Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 25 март 2011 г.
Открито в 9,03 ч.
25/03/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА ПЕРИОДА 20 ЮЛИ – 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
С доклада ще ни запознае господин Петков.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата във връзка с чл. 39, ал. 2 от нашия правилник на господин Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието. Моля, поканете госта в залата. Заповядайте, господин Петков.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ПЕТКОВ:
„ДОКЛАД
за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 дек. 2010 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 26 януари 2011 г., разгледа Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли – 20 декември 2010 г.
На заседанието присъстваха представители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: Евтим Костадинов – председател, Орхан Исмаилов – заместник-председател, и Румен Борисов – секретар.
Евтим Костадинов представи накратко дейността на комисията в посочения отчетен период. В доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия и за състоянието на материалната база. Представена е и работата с граждани, публичната и международната дейност на комисията, финансовата отчетност, информация за влезлите в сила съдебни актове по дела, заведени срещу решения на комисията, и предстоящите задачи.
В своето изложение Евтим Костадинов подчерта, че комисията, спазвайки разпоредбите на закона, за отчетния период е извършила проверка на 4763 български граждани и е обявила принадлежност на 683 лица. За същия период комисията е провела 19 заседания и е приела 27 решения.
Към настоящия момент се извършва проверка, при спазване изискванията на чл. 3 от закона, на заместник-министри, ръководители на държавни институции, членове на политическите кабинети на министър-председателя и на министри, лица в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – Агенция „Митници”, Национален институт за помирение и арбитраж и други.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли – 20 декември 2010 г. с единодушие, поради което предлага на Народното събрание да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли – 20 декември 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Петков.
От името на вносителя желаете ли да вземете думата? Благодаря.
Колеги, откривам дискусията.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложеното решение от комисията за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.
Гласували 105 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ.
Вносител – Министерският съвет, на 2 ноември 2010 г. Същият е приет на първо четене на 2 февруари 2011 г. С доклада ще ни запознае госпожа Михайлова. Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на Министерството на околната среда и водите – госпожа Евдокия Манева, и на госпожа Райна Хардалова – началник-отдел „Биологично разнообразие” в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 100 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието. Моля да поканите гостите в залата. Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
„Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, № 902-01-98, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 2 февруари 2011 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 1, което се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. В чл. 13 в текста преди т. 1 думите „крайния потребител” се заменят с „лицата, които ги използват със или без преработване за производство на лекарствени продукти, храни и козметика”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 3 и 4, които се подкрепят от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 4а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5, със следната редакция:
„§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „земите и горите от горския фонд” се заменят с „горските територии”.
2. В ал. 4 думите „горите и земите от горския фонд” се заменят с „горските територии”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 4а, който става § 5, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 6, подкрепен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7, и предлага следната редакция:
„§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за ползване, издадено по реда на този закон”, се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Позволителното задължително придружава събраните билки до и в билковозаготвителния пункт и складовете към него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7, както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 7 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в определения им териториален обхват – когато ползването е от горски територии – държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на договор след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд – частна собственост, позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно при свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;
4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция.
5. лице с висше лесовъдско образование, упълномощено от кмета на съответната община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии, общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии, извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 7, който става § 8, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 8 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. полза на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии – държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление, въз основа на договор;”.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии – общинска собственост, в земи, води и водни обекти в поземления фонд или в населените места – общинска собственост”.
Ще направя пояснение, господин председател. В доклада са посочени подточки „а” и „б”, но трябва да се четат като т. 1 и т. 2. Това е техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване редакционната промяна в § 9 по доклада – подточка „а” да се чете като „т. 1”, а подточка „б” да се чете като „т. 2”.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 9, както е по доклад с гласуваното преди малко процедурно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за § 9, който става § 10, и § 10, който става § 11. Предложения, които се подкрепят от комисията
Гласували 89 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 11 има постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.”
2. В ал. 2 след думите „пункт е” се добавя „замразяване или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, който става § 12, както е по доклад.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 12 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 13, и предлага следната редакция:
„§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) Създават се нови точки 2 и 3:
”2. да изкупува само билки, за които е издадено позволително от органите и лицата по чл. 22 или удостоверение за култивиране;
3. да съхраняват позволителните и/или удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март на следващата календарна година;”;
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 4 и 5.
в) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея думите “31 януари” се заменят с “20 януари”, а след думата “билки” се добавя “и техния произход по позволително”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предоставянето на информация по ал. 2, т. 1 и 6 може да се извърши на хартиен носител или по електронен път.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 13, както е по доклад.
Гласували 96 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 13 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 14, и предлага следната редакция:
„§ 14. Създава се чл. 31a:
„Чл. 31a. (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя – име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер, когато е юридическо лице.
(2) Приключените книги се съхраняват една година от лицата по чл. 31 и 32.
(3) При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са длъжни в срок до 7 дни писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, да предоставят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните до момента на прекратяване на дейността билки и да съхраняват книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 за срок от една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 14, както е по доклад.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 15, със следната редакция:
„§ 15. В чл. 32, ал. 2 думите „чл. 31, ал. 2, т. 4” се заменят с „чл. 31, ал. 2, т. 6 и чл. 31а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 15, така както е по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 16:
„§ 16. В чл. 33 думите „документите по чл. 13, т. 2 и 3” се заменят с „позволително за ползване на билки, издадено по реда на чл. 21, ал. 2 и/или удостоверение за култивиране по чл. 46, т. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 14а, който става § 16, така както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 15 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17, и предлага следната редакция:
„§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „органите” се добавя „или лицата”.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес – за физическите лица;”.
3. Създава се нова т. 2:
„2. наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните по т. 1 на лицето, което го представлява – за билкозаготвител – юридическо лице, както и имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2;”.
4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 17, така както е по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 15а, който става § 18:
„§ 18. В чл. 35 след думата „Органите” се добавя „или лицата”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15а, който става § 18, така както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на § 15б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 15б, който става § 19:
„§ 19. В чл. 37, в ал. 1 и 2 след думата „органите” се добавя „или лицата”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15б, който става § 19, така както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 15в.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 15в, който става § 20:
„§ 20. В чл. 38 след думата „Органът” се добавя „или лицето”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15в, който става § 20, така както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 15г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 15г, който става § 21:
„§ 21. В чл. 40 след думата „органа” се добавя „или лицето”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15г, който става § 21, така както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 16 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 22, и предлага следната редакция:
„§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, след думата „Органът” се добавя „или лицето”, думите „със заповед” се заличават и след думите „титуляра на позволителното за ползване” се добавя „или на записаните в него по чл. 26, ал. 2 лица”.
2. Досегашната ал. 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 22, така както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 16а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 16а, който става § 23:
„§ 23. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 16а, който става § 23, така както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 17 и 18, който съответно стават параграфи 24 и 25, и които комисията подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали си 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 18а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 18а, който става § 26:
„§ 26. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В т. 1 и т. 2 думите „горски фонд” се заменят с „горските територии”;
2. В т. 4 думите „горите, земите, водите и водните обекти от горския фонд” се заменят с „горските територии”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 18а, който става § 26, така както е по доклад.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 19 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Директорът на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство:
1. предвижда и организира дейности по опазване и защита на лечебните растения в горските територии – държавна собственост, както и териториите, предоставени им за управление, въз основа на договор;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от горските територии - държавна собственост, както и от териториите, предоставени им за управление въз основа на договор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 19, който става § 27, така както е по доклад.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 20 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 28, и предлага следната редакция:
„§ 28. В Глава четвърта, Раздел І се създава чл. 49а:
“Чл. 49а. Органите по чл. 42 могат да възлагат правомощията си, свързани с издаването на позволителните по този закон, на оправомощени от тях длъжностни лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 20, който става § 28, така както е по доклад.
Гласували 69 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 20а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 20а, който става § 29, със следната редакция:
„§ 29. В чл. 50, т. 4 се изменя така:
„т. 4. раздел „Лечебни растения към горскостопанските планове и програми, съгласно Закона за горите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 20а, който става § 29, така както е по доклад.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 21 и 22, които съответно стават параграфи 30 и 31, и които комисията подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 23 има постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 32, и предлага следната редакция:
„§ 32. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя “и търговия”.
2. Създава се точка 7:
„7. издадените позволителни от органите и лицата по чл. 22”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 23, който става § 32, така както е по доклад.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 24 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 33, и предлага следната редакция:
„§ 33. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. Регионалната дирекция по горите организира контрола върху ползването и възпроизводството на лечебните растения в горските територии, в обхвата на нейното действие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 24, който става § 33, така както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 34, и предлага следната редакция:
„§ 34. В Глава пета се създава чл. 64а:
„Чл. 64а. За неуредените случаи при осъществяване на контролните правомощия по този закон се прилагат разпоредбите на Глава девета от Закона за опазване на околната среда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 34 съгласно доклада.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 26 и 27, които стават съответно параграфи 35 и 36, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 37, и предлага следната редакция:
„§ 37. След чл. 64д се създава наименование „Раздел ІІ Административнонаказателна отговорност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, който става § 37, така както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 29, 30 и 31, които стават съответно параграфи 38, 39 и 40, подкрепени от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 32 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 41, и предлага следната редакция:
„§ 41. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „лесоустройствените проекти” се заменят с „горскостопанските планове и програми”, а след думите „се наказва с глоба” се добавя „от 100”.
2. В изречение второ думите „и за пашата в защитените територии съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 32, който става § 41, така както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33, който става § 42, и предлага следната редакция:
„§ 42. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване в нарушение на правилата и изискванията, определени с наредбата по чл. 27, се наказва с глоба от 100 до 3000 лв.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „чл. 10, ал. 1 се наказва с глоба до 5000 лв.” се заменят с „чл. 10, ал. 2 и на заповедта на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, се наказва с глоба от 200 до 5000 лв.”.
3. Досегашната ал. 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 33, който става § 42, така както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 34 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34, който става § 43, и предлага следната редакция:
„§ 43. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „чл. 21, ал. 2” се добавя „и ал. 5”, а думите „до 5000 лв.” се заменят с „от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 300 до 5000 лв.”
2. Създава се ал. 2:
„(2) Който в нарушение на чл. 28б ползва лечебни растения с редовно издадено позволително, но извън указаните в него вид на ползване, разрешено количество, район или конкретно находище, начин на ползване и срок, както и при неизпълнение на поставените в позволителното други условия, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 34, който става § 43, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 35 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 35, който става § 44, и който комисията подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 36 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36, който става § 45, и предлага следната редакция:
„§ 45. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки, за които не е издадено позволително или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки и за техния произход, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, не предоставя обобщена информация на Инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 36, който става § 45, както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 37 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 46.
По § 38 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителите за параграфи 37 и 38, които стават съответно параграфи 46 и 47, и които комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Заключителна разпоредба”.
Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага наименованието „Заключителна разпоредба” да се измени така: „Заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за промяна на наименованието „Заключителна разпоредба”, а именно на „Заключителни разпоредби”, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 38а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 38а, който става § 48 със следната редакция:
„§ 48. В Закона за водите чл. 61а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 38а, който става съответно § 48, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 39 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 39, който става § 49 и който комисията подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, № 002-01-98, внесен от Министерския съвет, е приет на второ гласуване.
С това приключва законодателната ни програма за тази седмица.
Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарен контрол в 11,00 часа.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители да заемат местата си.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ.
Заявка от името на Парламентарната група на Синята коалиция. Господин Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, Декларацията от Синята коалиция е за проекта АЕЦ „Белене”.
Кризата от Фукушима накара света със загриженост да преразгледа безопасността на ядрената енергетика. Съединените американски щати правят оценка за надеждността на своите ядрени технологии. Германия затвори 7 свои централи, спря продължаването на срока на действие на реакторите си. Франция и Испания разпоредиха спешна проверка на всички свои ядрени централи. Швейцария замрази плановете си за изграждане на нови ядрени мощности. В Италия спряха изпълнението на предизборната правителствена програма за развитие на ядрената енергетика, замразиха проектите и ще решават въпроса с референдум.
Европейският съюз разпореди стрес-тестове на всички ядрени централи на територията на общността. Започна изготвянето на задължителни общоевропейски изисквания за безопасност на ядрените реактори. Това е отговорност, поета отговорност!
За 30 години се случиха авариите в „Три майл айлънд”, в Чернобил и Фукушима. Човечеството сега търси причините, поради които рискът от атомни катастрофи се оказа почти 100 пъти по-голям от теоретичните изчисления за една катастрофа на 10 000 години.
Българският премиер е абсурдно изключение от общата тревога. Той напълно безотговорно заяви готовност да строи АЕЦ „Белене”. Няма да припомняме предизборните му обещания да отърве България от едностранната енергийна зависимост от Русия; няма да припомняме силните аргументи на Синята коалиция срещу проекта „Белене”, които така и не получиха отговор. Днес, с големи страхове за бъдещето на България настояваме:
Първо, правителството без каквито и да е преговори с Русия да замрази проекта „Белене” до налагането на новите задължителни европейски изисквания за сигурност и безопасност на ядрената енергетика.
Второ, настояваме избраният от правителството консултант NSBC да се съобрази в своето становище с бъдещите стандарти за безопасност на ядрените централи.
Трето, едва, след като бъдат изяснени причините за честите ядрени катастрофи, бъдещето на проекта АЕЦ „Белене” да се реши след референдум, на който българските граждани да преценят убедителността и силата на аргументите на противниците и привържениците му.
Призоваваме българската общественост, неправителствени организации и европейските институции да принудят българското правителство да изпълни изискванията на общата европейска политика за ядрена безопасност.
И накрая, да кажа на всички: както Фукушима е в Япония, така Белене е в България. Това е наш риск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България, господин Ангел Найденов има думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господа министри, уважаеми гости! Ще направя декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България, като ще изразя съжаление, че дори и на днешния голям християнски празник не мога да изляза с добра и радваща новина, защото темата на изявлението на парламентарната група е посветено на ситуацията в страната, а тя никак не е добра. (Реплики и възгласи от мнозинството.) Не виждам основание нито за вашите усмивки, нито за вашите възгласи.
Уважаеми дами и господа народни представител, от средата на миналата година ние от Българската социалистическа партия и от Коалиция за България многократно предупреждавахме за влошаването на социално-икономическата ситуация в страната. Предупреждавахме за ръст на цените, за обедняването на хората, настоявахме за активни мерки на правителството. Вместо решение правителството ни предлагаше добре режисирани, но абсолютно неуместни пиар акции. Напрежението и недоволството сред хората растеше, но управляващите залагаха на илюзорни рейтинги и се успокояваха от услужливи проучвания.
Уважаеми дами и господа, имаме всички основания да кажем, че се върнаха мрачните времена на борбата за оцеляване за огромната част от българските граждани. За огромната част от тях реалното ежедневие се оказаха мизерията и обедняването.
Според последните проучвания на „Галъп” 62% от хората – обърнете внимание – отговарят, че материалното им положение е по-зле, отколкото предишната година. Това, дами и господа, уважаеми господа министри, е най-високият дял на хората за последните няколко години. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Цените се увеличават на фона на замразени или трайно намаляващи доходи. По данни на Националния статистически институт, господин Вълчев, през последното тримесечие на 2010 г. средният месечен доход на член от домакинството е бил 308 лв. ...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): При вас повече ли бяха?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ... при необходими 600 лв.
Колко според Вас?
Около 60% или над 180 лв. от разполагаемия доход отива основно за стоки и услуги, от които зависи оцеляването на всеки един: храна, поддръжка на жилище, ел. енергия, отопление, данъци, заплащане в сферата на здравеопазването.
Още по-драматично е положението при най-бедните българи, а те са над 60% от населението – това са основно пенсионери, безработни, работещи на минимална работна заплата, всъщност хората с доходи около 240 лв. на месец, при които жизнено необходимите разходи надхвърлят 80% от доходите, които получават. Обърнете внимание на това: за всичко останало, което им предлага и поднася ежедневието, хората разполагат с до 40 лв. на месец.
Уважаеми дами и господа, изчисленията показват намаляване на доходите за миналата година общо с около 4%. От друга страна – при препускащи нагоре цени, общото поскъпване е с повече от 4 4,4% на годишна база, като при някои храни и хранителни продукти поскъпването е от 20 до 40% само за няколко месеца.
Обърнете внимание, че само за един месец от настоящата година се отбелязва ръст на негативните очаквания в хората с десет пункта и всъщност над 41% от хората вече очакват влошаване на тяхното материално положение.
При това развитие, когато вече е изконсумирана голяма част от предвидената за цялата настояща година инфлация, и то само за първите два месеца на тази година, а доходите намаляват, се налага въпросът: какво ще стане до края на 2011 г. при очакваните нови повишения на цените на газа и на електрическата енергия, при растящи цени на петрола и следващите го нови повишения на всички цени? Отговорът е един – лишение, хаос в икономиката и мизерия за огромната част от българските граждани.
Къде да търсим причините?
Влиянието на международната конюнктура и повишаването на цените, особено на енергийните носители на международните пазари, със сигурност е от значение. Според нас обаче основната причина за катастрофалната ситуация в страната е липсата на последователна политика в областта на икономиката и развитието на доходите на българските граждани.
Тоталното блокиране на икономическата активност, замразяването и намаляването на доходите, хаосът и непоследователността в данъчната и в икономическата политика, липсата на перспектива и песимизъм и отчаянието са основните причини за това плачевно положение днес в България.
Основните двигатели на икономиката – вътрешно потребление, промишлено производство, преки чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции, на практика са блокирани. Дори прехваленият ръст на експорта, който се предполага, че ще извади цялата икономика от дупката, едва достига нивата от 2008 г. Имаме всички основания да кажем, че правителството се провали и ще продължи да завлича България в блатото, като вероятността за изплуване на икономиката намалява право пропорционално на оставането на власт на правителството на ГЕРБ.
Уважаеми дами и господа, предупреждавахме за предстоящото тотално обедняване на българите. Познахме не защото разполагаме с кристална топка, а защото икономиката си има закони и правила. Те трябва да се спазват и не се влияят от заповеди от специални разузнавателни средства и от пиар акции.
Дами и господа народни представители, ние от Българската социалистическа партия и Коалиция за България ясно заявяваме, че протестираме и ще протестираме. Протестираме срещу безхаберието на вас – управляващите! Протестираме срещу демагогията, която властва в страната, срещу некомпетентната и безотговорна политика в областта на доходите и на икономиката, срещу липсата на каквато и да е грижа за обикновения човек!
