзка, господин председател, предлагам в чл. 13 ал. 1 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на ал. 1 на чл. 13.
  Гласували 144 народни представители: за 37, против 107, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте членове 13, 14 и 15 така, както са предложени от вносителя.
  Гласували 139 народни представители: за 106, против 31, въздържали се 2.
  Членове 13, 14 и 15 са приети.
  Половин час почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Продължаваме със Закона за държавния бюджет - чл. 16.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 16 има едно предложение, което не е подкрепено от комисията. То е от народните представители Даниела Николова, Ангел Балтаджиев, Мария Брайнова, Захари Холевич и Меглена Плугчиева.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 16:
  "Чл. 16. Общинският съвет - Белослав, при приемане на бюджета на общината за 2000 г. да предвиди средства за издръжка на ферибота, не по-малко от 620 хил. лв., които са отразени в размера на бюджетните взаимоотношения по чл. 9, ал. 1 на закона."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 16 има думата госпожа Меглена Плугчиева.
  МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър Радев! Вероятно споделяте моето разочарование и съжаление, че един наистина изтощен и вече доста отегчен парламент с един напълно монотонен глас и начин разглежда изключително важни, ключови финансови въпроси за цялата страна, зад които стои съдбата на 8 млн. души.
  В случая с чл. 16 е нещо подобно. Искам да обърна поне Вашето внимание. Нямам надежда, че ще бъде подкрепено или сега ще се промени решението от парламента. Аз съжалявам, че нямам достатъчно близки контакти с господин Цонев, защото установявам, че само направените от него предложения се приемат. Но в случая става дума за една немного голяма община - с 15 000 души. За тези, които не знаят, това е община Белослав, която от години е разделена на две части от морския канал, който свързва морето и пристанище Варна-запад, а именно град Девня.
  На базата на това разделение на града, десетки хора - деца, ученици - всеки ден пътуват от единия до другия бряг на града. Това е свързано с изключително големи неудобства, с изключителни социални и икономически проблеми.
  В случая има едно, смятам, разумно предложение, което, виждате, е подписано и от д-р Брайнова, подписано и от госпожа Даниела Николова, от господин Балтаджиев от мнозинството. Аз и всички депутати от Варна, които конкретно познаваме проблема, бихме го подкрепили не само напълно, но молим за Вашето разбиране. Става дума за една наистина скромна сума от 2 млн. 700 хил. лв. и става дума за строежа на нов ферибот. Защото не искам да припомням 70-те години - една трагедия, катастрофа, при която от понтонния мост загинаха десетки хора в студените води на същото това Белославско езеро или канал.
  За мен буди недоумение фактът, че комисията е загърбила и отхвърлила това предложение, още повече, че министър Краус - все още действащ или не смятам, че това има връзка с промените, които стават - ги подкрепи и той също настоя за това предложение. От него знам, че това предложение е обсъждано и в Министерския съвет.
  Моля, пледирам, обръщам се към Вас с една чисто човешка молба - да се преразгледа това решение и така, както е предложена ал. 1, към нея да се прибави ал. 2, а именно:
  "(2) По бюджета на община Белослав за 2000 г. да се предоставят целево за изграждане на нов ферибот средства в размер на 2 млн. 700 хил. лв., като средствата се осигурят за сметка на целевите общодържавни разходи по Централния републикански бюджет."
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Плугчиева.
  Друг желае ли да се изкаже?
  За реплика има думата господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Ще взема отношение само дотолкова, доколкото беше споменато моето име. Аз също съжалявам, че нямам близки контакти с госпожа Плугчиева, но дори и да имахме, това едва ли щеше да промени решението на комисията, тъй като моите предложения, които са приети, ако забелязвате, те не касаят промяна в параметрите на бюджета, а са или редакционни, или такива, които произтичат от споразумения, които министърът е постигнал с общините. Това са предложения на работната група, които, тъй като аз ръководя работната група, се правят от мое име. По тази причина са приети, а не защото съм председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. И това колегите от комисията го знаят. Това, първо.
  Второ, искам да Ви кажа, че аз, знаете, че съм много силно свързан с Варна и много добре помня онази катастрофа, за която говорите. Много добре знам какъв е проблемът в Белослав. Но за начина, който Вие предлагате - през общодържавните разходи - аз разговарях с колегите от Министерството на финансите. Там разчетите са направени така, че не позволяват. Ако те са тук и поемат този ангажимент, аз с удоволствие бих променил и своето отношение, защото искам да помогна по този въпрос. Но не е въпрос дали искам или не, а дали можем. Поне това отразява нашето решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  За дуплика искате ли думата?
  За дуплика има думата госпожа Плугчиева.
  МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз благодаря и на господин Цонев. Най-малкото аз съм човекът, който по финансови или бюджетни въпроси може да влиза в някакъв професионален спор по същество. Ако Вие смятате, че има друго перо, друг начин, по който би могъл да се реши този въпрос и да се осигурят средствата, аз изобщо не възразявам. Вероятно Вие знаете по-добре формулата.
  Но аз поставям по същество проблема и просто го поставям повече като молба, като въпрос, който е наистина изключително важен и не дай Боже, да има същите такива трагични последици поради това, че сме спестили сега 2 млн. 700 хил. лв. или не сме ги намерили от бюджета. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Плугчиева.
  Има думата госпожа Мария Брайнова.
  МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В допълнение на това, което каза госпожа Плугчиева, аз искам да изтъкна още един аргумент в защита на нашето предложение. Фериботът, който в момента обслужва гражданите на град Белослав, е физически остарял. Неговото плавателно време е изтекло и има предложения на Главна дирекция "Морска администрация" фериботът да бъде спрян, което означава, че нито коли, нито камиони, нито самите граждани на Белослав ще могат да преминават от единия бряг на канала до другия. А те просто нямат друг начин да осъществят връзката между двата бряга на канала.
  Смятам, че жителите на град Белослав не са виновни за това наказание, тъй като и фериботът не е най-доброто средство за разрешаване на техния проблем. Защото вечер той спира да работи и едната част от град Белослав дори остава без медицинско обслужване, тъй като линейките на "Спешна помощ" няма как да стигнат дотам. Но все пак фериботът е единственият начин за връзка между двата бряга. И аз наистина моля Министерството на финансите за намиране някакъв вариант за решаване на този тежък проблем на жителите на град Белослав. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
  Господин Руси Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър! Белослав не е далече от мен, господин Цонев, аз съм работил в Девня и съм ползвал този ферибот. (Силен шум, смях и възгласи в залата.)
  И искам да ви кажа, уважаеми колеги, че действително това, което е направено като предложение, заслужава нашето внимание и подкрепа. Станах затова, защото съм убеден, че всички аргументи, които се казаха, и тези, които сигурно няма да бъдат казани в рамките на пет минути, са достатъчно основание, господин министър, за отделяне на тези средства. Поне един проблем да решим. И той е много съществен. Подкрепям предложението на колегите. (Силен шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Друг не виждам желаещ за изказване.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Даниела Николова, Ангел Балтаджиев, Мария Брайнова, Захари Холевич и Меглена Плугчиева.
  Гласували 198 народни представители: за 94, против 16, въздържали се 88.
  Предложението не се приема.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата господин Георги Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, правя формално предложение да прегласуваме това решение и сме на път да вземем с консенсус и с помирение на групите едно добро и полезно решение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божинов.
  Поставям на прегласуване предложението.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Даниела Николова, Ангел Балтаджиев, Мария Брайнова, Захари Холевич и Меглена Плугчиева.
  Гласували 209 народни представители: за 108, против 33, въздържали се 68.
  Предложението се приема.
  Моля, гласувайте ал. 1 на чл. 16, така както е предложена от комисията.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Моля да отмените гласуването. Не е коректно. Ние гласувахме заместващ текст.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не е заместващ текст. Прочетете предложението на колежките си. Как да е заместващ?
  "По бюджета на община ... да се предоставят целево...", а другият е "Общинският бюджет предвижда средства за издръжка на ферибота".
  Едното е за закупуване на нов, а другото е за издръжка. Прочетете го внимателно. Така е като се правят промени в залата. Сега елате и кажете какво да правим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 145 народни представители: за 128, против 5, въздържали се 12.
  И предложената от комисията алинея е приета. Тя става ал. 2 на чл. 16. По този начин целият чл. 16 е приет.
  Преминаваме към чл. 17.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 17 има направени следните предложения: на народния представител Георги Панев, което не е подкрепено от комисията, на народния представител Иван Костадинов Иванов - също неподкрепено от комисията, на народните представители Станка Величкова, Велко Вълканов, Донка Дончева, Дора Янкова и Пламен Славов - също не е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за окончателен текст на чл. 17:
  "Чл. 17. (1) Министрите на здравеопазването, образованието и науката, на труда и социалната политика и на културата съобразно спецификата на системите им, предлагат по общини, а общинските съвети извършват намаление с 10 на сто на числеността, считано от 1 януари.
  (2) В случаите, в които не е направено предложение по ал. 1, за несъкратената численост общините получават финансова компенсация от бюджетите на съответните министерства.
   (3) Когато общинските съвети в изпълнение на ал. 1 не извършат намаление на числеността от 1 януари 2000 г. с 10 на сто, за несъкратената численост от републиканския бюджет не се превеждат целеви средства, а разходите за издръжка на същите са за сметка на общинския бюджет.
   (4) Общинските съвети да приемат бюджетите на общините, извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г. с намалена с 10 на сто численост на персонала в общинската администрация и дейностите към нея, считано от 1 януари 2000 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 17 има думата господин Иван Иванов.
  ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! След последното гласуване, което проведохме, аз заставам с повече надежда пред вас да аргументирам новото си предложение. Това май беше единственото предложение, което приехме.
  Сега искам да напомня, господин председателю, че трябва да прегласуваме чл. 9 и вероятно чл. 1 от вече гласувания текст.
  Аргументите, с които вие досега отхвърляхте изобщо възможността да гласуваме нашите предложения, които бяха направени по чл. 9.
  Но предложенията по чл. 17. Всъщност това е един от наказателните и санкциониращи текстове, които има не един и два в този закон. Този текст изисква да бъдат направени съкращения в сферите, които се финансират от общинските бюджети.
  Първо, аз смятам, че фактът, че вие орязахте общинските субсидии, сам по себе си е напълно достатъчен, за да се решат проблемите, свързани със съкращенията. Ако обаче не приемете тези аргументи в нашия Закон за бюджета да няма такива принудителни санкции, поне ви моля да приемете предложението ми за ал. 4.
  Мисля, че всички колеги знаят, че съвсем наскоро в почти всички общини бяха направени съкращения. И там е максимално изстискана възможността да бъдат съкращавани хора. Знаете, че по селата останаха по един човек, само кметовете. Там вече нямат други щатове. А има общини, в които има по 7-8 човека щат. Значи от тях искаме да съкращават най-малко по още един човек. Мисля, че принудата, която беше създадена с по-малкото средства като субсидии, е достатъчна всеки общински съвет, всеки кмет да вземат сами вярното решение. И затова ви моля, ако не подкрепите отпадането на целия чл. 17, моля Ви, господин председател, отделно да предложите тогава отпадането на ал. 4. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Господин Пламен Славов има думата.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! За разлика от предишните пъти, когато излизах на парламентарната трибуна, сега заставам далеч по-спокоен пред вас, защото на практика ще аргументирам едно предложение, което беше подкрепено на първо място от цялата Комисия по образованието и науката. Неслучайно нейният председател Георги Панев прави предложение, аналогично на това, което правим ние с моите колеги Станка Величкова, Велко Вълканов, Донка Дончева и Дора Янкова.
  На второ място, когато обсъждахме в комисията текста на чл. 17, господин министърът на образованието и науката Веселин Методиев също сметна за целесъобразно Комисията по образованието и науката да се обедини около едно подобно предложение. Смятам, че за вас не е без значение да знаете, че също и всички учителски синдикати застанаха зад това предложение и изразиха надеждата си, че народните представители в писмен вид ще направят тази корекция, която е нужна и необходима и която е обусловена от обстоятелството, че за разлика от другите министерства, Министерството на образованието и науката и министърът на образованието и науката трудно в разгара на учебната година могат да реализират един такъв ход, който сериозно би затруднил провеждането на учебния процес.
  Това са аргументите и съображенията. Смятам, че нещата са логични и могат да получат подкрепа в пленарна зала.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Дами и господа народни представители! Този въпрос беше много пъти разискван и при нас самите и с министрите, които касае тази промяна. Разбира се, и с националното сдружение на общините в България ние договорихме конкретен механизъм, по който това може да стане. И вече сме задействали този механизъм с постановление на Министерския съвет. Така че според мен нищо не пречи конкретно за системата на образованието, тъй като тя е по-особена от другите 2-3 системи, които са цитирани там, системата на образованието, поради специфичността на учебната си година, която приключва през лятото, а не на 1 януари, за нея наистина е целесъобразно да се смята средносписъчно. Докато за останалите, считано от 1 януари, подобна подготовка има и аз мисля, че Народното събрание спокойно би могло да приеме такова предложение, както е дадено. За системата на образованието това намаление от 10% да се счита за средногодишно. Такава подготовка има и системата ще го изпълни. Така че аз бих помолил, ако не възразявате, ако нямате сериозни възражения, да приемете това предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Муравей Радев.
  Друг? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Панев.
  Гласували 173 народни представители: за 53, против 59, въздържали се 61.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Иванов за отпадане на целия чл. 17.
  Гласували 182 народни представители: за 68, против 110, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте само предложението за отпадане на ал. 4 на същия народен представител.
  Гласували 183 народни представители: за 66, против 116, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.

  Моля, гласувайте предложението на народните представители Станка Величкова, Велко Вълканов, Донка Дончева, Дора Янкова и Пламен Славов.
  Отменете гласуването, за да уточним текста редакционно.
  Има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми министри! Ако не възразяват вносителите, защото "средногодишна основа" е малко тежко и неразбираемо, "средногодишно" е по-добре. Освен това тук липсва и намалението с какъв процент да бъде. Може да бъде с 80, може да бъде и с 1. Затова ви предлагам, ако не възразявате, текстът да стане така:
  "За системата на средното образование намалението на числеността с 10% да бъде средногодишно".
  Така текстът ще бъде абсолютно чист.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това заместващ текст на ал. 2 ли става? Не, нова ал. 2.
  Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от комисията с нова ал. 2, с преномериране на досегашните алинеи 2, 3 и 4, които стават съответно 3, 4 и 5 така, както е предложено и така, както беше редактирано от господин Куртев.
  Гласували 178 народни представители: за 177, против няма, въздържал се 1.
  Член 17 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
  Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народния представител Александър Джеров да отпаднат всички текстове, с които се правят промени и допълнения в други закони. Аз искам само да кажа, че комисията не подкрепи това предложение, въпреки че ние смятаме, че е правилно. Но поради технологично късното приемане на Закона за бюджета има няколко поправки, които трябва да направим в някои от законите, а нямаме време да направим отделни закони за изменение и допълнение на съответния закон. Ще ви дам един прост пример с Министерство на отбраната, където финансовият контрол се осъществява от специализирано звено, което вече е закрито. И тук правим поправка, че контролът се осъществява от Държавен финансов контрол. Има и още две-три такива.
  Затова моля за разбиране, проф. Джеров, специално в този закон да направим това изключение.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението се оттегля.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
  Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 133 народни представители: за 120, против 11, въздържали се 2.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. Лихвите за невнесени в срок държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - § 2 се изменя така:
  "§ 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок държавни вземания, постъпва в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане."
  Комисията подкрепя това предложение като § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от народния представител Йордан Цонев и подкрепен от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. Определя коригиращ коефициент 1,07 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане."
  Предложение на народния представител Михаил Миков - в § 3 числото "1,07" да се замени с "1,14".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Миков го няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков.
  Гласували 127 народни представители: за 7, против 109, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 126 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 12.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 5 се разходват по ред, определен от Министерския съвет във връзка с изпълнението на програмите за приватизация, за финансово оздравяване, както и за реформите в публичния сектор."
  Предложението на народния представител Руси Статков е § 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на § 4.
  Гласували 170 народни представители: за 56, против 114, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 4, както е предложен от вносителя.
  Гласували 149 народни представители: за 117, против 30, въздържали се 2.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 5. Приходите от приватизация на държавни предприятия по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се използват за финансиране на бюджетния дефицит и операции по реструктуриране и управление на дълга."
  Предложението на народния представител Венцеслав Димитров е в § 5 да отпаднат думите "финансиране на бюджетния дефицит и".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Гласували 141 народни представители: за 32, против 105, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 5, както е предложен от вносителя.
  Гласували 159 народни представители: за 125, против 12, въздържали се 22.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 6. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г. съгласно Приложение № 6."
  Има две предложения: първото е на народния представител Калчо Чукаров:
  В Приложение № 6 да се създаде нова т. 20:
  "20. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Руси Статков е в Приложение № 6 да се включат нови т. 20 и 21:
  "20. фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители;
  21. фонд "Кредитиране на студенти и докторанти" - 50 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението на народния представител Руси Статков относно т. 20. Относно т. 21 не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следния окончателен текст на § 6:
  "§ 6. (1) Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г. съгласно Приложение № 6.
          (2) Министерският съвет да намали от бюджета на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа приходите, разходите и трансфера на Държавен фонд "Земеделие" за 2000 г. и одобри план-сметка на фонда по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет."
  Комисията подкрепя и направената корекция в Приложение № 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за нова т. 21, което не е прието от комисията.
  Гласували 158 народни представители: за 39, против 117, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 6, както е предложен от комисията, като в Приложение № 6 се включва т. 20, предложена от народните представители Калчо Чукаров и Руси Статков.
  Гласували 149 народни представители: за 139, против 10, въздържали се няма.
  Параграф 6 е приет заедно с добавката в Приложение № 6.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 7 са направени следните предложения:
  На народния представител Калчо Чукаров, което е прието.
  На народния представител Руси Статков - също прието.
  На народния представител Венцеслав Димитров - неподкрепено от комисията.
  На народния представител Йордан Цонев - подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7 със следната редакция:
  "§ 7. (1) Преобразува, считано от 1 януари 2000 г., извънбюджетни фондове съгласно Приложение № 7 във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към съответните държавни органи и общини при запазване специфичния характер на организация и използване на предвидените за тях средства.
          (2) Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за промени в съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
          (3) До 31 януари 2000 г. наличните остатъци по извънбюджетните фондове по ал. 1 се превеждат по съответните бюджети."
  Тук трябва да кажем: "и направената корекция в Приложение № 7".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 20, против 108, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията с направената корекция в Приложение № 7, приета от комисията, за отпадане на т. 10 от първоначалния текст на предложението.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Отпадане на т. 10 от варианта на вносителя на Приложение № 7. Там всъщност е фонд "Земеделие", който отпада, а в доклада, който ви е раздаден е вече преработеният вариант на комисията, в който т. 10 е отпаднала и е останала т. 11 "Фонд "Тютюн", и е станала т. 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 125 народни представители: за 119, против 4, въздържали се 2.
  Параграф 7 е приет с отпадане в Приложение № 7 на фонд "Земеделие".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 8. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации, както и на общините, се превеждат в едномесечен срок след влизането в сила на закона по съответните бюджети, освен ако със закон е уредено друго".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от вносителите.
  Гласували 105 народни представители: за 103, против 1, въздържал се 1.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 9. За оптимизиране на обслужването на държавния дълг, Министерският съвет може да емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната при условие, че не се увеличава държавният дълг".
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  В § 9 накрая се добавя "и плащанията по него в бъдещи години".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Гласували 115 народни представители: за 16, против 99, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 114 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 7.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, ако ми разрешите, ще направя едно процедурно предложение.
  Правя процедурно предложение да удължим заседанието с два часа, до приключването на тази точка от дневния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 154 народни представители: за 108, против 44, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 10. Министерският съвет може да емитира облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до два пункта над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа и в обеми до 20 на сто от общия размер на емисиите на държавните ценни книжа за бюджетната година".
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров за отпадане на § 10.
  Гласували 112 народни представители: за 11, против 101, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 116 народни представители: за 107, против 9, въздържали се няма.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 11. Министерският съвет може да емитира облигации на външните капиталови пазари в размер до 200 млн. щ.д. или тяхната равностойност в друга валута."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  В § 11 накрая се добавя "само ако замества друг дълг".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров по § 11.
  Гласували 126 народни представители: за 17, против 109, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 110 народни представители: за 93, против 16, въздържал се 1.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 12. Министерският съвет може да води преговори и да сключва договори за външни заеми до 50 млн. щ.д. или тяхната равностойност в друга валута с държави от Г-24 за подкрепа на платежния баланс на страната."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  "§ 13. В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти."
  Има предложение на народния представител Венцеслав Димитров - § 13 да отпадне.
  Предложението не е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител за отпадане на § 13.
  Гласували 113 народни представители: за няма, против 113, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте параграфи 12 и 13 така, както са предложени от вносителите.
  Гласували 129 народни представители: за 107, против 22, въздържали се няма.
  Параграфи 12 и 13 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 14 има направени две предложения.
  Предложение от народния представител Венцеслав Димитров за отпадане, което не се подкрепя от комисията.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев за нова редакция, което е подкрепено от комисията. То е:
  "§ 14. Необслужваните задължения към държавата, произтичащи от отпуснати кредити, гаранционни споразумения и временни финансови помощи се събират от Агенцията за държавни вземания по реда на чл. 87 от Закона за събиране на държавните вземания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров за отпадане на § 14.
  Гласували 138 народни представители: за 31, против 107, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от народния представител Йордан Цонев и подкрепен от комисията.
  Гласували 117 народни представители: за 110, против 7, въздържали се няма.
  Параграф 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 15. Регистрираните по силата на § 65 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 456 на Министерския съвет от 1997 г. в "Банка ДСК" АД облигации и непогасените лихвени купони към тях по Спогодбата "Моллов - Кафандарис" да се изкупят по цена 50 ст. за 1 лв. от тяхната деноминирана номинална стойност по ред, определен от Министерския съвет."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - съотношението да е 1:1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров по § 15.
  Гласували 121 народни представители: за 12, против 103, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 123 народни представители: за 114, против 9, въздържали се няма.
  Параграф 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 16. (1) Когато обявената в несъстоятелност банка е действала като финансов посредник или комисионер по предоставени държавни или държавно гарантирани заеми от международни финансови институции и чужди държави, министърът на финансите се суброгира като единствен и пряк кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
  (2) Вземанията срещу крайните получатели по заемите съобразно ал. 1 и свързаните с тях права и дадени обезпечения не са част от масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите.
  § 17. Министърът на финансите чрез органите на Държавния финансов контрол може да извършва проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност банки, по отношение на които държавата е встъпила в правата на вложителите по силата на отменения Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата. При установяване на нарушение министърът на финансите уведомява Българската народна банка и съда по несъстоятелността."

  За тези два параграфа - 16 и 17, няма постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Светослав Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Думите "министърът на финансите" в § 16 да се заменят с "Министерството на финансите". Много ще му стане на министъра, ако той стане личен кредитор. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 16 и 17 така, както са предложени от вносителя, като в § 16, ал. 1 думите "министърът на финансите" се заменят с "Министерството на финансите".
  Гласували 124 народни представители: за 121, против 3, въздържали се няма.
  Параграфи 16 и 17 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 18. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".
  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се включват в единна сметка при запазване на тяхната фискална автономност и независимост при управлението на паричните средства.
  (3) Извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, международните програми и споразумения, въз основа на които са предоставени тези средства.
  (4) Всички плащания на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити на министерствата и ведомствата, Сметната палата, органите на съдебната власт, Българската национална теливизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се извършват чрез съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда, начина и сроковете за поетапното включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата на плащания чрез единната сметка.
  (5) Приходите и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 2 се централизират ежедневно в единната сметка чрез използването на транзитни сметки в обслужващите банки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилага редът по чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Българската народна банка съвместно с Министерството на финансите организира и договаря обслужването на транзитните сметки в търговските банки, технологията и програмното осигуряване на системата на плащания чрез единната сметка. Плащането по обслужването на тези сметки се извършва на договорна основа от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите.
  (7) Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина за събиране и разходване на бюджетните, извънбюджетните и чуждите средства във валута на бюджетните организации.
  (8) Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания по бюджетните сметки и по извънбюджетните сметки и фондове по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 съответните разпоредители определят и актуализират лимити за плащане след съгласуване с Министерството на финансите."
  Има предложение от народните представители Станка Величкова, Велко Вълканов, Донка Дончева, Дора Янкова и Пламен Славов в § 18, ал. 1 да се добави: "В единната сметка не се включват целевите преводи от средствата по международни договори на висшите училища и БАН."
  Не се подкрепя от комисията.
  Има предложение от народния представител Стефан Стоилов да се добави: "Търговските банки, обслужващи транзитните сметки, се определят по предложение на БНБ от Народното събрание при приемане на държавния бюджет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Има ли желаещи да вземат думата?
  Заповядайте, господин Пламен Славов.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители! На практика ние заедно с колегите предлагаме текст, който недвусмислено ще съхрани възможността всички средства, които се превеждат по целеви преводи по международни договори на висшите училища и БАН, да не влизат в тази единна сметка. На практика, след като в началото на днешния ден не беше прието предложението за увеличаване на средствата, които са предвидени за фонд "Научни изследвания" в рамките на бюджета на Министерството на образованието и науката, след като се намалява субсидията на Българската академия на науките в сравнение със субсидията от 1999 г., тези договори си остават единствената или почти единствената възможност за развиване на международните контакти и международна научна дейност и на Българската академия на науките, и на висшите училища.
  Ние смятаме, че е редно, ако трябва да се отстоява автономията на Българската академия на науките и на висшите училища, не министърът на финансите да осъществява този контрол и, образно казано, да слага ръка върху тези средства, а това да си остава право на висшите училища и на Българската академия на науките.
  Аз споделям опасението, лично моето и на моите колеги, че текстът на ал. 1 и начинът, по който тези средства се поставят под контрола на министъра на финансите, могат да обезсмислят и самото осъществяване на договорите, тъй като те са сключени при определени условия, при определен ред на взаимоотношения между български висши училища и Българската академия на науките с други висши училища или други научни институции от чужбина и една такава промяна няма да бъде в съответствие с досегашните текстове на тези договори, което поставя под заплаха и тяхното обезсмисляне и на практика невъзможност те да бъдат реализирани.
  Ето от тази гледна точка ние смятаме, че автономията на висшите училища, така широко пропагандирана и от Министерството на образованието и науката, и от представителите на мнозинството, и автономията на Българската академия на науките, като научна институция с държавно значение, трябва да бъдат гарантирани и с този текст, който - повтарям - няма да позволява централизиране на всички тези средства в Министерството на финансите под контрола на министъра на финансите. Науката не се нуждае от такава опека, защото и ръководството на Българската академия на науките, и ръководството на висшите училища в Република България, както и всички тези, които участват в сключването на договорите, са достатъчно отговорни, за да изпълняват стриктно клаузите и текстовете на тези договори. И нека да не мислим, че с един такъв текст механично всички средства, които постъпват, ще бъдат поставени под контрола на министъра на финансите. По-вероятно е да стане точно обратното, притокът на тези средства да бъде ограничен именно поради такава явна, ярка и неуместна намеса на държавата в реализирането на тези договори за международна научна дейност и на висшите училища, и на Българската академия на науките.
  Затова аз се обръщам към вас с надеждата, че вие ще подкрепите нашето предложение, именно за да бъде доказана автономията на висшите училища и на БАН и да не се даде възможност да бъдат преразгледани тези договори от страните, с които те са подписани зад граница.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Славов.
  Други желаещи да вземат думата? Няма.
  Има две неприети предложения, които последователно ще поставя на гласуване.
  Първото неприето предложение по § 18 е това на госпожа Станка Величкова, господин Велко Вълканов, Донка Дончева, Дора Янкова и Пламен Славов.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 153 народни представители: за 59, против 91, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на проф. Стефан Стоилов, също така неприето от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 38, против 103, въздържали се няма.
  Предложението на проф. Стоилов не се приема.
  Поставям на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията, за § 18.
  Гласували 135 народни представители: за 105, против 26, въздържали се 4.
  Параграф 18 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 19. (1) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда за банковото обслужване на общините и извънбюджетните им сметки и фондове.
    (2) Банковото обслужване се осъществява от Българската народна банка чрез търговски банки, определени от управителя на Българската народна банка съгласувано с министъра на финансите по утвърдена от тях система от критерии."
  Предложение на народния представител Стефан Стоилов: да се добави "Търговските банки, обслужващи транзитните сметки, се определят по предложение на БНБ от Народното събрание при приемане на държавния бюджет".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да се изкажат по § 19? Няма.
  Моля да гласуваме неприетото предложение, направено от проф. Стефан Стоилов.
  Гласували 148 народни представители: за 39, против 109, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване § 19 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 112, против 24, въздържали се 6.
  Параграф 19 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 20 има предложение на народния представител Венцеслав Димитров за отпадане, което не се подкрепя от комисията.
  Има и редакционно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е включено в предложението на комисията.
  Окончателен текст на § 20:
  "§ 20. (1) Министерският съвет сключва договори за изграждане и внедряване на информационни системи на Министерството на финансите, включително и на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор, във връзка с изпълнението на програмата на правителството по 3-годишното споразумение с Международния валутен фонд за подобряване управлението на бюджетните средства.
            (2) Средствата за изпълнението на проекта по ал. 1 ще се осигуряват от Републиканския бюджет чрез годишните закони за държавния бюджет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Подкрепям предложението на народния представител Венцеслав Димитров, защото явно единствен той от всички нас е забелязал, че този текст е една пълна глупост без никакъв правен смисъл и ще злепостави парламента, ако влезе в един закон за държавния бюджет. Забележете, господин Цонев се е опитал да оправи малко тази глупост, че Народното събрание упълномощава Министерския съвет. Не може Народното събрание да упълномощава Министерския съвет, освен когато му дава мандат за преговори извън България. И той е решил да поправи текста като запише, че Министерският съвет сключва договори за изграждане и прочие - забележете - на Министерството на финансите. Абсолютно ненужен текст. Министерският съвет има всички онези права, които са му дадени по Конституция. Министерството на финансите има същите права. И мисля, че е доста срамно в един текст от наш закон ние да цитираме 3-годишното споразумение с Международния валутен фонд за подобряване управлението на бюджетните средства. Или това споразумение с Международния валутен фонд е международен договор, приет, подписан, ратифициран по съответния начин, по който България е страна, и има силата на закон, или няма такава сила и по никой начин ние не можем в приет от българския парламент текст да включваме някакви споразумения с Международния валутен фонд. Може би от Министерството на финансите да ни кажете какъв е смисълът на този текст - дали това споразумение е част от отношенията ни с тази международна институция, дали то има силата на международен договор, по който България е страна, господин Орешарски, или не. Ако е такова споразумение - международен договор, значи няма смисъл да го приемаме тук.
  Забележете обаче втората алинея, тя също не прилича на текст от закон - средствата за изпълнението на проекта по ал. 1 ще се осигуряват от републиканския бюджет чрез годишните закони. Ами ще се осигуряват, ако мнозинството от народните представители в българския парламент прецени, че ще се осигуряват, с гласовете си! Един такъв запис е абсолютно ненужен, безсмислен и ни злепоставя като законодателно тяло.
  Затова горещо апелирам да приемем предложението на народния представител Венцеслав Димитров и да отхвърлим този текст, освен ако някакви особени съображения, изложени от Министерството на финансите, не налагат неговото приемане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Миков.
  Има думата господин Димитър Радев, заместник-министър на финансите.
  ДИМИТЪР РАДЕВ: Благодаря, господин председател.
  Дами и господа народни представители! Смисълът на този текст произтича от Закона за устройството на държавния бюджет, който предвижда, когато се започват програми, чийто срок на изпълнение излиза извън календарната година, да има изрично упълномощаване от Народното събрание. И аз мисля, че това е един от най-силните текстове на Закона за устройството на държавния бюджет, за който народните представители трябва стриктно да следят как се спазва. Има редица примери, включително и с тези проблеми, с които ние се сблъскваме във връзка с инвестиционните програми, когато една или друга програма се закача в годишния бюджет с една малка сума и след това се оказва, че в следващите бюджетни периоди няма средства да бъде осигурена.
  Така че текстът произтича директно от Закона за устройството на държавния бюджет, който изисква Народното събрание да упълномощава Министерския съвет да осъществява програми, които излизат извън календарната програма, за която се приема държавният годишен бюджет. Тук става дума за такава средносрочна програма за инвестиране на значителни средства и такова упълномощаване е необходимо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Радев.
  Други желаещи да вземат думата? Няма.
  Господин Венцеслав Димитров предлага § 20 да отпадне.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 142 народни представители: за 37, против 104, въздържал се 1.
  Предложението за отпадане на текста не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 20.
  Гласували 133 народни представители: за 104, против 12, въздържали се 17.
  Параграф 20 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "§ 21. (1) Министърът на финансите извършва необходимите промени в съставните бюджети на държавния бюджет, произтичащи от реформите в публичния сектор.
  (2) Министърът на финансите извършва компенсирани промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с републиканския бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.
  § 22. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми."
  По тези два параграфа няма предложения, а по § 23 предложенията са само редакционни. Комисията предлага следната редакция на § 23:
  "§ 23. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени, не по-ниски от определените от Министерския съвет или от общинските съвети.
  (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем."
  По § 24 комисията подкрепя текста на вносителя:
  "§ 24. (1) Недвижимите имоти и обектите на незавършено строителство, предоставени на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, войските на Министерството на транспорта и на Строителните войски или изграждани от тях, нуждата от които е отпаднала, се продават по установения в Закона за държавната собственост ред, като чистият приход от продажбите постъпва по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, а за войските на Министерството на транспорта и за строителните войски - по разплащателните им сметки.
  (2) Постъпленията от продажби по ал. 1 могат да се разходват за изплащане на обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за извършването на капиталови разходи.
  § 25. (1) През 2000 г. средствата за изплащане на обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи се включват в централния бюджет и се предоставят на министерства, ведомства и други бюджетни организации по ред, определен от министъра на финансите.
  (2) В случай на превишаване размера на средствата по ал. 1 недостигът се поема от бюджетите на съответните министерства, ведомства и други бюджетни организации."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин Михаил Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър, първо, едно извинение към господин Радев. Господин Радев, става въпрос за това, че парламентът и друг път е имал свои програми, примерно програмата с мандатните жилища, която така и не видя бял свят въпреки изискванията на Закона за държавния бюджет. Така че онзи текст си остава с едно голямо пожелателно значение и ще зависи от волята на бъдещите мнозинства в тази зала.
  Що се касае до този текст, аз много се радвам, че господин Муравей Радев е тук. По същество ние се връщаме към онази тема, която коментирахме днес сутринта - въпроса за необходима актуализация на държавния бюджет. И ето, господин министър, това, което Вие постоянно изтъквате като кусур на правителството на Жан Виденов, че е актуализирало бюджета, че 5-6 пъти годишно е актуализирало бюджета, е било свързано с някои необходими промени. Сега народните представители от мнозинството, за да могат да се хвалят как не актуализират бюджета, предоставят на господин министъра на финансите да харчи народните пари без контрола на парламента. Това става, господин министър, с този текст. И Вие сутринта ме убеждавахте в едно, а ето тук е записано: министърът на финансите извършва необходимите промени в съставните бюджети на държавния бюджет, произтичащи от реформите в публичния сектор.
  Вие ще знаете ли, господа от мнозинството, които носите отговорност за тези пари, как господин министърът на финансите извършва тези промени? Или вие безрезервно подкрепяте? Е, ама подкрепяхте две години и половина, а сега министър-председателят казва, че грешно сте подкрепяли! Ето и този текст позволява на един министър, който и да е той - днес е от СДС, утре ще бъде от земеделците на госпожа Мозер - да харчи пари зад гърба на парламента, зад това, което е закон за държавния бюджет! Да ангажира тези средства под благовидното мото "Реформа в публичния сектор" и да ги прехвърля от една сметка в друга.
  Ето, аз съм против това. В тази зала, госпожо Мозер, и Вашият баща, когато е бил, за една железница за 2 км, за един път за 3 км, за един мост са се водили дебати. В детайли се е знаело къде върви стотинката от бюджета. Днес милиони се предоставят по целесъобразност.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС, от място): Пак се е злоупотребявало!
  МИХАИЛ МИКОВ: Е, пак се е злоупотребявало, но нека ние да намалим възможностите чрез закона за тези злоупотреби, а не така с широка ръка да предоставяме - аз нямам никакво съмнение в господин Муравей Радев, че ще ги харчи целесъобразно - да предоставяме възможност на един или друг министър да променя, де факто да актуализира държавния бюджет зад гърба на парламента.
  Затова предложението ми е ал. 1 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагате ал. 1 на § 21 да отпадне.
  Има думата министър Муравей Радев.

  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Миков, налага се да обясня едно нещо, което Вие казахте, свързано с правителствата на Жан Виденов и неговите актуализации на бюджета. Господин Миков, там ставаше дума за актуализация на бюджета единствено и само по отношение на увеличаване на бюджетния дефицит. С това се занимаваше онова правителство и този парламент, който гласуваше - непрекъснато увеличаване на вътрешния държавен дълг чрез актуализация на бюджета. От подобно нещо няма и помен в това изречение, което Вие казвате. Така че едното няма абсолютно нищо общо с другото.
  Тук става дума само за прехвърляне на средства от един бюджет в друг от съставните бюджети, без да се променя в крайна сметка дефицитът на държавния бюджет, който е приет от Народното събрание и то не въобще, по скимването на един или друг министър, а само в изпълнение на някакви нормативни актове, които водят до съответна структурна промяна в държавата. Това означава една или друга система да премине в друга със своята дейност и своите ресурси. И това механично действие на прехвърляне на средства от една в друга система, ставайки в резултат на такъв нормативен акт, който в крайна сметка засяга именно реформата в публичния сектор, а не някъде другаде, да бъде отразено по един механичен начин от Министерството на финансите и нищо друго. В никакъв случай това обаче няма да засегне в крайна сметка дефицита, както някога Законът за държавния бюджет се актуализираше по 2 - 3 пъти годишно именно, увеличавайки държавния дълг. Това е разликата между едното и другото. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков за отпадане на ал. 1 в § 21.
  Гласували 161 народни представители: за 49, против 106, въздържали се 6.
  Предложението за отпадане на ал. 1 в § 21 не се приема.
  Поставям на гласуване § 21, 22, 23, 24 и 25 включително, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 113, против 23, въздържали се 9.
  Параграфи от 21 до 25 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народните представители Станка Величкова, Велко Вълканов, Донка Дончева, Дора Янкова и Пламен Славов за създаване на нов § 25а.
  "§ 25а. Допълнителното трудово възнаграждение, съгласно § 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, не може да бъде по-малко от размера на една средна брутна работна заплата за системата на народната просвета."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин Пламен Славов има думата.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители, най-напред бих искал да ви върна малко назад във времето, когато тук приемахме измененията и допълненията в Закона за народната просвета.
  Още в Комисията по образованието и науката се обсъждаше възможността да бъдат създадени условия, които да направят съизмерима в по-голяма степен средната работна заплата за системата на народната просвета със средната работна заплата за страната. Тогава предложенията, които бяха направени от моите колеги от Парламентарната група на Демократичната левица, не бяха приети от мнозинството. Но в диалога, който се проведе и с участието на министъра на образованието и науката, се роди компромисният вариант в края на краищата с този текст на § 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета да се създаде законова възможност на работещите в системата на народната просвета три пъти в годината, а именно в навечерието на Деня на славянската писменост, българската просвета и култура - 24 май, в навечерието на 15 септември - първият учебен ден и в навечерието на Коледа да получават 3 пъти допълнително възнаграждение.
  Интересно е, че тогава реакцията на министъра на финансите е била показателна - как може без да бъде съгласувано едно предложение от такъв характер с него, да намери място в крайния вариант и на предложение на Комисията по образованието и науката. Може би именно тази реакция доведе на практика до една много съществена трансформация от този вариант, който беше обсъждан в текстовете на Закона за народната просвета и това, което стана на практика от началото на 1999 г.
  За ваша информация сега, в навечерието на Коледа, допълнителното трудово възнаграждение, което се дава на работещите в системата на народната просвета е 20 лв., а след като им се удържи данъка от 4 лв., става 16 лв. чисто.
  Като се има предвид това, което се даде в навечерието на 24 май и на 15 септември, сумата от тези, аз бих ги нарекъл подаяния, дори не достига половината от една учителска заплата.
  В края на краищата трябва да сме наясно, когато се обещават определени стъпки и действия за реализация как те се изпълняват. Ако народните представители смятат, че подобно отношение към българските учители заслужава подкрепа, нека да го направят. Но нека да се знае, че трудът на българския учител и трудът на всички, които работят в системата на народната просвета, заслужава уважение и подкрепа. И това уважение, и тази подкрепа могат да бъдат демонстрирани, ако Народното събрание с гласуване, което ние предлагаме на вашето внимание, даде възможност общата сума от тези три допълнителни възнаграждения за всяка календарна година да бъде не по-малка от размера на една средна брутна работна заплата за системата на народната просвета.
  Ако се стимулира трудът на българския учител, ако се стимулира трудът на тези, които работят в българското образование, не виждам нищо страшно и нищо толкова непоносимо за държавния бюджет, ако направим така, че тези три допълнителни плащания общо да бъдат поне в размера на една средна работна заплата. В противен случай, ако вие като народни представители - аз съм убеден, че го правите в избирателните райони, правим го всички ние - се срещнете с учители и работещи в системата на народната просвета, по недвусмислен начин ще почувствате тяхното огорчение, тяхната обида и тяхното несъгласие с това, което на практика се реализира като една добра идея и като един добър замисъл в този вид, в който беше гласуван в Закона за народната просвета.
  Надявам се на подкрепа от ваша страна, защото това е едно решение, което ще се посрещне с адмирации от системата на средното образование в България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Славов.
  Други желаещи има ли да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на колегите за създаване на нов § 25а, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 163 народни представители: за 59, против 99, въздържали се 5.
  Предложението за създаване на нов § 25а не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 26. Средствата, необходимо за издръжката на новосъздадените общини по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част на републиканския бюджет за 2000 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.
  § 27. (1) Наличните средства по фонд "Жилищно строителство" на общините, които не са ангажирани за извършването на присъщи на фонда разходи съгласно нормативната уредба, могат да се ползват по решение на общинските съвети за капиталови разходи в областта на инженерната и социалната инфраструктура.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за случаите, когато общините имат задължения по обезщетяването на собственици на отчуждени недвижими имоти и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта."
  По параграфи 26 и 27 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Моля да гласуваме § 26 и § 27 в съдържанието, предложено от вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 121 народни представители: за 118, против 3, въздържали се няма.
  Параграфи 26 и 27 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 28. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет общинските съвети приемат бюджетите на общините за 2000 г. Те се представят в Министерството на финансите и в Сметната палата.
  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза на Главно управление "Данъчна администрация" за данъчните приходи по бюджетите на общините за 2000 г., субсидията, утвърдена с този закон, и прогноза на общината за постъпленията от разпореждане с общинско имущество и приходите от лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Актуализирането на данъчните приходи на общините се извършва след съгласуване със съответните териториални органи на данъчната администрация.
  (4) При актуализиране на общинските бюджети по реда на чл. 18 от Закона за общинските бюджети за сметка на увеличени собствени приходи и при неразплатени приоритетни разходи към датата на актуализирането, не по-малко от 80 на сто от увеличението се насочва за покриване на приоритетните разходи, определени с този закон.
  (5) Ограниченията по ал. 4 не се отнасят за случаите, в които няма неразплатени приоритетни разходи към датата на актуализиране на бюджета или те са в по-нисък размер.
  (6) При неизпълнение на разпоредбите на алинеи 1-4, както и на чл. 11, ал. 3 Министерството на финансите преустановява трансфера на определените субсидии за общините по чл. 9, ал. 1, както и определените средства с целево предназначение от републиканския бюджет."
  Има предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов в § 28 алинеи 4, 5 и 6 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложения на народния представител Йордан Цонев, предимно редакционни, които се подкрепят от комисията.
  Има предложение на народния представител Любомир Божков - алинеи 2 и 3 да отпаднат, което не е подкрепено.
  Има предложение на Руси Статков, което е същото като на Иван Иванов, което не е подкрепено.
  Има предложение на Тодор Костадинов, което също не е подкрепено.
  Предложение на комисията - подкрепя текста на вносителя за § 28 със следната редакция на алинеи 2 и 3:
  "(2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза на Главна данъчна дирекция за данъчните приходи по бюджетите на общините за 2000 г., субсидията, утвърдена с този закон, и прогноза на общината за постъпленията от разпореждане с общинско имущество и приходите от лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Актуализирането на данъчните приходи на общините се извършва след достигането им по отчет и съгласуването им със съответните териториални органи на данъчната администрация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Желаещи да вземат думата има ли? Няма.
  Има няколко предложения и то главно за отпадане на алинеи.
  Първо, поставям на гласуване предложението на господин Руси Статков за отпадане на алинеи 2, 4, 5 и 6.
  Гласували 123 народни представители: за 4, против 108, въздържали се 11.
  Предложението не е прието.
  Поставям на гласуване предложението на господин Любомир Божков за отпадане на алинеи 2 и 3.
  Гласували 126 народни представители: за 21, против 103, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Другите предложения всъщност се включват в предложението на господин Руси Статков, поради което няма да ги поставя отделно на гласуване.
  Поставям на гласуване предложението на комисията, която възприема § 28 в неговите 1, 4, 5 и 6 алинеи в редакцията на вносителя, и алинеи 2 и 3 в редакцията, предложена от комисията.
  Моля в този вид да гласуваме § 28.
  Гласували 126 народни представители: за 110, против 13, въздържали се 3.
  Параграф 28 е приет така, както е предложен от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "§ 29. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2000 г. могат да се осигуряват средства за издръжка, включително за заплати и социални осигуровки на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и други културни институти, въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
  (2) На основата на договорите по ал. 1 министърът на културата утвърждава допълнителна численост на персонала при спазване на утвърдената от министъра на културата средна месечна брутна работна заплата и размера на средствата за издръжка за всеки културен институт.
  (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески проекти, целеви програми и финансово подпомагане на дейността на културните институти.
  § 30. Размерът на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с републиканския бюджет се счита за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
  § 31. Държавните вземания, представляващи приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходи от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки, включително инвестиционни, дължимите мита, такси, данъци и нормативно определената надценка се внасят от овластения представител - "Булгаргаз" ЕАД, в централния бюджет."
  По § 29, 30 и 31 няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 29, 30 и 31 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 112, против 4, въздържали се 8.
  Параграфи 29, 30 и 31 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 32 има едно предложение - от народния представител Ангел Малинов, което е подкрепено.
  Това, което е отбелязал народният представител Руси Статков, е към § 33.
  Така че чета ви окончателния текст на § 32 - предложението на комисията:
  "§ 32. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството към Национална електрическа компания ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, топлофикационните дружества и ВиК дружествата, произтичащи от доставката на природен газ, електрическа и топлинна енергия и вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква "з" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлечението от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Моля, гласувайте § 32 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
  Параграф 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 33. Одобрените със закона средства за дялово участие на общините за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на четвъртокласните републикански пътища се разпределят по общини в срок до 30 април 2000 г. по ред, определен от Министерския съвет."
  Тук е предложението на народния представител Руси Статков - срокът да стане 31 март.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
  Гласували 99 народни представители: за 7, против 90, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 33 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 121 народни представители: за 105, против 6, въздържали се 10.
  Параграф 33 е приет.
  За процедура има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
  На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по искане на парламентарна група Ви моля да проверим кворума, защото времето напредва. Вие упорито продължавате да приемате бюджета. Броим в залата, няма 120 души.
  Поради тази причина ползваме правото си от правилника за проверка на кворума.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
  Господин Пирински, упълномощили ли сте господин Миков да говори от името на групата?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Да, групата го е упълномощила.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Упълномощили сте го.
  Поканете народните представители да влязат в залата. Ще има проверка на кворума.
  .

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, проверка на кворума.
  Имаме кворум. Заседанието продължава. Господин Мутафчиев, ако иска, да дойде да ги преброи и ще се увери, че кворум има.
  Господин Цонев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 34. За общинските училища и обслужващите звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на "делегирани бюджети", и за дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се предостави правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети."
  Ще прочета и § 35, тъй като има само една добавка, с добавката:
  "§ 35 (1) Всички лечебни заведения за извънболнична помощ по чл. 8 от Закона за лечебните заведения, които са били финансирани от бюджетите на министерствата и общините до 31 декември 1999 г., се финансират от същите бюджети до 30 юни 2000 г. независимо от тяхното преобразуване по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
  (2) Разходите за финансиране дейността на преобразуваните до 31 декември 1999 г. лечебни заведения за извънболнична помощ за 2000 г. се разчитат по бюджетите на министерствата и общините като разходи за външни услуги.
  (3) След преобразуване на лечебните заведения по реда на чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 1 от Закона за лечебните заведения общинските съвети актуализират бюджетите на общините в частта им за лечебни заведения, като намаляват числеността на персонала по бюджета на общината и отразяват разходите за финансирането им като разходи за външни услуги.
  (4) Министерствата, финансиращи лечебни заведения, преобразувани по реда на чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, отразяват разходите за финансирането им като разходи за външни услуги и предлагат съответните промени по бюджетите".
  Предложението, което е направено от народния представител Йордан Цонев, аз го прочетох, тъй като е прието от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 34 и 35 така, както са предложени от вносителя, с добавяне в § 35, ал. 1 след думата "всички" - думата "лечебни".
  Гласували 150 народни представители: за 118, против 17, въздържали се 15.
  Параграфи 34 и 35 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народните представители Анастасия Мозер, Ангел Малинов, Георги Манов, Константин Наплатаров, Иван Иванов, Петър Ненов, Петко Илиев и Едуард Клайн за създаване на нов § 36:
  "§ 36. Предвидените субсидии за енергетиката в рамките на т. 1.7 от раздел II "Разходи" на чл. 1, ал. 2 от проекта за Закон за държавния бюджет за 2000 г. на Република България, се разпределят между Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и Държавната агенция по енергийна ефективност в съотношение 4:1."
  Досегашният § 36 и останалите се преномерират.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение има ли желаещи да се изкажат?
  Да, има думата господин Константин Наплатаров.
  КОНСТАНТИН НАПЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа! С риск да отегча присъстващите в залата вземам думата, за да защитя подписаното от 21 народни представители предложение, адресирано до Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, за изменение субсидирането на двете агенции - Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и Държавната агенция по енергийна ефективност.
  За да обоснова това предложение аз ще посоча само три от функциите на тази агенция, които не могат да бъдат изпълнени, ако не се промени субсидирането на Държавната агенция по енергийна ефективност.
  Една от задачите на тази агенция е да направи нашата продукция продаваема на Запад чрез намаляване на енергийната компонента в нея, която се знае, че е три и повече пъти по-висока от тази в западните страни.
  Втората задача, която тази агенция си поставя, е да въздейства върху баланса между енергопотреблението и енергоспестяването чрез енергоспестяващи дейности, тъй като се знае, че средствата, вложени в енергоспестяването, са няколко пъти по-ефективни, отколкото средствата, вложени за енергопроизводство.
  Третата функция на тази агенция е свързана със стимулиране на възобновяеми енергийни източници, които ще спомогнат за решаване на екологичните проблеми.
  Тези изброени три функции не могат да бъдат изпълнени, ако остане съществуващото субсидиране на тази агенция. Затова аз се обръщам към министъра на финансите господин Радев: направете всичко възможно субсидирането на Държавната агенция за енергийна ефективност да получи такива средства, които да й позволяват основните функции да бъдат изпълнени и тя да продължи да съществува, а не да последва съдбата на предшестващите я две институции, които поради това, че не бяха субсидирани, бяха закрити, затова, че не можеха да изпълнят своите задължения. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Наплатаров.
  Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 36.
  Гласували 172 народни представители: за 69, против 59, въздържали се 44.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Всъщност аз ще ви прочета предложението, тъй като по този § 36 има едно предложение на народния представител Венцеслав Димитров, което искам да направя коректно дотук. Ще ви го прочета:
  "Параграф 36 се изменя така:
  "§ 36. Държавата встъпва в задълженията на "Плама" АД към банките с преобладаващо частно участие, обявени в несъстоятелност в пълния размер на дълга."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Предложението на комисията за окончателен текст на § 36 е:
  "§ 36. (1) Параграф 35 от Преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. се отменя, считано от 1 януари 1999 г.
  (2) Извършените прихващания по реда на отменения параграф се сторнират и вземанията на държавата от търговските банки в несъстоятелност, както и вземанията на търговските банки в несъстоятелност от "Плама" АД се възстановяват в първоначалния си размер."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Драгомир Драганов.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Радев! Аз си мислих досега, че становището на комисията да не подкрепи предложението на колегата Димитров се дължи именно на факта, че става въпрос за банки с преобладаващо държавно участие. И много ме учудва защо, въпреки че господин Цонев беше достатъчно коректен да внесе тази поправка така, както наистина колегата Димитров я е предложил, комисията не си променя становището.
  Само преди два дни, в петък, Конституционният съд отмени аналогична разпоредба от Закона за бюджета за 1999 г. като противоконституционна. Защо не уважавате Конституционния съд? И защо повтаряте същата постановка в бюджета на следващата година? Или искате още на 2 или на 3 януари, когато Законът за бюджета влезе в сила, ние отново да атакуваме това решение пред Конституционния съд? Моля ви, коригирайте го, що се отнася до частните банки. Ако са държавни банки, правете с тях каквото искате - взимайте, сторнирайте, правете каквото искате! Обаче уважавайте частната собственост, в която ужким сте се клели и вие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Драганов.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Коректно е това, господин Соколов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров с корекцията, която беше направена. Става дума за банки с преобладаващо частно, а не държавно участие.
  Гласували 162 народни представители: за 58, против 104, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 36 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 142 народни представители: за 113, против 17, въздържали се 12.
  Параграф 36 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народния представител Драгомир Драганов за създаване на нови параграфи 36а, 36б и 36в: "Създават се параграфи 36а, 36б и 36в:
  "§ 36а. Когато организация или ведомство, ползващи бюджетна субсидия, закупят вносни изделия на цени, по-високи от цената на аналогични по функционални и технологически качества български изделия, разликата в цената е за сметка на размера на бюджетната субсидия.
  § 36б. За вносни суровини, материали, възли и компоненти за изделия, които се произвеждат или асемблират в България, както и за готови вносни изделия, в които са вложени български суровини, материали, възли и компоненти, митническите такси са в размер на 50 на сто от тарифните митнически ставки.
  § 36в. Разходите на фирми и учреждения за придобиване на леки, лекотоварни и товарни автомобили и пътнически автобуси, произведени или асемблирани в България, се признават за присъщи и не се облагат с данък."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата по това предложение господин Драгомир Драганов.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Радев! Аз за трета поредна година правя същите тези три предложения. Те не са мои, те са на Съюз "Произведено в България". И тяхната цел е да стимулират българското производство. И аз не мога да разбера защо комисията е "против" стимулирането на българското производство, след като лично министър-председателят господин Иван Костов много тържествено закри изложбата на Съюз "Произведено в България" и каза, че "Това е нашата цел. Ние ще се борим за производство в България.". Хайде, борете се с дела, а не само на приказки, не само пред камерите!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Драганов.
  Господин Георги Божинов има думата.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Искам да подкрепя направеното предложение и да призова народните представители да гласуват. Всички ние признахме, че има нерегламентиран внос. Има несъбираеми вземания от мита и от акцизи. Тук става дума да се регламентира норма, която да стимулира българското производство. И мисля, че няма да сбъркаме, ако подкрепим това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божинов.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Драганов.
  Гласували 176 народни представители: за 69, против 93, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  Има думата за отрицателен вот заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин Драганов! Защо гласувах "против"?
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ, от място): Защото сте "против" българското производство.
  ИВАН КУРТЕВ: Моля, изслушайте ме малко. И аз Ви изслушах. Изслушайте ме и Вие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Драганов!
  ИВАН КУРТЕВ: По първото Ви предложение - за § 36а, ако Вие не можете да обясните, сигурен съм, кой ще направи тези преценки. Това е едно.
  Второ, партията Ви се нарича Евролевица. Стремим се към Европейския съюз. Ако се замислите малко по-дълбоко, ще видите, че това, към което се стремим, се разминава много, много сериозно с това, което предлагате.
  Второто Ви предложение - за § 36б... (Народният представител Драгомир Драганов продължава да говори от място.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
  ИВАН КУРТЕВ: Нещо говорите, но имаше една дума протекционизъм, която при Европейския съюз очевидно ще трябва да забравим.
  Второто предложение, за § 36б, е по-скоро към митнически закони. Навсякъде другаде, но не и тук му е мястото. И мисля, че когато се правят такива предложения, наистина трябва да бъдат обмисляни, а в конкретния случай си е чисто популистко, независимо кой е авторът на предложението.


  Самият факт, че Вие го предлагате тук, без да сте помислили по него, би Ви оправдал донякъде, но ако сте помислили и го предлагате тук, очевидно търсите някакви популистки цели, политически, а не конкретно да имате някакъв принос към бюджета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Куртев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 37. В чл. 86 от Закона за Министерството на вътрешните работи ал. 5 се изменя така:
  "(5) Освен издръжката по ал. 4 общините и заинтересуваните лица внасят дължимите осигурителни вноски за офицерския и сержантския състав."
  Няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 37.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 37 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 142 народни представители: за 120, против 7, въздържали се 15.
  Параграф 37 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 38. В Закона за закрила и развитие на културата се правят следните изменения:
  1. В чл. 4, ал. 2 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 15 алинеи 5 и 6 се отменят."
  Предложение на народния представител Тодор Костадинов - в § 38 ал. 5 да отпадне.
  Вероятно предложението е в т. 2 да отпадне "ал.5". Тоест да не отпада ал. 5 от действащия закон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов.
  Гласували 145 народни представители: за 35, против 109, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 38 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 122 народни представители: за 109, против 4, въздържали се 9.
  Параграф 38 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 39. В чл. 12а от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. ал. 5 се изменя така:
  "(5) С отписаните задължения по реда на ал. 1 се увеличава допълнителният капитал на съответните дружества."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 39 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 132 народни представители: за 114, против 10, въздържали се 8.
  Параграф 39 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: За § 40 ще прочета направо изменението така, както го е одобрила комисията по предложение на народния представител Йордан Цонев:
  "§ 40. В чл. 20, ал. 2 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта в изречение първо съотношението "7:1" се заменя с "4:1", а в изречение второ думите "държавния бюджет" се заменят със "съответните бюджети"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 40 така, както е предложен от народния представител Йордан Цонев и подкрепен от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 21.
  Параграф 40 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 41. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение думите "учебната 2000/2001" се заменят с "учебната 2001/2002".
  § 42. В § 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството след думата "счетоводството" се добавя "без тези за бюджетните предприятия", а след думата "актуализират" се добавя "от института на дипломираните експерт-счетоводители чрез възлагане".
  § 43. В чл. 167 от Закона за движението по пътищата ал. 3 се изменя така:
  "(3) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола по ал. 2, постъпват в бюджета на общината. В бюджета на общината се предвиждат средства за:
  1. усъвършенстване на организацията на движението;
  2. подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по този закон;
  3. други дейности, свързани с изпълнението на този закон."
  § 44. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се правят следните изменения:
  1. В чл. 111 ал. 4 се отменя.
  2. Параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  § 45. В чл. 92 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност алинеи 8 и 9 се отменят.
  § 46. Вноските по чл. 67, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност се признават за необходимо присъщи за дейността разходи."
  От § 41 до 46 включително няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи от 41 до 46 включително така, както са предложени от вносителя.
  Гласували 142 народни представители: за 120, против 4, въздържали се 18.
  Параграфи от 41 до 46 включително са приети.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 47 има две предложения: едното е на народния представител Христо Бисеров - подкрепено от комисията; а другото е на народния представител Йордан Цонев, което също е подкрепено от комисията и което всъщност е предложението на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол за § 47, тъй като в него е отразено и предложението на народния представител Христо Бисеров=
  Чета окончателния текст на § 47:
  "§ 47. В Закона за Държавния финансов контрол (Обн. ДВ, бр. 12 от 1996 г., изм. бр. 155 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ в ал. 5 думите "тези към Министерството на отбраната и" се заменят с "тази към";
  б/ алинея 6 се изменя така:
  "(6) Министърът на вътрешните работи издава инструкция за осъществяването на контрола по ал. 1".
  в/ създава се ал. 8:
  "(8) Финансовият контрол по ал. 1 в Министерството на отбраната се упражнява от органите на Държавен финансов контрол към Министерство на финансите."
  2. В ал. 1 на чл. 36 се правят следните изменения:
  а/ в т. 1 числата "1" и "10" се заменят съответно с "200" и "1000";
  б/ в т. 2 числата "2" и "100" се заменят съответно с "200" и "1000";
  в/ в т. 3 числата "2" и "5" се заменят съответно с "50" и "300";
  г/ в т. 4 числата "2" и "40" се заменят съответно с "80" и "400";
  д/ в т. 5 числата "1" и "20" се заменят съответно с "50" и "1000";
  е/ в т. 6 числата "2" и "5" се заменят съответно с "50" и "1000".
  3. В чл. 37 числата "2" и "10" се заменят съответно с "200" и "1000".
  4. В чл. 39 думите "Законът за събиране на държавните вземания" се заменят с "Данъчния процесуален кодекс"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всъщност предложението на народния представител Христо Бисеров е включено в предложението на народния представител Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Само една корекция:
  В ал. 8 аз прочетох "органите на Държавен финансов контрол", а трябва да бъде "органите за Държавен финансов контрол".
  В т. 2, буква "б", прочетох и е записано "числата "2" и "100", а трябва да се чете "числата "2" и "10".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 47, както е предложен от народния представител Йордан Цонев и подкрепено от комисията с посочените корекции.
  Гласували 142 народни представители: за 120, против 3, въздържали се 19.
  Параграф 47 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народния представител Стефан Нешев за нов § 47а:
  "§ 47а. В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните изменения:
  1. В чл. 23, ал. 3 се създават нови т. 11, 12 и 13:
  "11. намаляват облагаемата си печалба със средствата и/или погашенията по банкови кредити за придобиване или създаване на материални и нематериални дълготрайни активи в страната, налични в края на годината в размер, непревишаващ положителния годишен резултат, установен като разлика между общите суми на приходите над разходите по раздели I, II, III от отчета за приходите и разходите, приложение към чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. Намалението се прилага при придобиване на следните материални дълготрайни активи: сгради, с производствено и търговско предназначение и на земя и отстъпено право на строеж за строителство на такива сгради; съоръжения, машини и оборудване; транспортни средства (без леки автомобили), предназначени за превоз на товари и пътници и за извършване на услуги; продуктивни и работни животни.
  Не включват като разход при определяне на облагаемата печалба амортизационните отчисления за дълготрайните активи, за които са ползвани облекчения до размера на ползваните облекчения;
  12. облагаемата печалба на лицата по предходната точка се увеличава с размера на ползваните данъчни облекчения за материални и нематериални дълготрайни активи при продажба на същите през следващата данъчна година;
  13. средствата за придобиване или създаване на материални или нематериални дълготрайни активи с производствено предназначение в страната."
  2. В чл. 60, ал. 1 след думите "средния за страната процент" да се добави "или разработване и внедряване на нови изделия и технологии с производствено предназначение".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Стефан Нешев.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги!
  Господин министър, аз се обръщам към Вас и първо искам да Ви декларирам, че това предложение е инициирано от Съюза на българската индустрия и Българската стопанска камара с оглед да не се стига до централизиране на кредитната политика на държавата и да се даде възможност за един реален подем в реалната икономика.
  Аз смятам, че за да излезем от състоянието на стагнация, трябва да дадем възможност да се направят инвестиции по придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с оглед на това да се разкрият работни места, да се снижи изплащането на социална помощ, да започнем да събираме по-голям данък общ доход от разкритите работни места и да можем да реализираме и данък печалба, който да бъде прехвърлен както към държавата - 50 на сто, така и към общините.
  Отказът на комисията да приеме това предложение ме смущава, защото използвам случая, че съм на трибуната, да кажа на господин заместник-председателя на Народното събрание, че и в Европейския съюз имат вътрешни противоречия и сега това явно проличава в спора между Англия и Франция за вноса и износа на говеждо месо. Така че това, че ще отидем в Европа, не значи, че трябва да обезличим националните си интереси. И ако Вие ми обясните защо комисията отказва да приеме това предложение, господин министър, аз ще мога да обясня на хората, които правят реалната ни икономика, защо не можем да проведем една протекционна българска политика за възстановяване на стагнираната ни икономика. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нешев.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Стефан Нешев.
  Гласували 161 народни представители: за 49, против 108, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Следващото предложение за създаване на нови параграфи е на народния представител Йордан Цонев. То е за създаване на параграфи от 47а до 47и. Предложението е прието от комисията, но комисията предлага друга редакция на § 47а и § 47д.
  Ще ви прочета предложението на комисията, което включва предложението на народния представител Йордан Цонев с редакцията на § 47а и § 47д.

  Нов "§ 47а. Относителният размер на направената вноска от общините по чл. 9, ал. 1 към всеки отчетен период на бюджетната година не може да бъде по-нисък от относителния размер на извършените бюджетни разходи към бюджетните кредити за същия период на годината и не по-висок от утвърдената в този закон вноска.
  § 47б. Приходите от публични неданъчни вземания, както и частни вземания на държавата и общините се внасят и отчитат по досегашния ред.
  § 47в. Чистият приход към 31 декември 1999 г. от дейността на Държавната парично-предметна лотария се предоставя като имущество на създаденото по силата на § 11 от Закона за хазарта държавно предприятие "Държавна парично-преметна лотария".
  § 47г. (1) Закрива, считано от 1 януари 2000 г. извънбюджетните сметки по чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
  (2) В срок до 31 март 2000 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроект за промени в Закона за общинската собственост, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  § 47д. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, нарушили бюджетната и финансова дисциплина през течение на бюджетната година, нямат право на безлихвени заеми от републиканския бюджет до отстраняване на нарушението.
  § 47е. Определя срок за възстановяване на отпуснатите безлихвени заеми на общините от републиканския бюджет за 1999 г. - 31 януари 2001 г.
  § 47ж. Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител за 2000 г. е в размер на 150 лв.
  § 47з. В чл. 41, т. 2 от Закона за здравното осигуряване думите "държавният бюджет" се заменят със "съответните бюджети".
  § 47и. В чл. 38, ал. 2 от Закона за държавния служител думите "държавният бюджет" се заменят със "съответните бюджети"."
  Ще прочета предложението на комисията за нов § 47к:
  "§ 47к. В § 46, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова ал. 7:
  "(7) Кредитор по чл. 95, ал. 1, точки 4-9, обявен за купувач на вещите и имуществените права като цяло може да прихване от дължимата по чл. 380, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс цена, такава част от вземането си, каквато би получил при разпределение на получената от продажбата сума".
  2. Досегашните алинеи 7-12 стават съответно алинеи 8-13.
  3. В ал. 9 изречение първо думите "по ал. 7" се заменят с "по ал. 8".
  4. В ал. 13, изречение първо, думите "ал. 7-10" се заменят с ал. 8-11"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новите параграфи от § 47а до буква "к" включително има думата господин Руси Статков. (Възгласи и ръкопляскания в залата.)
  Моля за тишина в залата!
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Ставам заради вас, от уважение към вас.
  Преди няколко месеца ние приехме Закона за държавния служител и тогава вие много убедено гласувахте за това, че всеки държавен служител ще започва от минимална работна заплата - три минимални, тоест най-малката заплата. Днес господин Цонев внася в един от параграфите предложение вместо 210 лв. това да бъдат 150 лв., така че ставам именно заради вас, да насоча вашето внимание върху това предложение, че вие с лека ръка ще подкрепите едно предложение, което зачерква досегашните ви разбирания и анонс в обществото.
  Аз лично няма да гласувам за това и призовавам всички вас да гласувате против това предложение.
  Второ, ставам заради общините - общините, които бяха в много тежко положение тази година се принудиха да вземат заеми. Предложението, което прави господин Цонев за връщането на заемите през следващата година, според мен, е необосновано. То ще ги постави на колене. Най-доброто решение за нашия парламент е ...
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да ги опрости!...
  РУСИ СТАТКОВ: Да ги опрости, именно, господин Цонев! (Шум и реплики в залата.)
  Защото става дума за разходи, които са по Закона за социалното подпомагане, които правителството трябва да осигури. Става дума за разходи за заплати, не за нещо друго.
  Ето затова и наред с няколко други параграфа, по които някои други колеги ще вземат отношение, ще гласувам против тези предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Господин Петър Мутафчиев има думата.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
  Най-напред искам да изразя съгласие с това, което каза господин Статков и да обърна вашето внимание на чл. 47ж и не толкова по отношение, че променяте размера от приблизително 210 хил. на 150, а затова, че струва ми се, не е приета правилната правна формула по този начин текстът да бъде изписан. И ме притеснява, че ако остане размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител за най-ниската длъжност и така нататък в размер на 150, то ще останат две законови норми - едната в Закона за държавния служител, където е казано: "Три минимални заплати" и втора, която е в Закона за държавния бюджет. Коя ще бъде валидна в този случай?
  Според мен, но не знам, господин председател, Вие сте известен юрист, може и Вие да кажете своето мнение, дано да греша, но трябва да се промени текста "в чл. 47" и съответно да се добави, че за държавния служител за 2000 г. да се добави: "е в размер на 150 лв." Смятам, че тогава текстът ще бъде много по-прецизен.
  И още едно предложение - оценявайки сериозността на текстовете, които е предложил господин Цонев, смятам, че е добре те да се преномерират и да не остават с букви, тъй като касаят различни закони в отделните си части. Благодаря ви.
  Предлагам ви фактически: "Изменя чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител" като в текста - аз сега нямам точно текста при мен от Закона за държавния служител - но да се добави "като за 2000 г. размерът е 150 лв.". И аз смятам, че по този начин няма да имате правни проблеми. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям отделно на гласуване § 47ж.
  Господин Статков, Вашето предложение за отпадане ли е изобщо? Добре.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на § 47ж.
  Гласували 182 народни представители: за 64, против 114, въздържали се 4.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 47ж: в чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител се добавят думите "като за 2000 г. - е в размер на 150 лв.". (Шум и реплики в залата.)
  Не, те си остават, гласуваме само за 2000 г. Вече отдел "Правна и законодателна дейност" ще намести тези думи стилно.
  Гласували 156 народни представители: за 117, против 37, въздържали се 2.
  Параграф 47ж е приет така, както беше прочетен.
  Моля, гласувайте параграфи от 47а до 47к включително, така както са предложени от народния представител Йордан Цонев и от комисията, като при приемането им те бъдат преномерирани.
  Гласували 166 народни представители: за 120, против 27, въздържали се 19.
  Параграфи от 47а до 47к включително са приети и следва да бъдат преномерирани.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение от народния представител Йордан Соколов за създаване на нови параграфи 48 и 49:
  "§ 48. В чл. 13, ал. 2 от Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.) думите "научни, изследователски и издателски" се заменят с "научни, изследователски, издателски и информационни дейности, включително свързаните с тях доставки на стоки и предоставяне на услуги.
  § 49. Предоставените и неизползвани средства по бюджета на Народното събрание за 1999 г. се предоставят за използване от Народното събрание през 2000 г."
  Тези параграфи също ще бъдат преномерирани.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте новите параграфи 48 и 49 така, както са предложени и подкрепени от комисията, които след това ще бъдат преномерирани.
  Гласували 147 народни представители: за 131, против 4, въздържали се 12.
  Новите параграфи 48 и 49 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Извинявайте, господин председател, аз си мислех, гледайки предложението на колегата Статков за нови параграфи, как тактично да го помоля да ги оттегли. Защото голяма част от тях са нонсенс. Примерно, първото предложение е от бюджетния излишък за 1992 г. да се разплатят сумите за социално подпомагане в общините за 1999 г., в размер на 30 млн. лв.
  Както знаете, бюджетът за 1999 г. има дефицит, няма излишък.
  Следващият параграф - до 30 май 2000 г. Народното събрание да приеме Закон за кредитиране на студенти и докторанти.
  И следващата "заповед" към Народното събрание е до 1 март 2000 г. Народното събрание да приеме Закон за детските надбавки.
  Тези три предложения просто ви ги прочетох, защото съм длъжен. Иначе не бих се осмелил. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Отново го правя заради вас, не заради себе си. (Смях и шум в залата.)И ще ви кажа защо.
  Първият параграф, който съм предложил - за това, че трябва да се платят неразплатените помощи на хората, на които им се полагат по Закона за социалното подпомагане. Потърсил съм решение, уважаеми колеги. И решението, колкото и на господин Цонев да му се вижда невъзможно, е възможно. Защото, господин Цонев, от 1997 г. досега ние приемаме, че имаме дефицит, който след това се реализира в бюджетен излишък. И не желая да губя времето на колегите, за да казвам с колко милиона.
  През тази година, аз съм сигурен, че отново няма да имаме дефицит по републиканския бюджет, господин министър, убеден съм даже. Защото до 30 октомври, по републиканския бюджет става дума, имаме 95 на сто изпълнение, средно по 400 млн., имаме предвиден дефицит за тази година 400 млн., ще изчезне, господин Цонев.
  Така че, като прибавите и 110 млн. лв. на банката, които ще отидат от приходите над разходите, имаме необходимите 30 млн. лв., за да платим социалното подпомагане, уважаеми господин Цонев. Това е по първия параграф.
  Другите два са задължение, което Вие поехте към българските деца. Тук е госпожа Мозер. И три години го отлагате. Към българските студенти - със Закона за висшето образование. И три години го отлагате.
  Гласувайте, както намерите, по съвест. (Оживление в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Пламен Славов.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Госпожи и господа народни представители! Аз смятам, че независимо дали е 10,15 ч. или е 22,15 ч., ние разглеждаме Закона за държавния бюджет и не мисля, че такива реакции, с които посрещате представители на опозицията, когато взимат думата по направените предложения, са колегиални, уместни и правилни.
  Аз отново искам да ви върна назад във времето, когато преди няколко месеца в пленарна зала беше отхвърлен законопроектът за преференциално кредитиране на студенти и докторанти.
  Искам да напомня на всички вас и особено на господин Цонев, който тогава се ангажира с лично участие, като председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, именно при разглеждането на законопроекта за държавния бюджет за 2000 г. с участието на Министерството на финансите, на министерството на образованието и науката, като се имат предвид и преговорите, които се водят с международните финансови институции, да се намери тази форма и тази възможност за кредитиране на студентите и докторантите, която да позволи през 2000 г. те да получат така необходимата подкрепа от държавата, за да поемат и таксите, и издръжката, и ред други плащания.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не си разбрал за какво става дума.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Много добре разбрах, господин Цонев, за какво става дума. Съжалявам, че в момента нямам стенограмата пред себе си, да цитирам точно Вашите думи, че лично Вие поемате ангажимента в подготовката на бюджета за 2000 г., този въпрос да бъде сериозно разгледан от мнозинството.
  Така че, не смятам за редно, за правилно по подобен начин да се посреща предложението на господин Руси Статков. То е уместно, то е колегиално, то е на място. И зависи тук от пленарна зала, дали по принцип ще подкрепи идеята най-после през 2000 г. Народното събрание, с участието, разбира се, и на българското правителство, да приеме подобен законопроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Славов, абсурдно е Народното събрание да гласува текстове, с които да задължава само себе си. Ние може да гласуваме текстове да задължим други институции, разбира се, когато това е в нашите правомощия по Конституция.
  Така че аз поставям на гласуване само първото предложение на народния представител Руси Статков - от бюджетния излишък за 1999 г. да се разплатят сумите за социално подпомагане в общините.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 177 народни представители: за 60, против 108, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Параграф 48 - той също ще бъде преномериран:
  "§ 48. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 48 на вносителя така, както е предложен от него.
  Гласували 147 народни представители: за 135, против 3, въздържали се 9.
  Параграф 48 на вносителя е приет, а с това и целият Закон за държавния бюджет за 2000 г. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  Давам думата на министъра на финансите господин Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на правителството на Република България ви благодаря за усилията, които положихте днес, като приехте бюджета на България за 2000 г.
  Аз искам да изкажа и своята лична благодарност за многото предложения, които чухме днес. Една част от тях са разумни, градивни. Аз обещавам много внимателно да ги разгледаме и под една или друга форма онези от тях, които могат да бъдат приложени следващата година, да се опитаме да го направим.
  Още веднъж ви благодаря и въпреки късния час с голямо удоволствие ви каня на чашка шампанско, нощно шампанско в клуба на народния представител. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Още една минута търпение.
  Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовно заседание на 22 декември, сряда, от 11,30 ч. в зала "Изток".
  Следващото заседание е утре, 21 декември, от 9,00 ч. сутринта.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 22,25 ч.)


  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председатели:
  Иван Куртев

  Александър Джеров

  Секретари:
  Васил Клявков

  Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания