Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 2 декември 1999 г.
Открито в 9,05 ч.
02/12/1999
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров.
  Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Продължаваме с
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
  Има думата председателят на водещата комисия госпожа Светлана Дянкова да продължи доклада.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава единадесета - Административнонаказателна отговорност".
  Няма предложения по заглавието на главата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Раздел I - Отговорност за нарушения на разпоредбите на законодателството относно задължителното държавно обществено осигуряване".
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова за промяна заглавието на раздела, което е възприето от комисията.
  Всъщност заглавието става: "Отговорност за нарушения на разпоредбите на законодателството относно Държавното обществено осигуряване".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава единадесета, както е предложена от вносителя, и заглавието на раздел I така, както е предложено от комисията.
  Гласували 123 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 20.
  Заглавията на глава единадесета и на раздел I са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 204 със заглавие: "Основания".
  Народният представител Светлана Дянкова е направила предложение за изменения в ал. 1 и в ал. 2.
  Предложението е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика - чл. 204 се изменя, както следва:
  "Основания
  Чл. 204. (1) Който наруши разпоредбите на законодателството за Държавното обществено осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) При повторно нарушение на ал. 1 наказанието е от 1000 до 2000 лева. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  (3) На юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 10 хил. до 50 хил. лева."
  Моля да бъде направена една поправка в чл. 204, ал. 1 в предложението на комисията. Думата "законодателството" да бъде заменена с "този кодекс".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Който наруши разпоредби на този кодекс". И отпада "за държавното обществено осигуряване".
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Ще кажа отново ал. 1 така, както ще изглежда след отпадането на тези думи.
  "Чл. 204. (1) Който наруши разпоредби на този кодекс или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание." ? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 204 така, както е предложен от комисията с редакционната поправка на ал. 1 така, както беше прочетена от госпожа Дянкова.
  Гласували 146 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 29.
  Член 204 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Заглавието на чл. 205 е "Установяване на нарушенията".
  Има предложение на народния представител Светлана Дянкова да отпадне ал. 4. Възприето е от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика подкрепя всъщност текста на вносителя.
  Член 205. Предложение на комисията.
  В момента правя предложение отново за отпадане на няколко думи, за които стана дума и в предния член. Това са: "на законодателството по Държавното обществено осигуряване", които да бъдат заменени с "по предходния член".
  Всъщност чл. 205 се изменя така:
  "Установяване на нарушенията
  Чл. 205. (1) Нарушенията по предходния член се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт.
  (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 205 така, както е предложен от комисията с прочетената корекция в ал. 1.
  Гласували 131 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 32.
  Член 205 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Раздел II - Отговорност за нарушения на разпоредбите на законодателството относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване".
  Има предложения от народния представител Светлана Дянкова, които са възприети от комисията.
  Правя и още едно предложение в момента за отпадане на целия чл. 206. Защо? С промяната, която направихме в чл. 204 всъщност ние вече обединяваме основанията за наказания за двата дяла на този закон, тоест и за Държавното обществено осигуряване, и за задължителното допълнително обществено осигуряване. Санкциите са еднакви. А с това, че казахме, че основанията са по този кодекс означава, че сме обединили административно-наказателната отговорност и за двата дяла. И тъй като сме изравнили и санкциите за двата дяла - за едното осигуряване и за другото осигуряване, мисля, че може да се приеме да отпадне чл. 206 от този раздел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от вносителя.
  Гласували 118 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 26.
  Заглавието на раздел II е прието.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 206.
  Гласували 112 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 21.
  Член 206 отпада.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Заглавието на чл. 207 е "Отговорност за дейност без пенсионен лиценз".
  Има предложение от народния представител Ваньо Цонов, което е възприето от комисията.
  Предложението на Комисията по труда и социалната политика е:
  "Отговорност за дейност без пенсионна лицензия
  Чл. 207. (1) На юридическите лица, които извършват дейност по допълнително задължително пенсионно осигуряване без пенсионна лицензия се налага имуществена санкция от 10 000 лв. до 100 000 лв.
  (2) Лица, които умишлено създават условия за сключване на осигурителни договори с юридически лица без пенсионна лицензия, се наказват с глоба от 1500 до 15 000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Давам думата на заместник-председателя на Народното събрание, господин Александър Джеров.
  АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В ал. 2, така както е предложено от председателката на комисията, според мен, трябва да отпадне думата "умишлено". Защото много трудно бихме могли в конкретния случай да кажем кой го прави "умишлено", или да влезем малко в наказателното право, защото това е термин там, или "с небрежност". Всеки може да каже, че не е знаел. И затова или санкционираме, или не.
  В този смисъл аз предлагам в чл. 207, в редакцията на комисията, в ал. 2 третата дума "умишлено" да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 207 друг желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Джеров в чл. 207, ал. 2 да отпадне думата "умишлено".
  Гласували 113 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 31.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте чл. 207 така, както е предложен от комисията с отпадналата дума "умишлено" във втората му алинея.
  Гласували 102 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 31.
  Член 207, който става чл. 206, е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Чл. 208 е със заглавие "Установяване на нарушенията".
  Има предложение от народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията.
  Предложението на комисията за чл. 208 е:

  "Установяване на нарушенията

  Чл. 208. (1) Нарушенията на законодателството относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване се установяват с актове, съставени от упълномощени от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор длъжностни лица.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор или от упълномощено от него длъжностно лице.
   (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
   (4) Събраните суми от наложените глоби се внасят в сметка на агенцията и се разходват по ред, определен от министъра на финансите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 208 така, както е предложен от комисията, като в ал. 1 вместо думата "законодателството" се запишат думите "нарушенията на този кодекс" и следва: "относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване".
  Гласували 107 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 13.
  Член 208 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Следват допълнителни, преходни и заключителни разпоредби на този кодекс.
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова за създаване на допълнителна разпоредба със следните три точки:

  "Допълнителна разпоредба

  § 1. По смисъла на този кодекс:
  1. "Предприятие" е всяко място, където се полага наемен труд - предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни.
  2. "Нетно възнаграждение" е полученото възнаграждение след намаляването му с дължимите данъци.
  3. "Осигурителен стаж" е времето, за което има внесена или са дължими осигурителни вноски."
  Това е възприето от комисията.
  Комисията предлага това да стане текст на § 1 със заглавие "Допълнителна разпоредба".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба"...
  Прощавайте, отменете гласуването.
  Има думата господин Светослав Лучников.

  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Предлагам в новия § 1 т. 1 да гласи: "Предприятие" е всяко място, където се полага наемен труд". И думите по-нататък в изречението да отпаднат. Вие нататък започвате да обяснявате що е кооперация, организация, това е смесване на понятия, от което няма никаква полза.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 1. Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников в § 1 от Допълнителната разпоредба от т. 1 да отпаднат думите "предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни".
  Гласували 129 народни представители: за 118, против 3, въздържали се 8.
  Предложението за отпадане на думите от т. 1 на § 1 е прието.
  Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1, както са предложени от комисията, с вече гласуваната корекция в т. 1.
  Гласували 115 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 10.
  Заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Преходни и заключителни разпоредби".
  Параграф 1 - предложение на народния представител Емил Лилов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 1:
  "§ 1. (1) Лицата, чиито трудови правоотношения са прекратени до 31 декември 1999 г. и са придобили право на пенсия по отменения Закон за пенсиите, могат до 30 юни 2000 г. да се пенсионират по условията на отменения закон.
  (2) Паричните обезщетения за лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност или за бременност и раждане към 1 януари 2000 г. се изплащат в размерите и сроковете по отменения дял III от Кодекса на труда - 1951 г., ако това е по-благоприятно за тях.
  (3) При изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане на лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 3 се взема предвид възнаграждението, получавано за съответната длъжност до 31 декември 1999 г. включително."
  Това е предложението на комисията за § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, който ще стане § 2, след като бъдат преномерирани всички параграфи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За да се уеднаквят текстовете и в ал. 1 точката накрая да се замести със запетая и да се добавят думите "ако това е по-благоприятно за тях", както е в ал. 2.
  Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", § 1, както е предложен от комисията, с добавката в края на ал. 1 на думите "ако това е по-благоприятно за тях".
  Гласували 120 народни представители: а 105, против няма, въздържали се 15.
  Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 2 има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев.
  Комисията подкрепя това предложение.
  Предложение на комисията за § 2:
  "§ 2. До 31 декември 2003 г. включително, лицата по чл. 6 и 7 от отменения Закон за пенсиите могат да се пенсионират по условията на разпоредбите на тези членове."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2, както е предложен от комисията.
  Гласували 112 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 3 има предложения на народния представител Пламен Славов и на народния представител Ангел Балтаджиев, приети от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  "§ 3. (1) До 31 декември 2009 г. включително, лицата, които са работили 15 години при условията на първа категория труд или 20 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 69, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд.
  (2) До 31 декември 2009 г. включително, лицата по чл. 105, ал. 3 могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 69, при условие, че имат сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 и 52-годишна възраст.
  (3) В случай, че лицата по ал. 1 и ал. 2 са упражнили правата си, набраните средства в професионалния пенсионен фонд се прехвърлят във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 3 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 4 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, прието от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за § 4:
  "§ 4. (1) До 31 декември 2009 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски трудов стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 69.
  (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 71, и намален с 0,5 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 69.
  (3) На лицата с учителски трудов стаж, положен след 1 януари 1997 г., които се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 69, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и за възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,1 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по ал. 1.
  (4) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд се определя ежегодно със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 4 някой желае ли да се изкаже?
  Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията.
  Гласували 130 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 19.
  Параграф 4 е приет.
  По § 5 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията, ал. 2 на § 5 да отпадне: "Вдовишката добавка да не се ограничава, така както е за всички останали добавки към пенсиите."
  Предложение от народния представител Светлана Дянкова за нова алинея в § 5, който не е подкрепено от комисията: "(3) Горните алинеи не се прилагат за лицата, които са били президент, вицепрезидент, председател на Народното събрание, председател на Министерския съвет и конституционен съдия."
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  "§ 5. (1) До 31 декември 2003 г. включително, размерът на получаваните една или повече от една пенсии без добавките към тях не може да надвишава четирикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и за възраст.
  (2) Добавката по чл. 85 се изчислява от ограничения по ал. 1 размер."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Предложението, както го прочете председателят на комисията, касае така наречените вдовишки добавки, но те всъщност са за останалия жив съпруг или съпруга - 20-те на сто, които бяха гласувани. Мисля, че не е необходимо да се дават много аргументи, бих посочил само няколко. Първо, правителството беше инициатор на това предложение. Разбира се, то имаше тежко отражение върху бюджета на Националния осигурителен институт, защото не беше намерено по най-добрия начин решение на въпроса за средствата. Но по своята същност това предложение беше и остава и законно, и справедливо от гледна точка на това, че осигуреният починал е правил вноски. И, второ, когато сега говорим за преход към една капиталова по своята същност система, това също се вписва в един такъв модел. Защото става дума да приравним в някаква степен или да търсим приравнение на условията, господин министър. И реално, ако ние ограничим 20-те на сто спрямо някакъв критерий, какъвто се прилага - четирите минимални пенсии, това няма да е справедливо, когато говорим за прехода и когато говорим, че тези, които в новите условия ще имат право по другата система, по другия стълб, да лишаваме със задна дата хора, които също са имали това право, след като приемаме една такава философия. Още повече, не може да се утежняват условията със задна дата за определени групи. Това е принцип, който е още от римското право.
  Следователно, уважаеми дами и господа от мнозинството, тъй като с вашия определящ и решаващ глас може да бъде подкрепено подобно предложение, ние ще постъпим по най-добрия, бих казал, по най-справедливия и най-законния начин, ако приемем един такъв вид на тази преходна разпоредба.
  Няма да отнемам повече време, но ви моля да подкрепите нашето предложение. То касае наистина много хора и не на последно място ще подкрепи, макар и в минимална степен, техните и без това незначителни доходи в този период. А и в следващите години, за съжаление. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Има думата министър Иван Нейков.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми народни представители! Аз разбирам, че е трудно да бъде защитавана обратната теза на тази, която предлагат народните представители Масларова, Димитров и Статков, но ще опитам да обоснова защо бих пледирал пред вас текстът да остане така, както е предложен от комисията. По никакъв начин не искам да оспорвам емоционалните подбуди за едно такова предложение. За всеки пенсионер в България всяка допълнителна сума към пенсията би била наистина добре дошла.

