Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 декември 2010 г.
Открито в 9,03 ч.
22/12/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
_____________________________________________________
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Заповядайте за изказване от група, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По процедурата и по начина на водене на заседанието вземам думата отново от името на Синята коалиция да Ви помоля да поканите министъра на вътрешните работи и вицепремиер господин Цветан Цветанов да дойде и да прочете съдебномедицинската експертиза за случая в Горна Оряховица.
Ние видяхме, че министърът е тук, той беше на предаване, уважи телевизията, което е хубаво. Добре е да дойде и да уважи народните представители. Това е единственият начин тук бързо да се приключи една тежка ситуация в българския политически живот, която, уверявам ви, няма как да отшуми и да се забрави в празниците. Тя ще се възстановява непрекъснато, ще се превърне в тежка травма за българската държава, за българското общество.
Единственият начин в такава зараждаща се кризисна ситуация е колкото се може по-бързо да се потуши това, което се е случило, и ние призоваваме за това с каквито и да е последици, но бързо да се потуши.
Ако не поканите господин Цветанов и той не уважи Народното събрание и не дойде, това ще се разпалва и ще бъде първата тема след празниците в Народното събрание. Аз ви уверявам: няма как това нещо да се забрави. Много тежък е случаят, много голяма е опасността за българската демокрация, трябва да се спре това – Министерството на вътрешните работи да посяга на всеки, който реши, и да му лепи етикети – това е изключително опасно за държавата България, това е най-опасното. Оставяме настрана експертизи и пр.
Защо трябва да дойде министърът? Защото веднъж вече му се случи това нещо в Кърджали – не си извадиха никакви поуки. Трябва тук, с наша помощ, да се коригира драстично поведението на Министерството на вътрешните работи – то да не се произвежда в Министерство на здравеопазването, в съдебна медицина, в прокуратура, в съд и т.н. Не може това нещо да продължава! Това руши демокрацията в страната.
Оставяме настрана СРС-та, каквото и да било, защото ще се превърнем в държава, в която хората вместо с доверие и с надежда да гледат на своя министър на вътрешните работи – да ги пази, те ще започнат да се пазят от самия него. Това не може да бъде настроението, да бъде нашето отиване в празниците.
Ние няма да сме си изпълнили политическия дълг. Моля Ви, направете го още веднъж. Аз имам подозрението, че Вас Ви подведоха вчера, беше подведена цялата зала, че министърът е бил тук. Най-лошо е в момента да се проявява малодушие от страна на овластени лица. С това завършвам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Заместник-председателят господин Анастасов бе упълномощен от мен и в момента води разговор с министър Цветанов, след като има отговор ще бъде уведомен пленарният състав на Народното събрание.
Други декларации от групи?
Подлагам на вниманието ви проект за Програма за работата на Народното събрание за 22 декември 2010 г., както следва:
1. Второ четене на проекта за Изборен кодекс – продължение.
2. Второ четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 7, въздържали се 16.
Предложението е прието.
По реда на чл. 43 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили няколко предложения, които последователно ще бъдат предложени на вашето внимание.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народно събрание се предлага като т. 2 в програмата за работата на Народното събрание да бъде включено – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, продължение от вчерашния ден.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кой го предлага?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагат го народните представители Искра Фидосова, Тодор Димитров, Красимир Велчев и Анастас Анастасов.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 97, против 25, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера едно! Вчера тук водихме какви ли не разговори и ни увериха и господин Велчев, и всички други представители на ГЕРБ, че това остава за след Нова година, да се концентрираме, да завършим Изборния кодекс, не знам какво да направим и т.н., което ние, слава Богу, мисля, участваме в един разумен план – хем конструктивно, хем да не бавим, както се казва, излишно приемането на тези закони. А сега хопа-тропа!
Господин Велчев, аз повече няма да Ви вярвам, след като Вие лично ме уверявахте и мен, че целта е, както се казва, тези неща да се оставят за след Нова година и да свършим това, за да могат хората днес на обяд да си потеглят за страната. Просто ми е обидно! Аз съм човек, който като каже една дума и говори, си държи на думата! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпило е предложение по реда на чл. 43, ал. 3 за включване като т. 3 в програмата за тази седмица – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Вносители са народните представители Искра Фидосова, Тодор Димитров, Красимир Велчев и Анастас Анастасов. (Реплика на народния представител Любен Корнезов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване това, което е постъпило.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Повече от една точка не могат да предлагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Предложението е направено в нарушение на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, поради което това се явява второ предложение и няма как да бъде подложено на гласуване. (Ръкопляскания от независимите народни представители и от КБ.)
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило искане от група народни представители за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Искането е подписано от народния представител Ангел Найденов от името на група народни представители.
Господин Ангелов, имате думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предложението, което съм направил, уважаеми дами и господа народни представители, е за включване като точка в дневния ред за днешния ден на искането, подписано от народни представители от три политически формации, за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, сами разбирате, по случая в Горнооряховската болница.
Уважаеми дами и господа народни представители, защо предлагаме изслушването да стане в Народното събрание? Защото публичното представяне на този случай в Горнооряховската болница започна тук, в Народното събрание. То стартира с една декларация на група лекари от различни парламентарни групи, без народните представители от ГЕРБ. Иска ми се да видя днес къде ще бъде тяхната професионална съвест. Декларация, която изразяваше едно справедливо възмущение от публичното унижение и отношението на полицията към лекарите като към престъпници, получи своеобразна кулминация с изчитането на информацията от специални разузнавателни средства тук, в Народното събрание, от министъра на вътрешните работи. Всъщност това е един прецедент, който имаше шокиращо въздействие и превръщащ се в една от най-грозните манипулации, които са звучали тук от трибуната на Народното събрание.
Ние като народни представители трябва да проследим, ако не краят, то поне развитието към финала на този случай по отношение на Горнооряховската болница.
Уважаеми дами и господа народни представители, ние днес трябва да заявим, че специалните разузнавателни средства не могат да превръщат пленарната зала в грозна сцена от кошмарен театър! Ние трябва да заявим, че тази информация не може да бъде средство за натиск, не може да бъде средство за манипулация!
И най-после, ние трябва да кажем, че специалните разузнавателни средства не могат да бъдат фундаментът на полицейския произвол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Времето, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Това днес можем да го заявим с отношението си към предложението, което правим. (Ръкопляскания от КБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване направеното предложение от Ангел Найденов и група народни представители за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 138 народни представители: за 49, против 32-ма, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Обръщам се към народните представители от мнозинството с апел да осъзнаят и личната си, и политическата си отговорност днес чрез начина на гласуване като отношение към предложението, което е направено.
Уважаеми дами и господа народни представители, предложили сме две неща да бъдат чути в Народното събрание.
Първо, предложили сме да бъдат чути основанията за прилагане на специалните разузнавателни средства по отношение на лекарите в горнооряховската болница. Аз искрено се надявам в това число, и най-вече от представителите на медицинското съсловие в групата на ГЕРБ, че те ще имат онази степен на чувствителност и на отговорност към необходимостта да разберем основанията и аргументите за това прилагане. Не само защото това е показателно за отношението към лекарите, в случая към горнооряховската болница, а защото ще ни даде представа за основанията за прилагането на специалните разузнавателни средства като основно, за съжаление, на път сме да кажем като единственото средство на тази власт по отношение борбата с престъпността, ако изобщо това може да бъде използвано като основание и аргумент. Защото специалните разузнавателни средства би следвало да бъдат едно средство, което се прилага, ако не могат да бъдат приложени други. То се прилага като основно средство.И второ, искаме да чуем коментара на министъра на вътрешните работи на фона на експертизата по отношение на случая в горнооряховската болница. Да чуем основанията да твърди, че има разминаване между данните на МВР и медицинската експертиза, което, видите ли, не искам да кажа професионална, но с типична загадъчност хвърли сянка на съмнение върху заключенията на съдебномедицинската експертиза. Искаме да чуем защо министърът на вътрешните работи се превръща в експерт по медицинските заключения и експертизи! Откога МВР се превръща в експертен съвет по отношение на диагнози и медицински заключения?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на заместник министър- председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 141 народни представители: за 52, против 40, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Следващото направено предложение от народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова е да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с публична информация, че обект на подслушване чрез специалните разузнавателни средства са били министри, заместник-министри и изпълнителни директори на агенции, между които Мирослав Найденов, Ваньо Танов и Владислав Горанов. Предложението е за включване на точка в дневния ред.
Господин Янев, заповядайте, имате възможност да развиете Вашето искане в рамките на две минути.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател! Министърът на вътрешните работи би следвало незабавно да се яви тук и да даде обяснение както по тежкия казус с горнооряховските лекари, така и по проблемите, свързани с подслушването на министри, заместник-министри и шефове на агенции, най-вероятно и на журналисти и народни представители. За голяма част от тези подслушвания ние от РЗС сме убедени, че ще се окажат незаконни.
От няколко седмици в публичното пространство се тиражира версията, че Ваньо Танов е бил подслушван в продължение на 6 7 месеца. Ако това тиражиране се окаже вярно, тогава пак ли народните представители ще трябва да се молят на Цветан Цветанов да дойде тук и да даде обяснение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Само да припомня, че искането за изслушване беше за Бойко Борисов.
ЯНЕ ЯНЕВ: Считам, че няма смисъл повече да се говори за Цветан Цветанов. Ако той има грам съвест, би следвало да си депозира оставката при Бойко Борисов и Бойко Борисов да дойде тук – в пленарната зала, да обясни защо Цветан Цветанов вече не е министър на вътрешните работи.
Днес – в Деня на българския полицай, е изключително позорно обстоятелството такъв министър на поздравява българската полиция!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Стига и ти, бе!
ЯНЕ ЯНЕВ: От това по-позорно обстоятелство не се е случвало през последните 15-20 години!
Госпожо председател, затова ние считаме, че е изключително важно тези теми да излязат на светло и да се знае какво се е случвало в държавата. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
Аз сега акцентирам неслучайно ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Янев, времето!
ЯНЕ ЯНЕВ: ... точно на тези тримата високопоставени фактори в изпълнителната власт – Мирослав Найденов, Ваньо Танов и Владислав Горанов. Ще се убедите след време защо съм поставил този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване искането, направено от Яне Янев и Кристияна Петрова, за изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Но той говореше за Цветан Цветанов?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Искането, което в момента се разисква – от Яне Янев и Кристияна Петрова, е искане за изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с изнесена информация за подслушване.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 42, против 69, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Следва предложение за дневен ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова, които предлагат да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с оповестените резултати от петорна съдебномедицинска експертиза на мъртвородено дете в болницата на гр. Горна Оряховица и възможността народните представители да получат копие от изнесените пред парламентарната трибуна специални разузнавателни средства, предвид обстоятелството че са декласифицирани.
Предложението ще развие народният представител Емил Василев.
Заповядайте.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, чувствам се пристрастен към случая в горнооряховската болница, тъй като е в моя избирателен район. Самият аз съм роден в съседния град Велико Търново.
Припомням, че за втори път искаме изслушване на вицепремиера Цветан Цветанов – ние, народните представители от РЗС, по повод на същото обстоятелство. Беше отхвърлено в предишното пленарно заседание. Сега обаче има изменение на някои обстоятелства, които налагат вицепремиерът Цветанов да се яви пред нас и да ги изясни.
Припомням, че още преди няколко месеца, когато течеше обществен дебат за промените в НПК, които превърнаха специалните разузнавателни средства в основно доказателствено средство в наказателния процес, от РЗС предупреждавахме, че това ще има бумерангов ефект, че се създават предпоставки за грешки както на досъдебна фаза от наказателния процес, така и на съдебната фаза с реални възможности за обвинявания и осъждания на невинни хора.
Дадохме пример с онзи гражданин, който отишъл в държавна служба, подал документа за платена държавна такса и казал: „Ето ви 200 лв.” За всяко трето лице наблюдател той просто си плаща държавната такса. За хората обаче на слушалки и за хората с уши – пеленгатори, за подслушвачите той извършва тежко умишлено престъпление – подкуп.
Случаят в горнооряховската болница действително е драстичен. Смятаме, че вицепремиерът Цветан Цветанов дължи обяснение защо, след като беше предупреждаван за бумеранговия ефект, не се вслуша?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване направеното предложение за включване на точка в дневния ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова.
Гласували 130 народни представители: за 44, против 77, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Господин Василев, заповядайте за процедура за прегласуване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Моля да преосмислите вашето гласуване. Използвам случая да поздравя колегите в ляво, тъй като преди малко на идентично предложение те събраха близо 60 гласа „въздържал се” от ГЕРБ. Аз успях да събера всичките „против”. Не зная каква е разликата, когато става въпрос за едно и също нещо.
Уважаеми колеги, тук горнооряховският казус не е само медицински. Той не е и само наказателно-правен, нито пък само политически, нито само морален. Той е всичко това, събрано на едно място, и заслужава да бъде внимателно обсъден, тъй като всъщност той ясно показва накъде върви нашата държава година и половина след началото на управлението на ГЕРБ. Това е полицейската държава, уважаеми колеги. Това е истината. Цялото общество става жертва на болните амбиции на един човек с физкултурно образование, който тръшка хора на земята, прожектира филмчета по телевизията, обижда цели съсловия, за да се опита да убеди всички, че със своята посредственост и некомпетентност е най-подходящият кандидат за президент на Република България. В името на рейтинга ние жертваме демокрацията, жертваме правовата държава. И това, че управляващото мнозинство не допуска този човек да дойде тук и да даде обяснение, е срамно. Така че, колеги, засрамете се и гласувайте по друг начин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното предложение за изслушване.
Гласували 131 народни представители: за 44, против 76, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Дами и господа народни представители, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще дойде в парламента в следобедните часове след направеното искане, за да заяви позицията си по случая, за който върви... (Оживление и реплики от КБ.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Ние парламентарна република ли сме, или министерска?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предавам това, което ми е уведомено. Не мога да интерпретирам разговор. Казвам това, което ми е уведомено. (Шум и реплики.)
За процедура – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): По начина на водене, госпожо председател.
Ние парламентарна република ли сме, или сме Цецовска държава? (Оживление) Аз не мога да разбера какво се случва – един от многото министри, който си придава важност и не иска да дойде в Народното събрание. И той казал на председателя на парламента, който е вторият по ранг в държавата, че щял да дойде в следобедните часове. Това тук да не е произвол? На председателя на парламента никой не може да отговаря така. В момента, в който председателят на Народното събрание поиска, министърът трябва незабавно да се яви тук. За него по-важно нещо от това няма.
Затова, госпожо председател, си влезте във функциите, идете в кабинета и му кажете на Цветан Цветанов, че България все още по Конституция е държава с парламентарно управление. В противен случай Вие позволявате Цецо да се подиграва с народното представителство. Това не го е правил никой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващото предложение е от народните представители Георги Терзийски и Дарин Матов с искане като точка в дневния ред да се проведе изслушване на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков във връзка с дейността на контрабандните канали и очерталото се неизпълнение на актуализирания държавен бюджет, в който, въпреки редукцията на приходната част, не са постъпили акцизи от цигари и алкохол от порядъка на стотици милиони левове.
Заповядайте, господин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Една тема в последната седмица тормози българските граждани и аз искам да започна с това как да си обясним факта, че второто по значимост перо в приходната част на Републиканския бюджет след ДДС – акцизите, се очертават като провал по отношение на тяхната събираемост. При заложени приходи от акцизи в Бюджет 2010 малко над 4,5 милиарда, в актуализирания бюджет те бяха редуцирани в намаление до 3,9 милиарда. Или с 600 милиона надолу. Сега в края на годината се очертава неизпълнение на актуализирания Бюджет 2010 с над 150 млн. лв., а в Бюджет 2011 е планирана събираемост от акцизи по-малка дори от актуализирания бюджет, която се равнява на 3,8 милиарда или със 100 милиона надолу.
Искам да попитам господин министъра това намаление на приходите от акцизи има ли връзка с контрабандата на цигари и алкохол? Истина ли е, че макар според министъра да работят добре, Агенция „Митници” и НАП не успяват да се справят с контрабандните канали на акцизни стоки? През м. септември т.г. директорът на Агенция „Митници” прогнозира пред Комисията по бюджет и финанси, че ще бъдат изпълнени почти изцяло заложените приходи в актуализирания бюджет, но посочи, че в същото време те ще бъдат по-малко в сравнение с миналата година и изпълнението ще бъде до 3 млрд. 650 млн. Шефът на Агенция „Митници” заяви още, че „Булгартабак” не са замесени в контрабандата на цигари, въпреки че контейнер с български цигари „Виктори” беше заловен на пристанище Варна.
Преди време предупреждавахме господин Дянков, че прави голяма грешка с шоковото увеличение на акциза на цигарите на база хиляда къса. Макар Европейската директива да ни даваше възможност да увеличим акциза плавно до 2018 г., той беше завишен рязко. Вследствие на това се повиши акцизът и на рязания тютюн.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Матов. Благодаря ви за предложението.
ДАРИН МАТОВ: Искам накрая да завърша с това…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате време да завършите, господин Матов. (Председателят изключва микрофоните.)
Подлагам на гласуване направеното предложение за изслушване.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 72, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Българският народ не прощава подобно поведение. Искам да се обърна към тези колеги, които гласуваха „против” всички предложени досега точки и да им кажа, че вършат много лоша услуга на управляващото мнозинство и изключително много затрудняват работата на министрите в момента. Защото вие лишавате министрите, които управляват, да се явят, да споделят дали имат проблеми, какви проблеми имат и да дадат отговори, които вълнуват цялото общество.
Смятам, че това е изключително лош номер, който погаждате на управляващото мнозинство. След това по групи ще видим кои гласуват „против”.
Аз считам, че Симеон Дянков трябва да се яви по така поставения въпрос, защото сега той е изключително актуален и тежък за българското общество. Всички вие знаете, че навсякъде в момента са разпространени и алкохол, и цигари без бандероли, без платен акциз. Това е тежък проблем и мисля, че Симеон Дянков би могъл да сподели това с нас тук и да намери отговора на някои от въпросите, които се поставят.
Наблюдаваме и нещо друго – тарифата на акциза се вдигна, а в бюджета бяха заложени по-ниски приходи от акцизи. Мисля, че това е предвидена контрабанда!
Считам, че ние като народни представители сме длъжни да поставим тези въпроси и да проведем това изслушване, защото не се знае дали господин Дянков също не е бил един от тези, които са били подложени на обработка със СРС-та! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не се знае дали това не касае самата контрабанда. Редно е да му дадете този шанс – да се срещне с народното представителство.
Виждам нетърпението ви да гласувате – на определени хора от вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 105 народни представители: за 28, против 71, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Уважаеми дами и господа, съгласно чл. 43, ал. 5 в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. Ние приехме с наше решение включване в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Приемането му в днешния ден има смисъл само ако бъде приет едновременно със Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Предвид на това, на основание чл. 43, ал. 5 предлагам като точка трета в нашата програма да бъде включено Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 76, против 22-ма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, искането ми е за прегласуване.
Разбира се, че няма нищо спешно и нищо неотложно в разглеждането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс в днешното пленарно заседание, тъй като според вашите предвиждания специализираните съдилища трябва да започнат да функционират от 1 май.
Мисля, че е скандален начинът, по който се държите с опозицията и с всички народни представители, които искат да се изкажат по тези важни законопроекти, които са предмет на обсъждане през последните дни.
Ние не сме виновни, че вие сте направили една безумна законодателна програма, че не сте си разчели времето, че в последните дни преди Коледа сте поставили за разглеждане обемни законопроекти, които имат изключително важно значение за българските граждани.
Кое не е важно – Законът за спецсъдилищата или Изборният кодекс? Аз се наслушах на подсвирквания, дюдюкания и некоректно отношение в случаите, в които искам да се изкажа по някои от текстовете на тези законопроекти! Това, че на вас ви досажда да си обсъдите важните теми, това, че искате да претупате и да смачкате дебата, е неуважително отношение от страна на самото мнозинство към работата на този парламент!
Кой си мисли, че в рамките на днешния работен ден може нормално да се разгледат оставащите текстове от Изборния кодекс, от ЗИД на Закона за съдебната власт; ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс, Законопроектът за Българската агенция по безопасност на храните и изслушването на вицепремиера Цветанов? Кой е този народен представител, който си мисли, че е възможно това да стане в нормална работна обстановка?
Мисля, че това, което се прави от мнозинството, е безобразие; че, след като вие самите не уважавате парламента, себе си, колегите си, няма как да накарате нито изпълнителната власт да го прави, нито българските граждани! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване на ЗИД на НПК в дневния ред.
Гласували 102 народни представители: за 72, против 28, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По процедурни въпроси и гласувания няма отрицателен вот.
Господин Костов, процедура?
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Аз не знам дали ще счетете точно като процедурно моето изказване, но трябва да отбележим, че законите се приемат с доброволното съгласие на народните представители по отношение на времето, в което това става.
Ако някой е решил да бойкотира приемането на закона и го прави с дълги, продължителни, безсмислени изказвания; ако една проста мисъл се повтаря по десет пъти и се украсява с най-различни панделки, корделки, за да може да се загуби времето на парламента, на което се нагледахме тези дни и се изтощихме докрай, няма как да се излезе на трибуната и да се иска време за нормален дебат.
Време за нормален дебат – излизаш, казваш съществените неща и сядаш. Ако нямаш какво съществено да кажеш, не вземаш думата, за да вървят нещата наистина с взаимно уважение!
Аз призовавам залата на Народното събрание за уважение към процеса, в който участваме. Ние минираме процеса и след това се чудим защо не върви! (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място – не Ви е дадена думата!
ИВАН КОСТОВ: Всеки водещ уважава прекалено и се държи прекалено толерантно, оставя да надвишават времето за изказване – и Вие, и Вашите колеги. Държат се толкова търпеливо към народните представители, преди всичко заради атмосферата!
Вярно е, че тези закони се приемат с широко съгласие, за което ние призовавахме. Ако имаше широко съгласие, ако беше постигнато това съгласие, процесът щеше да върви много бързо. Сега – няма го това съгласие и едни искат това да не се случи.
Моля ви, поне последния ден – никога Народното събрание не е работило на 23 декември! Аз съм тук от 21 години. Дайте да бъдем по същество, да си свършим работата, да уважаваме това, което трябва, и тогава ще може всеки да се прибере поне с някакво самочувствие за изпълнен дълг. Благодаря.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Госпожо председател, ще трябва да зачетете това, което ще кажа като процедура, по същия начин, по който зачетохте на господин Костов. Моето е точно толкова процедура, колкото и неговото. Аз вземам думата, за да реагирам срещу абсолютно несправедливите упреци, които могат да бъдат доловени в казаното от господин Костов, и в толерантното отношение, което Вие проявявате към това, което се каза от него тук преди малко.
Защото, господин Костов, няма Народно събрание – Вие сте политик и парламентарист с дълъг опит, което да си е позволявало това пресиране, което си позволява сега мнозинството. Няма програма, която да е направена по този наистина безумен начин – и аз съм склонен да се съглася тук с народния представител Мая Манолова, в последните дни на Народното събрание, преди Коледните празници, най-важните закони да се гледат от 9,00 до 29,00 ч, под една непрекъсната преса от страна на мнозинството с оглед на времето. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Това са законопроекти, които изискват широко представяне и отстояване на позиции, представяне на аргументи, сблъсък на мнения. Тук единственият сблъсък, който се получава, е с гилотината на гласуването. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Е, това ли е нормалният начин?! Това ли е отношението към тези законопроекти, което следва да се демонстрира в пленарната зала?
Обръщам се към мнозинството – смятате ли, че като действате на инат с оглед на тази програма, можете да ни принудите да се съгласим с всичко, което ни предлагате по отношение на законопроектите?! Смятате ли, че по този начин можете да ни кажете: ще ви предлагаме законопроекти и ще работим до време, което да ви принуди, чувствайки се уморени, да се съгласите с всичко, което се предлага. Е, няма да стане! (Шум и реплики от ГЕРБ.) И не се опитвайте да ни внушавате по този начин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов. Времето изтече.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...пасивност и пасивно отношение към тези законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин Найденов, не трябваше да ме предизвиквате с това изказване.
Обръщам се към ГЕРБ. Тук имаше искане за прекратяване на разискванията при второ четене – казвахме му парламентарна гилотина. Вие демонтирахте тази гилотина, защото бяхте много отворени, защото искахте всичко да върви добре. Истинската причина това нещо да продължава е липсата на гилотина. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Чувате ли ме сега всички? Искам да напомня на господин Найденов колко пъти тази гилотина се е спускала върху нас през тези 8 години. (Шум и реплики от КБ.) Колко пъти?! (Шум и реплики от КБ.) Това е причината вие да можете да правите тези неща. (Силен шум от КБ. Реплики: „Браво! Браво!” и ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, пълна лъжа е и инсинуация най-долна, че в минали народни събрания не е било така. Винаги е било така. Особено в миналото Народно събрание, когато се приемаха закони по един много голям списък, когато непрекъснато се провеждаха извънредни председателски съвети, да не говорим за заседанията, които се провеждаха по нощите. Тук се използва незнанието на народните представители, 70% от които са нови в този парламент, за да се правят спекулации.
Какво става в момента? Българската социалистическа партия си мислеше до тази сутрин, че са изпълнили задачите, спуснати от Висшия партиен съвет и от Георги Първанов, кои закони да не бъдат приети до края на годината, защото това е план-схемата и аз ви го казвах. (Шум и реплики от КБ.)
Тук, в кулоарите, с вас от ГЕРБ се уговорихме за текста в нашия правилник, който обяснява всичко. Наивно е бил премахнат и аз не бях наясно. Мислех, че той съществува, но е бил премахнат тогава, когато се е изработвал сегашният правилник. Първите неща след Нова година, които трябва да бъдат направени, е да се въведе в нормално време и процедура второто гласуване или второто четене на законопроектите. Това е абсолютно задължително, защото там може да се прави дебат в кавички до неограничено време, както това го видяхте. Той можеше да бъде и още по-драстичен.
Както се вижда, лявата страна на залата са наистина истеризирани. На мен ми се искаше да бъдат още повече истеризирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Те са истеризирани, защото ги мачкаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме, господин Шопов. Благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Но на мен ми се искаше да бъдат още по-истеризирани... (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин, Шопов, благодаря.
ПАВЕЛ ШОПОВ:... защото в такъв случай щяха да бъдат още повече мачкани. (Смях и шум от КБ. Възгласи: „Браво! Браво!”. Ръкопляскания от КБ.) За тях само това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 до 21 декември 2010 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносител – Иван Костов и Йордан Бакалов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. до 20 декември 2010 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Обсъжда се § 11. Приключиха дебатите, но нямаше време за гласуване.
Заявка за редакция – заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В т. 19 на § 11 е отбелязано, че при нарушаване тайната на вота на подадените в електронната избирателна урна електронни гласове, те се обявяват за недействителни. Това е резонно дотолкова, доколкото би могло при съвременните технологии да бъдат извадени наяве всички гласове, включително кой за кого е гласувал.
Аз мисля, че редакционно по-ясно би било каква е идеята на т. 19 в следния текст: „при нарушаване тайната на вота на подадени в електронната избирателна урна гласове, за недействителни се обявяват всички гласове в електронната избирателна урна.”
Този текст съм го предоставил, поради което моля да бъде гласувана редакционната поправка на т. 19 на § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. (Мая Манолова иска думата).
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тя се изказа по този параграф. (Силен шум в мнозинството).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам спомен дали госпожа Манолова се е изказвала по същество. Разчитам на нейната коректност.
Заповядайте, госпожо Манолова. Изказване или реплика? Добре, реплика. (Силен шум в блока на мнозинството).
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Колега Лазаров, оставам настрана факта, че това предложение трудно може да бъде наречено редакционно. Обръщам Ви внимание на неговия смисъл. При кое гласуване нарушаването на тайната на вота на един гласоподавател прави недействителни всички бюлетини, които са подадени в съответната изборна секция?! Нали макар и виртуална, избирателната урна е урната, която съдържа гласовете на всички избиратели, които ще гласуват електронно в дадената секция! Това, че е опорочена тайната на вота по отношение на един гласоподавател, не разбирам защо трябва да направи недействителни всичките подадени бюлетини в тази изборна секция!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място) Нали искахте гаранция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте от място!
Втора реплика?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаемо госпожо председател! Уважаеми господин Лазаров, защо, че някой е нарушил закона и е нарушил тайната на вота, Вие ще прогласявате недействителност на гласове, които са абсолютно нормално и законно подадени?! Каква е тази колективна отговорност, какво е това чудо?! Кой го измисли, че ако някой върши може би умишлено нарушение, за да анулира, за да се прогласи целият резултат, от един недействителен вот, Вие ще прогласявате недействителност на всички?! Просто е абсурд, разбирате ли?! Просто е абсурд! За това, че някой е нарушил тайната на вота, може би умишлено или по други съображения, Вие ще прогласите гласовете на другите хора, които съвсем нормално са гласоподавали, ще ги унищожите! Такова чудо не е имало!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Аз обясних.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване направените процедурни предложения от госпожа Искра Фидосова.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Какви процедурни предложения? Какво ще гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурните предложения на госпожа Фидосова! Господин Корнезов, водете си бележки. (Силен шум и възгласи в опозицията). Тези предложения са заявени категорично и се знаят. Ако искате, мога да Ви ги прочета.
Отменете гласуването.
Госпожо Фидосова, възпроизведете процедурите.
Господин Корнезов, водете си записки.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Водете си и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз достатъчно добре си водя записки!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Корнезов, моля Ви да се държите уважително!
Вчера в пленарното заседание, когато се изказах, направих предложения за редакции в този параграф. Повтарям тези предложения.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Това не е процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, обръщам Ви внимание за начина, по който се държите в пленарната зала!
Имате думата, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Повтарям тези предложения, които направих вчера в мое изказване – за тези, които не са успели да ги чуят.
В ал. 6 след „чл. 3” да се добави „ал. 1”.
В ал. 7, на предпоследния ред, пред „регистрация” се добавя „за”.
В ал. 12 на първия ред думите „чрез оптичен показалец за гласуване” отпадат.
В ал. 14, в третото последно изречение думите „чл. 74, ал. 2, т. 3 като препратка” се заменят с „в секция по чл. 74, ал. 4, т. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Фидосова.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Това процедура ли е?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Аз не съм искала процедура. Исках да припомня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, не съм Ви дала думата!
Гласували 95 народни представители: за 78, против 14, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров.
Гласували 91 народни представители: за 72, против 16, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 11 в редакцията по доклада и съгласно приетите от нас току-що решения.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 10 е постъпило предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Георги Анастасов – в допълнителни разпоредби § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 10, който става § 12:
„§ 12 ал. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се създава експериментално преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на една община с население до 20 хил. избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областните управители, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на Изборния кодекс (тук редакционно трябва да се чете „на кодекса”) относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решение по прилагането на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия, не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по 1 екземпляр от протоколите на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия;
2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 15, както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия.
(11) Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
(12) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите.
(13) След приемане на протоколите от преброителната комисия, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(14) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(15) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІV, Глава десета.
(16) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
(17) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІІ, Глава единадесета.
(18) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или че целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. На длъжностните лица, извършили нарушението се налага глоба в размер на 1000 лв. Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
(19) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изключително важно е как ще бъде разписан всеки един от текстовете на този член. На практика, макар и експериментално, преброяването от преброителните комисии ще касае вота, доколкото разбирам, на избирателен район в рамките на около 20 хил. души, което означава достатъчен брой гласоподаватели. Така че би следвало да бъдат взети съответните законодателни и чисто организационни мерки да се работи по начин, който да не постави под съмнение начина, по който са проведени изборите в тази община.
Моите въпроси са по няколко пункта. На първо място, за първи път се появява наличието на пломби, с които ще се запечатват избирателните урни. Това според мен трябва да бъде приветствано, защото е една по-надеждна гаранция срещу това урните да не бъдат отваряни. Точно такава беше и нашата идея, когато предлагахме урните да бъдат запечатвани и в обикновените секционни комисии по начин, който не допуска отварянето им от страна на секционната избирателна комисия. Това всъщност беше смисълът на предложението, което съвсем превратно беше намерило място и разписваше една процедура, според която урните се запечатваха от трима души – представител на общинската избирателна комисия, на общинската администрация и от председателя на съответната секционна комисия. Предварително запечатани се отнасяха в секционните избирателни комисии. Това беше идеята – да се пломбират по начин, който да не позволява тяхното отваряне в секционните комисии.
Едва ли тези пломби ще бъдат толкова скъпи. В крайна сметка секционните избирателни комисии са малко над 12 хиляди и това едва ли е разход, който не можем да си позволим, ако наистина искаме честни избори и предотвратяване едно след друго на възможните изборни нарушения.
Искам да ви обърна внимание, предполагам за коректност, ще оправите текстовете, които препращат към данните – чл. 213 или 212, за да се види какво ще съдържа протоколът на секционната избирателна комисия. Това са предварителните данни, които могат да бъдат вписани в него, преди да бъде отворена избирателната урна.
Във връзка с изискването по този текст искам да ви обърна внимание на текста на ал. 18, която предвижда глоба от 1000 лв. за всички длъжностни лица, които са допуснали някои от следните нарушения.
Едното от тези нарушения е вписване в протокола на секционната избирателна комисия на данни, които не отговарят на съдържанието на избирателната урна. Това е възможно да се случи, тъй като това са едни предварителни данни, които показват броя на недействителните бюлетини по чл. 180, броя на избирателите, на допълнителните списъци.
Всички знаят, че много често в протоколите на секционните избирателни комисии има несъответствия, които се поправят и които не са неотстраними в момента, в който се предават изборните книжа в съответната общинска избирателна комисия. В същото време нарушаването на целостта на пломбата, което предполага отваряне на урната, е едно изключително сериозно нарушение, което трябва да бъде санкционирано.
Моето предложение е да се направи едно разграничение между нарушенията, които са описани в първото изречение на ал. 18, като се диференцират. Когато става дума за несъответствие в данни, които са вписани в протоколите, на длъжностните лица, извършили нарушението, да се налага глоба в размер на 200 лв., защото това са членовете на секционната избирателна комисия. Не може да се санкционират с 1000 лв. хората за това, че са отишли да наблюдават изборите един ден, за не толкова важно нарушение. Тези, които допуснат нарушаване целостта на пломбите, тогава санкцията да бъде в рамките на примерно 5000 лв., за да бъде сериозно и да действа превантивно, и през ум да не им мине, че могат да не наблюдават изборната урна, така че тя да отиде в преброителния център разпечатана.
Предложението ми е за длъжностните лица, които са извършили нарушение – вписване в протоколите на секционните избирателни комисии, несъвпадащи със съдържанието на избирателната урна данни, се налага глоба в размер на 1000 лв. На длъжностните лица, извършили нарушение – несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или целостта на пломбите, се налага глоба в размер на 5000 лв. Просто за превенция, да не се нарушава целостта на пломбите, което е гаранция, че урните няма да бъдат отваряни от секционната избирателна комисия до преброителния център.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Госпожо Манолова, много ме затруднихте как да формулирам това, което предложихте, къде точно ... Защото така направеното от Вас предложение за разграничаване на видовете ...
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Алинея 18. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: На мен ми е ясно, че е ал. 18.
Искате с 200 лв. да се санкционират при нарушение, когато се установи несъвпадане със съдържанието, тоест данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия да се санкционира длъжностното лице с 200 лв. глоба. Ако бъде установено нарушаване целостта на пломбите – санкцията да бъде 5000 лв.
Ако трябва, ще се опитам да го формулирам аз. Става въпрос за ал. 18:
„Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато бъде установено нарушаване на целостта на пломбите, на виновните длъжностни лица се налага глоба от 5000 лв.”
Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването.
Отменете гласуването!
Моля народните представители да влязат в залата. (Уточнение между председателят Анастас Анастасов и докладчикът Искра Фидосова. )
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, моля да подкрепим това предложение, тъй като наистина е резонно. Тези длъжностни лица, които умишлено нарушават разпоредбите на Кодекса с цел манипулиране на изборите, следва да имат наказание. Въпреки че има общи правила в Преходните разпоредби, смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова за промяна в санкциите в ал. 18 за длъжностните лица, които са нарушили виновно разпоредбите.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за целия § 10, който става § 12 като в ал. 2, последното изречение, изразът „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”, заедно с така направеното предложение от народния представител Мая Манолова, което току-що подкрепихме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И в същата ал. 2 думите „областните управители” да се заменят с „областния управител”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Както и в първото изречение – по предложение на ...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: ... докладчика, думите „областните управители” да се четат „областния управител” и „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Говорим за първото изречение, където изразът „областните управители” да бъде „областния управител”.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, който става § 12, с промяна в ал. 2 – в първото изречение изразът „областните управители” да се замени с „областния управител”, а в последното изречение изразът „Изборния кодекс” да се замени с „Кодекса”, както и с гласуваната промяна на ал. 18 от текста, така както е по доклад.
Гласували 101 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 13 и който комисията подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 12, който става § 14:
„§ 14. Централната избирателна комисия в срок до три месеца от назначаването й приема и обнародва в „Държавен вестник”:
1. методиките за определяне на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове;
2. методика за условията и реда за експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 14, така както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3-ма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа! Предлагам този параграф да отпадне. Да отпадне, защото очевидно вие търсите решение на казуса с Божидар Димитров. В Конституцията в чл. 68, ал. 2 се казва, че народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай се замества по определения от закона ред.
И досега действащото законодателство е предвидило в Закона за избиране на народни представители този ред в чл. 115, ал. 2. Ако бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функцията министър, с хипотезата на мажоритарен от листата. В чл. 115а, обаче се казва, че когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор. Просто и ясно. Ако господин Божидар Димитров, след персоналните промени в кабинета, се върне в Народното събрание, желае да напусне, то едномандатният район остава без представителство и там трябва да бъде проведен частичен избор. Така е в действащото законодателство.
Сега с този текст вие вкарвате хипотеза, при която за народен представител се обявява следващия в листата на същата партия или коалиция от партии кандидат от съответния многомандатен изборен район. Може да се окаже, уважаеми дами и господа, че няма такъв от тази партия в този многомандатен район. Няма съвпадение между едномандатни и многомандатни райони. Става въпрос за отделен многомандатен район. И не бива казусът с Божидар Димитров вие да го решавате чрез текст в закона, който променя, обръщам внимание, разпоредбата досега.
Когато мажоритарен народен представител напусне парламента, прекрати се неговият мандат, то най-логичното е там да се проведе частичен избор. Няма абсолютно никаква връзка между вота на избирателите в мажоритарния район и вота, който е подаден за пропорционална листа в многомандатния избирателен район. Единият е едномандатен, а другият е многомандатен избирателен район.
Едно такова решение би било крайно некоректно към избирателите – подмяна на тяхното гласуване. Не бива така с текст, оттук насетне, да се преуреждат отношения, които вече са възникнали във връзка с проведените избори в многомандатния район, в случая в Бургаския едномандатен мажоритарен избирателен район. Това нещо е и в противоречие с Конституцията. По този начин вие с текст от закона можете да кажете, че Божидар Димитров се замества да речем от Ваньо Танов, от шефа на Агенция „Митници”. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
С този текст категорично се подменя това, което е било към момента на изборите. Абсурдно е! За министър – да, защото той временно прекратява пълномощията си и тогава е създадена хипотеза на заместване, но при прекратяване... (Реплики от ГЕРБ.)
В Конституцията пише: „Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си...” – прекъсва пълномощията си, а не прекратява мандата си. „Прекъсва” и „прекратява” са две различни хипотези. За времето, през което е министър – в този случай той се замества по определения ред, но сме изправени пред хипотезата на прекъснати пълномощия, а не на прекратени пълномощия. При хипотезата на прекратени пълномощия подаваме оставка, да не дава Господ другите хипотези, изброени в Конституцията, се провежда частичен избор и няма възможност за такива замени дали от листата от другия район – многомандатния, или от съседния многомандатен, или където има най-много останали през три избирателни района. Вече заместването може да стане по всякакъв път.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): То и при прекъсването е същото.
МИХАИЛ МИКОВ: Но не може, защото гласът на избирателите е подаден за това лице в едномандатния район. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Разбира се, господин Миков, мнозинството се опитва да реши проблема. Проблем, който беше създаден с вашия закон, с измененията в миналото Народно събрание. Ние тук говорихме, предупреждавахме, това беше една от основните тези срещу идиотските изменения тогава, които бяха толкова партийни с цел да ви обслужат, както си направихте грешно сметката и тя не ви излезе. Тогава ви предупреждавахме, че ще възникнат такива хипотези. Сега вие, от онова ваше абсолютно пристрастно, чисто партийно поведение, пак се опитвате да извличате партийни облаги с тези аргументи. Това е последен може би ек на цялата онази политика.
Има две тези: едната може да е вашата, ама има и друга теза – тя също е защитима юридически, тя също е обяснима. Много просто и много ясно: мнозинството ще си реши въпроса така, както то смята. Трябва да свикнете с това! Другото е да си остане вашата предишна теза, която отново да ви обслужи. Което какво означава, какво искате? Искате частични избори в Бургаски многомандатен район така, както вие сте го определили тогава. Няма нищо противоконституционно в това решение, което в момента мнозинството предлага и което иска да въведе. И то ще го наложи! Разбира се, така е. И вие трябва да свикнете с това! Както вие го наложихте тогава, сега мнозинството също ще го наложи. И трябва да го наложи! Иначе мнозинството няма да действа политически, няма да действа в полза на своя интерес като мнозинство.
А какво искате вие? Да се върне лентата назад и да ви удовлетвори. Тука поне някаква полза и някаква файда да имате вие от това, което направихте преди година и половина, там някъде беше, или година и седем-осем месеца. Няма да стане това! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Шопов, радвайте се, че Ви ръкопляскат. Преди две седмици ръкопляскаха и на СРС-тата.
Уважаеми дами и господа! Вие не мачкате опозицията с това решение, вие подменяте вота на избирателите в едномандатния избирателен район. Подменяте вот, който е подаден за определена персона.
Абстрахирам се от конкретния казус. Може би господин Божидар Димитров ще си остане в Народното събрание и няма да се налага да се правят частични избори. (Реплики от ГЕРБ.) Няма да се правят частични избори – добре, но принципният въпрос е, че гражданите са подали за определена персона своите гласове, а другото е подмяна. Пак ви обръщам внимание: какво би станало, абсолютно възможна хипотеза, ако в даден покриващ се териториално многомандатен и едномандатен район няма от същата листа? По каква логика – от най-близкия избирателен район? При всички случаи законът се прави, за да урежда общо обществените отношения, а не конкретно, както вие си мислите, да решите конкретен казус. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Госпожо Фидосова, многократно съм Ви молил да не се възползвате от близостта си до говорещите и да подвиквате оттук. Има трибуна, изкажете се по съответния ред!
Това е противоконституционно! Това е подмяна на подадени гласове в хипотезите на прекратен едномандатен мандат, на мажоритарен мандат. Подмяна с нещо, за което хората нито са знаели, нито са очаквали, нито са гласували. Нещо повече. Става въпрос за подадени гласове за партийна листа, за които избирателите може би въобще не са гласували в мажоритарния. И обратното.
Кое е правното и конституционно основание да се прави това прехвърляне? Няма никакво основание. Съвсем различни са двете гласоподавания – едното за партийна листа, другото е за мажоритарен кандидат. И когато ти правиш подмяна, подменяш вота на избирателя. Нищо повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 13 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 10, против 91, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 13, който става § 15 по номерацията на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, гласувах против волята на мнозинството за този текст, защото с него те искат да уредят свой проблем, а именно хипотезите, при които мажоритарно избрани кандидати от политическа партия ГЕРБ биха прекратили правомощията си по различни причини. В някои случаи – по причината на господин Божидар Димитров, в други случаи – кандидатирайки се за кметове и в най-различни хипотези.
Вероятно това, от което се притесняват управляващите, е реалният измерител на влиянието и на тежестта на Политическа партия ГЕРБ. Защото каквото и да си говорят социолозите, реално на избори се мери политическата тежест, тежестта пред избирателите на всяка една политическа сила. Всъщност този текст е едно доказателство за това, че ГЕРБ не искат да се знае какъв е техният публичен имидж към този момент.
Що се касае до господин Божидар Димитров – това също е изключително любопитен казус, защото той ще е първият, който ще има възможност да избере дали да мине по стария ред, в който да има мажоритарни избори. Ако направи това, което вече обяви публично, а именно да декларира, че прекратява своите правомощия и тогава да има частични избори в Бургас или ще изчака, воден от партийната повеля, за да не се разбере всъщност какъв е авторитетът на ГЕРБ в Бургаския избирателен район. Ще бъде много показателен този избор затова дали искате да знаете реално какво се случва или не с вашата публична тежест.
Прав е господин Миков, че вотът на избирателите е бил наистина за конкретния мажоритарен кандидат и неговата обикновена подмяна със следващия от пропорционалната листа просто не е коректно към избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Екатерина Михайлова за § 14:
„§ 14 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Поддържам предложенията за отпадане на § 14. Този параграф е един от най-важните в Преходните и заключителни разпоредби. Той се намира във връзка и с § 16, който става § 18 по предложението на комисията. Отнася се за значителното ограничаване на възможностите за избори на кметове на кметства.
Този текст трябва да отпадне по две причини. Едната е, че предвижданият срок от 10 месеца е прекалено дълъг, а в тези 10 месеца може както да се увеличи броят на жителите, така и да намалее, в съответните населени места. Би трябвало, ако се избира дата, тя да бъде към обявяването на изборите, защото това е моментът, в който ще се прецени дали тези населени места отговарят на изискването за минимален брой жители.
На второ място, той трябва да отпадне, защото изразява философията на вносителите на законопроекта, като съвсем откровено посочва, че избори за кметове на кметства се провеждат по-скоро по изключение, а не като правило, само в тези населени места, които отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство.
За да не правя допълнително изказване по § 18, ако мога сега да направя предложението си – в § 18 предлагам т. 1 да отпадне, защото се променя изискването за наличие на минимум 150 жители в населените места като условие за провеждане на пряк избор на кметове в тях.
Първоначалното предложение на вносителите от 500 души е намалено на 350, но това не е основателно, защото количествените параметри в някакъв момент могат да бъдат окачествявани като отказ от права – отнемане на права. Защото един е спорът да обсъждаме дали трябва да е 50-100-150 или 200 минималният брой жители, които да избират своя кмет, и друго е вече, когато тази граница нараства до неколкостотин души. Добре разбирате, че в случая тези количествени показатели се превръщат в ограничаване на правото на избор.
Ако тези предложения не бъдат приети, апелирам към Президента на Републиката да наложи вето върху закона, защото само отнемането на възможността за прекия избор на кметове в райони на най-големите градове и отнемането на възможността в стотици населени места с немалък брой жители пряко да избират своите кметове, е атестация за този Изборен кодекс, наред с някои други спорни решения в него.
Това са въпроси, които засягат самите основни права – политическите и гражданските права за избор на гражданите, който в този случай недопустимо се ограничава.
Затова се надявам да се съобразите с тези предложения и ако те не бъдат приети, тази дискусия да бъде продължена, защото това е един тест за демократичност във всяка една от институциите – и от страна на парламента, и от страна на президента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Стоилов, защо така сме възприели този текст? Вчера достатъчно надълго и аз няма да ви досаждам, връщайки се отново в политизиране на този дебат, коментирахме това движение по настоящ адрес, което става.
От справките, които дават от ГРАО, такова движение има и по постоянен адрес, господин Стоилов. По една или друга причина за мен са обясними причините в много населени места, в някои странно даже, ако седнете да гледате, ще видите, че много странно изведнъж се оказва, че се записват и жители по постоянен адрес, освен по настоящ адрес, и това обикновено е в едни малки населени места.
Това е причината все пак да се ограничи и тази форма на така наречения изборен туризъм, която съществува. Обикновено това явление, ако погледнете от 2007 г., ще видите, че там, където го е имало, поради намаляване на прираста или по една или друга причина, е в едни малки населени места, които са се движили около границата за избор на кметове, изведнъж започват да се появяват 20-30-40 човека по постоянен адрес. Обяснимо е защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Лазаров, ако вносителите бяха предложили текста, който гласи, че избори не се провеждат само в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1, аз нямаше да направя единствено възражението заради срока. Защото тук може да се преценява чрез целесъобразността на този срок.
Но аз атакувам главно идеята на текста, защото той откровено посочва, че провеждане на избори в селата е по-скоро изключение, а не правило. Ако вие използвате възможността, промените този текст, оттеглите или отхвърлите предложението за повишаване на минималния праг на броя на жителите в тези населени места, сам по себе си този текст не би предизвикал такава дискусия. Така че да не отклоняваме вниманието по второстепенния въпрос. Тук наистина е възможно за преценка на целесъобразност дали срокът да бъде 12, 10, 6 месеца или този, който предложих. Защото не тук е големият риск, дори в някои случаи да се регистрират допълнително 5 или 6 души, което да даде възможност, ако тези села са под 150, те да имат възможност да избират своите кметове. Така че не това е големият проблем от гледна точка на миграцията на жители вътре в територията на страната.
Но аз очаквам да чуя дали ще се приложи текст, който да промени принципа, че непровеждането на избори в кметствата, е изключение, а не правило, което вие се опитвате да наложите и затова не отменя моята принципна критика към този текст и към последващия § 18. Там трябва да се съсредоточи вниманието и да се промени решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст има не само техническо значение, той има изключително политическо значение и пряк анонс към общата демокрация в страната.
Уважаеми колеги, правото на избор на кмет на кметство е форма на пряката демокрация. Ограничаването на това право означава, че разширяваме значително опосредствената демокрация през общинските съвети и това трябва да е ясно на всички. Какъв сигнал с Изборния кодекс, който имаме претенции, че за десетилетия напред ще определя правилата в нашата държава, даваме на българските граждани?
Самият факт, изтъкнат и по време на дискусията във Временната комисия – няма да повтарям другите аргументи дотук, че, видите ли, по-добре било кметът да предлага своя екип, ще има по-голям контрол на много скъпите, в кавички, частични избори, които се провеждали, тъй като много кметове, които са пряко избрани, абдикирали и нямало начин как да бъдат заменени.
Ще ви дам следните примери. От над 3100 населени места, които досега имаха право да избират своите кметове, за последните вече повече от три години са проведени 86 частични избора в България, които са следствие примерно на предсрочно прекратяване на правомощията на кметовете, голяма част от които обаче не са поради заминаване на гурбет на кмета или нещо друго. Това представлява, уважаеми колеги, 2,6% от всички кметства. Тоест този аргумент, който е наличен, едва ли предопределя общата политика, която ние искаме да наложим. Трябва да си даваме сметка, че в момента, ако досега около 38% от броя на населените места, където живееха до 150 жители, сега с дори коригираната норма от 500 на 350, ние ще разпрострем това правило на над 60% от населените места. В над 186 общини по-малко от 40% от населените места ще имат правото да избират. Според мен ние трябва да си дадем сметка защо ограничаваме пряката демокрация. Какъв всъщност е нашият аргумент? Какво ще подобрим с директното отнемане на права? Този въпрос трябва да си зададем като гласуваме този текст.
Не бих приел аргументите преди малко, че видите ли, имало движение и по постоянен адрес, защото ако направим коректната справка, вероятно тя ще се изразява в едноцифрени числа процента на такова движение и тя пак е концентрирана в същите тези общини, които вчера споменавахме по морето или някъде другаде. Но това в никой случай не е валидно за 90% и нагоре от територията на Република България.
Моят апел е все пак още веднъж да помислим, преди да гласуваме и да натиснем копчетата, какво правим с това си действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителните разпоредби да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 има предложение на народния представител Екатерина Михайлова – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов за отхвърляне на § 15 по вносител, комисията не подкрепя предложението.
Гласували 85 народни представители: за 5, против 67, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 2-ма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Почивка 30 минути, продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си!
Заседанието продължава.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 има предложение от народния представител Екатерина Михайлова – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в Преходните и заключителни разпоредби § 16 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов – в Допълнителни разпоредби § 16 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 16, който става § 18:
„§ 18. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България се правят следните изменения:
1. В чл. 16, т. 1 думите „150 души” се заменят с „350 души”.
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1, т. 5 областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.”
3. В Допълнителните разпоредби, в § 4, ал. 1 изречение първо се изменя така: „При създаване на нова община или кметство изборите за общински съветници и кметове се произвеждат в 4- месечен срок от обнародването в “Държавен вестник” на указа на президента на републиката за създаване на новата община, съответно на решението на общинския съвет за създаване на новото кметство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от най скандалните предложения на управляващите в този Изборен кодекс, а именно забраната на хората, живеещи в малките населени места, да избират свой кмет. Така и не чухме от страна на Политическа партия ГЕРБ защо се въвежда това ограничение. Поради това се налага мнението, че може би направените анализи в щаба на ГЕРБ показват, че в малките населени места не толкова често печелят кандидати на тази политическа сила.
На пръв поглед изглежда, че това предложение е насочено срещу останалите политически сили, в полза на Политическа партия ГЕРБ. Истината обаче е, че това предложение не е насочено нито срещу БСБ, нито срещу Синята коалиция, нито срещу „Атака” или ДПС, то е насочено срещу българските граждани, които в резултат на тази забрана просто няма да могат да изберат своя селски кмет.
Бих продължила това разсъждение и ще кажа, че по този начин ГЕРБ демотивират българските граждани, които живеят на село – това са 35% от избирателите, да участват в изборите. В момента, в който хората се демотивират от участие и не гласуват, а това ще направят хората както от малките населени места, така и хората от големите градове с районно деление, които няма да избират своя районен кмет, относителната тежест на контролирания вот ще нарасне. Тъй като този кодекс не дава никакви ограничения за контрола върху вота, напротив – развързва ръцете на търговците на гласове, идеята е проста: като се намалява избирателната активност, като се намалява желанието на хората да участват в избори, делът на контролираните гласове ще нарасне и така ще се получи крайното число, крайният резултат от изборите, които Политическа партия ГЕРБ иска.
Всъщност, защо хората няма да отидат да гласуват? Този въпрос има своя отговор за всички, които са били в своите избирателни райони в малките населени места. Те няма как да не знаят, че всъщност селският кмет е най-важният представител на централната власт за всеки човек, живеещ на село. Наистина функциите на кметовете по селата излизат много над рамките на техните административни задължения. Много често селският кмет изпълнява и функциите на аптекар, и на пощальон, и на електротехник, и на снабдител с дърва за огрев, и на каквото се сетите. Просто такава е ситуацията в българското село, което включително с приетите вчера решения на българския парламент – с измененията в Закона за пощенските услуги, все повече и повече е подложено на репресията на управляващите.
Твърдението от депутати на ГЕРБ, че селските кметове нямат функции и затова е необходимо да бъдат назначавани, е едно изпразнено от съдържание твърдение. Ако искахте да разширите пряката демокрация с повече права на селските и районните кметове, можехте да го направите, включително и в този кодекс. Със следващите текстове ние сме разписали подробно правомощия на селските и на районните кметове, които биха могли да изпълнят допълнително със съдържание тяхната дейност.
Назначаемите кметски наместници иначе ще бъдат просто чиновници, които ще изпълняват волята на общинския кмет и много често изобщо няма да са в полза и в интерес на хората, живеещи в малките населени места.
Тяхното определяне много често ще бъде резултат и на политически пазарлъци. Знаете как се избира един общински кмет – в какви сложни взаимоотношения влиза с оглед на търсената от него подкрепа и сформираните коалиции. Много често и селските кметове, и кметските наместници ще бъдат назначавани в резултат на пазарлък между политическите централи.
От всичко казано до този момент, което прозвуча в различните дебати, включително в тази зала, няма нито един аргумент за това предложение от управляващите, с което лишават хората от селата да избират своите кметове. Тъй като съпротивата срещу това решение е изключително голяма, истински се изумявам как не си давате сметка по какъв начин ще бъде посрещнато това ваше предложение, това нововъведение на изборите, но много се надявам хората от малките населени места да ви накажат, както ще ви накажат и хората от големите градове, които няма да избират своите районни кметове! Да правиш законодателство, което откровено е в интерес на една политическа сила и срещу хората, дава резултати и тези резултати се броят на изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, изказвам се, за да напомня и подновя предложението си за отпадане само на т. 1 в обсъждания § 18. Точно въпросът, който се отнася до значителното ограничаване на избирателните права – изискването, както е предложението на комисията, поне за 350 жители в населените места, които имат право да избират своите кметове. Този въпрос обаче има много по-широко измерение от изборната тематика.
Единственото възражение, което чух дотук, което се противопоставя на това наше становище, съответно подкрепя идеята на вносителите, е, че в малките населени места, измежду неголемия брой жители, предимно възрастни, често е трудно да се намери човек, който пълноценно да упражнява тези управленски функции. Този въпрос обаче също е решим, защото с един от предишните параграфи, който приехме, изискването за времето, през което лицата да са живели, за кандидатите в този случай е сведено до шест месеца. В много от случаите хора, които са се върнали от градовете в селата или хора, които са готови отново да заживеят, те най-често са произлезли от това населено място. Те са тясно свързани биографично, в повечето случаи никога не са прекъсвали трайно връзката си, защото там има техни близки, защото те там имат свои имоти, връщали са се през отпуски, ваканции, поддържали са контакти и в много случаи дори техните съселяни очакват такива хора, които в предпенсионна или ранна пенсионна възраст са достатъчно пълноценни, за да могат да се ангажират с тази обществена дейност, която е не толкова престижна, колкото наистина отговорна с оглед на редица въпроси, които се поставят пред тях.
Така отпада и единственото възражение, че в тези села не могат да се намерят хора, като имаме предвид високото ниво на безработицата и наличието на общо взето образовани хора с различен професионален опит, ще се намерят кандидати, и то в редица случаи подходящи, за всички населени места, които имат 150 жители. Затова не виждам никакви аргументи, освен конюнктурно-политически, за приемането на това предложение.
Когато говорим за демотивирането на хората, което наистина засяга тяхното участие в политиката, трябва да отбележим и това, че много от тези хора вече не виждат в хоризонта на оставащия им житейски път нещо значително да се подобри в техния живот. Това е голямата заплаха за политиката. А другата голяма заплаха е постоянното и напредващо обезлюдяване, чувството за откъснатост и изоставеност на тези населени места, в които остават да живеят предимно възрастни хора, които в много случаи нямат по-добър избор, освен относително по-чистия въздух, на който могат да се радват, на все още неунищожената природа.
Ние тук говорим за някакви амбициозни цели – кога България да стане член на Шенген. Вижте, освен техническите показатели ние трябва да си дадем сметка, че България в редица места буквално се плячкосва, хората се ограбват. Този проблем от година на година става все по-тежък, независимо как се променя политическият пейзаж. И всички вие сте били свидетели и сте свидетели на такива картини, или някои, ако са по-откъснати, най-малкото ги виждат по различните емисии и предавания, защото хората искат власт, която наистина да откликне на техните проблеми, връзка между централната и местната власт в противодействието на престъпността. Не просто в създаването на някакви криминални сюжети, които се разиграват по телевизионните екрани, а отговор на техните ежедневни проблеми. Затова помогнете. Когато има пряк избор, тези хора се чувстват в много по-голяма степен ангажирани и зависими от подкрепата, от доверието, което са получили от хората, гласували за тях, а не от този, който ги е благословил чрез различни пазарлъци, чрез споразумения в рамките на общинските съвети и разпределяне на квоти между партиите. Това може в някаква степен да вдъхне допълнителен импулс в тази тежка ситуация към участие в политиката и към повишаване на отговорността на самите политици.
Въпросът е ключов, много повече надхвърлящ отделните бройки, които се обсъждат тук. Затова подкрепете предложението за отпадане на тази т. 1. Апелирам към вас, апелирам и към президента – ако тази точка все пак бъде подкрепена, тя да бъде едно от основанията за връщане на Изборния кодекс за ново обсъждане. А едно такова решение би дало възможност този въпрос да се разисква и от гледна точка на неговата конституционосъобразност. Очаквам вашето отговорно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз като народен представител не мога да се въздържа и да не взема отношение. Аз не мога да премълча моята категорична позиция срещу т. 1 от този § 18. Считам, че това е подмяна на вота на българските граждани. В избирателния район, от който съм аз – Габрово, това означава, че може би едно селище ще избира своя кмет. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, госпожо председател, когато има реплики от залата, те да бъдат отправяни от трибуната, а не да ме репликират по този изключително грозен и невъзпитан начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам към ред в залата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да продължа това, което казах. От моя избирателен район това означава, че едно, най-много две селища ще могат да избират своя кмет. Това е подмяна на вота на българските граждани.
Категорично призовавам тази т. 1 да отпадне и се присъединявам към мотивите за нейното отпадане, които бяха изказани до момента. Смятам, че в тази демографска обстановка и ситуация, в която ние се намираме, 350 души е изключително висок праг. Няма нито един аргумент, който да поддържа подобна теза. И разберете, че по този начин вие правите лоша услуга на самите себе си. Като представител в момента на една опозиционна сила, каквато е „Ред, законност и справедливост”, до известна степен ме радва това, което вършите, защото то определено ще даде своите резултати срещу вас. Хората не обичат да им отнемат вече установени права. Никой не обича да му вземат права. И това ще го разберете, когато започнете да назначавате кметовете във всички тези малки селища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ):Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, използвам възможността да се присъединя към вече изказаните становища против предложението, което се прави, за въвеждане на нормата от 500, в случая от 350 жители в населените места. Има много характеристики, заключения и изводи, които могат да бъдат отнесени към този проект на Изборен кодекс. Между тях можем да наредим заключението, че в предложения проект ясно личи желанието за политическа доминация. Можем да отнесем заключението, че в определени текстове се въвежда претенцията за служебно предимство основно на хората, които поддържат и приемат тези текстове. Можем да отнесем заключението, че в този проект има заложени или бяха заложени много претенции, които не са защитени с окончателните текстове, които се приемат в пленарна зала. И със сигурност към тези заключения могат да имат претенции различните политически формации, а и самото споделяне на тези заключения със сигурност издава определена политическа принадлежност.
Има обаче поне две заключения, по отношение на които няма как да бъде предявена претенцията за политическа пристрастност. Първата е, че чрез определени текстове, в това число чрез конкретния текст, имаме една тенденция на централизация на права, на власт, което е като противотежест и в противовес на тенденцията за децентрализация, за повече права, за деконцентрация на власти и на ресурси. Очевидно, че повишаване на нормата за избор на кметове в определени места отнема права на хората в по-малките населени места да избират. И това, разбира се, е заложеният израз на нежеланието да се създават повече центрове за независими решения, каквито са населените места, в които се избират кметове. Те в значителна степен имат определена, макар и относителна самостоятелност по отношение на общинските съвети и общинския кмет, особено в случаите, в които те са от различна политическа формация. Имат своя логика на управленски решения, които не зависят от общинския съвет или общинския кмет.
И вторият извод е, че с определени текстове, най-вече с текстовете тук за населените места и за районните кметове, се отнемат права. Хората ще гласуват по-малко, ще избират по-малко, съответно ще има ограничено представителство, в т.ч. и чрез намаляването на броя на общинските съветници. Разбира се, в случая може би най-важният извод – че се увеличава броят на назначаемите за сметка на избираемите лица, които са във властта.
Тук изниква въпросът: защо го прави мнозинството? Защо един път избира нормата 500, във втория случай избира нормата 350 жители? По каква логика? За да се увеличат от 2600 населените места на 3100, в които няма да избират, от 5300. Защо го прави мнозинството? Защо избра в последния вариант 350? (Реплика от докладчика госпожа Искра Фидосова.)
Към момента не звучи никакъв аргумент защо се прави това. Казват го различни политически формации, казват го експерти и вън от тази зала, в която мнозинството гласува тези текстове. Мнозинството ви казва: не го правете това!
Има един горчив опит на една политическа формация, сега вие правите точно повторение на този горчив опит. Защо го правите? Очевидно, търсейки собствената си политическа изгода от тези решения.
Използвам случая още веднъж да апелирам за преразглеждане на отношението към този текст и за отхвърляне на тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов, Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов, Димчо Михалевски и Георги Анастасов за отхвърляне на § 16 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 18, против 71, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в редакцията на § 18 по доклада на комисията, по вносител това е § 16, да отпадне т. 1.
Гласували 95 народни представители: за 17, против 70, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, правя предложение за прегласуване, защото това показва отношението на всеки отделен народен представител към правото, към възможността в тези населени места хората да избират своя кмет; показва вашето отношение към това да има повече местно самоуправление, а не местно администриране.
Смятам, че всеки от вас по този въпрос може да застане сам пред избирателите от тези населени места, с които рано или късно ще се среща и на които ще трябва да даде отговор как е гласувал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на т. 1 в § 18 по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по следващото гласуване предлагам процедура – поименно гласуване с изчитане на имената. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По кой член Ви е предложението? По кой текст предлагате? (Реплики между народния представител Мая Манолова и народни представители от ГЕРБ.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за поименно гласуване по реда на чл. 56 – гласуваме предложението на народния представител Ивелин Николов.
Гласували 103 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 18 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 83, против 22, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 17 – предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова:
В § 17 от Преходните и заключителни разпоредби отпадат точки 1, 5, 6, 8, 9 и 10.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
„В Преходните и заключителни разпоредби в §17 се правят следните промени:
1. т. 1 се заличава;
2. т. 5 се заличава;
3. т. 6 се заличава;
4. т. 7 се заличава;
5. в т. 8 се правят следните промени:
5.1. в т. а, т. аа се заличава;
5.2. в т. а, т. бб се заличава;
5.3. в т. в, т. аа се заличава;
5.4. в т. в, т. бб се заличава;
5.5. в т. в, т. вв се заличава;
5.6. в т. г, т. аа се заличава;
5.7. в т. г, т. бб се заличава;
5.8. в т. д , т. аа се заличава;
5.9. в т. д, т. бб се заличава;
5.10. т. е и т. ж се заличават;
6. т. 9 се заличава;
7. създава се нова т. 11 със следното съдържание:
8. Създава се нов текст на чл. 46, както следва:
„Чл. 46. (1) Кметът на района:
1. организира и ръководи изпълнителната дейност в района;
2. управлява средствата от общинския бюджет, обособени за нуждите на съответния район в рамките на общинския бюджет като второстепенен разпоредител с бюджетни средства;
3. отговаря за управлението и стопанисването на обекти на общинската собственост на територията на района в рамките на правомощията, предоставени му от общинския съвет;
4. упражнява функциите на възложител на обществени поръчки за предоставените му бюджетни средства;
5. участва в разработването и реализирането на проекти по национални и европейски програми;
6. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
7. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
8. осигурява спазването на обществения ред;
9. координира дейностите по управление на кризи на територията на района, организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии и подпомага кмета на общината при провеждането на отбранително-мобилизационната подготовка;
10. упражнява функциите и правомощията на работодател и орган по назначаването на районната администрация в рамките на утвърдената му структура;
11. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
12. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
13. представлява района пред държавните органи, физическите и юридическите лица, обществените и политическите организации и пред други райони;
14. осъществява функциите и правомощията, които произтичат за района от законите, от актовете на Министерския съвет и общинския съвет.
(2) Кметът на район участва в заседанията на общинския съвет и постоянните комисии към общинския съвет с право на съвещателен глас по въпроси, отнасящи се за района. Той има право да внася предложения в общинския съвет по въпроси, касаещи съответния район.
(3) На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон и друг нормативен акт, както и с правилника за дейността на общинската администрация.
(4) При необходимост кметът на района може да изпълнява и правомощия, делегирани му от кмета на общината.
(5) Кметът на района може да делегира изпълнението на свои функции и правомощия на длъжностни лица от районната администрация, както и на кметове на кметства на територията на района.”
9. Създава се нов чл. 46а със следното съдържание, а досегашният чл. 46а става чл. 46б:
„Чл. 46а. (1) Кметът на кметство:
1. управлява бюджетните средства, които са му предоставени за дейности на кметството, съобразно определените му от общинския съвет правомощия;
2. отговаря за опазването и управлението на определени от общинския съвет, кмета на общината или на района обекти на общинската собственост на територията на кметството;
3. участва в разработването и реализирането на проекти по национални и европейски програми;
4. участва в комисиите при провеждането на малки обществени поръчки, касаещи дейности и услуги на жителите на кметството, в рамките на бюджета;
5. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, както и подпомага кмета на общината при организирането защитата на населението при бедствия и аварии;
6. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
7. организира охраната на полските имоти и изпълнява охраната на обществения ред при условията на Закона за МВР на територията на кметството;
8. упражнява функциите и правомощията на работодател на служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност в рамките на утвърдената му структура;
9. упражнява ограничена нотариална дейност в случаите, предвидени в закон;
10. води регистрите на населението и за гражданското състояние, подготвя и изпраща актуализационни съобщения за гражданска регистрация и административно обслужване;
11. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
12. представлява кметството пред държавните органи, физическите и юридическите лица и пред други кметства;
13. осъществява функциите и правомощията, които произтичат за кметството от законите, от актовете на Министерския съвет и на общинския съвет.
(2) Кметът на кметство участва в заседанията на общинския съвет и постоянните комисии към общинския съвет с право на съвещателен глас по въпроси, отнасящи се за кметството. Той има право да внася предложения в общинския съвет по въпроси, касаещи съответното кметство.
(3) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции с нормативен акт при съответно ресурсно обезпечаване.”
В чл. 21, ал. 1, т. 6 след думите „на общината” се добавят думите „на района и на кметството”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Анастасов:
В Допълнителни разпоредби, в § 17 отпадат следните текстове:
„5. В чл. 38:
а) в ал. 2 думите „райони и” се заличават;
б) в ал. 5 думите „за кмет на район” се заличават.”
7. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание никой от кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил предложение в срока по ал. 4, кметът на съответния район се избира по предложение на общински съветник, направено по време на заседанието.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския съвет, на което са избрани.”
8. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „кметовете” се добавя „на общини или кметства”;
бб) вт. 6 думата „района” се заличава;
вв) създава се т. 11:
„11. при установяване на неизбираемост”;
б) в ал. 3:
аа) в изречение второ думата „правомощията” се заменя с „пълномощията”;
бб) в изречение трето думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 271 от Изборния кодекс”;
вв) в изречение четвърто думите „за местни избори” се заличават;
в) в ал. 4:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя „на община или на кметство”, а след думите „длъжността кмет” се добавя „на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” и думите „кмет на общината, съответно на района” се заличават;
вв) в изречение трето думите „или кмет на района” се заличават;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя „на община или на кмет на кметство”;
бб) в изречение второ думите „кмет на района” се заличават;
д) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите „кмет на район” и „кмет на района” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветници или кметове”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” се заличават;
е) в ал. 7 думите „кмет на район” се заличават, а думите
„местните избори” се заменят с „общински съветник или кмет”;
ж) в ал. 8 думите „кмет на район” се заличават.
Чл. 42а. (1) Пълномощията на кметовете на райони се прекратяват предсрочно:
8. по предложение на кмета на общината или на половината от общия брой на общинските съветници.
10. В чл. 46а, ал. 1 се създава изречение второ: „Кметският наместник трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 17, който става § 19:
„§ 19. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думата „тримесечен” се заменя с „4 месечен”.
2. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 5 думите „29 съветници” се заменят с „23 съветници”;
б) точка 6 се отменя;
в) в т. 7 думите „37 съветници” се заменят с „29 съветници”;
г) в т. 8 думите „41 съветници” се заменят с „33 съветници”;
д) в т. 9 думите „51 съветници” се заменят с „41 съветници”;
е) в т. 10 думите „61 съветници” се заменят с „49 съветници”.
3. В чл. 30:
а) в ал. 4 се създава т. 12:
„12. при установяване на неизбираемост.”;
б) в ал. 6 думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 267 от Изборния кодекс”.
4. Създават се нови чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет.
(2) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.
Чл. 37б. Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.”
5. Досегашният чл. 37б става чл. 37в.
6. В чл. 38:
а) в ал. 2 думите “райони и” се заличават;
б) в ал. 5 думите “за кмет на район” се заличават.
7. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове и определя техните функции, както следва:
1. при население на общината до 10 000 души – до двама заместник – кметове;
2. при население на общината до 100 000 души – до трима заместник- кметове;
3. при население на общината до 160 000 души – до 4 заместник- кметове;
4. население на общината над 160 000 души – до 5 заместник- кметове;
5. за Столичната община – до 7 заместник- кметове.”
8. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание някой от кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил предложение в срока по ал. 4, кмет на съответния район се избира по предложение на общински съветник, направено по време на заседанието.
(6) В случаите по ал. 5 изборът се произвежда на същото или на следващи заседания на общинския съвет, ако отново някой от кандидатите, предложен от общински съветник, не бъде избран. Нови предложения за кандидати за кмет на район могат да се правят от общински съветник в срока по ал. 4. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския съвет, на което са избрани.”
9. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „кметовете” се добавя „на общини или кметства”;
бб) в т. 6 думата “района” се заличава;
вв) създава се т. 11:
„11. при установяване на неизбираемост.”;
б) в ал. 3:
аа) в изречение второ думата „правомощията” се заменя с „пълномощията”;
бб) в изречение трето думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 267 от Изборния кодекс”;
вв) в изречение четвърто думите „за местни избори” се заличават;
в) В ал. 4:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя “на община или на кметство”, а след думите „длъжността кмет” се добавя “на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” и думите „на общината, съответно на района” се заличават;
вв) в изречение трето думите „или кмет на района” се заличават;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя “на община или на кмет на кметство”;
бб) в изречения второ думите “кмет на района” се заличават;
д) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите “кмет на район” и “кмет на района” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветници или кметове”;
бб) в изречение второ думите “или кмет на района” се заличават;
е) в ал. 7 думите „кмет на район” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветник или кмет”;
ж) в ал. 8 думите “кмет на район” се заличават.
10. Създава се нов чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Пълномощията на кметовете на райони се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка до общинския съвет;
2. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на района;
3. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
4. при смърт;
5. при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3;
6. при нарушаване на забраната по чл. 41, ал. 1;
7. когато се установи, че не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс;
8. по предложение на кмета на общината или на половината от общия брой на общинските съветници.
(2) Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал. 1, т. 1 - 4 и 7 се обявява от председателя на общинския съвет на първото заседание на съвета след настъпването или узнаването на съответните обстоятелства, а по ал. 1, т. 5, 6 и 8 - с решение на общинския съвет, прието с мнозинство:
1. по ал. 1, т. 5 и 6 - повече от половината от присъстващите общински съветници;
2. по ал. 1, т. 8 - повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(3) Когато пълномощията на кмет на район са прекратени предсрочно, както и за срока след изтичане на мандата на общинския съвет, кметът на общината определя един от заместник-кметовете на района, който изпълнява длъжността до полагането на клетва от новоизбрания кмет на район. В едномесечен срок от предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет на район общинският съвет избира нов кмет на района по реда на чл. 39а.”
11. В чл. 46а, ал. 1 се създава изречение второ: „Кметският наместник трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, в началото на работата на Временната парламентарна комисия мнозинството от ГРЕБ постави задачите, които се преследват с този Изборен кодекс. Сред най-важните от тях бяха увеличаване на представителството и гражданското участие в изборния процес – eто това са част от текстовете, които показват лицемерието на ГЕРБ.
Не само че по никакъв начин тези цели не бяха подкрепени с текстовете на кодекса, а напротив – това е един от текстовете, които реално ограничават представителството на българските граждани, демотивират хората да участват в избори и по този начин увеличават дела на контролирания вот. Защо? Какво се случи в текстовете дотук, които мнозинството гласува в пълна самота?
На първо място – бяха ограничени възможностите на част от гражданите да гласуват; и на второ място – една голяма част от тях бяха демотивирани да го правят, защото няма да избират своите селски кметове, нито районния си кмет.
На трето място – вотът на тези, които ще отидат на избори, за да упражнят правото си на глас, няма да има значение. Те ще останат непредставени в общинските съвети, защото политическата сила, за която ще гласуват, реално няма да влезе в местния парламент. Това е, което се постига с намаляването на броя на общинските съветници с 20%.
И тук, както и със забраната за изборност на селските кметове, никой от мнозинството така и не отговори на въпроса защо се прави тази промяна?! Кое налага да се намали броят на общинските съветници? Твърдението за икономии е несъстоятелно, защото ако искате да пестите пари, трябва да премахнете възнаграждението на общинските съветници, както е в редица демократични страни в Европа, а не да намалявате техния брой, защото по този начин показвате само едно – че това е поредното предложение, което е в интерес единствено и само на Политическа партия ГЕРБ, че правите разпоредби в този кодекс, които ще работят за ваша политическа изгода. И го правите откровено и нахално, като лишавате от възможността да бъдат избрани общинските съветници, за които хората са гласували.
Какво ще се случи с намаляването на броя на общинските съветници и с оставането на текста за общинската избирателна квота? Реално прагът на местните избори в редица общини ще скочи над 10%. Ще бъде в рамките на 15-20%. Е, кажете ми, справедливо ли е в парламента да влизат политически партии, които са прескочили 4-процентната бариера, а по места да ти трябват 10-15-20%, за да бъдеш политическа сила, представена в местния парламент? Не това е смисълът на демокрацията!
Какво ще се случи реално с общинските съвети, след като това предложение влезе в сила? В редица от тях ще има една, две или три политически сили. Те ще бъдат едноцветни. Те ще бъдат еднопартийни. И очакванията на ГЕРБ са, тъй като в момента социолозите им сочат първо място сред политическите сили, да обсебят властта в общинските съвети. Кому е нужно това?! Аз се съмнявам, че това е нужно даже на Политическа партия ГЕРБ. Защото това е конкретен удар срещу демокрацията! Какъв е смисълът от едноцветен общински съвет? Ако някой може да ми отговори на този въпрос, нека да го направи.
От страна на Синята коалиция беше представена справка – какво е състоянието в общинските съвети в резултат на въвеждането на общинската избирателна квота. Като се видя, че в малките общини ГЕРБ нямат свои представители (между другото има случаи, в които и БСП нямат, а и други политически партии нямат свои представители), депутатите от Правната комисия от ГЕРБ се отказаха от редуцирането на броя на общинските съветници в малките общини, което показва, че единственият интерес, който ви води, е конкретният резултат на изборите.
Използвам случая да задам въпрос към Синята коалиция, която даже не присъства в залата, за да подкрепи своето предложение, защото те бяха най-големите привърженици срещу намаляването на броя на общинските съветници. Тях ги няма не само да защитят своите предложения, а даже и да ги гласуват! Искам да попитам господин Костов – как той разбира демокрацията? Кое е демократичното на една политическа сила, която прави предложения, не ги защитава в залата и даже не ги гласува?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: И дали те са за това? И дали си дават сметка, че по този начин Синята коалиция става съучастник на ГЕРБ в орязването на възможността на хората да бъдат представени в местната власт? Това е моят въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо Манолова, как не можете да разберете каква е логиката и идеологията на тези предложения?! В малките селища кметовете ще се назначават, а в големите селища ще има твърде малко представителство на другите партии – най-много ще има 2-3 партии. Как не можете да разберете кого ще обслужва? Ами ще обслужва вас и нас в следващите парламенти, защото ние ще бъдем мнозинство в тези съвети! Това е логиката! (Смях в блока на ГЕРБ. В пленарната зала влизат народни представители от Синята коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За втора реплика има думата госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, аз си пестя думите, за да тежат! Това е! (Ръкопляскания в мнозинството и възгласи: „Браво”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика? Няма.
За дуплика – има думата госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Доволна съм, че в резултат на моя апел към Синята коалиция вие, уважаеми дами и господа, ще подкрепите с гласуване своето предложение. Защото няма как, господин Костов, да твърдите, че сте демократ, че представлявате политическа сила, която защитава пряката демокрация, а в крайна сметка да не защитите предложения, които са в полза на утвърждаването на демокрацията!
Нали си давате сметка какво се случва с този Изборен кодекс? Последователно се отнемат права на хората. Отнема им се правото да избират районните и селските кметове, намалява се възможността им като гласуват, да бъдат представени в общинските съвети. Излишно е да го обяснявам. И след като сте казали, че сте против тези предложения, най-нормалното е да ги защитите в залата или поне да ги гласувате. Тогава ще имате моралното право да кажете на хората, че сте защитили тяхното право на избор. Другото е просто демагогия!
Аз не вярвам, че приключването на работата в предколедния ден в по-ранен час е цената, която трябва да се плати, за да не бъде защитено правото на хората да избират своите представители в местните общински съвети. Ами направете една сметка, за да видите какво се случва. Наистина на много места ще бъдат представени само две или три политически сили. Това ще работи за ГЕРБ, за БСП, може би на места и за Синята коалиция, но на нас такова предимство не ни е нужно. (Възгласи от мнозинството: „Еее”.) Защото идеята в местната власт е друга.
От собствен горчив опит ще ви кажа, че когато се правят правила, които да обслужват управляващото мнозинство, те се обръщат срещу тях – това, което ще се случи според мен на предстоящите местни избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване има думата господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Имам въпрос към вносителите: защо първоначално не го чух като обосновка, защо първоначално вашето предложение беше да намалите броя на общинските съветници навсякъде с 20%? Каква е основната мотивация? Ще ви върна към дебата за приемане на републиканския бюджет за 2011 г. Там също се бяхме засилили да направим „много разумно решение”, но слава Богу се спряхме – да спрем финансирането на общинските съвети и на заплатите на кметовете.
Тук искам да ви припомня, че функцията на работа на общинските съвети се финансира от местни приходи. Тоест със своите приходи на местно ниво, суверенното (равнопоставено по Конституция като власт на централната власт) местно самоуправление, самó разпределя средствата за своето функциониране. Още повече дебатът какви да бъдат заплатите на общинските съветници си е тяхна функция. И ако ги вдигат прекомерно, те ще се червят пред своите избиратели и ще дават обяснения.
За мен обаче е необяснимо защо ние, като централна върховна власт в Народното събрание, искаме да се намесим в суверенната по Конституция местна власт и да им определим колко броя съветници ще имат? Още по-необяснимо е защо изведнъж, без дори наименование на вносители, беше променен този обхват, обхващащ само общинските съвети, които имат над 29 включително съветника. Ако не знаете какво е въздействието на това решение, а всеки един законопроект трябва да бъде паралелно съпровождан и от оценка на въздействието на приеманото законодателство и това е разумен принцип - петдесет и шест общини ще бъдат засегнати от предстоящото решение, което се готвите да приемете. В 208 няма да засегнем общинските съвети. И пак питам: с какво са различни тези 208 общини от другите 56?
Оттам препращам и към следващия ми въпрос – както виждате, аз питам, защото не мога да получа отговор. Защо се месим в броя на заместник-кметовете, които също по дефиниция получават своите заплати от местните приходи? Каква е аргументацията?
Аз бих се радвал да чуя вашето мнение, на вносителите или поне на тези, които са променили числата и обхвата, за да може и аз, и хората, които ги интересуват тези проблеми, да формират своето мнение какво се готвите да направите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми дами и господа, забелязвам, че дори от левицата не виждат тоталното фидосване на § 19. Това фидосване е точно в чл. 19, ал. 1, т. 6. Госпожа Фидосова, за да може да удовлетвори желанието на определени свои авери в Монтана, просто е пропуснала 33. Госпожо Манолова, защо не забелязвате, че числото 33 го няма? От 29 директно се отива на 37. От това по-искрено фидосване на Изборния кодекс аз не мога да си представя.
Госпожо Фидосова, обяснете ми защо Монтана, Горна Оряховица, Петрич и т.н., тези региони просто са изкарани от общия контекст? Аз питам: защо Вие давате възможност на тези няколко общини да получат поощрение за сметка на други? Хайде, разбирам за по-малките общини – под 29 съветника, не прилагате тази брадва. Но защо селективно кълцате навсякъде, а точно за Монтана дърпате брадвата и не сечете? Защо?
Нещо повече, по тази логика на практика давате възможност в Монтана да има повече съветници, съпоставимо с всички останали общини. Аз гледам, чудя се дали не е техническа грешка и като проверявам още в самото начало по вносители, то замисълът е бил още от самото начало в комисията. От левицата гледат, но не виждат, така като гледам. Или има някакъв заговор, който е добре да стане ясен тук, в пленарната зала. Или пък може би, госпожо Манолова, има някакви скрити бонуси за Кюстендил и Вие затова сте си премълчали?! (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Да, точно това имам предвид. (Шум и реплики в КБ.)
Да, зная, че в Кюстендил са 33, но за това е станала договорката между Монтана и Кюстендил най-вероятно.
Затова аз предлагам буква „б” в т. 6 да има следната редакция:
„Думите „33 съветници” се заменят с „26” или „27 съветници”.
Така че не бива просто да се правят корекции заради няколко общини и най-вече заради Монтана, защото това фидосване на Изборния кодекс е доста странно и би следвало поне този път корекцията да я направите Вие, госпожо Фидосова.
А иначе е несправедливо спрямо по-големите общини – да бъдат ощетявани за сметка на малките.
В предизборната програма на ГЕРБ – искам специално да ви напомня, вие говорите за ново териториално селищно устройство, говорите за рязко намаляване на общините без административен капацитет. Дори съм чувал ваши представители по време на предизборната кампания да посочват конкретни общини, в които всяка сутрин администрацията се натоварва с автобусите и отива да работи и вечерно време пак се връща в областния град. Защо към тези общини вие сте така снизходителни и нищо не сте направили, а на големите общини налагате такива санкции по отношение на броя? Затова би следвало към всички общини да се прилага един и същи принцип или по-скоро тези общини, които не могат и не са в състояние да имат нормални общински съвети, да се предприеме това, което се прави с референдумите.
Затова още веднъж апелирам да се премахнат такива отявлени текстове „ала Фидосова” и „ала Монтана”, за да може наистина да не остане така Изборният кодекс в състояние, в което освен тези текстове този е възможно най-явният. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само едно уточнение. Предложението Ви в т. 6 е да бъде „от 33” на колко?
ЯНЕ ЯНЕВ: От „33” на „26”. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Двадесет и седем” или „25”? (Шум и реплики.)
ЯНЕ ЯНЕВ: На „27”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ) Госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Янев, Вашето изказване доказа колко е жизнен тоя вид, че само при казана на българите нямало нужда от дяволи, защото те сами, който иска да излезе отгоре, го дърпат, за да падне в казана. Горе-долу така ми звучи сега. Не стига, че са склонили, дето се казва, тук вносителите да не порязват така жестоко по-малките общини, защото намаляването с 20% на по-малките общини се отразява много по-осезаемо отколкото на големите и там се вдига много повече процента, за да има един общински съветник. Не стига, че това е прокарано с триста зора, ами сега дайте и всички, защото на по-големите не е било или там за Монтана и Кюстендил, та да вземем едно решение, та дайте всички да порежем.
Аз лично подкрепям това, което е направено. Това е едно добро и не би трябвало сега едва ли не да се обединяваме и това малко добро, което е направено, да го премахнем. Аз така разсъждавам. В такива условия човек трябва да оценява и по-малките постижения, когато не може да достигне максимално каквото иска да направи.
Аз като бивш народен представител от Монтанска област от миналото Народно събрание ще поддържам тоя текст. Нека да има един бонус и за тия общини, които са с по 33-ма. Това пак е в интерес на местното самоуправление като цяло.
Това е репликата ми: не е ли по-добре да запазим това добро, което има, а не да тръгнем сега да режем всичко отначало, да го върнем в началната точка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Янев! Аз няма да Яносвам кодекса, но ще отговоря така: изчаках да се изкажат всички, за да изляза и да заявя в моето изказване три предложения. Наистина има допусната техническа грешка. За да не остава нещо неясно: по стенограмата в Правна комисия по т. 6 е записано, и сме гласували в т. 6 думите „33 съветника”, се заменя с „27 съветника”. Тук нито аз – от Монтана, нито госпожа Манолова – от Кюстендил, е имала нещо предвид, или който й да било друг колега, тъй като по вносител има допусната грешка и ние сме я отстранили в Правна комисия.
Отделно от това използвам правото на реплика: в чл. 39а предпоследният ред преди „трябва да отговарят” трябва да се добави „към датата на избора” и в т. 11 преди „трябва да отговаря” също трябва да се добави – „към датата на назначаването”. Това са допуснатите технически грешки, които следва да бъдат отстранени.
И за да върна в този шеговит тон, с който започнаха изреченията, и тук се обръщам към колегите отляво – това, което сме се опитали да подадем като реплика и възможност към Коалиция за България, очевидно е, че са отговорили точно в духа на този тон, който преди малко прозвуча тук. Когато четох доклада, прочетох предложението на Манолова, Станишев, Найденов и Михалевски и четох, че в т. „а” се отменя буква „а”, в т. „б” се отменя т. „бб”, в т. „в” се отменя „вв”. Може би сте искали да кажете, че се отменя АБВ, но сте ми го казали по друг начин, тук в кодекса? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Госпожа Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Янев! Моето отношение към този текст съм го изразила и с гласуване в Правната комисия, и с изказвания в Правната комисия, и с изказване в пленарната зала.
Против съм намаляване броя на общинските съветници и нееднократно съм дала примери и с Кюстендил, в който намаляването на броя ще увеличи тежестта на един общински съветник от 700 на 1100 гласа и ще лиши реално от участие представителите на четири политически сили, които в момента имат по един или по двама общински съветници.
Но това, което е лошо по отношение на всички, естествено, че няма как да го направя като предложение, да е лошо и за общинските съвети в Кюстендил, в Монтана, в Разград, в Сливен, откъдето са повечето от членовете на Правната комисия. Принципно съм против намаляването броя на общинските съветници, направила съм такова предложение, обосновала съм го в залата и ще го гласувам. Оттук нататък си правете изводи кой от останалите членове на Правната комисия, допускайки тази техническа грешка, какво има предвид. Но аз не съм сред кръга на тези лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Дуплика – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо Фидосова, не сте убедителна и не Ви вярвам, че е техническа грешка. Председателката може да потвърди, че беше на път да обяви дебата за приключил. Госпожа Цачева не ме видя, дори произнесе думите, че дебатът е закрит и едва тогава аз дойдох на трибуната, за да коригирам и да открия това умишлено премахване на т. 6.
Убеден съм, това е толкова очевадно, толкова с умисъл направено, и то е точно за определени общини. А иначе, че и Кюстендил, и Дупница са облагодетелствани, нямам никакво съмнение, госпожо Манолова, защото във Вашия избирателен район, Вие по този начин сте си запазили интересите на вашите избиратели и това е нормално да го премълчите.
Аз се чудя колегата Радославов как иска да ощети едни общини за сметка на други. Ако трябва нещо да отпадне, колега Радославов, то е целият § 19. Това е истината: да отпадне целият § 19. Но ние да се правим на слепи и да дадем бонуси на десетина за сметка на други над сто общини, никак не е коректно спрямо тях, защото ощетените общини, утре ще дойдат тук пред парламента и ще питат какво се е случило.
Затова, уважаема госпожо Фидосова, добре е да си признаете, защото по този начин ще натрупате някоя и друга точка в Монтана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, само едно малко отношение към разразилата се дискусия преди това. Когато съгласието е на безпринципна основа, това е съглашателство. Остава лошият привкус, че има някои по-големи тарикати в Народното събрание, които се опитват да се възползват за техните райони. Имената няма да ги четем. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа, освен че намаляването на броя на съветниците намалява представителността, респективно намалява местната демокрация, местното самоуправление, тук се прокарват още няколко текста, които смятам, че са недемократични и могат да доведат до абсурдно зацикляне на функционирането на общинските съвети. Става въпрос за забраната независимите съветници да образуват група. Защо се прокарва това нещо? Защо? Кое налага цялата тази работа? Най-нормалното е да няма такива ограничения и самите общински съвети да регулират този въпрос. Кое налага такъв тип ограничения? Лично аз много ще се радвам да чуя някакво обяснение по този въпрос – независимите общински съветници също би трябвало да могат да образуват свои групи.
Другият принципен въпрос, който се поставя тук, е по отношение на Висшия съдебен съвет – премахва се тайното гласуване по кадрови въпроси. Там управляващото мнозинство казва: нека да е явно гласуването, а тук се въвежда гласуване, което ще бъде тайно, за да може министърът на слушането, който ще дойде следобед, да попритисне тоя, оня съветник, без да е ясно политическото мнозинство по кадрови въпроси в съответния общински съвет. Абсурдно е това! Кадровите въпроси, особено по избора на заместник-кмет, кметовете на райони, би трябвало да са ясно отражение на политическата коалиция-съюз и там избраните съветници трябва ясно да кажат: да, ние сме от две-три различни партии и коалиции, но подкрепяме това предложение на кмета, а не такива скрити шменти-капели като днешното мнозинство в Народното събрание. Подкрепя го „Атака”, Синята коалиция го подкрепя от време на време, помага му, ама се срамуват от тази подкрепа. Или участваш в политическо мнозинство, защото общинският съвет е политически орган на представителство, или не участваш – или си на власт, или си в опозиция. За мен е абсурдно да не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както да се свиват и разделят съществуващи групи.
Уважаеми дами и господа, вие искате да замразите политическите процеси на равнище, което две години след изборите може да се окаже друго. Може на централно равнище партиите да намерят съюзи, да направят коалиции и да предпишат на своите съветници по места да направят политически съюзи в общинските съвети. Абсурд е това, което правите! Да не говорим, че свободният мандат категорично се потъпква. Вчера правихме коментар по този въпрос. Логиката ви не съответства на абсолютно нищо, което политическата история, най-новата история на Европа, познава. Това става по-недемократично, отколкото България преди 1989 г. Абсурд е това, което вършите!
Защо забранявате на тези хора да се самоопределят политически? (Реплика.) Добре, ако един общински съвет има 51% избрани независими общински съветници и те не могат да направят група, тогава излиза, че партията, която е в малцинство, чрез търговски сделки или по друг начин, ще прави мнозинства. Това ли искате?! Вместо ясно да се формира група, политически субект вътре в органа.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето изтече.
МИХАИЛ МИКОВ: Знам, че на вас все времето ви пречи. Разбойници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Виждате какво значи юридическата мисъл, която е пунктуална. Аз репликирам моя колега, който каза, че един вид съглашателството било срамно нещо.
Искам да припомня, че цялата Първа световна война я води Съглашението между Великобритания, Франция, Русия и други велики сили, които спечелиха войната, и никой не каза, че е била срамна договореността между тях, а колегата Миков изкарва, че ако имало някакво съгласие за тези 33-ма – било срамна работа. Не е срамно съглашателството и съглашението, колега Миков, в това Ви репликирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Миков, възразявам срещу опита Ви защитаването на интересите на даден регион от народен представител да бъде натоварвано с отрицателен знак. Какво по-естествено от това народен представител да се обяви в защита на тези, които са го избрали в българския парламент?!
Категорично искам да кажа, че този случай не може да бъде причислен към случаите за защита на интереси на граждани от определени региони. Аз категорично се противопоставям срещу това да наредите моето име до името на госпожа Фидосова, която е от Монтана; на господин Тодор Димитров, който е от Разград; на господин Анастасов, който е от Ямбол; на госпожа Колева, която е от Сливен. Все градове, в които общинските съветници са 33-ма, защото на първо място обявих, че този текст не е обсъждан във Временната парламентарна комисия, появи се по мистериозен начин между приключването на нейната работа и внасянето на кодекса от депутати от ГЕРБ и от „Атака”. Забележете, че „33 съветници” отсъства и в първоначалния текст. Това е предложението на политическа партия ГЕРБ и „Атака”. Впоследствие аз категорично се обявих и в Правната комисия, и на първо четене на тези текстове, и гласувах против тях.
Нещо повече, направила съм конкретно предложение за отпадане на това предложение за намаляване броя на общинските съветници, тоест тази гилотина по отношение на гражданите във всички общини да не се състои.
В този смисъл, много Ви моля: не ме причислявайте към групата депутати, които искат да накажат гражданите от всички общини, без тези, от които те са избрани, защото с моето поведение, конкретни предложения и изказвания, съм опровергала едно подобно разбиране.
Нека е ясно коя е групата – в нея депутати от Коалиция за България няма. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, моля за извинение, че Ви причислих към тази група. Аз не възразявам, че е хубаво народният представител да защитава интересите на избирателите, но трябва да ги защитава явно и публично, а не скрито, покрито, станала техническа грешка. Това е грозното в работата! Когато един народен представител оттук с аргументи намери хора-гласове, които да го подкрепят, дори от други групи, но защитава публична позиция, това е оправдано, но когато шушумишки – хитричко пробутва и…
Добре, че господин Янев тук забеляза тази работа. Не бяхме наистина я забелязали, господин Янев! Едни такива работи, това е недостойно за тези, които го правят.
Господин Радославов, едно е съглашение, в смисъл на коалиция, воюваща в Първата световна война, съвсем друго е съглашателство. Ако в предната част на думите има някаква прилика, няма нищо общо едното с другото.
Мога да занимавам залата, но няма да й губя времето, за да разясня разликата. Пак казвам, съгласието на безпринципна основа винаги е съглашателство и няма нищо общо със съглашение, както Вие се опитвате да сравните съглашение със съглашателство. Благодаря ви. Колегите тук разбират...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Петнадесет минути почивка, продължаваме в 13,10 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова за отпадане от § 17 на т. 1, 5, 6, 8, 9 и 10. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 83 народни представители: за 16, против 56, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Михайлов, Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 74, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 17, против 76, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване направените предложения от госпожа Искра Фидосова за промени в редакцията на § 19 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 2, против 82-ма, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, което по същество вече приехме, гласувайки предложенията на госпожа Искра Фидосова, но за чистота в стенограмата, подлагам на гласуване и неговото предложение – в т. 6 думите „33 съветници” да се заменят с „27 съветници”, което е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 19 в редакцията му по комисия заедно с приетите редакционни предложения на госпожа Искра Фидосова и на господин Яне Янев.
Гласували 99 народни представители: за 83, против 13, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах „против” това изменение, това въведение, просто защото не съм съгласен с него. Не съм съгласен да се намаляват членовете на общинските съвети с всички мотиви, които бяха изтъкнати от преждеговорившите по дебатите за приемането на този параграф.
Освен това, освен отрицателния вот по отношение целия този параграф, моят отрицателен вот е и по отношение на начина, по който ние приемаме Изборния кодекс. Неслучайно аз от самото начало апелирах към вас да не вървим в такъв стахановски ентусиазъм. Виждате до какво довежда това. Мога вече спокойно на кажа, че явно този подход на приемане на юруш на кодекса е точно, за да могат подобни „технически грешки” да останат незабелязани.
Ако в началото казах, че приемаме закон, както се изразиха някои, „за малки или големи партии”, имахме съмнение, че се приема изборен закон за ГЕРБ, сега имаме съмнение за кого точно се приема този изборен закон!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не е за нас.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Това е доста обезпокоително като факт.
Трябва да ви кажа, че освен тази т. 6 да бъде отменена, има и други такива грешки в този изборен кодекс, които, за съжаление, ще излязат след като приемете целият Изборен кодекс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ги поправим, господин Терзийски, ще ги поправим!
Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм против, защото това е много голяма крачка към лишаване на гражданите на Република България от основни права – от участие в изборите. Намалявайки броя на съветниците, всъщност ние намаляваме представителността. Това е една от основните нишки в този Изборен кодекс, която се боя, че не просто няма да бъде възприета от нашето общество, но ще срещне сериозни отрицателни коментари и вън от страната.
Членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, които участваха в срещата с представителите на Съвета на Европа, много добре знаят, че ни бяха поставени три въпроса със строго негативен оттенък. Първият беше свързан с пропорционалното финансиране чрез републиканският бюджет на централната администрация и на местните органи на самоуправление, вторият беше свързан с представителността на гражданите в местните органи за самоуправление, а третият беше свързан с изборния процес. Пак казвам: и трите въпроса бяха поставени строго негативно.
Мисля, че подходът, който възприемаме – на лишаване на гражданите от представителство в местните органи за самоуправление, е крайно неприемлив. Не можем да говорим за демократична България в 21 век и да орязваме тези права!
Това, съчетано с лишаването от правото на избор в населените места под 500 жители – изборът на районните кметове, това е цялостната философия, недопустима днес!
Считам, че определени текстове не просто ще срещнат ветото на Президента, но няма да минат и през Конституционния съд. Целият този ентусиазъм, трудно разбираем за нормално мислещия човек, който проявяваме днес, ще ни доведе до преосмисляне на Изборния кодекс в средата и след средата на следващата година. От това губите вие, уважаеми дами и господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Петков – 30 секунди повече говорихте.
РУМЕН ПЕТКОВ: Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура е във връзка с направена договореност от петък вечерта, помните – да прекратим заседанието, за да можем в понеделник и вторник да работим с удължено работно време.
В тази връзка имам процедурно предложение: да удължим работното време до изчерпването на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на дневния ред.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Искам да направя едно съобщение: министър Цветанов ще бъде в Народното събрание след приключване на точките от дневния ред, за да направи изявление. (Единични ръкопляскания от КБ. Шум, оживление от мнозинството.)
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 18 има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 18, който става § 20:
„§ 20. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 :
а) Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 накрая се добавя „под каквато и да е форма”;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.”
2. В чл. 29, ал. 2:
а) в т. 2 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
б) в т. 6 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
в) създава се нова т. 7:
„7. вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите”;
г) досегашната т. 7 става т. 8.
3.Член 37а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Янев, заповядайте за процедура.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Процедурата е по начина на водене, госпожо председател.
Ние сме възмутени как може в парламентарна репулика при такъв обществен интерес министърът на вътрешните работи буквално да се подиграва с Народното събрание! Народното събрание е най-висшата институция в България и не може той да гледа на Народното събрание като на битпазар. Това тук не е някакъв панаир, като свърши всичко, той да дойде ... (Шум и реплики от мнозинството.)
Направихте го вие, направихте го вие, а не ние, с това, което демонстрирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте от място!
ЯНЕ ЯНЕВ: Нека да уважаваме институциите!
Вие представлявате Народното събрание, госпожо Цачева. Моята процедура е да подложите на гласуване народните представители да решат кога да дойде министърът.
Ако решите, че трябва да дойде, след като приключи панаирът, който сте замислили, да дойде тогава! Ако вземете решение да бъде изслушан сега, тогава наистина ще покажете, че уважавате парламентаризма.
В противен случай разбираме каква е целта: Цветанов да дойде тук в 18-19 ч, когато ще си изпее това, което многократно сме чували, няма да има никакъв дебат и на практика се обезсмисля изобщо идването му в пленарната зала.
Затова Ви моля да подложите на гласуване и Народното събрание има право да реши кога да дойде всеки министър тук.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Народното събрание не може да решава за часа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, няма такава процедура, предвидена по правилника.
Припомням, че в началото на днешния пленарен ден при обсъждането на програмата бяха подложени на гласуване направените предложения за изслушване на министър Цветанов и с наши приети решения те бяха отхвърлени.
Идването в пленарната зала и изявлението на министър Цветанов е по реда на чл. 55 от правилника, където не се предвиждат разисквания, а се изслушва – всеки министър има право винаги когато пожелае, да дойде и да вземе думата в Народното събрание.


Има ли изказвания по § 20? Няма.
Подлагам на гласуване § 20 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 19 има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 19, който става § 21:
„§ 21. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1, изречение първо думите „за произвеждане на избори за народни представители” се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „Централната комисия за местните избори” се заменя с „Централната избирателна комисия”;
бб) в изречение второ думите „местни избори” се заменят с „общински съветници и кметове”;
2. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „парламентарните, съответно местните избори” се заменят с „изборите за народни представители, съответно за общински съветници и кметове”;
б) в ал. 2 думите „съответно Законът за избиране на народни представители и Законът за местните избори” се заменят със „съответните изисквания на Изборния кодекс”.
3. В чл. 16, ал. 1 думите „Законът за избиране на народни представители” се заменят с „Изборния кодекс”.
4. В чл. 18, ал. 1 думата „кутия” се заменя с „урна”.
5. В чл. 35:
а) в т. 2 думата „кутии” се заменя с „урни”;
б) в т. 3 думите „Закона за местните избори” се заменят с „Изборния кодекс”
6. В чл. 37, ал. 1 думата „кутия” се заменя с „урна”.
7. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „референдум се прилагат разпоредбите на Закона за избиране на народни представители, а по въпросите относно произвеждането на местен референдум – разпоредбите на Закона за местните избори” се заменят със „и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, имам предложение за редакции в § 19.
В б. „а”, т. 1, буква „б”, подбуква „бб” преди думата „общински” се добавя „избори за”.
В буква „б” се добавя нова т. 7:
„7. в чл. 38, ал. 1, т. 1 и в чл. 39, ал. 1, т. 6 думата „кутията” се заменя с „урната”.”
И т. 7 става т. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направените редакционни бележки от докладчика към § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 21, съгласно доклада на комисията и приетото от нас редакционно решение.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за §20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 20, който става § 22.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев – да се създаде нов § 21.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 23 и 24:
„§ 23. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. договор за ползване на имота за жилищни нужди.
(3) Съгласието на собственика се дава лично или от упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице.
§ 24. До 31 декември 2011 г. право да бъдат избирани за кметове на райони, съответно назначавани за кметски наместници, имат българските граждани, който съгласно чл. 4, ал. 5 са живели най-малко през последните 6 месеца към датата на избора, съответно назначаването, в съответното населено място.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Лазаров има думата за изказване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По § 23 по доклада на комисията правя редакционно предложение, което касае ал. 3. В момента тя гласи: „Съгласието на собственика се дава лично или от упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице”.
Смятам, че е по-удачно и за по-голяма яснота към тези, които ще прилагат съответния текст, да бъде следният текст:
„За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадено лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.”
Органът по ал. 1 – това е в Закона за гражданската регистрация, това са кметствата и общините, където се извършва промяната на адреса – настоящия или постоянния. Поради това ще моля да гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е: „За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадено лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подпис”.
Реплики? Няма.
Госпожо Манолова, заповядайте за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, въпреки че предложението на депутатите от ГЕРБ би следвало и ще бъде подкрепено от депутатите от Коалиция за България – с опита да се въведе повече ред в адресната регистрация на гражданите, искам да заявя ясно от тази трибуна, че тези текстове не решават проблема с вътрешния изборен туризъм.
До този момент, както стана ясно от справката на ГРАО, разместванията на избирателите са факт. (Оживление и реплики от ГЕРБ.) До влизането в сила на този текст ще бъдат направени достатъчен брой регистрации на граждани от по-големи към по-малки общини с цел да повлияят на вота. И няма кой да ги спре, защото, след като вие не приехте уседналостта в рамките на 12 или 18 месеца назад, това положение е абсолютно законно. Така че този текст е опит да си измиете ръцете от това, че де факто узаконихте вътрешния изборен туризъм с текстовете на този Изборен кодекс.
Освен това, само по себе си, въпреки че, пак повтарям, то слага някакъв ред в гражданската регистрация, не решава въпроса с изборния туризъм и занапред. Естествено е, че в случаите, в които някои лица са ангажирани с местенето на избиратели, те могат да осигурят необходимите предпоставки, за да се извършат тези адресни регистрации.
Давам един конкретен пример от досегашната действителност. Известно е, че в един от случаите, в които има регистрации по настоящ адрес, гражданите са регистрирани в малката община в общежитие, което е собственост на една фирма в ликвидация. Никакъв не е проблемът да се получи съгласието от представляващия юридическото лице за ползване на тези помещения, включително за жилищни нужди на тези лица. Така че и в този смисъл тези текстове не са пречка пред вътрешния изборен туризъм.
От друга страна обаче, всяка една стъпка, която слага ред в гражданската регистрация, трябва да бъде подкрепена. Поради тази причина, ако подложите на отделно гласуване двата параграфа, аз лично ще подкрепя този параграф. Но няма да подкрепя следващия, който отново налага един въпрос: защо за пасивното избирателно право, защо на един човек, за да се кандидатира за кмет на населено място, включително и на едно село, са му необходими 10 месеца постоянен или настоящ адрес на съответната територия, а тогава, когато ще бъде назначен от общинския кмет, подобно изискване не е нужно?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Някакво объркване става!
МАЯ МАНОЛОВА: Не, нищо не бъркам. Шест месеца е срокът, който предлагате. Забележете, вие заявихте, че съответното лице, което ще бъде назначавано за кметски наместник, ще бъде от съответното село, на което ще бъде кметски наместник! Но изразът „съответното населено място”, който има легална дефиниция, която препраща на територията на цялата община, показва, че вие нямате подобно намерение. Тоест всичките приказки, че се слага край на вътрешния изборен туризъм и че кметските наместници ще живеят в селото, за което ще бъдат определени за такива, се оказват обикновена демагогия, която виждаме в предложенията на Правната комисия и за § 23, и за § 24. И двете можеха да имат конкретни решения.
Затова предложението ми е цифрата „6” да се замени с числото „10” в § 24. Тук да се напише „съответно назначаването”, да се използва изразът, който е използван в § 17, така че да е ясно, че съответното лице ще бъде от селото, на което се назначава за кметски наместник, а не съответното населено място, което по смисъла на този кодекс означава територията на цялата община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 17 по вносител или...
МАЯ МАНОЛОВА: В § 24 предлагам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е ясно – „6” да стане „10” месеца.
МАЯ МАНОЛОВА: Второто да бъде „в съответното кметство”, защото „населено място”, пак казвам, означава общината и ще се окаже, че с изказванията си сте подвели гражданите, защото това обещахте – да се назначава кметски наместник от селото, на което ще бъде кметски наместник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Никакви ръце не измиваме тук, както се твърди, нито имаме намерение да измиваме гузната съвест на някои, които 20 години търпяха това положение – всеки да се регистрира където си иска, както си иска, без никой да знае и без да бъде контролиран!
От 2005 г. досега това също се знаеше и не се предприемаха нарочно такива мерки! Нямаме такова намерение. Ако някой това не е разбрал, аз вчера казах, явно не желае и няма да може да го разбере.
Що се касае за 12, 18, 22, 24 месеца, ще върна много години назад с един пример: знаем данайците какви дарове носят и какво следва от това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, записали сме в този § 24 шест месеца, защото толкова записахме в § 9 по отношение на пасивното избирателно право. Приехме във вчерашното заседание този параграф – имаше дебати, спорове точно от Ваша страна и Вие искахте намаляване на този срок.
Ние считаме, че (срокът за тези, които приехме, че ще кандидатстват и ще бъдат участници като кандидати в изборния процес – да важат 6-те месеца по отношение на пасивното) същото трябва да важи и е справедливо за тези, които ще бъдат назначени веднага след провеждане на изборите – да са същите шест месеца, колеги. А от 2012 г., тоест като минат следващите избори, си важат 12-те месеца. Затова сме записали шест месеца – защото трябва да са при равни условия.
Когато гледахме текста и в Правната комисия, и преди това – във Временната комисия, поехме ангажимент, че и за кметските наместници, и за тези, които ще бъдат избирани – не назначавани районни кметове от общинските съвети, ще важи същото изискване за уседналост, за да бъде справедливо и за да бъдат местни хора, които ще работят и ще обслужват интересите на българските граждани в съответната община и населено място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Лазаров, следвайки трудната логика на Вашите мисли, излиза, че данайците са българските граждани, а в по-общия контекст тези текстове са признание, че с Изборния кодекс на практика ГЕРБ воюва с българските граждани – с тези, които живеят в малките населени места; с тези, които живеят в големите столични райони; с тези, които ще гласуват, ама няма да избират общински съветници, за които са гласували. (Оживление и смях от ГЕРБ.)
Така че за Вас данайците са българските граждани, те са вашият противник и се надявам битката да бъде спечелена от вашия противник – гражданите, по време на местните избори. За всичките екстри, които сте им приготвили с този кодекс.
От изявлението на госпожа Фидосова не разбрах дали подкрепяте предложението ми да бъде изписано вместо „населено място” – „кметство”, за да е ясно, че лицето, което се посочва от общинския кмет, ще бъде жител, ще живее реално в селото, на което ще бъде определен за кметски наместник. Това обещахте. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Господин Лазаров, спестете си еквилибристиките.
Обяснявам ви, че „населено място”, както сте записали по смисъла на този кодекс, е общината! Така че, ако искате човекът, който бъде определен за кметски наместник, да живее в кметството, трябва да се напише „кметството”. Иначе това ще бъде поредната заблуда за хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Госпожи и господа народни представители, смятам, че § 23, предложен от комисията с допълнителната редакция, поне в бъдеще време може да реши проблема с придвижването на гражданите, с което се злоупотребява при регистрацията за избори.
Ако искаме този параграф да има по-голям ефект още за предстоящите избори, трябва да помислим и за един период, на който да му се предаде кратко обратно действие: да се запише, че изискванията, които се въвеждат в § 23, се отнасят за регистрираните след 1 октомври 2010 г.
Тези, които вече са осъществили изборния туризъм, на практика няма да бъдат засегнати от действието на приемания текст. Ако се поиска да бъдат регистрирани повторно със съгласието на собственика на съответния имот, с другите условия, които са предвидени, тогава ще се наложи те да се регистрират повторно и ще се види, че една голяма част от тях вероятно няма да могат да се регистрират. Отделен въпрос е дали компетентните службите са извършвали достатъчно стриктно своята работа.
Как може в едно предприятие в ликвидация, което няма право да отдава под наем имотите, длъжностното лице да не поиска някакъв допълнителен документ, а само по заявлението – нещо, което почти никъде го няма в другите европейски страни: всеки отива и съобщава някакъв адрес, на който се е регистрирал и получава документ, включително и в личната карта, като настоящ адрес.
Това предложение не е редакционно, но го поставям на вниманието на народните представители: ако имат желание да се неутрализират голяма част от случаите, възникнали в последните един-два месеца, това може да стане чрез един нов параграф с посочения запис. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров за редакционни поправки в § 23, ал. 3, както ни бяха предложени.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 23 в редакцията по доклада на комисията и съобразно приетото редакционно решение.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
В § 24 бяха направени редакционни бележки от госпожа Фидосова.
Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Фидосова за § 24.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Допълнението е само: „Избираните кметове на райони от общинския съвет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има го в стенограмата вече.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Манолова: вместо „6” да се чете „10 месеца” и вместо „населено място” да бъде „кметство”.
Гласували 91 народни представители: за 10, против 78, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 24 заедно с приетото редакционно решение по предложенията на госпожа Фидосова.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, искам да направя две предложения.
Първото е редакционно: в § 2 от Преходните и допълнителни разпоредби, който става § 3 думите „при възлагане на конкурс за програмно и апаратурно осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпаднат, тъй като това е уредено в новия § 11, ал. 3.
Второто предложение е: в § 9, който става § 10, ал. 2 да отпадне и алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно алинеи 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Връщаме се назад в гласуваните вече параграфи веднъж в чл. 269, след това в § 2, нали така, господин Тошев?
ИВАЙЛО ТОШЕВ: В § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, запазете търпение. Сега ще се ориентираме в текстовете.
Параграф 2, който става § 3, от Преходните и допълнителните разпоредби – там сме подкрепили текста на вносителя, нали така?
ИВАЙЛО ТОШЕВ: Да, но изразът „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да се ориентира аудиторията, § 2 по вносител гласи следното:
„§ 2. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки и за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.”
Този текст по вносител е подкрепен от комисията и така е гласуван от нас, като е станал § 3 в номерацията по доклада на комисията.
Сега господин Тошев предлага думите: „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпаднат.
След отпадането на този текст редакцията на § 3 ще бъде следната:
„§ 3. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетини с резултатите от изборите, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.”
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото това е съотносимо с новия § 11, ал. 3, който ние гласувахме.
Изказвания по това предложение?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз апелирам към вносителите, така в последния момент, без да сме видели този текст, да обяснят каква е целта. Поправката не е само за синхронизиране и техническа. Целта е да има, да няма – да има конкурс, да няма конкурс.
Лично аз смятам, че трябва да има конкурс, защото тези фирми, освен че става въпрос за едни големи пари, става въпрос и за пълен контрол върху резултатите от изборите – отчитането, преброяването и пр. Липсата на състезателност и ясни правила при определяне на тази фирма веднага крие минимално съмненията, които вярвам, че вносителят ще разколебае, че ще се подбере подходяща фирма. И за какво да ходят хората да гласуват?! Ами, фирмата да публикува резултата и да приключат изборите.
Моля ви да внесете малко яснота какво се случва. Въпросите не са само технически. Нека това да обясни вносителят, за да разберем ние, и най-вече хората, за какво става въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Миков, наистина е чисто технически. В § 2, който става § 3, този текст, който колегата Тошев предложи да отпадне, е гласуван от нас в днешното заседание в редакцията на § 11, ал. 3, стр. 373 от Изборния кодекс и текстът гласи:
„(3) Централната избирателна комисия определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет...” и т.н.
Получава се така, че два текста, едни и същи, ги има на две места. Когато в Правната комисия махнахме електронното гласуване в Преходните разпоредби, всички текстове, които се отнасят и засягат електронното гласуване, сме ги сложили в този § 11, който сме създали. С оглед на това да бъдем максимално прецизни като правна техника, колегата предложи това дублиране, което се получава и в § 2 като изречение, да отпадне. Няма друга разлика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Книжата какво общо имат?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Остават си книжата. Отпада само и единствено текстът, който засяга електронното гласуване, и ние днес, в днешното заседание, го гласувахме в текста на ал. 3, § 11, стр. 373.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, моето процедурно изказване е свързано с правилника за нашата работа. По един текст, който окончателно е приет на второ гласуване, се връщаме назад и почваме да обсъждаме какво да стане с него. Не изключвам да има такива ситуации, но този текст специално въобще не е от тези, които биха попречили на закона, с изключение на това, че ще утежни малко повече самия текст.
Ако започнем да прилагаме тази практика непрекъснато, какво ще се случи? Вървим, четем, връщаме се, препрочитаме, прегласуваме. Това просто е недопустимо според мен, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивайло Тошев – в § 2, който става § 3 по доклада на комисията, да отпаднат думите „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет”.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Второто ми предложение беше свързано с § 9, който става § 10 – ал. 2 да отпадне. Това е на страница 371.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тошев предлага в § 10 по вносител да отпадне ал. 2, която гласи:
„(2) Изборите по ал. 1 се насрочват не по-късно от 90 дни преди изборния ден.”
ИВАЙЛО ТОШЕВ: И алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Тошев в § 9 по вносител, който става § 10, страница 372 от доклада, да отпадне ал. 2.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 2-ма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, гласувах против не само защото смятам, че без никакви мотиви, за трети път да се гласуват едни приети вече текстове, и то всъщност не са редакционни… 90-дневният срок за насрочване на изборите дава достатъчно гаранции за организацията им, за подготовката на всички останали партии за това. И когато без никакви мотиви накрая този срок отпада, то какво да си помислят хората?! Оставете опозицията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Че има Конституция!
МИХАИЛ МИКОВ: Да, но когато ви казахме, че е по Конституция, че възлагате на президента неща, които и Яне Янев ви ги казваше, и ние ви ги казвахме, вие тогава на инат ги гласувахте, а сега на трето четене ги прегласувате и сте се сетили, че има Конституция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-добре на трето четене, отколкото въобще да не се сетим, господин Миков.
Подлагам на гласуване предложението на Ивайло Тошев – след отпадането на ал. 2 в § 10, съответно да има преномериране на останалите алинеи, като алинеи 3, 4 и 5 станат съответно алинеи 2, 3 и 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
За нормативна чистота ще подложа на гласуване текстовете, в които направихме редакционни поправки.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 3 по доклада с току-що приетата промяна в ал. 3.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 2-ма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване и пълната редакция на § 10 след отпадането на ал. 2 и съответната преномерация на останалите алинеи 2, 3 и 4.
Гласували 88 народни представители: за 86, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 21 има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 21, който става § 25:
„§ 25. Параграф 19, т. 8, т. 9, буква „а”, подбукви „аа” и „бб”, букви „в”, „г”, „д”, „е” и „ж”, т. 10 и 11 влизат в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.”
Уважаема госпожо председател, като препратка и редакционно допълнение – след „т. 11” да се добави „и § 24”, който преди малко гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 25 – последен, в редакцията му по доклада на комисията, заедно с предложението на госпожа Фидосова за добавка на „§ 24”.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието! Република България има нов Изборен кодекс! (Народните представители от мнозинството стават прави. Продължителни ръкопляскания.)
За процедура има думата господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, разрешете ми от името на Парламентарната група на ГЕРБ да благодаря на госпожа Фидосова, а чрез нея и на цялата комисия, която изготви този кодекс, за неуморния и всеотдаен труд! Нека всички да работят така! (Прегръща Искра Фидосова и й поднася букет с цветя. Всички са прави. Бурни ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на всички колеги, които работиха по кодекса, на всички, които имаха търпението в тази зала две седмици, за да приемем този кодекс, защото това е много сериозна крачка напред за демокрацията и за политическия живот.
Благодаря и на опозицията за това, че бяха конструктивни, че имаше дебат. Надявам се всички през следващата година на изборите да прилагаме честно и почтено тези текстове, които приехме, и да ги спазваме. Благодаря на всички! (Всички, все още прави, ръкопляскат. Народните представители Иво Димов и Георги Андонов от Парламентарната група на ГЕРБ поднасят на Мая Манолова детски комплект „Пчеличката Мая” от чадърче и раничка. Оживление и ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, обявявам 15 минути почивка.
Продължаваме в 14,40 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Думата има господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
По § 110 има предложение от народния представител Христо Бисеров, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Любен Корнезов, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 110 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 110 по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо председател, да предложа на пленарната зала да се върнем на въпроса, поради който се наложи отлагането на гледането на закона. Става дума именно за § 66 по вносител – за чл. 190.
Уважаеми колеги, вчера приехме промени в чл. 38, съгласно които предложения за назначаване, освобождаване и повишаване в длъжност на магистрати да бъдат правени от заинтересования съдия, прокурор и следовател, както и от административния ръководител. С оглед на това стигнахме до заключението, че трябва да бъде подкрепено предложението на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова в § 66. Но тъй като § 66 по вносител е инкорпориран в § 65, за промените в чл. 189 се получи това несъответствие.
С оглед на това ще предложа на вашето внимание редакция за § 66 по вносител, която да гласи следното:
Предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 62:
„§ 62. В чл.191 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ако няма кандидат за съответната длъжност, предложение може да направи административният ръководител на съответния орган на съдебната власт”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 4 не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В 3-дневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, искам да ви разясня за какво става дума.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): На коя страница е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Страница 52 и 53.
Господин Ципов, ако разполагате с текста, дайте го на господин Корнезов, за да може да съобрази това, което предложихте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, тъй като комисията взе решение да се запази действащата редакция на чл. 191, ще се опитам да внеса необходимите разяснения по какъв начин ще се направи съответната промяна.
Действащият текст на чл. 191 урежда възможността за кандидатстване за заемане на длъжност в съдебната власт.
Алинея 1 на чл. 191 гласи:
„(1) Кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 може да е съдия, прокурор и следовател, който има стажа по чл. 164 за обявена свободна длъжност.”
Алинея 2 гласи:
„(2) Кандидатът подава документи във Висшия съдебен съвет.”
Алинея 3 гласи:
„(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите на всички кандидати.”
Алинея 4 гласи:
„(4) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.”
Идеята е следната: във връзка с приетата редакция на чл. 38, която вчера дискутирахме и приехме, да се запише възможността, когато няма кандидати, които са подали документи за съответния конкурс, да има възможност да бъде направено предложение от съответния административен ръководител в съответния орган на съдебната власт. Мислим, че по този начин ще се получи тази желана от нас симетрия в текстовете по отношение на предложенията във връзка с атестирането и в текстовете по отношение на конкурсите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! С направеното предложение аз получавам отговор на половината от въпроса, който зададох преди един или два дни. Въпрос, който нямаше отговор в закона. Виждам, че с известно закъснение мнозинството е размислило и предлага част от отговора на този въпрос. Но остава другата част от моя въпрос: ако няма кандидат за ръководител в съда, тогава кой административен ръководител ще направи това предложение? Случаят е особено актуален със специализираните наказателни съдилища.
Аз знам, че в България досега като че ли не е имало случай да няма кандидати за някаква началническа длъжност. Много от тези кандидати, които охотно се кандидатират за тях, след време, когато ситуацията вече не изглежда толкова привлекателна, са обяснявали, че те е трябвало да вършат нещо, което не е било точно в съответствие с техните убеждения или с тяхната възможност да изпълнят възложената им работа, но това не е попречило да проявяват една по-голяма въздържаност, критичност към своите качества, когато е трябвало да заемат длъжността. Така че практически едва ли ще възникне такава ситуация някой достатъчно висок пост да остане без желаещи да бъде зает. Пак казвам, при българските условия дори кандидатите обикновено са изобилствали в по-голяма степен, отколкото е в състояние на бъдат удовлетворени техните самооценки. Но все законът не може да съдържа официален отговор на тази хипотеза кой ще предлага ръководителите, когато не става дума за прокуратурата, за следствените служби, а за съда и особено в случая със Специализирания наказателен съд. Пак казвам, сигурно вие ще препоръчате на някой подходящ човек да се самокандидатира за тази длъжност и вероятно ще се намерят такива. Но да допуснем, че към момента на обявяването на тази процедура няма кандидати, законът не ни дава отговор как това ще стане. Вероятно този орган няма да остане продължително време без свое ръководство. Благодаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожо Попова, заповядайте.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз ще кажа няколко думи, за да внеса допълнителна яснота по този въпрос. За какво става дума? Става дума за един от най-важните детайли в съдебната реформа, а именно въвеждане на тотално конкурсно начало при назначаването и повишаването на магистрати в съдебната система и хора, които кандидатстват отвън за съдебни и прокурорски длъжности.
Какво имаме предвид в § 66? Това е едно отклонение от правилото за тотално конкурсно начало само и единствено в случаите, когато за малки населени места – прокуратури и съдилища, не са се появили кандидати за съответните съдебни длъжности, казани общо. Иначе принципът е единен – конкурсно начало. Ако за административни ръководители не се явят кандидати на един обявен конкурс, след това също се обявява конкурс. Няма никакъв проблем свободните места, и сега е така, да се заемат чрез командироване в съдебната система. Няма отклонение от конкурсното начало.
В тази разпоредба, и това го знаем от практиката до момента, когато за малките населени места не се намерят хора, които да пожелаят да се кандидатират да станат съдии и прокурори, тогава административният ръководител ще може да предложи. Това е идеята и тя е развита последователно, за да може безпрепятствено да се появят и да се назначат хора във всичките – и в малките съдилища, и в прокуратурите в страната. Извеждаме тази малка възможност – да има опция административният ръководител да предложи човек, който да заеме само съдебните длъжности. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Дайте ми един конкретен пример кога може да се случи такова нещо, за коя началническа длъжност? (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Специализираният наказателен съд е само на ниво окръг и на ниво апелация. Над тях също има друга структура, която е Върховната касационна прокуратура, Върховният касационен съд. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Това не е в правомощията на председателя на Върховния съд, но какъв е проблемът да се избере един човек за изпълняващ длъжността временно? Как във Висшия съдебен съвет си избират най-високите нива? (Реплика КБ.) Вие смятате, че има пропуск в уредбата, че да не може да бъде назначен председател на специализирания съд ли? Аз мисля, че такова нещо няма да се случи. (Реплики от КБ.) Вижте, не може всички житейски хипотези да бъдат уредени в закона.
След като сме приели за основен принцип конкурсното начало, ние трябва да знаем, че когато се обявят свободните места, конкурси ще се провеждат и ще се обявяват, докато се намерят кандидати и докато бъдат избрани хора. Аз не виждам как от 3, 4 или 5 хиляди души съдии и прокурори в държавата няма да се намерят кандидати, които да участват в конкурс, за да поведат специализирания съд или специализираната прокуратура.
Господин Стоилов, тази разпоредба с § 66 можеше и да я няма въобще и в закона да остане тоталното конкурсно начало като единствен принцип и единствен начин за попълване на местата на съдебните длъжности, на административните длъжности и на ръководните длъжности в съдебната система. Това е един практически подход, до който ние сме стигнали, разсъждавайки за невъзможността понякога да се намерят хора за малките населени места, за районните прокуратури, за районните съдилища. Това е отклонението. Конкурсното начало, както е предложено от правителството като основна форма за назначаване и за издигане в йерархията на съдебната система – сега с това гласуване и с тази поправка, се спазва безусловно. Мисля, че ако нея я нямаше и бяхме оставили само конкурсното начало, този дебат може би пак щеше да бъде воден или какво?
Преди години имахме единствено и само конкурсно начало за назначаване и за повишение в системата на съдебната власт. Тогава нямаше никакви проблеми. Аз също съм се явявала на конкурс за прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тогава бяхме толкова много, че трябваше да бъдат образувани от Висшия съдебен съвет не една, а няколко комисии, за да можем да бъдем изпитани.
Няма шанс в съдебната система да няма кандидати, има много хора. В съдебната система има много съдии и прокурори и винаги има хора, които желаят да израстват кариерно и да застанат на ръководни длъжности, а има и много хора, които заслужават да получат това. Така че ако бяхме говорили само за конкурсно начало, тогава този въпрос нямаше да бъде поставен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Попова.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, внимателно Ви слушах, но да си призная не разбрах това, в което искахте да ни убедите. Създавате специализирания съд или извънреден съд, казвате го специализиран – на първо ниво, и на второ ниво – апелативен специализиран съд. Нали е така? Засега няма такива. И сега въпросът е: вероятно ще има кандидати!? Шансът да няма председател на апелативния или на по-долния е малък, но все пак съществува.
Господин Янаки Стоилов и аз Ви задаваме въпроса: ако няма кандидат за конкурс за председател на апелативния, респективно на по-долния окръжен съд, защото е с нивото на окръжен съд, кой ще ви го предложи? Вие отнехте правата на пет човека от Висшия съдебен съвет да предлагат, няма по-висш ръководител, защото той сега се създава. Няма по-високо стоящ ръководител, който да може също да предлага. И да не увиснете утре, другиден с един проблем?!
От тази трибуна ще кажа, че един истински съдия, който се смята за юрист и съдия, никога няма да отиде да правораздава или да се кандидатира в този така наречен специализиран съд, защото ще бъде под достойнството му. Но да оставим това. (Реплики.) Да, ВКС не може да го предложи, не може да го предложи Градският и Апелативният съд...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие какво предлагате, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, не, ако има разрешение, кажете го! Защо примерно пет човека от Висшия съдебен съвет да не предлагат, какъв е проблемът? (Реплики от ГЕРБ.)
Добре, кажете го! Значи, проваля се конкурсът, няма да има председател! Кой ще бъде тогава? Колко време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нов конкурс.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Създавате нов орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Изказване, госпожа Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Имам да кажа две изречения с оглед конкретния въпрос, който задават господата.
Този специализиран съд и въобще тази специализирана структура не е извън съдебната система. Този специализиран съд на първо ниво е подчинен на Апелативния съд, а Апелативният съд е подчинен на Върховния съд. (Реплики от КБ.) Ако не може да се избере председател на окръжно ниво, ще го посочи председателят на апелативния, а ако няма председател на апелативния, ще го посочи председателят на Върховния касационен съд.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Той няма такива правомощия.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Говорим за ръководителите, а ръководителят вече ще си предложи членовете. (Реплики от КБ) Нали за ръководителите става дума? И след като той бъде посочен и съответно, по предвидената процедура, назначен от Висшия съдебен съвет, тогава той ще предлага съдиите в съответния съд. (Реплики от КБ.) Тази система не е извън системата на всички останали съдилища.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма такъв текст.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Нали има общ текст?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма такъв текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Ципов за редакция на § 66, който става § 62 в номерацията по доклада, с уговорката, че това ще доведе до преномериране на параграфите по доклада, за което ще се следи при окончателното изготвяне на гласувания от нас закон във финалните текстове.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, уважаема госпожо председател, това е един нов параграф и наистина по-нататък номерацията ще бъде различна, тъй като е голям законопроектът.
Колеги, ще се опитам ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В режим на гласуване сме, господин Ципов.
Гласували 86 народни представители: за 74, против 5, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 111.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 111 да бъде отхвърлен. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Те са гласувани, господин Миков.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 111 по вносител. Това е в подкрепа предложението на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов. Комисията е възприела техните аргументи.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 112.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 112 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 112, съгласно предложенията на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 2-ма, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 113:
В § 113, в края на ал. 2 на чл. 269 се добавя „или лицето изтърпява дисциплинарно наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става параграф със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя. (Реплики от народните представители Михаил Миков и Любен Корнезов.)
Гласували 80 народни представители: за 8, против 70, въздържали се 2-ма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 113, който получава нова номерация по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 70, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Гласувах против, защото става въпрос за хипотезата, при която има единствен кандидат, който е работил като държавен съдебен изпълнител повече от 5 години и се назначава на длъжност без конкурс. Сега се добавя втора алинея, в която се казва, че без конкурс не се назначава лице, на което е било наложено дисциплинарно наказание – уволнение, но излиза, че то може да участва в конкурс. Значи, уволнен е дисциплинарно и единствено няма да ползва леката хипотеза „без конкурс”, но с това решение се дава възможност на дисциплинарно уволнени лица да заемат длъжността, само че след конкурс. При едно тълкуване на тези текстове така излиза.
Не може с дисциплинарно уволнение отново да се явяват и да си кандидатстват и да стават... Това е някакво безумие, защо ги уволнявате дисциплинарно, като пак ще ги назначавате?! Единствено по отношение на тях няма да важи хипотезата „без конкурс”. Така излиза от това, което се прие. Това е абсурдно! (Народният представител Михаил Миков говори встрани от микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, аз всъщност това се опитах да обясня, че действащата редакция на чл. 269 гласи, че в случай, че е налице единствен кандидат, който е работил като държавен съдебен изпълнител повече от 5 години, той се назначава на длъжност без конкурс.
Новото, което предвижда текстът на вносителя е, че тази алинея не се прилага, когато на лицето е било наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тоест, няма да бъде назначен без конкурс, защото е дисциплинарно уволнен и въобще не може да стигне до този пост, господин Миков. Елементарно тълкуване на две алинеи, взаимно свързани една с друга. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Господин Ципов, продължете.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 114.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 114 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 114 съгласно предложението на двамата народни представители Христо Бисеров и Любен Корнезов.
Гласували 83 народни представители: за 82-ма, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 115.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 115 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията... (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Ако няма възражения от залата по същество, това са... (Реплики от КБ.) Добре, прочетете и следващите текстове, които се отхвърлят след § 115.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря.
Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 116.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 116 да бъде отхвърлен.
Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 117.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 117 да бъде отхвърлен.
По § 118 има предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 118 да бъде отхвърлен.
По § 119 има предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 119 да бъде отхвърлен.
До § 124 включително има предложения на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов, които са подкрепени от комисията, като съответно комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага съответните параграфи да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок предложенията на комисията за отхвърляне на параграфи с номера от 115 до 124 включително по вносител.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 125 има предложение на народния представител Христо Бисеров – в края на ал. 2 на чл. 285 се добавя „или лицето изтърпява дисциплинарно наказание ”лишаване от право да упражнява адвокатска професия”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 125, който става съответния параграф с новата номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложение на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 13, против 75, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 125, който получава нова номерация по доклада на същата.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, по параграфи от 126 до 131 включително има направени предложения от народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов да отпаднат съответните параграфи, като комисията не подкрепя текстовете на вносителите и предлага параграфи от 126 до 131 включително да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок отхвърлянето на параграфи от 126 до 131 включително по предложение на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 98 със съответната нова номерация:
„§... В чл. 297, ал. 5 думите „следствена служба” се заменят със „следствен отдел”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 97 по доклада на комисията, който ще получи нова номерация в окончателния вариант на закона.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 132 има предложение на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов - § 132 да отпадне.
Комисията не подкрепя двете предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става параграф със съответната нова номерация, като по доклада е § 99:
„§ 99. В чл. 304, ал. 1 се изменя така:
„(1) Предложение за поощрение до Висшия съдебен съвет се прави от министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, Главния прокурор, директора на Националната следствена служба, председателя на апелативен, апелативен специализиран наказателен, военно-апелативен, окръжен, специализиран наказателен и административен съд, от апелативен, военно-апелативен, окръжен и военно-окръжен прокурор, от ръководителя на специализираната и на апелативната специализирана прокуратури, както и от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет и от съответната съсловна организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов за отпадане на § 132, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 74, въздържали се 2-ма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 132 по вносител, който получава ново съдържание по доклада и номерация.
Гласували 89 народни представители: за 82, против 4, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 133 и § 134 има направени предложения от народните представители Христо Бисеров и Любен Корнезов за отпадане, които комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текстовете на вносителите и предлага § 133 и § 134 да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отхвърлянето на параграфи 133 и 134 по вносител, съгласно предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който по доклад става § 100, но трябва да придобие съответната нова номерация:
„§ 100. В чл. 307 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите „Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите” се заменя с „Кодекса за етично поведение на българските магистрати”.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Освен за нарушенията по ал. 4 дисциплинарна отговорност се носи и от:
1. съответния административен ръководител – при неосъществен контрол по чл. 143, ал. 4;
2. военен съдия, военен прокурор и военен следовател – за нарушения, предвидени в специалните закони устави”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 135 по вносител в редакцията му по доклада на комисията за промени в чл. 307, който ще получи съответна номерация в окончателния доклад.
Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, параграфи 136, 137, 138 и 139 също са свързани с материята за държавните съдебни изпълнители и със съдиите по вписванията, като по § 136 има предложение от народните представители Бисеров и Корнезов – за отпадане на новата т. 3.
По § 137 няма предложения за отпадане, но комисията не подкрепя текста на вносителя.
По § 138 има предложение за отпадане от господин Корнезов.
По § 139 има предложение за отпадане от господин Корнезов, подкрепено по принцип.
Комисията не подкрепя текстовете за параграфи 136, 137, 138 и 139 и предлага да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване отхвърлянето на параграфи 136, 137, 138 и 139 по вносител – такова е предложението на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 101, който да придобие и съответната нова номерация:
„§ 101. В чл. 320, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително наказанията по чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме промените в чл. 320, ал. 3 съгласно предложението на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграфи 140, 141 и 142 също са свързани с материята за държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.
Има съответно направени предложения за отпадане от народните представители Бисеров и Корнезов, подкрепени от комисията.
Комисията не подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 140, 141 и 142 и предлага да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване отхвърлянето на параграфи с номера 140, 141 и 142 по предложение на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 143 има предложения от народните представители Бисеров, Корнезов, Казак и Метин - § 143 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 102 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин за отпадане на § 143, което предложение комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 7, против 79, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 143, който получава нова номерация по доклада.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 144 има направено предложение от народния представител Любен Корнезов – в § 144 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от народните представители Четин Казак и Митхат Метин – в § 144 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 144, който става § 103 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 12, против 74, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 144, който получава нова номерация.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По параграфи 145 и 146 комисията подкрепя текстовете на вносителя, като параграфите стават съответно § 104 и 105 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 145 и 146 по вносител.
Гласували 87 народни представители: за 85, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 147, който става § 106 по новата номерация:
„§ 106. В чл. 355, в ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1-5” се заменят с „чл. 164, ал. 1-7”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 106 съгласно предложението на комисията, като параграфът съответства на § 147 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 148, който става § 107 със съответната нова номерация:
„§ 107. В чл. 356 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1-5” се заменят с „чл. 164, ал. 1-7”.
2. В ал. 8 думите „по чл. 55, ал. 4” се заменят с „по чл. 55, ал. 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 148 по вносител в новата му редакция по комисия и преномериране в параграф съответен.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 149, който става § 108 със съответната нова номерация:
„§ 108. В чл. 357 се създава ал. 10:
„(10) Времето, прослужено като главен секретар на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1-7, за лица с висше юридическо образование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, искам просто да ви обърна внимание. Става дума за главния секретар на Прокуратурата, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Главният секретар е един администратор, нищо повече. Той дела не гледа, нито има право да гледа дела. Той не е съдия, нито е прокурор.
Плюс това, за да бъдеш главен секретар не е необходимо да имаш юридическо образование. Нали е така? И сега ние казваме: да, той е администратор, той не е магистрат, той подписва някакви документи. Да, ама ако е юрист, ще му го зачетем за юридически стаж. Кому е необходимо това? Ако не е юрист, няма да му го зачетем. Той ще стане юрист, без да е влизал в залата. Сигурно само от дишането на въздуха в съня го прави юрист, както въздухът в града прави хората свободни. По Монтескьо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 149, който става параграф със съответната номерация по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 68, против 2-ма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 150, който става § 109 със съответната нова номерация:
„§ 109. Създават се чл. 358а и 358б:
„Чл. 358а. (1) Съдебните служители могат да бъдат поощрявани с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
(2) Отличията са:
1. служебна благодарност и грамота;
2. предсрочно повишаване в ранг.
(3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е:
1. парична;
2. предметна.
(4) Отличието може да бъде съчетано с награда.
Чл. 358б. (1) Съдебните служители могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси.
(2) Организациите по ал. 1 не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 150, който става § 109, съгласно предложението и по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 72-ма, против няма, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в систематичното му място в предходния параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 108.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров – създава се нов § 151а:
„1. Член 361, ал. 3 и ал. 4 придобиват следното съдържание:
„(3) Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, субсидиите от Министерството на финансите, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, както и преходния остатък, с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието.
(4) Неизпълнението на приходите от бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на допълнителната субсидия от централния бюджет.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което се отхвърля предложението на народния представител Христо Бисеров.
Гласували 76 народни представители: за 17, против 56, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин председател, правя предложение за прегласуване на предложението на народния представител Христо Бисеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Грешката е моя, уважаеми колеги, неправилно подходих към докладването на текста.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Христо Бисеров.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 3-ма, против 70, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 152 има направено предложение от Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 152 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Ципов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, става дума за Инспектората към министъра на правосъдието. Аз смятам, че можем да подобрим редакцията по вносител, тъй като от нея отсъстват предложенията, свързани с държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания.
С оглед на това, уважаеми господин председател, за протокола – оттеглям моето предложение за отпадане на § 152 и призовавам залата да подкрепи текста на вносителя, като е необходимо в него да бъдат направени съответните редакции, в които да бъдат допълнени в правомощията на Инспектората дейностите, свързани с контрола върху държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания.
С оглед на това, господин председател, да ви предложа една редакция на § 152, който става § 110, със съответната нова номерация и да се запише под предложението на вносителя по § 152:
„Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 152, който става § 110, със съответната нова номерация:
„§ 110. Член 372 се изменя така:
„Чл. 372. (1) Към министъра на правосъдието има Инспекторат, който:
1. проверява дейността на държавните и частни съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, включително дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела, делата по вписванията и обобщава и анализира практиката по тези дела;
2. съхранява и обобщава информацията за образуването, движението и приключването на изпълнителните дела на държавните и частните съдебни изпълнители и на делата по вписванията;
3. проверява дейността на длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
4. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
5. подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
6. осъществява текущ контрол за правилно организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
7. извършва организационно-техническата дейност, необходима за обезпечаване на взаимодействието между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет;
8. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове, свързани със съдебната система, и изготвя периодични доклади до министъра на правосъдието за обобщаване на резултатите от наблюдението;
9. извършва и други проверки, възложени от министъра на правосъдието.
(2) Проверките по ал. 1, т. 1-4 се извършват по план, утвърден от министъра на правосъдието.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Господин председателю, това вече прекрачи моето мълчание. Вижте доклада, който ни е раздаден, който го имате, предполагам.
В § 153 по вносител става дума за чл. 374. Колегата е предложил да отпадне – комисията е гласувала да отпадне.
Тук ни се чете не чл. 374, а чл. 372 – поне да беше на територията на чл. 374.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Не видяхте параграфа, който чета.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Член 372: „Към министъра на правосъдието има Инспекторат” и се описва какво прави Инспекторатът – сегашният текст. Включително има и дейността на съдебните изпълнители, което ни го прочетохте тук. Има го.
Вижте сега, няма какво да спорим. Вие сами ще си признаете.
Член 74 от нашия правилник, ако говорим, е само за редакционни – това при всички случаи не е редакционно. При всички случаи!
Не искам да издребнявам, но не може така. Поне да бяхте ни раздали текста. Сега за пръв път го чувам и искате да го гласувам. Знам, че няма да ме чуете, но поне кажете: „Тук сме малко на ръба.”
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Ще Ви обясня под формата на реплика.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, заповядайте, но правите друг текст. Казвам: чл. 372 го няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (встрани от микрофоните): Като го напишете, Инспекторатът ще тръгне.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Корнезов, Вие гледате следващия параграф. (Смях от ГЕРБ.) На първо място. Параграф 152 – не § 153.
Тъй като това беше в края на законопроекта, призовавам залата да бъдат приети предложенията на вносителя за правомощията на Инспектората към министъра на правосъдието, като моята редакция, господин Корнезов, включва единствено и само добавянето на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.
Тъй като ние не подкрепихме текстовете, които предвиждаха държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията да отидат на контрол от Висшия съдебен съвет, това е единственото, което съм си позволил да направя като редакция, отново повтарям, колеги, на текста на вносителя! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Корнезов, дуплика желаете ли? Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов с редакцията на § 152, който става § 110, така както беше докладвана.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Сега, уважаеми колеги, отиваме на § 153 и по същия начин аз ще оттегля предложението си за отпадане на този параграф, като ще ви призова да подкрепим текста на вносителя със следната редакция – под § 153 да бъде записано:
„Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 153, който става § 111:
„§ 111. Член 374 се изменя така:
„Чл. 374. (1) Инспекторатът към министъра на правосъдието се състои от инспектори, които се ръководят от главен инспектор.
(2) Главният инспектор и инспекторите се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс по Закона за държавния служител.
(3) За главен инспектор може да се назначи лице, което има най-малко 12 години юридически стаж, а за инспектор – най-малко 8 години юридически стаж.
(4) Времето, прослужено като главен инспектор и инспектор в Инспектората към министъра на правосъдието, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1-7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложената редакция на § 153 със съответната нова номерация.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: За § 154 – по същия начин, уважаеми колеги, оттеглям предложението си за отпадане на текста.
Да призова залата да подкрепи текста на вносителя –комисията подкрепя текста на вносителя за § 154, който става § 112, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение за подкрепа на текста на § 154 по вносител, който става със съответната нова номерация.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 155 – предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 155 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което се предлага § 155 да бъде отхвърлен.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 156 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 113, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 156, който става параграф със съответна нова номерация, което предложение комисията подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на Христо Бисеров § 157 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 157, който става § 114, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! В този параграф се предвижда при определянето на вещите лица да отпадне прилагането на принципа на случайния подбор.
Знам, че в практиката понякога съществуват затруднения заради ангажираност на вещите лица, във връзка с това, че те не са изготвили експертизи. Вероятно поради тези практически съображения, за улеснение, се предлага да отпадне посоченото изискване, но тези мотиви едва ли надделяват над условията, при които трябва да се осигури максимална обективност на процеса. И тя се отнася не само до решаващия орган – до съда, защото съдът в почти всички случаи се позовава на специалната компетентност на лицата, които са назначени. В тази ситуация съдиите, било поради обективна невъзможност да направят своя преценка или дори поради силата на инерцията да се предоверяват на заключенията на вещите лица, всъщност вещите лица могат в голяма степен да определят изхода от един процес.
Тази тема е актуална и в момента, затова аз ви обръщам внимание, че не би следвало да отпада изискването, освен магистратите по едно дело да бъдат определяни на принципа на случайния подбор, същото обективно да бъде правено и за вещите лица. Иначе при подбора на вещите лица може да се повлияе на изхода на делото – нещо, което не би могло да се прави дори при определянето на магистратите, които трябва да решават въпросите.
Затова подкрепям предложението този текст да отпадне и да се запази досегашното изискване за прилагане на принципа на случайния подбор при назначаването на вещите лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Изказвания – господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не случайно господин Христо Бисеров е предложил този параграф да отпадне. И аз не мога да разбера аргументите, с които комисията не е подкрепила това предложение, както е направила за много от другите негови предложения. Става въпрос наистина за една гаранция, подобна на гаранцията при случайното разпределение на делата в съда.
Уважаеми колеги, ако отпадне случайният подбор на вещите лица, това веднага води след себе си почти необоримите подозрения, че вещите лица ще бъдат избирани по критерии, които биха се харесали на органа, който възлага експертизата, тоест вещи лица по поръчка. За определени експертизи ние ще имаме привилегировани вещи лица, които по принцип ще дават онези експертизи, които са желани от органа, специално в досъдебното производство.
Дори може да се стигне до хипотези, при които, например, и петорна съдебно-медицинска експертиза, излъчена по избора на прокуратурата, например, на разследващите органи, да установи, че например, бебето в Горна Оряховица не е мъртво родено, а е било живо. Нали разбирате за какво става дума, когато ние даваме абсолютно право на органа, който възлага експертизата, да си избира сам експерта, тоест вещите лица?
Именно за да се даде някаква гаранция срещу подобни подозрения и срещу подобни възможности за неправомерни практики от страна най-вече на органите на досъдебното производство, е въведено изискването за случайния подбор.
Затова, уважаеми колеги, аз ви моля наистина да подкрепите това предложение. Нека да си остане текстът, така както е в момента в Закона за съдебната власт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желания за реплики?
Заповядайте, господин Анастасов.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Казак, принципът на случайния избор, така както е посочено в този текст, няма нищо общо с това как се определят магистратите и вещите лица. Явно не сте запознати и мисля, че и господин Стоилов не разбира начина на ситуиране на вещите лица на списъците, които се изготвят към съответните съдилища.
Този принцип, който беше въведен, е отчетен, включително мисля, и от Министерството на правосъдието, като абсолютна грешка, защото той повече бели направи, отколкото помогна на магистратите да получават точни, навременни и правилни експертизи.
Ще Ви кажа само едно нещо – ако имате двама специалисти златари във Вашия град, как ще направите тройна експертиза на случаен подбор? Става ли? Не става! А ако Вие сте от Ямбол и направите на принципа на случайния избор... (Реплики от КБ.)
Има! Пет са, там може и петорна, но седморна няма да можем да направим! (Оживление.)
Ако сте от Ямбол и Ви се падне вещо лице от Видин – знаете ли кога ще дойде от Видин някой лекар да Ви направи експертиза, или да Ви даде заключение? Просто нещата са тотално объркани.
Мисля, че това е едно много своевременно предложение. Ще трябва да дадем възможността все пак единствено съдията да може да прецени кое вещо лице му е необходимо, с оглед на неговите качества. Споменахте една експертиза преди малко, ще я дам за пример. Вие преценявате, че Ви трябва един специалист акушер-гинеколог, който има 25 години стаж, пък Ви се падне някой, който е с 3 години стаж. Кой ще има капацитетът да даде експертизата, коя ефективност ще бъде по-добра?
Мисля, че има едно неразбиране за този текст. Трябва да го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други реплики има ли? Не виждам.
За дуплика – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Анастасов, следващата алинея втора на чл. 396 дава отговори на проблема, който Вие повдигнахте. Той гласи: „При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.” (Реплики.)
Е, как ще е различно? Това решава проблема с двамата златари, когато ни трябват трима. Това е, което дадохте като пример.
Вашите аргументи по никакъв начин ни можаха да ме убедят, че премахването на изискването за случайния подбор няма да засили подозренията на избирателност и на предпочитаност на определени вещи лица, тогава когато прокуратурата възлага експертизи, за да подсили своята обвинителна теза.
Ние станахме свидетели, например, при случая с лекарите от Благоевград, на това как вещо лице, което въобще не е специалист в тази област, даде абсолютно грешна експертиза, заради която двама изтъкнати хирурзи от благоевградската болница лежаха 72 часа в ареста абсолютно неправомерно. Така че трябва по-внимателно да се борави с текстовете. Нещата не са толкова, как да кажа, еднозначни и безпроблемни. Именно за да се избегнат подобни грешки, за да се избегнат подобни подозрения, както в съда, така и тук, е въведен този принцип. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други изказвания има ли?
Господин Анастасов, заповядайте за изказване.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Господин Казак, изобщо не Ви е ясна процедурата как се определят вещите лица, само това ще Ви кажа.
Тази втора алинея, която цитирате, касае съвсем различни случаи. Това, което направихте в момента като изявление, вече близо две години го слушам от тази трибуна, и на комисия и т.н. Вашата страна на залата винаги тръгва с презумпцията, че законите в тази държава се прилагат от недобросъвестни лица. В момента Вие обидихте може би стотици, десетки хиляди експерти, които са работили за тези съдилища, господин Корнезов е тук, които са давали абсолютно верни и точни заключения по експертизи.
Това дали ще бъдете определен на случаен принцип, или ще Ви избере магистратът, не е толкова важно. Въпросът е, че по начина, по който беше прието досега и се работеше, създаваше изключителен проблем на магистратите в съдилищата. Сега знаете ли как го правят, за да спазват този принцип? Вкарват в един компютър имената само на местните вещи лица, които са регистрирани по съответния ред по закона, и ги джуркат вътре в този компютър, а това не е допустимо. Това е. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Реплики има ли?
Първа реплика – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Анастасов, може и да не съм наясно с практиките, които магистратите правят, специално съдиите, за които Вие споменахте, но моето изказване беше по-скоро насочено не към съдиите, а към прокуратурата – тогава, когато тя възлага експертизите. В моето изказване по никакъв начин не се съдържаше обвинение към качествата на вещите лица. Напротив – именно принципът на случайния подбор е тук, за да засили презумпцията, че всеки експерт, фигуриращ в дадения списък на вещи лица, е равен по стойност и по качества на останалите. Затова те са взаимозаменяеми и могат да се избират на принципа на случайния подбор.
Точно обратното – моето изказване поддържа тезата, че те трябва да бъдат третирани равностойно, че всички са презюмирани компетентни до доказване на противното, а не органът да преценява – този става, този не става, дай сега този ще изберем, защото той е по-добър или той дава по-угодни за нашата теза експертизи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други реплики?
Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Господин Анастасов, Вие може би пропуснахте да споменете, че понякога – а това е все по-налагащо се изискване за бързина в процеса, едно вещо лице, когато е избрано на случаен подбор, по някой път може да бъде толкова затрупан с експертизи, че в продължение на няколко месеца – пет, шест, седем, да не може да изготви заключението по това дело. Обикновено това става, когато има липса на вещи лица, а напоследък тя е все по-осезаема, по автотранспортни и по други по-специфични експертизи, така че само разпределянето чрез компютър, по някой път може да предизвика неразумно забавяне на изготвянето на една експертиза, ако е единична. Да не говорим вече когато е тройна, петорна и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаещи за трета реплика?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Анастасов, може би примерът, който дадохте с вещо лице от Видин до Ямбол, практически съществува, но той съществува поради това, че председателят на някой Окръжен съд не е съставил по най-добрия начин списъка на вещите лица, защото предложенията се отправят именно до председателя на съответния Окръжен или Административен съд. Тези предложения обикновено са повече на брой от необходимите да бъдат включени в списъка. Той не е задължен да включи всички предложения, които са направени, и спокойно може да се ориентира да включи преимуществено лица, които живеят на територията на съответния съдебен район, където ще се гледат делата, или да подбере, освен тях, най-добрите специалисти от гледна точка на техните качества и най-накрая, ако това лице е приело да изготвя множество експертизи и не е спазило възложените срокове, има начин да бъде санкционирано в рамките на процеса или впоследствие да се иска неговото изваждане от списъка. Практически тези проблеми съществуват, но тази дейност трябва да се регулира от председателите в момента, когато те формират списъците, а не да се използва този реален проблем, за да се изключи принципът на случайния подбор. Тогава много по-малко ще бъдат и злоупотребите, и затрудненията, които сега възникват в съдебната практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Дуплика желаете ли, господин Анастасов? Не.
Министър Попова поиска думата.
Заповядайте, госпожо Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители! Проблемът, който третираме и разискваме в момента, е изключително важен, защото добро правораздаване не става както без правна помощ и без участие на адвокатите и на защитниците в залата, така и без вещите лица, защото те притежават необходимите специални знания, които съдията и прокурорът няма как да притежават – те са учили за нещо друго. Обективното, предвидимо, справедливо и професионално правосъдие изисква помощта на тези лица, за да може един казус, едно дело да бъде решено по най-добрия начин.
Когато подготвяхме проекта и работихме върху проблема за вещите лица, нямаше съд и прокуратура в страната, които да не казаха, че желаят принципът на случаен подбор на вещите лица да бъде променен в закона, защото това пречи. Никой от колегите не каза преимуществено, че това му пречи заради бързина. Споменаха се, разбира се, мотиви и за това, че има вещи лица, които са затрупани с много експертизи от много време, от много години, и това може би ще доведе до забавяне на съдопроизводството.
Какво обаче е важно да се знае?
На първо място, качеството на делото, качеството на експертизата. Коя експертиза ще бъде по-добра, ако в графата, в която са посочени примерно офталмолозите, на случаен принцип подберем очен лекар, който се занимава с дадена подспециалност, която ни е необходима, за да изследва точно необходимо нещо, което имаме нужда да разберем по делото, или на случаен принцип се падне един също така офталмолог, който обаче няма допълнителна квалификация точно по този проблем, който ни интересува. Това нещо може да се отрази в списъците, обаче няма как да стане, ако ние го подбираме на случаен подбор. А лекарите и вещите лица, които кандидатстват да бъдат вещи лица и се подбират от съответните председатели на съдилищата, получават документи от тези наши български специалисти, в които хората предоставят различни документи за преминати курсове, специализации, магистратури, допълнителни обучения в страната и в чужбина по различни подспециалности в рамките на тази специалност, която те притежават.
Тук, в залата, има лекари. Тогава аз питам, уважаеми народни представители: как на случаен принцип аз ще подбера точно този лекар или точно този специалист от друга специалност, който да ми даде необходимата най-добра професионална експертиза, за да ми помогне по най-добрия начин професионално да си реша делото? Защото има лекари специалисти по вътрешни болести, ама колко са тези вътрешни болести? Хората специализират в едно поднаправление в тази специалност и аз искам точно определен лекар да дойде и да ми даде заключение, което ме интересува по това дело.
Дотук спирам с подспециалностите, с набора от документи, които проверява съдията, и от които за съжаление не може да се възползва благодарение на този доведен до абсурд случаен подбор при избора на вещи лица, както впрочем и доведен до абсурд случаен подбор за разпределение на делата, а не в рамките на съответния отдел, който специализира примерно разследване на определен вид престъпност. „Благодарение” на този случаен подбор и „благодарение” на случайния подбор на разпределение на делата ние нанесохме доста поражения на съдебната система като цяло. Затова ние сме откликнали в работната група на колегите – съдии и прокурори, и сме предложили случайният принцип на подбор на вещите лица да отпадне.
Що се отнася до въпроса, който се третира тук – че това се отнася по-скоро за прокуратурата, която може да си подбира специални вещи лица, за да изготвя експертизи, господин Казак, ще Ви кажа следното.
Първо, когато изпълнявам служебните си задължения, никога не изхождам от основния пункт, че някой злоупотребява и не изпълнява задълженията си правомерно и с грижата на добър професионалист. Изключено е! Докато така разсъждаваме, нещата няма да се подобрят в която и да е сфера на обществения живот в нашата страна.
Доколкото съмненията ви са отправени към прокуратурата, ще кажа нещо друго. В Наказателно-процесуалния кодекс има разпоредба, която казва, че всичко, което върши прокуратурата, представлява само една фаза, в която се подготвят обвиненията. Това е подготвителна фаза. Работата на досъдебното производство се третира така по Наказателно-процесуалния кодекс, и то не този, който ние поправихме преди няколко месеца, за да изглежда европейски, а този, който беше написан доста преди това. Значи централната фаза на правораздаването е съдебната фаза. Там могат да бъдат подбрани и други вещи лица, но не на случайния подбор. Единичните експертизи могат да станат тройни, тройните могат да станат петорни, петорните могат да станат седморни и т.н. до безкрайност. Така че ако някой подозира нещо, ако нещо не му харесва или смята, че не е направено професионално, съдебната зала е централната фаза! Там е мястото, където се разгръща съдебният процес, където стават дебатите и където се решават въпросите за вина и отговорност. Така че случайният подбор, уважаеми народни представители, е вреден и затова би трябвало да бъде дадена възможност на съдебната система да избира добри специалисти за добро правораздаване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря, госпожо Попова.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване на § 157 по вносител.
Първо гласуваме предложението на Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 7, против 63, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 157, който става § 114 по доклада на комисията. (В доклада е § 110, но след това има пояснения, че е § 114.)
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 67, против 3-ма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 158 има предложение на народния представител Любен Корнезов - § 158 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 158, който става § 115, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, уважаеми народни представители! В чл. 398 става дума за вещите лица.
Ще вметна само едно изречение по предния текст. По мое време, аз съм стар човек, нямаше компютри, нито случайни подбори – нито на съдии, нито на съдебни заседатели, нито на вещи лица, и делата си вървяха много по-бързо и точно. Но дойдоха компютрите и развалиха правораздаването. Една от причините е това.
Какво ни се предлага сега? Предлага ни се специализираният съд, който създадохте, да си прави списък на специализирани вещи лица. Какво направихме? Определихме си следователите, определихме си кои ще са прокурорите, определихме кои ще са съдиите. Мнозинството на Софийския общински съвет ще си избере съдебните заседатели. Сега си определихме и вещите лица. Е, не прекрачваме ли границите на нормалното?! Защо да не се ползват вещи лица от съдилищата – примерно от апелативните съдилища, от Градския съд в София? Защо този специализиран съд се капсулира по този начин, включително и относно експертите, вещите лица? Сами разбирате опасността. Голяма част от вещите лица са добросъвестни. Това е така, но не можем да кажем, че няма недобросъвестни. Всичко е пари на този паричен свят. Неведнъж и дваж сме се сблъсквали с недобросъвестни лица. Затова има чл. 291 от Наказателния кодекс – от 1 до 5 години лишаване от свобода. Даже вещите лица се наказват по-тежко, отколкото лъжесвидетелстването. Така ли е? Така е! Защото вещото лице, уважаеми народни представители, много често практически решава въпроса.
Затова аз предлагам да отпадне онова, което вие, вносителите, предлагате. Отпадне ли тази алинея, ще остане сегашният текст. Хубав или лош – ще караме по него. В противен случай има опасност от субективно правосъдие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, радвам се, че при подготовката на този законопроект Вие сте се допитали до всички съдилища, прокуратури и т.н., взели сте техните мнения, техните желания и предпочитания. Само че Законът за здравето, освен да създаде максимално добри условия за работа на лекарите, все пак по някакъв начин трябва да защитава и основните права на пациентите. Аз лично все се надявам, че Законът за съдебната власт освен в угода на магистратите, освен в угода на органите на съдебната власт за тяхното по-удобно и по-лесно функциониране, все пак трябва да съдържа и достатъчно гаранции за правата на гражданите, които в определени моменти биха били ищци, в определени моменти биха били подсъдими, обвиняеми, заподозрени и т.н., и т.н.
Невинаги според мен ние трябва в максимална степен да се стремим да улесняваме колкото се може повече магистратите тогава, когато залитне в крайна посока, която по някакъв начин поставя под заплаха гаранциите за спазване правата на гражданите в различните им качества, когато те се явяват пред правосъдието. Струва ми се, че точно тази ваша инициатива за премахване на случайния подбор, комбинирана с това, което каза и професорът – създаването на тези специализирани съдилища, прокуратури и т.н., крие сериозни опасности именно за избирателност, избирателност по отношение и на подбора на вещите лица, и специално от органите на досъдебното производство.
Споделям Вашето становище, че ние трябва да вярваме и според мен има презумпция за добросъвестност на всички магистрати, но тази презумпция не е абсолютна. Затова законодателството трябва да съдържа гаранции, дори за хипотетичната възможност някой магистрат или вещо лице да бъде недобросъвестно, включително и тогава, когато премахваме именно подобни гаранции – като принципа на случайния подбор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на § 158 по вносител, който комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 71, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Корнезов, стига да има какво ново да ни кажете.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Съмнявате ли се, госпожо председател?! Аз изнасям лекции за вещите лица и на вещите лица чета лекции, така че има какво да говоря тук много.
Искам прегласуване, уважаеми народни представители! Нека нещо, което вие създавате, още отначало да не е под съмнението на един политически съд. Този специализиран съд ще има около сто дела годишно. Защо ви трябва да правите отделни списъци на вещите лица? Използвайте списъците на Софийския градски съд и на Софийския апелативен съд.
Поне веднъж проявете разум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Любен Корнезов, което комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 8, против 67, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 158, който получава съответно нова номерация в доклада.
Гласували 80 народни представители: за 74, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 159, който става § 116 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 159 с новата му номерация.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народния представител Любен Корнезов § 160 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 160, който става § 117 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 9, против 70, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 160 по вносител със съответната му нова номерация.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 3-ма, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 161, който става § 118 по доклад със съответната нова номерация.
„§ 118. В Преходните и заключителни разпоредби, в § 11, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 1-5” се заменят с „чл. 164, ал. 1-7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 161 по вносител в редакция и нова номерация по доклада на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 162, който става § 119 със съответната нова номерация и Преходни и заключителни разпоредби.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 162 по вносител с нова номерация и наименованието на Преходни и заключителни разпоредби.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 63 има предложения от народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин – § 163 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 163, който става § 120 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Бисеров, Корнезов, Казак и Метин за отпадане на § 163 по вносител, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 8, против 78, въздържал се 1.
Предложенията не са приети.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 163, който получава нов номер по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 82, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 164 има направени предложения от народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин – § 164 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 164, който по доклад става § 121 в съответната нова номерация:
„§ 121. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури.
(2) В 4-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в специализираните съдилища и прокуратури.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 72, въздържали се 3.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 164 по вносител в новата му редакция по доклада на комисията и съответната му номерация.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Тези текстове, които току-що гласувахме и които вие подкрепихте, изглеждат чисто процедурни от гледна точка на сроковете, в които ще бъдат назначени ръководителите и съдиите в специализираните наказателни съдилища. Но след малко, когато започне да се гласува промяната в Наказателно-процесуалния кодекс, там ще определите подсъдността на тези съдилища.
Забележете какъв ще бъде най-вероятният първоначален ефект от сформирането на това специално правосъдие. Защото, ако допуснем, че закона влезе в сила към края на годината, то само четири месеца ще са необходими за окомплектоването на персоналния състав на тези съдилища. Все още не знаем реалното време, в което те ще започнат да правораздават, което означава, че то няма да бъде някъде около средата на тази година. Да допуснем, че досъдебното производство се развива твърде динамично, органите на МВР работят упорито, прокуратурата работи и още в първите месеци на годината са налице редица дела, които попадат в предметния обхват на специализирания наказателен съд. Досега те можеха да се гледат по общия ред от съответните окръжни съдилища, но сега те няма да могат да се гледат от тях, тъй като по предметната, по родовата подсъдност те са подсъдни на новия съд.
В резултат на това, което току-що приехте, вие най-вероятно осигурихте допълнително забавяне на правосъдието и забавяне на разглеждането на делата на организираната престъпност. Ето това ще бъде първоначалния ефект, преди да настъпят благотворните резултати, за които вие говорите тук.
Затова аз гласувах „против” този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 165 има направени предложения от Христо Бисеров, от Любен Корнезов, от Четин Казак и Митхат Метин – § 165 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 165, който става § 122 със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 74, въздържали се 2.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 165 с неговата нова номерация.
Гласували 80 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 164 има направени предложения от Христо Бисеров, от Любен Корнезов, от Четин Казак и Митхат Метин – § 166 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 166, който става § 123:
„§ 123. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на специализираните прокуратури назначават съдебните и прокурорските помощници и служителите в съдебната администрация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 6, против 79, въздържали се 2.
Предложенията не са приети.
Гласуваме предложението на комисията за редакцията, подкрепила по принцип § 166 по вносител с нов номер 123.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин – § 167 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 167, който става § 124, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Бисеров, Корнезов, Казак и Метин, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 73, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 167 в новата му номерация.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за §168, който става § 125, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 168 по вносител, подкрепен от комисията в нова номерация.
Гласували 88 народни представители: за 10, против 73, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Господин Ципов, по 169.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 169, който става § 126.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 169, който е подкрепен от комисията с нов номер. (Реплики от КБ.)
По този текст няма направени предложения и на основание чл. 74, ал. 2 няма как да пусна изказване по този ред. Между първо и второ гласуване няма предложения. (Реплики от КБ.)
Гласували 77 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот или прегласуване, каквото пожелаете.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Разбирам, че бързаме, обаче, уважаема госпожо председател, това, че няма внесени писмени предложения, не отнема правото на народните представители да се изказват по всеки един параграф, преди той да бъде подложен на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Странно от кой текст на правилника черпите тази логика? Все пак имате думата, продължете изказването си.
ЧЕТИН КАЗАК: На второ четене народните представители имат право да се изказват до 5 минути по всеки един параграф или група от параграфи тогава, когато се поставят заедно на гласуване. Разбирам, че бързаме, но все пак да не въвеждаме практики, които са в разрез с правилника.
Искам да поставя въпроса: какво става с мандатите на заместниците на административните ръководители, съгласно този параграф. Значи с този текст вие прекратявате валидни мандати, които са били съгласно досега действащия Закон за съдебната власт на заместниците на административните ръководители.
Господин Корнезов днес цитира едно тълкувателно решение на Конституционния съд, което е красноречиво в това отношение, за предсрочното прекратяване на мандати.
Искам да ви обърна внимание за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложение за прегласуване, правите ли?
ЧЕТИН КАЗАК: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване § 169 по вносител, в съответната му нова номерация по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 170, който става § 127 със съответната нова номерация, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 170 по вносител, в новата му номерация по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 171 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 171.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин – § 172 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 172, който става § 128 със съответната нова номерация.
„§ 128. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема наредбите по § 21 и § 66.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема правилата по § 12 и § 87.”
Уважаема госпожо председател, за протокола, ако има някакво разместване в параграфите и това засяга тези наредби по съответните параграфи, моля да бъде отразен правилният параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще бъде съобразено при изготвяне на финалните текстове.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Четин Казак и Митхат Метин, което комисията не подкрепя.
Гласували 92 народни представители: за 14, против 77, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 172 по вносител, в редакция по доклада на комисията и новата номерация на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин за § 174.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Анастас Анастасов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 173 не е докладван.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Извинявам се.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 173, който става § 129 по доклад, със съответната нова номерация.
„§ 129. (1) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за съдии, прокурори и следователи, както и за избор на административни ръководители се довършват по досегашния ред.
(2) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за заместници на административните ръководители се прекратяват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, уважаеми народни представители! Смятам, че е по-добре в § 125 да остане само ал. 1, която да бъде единствена, ал. 2 да отпадне. Става дума за предвиденото изключение, защото по ал. 1 правилно се посочва, че насрочените до влизането в сила на закона конкурси за магистрати, както и за избор на административни ръководители, ще се довършат по досегашния ред, а само по отношение на конкурсите за заместници на административния ръководител те се прекратяват.
Вярно е, че сега се предвижда заместниците, както водихме вече дискусията, да се избират само по предложение на административния ръководител, но след като широко се прокламира конкурсното начало, смятам, че поне за вече обявените, а на много места и напреднали конкурси, трябва процедурата да бъде завършена по досегашния ред. Това даже допълнително би повишило капацитета на съдебната власт и авторитета на лицата, които могат да бъдат избрани.
Предлагам да не се въвежда единствено изключението по ал. 2 и предложението ми е тя да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на ал. 2 в § 125 по доклада на комисията с новата му номерация.
Гласували 88 народни представители: за 9, против 71, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя на § 173 в редакцията по доклада на комисията и новата му номерация.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин за § 174.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Анастас Анастасов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 174 по вносител. (Реплика от народния представител Иван Костов.)
Не Ви разбирам, господин Костов.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Не се изказах, тъй като това гласуване е едно ехо на вече приетото решение по чл. 195, в което тихомълком отпадна едно от изискванията към магистратите, което беше инициатива на вносителя – на Министерския съвет, а именно всеки съдия, прокурор и следовател, както и членовете на Висшия съдебен съвет да подават пред Висшия съдебен съвет всяка година декларация за всички свои дейности и членство в организации, в юридически лица с нестопанска цел и в други граждански проекти по утвърден от Висшия съдебен съвет образец.
Тук ставаше дума и за участието им в различни тайни общества – нещо, което би могло да ги постави в зависимост, като се има предвид, че практически немалка част от магистратите имат съпричастност или принадлежност към подобни структури във време, когато се говори за пълна публичност и да се извадят наяве старите зависимости към Държавна сигурност, ние формираме нов кръг от зависимости, който обаче остава таен, забележете, и неслучайно, защото това са именно по-силните актуални зависимости, които вероятно карат и част от народните представители да влязат в този кръг на тайни отношения и зависимости.
Затова гласувах против този параграф и даже очаквах вносителят на това предложение да бъде много по-категоричен в неговото отстояване и в комисията, и в пленарната зала, а да не се окаже, че то без специални дискусии и без някакви аргументи изведнъж е отпаднало от текста на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 175 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, текстът гласи, че в тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет освобождава от длъжност заварените съдии, прокурори и следователи, навършили 65 години.
Колко години да навършат, че да ги освободят?! Пишете 165, но да ги освободят, след определени години! Защо го махате това нещо? До колко да работят? Може ли някой да обясни тук какво правите в момента? Коя е нуждата, поради която няма да бъдат освободени?
Ето и министъра го няма. Това са странни неща! Махнахте декларацията, сега… Променете го, кажете – до колко да бъдат освободени – 65, 67? Аз мисля, че това е абсурдно! Нали искате да се обновява системата, как ще се обнови тази система?!
Аз съм категорично против предложението на комисията и призовавам народните представители да подкрепят текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър и господин Костов, който взехте отношение! Въпросът е конституционен. През 2003 г., Вие сте паметлив човек, трябва да се върнете 7 години назад, приехме промяна в Конституцията – да оставим дали ваша или наша. В чл. 129, ал. 3 пише:
„Съдиите, прокурорите и следователите се освобождават от длъжност:
1. при навършване на 65-годишна възраст;”.
Следователно по силата на Конституцията, а тя има пряко действие, както знаете, с навършването на 65 години и нито ден повече съдията, прокурорът и следователят трябва да бъдат освободени от Висшия съдебен съвет и да се пенсионират. (Реплики от народния представител Иван Костов.) Тук ни се предлага дори някакъв 3 месечен срок, пак срокът 65 години е вместен... Изведнъж парламентът казва: „Отхвърляме текста.
Който и да чете текста, след като го отхвърлим, както вие го тълкувате, той може да означава: може и до 165 години, стига да е жив човекът.
Уважаеми колеги, абсурдно е! Разбирам, че има малък проблем, защото може да има съдии, които не са си написали делата, прокурори, които имат още ..., но не може така – хоп, още на същия ден да си излезе. Въпросът обаче е до организация! След като Конституцията е казала, че след навършването на 65 години нямаш право да бъдеш магистрат – край, точка!
Госпожо министър, Вие говорихте за добросъвестността. Днес дойде един гражданин при мен. Да, голяма част от гражданите са добросъвестни. Но една съдийка от Градския съд, знам й името, четири години не си пише делата, и то наказателни дела. Няма да й кажа името. Може ли обаче да каже: „Няма да си пиша делата, за да не ме пенсионират?”
А стане ли 65 години, чао, точка. Да ги доживеем! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, именно от Вашето изказване ми стана ясно защо се предлага отхвърлянето на § 175. Безсмислено е да се повтаря нормата на Конституцията, която има пряко действие.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, встрани от микрофоните): Не повтаря, а казва: в 3-месечен срок. Как ще повтаря?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие дадохте аргумент за по-голямото – с навършването на деня. Точно така е, затова и вносителите са ...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, встрани от микрофоните): Отхвърлянето на текста не означава друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Костов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): И сега има магистрати над 65 години.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин Корнезов, аз приемам Вашето основание, то е така! Но ако прочетем внимателно какво е направил вносителят, той е уредил две неща: как и кога да стане.
Този текст има пряко действие, но Вие сам казвате: в момента има навършени 65 години.
Когато в самия Закон за съдебната власт се разпореждаме по конкретен начин, тези три месеца могат да станат един месец, два месеца. Но съдиите трябва да знаят, че има орган, който се преупълномощава тук, той трябва да ги освободи. Това не е въпрос на тяхно доброволно желание да си подадат оставка. Поражда се цял куп взаимоотношения при прекратяване на трудовото правоотношение, които трябва да бъдат уредени. И тук вносителят е предложил един начин. Поправете начина! Съгласен съм, че не трябва да се коригира Конституцията с три месеца. Предложете текст сега в репликата, но да е ясно, че ги освобождава именно Висшият съдебен съвет, че не се чакат техните оставки и т.н.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Трябва да е точен, да не е двусмислен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Корнезов? Няма да ползвате.
Господин Казак, имате думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В предходен параграф по отношение на чл. 165 ние отхвърлихме предложението на вносителя за автоматичното и безапелационно освобождаване – начаса, на магистратите, които са навършили 65-годишна възраст.
Струва ми се, че поради това е уместно все пак този параграф да се приеме, а не да се отхвърля, защото той все пак дава някакъв тримесечен срок на тези магистрати да предприемат необходимите действия, да подготвят необходимите документи за своето пенсиониране, ако могат, ако имат неприключени дела, да се опитат да ги приключат, за да могат да бъдат пенсионирани. Мисля, наистина имам сериозни съмнения, че кумулативното отхвърляне и на двата параграфа влиза в сериозни противоречия с Конституцията.
Чухме доводите в Правната комисия от страна на Висшия съдебен съвет: „Дайте повече гъвкавост, не може от днес за утре, човекът вчера е навършил 65 години, днес да го освободим” и т.н, и т.н.
Мисля, че този 3-месечен срок е добър буфер именно за това тези магистрати, които направят възрастта, да предприемат необходимите действия и да се подготвят, за да може наистина Конституцията да бъде изпълнена. Благодаря.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Той нима не знае, че навършва 65 години?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам, че ще взема думата, но действащият текст на чл. 165 в настоящата му редакция казва: „Съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при навършване на 65-годишна възраст, подаване на оставка” и т.н.
Предложението на вносителя в § 45 за промени в чл. 165 – действащият в момента – са отхвърлени, не са приети от нас. Това означава, че към този момент е в сила пълната редакция на чл. 165 от Закона за съдебната власт, където е уреден този въпрос. Това именно налага вносителят на предложението, което обсъждаме в момента, да се откаже от дублирането на текст, който съществува в действащото ни право. (Реплики от народния представител Иван Костов.)
Има компетентен орган, има общи правила. Ясно е, че няма как да освободим онзи, който има компетентност.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Тук въобще не може да става въпрос за някаква яснота, за по-голямото основание при тълкуването на Конституцията – става въпрос за нормативни актове от различен порядък.
При тълкуването и господин Костов, и господин Корнезов се опитаха да обяснят нещо просто и ясно: в единия случай е казано „се освобождава”, а в другия случай чрез закона е възложено директно на Висшия съдебен съвет да освободи. А не да казва: „Не си е приключил делата, не си е оправил канцеларията, не си е оправил нещата.” Това е пряко произтичащо от закона задължение.
След като в маса закони предписваме като луди едни и същи неща по пет пъти, последен пример – Изборният кодекс, не виждам защо сега е това упорство?! Да е ясно, че Висшият съдебен съвет е длъжен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, мисля си, че въпреки изричния текст на чл. 161 в Закона за съдебната власт, в § 175, който сега гледаме, ако направим редакцията: „Навършилите 65 години магистрати се освобождават от Висшия съдебен съвет”, няма да бъде излишно. Сега навършилите 65 години, които стоят на работните си места, могат да останат още дълго там – 2-3-5 години, докато евентуално приключат с решаването на дела, които са им възложени. Това нещо може да продължи още 4-5-6 години! (Шум и реплики от народния представител Иван Костов.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Как ще продължи?!
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Този параграф не е излишно да се гласува, макар и с редакция! В противен случай ще има възможност магистрати над 65 години да продължават да нарушават Конституцията въпреки нейното пряко действие.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Няма санкции!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване – госпожа Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги! Мотивите на комисията, за да отхвърли текста на вносителя така, както е предложен, са в две посоки.
Първо, стана ясно вече на всички, че има конституционна разпоредба, която е императивна и според която магистратите не могат да продължат да вършат своята работа след 65-годишна възраст.
На второ място, има законова разпоредба – препратка от Конституцията, в Закона за съдебната власт, от която става ясно, че Висшият съдебен съвет е органът, който трябва да ги освободи. Апропо, даже и да няма такава препратка, естествено е, че Висшият съдебен съвет е органът, който назначава и освобождава магистратите.
Този текст в Преходните разпоредби указва и задължава Висшият съдебен съвет да извърши едно еднократно действие – в тримесечен срок, считан от влизане в сила на закона, той да освободи съдиите, които са навършили 65 години. Е, добре, аз питам – след като изтече този 3-месечен срок, ще отпадне ли задължението на Висшия съдебен съвет да освобождава тези магистрати? И обстоятелството, че Висшият съдебен съвет в определени случаи не е изпълнил задължението си, основание ли ще бъде ние през три месеца да му разписваме някаква преходна разпоредба той да освобождава навършилите 65-годишна възраст магистрати?
Ето затова комисията, изхождайки от тези съображения, не е възприела този текст. Защото има механизми и Висшият съдебен съвет е длъжен да си свърши работата, без с преходна разпоредба да му се дават разни срокове за това.
А що се отнася до декларацията, която отпадна от текста на вносителя – Министерство на правосъдието, длъжна съм да кажа, че когато ние разглеждахме и гласувахме тази декларация, на никой даже не му мина през ума, че ние говорим за разни тайни общества и обвързаност на магистратите с такива тайни общества. Ние, като един колективен орган, решихме, че става въпрос за дублиране на функциите на тази декларация с декларацията, която се подава по Закона за конфликт на интереси. Всички обвързаности магистратът трябва да декларира в тази декларация. Това беше мотивът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отпаднал текст. Оставих Ви да коментирате, без да имате право на това.
Други становища?
Реплика? Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо Колева, само кратка реплика. Проблемът е, че с отхвърлянето и на двата параграфа – и по чл. 165, ние фактически оставяме досегашната разпоредба на чл. 165, по силата на която обаче Висшият съдебен съвет явно е допуснал неправомерни практики и магистрати, навършили доста отдавна 65-годишна възраст, много месеци наред продължават да бъдат на длъжности. И ако и двата параграфа отпаднат, тази нормативна уредба си остава, не даваме никакъв сигнал на Висшия съдебен съвет да се коригира и той може да продължи тази неправомерна своя практика.
Затова след като по основния текст на чл. 165 не сме намерили някаква по-удачна редакция, с която да задължим Висшия съдебен съвет да изпълни Конституцията, то поне тук да дадем ясен сигнал, че оттук нататък законодателят не може да толерира безконечното удължаване отвъд конституционното изискване за навършване на 65-годишна възраст.
Има някакви общочовешки приети срокове на толеранс – не повече от три месеца. Но оттам нататък това ще бъде като знак. Нищо, че е еднократен акт, нищо, че ще стане дума само засега. Това ще бъде ясен знак на Висшия съдебен съвет, че оттук нататък подобен толеранс е недопустим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
За следваща реплика – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): И аз се поддадох, госпожо председател, на тази логорея тук, дето ни нападна всички, за което много съжалявам.
Госпожо Колева, това, дето не сте се сетили, не трябваше да го казвате. Това, дето не сте се сетили, не е добре за цялата комисия. Това е лош атестат.
Вижте, ще ви кажа следното. Българинът не пише завещания и българинът винаги се изненадва, когато навърши годините за пенсия. Ние посрещаме големите, важните неща в живота неподготвени. Ще трябва да признаете това. Едно голямо мнозинство го посреща неподготвено. И започваме да се тюхкаме, и започваме да искаме някакви изключения и някакви продължения просто защото не сме приключили своя трудов, житейски път. Така ли е?
Трябва да има орган, трябва да има някой, който да е отговорен, който да подсети, който да каже: вие излизате в пенсия, навършвате еди-кога си годините, имате толкова дела, трябва да ги приключите. Иначе ще има някакви санкции и пр. Трябва някой да упражни власт по отношение на приключването на трудовоправни отношения, които българите по принцип не са съгласни сами да уредят. Това е целият проблем.
Кажете ми колко души познавате, написали завещание? Колко души са излезли в деня, в който са навършили пенсионни години? Аз познавам само баща ми.
Тези неща се уреждат, възлагат се на някой, търси му се отговорност. Вие казвате: какво ще стане след три месеца? След три месеца Висшият съдебен съвет е в нарушение. Това става. Значи трябва да бъде задължен да го изпълни. Иначе е безлична форма – освобождават се, няма право, отиват си… Да, отиват си. Само че кой го изпълнява това нещо?
Не създавате организация. Това е целият проблем. Законът трябва да създава организация. Прав е вносителят. Чуйте министъра и гласувайте за този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма други изказвания.
Министърът ни призова да подкрепим § 175. В тази насока бяха и мнозинството от изказванията. Комисията ни призовава обратното.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, която предлага § 175 да бъде отхвърлен.
Гласували 92 народни представители: за 42, против 39, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението по вносител на § 175.
Гласували 94 народни представители: за 69, против 13, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 176 – предложение на Анастас Анастасов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 176, който става § 130 със съответната нова номерация:
„§ 130. Четиригодишният срок за периодичното атестиране по § 69 относно чл. 196, т. 2 започва да тече от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 126 по доклада, който получава нова номерация, както докладчикът ни информира.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 177 – предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 177 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 177.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров - § 178 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
В § 178 думите „Висшият съдебен съвет” се заменят с „министърът на правосъдието”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 178, който става § 131 по доклада със съответната нова номерация:
„§ 131. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема наредбата по § 82.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за отпадане на § 178 – комисията не го подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 11, против 78, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Четин Казак и Митхат Метин, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 20, против 72-ма, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, по принцип подкрепила § 178 в редакцията на комисията – с новата номерация на параграфа.
Гласували 89 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮЛИАНА КОЛЕВА: Предложение на народния представител Любен Корнезов - § 179 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 179 да бъде отхвърлен.
Предложение на народния представител Красимир Ципов - § 180 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова - § 180 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 180 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 179 и 180 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 181 – предложение на народния представител Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 181 да бъде отхвърлен.
Уважаеми колеги, тъй като приехме текстовете на вносителя във връзка с Инспектората към министъра на правосъдието, оттеглям и тук моето предложение за отпадане на § 181 и призовавам да подкрепите текста на вносителя за § 181.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 181, както е по вносител, с нова номерация по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 182, който става § 133 по доклада със съответната нова номерация:
„§ 133. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по § 113, т. 1.”
Госпожо председател, ако има объркване по отношение на § 113, да бъде съобразен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа по принцип на § 182 по вносител – в новата му редакция и номерация по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 93-ма, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за създаване на нов § 182а:
„В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.163 се създава нова ал. 4 :
„(4) Публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, се събират от държавните съдебни изпълнители по реда на този кодекс.”
2. В чл. 210 се създава нова ал. 3 :
„(3) Обезпечението и предварителното изпълнение на публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, се извършват от държавен съдебен изпълнител”.
3. В чл. 210 ал.3 става ал.4.
4. В чл. 220 се създава нова ал. 3 :
„(3) Публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, които не са платени в срок, се изпращат на държавния съдебен изпълнител към съответния районен съд по постоянен адрес на физическото лице длъжник (включително и едноличен търговец) или по адрес на седалището на юридическото лице длъжник”.
5. Чл. 266, ал. 1 се изменя така :
„(1) Действията на публичния изпълнител и държавния съдебен изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител или държавния съдебен изпълнител, който ги е извършил. Жалбата се подава в 7 дневен срок от извършването на действието, ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за нов параграф, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 11, против 65, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 183, който става § 134 по доклад, със съответната нова номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): За!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на Христо Бисеров – § 184 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 184, който става § 135 по доклад, но трябва да бъде преномериран съответно:
„§ 135. В Закона за Сметната палата (Обн., ДВ, бр. 98/2010 г.) в чл. 27, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 1-5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 17, против 70, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложенията на комисията за § 130 по доклада в редакцията и новата му номерация, съгласно докладчика.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народния представител Христо Бисеров – § 185 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 185, който става § 136 по доклада, но трябва да бъде преномериран съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 13, против 73-ма, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 185, който получава нова номерация.
Гласували 87 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 186 и предлага параграфа да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 186 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народния представител Юлиана Колева за създаване на нов параграф:
„Разпоредбата на чл. 69 има обратно действие, считано от 01.01.2010 г.”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване – госпожа Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, моето предложение в тази посока е свързано с един изключително практичен въпрос.
На 1 януари 2010 г. изтече мандатът на съдебните заседатели, който е 5-годишен. Законът не предвиждаше удължаване на мандатите до приключване на делата, в които участват тези съдебни заседатели в съответната инстанция. Това породи в практиката изключително много напрежение, бих казала, особено по наказателни процеси, които са свързани със събиране на много доказателства, разпит на свидетели и т.н.
Аз мога да кажа, че във висящо състояние поне на мен лично са ми известни три процеса, в които са разпитани по над 100 души във всеки един процес, пръснати в цяла Европа. Тези процеси са свързани с трафик на хора и ако трябва да се започне отначало събирането на доказателства по тях, не се зачете мандатът на тези съдебни заседатели, които до момента са участвали, това означава практически тези процеси да бъдат обречени на неуспех срещу съответните подсъдими, срещу които се водят. Ще кажа, че надали някой ще бъде в състояние да събере толкова много свидетели на едно място.
Изходът от тази ситуация, за която без съмнение има вина и самата организация на съдилищата към този момент, е тук, според мен, да има предимство успешното приключване на процесите, а не критиката към съответните магистрати. Аз предлагам да придадем обратно действие на тази норма, за да може успешно да приключат тези наказателни процеси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но какво решаваме по тази редакция?
Текстът на чл. 69 е: „Мандатът на съдебните заседатели е 5 години.”
Вие предлагате следното: „Разпоредбата на чл. 69 има обратно действие, считано от 1 януари 2010 г.”
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Госпожо председател, на вчерашното заседание тук, в пленарната зала, беше приета промяна на чл. 69 и според нея мандатът на съдебните заседатели изтича, след като те приключат висящите дела в съответната инстанция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, това, което сме приели, е:
„В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
(1) Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „който започва да тече от датата на полагане на клетвата по чл. 70”.
(2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, мандатът им продължава до приключване на делото в съответната съдебна инстанция.”
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиана Колева, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 21, против 24, въздържали се 45.
Предложението не е прието. (Реплики от народния представител Юлиана Колева.)
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Няма предложение на комисията. (Шум и реплики от ГЕРБ и КБ. Реплики от народния представител Юлиана Колева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Подлагам на прегласуване предложението на народния представител...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кой го е поискал?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поискаха го от място, без да излизат на трибуната.
Направете формалното искане от място, госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, поисках прегласуване, тъй като от мненията, които чух в залата, установих, че има някакво объркване – колегите гласуват против решението на комисията, а не против предложението. Затова моля за прегласуване. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА: Какво стана?
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Моля да гласувате „за” или „против” предложението, което съм направила, а не становището на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Колева, на гласуване се подлага предложението на комисията. Предложението на комисията е, че не подкрепя Вашето предложение и аз това подложих на гласуване.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: А тогава моето предложение прието ли е, или не е прието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е прието, защото комисията не го подкрепя. Ако искате прегласуване.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Залата гласува против предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е вярно това.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Какво гласувахме в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кажете, какво трябва да гласуваме.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Според мен трябва да гласуваме предложението. (Възгласи от КБ: „Ко-ле-ва! Ко-ле-ва!”. Шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, подлагам на прегласуване предложението на комисията, което не подкрепя госпожа Колева, но след като сме направили промени в редакцията на чл. 69, нейното становище, с което тя ни убеди, е, че нейният текст би трябвало да бъде подкрепен, което означава, че сме против комисията. (Смях.)
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 5, против 54, въздържали се 35.
Предложението на комисията не е прието.
И сега подлагам на гласуване самото предложение на госпожа Колева.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо председател, с оглед на подкрепеното предложение на колежката Колева, Ви предлагам в § 187 да се запише:
„Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 20 относно създаването на ал. 2 в чл. 69, който влиза в сила от 1 януари 2010 г., и § 69 относно чл. 196, т. 2, който влиза в сила от 30 март.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, тъй като по § 187 има предложение на народния представител Любен Корнезов за отпадане, което не се подкрепя, тъй като приехме решение, обратно на предложението на комисията, аз предлагам в следващите 10 минути, в които пленарната зала ще почива, писмено да направите предложенията, след като имате възможност да прецизирате текстовете, защото това наистина е много важно. Да не объркаме работата на последния параграф.
Процедура.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За да направя процедурата си, първо, все пак искам да ми уточните какво се случва с изслушването на министър Цветанов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов пътува насам.
АНТОН КУТЕВ: Въпросът е, че той е казал, че ще бъде тук в 18,00 ч, Вие казахте: след приключването на дебатите. В крайна сметка какво очакваме за часа, в който ще бъде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Веднага в момента, в който той бъде тук, ще му бъде предоставена думата, така както е по нашия правилник.
АНТОН КУТЕВ: Добре.
Значи моята процедура е: почивката, която давате в момента, да продължи до момента, в който не дойде господин Цветанов, и да продължим с изслушването на Цветан Цветанов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Тъй като тук чувам вопли най-различни – вижте, не е нормално с министър Цветанов да се срещнем в 10 часа вечерта. В 10 часа вечерта обикновено са „Господари на ефира”, той сигурно и там ще участва. Но мястото, на което трябва да се среща с депутати, е парламентът и времето, когато трябва да го прави, е в работно време, така че не можем да отлагаме до някакъв друг час срещата си с Цветанов. В 10 вечерта хората се срещат с жените си и с любовниците си, не с министрите – това не е нормално. (Шум и реплики. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нали е пост? Ние сме по време на пости, господин Кутев.
Десет минути почивка, след което ще бъдем в залата.
Надявам се дотогава министър Цветанов да е тук и да започнем с него.


(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.
Има думата господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за отпадане като точка от дневния ред на второто четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане от дневния ред на второто четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
Гласували 84 народни представители: за 72-ма, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, вчера остана да гласуваме § 4 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
По § 4 има предложение на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак и Митхат Метин – § 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Има предложение на народния представител Анастас Анастасов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет предприемат необходимите действия за получаване на достъп до класифицирана информация.
(2) Член на Висшия съдебен съвет, който не е получил разрешение за достъп, не може да участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознава с тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има направени предложения по този текст.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Искам само да припомня съдържанието на моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще го подложа на гласуване, но няма пречка. Припомнете го, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, няма да представям допълнителни мотиви, а само в поредицата на представените текстове, от които трябва да се вземе решение.
Текстът на предложението, което направих, с уточняване на редакцията му по ал. 2:
„Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет разполагат с достъп до класифицирана информация.
(2) Достъпът до класифицирана информация на член на Висшия съдебен съвет може да се отнеме, когато срещу него е започнало наказателно производство за умишлено престъпление или производство за налагане на дисциплинарно наказание.”
Това са две възможности, които съответстват на текста в Конституцията на Република България. Мисля, че този текст дава сполучливо решение на проблема. Представил съм го на председателстващия заседанието. Моля да бъде подложен на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения има ли? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване на направените предложения.
По реда на направените предложения, първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за отхвърляне на § 4.
Гласували 101 народни представители: за 19, против 73, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Има предложение на народния представител Емил Василев. Припомням съдържанието на неговото предложение: „На кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет служебно се извършва проверка за достъп до класифицирана информация в едномесечен срок от тяхното номиниране.”
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Василев.
Гласували 111 народни представители: за 7, против 96, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 98 народни представители: за 25, против 67, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 4 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 84, против 20, въздържал се 1.
Предложението е прието.
За предложение за прегласуване има думата господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Това е един реакционен текст. Той е и противоконституционен! Нарушава се балансът между властите (чл.8 – разделение на властите). Всъщност членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат подчинени, зависими от Цветан Цветанов, когото чакаме цял ден.
Затова ви предлагам прегласуване. Да отхвърлим текста и да запазим достойнството както на магистратите, така и нашето собствено достойнство. Ако това не го направите, просто ви казвам: непосредствено след Нова година ще сезираме Конституционния съд и както ви е известно – винаги сте губили делата в Конституционния съд. И сега загубихте две дела, само за два дни. (Частични ръкопляскания от КБ). Не само № 10 и № 13.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване § 4. Гласуваме § 4 по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 78, против 26, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Дами и господа народни представители, подложих на гласуване предложението на народния представител господин Корнезов за отхвърляне на този текст. Такова предложение са направили народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин.
За яснота и за прецизност подлагам на гласуване и тези предложения. (От Коалиция за България искат отрицателен вот.)
Гласували 96 народни представители: за 21, против 69, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, въпреки лекия процедурен гаф, искам да обясня защо гласувах „против” при предишното гласуване.
Смятам, че с този текст нарушаваме чл. 117 от българската Конституция, в който се казва, че има разделение на властите и Конституцията гарантира разделението на съдебната от изпълнителната и законодателната власти.
Гласувах „против”, защото смятам, че с този текст нарушавате чл. 130 от Конституцията, където изчерпателно са изброени условията, на които трябва да отговарят членовете на Висшия съдебен съвет и там няма допуск до класифицирана информация.
Гласувах „против”, защото с този текст нарушаваме няколко важни решения на световни и международни организации като тези на ООН, Хартата за правата на съдиите, приета в Страсбург, няколко решения на Съвета на министрите към Европа, които казват еднозначно: назначаването, повишаването и преместването на магистрати, съдии, следователи и прокурори, не може да зависи от орган, който е в изпълнителната и в законодателната власти; че може да се изпълнява само от орган, в който членуват магистрати.
На трето място гласувах „против”, защото с този текст не зачитате мнението на Върховна касационна прокуратура, Висшия адвокатски съвет, Висшия съдебен съвет, по същество на цялата гилдия. Пренебрегвате мнението на всички професионалисти, които ви казват, че текстът освен противоконституционен е и антидемократичен, защото посяга на разделението на властите.
Гласувах „против”, защото смятам, че с този текст целите единствено да постигнете политическата си цел като партия ГЕРБ, да овладеете съдебната система и да я подчините на волята на изпълнителната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Ципов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народния представител Любен Корнезов – § 187 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Уважаеми колеги с оглед на приемането на предложението на госпожа Колева, предлагам на вниманието ви редакция на комисията за § 187, който става § 132:
„§ 132. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 20, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2010 г. и § 69 относно чл. 196, т. 2, който влиза в сила от 1март 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Искам да обърна внимание на народните представители, предстои ни гласуване.
От 21-ви този месец има Решение на Конституционния съд, № 17 във връзка със Закона за националния архивен фонд, имаше там § 16.
От тази трибуна ви предупредих, че вие давате обратно действие на закона, което е недопустимо. Конституционният съд възприе нашето становище и обяви § 16 по същия начин за противоконституционен.
Сега какво правим? Даваме сила на една правна норма към 1януари 2010 г., връщаме 12 месеца назад закона. Струва ми се, че ще направите пак грешка. Създавате ми работа, включително и през ваканцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на § 187 по вносител, което предложение комисията не подкрепя.
Гласували 113 народни представители: за 31, против 76, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа по принцип § 187 в редакцията, предложена ни от господин Ципов.
Гласували 113 народни представители: за 86, против 25, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Моля да се отрази в протокола: след приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт отдел „Финални текстове” да прецизира поредността на параграфите, вътрешните препратки и препратките към параграфите от гледна точка на правната техника.
В движение променяхме номерации и очаквам изненади.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Господин Анастасов, имате думата.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Къде е министър Цветанов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тук е. (Шум и реплики в КБ.)
Не мога насила да го вкарам в залата. (Шум и реплики в КБ.)
Чл. 55 казва: когато пожелае, ще се изправи в залата и ще говори. (Шум и реплики в КБ.)
Господин Анастасов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

„ДОКЛАД
относно Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 054-01-57, внесен от народния представител Любен Корнезов, и № 054-01-61, внесен от народния представител Искра Фидосова и група народни представители, за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
„Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на закона.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 12, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложение от народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов, което е оттеглено.
Параграф 1.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров - § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Любен Корнезов - § 1 да придобие следното съдържание: „В чл. 35, ал. 3 след думите „Министерски съвет” да се добавят думите „както и за престъпления, извършени по поръчение или изпълнение на решение на организирана престъпна група”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Четин Казак и Митхат Метин - § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Михаил Миков и Мая Манолова - § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 35, ал. 2 думите „243-246” се заменят с „244а-246”, думите „321, 321а” и „чл. 354в, ал. 2 – 4” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Мисля, въобще дали да взимам повече думата. Може би някои ще кажат: по-добре не взимай. Но досега – от 20 години съм тук, Народното събрание не е търпяло такова унижение, госпожо председател. Обидно е! По човешки даже е обидно.
Сега за текста. Мисля, че чл. 35 от НПК урежда така наречената родова подсъдност – кои дела са подсъдни на Районния съд като първа инстанция... (Реплики от КБ.)
Овации тогава. (Шум и реплики в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: ... и кои престъпления се разглеждат като първа инстанция от окръжните съдилища.
С оглед създаването на тези специализирани съдилища, с които практически предрешихме и въпроса за съдебната власт, аз съм направил предложение, само че в ал. 3, ако е пред вас, Софийският градски съд, който е в системата на съдилищата, има специфична компетентност за престъпления, извършени от лица с имунитет, респективно Министерският съвет.
Аз ви предлагам наред с това Софийският градски съд, Съдебната палата да разглежда и дела от организираната престъпност. Проблемът се решава само с тези няколко думи, които са вкарани в чл. 35, ал. 3 и всичките ви проблеми няма да стоят, както вие си ги представяте. Пак казвам, става въпрос за около стотина дела, които могат да бъдат разгледани от Софийския градски съд, където действително има и много компетентни съдии, разбира се, прокурори в Софийска градска прокуратура.
Моля, това мое предложение да бъде гласувано, ако въобще преминаваме към гласуване на НПК. Надали е разумно, разбира се, в тези часове, пък и чакаме да чуем министъра на вътрешните работи, да се занимаваме с наказателен процес сега, в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Господин Корнезов, имам само един кратък въпрос към Вас. Не считате ли, че по този начин Софийският градски съд ще се превърне в извънреден?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Младият колега вече няколко пъти ми прави реплики. Колега Ципов, моите уважения към Вас. Работили сме не само в този парламент заедно. Явно Вие не правите разлика между съдебната ни система, както е изградена така по Конституция, и това, което създавате извън нея. Няма смисъл сега тук да говоря що е това специализиран съд, що е извънреден съд. Разбира се, че Софийският градски съд – някой досега да е чул да кажа, че е извънреден или е специализиран? Разбира се, че не е. Има ал. 3 и сега съществува. С тези три думички, които ви казвам, вие ще си решите проблема. Аз искам да ви помогна, ама за това трябват и знания.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Не ми отговорихте на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дебатите са закрити.
Минаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов, което комисията не подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 26, против 76, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин, Михаил Миков и Мая Манолова за отпадане на § 1, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 33-ма, против 81, въздържали се 7.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 1, съгласно доклада на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 86, против 20, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 42, ал. 2 думите „по-горен или на военен съд” се заменят с „по-горен съд, на специализирания наказателен съд или на военен съд”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 2, съгласно доклада на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 83, против 21, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров – § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за отпадане на параграфа, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 80, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Гласували 107 народни представители: за 83-ма, против 17, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 173, ал. 3 навсякъде думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1-3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 4 в редакцията му по доклада на същата.
Гласували 111 народни представители: за 90, против 15, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Госпожо Манолова, искахте процедура.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Втори ден българският парламент чака вицепремиера министър Цветанов по искане на парламентарни групи. Той е в залата, очевидно не за да вземе отношение по закона, който се приема в момента. Моето процедурно предложение е временно да прекъснем заседанието, да чуем вицепремиера господин Цветанов и след това да продължим със заседанието. Съгласете се, че не е нормална обстановката, в която има едно очакване той да бъде изслушан, а в същото време да се дебатира важен законопроект. Така или иначе, този дебат по НПК няма да бъде претупан така, както бяха претупани други законопроекти. Нека да чуем вицепремиера.
Предполагам, че това е една от поредните хватки на управляващите да си дисциплинират групата, тъй като неговото присъствие предполага присъствие на депутатите от мнозинството, но нека да чуем вицепремиера и след това спокойно да продължим дебата по Наказателно-процесуалния кодекс. Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, Вашето процедурно предложение не намира опора в правилника. (Оживление. Смях.) Членовете на Министерския съвет могат да поискат думата винаги, когато я пожелаят. До момента господин Цветанов не е заявил такова желание. Освен това с оглед върховенството на Народното събрание в парламентарната република като законодателна институция, смятам, че не ние трябва да се съобразяваме, ние имаме предвидена програма и вървим по нея.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Михаил Миков и Мая Манолова – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
„§ 5. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1-3”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1-3”.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1-3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 45, ал. 2, т. 4 от правилника, правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка до приключване на изслушването на министъра на вътрешните работи, след което да продължат разискванията. (Реплики от ГЕРБ.) Именно, отлагаме разискванията по тази точка, министърът на вътрешните работи бива изслушан, след което продължаваме разискванията и гласуването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 124 народни представители: за 39, против 81, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Господин Корнезов, имате думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожо и господин министър, господа народни представители! Предлаганият ни от мнозинството § 3 е още една решителна крачка към полицейската държава – става дума за специалните разузнавателни средства. Абе, да се подслушва! (Реплики от ГЕРБ.) Няма лошо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма лошо! Сто милиона за следващата година, както знаете, повече от Министерството на културата. По данни, изнесени в пресата, само за тази година са подслушвани, и то официално над 100 хил. човека, а колко са неофициални – не знаем?! (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.) Да, да, така е! Като Ви вържа Вашия телефон с всички, дето говорите, ще знам какво си приказвате, колега Лазаров. Да! Връзвам един телефон, а слушам най-малко още 50. Вие поне ги разбирате тези работи, недейте – да ги обяснявам.
Какво ни се предлага обаче, кое е интересното? Създаваме специален съд, извънреден ли ще е, специален ли ще е, както искате, така го казвайте и казваме: именно този специален съд, дето ние ще го назначим председателят, респективно упълномощеното от него лице, ще дава разрешението за подслушване. Защо специализираният съд ще дава разрешението?! Защо да не ги дават обикновените съдилища? Може ли някой да ми обясни? Надали! Господин вътрешният министър вероятно е специалист по специалните разузнавателни средства, да дойде да ни каже.
Още нещо, този, който иска подслушването, тоест използването на специалните разузнавателни средства, винаги ще отиде при този председател на специалния съд, било то Окръжния, било то Апелативния, за да му даде разрешението. Това са оперативни данни, делото не е висящо в съда, даже може и да няма образувано още дело и не е вярно това, което вие четете, господин Анастасов – ако е било подсъдно – то въобще няма подсъдност още, има само оперативни данни, може нищо да не излезе. Да оставим, че само около процент – процент и половина от сега използваните специални разузнавателни средства са все пак някакво доказателство по делата. Винаги може да се напише: „Моля, дайте ми разрешение и те ще ми дадат, разбира се, защото и съдиите, особено пък в специализирания съд ще бъдат под натиск на изпълнителната власт.”
Затова, уважаеми народни представители, предлагам, а виждам, че и други колеги са предложили – този текст да отпадне, § 3, който става § 5, тоест чл. 174 и да си остане досегашният ред. Нищо не налага да даваме толкова много власт, да съсредоточаваме толкова много власт върху този извънреден съд.
Бумерангът нали знаете, той се връща, не мислете, че сте вечни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Този дебат може би трябваше да се води след един задълбочен анализ на тенденцията в прилагането на специални разузнавателни средства и резултатите от тях. Впрочем вземам думата със съзнанието, че трябва да го добутаме до новинарската емисия, за да може пряко да се включат телевизиите, да дадат каквото трябва и след това да бъдат изключени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите предложение за пряко предаване?
РУМЕН ПЕТКОВ: Не, не, аз не го правя, аз го констатирам, че ще има. В годините ползваните специални разузнавателни средства са варирали в различни мащаби. През 2007-2008-2009 г. те са били между 6 и 8000, ако не греша. За миналата година, както е известно, те са 12 000 , за тази година скромната ми прогноза е, че ще бъдат не по-малко от 15 000.
Тук има два въпроса. Първият е: какво налага увеличаването и ползването на специалните разузнавателни средства? Каква е резултатността от тях, разбира се? Вторият, при тази натовареност какво е времето, в което се изготвят веществените доказателствени средства? Аз твърдя, че през 2007, 2008, 2009 г. то беше 3 дни. Гадая, че днес е 3-4 месеца. Когато разширяваме спектъра на хората, които разрешават на длъжностните лица тяхното ползване, ние поемаме риска да разширим, да увеличим и броя. Не говоря за това, че в случая председателят на специализирания или извънреден съд, който както иска така да го разбира, ще си разрешава нещо, което иска неговото ведомство.
Още нещо искам да подчертая. В залата има хора, които знаят каква е значимостта на предоставянето на вещественото доказателствено средство в прокуратурата. Неговото забавяне на 3-4 месеца, в някои от случаите може да го обезсмисли.
Дами и господа народни представители, моля ви да бъдем много внимателни, когато вземаме тези решения, защото в един момент можем да създадем условия за невъзможност да бъдат реално и ефективно ползвани специалните разузнавателни средства, подготвени веществените доказателствени средства към тях и предоставени в прокуратурата.
Пак казвам, в залата има хора, които много добре разбират за какво става дума. Групата на „Ура, дайте да дадем!” да я сведем до минимум, за да можем да вземем едно разумно решение, което отговаря на интересите на държавата, на ефективността на борбата с организираната престъпност и престъпността като цяло, но и на потенциала на службите, които имат съответни задължения при ползването и реализирането на специалните разузнавателни средства, подготовката и предоставянето на веществените доказателствени средства към тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, става въпрос за един текст, който ще концентрира разрешенията по използване на специални разузнавателни средства на две места. Ако презумпцията към всички останали председатели на административни единици, на окръжни и на апелативни съдилища, изразявана многократно от министъра на вътрешните работи от началото на годината, е, че те са корумпирани, че са престъпни, то кое гарантира, че тези двама души, които ще издават разрешенията за цялата страна, защото съдът отменя териториалната компетентност, са единствените чистите и светлите? Кое гарантира, че те няма да са подложени на корупционен натиск или на политическа зависимост?
Защото много по-лесно ще се управлява този процес, аз разбирам, тогава, когато това става на две места. Лошо е, че обсъждаме предметната компетентност на този съд по-късно – става въпрос за дела за безстопанственост. Става въпрос за достатъчно дребни престъпления, които ще вървят през този съд.
Но още по-лошото е, уважаеми дами и господа, че това е един предварителен процес. На ранната фаза исканията към този съд няма да се правят от прокурора. Те могат да се правят, включително за разрешаване, от оперативните органи. Те ще квалифицират дали престъплението е убийство, причиняване на смърт по непредпазливост или просто няма престъпление. Те ще квалифицират, а не съдът с оглед очертаната предметна компетентност на едно място. Случаят в Горна Оряховица е един типичен, когато една ранна квалификация на хора, които не са имали търпението да изчакат – има ли престъпление от обективна страна, дали се е случило престъпление от обективна страна...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма.
МИХАИЛ МИКОВ: ...вкараха днешния министър на вътрешните работи в една достатъчно грозна и конфузна ситуация – грозна, обидна за Народното събрание, обидна за всички български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Текстът, господин Миков! Моля, придържайте се към предложението.
МИХАИЛ МИКОВ: Такъв тип странна квалификация, каквато тук се каза – разрешението за използване... подсъдни... неговия председател... и се казва – двама председатели, и накрая „предварително”. Защо предварително?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Така пише в НПК.
МИХАИЛ МИКОВ: Нямате ли, уважаеми дами и господа, доверие в председателите на окръжните и на апелативните съдилища днес?
РЕПЛИКА: Не.
МИХАИЛ МИКОВ: Да, чувам подвиквания: „Не!” Кажете го и от трибуната!
Толкова е широк кръгът от предвидени състави по цялата територия на приобщаване на лица, свързани – забележете, че ако има 2-3 престъпления, само заради едно, отива в специализирания съд. Каналът на специалните разузнавателни средства се концентрира на едно място. За какво дава гаранции това? За по-добър контрол ли? Или там ще изберете някой светец, който да не подлежи на натиск – бил той корупционен, политически или някакъв друг? Ето, това се предлага в този текст. Затова ние сме предложили този текст да отпадне и разрешенията, както досега, да се дават от окръжните председатели, от апелативните председатели.
Или какво казват? Ние имаме доверие на тези съдии – председатели на съдилища, да съдят, да правораздават, но им нямаме доверие да дават разрешение за специални разузнавателни средства?! Това звучи от този текст – по тези състави, по които ние предварително ще подозираме, че може би е извършено престъпление, а по-късно, когато прокуратурата направи квалификация, да не говорим за съда, да се окаже, че престъплението е по друг състав. Защото исканията за специални разузнавателни средства се правят на много ранен етап, когато квалификацията и от обективна, и от субективна страна не е изчистена, не е изяснена. И вие концентрирате тази дейност на две места – в спецсъда, и казвате, че не е извънреден, а той е прекрасен такъв!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето ти изтича!
МИХАИЛ МИКОВ: Времето ми изтича, но и вашето време много бързо ще изтече, когато действате по този начин, когато тази вулгарна полицейщина се превръща в начин на работа с Наказателно-процесуалния кодекс. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се учудвам защо този текст не е оттеглен или отхвърлен от Комисията по правни въпроси, след като група народни представители, подкрепени от комисията, промени първоначалната идея на законопроекта за така наречената персонална подсъдност на делата, разгледани от специализирания наказателен съд, и се отказа от тази персоналната подсъдност на така наречените лица с имунитет. Изведнъж ние се отказваме от персонална подсъдност за тези лица пред специализирания наказателен съд, но, парадоксално, разрешаването на специалните разузнавателни средства за част от тези лица персонално и специализирано го даваме само на специализирания наказателен съд или на апелативния специализиран наказателен съд. Няма логика!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има логика!
ЧЕТИН КАЗАК: След като вие се отказвате от принципа за персоналната подсъдност, отидете докрай! Защо за магистратите – съдии, прокурори и следователи, когато делата са срещу тях, или по-скоро те дори не са дела, а някаква оперативна информация, подозрение и т.н. за извършени престъпления, вие концентрирате специалните разузнавателни средства само в апелативния специализиран наказателен съд? Това е принципният ми въпрос, който поставям. Първият!
И вторият въпрос – имаме ли някаква статистика колко е процентът на отказаните от председателите на нормалните, обикновените съдилища искания за разрешаване използването на специални разузнавателни средства, че да се налага сега да се прехвърля, да се концентрират тези разрешения само в тези две специализирани съдилища? Ако процентът е голям, ако това по някакъв начин затруднява оперативната работа на оперативните служби, на полицията, на органите на досъдебното производство – да, тогава би могло да се търси някаква аргументация за улесняване или за постигане на някаква по-висока степен на специализирана компетентност. Но ако този процент е нисък, както предполагам, че е, тогава? Тогава наистина остава тезата, която беше развита, че ние нямаме доверие на председателите на обикновените съдилища, въпреки че те и досега разрешават масово, дават разрешение за използване на специални разузнавателни средства...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Разбира се.
ЧЕТИН КАЗАК: ...и се концентрира това правомощие по абсолютно произволни показатели и критерии, без въобще да е ясно дали наистина се касае за такъв вид престъпление, защото искането, както стана дума, е на достатъчно ранна фаза, преди обвинението въобще да е избистрило направленията, по които ще оформя и ще поддържа обвиненията и съответните състави, ще се концентрира огромен брой искания за разрешения за използване на СРС към тези два нови специализирани съдебни органа.
Това за мен и за Парламентарната група на ДПС е абсолютно необосновано. То е вредно и ще доведе наистина до още по-голяма безконтролност, избирателност и поръчковост при разрешаването на използването на СРС-та. Благодаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Михаил Миков – реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Казак, не безконтролност, а контрол върху двете места, в които по цялата територия ще се решава този въпрос, според една достатъчно ранна, предварителна квалификация. Оттам ще минават тези разрешения, за да може да се знае къде точно да се натиска – тогава, когато примерно няма достатъчно основание за разрешение.
Не безконтролност! А контрол, за да няма разпръснатост по територията. Защото на някои места един съд може да откаже, а друг – има една практика, трета, четвърта. Нека да се знае, че този съд е съд за тази работа: контрол на едно място! Така че аз не говоря за безконтролност! Аз говоря за точно обратното – пряк контрол на конкретните точки, в които се концентрира тази дейност. Аз пак казвам, предварителна дейност! Утре, когато се пише обвинителният акт, може да се окаже, че става въпрос за съвсем друго престъпление – фактите, които са събрани, да не сочат на това, което е подсъдно на специализиран съд. Но важното е оттам да мине дейността по използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Миков! Да, сигурно сте прав, защото, така или иначе, явно това ще се приеме. Ще бъде интересно освен статистиката за поискани-получени и поискани-отказани СРС-та от обикновените съдилища след година-година и половина-две години, когато този съд ще заработи, да се поиска например статистика колко искания ще бъдат отказани от тези два нови специализирани съдебни органа. Да се направи такова сравнение, което ще бъде показателно за едната или другата теза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми колеги, преди всичко колеги – юристи, обръщам се към вас и си позволявам да се обърна персонално към господин Анастасов, защото работя заедно с него във Вътрешната комисия! Зная, че той говори аргументирано.
Дайте някакви аргументи за това предложение, бе хора! Дайте юридически аргументи, да речем: „няма друг начин да се разкриват престъпления” или „няма друга процедура, по която да се събира тази информация”. Е, нямате ги тези юридически аргументи!
Дайте процесуални аргументи! Не можете да дадете и процесуални, защото и досега съществува процесуален начин да се разрешава използването на СРС-та от окръжните съдилища.
Дайте статистически аргументи! Например статистика, че по този начин се е увеличила разкриваемостта на престъпленията, на организираната престъпност. И такива нямате.
Е, като няма аргументи, като не излизате да ги изложите и да ги защитите, остава едно-единствено убеждение: че аргументът е само политически. Този специален ред, тази специална структура да бъде натоварена, капсулирана вътре в себе си, да използва и специалните разузнавателни средства за специални задачи и мисии.
Господин Анастасов, споделяте ли тезата, че когато се увеличава кръгът на лицата, които могат да дават разрешение за използване на СРС-та, се увеличава възможността за злоупотреба? Теоретично!
И не е ли присъствието на господин Цветанов в момента в залата най-голямото доказателство за злоупотреба със СРС?! Защото той е тук именно по тази причина: да обясни пред парламента защо наруши закона, защо злоупотреби с използването на СРС-та и защо се стигна дотук по случая в Горна Оряховица. Благодаря ви. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моята позиция е категорично този текст да отпадне!
Наред с изложените до момента мотиви за неговото отпадане искам да насоча вашето внимание върху следния мотив.
Ние тук поставяме пред много сериозно съмнение основна презумпция в наказателното право, а това е презумпцията за невинност до доказване на противното. Ние предопределяме наказателния процес още в неговия начален стадий, като решаваме той на кого е подсъден по една предварителна фаза. Считам, че тук ние нарушаваме основния принцип в българското наказателно право и това е презумпцията за невинност до доказване на противното. Ето защо настоявам този текст да отпадне!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя декларация от името на нашата парламентарна група.
Предполагам, че ползвайки конкретния повод по един конкретен текст, който представя даването на разрешения от председателя на специализирания съд за ползването на специални разузнавателни средства, бяха направени политическите изказвания отляво и отзад отдясно.
В общи линии, казахте някои верни неща, но те са си верни само за вас. Тъй като успяхме да ви лишим от аргументите да приказвате повече, в момента правите изказвания, които нямат нищо общо с конкретиката и с предложените текстове по НПК.
Днес получих окончателното становище на Венецианската комисия по повод на двата законопроекта – по НПК и за съдебната власт, които бяха там. Ще си позволя да ви прочета последните две точки:
„Очевидно е ясно, че българските власти възприемат решението, с което не се въвеждат специални мерки за гарантиране прилагането на закона, а по-скоро се предприемат мерки, за да се гарантира, че съдилищата и прокурорите прилагат правилно законните правила, свързани с организираната престъпност и корупцията, което очевидно досега невинаги ставаше.” Цитат!
„Друг проблем, по който българските власти полагат сериозни усилия да решат, е постигането на географско разделяне между мястото на съдене на членовете на организирани престъпни групи и района, в който действат тези организирани престъпни групи…” (Шум и реплики от независимите народни представители. Викове от народния представител Яне Янев.) „За да се постигне максимална неутралност …” Мълчи там! (Шум, реплики: „Еее!” от опозицията.) Да не се обажда и той!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред! Моля за ред!
АНАСТАС АНАСТАСОВ: „За да се постигне максимална неутралност на всички участващи страни, включително и съдиите и съдебните заседатели.”
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Има правилник!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред! Това не е същата тема, това е становището на Венецианската комисия.
АНАСТАС АНАСТАСОВ: Докладвам ви становището на Венецианската комисия.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Каква е тази процедура?! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължете.
АНАСТАС АНАСТАСОВ: „Като цяло проектозаконите не пораждат основни проблеми във връзка със спазването на европейските стандарти.
Има няколко момента, които следва да не се забравят при въвеждането на измененията и допълненията, за да се избегне ненужен риск от нарушаване на европейските стандарти. Въпреки това те са по-малко от значение в сравнение с огромната задача за борба с организираната престъпност и корупцията. Фактът, че третоинстанционният съд е Върховният касационен съд, е още една гаранция, че превишаването на пределите на нормите в законите може да бъде компенсирано от съдебната практика на този съд и на българския Конституционен съд. Прилагането на практика на тези проектозакони може да покаже какво е тяхното реално качество.”
Имам молба: да говорим по същество. (Шум и реплики от независимите народни представители. Силни реплики от народния представител Яне Янев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Какво беше това? От името на група ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов, бихте ли уточнили изказване ли направихте, или от името на парламентарна група? Беше шумно в залата и не Ви чух.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (встрани от микрофоните): От името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Явно е, че не може да се направи реплика на изказване от името на парламентарна група. Това обаче не ми спестява правото да поискам процедура за отлагане на § 3, защото от току-що чутото изявление от името на Парламентарната група на ГЕРБ става ясно, че становището на Венецианската комисия е аргумент в полза на § 3. Ако това е аргумент в полза на § 3, не само вие, колеги от ГЕРБ, следва да се възползвате от този аргумент. Мисля, че коректността изисква да размножите това становище на Венецианската комисия, с това становище да разполагат всички парламентарни групи, за да могат да съобразят окончателната си позиция по § 3.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Има го на сайта, има го на страницата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Вие твърдите, че това становище има пряко отношение към разглеждания параграф, за да можем на това основание да оформим своята окончателна политическа позиция.
Госпожо председател, затова моля да подложите на гласуване процедурата ми за отлагане на § 3 и да се върнем към разглеждането му, след като всички парламентарни групи получат това толкова важно становище на Венецианската комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на § 3 по вносител, който става § 5 по доклада на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 39, против 72-ма, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване – господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване на предложението, което направиха колегите от Движението за права и свободи. И аз не разбирам защо се демонстрира такава некоректност, в това число и от парламентарната трибуна, за съжаление от един уважаван народен представител, какъвто е господин Анастасов, да се изчете едно становище, с което не разполагат парламентарните групи. Това становище да не би да ви е изпратено за лична употреба на вас или на ГЕРБ?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Има го в сайта на Венецианската комисия.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Преди да го изчетете, поинтересувайте се дали то е раздадено, дали са запознати парламентарните групи. (Реплики от ГЕРБ.) След десет дена парламентарен мазохизъм не ми обяснявайте какво трябва да четем по сайтовете. Вие сте длъжни да представите това становище, което се очаква, за което толкова много приказки се изговориха, което е толкова необходимо тогава, когато се приемат важни текстове. Вие ми казвате: има го на сайтовете. Защо го четете тогава от парламентарната трибуна? Какво искате да ни докажете и какво не показвате? Това е некоректност. Това е абсолютно безотговорно отношение към важни текстове и важни законопроекти.
Моля да бъде прегласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване § 3 по вносител, който получава номерация по доклада на комисията като § 5 – процедурното предложение за отлагане разглеждането на този текст.
Гласували 122 народни представители: за 40, против 78, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Господин Казак има думата за процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, по начина на водене – Вие сте опитен юрист, вече и опитен председател на Народното събрание, може би заради умората, късния час допуснахте една много съществена грешка. Знаете много добре, че от името на парламентарна група не може да се правят изявления по темата, която се обсъжда по конкретната точка от дневния ред, която е предмет на дебати. Първо. Второ, становището на Венецианската комисия, избирателен абзац от което прочете господин Анастасов, беше именно във връзка с двата законопроекта – Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който е предмет на обсъждане по точката от дневния ред, която върви в момента. Трябваше да прекъснете изказването от името на парламентарна група от господин Анастасов, защото то противоречи на правилника и е недопустимо да се правят изявления от името на парламентарна група по точка, която се обсъжда в момента. Това е моята забележка по начина на водене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
Господин Станишев има думата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Действително в § 3 се обсъжда важна тема и е доста странно да се приема този параграф без всички народни представители да са запознати в детайли със становището на Венецианската комисия. Защото на слух това, което беше прочетено, може да се разбере, че става дума за подсъдността в рамките на промените в НПК и работата на тези специализирани съдилища. Само че в § 3 фактически се предопределя квалификацията на всяко едно престъпление на разследваща фаза, не на съдебна фаза. И това е сериозен, фундаментален проблем, който предопределя по какъв начин ще се третира и задава посоката на развитието на наказателния процес, което е изцяло неприемливо от гледна точка независимостта и безпристрастността на съдебната система.
И с § 3 всъщност се затваря един цикъл на създаване на специализиран съд, който ще бъде изцяло подчинен на изпълнителната власт по своето същество. Защото начинът на селекцията на съдиите, проверките от Държавната агенция „Национална сигурност”, която е подчинена на министър-председателя и на ресорния вицепремиер, ще предопределя състава, той ще може да бъде контролиран от изпълнителната власт. С целия този законопроект вие нарушавате един основополагащ принцип в българската Конституция за разделението и независимостта на една от различните власти – изпълнителната, законодателната и съдебната.
Няма спор, че ако прегласувате и този § 3, и другите спорни тези текстове ще бъдат внесени в Конституционния съд, защото все още не сте отменили Конституцията на Република България. И това е основният въпрос. Защото създавате съд, който да бъде удобен на управляващата партия, който да бъде кадруван от управляващата партия, който да използва СРС-та много по-масирано.
Стои един много сериозен въпрос. Той беше повдигнат вече в дебатите по този параграф – какъв е обемът, обхватът, изобщо процедурите и, разбира се, ефективността на специалните разузнавателни средства, които се използват в България днес. Има всички индикации, че броят на специални разузнавателни средства, които се използват през тази година, е увеличен 2-2,5 пъти. Става дума за десетки хиляди български граждани най-малко, а с всички, които разговарят с тях, стават стотици хиляди български граждани. И това много добре отговаря на цялата философия на управляващата партия, която по същество изкарва всички българи престъпници. Едни след други, различни съсловия. Последният пример е с Горна Оряховица, по който надявам се все пак да чуем и министъра на вътрешните работи, беше всъщност квалификация не само на лекарите, които бяха обвинени в предумишлено убийство, на конкретните лекари, а и морална присъда на цялото съсловие. Това е политиката на вашата партия. Затова предлагам действително или да се отложи – очевидно не желаете да се направи, не желаете да се съобрази парламента със становището на Венецианската комисия, запознавайки се с него, и да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър! Господин Станишев, посочете ми текста във внесения законопроект, който в момента разглеждаме, където е казано, че ДАНС ще проверява съдиите, които ще бъдат избирани впрочем от Висшия съдебен съвет. И аз ще го оттегля, или колегите, които са вносители. Посочете го този текст тук, пред всички, че ДАНС ще проверява тези съдии, които ще бъдат избирани от Висшия съдебен съвет, а не назначавани. Знаем кой избра този Висш съдебен съвет. Благодаря ви. С нетърпение очаквам да чуя този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Предполагам не сте забравили, че преди малко Народното събрание разглеждаше Закона за съдебната власт. Там се дават именно пълномощия на Държавната агенция „Национална сигурност” за достъп до класифицирана информация да осъществява такива проверки и по отношение на членовете на Висшия партиен съвет, които ще избират специализирания съд. По този начин се създава определен контрол. Това е толкова очевидно. Опитвате се да го завоалирате, разделяйки нещата в два закона, само че те излизат на повърхност, на бял ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предвид изключително важните обстоятелства, които представи господин Анастасов чрез изчитане становището на Венецианската комисия…
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Част от него.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Да, за да бъдем коректни – част от това становище, очевидно услужливо подбрани по начина, по който тук се прави неколкократно от представители на мнозинството от ГЕРБ и в други ситуации изчитане на услужливо подбрана информация, но да приемем, че все пак това е неволно от страна на господин Анастасов.
С оглед на изключителната важност на текстовете, които ни предстои да гласуваме, на основание чл. 54, ал. 2 от името на парламентарната група искам 30 минути почивка, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение. (Реплики от КБ.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (встрани от микрофоните): Тук няма обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам 15 минути почивка.
Заседанието продължава в 19,45 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.
Господин Курумбашев иска процедура.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моето предложение е свързано с предстоящото изслушване на господин Цветанов, а именно то да бъде излъчвано пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Аргументите ми са в посока на това, че и предишното негово изслушване, когато чете СРС-та в залата, беше предавано пряко, така че сега се надявам, че със същия изразителен тон той ще може да прочете експертизата, която е направена от лекарите.
Освен това, той дължи огромно извинение на лекарското съсловие, което днес беше поискано от него от Българския лекарски съюз, и ще бъде добре, ако може по-широк кръг от граждани да чуят това извинение.
Второто ми предложение е свързано с това да могат да бъдат зададени по два въпроса от всяка парламентарна група и два въпроса от независимите народни представители, което е в интерес на парламентаризма, както и в интерес на господин Цветанов, който използва тук времето, за да организира кратка предколедна приемна за граждани от ГЕРБ, които бяха приети и изслушани по времето на неговия кратък престой в парламента.
Молбата ми е тези две предложения да бъдат подложени на гласуване поотделно, тъй като е възможно колегите от ГЕРБ да искат да подкрепят, да речем, само едно от предложенията, а другото да бъде отхвърлено. Така че, моля Ви да поставите на гласуване тези две предложения.
Даже бих предложил и по bТV да бъде излъчено, но, за съжаление, изпуснахме времето на централните новини и специално назначените за това репортери няма да могат да отразят това бляскаво появяване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване по Националното радио и Националната телевизия на изслушването на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 107 народни представители: за 29, против 18, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Господин Местан – прегласуване.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми народни представители от управляващата партия ГЕРБ! В политиката, както и в живота има един принцип – „И меда, и жилото”. Няма как със силата на мнозинството да налагате на Българската национална телевизия и на Българското национално радио (смях от ГЕРБ) да излъчват пряко избирателно само онези изявления на любимия ви вицепремиер, които смятате, че носят дивиденти на управляващата партия!
Напротив, когато става въпрос за една и съща тема, за продължението на една тема, сте задължени – дори не трябваше да чакате господин Курумбашев да направи това предложение, трябваше вие, както преди седмица направихте предложение да се излъчва пряко изявлението на вицепремиера, да поискате пряко предаване и на днешното му изявление по БНТ и БНР! Това е прозрачността, това е коректният диалог с българското общество!
В противен случай избирателите вече ще са прозрели простичката истина: „И тия са като ония, че и по-зле.” (Ръкопляскания от лявата част на залата.)
Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 118 народни представители: за 39, против 32-ма, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, второто поред, направено от господин Курумбашев, в процедурата за изслушване да има възможност за по два въпроса от парламентарна група.
Гласували 124 народни представители: за 40, против 72-ма, въздържали се 12.
Предложението не е прието. (Реплики.)
Господин Янев, заповядайте – прегласуване.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател! В политическия разврат, който реализират ГЕРБ през последните седмици, би следвало да има капка морал! Не само че не приемате рационални предложения и отляво, и отдясно, но се стремите да създавате насила изкуствено напрежение.
И аз не мога да разбера друго. Преди малко, госпожо председател, при предишната почивка, Вие самата заявихте, че още при идването на министъра на вътрешните работи Вие ще му дадете дума, заради което Народното събрание чака цял ден. Вижте експресната стенограма! (Шум и реплики от ГЕРБ.) И не стига, че в Народното събрание парламентаризмът беше унизен от един министерски непукизъм толкова часове, ами Вие в момента продължавате да разигравате един парламентарен фарс.
И това, което предложи колегата Курумбашев, е изключително рационално – ако има изслушване в истинския смисъл на думата, би следвало народните представители от всички парламентарни групи и независимите да могат да зададат въпроси и да получат отговор. В противен случай има един монолог, който е познат на всички нас в тази зала, няма отговор на въпроси и темата ще продължи. Изглежда и самите вие сте заинтересовани тази тема да продължава, за да отклонявате вниманието на обществото от съществените въпроси, които касаят българските граждани.
Затова все пак, позамислете се и като натискате червения бутон, осъзнавайте какво правите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бяхме закрили дебатите.
Преминаваме в режим на гласуване... (Реплики.)
Прегласувахме го! (Шум и реплики.)
Извинявайте, подлагам на прегласуване второто по ред процедурно предложение на господин Курумбашев.
Гласували 124 народни представители: за 39, против 65, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Бисеров, Корнезов, Казак, Метин, Миков и Манолова § 3 по вносител да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 122 народни представители: за 32-ма, против 83, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Миков. (Реплики.)
Господин Миков, имате думата!
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. (Шум и реплики.)
„За” съм гласувал, това не е отрицателен вот, а процедура по прегласуване.
Уважаеми дами и господа, още един мотив за прегласуването.
Успяхме за краткото време, макар и бегло, да се запознаем с доклада на Венецианската комисия. Там са били представени два проекта на Наказателно-процесуалния кодекс – един, приет на първо четене, и един – който никой не знае кой го е изработил.
Срещите в София са били само с представители на управляващото мнозинство. На Венецианската комисия е предоставена информация, която не съответства на действителните текстове и включително в техния доклад е указано, че „доколкото те се доверяват” – те самите правят резерв.
Нещо повече – всяка оценка на правните разпоредби може да даде само ограничено посочване на възможните последици – положителни и отрицателни, които те могат да имат върху изпълнението на европейските стандарти.
Всичко това са констатации от доклада.
И най-важното – в т. 21 се казва, че създаването на специален съд може да доведе до трудности при спазването на изискванията за независимост и безпристрастност. Именно заради това концентрацията на разрешенията на фазата на събиране на доказателства само в един орган крие риск от нарушаване на принципа на независимост и безпристрастност, а после този същият съд ще се произнася и по оценка на събраните доказателства. Значи той веднъж на ранната фаза ще допуска използването на специални разузнавателни средства, той самият вече ще се е ангажирал, когато преценява тяхната основателност после дали да ги приеме или не. Един и същи орган!
Моля ви да отхвърлим този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казак, Митхат Метин, Михаил Миков, Мая Манолова – за отхвърляне на § 3 по вносител.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 120 народни представители: за 30, против 76, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 5, съгласно редакцията по доклада на комисията.
Гласуваме § 5 по доклада на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 89, против 30, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Анастасов!
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 6 и 7:
„§ 6. В чл. 287, ал. 2 думите „по-горен или военен съд” се заменят с „по-горен съд на специализирания наказателен съд или на военен съд”.
§ 7. В чл. 288, т. 2 думите „по-горен съд или военен съд” се заменят с „по-горен съд от специализирания наказателен съд или от военен съд”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване ... (Шум и реплики.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, предишният текст се приема с около 80 гласа от управляващите от ГЕРБ и техния подкрепящ ги партньор – „Атака”.
Не е редно един толкова контраверзен закон, един закон, който в българското общество среща огромни обществени нагласи на съпротива и отношение, да се приема в такава обстановка, затова ние от опозицията предлагаме да се направи поименна проверка на кворума.
Ние ще излезем от залата, а вие, уважаеми дами и господа, които ще се ангажирате пряко с последиците от това законодателство трябва да съберете 121 народни представители, за да се приеме това законодателство! Благодаря ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поименна проверка!
Александър Владимиров Радославов - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Стойчев Стойков - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства Анастас Василев Анастасов - тук Анатолий Великов Йорданов - отсъства
Ангел Георгиев Даскалов - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анна Георгиева Янева - отсъства
Антон Константинов Кутев -отсъства Антоний Йорданов Йорданов - тук
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - тук
Аспарух Бочев Стаменов - тук
Атанас Станкев Камбитов - отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Демир Доган -отсъства Белгин Фикри Шукри - отсъства
Бисерка Борова Петрова - отсъства Бойко Стефанов Великов - отсъства Борис Крумов Грозданов - тук
Борислав Тодоров Стоянов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валентин Тончев Микев - тук
Валентина Василева Богданова - отсъства Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваня Донева Георгиева - тук
Величка Николова Шопова - тук
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Евгениев Димитров - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Димитрова Петрова - тук
Галина Димитрова Банковска - тук Галина Стефанова Милева-Георгиева - тук
Геновева Иванова Алексиева - отсъства
Георги Велков Колев - отсъства
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Георгиев Плачков - тук
Георги Данаилов Петърнейчев - отсъства
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Иванов Икономов - тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Цвятков Терзийски - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Димитрова Миткова - тук
Даниела Маринова Петрова - тук
Дарин Величков Матов - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диан Тодоров Червенкондев - тук
Димитър Анастасов Карбов - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Асенов Колев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Иванов Аврамов - тук
Димитър Йорданов Атанасов - отсъства
Димитър Йорданов Чукарски - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димо Георгиев Гяуров - отсъства
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Доброслав Дилянов Димитров - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгений Желев Желев - отсъства
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елин Елинов Андреев - отсъства
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Eмил Генов Василев - отсъства Емил Делчев Димитров - отсъства
Емил Димитров Гущеров - тук
Емил Димитров Караниколов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Кирилов Иванов - отсъства
Емилия Радкова Масларова - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Живко Веселинов Тодоров - тук
Захари Димитров Георгиев - отсъства
Зоя Янева Георгиева - тук
Ивайло Георгиев Тошев - тук
Иван Атанасов Алексиев - тук
Иван Дечков Колев - тук
Иван Димитров Иванов - тук
Иван Йорданов Божилов - тук
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Николаев Иванов - отсъства
Иван Петров Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Иванов - тук
Ивелин Николаев Николов - тук
Ивелин Николов Николов - отсъства
Иво Тенев Димов - тук
Илия Иванов Пашев - тук
Ирена Любенова Соколова - тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - отсъства
Искра Фидосова Искренова - тук
Йоана Милчева Кирова - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Венелинова Крумова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Камен Маринов Петков - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Владимиров Гумнеров - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирчо Димитров Димитров - тук
Корман Якубов Исмаилов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Василев Язов - тук
За стенограмата – Кирил Добрев е на балкона. (Ръкопляскания и смях.)
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Минчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимира Щерева Симеонова - тук
Кристияна Методиева Петрова - отсъства
Лили Боянова Иванова - отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомила Станиславова Станиславова - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Тодоров Иванов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мартин Димитров Димитров - тук
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Милена Иванова Христова - отсъства
Мирослав Николов Петков - тук
Митко Живков Захов - тук
Митхат Мехмед Табаков - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Ненов Николовски - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михаил Рашков Михайлов - отсъства
Моника Ханс Панайотова - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Неджми Ниязи Али - отсъства
Недялко Тенев Недялков - тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Иванов Белишки - тук
Николай Горанов Коцев - отсъства
Николай Димитров Костадинов - тук
Николай Петков Петков - тук
Николай Тодоров Мелемов - тук
Николай Хинков Рашев - тук
Николай Янков Пехливанов - тук
Огнян Андонов Пейчев - тук
Огнян Димитров Тетимов - тук
Огнян Стоичков Янакиев - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Илиев Димитров - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Атанасов Курумбашев - отсъства
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Владимиров Димитров - отсъства
Петър Иванов Хлебаров - отсъства
Петър Методиев Петров - тук
Петя Николова Раева - отсъства
Пламен Василев Орешарски - отсъства
Пламен Георгиев Цеков - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Иванов Такоров - отсъства
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стефанов Стоилов - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Светомир Константинов Михайлов - отсъства
Светослав Неделчев Неделчев - отсъства
Светослав Тончев Тончев - тук
Свилен Николов Крайчев - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Лалева Шайлекова - отсъства
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Иванов Иванов - тук
Стоян Янков Гюзелев - отсъства
Таня Димитрова Въжарова - тук
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Атанасов Димитров - тук
Тодор Димитров Великов - тук
Тунджай Османов Наимов - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Фани Иванова Христова - тук
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Хасан Илияз Хаджихасан - отсъства
Христина Иванова Янчева - тук
Христо Дамянов Бисеров - отсъства
Христо Димитров Христов - отсъства
Цвета Алипиева Георгиева - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Емилов Сичанов - тук
Цветан Костов Костов - тук
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Юлиана Генчева Колева - тук
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - отсъства
Явор Божилов Нотев - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Яне Георгиев Янев - отсъства
Янко Александров Янков - отсъства
Янко Иванов Здравков - тук
.

ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Госпожо председател, моля да отразите, че в пленарната зала влезе и господин Иван Николаев Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В залата присъстват 111 народни представители. Няма кворум. Закривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря на всички за съзнателно изпълнените задължения на народни представители! Свършихме немалко през изтеклата сесия.
Да си пожелаем Весела Коледа, Щастлива Нова година и нови успехи през идната 2011 г.! (Всички стават прави. Продължителни ръкопляскания.)
Да благодарим и на министър Цветанов, който имаше желание, като уважи Народното събрание – да бъде изслушан и да сподели с нас въпросите, които са му задавани. (Ръкопляскания.) Не по наша вина обаче това не се случи.
Уважаеми колеги, следващото пленарно заседание е на 12 януари 2011 г. Начален час – 9,00 ч. Място – пленарната зала на Народното събрание. (Ръкопляскания.)

(Закрито в 20,32 ч.)Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Анастас Анастасов

Павел Шопов

Екатерина Михайлова

Секретари:

Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания