Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ВТОРО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 24 юни 1997 г.
Открито в 14,00 ч.
24/06/1997
  Председателствували: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
  Секретари: Христо Димитров и Свилен Димитров

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам извънредното заседание на Народното събрание.
  Предложеният дневен ред е:
  1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  Вносители: народният представител Йордан Цонев и народният представител Димитър Луджев.
  2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  Вносител: народният представител Йордан Цонев.
  3. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за данъчното производство.
  Вносител: народният представител Йордан Цонев.
  4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  Вносител: народният представител Йордан Цонев.
  5. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  Вносител: народният представител Йордан Цонев.
  6. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за таксите върху течните горива, за фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда.
  Вносител: народният представител Йордан Цонев.
  Както е известно, всички тези законопроекти за свързани с приходната част преди всичко на Законопроекта за държавния бюджет за 1997 г.
  По така предложения и обявен дневен ред съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание някой желае ли да вземе отношение? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте за така предложения дневен ред.
  От общо гласували 156 народни представители, за - 155, против - няма, въздържал се - 1.
  Дневният ред е приет.

  По точка първа -
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
  Има думата председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги! Доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност N 54-01-10 от 20 май 1997 г. с вносител народният представител Димитър Луджев и N 54-01-30 от 19 юни 1997 г. с вносител народният представител Йордан Цонев.
  На заседание, проведено на 19 юни 1997 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от народните представители Йордан Цонев и Димитър Луджев.
  При дискусията се оформи становището, че в законопроекта на народния представител Йордан Цонев се предлагат най-належащите изменения в действащия закон, наложени от инфлационния процес в страната, както и най-фрапиращите слабости по прилагането на закона в практиката.
  Действащият регистрационен праг от 7,5 млн. лева е в сила от 1 юли 1996 г. и представляваше левовата равностойност на около 50 хил. щатски долара, колкото беше и предишният регистрационен праг, в сила от 1 април 1994 г.
  Съобразно настоящия валутен курс регистрационният праг трябва да бъде установен на равнище 75 млн. лева. Този размер е съгласуван с експертите на Международния валутен фонд.
  В зависимост от измененията на регистрационния праг се налагат съответни изменения и в текстовете, касаещи възприемането на месечен или тримесечен данъчен период за отчитане на сделките по ДДС от регистрираните лица.
  От досегашната практика е установено, че прекалено голям е броят на регистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност данъкоплатци, което усложнява дейността на данъчната администрация по данък добавена стойност, насочва вниманието й към дребните данъкоплатци и се намалява ефективността от данъчни постъпления по този закон.
  Причината за това е не само съществуващият сега нисък регистрационен праг, но и възможността за регистриране на данъкоплатци под този праг по свое желание.
  Със законопроекта се изменя този принцип, като не се дава повече възможност на лицата с облагаем оборот, по-нисък от регистрационния праг да се регистрират доброволно. В тази връзка се изменят съответните текстове в закона. Предвижда се възможността за задължително дерегестриране на лицата с оборот под установения регистрационен праг.
  Като се отчитат обаче трудностите, които редица данъкоплатци биха изпитали от незабавното прекратяване на данъчната си регистрация, в законопроекта се предвижда гратисен период от 1 юли до 31 декември 1997 г., през който регистрираните по данъка върху добавената стойност лица могат по свой избор да определят датата за прекратяване на регистрацията.
  В законопроекта се предвижда увеличаване на санкциите за нарушаване на закона и актуализиране на техните размери.
  Законопроектът на народния представител Димитър Луджев също предвижда завишаване на регистрационния праг от 7,5 млн. лева на 75 млн. лева. Но предвижда доброволно дерегистриране на лицата с облагаем оборот под този размер.
  Едновременно с това увеличение се предлага и намаляване на данъчната ставка от 22 на 18 на сто, както и удължаване на облекчителния срок по § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност от 5 на 7 години, както и освобождаване от данък върху добавената стойност на печатни издания за срок от 3 години.
  И в двата законопроекта се предлага измененията в Закона за данък върху добавената стойност да влязат в сила от 1 юли 1997 г.
  При станалата дискусия Комисията се обедини около становището да подкрепи изцяло законопроекта на народния представител Йордан Цонев, както и § 1 от законопроекта на народния представител Димитър Луджев, който касае размера на регистрационния праг. Останалите предложения по законопроекта на народния представител Димитър Луджев не бяха подкрепени.
  Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност на народния представител Йордан Цонев и предложението по § 1 в законопроекта на народния представител Димитър Луджев.

  Поради обстоятелството, че предлаганите изменения и допълнения засягат преди всичко актуализиране размерите на регистрационния праг и на санкциите, които се приеха единодушно от членовете на комисията, предлагаме на днешното заседание да приемем законопроекта и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Цонев, като вносител по вашия законопроект нещо да добавите? - Не.
  Господин Луджев, като вносител на другия законопроект...
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Господин председател, господа народни представители! Аз разбирам ситуацията, в която се намираме сега, към днешна дата. Разбирам трудностите при съставянето на бюджета, както и причините, поради които се отхвърлят някои от направените от мен предложения. Разбира се, в средата на годината е много трудно да се прави промяна на данъчната ставка, специално това е основното в моето предложение - от 22 на 18 процента. Това затруднява и бюджетния процес, и други, разбира се, фискалния процес и т.н. Това го разбирам, но все пак мисля, че като поставям този въпрос в момента, аз го поставям въобще като един генерален въпрос за нашата философия, която ще следваме при провеждането на икономическата реформа в страната. При положение, че вие отказахте да приемете сега намаляването на данъчната ставка от 22 на 18 процента, би било желателно това да бъде прието при приемането на следващия бюджет от началото на следващата година.
  За съжаление, обаче, аз не виждам такива намерения, доколкото познавам споразумението с Международния валутен фонд. Намерението да се премине към общ прогресивен данък върху дохода е добро, по него се работи още през 1992 година, но то не е осъществимо за следващата 1998 година.
  Ако запазим ставката от 22 процента, ние запазваме едно положение, което затруднява и производството, и търговията, и потреблението в страната. Очевидно е, че данъчната ставка не само утежнява производството и търговията, то утежнява и всички потребители, доколкото в края на краищата засяга консумацията на стоките в страната.
  Ако ние желаем в България да има не просто по-голяма събираемост на данъка, а да има и по-добри условия за работа на нашите производители в един много тежък период от време, не говоря само за частните производители, което е задължително, но говоря и за държавните субекти, които са в процес на приватизация, които са в процес на преструктуриране, редно е да се върнем към онази философия, която доминираше в периода 1991-1994 година и която даде своите плодове и в сферата на събираемостта на данък добавена стойност, неговото нарастване и като един значим приход в държавния бюджет.
  Искам само да подчертая, че ставката от 18 процента беше приета в резултат на едни сериозни обсъждания между правителството през 1991 и 1992 година с Международния валутен фонд и беше изчислена като една много благоприятна за условията на България данъчна ставка. Тя не е случайно, както сега се мъчат някои да повтарят, произведена. Тя беше част от тогавашната ни философия да можем да стимулираме и националното производство, и особено частния сектор в националното производство, същевременно да облекчаваме и потреблението.
  Увеличаването на тази ставка през периода 1995 - 1996 година на 22 процента беше част от друга философия и държа да го подчертая - философията на едно правителство, което наред с всички останали вредни икономически мерки, които предприе, предприе в духа на миналото една тенденция към увеличаването на данъците и акцизите, което се отрази много зле върху частния сектор и националното производство като цяло.
  От такава гледна точка аз предлагам да се замислите върху моето предложение и ако не е възможно към днешна дата, то непременно да мислим за промяна към връщането на основната ставка данък добавена стойност на 18 процента с приемането на новия бюджет и една поправка към закона от 1 януари следващата година.
  Що се касае до другите предложения, те са очевидни. Става дума за освобождаване на някои стоки от изключителна важност, каквито са хлябът, водата, млякото и други, посочени в Преходните разпоредби, с допълнително по-голям срок от две години. Аз не искам да давам тук пояснения, за всички е ясно какво означават тези стоки за българското население и какво означава данък добавена стойност за тяхната цена. Мисля, че е редно да смекчим социалния удар от икономическата криза в страната, приемайки това удължение на срока с две години.
  А що се касае до вестниците, може би тук трябва да се мисли за по-голяма прецизираност и за българската литература. Естествено, че ние трябва да се загрижим за българската литература, за българските вестници, които са в тежко състояние, както ви е известно, под ударите на една доста силна чужда групировка, която може да си позволи цени на изданията, каквито нашите издатели не могат да си позволят. И ако все пак за вестниците трябва да се търси някаква междинна ставка, то специално за академическата литература, за списанията, научнопопулярни и културни издания действително ние сме задължени, по мое мнение, да направим съответните облекчения. Мисля, че с това няма да пострада особено много бюджетът. Не е такъв голям приходът в бюджета от облагането на академичните и други културни издания, та да не можем да се лишим от този приход за сметка на това да дадем глътка въздух на тези издания в следващата година - две, които се очертават като много тежки. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Луджев.
  Има думата господин Жорж Ганчев от името на парламентарна група.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (БББ): Благодаря, господин председател.
  В деня преди заминаването за Русия искам да анонсирам моите колеги с три неща.
  Първо, ще ви докладвам какво сме постигнали там при завръщането си и няма да ви давам никакъв брифинг, но сме скандализирани от отношението към нашия депутат Георги Агафонов на един министър от СДС, който преди да има започнато следствие, преди да има присъда, прави квалификации по радио и телевизия, които накърняват достойнството на един депутат от българския парламент. Имаме много тежки случаи с Никола Петков, който е седял точно на онзи стол там.
  СТЕФАН САВОВ (от място): Не сравнявайте Никола Петков с Агафонов!
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не ми говорете, господине, нямам време за Вас! Нямам време за клеветници! (Шум в залата)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Въздържайте се от квалификации!
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Второ...
  СТЕФАН САВОВ (от място): Второ, не говорите по темата!
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Второ, господата от СДС наистина ни обещаха нещо, което са длъжни да направят по закон - да си махнат петата колона от "Дондуков" N 9 и да ни дадат помещение за нормална политическа дейност. До този момент те се гаврят с нас, макар обещанията на премиера и вицепремиера. Ние казваме "Не!" на такава агресия и желаем да бъдем част от креативните сили в този парламент, за да ви помогнем да успеете с вашата раница, която сте поели на гърба си. Моля, реагирайте!
  Трето, вашата слугиня - телевизията, не отразява "правителството в сянка", а господин Цонев се гаври, че "правителството в сянка" било отговорно за тези, които не си плащали данъците, тоест сенчестата икономика. Не разбирам хумора ви, господине. (Смях, шум и ръкопляскания в блока на мнозинството)
  Добре е казано за клеветниците, а наистина е зле казано за хора, които търсят партньори в тази зала. Това, господа, казвайки, че е добре казано, един ден ще ви коства много. Запомнете това изявление!
  И трето - нашата добронамереност - повтарям - нашата добронамереност трябва да бъде класифицирана на база благородство. Ние ви отвръщаме с благородство на всичките ви попълзновения срещу нас. Атаката срещу този депутат преди доказателство, изземването на компютрите без право, говори за една репресия срещу БББ, за една атака срещу Жорж Ганчев, която продължава от президентски и парламентарни избори.
  Ние казваме: да, работим с пълното съзнание, че трябва да успеете в името на България.
  Не, когато нарушавате закона. Няма да ви простим и няма да ви позволим да се гаврите с нас! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев, който очевидно обаче бърка законодателната власт с останалите две власти в страната.
  Определям по 30 минути за всяка парламентарна група. Надявам се, че дебатите ще бъдат по-кратки.
  Преминаваме към дебати по внесените два законопроекта.
  Господин Венцеслав Димитров има думата.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, колеги! Искам да подкрепя предложението, направено от господин Луджев от нашата парламентарна група за връщане на ставката от 22 на 18 на сто. Естествено, могат да се дебатират и други ставки, но в никакъв случай и по-големи от 18 на сто. Осемнадесет е най-горната граница, която е приемлива в момента за нашата национална икономика, най-вече от гледна точка на приходите.
  Тук господин Сашо Томов дойде и ме попита как ще компенсирате приходите? Ние именно по този начин осигуряваме приходите - когато намалим ставката, приходите стават по-големи. Това е много просто, но в икономиката нещата не са следствие на едно само събиране и едно умножаване. Някой път стават и функция на размишлението.
  Има една основна постановка, един основен принцип в световната данъчна теория, която се отнася естествено за страните с пазарно стопанство, която гласи, че колкото са по-умерени данъците, толкова по-големи са приходите. И оттук - колкото по-високи данъци, толкова по-ниски приходи.
  Миналата година комунистическото правителство на Жан Виденов и Димитър Костов въпреки острия протест на цялата опозиция увеличи данъчната ставка от 18 на 22 на сто. И какъв е резултатът? Резултатът е, господа, намаление на приходите.
  За съжаление, новото правителство, което ние подкрепихме - както знаете ние подкрепихме и бюджета на първо четене - залага на запазване на тази неприемлива за нашата икономика данъчна ставка от 22 на сто.
  Най-простото нещо - вижте какво стана миналата година - 7 на сто приходи! Седем на сто от брутния вътрешен продукт приходи от ДДС, при положение че половината година действуваше с 18 на сто, а другата половина - с 22 на сто!
  Какви са приходите през тази година? Един човек като седне и прави една най-проста сметка...
  Господин председателю, аз все пак много се притеснявам от факта, че тук не присъствува представител на Министерството на финансите. При първо четене той трябва да каже най-сериозно какви са техните разчети. Аз говоря за разчетите на Министерството на финансите във връзка с бюджета.
  Аз одобрявам това, че ние вкарваме закона преди да се приеме окончателно Законът за държавния бюджет, но или господин Радев, или неговата заместничка по данъчните въпроси трябваше да присъствуват тук, за да разберем техните становища и техните постановки.
  СТЕФАН САВОВ (от място): Поставете това като искане...
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Савов, много е важно това нещо! Кажете ми Вие защо, след като запазваме комунистическата данъчна ставка от 22 на сто ние намаляваме приходите от 7 на 6,4 на сто? Така е.
  СТЕФАН САВОВ (от място): Но аз казвам да предложите да дойдат представители на министерството...
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз знам, че Вашият баща е бил министър на финансите и дълбоко уважавам и това, което той е вършил, и Вас... Хайде, добре, но кой ще отговори?... Нали трябва да напълним този бюджет с приходи, за да имаме какво да харчим.
  Ето сега, вижте, че относителният дял се е свил от 7 на сто миналата година на 6,4 на сто през тази година. Аз съм направил формално предложение за увеличаване на приходите от ДДС, но мисля, че по-добре приходите ще се увеличат, ако намалим ставката. Чисто и просто сенчестата икономика само със силови методи няма да можем да я ограничим. А дори и да я ограничим, трябва да има някаква реализация вътре в Закона за държавния бюджет.
  Аз го казах и на първо четене на закона - значи, правителството само не си вярва на това, което иска да направи по отношение на събираемостта на приходите и специално на сенчестата икономика. Тоест, то залага едно увеличение на дела на сенчестата икономика, включително и по отношение на събирането на ДДС. Значи, при равни други условия, ако се намали ставката на ДДС, приходите биха се увеличили. Биха се увеличили не колкото са миналата година, а колкото са и малко повече от миналата година, примерно, не 6,4 на сто, но 7,4-7,5 на сто. Мисля, че ако няма други сериозни основания наистина колегите от парламентарното мнозинство би трябвало да привикат техните експерти, които са ги подвели в случая и не могат да съберат приходите. А приходи, които не са събрани отиват в сенчестата икономика. Щом отиват в сенчестата икономика, те подхранват най-различни структури, с които всички ние имаме национално съгласие, че трябва да се борим.
  Други неща, които са предложени от законопроекта аз одобрявам - например, вдигане на прага, вдигане на глобите, защото естествено, в сравнение с миналата година, когато имаме една инфлация мерена година към година около 10 пъти, числата чисто и просто трябва да бъдат умножени по 10 най-малкото, но по отношение на ставката мисля, че тази ставка, която в момента се прилага в нашата икономика, е непосилна за нея. И тъй като е непосилна, стимулира непрекъснато увеличение на така наречената сенчеста икономика.
  Така че, колеги, мисля, че има място не както предложи господин Луджев, хайде, от Нова година нататък, но мисля, че още сега ние бихме могли да приемем понижаване на данъчната ставка, за да покажем на всички бизнесмени, че държавата наистина мисли за бизнеса и тогава и от тях може да се иска и честно отношение към държавата като си плащат данъците. В противен случай те винаги се чувствуват излъгани. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Господин Цонев, имате думата. За реплика ли?
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): Не, за изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Искам да взема думата и да защитя законопроекта, който аз предлагам, тъй като това, което предложи народният представител господин Димитър Луджев, и беше подкрепено от нашия колега Венцеслав Димитров, аз считам, че не отговаря на реалностите в момента и считам, че от влизането ни в този парламент се използува всеки повод за поправка в някакъв данъчен закон, за да се демонстрира доста показно и без никакви разчети подкрепа на бизнеса в България.
  Нямам никакви основания да смятам, че господин Венцеслав Димитров не е продкрепял всеотдайно и последователно бизнеса в България. Нямам такива основания и за Димитър Луджев. Моля да нямате и такива основания и за нас, защото много добре знаете, че не всичко, което искаме, можем да го направим сега; защото много добре знаете, че този бюджет е разчетен при тези нива и че този бюджет е изхарчен много по-голяма част от половината му. И тези разходи, които са направени от началото на годината, са правени на база на разчети, че няма да бъде променяна данъчната тежест. И аргументът, който Вие изтъквате, че свалянето на данъчната тежест във всички случаи води до разширяване на данъчната основа, аз мисля, че в този случай ние нямаме такива аргументи, нямаме такива изчисления, нямаме такива доказателства.
  Да, това е принцип в данъчното право, че когато намаляваш данъчната ставка се разширява данъчната основа и така се вдигат приходите, но за 15-20 дни ние не можем да направим такива разчети, не можем да приемем един бюджет, който е на принципно нова основа, когато става въпрос за такъв основен данък, какъвто е данък добавена стойност.
  Същото беше предложението Ви и за данък печалба, същото беше предложението Ви и когато приемахме измененията на данъка върху общия доход. Абсолютно съм сигурен, че го правите добронамерено, но, моля Ви да държите сметка и за това, че трябва да има разчети, трябва да има една последователност. И аз мисля, че всички неща, които предлагате, можете да ги предложите за новия бюджет, който ще отразява вижданията ни за икономическата политика в страната и за развитието на бизнеса. И тази критика, че ние не защитаваме бизнеса мисля, че можете да я запазите, когато предложим данъчната реформа с такава данъчна тежест. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Думата за реплика има господин Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председателю, кратка реплика. Предполагам, че колегите няма да се обидят. Въобще нямаме никакви политически противоречия в случая. Противоречията са само от гледна точка на въздействието на определен ход в областта на икономическата политика. За данъчната основа въобще не става дума, господин Цонев. Данъчната основа казва какво се облага. Това, което се облага - вярно, че господин Луджев предлага да се намали малко, но аз не говорих за него - това, което се облага, нека да се обложи. Въпросът е какво ще стане, ако намалим данъчната ставка. Дали данъчната събираемост ще се увеличи или не. Едно е данъчна основа, друго е данъчна събираемост. Аз говоря за данъчната събираемост.
  Затова ви казвам, че миналата година, когато в голям период от време имаше по-ниска данъчна ставка, 7 на сто от брутния вътрешен продукт беше събран под формата на ДДС. Това е отчетът на Министерството на финансите. Сега в плана на Министерството на финансите, въпреки че цяла година ще действа по-висока данъчна ставка, събираемостта ще бъде 6,4 на сто от брутния вътрешен продукт, тоест те самите си признават, че този ход е неправилен.
  И оттук заключението. Ако искаме да съберем пак 7 на сто и повече, да върнем старата данъчна ставка. Най-простото нещо: причинно-следствената връзка. На практика ние събираме по-малко. Така че този, който пледира за оставане на ставката от 22 на сто, той пледира за по-малко приходи в държавния бюджет. Ето това е. Защо така е направено? Попитайте специалисти от Министерството на финансите. Нека те да дойдат и да кажат. Но това е фактът, това е, което ни е подадено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Думата за втора реплика има господин Луджев.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Господин председател, колеги! Благодаря за добронамерения тон, но действително не искаме да правим спекулации с политически платформи. И все пак всеки следва философията такава, каквато е обещал пред своите избиратели и нещо повече - в която вярва.
  Аз няколко пъти говоря вече по този въпрос, че съм дълбоко убеден, че намалените данъци ще доведат по свой начин, косвено към увеличаване приходите на бюджета. И това го доказва на практика не само световният опит, но и нашият собствен опит между 1991 и 1994 г. Обратното, което се прави, води до нещо друго и вие го знаете. В момента се плаща до 20 на сто на тези, които осигуряват прикриване на данъците. Това се прави.
  Не били направени разчети! Извинявайте, но защо разчетите са правени, питам аз - и съжалявам, че няма представител от Министерството на финансите - за 15-20 дена? Та нима не можеха да се направят в периода от февруари до юни месец? Защо тогава не се направиха тези разчети? Аз чета доклада по бюджета. Там пише, че свитото потребление на стоки на вътрешния пазар води до намаляване на събираемостта на данък добавена стойност и до нейния размер в бюджета - това, което каза Венцеслав Димитров. Ами ние попадаме в един дяволски кръг в момента. Ние запазваме тази данъчна ставка, тя води до по-голямо свиване на потреблението, при по-голямо свиване на потреблението - по-малко приход към бюджета. Докъде ще я докараме по този начин? Нашата философия е точно обратната. Така беше за данък общ доход и данък печалба, сега и за данък добавена стойност е същото.
  Дайте възможност на малкия и средния бизнес в България първо да заработи малко, да изкара парите, които има скрити наляво и надясно, а не да се призовават по вестниците, да има някакви гаранции за по-нормални условия на бизнеса при сегашната тежка ситуация. Да дадем възможност при по-леки условия, не само данъчни, ние предложихме и за признаване на инвестициите и други разходи, да му дадем възможност той да заработи, да произвежда, да генерира доход, а от дохода да имаме данък. Да, данъчната ставка ще бъде по-малка, това е логиката, но общата събираемост, общият приход към бюджета ще бъде по-голям.
  Освен това работата на частните предприятия, на частните търговци и не само на тях, но и на държавните, в тези условия, при по-облекчени данъчни и други условия ще даде възможност и за нещо друго - да се поеме ударът на рестриктивната реформа. Там ще отидат хората, които ще бъдат освободени от държавния сектор, които ще бъдат освободени от преструктурираните държавни предприятия. Кой ще открива работни места? Кой ще дава допълнителен доход? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Луджев.
  Господин Стефан Савов има думата за трета реплика.
  СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Зад думите, които слушаме, фактически тежи едно доста тежко обвинение и аз не бих искал да остане този вкус на това, че ние тук едва ли не искаме и сме готови да ударим средния и малкия бизнес. Затова предлагам действително да бъдат поканени експертите, най-добре е, разбира се, заместник-министърът на финансите, да дойдат да кажат тук няколко думи. Защото иначе зад добрите фрази атаката е доста силна. Аз не съм човекът, който да може да прецени кой колко има право в този случай. Знам, че господин Цонев и комисията сигурно са работили добре. От друга страна, знам, че господин Венцеслав Димитров в продължение на много години вече е един от малкото експерти именно по тези въпроси в Народното събрание.
  Така че моето предложение е да се покани заместник-министърът на финансите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие думата за дуплика ли искате?
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (от място): Да. (Протести от Стефан Савов)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Савов, аз Ви дадох думата за трета реплика. Понеже имаше две реплики господин Цонев има право на дуплика, както и ако желае, може да се изкаже по Вашето предложение.
  СТЕФАН САВОВ (от място): Все пак правилникът казва, че когато има предложение, то се поставя веднага на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Савов, знам правилника и без да го чета. Когато се прави предложение, се дава думата на някой, който е срещу това предложение. И понеже господин Цонев вдигна ръка, давам му думата.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Когато дадохте думата на господин Савов, казахте, че му давате думата за трета реплика. Ако знаех, господин Савов, че ще направите процедурно предложение, щях да взема думата за дуплика след двете реплики. Извинявам се, но така се разбра.
  Искам да отговоря съвсем накратко на господин Димитров и на господин Луджев. Първо ще отговоря на господин Димитров. Аз говорих за свиването на данъчната основа в предложението на господин Луджев, а относно събираемостта на данъка мисля, че когато смятате тези 6 на сто, Вие съвсем не отчитате, че тази събираемост е направена на база изчисления колко от фирмите след вдигане на прага ще излязат от този данък. Така че сравнението с миналата година, при положение че вдигаме регистрационния праг, смятам, че и тук налага корекции, и тук се налагат изчисления. И сравнението Ви не е коректно.
  Господин Луджев, колкото до събираемостта, за която Вие пледирате, че във всички случаи тя ще бъде увеличена, ако намалим ставката, мисля, че точно за данък добавена стойност това не важи с такава сила. Този принцип важи за други данъци като данък печалба, данък общ доход и други подобни, но специално за данък добавена стойност мисля, че нямате толкова основание да бъдете сигурен, още повече че, пак казвам, нямахме абсолютно никакво време да направим такива разчети, при положение че от началото на годината две правителства харчат на база разчети при 22 на сто.  Затова още веднъж апелирам да не смесваме философиите, които изповядваме, с реалностите в момента и с възможностите да ги приложим. Недейте забравя, че последните 7 години управление на страната ни доведоха и стража Международния валутен фонд. И виждам тук, че непрекъснато има атаки, че сме слушали и т. н. Ами те не паднаха от небето! И доколкото знам, вие също имате участие в управлението на страната през последните седем години, без да конкретизирам вина и без да отправям директни обвинения. Но е така. Всичко това трябва да бъде съобразявано и с тях. И вие знаете много добре защо. Всички знаем защо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Стефан Савов да бъде поканен представител на Министерството на финансите да присъства при обсъждането.
  КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Представителят на Министерството на финансите е длъжен да бъде тук, защо да го каним?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Той не е длъжен да бъде тук. Ще бъде тук, ако желае.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 158 народни представители, за - 116, против - 18, въздържали се - 24.
  Моля да бъде поканен представител на Министерството на финансите, ако желае да присъства в пленарна зала.
  Току-що ми съобщиха, че госпожа Дора Андреева е тръгнала и всеки момент ще пристигне.
  От останалите парламентарни групи има ли желаещи да вземат отношение по внесения законопроект? - Няма.
  Пристъпваме към гласуване на първо четене на внесените законопроекти.
  По реда на постъпване първо подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от народния представител Димитър Луджев.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 169 народни представители, за - 47, против - 88, въздържали се - 34.
  Законопроектът не се приема.
  Поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 141, против - 10, въздържали се - 20.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Господин Цонев има думата по процедурен въпрос.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по изтъкнатите от мен в доклада причини предлагам да започнем второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност сега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Желае ли някой да вземе думата против това предложение? - Господин Христо Стоянов има думата.
  ХРИСТО СТОЯНОВ (БББ): Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, аз ще подкрепя едно такова предложение, но имам предвид, че по време на четенето на текста има някои неща, които искаме да предложим, и тъй като няма да има това процедурно време между първо и второ четене, предлагам да дадем съгласие за уточняване на някои въпроси, които досега не са коментирани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоянов.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение да преминем към второ четене на законопроекта.
  От общо гласували 170 народни представители, за - 142, против - 17, въздържали се - 11.
  Предложението е прието.

  Преминаваме към второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по заглавието? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 141 народни представители, за - 141, против - няма, въздържали се - няма.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. В чл. 13, ал. 2 числото "7,5" се заменя със "75"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграф 1 има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
  Моля, гласувайте § 1 така, както беше прочетен.
  От общо гласували 159 народни представители, за - 149, против - няма, въздържали се - 10.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В точка 1 числото "7,5" се заменя със "75" и в края се добавя "ако за последните 12 месеца преди текущият е извършил сделки за износ, които не са освободени сделки".
  2. Точка 2 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не виждам желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте § 2 така, както беше прочетен.
  От общо гласували 155 народни представители, за - 145, против - няма, въздържали се - 10.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  "Ал. 2. Регистрираното лице по реда на чл. 13, ал. 2, чийто облагаем оборот спадне под 75 млн. лв. уведомява данъчната служба в 14-дневен срок и е длъжно да поиска прекратяване на регистрацията си, ако за последните 12 месеца преди текущия не е извършвало сделки за износ, които не са освободени."
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да вземете отношение? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 3.
  От общо гласували 147 народни представители, за - 140, против - 1, въздържали се - 6.
  Параграф 3 е приет.
  Параграф 4!
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 числото "20" се заменя с "200".
  2. В ал. 4 числото "20" се заменя с "200", а второто изречение се заличава."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Луджев.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Господин председател, ние поканихме представител на Министерството на финансите, за да дискутираме § 2 - въпросът за чл. 18 - за числото, а го прескочихме. Аз също гласувах и в момента не се ориентирах. Така се получи нарушаване на предишното решение на Народното събрание - да изслушаме представител на Министерството на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние можем само да поканим. Той не е задължен да дойде.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Е, хубаво, но нали проблемът беше все пак да чуем съображенията по въпроса за основната данъчна ставка по данък добавена стойност. Това ни бяха съображенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вашият законопроект изобщо не е приет на първо четене.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Аз съм съгласен, но аз имам право на второ четене да направя същото предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще го направите и ако дойде представител на Министерството на финансите, и ако пожелае да вземе думата, ще го изслушаме. Ние просто му гласувахме такава възможност, но не и задължение.
  Има ли други желаещи да вземат думата по § 4? - Няма.
  Моля, гласувайте § 4.
  От общо гласували 164 народни представители, за - 156, против - няма, въздържали се - 8.
  Параграф 4 е приет.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (от място): Имам предложение по § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние вече гласувахме и е приет.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (встрани от микрофоните): Имам предложение да се създаде § 4а - за освобождаването... (Уточнение между господин Соколов и господин Луджев)
  Давам думата на господин Луджев да направи своето предложение, което, откровено казано, аз не разбрах за какво се отнася.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Господа народни представители, имам предложение да създадем § 4а...
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Луджев, Вашето предложение е по § 14а от предишния закон. Така че като дойдем към временните...
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Извинявайте!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Цонев, преминаваме към § 5.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, предлагам нов § 4а, тъй като при отпадането на второто изречение в предния параграф - 4, както се прие в т. 2 второто изречение да отпадне, се получава несъответствие и юристите, след като прегледаха изменението и действуващия закон, предложиха да включим този § 4а, който аз проверих. Действително има такова несъответствие.
  Затова предлагам нов § 4а.
  "§ 4а. В чл. 29, ал. 2 и 3 се отменят."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
  Моля, гласувайте § 4а:
  "§ 4а. В чл. 29, ал. 2 и 3 се отменят."
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 142 народни представители, за - 121, против - 2, въздържали се - 19.
  Параграф 4а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1, като изразът "от 25 000 до 250 000" се заменя с "от 250 000 до 2 500 000".
  2. Създава се ал. 2:
  "Ал. 2. В случаите по ал. 1 освен глобата юридическите лица и едноличните търговци дължат и сумата на неначисления данък за изпълнените от тях облагаеми сделки за периода от възникване на задължението за регистрация до датата на регистрацията по този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 5 някой желае ли да вземе отношение? - Няма.
  Моля, гласувайте § 5!
  От общо гласували 159 народни представители, за - 151, против - няма, въздържали се - 8.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "от 50 000 до 250 000" се заменят с "от 250 000 до 2 500 000".
  2. В ал. 2 думите "от 100 000 до 500 000" се заменят с "от 400 000 до 2 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 6 има ли желаещи да вземат отношение? - Няма.
  Моля, гласувайте § 6!
  От общо гласували 156 народни представители, за - 140, против - няма, въздържали се - 16.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "50 000" се заменя с "200 000".
  2. В ал. 2 числото "100 000" се заменя с "400 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 7 някой желае ли да се изкаже? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 7!
  От общо гласували 159 народни представители, за - 146, против - няма, въздържали се - 13.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 8. В чл. 47а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "39 и 39а" се заменят с "или 39", а думите "от 50 000 до 250 000" се заменят с "от 200 000 до 1 000 000".
  2. В ал. 2 думите "от 100 000 до 500 000" се заменят с "от 500 000 до 2 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 8 има ли желаещи за изказване? - Няма.
  Моля, гласувайте § 8!
  От общо гласували 162 народни представители, за - 151, против - няма, въздържали се - 11.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 9. Създава се чл. 47б:
  "Чл. 47б. Ал. 1. Който не издаде документ по чл. 39а, се наказва с глоба в размер от 200 000 до 1 000 000 лв.
  Ал. 2. За повторно извършване на нарушението по ал. 1 органите на данъчната администрация запечатват за срок от 1 месец търговския обект, в който за извършената сделка не е издаден документ по чл. 39а, а наличните стоки в обекта и прилежащите към него складове към момента на констатиране на повторно извършеното нарушение се отнемат в полза на държавата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 9? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 9!
  От общо гласували 156 народни представители, за - 148, против - няма, въздържали се - 8.
  Параграф 9 е приет.


  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 10 - в чл. 48 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  "Ал. 2. В случаите по ал. 1 юридическите лица и едноличните търговци внасят в приход на бюджета сумата на неправомерно начисления данък."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 10? - Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте § 10.
  От общо гласували 154 народни представители, за - 147, против - няма, въздържали се - 7.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 11 - чл. 49 се изменя така:
  "Чл. 49. Който при поискване от данъчен орган не представи съществуващ към тази дата документ или унищожи документ преди изтичане на сроковете по чл. 44, се наказва с глоба в размер от 500 хил. до 2 млн. лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 11? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 11.
  От общо гласували 153 народни представители, за - 147, против - няма, въздържали се - 6.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 12 - в чл. 50 след думите "чл. 16, ал. 1" се поставя запетая и се добавя "и две", а думите "от 10 хил. до 500 хил." се заменят с "от 100 хил. до 400 хил."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 12 има ли желаещи? - Няма.
  Моля, гласувайте § 12.
  От общо гласували 158 народни представители, за - 148, против - 1, въздържали се - 9.
  Параграф 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 13 - в чл. 51 числата "10 хил." и "500 хил." се заменят съответно с "250 хил." и "5 млн."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 13.
  От общо гласували 148 народни представители, за - 137, против - няма, въздържали се - 11.
  Параграф 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 14 - в § 5а на Допълнителните разпоредби думите "чл. 47а" се заменят с "чл. 47б".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 14?
  Моля, гласувайте § 14.
  От общо гласували 158 народни представители, за - 147, против - няма, въздържали се - 11.
  Параграф 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието? - Няма.
  Моля, гласувайте заглавието - "Преходни и заключителни разпоредби".
  От общо гласували 147 народни представители, за - 145, против - няма, въздържали се - 2.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 15. Ал 1. Лицата, чийто облагаем оборот към 1 юли 1997 г. е до 75 млн. лв. включително:
  1. могат да прекратят регистрацията си като подадат лично или чрез упълномощено лице формуляр за прекратяване на място в данъчната служба, в която са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
  2. могат да останат регистрирани до 31 декември 1997 г.
  Ал. 2. Прекратяването на регистрацията се извършва съгласно разпоредбите на параграфи 22 и 23.
  Ал. 3. След прекратяване на регистрацията на лицата по § 21, ал. 1, т. 1 и § 23, ал. 1 данъчните органи извършват данъчна ревизия, обхващаща непроверените данъчни периоди в срок до 12 месеца от датата на прекратяване на регистрацията."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 15? Заповядайте. 

  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Господин председател, колеги! Имам предложение по § 14.
  В § 14 от Преходните и заключителни разпоредби думите "за срок от 5 години" се заменят с думите "за срок от 7 години". Става дума за освобождаване от данък добавена стойност на определени стоки - хляб, вода, мляко и така нататък, които са посочени, за още две години. Мотивите: досегашният срок за освобождаване изтича, а едва ли при сегашните цени на житото, млякото и прочие, населението може да издържи новото 22-процентно покачване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, предлагам, тъй като беше гласувано да преминем към второ четене на законопроекта, проектът на господин Луджев не беше приет, да се смята, че неговите текстове са направени писмено за второ четене. По този начин ще можем да разглеждаме неговите текстове като допълнение към това, което се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нямам възражение, само че хубаво е да се прави това своевременно.
  Поставям на гласуване предложението на господин Димитър Луджев в § 14 думите "за срок от 5 години" се заменят с думите "за срок от 7 години".
  По това предложение някой желае ли да вземе отношение? Комисията не поддържа това предложение.
  Моля да гласувате.
  От общо гласували 156 народни представители, за - 50, против - 92, въздържали се - 14.
  Предложението не се приема.
  Ние гласувахме заглавие "Преходни и заключителни разпоредби", но преди това има предложение от господин Луджев за § 14а.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Колеги, ще изчета направо текста. Предлагам да се създаде нов § 14а със следното съдържание:
  "§ 14а. Освен посочените в чл. 9 и § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, освобождават се от данък върху добавената стойност за срок от три години печатни издания, а именно: вестници, списания, академична литература и научнопопулярни и културни издания."
  Аз самият съм склонен да се дискутира въпросът за вестниците, тъй като имаме едно доста голямо присъствие на вестници от чуждестранни фирми, но правя предложението в този текст, тъй като винаги сме приемали и в Закона за чуждестранните инвестиции, и в други закони, равнопоставеност на българските и чуждестранни търговски субекти. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Някой желае ли да се изкаже по предложения § 14а? Комисията не го приема.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 27, против - 84, въздържали се - 26.
  Предложението не се приема.
  15 минути почивка. (Звъни)

  След почивката  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (Звъни): Продължаваме нашата работа.
  За процедурно предложение има думата господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност да бъдe отложено за утре, тъй като от Преходните и заключителните разпоредби надолу има разминаване в текста, който ви е раздаден и коректния текст, който аз чета и който е последната редакция. Затова, за да го уточнят лицата, които са го правили и отпечатвали, моля да подложите на гласуване отлагане разглеждането на този законопроект за утре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 164 народни представители, за - 161, против - 2, въздържал се - 1.
  Предложението е прието.

  Преминаваме към -
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
  Има думата председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Доклад по Законопроект N 54-01-14 от 27 май 1997 г. за изменение и допълнение на Закона за акцизите, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  На заседание, проведeно на 19 юни 1997 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  При станалата дискусия бе подчертана необходимостта от актуализиране на размерите на акциза поради настъпилите промени в икономиката в резултат на инфлационните процеси и обезценката на националната валута. От актуализация се нуждаят акцизните ставки, определени като абсолютни величини в Тарифата за акцизите, тъй като се нарушава съотношението в размера на акциза по отделните дейности и стоки в зависимост от определянето им (в процент или в абсолютна сума).
  Отбелязани бяха също и някои съществени недостатъци при облагане с акциз. За тяхното отстраняване се предвижда забрана за временен внос на спиртни напитки и тютюневи изделия. Изключение се допуска, когато същите не са предназначени за пазарна реализация.
  Предлага се въвеждане на санкции за необхванати досега нарушения, както и увеличаване размера на сегашните санкции съобразно инфлацията за времето от тяхното определяне към днешна дата.
  След приключване на разискванията комисията единодушно предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите. Предвижда се законът да влезе в сила от 1 юли 1997 г., поради което Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага законопроектът да се приеме на две четения в едно заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Преминаваме към дебати. Определям по 30 минути на парламентарна група.
  Някой желае ли да вземе думата по първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите? - Господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз не споделям становището да разгледаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите днес изцяло, тъй като имам някои предложения. Не споделям, че става въпрос само за съгласуване на цифри в него, свързани с актуализация.
  Аз се страхувам, че в този законопроект се проявява едно диференцирано отношение. По предния законопроект беше възразено, че става въпрос за популизъм, но аз ще ви спомена само цифри, които показват друго нещо. Затова формално в моето изказване правя предложение да обсъдим малко законопроекта, да чуем мнението и на Министерството на финансите и утре да приемем измененията на второ четене.
  Кое ме кара така рязко да се противопоставя на единодушното приемане на закона от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол?
  На първо място, тарифата, която се изменя най-накрая - ще тръгна отзад напред, си направих труда да изчисля с внесения законопроект в нея колко пъти се увеличават различните облагания при този косвен данък. И констатирах, че в позиция 12 на § 10 става въпрос за увеличение 40 пъти! В позиция 21 - за ракиите - става въпрос за увеличение 33 пъти! И ви обръщам внимание, че става въпрос за вино и ракия за лично потребление - извън предвидения от закон минимум 400 л вино на семейство и при около 40 градуса по БДС - около 50 л ракия на семейство.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (от място): Малко ли е?
  МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цонев пита дали е малко. Аз искам да кажа, че с този косвен данък ние товарим потреблението точно на тези лица, които имат най-малко доходи. И точно на тези лица, които не купуват вино, а които копаят лозята си. На моите родители бяха върнати още 3 дка, ние имаме още 1 дка и станаха 4 дка. Ние вино не продаваме, но ежегодно в къщи се правят тон-тон и половина вино (оживление) и във всички селски райони това е въпрос и на потребление, и на сватби, и на помени... И той касае българина.
  В същото време наблюдавам, че в позициите, касаещи хазарта: игрален автомат клас А, игрален автомат клас Б, ролетка в игрално казино, бинго - става въпрос за увеличение от 1,33 до 2 пъти най-много. И какво следва от това? - Че ние от държава на лозари и винопроизводители тръгваме да се превръщаме в една комарджийска държава! Вярно е, че в условията на криза се повишава интересът към игрите на шанс. Това са го видели и в Латинска Америка, и другаде. По същия начин с другата ставка, при увеличение 40 и 33 пъти, ние засягаме хората с най-ниски доходи и хората, които произвеждат вино за собствено потребление.
  Категорично не съм съгласен с едно такова третиране на отделните данъчни субекти. Още един аргумент в тази насока:
  Представете си разходите по реализация на данъка от тези селски райони, от тези производители на вино. Аз моля и представителят на Министерството на финансите да вземе отношение по този въпрос. За колко време ще обиколят селата и паланките, за да провери акцизният с рабуша, с който се бърка в бурето, кой колко вино е сложил? Отделно е, че онова, което той е сложил в талканата под сеното, акцизният няма да може да открие. Какъв е разходът по събирането на този данък? И обратното: големите данъчни субекти, които са на показ пред обществото: и ролетките, и казината, и бингото - какъв е разходът по събирането на техния данък, който е абсолютно определен като сума тук, в тарифата към закона? Пак ви казвам, че категорично съм несъгласен с такова отношение.
  Още един въпрос, който може би касае по-скоро второто четене на законопроекта, но който според мен погрешно поставя пак отношението към хазарта. Предложеното изменение в § 1, т. 2: в т. 4 от закона буква "а" думите "за използуването" се заличават, а след думата "бинго" се поставя запетая и се добавя "за които са издадени разрешения". Обръщайки по средата на законопроекта, ако все пак някой носи основния Закон за акцизите - чл. 17а, ние виждаме кои се санкционират. И установяваме, че се санкционират тези лица, които без съответно разрешение използуват такива автомати, такива хазартни средства.
  Сега какво ще стане? - Ако ние приемем текста в този му вариант, той може да има 10 автомата, 5 от които да имат разрешение, 5 - да нямат разрешение. Ние ще приемем, че той ще носи санкция само за тези, за които има разрешение, а останалите 5 могат да си вървят и той ще бъде несанкциониран, ако ние приемем това изменение.
  Аз имам и конкретни предложения. И още нещо, свързано и с друго: аз знам, че Европейският съвет поставя въпроси, свързани с трезвеността. Дори една Франция, традиционна винопроизводителка, забрани рекламите на спиртните напитки. Но вижте, начинът за борба за трезвеност е по-скоро преминаване от високоалкохолни към по-нискоалкохолни напитки, отколкото 40 пъти да вдигаме акциза на виното, 33 пъти - на ракията! Тоест, и тук трябва да има един друг подход. Нека ставката на ракията да е малко по-висока от тази на домашното вино. Става въпрос в крайна сметка и за една данъчна политика.
  Формалното ми предложение е да разделим днес първото четене, а утре с някои корекции - второто. Иначе съм готов да предложа конкретни цифри и едно по-друго разбиране за косвеното облагане на тези, които произвеждат вино от собствените си лозя за собствена консумация.
  От моята група ми бе възразено, че някои от тях продават от тези вина и ракии. Ами като ги продават, те извършват незаконна търговска дейност. И тогава си има и съответните санкции. Тук става въпрос за облагане над предвидените лимити за потребление на семейство. Забележете, не на лице, а на семейство. Има големи семейства и това най-много ще засегне тях, големите семейства.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Намираме се на първо четене. Има думата господин Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председателю, колеги! Имаме една поправка. Ние не сме изненадани от непрекъснатите поправки в Закона за акцизите, още повече че миналата година бяха направени някои недотам особено подходящи. Но мисля, че предвид на бързината, с която трябва да приемем закона, е оправдано поправките да се ограничат, да бъдат колкото се може по-малко. Но мисля, че този закон подлежи на една по-задълбочена ревизия. И дано това да стане, от Министерство на финансите да подготвят новия вариант някъде през есента.
  Конкретно. Доколкото знам, витае идеята да се премине незабавно към второ четене. Тъй като няма да имам възможност да направя предложения, си позволявам да ги направя на първо четене.
  Аз не възразявам срещу увеличаването на акцизите, още повече че знаете, че в сравнение с миналата година инфлацията е година към година, не казвам декември към декември, горе-долу десетина пъти. Това показва, че специфичните акцизи, специфичните ставки, които са върху физическите мерки, трябва да се увеличат в съответна степен. Вярно е, че някои бяха увеличени прекомерно, вярно е, че някои не могат да се увеличат десет пъти чисто и просто защото потреблението е намаляло. А като се има предвид, че за една част от потреблението еластичността му не е едно, т. е. при единица увеличаване на общото потребление в страната, не се увеличава, да кажем, потреблението на хазарта. Чисто и просто състоянието на хората е такова, че те могат да си позволят преобладаващата част от прираста на потреблението да го насочат към най-насъщни стоки, а не към тези, които са им за удоволствие или за нещо друго.
  Затова си позволявам да направя следните предложения.
  Напълно съм съгласен, че в § 1 т. 2 трябва да отпадне. Аз мисля, че стана дискусия по този въпрос и че имаше нещо като разбиране, че още в самия параграф т. 2 трябва да отпадне. Защото не можеш да обложиш някой само задето му е издадено разрешение за нещо, а той не го използва. Напротив, трябва да го обложиш за това, че го ползва, а не че седи там. И това е смисълът. Ако се използва без разрешение, тогава да се обложи. Защото акцизът е вид данък върху самото потребление, върху оборота - както искате, така го наричайте. Вярно е, че тук е доста специфично. Но само че нещо седи там, това не дава повод да се облага. Нека и държавата да е честна към данъкоплатците. Аз и друг път съм казвал, че хазартът не е от бизнеса, който се ползва с подкрепата и на народните представители, и на обикновените данъкоплатци. Но въпреки това държавата трябва да си изпълнява честно задълженията. И аз пак не виждам хора от Министерството на финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дора Андреева.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо Андреева, много ще Ви моля да изпълните задължението на Министерството на финансите и най-накрая да вкарате в пленарната зала Закона за хазарта. Не че хората пищят, не че най-много тях трябва да защитаваме, а не социално слабите. Но хората искат закон. Чисто и просто каквито и да са, искат закон. Дайте им възможност чрез закон да се регулира тази дейност. А не някакъв чиновник всяка година да ги държи. Абе ние, вика, сме ви дали разрешение, ама май не сме ви дали, ама май сме ви дали разрешение да работите с надеждата, че решението ще го получите по-късно.
  Преди близо две години зададох същия въпрос на тогавашния финансов министър Димитър Костов. Той ми каза: О, бъдете спокойни, до ноември месец ще има готов закон. Ами ето, две години минаха, такъв закон няма.
  Когато обсъждахме бюджета, аз пак казах на хората - имам чувството, че не политическите сили, а че чиновниците командват в тази държава, особено що се отнася до данъчните и други закони, че чиновниците искат да държат в подчинение тези хора, какъвто ще да им е бизнесът, за да ходят и да им искат разрешение, да се молят.
  Реплика от залата: По същество!
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно това е съществото. Съществото е, че искаме закон. Ето, това е съществото. Пък Вие, господине, не Ви знам как се казвате, извинявам се, станете и кажете. Това е съществото на закона - че когато имаме закон, ние за такива неща няма да се разправяме. Тези неща ще бъдат точно разписани в закона.
  Аз ще Ви кажа, понеже Вие казвате - по същество. Чели ли сте Закона за акцизите? Отворете да го видите - половината от Закона за акцизите регулира материя, която би трябвало да е регулирана в Закона за хазарта. Аз не искам това да е така. Искам да си има Закон за хазарта, всичко да е ясно - кой нарушава закона и кой не. Ето това е съществото.
  Така че, господин председател, правя формално предложение т. 2 от § 1 да отпадне. Мисля, че имаше разбиране и при обсъждането в комисията.
  Освен това. Разбира се, че глобите и санкциите трябва да бъдат увеличени. Естествено, като са абсолютна величина, щом се е натрупала инфлация, те трябва да бъдат по-големи. Но аз бих желал да видим § 8. Обърнете внимание на чл. 17а, ал. 2. В ал. 2 след думата "което" се добавя "транспортира". Позволявам си да ви възпроизведа текста: "На юридическо лице, което държи на склад или продава акцизни стоки без бандерол..." - там някакви санкции се налагат. Добре, юридическо лице държи, друго продава, а това транспортира. Там е работата, че юридическото лице, което извършва транспорта, може да няма пряка връзка с другото юридическо лице и да не знае какво транспортира. Чисто и просто може да му е дало опакована стока и т. н., да е разписано. Но нима този, който транспортира, ще носи отговорност, че не е облепена стоката с бандероли! Ами собственикът носи отговорност винаги, не собственикът на транспортното дружество. В случая, който извършва транспорта, той е собственик на транспортното дружество. И той е различен от другия, който или ги държи на склад, или ги продава.
  Мисля, че тази разпоредба не е много добре обмислена. И ако се цели наистина да се накаже този, който транспортира... Но представете си, че не е собственик, че не знае какво е там.
  АСЕН АГОВ (от място): Длъжен е да знае.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Длъжен е! И той да проверява всичко! Ами има си собственик, той си отговаря. Добре, вие го направете. Обаче хората ще възпрепятстват тогава да се транспортират съмнителни акцизни стоки. И какво ще стане - стойността за транспорта ще се увеличи, защото той освен другото ще носи и риска да бъде наказан. Имайте предвид, че всеки риск се наказва.
  Новата алинея в § 9 - ал. 2.
  Защо Министерският съвет ще дава разрешение да се реализира продукция с невалидни бандероли и т. н.? Мисля, че това е много силна постановка, която дава по-големи права на Министерския съвет, отколкото би трябвало да му бъдат дадени. И самият Министерски съвет не би трябвало да иска такива права. Ако иска наистина да бъде уреден въпросът с реализацията на такава продукция, то трябва да бъде уреден точно с постановка в закона.
  Това са моите предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Други желаещи? - Няма.
  Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите. Моля, гласувайте.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 155, против - 11, въздържали се - 20.
  Законопроектът е приет на първо четене.


  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, правя процедурно предложение Законът за акцизите да бъде гледан на второ четене.
  (Народният представител Михаил Миков излиза напред и изказва възражение на това предложение.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Беше направено вече възражение от народния представител господин Миков да не се гледа сега на второ четене.
  Моля, гласувайте за предложението да пристъпим към второ четене на предложения законопроект.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 135, против - 32, въздържали се - 11.
  Предложението за преминаване към второ четене на законопроекта е прието.
  Моля, обявете резултата от гласуването по групи.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 167 народни представители, за - 152, против - 11, въздържали се - 4.
  Текстът на заглавието е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Параграф 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в точка 1 думите "1 лев" се заменят с "10 лева", а думите "2,50" - с "18 лева";
  2. в точка 4 буква "а" думите "за използването" се заличават, а след думата "бинго" се поставя запетая и се добавя: "за които са издадени разрешения".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за отпадане на точка 2. Имате думата.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, колеги! Аз се извинявам, че отново взимам думата, но формално трябва да направя предложението на точка 2, още повече, че в комисията имаше разбиране, че тя трябва да отпадне. Според мен едно е облагането... Нека да ги обложим, ако искате повече. Нека Министерството на финансите да каже с колко се облагат. Да се облагат за това, което се използва, а за това, което не се използва, за какво да се облага? Иначе губи смисъл самият характер на облагането.
  Така че, моля ви да го подкрепите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, благодаря.
  Има предложение от господин Миков по параграф 1.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз също настоявам да не приемаме такова изменение на текста, доколкото искам да ви прочета чл. 17. Там е казано: "Лице, което организира провеждането на хазартни игри без да е заплатило дължимия акциз, заплаща и се наказва с глоба в двоен размер." Ако то организира хазартни игри с игрални апарати, които са без разрешение, то няма да носи отговорност по този текст, ако ние приемем това. То ще носи отговорност и за акциза за съответния лиценз, който му е издаден. Има вътре пет автомата, има още пет. За тези пет, които има, ще носи отговорност, за другите пет - работи с тях, но няма да може да се приложи чл. 17.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дора Андреева, искате ли да обясните? Заповядайте.
  ДОРА АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
  Дами и господа депутати! Предложението в параграф 1, точка 2 от изменението на този закон е свързано с това, че във всички случаи, в които е получено разрешение и лиценз за машини, те се използват. В противен случай каква е логиката вие да взимате или да плащате огромен лиценз от тези машини? Проблемът при проверките е, че когато се отиде, както в настоящия момент е тълкуването на закона, че се плаща само за работеща машина, аз мога да ви кажа, че машините не работят изобщо и аз няма да плащам акциз за нито една от тях. Както се и прави. Не можем да кажем кои машини работят или не. Изхожда се от презумпцията, че щом лицензът е заплатен, значи машината е взета, за да работи. Просто няма начин.
  Решете каквото искате. Но акцизи няма да има и пари няма да има, ако приемете това, което искате да направите. Както решите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Луджев.
  ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (ОНС): Колеги, и сега е известно, че за голяма част от използваните автомати и зали не се плаща акциз и прочее. Това е проблем обаче за активизиране на данъчните и полицейските служби.
  В момента с вкарването на това разрешение, което се иска, практически ние стимулираме отново един черен бизнес, да го наречем направо, директно. Самото разрешение не довежда до това да се намали броят на използването..., на плащането на акциз за използване. Решението ще доведе до това да се купува разрешение, казано на български език. Това ще стане. Ще се увеличи периметърът на сенчестия бизнес, ето това ще стане, за което говорим. Просто помислете. И още повече, че с тези разрешения практически така ще се получи, че ще се намали и акцизът, който ще се внася в хазната. Помислете внимателно върху това. Използването може да се контролира. Разрешението ще стане предмет на сделка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Луджев.
  Има думата господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, аз съм съгласен. Тъй като съм вносител на законопроекта, вземам думата, за да изразя становището си по направените предложения.
  Съгласен съм с колегите, че има известно разминаване в логиката на облагане, специално за тази точка втора, но като вносител на законопроекта аз подкрепям предложението си и ви моля да го подкрепите, като поемам към вас ангажимент, тъй като тази материя е регламентирана с наредба, да се опитам с министър Муравей Радев да изменим максимално бързо наредбата, щото влизането на този член в сила да бъде в съответствие и с някаква логика при облагането наистина на работещи съоръжения. Може би ще бъде редно тези, които не ползват съоръжения, които са лицензирани, да заявят пред министъра, че не ги ползват и да не им плащат акциз. Но ви моля, нека да подкрепим това предложение и поемам официално ангажимента пред вас с господин министъра да направим така, щото да няма несъответствие и излишно напрежение в този бизнес, който действително не е регламентиран точно, както каза колегата Венцеслав Димитров, и се нуждае от една подкрепа, тъй като това са пари, които влизат в бюджета. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Има думата за дуплика господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
  Аз уважавам доброто намерение на колегата Цонев, но искам да ви обърна внимание, че става въпрос за определяне на данъчно облагане; става въпрос за определяне на предметите на данъчното облагане. А данъците у нас се определят със закон. Така че това добро желание, дори и при най-добро насрещно от страна на министъра, с наредба не би могло да стане. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
  Заповядайте, господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател, и извинявайте, че злоупотребяваме с търпението Ви, но може да стане това с наредбата, тъй като можеш в наредбата, ако влезе този текст, да заявиш на министъра, който издава разрешенията: "Моля, в лиценза вместо 10 автомата ми запишете 5". Има право. По наредбата можеш от 0 до 30 автомата, мисля, че така беше, или от 1 маса до 50 маси. Говорим примерно за рулетки или за каквото и да е друго. Така че може да стане с наредба и мисля, че не е само добро намерение. Ще се убедите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Преминаваме към гласуване. Има направено предложение за отпадане на т. 2 от § 1. Моля, гласувайте!
  От общо гласували 171 народни представители, за - 44, против - 111, въздържали се - 16.
  Предложението за отпадане не се приема.
  Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя!
  От общо гласували 167 народни представители, за - 121, против - 21, въздържали се - 25.
  Параграф 1 е приет.
  Преди да дам редовната почивка, искам да ви съобщя, че е настъпило едно събитие, за което не се плаща акциз - на колегата Юджел Атилла се е родила дъщеря. (Ръкопляскания) Позволете ми и от ваше име да чу честитя, да му пожелаем и син, и много дъщери и синове. А той в момента на сватба все още не ни кани, но ни кани в Клуба на народния представител да се почерпим.
  Давам половин час почивка. (Звъни)

  След почивката

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (Звъни): Заседанието продължава.
  Моля, квесторите, поканете депутатите и докладчика.
  Моля да продължите докладването. Разглеждаме § 2.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  "Ал. 3. Не се допуска временен внос на спиртни напитки и тютюневи изделия, с изключение на тези, които са предназначени за излагане на международни панаири, изложби и други и образците, необходими за сключване на външнотърговски сделки."
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7." (Шум и реплики в залата)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина в залата!
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, към така предложения текст аз предлагам т. 2 и 3 да се обединят в една - т. 2, защото става въпрос само за преномериране на алинеи. Ето:
  "2. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
  А аз предлагам да стане така:
  "2. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 4, 5, 6 и 7."
  Нека това да бъде т. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по § 2? - Няма.
  Поставям на гласуване текста на § 2, като той се състои от две точки - първа и втора така, както беше докладвано от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 129 народни представители, за - 102, против - 18, въздържали се - 9.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. В чл. 13 числото "50 000" се заменя с "500 000", а числото "250 000" - с "2 500 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
  Има ли изказвания по § 3? - Няма.
  Моля, гласувайте за § 3.
  От общо гласували 142 народни представители, за - 130, против - няма, въздържали се - 12.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "50 000" се заменя с "500 000", а числото "250 000" - с "2 500 000".
  2. В ал. 2 числото "100 000" се заменя с "1 000 000", а числото "500 000" - с "5 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
  И по § 4 не виждам желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте за § 4.
  От общо гласували 144 народни представители, за - 133, против - 2, въздържали се - 9.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "50 000" се заменя с "500 000".
  2. В ал. 2 числото "100 000" се заменя с "1 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви. 
  Има ли бележки по § 5? - Няма.
  Моля, гласувайте за § 5.
  От общо гласували 136 народни представители, за - 129, против - няма, въздържали се - 7.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 6. В чл. 16 числото "10 000" се заменя със "100 000", а числото "500 000" - с "5 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  И по § 6 няма бележки.
  Моля, гласувайте за § 6.
  От общо гласували 148 народни представители, за - 141, против - 1, въздържали се - 6.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 числото "1 000 000" се заменя с "3 000 000", а числото "2 000 000" - с "5 000 000".
  2. Създава се нова ал. 5:
  "Ал. 5. При неиздаване на входни билети за барове, вариетета, еротични и други подобни спектакли, юридическото лице, едноличният търговец или физическото лице се наказва с глоба от 500 000 лева до 2 500 000 лева."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата за бележки. - Няма.
  Моля, гласувайте за § 7 така, както ни е предложен от вносителя.
  От общо гласували 146 народни представители, за - 136, против - 1, въздържали се - 9.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 8. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "което" се добавя "транспортира", числото "50 000" се заменя с "500 000", а числото "500 000" се заменя с "5 000 000".
  2. В ал. 2 след думата "което" се добавя "транспортира".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Венцеслав Димитров е направил предложение за отпадане на т. 2 от § 8 - да отпадне предложението за добавянето на думата "транспортира". Затова най-напред ще поставя на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров за отпадането на т. 2.
  Моля, гласувайте за предложението...
  Предложението е било да отпадне думата "транспортира" в двете точки. Тя, ако отпада в т. 2, тя другото не съдържа, тъй че цялата т. 2 фактически отпада. Както отпада и от т. 1 думата "транспортира".
  Моля, режим на гласуване за предложението на господин Венцеслав Димитров. (Шум и реплики в залата)
  Гласуваме предложението на господин Венцеслав Димитров. (Шум и реплики в залата)
  Прекратете гласуването, докато уточним...
  Значи, думата "транспортира" отпада от ал. 1, а цялата т. 2 отпада фактически. Аз това съм поставил на гласуване.
  Това, което съм поставил на гласуване, се поддържа и от комисията. Така че подновете гласуването за предложението... (Шум и реплики в залата)
  Повтарям ви какво гласувате - предложението на господин Венцеслав Димитров в т. 1 думата "транспортира" да отпадне и цялата т. 2 да отпадне. Предложението се подкрепя от комисията. Ясно ли е вече за какво гласувате? Гласувайте тогава!
  От общо гласували 149 народни представители, за - 136, против - 7, въздържали се - 6.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Параграф 9. В § 6 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "31 декември 1996 г." се заменят с "31 декември 1997 г.".
  2. Създава се нова ал. 2:
  "Ал. 2. Лицата, извършващи търговия със стоки, за които е предвидено използването на бандерол, могат да реализират продукция, облепена с бандероли, чийто срок на действие е изтекъл или са невалидни, по ред, определен от Министерския съвет."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Думата иска господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Колеги, ето го пак това отношение към тези, които си копаят лозето, и към търговците, на които са им останали стоки, цигари или напитки без бандерол. Предното Народно събрание удължи срока до края на 1996 г. Дайте да ги изчакаме сега до края на 1997 г., а догодина да им дадем срок до 1998 г. и да говорим, че въвеждаме спазването на системата с бандероли. Ако се приеме този текст, ето точно това ще стане: ще дадем още една година гратисен период за въвеждане на бандеролната форма и за въвеждане на акциз. В складовете има стоки без бандерол, нека им позволим, предполагам, че ще го подкрепите.
  Аз лично ще гласувам против. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
  Има ли други изказвания? - Няма.
  Поставям на гласуване най-напред предложението на народния представител Михаил Миков т. 1 на § 9 да отпадне.
  Моля, режим на гласуване за предложението на господин Миков.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 58, против - 61, въздържали се - 18.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване текста на § 9 така, както ни беше докладван и както е предложен от вносителя.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 147 народни представители, за - 90, против - 48, въздържали се - 9.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги, ще ви прочета § 10 в нова редакция, защото текстът не е добре подреден в проекта, който ви е раздаден. Сверете да видите, че иначе е едно и също.
  Параграф 10. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  "5. алкохолосъдържащи суровини - 10 лв. за един алкохолен градус;"
  2. Точка 20 се изменя така:
  "20. вина - 80 лв. за един литър;"
  3. Точка 21 се изменя така:
  "21. ракии - 10 лв. за един алкохолен градус;"
  4. Точка 23.1 се изменя така:
  "23.1. игрален автомат клас "А" - 6 хил. лева (на тримесечие);"
  5. Точка 24 се изменя така:
  "24. игрален автомат клас "В" - 90 хил. лева (на тримесечие);"
  6. Точка 25 се изменя така:
  "25. игрален автомат клас "С" в игрално казино - 150 хил. лева (на тримесечие);"
  7. Точка 26 се изменя така:
  "26. рулетка в игрално казино - за игрална маса - 13 млн. лева (на тримесечие);"
  8. Точка 27 се изменя така:
  "27. други игрални съоръжения - 2 млн. лева (на тримесечие);"
  9. Точка 28 се изменя така:
  "28. бинго - 13 млн. лева (на тримесечие)."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев, тук има един проблем. Там, където се говори за ракии и за алкохолосъдържащи суровини, трябва да се посочи и количеството. Казано е "10 лева за един алкохолен градус", но на какво?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо Андреева, господин председателят има въпрос, на който аз не мога да отговоря - "10 лева за един алкохолен градус" на литър ли?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДОРА АНДРЕЕВА (от място): На литър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тогава трябва да фигурира и в текста "на литър", за да бъде ясно и да нямате проблеми.
  Думата има господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! С оглед сгъстеното време аз си позволих да подготвя редакция на моето предложение, което ще покаже този парламент дали ще стимулира българина да си копае лозята и да си произвежда собствено вино или да пие питиета алафранга, дали да си седи вкъщи и да си пие собственото вино или да се занимава с комарджилък.
  Чета ви моето предложение: В чл. 20 предлагам не "80 лева", а "20 лева за един литър вино". Съображението ми за това: да увеличим десет пъти акциза.
  Ракията - не както е предвидено 10 лева, а 6 лева, което ще доведе до 20 пъти увеличаване на сегашното състояние и ще направи увеличението при акциза на ракията по-високо, отколкото при увеличението на виното. Аргументът за това е да се стимулира потреблението на вино, а не потреблението на концентриран алкохол.
  При хазартните игри - 23.1. игрален автомат клас "А" - в момента е предложено 6 хил. лева, а аз предлагам да бъде 12 хил. лева - да увеличим акциза поне 4 пъти.
  24. игрален автомат клас "В" - предложено е 90 хил. лева, предлагам 150 хил. лева - да се увеличи два пъти. Сега се увеличава два пъти, а аз предлагам малко повече.
  По отношение на рулетката - състоянието в момента е девет на тринадесет, т. е. едно цяло и четиридесет и четири. Предлагам да се увеличи двойно - 18 млн. лева.
  "Други игрални съоръжения" - предложението е 2 милиона, а аз предлагам да стане 3 милиона.
  При бингото - вместо 13 милиона предлагам да бъде 20 млн. лева.
  Съображенията ми, колеги, са, че именно чрез тези големи данъкоплатци ще облекчим разходите на данъчната администрация по събирането на акцизите и няма да създаваме излишно напрежение с обикаляне на акцизните по селата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Други изказвания? - Няма.
  Най-напред ще подложа на гласуване предложението, направено от господин Миков, а то е: за вината да бъде 20 лв.; за ракиите - 6 лв.; игрален автомат клас "А" - 12 хил. лв.; игрален автомат клас "В" - 150 хил.лв.; игрален автомат клас "С" в игрално казино - 300 хил. лв.; рулетка в игрално казино за игрална маса - 18 млн. лв.; други игрални съоръжения - 3 млн. лв., и бинго - 18 млн. лв.
  Моля режим на гласуване за предложението на народния представител Михаил Миков.
  От общо гласували 170 народни представители, за - 81, против - 59, въздържали се - 30.
  Предложението не се приема.
  Има думата господин Благовест Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, предлагам да прегласуваме това предложение, тъй като смятам, че някои от колегите не разбраха, че основното предложение беше да се намали акцизът върху домашно произведеното вино. Смятам, че всички произвеждащи грозде и правещи вино са хора благородни, те обичат да подаряват... (ръкопляскания) и затова моля да помислите още веднъж.
  Предлагам да бъде прегласувано. Това ще издигне авторитета на народните представители много високо. (Оживление, смях)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Направено е процедурно предложение. Може ли да ми позволите едно допълнение към предложението на другия заместник-председател, да се гласува разделно: отделно за алкохолните, отделно за автоматите? Приемате ли повторното гласуване да стане разделно? - Добре.
  Най-напред поставям на гласуване предложението за вината да бъде 20 лв., за ракиите - 6 лв.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 184, против - 1, въздържали се - 3.
  Домашното производство беше защитено.
  Поставям на гласуване втората част от предложението на господин Миков: за игрален автомат клас "А" - 12 хил., за игрален автомат клас "В" - 150 хил., за клас "С" в игрално казино - 300 хил., за рулетка в игрално казино за една игрална маса - 18 млн., за други игрални съоръжения - 3 млн., и за бинго - 18 млн.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 174 народни представители, за - 111, против - 49, въздържали се - 14.
  Предложението е прието.
  Господин Цонев иска думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, аз правя процедурно предложение този текст, който гласувахте, да бъде прегласуван. (Оживление, реплики в опозицията: "Защо?")
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поначало след прегласуване не може да се прави ново гласуване. Но аз приемам, че начинът на гласуване беше различен - първият път гласувахме общо, а сега поотделно, поради което обявявам прегласуване на последното гласуване за предложението на господин Михаил Миков за акцизите на автоматите, на рулетките и на бинго.
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 164 народни представители, за - 85, против - 57, въздържали се - 22.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте § 10 с корекциите, които бяха направени.
  От общо гласували 148 народни представители, за - 143, против - 4, въздържал се - 1.
  Параграф 10 е приет.
  Моля да докладвате § 11.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 11. Новите размери на акцизите за хазартните игри влизат в сила от 1 юли 1997 г."
  Във връзка с това, което приехме като изменение, аз правя предложение да влязат в сила от 1 септември 1997 г. (Шум и реплики в опозицията)
  Съгласувахме това с Министерството на финансите. Поехме ангажимент в наредбата министърът на финансите да може да даде възможност на тези, които са лицензирани, да се прелицензират съобразно това какво използват и това, за което ще платят акциз. Разговаряхме с госпожа Андреева, че това не може да стане до 1 юли и понеже се плаща на 3-месечие, тя предложи и аз съм съгласен да стане от 1 септември. Става въпрос за новите размери на акцизите за хазартни игри.
  РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: А , да мине летният сезон, така ли?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Е, ще го отразите, ако искате, да влязат в сила от 1 януари. Няма проблем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев, не може ли да бъде конкретизирано - новите размери на акцизите за хазартните игри по предходния параграф влизат в сила ...
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: То е само в предходния параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Другаде не се ли споменават? Добре, тогава няма проблем.
  Има ли други, които желаят да се изкажат? - Няма.
  Поставям най-напред на гласуване предложението на господин Йордан Цонев в § 11 "1 юли 1997 г." да се замени с "1 септември 1997 г."
  Моля, гласувайте.
  От общо гласували 173 народни представители, за - 108, против - 55, въздържали се - 10.
  Предложението на господин Цонев е прието.
  Сега поставям на гласуване целия текст на § 11 с корекцията, която току-що беше направена.
  Моля, гласувайте.
  Отменете гласуването, за да направим едно уточнение.

  Уточнението, което сега беше направено с председателя на комисията и със заместник-министъра на финансите потвърждава, че неслучайно питах за кое става дума.
  Предложението е от 1 септември да влезат в сила само по точка 2 от § 1 - онези, за които беше прието, че трябва да си уредят въпроса с разрешителните. А всички останали акцизи - за автомати и за останалите неща, да влезат в сила от 1 юли. Така че текстът на § 11 ще трябва да гласи: (господин Цонев, слушайте, за да уточним текста!).
  "§ 11. Новите размери на акцизите за хазартни игри по точка 2 от § 1..." Така ли?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не! Новите размери на акцизите за хазартни игри влизат в сила от 1 юли 1997 г. с изключение на § 1, точка 2, която влиза в сила от 1 септември 1997 г.
  РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Кажете по смисъл за какво става дума!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, госпожа Андреева, с господин Цонев да уточните текста. Защото ние говорим за акцизи, но в крайна сметка откога влиза законът в сила? Да не стане така, че да приемем нещо, което пък не е изчистено юридически. (Уточнение между госпожа Андреева - заместник-министър на финансите и господин Йордан Цонев)
  Моля за малко внимание, за да приемем чисти текстове.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам, първо, да се опитам да обясня за колегите, които питаха за какво става въпрос.
  Става въпрос, че тези размери - на акцизите, които приехме, си влизат в сила от 1 юли, тоест след една седмица.
  Тъй като направихме едно съществено изменение, съобразно което плащането на акцизите не става съобразно броя на използваните съоръжения, а съобразно броя на издадения лиценз за съоръжения - тоест ползваш 5, а преди две години си взел лиценз за 20, но отдавна не ги използваш. Да се даде възможност за два месеца на министъра на финансите да преразгледа лицензите. Всеки да има право да си подаде молба и да каже: "Аз искам да ми бъде променен лиценза от 10 на 5 или от 10 на 20". Да му бъде променен лиценза и тогава да влезе в сила тази точка, за която Министерството на финансите настоява много. При консултациите те предлагат този ред. Иначе всичко останало влиза в сила от 1 юли.
  Сега стана ли ясно? - Не е още.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, стана ясно. Аз мисля, че го разбраха.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: В тази връзка ние предлагаме следната редакция в два параграфа.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): По стария размер ли ще плащат?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, по новия. Ще плащат по новия размер. (Неразбираема реплика от блока на Демократичната левица)
  Точно това обяснявах, но изглежда не мога да се изразя правилно, защото не мога да приема, че Вие не разбирате. (Шум и реплики в залата)
  Значи, на 30 юни ще отидат в съответните данъчни служби, който примерно има игрални автомати. Ако приемем целия закон с точка 2... Вие не знаете точка 2. Ще Ви я прочета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Точка 2 гласи:
  "2. След думата "Бинго" се поставя запетая и се добавя "за които са издадени разрешенията".
  Става дума за това допълнение, което беше гласувано.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Няма да се прилага старата тарифа, а ще се прилага новата. Но няма да влезе в сила от 1 юли това, да платят за толкова автомата, колкото са лицензирани, а ще си платят за толкова, колкото им работят, както беше досега. И ще имат време до 1 септември да си заявят промяната в лиценза, да получат промяната и от 1 септември колкото са лицензирани, толкова плащат. Това е текстът.
  В тази връзка, понеже този текст се регламентира от § 1, точка 2, ние казваме така:
  "§ 11. Новите размери на акцизите за хазартни игри влизат в сила от 1 юли 1997 г."
  § 12. Разпоредбите..." или "промените", както решите че е правилно "на § 1, точка 2 влизат в сила от 1 септември 1997 г." (Неразбираеми реплики от блока на Демократичната левица)
  "§ 12. Разпоредбите на § 1, точка 2 се прилагат от 1 септември 1997 г."
  Това е § 12.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Най-напред поставям на гласуване § 11. Ще ви го прочета, защото това, което гласувахме досега по § 11, фактически отпадна. Последната редакция - тази, която предлага комисията, е:
  "§ 11. Новите размери на акцизите за хазартните игри влизат в сила от 1 юли 1997 г."
  С други думи, е основният текст, първоначално предложеният, от вносителя.
  Моля, режим на гласуване за § 11.
  От общо гласували 158 народни представители, за - 142, против - няма, въздържали се - 16.
  Параграф 11 е приет.
  "§ 12. Разпоредбите на § 1, точка 2 влизат в сила от 1 септември 1997 г."
  Моля, режим на гласуване за § 12.
  От общо гласували 137 народни представители, за - 123, против - 5, въздържали се - 9.
  Параграф 12 е приет.
  С това и целият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
  Моля, господин Цонев, да докладвате законопроекта по следващата точка.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Доклад по Законопроект N 54-01-15 от 27 май 1997 г. за изменение на Закона за данъчното производство, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  "На заседание, проведено на 19 юни 1997 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа Законопроекта за изменение на Закона за данъчното производство, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  Промените в закона се налагат от процеса на инфлация, който превърна предвидените в закона санкции в символични величини, които не оказват никакво въздействие върху нарушителите на данъчните закони. Много често за тях е по-изгодно да нарушават данъчните норми и да плащат предвидените незначителни по размер санкции. В тази връзка са и препоръките на Международния валутен фонд.
  Едновременно с актуализирането на санкциите за отразяване на инфлацията се внасят и необходимите корективи, наложени от практиката на прилагането на Закона за данъчното производство.
  След проведената дискусия народните представители се обединиха около становището за бързо приемане на законопроекта, с оглед на което Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение на Закона за данъчното производство на две четения в едно заседание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Има ли желаещи да вземат думата по Законопроекта за изменение на Закона за данъчното производство? - Няма.
  Поставям на гласуване на първо четене Закона за изменение на Закона за данъчното производство.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 159 народни представители, за - 157, против - няма, въздържали се - 2.
  Законът е приет на първо гласуване.
  Има думата господин Цонев за процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да минем на второ четене на Закона за изменение на Закона за данъчното производство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно мнение има ли в залата? - Няма.
  Моля, гласувайте процедурното предложение да пристъпим и към второ гласуване на закона.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 158 народни представители, за - 153, против - 3, въздържали се - 2.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение на Закона за данъчното производство".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По наименованието на закона има ли бележки? - Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на закона.
  От общо гласували 149 народни представители, за - 147, против - няма, въздържали се - 2.
  Наименованието на закона е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. В чл. 31 числото "5000" се заменя с "20 000", а числото "50 000" се заменя с "500 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма желаещи да вземат отношение.
  Моля, гласувайте § 1!
  От общо гласували 150 народни представители, за - 148, против - няма, въздържали се - 2.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "7000" се заменя с "30 000", а числото "70 000" се заменя с "500 000".
  2. В ал. 2 числото "10 000" се заменя със "100 000".
  3. В ал. 3 числото "50 000" се заменя с "500 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма желаещи за изказване и по този параграф.
  Моля, гласувайте § 2!
  От общо гласували 159 народни представители, за - 157, против - няма, въздържали се - 2.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото "500" се заменя с "5000", а числото "3000" се заменя с "30 000".
  2. В ал. 2 числото "1000" се заменя с "10 000", а числото "5000" се заменя с "50 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И по този параграф няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте § 3!
  От общо гласували 154 народни представители, за - 152, против - няма, въздържали се - 2.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. В чл. 33а числото "500 000" се заменя с "1 000 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 4!
  От общо гласували 155 народни представители, за - 153, против - няма, въздържали се - 2.
  Параграф 4 е приет.
  С това е приет и целият Закон за изменение на Закона за данъчното производство.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Доклад по Законопроект N 54-01-16 от 27 май 1997 г. за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  "На заседание, проведено на 19 юни 1997 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  При дискусията бе изяснено, че предвидените в закона глоби за закъснение при изплащането на данъците и другите държавни вземания са в сила от месец юни 1996 г. Последвалите инфлационни процеси превърнаха тези санкции в неефективни и нестимулиращи спазването на установените срокове за плащането на държавните вземания.
  В законопроекта се предлага значително увеличаване на глобите за съответните нарушения, предвидени в закона.
  След проведената дискусия народните представители се обединиха около становището за бързо приемане на законопроекта, въз основа на което Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания на две четения в едно заседание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това е становището на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
  Има ли изказвания по предложения законопроект? - Няма.
  Моля, гласувайте за приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания на първо гласуване.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 166 народни представители, за - 164, против - няма, въздържали се - 2.
  Законът е приет на първо гласуване.
  Давам думата за процедурно предложение на господин Йордан Цонев.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, предлагам да преминем към второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? - Няма.
  Моля, режим на гласуване за процедурното предложение на господин Цонев законът да бъде гласуван и на второ четене днес.
  От общо гласували 152 народни представители, за - 148, против - 2, въздържали се - 2.
  Предложението е прието.
  Моля да докладвате закона за второ четене.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това е наименованието на закона. Има ли изказвания по него? - Няма.
  Моля, режим на гласуване за наименованието на закона.
  От общо гласували 165 народни представители, за - 164, против - няма, въздържал се - 1.
  Наименованието на закона е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Параграф 1. В чл. 79 думите "от 5000 до 20 000" се заменят с "от 50 000 до 200 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По параграф 1 изказвания има ли? - Няма.
  Моля, режим на гласуване за текста на параграф 1.
  От общо гласували 160 народни представители, за - 159, против - няма, въздържал се - 1.
  Господин Цонев, имам една молба към Вас - да прочетете всички останали параграфи и да направим обща дискусия по тях и общо да ги гласуваме. (Единични ръкопляскания в блока на СДС)
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тази молба ще я изпълня с огромно удоволствие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Правилникът го позволява.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Параграф 2. В чл. 80 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 думите "от 20 000 до 40 000" се заменят с "от 200 000 до 400 000";
  2. в ал. 2 думите "от 10 000 до 20 000" се заменят с "от 200 000 до 500 000".
  Параграф 3. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 думите "50 000" се заменят с "200 000";
  2. в ал. 2 думите "от 50 000 до 100 000" се заменят с "от 500 000 до 1 000 000".
  Параграф 4. В чл. 82 думите "от 10 000 до 20 000" се заменят с "от 100 000 до 200 000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Имате думата по текстовете на параграфи 2, 3 и 4.
  Няма изказвания.
  Моля, режим на гласуване за текстовете на параграфи 2, 3 и 4.
  От общо гласували 152 народни представители, за - 151, против - няма, въздържал се - 1.
  Текстовете на параграфи 2, 3, и 4, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания е приет.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.
  Моля за становището на комисията да докладва господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Доклад по Законопроект N 54-01-17 от 27 май 1997 година за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  На заседание, проведено на 19 юни 1997 година, Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  При представянето на законопроекта бе изяснено, че наказателната лихва се състои от две части - постоянна и променлива, установени по силата на закона през 1991 година.
  Предлага се променливата величина в размер на 1/360 част от основния лихвен процент за съответния период на забавяне неплащането да не се променя, а да бъде изменена само постоянната част - от 0,05 на сто на 0,1 на сто за всеки просрочен ден. Годишната лихва ще се измени от 18 на 36 на сто.
  След проведената дискусия народните представители се обединиха около становището за бързо приемане на законопроекта, с оглед на което Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания на две четения в едно заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата по закона на първо четене. - Никой не я иска.
  Моля, режим на гласуване за първо четене на Закона за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  От общо гласували 165 народни представители, за - 164, против - няма, въздържал се - 1.
  Законът е приет на първо четене.
  Господин Цонев иска да направи процедурно предложение.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, във връзка със становището на Бюджетната комисия предлагам да преминем към второ четене на Закона за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно процедурно предложение? - Никой не иска да направи.
  Моля, режим на гласуване за процедурното предложение на господин Цонев законът да се гласува на второ четене в днешното заседание.
  От общо гласували 157 народни представители, за - 153, против - няма, въздържали се - 4.
  Законът е гласуван на първо четене.
  Моля да докладвате на второ четене заглавието с целия закон.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  Параграф единствен. В чл. 1, ал. 1 думите "0,05 на сто" се заменят с "0,1 на сто".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев. Има ли изказвания по съвсем краткия закон? - Няма.
  Поставям на гласуване наименованието на закона заедно с единствения параграф 1.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 175 народни представители, за - 174, против - няма, въздържал се - 1.
  Законът е приет.

  Преминаваме към последната точка от дневния ред -
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТАКСИТЕ ВЪРХУ ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ЗА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА" И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
  Има думата председателят на комисията да докладва нейното становище.  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Доклад по Законопроект N 54-01-31 от 19.06.1997 г. за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  На заседание, проведено на 19 юни 1997 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа Законопроекта за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда, внесен от народния представител Йордан Цонев.
  Промените в закона се налагат от процеса на инфлация, който превърна предвидените в закона санкции в символични величини, които не оказват никакво въздействие върху неспазващите установените срокове. В тази връзка са и препоръките на Международния валутен фонд.
  След проведената дискусия, народните представители се обединиха около становището за бързо приемане на законопроекта, с оглед на което Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда на две четения в едно заседание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Изказвания? - Няма.
  Моля да гласувате на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда.
  От общо гласували 164 народни представители, за - 163, против - няма, въздържал се - 1.
  Законът е приет на първо четене.
  Процедурно предложение на господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин председател, правя процедурно предложение да преминем към второ четене на Закона за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд

  "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли несъгласни с това предложение? - Няма.
  Моля да гласувате за процедурното предложение на господин Цонев.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 167, против - няма, въздържали се - 4.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда.
  Параграф единствен. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числата "5000", "10 000", "30 000" и "50 000" се заменят съответно с "20 000", "50 000", "100 00" и "300 000".
  2. В ал. 3 числата "50 00" и "100 000" се заменят съответно с числата "500 000" и "1 000 000"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по наименованието на закона и по единствения параграф? - Няма.
  Моля да гласувате за наименованието на закона и за единствения параграф от него.
  От общо гласували 180 народни представители, за - 179, против - няма, въздържал се - 1.
  Единственият параграф на Закона за изменение на Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда е приет.
  С това приключихме програмата за днешното извънредно заседание.
  Три съобщения.
  Утре от 15 часа в зала 248 ще има заседание Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол с дневен ред - проектобюджета на Република България, подготовка за второ четене.
  Комисията по икономическа политика ще има заседание в сряда от 14,30 часа в зала "Запад".
  Комисията по национална сигурност ще има заседание в сряда от 16 часа в зала 232.
  Следващото заседание на Народното събрание е утре, 25 юни от 9 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни)

  Закрито в 18,04 часа


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Йордан Соколов


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Иван Куртев


  СЕКРЕТАРИ:
  Христо Димитров

  Свилен Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