  В същото време искам да обърнем внимание на факта, че близо половин милион, а според мен те ще станат и повече, български граждани пенсионери вече получават тази добавка от 1 юли 1999 г. Когато водихме дискусията за тази добавка, освен желанието да подкрепим хората, които са останали сами в своя живот, ние трябваше да държим сметка и за размера на разходите, които допълнително ще трябва да направи фонд "Обществено осигуряване". И като имаме предвид, че тези разходи всъщност зависят от двата компонента - от броя хора и от размера на самото плащане, ние определено трябва да очакваме нарастване на размера на плащането дори и без да променяме размера на сумата, без да увеличаваме процента, който те получават. И това увеличаване ще дойде само от увеличаването на броя на хората, които ще се възползват от тази добавка.
  Едновременно с това, увеличавайки така наречения таван на пенсиите в един средносрочен период за три години, а след това и премахвайки го, ние ще дадем възможност на още по-голяма част от хората да се възползват от тази добавка. Нещо, което, предполагам, всички желаем горещо. Но трябва да имаме предвид, че първите три години след въвеждането на новия пенсионен модел, това е най-трудният период за всяка пенсионна реформа. В този именно период има планиран дефицит, и това са изчисленията. Предвижда се едно допълнително натоварване при преминаването от единия към другия модел. Натоварване, което изисква допълнителни средства, допълнително финансиране както от републиканския бюджет, така и от външно финансиране.
  От тази гледна точка аз се боя, че премахването на този лимит, който сме предложили - четири минимални пенсии, за тази добавка просто ще увеличи финансовия натиск върху фонд "Обществено осигуряване".
  Мисля, че плавният подход, който възприехме във всичко, включително и по отношение на тавана, е за предпочитане. Повтарям, че със запазването на ал. 2 може би още около 150 хил. души или по-малко, не мога да бъда сигурен за цифрата, ще почнат да получават тази добавка, а много други ще получат добавката в пълен размер.
  От тази гледна точка бих пледирал ал. 2 да остане. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Нейков.
  Има думата народният представител Григор Шишков.
  ГРИГОР ШИШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да се спра на предложението на госпожа Светлана Дянкова, което, за съжаление, е отхвърлено от комисията.
  Всички ние чудесно разбираме колко е скромен социалният кодекс, който гласуваме, по една много причина, която е известна не само на нас, а и на целия ни народ - сиромашията, която ни е натиснала. Всички ние бихме се радвали в най-близките години да направим промени на тоя кодекс, с който да махнем ограниченията в пенсиите. Нашите пенсионери да живеят като нормални хора, както живеят по света. И това вероятно ще стане заедно с възхода на икономиката и на държавата. Няма да ви губя времето по този въпрос, защото на всеки един от нас е ясен, независимо от ироничните усмивки, които отправяте отляво, но това е истина.
  Искам да повдигна един друг въпрос и искам да ме разберете правилно. Не може нашият народ да живее в условията на онази социалистическа уравновиловка, в която ние провалихме и държавата, и нацията. Искам да се спра върху онези лица, за които пледира госпожа Дянкова в нейното предложение. И искам да попитам всички вас: бившите президенти, бившите министър-председатели, бившите председатели на Народното събрание и бившите конституционни съдии, които в даден период от време са държали съдбините на народа и държавата, след като ги пенсионираме трябва да ги пратим да копаят, за да си доизкарат хляба ли? Това ли е честта на една държава, господа народни представители?
  Аз даже искам да ви припомня, че в държавите, за честта на самите държави, е фиксиран и процента на пенсиите на висшите държавници, които са управлявали страните, а той е 80% от тяхната заплата. Искате ли да ви цитирам държави, в които това е фиксирано в закон? Но в случая искам да пледирам към вас да подкрепим предложението на госпожа Дянкова за честта на България. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
  Друг желае ли да се изкаже?
  За реплика има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Разбира се, не отричам правото на никого да аргументира своите предложения, обаче бях много изненадан, когато по повод на нашето предложение министърът търси икономически аргументи, а колегата, който се изказа преди мен, каза, че ставало дума за уравновиловка. А обосновава нещо, което според мен наистина в този момент, меко казано, е необосновано. Защото вие отделяте няколко лица с техните усилия, а забравяте хилядите, милионите с всичко онова, което са направили до този момент. Вместо да подкрепите нашето предложение - аз съм изненадан, защото сте и социалдемократ, Вие отивате на предложение, което по същество, повтарям, от всичко това отделя дейността на няколко човека и казва: да, тая дейност трябва да бъде поощрена по този начин.
  Аз моля колегите да не се вслушват в аргументи, които министърът според мен изложи като несъстоятелни, а да дадем действително правата на онези, които са внасяли. Защото става дума и за това - за вноски, които са правени от починалия съпруг или съпруга. И реално, говорейки за капиталов принцип, да овъзмездим и онези, които са правили вноски. Нищо че системата е била разходо-покривна.
  Моля ви, колеги, и колега, от това, което дотук водим като дискусия, да отсеем наистина същественото. Наистина главното, което касае много хора и техните права, а не няколко човека. За тия няколко човека си има достатъчно права и привилегии и ще има.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
  Има думата госпожа Светлана Дянкова.
  СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Сигурна съм, че дискусията, която беше в Комисията по труда и социалната политика ще се пренесе и тук, в Народното събрание, защото това е една изключително важна дискусия - дискусията за държавността, дискусията за институционалността.
  Когато направих това предложение бях изключително улеснена от това, че винаги съм мислила, че 120 години от създаването на институциите, които ние честваме тази година, всъщност биха могли да ни помогнат за това да направим своя размисъл дали нашата нация, дали нашият народ има отношение към институциите и дали ние не сме длъжни като народни представители във всеки един момент от нашата дейност и да възпитаваме нацията ни в отношение към институциите, в уважение към институциите.
  Аз мисля, че нацията ни наистина уважава своите институции и наистина е отделила достатъчно място за тях в нашия обществен живот. И за да не бъдат толкова високопарни тези думи, които казвам, бих искала да спомена, че не става дума за ощетяване на нито една категория, нито една социална група. Всичко, което беше възможно по този кодекс, беше дадено на много социални категории. А тук става дума наистина за лицето на държавата, за лицето на нацията, става дума за хората, които са понесли и понасят най-голямата отговорност за състоянието на държавата ни и за настоящето и бъдещето на нацията. Това са президентът на републиката, министър-председателят, председателят на Народното събрание и, разбира се, онези, които защитават нашата конституционност - конституционните съдии.
  Ако си направите една сметка, ще видите, че става дума за около десетина човека, не повече.
  Не искам някой да ме разбира в популизъм. Не става дума за действащия министър-председател, той не е в пенсионна възраст, не става дума за действащия президент, той не е в пенсионна възраст, а става дума само за онези хора, за онези наши водачи на нацията, които вече са в пенсионна възраст. Става дума за тях. А след 3 години - 2003 г., когато ще отпадне изискването за тавана на пенсиите, аз мисля, че въобще няма да водим повече този спор. Те ще бъдат с такива възнаграждения, с такива доходи, каквито им отрежда този кодекс. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  За реплика думата има господин Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Имам чувството, че дискусията се подмени. Всичко се завъртя около висшите държавници. Не чух никой дотук да се е противопоставял, че тези хора трябва да получават заслуженото за труда им. Но принципният въпрос е друг, че ние ги унижаваме, когато превръщаме техните права в изключения, а ограничаваме другите граждани. Подходът в този случай - когато на всички граждани казваме, че до 4 минимални, а тях ги изключваме, това ще хвърли едно петно и върху това може би заслужено, което народните представители искат да им дадат. Да не говорим в обществото какъв шум ще предизвика това.
  Затова аз още веднъж апелирам да минем по същество на предложението на Масларова, Димитров и Статков и да постигнем решение по този въпрос. Ако не успеем обаче да постигнем решение по този въпрос, струва ми се, че самите тези хора, които са изброени - и президентът, и вицепрезидентът, и бившите, които несъмнено уважаваме и искаме да дадем отношението на държавата към техния труд, ще бъдат унизени по този начин ние да ги привилегироваме, когато ограничаваме другите. Това е проблемът всъщност. И нека много разумно да разберем за какво става въпрос. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
  Друг има ли за изказване? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 159 народни представители: за 59, против 40, въздържали се 60.
  Предложението не се приема.
  Думата има господин Светослав Лучников.
  СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Като подкрепям предложението на колежката Светлана Дянкова, искам да внеса една редакционна поправка, едно уточнение, понеже така може да се получи недоразумение.
  Според предложението, както е записано "лицата, които са били президент и вицепрезидент", може да се разбере друго, защото в България има най-малко 50 000 президенти и вицепрезиденти на разни компании, затова трябва да уточним, че се касае за президента и вицепрезидента на републиката.
  И освен това, както е казано "председател на Министерския съвет и конституционен съдия", би могло някой да го изтълкува, че трябва да бъде едновременно и министър-председател и член на Конституционния съд. Затова съюзът "и" трябва да се замени с "или". Тогава всичко си идва на мястото. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народната представителка Светлана Дянкова с предложените корекции от господин Лучников след думите "президент и вицепрезидент" да се добавят думите "на Република България", и след думите "председател на Министерския съвет" съюзът "и" се замества със съюза "или".
  Гласували 161 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 33.
  Предложението е прието.
  Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията с вече приетата нова ал. 3.
  Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 5 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 6 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което комисията е подкрепила по принцип.
  Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което също е подкрепено от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага § 6 да се измени, както следва:
  "§ 6. (1) Пенсиите, отпуснати до 31 декември 1999 г. включително, се преизчисляват съгласно разпоредбите на този кодекс, без да се променя индивидуалният коефициент.
  (2) Преизчисляването се извършва, ако това е по-благоприятно за пенсионера."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 113 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 10.
  Параграф 6 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 7. Пенсиите и добавките към тях, отпуснати по отменените пенсионни закони, продължават да се получават."
  Има предложение на народните представители Ангел Балтаджиев и Христо Иванов за корекция, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за § 7:
  "§ 7. Пенсиите и добавките към тях, получавани към 31 декември 1999 г., отпуснати по отменени закони, продължават да се получават."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
  Параграф 7 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 8 има предложение от народния представител Христо Иванов за изменение в ал. 1, което е възприето от комисията.
  Има предложение от народния представител Светлана Дянкова за отпадане на ал. 2 на § 8, което също е възприето от комисията.
  Има едно предложение на народните представители Светлана Дянкова и Ангел Балтаджиев за създаване на нов параграф, но по-късно комисията е решила, че няма нужда от създаването на нов параграф. Това, което те предлагат, може да бъде пренесено в съществуващия § 8. Това предложение е подкрепено от комисията.
  Има едно неподкрепено предложение за § 8 - на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров, Руси Статков, които са казали:
  "За трудов стаж на лицата, следвали във висшите учебни заведения, да се признава действителното време на следването. Републиканският бюджет да поеме съответните осигурителни вноски за ДОО на базата на минималната работна заплата."
  Това предложение не е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за § 8:
  "§ 8. (1) Времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс.
          (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше образование, ако до 2005 г. те внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималната работна заплата към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
          (3) Студентите, които са постъпили във висши учебни заведения до учебната 1999/2000 г. включително, могат да ползват правата по ал. 2, ако в петгодишен срок след завършване на обучението си внесат осигурителните вноски.
  (4) Осигурителните вноски по ал. 2 и ал. 3 са в размера, определен за фонд "Пенсии"."
  Това са всички онези предложения, които бяха направени в комисията, за да се даде възможност на хората, които са с висше образование, да имат правото да откупят, един вид, осигурителен стаж.
  Мисля, че би трябвало да се подкрепи от залата. Но да го направят за своя сметка, а не за сметка на Републиканския бюджет, както имаше предложение. Това е разликата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 8 някой желае ли да се изкаже?
  Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Предложението, което сме направили ние с колегите от Демократичната левица, а съответно и предложението на колегите от СДС, касае един много принципен въпрос, един изключително важен въпрос - за това какво е отношението на законодателя към висшето образование, към необходимостта от кадри с такова образование от гледна точка на страната, нейното досегашно развитие, приноса на тези хора и разбира се, което е изключително важно - за по-нататъшното развитие на страната.

  Ние с колежката Масларова и колегата Димитров смятаме, че приносът на тези хора е изключителен, бих казал, определящ за това, което като състояние на материално-техническата база е изградено в страната, и като даденост, от която, разбира се, можеше и все още може в някои отрасли да продължим в авангардни технологии, във всичко онова, което нарежда страната на челно място.
  Второ, от гледна точка именно на това да има такива хора, ние считаме, че това трябва да бъде една от стъпките, която да продължи, защото колегите от СДС в текста, който са внесли, предлагат този процес по същество да бъде преустановен.
  Така че, знам, трудно е на колегите от мнозинството да възприемат по-добри идеи, но в случая без да звучи самохвално ние смятаме, че това е по-добрата идея, това е работещата идея за страната. И ви молим, наистина ви молим, поне в това предложение да ни подкрепите. Защото всъщност така подкрепяте справедливостта, законността и по-доброто бъдеще на страната.
  Не бих искал да отнемам повече време, надявам се, че всички заедно този път ще гласуваме в подкрепа на по-доброто.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Балтаджиев.
  АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю.
  Аз като един от вносителите на предложението по § 8 искам да внеса известна яснота по двете му алинеи. Фактически четвъртата, последната алинея, смятам, че е ясна.
  Значи хипотезите са такива: ако лицата вече са завършили висше образование, те до 2005 г. трябва да внесат за своя сметка осигурителни вноски върху минималната работна заплата към датата на внасянето на тези вноски. И те ще им се зачетат за осигурителен стаж. Значи лицата не са длъжни да внасят за всичките пет години, примерно, които са следвали, а само за толкова, за колкото те считат за необходимо, за да могат да получат най-изгодни условия.
  Третата алинея на предложения от комисията § 8, касае тези, които в момента са студенти и са заварени от закона. Тези, които са постъпили до тази учебна година - 1999-2000 г., могат да се ползват от правата по ал. 2, тоест да внасят вноски, но след като завършат образованието си в 5-годишен срок внесат тези осигурителни вноски.
  Искам да кажа, че предложението на колегите Масларова и Статков противоречи на духа на осигурителния кодекс, а той е, че не могат да се получават пенсионни права за период, за който няма внесени осигурителни вноски. И тъй като лицата, които са завършили висше образование, действително са заварени от този кодекс, на тях им се дава възможност, следвайки духа на кодекса, да внесат осигурителни вноски, разбира се, при тяхно желание. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
  За реплика има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, колега Балтаджиев! Аз не исках да отнемам време при обосновката на нашето предложение, обаче сега съм принуден да кажа, че това, което Вие посочихте като аргумент срещу нашето предложение, не е истина. Ние с предложението си не противоречим на духа на този кодекс. Ние предлагаме Републиканският бюджет да осигури тези хора. Защо? (Реплика на заместник-председателя Иван Куртев, която не се разбира.)
  Да, господин Куртев, от данъкоплатеца, защото условието, което се поставя - да се извадят неколкостотин лева от хора, които са дали до този момент всичко, което имат, които са отделили време да се подготвят, за да бъдат по-квалифицирани, да дадат повече на страната, сега е неизпълнимо.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Е, получават и повече - висшистите.
  РУСИ СТАТКОВ: Госпожо Дянкова, имаше и има база за сравнение, не бих искал да отнемаме време в залата по този спор. Разбира се. Вие можете да изложите своите аргументи, но считам определено, че това е въпрос на подход. Ние предлагаме именно такова решение, като оценка на досегашната дейност на тези хора и от гледна точка бъдещето на страната - това да се поеме като осигуряване от страна на Републиканския бюджет на базата на минимална заплата. Не на базата на някакви велики разходи, но същевременно да се гарантира поне минималното на тези хора, които се отказват от други доходи, за да учат 5 години, които, забележете, през тези 5 години плащат, за да си закупят всичко необходимо, за да се квалифицират. Никой не им подарява учебниците, никой не им подарява условията, които, ако говорим за втората част на Вашето предложение, в тези тежки условия не получават възможност да си вземат и кредит даже. И въпреки всичко, господин Балтаджиев, Вие сте преподавател, учат.
  Ако Вие считате, че учението не е вид дейност и то във висшата му степен, която е от най-голяма полза за обществото, това е друга тема. Но ние смятаме, че подобно нещо трябва да бъде подкрепено и тъй като държавата се оттегли, господин председател, от всички възможни други подкрепи, на нас това ни остана единствената и считаме, че поне тази не трябва да изпуснем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Емилия Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Не искам да коментирам изказването на господин Балтаджиев за духа на пенсионната реформа, защото мисля, че всички имаме желанието с тази пенсионна реформа да направим нещата по-благополучни за всеки един от нас. Нашето предложение е свързано с логиката на това, че ако ние след една година или след няколко месеца решим да внесем друг закон, с който със задна дата, едва ли не, да санкционираме част от българското население, родено при определени условия, че е дишало българския въздух и трябва да си заплати за това, ако смятате, че това ще бъде в някакъв дух, аз не бих го приела.
  В случая тук става въпрос за едно отношение към висшите кадри в Република България, и ако направим едно съвършено семпло изчисление, това значи, че при един петгодишен период на обучение средно за висше образование някъде около 2000 лв. трябва да внесат при минимална работна заплата. Даваме ли си сметка какви са доходите в момента на висшистите в Република България и какъв шанс имат те да си откупят осигурителния стаж за времето, през което те са били на студентската скамейка?
  Така че, ако тук става реч за едни суми, които са поносими за доходите на България, за средностатистическия българин, пак бих могла да се съглася. Но при положение, че в момента доходите са близо на половината, отколкото бяха доходите средно през 1989 г., като размер, при положение, че покупателната способност на средната работна заплата е три пъти по-малка, отколкото през 1989 г., сами разбирате, че това като плащане, като откупуване на осигурителен стаж, е просто невъзможно.
  Така че аз зная как ще гласува мнозинството, но ние считаме, че това е един закон, който със задна дата санкционира хората, които са получили висше образование в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А бихте ли обяснили за мен, ако обичате, какво значи "действителното време на следването"? За някои правото е 5 години, но има юристи, които 15 години са следвали.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Е, за такива не говорим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е действителното време.
  Има думата госпожа Светлана Дянкова.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз само бих искала да кажа, че през цялото време на разглеждането на този кодекс бях удивена от невероятното противопоставяне, което имаше от страна на моите колеги в комисията и тук, в парламента. На всички онези неща, които направихме в кодекса, включително и това - даваме едно право в повече. Госпожо Масларова, моля Ви, не употребявайте думата "санкция", когато това е просто едно право. Даваме правото на хората, които искат... (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.) Които искат! Защото Вие знаете много добре, че ако твърдите наистина, че познавате духа на този кодекс, това не можеше да се случи, тъй като през тези години, когато те са учили, не са имали осигурителен принос. Не са! Ние нарушаваме принципа на този кодекс, един от принципите на този кодекс... (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина!
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: ... за да дадем някакво право извън принципите на кодекса на хората с висше образование точно за признание, за това, че те са хората, които определят лицето на нацията, а Вие в същото време казвате, че това е санкция. (Реплика на Кънчо Марангозов от място.)
  Ами, не се възползвайте, господин Марангозов, като е санкция. Недейте се възползва тогава. Това е Ваше право. Ако искате, се възползвайте.
  По-доброто е, че аз, господин Балтаджиев и колегите, които ни подкрепиха, направихме това за хората с висше образование - даваме им това право. Оттук нататък изборът е техен. Ако пожелаят - да се възползват от това право, ако не - като Вас, не се възползвайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз искам да направя едно конкретно предложение, което предполагам, че може би е технически пропуск или недоглеждане. Но преди това ще кажа само две думи по досегашната дискусия. Поне господин Руси Статков, като човек, който се занимава с икономика и финанси, би следвало да знае, че всичко това, което той предлага да бъде взето от държавния бюджет, означава данъкоплатецът да поеме тези разходи. Следователно на практика предложението на господин Статков означава: увеличете данъците. Ако това е предложението му, то е друг въпрос. После, когато приемаме данъчните закони или бюджета, там да го направи.
  Но това, за което вземам думата, е в ал. 2 на § 8, сигурно е пропуск или недоглеждане, че след думата "висше" е пропуснато да се добавят думите "и полувисше".
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Защо?
  ИВАН КУРТЕВ: За да могат да се възползват от тази възможност както хората с висше образование, така и хората с полувисше образование. Моето конкретно предложение е да стане: "завършили висше и полувисше образование", тъй като, ако остане само висшето образование, ние ощетяваме една група хора от възможността също с вноски на базата на минималната работна заплата да може тяхното учение да се смята за трудов стаж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата за реплика господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, господин Куртев, колеги! Не съм произнесъл от тази трибуна думата "данъци", не съм призовал да ги увеличаваме. Ако Вие държите да знаете откъде биха могли да постъпят тези пари, аз ще го развия в предложенията си по бюджета, но то ще бъде за сметка на приходи, които не са данъчни, които до този момент не са използвани. И второ, за сметка на преразпределение на разходите. Вече много пъти от тази трибуна съм говорил за безбожно, бих казал, неаргументирано пилеене на средства и съм давал примери с Министерския съвет и с други институтиции, които се "обновиха", защото не можели да понасят миризмата на тези преди тях за сметка на всичко онова, което беше нужно наистина да стане.
  Второ, разбира се, Вие сте прав в същността, освен задявката, която направихте, че трябва да уточним критерия за образованието и оценката на обществото към него, когато защитаваме една такава теза. В това отношение Вие наистина сте прав. И аз предлагам, използвайки репликата, да предложа отлагане на този параграф, за да го видим наистина в най-добрия вид и да стане така, че действително, господин Балтаджиев, да не се дава едно право, което не може да бъде реализирано. Това е демагогия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
  Господин Христо Иванов има думата.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа колеги народни представители! Това е един проблем, по който много предварителни дискусии вървяха между членовете на Комисията по труда и социалната политика, след това се разгоряха достатъчно дискусии по време на заседанията на комисията. Аз смятам, че този въпрос е достатъчно дебатиран и узрял за вземане на решения в настоящия момент. Вярно е, че всички тук и отляво, и отдясно сме единодушни по въпроса, че социалистическото законодателство беше репресивно по отношение на хората, завършили висше образование и полувисше образование, защото не им признаваше това време за стаж. И е хубаво, че и вляво, и вдясно оценяваме това. Това беше в духа на онази уравниловъчна философия, като се казваше: "да, на висшистите няма да им се признава това за трудов стаж, независимо че става дума за един упорит систематичен труд, защото те пък после ще получават по-високи заплати, техният живот ще бъде с по-високо качество". Така че в този дух отново се стига до един уравниловъчен механизъм, в който и висшисти, и невисшисти получават едно и също от държавата.
  Днес ние поне всички тук заедно сме убедени, че трябва да коригираме тази несправедливост и няма никой в тази зала, който е против даването на шанс на хората, завършили висше, а аз казвам умишлено и полувисше образование, защото господин Куртев е прав и ние когато се спряхме на термина "висше", имахме предвид, че терминологията "полувисше" образование не съществува. Но господин Куртев е прав, защото ние тук касаем един момент, който е назад в историята. Тогава действително ставаше дума за полувисше образование. Аз смятам, че тази поправка може да се приеме, дори да се сметне, че тя е редакционна поправка. Доуточняването на този момент е много важно.
  Вярно е, че при осигуряването за различни рискове, включително и за старост, се внедрява и това е нормално, това е във всички осигурителни системи принципът на солидарност. Но извинявайте, ако ние сега накараме всички данъкоплатци да понесат равномерно компенсирането на тази несправедливост, това означава, че ще накараме включително хората, които не са завършили висше образование, да платят за висшистите в момента, за да получат те тази възможност и да набавят допълнителни 5 или 10 точки, което е един много голям шанс. Знаете за колко хора тези точки в края на кариерата им са изключително важни. Така че ние не трябва да спекулираме с този принцип на солидарност и в този случай и да разпростираме компенсациите или заплащането на тези суми, на тези осигуровки и върху тези, които не са завършили висше образование. Нека да ограничим солидарността в рамките на хората с висше и полувисше образование и тогава ще ни стане ясно, че принципът е справедлив. Още повече, прави се един допълнителен компромис във формулировката на този член за това, защото осигуряването става върху минималната работна заплата. А вие колеги много добре знаете, че по силата на този закон осигуряването става вече върху две минимални работни заплати. Ето къде е направен още един допълнителен реверанс. И аз съм убеден, говорил съм с много свои колеги от академията, от университета, висшистите оценяват този жест. Ние сме провели много предварителни разговори с колегата Балтаджиев и с други наши колеги и знаем, че те оценяват по достойнство шанса, който им се дава и по никакъв начин не го възприемат като един негативен елемент на законодателството, а напротив.
  Затова аз ви призовавам да се обединим около това, което господин Куртев предложи като една доуточняваща редакционна поправка, да приемем текста, който се предлага от комисията, защото по този начин ще извършим наистина едно добро дело. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Христо Иванов.
  Имате думата, господин Славов.

  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател! Госпожи и господа народни представители, господин министър! Аз не мога да се съглася с направеното предложение на Комисията по труда и социалната политика, не мога да се съглася и с аргументите, които бяха предложени от председателя на комисията - госпожа Светлана Дянкова. Аз не мога да приема, че това право, за което тя говори, може да роди неравноправие. Този текст, който предлага комисията, на практика ражда неравноправие, независимо, че вие говорите за право. Защото вие давате една възможност, която може да се използва в сегашната тежка икономическа, финансова и социална ситуация в страната само от хора, които имат финансовите възможности. А те са един ограничен кръг от българските граждани. Те ще могат да използват това "право", което вие им предоставяте. Е, можем ли ние да подкрепим право, което на практика ражда неравноправие между българските граждани по един толкова важен и сериозен, от жизнено значение за тях въпрос, какъвто е този, свързан с размера и правото да се пенсионират? Аз не мога да се съглася с подобни аргументи.
  На практика, ако ние продължим да разсъждаваме логично, можем да стигнем до извода, а той вече се налага, особено след тези текстове, които предлага комисията, че явно след промените в Закона за висшето образование, след които висшето образование вече става платено всеобщо в България, вие със задна дата искате да направите така, че и до тези промени тези, които са получили висше образование, да платят за него. Тоест, със задна дата вие искате да накарате хората в България да платят за висшето образование, което са получили в други условия и в други времена.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако искат.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ: Искам да кажа на господин Христо Иванов, че тези времена бяха свързани със спазването на едно основно конституционно право - правото на труд, господин Иванов! Това е една голяма разлика, която няма как да неутрализирате и да елиминирате и която хората вече добре отчитат - че сега вече не можете да гарантирате правото на труд на българските граждани. А за времето, за което говорите, за това репресивно време, това право беше гарантирано!
  Сиреч, с този текст, който предлага Комисията по труда и социалната политика, ще могат да изпълнят това изискване само онези, които имат пари. А тези, които нямат, не могат да го реализират, не могат да се възползват от него.
  Ето защо аз не мога да подкрепя текст, който на базата на едно "право", ражда фактически неравноправие между българските граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Има думата министър Иван Нейков. Заповядайте!
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател! Уважаеми народни представители! Аз мисля, че някак си неочаквано за мен дискусията тръгна в посока, която я нямаше в идеята и не може да я има. Но аз ще се опитам да обясня защо наистина е справедливо и добро предложението, което правят господин Балтаджиев и госпожа Дянкова. Разбира се, напълно приемам и предложението на господин Куртев и това беше логиката на предложението - да важи както за хората с висше, така и за хората с полувисше образование.
  Проблемът на хората с висше образование, завършили преди 2000 г., да речем, е преди всичко в това, че в предишните години не съществуваше никаква, дори и теоретична възможност човек да самоосигурява. Просто моделът беше друг. През последните две-три години, разбира се, както и за в бъдеще, вече съществуват много възможности за човек да се самоосигурява, включително и за хората, които учат редовно. При едно обучение, което ти отнема времето, през което можеш да работиш и да правиш осигурителен стаж, ти имаш други възможности. Сега вече ги имаш. Хората, които са завършили преди тези години висшето и полувисшето си образование, нямаха такива възможности. Това не съществуваше. Затова сега на тях им се дава същата възможност, която имат оттук нататък хората, които ще завършват висше образование. Затова е справедливо - по един и същи начин да се отнесе възможността спрямо хората, завършили, нека да сложим 2000 г. като Рубикон: за завършилите преди 2000 г. и за завършилите след 2000 г. Това е смисълът на предложението и затова то е добро. Не се търси никакъв опит нито за платено образование, нито за нещо подобно. Обратно, бих казал, че вноските, които хората, ако желаят, ще направят, за да си откупят осигурителен стаж, тези вноски се освобождават от данъци, тъй като това са осигурителни вноски. По силата на кодекса всички средства, които отиват в осигурителни вноски, са освободени от данъци. Така че по този начин бюджетът прави своята стъпка за реализирането на това право.
  Мисля, че с един такъв текст въвеждаме една справедливост между поколенията - специално за хората, които не са имали възможност по време на образованието си да се осигуряват. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Нейков.
  Има думата господин Велко Вълканов. Заповядайте!
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Няма да взема отношение по проблема, по съществото в него, защото ми се струва, че могат да се наредят доводи "за" и "против" него. Но ще направя едно възражение във връзка с направеното от господин Куртев предложение - да се добави след "висше образование" - "и полувисше образование". Много е възможно това наистина да е справедливо и необходимо, но не мога да приема, че това е редакционна поправка. Това е съвършено нова позиция - вие разширявате приложното поле на текста - включвате цял слой нови граждани в приложното действие, в приложното поле на разпоредбата, която предлагате. Така че това не може да се приеме за редакционна поправка. Това е предложение по същество.
  Искам да обърна внимание, че напоследък като че ли под формата на технически грешки искат да поправят очевидно зле изработени законодателни решения. Тези дни ни се предложи един текст от госпожа Светлана Дянкова, в който се твърди, че били допуснати някакви технически грешки в не знам какви си текстове. Всъщност текстовете се посочват. А всъщност става дума за грешки по същество. Това не са технически грешки. Как ще ги приемем за технически грешки?! Вие тук правите нови предложения. Така че аз моля, господин председателю, Вие да обърнете внимание, че така не бива да се работи. Това е лош начин да се работи. Може би ще бъде целесъобразно сега да си затворим очите, да решим така, както се предлага в случая, но това възпитава вече едно лошо отношение към законодателния процес.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Прав сте.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: И ние в бъдеще ще губим от тази лоша технология. Ето защо Ви моля Вие специално да обърнете внимание върху необходимостта строго да се придържаме към някакви принципи на законодателната работа. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов. Друг желае ли да се изкаже?
  Има думата господин Николай Николов - управител на Националния осигурителен институт.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да кажа, че предложението, което беше направено допълнително в Комисията по труда и социалната политика от доц. Балтаджиев е първият случай на откупуване на трудов стаж в българското осигурително законодателство. Това беше направено, защото с Кодекса за задължителното обществено осигуряване се повишиха драстично изискванията за трудов стаж, тоест, за осигурителен стаж и за възраст. Тъй като много от хората, когато са придобивали правото на висше образование, това време не се е зачитало за трудов стаж. Сега, приемайки този кодекс, те биха изпаднали в едно много деликатно положение, защото понякога няма да им стигат месец, два, година, за да могат да се пенсионират при по-нормални условия и те ще трябва да чакат много дълго. Именно от това беше продиктувано и решението на комисията за приемането на възможността да се откупува трудов стаж със задна дата. Неуместно е според нас да се прави предложение да се плаща от републиканския бюджет за нещо, което е доброволно. За войниците, тъй като военната служба е задължителна, действително републиканският бюджет е длъжен да прави вноски. И размерът, и срокът на вноските е аналогичен с този, който се предлага за лицата, които са придобили висше или полувисше образование. Но искам да обърна внимание на това, че в единия случай става дума за доброволно придобиване на висше образование, а в другия - за задължително отбиване на военна служба. Така че считам, че предложението следва да се приеме в този вид - да се даде възможност на хората сами, ако желаят, ако не им достига определено количество време, да си заплатят, за да могат да се пенсионират при по-нормални условия, защото в противен случай ние бихме ги поставили на колене с това, което се предлага в кодекса, тъй като те не могат да коригират своето поведение в миналото. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков.
  Моля, гласувайте!
  Гласували 158 народни представители: за 67, против 78, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Като приемам критиката, която господин Велко Вълканов процедурно отправи, понеже не се възразява от вносителя и от председателя на комисията, поставям на гласуване § 8 така, както е предложен от комисията, като в ал. 2 след думите "завършили висше" се добавят думите "или полувисше".
  Моля, гласувайте!
  Гласували 139 народни представители: за 83, против 36, въздържали се 20.
  Параграф 8 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Ваньо Цонов за създаване на нов § 8а, което е подкрепено от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага да се създаде нов § 8а, както следва:
  "§ 8а. До 1 януари 2004 г. осигурителите възстановяват във фонд "Трудова злополука и професионална болест" изплатените парични обезщетения поради временна нетрудоспособност, настъпила вследствие на трудова злополука при травматични увреждания, станали през време или по повод на извършената работа, и настъпили в резултат на работа при извънредни обстоятелства или ненормални условия за дадена професия."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8а така, както е предложен от комисията.
  Гласували 107 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 22.
  Параграф 8а е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Емил Лилов за създаване на нов § 8б.
  Предложението е възприето от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за създаване на нов § 8б:
  "§ 8б. (1) До 1 януари 2004 г. осигурителите - търговски дружества, дължат допълнителна осигурителна вноска във фонд "Трудова злополука и професионална болест" при настъпване на трудова злополука и професионална болест, довели до инвалидност или смърт на работника или служителя, настъпили по вина на осигурителя. Допълнителната осигурителна вноска е в следните размери:
  1. когато е отпусната пенсия поради инвалидност - 50 на сто от сумата на пенсията за срока на инвалидността;
  2. когато е отпусната наследствена пенсия поради смърт на работника или служителя - сумата на наследствената пенсия за периода на нейното получаване, но не за повече от 10 години.
  (2) Разпорежданията за определяне на допълнителната осигурителна вноска се издават от длъжностното лице, на което е възложено ръководството по контрола, приходите и разходите на Държавното обществено осигуряване в съответното поделение на НОИ. Разпорежданията подлежат на обжалване и сумите се събират по реда на този кодекс."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8б така, както е предложен от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 12.
  Параграф 8б е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 9 има предложение от народния представител Христо Иванов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага § 9 да се измени, както следва:
  "§ 9. Този кодекс отменя:
  1. Дял III от Кодекса на труда от 1951 г. (обн., Изв, бр. 91 от 1951 г.; попр., бр. 93 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 91 и 92 от 1957 г., ДВ, бр. 24, 36 и 92 от 1963 г., бр. 1, 61, 90 и 99 от 1965 г., бр. 15 от 1968 г.; попр., бр. 333 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1970 г., бр. 53 и 81 от 1973 г., бр. 27 от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 32 от 1977 г., бр. 57 от 1981 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 26 и 27 от 1986 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 52 и 100 от 1992 г., бр. 104 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г. и бр. 155 от 1998 г.)
  2. Закона за пенсиите (обн., Изв., бр. 91 от 1957 г.; попр., бр. 92 от 1957 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1959 г., бр. 51 от 1961 г., бр. 105 от 1962 г.; ДВ, бр. 103 от 1964 г., бр. 92 от 1965 г., бр. 25 и 101 от 1966 г., бр. 102 от 1967 г., бр. 59 и 97 от 1969 г., бр. 48 и 63 от 1970 г., бр. 3 и 61 от 1971 г., бр. 36 и 65 от 1972 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 34 от 1974 г., бр. 3, 36 и 53 от 1975 г., бр. 2 и 63 от 1976 г., бр. 80 от 1979 г., бр. 90 от 1980 г., бр. 9 от 1981 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 44 и 69 от 1984 г., бр. 70 и 81 от 1985 г., бр. 6 и 46 от 1989 г.; попр., 61 от 1989 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1989 г., бр. 6, 30 и 81 от 1990 г., бр. 12 от 1991 г., бр. 52 от 1992 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1992 г. - бр. 64 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1992 г., бр. 102 от 1993 г., бр. 49 от 1994 г., бр. 68 и 104 от 1995 г., бр. 22 и 67 от 1996 г., бр. 46 от 1997 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 89 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1997 г., бр. 153 и 155 от 1998 г. и бр. 57 и 69 от 1999 г.).
  3. Закона за лишаване от право на пенсия лица, проявили фашистка дейност (обн., ДВ, бр. 9 от 14.01.1948 г., изм., бр. 176 от 2.08.1949 г., бр. 71 от 8.09.1964 г.)"
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 9 има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Доста изменения се направиха, с които ние не бяхме съгласни. Но тук вече, според мен, се минава всякаква граница. Ето защо се обръщам към всички колеги, особено към тези отдясно, които считат, че са социалдемократи, които считат, че са демократи.
  Предложението, което прави господин Христо Иванов да се отмени Законът за лишаване от право на пенсия на лица, проявили фашистка дейност, според мен, минава всякакви граници. Това са трите изменения, уважаеми дами и господа, на закона, които може всеки един от вас да прочете, ако иска. Донесъл съм ги в залата. В тях с последното изменение, което е за амнистията от 1964 г., единствено действащи разпоредби по този закон са свързани с престъпления, които са равни на престъпленията към човечеството по международните стандарти. Става дума за убийци, уважаеми дами и господа отдясно. Става дума за изключително тежки престъпления.
  И ако вие подкрепите тези предложения на господин Христо Иванов, това означава, че в България действително се заражда нещо друго и то не може да бъде наречено с друга дума, освен неофашизъм.
  Аз съм против това предложение. И ако някой от вас наистина проявява интерес, да дойде, тука са в залата, ако искате да ги оставя на трибуната, за да четете тези неща.
  ГЛАС ОТ МНОЗИНСТВОТО: Сталинист!
  РУСИ СТАТКОВ: Няма сталинисти, уважаеми господа отдясно, има антифашисти. И мисля, че вие също сте антифашисти. Ако има някой фашист от вас, да подкрепи това предложение! (Неразбираеми реплики от мнозинството. Руси Статков оставя две огромни папки на първата банка.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, аз слушах внимателно изказването Ви. Някакво предложение Вие направихте ли? Какво? Да отпадне т. 3? То е прието от комисията като т. 3.
  Моля, гласувайте...
  Отменете гласуването.
  Има думата господин Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Мисля, че господин Статков прави едно много сериозна грешка. Той смята, че всички закони в България, които са приети с цел преследване на хора и които носят заглавието: "Преследване поради фашистка дейност", действително и обективно отговарят на тези критерии.
  Аз мога да ви потвърдя, че това не е така! Не ми е много приятно да го споменавам, но ще ви кажа, че и до ден-днешен пазя стотици страници, изписани от моя баща, където той е трябвало постоянно да се оправдава, че не е фашист, постоянно, ежемесечно да попълва след Девети септември 1944 г. декларации. Той е бил просто царски офицер и не е имал никаква такава дейност, но за съжаление, дълги години е бил репресиран точно по този повод.
  И аз ще си направя труда да ви изчета няколко точки, за да ви убедя, че и вие не трябва да се съгласявате с това, защото ще видите, че там не се преследват действително престъпници, които са извършвали фашистка дейност, а че става дума за едно своеволие и произвол, което е отразено и във финала на т. 1 на въпросния закон, на чл. 1 на въпросния закон, където - слушайте внимателно - е записано: "Пенсионният съвет може да събира сведения за фашистка дейност и по свой начин и по начин, какъвто намери за добре". (Шум и реплики в залата.)
  Можете да си представите по какъв начин са събирали информация и по какъв начин са дамгосвани за фашистка дейност хора, които нямат нищо общо с това!
  В т. 1 на чл. 1 са изброени хората, които попадат под ударите на този закон. И, слушайте ме внимателно, това са: "Безследно изчезнали длъжностни лица през времето от 9.IХ.1944 г. до 30.III.1945 г. във връзка с промяната, станала на 9.IХ.1944 г.". Един много сериозен критерий! (Силен шум в залата, реплики, провиквания.)
  Точка 3: "Убитите или пострадали лица, преследвали борците-антифашисти в страната или извън нея или убити по повод дейността им против антифашисткото движение".
  Е, кажете ми, колко хора бяха невинно убити под претекст, че вършат фашистка дейност или обвинени в това, че са били против антифашисткото движение?! Нима вие заставате срещу тези безчинства и подкрепяте тази абсурдна формулировка на закона?
  Нека да продължим по-нататък: "Под ударите на този закон попадат всички началници на униформената полиция до началниците на участъци в градовете и коменданствата". Това всичко по дефиницията на този закон са хора-фашисти, които трябва да бъдат лишени от пенсии.
  Попадат и всички онези, чиято дейност е свързана с политическия отдел на бившата полиция.
  Защо, уважаеми дами и господа, не внесохте тогава предложения всички така наречени "шестаци" да не получават пенсия в България? (Шум и реплики в залата.) Тогава щяхме да се съгласим с вас! Нали мерим с един и същи аршин всичко!
  В т. 7 се говори за всички осъдени от Народния съд, които не са амнистирани. Значи, вие днес сте съгласни, че Народният съд справедливо е раздавал присъди и е рязал глави?! Кой е този народен представител, който днес, в края на ХХ век ще застане зад всички тези решения и екзекуции на Народния съд?
  Аз смятам, че трябва да се отнесем достатъчно отговорно към поставения проблем и с цел да се отстрани една очевадна несправедливост, ви моля да подкрепите внесеното от мен предложение. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За реплика има думата госпожа Емилия Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Аз апелирам към моите колеги да повярваме на господин Христо Иванов, защото все пак той е бил от малкото агенти на Държавна сигурност в тази зала и знае как се събира информация, и какво е редно, и какво не е редно!... Така че аз призовавам лявата страна да се съгласите с господин Иванов! (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За втора реплика има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Разбира се, очаквах такава реакция от господин Иванов, само че той прочете избирателно разпоредбите. Това, първо.
  Второ, той не прочете измененията, които са направени на два пъти в този закон.
  И най-сетне, не прочете последното изменение, в което ясно е казано, че става дума за изключително тежки престъпления, свързани с убийство на хора.
  И, повтарям отново, не е нужно да ви чета и стенографските протоколи, и изказванията на народните представители. Това е от Четвъртото Народно събрание, който желае, да го прочете, за да не отнемам време и да чета от трибуната.
  Господин Иванов, прочетете го и Вие, преди да говорите на това Народно събрание.
  И отново поддържам тезата си, че който в тази зала счита, че фашизмът трябва да бъде оневинен, нека да гласува в подкрепа на господин Иванов. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За трета реплика думата има господин Жорж Ганчев.
  ЖОРЖ ГЕНЧЕВ (независим): Аз съм стъписан да чуя и от едната, и от другата страна, нещо извънредно вероломно! И едните, и другите избиваха хора - българи, по най-безпардонен начин! И едните, и другите, повтарям, избиваха хора - българи по най-безпардонен начин!
  И тук трябва да се поучим от испанците, които построиха паметник на Майка Испания и на някакво помирение, и на някакъв компромис, и на някакъв разум, и на някакво достойнство. Иначе ние от нация ще се станем географско понятие, от народ - население, ако така дебатираме в Народното събрание.
  Не ме интересуват бивши агенти на Държавна сигурност и не ме интересуват хора, които са предали три пъти СДС и два пъти БСП. Интересува ме принципът и законът, историческата истина! Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За дуплика думата има господин Христо Иванов.
  ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми дами и господа, ние като че ли говорим отново на различни езици! Тук става дума да отстраним всички несправедливости, които са били наложени по силата на този закон.
  И аз ви предлагам, когато става дума за санкциониране на хора, извършили престъпления, нека това да намери отражение в съвременното законодателство! Нека да се наложи в съвременното законодателство един универсален принцип, който да даде възможност да се преценява кои хора заслужават, кои хора имат право на пенсии и кои нямат право на пенсии.
  Вие сами разбирате, че тези закони са били писани самоцелно. Те са били писани, за да се дадат аргументи и да се репресира, да се унищожи една цяла класа в България. И това е направено. И това не е никаква тайна. И не мога да разбера защо някои хора се мъчат да го отрекат!
  Какви са тези фашисти, за които говорите? Изчистена ли е в България историческата тема с фашизма? Съвсем не е изчистена! И затова дайте да не поемаме отговорности за престъпления, които са легитимирани с ето такива псевдозакони.
  И ви моля за разум в залата!
  На господин Жорж Ганчев няма какво да му отговарям. Той отново говори, без да му е ясно за какво става дума, но мога да му кажа какво е неофашизъм.
  Господин Ганчев, неофашизъм е, когато Вие преговаряхте с онази осигурителна групировка да бъдат претрепани двамата народни представители Кисьов и Драгомир Драганов. И когато те Ви казаха, че Кисьов е в прединфарктно състояние и ще почине от побоя и поискаха двойна миза за това - ето това е неофашизъм, съвременен неофашизъм! И такива хора не трябва да имат право на пенсия, като Вас! Мерси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  За изказване думата има господин Веселин Бончев.
  ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър, драги колеги народни представители! Явно, че българският парламент днес не трябва да изпадне в срамна ситуация, когато се говори за пенсионирането и това е бъдещето на нацията, защото след нас има и други хора, които ще работят за тая България... Но тъй като се спомена за Народния съд и за тези, които не трябва да имат пенсия, моето мнение е, че голям погром на България, на българския народ и на съвременното поколение са нанесли доносниците на Държавна сигурност. Те също трябва да бъдат лишени от пенсия. Благодаря много.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Думата за процедура има госпожа Дянкова.
  СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да се прекрати дискусията по този параграф, тъй като тя вече взема съвсем друга посока. Извинявам се, но тук започват да се изказват народни представители, които не говорят по съществото на Кодекса, а говорят по съществото на своя живот и на своите намерения - какво да правят оттук-нататък. Затова прекратявам... (Смях и ръкопляскания от опозицията.)
  Правя процедурно предложение за прекратяване на дискусията по този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
  Господин Любен Корнезов има думата.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю!
  Правя контрапредложение - да се отложи гласуването на този текст. Мотивите ми: освен политическите пристрастия...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Корнезов...
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трябва да мотивирам предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Корнезов, изслушайте ме. Има направено предложение за прекратяване на разискванията. Давам Ви думата, ако сте против това, а не да правите друго процедурно предложение.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, че съм против, тъй като въпросът е не само фактически, политически, но той е и чисто юридически, господин председател. Става въпрос за съотношението между присъди и решения, които са издадени от съдебната власт и възможно ли е парламентът де факто да отмени тези присъди. Знаете, че има и решение на Конституционния съд. Затова съм против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението за прекратяване на разискванията по § 9.
  Гласували 163 народни представители: за 102, против 60, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  За процедура има думата господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): На основание чл. 41 от правилника ни предлагам отлагане на гласуването на този текст. И този текст, тъй като има - пак повтарям - доста сложни юридически измерения, да се предостави още днес на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. И без това днес имаме заседание. Нека да го гледаме и от юридическа гледна точка, за да не допуснем грешки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
  Има ли някой срещу това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отлагане гласуването по § 9.
  Гласували 185 народни представители: за 78, против 101, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Може би не сте разбрали процедурното предложение. Ставаше дума за това още веднъж юристите от Народното събрание да видят дали този текст не противоречи на международните спогодби и международните решения, които ние сме ратифицирали. В случая именно за това става дума, след като съм прочел всичко. Аз го твърдя от тази трибуна. Вие не само че погазвате тези спогодби и решения, а и не искате да чуете, когато ви се казва.
  Затова настоявам да се прегласува предложението на господин Корнезов за отлагане и разглеждане на този текст в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, за да се внесе в залата действително текст, който, господин Христо Иванов, може в една степен да търси решение на това, което вие уж предлагате, без да противоречи на международните документи, които ние сме подписали.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за отлагане гласуването по § 9.
  Гласували 186 народни представители: за 73, против 109, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на т. 3 от § 9.
  Гласували 181 народни представители: за 70, против 110, въздържал се 1.
  Предложението не се приема.
  Думата за отрицателен вот има заместник-председателят господин Иван Куртев.
  ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Статков, само преди няколко седмици получих писмо от български гражданин на град Варна, 80 и няколко годишен, граничен офицер от Българската армия, инвалид, ранен тежко при граничен инцидент при Тутракан по времето, когато Южна Добруджа не е част от България. Самият факт, че е бил офицер в Българската армия, без никой да се съобрази с това, че е жертвал живота си и остава инвалид до края на живота си, този човек, без да е направил нищо друго, но само за това, че е бил офицер, е обвинен във фашистка дейност и е лишен от пенсия. И до ден днешен не се ползва от правата си като военноинвалид. Такива хора са останали няколко. Убийците, за които Вие говорите, са получили заслуженото още на времето. Тези няколко човека, които 50 години са били лишени от правата си, най-после трябва да бъдат обезвъзмездени. Ето защо гласувах против Вашето предложение. (Ръкопляскания от СДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата за втори отрицателен вот има господин Йордан Нихризов.

  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Статков! Вие казахте, че всички, които са социалдемократи, трябва да ви подкрепят. Именно аз гласувах "против", защото пенсия се полага за трудов стаж, полага се за внесени пенсионни вноски, а не за убеждения. И с Вашето предложение Вие искате да реанимирате не някакъв друг момент, а комунизма в България. (Смях и реплики в ДЛ.) Защото тогава, колкото и да се смеете, хората се деляха на две групи - комунисти и фашисти. Вие не защитавате някакви антифашистки виждания, а защитавате именно комунистическото законодателство в неговата форма от следдеветосептемврийските години, когато то беше в най-жестокия си вид. Така че вие не гоните хората, тъй като много от тях вече са сред починалите, вие гоните принципа за съществуването на онази комунистическа идеология.
  Затова аз подчертавам, че като социалдемократ не мога да Ви подкрепя, тъй като хората социалдемократи тогава бяха за вас социалфашисти и бяха изпратени по същите концентрационни лагери, където и представителите на други партии. Пенсия се дава, отново Ви казвам, за трудов стаж, за платени вноски, а не за убеждения, били те дори и комунистически. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нихризов.
  За трети отрицателен вот има думата госпожа Светлана Дянкова.
  СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Господин Статков, на ми беше възможно да подкрепя Вашето предложение, защото Вие през цялото време правехте демонстрация на смесването на две права. Правото да имаш пенсия, да получаваш пенсия е гражданско право и никой не би трябвало, ако се има за демократ и за радетел на промяната, да обърква това право с онези права, които се дават от Наказателния кодекс. Всъщност Вие на практика предложихте да разглеждаме състоянието на онези лица, които би трябвало да бъдат третирани по Наказателен кодекс. А ние тук правим осигурителен кодекс и говорим за граждански права и за лични права.
  Така че затова просто не можах да гласувам за Вашето предложение. Оставям настрани всички други забежки в политиката, в убежденията ви и в това какво искате да лансирате тук от тази трибуна. Съжалявам, че по време на комисията Вие просто не работихте както трябва (шум и реплики в ДЛ) и не бяхте там, за да чувате смислени аргументи, а не да дойдете тук и да поднасяте измислени политически аргументи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте на § 9, както е предложен от комисията.
  Гласували 171 народни представители: за 112, против 57, въздържали се 2.
  Параграф 9 е приет.
  За обяснение на отрицателен вот има думата господин Велко Вълканов.
  ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Признавам, няма съмнение, че в онези трудни, тежки години, години на гражданско стълкновение, бяха приети някои актове може би не съвсем съвършени, не изключвам да е имало и грешки, но във всички случаи това бяха съвършено необходими мерки на преследване на фашизма и на фашистите. Днес това, което вие направихте, беше всъщност в крайна сметка една реабилитация на фашистките дейци и убийци, на цялата фашистка власт. Искам да подчертая, че светът продължава да съди и да преследва фашистите. Неотдавна имаше такъв процес във Франция. Вие трябва да се радвате, че не живеете в Германия, защото ако вие в Германия например заявите, че е нямало фашизъм, че е нямало лагери, вие щяхте да бъдете осъдени и изпратени в затвора. В Германия този вид пропаганда се преследва.
  Ето защо смятам, че е една гавра с паметта на загиналите в борбата срещу фашизма това, което вие направихте. Би могло, разбира се, да се коригират някои грешки, но едно цялостно оневиняване, оправдаване на фашизма и на фашистите е съвършено недопустимо. Вие направихте огромна политическа грешка, за което ще бъдете съдени от историята. (Ръкопляскания в ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Половин час почивка. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
  Имате думата, госпожо Дянкова.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 10 има предложение от народния представител Йордан Нихризов, което е подкрепено от комисията по принцип.
  Предложение от народния представител Яшо Минков - § 10, ал. 3 да се измени така:
  "(3) Останалото имущество на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителните кооперации преминава към Централния съюз на трудово-производителните кооперации, Централния съюз на кооперациите на инвалидите и Централния кооперативен съюз, пропорционално на осигуряваните член-кооператори от трите съюза към 31.12.1999 г.".
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Предложение от народния представител Христо Иванов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за § 10:
  "§ 10. (1)Указ № 265 за взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителните кооперации се отменя.
  (2) Дейността на общественото осигуряване на Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК, както и активите и пасивите му за вземанията за осигурителни вноски и осигурителни плащания преминават към Държавното обществено осигуряване.
  (3) Останалите активи и пасиви на Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК преминават към Централния съюз на ТПК.
  (4) Времето, през което лицата са се осигурявали по Указа за взаимно осигуряване на членовете на ТПК, се зачита за осигурителен стаж, независимо от продължителността му.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Яшо Минков, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 103 народни представители: за 25, против 71, въздържали се 7.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 73, против 8, въздържали се 4.
  Параграф 10 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 11 няма постъпили предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 11. (1) Законът за фонд "Обществено осигуряване" се отменя.
  (2) Разпореждането с имотите по § 5, ал. 2 от отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване" се извършва от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от вносителя.
  Гласували 96 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 16.
  Параграф 11 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 12 има предложение от народните представители Христо Иванов и Емил Лилов, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за § 12:
  "§ 12. В Кодекса на труда се правят следните изменения:
  1.Член 114 се отменя.
  2. Член 163, ал. 1 се изменя така:
  "Чл. 163. (1) Работничка или служителка има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 135 за всяко дете, от които 45 дни преди раждането."
  3. В чл. 333, ал. 1 и 3 думите "чл. 330, ал. 2, т. 5" се заменят с "чл. 330, ал. 2, т. 6"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 111 народни представители: за 79, против 21, въздържали се 11.
  Параграф 12 е приет.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Ваньо Цонов за създаване на нов § 12а, което е възприето от комисията.
  Предложение на комисията за нов § 12а:
  "§ 12а. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (следват обнародвания) се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 2, изречение първо думите "съотношение 7:1" се изменят със "съотношение, както следва:
  а) за 2000-2001 г. - 80:20;
  б) за 2002 г. - 75:25;
  в) за 2003 г. - 70:30;
  г) за 2004 г. - 65:35;
  д) за 2005 г. - 60:40;
  е) за 2006 г. - 55:45;
  ж) за 2007 г. и следващите години - 50:50".
  2. Член 109 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 12а , както е предложен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 19.
  Параграф 12а е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 12б, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за нов § 12б:
  "§ 12б. В Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (обн. ДВ, бр. 65 от 20.7.1999 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 109 думата "глоба" се заменя с "имуществена санкция"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 12б, както е предложен от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 17.
  Параграф 12б е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Господин председател, § 13 е много дълъг и бих искала да предложа едно облекчение: да се разглеждат и гласуват отделните точки на параграфа, които всъщност са свързани с отделни членове на Закона за здравното осигуряване. Всяка точка от § 13 представлява изменение на член от Закона за здравното осигуряване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, докладвайте го на части.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 13, т. 1 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага следното:
  "§ 13. В Закона за здравното осигуряване (обнародвания) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6:
  а) Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление, районни здравноосигурителни каси и техните поделения по общини със седалища съгласно списък, утвърден от Министерския съвет."
  б) В ал. 3 думата "централното" се заличава."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте параграф 13, т. 1, така както е предложено от комисията.
  Гласували 102 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 27.
  Точка 1 на § 13 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 2 няма постъпили предложения. Комисията е подкрепила текста на вносителя:
  "2. В чл. 23 ал. 2 думата "временен" се заличава, а изразът "извънбюджетни сметки и фондове" се заменя с "кредити от други институции"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 2, както е предложена от вносителя.
  Гласували 87 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 16.
  Точка 2 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 3 на § 13, която касае промяната на чл. 29 от Закона за здравното осигуряване, има предложение от народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за т. 3:
  "3. В чл. 29:
  а) в ал. 2 текстът фонд "Обществено осигуряване" се заменя с "бюджета на Държавното обществено осигуряване";
  б) създава се ал. 4:
   "(4) В случай, че проектът на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно утвърдения бюджет за предходната година, а за издръжката на Националната здравноосигурителна каса се изразходват месечно до 1/12 от разходите, предвидени в бюджета за предходната година."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 3, както е предложена от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 14.
  Точка 3 е приета.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 4 има предложение от народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, което се отнася за чл. 33 от Закона за здравното осигуряване.
  Комисията е подкрепила текста на народните представители.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика за т. 4:
  4. Член 33 се изменя така:
  "Чл. 33. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:
  1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
  2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;
  3. чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;
  4. лицата с предоставен статут на бежанец или с предоставено право на убежище."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 4 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
  Точка 4 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 5, касаеща промени в чл. 39.
  Има предложение от народния представител Пламен Славов, което комисията не е подкрепила, а то е:
  "В § 13, т. 5 от Преходните и заключителни разпоредби в изменения текст на чл. 39, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване след думите "Националния осигурителен институт" се поставя запетая и се добавя текстът "поделенията, регистрирани по Търговския закон и осигурителните каси".
  Комисията не е подкрепила това предложение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 5 на § 13, а той е:
  "5. Член 39 се изменя така:
  "Чл. 39. (1) Всички лица, които по този закон имат задължението да внасят осигурителни вноски, са длъжни от възникване на основанието за здравно осигуряване ежемесечно да представят данни за осигурените лица в териториалните поделения на Националния осигурителен институт с декларации по утвърден от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса образец.
                (2) Лицата, осигуряващи членове на семейството си по този закон, представят данни за тях в декларации по утвърден от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса образец.
                (3) В случаите, когато лицата заплащат авансово вноски по този закон, те попълват декларация за периода на авансово плащане по утвърден от Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса образец.
                (4) Чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 21, против 55, въздържали се 11.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте т. 5 така, както е предложена от вносителя.
  Гласували 85 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 11.
  Точка 5 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 6 има предложение от народния представител Сашо Стоянов, което е подкрепено от комисията.
  Има и предложение от народния представител Светлана Дянкова, което също е подкрепено от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
  "6. В чл. 40 се правят следните изменения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
  1. за лицата, получаващи доходи от трудови или служебни правоотношения, или правоотношения, възникнали на основание специални закони - облагаемият доход по Закона за облагане доходите на физическите лица:
  а) вноската за лицата, работещи по трудови правоотношения се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:
  - 2000 - 2001 г. - 80:20;
  - 2002 г. - 75:25;
  - 2003 г. - 70:30;
  - 2004 г. - 65:35;
  - 2005 г. - 60:40;
  - 2006 г. - 55:45;
  - 2007 г. и след това - 50:50.
  б) вноската за лицата, работещи по служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание в специални закони, се внася от работодателя и е за сметка на Републиканския бюджет;
  в) работодателят или ведомството внася вноските едновременно с изплащането на възнагражденията. При изплащане на възнагражденията работодателят или ведомството удържат вноските, които се дължат от осигурените, включително и вноските за членовете на семейството, които те осигуряват.
  2. Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, се осигуряват върху заявен месечен доход, който не може да бъде по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата, установена за страната, и годишно върху облагаемите доходи, съгласно данните от данъчната декларация:
  а) Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  б) Месечният осигурителен доход, с оглед изчисляването годишния размер на вноската, се намира, като годишният облагаем доход се раздели на периода, през който е упражнявана дейността;
  в) При годишно облагане вноските се внасят в сроковете за внасяне на данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  3. За лицата, които не заявяват доход по т. 2 и работят без трудово правоотношение по договор с възложител - предприятие или друга организация, осигурителните вноски се внасят за всеки месец върху облагаемия доход от предприятието или организацията, като се удържат от изплатеното възнаграждение на лицето. Вноските се внасят от предприятието или организацията до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. За тези лица се извършва годишно изравняване на дохода, върху който се дължат вноските по реда на т. 2, букви "б" и "в".
  4. За пенсионерите - размерът на пенсията или сбора от пенсии, без добавките към тях. Вноските са за сметка на Републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  5. За пенсионерите, получаващи пенсии по международни спогодби, изцяло за сметка на чуждестранен осигурителен институт - двукратният размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските са за сметка на лицето и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  6. За лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане или за отглеждане на дете - размерът на обезщетението. Вноските са за сметка на работодателя или ведомството и са равни на дължимата от него част от вноската като се внасят при изплащане на обезщетенията. Когато лицето се осигурява за своя сметка, вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  7. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 - вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи;
  8. за лицата, получаващи обезщетение за безработица - размерът на изплатеното обезщетение. Вноските са за сметка на фонд "ПКБ" и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  9. за лицата и членовете на семейства с право на социално подпомагане и за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание - еднократният размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските са за сметка на общинските бюджети и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  10. за военнослужещите на наборна военна служба; за ветераните от войните и за военноинвалидите; за инвалиди, пострадали при или по повод на отбраната на страната, при природни бедствия и аварии и за пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР, които не подлежат на осигуряване на друго основание; за лица в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; за задържани под стража или лишени от свобода; за лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца в предучилищна възраст и в домовете за социални услуги; за пълнолетни, учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26-годишна възраст - еднократният размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, и са за сметка на републиканския бюджет, като се превеждат чрез съответното ведомство или на общинските бюджети;
  11. за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание - еднократният размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските са за сметка на работодателя и се внасят при изплащането на възнагражденията от съответното предприятие или друга организация;
  12. за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не са в трудови правоотношения - еднократният размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, от централното ръководство на съответното вероизповедание;
  13. за неосигурените членове на семейството - 5 на сто от вноската на всеки осигурен член на семейството. Вноските са за сметка на осигуреното лице. Когато осигуреното лице получава доходи по точки 1, 3 и 6, вноската се удържа от работодателя (предприятието), ведомството или организацията при изплащане на възнаграждението. За лицата, работещи по трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, вноските се удържат и внасят от работодателя или ведомството при изплащане на възнагражденията или паричните обезщетения. Ако лицето се осигурява за своя сметка, както и за лицата, осигурени по т. 3, вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
  14. лицата, които не подлежат на осигуряване по точки от 1 до 13, се осигуряват върху заявен осигурителен доход, не по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата, установена за страната. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Ако тези лица подлежат на годишно данъчно облагане, се извършва годишно изравняване на вноските по реда на т. 2;
  б) ал. 3 се изменя така:
  (3) За лицата по ал. 1, т. 7 вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но общо върху не повече от 10-кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Господин Кънчо Марангозов има думата.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Аз разбирам целта на вносителите на закона за това вноската да бъде 80:20. Това е с цел да се намали данъчната тежест на гражданите. Това е една добра социална придобивка за и без това тежкото данъчно бреме на българския служител, работник и т.н.
  Но това според мен може да се осигури само в бюджетната сфера, в предприятията, които са - дето се казва - на припек.
  Господин министър, какво ще стане с онези предприятия, които са "в сянка"? С онази икономика, която е "в сянка", в която работят - различни данни се дават - 500-700 хил. души? И въобще как ще се реализира това и правена ли е сметка от вносителя дали това, което ще се събере, няма да намали вноските за здравното осигуряване. Защото знаете, че и без това средствата там са малко, а изравняването ще настъпи едва през 2007 г.
  Иначе аз приветствам тази идея, но просто искам да разбера правено ли е такова изчисление. Тук въпросът не опира само до намаляване на данъчната тежест, а въпросът опира и до осигуряването с медицински услуги за гражданите.
  Ще си позволя само едно изречение като отклонение.
  Господин председател, аз съм учуден защо Законът за задължителното обществено осигуряване не беше разгледан в Комисията по здравеопазването. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Марангозов! Когато подготвяхме предложенията в трите основни задължителни социалноосигурителни закона - а това е кодексът, който вие сега гледате, Законът за здравното осигуряване и Законът за защита при безработица и закрила на заетостта - изхождахме от необходимостта да се установи унифициран подход при разпределението на вноските между работника и работодателя и при определянето на начина на промяната на това съотношение.
  С приемането на този текст сега в Закона за здравното осигуряване, всъщност вие ще направите точно това унифициране. За всички осигуровки, за всички осигурявания вече работниците и работодателите през следващите години ще плащат по един и същ начин на разпределение своите вноски. Това по никакъв начин не намалява приходите - специално за здравно осигуряване - тъй като размерът на вноската остава същият. Тук говорим за друго разпределение. Ако обърнете внимание, това разпределение касае само хората, работещи по трудов договор. Тоест, това е светлата страна на икономиката. Там няма нито технологичен проблем, нито някакъв друг за това ново разпределение. Както Вие сам казахте, това разпределение води до едно по-плавно нарастване на осигурителната тежест, а едновременно с това това е ясен сигнал за намаляването на вноските, които ще плащат работодателите, за да могат да отделят повече пари за инвестиции.
  Но повтарям, в никакъв случай не е застрашена финансовата стабилност, да речем, на Националната здравна каса или на някой друг от институциите за задължително осигуряване. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте т. 6 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 5.
  Точка 6 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 7, която касае изменение на чл. 41 от Закона за здравното осигуряване.
  Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е възприето от комисията.
  Предложение на комисията за т. 7:
  "7. Чл. 41 се изменя така:
  "Чл. 41. (1) Осигурителните вноски по този закон се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните поделения на Националния осигурителен институт, откъдето ежедневно се прехвърлят в набирателната сметка на централното управление на Националния осигурителен институт за здравноосигурителни вноски.
  (2) Събраните в Националния осигурителен институт суми от здравноосигурителни вноски се прехвърлят в набирателната сметка на Националната здравноосигурителна каса до края на всеки работен ден."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 7 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 16.
  Точка 7 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 8 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е прието от комисията.
  Предложение на комисията за т. 8:
  "8. В чл. 42 се правят следните изменения:
  а) Ал. 1 се изменя така:
  "(1) Осигурителният доход, върху който се изчислява вноската, се установява по ведомости и други документи за изплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за облагане доходите на физически лица."
  б) Ал. 3 се изменя така:
   "(3) Лицата подават декларация пред платеца на дохода или пред съответните органи за членовете на семействата си, които са длъжни да осигуряват. В годишната декларация по Закона за облагане доходите на физически лица се отразяват платените през годината здравноосигурителни вноски и дължимите суми при годишното изравняване, ако има такива."
  в) Създава се ал. 4:
   "(4) Работодателите, данъчните служби, общинските власти, ведомствата, възложителите и самоосигуряващите се са длъжни да предоставят на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса необходимата информация по чл. 42, ал. 1 и ал. 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Няма и неприети предложения по т. 8.
  При това положение подлагам на гласуване т. 8 в редакцията, предложена от Комисията по труда и социалната политика.
  Гласували 84 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 13.
  Точка 8 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 9 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията за т. 9:
  "9. Чл. 43 се изменя така:
  "Чл. 43. Осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 14 могат да заплатят здравноосигурителните вноски за себе си и членовете на семейството си авансово за избран от тях период."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване т. 9 в редакцията, предложена от Комисията по труда и социалната политика.
  Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
  Точка 9 е приета в редакцията, предложена от комисията.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 10 няма предложения от народни представители за корекция на чл. 44.
  По т. 11 също няма предложения от народни представители за изменението на чл. 45.
  По т. 12 също няма предложения от народни представители за изменение на чл. 45.
  По т. 13 няма предложения от народни представители, които се касаят за корекциите на чл. 63.
  Комисията по труда и социалната политика е подкрепила предложенията на вносителя за точки 10, 11, 12 и 13:
  "10. Член 44 се изменя така:
  "Чл. 44. Вноските се плащат:
  1. по банков път;
  2. с пощенски запис."
  11. В чл. 45, ал. 1, т. 8 след думата "стоматологична" се добавя "и".
  12. В чл. 55, ал. 6 думите "чл. 32" се заменят с "чл. 31, ал. 3".
  13. В чл. 63 се правят следните изменения:
  а) В т. 1 думите "количеството или другата медицинска помощ, получена от съответното лице и тяхната цена" се заличават.
  б) В т. 2 думите "информация за извършените от него дейности и заплатените му суми" се заличават;
  в) Точка 3 се изменя така:
  "3. регистър на производители, вносители и дистрибутори на лекарства и аптеки, сключили договори с Националната здравноосигурителна каса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Желаещи да вземат думата? Няма.
  Моля да гласувате точки 10, 11, 12 и 13 включително в редакцията, предложена от вносителя и подкрепена от комисията.
  Гласували 109 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 27.
  Точки 10, 11, 12 и 13 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 14 касае отменянето на чл. 64.
  Народните представители Ваньо Цонов и Ангел Балтаджиев са направили предложение, което е прието от комисията.
  Комисията предлага т. 14 да се измени, както следва:
  "14. Член 64 от Закона за здравното осигуряване се изменя, както следва:
  "Чл. 64. Всеки осигурен има право да получи от Националната здравноосигурителна каса наличната информация за ползваната от него през последните пет години медицинска помощ и нейната цена по ред, определен от касата."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване т. 14 за изменение на чл. 64 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 17.
  Точка 14 е приета.

  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 15 за промяна на чл. 69 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е възприето от комисията.
  Предложение на комисията:
  "15. Член 69 се изменя, както следва:
  "Чл. 69. Националният осигурителен институт е задължен ежемесечно да предоставя информация на Националната здравноосигурителна каса за осигурените лица и за размера на събраните за тях здравноосигурителни вноски."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на Комисията по труда и социалната политика за т. 15, която съдържа изменение на чл. 69.
  Гласували 94 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 25.
  Точка 15 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 16 е за корекция на чл. 73. Има предложение от народната представителка Светлана Бончева за отпадане на буква "б", което комисията е подкрепила.
  Предложение на комисията за т. 16:
  "16. В чл. 73, ал. 1, т. 1 се отменя."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли народен представител, който желае да вземе думата? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на Комисията по труда и социалната политика за съдържанието на т. 16, свързана с отмяна на т. 1 в ал. 1 на чл. 73.
  Гласували 83 народни представители: за 66, против 4, въздържали се 13.
  Точка 16 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 17 е за създаване на чл. 73а.
  Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
  Предложение на комисията:
  "17. Създава се чл. 73а:
  "Чл. 73а. Финансовият контрол по приходите на Националната здравноосигурителна каса от здравноосигурителните вноски и дължимите лихви се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожа Дянкова.
  Не виждам желаещи да вземат думата, поради което поставям на гласуване т. 17 в редакцията, предложена от комисията - за създаване на чл. 73а.
  Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
  Точка 17, с която се създава нов чл. 73а, е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 18 няма предложения от народни представители и комисията е подкрепила текста на вносителя:
  "18. В чл. 77 след думите "контролните органи на Националната здравноосигурителна каса" се добавя "и на Националния осигурителен институт"."
  По т. 19 няма постъпили предложения от народни представители и комисията е подкрепила текста на вносителя:
  "19. В чл. 104 се правят следните изменения:
  а/ в ал. 1 думите "50 до 100 лв. за всяка невнесена вноска" се заменят с "500 до 1000 лв.";
  б/ в ал. 2 думите "месечно 200 лв. за всяка невнесена вноска" се заменят с "2000 лв.".
  И по т. 20 няма предложения от народни представители.
  Комисията е подкрепила текста на вносителя:
  "20. В чл. 105 се правят следните изменения:
  а/ в ал. 1 думите "финансовите инспектори на Националния осигурителен институт" се заменят с "контролните органи на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса";
  б/ ал. 2 се изменя така:
  "(2) Наказателните постановления се издават от управителя на Националния осигурителен институт, от директора на Националната здравноосигурителна каса или от директора на съответната регионална здравноосигурителна каса и от ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт."
  Комисията е подкрепила текста на вносителя за т. 18, 19 и 20.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Поставям на гласуване точки 18, 19 и 20 в редакцията, дадена от вносителя и подкрепена от комисията.
  Гласували 76 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 11.
  Точки 18, 19 и 20 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Светлана Дянкова, което се отнася за създаването на нова т. 20а със следното съдържание:
  "20а. В чл. 107 изразът "с лихва, равна на основния лихвен процент" да се замени с израза "със законната лихва"."
  Комисията е подкрепила предложението.
  Комисията по труда и социалната политика предлага нова т. 20а:
  "20а. Член 107 се изменя, както следва:
  "Чл. 107. Налагането на наказание по чл. 103 и 104 не изключва задължението за заплащане на дължимите вноски заедно със законната лихва за периода."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 20а, както е предложена от комисията.
  Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
  Точка 20а е приета.


  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По т. 21 няма постъпили предложения от народни представители.
  Комисията е подкрепила текста на вносителя за т. 21, а той е:
  "21. Член 109 се изменя така:
  "Чл. 109. (1) Осигурени лица, задължени да осигурят себе си и членове на семейството си, които не са платили повече от три дължими вноски, заплащат оказаната медицинска помощ на изпълнителите. Когато осигуреното лице заплати на Националния осигурителен институт всички дължими вноски, осигурителните му права се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, заплатени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
  (2) Невнасянето на осигурителни вноски не по вина на осигурените лица не ги лишава от осигурителни права. Сумата, заплатена за оказаната медицинска помощ от лицата в тези случаи, подлежи на възстановяване."
  По т. 22 няма предложения.
  Комисията е подкрепила текста на вносителя, а той е:
  "22. В чл. 110 думите "шест месеца" се заменят с "един месец"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте точки 21 и 22 така, както са предложени от вносителя.
  Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
  Точки 21 и 22 са приети.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точка 23. По нея има предложение на народните представители Ваньо Цонов и Емил Лилов.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага текста на т. 23 в следния вид:
  "В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  а) Точка 3 се изменя така:
  "Членове на семейството са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни - независимо от възрастта."
  б) Създава се т. 8:
  "8. "Предприятие" са всички юридически лица, еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, които извършват търговска дейност."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 23 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
  Точка 23 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народните представители Ваньо Цонов и Емил Лилов за създаване на нова т. 24.
  Комисията е подкрепила тяхното предложение.
  Комисията по труда и социалната политика предлага да се създаде нова т. 24, както следва:
  "24. В § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване се правят следните изменения:
  а) Досегашният текст на § 19 става ал. 1.
  б) Създава се ал. 2:
  "(2) За прилагането на чл. 39 и раздел V от закона Министерският съвет приема наредба по предложение на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте т. 24 така, както е предложена от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
  Точка 24 е приета.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: С което е приет и § 13? Нали така?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Целият. Точно така.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Светлана Дянкова за образуване на нов § 13а, което е възприето от комисията.
  Предложение на Комисията по труда и социалната политика - да се образува нов § 13а със следното съдържание:
  "§ 13а. В Закона за корпоративно подоходно облагане се правят следните изменения:
  1. В чл. 23, ал. 3 се създават нови точки 16 и 17.
  "16. средствата в отделна сметка, образувана съгласно чл. 139, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване - от лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
  17. доходите, получени от инвестирането на средствата по т. 16."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 13а така, както е предложен от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 13а е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 13б.
  Комисията е подкрепила това предложение.
  Комисията по труда и социалната политика предлага да се създаде нов § 13б, както следва:
  "§ 13б. В Закона за Министерство на вътрешните работи се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 229 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 т. 3 и 4 се заличават;
  б) ал. 3 се изменя както следва:
  "(3) За времето на платен годишен отпуск офицерите и сержантите получават брутното си възнаграждение, съобразно размера му към момента на ползване на отпуска."
  2. Член 230 се изменя както следва:
  "Чл. 230. Офицерите и сержантите имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения; за временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за две и повече живи деца, за приемен изпит в учебно заведение, както и на неплатен отпуск по условията, реда и размерите, предвидени в Кодекса на труда."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Предложението, което е направено, за промяна на специален закон - Закона за Министерство на вътрешните работи, касае отпуски. И според мен наред с основанието да има такава промяна, тъй като някои неща променяме във връзка с гледане на болен и т.н., се посяга и на права, които по специалния закон приехме всички ние, в т.ч. и вие като мнозинство. И ще ви прочета конкретните текстове, за да се убедите сами.

  Първото изменение е по чл. 229 - в ал. 1, т. 3 и 4 се заличават. А ал. 1 на чл. 229 гласи: "Офицерите и сержантите имат право на следните видове отпуски".
  Точки 3 и 4 гласят:
  "3. допълнителен платен отпуск до 10 календарни дни годишно, извън отпуска по т. 2, за освидетелстваните като хронично болни;
  4. платен отпуск по болест до една година, който може да бъде продължен от министъра на вътрешните работи до две години по предложение на Централната експертна лекарска комисия. Размерът на отпуска се определя от комисията".
  По-нататък, по т. б. Алинея 3 се изменя, както следва... А досегашната ал. 3 в този закон гласи: "За времето на ползване на платен отпуск по ал. 1 офицерите и сержантите получават:
  1. брутното си възнаграждение за отпуски по т. 1 и 3".
  Тоест отпадат по-горе 3 и 4 и съответно в промяната на тази алинея отпадат и тези пари.
  И, разбира се, т. 2: "основното си месечно възнаграждение по допълнителното възнаграждение за продължителна служба за отпуск по т. 4".
  Член 230 в досегашния му вид е следният:
  "Чл. 230. (1) Освен отпуските по чл. 229 офицерите и сержантите имат право на отпуск за работа при вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за кандидатстване в учебно заведение и за обучение, и на неплатен отпуск в размерите и при условията, предвидени в Кодекса на труда.
  (2) Офицерите и сержантите жени имат право на отпуск поради бременност, раждани и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за две или повече живи деца и за гледане на болен член от семейството в размерите и при условията, предвидени в Кодекса на труда.
  (3) Офицерите и сержантите мъже имат право на отпуск до 10 дни годишно за гледане на болен член от семейството и на отпуск по чл. 167 от Кодекса на труда."
  Промяната, която се предлага за чл. 230 - да придобие следния вид: "Офицерите и сержантите имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за две и повече живи деца, за приемен изпит в учебно заведение, както и на неплатен отпуск по условията, реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда."
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Всичкото си го има.
  РУСИ СТАТКОВ: Не е всичкото, отпадат 10-те дни, отпадат и още две неща, свързани с възможности, които дава този специален закон.
  Проблемът според мен е, че ние отиваме в специалните закони, както и преди малко, вероятно и в здравното осигуряване, преди това в други закони, без да сме отчели онази философия, която е при тези закони. И фактически сега, уважаема госпожо докладчик, а и господин министър и колеги, аз лично не съм сигурен, че ние постъпваме по най-добрия начин, че ние не ощетяваме за пореден път големи групи от хора при положение, че в специалните закони, изхождайки от важността, от мястото и дейността на тези хора, е предвиден друг ред и съответно в случая други отпуски и обезщетения.
  Затова моето предложение е да отпадне този параграф. А ако впоследствие, господин председател, се налага и трябва да приведем в съответствие, то да стане, след като се води разговор със заинтересованите, след като се направят... (Неразбираема реплика на госпожа Светлана Дянкова.) Ами кажете го тук, обяснете го, но така не може да се работи, без да ги има тези допълнителни уточнения и обяснения.
  Аз лично предлагам, независимо от Вашите обяснения, да отпадне този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Искам първо да кажа,че конкретният текст на предложението е съгласуван предварително с Министерството на вътрешните работи, така че той отговаря на интересите на съответното ведомство, от една страна.
  Второ. Специалният закон по отношение на осигурителните права на всички лица в България, включително и работещи в системата на МВР, не са специални закони за тези ведомства, не е специалният Закон за МВР, а и Кодексът за задължително обществено осигуряване. Така че, нормално е всички осигурителни права да се уреждат в съответните осигурителни закони, а не в специалните закони. Това е едно.
  Освен това спрямо хората, работещи в системата на МВР, и спрямо хората, въобще кадровите военнослужещи, се прилага нов подход. Те преминават на същата осигурителна система, която действа и за всички граждани извън кадровите военнослужещи. И затова е нормално тези правила, тези рамки на правата да бъдат прилагани и спрямо тях.
  В същото време, отчитайки спецификата на тяхната професия, в проекта на кодекс беше предложено, а вие гласувахте, специален ред за пенсионирането им. Но правата, които се пораждат от тяхното осигуряване, трябва да бъдат такива, каквито са на всички останали граждани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Моля, гласувайте § 13б така, както е предложен от комисията.
  Гласували 81 народни представители: за 61, против 17, въздържали се 3.
  Параграф 13б е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 13в, който касае промени в Закона за чуждестранните инвестиции.
  Комисията по труда и социалната политика е подкрепила текста на народния представител и предлага да се създаде нов § 13в, както следва:
  "§ 13в. В Закона за чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г., доп., бр. 29 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 30 се изменя така:
  "Чл. 30. Работниците и служителите - чуждестранни граждани се осигуряват по реда на българското законодателство."
  2. Член 32 се изменя, както следва:
  "Чл. 32. По всички въпроси на трудовите правоотношения с работодател по чл. 29, които не са уредени с трудовия договор, се прилага българското законодателство."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 13в така, както е предложен от комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 69, против 9, въздържали се 6.
  Параграф 13в е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 14 има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
  Комисията по труда и социалната политика предлага следния текст на § 14:
  Параграф 14 да се измени, както следва:
  "§ 14. (1) Създаденият с отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване" Учителски пенсионен фонд продължава да съществува до трансформирането му в универсален пенсионен фонд след 2009 г.
  (2) Надзорният съвет на НОИ по предложение на управителя утвърждава извънбюджетната сметка на Учителския пенсионен фонд.
  (3) Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките, съгласно § 4, ал. 2 и ал. 3.
  (4) Свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се използват за закупуване на държавни ценни книжа и общински облигации и да се влагат на депозитни сметки в банките, определени в чл. 29.
  (5) Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на НОИ, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на НОИ.
  (6) Разпоредбите на Дял първи за управление, контрола и споровете, както и за осъществяването на административно-наказателната отговорност, се прилагат и за събирането и разходването на средствата от Учителския пенсионен фонд."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 91 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 16.
  Параграф 14 е приет.
  ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 15 има предложение на народния представител Светлана Дянкова, което е възприето от комисията.
  Предложение на комисията за § 15:
  "§ 15. Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2000 г. с изключение на:
  1. чл. 20, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2001 г;
  2. чл. 65, алинеи 3 и 4, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.; 
  3. чл. 127, ал. 7, който влиза в сила от 1 януари 2002 г.;
  4. § 12, т. 3, който влиза от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
  Господин Балтаджиев има думата.
  АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
  Имам предвид т. 3. В нея е цитирано неправилно, техническа грешка при разпечатването, просто този чл. 127 няма ал. 7. Касае се за чл. 127, ал. 1. Може да се направи веднага проверка и ще се види, че е така. Това е моментът, от който лицата трябва да се осигуряват във втория стълб, трябва да внасят вноски. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев. Това беше много съществена поправка.
  Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 13.
  Параграф 15, а с това и целия Кодекс за задължителното обществено осигуряване, е приет. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дянкова, уважаеми народни представители - и тези, които в момента сте в залата, и онези, които в момента имате някъде другаде работа, уважаеми господин Николай Николов!
  Днес вие завършихте нещо, което беше започнато преди 20 г. Няколко поколения хора, работещи в системата на социалното осигуряване, година след година, убеждаваха и политици, и общество, и сами себе си, че е дошло времето да се смени моделът.
  Днес, според мен, е много важен ден не само за осигуряването в България. Важен ден е въобще за осигурителната система в Европа, защото се реформира една от най-старите осигурителни системи в Европа. България е в първите десет страни, които са създали цивилизована, модерна осигурителна система.
  Аз съм убеден, че това, което беше резултат на общите ви усилия, отново е достойно за България - създадохте модерна, устойчива, обърната и към хората, които сега са пенсионери, и към хората, които ще станат пенсионери, система.
  Искам да благодаря на членовете на Комисията по труда и социалната политика. Искам да ви кажа, че бяхте страхотни!
  Благодаря ви и ви желая огромен успех! (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.

  А сега моля да поканите председателя на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, тъй като преминаваме към точка втора от седмичната програма:
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ФАКТИ, СВЕДЕНИЯ И ПРЕДМЕТИ ОТ СПИСЪКА НА ФАКТИТЕ, СВЕДЕНИЯТА И ПРEДМЕТИТЕ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ТАЙНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

  "Д О К Л А Д
  по проект на Решение за изключване на някои факти,
  сведения и предмети от Списъка на фактите, сведенията и
  предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, № 902-03-33, внесен от
  Министерския съвет на 1 ноември 1999 г.

  На свое заседание, проведено на 18 ноември 1999 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди внесения от правителството проект на Решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, (обн. ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. ДВ, бр. 90 и 99 от 1992 г.), внесен от Министерския съвет на 1 ноември 1999 г. под № 902-03-33.
  След станалите разисквания, комисията единодушно подкрепи внесения от Министерския съвет проект и предлага на Народното събрание да одобри предложеното Решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България."
  Господин председател, бих искал да помоля в залата да бъде поканен заместник-министърът на финансите господин Пламен Орешарски във връзка с предстоящото разглеждане на решението в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
  По процедурното предложение има ли противно становище? Няма.
  Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник-министър Орешарски.
  Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
  Предложението е прието.
  Поканете господин Орешарски в залата.
  Има становище и на Комисията по национална сигурност.
  Господин Пламен Марков, Вие сте член на Комисията по национална сигурност. Заповядайте, за да докладвате.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:

  "С Т А Н О В И Щ Е
  на Комисията по национална сигурност
  относно проект за решение за изменение на Списъка на
  фактите, сведенията и предметите, които съставляват
  държавна тайна на Република България, № 802-03-39,
  внесен от Министерския съвет на 3 декември 1998 г.

  Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да реши т. 27 от Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, да се отмени.

  Председател на комисията: (п)Христо Бисеров."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марков.
  Имате думата по проекторешението.
  Тъй като не виждам желаещи да вземат думата, чета проекта за решение:

  "Р Е Ш Е Н И Е
  за изключване на някои факти, сведения и предмети
  от състава на Списъка на фактите, сведенията и предметите,
  които съставляват държавна тайна на Република България

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:
  Изключва от състава на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България:
  1. Поверителни сведения и документи на Съвета за икономическа взаимопомощ.
  2. Поверителни сведения и документи по двустранни или многостранни кредитни и търговски спогодби.
  3. Реда и начините за печатане на парични средства на Република България."
  Моля, гласувайте проекта за решение.
  Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
  Решението е прието.

  Преминаваме към точка трета от седмичната програма:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ПО ПРОЕКТА "МАРИЦА-ИЗТОК 2 - ОСМИ БЛОК", с вносител Министерският съвет.
  Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
  Господин Бакалов има думата.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

  "С Т А Н О В И Щ Е
  на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
  по законопроект № 902-02-10 от 8 февруари 1999 г. за
  ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор
  между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок", внесен от Министерския съвет

  На заседание, проведено на 7 октомври 1999 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок", внесен от Министерския съвет на 8 февруари 1999 г.
  Проектът беше представен от господин Димчо Иванов, изпълнителен директор на НЕК - ЕАД. Той изтъкна, че проектът за изменение на Финансовия договор предвижда:
  - изменение на техническото описание на проекта, което предвижда изграждане на втора сероочистваща инсталация;
  - срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31 декември 2001 г.
  Новата погасителна схема на заема не предвижда изменение на крайния срок за погасяване на главницата и на общия й размер. Усвоените до 31 януари 1997 г. суми в размер на 12 млн. екю от главницата се плащат на вноски през периода до 25 април 2007 г. Усвоените средства в размер на 7 млн. екю през периода 31 януари 1997 г. - 31 март 1999 г. ще се погасяват съгласно схема В2, а остатъкът от главницата в размер на 26 млн. екю ще се усвоява до 31 декември 2001 г. и ще се погасява по схема В3. Вноските за погасяване на главницата ще се завишат, считано от 25 април 2002 г.
  Изплащането на по-голямата част от главницата ще се извърши след завършването на проекта. През този период вноските за нейното погасяване ще се завишат с 1,2 млн. екю спрямо първоначалната схема на финансовия договор 2,25 млн. екю, или с около 750 хил. екю спрямо приетите схеми с Изменение № 1 на този договор, считано от 25 април 2002 г.
  Въз основа на проведеното гласуване проектът бе подкрепен единодушно.
  Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект № 902-02-10 за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок", внесен от Министерския съвет.

  Председател на комисията: (п)Йордан Цонев."

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
  Ще помоля господин Башикаров да докладва становището на Комисията по външна и интеграционна политика.
  ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР БАШИКАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

  "С Т А Н О В И Щ Е
  относно проект за Закон № 902-02-10 за ратифициране на
  Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок", внесен от Министерския съвет на 8 февруари 1999 г.

  На 25 февруари 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа внесения проект и прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон сключеното чрез размяна на писма Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок" от 8 май 1992 г., изменен на 21 ноември 1997 г." Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Башикаров.
  Имате думата.
  СТОЯН КАЛЧЕВСКИ (ДЛ, от място): Този законопроект не е разглеждан в Комисията по енергетиката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не е разпределен на Комисията по енергетиката. И неведнъж съм обяснявал, че всяка сряда, когато се съобщават новопостъпилите закони и на коя комисия са разпределени, винаги от всяка комисия могат да заявят желание да бъде разпределен и на тях. Това не е направено в случая.
  Поставям на първо гласуване Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок".
  Гласували 88 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 3.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  За процедура има думата господин Йордан Бакалов.


  ЙОРДАН БАКАЛОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Моля да бъде гласуван на второ четене законопроектът във връзка с единодушието, с което беше приет на първо четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
  Противно становище има ли?
  Господин Пламен Славов има думата.
  ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
  Госпожи и господа народни представители! Аз съм против направеното предложение от господин Бакалов, защото, първо, законопроектът не е подкрепен единодушно и това е видно от резултатите от гласуването. И, второ, обръщам се към Вас, господин председател, в други случаи при подобен брой народни представители Вие сте преценявали за правомерно и за редно да не се провежда гласуване. Призовавам Ви и сега да направите същото, защото е видно, че в залата не присъства необходимият брой народни представители, които да вземат окончателно решение по един такъв важен въпрос, който е свързан и с определен финансов ресурс.
  Обръщам се към Вас като председател да направите това, което и друг път сте правили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
  Народното събрание с маловажни въпроси никога не се занимава, винаги са важни въпросите и никоя точка от дневния ред не е основание да бъдат повече или по-малко депутати в залата. Длъжни са да бъдат всички. За съжаление не го правят.
  Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Йордан Бакалов.
  Гласували 121 народни представители: за 85, против 35, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Моля господин Бакалов да докладва законопроекта на второ гласуване.
  ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
  "Закон
  за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор
  между Република България и Европейската инвестиционна
  банка и Национална електрическа компания ЕАД, по
  проекта "Марица-Изток 2 - Осми блок"

  Член единствен. Ратифицира сключването чрез размяна на писма на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Националната електрическа компания ЕАД по проекта "Марица-Изток 2 - Осми блок" от 8 май 1992 г., изменен на 21 ноември 1997 г."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
  Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен, както са предложени от вносителя.
  Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
  Законът е приет и на второ гласуване.

  Четвърта точка от седмичната програма е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИВАН ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
  Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.
  Има думата господин Никола Николов да докладва становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, колеги!
  "Становище
  по Законопроект № 902-02-64 от 8 ноември 1999 г.
  за ратифициране на Договора между правителството на
  Република България и правителството на Република Ливан
  за взаимно насърчаване и защита на инвестициите,
  внесен от Министерски съвет
  На заседанието, проведено на 24 ноември 1999 г., с участието на представител на вносителя Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерски съвет, подписан на 1 юни 1999 г. в Бейрут.
  Между България и Ливан съществуват традиционни интензивни икономически връзки. Интерес към ливанския пазар проявяват редица български фирми. Съществуват смесени дружества, изградени са далекопроводи, обекти на селското стопанство и други обекти в Ливан. В България са регистрирани над хиляда фирми с ливанско участие, като интересът за инвестиции у нас нараства.
  Подписаният договор отговаря на потребностите на икономиките на двете страни и ще окаже допълнително стимулиращо влияние върху двустранните стопански връзки.
  Договорът представлява важен елемент на международно-правната основа за развитие на сътрудничеството между двете страни, отговарящ на желанието им да създадат свободен и открит пазар за инвестиции, като тези инвестиции реципрочно бъдат третирани справедливо и на недискриминационна основа.
  Договорът регламентира основните понятия "инвестиция", "приходи", "инвеститор", "територия" и други. На инвеститорите се предоставя режим на най-облагодетелствана нация и национален режим според това кой от двата режима е по-благоприятен. Предоставянето на тези режими не е безусловно, като се допускат някои изключения по прилагането им в зависимост от вътрешното законодателство на договарящите се страни, както и по силата на международни споразумения, митнически и икономически съюзи, регионални икономически организации и данъчни споразумения.
  Договорът регламентира свободния превод на плащания във връзка с инвестиции, съобразен с досегашната практика в аналогични договори и Закона за чуждестранните инвестиции.
  Регламентирани са също случаите на принудително отчуждаване на собственост в съответствие с чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България, с чл. 26 от Закона за чуждестранните инвестиции и международноправните принципи. Уреден е също механизмът на уреждане на спорове в съответствие с договорната практика на други аналогични договори, подписани от нашата страна.
  Всички останали текстове в договора по суброгацията, консултациите, влизане в сила, срокът на действие и други са съобразени с присъщите за такива договори условия и досегашната практика с други страни.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
  Моля господин Петър Башикаров да докладва становището на Комисията по външна и интеграционна политика.
  ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР БАШИКАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  На свое заседание от 11 ноември 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите и прие следното становище:
  "Намира за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 1 юни 1999 г. в Бейрут."
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Башикаров.
  Имате думата.
  Моля, гласувайте на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
  Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
  Законопроектът е приет на първо гласуване.
  Господин Никола Николов има думата за процедура.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Правя процедурно предложение да приемем този законопроект и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
  Има ли противно становище?
  Моля, гласувайте процедурното предложение, направено от господин Никола Николов.
  Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
  Предложението е прието.
  Господин Николов има думата да докладва законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
  "ЗАКОН
  за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

  Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 1 юни 1999 г. в Бейрут."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
  Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен така, както са предложени от вносителя.
  Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
  Законът е приет и на второ гласуване.
  Съобщения за парламентарен контрол на 3 декември 1999 г.:
  Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Венцеслав Димитров и Пламен Славов.
  Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Петър Димитров и Иво Атанасов и на питане от народния представител Христо Стоянов.
  Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев.
  Министърът на здравеопазването Петър Бояджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кемал Еюп.
  Министърът на културата Емма Москова ще отговори на девет актуални въпроса от народните представители Драгомир Шопов, Кънчо Марангозов, Иво Атанасов, Дора Янкова, Велислав Величков, Младен Влашки, Тома Деспотов, Юлий Славов и Мария Кучева, Донка Дончева и Свилен Димитров, Красимир Каракачанов и Анатолий Величков, Иво Атанасов и Иван Борисов.
  На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
  Министър-председателят на Република България Иван Костов на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов.
  Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев на два актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев и Иван Борисов и актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Такоров.
  Министърът на търговията и туризма Валентин Василев на актуален въпрос от народния представител Дора Янкова.
  Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Иван Костов.
  Поради неотложен ангажимент с чуждестранна делегация в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев.
  Следващото заседание на Народното събрание е утре, 3 декември, от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)
  (Закрито в 13,54 ч.)
  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председатели:

  Иван Куртев

  Александър Джеров

  Секретари:

  Виктория Василева

     Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

  Избор на заместник-омбудсман

  Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

  Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

   Последни заседания