Затова, призоваваме всички, които споделят това разбиране, утре в 11,30 ч. да се присъединят към нашия протест на пл.”Ал. Батенберг”.
Днес няма да предлагаме поредните мерки. Решението за нас, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри, е едно – оставка на правителството!
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от Коалиция за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи от други парламентарни групи?
Господин Иван Вълков – Декларация от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми гости! Всеки народ очаква от управляващите по добър живот и по-висок стандарт. Това не се постига с думи, а с конкретни действия. След управлението на тройната коалиция българите вече не вярват на обещания, те искат само резултати.
Изграждането на стратегическа инфраструктура е ключова за всяка държава. Това е и нашият приоритет – да изградим добра инфраструктура, да спасим човешки животи и да създадем удобство за българите, за бизнеса и за чуждите инвеститори.
Защо нямаме нито една изградена магистрала? Защото вие, господа от опозицията, не можахте да се разберете по отношение на конюнктурните си помисли и това как да разпределите средствата от нея. А по-добре е, че не го направихте, защото, ако беше станало, щяхте да заровите българите, да дадете хляб за скъпи концесии в джобовете на политици и чужди компании. Каузата на БСП е много ясна – да разпространява лъжи и всякак да пречи на България. Всичко това с една цел – да пречи на управлението на ГЕРБ да не успее. С това си поведение БСП категорично застава срещу икономическото развитие на България. (Шум и реплики от КБ.)
Отговорните политици, каквито твърдите че сте, не могат да следват подобни каузи. Така показвате, че не ви е грижа за българския народ и за бъдещето на тази държава. Спрете да лъжете хората, че са бедни, защото се инвестира в инфраструктурата! Спрете да измервате магистралите с бурканчета кисело мляко и хляб! Ето, това е популизъм! Не подценявайте българския народ! Спрете да се подигравате и да лъжете официалните институции! Тъжно е, че за да постигате политическите си цели, сте готови на всичко! Достатъчно време имахте да пречите за развитието на България.
За всички е ясно, че предизборната кампания на БСП вече стартира, каквито и парламентарни избори водихте и през миналите избори – крайно негативни, използвайки страховете на хората.
Целта ви, колеги, е ясна – опитвате се да трупате рейтинг на местните и президентски избори като саботирате усилията на кабинета да строи магистрали, да усвоява средства по европейските фондове и да създава икономически активни граждани.
Организирането на протести от структурите на БСП по места е безмилостна манипулация на хората. БСП лъже хората, че в условията на пазарна икономика контролът върху цените на храните и горивата са възможни. Всички помним изпразнената хазна и източения бюджет след тяхното управление, разсипването на бизнеса от необезпечените с пари обещания и договори. (Шум и реплики от КБ.)
Правителството на ГЕРБ залага на създаването на икономически активни граждани и бизнес, укрепването на фирмите в България и подобряване на тяхната конкурентоспособност. Само по този начин ще се съживи икономиката, а българският народ ще подобри стандарта си на живот. Това е вярната посока, на която БСП, с политически лозунги от утопията на социализма, се опитва да попречи.
Всички видяхме резултатите от вашето управление. Обещахте ни „Тракия”, но не я направихте. Обещахте ни „Люлин”, но не я направихте. Обещахте ни „Марица” и „Струма” – и тях ги няма. Строителите на съвременна България, както обичате да се изразявате, са много, но истината е, че БСП не е сред тях.
Вие казахте: на българите им трябват магистрали. Не им трябват магистрали, а им трябват цървули. За разлика от вас, ГЕРБ доказахме, че стоим зад обещанията си, можем и работим за това ежедневно.
Строим 116 км магистрали – от автомагистрала „Тракия”. Колкото и да не ви се иска, колкото и да ни пречите, това е факт. Приключваме с магистрала „Люлин”, стартираме работата по магистрала „Струма”.
ГЕРБ последователно следва принципа за честно и прозрачно управление в полза на хората. Нашите цели не са подчинени на едни или други избори, нашите цели са дългосрочни.
Проведохме прозрачно, честно и конкурентно състезание за автомагистрала „Тракия”. Беше ни трудно да направим това, защото заварихме спрени заради вас процедури от Европейската комисия. В проведеното от нас състезание участваха рекорден брой български и чуждестранни фирми, а за всяка следваща магистрала кандидатите стават все повече. Това е доказателство, че се завръща доверието към България, доверието към управляващите политици и към институциите й. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ, шум и възгласи от КБ: „Браво! Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Новопостъпили питания за периода от 18 до 24 март 2011 г.:
Постъпило е питане от народния представител Меглена Плугчиева към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно образователната политика на Министерството на образованието, младежта и науката спрямо българската общност в чужбина и особено в страните на Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Калина Крумова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно продължаващо поголовно изсичане на горите у нас. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народните представители Павел Шопов, Венцислав Лаков и Любомир Владимиров към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно бездействието и злоупотребите на трите електрически фирми при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Калина Крумова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно уведомителни писма за санкции за мери и пасища. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Калина Крумова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно ситуацията с разпространението на шап у нас и последствията за българските фермери. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Пирински към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно причините за трайната безработица. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Пирински към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно рискове за националната сигурност. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Постъпило е питане от народните представители Янаки Стоилов и Мая Манолова към Стефан Константинов – министър на здравеопазването, относно медицинската помощ на гражданите в общините. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 април 2011 г.
Общ брой на питанията – 9.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов, на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, на въпрос от народния представител Хасан Адемов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, на въпрос от народния представител Любомила Станиславова;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов, на въпрос от народния представител Любомила Станиславова;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова, на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, на въпрос от народния представител Димитър Карбов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова, на въпрос от народния представител Яне Янев.
Преминаваме към отговорите на въпроси и питания от членове на кабинета. Първи ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на въпрос, поставен от народните представители Четин Казак и Ремзи Осман относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР – Кърджали. Въпросът ще бъде развит от господин Казак.
Имате думата, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, искам първо да Ви поздравя, а чрез Вас и всички добросъвестни служители на Министерството на вътрешните работи, които участваха в операцията, която доведе до успешния завършек на кризата със заложниците в банков клон в Сливен.
Поводът за моя въпрос обаче са едни действия, които хвърлят нотки на съмнение и безпокойство върху деянията на органи на Министерството на вътрешните работи, специално в област Кърджали.
На 12 февруари 2011 г. в гр. София се проведе извънредна Национална конференция на мюсюлманите.
На 11 февруари 2011 г. около 16,00 ч. в Районно мюфтийство – гр. Кърджали, е получено обаждане от с. Жинзифово за получена призовка по пощата от делегата на конференцията Мусим Хасан Осман. С призовката, подписана от заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, господин Иван Славчев Иванов, лицето се призовава за снемане на обяснения във връзка с избора му за делегат на Националната мюсюлманска конференция и е призован да се яви в 10,00 ч. в сградата на Областна дирекция на МВР.
На проведена среща с господин Иванов се установява, че той не е подписвал призовки и този подпис не е негов. Районният мюфтия на Кърджали е сезирал директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, с жалба, с искане за откриване на извършителите на деянието, които са злоупотребили с името на официална институция, каквато е МВР. Към жалбата са приложени 2 броя призовки с уточнението, че в Районно мюфтийство – Кърджали, се съхраняват и други подобни призовки. Впоследствие се оказа, че подобни призовки с идентично съдържание са получили множество граждани в най-различни райони на област Кърджали.
Моят въпрос, както и на моя колега към Вас, е: каква е Вашата позиция по така изнесените данни? Тези призовки в крайна сметка истински ли са, или наистина са били фалшифицирани? Ако са били фалшифицирани, какви действия са предприети за разкриване на извършителите на деянието? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, искам да Ви благодаря за оценката, която дадохте за действията, които предприеха служителите от Министерството на вътрешните работи през последните 48 часа. Надявах се, че това ще го направят и преждеговорившите с декларациите, които бяха за заклеймяването на българското правителство.
Във връзка с Вашия въпрос, Ви уведомявам следното.
На 15 февруари 2011 г. в Областна дирекция на МВР – Кърджали, е постъпил писмен сигнал с вх. № 21 17 от 15 февруари 2011 г., подаден от господин Байхан Мехмедов – районен мюфтия в гр. Кърджали. В него се сочат предварителни данни, че на 11 февруари 2011 г. около 16,00 ч. делегат на Извънредната мюсюлманска конференция е получил призовка по пощата да се яви на 12 февруари 2011 г. в 10,00 ч. в сградата на Областна дирекция на МВР – Кърджали. Същият е поканен за снемане на писмени обяснения във връзка с участието му в предстоящата конференция, чието провеждане е било насрочено за 12 февруари 2011 г. в София. Призовката е издадена от името на заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, и в нея собственоръчно са положени подпис и печат.
В тази връзка на 11 февруари 2011 г. представителят на Районното мюфтийство Халил Апти и кметът на с. Жинзифово, община Кърджали, са провели лична среща със заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали. След запознаването му с призовката служителят категорично е заявил, че той не е автор на документа и положеният личен подпис не е негов.
На 14 февруари 2011 г. в Районно мюфтийство – гр. Кърджали, са постъпили множество съобщения от други делегати, взели участие в Извънредната мюсюлманска конференция, които също са получили призовка с идентично съдържание. С цел изясняване на действителната фактическа обстановка по случая в Областна дирекция на МВР – Кърджали, е разпоредена и извършена обстойна предварителна проверка.
На 18 февруари 2011 г. с протокол за доброволно предаване на полицейските органи са представени получените призовки, адресирани до различни делегати от гр. Кърджали и региона. При проверката е констатирано, че пощенските пликове, в които са били запечатани призовките, са надписани с компютърен, машинописен текст и са пуснати в пощенските кутии, разположени в сградата на Областната пощенска станция в гр. Кърджали.
В резултат на извършените експертни изследвания е установено, че личните подписи в инкриминираните общо 28 броя призовки са положени от едно и също неустановено лице. Въз основа на проведен сравнителен анализ по несъмнен начин е документирано, че всички подписи са били умишлено подправени и не са идентични с този на заместник-директора на Областна дирекция – Кърджали. Същите са скрепени с поставен върху тях кръгъл мастилен печат с надпис „Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност – Кърджали”, който считано от 1 май 2006 г. е обявен за невалиден и е бил предаден за унищожаване.
С оглед наличието на данните за извършено престъпление от общ характер, материалите по преписката са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Кърджали, с мнение за образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител.
В заключение искам категорично да Ви уверя, че от страна на специализираните оперативно-издирвателни органи в Областна дирекция МВР – Кърджали, ще бъдат предприети всички възможни, допустими от закона действия за разкриване извършителя на престъплението и последващото му привличане към наказателна отговорност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За реплика, заповядайте господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз се радвам, че Вие изразихте становището, че, първо, това не е официален документ, издаден от органите на МВР и че са предприети действия за разкриване на извършителите на това престъпление. То е престъпление именно защото се подправят официални документи на едно от най-важните ведомства в държавата, каквото е Министерството на вътрешните работи, и то много успешно, след като са се сдобили и с печат, и са подправили подпис на отговорен служител.
Ето един екземпляр (показва документа) от тази призовка, която са получили десетки граждани, с която са били призовани да се явят именно тогава, когато е трябвало да се проведе самата Национална мюсюлманска конференция. Това е предизвикало основателно безпокойство, страх и съмнение у тях, че органи на МВР участват или са съпричастни към опитите за продължаване на разкола в мюсюлманското вероизповедание, които са инспирирани именно от определени среди. За съжаление тези опити засега се увенчават с успех и българските мюсюлмани не виждат реална ангажираност в българските власти за успешното решаване на този проблем.
Призовавам Ви, господин министър, да следите внимателно развоя на досъдебното производство по тази преписка, тъй като фактът, че се подправят официални документи на Министерството на вътрешните работи и с тях се вършат подобни престъпления, би трябвало да буди и Вашата основателна тревога. Призовавам Ви да разпоредите да бъдат извършени всички необходими действия и тази преписка да бъде взета на особен отчет, за да може да се разкрият реалните извършители на това престъпление и те да получат своето заслужено наказание. Ето, предавам Ви копие от призовката. (Дава документа на министър Цветан Цветанов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин Цветанов.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Казак, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах в моето изложение и в отговора, който направих: през 2006 г. този печат е даден за унищожаване и е невалиден. Сами разбирате, че положеният печат е от период, на който трябва да бъде направена допълнителна проверка на протокола за унищожаването му. Ще се върнем в периода 2006 г., за да осъществим необходимата проверка и дали е извършен необходимият контрол при унищожаването на този печат.
Уверявам ви, че всичко, което е свързано с досъдебното производство, ще бъде наблюдавано изключително внимателно. Действително с подобен подход се създават допълнителни напрежения върху българските граждани от турски произход и в тази посока ви уверявам, че ние работим само и единствено водени от толерантността и поведение, което да бъде съвместимо с ценностите на една демократична държава. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Александър Радославов относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири и кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област.
Заповядайте да развиете въпроса, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, колеги, господа министри! Като вярващ православен християнин си позволявам от трибуната да поздравя всички в тази зала и българския народ с този хубав празник Благовещение с пълното съзнание, че ни е нужна консолидация на нацията в тези трудни години, на това клокочещо, ако мога така да се изразя, глобално село, в което се превръща светът. Мисля, че парламентът, като основна институция в тази държава, трябва да дава добър тон за консолидацията и за утвърждаване на нашата българска идентичност и самосъзнание – затова правя и това поздравление.
Господин министър, през м. февруари 2011 г. чрез членове и симпатизанти на Движение за социален хуманизъм, което представлявам в Коалиция за България и българския парламент, бях алармиран за крайно тежкото положение на жителите в с. Динково, община Ружинци, област Видин. В някога оживеното село, днес преобладаващо живеят възрастни хора в бедност и страх. Тези хора се превръщат в малцинство сред ромското население, което населява и се самонастанява в опразнените къщи. Посочиха ми над 20 примера на вандалски кражби от домове, включително и изтръгнати кабели от ел.мрежата. Посъветвах ги да се обърнат до всички официални институции, които би трябвало да реагират в една такава ситуация. Аз също поех ангажимент като народен представител, господин Цветанов, да се обърна към Вас с този въпрос.
Жителите на с. Динково са информирали със заведено писмо от 28 февруари кмета на община Ружинци, главния инспектор Славчев – шеф на Районно управление „Полиция” в Белоградчик, комисаря Марков – директор на Областна дирекция, и лично Вас, господин министър. В него е изложен подробно проблемът и се предлага в полицейския участък в община Ружинци да бъде назначен господин Недялко Николов Недков – техен съселянин, понастоящем служител в Районното управление в Белоградчик. Те вярват, че този техен съселянин, като полицейски служител, ще се погрижи за собствеността и живота на своите съселяни.
Моят въпрос към Вас е: какво е решението на МВР по случая и какви мерки предвиждате за противодействие на тази все по-широка битова престъпност?
И един допълнителен въпрос: не е ли крайно време издръжката на общинската полиция, за която си спомням, че направихме промени в закона, да помага именно в тези случаи? Проблемът, доколкото разбирам, е с финансирането и малките общини не могат да намерят собствени ресурси. Дали Министерството на вътрешните работи има някакво виждане за развитие на общинската полиция и осигуряване на средства? Защото това, което става в с. Динково, не е само в Динково. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радославов, състоянието на оперативната обстановка на територията на обслужваната от Районно управление „Полиция” в Белоградчик в Областна дирекция на МВР – Видин, се намират в пряка зависимост от влиянието на редица специфични за Видинския регион социално-икономически, демографски и криминогенни фактори. Относително високият ръст на безработицата предопределя чувствително по-ниски от средните за страната финансови доходи на населението, които се получават основно под формата на социални помощи и пенсии. В редица малки населени места и вилни зони изградените постройки през продължителния период от време са необитаеми, а намиращите се в тях движими вещи са оставени без постоянен надзор.
Въз основа на изготвените текущи анализи на Областна дирекция МВР – Видин, е установено, че преобладаващо най-висок дял имат извършените престъпления срещу собствеността – кражби на лични вещи, метални изделия, домашни животни и селскостопанска продукция. В с. Динково, община Ружинци, адресно са регистрирани около 140 души, предимно възрастни хора, пенсионери, от които 20 самотно живеещи лица, а около 43% от общото население е от ромски произход, без постоянна работа. Конкретно населеното място се обслужва от участък „Полиция” – Ружинци, при Районно управление „Полиция” – Белоградчик, където към момента по линия на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността работят общо петима полицейски служители, на същите е зачислен един служебен автомобил за използване. Вакантни са четири места, като незаети остават длъжностите за началник на участък „Полиция” и трима младши полицейски инспектори.
През изминалата 2010 г. в с. Динково са регистрирани 29 престъпления, от които 19 кражби. Установени са извършителите на 5 от тях, неразкрити са останали 11 – броят при спазване на процесуалните изисквания, работата по три от образуваните преписки е прекратена.
Извършеният през 2010 г. грабеж на пари и хранителни продукти от самотно живееща в селото възрастна жена е разкрит по горещи следи. Извършителят на престъплението е осъден и към момента изтърпява наложеното му наказание лишаване от свобода.
С цел оптимизиране изпълнението на основните и текущи задачи, възложени от Районно управление „Полиция” – Белоградчик, са планирани и осъществени редица организационни мерки. Считано от 16 август 2010 г. са сформирани две постоянни дежурни групи, които реагират при подадени сигнали за извършени престъпления. Съвместно с придадените сили на Областна дирекция МВР – Монтана, регулярно се провеждат комплексни полицейски операции на територията на цялата община с акцент противодействие на битовата престъпност.
По инициатива на директора на Областна дирекция Видин и началника на Районно управление „Полиция” – Белоградчик, е организирана среща с кмета и жителите на с. Динково, при която са обсъдени актуалните проблемни въпроси. Взето е решение за изготвяне на сигнално писмо до кмета на община Ружинци, съдържащо искане за осигуряване на външно осветление в селото, тъй като преобладаващата част от улиците не са осветени и това допълнително способства за извършването на престъпление.
Относно предложението на жителите от с. Динково, да бъде назначен на работа техен съселянин в участък „Полиция” – Ружинци, следва да се има предвид обстоятелството, че това е възможно единствено при спазване на нормативните предвидени изисквания.
Съгласно разпоредбите на Закона за МВР и правилника за неговото прилагане, назначаването на държавна служба в МВР задължително се предхожда от провеждането на конкурс. Цялостната процедура е регламентирана в Наредба Iз-1009 от 4 юли 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР. Визираното конкретно гражданско лице понастоящем не е полицейски служител на Областна дирекция МВР – Видин, а е бивш военнослужещ, който в момента е безработен и има заявен постоянен адрес в гр. Лом.
Аз Ви благодаря за това, което казахте в самото начало – за консолидиране на усилията, за преодоляване на всичко това, което имаме днес като последствие от тежката икономическа криза. Тук просто се губи логиката на обяснението, което беше дадено от вашата декларация за всичко това, което беше натрупано в годините на преход. Нека си дадем един отговор: колко са българските граждани, които напуснаха родината през последните години и намериха препитание и реализация в страните от Европейския съюз? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Давам за пример Испания, където по неофициални данни имаме 350 хил. българи, които живеят там. Една не малка част са точно и от Видинския регион, така че в тази посока се надявам, че консолидирането на общите усилия ще доведе действително до подобряване, както на икономическата, така и на сигурността на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин министър, обадиха ми се жителите от с. Динково, че са били приятно изненадани от реакцията на комисаря Марков – директор на Областната дирекция на МВР – Видин, тъй като действително е имало открита приемна. Той ги е приел, патрулирали са и коли. Хората са се обнадеждили, че е възможно да получат защита.
Те обаче настояват, независимо че, както Вие казахте, това е конкурсно начало, да се проведе такъв конкурс, защото се опасяват, че не е възможно практически постоянно да се патрулира из селото, за да се запазят от бъдещи посегателства. Мисля, че вероятно Вие ще вземете мерки в това отношение.
Другото, за което подхвърлих накрая в моя въпрос, това е един принципен въпрос. Спомням си, че в края на миналия парламент Асоциацията на кметовете на кметства – те са около 3600 души, предлагаха да се направи тази общинска полиция. Това нещо се вкара в закона и скоро говорих със сегашния кмет на Арбанаси, който всъщност беше инициатор тогава на това искане, той каза: „Не можем да го направим, защото нямаме ресурси, нямаме пари общината да издържаме такива общински служители.”
Аз апелирам към Вас като такава мярка, която очевидно е съществена и важна за страната, да се намери такова решение от бюджета на МВР, може би – за по-бедните общини, имам предвид.
Другото, което смятам, че ще се съгласите с мен, е това, че както и Вие отбелязахте, тази ширеща се престъпност се корени в тази безработица и ниски доходи, в слабата социална защита, една маргинализация на ромското население, което действително е факт. Наред с тези световни обективни затруднения, според моето мнение, вашето днешно управление не прави достатъчно за решаване на тези проблеми, които пораждат тази престъпност.
Смятам, че това е един ваш ангажимент като управление на ГЕРБ, нямам предвид точно Министерството на вътрешните работи, и смятам, че вие сте длъжни да вземете мерки, които в този момент да бъдат полезни за България и българския народ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Радославов, уважаеми дами и господа народни представители! Създаването на общинската полиция беше желание на голяма част от местната власт и това беше разглеждано и в стратегията, която беше реализирана от управлението на Политическа партия ГЕРБ, и в законодателните промени беше предвидена такава правна възможност.
Към настоящия момент единствената община, която се е възползвала, това е Столична община. Това е, защото тя има необходимия финансов ресурс, за да си го позволи. Това по никакъв начин не означава, че държавата е отстъпила от ангажимента си за осигуряване на реда и спокойствието на гражданите, но правим всичко възможно на база финансовите възможности, които имаме днес, да покрием по-голямата част от територията с реално полицейско присъствие.
Това, което Вие казахте и жителите на това село казват, действително е за предпочитане, когато имаме служител от съответните областни дирекции, да бъдат с месторабота мястото, където те живеят, защото много по-важно е да има полицейско присъствие и извън служебни ангажименти в рамките на работното време за един полицейски служител. Когато той е местен, винаги се създават предпоставки за по-голяма сигурност и по-бърза реакция при необходимост.
Що се касае до увеличаване на престъпността и това, което Вие констатирате във Вашето изказване за ромската общност, смятам, че това е липсата на адекватни политики през последните 20 години, за да може действително да се направи един основен акцент в инвестирането на ромите в образованието, и ако беше направена една адекватна политика в тази посока днес нямаше да имаме тази даденост.
Защото и сега, в момента, ми докладваха, че в Чирпан има стрелба между цигански клана и пак имаме простреляни, задържани лица, но това е следствие на липсата на реални политики, които са водени точно в тази част от населението в страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следва питане от народните представители Димитър Петров, Иван Вълков, Галина Милева, Стоян Гюзелев, Иван Алексиев и Вяра Петрова относно увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление „Полиция” – Несебър.
Господин Бойчев ще развие въпроса.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри! Искам да използвам възможността да Ви поздравя, господин министър, с професионално проведената операция в Сливен, която има успешен край.
Питането ми касае Районно полицейско управление – Несебър, което обслужва 16 населени места, с постоянно живущо население от около 30 хил. души. На база този брой жители в управлението работят 113 щатни полицаи. Предвид предстоящия летен туристически сезон искаме да обърнем внимание на факта, че през месеците от май до октомври на територията на гр. Обзор до гр. Ахелой пребивават над 500 хил. туристи. Отделно – обслужващият персонал наброява над 120 хил. души. Това е обща концентрация около 600-650 хил. души. За спокойствието на всички тези туристи и работници отговарят служителите на реда от Районно полицейско управление – Несебър, със същия капацитет от 113 щатни полицаи.
Искаме да обърнем внимание на факта, че освен туристите – през летния сезон Слънчев бряг и Несебър са притегателен център на криминалния контингент на България. Тези хора идват в най-големия ни курорт, за да извършват кражби, да продават наркотици и развиват сводническа дейност. Щатните полицаи познават отлично тази криминална обстановка, наясно са с базата и съдържателите на регулираната от тях територия. Въпреки добрата ориентация в ситуацията те са прекалено малко, за да противодействат още по-добре на престъпността.
В годините се установи практика през летните сезони да се командироват в РПУ – Несебър, полицаи от други управления на страната. Тяхната помощ е много ценна, но те не познават така добре региона, не познават така добре обстановката, не познават така добре собствениците на хотели и заведения.
В условията на специфична икономическа ситуация ние, народните представители от Политическа партия ГЕРБ – Бургас, смятаме, че всеки един турист е от изключително важно значение за икономиката и за България. Кражбите и изнасилванията обаче носят лоша слава на Черноморските ни курорти.
Господин министър, моят въпрос към Вас е: възможно ли е дори и минимално увеличение на щатните служители в РПУ Несебър с 20 нови работни места за полицаи? Така служителите на реда ще работят по-ефективно на територията на Несебър, Слънчев бряг и останалите градове от Обзор до Ахелой.
Убедени сме, че увеличаването на щатните служители ще подпомогне за развитието и на приоритетния за нашата държава отрасъл, а именно туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бойчев, уважаеми дами и господа народни представители! Оперативната обстановка на територията, обслужвана от Районното управление на полицията в Несебър към областната Дирекция на Министерството на вътрешните работи – Бургас, се отличава със силно изразена динамичност, сезонност и неравномерно натоварване на състава през различните периоди на годината. Изключително важно е, че комплекс „Слънчев бряг” се изгради с 350 хиляди места леглова база и територията му трябва да бъде обслужвана от полицаи, които трябва да бъдат командировани по време на летните месеци.
Беше проведена среща, инициирана от вас, Борда на директорите на „Слънчев бряг” АД и хотелиерите в комплекса, също така и от кмета на Несебър. Знаете, че на 2 март т.г. проведохме работна среща, на която бяха дискутирани проблемите, и говорихме за неща, които бихме могли да предприемем като действия.
Изключително важно е, че страната ни в момента извежда като един от приоритетите за по-бързото излизане от икономическата криза затвърждаването на туристическите дестинации в България и съответните курорти да бъдат обезпечени с необходимата сигурност, за да бъдат привлекателни места за чужденците.
Мерките, които предприехме през миналата година – летния и зимния сезон, дадоха действително добри резултати относно сигурността.
Направихме задълбочен анализ и възможностите, които можем днес да осигурим, на база на желанието, изразено на срещата на 2 март и на разгледаното от Комисията по щатовете в Министерството на вътрешните работи – с 15 щатни бройки ще бъде увеличен съставът на полицейския участък, за да може тези 19 населени места заедно с комплекса да бъдат обслужвани постоянно от един числен състав, който да може да неутрализира кражбите, които се извършват и след активния летен сезон.
Имаме също така добър диалог с кмета на общината, който се ангажира при заетите в момента 34 щатни бройки, които се плащат и се финансират от местния бюджет на община Несебър, да бъдат финализирани договорните отношения и да бъде подписано споразумение като анекс за общо 49 щатни бройки. С това увеличение – това, което дава като възможност местната власт, и това, което ще положи като усилие държавата, съм убеден, че летният сезон ще бъде много по-сигурен и по-спокоен, че ще гарантираме също така сигурността в региона след активния летен сезон, като запазим собствеността на гражданите, които са си купили имотни терени в съответния комплекс.
Благодаря ви за активността в тази посока и за провокирането на тази работна среща, и то преди началото на летния сезон. Знаете, че се договорихме в самото начало на летния сезон, преди неговото стартиране, да направим пак работна среща, на която да бъдат поканени и посланици, защото те също се интересуват от сигурността на техните граждани, когато същите посещават страната.
Това е възможност и за развитието на икономиката, а също така за създаването на нови работни места в съответните курорти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Два уточняващи въпроса – господин Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Искам да изразя благодарността на жителите от нашия регион за бързата и адекватна реакция от Ваша страна, от страна на Министерството на вътрешните работи.
Туризмът е приоритетен за държавата ни отрасъл, а за нашия регион е основен – 80% от икономиката ни се формира точно от туризма. С назначаването на тези щатни бройки се гарантират спокойствието и сигурността не само на гостите на черноморските ни курорти, но и сигурността на гражданите в нашия регион за протичането на добър туристически сезон.
В момента има ръст в предварителните записвания с 20%. Чартърите вече започнаха да кацат на летищата на Бургас и Варна. Това показва, че наистина България е спокойна, сигурна държава и желана туристическа дестинация. Съвсем отговорно заявявам тук, от тази трибуна, че това се дължи на доброто управление на Политическа партия ГЕРБ и на добрите действия на правителството на Политическа партия ГЕРБ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор? Няма да отговаряте.
Преминаваме към последния въпрос към вицепремиера Цветанов – въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд.
Господин Курумбашев, имате думата.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цветанов, уважаеми дами и господа народни представители! Има становище на омбудсмана на Република България, и то на този, който е избран от правилното мнозинство, а именно – от вашето, който посочва нарушаването на редица социални придобивки на служителите на МВР.
Господин Цветанов, знаете колко са натоварени, например утре ще има митинг на БСП, има мач „Левски” – ЦСКА, изобщо много събития. Излишно е на Вас да обяснявам тези неща, тъй като според мен професионално Вие сте много по-добре запознат.
В резултат на това служителите трябва да полагат извънреден труд, който не им е компенсиран или се компенсира максимум 50 часа за три месеца. Всичко, което се изработи над тези 50 часа, не им се заплаща. Това се случва в малките населени места поради това, че има по-малко служители. Тук има предвидени компенсации с допълнителен платен годишен отпуск за извънреден труд, но те не могат посмъртно да си ги вземат след поправките, които сегашното мнозинство нанесе в Кодекса за социално осигуряване. Те не могат да получат и възнаграждението за над 50 часа.
Също така с поправки от това Народно събрание от 1 януари 2011 г. са отнети и възможностите да се заплаща нощен труд – какъвто и да е нощен труд, като знаете, че това е елементарно право, което са си извоювали работници от ХІХ век – независимо дали работят в частни предприятия, или са държавни служители, камо ли да са държавни служители, камо ли пък в МВР! На всичко отгоре, законово Вие сте предвидили възможността да не им бъде плащано за нощен труд. Знам, че сте положили усилия от страна на МВР да поискате тези пари от Министерството на финансите – от държавния бюджет, но и такива пари не са били отпуснати.
Моят въпрос към Вас е: какъв е Вашият отговор на становището на омбудсмана на Републиката? Какви конкретни мерки предприемате Вие като ръководство на Министерство на вътрешните работи? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с Вашия актуален въпрос Ви уведомявам за следното.
Законът за Министерството на вътрешните работи императивно определя условията и начина за компенсиране на положения труд от държавни служители в МВР извън установеното за тях работно време. Правната рамка на работното време на държавните служители в МВР е разписана в чл. 211 от Закона за МВР, като съгласно чл. 211, ал. 1 от Закона за МВР нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Същото се изчислява в работни дни – 5-дневно, а за работещите на 8, 12 или 24 часови смени, в часовете сумирано за 3-месечен период.
За разлика от общата уредба на работното време, установена в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, която допуска при работа на смени продължителността на работната седмица да бъде определена до 56 часа, в разпоредбите на чл. 211 от Закона за МВР не се предвижда възможност за допълнителен норматив от работни часове за работещите на смени държавни служители в МВР.
Положеният труд извън редовното работно време се компенсира, както следва:
- за държавните служители, които работят на ненормиран работен ден при 5-дневна работна седмица – с допълнително възнаграждение за извънреден труд за работа в почивни и празнични дни, и с допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни за календарна година за работата в работните дни;
- за държавните служители, които работят на смени – с допълнително възнаграждение за извънреден труд, за отработени до 50 часа над нормалната продължителност на работното време за отчетния период, и с допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни за календарната година за отработеното време над 50 часа.
Допълнителното възнаграждение за извънреден труд се изчислява в размер на 50 на сто върху основното месечно възнаграждение на съответните държавни служители. Редът за разпределяне на работното време на държавните служители, отчитането му и компенсирането на работата, извън установеното работно време, подробно регламентирано във вътрешноведомствения акт на министъра на вътрешните работи, Инструкция № Із-343/2009 г.
Предвид настъпилите промени в Закона за МВР и Правилника по приложение на ЗМВР, както и с цел усъвършенстване на досегашния ред за отчитане на положения извънреден труд, със заповед рег. № Із-767 от 21.03.2011 г. на министъра на вътрешните работи е създадена работна група от широк кръг експерти от различни структури на МВР и с участието на представители на синдикалните организации в министерството, която да изготви проект на нова инструкция за реда за разпределяне на работното време, за неговото отчитане и за компенсиране на работата на държавните служители извън редовното работно време.
По отношение на заплащането на положения нощен труд, видовете допълнителни възнаграждения, които се заплащат на държавните служители в МВР, са лимитативно определени в чл. 202, ал. 1 от Закона за МВР. Отчитайки тежестта на полагания труд и спецификата на извършените дейности, елемент от които е и работата през нощта, законодателят е предвидил по-високи размери от основното месечно възнаграждение за държавни служители в МВР, сравнено със заплатите на служителите в други бюджетни организации в рамките на изпълнителната власт. И това е от години, а не от последните промени, които бяха направени, за които в момента Вие пледирате.
По този начин законът включва заплащането на нощния труд, както и част от месечното възнаграждение, без оглед дали служителят редовно го е положил, например за случай за ползване на отпуск, изпращане на обучение и др. Докато дефинирането на компенсация за работа през нощта, като допълнително възнаграждение, се предполага заплащането само в случаи, когато нощният труд действително е положен. Не е без значение и фактът, че като вид допълнително възнаграждение без постоянен характер съответните размери няма да бъдат включени в база за определяне на обезщетението по Закона за МВР. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Реплика.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател. Благодаря Ви и за факта, че допускате малко над разрешеното време, защото темата наистина е важна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Затова си позволих да не прекъсна вицепремиера Цветанов, защото въпросът е достатъчно актуален и изискваше подробен отговор.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Именно, и се надявам, че и сега ще може да продължи с този отговор, защото аз не пледирам за нещо, което аз съм установил, аз цитирам това, което казва омбудсманът на Република България. Сега ще си позволя да ви го прочета:
„Съгласно отменения от 1 януари 2011 г. § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за МВР, за неуредените в Глава 15 „Служители на МВР” въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за държавния служител. Препращането от отменената разпоредба създаваше основание за изплащане на допълнително възнаграждение на държавните служители за работа през нощта.”
Вие просто сте отменили тази разпоредба и в момента нямате законово основание. И това сте го направили с последните поправки в Закона за МВР. Така че това, което се случва ...
Между другото госпожо председател, прави ми впечатление, няколко пъти говорим тук, задаваме въпроси към министъра ... (Народният представител Красимир Велчев говори с министър Цветанов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се разсейвайте от репликата, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Не, да Ви кажа, това е, което ми прави впечатление. Въпрос на някакво елементарно уважение е. Може ли аз да се обръщам към Вас и Вие в същото време да разговаряте с някакъв друг човек? И това се случва тук непрекъснато. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Как ме виждате в гръб с кого разговарям, господин Курумбашев?
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Разбирам, че тук се организира нещо като приемна нещо непрекъснато на различните министрите, обаче е въпрос на елементарно уважение. Казвам го както към моите колеги, така и към министрите. Ако искате, се съобразявайте. Просто не прави добро впечатление. Въпрос на Ваш избор е как се държите, разбира се.
Така че аз искам да Ви кажа, че чрез Закона за МВР с последните поправки сте отменили законово тази възможност да се плаща този нощен труд. Искам да Ви кажа, че ние от Парламентарната група на Коалиция за България ще внесем такива поправки, за да може законово да се изплаща този нощен труд и се надявам, че ще имаме подкрепата на Министерството на вътрешните работи, което трябва да даде становище по такава поправка за това ние да бъдем подкрепени по отношение заплащането на нощния труд. А когато говорим за извънредния труд, става дума за това, че тези до 50 часа може да се плащат, но ето, вчера приказвах с един сержант, примерно на паркинга, той казва: „Аз имам 130 часа. Тези 50 часа ми се плащат, но всичко над 50 часа не се плаща.” Това се случва, защото може би е недостатъчно комплектувана дирекцията, имате по-малко хора или просто са по-натоварени като работа, но трябва да се измисли една от двете възможности – или да може да им се плаща целият извънреден труд, или да не вземат повече от 50 часа извънреден труд. Това са двете възможности, за да може те да бъдат справедливо компенсирани.
И в двете посоки – и по отношение на извънредния труд, и по отношение на нощния труд, Ви казвам, че ние ще внесем такива законови поправки и се надяваме, че ще бъдем подкрепени от ръководството на Министерство на вътрешните работи. Благодаря ви.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Защо не внесохте преди 4 години? Много сте загрижени за хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев.
Ще ползвате ли дуплика, господин Цветанов?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев! Аз разбирам, че петъчният ден е възможност да кажете какво бихте направили, но, когато излизате и казвате какво бихте направили, кажете какво направихте, когато имахте тази възможност. Защото днес мога да кажа, че секторът за сигурност е в една много по-стабилна ситуация, на база възможностите на държавата правим всичко възможно да подобряваме материалните условия на труд. И трябва да Ви кажа, че ако Вие в момента казвате, че сте загрижен за условията на труд, на работа, тогава кажете защо купихте принтери за по 3 хил. лв. единият, които въобще не бяха необходими, лишихте от възможност дознателския апарат? Това, което направихме до края на годината, е да закупим компютри за всички дознатели, които са в системата на МВР. Защо не хвърлихте повече пари в подобряване условията на работа на служителите на МВР?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Цветанов.
Господин Курумбашев, сега аз Ви призовавам да слушате дупликата на вицепремиера. За това пледирахте преди малко.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Аз знам, че господин Курумбашев никога не слуша в детайли какво се случва в МВР, но понеже днес е като говорител за някаква тема, аз го уверявам, че всичко, което е предвидено по закон, Министерство на вътрешните работи ще го изпълни и винаги сме отворени за всякакви законодателни промени, които са в интерес на държавата и на сектора за сигурност. Това обаче, което сме наблюдавали от Вашето поведение във Вашето управление относно сектора за сигурност, мисля, че на всички е ясно какво успяхте да направите и Вие трябва да кажете защо не го направихте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за участието на вицепремиера в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към изслушване на Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори, първо, на въпроса на народния представител Милена Христова относно Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г. и проекта „Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства”.
Госпожо Христова, имате думата.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Един от основните проблеми по отношение на ромската общност са лошите жилищни условия, поради което е създадена и Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите 2005-2015 г. Основните мерки за нейното изпълнение са насочени към подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура, което означава, водопровод, канализация, улици и принадлежащи съоръжения, регулиране на териториите и изработване на подробни устройствени планове, както и изграждане на социални жилища.
Вече втора година обаче тези дейности не се изпълняват, а по отношение на изграждането на социалните жилища до 2009 г. бяха обособени парцели и оттам нататък няма никакво развитие.
Аз ще Ви помоля, господин министър, да бъдем конструктивни по темата и ще Ви помоля да отговорите от момента на Вашето встъпване в длъжност като министър на регионалното развитие и благоустройството досега какво се е случило по програмата, поради което задавам към Вас и въпроса си – осигурено ли е финансиране на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г. и поради спирането на проекта „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства”, каква ще бъде съдбата на започнатото строителство и обособените парцели?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! В редица въпроси, задавани от Вас като народен представител, съм Ви информирал относно мерките и дейностите, включени в Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Републ. България за 2005-2015 г., както и за тяхното изпълнение в периода 2005-2010 г.
За 2010 г., предвид условията на намалена фискална рамка, не бяха осигурени средства за реализация на програмата чрез Закона за държавния бюджет или чрез централния бюджет. Въпреки това чрез преразпределяне на средствата по програми, изпълнявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в края на 2010 г. бяха осигурени минимални средства. Те бяха насочени за доразплащане на изпълнени работи за въведени в експлоатация обекти от водоснабдяването и канализацията на квартали с компактно ромско население, както и за подготовката на други обекти за въвеждане в експлоатация.
За 2011 г. няма предвидени средства по Закона за държавния бюджет за финансиране на националната програма. Търсим решение на проблема. Едно от евентуалните решения е министерството да осигури финансиране по Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г. чрез преразпределяне от други програми на министерството. Същото се планира и за проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещите се ромски семейства”, който не е включен в националната програма.
Средствата са предвидени само за оценка на състоянието към момента на изпълненото строителство в две от четирите общини, включени в проекта, както и за проверка на актуалността на изработените проекти в другите две общини. Това са, за да бъда честен към Вас, минимални средства, но тези дейности ще се извършат, както Ви описах.
Оценката е необходима както за прецизиране на необходимите средства за завършване на строителството, така и за извършване на анализ и последващо приемане на решение относно предприемане на други мерки по осъществяването на проекта.
Второто и според мен работещо решение е включването на еврофондовете като мярка за адресиране на този казус. По оперативна програма „Регионално развитие” се подготвя мярка със следното наименование: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Индикативната дата на обявяване на тази мярка е съвсем скоро – 15 юни 2011 г., и планираният финансов ресурс е сериозен – в размер на 16 млн. лв.
Моделът на изпълнение ще бъде следният: ще бъде създаден пилотен проект за осигуряване на съвременни социални жилища на територията на една или две общини в обхвата на градските агломерационни реалии. Това ще позволи постигането на реални резултати.
Десегрегационният характер на модела ще бъде осигурен чрез избор на малък квартал или част от квартал, който може да бъде напълно десегрегиран, тоест разселването на жителите на мини гетото в социални жилища, намиращи се в други квартали, тоест мини гетото да изчезне напълно. За целта ще се изградят нови или ще се реконструират съществуващи социални жилища, в които да бъдат настанени част от нуждаещите се в квартала, покриващи определени критерии, както и други нуждаещи се семейства, покриващи същите критерии.
Важен аспект на модела е създаването на чувство на добър стопанин, например като участват в изграждането на жилищата, и осигуряването на социален ангажимент на живеещите в социални жилища, примерно договор за наем с редица социални клаузи.
Изключително важно е да се внимава гетото да не се възпроизведе на ново място. Операцията задължително трябва да включва участие и активно ангажиране на общността. От тази гледна точка е важно тя да се реализира в партньорство с работеща на местно ниво неправителствена организация. В тази връзка интегрираният подход ще бъде осигурен, като освен изграждането на социални жилища се създадат и програми за квалификация, за работа, за подобряване на качеството на образование на децата, мерки за повишаване на степента на самоорганизация на хората от квартала и други. Това – по линия на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като по този начин се постигне съвместна инициатива по подобие на процеса на деинституционализация на децата в България (сигнал от председателя за изтичане на времето), който се сочи с основание за изключително успешна практика.
Уверявам Ви, че полагаме всички усилия за решаване на въпросите, които са свързани с подобряване жизнената среда на ромите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, от Вашия отговор правя обоснованото заключение, че Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите абсолютно не работи. Тя съществува само и единствено на хартия. На нас ни омръзна програми и проекти, които са свързани с решаване на проблематиката на ромската общност, да стоят единствено и само на хартия.
Вие преустановявате изпълнението на тази програма, като не осигурявате финансиране за нейното изпълнение и започвате някаква друга програма с хиляди обещания, с хиляди нейни представяния в медиите, видяхме, която също не се знае дали ще бъде реализирана.
По Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите, първо, не сте осигурили финансиране за 2010 2011 г. Второ, съгласно задълженията Ви по програмата Вие не сте представили отчет в Министерския съвет за 2009 г. – какво е свършено, план за действие за 2010, отчет за 2010, план за действие за 2011 г. Как точно ще се работи по тази програма?
На следващо място, очаквате финансиране евентуално от европейски фондове. Няма как за тези райони, където липсва регулация на кварталите, липсват подробни устройствени планове, да се осигури финансиране от европейските фондове – няма как да стане по тези програми!
Другото нещо. Вие не ми отговорихте по отношение на Проекта за изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства. Каква ще бъде съдбата на започнатото строителство и съдбата на обособените парцели?
Дава се индикация от община Пазарджик, че искат тези парцели да бъдат продадени. Те ще бъдат продадени на търг на хора, които нямат нищо общо с тази програма! Ще ми кажете, че парцелите са собственост на общината. Да, но по Програмата за подобряване жилищните условия на ромите управляващо изпълнението на тази програма е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Няма ли как тези парцели, които вече са обособени, които са в регулация и са с подробни устройствени планове, да бъдат използвани за задоволяване жилищните нужди или за строежа на жилища именно на хората, за които са предназначени по програмата? А не да бъдат продавани на други лица. И отново прокламирана години наред програма (сигнал от председателя за изтичане на времето) в крайна сметка да прекратява нейното изпълнение и тези парцели да бъдат продадени на други хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Христова, Вие разбирате много добре и моето изказване беше много ясно, че тук не става въпрос за прекратяване. Ние не прекратяваме тази програма, първо.
Второ, когато една община взема решение, тя, разбира се, си носи отговорността за това. Вие не можете да очаквате – общината е собственик на тези парцели, така че тя взема своите решения. Министерството не може да носи отговорност за решения, които се вземат на това ниво. Ние просто вземаме адекватни решения в рамките на ситуацията и на фискалната рамка, в която се разполагаме. Затова съм честен и Ви казвам какво се случва в момента.
Това, което Ви казах, а именно, че през тази година, както и миналата година, сме работили по прецизиране, оценка на състоянието и прецизиране на необходимите средства за строителството, беше необходимо и поради факта, че ние се опитвахме; тук визирам специално предишното правителство, което договори тази програма и сделките – да строим жилища за роми на цена от 1000-1200 евро на кв.м!
Прецизиране е необходимо, то ще отнеме толкова време, колкото е нужно. Междувременно оперативните програми и еврофондовете ни помагат да имаме адекватна реакция, когато сме фискално затруднени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Плевнелиев.
Преминаваме към следващия въпрос, отправен към Вас, от народните представители Иван Вълков и Любен Татарски относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите на ЛОТ 2 от автомагистрала „Тракия”.
Въпросът ще бъде развит от Иван Вълков.
Имате думата, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Господин Плевнелиев, изграждането на пътната инфраструктура е ключово за всяка държава. Това е основен приоритет, който Политическа партия ГЕРБ от първия ден на управлението си е приела. Изграждането на пътната инфраструктура ще ни даде много предимства: ще доведе до запазването на стотици човешки животи, ще създаде възможности, удобства за българите, за бизнеса, за чуждите инвеститори.
Този проблем с изграждането на магистралите стана емблематичен за управлението на тройната коалиция. Съжалявам, че залата вляво е празна в момента, но осем години не можаха да вземат решение как да се строят тези магистрали! То не бяха публично частни партньорства, не бяха концесии, държавно или европейско финансиране. Какво имаме накрая? Накрая имаше една незавършена магистрала, впрочем две, и други незапочнати.
И сега, когато в бърз порядък с интензивни темпове върви изграждането на три магистрали – едната от които е пред завършване, готови са тръжните процедури за четвърта магистрала, какво наблюдаваме? Наблюдаваме една злостна и тенденциозна кампания относно изграждането на ЛОТ 2 на магистрала „Тракия” с некачествени материали.
Затова аз се обръщам към Вас, господин министър, за актуална информация за предприетите действия, за да се установи верни ли са изнесените данни.
Моля да ни информирате за предприетите мерки за гарантиране на качеството на строителството на автомагистрала „Тракия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълков! Магистрала „Тракия” е стратегически за България проект, който две предходни правителства обещаваха на българите и не го реализираха. И правителството на ГЕРБ пое такъв ангажимент към обществото, но за разлика от предишните, ние вече го изпълняваме. Към момента в ход е строителството на всички липсващи 116 км между Стара Загора и Карнобат.
Магистрала „Тракия” е най-проверяваният обект на държавата. Колкото и да не Ви се вярва – от старта на строителството до момента са извършени 146 проби от различни институции и лаборатории. Сигурен съм, че подобен контрол не е упражняван в нито една друга европейска страна и няма друг инфраструктурен проект у нас, който да е подложен на толкова засилена инспекция.
Законът за устройство на територията ясно определя кой за какво отговаря в строителния процес. Всеки голям инфраструктурен проект има строител, който по договор е длъжен да влага качествени материали и да ги документира с изследвания и анализи; има възложител, който проверява всички тези анализи; има надзорна компания, на която държавата плаща именно, за да следи качеството на материалите. Никоя от тези структури, които Ви посочих, не е сигнализирана за каквито и да е притеснения от гледна точка на технологията и на вложени материали.
Има договори, има отговорности, и всички те се спазват с цялата сила на закона. Ако има нарушения, те се санкционират и ще се санкционират.
В случая с магистрала „Тракия” и ДНСК е там като четвърти независим, контролиращ орган и извършва ежемесечно проверки. Вече е издала наказателни постановления за 93 хил. лв. заради констатирани нарушения.
Въпреки липсата на какъвто и да е сериозен или потвърден сигнал за некачествени материали, разпоредих да се извърши независима експертиза на вложените в насипите материали на магистрала „Тракия”. Аз бих нарекъл това изразходване на експертен ресурс и енергия заради политически интриги и сценарии, и то в момент, в който гоним срокове, качество и резултати.
За съжаление не така мислят тези политици, които разнасяха бурканчетата с пепел в телевизиите и от същите тези телевизии хвърляха пепел в очите на българите!
Считам за абсолютно недопустимо в условията на икономическа криза и всеобща стагнация на строителния пазар да се правят политически внушения, които излагат на риск финансирането на проекта и подронват по недопустим начин авторитета на българските институции, строителни компании, възложители и надзорни компании.
Това, което ни казват досега проверките за всички вложени материали в насипите на автомагистрала „Тракия”, има протоколи от изпитвания от експертите на Централния институт за пътни технологии, както и от независима акредитирана лаборатория – протоколите показват, че материалът отговаря на всички изисквания на техническата спецификация за залагане в долните пластове на конструкцията на насипите, а отделно от задължителните протоколи, издадени от строителя, възложителят взема регулярни проби от обекта, които досега не са показали отклонение. И в момента се извършва подобно изпитване. Само за качеството на сгурията са направени 45 броя.
Само да допълня и да отбележа, че този материал отговаря на изискванията на техническата спецификация от 2009 г. за изграждане тялото на зона „А”, който е подписан от преждеуправляващите. Всички материали, които се влагат, отговарят на зададеното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви за отговора, господин Плевнелиев.
Стана ясно, че всички ЛОТ-ове по автомагистрала „Тракия” се изграждат в график и съгласно необходимите изисквания. Направени са и проверки, чиито резултати вярвам, че скоро ще бъдат оповестени.
Това от Вашия отговор, към което се присъединявам, е да оставим специалистите да кажат своята тежка дума в крайна сметка.
Това обаче, което е според мен по-важното, е, че независимо от това какви са резултатите, контролът трябва да бъде още по-стриктен, още по-сериозен. Всички, които са участници в този процес по строителството, трябва да знаят, че държавата ще бъде безкомпромисна - тези, които са нарушители, няма да бъдат толерирани.
Тези магистрали, уважаеми дами и господа, не са на ГЕРБ, те са на всички българи! И аз ще помоля опозицията, когато става дума за магистралите, да се държи по-отговорно и наистина да бъде не отявлен критикар, защото това може действително да навреди на нашата държава. Тогава, когато се прави нещо добро, смятам, че държавническото мислене и политика е то да бъде признато. Това, че вие не сте успели да ги направите, е едно, но дайте истински коректна оценка на това, което сега се прави, а не отявлено критикарство.
На Вас, господин министър, Ви пожелавам успех в тази тежка задача! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Господин Вълков, за съжаление тези, които показаха своите проби, незнайно откъде взети, не си направиха труда да ги тестват съгласно техническата спецификация на обекта.
Тук искам да използвам само два цитата, за да стане ясно на всички българи писмото, което аз получих от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Там пише следното:
„Заключението на изготвеното експертно становище категорично не обосновава извода, че магистралата се строи върху пепел. Подобно интерпретиране и оценка се прави единствено от възложителя инж. Димчо Михалевски и това категорично не се базира на данни на експертно становище. Такова тълкуване на практика злепоставя Университета за архитектура, строителство и градоустройство и го замесва в един не толкова технически, колкото политически спор”.
Втори цитат: „Изготвеното експертно становище никога и по никакъв начин не се е отнасяло към материала, използван при строителството на ЛОТ 2. Всяко подобно твърдение се основава на изкуствено наложена в публичното пространство хипотеза.”
Апелът ми към всички вас, господа, е магистралите да не се строят от политици! Магистралите да се строят от експерти, които гонят срокове, качество и резултати и носят отговорност за това. Нека не ги политизираме и нека да оставим всеки по веригата да си свърши работата и да си носи отговорността. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Плевнелиев за отговорите, които даде, и да преминем към следващия въпрос... (Реплики от КБ.)
Какво има?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Лично обяснение! Има искане за лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Какво желаете? (Шум и реплики.)
Лично обяснение по време на парламентарен контрол?! (Шум в залата.) Нямате право! (Народният представител Димчо Михалевски иска думата, говори встрани от микрофоните.)
Не, седнете си на мястото! Седнете си на мястото! Аз давам думата! (Шум и реплики от КБ.)
На миналото заседание стана въпрос за това. Лично аз преценявам, че нямате право, господин Михалевски! (Шум и реплики.)
Личното обяснение е право, което е за заседание, в което има дебат.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не, няма да Ви дам думата! Можете да говорите от място...
Седнете си на мястото, защото нямате право на лично обяснение. Така тълкувам правилника!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, встрани от микрофоните): Цитирайте къде пише в правилника, че нямам право на лично обяснение? Искам да чуя члена и алинеята! (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ясно е, че личното обяснение е за по време на дебат. (Народният представител Димчо Михалевски се обръща към председателя, говори встрани от микрофоните.)
Аз тълкувам правилника в смисъл, че когато има парламентарен дебат, няма възможността за лични обяснения! Ако имате такова съмнение, можете да отнесете въпроса до Конституционния съд! (Шум и реплики от КБ.)
Седнете си на мястото, господин Михалевски! (Народният представител Димчо Михалевски говори на изключени микрофони.)
Призовавам Ви, изключил съм Ви микрофона!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, на изключени микрофони): Благодаря Ви! (Напуска трибуната, шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, по начина на водене имате право да поискате – обяснение, реплика, дуплика, оплакване... (Оживление.)
Заповядайте!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председателстващ, в момента си позволявате повече, отколкото имате като правомощия на заместник-председател на Народното събрание. В случая не става дума за тълкуване на правилника, а за един ясен текст, който дава възможност на всеки народен представител, когато е засегнат лично и когато е споменато името му, да направи съответното лично обяснение.
Никъде в правилника не се прави разграничение между пленарните заседания, в които се обсъждат законопроекти, и пленарните заседания, които са посветени на парламентарен контрол. Няма такъв текст в правилника. Такава е и практиката на 41-то Народно събрание, няма да Ви давам примери по-назад. Такава е практиката и на председателя на това Народно събрание, така че Вие не може да си позволите да раздавате правосъдие от тази трибуна по начин, който не е възприет даже от това ръководство на Народното събрание, което далеч не е най-демократичното (шум и реплики от ГЕРБ), известно на българския парламент.
Моля Ви, прочетете си текста от правилника и дайте думата на народния представител, чието име беше споменато. Ако господа министрите не желаят да получават лични обяснения в пленарната зала, моля да се въздържат от споменаване на имена на депутати, защото в противен случай най-нормалното нещо е, когато обидиш някого, той да може да ти отговори. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Когато споменеш някого, той да може да ти отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не влизайте в дебат с госпожа Манолова, моля ви.
МАЯ МАНОЛОВА: Това го правят нормалните хора. Това го правят почтените хора. Това го правят честните хора, а страхливите хора (шум и реплики) обиждат и очакват другата страна да няма право да им отговори.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Тишина в залата!
Госпожо Манолова, има различна практика и по различен начин се тълкува текстът в правилника, който дава правото на лично обяснение. (Шум и реплики от КБ.) В такива случаи за тези, които имат друго виждане и друго обяснение, и съществува такава неточност и неяснота в правилника, възможността е проста и ясна – могат да отнесат въпроса до Конституционния съд (реплика от народния представител Димчо Михалевски), който единствено може да се произнесе по въпроса за тълкуванието относно практиката. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.) Така че това е една ваша възможност и престанете да спекулирате с правото на лично обяснение, което е в правилника и което аз тълкувам като възможност, която съществува като хипотеза при условията на парламентарно заседание и дебат, а не при парламентарен контрол.
Продължаваме с парламентарния контрол.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Нямам нищо против да го чуя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Плевнелиев, това не е въпрос на Ваше желание или на желание на някой от депутатите и на негово тълкуване, а на обективно прилагане на правилника, от който не можем да се отклоняваме. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от КБ.)
Преминаваме към въпросите към министър Сергей Игнатов.
Първият въпрос е от Меглена Иванова Плугчиева-Александрова относно напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО 3 – Подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 – Подобряване на достъпа до образование, по оперативна програма „Човешки ресурси”.
Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете Вашия въпрос в рамките на 3 минути, както повелява нашият правилник.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос касае темата за образованието. Безспорен е фактът, че образованието се води приоритет на всички правителства. Надяваме се, че и сегашното правителство има за приоритет образованието.
Поради факта, че националният бюджет е изключително оскъден по отношение на средствата, осигурявани за българското образование, господин министър, възможността за Вас е да ползвате ефективно и пълноценно средствата по Оперативната програма „Човешки ресурси”. Министерството на образованието, младежта и науката, както е известно, е междинно звено по две оси: подобряване на качеството на образованието и подобряване на достъпа до образование.
За съжаление трябва да кажа, че справките, които съм получила от Вашето министерство, показват, че имаме незадоволителен напредък по отношение на използване на средствата и че към края на 2010 г. са сключени договори на стойност 162 млн. лв. и са изплатени 90 млн. лв. Напредъкът, който е даден от министерството, е съответно 17% изпълнение по ПО З – Подобряване на качеството на образованието, и последващата – Подобряване на достъпа до образование, само 21%.
Преди две седмици в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове управляващият орган на програмата със загриженост, тревога и много предпазливо даде оценка и отчет по изпълнение на тази част от програмата, която се управлява от Министерството на образованието, и съответно говореше все в бъдеще време.
Още повече от това, което беше изнесено и дискутирано в комисията, много тревожен е фактът, че през 2010 г. няма сключени договори по двете оси. Затова, господин министър, аз очаквам от Вас да чуя какво прави Вашият екип и какво можем да очакваме през 2011 г.? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Плугчиева.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Плугчиева! Средствата от националния бюджет за образование са 2 млрд. 575 млн. лв., а към 22 март 2011 г. Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към министерството, което е междинно звено, е сключила договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както следва:
Първо, по операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедури за конкурентен подбор, тоест грантови схеми, са сключени общо 616 договора на обща стойност 56 млн. 653 хил. 863 лв. и 54 ст.; 397 броя договора са приключили изпълнението си към 31 декември 2009 г.; 198 договора са изпълнявани и приключили през 2010 г.; 21 броя договора са в процес на изпълнение, приключват до 31 октомври 2011 г.
Второ, по операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура на директно предоставяне, тоест конкретни бенефициенти: Министерството на образованието, младежта и науката управлява 10 договора на конкретни бенефициенти и специализирани дирекции на обща стойност 104 млн. 616 хил. 406 лв. и 60 ст., сключени в минал период – това са от 2008 г. и все още са в процес на изпълнение.
През 2010 г. бяха стартирани процедури за оценка на подадени проектни предложения, както следва:
Първо, процедура на конкурентен подбор по операция „Интеграция на децата и учениците от етнически малцинства в образователната система”. След приключен оценителен процес са одобрени за финансиране 48 проектни предложения на обща стойност 7 млн. 428 хил. 679 лв. и 49 ст. Бенефициентите вече предоставят необходимите за подписване на договорите изискуеми подкрепящи документи.
Второ, процедура на конкурентен подбор по операция „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Оценителната комисия до края на месеца приключва работата си, а създадената организация ще доведе до подписване на договори за 10 млн. лв.
До броени дни ще издам и заповед за стартиране на нов проект – „Нов шанс за успех”, в рамките на операция „Ограмотяване на възрастни” на стойност 15 млн. лв., чрез която ще се улесни достъпът до системата за професионално обучение.
По отношение на втората част на Вашия въпрос за физическия напредък на приоритетните оси. Приоритетна ос № 3 за 2010 г. има 2493 ученици и студенти, успешно завършили училищни и студентски практики; 1673 са успешно завършилите преподаватели – това са програми за повишаване на квалификации, с почти 12 пъти повече от предходните години; почти пет пъти повече, или 3194 са докторантите, постдокторантите и младите учени, включени в Програмата за развитие на научния потенциал; 2808 са лицата, получили сертификати, от общо 3626, включили се в обучителни програми за външно и вътрешно оценяване.
Приоритетна ос № 4 – 118 358 са учениците, участвали в извън училищна дейност; 38 112 са студентите; 24 006 понастоящем са студентите, получаващи стипендия, а до началото на следващата учебна година ще стартира изпълнението на втората фаза на Проекта „Студентски стипендии и награди” на стойност 46 млн. 799 хил. 600 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за Вашето отношение.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаеми господин министър, следях внимателно „изсипаните” цифри, но за съжаление Вие не опровергахте факта, който се потвърждава – че през 2010 г. на практика няма сключени договори от министерството.
Второ, операциите, за които говорите, са от м. декември. През последните дни на 2010 г. стартират на практика 11 нови операции, за които Вие говорите. Искрено се надявам, че ще успеете да се справите, защото след като от 880 милиона общ ресурс на програмата до момента има сключени договори само за 162 милиона и разплатени – само 90 милиона, разбирате какво огромно предизвикателство е за 2011 г. да успеете да проведете операции за 517 милиона. Затова се иска административен капацитет, обучен персонал, а както е известно, при Вас бяха направени доста смени и стана публичен случаят със смяната на шефа на Центъра за развитие на човешките ресурси с неподготвен човек, който се оказа, че е световен или европейски шампион, не знам, по колоездене, но във всеки случай не е човекът, който може да поеме такава огромна експертна работа.
По-конкретно, въпросът е какво се случва с физическото изпълнение на програмите?! Аз ще Ви дам справката, която съм получила и срещу която стои нулево изпълнение на физическите индикатори, които дават оценка за изпълнението на програмата, а именно за достъп до образование. Тук се засягат малцинствените групи в населението, тези, които са най-засегнати, най- непривилегировани и които получават най-малко достъп до образование. Тук се касае и за мярката, която дава възможност за неотпадане или превенция за неотпадане от училище, както и учене за цял живот и обучение на възрастни хора. Това са все ключови въпроси за българското общество в условия на криза, в условия на растяща безработица и особено когато трябва да се инвестира в най-засегнатите групи и във възрастното население.
Завършвам, господин министър, с китайската поговорка, която казва: „Ако искате бързо да спечелите, сейте ориз, ако искате да спечелите в средносрочен план – създавайте гори, но ако искате да бъдете успешни в дългосрочен план, инвестирайте в хората.”
Казвам го с искрена загриженост и разчитам, че ще го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Плугчиева, точно с цел инвестиция в хората на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – беше на 1 декември 2010 г. – бяха одобрени операции, предложени от Министерството на образованието, младежта и науката, в размер на нови 520 млн. лв. Това е по първия пункт, на който искам да отговоря.
На втория – по повод на този шампион. Шампион или не, той добави 1,5 милиона към договорените пари в Центъра за развитие на човешките ресурси. Тоест той се прояви и като шампион в привличане на средства.
Естествено е и имате известно право, че има забавяне, поради което аз съм предприел административни мерки и там в много скоро време ще се появят хора с по-добър административен капацитет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: И ние благодарим, господин Игнатов.
Преминаваме към въпроси и отговори към Стефан Константинов – министър на здравеопазването.
Господин Константинов ще отговори на първия въпрос от народната представителка Мая Божидарова Манолова – относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването.
Заповядайте, госпожо Манолова, да развиете въпроса си в рамките на 2 минути.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 14 март т.г. директорите на 36 общински болници са привикани в Министерството на здравеопазването, за да подпишат записи на заповед. С тези документи директорите трябва да се задължат да платят безусловно на Министерството на здравеопазването суми, които са посочени и вписани от представител на самото министерство. Крайната дата на плащане е 21 април. Пред мен е текстът на това писмо, от който става ясно, че авторът му е директорът на дирекция „Бюджет и финанси”. В него е казано буквално: „Уважаеми колеги, в понеделник, 14 март 2011 г., с попълнена запис на заповед – без сума, с дата и печат, заповядайте в моя кабинет.” Предложен е и график. Тук са изписани 36 общински болници. Те трябва да влязат във въпросния кабинет в интервал на 15 минути, от 9,00 ч. сутринта до 17,45 ч., когато тази процедура по подписване на записите на заповед е трябвало да бъде приключена.
За какво става дума? Става дума за това, че към 15 март т.г. общинските болници не са получили от Министерството на здравеопазването дължимите им суми за хемодиализа, за ТЕЛК, за спешна помощ и за реанимация. Тоест болниците работят, оказват животоспасяваща помощ на хора, които се нуждаят от диализа, реанимация и спешна помощ, но не получават разплащане за извършената от тях дейност. Това е така, защото се оказва, че към тази дата Министерството на здравеопазването все още не е сключило договор с общинските лечебни заведения за извършване на тези дейности. Това поставя директорите на болници в следната ситуация. Те са задлъжнели на персонал, на лекари, на медицински сестри, на доставчици. Не разполагат с никакви средства…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Задайте въпроса си, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Вместо министерството да им разплати дължимите суми, ги кара да подпишат тези записи на заповед, според които не министерството дължи на болниците, а болниците дължат суми на министерството.
Моят въпрос към Вас е: кое Ви накара да преминете към подобна процедура? Или ако става дума за самоинициатива, проявена от вашите служители, какви мерки ще вземете за преустановяването на тези практики?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Манолова, уважаеми дами и господа народни представители! Случаят въобще не стои по този начин. Никой не плаща на министерството, винаги министерството дава пари за свършена работа. Въпросът е, че министерството може да плати само когато има договори. Доколкото ми е известно, в предишните години подобни договори са подписвани през месеците май и юни.
На конкретния Ви въпрос. Във връзка с неговото поставяне Ви уведомявам, че с моя заповед № 2307 от 21 март т.г. е назначена проверка по случая. След приключването й ще мога да Ви дам по-подробна информация. Приключването на проверката ще бъде в началото на следващата седмица. Така че в края на следващата седмица, ако желаете, лично ще Ви информирам точно за движението – кой на кого какви заповеди е дал, на кого е пратил, какво се е случило. Мисля, че не трябва да се драматизира и в никакъв случай да не се мисли, че министерството е искало да вземе пари от работещи болници. Това ще бъде много некоректно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, аз не подлагам на съмнение намерението на Министерството на здравеопазването да не си потърси сумите по тези записи на заповед – в един момент те да бъдат унищожени и министерството все пак да се разплати с общинските болници във връзка с извършените от тях дейности.
В случая възникват няколко много резонни въпроса.
Би следвало служителят, който е издал това писмо и който е участвал в подписването на тези записи на заповед, да си дава сметка за това колко закона нарушава с това свое поведение. А Вие би следвало да си зададете следните въпроси. Защо към средата на м. март договорите с общинските болници не са подписани? Наистина ли е толкова трудно, като се има предвид каква е базата в края и през цялата изминала година, да се определят сумите, които ще бъдат дължими на всяка една от болниците за тези дейности? Защо отново стартирате тази календарна година със забавени плащания към общинските лечебни заведения?
Искам да Ви уверя, че досега, с изключение на миналата година, тези дейности винаги са се плащали своевременно от държавата, най-късно в рамките на следващия месец.
Един въпрос, който има не по-малко значение, е за начина на управление на Министерството на здравеопазването и по принцип за управленския стил, който си позволяваха и Вашите предшественици. Тук съм показала една заповед, която беше издадена лично от госпожа Анна-Мария Борисова, с която тя казваше на шефовете на общински болници: „Считайте това за военна заповед и го изпълнете незабавно!” Ставаше дума за изготвянето на Националната здравна карта.
Да бъдат принуждавани, изнудвани, да бъдат реално рекетирани шефовете на общински болници да подписват тези заповеди под страх, че няма да си получат парите и че не могат да се разплатят с персонала, е най-малкото некоректно. Това е проява на един изключително лош стил на управление. Защото, когато си шеф на болница и си притиснат до стената, ще подпишеш всякакъв документ. Това обаче издава безсилие от страна на съответната администрация. Не искам да кажа каква би била евентуално реакцията на Сметната палата при една такава проверка.
Сигурна съм, че Вие или някой друг няма да злоупотребите с тази запис на заповед, но като гражданин и от името на шефовете на общински болници Ви моля да не се държите с тях по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще вземете ли думата за дуплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Манолова, приемам Вашата критика. Винаги политиката е била да се търси толеранс и сме в непрекъснати контакти с директорите на болниците. За някои от тях договорите вече са сключени, за други – съм ги подписал и е въпрос на време да дойдат. Приемам, че никакви подобни инициативи, като военновременни заповеди, извикване по график, не са подходящи.
В мое лице може да разчитате, че ще направя необходимите забележки на администрацията за начина, по който общува, а за конкретните неща, наистина трябва да видя какво ще покаже проверката и тогава ще Ви дам допълнителна информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следва въпрос от народния представител Корнелия Петрова Нинова относно финансирането на болничните заведения в Благоевград.
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин министър, моят въпрос е каква ще бъде съдбата на диспансерите в Благоевград – онкологичен, туберкулозен, психодиспансер и кожно-венерически?
Първо, искам да направя уговорката, че умишлено наричам лечебните заведения така, въпреки че зная, че след пререгистрацията имат други имена. Правя го, защото така са известни на гражданите в областта и така по-добре ще разберат нашия диалог.
По закон тези диспансери би трябвало да се финансират по договор с Министерството на здравеопазването, по договор с Националната здравноосигурителна каса и от други източници. Така обаче е само по закон, но реалното състояние следното.
За онкодиспансера – на база на финансирането за 2011 г. се очертава намаление на приходите с 30% и там ще могат да се лекуват четири пъти по-малко пациенти в сравнение с 2010 г.; за туберкулозния – намалява се финансирането с 40% спрямо 2010 г.; за кожно-венерическия – с 50%; за психодиспансера прогнозите са за недостиг от около 200 хил. лв. Тоест, още изначално диспансерите са недофинансирани, но проблемите ни не свършват дотук.
Част от диспансерите все още на са сключили договор с Министерството на здравеопазването, например кожно-венерическия. Част от диспансерите пък не са сключили договори с Националната здравноосигурителна каса, а тези, които са сключили, все още не са си получили приходите и финансирането.
Лекарите в тези диспансери се опитват да се справят със собствени приходи, които имат и които държат на депозит в банки. Оказва се обаче, че общинските съветници от ГЕРБ в Благоевградска област им пречат това да се случи – има решение да не ползват тези собствени средства без разрешение на общинския съвет, а такова не се дава, а това е единственото възможно в тези трудни моменти.
Въпросът ми е: как тези диспансери ще функционират оттук-нататък? Какво да отговорим на хората не само в област Благоевград, а и в Кюстендил и Перник, които ползват тези 4 лечебни заведения? Какво ги очаква през тази година? Само през туберкулозния през миналата година са минали около 4 хил. пациенти, а през психодиспансера – 1500 пациенти. Какво очаква хората оттук-нататък през 2011 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми народни представители, многоуважаема госпожо Нинова, извинявам се, но въпросът, който съм получил, няма нещо общо с това, което в момента Вие ми зададохте. Той е много конкретен: как ще бъдат финансирани от Министерството на здравеопазването и Здравната каса определени болници в Благоевград? Поради тази причина аз ще Ви прочета този въпрос, който съм получил писмено, а не това, което преди малко чух.
През 2011 г. Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса не са предвидили по-малко средства за лечебните заведения за болнична помощ, отколкото през миналата година. Напълно точни цифри за конкретните болници и центрове, за които питате, не могат да бъдат предоставени поради спецификата на финансиране от страна на Министерството на здравеопазването, където се плаща за отчетен случай, тоест ние трябва да знаем случаите, за да Ви кажа колко пари ще получат, както и поради факта, че до момента средствата за болнична помощ на НЗОК са разчетени и утвърдени за 10 месеца, а последните два ще се финансират допълнително с отблокиране на оперативния резерв.
За първите 10 месеца на тази година за Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД в Благоевград от РЗОК е предвидено финансиране в размер на 980 хил. 689 лв. От Министерството на здраевопазването са предвидени 1 млн. 383 хил. 985 лв. за медикаменти: по 80 лв. за диспансерно наблюдение за един случай, по 900 лв. за диагностични процедури прицелна перорална противотуморна терапия на пациент, по 2 лв. за вписване първоначално в Националния раков регистър. След отчитането на средствата, които са усвоени по този метод на плащане след първите три месеца на тази година, министерството ще направи анализ и при нужда ще промени финансирането.
Прогнозираните средства от Районната здравноосигурителна каса за 10-те месеца на тази година за Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрия ЕООД – Благоевград са 300 хил. 986 лв. Министерството на здравеопазването ще финансира това лечебно заведение за амбулаторно проследяване на болните с туберкулоза със сумата от 34 хил. лв. годишно и по 20 лв. на легло-ден за активно лечение на пациенти с туберкулоза. Прогнозните средства от РЗОК за Кожно-венерическия център – Благоевград са 120 хил. 891 лв. Министерството от своя страна ще предостави 9 хил. лв. за диспансеризация на болни с кожно-венерически заболявания.
Като лечебно заведение за психични заболявания „Център за психични заболявания” ЕООД – Благоевград, не се финансира от НЗОК, а само от Министерството на здравеопазването. През тази година центърът ще получи 352 хил. лв. за амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и по 600 лв. на всеки преминал случай за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания.
В заключение Ви информирам, че до момента Министерството на здравеопазването е сключило договор с Болницата за туберкулозни заболявания – бившият диспансер в Благоевград, за субсидиране на Центъра за психични заболявания. Министерството на здравеопазването очаква в следващите няколко дни и другите две лечебни заведения да разпишат договорите, които вече са им предоставени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин министър, нямаме разминаване. Това, за което съм Ви питала, и това, което са Ви написали като отговор, е едно и също. В началото направих уговорката, че умишлено употребявам „бившите диспансери”, всъщност Вие ми отговорихте точно за тези „бивши диспансери”, които след регистрацията имат друго име. Тук нямаме разминаване, не се притеснявайте. Въпросът и отговорът се отнасят за едно и също.
Оттук нататък обаче имаме разминаване. Казвате, че трябва да се види какви случаи ще минат, за да се изчисли плащането или евентуално то да бъде коригирано. Ами нали като правихте прогнозното финансиране за 2011 г., отчитахте това, което се е случило през миналата година на базата на случаите, които са били лекувани, профилактирани и т.н. за мината година.
След това: сумите, които споменахте, наистина са с по-малки проценти спрямо 2010 г., които аз казах. Тук си противоречите: веднъж казвате, че няма намаление, но числата, които споменахте, показват, че има намаление. Наистина в случая засягате общо около 15 хил. български граждани, които ползват услугите на тези 4 лечебни заведения.
Нещо повече, аз говоря за един конкретен случай, защото съм депутат от Благоевград, но имам Декларация на Националното сдружение на общините в Република България. Този проблем стои в цялата държава. В тая декларация се казва, че с Националния рамков договор и въведените нови медицински стандарти се предопределя бъдещето на общинските болници – предстоят им фалити в следващите няколко месеца. Общинското здравеопазване се очертава като един бъдещ голям проблем. Но аз не очаквам от Вас нито сега, нито може би в близко бъдеще да дадете отговор на тези въпроси.
Най-ясен отговор дадохте преди няколко седмици, когато казахте: „Аз не знам кой управлява здравеопазването.” Това е най-синтезираният израз на политиката на ГЕРБ в сектора „Здравеопазване”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, господин министър?
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Нинова, нищо лошо няма да се случи на българските граждани. Няма да влизам в дебата политически, но наистина трябва да знаят, че няма никакви проблеми в осигуряване на болничната им помощ.
Само се замислете по темата дали е нормално. В област, в Благоевград, това бяха съкращенията на лечебни заведения, които функционират там – общински. Като сложим частните, като сложим държавните, показваме, че имаме системен и държавен проблем. Наистина в парите няма разминаване, тъй като от Здравната каса – аз тук наистина разчитам на техните данни, са ми казали, че това са парите, които ще бъдат дадени за 10 месеца. Така че в последните два месеца явно Касата е разчитала с резерва, който има.
Това, което се опитва да прави министерството, е да слага ред в една система, която е била доста години разграден двор. Абсурдите са големи. Аз видях как на Кожно-венерически диспансери е плащано по 700 лв. за записан пациент. Не разбрах по каква методика се е случвало това нещо през годините. Между другото, това са искания на Сметната палата – да обясним поради каква причина е плащано толкова. Ей Бога ми, аз това не разбрах – такива големи суми да са давани. Да, имало е заведения, които са живели в доста добро охолство, но това е пример как неефикасно се изразходват средствата и защо ние наливаме и слагаме все повече средства, а хората са все по-недоволни от здравеопазването. Това се опитваме да направим и мисля, че това е правилният път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народните представители Хасан Адемов и Нигяр Джафер относно финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област през 2011 г.
Господин Адемов, заповядайте да развиете въпроса.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители, на територията на Разградска област функционират три лечебни заведения за болнична помощ:
- Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” АД, Разград;
- Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих ЕООД;
- Многопрофилна болница за активно лечение – Кубрат ЕООД.
Тези три лечебни заведения обслужват 137 809 задължително здравноосигурени лица, избрали общопрактикуващ лекар.
През 2010 г. броят на преминалите болни през трите лечебни заведения е общо 22 848, съответно 14 028; 4683 и 4137.
Общата отчетена и заплатена дейност за 2010 г. е 10 млн. 782 хил. 502 лв., съответно 6 млн. 621 хил.; 2 млн. 275 хил. и 1 млн. 885 хил. лв.
Съгласно чл. 1, ал. 4, т. 2 от Правилата за определяне на задължителните и годишни прогнозни стойности за дейности за болнична помощ за 2011 г., трите лечебни заведения са направили мотивирано предложение до директора на Регионалната здравноосигурителна каса – Разград, за определяне на прогнозните стойности на разходите по тримесечия в определения срок. Тези разчети са направени на базата на общ брой преминали болни, брой сключени договори по клинични пътеки, както и с актуалните разрешителни за дейност на всяко лечебно заведение по нива на компетентност, издадени от Министерството на здравеопазването.
В тази връзка нашите въпроси към Вас, господин министър, са:
1. Смятате ли, че утвърдената обща годишна прогнозна стойност от 8 млн. 569 хил. лв. за РЗОК – Разград, през 2011 г. ще бъде достатъчна за нормалното функциониране на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Разград?
2. Как трябва да процедират болничните мениджъри, по какви критерии трябва да се формират листи на чакащите и каква е гаранцията, че на 6-месечието и в края на годината ще има 100% заплащане на извършената, проверена и отчетена дейност извън определения лимит?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор в рамките на 3 минути, господин министър.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема д р Сахлим, д-р Адемов, народни представители, ще бъда максимално кратък и ясен. Ще боравя с цифри.
През 2011 г. прогнозният бюджет на РЗОК – Разград, е 10 млн. 283 хил. 968 лв. Това са данни, които са ми предоставени от Касата. Разпределението за всяко от първите три тримесечия на тези средства е в размер на 2 млн. 570 хил. 992 лв. Заявените средства за лечебното заведение за болнична помощ за първото тримесечие, които ще бъдат изплатени до края на м. март, са в размер на 2 млн. 700 хил. 681 лв. Това е със 129 хил. 689 лв. в повече от разпределението, като превишението ще бъде поето от резерва в Централно управление на НЗОК в съответствие с Решение на Надзорния съвет. Средствата за последните 2 месеца на годината за лечебните заведения за болнична помощ в област Разград са в размер на 1 млн. 713 хил. 995 лв. Те ще бъдат разпределени след отблокиране на Оперативния резерв на НЗОК. С тях ще се достигнат прогнозните 10 млн. 283 хил. 968 лв. за тази година. Тези средства са приблизително толкова, колкото са били и през миналата година. С това финансиране през 2010 г. в област Разград не е имало проблем с лечението на пациентите в болнични условия. До момента там няма образувани листи на чакащите, въпреки че това е стандартна практика за всяка страна. В момента във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта продължава да има свободни легла. Тази информация ни дава основание да смятаме, че проблеми с лечението на пациентите от област Разград няма да има и занапред, което отговаря всъщност на втората точка на вашето питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика в рамките на 2 минути.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, това наистина е блага вест в днешния ден за жителите на Разградска област, защото това, което е разпределено като прогнозна стойност на бюджета за трите болници и което е раздадено на директорите на трите болници, е съвършено различна сума. Сумата, която им е раздадена, вероятно е за 10 месеца, но тя е калкулирана в рамките на четирите тримесечия.
Аз съм доволен от Вашия отговор. Убеден съм, че при тази ситуация няма да има проблеми с финансирането на жителите от Разградска област.
Сигурно и Вие сте убеден, господин министър, че не е нормално едно лечебно заведение да е получило разрешително по нива на компетентност за извършване на определени дейности и независимо от това че разполага с достатъчен брой специалисти, независимо от това че разполага с необходимата апаратура за сключване на договори по клинични пътеки, независимо от това че са сключени договори по клинични пътеки, в един момент да се окаже, че няма необходимото финансиране.
Това, което казахте, пак повтарям, е добра вест за жителите на Разградска област. Аз Ви благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще вземете ли отношение? (Обръща се към министър Стефан Константинов.) Няма.
Преминаваме към питане от народния представител Нигяр Джафер относно идеите за нова Концепция за спешната помощ в Република България.
Заповядайте, госпожо Джафер, да развиете питането си в рамките на 3 минути.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми господин министър, питането ми е свързано с идеите за нова Концепция за спешната помощ в Република България. Могат да бъдат зададени десетки конкретни въпроси. Задавани са такива от тази трибуна във връзка с актуални проблеми, свързани с осигуряването на спешната помощ на населението.
През последните месеци станахме свидетели на различни случаи, довели до трагичен край за пациенти вследствие на проблеми в системата. Някои от тях се дължат на организационни неуредици, а други – на персонални грешки. Недостатъчното финансиране и кадровото структуриране са част от проблемите.
Питането ми към Вас е свързано със заявената вече готовност за изработване на Концепция за развитие на спешната помощ – кога се очаква тя да бъде обсъдена, кои са основните идеи в нея и кога ще стартира осъществяването й?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор в рамките на 5 минути, господин министър.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема д-р Сахлим, народни представители! Тук са ми подготвили един отговор точно за 5 минути, но той е наистина много формален. В смисъл, в момента съм казал, че има работна група, която работи по тази концепция. Вие ме питате какво ще съдържа. Бих призовал да имате малко търпение. През м. април ще оповестя, в министерството ще има дебати, всеки ще може да се произнесе. Знаете, че една концепция е първата стъпка към някакви промени. Спешната помощ не е променяна, бих казал две десетилетия. Ние работим по един модел, който беше много адекватен за времето за социализма. Уви, нещата са променени и като организация на цялостното здравеопазване. Най-важното, което трябва да се знае, е, че една концепция за спешната помощ не би трябвало да се разглежда като нещо изолирано. Това трябва да е като цялостна концепция в здравеопазването. Въпросът Ви е малко в системата: „Вие нещо сте си помислили, бихте ли ни казали какво точно си мислите?”
Ще дойде време и ще го представя. Тогава, разбира се, ще е мястото на сериозния дебат, принципните положения, които се предлагат и всеки заинтересован ще може да се включи. За момента мога само да ви кажа, че в групата, която изработва, са националният консултант, представители на структури, които се занимават със спешна медицина, представители на Министерството на здравеопазването. Аз, разбира се, съм си казал мнението. Ще чуем и тяхното. Вероятно ще има и някои допълнения. Всичко е въпрос на малко търпение. През м. април ще имаме възможност много да дискутираме тези теми – спешната помощ в контекста на всичко, което ни очаква да се променя в здравеопазването. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Джафер, заповядайте за два допълнителни, насочващи въпроса към министъра.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Господин министър, дълбокото ми убеждение е, че преди да се приеме една концепция, трябва да има обществен дебат. Действително, конкретно обсъждане на конкретни идеи, обединени в лош замисъл.
По отношение на спешната помощ има няколко неоспорими характеристики, които са неотменни. Спешната помощ е ангажимент на държавата, независимо от здравноосигурителния статус на хората, независимо дали са здравноосигурени или не.
Друг неоспорим факт е, че към системата има много високи очаквания, да запълни всички празноти, които са предизвикани от дългата реформа, на която сме свидетели, независимо дали тя се случва, или не, от това, че има празнота в отделните системи в здравната верига – между първичната извънболнична помощ, специалистите, болничните заведения.
Двата ми въпроса всъщност са свързани, на първо място, с финансирането и заплащането, в концепцията дали ще отделите подобаващо внимание на ниското заплащане в системата? От 2008 г. хората, работещи за едни от най-малките заплати в страната, извършват почти подвиг като обслужват – има-няма два милиона хора – толкова са прегледите, една трета от тези прегледи са по домовете. Тази система всеки ден се сблъсква с проблемите въобще на здравната система.
На второ място, вторият ми доуточняващ въпрос е за кадрите. Разбира се, въпросът за хората, които работят и кадрите, е свързан с първия въпрос за заплащането и финансите.
Коментирайте, моля Ви се, идеята за парамедиците в системата. Разбирам, че това са откъслечни детайли, но е опасно, когато в общественото пространство излизат идеи, може би далеч от концепцията, и това, което обмисляте. Идеята за парамедиците и проектът, който стартира с БЧК – дали е проект сам за себе си, за да бъдат усвоени едни пари, или е нещо, което ще влезе в структурата на работещите в спешната помощ, дали е нещо, което е виртуално? Разбираме, че парамедиците ще бъдат обучавани две години, а медицинските сестри в момента се обучават четири години. Какви ще бъдат те, кого ще заменят и какво ще компенсират в края на краищата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте да отговорите на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема д-р Джафер, Вие така ме изкушавате да Ви отговоря и аз ще се поддам наистина на изкушението да повдигна все пак малко завесата.
Абсолютно сте права, всъщност ние мислим на един глас – наистина спешната помощ беше десетилетия отдушник на неуспеха на реформата. Когато човек не можеше да си намери общопрактикуващия лекар, звънеше на телефон 150. Оттам идват и голяма част от неблагополучията, които станаха обект на медиите. За някои от тях, между другото, спешната помощ и центровете нямат никаква вина, но така беше оставено впечатление в обществото, че всички проблеми са съсредоточени в хората, които се возят по линейки или в техния недостиг, или т.н.
Конкретният Ви въпрос беше дали ще се отдели внимание на заплащането. Абсолютно, без адекватно заплащане, и то на нива, адекватни в системата на здравеопазването, да работят хората, ние винаги ще имаме бягство и няма да имаме лекари и медицински персонал.
Що се касае до парамедиците, ние нямаме, Министерството на здравеопазването няма проект с БЧК. Идеята за парамедици идва от положителния опит в други европейски държавни. В никой случай те не трябва да се разглеждат като заместител на всичко, което в момента е в спешните центрове. В тях има място за лекарите, има място за медицинските сестри, за фелдшерите, и, разбира се, би било редно вече ние да мислим и за една нова професия, която условно е наречена „парамедик”, по примера на това, което го има в другите държави. Дали ще кръстим така, или не – това вече е въпрос на решение. Концепцията не е приета. Преди да бъде приета, трябва да бъде написана, представена, дискутирана и това ще се случи през следващия месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отношение, госпожо Джафер.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми господин министър, хващам се за Вашите думи, че в системата има място за всички. Искам обаче да изразя категорично своето мнение, че няма място за пазар. Точно спешната помощ, която е ангажимент на държавата – изключителен ангажимент на държавата, трябва да бъде отговорност на държавата.
Докато между лечебните заведения може да съществува конкуренция, между касите също, точно в спешната помощ няма място за пазар. Притеснителни са идеите, подхвърляни, че спешната помощ може да бъде финансирана и от частни фондове, от неправителствени организации и други такива. Това е нещо, от което много хора, които може би пишат тази концепция, трябва да се отърсят.
Все пак се надявам от идеята за парамедиците да не стигнем до максимата от медици към парамедици, от медицина към парамедицина, защото това ще бъде една изключително негативна тенденция. Благодаря за готовността.
През м. април очакваме концепцията, а другата седмица в Здравната комисия ще продължим дебата, защото сме внесли такова предложение за включване в дневния ред на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Константинов за дадените от него отговори.
Продължаваме с въпроси към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Първият въпрос, на който ще отговори господин Цветков, е от народния представител Михаил Рашков Михайлов и той е относно извършване на ремонтни работи на Централна гара Русе и подлеза на гарата в периода 2005-2008 г.
Заповядайте, господин Михайлов, да развиете въпроса си.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Две години след приключилия ремонт, за който са платени 1 млн. 300 хил. от „Железопътна инфраструктура” на софийската фирма „Никострой – 2001 г.”, русенската гара и принадлежащият й подлез представляват едно от най-тъжните и мрачни места в града. Подходът на подлеза към южния вход е пропаднал, отводнителните канавки не работят, асансьорните шахти са пълни с вода. От много месеци тече проверка, но няма резултат и яснота кои са отговорни за плачевното състояние на най-скъпите катакомби в гр. Русе.
Моят въпрос към Вас е: кой е виновен за настоящето, ужасяващо състояние на Централна гара Русе и принадлежащия й подлез и кога някогашната гордост на града ще бъде превърната отново в привлекателно място на гражданите на гр. Русе?
Аз знам, че Вие нямате отговорност към този ремонт, защото той е извършен през 2005-2008 г., но имаше множество публикации, имаше разследване на ДАНС, имаше разследване на областния управител, беше създадена комисия и гражданите на Русе на последната ми приемна в града задаваха въпроса: какво се случва наистина с резултатите от тази проверка? Ще има ли наказани? Кои ще бъдат те? Какво наистина е бъдещето на едно от най-хубавите места на града, което допреди десетина години беше място, където се събираха хората?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Михайлов, споделям Вашата загриженост за тежкото състояние, в която се намират сградата на гарата в гр. Русе и пешеходният подлез към нея. Още през 2009 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура” е възложила изготвянето на техническа експертиза за установяване причините за получените дефекти. Инженерно-геоложките проучвания са показали, че теренът, върху който са разположени гаровите коловози, включително и пешеходният подлез, е изграден от нееднороден льосов масив. Констатирани са преовлажнени зони в зоната на земната основа, като основна причина затова е премахването на дренажната система при строителството на пътя по бул. „България”, който е на общински терен.
По настояване на Национална компания „Железопътна инфраструктура” на 1 март 2010 г. областният управител на област Русе е назначил комисия за установяване състоянието и решаване на съществуващия проблем. Сформираната междуведомствена комисия е констатирала, че наличието на скатни води е основният фактор, който влияе върху изменение влажността на льосовите хоризонти не само в гаровия комплекс, но и в целия регион около него, който също е в критично състояние. Тъй като отводняването на бул. „България” и ската над жп гарата следва да се извърши от община Русе, ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура” многократно се е срещало с нейни представители, за да бъде намерено най-доброто решение на проблема.
Нашето дружество няма право да извършва строителни работи извън зоната на сервитута на компанията. Държавното предприятие има готовност да направи необходимото за отстраняване на получените дефекти и възстановяването на гара Русе – пътническа, и централния й подлез, но това ще бъде възможно и би имало смисъл само след улавяне на скатните води и спиране наводняването на гаровата платформа. В противен случай, докато продължава изливането на скатните води, всички усилия и вложени средства ще бъдат напразни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михайлов, заповядайте за реплика.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Кой ще носи отговорността за тези 1 млн. 300 хиляди, които са вложени? Не знам дали Вие сте ходили там, аз го гледах миналата седмица и преди това съм го виждал – там е ужасяващо, оттам човек не може да мине! Това е някакво безпризорно място, в което са вложени, забележете, тези милион и триста хиляди лева само преди една година и половина! Няма ли някакви отговорности тази фирма? Няма ли някой да й търси отговорност за това какво се е случило? Не можем да кажем, че само отводнителните канали са причина тези пари, които са вложени, просто да ги няма. Тези места представляват и опасност – никой не минава оттам. Този въпрос трябва не само да се прехвърля от общината към държавата, областният управител към общинските власти, а там наистина трябва да има една по-радикална намеса и да се види какво става с отговорността за това строителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За дуплика, господин министър – заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Тъй като повдигате въпроса за отговорността, аз бих искал да ви информирам и за още нещо. Всички материали по този въпрос са предадени на прокуратурата с оглед съответно търсене на отговорност от виновните.
Трябва да знаем, че премахването на дренажа при строителството на бул. „България” категорично променя геоложките условия под гарата, коловозите, под подлеза и това е причината да се наводни, това е причината гарата да е в това състояние.
За съжаление националната компания не може да възстанови един дренаж, който е на булевард, който е общинска собственост. Затова са провеждани десетки срещи с община Русе. Надявам се, че община Русе ще си свърши работата с дренирането на този склон, с улавянето на тези води, за да може да се възстанови състоянието на подлеза и на гарата, защото този проект, така както е изпълнен, той е бил много добър, но в крайна сметка при промяна на условията на основата, всичко това е почти напразно.
Аз се надявам, може и заедно да се помолим на кмета на община Русе, да се възстанови този дренаж, за да има смисъл от всякакви по-нататъшни действия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос на народния представител Ангел Петров Найденов относно извършените проверки от ДАИ за легитимността на превозвачите на автобусните линии от община Перник до гр. София.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос, господин министър, е относно превозите от Перник за София и обратно. Той е породен от Ваше изявление в сутрешните блокове на една от телевизиите. Изявление, което повдигна много коментари в Перник, даде повод за много обвинения към кмета на община Перник. Изявление, което според мен, господин министър, беше напълно несправедливо, съвършено неоснователно и много тенденциозно.
Всъщност това беше едно изявление, което засягаше създаденото напрежение сред хората, пътуващи от Перник за София и обратно – това са близо 20 хиляди човека. Напрежение, което възникна след спиране на част от превозите, в резултат на измененията в Наредба № 33.
За какво става дума? За така наречените специализирани превози, които формално ползваха едно двусмислие в старите текстове на Наредба № 33 за организирани групи пътуващи, а де факто бяха редовни превози, които дублираха легитимните утвърдени маршрути в транспортната схема. Ясно е, че всъщност те бяха на доста удобен за хората интервал от време, но също така е ясно, че тези нелегитимни превози носят със себе си и много негативни последици. Те разстройват редовната транспортна схема, водят до загуби на лицензираните превозвачи. Там вероятно не се отчитат всички приходи, които се получават, не се отчитат изобщо билети, ако изобщо се продават и билети. Разбира се, това е свързано и с много рискове за самите пътуващи. Не за това е моят въпрос.
Моят въпрос е за това, че тези превози са осъществявани пред погледа на всички, включително и на контролните органи. Затова питам, господин министър, колко и какви проверки от контролните органи на Вашето министерство са осъществени, какви са резултатите от тях и какви са санкциите въз основа на констатираното от тези проверки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, от началото на 2010 г. в графиците за работа на инспекторския състав непрекъснато и ежедневно са залагани проверки по спазването на изискванията за извършването на специализиран превоз на пътници по направлението София–Перник–София. Основна цел е именно да се прекрати превозът на пътници срещу заплащане под прикритието на специализиран или случаен превоз. Освен тези проверки, бяха заложени и извършени редица специализирани и характерни проверки по темата с участието на служители на НАП, Главна инспекция по труда и МВР. Такива характерни целеви проверки за реда при извършването на специализирани превози бяха проведени през 2010 г. – на 30 и 31 март, в периода 19-23 април и на 3, 6 и 9 септември.
По време на проверките са проверени над 210 автомобила и са съставени 43 акта за допуснати нарушения. Констатираните нарушения са извършени от седем превозвача от Перник и четирима от София. Общо от началото на 2010 г. служителите от ДАИ – гр. София и гр. Перник, са съставили 190 акта или иначе казано, всеки втори ден са съставяли акт за установяване на административно нарушение по това направление. Наложили са 13 принудителни административни мерки, временно спиране на моторните превозни средства от движение или временно отнемане на свидетелството за управление за нарушение при извършването на „специализиран” превоз по това направление.
Действията, които предприехме по ограничаване на нелегалните превози и премахване на сивата икономика, вече са факт. С приемането на новия Закон за автомобилните превози и с влизането в сила на Наредба № 33 вече има ясни правила и адекватни санкции.
Що се отнася до конкретния случай – породилото се напрежение от спирането на тези нелегални превози, това говори само за едно – явно е нямало достатъчно легални превози. Вината за това не може да се търси в Министерство на транспорта, защото това е ангажимент именно на общината, но явно тя не го е изпълнила и не си е свършила работата.
За ваша информация между София и Перник има общо 117 маршрутни разписания. Община София е възложила изпълнението на 54 линии по 54 утвърдени разписания, а община Перник от 57 утвърдени разписания е възложила едва 35 линии. Значи имаме 22 невъзложени разписания плюс едно невъзложено от с. Студена и едно от с. Драгичево – каквито спокойно е могла да възложи община Перник както чрез конкурс, така и пряко, стига да е искала, и каквито и в момента, стига да иска, може да възложи, за което има пълното съдействие както на областния управител на Перник, така и на министерството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин Найденов.
Заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Господин министър, данните, които Вие току-що дадохте – да, от една страна, показват, че има осъществяван контрол. Въпрос обаче буди фактът, че Вие твърдите: „Всеки втори ден има съставени актове.”, което на практика означава, че това продължаване на нелегалните превози се осъществява, в това число и пред очите на контролните органи, които съставят актовете – тоест тези санкции не са били достатъчни, за да доведат до преустановяване на нелегалните превози.
В резултат на тези нелегални превози и на недостатъчните санкции, аз споменах вече, се разстройва утвърдената от общината транспортна схема. Фирмите търпят загуби, отказват се от осъществяването на определени маршрути, в крайна сметка страдат хората, които пътуват по това направление. Аз затова попитах: какви са основанията да отправите обвинения към кмета, че тя е толерирала сивата икономика?
Пак ще повторя, абсолютно неоснователно обвинение, което Вие всъщност не опровергавате. Вие нямате аргументи, за да отправяте подобни обвинения към кмета. Ясно е, че при тези превози отношение към тях имат не само общината и кмета на общината, има и областният управител, има и министерството – респективно Вие, още повече, че става дума не за превози между населени места в рамките на една община, дори не между общини в рамките на една област, а между различни области. Следователно отговорности имате Вие и областният управител. В този смисъл, разбира се, трябва да имате съответно и основанието за някаква самокритика и готовността да покажете, че се търси решение, което да бъде най-вече от гледна точка на потребностите, интересите и очакванията на хората, които пътуват по това направление.
Общината е сезирала многократно и Вас, и прокуратурата, така че не можете да я обвините, че не е взела мерки, в това число да търси решение с оглед на легитимните превози. По-скоро тук трябва да има едно координирано усилие на органите на държавата и на общината, за да се постигне съответствие с очакванията на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Найденов, Вие сте в едно много дълбоко заблуждение, защото този сив сектор и тези нелегални превози се появяват именно поради дефицита на легални и аз току-що внимателно изчетох – мисля, че всички добре чуха, че има 24 невъзложени разписания от община Перник. Именно поради този дефицит, който е предизвикан от това, че община Перник не си е свършила работата, са се появили нелегалните превозвачи, които преди да променим закона, санкционирахме ежедневно, но санкциите бяха много малки. Сега, когато вече законът предвижда спиране от движение на тези нелегални превозвачи и ние ефективно ги спряхме, затова хората в момента страдат и има проблем с транспортното обслужване, защото няма легални превозвачи.
Ако община Перник беше свършила своята работа, първо, нямаше да има нелегални превозвачи и, второ, нямаше сега да има затруднения при превоза на пътниците между Перник и София. Отговорността е изцяло на община Перник и никакво съдействие в случая не трябва да търси от други органи, а просто община Перник, която е компетентна по възлагането на тези конкурси, да си свърши работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодарим Ви и ние, господин Цветков.
Преминаваме към министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Той ще отговори на питане от народния представител Лъчезар Тошев относно необходимостта от преоценка на сеизмичната безопасност при строежа на атомни електроцентрали в България след земетресението в Япония.
Заповядайте да развиете своето питане, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господни министър, до земетресението в Япония, което се състоя преди няколко дни и чийто трусове все още не са затихнали и продължават, се смяташе, че японските атомни централи са проектирани специално за зони с много висока сеизмичност и поради тази причина са най-сигурните в света. Знаеше се, че те са подсигурени срещу земетръс много повече от другите атомни електроцентрали.
Въпреки това, към момента, когато съм задал този въпрос, а и този проблем продължава на реакторите на АЕЦ „Фукушима”, се знае, че има тежки аварии с голямо радиоактивно замърсяване, включително на атмосферата, на въздуха в 30-километровата зона на океана и т.н.
В друга АЕЦ – тази в „Онагава”, вследствие на земетресението е възникнал пожар, който е унищожил турбина, причинил е изтичане на радиоактивност над допустимото.
Тази катастрофа, която сполетя Япония, показа, че няма безопасни АЕЦ.
Ето защо се налага да се преоцени степента на сеизмичния риск при строежа на нови ядрени блокове, в това число и в България. Този въпрос започна да се дебатира вече след задаването на моето питане и в Европейския съюз.
Площадката на АЕЦ „Козлодуй” у нас е със степен на сеизмичност седем по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник при земетресение с магнитуд от 7,2 по скалата на Рихтер, с епицентър във Вранча, което е едно сравнително приемливо ниво на сеизмичност.
Не така стои въпросът с площадката в Белене. Тя е с по-висока сеизмичност – 8 по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник, или над 8 при земетресение с магнитуд по скалата на Рихтер 7,4-7,5.
Дори в днешните вестници, поне в два от тях, които имам, единият е тук в мен, имаме информация, че още през 1983 г. съветската страна, която тогава се е занимавала с проекта, е предложила да се изостави тази площадка и да се търси друго място за строеж на ядрени мощности, тъй като от 700 площадки за атомни централи, тази е била, според тях, най-проблематичната, с най-висока сеизмичност.
Също така в доклада на БАН от 1990 г., с който разполагам, има цитирани изисквания, които са пак от страна на тези, които са строили тогава атомната електроцентрала – от Съветския съюз, в който се казва, че не трябва на площадки над сеизмичност 7 да се строят атомни електроцентрали, а още по-малко 8 или по-висока от 8.
Този въпрос още тогава беше актуален, в момента става много по-актуален. Става въпрос за нашата собствена страна, за бъдещето й и затова аз се обръщам към Вас със следното питане: след аварирането на атомни централи при земетресението в Япония, предприело ли е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма мерки и какви за преоценка на сеизмичната безопасност при строежа на нови ядрени мощности в България? В тази връзка ще се откаже ли министерството от намерението за строеж на атомни реактори на площадката в Белене? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор в рамките на пет минути, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Тошев, напълно споделям Вашата загриженост и тази на гражданите за сеизмичната безопасност на атомните електроцентрали в България, а и не само за сеизмичната. Този въпрос излезе отново на преден план в обществото след катастрофалните събития в Япония, но за Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и за всички, свързани непосредствено с безопасността на атомните централи, това е тема, която винаги е била обект на вниманието на специалистите. Предвид факта, че процесите в Япония все още не са приключили и причините за възникналата ситуация в централата не са изяснени, смятам, че моментът за заключение не е настъпил.
С оглед на технологичните разлики в типовете реактори на АЕЦ „Фукушима”, който е кипящ едноконтурен тип, и АЕЦ „Белене” – водоводен тип, двуконтурен, както и различните сеизмични условия между японската централа и българските ядрени мощности, не следва да се търси директна аналогия.
Споделяме обаче загрижеността на Европейската общност и участваме активно в общия дебат за безопасността на ядрените мощности и за бъдещето на ядрената енергетика, иницииран от Европейската комисия. Вече неколкократно съм заявявал позицията на страната ни, че сигурността е на първо място и компромиси с това няма да бъдат правени. Такава е отговорността ни към хората в България и към европейските ни партньори.
АЕЦ „Козлодуй” е една от най-проверяваните централи в Европа и ще участва в стрес-тестове, чиято методология може да бъде ползвана при създаването на общите стандарти за ядрена безопасност и механизмите за оценка на всички мощности в Европейския съюз. Започваме със заседание на Съвета за ядрена безопасност още в началото на следващата седмица и ще извършим стрес-тест по своя методология, която след това ще предоставим и на Комисията, за да бъде взета предвид при изготвянето на общите стандарти за стрес-тестове.
Убеден съм, че в общата дискусия в Европейския съюз на този етап най-важното е да бъдат изследвани и анализирани причините, ефектите и последиците от случващото се в Япония. Имаме възможност да извлечем от тази безпрецедентна трагедия поуки, които да ни помогнат да повишим безопасността и да гарантират сигурното функциониране на съществуващите централи.
По отношение на нови проекти ценно е повторното фокусиране върху безопасността и още един преглед върху технологичните решения за защита, което е в интерес и на производителите на оборудване, и на инвеститорите, и на бъдещите потребители на ядрена енергия. Тук не става въпрос за вземане на прибързани и окончателни решения в една или друга посока, а за отговорност, която споделят страните както с ядрени мощности, така и тези държави от Европейския съюз, които не развиват ядрена енергетика.
И на двата извънредни съвета в Брюксел подчертах подкрепата ни за засиленото международно сътрудничество по въпросите на общата сигурност и безопасност на ядрените централи в Съюза и необходимостта механизмите за сигурност да бъдат приложени и в съседни на Съюза страни. За ядрената безопасност граници няма. Също така застанах зад тезата, че държавите членки трябва да запазят правото си сами да определят своя национален енергиен микс.
По отношение сигурността на площадката на АЕЦ „Белене”, приоритетен подход в правителството е проектът АЕЦ „Белене” да отговаря на най-високите съвременни изисквания за безопасност на ядрената енергетика. Сеизмичната безопасност е част от множество комплексни мероприятия, свързани с безопасността от външни въздействия спрямо всяка една атомна електроцентрала. Нивото на сеизмичния риск се определя с помощта на вероятностни анализи, които показват годишната вероятност за надвишаване на проектните сеизмични характеристики на съответната площадка на АЕЦ. Не се допуска строителство на атомна централа при стойност на сеизмично ускорение, по-голямо или равно на 0,4 g от земното ускорение, докато за площадката АЕЦ „Белене” е избрана стойността 0,24 g със запас от 40% за период на повтаряемост веднъж на 10 000 години, което съответства на препоръките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
В тази връзка е важно да Ви информирам, че площадката на АЕЦ „Белене” се намира в стабилната асеизмична част на Мизийската платформа, която се характеризира с отсъствие на земетресения с магнитуд, по-голям от четвърта степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник за целия изучаван период от БАН.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Това не е вярно!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: През 1998 г. Геологическият институт на БАН е изпълнил по поръчка на НЕК ЕАД допълнителни геоложки изследвания, които потвърждават отсъствието на активни разломи на площадката на АЕЦ „Белене” и на площадките около нея. В тези комплексни изследвания са участвали „Енергопроект” – София, Геофизическият институт към БАН, „Геофизик” – Лайпциг, ФРГ, Белгийският Кралски център, Геофизическият институт на Полската академия на науките, Румънският геофизически институт и други български и румънски фирми. Основният извод в доклада е, че под площадката на АЕЦ „Белене”, включително в 5-километровата зона, не са открити активни разломи през последните неколкостотин хиляди години, в това число и по протежението на р. Дунав. Площадката съответства на изискванията на МААЕ и е пригодна за строителството на АЕЦ. Този извод е препотвърден от Експертния съвет на Геологическия институт към БАН и Техническия съвет на НЕК ЕАД. Всички направени изследвания, проучвания и анализи са в съответствие с действащото българско законодателство и с международните изисквания за избор на площадка за изграждане на атомна централа.
На основание на гореизложеното и отчитайки аварията в АЕЦ „Фукушима”, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възнамерява:
Първо, да поиска от изпълнителя на проекта АЕЦ „Белене” допълнителни гаранции за безопасността, които следва да бъдат потвърдени от МААЕ и компетентните служби на Европейската комисия, с цел прилагане на засилени стандарти за безопасност и сигурност по отношение на проекта. Подчертавам, че при необходимост ще бъдат поискани допълнителни изследвания от независима институция. (Председателят дава звуков сигнал за изтичане на времето.)
Извинявам се, господин председател, мисля, че темата е достатъчно важна ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, затова продължихме по-дълго.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Второто, което ще направи министерството, е до края на 2011 г. да разгледа и оцени риска и безопасността на проекта АЕЦ „Белене” под егидата на МААЕ, включително оценки и анализи на рисковете от наводняване, пожар, взрив, сеизмичен риск, риск от обезточване на ядрените съоръжения и технологичен риск от спиране на охлаждането на активните зони на реактора, като се вземат предвид поуките от японското произшествие.
Накрая искам още веднъж да подчертая, че в дебатите за ядрената енергетика и в частност за проекта „Белене”, сигурността е от първостепенно значение. Техническата комисия по проекта „Белене” постави на руската страна близо 30 нови въпроса след инцидента, свързани със сигурността на централата. Очакваме отговорите им, придружени с изследвания и доказателства. Не бихме си позволили компромис с безопасността и икономическата целесъобразност на проекта. Разговорите по дискусионната тема за цената на проекта започват там, където свършват разговорите за сигурността. Пред нас не стои елементарният въпрос за отказ от развитие на ядрената енергетика в България, а необходимостта тя да се развива при максимално спазване на високите стандарти за ядрена безопасност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: След малко ще имате възможност пак да продължите, господин министър.
Заповядайте, господин Тошев. Имате право на два допълнителни или насочващи въпроса в рамките на две минути.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Преди да задам моите уточняващи въпроси, бих искал да информирам господин министъра, който през 1977 г. трябва да е бил съвсем млад и да не си спомня, но през 1977 г., когато беше земетресението, бях в Свищов. Това, че някой Ви е казал, че тази площадка е с четвърта степен на сеизмичност, се отнася може би за случай, ако има епицентър там, ще има по-висока степен, но при епицентъра, за който говорим и който произведе проблеми във Вранча, тогава на съседната площадка на Химическия комбинат „Свилоза” имаше осма степен – доказана, с изкривени релси, разпукан железобетон и т.н. Някой Ви подвежда, като Ви дава такива отговори.
Моите допълнителни въпроси са два. Вие бяхте заявили в тази зала, даже мисля също на мой въпрос, че няма да обсъждате възможност за по-висока цена от 5 млрд. евро. Това го каза и премиерът, и Вие – това беше позиция на правителството. В момента каква е Вашата позиция?
Втори въпрос: в Съвета на Европейския съюз, където Вие участвате, бихте ли подкрепили решение да не се строят в Европейския съюз атомни централи на площадки със сеизмичност, по-висока от седма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, за отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Аз казах, господин Тошев, че въпросът за централата придобива нови измерения. Той е достатъчно важен и сам по себе си. В светлината на новите, все още не е ясно дали ще бъдат нови, но трябва да бъдат преосмислени изискванията за ядрена безопасност. Очевидно е, че ако това диктува корекция на цената в посока нагоре, то това ще определи и нова оценка доколко е целесъобразен такъв проект.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): А другият ми въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, Вие имате право да вземете отношение към тези два отговора.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Аз имах два въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Той отговаря по начина, по който прецени, господин Тошев. Не можем да изискваме от господин министъра на отговори по друг начин. Вие можете да оцените неговия отговор, както считате за добре.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Когато говорим за вероятностни анализи, точно земетресението в Япония опроверга вероятностните анализи. Нека да си спомним, аз съм дал и в писмената част на моя въпрос един пример с кораба „Титаник”, на който бяха взети предвид, според експертите, всякакви евентуалности, той беше обявен за непотопяем, но потъна още на първия си рейс, защото нещо не бяха взели предвид. В Япония също нещо не бяха взели предвид, така че вероятностните анализи са нещо твърде относително.
Тук става въпрос не за някоя друга държава, не за някой друг народ, става въпрос за нас и за нашата държава. Затова, когато ни се предлага да поемаме риск, като строим ядрени мощности, които, както видяхме, могат да създават големи опасности – дори такива, с които да не можем да се справим на площадка, която е с висока сеизмичност, ние можем да кажем спокойно „не”, защото не сме длъжни да поемаме такива рискове. И този гьол, по израза на премиера, който в момента се намира в Белене, не трябва да бъде превърнат в един гроб, в който да бъде погребано бъдещето на България. Още веднъж Ви казвам – става въпрос за нашата държава и за нашия народ. Зависи от Вас какво решение ще вземете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Спас Янев Панчев и е относно защитата на потребителите, ползващи услуги на мобилни оператори в Република България.
Заповядайте, господин Панчев, да развиете въпроса си.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, драги колеги, господин Трайков! Въпреки строгите изисквания на Закона за защита на потребителите, сме свидетели на некоректно отношение на мобилните оператори към милионите български граждани, които ползват мобилни услуги. Хиляди са постъпилите жалби в Комисията за защита на потребителите при различните оператори от недоволни потребители на услугите, които им се предлагат. Най-масовите оплаквания са заради неправомерните и неравномерни клаузи на договорите, които те подписват с мобилните оператори. Недоволни са от автоматичното продължаване на договорите, без за това да се иска съгласието на потребителите, без да се уведомяват предварително за това. Недоволни са от много високите неустойки, които им се налага да плащат заради една или друга клауза от тези договори.
След срива на системата в един от мобилните оператори имаме масово надписване на сметките и хиляди граждани са ощетени с много високи суми.
Въпреки че в договорите някои от потребителите определят лимит в разговорите, мобилните оператори не се съобразяват с това, надвишават се тези лимити и клиентите са длъжни да ги плащат.
Много са оплакванията и от това, че получават дарения телефонни апарати, а в договорите, които подписват за това с мобилните оператори има скрити клаузи, които после ги правят зависими и ги задължават да плащат високи суми, особено сред възрастните хора, които в договорите не виждат дребния шрифт и не могат да се ориентират в момента, в който получават подаръците от мобилните оператори.
Към Вас се обръщаме, господин министър, защото, съгласно Закона за защита на потребителите, Вие като министър отговаряте за политиката и координирате държавната политика в областта на защитата на потребителите.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е какви мерки предвижда Комисията за защита на потребителите, за да се предотвратят подобни практики от страна на мобилните оператори и да бъдат защитени потребителите на мобилни услуги. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Дами и господа народни представители, господин Панчев! Прав сте, че политиката за защита на потребителите е един от основните приоритети на Министерството на икономиката. Провеждането на тази политика има за цел осигуряване на ефективна защита интересите на българските потребители чрез изготвяне на модерно законодателство в областта, прилагане на законодателството чрез Комисията за защита на потребителите и интегриране на тази политика при провеждане на другите секторни политики. Защитата на потребителите на електронни и съобщителни услуги е уредена в Закона за електронните съобщения. Комисията за регулиране на съобщенията е този орган, който отговаря за прилагането на закона и за защита на потребителите на електронни съобщителни услуги. От друга страна, Комисията за защита на потребителите има компетенции за прилагане на хоризонталното законодателство срещу прилагането на нелоялни търговски практики и използването на неравноправни клаузи в договорите.
Факт е, както и Вие отбелязахте, големият брой постъпили жалби в Комисията за защита на потребителите. От средата на миналата година – те са близо 3 хиляди. Повече от половината от тях касаят завишени сметки или трудности при прехвърляне на телефонния номер от един оператор към друг, като второто се очертава основен проблем в сектора. Разглеждането и решаването точно на тези два вида жалби е изцяло в компетенциите на Комисията за регулиране на съобщенията.
Що се отнася до проблема с автоматичното продължаване на договорите, ние сме предприели стъпки и те са следните. Предлагаме като министерство във внесения от господин Михайлов Законопроект за електронните съобщения да бъдат включени конкретни текстове, предвиждащи задължително уведомяване от страна на доставчиците най-малко 30 дни преди изтичането на срока на действие на първоначално сключения договор за възможността потребителят да не поднови договора след изтичане на срока на неговото действие. Съгласно това действие потребителят ще може да прекрати договора, когато не е получил информацията в посочения по-горе срок.
Другото ни предложение за законодателна промяна и в посока защита правата на потребителите е вменяването на задължения за доставчиците на такъв вид услуги за изрично уведомяване на потребителите за правото им да откажат получаването на непоискани търговски съобщения.
По отношение на използването на нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори за периода от средата на миналата година до този момент, Комисията за защита на потребителите е преустановила или е забранила 21 такива практики, свързани с умишлено непредоставяне от страна на мобилните оператори на съществена информация на потребителите с цел привличане на клиенти или увеличаване на трафик за използването на предлаганите услуги. За периода октомври 2010 – февруари 2011 г. в Комисията за защита на потребителите са получени 120 жалби за сключването на договори от разстояние, имащи за цел превръщане на безсрочните договори на потребителите с мобилните оператори в срочни.
Установени са следните нарушения на Закона за защита на потребителите: непредоставяне на задължителната преддоговорна информация; непредоставяне на информация за право на потребителите да се откажат; не е получено изричното съгласие на потребителите за сключване на договорите.
По получените жалби са извършени проверки, срещи с операторите. Чрез медиите и други канали потребителите бяха информирани за правата им в тези случаи. Вследствие намесата и наложените санкции тази практика е преустановена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Панчев, заповядайте за реплика.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Несъмнено, господин министър, има нужда от законодателна промяна. Аз се надявам, че това скоро ще се случи и Вие ще подкрепите предложенията на колегата Михайлов.
Междувременно, струва ми се, че Комисията за защита на потребителите трябва да е по-активна и да изисква от мобилните оператори, първо, да организират приемни. Това са милиони български граждани, които понякога искат обяснение, искат да отправят съответни питания, а няма приемни при почти никой от мобилните оператори. Ако в последните дни бяха открити няколко, то е инцидентно, за да се покрие тази лавина, която затрупа страната ни, от жалби на потребителите. Не само да има приемни, а и хората да получават отговори на запитванията си. Вижда се, че е масова практика – задават се въпроси, прехвърлят се от една институция в друга и хората, които имат нужда от тези отговори, не получават никакви в реално, в коректно време.
Надявам се, че Вие ще защитите правата на тези потребители, които в голямата си част са безкрайно коректни – в съответните срокове заплащат своите такси, дължими суми, въпреки че в някои случаи мобилните оператори бяха некоректни, предлагаха плащания на суми, натрупани за няколко месеца, което също създаде допълнително проблеми сред потребителите на тази услуга. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да, факт е, че телекомуникационните, в частност мобилните телефонни услуги са едни от най-сложните като структуриране на договорите и най-трудни за проверяване от гледна точка на коректността. Затова смятаме, че е добре, че това става акцент в съвместната работа на Комисията за защита на потребителите и Комисията за регулиране на съобщенията, добър пример за което е създаването на съвместни потребителски приемни, което беше факт, но то беше кампанийно. В случая КЗП предвижда изграждането на постоянно действащи приемни за разглеждане на жалби на потребители, ползващи услугите на мобилните оператори, което аз съм подкрепил и очаквам да видя в сравнително скоро време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Трайков.
Колеги, понеже сме използвали 16 минути за декларации на парламентарни групи, а към министъра на отбраната има един въпрос, на който да отговори, да използваме времето, което остава, според практиката, която се въведе в Четиридесетото Народно събрание, за да зададем въпроса и към министъра на отбраната.
Господин Карбов, заповядайте.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Измина една година, откакто зададох въпрос към Вас, уважаеми господин Ангелов. Преди една година Вие поехте ангажимент и обещахте на варненската общественост да спасим кораба музей „Дръзки”. Това обещание навърши една година, без да е предприета никаква стъпка за реализирането му. С подобно празно обещание проблемът не само че не се решава, а с времето се задълбочава все повече.
Торпедоносецът е на ръба на рухването. Подетите кампании за отделяне на средства и извършване на ремонтно-укрепителни действия от страна на Министерството на отбраната, Националния военноисторически музей и община Варна не дадоха резултат. Обещаната подкрепа, както и събраните средства не отидоха по предназначение. Няма никакви сигнали, че продължаващият вече над 3 години ремонт на Военноморския музей скоро ще приключи.
Докато всички отговорни институции безмълвно наблюдават разрухата, царяща над поверените им исторически паметници, екипажът на фрегатата „Смели”, част от състава на Военноморските сили на Република България, напълно безплатно, със собствени сили и с помощта на дарители възстановява експонати от фондовете на музея. С надеждата, че скоро ще бъде укрепен постаментът на кораба музей военнослужещите работиха по корпуса и помещенията на „Дръзки” през лятото на 2010 година.
Легендарният български миноносец от Балканската война „Дръзки” е един от най-ценните експонати във Военноморския музей във Варна. Както и Вие сам заявихте, това е въпрос, към който нито един българин не може да остане безпристрастен.
Днес действително корабът „Дръзки”, най-славният български боен кораб, не може да бъде посещаван и е заплашен от разруха. Ако не бъдат предприети спешни мерки, има реална опасност да изгубим най ценния експонат на Военноморския музей – символ на гр. Варна и на българското морячество.
В тази връзка се обръщам към Вас, уважаеми господин министър, със следния въпрос: какви мерки в краткосрочен план ще предприеме министерството за извършване на укрепителни и ремонтни дейности за подобряване състоянието на кораба музей „Дръзки”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Карбов, от моя отговор ще видите, че аз съм изпълнил своите ангажименти. Надявам се, че не отделяте Военноморските сили от Министерството на отбраната.
Организирах ремонтни дейности по корпуса на кораба музей, които бяха извършени през лятото на миналата година. Възстановена е целостта на корпуса, подменени са корозиралите части от външната обшивка, сменени са дървените бултици, възстановена е спасителната лодка, извършено е цялостно грундиране и пребоядисване на кораба музей. Във вътрешността на кораба са ремонтирани щурвалът, четири каюти, вътрешната обшивка на носовото помещение, електрическата инсталация – да не изреждам всичко.
От тази трибуна искам да благодаря на моряците, които доброволно се включиха в тези дейности, както сам отбелязахте, както и на фирмите, които с даренията си спомогнаха за ремонта.
Специалисти от Министерството на отбраната след обстоен оглед направиха заключение, че към момента не съществува реална опасност от по-нататъшно пропадане. Въпреки това в МО беше разработен инвестиционен проект, който беше представен през м. август миналата година на община Варна.
Там има следния проблем. На община Варна е дадено стопанисването на Морската градина. Трябва да подчертая, че корабът не е в района на Военноморския музей, а е извън него. Следователно каквито и строително-монтажни работи да се правят по фундамента, трябва да има разрешително за тях от общината. В продължение на 7 месеца община Варна отказва да издаде такова разрешително. Имаше заделени средства и миналата година, има заделени средства и тази.
Съществува един спор – от една страна, това е изключителна държавна собственост, тоест би трябвало да я стопанисва Министерството на културата; от друга страна, е дадена за разпореждане на община Варна, която имаше само намерение да задели 20 хил. лева. Досега такива средства не са заделени и няма решение.
За това какво ще направя по-нататък. В продължение на 4 месеца моят заместник-министър Цветкова и главният секретар няколко пъти бяха на срещи с кмета на Варна. За съжаление, не можахме да ги убедим. Обаче ще Ви кажа, че аз ще продължа своята настоятелност в това отношение.
Що се отнася до Военноморския музей, ремонтът на сградата е приключен с Акт № 15 и до края на м. април ще получим разрешение за ползване. За туристическия сезон ще бъде открита най-напред външната експозиция, а след това – онова, което е запазено от вътрешната експозиция. До края на годината ще бъде подновена изцяло вътрешната експозиция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин Карбов.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми господин министър, донякъде съм удовлетворен от отговора, който ми дадохте.
Информацията, с която разполагам, е от община Варна. Има заповед на кмета на гр. Варна, № 3077 от 29 септември 2010 г., да бъде извършен ремонт и укрепване на фундаментите на кораба. Това е възложено на Министерството на културата и Националния военноисторически музей. Съгласно тази заповед те трябва да изпълнят заповедта на кмета. Съгласно Закона за устройство на територията заповедта на кмета задължава собственика да извърши тези строително-ремонтни дейности.
Предстои курортен сезон във Варна. Корабът трябва да бъде годен за експлоатация, за да бъде отворен и да посреща гостите, туристите, които посещават Варна и които имат желание да посетят Военноморския музей. Варненската общественост има нагласа това лято Военноморският музей да бъде използван от гражданите, от туристите.
Ще бъде много грозно, ако правителството отдели наистина милиони за ремонтирането на резиденция „Евксиноград”, а Военноморският музей остане затворен заради такава малка сума, която може да бъде отделена за фундаментите, които да укрепят основата на „Дръзки” и той да не представлява опасност за гостите, които се качват на него, за минувачите около него и за самия кораб – в даден момент след атмосферното влияние може да се окаже така, че да падне от тези фундаменти.
Надявам се в най-скоро време да има положителен резултат, институциите, които са отговорни и компетентни в случая, да си стиснат ръцете и да завършим тази сага, която продължава вече толкова години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Аз пак повтарям молбата си към депутатите от Варна да окажат съдействие по отношение на работата на Община Варна. Лесно се дава заповед, но не можеш да възложиш нещо на две институции.
Министерство на културата стопанисва тази изключителна държавна собственост. Аз не мога да извършвам строително-монтажни работи на тази земя, тъй като тя не е в разпореждане на Министерството на отбраната.
Освен това кметът не е утвърдил инвестиционния проект, няма разрешително за тези строително-монтажни работи. Аз това ви го обясних преди малко.
Няма опасност – ние сме запушили пукнатините, в момента не може да влиза вода в основите, те са замазани.
Пак повтарям, че ще постараем за всичко това, но обществеността на Варна трябва да изпълни своя ангажимент.
Трябва да ви кажа, че в набирателната сметка има цифром и словом 1300 лв. Това е отношението на гражданите към техния кораб музей.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодарим Ви, господин министър.
Колеги, с този въпрос изчерпахме днешния парламентарен контрол.
Така както повелява нашият правилник, обявявам, че следващото редовно заседание на Народното събрание ще се състои на 30 март 2011 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,17 ч.)Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Анастас Анастасов

Павел Шопов


Секретари:

Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания