Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, събота, 28 юни 1997 г.
Открито в 9,00 ч.
28/06/1997
  Председателствували: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
  Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Продължаваме с -
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1997 Г.
  Има думата председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол господин Йордан Цонев.
  Бяхме стигнали до чл. 10.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, предложенията по чл. 10 са:
  На народния представител Александър Томов, касаещи чл. 10, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 - текстът да се заличи.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Следващото предложение е на народната представителка Дора Янкова.
  То касае чл. 10, ал. 1.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Следващото предложение е на народния представител Иван Костадинов Иванов.
  То е отново за чл. 10, ал. 1. И другото му предложение е чл. 10, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя тези предложения.
  Следващото предложение е на Илия Баташки.
  То касае също чл. 10, ал. 1.
  Комисията не подкрепя и това предложение.
  Предложение на Кръстьо Трендафилов за чл. 10, ал. 1.
  Предложението не се подкрепя от комисията.
  Предложение на Руси Статков за чл. 10, ал. 1.
  Предложението също не се подкрепя от комисията.
  Предложение на народния представител Стефан Стоилов по чл. 10.
  По това предложение комисията подкрепя само в частта за доизграждане на училище в най-големия нов жилищен квартал "Тева" в град Перник със 150 млн. лв. Останалите предложения не се подкрепят.
  На народния представител Тодор Костадинов, също по чл. 10, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  На народните представители Тодор Костадинов, Георги Първанов и Стефан Нинов - да се създадат нови алинеи 3, 4 и 5 на чл. 10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  На народния представител Янаки Стоилов по чл. 10, ал. 1.
  Комисията не подкрепя и това предложение.
  На народния представител Йордан Цонев по чл. 10, ал. 1.
  Комисията подкрепя това предложение.
  На народния представител Юджел Атилла по чл. 10, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  По чл. 10, ал. 2 има предложение на народния представител Руси Статков ал. 2 да отпадне.
  Предложение на народната представителка Емилия Масларова. Това е по консолидираната програма и тук, в Закона за бюджета, не се вижда.
  Това предложение не се подкрепя.
  Това са всички предложения по чл. 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първото предложение е на народния представител Александър Томов.
  Някой желае ли да се изкаже по това предложение? Господин Томов отсъства.
  Предложението не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте за предложението на господин Александър Томов.
  От общо гласували 196 народни представители, за - 69, против - 97, въздържали се - 30.
  Предложението не се подкрепя.
  Предложение на народната представителка Дора Янкова. Не виждам и госпожа Янкова.
  Някой желае ли да вземе отношение по това предложение? - Няма.
  Моля, гласувайте за предложението на народната представителка Дора Янкова.
  От общо гласували 194 народни представители, за - 57, против - 112, въздържали се - 25.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моето предложение по чл. 10 е свързано с промяна и увеличаване на субсидиите към четири общини в Русенския регион. Какви са моите мотиви?
  Първо, по отношение на общините Ветово, Иваново и Сливо поле. Това са общини, в които безработицата е около или над 40%. Закрити са повечето мощности, които преди това са съществували. Повечето от хората - над 50% са малоимотни и безимотни. Оттук идват и ниските приходи в общинските бюджети. Всичко това не може да се отчете от системата, по която се прави разпределението за субсидиите на общините.
  Затова моето предложение за общинските бюджети на трите общини е субсидиите да се увеличат със 100 млн.
  Различно е предложението за община Русе. Става дума за увеличаване не на общите, а на целевите субсидии.
  Конкретното предложение е свързано с изграждащия се вече повече от 15 години хирургически комплекс в град Русе. Въпреки че общината заделя много голяма част от своите средства, от началото на годината досега са инвестирани 310 млн. лв. Това е недостатъчно, за да бъде пуснат хирургическият комплекс. А всъщност обектът се намира пред завършване.
  Според мен, държавата ще постъпва правилно, ако не разпилява на много обекти по малко средства, колкото да се прави нещо през годината, а съсредоточава средства в обекти, които могат да бъдат завършени. Ако се осигурят предложените от мен 800 млн. лв. до края на месец октомври, обектът ще влезе в експлоатация. Не е оправдано да държим много пари в земята или в постройки без социален и без икономически ефект.
  Според мен, тук заслужава внимание и икономическият ефект, а не само социалният от завършването на хирургическия комплекс в Русе, тъй като ще бъдат изместени структури на здравното обслужване в Русе, за които сега общината плаща наем, тъй като те са в реституирани сгради.

  Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, че Обединената районна болница, която ще ползува този комплекс, обслужва не само Русенска община, а обслужва целия регион и мога да кажа, че от Силистра докъм Плевен по някои неща е единственото здравно заведение по отношение на изгарянията, съдовата хирургия, неврохирургията, детската хирургия.
  Затова ви моля, уважаеми колеги, да подкрепите направеното от мен предложение.
  И само няколко думи по ал. 2, тъй като е отнесена към това предложение. Става дума за ограниченията, ако не се спази дефицита в Републиканския бюджет, общините да не получат 5 на сто от субсидиите, които се гласуват с бюджета.
  Аз мисля, че такива санкции са оправдани тогава, когато субектът, към който се отнасят, има отношение и може да направи нещо за попълване на средствата в Републиканския бюджет и спазване на бюджетния дефицит. Според мен общините не са органите, които могат да направят нещо в това отношение.
  В този смисъл аз предлагам да отпадне ал. 2, която определя, че 100 на сто се превеждат само, когато не се нарушава бюджетният дефицит. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Реплика от господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми колеги, съвсем кратка реплика по отношение на няколкото предложения да отпадне ал. 2.
  Дайте да бъдем реалисти. До тази година този процент е бил 10. В тези трудни условия ние го намаляваме на 5. Хайде сега да не искаме да ловим птичетата във въздуха.
  Смятам, че е достатъчно силен жестът от страна на Министерството на финансите да влезе в положението на общините. Никой не го е намалявал на 5 досега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Иванов за дуплика.
  ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не си спомням някога да е имало запис в Републиканския бюджет по отношение на санкции и ограничаване на преводите, вследствие на неизпълнение на бюджетния дефицит. Господин Цонев знае, че има такава практика, но не и запис в Републиканския бюджет.
  Използувам повода на дупликата си, господин председател, да Ви предложа моите предложения да бъдат гласувани отделно, едно по едно, тъй като те са различни по характер. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Приемам предложението за отделно гласуване, затова защото за отпадането на ал. 2 има и други предложения.
  Моля, които са съгласни с промяната в чл. 10, ал. 1 по предложението на народния представител Иван Иванов, да гласуват.
  ИВАН ИВАНОВ (от място): Предложих поотделно да се гласуват предложенията. Те са различни по характер.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, отменям гласуването. Ако тръгнем да гласуваме поотдeлно, три дни още няма да ни стигнат, господин Иванов.
  Искате поотдeлно за населените места ли?
  ИВАН ИВАНОВ (от място): Не, за общините.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За общините - добре.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Иван Иванов за град Русе.
  РЕПЛИКИ ОТ СДС: Не може да се гласува поотделно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може да се гласува. Така че гласувайте, за да не губим време.
  От общо гласували 198 народни представители, за - 67, против - 119, въздържали се - 12.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за предложението по ал. 1 на чл. 10 за останалите три общини Ветово, Иваново и Сливо Поле.
  От общо гласували 198 народни представители, за - 68, против - 120, въздържали се - 10.
  Предложението не се приема.
  Предложението за отпадане на ал. 2 вече е гласувано с гласуване предложението на народния представител Александър Томов.
  Предложение на народния представител Илия Баташки. Заповядайте.
  ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! България е пълна с малки общини, които изнемогват и ще продължат да изнемогват. Моето предложение го имате всички и няма да ви го чета. Само искам да кажа защо го правя с няколко думи.
  Тази община от 17 700 жители, от които 9200 са в трудоспособна възраст, а от тях 43 са напълно безработни, а 57 работят само в образование, здравеопазване, култура и социални заведения, а част от тях и в общинската администрация.
  Общината е изключително бедна на суровини и ресурси. Знаете какво има в нея - едни води и едни гори, които непрекъснато продължават да се изсичат и то в незаконен ред.
  В сферата на образованието има три основни и едно среднообразователни училища и четири детски градини, на които предстоят основни текущи ремонти с преустройство на паровите инсталации на принципа на твърдо гориво и ремонт на две от тях на покривите и подовите настилки.
  Непрекъснатото увеличаване на гражданите с ракови и психично-туберкулозно болни и сърдечноболни доведе до ужасното увеличаване на харчовете за лекарства в тази община. До момента са изхарчени 260 млн.лв., като само 63 млн.лв. са на собствени приходи.
  Общината очаква до края на годината да получи около 200 млн.лв. мизерни собствени приходи, като това няма да покрие и една трета от нуждите само за безплатните лекарства. По разчетите на общинската администрация само 1 млрд. и 100 млн.лв. са необходими за заплати и за помощи с безплатни медикаменти.
  Така че не искам да утежнявам повече тук обстановката и апелирам да бъде гласувано това.
  Предлагам да изберем няколко малки общини и да им дадем малко въздух, дори експеримент да направим, за да видим как ще стане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Баташки.
  Моля, гласувайте за предложението.
  От общо гласували 194 народни представители, за - 56, против - 115, въздържали се - 23.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Кръстьо Трендафилов.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Въпреки че ние вчера всъщност предрешихме въпроса за завишаване бюджета на общините, аз искам да прозвучи в залата моето предложение.
  Тъй като община Враца е една от общините, които досега не са ползвали субсидии в последните няколко години от бюджета, но на настоящия етап, когато има сериозни затруднения в работата на предприятията на територията на общината, изпълненията само на нормативно задължените разходи, които трябва да осигури общината - предимно за заплати на хората, заети в бюджетната сфера, не достигат съгласно това, което е разпределено в проектобюджета, който ние сега в момента гласуваме.
  В същото време бележката, че виждате ли, тази община е осигурила твърде много средства за капитални вложения в началния период на годината, смятам за некоректна, тъй като други бяха условията и промените, които настъпиха особено в началото на годината. Те наистина ликвидираха възможността общината да покрие своите разходи в замисъла, който имаха първоначално.
  На този етап разработките, които са направени в общината, ограничават до минимум онова, което е предвидено за дейности и се опитват да покрият само разходите, свързани със заплати и социални помощи, общо увеличението на бюджета на общината, заедно със собствените приходи, е предвидено да бъде около 6 пъти, при 8,2 - знаете, общо увеличение на Републиканския бюджет.
  И още нещо. В окръга се предлага завишение на вноските от община Козлодуй с 1 млрд. общо увеличение на вноските в бюджета с около 3 млрд., а завишението на разпределението на субсидията за общините е само с 1 млрд. Смятам това за некоректно.
  Заради това апелирам да се направи опит поне тези средства да се преразпределят за бюджета на общините, които са в тежко състояние.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
  Няма други желаещи.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Кръстьо Трендафилов.
  От общо гласували 173 народни представители, за - 56, против - 96, въздържали се - 21.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Руси Статков. Заповядайте, господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Подсказва ми се, че ще бъде известен резултатът. Но независимо от това аз ще говоря.
  Мисля, че всеки един от вас, разбира се, тъй като в повечето от общините нещата не са добри, има желание да говори. Ставам, не воден от това просто да препотвърдя своите аргументи в комисията, а да кажа и на господин министъра, който не е водил диалог, някои от нещата, които са изпратили до мен кметовете на общини от моя избирателен район. Шест от 11 общини от избирателния район са изпратили копие или по-скоро копието е при мен, не знам дали ги е прочел. В тях аргументират крещящата невъзможност да съществуват в оставащите шест месеца.
  Например община Чипровци. Мисля, че и тук колегите от СДС от район Монтана имат нейното изложение. Общината е със застаряло население, трудно достъпни, полупланински селища. Основните предприятия в момента имат проблеми, както и много други. Безработицата е над 30 на сто. Основно се разчита на републиканската субсидия. Те не искат наготово, знаят, че бордът ще въведе ограничения. Самите те се ограничават. До този момент са намалили числеността на персонала от 309 на 260 човека, прекратили са дейността на столовете в училищата, намалили са детските градини от 8 на 4 броя, обединили са 2 основни училища в едно, учебните заведения са преминали от течно на твърдо гориво. И въпреки всичко считат, че не трябва повече да бъдат ограничавани в смисъл на това, което те са направили, защото няма накъде.
  На следващо място - община Вършец. Това, което те са направили, също е в посока на безкрайни ограничения, но смятат, че сегашните средства стигат само за заплати и начисления за ДОО. Не се осигуряват средства за вещева издръжка на училища и детски заведения, лекарства, господин министър, социални помощи, детски надбавки на работещите - това, което трябва чрез Републиканския бюджет по закон да постъпи, господин министър.
  Община Берковица - има 5 социални заведения, които до този момент независимо от това, че общината е с национално значение, се мъчи да поддържа. Има една от най-високите безработици.
  Разбира се, че министърът не иска да слуша, защото за неговите уши това са неща, които може би са маловажни. Обаче, уважаеми колеги, ... (Господин министърът разговаря с депутат)
  Да, ще спра, да. Моля Ви, господин председател, да помолите министъра. Ние сме го поканили да слуша това, което излагаме като аргументи. Ако Вие уважавате Народното събрание и народните представители, господин министър и господин председател, би трябвало да го накарате да ни слуша.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Христо Иванов!
  РУСИ СТАТКОВ: Господин Радев, вчера Вие доказахте, че не се интересувате от законите. Днес не се интересувате от предложенията на общините. Моля Ви, ако Вие наистина държите да бъдете министър в това правителство, не правете така. Когато ние с Вас бяхме редови народни представители, Вие много активно защитавахте предложенията на хората. Днес вашите уши са затворени за предложенията на хората.
  Завършвам с това, с което и започнах. Ако по този начин се действа с общините, всички ние ще се явим ликвидатори на тези общини. Аз не желая, господин министър, да бъда ликвидатор и не приемам Вашето извинение затова, че не е имало диалог. Настоявам не само за тези шест общини, а и за всички общини, които имат коефициент на увеличение под 7 пъти - да се търсят допълнително средства. И ако не може днес, то с преходни и заключителни разпоредби да се даде такава възможност, защото иначе, повтарям, аз не желая да се включа в ликвидационен съвет и мисля, че и голяма част от колегите не биха желали да бъдат ликвидатори на своите общини, ликвидатори на България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Има думата за реплика господин Цоньо Ботев.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков! Аз уважавам Вашата активност като един представител на опозицията и желанието ви да помогнете на някои от общините във вашия регион.
  Но в същото време мисля, че Вие търсите нещата там, където те не са. Точно преди няколко дни, когато на първо четене говорихме за този закон, ставаше дума, че ние сме длъжни да принудим общините да събират своите собствени приходи, да правят общинска приватизация. Защото вашите кметове и вашите общински съвети не искат да правят приватизация. Накарайте ги да приватизират общинската собственост и оттам ще постъпят тези средства, за които Вие пледирате. Просто няма начин, това трябва да стане и то ще стане тази година. И аз отсега искам да Ви кажа, че точно затова не приемаме тези предложения, защото възможностите за приходи в общините са много големи, а те не ги използват.
  Така че всичко останало, което казахте, просто няма да бъде прието и вие знаете защо. Аз съм убеден, че всяка от тези общини има тези възможности. Убеден съм и в друго - че това е единственият начин да намерим някакъв баланс за роенето на общини, които си мислят, че далеч по-добре ще бъде, ако имат собствено управление, а в същото време нямат възможност за собствени приходи. Защото в края на краищата една община, за да се издържа, тя трябва да има собствени приходи. И вие това го знаете по-добре и от мен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
  За втора реплика има думата господин Найден Зеленогорски.
  НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, господин Статков! Познаваме се добре, работим заедно в една комисия, смятам Ви за професионалист, но малко преигравате. Тук няма нито един унищожител на общини, никой не би искал неговата община да спре да функционира, защото в момента в Плевен, откъдето съм аз, живее моето семейство. Но става въпрос за принципа. Просто ние сме в условията вече на валутен борд. Просто за съжаление пари няма.
  Вие знаете, че има специална методика, която отчита всички показатели за всяка една община. Вие знаете, че не може да се говори, че на тази община е дадено девет пъти повече, а на другата шест, поради някакви субективни критерии.
  И нека да не преиграваме, защото в момента не се предава пряко по телевизията нашата сесия, нито по радиото, така че нека да работим малко по-професионално.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Зеленогорски. Господин Руси Статков - за дуплика.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Аз все пак се радвам, че предизвиках реплики на колегите по един такъв изключително важен въпрос.
  Господин Цоньо Ботев, Вие сте председател на комисията в Народното събрание, която би трябвало да бъде най-съпричастна по тези проблеми. Разбира се, съгласен съм с Вас, че общините трябва да търсят допълнителни, свои източници на средства, но, казвате - "не приватизират".
  Община Монтана е поставила всичко да бъде приватизирано и въпреки това средствата, които се планират, не достигат с 3 млрд. Същото се отнася и за другите общини. Така че този източник на средства не работи.
  По-нататък - други средства. Ами, просто други няма в момента. И аз ви казах и го повтарям, четох го нарочно това нещо, съкращения се правят драстични, хората разбират, че валутният борд налага такива неща, но казват: "Повече оттук не може!"
  Господин Зеленогорски, не става дума за самоцелни изяви и за телевизия. Става дума за реални проблеми, в това число и за вашето училище в Плевен. Вие знаете как постъпих, когато разглеждахме въпроса в комисията. Това е една принципна позиция.
  И мисля, че тук не става дума, повтарям, за преиграване. Става дума за това да търсим действително решения, ако не днес, с, повтарям, преходна и заключителна разпоредба, защото ако телевизията и радиото днес мълчат и вчера мълчаха, то хората не мълчат. И всички ние ще трябва да изпитаме гнева им.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Моля, гласувайте за неговото предложение.
  От общо гласували 191 народни представители, за - 72, против - 104, въздържали се - 15.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Стефан Стоилов. Заповядайте, господин Стоилов.
  СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност това предложение е предложение на групата депутати от 14. Пернишки избирателен район, но поради технически причини не можа да бъде оформено именно като колективно предложение.
  Аз си давам сметка, че при онова, което се получи с приходната част на бюджета, ние практически сме лишени от възможности да решим поне значителна част от проблемите в разходната част, както по отношение на отделни ведомства, така и особено по отношение на проблемите на общините.
  Бързам обаче да изразя благодарност и към бюджетната комисия, а и в аванс - към вас, затова че, прилагайки принципа всяка година да се опитваме да решаваме по един-два крайно належащи проблема за довършване на болници или училища, бюджетната комисия, отхвърляйки разгърнатото предложение, се съгласи, както съобщи и председателят на бюджетната комисия, да бъдат заделени 150 млн. лв. за довършване в някаква степен и да бъде използвана тази част за училището в най-големия жилищен район на град Перник. Това са 30-40 хил. души жители. От демографска гледна точка население, където процентът на децата в училищна възраст е много по-висок, отколкото за града като цяло. Значителните транспортни разстояния, които сега се преодоляват, водят до многобройни неприятни случаи и затова много ви моля да подкрепите единодушно приетото решение на бюджетната комисия за заделяне на 150 млн. лв. за довършване на това училище.
  Общината ще мобилизира всички свои възможности и ресурси, за да участва даже и с два пъти по-голяма сума от тази, която сега предлагаме да бъде отпусната. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
  Моля, гласувайте за неговото предложение без 150-те млн. лв. за доизграждане на училище в най-големия нов жилищен квартал "Тева" в град Перник.
  От общо гласували 187 народни представители, за - 74, против - 86, въздържали се - 27.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Стефан Стоилов за увеличаване бюджета на град Перник за доизграждане на училище в новия жилищен квартал "Тева" със 150 млн. лв., което предложение се подкрепя от комисията.
  От общо гласували 182 народни представители, за - 143, против - 17, въздържали се - 22.
  Това предложение се приема.

  Предложение на народния представител Тодор Костадинов.
  Няма желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте това предложение.
  От общо гласували 176 народни представители, за - 60, против - 82, въздържали се - 34.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народните представители Тодор Костадинов, Георги Първанов, Стефан Нинов и др.
  Господин Нинов, заповядайте!
  СТЕФАН НИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! В текста е допусната грешка в смисъл: в предлаганата нова ал. 4 средства се предоставят на общини с население до 100 хил. души, а не 300 хил. Накратко, привличам вниманието ви към това, което предлагаме: създаване на резерв под формата на общи субсидии в разпореждане на правителството за малките общини.
  Мотиви - съвсем накратко: с новата методика, с която беше разпределен бюджетът на общините, трябва реално да отчетем, че настъпи значително подобрение в по-големите общини. Примерно, това е за градовете с 80-100 хил. и повече население. Едновременно с това обаче в по-малките общини положението фактически не се е изменило в посока на подобрение. Искам да кажа, че в момента цифрите, посочени за малките общини, означават усвоени вече суми от разчетените бюджети в порядъка 60-65 на сто от годишния бюджет, а ние сме 30 юни - половината на годината. Освен това тепърва предстоят значителни разходи, свързани с есенно-зимния период.
  Като отчитаме и невъзможността при подготовката на бюджета да се проведе диалог с общините, което беше разбира се задължителна предпоставка, но в нормална ситуация, когато можеше за месец да се подготви този бюджет, обърнете внимание на предложението, което правим: не става въпрос за суми за конкретни общини, не става въпрос за депутатско застъпничество за района там, където е избран съответният депутат. Не става въпрос за фонд "Резервен", с който да разполага някой друг. Напротив, тъкмо правителството по критерии и по начини, които то счете за целесъобразно, смятаме, че е правилно да се разпорежда и ви моля, господа народни представители, да подкрепите това предложение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нинов.
  Други желаещи за изказване няма.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Тодор Костадинов, Георги Първанов, Стефан Нинов и др.
  От общо гласували 182 народни представители, за 63, против - 105, въздържали се - 14.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Янаки Стоилов.
  Думата има господин Мандев.
  ВАСИЛ МАНДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата преди господин Стоилов, за да подкрепя предложението му и да изразя недоумението си от критерия, по който комисията взима становище по исканията на общините, тъй като според мене няма равнопоставеност - всичко досега отхвърляме, а ще видите по-нататък как някои предложения ще се приемат.
  Искам да подкрепя предложението на господин Стоилов поради факта, че община Луковит е община с около 23 хил. души население, почти без собствени приходи, със слаборазвита промишленост. От тези 23 хил. около 12 хил. са ромско население. Сами разбирате затруднението на общинската администрация при задоволяване на всички нужди на това ромско население, както и за инфраструктурни придобивки.
  Затова настояваме, въпреки че силно се съмняваме, че залата ще одобри нашето искане, да бъде прието завишаване на субсидията с 300 млн. лева. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Мандев.
  Господин Стоилов има думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Както вече разбрахте, предложението се отнася до увеличаване на общата субсидия от Републиканския бюджет с 307 млн. лв. Искам да подчертая, че въпреки трудностите, които изпитват и други общини - не само от Ловешки регион, а и от страната - съм ограничил това предложение до една от общините, макар че и увеличението на субсидията за гр. Ловеч спрямо миналата година малко надхвърля 8 пъти. Въпреки че целевите субсидии, които са предвидени, няма да могат да решат някои от най-острите проблеми, все пак в целевите субсидии са заложени и средства, за да могат те да бъдат вложени в Диагностичния блок в гр. Тетевен, в поликлиниката в Троян и надявам се в Угърчин. Главните усилия са насочени към завършване на обекти на здравеопазването, към разширяване на мрежата от водоснабдителни обекти и по възможност за четвъртокласната пътна мрежа.
  За гр. Ловеч най-важният проблем е с водоснабдяването и мисля, че средства за това съществуват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но тъй като ние не гласуваме тези конкретни пера, това трябва да бъде ангажимент на изпълнителната власт в рамките на бюджета, който се гласува.
  По конкретното предложение трябва да имате предвид, че увеличението на субсидията за община Луковит е 7,3 пъти, т. е. много под средното увеличение на субсидиите за общините, което варира между 8,5 и 9 пъти. Разбрахте вече, че тази община е в затруднено демографско положение. Поради това, че тя се намира в тежко състояние, миналата година са отпускани и допълнителни средства извън тези субсидии, докато през тази година някои положителни показатели, които бяха постигнати, могат отново да бъдат влошени и доведени на предишното ниво.
  При това положение съкращаването на разходите няма да бъде в обичайните за повечето общини 15-20 на сто, а ще достигне около 30 на сто. Добре разбирате, че това поставя в критично положение не само община Луковит, но и общини, които са с подобни средства и показатели.
  В резултат на тази ситуация, едни от най-силно засегнати от бюджета ще са общините и по-специално общинското здравеопазване и образование. Искам да ви прочета цитат от доклада на министъра на здравеопазването, представен пред специализираната комисия: "Определените разходи от държавния бюджет не заемат приоритетно място (става дума за здравеопазването) и не гарантират минималните обществени потребности, свързани със сферата на здравеопазването и осигуряването на здравна помощ на населението, регламентирана с Конституцията на държавата."
  Следователно много от общините ще изпаднат в критично положение. Вчера по друг повод - в рамките на обсъждането на приходната част на бюджета, имах възможност да кажа, че ще бъдат нанесени структурни удари върху някои от социалните сфери, които няма да могат да бъдат компенсирани за години напред.

  Аз разбирам, че е необходимо да се увеличи субсидията и за други общини, както споделям това например за Пловдив и за Бургас. Но нека да не се създава впечатление, че увеличения се допускат в единия случай, защото министърът на финансите беше избран от едната, а от другата - председателят на Бюджетната комисия. И затова се обръщам към представителите и на опозицията, но особено на мнозинството да потърсят в рамките на тези 3 млрд.лв., които допълнително бяха заделени, справедливо разпределение на тези минимални средства, които да отидат в общините, които се намират под средните показатели на увеличение на бюджетната субсидия.
  В крайна сметка днес е важно да мислим как да утвърдим местното самоуправление. И това няма да стане чрез нови конструкции за окръжни или околийски управители, а като упрепим финансовата основа на самоуправлението поне толкова, че тя да не бъде срутена до края на тази година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение няма желаещи да се изкажа.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Янаки Стоилов.
  От общо гласували 177 народни представители, за - 67, против - 82, въздържали се - 28.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил и което комисията подкрепи след задълбочен дебат, както ще потвърдят това членовете на комисията, касае увеличение на вноските на четири общини, направено вследствие на последните справки за изпълнението на техните приходи, което е в размер на около 3 млрд.лв. Една голяма част, 2/3 от тази сума отиде за пътната мрежа - четвърта категория, както вече гласувахме и както разбрахте, по предложение на няколко народни представители. Останаха около 900 млн.лв. След като разгледахме предложенията за общините, се спряхме на един принцип - да решим макар и един проблем, но да го решим възможно цялостно, въпреки че и с това разпределение не решаваме изцяло проблема, а не да разхвърлим на 30 места и нищо да не направим.
  Предлагаме ви да приемете следното разпределение на тези 900 млн.лева:
  - 500 млн.лв. за община Пловдив за решаване на проблема с квартал "Столипиново", където знаете, че има сериозни проблеми, има програма за отделяне на българското население, което има сериозни проблеми, всички сте запознати с това. Към тези 500 млн. лева община Пловдив ще добави една значителна сума, която надхвърля въпросните 500 млн.лева;
  - други 350 млн.лв. разпределяме за община Бургас, за ОРБ в град Бургас, тази болница, която обслужва целия регион в един екологично застрашен град, в един регион, в който по-голямата част от населението живее извън града, тоест в бившия окръг и фактически в тази болница е съсредоточено основното медицинско обслужване на населението. Тази болница от известно време е запечатана от органите на ХЕИ и не функционира. Този крещящ проблем ни накара да отделим 350 млн.лв. за извършване на ремонта и привеждането на болницата в съответствие с нормите и изискванията, като, разбира се, задължаваме община Бургас от приватизация да добави поне още толкова, за да може да удвои тази сума. Сумата за ремонта по предварителни данни е около 2 млрд.лв. Аз мисля, че все таки ще се намери начин да бъдат осигурени;
  - следващата сума - само 50 млн.лв., е за осмата по големина ОРБ, това е в Пазарджик, където искаме да бъде индикативно стимулирано общината да започне един ремонт и привеждане на болницата в съответствие с изискванията.
  Съзнаваме, че нуждите на общините са от крещящи по-крещящи. Опитахме се честно и отговорно да запушим поне една-две дупки. Ако не сме били прави, не ни подкрепяйте. Но това е положението. Така ще се опитаме да действаме и в бъдеще. Жалко е, че не можем да направим повече.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата Стефан Нешев.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, аз ще подкрепя предложението, направено от господин Цонев, защото добре осъзнавам конфликта, заложен в Пловдив. Този конфликт трябва да бъде отстранен. И чрез скромните суми, които се предвиждат за неговото отстраняване, все пак ще покажем, че ние откликваме на духовните и битовите проблеми в нашите градове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз съм съгласен за някои общини - това, което обясни господин председателят на комисията. Съгласен съм примерно за Бургас. По-късно разбрах, че наистина е било за нещо сериозно и веднъж завинаги този проблем да бъде приключен за една болница. Но не мога да разбера за община Пловдив, която е може би на четвърто или на пето място със собствени приходи, един много голям град, да се заделят 500 млн.лв., а за община Черноочене, Кирково или Ардино, където нямат собствени приходи, един лев да не се отделя. За община Кирково, където има един дом за деца с недъзи, където няма деца от Кържалийски окръг, деца, които са изхвърлени от своите родители от цялата страна, няма един лев. Предложенията не се приемат. А за Пловдив, защото уважаваният от мен господин министър е от Пловдив, сега трябва да увещаваме и 500 млн.лв. трябва да отидат за Пловдив. (Одобрителен шум в блока на ДЛ) Аз не мога да приема това.
  Ако вие допуснете в едно следващо предложение - за пореден път ние правим за Кърджалийски окръг, поне за община Кирково предложение, - аз ви уверявам, че кметът на общината ще затвори това училище, колкото и да сме религиозно възпитани, тези деца ще ги докараме в големите градове - в София, в Пловдив, в Бургас и във Варна, децата с недъзи от цялата страна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за реплика господин Здравко Зафиров.
  ЗДРАВКО ЗАФИРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че обвиненията към господин финансовия министър са безпочвени.
  РЕМЗИ ОСМАН (от място): Не са обвинения.
  ЗДРАВКО ЗАФИРОВ: Затова защото, господин Осман, надали има регион или община в България, където да съществува такъв сериозен етнически проблем. И това е пак отново от елементарното управление на другаря Тодор Живков, забележете с каква цел - облагородяване на ромското население с българско население. При 20 хиляди души роми - с 550 български семейства. Няма ден, няма час, когато тези семейства да не са обругавани и да не бъде защитавана тяхната национална чест и достойнство. Кражба, изнасилване. Тук вече взимам отношение като бивш секретар на община Пловдив. Няма народен представител в тази зала, който да не подкрепи това предложение. Затова защото и колегите, които са от Пловдив, и господин Баташки, въпреки че е избран от Пазарджик, знае за конкретните случаи, когато са идвали наранявани. Той в момента ме подкрепя с кимането на глава.
  Така че тези 500 млн. лв. са просто едно нищо, затова защото, ще ви кажа защо, повече от 10 години съществува този проблем в община Пловдив. И едва миналата година при нашето управление се намери изход, изход чрез изместване на 550 български семейства чрез елементарния и оскъден жилищен фонд на община Пловдив и то 43 на сто, определени с решение на общинския съвет.
  За мен не е все едно при положение, че 10 млн. долара струва цялата комплексна програма и едва ли някъде другаде в България се даде възможност, именно да не бъдем обвинени в пристрастие и в манипулиране, да си позволим да създадем комисия от независими експерти, от служба "Полиция", от РИОПС, от ХЕИ, от Съюза на архитектите в България, съответно чрез техните изчисления и наблюдения, чрез техния коефициент на тежест да бъдат подредени входовете и блоковете, по които, забележете, отначало при шест независими комитета от Столипиново, затова защото всеки един там час по-скоро трябва да бъде изместен, да се сведе решението и да не бъде обжалвано, и да могат тези хора да бъдат изместени.
  Така че за мен дори и едно семейство да бъде изведено оттам, означава решаването на една човешка съдба - правото да бъдеш българин, с национално самочувствие и достойнство, такъв, какъвто би трябвало да бъде всеки един от нас. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Зафиров.
  Има думата господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин Осман, вземам думата за реплика, въпреки че не е точно реплика, за да се ангажирам пред Вас лично с обещание и с ангажимент да решим проблема на този дом чрез помощ от неправителствени организации, фондации, където имаме добри контакти. Ще Ви помоля само лично да ме запознаете със ситуацията. И Ви обещавам, че до две седмици ние ще бъдем там и ще се опитаме да решим проблемите, предполагам с повече средства и възможности, отколкото бюджетът. (Частични ръкопляскания вдясно)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  За дуплика има думата господин Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Аз най-искрено благодаря на господин Цонев. Наистина в писмена форма Вие ще имате изложени точно проблемите какви са. Мисля, че и в Министерството на финансите също ги имат.
  Не съм обиждал министъра на финансите, моите уважения, аз очаквам в най-скоро време министърът на финансите да посети избирателен регион Кърджали и заедно, според мен... Естествено, той ако приеме, да бъдем заедно в региона. Това не е било обида, то е факт, 500 млн. лв. за Пловдив има.
  Вие поставяте нещата под друг ъгъл - за чест и достойнство. Аз Ви питам, колега: 180 хил. турци български граждани живеят в Кърджалийско. Тяхната чест къде е? Когато няма път до селото, нямат вода за пиене и са принудени да напуснат родните си места. Това какво е? Няма собствени приходи в общината. Не поставяйте въпроса за чест и достойнство. Вие се връщате обратно към 1990 г. Ако ще се върнете обратно към 1990 г., тези събития, кажете! 180 хил. турци от Кърджалийско трябва да си вземат багажа и да напуснат страната. Това ли искате да кажете? (Протестни гласове отдясно: "Е-е-е!")
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ремзи Осман.
  Има думата госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги.
  Ето, че днес, обсъждайки разходната част и приходната част, разбира се, на общините, ние отново се конфронтираме. И се конфронтираме, защото нямаме критерии, по моя преценка.
  Аз не искам да репликирам господин Цонев, но съм много заинтересована, тъй като тук присъства единствено и само министърът на финансите. Обикновено, когато се обсъжда бюджетът на една страна, присъства целият Министерски съвет, тъй като има различни въпроси.
  Господин Цонев ме увещава, че Обединена районна болница в Бургас, която аз чудесно познавам, е в тежко състояние. Тя е новострояща се, има средства... (неразбираема реплика от Йордан Цонев) ...има средства, които... зная, старата, зная, че Бургас е екологично замърсен район, че се обслужва целият бивш окръг.
  Само преди 10 минути ние поставихме същия въпрос за Хирургическия блок в Русе. Русенският хирургически блок е единственият за целия регион. Русе е не по-малко екологично замърсен район. И за да можем да имаме един ясен критерий, в крайна сметка защо предложението на господин Цонев се приема, а предложението на господин Иванов - не. Тук трябва да има ясни критерии.
  И на мен много ми се иска да чуем по този въпрос, касаещ здравните заведения специално, министъра на здравеопазването. Тогава аз като народен представител бих била обективна в начина, по който ще гласувам. В противен случай бих приела, че просто се разпределят средства съобразно там, където посочи председателят на Бюджетната комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Цонев за реплика.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз искрено съжалявам, но за да бъдем правилно разбрани, не искам да ви отегчавам с дълги и пространни изложения, но явно ще трябва да го направя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Репликата е до 2 минути.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Проблемите навсякъде са много. И аз категорично не бих застанал, въпреки че съм от Бургас и съм избран от гр. Бургас, не бих застанал директно зад този проблем, ако болницата не беше затворена от ХЕИ. Значи докато нещата вървят и кретат - иди-ела, можем да стоим на някаква позиция. Но в момента да не функционира тази болница и хората да бъдат връщани, нали? Това просто не е нужда, това е просто крещяща нужда.
  Естествено, че и другаде има нужда за довършване.
  Сега ще ви кажа още един критерий, заради който бих изтъкнал, че Бургас има правото да заяви пред вас тук, в тази зала, да бъде първи. Ще ви кажа защо. Защото гр. Бургас дава 15 на сто от този брутен вътрешен продукт, който ние сега разпределяме. И няма друг град, освен София, който да дава такъв продукт, и разпределя само 0,1 на сто от този продукт. И гр. Бургас е първият град по брой на децата, които се раждат с увреждания. Там е този гигант, който обругаваме, който плюем и който дава една седма част от целия брутен вътрешен продукт.
  Е, какво сега, Бургас да не си предяви претенцията, след като при равни други условия болницата, както и другите болници, са в окаяно състояние? Ето още един критерий, поради който Бургас може да застане и да каже: "Да, първо искам за мене!". Защото не може да даваш 15 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, да разпределяш 0,1 на сто и децата ти да се раждат с увреждания и болниците да са затворени от ХЕИ. Ето това не може така и аз ще го защитавам тук, каквото и друго да ми кажете. Разбира се, със съзнанието, че трябва да защитаваме и останалите проблеми на страната.
  Но след като няма средства, ето ви критериите, поради които предпочетох Бургас да бъде първи в нуждата си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  (Народен представител от БСП е станал и посочва една снимка, като казва: "Ето снимката, на която е Бургас.")
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Имате думата.
  ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Аз не бих желал да противопоставям изискванията на всичките 278 общини в Република България. Всяка една от тези административно-териториални общности има своите проблеми, независимо от числеността на населението, което живее на съответната територия. Недоумявам обаче от факта, че между първо и второ четене на законопроекта става така, че 9-те общини, които са на вноска, според избраната формула за взаимоотношение между Републиканския и общинските бюджети, сред 9-те общини се търсят начини за набиране на средства, за приходоизточници.
  Прави ми впечатление, че община Козлодуй трябва да завиши вноската си 6,66 пъти, община Гълъбово - 19 пъти. Ами там също мога да цитирам такива данни, за които стана дума преди малко. И не смятам за нещо нормално 19 пъти да се завиши вноската.
  Затова съвсем конкретно трябва да стане някакъв разумен компромис, да се завиши някъде неповече от 2-3 пъти, но 19 пъти да се завиши е нещо ненормално. Иначе или разчетът в началото при първо четене е бил ненормален, или пък това искане е свръхзавишено. Това е, с това завършвам. Не искам да противопоставям различните общини. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Златев.
  Има думата господин Кръстьо Трендафилов.

  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Некоректно е да се противопоставяме един на друг. Но вижте какво се получава. Ние завишаваме на общини като Бургас. Нямам нищо против, дава 15 на сто от брутния вътрешен продукт, но той заделя и за общината така, както заделят всички предприятия.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 0.1.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Разбира се, от печалбата и от други градът си получава това, което трябва да получи. Така е и за останалите. Но например на Бургас му завишаваме целевата субсидия от 647 млн. на 900 и малко повече, Враца получава 38. То е смешно! 38 млн. целева субсидия! На Пловдив завишаваме 500 млн. с милиард и толкова си, при собствени приходи, една мощна община, с мощна икономика.
  Вие казвате: да, има проблеми в болницата. Вижте, всяка община трябва да си прави приоритетите и да си решава проблемите така, както намери за добре. В рамките на онова, което има, трябва да решава проблемите си най-справедливо.
  В този смисъл не мога да приема, че това са три - четири общини, на които привилегировано сега ще им дадем завишение. Просто не звучи добре това нещо!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
  Има думата господин Иван Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя едно предложение, тъй като стана дума за увеличаване на средства за здравно заведение, както това е направено за Бургас, да бъде поканен министърът на здравеопазването, който да представи пред парламента приоритетите на министерството.
  Искам да напомня на народните представители, които бяха в Тридесет и седмото Народно събрание, че с бюджета за миналата година, по предложение на народни представители и съгласувано с министъра на здравеопазването, за Бургас бяха предоставени 90 или 100 млн. лв. (това са на старите пари, разбира се, миналата година, те са значително повече сега, около милиард, ако трябва така да ги смятаме) за завършване на хирургически комплекс в Бургас. И това беше една правилна политика. Не се разпиляха парите на много места. Завърши се един комплекс в Бургас и той вече функционира. Те си изпълниха ангажимента за няколко месеца да го пуснат в действие.
  Според мен така трябва да се постъпи и сега. Ако министърът на здравеопазването прецени, че има обект, на когото малко му е необходимо, за да бъде въведен в експлоатация, ами там да насочим тия пари, които се предлагат сега за бургаската болница.
  Приемете, господин председателю, това предложение като процедурно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Иванов.
  Само ако някой е срещу това предложение.
  Има думата господин Янев. Но преди това искам отново да напомня: всеки министър има право да присъства, има право да взима думата винаги, когато пожелае. Съобразно нашия правилник никой министър не се нуждае от покана. Така че изобщо няма да подлагам на гласуване повече предложения да бъде поканен един или друг министър.
  ТОДОР ЯНЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Аз искам само две думи да кажа. Изведнъж тук се появи голямо желание всички болници, ако може, да се оправят в България. Те са в лошо състояние. Ние знаем това. Ами за два месеца защо не ги оправихте в миналите две години? И сега изведнъж в двата месеца болницата в Бургас! Ами през тия две години защо не оправихте болницата в Бургас? Нали вие бяхте на власт?
  СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (от място): Едната я оправихме.
  ТОДОР ЯНЕВ: Това са просто приказки! Ние имаме точно план в комисията, знаем кои болници от какво се нуждаят. Ама с този малък бюджет ще направим, каквото можем. И недейте непрекъснато само искания, искания, искания. Знаем в какво положение е здравеопазването и много добре знаем защо беше докарано до това положение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Янев.
  Заповядайте, господин Бончев.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (БББ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да помоля всички присъствуващи колеги, председателят на комисията господин Цонев да спрем локално да говорим за отделни селища, да проявяваме така наречения "локален патриотизъм", както беше преди изборите, защото няма важна и неважна болница. Здравето на българите, независимо къде живеят, е еднакво ценно за всички. И да се спре с това коя болница е по-важна, коя по не е важна.
  Връщам се на това, което каза министър-председателят преди известно време - че трябва да стягаме коланите, след като влезе валутният борд, защото каквото и да говорим сега, нищо не можем да направим, защото бюджетът е орязан.
  Не може да се говори за една болница, че е много важна, че давала еди колко си продукт. Например Врачанската болница е единствената болница в България, която лекува хора от така наречения ендемичен нефрит, който е нелечим. Тук има лекари, даже бяха изселени села заради този ендемичен нефрит.
  Затова моята молба към всички народни представители и към председателя на комисията е да не се проявява такъв патриотизъм - този град е по-важен, този не е важен. Да се направи най-разумното при тоя оскъден бюджет, за да не се настройват гражданите на различни общини в България един срещу друг и особено лекарите, които еднакво се грижат за всички болни хора във всички райони на държавата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
  Има думата господин заместник-председателят Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Аз ще подкрепя предложението на народния представител Йордан Цонев, защото не мога да си позволя да съм против увеличаването на субсидии за такива цели. И всяко предложение, което беше за увеличаване на субсидии за съответни общини, аз подкрепих.
  Имам обаче една молба, господин Цонев. Всеки демократ, независимо какъв е той, като прочете тази книжка, ще види, че ако пише "Йордан Цонев", се приема, ако не пише "Йордан Цонев", не се приема.
  Моята молба е: бъдете малко по-хитри. Можеше господин Йордан Цонев да вземе един млад депутат отдясно, един стар депутат отляво и да предложи те да направят това предложение и тук всички щяхме да бъдем щастливи и доволни. Бъдете малко по-хитри! (Единични ръкопляскания от ДЛ)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Цонев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Приемам казаното от Вас и направената забележка, господин заместник-председател. Действително е така и когато чета името си, не ми е много удобно. Но искам да дам само едно пояснение. Поради сгъстения график, с който работим, и по двата банкови закона, които работихме, и по бюджета, понеже работим и през нощта и аз не винаги съм там, работната група изписва новите предложения с моето име, за да могат да влязат от името на някой народен представител. Нямам никакви претенции и дори ми е неудобно по такъв начин да бъдат. Не го приемайте, че са мои. Просто технологично така го изписват. Ще се постарая да се вслушам в съвета Ви, господин академик. Той е правилен. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Йордан Цонев. Моля, гласувайте.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 118, против - 6, въздържали се - 64. Предложението се приема.
  Предложение на народния представител Юджел Атилла.
  Има ли желаещи да вземат отношение? - Няма.
  Моля, гласувайте за предложението на господин Юджел Атилла.
  От общо гласували 172 народни представители, за - 64, против - 33, въздържали се - 75.
  Предложението не се приема.
  Предложението на народния представител Руси Статков ал. 2 да отпадне вече беше гласувано с друго аналогично предложение.
  Предложение на народната представителка Емилия Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Този път ще застана пред вас да представя едно предложение, което няма никакъв локален характер, не е свързано с различни региони, общини или мой персонален ангажимент към някого. Просто много съжалявам, че не знаех как някои от предложенията могат да се формират под заглавието, че са предложени от господин Цонев. Аз бих предпочела това нещо да го внасяше той, за да съм сигурна, че то ще бъде прието.
  Става въпрос за предвидените суми за изплащане по Указа за насърчаване на раждаемостта на неосигурените лица. Предполагам, че всеки един от вас в своите общини и региони се е срещал до болка с такива проблеми, защото това са проблеми, които се решават чрез общинските центрове за социални грижи, но средствата се превеждат от държавния бюджет. Става въпрос за детските надбавки на неработещите родители най-вече. Предвидената сума е в размер на 32 млрд. и 84 млн.лв. Моето предложение е тази сума да стане 44 млрд. и 116 млн.лв. Господин министър, то е направено на базата на точни и много прецизни разчети.
  Първо, искам да кажа, че размерът на месечните добавки, средната месечна добавка за дете от 1996 г., която възлиза на 664 лв., по разчетите на правителството, трябва да стане през 1997 г. 6757 лв. или ръстът да бъде с 10,18 пъти. А предвидената сума в сравнение с миналата година се увеличава малко повече от 9 пъти. Освен това държавата, респективно общините влязаха в 1997 г. с неизплатени плащания по тези детски добавки в размер на 898 млн.лв., близо 1 млрд.лв. не са изплатени за детски надбавки на родителите, а по закона родителите имат право тези семейни добавки да ги получат 3 години по-късно. Ние ще ги оставим ли цели 3 години да чакат тези семейни надбавки? Още повече знаете каква е ситуацията в страната в момента.
  Всички разчети сочат, че ръстът на неосигурените родители през тази година ще се увеличи 4,5 на сто. В програмата на правителството, а и в изявленията се предвижда да се увеличи размерът на компенсационните плащания върху месечните добавки. Наред с това Министерството на труда и социалната политика обяви, че ще насочи вниманието си към това изплащането на семейните добавки да става в общините, за да могат да се елиминират част от родителите, които имат високи доходи и няма да се наредят на опашка за такива семейни надбавки. Но този трансфер не е предвиден по този начин.
  Искам да посоча, че за да могат общините да извършат плащанията по една такава важна социална дейност, която засяга бъдещето на нацията и за да платят и старите плащания, които са близо 900 млн.лв., е необходимо действително да гласуваме тази сума. Аз бях предложила откъде да се вземе сумата. Мисля, че имаше резерв в държавния бюджет в приходната му част. Аз съм завършила планиране, уважавам тази наука и твърдо заявявам пред парламента, че бюджетът има поне още 10 на сто резерв в приходната си част. Дано да съм сметнала добре и да съм учила добре.
  Така че аз апелирам, колеги, към всички вас да помогнем на общинските центрове за социални грижи да свършат една държавна задача, тъй като това не е задача на общините, а на държавата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  Моля, гласувайте за предложението на госпожа Масларова.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 79, против - 66, въздържали се - 41.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 10. Ал. 1. Приема по методика, съгласно Приложение N 1, размерите на взаимоотношенията между Централния републикански бюджет и бюджетите на общините за 1997 г. на обща сума 322 млрд. 399 млн. и 963 хил.лв., под формата на общи субсидии 284 млрд. 509 млн. и 681 хил.лв., целеви субсидии 46 млрд. 673 млн. и 700 хил.лв. и вноски в Републиканския бюджет в размер на 8 млрд. 783 млн. и 418 хил.лв., разпределени по общини, както следва:"
  Следва списък на общините и съответните субсидии. Аз ще ви чета само измененията, които се приеха и които са различни от тези на вносителя.
  "БУРГАСКА ОБЛАСТ
  Бургас, обща сума - 3 млрд. 459 млн. и 607 хил.лв.
  Целеви субсидии - 997 млн. и 800 хил.лв.
  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Козлодуй, обща сума - минус 1 млрд. 196 млн. и 400 хил.лв.
  Вноски - минус 1 млрд. 271 млн. и 400 хил.лв.
  Пловдивска област, Пазарджик - обща сума 4 млрд. 258 млн. и 51 хил.лв. И в графата Целева субсидия - 242 млн.лв.
  Пловдив. Обща сума - 10 млрд.884 млн. и 4 хил.лв. Целева субсидия - 1 млрд.743 млн.лв.
  Софийска област. Перник. Обща сума 3 млрд.453 млн.560 хил.лв. Целева субсидия - 447 млн.лв.
  Златица. Обща сума - минус 423 млн. и 60 хил.лв. В пета графа Вноски - минус 470 млн. и 60 хил.лв.
  Пирдоп. Обща сума - минус 404 млн. 650 хил.лв. Пета графа Вноски - минус 456 млн. 650 хил.лв.
  Хасковска област. Гълъбово. Обща сума - минус 1 млрд. 494 млн.лв. Пета графа Вноски - минус 1 млрд. 559 млн.лв."
  Това са всички промени. Останалата част от чл. 10 е, както е дадена от вносителя, включително и ал. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 10 с корекциите, които бяха прочетени от председателя на комисията.
  От общо гласували 189 народни представители, за - 139, против - 29, въздържали се - 21.
  Член 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 11 има само едно предложение. То е във връзка вече с приетите предложения на народния представител Йордан Цонев. В чл. 11:
  "1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:".
  Текстът е пред вас. Това е задължението за субсидията, която отпуснахме за тези общини при приемането на бюджета си да отделят същите средства - те са изписани, за да могат да усвоят тази субсидия и по този начин да ги ангажираме с решаването на проблемите.
  Комисията подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
  По това предложение няма желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Цонев.
  От общо гласували 168 народни представители, за - 126, против - 17, въздържали се - 25.
  Предложението се приема.
  За процедура думата има господин заместник-председателя Благовест Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз не присъствах на всички заседания по приемане на бюджета, тъй като имаше много заседания в Българската академия на науките по избиране на нови членове. Не знам дали сте приели някакви нови правила за четене на закони по второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да!
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз много се съмнявам, че е правилно, може би е много скучно да се четат всички общини и бих се съгласил с това, но такива малки текстове, които биха могли да бъдат прочетени, да бъдат адекватно записани в стенограмата смятам, че чак дотам стахановски да вървим не е прието. Не е хубаво.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Съгласен съм. Аз казах, че съм отсъствал. Аз искам да изразя моето отношение към тази стахановска постъпка.
  Има един текст, който е от десет реда, и който би могъл да бъде прочетен и записан в стенограмата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Сендов, Народното събрание гласува. Вие не присъствахте.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (встрани от микрофоните): Имам право да изкажа мнението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е, малко късно го изказвате, но...
  Има още едно предложение по чл. 11 на народния представител Любен Корнезов.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение по чл. 11, ал. 1 на народния представител Любен Корнезов, касаещ приложение N 2 относно сметището в Ямбол - да се увеличи сумата на средствата.
  Комисията не подкрепи предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да вземе отношение?
  Имате думата, господин Проданов.
  ПЕТКО ПРОДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа!
  Аз ще подкрепя това предложение на господин Корнезов, защото вследствие на некомпетентното управление на сегашната БСП управа на Ямбол се произвежда много буклук. В този буклук все още се ровят много наши бедни граждани - продукт на управлението, доскорошното, на БСП. И дано не това е грижата, която тази община предлага за своите граждани.
  И заедно с това аз ще гласувам и за надеждата на ямболци този начин на управление, прилаган от общинската управа на БСП, да отиде на това сметище чрез едни предсрочни местни избори. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Проданов.
  По това предложение няма други желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Любен Корнезов.
  От общо гласували 187 народни представители, за - 55, против - 50, въздържали се - 82.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте за чл. 11 с новата ал. 2.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 137, против - 14, въздържали се - 35.
  Член 11 е приет.
  Преминаваме към текста на чл. 12.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Член 12. Предложение на народните представители Петър Рафаилов и Светослав Лучников, касае ал. 2 - създаване на нова точка 3 "Разходи по обслужване на бюджета на съдебната власт".
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция: в чл. 12, ал. 2 се създава нова точка 3 "Субсидия за бюджета на съдебната власт".
  Досегашните точки 3 и 4 стават 4 и 5.
  В чл. 12 има едно допълнително предложение, което пак е разписано от мое име. В чл. 12 се създават алинеи 6, 7 и 8.
  "Ал. 6. Министрите, ръководителите на ведомствата и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничените условия по чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2.
  Ал. 7. Държавните органи издават задължителни указания за подведомствените си организации и заведения за спазване на изискванията по предходната алинея".
  РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Къде го четете това?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Правя това предложение в момента. (Възражения в опозицията)
  Предложението не е произволно избрано, то произлиза от чл. 5, 8 и 10, където приехме ал. 2 със следното съдържание: "Утвърждава субсидиите на институциите...".
  От приемането на тази алинея произтича текстът, който ви предлагам. Както вчера, когато направихме за съдебната власт и се съгласихме да бъде там и там, не питахме защо предложенията се правят тук, а ги променихме, защото приехме едно друго предложение. Тези предложения, които правя сега, произтичат от приетите от нас алинеи 2 на чл. 5, чл. 8 и чл. 10. Погледнете ги пред вас и ако имате някакви възражения, с удоволствие бих ви изслушал.
  Чета ви отново алинеи 6, 7 и 8 на чл. 12:
  "Ал. 6. Министрите, ръководителите на ведомства и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване ограничителните условия на чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2.
  Ал. 7. Държавните органи издават задължителни указания за подведомствените си организации и заведения за спазване на изискванията по предходната алинея.
  Ал. 8. Ограниченията по чл. 5, ал. 2 не се отнасят за Министерството на отбраната и за Министерството на вътрешните работи".
  Това са предложенията по чл. 12.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, по предложението на народните представители Петър Рафаилов и Светослав Лучников, прието от комисията с редакционна поправка, някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте за това предложение в редакцията на комисията.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 135, против - 15, въздържали се - 38.
  Предложението е прието.
  По предложението за нови алинеи 6, 7 и 8, така както бяха прочетени, някой желае ли да се изкаже?
  Има думата господин заместник-председателят Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Аз нямам нищо против съдържанието на тези алинеи, но смятам, че навлизаме в една дълбока вода. Ние започваме да гласуваме текстове, които не стоят пред очите ни. Ако вие сте взели и такова решение, кажете. Но при приемането на най-важния закон за годината да гласуваме текстове, прочетени веднъж, ненаписани, необсъдени, аз смятам, че само мога да гласувам "против".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин заместник-председателя Сендов.
  Моля, гласувайте за новите алинеи 6, 7 и 8.
  От общо гласували 152 народни представители, за - 117, против - 19, въздържали се - 16.
  Трите алинеи са приети.
  Моля, гласувайте чл. 12 с приетите предложения в него.
  От общо гласували 159 народни представители, за - 123, против - 15, въздържали се - 21.
  Член 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 13. Предложение на народния представител Йордан Цонев. Член 13, ал. 3 се изменя така:
  "Ал. 3. В случаите, в които определеният с алинеи 1 и 2 допълнителен размер за придобиването на дълготрайни активи бъде превишен, със сумата на превишението се увеличава вноската, респективно намалява субсидията от Републиканския бюджет".
  Комисията подкрепя предложението.
  Няма други предложения за чл. 13.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте за предложението на народния представител Йордан Цонев.
  От общо гласували 166 народни представители, за - 139, против - 12, въздържали се - 15.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте за чл. 13 с изменената ал. 3.
  От общо гласували 173 народни представители, за - 140, против - 10, въздържали се - 23.
  Член 13 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение за нови членове:
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  Създава се нов чл. 14:
  "Чл. 14. Министърът на финансите да предвиди в целевите общодържавни разходи към чл. 1, ал. 2, т. 1.5.9. "Други разходи" 6 млрд...."
  Това би трябвало да отпадне.
  Оттеглям това предложение, защото вчера приехме тези пари да бъдат в бюджета на съдебната система.
  Има предложение за нов чл. 14 на народните представители Тодор Костадинов, Георги Първанов, Стефан Нинов и други.
  Създава се нов чл. 14:
  "Чл. 14. Ал. 1. Приема субсидии от Републиканския бюджет в размер на сумата 5 млрд. и 700 млн.лв. за благоустройство на територии, обитавани от компактно ромско население.
  Ал. 2. Министърът на финансите утвърждава предоставените от кметовете поименни списъци на обектите за благоустройство.
  Ал. 3. Средствата по ал. 1 се разпределят по ред, утвърден от Министерския съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой от вносителите желае ли да вземе отношение?
  Има думата господин Костадинов.
  ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Поддържаме това предложение предвид на неговата изключителна важност от гледна точка на евентуални социални напрежения, както и от равнището, на което се намират тези територии за обитаване от компактно ромско население.
  Не е достатъчно само сумата, която е посочена в Столипиново, тъй като има територии, които се обитават от компактно ромско население в много общини в страната, включително в София - "Факултета", "Филиповци", "Христо Ботев".
  Мисля, че ако приемем този текст, ще можем да ползуваме и определени помощи по линия на Програма ФАР и по линия на Европейската комисия.
  Текстът, който се предлага, отговаря на процедурите за утвърждаване на проекти и дава възможност на Министерския съвет да разпредели тези средства обективно според нуждите и възможностите по ред, който определя самият Министерски съвет.
  Надявам се, че ще бъде утвърдено. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костадинов.
  По това предложение има ли желаещи да вземат отношение? - Няма.
  Моля, гласувайте за предложението на народните представители Тодор Костадинов, Георги Първанов, Стефан Нинов и други за нов чл. 14.
  От общо гласували 190 народни представители, за - 74, против - 54, въздържали се - 62.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към Преходните и заключителни разпоредби.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте за заглавието.
  От общо гласували 168 народни представители, за - 163, против - няма, въздържали се - 5.
  Заглавието е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. Ал. 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, постъпващи по собствените им бюджети, освен ако със закон не е предвидено друго.
  Ал. 2. Средствата по ал. 1, постъпили в Централния републикански бюджет до обнародването на този закон не подлежат на възстановяване на съответния бюджет."
  По § 1, ал. 1 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
  Параграф 1, ал. 1 да се измени така:
  "Ал. 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, предвидени да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон не е предвидeно друго."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предложението на народния представител Йордан Цонев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение има ли желаещи да вземат отношение? - Няма.
  Моля, гласувайте § 1 с изменението на ал. 1 така, както е предложен от вносителя на предложението и от комисията.
  От общо гласували 160 народни представители, за - 139, против - 2, въздържали се - 19.
  Параграф 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. Ал. 1. Банковото обслужване на държавния бюджет, държавните висши училища, общините и извънбюджетните сметки и фондове се осъществява от Българската народна банка, чрез търговски и други банки първични дилъри с развита клонова мрежа, отговарящи на критерии, определени от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.
  Ал. 2. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства на територията на град София се обслужват от Българската народна банка."
  Предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов:
  В параграф 2:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "Ал. 2. Обслужването по ал. 1 от Българската народна банка и други банки първични дилъри се извършва безплатно."
  2. Досегашната ал. 2, става ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението, защото е изписано в един друг закон и няма как да не бъде безплатно.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (от място): Кой е този закон?
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: В Закона за банките задължаваме всички търговки банки безплатно да обслужват бюджета, а в Закона за БНБ задължаваме Централната банка.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Така е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по предложението на господин Иван Иванов? - Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да обясня, че моето предложение е направено тогава, когато не беше публикуван и влязъл в сила Законът за банките. Ако юристите преценят, че тук не е целесъобразно повторението на такъв текст, но тогава действаше само Законът за БНБ и там имаше записано задължение за БНБ. Ако се прецени технически от юристите, че не е необходимо, аз не възразявам. Но мисля, че не е излишно и повторението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Други желаещи? - Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Иванов.
  От общо гласували 156 народни представители, за - 40, против - 87, въздържали се - 29.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  От общо гласували 166 народни представители, за - 136, против - 5, въздържали се - 25.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 3. Касовото изпълнение в левове и във валута на държавния бюджет, бюджетите на държавните висши училища, бюджетите на общините и извънбюджетните сметки и фондове, както и обслужването на сметките на организациите по чл. 7, се извършва от банките по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя. Няма други предложения по този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3? - Никой не желае да се изкаже.
  Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен.
  От общо гласували 152 народни представители, за - 134, против - 5, въздържали се - 13.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 4. Банките олихвяват сметките на бюджетните организации с процент, договорен с министъра на финансите, но не по-малък от прилагания в банките по текущи сметки."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 4? - Няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 4, както е предложен.
  От общо гласували 165 народни представители, за - 158, против - няма, въздържали се - 7.
  Параграф 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 5. Лихвите от депозити на средства от извънбюджетните сметки и фондове и набирателните сметки под разпореждане на министъра на финансите се внасят в приход на централния Републикански бюджет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 5 няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 5, както е предложен.
  От общо гласували 159 народни представители, за - 151, против - няма, въздържали се - 8.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 6. Лихвите за невнесени в срок държавни вземания постъпват в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 6 няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 6, както е предложен.
  От общо гласували 162 народни представители, за - 154, против - 2, въздържали се - 6.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 7. Приходите от неустойките при неизпълнение на клаузи от договорите за продажба на държавни предприятия се внасят в приход на централния Републикански бюджет от органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 7 няма желаещи.
  Моля, гласувайте § 7, както е предложен.
  От общо гласували 155 народни представители, за - 147, против - 2, въздържали се - 6.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 8. Ал. 1. Всички приходи от държавно имущество, стопанисвано от областните управители в изпълнение на Закона за държавната собственост, постъпват в приход по извънбюджетни сметки към областните администрации.
  Ал. 2. Необходимите разходи по стопанисването на държавното имущество се извършват от постъпленията по извънбюджетните сметки по ал. 1.
  Ал. 3. В 15-дневен срок след изтичане на всеки 3-месечен отчетен период 90 на сто от наличностите по извънбюджетните сметки по ал. 1 се превеждат в централния Републикански бюджет."

  Предложение на народния представител Христо Стоянов:
  В § 8 се създава ал. 4:
  "Ал. 4. Ал. 1 не се прилага за научните институти в системата на Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Те отнасят получените приходи от отдадени под наем или аренда застроени или незастроени недвижими имоти и други дълготрайни материални активи в специална сметка, като набраните средства се изразходват само за инвестиции и за материални разходи."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (БББ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като формалният вносител на това предложение професор Христо Стоянов в момента е на национално съвещание по проблемите на земеделието, провеждано под егидата на вицепрезидента на България, разрешете ми да дам пояснение около внесеното от него предложение, зад което междупрочем стоя идейно и аз.
  Всъщност това пояснение в известен смисъл е излишно, тъй като аз вчера се убедих при дебатите тук, че едва ли има някой в залата, който да не споделя констатацията, че средствата, отделени за научните институти, за тяхната приложна и фундаментална дейност, са напълно недостатъчни и че с това се обяснява до голяма степен и продължаващото изтичане на научен потенциал от Република България, който е така нужен точно в този кризисен период за българската икономика.
  Аз си позволявам да коментирам във връзка с внесеното предложение и направеното предложение към § 10, ал. 2, за да не взимам думата втори път, тъй като всъщност става дума за същата философия и да ви помоля в случай, че решите да следвате взетото в комисията предварително решение - да не подкрепите това предложение, господин председател, да тълкувате като редакционно предложение - аз пак казвам, че съм един от идейните вносители на това предложение, макар и не формален, като редакционната поправка от текста да се извади текстът, касаещ Селскостопанската академия, тъй като зная, че по въпросите за субсидията на Селскостопанската академия има формирано мнение на мнозинството. То е свързано с факта, че Селскостопанската академия, за разлика от БАН, действително разполага с една огромна недвижима собственост.
  С други думи, аз ви предлагам да приемете като редакционно моето предложение текстът на новата ал. 4 да гласи така:
  "Ал. 4. Алинея 1 не се прилага за научните институти в системата на Българската академия на науките. Те отнасят получените приходи от отдадени под наем...", текстът продължава до края.
  Тоест, да подложите на гласуване варианта, внесен от професор Христо Стоянов, и редакционната поправка, внесена от мен с отпадането на Селскостопанската академия от текста. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин заместник-председателят Сендов за реплика.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Господин Иванов, сигурен ли сте, че поддържате това предложение, тъй като, доколкото знам, Селскостопанската академия ползва много държавни земи, от които получава приходи?
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Става дума за наемите от сградния фонд.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: А, отнася се за сградния фонд. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за втора реплика господин Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Хубаво е, когато в залата има експерти.
  Според устройствения Закон за бюджета по принцип тези суми не се отнемат от Българска академия на науките и от Селскостопанска академия. Тези средства от наеми си остават в техните бюджети. Ако искате, мога да взема устройствения Закон за държавния бюджет и да ви прочета точно къде е записано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за дуплика господин Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (БББ) Уважаеми колеги, една от причините, поради която аз не сложих подписа си под този текст, въпреки че защитавам идеята, беше именно това, че аз смятам, че така или иначе този интерес на академията е защитен. Сигурен съм, че това беше в устройствения закон за 1996 година. Тъй като този текст е пренесен и в законопроекта за бюджет на Република България за тази година, моето мнение беше, че внасянето на този текст е излишно. След като специалистите и експертите споделят това становище, аз съм готов от името на вносителя да оттегля първоначалното предложение, включително и предложението за редакционна поправка, внесено от мен. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Аз ще поставя на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов така, както е формулирано, без поправката на господин Христо Иванов. Предложение от един народен представител едва ли може да бъде оттеглено от друг.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 169 народни представители, за - 50, против - 88, въздържали се - 31.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте параграф 8 така, както е предложен от вносителя.
  От общо гласували 174 народни представители, за - 147, против - 2, въздържали се - 25.
  Параграф 8 е приет.
  Давам половин час почивка. (Звъни)
  След почивката


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (Звъни): Заседанието продължава.
  Стигнали сме до предложението за нов § 8а.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 8а:
  "§ 8а. Недвижимите имоти и обектите на незавършеното строителство, предоставени или изграждани от Министерството на отбраната, нуждата от които е отпаднала, се продават по установения в Закона за държавната собственост ред, като чистият приход от продажбите постъпва по бюджета на министерството".
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания? - Няма.
  Моля, режим на гласуване по предложението на народния представител Йордан Цонев за създаването на нов § 8а.
  От общо гласували 153 народни представители, за - 143, против - няма, въздържали се -10.
  Параграф 8а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 9. Набирането и разходването на средствата по извънбюджетните сметки и фондове за 1997 г., съгласно Приложение N 3, се извършват по досега установения ред до уреждането им със закон."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени писмени предложения по § 9.
  Моля, режим на гласуване за § 9.
  От общо гласували 150 народни представители, за - 133, против - няма, въздържали се - 17.
  Параграф 9 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 10. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации се привеждат в едномесечен срок от обнародването на закона по съответните бюджети по ред, определен от министъра на финансите".
  Предложение на народния представител Йордан Цонев - в § 10 след думите "по съответните" се добавя "им".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народната представителка Станка Величкова - в § 10 след думите "и бюджетните организации" се добавя "с изключение на Българската академия на науките".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Преди малко разбрахте, че това не е необходимо, затова казвам, че го подкрепяме. То е отразено в устройствения закон.
  Предложение на народния представител Христо Стоянов - в § 10 се създава ал. 2.
  "Ал. 2. Алинея 1 не се прилага за научните институти в системата на Българската академия на науките и Селскостопанската академия".
  Това предложение е в същия дух, комисията по принцип го подкрепя.
  Предложение на комисията за § 10.
  "§ 10. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните органи и бюджетните организации се превеждат в едномесечен срок след обнародването на закона по съответните им бюджети по ред, определен от министъра на финансите".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вносителите на предложения удовлетворени ли са от редакцията, която ни предлага комисията? - Да.
  Поставям на гласуване § 10 така, както ни беше докладван от председателя на комисията.
  От общо гласували 167 народни представители, за - 155, против - няма, въздържали се - 12.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 11. Ал. 1. Средствата за социално-битово и културно обслужване се разходват и отчитат от държавните органи и бюджетните организации по реда на извънбюджетните средства.
  Ал. 2. Разходването на средствата по ал. 1 се извършва по решение на общото събрание на работниците и служителите".
  Предложение на народния представител Руси Статков - § 11 се изменя така:
  "§ 11. Ал. 1. Средствата от бюджета за социално-битово и културно обслужване на бюджетните организации и дейности на бюджетна издръжка, се определят в размер до 3 на сто от средствата за работна заплата и се разходват и отчитат от държавните органи и бюджетните организации и по реда на извънбюджетните средства.
  Ал. 2. Разходването на средствата по ал. 1 се извършва по решение на общото събрание на работниците и служителите.
  Ал. 3. Неизразходваните в края на годината средства по ал. 1 и начислените по тях лихви могат да се ползуват за същата цел през следващата година".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, като предлага ал. 2 да отпадне. И предлага окончателен вариант на § 11:
  "§ 11. Средствата за социално-битово и културно обслужване се разходват и отчитат от държавните органи и бюджетните организации по реда на извънбюджетните средства".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Господин Статков иска ли да обоснове предложението си? - Не го виждам в залата.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 173 народни представители, за - 37, против - 117, въздържали се - 19.
  Предложението на господин Руси Статков не е прието.
  Поставям на гласуване текста на § 11 така, както ни е предложен от комисията, с отпадането на ал. 2, предложено от вносителя.
  Моля, режим на гласуване за текста на § 11 така, както е предложен от комисията.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 149, против - 5, въздържали се - 24.
  Параграф 11 е приет.


  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 12. Ал. 1. Приходите на извънбюджетната сметка по т. 4.2 в Приложение N 3, събирани от митническите учреждения в страната, се централизират по банковата извънбюджетна сметка на Главно управление "Митници" в Българска народна банка.
  Ал. 2. Превишението на приходите над утвърдения им по реда на чл. 47, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет размер, се внася в приход на Централния републикански бюджет".
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  Няма писмени предложения по § 12.
  Моля, гласувайте текста на § 12, както е предложен от вносителя.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 154, против - 4, въздържали се - 20.
  Параграф 12 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 13. Ал. 1. Създава се целева извънбюджетна сметка на Министерството на финансите "Дивидент за държавата от търговските дружества с държавно участие".
  Ал. 2. Приходите по сметката по ал. 1 се набират от отчисления дивидент за държавата по ред, определен от Министерския съвет, а набраните средства се разходват по решение на Министерския съвет.
  Ал. 3. Средствата, отпуснати като временна финансова помощ по реда на Постановление N 27 на Министерския съвет от 1992 г., се възстановяват по извънбюджетната сметка по ал. 1".
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В § 13 ал. 2 се изменя така:
  "Ал. 2. Приходите по сметката по ал. 1 се набират от отчисления дивидент за държавата по ред, определен от Министерския съвет. Набраните средства се разходват по решение на Министерския съвет за подпомагане на общините в съответствие с чл. 42, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет. С предимство се предоставят средства на общини, чиято субсидия е по-малка от 9 пъти увеличената обща субсидия, сравнена с 1996 г., за здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата на децата и учениците; месечни добавки за деца по ал. 1 на чл. 2 от Указа за насърчаване на раждаемостта, когато двамата родители са безработни; подобряване условията на столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт за децата, учениците и учителите".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като ал. 3 се изменя така:
  "Ал. 3. Средствата, отпуснати като временна финансова помощ по реда на Постановление N 27 на Министерския съвет от 7 февруари 1992 г., за разпределяне на печалбата и покриване на загубата по счетоводния баланс на едноличните търговски дружества с държавно имущество през 1991 г. (обнародвано в "Държавен вестник", бр. 14 от 1992 г.; изм., бр. 47 от 1992 г.), се възстановяват по извънбюджетната сметка по ал. 1".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
  По предложението на господин Руси Статков? - Няма изказвания.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за изменение в ал. 2, така както ни беше докладвана от господин Цонев.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 177 народни представители, за - 64, против - 96, въздържали се - 17.
  Предложението на народния представител Руси Статков не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на вносителя с изменението, направено от комисията в ал. 3.
  Моля, гласувайте § 13.
  От общо гласували 173 народни представители, за - 141, против - 9, въздържали се - 23.
  Параграф 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 14. Ал. 1. Неизразходваните средства от заема на Световната банка за изплащане на обезщетения за безработица при ликвидиране на държавни предприятия се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отделна банкова сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.
  Ал. 2. Изплащането на обезщетенията се осъществява от Националната служба по заетостта чрез бюрата по труда, като Министерството на финансите осигурява от сметката по ал. 1 необходимия размер на средствата в левова равностойност".
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени писмени предложения.
  Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от вносителя.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 169, против - няма, въздържали се - 17.
  Параграф 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 15. Ал. 1. Средствата от заема на Световната банка за критичен внос се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отдeлна банкова сметка на Министерството на финансите в Българска народна банка.
  Ал. 2. Разпределението на средствата по ал. 1 за животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за системата на здравеопазването на всички нива в страната се извършва по решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването."
  Предложение на комисията по § 15:
  Предлага в ал. 2 след думите "в страната" да се добави "включително за общините".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по § 15? - Няма.
  Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от вносителя, с допълнението, направено от комисията в ал. 2.
  От общо гласували 167 народни представители, за - 161, против - няма, въздържали се - 6.
  Параграф 15 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 16. Ал. 1. Средствата по Програмата на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България се отчитат и разходват по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се съхраняват по отделна банкова сметка на Министерство на труда и социалната политика в съответствие с договореностите.
  Ал. 2. Изплащането на обезщетенията се осъществява от Националния център за социални грижи чрез териториалните центрове за социални грижи, като министърът на труда и социалната политика осигурява от сметката по ал. 1 необходимия размер на средствата в левова равностойност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По параграф 16 също няма направени писмени предложения.
  Моля, гласувайте параграф 16.
  От общо гласували 170 народни представители, за - 147, против - 4, въздържали се - 19.
  Параграф 16 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 17. Средствата по сметките на бюджетните организации, открити в Държавна спестовна каса по реда на Закона за държавната защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, се прехвърлят по ред, определен от Министерство на финансите и Българска народна банка."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по параграф 17? - Няма.
  Моля, гласувайте параграф 17.
  От общо гласували 168 народни представители, за - 158, против - няма, въздържали се - 10.
  Параграф 17 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 18. Ал. 1. С въвеждането на паричния съвет, правителственият дълг по баланса на Българската народна банка се реструктурира в дълг, недоминиран във валута в размер на 845 млн. щатски долара, погасяван в левова равностойност, с падежна структура, сходна с договореността по задълженията (дълга) на Българска народна банка към Международния валутен фонд и Булбанк. Министерството на финансите получава активи на Българска народна банка, обезпечаващи обслужването на задължения на държавата към външни кредитори, в съответствие с параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Българската народна банка.
  Ал. 2. Българската народна банка внася авансово еднократно в приход на Републиканския бюджет превишението на приходите над разходите към 30 юни 1997 година в срок до 1 месец след обнародването на закона."
  По параграф 18 има предложение на народния представител Йордан Цонев: алинея 1, изречение първо се изменя така:
  "С въвеждането на паричния съвет, правителственият дълг по баланса на Българската народна банка се реструктурира в дълг, деноминиран във валута, съответно: 482 млн. 64 хил. и 999 СПТ (специални права на тираж) и 180 млн. щатски долара, погасяван по левовата равностойност в размери и срокове, съответстващи на размера и сроковете по графика на плащанията на главниците и лихвите по дълга на Българската народна банка към Международния валутен фонд и Булбанк. При изчисляване на левовата равностойност се използва съотношението на лева към специалните права на тираж и щатския долар в деня на плащането на задължението."
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция на ал. 1:
  "Ал. 1. С въвеждането на паричния съвет, правителственият дълг по баланса на Българската народна банка се реструктурира в дълг, деноминиран във валута, в размер до 845 млн. щатски долара, като част от дълга може да бъде деноминиран в СПТ (специални права на тираж), погасяван в левова равностойност с падежна структура, сходна с договореността по задълженията (дълга) на Българската народна банка към Международния валутен фонд и Булбанк. При изчисляването на левовата равностойност се използва съотношението на лева към СПТ (специални права на тираж)/щатски долар в деня на плащането на задължението. Министерството на финансите получава активи на Българска народна банка, обезпечаващи обслужването на задължения на държавата към външни кредитори, в съответствие с § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Българската народна банка."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по параграф 18? - Няма.
  Моля, гласувайте параграф 18 с текста, предложен от вносителя и променената редакция по ал. 1 в съответствие с предложението на народния представител Йордан Цонев.
  От общо гласували 180 народни представители, за - 152, против - 8, въздържали се - 20.
  Параграф 18 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 19. Максималният лимит за емисия на гаранционни държавни ценни книжа в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност, за периода до 31 декември 1997 година е 220 млрд. лв. и 150 млн. щатски долара. Емисиите се намаляват с използваните средства от специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки на физически и юридически лица в банки по членове 7 и 8 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 19.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И по параграф 19 няма направени писмени предложения.
  Моля, гласувайте параграф 19.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 163, против - 8, въздържали се - 7.
  Параграф 19 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 20. При необходимост за финансово обезпечаване на оздравителни програми, Министерският съвет може да емитира държавни ценни книжа за изкупуване на предишни емисии, така че размерът на държавния дълг да не се увеличава."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени предложения по параграф 20.
  Моля, гласувайте параграф 20.
  От общо гласували 180 народни представители, за - 165, против - 12, въздържали се - 3.
  Параграф 20 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 21. Приходите от приватизация на държавни предприятия по реда на чл. 2, ал. 10 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се използват за изплащане на излизащи в падеж главници и лихвени плащания по държавния дълг и за попълване на специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки на физически и юридически лица в банки по членове 7 и 8 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя по параграф 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени писмени предложения. Моля, гласувайте текста на § 21.
  От общо гласували 177 народни представители, за - 153, против - 7, въздържали се - 17.
  Параграф 21 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 22. Наличните средства по набирателните сметки на Министерството на финансите, както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе, "Стинд" ЕАД, "Възход" ЕАД - Трудовец, "Тракия папир" ЕАД и "Мраз" - ЕАД, София, се разходват по решение на Министерския съвет."
  Предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов:
  В § 22 думите "както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе, "Стинд" ЕАД, "Възход" ЕАД - Трудовец, "Тракия папир" ЕАД и "Мраз" ЕАД - София" да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представил Юджел Атилла:
  В § 22 в края на текста да отпаднат думите "по решение на Министерския съвет" и да се добави нов текст със следното съдържание: "за покриване на неразплатените задължения на общините в страната".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В § 22 след думите "Министерския съвет" точката се заличава и се добавя "за покриване на задължения на бюджетни организации, определени с § 6 от Преходните и заключителните разпореди на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 108, попр. бр. 19 от 1996 г.)".
  Комисията подкрепя предложението като предлага следната редакция на § 22.
  "§ 22. Наличните средства по набирателните сметки на Министерството на финансите, както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе, "Стинд" ЕАД, "Възход" ЕАД - Трудовец", "Тракия папир" ЕАД и "Мраз" ЕАД - София, се разходват по решение на Министерския съвет за покриване на задължения на бюджетни организации, определени с § 6 от Преходните и заключителните разпореди на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 108, попр. бр. 19 от 1996 г.) и на Клинична болница "Лозенец" и Военномедицинска академия."
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  § 22 се изменя така:
  "§ 22. Наличните сметки по набирателните сметки на Министерството на финансите, както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе, "Стинд" ЕАД, "Възход" ЕАД - Трудовец, "Тракия папир" ЕАД и "Мраз" ЕАД - София, се разходват по решение на Министерския съвет за подпомагане на общините, в съответствие с чл. 42, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет. Средствата за разпределят целево за общини, чиято обща субсидия е по-малко от 9-кратното увеличение, сравнена с 1996 г., и се предоставят за лекарства и социални помощи."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на комисията за § 22:
  "§ 22. Наличните средства по набирателните сметки на Министерството на финансите, както и приходите през 1997 г. от приватизация на държавните предприятия "Винпром" - Русе, "Стинд" ЕАД, "Възход" ЕАД - Трудовец, "Тракия папир" ЕАД и "Мраз" ЕАД - София, се разходват по решение на Министерския съвет за покриване на задължения на бюджетни организации, определени с § 6 от Преходните и заключителните разпореди на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 108, попр. бр. 19 от 1996 г.)" и на Клинична болница "Лозенец" и Военномедицинска академия."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Иван Иванов.
  ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! В Преходните и заключителните разпоредби ми се струва, че вече дадохме доста права на Министерския съвет да разполага със средства и да решава как се изразходват средства по различни сметки. В § 22 се предлага средствата от приватизация на пет държавни предприятия да се изразходват по решение на Министерския съвет, без да се дават никакви аргументи защо се прави това предложение, тоест неизвестно какво количество средства, постъпили неизвестно кога, тъй като не се знае кога ще завърши приватизацията, и се изразходват за неизвестно какви цели. Аз мисля, че такъв принцип в Преходните и заключителните разпоредби не би следвало да се подкрепя от страна на Народното събрание. Имаме Закон за приватизацията, имаме членове на този закон за бюджета, които определят как се изразходват средствата за приватизация. Затова моето предложение е да отпаднат тези думи за изразходване на средствата от приватизация на тези пет държавни предприятия по решение на Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Атилла? Не го виждам в залата.
  Господин Руси Статков има предложение, което по принцип е прието от комисията и е отразено в последната редакция.
  Така че поставям на гласуване най-напред предложението на народния представител Иван Костадинов Иванов за промяна в § 22.
  Моля, гласувайте предложението на господин Иван Иванов.
  От общо гласували 182 народни представители, за - 51, против - 100, въздържали се - 31.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Юджел Атилла - също за § 22.
  Моля, гласувайте предложението на господин Атилла.
  От общо гласували 181 народни представители, за - 47, против - 68, въздържали се - 66.
  Предложението не се приема.
  Комисията се е съобразил с предложенията на народните представители Йордан Цонев и Руси Статков и ги е включила в последната редакция, която ни предлага за § 22. Затова няма да ги поставям отделно на гласуване.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 22.
  От общо гласували 187 народни представители, за - 148, против - 4, въздържали се - 35.
  Параграф 22 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 23. В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет по реда на чл.23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет държавните висши училища представят в Министерството на финансите приетите от академичните си съвети бюджети."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли желаещи за изказване по § 23? - Няма.
  Моля, режим на гласуване за § 23.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 168, против - 2, въздържал се - 1.
  Параграф 23 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 24. Министерският съвет извършва промени в общата субсидия на съответните общини, произтичащи от частични промени в административно-териториалното устройство на страната."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Желаещи за дискусия има ли? - Няма.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 181 народни представители, за - 151, против - 23, въздържали се - 7.
  Параграф 24 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 25. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториално устройство на Република България, предвидени в разходната част на Републиканския бюджет за 1997 г., се предоставят по ред, определен от министъра на финансите."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли желаещи за дискусия? - Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на § 25.
  От общо гласували 176 народни представители, за - 150, против - 16, въздържали се - 10.
  Параграф 25 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 26. Ал. 1. Общинските съвети при приемане на самостоятелните общински бюджети за 1997 г. разчитат с 10 на сто по-ниска численост на персонала от уточнената към 31 май 1997 г. с отрасловите министерства в организациите и звената на отраслите и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети.
  Ал. 2. Разпоредбите по предходната алинея се отнасят и за числеността на персонала от общинската администрация и звената към нея."
  Предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов:
  Параграф 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  Има думата господин Иванов.
  ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
  Моето предложение е за отпадане на § 26.
  Аз познавам работата на доста общини от региона, от който съм избран за народен представител и мога със сигурност да кажа, че има общини, които са изчерпали възможностите за по-нататъшно съкращаване на щата си. Има общини, които още разточителствуват. Тук се предлага да вземем за основа 31 май 1997 г. и оттам нататък да им кажем: "Вие съкращавате с 10 на сто".
  И докато за звената, които можем да наречем централизирани, изнесени звена, има такава логика, след като това се прави за съответното министерство, тук в ал. 2 се предлага тези разпоредби да важат и за числеността на персонала на общинската администрация и звената към нея.
  Аз мисля, че този текст поставя под въпрос изобщо самостоятелността на общините или правото на общинските съвети да вземат решение с какъв щат ще работи съответната община и колко средства за какви заплати да използуват.
  Първо, с този бюджет ние лишаваме общините от средства. Това в много от изказванията на колегите беше подчертано. Тези пари, които им даваме от Републиканския бюджет, могат да стигнат в най-добрия случай за покриване на разходите за заплати. Всички знаем какви още разходи се извършват от общините и колко собствени приходи са необходими, за да може все пак да се обслужва населението.
  И второ, струва ми се, че трябва да дадем свобода на общинските съвети и инициативните кметове, които могат да намерят собствени средства, да обслужват населението си по-добре. Защото е ясно, че при всички случаи съкращаването на щатовете ще доведе до по-ниско качество на обслужване на населението. Нека не регламентираме, не определяме кметовете и общинските съвети как да решават собствените си проблеми със собствените си средства.
  И понеже все пак ал. 1 има известна логика, аз трансформирам своето предложение за отпадане само на ал. 2 от § 26. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Желаещи за участие в дискусията по § 26 има ли? Ако няма, подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов ал. 2 на § 26 да отпадне.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 62, против - 97, въздържали се - 29.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 26 така, както беше докладван от господин Йордан Цонев.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 142, против - 26, въздържали се - 20.
  Параграф 26 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 27. Свободните средства по фонд "Жилищно строителство" в общините с прекратени или замразени жилищни програми могат да се ползуват по решение на общинските съвети за редовни бюджетни разходи."
  Предложение на народните представители Стефан Нинов, Тодор Костадинов и Петър Мутафчиев:
  В § 27 думите "редовни бюджетни" се заменят с думата "инвестиционни".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  В § 27 думите "за редовни бюджетни разходи" да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предложението на народния представител Йордан Цонев за § 27.
  Желаете ли да го прочета, госпожо председател?
  При тази ситуация § 27 придобива следния вид:
  "§ 27. Свободните средства по фонд "Жилищно строителство" в общините с прекратени или замразени жилищни програми могат да се ползват по решение на общинските съвети."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Цонев.
  Желаещи от народните представители да вземат думата? - Народният представител Стефан Нинов има думата.
  СТЕФАН НИНОВ (ДЛ): Уважаеми народни представители! Искам да аргументирам предложението, което сме направили.
  По принцип инвестиционните фондове са консервативни и обикновено, когато средствата от един инвестиционен фонд се освобождават или частично от тях, те се насочват в друг инвестиционен фонд или се използват за инвестиционни мероприятия. Така поне е практиката в много страни от Европа. С оглед на това ние сме направили това предложение, като имаме предвид, че фонд "Жилищно строителство" е, първо, инвестиционен фонд. При него средствата в основни линии идват от продажба на жилища, апартаменти, които са общинска собственост, и влагаме разсъждението, че средства, дошли от продажба на една недвижима собственост, е хубаво да се използват така, както в Европа обикновено се прави - с инвестиционно предназначение.
  От друга страна, независимо дали една жилищна програма е замразена или просто се налага сега да се вземат средства от този фонд, съгласете се, че в общините, където има нуждаещи се, регистрирани по съответната наредба, доста ревниво биха реагирали, ако не се строят в момента жилища, а средствата се отклоняват за консумативни разходи по бюджета. Друга би била тяхната реакция, когато макар и взети средствата от фонда "Жилищно строителство" по решение на общинския съвет, отиват с инвестиционно предназначение - за вода, канал или други инвестиционни мероприятия, от които видимо, и особено в жилищните комплекси в много от градовете, има нужда.
  Ето това бяха нашите съображения, когато направихме това предложение. Тоест искахме и тук, както другаде в Европа, да се отиде към една по-голяма консервативност, една защита на трайните фондове с инвестиционно предназначение и невъзможност да се установи практика за използване на тези средства за текущи нужди и разходи тогава, когато са необходими. Ето това са били нашите съображения.
  Аз ви приканвам да подкрепите това наше предложение. Затова и дадох тези разяснения. Разбира се, че ако не го сторите, с формулировката, която господин Цонев предложи, се дава възможност и ние се чувстваме като вносители частично удовлетворени. Но истината е, че ние пледираме за устойчивост, за твърдост, за консервативност европейска, бих казал, когато става дума за използване на средства с инвестиционно предназначение, вградени, събрани в инвестиционни фондове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Нинов.
  Други желаещи за участие в дискусията? - Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стефан Нинов, Тодор Костадинов и Петър Мутафчиев в § 27 думите "редовни бюджетни" да се заменят с думата "инвестиционни". Моля, режим на гласуване!
  От общо гласували 192 народни представители, за - 65, против - 94, въздържали се - 33.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на § 27 с редакцията, която господин Йордан Цонев ни предложи, а именно:
  "§ 27. Свободните средства по фонд "Жилищно строителство" в общините с прекратени или замразени жилищни програми могат да се ползват по решение на общинските съвети".
  Това предложение е достатъчно широко и фактически включва и предложението на предишните народни представители. Моля, режим на гласуване!
  От общо гласували 185 народни представители, за - 149, против - 20, въздържали се - 16.
  Параграф 27 беше приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 28. Ал.1. В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 1997 г. по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет общинските съвети да приемат и представят в Министерството на финансите бюджетите на общините за 1997 г., включително и поименните списъци на обектите за строителство и на другите разходи с инвестиционен характер по чл. 11, ал. 1.
  Ал. 2. При неизпълнение на разпоредбата на ал. 1 или при неспазване на разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и 2, Министерството на финансите преустановява трансфера на определените субсидии за общините по чл. 10, ал. 1, както и определените средства с целево предназначение от Републиканския бюджет, включително за малки водоснабдителни обекти и четвъртокласна пътна мрежа."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за участие в дискусия по § 28? - Не виждам.
  Моля, режим на гласуване!
  От общо гласували 187 народни представители, за - 162, против - 18, въздържали се - 7.
  Параграф 28 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 29. Съществуващите при влизането в сила на закона общински извънбюджетни сметки, освен създадените със закон, се закриват в двумесечен срок, като наличните средства се внасят в приход на общинските бюджети."
  Предложение на народния представител Иван Костадинов Иванов:
  "В § 29 думите "освен създадените със закон" се заменят с "освен създадените в съответствие със законите"."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Предложение на народния представител Юджел Атилла:
  "В § 29:
  1. В края на изречението да се добави: "с изключение на сметките, в които са постъпили средства от дарения и за съвместни мероприятия".
  2. В Преходните и заключителни разпоредби, § 29а (нов) - със следния текст: "Приходите от приватизацията по Закона за приватизация да останат на разпореждане на общините".
  3.В Преходните и заключителни разпоредби, § 29б (нов) - със следния текст: "Срокът за възстановяване на неизразходваните суми, определени за четвъртокласната пътна мрежа и за зимно поддържане, е до 31 март 1998 г."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Цонев.
  От вносителите? - Има думата народният представител Иван Иванов.
  ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението ми на пръв поглед изглежда редакционно - думите "освен създадените със закон" да се заменят с "освен създадените в съответствие със законите".
  Според мен текстът "освен създадените със закон" е доста ограничителен. Той означава, че в някакъв закон трябва да бъде записано: "Общинските съвети създават извънбюджетна сметка еди-каква си". А моето предложение дава възможност на общинските съвети да спазват законите, като им оставя необходимата свобода да вземат своите решения. И в тоя смисъл аз продължавам да смятам, че със Закона за държавния бюджет не трябва да ограничаваме общините, а да им даваме по-големи възможности и свободи.
  Затова правя това предложение, уважаеми колеги, и моля да го подкрепите. Мисля, че няма извънбюджетна сметка, създадена към някоя община, без решение на общинския съвет. Тоест има органът, който е поел своята отговорност, и ако нещо не съответства на законите, то може да се атакува, включително и по съдебен ред. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Иванов.
  Други желаещи за участие в дискусията? - Не виждам.
  Подлагам на гласуване най-напред заместващия текст на народния представител Иван Иванов - в § 29 думите "освен създадените със закон" да се заменят с "освен създадените в съответствие със законите". Моля, режим на гласуване!
  От общо гласували 184 народни представители, за - 67, против - 93, въздържали се - 24.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Юджел Атилла така, както беше докладвано. Моля, гласувайте!
  От общо гласували 171 народни представители, за - 56, против - 63, въздържали се - 52.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на § 29 така, както е предложен от вносителите и подкрепен от комисията.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 173 народни представители, за - 138, против - 29, въздържали се - 6.
  Параграф 29 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 30. Ал. 1. Държавата встъпва в задълженията на Авиокомпания "Балкан" ЕАД към Минералбанк АД в несъстоятелност, Първа частна банка АД и Търговска и спестовна банка АД в несъстоятелност.
  Ал. 2. Държавата встъпва в задълженията на авиокомпания "Балкан" ЕАД към Стопанска банка АД и Балканбанк АД при условие, че се суброгира в правата на лицата към същите банки съгласно чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българска народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност.
  Ал. 3. Задълженията на Авиокомпания "Балкан" ЕАД към банките по ал. 1 и 2 се преоформят като задължения към държавата.
  Ал. 4. Държавата извършва прихващане с вземанията си по чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговските банки от банките по ал. 1 и 2 срещу задълженията си към тези банки".
  Предложение на народния представител Йордан Цонев:
  Параграф 30 се изменя така:
  "§ 30. Ал. 1. Държавата встъпва в задълженията на Авиокомпания "Балкан" ЕАД към Минералбанк АД в несъстоятелност в размер на 6 млн. 496 хил. щатски долара главница; Първа частна банка АД - в размер на 4 млн. 363 хил. щатски долара главница и Търговска и спестовна банка АД в несъстоятелност - в размер на 2 млн. 460 хил. щатски долара главница.
  Ал. 2. Държавата встъпва в задълженията на Авиокомпания "Балкан" ЕАД към Стопанска банка АД - в размер на 8 млн. и 200 хил. щатски долара главница и Балканбанк АД - в размер на 5 млн. 102 хил. щатски долара главница при условие, че се суброгира в правата на лицата към същите банки, съгласно чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност.
  Ал. 3. Задълженията на Авиокомпания "Балкан" ЕАД към банките по ал. 1 и 2 на обща сума на главниците - в размер на 26 млн. 621 хил. щатски долара и дължимите лихви по тях към момента на прехвърлянето на дълга, се преоформят като задължение към държавата.
  Ал. 4. Държавата извършва прихващане с вземанията си по чл. 5 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българска народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност от банките по ал. 1 и 2 срещу задълженията си към тези банки".
  Комисията подкрепя предложението за § 30.
  Това уточнение е в съответствие със следващото искане на народния представител Руси Статков да се уточни и запише размерът на средствата, преоформени като задължения на държавата.
  Комисията подкрепя това предложение и затова е предложила този текст с точните суми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Цонев.
  Има ли желаещи да участват в дискусията? - Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста на § 30 с редакцията по предложенията на народните представители Йордан Цонев и Руси Статков.
  Моля, гласувайте!
  От общо гласували 185 народни представители, за - 163, против - 5, въздържали се - 17.
  Параграф 30 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:"§ 31. Ал. 1. Държавните вземания, представляващи приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дяловото участие по Ямбургската спогодба и приходи от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки до територията на страната, ценови разлики и инвестиции по междуправителствените спогодби, се внасят от овластения представител "Булгаргаз" ЕАД в централния Републикански бюджет.
  Ал. 2. За неплатените в срок задължения от юридически лица и еднолични търговци към "Булгаргаз" ЕАД, произтичащи от доставката на природен газ, кредиторът се снабдява с изпълнителен лист по чл. 237, буква "ж" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението е неизплатено след писмена покана в 7-дневен срок.
  Ал. 3. В едномесечен срок от възникване на задължението кредиторът - "Булгаргаз" ЕАД подава молба до съда за издаване на изпълнителен лист заедно с необходимите документи. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.
  Ал. 4. В едноседмичен срок от издаването на изпълнителния лист съдът го изпраща служебно на съответното териториално данъчно управление за принудително събиране по реда на Закона за събиране на държавните вземания. Обжалването на действията на данъчната администрация по събиране на вземанията не спира изпълнението.
  Ал. 5. Със сумите в издадените изпълнителни листове, изпратени от съда за събиране от органите на данъчната администрация, се намаляват задълженията на "Булгаргаз" ЕАД към бюджета.
  Ал. 6. Министерският съвет да извърши вътрешно безналично разчитане на дължимите задължения на "Булгаргаз" ЕАД към държавата и задълженията на топлофикационните дружества със 100 на сто държавно и общинско участие към "Булгаргаз" ЕАД за консумиран природен газ (главница за периода от 1 януари 1996 г. до 31 март 1997 г. и лихва, изчислена към датата на подписване на протоколите между "Булгаргаз" ЕАД и топлофикационните дружества).

  Ал. 7. За неизпълнение на задълженията по ал. 2 на виновните лица се налага глоба в размер на 500 хил. лв., а при повторно нарушение - 1 млн. лв.
  Ал. 8. Глобите се налагат от министъра на финансите или от оправомощени от него лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  Предложение на народния представител Руси Статков:
  В § 31, ал. 7 се изменя така:
  "Ал. 7. За неизпълнение на задълженията по ал. 2 на виновните лица се налага глоба в размер на 500 хил. лв., а при повторно нарушение - 1 млн. лв."
  Колеги, когато сме отпечатвали ал. 7, ние сме взели текста на предложението на народния представител Руси Статков, така че това, че комисията го подкрепя е видно от това, че тя дори го е отразила в основния текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да, това е видно. Благодаря на господин Цонев.
  Господин Статков вероятно не желае думата, тъй като предложението му е включено.
  Моля, гласувайте текста на § 31.
  От общо гласували 174 народни представители, за - 170, против - 3, въздържал се - 1.
  Параграф 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 32. В случаите, когато предприятие по смисъла на Закона за счетоводството има вземане от държавния бюджет или е предвидена субсидия за такова предприятие, а "Националната електрическа компания" ЕАД, Националната компания "Български държавни железници", "Българската телекомуникационна компания" ЕАД, "Български пощи" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД и "Нефтохим" АД имат ликвидно и изискуемо вземане от такова предприятие и задължение, представляващо държавно вземане или вземане, събирано по реда на Закона за събиране на държавните вземания, вземанията могат да се погасяват чрез прихващане до размера на:
  1. недължимо внесени или събрани суми, или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание;
  2. субсидията от държавния бюджет или от извънбюджетни фондове и сметки."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли желаещи за участие в дискусия по § 32? - Не виждам.
  Моля, режим на гласуване за текста такъв, какъвто е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
  От общо гласували 177 народни представители, за - 172, против - 2, въздържали се - 3.
  Параграф 32 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 33. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя като параграф последен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, подлагам на гласуване параграф последен, без да номерираме, с текст: "Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет", след което ще приемем и другите параграфи.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 171, против и въздържали се - няма.
  Започваме предложенията по създаване на нови параграфи.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложения на народния представител Йордан Цонев. Първо ще ви чета това, което е раздадено сега.
  "§ (номерата ще бъдат уточнявани после) Дава право на Министерския съвет да предостави държавна гаранция за сметка на Държавния фонд за реконструкция и развитие в размер до 260 млрд. лв. пред Държавна спестовна каса и търговските банки по кредитите, отпуснати за изкупуване на хлебната пшеница от реколта 1997 г.
  § .... Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 3 се изразходват по ред, определен от Министерския съвет при реализиране на програмите за финансово оздравяване в реалния и банковия сектор, разходите по възстановяване на зърнения заем от Република Полша и ценовите разлики между вносната цена на пшеницата и фиксираните цени за поддържане на хлебния баланс.
  § ... При временен недостиг на бюджетни средства разпоредителите с бюджетни кредити могат да ползват заемообразно свободни средства от извънбюджетните си сметки и фондове, които се възстановяват не по-късно от 25 декември 1997 г.
  § .. Ал. 1. При всяко теглене на налични пари за изплащане на заплати и други възнаграждения или части от тях, задължително се депозират в банката съответните платежни документи за внесени в приход на осигурителните фондове дължими суми за осигурителни вноски и за фонд "Професионална квалификация и безработица", и за данъците по чл. 4 във връзка с чл. 6 от Закона за данък върху общия доход.
  Ал. 2. При нарушение на разпоредбите по ал. 1 на виновните лица се налага глоба в размер на 100 хил. лв., а при повторно нарушение - в размер на 500 хил. лв.
  Ал. 3. Независимо от отговорността по ал. 2 на съответната банка или на Държавна спестовна каса се налага имуществена санкция в размер на предмета на нарушението.
  Ал. 4. Глобите и имуществените санкции се налагат от министъра на финансите или от оправомощени от него лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  § ... Разпоредбата на чл. 50, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, в частта му за размера на целевата ежегодна субсидия от държавния бюджет, се прилага от 1 януари 1998 г."
  Комисията подкрепя предложенията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, имате думата за изказвания и предложения по параграфите от 33 до 37 така, както ги предложи господин Йордан Цонев.
  Народният представител Руси Статков има думата.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Няма да взема отношение по параграфа за Закона за инвалидите, защото говорих достатъчно по него, но предлагам на вашето внимание текста, който господин Цонев предлага във връзка с тегленето на лични пари за изплащане на заплати и други, изискването да бъдат определени вноски и да бъдат извършени, за да стане това теглене.
  Ние обсъждахме Закона за бюджета за Фонд "Обществено осигуряване". В него според мен има по-добър текст, който също касае тази материя - при теглене какво трябва да бъде разплатено във връзка с общественото осигуряване, като особено в частта за нарушение е записано, че глобата е пълният размер на това, което трябва да се внесе. Докато тук се предлага размер от 100 хил. и т.н.
  Затова моето конкретно предложение е да отпадне от този текст "свързаното с осигурителните вноски", господин Цонев, и да си остане в Закона за Фонд "Обществено осигуряване", за да могат да важат и другите алинеи, които там предвиждат други санкции.
  Това е третият параграф от предложените ни преди малко, ал. 1. Чета дословно: "При всяко теглене на налични пари за изплащане на заплати и други възнаграждения или части от тях задължително се депозират в банката (допълвам тук) r Държавна спестовна каса съответни платежни документи за внесени в приход на (задраскват се осигурителните фондове) дължими суми (пак се задрасква "за осигурителни вноски")."
  Предложението ми е да отпаднат свързаните неща с осигуряването, които са уредени по-добре в закона, който ще обсъждаме на второ четене, за бюджета на Фонд "Обществено осигуряване".
  Повтарям, санкциите, които се предвиждат там, са по-категорични и действително отговарят на това, което трябва да се извърши, за разлика от тези санкции.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
  Господин Цонев има думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Мисля, че това предложение е точно, можем да го приемем. От името на комисията не мога да говоря, но от свое име мога да кажа, че смятам, че е правилно и ви моля да го подкрепите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  Други желаещи за изказване? - Няма.
  Ще подложа на гласуване най-напред предложението на господин Статков, подкрепено от господин Цонев, а след това всички други параграфи, тъй като няма други предложения.
  Колеги, гласуваме текста в третия поред параграф, който започва с думите "При всяко теглене на налични пари...". Предложението на господин Руси Статков е в ал. 1 на този текст думите "осигурителните фондове" и "за осигурителните вноски" да отпаднат, тъй като тези текстове се съдържат в другия проект, който приемаме успоредно.
  От общо гласували 179 народни представители, за - 161, против - няма, въздържали се - 18.
  Предложението на господин Руси Статков е прието.
  Гласуваме едновременно параграфите условно 33, 34, 35, 36 и 37, предложени от народния представител Йордан Цонев.
  От общо гласували 174 народни представители, за - 166, против - 3, въздържали се - 5.
  Параграфите са приети.
  Следва условно § 38.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Никола Николов - да се създаде нов § 14а или 15. Той предлага два варианта.
  Първи вариант: "Ал. 1. Създава се Агенция за малки и средни предприятия към Министерството на промишлеността. Дейността на агенцията се финансира чрез извънбюджетна сметка, в която постъпват целеви средства, включително предоставени по международни програми.
  Ал. 2. Функциите и задачите на Агенцията за малки и средни предприятия, както и редът за набиране и разходване на средствата в извънбюджетната сметка по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
  Ал. 3. Алинеи 1 и 2 се прилагат до приемането на Закон за малките и средни предприятия".
  Втори вариант: "Ал. 1. Създава се извънбюджетна сметка към Министерството на промишлеността за финансиране дейността на Агенцията за малки и средни предприятия.
  Ал. 2. Редът за набиране и разходване на средствата в извънбюджетната сметка по ал. 1 се определя от Министерския съвет.
  Ал. 3. Алинеи 1 и 2 се прилагат до приемането на Закон за малките и средни предприятия".
  Комисията подкрепя втория вариант със следната редакция:
  "Ал. 1. Създава се извънбюджетна сметка към Министерството на промишлеността за финансиране дейността на Агенцията за малки и средни предприятия.
  Ал. 2. Редът за набиране и разходване на средствата по извънбюджетната сметка по ал. 1 се определя от Министерския съвет.
  Ал. 3. Алинеи 1 и 2 се прилагат до приемането на съответния закон".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Цонев.
  Има думата народният представител Никола Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз се отказвам от първия вариант на предложението си и предлагам да гласуваме втория вариант. Вие разбирате, че тук става дума за възможността да бъде създадена Агенцията за малки и средни предприятия. Това е един наш ангажимент и при липсата на такъв закон очевидно е необходимо първо да приемем създаването на извънбюджетна сметка, а след това ще бъде и постановлението на Министерския съвет за създаване на тази агенция до приемане на Закона за малки и средни предприятия или съответен закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Николов.
  Има думата народният представител Светослав Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Подкрепям напълно идеята за създаване на такъв фонд, само че не искам да го обвързваме непременно с Агенция за малките и средни предприятия. Имаше една идея, която обсъждахме и която аз смятам, че пак трябва да се поддържа, но да не бъде агенция, тоест да не бъде държавен орган, а да бъде асоциация на малките и средни предприятия, която да се създаде по Закона за лицата.
  Затова ще ви моля да отпаднат думите "Агенция за", а да се каже "за финансиране дейността на малките и средни предприятия". На кого ще поверим тези неща - на агенция или на асоциация, ще го решим със закона. Но сега нямаме закон и не можем да се обвързваме. Още повече, че агенцията не е създадена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Лучников.
  Народният представител Христо Иванов има думата.
  ХРИСТО ИВАНОВ (БББ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам изцяло да подкрепя предложението на господин Лучников. Смятам, че със специфичния Закон за бюджета на Република България за 1997 г. не можем да вземем решение за създаване на други юридически лица, каквото е Агенцията за малките и средни предприятия. С предложението на господин Лучников не се отнема възможността финансирането да се насочи точно в една такава система - Агенция за малките и средни предприятия, но формулировката, която предлага той, е правно коректна. В противен случай смятам, че ще приемем една формулировка, нарушаваща духа на обсъждания днес закон. Благодаря
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Иванов.
  Заместник-министър Радев има думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР РАДЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че е нужно едно пояснение.
  Съгласно Закона за устройството на държавния бюджет, в годишния Закон за държавния бюджет, се създава финансовата организация, а в правомощията на Министерския съвет е да направи съответните структурни промени. Такъв акт - за създаване на агенцията, има приет по принцип още през месец април и се изчаква, съгласно Закона за устройството на бюджета, определянето на финансовата организация, след което веднага ще се подпише и обнародва и акта на правителството за създаване на агенцията. По материал, който беше представен и в Бюджетната, и в Икономическата комисия от Министерството на промишлеността с тази структурна промяна - създаването на тази агенция, се обвързват едни значителни ресурси, които трябва да постъпят именно за подпомагане дейността на малките и средните предприятия. Разбира се, най-доброто решение - трайното уреждане със закон, е просто въпрос на време.
  Аз предлагам да гласувате текста, както е предложен от народния представител господин Никола Николов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на заместник-министър Радев.
  Има думата господин Никола Николов.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз поддържам своето предложение в неговия втори вариант.
  Мисля, че господин Радев точно обясни. Има издаден акт на Министерския съвет, който чака обнародване, поради финансовото регулиране на проблема. Ние действително трябва да приемем точно формулировката, която е дадена във втория вариант.
  Аз ви моля да подкрепите моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Николов.
  Има ли други желаещи за участие в дискусията? - Не виждам.
  За да бъдем коректни, подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников - в ал. 1 думите "Агенцията за" да отпаднат.
  Моля, режим на гласуване.
  Колеги, предполагам, ориентирахте се. Гласуваме предложението на народния представител Светослав Лучников да отпаднат думите "Агенция за".
  Вносителят не приема това предложение и настоява на предишното.
  РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА ДЛ: Защо?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Защото вече има акт на Министерския съвет. Вероятно не сте слушали дискусията.
  Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 175 народни представители, за - 46, против - 30, въздържали се - 99.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване този параграф, който се предлага от господин Никола Николов в текста, който беше прочетен от господин Йордан Цонев - последен вариант, като предложение и на комисията.
  Не съобщавам номерата на параграфите, тъй като можем да допуснем грешка. Ще ги обясняваме с имената на вносителите.
  Прекратете гласуването и обявете резултата.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 136, против - 6, въздържали се - 36.
  Параграфът, предложен от господин Николов, е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Александър Томов:
  Създава се нов параграф 31а:
  "§ 31а. Ал.1. При продажба на дялове от държавни предприятия по реда на чл. 2, ал. 10 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, които имат задължение към "Булгаргаз" ЕАД, в договора да се включва клауза за незабавно изплащане от страна на купувача на натрупаните лихви по просрочени плащания на съответното предприятия към "Булгаргаз" ЕАД в размер, съответстващ на приватизирания дял.
  Ал. 2. Сумите, получени от "Булгаргаз" ЕАД по реда на предходната алинея, се преобразуват в държавни вземания и се внасят в Републиканския бюджет."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Цонев.
  Не виждам господин Александър Томов.
  Желаещи за участие в дискусията по това предложение има ли? - Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Александър Томов.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 182 народни представители, за - 42, против - 56, въздържали се - 84.
  Предложението на народния представител Александър Томов не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Венцеслав Димитров.
  Създава се нов параграф: (вече номерата?!)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Вече не ги номерираме, а само по името на вносителя.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Нов параграф:
  "Предвидените субсидии по чл. 7 могат да бъдат преразпределяни между отделните организации с идеална цел при представяне на взаимно подписани протоколи в Министерството на финансите."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Подлагам на дискусия предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
  Има ли желаещи да се изкажат? - Няма.
  Моля, режим на гласуване за предложението на народния представител Венцеслав Димитров, подкрепено от комисията.
  От общо гласували 188 народни представители, за - 122, против - 33, въздържали се - 33.
  Предложението на народния представител Венцеслав Димитров е прието.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Руси Статков:
  Създават се нови параграфи 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32е и 32ж.
  "§ 32а. Министерството на финансите емитира държавни ценни книжа в размер на 92 млрд.лв. за покриване на задълженията на държавния бюджет към фонд "Обществено осигуряване" с падеж 1998 година."
  Комисията не подкрепя това предложение.
  "§ 32б. Ал. 1. Учрежденията, ведомствата, организациите и другите държавни институции на бюджетна издръжка, включително тези, които са организирани на извънбюджетна сметка, задоволяват потребностите си от стоки и услуги по реда на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки.
  Ал. 2. За случаите, неуредени със Закона за възлагане на държавни и общински поръчки, редът се определя от Министерския съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  "§ 32в. Възлагането на инвестиционни проекти със средства от държавния бюджет и от бюджетите на общините, както и предоставянето на права за стопанска дейност, свързани с държавно и общинско имущество, се осъществяват по ред, определен със Закона за възлагане на държавни и общински поръчки, с изключение на случаите по чл. 18 от Конституцията на Република България, уредени с отделен закон."
  Комисията не подкрепя предложението.
  "§ 32г. В случаите, когато бюджетни учреждения, финансирани от Републиканския бюджет или от бюджетите на общините, са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наем."
  Комисията подкрепя предложението.
  "§ 32д. Ал. 1. Държавните и общински предприятия, фирми и еднолични търговски дружества с държавно, съответно общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в Републиканския бюджет, а общинските предприятия и фирми - в общинския бюджет.
  Ал. 2. За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинско участие.
  Ал. 3. Недвижимите имоти по предходните алинеи се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския съвет или от общинските съвети.
  Ал. 4. Предходните алинеи не се прилагат за юридически лица с предмет на дейност "отдаване под наем на предоставено им държавно или общинско имущество".
  Ал. 5. Алинея 1 не се прилага за научните институти в системата на БАН и в Селскостопанската академия. Те отнасят получените приходи от отдадени под наем или аренда застроени или незастроени недвижими имоти и други дълготрайни материални активи в специална сметка, като набраните средства се изразходват само за инвестиции и за материални разходи."
  Комисията подкрепя предложението само по алинеи от 1 до 4.
  Предложението по ал. 5 е уредено със Закона за устройството на държавния бюджет, който предвиди всеки първостепенен разпоредител с кредити да има бюджет и в него да се предвижда да постъпят и приходите от наеми.
  "§ 32е. Взетите безлихвени заеми от общините от извънбюджетните им сметки и фондове през 1995 и 1996 г. за покриване на касов недостиг се възстановяват до 31 декември 2000 г. по погасителен план, одобрен от общинския съвет, по предложение на кмета."
  Комисията не подкрепя предложението. Този въпрос е уреден до 1998 г. включително.
  "§ 32ж. Одобрените с този закон средства за дялово участие на общините в съвместното строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на четвъртокласните републикански пътища се разпределя по общини от Съвета по регионална политика, трансгранични инфраструктурни системи и местни власти към Министерския съвет."
  Комисията подкрепя предложението, като думите "Съвета по регионална политика, трансгранични инфраструктурни системи и местни власти" се заменят с "Министерския съвет".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря, господин председател.
  За всички предложения има думата народният представител Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги! Вече сме накрая, но все пак без да прекалявам с вашето търпение, бих искал по някои от тези неприети предложения да дам своите аргументи.
  На първо място, за емитирането на държавни ценни книжа в размер на 92 млрд. лв. за покриване на задълженията на държавния бюджет към фонд "Обществено осигуряване". Аз говорих вече на няколко пъти, ще го поддържам и в другия законопроект, само искам да припомня, че за това има законово решение и ние трябва да го спазим или, ако не го спазим, да го отменим.
  На следващо място, това е изискване на Световната банка - да има резерв във фонд "Обществено осигуряване" в размер от 1 до 3-месечни плащания, т. е. ние трябва да спазим това изискване и можем да го спазим само ако се емитират книжа.
  Трето, тези книжа са с падеж 1998 г., т. е. не се утежнява бюджетът тази година. Това не отива към дефицита.
  И четвърто, отворете програма "България 2001", която е ваша програма, колеги от СДС, там е записано същото, което и аз искам.
  Така че поддържам това предложение на основата на тези аргументи.
  На следващо място за § 32б. Това е записано, разбира се, изрично в Закона за държавните поръчки, ал. 1, затова аз приемам аргумента на комисията и моля да считате това предложение за оттеглено - § 32б, ал. 1.
  Но ал. 2 поддържам, тъй като става дума за случаи, които не са уредени със Закона за възлагане на държавни и общински поръчки.
  Оттеглям § 32в, тъй като го има също уредено в този Закон за държавни и общински поръчки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Целия ли, господин Статков?
  РУСИ СТАТКОВ: Целия § 32в го оттеглям.
  В § 32е считам, че аргументите, които изказах в Министерството на финансите, за това, че досегашното отлагане на безлихвените заеми е с падеж 1998 г. е достатъчно като основание и затова оттеглям и това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Статков, прощавайте, понеже "б" и "в" се сливат, по 32б оттегляте коя алинея?
  РУСИ СТАТКОВ: Оттеглям ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: § 32 оттегляте целия.
  РУСИ СТАТКОВ: Да, оттеглям целия § 32в, защото го има в закона...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: И още какво оттегляте?
  РУСИ СТАТКОВ: Оттеглям 32е, защото смятам, че Министерство на финансите...
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Карай наред.
  РУСИ СТАТКОВ: Съжалявам, но наред няма да стане. В комисията приех някои аргументи, другите не мога да ги приема за убедителни, затова уважавам мнението на другите, обаче когато не съм убеден, не мога да правя това, господин Йорданов, така, както искате Вие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
  Други желаещи за участие в дискусията? - Госпожа Дора Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да обърнем специално внимание на § 32г и там, където е записано "собственост на общините" да отпадне само този запис.
  В този смисъл в много от общинските окръжни центрове, където има достатъчно държавна администрация, която утежнява общините като издръжка, те ползват ток, отопление и други неща, ние ще утежним общините.
  Аз ви моля да помислите разумно и по този член внимателно да гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Янкова.
  Други желаещи? - Не виждам.
  Започваме гласуването на предложенията на народния представител Руси Статков.
  Най-напред подлагам на гласуване § 32а, условно наречен, така, както е предложен от господин Статков.
  От общо гласували 189 народни представители, за - 68, против - 95, въздържали се - 26.
  Предложението не се приема.
  Сега гласуваме § 32б. Господин Статков оттегля ал. 1. Гласуваме ал. 2 на § 32б.
  От общо гласували 194 народни представители, за - 52, против - 103, въздържали се - 39.
  Предложението не се приема.
  Сега пристъпваме към гласуването на § 32г.
  Най-напред подлагам на гласуване предложението на народната представителка Дора Янкова думите "собственост на общините" да отпаднат. Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 70, против - 90, въздържали се - 26.
  Предложението не се приема.
  Колеги, сега подлагам на гласуване текста на § 32г така, както е предложен от господин Руси Статков и подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 186 народни представители, за - 155, против - 25, въздържали се - 6.
  Параграф 32г е приет.
  Сега пристъпваме към гласуването на § 32д.
  Ще гласуваме най-напред ал. 1 до 4, тъй като такъв е текстът на вносителите и се подкрепя от комисията, а след това ал. 5.
  Моля да гласувате § 32д от 1 до 4 алинея.
  От общо гласували 185 народни представители, за - 169, против - 4, въздържали се - 14.
  Предложението е прието.
  Сега гласуваме самостоятелно ал. 5 на § 32д. Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 181 народни представители, за - 54, против - 94, въздържали се - 33.
  Алинея 5 не се приема.
  Господин Руси Статков оттегли предложението си по § 32е.
  Сега гласуваме § 32ж.
  Господин Статков, приемате ли корекцията на комисията?
  РУСИ СТАТКОВ (от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да. Значи гласуваме текста, предложен от господин Статков, с корекцията от комисията думите "Съвета по регионална политика, трансгранични инфраструктурни системи и местни власти" да се заменят с "Министерския съвет".
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 185 народни представители, за - 169, против - 4, въздържали се - 12.
  Параграф 32ж със съответната редакция е приет.
  Господин Цонев, заповядайте.

  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
  Създава се нов параграф:
  "Командировани в чужбина лица за сметка на бюджетни организации трябва да използват български превозвач, ако има такъв, и най-ниска тарифа до мястото на командировката и обратно."
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има думата народния представител Благовест Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Аз напълно подкрепям това предложение с една малка корекция, която обаче не мога да направя, защото писмено не съм я предложил. Имам предвид, че няма да бъде прилично да се задължат президентът, председателят на Народното събрание и премиерът да пътуват с най-ниска тарифа, тоест трета класа. И тъй като те не винаги пътуват с чартърни самолети, налага се тези три най-висши лица в България да пътуват с обикновен транспорт. По този начин те ще нарушават закона. Тъй като нямам възможност да предложа "с изключение на ..." еди кои си, предлагам да отпадне "и най-ниска тарифа до мястото на командировката и обратно".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Много интересно предложение.
  Има думата народният представител Александър Йорданов.
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господа народни представители, уважаема госпожо председател! Аз съм категорично против това предложение на комисията по много и различни причини.
  Първата е свързана с това, че никой няма право в един закон да ограничава правото на личността да лети, да пътува и да му определя превозното средство. Звучи доста нелепо и нелогично.
  Второ, ние отиваме към една държава, държава не на бедността, а държава на богатството. Ако някой иска да връща държавата назад, той си прави лоши сметки. Държавните служители на бюджетните организации не пътуват на разходка в чужбина, поне така би трябвало да бъде. Ако те отиват да вършат сериозна и отговорна работа, ще пътуват по този възможно най-добър, най-сигурен начин.
  Ето това са моите сериозни възражения. С този популизъм, с който понякога тук се работи, ние далеч няма да стигнем. А пък ако изберем фалиралата Авиокомпания "Балкан", съвсем пък никъде няма да стигнем. Аз предпочитам в този живот да залагаме на сигурното, на удобното. Дори да е малко по-скъпо, то винаги след това излиза по-евтино. По-добре ще стигнеш и по-добра работа ще свършиш. Това важи включително и за вътрешния транспорт в страната. Едно най-просто изчисление, направено от финансисти, показва, че ако навремето Народното събрание бе закупило вместо мерцедеси - лади, то сега тези лади, ако тогава бяха закупени, щяха да бъдат на около 350 хил. километра. Тоест те не можеха да бъдат на толкова километри, защото ладата няма такъв живот. Следователно парламентът трябваше да купи още по един контингент лади и днес те всичките взети заедно - около 100 бройки, щяха да бъдат абсолютно строшени. Междувременно щеше да им се направи по два пъти основен ремонт и така ладата щеше да излезе много по-скъпа отколкото мерцедесите.
  Затова тръгвайте в един нов свят, с по-добри условия, с мисъл наистина да се върши работа, а не да се прави дребен популизъм. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Александър Йорданов.
  Има думата народният представител Кемал Еюп.
  КЕМАЛ ЕЮП (ОНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати! Аз напълно подкрепям предложението на господин Венцеслав Димитров с допълнението на господин Сендов и не мога да разбера защо господин Александър Йорданов прави антиреклама на "Балкан", че трябва да се търси по-сигурен превозвач. Но ще ви дам само един пример. Наскоро с новоизбраната делегация за Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество бяхме в Атина и ползвахме Гръцките аеролинии "Олимпик". За ваше сведение и за мое учудване, на връщане с нас пътуваше също и ръководството на БГА "Балкан", въпреки че БГА "Балкан" има редовни полети до Атина. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Други желаещи за изказване?
  Има думата господин Йордан Цонев.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Споделяйки напълно философията на моя приятел Александър Йорданов, все пак искам да обясня защо подкрепихме това предложение. Първо, защото няма как, този закон за бюджета ще действа до края на годината и няма как да станем по-богати до 31 декември за съжаление. Второ, защото бюджетът отделя непосилните за него 35 млн. долара, за да оздрави националния превозвач, въпреки че би могъл да ги изразходва другаде, и не би било редно точно ние и държавните служители да ползваме услугите на други авиокомпании, при положение, че можем да използваме собствената си. Трето, по отношение предложението, което направи уважавания от мен акад. Сендов, аз го приемам в частта му, че тези три висши държавни постове и лицата, които ги представляват би трябвало да бъдат изключени от този списък. Но не го приемам по начина, по който е направено. Сега ще се аргументирам. Тоест не приемам да отпаднат думите "с най-ниската тарифа", тъй като голяма част от предложението именно това обхваща. Има сведения как държавни служители от значително по-нисък ранг от народни представители си пътуват с президентски класи оттук до Банкок, до Япония и тук - там, и въобще не смятам, че това е редно. Има си обикновена класа. След като приемаме такъв рестриктивен бюджет, първи ще се включим ние в него. Не знам, сигурно звучи популистки, но мисля, че за тази година трябва да го направим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  Има думата за процедура господин Величков.
  ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като сме пред края на разглеждането на проекта за Републикански бюджет за 1997 г. и все пак, за да завършим днес, предлагам на основание чл. 34, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание удължаване на днешното работно време на пленарното заседание до приключване на дневния ред, тоест до два часа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Противоположно предложение? - Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Величков.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 171, против - 4, въздържали се - 3.
  Предложението е прието.
  Продължаваме да работим спокойно.
  Има ли още желаещи да се изкажат по предложението на народния представител Венцеслав Димитров?
  Господин Иван Тодоров има думата.

  ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря, уважаема госпожо председател. Бих искал да предложа една редакционна поправка, която обаче е същностна, за да преодолеем обвиненията за популизъм, а също така да се съобразим и с обратните аргументи.
  "Командировани в чужбина лица за сметка на бюджетни организации по възможност трябва да използуват български превозвач...".
  Аз си мисля, че това е най-оптималният вариант, тъй като има случаи, когато до следващия полет на БГА "Балкан" командированият трябва да предстои примерно една седмица на мястото, където се намира, и в такъв случай разходите по неговата командировка ще бъдат може би и по-големи, отколкото сумата, която трябва да заплати за пътуването. Така че предлагам такава формулировка и мисля, че това е оптимален вариант.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
  С цялото ми уважение към господин Тодоров искам да Ви напомня, че това предложение трябва да е в писмен вид. И тъй като сега сме решили да правим някои изключения от този текст, предлагам на господин Цонев да обоснове предложението за едно такова изключение. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предлагам ви следния текст:
  "Командировани в чужбина лица за сметка на бюджетни организации трябва да използуват български превозвач, ако има такъв, и най-ниската тарифа до мястото на командировката и обратно, с изключение на президента на републиката, председателя на Народното събрание и председателя на Министерския съвет".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви.
  Господин Бончев има думата. (Шум и оживление в залата) Колеги, като че ли ще оползотворим двата часа.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (БББ): Уважаема госпожо председател, това е парламент на една държава, предлагам да се махне въобще "български превозвач", защото представете си сега, Бундестага казва: "Няма да пътувате с "Балкан".
  Ние се връщаме 15 години назад, когато си спомням, в "Интерпред" ни казваха: "Ще пътувате само с "Балкан". А "Балкан" закъснява или има полети по два пъти в седмицата.
  И казват на представителите: "Ще казвате на фирмите да ви купуват само "Лади"". И тогава "Мерцедес" нададе вой, защото представителят на "Мерцедес" трябваше да кара "Лада".
  Затова да не се излагаме пред света, да се използува най-евтиният превозвач. Вчера при нас имаше листовки, в момента най-евтина е "Луфтханза". "Луфтханза" ни даде от 12 града в Европа по 220 марки.
  Смятам, че е под авторитета на българския парламент да казва "с български превозвач и най-евтиния". Ами, ако всички авиокомпании казват така на своите хора, "Балкан" трябва да се връща празен тогава. Никой не трябва да пътува с "Балкан".
  Предлагам на уважаемите колеги да се махне изразът "български превозвач", защото става смешно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Реплика - господин Благовест Сендов.
  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Искам да уведомя моя колега, че една нищо и никаква Франция има същите регулации. Във Франция не се разрешава на държавни служители да използуват чужди превозвачи, защото "Ерфранс"... (Шум и реплики в залата)
  Така че смятам напълно е обосновано да се иска бюджетните командировки да бъдат с български превозвач, още повече, че българската държава поема такива ангажименти към българския превозвач.
  И аз подкрепям това предложение, което беше направено окончателно. Казах ви, че аз не настоявах за него, защото това е в нарушение на правилника. Но тъй като вече го нарушихме няколко пъти, не сме сухи, можем да караме нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сендов.
  Други желаещи?
  Колеги, тъй като бяха направени много предложения, ще ги подредим хронологично. Най-напред основното предложение за отпадане на целия текст на господин Александър Йорданов.
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 184 народни представители, за - 54, против - 95, въздържали се - 35.
  Предложението не се приема.
  Господин Бончев, държите ли да подложим на гласуване Вашето предложение?
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (от място): Разбира се, защото в момента най-евтината компания е "Луфтханза".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Добре, разбира се.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Веселин Бончев да отпаднат думите "български превозвач".
  Моля, режим на гласуване.
  От общо гласували 178 народни представители, за - 53, против - 81, въздържали се - 44.
  Предложението не беше прието.
  Сега подлагам на гласуване предложението, внесено от господин Венцеслав Димитров с добавката, която беше направена, а именно:
  "Командировани в чужбина лица за сметка на бюджетни организации трябва да използуват български превозвач, ако има такъв, и най-ниска тарифа до мястото на командировката и обратно, с изключение...", добавяме, "... на президента, председателя на Народното събрание и председателя на Министерския съвет".
  Моля, режим на гласуване.
  Колеги, господин Сендов се отказа от другата редакция. Приема тази.
  От общо гласували 171 народни представители, за - 98, против - 33, въздържали се - 40.
  Предложението беше прието. (Шум и реплики в залата)
  Нищо страшно не е станало. Предложението на господин Сендов за отпадане беше по-широко. Този текст, който приехме, е по-тесен, т.е. по-ограничителен.
  Моля господин Цонев да продължи да докладва. Моля за спокойствие и тишина в залата.
  Процедура ли, господин Стоянов? Момент, господин Цонев, процедура. Господин Стоянов има думата.

  САШО СТОЯНОВ (СДС): Госпожо председател, моля Ви да подложите на прегласуване току-що направеното предложение, защото самият текст за мен, а и за много колеги е неясен, тъй като дали ще бъде предпочетена най-ниската тарифа или български превозвач са две противоречащи си позиции в този текст. Или едното трябва да приемем, или другото. Българският превозвач не е най-евтиният превозвач. Направете справки за тарифите на "Ер Франс", "Алиталия" и на БГА "Балкан", за да видите, че чуждите превозвачи взимат два пъти по-евтино. Ако нашата цел е да икономисваме пари от държавния бюджет, тогава да приемем израза "най-ниската тарифа". Ако нашата цел е да даваме пари на БГА "Балкан", тогава да приемем формулировката "български превозвач". Но трябва да приемем или едното, или другото. Благодаря. (Единични ръкопляскания)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Стоянов, но вероятно той не е следил гласуването. Господин Бончев предложи именно това и народните представители отхвърлиха предложението.
  Въпреки това ще подложа още веднъж текста на вносителя с добавката, която беше направена по предложение на народния представител Благовест Сендов: целият текст, такъв какъвто го виждате, с допълнението "с изключение на президента, председателя на Народното събрание и министър-председателя".
  Най-напред думата иска господин Стефан Савов.
  СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаема госпожо председател, колеги! Извинявайте, че се намесвам, но това като че ли стана най-важният въпрос от бюджета. Струва ми се, че ние, като слагаме в този текст президента, го задължаваме как да пътува. Президентът обикновено пътува с неговия президентски самолет или самолет, който му се дава. Нима не знаете това нещо?
  ОБАЖДАТ СЕ: Не.
  СТЕФАН САВОВ: Аз ще ви го кажа, тъй като съм пътувал с такъв самолет с президента.
  Би било смешно да слагаме на президента задължение как да пътува. Извинявайте, но чак толкова пък загубена държава не сме... (Оживление)
  Затова аз моля господин Сендов да оттегли предложението си. Нека да си остане текстът. Действително другото е съвсем правилно - за българския превозвач, защото по цял свят е така. (Шум и реплики)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Савов. Колеги, моля за тишина. Уморихме се и малко загубихме нишката на гласуването.
  Господин Цоньо Ботев има думата.
  ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към председателя на комисията с молба - това е процедурно предложение - да оттегли тоя текст въобще и такъв текст да не влиза в закона, защото той е срам за нашия парламент. (Ръкопляскания от мнозинството) Абсолютен срам! Ако това трябва да стане, нека да го направят ония, които командироват тоя или оня. Те да го направят, а не да го пишем като текст на закон, защото аз не мога да си представя как може такова нещо да се запише тук. Случаите са най-различни. Представете си това, което се предлагаше: че някой тръгне с президента. Президентът ще се вози в един самолет, а другият - в друг. Така ли ще стане? (Оживление) Това са глупости абсолютни!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, това беше, моля ви! Повече няма да давам думата.
  Това беше предложението на народния представител Александър Йорданов, което вие не подкрепихте.
  ЦОНЬО БОТЕВ: Предложението ми е текстът да се оттегли и въобще да не се подлага на гласуване. (Оживление)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Единствената процедурна възможност е тази.
  Има думата господин Йордан Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми колеги, аз разбирам, че сте много уморени, но все пак обърнете на предпоследната страница и вижте, че предложението е на народния представител Венцеслав Димитров. Няма как да оттегля предложение на друг народен представител, така че, ако искате, да го прегласуваме - това е друга процедура, но аз да го оттеглям!?...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, кой формално ще предложи това?
  Има думата народният представител Александър Йорданов.
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Госпожо председател, стана ясно, че с този текст можем да създадем редица недоразумения в бюджетните организации. Най-простото и най-очевидното е, че има опасност, примерно ако има пътуване на държавен глава, председател на парламент или министър-председател със съпруга, тя да лети с "Балкан", а той - с друг самолет... (Смях и ръкопляскания) А много важно е държавата да се движи единно навсякъде. (Смях в залата)
  В тоя смисъл правя формалното предложение да се прегласува текстът, предложен от народния представител Венцеслав Димитров, като заявявам, че ще гласувам против предложението на Венцеслав Димитров. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, тъй като днес спазваме правилника по особен начин, предлагам ви най-напред да прегласуваме предложението на народния представител Александър Йорданов за отпадане на текста, а след това да гласуваме текста с допълнението.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Йорданов, параграфът, предложен от господин Венцеслав Димитров, да отпадне.
  От общо гласували 199 народни представители, за - 118, против - 64, въздържали се - 17.
  Предложението беше прието.
  Има думата народният представител Кемал Еюп за отрицателен вот.
  КЕМАЛ ЕЮП (ОНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против това предложение на господин Александър Йорданов, първо, защото трябва да се грижим за националния превозвач, а не да правим антиреклама от трибуната тук, за да не плащаме още кредити на БГА "Балкан". Второ, имаме борд. Не знам дали трябва да се радваме, но едно е ясно: трябва да стягаме коланите и това трябва да важи както за Президентството, така и за Министерския съвет, така и за Народното събрание. Не може да се говори и да се предлага да се ограничават харчовете на народните представители, да не им се изплащат командировъчни, да им се спират или ограничават квартирните пари, както и пътуванията им из страната, а на други - защото съпрузите им можели да пътуват с друг самолет... Само на господин Соколов не знам дали съпругата е в някаква фондация. Много добре знаем, че фондациите могат да им посрещат разходите... ("Браво!" и ръкопляскания от ДЛ)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Колеги, предлагам да не прекаляваме с този текст. Тези норми могат да се приложат и без да бъдат записани.
  За отрицателен вот има думата господин Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, господа народни представители! Съжалявам, че толкова много дебати предизвика един текст, който изглеждаше приемлив за повечето народни представители. Но в гласуването на този текст има дълбока отрицателна символика. В момент, когато толкова пъти говорихме, че бюджетът е ограничителен за дейности, засягащи мнозинството от българските граждани, народното представителство в своето мнозинство не пожела да поеме едни възможни ограничения, които с нищо особено не засягат дейността на българските бюджетни организации. (Реплики от СДС) Но начинът, по който гласувате, показва, че мярката, която се прилага в бюджета, не е една и съща: за едни се ограничават разходите, за други те се правят на ниво съответстващо и дори надвишаващо това, което правят други държави.
  Но, възприемайки предложението на господин Йорданов, и то по последния текст на този бюджет мисля, че вие поемате по един път, който ще повтори вашия финал от Тридесет и шестото Народно събрание. Така че този бюджет показва върху един текст една погрешна философия. ("У-у-у!" и недоволство от СДС)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Няма реплики, колеги. Това е отрицателен вот.
  За трети отрицателен вот - народният представител Стефан Нешев.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Срамувам се! Когато решихме, че българският народ ще изстрада кризата, в която попаднахме и ще съкращаваме лекари, ще съкращаваме учители, ще съкращаваме училища, ние тръгнахме да си създаваме привилегии, които да консумираме. Онзи, който казва: след мен, юнаци! - той печели битката. Вие казахте: пред мен, граждани! Съжалявам за това. (Ръкопляскания от опозицията)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Стефан Савов иска думата от името на парламентарна група.

  СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Последните две изказвания бяха пример на демагогия и на популизъм. (Ръкопляскания от СДС) И съжалявам не за господин Нешев. Познавам господин Нешев от много отдавна - от Великото Народно събрание. Но съжалявам, че господин Янаки Стоилов се намеси, защото аз високо го ценя и го ценя като един от най-интелигентните социалисти тук. (Оживление)
  Но моля ви се, за това нещо защо се говори по този начин? - За да може утре да излезе във вестниците. Няма да ви изберат все още. Ще има четири години и те ще забравят вашите думи. (Оживление, смях и единични ръкопляскания от мнозинството)
  Но искам да кажа само, че тези неща се уреждат по много прост начин: председателят на Народното събрание, министър-председателят и президентът имат възможност с една заповед, вместо тук да говорим какво ли не, да предложат как да пътуват хората, които са при тях. Моля ви се, нека да не правим такива игри на популизъм и на демагогия. Вече достатъчно сме яли попарата на такава демагогия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Савов.
  Сега продължаваме, има думата господин Йордан Цонев да докладва още един текст, колеги.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предлагам ви Параграф последен: "Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли желаещи за изказване? - Няма.
  Моля, гласувайте това предложение.
  От общо гласували 190 народни представители, за - 187, против - няма, въздържали се - 3.
  Предложението е прието.
  По този начин е приет целият текст на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. ("Браво!" и ръкопляскания от мнозинството)
  Искам специално да благодаря на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и на нейния председател Йордан Цонев за огромния труд, който беше положен. (Ръкопляскания)
  От името на парламентарна група има думата господин Георги Първанов - председател на Парламентарната група на Демократичната левица.
  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бюджетът вече е приет. Както самият закон, така и начинът на неговото приемане дават основания за някои сериозни изводи, които ние, като основна опозиционна сила, сме длъжни да направим.
  Това очевидно не е бюджет, с който ще започнем лечението на българската икономика, с който да преустановим негативните процеси в социалната, духовната и в други сфери. Тук не е заложена ясна стратегия за преодоляване на кризата и дори и от мнозинството ораторите не посмяха да определят този проект като бюджет на реформата. Той не кореспондира дори със собствената ви управленска програма, приета съвсем наскоро. Не осигурява утвърдените там приоритети.
  Трябва да признаем, че се очертава едно мизерно съществуване на армията и МВР, на съдебната система. Реалната борба с престъпността се отлага за неопределено време и дотогава очевидно ще си играем на "комари" и ще отваряме и затваряме досиета. С този бюджет, както стана ясно, вие обричате на бавна гибел българската култура и наука, образованието ще продължи да изнемогва.
  Още по средата на първата си управленска обиколка мнозинството вече се задъхва. Петдесет дни не са основание за генерални изводи, но са достатъчни, за да се очертаят тенденциите в поведението на новата власт. Стопяват се надеждите, че този състав на парламента ще може да даде решителен тласък за изхода от кризата и за активното развитие на реформата.
  С всеки изминат ден се засилва впечатлението за тоталната неподготвеност на мнозинството за управлението на страната. Буквално до последната минута из парламентарната зала хвърчаха листчета с отделни предложения.
  Свидетели сме на нова деформация в отношенията между институциите. Парламентарното мнозинство не е повече от една обикновена гилотина в ръцете на правителството. (Недоволство от мнозинството) Дори и в тези дни се чувстваше високомерното пренебрежително отношение на кабинета към работата в Народното събрание.
  В духа на нашата конструктивна политика ние направихме многобройни разумни предложения, които съществено щяха да подобрят и да засилят проекта. Огромната част от тях бяха отхвърлени. Вие упорито отказвахте да търсите резерви.
  В двете години на нашето управление ние получавахме много и понякога заслужени укори за прибързано приемане на бюджета, но никога той не е бил така претупван, никога подобно стахановско форсиране не е имало. (Оживление сред мнозинството)
  Всички оратори бяха единодушни, че това ще бъде един напрегнат и труден за изпълнение бюджет. Това означава, че неговото изпълнение ще бъде в зависимост не само от бюджетната дисциплина, от добрата работа на всички ангажирани органи. Нова икономическа политика не може да се реализира в условията на най-остро политическо противопоставяне, на безкрайни парламентарни и извън Народното събрание схватки. Надявам се, че в тези 50 дни сте разбрали поне това.
  Вчера вие дръпнахте шалтера на националните медии и забранихте излъчването на дебатите. Все по-плътна става информационната мъгла дори около работата на Народното събрание. И то по най-значимите проблеми, включително и при обсъждането и приемането на бюджета. А само над "Дондуков", благодарение на националните медии, се носят розови облачета.
  Преди две години лидерът на основната опозиционна сила твърдо отчете: "Във всяка европейска страна, когато се дебатира бюджетът, цялото общество живее с всички дебати по бюджета. Това е част от общественото възпитание".
  Днес авторът на тези думи е министър-председател, а парламентарното му мнозинство грубо дръпна завесата и изгаси свещите, ако мога да използвам израза на един български класик.
  Вече седмици наред ние сме свидетели на пълзяща цензура в националните медии, на последователно изолиране на опозиционните сили, на политически кадрили. Но вас очевидно и това не ви удовлетворява и се опитвате да ликвидирате и последните прояви на инакомислие.
  За броени дни вие разбихте националния кадрови потенциал на реформата. (Силно недоволство от мнозинството) И въпросът не е само до стотиците уволнени ръководители на предприятия. Вие направихте погром върху един много по-широк кръг от специалисти във всички сфери на икономическия и духовния живот, особено върху най-скъпоструващата инвестиция в България - техническата интелигенция. Днес за всички е ясно, че вие назначихте в голяма част от българските предприятия своите нови, образно казано, ликвидационни съвети. Всички те, повечето без образователен ценз, без управленски опит и квалификация, понякога дори нескрито свързани с определени групировки, идват да реализират новата ви философия на реформата - държавата да се освободи час по-скоро от собствеността. (Силно недоволство от мнозинството)

  И понеже добре разбират какво става, повечето от хората вече протестират. Стачкуват предприятия от Монтана до Любимец, от Петрич до Бургас. (Шум и възражения от блока на мнозинството) Вие въвеждате нови ръководители със силови действия, уволнявате стачкуващите, мачкате протеста с помощта на полицията. (Шум и възражения от блока на СДС, възгласи "Е-е-е"). На вашата реакция ще помоля ръководителя на парламентарната ви група да ви запознае с току-що постъпилия протест от името на монтанското предприятия "Прециз". Само като пример.Там хората вече стачкуват. Единият от назначените в борда - Пламен Радославов, е обвиняем по следствено дело, няма да цитирам номера, за финансови злоупотреби. Изпълнителният директор Розалин Стоянов е подследствен по следствено дело, също няма цитирам номера. (Шум и реплики в блока на СДС) Във фабрика "Детелина", Хасковска област, уважаеми дами и господа, чиято модна конфекция се изнася в Европа (реплика от блока на СДС: "Извън темата!", ръкопляскания за спиране), вие назначихте една дама, която доскоро е завеждала тъжните ритуали в общината. (Веселост в блока на Демократичната левица) Може би за да ни подскажете, че и там, както и в цялата българска икономика предстоят доста подобни ритуали.
  Не ви ли притеснява фактът, че дори и представители на консервативните сили в Европа вече протестират срещу масовите чистки във външнополитическата сфера на България? Изглежда, това ги интересува повече, отколкото щедрото ви обещание да четат по ИНТЕРНЕТ архивите на ЦК на БКП.
  И току-що приетият бюджет, и ежедневните информации от страната говорят ясно за предприетия поход за дестабилизация на местните органи на самоуправление. За всички е ясно, че в условията на валутен съвет вие се опитвате да прехвърлите тежестта върху местната власт. Голяма част от регионалните ви структури се опитват ежедневно да саботират и блокират работата в общините. Не си играйте с огъня, господа. (Възражения в блока на СДС)
  ИВАН ПАНЕВ (от място): Стига с това нещо! Заплашват!
  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Кризата в местната власт може да бъде един нов детонатор за онези мостове в обществено-политическия живот, които тепърва трябва да градим.
  Вие подценихте готовността на Демократичната левица за консенсус, за компромис по националните символи и невинно се опитвате да ни пробутате царския герб, та макар и в неговата малка форма. Отдясно тръгна идеята за законово реабилитиране на осъдените от Народния съд. С благословното ви съдействие на всички нива в страната шества легионер номер едно Иван Дочев.
  Не смятате ли, уважаеми дами и господа от мнозинството, че с това вече се очертава една тенденция към реставрация на елементи от един от най-противоречивите периоди в новата българска история? Само за 50 дни вие сте на път да изхабите идеята за съгласието. Вместо по важните и актуални, по проблемите от дневния ред на обществото, вие насочвате парламентарния и обществения дебат към периферни и второстепенни проблеми. Вече за всички е ясно , че от честите имитации на консултации няма да се роди нищо повече от едно необходимо ви алиби за политически решения, които предварително са взети на "Раковски" 134.
  Приемането на бюджета, уважаеми дами и господа, може да се окаже повратен момент във взаимоотношенията между мнозинството и опозицията. Ако вие продължавате да тикате парламента и обществото към възраждане на конфронтацията, ако тихият ви политически терор продължи и взема нови и нови жертви, то ние сме готови да поемем ръкавицата, да отговорим на предизвикателството. Но това означава, че вие поемате цялата отговорност за взривяването на съгласието с всички произтичащи от това обстоятелства. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на Демократичната левица)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има думата народният представител Стефан Савов, съпредседател на Парламентарната група на Народния съюз.
  СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Първанов, аз мисля, че не веднъж съм показвал и завчера показах отново, че също не съм съгласен с всичко, което е ставало във връзка с бюджета. Но искам да подчертая много ясно, че ако трябваше този бюджет да го вземем на барабан, така да се каже, ако трябваше да направим известни, може би не най-добри стъпки, то беше, защото правителството на господин Виденов, което вие подкрепяхте, което беше ваше правителство, или, с други думи, БСП направи така, че ние нямахме друг изход. И вие го знаете много добре. Ако бяхте вие на власт, щяхте също такъв бюджет, и също така бърже да трябваше да го направите. Защото вината е у вас. Вината е у вас в последните две години, които бяха фатални за България. Мисля, че всичко, което Вие казахте, тези заплахи, не бяха най-доброто. Просто съжалявам, че точно Вие, който минавате за един от умерените социалисти или бивши комунисти (веселост в блока на СДС), точно Вие говорите по този начин.
  Аз нямам намерение да говоря дълго, защото всички сме уморени. Тук един ваш колега, който еволюира към Евролевицата, беше казал едни думи, които ни засегнаха дълбоко. Вие си спомняте, господин Първанов, че вината вие сте консумирали с мезета. Спомняте си. Сега вече сте еволюирали. Аз ще ви кажа - вие вината я консумирате с популизъм и демагогия.
  Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на мнозинството)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има думата народният представител Александър Томов, председател на Парламентарната група на Евролевицата.
  АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко тук стана дебат по повод на един малозначим въпрос. Отделяхме минути за фундаментални въпроси от развитието на страната и отделихме половин час за това какви самолети да ползват народните представители.
  АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): А, не народните представители!
  АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Аз мисля, че мисълта Ви, господин Йорданов, беше в тази насока.
  По-важното е да кажем днес какъв бюджет приехме и какъв е този бюджет, който от днес ще бъде основа за управлението на страната. Аз съм против подхода, при който бюджетът на страната, особено този, който имаме конкретно в момента, се използва за политическа конфронтация, за мъст и разчистване на сметки. Защото много често едни неща, които ги казваме, когато едни са на власт, се повтарят, когато други са на власт. И продължаваме този невероятно мъчителен за народа ни кръговрат на политическото противопоставяне. А е ясно, че най-важната характеристика на този бюджет е, че това е бюджет на валутния борд, принудения, тежкия, пълен с много неприятни последствия за народа ни валутен борд.
  Второ, че това е бюджет на финансовата дисциплина, непозната за нас, отново казвам - много болезнена, но финансова дисциплина. И накрая, това е бюджет, който ще предизвика на всички равнища на социалното управление режим на жестоки икономии. Защото той няма да бъде изпълнен, ако това не доведе до икономии на всички равнища и ако това не доведе до друг тип пестеливост и друг тип производителност на труда в крайна сметка.
  Какво обаче не бива да се говори за този бюджет? За този бюджет не бива да се говори, първо, че това е бюджет на реформите. Все още реформите ги няма. Има старт на реформите, дотолкова доколкото има валутен борд. Но ние не можем да говорим, че този бюджет беше изграден върху реформа на данъчната система и не можем да говорим, че този бюджет беше изграден върху реформа на социалната държава и социалната сфера. Не можем да говорим за това и не трябва да се винят тези, които са на власт само един месец. Могат обаче да се винят всички тези, които бяха на власт седем години. И тук аз не отделям себе си.
  И накрая, не трябва да се каже, че този бюджет - и не бива да се говори това - е бил претупван. Този бюджет - и аз искам да кажа със съжаление това - беше бюджет, който е готвен и преди това правителство, и преди по-предното правителство.

  И е парадоксално в момента ние да не намираме лостове за национално съгласие, когато много добре знаем, ето тук е заместник-министър Радев, че основните параметри на макрорамката са готови още в началото на тази година и в края на миналата година. И вместо да отидем на конкретизация как да потърсим резервите на този бюджет, ние отново превръщаме от това обект на политическа конфронтация или политическа демагогия, знаейки в какво положение се намира страната.
  Не бива да се говори също така, че този бюджет е много социален. Това е несериозно. Ние много добре знаем, че този бюджет ще доведе до влошаване на жизненото равнище и това е записано в него. Ние много добре знаем, че този бюджет ще доведе до увеличаване на безработицата.
  И тук ще припомня една дума, казана на друг държавник, който го няма в тази зала: "По-добре трябваше да кажем истината на хората и да говорим истината на хората". Защото този бюджет ще означава друг тип напрегнатост, друг тип труд.
  И Евролевицата е за откровеност и почтеност в отношенията с хората, а не за продължаване на политическата демагогия.
  Да, много неща не са наред. Но аз ви питам сериозно: когато в момента се правят ненормални уволнения и прибързани политически чистки, нима те не се правеха в началото на 1994 г.? (Заместник-председател Петя Шопова: и 1995 г.) когато тогава, по същия начин се правеха списъци от съответни партийни местни комитети и се използваше технология, нямаща нищо общо с духа на валутния борд и с духа на финансовата дисциплина и европейските стандарти? Или ние просто променяме знаците, оставяйки една и съща политика.
  Аз мисля, че е по-важно днес да си кажем какво предстои от този бюджет. А от този бюджет предстоят серия от задължителни реформи, които ще покажат дали правителството, което ни управлява е наистина реформаторско.
  Предстои ни неизбежна реформа на социалната държава. И аз за трети път говоря от тази трибуна на тази тема. Този бюджет няма да може да бъде изпълнен, ако не се направи реформа в начина на финансиране на здравеопазването, в начина на финансиране на пенсионното дело и в начина на финансиране на цялата бюджетна сфера. Този бюджет няма да може да бъде изпълнен, ако не се намерят начини и пътища за създаване на работни места, нови работни места и за една програма, нова програма за развитие на страната. Защото всички знаем, че този бюджет означава рестрикция, дами и господа, той не означава ново развитие. Той създава предпоставки за ново развитие, но не го гарантира. И това е най-важният политически извод, който трябва да направим днес, ако искаме да не се въртим в този кръговрат, който ни поставя все по-надолу и по-надолу в рейтинга на страните в Европа.
  И накрая аз искам да кажа още нещо. Този бюджет наистина може да означава поврат за икономиката на страната. Но може да не означава. Съдбата му е в ръцете на правителството, в ръцете на депутатите на тази страна, в ръцете на нашия народ. Аз мисля, че трябва да подходим към него с по-голяма почтеност. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в залата)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Томов.
  От името на Парламентарната група на Бизнесблока има думата народният представител Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (БББ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз действително ползвам със съгласието на моите колеги думата от името на Парламентарната група на Българския бизнесблок. Но не искам с това, което ще кажа, да обвързвам безрезервно както присъствуващите тук колеги от Българския бизнесблок, така и онези, които в момента не присъствуват в залата.
  Искам да изразя първо удовлетворението, че приетият днес бюджет беше приет с упоритата работа на всички парламентарни групи и че независимо от нашата официална позиция всички дълбоко в себе си съзнаваме, че това е един бюджет на неумолимата реалност, икономическа и социална, един бюджет на политическата трезвост.
  Всички разбираме, че този бюджет носи родилните белези на една нерешителна и погрешна политика от близкото минало. Нормално е във всеки парламент, дори и в днешните тежки условия опозицията да пледира за по-щедра разходна част на бюджета. Но всички трябва добре да си дадем сметка, че ако продължим играта на принципа "Балонът се надува", той накрая ще гръмне.
  Този бюджет не можеше да бъде щедър, защото той трябваше да се вмести в усмирителната риза на една нова финансова дисциплина, на един нов финансов ред, в който България прави своите първи стъпки.
  Никой от нас не може да бъде доволен от абсолютните цифри на този бюджет, както това, което определихме за отделните ведомства, така и в частност бюджета, определен за българските общини. Всичко, което отделните ведомства и общините смятат за нормално, очевидно не можеше да бъде задоволено.
  Но не трябва да си затваряме очите пред факта, и това е според мен основната заслуга на този бюджет, неговият антиинфлационен характер. И това е една позиция, която българският парламент и българските парламенти трябва безкомпромисно да отстояват.
  Всички трябва да си дадем сметка, и от ляво, и от дясно, и в центъра, че този бюджет е един хибрид, той не е нито нова икономическа философия, нито нова социална философия, нито отразява позициите и вижданията за реформата на това правителство. Той не е и бюджет на оттласкването. Защо? Защото всички се убедихме, че с този бюджет се опитваме да овладеем свободното падане както в икономиката, така и в социалната сфера, че с този бюджет само частично ще компенсираме онова ниво на доходите, които имаме от 1996 г.
  С други думи ние се намираме все още в онова състояние, в което България беше и преди 10 ноември, когато тихичко помежду си си повтаряхме приписаната на Тато поговорка, че "Всяко лани е по-добре".
  Когато сравняваме разходите в отделните сфери, искам да припомня, че много от нашите колеги винаги даваха за пример процентите, било то за образование, било то за социални нужди, типични за развитите и нормалните страни.
  Забравяме обаче основната икономическа база, върху която е изграден просперитетът на тези страни. Никой, който даваше сравнение за разходната част на бюджета на базата на това, което познаваме от развитите страни, не каза, че у нас икономиката е точно реципрочна на реалностите в тези страни, че в България все още липсва с решително присъствие частният сектор, че все още липсва решителната трансформация на собствеността, откъдето произтичат и всичките социални последици.
  В този смисъл не може да очакваме, че бюджетът за 1997 г. може да бъде социален. Аз виждам по-скоро резервите и възможностите на това правителство, включително и в социалната сфера, във всичко онова, което те могат да направят в извънбюджетната дейност. И се надявам да имат политическата воля за това.
  Но когато говорим за социална справедливост, аз не мога да отмина един изключително важен въпрос, към който като че ли парламентът все още не желае да се обърне с лице 100-процентово. Това е проблемът да потърсим отговорност за онези, които в последните няколко години щедро пропиляха изстраданите спестявания на българския народ и изнесоха в твърда валута извън граница.
  И аз мисля, че в това отношение българският парламент е един длъжник на обществените очаквания.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че всички ние трябва да бъдем откровени, когато днес се срещаме с нашите народни представители, не да заявяваме там колко много сме се борили, ако нашето предложение е било прието, колко по-цветущ е щял да бъде техният живот, а да им обясним, че това са реалните възможности, това е чергата, върху която днес може да се простре България в социалната сфера.
  Нека запазим своята критичност и да очакваме новата философия от бъдещия бюджет за 1998 г. Благодаря. (Ръкопляскания)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Христо Иванов.
  Има думата народният представител Йордан Цонев от името на Парламентарната група на Съюза на Демократичните сили.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги!
  Аз имах намерение в края от името на Парламентарната група да се изкажа в един друг дух, дух, който витае в тази зала, вече 50 дни - духът на конструктивността, духът на взаимопомощта, духът на разбирането на националните интереси. Имах намерение да кажа, че този бюджет, макар и рестриктивен, е бюджет на реалностите. И че в процеса на работа голяма част от колегите от Демократичната левица поставиха проблемите с болка, но и с разбиране за невъзможността да бъдат решени всички.
  Имах намерение да изразя своята благодарност за това, че в изключително кратките срокове ние бяхме подпомогнати абсолютно от всички парламентарни групи, в т.ч. и от Парламентарната група на Демократичната левица.
  Но, за съжаление, изказването на господин Първанов ме навежда на други мисли. И аз ще ги споделя с вас.

  Какво означава оценката, дадена в неговото изказване, че мнозинството е некомпетентно; че с всеки изминат ден се стопяват надеждите за новото управление на страната; че кадровият потенциал на страната се разбива? Какво означава да се даде оценка на едно правителство и на едно мнозинство 50 дни, след като мнозинството е влязло в парламентарната зала и 40 дни, след като правителството е поело тежкия кръст да проведе реформите, да въведе в страната валутния съвет?
  Ще ви кажа какво означава. Никой не си позволява за такива срокове да дава оценки. Не си го позволи и Съюзът на демократичните сили и останалите парламентарно представени сили в предното Народно събрание преди да изтекат традиционните 100 дни за кабинета и за мнозинството. Даването на такава оценка означава нито повече, нито по-малко политически страх. И ще ви кажа защо е този политически страх в Демократичната левица. Това е страх от това, че ние енергично и компетентно, макар и с грешки може би, започваме да правим реформата и водим страната в правилната посока. (Ръкопляскания от мнозинството) Аз обаче мисля, че не бива да ви е страх от това.
  Какво означава, че ние разбиваме кадровия потенциал на нацията? Искам да ви кажа, че тук ще се съглася с вас. Да, ние разбиваме кадровия потенциал, но кадровия потенциал на Българската социалистическа партия, и то този кадрови потенциал, който е некомпетентен, който е обвързан с мафиотски структури, който изсмука големите държавни субекти и ги доведе до мизерно съществуване. Доведе ги дотам да не могат да си платят елементарните задължения към бюджета. Доведе ги дотам този бюджет да е толкова рестриктивен, защото 14, 17 големи, гигантски, бих казал, държавни субекта не могат да си платят задълженията. Как няма да бъде освободено ръководството на "Нефтохим", примерно? Как? При 200 млн. долара заеми и задължения, естествено, че ще ликвидираме този кадрови потенциал! (Ръкопляскания от мнозинството)
  Може би действително прибързано приехме бюджета, аз съм съгласен с това. Но ние не го направихме на своя глава. И там проявихме нашето огромно желание, нашето разбиране за това, че трябва да има национално съгласие. Ние проведохме с вас консултации и искам да ви кажа, че толкова много помогнаха вашите представители в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, че аз дори не бих си представил как би станало това приемане без тяхното конструктивно участие.
  И Вие идвате тук от време на време, господин Първанов, в тази зала, аз съм далеч от мисълта да Ви държа сметка, но ми прави впечатление, че винаги идвате с едно готово изказване, което няма нищо общо с това, което налага Вашата парламентарна група като дух и поведение в тази зала. (Ръкопляскания от мнозинството)
  Без да се меся във вашите партийни проблеми, аз знам, че има част от вашата партия, която ви пречи да реформирате, и може би тези изказвания искат да успокоят нея част, но все таки смятам, че това не помага на работата, не помага и на вашата парламентарна група. (Реплики от ДЛ: "Бъди спокоен за това!", "Давай по бюджета!")
  Аз съм много спокоен и ще бъда още по-спокоен от мига, в който видя, че управлението на Обединените демократични сили има алтернатива. Засега то няма алтернатива, както и да го представяте. (Ръкопляскания от мнозинството) Това ще стане, когато се превърнете в една наистина нормална партия.
  По отношение на бюджета. Бюджетът действително е рестриктивен. Бюджетът действително е бюджет на ограниченията. Бюджетът, бих казал, е пилотен бюджет в условията на валутен борд. И затова изключително важно е дали този бюджет ще бъде изпълнен или не. Този бюджет ще стане добър бюджет в момента, в който той може да бъде изпълнен и бъде изпълнен. Това е изискването на валутния съвет.
  Но аз сега ще се опитам да направя една нова формулировка на този бюджет. Този бюджет е бюджетът на наследството - на наследството, което ние получаваме от вас; наследството на 7 години отказ от реформи, на 7 години имитация на реформи, ако въобще имаше такива. Този бюджет трябва да ликвидира изключително тежкото наследство, което вие ни оставяте, за съжаление - наследство на политиканстване в тази зала; наследство, което доведе едно правителство на безотговорността, каквото беше правителството на Беров, едно правителство на тоталната некомпетентност, каквото беше правителството на Жан Виденов. Да, това наследство именно ние трябва да ликвидираме. И началото на това ние поставяме с този бюджет.
  Така че молим ви, когато правите политическа оценка на този бюджет, имайте предвид, че това е бюджетът на вашето наследство. (Бурни ръкопляскания от мнозинството. Викове: "Браво!")
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Йордан Цонев.
  Има думата министърът на финансите господин Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз искам да благодаря на всички народни представители в залата за това, че днес, накрая на месец юни България има приет бюджет на второ четене. Приета е финансовата конституция на България за тази година. Моята благодарност е съвсем искрена към всички вас, към ръководствата преди всичко на парламентарните групи, които ръководства в един ясно изразен дух на разбирателство постигнаха онова необходимо съгласие да работим в тези съкратени срокове, за да можем наистина до края на месеца да приемем бюджета на България за тази година.
  Аз съм благодарен преди всичко и най-вече на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, която успя в един много кратък срок да обработи този огромен материал, да намери време тези толкова много предложения от всички вас да бъдат разисквани и да има становище по тях.
  Аз искам да благодаря още веднъж на всички вас за проявеното разбиране, за онзи дух на конструктивизъм, на онова, бих казал, националноотговорно мислене за съдбините на България. Защото това е бюджет на държавата, на Република България. Това не е бюджет на една политическа сила нито на едно-единствено правителство, на едно управление. Това е конституцията на Република България. В този смисъл от името на правителството на Република България аз ви благодаря за проявеното разбиране.
  Казвайки това, не мога да не отбележа някои елементи, които смущават, някои елементи, които съвсем отчетливо контрастираха на този общ дух, за който говоря и за който още веднъж ви благодаря. Това пролича и на първо четене от някои недостатъчно обмислени, непремерени, популистки изказвания. Аз пак казвам, този път те не бяха много. На фона на общата картина те се позагубиха. И би било много добре днешният ден да завърши в този дух на ясно изразена солидарност, ако не беше наистина изказването на председателя на Българската социалистическа партия, който се постара с две дебели черти да задраска всичко онова, което тези няколко дни, тази седмица, взета назад, съществуваше в този парламент.
  Господин Първанов, аз добре съзнавам необходимостта Вие да критикувате от гледището на опозицията Закона за държавния бюджет. Това е естествено. Няма по-естествено нещо от това за една опозиция. Да го критикувате конструктивно - чудесно. И много от вашите критики бяха точно такива и най-вече тази за съкратените срокове, които бяха като обективна необходимост.
  Аз Ви обещавам, че от началото на другия месец започва разработването на бюджета за следващата година. Не е имало досега случай толкова рано да започне работата по бюджета за следващата година, както сега ще започне, и всички вие ще бъдете запознати навреме с тенденциите и с гледищата, с вижданията какво ще представлява този бюджет следващата година. Но това, което казахте Вие преди малко, е, бих казал, доста опасно. Вие, освен критиката към бюджета, си позволихте твърде фриволни, популистки критики към цялото мнозинство поначало. Вие си позволихте да отречете наличието на реформаторско мнозинство. Вие критикувахте това, че този парламент е в състояние да извършва реформи.
  Господин Първанов, не сте вие онази политическа сила, от благоволението на която зависи да има или да няма реформи в настоящия парламент! (Бурни ръкопляскания от мнозинството)
  Ако вие искате да бъдете част от това реформаторско мнозинство, заповядайте. Ако вие не желаете да бъдете, това е ваш проблем, но не говорете от името на парламента като цяло. Просто свикнете да мислите с нови категории.
  Защо е необходимо това? Най-вероятно затова защото при вас има твърде сериозни вътрешни противоречия на партийна основа, но не ги пренасяйте в парламента. Не ги пренасяйте тук, където не е място вътрешнопартийните дрязги на тази или онази партийна формация да намират израз в парламента. Тук за други неща се говори. Тук други неща се решават.
  Вие искате вероятно да бъдете монолитна опозиция. Ами, бъдете си, но явно е, че не можете да го направите без да си създадете враг, противник. Искате това тук мнозинство да бъде вашия враг и противник. Искате това правителство да бъде ваш враг и противник.
  Господин Първанов, времето на тази конфронтация безвъзвратно отмина! Онзи, който това не го е разбрал днес, когато нашата лодка в това бурно море е готова да потъне и се опитва по този начин да консолидира себе си, правейки дупка в лодката, е обречен! Запомнете го това! Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Муравей Радев.
  Аз също искам да поздравя всички колеги с приемането на Закона за държавния бюджет.
  Съобщение на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Тя ще проведе заседание на 1 юли, вторник, от 11 ч. в зала 248 на пл. "Батенберг" с дневен ред: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за застраховането.
  Следващото заседание на Народното събрание е в сряда, 2 юли, от 9 ч. сутринта.
  Закривам заседанието. (Звъни)
  Закрито в 14,53 ч.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
      Йордан Соколов

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Иван Куртев

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Петя Шопова

  СЕКРЕТАРИ:
          Виктория Василева
          Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания