Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 27 ноември 1997 г.
Открито в 9,03 ч.
27/11/1997
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
  Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Днес рожден ден има колегата Георги Джоджев. Да му е честито, желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)

  Продължаваме с
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Има думата председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, стигнахме до чл. 47.
  "Чл. 47. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:
  1. 0,5 на сто - при дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
  2. 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и на племенници;
  3. 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в т. 1 и 2.
                (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
                (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  В чл. 47:
  1. В ал. 2 числото "2" се заменя с числото "1".
  2. В ал. 3 - при доброволна делба не се дължи имуществен данък.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Светослав Лучников:
  В чл. 47, ал. 1 думите "върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност" се заменят с "по реда на чл. 36".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 47:
  1. В ал. 1:
  - в т. 1 числото "0,5" се заменя с "от 0,48 до 0,52";
  - в т. 2 числото "0,7" се заменя с "от 0,68 до 0,72";
  - в т. 3 числото "5" се заменя с "от 4,8 до 5,3".
  2. В ал. 2 числото "2" се заменя с "от 1,8 до 2,2".
  3. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Общинският съвет определя размера на процента по ал. 1 и 2 с точност до третия знак след десетичната запетая."
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Венцеслав Димитров. Него го няма в залата.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 154 народни представители: за 37, против 91, въздържали се 26.
  Предложението не се приема.
  Има предложение на народния представител Светослав Лучников.
  Има думата господин Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаем господин председател, уважаеми дами и господа! Отново се сблъскваме с едно от абсурдните разпореждания на този нещастен законопроект. Защо ще облагаме по различен начин дарението от наследството? В двата случая се касае за прехвърляне на имущество по безвъзмезден начин. В цял свят двата начина на придобиване на имущество по безвъзмезден начин се третират и облагат еднакво. Когато ние създадем различна система на облагане на наследствата и даренията, какво правим? Сега по текста, който ни се предлага, за наследства или дарения под 100 млн.лв. хората ще предпочетат да изчакат лицето да почине, за да получат имота му по наследство, понеже тогава ще платят по-малко данък. А когато имотът е над 100 млн.лв., те ще предпочетат да го накарат да подари имота си, за да платят по-малко данък.
  Ето откъде идват опашките пред нотариусите, ето откъде идва претоварването на тази система. Защо - питам аз, трябва да се третират двата начина на придобиване на имуществото? Няма абсолютно никаква логика, освен пак някакви бюрократични съображения, които най-малко трябва да мотивират народните представители при гласуване на данъчните закони.
  Освен това така, както е написан текстът, той не е ясен - "по оценката на имуществото". По коя оценка? По този закон има две таблици за оценка - има Приложение N 1 и Приложение N 2. По коя таблица ще става оценката, не е казано. А това може да създаде на практика много сериозни проблеми и да изправи съдебните и данъчните органи пред много големи затруднения, когато трябва да тълкуват закона.
  Затова аз ви предлагам да приемете моето предложение. Какво представлява то? То представлява следното: облагането на даренията става по същия начин, по какъвто става облагането на наследството. Нещо логично, нещо разумно, нещо практично.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников.
  Гласували 161 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 79.
  Предложението не се приема.

  Предложение на народния представител Цоньо Ботев.И него не го виждам в залата.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 155 народни представители: за 13, против 54, въздържали се 88.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 47 така, както е предложен от вносителя и от комисията.
  Гласували 163 народни представители: за 144, против 9, въздържали се - 10.
  Член 47 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:
  1. придобитите имущества от:
  а) държавата и общините;
  б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи;
  в) Българския Червен кръст;
  г) национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;
  д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
  2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;
  3. даренията с хуманитарна цел на социално слаби граждани;
  4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставени дарения във връзка с основната им дейност;
  5. обичайните подаръци;
  6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на нравствен дълг или в изпълнение на задължение, произтичащо от нормативен акт.
  (2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък."
  Предложение на народния представител Едуард Клайн:
  В чл. 48, ал. 1, т. 3 накрая се добавя: "и на инвалиди".
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  "3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;".
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В чл. 48, ал. 1:
  1. В т. 4 думите "основната им дейност" се заменят с "уставната им цел".
  2. В т. 6 думите "нормативен акт" се заменят със "закон".
  3. Създават се точки 7, 8 и 9:
  "7. даренията в полза на народните читалища".
  На мотивите не им е мястото тук, ще ги прочета после.+
  "8. придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
  9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел."
  Предложение на народния представител Пламен Стоилов:
  В чл. 48, ал. 1, т. 6 думите "нравствен дълг или в изпълнение на" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 48, ал. 1, т. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 48:
  Подкрепя текста на вносителя с промените в ал. 1, точки 3, 4 и 6:
  "3. даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група инвалидност и социално слаби граждани;
  4. юридическите лица с нестопанска цел за получените и предоставени дарения във връзка с уставната им цел;
  6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;".
  И предложените нови точки 7, 8 и 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Комисията не е приела направените предложения. Само предложението на народния представител Цоньо Ботев - чл. 48, ал. 1, т. 4 да отпадне.
  Авторът оттегля предложението си.
  Моля, гласувайте текста на чл. 48 така, както е предложен от комисията, с промени в ал. 1, точки 3, 4 и 6 и предложените нови точки 7, 8 и 9 от народния представител Йордан Цонев.
  Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.
  Член 48 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 49. (1) Данъкът се заплаща преди прехвърляне на имуществото в данъчната служба по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по местоживеенето, съответно - седалището на данъчно задълженото лице.
  (2) В случаите по чл. 44, ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането им с данък в едномесечен срок от получаването.
  Чл. 50. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава."
  За чл. 49 и чл. 50 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 49 и 50, както са предложени.
  Гласували 162 народни представители: за 162, против и въздържали се няма.
  Членове 49 и 50 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 51. Данъкът не се връща, ако сделката бъде обявена за нищожна."
  Предложение на народния представител Светослав Лучников:
  Чл. 51 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников за отпадане на чл. 51.
  Гласували 166 народни представители: за 144, против 11, въздържали се 11.
  Предложението се приема.
  Член 51 отпада.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, аз ще чета оттук нататък членовете с номерацията на вносителя, а после ще ги прередим.
  "Чл. 52. (1) Съдиите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната данъчна служба за прехвърляните, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи - за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства, в 7-дневен срок.
  (2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство."
  Няма предложения по чл. 52.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 52 както е предложен.
  Гласували 157 народни представители: за 156, против няма, въздържал се 1.
  Член 52 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Раздел IV - Данък върху превозните средства".
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров: в заглавието на раздела думата "данък" се заменя с "такса".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Гласували 150 народни представители: за 9, против 98, въздържали се 43.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте заглавието на раздел IV както е предложен от вносителя.
  Гласували 141 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието на раздел IV е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 53. С данък върху превозните средства се облагат:
  1. превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа;
  2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
  3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства, когато са собственост на български физически или юридически лица."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев: в чл. 53, т. 1 накрая се добавя "в Република България."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 53, както е предложен от вносителя, с добавката, приета от комисията - в чл. 53, т. 1 накрая да се добавят думите: "в Република България".
  Гласували 155 народни представители: за 154, против няма, въздържал се 1.
  Член 53 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 54. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
  Чл. 55. Собствениците на превозни средства декларират пред данъчната служба по постоянното им местоживеене, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им."
  Няма предложения за тези два члена.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 54 и 55, както са предложени от вносителя и комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
  Членове 54 и 55 са приети.  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 56. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от обема и мощността на двигателя, вписани в регистрационния талон, като сбор от сумите по т. 1 и 2.
  1. в зависимост от обема на двигателя:
  а) до 800 куб.см вкл. - 3000 лв.;
  б) до 1300 куб.см вкл. - 4500 лв.;
  в) до 1800 куб.см вкл. - 10 000 лв.;
  г) до 2500 куб.см вкл. - 50 000 лв.;
  д) над 2500 куб.см вкл. - 100 000 лв.;
  2. в зависимост от мощността на двигателя:
  а) до 50 к.с. вкл. - по 50 лв. за к.с.;
  б) до 75 к.с. вкл. - по 100 лв. за к.с.;
  в) до 100 к.с. вкл. - по 150 лв. за к.с.;
  г) до 150 к.с. вкл. - по  500 лв. за к.с.;
  д) над 150 к.с. -     по 1000 лв. за к.с.
  (2) За ремаркета на леки автомобили се заплаща следният данък:
  1. товарно ремарке - 2000 лв.;
  2. къмпинг-ремарке - 5000 лв.
  (3) За мотоциклети:
  а) до 125 куб.см вкл. - 2500 лв.;
  б) до 250 куб.см вкл. - 5000 лв.;
  в) до 350 куб.см вкл. - 7000 лв.;
  г) до 490 куб.см вкл. - 12 000 лв.;
  д) до 750 куб.см вкл. - 18 000 лв.;
  е) над 750 куб.см       - 22 500 лв.
  (4) За триколка с общо тегло:
  а) до 400 кг вкл. - 2000 лв.;
  б) над 400 кг - 4000 лв.
  (5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
  а) до 11 места, вкл. мястото на водача - 15 000 лв.;
  б) до 22 места, вкл. мястото на водача - 25 000 лв.;
  в) до 35 места, вкл. мястото на водача - 40 000 лв.;
  г) над 35 места                                           - 60 000 лв.
  (6) За товарен автомобил се заплаща данък по 2500 лв. за всеки започнат тон на товароносимост.
  (7) За ремарке или полуремарке се заплаща данък по 1000 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
  (8) За влекач - обикновен или седлови, се заплаща данък от 50 000 лв.
  (9) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автократове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други, се заплаща данък от 20 000 лв.
  (10) За трактори в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа:
  а) от 15 до 25 к.с. вкл. - 5000 лв.;
  б) до 50 к.с. вкл.           - 7000 лв.;
  в) над 50 к.с.                 - 10 000 лв.
  (11) За други самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа, се заплаща данък - 25 000 лв.
  (12) За моторни шейни - 50 000 лв."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров: в чл. 56 и по-нататък - мощността да отпадне като критерий, а товарните автомобили да заплащат освен по кубатура и добавка за тонаж.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Илиан Попов - комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Йордан Бакалов, Васил Клявков и Иван Иванов - оттеглено от вносителите.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев: в чл. 56 основният текст на ал. 1 се изменя така:
  "(1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Ремзи Осман - то не е подкрепено по т. 1, 2 и 3, а предложението по т. 4, което се отнася за ал. 9, се подкрепя, като предложението в буква "а" става ал. 9 и числото "20 000" се заменя с "50 000". Предложението в буква "б" става ал. 10, като числото "50 000" се заменя със "100 000".
  Досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински - оттеглено.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев - не е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за чл. 56: подкрепя текста на вносителя със следните промени:
  1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
  "(1) За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя, вписана в регистрационния талон."
  2. Алинея 5 се изменя така:
  "(5) За автобуси данъкът се опредeля в зависимост от броя на местата за сядане:
  1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 000 лв.;
  2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 100 000 лв."
  3. В ал. 6 числото "2500" се заменя с "5000".
  4. Алинея 9 се изменя така:
  "(9) За специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други, се заплаща данък от 50 000 лв."
  5. Нова ал. 10:
  "(10) За автокранове с товароподемност над 40 т, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 т се заплаща данък от 50 000 лв."
  6. Досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 13, против 99, въздържали се 29.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте т. 1, 2 и 3 от предложението на народния представител Ремзи Осман, които също не се подкрепят от комисията.
  Преди гласуването господин Ремзи Осман като вносител има думата.
  РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Комисията е възприела предложението ми за ал. 9 с леки изменения, естествено възприемам и аз това увеличение на данъка.
  Но аз се обръщам за втори път към вас за ал. 3 - данъкът, който ще се плаща от собствениците на тези, които притежават мотоциклети. Още един път преди гласуването помислете дали един гражданин, който притежава един мотоциклет от 200 кубика, трябва да плаща колкото за един лек автомобил.
  Затова моето предложение за ал. 3 в буква "б" числото е "5000", а аз предлагам то да се замени с "4000", а тези, които притежават мотоциклети до 350 кубика, да плащат 5500 лв., а да не е 7000 лв.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ремзи Осман.
  Моля, гласувайте неговото предложение в отхвърлените 1, 2 и 3 точка.
  Гласували 154 народни представители: за 46, против 71, въздържали се 37.
  Предложението не се приема.

  Предложение на народния представител Цоньо Ботев, също неподкрепено от комисията.
  Има думата господин Цоньо Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се спра само на тези моменти от моето предложение, които считам, че са особено важни.
  Първо, за това, че приемаме Закон за местните данъци и такси и данъкът върху превозните средства е един от тези закони. Щом е Закон за местните данъци, не сме ние хората, които трябва да определяме конкретния размер на данъка. Това е работа на общинския съвет и аз продължавам да твърдя, че не е допустимо Закона за местните данъци да го определяме с конкретен размер, а Патентния данък, който е държавен, да възлагаме на общинските съвети да определят конкретния му размер. Това е една аномалия, която аз се чудя как може въобще да бъде допусната при приемането на данъчните закони. Значи държавния данък да го определя общинският съвет, а местния данък да го определя държавата.
  Аз ви призовавам наистина да подкрепите моите предложения поне за този закон. Не е нормално това, което правим в момента, то не отговаря на европейските изисквания. И се чудя как може никой от тези специалисти, които се занимават с бюджет и финанси, да не обърне внимание на това нещо след толкова приказки, които бяха изприказвани. Аз съм председателя на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството и трябва да ви кажа, че няма да се примиря с това, което става. След приемането на закона веднага ще включа моите предложения отново в Народното събрание с настояване за изменение и допълнение на тези закони.
  Второ. Още по ми е чудно как може хора, които явно нямат понятие от техника, да не се съгласят да влезе една системна единица, а не системната да остане в скоби. Ами ват е единицата за мощност, която се използва в България.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Записали сме я, ще я прочета.
  ЦОНЬО БОТЕВ: Лошото е, че не е записано в това, което ни е дадено. В края на краищата е съвсем нормално това да стане и аз съм убеден, че трябва да го направим.
  Що се отнася до другите неща, специално за този данък, който е предвиден за мотоциклетите, всички мотоциклети над 350 к. с., като сме започнали така да говорим, са един изключителен лукс. Ако сте забелязали, някои от тези мотоциклети са по-скъпи от автомобилите. И по-опасни от автомобилите. И след като е луксозно превозно средство, мисля, че трябва да бъде облагано с по-висок данък. Напълно разбирам това, което предлагаше господин Ремзи Осман, че масово използваните мотоциклети, които са с малка мощност, могат да бъдат с един по-малък данък, но онези, големите, от рода на "Харлей Дейвидсън", "Хонда" и др., са вече вещи, които са вещи на лукса. И е нормално там да се плаща по-висок данък.
  Аз все пак благодаря на комисията, че се е съобразила и в ал. 9 е вдигнат данъкът, който трябва да се заплаща, тъй като имаше една голяма аномалия, а също така и за данъка за автобусите.
  Още веднъж ви призовавам да гласувате моите предложения данъкът върху превозните средства да бъде "от - до", нещо, което напълно отговаря на изискванията на Европейската харта за местно самоуправление, която е част от нашето вътрешно законодателство. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цоньо Ботев.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Цоньо Ботев.
  Гласували 148 народни представители: за 66, против 13, въздържали се 69.
  Моля, гласувайте чл. 56 така, както е предложен от вносителя, с корекциите, направени от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам само да уточня нещо, господин председател. В таблицата за изчисляване на данъка за моторните превозни средства, имам предвид точно леките автомобили, това е предложението на народния представител Илиян Попов, след конските сили ще бъдат записани и киловатовете, като таблицата е същата, само че се изчисляват с коефициента за съотношението конска сила : киловат - 1,36 е. Ще бъде записано след това, да не го изчисляваме сега, тъй като някои са дадени в киловатове, а други - в конски сили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте!
  Гласували 136 народни представители: за 107, против 4, въздържали се 25.
  Член 56 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 57. (1) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с р. Дунав, до 40 бруто тона се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него.
  (2) За корабите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 500 лв. за всеки бруто тонаж до 40 бруто тона, включително и по 50 лв. за всеки бруто тонаж или за част от него над 40 бруто тона.
  (3) За джетовете се заплаща данък 50 хил. лв.
  Чл. 58. За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:
  1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 2 хил. лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
  2. за параплан - 10 хил. лв.;
  3. за делтаплан - 10 хил. лв.;
  4. за мотоделтаплан - 15 хил. лв.;
  5. за свободен балон - 25 хил. лв.;
  6. за планер - 25 хил. лв."
  По чл. 57 и чл. 58 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 57 и 58, както са предложени.
  Гласували 146 народни представители: за 142, против 1, въздържали се 5.
  Членове 57 и 58 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 59. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
  1. държавните и общинските органи и организациите на бюджетна издръжка, които не извършват стопанска дейност;
  2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
  3. Българският червен кръст, когато се използва за целите на организацията;
  4. леките автомобили на инвалидите, в чиито регистрационен талон има надпис "инвалиден";
  5. влекачите-контейнеровози и техните полуремаркета с товароносимост над 19 т.
  (2) За превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира, при условие, че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.;
  (3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишния собственик го е платил за времето до края на календарната година."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  В чл. 59, ал. 1 т. 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Същото предложение са направили и народните представители Йордан Бакалов, Васил Клявков и Иван Иванов, Пламен Стоилов, Ремзи Осман и Цоньо Ботев.
  Комисията подкрепя всички предложения.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински:
  В чл. 59, ал. 1 т. 5 се заменя със следния текст:
  "5. автобусите, извършващи пътнически превози от градовете за селата и обратно".
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Предложение на комисията:
  Подкрепя текста на вносителя и предложенията за отпадане на т. 5 от ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински е за замяна на т. 5 в ал. 1 в чл. 59.
  Има думата господин Руси Статков да обоснове предложението.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Предложението, което сме направили за освобождаване на данък от превозни средства е свързано с един проблем, който може би касае всеки един от нас народните представители. А именно, транспорта за селата и обратно към града.
  Знаете, че в сегашната ситуация транспортът е изключително затруднен поради състоянието на материалната база в този вид дейност и съответно цените, които не са посилни, съобразно доходите на хората.
  Водени именно от това състояние, предлагаме автобусите, извършващи пътнически превози от градовете за селата и обратно, да бъдат освободени от данък превозни средства.
  В комисията стана обсъждане. Основното опасение беше, че ще има злоупотреби с подобен вид освобождаване, тъй като може да стане надписване и всички линии да бъдат за селата и обратно.
  Но, забележете, в чл. 60, ал. 3 има облекчения "за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и високопланинските, слабонаселените и граничните райони. Данъкът се заплаща в размер на 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 56, ал. 5". Очевидно няма такава опасност, след като и вносителят е предвидил подобно облекчение. По-скоро проблемът в това облекчение ще бъде имаме ли критерии за високопланинските, слабонаселените и гранични райони? Аз поставих този въпрос в комисията. Ако ние имаме точни критерии, сигурен съм, че там ще попаднат 99 на сто от населените места. Но след като ще попаднат 99 на сто от населените места и тъй като става въпрос за 10 на сто само да плащат, по-добре да бъдат освободени всички, които са свързани със селата.
  Уважаеми колеги, моля ви да направим и следващата крачка, която е към пълното освобождаване на подобен вид дейност, а именно автобусите за селата и от, като, разбира се, контролът ще бъде такъв, че предполагам и по-скоро даже съм убеден, че след като сме го допуснали в облекченията, няма да има такива сериозни нарушения, за които са опасенията на отделни членове на комисията.
  Надявам се, че можахте да съпоставите. Виждам, че някои от колегите нямат тези текстове. Става дума за чл. 59, в който има освобождаване, и за чл. 60, в който има облекчение. Една съпоставка, която, пак повтарям, ни дава възможност да направим днес крачката от облекчение към освобождаване. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте за направеното предложение т. 5 от ал. 1 на чл. 59 да се замени със следния текст:
  "5. автобусите, извършващи пътнически превози от градовете за селата и обратно".
  Гласували 174 народни представители: за 76, против 63, въздържали се 35.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 59 така, както е предложен от вносителя, с отпадане на т. 5 от ал. 1.
  Гласували 158 народни представители: за 157, против няма, въздържал се 1.
  Член 59 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 60. (1) За превозните средства с обем на двигателя до 1800 куб. см вкл. и мощност до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
  (2) За автобусите и товарните автомобили, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 1" и "Евро 2" данъкът по чл. 56, ал. 5, 6 и 8 се заплаща с 50 на сто намаление.
  (3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във високопланинските, слабонаселените и граничните райони, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 56, ал. 5, при условие че не се използват за други цели."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
  "(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински:
  В чл. 60 се създават алинеи 4 и 5:
  "(4) За леки автомобили, които са минали над 15 г. от датата на производството, данъкът се заплаща с 30 на сто намаление.
  (5) За леките автомобили "Варшава" данъкът, определен по ал. 4 се заплаща с 60 на сто намаление".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 60, ал. 1 мощността да се запише в киловата, а в скоби да остане мощността в конски сили. Мощността да бъде до 120 к. с.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Искам да направя едно уточнение за предложението на Цоньо Ботев.
  Поначало мощността в конски сили ще бъде записана в скоби в предната таблица и ще бъде направена в киловати, както казахме - преизчислена. Не подкрепяме само да бъде увеличено от 100 на 120 к. с.
  Комисията подкрепя текста на вносителя с направеното предложение по чл. 60, ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Най-напред предложението, направено от народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински.
  Има думата господин Руси Статков да обоснове направеното предложение.

  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Първо, по ал. 5 предложението за леките коли "Варшава" ние го оттеглихме, така че няма да го аргументирам. В тези предложения, които ние получихме от наши гласоподаватели, имаше и подобно и тъй като те са с голяма кубатура, а това беше един от критериите, ние го предложихме, но след като стана в комисията насочване към друг подход на облагане, естествено го оттеглихме.
  Не сме оттеглили обаче другото предложение за леките автомобили, които са минали над 15 години от датата на производството, данъкът да се заплаща с 30 на сто намаление.
  Длъжен съм да кажа, че в комисията се изтъкна основен аргумент срещу това предложение, че в развитите страни тези коли вече са изхвърлени. Тъй като по принцип с амортизацията им се нарушават изискванията за безопасност и за екологични условия, това е един от основните мотиви. Но ние сме стъпили на няколко аргумента, които са свързани с конкретната ситуация в страната.
  Първият от тях, че досега в местните данъци и такси съществуваше подобна разпоредба, а именно за тези автомобили да има 30 на сто намаление, облекчение за данъка. Фактически това е една практика, която е отчитала условията в нашата страна, а именно, че хората за съжаление нямат възможности да си купят нови автомобили и все още, а сигурно и в близките няколко години, ще използват тези автомобили. Ние говорим за мнозинството от тези хора, които имат такива автомобили.
  И тъй като стана дума за две-три туби бензин, истината е, че и един литър бензин е нужен на хората.
  Така че не смятаме, че аргументите в комисията на тези колеги, които бяха против, са за подценяване, но същевременно смятаме, че нашите са по-силни и именно затова споделих в комисията, че ще настоявам в залата всички колеги да съпоставят тези аргументи и естествено ще очакваме да бъдем подкрепени.
  Тъй като в предишното предложение не ни подкрепихте, а говорим за облекчения, ние не сме направили по чл. 60, ал. 3 предложение, сега предлагам, господин председател, след думите "автобусни линии в градовете" да допълним "и селата" това облекчение. След като са изписани градовете, да се запише и селата. Или да бъде "селищата", тоест да не изключваме селата с този запис. Може би по доброто е "селищата".
  Правя това предложение, тъй като не се възприе другото, ние не сме направили, но смятам, че сега е моментът и има възможност в залата да бъде направено това нещо. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, възможност сега да се правят предложения, освен за отпадане, няма. (Реплики: То е редакционно.)
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, нека да четем внимателно текстовете. Става въпрос не за междуселищни, а за градски линии. Става въпрос за автобусни линии в градовете.
  Тук Руси предлага между градовете, ама няма го между градовете. Има: "в градовете и във високопланинските, слабонаселените и граничните", чета целия текст.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Прочети целия текст.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Чета целия текст: "За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и във високопланинските, слабонаселените и граничните райони...".
  Ако прибавим това, което Вие искахте да го кажете, аз Ви казах за предния текст, защото цитирате аргументи тук на комисията, но спестявате, първо, основните аргументи, и, второ, някои ги изопачавате. Това, че не ставам да Ви опонирам, е просто, за да пестя време. Много добре знаете какви бяха аргументите в комисията.
  Ако запишем "между градовете и селата", просто няма други линии. Това са те - между градовете и селата, и градовете и градовете. Това са.
  Освен това предложението, което давате, не казвате, че ако аз направя една линия в годината, само едно курсче между един град и едно село и през другото време се движа другаде, хипотезата, която Вие давате, аз също няма да платя данък.
  Така че, както е дал вносителят текста, е достатъчно коректен и аз предлагам да не бъде променян.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински досежно създаване на нова ал. 4.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 163 народни представители: за 63, против 83, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народния представител Цоньо Ботев в първата част е прието, а във втората той го оттегля.
  Моля, гласувайте чл. 60 така, както е предложен с корекцията, за която спомена председателят на комисията за киловати и конски сили.
  Гласували 157 народни представители: за 140, против 1, въздържали се 16.
  Член 60 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 61. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
  (2) За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването.
  (3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.
  (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.
  (5) За унищожените превозни средства платеният данък не се връща.
  (6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
  Чл. 62. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, в която е регистрирано превозното средство."
  По чл. 61 и чл. 62 няма направени предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 61 и чл. 62, както са предложени.
  Гласували 140 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 5.
  Членове 61 и 62 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

  "Глава трета
  МЕСТНИ ТАКСИ
  Раздел I
  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

  Чл. 63. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  В чл. 63 да се добави: "Не се дължи такса, ако не се извозват битовите отпадъци поне веднъж седмично."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 151 народни представители: за 29, против 89, въздържали се 33.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 63 така, както е предложен, заедно със заглавието на Глава трета "Местни такси", раздел I "Такса за битови отпадъци".
  Гласували 151 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 2.
  Заглавието на Глава трета, раздел I, както и чл. 63 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 64. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
  (2) Таксата по ал. 1 се определя с решение на общинския съвет като част от размера на таксата по чл. 67 в зависимост от количеството на битовите отпадъци и разходите за поддържане на депото за битови отпадъци."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  Член 64 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров чл. 64 да отпадне.
  Гласували 143 народни представители: за 21, против 83, въздържали се 39.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 64 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 10.
  Член 64 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 65. (1) Таксата се заплаща от данъчно задължените лица по чл. 11 заедно с данъка върху недвижимите имоти.
  (2) За общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се събира от ползвателя, съответно - наемателя."
  Предложение на комисията:
  В чл. 65, ал. 2 думата "събира" се заменя със "заплаща".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 65 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 145 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 3.
  Член 65 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 66. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 65 подават декларация в данъчната служба по местонахождението на имота до 30 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията сe подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.
  (2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общинския съвет честота за извозването на битовите отпадъци.
  (3) Когато предприятието не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане."
  Няма предложения по чл. 66.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 66 така, както е предложен.
  Гласували 150 народни представители: за 147, против няма, въздържали се 3.
  Член 66 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 67. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и др.;
  2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
  3. изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
  (2) Таксата се събира от данъчната администрация."

  Предложение на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински - в чл. 67 се създава ал. 3:
  "(3) Таксата не може да бъде по-голяма от определения по чл. 20, 21 и 22 данък върху недвижимите имоти".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински има думата господин Гагаузов.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Само с няколко изречения искам да обърна вашето внимание на това предложение, което ние правим.
  Виждате, че в ал. 1, т. 1 на чл. 67 се предвижда осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци като контейнери, кофи и др.
  Това са неща, които на сегашния етап са много, прекалено много скъпи. И ако се тръгне към едно масово обновяване на тези съдове, има опасност таксата смет в някои от общините да бъде с необосновано високи размери.
  А иначе от данъчната практика нормално е таксата смет да бъде дори няколко пъти по-малка, отколкото е данък сгради.
  Затова сме предложили, имайки предвид, че разходите за извозване на битовите отпадъци все пак са едно доста голямо перо, таксата да не бъде по-малка, но да не бъде и по-голяма от размера на данък сгради, който се определя, за да се избегне евентуално нейното необосновано увеличаване. Това е единственият мотив, който ние сме имали при предлагането на допълнителната ал. 3, и мисля, че ако проследим след това конкретния размер, който ще бъде определен от общините, ще видим, че на практика това ще бъде така. Тоест тази такса няма да превишава данък сгради, който ще плащат гражданите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гагаузов.
  Моля, гласувайте предложението за създаване на нова ал. 3: "Таксата не може да бъде по-голяма от определения по чл. 20, 21 и 22 данък върху недвижимите имоти".
  Гласували 158 народни представители: за 50, против 68, въздържали се 40.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 67, както е предложен от вносителя и от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 33.
  Член 67 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 68. Размерът на таксата се определя, както следва:
  1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно Приложение N 1, или в левове, според количеството на битовите отпадъци;
  2. за нежилищни имоти - в левове, в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци. Когато не може да се установи за всеки отделен имот видът и броят на използваните съдове, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка.
  Чл. 69. (1) Когато в течение на годината общинският съвет промени размера на таксата поради значително изменение на необходимите разходи за извършване на дейностите по чл. 67, новият размер на таксата се събира от началото на тримесечието, следващо решението на общинския съвет.
  (2) Увеличеният размер на таксата, определен по реда на ал. 1, не се събира от лицата, предплатили за съответния период.
  Чл. 70. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март; до 30 юни; до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
  (2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
  Чл. 71. (1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец.
  (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
  (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
  Чл. 72. Не се събира такса по чл. 63 за:
  1. имотите, които не се обслужват, за което общината уведомява данъчната служба. Границите на районите, в които е организирано сметоизвозването, се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до края на предходната година;
  2. имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в данъчната служба по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година".
  За членове 68, 69, 70, 71 и 72 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте за членове 68 до 72 включително така, както са предложени.
  Гласували 154 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 33.
  Членове 68, 69, 70, 71 и 72 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Раздел II - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II.
  Гласували 141 народни представители: за 139, против 1, въздържал се 1.
  Заглавието на раздел II е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 73. Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост".
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров: такса може да се иска само за благоустроени от общината в съответствие с предназначението си места.
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като това е пожелание, а не предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Гласували 143 народни представители: за 24, против 86, въздържали се 33.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 73 както е предложен.
  Гласували 139 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 13.
  Член 73 е приет.
   
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 74. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в чл. 73.
  (2) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.
  Чл. 75. (1) За ползване с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:
  1. на квадратен метър:
  а) на ден - от 200 до 900 лв.;
  б) на месец - от 3000 до 15 000 лв.;
  2. за продажба с кола, впрегната с добитък - на ден от 600 до 3000 лв.;
  3. за продажба с лек автомобил - на ден от 1200 до 5000 лв.;
  4. за продажба с товарен автомобил или ремарке - на ден от 3000 до 12 000 лв.
  (2) За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира в увеличен размер - от два до пет пъти по-висок от размера на таксите по ал. 1, т. 1.
  Чл. 76. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и павилиони, се събира такса на квадратен метър на ден в размер от 200 до 800 лв.
  Чл. 77. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки, се събира такса на ден за всеки квадратен метър от 300 до 1500 лв.
  Чл. 78. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др., се събира такса за квадратен метър на ден от 100 до 300 лв.
  Чл. 79. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец или част от месеца:
  1. в градовете с население над 100 000 жители:
  а) в първа зона - от 400 до 900 лв.;
  б) във втора зона - от 350 до 800 лв.;
  2. в градовете с население под 100 000 жители:
  а) в първа зона - от 350 до 800 лв.;
  б) във втора зона - от 250 до 600 лв.;
  в) в селата - от 200 до 500 лв.
  Чл. 80. (1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
  (2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.
  (3) Таксите по този раздел се плащат в определените размери независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото."
  За членове от 74 до 80 включително няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Гагаузов.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За уточняване на чл. 75, ал. 1 би трябвало да се запише: "за ползване на пазари с цел търговия", за да не се дублира със следващия чл. 76. Ако го прочетете, ще видите, че по-уточняващо е да се запише: "за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция". Тоест, това са регламентираните места, а останалите са места, които се ползват епизодично или еднократно.
  Правя това предложение да бъде включена и думата "пазари", пред думите "с цел търговия".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Приемаме това редакционно предложение в чл. 75, ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте от чл. 74 до чл. 80 включително, като в чл. 75, ал. 1 след думите "за ползване" се добавят думите "на пазари".
  Гласували 142 народни представители, за 140, против няма, въздържали се 2.
  Членове 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 81. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се ползва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това."
  Има и едно предложение от народния представител Едуард Клайн.
  ЕДУАРД КЛАЙН (СДС, от място): Оттеглям го.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Имаше предложение от народния представител Едуард Клайн, който го оттегля.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 81, както е предложен.
  Гласували 135 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 4.
  Член 81 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Раздел III - "Такси за детски ясли, градини, домове, лагери, домове за социални грижи и други форми за социално обслужване".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел трети.
  Гласували 127 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 4.
  Заглавието на раздел III е прието.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 82. (1) За ползване на детски ясли, детски градини и физиологичните отделения в домовете "Майка и дете" се събират от родителите или настойниците месечни такси, определени в процент от минималната месечна работна заплата за страната:
  1. седмични    - от 30 до 60 на сто;
  2. целодневни - от 20 до 40 на сто;
  3. полудневни - от 10 до 20 на сто.
  (2) При отсъствие на децата такса не се събира, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение за времето, през което те ще отсъстват."
  Предложение от народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински:
  В чл. 82:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) За ползване на детски ясли, детски градини и физиологичните отделения в домовете "Майка и дете" се събират от родителите или настойниците месечни такси, определени в процент от минималната работна заплата в страната:
  1. седмични - от 20 до 60 на сто;
  2. целодневни -  от 10 до 40 на сто;
  3. полудневни - от 5 до 20 на сто."
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Таксите се определят в посочените граници диференцирано, според доходите на член от семейството."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 82: подкрепя текста на вносителя в частта за ал. 2 и предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински за ал. 1 и 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Георги Панев.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, господин председател на комисията! Бих искал да обърна внимание на обстоятелството, че в чл. 82, ал. 2 този текст се повтаря след това в чл. 83, ал. 2. Така че нека сега да се реши къде ще присъства този текст - в чл. 82 или в чл. 83.
  Това е забележката ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Мозер.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател на комисията! Бих искала да задам един съвсем прост въпрос. Бих искала да ми обясните малко къде е пазарният принцип в определянето на размера на тези такси. Аз не го виждам в цялата тази работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема госпожо Мозер, аз мисля, че тук защитаваме други принципи, социални принципи, защото става въпрос за отглеждане на деца. Ако трябва да има пазарен принцип, а то сигурно има някъде за някои частни детски градини, те вероятно знаят как да си договарят отношенията със своите клиенти, чиито деца отглеждат. Тук става въпрос за по-широк диапазон, става въпрос за социални принципи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Мозер.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Ще ме извините, но аз малко трудно виждам социалния принцип, когато слагате тук до 60 на сто, дори и на минималната работна заплата, защото обикновено в такива заведения изпращат децата си хора, които не са в най-доброто икономическо положение. Вярно, че тук има един диапазон, но въпреки това тези цифри ми се струват доста високи. Затова се учудих.
  Освен това все пак би трябвало да има някакво насърчаване, някаква конкуренция, която да доведе и до намаляване на тези ставки, и до подобряване на качеството въз основа на предложените услуги. Затова попитах за пазарния принцип, който все пак се мъчим да отстояваме в името на качеството и дори на цената на услугите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Панчо Панайотов.
  ПАНЧО ПАНАЙОТОВ (СДС): Аз съм съгласен, че тук става въпрос и за социален аспект. Но информирам, че досегашните такси, които се плащаха в тези заведения, покриват разходите за един-два дни. Другото отива от парите на общината, които са и за лекарства, и т.н.
  Но има нещо друго. По този начин определена таксата, тя е крайно несправедлива и икономически неиздържана. Защото много важно е родителите на детето какво работят. Нали приказваме за социалния елемент. Ако примерно двамата родители работят в ТЕЦ или в ХФК и получават милион и нещо приход, те ще плащат - дали ще е 5000 лв. или 6000 лв., процентите са толкова. А някой друг, който има много деца и е безработен, ще плаща 1000 или 2000 лв. по-малко. Нещата са малко по-дълбоки, но сега няма време да се обсъждат и вероятно тази година така ще бъде. Но наистина този въпрос показва, че трябва да си изпипваме добре нещата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Панайотов.
  Всичко е много хубаво, ако не се намираме на второ четене, където се правят конкретни предложения, а не разсъждения по принципите.
  Има думата господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че към такива задълбочени изводи и към такива важни въпроси, които са залегнали в този закон и в други закони, трябва да се отнасяме малко по-сериозно. Една седмица имаше за предложения. Моля ви да си четете законите и да взимате отношение, след като имате становище. В крайна сметка никой - нито вносителите, нито членовете на комисията имаме претенции, че можем да изчерпим проблематиката. Нали затова е тази парламентарна процедура - за предложения и за обсъждане. Сега и най-доброто нещо, което ще ни кажете, може да прозвучи само като критика или като похвала и нищо повече. А с това няма да направим по-добър закона. Затова ви моля да ползваме парламентарната практика и регламента, за да подобряваме законите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Бойков.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Интересно е, че се спряхме на този въпрос точно в Закона за местните данъци и такси. Но аз напълно подкрепям колегата Цонев. Може би той не е имал предвид това, като е внесъл такъв текст. Точно в този закон, точно в този момент ние не трябва да търсим икономически принципи. Огромната част от хората, които пращат децата си в детски градини, са бедни хора. Бедни хора, точно така е, госпожо Мозер. Аз така виждам точно този текст, че това са проценти от минимална работна заплата. И мисля, че е справедливо. Няма друг критерий, по който могат да се определят таксите в момента. Вярно е, че в това от 30 до 60 на сто би трябвало някой да ги определя кой колко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: От 20 до 60 на сто става. Прието е предложението.
  ИВАН БОЙКОВ: Може би трябваше да се фиксира процентът, за да няма недоразумения. Но наистина в момента точно това е най-социалното, което можем да приемем поне за 1998 г. Това е така. А колкото, господин Панайотов, до тези, които получават над милион и 200 хил.лв., те си пращат децата в частните детски градини. Пълно е вече с такива. Могат да си позволят и пращат децата там със съответни усулги и възможности.
  Може би трябва да гледаме тоя раздел във връзка с бюджета и с другите неща, тъй като тези такси не покриват разходите. Напротив, те са една минимална, символична част от необходимите средства за тези детски градини. Предполагам, че нещата ще се гледат и в други закони, но считам, че този текст е справедлив. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
  Наистина ал. 2 на чл. 82 е и ал. 2 на чл. 83. Всъщност нейното систематично място е в чл. 83, затова подлагам на гласуване чл. 82 така, както е предложен от комисията, която е приела направеното предложение, и чл. 82 ще се състои от ал. 1 и ал. 3 от предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 148 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 4.
  Член 82 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 83. (1) Не се плаща такса за:
  1. децата, чиито родители са I и II група инвалидност или неизвестни;" (Пропускам слепи, защото са в категорията на I група.)
  "2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.
  (2) При отсъствие на децата такса не се събира при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение за времето, през което те ще отсъстват".
  Предложение на народния представител Пламен Стоилов:
  В чл. 83, т. 1 да се добавят думите "деца на загинали при крупни производствени аварии".
  Комисията подкрепя предложението, като думата "крупни" се заличава.
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В чл. 83, ал. 1 се създава т. 3:
  3. третото и следващо деца на многодетните родители. Последните плащат такса за първото дете половин, а за второто - в четвърт размер".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на комисията за чл. 83:
  "Чл. 83. (1) Не се заплаща такса за:
  1. децата, чиито родители са I или II група инвалидност или неизвестни, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия;
  2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи;
  3. третото и следващо деца на многодетните родители. Последните плащат такса за първото дете половин, а за второто - в четвърт размер.
  (2) При отсъствие на децата такса не се събира при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение за времето, през което те ще отсъстват".
  Искам да отбележа за протокола, че слепите не се изключват, тъй като са в състава на I или II група инвалидност.
  АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Предлагам в ал. 2 да се направи разместване в текста: "При отсъствие на децата такса не се събира за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да направя предложение за добавка в чл. 83, ал. 1, т. 1: "и децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг". (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Доста тромава обаче става т. 1 и аз ще се опитам да предложа редакция:
  "1. децата, чиито родители са I или II група инвалиди, деца на неизвестни родители, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг".
  И редакционната поправка в ал. 2: "При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение".
  Моля, гласувайте чл. 83 с тези редакционни допълнения.
  Гласували 146 народни представители: за 145, против няма, въздържал се 1.
  Текстът на чл. 83 е приет и стана хубав текст, макар че има един въздържал се... (Оживление.)
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 84. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти, както и от родители с три и повече деца.
  (2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се събира с 50 на сто намаление".
  Предложение на народния представител Пламен Стоилов:
  В чл. 84, ал. 1 да се добавят думите "отбиващи редовната си военна служба".
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция на ал. 1:
  "(1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба".

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 84 така, както е предложен от вносителя, с корекцията в ал. 1, направена от комисията.
  Въпреки че сме в процедура на гласуване, искам да обясня за ал. 2 - вместо "се събира", да се запише "се заплаща".
  ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Има пропуск за трите деца.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: За трите деца въпросът е решен в друг член, защо трябва на две места да се записва?
  ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Защото текстът не е окончателен.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Приемаме го тук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, обявете резултата от гласуването.
  Гласували 158 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 4.
  Член 84 е приет с корекцията в ал. 2, вместо думата "събира" да бъде "заплаща".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 85. (1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер от 2 до 4 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
  (2) Облекченията, предвидени в чл. 84, се прилагат и при определяне на таксите за лагери.
  (3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за деца с неизвестни родители, настанени в специалните училища, както и за деца с тежки хронични заболявания, определени по реда на чл. 83, т. 2."
  Няма предложения по чл. 85.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 86. Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер от 10 до 25 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
  Чл. 87. (1) Лицата, ползващи домове за социални грижи и други форми на социално обслужване, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.
       (2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на целевите помощи за ползване на електрическа енергия, горива, вода за битови нужди, пране и облекло, предоставени на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване от правителствени и неправителствени организации, юридически и физически лица.
  Чл. 88. (1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
       (2) На лицата, обслужвани в системата за социални грижи, се оставя за лични разходи сума, не по-малко от:
  1. 20 на сто от личните доходи на настанените в домовете за умствено увредени деца и в домовете за лица с психични разстройства;
  2. 30 на сто от личните доходи на настанените в домовете за стари хора, в домовете за лица с физически увреждания и в домовете за лица със сетивни нарушения;
  3. 40 на сто от личните доходи на обслужваните в системата на домашния социален патронаж и дневни домове за социални грижи;
  4. 50 на сто от личните доходи на приетите за обучение в социалните учебно-професионални комплекси над 18-годишна възраст и за деца над 16-годишна възраст, настанени в заведения за деца.
      (3) Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на бюджета на общината, в която е открит домът или друга форма на социално обслужване.
       (4) За лицата, които изплащат издръжка за непълнолетни деца, сумата за лични разходи и средствата за заплащане на реалната издръжка се определя след приспадане на присъдената издръжка.
       (5) Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания.
  Чл. 89. (1) Не се събира такса за децата под 16 години, настанени в заведения за социални грижи и в дневни домове за социални грижи и за децата под 18 години, обучаващи се в социални учебно-професионални комплекси.
        (2) Не се събира такса от лицата, настанени за временно пребиваване в разпределителните домове и приюти.
        (3) Не се събират такси от децата със здравни и социални проблеми, настанени за краткосрочен възстановителен отдих в детски селища.
  Чл. 90. На приетите за обучение в социалните учебно-професионални комплекси сираци и полусираци до 18-годишна възраст без лични доходи се осигуряват средства за лични разходи в размер на 50 на сто от базовия минимален доход.
  Чл. 91. Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи заплащат суми по договаряне.
  Чл. 92. За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден в размер от 5 до 10 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
  Чл. 93. Таксите по тази глава се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Бойков искаше думата. Заповядайте, господин Бойков.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Господин председател, аз предлагам в чл. 85 и 86 да добавим в привилегиите за загиналите в изпълнение на служебните си задължения.
  В чл. 85 таксите за лагерите да отпаднат, задълженията за заплащане. Просто, това, което вкарахме като привилегия преди, да продължи и тук - в таксите за общините и за учениците.
  Значи, учениците, които ползват общежития да заплащат месечна такса в размер от 10 до 25 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, с изключение на тези, които не заплащат... В смисъл, с изключение на децата на родителите, загинали при изпълнение на служебните си задължения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За кой текст става дума?
  ИВАН БОЙКОВ: Това е в чл.85 - за него правя това предложение. Това, което ви диктувам е за чл. 86. А в чл. 85 просто да не дължат такси за лагерите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, но продиктувайте предложението.
  ИВАН БОЙКОВ: Значи, за чл. 85, ал. 3 - таксата по ал. 1 не се заплаща за деца с неизвестни родители, настанени в специалните училища, както и за деца с тежки хронични заболявания, определени по реда на чл. 83, т. 2, както и на децата на родители, загинали в изпълнение на служебните си задължения.
  Това е за чл. 85, ал. 3.
  Има и продължение - същият текст за чл. 86. Нека да си продължи текстът, тъй като го приехме в порядъка на изключение. Аз предлагам и мисля, че е разумно и нормално да влязат и тези облекчения тук, в тези два текста. Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, приемаме тази добавка, направена от господин Бойков.
  Предлагам също в чл. 89 и в трите алинеи думата "събират" да се замени с думата "заплащат". Става дума и за чл. 92 също думата "събират" да се замени със "заплащат". Това е в духа на редакционната промяна, която направихме досега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В чл. 85, ал. 3 се допълва накрая с думите: "както и за деца на родители, загинали при изпълнение на служебните си задължения".
  За чл. 86 обаче, ако ние ги освобождаваме изобщо, то трябва да бъде в друг текст.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Когато работата не се върши където и когато трябва, започва да се върши в залата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз бих попитал господин Бойков защо само за родители, които са загинали при изпълнение на служебните си задължения? Тогава да сложим, ако не се възразява от комисията, в чл. 83, ал. 1 и 2...
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ, встрани от микрофоните): Да, това е разумно. Да не вкарваме текст...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Става дума защо да кажем такса за лагер ще заплащат деца, чиито родители са първа и втора група инвалидност, които са неизвестни, загинали...
  Значи, чл. 85, ал. 3 добива следната редакция:
  "(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за деца по реда на чл. 83, ал. 1, т .1 и 2".
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Точно така!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В чл. 86 обаче има такса за общежитие. Може ли там да се даде същата привилегия? Помислете.
  Моля, гласувайте чл. 87 до чл. 93 включително, без чл. 85 и 86, които ще ги уточним по време на почивката.
  Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
  Членове 87 до чл. 93 включително, са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

  "Раздел IV
  КУРОРТНА ТАКСА"

  Предложение на народния представител Цоньо Ботев: думата "курортна" се заменя с "туристическа".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Ботев, който на доста места заменя тази дума, така че, ако тук решим, следващите негови предложения лесно ще ги нанесем в текстовете.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моето предложение е свързано с това, че продължаваме да робуваме на една стара терминология - курорти, курорти от национално и местно значение, курортна такса и други подобни. Аз мисля, че сега е моментът, след като всички ние сме убедени, че туризмът е един от приоритетите в развитието на икономиката на България, да се откажем от тази терминология и да може навсякъде в България, където искат и могат да развиват туризма да имат възможност да събират и такси от туристите. Не е нормално примерно във Варна да може да се събира курортна такса, а в Габрово, откъдето съм аз, да не може да се събира курортна такса, защото Габрово не било курорт от национално значение. Кой ще каже дали е от национално значение Габрово или не е? За мен това е някакъв архаизъм, останал от миналото и трябва да отпадне.
  Аз съм съгласен, след като смятате, че не е точен изразът "туристическа" да бъде нещо друго, но да става ясно, че всяка община, която има желание и възможности да развива туризма, да има и правото да събира такава такса. Това е нещо, което трябва да стане и колкото по-бързо стане, толкова по-добре за всички. Защото обикновено тези такси се използват за развитие на инфраструктурата на общините, а е невъзможно да се развива туризъм без неразвита инфраструктура.
  Настоявам да бъде прието това мое предложение и следващите ми предложения, свързани с него. Защото съм и против това да се говори, че "пребиваващи в курортите на почивка или курортно лечение". За мен не винаги туризмът е свързан с почивка. Отиването на една екскурзия не е почивка в края на краищата, а е отиване, за да се съберат определени познания или нещо друго. Така че то е съчетание между някаква дейност, свързана с обогатяване на познанието и почивка. Но не е само почивка, не е само курорт, не е само лечение. Би трябвало ние да освободим тези граници, в които е поставен този проблем и да кажем, че ние искаме да се развива туризъм в България, стопански туризъм. Точно за това аз настоявам да бъдат приети тези мои предложения.
  Още повече, че по-нататък ми прави впечатление, че някои от тях са приети. Което значи, че ако се замислим малко, ще се наложи да приемем и останалите ми предложения.
  Радвам се също така - аз няма да вземам думата втори път - че е възприето да няма отделни такси за българи и за чужденци, защото ние сме единствената страна в света, в която все още държахме на тоя принцип. Сега правим една сериозна крачка напред и аз наистина благодаря на комисията за това, че е възприела това мое предложение.
  Последното, което бих искал да кажа е, че трябва да се помисли и върху това общинските съвети да имат възможност част от събраните приходи, ако не на Регионалната асоциация по туризъм, то да имат право да ги дават на общинските туристически сдружения, които пък се ангажират с определени функции по развитието на туризма, преди всичко свързани с рекламата, свързани с привличането на туристи, с извършването на определени туристически услуги.
  В тоя раздел четвърти мисля, че ако ние направим и другата крачка, а не само едната, ще бъде от полза за развитието на туризма в цялата страна. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цоньо Ботев.
  Има думата за реплика господин Иван Бойков.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Господин председател, уважаеми колеги, господин Ботев! Ние не облагаме туризма като дейност, а облагаме трудностите, които създава туризма на определени райони и общини. Тия пари, които се събират от данъците влизат в общинския бюджет и те служат за обновяване на инфраструктурата, която се ползва в тия екстремни периоди от хора, които почиват там. Ние не облагаме туризма и курорта, а ползваме парите на тези хора, за да можем да обновяваме общината, общинската инфраструктура. Тъй като хората, които живеят в тия общини, които имат курортно значение, изпитват определени трудности по време на този сезон и се ползва общинска инфраструктура. Това е смисълът.
  Аз не разбирам това, което предлагате Вие - да облагаме дейността туризъм или дейността курорт.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за дуплика господин Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Изглежда наистина не се разбираме за какво става дума. Да, точно за това, че навсякъде туристите използват инфраструктурата на общините. Не само във Варна туристът използва инфраструктурата на Варна. А и в Пордим, ако отиде един турист, използва инфраструктурата на Пордим. Не може едни градове да имат право да събират такава такса, а други да нямат право. Няма логика в това нещо и то е против интересите на България. За това става дума.
  И всеки турист, наистина, като отиде на едно място трябва да си плати тази такса. Защо трябва да я плаща само там, където някой, по някакъв административен път е решил, че трябва да се плаща. Нека да спрем с това старомодно мислене! Едно време бяха определяни курорти от национално, курорти от местно значение. Кой го определяше, по какви критерии?
  Мога да ви кажа, че в България има много други градове, които не са курорти от никакво значение, а в същото време могат да предложат много по-добри условия за туризъм. По тоя начин ние спъваме развитието на туризма, защото не може да се прави туризъм без развита инфраструктура. Тия неща са свързани - едното води до другото. А посещението на туристите води до подобряване на инфраструктурата и обратно. Просто двете неща са неразделни.
  Аз, наистина, моля всички колеги да приемете моите предложения, ако искате наистина туризмът да стане приоритет в България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, явно наистина става въпрос за неразбиране на проблема. Защото и изказването на колегата Ботев, и на колегата Бойков аз лично смятам, че са в грешна посока.
  Първо, от кого се събира курортната такса? Кой я дължи? Не я дължи туриста. Дължи я този, който предоставя туристическата услуга на това място в курорта. Ти му я вземаш, защото той печели от това, че се намира на територията на един изграден курорт с национално или с местно значение. Той не би могъл да предостави легловата си база в къщата си, ако живее примерно в с. Карапелит. Но при положение, че живее в Несебър... (Неразбираема реплика от Цоньо Ботев.)
  Изслушайте ме, аз не Ви прекъсвах.
  При положение, че живее в Несебър, той печели от тази услуга и не се взема от туриста, а се взема от този, който я предоставя. Затова тази такса се нарича курортна, а не туристическа, защото курорт е мястото, а туризъм е дейността.
  Ако аз не възприемам Вашето предложение, господин Ботев, не е защото другите, които не са курорти, не трябва да печелят. Тук съм съгласен. Нека всички да имат статут на курорти и нека да си облагат дейността с курортна такса. Нека Габрово да е курорт. Няма проблем. Може да се помисли по методиката кой определя и защо ще я определя. Всяка община да казва - ние сме си курорт. Но не туристическите услуги, както го предлагате. Защото туристически услуги не можеш да обложиш с общинска такса. Няма как да ги обложиш. Можеш да обложиш само това, което се нарича по смисъла на това, което предлагаме като курортна такса. Ето това е неразбирането на проблема.
  Тук не става въпрос за това дали едни ще имат право, или други няма да имат право. Аз не споря по този въпрос. Всеки трябва да има право. Всяка община да каже - и ние сме курорт, и ние ще имаме такса. Да, но не туристическите услуги. Това е страхотно грешно, това е абсолютно неразбиране на проблема. Затова не се съгласих.
  Ако бяхте дошли в комисията, щях да Ви го обясня и може би щяхме да намерим друго решение на въпроса как да променим определянето на това кое е курорт, кое е с местно значение, кой има право да го прави, кой няма право да го прави. За това съм съгласен. Но така, както го предлагате, просто не може да стане.
  (Господин Цоньо Ботев иска думата за реплика.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Най-напред ще дам почивка, за да съгласувате помежду си.
  Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Отпреди прекъсването остана искането на господин Цоньо Ботев за реплика. Имате думата.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Репликата ми е към господин Йордан Цонев. Аз продължавам да твърдя, че трябва да се даде възможност на всички общини да могат по решение на общинския съвет да събират курортна такса. Защото не мога да се съглася с начина, по който са определени курортите в България. И тъй като в момента няма друга възможност, която поне малко да отмени тази несправедливост, може би моето предложение по чл. 94 трябва да се прередактира и да отпадне само "от национално или местно значение", тоест да остане "таксата се заплаща за ползване на курорти". При този случай, мисля, че можем да излезем от ситуацията поне на този етап. Предлагам това предложение да бъде гласувано.
  Не мога да се съглася наистина, защото не е нормално едни общини да имат приоритет, а други да нямат, тъй като курорт е нещо много относително. Някой смята например, че слънцето е полезно и отива да се пече на слънце и се смята, че това е курорт. Ако питаме някои лекари, те ще кажат, че слънцето е вредно и хората не трябва да се пекат. Обаче някой решил, че това е курорт. Аз мисля, че слънчеви бани могат да се правят и в планината. Защо тогава няма планински плажове? Ами някой може да реши да направи това. Просто критериите, по които са определени тези курорти, аз не ги признавам и смятам, че всички колеги трябва да подкрепят моето предложение, че всяка община сама трябва да решава за себе си курорт ли е или не, има ли възможност да предоставя такива услуги или не.
  Затова ви моля да поставите на гласуване моето предложение от чл. 94 да отпаднат последните думи - "от национално или местно значение". Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ботев. Но неговото предложение е по чл. 94, а ние сме все още на наименованието на раздела.
  Господин Ботев оттегля предложението си по наименованието.
  Поставям на гласуване наименованието на раздел IV - "Курортна такса".
  Гласували 144 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 12.
  Наименованието е прието.
  Преди почивката не бяха гласувани членове 85 и 86, но тях ще ги поставим на гласуване след като дойде председателят на комисията, тъй като остана да се уточняват някои неща около тези два текста.
  Моля, господин Зеленогорски, от името на комисията да докладвате следващият член - чл. 94.
  ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: "Чл. 94. Таксата се заплаща за ползване на курорт от национално или местно значение."
  Има предложение на господин Ботев в чл. 94 думите "курорт от национално или местно значение" да се заменят с "туристически услуги".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението на господин Ботев беше трансформирано - да остане само до думата "курорт", а следващият текст "от национално или местно значение" да отпадне.
  Поставям най-напред на гласуване предложението на господин Цоньо Ботев.
  Гласували 141 народни представители: за 87, против 9, въздържали се 45.
  Предложението на господин Ботев е прието.
  С това текстът на чл. 94 става: "Таксата се заплаща за ползване на курорт".
  Поставям на гласуване чл. 94 с новия текст - "Таксата се заплаща за ползване на курорт".
  Гласували 145 народни представители: за 118, против 7, въздържали се 20.
  Член 94 е приет.
  ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: "Чл. 95. Таксата се заплаща от лицата, пребиваващи в курортите на почивка или курортно лечение, едновременно с адресното им регистриране."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев: в чл. 95 думите "пребиваващи в курортите на почивка или курортно лечение" да отпаднат.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ботев, искате ли думата? Има думата господин Цоньо Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поначало този текст е излишен, тъй като в чл. 94 стана ясно за какво е таксата. Няма нужда да се пояснява повече от това, което е дадено там. Така че е достатъчно чл. 95 да бъде с този текст - таксата се заплаща от лицата едновременно с адресното им регистриране. Не виждам логика да не бъде подкрепено това предложение.
  Останалият текст - пребиваващи в курортите на почивка или курортно лечение - не дава нищо повече като информация или като някакво подобряване на закона.
  Настоявам да се гласува този текст и моля колегите да подкрепят предложението, което съм направил.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Реплика от господин Иван Бойков.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Господин председател, уважаеми колеги! Господин Ботев, Вие въвеждате феодална такса. Едно време се е плащало за правото на пребиваване в община. Едно време се е плащало за правото да минеш през моста. Това ли искате да вкарате сега са този текст? Значи аз като отида сега в Габрово, ще си платя такса, че съм в Габрово. По същата схема, като отида в Самоков, ще си платя такса, че съм бил в Самоков. С тази логика отивате много далеч. Как така, минавайки през един град, ще плащам, че съм бил в града и съм спал в този град? Вие изменяте целия смисъл на този раздел от закона. Няма никаква логика в тази работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Найден Зеленогорски - втора реплика.
  ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Аз мисля, че наистина ако се направи тази промяна, има едно много специфично тълкуване. Освен това, което спомена господин Бойков, излиза, че дори и местните хора, когато се регистрират адресно, примерно една дама се ожени и отиде със съпруга си да живее там, при адресното регистриране тя трябва да плати курортна такса. Просто не става ясно, че плащат курортна такса само тези, които отиват на почивка или курортно лечение, а едва ли не става въпрос за всички, които пребивават известно време в съответното населено място.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Зеленогорски.
  Трета реплика - господин Юнишев.
  ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ - ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Малко прибързано и емоционално ликвидирахме думите "курорт от национално и местно значение", с което създадохме условията местни общини да обявяват вече местата си за курорти и така да събират необходимите такси от пребиваващите в това населено място. Още повече ще затвърдим тази несправедливост, ако приемем и следващата поправка от уважаемия от мен коега Ботев, защото в качеството си на пребиваващ в населеното място за почивка ще плаща тази такса, като ползва курорт за лечение, както е с известния курорт Кюстендил, а не за това, че лицето ще ми дойде просто на гости. При тези обстоятелства, ако лицето ми е просто на гости, с факта на регистрацията му в полицията, че той пребивава в това населено място, автоматически общината ще трябва да му събере и таксата. Аз смятам за несправедливо това. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
  Дуплика - господин Цоньо Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Нашият спор вероятно може да продължи безкрайно. Защото аз пък бих казал, че тогава по какъв начин ще докажете, че някой е отишъл на почивка, за да му вземете такава такса? Трябва да прави декларация или какво? Това са неща, които аз пък не ги приемам. Как ще се докаже, че един човек се е регистрирал адресно на почивка? Никой няма да си признае, че е отишъл на почивка, той ще каже, че е отишъл по работа. Няма логика в това. Как ще докажете това нещо? По никакъв друг начин не можете да го докажете, освен да го карате да направи някаква декларация, че отива на почивка или че отива по друга работа. Просто говорим неща, за които трябва да видим как е в другите страни, дали е като тук. Ако проследите текста по-нататък, там се вижда кой се освобождава от тази такса и по какъв начин става. Но не и по този начин ние да казваме, че отива на почивка. Отива на почивка, обаче никой няма да си признае и няма да плати таксата. Кое е доказателството, че е на почивка? Няма такова доказателство.
  Не става дума за феодални такси, става дума, че в края на краищата всички ние приемаме факта, че се използва инфраструктурата и след това изведнъж казваме феодална такса. Ами тогава въобще да я махнем курортната такса. Аз не искам пък някой да има привилегии за сметка на другиго. И не мога да се съглася. Никой не може да ме убеди, че Варна например е курорт. Ами не е курорт, по тази логика не е курорт за мен. Или не е по-голям курорт от друг град, да кажем от Троян. Или ще важи за всички едно и също условие, или да вземем да я махнем тази такса. Ние говорим, че трябва да се премахнат привилегиите, а продължаваме да ги подкрепяме.
  Аз съм против такъв подход.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ботев.
  Има думата господин Богданов, макар че сме на второ четене и няма писмено предложение. Изкажете се, но това е в нарушение на правилника.
  АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, преди почивката господин Цонев направи разяснение, че таксата трябва да се внася от този, който дава квартирата. И аз моля да поканим господин Цонев още веднъж да обясни по какъв механизъм ще стане това. Защото той се обърна към господин Цоньо Ботев, когато ставаше въпрос курортна или туристическа е таксата, и каза, че е за тези, които дават квартири, за да може по този начин да заплащат за това, че печелят повече от даването на квартири на хора, които почиват. Тук става някакво изместване на въпроса и моля господин Цонев да обясни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев каза, че трябва да четем законите. И ако се погледне по-нататък, чл. 98, нещата ще станат ясни.
  Поставям на гласуване предложението на господин Ботев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 146 народни представители: за 128, против 67, въздържали се 51.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за текста на чл. 95, както е предложен от вносителя.
  Гласували 135 народни представители: за 126, против 3, въздържали се 6.
  Член 95 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 96. Не заплащат такси лицата в служебна командировка, децата до 8-годишна възраст, учениците до 18-годишна възраст, редовните студенти и пенсионерите."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев - досегашният текст на чл. 96 става ал. 1 и се създава ал. 2:
  "(2) За лицата в служебна командировка, редовните студенти и пенсионерите се записват данните, удостоверяващи съответното им качество на командировани, студенти или пенсионери".
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението на господин Ботев е прието.
  Моля, гласувайте за текста на чл. 96, който става с две алинеи - първата с досегашния текст и втората, предложена от господин Цоньо Ботев и подкрепена от комисията.
  Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
  Член 96 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 97. (1) Курортната такса се определя, както следва:
  1. за курорти от национално значение - от 150 до 300 лв. на лице на ден;
  2. за курорти от местно значение - от 50 до 150 лв. на лице на ден.
  (2) За чуждестранни граждани таксата по ал. 1, точки 1 и 2 и от 1000 до 3000 лв. на лице на ден."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - същото е на Илиян Попов, на Стефан Стоилов и група народни представители - за отпадане на ал. 2.
  Има предложение, направено от народния представител Йордан Цонев, в което се казва:
  "В чл. 97, ал. 1, т. 1 числата "150" и "300" се заменят съответно с "300" и "1500". И в т. 2 числата "50" и "150" се заменят съответно със "100" и "300"."
  Предложенията за отпадане на ал. 2 са приети от комисията.
  Има предложение на Цоньо Ботев.
  Чл. 97 се изменя така:
  "Чл. 97. (1) Туристическата такса е от 300 до 1500 лв. на лице на ден.
        (2) Общинският съвет определя не по-малко от 40 % от туристическата такса за регионалната туристическа асоциация".
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1. Предложението за ал. 2 не се подкрепя.
  Това е по чл. 97.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Най-напред ще подложа на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров за отпадане на т. 2 от ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 126 народни представители: за 29, против 70, въздържали се 27.
  Предложението на господин Димитров не се приема.
  Следващото предложение е на народните представители Илиян Попов, Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински за отпадане на ал. 2, което е подкрепено от комисията, но трябва да го гласуваме, тъй като отпада текст на вносителя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 135 народни представители: за 101, против 20, въздържали се 14.
  Предложението е прието.
  Предложението на народния представител Йордан Цонев е прието.
  Остава да гласуваме предложението на господин Цоньо Ботев за изменение на чл. 97.
  Има думата господин Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Аз искам да кажа само, че думата "туристическа" трябва да се подмени с "курортна", защото така остана в текста.
  Предложението за втората алинея го оттеглям. Да не се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Стоилов.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Отсъствах от заседанието на комисията. Там бих възразил така категорично, както ще се опитам сега за минута и пред вас. Дайте да не се забравяме! България не е Дубай. Голяма част от българските граждани - това всички знаем много добре - са крайно, крайно затруднени да си позволят почивка. Даже и при една жестока икономия в предшестващите - летните месеци примерно - седмици и месеци. И ако ние сложим една такава висока курортна такса, допълнително усложняваме бюджета на семейството. Допълнително правим труднореализуема една почивка даже при едно тричленно семейство. Това са почти 50-60 хил.лв.
  Аз ви моля да не отиваме към едно такова увеличение на таксата. Ясни са ми мотивите на вносителя - в случая моят колега Йордан Цонев - общините да вземат повече пари. Но трябва да се търси някакъв баланс между интереса на общината, която е притеснена, но и гражданина в огромното си мнозинство е три пъти по-притеснен. И не това е източникът, според мен, за увеличаване на приходите на общините. Да, има проблем за общините, но той не трябва да се превръща в допълнителен проблем за огромната маса от граждани, които се опитват на няколко години поне веднъж да отидат на почивка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
  Най-напред ще поставя на гласуване предложенията за промени, направени от господин Йордан Цонев и от господин Цоньо Ботев, които са подкрепени от комисията. А те са в т. 1 числата "от 150 до 300" да бъдат заменени с числата "от 300 до 1500" и в т. 2 числата "от 50 до 150 лв." да бъдат заменени с "от 100 до 300", което комисията е приела.
  Моля, гласувайте за тези изменения.
  Гласували 139 народни представители: за 103, против 26, въздържали се 10.
  Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Стефан Нешев.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Гласувах отрицателно на това предложение, защото този народ не е от грешници. Не можем да го правим народ на низгвернати възможности. Колко процента ще могат да отидат да почиват и да си възстановяват здравето? Ако може някой да ми отговори, след като поставяме такива непосилни икономически условия?
  Аз съм притеснен, че просто отиваме срещу собствения си народ. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
  Господин Стоилов, оказа се, че нямам право да Ви дам думата, защото сте се изказали по този въпрос и нямате право на обяснение за отрицателен вот. Така ми предсказа заместник-председателят, който има повече опит от мен, и аз ще спазя правилника.
  Ще ви прочета окончателния текст на чл. 97.
  "Чл. 97. Курортната такса се определя, както следва:
  1. за курорти от национално значение - от 300 до 1500 лв. на лице на ден;
  2. за курорти от местно значение - от 100 до 300 лв. на лице на ден."
  Моля, гласувайте за текста на чл. 97.
  Гласували 131 народни представители: за 80, против 35, въздържали се -16.
  Член 97 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 98. (1) Таксата се събира от съответните длъжностни лица на предприятията, учрежденията и организациите, както и от гражданите, които предоставят обекти за нощуване, чрез облепване на картата за адресна регистрация с общински таксови марки и се внася в общинския бюджет до 10-о число на следващия месец.
  (2) Таксата не се заплаща с таксови марки, когато:
  1. адресната регистрация не се извършва с попълване на адресна карта;
  2. лицата не подлежат на адресна регистрация."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 98, ал. 1 думите "предприятията, учрежденията и организациите" се заменят с "от търговските дружества и сдруженията".
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция:
  Чл. 98, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Таксата се събира от физически и юридически лица, които предоставят обект за нощуване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението на господин Ботев е прието.
  Поставям на гласуване текста на чл. 98 с промяната от комисията на ал. 1 и със запазената ал. 2, подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 108, против 15, въздържали се 6.
  Член 98 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "Раздел V
  ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
  Чл. 99. Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.
  Чл. 100. (1) Таксите се заплащат от физическите или юридическите лица, които добиват кариерни материали.
  (2) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.
  Чл. 101. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, определен:
  1. по регистрите на производството, които води задължително всяка кариера;
  2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.
  Чл. 102. Размерът на таксите се определя, както следва:
  1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра - от 50 до 150 лв. на 1 куб.м;
  2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети - от 150 до 400 лв. на тон;
  3. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - от 30 до 120 лв. на 1 куб.м;
  4. за глина:
  а) за грънчарски изделия, иловица и хума - от 100 до 300 лв. на 1 куб.м;
  б) за каменинови тръби и керамични плочки - от 150 до 400 лв. на 1 куб.м;
  5. за леярна пръст - от 50 до 200 лв. на 1 куб.м;
  6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали - от 50 до 150 лв. на 1 куб.м;
  7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външна облицовка - от 100 до 300 лв. на 1 куб.м;
  8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар - от 40 до 120 лв. на 1 куб.м;
  9. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент - от 50 до 150 лв. на 1 куб.м;
  10. за камъни за добиване на:
  а) павета - от 80 до 240 лв. на 1 куб.м;
  б) валяци, воденични камъни, точила, брусове - от 300 до 900 лв. на 1 куб.м;
  в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седементни скали - от 100 до 300 лв. на 1 куб.м;
  г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали - от 150 до 450 лв. на 1 куб.м;
  д) плочи за тротоари и покриви - от 50 до 150 лв. на 1 кв.м.
  Чл. 103. Таксите се заплащат:
  1. ежемесечно - в случаите по чл. 101, т. 1;
  2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 101, т. 2.
  Чл. 104. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал."
  По тези членове няма направени предложения.
  Комисията ги подкрепя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени предложения по наименованието на раздела и по членове от 99 до 104.
  Моля, гласувайте за наименованието и тези членове.
  Гласували 124 народни представители: за 111, против 10, въздържали се 3.
  Наименованието на Раздел V и текстовете на членове 99, 100, 101, 102, 103 и 104 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "Раздел VI
  ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
  Чл. 105. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии".
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 105 думите "териториалното и селищното устройство" се заменят с "устройство на територията".
  Комисията не подкрепя предложението, защото законът все още е такъв.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Щом го оттегля господин Ботев, тогава може да продължите с останалите текстове.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 106. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
  Чл. 107. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.
  Чл. 108. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:
  1. за издаване на скица за недвижим имот - от 2000 до 5000 лв.;
  2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - от 5000 до 10 000 лв.;
  3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - от 500 до 2000 лв.;
  4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:
  а) за сгради - на квадратен метър - от 20 до 50 лв.;
  б) за огради - на линеен метър - от 20 до 50 лв.;
  5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - от 1000 до 2000 лв.;
  6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - от 1000 до 5000 лв."
  Няма да чета предложението, защото се оттегли.

  "Чл. 109. Не се заплаща такса за технически услуги при:
  1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
  2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
  3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
  4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
  5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
  6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
  7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
  8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.
  Чл. 110. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава един месец.
  (2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер."
  По тези членове, които прочетох, и заглавието на раздел шести няма направени предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за заглавието на раздел VI и за текстовете от чл. 105 до чл. 110 включително.
  Гласували 137 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 10.
  Текстовете на членове 105, 106, 107, 108, 109 и 110 и наименованието на раздел VI са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "Раздел VII
  Такси за административни услуги

  Чл. 111. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
  1. за издаване на удостоверение за наследници - 800 лв.;
  2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 500 лв.;
  3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 500 лв.;
  4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 800 лв.;
  5. за издаване на удостоверение за българско гражданство - 1000 лв.;
  6. за издаване на удостоверение за семейно положение - 800 лв.;
  7. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 1000 лв.;
  8. за оформяне придобиването на жителство - 600 лв.;
  9. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България - 5000 лв.;
  10. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност - 800 лв.;
  11. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 1500 лв.;
  12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 500 лв.;
  13. за преписи от документи - по 400 лв. на страница.
  (2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
  1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
  2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
  3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;
  4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
  5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
  6. поддържане на регистъра на населението;
  7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;
  8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия."
  Има предложения на народния представител Цоньо Ботев, които не са подкрепени.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ботев желае ли да аргументира предложенията си? Няма го в залата. Вие имате пред себе си неговите предложения, така че няма да ги повтарям.
  Моля, гласувайте за предложенията на господин Цоньо Ботев, които не са подкрепени от комисията.
  Гласували 126 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 58.
  Предложенията на господин Ботев не са приети.
  Моля, гласувайте наименованието на раздел VII и текста на чл. 111 така, както са предложени от комисията.
  Гласували 141 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 16.
  Член 111 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ : "Чл. 112. По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва:
  1. за жилищни имоти - 700 лв.;
  2. за нежилищни имоти - 3000 лв."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 112 числото "700 " се заменя с "от 700 до 750", а числото "3000" се заменя с "от 3000 до 3500".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Цоньо Ботев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 20, против 50, въздържали се 70.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте текста на чл. 112 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 116 народни представители: за 101, против 7, въздържали се 8.
  Член 112 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 113. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 2000 лв."
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
  В чл. 113 числото "2000" се заменя с "от 2000 до 3000".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ботев, искате ли думата или не?
  Има думата господин Цоньо Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз напълно разбирам, че не можах да ви убедя, че конкретният размер на данъците трябва да се определя от общинските съвети. Но дайте най-после да спрем да говорим само за местно самоуправление, а да дадем на местното самоуправление това, което му се полага. Срамота е таксите да ги определяме ние в Народното събрание. Това не е нормално. Това противоречи на всички принципи на местното самоуправление. Аз не мога да разбера на какво се дължи този инат, включително и таксите да отказваме да се определят от общинските съвети. В края на краищата, ако наистина искаме да бъдем една европейска демокрация, ние сме длъжни да се съобразяваме с тези основни принципи на местното самоуправление, а един от тези принципи е точно този. И не мога да разбера как никой от колегите не можа да разбере за какво става дума.

  Недопустимо е Народното събрание да определя местните такси. Те затова се наричат местни, защото трябва да се определят от общинския съвет. Никой не може да ме убеди, че таксата в София и в Черноочене трябва да бъде една и съща. Нека да оставим това право да го реши общинският съвет на място. Защото те знаят колко им струва тази услуга.
  И за последен път излизам на трибуната, за да отправя този апел към вас. Ние сме длъжни като говорим, че в България трябва да има местно самоуправление, това да го докажем на практика. Можем да го докажем, като гласуваме моите предложения, защото те не са някаква приумица, а напротив - те са нещо, което сме длъжни да направим.
  И след като вносителят не можа да го разбере, дайте поне ние да си свършим работата. Нищо лошо няма в това. Не сме ние тези, които по-разбират от общинските съвети какви такси трябва да приемат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ботев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Подкрепям това становище.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС, от място): Аз също.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз си позволявам да припомня чл. 141, ал. 2 от Конституцията на Република България, която гласи: "Постоянните финансови източници на общината се определят със закон".
  А в главата за местното самоуправление няма и ред по финансовите въпроси. Това беше като пояснение, за да сме наясно, че напълно спазваме Конституцията и точно затова приемаме със свой закон и таксите.
  Поставям на гласуване предложението на господин Цоньо Ботев, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 147 народни представители: за 73, против 24, въздържали се 50.
  Предложението не се приема.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Процедурно предложение, заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване на предложението на господин Цоньо Ботев, тъй като ми се струва, че неговото предложение не беше разбрано от народните представители.
  ПАНЧО ПАНАЙОТОВ (СДС, от място): Може ли аз да го обясня тогава?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не може. При процедурно предложение за прегласуване остава само да обявя повторно гласуване за предложението на господин Ботев - числото "2000" да се замени с "от 2000 до 3000", което комисията не е подкрепила.
  Гласували 171 народни представители: за 92, против 41, въздържали се 38.
  Предложението на господин Ботев е прието. (Единични ръкопляскания в блока на Демократичната левица.)
  Поставям на гласуване целия текст на чл. 113 с окончателната му редакция:
  "Чл. 113. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер от 2000 до 3000 лв.".
  Не става много ясно защо точно тук възприехме това нещо, но нека да има и куриози в законодателството.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Защото ги отказахме на 40 по-важни места, но на най-неважното ги възприехме. Няма значение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласуваме чл. 113 в окончателната му редакция с изменението, направено от господин Ботев.
  Гласували 116 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 10.
  Член 113 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 114. При издаване на разрешение се събират годишни такси, както следва:
  1. за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - 2000 лв.;
  2. за издаване на разрешение за складиране и продажба на дребно на вина, спирт и спиртни напитки:
  а/ за обектите, които се използват за търговия на едро и свързаните с нея: складиране и съхранение на вина, спирт и спиртни напитки за цялата площ на помещението, независимо от това каква част от него се използва за складиране на други стоки - 300 лв. на кв. м;
  б/ за търговия на дребно с вина, спирт и спиртни напитки в големите градове, националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - от 50 000 до 100 000 лв.;
  в/ за търговските обекти в останалите градове - от 10 000 до 15 000 лв.;
  г/ за търговските обекти в селата - от 5000 до 10 000 лв.;
  д/ за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене в зависимост от категорията им:
  пет звезди - 180 000 лв.;
  четири звезди - 130 000 лв.;
  три звезди - 65 000 лв.;
  две звезди и една звезда - 30 000 лв.;
  заведения без категория - 15 000 лв.;
  е/ за временен щанд за продажба на вина и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 3000 лв."
  Предложение на народния представител Илиян Попов: в чл. 114, т. 2, буква "б" думите "големите градове" се заменят с "градовете, с повече от 35 хил. жители".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - в чл. 114 се създава буква "ж":
  "ж/ за издаване на други разрешения - от 2000 до 10 000 лв.".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Цоньо Ботев, което комисията е подкрепила. Няма да го чета, защото има много цифри.
  Това е, всички предложения, направени по този член, се подкрепят от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Щом предложението на господин Ботев е подкрепено и влиза в окончателния текст, ще трябва да го прочетете най-малкото заради стенограмата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добре.
  Предложение на господин Цоньо Ботев - в чл. 114 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото "2000" се заменя с "от 2000 до 3000 лв.";
  2. В т. 2:
  - в буква "а" числото "300" се заменя с "от 300 до 350";
  - в буква "д" числото "180 000" се заменя с "от 180 000 до 200 000", числото "130 000" се заменя с "от 130 000 до 150 000", числото "65 000" се заменя с "от 65 000 до 80 000", числото "30 000" се заменя с "от 30 000 до 40 000" и числото "15 000" се заменя с "от 15 000 до 20 000".
  - в буква "е" числото "3000" се заменя с "от 3000 до 4000".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложенията, които са направени от народните представители Илиян Попов, Йордан Цонев и Цоньо Ботев са приети.
  Поставям на гласуване чл. 114 с предложените от тези народни представители изменения, подкрепени от комисията.
  Гласували 139 народни представители, за 139, против и въздържали се няма.
  Член 114 е приет.
  Моля да докладвате следващия член - 115-и.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 115. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.
  Чл. 116. Освобождават се от такси, с изключение на таксите по чл. 114, държавните и общинските организации на бюджетна издръжка."
  По тези два члена няма направени предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за чл. 115 и чл. 116.
  Гласували 124 народни представители: за 122, против 2, въздържали се няма.
  Членове 115 и 116 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение за нов чл. 116а, което е записано погрешно като чл. 118а. Предложението е на народния представител Едуард Клайн за нов чл. 118а, но става въпрос за чл. 116а. Предложението е оттеглено, така че няма да го чета.
  "Раздел VIII
  ТАКСА ЗА КУЧЕТА"
  По заглавието има предложение на народния представител Цоньо Ботев, което той оттегли.
  "Чл. 117. За регистрация на кучета собствениците им заплащат годишна такса в следния размер:
  1. в градовете - от 5000 до 10 000 лв.;
  2. в селата - от 1000 до 3000 лв."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - чл. 117 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията - чл. 117 се изменя така:
  "Чл. 117. За регистрация на кучета в градовете собствениците им заплащат годишна такса в размер от 5000 до 10 000 лв."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Господин Венцеслав Димитров го няма. Ще гласуваме най-напред неговото предложение чл. 117 да отпадне.
  Моля да гласувате.
  Гласували 138 народни представители: за 45, против 74, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 117 така, както го предлага комисията.
  Гласували 134 народни представители: за 103, против 7, въздържали се 24.
  Член 117 е приет.
  Имате думата за процедурно предложение.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Ще направя процедурно предложение за удължаване на заседанието до приемането на този закон, но не повече от регламентираните два часа. Тоест, ако приключим по-рано, дотогава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли против това процедурно предложение? Няма.
  Моля да гласувате.
  Гласували 135 народни представители: за 101, против 23, въздържали се 11.
  Предложението се приема. Заседанието на Народното събрание ще има продължение най-много до два часа и до приключване на този закон, ако се вмести в тези два часа.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 118. Освобождават се такси:
  1. кучетата на слепите граждани;
  2. кучетата на самотните граждани над 70-годишна възраст;
  3. кучетата, които се използват за опазване на селскостопански обекти и стада;
  4. специалните кучета в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите организации на бюджетна издръжка;
  5. кучетата, използвани за научноизследователски и медицински цели;
  6. кучетата, използвани от планинските контролно-спасителни служби;
  7. домашните кучета, използвани от домакинствата в отдалечените населени места в планинските райони."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - чл. 118 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на комисията:
  1. В т. 1 думите "слепите граждани" се заменят с "инвалидите".
  2. В т. 2 думата "70-годишна" се заменя с "60-годишна".
  3. Точка 7 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по предложението? Точка 7 отпада, тъй като текстът на предишния член се отнася само за градовете и не е актуален. Предложението на народния представител Венцеслав Димитров е свързан с предложението му за отпадане на чл. 117. Иначе той не би го направил, защото това е точно в неговия смисъл.
  Поставям на гласуване чл. 18 с поправките, направени от комисията. Моля да гласувате.
  Гласували 130 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 7.
  Член 118 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 119. В тримесечен срок от придобиването на кучето собственикът подава декларация в общината по постоянното си местоживеене, съответно седалище.
  Чл. 120. (1) Таксата се заплаща в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или заедно с подаването на декларацията, когато кучето е придобито след тази дата.
  (2) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

  Раздел IХ
  ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
  Чл. 121. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат такси, както следва:
  1. до 15 години: за I зона - от 10 000 до 20 000 лв.; за II зона - от 8000 до 18 000 лв.; за III зона - от 5000 до 10 000 лв.;
  2. за вечни времена - таксите по т. 1, увеличени пет пъти;
  3. за ползване на семейни гробни места:
  а) за 10 години и за всеки следващи 10 години: за I зона - от 20 000 до 30 000 лв.; за II зона - от 15 000 до 25 000 лв.; за III зона - от 12 000 до 20 000 лв.;
  б) за вечни времена - таксите по буква "а", увеличени пет пъти;
  4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.
  (2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, точки 1 и 2, намалени с 50 на сто.
  Чл. 122. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по тези членове? Няма.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 119 до чл. 122 включително.
  Гласували 128 народни представители: за 111, против 10, въздържали се 7.
  Членове от 119 до 122 са приети.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "Раздел Х
  Такса за охрана и опазване на земеделски имоти
  Чл. 123 (1) За охрана и опазване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса.
  (2) Таксата се определя на декар обработваема земя по видове култури и се заплаща на две равни вноски: до 1 март и до 1 ноември на годината, за която се отнася".
  Предложение на народния представител Илиян Попов:
  В чл. 123, ал. 2 да се добави: "Размерът на дължимата такса и редът за събирането й се определят с решение на общинския съвет".
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като дублира чл. 4.
  Предложение на народните представители Йордан Бакалов, Васил Клявков и Иван Г. Иванов:
  В чл. 123, ал. 2 се създават точки 1, 2 и 3:
  "1. за зърнени култури от 300 до 600 лв. на декар;
  2. за технически култури от 400 до 700 лв. на декар;
  3. за зеленчуци, овощни градини и лозя от 500 до 1000 лв. на декар".
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция на чл. 123:
  "Чл. 123 (1) За охрана и опазване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса.
  (2) Таксата се определя на декар обработваема земя по видове култури, както следва:
  1. за зърнени култури от 300 до 600 лв. на декар;
  2. за технически култури от 400 до 700 лв. на декар;
  3. за зеленчуци, овощни градини и лозя от 500 до 1000 лв. на декар.
  (3) Таксата се заплаща на две равни вноски: до 1 март и до 1 ноември на годината, за която се отнася".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Няма.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 123 така, както беше представено от председателя на комисията.
  Гласували 136 народни представители, за 112, против 9, въздържали се 15.
  Член 123 е приет.
  Едно междинно съобщение: господин Лучников обяви, че веднага след завършването на това заседание Комисията по правни въпроси ще има заседание.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение за раздел ХI от народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински:
  "Раздел ХI
  Екологична такса за моторни превозни средства,
  преминаващи през общините, на територията на които
  има гранични контролно-пропускателни пунктове
  Чл. 124а. Общините, на територията на които има гранични контролно-пропускателни пунктове, могат да определят екологична такса за преминаващите моторни превозни средства в размер от 500 до 1000 лв., с която да поддържат и изграждат съответната инфраструктура".
  Комисията подкрепя предложението по принцип, но смята, че екологичната такса би следвало да бъде нормативно уредена като държавна, поради което не е предмет на настоящия закон.
  И още едно пояснение. В малкото време, с което разполагахме, от работната група направихме предложение за изменение на Закона за опазване на околната среда, за да се въведе такава такса. Искам да кажа, че не ни беше възможно и не е възможно да отидем по-нататък - в разпределянето на средствата към общините. Ако сте съгласни, да направим само това изменение, имаме готов текст, но не можем да кажем как след това ще се разпределят новосъбраните суми, какви суми ще отидат в общините и така нататък, защото е много сложно. Съгласни ли сте да решим въпроса така, или да оставим целия въпрос да се реши комплексно с изменение в Закона за околната среда?
  ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС, от място): По-добре е комплексно да се реши.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вносителите оттеглят ли предложението си при това положение? Оттеглят го. Благодаря.
  Преминаваме към глава четвърта - Административно-наказателни разпоредби.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "Глава четвърта
  АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 124 (1) Който не подаде декларация по чл. 14 или по чл. 26, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 400 000 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 100 000 до 1 000 000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (2) За неподаване на декларация по чл. 17 или по чл. 66, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка или таксата в по-малък размер, ръководителите и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 000 до 200 000 лв.
  Чл. 125 (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказва с глоба от 50 000 до 500 000 лв.
  (2) Глоба по ал. 1 не се налага в случай, че не се дължи данък върху наследството.
  (3) За нарушение по чл. 41 на виновните лица се налага глоба в размер от 20 00 до 200 000 лв.
  Чл. 126. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин, на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
  Чл. 127. При неподаване на декларация по чл. 119 се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 5000 до 20 000 лв."
  Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  Член 127 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Гласуваме най-напред членове 124 - 126 включително, заедно с наименованието на глава четвърта. Има ли бележки по тях? Няма.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 143 народни представители: 138 за, няма против, 5 въздържали се.
  Членове 124 - 126 включително са приети.

  Има предложение на народния представител Венцеслав Димитров този член да отпадне.
  Моля, гласувайте това предложение, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 21, против 88, въздържали се 19.
  Предложението на народния представител Венцеслав Димитров не се приема.
  Моля, гласувайте чл. 127 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 137 народни представители: за 126 , против 12, въздържали се 9.
  Член 127 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 128. При неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по членове 124, 125, 126 и 127, на виновните лица се налага глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция в размер от 50 000 до 300 000 лв.
  Чл. 129. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при данъчните служби, а наказателните постановления се издават от началника на Главното управление на данъчната администрация или от упълномощени от него длъжностни лица, с изключение на нарушенията по чл. 127, наказателните постановления за които се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица.
       (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По членове 128 и 129 има ли бележки?
  Има думата Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз имам по-скоро един въпрос, свързан с това, че чл. 128 е единственото място в този законопроект, където се урежда неспазването на разпоредбите по този закон, с изключение на членове 124, 125, 126 и 127. При уреждането на разпоредбите на този закон всъщност винаги има две страни - от едната страна стоят данъкоплатците, а от друга страна са общините, които са приемниците на посочените данъци.
  Моят въпрос към вносителя е следният. След като това е единственият член, който визира случаите на неспазване на разпоредбите, има ли се предвид и неспазването на разпоредбите от другата страна, от страна на общинската администрация? Като илюстрация мога да посоча въпросния чл. 123, ал. 1, където за охрана и опазване на земеделски имоти собствениците и ползвателите заплащат съответната годишна такса. Аз виждам тук възможността да се събират годишни такси, без например да се осигури надлежната охрана и опазването на тези земеделски имоти. В такъв случай по какъв начин общината понася санкции и дали се има предвид това да се урежда с материята на чл. 128?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Иванов, не мога да изпълня Вашето желание, тъй като това е въпрос, който трябваше да поставите при първо четене.
  Моля да гласувате съдържанието на чл. 128 и чл. 129 така, както са предложени от вносителя.
  Гласували 142 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 10.
  Членове 128 и 129 са приети.
  За отрицателен вот има думата господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Пак във връзка с казаното от колегата преди малко. Приехме тези такси за опазване на земеделските земи. Една проста сметка показва, че за засети 100 дка със жито ще се плаща 60 хил.лв. такса. На всичкото отгоре се премахва доброволният принцип, тази такса е задължителна, а е много ясно тези пари колко ще осигурят охраната на селскостопанското имущество. (Неразбираема реплика от блока на СДС.) Да, абсолютно така излиза от текста. А сега с това, което приехте преди малко, излиза, че ще трябва да се плаща глоба за това, че не се плаща такса за охрана.
  Така че в този смисъл, особено за селскостопанските земи и за селскостопанската продукция, с приетия текст се подлагат на един извънредно тежък режим хора, които просто нямат такива доходи, че да платят. Това е населението по селата. Ето, това се постига с гласуваните текстове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Съгласен съм, господин Миков, но Вие трябваше да направите поне предложение за отпадане.
  Има думата господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
  "ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Предприятие" е юридическо лице, едноличен търговец или друго лице, което трябва да води счетоводство.
  2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.
  3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.
  4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара.
  5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.
  6. "Свързани лица" са лицата по § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.
  7. "Битови отпадъци" са хранителни отпадъци и сметта от почистването на жилищни, работни и други помещения, с изключение на строителните отпадъци, експлозивните, запалителните, токсичните, заразните и други опасни отпадъци, едрогабаритните битови отпадъци, както и други отпадъци, когато тяхното количество или състав пречи за третирането им заедно с битовите.
  8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.
  9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
  10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.
  11. "Личен доход" са всички доходи на лицата, с изключение на:
  а) добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на инвалидите с определена първа група инвалидност с право на придружител;
  б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
  в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
  г) даренията с хуманитарна цел, направени от лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване."
  Има предложение от народните представители Александър Томов и Иван Бойков относно "Основно жилище", което те оттеглиха.
  Предложение на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински:
  В § 1:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. "Предприятие" е всеки стопански субект по § 1 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството."
  2. Създава се точка 12:
  "12. Обичайни подаръци"... - (да се изясни максималният им размер (стойност)".
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бойков или господин Томов, желаете ли думата? Не.
  Господата Стоилов, Статков, Гагаузов, Козалиев и Пирински? Нямат желание да обосноват предложението си.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Стефан Стоилов, Руси Статков, Асен Гагаузов, Васил Козалиев и Георги Пирински, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 144 народни представители: за 42, против 94, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за текста на § 1 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  Гласували 140 народни представители: за 128, против 1, въздържали се 11.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

  "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. Собствениците на недвижими имоти по чл. 10 и носителите на ограничено вещно право върху такива имоти подават декларация за всеки имот до данъчната служба по местонахождението му в срок до 30 април 1998 г."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  Параграф 2 се изменя така:
  "§ 2. (1) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до данъчната служба по местонахождението му чрез данъчната служба по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.
            (2) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България подават декларация в Столично управление на данъчната администрация.
            (3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване текста на § 2 така, както е подкрепен от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. (1) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 30 юни, 25 на сто до 30 септември и 25 на сто до 30 ноември.
  (2) Гражданите, платили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В § 3 се създава ал. 3:
  "(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване § 3 с допълнението, направено за ал. 3 от господин Цонев и подкрепено от комисията.
  Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. Декларациите за определяне на допълнителния данък върху недвижимите имоти за 1998 г. се подават в срок до 30 септември, а допълнителният данък се плаща в срок до 30 ноември 1998 г."
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  Параграф 4 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Цонев за заличаване на § 4, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 127 народни представители: за 123, против 2, въздържали се 2.
  Параграф 4 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз ще чета параграфите по-нататък по номерацията на вносителя.
  "§ 5. Този закон се прилага, ако е по-благоприятен и по отношение на откритите до влизането му в сила наследства, за които са подадени декларации в срока по чл. 32, но не са обложени с данък върху наследствата.
  § 6. В Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. - Решение N 4 на Конституционния съд от 1996 г. и бр. 104 от 1996 г.) се създава чл. 10а:
  "Чл. 10а. Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия."
  § 7. Параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за жилищностроителните кооперации (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 60 от 1992 г. и бр. 104 от 1996 г.) се отменя.
  § 8. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. - Решение N 5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
   
  1. В чл. 25 последното изречение се заличава.
  2. В чл. 29, ал. 1, изречение първо думите "и местни" се заличават.
  § 9. Членове 10 и 11 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г. и бр. 55 и 61 от 1997 г.) се отменят.
  § 10. В чл. 96 от Закона за нотариусите (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.) ал. 3 се отменя.
  § 11. В чл. 15 от Закона за данъчното производство (обн., ДВ, бр. 61 от 1993 г.; изм., бр. 20 от 1996 г. и бр. 51 от 1997 г.) се създава ал. 5:
  "(5) При определяне на данъчните задължения данъчната основа се закръглява на цели 100 лв. към по-малкото число, в случай, че последните две цифри са под 50 и към по-голямото число, ако последните две цифри са 50 или над 50. Размерът на данъка се закръглява на цели 10 лв. към по-малкото число, в случай, че последната цифра е по-малка от 5 и към по-голямото число, ако последната цифра е 5 или по-голяма от 5".
  Това е, а има предложение на комисията за нов § 11а.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: След това ще го разгледаме него.
  По текстовете от § 5 до § 11 включително, има ли някакви бележки? Няма.
  Моля, гласувайте за § 5 до § 11 включително.
  Гласували 136 народни представители: за 133, против 1, въздържали се 2.
  Параграфи 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на комисията за нов § 11а:
  "§ 11а. Министерството на вътрешните работи при издаване на регистрационен талон на моторното превозно средство вписва в него и мощността на двигателя".
  И тук ще прибавя не "в конски сили", а в "киловата (конски сили)". Така приехме преди това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложения ни от комисията нов § 11а.
  Преномерирането после ще стане.
  .
  Гласували 136 народни представители: за 134, против 2, въздържали се няма.
  Параграф 11а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 12. Този закон влиза в сила от 1 януари 1998 г. и отменя Закона за местните данъци и такси".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване § 12.
  Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
  Параграф 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, колеги! Имаме да гласуваме още два члена, които оставихме. Готови сме с текстовете. Това са чл. 85 и чл. 86, но преди това предлагам да прегласуваме чл. 10 и чл. 24. Там сме направили един пропуск. Чета ви чл. 10 така, както...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Един момент само! За да се прегласува, трябва залата да вземе решение за чл. 10 и чл. 24.
  Обяснете защо се налага прегласуване на двата члена.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам да обясня защо се налага това, защото в чл. 10, ал. 1 текстът, който приехме: с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места и парцели, ние не приехме едно от предложенията за: "и други недвижими имоти" и така остава извън предмета на облагане на този закон "и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен". А има такива площи, затова искаме да добавим и този текст към члена. Затова се налага и искането за прегласуване.
  А за чл. 24...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Момент само, господин Цонев!
  Първо е редно поотдeлно да гласуваме и най-напред предложението на народния представител Йордан Цонев за прегласуване на чл. 10.
  Моля, които са съгласни да бъде прегласуван чл. 10, да гласуват.
  Гласували 141 народни представители: за 130, против 9, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Моля, сега вече можете да докладвате чл. 10 в онзи вид, в който предлагате да бъде приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 10. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.
  (2) Не се облагат с данък земеделските земи и горите".
  Алинея 2 остава същата. Това е целият чл. 10 с двете алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Поставям на гласуване текста на чл. 10 в предложената ни от господин Цонев редакция.
  Гласували 129 народни представители: за 105, против 16, въздържали се 8.
  Член 10 е приет.
  Моля да аргументирате необходимостта от прегласуване на чл. 24.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Член 24 третира случаите, в които се освобождават от данък...
  Алинея 2 на чл. 24 гласи следното: Освобождаването по ал. 1, т. 4, 5 и 6 при условията, посочени в т. 2, а освобождаването по т. 8, 9 и 10, ако имотите не се използват за стопанска цел.
  Ако си спомняте ние приехме една допълнителна точка, която гласи:
  "8. сградите, използвани от висшите училища и Българска академия на науките".
  Сега в ал. 2 на чл. 24 трябва да добавим и тази т. 8. Ние сме я писали: Освобождаването по т. 10, 11 и 12 и да добавим т. 8, че ако не се използват за стопанска цел, сградите на висшите училища и БАН също се освобождават. Затова се налага прегласуването.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Направено е процедурно предложение за прегласуване на чл. 24. Има ли противно становище? Няма.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за прегласуване на чл. 24.
  Гласували 148 народни представители: за 126, против 6, въздържали се 16.
  Предложението е прието.
  Ще ви помоля, господин Цонев, да прочетете ал. 2 точно така, както ще изглежда.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "(2) Освобождаването по ал. 1, точки 4, 6 и 7 е при условията, посочени в т. 2, а освобождаването по точки 8, 10, 11 и 12 - ако имотите не се използват със стопанска цел."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по тази промяна? Добавена е т. 8, която господин Цонев обясни, че се отнася за сгради, използвани за висши училища и Българска академия на науките. Няма.
  Моля, гласувайте за текста на чл. 24.
  Гласували 133 народни представители, за 116, против няма, въздържали се 17.
  Член 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Сега чл. 85 и чл. 86, които ние не гласувахме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Един момент, господин Цонев, господин Христо Иванов предлага процедура.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Колеги, искам да се възползвам от възможността, че се намираме в процес на прегласуване на няколко от членовете на закона и да ви предложа прегласуване на чл. 123, ал. 1, където става дума за охрана и опазване на земеделските имоти и свързаните с това данъчни такси. Тъй като земеделските имоти не са малко, в т. ч. не са малко съответно и собствениците или ползвателите, които се явяват като данъкоплатци за това, че трябва да ползват услугите на охраната и защитата, аз моля за прегласуване във връзка с една съвсем малка редакционна поправка, която обаче ще защити интересите на данъкоплатците, а именно текстът да гласи не просто "за охрана и опазване на земеделските имоти", а да гласи: "за осигурена охрана и опазване на земеделските имоти".
  Моля ви да приемете процедура на прегласуване на този текст, за да внесем тази незначителна, но смислена според мен редакционна поправка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище? Няма.
  Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Христо Иванов за прегласуване на чл. 123.
  Гласували 132 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 12.
  Предложението на господин Христо Иванов е прието и ще го помоля сега вече да прочете текста така, както го предлага.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Текстът, както беше предложен, гласи:
  "Чл. 123. (1) За осигурена охрана и опазване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им плащат годишна такса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иванов предлага да се включи в ал. 1 думата "осигурена" след първата дума "за".
  Господин Миков има думата.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз подкрепям направеното предложение, но бих предложил в този текст на първо място да има една доброволност и, разбира се, при осигуряване на охрана. Тоест текстът да има следния вид: "За осигуряване на охрана и опазване на земеделски земи на собствениците и ползвателите може да се събира годишна такса". (Протестни реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Думата има господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз искам да запитам господин Христо Иванов: съгласен съм да не плащат, затова и гласувах за прегласуване. Но дайте малко да помислим: като не плащат, освобождаваме ли общината от ангажимента да опазва тези земи. Би трябвало да я освободим. Или няма да плащат такса, обаче ще ходят да плачат, че им откраднали дините. Как ще стане това? Защото ние сме тук, но кметовете са там. Добре, хубаво, няма да плащат, но какво става после като не плащат? Кой ги пази? Кой има ангажимент, кой няма? Не е ясно. А за "осигурена", извинявайте, но също трябва да кажем кой я осигурява. Добре, осигурил съм я, но какво включва това "осигурена", включва ли задължението, ако има охрана, тя е там, обаче настъпи събитие някой да плаща... Въобще навлязохме в едни дебри, дето не можем да изплуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз ще ви предложа как да излезете: като думата "осигурена" се замени с "осигуряване" и тогава става ясно за какво са парите и никой не се освобождава от заплащането. Просто текстът става по-ясен, че за осигуряване на охрана и еди-кое си се плаща годишна такса.
  КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС, от място): Тогава общината е задължена да сложи охрана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не е задължена. Тя ако няма парите, не може да я осигури. А за да има парите, трябва да ги събере.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Съгласен съм с предложението на председателстващия думата да бъде "осигуряване" на охрана, но идеята е да не се събират такси в случай, че общината не е в състояние да осигури охрана. Защото тя би могла да събира такси с перспективата и надеждата след две или три години примерно да осигури такава. Идеята е парите от данъка веднага да се изразходват за охрана, т. е. тя да се осигури чрез тези пари.
  А що се отнася до прибавката към текста на думата "може", аз не съм я включил и съм против това да се създава такава доброволност за плащане, след като има осигурена охрана и тя действа на територията на дадена община. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, да ви прочета текста: "За осигуряване и опазване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса". Всъщност текстът е същият като досегашния, само че става малко по-ясно за какво се събират парите.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС, от място): И за опазването.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Като искате да е и за опазването, да сте направили всички тези предложения, акад. Сендов ви каза одеве, в 7-дневния срок, а не сега в залата да самодейничите.
  Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.
  Тогава поставям на гласуване този текст, в който практически се добавя след първата дума "осигуряване".
  Гласували 158 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 7.
  Член 123 е приет.
  Сега остава да приемем чл. 85 и чл. 86.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 85 (1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер от 2 до 4 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
  (2) Облекченията, предвидени в чл. 84, се прилагат и при определяне на таксата за лагери.
  (3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за деца в случаите по чл. 83, ал. 1, точки 1 и 2."
  Така в чл. 85 включихме всички онези, които бяхме включили при освобождаването в по-предните членове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: От това, че няма желаещи да вземат отношение, съдя, че очевидно тази редакция е добра и включва всички случаи.
  Моля, гласувайте за текста на чл. 85 в последната редакция, предложена ни от комисията.
  Гласували 128 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 8.
  Член 85 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 86 (1) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер от 10 до 25 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
  (2) Таксата по ал. 1 не се заплаща в случаите по чл. 83, ал. 1, точки 1 и 2."
  Отново освобождаваме всички, които бяхме освободили преди това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не виждам желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте за предложения ни от комисията текст на чл. 86.
  Гласували 146 народни представители: за 145, против няма, въздържал се 1.
  Член 86 е приет.
  Господин председателю на комисията, аз ще Ви предложа следния начин на процедиране по двете приложения, а ако има възражения, ще моля да ги кажете от залата - да не ги четете, а те да бъдат приложени към стенограмата. Да съобщите само предложенията за промени и да гласуваме тях, след което да гласуваме двете приложения ан блок с направените изменения.
  Има ли възражения по този начин на процедиране?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да докладвате предложенията за изменения.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Първото предложение е на стр. 3 от народния представител Венцеслав Димитров - в чл. 6, ал. 1, т. 2 да отпадне.
  Ще прочета целия чл. 6, тъй като по него има направено предложение:
  "Чл. 6 (1) Коефициентът за местоположение (Км) се определя по таблица N 3 или 4 в зависимост от използването и местонахождението на сградата.
  1. по таблица N 3 се определя коефициентът за местоживеене за всички сгради, с изключение на производствените и селскостопанските.
  (По-долу е дадена таблица 3)
  а/ когато не са определени зоните в населеното място и/или категориите на вилните зони, се прилагат коефициентите от колони 7 и 10;
  2. за търговски обекти коефициентът за местоположение по таблица N 3 се увеличава с 40 на сто. Под търговски обект се разбира магазини, аптеки, павилиони, будки, складови за търговия на едро, бензиностанции, дискотеки, ресторанти, закусвални, сладкарници, пивници, бирарии, механи, кафенета, хотели, мотели, хазартни".
  Предложението на Венцеслав Димитров е т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров за отпадане на т. 2 от ал. 1 на чл. 6, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 136 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 10.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, моля да прегласуваме този член, защото е допусната грешка в оценката на комисията. Комисията не подкрепя това предложение. Ще ви поясня. Направено е преди това, но е пренесено механично. Нали има две възможности за оценка - едната е, когато се плаща данък сгради, а другата, когато е за прехвърляне - възмездно, безвъзмездно и така нататък. В първия случай ние премахнахме данъкът да зависи от това за какво се използва сградата - жилищна и така нататък, а във втория случай пък става въпрос действително за търговски обекти и тази оценка се прави за целите на прехвърлянето - възмездно или безвъзмездно. Това е приложение N 2. А ние в приложение N 1 изобщо махнахме тези моменти, в които данъкът, оценката зависи от предназначението, от това за какво се използва обектът.
  Така че предлагаме тази т. 2 да остане, затова искаме да прегласуваме. Защото ако един обект се използва за търговска цел като склад, търговия на едро или бензиностанция, естествено че от това зависи стойността му и съответно данъкът при прехвърлянето.
  Моля ви да отмените гласуването и да прегласуваме члена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Няма.
  Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Цонев за прегласуване на нашето последно гласуване.
  Гласували 147 народни представители: за 113, против 14, въздържали се 20.
  Предложението се приема.
  Сега вече ще поставя на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров за отпадане на т. 2 от ал. 1 на чл. 6, което се оказа, че комисията не подкрепя.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 155 народни представители: за 52, против 78, въздържали се 25.
  Предложението на господин Венцеслав Димитров не се приема.
  Следващите предложения, господин Цонев, са на стр. 13.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам да се извиня още веднъж за допуснатата грешка и за това, че ви накарах да прегласувате и отнех от времето.
  На 13 стр. има предложение на народния представител Цоньо Ботев приложения N 1 и N 2 да се обединят в приложение N 1.
  В хода на законопроекта ние приехме, че ще има две приложения, така че аз мисля, че това предложение не може да се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз наистина не мога да го поставя на гласуване, защото вече в приетия чл. 20 се говори за приложение N 1, а в чл. 33 - за приложение N 2.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: И последното предложение е на народния представител Йордан Цонев в приложение N 2:
  1. В чл. 1 ал. 2 се заличава.
  2. Навсякъде в приложението думите "използване за лични нужди и в зависимост от използването им" да се заличат.
  Това са в чл. 5, ал. 4, 5, 6 и 7 и чл. 6, ал. 1.
  Ето това, колеги, за което ви говорих и поради което допуснахме грешката. Просто навсякъде премахваме в зависимост от използването да се определя и оценката.
  Комисията подкрепя това последно предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте за предложението на господин Цонев, засягащо приложение N 2, което е подкрепено от комисията.
  Гласували 148 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 24.
  Предложеното от господин Цонев изменение е прието.
  Сега стигаме до един малко по-сложен казус. Нямаме практика обикновено в досегашни народни събрания да се гласуват приложения, тъй като те се опоменават в съответни членове. Но мисля, че няма да бъде кой знае какво нарушение, ако ги гласуваме заедно двете приложения 1 и 2 с направените изменения по предложение на господин Цонев.
  Към протокола ще бъдат приложени. За това се разбрахме още в началото. Двете приложения стават неразделна част от стенографския протокол и ще бъдат публикувани в "Държавен вестник", разбира се.
  Моля да гласувате за приложения 1 и 2.
  Гласували 148 народни представители: за 105, против 20, въздържали се 23.
  Приложенията са приети, а с това приключихме и цялата работа по този закон.
  Остава да ви направя съобщението за парламентарен контрол за утрешното заседание.
  Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Ахмед Юсеин и Жорж Ганчев.
  Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Пламен Славов.
  Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на актуален въпрос от народния представител Светослав Лучников.
  На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
  Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев на актуален въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
  Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на питане от народния представител Руси Статков;
  Министърът на здравеопазването Петър Бояджиев на питане от народния представител Кънчо Марангозов.
  На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народни представители от заседанието се отлагат отговора на министъра на здравеопазването Петър Бояджиев на актуален въпрос от народния представител Елена Поптодорова и отговора на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев на актуален въпрос от народните представители Бойко Великов и Велко Вълканов.
  Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Надежда Михайлова.
  Съобщения:
  Заседанието на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, обявено за днес, четвъртък, се отменя.
  Следващото заседание на Народното събрание е утре, 28 ноември, от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,30 ч.)

  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председатели:

  Иван Куртев
  Благовест Сендов
  Секретари:

  Виктория Василева
  Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания