Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 26 април 2000 г.
Открито в 9,05 ч.
26/04/2000
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
  Секретари: Анелия Тошкова и Атанас Мерджанов  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Постъпили законопроекти и проекторешения от 19 до 25 април 2000 г.:
  Законопроект за денонсиране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е народният представител Гюнер Тахир. Водеща комисия е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Вносител е народният представител Григор Шишков. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
  Законопроект за политическите партии. Вносители са народният представител Бойко Радоев и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Разпределен е и на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители са Димитър Игнатов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по образованието и науката.
  Проект за решение за разрешаване преминаването през територията на Република България на железопътен транспорт от гръцки части за участие по линия на Програмата "Партньорство за мир" във военното учение на НАТО "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г. в Република Унгария. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по национална сигурност.
  Проект за решение за създаване на анкетна комисия във връзка с изнесената информация относно случаите на прикриване на корупция в изпълнителната власт, подслушване и следене на политици. Вносители са Александър Томов и група народни представители.
  Законопроект за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е народният представител Пламен Стоилов. Водеща комисия е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Вносители са народните представители Илиян Попов, Димитър Абаджиев и Никола Николов. Водеща комисия е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
  Проект за решение за приемане на процедурни правила по предложението за изслушване на главния прокурор на Република България относно получаване на писмени материали от Министерския съвет и министерствата, съдържащи данни за корупция през периода месец май 1997 г. - месец април 2000 г. Вносител е народният представител Татяна Дончева.
  По предложенията за дневен ред.
  Има предложение от народния представител Свилен Димитров точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси.
  Има предложение от народния представител Пламен Славов точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
  Има предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Народен съюз Николай Христов точка от дневния ред да бъде законопроект за политическите партии.
  Има предложение от народния представител Александър Томов - председател на Парламентарната група на Евролевицата, точка от дневния ред да бъде проект за решение за създаване на анкетна комисия във връзка с изнесената информация относно случаите на прикриване на корупция в изпълнителната власт, подслушване и следене на политици.
  Има и предложение от госпожица Екатерина Михайлова - председател на Парламентарната група на СДС за дневен ред:
  1. Законопроект за публичен регистър за декларирането на имуществата и доходите на лица, заемащи висши държавни длъжности в Република България.
  2. Второ четене на законопроекта за обявяване на незаконността на комунистическия режим в България.
  3. Проект за решение за разрешаване преминаванията през територията на Република България на железопътен транспорт от гръцки части за участие по линия на Програмата "Партньорство за мир" във военното учение на НАТО "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г. в Република Унгария.
  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
  На Председателския съвет се реши в седмичната програма по силата на нашия правилник да бъде включен и отчета на новосъздадения Съвет по европейски въпроси, който трябва да бъде изслушван в последния ден на пленарно заседание на всяка сесия.
  Освен това, т. 1 да стане проектът за решение за разрешаване преминаванията през територията на Република България на железопътен транспорт и т. 4 и т. 5 да разменят своите места.
  Извън дневния ред, но след като гласуваме дневния ред, трябва да приемем решение за Великденската ваканция, която от нашия правилник е определена на 10 дни, но всяка година трябва ние да решаваме тези 10 дни кои да бъдат.
  Имате думата по дневния ред - вносители и предложения за отпадане или разместване.
  Господин Свилен Димитров има думата.
  СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Малко повече от месец преди фаталната дата 1 юли проблемите пред старта на здравната реформа като че ли все повече се увеличават. Лекарите поискаха 9 лв. за преглед, зъболекарите могат да гарантират безплатно поставянето на една пломба и ваденето на един зъб на българските граждани. В същото време се демонстрира необоснован лукс при обзавеждането и оборудването на здравните каси в страната. Текат ремонти на годни за ползване сгради - италианският теракот се заменя с италиански мрамор, купуват се нови сгради там, където общината е предоставила годни за ползване. И всичко това със заделените от бюджета на страната средства.
  Медиите свършиха своята работа - дадоха на обществото достатъчно информация. Мисля, че парламентът остава длъжник и трябва да се произнесе необходими ли са тези ремонти, такива ли трябва да бъдат.
  Затова на основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица като точка от дневния ред да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Янаки Стоилов има думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Моето предложение е за отпадане на т. 3 от писмения текст на програмата по следните мотиви.
  В този законопроект няма нито право, нито обективен историзъм, нито здрава политическа логика. Няма право, защото той не създава правила за поведение, използва наказателноправна терминология, но не установява състави на престъпление. В този закон няма историзъм, защото самият той е пълно отрицание на половин век от най-новата история на България. Дори най-спорните събития след 9 септември 1944 г. са исторически реванш, част от общоевропейския процес, в редица случаи оправдан, в други - не, за годините на Втората световна война, за политическите репресии през предишните 20 години и за престъпленията на фашизма. По-нататък с този закон вие зачерквате живота и труда на няколко поколения българи. Едни от тях - по-малката част - са отхвърлили този режим. Други, повечето, са го приемали. А трети, включително измежду вас, са му служили и са ползвали неговите облаги, звания и длъжности. Този закон няма политическа логика, защото вие се опитвате да съдите една система, чието материално наследство не само още продавате, но в много случаи и разграбвате. Кой ви дава право да осъждате социализма, след като днес България произвежда само две трети от брутния продукт, който е имала в края на 80-те години?
  За вас изглежда не са престъпления корупцията, злоупотребата с власт, криминализирането на самия преход и затова криминализирате това, което наричате комунизъм. Този закон е вашето собствено признание за неспособността ви да изведете България от дълбоката криза и безпътицата, в която се намира. Затова вие се занимавате не с настоящото, а с миналото. Такива закони само дестабилизират държавата и застрашават демокрацията. Това изглежда е вашият Великден.
  Този закон обаче няма да отклони вниманието от провала на управлението на СДС.
  Искате или не искате, повечето хора в България над 20 години са деца на комунизма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Странно е защо вместо с реални резултати да доказвате на всички тези хора предимствата на настъпилите промени, почти единственото, което им предлагате, е да ги превърнете в копелета на демокрацията. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
  Иска ли друг думата?
  Господин Пламен Славов има думата.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! За двадесети юбилеен път на вашето внимание предлагам като точка от дневния ред в седмичната програма да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
  И ако в предишните деветнадесет пъти моите колеги от Парламентарната група на Демократичната левица основно излагаха мотиви и аргументи, които вие с лека ръка отхвърляхте, днес аз бих ви предложил два нови акцента, които през последната седмица станаха достояние на българската общественост. Те са от изключителна важност и сериозност, още повече, че бяха предложени от министър-председателя и председател на Съюза на демократичните сили, както и от самия Национален изпълнителен съвет на Съюза на демократичните сили.
  След като министър-председателят от тази трибуна в петък заяви, че приватизацията е икономическа политика и че не МВР трябва да се занимава с приватизацията като източник на корупция в управляващите среди, то е редно именно политиците и Народното събрание да се ангажират с контрола по този изключително важен и отговорен процес за българския народ и за българската общественост.
  На второ място, след като вчера беше обявено от Националния изпълнителен съвет, че в Хартата на ценностите на управляващата партия свободата, солидарността и справедливостта са основополагащи, а освен това беше заявено, че икономическата политика и етиката трябва да вървят ръка за ръка, то именно етиката - управленческата и политическата - изисква българският народ и българското общество да бъдат информирани в условията на пълна прозрачност, за да има съответствие между тази ценностна система, която вие обосновавате като ценностна система на управляваща партия, и ценностната система на българското общество.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Ето тези два аргумента имайте предвид....
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.(Господин председателят изключва микрофоните.)
  Човек, който двадесет пъти прави едно и също предложение, поне трябва да се научи да го прави в рамките на двете минути.
  Господин Драгомир Драганов има думата.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз моля залата да подкрепи предложението на 25 народни представители за създаване на временна, но анкетна, комисия, която да провери доколко е вярна информацията за случаи на прикриване на корупцията в изпълнителната власт, както и за подслушването и следенето на политици, журналисти, бизнесмени и т. н.
  Смятаме, че Народното събрание като висшия орган в държавата има право на тази информация. Не искаме да взимаме страна, не искаме да вярваме на този или онзи във вестниците, не искаме да се влияем от твърденията. Просто молим да подкрепите това предложение - да създадем тази комисия - и тя, като си свърши работата, да ни докладва каква е обективната истина. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Свилен Димитров точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 209 народни представители: за 86, против 114, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 213 народни представители: за 89, против 111, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.


  Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Томов за създаване на анкетна комисия във връзка с изнесената информация относно случаи на прикриване на корупция в изпълнителната власт, подслушване и следене на политици.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 206 народни представители: за 83, против 118, въздържали се 5.
  Предложението не се приема.
  За процедура? Да. Господин Драгомир Драганов има думата.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги от СДС! Дали не разбрахте както предлагам или прекалено добре разбирате какво предлагам, че да гласувате така монолитно против? От какво ви е страх? Страх ви е от това Народното събрание да се информира за действията или бездействията на изпълнителната власт? Що за демагогия тогава е вчера да предлагате искане за имунитета на народните представители, а сега ви е страх да направите първата крачка към това?!
  Аз моля за прегласуване, господин председател. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" в опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Поставям на прегласуване предложението за анкетна комисия. Моля, гласувайте.
  Гласували 205 народни представители: за 82, против 118, въздържали се 5.
  Предложението не се приема. (Възгласи: "У-у-у!" и скандирания "Мафия! Мафия!" в блока на ДЛ.)
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на т. 3 от проекта за седмична програма. Моля, гласувайте.
  Гласували 209 народни представители: за 79, против 129, въздържал се 1.
  Предложението не се приема. (Възгласи: "У-у-у!" в блока на ДЛ, шум и реплики.)
  Моля, тишина в залата.
  Моля, гласувайте проекта за седмична програма така, както е предложен.
  Гласували 206 народни представители: за 130, против 75, въздържал се 1.
  Седмичната програма е приета.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата госпожа Татяна Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Снощи в канцеларията на парламента е постъпило искане от Демократичната левица за изслушване на главния прокурор на Републиката на извънредно заседание утре в 15,00 ч. с предварително зададени два въпроса:
  Изпращани ли са писмени материали от Министерския съвет и министерствата през периода м.май 1997 г. - м. април 2000 г. до Главна прокуратура, Върховна касационна и Върховна административна прокуратура? Колко предварителни проверки са извършени въз основа на тези материали, колко следствени дела са образувани и какво е състоянието на разследването към момента?
  И втори въпрос: получил ли е главният прокурор на Републиката материали, уличаващи в престъпление бившите заместник-министри на промишлеността Едит Гетова и Марин Маринов, кога, от кого и какво е извършено по случаите?
  На основание чл. 93 е поискано на Народното събрание да бъдат предоставени опис, тоест списък на материалите, постъпили от Министерския съвет и министерствата до Главна прокуратура, Върховна административна и Върховна касационна прокуратура за периода май 1997 г. - април 2000 г., съгласно входящите дневници.
  И второ, докладът на НСС и НСБОП относно корупцията, изпратен на главния прокурор през декември 1999 г.
  Вярно е, че това процедурно предложение може да бъде правено на всеки 5 мин., но аз Ви предлагам, господин председателю, да подложите на гласуване предложението, защото главният прокурор би трябвало да разполага с прилично време, за да подготви това. Ние не желаем той да дойде тук неподготвен, нито да го изненадваме, нито да го подлагаме на парламентарен контрол.
  Искането е съгласно парламентарната практика, възприета в няколко парламента, не цели намеса в работата на съдебната власт и е използвана парламентарна практика.
  Мисля, че мнозинството трябва да даде все пак някакво доказателство, че наистина е една християндемократическа формация и, както е известно, основните принципи там са: "Не лъжи!" и "Не кради!". (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
  Да, господин Пламен Марков има думата.
  ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, искам да изразя противно становище на направеното предложение от госпожица Дончева за провеждането на извънредно заседание и изслушване на главния прокурор на Велики четвъртък след обяд. (Възгласи: "Е-е-е!", шум и реплики в блока на ДЛ.)
  Това предложение и такова искане може да се направи или от комунист, или от атеист. Но да оставим настрана формалната страна на въпроса. (Шум и реплики в блока на ДЛ.)
  Уважаеми колеги, аз като юрист...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
  ПЛАМЕН МАРКОВ: Като юрист подлагам на съмнение възможността изобщо за провеждането на такова изслушване. Нашата Конституция, за разлика от вашата на времето, господа, прогласява принципа на разделението на държавната власт. (Шум и реплики от блока на Демократичната левица.) Съдебната власт е независима. При изпълнението на своите функции магистратите и съдебните заседатели се подчиняват единствено и само на закона. (Продължаващи шум и реплики от блока на Демократичната левица.)
  Без да сме взели съгласието и без да сме чули волята на главния прокурор, ние не можем да насрочваме каквото и да било извънредно заседание. Още повече, че подобно изслушване с въпросите, които поставя госпожица Дончева, според мен цели единствено и само да удовлетвори нездравото й любопитство. Тя може да си го удовлетвори и по друг начин.
  Всъщност това искане е поредното доказателство за неадекватните политически ходови предложения, които прави напоследък БСП. Но предконгресно БСП ги прави особено много такива предложения. (Шум и реплики от блока на Демократичната левица.) И политически неудачни решения. Благодаря ви. (Възгласи: "Мафия, мафия!" от блока на Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марков.
  Моля за тишина в залата!
  Поставям на гласуване предложение на народната представителка Татяна Дончева за извънредно заседание на 27 април 2000 г. от 15,00 ч. с единствена точка по дневния ред: изслушване на господин Никола Филчев - главен прокурор на Република България.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 206 народни представители: за 82, против 124, въздържали се няма.
  Предложението не се приема. (Възгласи: "Мафия, мафия!" от блока на Демократичната левица.)
  За процедура има думата госпожа Татяна Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Господин председателю, уважаеми дами и господа! За съжаление на господин Марков, тази процедура, играна в Тридесет и шестото Народно събрание, където също са дискутирани юридическите доводи явява ли се това намеса в работата на съдебната власт, парламентът приема, че главният прокурор не е обект на парламентарен контрол, за да бъде това намеса в работата на съдебната власт и че тази процедура не е свързана с никакви реплики, дуплики, коментари на отговор на главен прокурор и разисквания по темата. Но главният прокурор може да бъде задължен съгласно тези текстове от Правилника да се яви и да даде информация на парламента. Само в качеството на информационен източник той се кани тук. Обръщам ви внимание върху чл. 93, който казва: "Всички държавни органи, длъжностни лица, политически партии, обществени организации и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи.". Тоест, не става дума за никакво право на преценка.
  Поради това, моля, господин председателю, да подложите на прегласуване предложението. Не става дума за парламентарен контрол върху главния прокурор, нито за задоволяване на любопитство. Става дума за издирване все на този факт, заради който Евролевицата и ДПС поискаха анкетната комисия. Има ли укриване на факти, касаещи в уличаване на корупция на висши държавни служители или не? От това нещо може да се съди по материалите, изпратени от правителството, от министър-председателя и от министрите на прокурорската система и от тяхното съдържание - има ли укриване на факти или не. С гласуването, по начина, по който го правите, вие доказвате, че парламентарното мнозинство слага чадър над правителството, което е недопустимо. Поради това моля да подложите на прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народната представителка Татяна Дончева за извънредно заседание с обявения дневен ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 207 народни представители: за 88, против 119, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Стефан Стоилов.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми колеги! Моята бележка съдържа една претенция към Вас. В изказването на господин Марков се съдържаше едно ругателско отношение по същество към гражданите - атеисти в България. В края на ХХ век и в началото на ХХI век в българския парламент, парламент на едно светско демократично общество, да бъдат така квалифицирани атеистите, е меко казано мракобесническо отношение.
  РОСИЦА ТОТКОВА (СДС, от място): Как?
  СТЕФАН СТОИЛОВ: И Вие, господин председател, сте длъжен да направите остра забележка, ако не и повече. Когато големи умове на света се обявяват за атеисти, в България една голяма част от боклука се превърна в много набожни. И вие като че ли представлявате тази група от граждани. (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стоилов, не сте слушали внимателно. (Шум и реплики от блока на Демократичната левица.) От това, което аз чух, той каза: "от кого се прави предложението"? Не виждам нищо обидно в това.
  Поставям на вашето внимание проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание:
  "Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Обявява Великденска ваканция от 28 април до 7 май 2000 г. включително."
  Някой желае ли да се изкаже по този проект за решение? Няма.
  Моля, гласувайте проекта за решение така, както е предложен.
  Гласували 150 народни представители: за 137, против 11, въздържали се 2.
  Решението е прието.

  Преминаваме към първа точка от седмичната програма:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕМИНАВАНИЯТА ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ОТ ГРЪЦКИ ЧАСТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ЛИНИЯ НА ПРОГРАМАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" ВЪВ ВОЕННО УЧЕНИЕ НА НАТО "ARDENT GROUND-2000" ОТ 1 ДО 20 МАЙ 2000 Г. В РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ.
  Водеща е Комисията по национална сигурност, която има становище.
  Има думата проф. Нансен Бехар - заместник-председател на комисията.
  ДОКЛАДЧИК НАНСЕН БЕХАР:

  "С Т А Н О В И Щ Е
  относно проект за решение за разрешаване преминаванията
  през територията на Република България на железопътен
  транспорт от гръцки части за участие по линия на Програма
  "Партньорство за мир" във военно учение на НАТО
  "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г. в
  Република Унгария, № 002-03-10, внесен от
  Министерския съвет на 21 април 2000 г.

  Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 24 април 2000 г.
  Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България да разреши транзитните преминавания през територията на Република България на железопътен транспорт с 91 гръцки военнослужещи, 4 броя 105-мм оръдия, 20 транспортни средства, боеприпаси и военно имущество за участие по линия на Програмата "Партньорство за мир" във военното учение на НАТО "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г. в Република Унгария, които ще се осъществят, както следва:
  - първо преминаване - влизане на 2 май 2000 г. около 20,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата и напускане на 3 май 2000 г. около 12,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт Русе;
  - второ преминаване - влизане на 14 май 2000 г. около 12,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт Русе и напускане в същия ден през Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата.
  Становището на комисията е прието на 24 април 2000 г. с консенсус."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
  Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
  Има думата господин Стефан Гайтанджиев.
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Призовавам ви да подкрепите това решение. Смятам, че то не нарушава българските национални интереси в рамките на една нормална практика на съдействие на други държави, когато те искат да проведат обучение на своите армии.
  Нарочно ставам да изразя подкрепа по един такъв рутинен повод, за да се направи добре разликата когато действително са застрашени българските национални интереси или е неподходящо наше участие във военни учения, или е неподходящо преминавайки някои войски през България да изпълняват задачи, от които България няма полза. Така че трябва да се прави тази разлика. И именно затова ви призовавам в дадения случай да подкрепите и да гласувате решението. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гайтанджиев.
  Друг желае ли да се изкаже? Не виждам.
  Ще прочета проекта за решение:
  "Р Е Ш Е Н И Е
  за разрешаване преминаванията през територията на
  Република България на железопътен транспорт от
  гръцки части за участие по линия на Програмата
  "Партньорство за мир" във военно учение на НАТО
  "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г.
  в Република Унгария

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Разрешава транзитните преминавания през територията на Република България на железопътен транспорт с 91 гръцки военнослужещи, 4 броя 105-мм оръдия, 20 транспортни средства, боеприпаси и военно имущество за участие по линия на Програмата "Партньорство за мир" във военното учение на НАТО "ARDENT GROUND-2000" от 1 до 20 май 2000 г. в Република Унгария, които ще се осъществят, както следва:
  - първо преминаване - влизане на 2 май 2000 г. около 20,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, и напускане на 3 май 2000 г. около 12,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе;
  - второ преминаване - влизане на 14 май 2000 г. около 12,00 ч. през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, и напускане в същия ден през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата."
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 132, против 2, въздържал се 1.
  Решението е прието.
  Преминаваме към втора точка:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ.
  Има думата председателят на водещата комисия господин Александър Джеров - заместник-председател на Народното събрание.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, заглавието на предложения законопроект: "Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности".
  Няма направени предложения по заглавието, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложено от вносителя.
  Гласували 104 народни представители: за 100, против 4, въздържали се няма.
  Заглавието на законопроекта е прието.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 1 има редакция на вносителя.
  Господин Янаки Стоилов предлага в чл. 1 от думите "имуществото и доходите" да отпадне пълният член, между тях вместо съюзът "и" да се постави запетая, а след думата "доходи" да се добави "и разходи".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 1 в следната редакция:

  "Предмет
  Чл. 1. Предмет на настоящия закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
  Има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Моето предложение само в първата си част установява нова редакция, която е по-точна, защото този регистър няма да обхване абсолютно всички доходи на лицата, както това личи от по-нататъшните текстове. По-същественото е, че то съдържа предложение за разширяване предмета на закона, като освен имуществото и доходите, бъдат включени и определени разходи. Отказът на комисията да приеме това предложение означава, че тя или не разбира, или по-скоро не желае да обърне другата страна на медала, който разкрива действителното имуществено състояние на тези висши длъжностни лица.
  Вярно е, че през последните години много хора, свързани с властта, именно чрез нея успяха да увеличат своето имущество или имуществото на приближени до тях лица. Но съществува и един много по-перфиден начин да се злоупотребява с власт, със служебно положение, защото определени лица могат да не увеличават масата на своето имущество и по този начин да не остава никаква веществена следа, която след това да може да бъде проверявана или пък чрез която да се информира обществото. Но има разходи, които по своя размер в някои случаи са много големи и е много по-удобно част от тези разходи да бъдат покривани от други лица, от други организации, а не от институцията, в която тези лица работят или от техните доходи, което е обичайната и приемлива практика.
  По-нататък аз съм предложил вида на тези разходи, когато те не са платени със собствени средства или със средства на членове на семейството, когато не са платени и със средства на институцията, в която те заемат длъжността. Става дума за разходи, които покриват обучение, пътувания извън страната, обезпечаване на техни задължения, дарения за политически партии, фондации и сдружения на граждани и други плащания с единична цена, като границата може да се постави на 100 или на 200 лева, когато отново те не се покриват от лични разходи.
  Тази практика съм заимствал от разпоредбите, които съществуват в Американския сенат и които са много прецизни по отношение на финансовата зависимост, в която могат да изпадат членове на конгреса. Пак подчертавам: напоследък беше установена информация не толкова за обеди, но те подсказват вероятни контакти и възможности на лицата по този начин да облагодетелстват длъжностни лица, които вземат определени решения. Така че, ако мнозинството откаже да включи в предмета на закона освен доходите и имуществата, и разходите, това означава, че стремежът на публичния регистър е по-скоро вече да легализира придобитите имущества, независимо от това дали е станало по законен или незаконен начин, дали е било обосновано или не, а не да хвърли цялата светлина върху имущественото и доходното състояние на лицата и да предотврати поне до известна степен различните форми на зависимост, в които те могат да бъдат поставени чрез покриване на техни съществени разходи от други лица и организации. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже по чл. 1? Господин Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, по чл. 1 имам само една редакционна препоръка. Изразът "предмет на настоящия закон" да стане "предмет на този закон". Настоящ е чужда дума. Нашата дума е "този" закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Драганов има думата.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Виждам, че залата е прегряла от интерес към Закона за публичния регистър и това ме кара да мисля...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: От Евролевицата са двама души, така че...
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Пропорционално двамата от Евролевицата са доста повече от 20-те от СДС. Все пак да не забравяме и това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не сте добре с математиката.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Абсолютно прав е колегата Стоилов. Или ще правим сериозен Закон за публичния регистър, или просто тук ще си играем на поредната порция демагогия. Колеги от дясно, Вие нали се кълнете в християндемократическите ценности. Разбрах, че утре ще ги откривате официално. Ако не знаете, в тези ценности един от основните принципи е, че човек струва толкова, колкото харчи, а не толкова, колкото декларира, че получава. Хайде бъдете откровени пред самите себе си. Знаете, че ваши сродни партии - католически - нали вие ставате католическа партия...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не католическа. Не сте наясно.
  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Те имат дори такъв принцип: данъците се слагат върху разходите, а не върху приходите. И ако седнете да ме убеждавате, че вие знаете само действието събиране, а не знаете действието изваждане, това е друг въпрос. Но ако искате наистина един сериозен публичен регистър, нека да видим с какви пари децата на най-отговорните фактори в държавата учат в чужбина. Не е с техните заплати. (Ръкопляскания от ДЛ.) Защо ви е страх? Нека да видим как така изведнъж вие си променихте дрешките, взехте да носите скъпи часовници. Как става? С депутатска заплата ли става? Сигурно един няма, който да си плаща мобифона от вас. Дайте да видим откъде идват тези пари. Бъдете честни, а не бъдете демагози. ("Браво!" и ръкопляскания от ДЛ и ЕЛ, реплики от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Друг желае ли да се изкаже? Господин Стефан Нешев.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заставам зад тази трибуна също да подкрепя предложението на господин Янаки Стоилов. Твърде притеснен съм от решението на комисията. Корупцията може да бъде определена като отклонение от правни и морални норми чрез данъчната администрация, може да бъде определена само, ако има превишаващи разходи при декларирани приходи. Каква е ползата да си декларираме приходите, когато няма да се проконтролират разходите, които фактически са критерии има ли отклонения от правни или морални норми или няма? Ако аз харча повече отколкото получавам, явно трябва да доказвам откъде съм получил парите си. А това да доказвам колко получавам като народен представител - не е необходимо. Ведомостта е публична, всеки може да я отвори и да види.
  Много е притеснително, ако отново правим демагогия. Или ще правим документ, който да покаже, че сме дорасли като политици, дорасли сме като елит на тази нация да бъдем истински ръководители, или трябва да се откажем да подвеждаме хората с документи, които нямат никакво съдържание. Това, че регистрирам доходи, не означава, че ще бъда контролиран нарушавам ли морални и правни норми. И ви се чудя как може да имате самочувствието, че вършим някаква работа, когато този народ не е толкова глупав да разбере нещата, които стават тук. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Стефан Стоилов има думата.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз възприемам течащата дискусия като едно натрупване на аргументи в полза на предлаганото изменение, което да включва и разходите. В този смисъл едно допълнително съображение - аргумент, свързано с данъчната практика и използването й като инструмент за улавяне на пари, които нямат легален произход.
  Ако от тази позиция се подходи към въпроса, който сега се обсъжда, не може да не се убедите, ако желаете постигане на пълна прозрачност, че всеки гражданин, който е в състояние да докаже, че парите, които разходва, са данъчно обложени - платен е данък и това са чисти пари, това са легални доходи... И в условия като българските, на което аз винаги акцентирам, защото това не са нормални условия и няма един между вас, който да каже: не сте прав. У нас се правят пари по всякакъв незаконен начин. Голямото разграбване на държавното имущество е основният канал за трупане на такива пари.

  При разходването им, ако можеш да докажеш, че те са обложени, а там става ясно с какво разполагаш - няма проблем. И не ми е ясно защо вие се страхувате, защо не възприемете тази нова редакция, която позволява постигане на пълна прозрачност?
  Опитът ви да подминете това предложение показва, че вие и в този закон, както в много други закони искате да постигнете нещо уж, но оставяте много отворени прозорци и врати и толерирате по този начин правенето на мръсни пари, корупцията и всичко онова, което е извън закон, против закона.
  Много ви моля да уважите тези съображения, които не са абстрактни, а просто са свързани с живата практика на България през тези години. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз съм учуден от това, че един добър юрист, какъвто е господин Янаки Стоилов, предлага един текст, който, ако беше формулиран малко по друг начин, и аз щях да го подкрепя, но само така - "Разходи", какво означава това? Трябва ли да декларирам днес разходите си по прехраната или ако съм си купил някакъв предмет и от какъв размер нататък? Другото е несериозно, съгласете се. Ако бяхте предложили текст, от които да стане ясна все пак някаква рамка на разходи, от някаква сума нагоре или за определени неща - за жилище, за превозно средство и т. н., с удоволствие бих ви подкрепил. Тогава има резон. Но така казано само: "Декларира имущества - приходи, доходи и разходи"... (Шум и реплики в залата.)
  Къде е казано? Нищо не е казано! Нищо не е казано и по този начин се получава съвсем несериозно и това си е жив популизъм, наистина, да се твърди, че трябва да се декларират и разходите.
  И мисля, че въпросът не е точно така, както вие го поставяте, защото винаги, когато някои от лицата, които трябва да декларират имуществото си по този закон се сдобие с нещо, което е по-значимо, то не остава публична тайна.
  Знаете, че аз нямам нито кола, нито апартамент. Никога не съм имал, сигурно няма и да имам, защото с депутатска заплата не можеш една стая да си купиш, камо ли апартамент.
  Добре, ако утре аз изведнъж се сдобия с апартамент, това няма да остане в тайна. Какво пречи тогава да бъде направена една проверка от данъчните и ако наистина се окаже, че съм си купил този имот със средства, които надвишават приходите ми, ами, че е много ясно - нещата са повече от обясними. Ето защо, нека да не изпадаме в един такъв популизъм съвсем елементарен, това си е жива демагогия, сега тук, особено пък... Не искам да цитирам имена и няма да го направя, но има наистина народни представители и то точно от тази половина на залата, които в момента се опитвате да представите този закон като един популистки закон, които имат по неколкостотин квадратни метра жилища, което дали преди 10 ноември или след 10 ноември не се придобива как и да е. Затова нека малко по-сериозно да се отнесем към този закон.
  Ако трябва да бъда докрай откровен, аз съм дълбоко убеден, че от този закон изобщо нямаме нужда, след като имаме данъчната декларация, след като си има определен начин за проверка на имуществото на всеки, но понеже се е създала такава нагласа в обществото, че трябва на всяка цена да има такъв закон, ще подкрепя неговото приемане, но поне това, което ще приемем, наистина да може да работи, а не да бъдат само някакви текстове, като този за разходите, които да дават възможност за една популистка демагогия без да има никаква полза от това. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Куртев.
  За реплика има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Налага се да направя реплика и да обърна внимание на господин Куртев, когато той се опитва да оценява моята юридическа квалификация, че по-добре е първо да се е запознал със закона.
  Разбира се, никой депутат не е длъжен да чете всички закони, още по-малко ръководството, което има и други ангажименти, но в чл. 1 се определя само най-общо предметът на закона, а в чл. 3, където вече се посочва предметът на деклариране, специално в ал. 2, за господин Куртев и тези, които не са чули или не са разбрали това, което казах в мотивите за своето предложение, ви повтарям: "На деклариране подлежат следните разходи, направени от или в полза на лицата", изброени в предишния текст, "когато те не са платени със собствени средства, със средства на институцията, в която заемат длъжността", или от други лица, които са посочени. И става дума само за следните разходи и както виждате, ще ви прочета тези пет точки - никой от тези разходи не влиза в текущите обичайни разходи: "разходи за обучение;" - разбира се, в страната или извън нея; "пътувания извън страната; обезпечаване на задължения на тези лица; дарения за политически партии, фондации и сдружения и други плащания с единична цена над 100 (200) лева, когато те не се покриват от лични" или на същите посочени лица "спестявания, осигуровки или застраховки", така че мисля, че тук няма никакъв популизъм, въпреки че аз не се притеснявам от тази дума, но това показва двете страни на един и същи проблем, който обсъждаме. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Йордан Цонев има думата.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми колеги, при приемането на първо четене на, мисля, че бяха два или три законопроекта тогава, аз направих изказване в този смисъл, в който ще го направя и сега. Тогава стоеше въпросът дали изобщо да е публичен регистърът и аз казах, че настоявам да бъде публичен, тоест отворен поне за средствата за масово осведомяване.
  Прочетох внимателно предложенията. Прочетох внимателно и предложенията на комисията. Това, по което се спори в момента - към него аз ще подходя не правно, не юридически, ще подходя като финансист. Мисля, че и единият подход има своето основание, и другият. И за да разсея всякакви съмнения относно моята лична позиция - аз съм за това да се декларират и разходите. Няма нищо лошо в това. Ако искате, можем да декларираме и разходи до 20 стотинки! Да, няма никакъв проблем, включително и сметките в ресторантите, включително с касов апарат, всичко може да се декларира, стига това да удовлетворява обществения интерес и стига да сме си създавали полета, политически полета, в които една партия или една група вижда себе си като защитник на това поле. Аз съм защитник на това поле, което защитавате и вие в момента, тоест всичко около нас да бъде прозрачно. Когато си платил данъци, когато си декларирал доходи на достатъчно високо ниво, не се притесняваш да декларираш и разходите, които си направил в този диапазон, така че за мен няма никакви притеснения да бъде приет единият подход или другият подход.
  Намирам, че и подходът на комисията, давайки в чл. 3 кои имущества се декларират, до голяма степен определя, защото придобиването на такива имущества изисква съответни разходи, за да бъдат придобити, така че там се декларират и разходи. Тук въпросът не е дали в закона се декларират приходи или разходи, а въпросът е разходите докъде ще бъдат декларирани, в смисъл такъв, че да не превръщаме този регистър в една бакалска сметка - до равнище какво си ял днес на обяд. Така че аз лично бих подкрепил и това, което предлага господин Янаки Стоилов. Бих подкрепил и това, което предлага комисията. Мисля, че въпросът е да се съсредоточим кой до какъв размер, до каква линия и разходи ще бъдат декларирани, защото да декларираш придобито имущество означава да декларираш разходите за неговото придобиване, така че подходът е приет и от комисията. Въпросът е, когато стигнем до чл. 3 да стигнем до нивото, което е общоприемливо за всички, иначе аз не виждам никакви различия в подхода на комисията и в подхода на господин Янаки Стоилов, правейки тези предложения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика думата има господин Георги Пирински.

  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Цонев, не е така! Вие казвате, че придобитото имущество фактически изчерпва въпроса. Но логиката на господин Стоилов е, че има редица разходи...
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Грешно съждение! Не съм казвал такова нещо.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: А каква Ви е тезата?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Напротив, каза, че подкрепя.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Казах: докъде ще стигнем в разходите? Точно обратното казах.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, ама той предлага: 100, в скоби, 200 лева. Така че няма защо да говорите за 10-20 стотинки. Той е предложил...
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Защо? Това е мое предложение!
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, аз разбирам, ама Вие обезсмисляте предложението след това Ваше предложение. Така че нека да дискутираме предложението на господин Стоилов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
  За дуплика има думата господин Йордан Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Господин Пирински, изглежда аз не съм се изразил правилно, защото не допускам Вие да не сте ме разбрали. Аз казах, че подходът на комисията и подходът на господин Стоилов, правейки предложение за разширяване на декларираните разходи, всъщност е един и същи подход с различни нива. Аз подкрепям разширяване на разходите - в случая не точно предложението на господин Стоилов, но в тази посока, и предложих да дебатираме на 100 лева ли ще спрем, на 200 ли, само разходите за обучение ли или примерно и разходите за ресторант. Да, точно това казах: аз подкрепям този подход. И много ясно и точно се изразих. Само че не приех това, че са два различни подхода. Един и същи подход е. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов по чл. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 149 народни представители: за 76, против 48, въздържали се 25.
  Предложението, ако не бъркам в математиката, се приема. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  Поставям на гласуване чл. 1 с неговото заглавие така, както е предложен от комисията, с приетото вече предложение на народния представител Янаки Стоилов и направеното предложение от господин Велко Вълканов - думата "настоящият" да се замени с "този закон".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 152 народни представители: за 129, против 23, въздържали се няма.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 2 със заглавие "Обхват".
  Господин председател, след като приехме в чл. 1 и разходите, би трябвало да бъдем последователни и да направим съответните корекции в чл. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Точно така. Аз предлагам да гласуваме чл. 2 по алинеи, за да бъде по-ясно.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 2 имаме:
  - предложението на вносителите;
  - предложението на господин Янаки Стоилов, което преди малко приехме;
  - още едно предложение на господин Янаки Стоилов, което комисията подкрепя;
  ­- следващо предложение на господин Янаки Стоилов, с което той увеличава лицата, които следва да подават декларация, и това негово предложение е подкрепено от комисията;
  - предложение на господин Велко Вълканов, което също така се подкрепя от комисията.
  Въз основа на тези предложения и, разбира се, предложението на вносителя комисията предлага следното съдържание на чл. 2:

  "Обхват

  Чл. 2. (1) На деклариране съгласно този закон подлежи имуществото и доходите на лицата, заемащи следните длъжности:
  1. президент и вицепрезидент на Републиката;
  2. народни представители;
  3. министър-председател, заместник министър-председатели, министри, заместник-министри и главни секретари;
  4. председател и съдии от Конституционния съд;
  5. председател и съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
  6. главен прокурор и прокурори от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;
  7. директор на Специализираната следствена служба и негови заместници;
  8. председател и заместник-председатели на държавни агенции при Министерския съвет;
  9. областни управители и заместник-областни управители;
  10. председател и членове на Сметната палата;
  11. председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията;
  12. управител, подуправител и членове на Управителния съвет на Българската народна банка;
  13. изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация;
  14. членове на Висшия съдебен съвет;
  15. председател и членове на Националния съвет за радио и телевизия.
   (2) На деклариране подлежи и имуществото на съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца на лицата, изброени в предходната алинея."
  Това е съдържанието на предложения чл. 2 със заглавието и двете алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 2 първо има думата господин Янаки Стоилов, защото е вносител на предложение.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Предложението си по ал. 1 не смятам за необходимо допълнително да обосновавам, тъй като приемането му в чл. 1 би трябвало да води до същата редакция и на чл. 2, а именно: "На деклариране съгласно този закон подлежат имущества, доходи и разходи на лицата, заемащи следните длъжности:".
  Искам да обърна внимание на изброяването на самите длъжности. Смятам, че в комисията беше намерен необходимият баланс в разширяването на този списък. И още на един по-ранен етап това, което се предлага като резултат на общия законопроект, отразява до голяма степен тези длъжности.
  Заедно с това, както виждате, съм предложил още няколко важни висши длъжности, каквито са: изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и членовете на Надзорния съвет на същата агенция, членовете на Висшия съдебен съвет, председател и членове на Националния съвет за радио и телевизия и - подчертавам - ръководители на централни държавни органи, които издават лицензии и разрешения за определени дейности. Комисията е приела предложенията, но не знам дали причината е техническа или някаква друга, една малка част от тях да не са отразени в окончателното предложение на комисията. Става дума за т. 8 и т. 16.
  В т. 8 освен председателите и заместник-председателите на държавни агенции трябва да се добави "и комисии", тъй като това е списъкът на институциите съгласно Закона за администрацията. Това са различни структури и те трябва да бъдат отбелязани, за да не възниква двусмислие и да не се създава впечатление, че ръководителите на такива държавни комисии няма да носят същите задължения, както ръководителите на държавните агенции.
  И другият текст е за последната от предлаганите точки - т. 16. Именно все още широкият обхват на лицензионните и разрешителни режими дава големи възможности за злоупотреби. И тук е предвидено поне ръководителите на тези централни държавни органи, на които са възложени такива компетенции, да бъдат включени в списъка на задължените лица, изброени в чл. 2. Искам да отбележа, че за другите лица, които се занимават с такава дейност на по-ниски нива, тази информация има начин да бъде получавана, защото в Закона за държавния служител е предвидено задължение на съответните лица да обявяват своето имущество при постъпване на длъжност. В бъдеще може би трябва да се разшири също предметът и с техните доходи и разходи, но смятам, че ако ръководителите на тези държавни органи са поставени на вниманието на общественото мнение, ако от тях се търси информация за разрешенията и лицензиите, които те издават, те ще бъдат по-взискателни и към служителите, чиято дейност ръководят. Затова обръщам внимание и се надявам, че тези предложения ще бъдат отразени точно, както са направени и както са подкрепени от комисията. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Също благодаря.
  Има думата господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Тук решаваме един от съществените въпроси на този законопроект, това е въпросът за кръга на лицата, които трябва да декларират своите доходи. Бих казал много деликатен въпрос и е трудно да се намери баланс. Защото ако ние разширяваме твърде много кръга на лицата, които ще декларират доходите си, това ще остане един кух закон, той няма да постигне целта си. Както в момента е предложено от комисията, чрез това предложение се разширява кръгът на лицата, както по единия законопроект, внесен от Демократичната левица, така и по законопроекта, внесен от Съюза на демократичните сили. Освен това по груби изчисления това ще засяга над 5000 длъжностни лица по това, което комисията предлага в момента. Ако се съгласим да разширяваме кръга на тези лица и с предложението на господин Янаки Стоилов, може би ще бъдат обхванати над 10 хил. лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма такова нещо!
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: След като става въпрос за лицензии, знаете колко много лица издават лицензии. Въпросът е да намерим точният критерий. И аз съм за едно по-тясно оформяне на кръга на лицата, които имат задължение да декларират доходите си по този закон.
  Освен това за мен има и вътрешни противоречия в това, което е предложено. Виждате т. 5 - "председателите и съдиите от Върховния касационен, респективно Върховния административен съд". Значи - не само ръководителите. Така е и за главния прокурор и прокурорите от Касационната и Административната прокуратура. Но изведнъж в т. 7 има някакъв друг критерий - "директорът на Специализираната следствена служба и неговите заместници". Но те не са само негови заместници. Има и следователи към Специализираната следствена служба.
  Освен това ми се струва, че ако някой счита, че може един върховен съдия да бъде подкупен или да има някакви други нерегламентирани доходи, на същото основание всеки един магистрат би могъл даже по-лесно, ако е в по-долните нива.
  Освен това - членовете на Висшия съдебен съвет. Ако някой знае функциите на членовете на Висшия съдебен съвет, с какво се занимават, в качеството му на член на Висшия съдебен съвет надали някой би могъл да използва финикийските знаци, за да гласува член на Висшия съдебен съвет не това, което е по закон и по неговата съвест.
  И още едно изречение по този списък. Практически чрез чл. 2 съзнателно или несъзнателно ние правим една класификация на висшите държавни длъжности, макар и по повод на доходите им. Преди малко говорихме с господин Пирински, че вече сме приели Закона за държавния протокол. Добър или не, в края на краищата по този закон направихме списък на висшите длъжностни лица в държавата, подредени в съответната йерархия. И аз се питам не би ли следвало все пак да има съгласуваност между тези два закона, макар и материята да е малко по-различна.
  Алинея втора - правя предложение думата "съпрузи" да отпадне. Какво се казва тук? Казва се, че не само тези над 5000 лица ще трябва да декларират своето имущество, приходи и разходи, но това трябва да направят и техните съпрузи и то за доходи над 100 лв. Вижте, аз се питам дали това е разумно. Защото ви е известно, че в практиката има хора, които дълго време живеят в една фактическа раздяла, макар и да са съпрузи. Освен това, как можеш да накараш този, който декларира, да изнуди примерно съпруга си и да му дава едва ли не ежемесечен отчет за разходите си, за да може той от своя страна да декларира същите в този публичен регистър? Приехме нещо повече. Макар и на първо четене, но е ясно накъде отиват нещата със Семейния кодекс. Приехме, че ще имаме така наречената разделност, тоест всеки от съпрузите ще запазва правото си на собственост върху определени имущества, включително доходи и разходи.
  Аз разбирам идеята на тези, които са сложили този текст - че, видите ли, съответното длъжностно лице, примерно народен представител, вместо да взема имоти или там някакви други имущества на свое име, би могъл да прикрие всичко това под името на своята съпруга. Но смятам, че такава опасност винаги има, защото той би могъл да го направи и чрез своите пълнолетни деца. С други думи, предлагам думата "съпрузи" да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Велко Вълканов има думата.
  ВЕЛЧО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, искам да направя някои бележки по текста. Най-напред искам да посоча, че в т. 4, където се говори за съдии от Конституционния съд, е пропуснат председателят на Конституционния съд. Защо?
  РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Той е съдия.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Добре, тогава същата логика трябва да се приложи по отношение, да кажем, на председателите и съдиите на Върховния касационен съд, те също са съдии. Трябва да има еднаква логика, нали?
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Тогава би трябвало да го направим и в т. 2.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Да, трябва да има една обща логика, която да подчини целия текст на себе си. А така - единият председател включен, другият председател изключен!
  Освен това от гледна точка на редакцията текстът никак не е добър. В шапката на чл. 2, ал. 1 се казва, че на деклариране подлежат имуществата и доходите на лицата, заемащи следните длъжности. И започват след това да се изброяват някакви имена. Но това, което се изброява в т. 1, не са длъжностите, това вече са самите лица. Например няма длъжност "председателите и съдиите от Върховния касационен съд". Това не са длъжностите, това са самите длъжностни лица. И за да бъдем коректни чисто граматически, би трябвало да стане примерно така: декларират своето имущество, доходи и разходи следните висши държавни длъжностни лица. И започва изброяването. Тогава вече ще има логика. Всичко, което се посочва по-надолу, са вече наистина лицата, а не отделните длъжности.
  Аз моля господин Джеров да ме чуе и да помислим за редакцията. На мен ми омръзна да чета несъвършени текстове, лошо редактирани текстове.
  Освен това ще направя много сериозно възражение срещу предложението на господин Корнезов да отпадне от ал. 2 думата "съпрузи". Мисля, че той изобщо неправилно схваща смисъла на текста - съпрузите няма да декларират никакво имущество, ще декларират съответните лица. Те ще декларират освен своето, на Иван Петров Стоянов имущество, и имуществото на своята съпруга.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): А! Откъде-накъде?
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: По силата на закона, драги мой приятелю! Законът изисква народният представител, като декларира своето имущество, да каже и жена му какво имущество има. А не тя да идва да прави декларации в Сметната палата. Това е съвършено основателно, оправдано и аз решително поддържам текста. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Георги Пирински има думата.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, аз се радвам, че господин Корнезов споделя идеята за държавния протокол. Бих предложил само едно допълнение. Доколкото си спомням, там не фигурира главният преговарящ по преговорите с Европейския съюз и аз настоятелно предлагам, господин председателю, главният преговарящ непременно да бъде в този списък. (Ръкопляскания и смях в ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Александър Каракачанов има думата.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да защитя предложението за разширяване на списъка на лицата, които да декларират имуществото си, но ще го направя по малко може би необичаен или по-скоро неочакван за вас начин. А той е следният.
  Този закон не е актуален. Той не е актуален по една много проста причина - защото пациентът е болен от рак, а вие му предлагате аспирин. Защото ако този закон беше предложен в началото на мандата на това Народното събрание, да, много хубаво, да видим новите управляващи и тяхното имущество. Това не беше направено. През това време обаче корупцията придоби невероятни размери за историята на България и ние предлагаме едно хладно чайче, с което да залъжем общественото мнение, и спорим дали да бъдат 1000 човека или 5000 човека, дали да бъдели тук висшите служители или да бъдат по-дребните служители, които всъщност са основните играчи в разграбването на държавната собственост и които са свързани с по-висшите служители. Защото, извинявайте, между нас в Народното събрание и от тези високи личности, прокурори и съдии, малко са глупаците, които не са успели да скрият имуществото си, ако са откраднали такова. И това е толкова очевидно и толкова ясно! Затова аз казвам, че този закон е абсолютно неактуален в момента. Защото това, което предлага този закон, е следният принцип: който крал - крал, каквото откраднал - добре! Оттук нататък ще направим регистър. Ще знаем, че той има 2 милиона, а откъде ги има, няма да го питаме; онзи има 3 милиона, също няма да го питаме откъде. А пък да се очакват санкции за това нещо, още по-малко! Това ли е, което очаква в момента българската общественост? Това е подигравка с нейното очакване. И аз не се учудвам, че министър-председателят изведнъж подкрепи този законопроект, докато една година мълчеше по него. Има друг законопроект, внесен от мен, който е за проверка на имуществото на всички длъжностни лица. Обаче по него не се взема никакво отношение все още, даже и в комисията. Нека да видим всички в тази държава, които са работили на държавни длъжности, какво имущество имат, откъде и да имат задължение да бъде проверено това имущество. А не всичко да бъде само едно пожелание!
  Да не говорим, че обхватът на този закон е минимален и по досегашния вариант, и даже с поправката, която предлага господин Янаки Стоилов. Обхватът на лицата, които трябва да декларират имуществото си, пак е минимален. Няма никакъв проблем всички, които са на държавна длъжност, да си декларират по един или друг начин имуществото, ако трябва и по общини, за да може всеки да отиде и да види този, който го управлява, какво имущество има. Мисля, че това е демократичното и е напълно възможно да се направи като закон.
  Затова аз, подкрепяйки предложението на господин Янаки Стоилов да се разшири обхватът на тези лица, го правя от принципа, че е по-добре нещо малко повече, отколкото нищо. Но пак отново се обръщам най-вече към мнозинството: България се нуждае от чистка, господа. Не от такъв закон за декларация и то по неясни принципи в крайна сметка, а от чистка на целия политически елит. Една чистка може да бъде направена със специализиран закон, закон, който да изисква проверка на това имущество, санкциониране и отнемане на това имущество, което е придобито по незаконен начин. И това е единственото, което може да реши проблемите на България. Защото, аз пак ви повтарям, пациентът е болен от рак и не му пробутвайте аспирин с такива законопроекти!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Каракачанов, понеже рядко идвате в пленарната зала, останах с впечатление, че не знаете, че ние сме на второ четене на законопроекта. А всичко, което говорихте, е трябвало да го кажете при първото четене.
  За реплика има думата господин Велко Вълканов.

  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, не споделям изказаните от колегата Каракачанов съображения. Най-напред искам да кажа, че нашият законопроект за публичност на доходите и имуществото на висшата администрация е внесен на 22 октомври 1997 г. - преди близо 3 години. И оттогава досега чакаме да бъде приет този закон. Не е наша вината, че той се забави толкова много.
  Освен това искам да обърна внимание, че ние правим предложения, които решават и въпроса, поставен от него, от Каракачанов. Ние предвиждаме санкции за тези, които укриват своето имущество, които имат имущество, несъобразено с техните доходи. Има специални текстове, предложени от нас. Тъй че законопроектът би могъл да има и своите зъби, ако ние поискаме това да стане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Карачаканов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (независим): Господин Вълканов, Вие потвърдихте моите думи. Да, вашият законопроект е внесен, когато трябваше да бъде внесен, и, естествено, за тези 3 години никой не намери време да му обърне внимание. Това е първото и потвърждава моите думи, че ако той беше интересен за обществеността в началото на мандата на това Народно събрание, сега просто той не е актуален и даже обиден.
  Що се касае до санкциите. Извинявайте, това е текстът, който е тук - чл. 7. Значи, ако не си дадеш правилно попълнена декларацията, може да има санкция. Може! Но, ако я попълниш правилно с всичко, което си откраднал вътре, какви санкции следват? Да не говорим, че санкциите, както са описани поне в официалния вариант. Не говоря за вашите предложения, които няма да бъдат приети, понеже са отхвърлени от комисията, а това е принципът на това Народно събрание - щом комисията го е отхвърлила, т.е. мнозинството, те няма да бъдат приети. Просто това не са сериозни санкции, които могат да подействат. Санкциите трябва да бъдат драконовски, колкото и грубо да ви звучи това. Друг изход няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
  Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, поставиха се три принципни въпроса и си позволявам да взема отношение по тях.
  Първият въпрос, това е предложението на господин Корнезов в т. 7 - не само директорът на Специализираната следствена служба и неговите заместници, а да бъдат включени и всички следователи, които работят в тази Специализирана следствена служба. Не правя реплика. Бих искал само да разсъждаваме по този въпрос.
  Законът е за лица, заемащи висши държавни длъжности. Дали бихме могли да причислим към тази група лица и следователите в Специализираната следствена служба? Това беше съображението, за да не ги включа и тях в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
  Вторият въпрос, който беше поставен тук - става дума за предложението на господин Янаки Стоилов, да бъде включена и още една допълнителна точка към списъка на лицата, които следва да дават своите декларации. Неговото предложение - "ръководители на централни държавни органи, които издават лицензи или разрешение за определени дейности". Дотук всички други точки работят с точно определени лица - депутати, министри, председатели и т.н. Тоест, лицата, които трябва да дават декларация, са точно определени. Спор няма. Тук поставяме малко по-общо и в дисхармония с другите текстове - "лица, които издават лицензи". Кои са те? Можем ли да ги определим? Можем ли да кажем: може ли те да се определят? Защото дотук като прочета закона знам: трябва да дам декларация, в нея трябва да впиша онова, което е необходимо. Но тези лица, които не са индивидуализирани, които не са конкретизирани, кои са те, за да могат, първо, да бъдат задължени да се включат в този закон.
  Струва ми се, че това предложение на господин Стоилов е много неконкретно, необхващащо конкретните лица. И след като ние не можем да ги визираме точно, оттук нататък дали няма да изпаднем в един общ неопределен текст?
  И третият въпрос, по който имаше сериозна дискусия, това е въпросът за съпрузите. Това беше един много сложен спор в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията - трябва ли да се декларират имуществата, плюсовете и минусите и на съпрузите. И един от доводите против този текст беше споделен и тук. Имаме различни семейства. Имаме семейства, в които има откровеност, има приятелство, има знания за това кой какви имущества има, какво прави. Има обаче семейства, или по-скоро казано, които са формално семейства. И тогава, когато семейството е формално, можем ли да задължим лицето по чл. 2 да декларира и имуществото, което има неговата или неговия съпруг? Дали може да се спази?
  Разговорът беше този - когато се прави един текст, той трябва да бъде изпълняем. Дали този текст ще бъде изпълняем и дали може да се носи отговорност за това, че едно лице не е декларирало доходите на съпруга си, с когото може да е и във фактическа раздяла? Казвам тези думи, за да може уважаемите колеги, при гласуването, да преценят доводите и антидоводите. Може или не може, това е въпросът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За първа реплика - господин Георги Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Джеров! По т. 2 и 3 от Вашето изложение, както Вие ги... (Неразбираема реплика от народния представител Любен Корнезов.)
  Реплика е, господин Корнезов.
  Вие казвате, че т. 16 от предложението на господин Стоилов не е персонифицирана. Но ние с Вас отлично знаем, че лицата, които ръководят институции, оторизирани със закон или разпоредба да извършват лицензионна дейност, са краен брой. Ние може тук да не сме ги изредили изчерпателно, но тези хора отлично знаят, че по силата на своята длъжностна характеристика издават лицензии...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Губите времето.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Добре, няма да бъде повече от 2 минути.
  Значи, тези лица отлично знаят своето задължение да издават лицензии. И когато в закона те са визирани, те ще бъдат така добри да се включат в кръга на лицата по този закон.
  За второто, господин Корнезов, аз не съм съгласен с Вас - това обезсмисля закона, и с това, което каза господин Джеров. Ами, като е в определено фактическо положение със своя съпруг, ще посочи в декларацията, че е в такова фактическо положение и не може да носи отговорност.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Я, я, я!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не. Не може така!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: В противен случай човекът ще запише всичко на съпругата си и ние ще си губим времето с този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Втора реплика - господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Правя реплика на господин Джеров, но няма как да не взема отношение и по репликата на моя другар Божинов. Може би да започна отзад напред.
  Въпросът за деклариране на имуществото не е само на този, който го декларира, но и на членовете на неговото семейство, разбира се, е много, много сложен въпрос. Но мисля, че към този момент, ако ние приемем закона, той не стои.
  Защо? Защото всеки от нас, който е в брак, всичко това, което е придобил, а той декларира и имуществото си, декларира и имуществото на своята съпруга, защото имаме тъй наречената семейна съпружеска имуществена общност.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Има разделност.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Вълканов, сега няма разделност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има, има.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има разделност, за това, което е придобито преди брака. Имаме и частична трансформация, и т.н. Така че проблемът за декларирането сега, към този момент, ако приемем преди Семейния кодекс, не стои, тъй като ще декларирам имуществото си, включително и имуществото на съпругата си, което, разбира се, е придобито през време на брака. Проблемът се поставя след това, когато влезе Семейният кодекс. Можем ли да принудим съпрузите, които включително може да не живеят заедно с години, да декларират включително - внимавайте, не имуществото. Вие приехте и за разходите, вие приехте, разбира се, и аз гласувах за това, включително и до 100 лв. Че аз откъде да знам жена ми, когато си купува шапка или чанта, колко пари е похарчила. Пък и не ми казва, пък и не ме интересува.
  Що се отнася до репликата на господин Джеров. Явно неправилно съм бил разбран, може би и неточно съм се изразил. В т. 5 и 6 тези задължения се създават не само на председатели, но и на съдиите и прокурорите. Аз считам, че е по-правилно, и затова съм за по-дясното приемане на кръга на лицата, само председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и само главния прокурор, по този публичен регистър, да декларират своето имущество, а не да разширяваме прекомерно лицата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Трета реплика - господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Всъщност господин Джеров беше по-сдържан в представянето на тезата, но тъй като този дебат за съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца стана за моя изненада централен в чл. 2, искам да обърна внимание, че, ако отпадне това изискване, то наистина до голяма степен обезсмисля по-нататък гласуването на разпоредбите в закона.
  Ние направихме една крачка, която оценявам, мнозинството и депутати от всички страни я подкрепиха, но нали добре си давате сметка, че всяко едно от тези лица може да направи така, че той да няма почти никакво имущество, а цялото имущество да бъде на неговия съпруг и на децата, които не са навършили пълнолетие. Освен това, тук става дума за задължение на самите посочени в чл. 2 лица. Те ще дадат тази информация, която имат от своите съпрузи. Няма опасност от наказателна отговорност, ако да речем те самите не са знаели за определени доходи или високи разходи на своите съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. Този факт вероятно ще стане обществено достояние, обществото има нужда да знае и това. В края на краищата тук са посочени висши длъжностни и политически лица. В края на краищата, ако пък те живеят в толкова лоши и формални отношения като съпрузи, не е странно обществото да знае и този факт, не че от него произтичат някакви правни последици. Но не може един държавник и високопоставен политик да се извинява и да казва: виждате ли, аз не знам какво правят хората от моето семейство. Е, как ти носиш отговорност за много други хора и твои подчинени, които трябва да управляваш?
  Освен това, не става дума за разходи, които правят тези хора, когато средствата са техни или на съпруга. Но наистина не е без значение, ако съпругата на някое висше длъжностно лице получи някой много скъп подарък от някой свой почитател, тук причините могат да са различни - те могат да са и симпатии към нея, но могат да са и симпатии и ухажване на нейния съпруг за получаване на някакви служебни облаги.
  Затова аз моля господин Корнезов да не настоява за това свое предложение. В Семейния кодекс го подминах, защото мисля, че там въпросът не е решаващ, а е предимно етичен. Но тук нека да не го поддържа, след като се преборихме за нещо много по-трудно. Недейте Вие да давате повод да отслабваме силата на закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Специално се обръщам към тримата колеги, които ми направиха реплика.
  Господин Корнезов, аз не съм поддържал определена теза, аз не казах, че не следва съпрузите да подадат декларация. Аз само казах, че по време на дебатите е добре уважаемите колеги, преди да гласуват, да преценят доводите "за" и "против". Защото аз съм адвокат с дългогодишна практика и твърде добре са ми познати много от съществуващите семейства. Затова аз бях задължен да изясня не собствена позиция, защото аз не съм срещу това. Напротив, смятам, че трябва да бъде декларирано цялото имущество на семейството. Но когато се гласува, винаги трябва да се имат предвид доводите "за" и "против". Това беше причината да взема думата, а не да изкажа собствено становище.
  Поддържам текста и смятам, че той е правилен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Велислав Величков има думата.
  ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моят въпрос преди всичко е към проф. Джеров, който в момента е председател на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Аз, като член на тази комисия, участвах в нейното заседание, в което беше гласувано и прието предложението в списъка да бъдат включени кметовете на общини и председателите на общински съвети. И сега, гледайки списъка на лицата, които са предложени, а тук господин Корнезов спомена дали да се съобразяваме със Закона за държавния протокол, мисля, че може би има известно основание, тъй като на мен не ми е известно да има легална дефиниция на понятието "висша държавна длъжност". И част от лицата, които са предложени вътре, и заместник-областният управител, и членове на Сметната палата, и членове на Комисията за защита на конкуренцията, и членове на Управителния съвет на БНБ, и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация имат много по-малко възможности да се изкушават от определени предложения, отколкото кметовете на общини и председатели на общински съвети, които отговарят все пак за една голяма собственост.
  Другото възражение знам какво е, а именно, че ще станат много лицата, които влизат в закона. Касае се общо за 500 души - това са кметовете на общини и председатели на общински съвети. А аз, гледайки целия списък от петнадесет точки, като обединим лицата, числото е много по-голямо от тези 500. И аз не мисля, че точно с тях ще бъде блокирано приложението на въпросния закон.
  Затова моето предложение е или в Преходните и заключителни разпоредби да бъде предвидена препратка към Закона за местното управление и местната администрация, където да има задължение в специален регистър, може би към общината кметовете на общини и председатели на общински съвети да декларират своите доходи или разходи, както сега се прие, или това да стане т. 16 в настоящия законопроект в самите основни текстове. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Иван Глушков има думата.
  ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нямаше да взимам думата, обаче ме предизвика позицията на господин Корнезов и се учудвам на това, което той заяви в залата. Той е един много добър юрист, но той каза, че няма разделна имуществена общност. Аз мисля, че е повече от ясно, че има такава. Ще ви дам един пример.
  Моята съпруга и аз имаме заедно части от един двустаен апартамент. В същото време тя има свое имущество, получено по наследство, а аз имам свое имущество също по наследство. Ние и двамата подаваме две отделни декларации за имущество и за доходи. Това е едно.
  Второ, аз се учудвам на позицията на тези колеги, които защитават тезата, че не трябва да се декларира имуществото и на съпругите или на съпрузите, защото е очевидно, че в бъдеще ние ще вървим към този начин на облагане на имуществата, какъвто съществува в развитите западни страни, тоест семейното облагане с данъци. Тоест, едно семейство подава една обща данъчна декларация, в която са описани всички имущества на семейството, всички данъци, които трябва да се плащат, и данъкът се изчислява на основата на това колко членно е семейството, дали има повече или по-малко деца, дали има болни деца в семейството, дали има инвалиди в семейството, тоест, има редукция на данъка.
  Така че повече от ясно е, че положението за деклариране на доходите и на имуществата на съпрузите трябва да остане в закона. Вярно е, че някой може да се опита да крие част от имуществото си като го прехвърля примерно на деца, но той може да го прехвърли и на братовчеди, на приятели и т. н. Но съпруг и съпруга трябва да декларират своето имущество и своите доходи. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Глушков.
  Аз предлагам да изчистим малко нещата. Това, което е безспорно:
  Първо, редакционното предложение на господин Велко Вълканов е да се промени първото изречение на ал. 1, което да гласи: "Декларират своето имущество, доходи и разходи следните лица".
  Второ, в т. 4 наистина е добре да се добави "председателят и съдиите от Конституционния съд".

  В т. 8 да се съгласим към "председателите и заместник-председателите на държавни агенции" да се добави и "комисии при Министерския съвет" - предложението е на господин Янаки Стоилов.
  Ще поставя на гласуване предложението на господин Любен Корнезов в т. 5 да отпаднат думите "и съдиите", в т. 6 да отпаднат думите "и прокурорите".
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 167 народни представители: за 8, против 147, въздържали се 12.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението - само в тази част, която не е приета - на народния представител Янаки Стоилов т. 16 - "ръководители на централни държавни органи, които издават лицензи или разрешения за определени дейности".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 80, против 71, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Георги Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да се прегласува това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за т. 16 от неговото предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 167 народни представители: за 91, против 63, въздържали се 13.
  Предложението се приема.
  Поставям на гласуване цялата ал. 1 на чл. 2 така, както е предложена от комисията, с вече приетите корекции.
  Гласували 153 народни представители: за 145, против 2, въздържали се 6.
  Алинея 1 е приета.
  За процедура има думата господин Георги Пирински. Заповядайте.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председател, аз сериозно направих предложението в списъка на лицата да бъде включен и главният преговарящ с Европейския съюз.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Много хубаво го направихте, само че по правилник има срок, в който е трябвало да го направите.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Съзнавам, че срокът е изпуснат. Съзнавам това, господин председателю. Съзнавам, че процедурата е нестриктно спазена по буква. Но струва ми се, че беше основателно по смисъла на отговорността на това лице - абстрахирам се от това кой в момента е преговарящ. Редно е той да бъде включен в този списък.
  Твърде деликатна е неговата функция. Не се приравнява към нито една от категориите, които бяха изброени. Аз се консултирах специално и с господин Стоилов.
  Струва ми се, че при всички случаи е редно, след като такъв широк кръг хора се включват в този списък, и той да бъде в него.
  Уточнява се процедурата. Аз ще направя предложение за изменение и допълнение на този закон, който още не е приет, но ние девалвираме като парламент, тъй като започваме да ремонтираме закони една седмица след като сме ги приели.
  Така че, моля ви да подложите на гласуване тази добавка и да помолим господин Джеров и комисията при оформянето на закона да включат и такава т. 17.
  Повтарям си предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми колеги, действително сега постъпи едно ново предложение, което е извън срока по чл. 68 от правилника. Това е действително.
  Но направихме консултации с членовете на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията и мисля, че и господин Корнезов и господин Стоилов няма да възразят.
  Мисля, че бихме могли да поставим това предложение на гласуване като предложение на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте допълнително т. 17 в ал. 1:
  "17. Главният преговарящ по преговорите за членство на България в Европейския съюз".
  Гласували 172 народни представители: за 153, против 15, въздържали се 4.
  Предложението е прието.
  Има предложение за отпадане на ал. 2. Може ли да се обединим при корекцията, която направихме, и за разходите ал. 2 да си остане в този вид, който предлага комисията?
  Наистина много трудно е да задължиш някого да декларира разходи на друго лице. Имуществото все пак се знае - то се придобива, то е на показ, особено недвижимото имущество или коли, или както предвиждаме.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Съгласен съм.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  Тук има една основателна бележка по предложението на господин Велко Вълканов, пак да уеднаквим с ал. 1. И ал. 2 да остане така:
  "(2) Лицата по предходната алинея декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършили пълнолетие деца".
  Моля, гласувайте.
  Гласували 153 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 2.
  И ал. 2 на чл. 2 е приета.
  Обявявам почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Моля господин Джеров да продължи с докладването на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 3. (Шум и реплики в залата.) Бих помолил колегите господин Корнезов и господин Гоцев - въпросът е в чисто правните въпроси.
  Член 3 има заглавие: "Предмет на деклариране".
  Има предложения на вносителя кои обекти трябва да бъдат декларирани.
  Има едно предложение на господин Янаки Стоилов, което обхваща две части. В първата част на предложението на господин Стоилов се определя кои имущества и доходи се декларират. Аз умишлено разделям предложението на господин Стоилов на две.
  Неговото предложение по чл. 3 е така:
  "Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2 декларират в публичния регистър следните имущества и доходи, притежавани и придобити от тях, от членовете на техните семейства или от търговски дружества, в които те участват:
  1. недвижимо имущество;
  2. моторни превозни средства;
  3. влогове, заеми и кредити на обща стойност над 5 000 лв.;
  4. ценни книги, дялове в ООД и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества;
  5. доходи извън нормативно установените възнаграждения за заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1, получени по време на предходната финансова година, когато общо надвишават 500 лв.;
  6. участието в приватизационни сделки извън случаите на боновата (масовата) приватизация."
  Комисията не подкрепя неговото предложение в тази точка.
  Комисията предлага чл. 3 със следното съдържание:
  "Чл. 3.
  Предмет на деклариране
  Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират в публичния регистър следното имущество и доходи:
  1. недвижимо имущество и доходи;
  2. моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
  3. парични суми, вземания и задължения над 5 000 лв. в местна или чуждестранна валута;
  4. ценни книги, дялове в ООД и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества;
  5. доходи, извън тези за заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1, получени по време на предходната финансова година, когато надвишават 500 лв."
  Комисията не възприема ал. 2 на господин Стоилов, в която той поставя на регламент разходите. Но в резултат на направеното гласуване в началото и приетото предложение на господин Стоилов ще ви прочета предложението, което той прави:
  "(2) На деклариране подлежат следните разходи, направени от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, когато те не са платени със собствени средства, а със средства на институцията, в която заемат длъжността, или от лицата по т. 7 на предходната алинея." РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Няма такава точка.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ви чета предложението на господин Янаки Стоилов. Аз нямам право да го коригирам.
  "1. обучение;
  2. пътувания извън страната;
  3. обезпечаване на техни задължения;
  4. дарения за политически партии, фондации и сдружения на граждани;
  5. други плащания с единична цена над 100 (200) лв., когато те не се покриват от лични или на лицата по чл. 2, ал. 2 доходи, спестявания, осигуровки или застраховки."
  Както ви казах, това предложение на господин Стоилов не е възприето от комисията.
  Преди малко част от Правната комисия или просто група народни представители се събрахме, разбира се, не на заседание, неофициално. И ако господин Стоилов е съгласен с нашето предложение - на четирима души, би трябвало неговият текст да гласи така:
  "(2) На деклариране подлежат:
  1. дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, когато те не са платени със собствени средства ..."
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: С тяхно съгласие!
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, извинявайте. Ще повторя пак:
  "На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, а със средства на институцията, в която заемат длъжността:
  1. обучение;
  2. пътувания извън страната;
  3. дарения за политически партии, фондации, сдружения на гражданите;
  4. други плащания с единична цена над 500 лв."
  Предоставям на залата да реши оттук нататък какво трябва да бъде прието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Това, което докладва господин Джеров, е близко до идеята, която съм имал в предложението. И в общи линии аз я възприемам, поне това, което на слух чух от прочетеното предложение. Въпреки че още комисията тук е посочила, че частично подкрепя предложението, защото неговата идея е запазена, искам да обърна внимание само на няколко различия, които се запазват, и съответно да споделя това, което смятам, че подобрява редакцията след направените допълнителни обсъждания.
  Още в чл. 3, ал. 1 виждате, че освен кръга на лицата по чл.2, които ние приехме, имуществото и доходите на тези лица, които трябва да се декларират, съм включил и имуществото на търговски дружества, в които те участват, когато то попада към след това изброените точки. Някой може да възрази, че така твърде много се затруднява стопанската дейност, че тук това може да усложни отношенията между съдружници. Но аз казвам, че тези длъжностни лица са такива преди всичко да се занимават с държавно управление. И след като не сме им забранили да участват и в някаква друга търговска дейност, то тогава за тях трябва да се отнасят и тези допълнителни задължения, за да не стане така, че държавната служба е само един параван за използването й за други цели.
  Затова смятам, че това изброяване, което впоследствие е посочено, трябва да бъде изрично допълнително включено.
  За т. 6 аз приемам, че тя се покрива до голяма степен или може би изцяло с това, което е посочено в т. 4. Така че единствено за по-голяма яснота - и на обществото, и на длъжностните лица, единствено бих посочил в самата т. 4 след нейния финал да се посочи "включително участието в приватизационни сделки извън случаите на боновата (масовата) приватизация". Наистина смятам, че точките са почти тъждествени, тъй като не мога да намеря някакъв друг придобивен способ, който да не е обхванат от т. 4. Но мисля, че това пояснение, което се съдържа в т. 6, ще бъде полезно, ако се пренесе в края на т. 4.
  В ал. 2 наистина в края на изречението това е някаква редакционна неточност. Не мога да кажа дали при пренасяне на предложението, което съм направил в доклада, или пък от моята собствена редакция. Но наистина текстът остава така, както е прочетен.
  Тук виждам, че промяната е другите плащания с единична цена да бъдат над 500 лева. Само това е разликата. Не бих я оспорвал и дори ако искате в т. 4 може да се направи същото - дарения за политически партии, фондации, сдружения на граждани над 500 лева. Едва ли е необходимо малките дарения, които са на сума няколко десетки лева или даже 100-200 лева, да бъдат декларирани тук. Но всички дарения над 500 лева или когато те общо превишават тази сума, която се взема за база в т. 5, мисля, че трябва да бъде включена и в т. 4. И това ще бъде свързано с бъдещото приемане на Закона за политическите партии.
  Така че с тези уточнения по принцип аз приемам направените предложения, освен ако в хода на дебата не се наложи да бъде изяснено нещо допълнително. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми госпожи и господа, извинявам се на юристите, че лаикът пак взима думата, обаче след като в ал. 2 се говори: "когато не са платени със собствени средства" и след това се посочва "и дарения на политически партии, фондации и сдружения на граждани" аз го разбирам така, че някой ми дава на мен сума, по-голяма от 500 лева, и аз ги давам. Значи не мои пари, а нечии други пари. Така ли е? Тогава пак изпадаме в нещо... Ето, виждам, че господин Корнезов ме разбра, въпреки че не съм юрист. Не е добре така, както е направено.
  Второто, с което се разминаваме. Ние цитираме и сега с новия текст, който предлагат ал. 1 и ал. 2 от предишния чл. 2. Но в предишния чл. 2 изобщо не се говори за разходи. А сега говорим тук за разходите на лицата по ал. 2. Значи отново има някакво разминаване. Или трябва да отпадне ал. 2, защото е безсмислено по този начин - дарение на партия, фондация и т. н., когато е с чужди пари. Това може би също трябва да отпадне, вие юристите преценете, мен просто ме дразни това несъответствие, това разминаване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата за реплика господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Бележката на господин Куртев по първата част е основателна, защото наистина, когато се говори за даренията не става дума за това дали тези средства са собствени или чужди. Тоест те се различават от кръга на другите точки. Но е важен въпросът и затова преценете как той да бъде посочен - дали като отделна алинея, за да не бъде в зависимост от това дали се дават собствени или чужди средства. Но наистина този проблем е забелязан. Най-малкото, той се отразява върху прецизността на текста и на случаите, които са включени в изброяването.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ваше е предложението. Коригирайте го.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, да, аз затова предлагам ако това смущение се смята, че трябва да бъде отразено, т. 4 може да стане отделна ал. 3, без да се посочва какъв е източникът на тези средства. Важното е, че това лице предоставя средствата на посочените организации.
  А за другото изброяване - то не е в противоречие с гласувания чл. 2, тъй като ал. 2 на чл. 3 е една специална разпоредба по отношение на приетия текст. Тя, само като изключение - и то изрично посочено, казва кои разходи на другите лица подлежат на деклариране, тъй като смятам, че поне това са едни от най-съществените разходи, сигурно има и други, няма да твърдя, че не е възможно някакво заобикаляне, но ако някой предлага нещо в допълнение, нека да го каже, ако това е възможно. Но това е едно специално изключение от приетия текст и мисля, че то не е в противоречие и е позволено и от правната техника, и особено от правната логика на закона. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Васил Гоцев.
  ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да се спра на текстовете от ал. 1. А това, което говори господин Стоилов за търговските дружества, аз мисля, че то се включва изобщо в декларирането, защото тогава, когато аз или някой от семейството ми е член на търговско дружество и това търговско дружество има имущество, той притежава такава част от имуществото, каквато е участието в търговското дружество. Така че мисля, че то е обхванато от първоначалната редакция.
  Всъщност основното, което исках да кажа, е това, което го каза господин Куртев. Аз го разбирах различно от това, което и предлагащият господин Стоилов каза. Както е посочено в логиката се има предвид един от тези, които декларират, да бъдат подставено лице на един, който желае да дари една партия. Примерно, фирмата еди-коя си, която не се ползва с добро име или не желае да се знае, че финансира една партия, дава на някой от нас пари, ние отиваме и ги внасяме. Има някаква логика в това, но трябва по-ясно да се каже дали е така.
  Ако господин Стоилов обаче е имал предвид да се иска деклариране от всеки от задължените да декларират лица, когато правят дарения на партия повече от определена сума пари, мисля, че не му е мястото в този закон. В този закон логиката, както я виждам, откровено казано мен малко ме изненада, не е какво аз харча, а какво други харчат за мен. Може да има смисъл в тази работа, макар че аз ако искам да харча, мога да харча безогледно пари и по този начин няма да бъда хванат в този закон, щом не трябва да го декларирам.
  Ако логиката на закона е да не се декларира това, което аз харча, а само което други харчат за мен - има, разбира се, смисъл в това - тогава няма защо да се иска да декларирам в този закон какви дарения да правя на партиите.
  Част от моите разходи, дали аз правя тези разходи в някакъв игрален дом или ги давам в една партия, е въпрос, който ще преценяват съответните органи това, което давам дали е повече или отговаря на това, което имам. Но щом като за други мои разходи законът не ме задължава да анонсирам, съвсем обезсмислено е този закон да ме задължава да анонсирам за партиите. Ако някой смята, че е полезно, трябва в Закона за партиите и финансирането примерно да се каже, че тези лица, които подават декларация, не могат да правят дарения за партии повече от толкова лева - нещо, което аз не бих приел, че има логика.
  Така че аз съм на мнение тази разпоредба, ако не се има предвид задължението за декларация да бъде подставено лице, да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гоцев.
  Има думата господин Йордан Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, очевидно вървим към консенсус по този чл. 3. Искам да кажа само две неща и то за протокола.
  Ние ще поемем задължение тази разпоредба в т. 4 на ал. 2 на чл. 3 за политическите партии да влезе там, за да е ясно, че е абсолютно задължително декларирането там - от страна на политическите партии, кой им е дал и къде. Тоест пак ще има прозрачност, така че, ако господин Стоилов прецени, че това ще бъде достатъчно, защото вече е записано и в протокола, може да отпадне. Ако не, нека да остане, аз не възразявам, ще го повторим.
  Всъщност основното, което искам да кажа, е по отношение на т. 6 на ал. 1 от предложението на господин Стоилов - за участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова и масова приватизация, въпреки че няма хипотеза за участие в приватизационна сделка. Участие, имаме предвид печелившо участие, тоест придобиване. Няма хипотеза извън т. 4 на предложението на господин Стоилов, а то гласи: декларират се ценни книжа, дялове в ООД и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества. Приватизацията в България се извършва само с такива инструменти. Така че в кръга на хипотезата на т. 4 попада всяко участие в приватизационна сделка.
  Но въпреки това, за да не останем неразбрани, за да не остане никакво съмнение, че ние искаме да се декларира участие в приватизационни сделки, категорично го искаме, казваме, че можем да добавим не като т. 6, а към т. 4: "ценни книжа, дялове в ООД и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити от участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова, масова приватизация".
  Това е моето предложение, ако господин Стоилов се чувства удовлетворен. Благодаря ви.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): А по ал. 1 за търговските дружества? Защото той там не участва като физическо лице.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Това е по ал. 1 - т. 4 на ал. 1: "Лицата по чл. 2 декларират в публичния регистър следните имущества и доходи, притежавани и придобити от тях, от членове на техните семейства или от търговски дружества, в които те участват". Всъщност става въпрос за придобиване - приватизацията е начин да се придобият, така че това изчерпва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
  Господин Стоилов, по ал. 1 приемате ли да се гласува предложението на комисията за чл. 3, което евентуално ще стане ал. 1 с добавката в т. 4: "в това число участието в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация"? Става дума, че предложението на господин Янаки Стоилов не се отнася само за т. 4 и т. 6, но горе има по-друго предложение.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Става дума за самия увод на чл. 3, ал. 1. Мисля, че смисълът е един и същ. Аз съм го дал описателно и съвсем ясно: "Лицата по чл. 2 декларират в публичния регистър следните имущества и доходи, притежавани и придобити от тях, от членовете на техните семейства или от търговски дружества, в които те участват".
  Към редакцията на комисията тогава може да се добави "или от търговски дружества, в които те участват", тъй като това е вече разширяване на обхвата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз се извинявам, но по принцип смятам, че т. 4 е достатъчна. Ако аз декларирам какви дялове имам в отделни дружества, трябва ли всяко придобиване от едно такова дружество...
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Става дума за начина на придобиване - дали е приватизация или съм го купил.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Има един друг въпрос. Нека да разсъждаваме дали не се придобива в качеството на юридическо лице.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване чл. 3, както е предложен от комисията, като този текст става ал. 1 и в него, в т. 4 накрая се допълва с т. 6 от предложението на господин Янаки Стоилов със свързващите думи "в това число" и следва участието в приватизационни сделки...
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Придобити в приватизационни сделки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Ценни книги и дялове в ООД и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число участието в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация."
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, няма ли да бъде по-добре да се каже "придобити", защото дали участвам, е страничен въпрос?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "... в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки, извън случаите на бонова (масова) приватизация."
  Моля, гласувайте.
  Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
  Алинея 1 на чл. 3 е приета.
  Сега ал. 2 трябва да се поизчисти.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Специално за политическите партии, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, ще приемем, че т. 4 отпада. В текста обаче е: "На деклариране подлежат следните разходи, направени от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1"... Ние приехме, че разходите на лицата по ал. 2 не подлежат на деклариране в чл. 2.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Само за тези разходи.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Само за ал. 1.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Алинея 2 трябва да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Алинея 2 трябва да отпадне и не разбирам, господин Стоилов, израза "или лицата по т. 7 на предходната алинея"...
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Това е редакционна неточност, господин председател. Аз предлагам текстът да остане със следната редакция: "на деклариране подлежат следните разходи, направени от и в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността" - и после е изброяването.
  Вярно е, че по отношение на съпрузите, на ненавършилите пълнолетие деца ние не искаме да бъдат декларирани широк кръг разходи. Но за тези значителни по размер разходи е необходимо, тъй като става дума за съпрузи, за деца, което по този начин може да поставя в косвена зависимост длъжностните лица по чл. 2, ал. 1. Затова е необходимо режимът да бъде общ, защото те могат да не дават пряко подаръци на този, от когото очакват някакво облагодетелстване. Този род разходи ще правят за неговите най-близки и това отваря една сериозна врата за заобикаляне на изискванията, които приехме.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие, ако Ви разбирам правилно, имате предвид не разходи. Вие имате предвид, че някой може да подари нещо на съпруга заради...
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: И не само. Да речем, едно пътуване, което някой друг поема, а не самият съпруг, не член на неговото семейство и не институцията, в която той работи. Разбирате ли, че това е същата форма на облагодетелстване, само че по косвен път - не пряко чрез лицата по чл. 2, ал. 1, а чрез техните най-близки лица. И ако отпадне ал. 2 ние създаваме възможност просто от едно посредничество на най-близките лица, които да се облагодетелстват с поемане на съществени, на големи техни разходи от други лица и организации, които могат да поставят в някаква зависимост длъжностните лица по чл. 2, ал. 1. Затова е необходимо да се подкрепи текстът в този му вид.
  Да, аз подкрепям това да бъде с тяхно съгласие, за да не се използват за злоупотреба и някой да твърди, че е подарил на някого нещо или че е извършил негови разходи, без той да знае. За това съм съгласен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, аз тогава бих помолил господин Джеров да прочете вече окончателния текст на ал. 2.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "(2) На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заема длъжността:
  1. обучение;
  2. пътуване извън страната;
  3. дарение за политически партии, фондации"...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, това ще отпадне.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тогава остава, господин председател,
  "3. други плащания с единична цена над 500 лева".
  Това е текстът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "И когато те не се покриват от лични"..., това отпада ли?
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е казано в уводната част на текста: "Когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията".
  И още две думи, господин председател - т. 3 "обезпечаване на техни задължения" просто не може да се приеме, защото не може да се разбере за какво става дума и затова си позволихме да качим тези две думи в началото: "на деклариране подлежат дадени обезпечения и направените разходи", затова т. 3 по предложението на господин Стоилов и т. 4 отпадат. Имаме т. 1, 2 и т. 5 става т. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте ал. 2 на чл. 3 така, както беше прочетена от докладчика.
  Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
  И ал. 2 на чл. 3 е приета, а с това и целият чл. 3.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 4 имаме предложение на вносителя.
  Господин Велко Вълканов предлага в чл. 4 да се създаде нова ал. 2, която да измести предложената ал. 3 със следното съдържание:
   "(2) Лице по чл. 2, което не е декларирало имуществото и доходите си, не може да встъпи в длъжност".
  Комисията не приема предложението.
  Има предложение на господин Янаки Стоилов, което е прието по принцип.
  Комисията предлага следното съдържание на чл. 4:
  "Чл. 4. (1) Декларирането на доходи и имуществото от лицата по чл. 2, ал. 1 се извършва при встъпването им в длъжност и ежегодно най-късно до 31 май, както и при освобождаването им.
   (2) При деклариране на доходите и имуществото по чл. 3, точки 1, 2, 3 и 4, ако то е придобито по време на заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1 се посочват също правните основания и произхода на средствата, с които е станало придобиването им".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На мен само не ми е ясно и може би трябва да се допълни: "ежегодно най-късно до 31 май". Няма ли се предвид календарната година преди това или от 31 май до 31 май всяка година?
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Всъщност има два срока за деклариране - едното е при встъпване в длъжност: "ежегодно най-късно до 31 май". Аз го разбирам като - 31 май - срокът, в който трябва да декларирам онова, което е променило моето състояние през предходната година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предходната календарна година?
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Календарна" - задължително!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Най-късно до 31 май за предходната календарна година".
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, това е полезно уточняване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на господин Велко Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, искам да обърна вниманието ви върху тази особеност на законопроекта, че ако едно лице по чл. 2 не извърши декларирането на своето имущество, няма никаква санкция за това. Не прави декларация - и нищо повече. Ако той даде невярна декларация, ще има санкция. Ако обаче си мълчи, не подава декларацията, никаква санкция няма. И се питам как да го заставим това лице, за да направи декларацията, която се изисква по закон.
  Единственият начин е да кажем, че ако то изобщо не декларира своето имущество, няма да може да встъпи в длъжност.
  Аз съм съгласен, че например за някои лица това е твърде неподходяща мярка, например не може президентът и вицепрезидентът да бъдат обвързани с една такава норма или пък народните представители. Не може, съгласен съм с това, но си мисля, че останалите лица по чл. 2 биха могли да бъдат обвързани с едно такова задължение. (Шум и реплики в залата.)
  Защо не, господин Джеров, защо не? Това не изисква кой знае какво. Но да се застави по този начин, защото той нехае, не подписва такава декларация и ние оставаме безсилни да въздействаме върху него.
  Аз бих искал да обсъдим този въпрос, както досега добронамерено обсъждахме въпросите и намирахме някакви решения. Да обсъдим този въпрос - как да заставим лицата да подават декларациите, които са необходими по закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата господин Джеров.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, господин Вълканов предлага, ако не декларира едно от лицата по чл. 2 своето имущество, доходи и т.н., да не може да встъпи в длъжност. Не влизаме ли в разрез с Конституцията? Можем ли да кажем за президента това? Просто да погледнем списъка в чл. 2. Можем ли да кажем, че министър-председателят не може да встъпи в длъжност, ако не подаде такава декларация? Нека да видим всички тези лица. Може ли главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд, на Административния съд?
  Според мен тук създаваме или невъзможност, или поставяме едно условие, което не е в синхрон с Конституцията.
  Като юрист не мога да приема това.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Лошото е, че ако тук ние тръгнем да търсим за кои лица може това да важи, ще се окаже, че има лица, за които не може да важи и просто ги разделяме на две категории, което няма да е хубаво.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Вижте, съгласен съм, че има наистина проблем, особено за президента, вицепрезидента, народните представители, можем да ги изключим, но да потърсим някаква форма, която да застави лицата да подават декларациите. Иначе никакъв ефект няма - разберете!
  Може да кажем: лицата по т. 3 - 17-а подават декларация и ако не подадат, не встъпват в длъжност до подаването на декларацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да приемем друго: да приемем чл. 4, както го предлага комисията, а някаква санкция на лица, за които може да има такава санкция, да са в друг закон - да кажем, в Закона за държавния служител. Приемаме ли така? Добре, господин Вълканов се съгласява.
  Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията, като в ал. 1 след думите "до 31 май" се добавя "за предходната календарна година".
  Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
  Член 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 5 е със заглавие "Отговорен орган".
  На базата на предложението на вносителя и на предложението за нова трета алинея на господин Янаки Стоилов, което комисията приема, предлагаме следното съдържание:
  "Отговорен орган
  Чл. 5. (1) Публичният регистър за лицата по чл. 2, ал. 1 се създава при председателя на Сметната палата.
  (2) Декларациите се съхраняват за период от 10 години."
  В синхрон с дотук приетите текстове, ал. 3 трябва да звучи така:
  "(3) Лицата по чл. 2, ал. 1 предоставят и копие от подадената от тях декларацията по Закона за облагане на доходите на физическите лица."
  Това е предложението на комисията за чл. 5 с три алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Йордан Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, тук виждам, че е направен един пропуск. От колегите разбрах, че са обсъждали въпроса, но не са стигнали до конкретно предложение.
  В чл. 5 се казва, че публичният регистър се създава при председателя на Сметната палата, а след това се казва, че декларациите се съхраняват за период от 10 години.
  Когато се налага нещо да се декларира, както примерно по Закона за облагане доходите на физическите лица и по редица други закони, се създават типови декларации, за да бъдат абсолютно еднакви условията за всички, които трябва да извършат това деклариране. Иначе всеки може в свободен текст да декларира нещо и да се получи различие в начина на деклариране поради липса на типова форма, която да е унифицирана и еднаква за всички. Затова аз предлагам тук задължително да кажем, че се създават такива декларации и предлагам като отделна алинея или, да речем, към ал. 1, или към ал. 2 текст.
  Предлагам ал. 3 да звучи така:
  "(3) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларации по образец, утвърден примерно от министъра на финансите, защото там има такава практика за изработване на типови декларации, заедно с декларацията по чл. 3...".
  Трябва да изработим самия текст. Казах ви смисъла.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако приемем предложението на господин Цонев, ал. 3 би трябвало да бъде със следната редакция:
  "(3) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, и копие от подадената от тях декларация по Закона за облагане на доходите на физическите лица".
  Това е съобразно предложението на господин Цонев.
  ПЕТЪР РАФАИЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Общо взето споделям предложението на колегата Цонев. Действително е необходимо да има някакъв типов образец. Въпросът е, че според мен би било по-удачно не да се прави нов текст в ал. 3, защото за втори път влизаме в някакъв проблем с правилника, а е по-добре това да стане в ал. 2 под формата на някаква корекция в самото изречение. Сега ал. 2 казва така: "Декларациите се съхраняват за период от 10 години". Може би трябва да се направи: "Декларациите по образец, утвърден от еди-кого си, се съхраняват за период от 10 години". И толкова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Думата има господин Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, колеги! Това, което ме смущава в предложението на господин Цонев, е, че декларацията се утвърждава по образец, утвърден от министъра на финансите.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Оттеглям го. Кажи от кого да се утвърждават.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Вижте, който ги съхранява, той и да ги определя. Защото министърът на финансите е представител на изпълнителната власт и може да има някаква тенденция в това, което той утвърждава. Може би Сметната палата, като орган на Народното събрание, е по-добрият вариант. Министърът на финансите може да определя декларации за доходи, за имущество на всички български граждани, не само на една избрана категория български граждани, които трябва да имат по-голяма отговорност от другите. Ако ще повишаваме степента на отговорност или на задължение на една категория граждани, то това не трябва да е министърът на финансите. Ако напишете председателят на Сметната палата...
  ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС, от място): Заместник-председателят на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Е, ако се направи това предложение, пак ще го дебатираме.
  Аз искам да се противопоставя на предложението на господин Цонев. Ако ще ги съхранява Сметната палата, по-добре е тя да ги и утвърждава.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Ти кажи съгласен ли си да има типове декларации?
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ясно е, че като попълваш нещо, не можеш да попълниш свободна форма. Иначе ще излезе като изцепките на един господин по Интернет. Той си попълва каквото иска.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата заместник-председателят Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Димитров, разсъждавам чисто юридически. Имаме декларация по данъчните закони. Те се утвърждават от министъра на финансите. Имаме актове по Закона за държавната собственост - утвърждават се от министъра на финансите. Имаме актове за общинска собственост. И те се утвърждават от министъра на финансите. Или в нашата правна система, в обективното право на България сме възприели принципа министърът на финансите да утвърждава тези типови документи. Аз не мога да се съглася с това, че министърът на финансите може да утвърди такъв образец, който да е в нарушение на закона. Ние казваме какво трябва да съдържа нашата декларация. Какво му остава друго, освен да създаде съответните графи или въпроси към отговорите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Думата има господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Аз няма да се произнасям по дискусията за това кой орган да утвърждава декларациите. Наистина е необходим такъв образец, за да има някаква съпоставимост и дори да бъдат улеснени лицата, които ще трябва да предоставят посочената информация.
  Обръщам внимание на приетото от комисията предложение, което съм направил и което се надявам, че ще бъде подкрепено и в пленарната зала, а именно заедно с декларацията по този закон да се предоставя и декларация по Закона за облагане на доходите на физическите лица. Дори тази информация в голяма степен решава въпроси, които се поставят от Закона за публичния регистър. Аз си давам сметка, че този закон стои на границата между правото и морала. Той в някаква степен може да се разглежда като един етичен кодекс, който все пак има основните нормативни изисквания за законодателен акт. Но със съпоставянето на двете декларации може да се получи много богата информация, която иначе нито един от двата източника не може да даде. И да се преодолее най-после тази практика, която вече дълги години е в България, почти от самото начало на политическите промени, когато няма съпоставимост между големи данъкоплатци и притежатели на големи имущества. Защото у нас се нароиха много хора, които претендират, че са заможни, но ние не сме видели какво те са платили на държавата, защото тяхното имущество трябва да е някаква остатъчна величина от финансовите задължения, които са изпълнили.
  И няма пречка, дори да действа с някакви корекции Законът за собствеността на гражданите, тъй като за съжаление нито едно правителство в последните години не намери воля наистина да посочи къде е корупцията. А корупцията е точно в разминаването между големите имущества и малките данъци, които плащат редица лица. Ето затова тези две неща трябва да вървят паралелно и поне оттук нататък да се сложи ред, въпреки че ние няма да коригираме създаденото вече положение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така е по нашия правилник. В нашия правилник изрично е казано, че с декларациите, които подават народните представители...
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Но то е въведено засега само за депутатите, а ние говорим вече за много по-широк кръг лица.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата Венцеслав Димитров.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин Стоилов, аз наистина Ви уважавам за Вашите изказвания, но фактът, че пак изкарвате на преден план Закона за собствеността на гражданите, не ми харесва. Имаше един министър, който го размахваше. Той си отиде преди 2 месеца и виждаме каква каша е създал в държавата.
  Законът за собствеността на гражданите е едно социалистическо творение. Там се казва, че законни са само трудовите доходи. Ако искате да се позовавате на този закон, бъдете така добри да го промените в съответствие с променените реалности в България. В България законни са доходите и от труд, и от капитал. Ако кажем, че са законни само трудовите доходи, то тогава две трети от българите трябва да отидат в затвора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Думата за втора реплика има господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Ще бъда съвсем кратък. Не искам да подмина това, което каза господин Янаки Стоилов, защото според мен то е ядрото, то е същността на целия дебат и за корупцията, и за начина, по който се преценява това от българското общество. Защото наистина разминаването между платени данъци, доходи, за които са платени данъци и разходи, които са направени, е същността на корупцията. Докато и в този момент в българското общество критерий за корупция е някакво имане, дори имането, което е придобито от доходи, за които са платени данъци, т.е. от законни доходи.
  Затова аз използвах правото си на реплика, за да кажа, че точно в тази посока трябва да бъде изготвен публичният регистър и ние го изготвихме в тази посока и че това е същността - доходите да бъдат обявени по съответния начин, да бъдат с платени данъци и да бъде този регистър във взаимовръзка с останалите декларации. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За дуплика има думата господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): От тези две реплики за мен остана само едно пояснение към това, което преди каза господин Димитров. Аз нямам възражения по същество и в това е разликата в икономическата система днес - че се въвежда формален критерий за доходите, дали те са законни, без да се посочва какъв е техният източник, дали е от трудова дейност, дали е от някакъв капитал и т.н. Аз затова казах, че никак не беше трудно, ако е съществувала воля, да се коригира досегашният Закон за собствеността на гражданите или да се направи някаква нова разпоредба, така че да се посочат лицата, които имат незаконни доходи или доходи, които не могат да бъдат правно обосновани и се получава драстична разлика между това, което притежават, и това, което са изпълнили като свое финансово задължение, да бъдат санкционирани. Ето това най-после трябва да стане в България, но изглежда отношението по тези въпроси беше твърде толерантно и затова то се превърна в един от източниците и за разграбване и разсипване на българската икономика. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Велко Вълканов има думата.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, аз взех думата, за да подкрепя категорично тезата на колегата Димитров. Смятам, че е съвършено прав, образецът трябва да бъде даден от председателя на Сметната палата. Искам да ви насоча вниманието към заключителната разпоредба на този закон, където се казва, че изпълнението на закона се възлага на председателя на Сметната палата. Добре, ако изпълнението на закона се възлага на председателя на Сметната палата, не бива ли и това да бъде негово задължение - да състави образеца на декларацията? Това е един особен момент от целия процес на изпълнението на закона. И изведнъж му отнемате функцията той да каже какво да бъде съдържанието на тази декларация.
  Искам да обърна внимание още и върху това, че този закон не е финансов закон, господин Джеров, това е друг тип закон. Ние не се ръководим от съображенията на финансовия министър, ние имаме свои съображения и това са държавно-правни съображения, които стоят над съображенията на финансовия министър.
  А що се отнася до това, че наистина една намеса на министъра на финансите би могла да бъде полезна, тази намеса ще стане чрез представянето на копие от подадената декларация. По този начин ние събираме два потока информация, които се допълват взаимно. Но нека председателят на Сметната палата като човек, който ще изпълнява закона, той да каже какъв да бъде видът декларация, който той ще изготви от наше име.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  На мен ми прави впечатление, че в текста на вносителя е имало такъв текст и той си е според мен на систематичното му място - чл. 4, ал. 1. Ние гласувахме: "Декларирането на доходите и имуществото от лицата по чл. 2, ал. 1 се извършва при встъпването им в длъжност и ежегодно най-късно до 31 май за предходната календарна година, както и при освобождаването им (в текста на вносителя е казано) по декларации-образци, утвърдени от Министерството на финансите".
  Поставям първо на гласуване това предложение, като тези думи се добавят в чл. 4, ал. 1.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Кои думи да се добавят?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Както е в текста на вносителя - "по декларации-образци, утвърдени от Министерството на финансите".
  Моля, гласувайте!
  Гласували 157 народни представители: за 99, против 56, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Моля, гласувайте чл. 5, както е предложен от комисията.
  Гласували 114 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 7.
  Член 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 6 има предложение на господин Велко Вълканов - в чл. 6 накрая на изречението да се постави запетая и се добави "както и журналистите - членове на Съюза на българските журналисти".
  Тоест господин Велко Вълканов предлага чл. 6 да бъде със следното съдържание:
  "Чл. 6. Достъп до данните по публичния регистър имат лицата и органите, оправомощени по Закона за достъпа до обществена информация, както и журналистите - членове на Съюза на българските журналисти."
  Комисията не подкрепя предложението на господин Вълканов.
  Следват две предложения на господин Янаки Стоилов. Той предлага нова ал. 2:
  "(2) Всяко лице от посочените в чл. 2, ал. 1 има право на непосредствен достъп до регистъра по чл. 5."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Господин Янаки Стоилов прави предложение за нова ал. 3, която комисията възприема.
  Комисията предлага следното съдържание на чл. 6:

  "Обществен достъп до декларациите
  Чл. 6. (1) Достъп до данните от публичния регистър имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на учреждения, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масова информация чрез техните ръководства.
  (2) Исканията за данни от публичния регистър се правят в писмена форма до председателя на Сметната палата, който има задължение да даде съответната информация най-късно в месечен срок от постъпване на искането.
  (3) Всяко лице от посочените в чл. 2, ал. 1 има право на непосредствен достъп до регистъра по чл. 5 относно личните си декларации.
  (4) Всяка година между 1 октомври и 1 ноември председателят на Сметната палата огласява имената на задължените длъжностни лица, които не са подали изискваните декларации по този закон чрез бюлетин, който се обнародва в централните средства за масова информация."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Средства за масово осведомяване.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Понеже в ал. 1 казваме "масова информация", затова искаме да унифицираме текстовете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  По чл. 6 има думата господин Велко Вълканов.

  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Искам да обърна вниманието върху това, че не е точно това, което съобщи господин Джеров, че комисията не е подкрепила моето предложение. Напротив, по принцип, по същество то се приема. Защото, вижте първоначалната редакция на чл. 6, а вижте сега новата редакция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така е, така е.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Първоначалната редакция е повече от бедна - "Достъп до данните по публичния регистър имат лицата и органите, оправомощени по Закона за достъпа до обществената информация"." А новият чл. 6 е вече много разширен. Казва и това: "... влизат лицата по чл. 2, ал. 1 и средствата за масова информация чрез техните ръководства".
  Значи журналистите вече имат достъп до тези данни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, да. Правилно е.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Не всички журналисти.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не всички, но все пак журналисти.
  Аз дори смятам, че това е по-широко в някаква степен, защото е казано "средства за масово осведомяване", което означава вече всякакъв вестник в цялата страна, а не само тези, които са в Съюза на журналистите. Това е много широко и аз изцяло го подкрепям. Нямам възражения и формално оттеглям моето предложение, защото то е включено тук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Правилно, правилно.
  То и предложението на господин Янаки Стоилов всъщност по принцип е прието. Става дума само да има непосредствен достъп, но до личните си декларации, а не до всички.
  Моля, гласувайте чл. 6, така както е предложен от комисията, като в ал. 1 и в ал. 4 думите "масова информация" се заменят с "масово осведомяване".
  Гласували 133 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 6.
  Член 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 7 - текстът на вносителя:
  "Санкции
  Чл. 7. Лицата, подали декларации с невярно съдържание по този закон, носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс."
  Господин Вълканов прави следното предложение - в главата "Санкции" - това не е глава, има един-единствен текст - да се създадат членове 8, 9, 10 и 11 със следното съдържание:
  "Чл. 8. Имуществото и доходите на лице по чл. 2, недекларирани съобразно предходните разпоредби, се смятат за укрити и се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 9. Лице по чл. 2, открило имуществото и доходите си, се освобождава от длъжност, доколкото това е допустимо от Конституцията.
  Чл. 10. Имуществото и доходите на лице по чл. 2, които значително надхвърлят законните доходи и имущество, придобито със законни доходи, се смятат за незаконни и се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 11. Исковете по чл. 8 и чл. 10 се предявяват от органите на прокуратурата и се разглеждат в Софийския градски съд като първа инстанция по реда на Гражданския процесуален кодекс.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 7 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 господин Венцеслав Димитров има думата.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председателю, колеги! Тук, дето взимате отношение, сте все юристи, но мисля, че дали ще пишете, че отговарят по чл. 313 или не отговарят, то е едно и също. Това излишно натоварва закона с допълнителни текстове. Нека да отпадне. То се знае, че отговарят. Аз гледам сега Муравей Радев написал на данъчните декларации, дето писахме, пък той и на всяка страница: "За неверни данни отговарям по чл. 313". И да не го напишеш, ти пак отговаряш.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Велко Вълканов има предложение, но то е за нови текстове. Ще гласуваме първо за чл. 7.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 7.
  Гласували 118 народни представители: за 100, против 7, въздържали се 11.
  Член 7 отпада.
  Има думата господин Велко Вълканов, по неговото предложение.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, аз твърдо стоя зад предложения от мен текст. Смятам, че, ако тези текстове не бъдат приети, целият закон остава без всякаква ефективност. Ние можем да заставим тези хора да подават тези декларации. Единственият начин е все пак в този закон да приемем някакви имуществени санкции.
  Ето защо аз упорито настоявам да гласувате и подкрепите тези мои предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин Вълканов, просто не мога да разбера логиката на тези предложения на тези нови четири текста. Едно имущество, само затова, защото не съм го декларирал, не може да бъде укрито и да се отнема в полза на държавата. Член 34 от Закона за задълженията и договорите отдавна е отменен. Това е една логика на миналото време и аз смятам, че въобще не би могло да бъде уважено, защото е в пълна дисхармония с правото на една пазарна икономика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Венцеслав Димитров има думата.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председателю, колеги!
  Господин Вълканов, всички, които засяга този закон, освен другото, че попадат под разпоредбите на този закон, те попадат под разпоредбите на всички данъчни закони. Така че те там си декларират и доходи, и имущество. Нали така? Обаче вие искате само за тези хора, примерно, ако са сбъркали нещо, да въведете конфискация или нещо такова, доколкото разбирам.
  Аз мисля, че има една друга категория, които много повече заслужават една конфискация, която обаче въпреки това, по нормалните данъчни закони, не може да стане. Има си нормална процедура.
  Вярно, че тук има някои допълнителни неща. Разбрах, че преди малко са гласували за някакви разходи и т.н. Вие като направите един разход, никой не може да ви го конфискува вече, защото той е консумиран. Това е в повечето, което се отнася за тази категория хора. А другите, те се подчиняват на общите закони и там, по данъчните закони, всеки си има и си носи една определена отговорност. Дали ще има конфискация - конфискация в какъв размер... Аз мисля, че конфискацията има там създадени глоби и т.н., но има и конфискации, да кажем, ако не можете да си платите данъците, ще ви конфискуват част от имуществото. Но пък цялото имущество да бъде конфискувано, аз не знам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За дуплика има думата господин Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, не намирам за подходящо да се цитират отменени текстове на други закони. Ние правим собствен закон, господин Джеров, със свои собствени основания, който преследва други цели - държавно-правни цели, ще повторя, преди малко използвах този израз.
  Освен, искам да посоча на господин Димитров, че става дума не просто за конфискация, а за конфискация само на отнемане на имущество и то на такова имущество, което значително се различава от декларираното. Той буквално лъже открито, директно, безсрамно лъже. И само тази разлика се отнема в полза на държавата.
  ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Това ще бъде по данъчните закони.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: По данъчните закони не се предвиждат такива мерки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Велко Вълканов да има глава "Санкции" с членове 8, 9, 10 и 11.
  Гласували 139 народни представители: за 51, против 86, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на господин Янаки Стоилов, което е оттеглено.
  Преминаваме към

  "Преходни и заключителни разпоредби

  § 1. Министърът на финансите в тримесечен срок от влизането на този закон в сила утвърждава декларации-образци по чл. 4.
  § 2. Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Народното събрание."
  Това са текстовете на вносителя.
  Комисията предлага § 1 и § 2 да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 1 и § 2 на вносителя.
  Гласували 119 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 2.
  Параграфи 1 и 2 на вносителя отпадат.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложението на господин Янаки Стоилов:
  В Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов § 3:
  "§ 3. Законът се прилага за всички лица, които са заемали или заемат посочените в чл. 2, ал. 1 длъжности след 1 януари 1997 г."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Янаки Стоилов за нов § 3 от Преходните и заключителни разпоредби.
  Гласували 125 народни представители: за 35, против 90, въздържали се няма.
  Предложението не се приема.
  Думата има господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Имам предложение за два нови параграфа - 1 и 2. (Реакция и реплики от ДЛ.) Това е във връзка с това, което направихме досега, просто е пропуснато.
  Първо, ние приехме да се изготви тип декларация и не дадохме срок, в който тя да бъде направена.
  И второто е, че в чл. 4, ал. 1 е казано, че декларациите се подават до 31 май за предходната година от тези, които трябва да декларират. Очевидно е, че до 31 май за 1999 г. лицата по чл. 2 не могат да подадат декларации. Значи трябва да има друг срок специално за миналата година.
  Ето, това са ми двете предложения. Ако искате, да не ги правя? Просто не е възможно да стане иначе.
  Затова аз ви предлагам двата параграфа да бъдат със следния текст:
  "§ 1. Министърът на финансите в срок до 30 юни утвърждава декларации-образци по чл. 4.
  § 2. Срокът по чл. 4, ал. 1 за 1999 г. е до 30 септември 2000 г."
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 5?
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 4 е. Защото чл. 4, ал. 1 казва: "Декларирането на доходите и имуществото от лицата по чл. 2, ал. 1 се извършва при встъпването им в длъжност и ежегодно най-късно до 31 май, както и при освобождаването им."
  Затова срокът тук е упоменат и казваме, че за предходната година е 30 септември.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези предложения има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи 1 и 2 така, както бяха предложени от народния представител Йордан Цонев.
  Гласували 84 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 6.
  Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи 1 и 2 са приети.

  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, комисията предлага в края на Заключителните разпоредби да има още един параграф. Това ще бъде § 3, който ще има следното съдържание:
  "§ 3. Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Сметната палата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
  Параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби, е приет, а с това и целият закон.

  Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННОСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ.
  Има думата от името на парламентарна група господин Първанов.
  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешният ден се очертава да бъде исторически за СДС, по Херостратовски исторически. Законопроектът, който ще приемете очевидно днес, е истинско олицетворение, един своеобразен триумф на посредствеността, на идейно-политическата ограниченост и законадателната ви безпомощност.
  Винаги сме били за новия прочит на историята. Вашият нов прочит обаче, господа отдясно, беше сведен до разрушаването на паметниците, до масовото преименуване на улиците.
  СДС вече 10 години се опитва да вплете проблемите на историята в работата на партиите и Народното събрание. Такава фетишизация на миналото в работата на една партия и на институцията не е имало в българската история. Господин Панев така и не разбра, че политиката може да се превърне в история, но историята в политика - много трудно, особено когато се опитват да го направят такива дилетанти като Вас.
  Този закон цели реабилитацията на фашисткия режим до 1944 г., реабилитацията на онези, които ни вкараха във войната на страната на нацистите и това много тясно ви сближава, то ви сродява с нашумелия напоследък Хайдер.
  Този закон е израз на последователния реваншизъм на Съюза на демократичните сили, на политиката на провокация, която беше генетично заложена още при създаването на организацията. Това е един прозрачен законодателен воал на добре познатата ни тактика при подпалването на Партийния дом, от бутането на Мавзолея, десетоянуарския погром над Народното събрание. Това не е просто избиване на комплекси, а политика на съзнателно създаване на хаос и кризи.
  И най-сетне, в този закон вие виждате необходимата ви индулгенция за собственото си некадърно и крадливо управление. Няма да се уморя да ви цитирам 1984 г. на Оруел, тъй като и вие сте неуморими в безумието си.
  "Постоянното променяне на миналото, пренаписването на историята, е необходимо, за да се доказва непогрешимостта на управляващата партия." - казва Оруел.
  Аз няма да ви затормозявам обаче с класика. Ще се позова на заглавието на един основополагащ документ, за да видим дали ще го познаете: "Декомунизация в синьо. СДС доказа, че може да управлява." Познахте ли го, господин Панев? Това не е Иван Костов. Това дори не е великият Панев. Това е заглавието на политическия доклад на Филип Димитров от 1992 г. Ето я цялата ваша философия. Напъните за декомунизация ви дават самочувствието, че можете да управлявате добре. Десет години свеждате реформите до декомунизация. Затова и на последната конференция Иван Костов звучеше по Филип-Димитровски, особено, когато обяви продължаване на, цитирам: "необходимата конфронтация с БСП".
  Това ново законодателно безумие всъщност не е импровизация. Това е целенасочен, добре премерен опит обществото ни да бъде хвърлено отново в огъня на най-жестокото противопоставяне. Вие се провалихте в управлението и сега се стремите да тласнете страната към една нова дестабилизация, за да може в суматохата да заличите, да заметете следите от многобройните си престъпления.
  Да, престъпен е именно вашият режим. И това е ясно без специално законодателство за 90 на сто от хората. Това е морално-политическата присъда на обществото и е въпрос на не много време тази присъда да има и своите електорални измерения.
  Аз ви питам, господа отдясно: ако периодът до 1989 г. е бил, както казвате в този псевдозакон, "на икономически упадък и разруха", как да оценим вашето настоящо управление, когато икономическите показатели достигат най-много 60 на сто от "упадъчния период"? Отговорете ми, господин Панев! Може пък и да сте прави.
  Престъпление е построяването на "Кремиковци", на "Нефтохим", на "Стомана" и много други крупни обекти и може би тъкмо поради това те трябва безмилостно да бъдат ликвидирани.
  По един "престъпен" начин управляващите преди 1989 г. осигуриха безплатно здравеопазване на целия български народ. Но сега вие със своята "здравна реформа" възстановявате справедливостта. Хората имат един много простичък критерий, уважаеми дами и господа! Те просто сравняват построеното в единия и в другия период. Вие, господа управляващи, направихте много първи копки - от премиера до министър Михайлова, но аз ви питам къде по време на вашето управление са поставени две тухли една върху друга? Разбира се, без да броим ударници като господин Бисеров.
  По повод на духовния разпад, който визирате в проекта.
  Снощи беше отбелязана 80-годишнината на Валери Петров. Надявам се Панев и паневци да знаят поне кой е той. Вие блестяхте с отсъствието си, господа отдясно. Тъжно е след такава вечер да се попитаме къде са новите ни духовни висоти, къде са нашите нови творци, които ще се равняват по Валери Петров, по Павел Матев, по Дамян Дамянов? Какво прави днес държавата, какво прави вашето правителство за българската култура?
  Много са въпросите, но най-важният е: вие всъщност знаете ли какво става в момента в държавата? Безработните са над 700 000. За един месец след актуализираната ви програма, до днес, трябваше да откриете 21 000 нови работни места. Вместо това, новите безработни са повече от 23 000 за един месец - данните са от днешния печат. Затова сигурно е виновен комунизмът.
  Всеки ден сме свидетели на жестоки убийства, на атентати и други срещу магистрати, бизнесмени и др. Вероятно и това е рецидив на комунистическия режим, както се казваше в едно друго време.
  Медиите са претъпкани с информация за корупция, вече повече от три седмици - от Шиляшки до самия "Олимп" на изпълнителната власт. Вместо опровержения, или поне отговор, вие залъгвате избирателите с идеологеми. Вие и днес в парламента в началото на парламентарния ден отворихте политическия си чадър над корумпираните, като отхвърлихте предложенията на Евролевицата за анкетна комисия и на Демократичната левица за изслушване на главния прокурор.
  Политическият фалит на СДС, като управляваща партия, е очевиден. И затова не е далеч времето на истинските "страсти български".
  Парламентарната група на Демократичната левица, уважаеми дами и господа, няма да участва в тази трагикомедия, която подготвяте. Обсъждайте си и си приемайте този псевдозакон, и колкото искате подобни нему. Ние ще напуснем пленарната зала и ще се върнем с искане за вот на недоверие на правителството. Благодаря. (Ръкопляскания в залата, шум и възгласи в блока на мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата председателят на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията - заместник-председателят на Народното събрание господин Александър Джеров.
  Моля, тишина в залата. (Силен шум, реплики, възгласи в залата.)
  ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата господин Пламен Марков.
  ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да удължим заседанието днес с два часа до приключване на точката от дневния ред, която в момента тече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има ли някой срещу това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували 133 народни представители: за 125, против 8, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Има думата господин Джеров.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Закон за обявяване на незаконността на комунистическия режим в България".
  Предложение на господин Георги Панев - заглавието на законопроекта се изменя така: "Закон за обявяване на комунистическия режим в България за незаконен, престъпен и осъдителен".
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като предлага заглавието на законопроекта да се измени така: "Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието някой желае ли да се изкаже?
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Да. (Силен шум и възгласи: "Е-е-е!" в блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Велко Вълканов има думата. Моля, тишина в залата.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, за разлика от моите колеги от парламентарната група аз смятам, че този закон би могъл да бъде приет с някои несъществени редакционни поправки. И аз предлагам следните изменения в заглавието: "Закон за обявяване на костовисткия режим в България за престъпен".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Писмено трябваше да го направите, господин Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Ако има престъпен режим, това е вашият режим, господа. Вашият вонящо престъпен режим! (Шум, реплики и ръкопляскания в блока на СДС.) Вонята му стигна до Европа и до Организацията на обединените нации.
  Не се съмнявам, че един ден всички вие ще отговаряте за тежките престъпления спрямо нашия народ. (Силен шум, възгласи в блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване заглавието на закона, така както е предложено от комисията.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 1 имаме текста на вносителя. Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 1 и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия, тогава наименуваща се Българска работническа партия (комунисти), идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
              (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
  Господин Стефан Нешев има думата.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има исторически факти и законът, който искаме да приемем, трябва да отговаря на историческите факти. Той трябва да бъде коректен към историята. Затова ви предлагам да бъде сменен изразът: "с помощта на чужди сили" с "на чужда сила". (Силен шум и реплики: "Една е!" в блока на СДС.)
  Аз мога да ви докажа, че това, което говоря, е исторически факт. И ако искате да имате коректност към историята и към народа ни, трябва да напишете онова, което е факт. А не да изопачаваме истината и да търсим конфликт с велики сили. Това не е в интерес на майка България. Не отивайте срещу интересите на България!
  Аз съм готов да застана зад тези текстове, ако те исторически са точни и верни. Да ви говоря ли за Ялта? За Техеран? За Потсдам? За решения, вземани там? За война, която Богдан Филов обяви на Великите сили, които бяха във война по време на влизането на Русия в България? (Реплики от блока на СДС.)
  Да пишем истината - такава, каквато е, за да имаме достойнство да гледаме поколенията след нас в очите. Благодаря.
  И правя формално предложение...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не можете да правите формално предложение, защото има срок за формални предложения.
  За изказване има думата господин Иван Куртев.

  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Повод да взема думата е изказването на господин Стефан Нешев, без да му правя реплика, разбира се.
  Чужда сила е, защото една чужда сила обяви война на България и нахлу със своите войски в България, за да предаде властта на комунистите. Без тази чужда сила те никога нямаше да вземат властта.
  България не е обявявала война на тази чужда сила, господин Нешев. България беше обявила война на Англия и Америка. И Англия и Америка бяха във война с нас. (Неразбираема реплика от блока на ЕЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля!
  ИВАН КУРТЕВ: Така че историческата истина изцяло е запазена в този текст, който се предлага. Една е чуждата сила и една е чуждата сила, която е обявила война на нашата страна - на 5 септември 1944 г.
  И аз моля точно хора като господин Стефан Нешев да проявят разбиране при приемане на този закон, защото ако уважавам с нещо най-вече господин Стефан Нешев, то е за онова, което е преживял той, неговото семейство и неговият баща благодарение именно на тази чужда сила и на онези, които те докараха на власт в България, господин Нешев,. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За реплика има думата господин Жорж Ганчев.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател! Аз бях 5-годишен, като падаха бомбите върху София на "Цар Шишман" и "Славянска", и на "Цар Шишман" и "Иван Вазов" къщите по целия ред бяха разрушени. И живеех на "Раковска" и "Гурко", където върху сегашната "Прага" беше паднала бомба от същите тези англо-американски съюзници на Русия. Англо-американски съюзници на Русия! Да си говорим в прав текст. (Неразбираема реплика от блока на СДС.)
  Господин Хитлер е вън вече от нашите ежедневни брожения. Но, господин Чърчил е все още сред нас, тъй като в Ялта, на една кутия за цигари, въпросният господин Чърчил, ако сте чели книгата му "Триумфът и трагедията", и всичките телеграми между Чърчил, Рузвелт и Сталин, ще разберете за какво иде реч - как България е подхвърлена като една мрянка в скута на руснаците. Като благодаря на ънкъл Джон или на чичо Сталин за 25 милиона жертви срещу армиите на Хитлер. Да се знае за какво иде реч тук! Няма, не можем да преиначаваме историята, тя е такава, каквато е!
  Следователно, когато някой твърди, че ние не сме хвърлени точно от англо-американската братовчедска верига в скута на Сталин, той лъже. Той просто е квазиисторик. И оттук вече, дайте да разглеждаме този въпрос и този закон стъпка по стъпка и да стигнем до истинската солуция или до истинското решение днес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За дуплика има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ганчев! Ние все пак приемаме закон. И аз цитирах текст от закона, върху който възразява господин Нешев, където променя числото от единствено в множествено.
  Не обсъждаме българската история и участието на България във Втората световна война, за бомбардировките и т.н.
  Ние говорим за нещо съвсем друго. Първоизточникът, първопричината за това да има в България комунистически режим, е Комунистическата партия, която винаги е била послушница на Русия. Георги Димитров не беше във Вашингтон или в Лондон председател на Коминтерна, а беше в Москва. Там беше и другият убиец - Васил Коларов. Там бяха и всички ония, които след това дойдоха и избиха елита на българския народ.
  И аз, когато съм казвал, никога не говоря, дори за избитите народни представители, министри. Един политик поема и риска да бъде убит.
  Вие сте спортист. Знаете ли, че на 9 септември вечерта капитанът на националния тим по футбол, 26-годишният Димитър Зографов, беше убит в "Надежда" за това, че е бил капитан на националния тим по футбол? Това е престъпността на режима - че убиха целия елит. Като започнете интелектуалци, писатели, юристи, артисти, та стигнете дори до капитана на националния тим по футбол. И когато на лорд Ръсел Джонсън му казах за това, неговата реакция беше: "Ама, чакайте, това е все едно, ако утре в Англия дойдат на власт консерваторите, да убият Тони Адамс". Да, точно това означава, господин Ганчев. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Куртев.
  Поставям на гласуване чл. 1.
  Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 126, против 6, въздържал се 1.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 2. Налице е предложението на вносителя - господин Панев. Към него има постъпило предложение на господин Юлий Славов - в чл. 2, ал. 1, да се създаде нова т. 3 със следното съдържание:
  "3. безпрецедентният погром на народни представители от ХХV Народно събрание."
  Комисията по принцип приема предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  "Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
  2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
  3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
  4. моралния и икономически упадък на държавата;
  5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
  6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
  7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
  8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
  9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
  10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението на страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпление. Това то постигаше чрез преследване, заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
  2. системно нарушаваше основните човешки права, като подтискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на Комунистическата партия и нейните представители над закона;
  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение в и извън страната;
  е) лишаване от гражданство.
  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 2, както е предложен от комисията.
  Гласували 139 народни представители: за 131, против 5, въздържали се 3.
  Член 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 3 има предложение на вносителя господин Панев. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и чл. 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
   (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 3, както е предложен от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 7.
  Член 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 4 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  "Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология са справедливи, морално оправдани и достойни за почит."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 4, както е предложен от комисията.
  Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
  Член 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват чл. 5, чл. 6 и чл. 7. По предложение на народния представител Георги Панев комисията възприема тези три текста да отпаднат.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам да отпадне чл. 5, тъй като въпросът с обезщетенията на репресираните и пострадалите от комунистическия режим е уреден в закон, който беше приет още от Великото Народно събрание, след това коригиран и все още действа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте отпадане на членове 5, 6 и 7.
  Гласували 124 народни представители: за 107, против 12, въздържали се 5.
  Членове 5, 6 и 7 отпадат.
  Законът е приет на второ четене. (Ръкопляскания от СДС.)

  Съобщения:
  Заседанието на Комисията по енергетика и енергийни ресурси, насрочено за 26 април - сряда, от 15 ч., се отлага за 10 май - сряда, от 15 ч., при дневен ред, обявен в съобщението.
  Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание на 26 април - сряда, от 15 ч.
  Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание на 26 април - сряда, от 14 часа, в зала "Запад" и ще даде пресконференция.
  Следващото заседание е утре в 9 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,11 ч.)

  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председател:
  Иван Куртев

  Секретари:
        Анелия Тошкова
       Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания