Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 1 октомври 1999 г.
Открито в 9,02 ч.
01/10/1999
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров.

  Секретари: Васил Клявков и Калчо Чукаров.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Днес е първи пленарен ден от месец октомври.
  Има две предложения, направени по реда на чл. 39, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Редът е, първо, Демократична левица, Обединение за национално спасение, Евролевица и "Народен съюз".
  Има предложение от Парламентарната група на Демократичната левица да бъде включен като точка в дневния ред законопроектът за кредитиране на студентите и докторантите с вносител Георги Първанов и група народни представители.
  Има и предложение от Парламентарната група на "Народен съюз" да бъде включен законопроектът за кооперациите, който е включен поначало.
  При това положение преминаваме към законопроекта, който става и първа точка от днешния дневен ред, а това е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ.
  Няма становище на водещата комисия, но е изтекъл срокът по правилника, така че няма пречка да пристъпим към разглеждането.
  Определям по 30 минути на парламентарна група
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да се представи ли, господин председателю?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, ако някой желае от името на вносителя, да заповяда.
  Има думата госпожа Станка Величкова, която е вносител също.
  СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Измененията в Закона за висшето образование узакони всеобщото платено обучение, запазвайки за студентите втори, трети и четвърти курс с режима, при който са приети. Тоест все още обучение по държавна поръчка и платено обучение.
  Осъзнавайки този факт законодателят не е променил чл. 96 от закона, който предвижда, че при условия и по ред, определен със закон, студентите и докторантите имат право да получат кредит за заплащане на такси и за издръжка.
  Законопроектът за кредитиране на студентите и докторантите е внесен в синхрон с тази воля на законодателя. Това е формалната причина. За нас много по-съществени са обаче съдържателните мотиви. Днес получаването на висшето образование става все по-трудно, а за някои дори е недостъпно главно по финансови причини. Сериозна бариера са не само високите такси при платената форма на обучение, но и високата цена на самата издръжка на студентите и докторантите. В същото време предизвикателствата, в които живеем, императивно налагат нацията ни да инвестира сериозно в своя интелект, в квалификацията на младите хора. В противен случай без такава инвестиция България е обречена да бъде в кръга на изостаналите страни.
  Настоящият законопроект се основава върху разбирането, че всеки има право на образование и държавата трябва да осигури условия, за да реализира това право.
  Кои са основните моменти от философията на проекта? Преди всичко всички студенти от редовната форма на обучение, които имат финансови затруднения, могат да получат право на кредит. Правото на кредит не се обвързва с техния успех.
  Второ. Режимът на погасяване на кредита е преференциален по отношение на обезпечението, на лихвата и на срока на погасяване.
  Трето. Държавата гарантира кредити за студенти в най-неравностойно обществено положение.
  И четвъртият момент, който вносителите считаме, че е особено важен в проекта, е, че определена скала държавата опрощава частично или изцяло кредита в зависимост от успеха на студентите.
  Ако проектът стане закон, смятаме, че ще решим един от болезнените проблеми на България. Убедени сме, че предлаганата философия е стратегически ориентирана, много по-социална и много по-справедлива от тази, заложена в механизма за кредитиране, предложен от Държавна спестовна каса.
  Системата за кредитиране, предлагана от банка ДСК, е неприемлива. От нея досега са се ползвали главно около 30 студенти. Студентските кредити са в неравностойна позиция спрямо другите потребителски кредити и на практика системата не действа. Волята на законодателя в споменатия Закон за висшето образование е проблемът да се реши със закон. Тази воля предпоставя императива държавата да формулира своето стратегическо отношение спрямо възможността младите хора да получат висока квалификация, а не проблемът да се прехвърля върху някоя финансова институция, която естествено ще гони и печалба.
  Големият въпрос е дали политиците на България могат да си позволят финансовата реализация на предлаганата философия. Ние сме убедени, че може, стига да има политическа воля, политическа мъдрост и политическа далновидност. Редно би било да се обсъди и възможността за специален външен заем, който да подпомогне създаването на фонда за кредитиране. Структурата на заемите, образованието, квалификацията могат и трябва да заемат своето достойно място.
  Бих припомнила, че съвсем наскоро Унгария взе заем от Световната банка за студентите в размер на 150 млн. щатски долара. Ние бихме се справили със стартирането на механизма за кредитирането със заем, даже по-малък, независимо от възможните макроикономически трусове и проблеми в нашата страна.
  И на следващо място, приемането на проектозакона не означава оттеглянето на държавата от финансирането на висшето образование, а постигане на един по-справедлив механизъм за целево стимулиране на способните и отговорни студенти и докторанти и осигуряване на социална сигурност за всички тях и на техните семейства. Ето защо проектът предвижда нисък лихвен процент и развита, подобна на тази в други страни, система за опрощаване на кредити.

  Законопроектът създава условия за по-лоялна конкуренция между държавните и частните висши училища, което е необходимо, след като държавните изисквания също не ги различават. Изравняват се правата и възможностите за обучение на студентите, независимо от избора на висшето училище.
  Надяваме се, че след приемането на закона ще се създадат условия за ограничаване загубите на страната от изтичане на мозъци. Сега значителна част от най-способните младежи търсят начини да продължат образованието си в чужбина. Предлаганите там стимули, разбира се, са несравними и са немислими за нашия стандарт, но все пак, чрез предложения законопроект се осигурява българската алтернатива в това отношение.
  И най-сетне, законопроектът предвижда и защита, и помощ на лицата, които са в неравностойно социално и физическо положение. Облекченията и държавното гарантиране за сираци, инвалиди и студенти от най-бедните слоеве на обществото е не само крайно необходимо, но и то отговаря на практиката на Европа, а така също се вписва и в обявените от премиера законодателни намерения.
  При системата, която предлагаме, изискуемият успех, размерът на кредита и процентите за опрощаване могат да се променят в зависимост от финансовите възможности на държавата, тоест законопроектът в това отношение е доста гъвкав. Важен е принципът държавата да дава на всеки млад човек възможност да гони тавана на своята квалификация и на своя потенциал. Ако показва висок успех, държавата трябва да го подкрепи финансово, ако ли не, както се казва, да се оправя сам. Предоставя се обаче възможност на всеки студент да се разплати със собствен труд, когато завърши, а не неговата квалификация да зависи от джоба на родителите му.
  Искам да отбележа и немаловажния факт, че проектът беше обсъден с представители на различни студентски организации, които приеха основните му постановки и го подкрепиха. Нещо повече, този законопроект е втори по реда си и отразява всички бележки, които бяха направени от Комисията по образованието и науката, от Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите. С други думи, настоящият законопроект е подобрен вариант, синтезирал всички препоръки на споменатите институции. Подчертавам тази подробност, за да отбележа сериозната работа на вносителите и да подпомогна мнозинството в предстоящото гласуване.
  Уважаеми дами и господа, припомням ви, че Съюзът на демократичните сили основателно е бил щедър, когато трябва да ангажира младите хора в условията на предизборна кампания. Сега е времето да докажете доколко са реални и изпълними тези ваши обещания, дали искате младите да останат в България и да работят за нейното възраждане. Надявам се, че колегите от мнозинството ще познаят цитата от собствената си програма и предизборна платформа, затова отново се обръщам най-напред към мнозинството с апел да размисли, преди евентуално да използва различни процедурни хватки, отлагайки за неопределено време обсъждането на законопроекта, или чрез гилотината на гласуването да отхвърлите законопроекта, тоест ситуацията, в която в момента се намираме.
  Призовавам ви като народни представители да обсъдите законопроекта, да не го отхвърляте, а да потърсим всички заедно възможности за неговото подобряване и бързото му приемане сега, в началото на новата учебна година. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Величкова.
  Има думата господин Георги Панев.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда наистина кратък, тъй като по този повод и във връзка с такъв закон вече имаше дискусия в пленарна зала. Бих желал да бъда съвсем конкретен, без никакъв популизъм и това, което прозвучи от трибуната, да е реално, да е осъществимо, да не е голо обещание.
  За какво става дума? Първият проект, откровено, не беше добър. Сега е внесен втори проект, за който се твърди, че е съобразен с препоръките, направени от съответните институции - Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, и най-вече Министерството на финансите, и това е добре. Няма човек в тази зала, няма лице от правителствения екип, на каквото и да е ниво, което да не е убедено, че студентите, младите хора у нас, които имат амбицията и ентусиазма да запишат и завършат висше училище, трябва да бъдат подпомогнати чрез кредитиране. Това просто не подлежи на обсъждане.
  Но да видим за какво става дума? Аз съжалявам, че проектът все още не е разгледан в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и мисля, че тя е водещата комисия. Господин Цонев ми беше споменал, че е направил съответната промяна и е редно да бъде така, тъй като един такъв законопроект има преди всичко финансово-бюджетен характер - една проблематика, една материя, която никак не е близка на Комисията по образованието и науката, свидетелство за което е Законът за настоятелствата, където главата "Имущество и финанси на настоятелствата" не беше добре прегледана и осъзната отвътре по същество от комисията. Всеки да си знае работата и да си я върши перфектно.
  Но, независимо от това, че няма становище, просто задължително е пред всеки гражданин на България и пред самите нас един законопроект, когато стане закон, да живее, да работи. В България има 250 хил. души студенти в момента. Ако допуснем, че 40 на сто от тези 250 хил. студенти пожелаят кредит от 3 млн. лв., това прави 300 млрд.лв. стари пари. Това е бреме за бюджета. Това бреме бюджетът в момента не може да поеме. И госпожа Величкова много обективно и точно спомена, че правителството е в усилени преговори с Европейската банка за развитие за заем именно за кредитиране на студентите. Това е един приоритет на правителството и лично на министър-председателя. И аз съм убеден, че в скоро време, тук не може да се говори за месец, за два, но в едно разумно време финансовата обезпеченост на един такъв закон ще бъде налице. И нека ние тогава да приемем такъв закон, за да не бъде той едно мъртвородено парламентарно произведение, а наистина да заработи и да осигури кредити на младите хора.
  Просто няма смисъл да се говори за това - подкрепя ли някой такъв законопроект или не го подкрепя. Очевидно, образованието на младите хора е приоритет на всеки народ, включително и на нашия, приоритет на всяко правителството, на всеки депутат.
  Така че аз мисля, че такъв закон по принцип е задължително да има, но нека да изчакаме момента, когато такъв закон ще бъде финансово осигурен, за да заработи. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За реплика има думата господин Руси Стайков
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително, за втори път ние внасяме и се опитваме да разгледаме законопроекта.
  Не бих искал да започвам обсъждането с конфронтация и точно затова ставам за реплика, господин Панев, за да Ви дам възможност да се коригирате. Водеща комисия е Вашата по този законопроект. Това, че днес казвате, че е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол означава, че наистина някакви други намерения имате, а не декларираните. (Реплики от господин Георги Панев.) Господин Панев, не махайте с ръка. Вие сте водещата комисия.
  Второ, ако Вие действително имате политическата воля и желание, госпожице Михайлова, можем да приемем още днес и трябва да приемем законът на първо четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, правите реплика на господин Панев, а се обръщате към отделни народни представители.
  РУСИ СТАТКОВ: Да, разбира се, защото господин Панев прави изказване, в което каза две неверни неща.
  Затова, господин председател, ако Вие искате да вземете отношение, слезте от трибуната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз Ви правя бележка...
  РУСИ СТАТКОВ: И моля колегите от дясно да не продължаваме с това безотговорно отношение, господин Панев. Наистина е безотговорно.
  Така че, госпожице Михайлова, обръщам се към Вас като ръководител на парламентарната група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Недейте да се обръщате към отделни народни представители. Правите реплика на изказването на господин Панев.
  РУСИ СТАТКОВ: Обръщам се умишлено, ако Вие действително желаете днес да обсъдим закона и да го приемем на първо четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Други реплики не виждам.
  За изказване има думата господин Пламен Славов. Заповядайте.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Госпожи и господа народни представители! На вашето внимание е представен законопроект, който представлява изключителна важност за всички български студенти и докторанти, за техните семейства и затова в никакъв случай изложените аргументи от господин Панев не могат да бъдат възприемани като достатъчно убедителни и сериозни.
  Минаха повече от шест месеца откакто законопроектът официално беше депозиран в Народното събрание и обяснения от този характер, който изложи господин Панев, звучат, меко казано, несериозно. А аз бих добавил - и безотговорно. Защото ако трябва да се проявява загриженост към обучението на студентите и докторантите в Република България, за тази половин година трябваше да бъде реализирана необходимата воля от целия парламент, от водещата комисия - Комисията по образованието и науката, както и от другите парламентарни комисии, които имат отношение по този законопроект, за да бъде той съпроводен с необходимите становища, да бъдат получени необходимите мнения от всички министерства, които пряко са ангажирани, и ние действително сериозно да работим по законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите и в комисиите, и пленарна зала.
  Това не стана. Такъв е фактът и няма как да се избяга от него.
  В сложната икономическа и социална ситуация, в която днес се намират мнозинството от българските семейства, а това означава - и мнозинството от българските студенти и докторанти, особена важност придобива въпросът за това по какъв начин държавата ще ги подпомогне, за да могат те да започнат и успешно да завършат своето образование, както и защитата на докторска дисертация.
  С всяка изминала година таксите за платено обучение, а след въвеждането на всеобщи такси от тази учебна година за всички български студенти, нарастват. И нарастването на таксите е съпроводено с все по-увеличаваща се финансова и материална издръжка на всеки български студент, а това означава и за всяко българско семейство, особено за тези семейства, а те не са никак малко, в които има и по двама студенти.
  След публикуваното Постановление № 165 от 12 август 1999 г. Министерският съвет определи годишните такси за обучение на студентите от втори, трети и четвърти курс, приети за обучение срещу заплащане в левове, както и годишните такси за обучение на студентите от първи курс. С това постановление се утвърдиха годишни такси на студентите първокурсници от 87 до 150 нови лева, а за студентите, приети за обучение срещу заплащане - от 510 до 1120 нови лева. На практика по този начин се утвърди разлика в заплащането от 6-7 пъти въпреки предварителните изявления на представители на ръководния екип на Министерството на образование и науката и политици от Обединените демократични сили.
  Това съвсем естествено предизвика недоволство у студентите и техните родители и е източник на напрежение не само сред студентската общност, а и у българското общество.
  От друга страна, както всяка година, и през следващите два месеца на Народното събрание предстои подготовката на държавния бюджет за 2000 г., който в частта си за висшето образование не може да бъде точен и обективен, ако не е определен размерът на действителната издръжка на един студент по висши училища, специалности и форма на обучение.
  Това е един проблем, по който ние, представителите на Парламентарната група на Демократичната левица, в продължение на подготовката и на бюджетите за 1999 г., и на миналата 1998 г. постоянно апелирахме към министъра на образованието и науката, разбира се и към Министерството на финансите, тъй като специалисти и от това министерство участват в работната група, която трябваше още миналата година на представи диференцираната издръжка за един студент по специалности и висши училища в страната, тези разчети да бъдат готови, да бъдат направени, за да има яснота не само за всяко висше училище, не само за Министерството на образованието и науката и за Министерството на финансите, но и за нас като народни представители какво е съотношението между размера на действителната издръжка за един студент и размера на тези такси, които са длъжни да плащат студентите в първи, втори, трети и четвърти курс.
  Сериозен е и въпросът със задължителното плащане на магистърската степен, който вече е факт и който се въведе от тази година. Това означава, че подготовката на бюджета за 2000 г. до голяма степен ще бъде улеснена, ако в реалните разчети, които ще се правят, се има предвид и възможността, която може да се предостави на студентите и докторантите, действително да кандидатстват за кредити, които им осигуряват благоприятни, преференциални условия.
  Преди малко господин Панев каза, че студентите в България са 250 хил. души. Към вече изреченото от него аз бих добавил един любопитен факт, от който няма как да се избяга. От тези 250 хил. души само малко повече от 20 студенти са използвали условията, които предоставя за кредитиране Държавната спестовна каса. Това е достатъчно ясен, показателeн и категоричен факт за това, че условията, които днес се предоставят за кредитиране на студентите и докторантите, за тях са крайно неизгодни и крайно неприемливи.
  Това е още едно доказателство за голямата необходимост, която съществува от разглеждането на този законопроект и необходимостта Народното събрание и най-вече мнозинството в него да проявят необходимата воля и отговорност и да се ангажират с обсъждането и приемането на този законопроект, за да бъде именно Народното събрание и българската държава водещата в решаването на този проблем от изключителна важност за българските студенти и докторанти и техните семейства.
  Бих добавил още нещо, което също е изключително важно. Преди три седмици във в. "Капитал" бяха публикувани данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от "Алфа Рисърч". Те показват, че на въпроса как ще се отразят новите такси на висшето образование в България 59 на сто отговарят, че образованието ще стане недостъпно за много от младите хора.
  Ето защо още веднъж се обръщам към всички народни представители да поемем своята отговорност в тези тежки финансови, икономически и материални условия, в които са поставени стотици хиляди български семейства, да проявим политическата воля и да разгледаме законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите, защото по този начин ние като народни представители и Народното събрание, като висш законодателен орган в Република България ще демонстрират тази воля за действие и за отговорност, която не бива да се изчерпва само с обещания към младите хора, а трябва да се изразява преди всичко и най-вече в действия.
  Ето към това действие ви призовавам аз, уважаеми колеги, и се надявам, че ще проявим и отговорност, и желание този въпрос да бъде решен по начина, по който очакват от нас стотици хиляди български студенти, докторанти и техните семейства. Благодаря за вниманието. (Единични ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Славов.
  За реплика има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин Славов, искам да попитам има ли някакви сериозни финансови разчети, първо, към законопроекта, които да казват горе-долу колко трябва на година, какви финансови ресурси са необходими за преференциално кредитиране. Вие там споменахте, че в момента възможностите, които ДСКаса дава, не се използват ефективно.
  Второ, какъв ще бъде донорът на тези финанси?
  Значи едно сериозно отношение по този въпрос изисква да е направен такъв анализ, да бъде посочено, защото иначе ние гласуваме, да речем, един такъв законопроект и след това изпълнителната власт трябва да търси възможности за финансиране. А вие знаете, че такива възможности в момента няма.
  Иначе рискуваме тук да превръщаме парламентарната трибуна в трибуна за предизборни речи, бих казал даже, за популизъм и за едно несериозно отношение по един такъв сериозен и важен въпрос, какъвто е преференциалното кредитиране на студенти и докторанти.
  Аз оставам с впечатление, че несериозно е работено по този проект. Не е направен финансов анализ. (Шум и възражения в блока на ДЛ.)
  Добре, посочете ми едно число. Колко трябва на година на базата на тези 250 хиляди студенти, докторанти и прочие? Откъде да се вземат парите, какъв да бъде донорът и как да се погасяват тези пари? При което вече става дума за едно сериозно отношение. Другото е популизъм, уважаеми колеги социалисти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров. Други реплики има ли? Няма.
  Господин Пламен Славов за дуплика.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители, господин Димитров! Не случайно в моето изказване аз изтъкнах, че един от най-важните и основни проблеми, които все още не са решени нито от Министерството на образованието и науката, нито от Министерството на финансите, е точната и ясна сметка за диференцираната издръжка на всеки студент по специалности и висши училища.
  Когато тези две министерства изпълнят това, което трябваше да бъде направено още в подготовката на бюджета за 1998 г., и точните разчети ще бъдат факт.
  На второ място, беше изразено достатъчно ясно и от госпожа Величкова, а и от господин Панев, че по законопроекта има становище на Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката. Това означава, че тези ведомства са направили необходимото и са дали своята оценка и своето мнение за законопроекта.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Ти чел ли си го?
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: На трето място, това, което ние предлагаме, е вече част от практиката на държавите от Европейския съюз. България засега остава една от малкото държави, която не намира начин да осигури действително преференциални условия за кредитиране на своите студенти и докторанти.
  Що се отнася до финансовия ресурс, когато има воля от Народното събрание и от държавата, той може да бъде осигурен. Той може да бъде осигурен, господин Димитров, и с финансовите средства на мощни фондации като "Бъдеще за България".
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Стига бе!
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Освен това, нека да стане ясно, че когато говорим за бъдещето на България, когато говорим за студентите, не бива нашите ангажименти към тях, повтарям, да се изчерпват само с предизборни лозунги и обещания по митинги и по площади. Това, което трябва да реализираме, е тук, в пленарна зала и трябва да го направим заедно ние с вас, а не да очакваме отвън да дойдат, да ни помогнат и да решим този проблем. Ако мислим за бъдещето на България.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): В момента ти правиш предизборни речи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Славов. За изказване има думата госпожа Дончева.
  ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Преди да започна с изказването си, се обръщам към господин Благой Димитров, чувствам, че това ще стане основание да гласувате против законопроекта, бих помислила по следния въпрос да Ви отговоря и ще го кажа, защото хората публично ни казват сега на срещите: малко по-малко луксозни ремонти и повече ресурси за общините, за децата, защото в момента има училища без учебници. Може да се направи по-малко лустро от това да купуваме коли и някои други непредвидени разходи, защото висшестоящата роля на Народното събрание е такава, че когато се гласува закон, при формирането на бюджета специалистите ще трябва да отчитат от кои други разходи можем да се ограничим, за да предвидят ресурсите за субсидиране на студентите. (Шум и реплики в блока на СДС.)
  Може да се направи това в България, ако има воля, господин Димитров. Най-отговорно Ви казвам.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Това е популизъм.
  ДОНКА ДОНЧЕВА: Мнозинството в парламента в края на юли 1999 г. чрез измененията в Закона за висшето образование въведе всеобщото платено обучение, запазвайки на този етап за студентите във втори, трети, четвърти и пети курс режима, при който са приети, тоест обучение по държавна поръчка и платено обучение.
  С Постановление № 165 от 12 август 1999 г. Министерският съвет определи годишните такси за обучение на студентите от втори, трети и четвърти курс, приети за обучение срещу заплащане в левове, както и годишните такси за обучение на студентите от първи курс. С постановлението се предвиждат годишни такси на студентите първокурсници от 87 до 150 нови лева, а за студентите, приети за обучение срещу заплащане - от 500 до 1120 нови лева.
  По този начин, за съжаление, се утвърди разлика в заплащането от 5 - 6 - 7 пъти, въпреки предварителните изявления на представители от ръководния екип на Министерството на образованието и науката. Тази голяма диспропорция е неестествена, още по-малко основателна и предизвика недоволство у студенти и родители. Тя е източник на напрежение сред студентската общност.
  Припомням тези обстоятелства, за да подчертая обективната необходимост от приемането на Закона за кредитиране на студентите и докторантите. Азбучна истина е, че висшето образование е инвестиция за настоящото и бъдещото развитие на всяка нация. Азбучна истина е, че висшето образование е не само скъпа инвестиция, но и това, че нейната стойност непрекъснато нараства.
  Ето защо получаването на висшето образование става все по-трудно, а за някои - недостъпно по финансови причини. В тежкото икономическо време, в което живеят мнозинството от българските граждани, високите такси и високата цена на самата издръжка на студентите и докторантите става реална бариера за тяхното обучение и специализация. Такава бариера не би трябвало да съществува, ако политиците на България са загрижени за просперитета на нацията и имат политическата воля да спазват конституционните текстове за ролята на държавата при обучението на младите хора.
  Философията на настоящия законопроект утвърждава правото на всеки на висше образование, реалния му шанс и равния му старт. Нещо повече, вносителите на законопроекта са убедени, че държавата трябва да осигури условия, за да се реализира това право.
  Ето защо основните моменти на законопроекта се основават на следните принципи.
  Първо, всички студенти и докторанти, които имат финансови затруднения, независимо дали е за заплащане на такси или за издръжка на обучението си, получават право на кредит.
  Второ, режимът на погасяване на кредита е облекчен по отношение на обезпечението, на лихвата и на срока на погасяване.
  Трето, държавата гарантира кредитите на студенти в неравностойно обществено положение.
  Четвърто, държавата опрощава частично или изцяло кредита по определена скала в зависимост от успеха на студентите. Тук е заложен дейностният принцип, тоест най-способните и отговорните към образователния процес студенти и докторанти, да имат преференции при погасяване на кредитите. Въпросната скала е направена въз основа на препоръките, които изготви Министерството на финансите и по този начин не се отварят вратички за излишно облекчаване и опрощаване на кредитите.
  Вносителите са убедени, че предложената философия на законопроекта е не само социална и справедлива, но тя е стратегически ориентирана за младите хора и за бъдещето на държавата ни. По този начин вносителите показват, че предлаганата от Държавната спестовна каса система е неприемлива. От нея досега са се ползвали около 30 студенти поради високата лихва и всички други изисквания, които се прилагат към различните други потребителски кредити.
  Приключвайки, искам да подчертая, че сега е моментът политиците от всички парламентарни групи да проявят политическа воля, отговорност и да създадат условия за българските студенти и докторанти да се учат, независимо от своя икономически статус - въпрос на мъдрост, далновидност и морал спрямо младите хора. Техните граждански права не са само по време на избори като гласоподаватели. Правото на образование и труд е залегнало в най-важните документи на Организацията на Обединените нации и никой не трябва да слага бариера за неговото реализиране. Съхраняването и отстояването на достойнството на младите хора е лакмусът за качеството, морала и достойнството на политика.
  Призовавам ви да подкрепите предлагания от нас законопроект. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Донка Дончева.
  Реплики към нейното изказване? Няма.
  Други желаещи да вземат думата във връзка с обсъждането на законопроекта на първо четене?
  Господин Руси Статков има думата за изказване.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Мисля, че господин Благой Димитров се опита след господин Панев да постави отново на погрешна основа днешното обсъждане. Затова бих започнал със следното припомняне. Не 6 месеца, не 9, а вече втора година ние, и не предизборно, а водени от грижата и преди всичко от желанието да изпълним закона, предлагаме решение. Защото, уважаеми колеги, припомням: чл. 96 от сега действащия Закон за висшето образование има императивно такова изискване, което разбира се, се базира на Конституцията.
  Второ, господин Благой Димитров се опита да ни упрекне в популизъм. Но уважаеми дами и господа, направете сами сравнението. Имаме Закон за подпомагане на земеделските производители. Когато го приемахте, някой искаше ли разчети? Не е искал и с основание. Защо? Защото става дума за подпомагане на земеделските производители. Сега, когато става дума да подпомагаме българските студенти, се учудвам от начина на поставяне на въпроса за най-точни разчети. Тук не става дума за това, което е забавил Министерският съвет. Става дума за подхода. Значи ние поставяме на по-ниско ниво, уважаеми господа от дясно - не се усмихвайте, студентите от животновъдството ли? Вие просто трябва да вникнете в това, което отделни ваши колеги дават като аргументи. Това е несериозно, това е обидно.
  Ето затова искам още веднъж, припомняйки, че ние действително ремонтирахме много сериозно след като тук беше обсъждан принципно и по същество варианта на законопроекта, който внесохме миналата година, сега сме внесли наистина напълно в съответствие с бележките на всички министерства един нов законопроект.
  Да, мога да кажа и цифрата: 40 млн. долара е максималното, което за година ще се разходва в тази посока. Защо? Защото не може и ние не сме предложили система, в която да няма някакви гаранции, да няма някакво обезпечение, господин Благой Димитров. Съжалявам, че не ме чухте в началото.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Чух Ви, чух Ви.
  РУСИ СТАТКОВ: Ето затова отново вие трябва да направите своите преценки преди да гласувате днес, защото отлагането на гласуването е безмислено. Най-малкото заради това, че предстои бюджетна година, господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Предстоят избори, популизъм.
  РУСИ СТАТКОВ: Не, предстои бюджетна година и ако ние не заложим това в тази бюджетна година, това означава, че и след 2001 г. такова нещо няма да има. Ако вие поемете такава отговорност и след 2001 г. да не изпълните един закон, който вече трета година не изпълнявате и поемате такава отговорност вече при въведени такси хората да не могат да ги плащат, то ние не желаем да споделяме подобно нещо. Трябва ясно всеки един днес в тази зала да се обозначи. Ето затова няма да отнемам повече време.
  Считам, че ние наистина, ако действително желаем да направим нещо, трябва днес на първо четене да приемем законопроекта и след това между първото и второто четене разбира се, да се работи, ако се налага, още по-прецизно по механизма. Но няма смисъл от повече аргументи, които не са сериозни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
  Има ли други народни представители, които искат да вземат думата по разглеждания законопроект?
  Имате думата, господин Буров.
  ЮЛИЯН БУРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това безспорно е един много важен законопроект. Ние вече имахме възможност да говорим по него. Това е законопроект, който е свързан с младите хора, с нашето висше образование - един основен елемент в бъдещата стратегия за развитие на всяка една страна в света, за развитие на всяка една икономика, която днес се развива при така наречената икономика, базирана на знанието.
  Този законопроект би дал големи предимства на студентите, разбира се, доколкото те биха имали възможност, получавайки определени кредити не само да заплащат своите такси, което е най-малкият проблем в дадения случай предполагам, а разбира се също така и да уреждат своя живот по собствен начин, по начина, по който те биха желали да живеят, а не само да чакат на своите родители. Един начин на поведение, един стандарт, който съществува навсякъде по света.
  Разбира се, имаше определени съмнения, че приемането на този закон сега е актуално, доколкото валутният борд дава определени ограничения във финансовите свободи, които ние имаме и доколкото образователни пирамиди имат възможност за съществуване и начини за източване на средства, за съжаление, макар и реформата в областта на образованието да е напреднала.
  Ето защо смятам, че това е един интересен законопроект и моля народните представители да помислят и да гласуват по съвест, като различни неща, свързани с него, могат да бъдат поправени на второто четене, така че той да бъде направен действително действащ и в духа на съвременното разбиране. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Буров.
  Желаещи да вземат думата по разглеждания законопроект има ли още?
  Господин Цонев има думата.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, вече сме имали възможност да дискутираме предложения законопроект, дори и да гласуваме подобен законопроект преди време с уговорката, че този е изменен и по мнението на колегите, които го внасят, и подобрен. Възможно е да е подобрен, но от гледна точка на финансовата обезпеченост и на реализъм, тоест на възможност за реализация на заложените в него идеи аз мисля, че не е достатъчно подобрен. Тук правя уговорката, че ние също трябваше да се включим - останалите народни представители. Човек трябва да бъде критичен по сериозни теми като тази. Трябваше да се включим и да се опитаме с общи усилия да го направим по-добър, да го разгледаме и приемем, защото без всякакво съмнение българските студенти имат нужда от такава подкрепа в условия, които са тежки за страната, а за тях са още по-тежки.
  Аз няма да се изказвам по същество върху законопроекта, тъй като считам, че на този етап ние нямаме готовност да го обезпечим финансово, не толкова че нямаме средства, колкото не са предвидени механизмите и то пред прага на новата бюджетна година. Още повече, че колегите от Министерството на образованието и науката и съответната комисия работят по това да бъдат осигурени средства от Световната банка. Разбира се, че финансирането на осигуряването на такъв законопроект не може да бъде само от един източник. Тук категорично ще се включи и бюджетът.
  И аз мога, като председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и като представител на мнозинството, да поема ангажимент, че ние ще поработим сериозно по темата в най-близко време и ще се опитаме да направим този законопроект работещ. С тези мотиви и със съзнанието, че сме длъжници на студентите, аз лично предлагам да отложим гледането на законопроекта и да се ангажираме с финансовото му обезпечаване и подобряване на механизмите, предвидени в този законопроект.
  Тук може би е мястото да кажа, че не сме го гледали в комисията и няма становище поради една-единствена причина - не виждах никакъв друг вариант, освен да го отхвърлим, от финансова гледна точка, и затова не го гледахме. Това е единствената причина, за да не вземем категорично становище против. Просто нямаше начин да вземем друго становище по средата на финансовата година.
  Така че аз предлагам да отложим гледането на законопроекта. И тъй като има стенограми, това, което казах, ще се постарая да го изпълним. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев. (Неразбираема реплика от Любен Корнезов.)
  Постъпило е противно предложение за отлагане разглеждането на законопроекта.
  Противно становище ще бъде изказано от господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Правя противно предложение на това, което чухме оттук. Всъщност този проблем за кредитирането на студентите стои повече от година и половина пред народното представителство. Шест месеца вече този закон, който сега разглеждаме, е на вниманието също на народните представители. И така ли не можем да решим въпроса, че трябва днес отново да го отлагаме?
  Освен това, колеги, обръщам се съвсем добронамерено към всички. Днес се открива учебната година във висшите училища, включително и в нашата Алма Матер. Всички сме били студенти. Поне днес, на този ден, да направим един жест към студентите.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Демагогски знаци.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, между първото и второто четене ще имаме удължено време и там да се направят съответните разчети.
  И още нещо, тези финансови разчети, за които говори тук господин Цонев, ще трябва да залегнат за следващата бюджетна година. Не става въпрос, ако днес се приеме, видите ли, трябва да потекат и средствата.
  Обръщам се още веднъж съвсем добронамерено към всички, нека да подадем, като народни представители, ръка към българските студенти и докторанти. И затова, моля ви, не приемайте предложението за отлагане на гласуването. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Корнезов. (Неразбираема реплика от господин Пламен Марков.)
  Постъпило е процедурно предложение, господин Марков, и съм длъжен да го поставя на гласуване.
  Поставям на гласуване предложението за отлагане на направеното предложение от господин Йордан Цонев за отлагане разглеждането на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 166 народни представители: за 104, против 60, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Има думата за процедура господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Правя процедурно предложение за прегласуване. На таблото беше изписано, че 104 народни представители са гласували за отлагането. В тази дясна част има точно 19 народни представители. Всъщност в залата, господин председател, всички сме свидетели, че няма повече от 30-35 народни представители. Откъде дойдоха гласуванията? И то по един такъв изключително важен, в края на краищата, касаещ нашите деца и нашите внуци въпрос! Защо? Нека да отидем сериозно към проблема и да го решим.
  Ето защо моля да прегласуваме. Обещавам от нашата парламентарна група всеки да гласува само с една карта. Благодаря ви .
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Корнезов.
  Допускам прегласуване. Поставям отново на гласуване предложението на господин Йордан Цонев за отлагане разглеждането на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 145 народни представители: за 93, против 51, въздържал се 1.
  Предложението е прието. Отлагаме разглеждането на законопроекта за кредитиране на студентите и докторантите.

  Преминаваме към:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КООПЕРАЦИИТЕ - продължение.
  Моля господин Лучников да заеме мястото си на докладчик.
  Вчера приключихме с обсъждане и гласуване на чл. 17.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Правя процедурно предложение да се покани в залата господин Георги Кирилов, заместник-министър на земеделието, горите и поземлената реформа, да присъства на разглеждането на законопроекта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Постъпило е процедурно предложение да поканим в залата заместник-министъра на земеделието, горите и поземлената реформа господин Георги Кирилов.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 98 народни представители: за 96, против 1, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Моля квесторите да поканят господин Георги Кирилов да присъства в залата.


  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Преминаваме към чл. 18 - "Вземане на решения".
  По този текст има редица предложения, които са приети от комисията и включени в предлагания от нея текст.
  Не е подкрепено само предложението на господин Драгомир Шопов - в чл. 18, ал. 2, след думите "присъстващите членове" да се добави "или пълномощници". Става въпрос за присъстващите членове в общото събрание. Ние знаем, че пълномощниците могат да бъдат само също членове, упълномощени от други членове. Ако ние кажем "или пълномощници", може би някой ще разбере, че може да се упълномощават да участват в общото събрание на кооперацията и външни лица. За да се избегне това недоразумение, комисията предлага да не се приеме предложението на господин Драгомир Шопов.
  При това положение комисията подкрепя текста на вносителя и въз основа на приетите предложения в Народното събрание предлага следната подобрена редакция на чл. 18:
  "Вземане на решения
  Чл. 18. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници, освен ако уставът предвижда друго.
  (2) Решенията по чл. 15, ал. 3, точки 9, 10 и 16 се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на кооперацията.
  (3) Гласуването на общото събрание е явно, освен когато законът или уставът на кооперацията предвижда то да е тайно. Събранието може да реши и в други случаи да се гласува тайно.
  (4) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и протоколчика. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на общото събрание. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието."
  Пак едно уточнение, което трябва да направим и в този текст - в ал. 4, след думите "Председателят на" да се запише "Управителния съвет на кооперацията".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников. Както той докладва, по чл. 18 има само едно неприето предложение - това е предложението на господин Драгомир Шопов.
  Има ли желаещи да вземат думата по него? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на господин Драгомир Шопов за допълване на чл. 18, ал. 2, което не е прието от комисията.
  Гласували 100 народни представители: за 13, против 87, въздържали се няма.
  Предложението на господин Драгомир Шопов не се приема.
  Господин Лучников има думата.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Забелязвам още една необходимост от уточняване на ал. 4 на чл. 18, която трябва да гласи така: "За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието" - защото иначе не се разбира от кого трябва да се подпише - "и протоколчика". Председателят на управителния съвет на кооперацията отговаря..." и т.н.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Според мен тези уточнения са необходими и полезни.
  Поставям на гласуване предложения чл. 18 със заглавието и с двете корекции в ал. 4.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
  Член 18 със заглавието, четирите алинеи и двете корекции в алинея 4 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 19 - "Право на глас".
  Има само едно предложение - на господин Драгомир Шопов, което гласи:
  "Отделният член-кооператор може да упълномощи писмено едно лице, което да участва вместо него в работата на общото събрание, провеждано с всички членове, или в общите събрания по селища, квартали или махали за избор на пълномощници. В този случай едно лице може да представлява само един член-кооператор."
  Комисията не приема това предложение.
  Комисията предлага текст на чл. 19 в следната подобрена редакция:
  "Право на глас
  Чл. 19. Независимо от размера на дяловите вноски всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Лучников.
  Има ли желаещи да вземат становище или думата по разглеждания текст? Няма.
  Господин Драгомир Шопов е направил предложение, което беше докладвано от господин Лучников. Това предложение не е прието. Поради това го поставям на гласуване.
  Моля да се гласува предложението на господин Драгомир Шопов, което не е прието от комисията.
  Гласували 99 народни представители: за 20, против 79, въздържали се няма.
  Предложението на господин Драгомир Шопов не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 19 със заглавието.
  Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
  Член 19 със заглавието е приет.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 20: "Състав".
  По този член...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преди него, господин Лучников, има надзаглавие.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Извинете, да.
  Заглавие на раздел II: "Управителен съвет".
  Заглавие на чл. 20: "Състав".
  По този член има три идентични предложения, които предлагат да отпадне неговата ал. 3, а тази ал. 3 гласи:
   "(3) В кооперациите на инвалидите най-малко половината от членовете на Управителния съвет трябва да са инвалиди."
  Народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, Никола Николов, Руси Статков предлагат този текст да отпадне, т.е. в управителните съвети на кооперациите на инвалиди да не е задължително най-малко половината от членовете да са инвалиди. Комисията приема това за нецелесъобразно и не го подкрепя.
  Комисията предлага чл. 20 на вносителя със следната промяна - в ал. 1:
  "(1) Членовете на Управителния съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок до три години. В новия Управителен съвет могат да бъдат преизбирани най-много до 2/3 от членовете на предходния Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет избират помежду си неговия председател."
  Останалите алинеи остават така, както са предложени от вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бихте ли ги докладвали, господин Лучников?
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  "(2) В Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:
  1. са под 18 години и поставените под запрещение;
  2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
  3. се намират с член на Управителния или на Контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри.
   (3) В кооперациите на инвалидите най-малко половината от членовете на Управителния съвет трябва да са инвалиди.
   (4) При напускане или смърт на членове на Управителния съвет съставът на съвета се попълва при спазване на изискванията на ал. 2. Новоизбраните членове упражняват остатъка от мандата на Управителния съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Заповядайте, д-р Брайнова, имате думата да защитите предложението за отпадане на ал. 3.
  МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
  Ние сме направили това предложение, защото в закона Общото събрание определя броя и членовете на Управителния и на Контролния съвет и ги избира с тайно гласуване. Общото събрание решава какъв да бъде персоналния състав на тези два управителни органа на кооперациите. Считаме, че чрез процедурата на тайното гласуване е гарантирана обективността на избора. Общото събрание може да реши по-голям процент от 50, ако тези хора, макар и инвалиди са качествени и могат да работят добре, да бъдат не 50, защо да не бъдат 60 или 40, или пък 70 процента. Нека да оставим на Общото събрание да определи и да избере кои от инвалидите могат да бъдат членове на Управителния и на Контролния съвет.
  Считаме, че този текст се явява излишен и затова предлагаме той да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на д-р Брайнова.
  Има ли други желаещи да вземат думата?
  Господин Лучников има думата.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Искам да дам само едно обяснение. В текста пише, че най-малко 50 на сто трябва да бъдат инвалиди, т.е. нищо не пречи да бъдат и 100 процента. Но ние трябва да дадем едно минимално ограничение, защото тези инвалиди наистина да бъдат представени в Управителния съвет и да влияят като защитават по-добре своите интереси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Други колеги, които желаят да вземат думата, няма.
  Поставям на гласуване предложението на госпожа Мария Брайнова, Ангел Балтаджиев, Никола Николов и Руси Статков за отпадане на предложената ал. 3.
  Гласували 106 народни представители: за 40, против 28, въздържали се 38.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване раздел II: "Управителен съвет" - заглавие, заглавието на чл. 20, както и самият чл. 20 в комбинираното предложение - ал. 1, предложена от комисията, а останалите три алинеи - на вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
  Двете заглавия и чл. 20 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 21 има едно предложение на господин Никола Николов, което комисията приема и предлага чл. 21 в следната подобрена редакция:
  "Чл. 21. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на кооперацията Той осъществява и други функции, определени със закона и Устава. За своята дейност Управителният съвет се отчита пред Общото събрание.
  (2) Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор и други ръководни лица, когато това е предвидено в Устава."
  И новото изречение, предложено от господин Николов: "Функциите и правомощията на изпълнителния директор или на други ръководни лица се уреждат в Устава."
   "(3) Управителният съвет може да образува свои органи - комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  И заглавието на текста: "Правомощия".
  Някой да желае да вземе думата? Няма.
  Тук няма неприети предложения.
  Поставям на гласуване заглавието на текста и трите алинеи на чл. 21 така, както те бяха предложени от господин Лучников.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
  Член 21 със заглавието е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 22 със заглавие: "Свикване".
  Комисията подкрепя текста на вносителя с една подобрена редакция, която обаче се нуждае от още едно уточняване, затова аз ще прочета чл. 22 така, както е предложен с подобрената редакция:
  "Чл. 22. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж в месеца. Председателят е длъжен да го свика по искане на 1/3 от членовете му или на изпълнителния директор в 7-дневен срок. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от Контролния съвет.
  (2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. И тук няма неприети предложения.
  Желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване чл. 22, ал. 1 и 2 със заглавието "Свикване".
  Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
  Член 22 със заглавието е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Заглавието на чл. 23 е "Вземане на решения".
  Има предложение на народните представители Калчо Чукаров и Моньо Христов, което комисията приема.
  Комисията предлага текста на чл. 23 в следния вид:
  "Чл. 23. Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му, освен ако с устава се предвижда друго."
  Второто изречение е прието по предложение на народните представители Калчо Чукаров и Моньо Христов:
  "За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на управителния съвет."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване чл. 23 със заглавието.
  Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
  Член 23 със заглавието е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  "Отговорност
  Чл. 24. Членовете на управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на кооперацията.
  Представителство при съдебни спорове
  Чл. 25. По съдебни спорове между кооперацията и член на управителния съвет кооперацията се представлява от избрани от общото й събрание едно или няколко лица."
  По тези два текста няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Някой да желае да вземе думата по двата текста? Няма.
  Поставям на гласуване чл. 24 и 25 със заглавията към всеки текст.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Членове 24 и 25 със заглавията са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 26 има предложение на Драгомир Шопов:
  "(3) Председателят на кооперацията осигурява достатъчна прозрачност при извършване на сделки за разпореждане с имуществото на кооперацията. Прозрачността се регламентира по ред и начин, предвидени в устава на кооперацията."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на Светослав Лучников е подкрепено от комисията.
  Предложение на Калчо Чукаров и Моньо Христов:
  "(4) Председателят на кооперацията отговаря за виновно причинени вреди на кооперацията в пълния размер, а за вреди, причинени по непредпазливост, до размера на вредата, но не повече от 3-месечното брутно възнаграждение."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл.26 със следната подобрена редакция:
  "III. Изпълнителен директор
  Чл. 26. (1) Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор.
  (2) Изпълнителният директор участва в работата на управителния съвет със съвещателен глас.
  (3) Изпълнителният директор, а когато не е назначен такъв, председателят на управителния съвет:
  1. представлява кооперацията;
  2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния свет;
  3. ръководи текущата дейност на кооперацията.
  (4) Изпълнителният директор или председателят на управителния съвет на кооперацията извършва сделки на разпореждане с имущество на кооперацията въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 15, ал. 3, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
  (5) Управителният съвет може да спира изпълнението или да отменя действията на изпълнителния директор или на председателя на управителния съвет. В такъв случай той е длъжен да свика незабавно общото събрание, което решава спора."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
  Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лучников, не е ли разумно, тъй като в стария текст е "председател", а сега става "изпълнителен директор", но не навсякъде се назначава изпълнителен директор, тъй като управителният съвет може да назначи, но може и да не назначи, просто в заглавието да пишем "председател (изпълнителен директор)"?
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Ние в текста го пишем.
  КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: В текста го има, да, но говоря за заглавието.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Добре, нямам нищо против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Други желаещи да вземат думата? Няма.
  Значи заглавието трябва да стане така: "III. Председател на управителния съвет или изпълнителен директор".
  Първо има едно неприето предложение на Драгомир Шопов.
  Моля да гласуваме предложението на Драгомир Шопов за ново съдържание на ал. 3.
  Гласували 106 народни представители: за 9, против 84, въздържали се 13.
  Предложението на господин Драгомир Шопов не се приема.
  Следва едно друго неприето предложение, това е предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов за създаване на нова ал. 4.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 108 народни представители: за 38, против 56, въздържали се 14.
  Предложението на колегите Калчо Чукаров и Моньо Христов не се приема.
  При това положение поставям на гласуване чл. 26 със заглавието на раздела и корекцията, която беше направена от господин Кръстьо Трендафилов - "председател на управителния съвет или изпълнителен директор".
  Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
  Заглавието и чл. 26 са приети.
  Днес е петък, часът е 10,30, давам почивка от половин час.
  В 11,00 ч. продължаваме нашата работа с парламентарния контрол. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Новопостъпили питания в периода от 24 септември до 30 септември:
  Питане от народния представител Нансен Бехар към Иван Костов - министър-председател на Република България, относно правителствената политика за икономически растеж.
  Следва да се отговори в пленарно заседание на 8 октомври.
  От името на парламентарна група има думата господин Каракачанов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател! Тъй като за пети или шести път, вече не знам, беше спряно питането ми към Вас, аз съм длъжен да направя това изявление, като започна с това, че днес ще бъде внесено в Народното събрание предложение за временна парламентарна комисия във връзка със спъването на дейността на Народното събрание от страна на председателя му Йордан Соколов и министър-председателя Иван Костов с цел облагодетелстване и прикриване на лица, ощетили държавата в особено големи размери. Казано иначе, с по-прости думи, за прикриване и съдействие на лица, които ограбиха държавата.
  Какво се има предвид, за да бъде ясно, ако някои не са разбрали за какво става дума? Преди повече от година Зелената партия внесе закон, който стана известен под името Закон за кредитните милионери. В него излязоха 3 хиляди имена на хора, които са вземали от държавата огромни средства, общата сума е над 1,5 млрд. долара, като тези лица в 90 на сто от случаите са ги вземали със съзнанието, че няма да върнат тези пари. Със самото излизане на закона много от тези лица се уплашиха и започнаха да връщат пари, знаете, че се върнаха десетки милиарди стари лева. Но процесът беше спрян. Беше спрян, поради причина че стана ясно, че властта в най-високото си лице няма намерение да продължи този процес. По-скоро, обратното.
  Какво се има предвид? Следващия закон, който внесе Зелената партия, е за преизчисляване на валутните задължения, а, казано на прост език, че всеки, който е взел един милион долара или колкото и да са долари, да ги върне по курса на деня. Този законопроект беше спрян лично от министър-председателя господин Иван Костов с изявление тук, от тази трибуна. Беше казано: Зелената партия, Каракачанов тези неща не ги разбират.
  Добре, това беше преди година. През тази година масово започнаха да излизат дела, с които господа, които са взели даден кредит в долари, вместо да го върнат по курса на деня сега, те го връщат по курс от 1994, 1995 и 1996 г.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: И се подиграват!
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ: И си живеят живота, не само се подиграват, както се подхвърля от залата.
  Този закон, който беше внесен от Зелената партия и който господин министър-председателят с авторитета си го върна де факто, беше минал през комисия, гласуван единодушно. Нещо повече, Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предложи той да бъде приет на първо и второ четене в едно заседание. Беше одобрен от представител на Министерството на финансите, от Централната банка. Оказа се, че, уви, виждането е друго.
  За да не бъда голословен, ще прочета няколко примера на хора, които си уредиха дълговете, но те са само една много, много малка част от тези, които в момента си ги уреждат. Пловдивският съд има решение вместо да се върнат 200 хил. долара, да се върнат на практика 6 хил. долара по курс от 1993, 1994 и 1995 г.; Видинският окръжен съд за фирмата "Ява иком" решава вместо да върне 170 хил. долара, да ги върне по стар курс на БЗК от 1995 г.; Видинският окръжен съд с Решение № 196 даде възможност на "Евроконтакт" да върне на "Минералбанк" три пъти по-малко пари по същата логика. Могат да благодарят на господин министър-председателя. Един известен депутат от миналото Народно събрание, Кристиян Кръстев, дължи близо 100 хил. долара на "Минералбанк", която е във фалит и където изгоряха парите на хората. Този господин с решение на съда сега ще върне вместо близо 180 хил. нова лева, 5-6 хил. нови лева. Печалбата му, както виждате, е над 90 на сто. Ако въобще можем да говорим за печалба в случая, а не просто за прибиране.
  Аз бих поставил въпроса тогава: знаете колко хора дължат във валута, близо половината, пък и повече от тези кредити са вземани във валута - в долари, марки и други хубави знаци. Тези господа в момента си връщат парите по този начин, ако въобще ги връщат. Аз бих искал да знам личният приятел на господин премиера господин Стойчев, който има 12 милиарда кредит и повечето са във валута, как ги връща?
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Е, там е работата!
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ: Мога да кажа и други имена. На Томас Лавчис, също хубав човек, той не е виновен, той яде зелника, който му дава министър-председателят. Само че зелникът не е на министър-председателя, той е на българския народ.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Ама той го раздава!
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ: По-нататък. Възниква един конкретен въпрос. Господин Соколов, Вие пет пъти връщате моя въпрос. Аз не разбрах на какво конституционно основание, защото аз исках да обясни министър-председателят политиката на Министерския съвет по този въпрос. Нека той да излезе и да каже откровено: Да, ние решаваме, че на тези хора ще им подарим парите, това са може би бъдещите производители на България. Аз не съм видял те нещо да произвеждат, те вложиха парите в домашни потреби, в къщи, в коли, жени и ги изнесоха в чужбина. Ние от тях производство не сме видели. Но, господин Соколов, излиза, че Вие с министър-председателя лобирате за тези хора. Това се нарича лобиране, само че в лошия смисъл на думата. Това е всъщност вид прикрита корупция. Аз го казвам директно, това е моето мнение, ние можем да спорим по този въпрос. Между другото, един, бих казал, добър социолог, ваш гуру, син гуру, Евгений Дайнов наскоро в една своя статия казва: Българския народ не го интересува толкова кой колко е корумпиран, всички крадат, и тези са маскари, и онези са маскари. Него го интересува да му решат проблемите.
  Аз мисля, че българският народ не е чак толкова прост, особено младото поколение. Не може българският народ да се надява, че неговите проблеми ще бъдат решени от хора, които от горе до долу не ги интересуват насъщните проблеми на хората. Вие знаете ли за колко лева плачат хората по селата? За тези подаяния, които наричаме социални помощи, и пенсиите също? И през това време гледаме открито лобиране за хора, които съсипаха банките и спестяванията на тези хора, които са ги пестили по 20 години! И се правим, че не заем за какво става дума!
  Аз питам това ли е новият морал и това ли е вашата истина, както пише на някои от плакатите, примерно във Варна: "Истината е нашата сила!". Не, силата е вашата истина! (Ръкопляскания в ДЛ. "Браво!")
  Категорично не мога да приема, аз разбирам, че във всяка страна може да има корупция, но при нас корупцията се превърна в основен икономически фактор. Не може един министър на индустрията като господин Божков да бъде обвиняван десетки пъти в средствата за масова информация, че взема по 10 на сто и той да не взема никакво отношение, да ни пее по средствата за масова информация и да се прави на диджей! Във всяка държава, ако един министър бъде обвинен, той или осъжда този, който е виновен, или си отива веднага оттам! Единствената реакция на господин Божков беше, когато господин Порточанов от Бургас го обвини, че взема 25 на сто. Тогава той каза: "Не!" (Смях в ДЛ.)
  Извинявайте, не е въпросът да морализираме. Аз не претендирам, че съм морализатор, сигурно и аз имам грехове. Въпросът е, че с този морал държава не се гради! С тази открита подкрепа на престъпни слоеве на населението ние съсипваме държавата, съсипваме доверието на хората! Може би вашата цел е тези хора да не отидат да гласуват, за да отиде само твърдият електорат и да си останете отново на власт. Да, вие ще го постигнете може би. Но ще имате една държава, която няма да може да се сравни вече и с Албания. Ще се сравняваме с африканските страни.
  Аз считам, че българския народ не заслужава това, господа. И ви умолявам да си коригирате поведението максимално бързо, защото не е въпросът да правим избори. Въпросът е да решаваме проблемите на хората. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър-председателят.
  Преди това искам само да прочета какъв въпрос на господин Каракачанов връщам за четвърти път.
  "Господин министър-председател, ще упражните ли даденото Ви от чл. 87 на Конституцията право на законодателна инициатива и ще внесете ли законопроек?".
  Такива питания...
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Не може ли да пита?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Чета дословно. Какво има да се вълнувате сега?
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Това не е последният въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това Ви е точно последният въпрос. Тогава Вие не знаете какво пишете и какво подписвате.
  Само искам да допълня - не може да се задава въпрос дали дадена институция ще си упражни едно или друго правомощие.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Не се излагай! Как да не може?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Конституцията дава право, институцията си решава.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Това е политика, която...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е политика. Политиката не е внасянето на законопроект. Всеки народен представител има право да внася законопроект. Няма защо да иска друг да го внесе. (Реплики от опозицията.)
  Имате думата, господин Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа народни представители, аз нямаше да взема думата. На такова некомпетентно изказване не може да се дава отговор. Само ще посъветвам следното нещо - господин Каракачанов да направи с господин Корнезов една правна консултация...
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Е, не, с господин Соколов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: С господин Корнезов да направи правна консултация може ли Народното събрание да промени един граждански договор със задна дата. Може ли да се променят размерите на едно задължение със задна дата. И ще разберете какво приказвате, защото Вие не знаете какво говорите в момента.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Не сте отговорили, защото не искате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви, господин Каракачанов! Вас никой не Ви прекъсваше.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Без да влизам в повече разправии, Вие просто, ако сте в състояние да прецените компетентно като народен представител това, което говорите, Вие ще трябва да познавате българската Конституция. Аз не искам да познавате европейското законодателство.
  И що се отнася до времето на действието на това правителство. От момента, в който действаме ние с вас като парламент, ние сме въвели валутен борд. От този момент всеки лев или всяка марка, или всеки долар се връщат такива, каквито са пълноценни като пари. И това е приносът, който ние правим за финансовата стабилност, а не това, което Вие си измисляте и си съчинявате в момента. Така че, бъдете така добри да си направите справката и да оцените това, което прави правителството. Защото от момента на въвеждането на валутен борд всеки кредит, който е взет, се връща така, както трябва да бъде върнат.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): А това, което четох какво е?
  Искам думата за процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да чуя процедурата.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Процедурата ми е следната, господин председател на Народното събрание. Много държа дадете все пак възможност господин министър-председателят да отговори на питане, за да не се получава, че той ми приказва нещо, а аз после не мога да му отговоря. Защото министър-председателят просто не се е консултирал с юристи от своята си, включително и Финансовото министерство, за да види, че това, което казва, не е просто в час.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Каква Ви е процедурата, господин Каракачанов?
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ: Става дума за решение на Върховния касационен съд, който е тълкувал закона и го е тълкувал по начин, който е в интерес на бандитите. И това тълкувание стои от 1997 г. (Ръкопляскания от ДЛ. "Браво!, Браво!")
  Така че, ако ще говорим юридически, дайте тогава да направим един спор, както му е редът, а не да си приказваме като глухите. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Господин Каракачанов, Вие, понеже идвате тук от парламентарен контрол на парламентарен контрол, не знаете, че преди две седмици точно гласувахме закон, който може...
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): И това не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Слушайте ме! Слушайте, а не ме прекъсвайте! Аз не Ви прекъсвах.
  Когато се вземе във валута, да се връща във валута. Но когато е взето в лева, не може да се връща във валута със задна дата.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Искам думата за процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма да Ви дам думата за процедурата. Казах Ви вече.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Вие правите един спор така, задочно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не правя никакъв спор. Обяснявам Ви неща, които не ги разбирате. Хубаво е да ги научите. (Шум и неодобрителни реплики в опозицията.)
  Пристъпваме към отговори на министър-председателя господин Иван Костов.
  Има думата народният представител Татяна Дончева да развие своя актуален въпрос относно участието на министри, областни управители и други отговорни държавни служители в предизборната кампания.
  Заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю, понеже имах възможност при една от последните Ви появи в парламента да чуя, че сте човек с висок морал, си позволих да задам настоящия си въпрос, предназначен да изясни защо правителството в лицето на министрите, заместник-министрите, шефовете на управления, областните управи, служителите в областните управи участват с такова направление и такава всеотдайност в предизборната кампания на СДС.
  Въпросът няма за цел да ви пречи като политическа сила, която управлява, с резултатите от своето управление да си правите реклама и за местните избори. Това прави всяка политическа сила, която е на власт. Става дума за нещо, което наистина надмина всякакви мащаби.
  Няма да преповтарям вестниците от последните три-четири седмици, които изобилстват с примери за посещения. Някои обаче от тези примери ще направя достояние от тази трибуна.
  "Използва се цялото време на министрите, заместник-министрите, шефовете на управления, дори на пресаташетата за посещения в страната само по предизборни мероприятия. Само в моя избирателен район - в Трявна и Дряново, които са сравнително малки общини, господин Божков беше със седем буркана коли, които обхващаха служители от пет-шест министерства, това са коли със специален режим на действие - промишленост, екология, социални грижи, строителство и регионално развитие и кой ли не още. Всички те бяха в командировки с коли, средства и всичко, каквото е необходимо."
  Бих се засмяла, ако бяхме, както тази неделя в Дряново, когато заместникът на господин Веселин Методиев беше разпоредил на шефа на регионалния инспекторат и той съответно беше събрал всички учители от Дряново в неделя в една зала. Отпред построени в редичка кандидатът за кмет на СДС и кандидатите от листата за съветници. Вероятно, за да обсъждат новия учебен план?!
  Когато обаче Вие, независимо от финансовите разходи и независимо от грубостите, вкарахте и международните отношения в предизборните цели, вече мисля, че почти приключиха. Не говорим за Любчо Георгиевски и Назърбаев, които употребихте. Но във вестник "Демокрация" от тази неделя прочетох следното:
  "Внушителна група дипломати и военни специалисти от страните - членки на НАТО - Германия, Испания, Турция, Гърция, от държавите от "Партньорство за мир", се срещнаха с кандидата за кмет на ОДС в Шумен и с началника на Висшето военно училище в града генерал-майор Динев. Гостите се интересуваха от реформата в гарнизона и във Военното училище."
  Какво отношение има кандидатът за кмет на ОДС с Военното училище и гарнизона? Не говоря за парите за Ловеч, не говоря за господин Хосе Кодерк, не говоря за отношението ви към Дипломатическия корпус. Не говоря и за министър Бонев, който обикаля страната в точно определени градове, вместо да се занимае къде е кметът на Габрово, дето му няма 4 милиарда от общинския бюджет и го няма в града от един месец, за да обясни каквото и да било, както и вие знаете, и се носят всякакви слухове в града, а се занимава с Йоан Костадинов, който какво нарушение има - хилел се от билборда под надписа "Пътя продължава", поради което му е крив директорът на регионалното управление на МВР господин Чинев - нищо, че имал най-висока разкриваемост, защото не се справил с този престъпник.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, времето Ви отдавна изтече.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Аз Ви моля Вие да обясните намирате ли това за редно и законно и вписва ли се по някакъв начин във вашата политика?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева! Аз ще разделя въпроса Ви на две - за държавните служители, в това число за областните управители, и за членовете на политическите кабинети, тъй като очевидно статутът е различен.
  Що се отнася до държавните служители, включително и областните управители, аз считам, че трябва да се прилага законът, а законът не им позволява да участват в изборни кампании по какъвто и да е начин.
  Обръщам се от тази трибуна с призив никой да не участва в предизборната кампания. Законът не е уредил тази специфична ситуация, при която областен управител си взема отпуска и се явява като кандидат за кмет или водач на листа, или общински съветник. Аз считам, че в този случай трябва да се уважи отпускът и в случай, че кампанията е успешна тези хора да могат да заемат дейността си и да участват в тази кампания, а в случай на неуспешна кампания, трябва да могат да се върнат на своите работни места. Нарочно цитирам това нещо, за да е ясно и да се разбере от всички областни управители и държавни служители.
  Едновременно с това обаче искам да разгранича случая, когато държавни служители пътуват в страната с цел да си изпълняват задълженията. Има много неща, които трябва да се правят в страната, има много срещи, които трябва да се проведат с хората, много институции, които трябва да бъдат прегледани, и в този контекст пътуването на един шеф на управление или друг висш държавен служител в страната не може да бъде третирано като кампания. Това е задължение на всички.
  Аз считам, че те трябва да пътуват непрекъснато в страната, ако питате мен. Работата им в София не е чак толкова много.
  Що се отнася до министрите и членовете на политическите кабинети, вие знаете, че според закона това нещо се допуска. Всяко от правителствата, имаше две правителства, които са били управляващи по време на изборна кампания, това беше през 1995 и през 1991 г., ако не се лъжа, членовете им участваха в тези кампании, защото това се разрешава от закона. Между другото, сигурно ви е известно, че такава е и преобладаващата европейска практика. В частност министърът на вътрешните работи на Германия Шил отложи посещението си тук, обяснявайки, че е зает с местните избори. Знаете, че във Франция членовете на кабинета са даже и кметове на местни управи. Такава е практиката в Европа.
  Така че аз мисля, че в това отношение Вие не можете да имате някакви недоразумения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
  За реплика има думата госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю! В първата част съм удовлетворена от отговора Ви, защото той отговаря на закона, стига да го спазвате.
  За втората част обаче, министрите и членовете на политическите кабинети, разбира се, че са и партийни дейци, но аз мисля, че правителството е на Република България, а не на СДС, както и не е на която и да е от политическите сили. Първата задача на министрите е да вършат работата си, за която получават заплати, а те са онези служебни ангажименти, които им се вменяват като министри.
  От два месеца вашите министри обикалят България като "Хвърковата чета на Бенковски". За мен тук съществуват следните въпроси:
  Първо, чувства ли се в държавата тяхната липса? Ако не се чувства тяхната липса, с което мисля, че ще се съгласите, значи те са едни кукли там. Ако се чувства тяхната липса, кажете къде?
  Лично аз бях потресена, когато външната министърка беше ангажирана в кампанията, защото смятам, че сега - два месеца преди м. декември, когато ние трябва да направим и невъзможното да получим поканата за Европейския съюз, силите на Министерството на външните работи трябва да се съсредоточат там. (Реплики от мнозинството.) Когато обаче чух какви ги говори, се запитах дали тя така не говори и в кулоарни разговори по Европа? И ако бях на Ваше място, наистина щях да я оставя тук, защото тя представлява заплаха за това, което сте набелязали като външна политика и което ние подкрепяме.
  България не е на политическите партии. Тя е на гражданите си. И задачата на политическите партии, даже бих казала, техният дълг е да не употребяват държавата нито финансово, нито политически, нито административно за своите цели.
  Няма да ви чета чл. 50, ал. 5, който казва, че областните управители, техните заместници, работещи в администрацията, както и другите държавни органи и синдикални организации не могат да разпространяват предизборни агитационни материали за кандидатите и да участват в предизборната кампания под каквато и да е било форма.
  Накрая ще ви кажа какво ми дадоха вчера.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, госпожо Дончева.
  За дуплика има думата министър-председателят.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева! Аз мога да Ви кажа за себе си, че обикалям в почивните дни, в петък след обяд, в събота, в неделя и в понеделник вечерта, като се старая да се връщам и да си изпълнявам задълженията. Направил съм така, че където и да се намирам, а така е винаги с министри и с министър-председателя на България, където и да се намираме, ние сме на разположение за всеки възникващ въпрос. А изпълнителна власт означава оперативна реакция на всяко предизвикателство, на всяка необходимост от намеса. Така че нито един от членовете на кабинета, нито аз, прекъсваме връзките си, които поддържаме и в почивните дни.
  Нашият поглед върху изпълнителната власт е това, че ние сме министри, независимо къде се намираме в страната или в чужбина, и независимо кога - през деня, през нощта, в почивен ден или в работно време.
  Така че за един член на кабинета това е абсолютно правило. А аз си мисля, че това винаги е било правило за членовете на кабинетите в България. Защото такава една практика ние сме наследили и аз мисля, че това е правилният начин да се отнасяме към изпълнителната власт.
  Така че аз си мисля, че отсъствието се компенсира с повече усилия и то не пречи на работата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
  За процедура думата има господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър-председател, госпожи и господа народни представители! Категорично настоявам в списъка на въпросите за парламентарния контрол да бъде включен моят въпрос относно недопустима намеса на министъра на външните работи в предизборната кампания в град Ловеч с цел да се създадат затруднения на местната власт.
  Този въпрос, господин Соколов, неправилно и в противоречие с правилника е върнат, позовавайки се на чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В този правилник има две изисквания към актуалните въпроси от текущ характер: първото е те да представляват обществен интерес - нещо, което не се нуждае от доказване нито в тази зала, а още повече извън нея; и второто е те да са в ресора на управление на съответните министри.
  Вие пишете, че госпожа Надежда Михайлова е била в Ловеч не в качеството си на министър. А тя е била точно в това си качество, както сама твърди, защото казва: аз преди всичко съм министър на външните работи. И поема ангажименти за други свои колеги министри, а не просто членове на политическия кабинет или на ръководството на Съюза на демократичните сили, да оказват недопустимо въздействие върху определени лица от медиите, от бизнеса, от местната власт в периода на предизборната кампания.
  Поради тази причина, господин Соколов, недейте да преформулирате самото виждане на госпожа Михайлова в какво качество тя се е явявала и затова включете този въпрос в списъка с актуалните въпроси.
  Иначе се създава впечатление, че Вие създавате някакъв заслон на министрите за всички неудобни въпроси, на които те са длъжни да отговарят пред българското общество и пред всички български граждани. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Такова впечатление е погрешно, защото, ако искате, да Ви прочета и Вашия въпрос:
  "От публикации в печата преди няколко дни се разбра, че пред депутати, политически активисти на СДС сте правили изявления..."
  За процедура има думата господин Иво Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин председателю, аз също настоявам моят актуален въпрос към министър Надежда Михайлова да бъде включен в днешния дневен ред. Той беше зададен във връзка с политиката на Министерството на външните работи към медиите по повод на изявленията й в Ловеч и Вие не можете да се позовете на правилника и да кажете, че не е в ресора на нейното управление. Отклонявате въпроса, защото смятате, че там тя не е говорила като министър на външните работи. Тя няколко пъти изрично подчертава, че е в Ловеч преди всичко като министър на външните работи. Госпожа Надежда Михайлова ли знае като каква е говорила или Вие, господин Соколов, знаете по-добре като каква тя е говорила?
  Аз допускам, че след скандалния случай вероятно Вие сте загубили доверие не само към това, което тя говори, но и като каква говори. Но в такъв случай мисля, че не трябва да се изживявате като говорител на Министерство на външните работи. Говорител на Министерство на външните работи е господин Радко Влайков и той също категорично заяви, че има скандал, защото е записан външният министър.
  Така че не сте Вие говорителят на Министерството на външните работи. Вие сте председател на Народното събрание. Спазвайте правилника и поканете госпожа Надежда Михайлова да отговори на въпросите. Благодаря. (Ръкопляскане в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Именно защото спазвам правилника, не съм допуснал Вашия въпрос.
  От името на парламентарна група има думата господин Георги Първанов. Заповядайте.
  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър-председател! В специална декларация националните ръководства на опозиционните партии в България вчера изразиха своя остър протест срещу зачестилите прояви на политически рекет, на полицейщина и административни репресии от страна на изпълнителната власт срещу кандидати за кметове и съветници, излъчени от опозицията.
  Никога досега през тези десет години на прехода изпълнителната власт не е упражнявала такъв груб натиск върху местната власт в предизборен период. Държавата два месеца е на автопилот. Целият кабинет се е превърнал в своеобразна хвърковата чета. Областните управители не се интересуват изобщо от държавните дела и са се превърнали изцяло в страна на изборния процес.
  Вместо да потърсите отговорност за гафовете на министрите, управляващите предприеха полицейска акция срещу журналисти, която няма аналог в предизборните кампании за последните десет години. Намесата на икономическата полиция в Русе и в Бургас, заплахите в Плевен и в други възлови общини показват недвусмислено, че тези избори в много райони ще бъдат под патронажа на министъра на вътрешните работи.
  Вие, господин министър-председател, не се разграничихте от скандалните изявления на вицепремиера Бакърджиев и на министър Михайлова. Подминахте с мълчалива съпричастност политическия рекет на Муравей Радев и на Христо Михайловски спрямо русенския кмет. Очевидно, че с Вашата благосклонност и съгласие беше уволнен фаворитът в Търговище - д-р Милев - и се осъществява ежедневен персонален тормоз върху кандидатите в Бургас, Велико Търново, Плевен, Благоевград, Ловеч, Разград, Кърджали и много други места, навсякъде, където сигурно ще загубите.
  В тази кампания, в която губите наистина всеки ден, на вас ви трябва враг - исторически, идеологически, етнически. И вие непрекъснато го формирате, уважаеми дами и господа от дясно у всеки, който е по-различен, у всеки, който е по-силен от вас и от вашите кандидати.
  Не е права госпожа Дончева, която току-що взе думата. Министър Михайлова в Ловеч даде много важен принос в приобщаването на България към Европейския съюз. Казва, че ловешката касета била манипулирана. Това е официалната версия. Тогава аз питам господин министър-председателя на кой дипломатически разговор госпожа Михайлова е произнесла тези изискани слова, които някой враг на демокрацията е извадил от контекста?
  Този случай наистина трябва да влезе в учебниците по дипломация. Въпросът е, ако това е стилът на общуване на дипломат № 1, колко ли още случая има, които ще ни карат да се червим като българи?
  Очаквах, господин министър-председател, че Вие ще отхвърлите философията и практиката на купуване на гласове. Вместо това Вие я обосновахте в свое публично изявление и препоръчахте да създаваме фондации за подобни дейности като израз на морала в политика. Можете да бъдете спокоен. Семейството в това отношение е недостижимо. Защото нямаме мощния старт на "Сапио". Второ, защото за разлика от вас ние сме проспали ембаргото. По-важното е обаче, че в нашите морални принципи не се вписват изстискването на "щедри дарения" от държавни, пък ако щете, и от държавни фирми в момент, в който те се борят за своето оцеляване и се чудят как да изплатят заплатите на работниците си. Впрочем, аз питам: съпругата на кой европейски премиер раздава пари на ръка по време на избори?
  Има ли нещо знаково в това, че най-яростните закани прозвучаха в Лом, един от градовете с най-висока безработица? Евгений Бакърджиев, правителството, институциите останаха глухи за исканията и протестите на работниците от Електрокарния завод, които няколко седмици стачкуват против спуснатия им като парашутист директор и за изплащане на заплатите им. Ако не знаете, вече се надигат и работниците от "Стомана" със сходни искания. Но вероятно и това не ви интересува.
  Вашата социална нечувствителност проличава ярко и през тази седмица, включително и през днешния ден. Председателят Соколов върна, заедно с всички други пет питания, и едно във връзка с Деня на възрастните хора - днешния ден, 1 октомври. С гласуването отпреди час вие на практика отхвърлихте за пореден път законопроекта за кредитиране на студентите и то в момент, в който младите хора от ВУЗ-овете протестират против наложените от вас непосилни такси. В този момент, в който и млади, и стари се чудят как да свържат двата края, във Варна например, в пълно противоречие със закона, вие вече потрошихте толкова пари, колкото цялата опозиция едва ли ще изхарчи за кампанията си в цялата страна. Обяснимо е защо нямате скрупули. Просто защото крадени пари се харчат твърде лесно. (Ръкопляскания от Демократичната левица.)
  Основната теза на кампанията ви е, че за да бъде успешна местната власт, тя трябва да съответства на централната. Почти няма община, в която да не сте го казали Вие, господин министър-председател, или някой друг представител на кабинета.
  Аз нямам намерение да повтарям аргументите, с които беше опровергана още в миналия петъчен парламентарен контрол тази постановка. Но сега ще ви цитирам един текст, господин Костов, който звучи доста различно от тази постановка.
  Цитат: "Всички сме съгласни, че в България трябва да има истинска власт на народа, което означава да няма власт на една партия над всичко - над парламента и правителството, над местната администрация и над съдбата на всеки един от нас." Край на цитата.
  Познахте ли тези думи, господин Костов? Не е ли това Вашето ключово послание от преди четири години в предизборното Ви обръщение? И коя е изборната и управленската Ви философия? Кога сте искрен - пред 1995 или през 1999 г., господин Костов?
  Днес за всички е ясно, че не става дума за самоволни изпълнения или престараване на този или онзи, а за цялостна последователна линия на политически терор на управляващите спрямо всички опозиционни сили. Насилието, терорът ви остана последното средство, за да удържите непрекъснатия спад на доверието към кабинета и да направите загубата си по-приемлива. Най-странното е, че министър-председателят от висотата на своя пост се включи активно в кампанията по омаскаряването на част от кандидатите.
  Как да си обясним, господин Костов, че в Плевен сте си позволили квалификации по адрес на кмета, дори и твърдението, че е измамник?
  Очевидно твърде често започвате да си изпускате нервите, господин министър-председател. А колкото до измамниците и престъпниците, те са в изпълнителната власт, те са във Вашия кабинет, господин Костов. Избирателят знае това и няма да ви прости. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Първанов.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа, аз ще бъда много кратък. Има логическо противоречие в това, което чухме преди малко, а именно, че кабинетът от една страна губел доверие с лоша политика, а от друга страна, че правел много силна кампания.
  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ, от място): Не съм казал силна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Ако кабинетът губи доверие и ако прави лоша политика, то присъствието ни в страната и участието ни в кампанията за местните избори ще е противопоказно. Значи ние трябва да участваме повече в кампанията, според вас, според едната логика, за да дадем повече негативни резултати.
  АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): Повече кметове да арестувате.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: От друга страна, ако ние не трябва да ходим, значи ние имаме успешна политика и ходенето ни умножава резултата от тази успешна политика. Значи това е един сериозен спор, който ще се реши на 16 октомври.
  АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): С полицията.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Що се отнася до "противоречието" в моите думи и изказването ми през 1995 г. и изказването ми сега, аз мисля, че няма никакво противоречие, първо, защото не една партия в момента има мнозинството в Народното събрание и участва в изпълнителната власт. Не една партия, а коалиция от партии.
  ГЛАС ОТ БЛОКА НА ДЛ: Къде са тези партии?
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Тази коалиция от партии са Обединените демократични сили, които на местните избори се явяват и заедно зад отделни кандидати за кметове, явяват се и зад едни общински листи, но се явяват и отделно.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Защо я биете тази коалиция?
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Явяват се и зад свои кандидати за кметове, и зад свои общински листи. Това е истината. Тоест тази коалиция не се явява на изборите като една партия и това е известно на всички. Това е регистрацията по страната.
  Така че, ако четете внимателно това, което съм казал, вие ще видите, че сегашната ситуация в никакъв случай не означава, че Съюзът на демократичните сили прави кампания, в която желае едва ли не да заграби и да се задави с местната власт, както вие считате.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Той вече се задави.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Ние ще участваме в местната власт, и даваме си сметка, вероятно ще поделим тази местна власт с много други демократични партии. Едно обаче ние няма да си позволим: ние няма да си позволим да участваме в местната власт с вас, с Българската социалистическа партия. (Силен шум и реплики в блока на ДЛ, ръкопляскания в блока на СДС.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Това не е възможно. С вас - никога!
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Винаги навсякъде ще бъдем против вас, защото вие носите негативите от управлението и в централната власт, и в местните власти в страната. Поради тази проста причина. (Бурни ръкопляскания в блока на СДС.)
  Освен това очевидно желанието ви да използвате тази трибуна за местни власти идва от нежеланието на хората да ви слушат по места. (Смях и оживление в блока на СДС, бурни ръкопляскания.) Ако вие имахте тази публика, която ние имаме, нямаше да имате нужда да излизате на тази трибуна. Щяхте да водите диалога там, където той е по време на местни избори, а той е с хората, по селата, по общините, из цялата страна.
  Така че, ако желаете, ето там е дебатът с вас, а не тази трибуна. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания в блока на СДС, шум и реплики в блока на ДЛ.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Защо ходите с охрана?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
  За процедура има думата госпожа Емилия Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, господин министър-председател! Настоявам тезата на министър-председателя, че всички трябва да бъдат слуги на народа, да не бъдат слуги единствено и само на него, както в случая председателят на Народното събрание се изживява.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Недейте си служи с...
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Дала съм актуален въпрос към Вас, господин Костов. И тъй като казахте, че искате много хора да Ви чуят, моят въпрос беше по повод днешния ден - денят на възрастните хора, международният ден, в който съвсем почтено питах какво правителството на България по повод международната година - 1999 г., и деня на възрастните хора ще направим, всички заедно и правителството, но господин Соколов отмени въпроса, отклони го и ме прати при ресорния министър, без да знае, че ресорен министър на възрастните хора не е само Иван Нейков. Там е и министърът на здравеопазването, там са въпросите на земеделието, там са въпросите на строителството, там са въпросите на икономиката, на работата на хората, които със своите осигурителни вноски пълнят социалните фондове.
  Така че, господин министър-председател, аз Ви моля: махнете тази амбразура и дайте право хората да чуят това, което Ви питаме от тази трибуна за близо 2 млн. и 500 хил. наши родители, които имат право да знаят ще имат ли право да живеят след 2000 година. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
  ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА ДЛ: Процедура! Още една процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Пламен Славов има думата за процедура.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители, господин министър-председател, господин заместник министър-председател! Господин председателю, през тази седмица в този ден аз очаквах да получа отговор от господин Божков на моя актуален въпрос, който му отправих относно предизборната агитация във Вазовските машиностроителни заводи в Сопот, което е дружество със 100 процента държавно участие. Аз желаех и очаквах господин Божков като министър на промишлеността и като член на правителството и представител на държавата, която е едноличен собственик на предприятието, да обясни как в работно време на територията на едно предприятие и дружество, което е 100 процента държавна собственост, се води безогледна политическа агитация в полза на кандидатите на СДС, разпространяват се предизборни материали от ръка на ръка с участието на представители на ръководството на предприятието и на дружеството.
  А що се отнася до публиката, която участва във вашите срещи, нека да се знае, че се стига до абсурда, когато с устна заповед на член на ръководството на ВМЗ работници и служители се задължават на отидат на предизборна среща, на политическа среща с министъра на отбраната Георги Ананиев. Използва се естественият страх на хората от съкращения, които предстоят в ВМЗ, за да се осъществява груб политически шантаж и рекет и те насила да бъдат карани на вашите срещи, за да бъдат те толкова многобройни и така добре посетени, както тук обяснява господин министър-председателя.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): И вярвате ли си, че затова идват?
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Защо, господин председателю на Народното събрание, Вие пазите господин Божков от отговора на този въпрос? Защото Вие се страхувате от тази трибуна, която единствено е защитена от Вашата цензура, да прозвучи истината и да бъде защитена истината. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
  Госпожо Масларова, и Вие сте си забравили въпроса. Ще Ви го прочета точно: "Има ли нашето правителство някакви конкретни идеи, съответно реализации, свързани с този ден?" (Шум и реплики от ДЛ.) Ще питате министър-председателя има ли конкретни идеи с определен ден!? Това не е изобщо въпрос в областта на управлението.
  Господин Славов, аз няма да позволя Народното събрание да се превръща във втора Централна избирателна комисия. Ако някой има претенции за някакво неспазване на Избирателния закон, имаме си по Конституция и по закон съответни органи, към които съответните недоволни трябва да се отнасят. Не може Народното събрание да решава такива въпроси. (Оживление.)
  Има думата народният представител...
  ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Процедура, процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние сега имаме парламентарен контрол, господин Пирински, така че стига с тези процедури, които нямат... (Силен шум, реплики и тропане по банките от ДЛ.)
  Добре, последна процедура и продължаваме с питанията.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, правилникът Ви задължава да давате думата, когато се иска процедура, така че не опитвайте да своеволничите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Давам Ви я. Както виждате, спазвам правилника.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Процедурният ми въпрос е във връзка със справката за парламентарния контрол за днешния ден - петък, 1 октомври, където е записано накрая, че поради служебни ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Петър Бояджиев.
  Първо, аз възразявам, господин председателю, с такава забележчица да се обяснява защо отсъства един министър от парламентарен контрол. Трябва много точно и ясно да се изясни има ли достатъчно сериозна причина, която да извини отсъствието на министър от парламентарния контрол.
  Два пъти по-необяснимо е отсъствието на господин Бояджиев днес, тук, от този парламентарен контрол, защото цяла България се чуди какво става с така наречената здравна реформа. Ще има ли от 1 януари здравна защита българският гражданин или няма да има?
  ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Няма.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моят актуален въпрос към господин Бояджиев беше във връзка с оставянето без всякаква здравна помощ на селата от община Сатовча и аз много очаквах да чуя неговия отговор. Оказва се, че той има по-важни служебни ангажименти и не може да е тук днес. Категорично възразявам срещу тоя начин на процедиране и настоявам да го пресечете. (Ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински. Аз също не одобрявам министър да смята, че има по-важни служебни задължения от участието си в парламентарния контрол, но в справката съм цитирал точно писмото, което той е изпратил.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Трябва да му го върнете.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Както на нас ни връщате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Като му го върна, полза няма да има. Той трябва да дойде тука да отговаря. (Реплики от ДЛ.)
  Има думата народният представител Веселин Бончев.
  Моля квесторите да поканят министър-председателя в залата.
  ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Той да не се уплаши? Явно е уплашен.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Един час слушам процедурите ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Веселин Бончев да развие своя актуален въпрос на какво основание Министерският съвет е взел решение да бъдат предоставени на Пентогона - доколкото аз знам, се казва Пентагона на Съединените щати военни бази в република България. Заповядайте!
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, драги колеги народни представители! Мотивите за този въпрос са няколко. Миналата седмица беше публикувано в българската преса, че Министерският съвет е взел решение за предоставяне на военни бази на Пентагона на Съединените американски щати.
  Вторият мотив към този въпрос е: ние преди 4-5 месеца дадохме въздушно пространство на НАТО за бомбардировки над Югославия и България не получи нищо, освен милиони загуби, които ще продължат още една година, защото само преди няколко дни пресата обяви, че Дунавът няма да бъде разчистен още една година, защото няма пари, а и настъпва зимата. Загубите за България ще бъдат огромни.
  Третият мотив към този въпрос е: като дадем тези бази, кой гарантира, че няма да настъпи бум на пазара на наркотици? Когато давахме нашето сухопътно пространство, тук, от тази трибуна, аз изразих тази опасност и бях репликиран. Но само една седмица след това пресата беше пълна с това как тези войници са направили бум в продажбата на наркотици и на българска, и на македонска територия. (Смях от СДС и НС.)
  Другият мотив е екологията. Направих консултация с известни учени-еколози от Българската академия на науките. Това е една голяма потенциална опасност: тези бази, тези кораби какво гориво возят, какви товари и колко много ще бъде замърсена екологията.
  И една съвсем прясна информация: даването на бази на Пентагона няма ли да влоши отношенията с Русия, които с толкова много труд и от сегашното правителство бяха току-що възстановени, а ако се влошат тези отношения, отиват и пазарите на българския производител, защото Западът не иска нашите стоки?
  И последното: на какво основание американското посолство прегради с бариери целия тротоар и една трета от ул. "Съборна", защото такова нещо във Вашингтон, смятам, че нашето посолство не може да направи? Плащат ли за това Съединените американски щати?
  На базата на тези мотиви, господин министър-председател, може ли да ми отговорите на какво основание Министерският съвет е взел решение да бъдат предоставени бази на Пентагона на Съединените американски щати в Република България? Благодаря. (Оживление.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
  Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бончев! Както сте разбрали вече, Министерският съвет не е взимал такова решение. То и не може да бъде взето, защото не е в неговите компетенции. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС и НС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
  Господин Бончев има думата за реплика, ако желае.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър-председател! Аз не мога да разбера в тая държава кой лъже. Във вестника от 24 септември (смях от СДС), първа и четвърта страница, когато пишат някакви други работи, всички казват: Вярно е. Там пише: Министерският съвет взе решение. Защо, господин Костов, Вие не реагирате 10 дни? Вестник "Труд", първа и четвърта страница, от 24 септември - миналия петък.
  Второ, защо, след като не сте взели решение, тези Ваши думи повтори и президентът?
  ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: Питай репортерката.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ: Кой лъже в тази държава?
  Малко след 10 ноември в българската преса се появиха писания, че господарят си е господар. Има само разлика в произнасянето на буквичките. До 10 ноември се казваше СССР, сега се казва Съединени американски щати. По-рано нашето правителствено и държавно ръководство е искало да станем 16-а република. Сега изглежда, че с тези бази, въздушни и сухопътни пространства, нашето правителство и Президентство искат да станем 52-ро щатче на американците. (Силен смях от СДС.) Щатче, пък макар и да бъде в Тексас, защото не сме достойни за Калифорния и Флорида. (Оживление.)

  Настоявам още един път, господин министър-председател, да потвърдите отговорно, щом отричате, кой така категорично публикува на страница първа, че Министерският съвет е взел решение за даване на бази на американците в България. (Смях в СДС.) Защото от тези бази, които дадохме през пролетта, България загуби милиарди и не получи нищо. Дори обяснението е, че щели да бъдат изтъргувани и България ще получи няколко милиона долара, което е много смешно и жалко за България! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин министър-председателят.
  Господин Бончев, трябва да преценявате кои вестници да четете и кои да не четете.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Точно това е, господин Бончев и моят съвет към Вас. Ако искате да разберете какво решава правителството, четете "Държавен вестник". (Смях и ръкопляскания в СДС. Министър-председателят Иван Костов се смее.) А иначе не ме съветвайте да правя проверки на независими вестници какво публикуват. Само това остава, да започнем да проверяваме какво публикува един частен вестник! Такова нещо нашето правителство не може да си позволи. Така че, четете "Държавен вестник" за решенията и постановленията на правителството. Благодаря. (Ръкопляскания в СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
  Има думата народният представител Иван Бойков да развие своя актуален въпрос относно политиката на правителството, свързана с изпълнението на договорите за приватизация в частта "Следприватизационен контрол". Заповядайте.
  ИВАН БОЙКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин заместник министър-председател, колеги! По искане на група народни представители от Комисията по икономическата политика ни бе предоставен отчет за изпълнение на задълженията на новите собственици на фирмите, приватизирани в периода 1994 - 1998 г.
  Анализът на предоставената информация от органи, занимаващи се с тази дейност, в това число Агенцията за приватизация, Министерството на промишлеността, Министерството на търговията и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата, Министерството на транспорта, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Комитета по енергетика показва, че масово не се изпълняват поетите ангажименти по договори за продажба. Те са по показатели: поети инвестиционни задължения, покриване на задълженията към Националния осигурителен институт и държавния бюджет, към банки-кредитори и доставчици и работни места.
  Неизпълнението на тези задължения поставя под съмнение и самите сделки. Многото ведомства, които се занимават с това, липсата на добра координация между тях, а и на адекватна нормативна база, ще постави икономиката на страната пред нови проблеми.
  Уважаеми господин министър-председател, интересно е вашите служители и хората, които са отговорни по тази материя, да се занимаят по-подробно с анализи на данните, които се предоставят от министерството. Вие имате относително добър информационен масив и информацията се събира. Тази информация, обаче, не води към адекватни действия, една от причините за което е и липсата на координация и на адекватна нормативна база. Общо-взето тя е обобщена от Агенцията по приватизация и вътре в нея е казано, че те са наясно с проблемите. Даже има и доста сериозни икономически анализи за състоянието в страната и причините, поради които не се изпълняват тези договори. Но в същото време те казват, че са с вързани ръце. Те не могат да предприемат адекватни действия, за да си възвърнат неустойките, или пък да прекратят договорите. Това се отнася и за министерствата, които извършват приватизация.
  В момента има поети огромни като обем инвестиционни задължения в годините напред до 2005 - 2006 г. и не се изпълняват. А голяма част от договорите са сключени и са дадени две предприятия на тези фирми именно за това, че са поели задължения. Тоест, се оказа, че има една, под съмнение, договореност между тези, които дават и тези, които получават и срещу която е получено много малко.
  Но, уважаеми господин министър-председател, моят актуален въпрос към Вас е, а може и господин Божков да слуша по този въпрос, тъй като той е доста ангажиран в тази тема: какви мерки ще предприеме правителството за решаване на проблема? Как смятате да подобрите междуведомствената координация и управление на следприватизационния контрол?
  Господин министър-председател, аз приключих с моето питане. Искам да Ви кажа, че това е третият въпрос, който поставям на тази тема. Най-напред въпросите ми бяха към господин Бакърджиев и към господин Божков. Те ми отговориха, че ще предприемат мерки, но към момента нямаме нищо реално, конкретно. Затова питам Вас, като министър-председател на България. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
  Има думата министър-председателят господин Иван Косов. Заповядайте.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойков! Въпросите Ви очевидно се базират на получените в Комисията по икономическата политика материали от Агенцията за приватизация, отразяващи междинните, подчертавам, междинните данни от изпълнението на договорите за приватизация към месец юни тази година. Поради тази причина, те не дават пълна картина на резултатите от поетите от купувачите ангажименти.
  Безспорен факт, с който разполагаме всички, проявяващи интерес към един от най-важните елементи на структурната реформа в приватизацията е, че за по-малко от две години - 1997 - 1999, правителството ни осъществи два пъти повече сделки в сравнение с периода 1992 - 1997 г. Договорените плащания, съответстващи на посочените периоди, са в съотношение 1:3. А договорените инвестиции - 583 млн. срещу 2 млрд. 183 млн.
  Вие питате "какви мерки ще предприеме правителството за решаване на проблема със следприватизационния контрол", като твърдите, пак цитирам: "Масово не се изпълняват поетите ангажименти по договорите за продажба". И отново: "Как да се подобри междуведомствената координация и управление на следприватизационния контрол"?
  Проблем със следприватизационния контрол към настоящия момент дори теоретично не може да има. Действително за периода 1993 - 1997 г. такъв проблем можеше да съществува, ако органите по чл. 3 бяха създали своите структурни звена за следприватизационен контрол или поне бяха възложили такива функции на някои служители в своите ведомства.
  Не само че нямаше структури, но дори и в по-голямата част от сключените такива договори липсват задължения на купувачите да доказват документално изпълнението на поетите задължения, обвързани със съответните санкции за неизпълнение. В значителна част от тези, броящи се на пръсти сделки, липсваха и ангажименти или предвидени санкции за неизпълнение.
  Недвусмислено се налага изводът, че за този период можем да разчитаме единствено на добронамереността на новите собственици да представят отчети за извършените инвестиции, запазване и създаване на работни места и други.
  След 1997 г. в органите по чл. 3 от Закона за приватизацията се създадоха специализирани звена за следприватизационен контрол. Редът и начинът за осъществяване на този контрол се регламентират с правила за осъществяването му, приети от тях. С правилата са регламентирани и документите, необходими за доказване изпълнението на всяко от договорените задължения, технология на следприватизационния контрол, ред и начини на санкциониране при неизпълнение на задълженията от купувача.
  Основните изисквания за осъществяване на следприватизационния контрол са плащане на договорната цена, запазване предмета на дейност, изпълнение на инвестиционна програма, изпълнение на програма за трудова заетост, опазване на околната среда, срок, за който приобретателят няма право да продава обекта, дялове, акции, дълготрайни материални активи, обособени части, вземанията и задълженията на приватизиращото се дружество, преминали в купувача. Проверките се извършват веднъж годишно, както и при получен сигнал за неизпълнение на договорните задължения.
  Не приемам Вашето твърдение, че масово не се изпълняват поетите ангажименти по договорите за продажба, а в малкото случаи, където има неизпълнение, налагаме на съответните санкции, което ще потвърдя само с няколко примера.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството от договорените до 1998 г. инвестиции по 100 договора само в 5 от тях има неизпълнение на целия обем договорни инвестиции в размер на 52 млн. лв., при изпълнение за останалите повече от 2,3 млрд. лв. и 900 хил. щатски долара. От контролираните 141 договора в 17 не са изпълнени поетите ангажименти за трудова заетост при договорени повече от 12 хил. работни места.
  В Агенцията за приватизация програмите за трудова заетост за 1997 и 1998 г. са преизпълнени, като заетият персонал е с 4033 над договореното. За неизпълнение на поетите договорни задължения в определени срокове на купувачите са начислени неустойки. В Агенцията за приватизация до 15 юни тази година са начислени 38 неустойки за неизпълнение на клаузи по 31 сключени договора за приватизация в размер на 25 млн. лв. или по-малко от 8 на сто от сключените договори е констатирано неизпълнение в това направление. В Министерството на промишлеността за неизпълнение на поетите задължения са санкционирани 47 купувачи от общо 734 сделки.
  За нас приватизацията е необратим, но не самоцелен процес по пътя на пазарната икономика. За да подпомогнем предприятията, си позволяваме с допълнителни споразумения да извършваме промени в основните договори в не повече от 8 на сто върху броя на сключените сделки от всички органи за целия период на действие на Закона за приватизация и преобразуване на предприятия, водени от следните принципи. Как става това?
  На основата на следните принципи.
  1. По никакъв начин не нарушаваме правата на другите участници в съответната приватизационна процедура.
  2. Нови видове непарични платежни средства.
  3. Запазване общата стойност на инвестициите с промяна на мероприятията поради изменение на пазарната обстановка.
  4. Промени в програмата за трудова заетост, в смисъл намаляване на работните места само в случаи, когато купувачът е в невъзможност да намери в района достатъчно квалифицирани специалисти, което се доказва с писма от бюрата по труда, обяви в медиите, съгласуване със синдикатите в съответните търговски дружества.
  5. Разсрочване на задълженията за погасяване на парични задължения към банките-кредитори, към бюджета, към ДОО, към социалното осигуряване, към клиенти и други при представяне на банкови бордера за превод на съответните суми или подписани споразумения с кредитори.
  Положителната оценка, която ви представям, би изглеждала проява на чист субективизъм, ако не бяха многократните проверки, направени от един независим орган, какъвто е Сметната палата. Нейните актове за констатации сочат, че приватизиращите ведомства упражняват своите правомощия единствено и в съответствие със законите на страната.
  Отчитайки факта, че приключваме с приватизацията, както и трудните и отговорни задачи, стоящи пред следприватизационния контрол за подобряване работата на контролните звена на приватизиращи и контролиращи приватизационния процес, в министерствата и ведомствата предприемаме следните мерки:
  1. осигуряване на единно методическо ръководство за извършване на следприватизационен контрол във всички органи по чл. 3;
  2. унифициране на създадената практика по извършвания контрол от всички органи по чл. 3;
  3. увеличаване броя на експертите, осъществяващи контролна дейност и подобряване на професионалната квалификация;
  4. създаване на единна информационна система с възможности за обобщаване на цялостната информация за осъществяване на следприватизационния контрол.
  Тези мерки ще намерят отражение във функциите на новите структури на министерствата и ведомствата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
  Има думата господин Иван Бойков за реплика.
  ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър-председател, аз сам щях да похваля някои от тези, които цитирахте тук, особено Министерството на промишлеността и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за сериозния масив данни, който имат.
  Но моят въпрос беше по-друг и него го има в тия придружителни писма, които изпратиха министрите и заместник-министрите към материалите, които ни предоставиха.
  Ето, ще ви цитирам заместник-министър от Министерството на промишлеността, подписано, не се чете: "Следва да се има предвид, че евентуално констатираните от Вас непълноти се дължат на неотложен следприватизационен контрол вследствие на постъпили в министерството значителен брой молби от купувачи за съставяне на анекси за редуциране и отлагане поети от тях задължения."
  Ето ви изводите на Агенцията за приватизация, които ги изпратиха, официално подписани от председателя: "Общото изпълнение на инвестиционната програма за периода 1998 г. е 97,1." А за другите е преизпълнена, разбира се, така, както казахте Вие. "Това се дължи на редица причини - инвестиционният климат в страната е рязко влошен..." и т.н. "Малкото приватизирани дружества, които все пак се стремят към въвеждане в производството на нови мощност и модерни технологии, се сблъскват с невъзможността на банковата система да осигури сериозно инвестиционно кредитиране..." и т.н. "Всичко това предопределя рязкото повишаване през 1998 г. и в началото на 1999 г. да постъпят в Агенцията за приватизация искания за промени в първоначалните инвестиционни програми с предмет разсрочването им, дори за абсолютното им намаляване." Това е извод на Агенцията за приватизация, подписан. Намира се в комисията.
  Има придружително писмо от Министерство на земеделието, в което се казва, че той не разполага с информация, и е пратил едно листче. Министерство на земеделието има сериозна приватизационна програма, а няма информация как се развива тя. Това също се намира в комисията.
  Това ме предизвика да Ви задам тези въпроси и да Ви обърна внимание, че следприватизационният контрол, при такива огромни приети задължения в различни сфери, се нуждае не само от отчет, не само от контрол, но и от действие. А тук, в Народното събрание, председателят на Агенцията за приватизация каза, че неговите ръце са вързани. И в отчета, и в анализа, който ми предостави, същото казва - "Има неустойки и съдебни дела." Съдебните дела в България се точат доста време, а ние нямаме действена възможност, нормативна база, по която да търсим задълженията на тези фирми към държавата, защото те са към държавата. Те не са към някой друг, а са към държавата, към бюджета на страната.
  Това, което казвате за процента неизпълнение на договорите, е така и не е така. Има отлагане на инвестиционната програма във времето.
  Много внимателен анализ трябва да се направи. Аз тук имам при мен, те са безброй фирми. Наистина приватизационният процес отива към края си и затова повдигам този въпрос, за да мога да Ви обърна внимание, че следващият огромен въпрос, който ще стои, е следприватизационният контрол. Приватизацията вече си отмина така или иначе. Скандали, разправии, но тя свършва. И затова Ви обръщам внимание, че трябва да поработим върху нормативната база - и народните представители, и правителството, най-вече правителството.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
  Има думата министър-председателят за дуплика.
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойков, аз съм напълно съгласен и Ви приветствам за това, че и Вие обявихте оттук, че приватизацията отива към завършване, т.е. най-важният етап от структурната реформа в българската икономика приключва. И се присъединявам изцяло към Вашата загриженост, а именно, че сега е моментът да се реорганизира и да се пренасочи, да се промени акцентът във функциите на Агенцията за приватизация. Ние трябва да извършим съответната подготвителна административна и нормативна работа, за да може Агенцията в момента, в който се освободи от големите сделки, да насочи изцяло и с приоритет вниманието си върху тази специфична материя. Тук съм абсолютно съгласен с Вас.
  Ние нямаме и много опит, за да се справяме с тия 7-8 процента от сделките, в които има наистина лошо отношение към договора за приватизация от страна на купувача. Има опити ние да защитаваме интереса на държавата. Разбира се, това става в съда, но не го правим достатъчно компетентно. Вероятно, сигурно някъде могат да ни бъдат предявени упреци за това, че в момента не сме достатъчно добре организирани и концентрирани върху този приоритет. Аз съм абсолютно съгласен, че от края на тази година това ще бъде приоритетът за работа на всички органи по чл. 3 и Ви благодаря, че насочвате вниманието ни към този проблем. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Следващият въпрос е към заместник министър-председателя и министър на промишлеността.
  Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос относно мерките на Министерството на промишлеността за решаване на проблемите, поставени от работещите в "Балканкар" ЕАД - Лом. Заповядайте.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Аз знам, че Вие знаете въпроса от много време, защото Ви го задавам за пореден път. Но в този случай, тук е и министър-председателят, това става, след като и той не пое ангажимент за Лом; това става, след като Вие май месец ми изпратихте едно писмо, в което казвате, че специално за Електрокарния присъства и група и че той ще има много по-добри резултати. И най-сетне това става, след като 4 седмици, господин Божков, Вие не реагирате. Тук господин министър-председателят каза, че водите диалог. Не знам, може би го водите със СДС-актива. И господин Бакърджиев беше там, не изслуша работниците, нито моят колега и нито министър-председателят, нито Вие. Затова съм принуден от тази трибуна днес да Ви задам този въпрос, който Вие казахте, че го знаете.
  Значи въпросът с днешна дата е следният, господин Божков. Протестират работниците, които не са получавали заплата от миналата година, август месец, които са получили аванс за май по 30 хил. лева. За месец май са получили, за юни, юли и август не са получили. Протестират работниците, които Вие уверявахте, когато ми отговаряхте, че ще имат фронт за работа и че ще издържат своите семейства. А те в момента са принудени да изпитват натиск на Спестовна каса за това, че имат заеми, които трябва да връщат, за това, че не могат да си платят тока, не могат да си платят елементарни битови нужди. Протестират работниците за това, че Вие им пращате вместо квалитетни кадри - управленци, тъй като това беше една от същностните Ви, така да се каже, хватки на Вас като министър - да сменяте непрекъснато удобни и неудобни, значи пращате им последно един господин, който е от Враца, и неговата голяма роля за Лом е, че е ликвидирал вече едно предприятие. Работниците протестират за това, че "Автоматика" е пример как Вашето правителство дава път чрез ликвидация на едно предприятие. Казвам го в кавички, защото в момента "Автоматика" е паметник, господин Божков, Вие не слушате, за съжаление, на разхищение и на унищожение.
  И тук преди малко Вие казахте: приватизацията е завършила. Не, ликвидацията продължава и продължава със страшни темпове. И именно затова протестират работниците от Лом. Те не искат да бъдат ликвидирани, защото това са 540 човека. Това са потомствени работници.
  Господин Божков, въпросът Вие го знаете, не питайте какъв е. Аз Ви казвам за какво протестират работниците, какво са Ви написали. Ако не сте го прочели, ще Ви го оставя сега на трибуната, защото това са три писма, които са Ви изпратени в продължение на един месец, и просто се опитвам да Ви ги преразкажа за какво протестират хората и кой трябва да ги чуе, и кой трябва да изпълни закона. Защото и по 1 млн. сте им обещали, обещали сте им много други неща. Нищо от това не е направено, господин министър Божков, освен двата компактдиска, но те не са ги получили, защото Вие не сте им ги подарили безвъзмездно, а нямат пари да си ги купят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
  РУСИ СТАТКОВ: Така че искам да чуя все пак Вашия отговор.
  Ето, оставям Ви и писмата на работниците.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник министър-председателят и министър на промишлеността господин Божков. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Статков!
  Трибуната на Народното събрание отново стана средство да демонстрирате Вашите постоянни грижи за съдбата на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом. Бих се радвал, ако те са резултат на искрено желание за подпомагане на работещите в дружеството.
  Разрешете ми обаче да ви препоръчам, преди да ми задавате въпроси, да се опитате все пак да си изясните някои елементарни неща като, примерно, името на дружеството, за чиято съдба се вълнувате, структурата на капитала му и акционерите му. Ако се бяхте информирали за тези най-прости неща, щяхте да научите, че дружеството се казва "Балканкар - Дунав", Лом и не е еднолично акционерно дружество, а акционерно дружество, в което акционер не е само Министерството на промишлеността, но и "Балканкар холдинг", а също и индивидуални частни акционери от масовата приватизация.
  Обръщам Ви внимание не, за да се заяждам с Вас, а за да разберете, че промените в ръководството на предприятието стават не по заповед на министъра, а по волята на акционерите с решение на общото събрание. Както добре Ви е известно от Търговския закон, надявам се, начинът на вземане на решение е различен за едноличните акционерни дружества и за акционерните дружества.
  По същество какви са проблемите и предприетите мерки за "Балканкар - Дунав" АД и защо се стига до промени в ръководството?
  В сравнение с останалите дружества от системата на каростроенето, "Балканкар - Дунав" АД е единственото осигурено с поръчки за производство през 1999 г., както и с тяхната реализация чрез външнотърговското дружество от холдинговата структура.
  Без колебание ще подчертая, че "Балканкар - Дунав" АД е бил и продължава да бъде обект на специално внимание и подпомагане, като отчитаме тежкото наследство, конюнктурата на пазара в каростроенето и социалните проблеми на общината.
  Предвид неблагоприятното финансово състояние на дружеството предприети бяха редица жизненоважни мерки, по-съществените от които са: още през 1998 г. в дружеството бяха командировани експерти за решаване на конкретни технически въпроси, свързани с подобряване качеството на произвежданата гама електрокари и тяхната потребителска стойност; бе разработена система за контрол при доставка и влагане в производството на необходимите суровини и материали, както и за снижаване на условно постоянните разходи и външни услуги; изготвена бе нормативна себестойност на произвежданите карни изделия, тъй като над 95 на сто от тях бяха със себестойност по-висока от пазарните цени; осигурено бе финансово обезпечаване на производствената програма и повишаване на експортните цени чрез външнотърговските дружества; осигурена беше и пряка финансова помощ от страна на "Балканкар холдинг".
  Въз основа на посочените и други подобни мерки бе приетата от общото събрание на акционерите на 26 април 1999 г. програма за преструктуриране на дружеството. Нейният втори етап бе приет от проведеното на 9 септември т. г. общо събрание. По този начин бе направена решителна крачка за финансовото оздравяване на дружеството и за осигуряване на условия за подпомагане и обезщетяване на освободените в резултат на преструктурирането работници и служители по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Постановление № 100.
  Проблемът на "Балканкар - Дунав" АД е, че въпреки специалните мерки и постоянното подпомагане не е в състояние да осигури срочно изпълнение на възложените му поръчки. В резултат на това са и породените социални проблеми.
  Така стигаме до отговора на Вашия конкретен въпрос, господин Статков - промените в съвета на директорите са извършени поради явната и - обърнете внимание - призната от самото ръководство невъзможност да се приложат набелязаните мерки. Те стават решение на общото събрание на 9 септември, като акционерите гласуват подадената от самия съвет на директорите оставка.
  Съществува и друг, много съществен проблем, който обяснява напрежението в "Балканкар - Дунав". Определени сили в дружеството пречат и дестабилизират нормалната работа в завода. Това обстоятелство, подкрепено с конкретни данни, бе ясно изразено на проведената на 24 август 1999 г. в Министерството на промишлеността среща с представители на всички синдикални организации в дружеството. Точно затова колективът на "Балканкар - Дунав" АД, Лом настоява за оставката на всички оперативни ръководители до ниво "началник-отдел".
  Лошото е и друго, че някой спекулира в сегашната ситуация с проблемите на каростроителите и техните семейства и за тяхна сметка пречи на новоизбрания от общото събрание на 9 септември 1999 г. съвет на директорите да се конструира и да започне своята работа. Имам предвид, че непрекъснато се тиражират внушения за предстояща ликвидация на дружеството. По този повод искам да подчертая - "Балканкар - Дунав" АД е в напреднала фаза на процедура за приватизация в рамките на пул "Балканкар". Приватизационен агент на пул-а е "Прайс уотър хаус купърс", от чиято единствена компетентност е предлагането на извънприватизационни мерки, съгласно договора му с Агенцията за приватизация. При съществуващата пазарна конюнктура приватизационният посредник е декларирал и доказал до момента твърдото си намерение да доведе до успешен финал приватизационната процедура на пул "Балканкар".
  Искам да Ви обърна внимание, господин Статков, последно, че става ясно, че много се притеснявате от предложения за изпълнителен директор Георги Младенов. Защо? Защото предишната му длъжност била - ликвидатор на "Автоматика" ЕООД, Лом. И понеже бил ликвидатор на едно предприятие сега, като бъде назначен за директор на друго предприятие, той вероятно и него щял да го ликвидира.
  Аз мисля, че е под нивото на един народен представител да прави такива инсинуации от трибуната на Народното събрание. А ако сте обърнали внимание на това кой е господин Младенов, ще видите, че той има висше образование - инженерно, следдипломна квалификация по маркетинг и мениджмънт, в момента завършва семестриално и право - пети курс е студент по право, освен че има две висши образования. Едва ли точно този човек, понеже успешно е завършил ликвидацията на едно предприятие в Лом, може да се очаква, че по тази причина няма да извърши приватизация, а ликвидация на друго предприятие. Това, че на Вас така Ви се иска с предизборни цели си е Ваш проблем.
  Аз много Ви моля да не използвате трибуната на парламента, за да създавате допълнителни затруднения за влизането в действие на работата на новия съвет на директорите на едно предприятие, което има бъдеще, има и възможности. Нека да оставим хората да работят там. Не създавайте допълнително социално напрежение там, където не би трябвало да го има. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Божков.
  За реплика има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги!
  Започвам оттам, откъдето завърши господин Божков - социално напрежение, господин Божков, има и не го създавам аз, а го създавате Вие с това, че не можете да управлявате като принципал едно предприятие и за пореден път правите промяна, господин Божков!
  И още нещо - човекът, който предлагате, не просто е ликвидатор, а бих казал, престъпен ликвидатор, защото "Автоматика" е разграбено. То не е ликвидирано, но това е друга тема и Вие ще получите въпроси на друг контрол.
  Що се касае, господин Божков, до големият въпрос той е - Вие преди три години обявихте тук, предизборно, в България, че можете. Ето, три години Вие унищожавахте това предприятие в Лом. Ви унищожавате много предприятия в моя регион, за които съм Ви питал. Вие днес отново се опитвате да изместите точката, да изместите въпроса, казвайки: Ние ще намерим още по-можещ. Няма! Този балон вече се спука! Защото няма и производство, господин Божков. Лъжа е това, което се изнесе! И то е много груба лъжа - за ръст от 0,5 на брутния вътрешен продукт. Лъжа е също така и другото, че догодина ще има ръст, след 2003 г. ... Всички тези лъжи, господин Божков, които се тиражират, не изместват проблемите и напрежението в хората, които в ежедневието си просто загиват. Това е от Вашето можене. Затова новият Ви девиз: "Ние всички заедно можем повече!" за мен единствено и за хората, които са ме избрали, е сигурно да пеете по-добре, да спортувате по-добре и да крадете по-добре!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата министър Божков.

  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, очевидно си подготвяте репликите предварително, защото аз току-що Ви обясних, че не съм принципал на това дружество поради това, че то има общо събрание. Но Вие искате да съм принципал на дружеството. За голямо съжаление Търговският закон няма обратна сила и аз трудно ще мога да стана по Ваше желание принципал. Разбира се, че държавата има най-голям дял в дружеството и съответно с министерството се съгласува съставът на съвета на директорите, тъй като представител на министерството гласува там. Така че ние си носим отговорността за това, което става. Както виждате, носим я вече две години и половина и я носим доста успешно.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Плаща ви народът!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви, господин Статков!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Аз много съжалявам, че Вие не можете да пеете и затова Ви е тъжно... (Отново реплики от Руси Статков.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, никой не Ви прекъсваше Вас!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: ... и Ви е тъжно, че съм записал благотворителен компактдиск за сирачетата от "SOS Киндердорф"... (Репликите от Руси Статков продължават.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, трети път Ви правя бележка!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Ако това Ви дразни, вероятно Вие не обичате децата. Но аз мисля, че сирачетата всеки би трябвало да ги обича и да помага, както може. Освен с пеенето, съм помагал и по много други начини, но на Вас явно Ви пречи това, че хората вероятно ме харесват, че пея добре. Но някой може да пее, друг може да се изказва от трибуната, трети може и двете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
  За процедура има думата господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожо министър, господин министър! (Министър Божков си тръгва.) Изчакайте да чуете процедурата!
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Процедурата е към депутатите.
  РУСИ СТАТКОВ: Процедурата е и към Вас.
  Господин водещ, един министър трябва да отговаря на това, което го питат. Той не отговори защо работниците не получават заплати, какво ще направи, за да се подобри положението там, а ми обясни защо пеел за сираците. Нека да отиде да обясни на работниците в Лом защо не си е свършил работата като министър, а и да им попее. Но първо да си свърши работата като министър. Това ми е процедурното предложение. И ние сме длъжни като народни представители да искаме от министрите, да настояваме да си вършат работата, а не да пеят. Това е пир по време на чума!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Ще преминем първо към въпросите към госпожа Евдокия Манева, министър на околната среда и водите, тъй като вицепремиерът господин Евгений Бакърджиев пътува към София и всеки момент ще дойде.
  Към министър Евдокия Манева има актуален въпрос, поставен от господин Иван Борисов относно нарушаване целостта на озоновия слой над Балканския полуостров.
  Имате думата, господин Иван Борисов, да развиете въпроса си.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Манева, ръководеното от Вас министерство вече официално призна, че една от последиците от войната в Югославия е нарушаване целостта на озоновия слой над Балканския полуостров. Съобщението е на експерт от министерството. Той допълни, че точните размери на вредите, които бомбите са причинили на озона, ще станат след подробни изследвания и ще бъдат обявени до края на годината.
  Всички знаят, че озоновият слой се намира на височина 15-20 км над земята и предпазва от проникване на вредните ултравиолетови лъчи. Най-честите разрушители на озоновия слой са хлор, флуор, водородните съединения, които се получават при пожар или при изгарянето на самолетното гориво. В операцията срещу Югославия бяха изстреляни хиляда крилати ракети. Паднаха хиляди бомби с общо 22 хил. тона експлозив. Ако към това се прибавят и 27-те хил. самолетни полета, при които са изгорени над 10 млрд. литра керосин, можем да си представим какво въздействие е оказано на озоновия слой.
  Излишно е да коментираме причините за изкуствено предизвиканите валежи, непознати за Балканския полуостров през последните векове. Няма да изброявам изгорените складове за гориво, изгорените рафинерии, химически заводи и т.н. Причините за големите валежи са пробитият озонов слой и парниковият ефект. Затова може да се каже, че НАТО извърши екоцид. Заключението е на министъра на околната среда на Сърбия Бранислав Блажич.
  Бавна смърт, ракови заболявания и мъртва природа пълзят над Балканите. Снарядите с обогатен уран, използвани в Косово, причиняват рак. Ето и част от последиците за България. Най-накратко - бум от тумори. Пловдивският онкологичен диспансер е пред затваряне. Здравното заведение отдавна изхарчи годишния си лимит за лекарства и консумативи. Причината за кризата е рязкото увеличаване на броя на заболелите. През първото полугодие на тази година броят на заболелите в пловдивския диспансер е 972 при 570 за същия период на миналата година. Тоест, два пъти повече. Същата е тенденцията и в Бургас. Тамошният диспансер приема болни от Бургаска и Ямболска област. Броят на регистрираните там е 13 953 човека. Всичките 43 легла в пловдивската клиника по онкогинекология са запълнени. Ежедневно там се правят поне по четири операции. Възрастовата граница на заболелите непрекъснато пада. Все по-често пациентите са 25-40-годишни.
  Моят актуален въпрос е: считате ли, че е необходимо паралелно с изследванията за разрушаване на озоновия слой официално да бъдат уведомени хората за предпазните мерки, които трябва да бъдат взети, за да няма фатални последици за здравето на хората? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Борисов, превишихте малко времето.
  Има думата госпожа Евдокия Манева - министър на околната среда и водите.
  МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Борисов, трябва да кажа, че с известно неудобство ще отговоря на този въпрос, защото и децата от училище знаят, че известно изтъняване на озоновия слой има само над Южния полюс. Всякакви други твърдения са просто смехотворни. Съжалявам, че трябва да го кажа. Въпреки това аз ще отговоря по-подробно на този въпрос. Освен това ще кажа, че пред Министерството на околната среда и водите никога не е стояла дилемата да признава или да отхвърля твърдения за нарушаване целостта на озоновия слой над Балканския полуостров. Вие цитирате вестници, а това са журналистически интерпретации. Всеки, даже най-общо осведомен, не говоря за специалисти, каквито работят в Министерството на околната среда, знае добре, че някакви проблеми с озоновия слой има само над Южния полюс. Но ще Ви обясня за какво става дума.
  С цел да поясня несъстоятелността на поставения въпрос, ще Ви дам едно кратко обяснение. Един от въпросите, които си задават хората, заинтересовани от състоянието на озоновия слой и мерките по неговата защита, е защо при положение, че приблизително 90 на сто от емисиите на озоноразрушаващи вещества се отделят в северното полукълбо на географската ширина на Америка, Европа, Русия и Япония, така наречената озонова дупка или критично изтъняване на озоновия слой се наблюдава в най-южните ширини на южното полукълбо. Отговорът се крие в процесите на пренос на въздушни маси, които протичат в атмосферата. Първоначално освободените озоноразрушаващи вещества, които са неразтворими и по-тежки от въздуха, се разсейват в продължение на една или две години. Значи не може да става дума изобщо за много бързо влияние на какъвто и да е процес на земята. Те се разпределят в долните слоеве на атмосферата на височина не повече от 10 км, след което се издигат в стратосферата в областта на тропиците. Веднъж попаднали там, се отнасят в посока към полюсите от характерните за този слой ветрове. По-интензивното нарушаване на озоновата обвивка над Южния полюс в сравнение със Северния - двете места, където в крайна сметка могат да се наблюдават нарушения на озоноразрушаващия слой в резултат на натрупване на озоноразрушаващи вещества се дължи на специфичните географски условия, които трудно биха могли да бъдат трайно изменени в резултат на конфликта в Югославия.  Надявам се, че става ясно, че нарушение на озоновия слой в северното полукълбо може да се очаква единствено в ширините близо до полюса, аналогично на ситуацията в южното полукълбо. С други думи, нарушаване на озоновата обвивка над Балканския полуостров е възможно като хипотеза, абстрактна хипотеза, едва след като такова разрушаване е налице на местата над Западна Европа, Русия и Северната част на Америка. А такова нещо не се наблюдава.
  Резултатите от наблюдението на озоновия слой се координират от Секретариата на Виенската конвенция и се извършват от специализирани международни обществени институции и тези наблюдения към настоящия момент не показват допълнително влошаване на състоянието на озоновата обвивка, включително и над полюсите.
  Бих искала да изтъкна, че в тези институти работят специалисти не само от страни-членки на НАТО, а и от други страни, което показва, че няма каквито и да било причини да се смята, че една евентуална информация за нарушаване на целостта на озоновия слой може да бъде скрита от обществеността.
  Самостоятелни изследвания на стратосферния слой не са по силите на нито едно отделно правителство от района, включително и на българското. Така че ние такива самостоятелни изследвания не правим, но получаваме необходимата информация от компетентните за това международни институти.
  Въз основа на това, което казах досега, твърдя, че реални и възможни рискове за здравето на населението и околната среда няма, както и няма нарушаване на целостта на озоновия слой над Балканския полуостров изобщо и няма причини да се говори за подобна даже хипотеза.
  По тези причини министерството не счита, че е необходимо предприемане на някакви специални предпазни мерки за защита на населението. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Манева.
  Господин Борисов, имате право на реплика.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо Манева, спестих името на експерта от Вашето министерство, когото цитирах, по понятни причини. Не бих искал заради този актуален въпрос да го уволните или да си има някакви неприятности.
  По-нататък. Вероятно знаете, госпожо Манева, че според проучване на социологическата агенция "Кеша", проведено сред 1219 българи през тази година, едва 55 на сто от хората знаят, че през последните години се наблюдава изтъняване на озоновия слой. Още по-лошо е това, че 33% от тях не знаят за какво става дума. А озонът е единствената преграда между живота на Земята и слънчевата ултравиолетова радиация.
  Ето защо, госпожо Манева, аз считам, че това, което Вие и Вашето министерство правите, не е най-доброто за България. Явно е, че спирането на истината за последиците от войната в Югославия за България във всички аспекти не е най-доброто. Едва ли и рокконцертите за защита на озоновия слой ще възстановяват озона. Впрочем, знаете ли, госпожо Манева, с какви лозунги осъмна София след проведения пред НДК концерт за защита на озоновия слой? Ще Ви ги кажа: "СДС - Народен съд!". Другия лозунг: "Уесли Кларк - подсъдим в Хага!". Тези надписи още стоят, елате да ги видим заедно. Те са в центъра на София, буквите са 50 см - "СДС - Народен съд!", "Уесли Кларк - подсъдим в Хага!".
  Госпожо Манева, помислете си! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо Манева, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Злобните лозунги нямат нищо общо с истината за озоновия слой. И много съжалявам, че Вие наистина не можете да приемете никаква обективна истина. Никакви данни от страна на Министерството на околната среда никога не са укривани. А по отношение на озоновия слой мисля, че Вашата некомпетентност надхвърля даже елементарните ученически познания.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Цитирам Вашите експерти, моля Ви!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Манева.
  Преминаваме към питания и актуални въпроси към господин Евгений Бакърджиев - заместник минисър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Следва питането от народния представител господин Александър Каракачанов относно провала на изпълнението на програмата по воден заем за ВиК - Добрич.
  Господин Каракачанов, имате думата да развиете питането си.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Както ви е известно, цената на водата в град Добрич е една от най-високите в страната, като едновременно с това в редица райони продължава режимът във водоснабдяването. Даже съвсем наскоро в Добрич нямаще вода в продължение на 50 часа. Причината за това са големите разходи за нейния добив, както и остарялото оборудване и водопреносна мрежа, което води до над 80% загуба на вода.
  За промяна на това положение през 1996 г. ВиК - Добрич, подписа изгодно споразумение със Световната банка за заем в размер на 9 млн. 255 хил. щатски долара и дългосрочна програма до 2000 г. А от 1997 г. програмата реално е провалена, като не са изпълнени и 30 на сто от заложените в нея изисквания. Подчертавам този факт.
  Също така вероятно като последствие от това сумата е редуцирана на 5 млн. 494 хил. долара. А след това, по непотвърдени данни, още почти на половината. Цялото безотговорно отношение по този въпрос провали възможността в близките години да бъде решен категорично водният проблем в Добруджа, включително и във финансов аспект - става дума за цената на водата. Във връзка с това, господин министър, Ви питам за следното:
  Първо. Защо бе провалена програмата по споразумението за водния заем със Световната банка и защо този факт се крие от обществеността?
  Второ. Защо при очевидна вина за този провал от страна на ръководството на ВиК - Добрич, в лицето на господин Ников, същият и досега не е освободен от тази длъжност? Това е най-малкото, което може да се направи.
  Трето. Защо независимо от приетия вече Закон за водите ВиК - Добрич, продължава да калкулира всички загуби по водопроводната мрежа за сметка на потребителите, след като законът позволява да се правят такива само 25 на сто? Ако законът се изпълни, цената на водата в Добрич би следвало да падне поне с 30 на сто, а не както прави сега в момента господин Ников, да търси поводи да я увеличи още. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
  Има думата господин Евгений Бакърджиев - заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Каракачанов! Във Вашето питане наистина се съдържат три основни въпроса. Първият е за изпълнение на програмата по водния заем за ВиК ООД - Добрич. Той съдържа, както Вие неколкократно сам подчертавате, вероятни и непотвърдени данни. Това направихте и сега от трибуната на парламента. Затова ще си позволя да Ви запозная с конкретните факти.
  Под заемното споразумение за реализиране на проекта "Воден заем" във ВиК - Добрич е подписано на 20 ноември 1996 г. Този проект се финансира от Световната банка. Общата стойност на заложените в него проекти възлиза на 9 255 770 щ. долара. Срокът за връщане на средствата е 14 години при тригодишен гратисен период.
  Съгласно договорните условия Световната банка финансира 70 на сто от стойността на проектите. Останалите 30% се финансират поравно от държавния бюджет и от собствени средства на съответното търговско дружество. Още тогава, към датата на подписването на споразумението, дружеството ВиК - Добрич, е в много тежко финансово положение, което съответства на цялостното състояние на икономиката на страната ни в края на 1996 г. Добрич и ВиК не правеха изключение.
  През 1997 г. обаче състоянието на дружеството продължава да се влошава. Стига се дотам, че то не е в състояние да изпълнява задълженията си по договора със Световната банка. Това е и основната причина през месец юли 1997 г. тогавашният управител инженер Петър Калчев да бъде освободен. За управител на дружеството е назначен инженер Петър Ников. Той поема ръководството на дружеството при следните основни показатели - ще чета бавно, ако искате да си записвате.
  - задължения към доставчици на материали и електрическа енергия - 2 млрд. и 140 млн. лева;
  - загуба за първо полугодие на 1997 г. - 249 млн. лева;
  - загуби на вода във водоснабдителната система - 82,09%.
  Това е картинката през месец юли 1997 г.
  Веднага след назначаването на новия управител, с помощта на експертите от нашето министерство, е разработена програма за финансова стабилизация на дружеството.
  Какво се целеше с тази програма?
  Първо. Да се редуцира под заемното споразумение на ВиК - Добрич, до стойности, които са реално изпълними от дружеството, защото тези 30% трябва да се внесат като съфинансирани.
  Второ. Да се изготви програма за разсрочено плащане на задълженията към доставчиците. Тези задължения, които вече са натрупани.
  Трето. Да се разработи програма за намаляване на загубите на вода.
  В резултат на изпълнението именно на тази програма още през юли, веднага след постъпването на новия директор, е извършен анализ и преоценка на проектите, залегнали в под заемното споразумение на дружеството. Съгласувано със Световната банка то е редуцирано до 5 млн. 472 хил. и 400 щатски долара и към 15 септември т.г., сега, по това споразумение са подписани и се изпълняват общо 15 договора на обща стойност 1 млн. 616 хил. щатски долара.
  По-съществените от тях са:
  - реконструкция на 6 хил. метра питейни водопроводи;
  - закупени и монтирани са 23 броя помпи за премахване на режимите на водоснабдяване и намаляване на енергоемкостта на водоснабдителната система;
  - закупени са и уреди за откриване на течове;
  - закупени са и 800 броя водомери за подобряване точността на измерване на водата;
  - в процес на подготовка са търгове за реконструкция на 17 хил. метра водопроводи, закупуване на 33 броя помпи и 1000 броя водомери, като общата стойност на тези проекти ще възлезе на над 1 млн. щатски долара.
  Тези резултати показват, че въпреки забавянето през първото полугодие на 1997 г. проектът "Воден заем" за ВиК - Добрич, се изпълнява, актуализираната програма се реализира и не може да става дума за провал в никой случай, господин Каракачанов.
  По вторият Ваш въпрос, свързан с необходимостта от смяна на управителя на дружеството.
  С риск да повторя част от отговора си на Вашия актуален въпрос от 13 юли т.г. ще си позволя да Ви информирам отново за състоянието на ВиК - Добрич.
  При назначаването на управителя инженер Ников през юли дружеството е със загуба 249 млн. лева за първо полугодие. Към юли сега, тази година - две години по-късно, загубата е преодоляна и ВиК - Добрич, има печалба 314 млн. или сега 314 хил. нови лева, което позволява да бъдат заделени средства именно за инвестиции. Картината очевидно е коренно различна.
  В резултат на изпълнение на горепосочените проекти загубите на вода са намалели от 82,09 процента, което и Вие цитирахте, на 71,3 процента - юли 1999 г. Едновременно със задълженията си по съфинансиране на проектите от водния заем дружество ВиК - Добрич, си изпълнява успешно програмата за издължаване на разсрочените плащания към доставчици, за което Ви уведомих. Към 15 септември сега, 1999 г., от 2 млрд. 142 млн. стари лева задължения са останали само 154 хил. нови лева, които ще бъдат погасени до края на месец октомври - сега, този месец октомври.
  През тази година извън проектите, които се финансират от Световната банка, със собствени средства на ВиК - Добрич, са подменени 3 хил. метра водопроводи и са закупени 5 броя багери. Предстои търг за 10 хил. метра водопроводни тръби със собствени сили, със собствени инвестиции.
  Всички тези резултати показват, че има подобрение в работата на дружеството през последните две години и нямаме основание за смяна на управителя на това дружество.
  Третият въпрос е свързан с приложението на чл. 193, ал. 3 от Закона за водите, отнасящ се за загубите на вода и по-конкретно за прилагането му във ВиК - Добрич.
  Аз очаквах, че днес от трибуната Вие ще пропуснете тази трета част, защото след като Вие тук сте гласували в тази зала, уважаеми господин Каракачанов, закон, трябва да знаете какво сте гласували в този закон. Сигурно Ви е известно, че съгласно § 30 от Преходните и заключителните разпоредби именно този закон влиза в сила 6 месеца след публикуването му в "Държавен вестник", господин Каракачанов. Тоест на 27 януари 2000 г., господин Каракачанов, ще влезе законът в сила. Конкретният текст, свързан с начина на калкулиране на общите загуби на вода в цената на водата, съгласно § 19 от Преходните и заключителни разпоредби ще влезе в сила отново по този закон три години след обнародването, господин Каракачанов.
  Вашият трети въпрос - за неизпълнение на закона, действително аз не бих искал да коментирам. Все пак нека, когато се явяваме на трибуната на парламента да бъдем компетентни и коректни. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
  Господин Каракачанов, имате право на два уточняващи въпроса.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин Бакърджиев, аз ще започна от края, за да не си помислите, че бягам от това, даже когато е имало някаква грешка. Господинът, за когото говорим - Ников, отсега говори как ще вдига цените и въобще не говори за януари. Това е първото, което искам да Ви кажа.
  Но във Вашия отговор, който за незапознат човек звучи много интелигентно и той е като приказка интелигентен, има едно голямо объркване. Сметките, които се правят в едно дружество са едно, знаете как се правят калкулация на загуби и приходи, а инвестирането от това дружество е съвсем друго. И Вие ми избягахте от основния въпрос, който аз Ви питах - защо не е изпълнена програмата? А тя не е изпълнена и Вие това го знаете много добре. Тези помпи, даже които споменахте, повечето от тях даже не са монтирани. Това обаче е най-малкото. Спомнете си и Вие тук избягнахте този въпрос, че до 2000 г. трябва да има много повече изпълнено, поне 70 процента от това, което сега го има. До 2000 г., която сега изтича, както Ви е известно.
  Е, аз Ви питам тогава: правите ли разлика между инвестиране? За да Ви обясня по-лесно ще Ви кажа следното. Значи аз не Ви питам, ако приемем една камила, която имате, която сте научили да не пие вода и затова Ви изглежда по-добре работеща, но която умира - тази камила, а Ви питам защо не купихте нови камили, господин Бакърджиев, с тези пари, които Ви отпусна Световната банка? Защо? Защо се редуцира целият заем? Защо той не е реално усвоен? Плюс това Вие много добре знаете, че е некоректно сравняването от 1996 и 1999 г. Защото Вие в никакъв случай не отчитате инфлацията, която е имало тогава и скоковете в цени, или разликите в цялата загуба. Спомняте ли си колко загуба имаше тогава бюджетът? Спомняте ли си? Ако така изчисляваме нещата, дайте да ги смятаме към 1933 г. примерно какво е било.
  Аз Ви питам защо заемът не беше усвоен? Защо 2000 г. вместо Добрич да се къпе във вода и която да бъде много по-евтина - трябва да Ви кажа, че няма нужда от закона. Не е въпросът в закона, кое ще стане в 27 януари. Ако заемът беше усвоен можеше вече и без този закон да се свали цената на водата. Това не е свършено! И аз Ви твърдя отново. Причината е безспорно и във Вашето министерство. Аз директно Ви го заявявам. Но Вашият там личен представител, не знам доколко са лични отношенията Ви с него, той е също една от основните причини. Аз Ви казвам: започнете поне отдолу, щом не искате да започнете от Вашето министерство, защото Вие не сте си свършили работата. Заемът не е усвоен. Заемът е изоставен. Програмата е абсолютно пропаднала. И защо, питам, тогава, като вземаме такива огромни заеми от Световната банка няма никакви резултати? И пак Ви повтарям, не ми разказвайте какво там, някакви сметки е направил Вашият представител. Кажете ми защо парите не са усвоени? Това искам да разбера.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Има думата господин заместник министър-председателят Евгени Бакърджиев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Каракачанов, аз отговорих много точно за това, кое е наложило редукцията на сумата, заложена в под заемното споразумение. Обясних Ви, че когато някой е подписвал нещо е трябвало първо да мисли, а след това да слага подписа си. С това какъв ангажимент от 30% съфинансирани може да осигури българската страна, за да се получат съответните средства от Световната банка. Вие явно отказвате да разберете това, което Ви казвам. На този въпрос отговорих изчерпателно.
  По втората част - в сравнение с коя година се прави? Всички цифри, които аз прочетох за сравняемост, са юли 1997 г. - юли 1999 г. Не ми казвайте, че не знаете каква инфлация е имало в този период, защото преди ние да дойдем на власт беше 600%. Ние не събрахме и 6% за миналата година - по-малко от 1% инфлация. Тази година ситуацията е същата.
  Колкото до Вашият уточняващ въпрос за камилите, господин Каракачанов, аз не се чувствам специалист и няма да мога да Ви бъда партньор. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Евгений Бакърджиев.
  Господин Каракачанов, имате право да вземете отношение към отговора.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин Бакърджиев, знам, че не сте специалист по камилите, но се надявах, че като не сте специалист по другото, поне по това може да разберете за какво става дума. Пак Ви повтарям още веднъж, за да разберат поне хората щом Вие не можете. Въпросът е в това - разбрахме, че сте редуцирали сумата. Не приемам Вашите оправдания защо сте я редуцирали сумата на заема, защото Вие я оправдавате с това, че е имало загуби на фирмата. Сумата, която се дава на фирмата от Световната банка, не са дава, за да се покриват загубите на фирмата, а за да се строят нови мощности, да се подменят тръби. Точно това не е направено.
  И нещо повече. Вие упорито избягвате да ми отговорите защо даже редуцираната сума не е усвоена и не е изпълнена програмата. От това Вие упорито бягате. Аз всъщност това Ви питам. Това е основата на въпроса. И аз мога да разбера, Вие даже да кажете по ред причини, хайде, даже да няма индивидуална вина - по ред причини, ей такива и такива ние не можахме. Не избягвайте въпроса!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря ви.
  Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.

  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми господин Каракачанов, тъй като явно с думи няма да можем да се разберем, аз ще Ви дам писмения отговор, за да разберете това, което с думи прости не Ви стана ясно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
  Преминаваме към три актуални въпроса към заместник министър-председателя господин Евгений Бакърджиев.
  Първият актуален въпрос е на господин Юрий Юнишев относно завършване на строеж на ретранслатор в района на с. Гюешево, Кюстендилска община.
  Имате право да развиете въпроса си, господин Юнишев.
  ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю!
  Уважаеми господин заместник-председател, господин министър, уважаеми колеги народни представители! От създаването на Националната телевизия през 60-те години до днес населението в Югозападната част на Кюстендилска област в района на с. Гюешево и околните села не може да гледа предаванията на Националната телевизия, нито да слуша радиопрограми в обхвата на УКВ. Жителите и пребиваващите в този крайграничен район до днес гледат и слушат преди всичко сръбска и македонска телевизия и радио. И в това няма нищо неприлично и неестествено, ако не бе обстоятелството, че те гледат и слушат тези предавания принудително, поради невъзможността да се ретранслират националните програми.
  Моля да обърнете внимание на факта, че става въпрос за период от време цели четири десетилетия, т.е. приблизително половин век. За тези десетилетия в околностите на град Кюстендил партията-държава построи две резиденции - една отлична почивна база за банкети и отдих в подножието на местността "Хисарлъка" и една луксозна представителна резиденция в местността "Ючбунар" в полите на Осоговската планина. Там бяха инвестирани милиони левове - пари, с които можеха да бъдат направени повече от 15 такива ретранслатора. Дори тези сгради бяха изградени далеч преди поликлиниката на град Кюстендил - представяте ли си! В тези сгради, за които говоря, не беше стъпил и не стъпва кракът на простосмъртни граждани. Обаче никой от тогавашните държавни, окръжни и общински властници не помисли да изгради такова жизнено необходимо съоръжение. А по това време на онези телевизионни приемници не можеше да се лови и сръбска телевизия, и онези, които правеха приставки за апаратите си и подходящи антени, рискуваха да си навлекат неприятностите от съответните бдителни органи.
  В началото на 1998 г. получих подписка от жители на този район с молбата да бъде изграден ретранслатор, който ще им даде възможност най-сетне и в техните домове да влязат електронните медии. След уведомяването на съответните инстанции за проблема, започна изграждането на съоръженията, но при проверката ми на място на 7 септември т.г. се оказа, че изграждането още не е завършило.
  В тази връзка въпросът ми към Вас е следният: кога ще приключи последният етап за включване в действие на ретранслатора в района на с. Гюешево, Кюстендилска община? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Юнишев.
  Има думата заместник министър-председателят Евгений Бакърджиев да даде отговор на актуалния въпрос.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Юнишев! Действително е трудно да се повярва, че през ХХ век в продължение на почти четири десетилетия хората в пограничните райони на страната ни са били лишени от възможността да гледат своята Национална телевизия и да слушат програмите на своето Българско национално радио и са били принудени да научават какво се случва в нашата държава от ефира на нашите съседи. Но това всичкото е от доброто управление на нашите приятели.
  Сега истинска е обаче тази ситуация за населението на с. Гюешево и околните села в Кюстендилско. Първият проект за изграждане на телевизионна ретранслаторна станция в този район е от 1978 г., тоест 18 години след създаване на Българската национална телевизия. Оттогава в продължение на 20 години нито община Кюстендил, нито държавата са се погрижили да осигурят средства за реализацията на този проект.
  Финансирането на обекта за телевизионна ретранслаторна станция на Гюешево е одобрена на 25 май 1998 г. от Управителния съвет на фонд "Национална съобщителна система". В планираните средства не е било включено изграждането на 20-метровата антенна железорешетъчна мачта. Не е била включена, защото кметът на община Кюстендил Валентин Вълов предварително е заложил и се е ангажирал финансирането и изграждането на мачтата да се поема от общината, повтарям, от общината, след съгласуване на проекта с БТК. Този ангажимент на досегашния кмет на община Кюстендил се превръща и в клауза от договора между Българската телекомуникационна компания и община Кюстендил - раздел II, т. 1 от него.
  Българската телекомуникационна компания е изпълнила задълженията си по този договор - осигурила е технологичното проектиране и доставката на необходимите съоръжения. От своя страна обаче, община Кюстендил е издигнала железорешетъчната мачта без да съгласува нито проекта с компанията, нито начина на монтаж, така както междупрочем изрично е заложено като условие в договора.
  На 19 януари т.г. Експертният технико-икономически съвет към БТК е установил, че построената мачта не отговаря на техническите изисквания и норми за строеж на такива обекти и съоръжения. След многократни и за съжаление безрезултатни разговори с кмета на Кюстендил и след като е загубена близо една година, ръководството на БТК е взело, според мен, единствено правилното решение - компанията самостоятелно да финансира укрепване на фундамента на самата мачта и след извършването на укрепителните работи за един месец - срокът от 10 август до 10 септември, са монтирани и предавателните съоръжения и антенно-фидемната система.
  Телевизионната ретранслаторна станция в Гюешево е пусната в действие на 10 септември, сега, преди броени дни. След 72-часови проби и измерителен протокол от 17 септември е въведена в реална експлоатация. След 40 години чакане жителите на Гюешево и околните села най-после ще знаят какво се случва в нашата държава. Не само на територията на България, но и по света българите - около 3 млн. и 250 хил. в Европа, в Украйна, в Русия, в Предна и Северна Азия и Африка гледат по сателитния канал на Българската национална телевизия българските филми, слушат българска музика, научават от българските новини какво става у нас, какво сме свършили, какво ни предстои.
  А оценката, господин Юнишев, кой какво е свършил, кой какво не е направил, кой иска и може да направи нещо по-добро, това дават нашите сънародници и аз не се съмнявам какъв ще е техният отговор на 16 октомври. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
  Господин Юнишев, имате право на реплика.
  ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю! Аз ще мотивирам благодарността си, която ще отправя чрез заместник министър-председателя към нашето правителство, така: щом като грижовната социалистическа власт за половин век осея отечеството ни със стотици безсмислени монументи и десетки луксозни резиденции плюс една безсмислена гробница, онова, което мъничко направи правителството на ОДС, е огромен подарък за тези изстрадали хора поне в навечерието на ХХI век да гледат с радост синия екран. Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Юнишев.
  Преминаваме към следващия актуален въпрос, поставен от господин Атанас Папаризов, относно сроковете за възстановяване на път 1-7 в частта му Велики Преслав - Върбица.
  Господин Папаризов, имате думата, за да развиете актуалния си въпрос.

  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател! Актуалният ми въпрос е свързан с последиците от поройните дъждове на 3 и 4 септември, които заляха голяма част от Североизточна България.
  В средствата за масова информация бе съобщено, че засегнатият от поройните дъждове участък на път 1-7 между гр. Велики Преслав и гр. Върбица ще бъде възстановен едва през май 2000 г. Тази новина сериозно безпокои жителите на общината, тъй като връзката им с областния център и с Велики Преслав сериозно се усложнява поради необходимостта да се ползват заобиколни пътища през Смядово. Това се налага да се прави и при спешни нужди, свързани с опазването на здравето и живота на хората, а също така и значително се оскъпява транспортът за редовните доставки до община Върбица.
  На писмо на запитване на кмета на общината господин Стайков до началника на Главно управление на пътищата и до началника на Областното пътно управление - гр. Шумен, от 20 септември кога ще бъде пуснат пътят отново и какво е официалното становище на Главно управление на пътищата и на неговото поделение досега няма отговор.
  Затова поради важността на въпроса се обръщам към Вас с молба да ми отговорите възможно ли е този път, тъй важен за жителите на община Върбица, да бъде възстановен в един, два, тримесечен срок, тоест преди края на годината, и правени ли са оценки колко би струвал този спешен ремонт.
  Вторият ми въпрос е свързан с това - стратегическото решение на въпроса, който се намира в етап, мисля все пак, на идеен проект, а може би има и работен - тук не съм сигурен - от десетина години, което става очевидно наложително в настоящите условия. Ще бъде ли реализирано в следващите две-три години - става дума за построяването на ново трасе от 8-километровия участък в местността "Малеката", за да може действително този участък от пътя, който е свързан с много сложни криви, с много големи наклони, да бъде заменен в бъдеще с един друг преход в участъка между километър 139 и километър 147, който да бъде не само по-стабилен, но, разбира се, да устоява и на сложни метрологични условия, ако потенциално такива възникнат.
  Ще се надявам на такъв отговор, който да даде повече спокойствие и увереност на жителите на община Върбица. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Папаризов.
  Има думата господин Евгений Бакърджиев - заместник министър-председател председател и министър на регионалното развитие и благоустройството.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Папаризов! През първите дни на месец септември страната ни беше сполетяна от незапомнени проливни дъждове, които предизвикаха наводнения в областите с административни центрове Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Разград, Шумен и Търговище.
  Имаше трагично загинали хора. От въздействието на водната стихия бяха нанесени щети на инфраструктурата, националното стопанство и на частната собственост за милиони левове.
  Един от пострадалите райони е този на община Върбица, където трасето на път 1-7 - Силистра - Шумен - Ямбол, преминаващо през Върбишкия проход, се прекъсна на пет места. Движението на пътни превозни средства в този участък беше затворено до извършване на ремонтно-възстановителните работи. Обходните маршрути удължават пътя в двата варианта: от Шумен до гр. Върбица с 13 км и от гр. Велики Преслав до гр. Върбица - с 36 км.
  Във връзка с необходимостта от възстановяване на пораженията по път 1-7 - Силистра - Шумен - Ямбол със заповед от 7 септември 1999 г. на началника на Областно управление на пътищата е сформирана комисия със задача да извърши съответния оглед на пътя от километър 136 до километър 176 и след анализ да направи протокол и акт за установяване на щетите, причинени от бедствието.
  Комисията е установила следните поражения в участъка на пътя от километър 139 до километър 148:
  - банкетите и част от пътната настилка са отнесени от повърхностно течащи води;
  - на отделни места насипите на пътното тяло са отнесени, като са се оформили вертикални откоси с височина до 15 м непосредствено до ръба на пътната настилка;
  - разрушени са съществуващите подпорни стени от страна на р. Камчия;
  - разрушен е и втокът на съоръженията при километър 138 в началото на пътя за помпената станция, захранваща Търговищкия регион с питейна вода от язовир "Тича";
  - изцяло са затлачени всички канавки и съоръжения по трасето;
  - свлечените земни маси при километър 139 предотвратяват свличането на съществуващия скатен откос, който е силно преовлажнен и не е подходящо своевременното им разчистване;
  - по целия участък има наноси от земни маси върху пътната настилка.
  От комисията е съставен съответният протокол и акт за установяване на щетите. Съгласно акта са необходими следните средства - и тук отговарям конкретно на Вашия въпрос:
  - временна сигнализация     -  5 200 лв.
  - почистване на земни маси     - 49 824 лв.
  - почистване на окопи     - 22 440 лв.
  - ремонт на плочест водосток с
              отвор 3 м при километър 138+ 834    -   5 000 лв.
  - изграждане на нов плочест водосток  -   21 600 лв.
  - изграждане на бетонови подпорни
             с височина от 2 до 15 м и обща
             дължина 253 м     - 918 000 лв.
  - ремонт на съществуващи подпорни стени, насипи от скални почви - трошенокаменна настилка, асфалтовобетонова настилка.
  С всичко това общата стойност на щетите възлиза на 1 млн. 330 хил. 896 лв. нови пари.
  За оценка на възможностите за възстановяване на повредения участък от път 1-7 от километър 138 до километър 148 Главно управление на пътищата чрез Областно пътно управление - Шумен, на 6 септември 1999 г. с договор № 17-41-99 е възложило изготвянето на обстойна експертиза относно възможностите за възстановяване на път 1-7 в участъка от тези десет километра. Експертизата е разработена след проведени огледи и измервания на място по засегнатия участък на пътя през периода 6 - 23 септември 1999 г. В състава на участниците в експертизата влизат специалисти по части: пътни конструкции, геология, хидрогеология, взривни работи, което подчертава и сложния характер на задачата, която е била поставена.
  На 25 септември - преди няколко дни - експертизата е завършена и в своето заключение експертите, след сравняване на технологичната възможност за видовете строителни работи, техния обем и икономическа целесъобразност, обвързана със стойност и срок на строителството, препоръчват за отделни участъци възстановяване на трасето с допълнителни укрепителни мероприятия, а на места - изместване на съществуващия път към самия скат.
  От казаното дотук се вижда, че се касае за значителен обем проектопроучвателни работи за ремонтно-възстановително строителство с една много значима финансова стойност. Изпълнението на този вид строителство изисква и подходящо атмосферно време.
  С настъпването на зимния период, който ни предстои, става много по-трудно. Трябва да се отчете и сложната експлоатация на Върбишкия проход през зимния сезон и честото му затваряне за движение поради снегонавяване и образуване на големи преспи.
  В този аспект е и определеният краен срок - 31 май 2000 г. - като максимално реален.
  Аз разговарях с колегите. Те ще се опитат да направят всичко, което е по техните сили и възможности за съкращаване на този срок. До голяма степен, отново ще кажа, не само огромният обем и сложност на строително-монтажните и възстановителни работи, а и атмосферните условия ще ни дадат точния параметър и крайния срок, в който ще възстановим трасето. Ще се опитаме, разбира се, максимално да скъсим този срок.
  Окончателно решаване проблемите на Върбишкия проход всъщност ще се реализира с реконструкция и модернизация на пътя, за което има изготвен вече технически проект. Той действително е от 1988 г. По този проект се работи за актуализация и трябва да се осъвремени с новите парцеларни планове във връзка с извършената поземлена реформа, тъй като в по-голямата си част трасето преминава по нов терен и е необходимо да се извършат съответните процедури по отчуждаване на имотите.
  Ето защо реализацията на този проект в близките три-четири години ще се извършва като движение по възстановения път 1-7 - Силистра - Шумен - Ямбол, за който говорим.
  Още един път искам да споделя, че ще направим възможното да съкратим сроковете, господин Папаризов.
  Междупрочем, всеки, а аз съм убеден и Вие като народен представител, и останалите Ви колеги, се движите непрекъснато из страната. Едно от най-видимите, един от най-ясните резултати, които могат да се видят от работата на нашето правителство, това е пътното строителство. Навсякъде има видими резултати - в отделни участъци на магистралите, в рехабилитация, в тунели, в мостове, в първокласна пътна мрежа. Всичко това е видимо. Аз съм убеден, че така професионално и бързо хората ще работят и по конкретния участък. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на заместник министър-председателя.
  Господин Папаризов, имате право на реплика.


  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Аз благодаря за подробния отговор. Мисля, че той ще стане обаче основание за още един диалог между представителите на Главно управление "Пътища" и община - Върбица, надявам се и представители на община - Преслав.
  Аз също минах по този път и без да мога по какъвто и да е начин да оспорвам оценките на експертизата, имах възможност да получа информация за възможни малко по-прости, опростени алтернативи на решението, което Вие току-що изложихте, което сигурно е такова решение, което ще направи пътя още по-надежден от едно временно възстановяване на петте прекъснати участъка. Разбира се, че тази суха зидария, която е от 30 - 50 години, може би следва наново да се укрепи, но дали това трябва да се направи веднага или пък да се премине към решаване на най-тежките въпроси, с оглед в рамките на едно 200 - 300 хил. нови лева пътят да бъде пуснат поне за движение на леки автомобили до края на годината?
  Това са въпроси, които се надявам, ще бъдат обсъдени между специалистите, тъй като те са чисто конкретни, технически въпроси, и представителите на двете общини - Върбица и Велики Преслав.
  Все пак аз бих искал да се обърна към вас да подкрепите едно решение, което да осигури възможност за движение още преди края на годината, ако то, разбира се, е възможно, без да включва тази цялостна, така да се каже, рамка от дейности, които Вие изброихте и които навярно могат да бъдат извършени до месец май.
  Очевидно това временно движение няма да включва на този етап асфалтирането на тези 20 - 30-метрови участъци, които действително оскъпяват проекта и сигурно са в рамките поне на 600 - 700 хил. от споменатите от Вас средства.
  Така че аз Ви моля още веднъж да се разгледа възможността предвид сложното положение на жителите от община Върбица, да се намери едно междинно решение преди края на годината. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Папаризов.
  Преминаваме към последния актуален въпрос към господин Бакърджиев. Това е актуалният въпрос на Господин Тонев относно реализирането на проекта "Пречистване на градски отпадъчни води в басейна на р. Марица на територията на Димитровград".
  Имате думата, господин Тонев, за да развиете актуалния си въпрос.
  ГОСПОДИН ТОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бакърджиев, уважаеми колеги! На 7 юли Народното събрание даде съгласие Министерският съвет да сключи договор за заем с Европейската инвестиционна банка за финансиране на съвместен проект "Пречистване на градски отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково".
  Очевидно целта на проекта е да се намали замърсяването на реката чрез събиране и пречистване на битовите и промишлени отпадъци.
  Какво е състоянието на канализационната система в един от визираните от проекта участъци - Димитровград - ляв бряг?
  Съществуващата система, обхващаща кварталите "Вулкан" и "Мариино" е построена през 50-те години. Според местни ВиК-специалисти тя не функционира нормално и е непригодна. Цялата канализация, особено главният колектор, са затлачени, а минималните и на места обратни наклони увеличават предпоставките за това затлачване.
  В допълнение бих искал да Ви информирам, че в другия голям квартал по левия бряг на реката - Черноконово, въобще няма изграждана канализационна мрежа.
  Това са основанията ми да Ви задам следния актуален въпрос: какви конкретни стъпки ще се предприемат през следващите години за изпълнението на този проект, в частност и за територията на Димитровград и кварталите "Черноконово", "Вулкан" и "Мариино"?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Тонев.
  Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Тонев! Проектът "Пречистване на градски отпадъчни води в басейна на р. Марица" включва едновременното изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете Стара Загора, Хасково и Димитровград. Той е залегнал в Средносрочната програма на правителството на Република България за периода 1999 - 2001 г. и е включен в Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води.
  Общият бюджет на проекта възлиза на 57 млн. евро за трите станции и ще бъде осигурен по следната схема: 28 млн. евро кредит с държавна гаранция от Европейската инвестиционна банка. На 9 юли тази година аз като министър на регионалното развитие и министърът на околната среда и водите госпожа Манева подписахме договор с банката, като се очаква съответно тези средства да бъдат осигурени с ратификацията от Народното събрание. В този договор се предвижда срок за заема 20 години и гратисен първоначален период от 7 години.
  За 26 млн. евро България ще кандидатства от бъдещия финансов ИСПА на Европейския съюз.
  Три милиона евро са предвидени от Националния фонд за опазване на околната среда.
  В момента смесен отдел на Министерството за регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите подготвя прединвестиционен проект и тръжни документи. Очаква се приключването на тръжното досие да стане до края на месец март 2000 г., след което ще бъде обявена и откритата международна тръжна процедура за определяне на главен изпълнител и независим площадков строителен надзор.
  Подписването на договор с главния изпълнител и строителния надзор и започването на същинското строителство на площадките се очаква да стане през второто 6-месечие, второто полугодие на следващата 2000 г. Строителството е предвидено да продължи общо 4 години, след което пречиствателните станции за отпадъчни води ще бъдат предадени на съответните общини за тяхната експлоатация.
  Конкретно за Димитровград проектът предвижда следното:
  1. Изграждане на две нови помпени станции в кварталите "Черноконево" и "Мариино", съответно с капацитет 100 и 500 кубически метра на час.
  2. Главни канализационни колектори и напорни тръбопроводи за помпените станции с обща дължина 5500 м.
  3. Допълнителни колектори за обслужване на деветте хиляди жители по левия бряг на р. Марица с дължина около 31 хил. м, съответно "Черноконево" - 18 км., "Вулкан" - 4 км. и "Мариино" - 9 км.
  Тази инфраструктура, уважаеми господин Тонев, ще свърже кварталите от левия бряг на реката с новата пречиствателна станция за отпадъчни води, при изграждането на която ще се вземат предвид и съществуващите съоръжения на площадката.
  Аз специално отдавам сериозно значение на тези три конкретни проекти и съм убеден, че така, както са заложени в нашата Национална програма, а и включени в Програмата на Министерството на околната среда и водите, те са оценени и ангажиращи по достойнство.
  Част от сериозните проекти, които ние обсъждаме с европейските структури, са именно екологичните проекти, и тук веднага искам да споделя, че имаме пълната подкрепа от министър Евдокия Манева и целия екип, с който тя работи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Бакърджиев.
  Господин Тонев, ако желаете, имате правото на реплика.
  ГОСПОДИН ТОНЕВ (СДС): Благодаря Ви за отговора, господин Бакърджиев. От него разбрах, че освен договорените по проекта суми, сте намерили надеждни начини за осигуряване на другите необходими допълнителни средства по проекта. Оповестихте и определени срокове за реализирането на самия проект. Това ми дава правото като народен представител от този район да изразя задоволството си, че едни проблеми, дълги и дълги години пренебрегвани, ще намерят чрез този проект своето решение. Позволявам си именно като народен представител след Вашите насърчителни думи да Ви пожелая последователност и упоритост в изпълнението на ангажиментите, които изложихте пред Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Тонев.
  Завършихме с въпросите към заместник министър-председателя Евгений Бакърджиев.
  Преминаваме към два актуални въпроса, поставени към министъра на труда и социалната политика господин Иван Нейков.
  Първият актуален въпрос е на Ахмед Юсеин относно неправомерното освобождаване на ръководителите на службите за социално подпомагане в общините Ардино, Крумовград и Кирково.
  Имате думата, господин Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В тези трудни времена за страната ни общинските служби за социално подпомагане имат значителен дял за оцеляването на населението. За правилното функциониране на службите от Народното събрание беше приет Законът за социално подпомагане, според който специализиран орган за социално подпомагане е общинската служба. В споменатия закон - чл. 9, ал. 4 гласи: "Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане се назначава от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане по предложение на ръководителя на областната служба, съгласувано с кмета на общината."
  Уважаеми господин министър, с Ваша заповед от 27 август 1999 г. сте прекратили трудовите правоотношения с Любка Сулинкова - ръководител на службата в община Ардино, която е с висше образование и призната квалификация, специалист по социална работа със стаж 8 години в социални служби; Фатме Осман от Крумовград - ръководител на службата, с висше образование, назначена с конкурс, с трудов стаж над 5 години в социалното подпомагане; Расим Джелепли - ръководител на службата в община Кирково, завършил Централния институт за подготовка на здравни кадри, след което е специализирал социален мениджмънт във Висшата школа за мениджъри, която е завършил с отличие. Има 12 години стаж в сферата на социалното подпомагане.
  Каква е картината след тяхното освобождаване? В община Ардино е назначен учител-физик, без стаж в социалното подпомагане; в Крумовград е назначен начален учител без стаж в социалното подпомагане и в община Кирково е назначен икономист, който също няма стаж в тази сфера. Освобождаването и назначаването на новите ръководители е станало в пълно противоречие с чл. 9, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, тоест без знанието на общинските кметове.
  Уважаеми господин министър, в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за социално подпомагане и необходимостта от прилагането им, сте издали Заповед № 5 от 16 февруари 1999 г., където са посочени квалификационните изисквания за заемане на длъжности в общинските служби. За ръководител изискванията са висше образование със специалност "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално дело", както и икономическо, юридическо, хуманитарно с квалификация по социален мениджмънт.
  Моят актуален въпрос към Вас е: Поддържате ли Вашата заповед и кой от новоназначените има изискваната квалификация, посочена в издадената от Вас заповед? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Юсеин.
  Давам думата на министъра на труда и социалната политика господин Иван Нейков, за да даде своя отговор.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Юсеин! Със Закона за социалното подпомагане и правилника за приложението му се поставя началото на структурната реформа в сферата на социалното подпомагане и бяха дефинирани новите обществени изисквания към нея. От влизането в сила на Закона за социалното подпомагане - м. май 1998 г. досега, беше извършена значителна работа по това преструктуриране. Новите служби за социално подпомагане имат много малко общо с онези центрове за социални грижи, които бяха създадени по Закона за местното самоуправление. Към ръководителите на общинските служби за социално подпомагане бяха поставени нови изисквания и независимо от срока на пребиваването на длъжността "директор на център за социални грижи" някои то тях не успяха да отговорят на тези изисквания. Подобна е ситуацията и в общините, които Вие посочвате.
  На основание Вашия въпрос аз извърших проверка в тези три случая. Беше направена проверка и мога да Ви информирам за резултатите:
  За община Ардино: на основание решение на Министерския съвет № 151 от 31 март 1999 г. за подпомагане на населението с енергоспестяващи лампи, община Ардино е получила 1390 лампи. За съжаление, към 15 септември т. г. нито един от правоимащите не е получил своите лампи. За сметка на това госпожа Сулинкова е дала - не знам под каква форма, на служителите на службите лично лампи, а отделно е оборудвала самата общинска служба. Освен това лампи на стойност около 3 млн. лева липсват, за което в момента се извършва проверка.
  Ние поискахме мнение от кмета на община Ардино господин Дикме. С мое писмо от февруари т. г. сме поискали неговото мнение за назначаване на ръководител на общинската служба в гр. Ардино, но за съжаление такъв отговор и такова предложение ние не получихме от господин Дикме. Новият ръководител, който е назначен в Ардино, е с висше педагогическо образование.
  Община Кирково: за ръководителя на община Кирково се оказа сложна, непосилна задача да изготви структурното и длъжностното щатно разписание съобразно новите изисквания на Закона за социално подпомагане и дадените от министерството указания. Един пример искам да Ви посоча: в щатното разписание се предлагаха - не знам как да ги нарека, може би мъртви души: предлага се шофьор без службата въобще да има кола, както и други неща, които не можеха да бъдат приети съобразно изискванията на закона. Досегашният ръководител беше с полувисше образование. Новият ръководител е с висше икономическо образование.
  В община Крумовград ръководителката на общинската служба, която беше освободена, не успя професионално да се справи с изискванията, залегнали в Закона за социално подпомагане, и да приведе структурата на общинската служба за социално подпомагане в съответствие с тези изисквания. Беше създадено доста осезаемо напрежение в общинската служба около снабдяването на инвалидите с технически помощни средства. Поради непознаване на нормативните изисквания и неизпълнение на служебните задължения, масово бяха връщани издадените от съответните медицински специалисти протоколи за техническите помощни средства. Новият ръководител, който е назначен, е с висше педагогическо образование.
  Всички новоназначени ръководители са с изпитателен срок, през който ще бъде направена проверка на качествата им и дали те могат да изпълняват ефективно своята работа.
  Накрая, господин Юсеин, аз искам да се обърна към Вас и с благодарност, и с разбиране към проблемите, които поставихте, защото по време на многото разговори, които имахме, аз видях Вашата човешка загриженост за това да върви работата в службите. Бих се обърнал към Вас и с такова предложение: убеден съм, че аз като ръководител на системата и Вие, като човек, който е много близко до хората, ще можем да преценим през тези няколко месеца по време на изпитателния срок изпълняват ли новите ръководители работата си, дали има подобрение в отношението към хората. Според мен това ще бъде ефективна помощ за подобряване обслужването на гражданите в тези три общини. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Юсеин, имате правото на реплика.
  АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, Вие не ми отговорихте дали държите все още на тази Ваша заповед, защото Ваша е волята да назначавате нови ръководители, но те трябва да бъдат съвместими с Вашата заповед.

  Аз Ви съчувствам, от една страна, защото сте в твърде неудобна позиция. Затова защото тези предложения не идват от вашето министерство, те идват от областния предизборен щаб в Кърджали, с областен управител Пламен Иванов. Докато аз искам лично да проверите, докато говорите тук за някакви крушки в Ардино, случаят в Ардино са глюкомерите. И Вие сте дали изявление в Кърджали, че ще се разпоредите за голямата корупция около тази фирма и глюкомерите.
  Госпожа Сулюкова си отиде заради глюкомерите. Затова защото община Ардино, не зная дали има друга такава община, където социалната служба е раздавала всеки ден 1200 безплатни хляба. В 1200 семейства влизат безплатни хлябове. В община Кирково 12 години - с пълно отличие завършил човек, работил в социалната сфера. Поръчката е ясна. Но каталогът на политическите уволнения в Кърджали стана много дебел.
  Аз силно Ви уважавам, знаете моите уважения към Вас. Но не мога да се съглася и със случая в Крумовград. Защото мъжът на тази дама ... Преди 1989 г. беше репресирана, изпратена по лагери по Северна България. Сега тази новата наша демократична власт репресира съпругът й. И тя е назначена с конкурс.
  Аз исках да разбера от Вас Вие държите ли, ето на тази Ваша заповед, където искате не педагог, физик... Не може един зъболекар да става, много се извинявам, обущар или обущар да тава зъболекар. Простете ми!
  ГЛАСОВЕ ОТ ДЛ: О-о-о за тях може.
  АХМЕД ЮСЕИН: Аз уважавам всички занаяти, всички професии, но има голямо противоречие. Извинявайте за моя тон. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Юсеин.
  Има думата господин министърът.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин Юсеин, не мога да приема твърдението Ви, че става дума за политическа поръчка, тогава когато от едната страна стоят 1200 хляба, които Вие казвате че се дават, а от другата страна стоят липси за милиони левове. Не мога да приема, че от едната страна стои 12-годишен стаж, както Вие казвате, и опит в системата, а от другата страна стои невъзможността да изготвиш едно елементарно щатно разписание. Така че става дума за преценка на качествата на хората, които досега са изпълнявали службата. Със същия подход ще подхождам и към новите ръководители.
  Затова предложението ми беше да видим как работят новите ръководители и тогава да се произнесем успешна или неуспешна е новата структура и новата управа на тези служби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин министър.
  Преминаваме към втория и последен актуален въпрос към министър Иван Нейков, министър на труда и социалната политика, поставен от Иван Борисов относно нарушаване на закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му с неправомерното назначаване на ръководител на ОССП в село Борован, област Враца.
  Имате думата, господин Борисов.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! От 10 септември т.г. общинската служба за социално подпомагане в Борован е в активни стачни действия. Стачкуват против нарушаването на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение. Хората стачкуват срещу назначаването на новия им ръководител.
  С писмо на председателя на стачния комитет Вие сте информиран за случая, господин Нейков. Без всякакво правно основание Министерството на труда промени трудовия договор на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане в Борован, превръщайки го от срочен, до завръщане на титуляра, в титуляр на длъжността със срок на изпитание. Без основание трудовият договор на досегашния ръководител беше прекратен.
  Без да се изпълни изискването на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, без да се съгласува с кмета на общината, Министерството на труда назначи нов ръководител.
  Не е спазено изискването за ръководител на службата да бъде назначен специалист с пет години трудов стаж по специалността. Новоназначеният ръководител е докаран от съседната община - Бяла Слатина.
  Господин министър, аз нямам честта на познавам новоназначената ръководителка на общинската служба за социално подпомагане в Борован. Убеден съм, че тя е почтен човек. Аз нямам нищо против нея. Но тя има само три години трудов стаж, като и трите тези години е била в майчинство. (Оживление в ДЛ.) Тя в момента работи като сервитьор в ресторант "Скът" - Бяла Слатина. Тя няма един ден трудов стаж в областта на социалното дело. Един ден в областта на социалното дело!
  Господин министър, Вие знаете, че от миналата сряда на Вашето бюро чака предложение за назначаване на ръководител на общинската служба за социално подпомагане в Борован. Съобразени са абсолютно всички изисквания на закона - трудовият стаж на предложения от кмета човек е пет години като главен специалист и то точно в общинската служба за социално подпомагане, Борован. Забележете, той е магистър по социалното дело. В службата има още четири човека с висше образование и с много дълъг стаж по специалността.
  Господин министър, Вие знаете, че вече седми ден новоназначеният ръководител не идва на работа. Вие знаете също така, че вече пети ден 47-членният колектив на службата е в гладна стачка.
  Моят актуален въпрос е: какво ще предприеме вашето министерство и лично Вие за спешното и справедливо решаване на въпроса и прекратяване на стачните действия на 47-членния колектив на общинската служба за социално попомагане в Борован.
  Господин министър, аз мисля, че Вие ще се съгласите с мен, че съвсем коректно и тревожно поставям този въпрос, с най-добри намерения. Надявам се, че такъв ще бъде и Вшият отговор. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Борисов. Само че, моля Ви, спазвайте времето, което Вие е разрешено по правилника.
  Давам думата на министър Иван Нейков, за да формулира своя отговор.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Борисов! Не й върви на община Борован в сферата на социалното подпомагане. В общинската служба за социално подпомагане е назначен нов ръководител - госпожа Йорданка Цекова. Тя е с висше образование, магистърска степен "Социални дейности". Договорът с нея е сключен с изпитателен срок до 31 декември т.г., време достатъчно, за да се разбере има ли необходимите качества.
  Община Борован има тежки проблеми в социалното подпомагане и това изисква огромни усилия от социалните работници от общинската служба. Затова е необходимо незабавно да бъдат прекратени абсолютно незаконните действия на социалните работници от службата, които доведоха до преустановяване на дейността на общинската служба.
  Моят отговор на всички тези действия е само един - действията са незаконни, незабавно трябва да бъде допуснат ръководителят на службата да изпълнява задълженията си и всички социални работници да започнат да работят.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
  Господин Борисов, имате право на реплика.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, аз не скривам това, че съм силно разтревожен от Вашия отговор. Седмицата, която днес изтича като работна седмица, имах възможността да бъда три последователни дни в Борован. И категорично не мога да се съглася с Вас, че, цитирам Ви, "нещо не й върви на община Борован" и Вие продължавате нататък.
  И за да бъда убедителен в това, което говоря, аз ще си позволя, господин министър, да зачета в рамките на времето, с което разполагам, част от писмото, което Ви е изпратил председателят на стачния комитет. Там се говори не за това, че не й върви на община Борован в социалното дело, а точно обратното. И аз ще си позволя да цитирам. "От 10 септември Общинската служба за социално подпомагане в Борован е в стачни действия. На 14 септември ръководителката е представена на колектива и кмета на общината, забележете, чието съгласие за назначаването не е търсено, като е игнорирано неговото предложение.
  Колективът, забележете пак, по гестаповски методи е предупреден, че "ако продължават стачните действия, никой няма да си намери работа в областта".
  Домашният социален патронаж, който обслужва 250 стари хора и четири обществени трапезарии, хранещи 400 човека, ще бъдат закрити.

  Питаме се: що за социална политика? Питам: тези цифри нима показват, че не й върви на общинската служба за социално подпомагане? Двеста и петдесет стари хора, четири обществени трапезарии, хранещи 400 човека! Как да не й върви?
  На 15 септември колективът излиза в ефективни стачни действия.
  На 16 септември ръководителката пристига отново със заплахи, че ако не престанем, ще пристигне с полиция и ще ни помете." Аз цитирам написаното в писмото до Вас.
  "Пристигат органите на МВР от Враца и Бяла Слатина, пред сградата на службата се събират граждани, подкрепящи стачните действия. На тях въпросната госпожа показва, вижте, елегантен жест с три пръста, от които преобладава средният. Удря шамар на дете от ромски произход. В края на деня, след активния полицейски натиск, качвайки се в колата на полицията, госпожата показва на населението и на нас клатеща ръка.
  Питаме се: "Що за морал на социален работник? Та нали идва със заповед на министъра и ще работи в същото това село, със същото това население?"
  На 17 септември пристига с двама полицаи като охрана и с подобно държание. Същия ден тя блокира банковите сметки на службата.
  На 20 септември не се появява на работа, а обикаля общината и търси помещение за алтернативна служба за социално подпомагане." Алтернативна служба, господин Нейков! Това ли е решението?
  "На 20 септември е заведено дело във Върховния административен съд против незаконността на заповедта на министерството.
  На 23 септември колективът продължава да стачкува. Служителката, в кавички, се появява в далекосъобщенията с намерението да прекъсне телефоните на службата. Питаме се: "Кой и защо иска да лиши от право на гласност по наболелия въпрос?"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Цонев, ще Ви отнема думата.
  ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ: "На 24 септември телефоните са прекъснати..."
  Времето ми изтече, прекъсват ме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Даже го удвоихте времето, не е само удължено.
  ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ: Господин Нейков, аз още веднъж Ви моля, Вашата намеса там е нужна. Съвсем тревожно, съвсем коректно поставям въпроса. Ако имате възможност, да стигнем заедно до Борован и Вие ще се убедите, че това, което говоря, е истина, че там действително е нужна Вашата намеса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Борисов, прекалявате!
  ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ: Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата господин министърът за дуплика.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Борисов, няколко пъти се позовахте на мнението на кмета на Борован. Аз мисля, че в основата на конфликта стои точно кметът на Борован. Аз уважавам мнението на болшинството от гласувалите граждани от община Борован, които са избрали своя кмет, но аз нямам доверие на този кмет в сферата му на социалното подпомагане, защото проверката, която направи министерството, показа наличие на едно от най-тежките и най-рядко срещани нарушения в сферата на социалното подпомагане. Беше констатиран безпрецедентен случай на отказ от страна на кмета да преведе на Общинската служба за социално подпомагане целева субсидия за социално подпомагане, която е предоставена от Министерството на финансите. Такъв случай почти няма в страната.Това е човек, който смята, че общинската служба е нещо като частна собственост.
  Отново изразявам съвсем колегиална позиция, позиция, в която не се съдържа по никакъв начин нито власт, нито заплаха. Незабавно трябва всички социални работници да се върнат на работа. Незабавно трябва да започне да функционира общинската служба.
  Има място, има събития, където един гражданин, един държавен служител може да изразява дали харесва или не харесва един човек. Идват избори, нека да го направят там. Понятието "харесвам" или "не харесвам своя ръководител на общинска служба" е правно нищо. Има назначен ръководител. Този ръководител ще бъде преценяван от неговия ръководител изпълнява или не си изпълнява функциите. Затова наистина ще помогнете и Вие, задавайки въпроса, за разрешаване на конфликта и на проблема, ако предадете моя отговор. Очаквам незабавно започване на работа на общинската служба.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин министър.
  И последен ще бъде актуалният въпрос на господин Жорж Ганчев към министъра на вътрешните работи Богомил Бонев. Актуалният въпрос е относно, цитирам: "Случаят с лицето Стоян Петров Калчев, вилнял в град Кюстендил с безразборна стрелба с незаконно притежавано оръжие и заплахи към полицаи и журналисти с бойна граната".
  Господин Жорж Ганчев, моля Ви да спазите само времето.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря много, господин председател. Знам, че накрая е много трудно и знам, че ще ме спрат и по радиото, и по телевизията в 14,00 ч. В момента имам точно четири минути. Тъжно е, че точно в такъв час ми се дава думата. Прехвърлен съм от пето, сега на тринадесето място.
  Като полицейско чадо аз уважавам господин министъра и винаги съм имал симпатии към армия и полиция и никой не може да ме обвини в тенденциозност.
  Лицето Калчев, когато е бил оставен да вилнее с незаконно притежаван пистолет и граната, разпространява версия, че депутатът Жорж Ганчев правил поръчки за покушение на някакъв депутат в парламента. Това е абсурдно, активно мероприятие, раздухано във вестниците и след това раздухано от слугата на СДС Христо Иванов по предизборните обръщения. Това в Роанду Урунди не може да се случи, но моят въпрос е:
  Как полицията, след като стреля безразборно някакъв случаен човек и фалшив строителен предприемач - господин Калчев, в град, където не живее, защо полицията не го е арестувала?
  Защо регионалният председател на полицията го настанява в апартамент близо до неговия блок и го пази един цял месец?
  Защо едно момче на име Трайчо Трендафилов, който е повикан за очна ставка с този Калчев, никога не я получава, а е заключен там и след това в София нищо не е повдигнато срещу него и чак 11 дни, след като е лежал, Софийска прокуратура отказва да се занимава изобщо и да повдига някакво обвинение срещу него?
  И най-накрая, защо се остави това момче Калчев да завлече 150 хил. долара и да продава въздух, да продава апартаменти и студия несъществуващи, има само едни основи, и да си продава и тухлите, и желязото оттогава до днес?
  И накрая питам: защо след като ние го намерихме, моите съветници в Бизнесблока го намериха, месец и кусур след като следователката е пуснала молба РДВР веднага да го арестува "задържане под стража", същият се появява в "Гара Искър" в един сервиз с негов "Ягуар", който трябва да се поправи, с двама полицаи в камуфлажна униформа, които го пазят? Питам: ако това не е активно мероприятие в предизборна кампания срещу един народен трибун, трето поред, тогава аз не знам какво е? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Жорж Ганчев.
  Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Богомил Бонев за отговор.
  МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ганчев, Вие ми изядохте времето за отговор всъщност.
  Стоян Калчев е извършил, според проверката, която извършваме, престъплението измама действително, но това не е с предизборна цел, уверявам Ви, нито пък полицията има нещо общо с неговите измами. Единственото, което прави полицията, е, че при опит да бъде задържан за тая измама той вади пистолета и се наложи да се водят 24 часа преговори, за да бъде предотвратено може би събитие с тежки последици. Помогнах на журналистите. Полицаите се държаха така, както трябва да се държат, за да спасят живота на който и да е в такава ситуация.
  Образувани са следствени дела срещу него, но полицията не взема мярката за неотклонение, а задържане под стража, както знаете добре. Задържането под стража е мярка, която е взета едва след като той не се е явил на призовките на следствието. Не се е явил и от този момент е обявен за издирване. Правим всичко възможно да бъде издирен. До този момент не сме успели. В момента, в който успеем да го открием, да установим какво се е случило с него, ще бъде задържан и ще бъде предаден на следствието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министър Бонев.
  Господин Жорж Ганчев, имате право на реплика.
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Аз благодаря на министър Бонев за отговора.
  Господин министър, скандално е, когато Вашият подопечен е награждаван - господин Стойчевски, полковник Стойчевски, когато го крият цял месец в апартамент до неговия, когато заявява пред обществото, че е винаги налице и той ще следи, когато е потърсен Калчев, веднага да бъде предоставен. Скандално е, направо е скандал, че двама полицаи в камуфлажни униформи пазят същия този Калчев, като отива да си прибере "Ягуара" край гара Искър. Казах и на вашия главен секретар.
  Занесохме на Вашия главен секретар господин Божидар Попов два дни след произшествието нотариалните актове, подарихме му ги, за да види, че това е престъпление в особено големи финансови размери и оттогава... Излиза, че полицията го пази този човек! Моля веднага да направите разследване кои са тези полицаи, които го пазят в този гараж - в гара Искър и то само преди една седмица.
  Второ, защо, когато Стойчевски знае в циганската махала, че това момченце е свързано с Цветелин Кънчев, който в момента е в ареста, когато се правят активни мероприятия срещу народен представител, раздухвани във вестниците, че аз съм поръчков... И когато вашето мекере тук, на СДС, ръкуващо се с министър-председателя Евгений Бакърджиев, за да го видят камерите, прави в предизборни кампании клеветнически обвинения срещу мен, това, ако не е активно мероприятие, аз не знам какво е.
  Не ви обвинявам Вас. Аз казвам, че това е един скандал. Това е скандал на СДС! Скандал, за да унижат един човек, който ще ги смачка на президентските избори след две години (весело оживление в залата) и ще ги направи абсолютно да се чувстват неудобно за всички мръсотии, които са му натрупали върху светлото име! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Господин министър, имате право на дуплика, разбира се.
  МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Господин Ганчев, СДС може да е виновно за много неща, но не Ви е виновно за този случай.
  Аз мога да Ви дам много други криминални престъпления, за да си направите предизборна агитация.
  Лицето Калчев е извършило измами, издирва се. Щом бъде издирен, ще бъде задържан. Повече от това, какво да Ви кажа?!
  ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим, от място): Миналата седмица беше в Кюстендил! И аз бях там!
  МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: В Кюстендил? Дайте ни сигнал!...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Ганчев, моля Ви, не от място!
  МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Приемем сигнала Ви, ще разследвам случая.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преди да закрия заседанието, две съобщения:
  - Комисията по външна и интеграционна политика ще има заседание на 5 октомври, вторник, от 16,00 ч. в зала 232 в другата сграда;
  - Комисията по национална сигурност ще има пак във вторник, 5 октомври, от 16,00 ч., в зала 232 редовно заседание.
  Следващото заседание ще бъде на 6 октомври, 9,00 ч. с дневен ред, съгласно програмата, която ще приемем.
  Закривам заседанието. (Звъни.)


  (Закрито в 14,03 ч.)
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